Home
  By Author [ A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z |  Other Symbols ]
  By Title [ A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z |  Other Symbols ]
  By Language
all Classics books content using ISYS

Download this book: [ ASCII | HTML | PDF ]

Look for this book on Amazon


We have new books nearly every day.
If you would like a news letter once a week or once a month
fill out this form and we will give you a summary of the books for that week or month by email.

Title: Nederlandsche Doopnamen - Naar Oorsprong en Gebruik
Author: Graaf, Jacobus Joannes, 1839-1924
Language: Dutch
As this book started as an ASCII text book there are no pictures available.
Copyright Status: Not copyrighted in the United States. If you live elsewhere check the laws of your country before downloading this ebook. See comments about copyright issues at end of book.

*** Start of this Doctrine Publishing Corporation Digital Book "Nederlandsche Doopnamen - Naar Oorsprong en Gebruik" ***

This book is indexed by ISYS Web Indexing system to allow the reader find any word or number within the document.          Nederlandsche doopnamen
          naar oorsprong en gebruik


            Door J. J. Graaf
          Oud-deken en -pastoor van
           Ouderkerk a/d Amstel            Bussum--Paul Brand
               1915INHOUD


Inleiding   1-27
Naamlijst   I-XC
Naamwijzer   XCI-CLVI
Beteekenis van oud-germaansche naamstammen   CLVII-CLXAFKORTINGEN


    AB.            Aartsbisschop
    Abd.            Abdis
    Ap.            Apostel
    B.             Bisschop
    B. vóór den dag eener
    maand           Bollandisten
    Bel.            Belijder
    Eerb.           Eerbiedwaardige
    Geloofspr.         Geloofsprediker
    Gesln.           Geslachtsnaam
    (Inter praeterm.) achter  Beduidt, dat de behandeling
    de aanhaling der      van den Heilige door hen nog
    Bollandisten.       om redenen is uitgesteld.
    Keiz.           Keizer of Keizerin
    Kluiz.           Kluizenaar
    Kon.            Koning of Koningin
    Kr.            Kronenburg: Neerlands Heiligen
    M.             Maagd
    Ma.            Martelaar of Martelares
    Mo.            Monnik
    (m.)            mannelijk
    S.             Sint of Sinte = Heilige
    Vlv.            Vleivorm
    (vr.)           vrouwelijk
    Wed.            Weduwe
    Zal.            ZaligeImprimatur:

G. A. MEIJER, O.P. Libr. Cens. Zwollis, die 4 Nov. 1914.


Om te gehoorzamen aan de besluiten van Paus Urbanus VIII, verklaar
ik, dat ik aan de titels van Heilige of Zalige, aan nog niet heilig
verklaarde personen gegeven, geen ander dan menschelijk gezag toeken,
behoudens die gevallen, welke reeds door den H. Apostolischen Stoel
bekrachtigd zijn.

J. J. GRAAF.INLEIDING


In het Rituale Romanum--het boek dat door de H. Kerk aan hare priesters
ten gebruike is voorgeschreven bij de toediening der H.H. Sacramenten
en verdere zegeningen--wordt aanbevolen, [1] dat bij het H. Doopsel
aan de kinderen zooveel mogelijk de namen van Heiligen zullen gegeven
worden, opdat de doopelingen door hun voorbeeld tot godvruchtig leven
opgewekt, en door hunne voorspraak beschermd mogen worden. En onze
katholieken zijn loffelijk gewend, zich naar dien wenk te gedragen.

Wanneer het echter op de uitvoering aankomt, blijkt er niet zelden
eenig overleg noodig; want niet genoeg is het dat die naam eens
gegeven wordt: hij moet ook heel het leven door gedragen worden;
en de dragers ervan zijn evenzeer kinderen van een gemeenschappelijk
Nederlandsch vaderland als kinderen van de Katholieke Kerk. En zoo
behoort dan ook deze dubbele eigenschap zich zoowel bij het geven
als bij het dragen van den naam kenbaar te maken.

De keuze dan van den naam regelt zich naar het gezegde verlangen der
H. Kerk, maar ook naar de vaderlandsche zede, dat de kinderen tevens
genoemd worden naar de voorouders of bloedverwanten en bijzonderlijk
peters en meters. Niet zelden echter komt het voor, dat deze twee
belangen moeilijk te vereenigen blijken, voor zoover namelijk
niet juist genoeg geweten wordt, welke kerkelijk-latijnsche naam
beantwoordt aan den verlangden vaderlandschen vorm. En deze vraag
komt wel het veelvuldigst voor bij de Friezen, wijl zij meer dan de
andere Nederlanders aan de voorvaderlijke namen gehecht zijn.

Reeds vroeger is getracht, den ouders zoowel als den geestelijken
in deze moeilijkheid hulp te bieden door het opstellen van lijstjes
waarin de aloude "Hollandsche en Friesche namen in overeenstemming
gebracht worden met de namen der Heiligen die in de Kerk gevierd
worden." Deze poging, door een onbekenden geestelijke ten jare 1657
gedaan, had hare verdienste en heeft nut gedaan en gemak verschaft. [2]
Toch mag gezegd worden, dat ze te kort bleef in waardeering van de
aloude namen, welke door den opsteller voor weinig anders gerekend
werden dan "heidensche namen en die van Gothen en Wandalen".

Inmiddels echter hebben navorsching en studie het hare gedaan om
die oud-germaansche vormen beter tot hun recht te brengen. Meer
bepaaldelijk hebben in Duitschland de Koningsberger Professor _Eberhard
Gottlieb Graff_ (1780-1841) door zijn _Althochdeutscher Sprachschatz_,
en de Saksische Opperbibliothecaris _Ernst Förstemann_ (geb. 1822)
door zijn _Altdeutsches Namenbuch_, waarvan hij zelf nog in 1900
eene tweede uitgaaf mocht bewerken, de wetenschap op de eenig rechte
baan gevoerd. Bijzonderlijk heeft de laatste het namenstelsel der
west-germaansche volkeren van het vasteland uiteengezet door scheiding
in stammen, met onderverdeeling in groepen. Förstemann heeft daartoe
met de vlijt van een middeleeuwschen monnik, zoo mag men zeggen, alle
namen bijeenverzameld van de oudste oorkonden af tot het jaar 1100
toe. Het eigenlijke Noorden en de noordwestelijke eilanden echter waren
in zijn plan niet begrepen. Door zijnen arbeid is het thans, naar mijne
meening, mogelijk geworden juist te beoordeelen, op welke wijze bij het
Christen worden van westelijk Europa ook de persoonsnamen gekerstend
zijn, en de bevinding te maken dat deze kerstening een slechts zeer
langzamen voortgang heeft gehad. Reeds heb ik dat verloop trachten
te schetsen in een drietal opstellen, welke in _De Katholiek_ [3]
verschenen zijn. Het moge hier voldoende zijn daarnaar te verwijzen.

Toch behoort datzelfde hier in een kort overzicht te worden saamgevat.

Welke is de geschiedenis der voornamen (praenomina) bij de Westersche
Christenen? In de drie eerste eeuwen, die der vervolging, droegen
zij namen die deels niet onderscheiden waren van die der heidenen
maar ook deels een Christelijk kenmerk droegen. Voor het eerste
gedeelte kunnen ze onder wel vijftien hoofden worden gerangschikt:
[4] 1º naar _godheden_: Apollinaris, Bacchius; 2º naar _waarzegging_:
Augurius, Auspicius; 3º naar _getallen_: Primenius, Secundinus; 4º
naar _kleuren_: Albina, Fusca; 5º naar _dieren_: Agnes, Aquila; 6º
naar _landbouw_: Cicercula, Rustica; 7º naar _bloemen_: Florentius,
Liliosa; 8º naar _zeevaart_: Marinus, Navalis; 9º naar _rivieren_:
Cydnus, Nilus; 10º naar _landstreken_: Cyprianus, Dalmatius; 11º naar
_maanden_: Decembrina, Martius; 12º naar _lichaamsvorm_: Callistus,
Longina; 13º naar _geaardheid_: Constantia, Generosus; 14º naar
_slafelijke afkomst_: Servilius, Vernacula; 15º naar _historische
personen_: Apelles, Pompeius. Voor het andere deel kunnen ze
gerangschikt worden: 1º naar _geloofswaarheden_: Redemptus, Anastasius;
2º naar _feesten_: Epiphanius, Paschasia; 3º naar _deugden_: Charitas,
Elpis; 4º naar _vroomheid_: Deicola, Pientia; 5º naar _strijd voor het
geloof_: Valens, Victricius, en _vreugd om het geloof_: Gaudentius,
Hilaritas. Deze echt Christelijke namen waren de belijdenis van het
begrip, dat de bekeering uit het heidendom en het ontvangen van het
H. Doopsel de mystieke beteekenis hadden van een sterven en begraven
van den ouden mensch en eene wedergeboorte door Christus. Van eene
naamgeving naar eenen Heilige is in deze eeuwen maar zelden spraak,
of het mochten Apostelnamen zijn, meest nog die van St. Jan.

Zelfs in de drie volgende eeuwen waren de Heiligennamen in de
westersche Kerk nog volstrekt niet algemeen in gebruik. Ook na de
bekeering van westelijk Europa hebben de Heiligen hun deel onder de
doopnamen maar langzaam aan verkregen. Blijkbaar is het overgeleverde
gebruik om de kinderen naar de voorouders te blijven noemen bovenmate
taai en sterk geweest, zoodat ook bij de volkomen Christene volkeren
de oud-germaansche heidensche namen in gebruik bleven. Het bewijs
daarvoor wordt gemakkelijk gevonden in de Heiligen-lijsten welke
door schrijvers zooals Butler naar tijdsorde zijn opgesteld. In de
vijf eerste eeuwen der Kerk zijn van de Heiligen de persoonsnamen die
niet-grieksch of niet-latijnsch luiden zeer gering in getal. Van de
zesde eeuw echter af nemen ze meer en meer toe totdat in de achtste
eeuw de klassieke namen uitzonderingen worden. En zoo blijft het
doorgaan heel de middeleeuwen door.

Met de zestiende eeuw daarentegen verdwijnen de Heiligen die
germaansche namen dragen zeer opmerkelijk, blijkbaar door den invloed
van humanisme en klassieken geest, die de oud-germaansche namen als
barbaarsch begonnen te verachten.

Dat taai voortbestaan der oud-heidensche namen bij de Christenvolken
behoeft ons echter hoegenaamd niet te verwonderen, want dat zulks niets
meer dan natuurlijk is, wordt zeer eenvoudig bewezen door het feit, dat
de Roomsche Heiligennamen nog altijd trouw in gebruik zijn gebleven bij
onze eigene onkatholieke landgenooten. Immers, wat sinds de zestiende
eeuw met de persoonsnamen onder ons plaats had, mag ook vermoed worden
geschied te zijn bij de kerstening onzer voorouders. Hoe ging het hier
te lande tijdens en sedert de Hervorming? Vader verliet de Moederkerk,
maar behield natuurlijk zijn doopnaam, gelijk ook de kinderen. En al
ontvingen de nakomendende kinderen geen eigenlijken doopnaam meer:
ze bleven toch geregeld en hoofdzakelijk naar grootouders of naaste
verwanten genoemd worden. Dat leeren ons de doop- en grafboeken der
protestantsche kerken, gelijk ook de verdere archieven. Uitzonderingen
waren schaarsch; men kan er de gilde-schilders- en regentenlijsten
over naslaan tot bewijs. En ook thans gaat het nog niet anders, met
uitzondering alleen van de Friezen; maar dezen hebben altijd, ook in
de roomsche eeuwen, het minst gebruik gemaakt van de Heiligennamen
der Martyrologiën.

De studie dan van Förstemann's Namenbuch heeft mij de overtuiging
bezorgd, dat nagenoeg alles wat er van echt Nederlandsche namen onder
ons en vooral in Friesland is overgebleven, niet, volgens de al te
zeer verbreide misvatting, beschouwd moet worden als verbastering of
verminking van de deftig latijnsche of grieksche namen, maar dat over
het algemeen veeleer de klassieke namen uit de van ouds overgeleverde
oud-germaansche opgekomen zijn. Bewijzen daarvoor vermeen ik geleverd
te hebben in de reeds vermelde opstellen. [5]

Het zal nu mijne taak zijn, voor die nog gangbare Nederlandsche
namen de noodige en geschikte Heiligen aan te wijzen. En nu kan ik
al aanstonds verklaren, dat, meer dan ik verwacht had, de vervulling
van die taak mij gemakkelijk is gebleken door de bevinding, dat er
uit den overvloed van namen welke Förstemann verzamelde, zeer vele
door middeleeuwsche Heiligen gedragen zijn, en dus nog heden als
doopnamen kunnen worden toegekend.

Hoe heb ik nu kunnen samenbrengen wat er nog tegenwoordig van
oud-germaansche namen onder ons gevonden wordt? Daartoe is mij zeer
dienstig geweest, dat in het tijdschrift De _Navorscher_ van de
jaren 1868-72 uitvoerige lijsten verschenen zijn van Nederlandsche
voornamen, door _P. Leendertz Wz_. verzameld. [6] En wat meer
bijzonder de Friesche namen betreft, gaf mij de _Friesche Naamlijst_
door _Johan Winkler_ in 1896-98 bewerkt volledige opgaaf. Voor de
middeleeuwsche Heiligennamen eindelijk verkreeg ik alle begeerlijke
hulp uit de Algemeene Lijst die aan het eind van het groote werk
der _Bollandisten_ gegeven wordt als _Index alphabeticus generalis_
van al de Heiligen door hen behandeld, of, wat de maanden November
en December betreft, nog te bewerken.

De verzameling van Leendertz is thans reeds veertig jaar oud, en die
van Winkler vijf-en-twintig. Niet onwaarschijnlijk derhalve, dat menige
naam in die Lijsten voorkomend in onze dagen alreeds buiten gebruik
is geraakt. Vervolgens is het een feit, overigens zeer natuurlijk te
verklaren, dat onder de Friezen de oud-germaansche voornamen minder
voorkomen bij de roomsche dan bij de protestantsche bevolking. Om al
deze redenen moet ik wel vreezen, dat mijne Naamlijst, die toch haar
grootste doel vindt in het katholieke doopboek, eer te uitgebreid
dan te bekrompen zal worden bevonden. Toch geloof ik, dat het minder
erg zal zijn te misdoen door een te-veel dan door een te-weinig;
immers, ik mag rekenen, dat ook buiten het belang van het doopboek om,
mijne studie nog eenig nut kan hebben voor de geschiedenis van onze
vaderlandsche taal.Vóór alles zal het nuttig zijn hier een goed en recht begrip te geven
van de oud-germaansche persoonsnamen.

"De oudsten onzer voorouders" (Friezen, Saksen en Franken) [7] "droegen
slechts éénen enkelen naam. En hoe ouder, hoe vroeger de namen der
Germanen in de geschiedboeken vermeld worden, zooveel te eenvoudiger
waren de namen. _Abo_, _Athal_, _Bercht_, _Dodo_, _Edo_, _Fritho_,
_Gero_ enz. waren zulke eenvoudige mansnamen. Deze namen waren, bij
honderden in getale, bij de verschillende volken van germaanschen
bloede in gebruik. Eenigen er van zijn ook tot op den dag van heden
in gebruik gebleven; bij de Friezen vooral is dit met betrekkelik
velen dezer namen het geval. Men noemt deze enkelvoudige namen wel
naamstammen, wijl de latere samengestelde namen uit deze naamstammen
ontstaan zijn en geformd. Weldra toch, bij toenemende volkrijkheid,
waren deze namen niet meer voldoende ter onderscheiding. Immers
kwam het wel voor dat verschillende personen, leden van een en den
zelfden stam, soms wel van eene en dezelfde maagschap, den zelfden
naam droegen. Dit gaf verwarring; maar tevens aanleiding om nieuwe
namen te zoeken. En men vond die, door twee namen, tot dus ver elk op
zich zelven in gebruik, te verbinden, saâm te voegen tot éénen enkelen
nieuwen naam. Van de enkelvoudige namen of naamstammen _Gero_ en _Hart_
b.v. maakte men _Gerhart_ (Gerard, Gerrit, Geert), van _Athal_ en
_Win_ formde men _Athalwin_ (Alewijn), en _Thiudo_ (Tiede) en _Rik_
voegde men samen tot _Thiudorik_, _Theodorik_ (Diederik, Dirk). De
samenstelling dezer namen was aan weinige of geene taalkundige
of andere wetten gebonden, behalven aan die der welluidendheid en
zoetvloeiendheid. Men kon in den regel de naamstammen samen voegen,
gelijk men wilde. Zoo kon men b.v. van de naamstammen _Gang_ en _Olf_
of _Wolf_ zoowel _Gangolf_ maken als _Wolfgang_; van _Hart_ en _Gero_
zoowel _Gerhart_ als _Hartger_; beide formen komen voor. Men had dus
tamelik vrij spel, en vooreerst geen gebrek aan eigennamen. Want zoo
de oude enkelvoudige namen bij honderden telden, door willekeurige
samenvoeging van al deze naamstammen kon men honderdduizenden van
nieue namen formen. Bij duizenden zijn deze samengestelde namen ons
in oude geschriften en oorkonden overgeleverd geworden; bij honderden
zijn ze nog onder ons in gebruik. Men kan er duizenden vermeld en
beschreven vinden in Förstemann's _Altdeutsches Namenbuch_."

Wijl mij nu gebleken was, dat dit werk een betrouwbare grondslag zou
zijn, waarop de verlangde Lijst van doopnamen kon worden gevestigd,
mag het dienstig geacht worden hier uiteen te zetten, op wat wijze
dat boek door mij gebruikt is.

Zooals pas gezegd werd, vinden we de oudgermaansche namen tweeledig
samengesteld. Het eerste lid kan _hoofdstam_, het tweede _bijstam_
worden genoemd. Tot bewijs van den overvloed aan hoofdstammen diene,
dat Förstemann er onder de letter A niet minder dan 58 en onder
B niet minder dan 68 gerangschikt heeft en nog meer groepsgewijze
onderverdeeld. De bijstammen zijn minder in getal doch duiden op hunne
beurt grootendeels aan, of we met een mansnaam dan wel vrouwennaam
te doen hebben. Zoo zijn de mannelijke kenbaar aan de bijstammen:
_bald_, _bercht_, _bod_, _brand_, _bord_, _dag_, _frith_, _funs_,
_gang_, _gar_, _gard_, _gast_, _gis_, _gisil_, _grim_, _hard_, _hari_,
_hath_, _helm_, _hraban_, _hroc_, _hrod_, _laic_, _laif_, _land_,
_man_, _mar_, _mod_, _mund_, _nanth_, _nod_, _rad_, _ric_, _rid_,
_scalc_, _stain_, _thanc_, _thiu_, _wald_, _ward_, _wig_, _win_,
_wulf_. Als vrouwelijke bijstammen worden aangetroffen: _balda_,
_berga_, _burga_, _berta_, _drudis_ en _trudis_, _fledis_, _garda_
en _gardis_, _gildis_, _gunda_ en _gundis_, _haid en heid_, _hilda_,
_hildis_, _lind_, _lindis_, _sind_ en _sinda_, _swind_, _widis_ en
_wis_. Met den hoofdstam ATHAL b.v. werden gevormd de mannelijke
voornamen: Athalbald, Athalbert, Athalfrid, Adelfuns, Athalger,
Adalhard, Athalwulf enz., en de vrouwelijke: Adalberga, Adaldrud,
Adelgardis, Adalhaid, Adalhildis, Adallindis, Adalsind enz.

Wanneer derhalve een patroonheilige werd verlangd bij een
oudnederlandschen persoonsnaam, had ik te zoeken onder welken hoofdstam
die te rangschikken zou zijn, en vervolgens of onder de groepen der met
bijstammen gevormde namen een Heilige van dien naam gevonden wordt,
nogtans met dien verstande dat de eene bijstam in de plaats van den
andere kan treden (dit blijkt dikwijls onvermijdelijk) ja ook wel
zóó dat toevlucht moet genomen worden tot een aanverwanten hoofdstam.

Om alles met een paar voorbeelden duidelijk te maken. Gesteld dat
een zekere _Gijsbert_ zijn patroonheilige verlangt te weten. Welnu,
gevonden wordt de hoofdstam GIS, waaronder de namen: Giso, Ghiso,
Gizo, Kizo, Gisipert, Gisebert, Gisbert, Gisibrand, Gisfrid, Gisolf
enz. We zijn alzoo met Gisebert, Gisbert, al aanstonds klaar. Toch nog
niet geheel; want ongelukkiglijk geven de lijsten der Bollandisten
geen Gisbertus onder de Heiligen aan. Gelukkig echter weer, dat GIS
eigenlijk maar "die einfache Gestalt des unten folgenden GISIL ist";
[8] en zoo gaan we dus tot den verwanten hoofdstam GISIL en vinden
daar, met een overvloed van naamvormen: Gisilbert, Ghisalbert,
Kyselbret, Giselbart, Gislebert, Gillibert, enz. enz. Daarmee
hebben we dan den geschikten Heilige bekomen: S. _Gislebertus_ of
_Gilbertus_, Bisschop van Meaux (Naamlijst No. 295). En nu verder
nog. De namen _Gijsbrand_ of _Gijsfried_ werden in geene lijsten door
mij aangetroffen als nog heden voorkomend. Maar wanneer dit nu eens wél
het geval ware, dan zou ik, wijl al evenmin Gisbrandus of Gisfridus
bij de Bollandisten vermeld staan, toch slechts den H. Gilbertus als
Heilige kunnen aangeven, wijl we vaak niet anders kunnen dan tevreden
zijn met een Heiligennaam, die, hoezeer verschillend in bijstam,
toch in hoofdstam, om zoo te spreken, van dezelfde familie is. Men
zal mij toegeven, dat zulk een naam ver te verkiezen is boven andere,
die naar de oude manier op den klank af uit de Grieksche of Latijnsche
namen van het Martyrologium werden aangesleept.

Niet altijd is het mij gelukt een passenden Heilige aan te geven, wiens
naam tot een Germaanschen hoofd- of bijstam terug te brengen is. In
zulke gevallen heb ik dan _bij aanpassing_ eenen Heilige opgenoemd,
wiens naam naar den vorm voldoende aan den Nederlandschen nabijkomt. Op
enkele, slechts 3 plaatsen, heb ik eenen naam geplaatst die in zijn
Latijnschen vorm eene vertaling bevat van den Nederlandschen (N. 168,
257, 812), en ja, in 2 gevallen bleek mij geheelonthouding de veiligste
weg (N. 244, 247).

Met opzet ben ik niet karig geweest in het opnemen van verschillende
vormen die aan de bijstammen hun bestaan danken. Doch er zijn
bovendien nog andere redenen. Vooreerst toch getuigen deze vormen
voor de omwisseling die er zoo vaak tusschen de letters, klinkers
zoowel als medeklinkers plaats greep en waardoor a en e, e en i,
o en u b en p, d en t, f en v werden omgezet. Men zal zien dat zulke
omwisselingen menigmaal van veel beteekenis zijn.

Vervolgens durf ik vertrouwen, dat nog wel menig lezer, die oude
naamvormen van genoeg taalkundig belang zal achten om er kennis mee
te maken.

Ten derde bleek mij eene ietwat ruime vermelding dier vormen, ook
al staan zij met de Heiligennamen in geen rechtstreeksch verband,
toch nog daarom nuttig, wijl er uit blijken kan, dat er van de
oudgermaansche _persoons_namen nog vele resten zijn overgebleven
in de hedendaagsche _geslachts_namen. Reeds al van zelf werd
mijne aandacht op dit feit gevestigd doordien Förstemann aan het
eind van zijn werk een "Register neuhochdeutscher Familiennamen"
heeft laten volgen. En ik moet bekennen, dat dit "Register" mij
menigmaal bij het nazoeken goeden dienst heeft bewezen, in verband
met de letterwisseling waarvan zoo even spraak was. B.v. ik had den
voornaam _Bamme_ te behandelen. Dien vond ik ook als hedendaagschen
Duitschen geslachtsnaam vermeld, doch met verwijzing naar _Pammo_,
_Pamo_ als "koseform aus unbestimbaren Quellen" (Zie N. 78). Of,
soms trokken Hoogduitsche geslachtsnamen van dat Register toevallig
mijne aandacht, als vroeger of thans nog voorkomend in ons eigen
land. (Men zie b.v. N. 113, 182, 212, 526). Om deze laatste reden
dan werden hier en daar hedendaagsche _geslachts_namen bijgevoegd,
nogtans zonder hoegenaamd eenigen toeleg op volledigheid; deze toch
zou de Naamlijst al te zeer hebben uitgebreid. Maar de toevoeging
bedoelt slechts een opwekken tot aandacht en belangstelling. De lezer
trouwens zal gemakkelijk zelf kunnen aanvullen.

Doch om hem beter daartoe in staat te stellen worde hier nog
het volgende gezegd. Algemeen bekend is, dat tal van familienamen
niet anders zijn dan een oude vadersnaam die van het oorspronkelijk
aangehechte: _'szoon_ alleen nog maar _son_, _sen_ of de enkele _s_ als
tweeden-naamvalsvorm overhield: Janson, Jansen, Jansz, Jans. Minder is
het bekend, dat er ook een tweeden-naamvalsvorm op _en_ bestaan heeft,
die ook nog hier en daar voortleeft, onder anderen in het zoogenaamde
"Strand-hollandsch" onzer zeedorpen, waar men spreekt van _Krynen_
dochter voor _Krijns_ dochter. Het minst algemeen bekend is wel,
dat in den oudsten tijd het achtervoegsel _ing_ of _ink_ gediend
heeft om het zoonschap aan te duiden. Zoo beteekent dan _Alink_ zoon
van Ale, _Bedding_ zoon van Bedde, _Poppink_ zoon van Poppe. "Dit
gebruik om patronymika (vadersnamen) met _ing_ "te formen, stierf na
't jaar 1000, ook niet overal in de nederlandsche gewesten gelijktydig
uit. Het eerste geschiedde dit by de frankische en friso-frankische
volksstammen in de zuidelike en westelike gouen. By de saksische en
friesche stammen in het oosten en in het noorden bleef het langer in
gebruik. By de Friesen waarschijnlik wel tot in de veertiende eeu." [9]
Het zijn daardoor in onze dagen meer bijzonder de friesche en twentsche
geslachtsnamen die aan _ing_ of _ink_ kenbaar zijn. Doch, meer algemeen
gesproken, zoo iemand thans een familienaam draagt, uitgaande op _s_,
op _en_, bijzonderlijk op _ing_ of _ink_, dan heeft hij kans om door
vergelijking met de oude persoonsnamen, de germaansche afkomst van
zijn geslacht op te voeren tot aan het jaar 1100, want de naamvormen
door Förstemann bijeengebracht zijn niet jonger dan de elfde eeuw. Van
de zoo geheel eigene tweede-naamvalsvormen der Friesche vadersnamen,
uitgaande op _inga_, _ia_, _a_, _ma_, _na_ en _sna_, kan ik zwijgen,
wijl zij van zelf kenbaar zijn en ook te groot in aantal om plaats
te verkrijgen.

Toch hebben de Friesche persoonsnamen, die gelijk reeds vroeger gezegd,
meestendeels oud-germaansche zijn, de eigenaardigheid, dat ze met de
achtervoegsels _se_, _te_, _le_, _tse_, _ke_ en _tsje_ voorkomen, die
wel oorspronkelijk als verkleinvormen (vleinamen) hebben gegolden,
thans echter bij de mansnamen die beteekenis niet meer hebben. Het
aanhechten dezer achtervoegsels heeft echter aan de Friesche Naamlijst
van Winkler zulk een overvloed van vormen verschaft, dat het mij
ondoenlijk gebleken is al die vormen voortdurend op te nemen. Het
moge daarom volstaan dit te vermelden. Ook zij hier eenmaal voor goed
bericht: [10] "de Friesche vrouwennamen zijn in den regel rechtstreeks
van de mansnamen afgeleid, door de achtervoeging van verkleinende
uitgangen... Het grootste gedeelte der Friesche vrouwennamen bestaat
dus eigenlijk uit mansnamen in verkleinvorm, soms in eigenaardigen
verkleinvorm." Ook daarvan was het niet mogelijk veel op te nemen
en veel minder nog, Heiligen daarvoor aan te geven. Toch heb ik nog
verscheidene oud-germaansche vrouwennamen aangetroffen die kunnen
worden aangewend.

De Naamlijst is alzoo volgenderwijze opgesteld: Voorop staan, in
aangedikte letter, de Nederlandsche namen voor welke de Heiligennaam
verlangd wordt. Dan volgen, als verklarend gedeelte, de oud-germaansche
namen met den hoofdstam in kapitale letter voorop, en in grootere of
kleinere verscheidenheid van lezing, naarmate zulks noodig of nuttig
is. Deze verscheidenheid is in de oude stukken lang niet gering,
wijl ze te wijten is niet slechts aan den volksmond maar ook en
vooral aan de Latijnsche vormen welke de namen in de oorkonden en
kronieken zoo vaak verkregen. Als uitkomst wordt ten laatste de
patroonheilige aangegeven, vaak meer dan een, volgens de Latijnsche
spelling der _Bollandisten_ met opgaaf van sterfdag en -jaar, [11]
alsook van den vierdag en de bladzijde van hun bekend werk de "_Acta
Sanctorum_". Bij de vaderlandsche Heiligen wordt ook verwezen naar
"_Neerlands Heiligen_ door Pr. _J. A. F. Kronenburg_".

Wijl het te omslachtig en plaatsroovend wezen zou, wanneer in de
Naamlijst elke Nederlandsche naam naar zijn letter van het ABC zou
moeten voorkomen, wordt elke namengroep van een eigen nommercijfer
voorzien, dienstig voor een opzoeken in den algemeenen Naamwijzer,
die aan het einde volgt. Raadzaam daarom, het zoeken allereerst te
beginnen met het naslaan van dezen Naamwijzer.

Hadden de oud-germaansche naamstammen ook hunne
beteekenis?--Oorspronkelijk zeker; en daarom volgt ook achteraan
nog een lijstje van die stammen, waarover genoemzame zekerheid
bestaat. De lezer zal met voldoening kunnen opmerken, hoe
nog van een groot aantal de beteekenis overeenstemt met ons
hedendaagsch Nederlandsch. Intusschen moeten we toch naar
Heintze's [12] waarschuwing, die beteekenissen niet zoo streng
opvatten. "Oorspronkelijk", zoo zegt hij, "hebben wel de ouders hun
kind den naam gegeven als een wensch, bijv. de knaap moge sterk zijn
als een beer: _Berinhard_; spoedig echter verstonden de Germanen zelf
niet meer alle namen, en zochten zij vaak voor het kind eenen naam,
welke dien der ouders op eenige wijze bevatte, zonder op den zin
te letten."Tot hiertoe over de vraag: hoe er bij het _geven_ van den doopnaam
overeenstemming kan betracht worden tusschen Vaderland en Kerk. Maar
ook bij het _dragen_ van den voornaam, heel het leven door, komen
deze beiden met elkaar in aanraking. Hier hebben we te maken met de
verschillende omstandigheden en eischen van het leven, zooals daar
zijn: inschrijving in doopboek en burgerlijken stand, afkondiging in
de kerk, kennisgeving in de leesbladen, en het dagelijksch gebruik
in den huiselijken, gezelligen en vriendschappelijken kring. En nu
wil het mij altijd voorkomen, dat ten opzichte van dat alles onze
Nederlandsche katholieken wel het een en ander te verbeteren, of
althans ernstig te overwegen hebben.

Al aanstonds moet in het licht gesteld, dat er sedert het laatste paar
eeuwen bij ons Nederlanders een eigenaardige gewoonte is ontstaan,
waardoor wij eene uitzondering maken op alle natiën om ons heen. Onder
de knappe burgerij, vooral de katholieke, wordt, naar het wel lijkt,
een Nederlandsche naamvorm als iets minderwaardigs gerekend, of althans
niet fatsoenlijk, niet deftig genoeg. Men schijnt zich in te beelden,
dat Nederlandsche vormen niet veel meer zijn dan verbasteringen van
de Heiligennamen welke we als roomschen leerden kennen uit de deftige
levens der Heiligen, uit de Allerheiligen-litanie en de Kalenders. De
waarheid is echter deze, dat we in de laatste eeuwen der "deftigheid"
de goede vormen hebben verwaarloosd, waarmee ons katholiek voorgeslacht
gewoon was Gods lieve Heiligen te noemen. Gevolg is geweest, dat we
als Nederlandsche namen niet veel meer dan de afgekorte vormen van het
alledaagsche gebruik hebben overgehouden; en deze vinden we natuurlijk
"te ordinair". Andere volken echter schamen zich niet hunne vóórnamen,
ook bij de meest officiëele gelegenheid, in het gewaad der moedertaal
te kleeden, zooals: _Jean_, _Johan_, _John_, _Giovanni_, _Pierre_,
_Peter_, _Pietro_, _Jacques_, _Jacob_, _James_, _Giacomo_ enz. Zij
staan er zelfs op, in onze kerken afgelezen te worden met hunne eigene
Fransche, Duitsche, Engelsche, Italiaansche voornamen. Wij echter
meenen maar altijd, dat we, openlijk optredend, eerst dan naar behooren
voor den dag komen, als we in het Latijn worden aangediend. En toch
hebben we in den taalschat onzer vaderen wel degelijk vaderlandsche
namen, die, in goed Nederlandsch, waardige vormen zijn voor de
Grieksche of Latijnsche doopnamen. Maar ze zijn helaas, door onverstand
in minachting geraakt als waren ook zij slechts verbasteringen van een
alleen-fatsoenlijk Latijn, en ze zijn gelijk gesteld met de verkorte,
gemeenzame vormen van den alledaagschen omgang.

Zoo werden dan door het Latijn de van ouds geijkte Nederlandsche vormen
verdrongen; want we hebben ze toch in vroegere eeuwen wel echt bezeten
de namen, die geheel volgens het Nederlandsche taaleigen, op waardige
wijze de strikt kerkelijke namen vervingen. Petrus was _Pieter_,
Paulus _Pauwels_, Christophorus _Kristoffel_, Elisabeth _Liesebet_
of _Liesbet_, Martinus _Maarten_. En menige oud-vaderlandsche naam,
die door den Latijnschen vorm der kroniekschrijvers zijne zuiverheid
verloren had, droeg in de moedertaal veel ongerepter zijn afkomst en
beteekenis ten toon. _Volkert_ is zuiverder dan _Volquerus_, _Koenraad_
dan _Conradus_, _Rombout_ dan _Romualdus_ enz. Wat vrouwennamen aangaat
veranderde onze middeleeuwsche taal geregeld de _a_ van het Latijn
in de Nederlandsche _e_, gelijk ons dat door verscheidene nog heden
bestaande plaatsnamen vertoond wordt, zooals: S. _Anne ter Muiden_,
S. _Annenburg_, [13] _Den Annenburg_, _Geertruidenberg_, _Mariënboom_,
_Mariënbosch_, _Mariëndaal_. Zoo sprak en schreef men toen Ste
_Aagte_, Ste _Christiene_, Ste _Margriete_, S. _Agnieten-convent_
enz. En gelijk de oud-germaansche _persoons_namen thans nog voortleven
in de hoog- en nederduitsche _geslachts_namen, volgens hetgeen reeds
boven besproken is: zoo staan de middeleeuwsche, goed-nederlandsche
vormen nog te lezen in de hedendaagsche geslachten als _Evertsen_,
_Gijsberts_, _Jaspers_, _Leenderts_, _Martens_, _Roelofs_, _Rombouts_
enz., evenzoo in de plaatsnamen, en voor het overige natuurlijk in
de oorkonden onzer geschiedenis.

De strekking derhalve mijner nieuwe Naamlijst is ook deze: het
gebruik van die goede en waardige vaderlandsche namen te bevorderen,
en wel ten eerste als _doopnamen_. Dit wil zeggen, dat het niet
langer ongepast worde gerekend, aan den pastoor of den doopenden
priester den naam op te geven in de moedertaal. Zulks heeft ook
nog dit voordeel, dat er dan in overleg met hem kan bepaald worden,
welke naam, in den _vaderlandschen_ vorm zal worden ingeschreven bij
den _burgerlijken stand_. Het doopboek, waarvan de officiëele vorm
het Latijn is, neemt natuurlijk den kerkelijk-Latijnschen naam op,
die trouwens bij de toediening van het H. Sacrament wordt aangewend;
[14] doch de Nederlandsche vorm worde er, zoo noodig, met een enkel
woord naast gezet. Dit overleg zal moeilijkheid en last voorkomen,
welke anders nog wel eens later plegen te ontstaan door schuld van
slordige aangevers of letterziftende beambten. Ook acht ik aangifte
van den Nederlandschen naam bij den burgerlijken stand ten zeerste
nuttig om bij de on-katholieke beambten de meening uit te roeien,
alsof wij Roomschen met onze Latijnsche Heiligennamen maar halve
Nederlanders zouden zijn. De waarheid toch is, dat juist wij
katholieken "de oudste brieven hebben", omdat wij met de stukken
bewijzen kunnen dat ons middeleeuwsch voorgeslacht gewoon was, de
Heiligen met allen eerbied te noemen en aan te spreken als St. _Jan_,
St. _Pieter_, Ste _Aagte_, St. _Laurens_, St. _Baaf_, Ste _Liesebet_
enz. En waarom dan toch zou dit thans ongepast moeten heeten?

Ook moge hier tevens een goed woord gesproken worden tot aanbeveling
der namen van onze vaderlandsche Heiligen, mannen en vrouwen die op
onzen grond, geleefd, gestreden en geleden hebben. Daarom zal men in
achterstaande Naamlijst die namen bijzonderlijk herdacht vinden zoo
voor Zuid- als voor Noord-Nederland.

Vervolgens zijn er ook _afkondigingen van onze namen in de kerken_
te doen. Dit is, het moet bekend, een teer punt. Maar vooreerst dient
in het oog gehouden, dat we begonnen zijn met onderscheid te maken
tusschen waardige Nederlandsche vormen en de afgekorte, gemeenzame
van het dagelijksch verkeer. Vervolgens komt vaak in aanmerking
het onderscheid van plaats, stand en geslacht. Doch wanneer het
gelukken mocht, een algemeen gebruik van den Nederlandschen naam in
den eenvoudig netten vorm in te voeren, in der maniere zooals het
in den vreemde gebruikelijk is; wanneer dus de deftigheid van het
Latijn zou worden aan kant gezet, dan juist zou op de eenvoudigste
wijze een eind komen aan den last, welken de gevoeligheden, grillen en
aanmatiging van sommigen aan de parochiepastoors bereiden kunnen. In
de groote steden weliswaar komt dit niet zoo licht voor, omdat aldaar,
naar ik vermeen, als regel gehouden wordt: alle namen Latijn. Doch,
al is dit nu gemakkelijk: het is voor het volk niet altijd naar
behooren verstaanbaar en begrijpelijk; en het brengt het bezwaar
mede dat daardoor de dwaze uitzondering die we in de wereld maken
nog altijd meer bestendigd wordt. In de kleine steden echter en
ten platten lande--bij eenvoudiger zeden en algemeener bekendheid
der personen maar ook bekrompener opvatting--doet het verschil van
stand met zijne aanspraken zich te gemakkelijker gelden. Doch ook
daar juist behoort opgekomen te worden tegen het evenzeer dwaze als
onvaderlandsche dwaalbegrip, alsof de namen der eigene moedertaal goed
genoeg zouden zijn voor boerenknecht en daglooner maar te onfatsoenlijk
en te gemeen voor den gezeten boer of burger. En bovendien, goed
begrepen, klinkt het ten platten lande zelfs heel niet aardig wanneer
een goed bekende Dirk, Frans of Toon tot een witgedasten Theodorus,
Franciscus of Antonius worden opgeschikt.

We komen tot de _aankondigingen in de dagbladen_ bij overlijden
enz. Daarbij plegen wij, hetzij dan juist niet opzettelijk, voor
onze katholiciteit te getuigen door onze Heiligennamen in het Latijn
te schrijven. En ik vrees dan ook al de opwerping te hooren: "Met
Nederlandsche namen te onderteekenen staat zoo gereformeerd." Daar
is inderdaad iets van aan, doch juist door eigen schuld. Maar zoo pas
heb ik al met een enkel woord besproken wat er om onze schuwheid voor
vaderlandsche vormen tegen ons opgeworpen wordt, als waren we geen
echte vaderlanders. Derhalve komt het mij voor, dat er in dit geval
meer reden bestaat om te getuigen voor onze vaderlandsliefde dan voor
ons Roomsch geloof. Waarlijk men kan den ijver om als katholiek op
te treden gerust voor betere gelegenheden bewaren. Immers, als we
in _katholieke_ bladen onze kennisgevingen plaatsen, dan getuigt
dit alleen reeds dat we Roomsch zijn. _Onkatholieke_ bladen met
advertentiën te begunstigen en te steunen komt eigenlijk heel niet
te pas.

Intusschen begint er eene betere richting op te komen, die van de
vormelijkheid der Latijnsche namen gaat afwijken, niet zoozeer in de
namen der personen die als overleden enz. worden aangekondigd, maar
in de vóórnamen der familieleden die onderteekenen, en die daarbij het
gebruik aannemen om hun eigenlijken doopnaam voluit te schrijven. Dit
kan niet anders dan navolgenswaard genoemd worden. Vooreerst geschiedt
daardoor te meer hulde aan den Patroonheilige; en vervolgens klinkt
het veel vriendelijker en hartelijker dan met de simpele en saaie
beginletters alleen. Doch, in het voorbijgaan gezegd, dan moest men
ook tevens de vóórletters der overige namen maar inhouden; immers het
schrijven van bijv. Herman J. L. H. of van Frans C. J. W. enz. maakt
maar een erg peuterigen indruk. Bovendien zou het in onzen tijd, die
door het groot aantal van opkomende instellingen en vereenigingen,
waarlijk van beginletters ál te breed haar deel krijgt, een winst
zijn als er in het opsommen van vóórnaamletters wat opruiming plaats
vond. En tegelijk moge hier nog gevraagd worden, of het ook niet in
handel en bedrijf aanbeveling verdienen zou, dat bij aankondiging en
onderteekening doorgaans niet meer dan één voornaam, maar dan voluit,
geschreven werd?

Nu is mij echter juist uit die met vollen voornaam onderteekende
advertentiën gebleken, dat men onder ons jammerlijk weinig er aan
denkt om die persoonsnamen in het _Nederlandsch_ te schrijven. Latijn,
Fransch, Duitsch, Engelsch, alles warrelt in die onderteekeningen echt
wereldburgerlijk door elkaar, en de moedertaal komt er op droeve wijze
veel bij te kort. [15] Ik begrijp, dat in familiën met buitenlandsche
verwanten de vreemden in hun eigen taal optreden. Dat zij dit doen
strekt hun tot eer, maar moest dan ook juist ons ten voorbeeld
zijn. Wie echter een weinig acht wil geven op de advertentiën der
dagbladen zal telkens familiën aantreffen, bij welke van buitenlandsch
bloed geen spoor te bekennen is, en die toch met hare doopnamen
modezuchtig in het Fransch of Engelsch voor den dag komen.

Nu zal ik hier niet komen vorderen dat de stadsmenschen zich
bij hunne kennisgevingen als Aagtjen, Betjen of Kaatjen zullen
aandienen. Wanneer men op de "teekenen des tijds" wil letten, kan
men gemakkelijk begrijpen, dat persoonsnamen die met diminutieven
d. i. verkleiningsuitgangen gevormd worden, bij veel vrouwen
uit den booze zijn; maar daarom heeft ook de nieuwe Naamlijst de
bedoeling, aan te geven, op wat wijze de Latijnsche doopnamen naar
den eisch van staat en stand in beschaafd Nederlandsch kunnen worden
weergegeven. Onze katholieke voorouders hebben dat in de middeleeuwen
vaak niet ongeschikt uitgevoerd als zij den Latijnschen naam een
weinig naar den eisch der moedertaal wijzigden en bijv. _Aagte_
zeiden en schreven voor _Agatha_, _Barbele_ voor _Barbara_, _Baarte_
of _Berte_ voor _Bertha_, _Geertruide_ voor _Gertrudis_ enz. En zoo
zijn er ook thans nog namen genoeg, die in den vaderlandschen vorm
toch waardig en deftig genoeg klinken om bij den burgelijken stand,
bij afkondigingen en aankondigingen heel niet "ordinair" te heeten en
met eere gedragen te worden. Ziehier eene kleine opsomming: Adriaan,
Aagte, Agniete, Albert, Ambroos, Andries, Antoon, Antonie, Bernard,
Barend, Bastiaan, Boudewijn, Catriene, Cornelis, Diederik, Ernst,
Evert, Ferdinand, Fernand, Filips, Frank, Frans, Frederik, Frits,
Geerte, Geertruide, Gijsbert, Godfried, Govert, Herman, Huibert, Jacob,
Jan, Jasper, Jeroen, Joost, Karel, Kasper, Koenraad, Laurens, Leendert,
Lidwiene, Liesbet, Lodewijk, Maarten, Machtelt, Maurits, Max, Meindert,
Pauwels, Roelof, Rombout, Sanne, Steven, Volkert, Winand, Wilbert,
Willem, Wouter. Beginnen we maar vrij en kloek dergelijke namen te
gebruiken, dan zal spoedig de onredelijke noot van "te ordinair"
ervan afraken. Mij dunkt ook dat de groote namen onzer vaderlandsche
geschiedenis toch waarlijk aanzien en voornaamheid genoeg bijzetten
aan _Arnoud_ en _Diederik_, aan _Floris_ en _Karel_, aan _Maurits_,
_Frederik_, _Hendrik_ en _Willem_, zooals we onze graven en vorsten nog
altijd met eere noemen. En dan zullen we misschien ook nog aanleeren
liever _Wilhelmiene_, of waarom zelfs niet _Willemiene_ en _Juliane_,
te schrijven en te zeggen dan het toch altijd wat gemaakt-deftig
Wilhelmina en Juliana.

Een eeresaluut moet hier gebracht aan de Friezen, die in het openlijk
voeren van den oudvaderlijken naam en zelfs in het gemoedelijk bezigen
der verkleiningsvormen heel wat flinker en vrijer zijn dan wij. "Deze
zoogenaamde vleivormen der namen zijn bij geen enkel Germaansch
volk zoo veelvuldig, zoo algemeen in gebruik als bij de Friezen,
ja hebben zelfs bij hen volle recht verkregen als geijkte namen, zoo
bij de doopvont als in de registers van den burgerlijken stand." [16]
Doch ook buiten Friesland behoort aan die vleivormen en afkortingen
beter recht toe te komen dan gewoonlijk het geval is, ik bedoel _in
het huiselijk, gezellig en vriendschappelijk verkeer_.

Voorop echter moet gewaarschuwd, dat er degelijk onderscheid is
te maken tusschen echte en welbekende vleivormen en willekeurige
verminkingen, die menigmaal geen anderen oorsprong hebben dan den
stamelenden mond der kleinen. Reeds in 1657 werd er geklaagd: [17]
"Er is geen eind aan het afknotten, verminken en veranderen der
namen, zooals iedereen dat naar willekeur doet. En wat de kinderen
stamelend voor den dag brengen, dat herhalen de kindermeiden en ten
laatste raken allen eraan gewend." Men zal gereedelijk begrijpen,
dat er in de Naamlijst voor al zulke wanvormen geen plaats is, maar
daarom ook nog veel minder voor de hedendaagsche modezuchtige namen,
die naar vreemde talen, en het Engelsch in het bijzonder, of misschien
ook het Maleisch, gemaakt en dwaselijk gedragen worden. Al die spitse
en bitse naampjes op y en ie uitgaande (ik gaf er al een lijstje van
[18]) hebben toch waarlijk iets onbenulligs en stumperigs dat te zeer
aan de kinderkamer herinnert. Dáár mogen ze blijven!

Hoort toch dat gestamel eens aan!


    Addy    Kitty
    Aly    Leni
    Amy    Lizzy
    Annie   Lotty
    Betsy   Maddy
    Carry   Madzy
    Conny   Minny
    Corry   Molly
    Dolly   Nelly
    Dorry   Pommy
    Edi    Rossy
    Eddy    Sitty
    Emmy    Soezie
    Fanny   Teddy
    Ferry   Tilly
    Florry   Toetie
    Henny   Tommy
    Hetty   Wally
    Jenny   Willy
    Jettie   Wimmy


Voor het overige moet natuurlijk aan een ieder vrijheid blijven voor
de wijze waarop hij in het dagelijksch verkeer eenen doopnaam wille
vereenvoudigen, bekorten, samentrekken, vloeiend en vleiend maken. Men
kan hier zeggen: maak het zooals ge wilt; doch ééne voorwaarde moet
gesteld blijven, dat alles geschiede naar den aard der vaderlandsche
taal. Uit den aard der zaak echter kan ook aan deze vormen geen
plaats worden ingeruimd in de achterstaande Naamlijst. Ook past hier
nog een bijzonder woord tegen alzulke afkortingen die nergens anders
in bestaan dan in het half doorsnijden van een Latijnschen naam met
behoud van Latijnsche spelling, zooals: _Dorus_, _Janus_, _Kobus_,
_Manus_, _Theo_. Dit zijn wanspellingen die aan het Latijn evenzeer
als aan het Nederlandsch op dwaze wijze te kort doen.

Boven is reeds gesproken over de verkleinende achtervoegsels die
bij de Friezen in veelvuldig gebruik zijn, en die trouwens ook al
in de oudgermaansche namen zijn na te wijzen. Ook de hedendaagsche,
zoogenaamd Romaansche talen hebben met ons het vermogen om kinderen-
en vrouwennamen aanvallig te maken door een verkleiningsuitgang. De
Franschen b.v. hebben _on_, _ine_ en _ette_; de Italianen: _ino_
en _ina_, _ello_ en _ella_, _etto_ en _etta_. En wij hebben, (van
Friesland niet gesproken) nog maar alleen _je_ (oorspronkelijk _jen_,
_gen _ en _ken_), waarnaast de Duitschers _chen_.

Nu moge gerustelijk onze verkleiningsuitgang bij velen niet meer in
de gunst staan: ik durf toch zoo vrij zijn, dat innig te betreuren
als eene verarming der moedertaal en wezenlijke schade aan klank en
welluidendheid. En aangezien nu het gebruik van _jen_ en _ken_ nog
altijd in een aanmerkelijk deel van ons vaderland is blijven bestaan,
namelijk in het Geldersch, Overijselsch en Drentsch dialect en als
_ien_ nog in het Groningsch: [19] zoo verdient de volkomene vorm
daarvan wel degelijk nog in eer gehouden te worden. Reden waarom ik
dien in de Naamlijst overal gebruiken zal.

Nog behoort hier eene algemeene opmerking plaats te vinden,
om teleurstelling te voorkomen bij vele lezeressen die hare
H.H. patronessen zullen zoeken onder de -_dina_'s, -_mina_'s,
-_sina_'s en -_stina_'s. Ook deze naamvormen hebben naar mijne
bevinding oud-germaanschen oorsprong en werden gewis sinds eeuwen
gedragen, doch in den vorm ongeveer waarin ze onder ons voortbestaan
als _Dientjen_, _Mientjen_, _Sientjen_ en _Stientjen_. Zóó gingen
ze oorspronkelijk in eenvoudige volksdracht gekleed; maar ze werden
in de laatste tijden naar Fransche mode opgesierd als juffers die
eerst aan den uitheemschen vleivorm op _ine_, welke aan een mansnaam
werd aangehangen, haar fatsoen mochten danken. Vandaar onder ons
een bedenkelijk aantal _Arnoldines_, _Gerardines_, _Albertines_,
_Wilhelmines_, _Clasines_, _Ernestines_ enz. enz., die onder de
Heiligen niet te vinden zijn. Geschikte patronessen nu zal men
aantreffen onder de Nrs. 149, 546, 711, 736 en 866.

Natuurlijk mogen in de nieuwe Naamlijst ook de eenvoudige vormen niet
ontbreken, welke door onze eerzame landbouwers- en handwerkersstanden
gelukkig nog zonder schroom gedragen worden. Namen als: _Aart_, _Fop_,
_Jaap_, _Klaas_, _Krijn_, _Leen_, _Thijs_ enz. getuigen voor eenvoud
van zeden, zij spreken van opene trouwhartigheid; en, kort en krachtig
als ze zijn, verzinlijken ze niet ongeschikt den stevigen grondslag die
landman en werkman altijd voor de maatschappij zijn, en blijven zullen.

Zoo moge dan de Naamlijst, behalve den dienst, dien zij, naar ik
verhoop, bewijzen kan voor eene juiste keuze en gepaste toekenning van
den Heiligennaam, tevens opwekking geven tot nadenken, en vooral tot
het begrip, dat een katholiek vaderlander zorg behoort te hebben om,
naar den eisch van plaats, stand en geslacht, zijn doopnaam te dragen
in beschaafd _Nederlandsch_, van vreemde smetten vrij.

Aan het eind van deze Inleiding mag ik niet nalaten mijnen innigsten
dank te betuigen aan de Zeer Eerw. Heeren der Geestelijkheid die mij
bij dezen arbeid zeer welwillend hulp hebben verleend door aangifte van
gewestelijke vormen der vaderlandsche namen uit Friesland, Zeeland,
Breda, Noord-Brabant, Twente en Limburg, namelijk: Rector J. van den
Dries (Amsterdam), Kapelaan J. H. Laane (Breda), Rector Alf. Meijer
(Oostrum), Pastoor J. H. Scholten (De Steeg). Bij dezen echter moeten
meer bijzonder vermeld worden Kapelaan W. F. A. Overmeer (Zeddam) die,
Fries van geboorte, zich voor de namen zijner moedertaal bijzonder
beijverd heeft, en Rector J. van der Ven (Groesbeek) die bovendien
door een openlijk uitspreken van zijn verlangen naar eene nieuwe
Naamlijst, [20] mij aansporing gaf tot het doorzetten van eenen arbeid,
die, vóór verscheidene jaren aangevat, sedert door omstandigheden
onderbroken werd, doch thans in deze uitgave aan geestelijken en
leeken bescheidenlijk wordt aangeboden.


Overveen "Duinrust."

S. Aagtendag 1914.                    J. J. GRAAF.NAAMLIJSTA


_Aagjen, Eegje, Eke._ AG: Agia, Agga, Aga, Eecha, Egizza,
Egiburga. _S. Agia_ † 7e eeuw, Wed. te Orleans. B. 1 Sept. I, 266. [1

_Aagte, Aagtjen, Aagt._ _S. Agatha_ † 251, M. en Ma. in Sicilië. B. 5
Feb. I, 595. [2

_Aal (m.) Alo, Alle, Alewijn, Aalse._ ALA: Alo, Allo, Alako,
Allowin. _S. Alloynus_ = _S. Bavo_ † omstr. 657. B. 1 Oct. I,
199. Gesln. Alwin, Alewijn, Halewijn. [3

_Aaldrik, Aldrik, Alderk._ ATHAL: Adalric, Adalrad. _S. Aldricus_ †
856, B. v. Le Mans. B. 7 Jan. I, 387. Gesln. Aaldriks. [4

_Aalmoed._ ATHAL: Adalmod, Adalmuat, Adalmut, Almoth. _S. Almedha_
† 6e eeuw, M. en Ma. in Wales. B. 1 Aug. I, 70. [5

_Aalt, Alte._ ATHAL: Athalbald, Adalwald. _S. Adalbaldus_ † omstr. 645,
Hertog te Douay. B. 2 Febr. I, 295. [6

_Aaltruide._ ATHAL: Adaldrud, Adaltrut, Altrudis. _S. Adeltrudis_ †
7e eeuw, M. te Gent. B. 19 Mrt. III, 34. [7

_Aam, Aamke (m.), Amele, Amse._ AM: Amo, Amico, Emico. _S. Amo_ †
4e eeuw, B. v. Toul. B. 23 Oct. X, 48. _S. Amicus_ † 8e eeuw, Ma. te
Mortara. B. 12 Oct. VI, 124. [8

_Aamke (vr.), Eemke._ AM: Ama, Amica, Emmika, Emmiga. _S. Ama_ †
6e eeuw, M. te Joinville. B. 24 Sept. VI, 691. [9

_Aan, Anne, Aanke, Aanse, Ene, Een, Eenke._ AN: Anno, Annico, Enno,
Eniko, Enneco. _S. Anno_ † 1075, AB. v. Keulen. B. 4 Dec. [10

_Aanke, Eenskje._ AN: Anna, Enna, Ennika, Enike. Thans naar _S. Anna_,
Moeder v. O. L. Vrouw. [11

_Aant._ AND: Ando, Anthelm. _S. Anthelmus_ † 1178, B. v. Belley. B. 26
Juni VII, 226. [12

_Aart._ HARDU: Ardo, Herto, Harduwich, Hartwic, Hardwin,
Arduin. _S. Hartwicus_ † 11e eeuw, AB. v. Salzburg. B. 14 Juni VI,
127. _S. Arduinus_ † 7e eeuw, Bel. te Caprani. B. 25 Oct. XI, 650. [13

_Aartjen, Aarland._ HARJA: Aria, Hariberta, Hartrudis, Hariland,
Harlindis. _S. Herlindis_ † 8e eeuw, Abd. in België. B. 22 Mrt. III,
385. [14

_Abe, Abbe, Abke._ ABA: Abo, Abbo, Appo. _S. Abbo_ † 8e eeuw,
B. v. Metz. B. 5 Apr. II, 388. [15

_Abel, Abele, Apele._ ABA: Abo, Abilo, Ablebert, Abolin,
Appulin. _S. Abel_ † 760, Abt. v. Lobbes in Henegouwen. B. 5 Aug. II,
111. _S. Ablebertus_ † omstreeks 640, B. v. Kamerijk. B. 15 Jan. I,
1017. [16

_Ade (m.), Ate, Aat, Addik, Atse, Atser._ ATHA: Atte, Atti,
Atto, Addic. _S. Ado_ † 875, AB. v. Vienne in Frankrijk. B. 16
Dec. Gesln. Aats, Addiks. [17

_Ade (vr.), Aatje, Aatske._ Uit den verwanten stam ATHAR: Adarhilt,
Adrehildis. _S. Adrachildis_, (ook als _Ada_ voorkomend) † Abd. te
Le Mans in Frankrijk. B. 4 Dec. [18

_Adelaart, Adelaar, Aaldert, Allard, Allert, Edelhard, Eldert,
Ellart, Adel, Aal._ ATHAL: Adalhard, Edelhart, Adalhar,
Aethelhere. _S. Adelardus_ † 827, Abt van Corbei. B. 2 Jan. I,
95. _S. Adalarius_ † 755, Pr. Ma. met S. Bonifatius. B. 5 Jun. I,
452, Kr. III, 103. Gesln. Adelaar, Aalders. [19

_Adelbert, Albert._ ATHAL: Athalbraht, Athelberht, Aethelbert, Albreht,
Albert, Alpert. _S. Adalbertus_ † 740, Diaken te Egmond. B. 25 Juni V,
94. Kr. II, 126. Gesln. Alberdingk. [20

_Adele, [21] Adel, Aaltjen, Aalk, Adelken, Alandsje._ ATHAL: Athala,
Adela, Adila, Adalland, Aalant. Zal. _Adela_ † 693 in België. B. 23
Nov. _S. Adilia_ † omstr. 650, Non in Brabant. B. 30 Juni V, 587. [21

_Adelheid, Aleide, Aleit, Aaltjen, Eeltjen, Leisjen._ ATHAL: Adalhaid,
Adelheidis, Adelheit, Adelais, Ethelheid. _S. Aleydis_ † 13e eeuw,
Cisterc. non te Schaerbeek. B. 11 Juni II, 476. _S. Adelheidis_ †
omstreeks 1011, Abd. te Willick. B. 5 Feb. I, 713. "Alida" is geheel
af te keuren, als noch Latijn noch Nederlandsch. [22

_Adolf, Alof, Alef, Dolf._ ATHA: Athavulf, Athuolf, Adulf,
Hadulphus. _S. Hathewulfus_ † 755, Ma. met S. Bonifatius. B. 5
Juni I, 452. _S. Adolfus_ † 1222, B. v. Osnabrück. B. 11 Feb. II,
571. Gesln. Alofs, Alefs, Alfs. [23

_Adriaan, Ariaan, Arjen, Arie, Aart, Aai._ HARJA: Hari, Herio, Ario,
vr. Aria, Herin, Airin. Thans naar _S. Adrianus_ † omstr. 306, Ma. in
Nicomedië. B. 8 Sept. III, 309. _S. Adrianus_ van Hilvarenbeek †
1572, Ma. v. Gorc. B. 9 Juli II, 736. (Vrouw.) _Ariane, Adriaantjen,
Jaantjen._ [24

_Age, Aje, Aai, Akke, Eage, Ege._ AG: Ago, Agio, Agi, Aius, Ayo,
Eio, Acca, Acco, Eggo, Egio, Agarich. _S. Agericus_ † 7e eeuw,
Abt te Tours. B. 11 Apr. II, 30. _S. Acca_ † 8e eeuw, B. in
Eng. vaderl. geloofspred. B. 20 Oct. VIII, 965. [25

_Agnies, Agniese, Agniesjen, Agniete, Agnete, Neese, Neesken, Niesjen,
Niese, Niet._ _S. Agnes_ † 305, Ma. te Rome. B. 21 Jan. II, 350. [26

_Aye, Ayke._ AG: Agia, Aga, Aia, Aie. _S. Aya_ † 7e eeuw,
Grav. v. Henegouwen. B. 18 Apr. II, 579. [27

_Ayold, Aeiold._ AG: Ayo, Agiovald, Aggiold, Agiulf,
Aiulf. _S. Aiulfus_ † 850, AB. v. Bourges. B. 22 Mei V. 175. [28

_Aike, Aico._ AIG: Aigo, Aiko, Eicco, Aigulf, Eigolf. _S. Aigulfus_
† 7e eeuw, Ma. te Caprasia. B. 3 Sept. III, 728. [29

_Ailbert, Aile._ ALJA: Aliapert, Alibert, Aliprand,
Alifrid. Eerbw. _Ailbert_ † 1122, Pr. Stichter van Rolduc. B. 19
Sept. VI, 5b (Inter praeterm), Kr. VIII, 31. [30

_Aland, Eland._ ATHAL: Athalbert, Edalbold, Adalhard, Adalhelm,
Adalland. _S. Adalbertus_ † 740, Diak. te Egmond. B. 25 Juni V,
94. _S. Adelardus_ † 827, Abt v. Corbie. B. 2 Jan. I, 95. [31

_Albert._ ATHAL: Athalbraht, Athalbert, Alprecht, Albert. _S. Albertus_
† 12e eeuw, B. v. Luik, Ma. te Reims. B. 21 Nov. _S. Albertus_ †
8e eeuw, Graaf v. Oostervant. B. 22 Apr. III, 74. [32

_Albrik, Alfrik._ ALFI: Albirich, Albrich, Elberich, Albericcus,
Alferik. _S. Albricus_ † omstr. 784, B. v. Utrecht. B. 14 Nov. Kr. IV,
158. [33

_Ale, Alke, Alker, Aalse._ ALHI: Alacus, Alacho, Alahfrid, Alahker,
Alhwin, Alcwin. _S. Alcuinus_ † 9e eeuw, Mon. en Diak. in Gallië. B. 19
Mei, IV, 333. [34

_Alexis._ _S. Alexius_ † 5e eeuw, Bel. te Rome. B. 17 Juli IV, 238. [35

_Alfert, Alfer._ ALFI: Alpho, Alfhard, Albefret, Alfrid,
Alfher. _S. Alfardus_ † omstr. 1055, Ma. in Zweden. B. 15 Feb. II,
851. Gesln. Alferink. [36

_Alfons._ ATHAL: Adalfuns, Aldephons, Alfunsus. _S. Alfonsus_ † 10e
eeuw, B. v. Astorga. B. 26 Jan. II, 366. _S. Alfonsus de Ligorio_ †
1787, B. v. S. Agatha. B. 2. Aug. [37

_Alfred, Alfert._ ALDA: Aldofrid, Aldefred, Altfred,
Olfred. _S. Altfridus_ † 875, B. v. Hildesheim. B. 15 Aug. III,
210. [38

_Alger, Alker, Adger._ ATHAL: Adalgar, Adalcar, Athalgis,
Adelgis. _S. Adelgisus_ † 9e eeuw, B. v. Novara. B. 7 Oct. III,
943. [39

_Allegonde, Alkje, Gonde._ ALDA: Aldagondis, Aldegundis,
Altigund. _S. Aldegundis_ † omstr. 989, M. te Maubeuge. 30 Jan. II,
1034. _S. Aldegundis_ † 7e eeuw, Ma. bij Gent. B. 20 Juni V, 25. [40

_Alman._ ATHAL: Athalbert, Adalman, Alman. _S. Adalbertus_ † 740,
Diaken te Egmond. B. 25 Juni V, 94. [41

_Almer._ ALA: Alamar, Almar. _S. Almarus_ † 6e eeuw, Ma. te
Chartres. B. 16 Mei III, 595. [42

_Aloys, Alowies, Lowies, Wies._ _S. Aloysius_ † 1591, Bel. B. 21
Juni IV, 847. Aloysius is een verlatiniseerd Italiaansch Aluigi =
Ludovicus, ons Lodewijk. [43

_Amel (m.), Amele, Amelis, Ameldonk._ AMAL: Amalo, Amolo, Amilius,
Amelius, Amalung, Amalunc, Amalong. _S. Amelius_ † 8e eeuw, Ma. in
Tirol. B. 12 Oct. VI, 124. Gesln. Amelung. [44

_Amel (vr.), Amelke._ AMAL: Amalia, Amila, Amalaberga,
Amaltrudis. _S. Amelberga_ † 10e eeuw, Abd. te Susteren. B. 21
Nov. Kr. V, 114. _S. Amalberga_ † omstr. 690, Wed. te Lobbes in
België. B. 10 Juli III, 63. [45

_Andele, Andel._ AND: Ando, Andolenus, Andobald,
Antipert. _S. Andeolus_ † 208, Subdiak. Ma. te Vivarais. B. 1 Mei,
I, 35. _S. Andoletus_ † 8e eeuw. Ma. met S. Lambertus te Luik. B. 17
Sept. V. 518. [46

_Andries, Dries._ AND: Andahar, Anteres, Andarich, Andricus,
Antrich. Thans naar _S. Andreas_ Ap. 30 Nov. _S. Andreas_ † 7e eeuw,
Abt v. S. Amand. B. 6 Feb. I, 903. _S. Andreas Wouters_ † 1572,
Ma. v. Gorc. B. 9 Juli II, 736. Gesln. Anders. [47

_Anne (m.), Anse, Anske._ AN: Anno, Enno, Annico. _S. Anno_ † 1075,
AB. v. Keulen. B. 4 Dec. Gesln. Annink. [48

_Anne (vr.), Antjen, Anneken, Annigje, Aant, Naatjen._ AN: Anna, Ana,
Enna, Ennika, Anahildis. _S. Anna_, Moeder v. O. L. Vrouw, 26 Juli. [49

_Anneka,_ saamgetrokken uit _Anna_ en _Catharina_, doch niet
onwaarschijnlijk in zijn geheel oorspronkelijk uit den stam AN: Anna,
Ana, Enna, Ennika, Enca. [50

_Anselm, Ansem._ ANSI: Ansehelm, Anshelm. _S. Anselmus_ † 1109,
AB. v. Cantelberg. B. 21 Apr. II, 865. Gesln. Ansems. [51

_Ansfried._ ANSI: Anso, Ansbald, Ansifrid. _S. Ansfridus_ † 1010,
B. v. Utrecht. B. 3 Mei, I, 428. Kr. V, 129. [52

_Ansgar, Ansger, Oscar._ ANSI: Ansger, Ansker, Asger, Osger, Ansigar,
Ansgar, Anskar, Osegar. _S. Anscharius_ † 865, B. v. Hamburg en
Bremen. B. 3 Feb. I, 391. [53

_Anskje, Ansje._ ANSI: Ansberga, Ansigildis, Ansoaldis. _S. Ansoaldis_
† 7e eeuw, M. te Maubeuge. B. 24 Aug. IV, 742 c (Inter praeterm.). [54

_Anthelm, And._ AND: Ando, Andobald, Anthelm. _S. Anthelmus_ † 12e
eeuw, B. v. Belley. B. 26 Juni, VII, 226, [55

_Antoon, Antonie, Tone, Toon, Teunis, Teune._ _S. Antonius_ † 356,
Kluiz. B. 17 Jan. II, 107. _S. Antonius_ v. Padua † 1231. B. 13
Jan. II, 703. _S. Antonius_ v. Weert en _S. Antonius_ v. Hoornaer †
1572. Ma. v. Gorc. B. 9 Juli II, 736. Kr. IX, 15. [56

_Aontjan = Arend-Jan_ (in Twente) doch oorspronkelijk wel uit den
stam AND, waaronder Förstemann vermeldt: Antegan als vermoedelijk
gelijk aan Antdegan. [57

_Appe, Apple, Aploon._ ABA: Abili, Appili, Abilo, Abbilin, Abolin,
Appulin. _S. Appolonius_ † 2e eeuw, B. v. Brixen. B. 7 Juli, II,
453. [58

_Aris._ ARA: Aragis, Arigis, Arecis, Arahad, Ared. _S. Arigius_
of _Aredius_ † 7e eeuw, AB. v. Lyon. B. 10 Aug. II, 543. [59

_Arnold, Arnoud, Arent, Aarn, Aart._ ARIN: Arnoald, Arnald,
Harnold. _S. Arnoaldus_ of _Arnoldus_ † 607, B. v. Metz. B. 9 Oct. IV,
1008. _S. Arnoldus_ † 9e eeuw, Bel. te Arnswiler. B. 18 Juli IV,
447. Eerbiedw. _Arnoud_ † 993, Graaf v. Holland. B. 18 Sept. V, 759b
(Inter praeterm.). Kr. VIII, 3. Gesln. Aarnink. [60

_Arnulf, Arnolf._ ARIN: Arenulph, Harnulf, Arnolf. _S. Arnulfus_ †
1087, B. v. Soissons. B. 15 Aug. III, 221. [61

_Asinga, Asing, Asigo, Asge._ ANSI: Anso, Asi, Ansich, Asico,
Ansbald, Ansobert, Ansifrid, Asman, Osman. _S. Ansbertus_ † 698,
AB. v. Rouaen. B. 9 Febr. II, 342. Gesln. Asmans. [62

_Askje, Asseltsje._ ASCA: Ascila, Ascelina. _S. Ascelina_ † 12e eeuw,
Cisterc. non in Champagne. B. 23 Aug. IV, 650. [63

_Asweer, Aswerus, Asse._ ANSI: Ansverus, Asuarus, Asuerus, Aswer,
Ansuard, Asuward. _S. Ansuerus_ † 1066, Ma. te Ratzeburg. B. 15 Juli,
IV, 97. [64

_Auke._ AUGA: Augo, Augram, Auguart, Auculf. _S. Augebertus_ † 690,
Kluiz. bij Atrecht. B. 21 Nov. [65

_Aukje._ AUGA: Augis, Augoflada. Uit den stam AG: _S. Agia_, Ma. te
Apt in Frankrijk. B. 14 Mei, III, 285. [66

_Aute, Autger, Auwel, Auwe._ AUDA: Audo, Auto, Aadogar, Audilo,
Audobald, Audobert, Autbodo, Audovald, _S. Autbertus_ † 965,
B. v. Kamerijk. B. 13 Dec. _S. Autbodus_ † 690, Kluiz. bij
Atrecht. B. 21 Nov. [67

_Ave, Aafjen, Aafkje, Aaft, Eefjen, Eefke._ AIVA: Aeva, Evike,
Eveza. _S. Ava_ † 9e eeuw. B. 29 Apr. III, 628. [68B

_Baaltsje, Baalke._ BALDA: Palda, Baldetrudis. _S. Balda_ † ?,
Abd. v. Jouarre. B. 9 Dec. [69

_Baard, Barde, Baarte, Bartelt, Bartel, Bart._ BARDA: Bardo, Pardo,
Barda, Barto, Bardilo, Bartholf. _S. Bardo_ † 1053, AB. v. Mainz. B. 10
Juni, II, 299. Thans naar _S. Bartholomeus_, Ap. Gesln. Baart. [70

_Baatjen, Batjen, Bate, Baye, Baaike, Beyke._ BADU: Badda, Beta, Peda,
Baduhilt, Badhildis. _S. Badhildis_ † 680, Kon. in Gallië. B. 30
Jan. II, 732. Thans vleivormen van _S. Barbara_ † 306, M. Ma. B. 4
Dec. [71

_Babbe, Bab, Pape._ BAB: Babo, Pabo, Bave, Babilo, Babolenus. _S. Bavo_
† omstr. 657, Bel. te Gent. B. 1 Oct. I, 199. _S. Babolenus_ † 7e eeuw,
Abt v. Stavelot. B. 26 Juni, V, 179. [72

_Badeloge, Baligjen, Balig, Beilige. BADU: Badeloch, Baduila, Badila,
Badehildis._ Bij toepassing uit den stam BALDA: _S. Balda_ † ?,
Abd. v. Jouarre. B. 9 Dec. [73

_Baye, Baike, Baitse, Beitse._ BAID: Baidilo, Baithanus. _S. Badilo_
† 10e eeuw, Abt in Henegouwen. B. 8 Oct. IV, 349. _S. Baithanus_ †
?, Bel. in Schotland. B. 25 Dec. [74

_Bake._ BAGA: Bago, Bacco, Bachilo, Bagulf. _S. Baculus_ † 565,
B. v. Sorrente. B. 29 Jan. II, 950. Gesln. Bake, Bakke, Bakkes. [75

_Balderik, Balde, Balte, Balster, Bolt, Bout, Boudaard._ BALDA:
Baldo, Balther, Baldhard, Baldarat, Baldarit, Balderich. _S. Baldus_
† 7e eeuw, Bel. te Sens. B. 29 Oct. XII, 872. _S. Baldus_ †
?, AB. v. Tours. B. 7 Nov. _S. Baldericus_ † 7e eeuw, Bel. te
Montfaucon. B. 16 Oct. VII P. 11, 923. [76

_Balle, Baling, Balins, Paele, Palle, Pals, Palse._ BALVA: Ballo,
Pallo, Balfrid, Palfrid, Balhart. Bij toepassing uit den stam BALDA:
_S. Baldericus_ † 7e eeuw, Bel. te Montfaucon. B. 16 Oct. VII, P. II,
923. Gesln. Bal, Balling, Paling. [77

_Bamme._ Pammo, Pamo. _S. Pambo_ † 4e eeuw, Abt in Hongarije. B. 1
Juli, I, 33. Gesln. Bam. [78

_Bane, Banne, Bange, Banke, Banse, Bannert, Beine, Beint,
Banier._ BAINA: Baino, Bainus, Baining, Beinher. _S. Bainus_ † 685,
B. v. Terouanne. B. 20 Juni, IV, 26. Gesln. Banen, Banning, Bannes,
Ban, Beynes, Beentjes, Banier. [79

_Barbele, Barber, Berber, Barbertsje._ _S. Barbara_ † 306, M. Ma. B. 4
Dec. [80

_Barre, Barries, Barse, Barwald, Bareld, Braalt._ BARA: Paro, Barilo,
Baring, Baribert, Barfrid, Baroald. _S. Barrus_ † 7e eeuw, B. v. Cork
in Ierland. B. 25 Sept. VII, 142. Gesln. Bara. [81

_Bas, Basje, Basiel._ BASI: Baso, Basso, Basolus, Basinus. _S. Basinus_
† 7e eeuw, Ma. te Meides. B. 14 Juli, III, 699. _S. Basolus_ † 620,
Kluiz. te Reims. B. 26 Nov. Gesln. Bas. [82

_Bate, Bato, Battele._ BADU: Bado, Bato, Badilo. _S. Badilo_ † 10e
eeuw, Abt v. Leuze. B. 8 Oct. IV, 349. Gesln. Baede, Baaten. [83

_Baudewijn, Boudewijn, Bauwen, Bouwen._ BALDA: Baldavin, Balduvin,
Paldewin, Bauduin. _S. Balduinus_ † 12e eeuw, Abt te Reate in
Italië. B. 21 Aug, IV, 450. Gesln. Bauduin. [84

_Baudewijntjen, Baukje._ BALDA: Baldegardis, Baldegildis,
Baldetrudis. _S. Baldegundis_ † ?, Abdis. B. 10 Feb. II, 429. [85

_Bave, Baaf, Bauwe, Bauke._ BAB: Babo, Bave. _S. Bavo_ † omstr. 657,
Bel. te Gent. B. 1 Oct. I, 198. Gesln. Bavink. [86

_Bede, Bete, Betse, Peet._ BADU: Bado, Bato, Beddo, Beto,
Petto. _S. Beda Ven._ † 735, Pr. Krkl. in Engeland. B. 27 Mei, VI,
718. _S. Betto_, B. v. Auxerre. B. 27 Oct. XII, 374. Gesln. Bedding,
Peet. [87

_Beentsje._ BEN: Benna, Beninga, Benoildis. _S. Benildis_ † 9e eeuw,
Ma. te Cordova. B. 15 Juni, III, 1070. [88

_Begge, Byke._ BIG: Begga, Bega. _S. Begga_ † 694, Wed. te Andenne
in België. B. 17 Dec. [89

_Beike._ BOJ: Baia, Beia, Baihildis. _S. Beia_, M. in Schotland. B. 1
Nov. [90

_Beke, Beake, Peke, Bakke._ BAGA: Bago, Bacco, Pago,
Bagulf. _S. Baculus_ † 565, B. v. Sorrente. B. 29 Jan. II,
950. Gesln. Beke. [91

_Bele, Beliaan._ BILI: Bilifrid, Belimar. _S. Bilfridus_ † omstr. 757,
Kluiz. in Engeland. B. 6 Mrt. I, 448. Gesln. Beelen. [92

_Bely, Belitjen, Beelken._ BILI: Belia, Biliza,
Bilihild. _S. Bilhildis_ † 7e eeuw, Stichtster van Oud-Munster te
Mainz. B. 27 Nov. [93

_Bene, Been, Bense, Bente, Binne, Binke, Bennert, Biense, Biente._
BEN: Benni, Beno, Bennico, Benned, Bennid, Benehard. _S. Benno_
† 1106, B. v. Meiszen. B. 16 Juni, III, 145. Gesln. Been, Beens,
Beynes, Binkes, Beentjes. [94

_Berchart, Berke, Barge._ BERGA: Bergher, Perahger, Parecger,
Berchgart. _S. Bercharius_ † 7e eeuw, Ma. in Catalonië. B. 16 Oct. VII,
P. II, 1118. Gesln. Berger, Barge. [95

_Berlindis, Berlinde, Berendje._ BERIN: Bernhildis. _S. Berlendis_
† 7e eeuw, Non te Meerbeek. B. 3 Feb. I, 377. [96

_Bernard, Berend, Beert, Bern, Barend, Bernke._ BERIN: Berinhard,
Berenard, Pernahart, _S. Bernardus_ † 1153, Abt en Krkl. B. 20 Aug. IV,
101. [97

_Bernulf, Bernlef, Bernauw._ BERIN: Bernwelf, Bernulf, Bernolf,
Barnulf. _S. Bernulfus_ † 1054, B. v. Utrecht. B. 19 Juli, IV, 654. [98

_Bert, Brecht (m.), Bertolf._ BERHTA: Berht, Bertus, Braht,
Perht, Bertin, Bertwin, Berhtolf, Bertulf. _S. Bertinus_ † 698,
Abt v. S. Omer, B. 5 Sept. II, 549. _S. Bertwinus_ † 650, Ma. bij
Namen. B. 8 Sept. III, 259. _S. Bertulfus_ † omstr. 705, Abt
v. Renty. B. 5 Febr. I, 674. [99

_Berte, Bertken, Baarte._ BERHTA: Berchta, Berahta, Berta,
Bertila. _S. Bertha_ † 7e eeuw, Abd. Ma. te Avenay. B. 1 Mei,
I, 112. _S. Bertilia_ † omstr. 687, M. te Mareol. B. 3 Jan. I,
155. _S. Bertilia_ † 7e eeuw, Grav. in Henegouwen. B. 11 Mei, II,
633. Behoort niet gebruikt te worden als vleivorm voor Barbara. [100

_Berthold, Bartold, Bartelt, Bertout, Bartout._ BERHTA: Berchtwald,
Berctold, Perichtolt, Bertelt. Zal. _Berchtoldus_ † 13e eeuw, Mo. in
Westfalen. B. 20 Juni, VI, 469. [101

_Bertram._ BERHTA: Berahtraban, Berahtram, Peratram. _S. Bertichramnus_
† 7e eeuw, B. v. Le Mans. B. 6 Juni, I, 710. [102

_Bertrand._ BERHTA: Bertrand. _S. Bertrandus_ † 1123,
B. v. Comminges. B. 16 Oct. VIII, P. II, 1140. [103

_Berwout._ BERIN: Beroald, Perovald, Bernlef, Bernulf. _S. Bernulfus_
† 1054, B. v. Utrecht. B. 19 Juli, IV, 654. [104

_Bessele, Bessel._ BAZ: Bazzo, Bezo, Becili, Bezelin,
Bazzulf. _S. Basolus_ † 620, Kluiz. bij Reims. B. 26
Nov. Bij misverstand tot _Basiel_ geworden, naar
_S. Basilius_. Gesln. Besseling. [105

_Betjen, Betske._ BADU: Badda, Beta, Betta, Bettika, Beteke. Thans
vlv. v. _S. Elisabeth_ † 1231, Wed. in Hongarije. B. 19
Nov. _S. Elisabeth_ † 1336, Kon. v. Portugal. B. 4 Juli, II, 169. [106

_Birgitte, Brigitte, Brechtjen, Brechtland, Brecht, Brigiet, Breye,
Brita._ BERGA: Berga, Perga, Berchgis, Bercheid. _S. Birgitta_ †
1373, Wed. te Rome. B. 8 Oct. IV, 368. [107

_Blaas, Blees._ _S. Blasius_ † 316, B. Ma. te Sebaste. B. 3 Feb. I,
331. [108

_Bleike, Plechelm._ BLIC: Blecco, Blecger, Plechelm,
Blekulf. _S. Plechelmus_ † 713, B. Geloofsverk. te Oldenzaal en
S. Odiliënberg. B. 15 Juli, IV, 50. Kr. III, 3. [109

_Bode, Bodis, Bote, Bodert, Pote, Potte._ BOD: Bodo, Boddo,
Poto, Bodilo. _S. Bodo_ † 7e eeuw, B. v. Toul. B. 11 Sept. III,
838. Gesln. Botes. [110

_Boele, Bole, Bolke, Bolte._ BOD: Bodilo, Bodolo. _S. Bodo_ † 7e eeuw,
B. v. Toul. B. 11 Sept. III, 838. Gesln. Boelen, Boeles. [111

_Boye, Boike, Boite, Bea, Beauwe, Beije._ BOJ: Boio, Baio, Boiko,
Beia, Beius. _S. Boius_ † ?, Ma. te Issoudun. B. 30 Oct. Gesln. Boysen,
Bojesen. [112

_Bone, Boon, Boonke, Bonge, Bonsen, Bonte._ BON: Bono, Bonigo, Bonizo,
Ponzo, Bonarich, Bonarius. _S. Bonitus_ † 710. B. v. Auvergne, B. 15
Jan. I, 1069. Gesln. Bon, Boon, Bonarius, Bonke, Bonte. [113

_Bonefaas, Faas._ _S. Bonefatius_ † 755, AB. v. Mainz. B. 5 Juni, I,
452. Kr. III, 41. [114

_Boonke, Bonne, Bontsje._ BON: Bona, Bonica, Bonila,
Ponza. _S. Bonizella_ † 13e eeuw, Wed. te Sens. B. 6 Mei, II, 121. [115

_Bossaart, Bosschaart, Botsaart, Bodse, Bos, Bosje, Busje, Buse,
Buys, Bus._ BOZ: Bozo, Bosso, Buazo, Buzo, Buzili, Buzio, Bozhar,
Boazman, Buozrat. _S. Boso_ † 755, Ma. met S. Bonifatius. B. 5 Juni,
I, 452. Gesln. Bos, Bosman, Buys, Busing. [116

_Bouwe, Bouke._ BOB: Bobo, Buobo, Buovo, Bobilo,
Bobolin. _S. Bobolinus_ † 8e eeuw, B. v. Vienne. B. 26 Mei, VI,
446. [117

_Brandaan, Brand, Brandje, Brent._ BRANDA: Prando, Brantio, Brendeke,
Brandanus, Brandericus. _S. Brandanus (Brendanus)_ † 6e eeuw, Abt in
Ierland. B. 16 Mei, III, 599. Gesln. Brand, Brands, Brantjes. [118

_Broer, Broor, Broederik._ BROD: Brodulf, Brothar. _S. Brothenus_ †
6e eeuw. Bel. in Wales. B. 18 Oct. VIII, 358. Gesln. Broders, Broere,
Broers, Breure. [119

_Bronger, Brunger._ BRUNJA: Bruno, Brunger. _S. Bruno_ † 965, Stichter
der Karthuizers. B. 6 Oct. III, 491. Gesln. Brongers. [120

_Broos._ BROZ: Brozo, Prozilo, Prozolt. Thans naar _S. Ambrosius_ †
397, AB. v. Milaan. B. 7 Dec. [121

_Bruin, Bruinis, Breunis, Bruning._ BRUNJA: Bruno, Brun,
Bruning, Brunhard, Brunold. _S. Bruno_ † 965, AB. v. Keulen en
Ordestichter. B. 6 Oct. III, 491. Gesln. Bruyn, Bruning, Bruntink,
Brunolt. [122

_Bruisse, Bruist, Bruistijn, Brusten._ BRUNJA: Brunist, Prunstein,
Brunsten. _S. Bruno._ Zie Bruin. Gesln. Bruystens. [123

_Brum, Brummer._ BRUM: Brumilo, Brumhar, Brumman. Bij toepassing:
_S. Bruno._ Zie Bruin. Gesln. Brom, Brommer. [124

_Buddo, Butter, Bitter, Boete._ BOD: Buddo, But, Podard, Botthar,
Buotrit. _S. Bodo_ † 7e eeuw, B. v. Toul. B. 11 Sept. III,
830. Gesln. Buddingh, Bitter. [125

_Buger, Beukel, Beute, Beuwe, Boke, Bokel._ BUG: Bugo, Buggo, Bucco,
Buchilo. Bij toepassing: _S. Bucolus_ † 1e eeuw, B. v. Smyrna. B. 6
Feb. I, 766. Gesln. Buck, Bugge. [126

_Burchart, Burke, Bure, Borger, Borre._ BURGI: Burco, Burchar,
Burghart, Burgman, Purcman, Burichink. _S. Burchardus_ † 8e eeuw,
B. v. Würzburg. B. 14 Oct. VI, 557. Gesln. Borger, Burgers, Borcherts,
Bor, Borring, Burgerman. [127

_Burde, Birde._ BURDI: Burdo, Burdin. Bij toepassing: _S. Burchardus_
† 8e eeuw, B. v. Würzburg. B. 14 Oct. VI, 557. [128

_Burgje._ BURGI: Burga, Burgareda. _S. Walburgis_ † 779,
Abd. v. Eichstadt. B. 25 Feb. III, 511. _S. Nothburga_ † 14e eeuw,
M. te Rottenburg. B. 14 Sept. IV, 709. [129

_Buwe, Buwke._ BU: Buo, Puwo, Buvo, Buman, Burad. Uit den verwanten
stam BOB: Buobo, Buovo. _S. Bobolinus_ † 8e eeuw, B. v. Vienne. B. 26
Mei, VI, 446. Vergelijk _Bouwe_. [130C

_Cecieltjen._ Naar _S. Cæcilia_, M. Ma. te Rome † 230. B. 22 Nov. [131

_Ceriel._ Thans naar _S. Cyrillus_, Patr. v. Alexandrië † 444, doch
zie _Seriel_. [132D

_Daam, Dammes, Damme, Damt, Tame, Tames, Tammerus, Tamme, Temme._
DAM: Dammo, Tamard; DANA: Dano, Danamar, Temmar. _S. Tammarus_ † 6e
eeuw, B. v. Benevento. B. 15 Oct. VII, P. I, 35. Thans ook _Damiaan_
naar _S. Damianus_ † omstr. 303. Ma. 27 Sept. Gesln. Dammes. [133

_Daan, Danel, Tane, Tanne, Tenne._ DANA: Dano, Denno, Tano, Danius,
Danila (m.). _S. Danius_ † 1184, Pr. te Bologna. B. 12 Mei, III,
180. [134

_Daantjen._ DANA: Danna, Tannecha, Tanfrida, Danageldis,
Danahildis. _S. Tancha_ † ?, Ma. in Champagne. B. 10 Oct. V, 120. [135

_Daatjen._ DADI: Dada, Dedda, Detta, Dadolena. _S. Dada_, † 4e eeuw,
Ma. in Bulgarije. B. 13 April, II, 126. [136

_Dade, Date._ DADI: Dado, Dato, Dazzo, Tate. _S. Dathus_ † 2e eeuw,
B. v. Ravenna. B. 3 Juli, I, 635. [137

_Dankaart, Dankert, Tanke._ THANC: Tanco, Danko, Thanchard. _S. Tanco_
† 815, B. v. Verden. B. 16 Feb. II, 889. [138

_Dedde, Dedjer, Deitse._ DADI: Dado, Deddo, Dedmar, Tetger. _S. Dathus_
† 2e eeuw, B. v. Ravenna. B. 3 Juli, I, 635. [139

_Deliaantje, Deeltsje, Dielke._ OTHAL: Odila, Odilia, Odilberga,
Odiltrudis, Odallind. _S. Odilia_ † 720, Abd. v. Hohenburg. B. 13
Dec. [140

_Dene, Deen._ DAND: Dandi, Dendi, Dantlin, Dentelin. _S. Dentlinus_
† 7e eeuw, kind v. S. Waldetrudis in Henegouwen. B. 14 Juli, III,
689. Gesln. Deen. [141

_Dere, Deeris, Djeurre._ DEURJA: Teor, Dioro, Tier, Teuriscus. Thans
naar _S. Theodericus_. Zie _Diederik_. Gesln. Thier. [142

_Derre._ DAR: Tara, Terra, Ternod, Daroin, Thernolt. _S. Ternus_ †
4e eeuw, Ma. te Troyes. B. 21 Juli, V, 132. [143

_Dibberich, Diebrechjen._ THEUDA: Thioda, Theutbirg, Theotbirich,
Thiathildis. _S. Thiadildis_ † 9e eeuw, Abd. v. Freckenhorst. B. 30
Jan. II, App. 1154. [144

_Didmer, Diemer._ THEUDA: Theudemar, Diotmar, Diethmar. _S. Thetmarus_
† 12e eeuw, Pr. in Holstein. B. 17 Mei. IV, 41. Gesln. Diemers. [145

_Diederik, Dirk, Derk, Tsjerk._ THEUDA: Theutrich, Thiadric,
Tiutrich, Thioterich, Dieterich, enz. _S. Theodericus_ van der Eem
† 1572, Ma. v. Gorc. B. 9 Juli, II. 736. _S. Theodericus_ † 880,
B. v. Minden. B. 2 Feb. I, 309. [146

_Diedert, Diede, Duterd, Duurd._ THEUDA: Theuthard, Theuthar, Theuther,
Teodard, Diethart. _S. Theodardus_ † 668, B. v. Maastricht, Ma. B. 10
Sept. III, 580. Gesln. Dieters, Duurs. [147

_Diedsen, Ties, Tieze._ DISJA: Disi, Disso, Tiso,
Disibod. _S. Disibodus_ † 7e eeuw, B. te Dysenberg bij Mainz. B. 8
Juli, II, 581. [148

_Dientjen, Tine, Tintje, Tynke._ DIN: Dina: THINGA: Thingund,
Dingunda. Bij aanpassing: _S. Theonilla_ † 3e eeuw, Ma. in
Cilicie. B. 23 Aug. IV. 567. [149

_Dievertjen, Dieuwer, Dieduwe, Dieuwke, Djoeke._ THEUDA: Theudoara,
Thiutwara, Didwara, Thiathildis. _S. Thiadildis_ † 9e eeuw,
Abd. v. Freckenhorst. B. 30 Jan. II. App. 1154. [150

_Digge, Dike, Deke, Dekken._ THIH: Ticho, Tieco, Tichman,
Ticwin. _S. Teocus_ † ?, Kluiz. te Theokesbury. B. 28 Mei, VI, 732 f
(Inter praet.). Gesln. Diekes, Diekman, Dekens. [151

_Dignum (m.), Dingenis, Dinger, Dingeman, Dinglum, Dingle._ THEGAN:
Degan, Dignus, Theganher, Dignowar. _S. Tigernacus_ † 6e eeuw, B. in
Ierland. B. 5 Apr. I, 401. Gesln. Degen, Dingemans. [152

_Dignum (vr.), Dingene._ THEGAN: Thegena, Digna. _S. Digna_, Ma. in
Pontus. B. 1 Oct. I, 30. [153

_Dille, Djille, Dilke, Dielis._ DIL: Dillo, Thilo. _S._ _Tilbertus_
† 780 B. v. Hexam in Engeland. B. 7 Sept. III, 112. Gesln. Dille. [154

_Dimfne:_ _S. Dympna_ † 7e eeuw, M. Ma. te Gheel. B. 15 Mei, III,
477. [155

_Ditjen, Ditsje, Tietje, Tiedske._ THEUDA: Teodildis,
Theathildis. _S. Thiadildis_ † 9e eeuw, Abd. v. Freckenhorst. B. 30
Jan. II, 1154. [156

_Ditlof, Detlef._ THEUDA: Theudulf, Deodulf, Ditolf,
Thiatlef. _S. Theodulfus_ † 7e eeuw, Abt en B. te Lobes. B. 24 Juni,
V, 820. Gesln. Detelfs. [157

_Dode, Doede, Dotte, Totte, Doke, Douke._ DOD: Dodo, Duodo, Duda,
Dodico, Dodoko. _S. Dodo_ † 8e eeuw, Abt bij Kameryk. B. 28 Oct. XII,
625. Zal. _Dodo_ † 1231, Praemonstr. Mo. in Friesland. B. 30 Mrt. III,
850. Kr. VII, 146. Gesln. Dood, Doedes. [158

_Doeke, Doekele, Doke, Tuik._ DUG: Tuco, Duoco, Tugilo,
Tugolf. _S. Tugdualus_ † omstr. 550, B. v. Tréguier in Bretagne. B. 30
Nov. [159

_Doetjen, Doetsje, Totsje._ DOD: Doda, Duata, Tuota, Toza. _S. Doda_
† 7e eeuw, Non te Reims. B. 24 Apr. III, 283. [160

_Doman._ DOMA: Duomelo, Domlin, Domnolin. _S. Domnolenus_ † 7e eeuw,
Bel. te Auxere. B. 21 Oct. IX, 325. Gesln. Doemen. [161

_Domis, Domus._ DOMA: Domigis, Domgis. _S. Domitianus_ † 560,
B. v. Maastricht. B. 7 Mei, II, 146. Gesln. Domis. [162

_Donne, Donke, Doen._ DON: Dono, Tuoni, Donizo,
Donazau. _S. Donatianus_ † 4e eeuw, AB. van Reims, en Patroon
v. Brugge. B. 14 Oct. VI, 487. Gesln. Dons. [163

_Doortjen, Dorentsje, Doorke._ THUR: Thura. Thans naar _S. Dorothea_
† 4e eeuw, M. Ma. te Caesarea. B. 6 Feb. I, 771, en _S. Theodora_ †
304, Ma. te Alexandrië. B. 28 Apr. III, 573. [164

_Douwe, Doewe, Dobbe._ DUB: Dubi, Tubo, Dubanus,
Duvinus. _S. Dubricius_ † omstr. 510, B. in Wales. B. 14
Nov. Gesln. Douwes, Doude, Dobbe. [165

_Dreves, Drewes, Dreefs, Drieuwe, Dreuw._ DRIB: Drebi, Drewich,
Trebel, Trebwin. _S. Treverius_ † 6e eeuw, Mo. in Gallië. B. 16
Jan. II, 33. Gesln. Dreevsen. [166

_Droon._ THRAU: Throand, Truont, Droant, Droan. _S. Drogo (Druon)_
† 1186, Kluiz. in Henegouwen. B. 16 Apr. II, 441. [167

_Duifjen, Duuwke, Douwske._ DUB: Duva, Duvigild. Als vertaling
toegepast: _S. Columba_ † 3e eeuw, M. Ma. te Sens. B. 31 Dec. [168E

_Eabeltsje._ EB: Eba, Ebila. _S. Ebba_ † 683, Abd. in Engeland. B. 25
Aug. V, 265. [169

_Eadske, Edou._ ED: Eda, Etta, Edica, Ettecha. _S. Eadburga_ † 10e
eeuw, Kon.-dochter in Engeland. B. 15 Juni II, 1070. [170

_Ebe, Ebo, Ebbing, Epke, Hebe, Heppe, Hibbe._ EB: Ebo, Epo, Ebbo,
Eppiko, Hebo, Ebulo, Epilo. _S. Ebbo_ † omstr. 750, B. v. Sens. B. 27
Aug. VI, 94. _S. Eppo_ † 11e eeuw, Pr. in Slavonië. B. 7 Juni, II,
40. Gesln. Eppens, Eppink, Ebels, Ebeling. [171

_Ede, Eade, Eddo, Ette, Etse._ ED: Edo, Eddo, Edward, Etto,
Etisco. _S. Eduardus_ † 978, Kon. v. Engl. B. 18 Mrt. II,
638. _S. Etto_ † omstr. 770, B. Geloofspred. in België. B. 10 Juli,
III, 48. Gesln. Eden, Edsen. [172

_Edel, Edeling._ ATHAL: Adalung, Edelung, Athalberht. _S. Adalbertus_
† 740, Diak. te Egmond. B. 25 Juni. V, 94. Gesln. Edel. [173

_Edger, Edgar._ ED: Edo, Etiger. _S. Edgarus_ † 10e eeuw,
Kon. v. Engeland. B. 8 Juli, II. 659. [174

_Edmund, Edmond, Emond, Emmen, Mon._ ED: Etmunt. _S. Eadmundus_
† 870, Kon. v. Engeland. B. 26 Nov. _S. Eadmundus_ † 1242,
AB. v. Kantelberg. B. 16 Nov. [175

_Edsart, Edser, Adsert, Edse, Edsger._ ED: Etto, Etisco,
Etiger. _S. Eadmundus_ of _S. Eduardus_. Zie Edmund (175) en Eduwaart
(177). [176

_Eduwaart, Edwart, Ward._ ED: Edward. _S. Eduardus_ † 978,
Kon. v. Eng. B. 18 Mrt. II, 638. [177

_Eelke, Egle, Eile, Ele._ AGIL: Egil, Egilo, Eilo,
Eiliko. _S. Agilolfus_ † omstr. 770, AB. v. Keulen en Ma. B. 9
Juli, II, 714. Zal. _Eelco Liauckama_ † 1332, Abt v. Lidlum en
Past. v. Belcum, Ma. in Friesland. B. 22 Mrt. III, 396. Kr. VII,
155. [178

_Eelkje._ AGIL: Agila, Egila, Eila, Eilica, Acleberta,
Agleverta. _S. Agilberta_ † 7e eeuw, Abd. v. Jouarre. B. 11 Aug. II,
656. [179

_Eerde, Eerd._ HARDU: Ardo, Herti, Hartager, Erdiger, Hardman, Hertman,
Harduwich, Hartwich. _S. Hartwicus_ † 11e eeuw, B. v. Salzburg. B. 14
Juni, VI, App. 127. Gesln. Hartman. [180

_Eertje, Eerke, Erken._ ERA, ERIN: Ericha, Erelieva, Erembalda,
Erindrud. _S. Erendrudis_ † 7e eeuw, Abd. te Salzburg. B. 30 Juni,
V, 580. [181

_Eesge, Eesger, Aesch, Aetske._ ASCA: Asco, Aschari, Ascher, Ascalo,
Eskel, Ascarich, Eskerich, Escrich. _S. Eskillus_ † 11e eeuw, B. Ma. in
Zweden. B. 12 Juni, II, 598. Gesln. Escherich, Eskes. [182

_Ege, Eggo, Egger, Eggerik, Eggert, Egbert, Ebbert, Eibert._ AG: Acco,
Ego, Eggo, Agihar, Eghihart, Agabert, Eggebert, Ekkerich. _S. Egbertus_
† 729, Abt en vaderl. Geloofspred. B. 24 Apr. III, 313. Kr. II,
29. Eerbw. _Egbertus_ † 993, B. v. Trier. B. 9 Dec. Kr. VIII,
12. Gesln. Ego, Eg, Egges, Eggink. [183

_Egele._ AGIL: Aigil, Egilbert, Egil, Egilger, Agilulf. _S. Agilolfus_
† omstr. 770, AB. v. Keulen en Ma. B. 9 Juli, II, 714. [184

_Egmond, Emond._ AG: Agimund, Eckimunt, Agabert,
Eggibert. _S. Egbertus_ † 729, Abt en vaderl. Geloofspred. B. 24
Apr. III, 313. [185

_Eie._ AG: Agio, Egio, Ayo, Eio, Agiwin. _S. Egwinus_ † 717,
B. v. Worcester. B. 11 Jan. I, 707. [186

_Eilof._ AGIL: Agilulf, Agilolf, Egilof, Eilulf. _S. Agilolfus_ †
omstr. 770, AB. v. Keulen. B. 19 Juli, II, 714. [187

_Eiold._ AG: Agiovald, Achiolt, Eggiold, Aioald. _S. Egwinus_. Zie Eie
(186). [188

_Eise, Eiso._ AGIS: Agiso, Achso, Ehso. Zal. _Eiso_ † omstr. 1191,
Cisterc. Mo. v. Klaarkamp. 24 Mrt. Kr. VIII, 118. [189

_Eke, Ekke._ AG: Acco, Acca, Ecco, Ekho. _S. Acca_ † 8e eeuw, B. in
Engel. vaderl. Geloofspred. B. 20 Oct. VIII, 965. [190

_Elbert._ AGIL: Agilbert, Egilbert, Eylbert, Aglibert,
Heilbert. _S. Aglibertus_ † omstr. 400, Ma. bij Parijs. B. 25 Juni,
V, 814. [191

_Elbrigje, Elbrig._ ATHAL: Athal, Ethil, Aethelbert, Adalberta,
Athalburg. _S. Ethelburga_ † 7e eeuw, Abd. in Engeland. B. 11 Oct. V,
648. [192

_Eldert, Ellart, Eylaart, Elirt._ AGIL: Agilard, Egilhart, Ailhard,
Eilard. _S. Aglibertus_ † omstr. 400, Ma. bij Parijs. B. 25 Juni, V,
814. Gesln. Alders, Elders, Eldering, Eilders, Eilers. [193

_Elger._ AGIL: Agilhar, Egilhar, Agilulf. _S. Agilolfus_ † omstr. 770,
AB. v. Keulen en Ma. B. 9 Jul. II, 714. Gesln. Elgering. [194

_Elo, Elle, Else._ AGIL: Agilo, Egilo, Eilo. _S. Agilus_ † 587,
Bel. in Gallië. B. 30 Aug. VI, 569. Gesln. Eling, Elsen. [195

_Eloy, Loy, Loys._ ALJA: Elli, Aliko, Elicho, Elizo, Elizi,
Elois. _S. Eligius_ † 659, B. v. Noyons. B. 1 Dec. [196

_Elsjen, Elsken._ ALIS: Elis, Elisa, Elisba, Elisdrud. Bij toepassing
_S. Elisabeth_. [197

_Elte._ ALDA: Aldo, Alto, Elto. _S. Alto_ † 8e eeuw, Abt in
Beijeren. B. 9 Febr. III, 353. Gesln. Eeltjes. [198

_Embert, Embrecht, Ember, Emmer, Heimerik, Emmerik, Amerik, Ammer_. IM:
Imbert, Emebert, Eimbert, Emaher, Emeher, Emmerich. _S. Emebertus_
† 8e eeuw, B. v. Kameryk. B. 15 Jan. I, 1077. _S. Emericus_ † 11e
eeuw, Kon.-zoon in Hongarije. B. 4 Nov. _S. Amor_ † 9e eeuw, Bel. te
Monster-Bilsen. B. 8 Oct. IV, 335. Gesln. Emmery, Emmer. [199

_Emele, Eame, Emke._ AMAL: Amalo, Emilo, Emila (m.). _S. Emila_ †
9e eeuw, Diaken, Ma. te Cordova. B. 15 Sept. V, 102. [200

_Emiel, Miel._ AMAL: Amilo, Emilo, Amilius, Emilius. _S. Emilius_,
Ma. in Getulia. B. 19 Mei, IV, 308. [201

_Emmanuel._ AMAN: Amanold, Eminolt. Zal. _Emmanuel_ † 1298,
Cisterc. Mo. v. Aduard in Friesland, B. v. Cremona. B. 27 Feb. III,
672 c. (Inter praeterm.) Kr. VIII, 136. [202

_Emme (m.), Eme, Eime._ IM: Immo, Himmo,
Emmerammus. Heimram. _S. Emmerammus_ † 652, B. en Ma. in
Beijeren. B. 22 Sept. VI, 454. [203

_Emme (vr.)._ IM: Imma, Emma, Imme. _S. Emma_ † 1040, Wed. in
Saxen. B. 19 Apr. II, 962, App. [204

_Ene, Eenke, Ente._ AGIN: Agino, Agina (m.), Egino
Eino. _S. Enna (Endeus)_ † 540, Abt in Ierland. B. 21 Mrt. III,
267. Gesln. Aghina. [205

_Engbert._ INGUI: Inguperht, Ingibert, Engibart; ANGIL: Angelberct,
Engilperht. _S. Engelbertus_ † 1225, AB. v. Keulen. B. 7 Nov. [206

_Engele, Engel._ ANGIL: Engeli, Eingil, Angilo, Engelo, Angilberct,
Angelmund, Engilmunt. _S. Engelmundus_ † 8e eeuw, Abt te Velsen. B. 21
Juni, 115. _S. Engelbertus_ † 1225, AB. v. Keulen. B. 7 Nov. [207

_Engeltjen, Engelientjen._ ANGIL: Angala, Angila, Engila,
Engela. _S. Angela Merici_ † 1540, kloosterst. der Ursul. B. 21
Mrt. III, 257a. [208

_Epje, Eigjen, Iepkje, Ibeltsje._ EB: Eba, Epa, Eppica. _S. Ebba_ †
683, Abd. in Engeland. B. 25 Aug. V, 194 en 265. [209

_Erard, Errit, Hare, Haarke._ HARJA: Herio, Haric, Harihard, Herhard,
Eirard. _S. Herardus_ † ?, Bel. in Gallië. B. 13 Nov. [210

_Erenbrecht, Ere._ ERA, ERIN: Ero, Erinbert, Ermbert. _S. Erembertus_
† 671. B. v. Toulouse. B. 14 Mei, 111, 389. [211

_Erik, Eerke, Herke._ ERCAN: Ercanbald, Ercanbert, Erchanbod,
Erkenbodo, Ercanrad, Erchenrat, Herchenrad. _S. Eric_ † 1151,
Kon. v. Zweden, Ma. B. 18 Mei, IV, 187. _S. Erkembodo_ † 742,
B. v. Therouanne. B. 12 Apr. II, 92. Gesln. Ercks, Heerkens,
Herckenrath. [212

_Erland._ HARJA: Hariland, Eriland, Harlindis, Erlindis. _S. Harlindis_
† 8e eeuw, Non bij Meeseyck. B. 22 Mrt. III, 315. Kr. IV, 35. [213

_Erm, Ermt._ ERMIN: Ermeno, Ermino, Erminold. _S. Erminus_ † 737,
Abt te Lobes in Henegouwen. B. 25 Apr. III, 375. [214

_Ermiene, Hermiene, Ermgard, Ermpjen, Emerens, Amerens._ ERMIN:
Ermina, Ermena, Ermingarda, Erminhilt, Erminlint. _S. Ermelendis_ †
6e eeuw, M. in Brabant. B. 29 Oct. XII, 847. _S. Ermenilda_ † 7e eeuw,
Kon. in Engeland. B. 13 Feb. II, 686. [215

_Ernest, Ernst, Arn, Arnest._ ERIN: Ernust, Ernist,
Ernest. _S. Ernestus_, Abt in Schwaben. B. 8 Nov. [216

_Esse, Easse, Eiske, Eske._ AZA: Azo, Ezo, Etzo. _S. Asaphus_ †
6e eeuw, B. in Wales. B. 1 Mei, I, 82. Gesln. Essink, Eskes. [217

_Etsje, Eatske._ ED: Eda, Etta. _S. Editha (Eadgitha)_ † 10e eeuw,
Non in Engeland. B. 16 Sept. V, 364. [218

_Eube, Euse._ AIVA: Aevo, Evo, Eoban, Eubert, Evizo,
Evezo. _S. Eubertus_ † 3e eeuw, B. Patr. v. Rijssel. B. 1 Feb. I,
45. _S. Eobanus_ † 755, B. Ma. met S. Bonifatius. B. 5 Juni, I,
452. [219

_Everbert, Everwijn, Everen, Ewart, Eibert._ EBUR: Ebarhard,
Everbert, Ebermar, Eburwin, Ebergis. _S. Evrardus_ † omstr. 860,
Graaf v. Doornik. B. 16 Dec. _S. Evermarus_ † omstr. 700, Friesch
edelman. B. 1 Mei, I, 120. Kr. III, 28. _S. Ebregisus_ † 7e eeuw,
B. v. Maastricht. B. 24 Oct. X, 818. [220

_Evertsje._ EBUR: Eburhelt, Ebrehildis. _S. Everildis_ † 7e eeuw,
M. in Engeland. B. 9 Juli, II, 713. [221

_Ewald, Ewold, Ewout, Ewet._ AIVA: Eoald, Ewald, Ewitet. _S. Ewaldus_
† 8e eeuw, vaderl. Geloofspred. Ma. B. 3 Oct. II, 180. [222

_Ewe, Eeuwe._ AIVA: Aevo, Eoban, Eoman, Euarix, Eowig. _S. Eobanus_
† 755, Ma. met S. Bonifatius. B. 5 Juni, I, 452. Kr. III,
41. _S. Evingus_ † 782, vaderl. Geloofspred. Ma. B. 30 Nov. Kr. III,
181. Gesln. Eeuwens. [223F


_Faas._ FASA: Faso, Fasolt. _S. Facius_ † 1272, Bel. te Cremona. B. 18
Jan, II, 201. Thans ook naar _S. Bonifatius_ † 755, B. Ma. B. 5 Juni,
I, 452. Gesln. Faas, Fasen. [224

_Falke, Falk._ FALHA: Falho, Falacho, Falco. _S. Falco_ † 5e eeuw,
B. v. Maastricht. B. 20 Feb. III, 177. [225

_Farailde, Verele, Veirle._ FARA: Faregildis, Farohildis,
Ferhildis. _S. Pharaildis_ † 7e eeuw, M. in Brabant. B. 4 Jan. I,
170. [226

_Fare._ FARA: Faro, Farabert, Faramund. _S. Faro_ † 7e eeuw,
B. v. Meaux. B. 28 Oct. XII, 593. [227

_Fastert, Vasmar, Vast._ FASTI: Fastarat, Fastmar, Fastrad, Vastrad,
Vastrat. Zal. _Fastredus_ † 1163, Abt v. Cambron in Henegouwen. Butler,
19 Mei, III, 189. [228

_Fekke, Fecco, Feken, Feie, Fik._ FIG: Fiecho, Vihho,
Figipret. _S. Fiecus_ † 5e eeuw, B. in Ierland. B. 12 Oct. VI,
96. Thans Fik ook naar _S. Victor_ † 202. P. Ma. B. 28 Juli V,
534. Gesln. Fekken, Fik, Feie. [229

_Felten._ FILA: Filibert, Filomar. _S. Philibertus_ † 7e eeuw, Abt
in Gallië. B. 20 Aug. IV, 66. Gesln. Feltens. [230

_Femme, Fimme._ FAGIN: Feginmar. _S. Fagnanus_ † 6e eeuw, B. in
Ierland. B. 14 Aug. VI, Suppl. 824. (Vrouw.) _Femmetjen, Femke,
Feemeken._ Thans naar _S. Euphemia_ † 4e eeuw, M. en Ma. te
Aquileja. B. 3 Sept. I, 607. [231

_Fenne, Fennert, Finne._ FAGIN: Fekin, Feginger, Feginmar,
Feginolt. _S. Fagnanus_ † 6e eeuw, B. in Ierland. B. 14 Aug. VI,
Suppl. 824. [232

_Ferdinand, Fernand, Ferd._ FARDI: Ferding, Ferdinand,
Ferdulf. _S. Ferdinandus_ † 1252, Kon. v. Kastilië. B. 30 Mei. VII,
280. [233

_Fere, Veer, Ferk._ FERHU: Ferahbald, Feracher, Ferholt. _S. Ferreolus_
† 304, B. v. Vienne. B. 18 Sept. B. V, 760. Gesln. Ferens. [234

_Fidde, Feite, Fetse._ FID: Fito, Fidal, Fidolus,
Fidubert. _S. Fidolus_ † omstr. 550, Abt te Troyes. B. 16 Mei, III,
588. Gesln. Fit. [235

_Fietjen, Fijtjen, Fijken, Fie._ FIT: Fizecha, Fizila. _S. Fidis_ †
4e eeuw, Ma. te Agen. B. 20 Oct. VIII, 823. Thans ook naar _S. Sophia_
M. Ma. te Firmo. B. 30 Apr. III, 733. [236

_Filips, Filip._ FILU: Filo, Filibert, Filomar. _S. Filibertus_ †
684, Abt v. Jumiége. B. 20 Aug. IV, 66. _S. Philippus_ Ap. B. 1 Mei,
I, 7. [237

_Finke._ FIN: Fino, Finan, Finnold. _S. Finanus_ † 6e eeuw, B. in
Engeland. B. 17 Feb. III, 21. [238

_Flere, Flerik._ FLADI: Fladebert, Fledpret, Fledrad. _S. Fledericus_,
Pastoor van Vlierzeele. B. 13 Sept. IV, 133. [239

_Floris, Florens, Floor._ FLOR: Florin, Florebert. _S. Florentius
(Florentinus)_ † 3e eeuw, B. v. Trier en Tongeren. B. 17 Oct. VIII,
16. _S. Floribertus_ † 7e eeuw, B. v. Luik. B. 25 Apr. III,
377. Gesln. Floor. [240

_Florisken._ FLOR: Florasind, Florisinna, Floremberga. _S. Florina_
† 4e eeuw, M. Ma. in Auvergne. B. 1 Mei, I, 47. [241

_Folbert, Folbrecht, Folpert, Volbrecht, Fulp._ FULCA: Folcobert,
Folbert, Fulbert. Zal. _Fulbertus_ † 1029, B. v. Chartres. B. 10
Apr. B. 856b (Inter praet.) Gesln. Vollebrecht. [242

_Folkert, Folker, Volker, Fokke._ FULCA: Fulco, Folcobert, Folcker,
Folcger, Fulgar. _S. Volkerus_ † 12e eeuw, Ma. in Holstein. B. 9
Mrt. I, 653. Gesln. Fokking, Foekens, Volkers, Fol, Volles. [243

_Folkje, Foekje, Fokeltsje, Vokeltje, Folkou._ FULCA: Fulca, Fulberta,
Fulchildis, Folcsind, Folcswind enz. Geen vrouwelijke Heilige uit
deze groep bekend. [244

_Folkwien, Volkwien, Folken._ FULCA: Folcwine, Folcvin,
Fulcoin. _S. Folcuinus_ † 855, B. v. Therouanne. B. 14 Dec. [245

_Folmer, Volmer._ VULFA: Wolfmar, Volvmar, Vulmar. _S. Vulmarus_ †
710, Abt in Picardië. B. 20 Juli, V, 81. [246

_Fonger._ VUNJA: Wunno, Vunniger, Vunger. Een Heilige uit deze groep
niet bekend. [247

_Foort._ FARDI: Fardo, Fordrad, Fartman, Fardolf. _S. Fortis_,
B. Ma. te Bordeaux. B. 16 Mei, III, 573. Gesln. Voorting. [248

_Former, Formert._ FRAVI: Froja, Fraomarius, Froimar, Frowimund,
Fromund. _S. Fromundus_ † 7e eeuw, B. v. Arles. B. 24 Oct. X, 842. [249

_Frank, Frans._ FRANC: Franco, Francio, Francard,
Francarius. _S. Franciscus_ v. Assisië † 1226, Ordest. B. 4 Oct. II,
545. _S. Franciscus_ de Roye † 1572, Ma. v. Gorc. B. 9 Juli, II,
736. [250

_Fransjen._ FRANC: Francha, Francula, Franchia. _S. Francia_ † 1218,
Abd. te Piacenza. B. 25 Apr. III, 379. _S. Francisca_ † 1440, Wed. te
Rome. B. 9 Mrt. II, 88. [251

_Frede, Free, Frie, Fridolijn, Friede, Fridse, Frits._ FRITHU:
Frido, Fridulin, Fridugis, Friduwiz, Fretgis, Frithezo, Frizo,
Fredegandt. _S. Fridolinus_ † 538, Abt te Seckingen. B. 6 Mrt. I,
430. _S. Fredegandus_ † 7e eeuw, Abt v. Doorne bij Antwerpen. B. 17
Juli, IV, 288. Gesln. Fritsen. [252

_Frederik, Freerk, Freer, Frer._ FRITHU: Frido, Fritto,
Frithuric, Fridorich, Fritheric, Frederic. _S. Fredericus_ † 838,
B. v. Utrecht. B. 18 Juli, IV, 452. Kr. V, 14. _S. Frederius_ † 1121,
B. v. Luik. B. 27 Mei, B. VI, 724. Gesln. Frerken. [253

_Freek._ FRICA: Fricco, Fricceo, Frecco, Fricher. _S. Fregorius_ †
7e eeuw, Bel. in Picardië. B. 30 Mei, VII, 262. Zal. _Freico_ † 1175,
Past. v. Hallum en Abt v. Mariëngaard in Friesland. B. 3 Mrt. I,
286. Kr. VII, 57. Thans ook vlv. van _Frederik_. [254

_Freekjen, Freerkje._ FRITHU: Fridecha, Fridulind, Frideswind,
Friduidis, Fridewi. _S. Fridiswida_ † 8e eeuw, M. in Engeland. B. 19
Oct. VIII, 533. [255

_Friese, Friso, Friesger, Fres, Friens, Vreys._ FRISA: Friso, Friskaer,
Fresger, Friasini, Friesin. _S. Frisius_ † 8e eeuw, Ma. in Aquitanië,
B. 24 Juni, IV, 818. Kr. IV, 46. [256

_Frode, Vrode, Vroede._ FRODA: Fruda, Frotbolda, Frottrudis,
Frodelindis. Bij vertaling, wijl de oude stam wijs, vroed
(vroed[e]vrouw) beteekent: _S. Prudentia_ † 14e eeuw, Augustiner non
te Como. B. 6 Mei, II, 120. [257

_Frone (m.), Vrone (m.)._ FRODA: Frodin, Fruotin, Frotini. _S. Veronus_
† 9e eeuw, Bel. in Henegouwen. B. 30 Mrt. III, 844. [258

_Frone (vr.), Froene, Vrone (vr.)._ FRODA: Frudina,
Fruduina. _S. Verona_ † 9e eeuw, M. bij Leuven. B. 29 Aug. VI,
525. Vermoedelijk in de middeleeuwen verworden tot _Fronica_,
in verband met de _Veronica_ van den Kruisweg. Als Heiligen
worden vereerd: _S. Veronica de Binasco_ † 15e eeuw, Augustines te
Milaan. B. 13 Jan. II, 887 en _S. Veronica Giuliani_ † 1727, Klarisse
te Tiferno. B. 9 Juli. [259G


_Gaaf._ GAVJA: Gauius, Gawo, Gaufrid. _S. Gaufridus_ † 13e eeuw,
B. v. Le Mans. B. 3 Aug. I, 277. [260

_Gabe, Gabbe._ GABA: Gabo. _S. Gabinus_ † 3e eeuw, Ma. in
Sardinië. B. 30 Mei, VII, 235. [261

_Gade._ GAD: Gaddo, Gato, Geddo, Gadafrid, Gadoald. _S. Cadeoldus_
† 7e eeuw, B. v. Vienne. B. 14 Jan. I, 975. [262

_Gadert, Gaard, Grate._ GARDI: Gardo, Gardrad, Cardebert, Cartheri,
Gardulf. _S. Gradulfus_ † omstr. 975, Abt v. Fontanelle. B. 6
Mrt. B. I, 420e (Inter praeterm). [263

_Gaike, Gaitse._ GAIDU: Gaido, Caide, Gaidulf, Keidolf. _S. Caideus_ †
6e eeuw, Bel. in Ierland. B. 25 Oct. XI, 647. _S. Caidocus_ † 7e eeuw,
Bel. in Ierland. B. 30 Mei, VII, 262. [264

_Gale, Galke, Gelke._ GAL: Galand, Galaman, Galeman; GAILA: Geilo,
Gailulf. _S. Gallanus_, Mo. in Ierland. B. 7 Dec. Gesln. Gales. [265

_Gangulf, Gangolf, Gangelof, Kanke._ GANG: Gangi, Kanko, Gangulf,
Gengulf, Gingulf. _S. Gangulfus_ † 8e eeuw. Ma. te Varennes. B. 11 Mei,
II, 642. Kr. II, 176. Gesln. Gangslofs. [266

_Gartjan._ Dubbelnaam in Twente gebruikelijk voor
Gerard-Jan. Gesln. Garjeanne(?) [267

_Gauwe, Gouwe, Gokke, Geeuwke._ GAVJA: Gawo, Gawirich, Gaurigus,
Goericus. _S. Gaugericus_ † 619. B. v. Kamerijk. B. 11 Aug. II,
664. Gesln. Goukes. [268

_Gauwkje._ GAVJA: Cauwa, Cauwila, Gautrudis, Gawildis,
Gaugina. _S. Gavina_ † 4e eeuw, Ma. te Milaan. B. 6 Mei. II, 101. [269

_Gebke (m.), Gepke._ GIB: Gebi, Gibo, Gebahard, Gebohard,
Gebhard. _S. Gebehardus_ † 996, B. v. Constanz. B. 27 Aug. VI,
106. Gesl. Gebken, Gebhard. [270

_Gebke (vr.)._ GIB: Geba, Gibica, Gibitrudis. _S. Gebedrudis_ Abd. †
Vicovenza. B. 7 Nov. [271

_Geen._ GEN: Genno, Genobaud, Genebaud. _S. Genebaudus (Genebaldus)_ †
6e eeuw, B. v. Laudun. B. 5 Sept. II, 537. Thans ook naar _S. Eugenius_
† 7e eeuw, Paus. B. 2 Juni, I, 220. Gesln. Geenen. [272

_Geertruide, Geertrui, Geertjen, Geerte, Geerken, Truitjen,
Truiken._ GAIRU: Geredrudis, Gerdrud, Gerthrudis, Gerland,
Gerilinda. _S. Gertrudis_ † 664, Abd. v. Nijvels. B. 17 Mrt. II,
502. Kr. I, 116. _S. Gertrudis_ † 1292, M. te Eisleben. B. 15
Nov. NB. "Geertruida" is wanspelling, als noch Latijn, noch
Nederlandsch. [273

_Geesjen, Geesken, Geisken, Gijsjen, Gelske._ GIS: Gisa, Gysa;
GAIS: Geisa, Gesa; GISIL: Gisila, Gisleheidis, Gisallendis,
Gislindis. _S. Giselindis_, M. te Maurienne. B. 30 Nov. _S. Gisleidis_
† omstr. 870, Gemalin v. S. Everard, bij Doornik. B. 16 Dec. [274

_Geldert, Gelder, Geld._ GILD: Gildo, Giltbert, Gelderad,
Gelther. _S. Gildardus_ † 6e eeuw, B. v. Rouen. B. 8 Juni, II, 67. [275

_Gelein, Galein, Gilein, Glijn._ GISIL: Gisilo, Gislin,
Gislenus. _S. Gislenus_ † 7e eeuw, Bel. in Henegouwen. B. 9 Oct. IV,
1010. Gesln. Gelein, Galijn. [276

_Gelf._ GIL: Gilabert, Gilulf. _S. Gilbertus_ † 1240, B. v. Cathness
in Schotland. B. 1 Apr. I, 49. [277

_Gelle, Gelke, Geil._ GIL: Gilio, Gilabert, Gillald. _S. Gilbertus_
† 1240, B. in Schotland. [278

_Gelmer._ GISIL: Gisilo, Gisalmar, Gislemar. _S. Gislemerius_ †
4e eeuw, Ma. in Italië. B. 16 Sept. V, 313. [279

_Gemke (vr.)._ GIN: Ginnana, Gimbergia, Genia, Gemma. _S. Gemma_,
Ma. te Saintes. B. 20 Juni, V, 8. [280

_Gemme, Gemke (m.), Kempe, Kampe._ GIN: Gimbolt, Gimbert,
Gimmund. _S. Gemmulus_ † 4e eeuw, Ma. bij Milaan. B. 4 Feb. I,
566. [281

_Gerard, Geert, Gerrit, Gere, Gorrit, Gaart, Graats._ GAIRU: Gairo,
Gero, Gairard, Gaerhart, Kherhart, Garhad, Kherhart. _S. Gerardus_
† 959, Abt te Braine-le-Comte. B. 3 Oct. III, 220. Gesln. Geerink,
Geerdink. [282

_Gerbert, Gerwert, Gerbrand, Gerbren, Gerben._ GAIRU: Gairbert,
Gerbrand, Kerbrant, Gerbern, Gerwart. _S. Gerebernus_ † 7e eeuw,
Pr. Ma. te Gheel. B. 15 Mei, III, 477. Zal. _Gerbrandus_ †
1218, Abt v. Klaarkamp in Friesland. B. 13 Oct. VI, 166a (Inter
praeterm). Kr. VIII, 119. Gesln. Gerbens. [283

_Gerbrig._ GAIRU: Gairberga, Gerbirg, Gerland, Geredrudis,
Gerlinda. _S. Gertrudis_ † 664, Abd. v. Nijvels. B. 17 Mrt. B II,
502. [284

_Gerke, Gerrik, Geurik._ GAIRA: Gerich, Kerhic, Gericho,
Kericho. _S. Guericus (Gericus)_ † 8e eeuw, B. v. Sens. B. 27 Aug. VI,
94. Gesln. Gerekink. [285

_Gerlach._ GAIRU: Gerolah, Gerlah, Gherlag, Gerleg. _S. Gerlacus_ †
1170, Kluiz. bij Maastricht. B. 5 Jan. I, 304. Kr. VIII, 78. [286

_Gerlantsje._ GAIRU: Geredrudis, Gerland, Gerelindis. _S. Gertrudis_
† 664, Abd. v. Nijvels. B. 17 Mrt. B. II, 502. [287

_Gerlof, Geerlof, Gerlif._ GAIRU: Gairulf, Gerolf, Kerwolf, Kaerleip,
Gerief. _S. Gerulfus_ † 8e eeuw, Ma. te Tronchiennes. B. 21 Sept. VI,
250. [288

_Germ, German, Germen._ GAIRU: Geremar, Germar, Kermer,
Gereman. _S. Germerius_ † 560, B. v. Toulouse. B. 16 Mei, III,
591. _S. Germanus_ † 576, B. v. Parijs. B. 28 Mei, VI, 774. [289

_Gerolt, Greault, Greult._ GAIRU: Gairoald, Geroald, Gerolth,
Gerholt. _S. Geroldus_ † 13e eeuw, Ma. te Keulen. B. 7 Oct. III,
955. Gesln. Gerrelts. [290

_Getse._ GAZ: Gezo, Gecelin, Gezeman. _S. Gezzelinus_ (Gitzelinus)
† omstr. 1135, Kluiz. te Keulen. B. 6 Aug. II, 172. [291

_Geurtjen, Guurtjen._ GUDA: Gotberga, Gotharda,
Godelindis. _S. Godeberta_ † 7e eeuw, M. te Noyon. B. 11 Apr. II,
31. [292

_Gilbert, Gilbaud, Giele, Bert._ GIL: Gilio, Gilbald, Gilabert,
Kilibrant, Gilulf. _S. Gilbertus_ † 1009, B. v. Meaux, B. 13 Feb. II,
717. Gesln. Gillibaert [293

_Gillis, Gilles, Jillis, Jeil, Jilke, Jille, Jilbert, Jildert, Jilt._
GIL: Gilio, Gilabert. Niet duidelijk is het verband, dat er al sinds
lang gelegd is tusschen Gillis enz. en _S. Egidius_ † 7e eeuw, Abt in
Languedoc. B. 1 Sept. I, 284. Thans ook Jeil voor _S. Joannes_ Ap. [294

_Gisbert, Gysbert, Gise, Gijs._ GIS: Giso, Gisebert, Gisevert; GISIL:
Gisilo, Gisilbert, Kysalbret, Gislibert. Gillebert. _S. Gislebertus
(Gilbertus)_ † 1009, B. v. Meaux. B. 13 Feb. II, 717. [295

_Gjelt, Gjalt, Gjolt._ GILD: Gildo, Gildwin, Gilting, Gildard,
Gildulf. _S. Gilduinus_ † 2e eeuw, Kan. v. Deal in Kent. B. 27
Jan. II, 485. _S. Gildardus_ † 6e eeuw, B. v. Rouen. B. 8 Juni, II,
67. Gesln. Giltjes. [296

_Glaudi, Gloudi, Claudi._ HLODA: Chlodio, Chlodobert,
Clodowald. _S. Clodoaldus_ † 6e eeuw, Pr. bij Parijs. B. 7 Sept. III,
91. [297

_Gobel, Goebel._ GUB: Gubo. _S. Gobanus_ † 7e eeuw, Ma. te
S. Gobin. B. 20 Juni, V, 21. [298

_Gobert, Jobert._ GUDA: Godabert, Gobert. _S. Gobertus_ † 13e eeuw,
Mo. te Villers bij Brussel. B. 20 Aug. IV, 370. [299

_Godard, Goerd, Geurt, Guurt._ GUDA: Gotahard, Godhard. _S. Godehardus_
† 1038, B. v. Hildesheim. B. 4 Mei, I, 501, [300

_Godelieve, Goolken._ GUDA: Gotbolda, Gotberga, Godeliaf,
Godelif. _S. Godeleva_ † 1070. Ma. in Vlaanderen. B. 6 Juli, II,
359. [301

_Godeward, Gouwert, Gouw._ GUDA: Gotahard, Godoward,
Gotward. _S. Godehardus_ † 1038, B. v. Hildesheim. B. 4 Mei, I,
501. [302

_Godewijn._ GUDA: Godowin, Godoin, Goduin, Gotini. _S. Godwinus_ †
10e eeuw, Abt v. Stavelot. B. 28 Oct. XII, 706. [303

_Godfried, Govert, Goffert, Godert, Goffe, Gofke, Goof._ GUDA:
Godafrid, Gotafred, Gottifrid, Goffred. _S. Godefridus_ van Duynen
en _S. Godefridus_ van Mervel, beide Martt. v. Gorc. B. 9 Juli, II,
706. Kr. IX, 26 en 15. [304

_Godschalk, Schalk._ GUDA: Godascale, Gotescalc. _S. Godscalcus_ †
11e eeuw, Vorst in Slavonië. B. 7 Juli, II, 40. [305

_Goedele, Goedel, Goele, Gooltjen, Goudjen, Guyleken._ GUDA: Gudilia,
Gudelina. _S. Gudila (Gudula)_ † 712, M. te Brussel. B. 8 Jan. I,
513. [306

_Goetse._ GODA: Godo, Gudo, Godino, Godin, Gudebert, Gudfrit,
Guduald. _S. Gudwalus_ † 6e eeuw, Britsche B. te St. Malo. B. 6 Juni,
I, 728. Gesln. Goed, Godin. [307

_Gommer, Gomme, Gomprecht, Kommer, Kumer._ GUMA: Goma, Gumemar, Gummar,
Komperth, Gombert. _S. Gummarus_ † 774, Bel. te Lier. B. 11 Oct. V,
674. Gesln. Gompertz, Kommer, Kommerden. [308

_Gooike, Gooitse, Gooye._ GAUTA: Gautius, Gaudelenus, Gauzelin,
Gosselin. _S. Gauzlinus_ † 10e eeuw, B. v. Toul. B. 3 Sept. III,
129. [309

_Gooitske._ GAUTA: Gauda, Gaudia, Gaudina. _S. Gaudola_ 3e eeuw,
Ma. te Milaan. B. 6 Mei, II, 101. [310

_Gosen, Gosse, Goslik, Gosling, Gozewijn._ GAUTA: Gauto, Gozzo,
Gozzilin, Gautvin, Gauzoin, Goswin. _S. Gosselinus_ † 460,
B. v. Metz. B. 31 Juli, VII, 304. _S. Goswinus_ † 12e eeuw,
Abt v. Achin in Henegouwen. B. 9 Oct. IV. 1084. Gesln. Goseling,
Joscelin. [311

_Gotte._ GODA: Godo, Guoto. _S. Godo_ † 7e eeuw, Abt te Trier. B. 26
Mei, VI, 444. [312

_Graald, Greeld, Greuld._ GAIRU: Gairoald, Gerwald, Geroald, Gerolah,
Gerlah. _S. Gerlacus_ † 1170, Kluiz. bij Maastricht. B. 5 Jan. I,
304. Kr. VIII, 78. [313

_Grimbert, Grimmert, Gribbert, Grimme._ GRIMA: Grimo, Grimoald,
Grimbald, Grimbert. _S. Grimoaldus_ † 7e eeuw, Subdiaken Ma. te
Saintes. B. 16 Juli, IV, 173. Gesln. Grim. [314

_Gumbert, Gumpert._ GUNDI: Gundo, Gundobald, Gundobert,
Gumbert. _S. Gumbertus_ † omstr. 675, B. v. Sens. B. 21 Feb. III,
262. [315

_Gunne, Gonne._ GUNDI: Gundio, Gunzio, Gondesalvus,
Gundulf. _S. Gondulfus_ † omst. 607, B. v. Maastricht. B. 16 Juli,
IV, 159. _S. Gondulfus_ † 7e eeuw, Ma. bij Halle. B. 16 Juli, IV,
173. Gesln. Gunning, Gunst. [316

_Gunter._ GUNDI: Gundahar, Gonthar, Gunder. _S. Guntherus_ † 11e eeuw,
Bened. Mo. in Bohemen. B. 9 Oct. IV, 1054. _S. Gundaharus_ † 755,
Ma. met S. Bonifatius. B. 5 Juni, I, 452. [317

_Gustaaf, Gust, Kost, Kosten._ CHUD: Chudo, Chuzo, Chustaffus;
CUST: Custalf, Chustaflus. Wijl er geen _S. Gustavus_ onder de
Heiligen voorkomt, daarom bij aanpassing: _S. Augustinus_ † 430,
AB. v. Milaan. B. 28 Aug. VI, 213. [318

_Gutte, Gutke._ GUDA: Gutbald, Godebert, Gotehelm,
Cotesdegan. _S. Guthagonus_ † omstr. 1060, Kluiz. te Oostkerke. B. 3
Juli, I, 668. Gesln. Gutteling. [319H

_Haan, Haans._ HAN: Hano, Hanolt, Henno, Hanulf, Henrad. _S. Anno_ †
1075, AB. v. Keulen. B. 4 Dec. Gesln. Haans, Haantjes, Haanraads. [320

_Haas._ HAZ: Hazo, Hazilo, Hazaman, Hezeman. Thans afkorting van
Hannes, voor _S. Joannes_ Ap. Gesln. Hase, Hazeman, Hesemans. [321

_Haasjen, Haasken._ HAZ: Haza, Hazeka, Hazega, Hazucha. Zal. _Haseka_
† 1261, M. in Westfalen. B. 26 Jan. II, 758. [322

_Hadewy, Hadewig, Hedwig, Haetsje._ HATHU: Hatha, Hathawie, Hadewich,
Hedewiga. _S. Hedwigis_ † 1243, Wed. B. 17 Oct. VIII, 198. [323

_Hadewijn._ HATHU: Hadawin, Haduin, Hadouind. _S. Hadoindus_ † 7e eeuw,
B. v. Le Mans. B. 20 Jan. II. App. 1140. [324

_Hagen._ HAGAN: Hagano, Hagno. _S. Hagnas_ † omstreeks 370, Ma. in
Gotland. B. 26 Mrt. III, 619. [325

_Haike, Haije, Heije._ HAH: Haho, Haccho, Hahicho, Hahit,
Hakit. _S. Haketus_, Abt v. Downe. B. 4 Nov. Gesln. Haket, Heije. [326

_Haytse, Haytso._ HAIDU: Haydo, Haito, Haizo; HATHU: Hathovulf,
Hadulf. _S. Hathewulfus_ † 755, Ma. met S. Bonifatius te Dokkum. B. 5
Juni, I, 452. Gesln. Haites. [327

_Hake, Hakke._ HAG: Haco, Hacco; HAH: Haccho, Hachili,
Hakit. _S. Haketus_, Abt v. Downe. B. 4 Nov. Gesln. Hakke,
Hakkeling. [328

_Halbe, Helbe._ HAL: Halo, Halabold, Haliulf. _S. Halilulfus_ †
9e eeuw, Ridder en Ma. in Saksen. B. 2 Feb. I, 309. Gesln. Halbes. [329

_Halle._ HAL: Halo, Haliulf. _S. Halilulfus_ † 9e eeuw. Ridder en
Ma. in Saksen. B. 2 Feb. I, 309. [330

_Hamke, Hammo, Hemke._ HAM: Hammi, Hamerich, Hemma, Hemfrid,
Hamund. _S. Hamundus_ † 755, Diak. Ma. met S. Bonifatius te
Dokkum. B. 5 Juni, I, 452. Gesln. Ham, Hammer, Hamer. [331

_Hanne (m.). Hanke, Hanso, Hans, Hantje, Han._ HANDU: Hanto, Hanzo,
Henzo. _S. Anno_ † 1075, AB. v. Keulen. B. 4 Dec. Thans _Hans_ en _Han_
voor _Joannes_. Gesln. Hansen, Han. [332

_Hanne (vr.), Hansjen, Hansken._ HAN: Hana, Hansuind. _S. Joanna_
v. Valois † 1505, Kon. v. Frankrijk. B. 4 Feb. I, 574. [333

_Hartger, Hartman, Hartsen, Hertsen, Hartig, Hartog._ HARDU: Hartager,
Hardegar, Harding, Hardman, Harduwig, Hartvig. _S. Hartwicus_ † 1023,
B. v. Salzburg. B. 14 Juni, VI, App. 127. Gesln. Hartman, Hartogh. [334

_Hate, Hatte, Hattem._ HATHU: Haddi, Haddo, Hetto, Hetin,
Hathumar, Hathubrand, Hathovulf, Hadelin. _S. Hathebrandus_ †
1198, Ben. Abt in de Gron. Ommelanden. B. 30 Juli, VII, 161. Kr. VI,
107. _S. Hathewulfus_ † 755, Ma. met S. Bonif. 5 Juni. _S. Hadelinus_
† omstr. 690, Abt v. Celles bij Dinant. B. 3 Febr. I, 366. [335

_Hauke, Havik, Hauwert._ HUGU: Huguo, Hucco, Hucbald, Hucbert,
Ucbert. _S. Hucbertus_ † 8e eeuw, Mo. in Gallië. B. 30 Mei, VII,
271. Gesln. Havekes. [336

_Haukje._ HUGU: Hugilind, Hugileuba, Hugilinda. _S. Hugolina_ † 1300,
M. te Vercelli. B. 8 Aug. II, 395. [337

_Hebe, Hebbe, Heabele._ HAB: Habo, Habilo, Habbraht,
Habert. _S. Hebertus_, B. v. Rennes. B. 10 Dec. Gesln. Habertz,
Habets. [338

_Hedde._ HATHU: Hatho, Hedo, Hadurih, Hadarich, Hederich. _S. Hedda_
† 705, B. v. Winchester. B. 7 Juli, II, 482. Gesln. Hederik. [339

_Heere, Heare, Heert, Hering, Haring, Heerke._ HARJA: Heri,
Herio, Heric, Hairing, Herinc, Heribert. _S. Heribertus_ † 1022,
AB. v. Keulen. B. 16 Mrt. II, 464. Gesln. Heeres, Hering, Haring,
Heerkes. [340

_Heertjen._ HARJA: Harelinde, Herlindis, Heriswind,
Hereswit. _S. Herlindis_ † 8e eeuw, Abd. te Maeseyck. B. 22 Mrt. III,
385. Kr. IV, 35. [341

_Heilke, Heldolf, Heilger._ HAILA: Heile, Heilo, Heland, Heilker,
Haildulf. _S. Helanus_ † 6e eeuw, Pr. bij Reims. B. 7 Oct. III,
903. Gesln. Hellegers, Heyligers, Hillegers, Hillegeer. [342

_Heiltjen, Heilwig, Heilzoete, Hielkje, Elen, Eeltsje, Elke._ HILDI:
Hildis, Hildia, Hildila, Hildiberga, Hilditrut. _S. Hiltrudis_ †
omstr. 785, Non te Liessies in Henegouwen. B. 27 Sept. VII, 488. [343

_Heime, Heimen._ HAIMI: Haimo, Haimin, Haimerad. _S. Heimeradus_ †
1019, Pr. in Hessen. B. 28 Juni, B. V, 385. Gesln. Heimes, Hemkes. [344

_Heintjen, Hendrikjen._ HAGAN: Hagina, Hagana. _S. Heyna_, Wed. in
Northumberland. B. 31 Oct. [345

_Heite, Heito._ HAIDU: Heitti, Haitto, Heito. Uit den verwanten
stam HATHU: _S. Hedda_ † 705, B. v. Winchester. B. 7 Juli, II,
482. Gesln. Heiting. [346

_Helmer, Helmich._ HELMA: Helmger, Helmichis, Helmker; HILDI: Hildemar,
Heltmar. _S. Heldemarus_ † 12e eeuw, kloosterst. te Arronaise. B. 13
Jan. I, 830. Gesln. Helmers, Helmering, Helming. [347

_Helper._ HILP: Helpo, Helpfrid, Helpric, Heipuin. _S. Helbianus_ †
3e eeuw, Ma. B. 3 Mrt. I, 226. Gesln. Helper. [348

_Hemkje, Hemke, Himen._ HAM: Hemma, Hemhild. _S. Hemma_ † 880,
Wed. in Karinthie. B. 29 Juni, VI, 498. [349

_Henne, Henke, Hense, Hente, Hendrik, Hein, Hinke._ HAN: Henno,
Hannicho, Henniken; HAGAN: Hageno, Heino, Haganrih, Hainrich,
Henric. _S. Henricus_ † 1024, Keizer v. Duitschland. B. 15 Juli, III,
711. Gesln. Henkes, Heynis, Hensen, Hens. [350

_Herbert, Herbern, Herbrand, Harpert._ HARJA: Haribert, Haribrant,
Harbert, Heirbert. _S. Heribertus_ † 1022, AB. v. Keulen. B. 16
Mrt. II, 464. Gesln. Herbers. [351

_Herke, Herko._ HARJA: Herio, Haric, Heric, Herekin, Hericus,
Hariulf. _S. Herulfus_, B. v. Chartres. B. 13 Aug. III, 3 c (Inter
praeterm.). [352

_Herman, Hereman, Herm, Harmen, Harm, Haarm._ HARJA: Hariman,
Heiriman, Heriman, Airman, Eriman, Erman. _Zal. Hermanus Joseph_ †
1236, Bel. in Steinfeld. B. 7 Apr. I, 682. Gesln. Erman. [353

_Herrent, Herne._ HARJA: Herin, Heriand, Herrant. _S. Herinus_ †
4e eeuw, Ma. te Milaan. B. 6 Mei, II, 101. [354

_Hertsje._ HARJA: Heriswind, Hereswit. _Zal. Heteswit_ † omstr. 995,
Echtg. v. S. Ansfried te Gilze. Kr. V, 157. [355

_Herwig._ HARJA: Heriwalt, Hariwich, Heriwig. _S. Herwaldus_ † 1028,
Ma. in Noorwegen. B. 14 Mei, III, 401. [356

_Hesse, Hessel, Hesling._ HAZ: Hezo, Hezel, Hecilin, Hazaman, Hezaman,
Hezeman. Bij aanpassing: _S. Helanus_ † 6e eeuw, Pr. te Reims. B. 7
Oct. III, 983. Gesln. Hessels, Hesseling. [357

_Hetsje, Hetske._ HATHU: Haddi, Hetti, Hatha, Heta, Hetta, Hadala,
Hadaloc, Hadeloa. _S. Hadeloga_ † 8e eeuw, M. te Kitzingen. B. 2
Feb. I, 303. [358

_Hette, Hetse._ HATHU: Hedo, Hetto. _S. Hedda_ † 705, B. in
Brittannië. B. 7 Juli, II, 482. [359

_Heussen, Heus._ HUSA: Huso, Husinc, Huseman, Husward. _S. Husandus_
† ?, Ma. in "Castro Aioviae", B. 27 Apr. III, 487. _S. Uzanus_,
Bel. te Toulouse. B. 8 Dec. Gesln. Husing, Huyskes, Heus. [360

_Hidde, Hitte._ HID: Hiddo, Hitto, Hidulf. _S. Hidulfus_ † 8e eeuw,
Hertog te Lobbes. B. 23 Juni, IV, 582. [361

_Hidtsje, Hidke._ HID: Hidda, Hida. Hidegardis. Bij aanpassing:
_S. Hedwigis_ † 1243, Wed. in Polen. B. 17 Oct. VIII, 198. [362

_Hiere, Jeroen._ HIRU: Hiro, Hiero, Hiribert. _S. Iero_ † 856, Pr. en
Ma. te Noordwijk. B. 18 Aug. III, 475, Kr. V, 55. [363

_Hilbert, Hibbert, Hille._ HILDI: Hildo, Hildiberht,
Hildirad, _S. Hildebertus_ † 12e eeuw, B. v. Le Mans en
Tours. B. 18 Dec. _S. Hildebertus_, Abt en Ma. te Gent. B. 1
Dec. Gesln. Hillen. [364

_Hildert._ HILDI: Hildiward, Hildoard. _S. Hilduardus_ † 750,
B. v. Toul. B. 8 Dec. _S. Hildegrimus_ † 827, B. v. Chalons. B. 19
Juni, III, 889. Kr. IV, 145. [365

_Hildebrand, Hillebrand._ HILDI: Hildibrand, Hiltbrand,
Hilprant. _S. Hildebrandus_ † 755, Ma. met S. Bonifatius te
Dokkum. B. 5 Juni, I, 452. Gesln. Hildebrands. [366

_Hillegonde, Hille, Hilletjen, Hilkje._ HILDI: Hildegunda, Hildegundis,
Hildegunt. _S. Hildegundis_ † 1188, Cisterc. non te Schönau. B. 6
Feb. I, 916. [367

_Hilletjen, Hilkje, Hikke, Illige, Hijltjen._ HILDI: Hildigard,
Hildegerdis, Hildedrudis, Hilditrut. _S. Hildegardis_ † 1179, Abd. bij
Bingen. 17 Sept. _S. Hildegardis_ † 8e eeuw, Kon. in Schwaben. B. 30
Apr. III, 788. _S. Hiltrudis_ † omstr. 785, M. in Henegouwen. B. 27
Sept. VII, 488. [368

_Hilme, Hemme._ HIMILA: Himilo, Himilger. _S. Himelinus_ † 8e eeuw,
Abt te Vissenaken. B. 10 Mrt. II, 46. [369

_Hiskje._ HIZ: Hiza, Hizaka. Bij aanpassing: _S. Hedwigis_ † 1243,
Wed. in Polen. B. 17 Oct. VIII, 198. [370

_Hobbe, Hopke, Hoppe, Hopper._ HUGU: door verkorting van
Hugb. tot Hubb., Hugibald, Ucbald, Upald, Hugubert, Ucbert,
Uppert. _S. Hucbertus_ † 8e eeuw, Britsche Mo. te Soissons. B. 30 Mei,
VII, 271. _S. Hubertus_ † 727, B. v. Maastricht. B. 3 Nov. Kr. I,
195. Gesln. Hoppe, Hoppers. [371

_Hokke, Houke, Houwe, Hoeke._ HUGU: Huguo, Hucco. _S. Hugo_ † 1109,
Abt v. Cluny. B. 29 Apr. III, 628. Gesln. Hoek. [372

_Holle, Holke, Holst._ HUGU: Hukili, Huguli, Hugolus,
Huglin. _S. Hugolinus_ † 13e eeuw, Minderbr. Ma. in Africa. B. 13
Oct. VI, 384. [373

_Homme, Hume._ [22] Homa, Huomo, Homi. Bij aanpassing: _S. Homobonus_
† 1197, Bel. te Cremona. B. 13 Nov. Gesln. Hommes. [374

_Horne._ HOR: Horin, Horant. _S. Hor_, Abt in Hongarije. B. 12
Nov. [375

_Hortse._ HORDA: Horthar, Hordward, Hortuin. _S. Hordeonius_, Bel. in
Bretagne. B. 24 Nov. [376

_Hotte, Hotse, Hoite._ HOD: Hodo, Huoto, Hodezo, Hozo, Hozeman, Hozman,
Huzman. _S. Hotgerus_, B. v. Bremen. B. 29 Dec. Gesln. Hoosemans,
Hosman. [377

_Hubert, Huibert, Hubrecht, Huib, Houwen._ HUGU: Hugobert, Hukibert,
Hubert. _S. Hubertus_ † 727, B. v. Maastricht. B. 3 Nov. Kr. I,
195. [378

_Hubertsje, Huibjen._ HUGU: Hugilind, Hugileuba,
Hugisinda. _S. Hugolina_ † 1300, M. te Vercelli. B. 8 Aug. II,
395. [379

_Huig, Uge, Oege._ HUGU: Hugi, Huguo, Hugo, Ugo. _S. Hugo_ † 1109, Abt
v. Cluny. B. 29 Apr. III, 628. _S. Hugo_ † 8e eeuw, AB. v. Rouen. B. 9
Apr. II, 843. [380

_Huigjen._ HUGU: Hugilind, Hugileuba, Hugisinda. _S. Hugolina_ †
1300, M. te Vercelli. B. 8 Aug. II, 395. [381

_Humbert, Hume._ HUNI: Hunberct, Humberct, Humbert. _S. Humbertus_
† 682, Abt in Henegouwen. B. 25 Mrt. III, 559. [382

_Hunfried, Hune, Hunte._ HUNI: Huno, Hunibald, Hunfrid, Hungar,
Hunger. _S. Hungerus_ † 866, B. v. Utrecht. B. 22 Dec. Kr. V,
76. _S. Hunfridus_ † 871, B. v. Therouanne. B. 8 Mrt. I, 790. [383I

_Ibe, Ibbe, Ibele, Ipe, Ipke._ IB: Ibo, Ippo, Ibiko, Ibbil,
Ibbolenus. _S. Ibarus_ † 5e eeuw, B. in Ierland. B. 23 Apr. III,
173. Gesln. Ibels. [384

_Ide (m.), Idske, Idsert, Itse._ ID: Ido, Itto, Izo, Ithart,
Ithar. _S. Itherius_ † 696, B. v. Nevers. B. 8 Juli, II,
629. Gesln. Ides, Idsing. [385

_Ide (vr.), Itte, Itjen, Idske, Iken._ ID: Ida, Idda, Itta,
Iduberga. _S. Itta_ v. Toggenburg † 13e eeuw, Wed. B. 2
Nov. _S. Itisberga_ † omstr. 800, M. te IJbergen. B. 21 Mei, V,
44. [386

_Ief, Ivo, Juw, Jouw, Jouke, Jukke._ IV: Ivo, Juo, Yuo. _S. Ivo_, †
1115, B. v. Chartres. B. 20 Mei, V, 247. [387

_Iefke, Ifke, Ivetken._ IV: Iva, Iwina, Ivinga. _S. Ivetta_ † 13e eeuw,
Kluiz. te Hoey. B. 13 Jan. I, 863. [388

_Ige, Ike, Igram, Igeraan._ IG: Igo, Igil, Igeram. _S. Igomonus_,
B. v. Autun. B. 8 Jan. I, 473. Gesln. Igesz. [389

_Ile, Ilke, Ilsing._ IL: Ilo, Illehere, Ilimot, Iliwin. _S. Illehere_
† 755, Ma. met S. Bonifatius te Dokkum. B. 5 Juni, I, 452. [390

_Illebrecht, Ille._ HILDI: Hildiberht, Heldebert,
Eldebercht. _S. Hildibertus_ † 752, Abt te Gent. B. 1 Dec. [391

_Ime, Iman, Imbert, Imke._ IM: Immo, Imbert, Emehart, Emaher,
Hemmeram. _S. Imarius_, Bel. B. 12 Nov. _S. Emmerammus_ † 652, B. in
Beyeren. B. 22 Sept. VI, 454. Gesln. Imming. [392

_Immetjen, Immigje, Imkje, Imeltjen._ IM: Imma, Imala,
Emihild. _S. Imelda_ † 13e eeuw, M. in Bologna. B. 12 Mei, III,
183. [393

_Ine, Ingel, Inse, Inte._ IN: Inno, Infrid, Ingildo, Inilgaud. _S. Ina_
(m.) † 8e eeuw, Saksisch Vorst in Engeland. B. 6 Feb. I,
905. _S. Inanus_ † 9e eeuw, Bel. in Schotland. B. 18 Aug. III,
663. [394

_Irmgard._ IR: Ira, Irumberta, Irimgarde. _S. Irmgardis_ † 1089,
M. te Keulen. B. 4 Sept. II, 270. Kr. VI, 55. [395

_Ise, Isfried, Isbert, Isbrand, IJsbrand, Isenoud._ IS,
ISAL, ISAN: Iso, Isambert, Isanbrand, Isanfrid, Iseger, Isker,
Isinolt. _S. Isfridus_ † 1204, Norbertijn, B. v. Ratzeburg. B. 15 Juni,
II, 1089. [396

_Itisberga._ IDIS: Itis, Itisberga, Itisgart. _S. Itisberga_ †
omstr. 800. M. in Artois. B. 21 Mei, V, 44. [397J

_Jaantjen, Jannetjen, Janneken, Janne, Jannigje, Jenneken,
Jansjen, Hansjen, Naatjen:_ naar _S. Joanna_ v. Valois † 1506,
Kon. v. Frankrijk. B. 4 Feb. I, 574. [398

_Jacob, Japik, Jappen, Jaap:_ naar _S. Jacobus_ Ap. 25 Juli. [399

_Jakkele, Jalke, Jalle, Jekke._ IAG: Jacco, Jeckili, Jagobert,
Jager. Thans naar _S. Jacobus_ Ap. 25 Juli. Gesln. Jakles. [400

_Jamme._ GAMAL: Gamalbald, Gamalbert, Gamalher. _S. Gamelbertus_ †
omstr. 800, Pr. in Beijeren. B. 27 Jan. II, 783. [401

_Jan, Johan, Janke, Janne, Jannes:_ naar _S. Joannes_ Ap. 27 Dec. [402

_Jantis:_ samentrekking van _Jan Baptist_. [403

_Jare, Jareg, Jaring._ GAIRU: Gairo, Gairicho,
Gairebald. _S. Garibaldus_ † 8e eeuw, B. v. Regensburg. B. 8 Jan. I,
546. Gesln. Jarigse. [404

_Jeil._ GAILA: Gailo, Geylo, Gelo. Thans nog in N. Brab. in gebruik
voor _Joannes_. [405

_Jelle, Jelbout, Jelger, Jelmer, Jelte, Jolle, Jolke._ GAILA:
Geilo, Gelico, Gelbold, Geilamir, Geltet, Kelolt; GIL: Gilo,
Gilabert. _S. Gilbertus_ † 1009, B. v. Meaux. B. 14 Febr. II, 717. [406

_Jenne, Jenke, Jeen, Jente, Jins, Jemme._ GIN: Ginno, Gimmund,
Gemûn. _S. Gemmulus_ † 4e eeuw, Ma. te Milaan. B. 4 Feb. I, 566. [407

_Jennevieve, Vyfken._ GEN: Genia, Genedrudis, Genovefa,
Genofeva. _S. Genovefa_ † 512, M. te Parijs. B. 3 Jan. I, 137. [408

_Jepe, Jeble, Jippe._ GIB: Gibo, Gebo, Gebeloh, Jebo, Jepo, Gebahard,
Gebhard. _S. Gebehardus_ † 10e eeuw, B. v. Constanz. B. 27 Aug. VI,
106. [409

_Jepke, Jefke._ GIB: Geba, Jeppa, Gibitrudis. _S. Gebedrudis_ Abd. te
Vicovenza. B. 7 Nov. [410

_Jerre, Jerfaas._ GAIRU: Gairo, Gero, Gairoin, Gerewin, Gervas,
Geirwas. _S. Gervinus_ † 1117, Abt v. Oudenburg. B. 17 Apr. II,
495. _S. Gervasius_ † 9e eeuw, Ma. te Bayonne. B. 1 Mrt. I, 89. [411

_Jeuntjen._ JUN: Junegildis, Junildis, Junzela. _S. Junilla (Jonilla)_
† 3e eeuw, Ma. te Langres. B. 17 Jan. II, 73. [412

_Jisk, Jiesk._ GIS: Geso, Gisikin: GAZ: Gezo, Gecelin,
Gezini. _S. Gitzelinus_ † omstr. 1135, Bel. te Keulen. B. 6
Aug. II. 172. [413

_Jitske, Jetjen._ GIS: Gisa, Gislindis, Giselint. _S. Giselindis_,
M. te Messines in België. B. 30 Nov. [414

_Jobert._ [23] Joperht, Joberht, Jopert. Thans als samentrekking van
Jozef en Bertus. Zie ook _Gobert_ (299). [415

_Jochem._ _S. Joachim_, Vader der H. Maagd. 20 Mrt. [416

_Joon, Jonge._ JUN: Juni, Junzo; JUNGA: Jungan, Jungman,
Junhman. _S. Junianus_ † 587, Abt te Poitiers. B. 13 Aug. III,
32. Gesln. Jongmans. [417

_Joop._ Joppo als vermoedelijke samentrekking voorkomend in de 9e
eeuw. Thans als vleivorm voor _Jozef_, gelijk _Joopjen, Jobjen_
en _Jeupken_ van _Josefa_, die echter onder de Heiligen niet
voorkomt. [418

_Joost, Joos._ JUST: onzekere stam. Waarschijnlijker: GAUTA: Gozo,
Gozzo, Jozo, Josco. _S. Justus_, 4e eeuw, B. v. Straatsburg. B. 2
Sept. I, 377. [419

_Jordaan, Jorden, Joord, Joder, Jurriaan, Jurjen._ JORD: onzekere
stam. _S. Jordanus_, 13e eeuw, Dominikaan. B. 13 Feb. II, 720. [420

_Jorke, Jorre, Jourik, Jurgen, Jorrit, Joris, Goris._ Oud-germ. stam
misschien: GAIRU: Gaericho, waaronder Förstemann als nieuwhoogd. den
naam Görcke, Göricke rangschikt. _S. Jorius_ † 11e eeuw,
B. v. Bethune. B. 26 Juli, VI, 340. Thans naar _S. Georgius_
† omstreeks 303, Ma. in Palestina. B. 23 Apr. III, 100, en naar
_S. Gregorius_ † 604, Paus. B. 12 Mrt. II, 121. Gesln. Jooren, Jorink,
Jurgens. [421

_Jotte, Jotse, Josse._ GAUTA: Gauto, Gauso, Gozo, Gozzo, Jozo, Josco,
_S. Joscio_, Mo. te Sitten in Zwitserland. B. 30 Nov. In Frankrijk
en België geldt S. _Josse_ voor _S. Judocus_ † omstr. 668, Pr. te
Ponthieu. B. 13 Dec. [422

_Julle._ _S. Julianus_ † 7e eeuw, Bel. te Wintershoven. B. 19 Mrt. III,
34. [423

_Jutte, Jodsert, Jukke, Jouke._ JUD: Juto, Jutrad, Judoald. _S. Judocus
_ † omstr. 668, Pr. te Ponthieu. B. 13 Dec. Gesln. Jutte. [424

_Jutjen, Juytken, Judigje, Jutte, Jote._ JUD: Judda, Jutta, Juta,
Judida. _S. Judita_, Kluiz. te Disiboden. B. 22 Dec. _S. Jutta_ †
3e eeuw, Wed. te Kulm. B. 5 Mei, II, App. 602. [425K


_Kaatjen, Kalle, Kalleken._ CATH: Catla; GAD: Katila, Katalind,
Gatani. Thans naar _S. Catharina_ † 4e eeuw, M. Ma. te
Alexandrië. B. 25 Nov. [426

_Kaei, Kei, Koye._ GAIDU: Gaido, Caide, Gaibald, Gaidericus,
Gaiduald. _S. Caideus (Caidoeus)_ † 6e eeuw, Bel. in Ierland. B. 25
Oct. XI, 647. [427

_Kamiel._ Kemmulo, Kemmil komen voor in de 8e eeuw, _S. Camillus_
de Lellis † 1614. B. 18 Juli. [428

_Kanter, Kantert._ GANDI: Gando, Canto, Gandin, Ganthar,
Gandericus. _S. Gandinus_ † 8e eeuw, B. v. Soissons en Ma. B. 11
Feb. II, 553. Gesln. Canters. [429

_Karel._ CARL: Carlofred, Carlman. _S. Carolus_ † 1584,
B. v. Milaan. B. 4 Nov. _S. Carolus Bonus_ † 1126, Graaf
v. Vlaanderen en Ma. B. 2 Mrt. I, 152. _Eerb. Karloman_ † 735, Vorst
v. Austrasië. B. 17 Aug. III, 417 e (Inter praeterm) Kr. IV, 51. [430

_Karsten, Kars, Kerstant, Kerst._ _Zal. Christianus_, Bel. te
Duay. B. 7 Apr. I, 723. Gesln. Karsjes. [431

_Kase, Kas, Kaseke, Kazijn._ CAZ: Cazo, Cazzo, Kazelin,
Caciprand. _S. Cassericus_ † 4e eeuw. Ma. te Milaan. B. 6 Mei, II,
101. [432

_Kasper, Jasper._ GAUTA: Gautbert, Gausbert, Gauspert. _S. Gausbertus_,
11e eeuw, Kluiz. in Auvergne. B. 27 Mei, VI, 723. Thans naar
_S. Gaspar_ 6 Jan. [433

_Katriene, Katryn, Trientjen, Trijntjen._ _S. Catharina_ † 4e eeuw,
M. Ma. te Alexandrië. B. 25 Nov. [434

_Kees, Keetjen._ CAZ: Kazo, Chezelo, Kezila (vr.), Kezelin,
Kezeman, Kezzman, Kecil, Ketil, Ketel. Thans naar _SS. Cornelius_
en _Cornelia_. Gesln. Ketel, Keetell. [435

_Kene, Kenne, Kine, Kinge._ GEN: Geno, Gening, Genbert,
Genard. _S. Kennanus_, Bel. in Ierland. B. 24 Nov. _S. Cannicus_ †
599, Abt v. Kilkenny. B. 11 Oct. V, 642. [436

_Kenske, Kenou, Kingsken, Jenne, Jenneken._ GEN: Genia, Genbolda,
Genovefa, Genofeva. _S. Genovefa_ † 512, M. te Parijs. B. 3 jan. I,
137. [437

_Kiliaan, Kiel, Kil._ GIL: Gilo, Gilio, Gillin. _S. Kilianus_ † 689,
B. v. Würzburg. B. 8 Juli, II, 599. [438

_Klaartjen._ CLAR: Clarebald, Clarmunt, Clarembald. _S. Clara_ †
1253. Ordest. te Assisië. B. 12 Aug. II, 739. [439

_Kobe, Kobbe, Koppen, Koop, Keub._ GUB: "denkelijk samentrekking uit
Gudb." (Förstem.); GUDA: Godabert, Gotbert, Gobert. _S. Gobertus_,
Bel. te Reims. B. 23 Nov. _S. Gobbanus_, Abt in Engeland. B. 23
Nov. Thans ook naar _S. Jacobus_, Ap. Gesln. Koops, Koppes, Kops. [440

_Koenraad, Koene, Koendert, Koert._ CONJA: Cono, Kuono, Conno, Cuonrad,
Konrad. _S. Conradus (Cuno)_ † 1066, verkozen B. v. Trier en Ma. B. 1
Juni, I, 126. [441

_Koentjen, Kuintjen, Keuntjen, Kunske._ CUNI: Cuna, Cuniza,
Chunidrud, Cunigard, Cunigundis, Cunihild. _S. Cunigundis_ † 1040,
Keiz. v. Duitschland. B. 3 Mrt. I, 266. [442

_Kolette._ COL: Colo, Colobert, Coloman. _S. Coleta_ † 1447, Clarisse
te Gent. B. 6 Mrt. I, 532. [443

_Kolyn, Klijn._ COL: Colo, Cholensus. _S. Colianus_, B. v. Adria. B. 7
Feb. II, 69. Gesln. Koolen, Kooltjes, Klijn. [444

_Kollaart, Koelman._ COL: Colobert, Coloman, Colman. _S. Colmanus_
† 7e eeuw, B. v. Lindisfarn. B. 18 Feb. III, 82. _S. Colmannus_ †
11e eeuw, Ma. in Oostenrijk. B. 13 Oct. VI, 342. Gesln. Koeleman. [445

_Konstans, Konstant, Stans._ _S. Constans_ † 4e eeuw, Ma. te
Trier. B. 5 Oct. III, 18. [446

_Konstansjen, Stansjen._ _S. Constantia_ † 4e eeuw, Keiz. te
Rome. B. 18 Feb. III, 67. [447

_Koos, Kos, Kozijn, Kostijn, Kosten, Kost._ GAUTA: Gauto, Gozzo, Cozo,
Gozekin, Gozvin, Goswin. _S. Goswinus_ † 12e eeuw, Abt v. Achin in
Henegouwen. B. 9 Oct. IV, 1084. Thans _Koos_ vlv. v. _S. Jacobus_
Ap. en _Kos_ van _S. Cosmas_ Ma. 27 Sept. Gesln. Kos, Gosens. [448

_Kornelis, Krelis, Knelis, Nelis, Niels, Nel._ _S. Cornelius_ † 252,
P. Ma. B. 14 Sept. IV, 143. [449

_Krees._ GRISJA: Krisa. Thans in België vlv. v. _S. Lucretia_,
Clarisse te Ferrara. B. 28 Nov. [450

_Krijn, Karijn._ GAIRU: Gairo, Gairin, Gerin, Kerini,
Kerine. _S. Gerinus_ † 7e eeuw, Ma. te Autun. B. 2 Oct. I, 355. Thans
verstaan als vlv. v. _S. Quirinus_ † 2e eeuw, Romeinsch tribuun,
Ma. te Rome, en wiens relieken sinds 1050 te Neuss berusten. B. 30
Mrt. III, 811. [451

_Krispyn, Kerspyn._ _S. Crispinus_ † 287, Ma. te Soissons. B. 25
Oct. XI, 495. [452

_Kristiaan, Korstiaan, Korsten, Kors._ _Zal. Christianus_, Bel. te
Duay. B. 7 Apr. I, 723. [453

_Kristiene, Kristientjen, Kristjen, Karstjen._ _S. Christina_,
de Wonderbare, † 1224, M. te S. Truyen. B. 24 Juli, V,
637. _S. Christiana_ † 8e eeuw, M. in Vlaanderen. B. 26 Juli, VI,
311. [454

_Kristoffer, Kristoffel, Stoffel._ _S. Christophorus_ † 3e eeuw,
Ma. in Lycië. B. 25 Juli, VI, 125. [455

_Kune, Kuner._ CUNI: Cuno, Cunibert, Gumpert, Quumperht. _S. Cuno_ †
10e eeuw, Bened. Mo. in Rhetia. B. 19 Apr. II, 628. _S. Quinibertus_,
Mo. in Henegouwen. B. 18 Mei, IV, 184. [456

_Kuniere, Kniertjen, Kundertsje, Knier, Kneur._ CUNI: Cunnia,
Chunihari, Cunirih. _S. Cunera_ † omstr. 450, Ma. te Rhenen. B. 12
Juni. II, 557. Kr. II, 8. [457

_Kweldrik._ VILJA: Willierich, Wileric, Wilrec,
Weleric. _S. Willericus_ † 837, B. v. Bremen. B. 4 Mei, I, 437 a
(Inter praeterm.). [458

_Quint, Quintijn._ WINI: Gwine, Winithiu; VIND: Winizo, Guinizzo,
Quindulfus. _S. Quindeus (Gindeus)_, Ma. in Bulgarije. B. 9 Mei, II,
363. Thans ook naar _S. Qiuntinus_ † 287, Ma. te S. Quentin. B. 31
Oct. XIII, 725. [459L


_Lambert, [24] Lambrecht, Lamfert, Lammen, Laam, Lemke, Lemmen,
Bert, Brecht._ LANDA: Lando, Landobereth, Lanthpert, Lanbert,
Lambert. _S. Lambertus_ † omstr. 698, B. v, Maastricht en Ma. B. 17
Sept. V, 518. Kr. I, 135. Gesln. Lam, Lampen, Lamping, Lemkes,
Lemmens. [460

_Lamkje._ LANDA: Landa, Lanna, Landrada. _S. Landrada_ † 7e eeuw,
Abd. v. Belsen bij Luik. B. 8 Juli, II, 619. [461

_Lancelot, Landsloot, Lootje._ LANDA: Lando, Lanzo, Lancelin,
Lanteloh. _Lancelottus_ = _S. Andreas Avellinus_ "dictus antea
_Lancelottus_" † 1590. Theatijner Mo. B. 10 Nov. Gesln. Landslots. [462

_Lande, Lanne._ LANDA: Lanno, Lantwald, Landoald,
Landolin. _S. Landoaldus_ † 668, Aartspr. te Wintershoven. B. 19
Mrt. III, 34. _S. Landelinus_ † 686, Abt v. Crepin. B. 15 Juni, III,
1062. Gesln. Lans. [463

_Lang, Lan._ LANGA: Lango, Lancpert, Langbard. Uit den verwanten
stam LANDA: Lantwald. _S. Landoaldus_ † 668, Aartspriester te
Wintershoven. B. 19 Mrt. III, 34. [464

_Laurens, Lauris, Lauw, Rens._ LAV: Laufred, Laurad, Laulf. Thans
naar _S. Laurentius_ † 258, Ma. B. 10 Aug. II, 485. [465

_Lauwerientjen._ _S. Laurentia_ † 4e eeuw, M. Ma. te Ancona. B. 8
Oct. IV, 47. [466

_Ledewiene, Lidewij._ LAITA: Leta, Leitrudis, Ledewif, Ledivia,
Laidoin. _S. Lidwina (Lidwigis)_ † 1433, M. te Schiedam. B. 14 Apr. II,
267. Kr. VI, 156. [467

_Leenaard, Leendert, Leonard, Lendert, Lindert, Leenke, Leeke,
Leen, Lioen, Loen._ LEVON: Leuan, Leon, Leonard, Levienard, Levald,
Levulf. _S. Leonardus_ v. Vechel † 1572, Gorc. Ma. B. 9 Juli, II,
736. Kr. IX, 17. _S. Leonardus_ † 570, Bel. te Corbigny. B. 15
Oct. VIII, P. I, 45. [468

_Leene, Leentjen, Leenke._ ALJAN: Alyan, Elana, Ellina,
Elena. Middelnederl. Alyn. _S. Alena_ † 7e eeuw, M. Ma. te Forest bij
Brussel. B. 17 Juni, III, 384. Thans ook naar _S. Helena_ Keiz. B. 18
Aug. III, 548, of ook naar _S. Magdalena_, 22 Juli. [469

_Leeuke, Leeuwke._ LEUC: Luico, Leuchant, Luiching. _S. Leuconius_
† 7e eeuw, B. v. Troyes. B. 1 Apr. I, 12. [470

_Leffert, Liffert, Leppe, Lippe._ LIBA: Libo, Lippo, Liphart, Lifard,
Lifthart. _S. Lietfardus_ † 635, B. Ma. in België. B. 4 Feb. I,
495. [471

_Lein, Lens, Leunis._ LIN: Lino, Linwiz. _S. Linentius_, Bel. bij
Tours. B. II, 628. Gesln. Lens. [472

_Leopold, Liepe._ LEUDI: Leudbald, Luitbold, Leupold,
Leopold. _S. Leopoldus_ † 1136, Markgr. in Oostenrijk. B. 15 Nov. [473

_Letjen._ LEUDI: Leuta, Leota, Liuta, Leutberga. _S. Leutbergis_,
M. Kluiz. bij Halberstadt. B. 30 Dec. [474

_Lette, Litse._ LAITHA: Laitu, Leto, Leth, Lethard. _S. Letardus_ †
7e eeuw, B. v. Senlis. B. 24 Feb. III, 468. [475

_Leune, Leuntjen, Lone, Loontjen._ LEVON: Leona, Leonza. _S. Lewinna_
† 7e eeuw, Britsche M. Ma. B. 24 Juli, V, 608. Thans naar _Apollonia_
† 249, M. Ma. te Alexandrië. B. 9 Feb. II, 278. [476

_Libbe._ LIBA: Libo, Lippo, Lifard, Liphart, Lipher, Lipman, Lipmar,
Lifward. _S. Liffardus (Lietfardus)_ † 635, B. v. Kameryk Ma. B. 4
Feb. I, 492. Gesln. Lips, Libbers, Lipman, Lipjes. [477

_Libbeken, Lipkje._ LIBA: Liba, Lina, Libila. _S. Lioba_ † 779,
Abd. v. Bischofsheim. B. 28 Sept. VII, 748. [478

_Librecht, Libert, Libbe._ LEUDI: Leudbald, Leudobert,
Lietbert. _S. Libertus_ † omstr. 635, Ma. te S. Truyen. B. 14 Juli,
III, 704. [479

_Lientjen._ LIN: Lina, Linburga, Linheit. Thans naar vleivormen van
Fransche namen: zooals Pauline enz. [480

_Liesbet, Liese, Liesjen, Lijsjen._ LIS: Lisa, Lisperga, Lisegundis,
Lisinia. Thans naar _S. Elisabeth_ † 1231, Kon. v. Hongarije. B. 19
Nov. In België: _Belleken_, uit den Spaanschen vorm: Isabella. [481

_Lieuke, Liewke._ LEVON: Leona, Leonza. _S. Lewinna_ † 7e eeuw,
Britsche M. Ma. B. 24 Juli, V, 608. [482

_Lieuwe, Luwe._ LEV: Leuo, Levald, Leuan. _S. Levanius_ † 7e eeuw,
B. v. Troyes. B. 1 Apr. I, 12. [483

_Lieven, Liebe._ LEUBA: Leubin, Liubwi, Leubwin, Liubman,
Liefman. _S. Lebuinus_ † omstr. 776, Pr. te Deventer. B. 12
Nov. Kr. III, 152. _S. Livinus_ † 657, B. Ma. te Houthem. B. 12
Nov. Gesln. Liwijn, Lievense, Leefmans. [484

_Lykele_, ontstaan uit _Nykele_. Zie _Nicolaas_. [485

_Limke._ LEUBA: Leobman, Liubman, Liuman. _S. Liminius_ † 3e eeuw,
Ma. te Clermont. B. 29 Mrt. III, 769. [486

_Linse, Linso._ LINDI: Linto, Linzo, Lintilin. _S. Linentius_ †
6e eeuw, Bel. te Tours. B. 25 Jan. III, 242. [487

_Lisse, Liske, Lies._ LIS: Lisbrand, Liscard, Lisolf. _S. Lisardus_
† 6e eeuw, Abt. v. Mehun-sur Yèvre. B. 3 Juni, I, 298. [488

_Lodewijk, Loys, Loy, Loos, Lowies, Loth._ HLODA Chlodio, Chlodobert,
Lotfrid, Chlodochar, Chlodovech, Chlodowich, Hlodwicus, Hlutwig,
Lodewig. _S. Ludovicus_ † 1270, Kon. v. Frankrijk. B. 25 Aug. V,
275. [489

_Loef, Louwe, Louwert._ LEUBA: Leubo, Lubo, Liubinzo. _S. Lubentius_
† 4e eeuw, Pr. te Trier. B. 13 Oct. VI, 200. [490

_Loesken, Lowiesken, Lowiese._ LEUDI: Leuta, Liuza, Luiza, Liuzich. Uit
den stam HLODA. Vergelijk Ludovicus. _S. Ludovica_ Albertoni † 16e
eeuw, Wed. te Rome. B. 31 Jan. II, 1078. [491

_Lolle, Lolke, Loilif._ Lullus, Lullo, Lollo. _S. Lullus_ † 787,
B. v. Mainz. B. 16 Oct. VII, P. II, 1050. _S. Lolanus_ † 11e
eeuw, B. in Schotland. B. 22 Sept. V, 533. Gesln. Lol, Lolkesz,
Lollekens. [492

_Lomme, Lumman, Lummert, Lume._ LOH: Lobald, Loman,
Lomund. _S. Lomanus_ † 433, B. in Ierland. B. 17 Feb. III,
13. Gesln. Lohman, Lomans. [493

_Loner._ LAUNA: Lono, Lonhar, Launomar. _S. Launomarus_ † 593, Abt
in Gallië. B. 19 Jan. II, 229. [494

_Loo._ LAUDA: Laudus, Laudo, Laudomar, Laudulf. _S. Laudus_ † 568,
B. v. Coutances. B. 21 Sept. VI, 438. [495

_Lubbe, Lobbe, Lubbert._ LEUBA: Lupo, Luppo, Leubin, Leobin,
Lubin. _S. Leubinus (Leobinus)_ † 537, B. v. Chartres. B. 14 Mrt. II,
349. Gesln. Lubberden, Lubbinge, Leupen. [496

_Lubbertsje, Lupke, Lubbrich, Lobke, Lubbegien._ LEUBA:
Liuba, Lioba, Luba, Leobgid. _S. Lioba (Leobgytha)_ † 779,
Abd. v. Bischoffsheim. B. 28 Sept. II, 748. [497

_Luderik, Luurk._ HLODA: Chloderich, Luderich. _S. Ludgerus_ † 809,
B. v. Munster. B. 26 Mrt. III, 626. [498

_Ludger, Luder, Luddo, Logier._ HLODA: Lothger, Ludiger. _S. Ludgerus_
† 809, B. v. Munster. B. 26 Mrt. III, 626. [499

_Ludmer._ HLODA: Chlodomir, Hlodmar, Ludimar, Lutmar. _S. Ludgerus_
† 809, B. v. Munster. B. 26 Mrt. III, 626. Kr. IV, 78. [500

_Ludolf, Lulof, Lullif._ HLODA: Hlodolf. Hludolf, Ludulf,
Lutolf. _S. Ludolfus_ † 983, Abt van Corbie in Westfalen. B. 13
Aug. III, 136. [501

_Ludwijn, Luden._ HLODA: Hlotwin, Hludwin, Luotwin. _S. Ludwinus_ †
713, B. v. Trier. B. 29 Sept. VIII, 159. Gesl. Luden. [502

_Luit, Lude, Lutse._ HLODA: Chlodio, Lodo, Ludo, Luzo,
Lutto. _S. Ludwinus_ † 713, B. v. Trier. B. 29 Sept. VIII,
159. Gesln. Lutz. [503

_Luidse, Lioedse._ LEUDI: Leudo, Liuto, Liuzo, Leudefred,
Liutefrid, Leudagar, Liutger, Liuttolf. _S. Liutfredus_ † 9e eeuw,
B. v. Pavia. B. 8 Mrt. I, 793. _S. Leodegarius_ † 678, B. v. Autun
Ma. B. 2 Oct. I, 355. _S. Liutolfus_ † 9e eeuw Ma. in Saksen. B. 2
Feb. I, 309. [504

_Lumke._ LEUDI: Leudomalla. _S. Ludmilla_ † 927, Wed. Ma. in
Boheme. B. 16 Sept. V, 339. [505

_Lutjen, Lotjen._ HLODA: Lutta, Lotberga, Lutecardis, Lutgart,
Luttrut. _S. Lutgardis_ † 1246, Non in Brabant. B. 6 Juni, III,
231. _S. Lutrudis_ † 6e eeuw, M. te Chalons. B. 22 Sept. VI, 448. [506

_Luwert, Luurt._ HLODA: Ludewart, Ludward. _S. Ludgerus_ † 809,
B. v. Munster. B. 26 Mrt. III, 626. Gesln. Luurts. [507M

_Maagjen._ MAG: Maga, Makka, Maghildis, Magilind. _S. Maggina_
† 4e eeuw, Ma. B. 12 Apr. II, 81. Thans voor _S. Maria_ of
_S. Magdalena_. [508

_Maan._ MAGAN: Maganus, Megino, Magno, Magnobod,
Magnerich. _S. Magnobodus_ † 654, B. v. Angers. B. 16 Oct. VII,
P. II, 928, _S. Magnericus_ † 6e eeuw, B. v. Trier. B, 25 Juli, VI,
168. Gesln. Maan. [509

_Maarten, Marten, Martien, Maart._ _S. Martinus_ † 400,
B. v. Tours. B. 11 Nov. _S. Martinus_ † omstr. 276,
B. v. Tongeren. B. 21 Juni, IV, 69. [510

_Maartjen, Martjen, Martientjen, Martentsje._ _S. Martina_ † 3e eeuw,
Ma. B. 30 Jan. I, 11. [511

_Maas, Maaske._ MAS: Maso, Masso. _S. Masserius (Mastredus)_ Ma. B. 21
Feb. III, 243. [512

_Mabel, Mabelie_, vermoedelijk samentrekking uit Madalbelie. MATHAL:
Madala, Madalberta, Madalindis. _S. Madelberta_ † 8e eeuw,
Abd. v. Maubeuge. B. 7 Sept. III, 103. [513

_Machtelt, Mechtelt, Macheltjen, Maatjen, Matjen, Metjen._ MAHTI:
Mahthildis, Machthilt, Mahtilt, Mechtilt, Mettilt. _S. Mathildis_ †
968, Kon. v. Germanie. B. 14 Mrt. II, 356. [514

_Machuyt, Makke, Mokke._ MAG: Mago, Makko, Magoald, Magulf, Magolf,
Maigol, Mailo. _S. Machutus (Maclovius)_ † 565, B. in Bretagne
(St. Malo). B. 15 Nov. [515

_Mage, Magerhan, Majerhan._ MAGAN: Maganhar, Maginrannus,
Magnerich. _S. Magnericus_ † 596, B. v. Trier. B. 25 Juli, VI,
168. [516

_Maggelientjen, Mechliene, Maleene._ _S. Magdalena_. 22 Juli. [517

_Malchert, Maljaart._ MATHAL: Madalger, Madelgard,
Madelhard. _S. Madelgarius_ † 677, Bel. te Soignies. B. 14 Juli, III,
656. [518

_Mamme._ MAM: Mamo, Mammo, Mammalus. _S. Mamatus_, B. v. Vienne,
B. 17 Nov. Gesln. Mammen. [519

_Manke._ MANAG: Mango, Managold, Mangold. _S. Manegoldus_, Abt in
Schwaben. B. 18 Feb. III, 52b (Inter praeterm). Gesln. Mank. [520

_Manne (m.), Mante._ MANA: Manno, Manifred, Mannato; MAND: Manto,
Mantfred. _S. Manfredus_ † 1430, Kluiz. in Lombardije. B. 28 Jan. III,
525. Gesln. Manting. [521

_Manne (vr.)._ MANA: Manna, Menika, Manehildis. _S. Manna (Menna)_
4e eeuw, M. in Lotharingen. B. 3 Oct. II, 150. [522

_Margriete, Margrete, Margrietjen, Grietjen, Gretske._ _S. Margarita_
† 1093, Kon. v. Schotland. B. 10 Juni, II, 320. _S. Margareta_ †
13e eeuw, M. Ma. te Leuven. B. 2 Sept. II, 582. [523

_Marië, [25] Marietjen, Marijtjen, Mariete, Miete, Mietjen, Mieken._
_S. Maria_. [524

_Marijn._ MARU: Maro, Mario, Mairinus, Marinus, Maring. _S. Marinus_ †
4e eeuw, Diaken te S. Marino. B. 4 Sept. II, 208. Gesln. Marijnen. [525

_Mark, Merk, Marcelis._ MARCA: Marcbold, Marcfrid, Marchoward,
Marcuart, Marcoald, Marchard. _S. Marchelmus_ † 8e eeuw, Pr. te
Deventer. B. 14 Juli, III, 702. Kr. III, 169. Gesln. Markwart,
Markvoort. [526

_Marrigjen, Marretjen, Martjen, Maartjen._ MARU: Merica, Margildis,
Margundis, Marwi. Thans voor _S. Maria_. [527

_Mate, Maat._ MAHTI: Math, Meth, Mathin, Mahting,
Mahtulf. _S. Mathulus_, B. in Schotland. B. 15 Nov. Gesln. Maat,
Maatjes. [528

_Matern._ _S. Maternus_ † 130, B. v. Keulen en Trier. B. 14 Sept. IV,
354. Kr. I, 7. [529

_Matjen, Metjen, Metken, Mettentsje._ MATHA: Matta, Medana, Mathgunda,
Madanildis. Thans voor _S. Maria_ of _S. Martha_. [530

_Matse (vr.)._ MAZ: Maza, Mazaka, Mazhild. _S. Mazota_, M. in
Schotland. B. 23 Dec. [531

_Matte, Mathijs._ MATHA: Matto, Mathfrid, Mathgis. _S. Maternus_
† 130, B. v. Keulen en Trier. B. 14 Sept. IV, 354. Kr. I,
7. _S. Mathias_. Ap. 24 Feb. [532

_Maurijn._ MAURA: Mauro, Mauring, Morand, Morinzo. _S. Maurinus_,
Abt te Keulen. B. 10 Juni, II, 279. _S. Maurontus_ † 706, Abt
v. Marchiennes. B. 5 Mei, II, 52. [533

_Maurits, Mauris, Moris, Moor._ MAURA: Maur, Moor, Mauring,
Morizzo. Thans naar _S. Mauritius_ † 286, Ma. B. 22 Sept. VI, 308. Onze
Prins Maurits werd vroeger door het volk ook _Maurijn_ en _Mauring_
genoemd. [534

_Medard, Mede, Mette, Metse._ MATHA: Mado, Matto, Medardus,
Mather. _S. Medardus_ † 556, B. v. Noyons. B. 8 Juni, II, 72. [535

_Mees, Meeus, Mewis, Mievis, Meeuwe._ MAZ: Mazo, Mezo, Mezzi. Thans
naar _S. Bartholomeus_ Ap. Gesln. Mees, Meeus, Meeuwse, Meys,
Meysing. [536

_Meie, Meiert._ MAG: Magio, Maio, Meio. _S. Machutus_ † 565, B. in
Bretagne. B. 15 Nov. [537

_Meinaart, Meindert, Meinert._ MAGAN: Maganhard, Meginart,
Meinhart, Meginrad, Meinrad. _S. Meinradus_ † 863, Kluiz. en Ma. in
Zwitserland. B. 21 Jan. II, 381. [538

_Meinolf._ MAGAN: Maginulf, Meginulf, Meynulf. _S. Meinulfus_ † 847,
Diak. te Bedike. B. 5 Oct. 111, 171. [539

_Meinsjen, Mensjen, Ments, Meinou._ MAGAN: Magina, Megina, Maina,
Meina. _S. Maggina_, Ma. B. 12 Apr. II, 81. [540

_Meke, Mijke._ MAG: Maco, Meco, Mekilo. _S. Machutus_ † 565, B. in
Bretagne. B. 15 Nov. Gesln. Meken, Mekel. [541

_Melke, Melchert._ MALV: Mello, Malicho, Malgoz. _S. Melchus_ † 5e
eeuw, B. in Ierland. B. 6 Feb. I, 778. Thans ook naar _S. Melchior_
(Driekon.). [542

_Melle, Mel, Meile, Meleye, Melse._ MIL: Milo, Mello, Milizzo. _S. Mel_
† 5e eeuw, B. in Ierland. B. 6 Feb. I, 778. Gesln. Mellen. [543

_Meltsje, Meeltsje._ MIL: Mila, Milizza, Milburc,
Milburg. _S. Milburga_ † 7e eeuw, M. in Engeland. B. 23 Febr. III,
388. [544

_Menne, Menno, Menke, Mense, Mennolt, Mein, Mente, Mints._ MAGAN:
Megino, Meino, Megenzo, Meinzo, Megingaud, Megengoz, Meginolt,
Meinolt, Meginwerc, Meinwerc. _S. Megingaudus (Megingos)_ † 1010,
Bel. te Willich. B. 19 Dec. Kr. VI. 3. _S. Meinwercus_ † 1036,
B. v. Paderborn, B. 5 Juni, I, 508. Kr. VI, 21. _S. Mengoldus_
† 9e eeuw, Ma. te Hoey. B. 8 Feb. II, 186. Gesln. Mens, Mensing,
Meynout. [545

_Miene, Mientjen, Mijntjen, Mintsje._ MIN: Minna, Mina, Minia,
Minnona. Bij aanpassing _S. Firmina_ en _S. Samina_, Romeinsche
Martt. B. 2 Juni, I, 168. [546

_Minne, Mynko, Minse, Mynt, Minnert, Myn._ MIN: Minno, Minnico,
Minizo, Minard. Thans voor _S. Dominicus_ † 1231, Ordest. B. 4 Aug. I,
358. Gesln. Minses, Minderts. [547

_Moeder (m.)._ MODA: Mot. Muodo, Mothar, Muther, Modowald,
Modoald. _S. Modoaldus_ † 640, B. v. Trier. B. 12 Mei, III, 50. [548

_Moeder (vr.)._ MODA: Moda, Muota, Modena, Modunna,
Modericha. _S. Moduenna_ † 6e eeuw, M. in Ierland. B. II, 241. [549

_Moen, Monne, Monse._ MUNI: Muno, Muning. Munizo, Monefons,
Monulf. _S. Monon_ † 645, Kluiz. en Ma. te Nassoin. B. 18 Oct. VIII,
369. _S. Monulfus_ † omstr. 599, B. v. Maastricht. B. 16 Juli, IV,
152. Kr. I, 69. Gesln. Moens. [550

_Molle, Mollo_, vermoedelijk samengesteld uit Modilo. MODA:
Muodo, Motilo, Modoald, Mowald. _S. Modoaldus_ † omstr. 640,
AB. v. Trier. B. 12 Mei, III, 50. Gesln. Moll, Mollen. [551

_Momme._ MUM: Mummulus, Mummolin. _S. Mummolus_ † 7e eeuw, Abt te
Bordeaux. B. 8 Aug. II, 351. _S. Mummolinus_ † 685, B. v. Noyons en
Doornik. B. 16 Oct. VII, P. II, 953. Gesln. Mommers. [552

_Monte, Munte._ MUNDA: Mundo, Munto, Monderich. _S. Mundus_ † 10e eeuw,
Abt in Schotland. B. 15 Apr. III, 388. Gesln. Muntinghe. [553

_Muntsje._ MUNDA: Munda, Mundofaeda. _S. Mundana_ † 10e eeuw, Wed. te
Sarlat. B, 5 Mei, II, 11. [554

_Murk, Mourk._ MAURA: Mauruch, Moric, Moruch. _S. Mauritius_ † 286,
Ma. B. 22 Sept. VI. 308. _S. Maurinus_, Abt te Keulen. B. 10 Juni,
II, 279. Gesln. Murk. [555

_Murkje._ MAURA: Maura, Mora, Mauremia, Mauringa. _S. Maura_ † 850,
M. te Troyes. B. 20 Sept. VI, 271. [556N

_Naas, Naats._ NAS: Nasse, Nasco, Nasolt. _S. Nasadius_, B. in
Ierland. B. 26 Oct. XI, 893. Thans ook voor _S. Ignatius_, en ook
wel voor _S. Bernardus_. [557

_Naleken, Nelde, Neldeken, Naatjen._ NATH: Nadala, Nadalina,
Nadalindis. _S. Natalena_, M. in Aquitanië. B. 5 Nov. [558

_Nammen, Nammele._ NAM: Namo, Namucho. _S. Namatius_ † 5e eeuw,
B. v. Clermont. B. 27 Oct. XII, 254. [559

_Nane, Nanne, Nanning, Nandes._ NAN: Nanno, Nannigo, Naning;
NANTHI: Nanding, Nanther. _S. Nanterus_, Abt in Lotharingen. B. 30
Oct. Gesln. Nanning, Nankes, Nan. [560

_Nantsje, Neantsje._ NAN: Nanna, Nana, Nannicha. _S. Nana_,
Bened. non. B. 22 Nov. [561

_Neeltjen, Nelle, Nelletjen, Knelie, Neeke_, naar _S. Cornelia_ †
3e eeuw, Ma. in Africa. B. 31 Mrt. III, 905. [562

_Neke._ NAHTI: Necto, Nahthert, Nectard, Nectarius. _S. Nectarius_,
Bel. in Auvergne. B. 9 Dec. [563

_Nette, Nitte._ NEUTA: Neozzo, Niudhart. _S. Neotus_ † 7e eeuw,
Bel. in Engeland. B. 31 Juli, VII, 314. Gesln. Nettes, Netjes. [564

_Nike, Nikele, Nicolaas, Niklaas, Klaas, Kleis._ NICU: Niko, Nichbod,
Nihhard, Nihhar. _S. Nicasius_ van Heeze † 1572, M. v. Gorcum. 9
Juli. Kr. IX, 12. Thans naar _S. Nicolaus_ † 342, B. v. Myra. B. 6
Dec. Vrouwennaam: _Klaasjen, Klaasken._ Gesln. Nix. [565

_Nienke, Nienske. Niona, Niunta._ _S. Nina_, Ma. te Lyon. B. 2 Juni,
I, 168. [566

_Nieske, Nies (m.), Nitsaart, Nitterd._ NITHA: Nitho, Nitto, Nizo,
Nizzo, Nidhard, Nitart. _S. Nithardus_ † 9e eeuw, Pr. in Zweden. B. 3
Feb. I, 390. [567

_Noed, Noyde, Nooi, Neude, Nutte, Nutger._ NODI: Noto, Noti, Notger,
Nothelm. _Zal. Notkerus_ † 912, Abt v. S. Gallen. B. 6 Sept. I,
576. _S. Nothelmus_ † 8e eeuw, B. v. Canterbury. B. 17 Oct. VIII,
117. Gesln. Nooy, Nooten. [568

_Noen, Noenke._ NUN: Nunno, Nono, Nunnechius, Nuntio. _S. Nuncius_
† 7e eeuw, Bel. te Hastière bij Namen. B. 10 Oct. V,
124. Gesln. Nonkes. [569

_Nolle, Nolke, Nol._ NODI: Nodolt, Nodulf, Notolf, Nodelus,
Noldolf. Thans vlv. v. _Arnold_. [570

_Nome, Noom._ _S. Nomius_, Bel. bij Parijs. B. 8 Juli, II,
650. Gesln. Nooms. [571

_Norbert, Noor._ NOR: Noro, Norinc, Norman, Norpert,
Noroberet. _S. Norbertus_ † 1134, B. v. Maagdenburg. B. 6 Juni, I,
809. Kr. VII, 3. Gesln. Noorman. [572

_Nore, Noorken, Noordeken, Noor._ NOR: Nora, Nortrudis, Norgildis,
Norlindis. Thans voor _S. Eleonora_ † 1556, Domin. non in Spanje. B. 11
Mei, II, 611, f (Inter praeterm.). [573O

_Obe, Oepke, Offe, Obrecht._ OB, door samentrekking uit den stam AUDA:
Audobereth, Audibert, Othbert, Oppert, Obert. _S. Autbertus_ † 8e eeuw,
B. v. Avranches. B. 18 Juni, IV, 603. Gesln. Audibert. [574

_Ode (m.), Oedse._ AUDA: Audo, Oudo, Odo, Otho,
Audowin. Odwin. _S. Odo_ † 12e eeuw, B. v. Doornik. B. 19
Juni, IV, 910. _S. Odwinus_, Pr. te Hougaerde. B. 25 Juni, V,
149. Gesln. Oetgens. [575

_Ode (vr.), Odeken, Otjen, Oede, Oetjen, Uken._ AUDA: Auta, Ouda, Oda,
Ota, Audrada. _S. Oda_ † 726, M. te S. Oedenrode. B. 27 Nov. Kr. I,
178. _S. Odrada_ † 12e eeuw, M. bij Alem in N. Brab. B. 3 Nov. Kr. VI,
140. [576

_Odilde._ AUDA: Audechildis, Audildis, Othilt. _S. Othilda_, Bened. non
in Duitschland. B. 16 Nov. [577

_Odilie, Oole, Oolken._ OTHAL: Odala, Odila, Odilia,
Otilia. _S. Odilia_ † omstr. 720, Abd. v. Hohenburg. B. 13 Dec. [578

_Odulf, Olof, Olf, Olpke._ AUDA: Audulf, Autolf, Ottulf,
Otulp. _S. Odulfus_ † omstr. 865, Pr. te Oirschot. B. 12 Juni, II,
591. Kr. V, 43. [579

_Oelbert, Olbert, Ole._ ALDA: Aldabert, Oldibert, Oldebert,
Olbert. _S. Odelbertus_ † 12e eeuw, Ma. te Oosterhout. B. 22 Oct. IX,
692. Kr. VI, 153. Gesln. Olberding. [580

_Oeltjen._ AUL: Olika, Olburgis. _S. Olla_ † 12e eeuw, M. bij
Kameryk. B. 9 Oct. IV, 1045. [581

_Oene, Oentse, Unico, Uneke, Unke._ UN: Unno, Unni, Unizo. _S. Unnus
(Unno)_, B. v. Bremen. B. 29 Dec. _S. Unnis_ † 10e eeuw,
B. v. Hamburg. B. 21 Oct. IX. 273. Gesln. Oenen, Oenes. [582

_Ogier, Oyer, Okker, Okke, Oege._ AUDA: Autker, Okger,
Oger. _S. Otgerus_ † omstr. 713, Diaken in Oldenzaal. B. 10 Sept. III,
612. Gesln. Ocke. [583

_Olaf._ OLF: Olaf, Olof, Olef. _S. Olavus (Olaus)_ † 1030,
Kon. v. Noorwegen. B. 29 Juli, VI, 87. Gesln. Oleffs. [584

_Olbrand, Olbren._ ALDA: Aldeprand, Altbrand,
Oldeprand. _S. Aldebrandus_ † 12e eeuw, B. in Umbrië. B. 1 Mei, I,
158. [585

_Olger, Okkele, Olke._ ALDA: Aldiger, Aldger, Aldegar. _S. Oldegarius_
† 1137, B. v. Barcelona. B. 6 Mrt. I, 481. Gesln. Oolgaard, Okeles,
Okkes. [586

_Olivier, Olfert, Olifbrand._ VULFA: Vulfhar, Wolfar, Vulfier,
Wolfheri, Wolfbrand. _S. Ulferius_, Ma. te Tonnerre. B. 11
Dec. Gesln. Olferts. [587

_Oopjen, Obkje, Obrich, Ouburg._ AUDA (vergelijk Obbe): Auta,
Oda, Autberta, Autburg. _S. Oda_ † 726, M. te S. Oedenrode. B. 27
Nov. Kr. I, 178. [588

_Orte, Oort._ ORTA: Ort, Ortger, Ortahar, Ordwig, Ortwin,
Ordulf. _S. Ortarius_ † 5e eeuw, Abt in Normandië. B. 21 Mei, V,
36. Gesln. Oort, Oortwijn. [589

_Ortjen._ [26] HROTHI: Hroddrud, Chrotrudis, Roddrudis. _S. Rotrudis
(Ortrudis)_ † 7e eeuw, M. in Vlaanderen. B. 22 Juni, B. IV, 255. [590

_Oswald, Oswoud, Osewout._ ANSI: Ansovald, Answald,
Oswald. _S. Oswaldus_ † 642, Kon. in Brittannië, Ma. B. 5 Aug. II,
83. Gesln. Osewoudt [591

_Otger, Outger, Outker._ AUDA: Autger, Autker, Okger,
Oger. _S. Otgerus_ † omstr. 713, Diaken in Oldenzaal. B. 10 Sept. III,
612. [592

_Otmar, Ot, Oomer, Oem, Oomke._ AUDA: Audamar, Automar, Otmar,
Odmar, Ommar. _S. Audomarus_ † 670, B. v. S. Omer. B. 9 Sept. III,
384. Gesln. Ootmar, Oomen, Ooms. [593

_Otte._ AUDA: Audo, Oudo, Odho, Otho, Hotto. _S. Otto_ †
1139. B. v. Bamberg. B. 2 Juli, I, 349. Gesln. Otting. [594

_Out, Outje, Ouwe, Otse._ OD: Oato, Uato, Uodo, Uottizo,
Ozo. _S. Oudoceus_ † 6e eeuw, B. v. Landaff. B. 2 Juli, I,
318. Gesln. Out. [595P

_Pabe, Pape._ BAB; Babo, Pabo, Bavo, Bave. _S. Bavo_ † omstr. 657,
Bel. te Gent. B. 1 Oct. I, 199. _S. Papulus_ † 3e eeuw, Ma. in
Languedoc. B. 3 Nov. I, 587. Gesln. Pape, Pabes, Paaps. [596

_Paye._ BADU: Patio; BAID: Baidilo, Baithanus. _S. Badilo_ †
omstr. 900, Abt in Henegouwen. B. 8 Oct. IV, 349. [597

_Pale, Palle, Pals, Palse._ BALDA: Bald, Pald, Paldus,
Palto. _S. Paladius_ † 6e eeuw, B. v. Embrun in Catalonië. B. 21 Juni,
V, 95. [598

_Palskje, Palsk._ BALDA: Palda, Paldila, Baltfrida. _S. Palladia_ †
5e eeuw, M. te Auxerre. B. 8 Oct IV, 269. [599

_Pank, Pankras._ BANK: Penko, Bancgot, Pancoard. Thans
naar _S. Pancratius_ † 403, Ma. te Rome. B. 12 Mei, III,
17. Gesln. Bank. [600

_Pas (vr.)._ BASI: Basilla, Basina. _S. Basilla_ † 3e eeuw, Ma. te
Rome. B. 20 Mei, V, 173. [601

_Pauwels, Pauw, Pauke, Pouw._ _S. Paulus_ Ap. [602

_Perk._ BERA: Berich, Perrec, Piric, Pericho, Pircho, Berachar,
Berhar. _S. Berachus (Berachius)_ † 6e eeuw, Abt en B. in
Ierland. B. 15 Feb. II, 833. _S. Bercharius_ † 7e eeuw, Abt in
Catalonië. B. 16 Oct. VII, P. II, 986. Gesln. Perk, Pierik, [603

_Persein, Persyn._ BERHTA: Berathwini, Perhtuin,
Bertwin. _S. Berthuwinus_, Ma. te Le Mans. B. 8 Sept. III,
259. Gesln. Persijn. [604

_Pibe, Pibo._ BIB: Pippi, Bibo, Pibo, Pippo, Pepo, Pipin, Pibbin,
Bibbin. _S. Pippinus_ van Landen † 640, Vorst v. Austrasië. B. 21
Febr. III, 250. [605

_Pieke._ BIC: Bicco, Piccho, Pike, Bikilo, Becco. _S. Beccelinus_ †
7e eeuw, Kluiz. in Engeland. B. 9 Sept. III, 446. Gesln. Pieck. [606

_Pieter, Peter, Piet, Peet, Peer, Peerken._ _S. Petrus_ Ap. _Peerjan_:
samenkoppeling van Pieter en Jan. [607

_Pieternelle, Pernelle, Pietertjen, Pietjen, Pierken._ _S. Petronilla_
† 1e eeuw, M. te Rome. B. 31 Mei, VII, 420. [608

_Pelgrum, Pelgrom, Pilger, Pelle._ BILI: Biligrim, Piligrim,
Piligrinnus, Pilgrin, Bilgerim, Belgrim. _S. Piligrimus_ † 10e eeuw,
B. v. Passau. B. 31 Mei, VII, 418 f (Inter praeterm.). _S. Peregrinus_
† 1345, Mo. v. d. Orde der Serviten te Forli. B. 30 Apr. III, 836. [609

_Pille, Pilke._ BILI: Bilo, Pillo, Pilicho, Pilifrid. _S. Bilfridus_
† 8e eeuw, Kluiz. in Engeland. B. 6 Mrt. I, 448. [610

_Pilleken._ BILI: Bilihild, Pilihilda, Pilehilt. _S. Bilhildis_ †
7e eeuw, Abd. v. Altmunster bij Mainz. B. 27 Nov. [611

_Pleuntjen, Ploontjen, Plonie, Ploon._ BOL: Polla, Puolin. _S. Pollena
(Pollina)_, Ma. bij Kameryk. B. 8 Oct. IV, 289. Thans naar
_S. Apollonia_ † 249, Ma. te Alexandrië. B. 9 Feb. II, 278. [612

_Plis, Plissis._ BILI: Biligis, Piligis, Pilefrid. _S. Bilfridus_ †
8e eeuw, Kluiz. in Engeland. B. 6 Mrt. I, 448. [613

_Polle, Pool, Pooltis._ [27] BOL: Bolo, Pollo, Bolzo. Bij
toepassing: _S. Hippólytus_ † 258, Ma. te Rome. B. 13 Aug. III,
4. Gesln. Polling. [614

_Pons, Pontiaan._ BON: Pono, Bonizo, Ponzo. _S. Bonitus (Bonus)_ †
8e eeuw, B. v. Clermont. B. 15 Jan. I, 1069. _S. Pontianus_ † 235,
P. Ma. B. 19 Nov. [615

_Poonken._ BON: Bona, Bonica, Ponza. _S. Bonizella_ † 13e eeuw,
Wed. te Sens. B. 6 Mei, II, 121. [616

_Poppe, Popke._ BOB: Bobo, Pobo, Poppo. _S. Poppo_ † 1048, Abt
v. Stavelot. B. 25 Jan. III, 637. Gesln. Poppe, Poppen. [617

_Pronik._ BRUNJA: Bruno, Pruno, Brunic, Prunicho,
Prunico. _S. Pronicus_ † 4e eeuw, Ma. te Rome. B. 25 Juni, V,
11. Gesln. Pronk. [618R


_Raap, Raep._ HRABAN: Rhaban, Rabanus, Ramnus. _S. Rabanus_ Maurus †
856, AB. v. Mainz. B. 4 Feb. I, 500. Gesln. Raap. [619

_Raas._ RADI: Razo, Razzo, Ratso. _Zal. Razzo_, Mo. te Werden. B. 18
Mei, IV, 804 in Append. [620

_Rabo, Rabbe._ RAB als samentrekking uit RATB, alzoo: RADI: Radbald,
Radobod, Radbod. _S. Radbodus_ † omstr. 987, B. v. Utrecht. B. 29
Nov. Kr. V, 89. [621

_Radboud, Rade._ RADI: Rading, Rathar, Rather, Radobod, Rathpoto,
Ratbot. _S. Radbodus_ † omstr. 917, B. v. Utrecht. B. 29 Nov. Kr. V,
89. _S. Radfridus_ † omstr. 810, Ma. met S. Waldfried te Bedum. B. 3
Dec. Kr. V, 3. Gesln. Raat, Raats, Rading, Radier, Rather, Ratté
(?). [622

_Radegonde, Ragonde._ RADI: Radaberga, Rattrudis,
Radagundis. _S. Radegundis_ † 587, Kon. in Gallië. B. 13 Aug. III,
93. [623

_Radfried._ RADI: Ratifrid, Ratfred. _S. Radfridus_ † omstr. 810,
Ma. met S. Waldfried te Bedum. B. 3 Dec. Kr. V, 3. [624

_Radulf, Redolf, Reilif._ RADI: Radulf, Redulf. _S. Radulfus_ †
AB. v. Berry. B. 21 Juni, IV, 107. [625

_Rauwert._ RADI: Radobert, Rathpert, Rappert. _S. Radbodus_ †
omstr. 917, B. v. Utrecht. B. 29 Nov. Kr. V, 89. [626

_Redert, Ridder._ RADI: Rathard, Redhard, Rederth, Radheri, Rether,
Redir. _S. Rathardus_ † 9e eeuw, Pr. in Beijeren. B. 8 Aug. II,
354. Gesln. Reterink, Ridders. [627

_Redmer._ RADI: Ratamar, Radmer, Redmer. _S. Radfridus_ † omstr. 810,
Ma. te Bedum. B. 3 Dec. Kr. V, 3. [628

_Reiger, Reijer._ RADI: Radiger, Redger, Radheri. _S. Radfridus_ †
omstr. 810, Ma. te Bedum. B. 3 Dec. Gesln. Reigers. [629

_Rein, Reinke, Rinne, Riense, Renso, Rens, Reinier._ RAGAN:
Regino, Raino, Reinco, Reginzo, Raganhar, Renger, Rainher,
Reiner. _S. Rainerius_ † 12e eeuw, AB. v. Spalato. B. 4 Aug. I,
354. Gesln. Rensen. [630

_Reinhart, Reinaart, Rennert, Riender, Reint._ RAGAN: Raginhard,
Reginhard, Reinhard. _S. Rainerius_ † 12e eeuw, AB. v. Spalato. B. 4
Aug. I, 354. [631

_Reinilde._ RAGAN: Raganhildis, Regnildis, Reinhild,
Reinildis. _S. Renildis_ † 8e eeuw, Abd. te Maeseyck, B. 22 Mrt. III,
385. Kr. IV, 35. [632

_Reinold, Reinoud, Rijnhout, Reinolf._ RAGAN: Ragenald, Reginald,
Reginholt, Rainald, Reinold, Raginolf, Rainulf. _S. Reinoldus_,
Mon. te Keulen. B. 7 Jan. I, 385. _S. Ragnulfus_ † omstr. 700,
Ma. bij Atrecht. B. 27 Mei, IV, 717. [633

_Reintjen, Reinkje, Renskje, Rintsje, Rengetsje, Reinou, Reine._ RAGAN:
Regina, Reinike, Ragenfredis, Reginulfa. _S. Regina_ [28] † 8e eeuw,
Wed. Gravin v. Ostravant. B. 1 Juli, I, 266. _S. Ragenfredis_, dochter
v. S. Regina en Abd. in Henegouwen. B. 8 Oct. IV, 295. _S. Raginufla_
† 7e eeuw ("Sinte Reinoffel te Incourt") M. B. 14 Juli, III, 691. [634

_Relinde._ RAGAN: Ragenlindes, Reginlinda, Regenlind. _S. Relindis_
† 10e eeuw, Non te Susteren. B. 17 Aug. II, 569, Kr. V, 114. [635

_Rembert, Remmert, Reimer._ RAGAN: Raganbert, Reginbert, Rainbert,
Raimpert. _S. Regimbertus (Rembertus)_ † 9e eeuw, AB. v. Hamburg en
Bremen. B. 4 Feb. I, 559. Gesln. Remmers. [636

_Rembold, Remmelt._ RAGAN: Raganbald, Regenbold,
Reimbold. _S. Reginbaldus_ † 1039, B. v. Spiers. B. 13 Oct. VI,
166 f. Auctar. 28. [637

_Rembrand, Reinbrand._ RAGAN: Ragemprand, Rainprand,
Reinbrand. _S. Rembertus_ † 9e eeuw, AB. v. Hamburg en Bremen. B. 4
Feb. I, 559. [638

_Remko, Remme, Remment, Rempt, Rieme._ RIM: Rimmo, Rimicho,
Rimigis, Remoald. _S. Remigius_ † 533, B. v. Reims. B. 1 Oct. I,
59. _S. Remaclus_ † omstr. 670, B. v. Maastricht. B. 3 Sept. I,
669. Kr. I, 130. Gesln. Rems, Rempt. [639

_Renke, Renik._ RAGAN: Raganrich, Rainrich. _S. Rainerius_ † 12e eeuw,
AB. v. Spalato. B. 4 Aug. I. 354. Gesln. Renkes, Rengs. [640

_Renwer, Renger._ RAGAN: Reginwar. _S. Rainerius_ † 12e eeuw,
AB. v. Spalato. B. 4 Aug. I, 354. [641

_Rette, Reitse, Reid, Redle._ RADI: Rato, Razo, Retto,
Radobod, Ratilo. _S. Radbodus_ † 917, B. v. Utrecht. B. 29
Nov. Gesln. Reits. [642

_Richard, Ritsaart, Wridsaart._ [29] RICJA: Ricohard, Richhart,
Rikhart. _Eerb. Richardus_ † 1266, Cisterc. Abt van Aduard in
Friesland. B. 21 Dec. Kr. VIII, 125. _S. Richardus_ † 722, Abt te
Verdun. B. 14 Juni, II, 974. Gesln. Rikkers, Rijckaert. [643

_Richolt, Rikelt, Rijkout._ RICJA: Ricoald, Rigwald,
Richolt. _S. Richarius_ en _Eerb. Richardus_. Zie _Richard_ (643). [644

_Riepe, Riepke, Reeb._ RIPJA: Ripo, Ripher. _S. Riberius_, Mo. in
Frankrijk. B. 19 Dec. Gesln. Reeb. [645

_Rieuwert._ RID: Rido, Ridperht, Ridward. _S. Rithbertus_ † 7e eeuw,
Bel. in Picardië. B. 15 Sept. V, 79. [646

_Rijk, Rijkert, Rikke, Rigt, Rijklof, Richel, Rieuwke, Riek._
RICJA: Rico, Ricohard, Rikhart, Richari, Ricar, Ricvulf,
Rigolf. _S. Richardus_, Abt, _Eerb. Richardus_, Abt. Zie _Richard_
(643). _S. Richarius_ † 7e eeuw, Abt v. Saint-Riquier. B. 26 Apr. III,
441. Gesln. Rijcken, Richelle. [647

_Rijkjen, Riekjen, Rikje, Richtsje, Rijkland._ RICJA: Ricca, Rikila,
Ricdrudis, Rihlant, Richardis, Richarda. _S. Rictrudis_ † 7e eeuw,
Abd. te Marchiennes. B. 12 Mei, III, 79. _S. Richardis_ † 10e eeuw,
Keiz. in den Elzas. B. 18 Sept. V, 793. [648

_Rijnsburg, Rensburg, Rembrig, Reimborg._ RAGAN: Ragamburgis,
Reginburg, Rainburgis, Raginswinda, Reginswind. _S. Reginswindis_ †
9e eeuw, M. Ma. in Schwaben. B. 15 Juli, IV, 90. [649

_Rijnvis._ RAGAN: Ragnois, Rainuis, Regimbert. _S. Regimbertus_,
Abt v. Echternach. B. 3 Dec. [650

_Rijpe, Rippe._ RIPJA: Ripo, Ripher, Rifarius. _S. Ribarius_, Bel. in
Normandië. B. 19 Dec. [651

_Rimmer, Rimmert._ RIM: Rimberht, Rimbert. _S. Rembertus_ † 888,
AB. v. Hamburg en Bremen. B. 4 Feb. I, 554. [652

_Rippert, Riprant._ RICJA: Ricberht, Rigobert, Ribert, Ripert,
Ribrand. _S. Rigobertus_ † omstr. 740, B. v. Reims. B. 4 Jan. I,
174. [653

_Riske, Ritske._ RIZ: Rizo, Rizbert. _S. Rithbertus_ † 7e eeuw,
Bel. in Picardië. B. 15 Sept. V, 79. [654

_Risje, Riske._ RIZ: Riza, Rizla, Rizawib. _S. Ritza_ † 11e eeuw,
M. te Koblenz. B. 30 Aug. VI, 624. [655

_Ritsert, Ritse, Ryet, Ryts._ RIZ: Rizo, Rizbert. _S. Rithbertus_ †
7e eeuw, Bel. in Picardië. B. 15 Sept. V, 79. [656

_Robert, Robbert, Robrecht, Roppert, Robbe._ HROTHI: Hrodebert,
Chrodobert, Hruodbert, Rodebert, Roppert. _S. Robertus_ † 1110,
Abt te Molesme. B. 29 Apr. III, 662. _Eerb. Robertus_ † 1170, Abt
v. Mariënweerd. B. 29 Oct. XII, 778, b. (Inter praeterm). Kr. VIII,
55. Gesln. Robbe. [657

_Roderik, Ruward, Ruurd._ HROTHI: Hrodric, Ruadrich, Ruderic, Hroding,
Hrodoward, Rutwart. _S. Rodingus (Chraudingus)_ † omstr. 680, Abt
v. Beaulieu. B. 17 Sept. V, 508. [658

_Rodmer._ HROTHI: Hrotmar, Rodemar, Ruthmar, Hrodhard,
Hrothad. _S. Rothardus (Rothadus)_, B. v. Kamerijk. B. 14 Oct. VI,
399, c. (Inter praeterm.) [659

_Roeder, Roetert._ HROTHI: Rotehar, Rudher, Routhart,
Rutart. _S. Rothardus (Rothadus)_, B. v. Kameryk. B. 14 Oct. VI, 399,
c. (Inter praeterm.) [660

_Roeland, Roland, Roel, Rolle, Rolmus._ HROTHI: Hrodland, Chrodoland,
Rodland, Rolland. _S. Rolandus_ de Medicis, † 14e eeuw, Kluiz. in
Italië. B. 15 Sept. V, 117. Gesln. Rol, Rollé. [661

_Roeltjen, Roelke, Roelandjen._ HROTHI: Hrodlind, Rodelindis,
Rodelenda. _S. Rolendis_ † 8e eeuw, M. bij Luik. B. 13 Mei, III,
242. [662

_Roemer, Roimer, Rombert, Rommert, Romein, Rommen, Romke._ HROMA:
Ruomo, Ruoman, Romenus, Rumbert, Hrumheri, Rumhar, Rumerich,
Romaricus. _S. Romaricus_, Abt v. Luxeuil. B. 8 Dec. _S. Romanus_
† 6e eeuw, AB. v. Reims. B. 28 Feb. III, 748. Gesln. Roem, Romar,
Romen, Romijn. [663

_Rombout, Rompt, Rumold._ HROMA: Ruom, Ruombald, Rumbold, Romuald,
Rumold, Rumerich. _S. Rumoldus_ † 775, B. Ma. te Mechelen. B. 1 Juli,
I, 169. _S. Romualdus_ † 1027, Abt en Ordest. in Italië. B. 7 Feb. II,
101. [664

_Romkje, Rombrig._ HROMA: Roma, Ruama, Rumetruda, Romilda. _S. Romana_
† 4e eeuw, M. te Beauvais. B. 3 Oct. II, 130. [665

_Ronne, Ronge._ RUNA: Ronic, Runing, Runant, Runger. _S. Ronanus_ †
6e eeuw, B. in Bretagne. B. 1 Juni, I, 79. Gesln. Ronning, Ronse. [666

_Roos._ HROTHI: Hrozo, Ruozo, Rozzo. _S. Rossius_ † 4e eeuw, B. te
Soissons. B. 16 Mei, III, 577. Gesln. Roozen. [667

_Roosjen, Roosken, Roselientjen._ HROTHI: Roza, Ruoza, Ruza, Rozila,
_S. Rosa_ v. Lima † 1617, M. B. 26 Aug. V, 892. _S. Rosselina_ †
13e eeuw, Karth. non te Arcueil. B. 11 Juni, II, 489. [668

_Rouke, Rokus, Roekus._ HROC: Rocco, Rucco, Roho, Roo. _S. Rochus_
† 14e eeuw, Bel. te Montpellier. B. 14 Aug. III, 725. _S. Rocchus_,
Ma. te Antwerpen. B. 28 Feb. III, 725. Gesln. Roukens. [669

_Rubben, Rubyn, Robyn._ RUB: Rubo, Rubone, Ruvun,
Rubinus. _S. Rubianus_, B. v. Como. B. 15 Dec. Gesln. Rubbens. [670

_Rudolf, Roelof, Roelf, Roel._ HROTHI: Hrodulf, Hruodolf, Rodvulf,
Rudulf. _B. Rudolfus Aquaviva_ S.J. † 1583, Ma. bij Goa. B. 15 Juli,
IV, 5, c. _S. Rudolfus_ † 13e eeuw, Knaap Ma. in Zwitserland. B. 17
Apr. II, 504. Gesln. Roelvink. [671

_Ruisch._ HROTHI: Ruozi, Rozzius, Ruozo. _S. Rossius_ † 4e eeuw,
B. te Soissons. B. 16 Mei, III, 577. [672

_Rupert._ HROTHI: Hrodebert, Rudipert, Ruopert, Ruppert. _S. Rudbertus
(Rupertus)_ † 8e eeuw, B. v. Salisbury. B. 27 Mrt. III, 699. [673

_Rut, Ruut._ HROTHI: Rodi, Ruadi, Roth, Ruth, Rudipert. _S. Rudbertus
(Rupertus)_ † 8e eeuw, B. v. Salisbury. B. 27 Mrt. III,
699. Gesln. Rutte. [674

_Rutger, Rogger, Rogge, Rogier, Rosier._ HROTHI: Hrodgaer, Rothger,
Rutger, Rogger, Roger. _S. Rogerius_ † 1368, B. v. Berry. B. 1 Mrt. I,
119. Gesln. Rogge. [675

_Ruurdtje._ HROTHI: Hroddrud, Hrottrudis, Roddrudis,
Rotrud. _S. Rotrudis_, M. te S. Omer. B. 22 Juni, IV, 255. [676S


_Saartjen._ SARVA: Sarra, Sara, Saraburga, Sarohildis, Saroara. Thans
naar _Sara_ v. h. Oude Testament, doch beter _S. Sara _ † 4e eeuw,
Abd. in Lybië. B. 13 Juli III, 484. [677

_Sabe, Sabbe, Sjabbe._ SAB: Saba, Sabarich. _S. Sabas_ † 1e eeuw,
AB. in Servië. B. 14 Jan. II, 979. [678

_Saepke, Sapke._ SVABA: Suavegotta, Swablind, Swabahilt. Thans naar
_S. Sabina_ † 3e eeuw, M. Ma. te Troyes. B. 29 Jan. II, 937. [679

_Saeske, Satske._ SANTHA: Sadi, Sanda, Sanza, Satburch. _S. Sancia_
† 12e eeuw, M. Koningsdochter in Portugal. B. 17 Juni, II, 471. [680

_Sake, Saco, Sakele._ SACA: Sacco, Sago, Sahker. _S. Saccus_, Ma. in
Africa. B. 27 Mei, VI, 679. Gesln. Saks. [681

_Sale, Saalt, Salves._ SALVA: Salvo, Salao, Saluwo. _S. Salvius_ †
7e eeuw, B. v. Amiens. B. 11 Jan, I, _703_. Gesln. Saal. [682

_Sander, Sanne (m.)._ SANTHA: Santher, Sandrad. _S. Sanderadus_ †
985, Abt v. Gladbach. B. 24 Aug. IV, 742, c. (Inter praeterm.) [683

_Sanne (vr.), Sanneken._ SANJA: Sania, Sana, Sanda. _S. Susanna_ †
9e eeuw, M. te Muisen in België. B. 9 Feb. II, 339. [684

_Saris, Sars, Seerske, Ser._ SARVA: Sarus, Sario, Saro, Saralo,
Serulus, Serlo. _S. Sarius_, Pr. te Kameryk. B. 24 Nov. _S. Serlo_
† 12e eeuw, Abt v. Savignac. B. 20 Oct. VIII, 1007. Gesln. Sars,
Saris. [685

_Sasbold, Sasbout._ SAHS: Saxo, Sakko, Sahsbert, Sasbald, Sasbold. Bij
aanpassing: _S. Sabas_ † 1e eeuw, AB. in Servië. B. 14 Jan. II,
979. [686

_Sasse, Sasker._ SAHS: Saxo, Sasso, Sahsger. Bij aanpassing: _S. Sabas_
† 1e eeuw, AB. in Servië. B. 14 Jan. II, 979. Gesln. Sassing. [687

_Schalk._ SCALCA: Scalco, Scalcaman. _S. Godescalcus_ † 1066, Vorst
der West-Vandalen, Ma. B. 7 Jan. II, 40. [688

_Scato, Schette._ SCAZ: Scazo, Scazelo, Scatto. _S. Schetzlo_ †
12e eeuw, Bel. in Luxemburg. B. 6 Aug. II, 175. [689

_Schelte, Schilte._ SCILDU: Scilto, Sciltung, Sciltolf. Bij aanpassing
_S. Scophilus_. Zie _Scholte_ (691). Gesln. Schilte. [690

_Scholte, Schoute, Schutte._ Scudilo, Scuffilo, Sculd. _S. Scophilus_,
Abt in Brittannië. B. 17 Oct. VIII, 57. Gesln. Scholting. [691

_Schrevel._ SCARPA: Scerfhilt, Skerfolt, Scerpfolf. _S. Schirbaldus_
† 755, Leviet Ma. met S. Bonifacius te Dokkum. B. 5 Juni, I, 452. [692

_Sebald._ SEVA: Sebald, Sebold, Seboald. _S. Sebaldus_ † 8e eeuw,
Kluiz. bij Neuremberg. B. 19 Aug. III, 762. [693

_Sebastiaan, Bastiaan, Bas._ _S. Sebastianus_ † 250, Ma. te Rome. 20
Januari. [694

_Sebe, Seppe, Sibe, Sipke, Sibele._ SIBJA: Sibo, Sibico, Sibilo,
Siboald. _S. Sebbus_ † omstr. 697, Saksisch Vorst in Engeland. B. 29
Aug. VI, 516. Gesln. Sibbles, Seveke. [695

_Seerp, Sjerp._ SEVA: Sebern, Sebert, Sefrid, Seboald. _S. Sebaldus_
† 8e eeuw, Kluiz. bij Neuremberg. B. 19 Aug. III, 762. [696

_Seye._ SEVI: Sevia, Severit, Sevard. _S. Siviardus_ † 8e eeuw,
Abt v. St. Calais. B. 1 Mrt. I, 65. [697

_Sekele, Selle, Selis._ SIGU: Sikko, Sigili, Sigolenus. _S. Sigo_ †
9e eeuw, B. v. Clermont. B. 10 Feb. II, 429. _S. Sigolinus_ † 9e eeuw,
Abt v. Stavelot. B. 28 Oct. XII, 706. Gesln. Selle. [698

_Semme._ SAMA: Samo, Seminus, Sambo. _S. Sambatus_, B. v. Metz. B. 28
Oct. XII, 670. Gesln. Sem. [699

_Senne._ SANJA: Sanno, Senocus, Senbert, Senuald, Senwin. _S. Senocus_
† 579, Abt bij Tours. B. 24 Oct. X, 764. [700

_Sent, Sind, Sens._ SINTHA: Sindo, Sinzo, Sinduni,
Sindolf. _S. Sindulfus_ † 7e eeuw, Kluiz. bij Reims. B. 20 Oct. VIII,
890. Gesln. Sentenie. [701

_Sentsje._ SANTHA: Sanza, Sandhilt, _S. Sancia_ † 12e eeuw,
M. Koningsdochter in Portugal. B. 17 Juni, II, 471. [702

_Seriel._ SARVA: Serulus, Saralo, Sarelo, Serlo. _S. Serlo_ † 12e
eeuw, Abt v. Savignac. B. 20 Oct. VIII, 1007. Verkeerd _Ceriel_
te schrijven als naar _S. Cyrillus_. [703

_Sibald, Sibod, Sibold, Sibout._ SIGU: Sigibald, Sikibold, Sigbold,
Sibald, Sibold. _S. Sigebaldus_ † 8e eeuw, B. v. Metz. B. 26 Oct. XI,
931. [704

_Sibet, Sibbe._ SIGU: Sigiboto, Siboto. _S. Sigebertus_ † 656, Vorst
v. Austrasië. B. 1 Feb. I, 206. [705

_Sibbeltsje, Sipkje._ SIBJA: Sibilo, Sibtrud. _S. Sibillina_ † 14e
eeuw, Non te Pavia. B. 19 Mrt. III, 67. [706

_Sibrand, Sibran, Sybren._ SIGU: Sigibrand, Sigiprand,
Siebrand. _S. Sigebertus_ † 656, Vorst v. Austrasië. B. 1 Feb. I,
206. _S. Sigebaldus_ † 8e eeuw, B. v. Metz. B. 26 Oct. XI, 931. [707

_Side, Siedse, Sytse, Setse._ SIDU: Sito, Sitilin, Sicin, Sizo,
Sizzo. _S. Sesnius_ † 6e eeuw, Abt in Bretagne. B. 6 Mrt. I,
429. _S. Sisinnius_ † 4e eeuw, Ma. bij Trente. B. 29 Mei, VII, 38. [708

_Siegfried, Suffried._ SIGU: Sigifrith, Sigofrid,
Seifrid. _S. Sigfridus_ † 7e eeuw, Abt in Engeland. B. 22 Aug. IV,
536. Gesln. Siegfried. [709

_Siel, Sielke._ SIL: Silo, Silach, Silico, Silhard. _S. Silaüs_ †
11e eeuw. Iersche B. te Loches. B. 21 Mrt. V, 62. [710

_Sientjen._ SINTHA: Sinda, Sindis, Sinza, Sintfreda. _S. Glodesindis_
† omstr. 778, M. te Metz. B. 25 Juli, VI, 198. [711

_Siert, Syrt._ SIGU: Sigihard, Sigard, Sehard, Seiard. _S. Siardus_
† 1230, Abt v. Mariëngaarde. B. 13 Nov. [712

_Sies, Sie._ SIS: Siso, Sisibald, Sisemund, Sisinanth. _S. Sisenandus_
† 9e eeuw, Diak. Ma, te Cordova. B. 16 Juli, IV, 181. [713

_Sietjen, Sijtjen, Sietsje, Setske._ SIDU: Sita, Sitiza, Sitioma,
Sizila. Thans naar _S. Lucia_ † 304, M. Ma., maar dan met Italiaanschen
klemtoon op ci. [714

_Sigebert, Sibert, Sibrecht, Sievert._ SIGU: Sigiberht,
Sigobert, Segebert, Sibret, Sievert. _S. Sigebertus_ † 656, Vorst
v. Austrasië. B. 1 Feb. I, 206. Kr. IV, 3. Gesln. Sieverts. [715

_Siger, Seger, Zeger, Sire, Sjerk, Sirik._ SIGU: Sigo, Sigur, Sigiheri,
Sigher, Sigirie, Sirik, Sigihram, Sigerannus, Sirannus. _S. Sigo_ †
9e eeuw, B. v. Clermont. B. 10 Feb. II, 429. _S. Sigirannus_, Abt te
Berry. B. 4 Dec. Gesln. Segers, Zegers. [716

_Sigertsje, Segertsje, Sibrechtsje, Sibrentsje, Siburg,
Siebrecht._ SIGU: Sigga, Sigila, Siguberga, Sigibrig, Sichildis,
Sigrada. _S. Sichildis_ † 8e eeuw, M. te Le Mans. B. 22 Juni, IV,
259. _S. Sigrada_ † 7e eeuw, Wed. te Soissons. B. 4 Aug. I, 353. [717

_Sigismund._ SIGU: Sigimund, Sigismund, Simund. _S. Sigismundus_ †
524, Vorst v. Burgondië, Ma. B. 1 Mei, I, 83. [718

_Syske, Syserik._ SIS: Siso, Seso, Sirie, Sisemund,
Sisinanth. _S. Sisenandus_ † 851, Diak. Ma. te Cordova. B, 16 Juli,
IV, 181. [719

_Sikje._ SIGU: Sigihilda, Sichildis. _S. Sichildis_ † 8e eeuw, M. te
Le Mans. B. 22 Juni, IV, 259. [720

_Sikke._ SIGU: Sighi, Secki, Sigo, Sikko. _S. Sigo_ † 873,
B. v. Clermont. B. 10 Feb. II, 429. Gesln. Sikkes. [721

_Simen, Symen, Simke, Simme._ SIGU: Sigiman, Sigeman, Siman. _S. Sigo_
† 9e eeuw, B. v. Clermont. B. 10 Feb. II, 429. _S. Sigismundus_ †
524, Vorst v. Burgondië, Ma. B. 1 Mei, I, 83. Gesln. Simens. Thans
ook naar _S. Simon_, Ap. [722

_Sind, Sinse, Sinsis._ SINTHA: Sindo, Sinzo, Sindigis; SIN: Sini,
Sino, Sinigus. _S. Sinicius_ † omstr. 300, B. v. Reims. B. 1 Sept. I,
118. [723

_Sine, Seine._ SIN: Sini, Sino, Sinigus. _S. Sinicius_ † omst. 300,
B. v. Reims. B, 1 Sept. I, 118. Gesln. Synen. [724

_Siwert, Sivert, Siuwe, Sieuw._ SIGU: Sigiward, Siward, Sifard,
Sigofrid, Seifrid. _S. Sigfridus_ † 10e eeuw, B. Ma. in Schwaben. B. 15
Feb. II, 847. Gesln. Sieuwerts, Cijffers. [725

_Sjaard._ SIGU: Sigihard, Sihard, Siiard. _Zal. Siardus_ † 1230,
Abt v. Mariengaarde in Friesland. B. 13 Nov. Kr. VII, 109. [726

_Sjoeke, Sjouke, Sjouwe, Sjieuwe, Sjeuke._ SIV: Siwo,
Siuko. _S. Siviardus_ † 8e eeuw, Abt in Gallië. B. 1 Mrt. I, 65. [727

_Sjoert, Sjut._ SIGU: Sigirod, Sigiward, Sigevrid. _S. Sigfridus_ †
10e eeuw, B. Ma. in Schwaben. B. 15 Feb. II, 847. [728

_Snelle, Snelger, Snellart._ SNEL: Snelli, Snello, Snelperht,
Snelman, Snelhard. Uit den stam SANJA: Sanilo, Senilo, Senelhard,
Senwin. _S. Senanus_ † 6e eeuw, B. Abt in Ierland. B. 8 Mrt. I,
760. Gesln. Snel, Snellens, Snelleman, Sneltjes. [729

_Soet, Soeteman._ Sudo, Suto. Uit den verwanten stam SVINTHA:
Swindberct, Suwidbert, Suidbert. _S. Suidbertus_ † 713, B. en
Geloofspr. in Nederl, B. 1 Mrt. I, 67. Kr. II, 119. Gesln. Soet. [730

_Sofie, Sofietjen._ _S. Sophia_, M. Ma. te Firmo. B. 30 Apr. III,
733. [731

_Solke._ SOL: Sola (m.), Solio, Suolo, Solher, _S. Solarius_ † 560,
B. v. Straatsburg. B. 16 Juli, IV, 121 a. (Inter praeterm.) _S. Solas_,
Mon. te Eichstadt. B. 3 Dec. Gesln. Solkes. [732

_Staats, Staas, Stasis._ STAD: Stadapreth, Stadald, Stadelbert,
Stadolf. _S. Stathaeus_, Ma. te Cordova. B. 27 Juni, V,
252. Gesln. Staats, Staas. [733

_Stein, Stendert, Stijn._ STAINA: Steining, Stainfrid, Stainhard,
Steinher. Thans naar _S. Stephanus_, Diak. Ma. 26 Dec. [734

_Steven, Steffen._ Thans naar _S. Stephanus_, Diak. Ma. 26 Dec. [735

_Stiene, Stientjen, Stijntjen._ STAINA: Steina, Steinburga. Thans
naar _S. Christina_. Zie _Kristiene_. (454). [736

_Sure, Surtsje._ SIGU: Sigoara, Siwara (Middelnederl. Suwaerte,
Sieuwertjen). _S. Sura (Suwarda)_ † 12e eeuw, M. Ma. te
Dordrecht. B. 10 Feb. II, 430. Kr. VI, 128. [737

_Suse, Susjen, Suster._ SUS: Susinna, Susgosa, Susuhagdis. Thans
_S. Susanna_ † 9e eeuw, M. te Muisen in België. B. 9 Feb. II, 399. [738

_Suwe, Suwtjen._ SVABA: Swaburc, Suavegotta, Swabahilt. Bij aanpassing
_S. Sura (Suwarda)_, M. Ma. te Dordrecht. B. 10 Feb. II, 430. Kr. VI,
128. [739

_Swaantjen, Zwaantjen._ SVANA: Suana, Swanekinna, Suanila,
Swanaburga, Swanahilda. Bij aanpassing _S. Sura (Suwarda)_,
M. Ma. te Dordrecht. B. 10 Feb. II, 430. Kr. VI, 128. Gesln. Swaenen,
Swaens. [740

_Swanik, Zwanik._ SVANA: Suano, Suanucho, Suanabald. Bij aanpassing
_S. Swentibold_. Zie aldaar (743). [741

_Sweder, Zweder, Sweer, Swier._ SVINTHA: Swidiger, Swindheri, Swinther,
Suither. _S. Suidbertus_ † 713, B. en Geloofspr. in Nederl. B. 1
Mrt. I, 67. Gesln. Sweerts, Swerts. [742

_Swentibold, Zwentibold._ SVINTHA: Suint, Suidebold, Swidbold,
Swindebald. _S. Swentiboldus_ † 900, Vorst in Limburg te
Susteren. B. 13 Aug. III, 138. Kr. V, 114. [743

_Swiedbert, Swebert, Swittert, Switer, Sweitse._ SVINTHA: Suindpert,
Swintpret, Suitpert, Swidhard, Suizgar. _S. Suidbertus_ † 713, B. en
Geloofspred. in Ned. B. 1 Mrt. I. 67. Kr. II, 119. [744

_Swobke, Swobkje._ SVABA: Suaf, Swabin, Swaburc, Suavegotta,
Swabahilt. Bij aanpassing _S. Sura (Suwarda)_ M. Ma. te
Dordrecht. B. 10 Feb. II, 430. Kr. VI, 128. [745T


_Tabe, Tabbe, Tebbe._ DAB: Dabo, Tabo, Tapo. DAVA: Davo, Tewa,
Davipert, Dawin, Tavold. _S. Davinus_ † 11e eeuw, Bel. te Lucca. B. 3
Juni, I, 326. Gesln. Tabinge. [746

_Taco, Taye, Taike._ DAGA: Dago, Taco, Tacco, Daiko, Dagaperht,
Dagovert, Tacobert. _S. Dagobertus_ † 680, Vorst v. Austrasië. B. 19
Jan. II, 213 b. (Inter praeterm). Kr. IV, 21. _S. Dagaeus (Dega)_ †
6e eeuw, B. in Ierland. B. 18 Aug. III, 656. Gesln. Taconis. [747

_Tade, Tadik, Tading, Taat, Tadt, Tedman._ DADI: Tati, Dado, Tado,
Dedic, Tadican, Daduin, Tatwin. _S. Dado_ † 683, B. v. Rouen. B. 24
Aug. IV, 794. _S. Tatwinus_ † 8e eeuw, B. v. Kantelberg. B. 30 Juli,
VII, 159. Gesln. Taat, Tates. [748

_Tale, Talte, Teel._ DALA: Tallo, Talo, Tello, Telo, Dalman, Dalbert,
Dalferi. _S. Dalfinus_ † 7e eeuw, B. v. Laon, Ma. B. 28 Sept. VII,
720. Gesln. Taalman, Daalmans. [749

_Tanne, Tantsje._ DANA: Danna, Tannecha, Danagildis. _S. Tancha_,
M. Ma. in Champagne. B. 10 Oct. V, 120. Thans ook naar _S. Antonia_,
Ma. B. 12 Apr. II, 81. [750

_Tedde, Tetse, Teise._ TAITA: Teto, Tedo, Zeizo, Tetbald, Tetfrid,
Tetrad. _S. Tetricus_ † 572, B. v. Langres. B. 18 Mrt. II,
633. _S. Tetradius_ † omstr. 505, B. v. Berry. B. 16 Feb. II,
888. Gesln. Teding. [751

_Tee, Tea, Teekje._ THIVA: Thieild, Thiolind, Thelind, Thienni,
Thiosint. _S. Thiadildis_ † 9e eeuw, Abd. v. Freckenhorst. B. 30
Jan. II, 1154. [752

_Teetje, Teetske._ TAITA: Teta, Tetta. _S. Tetta_, Abd. in
Engeland. B. 17 Dec. [753

_Teger._ DAGA: Dago, Taggo, Tahechar, Dagarius, Daiher. _S. Dagarus_,
Ma. in Tunis. B. 30 Apr. III, 751. [754

_Tetard, Testaard, Tete._ DADI: Dado, Teto, Tethart, Theter, Teterat,
Theterich. _S. Tetradius_ † omstr. 505, B. v. Berry. B. 16 Feb. II,
888. [755

_Tewis, Teuw._ _S. Matthaeus_, Ap. Ev. 21 Sept. [756

_Theobald, Tibaut, Tibbolt, Tibbout, Tibbe, Dibbet, Dubbelt._
THEUDA: Theudobalt, Teutbolt, Thietpolt, Tiepolt, Theutobod,
Diebot. _S. Theobaldus_ † 9e eeuw, B. v. Vienne. B. 21 Mei, V,
46. _S. Theobaldus_ † 11e eeuw. Kluiz. te Vicenza. B. 30 Juni, V,
588. Gesln. Thiebaut, Dibbits, Debets, Dibbels, Dubbeld. [757

_Theodoor, Door._ _S. Theodorus_ † 306, Krijger en Ma. te Amasea. B. 9
Nov. [758

_Tidde, Tietse, Tesse, Tiedger._ THEUDA: Theudo, Tiedo, Tido, Teutger,
Dietger, Theudemar, Teuzo, Titzo. _S. Thetmarus_ † 12e eeuw. Pr. in
Holstein. B. 17 Mei, IV, 41. [759

_Tiele, Tieleman, Tyel, Telle._ DIL: Dillo, Thilo, Tilemir. _S. Tillo_
† 7e eeuw, Mon. in Gallië. B. 7 Jan. I, 376. _S. Tilbertus_ † 8e eeuw,
B. in Engeland. B. 7 Sept. III, 112. Gesln. Tielen, Tieleman. [760

_Tiesse, Ties._ THEUDA: Teuzo, Thiezo, Thiezilin,
Tietzelin. _S. Tezelinus_, Mo. v. Clairvaud. B. 3 Nov. [761

_Timen, Tymen, Tiedeman, Tedman, Tadman._ THIVA: Thio,
Theoman, Diemman; THEUDA: Teutman, Dietman, Titman, Theodemer,
Theodemir. _S. Theodemirus_ † 9e eeuw, Mo. te Cordova. B. 25 Juli,
VI, 227. Gesln. Timens, Timans, Tiedeman. [762

_Tinke, Tinne._ THEGAN: Degan, Dignus, Tegeno,
Dignowar. _S. Tigernacus_ † 6e eeuw, B. in Ierland. B. 5 Apr. I,
401. Vergelijk _Dignum_ (152). [763

_Toers._ THUR: Turo, Thurfrid, Thurmar. _S. Turianus (Turiavus)_ †
8e eeuw, B. v. Deols in Bretagne. B. 13 Juli, III, 614. [764

_Tome, Tomis, Tomme._ DOMA: Duomo, Dommelus, Domlin,
Domnolenus. _S. Domnolus_ † 6e eeuw, B. v. Le Mans. B. 16 Mei, III,
603. _S. Domnolenus_ † 7e eeuw, Bel. in Auxerre. B. 21 Oct. IX,
325. Thans naar _S. Thomas_, Ap. Gesln. Toms, Tomsen. [765

_Toontjen, Teuntjen, Teunisjen, Teunisken, Teuneken._ DON: Dona,
Tuona, Donemia, Thuonlind. Thans naar _S. Antonia_ † 2e eeuw, Ma. te
Lyon. B. 2 Juni, II, 160. [766

_Tossanus._ (Aank. in "De Tijd" v. 19 Jan. 1894). Waarschijnlijkst de
Fransche naam _Toussaint_ verlatijnscht, gelijk ook wel _S. Toussanus_,
Mo. v. Cluny. B. 25 Nov. Als oud-germaansche naam echter DOD: Dodo,
Todo, Tozo, Tozzi. _S. Tozzo_ † 8e eeuw, B. v. Augsburg. B. 16 Jan. II,
55. [767

_Treese, Treesjen._ _S. Teresia_ † 1582, Carmelit. non in Spanje. B. 15
Oct. VII, P. I. 109. [768

_Trui (m.), Troye._ DRUDI: Drudo, Trudi, Drudbald, Drudewin. _S. Trudo_
† 693, Pr. in Hesbay. B. 23 Nov. Gesln. Truyens. [769

_Truitjen, Truiken, Truigen._ DRUDI: Druda, Truta, Trudila, Truza,
Trutgardis, Trutgildis. _S. Truthgeba_ (dezelfde als _S. Lioba_) †
8e eeuw, Abd. v. Bischoffsheim. B. 28 Sept. VII, 648. Thans ook naar
S. _Gertrudis_ Zie _Geertruide_ (273). [770

 [30]_Tsjaard_ = _Gaard._ Zie aldaar (263). [771

_Tsjabbe_ = _Gabbe._ Zie Gabe (261). [772

_Tsjade_ = _Gade._ Zie aldaar (262). [773

_Tsjakke,_ als saamgetrokken uit Tsjaddeke, verkleiningsvorm van
_Tsjadde_: Zie _Gade_ (262). [774

_Tsjalle, Tsjalke, Tsjalling, Tsjallef._ GAL: Galand, Galafred,
Galeman. _S. Gallanus_, Mo. in Ierland. B. 7 Dec. Zie Gale (265). [775

_Tsjamme, Tsjamke, Tsjemme._ GAM: Gammo, Kammo, Camo, Gamard,
Gamer. _S. Gamaris_, Kluiz. B. 4 Nov. [776

_Tsjasse_ = _Kase._ Zie aldaar (432). [777

_Tsjeard_ = _Geert._ Zie _Gerard_ (282). [778

_Tsjeartsje_ = _Geertjen._ Zie _Geertruide_ (273). [779

_Tsjebbe, Tsjepke, Tsjiep_ = _Gebke._ Zie aldaar (270). [780

_Tsjemme, Tsjimme_ = _Gemme._ Zie aldaar (281) [781

_Tsjepkje, Tsjipkje_ = _Gebken._ Zie aldaar (271). [782

_Tsjerk, Tsjark_ = _Gerke._ Zie aldaar (285). [783

_Tsjerk_ ook = _Thiadrik._ Zie _Diederik_ (146). [784

_Tsjerne_ = _Krijn._ Zie aldaar (451). [785

_Tsjesse, Tsjetse_ = _Kees._ Zie aldaar (435). [786

_Tsjeuke_ = _Geeuwke._ Zie _Gauwe_ (268). [787

_Tsjitte, Tsjitger._ KID: Kedi, Ketto, Chitzo, Chitzilo. _S. Gitzelinus
(Gezzelinus)_ † 1135, Bel. te Keulen. B. 6 Aug. II, 172. [788

_Tsjomme_ = _Gomme._ Zie _Gommer_ (308). [789U


_Ube, Ubke, Ubele, Oele._ UB: Ubbi, Ubo, Ubilo. _S. Ubaldus_ † 1160,
B. v. Gubbio. B. 16 Mei, III, 628. Gesln. Ubbens, Ubbels. [790

_Udo, Uteke._ UD: Udo, Utto, Udurat. _S. Utho_ † 820, Abt
v. Mettern. B. 3 Oct. II, 207. _S. Udardus_, B. in Schotland. B. 4
Nov. Gesln. Udens. [791

_Uge, Ukke._ HUGU: Hugi, Huc, Huguo, Hucco. _S. Hugo_ † omstr. 930,
Abt v. Cluny. B. 29 Apr. III, 628. [792

_Ulbe, Ulbo, Ulke._ UL: Ulbrand, Ulfrid, Ulgis, Ulmar. _Zal. Ulboldus_
† 1240, Cisterc. Mo. in Friesland. B. 26 Jan. II, 690 f. (Inter
praeterm.) Kr. VIII, 124. _S. Ulgisus (Wulgisus)_ † 8e eeuw, B. en Abt
te Lobbes. B. 4 Feb. I, 498. Gesln. Uyl, Ulens, Uiling, Uilkens. [793

_Ulbetjen, Ulpke._ VULFA: Wolfa, Ulfa, Ulfina, Vulfula. _S. Ulphia_
† 8e eeuw, M. te Amiens. B. 31 Jan. II, 1121. [794

_Ulfert, Olfert._ VULFA: Vulfhard, Wulfart, Wolfert, Ulfari,
Vulfer. _S. Ulferius_, Mo. te Tonnerre. B. 11 Dec. Gesln. Olferts,
Ulffers. [795

_Ulfertsje, Olfertsje._ VULFA: Wolfa, Vulfula, Vulfemia,
Ulfuldis. _S. Ulphia_ † 8e eeuw, M. te Amiens. B. 31 Jan. II,
1121. [796

_Ulrik, Ulde._ OTHAL: Udalric, Odalric, Ulderich,
Ulrich. _S. Udalricus_ † 973, B. v. Augsburg. B. 4 Juli, II, 73. [797

_Uneke, Onno, Onne._ UN: Unni, Unno, Unako, Unicho. _S. Unnis_ †
10e eeuw, AB. v. Hamburg en Bremen. B. 21 Oct. IX, 373. [798

_Urseltjen, Orseltsje._ URSA: Urs, Ursa, Ursitrude. _S. Ursula_ †
omstr. 453, M. Ma. te Keulen. B. 21 Oct. IV, 73. [799

_Usmar_, als verkorting van _Ursmar_. URSA: Ursemar,
Ursmar. _S. Ursmarus_ † 1213, Abt en B. te Avesnes. B. 18 Apr. II,
557. [800

_Usso, Oske._ US: Usso, Usuald, Uswart. _S. Uzanus_,
B. v. Toulouse. B. 8 Dec. [801

_Uwe._ UV: Uvo, Uvilo, Uwunzo, Uzant. _S. Uzanus_, B. v. Toulouse. B. 8
Dec. Gesln. Uwen. [802V

_Vaas._ VAZ: Vazo, Uazo, Wazo. _S. Vasius_ † omstr. 500, Ma. te Les
Saintes. B. 15 Apr. II, 423. Gesln. Vasen, Vasse. [803

_Vaast._ VADJA: Wetti, Wado, Vadiko, Vedastus, Vadulf. _S. Vedastus_
† 539, B. v. Atrecht. B. 6 Feb. I, 782. [804

_Valeer._ VALHA: Walaheri, Walher, Walherich, Valerich. _S. Valericus_
† 6e eeuw, Kluiz. in Gallië. B. 10 Jan. I, 617. [805

_Valke, Valk._ Zie _Falke_ (225). [806

_Vechter,_ waarschijnlijk gevormd naar _S. Victor_ †
286, Ma. v. h. Thebaansche legioen. B. 22 Sept. VI,
308. Gesln. Fechter. [807

_Velten._ Zie _Felten_ (230). [808

_Verele, Verle._ FARA: Faregildis, Farohildis,
Ferhildis. _S. Pharaildis_ † 7e eeuw, M. in Brabant, "Sinte
Veirle". B. 4 Jan. I, 170. [809

_Vijgel, Wigle._ VIGA: Wigilo, Wighelm, Wikelin. _S. Vigilius_ † 743,
B. v. Auxerre. B. 11 Mrt. II, 72. Gesln. Wikel. [810

_Vincent._ _S. Vincentius a Paulo_ † 1660, Pr. te Parijs. B. 27
Sept. VII, 365 c (19 Juli). [811

_Vriend, Vrind, Friens._ FRIUND: Vriandis, Friuntbert, Friunthelm. Bij
vertaling, wijl de oud-germaansche stam "amicus" beduidt: _S. Amicus_
8e eeuw, Ma. te Mortara. B. 12 Oct VI, 124. Gesln. Vriend, Vrind,
Vriens. [812W


_Waaie._ VAID: Waido, Weido. _S. Weeda_ (m.), Abt v. Peterborough. B. 2
Dec. Gesln. Waaijer. [813

_Waalke, Walke, Walle, Waalte._ VALHA: Walh, Walah, Walho. _S. Walo_,
B. v. Metz. B. 1 Nov. [814

_Waaltsje._ VALD: Walda, Waldedrudis, Walderada. _S. Waldetrudis_ †
7e eeuw, Abd. te Metz. B. 5 Mei, II, 51. [815

_Waarmond._ VAR: Varo, Wero, Waramunt, Warmund, Werimund,
Veremund. _S. Veremundus_ † 11e eeuw, Abt in Navarre. B. 8 Mrt. I,
794. Gesln. Waare. [816

_Waas, Waatse._ VASU: Waso, Wasung, Wasmot, Wasnulf. _S. Vasius_
† 5e eeuw, Ma. te Saintonge. B. 16 Apr. II, 423. _S. Wasnulfus_ †
8e eeuw, Bel. in Henegouwen. B. 1 Oct. I, 303. [817

_Wabbe (vr.), Wabbel, Waltsje, Wallekey._ VALD: Walda, Waltberga,
Waldadrudis. _S. Waldetrudis_ † 686, kloosterst. te Bergen in
Henegouwen. B. 9 Apr. I, 829. [818

_Wakker, Wachtel, Wachtelaar._ VACAR: Wacar, Waccar,
Wacarolf. _S. Waccarus_ † 755, Mo., Ma. met S. Bonifatius te
Dokkum. B. 5 Juni, I, 452. Gesln. Wakkers, Wagtel, Wachtelaer. [819

_Walbert, Wabbe, Wapke, Wable._ VALD: Waldobert, Waldberht,
Gualpert. _S. Walbertus _ † 7e eeuw, Graaf v. Henegouwen. B. 11 Mei,
II, 633. [820

_Walburg, Walleken._ VALD: Waldeburg, Waltpurgis,
Walpurgis. _S. Walburgis_ † 779, Abd. v. Heidenheim. B. 25 Feb. III,
511. [821

_Wale, Wael._ VALHA: Walherich, Walarich, Walrich. _S. Walaricus_
† omstr. 620, Abt in Picardië. B. 1 Apr. I, 14. Gesln. Walles,
Waalkes. [822

_Walewein._ VOLA: Wolbodo, Wolamunt, Wolamot, Wolwini,
Wolwin. _S. Wolbodo_ † 1021, B. v. Luik. B. 21 Apr. II, 855. [823

_Walig, Waling._ VALHA: Walho, Walacho, Walicho,
Walrich. _S. Walaricus_ † omstr. 620, Abt in Picardië. B. 1 Apr. I,
14. Gesln. Wallich. [824

_Walraad._ VALHA: Walho, Walarad, Walrad, Walarich. _S. Walaricus_
† omstr. 620, Abt in Picardië. A. 1 Apr. I, 14. [825

_Walrade._ VALHA: Wala, Wallia, Waledrudis, Walderada. _S. Waldrada_
† 7e eeuw, Abd. te Metz. B. 5 Mei, II, 51. [826

_Walraven, Walram, Walrand._ VALHA: Walahram, Waluramnus, Walarannus,
Walraban, Walerich, Walerand, Walrauin. _S. Walaricus_ † omstr. 620,
Abt in Picardië. B. 1 Apr. I. 14. Gesln. Walraven. [827

_Walte, Waldrik, Walfried._ VALD: Waldo, Walto, Waldobert, Waldifrid,
Waldarich. _S. Waldebertus_ † 7e eeuw, Abt v. Luxeuil. B. 2 Mei,
I, 274. _S. Waldefridus_ † omstr. 810, Ma. met S. Rathfridus te
Bedum. B. 3 Dec. Kr. V, 3. [828

_Walter, Wauter, Wolter, Wouter, Wout, Woutrien._ VALD: Walto, Wolto,
Waldhar, Waldher, Walter, Gualter, Waldrun. _S. Walterus_ † 755,
Ma. met S. Bonifatius te Dokkum. B. 5 Juni, I, 452. _S. Walterus_ †
13e eeuw, Cisterc. Mo. te Birbeke, B. 22 Jan. III, 447. [829

_Wander, Waander, Wendel._ VAND: Wando, Wendo, Wendel, Wanther,
Wandregisil, Wendelheri, Vandalarius. _S. Wandregesilus_ † 666,
Abt v. Fontanelle. B. 22 Juli, V, 253. Gesln. Waanders, Wendelaar. [830

_Wannes._ VAN: Wan, Wano, Waning, Wangis. Hier en daar in gebruik
gebleven voor _Joannes_. Gesln. Wanning, Waning. [831

_Warbold, Warbout, Warmbout, Warmold._ VARIN: Warinbold, Warembold,
Werinbold, Werinbald. _S. Verembaldus_, Mo. te Hirschau. B. 10
Nov. [832

_Ward._ VARDU: Wardo, Warido, Warto. _S. Edwardus (Eduardus)_ † 978,
Kon. v. Engeland. B. 18 Mrt. II, 638. [833

_Warnar, Warne, Werner._ VARIN: Warinhari, Warinher, Warnher,
Wernhar. _S. Wernherus_ † 1287, Knaap Ma. te Wesel. B. 19 Apr. II,
697. Gesln. Warnaars, Warnink. [834

_Wasse, Was, Wasman._ VAZ: Wazo, Wazzo, Wezilo, Waceleif, Wazeman,
Wezeman. _S. Wasnulfus_ † 651, Pr. Geloofspred. in Henegouwen. B. 1
Oct. I, 303. Gesln. Wassen, Wassink, Wasman, Weseman. [835

_Watte, Waatse, Wedse._ VADJA: Wado, Wato, Wazo, Vedastus,
Wadulf, Vedulf. _S. Vedastus_ † 539, B. van Atrecht. B. 6 Feb. I,
782. _S. Vedulfus_, B. v. Atrecht. B. 6 Feb. I, 763 f (Inter
praeterm.). [836

_Weid, Wetse._ VADJA: Wetti, Weti, Veduco, Vedastus. _S. Vedastus_
† 539, B. v. Atrecht. B. 6 Feb. I, 782. Gesln. Weitingh. [837

_Welbe._ VILJA: Willibad, Willebert, Willebut,
Wilbod. _S. Willibrordus_ † 738, B. v. Utrecht. B. 7
Nov. Gesln. Welp. [838

_Welke, Wielke, Wilke._ VILJA: Willico, Willic, Willihad,
Willehath. _S. Willehadus_ † 789, B. van Bremen. B. 8 Nov. Kr. III,
173. _S. Willehadus_ † 1572, een der Gorc. Martt. B. 9 Juli, II,
736. Gesln. Wilkens. [839

_Welmoet, Wendelmoet, Wijdemoet._ VILJA: Willimod (vr.), Willemot,
Willefrid. _S. Wilfreda_ † 10e eeuw, Abd. in Brittannië. B. 9
Sept. III, 453. [840

_Wendel, Wijndel._ VAND: Wendo, Wendil, Wandilo,
Wendelin. _S. Wendelinus_ 7e eeuw, Kluiz. te Trier. B. 21 Oct. IX,
343. [841

_Wender._ VINTAR: Winther, Wintarung, Wintrug. _S. Wintrungus_ † 755,
Ma. met S. Bonifatius te Dokkum. B. 5 Juni, I, 452. [842

_Wenne, Wenneke._ VAN: Wano, Weni, Wanicho, Wenniko,
Waningo. _S. Waningus_ † 688, Kloosterst. te Fécamp. B. 9 Jan. I,
590. Gesln. Wennen, Wennekes. [843

_Wenzel, Wentsel, Wessel._ VAND: Vanzo, Wanzo, Wenzil. _S. Wenceslaus_
† 938, Hertog in Boheme. B. 21 Sept. VI, 770. [844

_Werenfried, Were, Wervel._ VARIN: Varinfrid, Warnefrid,
Werinfrid. _S. Werenfridus_ † omstr. 760, Pr. Geloofspred. in
Ned. B. 27 Aug. VI, 100. Kr. II, 153. [845

_Werp, Worp._ VAR: Warbald, Warbraht, Warbod; VARIN: Varinfrid,
Warnefrid. _S. Werenfridus_ † omstr. 760, Pr. Geloofspred. in
Ned. B. 27 Aug. VI, 100. Kr. II, 153. Gesln. Worp. [846

_Wessel._ VAZ: Vazo, Wezo, Wazili, Wezil, Weselus, Wezelo. _S. Vasius_
† 5e eeuw, Ma. te Les Saintes. B. 16 Apr. II, 423. Gesln. Wessels,
Wesseling. [847

_Wiard, Wierde, Wirdmer._ VERTHA: Verdo, Werdo, Wirdo, Viridomar. Bij
aanpassing: _S. Guericus_ † 8e eeuw, B. v. Sens. B. 27 Aug. VI,
94. Gesln. Wierts. [848

_Wibe, Wibo, Webbe._ VIB: Wibi, Vibo, Wipo, Wibil, Wibelin; VIGA:
Wicco, Wigberht, Wippert. _S. Wigbertus_ † 7e eeuw, Pr. Geloofspred. in
Ned. B. 13 Aug. III, 132. Gesln. Wibo, Wiben, Wiebes. [849

_Wibren, Wibrentsje, Wybrigje, Wyke._ VIGA: Wigbrun,
Wiheprun. _S. Wibrandis_ † 10e eeuw, M. te Konstanz. B. 16 Juni, IV,
96. [850

_Wichard._ VIGA: Wighard, Wichhart, Wyhard, Weichart. _S. Wigbertus_
† 7e eeuw, Pr. Geloofspred. in Ned. B. 13 Aug. III, 132. [851

_Wientjen, Wyntjen._ VINI: Vina, Wina, Winiberta, Winefreda. _S. Wivina
(Vivina)_ † 1170, Priorin van Groot-Beygaerde in Vlaanderen. B. 17
Dec. _S. Winefreda_ † omstr. 650, M. Ma. in Noord-Wales. B. 3 Nov. [852

_Wier._ VIGA: Wigiroh, Wicroh. _S. Wiro_ † omstr. 710, B. te
Roermond. B. 8 Mei II, 309. Kr. III, 3. [853

_Wierik._ VIGA: Wigirich, Wigrich, Wiric, Guirichus. _S. Guericus_
† 8e eeuw, B. v. Sens. B. 17 Aug. VI, 94. [854

_Wiesjen, Wiskje._ VIS: Wisla, Guisperga, Wisigardis,
Wisegozza. _S. Vissia_ † 3e eeuw, M. Ma. te Fermo. B. 12 Apr. II,
81. Verkeerdelijk naar het Fransche Louise voor Ludovica. [855

_Wigbert, Wibert._ VIGA: Wigberht, Vigobert, Wicbret, Wippert,
Guibert. _S. Wigbertus_ † 7e eeuw, Pr. Geloofspred. in Ned. B. 13
Aug. III, 132. _S. Guibertus_ † 962, Stichter der abdij van
Gembloux. B. 23 Mei, V, 59. [856

_Wigbold, Wibout, Wigbele._ VIGA: Wigibald, Wigbold, Wicbolt, Wibold,
Guibald. _S. Wigbertus_ † 7e eeuw, Pr. Geloofspred. in Ned. B. 13
Aug. III, 132. Gesln. Wigbout, Wigbolts, Wiebols, Wibaut. [857

_Wigbrand, Wibrand, Wibren._ VIGA: Wigbrand, Wicprant,
Wibrant. _S. Wigbertus_ † 7e eeuw, Pr. Geloofspred. in Ned. B. 13
Aug. III, 132. Gesln. Wigbrans, Wegbrans. [858

_Wigge, Wigger, Wiggert, Wike, Wiggele._ VIGA: Wiggo, Wigger,
Wicher, Wighard, Wigilo, Wigand, Wigman, Wihman. _S. Wigardus_,
Cisterc. Mo. B. 22 Oct. IX 434 d. (Inter praeterm.). _S. Wigmannus_
† 9e eeuw, Saksisch Graaf, Ma. te Ebbekesdorf. B. 2 Feb. I,
309. Gesln. Wiggers, Wikel, Wiegant, Wiegman, Wichman. [859

_Wye, Weyen._ VIHA: Wiho, Vio, Weo. _S. Wiho_ † omstr. 807,
B. v. Osnabrück. B. 20 Apr. II, 761. Kr. IV, 153. [860

_Wilbert, Willebrord, Wille._ VILJA: Villo, Willo, Willibald,
Willebert, Wilpert, Willebort, Willihad, Willehath. _S. Willibrordus_
† 739, B. v. Utrecht. B. 7 Nov. _S. Willibaldus_ † 8e eeuw,
B. v. Eichstadt, B. 7 Juli, II, 485. _S. Willehadus_ † 1572,
Ma. v. Gorc. B. 9 Juli, II, 736. Kr. IX, 14. [861

_Wilfried._ VILJA: Viliafred, Wilgefrid, Willefrid. _S. Wilfridus_
† 709, B. v. York, Geloofspred. in Ned. B. 24 Apr. III, 292 en 29
Apr. III, 626. Kr. II, 25. [862

_Wilke, Wilse._ VILJA: Willic, Willico, Willec, Wilsind. _S. Willeicus_
† omstr. 726, Pr. te Werden. B. 2 Mrt. I, 148. Kr. II,
124. Gesln. Wilkens. [863

_Willem, Giljam, Helm._ VILJA: Willahelm, Willehalm, Willehelm,
Guilhelm. _S. Wilhelmus_ † 813, Mo. van Gellone (Willem van
Oranje). B. 28 Mei, VI, 809. _S. Guilielmus_ † 1142, Abt
v. Monte-vergine. B. 25 Juni, V, 112. [864

_Willemar._ VILJA: Willamar, Villimar, Willimer,
Wilmer. _S. Willibrordus_, _S. Willibaldus_, _S. Willehadus_. Zie
_Wilbert_ (861). Gesln. Wilmer, Wilmers. [865

_Willempjen, Willemken, Wimken, Wilhelmiene, Willemiene,
Wilskje._ VILJA: Wilia, Willica, Wiltrudis, Viliafred, Willigard,
Willigund. _S. Wilfreda_ † 11e eeuw, Abd. in Brittanië. B. 9 Sept. III,
454. _Wilhelma_ of _Wilhelmina_ komen op de Heiligenlijsten niet
voor. [866

_Wilte, Wiltse._ VILDJA: Wilto, Wiltfrid, Wildehar,
Wildulf. Naar den verwanten stam VILJA: _S. Wilfridus._ Zie
_Wilfried_. Gesln. Wiltink. [867

_Wimmer, Wemmer, Wemberich, Wimke._ VIGA: Wigmar, Wimar, Wimmer,
Wigman, Wichman. _S. Wigmannus_ † 9e eeuw, Saksisch Graaf, Ma. te
Ebbekesdorf. B. 2 Feb. I, 309. Gesln. Wiemers. [868

_Wine, Winer, Weyn, Winert, Winering, Winrik, Winolt, Winand, Wineke._
VINI: Wino, Winand, Winifrid, Winihard, Winiker, Winigaud, Winnicoz,
Winnocus, Winevold. _S. Winocus_ † 717, Abt van Wormhout. B. 6
Nov. Ook _S. Bonifatius_, wiens naam eigenlijk _Winfried_ was, †
755, AB. v. Mainz, Ma. B. 5 Juni, I, 452. Gesln. Wijnne, Wijntjes,
Wijnands, Wijnker, Wenneker, Wenker. [869

_Winte, Wind, Wintse._ VIND: Winid, Went, Winizo, Winither;
VINTAR: Wintarung, Wintrung. _S. Wintrungus_ † 755, Pr. Ma. met
S. Bonifatius. B. 5 Juni, I, 452. Gesln. Winters, Winterink. [870

_Wisse, Wiske, Wiezer._ VIS: Wiso, Wisbraht, Goisbert, Wisefred,
Wiseman, Wisman. _S. Guisbertus_, Cisterc. Mo. B. 7 Nov. Gesln. Wisse,
Wissing, Wiseman, Weismann. [871

_Wismar, Widmer._ VIZ: Wizzo, Wizmar. _S. Witmarus_, Abt in
Normandië. B. 10 Dec. [872

_Witke, Witte, Witman, Wette, Wijdt._ VID: Wido, Guido, Hvito, Gido,
Widbert, Witgar, Withard, Widderd, Widiman, Videman. _S. Guido_ †
1112, Bel. te Anderlecht. B. 12 Sept. IV, 36. Gesln. Witte, Witsen,
Wittert. [873

_Witske._ VID: Wida, Witberga, Witburch, Guitburgis. _S. Witburga_
† 8e eeuw, M. te Derham. B. 17 Mrt. II, 605. [874

_Wobbe, Wopke, Voppe, Fobbe, Foppe, Fop._ Volgens Förstemann:
"VOB: Jedenfalls ein secundärer Stamm: Wobo, Wobbo." Of volgens
Heintze: "FULCA: Zweistämmige Kürzung: Fulcb-, Foppo, Fobbe,
Fopp." _Zal. Fulbertus_ en _S. Volkerus_. Zie _Folbert_ (242) en
_Folkert_ (243). Gesln. Wobbe, Wopkes, Fobbe, Foppe. [875

_Wolbert, Wolbrand, Wolmer, Wobbel, Wouwerik, Wolwijn, Wol,
Wul, Woelke._ VOLA: Wolo, Wolpert, Wolprant, Wolamar, Wolarih,
Wolwini. _S. Wolbodo_ † 1021, B. v. Luik. B. 21 Apr. II, 855. Kr. VI,
71. _S. Vulmarus_ † 710, Abt v. Samer in Picardië. B. 20 Juli, V,
81. Gesln. Wulbrands. [876

_Wolfgang, Wolfert, Wolfger, Wolfbrand, Wolf._ VULFA: Vulvo, Wolvo,
Vulfing, Wolffrid, Vulfgang, Vulfeger, Wulfhard. _S. Wolfgangus_ †
994, B. v. Regensburg. B. 31 Oct. Gesln. Wolven, Wulfing. [877

_Wonne, Wunne, Womke._ VUNJA: Wunno, Vunnolf; VONAD:
Wonedulph. _S. Wonedulfus_, Deken van Anderlecht. B. 12 Sept. IV. 3 a
(Inter praeterm.). Gesln. Wonnink. [878

_Wulfram, Wulf._ VULFA: Wolfhraban, Wolferam, Vulframnus, Wulfram,
Wolvram. _S. Wulframnus_ † 729, B. v. Sens. B. 20 Mrt. III,
143. Kr. II, 163. [879NAAMWIJZER


De cijfers verwijzen naar de groepen van de _Naamlijst_; enkele echter,
door _blz._ voorafgegaan, naar de bladzijden van de _Inleiding_A

Aafjen: S. Ava                         68
Aafkje: S. Ava                         68
Aaft: S. Ava                          68
Aagjen: S. Agia                         1
Aagt: S. Agatha                         2
Aagte: S. Agatha                 2 en blz. 18, 22.
Aagtjen: S. Agatha                       2
Aai: S. Adrianus                        24
Aai: S. Agericus                        25
Aal (m.): S. Adalarius                     19
Aal S.  Alloynus                        3
Aalders: Gesln.                        19
Aaldert: S. Adelardus                     19
Aaldrik: S. Aldricus                      4
Aaldriks: Gesln.                        4
Aalk: S. Adilia                        21
Aalk: Zal. Adela                        21
Aalmoed: S. Almedha                       5
Aalse: S. Alcuinus                       34
Aalse: S. Alloynus                       3
Aalt: S. Adalbaldus                       6
Aaltjen: S. Adilia                       21
Aaltjen: Zal. Adela                      21
Aaltjen: S. Aleydis                      22
Aaltjen: S. Adelheidis                     22
Aaltruide: S. Adeltrudis                    7
Aam: S. Amo                           8
Aam: S. Amicus                         8
Aamke: S. Amo                          8
Aamke: S. Amicus                        8
Aamke (vr.):  S. Ama                      9
Aan: S. Anno                          10
Aanke (m.): S. Anno                      10
Aanke (vr.): S. Anna                     11
Aanse: S. Anno                         10
Aant: S. Anthelmus                       12
Aant (vr.): S. Anna                      49
Aarland: S. Herlindis                     14
Aarn: S. Arnoaldus (Arnoldus)                 60
Aarnink: Gesln.                        60
Aart: S. Adrianus                  24 en blz. 26.
Aart: S. Arnoaldus (Arnoldus)                 60
Aart: S. Arduinus                       13
Aart: S. Hartwicus                       13
Aartjen: S. Herlindis                     14
Aat: S. Ado                          17
Aatje: S. Adrachildis (Ada)                  18
Aats: Gesln.                          17
Aatske: S. Adrachildis (Ada)                  18
Abbe: S. Abbo                         15
S. Abbo                            15
Abe: S. Abbo                          15
Abel: S. Abel                         16
Abel: S. Ablebertus                      16
S. Abel                            16
Abele: S. Abel                         16
Abele: S. Ablebertus                      16
Abke: S. Abbo                         15
S. Ablebertus                         16
S. Acca                          25, 190
S. Ada                             18
S. Adalarius                          19
S. Adalbaldus                          6
S. Adalbertus                   20, 31, 41, 173
Addik: S. Ado                         17
Addiks: Gesln.                         17
Ade (m.): S. Ado                        17
Ade (vr.): S. Adrachildis (Ada)                18
Adel: S. Adalarius                       19
Adel: S. Adilia                        21
Adel: Zal. Adela                        21
Zal. Adela                           21
Adelaar: S. Adalarius                     19
Adelaar: Gesln.                        19
Adelaart: Adelardus                      19
S. Adelardus                        19, 31
Adelbert: S. Adalbertus                    20
Adele: S. Adilia                        21
Adele: Zal. Adela                       21
S. Adelgisus                          39
Adelheid: S. Adelheidis                    22
Adelheid: S. Aleydis                      22
S. Adelheidis                         22
Adelken: S. Adilia                       21
Adelken: Zal. Adela                      21
S. Adeltrudis                          7
Adger: S. Adelgisus                      39
S. Adilia                           21
S. Ado                             17
Adolf: S. Adolfus                       23
Adolf: S. Hathewulfus                     23
S. Adolfus                           23
S. Adrachildis                         18
Adriaan: S. Adrianus                24 en blz. 22.
Adriaantjen: (S. Adrianus)                   24
S. Adrianus                          24
Adsert: S. Edmundus, S. Eduardus               176
Aeiold: S. Aiulfus                       28
Aesch: S. Eskillus                      182
Aetske: S. Eskillus                      182
S. Agatha                            2
Age: S. Agericus                        25
S. Agericus                          25
Aghina: Gesln.                        205
S. Agia                           1, 66
S. Agilberta                         179
S. Agilolfus                  178, 184, 187, 194
S. Agilus                           195
S. Aglibertus                      191, 193
S. Agnes                            26
Agnete                       26 en blz. 22.
Agnies: S. Agnes                        26
Agniese: S. Agnes                       26
Agniesjen: S. Agnes                      26
Agniete: S. Agnes                 26 en blz. 22.
S. Aigulfus                          29
Aike: S. Aigulfus                       29
Ailbert: Eerb. Ailbert                     30
Eerb. Ailbert                         30
Aile: Eerb. Ailbert                      30
S. Aiulfus                           28
Aje: S. Agericus                        25
S. Aya                             27
Aye: S. Aya                          27
Ayke: S. Aya                          27
Ayold: S. Aiulfus                       28
Akke: S. Acca                         25
Aland: S. Adalbertus                      31
Alandsje: S. Adilia                      21
Alandsje: Zal. Adela                      21
Alberdingk: Gesln.                       20
Albert: S. Albertus                 32 en blz. 22.
Albert: S. Adalbertus                     20
S. Albertus                          32
S. Albricus                          33
Albrik: S. Albricus                      33
S. Alcuinus                          34
S. Aldebrandus                        585
S. Aldegundis                         40
Alderk: S. Aldricus                       4
Alders: Gesln.                        193
S. Aldricus                           4
Aldrik: S. Aldricus                       4
Ale: S. Alcuinus                        34
Alef: S. Adolfus                        23
Alef: S. Hathewulfus                      23
Alefs: Gesln.                         23
Aleide: S. Aleydis                       22
S. Aleydis                           22
Aleit: S. Aleydis                       22
S. Alena                           469
Alewijn: S. Alloynus                      3
Alewijn: Gesln.                         3
Alexis: S. Alexius                       35
S. Alexius                           35
S. Alfardus                          36
Alfer: S. Alfardus                       36
Alferink: Gesln.                        36
Alfert: S. Alfardus                      36
Alfert: S. Altfridus                      38
Alfons: S. Alfonsus                      37
S. Alfonsus                          37
Alfred: S. Altfridus                      38
Alfrik: S. Albricus                      33
Alfs: Gesln.                          23
Alger: S. Adelgisus                      39
Alke: S. Alcuinus                       34
Alkar: S. Adelgisus                      39
Alkar: S. Alcuinus                       34
Alkje: S. Aldegundis                      40
Allard: S. Adelardus                      19
Alle: S. Alloynus                        3
Allegonde: S. Aldegundis                    40
Allert: S. Adelardus                      19
Alman: S. Adalbertus                      41
S. Almarus                           42
S. Almedha                           5
Almer: S. Almarus                       42
Alo: S. Alloynus                        3
Alof: S. Adolfus                        23
Alof: S. Hathewulfus                      23
Alofs: Gesln.                         23
Aloys: S. Aloysius                       43
S. Aloysius                          43
Alowies: S. Aloysius                      43
Alte: S. Adalbaldus                       6
S. Altfridus                          38
S. Alto                            198
Alwin: Gesln.                          3
S. Ama                             9
S. Amalberga                          45
Ambroos:                         blz. 22.
S. Ambrosius                         121
Amel (m.): S. Amelius                     44
Amel (vr.) S. Amalberga                    45
Amel (vr.) S. Amelberga                    45
S. Amelberga                          45
Ameldonk: S. Amelius                      44
Amele: S. Amelius                       44
Amele: S. Amo                          8
Amele: S. Amicus                        8
Amelis: S. Amelius                       44
S. Amelius                           44
Amelke: S. Amelberga                      45
Amerens: S. Ermelendis, S. Ermenilda             215
Amerik: S. Emebertus, S. Emericus, S. Amor          199
S. Amicus                         8, 812
Amke: S. Amo.                          8
Ammer: S. Emebertus, S. Emericus, S. Amor           199
S. Amo                             8
S. Amor                            199
Amse: S. Amo                          8
Amse: S. Amicus                         8
Andel: S. Andeolus                       46
Andele: S. Andeolus                      46
S. Andeolus                          46
Anders: Gesln.                         47
S. Andoletus                          46
S. Andreas                           47
S. Andreas Avellinus                     462
Andries: S. Andreas                 47 en blz. 22.
S. Angela                           208
S. Anna                          11, 49
Anne (m): S. Anno                       10
Anne (vr.): S. Anna                      49
Anneka: Anna Catharina                     50
Anneken: S. Anna                        49
S. Anno                        10, 48, 320
Annigje: S. Anna                        49
Annink: Gesln.                         48
S. Ansbertus                          62
S. Anscharius                         53
Anse: S. Anno                         48
Anselm: S. Anselmus                      51
S. Anselmus                          51
Ansem: S. Anselmus                       51
Ansems: Gesln.                         51
S. Ansfridus                          52
Ansfried: S. Ansfridus                     52
Ansgar: S. Anscharius                     53
Ansger: S. Anscharius                     53
Ansje: S. Ansoaldis                      54
Anske: S. Anno                         48
Anskje: S. Ansoaldis                      54
S. Ansoaldis                          54
S. Ansuerus                          64
Anthelm: S. Anthelmus                     55
S. Anthelmus                        12, 55
Antjen: S. Anna                        49
S. Antonia                        750, 766
Antonie: S. Antonius                56 en blz. 22.
S. Antonius                          56
Antoon: S. Antonius                 56 en blz. 22.
Aontjan = Arend-Jan                      57
Apele: S. Abel                         16
Apele: S. Ablebertus                      16
Aploon: S. Apollonius                     58
S. Apollonia                         612
S. Apollonius                         58
Appe: S. Apollonius                      58
Apple: S. Apollonius                      58
S. Arduinus                          13
S. Aredius                           59
Arent: S. Arnoaldus (Arnoldus)                 60
Ariaan: S. Adrianus                      24
Ariane: vr. (S. Adrianus)                   24
Arie: S. Adrianus                       24
S. Arigius                           59
Aris: S. Arigius (Aredius)                   59
Arjen: S. Adrianus                       24
S. Arnoaldus                          60
Arnold: S. Arnoaldus (Arnoldus)                60
S. Arnoldus                        60, 570
Arnolf: S. Arnulfus                      61
Arnoud: S. Arnoaldus (Arnoldus)           60 en blz. 22.
Eerb. Arnoud                          60
Arnout: S. Arnoaldus (Arnoldus)           60 en blz. 22.
Arnulf: S. Arnulfus                      61
S. Arnulfus                          61
S. Asaphus                          217
S. Ascelina                          63
Asge: S. Ansbertus                       62
Asigo: S. Ansbertus                      62
Asing: S. Ansbertus                      62
Asinga: S. Ansbertus                      62
Askje: S. Ascelina                       63
Asmans: Gesln.                         62
Asse: S. Ansuerus                       64
Asseltsje: S. Ascelina                     63
Asweer: S. Ansuerus                      64
Aswerus: S. Ansuerus                      64
Ate: S. Ado                          17
Atse: S. Ado                          17
Atser: S. Ado                         17
Audibert: Gesln.                       574
S. Audomarus                         593
S. Augebertus                         65
Auke: S. Augebertus                      65
Aukje: S. Agia                         66
S. Autbertus                       67, 574
S. Autbodus                          67
Aute:  S. Autbertus, S. Autbodus               67
Autger: S. Autbertus, S. Autbodus               67
Auwe:  S. Autbertus, S. Autbodus               67
Auwel: S. Autbertus, S. Autbodus               67
S. Ava                             68
Ave: S. Ava                          68B

Baaf: S. Bavo                    86 en blz. 18.
Baaike: S. Bathildis, S. Barbara                71
Baalke: S. Balda                        69
Baaltsje: S. Balda                       69
Baart: S. Bardo, S. Bartholomeus                70
Baart: Gesln.                         70
Baarte (m.): S. Bardo, S. Bartholomeus.            70
Baarte (vr.): S. Bertha, S. Bertilia        100 en blz. 22.
Baaten: Gesln.                         83
Baatjen: S. Bathildis, S. Barbara               71
Bab: S. Bavo, S. Babolenus                   72
Babbe: S. Bavo, S. Babolenus                  72
S. Babolenus                          72
S. Baculus                         75, 91
Badeloge: S. Balda                       73
S. Badilo                       74, 83, 597
Baede: Gesln.                         83
Baye (m.): S. Baithanus                    74
Baye (vr.): S. Bathildis, S. Barbara              71
Baike: S. Baithanus                      74
S. Bainus                           79
S. Baithanus                          74
Baitse: S. Baithanus                      74
Bake: S. Baculus                        75
Bake: Gesln.                          75
Bakke: S. Baculus                       91
Bakke: Gesln.                         75
Bakkes: Gesln.                         75
Bal: Gesln.                          77
S. Balda                          69, 73
Balde: S. Baldus, S. Baldericus                76
S. Baldegundis                         85
S. Baldericus                       76, 77
Balderik: S. Baldus, S. Baldericus               76
S. Balduinus                          84
S. Baldus                           76
Balig: S. Balda                        73
Baligjen: S. Balda                       73
Baling: S. Baldericus                     77
Balins: S. Baldericus                     77
Balle: S. Baldericus                      77
Balling: Gesln.                        77
Balster: S. Baldus, S. Baldericus               76
Balte: S. Baldus, S. Baldericus                76
Bam: Gesln.                          78
Bamme: S. Pambo                   78 en blz. 12.
Ban: Gesln.                          79
Bane: S. Bainus                        79
Banen: Gesln.                         79
Bange: S. Bainus                        79
Banier: S. Bainus                       79
Bank: Gesln.                         600
Banke: S. Bainus                        79
Banne: S. Bainus                        79
Bannert: S. Bainus                       79
Bannes: Gesln.                         79
Banning: Gesln.                        79
Banse: S. Bainus                        79
Bara: Gesln.                          81
S. Barbara                         71, 80
Barbele: S. Barbara                 80 en blz. 22.
Barber: S. Barbara                       80
Barbertsje: S. Barbara                     80
Barde: S. Bardo, S. Bartholomeus                70
S. Bardo                            70
Bareld: S. Barrus                       81
Barend: S. Bernardus                97 en blz. 22.
Barge: S. Bercharius                      95
Barge: Gesln.                         95
Barre: S. Barrus                        81
Barries: S. Barrus                       81
S. Barrus                           81
Barse: S. Barrus                        81
Bart: S. Bardo, S. Bartholomeus                70
Bartelt: S. Bardo, S. Bartholomeus              70
Bartelt: Zal. Berchtoldus                   101
S. Bartholomeus                      70, 536
Bartold: Zal. Berchtoldus                   101
Bartout: Zal. Berchtoldus                   101
Barwald: S. Barrus                       81
Bas: S. Basinus, S. Basolus                  82
Bas: S. Sebastianus                      694
Bas: Gesln.                          82
Basiel: S. Basinus, S. Basolus              82, 105
S. Basilius                          105
S. Basilla                          601
Basje: S. Basinus, S. Basolus                 82
S. Basolus                        82, 105
Bastiaan: S. Sebastianus              694 en blz. 22.
Bate: (m.): S. Badilo                     83
Bate: (vr.): S. Bathildis, S. Barbara             71
S. Bathildis                          71
Batjen: S. Bathildis, S. Barbara               71
Bato: S. Badilo                        83
Battele: S. Badilo                       83
Baudewijn: S. Balduinus                    84
Baudewijntjen: S. Baldegundis                 85
Bauduin: Gesln.                        84
Bauke: S. Bavo                         86
Baukje: S. Baldegundis                     85
Bauwe: S. Bavo                         86
Bauwen: S. Balduinus                      84
Bave: S. Bavo                         86
Bavink: Gesln.                         86
S. Bavo                      3, 72, 86, 596
Bea: S. Boius                         112
Beake: S. Baculus                       91
Beauwe: S. Boius                       112
S. Beccelinus                         606
S. Beda                            87
Bedding: Gesln.                   87 en blz. 12.
Bede: S. Beda, S. Betto,                    87
Beelken: S. Bilhildis                     93
Been: S. Benno                         94
Been: Gesln.                          94
Beens: Gesln.                         94
Beentjes: Gesln.                        94
Beentsje: S. Benildis                     88
Beert: S. Bernardus                      97
S. Begga                            89
Begge: S. Begga                        89
S. Beia                            90
Beije: S. Boius                        112
Beike: S. Beia                         90
Beyke: S. Bathildis, S. Barbara                71
Beilige: S. Balda                       73
Beine: S. Bainus                        79
Beines: Gesln.                         94
Beint: S. Bainus                        79
Beitse: S. Baithanus                      74
Beke: S. Baculus                        91
Beke: Gesln.                          91
Bele: S. Bilfridus                       92
Beliaan: S. Bilfridus                     92
Bely: S. Bilhildis                       93
Belitjen: S. Bilhildis                     93
Belleken: S. Elisabeth                    481
Bene: S. Benno                         94
S. Benildis                          88
Bennert: S. Benno                       94
S. Benno:                           94
Bense: S. Benno                        94
Bente: S. Benno                        94
S. Berachius                         603
S. Berachus                          603
Berber: S. Barbara                       80
S. Bercharius                       95, 603
Berchart: S. Bercharius                    95
Zal. Berchtoldus                       101
Berendje: S. Berlendis                     96
Berent: S. Bernardus                      97
Berger: Gesln.                         95
Berke: S. Bercharius                      95
Bernlef: S. Bernulfus                     98
S. Berlendis                          96
Berlinde: S. Berlendis                     96
S. Berlindis                          96
Bern: S. Bernardus                       97
Bernard: S. Bernardus               97 en blz. 22.
S. Bernardus                       97, 557
Bernke: S. Bernardus                      97
Bernouw: S. Bernulfus                     98
Bernulf: S. Bernulfus                     98
S. Bernulfus                       98, 104
Bert: S. Bertinus, S. Bertwinus, S. Bertulfus         99
Bert: S. Gilbertus                      293
Bert: S. Lambertus                      460
Berte: S. Bertha, S. Bertilia                 100
S. Bertha                           100
Berthold: Zal. Berchtoldus                  101
S. Berthuwinus                        604
Bertken: S. Bertha, S. Bertilia               100
S. Bertichramnus                       102
S. Bertilia                          100
S. Bertinus                          99
Bertolf: S. Bertinus, S. Bertwinus, S. Bertulfus        99
Bertout: Zal. Berchtoldus                   101
Bertram: S. Bertichramnus                   102
Bertrand: S. Bertrandus                    103
S. Bertrandus                         103
S. Bertulfus                          99
S. Bertwinus                          99
Berwout: S. Bernulfus                     104
Bessel: S. Basolus                      105
Bessele: S. Basolus                      105
Bete: S. Beda, S. Betto                    87
Betjen: S. Elisabeth                     106
Betse: S. Beda, S. Betto                    87
Betske: S. Elisabeth                     106
S. Betto                            87
Beukel: S. Bucolus                      126
Beute: S. Bucolus                       126
Beuwe: S. Bucolus                       126
Byke: S. Begga                         89
S. Bilfridus                     92, 610, 613
S. Bilhildis                          93
Binke: S. Benno                        94
Binkes: Gesln.                         94
Binne: S. Benno                        94
Birde: S. Burchardus                     128
S. Birgitta                          107
Birgitte: S. Birgitta                     107
Bitter: S. Bodo                        125
Bitter: Gesln.                        125
Blaas: S. Blasius                       108
S. Blasius                          108
Blees: S. Blasius                       108
Bleike: S. Plechelmus                     109
S. Bobolinus                       117, 130
Bode: S. Bodo                         110
Bodert: S. Bodo                        110
Bodis: S. Bodo                        110
S. Bodo                       110, 111, 125
Bodse: S. Boso                        116
Boele: S. Bodo                        111
Boelen: Gesln.                        111
Boeles: Gesln.                        111
Boete: S. Bodo                        125
Boike: S. Boius                        112
Boite: S. Boius                        112
S. Boius                           112
Bojesen: Gesln.                        112
Boye: S. Boius                        112
Boysen: Gesln.                        112
Boke: S. Bucolus                       126
Bokel: S. Bucolus                       126
Bole: S. Bodo                         111
Bolke: S. Bodo                        111
Bolt: S. Baldus, S. Baldericus                 76
Bolte: S. Bodo                        111
Bon: Gesln.                          113
Bonarius: Gesln.                       113
Bone: S. Bonitus                       113
Bonefaas: S. Bonifatius                    114
Bonge: S. Bonitus                       113
S. Bonifatius                    114, 224, 869
S. Bonitus                        113, 615
S. Bonizella                       115, 616
Bonke: Gesln.                         113
Bonne: S. Bonizella                      115
Boon: S. Bonitus                       113
Boon: Gesln.                         113
Boonke: S. Bonitus                      113
Boonken: S. Bonizella                     115
Bonsen: S. Bonitus                      113
Bonte: S. Bonitus                       113
Bonte: Gesln.                         113
Bontsje: S. Bonizella                     115
S. Bonus                           615
Bor: Gesln.                          127
Borcherts: Gesln.                       127
Borger: S. Burchardus                     127
Borger: Gesln.                        127
Borre: S. Burchardus                     127
Borring: Gesln.                        127
Bos: S. Boso.                         116
Bos: Gesln.                          116
Bosje: S. Boso                        116
Bosman: Gesln.                        116
S. Boso                            116
Bossaart: S. Boso                       116
Bosschaart: S. Boso                      116
Bote: S. Bodo                         110
Botes: Gesln.                         110
Botsaart: S. Boso                       116
Boudaard: S. Baldus, S. Baldericus               76
Boudewyn: S. Balduinus               14 en blz. 22.
Bouke: S. Bobolinus                      117
Boukjen: S. Baldegundis                    85
Bout: S. Baldus, S. Baldericus                 76
Bouwe: S. Bobolinus                      117
Bouwen: S. Balduinus                      84
Bouwtjen: S. Baldegundis                    85
Braalt: S. Barrus                       81
Brand: S. Brandanus (Brendanus)                118
Brand: Gesln.                         118
Brandaan: S. Brandanus (Brendanus)              118
S. Brandanus                         118
Brandje; S. Brandanus (Brendanus)               118
Brands: Gesln.                        118
Brantjes: Gesln.                       118
Brecht (m.): S. Bertinus, S. Bertwinus, S. Bertulfus      99
Brecht: S. Lambertus                     460
Brechtjen: S. Birgitta                    107
Brechtland: S. Birgitta                    107
Breye: S. Birgitta                      107
S. Brendanus                         118
Brent: S. Brandanus (Brendanus)                118
Breunis: S. Bruno                       122
Breure: Gesln.                        119
Brigiet: S. Birgitta                     107
Brigitte: S. Birgitta                     107
Brita: S. Birgitta                      107
Broders: Gesln.                        119
Broederik: S. Brothenus                    119
Broer: S. Brothenus                      119
Broere: Gesln.                        119
Broers: Gesln.                        119
Brom: Gesln.                         124
Brommer: Gesln.                        124
Bronger: S. Bruno                       120
Brongers: Gesln.                       120
Broor: S. Brothenus                      119
Broos: S. Ambrosius                      121
S. Brothenus                         119
Bruin: S. Bruno                        122
Bruinis: S. Bruno                       122
Bruisse: S. Bruno                       123
Bruist: S. Bruno                       123
Bruistijn: S. Bruno                      123
Bruyn: Gesln.                         122
Bruystens: Gesln.                       123
Brum: S. Bruno                        124
Brummer: S. Bruno                       124
Brunger: S. Bruno                       120
Bruning: S. Bruno                       122
Bruning: Gesln.                        122
S. Bruno                    120, 122, 123, 124
Brunolt: Gesln.                        122
Bruntink: Gesln.                       122
Brusten: S. Bruno                       123
S. Bucolus                          126
Buck: Gesln.                         126
Buddo: S. Bodo                        125
Buddingh: Gesln.                       125
Buger: S. Bucolus                       126
Bugge: Gesln.                         126
S. Burchardus                      127, 128
Burchart: S. Burchardus                    127
Burde: S. Burchardus                     128
Bure: S. Burchardus                      127
Burgerman: Gesln.                       127
Burgers: Gesln.                        127
Burgje: S. Walburgis, S. Nothburga              129
Burke: S. Burchardus                     127
Bus: S. Boso                         116
Buse: S. Boso                         116
Busing: Gesln.                        116
Busje: S. Boso                        116
Buys: S. Boso                         116
Buys: Gesln.                         116
Butter: S. Bodo                        125
Buwe: S. Bobolinus                      130
Buwke: S. Bobolinus                      130C

S. Cadeoldus                    262, 773, 774
S. Caecilia                          131
S. Caideus                        264, 427
S. Caidocus                       264, 427
S. Camillus                          428
S. Carolus                          430
S. Caspar                           433
S. Cassericus                      432, 717
S. Catharina                       426, 434
Catriene                         blz. 22.
Cecieltjen: S. Caecilia                    131
Ceriel: S. Cyrillus                   135, 703
S. Chraudingus                        658
S. Christiana                         454
Zal. Christianus                     431, 453
S. Christina                       454, 736
S. Christophorus                       455
Cijffers: Gesln.                       725
S. Cyrillus                       132, 703
S. Clara                           439
S. Clodoaldus                         297
S. Coleta                           443
S. Colianus                          444
S. Colmannus                         445
S. Colmanus                          445
S. Columba                          168
S. Conradus                    441 en blz. 17.
S. Constans                          446
S. Constantia                         447
S. Cornelia                       435, 562
Cornelis                         blz. 22.
S. Cornelius                    435, 449, 786
S. Crispinus                         452
S. Cunera                           457
S. Cunigundis                         442
S. Cuno                         441, 456D

Daalmans: Gesln.                       749
Daam: S. Tammarus, S. Damianus                133
Daan: S. Danius                        134
Daatjen: S. Dada                       136
Daantjen: S. Tancha                      135
S. Dada                            136
Dade: S. Dathus                        137
S. Dado                            748
S. Dagaeus                          747
S. Dagarus                          754
S. Dagobertus                         747
S. Dalfinus                          749
Damiaan: S. Damianus                     133
S. Damianus                          133
Damme: S. Tammarus, S. Damianus                133
Dammes: S. Tammarus, S. Damianus               133
Dammes: Gesln.                        133
Damt: S. Tammarus, S. Damianus                133
Danel: S. Danius                       134
S. Danius                           134
Dankaart: S. Tanco                      138
Dankert: S. Tanco                       138
Date: S. Dathus                        137
S. Dathus                        137, 139
S. Davinus                          746
Debets: Gesln.                        757
Dedde: S. Dathus                       139
Dedjer: S. Dathus                       139
Deeltsje: S. Odilia                      140
Deen: S. Dentlinus                      141
Deeris: S. Theodericus                    142
S. Dega                            747
Degen: Gesln.                         152
Deitse: S. Dathus                       139
Deke: S. Teocus                        151
Dekens: Gesln.                        151
Dekken: S. Teocus                       151
Deliaantje: S. Odilia                    140
Dene: S. Dentlinus                      141
S. Dentlinus                         141
Dere: S. Theodericus                     142
Derk: S. Theodericus                     146
Derre: S. Ternus                       143
Detlef: S. Theodulfus                     157
Dibberich: S. Thiadildis                   144
Dibbels: Gesln.                        757
Dibbet: S. Theobaldus                     757
Dibbits: Gesln.                        757
Didmer: S. Thetmarus                     145
Diebrechjen: S. Thiadildis                  144
Diede: S. Theodardus                     147
Diederik: S. Theodericus              146 en blz. 22.
Diedert: S. Theodardus                    147
Diedsen: S. Disibodus                     149
Dieduwe: S. Thiadildis                    150
Diekes: Gesln.                        151
Diekman: Gesln.                        151
Dielis: S. Tilbertus                     154
Dielke: S. Odilia                       140
Diemer: S. Thetmarus                     145
Diemers: Gesln.                        145
Dientjen: S. Theonilla               148 en blz. 25.
Dieters: Gesln.                        147
Dieuwer: S. Thiadildis                    150
Dieuwke: S. Thiadildis                    150
Dievertjen: S. Thiadildis                   150
Digge: S. Teocus                       151
S. Digna                           153
Dignum (m.): S. Tigernacus                  152
Dignum (vr.): S. Digna                    153
S. Dympna                           155
Dike: S. Teocus                        151
Dilke: S. Tilbertus                      154
Dille: S. Tilbertus                      154
Dimfne: S. Dympna                       155
Dingeman: S. Tigernacus                    152
Dingemans: Gesln.                       152
Dingene: S. Digna                       153
Dingenis: S. Tigernacus                    152
Dinger: S. Tigernacus                     152
Dingle: S. Tigernacus                     152
Dinglum: S. Tigernacus                    152
Dirk: S. Theodericus                146 en blz. 20.
S. Disibodus                         149
Ditjen: S. Thiadildis                     156
Ditlof: S. Theodulfus                     157
Ditsje: S. Thiadildis                     156
Djeurre: S. Theodericus                    142
Djille: S. Tilbertus                     154
Djoeke: S. Thiadildis                     150
Dobbe: S. Dubricius                      165
Dobbe: Gesln.                         165
S. Doda                            160
Dode: S. Dodo                         158
S. Dodo                            158
Zal. Dodo                           158
Doede: S. Dodo                        158
Doedes: Gesln.                        158
Doeke: S. Tugdualus                      159
Doekele: S. Tugdualus                     159
Doemen: Gesln.                        161
Doen: S. Donatianus                      163
Doetjen: S. Doda                       160
Doewe: S. Dubricius                      165
Doke: S. Dodo                         158
Doke: S. Tugdualus                      159
Dolf: S. Adolfus                        23
Doman: S. Domnolenus                     161
S. Dominicus                         547
Domis: S. Domitianus                     162
Domis: Gesln.                         162
S. Domitianus                         162
S. Domnolenus                      161, 765
S. Domnolus                          765
Domus: S. Domitianus                     162
S. Donatianus                         163
Donke: S. Donatianus                     163
Donne: S. Donatianus                     163
Dons: Gesln.                         163
Dood: Gesln.                         158
Door: S. Theodorus                      758
Doorke: S. Dorothea, S. Theodora               164
Doortjen: S. Dorothea, S. Theodora              164
Dorentsje; S. Dorothea, S. Theodora              164
S. Dorothea.                         164
Dotte: S. Dodo                        158
Doude: Gesln.                         165
Douke: S. Dodo                        158
Douwe: S. Dubricius                      165
Douwes: Gesln.                        165
Douwske: S. Columba                      168
Dreefs: S. Treverius                     166
Dreevsen: Gesln.                       166
Dreuw: S. Treverius                      166
Dreves: S. Treverius                     166
Drewes: S. Treverius                     166
Dries: S. Andreas                       47
Drieuwe: S. Treverius                     166
S. Drogo                           167
Droon: S. Drogo                        167
Dubbeld: Gesln.                        757
Dubbelt: S. Theobaldus                    757
S. Dubricius.                         165
Duifjen: S. Columba                      168
Duterd: S. Theodardus                     147
Duttsje: S. Doda                       160
Duurd: S. Theodardus                     147
Duurs: Gesln.                         147
Duuwke: S. Columba                      168E

Eabeltsje: S. Ebba                      169
S. Eadburga                          170
Eade: S. Etto, S. Eduardus                  172
S. Eadgitha                          218
S. Eadmundus                       175, 176
Eadske: S. Eadburga                      170
Eage: S. Agericus                       25
Eame: S. Emila (m.)                      200
Easse: S. Asaphus                       217
Eatske: Editha                        218
S. Ebba                         169, 209
Ebbert: S. Egbertus                      183
Ebbing: S. Ebbo, S. Eppo                   171
S. Ebbo                            171
Ebe: S. Ebbo, S. Eppo                     171
Ebeling: Gesln.                        171
Ebels: Gesln.                         171
Ebo: S. Ebbo, S. Eppo                     171
S. Ebregisus                         220
Eddo: S. Etto, S. Eduardus                  172
Ede: S. Etto, S. Eduardus                   172
Edel: S. Adalbertus                      173
Edel: Gesln.                         173
Edelhard: S. Adelardus                     19
Edeling: S. Adalbertus                    173
Eden: Gesln.                         172
Edgar: S. Edgarus                       174
S. Edgarus                          174
Edger: S. Edgarus                       174
S. Editha                           218
Edmond: S. Eadmundus                     175
Edmund: S. Eadmundus                     175
Edou: S. Eadburga                       170
Edsart: S. Edmundus, S. Eduardus               176
Edse: S. Edmundus, S. Eduardus                176
Edsen: Gesln.                         172
Edser: S. Edmundus, S. Eduardus                176
Edsger: S. Edmundus, S. Eduardus               176
S. Eduardus                  172, 176, 177, 833
Eduwaart: S. Eduardus                     177
Edwart: S. Eduardus                      177
Eefjen: S. Ava                         68
Eefke: S. Ava                         68
Eegje: S. Agia                         1
Zal. Eelco                          178
Eelke: S. Agilolfus, Zal. Eelco                178
Eelkje: S. Agilberta                     179
Eeltjen: S. Aleydis                      22
Eeltjes: Gesln.                        198
Eeltsje: S. Hiltrudis                     343
Eemken: S. Ama                         9
Een: S. Anno                          10
Eenke: E. Enna                        205
Eenskje: S. Anna                        11
Eerd: S. Hartwicus                      180
Eerde: S. Hartwicus                      180
Eerke (m.): S. Eric, S. Erkembodo               212
Eerke (vr.): S. Erendrudis                  181
Eertje: S. Erendrudis                     181
Eesge: S. Eskillus                      182
Eesger: S. Eskillus                      182
Eeuwe: S. Eobanus, S. Evingus                 223
Eeuwens: Gesln.                        223
Eg: Gesln.                          183
Egbert: S. Egbertus                      183
S. Egbertus                       183, 185
Ege: S. Agericus                        25
Ege: S. Egbertus                       183
Egele: S. Agilolfus                      184
Egger: S. Egbertus                      183
Eggerik: S. Egbertus                     183
Eggert: S. Egbertus                      183
Egges: Gesln.                         183
Eggink: Gesl.                         183
Eggo: S. Egbertus                       183
S. Egidius                          294
Egle: S. Agilolfus, Zal. Eelco                178
Egmond: S. Egbertus                      185
S. Egwinus                        186, 188
Eibert: S. Egbertus                      183
Eibert: S. Evrardus, S. Evermarus, S. Ebregisus       220
Eie: S. Egwinus                        186
Eilders: Gesln.                        193
Eile: S. Agilolfus, Zal. Eelco                178
Eilers: Gesln.                        193
Eilof: S. Agilolfus                      187
Eylaart: S. Aglibertus                    193
Eime: S. Emmerammus                      203
Eiold: S. Egwinus                       188
Eipjen: S. Ebba                        209
Eiske: S. Asaphus                       217
Eiso: Zal. Eiso                        189
Zal. Eiso                           189
Eke: (m.) S. Acca                       190
Eke: (vr.) Agia                         1
Ekke: S. Acca                         190
Eland: S. Adalbertus                      31
Elbert: S. Aglibertus                     191
Elbregje: S. Ethelburga                    192
Elbrig: S. Ethelburga                     192
Eldering: Gesln.                       193
Elders: Gesln.                        193
Eldert: S. Adelardus                      19
Eldert: S. Aglibertus                     193
Ele: S. Agilolfus, Zal. Eelco                 178
Elen: S. Hiltrudis                      343
S. Eleonora                          573
Elger: S. Agilolfus                      194
Elgering: Gesln.                       194
S. Eligius                          196
Eling: Gesln.                         195
Elirt: S. Aglibertus                     193
S. Elisabeth                    106, 197, 481
Elke: S. Hiltrudis                      343
Ellart: S. Adelardus                      19
Ellart: S. Aglibertus                     193
Elle: S. Agilus                        195
Elo: S. Agilus                        195
Eloy: S. Eligius                       196
Else: S. Agilus                        195
Elsen: Gesln.                         195
Elsjen: S. Elisabeth                     197
Elsken: S. Elisabeth                     197
Elte: S. Alto                         198
Ember: S. Emebertus, S. Emericus, S. Amor           199
Embert: S. Emebertus, S. Emericus, S. Amor          199
Embrecht: S. Emebertus, S. Emericus, S. Amor         199
Eme: S. Emmerammus                      203
S. Emebertus                         199
Emele: S. Emila (m.)                     200
Emerens: S. Ermelendis, S. Ermenilda             215
S. Emericus                          199
Emiel: S. Emilius                       201
S. Emila                           200
S. Emilius                          201
Emke (m.): S. Emila (m.)                   200
S. Emma                            204
Emmanuel: Zal. Emmanuel                    202
Zal. Emmanuel                         202
Emme (m.): S. Emmerammus                   203
Emme (vr.): S. Emma                      204
Emmen: S. Eadmundus                      175
Emmer: S. Emebertus, S. Emericus, S. Amor           199
Emmer: Gesln.                         199
S. Emmerammus                      203, 392
Emmerik: S. Emebertus, S. Emericus, S. Amor          199
Emmery: Gesln.                        199
Emond: S. Eadmundus                      175
Emond: S. Egbertus                      185
S. Endeus                           205
Ene: S. Anno                          10
Ene: (m.) S. Enna                       205
Engbert: S. Engelbertus                    206
Engel: S. Engelmundus, S. Engelbertus             207
S. Engelbertus                      206, 207
Engele: S. Engelmundus, S. Engelbertus            207
Engelientjen: S. Angela                    208
S. Engelmundus                        207
Engeltjen: S. Angela                     208
S. Enna                            205
Ente: S. Enna                         205
S. Eobanus                        219, 223
Eppink: Gesln.                        171
Epje: S. Ebba                         209
Epke: S. Ebbo, S. Eppo                    171
Eppens: Gesln.                        171
S. Eppo                            171
Erard: S. Herardus                      210
Ercks: Gesln.                         212
Ere: S. Erembertus                      211
S. Erembertus                         211
Erenbrecht: S. Erembertus                   211
S. Erendrudis                         181
S. Eric                            212
Erik: S. Eric, S. Erkembodo                  212
S. Erkembodo                         212
Erken: S. Erendrudis                     181
Erland: S. Harlindis                     213
Erm: S. Erminus                        214
Erman: Gesln.                         353
S. Ermelendis                         215
S. Ermenilda                         215
Ermgard: S. Ermelendis, S. Ermenilda             215
Ermiene: S. Ermelendis, S. Ermenilda             215
S. Erminus                          214
Ermpjen: S. Ermelendis, S. Ermenilda             215
Ermt: S. Erminus                       214
Ernest: S. Ernestus                      216
S. Ernestus                          216
Ernst: S. Ernestus                 216 en blz. 22.
Errit: S. Herardus                      210
Escherich: Gesln.                       182
Eske: S. Asaphus                       217
Eskes: Gesln.                      182, 217
S. Eskillus                          182
Esse: S. Asaphus                       217
Essink: Gesln.                        217
S. Ethelburga                         192
Etse: S. Etto, S. Eduardus                  172
Etsje: S. Editha                       218
Ette: S. Etto, S. Eduardus                  172
Eube: S. Eubertus, S. Eobanus                 219
S. Eubertus                          219
S. Euphemia                          231
Euse: S. Eubertus, S. Eobanus                 219
Everbert: S. Evrardus, S. Evermarus, S. Ebregisus       220
Everen: S. Evrardus, S. Evermarus, S. Ebregisus        220
S. Everildis                         221
S. Evermarus                         220
Evert                       220 en blz. 22.
Evertsje: S. Everildis                    221
Everwijn: S. Evrardus, S. Evermarus, S. Ebregisus       220
S. Evingus                          223
S. Evrardus                          220
Ewald: S. Ewaldus                       222
S. Ewaldus                          222
Ewart: S. Evrardus                      220
Ewe: S. Eobanus, S. Evingus                  223
Ewet: S. Ewaldus                       222
Ewold: S. Ewaldus                       222
Ewout: S. Ewaldus                       222F

Faas: S. Facius                        224
Faas: S. Bonifatius                      114
Faas: Gesln.                         224
S. Facius                           224
S. Fagnanus                       231, 232
S. Falco                         225, 806
Falk: S. Falco                        225
Falke: S. Falco                        225
Farailde: S. Pharaildis                    226
Fare: S. Faro                         227
S. Faro                            227
Fasen: Gesln.                         224
Fastert: Zal. Fastredus                    228
Zal. Fastredus                        228
Fechter: Gesln.                        807
Feemeken: S. Euphemia                     231
Feie: S. Fiecus                        229
Feie: Gesln.                         229
Feite: S. Fidolus                       235
Feken: S. Fiecus                       229
Fekke: S. Fiecus                       229
Fekken: Gesln.                        229
Felten: S. Philibertus                    230
Feltens: Gesln.                        230
Femke: S. Euphemia                      231
Femme: S. Fagnanus                      231
Femmetjen: S. Euphemia                    231
Fenne: S. Fagnanus                      232
Fennert: S. Fagnanus                     232
Ferd: S. Ferdinandus                     233
Ferdinand: S. Ferdinandus             233 en blz. 22.
S. Ferdinandus                        233
Fere: S. Ferreolus                      234
Ferens: Gesln.                        234
Ferk: S. Ferreolus                      234
Fernand: S. Ferdinandus              233 en blz. 22.
S. Ferreolus                         234
Fetse: S. Fidolus                       235
Fidde: S. Fidolus                       235
S. Fidolus                          235
Fie: S. Fidis, S. Sophia                   236
S. Fiecus                           229
Fietjen: S. Fidis, S. Sophia                 236
Fijtjen: S. Fidis, S. Sophia                 236
Fijken: S. Fidis, S. Sophia                  236
Fik: S. Fiecus, S. Victor                   229
Fik: Gesln.                          229
S. Filibertus                         237
Filip: S. Filibertus. S. Philippus              237
Filips: S. Filibertus, S. Philippus        237 en blz. 22.
Fimme: S. Fagnanus                      231
S. Finanus                          238
Finke: S. Finanus                       238
Finne: S. Fagnanus                      232
S. Firmina                          546
Fit: Gesln.                          235
S. Fledericus                         239
Flere: S. Fledericus                     239
Flerik: S. Fledericus                     239
Floor: S. Floribertus                     240
Floor: Gesln.                         240
Florens: S. Florentius (Florentinus)             240
S. Florentinus                        240
S. Florentius                         240
S. Floribertus                        240
S. Florina                          241
Floris: S. Floribertus                    240
Fobbe: Zal. Fulbertus, S. Volkerus              875
Fobbe: Gesln.                         875
Foekens: Gesln.                        243
Foekje:                            244
Florisken: S. Florina                     241
Fokeltsje:                          244
Fokke: S. Volkerus                      243
Fokking: Gesln.                        243
Fol: Gesln.                          243
Folbert: Zal. Fulbertus                    242
Folbrecht: Zal. Fulbertus                   242
S. Folcuinus                         245
Folken: S. Folcuinus                     245
Folker: S. Volkerus                243 en blz. 17.
Folkert: S. Volkerus                243 en blz. 17.
Folkje                            244
Folkou                            244
Folkwien: S. Folcuinus                    245
Folmer: S. Vulmarus                      246
Folpert: Zal. Fulbertus                    242
Fonger                            247
Foort: S. Fortis                       248
Fop: Zal. Fulbertus, S. Volkerus               875
Foppe: Zal. Fulbertus, S. Volkerus              875
Foppe: Gesln.                         875
Former: S. Fromundus                     249
Formert: S. Fromundus                     249
S. Fortis                           248
S. Francisca                         251
S. Franciscus                         250
Frank: S. Franciscus                250 en blz. 22.
Frans: S. Franciscus              250 en blz. 20, 22.
Fransjen: S. Francia, S. Francisca              251
Frede: S. Fridolinus, S. Fredegandus             252
S. Fredegandus                        252
S. Fredericus                      253, 254
Frederik: S. Fredericus              253 en blz. 22.
Free: S. Fridolinus, S. Fredegandus              252
Freek: S. Fregorius, Zal. Freico, S. Fredericus        254
Freekjen: S. Fridiswida                    255
Freer: S. Fredericus                     253
Freerk: S. Fredericus                     253
Freerkje: S. Fridiswida                    255
Zal. Freico                          254
Frer: S. Fredericus                      253
Frerken: Gesln.                        253
Fres: S. Frisius                       256
S. Fridiswida                         255
S. Fridolinus                         252
Fridolijn: S. Fridolinus                   251
Fridse: S. Fridolinus                     252
Frie: S. Fridolinus, S. Fredegandus              252
Friede: S. Fridolinus                     252
Friens: S. Frisius                      256
Friens: S. Amicus                       812
Friese: S. Frisius                      256
Friesger: S. Frisius                     256
S. Frisius                          256
Friso: S. Frisius                       256
Frits: S. Fridolinus                252 en blz. 22.
Fritsen: Gesln.                        252
Frode: S. Prudentia                      257
Froene: S. Verona                       259
S. Fromundus                         249
Frone (m.): S. Veronus                    258
Frone (vr.): S. Verona                    259
Fronica                            259
Fronica: Veronica                       259
Zal. Fulbertus                      242, 875
Fulp: Zal. Fulbertus                     242G

Gaaf: S. Gaufridus                      260
Gaard: S. Gradulfus                      263
Gaart: S. Gerardus                      282
Gabbe: S. Gabinus                       261
Gabe: S. Gabinus                       261
S. Gabinus                        261, 772
Gade: S. Cadeoldus                      262
Gadert: S. Gradulfus                     263
Gaike: S. Caideus                       264
Gaitse: S. Caideus                      264
Gale: S. Gallanus                       265
Galein: S. Gislenus                      276
Gales: Gesln.                         265
Galijn: Gesln.                        276
Galke: S. Gallanus                      265
S. Gallanus                       265, 775
S. Gamaris                          776
S. Gamelbertus                        401
S. Gandinus                          429
Gangelof: S. Gangulfus                    266
Gangolf: S. Gangulfus                266 en blz. 8.
Gangslofs: Gesln.                       266
Gangulf: S. Gangulfus                266 en blz. 8.
S. Gangulfus                         266
S. Garibaldus                         404
Garjeanne: Gesln. (?)                     267
Gartjan                            267
S. Gaudola                          310
S. Gaufridus                         260
S. Gaugericus                      268, 787
S. Gausbertus                         433
Gauwe: S. Gaugericus                     268
Gauwkje: S. Gavina                      269
S. Gauzlinus                         309
S. Gavina                           269
S. Gebedrudis                    271, 410, 782
S. Gebehardus                    270, 409, 778
Gebhard: Gesln.                        270
Gebke (m.): S. Gebhardus                   270
Gebke (vr.): S. Gebedrudis                  271
Geen: S. Genebaudus                      272
Geenen: Gesln.                        272
Geerdink: Gesln.                       282
Geerink: Gesln.                        282
Geerken: S. Gertrudis                     273
Geerlof: S. Gerulfus                     288
Geert: S. Gerardus                      282
Geerte: S. Gertrudis                273 en blz. 22.
Geertjen: S. Gertrudis                    273
Geertrui: S. Gertrudis                    273
Geertruide: S. Gertrudis              273 en blz. 22.
Geesjen: S. Ghiselindis, S. Gisleidis             274
Geesken: S. Ghiselindis, S. Gisleidis             274
Geeuwke: S. Gaugericus                    268
Geil: S. Gilbertus                      278
Geisken: S. Ghiselindis, S. Gisleidis             274
Geld: S. Gildardus                      275
Getse: S. Gezzelinus
Gelder: S. Gildardus                     275
Geldert: S. Gildardus                     275
Gelein: S. Gislenus                      276
Gelein: Gesln.                        276
Gelf: S. Gilbertus                      277
Gelke: S. Gallanus                      265
Gelke: S. Gilbertus                      278
Gelle: S. Gilbertus                      278
Gelmer: S. Gislemerius                    279
Gelske: S. Ghiselindis, S. Gisleidis             274
Gemke (m.) S. Gemmulus                    281
Gemke (vr.) S. Gemma                     280
S. Gemma                           280
Gemme: S. Gemmulus                      281
S. Gemmulus                     281, 407, 781
S. Genebaudus                         272
S. Genovefa                       408, 437
Gepke (m.) S. Gebhardus                    270
Gepke: S. Gebedrudis                     270
Gerard: S. Gerardus                      282
S. Gerardus                       282, 779
Gerben: S. Gerebernus                     283
Gerbert: S. Gerebernus, Zal. Gerbrandus            283
Gerbrand: Z. Gerbrandus                    283
Zal. Gerbrandus                        283
Gerbren: S. Gerebernus                    283
Gerbrig: S. Gertrudis                     284
Gere: S. Gerardus                       282
S. Gerebernus                         283
Gerekink: Gesln.                       285
S. Gericus                        285, 783
S. Gerinus                          451
Gerke: S. Guericus (Gericus)                 285
Gerlach: S. Gerlacus                     286
S. Gerlacus                       286, 313
Gerlantsje: S. Gertrudis                   287
Gerlif: S. Gerulfus                      288
Gerlof: S. Gerulfus                      288
Germ: S. Germerius, S. Germanus                289
German: S. Germerius, S. Germerius              289
S. Germanus                          289
Germen: S. Germanus, S. Germerius               289
S. Germerius                         289
S. Geroldus                          290
Gerolt: S. Geroldus                      290
Gerrelts: Gesln.                       290
Gerrik: S. Guericus (Gericus)                 285
Gerrit: S. Gerardus                      282
S. Gertrudis               273, 284, 287, 770, 780
S. Gerulfus                          288
S. Gervasius                         411
S. Gervinus                          411
Gerwert: S. Gerebernus, Zal. Gerbrandus            283
Getse: S. Gezzelinus (Gitzilinus)               291
Geurik: S. Guericus (Gericus)                 285
Geurt: S. Godehardus                     300
Geurtjen: S. Godeberta                    292
S. Gezzelinus                      291, 788
Giele: S. Gilbertus                      293
Gijs: S. Gislebertus (Gilbertus)          295 en blz. 10.
Gijsbert: S. Gislebertus (Gilbertus)      295 en blz. 10, 22.
Gijsjen: S. Ghiselindis, S. Gisleidis             274
Gilbert: S. Gilbertus               293 en blz. 10.
S. Gilbertus       277, 278, 293, 294, 295, 406 en blz. 10.
Gilbrand: S. Gilbertus                    293
S. Gildardus                       275, 296
S. Gilduinus                         296
Gilein: S. Gislenus                      276
Giljam: S. Guilielmus                     864
Gilles: S. Gilbertus, S. Egidius               294
Gillibaert: Gesln.                      293
Gillis: S. Gilbertus, S. Egidius               294
Giltjes: Gesln.                        296
S. Gindeus                          459
Gisbert: S. Gislebertus (Gilbertus)        295 en blz. 10.
Gise: S. Gislebertus (Gilbertus)          295 en blz. 10.
S. Giselindis                      274, 414
S. Gislebertus                   295 en blz. 10.
S. Gisleidis                         274
S. Gislemerius                        279
S. Gislenus                          276
S. Gitzelinus (Gezzelinus)             291, 413, 788
Gjalt: S. Gilduinus, S. Gildardus               296
Gjelt: S. Gilduinus, S. Gildardus               296
Gjolt: S. Gilduinus, S. Gildardus               296
Glaudi: S. Clodoaldus                     297
Glijn: S. Gislenus                      276
S. Glodesindis                        711
Gloudi: S. Clodoaldus                     297
S. Gobanus                          298
Gobel: S. Gobanus                       298
Gobert: S. Gobertus                      299
S. Gobertus                     299, 415, 440
Godard: S. Godehardus                     300
S. Godeberta                         292
S. Godefridus                         304
S. Godehardus                      300, 302
S. Godeleva                          301
Godelieve: S. Godeleva                    301
S. Godescalcus                        688
Godeward: S. Godehardus                    302
Godewijn: S. Godwinus                     303
Godfried: S. Godefridus              304 en blz. 22.
S. Godo                            312
S. Godscalcus                         305
Godschalk: S. Godscalcus                   305
S. Godwinus                          303
Goebel: S. Gobanus                      298
Goedel: S. Gudila (Gudula)                  306
Goedele: S. Gudila (Gudula)                  306
Goele: S. Gudila (Gudula)                   306
Goerd: S. Godehardus                     300
Goetse: S. Gudwalus                      307
Goffert: S. Godefridus                    304
Goffe: S. Godefridus                     304
Gokke: S. Gaugericus                     268
Gommer: S. Gummarus                      308
Gomme: S. Gummarus                      308
Gompertz: Gesln.                       308
Gomprecht: S. Gummarus                    308
Gonde: S. Aldegundis                      40
S. Gondulfus                         316
Gonne: S. Gondulfus                      316
Goof: S. Godefridus                      304
Gooye: S. Gauzlinus                      309
Gooike: S. Gauzlinus                     309
Gooitse: S. Gauzlinus                     309
Gooitske: S. Gaudola                     310
Goolken: S. Godeleva                     301
Gooltjen: S. Gudila (Gudula)                 306
Goris: S. Jorius, S. Georgius, S. Gregorius          421
Gorrit: S. Gerardus                      282
Goseling: Gesln.                       311
Gosen: S. Gosselinus                     311
Gosens: Gesln.                        448
Goslik: S. Gosselinus                     311
Gosling: S. Gosselinus                    311
Gosse: S. Gosselinus                     311
S. Gosselinus                         311
S. Goswinus                       311, 448
Gotte: S. Godo                        312
Goudjen: S. Gudila (Gudula)                  306
Goukes: Gesln.                        268
Gouw: S. Godehardus                      302
Gouwe: S. Gaugericus                     268
Gouwert: S. Godehardus                    302
Govert: S. Godefridus               304 en blz. 22.
Gozewijn: S. Goswinus                     311
Graald: S. Gerlacus                      313
Graats: S. Gerardus                      282
S. Gradulfus                       263, 771
Grate: S. Gradulfus                      263
Greault: S. Geroldus                     290
Greeld: S. Gerlacus                      313
Gretske: S. Margarita                     523
Greuld: S. Gerlacus                      313
Greult: S. Geroldus                      290
Gribbert: S. Grimoaldus                    314
Grietjen: S. Margarita                    523
Grim: Gesln.                         314
Grimbert: S. Grimoaldus                    314
Grimme: S. Grimoaldus                     314
Grimmert: S. Grimoaldus                    314
S. Grimoaldus                         314
S. Gudila                           306
S. Gudula                           306
S. Gudwalus                          307
S. Guericus                     285, 848, 855
S. Guibertus                         856
S. Guido                           873
Guyleken: S. Gudila (Gudula)                 306
S. Guilielmus                         864
S. Guisbertus                         871
Gumbert: S. Gumbertus                     315
S. Gumbertus                         315
S. Gummarus                       308, 789
Gumpert: S. Gumbertus                     315
S. Gundeharus                         317
Gunne: S. Gondulfus                      316
Gunning: Gesln.                        316
Gunst: Gesln.                         316
Gunter: S. Guntherus, S. Gundeharus              317
S. Guntherus                         317
Gust: S. Augustinus                      318
Gustaaf: S. Augustinus                    318
S. Guthagonus                         319
Gutke: S. Guthagonus                     319
Gutte: S. Guthagonus                     319
Gutteling: Gesln.                       319
Guurt: S. Godehardus                     300
Guurtjen: S. Godeberta                    292H

Haan: S. Anno                         320
Haanraads: Gesln.                       320
Haans: S. Anno                        320
Haans: Gesln.                         320
Haantjes: Gesln.                       320
Haarke: S. Herardus                      210
Haarm: Zal. Hermannus                     353
Haas: S. Joannes                       321
Haasjen: Zal. Haseka                     322
Haasken: Zal. Haseka                     322
Habertz: Gesln.                        338
Habets: Gesln.                        338
S. Hadelinus                         335
S. Hadeloga                          358
Hadewig: S. Hedwigis                     323
Hadewy: S. Hedwigis                      323
Hadewijn: S. Hadoindus                    324
Haetsje: S. Hedwigis                     323
Hagen: S. Hagnas                       325
S. Hagnas                           325
Haije: S. Haketus                       326
Haytse: S. Hathewulfus                    327
Haytso: S. Hathewulfus                    327
Haike: S. Haketus                       326
Haites: Gesln.                        327
Hake: S. Haketus                       328
Hakke: S. Haketus                       328
Hakke: Gesln.                         328
Hakkeling: Gesln.                       328
Haket: Gesln.                         326
S. Haketus                        326, 328
Halbe: S. Halilulfus                     329
Halewijn: Gesln.                        3
S. Halilulfus                      329, 330
Halle: S. Halilulfus                     330
Ham: Gesln.                          331
Hamer: Gesln.                         331
Hamke: S. Hamundus                      331
Hammer: Gesln.                        331
Hammo: S. Hamundus                      331
S. Hamundus                          331
Han: S. Anno, S. Joannes                   332
Han: Gesln.                          332
Hanke: S. Anno                        332
Hanne (m.): S. Anno                      332
Hanne (vr.): S. Joanna                    333
Hannes: S. Joannes                      321
Hans: S. Anno, S. Joannes                   332
Hanse: S. Anno                        332
Hansen: Gesln.                        332
Hansjen: S. Joanna                      333
Hansken: S. Joanna                      333
Hantje: S. Anno                        332
Hare: S. Herardus                       210
Haring: S. Heribertus                     340
Haring: Gesln.                        340
S. Harlindis                         213
Harmen: Zal. Hermannus                    353
Harpert: S. Heribertus                    351
Hartger: S. Hartwicus                     334
Hartman: S. Hartwicus                     334
Hartman: Gesln.                     180, 334
Hartog: S. Hartwicus                     334
Hartogh: Gesln.                        334
Hartsen: S. Hartwicus                     334
S. Hartwicus                     13, 180, 334
Hase: Gesln.                         321
Zal. Haseka                          322
Hate: S. Hathebrandus, S. Hathewulfus, S. Hadelinus      335
S. Hathebrandus                        335
S. Hathewulfus                    23, 327, 335
Hatte: S. Hathebrandus, S. Hathewulfus, S. Hadelinus     335
Hathem: S. Hathebrandus, S. Hathewulfus, S. Hadelinus     335
Hauke: S. Hucbertus                      336
Haukje: S. Hugolina                      337
Hauwert: S. Hucbertus                     337
Havekes: Gesln.                        336
Havik: S. Hucbertus                      336
Hazeman: Gesln.                        321
Heabele: S. Hebertus                     338
Heare: S. Heribertus                     340
Hebbe: S. Hebertus                      338
Hebe: S. Hebertus                       338
S. Hebertus                          338
S. Hedda                      339, 345, 359
Hedde: S. Hedda                        359
Hederik: Gesln.                        339
S. Hedwigis                     323, 362, 370
Heeres: Gesln.                        340
Heerke: S. Heribertus                     340
Heerkens: Gesln.                       212
Heerkes: Gesln.                        340
Heert: S. Heribertus                     340
Heertjen: S. Herlindis                    341
Heije: S. Haketus                       326
Heije: Gesln.                         326
Heyligers: Gesln.                       342
Heilger: S. Helanus                      342
Heilke: S. Helanus                      342
Heiltjen: S. Hiltrudis                    343
Heilwig: S. Hiltrudis                     343
Heilzoete: S. Hiltrudis                    343
Heime: S. Heimeradus                     344
Heimen: S. Heimeradus                     344
S. Heimeradus                         344
Heimerik: S. Emebertus, S. Emericus, S. Amor         199
Heimes: Gesln.                        344
Hein: S. Henricus                       350
S. Heyna                           349
Heynis: Gesln.                        350
Heintjen: S. Heyna                      349
Heite: S. Hedda                        345
Heiting: Gesln.                        345
Heito: S. Hedda                        345
S. Helanus                        342, 357
Helbe: S. Halilulfus                     329
S. Helbianus                         347
S. Heldemarus                         346
Heldolf: S. Helanus                      342
S. Helena                           469
Hellegers: Gesln.                       342
Helm: S. Wilhelmus                      864
Helmer: S. Heldemarus                     346
Helmering: Gesln.                       347
Helmers: Gesln.                        347
Helmich: S. Heldemarus                    347
Helming: Gesln.                        347
Helper: S. Helbianus                     348
Helper: Gesln.                        348
Hemke (m.): S. Hamundus                    331
Hemke (vr.): S. Hemme                     349
Hemkes: Gesln.                        344
Hemkje: S. Hemma                       349
S. Hemma                           349
Hemme: S. Himelinus                      369
Hendrik: S. Henricus               350 en blz. 22.
Hendrikjen: S. Heyna                     349
Henke: S. Henricus                      350
Henkes: Gesln.                        350
Henne: S. Henricus                      350
S. Henricus                          350
Hens: Gesln.                         350
Hense: S. Henricus                      350
Hensen: Gesln.                        350
Hente: S. Henricus                      350
S. Herardus                          210
Herbern: S. Heribertus                    351
Herbers: Gesln.                        351
Herbert: S. Heribertus                    351
Herbrand: S. Heribertus                    351
Herckenrath: Gesln.                      212
Hereman: Zal. Hermannus                    353
Zal. Hereswit                         355
S. Heribertus                      340, 351
Hering: S. Heribertus                     340
Hering: Gesln.                        340
S. Herinus                          354
Herke: S. Eric, S. Erkembodo                 212
Herke: S. Herulfus                      352
S. Herlindis                       14, 341
Herm: Zal. Hermannus                     353
Herman: Zal. Hermannus               353 en blz. 22.
Zal. Hermannus                        353
Hermiene: S. Ermelendis, S. Ermenilda             215
Herne: S. Herinus                       354
Herrent: S. Herinus                      354
Hertig: S. Hartwicus                     334
Hertsen: S. Hartwicus                     334
Hertsje: Zal. Hereswit                    355
S. Herulfus                          352
S. Herwaldus                         356
Herwig: S. Herwaldus                     356
Hesemans: Gesln.                       321
Hesling: S. Helanus                      357
Hesse: S. Helanus                       357
Hessel: S. Helanus                      357
Hesseling: Gesln.                       357
Hessels: Gesln.                        357
Hetse: S. Hedda                        359
Hetsje: S. Hadeloga                      358
Hetske: S. Hadeloga                      358
Hette: S. Hedda                        359
Heus: S. Uzanus                        360
Heus: Gesln.                         360
Heussen: S. Uzanus                      360
Hibbert: S. Hildebertus                    364
Hidde: S. Hidulfus                      361
Hidke: S. Hedwigis                      362
Hidtsje: S. Hedwigis                     362
S. Hidulfus                          361
Hielkje: S. Hiltrudis                     343
Hiere: S. Iero                        363
Hijltjen: S. Hildegardis, S. Hiltrudis            368
Hikke: S. Hildegardis, S. Hiltrudis              368
Hilbert: S. Hildebertus                    364
S. Hildebertus                      364, 391
Hildebrand: S. Hildebrandus                  366
S. Hildebrandus                        366
S. Hildegardis                        368
S. Hildegundis                        367
S. Hildegrimus                        365
Hildert: S. Hilduardus, S. Hildegrimus            365
S. Hilduardus                         365
Hilkje: S. Hildegundis                    367
Hilkje: S. Hildegardis, S. Hiltrudis             368
Hille (m.): S. Hildebertus                  364
Hille (vr.): S. Hildegundis                  367
Hillebrand: S. Hildebrandus                  366
Hillegeer: Gesln.                       342
Hillegers: Gesln.                       342
Hillegonde: S. Hildegundis                  367
Hillen: Gesln.                        364
Hilletjen: S. Hildegundis                   367
Hilletjen: S. Hildegardis, S. Hiltrudis            368
Hilme: S. Himelinus                      369
S. Hiltrudis                       343, 368
S. Himelinus                         369
Himen: S. Hemma                        348
Hinke: S. Henricus                      350
S. Hippolytus                         614
Hiskje: S. Hedwigis                      370
Hitte: S. Hidulfus                      361
Hobbe: S. Hucbertus, S. Hubertus               371
Hoek: Gesln.                         372
Hoeke: S. Hugo                        372
Hoite: S. Hotgerus                      377
Hokke: S. Hugo                        372
Holke: S. Hugolinus                      373
Holle: S. Hugolinus                      373
Holst: S. Hugolinus                      373
Homme: S. Homobonus                      374
Hommes: Gesln.                        374
S. Homobonus                         374
Hoosemans: Gesln.                       377
Hopke: S. Hucbertus, S. Hubertus               371
Hoppe: S. Hucbertus, S. Hubertus               371
Hoppe: Gesln.                         371
Hopper: S. Hucbertus, S. Hubertus               371
Hoppers: Gesln.                        371
S. Hor                            375
S. Hordeonius                         376
Horne: S. Hor                         375
Hortse: S. Hordeonius                     376
Hosman: Gesln.                        377
S. Hotgerus                          377
Hotse: S. Hotgerus                      377
Hotte: S. Hotgerus                      377
Houke: S. Hugo                        372
Houwe: S. Hugo                        372
Houwen: S. Hubertus                      378
Hubert: S. Hubertus                      378
Hubertsje: S. Hugolina                    379
S. Hubertus                          371
Hubrecht: S. Hubertus                     378
S. Hucbertus                       336, 371
S. Hugo                    372, 378, 380, 792
S. Hugolina                     337, 379, 381
S. Hugolinus                         373
Huib: S. Hubertus                       378
Huibert: S. Hubertus                378 en blz. 22.
Huibjen: S. Hugolina                     379
Huig: S. Hugo                         380
Huigjen: S. Hugolina                     381
Huyskes: Gesln.                        360
Humbert: S. Humbertus                     382
S. Humbertus                         382
Hume: S. Homobonus                      374
Hume: S. Humbertus                      382
Hune: S. Hungerus, S. Hunfridus                383
S. Hunfridus                         383
Hunfried: S. Hunfridus                    383
S. Hungerus                          383
Hunte: S. Hungerus, S. Hunfridus               383
S. Husandus                          360
Husing: Gesln.                        360


I

S. Ibarus                           384
Ibbe: S. Ibarus                        384
Ibe: S. Ibarus                        384
Ibele: S. Ibarus                       384
Ibels: Gesln.                         384
Ibeltsje: S. Ebba                       209
Ide: (m.) S. Itherius                     385
Ide: (vr.) S. Itta, S. Itisberga               386
Ides: Gesln.                         385
Idsert: S. Itherius                      385
Idsing: Gesln.                        385
Idske: (m.): S. Itherius                   385
Idske: (vr.): S. Itta, S. Itisberga              386
Ief: S. Ivo                          387
Iefke: S. Ivetta                       388
Iepkje: S. Ebba                        209
S. Iero                            363
Ifke: S. Ivetta                        388
Ige: S. Igomonus                       389
Igeraan: S. Igomonus                     389
Igesz: Gesln.                         389
S. Ignatius                          557
S. Igomonus                          389
Igram: S. Igomonus                      389
IJsbrand: S. Isfridus                     396
Ike: S. Igomonus                       389
Iken: S. Itta, S. Itisberga                  386
Ile: S. Illehere                       390
Ilke: S. Illehere                       390
Ille: S. Hildebertus                     391
Illebrecht: S. Hildebertus                  391
S. Illehere                          390
Illige: S. Hildegardis, S. Hiltrudis             368
Ilsing: S. Illehere                      390
Iman: S. Imarius, S. Emmerammus                392
S. Imarius                          392
Imbert: S. Imarius, S. Emmerammus               392
Ime: S. Imarius                        392
S. Imelda                           393
Imeltjen: S. Imelda                      393
Imke: S. Imarius, S. Emmerammus                392
Imkje: S. Imelda                       393
Immetjen: S. Imelda                      393
Immigje: S. Imelda                      393
Imming: Gesln.                        392
S. Ina (m.)                          394
S. Inanus                           394
Ine: S. Ina, S. Inanus                    394
Ingel: S. Ina, S. Inanus                   394
Inse: S. Ina, S. Inanus                    394
Inte: S. Ina, S. Inanus                    394
Ipe: S. Ibarus                        384
Ipke: S. Ibarus                        384
Irmgard: S. Irmgardis                     395
S. Irmgardis                         395
Isabella: S. Elisabeth                    481
Isbert: S. Isfridus                      396
Isbrand: S. Isfridus                     396
Ise: S. Isfridus                       396
Isenoud: S. Isfridus                     396
S. Isfridus                          396
Isfried: S. Isfridus                     396
S. Itherius                          385
S. Itisberga                       386, 397
Itisberge: S. Itisberga                    397
Itjen: S. Itta, S. Itisberga                 386
Itse: S. Itherius                       385
S. Itta                            386
Itte: S. Itta, S. Itisberga                  386
Ivetken: S. Ivetta                      388
S. Ivetta                           388
Ivo: S. Ivo                          387
S. Ivo                            387J

Jaantjen: S. Joanna                      398
   (S. Adrianus)                       24
Jaap: S. Jacobus                  399 en blz. 26.
Jacob: S. Jacobus                 399 en blz. 22.
S. Jacobus                     399, 400, 448
Jakkele: S. Jacobus                      400
Jakles: Gesln.                        400
Jalke: S. Jacobus                       400
Jalle: S. Jacobus                       400
Jamme: S. Gamelbertus                     401
Jan: S. Joannes                402 en blz. 18, 22.
Janke: S. Joannes                       402
Janne (m.): S. Joannes                    402
Janne (vr.): S. Joanna                    398
Janneken: S. Joanna                      398
Jannes: S. Joannes                      402
Jannetjen: S. Joanna                     398
Jannigje: S. Joanna                      398
Jantis: S. Jan Baptist                    403
Japik: S. Jacobus                       399
Jappen: S. Jacobus                      399
Jare: S. Garibaldus                      404
Jarig: S. Garibaldus                     404
Jarigse: Gesln.                        404
Jaring: S. Garibaldus                     404
Jasper: S. Gausbertus, S. Caspar          433 en blz. 22.
Jeen: S. Gemmulus                       407
Jefke: S. Gebedrudis                     410
Jeil: S. Gilbertus, S. Joannes                294
Jeil: S. Joannes                       405
Jekke: S. Jacobus                       400
Jelbout: S. Gilbertus                     406
Jelger: S. Gilbertus                     406
Jelle: S. Gilbertus                      406
Jelmer: S. Gilbertus                     406
Jelte: S. Gilbertus                      406
Jemme: S. Gemmulus                      407
Jenke: S. Gemmulus                      407
Jenne (m.): S. Gemmulus                   407
Jenne (vr.): S. Genovefa                   437
Jenneken: S. Genovefa                     437
Jenneken: S. Joanna                      398
Jennevieve: S. Genovefa                    408
Jente: S. Gemmulus                      407
Jepe: S. Gebehardus                      409
Jepke: S. Gebedrudis                     410
Jerfaas: S. Gervasius                     411
Jeroen: S. Iero                  363 en blz. 22.
Jerre: S. Gervinus, S. Gervasius               411
Jetjen: S. Giselindis                     414
Jeuntjen: S. Junilla (Jonilla)                412
Jeupken                            418
Jiesk: S. Gitzilinus                     413
Jilbert: S. Gilbertus                     294
Jildert: S. Gilbertus                     294
Jilke: S. Gilbertus                      294
Jille: S. Gilbertus                      294
Jillis: S. Gilbertus, S. Egidius               294
Jilt: S. Gilbertus                      294
Jins: S. Gemmulus                       407
Jippe: S. Gebehardus                     409
Jisk: S. Gitzilinus                      413
Jitske: S. Giselindis                     414
S. Joachim                          416
S. Joanna                        333, 398
S. Joannes           294, 321, 332, 402, 403, 405, 831
Jobert: S. Gobertus                      299
Jobert: 415 = Gobert                     299
Jobjen                            418
Jochem: S. Joachim                      416
Joder: S. Jordanus                      420
Jodsert: S. Judocus                      424
Johan: S. Joannes                       402
Jolke: S. Gilbertus                      406
Jolle: S. Gilbertus                      406
Jonge: S. Junianus                      417
Jongmans: Gesln.                       417
Joon: S. Junianus                       417
Joop: S. Joseph                        418
Joopjen                            418
Joord: S. Jordanus                      420
Jooren: Gesln.                        421
Joos: S. Justus                        419
Joost: S. Justus                  419 en blz. 22.
Jordaan: S. Jordanus                     420
S. Jordanus                          420
Jorden: S. Jordanus                      420
Jorink: Gesln.                        421
Joris: S. Jorius, S. Georgius, S. Gregorius          421
S. Jorius                           421
Jorke: S. Jorius, S. Georgius, S. Gregorius          421
Jorre: S. Jorius, S. Georgius, S. Gregorius          421
Jorrit: S. Jorius, S. Georgius, S. Gregorius         421
Joscelin: Gesln.                       311
S. Joscio                           422
Josse: S. Joscio, S. Judocus                 422
Jote: S. Jutta                        425
Jotse: S. Joscio                       422
Jotte: S. Joscio                       422
Jouke: S. Ivo                         387
Jouke: S. Judocus                       424
Jourik: S. Jorius, S. Georgius, S. Gregorius         431
Jouw: S. Ivo                         387
Judigje: S. Jutta, S. Judita                 425
S. Judocus                        422, 424
Juytken: S. Jutta, S. Judita                 425
Jukke: S. Ivo                         387
Jukke: S. Judocus                       424
S. Julianus                          423
Julle: S. Julianus                      423
S. Junianus                          417
S. Junilla                          412
Jurgen: S. Jorius, S. Georgius, S. Gregorius         421
Jurgens: Gesln.                        421
Jurjen: S. Jordanus                      420
Jurriaan: S. Jordanus                     420
S. Justus                           419
S. Jutta                           425
Jutte: Gesln.                         424
Jutjen: S. Jutta, S. Judita                  425
Jutte: S. Judocus                       424
Juw: S. Ivo                          387K

Kaatjen: S. Catharina                     426
Kaei: S. Caideus (Caidocus)                  427
Kalle: S. Catharina                      426
Kalleken: S. Catharina                    426
Kamiel: S. Camillus                      428
Kampe: S. Gemmulus                      281
Kanke: S. Gangulfus                      266
Kanter: S. Gandinus                      429
Kantert: S. Gandinus                     429
Karel: S. Carolus, Eerb. Karloman         430 en blz. 22.
Karijn: S. Gerinus, S. Quirinus                451
Eerb. Karloman                        430
Kars: Zal. Christianus                    431
Karsjes: Gesln.                        431
Karsten: Z. Christianus                    431
Karstjen: S. Christina                    454
Kas: S. Cassericus                      432
Kase: S. Cassericus                      432
Kaseke: S. Cassericus                     432
Kasper: S. Gausbertus, S. Caspar          433 en blz. 22.
Katriene: S. Catharina                    434
Katrijn: S. Catharina                     434
Kazijn: S. Cassericus                     432
Kees: S. Cornelius                    435, 449
Keetjen: S. Cornelia                   435, 562
Keetell: Gesln.                        435
Kei: S. Caideus (Caidocus)                  427
Kempe: S. Gemmulus                      281
Kene: S. Kennanus, S. Cannicus                436
S. Kennanus                          436
Kenne: S. Kennanus, S. Cannicus                436
Kenou: S. Genovefa                      437
Kenske: S. Genovefa                      437
Kerspijn: S. Crispinus                    452
Kerst: Zal. Christianus                    431
Kerstant: Z. Christianus                   431
Ketel: Gesln.                         435
Keub: S. Gobbanus, S. Gobertus, S. Jacobus          440
Keuntjen: S. Cunigundis                    442
Kiel: S. Kilianus                       438
Kil: S. Kilianus                       438
Kiliaan: S. Kilianus                     438
S. Kilianus                          438
Kinge: S. Kennanus, S. Cannicus                436
Kingske: S. Genovefa                     437
Klaartjen: S. Clara                      439
Klaas: S. Nicolaus                 565 en blz. 26.
Klaasjen: (S. Nicolaus)                    565
Klaasken: (S. Nicolaus)                    565
Claudi: S. Clodoaldus                     297
Kleis: S. Nicolaus                      565
Klijn: S. Colianus                      444
Klijn: Gesln.                         444
Knelie: S. Cornelia                      562
Knelis: S. Cornelius                     449
Kniertjen: S. Cunera                     457
Kobbe: S. Gobbanus, S. Gobertus, S. Jacobus          440
Kobe: S. Gobbanus, S. Gobertus, S. Jacobus          440
Koeleman: Gesln.                       445
Koelman: S. Colmannus (Colmanus)               445
Koendert: S. Conradus (Cuno)                 441
Koene: S. Conradus (Cuno)                   441
Koenraad: S. Conradus (Cuno)          441 en blz. 17, 22.
Koentjen: S. Cunigundis                    442
Koert: S. Conradus (Cuno)                   441
Koye: S. Caideus (Caidocus)                  427
Kolette: S. Coleta                      443
Kolijn: S. Colianus                      444
Kollaart: S. Colmannus (Colmanus)               445
Kommer: S. Gummarus                      308
Kommer: Gesln.                        308
Kommerden: Gesln.                       308
Konstans: S. Constans                     446
Konstansjen: S. Constantia                  446
Konstant: S. Constans                     446
Koolen: Gesln.                        444
Kooltjes: Gesln.                       444
Koop: S. Gobbanus, S. Gobertus, S. Jacobus          440
Koops: Gesln.                         440
Koos: S. Goswinus, S. Jacobus                 448
Koppen: S. Gobbanus, S. Gobertus, S. Jacobus         440
Koppes: Gesln.                        440
Kops: Gesln.                         440
Kornelis: S. Cornelius                    449
Kors: Zal. Christianus                    453
Korsten: Zal. Christianus                   453
Korstiaan: Zal. Christianus                  453
Kos: S. Goswinus, S. Cosmas                  448
Kos: Gesln.                          448
Kost: S. Goswinus                       448
Kost: S. Augustinus                      318
Kosten: S. Goswinus                      448
Kosten: S. Augustinus                     318
Kostijn: S. Goswinus                     448
Kozijn: S. Goswinus                      448
Krees: S. Lucretia                      450
Krelis: S. Cornelius                     449
Krijn: S. Gerinus, S. Quirinus           451 en blz. 26.
Krispijn: S. Crispinus                    452
Kristiaan: Zal. Christianus                  453
Kristiene: S. Christina                    454
Kristientjen: S. Christina                  454
Kristjen: S. Christina                    454
Kristoffel: S. Christophorus            455 en blz. 17.
Kristoffer: S. Christophorus                 455
Kuintjen: S. Cunigundis                    442
Kumer: S. Gummarus                      308
Kundertsje: S. Cunera                     457
Kune: S. Cuno, S. Quinibertus                 456
Kuner: S. Cuno, S. Quinibertus                456
Kuniere: S. Cunera                      457
Kunske: S. Cunigundis                     442
Kweldrik: S. Willericus                    458L

Laam: S. Lambertus                      460
Lam: Gesln.                          460
Lambert: S. Lambertus                     460
S. Lambertus                         460
Lambrecht: S. Lambertus                    460
Lamfert: S. Lambertus                     460
Lamkje: S. Landrada                      461
Lammen: S. Lambertus                     460
Lampen: Gesln.                        460
Lan: S. Landoaldus                      464
Lancelot: S. Andreas Avellinus                462
Lande: S. Landoaldus, S. Landelinus              463
S. Landelinus                         463
S. Landoaldus                      463, 464
S. Landrada                          461
Landsloot: S. Andreas Avellinus                462
Landslots: Gesln.                       462
Lang: S. Landoaldus                      464
Lanne: S. Landoaldus, S. Landelinus              463
Lans: Gesln.                         463
S. Laudus                           495
S. Launomarus                         494
Laurens: S. Laurentius             465 en blz. 18, 22.
S. Laurentia                         466
S. Laurentius                         465
Lauris: S. Laurentius                     465
Lauw: S. Laurentius                      465
Lauwerientjen: S. Laurentia                  466
S. Lebuinus                          484
Ledewiene: S. Lidwina (Lidwigis)          467 en blz. 22.
Leefmans: Gesln.                       484
Leeke: S. Leonardus                      468
Leen: S. Leonardus                 468 en blz. 26.
Leenaard: S. Leonardus                    468
Leendert: S. Leonardus               468 en blz. 22.
Leene: S. Alena, S. Helena, S. Magdalena           469
Leenke (m.): S. Leonardus                   468
Leenke (vr.): S. Alena, S. Helena, S. Magdalena        469
Leentjen: S. Alena, S. Helena, S. Magdalena          469
Leeuke: S. Leuconius                     470
Leeuwke: S. Leuconius                     470
Leffert: S. Lietfardus                    471
Lein: S. Linentius                      472
Leisjen: S. Aleydis                      22
Lemke: S. Lambertus                      460
Lemkes: Gesln.                        460
Lemmen: S. Lambertus                     460
Lemmens: Gesln.                        460
Lendert: S. Leonardus                     468
Lens: S. Linentius                      472
Lens: Gesln.                         472
S. Leobinus                          496
S. Leodegarius                        504
Leonard: S. Leonardus                     468
S. Leonardus                         468
Leopold: S. Leopoldus                     473
S. Leopoldus                         473
Leppe: S. Lietfardus                     471
S. Letardus                          475
Letjen: S. Leutbergis                     474
Lette: S. Letardus                      475
S. Leubinus                          496
S. Leuconius                         470
Leune: S. Lewinna, S. Apollonia                476
Leunis: S. Linentius                     472
Leuntjen: S. Lewinna, S. Apollonia              476
Leupen: Gesln.                        496
S. Leutbergis                         474
S. Levanius                          483
S. Lewinna                          482
Libbe: S. Liffardus (Lietfardus) 477, S. Libertus       479
Libbeken: S. Lioba                      478
Libbers: Gesln.                        477
Libert: S. Libertus                      479
S. Libertus                          479
Librecht: S. Libertus                     479
Lidewy: S. Lidwina (Lidwigis)                 467
S. Lidwigis                          467
S. Lidwina                          467
Liebe: S. Lebuinus, S. Livinus                484
Lientjen                           480
Liepe: S. Leopoldus                      473
Lies: S. Lisardus                       488
Liesbet: S. Elisabeth           481 en blz. 17, 18, 22.
Liese: S. Elisabeth                      481
Liesjen: S. Elisabeth                     481
S. Lietfardus                      471, 477
Lieuke: S. Lewinna                      482
Lieuwe: S. Levanius                      483
Lieven: S. Lebuinus, S. Livinus                484
Lievense: Gesln.                       484
Liewke: S. Lewinna                      482
S. Liffardus                       471, 477
Liffert: S. Lietfardus                    471
Lykele: S. Nicolaus                      485
Lijsjen: S. Elisabeth                     481
S. Liminius                          486
Limke: S. Liminius                      486
Lindert: S. Leonardus                     468
S. Linentius                       472, 487
Linse: S. Linentius                      487
Linso: S. Linentius                      487
S. Lioba                         478, 497
Lioedse: S. Liutfredus, S. Leodegarius, S. Liutolfus     504
Lioen: S. Leonardus                      468
Lipjes: Gesln.                        477
Lipkje: S. Lioba                       478
Lipman: Gesln.                        477
Lippe: S. Lietfardus                     471
Lips: Gesln.                         477
S. Lisardus                          488
Liske: S. Lisardus                      488
Lisse: S. Lisardus                      488
Litse: S. Letardus                      475
S. Liutfredus                         504
S. Liutolfus                         504
S. Livinus                          484
Liwijn: Gesln.                        484
Lobbe: S. Leubinus (Leobinus)                 496
Lobke: S. Lioba                        497
Lodewijk: S. Ludovicus               489 en blz. 22.
Loef: S. Lubentius                      490
Loen: S. Leonardus                      468
Loesken: S. Ludovica                     491
Logier: S. Ludgerus                      499
Lohman: Gesln.                        493
Loilif: S. Lullus, S. Lolanus                 492
Loy: S. Eligius                        196
Loy: S. Ludovicus                       489
Loys: S. Eligius                       196
Loys: S. Ludovicus                      489
Lol: Gesln.                          492
S. Lolanus                          492
Lolke: S. Lullus, S. Lolanus                 492
Lolkesz: Gesln.                        492
Lolle: S. Lullus, S. Lolanus                 492
Lollekens: Gesln.                       492
Lomans: Gesln.                        493
S. Lomanus                          493
Lomme: S. Lomanus                       493
Lone: S. Lewinna, S. Apollonia                476
Loner: S. Launomarus                     494
Loo: S. Laudus                        495
Loontjen: S. Lewinna, S. Apollonia              476
Loos: S. Ludovicus                      489
Lootje: S. Andreas Avellinus                 462
Loth: S. Ludovicus                      489
Lotjen: S. Lutgardis, S. Lutrudis               506
Louwe: S. Lubentius                      490
Louwert: S. Lubentius                     490
Lowies: S. Aloysius                      43
Lowies: S. Ludovicus                     489
Lowiese: S. Ludovica                     491
Lowiesken: S. Ludovica                    491
Lubbe: S. Leubinus (Leobinus)                 496
Lubbegien: S. Lioba                      497
Lubberden: Gesln.                       496
Lubbert: S. Leubinus (Leobinus)                496
Lubbertsje: S. Lioba                     497
Lubbinge: Gesln.                       496
Lubbrich: S. Lioba                      497
S. Lubentius                         490
S. Lucia                           714
S. Lucretia                          450
Luddo: S. Ludgerus                      499
Lude: S. Lutwinus                       503
Luden: S. Lutwinus                      502
Luden: Gesln.                         502
Luder: S. Ludgerus                      499
Luderik: S. Ludgerus                     498
Ludger: S. Ludgerus                      499
S. Ludgerus                  498, 499, 500, 507
Ludmer: S. Ludgerus                      500
S. Ludmilla                          505
Ludolf: S. Ludolfus                      501
S. Ludolfus                          501
S. Ludovica                          491
S. Ludovicus                         489
Ludwijn: S. Ludwinus                     502
S. Ludwinus                       502, 503
Luit: S. Lutwinus                       503
Luitse: S. Liutfredus, S. Leodegarius, S. Liutolfus      504
Lullif: S. Ludolfus                      501
S. Lullus                           492
Lulof: S. Ludolfus                      501
Lume: S. Lomanus                       493
Lumke: S. Ludmilla                      505
Lumman: S. Lomanus                      493
Lummert: S. Lomanus                      493
Lupke: S. Lioba                        497
S. Lutgardis                         506
Lutjen: S. Lutgardis, S. Lutrudis               506
S. Lutrudis                          506
Lutse: S. Lutwinus                      503
Lutz: Gesln.                         503
Luurk: S. Ludgerus                      498
Luurt: S. Ludgerus                      507
Luurts: Gesln.                        507
Luwe: S. Levanius                       483
Luwert: S. Ludgerus                      507M

Maagjen: S. Maggina, S. Maria, S. Magdalena          508
Maan: S. Magnobodus, S. Magnericus              509
Maan: Gesln.                         509
Maart: S. Martinus                      510
Maarten:                    510 en blz. 17, 22.
Maartjen: S. Martina                     511
Maartjen: S. Maria                      527
Maas: S. Massericus (Mastredus)                512
Maaske: S. Massericus (Mastredus)               512
Maat: S. Mathulus                       528
Maat: Gesln.                         528
Maatjen: S. Mathildis                     514
Maatjes: Gesln.                        528
Mabel: S. Madelberta                     513
Mabelie: S. Madelberta                    513
Macheltjen: S. Mathildis                   514
Machtelt: S. Mathildis               514 en blz. 22.
Machuyt: S. Machutus                     515
S. Machutus                     515, 537, 541
S. Maclovius                         515
S. Madelberta                         513
S. Madelgarius                        518
S. Magdalena                    469, 508, 517
Mage: S. Magnericus                      516
Magerhan: S. Magnericus                    516
Maggelientjen: S. Magdalena                  517
S. Maggina                        508, 540
S. Magnericus                      509, 516
S. Magnobodus                         509
Majerhan: S. Magnericus                    516
Makke: S. Machutus                      515
Maleene: S. Magdalena                     517
Maljaart: S. Madelgarius                   518
Mamme: S. Mamatus                       519
Mammen: Gesln.                        519
S. Mamatus                          519
S. Manegoldus                         520
S. Manfredus                         521
Mank: Gesln.                         520
Manke: S. Manegoldus                     520
S. Manna                           522
Manne (m.): S. Manfredus                   521
Manne (vr.): S. Manna                     522
Mante: S. Manfredus                      521
Manting: Gesln.                        521
Marcelis: S. Marchelmus                    526
S. Marchelmus                         526
S. Margarita                         523
Margrete: S. Margarita                    523
Margriete: S. Margarita                    523
Margrietjen: S. Margarita                   523
S. Maria                    508, 524, 527, 530
Marië: S. Maria                        524
Mariete: S. Maria                       524
Marietjen: S. Maria                      524
Marijn: S. Marinus                      525
Marijnen: Gesln.                       525
Marijtjen: S. Maria                      524
S. Marinus                          525
Mark: S. Marchelmus                      526
Markvoort: Gesln.                       526
Markwart: Gesln.                       526
Marretjen: S. Maria                      527
Marrigjen: S. Maria                      527
Marten: S. Martinus                      510
Martentsje: S. Martina                    511
S. Martha                           530
Martien: S. Martinus                     510
Martientjen: S. Martina                    511
S. Martina                          511
S. Martinus                          510
Martjen: S. Martina                      511
Martjen: S. Maria                       527
S. Masserius                         512
S. Mastredus                         512
Mate: S. Mathulus                       528
Matern: S. Maternus                      529
S. Maternus                       529, 532
S. Mathias                          532
Mathijs: S. Mathias                      532
S. Mathildis                         514
S. Mathulus                          528
Matjen: S. Mathildis                     514
Matjen: S. Maria, S. Martha                  539
Matse (vr.): S. Mazota                    531
Matte: S. Maternus, S. Mathias                532
S. Matthaeus                         756
S. Maura                           556
Maurijn: S. Maurinus, S. Maurontus            533, 534
Mauring: S. Mauritius                     534
S. Maurinus                       533, 555
Mauris: S. Mauritius                     534
S. Mauritius                       534, 555
Maurits: S. Mauritius               534 en blz. 22.
S. Maurontus                         533
Max.                           blz. 22.
S. Mazota                           531
Mechliene: S. Magdalena                    517
Mechtelt: S. Mathildis                    514
Medard: S. Medardus                      535
S. Medardus                          535
Mede: S. Medardus                       535
Meeltsje: S. Milburga                     544
Mees: S. Bartholomeus                     536
Mees: Gesln.                         536
Meeus: S. Bartholomeus                    536
Meeus: Gesln.                         536
Meeuwse: Gesln.                        536
S. Megingaudus                        545
S. Megingos                          545
Meie: S. Machutus                       537
Meiert: S. Machutus                      537
Meile: S. Mei                         543
Mein: S. Meinwercus                      545
Meinaart: S. Meinradus                    538
Meindert: S. Meinradus               538 en blz. 22.
Meinert: S. Meinradus                     538
Meinolf: S. Meinulfus                     539
Meinou: S. Maggina                      540
Meynout: Gesln.                        545
S. Meinradus                         538
Meinsjen: S. Maggina                     540
S. Meinulfus                         539
S. Meinwercus                         545
Meys: Gesln.                         536
Meysing: Gesln.                        536
Meke: S. Machutus                       541
Mekel: Gesln.                         541
Meken: Gesln.                         541
Mel: S. Mel                          543
S. Mel                            543
Melchert: S. Madelgarius                   518
Melchert: S. Melchus, S. Melchior               542
S. Melchior                          542
S. Melchus                          542
Meleye: S. Mel                        543
Melke: S. Melchus                       542
Melle: S. Mel                         543
Mellen: Gesln.                        543
Melse: S. Mel                         543
Meltsje: S. Milburga                     544
S. Mengoldus                         545
Menke: S. Megingaudus                     545
S. Menna (vr.)                        522
Menne: S. Meinwercus                     545
Menno: S. Meinwercus                     545
Mennolt: S. Mengoldus                     545
Mense: S. Mengoldus                      545
Mensjen: S. Maggina                      540
Mente: S. Mengoldus                      545
Ments: S. Maggina                       540
Merk: S. Marchelmus                      526
Metjen: S. Mathildis                     514
Metjen: S. Maria, S. Martha                  530
Metken: S. Maria, S. Martha                  530
Metse: S. Medardus                      535
Mette: S. Medardus                      535
Mettentsje: S. Maria, S. Martha                530
Mewis: S. Bartholomeus                    536
Mieken: S. Maria                       524
Miel: S. Emilius                       201
Miene: S. Firmina, S. Samina                 546
Mientjen: S. Firmina, S. Samina          546 en blz. 25.
Miete: S. Maria                        524
Mietjen: S. Maria                       524
Mijke: S. Machutus                      541
Myn: S. Dominicus                       547
Mynko: S. Dominicus                      547
Mynt: S. Dominicus                      547
Mijntjen: S. Firmina, S. Samina                546
S. Milburga                          544
Minderts: Gesln.                       547
Minne: S. Dominicus                      547
Minnert: S. Dominicus                     547
Minse: S. Dominicus                      547
Minses: Gesln.                        547
Mints: S. Megingaudus                     545
Mintsje: S. Firmina, S. Samina                546
S. Modoaldus                       548, 551
S. Moduenna                          549
Moeder (m.): S. Modoaldus                   548
Moeder (vr.): S. Moduenna                   549
Moen: S. Monon, S. Monulfus                  550
Moens: Gesln.                         550
Mokke: S. Machutus                      515
Moll: Gesln.                         551
Molle: S. Modoaldus                      551
Mollen: Gesln.                        551
Mollo: S. Modoaldus                      551
Momme: S. Mummolus, S. Mummolinus               552
Mommers: Gesln.                        552
Mon: S. Eadmundus                       175
Monne: S. Monon, S. Monulfus                 550
S. Monon                           550
Monse: S. Monon, S. Monulfus                 550
Monte: S. Mundus                       553
Moor: S. Mauritius                      534
Moris: S. Mauritius                      534
Mourk: S. Maurinus                      555
S. Mummolinus                         552
S. Mummolus                          552
S. Mundana                          554
S. Mundus                           553
Munte: S. Mundus                       553
Muntinghe: Gesln.                       553
Muntsje: S. Mundana                      554
Murk: S. Maurinus                       555
Murk: Gesln.                         555
Murkje: S. Maura                       556N

Naas: S. Nasadius, S. Ignatius                557
Naatjen: S. Anna                        49
Naatjen: S. Natalena                     558
Naats: S. Nasadius, S. Ignatius                557
Naleken: S. Natalena                     558
S. Namatus                          559
Nammele: S. Namatus                      559
Nammen: S. Namatus                      559
Nan: Gesln.                          560
S. Nana                            561
Nander: S. Nanterus                      560
Nane: S. Nanterus                       560
Nankes: Gesln.                        560
Nanne: S. Nanterus                      560
Nanning: S. Nanterus                     560
Nanning: Gesln.                        560
S. Nanterus                          560
Nantsje: S. Nana                       561
S. Nasadius                          557
S. Natalena                          558
Neantsje: S. Nana                       561
S. Nectarius.                         563
Neeke: S. Cornelia                      562
Neeltjen: S. Cornelia                     562
Neese: S. Agnes                        26
Neesken: S. Agnes                       26
Neke: S. Nectarius                      563
Nel: S. Cornelius                       449
Nelde: S. Natalena                      558
Neldeken: S. Natalena                     558
Nelis: S. Cornelius                      449
Nelle: S. Cornelia                      562
Nelletjen: S. Cornelia                    562
S. Neotus                           564
Netjes: Gesln.                        564
Nette: S. Neotus                       564
Nettes: Gesln.                        564
Neude: Zal. Notkerus, S. Nothelmus              568
S. Nicasius                          565
Nicolaas: S. Nicolaus                     565
S. Nicolaus                       485, 565
Niels: S. Cornelius                      449
Nienke: S. Nina                        566
Nienske: S. Nina                       566
Nies (m.): S. Nithardus                    567
Niese: S. Agnes                        26
Niesjen: S. Agnes                       26
Nieske (m.): S. Nithardus                   567
Niet: S. Agnes                         26
Nike: S. Nicasius, S. Nicolaus                565
Nikele: S. Nicolaus                      565
S. Nina                            566
S. Nithardus                         567
Nitsaart: S. Nithardus                    567
Nitte: S. Neotus                       564
Nitterd: S. Nithardus                     567
Nix: Gesln.                          565
Noed: Zal. Notkerus, S. Nothelmus               568
Noen: S. Nuncius                       569
Noenke: S. Nuncius                      569
Noyde: Zal. Notkerus, S. Nothelmus              568
Nol: S. Arnoldus                       570
Nolke: S. Arnoldus                      570
Nolle: S. Arnoldus                      570
Nome: S. Nomius                        571
S. Nomius                           571
Nooi: Zal. Notkerus, S. Nothelmus               568
Nooy: Gesln.                         568
Noom: S. Nomius                        571
Nooms: Gesln.                         571
Nonkes: Gesl.                         569
Noor: S. Norbertus                      572
Noordeken: S. Eleonora                    573
Noorken: S. Eleonora                     573
Noorman: Gesln.                        572
Nooten: Gesln.                        568
Norbert: S. Norbertus                     572
S. Norbertus                         572
Nore: S. Eleonora                       573
S. Nothburga                         129
S. Nothelmus                         568
Zal. Notkerus                         568
S. Nuncius                          569
Nutger: Zal. Notkerus
Nutte: S. Nothelmus                      568O

Obe: S. Autbertus                       574
Obkje: S. Oda                         588
Obrecht: S. Autbertus                     574
Obrich: S. Oda                        588
Ocke: Gesln.                         584
S. Oda                          576, 588
Ode (m.): S. Odo, S. Odwinus                 575
Ode (vr.): S. Oda, S. Odrada                 576
Odeken: S. Oda, S. Odrada                   576
S. Odelbertus                         580
Odilde: S. Othilda                      577
S. Odilia                        140, 578
Odilië: S. Odilia                       578
S. Odo                            575
S. Odrada                           576
Odulf: S. Odulfus                       579
S. Odulfus                          579
Oede: S. Oda, S. Odrada                    576
Oedse:S. Odo, S. Odwinus                   575
Oege: S. Hugo                         380
Oege: S. Otgerus                       584
Oelbert: S. Odelbertus                    580
Oele: S. Ubaldus                       790
Oeltjen: S. Olla                       581
Oem: S. Audomarus                       593
Oene: S. Unnis                        582
Oenen: Gesln.                         582
Oenes: Gesln.                         582
Oentse: S. Unnis                       582
Oepke: S. Autbertus                      574
Oetgens: Gesln.                        575
Oetjen: S. Oda, S. Odrada                   576
Offe: S. Autbertus                      574
Ogier: S. Otgerus                       584
Oyer: S. Otgerus                       584
Okeles: Gesln.                        586
Okke: S. Otgerus                       584
Okkele: S. Oldegarius                     586
Okker: S. Otgerus                       584
Okkes: Gesln.                         586
Olaf: S. Olavus                        583
S. Olaus.                           583
S. Olavus                           583
Olberding: Gesln.                       580
Olbert: S. Odelbertus                     580
Olbrand: S. Aldebrandus                    585
Olbren: S. Aldebrandus                    585
S. Oldegarius                         586
Ole: S. Odelbertus                      580
Oleffs: Gesln.                        583
Olf: S. Odulfus                        579
Olfert: S. Ulferius                   587, 795
Olferts: Gesln.                     587, 795
Olfertsje: S. Ulphia                     796
Olger: S. Oldegarius                     586
Olifbrant: S. Ulferius                    587
Olivier: S. Ulferius                     587
Olke: S. Oldegarius                      586
S. Olla                            581
Olof: S. Odulfus                       579
Olpke: S. Odulfus                       579
Onne: S. Unnis                        798
Onno: S. Unnis                        798
Oole: S. Odilia                        578
Oolgaard: Gesln.                       586
Oolken: S. Odilia                       578
Oomen: Gesln.                         593
Oomer: S. Audomarus                      593
Ooms: Gesln.                         593
Oopjen: S. Oda                        588
Oort: S. Ortarius                       589
Oort: Gesln.                         589
Oortwijn: Gesln.                       589
Ootmar: Gesln.                        593
Orseltsje: S. Ursula                     799
S. Ortarius                          589
Orte: S. Ortarius                       589
Ortjen: S. Ortrudis                      590
S. Ortrudis                          590
Oscar: S. Anscharius                      53
Osewout: S. Oswaldus                     591
Osewoudt: Gesln.                       591
Oske: S. Ursmarus                       800
Oswald: S. Oswaldus                      591
S. Oswaldus                          591
Oswoud: S. Oswaldus                      591
Ot: S. Audomarus                       593
Otger: S. Otgerus                       592
S. Otgerus                        584, 592
S. Othilda                          577
Otjen: S. Oda, S. Odrada                   576
Otmar: S. Audomarus                      593
Otse: Oudoceus                        595
Otte: S. Otto                         594
Otting: Gesln.                        594
S. Otto                            594
Ouburg: S. Oda                        588
S. Oudoceus                          595
Out: S. Oudoceus                       595
Out: Gesln.                          595
Outger: S. Otgerus                      592
Outje: S. Oudoceus                      595
Outker: S. Otgerus                      592
Ouwe: S. Oudoceus                       595P

Paalsk: S. Palladia                      599
Paaps: Gesln.                         596
Pabe: S. Papulus                       596
Pabes: Gesln.                         596
Paele: S. Baldericus                      77
Paye: S. Badilo                        597
S. Paladius                          598
Pale: S. Paladius                       598
Paling: Gesln.                         77
S. Palladia                          599
Palle: S. Baldericus                      77
   S. Paladius                       598
Pals: S. Baldericus                      77
  S. Paladius                        598
Palse: S. Baldericus                      77
  S. Paladius                        598
Palskje: S. Palladia                     599
S. Pancratius                         600
Pank: S. Pancratius                      600
Pankras: S. Pancratius                    600
Pape: S. Bavo, S. Babolenus                  72
Pape: S. Papulus                       596
Pape: Gesln.                         596
S. Papulus                          596
Pas (vr.): S. Basilla                     601
S. Paulus                           602
Pauw: S. Paulus                        602
Pauwels: S. Paulus               602 en blz. 17, 22.
Peer: S. Petrus                        607
Peerjan                            607
Peerken: S. Petrus                      607
Peet: S. Beda, S. Betto                    87
Peet: S. Petrus                        607
Peet: Gesln.                          87
Peke: S. Baculus                        91
Pelgrom: S. Piligrimus, S. Peregrinus             609
Pelle: S. Piligrimus, S. Peregrinus              609
S. Peregrinus                         609
Perk: S. Berachus, (Berachius), Bercharius          603
Perk: Gesln.                         603
Pernelle: S. Petronilla                    608
Persein: S. Berthuwinus                    604
Persijn: S. Berthuwinus                    604
Persijn: Gesln.                        604
Peter: S. Petrus                       607
S. Petronilla                         608
S. Petrus                           607
S. Pharaildis                      226, 809
S. Philibertus                      230, 808
S. Philippus                         237
Pibe: S. Pippinus                       605
Pibo: S. Pippinus                       605
Pieck: Gesln.                         606
Pieke: S. Beccelinus                     606
Pierik: Gesln.                        603
Pierken: S. Petronilla                    608
Piet: S. Petrus                        607
Pieter: S. Petrus               607 en blz. 17, 18.
Pieternelle: S. Petronilla                  608
Pietertjen: S. Petronilla                   608
Pietjen: S. Petronilla                    608
Pilger: S. Piligrimus, S. Peregrinus             609
Pilgrum: S. Piligrimus, S. Peregrinus             609
S. Piligrimus                         609
Pilke: S. Bilfridus                      610
Pille: S. Bilfridus                      610
Pilleken: S. Bilhildis                    611
S. Pippinus                          605
Plechelm: S. Plechelmus                    109
S. Plechelmus                         109
Pleuntjen: S. Pollena, S. Apollonia              612
Plis: S. Bilfridus                      613
Plissis: S. Bilfridus                     613
Plonie: S. Pollena, S. Apollonia               612
Ploontjen: S. Pollena, S. Apollonia              612
Polle: S. Hippolytus                     612
S. Pollena                          612
S. Pollina                          612
Polling: Gesln.                        614
Pons: S. Bonitus, (Bonus) S. Pontianus            615
Pontiaan: S. Pontianus                    615
Pool: S. Hippolytus                      614
Pooltis: S. Hippolytus                    614
Poonken: S. Bonizella                     616
Popke: S. Poppo                        617
Poppe: S. Poppo                        617
Poppe: Gesln.                         617
Poppen: Gesln.                        617
S. Poppo                           617
Pote: S. Bodo                         110
Potte: S. Bodo                        110
S. Pronicus                          618
Pronik: S. Pronicus                      618
Pronk: Gesln.                         618
S. Prudentia                         257Q

S. Quindeus                          459
S. Quinibertus                        456
Quint: S. Quintinus                      459
Quintijn: S. Quintinus                    459
S. Quintinus                         459
S. Quirinus                          451R

Raap: S. Rabanus                       619
Raap: Gesln.                         619
Raas: Zal. Razzo                       620
Raat: Gesln.                         622
Raats: Gesln.                         622
S. Rabanus                          619
Rabbe: S. Radbodus                      621
Rabo: S. Radbodus                       621
S. Radbodus                  621, 622, 626, 642
Radboud: S. Radbodus                     622
Rade: S. Radbodus, S. Radfridus                622
Radegonde: S. Radegundis                   623
S. Radegundis                         623
S. Radfridus                  622, 624, 628, 629
Radfried: S. Radfridus                    624
Radier: Gesln.                        622
Rading: Gesln.                        622
Radulf: S. Radulfus                      625
S. Radulfus                          625
Raep: S. Rabanus                       619
S. Ragenfredis                        634
S. Raginufla                         634
S. Ragnulfus                         633
Ragonde: S. Radegundis                    623
S. Rainerius                  630, 631, 640, 641
S. Rathardus                         627
Rather: Gesln.                        622
Ratté (?): Gesln.                       622
Rauwert: S. Radbodus                     626
Zal. Razzo                          620
Redert: S. Rathardus                     627
Redle: S. Radbodus                      642
Redmer: S. Radfridus                     628
Redolf: S. Radulfus                      625
Reeb: Gesln.                         645
Reep: S. Riberius                       645
S. Regimbertus                      636, 650
S. Regina                           634
S. Reginbaldus                        637
S. Reginswindis                        649
Reid: S. Radbodus                       642
Reiger: S. Radfridus                     629
Reigers: Gesln.                        629
Reijer: S. Radfridus                     629
Reilif: S. Radulfus                      625
Reimborg: S. Reginswindis                   649
Reimer: S. Regimbertus                    636
Rein: S. Rainerius                      630
Reinaart: S. Rainerius                    631
Reinbrand: S. Regimbertus                   638
Reine: S. Regina                       634
Reinhart: S. Rainerius                    631
Reinier: S. Rainerius                     630
Reinilde: S. Renildis                     632
Reinke: S. Rainerius                     630
Reinkje: S. Regina                      634
Reinold: S. Reinoldus                     633
S. Reinoldus                         633
Reinolf: S. Ragnulfus                     633
Reinou: S. Regina, S. Raginufla                634
Reinoud: S. Reinoldus                     633
Reint: S. Rainerius                      631
Reintjen: S. Regina, S. Ragenfredis, S. Raginufla       634
Reits: Gesln.                         642
Reitse: S. Radbodus                      642
Relinde: S. Relindis                     635
S. Relindis                          635
S. Remaclus                          639
Rembert: S. Regimbertus, (Rembertus)             636
S. Rembertus                    636, 638, 652
Rembold: S. Reginbaldus                    637
Rembrand: S. Rembertus                    638
Rembrig: S. Reginswindis                   649
S. Remigius                          639
Remko: S. Remigius, S. Remaclus                639
Remme: S. Remigius                      639
Remmelt: S. Reginbaldus                    637
Remment: S. Remigius                     639
Remmers: Gesln.                        636
Remmert: S. Regimbertus                    636
Rempt: S. Remaclus                      639
Rempt: Gesln.                         639
Rems: Gesln.                         639
Rengers: S. Rainerius                     641
Rengertsje: S. Ragenfredis, S. Regina             634
Rengs: Gesln.                         640
Renik: S. Rainerius                      640
S. Renildis                          632
Renke: S. Rainerius                      640
Renkes: Gesln.                        640
Rennert: S. Rainerius                     631
Rens: S. Rainerius                      630
Rens: S. Laurentius                      465
Rensburg: S. Reginswindis                   649
Rensen: Gesln.                        630
Renskje: S. Regina                      634
Renso: S. Rainerius                      630
Renwer: S. Rainerius                     641
Reterink: Gesln.                       627
Rette: S. Radbodus                      642
S. Ribarius                          651
S. Riberius                          645
S. Richarius                         644
Richard: S. Richardus                     643
S. Richardis                         648
S. Richardus                    643, 644, 647
Eerb. Richardus                  643, 644, 647
Richel: S. Richardus                     647
Richolt: S. Richarius, Eerb. Richardus            644
Richtsje: S. Richardis                    648
S. Rictrudis                         648
Ridder: S. Rathardus                     627
Ridders: Gesln.                        627
Riek: S. Richardus                      647
Riekjen: S. Rictrudis, S. Richardis              648
Rieme: S. Remigius                      639
Riender: S. Rainerius                     631
Riense: S. Rainerius                     630
Riepe: S. Riberius                      645
Riepke: S. Riberius                      645
Rieuwert: S. Rithbertus                    646
Rieuwke: S. Richardus                     647
S. Rigobertus                         653
Rigt: S. Richardus                      647
Rijckaert: Gesln.                       643
Rijk: S. Richarius, Eerb. Richardus              647
Rijkert: S. Richardus                     647
Rijkjen: S. Rictrudis, S. Richardis              648
Rijkland: S. Rictrudis                    648
Rijklof: S. Richardus                     647
Rijkout: S. Richarius                     644
Rijnhout: S. Reinoldus                    633
Rijnsburg: S. Reginswindis                  649
Rijnvis: S. Regimbertus                    650
Rijpe: S. Ribarius                      651
Ryet: S. Rithbertus                      656
Ryts: S. Rithbertus                      656
Rikelt: S. Richarius                     644
Rikje: S. Rictrudis                      648
Rikke: S. Richardus                      647
Rikkers: Gesln.                        643
Rimmer: S. Rembertus                     652
Rimmert: S. Rembertus                     652
Rinne: S. Rainerius                      630
Rintsje: S. Regina                      634
Rippe: S. Ribarius                      651
Rippert: S. Rigobertus                    653
Riprant: S. Rigobertus                    653
Risje: S. Ritza.                       655
Riske: (m.) S. Rithbertus                   654
Riske: (vr.) S. Ritza                     655
S. Rithbertus                    646, 654, 656
Ritsaart: S. Richardus                    643
Ritse: S. Rithbertus                     656
Ritsert: S. Rithbertus
656
Ritske: S. Rithbertus
654
S. Ritza                           655
Robbe: S. Robertus                      657
Robbe: Gesln.                         657
Robbert: S. Robertus                     657
Robert: S. Robertus                      657
S. Robertus                          657
Eerb. Robertus                        657
Robijn: S. Rubianus                      670
Robrecht: S. Robertus                     657
S. Rocchus                          669
S. Rochus                           669
Rockus: S. Rochus, S. Rocchus                 669
Roderik: S. Rodingus                     658
S. Rodingus                          658
Rodmer: S. Rothardus (Rothadus)                659
Roeder: S. Rothardus                     660
Roel: S. Rolandus                       661
Roel: S. Rudolfus                       671
Roeland: S. Rolandus                     661
Roelandjen: S. Rolendis                    662
Roelf: S. Rudolfus                      671
Roelke: S. Rolendis                      662
Roelof: S. Rudolfus                671 en blz. 22.
Roeltjen: S. Rolendis                     662
Roelvink: Gesln.                       671
Roem: Gesln.                         664
Roemer: S. Romaricus, S. Romanus               663
Roetert: S. Rothardus                     660
S. Rogerius                          675
Rogge: S. Rogerius                      675
Rogge: Gesln.                         675
Rogger: S. Rogerius                      675
Rogier: S. Rogerius                      675
Roimer: S. Romaricus, S. Romanus               663
Rokus: S. Rochus, S. Rocchus                 669
Rol: Gesln.                          661
Roland: S. Rolandus                      661
S. Rolandus                          661
S. Rolendis                          662
Rolle: S. Rolandus                      661
Rollé (?): Gesln.                       661
Rolmus: S. Rolandus                      661
S. Romana                           665
S. Romanus                          663
Romar: Gesl.                         663
S. Romaricus                         663
Rombert: S. Romaricus                     663
Rombout: S. Rumoldus, S. Romualdus       664 en blz. 17, 22.
Rombrig: S. Romana                      665
Romein: S. Romanus                      663
Romen: Gesln.                         664
Romijn: Gesln.                        664
Romke: S. Romanus                       663
Romkje: S. Romana                       665
Romme: S. Romanus                       663
Rommert: S. Romaricus                     663
Rompt: S. Rumoldus, S. Romualdus               664
S. Romualdus                    664 en blz. 17.
S. Ronanus                          666
Ronge: S. Ronanus                       666
Ronne: S. Ronanus                       666
Ronning: Gesln.                        666
Ronse: Gesln.                         666
Roos: S. Rossius                       667
Roosjen: S. Rosa, S. Rosselina                668
Roosken: S. Rosa, S. Rosselina                668
Roozen: Gesl.                         667
Roppert: S. Robertus                     657
S. Rosa                            668
Roselientjen: S. Rosa, S. Rosselina              668
Rosier: S. Rogerius                      675
S. Rosselina                         668
S. Rossius                        667, 672
S. Rothadus                          659
S. Rothardus                       659, 660
S. Rotrudis                       590, 676
Rouke: S. Rochus, S. Rocchus                 669
Roukens: Gesln.                        669
Rubben: S. Rubianus                      670
Rubbens: Gesln.                        670
S. Rubianus                          670
Rubijn: S. Rubianus                      670
S. Rudbertus                       673, 674
Rudolf: S. Rudolfus                      671
S. Rudolfus                          671
Ruisch: S. Rossius                      672
Rumold: S. Rumoldus                      664
S. Rumoldus                          664
Rupert: S. Rudbertus (Rupertus)                673
S. Rupertus                       673, 674
Rut: S. Rudbertus (Rupertus)                 674
Rutger: S. Rogerius                      675
Rutte: Gesln.                         674
Ruurdtje: S. Rotrudis                     676
Ruurt: S. Rodingus                      658
Ruut: S. Rudbertus (Rupertus)                 674
Ruward: S. Rodingus (Chraudingus)               658S

Saal: Gesln.                         682
Saalt: S. Salvius                       682
Saartjen: S. Sara                       677
S. Sabas                      678, 686, 687
Sabbe: S. Sabas                        678
Sabe: S. Sabas                        678
S. Sabina                           679
S. Saccus                           681
Saco: S. Saccus                        681
Saepke: S. Sabina                       679
Saeske: S. Sancia                       680
Sake: S. Saccus                        681
Sakele: S. Saccus                       681
Saks: Gesln.                         681
Sale: S. Salvius                       682
Salves: S. Salvius                      682
S. Salvius                          682
S. Sambatus                          699
S. Samina                           546
S. Sancia                        680, 702
Sander: S. Sanderadus                     683
S. Sanderadus                         683
Sanne (m.): S. Sanderadus                   683
Sanne (vr.): S. Susanna              648 en blz. 22.
Sanneken: S. Susanna                     684
Sapke: S. Sabina                       679
S. Sara                            677
Saris: S. Sarius, S. Serlo                  685
Saris: Gesln.                         685
S. Sarius                           685
Sars: S. Sarius                        685
Sars: Gesln.                         685
Sasbold: S. Sabas                       686
Sasbout: S. Sabas                       686
Sasker: S. Sabas                       687
Sasje: S. Sabas                        687
Sassing: Gesln.                        687
Satske: S. Sancia                       680
Scato: S. Schetzlo                      689
Schalk: S. Godscalcus                     305
Schalk: S. Godescalcus                    688
Schelte: S. Scophilus                     690
Schette: S. Schetzlo                     689
S. Schetzlo                          689
Schilte: S. Scophilus                     690
Schilte: Gesln.                        690
S. Schirbaldus                        692
Scholte: S. Scophilus                     691
Scholting: Gesln.                       691
Schoute: S. Scophilus                     691
Schrevel: S. Schirbaldus                   692
S. Scophilus                       690, 691
Sebald: S. Sebaldus                      693
S. Sebaldus                       693, 696
Sebastiaan: S. Sebastianus                  694
S. Sebastianus                        694
S. Sebbus                           695
Sebe: S. Sebbus                        695
Seerp: S. Sebaldus                      696
Seerske: S. Sarius, S. Serlo                 685
Seger: S. Sigo, S. Sigirannus                 716
Segers: Gesln.                        716
Segertsje: S. Sichildis, S. Sigrada              717
Seye: S. Siviardus                      697
Seine: S. Sinicius                      724
Sekele: S. Sigo, S. Sigolinus                 698
Selis: S. Sigo, S. Sigolinus                 691
Selle: S. Sigo, S. Sigolinus                 698
Selle: Gesln.                         698
Sem: Gesln.                          699
Semme: S. Sambatus                      699
S. Senanus                          729
Senne: S. Senocus                       700
S. Senocus                          700
Sens: S. Sindulfus                      701
Sent: S. Sindulfus                      701
Sentenie: Gesln.                       701
Sentsje: S. Sancia                      702
Seppe: S. Sebbus                       795
Ser: S. Sarius, S. Serlo                   685
Seriel: S. Serlo                       703
S. Serlo                         685, 703
Setse: S. Sesnius, S. Sisinnius                708
Setske: S. Lucia                       714
Seveke: Gesln.                        695
S. Sesnius                          708
S. Siardus                          712
Zal. Siardus                         726
Sibad: S. Sigebaldus                     704
Sibald: S. Sigebaldus                     704
Sibbe: S. Sigebertus                     705
Sibbeltsje: S. Sibillina                   706
Sibbles: Gesln.                        695
Sibe: S. Sebbus                        695
Sibele: S. Sebbus                       695
Sibert: S. Sigebertus                     715
Sibet: S. Sigebertus                     705
S. Sibillina                         706
Sibold: S. Sigebaldus                     704
Sibout: S. Sigebaldus                     704
Sibran: S. Sigebertus, S. Sigebaldus             707
Sibrand: S. Sigebertus, S. Sigebaldus             707
Sibrecht: S. Sigebertus                    715
Sibrechtsje: S. Sichildis, S. Sigrada             717
Siburg: S. Sigrada                      717
S. Sichildis                         720
Side: S. Sesnius, S. Sisinnius                708
Sie: S. Sisenandus                      713
Siebrecht: S. Sichildis, S. Sigrada              717
Siedse: S. Sesnius, S. Sisinnius               708
Siegfried: S. Sigfridus                    709
Siegfried: Gesln.                       709
Siel: S. Silaüs                        710
Sielke: S. Silaüs                       710
Sientjen: S. Glodesindis              711 en blz. 25.
Sierd: S. Siardus                       712
Sies: S. Sisenandus                      713
Sietjen: S. Lucia                       714
Sietsje: S. Lucia                       714
Sieuw: S. Sigfridus                      725
Sieuwerts: Gesln.                       725
Sievert: S. Sigebertus                    715
Sieverts: Gesln.                       715
S. Sigebaldus                         704
Sigebert: S. Sigebertus                    715
S. Sigebertus                    705, 707, 715
Siger: S. Sigo, S. Sigirannus                716
Sigertsje: S. Sichildis, S. Sigrada              717
S. Sigfridus                     9, 725, 728
S. Sigirannus                         716
Sigismund: S. Sigismundus                   718
S. Sigismundus                      718, 722
S. Sigo                    698, 716, 721, 722
S. Sigolinus                         698
S. Sigrada                          717
Sikke: S. Sigo                        721
Sikkes: Gesln.                        721
Sikje: S. Sichildis                      720
S. Silaüs                           710
Simen: S. Sigo, S. Sigismundus, S. Simon           722
Sijmen: S. Sigo, S. Sigismundus, S. Simon           722
Simens: Gesln.                        722
Simke: S. Sigo, S. Sigismundus, S. Simon           722
Simme: S. Sigo, S. Sigismundus, S. Simon           722
Sind: S. Sindulfus                      701
Sind: S. Sinicius                       723
S. Sindulfus                         701
Sine: S. Sinicius                       724
Sijnen: Gesln.                        724
S. Sinicius                       723, 724
Sinse: S. Sinicius                      723
Sinsis: S. Sinicius                      723
Sipke: S. Sebbus                       695
Sipkje: S. Sibillina                     706
Sire: S. Sigo, S. Sigirannus                 716
Sirik: S. Sigo, S. Sigirannus                 716
Syrt: S. Siardus                       712
S. Sisenandus                      713, 719
S. Sisinnius                         708
Syserik: S. Sisenandus                    719
Syske: S. Sisenandus                     719
Sijtjen: S. Lucia                       714
Sytse: S. Sesnius, S. Sisinnius                708
Siuwe: S. Sigfridus                      725
Sivert: S. Sigfridus                     725
S. Siviardus                       697, 727
Siwert: S. Sigfridus                     725
Sjaard: S. Siardus                      726
Sjabbe: S. Sabas                       678
Sjerk: S. Sigo, S. Sigirannus                 716
Sjerp: S. Sebaldus                      696
Sjeuke: S. Siviardus                     727
Sjieuwe: S. Siviardus                     727
Sjoeke: S. Siviardus                     727
Sjoerd: S. Sigfridus                     728
Sjouke: S. Siviardus                     727
Sjouwe: S. Siviardus                     727
Sjut: S. Sigfridus                      728
Snel: Gesln.                         729
Snelger: S. Senanus                      729
Snellart: S. Senanus                     729
Snelle: S. Senanus                      729
Snelleman: Gesln.                       729
Snellens: Gesln.                       729
Sneltjes: Gesln.                       729
Soet: S. Suidbertus                      730
Soet: Gesln.                         730
Soeteman: S. Suidbertus                    730
Sofie: S. Sophia                       731
Sofietjen: S. Sophia                     731
S. Solarius                          732
S. Solas                           732
Solke: S. Solarius, S. Solas                 732
Solkes: Gesln.                        732
S. Sophia                        236, 731
Staas: S. Stathaeus                      733
Staas: Gesln.                         733
Staats: S. Stathaeus                     733
Staats: Gesln.                        733
Stans: S. Constans                      446
Stansjen: S. Constantia                    447
Stasis: S. Stathaeus                     733
S. Stathaeus                         733
Steffen: S. Stephanus                     735
Stein: S. Stephanus                      734
Stendert: S. Stephanus                    734
S. Stephanus                       734, 735
Steven: S. Stephanus                735 en blz. 22.
Stiene: S. Christina                     736
Stientjen: S. Christina              736 en blz. 25.
Stijn: S. Stephanus                      734
Stijntjen: S. Christina                    736
Stoffel: S. Christophorus                   455
Suffried: S. Sigfridus                    709
S. Suidbertus                    730, 742, 744
Sure: S. Sura                         737
S. Sura                    737, 739, 740, 745
S. Susanna                        684, 738
Suse: S. Susanna                       738
Susjen: S. Susanna                      738
Suster: S. Susanna                      738
Suurtsje: S. Sura                       737
S. Suwarda                   737, 739, 740, 745
Suwe: S. Sura (Suwarda)                    739
Suwtjen: S. Sura (Suwarda)                  739
Swaantjen: S. Sura (Suwarda)                 740
Swaenen: Gesln.                        740
Swaens: Gesln.                        740
Swanik: S. Swentiboldus                    743
Swebert: S. Suidbertus                    744
Sweder: S. Suidbertus                     742
Sweer: S. Suidbertus                     742
Sweerts: Gesln.                        742
Sweitse: S. Suidbertus                    744
Swentibold: S. Swentiboldus                  743
S. Swentiboldus                     741, 743
Swerts: Gesln.                        742
Swiedbert: S. Suidbertus                   744
Swier: S. Suidbertus                     742
Switer: S. Suidbertus                     744
Swittert: S. Suidbertus                    744
Swobke: S. Sura (Suwarda)                   745
Swobkje: S. Sura (Suwarda)                  745T

Taalman: Gesln.                        749
Taat: S. Tatwinus                       748
Taat: Gesln.                         748
Tabbe: S. Davinus                       746
Tabe: S. Davinus                       746
Tabinge: Gesln.                        746
Taco: S. Dagobertus, S. Dagaeus (Dega)            747
Taconis: Gesln.                        747
Tade: S. Dado                         748
Tading: S. Dado                        748
Tadik: S. Dado                        748
Tadman: S. Theodemirus                    762
Tadt: S. Tatwinus                       748
Taye: S. Dagaeus (Dega)                    747
Taike: S. Dagobertus, S. Dagaeus (Dega)            747
Tale: S. Dalfinus                       749
Talte: S. Dalfinus                      749
Tame: S. Tammarus, S. Damianus                133
Tames: S. Tammarus, S. Damianus                133
S. Tammarus                          133
Tamme: S. Tammarus, S. Damianus                133
Tammerus: S. Tammarus, S. Damianus              133
S. Tancha                        135, 750
S. Tanco                           138
Tane: S. Danius                        134
Tanke: S. Tanco                        138
Tanne: S. Danius                       134
Tanne: S. Tancha, S. Antonia                 750
Tantsje: S. Tancha, S. Antonia                750
Tates: Gesln.                         748
S. Tatwinus                          748
Tea: S. Thiadildis                      752
Tebbe: S. Davinus                       746
Tedde: S. Tetricus, S. Tetradius               751
Teding: Gesln.                        751
Tedman: S. Tatwinus                      748
Tedman: S. Theodemirus                    762
Tee: S. Thiadildis                      752
Teekje: Thiadildis                      752
Teel: S. Dalfinus                       749
Teetje: S. Tetta                       753
Teetske: S. Tetta                       753
Teger: S. Dagarus                       754
Teise: S. Tetricus                      751
Telle: S. Tillo, S. Tilbertus                 760
Temme: S. Tammarus, S. Damianus                133
Tenne: S. Danius                       134
S. Teocus                           151
S. Teresia                          768
S. Ternus                           143
Tesse: S. Thethmarus                     759
Testaard: S. Tetradius                    755
Tetard: S. Tetradius                     755
Tete: S. Tetradius                      755
S. Tetradius                       751, 755
S. Tetricus                          751
Tetse: S. Tetricus                      751
S. Tetta                           753
Teune: S. Antonius                       56
Teuneken: S. Antonia                     766
Teunis: S. Antonius                      56
Teunisjen: S. Antonia                     766
Teunisken: S. Antonia                     766
Teuntjen S. Antonia                      766
Teuw: S. Matthaeus                      756
Tewis: S. Matthaeus                      756
S. Tezelinus                         761
Theobald: S. Theobaldus                    757
S. Theobaldus                         757
S. Theodardus                         147
S. Theodemirus                        762
S. Theodericus                   142, 146, 784
Theodoor: S. Theodorus                    758
S. Theodora                          164
S. Theodorus                         758
S. Theodulfus                         157
S. Theonilla                         148
S. Thethmarus                      145, 759
S. Thiadildis                 144, 150, 156, 752
Thiebaut: Gesln.                       757
Thier: Gesln.                         142
Thijs                           blz. 26.
S. Thomas                           765
Tibaut: S. Theobaldus                     757
Tibbe: S. Theobaldus                     757
Tibbolt: S. Theobaldus                    757
Tibbout: S. Theobaldus                    757
Tidde: S. Thethmarus                     759
Tiedeman: S. Theodemirus                   762
Tiedeman: Gesln.                       762
Tiedger: S. Thethmarus                    759
Tiedske: S. Thiadildis                    156
Tyel: S. Tillo, S. Tilbertus                 760
Tiele: S. Tillo, S. Tilbertus                 760
Tieleman: S. Tillo, S. Tilbertus               760
Tieleman: Gesln.                       760
Tielen: Gesln.                        760
Ties: S. Disibodus                      149
Tiesse: S. Tezelinus                     761
Tietje: S. Thiadildis                     156
Tietse: S. Thethmarus                     759
Tieze: S. Disibodus                      149
S. Tigernacus                      152, 763
S. Tilbertus                       154, 760
S. Tillo                           760
Timans: Gesln.                        762
Timen: S. Theodemirus                     762
Timens: Gesln.                        762
Tijmen: S. Theodemirus                    762
Tine: S. Theonilla                      148
Tinke: S. Tigernacus                     763
Tynke: S. Theonilla                      149
Tinne: S. Tigernacus                     763
Tintje: S. Theonilla                     148
Toers: S. Turianus (Turiavus)                 764
Tome: S. Domnolus, S. Domnolenus, S. Thomas  765
Tomis: S. Domnolus, S. Domnolenus, S. Thomas         765
Tomme: S. Domnolus, S. Domnolenus, S. Thomas         765
Tone: S. Antonius                       56
Toon: S. Antonius                  56 en blz. 20.
Toontjen: S. Antonia                     766
Tossanus: S. Tozzo                      767
S. Tossanus (Toussanus)                    767
Totsje: S. Doda                        160
Totte: S. Dodo                        158
S. Tozzo                           767
Treese: S. Teresia                      768
Treesjen: S. Teresia                     768
S. Treverius                         166
Trientjen: S. Catharina                    434
Trijntjen: S. Catharina                    434
Troye: S. Trudo                        769
S. Trudo                           769
Trui (m.): S. Trudo                      769
Truijens: Gesln.                       769
Truiken: S. Truthgeba                     770
Truiken: S. Gertrudis                     273
Truitjen: S. Gertrudis                    273
S. Truthgeba                         770
Tsjaard: S. Gradulfus                     771
Tsjabbe: S. Gabinus                      772
Tsjade: S. Cadeoldus                     773
Tsjakke: S. Cadeoldus                     774
Tsjalke: S. Gallanus                     775
Tsjalle: S. Gallanus                     775
Tsjallef: S. Gallanus                     775
Tsjalling: S. Gallanus                    775
Tsjamke: S. Gamaris                      776
Tsjamme: S. Gamaris                      776
Tsjark: S. Guericus                      783
Tsjark: S. Theodericus                    784
Tsjasse: S. Cassericus                    777
Tsjeard: S. Gerardus                     779
Tsjeartsje: S. Gertrudis                   780
Tsjebbe: S. Gebhardus                     778
Tsjemme: S. Gamaris                      776
Tsjemme: S. Gemmulus                     781
Tsjepke: S. Gebhardus                     778
Tsjepkje: S. Gebedrudis                    782
Tsjerk: S. Guericus                      783
Tsjerk: S. Theodericus                  146, 784
Tsjerne: S. Gerinus                      785
Tsjesse: S. Cornelius                     786
Tsjetse: S. Cornelius                     786
Tsjeuke: S. Gaugericus                    787
Tsjiep: S. Gebhardus                     778
Tsjimme: S. Gemmulus                     781
Tsjipkje: S. Gebedrudis                    782
Tsjitger: S. Gitzelinus                    788
Tsjitte: S. Gitzelinus                    788
Tsjomme: S. Gummarus                     789
Tuik: S. Tugdualus                      159
S. Tugdualus                         159
S. Turianus                          764
S. Turiavus                          764U

S. Ubaldus                          790
Ubbels: Gesln.                        790
Ubbens: Gesln.                        790
Ube: S. Ubaldus                        790
Ubele: S. Ubaldus                       790
S. Udalricus                         797
S. Udardus                          791
Udens: Gesln.                         791
Udo: S. Utho, S. Udardus                   791
Uge: S. Hugo                       380, 792
Uyl: Gesln.                          793
Uiling: Gesln.                        793
Uilkens: Gesln.                        793
Ukke: S. Hugo                         792
Ulbe: Zal. Ulboldus, S. Ulgisus                793
Ulbetjen: S. Ulphia                      794
Zal. Ulboldus                         793
Ulde: S. Udalricus                      797
Ulens: Gesln.                         793
S. Ulferius                       587, 795
Ulfert: S. Ulferius                      795
Ulfertsje: S. Ulphia                     796
Ulffers: Gesln.                        795
S. Ulgisus                          793
S. Ulphia                        794, 796
Ulpke: S. Ulphia                       794
Ulrik: S. Udalricus                      797
Uneke: S. Unnis                     582, 798
Unico: S. Unnis                        582
Unke: S. Unnis                        582
S. Unnis                         582, 798
S. Unno                            582
S. Unnus                           582
Upke: S. Ubaldus                       790
Urseltjen: S. Ursula                     799
S. Ursmarus                          800
S. Ursula                           799
Usmar: S. Ursmarus                      800
Usso: S. Uzanus                        801
Uteke: S. Utho, S. Udardus                  791
S. Utho                            791
Uwe: S. Uzanus                        802
Uwen: Gesln.                         802
S. Uzanus                      360, 801, 802V

Vaas: S. Vasius                        803
Vaast: S. Vedastus                      804
Valeer: S. Valericus                     805
S. Valericus                         805
Valk: S. Falco                      225, 806
Valke: S. Falco                     225, 806
Vasen: Gesln.                         803
S. Vasius                      803, 817, 847
Vasmar: Zal. Fastredus                    228
Vasse: Gesln.                         803
Vast: Zal. Fastredus                     228
Vechter: S. Victor                      807
S. Vedastus                     804, 835, 837
S. Vedulfus                          835
Veer: S. Ferreolus                      234
Veirle: S. Pharaildis                     226
Velten: S. Philibertus                  230, 808
Verele: S. Pharaildis                  226, 809
S. Verembaldus                        832
S. Veremundus                         816
Verle: S. Pharaildis                     809
S. Verona                           259
S. Veronica                          259
S. Veronus                          258
S. Victor                           807
S. Vigilius                          810
Vijfken: S. Genovefa                     408
Vijgel: S. Vigilius                      810
Vincent: S. Vincentius                    811
S. Vissia                           854
S. Vivina                           852
Vokeltje:                           244
Volbrecht: Zal. Fulbertus                   242
Volker: S. Volkerus                243 en blz. 17.
Volkers: Gesln.                        243
Volkert: S. Volkerus              243 en blz. 17, 22.
S. Volkerus                       243, 875
Volkwin: S. Folcuinus                     245
Vollebrecht: Gesln.                      242
Volles: Gesln.                        243
Volmer: S. Vulmarus                      246
Voorting: Gesln.                       248
Voppe: Zal. Fulbertus, S. Volkerus              875
Vreys: S. Frisius                       256
Vriend: S. Amicus                       812
Vriend: Gesln.                        812
Vriens: Gesln.                        812
Vrind: S. Amicus                       812
Vrind: Gesln.                         812
Vrode: S. Prudentia                      257
Vroede: S. Prudentia                     257
Vrone (m.): S. Veronus                    258
Vrone (vr.): S. Verona                    259
S. Vulmarus                       246, 876W

Waaie: S. Weeda                        813
Waaijer: Gesln.                        813
Waalke: S. Walo                        814
Waalkes: Gesln.                        822
Waalte: S. Walo                        814
Waaltsje: S. Waldetrudis                   815
Waander: S. Wandregesilus                   830
Waanders: Gesln.                       830
Waare: Gesln.                         816
Waarmond: S. Veremundus                    816
Waas: S. Vasius, S. Wasnulfus                 817
Waatse: S. Vasius, S. Wasnulfus                817
Waatse: S. Vedastus, S. Vedulfus               836
Wabbe (m.): S. Walbertus                   820
Wabbe (vr.): S. Waldetrudis                  818
Wabbel: S. Waldetrudis                    818
Wable: S. Walbertus                      820
Waltsje: S. Waldetrudis                    818
S. Waccarus                          819
Wachtel: S. Waccarus                     819
Wachtelaar: S. Waccarus                    819
Wachtelaer: Gesln.                      819
Wael: S. Walaricus                      822
Wagtel: Gesln.                        819
Wakker: S. Waccarus                      819
Wakkers: Gesln.                        819
S. Walaricus                  822, 824, 825, 827
Walbert: S. Walbertus                     820
S. Walbertus                         820
Walburg: S. Walburgis                     821
S. Walburgis                       129, 821
S. Waldebertus                        828
S. Waldefridus                        828
S. Waldetrudis                      815, 818
S. Waldrada                          826
Waldrik: S. Waldebertus, S. Waldefridus            828
Wale: S. Walaricus                      822
Walewein: S. Wolbodo                     823
Walfried: S. Waldefridus                   828
Walig: S. Walaricus                      824
Waling: S. Walaricus                     824
Walke: S. Walo                        814
Walle: S. Walo                        814
Wallekey: S. Waldetrudis                   818
Walleken: S. Walburgis                    821
Walles: Gesln.                        822
Wallich: Gesln.                        824
S. Walo                            814
Walraad: S. Walaricus                     825
Walrade: S. Waldrada                     826
Walram: S. Walaricus                     827
Walrand: S. Walaricus                     827
Walraven: S. Walaricus                    827
Walraven: Gesln.                       827
Walte: S. Waldebertus, S. Waldefridus             828
Walter: S. Walterus                      829
S. Walterus                          829
Wander: S. Wandregesilus                   830
S. Wandregesilus                       830
Waning: Gesln.                        831
S. Waningus                          843
Wannes: S. Joannes                      831
Wanning: Gesln.                        831
Wapke: S. Walbertus                      820
Warbold: S. Verembaldus                    832
Warbout: S. Verembaldus                    832
Ward: S. Edwardus (Eduardus)               177, 833
Warmbout: S. Verembaldus                   832
Warmold: S. Verembaldus                    832
Warnaars: Gesln.                       834
Warnar: S. Wernherus                     834
Warne: S. Wernherus                      834
Warnink: Gesln.                        834
Was: S. Wasnulfus                       836
Wasman: S. Wasnulfus                     836
Wasman: Gesln.                        836
S. Wasnulfus                       817, 836
Wasse: S. Wasnulfus                      836
Wassen: Gesln.                        836
Wassink: Gesln.                        836
Watte: S. Vedastus, S. Vedulfus                835
Wauter: S. Walterus                      829
Webbe: S. Wigbertus                      849
Wedse: S. Vedulfus                      835
S. Weeda                           813
Wegbrans: Gesln.                       858
Weid: S. Vedastus                       837
Weyen: S. Wiho                        860
Weyn: S. Winocus                       869
Weismann: Gesln.                       871
Welbe: S. Willibrordus                    838
Welke: S. Willehadus                     839
Welmoet: S. Wilfreda                     840
Welp: Gesln.                         838
Wemberich: S. Wigmannus                    868
Wemmer: S. Wigmannus                     868
S. Wenceslaus                         844
Wendel: S. Wandregesilus                   830
Wendel: S. Wendelinus                     841
Wendelaar: Gesln.                       830
S. Wendelinus                         841
Wendelmoet: S. Wilfreda                    840
Wender: S. Wintrungus                     842
Wenker: Gesln.                        869
Wenne: S. Waningus                      843
Wenneke: S. Waningus                     843
Wenneker: Gesln.                       869
Wennekes: Gesln.                       843
Wennen: Gesln.                        843
Wentsel: S. Wenceslaus                    844
Wenzel: S. Wenceslaus                     844
Were: S. Werenfridus                     845
Werenfried: S. Werenfridus                  845
S. Werenfridus                      845, 846
Werner: S. Wernherus                     834
S. Wernherus                         834
Werp: S. Werenfridus                     846
Wervel: S. Werenfridus                    845
Weseman: Gesln.                        836
Wessel: S. Wenceslaus                     844
Wessel: S. Vasius                       847
Wesseling: Gesln.                       847
Wessels: Gesln.                        847
Wetse: S. Vedastus                      837
Wette: S. Guido                        873
Wiard S. Guericus                       848
Wibaut: Gesln.                        857
Wibe: S. Wigbertus                      849
Wiben: Gesln.                         849
Wibert: S. Guibertus                     856
Wibo: S. Wigbertus                      849
Wibo: Gesln.                         849
Wibout: Wigbertus                       857
Wibrand: S. Wigbertus                     858
S. Wibrandis                         850
Wibren (m.): S. Wigbertus                   858
Wibren (vr.): S. Wibrandis                  850
Wibrentsje: S. Wibrandis                   850
Wybrigje: S. Wibrandis                    850
Wichard: S. Wigbertus                     851
Wichman Gesln.                        859
Widmer: S. Witmarus                      872
Wijdt: S. Guido                        873
Wiebols: Gesln.                        857
Wiebes: Gesln.                        849
Wye: S. Wiho                         860
Wiegant: Gesln.                        859
Wiegman: Gesln.                        859
Wielke: S. Willehadus                     839
Wiemers: Gesln.                        868
Wientjen: S. Winefreda, S. Wivina, S. Vivina         852
Wier: S. Wiro                         853
Wierde: S. Guericus                      848
Wierik: S. Guericus                      855
Wierts: Gesln.                        848
Wies: S. Aloysius                       43
Wiesjen: S. Vissia                      854
Wiezer: S. Guisbertus                     871
S. Wigardus                          859
Wigbele: S. Wigbertus                     857
Wigbert: S. Wigbertus                     856
S. Wigbertus               849, 851, 856, 857, 858
Wigbold: S. Wigbertus                     857
Wigbolts: Gesln.                       857
Wigbout: Gesln.                        857
Wigbrand: S. Wigbertus                    858
Wigbrans: Gesln.                       858
Wigge: S. Wigardus, S. Wigmannus               859
Wiggele: S. Wigmannus                     859
Wigger: S. Wigardus                      859
Wiggers: Gesln.                        859
Wiggert: S. Wigardus                     859
Wigle: S. Vigilius                      810
S. Wigmannus                       859, 868
S. Wiho                            860
Wike: S. Wigmannus                      859
Wyke: S. Wibrandis                      850
Wikel: Gesln.                         810
Wikel: Gesln.                         859
Wilbert: S. Willibrordus              861 en blz. 22.
S. Wilfreda                       840, 866
S. Wilfridus                       862, 867
Wilfried: S. Wilfridus                    862
Wilhelma                           866
Wilhelmiene: S. Wilfreda              866 en blz. 23.
Wilhelmina                     866 en blz. 23.
S. Wilhelmus                         864
Wilke: S. Willeïcus                      863
Wilke: S. Willehadus                     839
Wilkens: Gesln.                     839, 863
Wille: S. Willibrordus, S. Willibaldus, S. Willehadus     861
Willebrord: S. Willibrordus                  861
S. Willehadus                    839, 861, 865
S. Willeïcus                         863
Willem: S. Wilhelmus                864 en blz. 22.
Willemar: S. Willibrordus, S. Willibaldus           865
Willemiene: S. Wilfreda              866 en blz. 23.
Willemken: S. Wilfreda                    866
Willempjen: S. Wilfreda                    866
S. Willericus                         458
S. Willibaldus                      861, 865
S. Willibrordus                   838, 861, 865
Wilmer: Gesln.                        865
Wilmers: Gesln.                        865
Wilse: S. Willeïcus                      863
Wilskje: S. Wilfreda                     866
Wilte: S. Wilfridus                      867
Wiltink: Gesln.                        867
Wiltse: S. Wilfridus                     867
Wimke: S. Wigmannus                      868
Wimken: S. Wilfreda                      866
Wimmer: S. Wigmannus                     868
Winand: S. Winocus                 869 en blz. 22.
Wijnands: Gesln.                       869
Wind: S. Wintrungus                      870
Wyndel: S. Wendelinus                     841
Wine: S. Winocus                       869
S. Winefreda                         852
Wineke: S. Winocus                      869
Winer: S. Winocus                       869
Winering: S. Winocus                     869
Winert: S. Winocus                      869
S. Winfridus (Bonifacius)                   869
Wijnker: Gesln.                        869
Wijnne: Gesln.                        869
S. Winocus                          869
Winolt: S. Winocus                      869
Winrik: S. Winocus                      869
Winte: S. Wintrungus                     870
Winterink: Gesln.                       870
Winters: Gesln.                        870
Wijntjen: S. Winefreda, S. Wivina               852
Wijntjes: Gesln.                       869
S. Wintrungus                      842, 870
Wintse: S. Wintrungus                     870
Wirdmer: S. Guericus                     848
S. Wiro                            853
Wiseman: Gesln.                        871
Wiske: S. Guisbertus                     871
Wiskje: S. Vissia                       854
Wismar: S. Witmarus                      872
Wisse: S. Guisbertus                     871
Wisse: Gesln.                         871
Wissing: Gesln.                        871
S. Witburga                          874
Witke: S. Guido                        873
Witman: S. Guido                       873
S. Witmarus                          872
Witsen: Gesln.                        873
Witske: S. Witburga                      874
Witte: S. Guido                        873
Witte: Gesln.                         873
Wittert: Gesln.                        873
S. Wivina                           852
Wobbe: Zal. Fulbertus, S. Volkerus              875
Wobbe: Gesln.                         875
Wobbel: S. Wolbodo                      876
Woelke: S. Wolbodo                      876
Wol: S. Wolbodo, S. Vulmarus                 876
Wolbert: S. Wolbodo, S. Vulmarus               876
S. Wolbodo                        823, 876
Wolbrand: S. Wolbodo, S. Vulmarus               876
Wolf: S. Wolfgangus                      877
Wolfbrand: S. Wolfgangus                   877
Wolfert: S. Wolfgangus                    877
Wolfgang: S. Wolfgangus               877 en blz. 8.
S. Wolfgangus                         877
Wolfger: S. Wolfgangus                    877
Wolmer: S. Vulmarus                      876
Wolter: S. Walterus                      829
Wolven: Gesln.                        877
Wolwijn: S. Wolbodo                      876
Womke: S. Wonedulfus                     878
S. Wonedulfus                         878
Wonne: S. Wonedulfus                     878
Wonnink: Gesln.                        878
Wopke: Zal. Fulbertus, S. Volkerus              875
Wopkes: Gesln.                        875
Worp: S. Werenfridus                     846
Worp: Gesln.                         846
Wout: S. Walterus                       829
Wouter: S. Walterus                829 en blz. 22.
Woutrien: S. Walterus                     829
Wouwerik: S. Vulmarus                     876
Wridsaart: S. Richardus                    643
Wul: S. Vulmarus, S. Wolbodo                 876
Wulbrands: Gesln.                       876
Wulf: S. Wulframnus                      879
Wulfing: Gesln.                        877
Wulfram: S. Wulframnus                    879
S. Wulframnus                      875, 879
S. Wulgisus                          793
Wunne: S. Wonedulfus                     878Z

Zeger: S. Sigo, S. Sigirannus                 716
Zegers: Gesln.                        716
Zwaantjen: S. Sura (Suwarda)                 740
Zwanik: S. Swentiboldus                    741
Zweder: S. Suidbertus                     742
Zwentibold: S. Swentiboldus                  743BETEEKENIS VAN EENIGE OUD-GERMAANSCHE NAAMSTAMMEN


volgens de opgaven van Förstemann en Heintze.

Vele woorden waarvan de beteekenis door deze schrijvers in het onzekere
gelaten is, blijven hier onvermeld.A

ABA: man.
AG: snijdend zwaard. (Lat. _acies_).
AGIL = AG.
AGIN = AG.
AGIR = AG.
AGIS: schrik.
AID: eed.
AIVA: eeuw.
ALA: al, alles.
ALB: elf (mythol.).
ALDA: oud.
ALFI: elf (mythol.)
ALHI: tempel.
ALJA: ander.
ALJAN: sterke.
AM: moeder.
AMAL = AM.
AMAT = AM.
ANGIL: goddelijk wezen.
ANSI: god.
ANTI: reus.
ARBI: erf.
ARMA: arm (Lat. _pauper_).
ARA: arend.
ARIN: arend.
ATHA: vader.
ATHAL: adel.
AUDA: erfgoed.
AUGA: oog.
AUSTA: oosten.B

BADU: strijd.
BALDA: onversaagd.
BANDA: krijgsvaan.
BARDA: reus.
BAUDA: gebieder.
BAUGA: ring, halsband.
BERA: beer.
BERGA: bewaren, bergen.
BERHTA: klaar, blinkend.
BERIN: beer.
BIG: houwen.
BILI: strijdbijl: billijk.
BLIC: glans, bliksem.
BLIDI: blijd.
BOD: gebieden, ontbieden.
BON: (het Lat. _bonus_) goed.
BOSI: vijandig.
BRANDA: vlammend zwaard.
BRUNJA: borstharnas.
BURGI: bewaren, bergen. Vormt evenals BERGA vrouwelijke namen.D

DADI: daad.
DAGA: dag.
DAR: werpspiets.
DEURJA: duur, dierbaar.
DOMA: gericht, macht.
DRUDI: trouw, dierbaar, veel voorkomend in vrouwenamen.E

EBUR: everzwijn.
ERCAN: edel, echt.
ERA: eer.
ERIN = ERA.
ERMIN = IRMIN: naam v.d. halfgod.F

FARA: geslacht, familie.
FASTI: vast.
FILU: veel.
FLADI: zuiver, rein. Gelijk fleda en fledis in veel vrouwenamen
voorkomend.
FLAV (het Lat. _flavus_) blond.
FRAVI: heerin.
FRITHU: vrede.
FRIUND: vriend.
FRODA: vroed, wijs.
FULCA: volk.G

GAILA: lastig.
GAIRU: werpspeer.
GANG: aanstormen.
GARDI: gaard. Tweede helft van veel vrouwenamen.
GARVA: ten strijde bereid.
GASTI: gast, vreemdeling.
GAUTA: goth.
GAVJA: gouw.
GIB: geven.
GILD: geld.
GIS, GISIL: gijzelaar.
GODA: god, goed.
GOZ: goth.
GRAVA: grauw, grijs.
GRIMA: helm, masker.
GRISJA: grijs.
GUDA: god.
GUMA: (het Lat. _homo_) mensch.
GUNDI: krijg.H

HAB: have.
HAG, HAGAN: behagen.
HAIDU: gestalte. Als haid en heid tweede deel van veel vrouwenamen.
HAILA: heel, gezond.
HAILAGA: heilig.
HAIMI: heim, huis.
HAL: man.
HALIDA: held.
HAM: dek, kleed.
HAN: haan.
HANDU: hand.
HARDU: sterk, hard. Ook tweede deel van veel mannel. namen.
HARJA: heir. Ook als _har_ en _her_ tweede deel van veel mannelijke
namen.
HATHU: strijd.
HAUHA: hoog.
HELMA: helm.
HILDI: strijd. Ook tweede deel van veel vrouwenamen.
HILP: helpen.
HIMILA: hemel.
HLODA: luid = beroemd.
HOGA = HAGAN.
HRABAN: raaf. Ook tweede deel van veel mannenamen
HRINGA: ring.
HROTHI: roem, zege.
HUGU: geest, verstand.
HULTHA: genadig.
HUNI: reus.
HUSA: huis.
HVELP: welp.I, J

IDIS: maagd.
IS, ISAN: ijzer.
IW: taxusboom.
JUNGA: jong.K

KARAL: man, kerel.
KLAR: klaar, helder.
KUNI: geslacht, kunne, en koen.L

LAIC: springen, dans.
LAIFA: zoon.
LAITHA: vijandig en leiden.
LEUBA: lief, geliefd.
LEUDI: volk.
LEV, LEVON: leeuw.
LIBA: lijf.
LINDI: slang, gordel.
LOH (het Lat. _lucus_): bosch.M

MAG, MAGAN: kracht, vermogen.
MANA: man.
MAND: blijde zijn.
MARU: beroemd.
MAURA: Moor.
MATHAL: spraak, rede.
MATHI: macht.
MILDI: mild, vrijgevig.
MODA: moed.
MUNDA: voogd.
MUNI: lust.N

NANTHI: koen.
NATH: genade, gunst.
NITHA: krijgsijver.
NIVJA: nieuw, jong.
NODI: nood.
NORTHA: noorden.
NUN: wicht.O

ORTA: lansspits.
OTHAL: erfgoed, woonstede.R

RADI: raad.
RAGAN: raad.
RANG: worstelen.
RICJA: rijk.
RID: rijden.
RIPJA: rijp.S

SANTHA: waar.
SARVA: uitrusting.
SCALCA: knecht.
SEVA, SEVI: zee.
SIBJA: maagschap.
SIDU: zede.
SIGIS: zege.
SINTHA: weg, heirvaart.
SMITHU: smid.
SNEL: snel, stoer.
STAINA: steen.
SUNDA: zuiden.
SVANA: zwaan.
SVINTHA: krachtig, gezwind.T

TAT, TAITA: daad.
THANC: gedachte.
THEGAN: krijgsknecht.
THEUDA: volk.
THINGA: ding.
THIVA: dienaar.
THRASA: strijden.U

UN: geven, toestaan.
URSA: (het Lat. _ursus_), beer.V

VAC, VACAR: wakker.
VADJA: waden, gaan.
VAG: wakker.
VALD: besturen.
VALHA: buitenlander, vreemdeling.
VAN: verwachting.
VAND: winden, wenden.
VAR, VARIN: waarborgen en weren.
VERTHA: waard.
VID: woud.
VIGA: kampstrijd.
VIHA: wijden.
VILJA: wil.
VIND, VINID: winden, wenden.
VINI: vriend.
VINTAR: winter.
VIS: aanvoerder.
VIZ: wijs.
VOLA: wel (goed).
VOP: roepen.
VULFA: wolf.
VUNJA: lust.AANTEEKENINGEN


[1] _Rituale Romanum_ van 1614, De S. Oleis et aliis requisitis. Reeds
was al in den _Catechismus Romanus_, op last van het Concilie van
Trente in 1566 uitgegeven, diezelfde wensch uitgesproken.

[2] Van deze twee lijstjes is mij als oudste uitgaaf die bekend welke
gedrukt en aangehangen werd bij een _Rituale Romanum, contractum et
abbreviatum_. Antverpiae, et prostant Amstelodami apud Philippum van
Eyck 1657. De eigenlijke Titels luiden: _Nomina propria Hollandorum_
accommodata Nominibus Sanctorum, qui in Ecclesia celebrantur:
adjunctis plerumque eorundem Festis; en _Nomina propria Frisica_
Sanctorum nominibus applicata.

Eene kleinere lijst vindt men achter _Rosweydus' Generale legende
der Heylighen_ van 1665.

[3] Dl. 142, Aug., Sept. en Oct, 1912. Dl. 143, Mei 1913.

[4] Aldus in de _Dictionn. des antiq. Chrét._ par l'abbé
_Martigny_. Paris 1865, p. 445-53.

Wat hier zeer beknopt wordt vermeld kan men zeer degelijk en uitvoerig
behandeld vinden door _F. X. Kraus_ in zijn _Real-encyklopädie der
Christl. Alterthümer_, II, S. 467-82, alsmede door C. A. _Kneller_
S.J. in de _Stimmen aus Maria-Laach_ 62. B. (1902). S. 171-82 en
272-86. Beide opstellen zijn rijkelijk voorzien van aanhalingen uit
de Vaders, en schrijvers over de oud-christelijke monumenten.

Zeer lezenswaardig is ook nog het opstel van pastoor _Fröhling_: Die
Namengebung bei der Taufe und Firmung, insbesondere die christlichen
Taufnamen, in _Der katholische Seelsorger_, XXe jaargang (1908)
S. 69-78.

[5] _De Katholiek_; meer bijzonder Dl. 143, Mei 1913, blz. 342-59.

[6] Voor Zuid-Nederlandsche namen vond ik opgaven in een opstel onder
den titel van _Nederlandsche Voornamen_, verschenen in _Serrure's
Vaderl. Museum_ v. Ned. Letterk. enz. Gent 1855, Dl. I, blz. 206-14,
en Dl. III, blz. 221-23. Deze lijst werd nog eens herdrukt in het
_Jaarboek der Kon. Vlaamsche Academie_ van 1901, blz. 33-54.

[7] _De Nederl. Geslachtsnamen in oorsprong, geschiedenis en beteekenis
door Johan Winkler_, Haarlem 1885, blz. 2-3. Ik dank aan dezen geleerde
ook nog menigen wenk, dien ik mondeling mocht ontvangen.

Ook Prof. _J. Verdam_ in _De geschiedenis der Nederlandsche taal_,
Leeuwarden 1890, blz. 129-33. en Dr. _G. J. Boekenoogen_ in zijn
opstel _Onze Voornamen_ (_De Gids_, 54e jaarg. 1890, IIIe Deel)
geven over de Germaansche voornamen veel wetenswaardigs te lezen.

[8] Förstemann Sp. 642.

[9] _De Nederl. Geslachtsnamen_ door Winkler, I blz. 22.

[10] _Winkler_, _Fr. Naamlijst_, blz. IX.

[11] Voor zoover die in den _Index alphabeticus_ van het laatste deel
der Bollandisten, doch dikwijls slechts bij benadering, opgegeven
zijn. Het was mij niet doenlijk telkens de afzonderlijke Levens in
de verschillende deelen op te slaan.

[12] _Die Deutschen Familiennamen_, geschichtlich, geographisch,
sprachlich, von Prof. _Albert Heintze_, Halle, 1908. S. 18.

[13] Men weet dat deze _n_ geen teeken is van meervoud, maar van
tweeden naamval.

[14] Maar daarom behoort men ook, als de Latijnsche vorm gebruikt
wordt, zich te houden aan de schrijfwijze onzer ritueele boeken en
van de vulgaat-uitgave des Bijbels, en te schrijven: Joannes niet
Jo_h_annes, Antonius niet Ant_h_onius, Henricus niet Henri_k_us, en
vooral niet Hen_d_ri_k_us of Hen_de_ri_k_us, noch ook Frederi_k_us enz.

[15] Enkele voorbeelden ervan heb ik te pronk gesteld in
_De Katholiek_ van October 1912, blz. 279. Hier moge nog
een tweetal volgen dat ik later aantrof. Vooreerst: Pascal
S.--Martinus--Jan--Nora--Elise--Jeanne--Truce--Bernard--Hélène--Cato.
Het andere: Jo v. d.
D.--Theo--Ferdi--Marie--Annie--Betsie--Tilly--Phonsa--Treesje--Gerard--Liesje--H
enriette

[16] _Winkler_: _Friesche Naamlijst_. Inleiding bl. VII.

[17] Verg. _De Katholiek_ Dl. 101, 1892, blz. 234. Uit de Voorrede
der _Nomina propria Hollandorum_ door P. S. L. "Cum non sit finis
nomina frangendi, mutilandi et mutandi, quod quique faciunt pro
libitu. Et quod infantes balbutiendo formant, nutrices repetunt,
et tandem omnes assuescunt."

[18] _De Katholiek_ van Oct. 1912, blz. 283.

[19] _Handboek der Nederl. taal_ d. Dr. _Jac. van Ginneken_
S.J. Nijmegen, 1913. I, blz. 65.

[20] _De Tijd_ van 19 Mei 1911.

[21] De klemtoon op _A_ niet op _de_.

[22] Hoofdstam ontbreekt bij Förstemann.

[23] Hoofdstam ontbreekt bij Förstemann.

[24] Nadruk op Lam- niet op -bert.

[25] Met uitspraak in drie lettergrepen; anders is het de Fransche
naam.

[26] Deze naam schijnt in onze dagen (advert. v. 9 Oct. 1912) verfraaid
te zijn tot Orentia, naar mannelijke Heiligen, die als Orentius,
bij de Boll. voorkomen op 24 Juni en 10 Aug. Orentia is echter als
Heilige niet bekend.

[27] Pooltis, bewijst evenals de naam Pooltjesbuurt te Delft, dat men
vroeger altijd, gelijk het behoort, S. Hippólytus heeft uitgesproken
en niet Hippolýtus met nadruk op ly.

[28] Nadruk op _Re_ niet op _gi_.

[29] Deze laatste twee vormen berusten eigenlijk op verkeerd begrip,
wijl de oorspronkelijke naam uit de lettergrepen _Ric_ en _hard_
bestaat.

[30] De letters _Tsj._ zijn te beschouwen als de _ch_ in het Engelsche
woord church (kerk) en alzoo gelijk te stellen met _k_ en _g_.

*** End of this Doctrine Publishing Corporation Digital Book "Nederlandsche Doopnamen - Naar Oorsprong en Gebruik" ***

Doctrine Publishing Corporation provides digitized public domain materials.
Public domain books belong to the public and we are merely their custodians.
This effort is time consuming and expensive, so in order to keep providing
this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties,
including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ Make non-commercial use of the files We designed Doctrine Publishing
Corporation's ISYS search for use by individuals, and we request that you
use these files for personal, non-commercial purposes.

+ Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort
to Doctrine Publishing's system: If you are conducting research on machine
translation, optical character recognition or other areas where access to a
large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of
public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ Keep it legal - Whatever your use, remember that you are responsible for
ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because
we believe a book is in the public domain for users in the United States,
that the work is also in the public domain for users in other countries.
Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we
can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is
allowed. Please do not assume that a book's appearance in Doctrine Publishing
ISYS search means it can be used in any manner anywhere in the world.
Copyright infringement liability can be quite severe.

About ISYS® Search Software
Established in 1988, ISYS Search Software is a global supplier of enterprise
search solutions for business and government. The company's award-winning
software suite offers a broad range of search, navigation and discovery
solutions for desktop search, intranet search, SharePoint search and embedded
search applications. ISYS has been deployed by thousands of organizations
operating in a variety of industries, including government, legal, law
enforcement, financial services, healthcare and recruitment.Home