Home
  By Author [ A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z |  Other Symbols ]
  By Title [ A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z |  Other Symbols ]
  By Language
all Classics books content using ISYS

Download this book: [ ASCII | HTML | PDF ]

Look for this book on Amazon


We have new books nearly every day.
If you would like a news letter once a week or once a month
fill out this form and we will give you a summary of the books for that week or month by email.

Title: De Pleegzoon
Author: Lennep, J. van (Jacob), 1802-1868
Language: Dutch
As this book started as an ASCII text book there are no pictures available.
Copyright Status: Not copyrighted in the United States. If you live elsewhere check the laws of your country before downloading this ebook. See comments about copyright issues at end of book.

*** Start of this Doctrine Publishing Corporation Digital Book "De Pleegzoon" ***

This book is indexed by ISYS Web Indexing system to allow the reader find any word or number within the document.             DE PLEEGZOON


               DOOR

            MR. J. VAN LENNEP.          Leiden.--A. W. Sijthoff.MR. JACOB VAN LENNEP.


      "Van Lennep was onze prettigste litteraire gestalte,
      die de kunst verstond vijftig jaren lang amusant te
      blijven."

                        _Cd. Busken Huet_.I.


't Was een plezier _Van Lennep_ persoonlijk te ontmoeten.

Toen hij in Augustus 1865 ter vergaderzaal van het achtste Taal-
en Letterkundig Congres te Rotterdam verscheen, geheel in een grijs
zomercostuum, het fraaie zilveren hair om de slapen golvend, kwam
ieder hem blij groetend te gemoet. Aan de tafel van het bestuur
plaats nemend, de guitige, donkere oogen naar het publiek, vooral
naar de dames richtend, zat hij met een bijna onmerkbaren glimlach
te luisteren. De vrij drooge beraadslaging over de spelling der
bastaardwoorden werd plotseling door hem met een handvol aardigheden
afgebroken. Wie herinnert zich niet, hoe daar door hem geijverd werd,
om de ph door de f te vervangen--hoe hij vertelde, dat hij als jonkman
een zangspel "_Saffo_" geschreven had, maar, dat de regisseur zijne
spelling in _Sapho_ gewijzigd had, zoodat de acteurs: "O, Sap, ho,
wees gegroet!" zongen; hoe hij er bijvoegde, dat eene Amsterdamsche
dienstmaagd, uitgezonden door hare mevrouw, om te zien of er een
vroolijk stuk op het Leidsche Plein zou gespeeld worden, terugkwam
met het bericht: "Ze spelen de Mophondjes," terwijl in werkelijkheid
"_Demophontes_," het classiek treurspel van _Metastasio_, vertaald door
_Westerwijk_, werd vertoond; hoe hij besloot met de mededeeling eener
jonge dame, die hem in zijne waardigheid van vrijmetselaar vroeg,
wat de orde toch bedoelde met de woorden _prop hanen_, waarop hij
antwoordde, dat daarmeê waarschijnlijk de mannetjes van prop hennen
gemeend werden.

Een zonneschijn van vroolijkheid schitterde plotseling over de
vergadering, die vóór _Van Lennep's_ komst in deftige dommeling
zachtkens afdreef op den stroom der verveling.

In het huis op de Keizersgracht, in zijne ruime studeerkamer, aan
zijne schrijftafel, maakte hij geen minderen indruk. Gekleed met
zijn grijzen kamerjapon--als op het groote gesteendrukte portret
naar de voortreffelijke schilderij van _Schwarze_--de snuifdoos in
de linkerhand, de rechter op een arm van zijn leunstoel, zat hij daar
met zijn prettig gezicht en fonkelende oogen naar de woorden van zijn
bezoeker te luisteren, de gelegenheid afwachtend, om met een fijnen
zet of een luimig verhaal zelf het woord te nemen. Onder vier oogen
kwam daarenboven de natuurlijke goedheid van zijn hart uit, daar hij
geene moeite te zwaar vond, om aan eenig verzoek zijner vrienden te
voldoen. Zijne wetenschap, zijne bibliotheek, zijn invloed stonden
hun ten dienste, zoo vaak zij zijne hulp inriepen.

Te Gent zag men hem, ter gelegenheid van het negende Letterkundig
Congres, in het voorportaal van den schoonen schouwburg, op een
Augustusavond van 1867 in zijn licht reiscostuum--hij was uit
Zwitserland overgekomen--terwijl hij met hartelijkheid de hand drukte
van E. _Douwes Dekker_, die hem kort te voren in een vlugschrift
zijne hulpvaardigheid bij het uitgeven van den "_Max Havelaar_" als
een misdrijf voor de voeten had geworpen. De Congresleden omringden
hem van alle kanten. En uit de rijen der Zuid-Nederlanders ging een
luid gejuich op. Zooveel grootmoedigheid, zooveel zelfbeheersching,
zooveel rustige heuschheid mochten niet onopgemerkt blijven.

_Van Lennep's_ persoon was overal bekend. Overal werden hoeden
afgenomen, handdrukken gewisseld. In alle Nederlandsche steden had hij
vrienden of ten minste goede kennissen. Zelfs onder den eenvoudigen,
maar nuttigen, stand der sjouwerlieden was zijn naam en persoon
bekend. En niet alleen te Amsterdam. Het gebeurde in 1867, dat te
Rotterdam aan het station van den Rhijnspoorweg bij het aankomen
van een trein uit Utrecht, een aardig, knap juffertje stond bij eene
geopende deur aan het plankier. Dat juffertje was eene Rotterdamsche,
die dagelijks vrij wat menschen zag, daar zij haar guitig wipneusje
sedert een jaar achter het buffet deed bewonderen door wereldwijze
handelsreizigers en roodgeblakerde tweede-luitenants, die op transport
waren. Toen de reizigers uit den trein zich over het plankier
verspreidden, zag zij te midden van eene groep luidsprekende heeren
een grijsaard met ongemeen vriendelijken glimlach en golvende witte
hairen. Telkens hield iemand hem staande, om hem met een levendigen
uitroep van verrassing, van ingenomenheid, eenige snelle woorden
toe te spreken, die door den wellevenden man onuitputtelijk geduldig
werden beantwoord. Ieder beijverde zich met liefde den weg open te
houden voor den uiterlijk reeds zoo achtbaren man, wiens tred door den
last van vijfenzestig jaren reeds vrij wat van vroegere veerkracht
miste. De knappe buffetjuffrouw verwonderde zich, dat één oude heer
zoo ontzettend veel kennissen om zich heen verzamelde. En daar Hein,
de witgekielde sjouwerman van het goederenbureel, juist voorbijkwam,
vroeg ze:

--"Wie is die grijze heer?"

--"Wie? Wel nou, jij bent ook een beste! Ken-je onzen Van Lennep
dan niet?"

't Feit is historisch en werd door een ooggetuige verteld. Ik kom er
weldra op terug.

Toen ik _Van Lennep_ voor het laatst zag, doorleefde hij den
gelukkigsten dag van zijn ouderdom. Het was Vrijdag 18 October 1867,
den dag, waarop te Amsterdam het standbeeld van _Joost van den Vondel_
zou worden onthuld. Eene groote menigte stroomde naar de Nieuwe Kerk,
om zich rondom _Vondel's_ grafsteê te vereenigen. De blauwe zerk
was zorgvuldig van stof gezuiverd en prijkte met eene krans van gele
immortellen. Een dichte drom geletterden schaarde zich eerbiedig om
deze heilige plek, terwijl boven onze hoofden de zon door de hooge
kerkvensters scheen en schoven van goud licht over het hoog gewelf
uitgoot. Plotseling stond _Van Lennep_ vóór ons, het witte hoofd
ontbloot, de oogen tintelend van geestdrift, na zeven jaren zwoegens
eindelijk triumfeerend door de oprichting van het standbeeld. Hij
sprak enkele eenvoudige woorden over _Vondel_'s graf en noodigde de
feestgenooten naar het park, waar het schoone monument van _Royer_
en _Cuypers_ zou worden onthuld.

Een uur later verscheen hij in het spreekgestoelte bij het standbeeld
en sprak daar met duidelijk verstaanbare stem zijne feestrede. Niemand
was meer gerechtigd dan hij tot deze taak, daar hij een vierde van
zijn reeds gevorderden leeftijd aan het verhaal van _Vondel_'s leven,
en aan het verklaren van zijne werken had besteed. Uit aller keelen
klonk daarom een aanhoudend bravo, toen de welsprekende staatsman,
die destijds aan het hoofd van het departement van Binnenlandsche
Zaken stond, toen Mr. J. _Heemskerk Az_., _Van Lennep_ met een
hartelijk woord van gelukwensching, namens Z. M. den Koning, het
commandeurskruis der orde van den Nederlandschen Leeuw aanbood.

Zóó zag ik hem voor het laatst.

Eens nog schreef hij mij (8 Februari 1868), zeven maanden vóór zijn
dood (26 Augustus 1868). Ik geloof, dat men mij de vrijheid vergunnen
zal dezen brief hier meê te deelen, men zal er uit zien, dat mijn
verhaal van Hein, den kruier, volmaakt historisch is."Amice!


"Ik zeg u grooten dank voor het exemplaar van den _bekroonden_ Vondel
[1].... waarmede mijn vrouw, die gedurende de feesten ziek was en
dus niets van de pret gezien of gehoord had, zich bijzonder vermaakt
heeft.... Ik zal er maar niets van zeggen, want ik krijg er zooveel
mooie kompl. in, dat ik uw stuk niet prijzen durf, zonder den schijn
op mij te laden, alsof ik het daarom zoo naar mijn zin vind....

"Het doet mij plezier, dat Gij die pret op 't slot te Muiden zoo con
amore geschilderd en de aandacht weder op dit slot gevestigd hebt. De
Hr. Heemskerk had, onmiddellijk na het feest, zijn voornemen te kennen
gegeven, om een wet voor te stellen tot restauratie van het slot, zich
vleiende, dat daarvoor nu juist in deze oogenblikken veel sympathie
zijn zou;--doch nu is juist die vervelende krizis tusschen beiden
gekomen-- [2]. Van die krizis gesproken, _podagra_ heb ik deze reize
niet gehad, maar dewijl 't een kwaal is, daar ik best mee bekend ben
sedert 30 jaren, heb ik haar bij voorkeur in mijn brochure gebracht--
[3] als onschuldig middel om de attentie te trekken--....

"Maar ik heb zes maanden lang gesukkeld aan leewater in de knie
en laatstelijk aan doofheid. Dat is nu Goddank weer over en mijne
gezondheid is door de Vondelsfeesten geheel gekureerd.

"Zijt gij 't, of is het een ander, die de _Letterkundige Intermezzoos_
in Nederland schrijft [4]. De schrijver, wie dan ook, heeft in zijn
eerste artikel eene beschuldiging tegen onze natie gericht, als zou
zij haar schrijvers, mij b. v., niet kennen of liever geen notitie van
hen nemen. Ik zou hem, daar ik er ook als voorbeeld bij gehaald ben,
een dozijn voorbeelden kunnen geven van het tegendeel. Toen Hofdijk
voor een paar jaren bij mij aan de Steeg logeeren zou, was er in beide
herbergen al een groote vreugde en verwachting vooruit--en onlangs, dat
ik te Rotterdam uit den trein stapte en de juffrouw van 't buffet zei:
"He, wie of die grijskop is met zijn lange haren!" riep een sjouwerman
van 't goederenbureau verontwaardigd uit: "Wat, ken-je onzen Van
Lennep niet?" Dit werd mij later medegedeeld door den Hr. Van Alphen,
die 't gehoord had.

"Indien gij nu de bedoelde schrijver niet zijt, laat die anecdote--die
in dat geval een kale bluf zou schijnen--maar liever ongelezen.


"Vale, faveque

"Amst. 8 febr. 1868.      T. T.

"J. v. Lennep."


Van mijn edelmoedigen vriend, die zich, helaas! te vergeefs vleide
met herstel zijner gezondheid, heb ik dus de mededeeling omtrent
het feit, dat wellicht bij de eerste vermelding wat onwaarschijnlijk
mocht klinken.

De vreugde aan de Steeg in 1866 betoond bij _Hofdijk_'s komst schijnt
mij tevens in nauw verband te staan met de blijde opgewektheid, die de
viering van zijn zeventigsten jaardag (27 Juni 1886) heeft gekenmerkt.II.


Zonder eenige overdrijving mag beweerd worden, dat _Van Lennep_
als dichter, als romanschrijver, vele jaren lang de populairste onzer
auteurs is geweest. Als voorbeeld zijner populariteit heeft Cd. _Busken
Huet_ in 1864 [5] verhaald, dat eene Zandvoortsche vischvrouw al de
veertien deelen van zijn exemplaar der romantische werken van _Van
Lennep_ had geleend en gelezen.

Doch niet alleen in visschersstulpen ook in de huizen onzer
gegoede burgerij, in de woningen onzer patriciërs op de Keizers-
en Heerengrachten, was _Van Lennep_ steeds een welkome gast. Zijne
"_Idyllen_" maakten hem populair bij de studenten, zijne "_Legenden_"
wonnen hem het hart van al wat jong was, vooral de harten der
Hollandsche jonge meisjes, eene verovering _Van Lennep_ tot op den
laatsten dag zijner vriendelijke grijsheid dierbaar. Oud en jong,
stedeling en dorper, edelman en burger, schonken hem hunne genegenheid,
toen "de Pleegzoon" verscheen, toen "_Ferdinand Huyck_," zijn beste
roman, "_de Roos van Dekama_" opvolgde, toen de breed ontworpen
"_Voorouders_" het licht zagen, en eindelijk, toen de niet het minst
besproken, aangevallen, geprezen en gelezen "_Lotgevallen van Klaasjen
Zevenster_" geheel de letterkundige wereld in den winter van 1865 op
1866 in rep en roer brachten.

_Van Lennep_'s romans blijven leven, zoo goed als die van _Walter
Scott_, en worden herhaaldelijk herdrukt, gelijk ook deze steeds
opnieuw worden uitgegeven. "_De Pleegzoon_" verscheen in 1829 en zag
sedert dat jaar tot heden met al zijne opvolgers, telkens in nieuwen
vorm het licht. Omtrent "_de(n) Pleegzoon_" schreef de auteur mij
(4 Augustus 1867):

"Ik heb mijn Pleegzoon ongeveer 40 jaren geleden geschreven (1827);
hij heeft eenige jaren in de lade gelegen; geen boekverkoper wou
er aan. Eerst toen ik met mijne Legenden wat naam gemaakt had, wou
P. Meijer Warnars er zich wel over ontfermen. Van honorarium kon nog
geen sprake zijn, en ik geloof niet, dat Drost voor zijn "Pestilentie
te Katwijk" heel veel meer gehad heeft. Oltmans kwam iets later,
wanneer weet ik niet. Eerst na 1840 heb ik honorarium bedongen...."

De eerste historische roman van Mr. _Jacob van Lennep_ moest _twee
jaren_ wachten, voordat hij bij wijze van genade door den druk werd
algemeen gemaakt!

Dit leerzaam feit voor de geschiedenis onzer letteren zal balsem
gieten in de wonden van hen, die met onuitgegeven handschriften naar
een uitgever blijven zoeken, en tevens in die der lofredenaars van
't verledene, welke er zich aan ergeren, dat onze boekenmarkt op het
huidige oogenblik te veel overvoerd is.

De drukken van _Van Lennep_'s historische romans volgden elkander
spoedig, een bewijs, dat P. _Meijer Warnars_ weinig oog had op
letterkundige kunst. 't Meest bekend werden: de Rotterdamsche uitgaaf
van 1855 in dertien blauwe deelen en de vier deelen, klein folio,
door _Nijhoff_, _Sijthoff_ en _Thieme_ van 1867 tot 1869 in het
licht gezonden. Zonder profeet te zijn, durf ik ook der tegenwoordige
volkseditie in elf deelen de vruchtbaarste toekomst voorspellen.

De historische romans van _Van Lennep_ hebben eene blijvende waarde,
die zoowel uit hunne kracht, als uit hunne zwakheid spruit. Voordat ik
dit met een enkel woord staaf, doet zich de vraag op, of _Van Lennep_
chronologisch inderdaad onze _eerste_ historische romanschrijver
is. Meestal stelt men het zoo vóór, alsof in 1829 door "_De(n)
Pleegzoon_" in de geschiedenis der Nederlandsche letteren een datum
gevormd wordt; alsof _Van Lennep_'s eerste roman, tevens de eerste
_historische_ roman in Nederland geweest is. Dit is alleen in _zekeren_
zin juist. _Van Lennep_ schreef in 1827--hij zelf verzekerde het ons
reeds--zijn eersten historischen roman. Als zoodanig is de chronologie
in orde. Doch om nauwkeurig te spreken, had men moeten vermelden,
dat in 1827 eene Amsterdamsche patricische schrijfster, Mejuffrouw
_Maria Jacoba de Neufville_, het beproefd had een historischen roman
samen te stellen, die evenals "_De Pleegzoon_,"[komma achter "?] maar
eenigen tijd vóór "_De(n) Pleegzoon_", in 1829 het licht zag onder den
titel: "D_e Schildknaap. Iets uit den ouden tijd. Een oorspronkelijk
historisch romantisch verhaal_." (Staalgravure van D. _Veelwaard_). Te
Amsterdam bij P. _den Hengst en Zoon_. 1829, gr. 8o.

De poging van Mejuffrouw _De Neufville_ is volkomen dezelfde als die
van Mr. J. _van Lennep_. Zij vloeit uit dezelfde bron. Zij getuigt
het in haar "_Voorberigt_," als zij verklaart:

"Aan de Verhandeling van den Hooggeleerden Heer D. J. van Lennep,
_Over het belangrijke van Holland's grond en oudheden voor gevoel
en verbeelding_, welke Verhandeling ik op den 30e Januarij 1827 het
genoegen had, door den opsteller te hooren voordragen, is het werk,
hetwelk ik thans mijnen landgenooten aanbied, deszelfs wording
verschuldigd. Altijd met warme liefde voor mijn zoo dikwijls
ten onregte verguisd en beschimpt vaderland vervuld, groeide die
liefde in mij tot geestdrift aan, door de zoo welsprekende taal des
Hoogleeraars en kwam al _aanstonds_ de lust in mij op, om te beproeven
of het mogelijk wezen zou, een romantisch tafereel te schetsen,
in den smaak van dezulke, als wij aangaande de zeden en gewoonten
van andere volken bezitten, iets waarmede (en hierover betuigt de
Heer Van Lennep, in meergemelde Verhandeling zijne verwondering)
zich aangaande onze voorvaderen nog niemand beziggehouden had."

Uit deze woorden blijkt duidelijk, dat "_de Pleegzoon_" en "_de
Schildknaap_" bijna terzelfder tijd en onder dezelfde invloeden
ontstaan zijn. De hoogleeraar _D. J. van Lennep_ gaf aan beiden
dezelfde opwekking; hij leende zelfs wetenschappelijke boeken aan
Mejuffrouw _De Neufville_, zooals zij in datzelfde "_Voorberigt_"
vermeldt, als zij getuigt: "Voor het overige hebben andere schrijvers,
wier werken ik, of zelve bezit, of die mij door den heer Van
Lennep.... goedgunstiglijk geleend werden, mij tot leidslieden
verstrekt."

Het is duidelijk, dat vóór 1827 in Nederland geen historische
romans zijn geschreven, daar de nauwkeurige _D. J. van Lennep_ in
dat geval zeker niet zou gezegd hebben, dat zich "_nog niemand_" met
dit kunstvak in Nederland had "beziggehouden". Tevens blijkt uit het
"_Voorberigt_", dat men den buitenlandschen historischen roman kent,
zoodat "_Pleegzoon_" en "_Schildknaap_" beiden uit de school van
Sir _Walter Scott_ stammen--_Scott_, die in 1814 met "_Waverley_"
begon, en tot aan zijn dood (1832) met zijn "_Count Robert of Paris_"
volhardde. Het behoeft niet nader gestaafd, dat de historische roman
juist een kolfje was naar de hand dezer twee, tot eene zeer behoudende
wereldbeschouwing overhellende naturen--_Maria Jacoba de Neufville_
en _Jacob van Lennep_. _Scott_ had den historischen roman het eerst
in zijn modernen vorm te voorschijn geroepen, _Scott_ was de apostel
zijner nationale glorie, gekant tegen het Fransch classicisme, gekant
tegen de omwentelingen van 1789 en 1793.

Dat het opwekkend woord van den hoogleeraar _D. J. van Lennep_ in 1827
terstond goede diensten deed aan de vaderlandsche letteren, blijkt
niet alleen aan "_Schildknaap_" en "_Pleegzoon_," maar daarenboven
nog aan eene enkele zwakke poging in 1828 door _J. C. Appenzeller_
beproefd, die in dat jaar een, nu geheel vergeten, historischen roman
schreef onder den titel: "_Geertruida Van Wart, of trouw tot in den
dood. Eene ware geschiedenis uit de 14e_ eeuw." Amsterdam, 1828. 8o.

Onze Nederlandsche historische roman begint--daar _Adriaan Loosjes_,
wegens gebrek aan historischen zin, niet mag medetellen--met
Mejuffrouw _De Neufville_ en _Jacob van Lennep_ in 1829, om dan onder
invloed van dezen laatste--en natuurlijk van diens meester _Walter
Scott_--rijkelijk te bloeien. _Van Limburg Brouwer_ gaf in 1831:
"_Charicles en Euphorion_," in 1838: "_Diofanes_." _Bakhuizen Van den
Brink_ volgde in 1834 en 1835 met historische novellen in de "_Muzen_,"
het tijdschrift van _Potgieter_, _Heije_ en _Drost_; deze laatste
schreef in 1831 zijn "_Hermingard van de Eikenterpen_;" _Oltmans_
volgde in 1834 met "_Het slot Loevestein_," in 1838 met "_De(n)
Schaapherder_;" eindelijk verscheen Mejuffrouw _A. L. G. Toussaint_,
met haar "_Almagro_" (1837), haar "_Graaf van Devonshire_" (1838)
en haar "_Lauernesse_" (1840).

Stellen wij dus de te veel vergeten _De Neufville_ naast onzen _Van
Lennep_, dan mogen wij aan beiden de eer geven den historischen roman
in Nederland te hebben begonnen.III.


De historische romans van _Van Lennep_ hebben eene blijvende
waarde, die zoowel uit hunne kracht, als uit hunne zwakheid
spruit--zeide ik. Hunne kracht ligt in de uitnemende helderheid van
stijl en voorstelling. _Van Lennep_ heeft behoefte aan juistheid,
nauwkeurigheid, duidelijkheid. Zijne vertelling zweeft nooit in een
duisteren nevel van onoplosbare geheimzinnigheid. Aan _Walter Scott_,
misschien ook aan den ouden _Dumas_, heeft hij de kunst afgezien een
belangwekkenden knoop te leggen, welken hij zonder kunst- of vliegwerk
zeer behendig oplost. Het is niet te ontkennen, dat hij een geliefkoosd
schema van roman--de held of de heldin van onbekende afstamming,
zoekend naar vader of moeder--somtijds herhaalt. Dit denkbeeld ligt
ten grondslag aan "_De(n) Pleegzoon_," komt terug in de "_Roos van
Dekama_," en is op breede schaal bewerkt in "_Klaasjen Zevenster_".

Eene zwakheid van _Van Lennep's_ kunst ligt in zekere ongegeneerdheid
ten opzichte van historische gegevens, zoodat zijn roman "_Elisabeth
Musch_", als verhaal op zich zelf aangenaam te lezen, als historische
roman volkomen mislukt is. In degelijkheid van historische wetenschap,
in psychologische fijnheid van karakteropvatting staat Mevrouw
_Bosboom-Toussaint_ boven hem. Deze laat zich niet afschrikken
door een vermoeiend historisch onderzoek, dringt bij hare helden en
heldinnen door in de diepten van de binnenborst, en schept karakters,
die, psychologisch geheel afgewerkt, een onvergetelijken indruk
achterlaten. _Van Lennep_ wil het den lezer naar den zin maken,
wil behagen; hij bekreunt zich meer om hetgeen met zijne personen
geschiedt, dan wat in hun hart en hoofd omgaat. Hij wil een boeiend
verteller zijn, die, zonder de geschiedenis opzettelijk in het
aangezicht te slaan, zijn lezer steeds in spanning houdt.

Bij Mevrouw _Bosboom-Toussaint_ ontstaat uit de degelijkheid der
historische wetenschap en de fijnheid der zielkundige analyse somtijds
eene overlading en eene uitvoerigheid, die naar langdradigheid zou
kunnen zweemen; bij _Van Lennep_ neemt het verhaal een vluggen,
levendigen gang, die het hart van den gewonen lezer steelt,
maar dikwijls dreigt in oppervlakkigheid te verloopen. Mevrouw
_Bosboom-Toussaint_ heeft _les défauts de ses qualités_, _Van Lennep_
_les qualités de ses défauts_.

Het best gelukt is zijn "_Ferdinand Huyck_," een voortreffelijk
boek in vele opzichten. Evenals in zijn "_Klaasjen Zevenster_" is
hier zoowel historisch als psychologisch het schoonste geleverd
van alles wat _Van Lennep_ zou voltooien. Hij had de achttiende
eeuw lief. Hij kende haar en hare beschaving, vooral het achttiende
eeuwsche patriciaat te Amsterdam. Opgevoed naar de overleveringen
van zijn oud geslacht, naar de classieke wijsbegeerte van zijn vader
_David Jacobus_, moest hij zich het naast verwant gevoelen aan een
juist vervlogen tijdvak, dat door goede manieren, vlug vernuft en
letterkundigen smaak uitmuntte. _Van Lennep_, dien men te recht voor
een der aanvoerders der Romantische beweging in Nederland hield,
was in zijn hart het classicisme der achttiende eeuw nog meer genegen.

Een bewijs van deze laatste stelling put ik uit een zijner vriendelijke
brieven.

Naar aanleiding eener opmerking tegen Engelsche romanschrijvers, die
misbruik maken van Latijnsche citaten, schreef hij mij (5 April 1860):

"Ik moet er bijvoegen, dat hetgeen u thands.... tegenstaat, u misschien
niet zou hebben tegengestaan, indien gij een 30 jaren ouder waart en
u den tijd herinnerdet, toen het klassicisme ook hier te lande meer
algemeen was en men zich niet geneerde aan tafel in tegenwoordigheid
van dames Ovidius of Horatius aan te halen. De konversatie, zoo
als ik mij die in mijn jeugd herinner, had altijd een klassieke
tint en wie die bij uitnemendheid wist aan te brengen--en daarom
ook in Engeland zoo geacht en gezien was--was A. R. Falck!--en toch
belette dit niet, dat de dames toen doodelijk van hem waren.... ja,
dat, toen zijn Brieven 3 jaar geleden (1857) in 't licht kwamen, al
de exemplaren bij Amsterdamsche boekverkoopers aanwezig, tot groote
verbazing van Nijhoff, den eersten avond reeds waren opgehaald--meest
alle door dames tusschen de 60 en 80 jaren (die zeker wilden weten
of zij er ook in voorkwamen). 't Is waar, Falck citeerde ook Fransch,
Engelsch, Hoogduitsch, enz.--maar had niets, dat op pedanterie geleek,
en nimmer heb ik aangenamer mensch ontmoet."

Zij, die _Van Lennep_ gekend hebben, zien met mij den schalkschen
glimlach om den mond en in het oog beide, waarmeê hij deze regelen
schreef!

Zijne genegenheid voor het Fransche classicisme der achttiende eeuw
paarde zich hoogst eigenaardig aan eene vrij groote geringschatting
der middeleeuwen en al wat met middeleeuwsche studiën in verband
stond. Zijne "_Legenden_," zijne "_Roos van Dekama_", zijne
"_Voorouders_" verraden op menige plaats, dat hij trots zijne
verwonderlijke vlugheid, ondanks eene verbazende gemakkelijkheid, om
alle zwarigheden te boven te komen, toch zijn meester _Walter Scott_
in kennis en opvatting der middeleeuwen niet evenaarde.

Omtrent dit punt schreef hij mij een zeer karakteristieken brief
(4 Augustus 1867), toen ik hem de eerste aflevering mijner "_Schets
eener geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde_," handelende over
de middeleeuwen, aanbood:

"Ik las uw boek _voor_ mij _zelf_ met veel belangstelling; doch het
zou mij spijten, indien uw wensch vervuld werd, en dit boekje op een
H. Burgerschool werd gebruikt. Mij dunkt, zij hebben daar al ongare
kost genoeg te slikken dan om nog op Middel-Nederlandsch getrakteerd
te worden.

"Het is een mooie ontdekking.

"Maar ik lees liever Fransch.

"Indertijd, toen ik Curator van 't Gymnasium was, had _Hofdijk_
ook zoo'n boekje geschreven.... doch ik zei, dat hij aangesteld
was, om aan de jongelui de Hollandsche taal te leeren en niet het
Middel-Nederlandsche _patois_ en ik verbood het gebruik van dat
boekske. Die studiën van Gothisch, Angel-Saksisch, Middel-Nederlandsch
enz. mogen zeer goed zijn voor filologen, maar zij kunnen er niet toe
strekken om onzen stijl of onzen smaak te vormen, en die zoogenaamde
naïveteit er van--'t eenige wat dan nog 't gebrek aan vorm, rhythmus,
kadans, maat, rijm, enz. vergoeden moet, geef ik graag present
en.... lees liever Fransch.

"Verder is er, althans in de eerste helft van uw boek bijna geen
bladzijde, waarover ik geen lust zou hebben met u te twisten. 't
Schijnt, dat bij u, even als bij velen, heden ten dage de _vorm_, de
_dictie_, niets is en alles zich moet bepalen tot de gedachte. Maar
_poëtische_ gedachten heeft bijna iedereen, dunkt mij, en de kunst
bestaat juist daarin, dat men ze in een cierlijken, welluidenden,
bevalligen vorm giet, die door het oor het hart treft en den geest
bevredigt. En daarom, hoe groot en verbazend een genie Shakespere
geweest is, ik mis herhaaldelijk bij hem die harmonie, die eenheid, die
zuiverheid van vorm, die samen moesten werken om een wezenlijk schoon
geheel te verkrijgen. Dat ik hoog met hem loop, blijkt wel daaruit,
dat ik zoowel op mijn tiende, als op mijn 50ste en 60ste jaar stukken
van hem vertaald heb, maar hoe meer ik hem vereerde en bewonderde in
zijn reusachtige grootheid, hoe meer het mij hinderde, als ik zoovele
euphuïsmen, platheden en laffe aardigheden naast de verhevenste brokken
vond. Ik houd machtig veel van Jan Steen en ik bewonder Rubens; maar
het zou mij stuiten, als ik op den achtergrond eener schilderij, die
Christus met de Apostelen voorstelde, een boeren bruiloft zag. 't Moge
het menschelijk leven zijn naar waarheid geschetst, maar "bloemen"--als
_Bredero_ zegt--is ook menschelijk; en toch hoort het op het tooneel
niet thuis. En daarom al mocht ik eens toegeven, dat de stukken van
Shakespere meer schoons bevatten dan eenig ander stuk, zoo is er
niet een onder zijne treurspelen, hetwelk door harmonische eenheid
voldoet aan 't geen ik in een treurspel vorder en b. v. terugvind in
den Edipus van Sofokles, in den Cid, in de Iphigénie en de Athalie,
in den Lucifer en in den Jozef in Dothan. Ik laat natuurlijk ieder
vrij anders te denken: _hanc veniam damus, petimusque vicissim_;
maar ik kan niet goedkeuren, dat gij zoo bepaald als lofredenaar van
Shakespere optreedt. Onze voorouders zondigden in een tegenovergesteld
uiterste en bij hen was Shakespere een barbaar. Nu liggen de groote
schrijvers van de eeuw van Lodewijk XIV achter de bank, en mogen
alleen Shakespere en Goethe bewierookt worden. Ik heb voor een paar
jaar diens "Egmond" zien vertoonen. "'t Moet mooi zijn," dacht ik,
"omdat het van Goethe is; was 't van een onbekende, ik zou zeggen,
wat een godsjammerlijk prul is dit." Er is een mode in alles; maar
omdat men nu een voorstander is van de italiaansche muziek, moet men
daarom de Euryanthe leelijk vinden."

Ik behoef der schim van mijn vaderlijken vriend en beschermer geen
vergiffenis te vragen voor de vrijmoedigheid, waarmeê ik hem na zijn
dood nog eens het woord geef.

In 1867 sprak _Van Lennep_ aldus met volle overtuiging. Uiterst
merkwaardig schijnt het mij het contrast te bestudeeren tusschen den
als hoofd der Romantische School gehuldigden auteur van "_Ferdinand
Huyck_" en zijn eigene zuiver classieke, zuiver achttiende eeuwsche,
zuiver Fransche aesthetiek.

Hadde _Van Lennep_ tot in onzen tijd kunnen leven, hij zou zich
verheugd hebben in de zich langzaam ontwikkelende nieuwe _Renaissance_,
die nog nauwelijks wordt opgemerkt, maar toch eene schoone toekomst te
gemoet gaat. _Van Lennep_, schrander en helder ziende in de toekomst,
zou begrepen hebben, dat de Nederlandsche Letteren haar voordeel zouden
kunnen doen met het Fransche Naturalisme, maar dat zij nimmer tot eene
slaafsche navolging dezer school zouden kunnen afdalen. Hij zou tevens
begrepen hebben, dat de afgoderij met sonnetten en raadselachtige
verstandspoëzie evenmin tot het gewenschte doel: verjonging onzer
nationale muzen, zou kunnen leiden. Zijn eigen standpunt moge dan
voor ouderwetsch doorgaan, hij vertegenwoordigt in elk geval de
classieke, smaakvolle denkwijze, door zijn vader _David Jacobus_
zoo welsprekend verdedigd. Hij moge reeds in zijne jongensjaren
_Shakespere_ vertalen, wetgevers op kunstgebied blijven voor hem
alleen _Boileau_ en _Horatius_. Ademend in de classieke atmosfeer zijns
vaders, van zijne vroegste jeugd met Latijnsche verzen begroet, zou hij
de overwinnende Romantiek alleen onder voorrecht van boedelbeschrijving
aanvaarden. De algemeene geestdrift voor _Walter Scott_ en _Byron_
bracht hem tot zijne "_Legenden_" en zijne _historische romans_. De
bijval, hem geschonken, stuwde hem verder voort, dan hij misschien
wel wilde, naar de kusten der Romantiek, immer vasthoudend aan de
classieke beginselen, die hem als knaap en student waren ingeprent.

De "groote schrijvers" der eeuw van _Louis XIV_ lagen hem na aan het
hart. Hij begreep de schoonheden van _Shakespere_ en Goethe, maar
was in den grond der zaak geen voorstander der Romantische School
van 1830. Dit bleek mij uit den reeds aangehaalden brief van 1867,
waarin hij mij berispte, omdat ik mij veroorloofd had met zekere
koelheid over het _Leerdicht_ te spreken.

"Ik zie niet in"--schreef hij mij--"waarom het _Leerdicht_ een banvloek
verdient, als gij er over uitspreekt. _Bone Deus_, de [Greek: Erga
chai êrerai], de _Georgica_, de _Ars poetica_ ('t zij van Horatius,
't zij van Boileau), de _Ziekte der geleerden_, zooveel heerlijks
en liefelijks, met een pennestreek weggecijferd: wel, mij dunkt,
zoo als Bilderdijk zeer te recht zegt:


  "Geen veld is dor, waar dichtkunst zich vertreedt!"


"en juist dit is haar privilegie, om uit den schijnbaar dorren bodem
de heerlijkste vruchten te doen uitspruiten. Ook hier wederom zeg ik:


  "Tous les genres sont bons, hors le genre ennuyeux."


Vader _Van Lennep_ maakte zich hier wat al te snel van de zaak
af. Maar zijn gevoel brengt hem niet op een dwaalweg. De didactische
poëzie heeft haar voor en tegen. Juist in deze laatste jaren zijn
vele hoeden en mutsen afgenomen voor de Muze der Didactiek. De roman,
afhankelijk gesteld van grondige studie der anthropologie, psychologie
en sociologie; de lyrische poëzie in dienst van alle wetenschappen
en elke wijsbegeerte--mij dunkt deze teekenen der tijden zouden _Van
Lennep_ niet al te zeer hebben mishaagd.

Nog een kenmerkend hoofdstuk zijner aesthetische wereldbeschouwing,
draagt tot opschrift: "Verdiensten der achttiende eeuw." Aan het slot
van den zooeven aangehaalden brief, vermaant hij mij nogmaals:

"Het gerijmel der 18de eeuw vindt geen genade in uw oogen. 't Spijt
mij, want ik ken een menigte brokken van buiten uit Poot, uit den
_Achilles_, uit den _Monzongo_, uit het _Beleg van Haarlem_, uit
den _Agon Sultan van Bantam_, uit de vertalingen door Doornik en
door Nomsz gemaakt, en ik zet het onzen hedendaagschen poëten--ten
Kate uitgezonderd--om zulke vaerzen te schrijven. 't Is net hier als
in Frankrijk, waar men zich--een Victor Hugo aan 't hoofd--volstrekt
niet meer stoort aan censuur of kadans. Ik las dezer dagen....... van
onzen vriend H. Lieve Hemel, bijna geen bladzijde, waar ik niet een
vers aantref, dat een voet te veel of te weinig heeft. Bij S. ad
idem. Als er dat nu niet op aankomt, 't is mij wel; maar voor mij
is het niet genoeg, dat een lied muzikale gedachten bevat; om mij te
behagen moet het speeltuig behoorlijk gestemd en de zangstem zuiver
zijn, anders verscheuren zij mij de ooren...."

Uit het graf klinke deze vermaning vrij in onze woelige letterkundige
wereld van 1886. Slechts oppervlakkigheid en verwaandheid, vruchten van
halve wetenschap en geheele zelfmisleiding, zullen den fijngevoelenden
_Van Lennep_ een antwoord onwaardig keuren.IV.


De auteur van "_Ferdinand Huyck_" dankt zijne populariteit niet
uitsluitend aan zijne romans.

Behalve dezen deed hij zich als echt _Nederlandsch dichter_
kennen. Heel zijn leven lang zorgde hij er voor, dat bij elke
plechtige gelegenheid eenige toepasselijke regelen van zijne hand voor
zijne vrienden het licht zagen. In den huiselijken kring of in het
maatschappelijk leven werd elke belangrijke gebeurtenis door hem met
hartelijke woorden herdacht. Van zijne "_Academische Idyllen_" (1826)
tot aan zijne "_Vermakelijke Spraakkunst_" (1865) bleek hij zoo niet de
geestigste, dan toch zeker de opgeruimdste en levenslustigste zanger,
die onder ons, deftige lieden, te vinden was. Een snaaksche glimlach
was om zijne lippen als bestorven, zoodat, toen hij de koddige grappen
van zijn vriend _Gerrit van de Linde_ in zijn almanak "_Holland_"
deed afdrukken, ieder geloofde, dat hij zelf ze geschreven had.

Er is in de laatste vijfentwintig jaren geene bloemlezing onzer
hedendaagsche dichters, waarin niet op de eereplaats aangetroffen
wordt _Van Lennep's_:


  "Mijn waarde Neef! ik durf het wagen
  U twee kommissies op te dragen:
  't Is, in 't Verkoophuis, voor Papa,
  Vier doosjes Lucifers te koopen,
  En op de Bloemmarkt voor Mama,
  Wat lentebloemzaad op te loopen:
  Dan voor broêr Kees, een nieuwen tol.
  Voorts zendt Gij mij, 'k durf daarop reeknen,
  Een boek papier om op te teekenen,
  En ook vier strengen zwarte wol.

  "Wil voorts een kistjen Rencurrellen,
  Bij Reynvaan, voor oom Piet bestellen;
    En wip dan bij Verschuur eens aan,
  Om Lizes bracelet te halen;
    Van daar kunt gij bij Holters gaan,
  En onze rekening betalen.
    Voorts wacht ons Mietje een trommelvol
  Met biesjensdeeg en drabbelkoeken:
  Zend mij wat nieuwe Fransche boeken,
    En dan, vooral, vier strengen wol.

  "Laat Sacher, met den beurtman, morgen,
  Wat versche bloemen ons bezorgen,
    En koop meteen, op 't Muiderplein,
  Voor tante Saar wat Lange-Lijzen:
    Gij kent haar smaak voor porcelein;
  Zend voorts een kooitjen voor haar sijzen,
    Een aanzetleder voor Oom Nol,
  Een verschen pot met tamarinden,
  Die gij bij Gerber wel zult vinden,
    En dan, voor mij, wat zwarte wol."


Voorts het gedicht aan een zijner kleinzoons:


  "Teeder en aanvallig wichtjen,
  Dat zoo geestig om u heen kijkt
  Uit uw (niet meer schom'lend) wiegjen:
  (Schomlende zijn uit de mode)!

  "Dat nog van de tegenspoeden,
  Die ons hier beneden kwellen,
  Geen ervaring hebt verkregen
  --Dan door 't steken van de muggen!--

  "Dat, nog zuiver van de driften,
  Die op rijper leeftijd woelen,
  Nimmer boos wordt--dan alleen maar
  Als men niet terstond uw zin doet!

  "Dat, nog vrij van dwaze wenschen
  Vrij van zondige aardsche lusten,
  Uw begeerten blijft beperken
  Tot een trek naar soep of bloemkool!

  "Dierbaar kind! gij zijt onkundig
  Van uw laatre lotsbestemming,
  Ik, in spijt van grijze ervaring,
  Weet daarvan zooveel als gij weet.

  "Maar, zoo gij nog naar de toekomst
  Geen vermeetle blikken heenwendt,
  Of althans niet verder uitziet
  Dan naar 't heerlijk etens-uurtjen;

  "Ik--en 'k durf geenszins bepalen,
  Of het dwaas is dan verstandig--
  Ik, ik kan mij niet weêrhouden,
  Naar die toekomst vaak te gissen.

  "Zult ge een pleitbezorger worden?
  In den handel u begeven?
  Of, uw ooms tot voorbeeld kiezend,
  Uw fortuin in de Oost gaan zoeken?

  "Zult gij in de koffijhuizen
  Aan 't biljard uw dagen slijten,
  Altijd wachten op een postjen,
  Dat u nimmer wordt gegeven?

  "Of zult gij den krijgsdienst kiezen,
  En u krijgstrofeën vormen
  Van sjakoos, nog voor 't verslijten
  Door een nieuw model vervangen?

  "'t Is mij, in den grond, om 't even;
  Want men kan in elken werkkring,
  Al naar 't valt, carrière maken
  Of een bittre sukkel blijven.

  "Maar, lief kind, wat hier beneden
  Ooit het doel zij van uw streven,
  Tracht toch--wat ik u mag bidden--
  Nimmer naar den naam van dichter...."


Dan zijne "_Lente-Mijmeringen_, 21 Juni 1855,"


  "Mij heugt, toen ik een knaapjen was,
    En Mei in 't land gekomen,
  Wij zaten 's avonds op 't terras
    In schaaûw der lindeboomen,

  "Dan sprong ik als een jonge ree
    En plukte mij een ruiker,
  De Gouvernante schonk ons thee
    Ik kreeg dien zonder suiker.

  "O, 't blijkt uit alles zonneklaar,
    Men mocht in vroeger dagen
  Op Lente reeknen ieder jaar;
    Wat kon haar toch verjagen?

  "Hoe meenge winter ging voorbij,
    Dat wij begeerig smachtten
  Naar 't lieve Lentejaargetij,
    En vruchtloos bleven wachten.

  "Met ieder jaar bleef 't winterijs
    Wat langer in het water,
  En bleef de lucht wat langer grijs,
    En kwam de zomer later.

  "En nu--'t is reeds de langste dag:
    Reeds moest de zomer komen;
  En 'k heb in Neêrland, waar ik zag,
    Geen voorjaar nog vernomen."


Eindelijk zoo menig lied vol prettigen kortswijl uit zijn Almanak
"_Holland_," of uit zijne "_Zeemansliedjes_," alles zuiver Hollandsch
veldgebloemte, nederig, eenvoudig, gezond.

Critiek, die gaarne overvraagt, heeft _Van Lennep_ verweten,
dat zijne scherts te weinig fierheid bezat, dat hij met zijne
anecdoten en kwinkslagen, ook in het dagelijksch gesprek, tot
lager kringen afdaalde, dan tot welke hij zelf behoorde. Zijne
snakerijen met de geschiedenis des Vaderlands berokkenden hem zelfs
dichterlijke boetpredikatiën van verontwaardigde, maar minder geestige
kunstvrienden. Het is mogelijk, dat hij het soms wat bont maakte, maar
ontkend mag het niet worden, dat juist deze trek van zijn karakter,
deze zijde van zijn talent hem tot den meest Nederlandschen, tot den
populairsten dichter en romanschrijver van zijn tijd gemaakt hebben.

In de geschiedenis der Letterkunde van een klein volk is het niet
zoo gemakkelijk de eigenaardige trekken van het nationale karakter
terug te vinden. De classieke en moderne Letteren oefenen grooteren
invloed, omdat kleine volken, wier taal niet algemeen gesproken wordt,
zich letterkundig minder zelfstandig ontwikkelen kunnen. Trots
deze beletselen zal het den historieschrijver onzer litteratuur
toch mogelijk blijken het _nationaal-Nederlandsche_ op het spoor
te komen. _Van Lennep_ drukte in zijn persoon en in zijn werk dat
nationaal-Nederlandsche voortreffelijk uit.

Kwinkslagen, scherts en kortswijl; een goed oog op het comische in
het leven en in de kunst; belangstelling in het blijspel, soms dalend
tot de platte klucht, soms stijgend tot vlijmende satire of teederen
humor--zie daar de meest in het oogvallenden karaktertrekken onzer
letterkundige kunst, die tevens worden teruggevonden in de geschiedenis
onzer schilderschool. In de middeleeuwen, in de XVI en XVII eeuwen
valt het niet moeilijk dit telkens met luidsprekende feiten te
staven. Het is onnoodig op den _Reinaert_, op de "schoone boerden,"
op de "sotternien," op de volksliederen en volksromans te wijzen;
overbodig te herinneren aan den gullen lach van den ronden _Roemer_,
aan de vroolijkheid van _Jan van Hout_, aan de drink- en minneliederen
van _Bredero_ en _Starter_, aan _Hooft's_ "_Warenar_," aan _Vondels_
"_Rommelpot_," aan de maaltijden van _Jan Steen_, de boerenkermissen
van _Ostade_, de _Teniersen_ en _Rubens_, aan de kroegen van _Adriaen
de Brouwer_, aan de schaterlachende zangers, drinkers en vischwijven
van _Frans Hals_--dit alles is meermalen uitdrukkelijk in het licht
gesteld.

Mocht ook in latere tijden de goedronde lach onzer vaderen verstommen,
mocht het kille Calvinisme zich paren aan het practisch streven naar
Nuttige, Voordeelige, Bruikbare dingen, toch ging de overlevering
van onze nationale luim in de geschiedenis onzer letteren niet
verloren. _Langendijk_, _Troost_, _Asselijn_ en _Bernagie_ bleven onzen
ouden volksaard getrouw; aan het slot der vorige eeuw triomfeerden
twee geniale vrouwen in "_Sara Burgerhart_" en "_Willem Leevend_" op
al de booze geesten, die der Nederlandsche Muzen onverzoenlijken haat
hadden gezworen. _Van Lennep_ was inzonderheid een echt Nederlander
door zijne kunst. Zijne patricische Amsterdamsche stemming,
zijne bewonderenswaardige wetenschappelijke vlijt in de uitgave
van _Vondel's_ werken gebleken, zijne veelzijdige letterkundige en
historische kennis, werden altijd verhelderd door eene zonnestraal
van vriendelijke geestigheid; zijne deftige betoogen afgewisseld
door een vroolijken zet, zijne ernstige buien opgehelderd door eene
grappige anecdote.Bij _Sijthoff's_ nieuwe uitgaaf van _Van Lennep's_ romantische
werken een hartelijk woord te voegen, was het doel van dit eenvoudig
opstel. _Van Lennep's_ leven is het best en uitvoerigst beschreven
door _A. J. de Bull_ in de "_Levensberichten_" der Maatschappij
van Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Daarbij is eene lijst van
geschriften gevoegd, die de wenschen van den lastigsten bibliograaf
overtreft. Verschillende mannen van naam: _Jonckbleet_, _Réville_,
_Busken Huet_, _Schimmel_ en _Nicolaas Beets_ hebben hunne meening
over _Van Lennep_ gezegd; toch ontbreekt nog de monographie, die
zijne geheele persoonlijkheid, zijne veelzijdige werkzaamheid,
zijne beteekenis voor de geschiedenis onzer Letteren te zaam vat,
en met wetenschappelijke nauwkeurigheid beschrijft. Eene nieuwe
uitgaaf zijner romantische werken kan misschien aanleiding worden
tot vervulling dezer behoefte, althans de gedachte verlevendigen,
dat een dergelijk boek nog altijd moet geschreven worden.


Dr. Jan ten Brink.DE PLEEGZOON.

EERSTE HOOFDSTUK.


                  Ghy die by vreemde lieden koomt,
                  Het is u nut te sijn beschroomt.

                                Cats.


Het was op den vier-en-twintigsten van Bloeimaand des jaren 1598, dat
de beroemde Filips van Marnix, Heer van Sint-Aldegonde, een zijner
dochteren aan den Vrijheer van Asperen uithuwelijkte. Het hooge
aanzien, waarin 's bruids Vader ten hove stond, de welverdiende
roem, welken hem zijn uitmuntende bedrijven zoo in vredes- als
in oorlogstijden verworven hadden, de hartelijke genegenheid en
ongeveinsde achting, hem door de hoofden van 's Lands bestuur niet
alleen, maar ook door de lagere standen toegedragen, hadden de
plechtigheid, die zijn geslacht aan een der edelste huizen van den
lande verbond, tot een bijna nationaal vreugdefeest verheven. Menschen
van allen rang, staat en beroep stroomden naar Leiden, waar de
inzegening der verloofden in de Waalsche kerk zoude plaats hebben:
men vleide zich daarenboven, de plechtigheid te zien opgeluisterd door
de tegenwoordigheid van Graaf Maurits, die, zoo als het gerucht liep,
bereids zijn woord aan den Heer van Aldegonde gegeven had, om met
geheel zijn hof het trouwfeest te zullen bijwonen.

Was de menigte groot, die, alleen uit nieuwsgierigheid, en zonder nog
te weten, hoe daaraan best voldaan zou worden, naar de Academiestad
gelokt werd, menigvuldig waren ook de opzettelijk genoodigden, ten wier
gevalle men voor geschikte plaatsen in de kerk de vereischte zorg had
gedragen en al de tuinen, die men reeds rondom Leiden begon aan te
leggen, van bloemen beroofd, om hun ten blijke hunner hoedanigheid
van speelnooten, fraaie ruikers, met kleurige linten versierd,
te overhandigen.

Onder die genoodigden bevonden zich twee edellieden van voornamen
huize, door de banden eener langdurige en trouwe vriendschap verbonden,
met namen Ulrich von Daun, Graaf van Falckestein, en Hendrik van Reede,
Heer van Sonheuvel. De eerste, een vreemdeling in deze oorden, had
zijn goederen in Bergsland gelegen, alwaar hij op het slot van Bruck,
aan de oevers der Roer, zijn gewoon verblijf hield. Hij was thans
vanwege de Hertogelijke Raden van Kleef aan de Staten-Generaal der
Vereenigde Provinciën gezonden, om voor het door de Spaansche legers
bedreigde Kleefsland hun beschermende hulp in te roepen. Hij was een
kloek, manhaftig Ridder, wiens gelaat en houding rustige dapperheid
teekenden: zijn gestalte was rijzig en vol majesteit: zijn opslag kalm
en onversaagd: zijn bewegingen gemakkelijk en zwierig: in één woord,
men kon in hem, bij het eerste aanschouwen, den man van geboorte en
opvoeding herkennen, wien zoowel in het kabinet als in het heir een
der voornaamste plaatsen wettig toebehoorde. Sinds eenige jaren met
Anna Margareta, Gravinne van Manderscheid, gehuwd, zag hij zijn echt
gezegend met twee knaapjes, waarvan het oudste bij den aanvang dezer
geschiedenis zeven en het jongste ongeveer twee jaren bereikt had.

Een geheel anderen aard als de Bergsche Graaf bezat de Heer van
Sonheuvel. Zoo voorzichtig en bedaard als zich Falckestein betoonde,
zoo haastig en driftig was zijn vriend; niet minder dapper dan
Ulrich, bedierf Hendrik meestal zijn zaak door al te grooten spoed
en overijling: in den strijd had hij meer dan eens zijn moed op een
schitterende wijze doen blijken; doch ook niet zelden, de bevelen
zijns opperhoofds niet inwachtende, zich onnoodig in gevaar begeven
en daardoor ondank, ja bestraffing, in stede van roem en prijs
behaald. Zijn postuur was eerder klein dan middelmatig: zijn grijze,
doch levendige oogen waren altijd in beweging: stil te staan, lang
dezelfde houding te bewaren, waren bij hem onmogelijke dingen: voor
geheime diplomatieke onderhandelingen was hij ten eenenmale ongeschikt;
doch zijn onwederstaanbare ijver, zijn gulhartigheid en welwillendheid
jegens een iegelijk, zijn onverschilligheid voor het gevaar hadden
hem in waarde doen houden bij zijne oversten, vooral wanneer het op
de uitvoering aankwam eener gewaagde krijgsverrichting. Dan ook, als
anderen voor het gevaar terugdeinsden, nam hij de hem opgedragen taak
blijmoedig aan, ontzag zijn leven niet, trotseerde kogels en speren,
en keerde, altijd met nieuwe wonden, doch ook veeltijds met de zege,
terug. Indien men den Graaf van Falckestein bij den edelmoedigen,
fieren en onversaagden leeuw konde vergelijken, de heer van Sonheuvel
was evenals de trouwe wachthond, die, altijd gereed op de wenken zijns
meesters, ter nakoming van het gegeven bevel volvaardig heensnelt en
ter verdediging van het hem aanvertrouwde pand geen ongemak, geen dood
zelfs ontziet. Thans bekleedde hij den rang van Ritmeester en diende
onder de bevelen van Graaf Hendrik van Nassau. Ook hij was gehuwd
en had zijn vrouw, die zich voor de tweede reize zwanger bevond,
te Amsterdam, waar hij tijdelijk verblijf hield, in ziekelijken
toestand achtergelaten.

Het was dan op den morgen van den vier-en-twintigsten Mei, dat
deze beide vrienden, op kloeke Friesche paarden gezeten en door hun
lijfknechten vergezeld, het vorstelijk 's-Gravenhage verlieten, om
zich naar Leiden te begeven. Beider kleeding was sierlijk en zoowel
aan den staat der ruiters als aan de deftigheid van het feest, dat
zij gingen bijwonen, geëvenredigd; in zooverre echter onderscheiden,
als verschil van vaderland en karakter met zich bracht. De Graaf droeg
een zwart fluweelen buis, dicht aan het lijf gesloten en reikend tot
aan de heupen, waar het met een breeden, van goud gestikten gordel,
als het ware omzoomd was. Aan weerszijden van de knoopenrij, die van de
kin tot op het middellijf daalde, blonken gouden passementen, gelijk
ook op de naden der mouwen, die, in de buiging der ellebogen geopend,
het hagelwit linnen onderscheiden lieten. De zwaargeplooide broek,
mede van zwart fluweel, reikte niet verder dan een handbreedte boven
de knie, waar de met goud geborduurde banden haar van de lange bruine
hozen schenen af te scheiden. Gele halve laarsjes, met afhangende,
van binnen met rood leder voorziene en met zware gouden franjes
omzoomde kappen, dekten de voeten: aan een breeden lederen bandelier,
met gouden knoppen bezet, hing een lang rapier met verguld gevest:
de handschoenen waren zwart met gouden naden: op den rechterschouder
zwierde een zeer kort zwart zijden manteltje met witte zoomen, over de
borst met witte kwasten vastgestrikt: de net geplooide kraag, waarop
het hoofd als op een tafelbord rustte, stak wel een halven voet (oude
maat) naar alle kanten uit. De baard hing, naar den toenmaligen smaak,
als een smalle geknotte kegel van de punt der kin, terwijl de knevels
opwaarts stonden: in één woord, de gansche kleedij was volgens de
laatste Duitsche mode; alleen de witte hoed stak af bij dien tooi:
de Graaf, die het bevel voerde over een bende Kleefsche ruiters,
toen _Hanevederen_ genaamd, droeg, ten teeken zijner waardigheid,
geen andere pluimage dan een paar kleine veertjes, aan den staart
des morgenwekkers ontrukt [6].

Schoon de Heer van Sonheuvel op zijn fraaist gekleed was, stak hij
echter bij zijn netten reisgezel merkelijk af. Zijn zwarte hoed was
van ouderwetschen vorm en aan de linkerzijde opgetoomd: de vederbos
hing van achteren af: de _radius_ van den kraag was twee duimen te
klein en de laarzen waren twee duimen te lang. De sjerp, het teeken
zijner waardigheid, was een weinig verschoten van kleur, doch de
stalen greep van zijn zijdgeweer blonk des te meer, als zijnde door
de zorgen van zijn lijfknecht Bouke altijd net gepolijst. Voor het
overige droeg Reede handschoenen en buis van geel leder: de eersten
met franjes en het laatste met knoopjes versierd: een roodlakenschen
mantel met goud geboord en roode hozen voltooiden zijn kleedij. De
sporen van beide ruiters waren verguld en liepen in de gedaante
eener slang tot aan den rand der laars op; en reeds rinkinkte in
die sporen het stalen wieltje, dat de beroemde bastaard van Mansfeld
kort geleden had ingevoerd. Bij het uitrijden van het Haagsche Bosch,
verzocht de Graaf zijn vriend den draf voor het stappen te verruilen,
daar het nog vroeg genoeg was, om tijdig te Leiden te komen en zich
aldaar voor het aanvangen der plechtigheid te verfrisschen. De Heer
van Sonheuvel bewilligde in dit voorstel, en nu ontstond tusschen de
beide vrienden het volgende gesprek.

"Hebt gij," vroeg Falckestein, "in de laatste dagen eenige tijding
van uwe Huisvrouw bekomen?"

"Ja," antwoordde Reede, "doch die was weinig geruststellend. Ik ben
eenigszins over haar toestand bekommerd!"

"Gij hebt toch," hernam Falckestein op een goedhartigen toon, "geen
bijzondere redenen om u te verontrusten? De staat, waarin zij zich
bevindt, is nooit zonder gevaar; doch de meeste voorbeelden zijn
altijd geruststellend."

"Ik weet het," zeide Reede: "dan, bij de ongemakken, aan dien staat
verbonden, voegt zich een geheime kwelling, een hartzeer, dat haar
gedurig sterker pijnt, en hetwelk ik vrees, dat nimmer geheel zal
kunnen worden weggenomen."

"En welk hartzeer," vroeg zijn vriend, "kan haar kwellen? Zij is jong,
geacht, bemind, door al wie haar kent, zij is verbonden aan den man,
dien zij liefheeft, en die het tot zijn hoogste geluk rekent, al haar
wenschen te bevredigen."

"Ach! het is juist dat laatste," zeide de Heer van Sonheuvel: "zij
had mij nooit moeten trouwen!"

"Gij spreekt raadsels, beste vriend!"

"Ik zal u die ophelderen: aan u kan ik die mededeelen; zij is mijne
vrouw geworden tegen den wil haars vaders."

Falckestein zag zijn vriend aan met den ongerusten blik van iemand,
die een nadere verklaring verwacht om zijn goed- of afkeuring te doen
blijken. Reede ging voort:

"En echter, waarde Falckestein, zij is geheel onschuldig aan eenig
vergrijp. Het is u misschien niet bewust, dat zij mijne volle nicht
is: haar vader, mijn oom, was even ijverig Roomschgezind als de mijne
Protestant was: na den dood zijner gade koos hij den geestelijken
stand en bracht het weldra zooverre, dat hij uit de zeven Provinciën
verbannen werd. Hij vertrok van hier: mijn vader, de natuurlijke
voogd van zijns broeders eenige dochter, voedde haar met mij op: een
niet onnatuurlijke zucht om de goederen, die ons huis vanouds bezeten
had, onder zijn nageslacht te bewaren, deed hem den wensch koesteren,
mij aan mijne nicht te verbinden. Onze wederzijdsche liefde maakte de
bereiking van dat doel te lichter: nooit had mijn Maria iets van haar
vader vernomen, sinds deze haar, nog een kind zijnde, verlaten had:
zij stemde in mijn verlangen en werd mijne vrouw. Niet lang daarna
overleed mijn vader, en onder zijn papieren vond Maria ter kwader uur
een brief van den haren, een brief, dien ik nooit gezien had, waarin
deze zijn broeder stellig berichtte, dat hij een huwelijk tusschen
zijn dochter en mij als bloedschending af moest keuren en mij nimmer
als zijn schoonzoon zou erkennen. Sedert dien tijd, helaas! wordt die
arme Maria door een boezemsmart gefolterd, die, vrees ik, haar teeder
gestel een knak gegeven heeft, waarvan het moeilijk zal genezen."

"Waarlijk," zeide Falckestein, nadat Reede zijn verhaal (waartoe hij
nog meer woorden gebruikt had. dan wij hem in den mond hebben gelegd,
en 't welk hij doorzult had met aanmerkingen, die wij hebben meenen te
kunnen daarlaten), had geëindigd: "waarlijk ik beklaag haar van harte."

"Ja," zeide Reede, "ik-zelf ben ook met het geval verlegen: en weet
gij, wat mij ook nog hindert? Al hetgeen ik met mijn vrouw betrouwd
heb, behoort eigenlijk niet aan haar, maar aan haar vader: nu is bij
mij dikwijls de vraag ontstaan: moet ik hem dat alles maar sturen, of
mag ik het houden als het eigendom mijner vrouw, waarvan haar vader,
door zijn vertrek en afval van ons geloof, heeft afgezien?"

"Mij dunkt," antwoordde Falckestein, "het blijft onbetwistbaar zijn
eigendom, en als eerlijk man zijt gij verplicht, hem alles, wat hem
behoort, terug te geven."

"En dat zal ik doen," bromde Reede, "zoodra ik maar weet, waar hij
zich bevindt; want ik heb geen tijding, of hij in Rusland dan wel in
Amerika zit. Sedert dien ongelukkigen brief heeft hij niets van zich
doen hooren. Doch opsporen zal ik hem, in weerwil van 't geen mijn
advocaat Mr. Joannes Schalckius zeggen moge, die mij maar aanraadt,
alles te houden; want, zegt hij, 't gaat toch maar aan vreemde papen en
conventen, tot prejuditie van de ware leer. Aan personen van een vreemd
geloof, zegt hij, is men zulk een nauwgezetheid niet verplicht. Hij
spreekt er van evenals Ds. Uyttenbogaert, schoon deze 't anders meende,
weet gij, in zijn preek van laatstleden Zondag, toen hij zeide.... ja
wat zeide hij ook?.... In die schoone leerrede, toen.... wat duivel
zeide hij toch?".... Hier richtte de goede Ritmeester zich op in den
zadel, nam den hoed af en hield dien tusschen duim en wijsvinger,
terwijl hij met de andere hand zich het achterhoofd wreef, zette
vervolgens den hoed weder op, bracht de hand voorwaarts, rolde zich
den knevel om den wijsvinger, hoestte, hemde en mompelde eenige reizen
achtereen: "ja, wat duivel zeide hij toch?"

Falckestein, die te wellevend was om ook zijn vertrouwdsten vriend
wegens een geheugenfeil te bespotten, zweeg eenige oogenblikken stil;
doch, bemerkende dat Reede hoe langer hoe ongeduldiger en verstoorder
op zichzelven raakte, zich de lippen beet en zijn paard zoo strak
tusschen de ooren keek, alsof de geheele preek van Uyttenbogaert daar
geschreven stond, zocht hij een wending aan het gesprek te geven,
door hem opmerkzaam te maken op een kleine, van weilanden omringde,
huizinge of hofstede, welke, tusschen zware lindeboomen, een eind
verder aan den weg gelegen was.

"Dat erf heeft een gelukkige ligging," merkte hij aan.

"Gelukkig!" riep de Heer van Sonheuvel uit, als uit een droom
ontwakende, terwijl hij zijn hoed diep in de oogen drukte: "dat erf
is een duivels erf, een Babel van ongerechtigheid, een kapel van den
Antichrist, die al lang had moeten uitgeroeid en geslecht worden."

"Dat zou jammer zijn!" zeide Falckestein glimlachende: "en waarom
dat alles? Is de bewoner zulk een booswicht?"

"De bewoner is mij, Goddank! onbekend," antwoordde Reede, den hoed
aflichtende: "en ook verlang ik hem nimmer te kennen; doch het erf
zelf wordt gemeenlijk de _Katholieke Hofstede_ genaamd."

"En is die naam nu alleen de reden van uw verwensching?" vroeg
Falckestein, met een spottenden blik, die zelfs iets medelijdends had.

"Op dat erf," vervolgde Reede, "zegt men, dat somtijds Jezuïeten
vergaderen en, 't welk gruwelijk is om aan te hooren, geheime
beraadslagingen maken tegen de hooge regeering en tegen Zijn
Excellentie."

"Men zegt!.... dus is de geheele vervloeking op een volkspraatje
gegrond?"

"Geheel niet: zoo mij de Griffier Pots verhaalde, bestaan er zelfs
menschen van krediet, die er Jezuïeten gezien hebben."

"Welke zij waarschijnlijk aan hun gelaat voor zoodanigen erkend
hebben," viel de Graaf in, "want het zou geen Jezuïetenpolitiek
geweest zijn, zich hier in het gewaad der orde te vertoonen:--voorwaar
groote gelaatkundigen!--Nu, ik wenschte wel, eens eenige van die
Baälsdienaars te zien verschijnen, alleen maar om te ontdekken,
of zij hun hoedanigheden op 't voorhoofd geschreven ronddragen."

Aldus sprekende, waren zij het erf genaderd, dat het onderwerp hunner
tweespraak uitmaakte. Het was een gebouw van blauwe steenen, dat
naar allen schijn een eeuw oud kon wezen en uit twee aan-een-gebouwde
huisjes met blauwe dakpannen bestond: de gevels liepen trapsgewijze op,
naar de toenmalige bouworde: slechts weinig in getal waren de ramen,
en nog meestal met planken dichtgespijkerd: de ingang was aan de zijde
van het weiland en voor den voorbijganger niet zichtbaar: ook was
er van den rijweg geen toegang tot het erf, daar de voormalige brug
afgebroken en het stuk gronds door een breede sloot omringd was. Een
enkele vrij smalle plank vereenigde het met het daarachter liggend
kamp. Verscheidene oude lindeboomen, rondom het huis geplant, die hun
schaduw wierpen over het hoog opgegroeide gras, gaven aan het geheel
een schilderachtig, eenigszins eerwaardig, schoon verwaarloosd uitzien.

Juist toen onze ruiters voorbijreden, zagen zij twee lieden, in
de gewone volksdracht, de plank overgaan, welke van het erf op het
weiland bracht, en een pad volgen, dat, dwars door het veld, een paar
honderd roeden verder op den rijweg uitkwam. Zoodra Falckestein deze
lieden bemerkte, toonde hij die al lachend aan zijn reisgezel, zich
meteen beklagende, dat hij hen niet in 't aangezicht zien konde, om
zijn gelaatkunde te beproeven. "Daartoe zal u de gelegenheid verschaft
worden," antwoordde Reede: "hun pad brengt hen op den rijweg en indien
zij dien niet verlaten, zullen wij hen spoedig inhalen.... Wist ik
mij die preek maar te herinneren!.... doch ik zal er het mijne van
hebben, wat het ook kosten moge."

Zoo sprekende gaf hij, met hernieuwde blijken van ongeduld, zijn
paard de sporen, en Falckestein, die het gesprek verloren zag, en
wien de eenzelvigheid der landgezichten begon te vervelen, volgde
zijn voorbeeld. Spoedig bevonden zij zich, als Reede gezegd had,
ter plaatse waar het pad, dat de voetgangers gevolgd waren, op den
rijweg uitliep en zagen hen beiden omtrent honderd passen voor zich
uitloopen. Nu lieten zij hun paarden weder stappen en sloegen op de
onbekenden, toen zij hen voorbijkwamen, onder het wenschen van een
goeden morgen, een nieuwsgierig oog. De achterste der twee (want zij
liepen op het voetpad achter elkander) was bleek, kort en vrij gezet,
had een ongemeen groot hoofd, bolle wangen, doffe halfgesloten oogen,
lang ros haar en baard en een scheeven mond: de voorste voetganger
was een man in de kracht zijns levens, en onderscheidde zich door
een rijzige en kloeke gestalte: slechts eene krul gitzwart haar
vertoonde zich van onder den grauwen hoed: even zwart waren zijn
oogen en baard: het mager gelaat teekende onrust, vermoeienis of
onthouding, zoo niet alle drie te gelijk. Hij zou onder de schoone
mannen kunnen geteld zijn geweest, doch zijn terugstootende blik,
zijn wijd uitstaande neusgaten en opgetrokken onderlip, ontnamen
aan het gelaat alle aanspraak op het behaaglijke, en lieten bij den
beschouwer een onaangenamen indruk achter.

"Ik begin waarlijk te gelooven dat gij gelijk hebt," fluisterde
Falckestein zijn vriend in 't oor: "de achterste heeft veel van een
beurzenknipper en de voorste van een struikroover."

"Vindt gij?" vroeg Reede: "ik weet niet, maar ik heb die gezichten
meer gezien."

Nu zouden zij verder gereden zijn, zonder meer aandacht op de
onbekenden te slaan, toen de langste van de twee in goed Hollandsch
aan Falckestein vroeg of zijn Edelheid naar Leiden te feest
ging. Falckestein beantwoordde deze vraag kortaf met ja, en liet
zijn paard harder voortstappen om een verder gesprek te ontgaan;
dan de zwartoogige vreemdeling versterkte zijn tred zoodanig, dat
hij in een gelid met den ruiter bleef voortwandelen, wien hij deze
nieuwe vraag deed:

"Zal Zijn Excellentie ook op de plechtigheid komen?"

"Vermoedelijk ja."

"Ik had gehoord, dat Zijn Excellentie in 's-Hage bleef om de groote
zaken af te handelen, die met den Aartshertog op 't tapijt zijn."

"'t Is ook mogelijk."

"Dus weet Uw Edelheid het niet zeker, maar UEd. denkt dat Zijn
Excellentie komen zal?" vervolgde de lastige vrager.

"'t Is mij onbewust. Kom Reede, laat ons voortrijden!"

Doch Reede had hierin op dit oogenblik weinig zin.

Hij was bezig den achtersten der voetgangers in oogenschouw te nemen
en zag hem zóó strak aan, dat deze verlegen begon te worden en het
gelaat afwendde.

"Zoo ik mij niet bedrieg," vroeg eindelijk de heer van Sonheuvel aan
den onbekende, "heb ik u laatstleden Zondag in 's-Hage gezien bij
het uitgaan der kerk, toen Ds. Uyttenbogaert gepreekt had."

Hoe eenvoudig deze vraag ware, zij scheen den vreemdeling van zijn
stuk te brengen: bedremmeld antwoordde hij: "jawel, Uwe Edelheid! ik
ben daar geweest."

"Uitmuntend!" hervatte Reede "en weet ge u ook het hoofdzakelijke
te herinneren? Ik was juist bezig met Zijn Genade over een punt
te spreken, dat Ds. Uyttenbogaert.... dat ik hoor," voegde hij er
bij, zich hervattende, "dat ik hoor, dat Ds. Uyttenbogaert heeft
aangeroerd."

"Hij predikte," antwoordde de bleeke vreemdeling, "uit Genesis XXXI
vs. 24 en volgende, zijnde het verhaal hoe Rachel de beelden haars
vaders Laban verborg en hoe Jakob vervolgens met Laban verdrag
maakte. Hij bewees uit een en ander, dat men niet gehouden is aan
afgodendienaars de voorwerpen hunner afgoderij terug te geven, ook al
had men, volgens burgerlijke wetten, geen recht op het bezit daarvan."

"Het verwondert mij," zeide nu de voorste der voetgangers, terwijl
hij Reede scherp aanzag, "dat UEd. mijn makker die vraag doet. Of
UEd. moet verleden Zondag slecht geluisterd hebben, òf mijn oogen
hebben mij bedrogen, toen ik gemeend heb, UEd. mede onder Domini
Uyttenbogaerts gehoor te zien zitten."

Falckestein glimlachte en Reede beet zich op de lippen. "Ik zeide
niet," merkte hij aan, "dat ik er niet was geweest; ook herinner ik mij
hetgeen uw makker verhaalt; doch ik zocht mij te binnen te brengen,
hetgeen de Predikant in het slot zijner rede meer bepaaldelijk
gezegd heeft, omtrent de teruggave van het eigendom van papen en
afgodendienaars, omtrent...."

"Juist toen ben ik ook wat slaperig geweest," antwoordde de lange
man. "Dit alleen heb ik er van onthouden, dat men nimmer, ook jegens
papen, bedrog mag plegen, noch een glimp aan zijn daden geven, noch
zich met draaierijen behelpen, al moest het waarheid spreken ons
beschaamd maken. Voorts liet hij ons zingen uit den Honderdtwintigsten
Psalm, het tweede vers." En hierop begon de vreemdeling, met een zware
stem, naar de berijming van Datheen, de volgende woorden te zingen:


  "Wat kan de valsche tonge stichten?
  Wat kan de leugenaar uytrichten?
  Wat sullen syn listige zinnen
  En valsche tonge toch gewinnen?"


Reede zag den stekeligen vreemdeling met een heftigen blik aan;
doch deze bleef, zonder eenig ontzag noch vrees te toonen, volstandig
doorzingen, het oog gedurig met zooveel bedaardheid op den Ritmeester
gevestigd houdende, dat deze, vreezende zijn fatsoen door een
langer gesprek te zullen in de waagschaal stellen, aan Falckestein
voorstelde, die lastige landlieden te ontrijden. Nauwelijks waren zij
een eindweegs vooruitgedraafd, of de zwarte man riep Reede achterna:
"Ik wensch dat UEd. de preek van hedenmorgen beter dan die der vorige
week onthouden moge."

Reede, deze uitdrukking hoorende, hield vol drift zijn paard staande en
zou den teugel op den vreemdeling gewend hebben, bijaldien Falckestein,
die begreep dat zijn vriend zich te veel had afgegeven, hem niet
weerhouden had en genoodzaakt mede voort te rijden. De lange man
scheen echter den aanval van Reede bedaard af te wachten, en had
bij diens eerste beweging van onder zijn mantel een lang pistool
voor den dag gehaald. Toen hij de ruiters hun weg zag vervolgen,
liet hij de hand weer zakken, bracht het vuurtuig op zijn plaats en
stapte bedaard verder.

Het is geenszins ons doel een verhaal te geven der feesten en
plechtigheden, welke het huwelijk van Aldegondes dochter vergezelden:
alleen dient hier gemeld, dat de zwarte man wèl gegist had: dat Graaf
Maurits door onvoorziene bezigheden, of liever door een bijzondere
bestiering van het Opperwezen, verhinderd werd, zich te Leiden te
bevinden.

De predikatie en de inzegening werd door den Hofprediker Uyttenbogaert
in de Fransche taal volbracht en de gemeente zeer gesticht; doch
hetgeen Reede niet stichtte, was een vraag, hem, toen hij in den
trein van vrienden en bruiloftsgasten de kerkdeur uittrad, door
een der omstanders in 't oor geblazen, "of hij namelijk de preek
zoo goed in zijn geheugen had als die van de vorige week." Driftig
zag hij om naar de zijde van waar het gefluister kwam; doch de man
met het zwarte haar, de vreemdeling uit de _Katholieke Hofstede_,
was reeds in den volkshoop teruggetreden en verloor zich in de menigte.TWEEDE HOOFDSTUK.


              Ben ik de beste dan,
        Die d'afgront tot dit snoot bedrijf uitbraken kan?
        Is niemant meer bequaem tot schelmery gevonden.

                        _Vondel_, Palamedes.


Eenige dagen later was Falckestein onverzeld, den weg naar Haarlem
opgereden, in de hoop van zijn vriend Reede, die, ter volvoering
van een bevel zijner Doorluchtigheid, derwaarts gegaan was, bij
zijn terugkomst te ontmoeten en zoo gezamenlijk weder huiswaarts te
rijden. De weg van Den Haag naar Haarlem was toen al zeer verschillend
van hetgeen die thans is, en niet meer hetgeen die eenmaal geweest
was. Men zag er, wel is waar, de luchtige tilbury's, de prachtige
landauers, de sierlijke caricles en de nog bevalliger Noord-Hollandsche
sjeezen van lateren tijd niet heen en weder rollen: men zag er
geen tallooze diligences over een gladden gemakkelijken straatweg
de reizigers als met vleugelsnelheid door dien tuin van Europa
voeren: men zag er geen nette, gewitte, vroolijke buitenverblijven
elkander aaneengeschakeld achtervolgen:--doch men zag er ook niet
meer den luister van vroegere dagen, den prachtigen hofstoet der
Graven en Baanrotsen, de jachtgezellen der Heeren van Wassenaar,
van Teylingen, van Heemstede en van zoovele andere heerlijkheden,
die zich in luisterlijken dos vereenigden, noch de luchtige nonnen
der Rijnsburgsche abdij in een geestelijken tooi, met wereldschen
opschik vermengd, verzeld van de galantste edellieden uit den omtrek,
op kostbare paarden heen en weder dravend:--de oude weelde was
verdwenen: de weelde van latere dagen was nog niet doorgekomen. Nu
en dan een ouderwetsche, lompgemaakte wagen, die met moeite en
paardenkracht door het gulle zand werd voortgekruid, enkele huif-,
mest- of voederkarren, ruiters, die hun vaandels gingen zoeken,
reizigers te voet en te paard, marskramers, die hun koopwaren de
kermissen rondvoerden, waren de eenige voorwerpen, die men in het
tijdsgewricht, waarin onze geschiedenis een aanvang neemt, op dien
weg ontmoeten kon. Doch Falckestein was schier de eenige, die op dat
tijdstip alleen vermaakshalve en om de ledige uren, welke hem zijn
verrichtingen in Den Haag overlieten, aangenaam door te brengen, tot
zijn uitspanning die heerlijke landstreek doorreed. Ons Gemeenebest
was toen in een tusschenstaat: de oude grootheid, de vorige fortuinen
waren niet meer: men begon geld te winnen, doch men was nog niet op
de hoogte van het te verteren: veelmin dacht er eenig inboorling aan,
om in ledigheid den grooten weg op en neder te draven.

De avond was liefelijk en stil, gelijk de lenteavond, dichterlijk
gesproken, behoort te zijn, en het inderdaad zoo zelden is. De
nachtegaal zong zijn afscheidstonen uit het loover der hooge
iepeboomen, die aan de beide zijden van den rijweg geplant waren:
de leeuwerik vloog fluitend van de groene weiden op: de vinkjes
wipten zingende door het eiken hakhout en de statige ooievaar stond
onbeweeglijk aan den kant des poels te slapen. De schaduw der hooge
zeeduinen begon zich reeds over de grasrijke velden te verlengen: het
rundvee verdween in den dichten dauw, dien voorbode van een fraaien
morgen, voor het oog des wandelaars, en de pannen der verspreide
boerenwoningen zoowel als de burgtinnen der achtbare sloten kaatsten
het goud van den avond weder. Nog had Falckestein zijn vriend niet
ontmoet, en de vrees van te laat in Den Haag terug te zijn, deed
hem, schoon noode, tot den terugtocht besluiten. Dan, nauwelijks had
hij dien aangenomen, of hij bemerkte, dat zijn paard een ijzer had
verloren en zoodanig kwalijk ging, dat een spoedige hulp noodzakelijk
ware. Het meest nabijgelegen dorp was Voorschoten: en derwaarts begaf
hij zich, teneinde door den hoefsmid het ongemak te doen verhelpen. De
smidse was reeds gesloten en niet dan na herhaald kloppen verkreeg
de Graaf gehoor: de vrouw van den dorpsvulkaan stak het hoofd boven
de onderdeur, en liet zich na lang praten, bewegen om haren man, die
aan het einde van het dorp in de kroeg zat te politiseeren, te gaan
waarschuwen, dat er zich nog zoo laat een gelegenheid had opgedaan,
om zijn kunst aan den dag te leggen. Nadat Falckestein omtrent een
half uur tegen een der palen van de smederij had staan leunen (want
de vrouw des huizes had den ruiter met zijn bestoven en bemodderde
laarzen niet in haar knappe en nette woning willen binnenlaten) kwam
de baas met eenen langzamen tred aanstappen, groette Falckestein
met een deftige hoofdbuiging en begon zijn toebereidselen te maken;
doch eerst nadat hij zijn rok afgelegd en zijn smidsgewaad weder had
aangetrokken. Hiermede en met het beslaan verliep een uur, zoodat het,
eer de graaf zijn weg vervolgen kon, volslagen donker geworden was:
de heldere lucht deed hem echter dit bezwaar gering achten en lustig
voortdraven: dan, het leed niet lang, of hij bemerkte dat zijn ros,
't welk tot nu toe weder fiks geloopen had, aan denzelfden voet,
waaraan het beslagen was, weder zwaar kreupel was geworden, 't zij
door de onhandigheid van den smid, 't zij omdat het arme dier een stuk
glas of steen in den voet had gekregen. Daar hij zijn paard niet onnut
vermoeien wilde en echter niet te laat in 's-Hage wenschte te zijn,
zag hij rond naar een woning, waar hij zich licht verschaffen konde,
om de kwetsuur na te zien, ten einde die zoo mogelijk verholpen
werd. Het geluk diende hem zoo 't scheen, in zijn nasporing: want
bij de eerste kromte, die de weg maakte, zag hij aan zijn linkerhand
een gebouw liggen, aanzienlijk genoeg op 't oog, om hem een goed
onthaal te beloven. Schoon hij het bij 't naderen voor de Katholieke
Hofstede herkende, veranderde zulks niets in zijn voornemen; vooral
toen hij zag, dat het erf nu ook van den rijweg genaakbaar was, door
een plank, welke op de fondamenten der voormalige brug rustte. Hij
steeg af, bond zijn paard aan een boom en liep vlug den smallen vondel
over. Nauw was hij aan de overzijde der sloot, of het scheen hem
toe, dat hij verscheidene personen een vrij levendig gesprek hoorde
voeren. Behoedzaam trad hij door het hooge gras op het huis toe, en
hoorde bij zijn naderen het gedruisch vermeerderen. Aan het gebouw
gekomen, liep hij het langs om den ingang te zoeken, toen hij, een
der met planken dichtgespijkerde ramen voorbijgaande, een reet vond,
groot genoeg om naar binnen te doen zien. Onwillekeurig bleef hij
staan: de slechte reuk waarin, volgens zijn vriend Reede, het huis
stond, oefende voor 't eerst eenigen invloed op hem uit: 't was of
een geheime stem in zijn binnenste hem aanspoorde voorzichtig te zijn
en zich niet onbedacht in gevaar te storten. Hij volgde die inspraak,
bracht de oogen voor de opening en zag hetgeen wij verhalen zullen.

In een vrij groot, met blauwe steenen geplaveid vertrek, stond,
recht tegenover de plaats waar hij zich bevond, een klein tafeltje,
hetwelk men tot een outer scheen te hebben gebezigd. Een tapijt, een
kruisbeeld, twee kaarsen en eenige gewijde teekenen van eeredienst
versierden het. Boven dit eenvoudig outer hing een klein vermolmd
schilderijtje, den moord der Baälspriesteren voorstellende of
voorgesteld hebbende. Om een andere groote tafel, waarop twee
bierkannen en vier tinnen maatjes stonden, waren vier personen gezeten,
als landlieden gekleed, hoewel een hunner boven zijn wambuis een wit
hemd en een soort van stool had geslagen. Noch dezen noch zijn buurman
herinnerde zich Falckestein ooit gezien te hebben; doch in de twee
anderen herkende hij terstond de lieden, met welke hij eenige dagen
te voren op den weg naar Leiden de door ons verhaalde ontmoeting had
gehad. De kleinste van deze twee was druk bezig met het prevelen van
paternosters; zijn vingeren doorliepen onophoudelijk het bedesnoer,
dat hij in de hand hield, en op het gesprek der overigen scheen hij
geen aandacht te slaan.

Op het oogenblik dat Falckestein naar binnen keek, sloeg de
lange zwarte man met de gesloten vuist op de tafel, terwijl zijn
samengetrokken wenkbrauwen een sombere uitdrukking aan zijn gelaat
gaven: "neen! (zeide hij) indien Panne (hier wees hij op den man
met het bedesnoer) op morgen het stuk niet volvoert, dan is onze
geheele reis onnut en de kosten in 't water gesmeten. Zoo ik wel
onderricht ben, dan vertrekt de Ketterkoning morgen naar 't leger,
en het zou een geheel nieuwe wijze van behandeling vereischen, om
hem dáár te treffen."

"Welnu," zeide diegene, welke de stool aanhad, "Panne is immers bereid
om zijn aanslag morgen in weerwil van allen tegenstand uit te voeren:
de volkomen vergeving van al zijn zonden is hem geschonken: moedig
en onbevreesd kan hij zijn gezegend besluit volbrengen, vroolijk en
blijhartig pijn en dood trotseeren, en de eeuwige gelukzaligheid vrij
en schuldeloos binnentreden. Wij hebben immers hem geleerd, dat de
beulen wel zijn lichaam kunnen martelen, doch dat zijn ziel evenals
die des Heiligen Stephani, midden onder de pijnigingen een voorsmaak
der eeuwige gelukzaligheid genieten zal: het is hem immers gezegd,
hoe, toen de zalige Balthazar Gerardi den glorierijksten marteldood
moest lijden, een welriekende balsemgeur hem op het schavot reeds
tegenkwam, en belette de pijn der gloeiende tangen te voelen: hoe zijn
ziel in wierookwalmen ten hemel steeg, verzeld door duizend engelen,
en hoe hem, in het rijk van 't licht gekomen, de glorierijke kroon
werd opgezet."

"Dat alles weet hij," viel de zwarte man in, verdrietig opstaande, "en
nog vrij wat meer daarenboven; doch hij behoeft slechts dezen of genen
ketter in zijn buurt te hebben, die hem wat scherp in de oogen kijkt,
of hij druipt weg als een bassend keffertje voor een bandrekel. Hoe
ging het laatst in de kerk te 's-Hage? De kans stond schoon: de Graaf
zat in zijn bank en was zoo licht te treffen als een haas in 't leger;
doch wat gebeurde er? de preek verveelt den Ritmeester van Sonheuvel,
en omdat deze half duttend voor zich keek als een hen op een streep,
en omdat toevallig Panne aan 't eind van die streep zit, zoo pakt
die bloodaard zich weg, voordat de zegen nog is uitgesproken. Had
hij toen vuur gegeven, wij hadden die zotte reis naar Leiden niet
behoeven te doen, waar wij Maurits toch niet vonden, gelijk ik ook had
durven wedden, en waar ik al mijn onbeschaamdheid noodig had om twee
Belialskinderen weg te krijgen en hun hun kwaad vermoeden te ontnemen,
dat de bedremmeldheid van mijn makker bij hen had doen oprijzen."

"Ik hoop," sprak Panne, opziende en zijne devote bezigheid stakende,
"dat de lieve maagd Maria en mijn heilige Patroon de kracht mij
zullen verleenen om naar eisch het heerlijk doel te bereiken,
waartoe uwe welwillendheid, eerwaarde Vaders! mij armen zondaar
verkoren heeft! Och! hoe dankbaar ben ik aan ulieder goedheid, die
mij ellendige uit het stof geroepen heeft om mij uit te kiezen tot een
daad, welke mij der eeuwige vreugde deelachtig maken zal en mij gelijk
maken aan Ehud, die der Moabiten Koning sloeg, en aan Judith, die de
Overste Holophernes het hoofd afsneed, en aan den heiligen Balthazar,
die den ketter Willem van Nassau doodschoot!"--Dit gezegd hebbende,
sloeg hij de oogen weder neer en vervolgde met ijver zijne gebeden.

"Wanneer kan Eduard in Engeland wezen?" vroeg nu een der anderen aan
den langen man; "gij, broeder Eugenio, hebt hem het laatst gezien!"

"Morgen ten allervroegste, Broeder Melchior," gaf Eugenio ten antwoord:
"en zoo hij dan een goede gelegenheid vindt, zal de tijding alras
door Europa weergalmen: "zij is gevallen, die groote Hoer, die op
de Theems zit, die Jesabel van Engeland! gevallen door het lemmer
der gerechtigheid."

"_Et flebunt, et plangent se super illam reges terrae, qui cumilla
fornic ati sunt_, [7] gelijk de Schrift zegt," voegde Broeder Melchior
er bij, terwijl hij de handen samenvouwde en de oogen sterk dichtkneep.

"Hebt gij, Broeder Eugenio!" vroeg nu de vierde der aanzittenden,
"volgens uw oogmerk aan onze Broeders te Douai geschreven, om
intusschen den onvermijdelijken dood van het kettersch Drietal [8]
te doen profeteeren?"

"Ik ben van gedachten veranderd," antwoordde Broeder Eugenio:
"vooreerst schrijf ik ongaarne: een brief getuigt nooit dan ten nadeele
des schrijvers; ten tweede is een profetie uitmuntend in 't algemeen;
doch hier in specie deugt ze niet: want, mislukt de aanslag, dan is
onze profetie valsch: gelukt hij, dan is het de Sociëteit die alles
voor haar rekening krijgt en,".... hier begon hij, eensklaps op Panne
wijzende, tot zijn broeders zeer zacht te spreken, zoodat Falckestein
althans geen woord meer van het gesprek kon opvangen.

Doch deze had ook reeds genoeg gehoord om tot zijn ontzetting overtuigd
te wezen, dat drie dezer schelmen Jezuïeten waren uit Douai en dat de
ellendige Panne door hen was opgezet om Graaf Maurits moorddadig van
't leven te berooven. Na bij zich zelven God vurig gedankt te hebben,
dat hij door een zoo bijzondere bestiering derwaarts geleid was om het
boos opzet dier aterlingen te verijdelen, begon hij over een middel te
peinzen om hen in de handen des gerechts over te leveren. Te vertrekken
en hulp te vragen was gewaagd en onzeker, daar hij vreesde hen niet
te zullen wedervinden Hen aan te tasten ware dwaasheid geweest; want
de drie Jezuïeten, vooral Broeder Eugenio, schenen onverschrokken
kerels te zijn. Uit deze onzekerheid werd de Graaf weldra gered, door
een gerucht van paarden, die in vollen draf aan kwamen rijden. In de
hoop dat de aankomenden hem hulp zouden kunnen verschaffen, verliet
hij de plaats waar hij post gevat had, begaf zich naar den rijweg,
en herkende al spoedig in de naderende ruiters den Heer van Sonheuvel
met zijn rijknecht, die op hun terugtocht naar Den Haag waren. Reede,
niet wanende zijn vriend Ulrich aldaar te voet te zullen aantreffen,
lette weinig op diens wenken en reed hem voorbij, zoodat de Graaf zich
genoodzaakt vond, hoe ongaarne hij ook gedruisch wenschte te maken, hem
bij zijn naam na te roepen. Dit had uitwerking: Heer en knecht stonden
stil, en de Ritmeester reed verbaasd naar Falckestein terug.....

"Wat duivel brengt u hier, alleen, en te voet, en in den nacht en
bij dat Satansch erf?"

"Spreek zacht! Geen duivel, veeleer een heilige beschermengel, ja
Gods bestier voert mij en u hier om Prins en Land te redden."

"Gij spreekt raadsels."

"Stil! Kom nader! Gij ook, Jonkman! en luister!"--Hier vertelde hij
hun in weinige woorden 't geen hem was voorgekomen.

"En durven die beesten dat nog met den mantel van godsdienst
bedekken?" zeide Reede, op de tanden knersende: "wij zullen hun dat
afleeren. Voorwaarts marsch, Bouke!"

"Voorzichtig om 's hemels wil, of gij bederft alles," zeide
Falckestein, zijn te voortvarenden vriend met stem en gebaarden
terughoudende; "gij kunt te paard niet op het erf komen. Stijg af en
bind uw paard vast. Gij zijt gewapend?"

"Met sabel en pistolen."

"En uw bediende?"

"Zooals ik: nietwaar Bouke?"

"Altijd, gelijk uwe Edelheid weet: want zoo de Heer zoo de Knecht,
en men moet huilen met...."

"Houd den mond met uw spreekwoorden," grauwde Reede hem toe, terwijl
hij, afgestegen zijnde, zijn paard vastbond.

"En nu," zeide Falckestein: "hoor mijn plan: gij, Reede, loopt de
deur in met een pistool in de hand: ik volg u met een ontbloot geweer,
en wij gelasten hun zich gevangen te geven. Uw knecht houdt post aan
de deur en schiet overhoop al wie vluchten wil."

"Ja," viel Bouke in, "tot zooverre is 't goed. Overleg is 't halve
werk; maar naar mijn dom verstand zullen zij zich zoo licht niet
laten knevelen. Hoe krijgen wij ze mee? de laatste loodjes wegen het
zwaarst. Ik heb maar een klein end touw, en om er vier te binden,
vooral als zij zich verweren...."

"Praatjes!" mompelde Reede: "wij nemen de toomen onzer paarden."

"En onze paarden loopen haroet," zeide Bouke.

"Die jonkman heeft gelijk," sprak Falckestein: "het ware misschien
beter, dat wij om het huis de wacht bleven houden en hem inmiddels
naar het naaste dorp stuurden om hulp te halen."

"Mij dunkt," zeide Bouke, "dat ik daarginds een deur hoor
opengaan. Zouden zij ons geroken hebben? Kwâe doen geeft kwâe vermoên."

"Dat vervloekte talmen!" riep de heer van Sonheuvel en snelde in
drift de plank over die naar het erf geleidde.

Het was als Bouke gedacht had. Die binnen waren hadden het
paardengetrappel gehoord en opgemerkt hoe er voor de hofstede halt was
gemaakt: dit had hun doen besluiten, te gaan ontdekken wat er aan de
hand ware. Broeder Melchior was de deur uitgetreden en sloeg den hoek
van het huis om, toen hij, een gewapend manspersoon op zich af ziende
komen, in allerijl terugkeerde. Zonder te bedenken, dat het tijdstip
nog niet daar was, loste Reede een pistool en deed den Jezuïet,
gewond, ter nederstorten. Op dit geluid kwamen nu ook de anderen
het huis uit. "Redt u," zeide Eugenio schielijk tegen zijn makkers:
"redt u over de plank en trekt die achter u weg! ik zal de sloot
wel overspringen."

De Jezuïet, die met hem was, volgde dien raad en liep als een haas de
plank over, die naar de weide bracht, en het veld in. Panne wilde hem
volgen, doch Bouke, die zijn heer spoedig nagesneld was had het doel
des vluchtelings geraden, sneed hem bijtijds den weg af en greep hem
met een gespierde Geldersche vuist in den kraag, terwijl hij met de
andere hand een pistool op den ontsnapten vloekverwant loste; doch
vruchteloos, want Panne, wiens krachten door den angst verdubbeld
waren, belette hem, door de pogingen, die hij deed om zich los te
maken, een juiste richting aan zijn schot te geven. Terwijl zij
worstelden, waren de beide edellieden Eugenio genaderd, die hen in
een rustige en onverschrokken houding afwachtte. Als uit één mond
klonk nu het bevel: "geef u over, of gij zijt een kind des doods!"

"Aan wie en waarom zoude ik mij overgeven?" vroeg Eugenio: "zijt gij
roovers of moordenaars, gij, die zonder recht of reden dus gewapend
dit erf binnendringt?"

"Het voegt u wel dus te spreken," brulde Reede: "vervloekte
Jezuïet! geef u over of het gaat er door, zoo waar als ik Reede heet."

"Met uw verlof, dan heb ik aan elk van u nog een woordje." Dus
sprekende, loste hij een pistool op Reede; de kogel floot zijn haren
door en wierp den vederhoed in 't gras.

"Wilt gij niet goedschiks, dan met dwang," zeide Falckestein, hem
met zijn degen in de zijde kwetsende.

"En dat is voor u," grinnikte Eugenio, terwijl hij met de gesloten
vuist aan Falckestein een zoo geweldigen slag op het hoofd toebracht,
dat de Graaf bedwelmd ter aarde stortte. Als ongedeerd liep toen
Eugenio naar de plank, die op den rijweg bracht, en wilde die
oversnellen, toen Reede hem in den gordel greep. Doch met evenveel
gemak, als had hij een kind opgenomen, slingerde de Jezuïet zijn
weerpartij van zich af, wierp de arme Heer van Sonheuvel midden in de
sloot, ijlde de plank over, trok die achter zich weg en riep, terwijl
hij het paard van den Ritmeester losmaakte en besteeg, dezen toe:
"denk nu op uw gemak eens na of gij u de preek van Uyttenbogaert niet
herinneren kunt."

"Ziedaar! dat is om u aan mij te herinneren," schreeuwde Reede,
zijn tweede pistool op hem losbrandende.

"Die is raak!" riep Eugenio: "van elk een wond; _sed ultio dabitur
septuagies septies_, [9] als de Schrift zegt."--Met deze woorden reed
hij met losse teugels weg en verloor zich ras in de duisternis.

Inmiddels was Falckestein weder bijgekomen: opgestaan zijnde, hielp
hij den Ritmeester, die vast vloekte en tierde, uit de sloot. Bouke
had zijn weerpartij nu geheel onder den voet en was bezig den armen
Panne met een end touw vast te knevelen, terwijl hij hem intusschen
eenige troostvolle spreekwoorden opdischte, als b. v.: "ja kereltje,
zoo gaat het: boontje komt om zijn loontje: die kwaad doet, kwaad
ontmoet: 't is alle dagen geen vastenavond!" enz.

Aan het achterhalen der vluchtelingen was niet te denken; men
besloot dus Panne wel te bewaren en Bouke om den schout te zenden;
dan, hoe keek de goede lijfknecht op, toen hij de planken overal
teruggetrokken vond en de drie paarden weg; want Eugenio had, uit vrees
van achtervolgd te worden, de rijdieren alle losgebonden. Hij begaf
zich nu naar den kant van het weiland, doch ontdekte tot zijn spijt,
dat de in 't begin gewonde Jezuïet, op wien men geen acht geslagen had,
was opgestaan en van die zijde ontsnapt, na ook die plank achter zich
weggehaald te hebben.

Dus opgesloten op het erf, zouden zij zich genoodzaakt hebben gezien,
den dag af te wachten, indien niet eenige boeren uit den omtrek het
schieten gehoord hebbende, den schout waren gaan waarschuwen, die
na een paar uren toevens met zijn dienaars verscheen en allen, zoo
de bewaarders als den gevangene, met zich naar het dorp voerde. De
gevluchte Jezuïeten werden niet gevonden; doch de paarden, welke
Eugenio waarschijnlijk, bij het aanbreken van den dag, uit vrees van
herkend te worden, in vrijheid had gesteld, werden door het landvolk
opgehouden en den eigenaars teruggegeven.

Bij het verhoor bekende Panne, dat hij van Yperen in Vlaanderen
geboortig en beurtelings kruier, koopman en makelaar geweest was. Tot
armoede vervallen, hadden hem de Jezuïeten van Douai, aan welke hij
zijn nood klaagde, vermaand iets groots te verrichten, waardoor
hij, al kwam hij er bij om, duizend zielen verlossen en zelf den
hemel verdienen zoude. Hem werden, zoo hij de straf ontsnapte, 200
£vl. vanwege den Prefect Provinciaal en Rector der Jezuïeten toegezegd,
alsmede het stadsbodenambt van Yperen. Op deze belofte had hij zich
naar Den Haag begeven, waar verschillende omstandigheden zijn oogmerk
verijdeld hadden. De Katholieke Hofstede, die aan zekeren Melchior,
een geheimen Jezuïet, toebehoorde, had gedurende dien tijd tot de
plaats der bijeenkomsten gediend.

Niet lang na de gevangenneming van Panne, kwam uit Engeland de tijding,
dat zekere Edward Squire, mede door Jezuïeten opgemaakt, wegens een
aanslag op het leven der Koningin en des Graven van Essex gevat was;
zoowel deze, als Panne, werden met den dood gestraft, toonende deze
laatste op het schavot groot berouw.DERDE HOOFDSTUK.


        Gelyck een ingeborsten stroom
         Zal 't ingelaten heir
        Verdrencken al den Duitschen boôm
         En bruizen als een meir.

           _Vondel_, op de tweedraght der Christen Princen.


Nadat de Graaf van Falckestein bij Graaf Maurits en de Staten het
doel zijner zending verkregen had, keerde hij in den zomer deszelfden
jaars 1598 naar zijn kasteel van Bruck, waar hij, kort daarna, den
nieuwen Vorst van Kleef, die zijn gebied rondreisde om zich te laten
inhuldigen, luisterrijk ontving.

Intusschen had de Koning van Spanje aan zijn dochter Izabella Clara
Eugenia de Nederlanden en Bourgondië overgedragen onder de voorwaarde,
dat zij haar vollen neef, den Prins Kardinaal Albertus van Oostenrijk,
zou huwen, waartoe de Paus alreeds de vrijheid verleend had. Deze
opdracht, welke door den Infant Filips, 's Konings erfopvolger,
bevestigd en goedgekeurd was, geschiedde op Woensdag 6 Mei 1598.

De Infante, die te Madrid bleef, gaf aan haar aanstaanden echtgenoot
volmacht om deze landen in haren naam te aanvaarden, 't geen hij op
den 22sten Augustus te Brussel verrichtte, waarna hij het geestelijk
gewaad aflegde en den Amirant van Arragon, Don Francisco de Mendoza,
tot Opperbevelhebber van een machtig leger aanstelde; hem Graaf
Frederik van den Bergh als Veldmaarschalk toevoegende. Dit aldus
beschikt hebbende, vertrok hij naar Spanje, en liet den Kardinaal
Andreas van Oostenrijk achter als Gouverneur-Generaal.

Dadelijk besloot deze, met overleg van den Raad van State, tot
een tocht in Kleef, Gulik en Westfalen, om deze landen onder den
naam van beschermheer te vermeesteren: want hij begreep, dat de
Vereenigde Nederlanden nergens beter dan uit deze gebuurlanden
besprongen en in bedwang gehouden konden worden. Voor deze en
dergelijke aanvallen hadden de Staten-Generaal den Raad van Kleef
reeds meermalen gewaarschuwd, en Falckestein had zijn landslieden,
bij zijn terugkomst, sterk tot waakzaamheid aangemaand; doch de
invloed van eenige Spaanschgezinde Raadsheeren had, tot nog toe, alle
dadelijke gereedmaking tot verwering tegengehouden. Alleen hadden,
op verzoek des Vorsten van Kleef, de Hanevederen van den dapperen
Ulrich van Daun sommige plaatsen bezet.

Het was in den beginne der maand September, dat Mendoza en Bergh
met een ontzettend heir de Maas bij Roermond overstaken en hunne
wapenen tegen Orsoy wendden. Vergeefs weigerde de Maarschalk Horst met
zijn Hanevederen hun den doortocht, op grond dat Orsoy op onzijdig
grondgebied gelegen was: de stad werd beklommen en, spijt allen
wederstand, bemachtigd. Op het hooren dezer tijdingen verzamelde
Maurits zijn leger te Arnhem, zond bezetting in Zutfen, Lingen en
Oldenzaal, en bracht zijn hoofdkwartier te Zevenaar.

De Vorst van Kleef, niet minder bedacht voor de groote onheilen,
die zijn landen bedreigden, en wenschende, zoo 't eenigszins mogelijk
ware, het naderend onweder te stuiten, riep op den 25sten September
den Landdag bijeen: het was, wel is waar, niet dan met schroom dat
hij hiertoe besloot, zoo wegens de Spaanschgezindheid van sommige,
als om de weifelende gemoedsgesteldheid der meeste edellieden; dan hij
steunde veel op den drang van het oogenblik en op de welsprekendheid
van den Graaf van Falckestein, die hem beloofd had, alles te zullen
aanwenden, om den Raad tot het uitschrijven van een veldtocht te nopen.

De uitkomst echter liet zich gunstig aanzien. Uit een zware ziekte
kortelings hersteld en nog bij de minste aandoening bedremmeld en
sprakeloos, was de Vorst niet in staat zijn voordracht ten einde
te brengen: de Spaanschgezinde Raadsheeren, door 's Voorzitters
stilzwijgen aangemoedigd, droegen met klem van redeneering voor, hoe
dwaas en ijdel aan de eene zijde de wederstand zoude wezen, tegen zoo
geducht een vijand als den Amirant: en hoe voordeelig van den anderen
kant een vast verbond ware, dat aan Kleef de vriendschap van Spanje
en Oostenrijk verwierf. Met een smeekend oog, waar tranen van spijt en
droefheid in zwommen, zag de Vorst zijn getrouwen Ulrich aan, doch wat
de Graaf ook tegen de drogredenen der andersdenkenden mocht invoeren,
het scheen op de vergadering weinig of geen invloed uit te oefenen;
waarop hij eindelijk, over hun slaphartigheid vertoornd, in drift
oprees en zwoer, zich aan alle verdere beraadslagingen te zullen
onttrekken en op zijn eigen slot met zijne Hanevederen de vijanden
gaan afwachten. Dan, op dit oogenblik werd de vergadering verrast
door het binnentreden eener vrouw van middelbare jaren, trotsche
en majestueuse houding, op wier gelaat de kommer geschreven stond,
terwijl een somber rouwgewaad aan haar weemoedigen blik nog meer
treurigheid bijzette. Deze vrouw was Sibille, 's Vorsten zuster en
vertrouwde. Met ernst en stoutmoedigheid ving zij aan, den Raad zijn
lafheid en verwaarloozing van 's lands belangen in een zoo gevaarlijk
tijdstip te verwijten: met zwarte kleuren schilderde zij de ontrouw
en de list af der Spanjaards en vergeleek Mendoza's bescherming
bij die van den wolf, onder wiens hoede zich, als de fabel meldt,
de onnoozele schapen begaven. Op deze en dergelijke redenen, meest
geschikt om een diepen indruk te verwekken, volgden nadrukkelijke
smeekgebeden, met bittere tranen gepaard, welke, langs de kaken eener
schoone en algemeen geachte vrouw afvlietende, niet konden nalaten,
ook de verhardste gemoederen te roeren. De Ridderschap wist zij in
haar eer, de Raden en Landsafgevaardigden in hun belang zoo verstandig
te treffen, dat men, zoo al niet tot oorlogvoeren, ten minste tot
verdediging besloot; aan den Graaf van der Lippe werd bevel gegeven,
zooveel volks tot bescherming van den lande te werven als hem mogelijk
was, en te Dortmond de vijf Nederkreitsen saam te roepen om over de
algemeene belangen te raadplegen. Bovendien schreef de Vorst aan den
Keizer en al de Rijksgrooten, om zich over het hem aangedaan geweld
te beklagen en spoedige hulp te verzoeken. In 't laatst derzelfde
maand werd de Nederwestfaalsche Kreits te Dortmond vergaderd, waar
Falckestein aan al de aanwezigen zulk een moed in 't lijf sprak,
dat er eenparig besloten werd, den Graaf van der Lippe naar Mendoza
te zenden, Orsoy wederom te eischen en bij weigering het geschonden
recht met de wapenen terug te vorderen.

Het was na het scheiden dezer vergadering, op een schoonen
herfstmorgen, dat Falckestein met een twintigtal ruiters de Roer
langs reed om zich naar zijn slot van Bruck te begeven, het oogenblik
reikhalzend te gemoet ziende, waarin hij zijn beminde gade en lieve
kinderen weder aan zijn hart zou drukken. Reeds zag hij de donkere
torens van zijn voorouderlijk slot tegen de heldere lucht afsteken,
en zijn boezem klopte van genoegen op de gedachte, dat ook dit
aloud verblijf van vaderlandlievende helden geen Spanjaards tot
beschermheeren zou behoeven te dulden. Dan, toen hij naderbij kwam,
zag hij met verwondering op een der torens een aantal krijgslieden
vergaderd, die met drift schenen te spreken en naar den Rijnkant te
wijzen. Terwijl hij bepeinsde wat hiervan de oorzaak wezen mocht,
kwam hem een ruiter, die zooeven het slot was uitgesneld, in vollen
draf te gemoet rennen.

"Wel Hensken!" sprak de Graaf: "wat komt gij ons met zulk een spoed
boodschappen? Hoe varen Mevrouw en de kleinen?"

"Zeer wel Goddank, Uwe Genade! en waarschijnlijk zeer verheugd over
uwe terugkomst," gaf de Haneveder in zijn Platduitsch ten antwoord:
"voorwaar! Uwe Genade had nooit op een beter tijdstip kunnen
terugkomen."

"Wat is er dan gaande? Ik wil niet hopen, dat er onraad op het
slot zij?"

"Nog niet, Uwe Genade; doch het zal niet lang meer duren. Wij hebben
dezen morgen van de burchttinne twee vendels Spaansche ruiters
gezien, die hierop aanhouden en voorzeker niets goeds in den zin
hebben. Mevrouw gelastte mij, Uwe Genade te gemoet te rijden en te
verzoeken, zooveel spoed te maken als de nood vereischt. Goddank,
dat Uwe Genade hier tijdig genoeg is om ons allen uit de verlegenheid
te helpen."

Aldus sprekende waren zij de ophaalbrug genaderd en het slot
binnengetreden. Niettegenstaande zijn geest door het ontvangen bericht
weinig tot vroolijkheid gestemd was, kon Falckestein echter den
onwillekeurigen lach niet bedwingen, die bij hem oprees op het vreemde
schouwspel dat zich hier vertoonde. Alles was op het binnenplein
in beweging: de rentmeester, een deftig, lang, mager persoon, liep
met een ouden stormhoed en een rapier van twee ellen lang gewapend,
op en neder, en hield het toevoorzicht over de maatregelen, die de
burchtzaten ter hunner verdediging namen: in het spreekvertrek werden
kogels opgestapeld en vaatjes buskruit binnengewenteld: op de plaats
ontlaadde men hooi- en mestkarren: hier bracht men vier veldstukjes
in orde: daar maakte men vuurroeren en lansen schoon: ginds droeg
men meelzakken naar de zolders: in den stal hinnikten de paarden:
in de groote benedenzaal, welke nu mede voor stal dienen moest,
liepen loeiende runddieren, blatende schapen en knorrende varkens
door elkander. Hier hoorde men het rollen van wagens, ginds het
kletteren van wapenen: wat verder het geblaf der honden, het gekakel
der kalkoenen en het schril gekwaak der ganzen: en in 't midden van
dit alles zette de oude rentmeester zijn piepende en schorre stem
uit om al dat geraas te overschreeuwen.

Dan, nauwelijks was het hoefgetrappel van 's Graven ruiters op de
brug gehoord geworden over het plein, of het verward geschreeuw:
"daar is de vijand!" liet zich van alle zijden hooren. De rentmeester
zocht vergeefs zijn rapier uit de verroeste scheede te halen en
viel in 't achteruittreden over een logge gans, met de beide beenen
in de lucht. De overigen, die hem al doodgestoken waanden, zochten
overal naar een goed heenkomen, wanneer de juichtoon: "het is zijn
Genade!" den algemeenen schrik in luide blijdschap veranderde.

"Hoe!" zeide Falckestein, bij 't afstijgen, tot den Rentmeester:
"begint gij den strijd tegen de ganzen, om te beproeven hoe het
naderhand tegen de Spanjaards gaan zal?"

"Met verlof," zeide de Rentmeester, terwijl hij opstond en zich de
ruggestreng wreef: "die duivelsche degen zit zoo vast in de scheede,
dat ik hem voor betooverd houde."

"Zoo ik wel zie, is het de degen van mijn bet-overgrootvader Werner:
ik wil gelooven, dat hij de scheede ongaarne verlaat, waarmede hij
nu ruim een eeuw in een zoo nauwe betrekking heeft gestaan;.... doch
daar is Mevrouw!"....

"God zij geprezen dat ik u wederzie, mijn beminde!" riep de Gravin,
die op dat oogenblik, met haar oudsten zoon aan de hand en het jongste
knaapje op den arm, de slottrap afkwam en haar gemaal tegentrad.

"Ik bemerk," zeide de Graaf, terwijl hij haar en de kinderen met
aandoening omhelsde, "dat ik op een gelegen tijdstip terugkom: dan,
de oogenblikken zijn kostbaar en moeten niet verwaarloosd worden:
laten wij binnengaan en gij zult mij alles verhalen, wat tot deze
aanstalten aanleiding geeft. Gij, Feurich!" (deze was aan het hoofd
der met hem gekomen ruiters) "zult den ouden Beckman bijstaan in
het gereedmaken der verdedigingsmiddelen: Hensken, laat de poorten
sluiten en de brug ophalen: ik zal terstond weder hier zijn."

Zoo sprekende, geleidde hij zijn vrouw naar een binnenvertrek en
verzocht haar, hem nauwkeurig te verhalen, wat haar voor een aanval
vreezen deed.

Na eenige diepe zuchten en tranen, sprak zij aldus: "Helaas! sedert uw
vertrek naar Dortmond, nu acht dagen geleden, hebben wij geen oogenblik
rust gehad. Gij waart nog geen twee uren weg, toen verscheiden boeren
onze bescherming kwamen verzoeken, bitter klagende, dat de Spanjaards
hun woningen verbrand en hun vee geroofd hadden: ditzelfde verzoek,
diezelfde klachten werden van toen af dagelijks door anderen herhaald,
zoodat ik, eindelijk bemerkende dat, door die lieden te onderhouden, de
leeftocht van het slot te spoedig zou verteerd zijn, mij genoodzaakt
zag, hun mijns ondanks allen verderen bijstand te weigeren. Dan,
eergisteren verscheen hier een Spanjaard, zich noemende Fernando
Lopez, die, op last van den Amirant, zoo hij voorgaf, u des Veldheers
bescherming aan kwam bieden, mits gij u bereid toondet de Spaansche
zijde te kiezen en den Roomschen Godsdienst te omhelzen. Tijd hopende
te winnen, verzocht ik hem uw terugkomst af te wachten; doch dit
verkoos hij niet: hij reed, naar mij voorkwam vrij onvoldaan, naar
Orsoy terug. Hedenmorgen berichtte mij de torenwachter, dat hij in
't westen krijgsvolk had zien overvaren: ik gaf dadelijk aan Beckman
last eens na te zien, welken voorraad en krijgsbehoeften wij hadden,
en begaf mij naar de tinne, om met eigen oogen te zien wat er gaande
was: ofschoon mijn mingeoefend gezicht niet zoo dadelijk ontwaarde
hetgeen Peter zoo vervaard had, bespeurde ik echter langzamerhand, dat
er werkelijk manschappen in aantocht waren. Naar zijn gissing kunnen
zij echter niet voor den nacht hier zijn, ten minste zoo zij geschut
bij zich hebben omdat zij de hoogte en het bosch moeten omtrekken."

"Dan is het nog tijd alles tot afweer in gereedheid te brengen,"
hervatte de Graaf: "wat u betreft, mijn beste, ik mag u niet aan de
wisselvalligheden van eenig beleg blootstellen: deernis met uw lot en
dat onzer kinderen zouden mij misschien beletten mij zoo kloekhartig
te gedragen, als mijn plicht mij gebiedt. Ik zou om uwentwil een slot
opgeven, dat ik zonder u tot den laatsten droppel bloeds verdedigen
kan; ook voegt het mij, bij de weinige mondbehoeften, die wij bezitten,
mij van alle onnutte monden te ontslaan.--Geen tegenspraak! het is
mijn vast besluit: omhels mij en ga alles tot uw vertrek gereedmaken."

De Gravin, schoon even teederhartig als Badeloch, had niets van het
heldhaftige, dat Gysbrechts echtgenoote kenmerkte. Onder het storten
van een vloed van tranen omhelsde zij haar gemaal, en beloofde hem
zijn last te zullen volgen. "Helaas!" voegde zij er schreiend bij,
"moet ik u na een zoo langdurige afwezigheid enkel terugzien om weder
afscheid te nemen?"

"Afscheid nemen!" herhaalde een stem: "en waarom afscheid nemen?"

Met het uiten dezer woorden trad een vrouw in burgerkleeding binnen,
een knaapje van acht of negen jaren aan de hand houdende.

"Ja mijn goede vrouw," zeide de Gravin; "wij vertrekken. Het slot van
Bruck levert geen veilige wijkplaats meer op aan vrouwen zooals wij."

"Niet?" vroeg de vreemdelinge met verbazing: "en sedert wanneer zijn
vaste sterkten minder veilig dan het open veld?"

"Mijn echtgenoot beveelt," zeide de Gravin: "en ik gehoorzaam."

"Wie is die vrouw?" vroeg de Graaf halfluid aan zijn vrouw.

"Een vluchteling," antwoordde deze, "wier huis door de Spanjaards
vernield is."

"En gij zoudt u opnieuw aan hun woede willen blootstellen?" zeide
Falckestein, op een bevreemden en ontevreden toon tegen de vreemde.

"Dat zou ik, door af te reizen," antwoordde deze: "hier valt niets
voor mij te vreezen."

"'t Kan zijn," hernam Falckestein koel: "doch het strookt niet met
mijn oogmerken, dat vrouwen hier blijven. Een goed geleide zal de
Gravin naar een veilige wijkplaats voeren: gij moogt daarvan, naar
verkiezing, al of niet gebruik maken; doch hier kunt gij niet blijven."

"Welnu!" zeide de vrouw: "de Gravin van Falckestein heeft de arme
Magdalena, toen zij om bescherming smeeken kwam, die niet geweigerd:
Magdalena zal de Gravin thans ook niet verlaten. Wellicht is het
oogenblik niet verre af, dat zij mijne hulp zal noodig hebben." Met
deze woorden wendde zij zich om en verliet het vertrek.

Binnen twee uren waren alle vrouwen en kinderen reisvaardig. Acht
kloeke ruiters, onder het bevel van den wakkeren Hensken, en een gelijk
getal gewapende landlieden, ontvingen last, de vluchtelingen naar
Kleef te geleiden en aldaar van den Vorst bescherming en huisvesting
voor hen te verzoeken. Met den middag vertrokken zij.

Ondertusschen had zich de Graaf verscheidene reizen naar den toren
begeven en vandaar de nadering der Spaansche benden bespeurd, die
langzaam, in benden afgedeeld, in aantocht waren. Tegen den avond
belette hem zoo de duisternis als de hoogte, die de vijand om moest
trekken, iets meer van hem te onderscheiden. Het vertrek zijner
gemalin had zijn hart van een groote zorg ontslagen, zoodat hij met
koel beleid zijn maatregelen kon bewerkstelligen. Hij bevond, dat de
bezetting thans bestond uit zestig ruiters, twintig musketiers en een
veertigtal zoo gewapende als ongewapende landlieden uit den omtrek,
van welke laatsten het getal nog gedurig aangroeide. Tot onderhoud
dezer menigte had hij leeftocht voor een maand: de vier veldstukken
waren in een goeden staat: voorraad aan kruit was er genoegzaam:
van achteren was het slot door de rivier en aan de drie andere zijden
door breede grachten verdedigd en de wallen waren in volkomen orde. De
overtuiging van dit alles vervulde hem met een moed, welken hij zonder
moeite ook aan de zijnen wist mede te deelen. De hemel had echter
besloten dat de wederstand vruchteloos zijn zoude, en dat juist zijn
bezorgdheid omtrent zijn vrouw hem ten verderve zou wezen.

Met het doorbreken der eerste zonnestralen zag men van het slot de
twee Spaansche vendelen op den afstand van ongeveer twee kanonschoten
aan de wederzijden van een klein boschje halt maken: en het leed
geen half uur, of een ruiter, in volle wapenrusting uitgedost en van
een trompetter vergezeld, naderde de valbrug en verzocht, tot een
mondgesprek te worden toegelaten. Het verzoek werd ingewilligd en de
Graaf reed den zendeling te gemoet, die opgaf te zijn Diego de Velasco,
Hopman in Spaanschen dienst, afgezonden door Fernando Lopez, Kapitein,
met last om het slot van Bruck in naam van de Infante op te eischen,
en de overlevering te vorderen van tien Hanevederen, die tegen de
Spaanschen, zooals hij voorgaf, geweld hadden uitgeoefend, bij gebreken
waarvan hij, Fernando Lopez, het slot zou doen beschieten en bestormen.

Met beleefdheid toonde de Graaf hem aan, dat het kasteel van Bruck
een leen was van den Hertog van Berg, met wien de Koning van Spanje
op een voet van vrede leefde: dat hij dus aan geen zoo vreemde als
onbillijke eischen kon voldoen; maar het kasteel zijner vaderen tegen
geweld en overlast verdedigen zou.

"Ik verwachtte geen ander antwoord van zoo braaf een edelman als de
Graaf van Falckestein," zeide Don Diego: "het doet mij echter leed,
Heer Graaf! dat uw koenheid u noodlottig zal moeten wezen: binnen
weinig tijd zien wij elkander weder." Deze woorden geuit hebbende,
groette de Hopman hem beleefdelijk, wendde den teugel en reed in vollen
draf naar zijn vendel terug, terwijl de Graaf, in zijn slot gekeerd,
de brug liet inhalen en alles tot afweer gereedmaken.

Het duurde niet lang, of de vijand begon de noodige toebereidselen
tot den aanval te maken. Het eene vendel, in vier benden afgedeeld,
trok regelrecht op het slot aan, richtte zijn geschut op den voormuur
en begon weldra eenige kogels op de wallen af te zenden, zonder echter
eenige schade aan te richten. Reeds begon de Graaf te denken, dat dit
beschieten alleen moest dienen om hem vrees aan te jagen én tot de
overgave te nopen, toen hij bericht ontving, dat het tweede vendel,
hetwelk inmiddels de Roer was overgevaren, van den kant der rivier
een aanval scheen te zullen wagen.

"Indien zij volks genoeg hebben, kunnen zij gemakkelijk in den tuin
komen," zeide Feurich, die deze tijding bracht: "de vischkaar en de
steiger steken zoover in 't water uit, dat zij in een oogenblik de
rivier over zijn."

"Gij hebt gelijk," antwoordde de Graaf, die, den omgang aan de
voorpoort op en neder wandelende, de op de slotbrug aanrukkende
vijanden inmiddels in 't oog hield: "doch wij hopen het hun te
beletten. Wordt het geschut op den achterwal goed bediend?"

"Voortreffelijk," hernam Feurich: "maar wat vermag één veldstukje
tegen een menigte, die verspreid en op verschillende zijden de rivier
oversteekt?"

"Welnu!" zeide de Graaf, na een oogenblik beraad: "neem tien boeren en
even zooveel scherpschutters met u: verdeel deze laatsten in den tuin
en op het vischhuisje en doe de boeren den steiger bezetten: laten de
schutters hun kruit en lood niet verspillen, maar vijf aan vijf vuren
en beurtelings weer laden. Vooral moet er geschoten worden op die
Spanjaards, die werkelijk te water gaan. Deinst de vijand, zoo wacht
gij mijn naderen last; zetten zij den aanval door, zoo plaatst gij al
uw volk op den kant van 't water, laat algemeen vuur geven en zendt
mij er bericht van: dan zal ik u met de helft der Hanevederen komen
versterken.--Ik vermoed, dat de aanval, die hier op den voormuur gedaan
wordt, slechts dienen moet om ons te misleiden; doch tot ik daarvan
de zekerheid heb, dien ik hier te blijven.... wacht, Rudolf! richt
het geschut eens tegen dat hoopje, dat daar linksaf uit het boschje
aankomt.--Juist zoo! nu vuur, mijn vriend!--heerlijk getroffen! Zaagt
gij dien langen schelm met zijn roode pluimage nederstorten en over
den kop in 't zand buitelen?--Hier gij knapen! aan de poort! houdt
uw bussen klaar; doch schiet niet voordat gij mijn bevel verneemt."

Intusschen was Feurich de bevelen van zijn heer nagekomen en had
hij zijn manschappen, in den tuin, op de hem voorgeschreven wijze
post doen vatten. Deze tuin en de daarbij behoorende boomgaard waren
geplant in de ruimte, bevat tusschen twee sterk vooruitspringende,
met bolwerken en torens voorziene, achtervleugels van het gebouw. De
rivier, die het slot bespoelde, en een steenen borstwering, die er
langs liep, waren de enige hinderpalen, welke de vijand te overwinnen
had om in dien tuin te geraken, en de, gelijk Feurich had aangemerkt,
ver vooruitspringende steiger en vischkaar konden hem den overtocht nog
gemakkelijker maken. Wel is waar, het veroveren van den tuin maakte
den vijand nog geenszins meester van het slot, waar hij niet dan na
het overrompelen van verscheiden sterke en wel bewaakte ingangen kon
binnendringen; doch het was niettemin van het hoogste belang hem te
beletten een post te bemachtigen, van waar hij den belegerden den
grootsten last en ongerustheid baren kon.

Stil als de dood, dien zij zenden moesten, stonden de musketiers,
elk achter een boomstam beschut, op het sein te wachten; terwijl de
boeren, op den steiger geschaard, hun knuppels en vorken met drift
in 't rond zwaaiden en met woorden en gebaarden den aanrukkenden
vijand sarden, als wilden zij hem tot den overtocht bewegen. Velasco,
die dit vendel der belegeraars aanvoerde en achter een dijkje aan
de overzijde der rivier voor het geschut beveiligd lag, bedwong hun
drift, tot al zijn manschappen vereenigd waren. Toen liet hij de twee
kleine schuitjes, waarmede hij de overvaart gedaan en die hij met zich
gevoerd had, met zooveel soldaten bemannen, als de zwakke vaartuigen
dragen konden, en gaf bevel aan diegenen onder zijn krijgsknechten,
die de beste zwemmers waren, zich van hun bovenkleederen te ontdoen
en het water te doorwaden, ten einde den aanval alzoo gelijktijdig op
verscheidene punten te bewerkstelligen en de belegerden in verlegenheid
te brengen. Het overschot zijner manschappen bleef op den oever in
't gras liggen en poogde, door een wel onderhouden vuur, den overtocht
te dekken en de landlieden van hun post op den steiger te verdrijven.

Feurich, die op de vischkaar stond, liet de aanvallers tot op
halverwegen naderen en gaf toen het sein aan zijn musketiers, door
zelf een pistool op een der Spaansche onderofficieren te lossen,
die, doodelijk getroffen, uit de boot in 't water plompte. Vijf
musketschoten vielen, en even zoovele Spanjaards stortten gewond
achterwaarts of rolden kermend uit de schuiten. De zwemmenden kozen
den terugtocht, gelijk ook een der vaartuigen, dat, toen er nogmaals
uit den boomgaard vuur gegeven was, meer gekwetsten dan gezonden aan
boord had. Het andere schuitje naderde echter den steiger; het was
met kloeke en nog ongedeerde kerels bemand, die nu van hunne zijde
op de boeren met goed gevolg vuur begonnen te geven.

"Hier Heinrich! Walter! hier!" riep Feurich: "helpt mij die schurken
eens begroeten." Dit zeggende had hij met de twee boeren een balk
opgeraapt, die naast den steiger lag. Zij brachten die met vereende
krachten vooruit om het vaartuig te keeren: een goede uitslag
bekroonde hun pogingen: het schuitje werd niet alleen afgeweerd,
doch het kantelde, wierp zijn manschap overboord en dreef ledig naar
den overkant terug.

Een luid gejuich bekroonde deze welgeslaagde verrichting, en de
boeren zonden bitse spotternijen tot de belegeraars, die doornat en
meerendeels gewond tot de hunnen waren teruggedropen. Dan Velasco
gaf het niet op, en wilde zijn volk nogmaals den aanval op dezelfde
wijze doen beproeven.

"Zoo zal het nooit gaan," zeide een monnik, die naast den aanvoerder
stond: "zij moeten allen te water, en gelijktijdig, _quasi vir unus_,
[10] gelijk de Vulgata zegt."

"Ik weet, eerwaarde Vader!" zeide Velasco, "dat gij een begenadigd man
zijt, die door een hoogeren geest geleid wordt: doch veroorloof mij
in krijgszaken van u te mogen verschillen. Wie zullen den overtocht
dekken, zoo allen te water gaan?"

"En wat hebben die manschappen, die den overtocht dekken moesten,
thans uitgericht?" vroeg de monnik: "door ons te verdeelen, zullen wij
de belegerden in de war brengen. Geloof mij, jongeling, en gehoorzaam
aan mijn ondervinding! Zend de helft van uw volk op den steiger af, en
de andere op den boomgaard, en ik sta u borg voor een goeden uitslag."

"Uw borg zal mij veel baten, als ik mijn Oversten rekenschap moet
geven van het bloed der dapperen, die ik ter slachtbank voer,"
hernam Velasco.

"Jongeling!" zeide de monnik ernstig en den vinger opheffende:
"Gij kent de waardigheid, die ik hier bekleed: leer daaraan te
gehoorzamen. Het zal geschieden zooals ik zeg."

Velasco beet zich op de lippen van toorn. "Het zal dan geschieden,"
zeide hij "doch niet op mijn last."--"Spitsbroeders!" vervolgde hij,
terwijl hij zich tot zijn manschappen wendde en op den monnik wees:
"ik ben uw geleider niet meer. Ziet hier den man, die u ten zege
voeren zal. De eerwaarde Pater wordt uw Hopman."--Dit gezegd hebbende,
ontdeed hij zich van zijn sjerp, smeet die den monnik voor de voeten
en trad terug.

De soldaten zagen elkander verwonderd en besluiteloos aan. "_Docebo
vos viam rectam_!" [11] riep de geestelijke, een zwaard uit de handen
van een der manschappen grijpende: "Ik zal u zelf het voorbeeld geven
en u aantoonen, hoe de zege behaald kan worden."

Onder het uiten dezer woorden stapte hij in een der schuiten, gaf
last aan een viertal schutters hem te vergezellen, liet het andere
vaartuig met vijf van de kloekste Spanjaards bemannen, gebood aan al,
wie moed had en toonen wilde, dat het hem ernst was roem en prijs
te behalen, zich te water te begeven, en stak van wal. De soldaten,
door zijn voorbeeld aangemoedigd, schenen hun vorigen tegenspoed
vergeten te zijn en zwommen hem spoedig na, zoodat Velasco schier
alleen aan den oever staan bleef. Deze bevond zich nu in den toestand
van een kind, dat, met zijn ouders wandelende, hen niet heeft durven
vergezellen voorbij het een of ander schrikbarend voorwerp, b. v. een
hondenhok of een oude bedelaarster, en, nu, daar zijn ouders, hem
uitlachende, zijn voortgewandeld, niet weet of het wel op dezelfde
plaats zal blijven staan, of het terugkeeren dan wel of het zijn
ouders inhalen en alzoo het voorwerp van zijn angst zal voorbijgaan,
tot welk laatste het echter eindelijk al bevende besluit. In zooverre
echter gaat deze vergelijking kwalijk, dat Velasco niet uit vrees,
maar alleen uit wrevel tegen den monnik was blijven staan. Toen hij
echter de uitwerking zag, welke diens toespraak en voorbeeld op de
krijgsknechten maakte, begreep hij, zonder zijn eer te krenken, als
vrijwilliger te kunnen doen, hetgeen hij als Hopman moest nalaten en
laken; hij sprong in de rivier en zwom weldra al de overigen voorbij.

Ongeveer in 't midden van den stroom gekomen zijnde, gaf de monnik aan
zijn musketiers bevel, niet op de landlieden, maar op de schutters,
die achter de boomen in den tuin half verscholen bleven, te vuren,
't geen ten gevolge had, dat een paar van deze laatsten gewond en
buiten staat gesteld werden eenigen verderen dienst te doen.

Feurich wachtte intusschen met zijn twee medehelpers het vaartuig
als te voren af: de zware balk viel weder op de plecht; doch daar
de schuit nu niet zoo volgeladen was als de vorige reis, kantelde
zij niet; met forsche armen klemde de monnik den balk tegen zijn
borst, trok hierdoor zelf het schuitje nabij den wal, sprong toe,
greep een der kettingen van de vischkaar en slingerde zich er boven
op. In hetzelfde oogenblik kwam Falckestein, die de belegeraars aan
de voorpoort reeds had afgeslagen, met eenige Hanevederen in den
tuin. Zijn komst verlevendigde den moed der zijnen. Al de musketiers
snelden naar de borstwering: de Spanjaards, die om den boomgaard waren
aangerukt, werden teruggedreven, het tweede schuitje omgeslagen en
Velasco met de zijnen tot den terugtocht genoodzaakt.

Doch de andere helft der bende, die met den monnik gekomen of aan den
kant des steigers de gracht doorwaad had, wist nog van geen wijken. De
ijzeren stormhoeden tartten de knuppelslagen, en de rustelooze
volharding der Spaansche veteranen verwekte een doodschen schrik bij
de ongeoefende landlieden. De monnik vuurde hen met taal en voorbeeld
aan. Vreeselijk stond hij op de kaar, met de eene hand om den ketting
gekneld, terwijl hij met de andere den sabel zwaaide. De verweerders,
waaronder sommige Roomschen waren, ontzagen zoowel zijn kleed als zijn
reuzenarm, en weken. Nu op den steiger gekomen, wierp hij zich met
leeuwenwoede tusschen de Duitschers en sabelde er twee ter neder. Op
dit oogenblik kwam Falckestein, die voor deze zijde van den tuin
beducht was, ter ondersteuning der landlieden toegeschoten. Zooras
de monnik hem in 't oog had, drong hij met geweld door, liep op den
Graaf toe en gaf hem een zoo geweldigen slag op den kolder, dat hij
hem had nedergeveld, zoo niet het zwaard in zijn hand gedraaid had.

Onder het toeslaan duwde hij hem deze woorden toe: "_septuagies
septies_!" [12]

"Ik herken u, vervloekte Jezuïet!" was het antwoord van Falckestein:
"doch heden zult gij mij zoo gemakkelijk niet ontkomen."

Deze woordenwisseling ging met verdubbelde zwaardslagen gepaard,
toen eenige Hanevederen, die den Graaf gevolgd waren, gezamenlijk op
den booswicht aandrongen. Zonder zich te ontzetten, weerde deze hun
slagen af en zocht den oever te bereiken, doch de boeren, wien het
gelukt was, den vijand overal te doen deinzen, sneden hem alom den
pas af en dreigden hem den dood.

"Grijpt hem levend!" riep Falckestein: "de schelm moet geen
krijgsmansdood sterven. Aan de galg met den vorstenmoorder!"

"_Nondum venit hora mea_," [13] zeide Eugenio, die, schoon hij zich
omsingeld zag van vijanden, zijn moed noch zijn tegenwoordigheid van
geest verloren had. Evenals de forsche bulhond, die in een weide
geraakt, zich door de dreigende hoornen der runddieren van alle
kanten bestookt ziet, en zich echter uit het gevaar weet te redden,
zoo ontkwam ook de onversaagde monnik. Grimmig sloeg hij den blik in
't rond: hij koos de plek, waar hij een bres wilde maken, in den
levenden muur, die hem omringde, en noodlottig was die keuze voor
den ongelukkigen boer, die er het voorwerp van geworden was. Eugenio
deed een sprong, en de huisman, tegen wiens borst hij belandde,
lag zieltogend in het gras. Van de verbazing van het oogenblik
gebruik makende, snelde de Jezuïet van den steiger, plofte als een
molensteen in het water, dook onder voor de op hem geloste schoten
en kwam behouden aan de overzijde.

"Welnu," zeide Velasco: "gij ziet den heerlijken uitslag van uw
onmisbaren aanval!"

"_Me deseruerunt omnes_!" zeide Eugenio: "zij hebben mij allen
verlaten; maar, dit beloof ik u, morgen zullen wij in het slot zijn;
vandaag genoeg! Laat nu maar den aftocht blazen."

Falckestein, wel overtuigd, dat hij dien dag geen nieuwen aanval te
wachten had, liet aan de bezetting de noodige ververschingen toedienen
en maakte toebereidselen om tegen den volgenden morgen den vijand te
kunnen verwachten.VIERDE HOOFDSTUK.


      Zie hier uw gemalin.
      'k Geleid haar thands bij u, gelijk uw hofknaap, in.

                 _Bilderdijk_, Floris de Vijfde.


Een nieuwe dag was aangebroken: reeds met zonsopgang stond de Graaf
met Feurich en den rentmeester op den torentrans om de bewegingen
der vijanden gade te slaan; dan alles bleef rustig en stil in het
leger: het was acht uren geslagen, en nog deed niets het voornemen
tot eenigen aanval vermoeden. "Waarlijk," zeide Feurich, "ik zou
beginnen te gelooven, dat zij van hun onderneming afzien en eieren
voor hun geld kiezen: zij zullen zich, met het ontbijt van gisteren
vergenoegen en willen zeker het middagmaal van heden niet afwachten."

"Zoo zij wilden vertrekken," zeide de Graaf, "hadden wij hun daartoe
reeds toebereidselen zien maken; doch neen: de meesten ronken nog
onder hun tenten: alleen de toegangen zijn bezet; waarschijnlijk
wachten zij versterking uit het hoofdleger, of willen zij ons door
honger tot de overgave dwingen; maar bij mijn zwaard! zij zullen
alleen over mijn lichaam in het slot mijns vaders komen."

"Heer Graaf!" riep nu Peter de torenwachter: "ziet Uwe Genade die
stofwolk van den kant van Duisburg?"

"Ach hemel!" zuchtte Beckman: "dat zijn voorzeker de schapen van Göbel,
welke zij hebben ontvoerd om zich proviand te verschaffen: een kudde
van zeshonderd vette beestjes, waarvan Uwe Genade de tienden had:
dat zulke onbekeerde schelmen die in hun keukens zullen braden!"

"Wat schapen!" hernam de torenwachter: "ik zie duidelijk helmen en
lansen glinsteren: het zijn versche benden die aanrukken."

"Inderdaad," sprak de Graaf: "doch wat is het? vriend of vijand? Kunt
gij het vendel niet onderscheiden?"

"Nog niet, Uwe Genade!" antwoordde Peter, "doch ja.... het zijn
Spanjaarden: ik herken hen aan hun legertrein en orde van aanmarsch."

"Dus nieuwe aanvallers!.... Ha! daar wordt de marsch geblazen en
Lopez trekt hen met zijn ruiters te gemoet."

"Ik ben maar blijde dat het de schapen van Göbel niet zijn," zeide
Beckman: "doch hoe zullen wij al dat volk wederstaan?"

"Met Gods hulp en onze dapperheid, Beckman!" antwoordde zijn Heer:
"wat zegt de spreuk: _werkt_ en _bidt_! ga allen aanzeggen, dat zij
zich in de groote zaal vereenigen; de Pastor is met Mevrouw vertrokken,
doch ik zal zelf het gebed doen, en wij zullen den drie-en-twintigsten
Psalm zingen, die op onze omstandigheden toepasselijk is."

De bevelen van den vromen Graaf werden ten uitvoer gebracht: al wie
in het slot der Hervormden geloofsbelijdenis was toegedaan, ja, ook
sommige der Roomschgezinden, verschenen in de groote ridderzaal. Met
ernst, godsvrucht en klem sprak Falckestein Hem aan, van Wien alleen
zij hun redding verwachten konden, en smeekte Hem, voor en met hen
te strijden en hen niet beschaamd te maken in de groote beproeving,
die zij om Zijnentwille en uit liefde voor hun dierbaar vaderland
doorstonden. "Of," zeide hij, en hiermede besloot hij zijn aanroeping,
"indien het Uw wil is, dat wij het getal vergrooten van zoovele
vrome martelaars, die voor de verdediging van hun vaderland, voor de
rechten van hunne Overheden, ja wat meer zegt, voor Uwen heiligen Naam
en ter bewaring Uwer onvervalschte leer, hun bloed hebben vergoten,
zoo schenk ons lijdzaamheid, volharding en vertroosting in de ure des
lijdens, opdat wij getrouw den goeden strijd volstrijden mogen en dat
ook tot ons, als wij ons voor Uwen troon vertoonen om rekenschap af te
leggen van hetgeen wij op aarde verricht hebben, moge gezegd worden;
_gij goede dienstknechten: over veel heb Ik u gezet: over veel zijt
gij getrouw gebleven: gaat in de vreugde uwes Heeren_!"

Plechtig klonk, na dit gebed, het Psalmgezang door de hooge
slotgewelven: en geen was er onder de aanwezigen, die na den afloop
der plechtigheid niet bemoedigd en als 't ware meteen nieuw leven
bezield, de zaal weder verliet. Alleen hij, die de overigen bemoedigd
had, ondervond zelf die kalmte, die opgewektheid niet, welke het
hem gelukt was, aan anderen in te boezemen. Falckestein gevoelde,
niettegenstaande de voordeelen, die hij behaald had, en de gunstiger
wending, die de zaken voor hem schenen te nemen, zijn boezem beklemd
en zwaarmoedig, en spoedig keerde hij, om nogmaals te onderzoeken
welk lot hij te wachten had, met Beckman en Feurich naar den toren.

"Ik zie hun nog geen toebereidselen maken," zeide Peter de wachter:
"de krijgsknechten zijn bij elkaar op het gras gelegen, en vermaken
zich met dobbelen en zuipen, die luie varkens als zij zijn! alles is
nog doodstil...dan ginds komen er soldaten uit het bosch en voeren
hout mede dat zij gekapt hebben."

"Die schurken," riep Beckman verontwaardigd uit, "het bosch van Uwe
Genade, daar wij jaarlijks voor tweehonderd kronen aan timmerhout
uit hakten voor den scheepstimmerman Luiken Luikes te Amsterdam."

"En wat moeten zij op die hoogte bouwen," vervolgde Peter, "daar die
twee ezels die stammen naar toe sleepen?"

"Och ja!" viel Beckman weemoedig in: "dat zijn de ezels van Lottchen
Weissmilch: die arme dieren hadden voorzeker niet gedroomd ooit een
ander werk te zullen verrichten dan koren naar Uwer Genades molen te
brengen. Wat zal die goede weduwe nu beginnen? En daar, de kleinste van
de twee, is nog wel met volen: en zulk een arm dier moet paardenwerk
doen! doch dat heidensch volk heeft deernis met mensch noch beest."

"Gelukkig nog zijn die arme beesten," zeide Falckestein, wien, bij de
sombere gemoedsgesteldheid waarin hij verkeerde, ook de vrij kluchtig
uitgedrukte klachten van den goeden rentmeester geen glimlach konden
afpersen: "gelukkig nog, dat zij slechts een lichamelijk lijden te
dragen hebben en voor geen zedelijke kwelling vatbaar zijn."

"Maar wat gaan zij nu verrichten?" vroeg Feurich, de oogen strak op
de werkzaamheden der Spanjaards gericht houdende.

"Zeker," zeide Beckman, "is het hun voornemen een stormgevaarte te
maken, zooals de Pastor mij wel verhaald heeft, dat Civilis gebruikte
om het Valkenhof te Nijmegen te bestormen, toen Karel de Groote aldaar
voor Paus Julius Cesar het bevel voerde."

"Ziet!" vervolgde Feurich, zonder de geschiedkundige aanmerking des
Rentmeesters te beantwoorden: "Zij zetten twee balken recht overeind!"

"En spijkeren er een derde boven op," voegde Peter er bij; "dat lijkt
als twee droppels water op een galg."

"Zij willen mij toch niet ophangen eer zij mij hebben," zeide de Graaf,
wien dit schouwspel een half wreveligen, half vroolijken lach afdwong:
"of moet dit een schrikvertooning verbeelden, gelijk aan die, waarmede
zij de bezetting van Orsoy hebben bang gemaakt? Die vlieger zal bij
mij niet opgaan."

"Ziet!" vervolgde Feurich: "daar komen de Oversten te paard de hoogte
oprijden; er wordt een kring om de galg gevormd."

"Luistert!" hernam Falckestein, "daar klinkt de trompet, zeker om
onze aandacht op dit spel te vestigen."

"En nu hoor ik een doffe trom, als bij halsrecht," zeide Peter,
het oor tegen het vloersteen houdende om beter te hooren.

"Ik zie vrouwen uit het leger komen," zeide Feurich schielijk,
"vrouwen en kinderen: men brengt die tusschen soldaten den heuvel op."

"Waar? waar?" riep Falckestein.--"Almachtige God! wat zie ik daar?" en
zijn gelaat werd witter dan de borstwering, waar hij over leunde. Het
onbedriegelijk oog der liefde had hem in een dier vrouwen zijn Anna
doen herkennen, die met haar twee zoontjes den heuvel werd opgestuwd.

"Mijn vrouw!" gilde hij: "mijn kinderen! Zij moeten gered
worden! Feurich! haast u! laten al de Hanevederen opzitten! maak
alles tot een uitval gereed! Mijn Anna! ik word radeloos!"

Men heeft meermalen opgemerkt, dat lieden, die doorgaans en over 't
geheel een kalme, bedaarde gemoedsgesteldheid bezitten, en niet dan
zeer traag tot drift vervoerd worden, in die bijzondere gevallen,
waarin zij door eene onwederstaanbare zielsaandoening overmeesterd
worden, hun tegenwoordigheid van geest nog meer verliezen dan anderen,
aan wie een minder bedaard gestel te beurt viel. Falckestein strekte
tot een voorbeeld der waarheid van deze opmerking. Zonder eenige kansen
te berekenen, zonder in te zien, hoe de macht, die hij wilde tegengaan,
de zijne twintigvoud overtrof, hoe hij zich en de zijnen in een wis
verderf zou storten, stormde hij de wenteltrap af, vloog naar den
paardenstal, zat in een oogenblik in een zadel en beschuldigde zijn
getrouwe dienaars van traagheid, omdat zij niet dadelijk gereed waren
om hem in 't veld te volgen.

Reeds haalden echter de getrouwe Hanevederen hun paarden den stal uit,
toen zich het trompetgeschal voor de slotbrug hooren liet, en, na een
kort verwijl, twee afgevaardigden uit het leger om gehoor verzochten.

Deze omstandigheid was genoegzaam om Falckestein tot zichzelven te
doen keeren: hij voorzag een schikking, een vergelijk, hoe was hem
nog bijna hetzelfde; doch het was duidelijk, dat de strafoefening,
waarvoor hij vreesde, geschorst was; de hoop herrees in zijn gemoed,
en met deze keerden weldra de bedaardheid en tegenwoordigheid van
geest. Spoedig liet hij de valbrug uitwerpen en reed met Feurich en
twee ruiters de afgezondenen te gemoed.

Een hunner (het was Velasco) was ongeharnast; een vederhoed met smaak
opgetoomd, dekte zijn bevallig, manlijk gelaat: een zijden wambuis,
rijk met strikken en borduursels versierd, sloot om zijn lichaam, en
een pronkdegen hing van den breeden gordel. In den anderen herkende
Falckestein met afgrijzen den Jezuïet Eugenio, gedost in 't gewaad
zijner orde. De Hopman voerde het woord:

"Na de verdediging, die gij, Heer Graaf! u verstout hebt op gisteren
tegen onze troepen in 't werk te stellen, zal het u bevreemden,
dat wij nogmaals woorden van vrede tot u spreken: te meer, daar onze
legermacht meer dan verdubbeld is; doch de Spanjaard heeft een walg
van noodelooze bloedstorting en weet geleden hoon te vergeven zoowel
als te straffen. Wij eischen dus nogmaals, en, bedenk u wel! wij
eischen het voor 't laatst, de overgave van het slot, u een vrijen,
een eerlijken uittocht aanbiedende, voor u en voor de uwen."

"Ik dacht, Hopman!" zeide de Graaf, "dat de wijze, waarop ik u gisteren
ontvangen heb, u den lust tot het hernieuwen van een dergelijk aanbod
zou ontnomen hebben. Zoo gij geen ander voorstel hebt, verzoek ik u
alle verdere moeite omtrent mij te sparen en u naar uw kamp terug te
begeven, waar ik juist van oogmerk was, u te komen bezoeken."

"Dat rade ik u sterk aan," zeide Eugenio: "gij zult op een vermakelijk
schouwspel vergast worden."

"Met den sluipmoordenaar spreek ik niet," zeide Falckestein, den
Jezuïet verachtelijk met de oogen metende.

"Graaf!" hervatte Velasco: "ik moet u onder 't oog brengen, welk
leed gij u berokkent, door ons aanbod af te slaan. Genade voor al
wie zich onderwerpt: dood aan al wie wederstand biedt. Heb deernis,
Graaf! met u zelven, met de uwen, met uw vrouw en kinderen," voegde
hij er langzaam bij.

"Met mijn vrouw en kinderen!" herhaalde Falckestein sidderende.

"Met uw vrouw en kinderen, die de krijgskans in onze handen vallen
deed, die aan den voet van gindsche galg uw keus afwachten, welke
hun lot beslissen moet."

"Hoe moet die zijn?" vroeg Eugenio: "_septuagies septies..._" [14]

"Ziet!" zeide Falckestein, naar het slot wijzende: "op dat voorplein
staan mijn dappere ruiters geschaard: zij wachten slechts één woord
en volgen mij naar uw leger. De God, die mij gisteren de zege gaf,
zal mij ook heden kracht genoeg verleenen om mijn lievelingen aan uw
tijgerwoede te ontscheuren."

Hoe innerlijk verscheurd van ziel, hoe overtuigd dat een poging als
die, welke hij voorgaf te zullen doen, vruchteloos af moest loopen,
hoopte Falckestein echter, dat de mededeeling van een dergelijk
voornemen eenigen indruk op de gezanten zoude maken..... zijn doel
was echter gemist.

"De Hemel zij dan hun zielen genadig," zeide Eugenio. Met deze woorden
haalde hij een pistool uit en schoot het in de lucht af.

"Wat zal dit?" riep Falckestein, de hand aan 't zwaard slaande.

"Het is een sein," antwoordde de Jezuïet, om hun de stroppen om de
halzen te doen: indien ik ook dit pistool losbrand (hier haalde, hij
een tweede voor den dag) dan hebt gij vrouw noch kroost meer." En, om
aan zijn woorden nog meer klem bij te zetten, haalde hij den haan over.

"Om Gods wil!" gilde de Graaf, wien het klamme zweet aan alle kanten
uitbrak. "Welke menschen, Feurich! Mijn vrienden!"

"Beraad u kort," herhaalde Eugenio en hief het pistool omhoog.

"Wel!" zeide Falckestein: "ik heb voor mijn eer gedaan, wat ik konde;
doch de natuur heeft ook haar rechten: spaar de mijnen en handel met
mijn slot naar uw verkiezing."

"Gij wordt redelijk, Graaf," hernam Eugenio, en verborg het moordtuig
weder in zijn gewaad.

"Trompetter, blaas!" riep Velasco: "Graaf! binnen weinige oogenblikken
zult gij uw lievelingen hier zien verschijnen."

"Komt dan in Gods naam binnen," zeide de Graaf, "opdat wij over de
voorwaarden der overgave spreken mogen."

Dit zeggende wendde hij zijn paard om en reed met de beide afgezondenen
de valbrug over.--Velasco bekleedde 's Graven rechterhand, doch in
zijn gitzwart oog was geen verwinnaarsvreugde te lezen: hij zag,
bijna even somber als Falckestein deed, naar den grond, want zijn
edelmoedige ziel had een tegenzin in een overwinning, welke op zulk
een wijze gekocht was geweest. Eugenio's gelaat stond strak; doch onder
zijn zware wenkbrauwen blonk een schelmsche vreugde, die hij, hoezeer
hij ook meester over zijn aandoeningen was, moeite had om te verbergen.

Op het slotplein gekomen, steeg Falckestein af, bood den Hopman,
die zijn voorbeeld volgde, beleefdelijk de hand, en zeide, terwijl
een traan hem in de oogen blonk:

"Ik heet u welkom op het slot van Bruck: ik mag, helaas! niet meer
zeggen op mijn slot. Uw komst alhier belaadt mij met eeuwige schande."

"Hoe wij hier ook binnenkomen," antwoordde Velasco met eene buiging:
"het kan u nimmer tot schande verstrekken."

"Wat u betreft," vervolgde de Graaf tot Eugenio: "ik kan u niet
ontveinzen, dat gij mij heden nog minder welkom zijt dan gisteren."

"Dat verwondert mij," zeide Eugenio met veel koelheid: "want gisteren
had mijn komst u bijna het leven gekost en heden redt zij dat van uw
vrouw en kinderen."

"En belaadt mij met dubbele oneer," zeide Falckestein, "dat ik u
gisteren als krijgsman en heden als gezant beschouwen moet."

"Ik bid u, Mijne Heeren!" zeide Velasco: "laat ons eene reeds uit
haar aard onaangename onderhandeling niet door onnutte verwijtingen
verbitteren."

Onder het gesprek waren zij een der zalen ingetreden. Een kan met ouden
Hochheimer en drie bekers werden voor den Graaf nedergezet; het noodige
schrijfgereedschap werd aangebracht, en na een morgendronk plaatste men
zich en begon men de voorwaarden der overgave onderling te overleggen.

Niet weinig was de graaf verwonderd, toen hij bemerkte dat niet alleen
Velasco, maar ook Eugenio, van wien hij na het jegens hem gehouden
gedrag geen inschikkelijkheid verwachten konde, hem bij het opmaken
van net verdrag de billijkste en ruimste voorwaarden toestonden:
de schampere lach van den Jezuïet gaf wel aan zijn toegevendheid
een zweem van spotternij, doch de uitslag bleef gunstig voor den
Graaf. Na eenige woordenwisselingen kwam men overeen, dat het kasteel
op staanden voet zou overgaan aan de Infante, dat de bezetting met
krijgseer, slaande trom, aangestoken lont en vliegend vaandel zoude
uittrekken: dat de rentmeester, schout, schenker, kok, molenaar,
en verdere dienaars van het kasteel en de onderhoorige plaatsen hun
bedieningen zouden blijven behouden: en dat het aan de landlieden,
die op het kasteel waren, zou vrijstaan, onverlet tot hunnent terug te
keeren. De rentmeester, binnengeroepen zijnde, maakte van dit verdrag
twee eensluidende afschriften, welke door de overeenkomende partijen
geteekend en aan weerskanten overgenomen werden.

Dit in orde gebracht hebbende, vertrokken de gezanten weder naar het
leger, en het leed geen half uur, of Velasco keerde aan het hoofd van
zijn vendel terug, om bij voorraad bezit van het slot te nemen. Aan
zijn zijde was, op een fraai rijpaard, de Gravin van Falckestein
gezeten: zij hield haar jongste zoontje op den arm. De gevangene
vrouwen volgden met het oudste knaapje, te voet: en boven dezen stak
de rijzige gestalte uit van Magdalena, die mede haar zoontje bij de
hand geleidde. De trein hield op een afstand van het kasteel stil, en,
nadat de trompetter, welke den Hopman vergezelde, driemalen geblazen
had, trad Falckestein, te voet en met ongedekten hoofde, de poort uit,
verzeld van Beckman, welke de sleutels op een schenkblad droeg en die
met een buiging aan Velasco bood. "Ik vervul," zeide deze, terwijl
hij de kenteekenen der overdracht aannam, "de eerste voorwaarde onzer
overeenkomst, Heer Graaf! en breng u uwe echtgenoote en kinderen terug,
alsmede deze vrouwen en dat andere knaapje, die mede in onze macht
gevallen zijn. Het doet mij leed, dat ik ook de dappere krijgsknechten,
die door de slagen mijner wapenbroeders gevallen zijn, u niet terug kan
geven."--Met deze woorden steeg hij af, hielp met bevallige beleefdheid
de Gravin van het paard en stelde haar aan haren gemaal voor.

Welke redenen de Graaf ook hebben mocht tot dankbare vreugde over
de verlossing van zijn gade, zoo werd deze echter in dit oogenblik
onderdrukt door het pijnlijk gevoel, dat de gedwongen overgave van
een slot, hetwelk hij nog lang met kracht had kunnen verdedigen,
bij hem verwekte. Zwijgend, en met een traan in 't oog, drukte hij de
hand zijner gemalin, kuste en liefkoosde zijn kinderen en vergezelde
met een nedergeslagen blik de Spanjaards in het slot.

"Gij zijt van meester verwisseld, goede oude!" zeide hij in 't gaan
tegen Beckman: "tracht u bij uw nieuwen Heer aangenaam te maken."

De grijsaard snikte luid: "Ik die booswichten dienen, goede Heer? neen:
ik zal Uwe Genade volgen waar zij gaat: heeft Uwe Genade elders
geen brood voor den ouden Beckman, hij heeft genoeg in vroeger jaren
overgewonnen om zijn weinige levensdagen nog te kunnen doorbrengen
zonder voor honger te vreezen.... Helaas! toen uw genadige Heer vader
stierf, was ik diep bedroefd; maar het denkbeeld troostte mij, dat
Uw Genade mijn Heer en Meester werd.

Toen aan Mevrouw haar eersteling geboren werd, verheugde ik mij, dat
een Falckestein Bruck zou beërven; maar thans".... hier beletteden
de tranen hem te spreken.

"Droog uw oogen, mijn vriend!" zeide Falckestein, "niets is
wisselvalliger dan de krijgskans: de vreemde vlag zal niet altoos
van gindschen torentop blijven waaien.--Doch laat ons binnengaan
en zorgen, dat onze manschappen zich betamelijk jegens de nieuwe
bezitters gedragen."

In de voorzaal vond de Graaf zijn echtgenoote en kinderen met Velasco
bijeen. "Heer Graaf!" zeide deze: "Het zal u wellicht aangenaam zijn,
u eenige oogenblikken met de Gravin ongestoord te onderhouden. Vergun
mij dus, mij inmiddels door uw Rentmeester het slot te doen rondleiden,
om de noodige, u bekende, schikkingen te maken."--Falckestein gaf
hiertoe, onder dankbetuiging voor Velasco's beleefdheid, verlof: en
de Hopman ging met Beckman het kasteel rond, ten einde, ingevolge
de gemaakte voorwaarden, al wat zich binnen het slot bevond op te
schrijven, opdat er niets, dan hetgeen door het verdrag veroorloofd
was, door de bezetting kon worden uitgevoerd.

Zoodra zij zich met hem alleen bevond, viel de Gravin haar echtgenoot
schreiende om den hals: "Ach!" riep zij uit: "dat _ik_ u onder zulke
omstandigheden moet wederzien! Hadt gij mij maar laten sterven! dit
slot had geen vreemden meester gekend."

"En uw kinderen!" zeide Falckestein: "Anna, waren ook niet uw kinderen
ter dood gedoemd?"

"Mijn kinderen!" zeide zij, terwijl zij die angstig aan haar hart
drukte: "doch neen! zoo bloeddorstig wreed zouden die Barbaren niet
geweest zijn! En echter, als ik aan hun gruwelen denk!.... Nog ijze
ik, Ulrich!--Die arme Pastor! die wakkere Hanevederen! Zij allen
zijn dood!.... en zonder die vreemde vrouw, die met ons trok, ware
ik zelve met mijn kinderen en vrouwen het slachtoffer der baldadigste
wreedheid geworden."

"Doch hoe zijt gij in de handen dier booswichten gevallen?"

"Wij waren geen half uur van het Kleefsche grondgebied verwijderd en
dachten om geen gevaar, toen wij opeens uit onze gerustheid werden
opgewekt door eenige musketschoten, die zich van de zijde der Kleefsche
grenzen lieten hooren: dit geluid deed ons stilstaan om raad te plegen
wat ons te doen stond. Wij besloten een der ruiters op kondschap
vooruit te zenden; doch 't zij dat hij in vijandelijke handen viel,
't zij dat hij, op eigen lijfsbehoud bedacht, zich wegmaakte, wij
zagen hem niet wederkeeren. Inmiddels viel de avond en wij vormden
reeds, daar wij niets meer hoorden en wederom moed hadden gevat, het
voornemen van verder op te trekken, toen wij opeens aan verscheidene
zijden geweldige vlammen zagen oprijzen, die ons het verbranden
van ettelijke boerenwoningen, en meteen de nabijheid van den vijand
verkondigden. En, eer wij van onzen nieuwen schrik bekomen waren, zagen
wij twee Spaansche ruiterbenden in vollen draf van verschillende zijden
op ons aankomen. Wat er toen voorviel, kan ik, die van angst voor
mijn lieve kinderen bedwelmd was, mij ternauwernood herinneren. Dit
weet ik, dat wij in overhaasting de teugels wendden; doch de kogels
uit de Spaansche pistolen vlogen sneller dan onze paarden. Wij werden
achterhaald. Uwe Haneveeren vochten als leeuwen; doch wat hielp de
moed tegen de overmacht? Ik zag den braven Hensken, die zich gedurig
voor mij had gesteld om met zijn lichaam het mijne te bedekken, door
een sabelhouw op het hoofd getroffen, met gespleten stormhoed, dood
aan mijn zijde vallen. Al de Haneveeren, al de landlieden, ook de
brave Pastor, die vergeefs verschooning bad voor zijn grijze haren,
werden tot eenen toe afgemaakt, geplunderd, naakt uitgeschud: en met
een helschen lach zeide de aanvoerder der bende, na het einde van het
gevecht, dat hij de gevangene schoonheden, als een behaaglijken buit,
aan zijn soldaten prijsgaf. Reeds poogde mij een dier booswichten van
't paard te rukken, toen Magdalena opeens boven het woest getier der
vijanden en het noodgeschrei der vrouwen haar stem verhief en den
Spaanschen Overste toeriep:

"Don Estevan de Nunez! is het schoon op weerlooze vrouwen te woeden?"

"Ik ken die stem," zeide de Overste: en, zijn paard de sporen gevende,
reed hij op Magdalena aan. Snel en zacht, en zooverre ik hooren kon,
in de Spaansche taal, sprak zij hem toe. Hij antwoordde op denzelfden
toon: hun gesprek was kort, doch levendig: herhaalde reizen schudde
hij ontevreden het hoofd, en even heftig scheen zij bij hem te
blijven aanhouden. Inmiddels hadden de soldaten op zijn bevel van
ons afgehouden, en wij verbeidden met pijnlijken angst den uitslag
van Magdalena's welsprekendheid. Zij scheen hem te overreden; want
eensklaps gaf hij last ons geen verdere ongelegenheid aan te doen, liet
ons door een sterk geleide omsingelen en den aftocht blazen. Schier
bewusteloos werd ik weggevoerd; nauwelijks had ik het besef om mijnen
kleinen Ulrich op den schoot te houden, en alleen zijn gestadig
geween en geschreeuw, hield mij, geloof ik, bij mij zelve. Werner was
intusschen door een der ruiters op 't paard genomen: de knaap schreide
luid en hield alleen op, toen de Spanjaard dreigde, hem in 't water
te zullen werpen, indien hij zich niet stilhield. Wij reden een groot
gedeelte van den nacht door, en kwamen eindelijk te Duisburg, waar de
Spanjaards hun hoofdkwartier schenen te houden. Hier stegen wij af,
en ik bracht er met de overige gevangenen in een groote schuur het
overschot van den nacht, wel bewaakt, doch ongestoord door. Tegen het
aanbreken van den dag werd er weder bevel gegeven tot den afmarsch. De
krijgsbende was aanzienlijk vermeerderd; in volkomen orde trok zij
met ons af. Het leed niet lang, of ik kreeg den toren van Bruck weder
in 't gezicht, en bevroedde nu terstond, wat het oogmerk van Nunez
was, en hoe men zich van mij bedienen wilde om u tot de overgave te
dwingen. Ware het niet om mijn kinderen geweest, ik had mij zelve van
kant gemaakt:--de kleine Ulrich zag uw vlag van den toren wapperen;
blijmoedig stak hij zijn kleine armpjes uit en riep met kinderlijke
vreugde: "Bruck! Bruck!"--Wij kwamen in de legerplaats van Lopez: de
legerhoofden hielden een kort gesprek en.... het overige is u bekend!"

Hier eindigde de Gravin haar verhaal, hetwelk meer dan eens,
zoo door haar zuchten en tranen als door de vragen van haar
echtgenoot was afgebroken. "Er is iets vreemds," zeide deze, het
hoofd bedenkelijk schuddende, "in het gedrag van die Magdalena! zij
heeft u waarschijnlijk het leven gered.... en echter weet ik nog niet,
of ik haar als vriendin of als vijandin beschouwen moet."

Het overschot van dezen dag werd van de zijde der bezetting
doorgebracht in het maken der noodige toebereidselen voor den uittocht,
die den volgenden morgen plaats moest hebben, terwijl de Spaansche
krijgsknechten de posten innamen en de wachten betrokken.VIJFDE HOOFDSTUK.


      Mijn Graeflijc bloet besprenght mijn erfelijken acker.

              _Vondel_, Brief aan den Drost van Muiden.


Met den volgenden morgen was de bezetting ten uittocht
gereed. Inmiddels hadden Don Fernando Lopez en Don Estevan de Nunez
hun benden laten aanrukken en aan weerszijden van den weg, die naar
het kasteel geleidde, geschaard, om het slot, zoodra het ontruimd
was, binnen te rukken. Velasco bleef aan 't hoofd van zijn vendel,
dat op het binnenplein in orde van parade stond. Met de gewone
krijgseer trok nu de bezetting uit, terwijl de Graaf met zijn gezin
den trein besloot. Het scheen, dat alles, gelijk men reden had van
te verwachten, in de beste orde zoude afloopen; doch Falckestein had
niet gerekend op de kwade trouw der Spaansche verraders. Dezelfde
geest, die Romero had bezield, toen Naarden het slachtoffer zijner
helsche eedbreuk werd, had ook thans bij den raad der trouwelooze
legerhoofden voorgezeten. Nog was de geheele trein de slotpoort niet
uitgetrokken, of Lopez wierp zijn staf in de lucht: dit was het sein
van den moord. Van weerszijden gaven de Spaansche musketiers vuur op de
uittrekkende bezetting, die, op zoo schelmschen aanval niet verdacht,
buiten staat was, in de verwarring van het oogenblik eenigen wederstand
te bieden. Dood of gewond stortten paarden en ruiters door elkander,
en eer iemand schier tijd had zich te herkennen, was de helft der
bezetting door de handen der bloeddorstigen afgemaakt.--Schier tot
razernij vervoerd over zulk een ongehoord bestaan, reed Falckestein de
brug over en wierp zich met uitgetogen zwaard onder de moordenaars;
doch zijn paard stortte doodelijk gewond neder, en hij ware het
slachtoffer van de woede der Spanjaards geworden, ware niet Velasco,
die hem gevolgd was, ijlings toegeschoten. Deze weerde de slagen
van zijn hoofd af, vatte hem moedig bij de hand en trok hem met zich
naar binnen, terwijl hij aan zijn manschappen gelastte de poort te
sluiten en geen Spanjaard binnen te laten. Intusschen had het paard
der Gravin, verschrikt door het schieten, een geweldigen zijsprong
genomen en was dwars door de gelederen der Spanjaards heen het veld
ingehold. Feurich, die het oudste zoontje van den Graaf bij zich op
't paard had, volgde haar met eenige Hanevederen; en 't zij dat de
Spanjaards nog eenig mededoogen voor de vluchtenden overhielden,
't zij dat de algemeene verwarring hun het vervolgen belette, het
gelukte althans den vluchtelingen te ontkomen aan het moordtooneel.

Zoodra Velasco met den Graaf op het binnenplein gekeerd was, begon hij
zich met de duurste eeden van alle medeplichtigheid aan het gepleegd
verraad te verschoonen, zwoer, dat hij, in spijt van allen, den Graaf
tegen alle geweld zoude beschermen, en bracht dezen vervolgens in
een kamertje bij de poort. Weinige oogenblikken daarna verschenen de
Spaansche Oversten, op wier gloeiend gelaat een hevige gramschap te
lezen was. Lopez stapte dadelijk naar Velasco toe, zonder een blik
op den Graaf te slaan.

"Wie," vroeg hij, "heeft aan Don Diego de Velasco last gegeven, deze
doemlingen aan hun welverdiende straf te onttrekken? Ternauwernood
wilde men ons binnen dit slot laten!"

"En wie," vroeg Velasco, met een edele verontwaardiging, "heeft
aan Don Fernando Lopez last gegeven, met eer en eed te spelen, een
geteekend verdrag te breken en het recht der volkeren te schenden?"

"Ik ben u van mijn daden geen verantwoording verschuldigd,
jongeling!" zeide Lopez. "Tracht nooit te vergeten, dat gij onder
mijn bevel zijt uitgetogen en slechts daaraan moet gehoorzamen. Wat
u betreft, Ulrich von Daun! gij kunt u ter dood bereiden."

"Niet, zoolang ik hem verdedigen kan," riep Velasco, terwijl hij den
Graaf bij de hand vatte en zijn zwaard voor de oogen der legerhoofden
blinken liet.

"Wij zullen zien, wie hier meester is," riep Nunez; en beide de
kapiteins snelden de trappen af.

"Toef hier slechts een oogenblik," zeide Velasco tegen den Graaf:
"ik moet het uiterste wagen." Onder het uiten dezer woorden volgde hij
de Oversten naar het slotplein, en herhaalde aan zijn krijgsknechten
het bevel om de slotbrug op te halen, de poorten gesloten te houden
en niemand in te laten. Beckman en sommige dienaars, die nog binnen
het slot gebleven waren, voegden zich bij hem.

"Wat moet dit kluchtspel beduiden?" vroeg Lopez, die vergeefs zijn
gezag had willen doen gelden.

"Niet anders," zeide Velasco, "dan dat ik, die het verdrag met den
Graaf van Falckestein geteekend heb, plechtig bezit van zijn slot
neem en er alle verraders en moordenaars buiten zal houden."

"Soldaten!" brulde Lopez: "zult gij ten gerieve van ketters uw
Oversten verlaten?"

De soldaten zagen elkander besluiteloos aan; doch geen hunner dorst
zich uit het gelid begeven. Een doodsche pauze had plaats.

"Wakkere spitsbroeders!" riep toen Velasco: "uw naam en die van uw
Hopman zijn geschandvlekt, zoo gij mijn last overtreedt. Door mij
is een plechtig verdrag met de bezetting van dit slot gemaakt en
bezworen: niet door mij, niet door u is dit verdrag geschonden. Onze
handen zijn rein van het bloed der vermoorden! De Amirant zal aan
het vendel van Velasco geen gruweldaad verwijten, die op het geweten
van anderen wegen zal gelijk een molensteen. Houdt hen buiten, die
moordenaren! Geen gemeenschap tusschen ons en de schelmen, die den
Spaanschen naam door schanddaden bezwalken! 't Is niet onder Velasco's
vendel, dat de bloeddorst en 't verraad hun beulen zoeken moeten!"

Juichend riepen de meesten; "Voor Velasco!" en zij die anders dachten,
zwegen uit voorzichtigheid.

"Men misleidt u, soldaten!"' zeide Lopez: "en gij, Velasco! geloof
niet, dat al de invloed uws broeders u van straf zal vrijwaren! Kom,
Nunez! volg mij en roepen wij onze wakkere manschappen binnen, om
dien oproerlingen hun loon te geven!"

Op dit oogenblik trad Eugenio voorwaarts. Deze was de Oversten
in 't slot gevolgd en had tot nu toe als toeschouwer in een der
hoeken van het plein gestaan. Hij weerhield de Oversten, die het
kasteel verlaten wilden. "Welk een schande!" zeide hij: "Spanjaards
tegen Spanjaards! Geloovigen tegen geloovigen! Zult gij op deze
wijze de goede zaak bevorderen, door als honden om een been te
vechten? Velasco! laat mij met deze Oversten slechts een paar woorden
spreken, en ik ben overtuigd, dat alles naar wensch zal afloopen."

"Doe zooals gij wilt," antwoordde Velasco: "uw eer lijdt evenzeer als
de mijne door de inbreuk, op het verdrag gemaakt. Ik laat derhalve
gaarne de zaak aan uw beslissing over."

De Jezuïet nam hierop de beide Oversten ter zijde, en hield met hen
een kort, doch levendig gesprek.

"Ik heb hoop," zeide hij, na eenige oogenblikken terugkeerende:
"dat gij tevreden zult wezen. Deze beide Heeren zijn bereid, om niet
alleen het gebeurde te vergeten, maar zelfs om met hun vendelen af te
trekken, mits de buit naar billijkheid verdeeld worde. Wat den Graaf
betreft, deze zal hier onder uw bewaring blijven, totdat de Amirant
zelf over zijn lot zal beschikt hebben: ik bied mij aan, hier met u te
blijven, ten einde een goeden geest onder het krijgsvolk te handhaven,
de slotkapel in te wijden en de godsdienstoefeningen te volbrengen."

Ofschoon dit voorstel aan Velasco, die het in vrijheid stellen van
den Graaf beoogd had, maar weinig behaagde, begreep hij echter,
dat een weigering de nadeeligste gevolgen zou met zich brengen,
dewijl hij alsdan gevaar liep, niet alleen tegen de kapiteins en hun
legerbenden, maar ook tegen den geduchten invloed van Pater Eugenio
te moeten kampen. Hij zwichtte dus, gaf zijn toestemming aan den
voorslag en omhelsde de beide Oversten tot een teeken van verzoening.

Straks werd al wat hand- en tastbaar was in het slot buiten de poorten
gebracht en aldaar naar evenredigheid onder het krijgsvolk verdeeld,
waarna, volgens de overeenkomst, die deze reis niet geschonden werd,
Lopez en Nunez met hun krijgsbenden aftrokken.

Het eerste werk, dat Velasco na hun aftocht verrichtte, was om
Falckestein, die nog steeds in het vertrek bij de poort met angst
den uitslag verbeidde, te gaan geruststellen. "Ik wensch u geluk,"
zeide hij: "voor 't oogenblik is het gevaar geweken en bevindt gij
u onder mijn bescherming. Nog heden schrijf ik aan den Amirant en
aan mijn broeder, den Grootmeester der Artillerie; ik twijfel niet,
of mijn vertoogen zullen weldra uw geheele verlossing bewerken."

"Eeuwige dankbaarheid ben ik u verschuldigd, edele Velasco!" zeide
de Graaf: "doch mijn vrouw! mijn kinderen! O! is u iets van hun
lot bewust?"

"Uw gade is het gelukt, met haar oudsten lieveling te ontsnappen,"
zeide Velasco.

"En hier is de jongste," zeide Magdalena, die op dit oogenblik tot
hen trad, met haar zoon aan de hand en den kleinen Ulrich op den
arm. "De Gravin had mij verzocht voor dit kleintje zorg te dragen,
en daar ik nog niet buiten was, toen de moord begon, heb ik niets
voor mij zelve, noch voor het kind te duchten gehad."

"Edele vrienden!" zeide Falckestein, hun de hand drukkende: "God moge
uw trouwhartigheid loonen. Mij is zulks onmogelijk. Ik kan slechts
danken." En vurig kuste hij het kind, dat de hemel zoo wonderdadig
gespaard had.

Zes dagen verliepen er, zonder dat er iets voorviel, hetgeen in
deze geschiedenis verdient te worden opgeteekend. Velasco bleef zijn
gevangene met de meeste onderscheiding en beleefdheid behandelen, liet
niet af, hem moed in te spreken, hem over de geleden onheilen zooveel
hij kon te troosten, en hem al de diensten te bewijzen, welke in staat
waren zijn toestand draaglijk te maken. Eugenio betoonde wel geen
buitengewone vriendelijkheid jegens den Graaf, doch nam de uiterlijke
beleefdheid in acht. Zijn dagelijksche tegenwoordigheid echter aan het
middagmaal verwekte bij Falckestein, gelijk men licht beseffen zal,
een gevoel van afschuw en verontwaardiging, hetwelk hem belette aan
het gesprek eenig deel te nemen. "Ik zou moed kunnen vatten," zeide
hij eens tegen Velasco, daar zij zich alleen bevonden, "ik zou hoop
kunnen voeden, indien ik dien verfoeilijken Jezuïet niet gedurig
voor mijn oogen had. De tegenwoordigheid van dien vorstenmoorder,
zijn verblijf op dit slot kunnen mij niets dan kwaad voorspellen. Van
hem kan niets, dat goed is, geboren worden."

"Ik geloof," zeide Velasco, "dat gij den eerwaarden Vader verkeerdelijk
beoordeelt. Als Protestant, als bondgenoot en vriend van Graaf
Maurits moet gij hem haten, dit besef ik; doch als zoodanig gaat
gij, verschoon mijn vrijmoedigheid, niet onpartijdig te werk. Pater
Eugenio is een wijs en godvruchtig man, die bij ons leger en den Raad
zeer gezien is: van kindsbeen af bindt hem een plechtige gelofte,
om, waar en hoe hij kan, de zaak van onzen Heiligen Godsdienst voor
te staan. Moed, vroomheid, zelfopoffering en haat tegen de ketters
maken de hoofdtrekken uit van zijn karakter. De middelen, die hij in
't werk stelt om de eer van onze Moederkerk te bevorderen, mag ik
niet beoordeelen, veelmin misprijzen; want ik veronderstel, dat hij
nimmer handelt dan naar de voorschriften, hem door de vorsten dier Kerk
gegeven. Zijn doel is heilig en Gode welbehaaglijk: en welk sterveling
zoude de middelen wraken, die dat doel kunnen doen bereiken?"

"Wat is een Godsdienst," antwoordde Falckestein, "welke leert, dat
het doel de middelen wettigt? Mag men het kwade doen, opdat het goede
daaruit voortkome? Zegt Paulus niet...."

"Gij gaat _argumenteeren_," hernam Velasco, glimlachende: "ik weet,
dit is de gewoonte der Protestanten, altijd met den Bijbel in de
weer te zijn en met teksten te schermen. Doch vergun mij, die een
krijgsman ben, en bovendien stellig verbod ontvangen heb om immer
over godsdienstige punten met ketters te redekavelen, dat ik liefst
dien strijd ontwijke."--Falckestein boog zich en zweeg, waarmede dit
gesprek ten einde liep.

Op den morgen van den zesden dag na het vertrek der twee veldoversten,
meldde zich een renbode van Mendoza bij Velasco aan, en het leed
niet lang, of deze liet den Graaf bij zich ontbieden. Falckestein
vond Velasco alleen, en zoo 't scheen, in hevige ongedurigheid
de kamer op en neder wandelende. "Graaf!" zeide hij, zoodra hij
hem zag binnentreden, "ik weet niet hoe het met onze zaken staat,
noch wat ik van den Amirant moet denken. Gij zijt een man van moed:
ik wil dus geenszins voor u veinzen. Verbeeld u, dat de bode, die
dezen morgen van Orsoy herwaarts gekomen is, niets anders medebrengt,
ten minste mij niets anders heeft ter hand gesteld, dan een bevel
van Mendoza, om terstond in 't hoofdkwartier terug te keeren en mijn
vendel alhier achter te laten. Van u noch van de gansche handeling,
die hier heeft plaats gehad, spreekt de lastbrief een woord. Op
mijn brieven heb ik geen antwoord bekomen: het schijnt dat Nunez en
Lopez zich bevlijtigd hebben, mijn gedrag in een donker daglicht te
stellen. Volgde ik thans alleen de inspraak van mijn hart, ik voerde u
zelf naar een veilige plaats; doch ook dit is niet meer in mijn macht;
er heerscht onder mijn manschappen een geest van wederspannigheid, dien
ik niet meer kan uitdooven. Na den moord heb ik gebruik gemaakt van de
geestdrift van het oogenblik, om u te redden; doch hun toen betoonde
gehoorzaamheid schijnt hun thans te berouwen: mijn bevelen worden in
den wind geslagen, mijn vermaningen bespot, mijn gezag miskend. Dit
is zooverre gegaan, dat mijn soldaten ronduit geweigerd hebben, de
straf te volbrengen aan een hunner kameraden, die een overrok aan uw
Rentmeester ontstolen had. Ik vrees derhalve, dat ik, in plaats van
u hulp te kunnen betoonen, uw ondergang berokkenen zoude."

"De dood staat reeds lang voor mijn oogen," zeide Falckestein:
"doch bij den God, dien wij beiden op onze wijs vereeren, Velasco,
ik smeek u, red zoo 't u mogelijk is, red mijn kind! zend het aan
zijn troostelooze moeder terug."

"Ik hoop ook den vader te redden," zeide Velasco met waardigheid:
"daarom heb ik zelf het schuitje, dat aan de voorpoort lag, aan
den steiger doen vastleggen. Begeef u dus hedenavond met de uwen
derwaarts en tracht de rivier over te komen, terwijl ik aftrek met
mijn volk. Red u, en schenk mij het genoegen, de laffe wraakzucht
uwer haters verijdeld te zien."

"En gij," hernam de Graaf: "zult gij den toorn des Amirants, de
bestraffing uws broeders niet vreezen, dat gij verwezene ketters aan
de straf onttrokken hebt?"

"Laat dit voor mijne rekening, Mendoza zal op geen Velasco het gewicht
zijner gramschap doen vallen; en Don Louis zal zijn broeder met des te
meer genoegen omhelzen, wanneer hij verneemt dat de eer des Spaanschen
naams door hem gehandhaafd is."

"Wel!" sprak Falckestein, hem de hand met warmte drukkende: "ik
ga mijn trouwen Beckman voorbereiden; God zegene u en verhoore uw
beste wenschen!"

Na het uiten dezer dankbetuiging haastte zich Falckestein naar
het vertrek, waar hij zijn kind hoopte te vinden. Hij vond er
Magdalena, bezig aan het herstellen der weinige kleedingstukken,
die de plunderzieke Spanjaards nog overig hadden gelaten. De kleine
Ludwig, de zoon van Magdalena, speelde met Fenix, 's Graven grootsten
en fraaisten jachthond. Dit dier was bij de verdeeling aan Velasco te
beurt gevallen, die het edelmoediglijk weder aan zijn vorigen meester
had afgestaan.

"Waar is Ulrich?" vroeg Falckestein met angstvalligheid, toen hij,
rondziende, zijn zoontje niet bemerkte.

"Die is met Beckman naar den tuin gegaan," antwoordde Magdalena. "Wij
hebben in lang zulk een fraaien dag niet gehad, en het is voor het
knaapje goed, de versche lucht te scheppen."

"Het is wel," zeide de Graaf: "hetgeen ik u moet mededeelen is van
het uiterste gewicht: ik wilde u gaarne spreken."

Hierop ging hij zitten en ontvouwde haar hetgeen hij van Velasco
vernomen had, en wat deze had uitgedacht om hen te redden.

"Ik vrees, dat het op deze wijze kwalijk gelukken zal," zeide
Magdalena, het hoofd schuddende, nadat hij zijn verhaal geëindigd had:
"Velasco kan u niet redden: er is iemand anders hier, die daarvoor
zorgt. Ik alleen ben in staat, u van dienst te zijn."

"Gij?" zeide Falckestein, haar bedenkelijk en wantrouwend
aanziende. "Welken invloed kunt gij op de Spaansche beulen uitoefenen?"

"Dit moet u onverschillig zijn, Graaf!" zeide Magdalena met
trotschheid, mits ik u redde, u en uw kind. De zwakke muis doorknaagt
het net, dat de leeuw vergeefs poogt vaneen te scheuren. Laat mij
begaan en bekommer u verder met niets."

"Beproeven wij eerst het middel, dat Velasco ons heeft aangewezen,"
hernam Falckestein, die door de redenen van Magdalena kwalijk overtuigd
werd: "wij zullen naderhand tot uwe bescherming de toevlucht nemen."

"Zooals gij wilt," zeide Magdalena: "aan u, Graaf! heb ik
geen verplichting, en het zal mij niet verweten worden, indien
stijfhoofdigheid uw ondergang berokkent."

"Hoe!" riep Falckestein verbaasd: "en wat kan u zoo zeker doen
spreken?"....

Op dit oogenblik ging de deur open en onaangemeld trad Eugenio met
een statigen stap de kamer in. Hij boog zich even onder 't naderen,
en bleef vervolgens voor Falckestein staan, de armen kruislings over
de borst geslagen, en een perkamenten rol, waarvan een opengescheurd
zegel afhing, in de rechterhand vastgeklemd houdende.

"Graaf," zeide hij: "ik weet dat mijn bijzijn u niet behagen kan;
doch ik ben verplicht u over hoogst belangrijke zaken te onderhouden:
wees dus zoogoed mij in den tuin voor te gaan, daar wij onverhinderd
zullen kunnen spreken."

"Is dit zoo noodzakelijk?" vroeg Magdalena met drift: "en waarom kunt
gij dit hier niet?"

"Vrouwe! wat is er tusschen u en mij? _Quid inter me et te?_" zeide
Eugenio, haar vergramd aanziende: "Heer Graaf! een oogenblik slechts,"
vervolgde hij, zich tot dezen wendende.

"Ik zal u volgen," zeide Falckestein, bevreesd van eenig vermoeden
bij den Jezuïet te verwekken.

Beiden verlieten het vertrek: met weerzin volgde de Graaf zijn
hatelijken leidsman, en dacht onderweg na, wat deze hem toch zou te
vermelden hebben. In den tuin gekomen, vonden zij er Beckman met het
kind, dat zich met plukken van grasplantjes en het oprapen van eenige
rotte appelen, in de plondering gespaard, vermaakte. Wat verder waren
twee soldaten bezig met de lanen te harken.

"Verwijder u, Beckman!" zeide de Graaf: "de Pater heeft mij iets
te zeggen."

"Laat den ouden man maar blijven," zeide Eugenio: "ik ben verheugd
zulk een eerwaarden getuige bij ons gesprek te hebben. Wat zegt de
Vulgata? _In ore duorum vel trium testium stabit omne verbum_." [15]

De Graaf plaatste zich op eene steenen bank, terwijl Eugenio over
hem stond, tegen een appelboom geleund. Falckestein, die weinig trek
gevoelde om het gesprek te beginnen, keek strak voor zijn voeten uit
naar een spin, die over de dorre bladeren liep, speelde met de vingers
der rechterhand een marsch op de knie en krulde met de slinke zijn
knevels op. Beckman dreef met een pereboomtakje de rondvliegende
wespen van het kind, en de Jezuïet sloeg met de rol perkament op
het vlak der linkerhand op en neder, terwijl hij zijn groote oogen
beurtelings van het kind op de steenen trap, die om den toren liep,
en vandaar naar de soldaten wendde. Eindelijk brak hij het stilzwijgen
af en sprak den Graaf in dezer voege aan:

"Don Diego de Velasco heeft voorzeker reeds afscheid van Uwe Genade
genomen?"

"Afscheid genomen?" zeide Falckestein verrast.

"Ongetwijfeld!" hernam de Jezuïet, met een schamperen lach: "uw vriend
(met nadruk, op het woord: vriend) uw vriend Velasco gaat nog heden,
of is misschien reeds weg. Heeft hij Uwe Genade geen kennis van zijn
vertrek gegeven?"

"Het smart mij, dat hij ons verlaat," zeide Falckestein, die het
antwoord op Eugenio's vraag wenschte te ontwijken.

"Luister!" zeide Eugenio: "hoort gij daarginds geen hoefgetrappel op
de brug?"

"Inderdaad," antwoordde de Graaf. "Wat beduidt dit gerucht?"

"Het is uw vriend, die wegrijdt," hernam de Jezuïet met koelheid. "Hij
heeft lang gehoopt, u te kunnen beschermen; doch _Homo proponit et
Deus disponit_! [16] gelijk de spreuk zegt."

"Hij heeft gedaan, wat de plicht der menschelijkheid hem gebood,"
hernam Falckestein: "God vergezelle hem!"

"Amen!" zeide de Jezuïet, zich kruisende.--"Ik twijfel niet, of
Uw Genade zal thans verlangend zijn eindelijk eens het lot te vernemen,
dat haar en de haren boven 't hoofd hangt? Ik ben zoo
gelukkig aan dat verlangen te kunnen voldoen. De bode, die hier
dezen morgen aankwam, heeft allen twijfel hieromtrent doen ophouden."

"Indien ik van u mijn lot vernemen moet," zeide Falckestein, "dan weet
ik reeds, wat mij te wachten staat; want van u kon ik niets hopen,
dat mij gunstig zou zijn; doch ik vleide mij, dat Velasco mij de
bevelen omtrent mij gegeven zou kenbaar maken."

"Dat was ook de meening van Velasco," zeide de Jezuïet: "doch de
Amirant heeft er anders over gedacht. Lees slechts dit perkament,
waaruit gij alle noodige opheldering zult ontvangen."

De Graaf nam den brief uit zijn hand; hij behelsde een volmacht door
Mendoza gegeven aan broeder Eugenio van de orde Jesu, om met den
persoon van Ulrich von Daun, zich noemende Grave van Falckestein en
Overstein en Heere van Bruck, naar goeddunken te handelen. Bedaard
las hij het uit, en reikte het vervolgens, zonder er een woord bij
te voegen, aan Eugenio over.

"Gij ziet dus," vervolgde deze, op elk zijner woorden een bijzonderen
nadruk leggende, terwijl zijn oogen van helsche blijdschap vonkelden,
"gij ziet, dat de kans tusschen ons beiden eenigszins gekeerd
is. Eenmaal ware ik bijna uw slachtoffer geworden; thans hangt de
beschikking over uw lot aan mij alleen."

"En waant gij, dat Velasco immer dulden zal?...."

"Wat Velasco dulden zal of niet, is mij volkomen onverschillig. Van
mij moet gij genade afsmeeken, en van mij alleen."

"Van u?" antwoordde Ulrich, hem met verontwaardiging aanziende:
"liever stierf ik duizend dooden."

"Juist! _septuagies septies_ [17]; doch gij zijt niet alleen! of
heeft het niets van mij te vreezen, dat zorgelooze knaapje, daar?"

"God in den hemel! Mijn Ulrich!" gilde Falckestein, opspringende. Doch
Eugenio was hem reeds voor geweest. Met de linkerhand het kind
omhoogtillende was hij den boomgaard door, en de trap, die aan de
zijde van het kasteel naar den hoektoren geleidde, opgesneld. Daar
gekomen hief hij het kind over de borstwering, ruim tien voeten boven
de zijgracht, terwijl de twee soldaten, eensklaps toegeschoten, den
Graaf, die hem volgen wilde, tegenhielden. "Geen stap verder!" riep
Eugenio, "of gij zijt de moordenaar van uw kind!"

Falckestein bleef doodsbleek staan.

"Graaf!" vervolgde de Jezuïet, terwijl hij met de rechterhand zijn
boezem ontblootte: "hoor naar mij en beschouw dit litteeken: het is
dat van de wonde, mij door u toegebracht in dien noodlottigen nacht
toen de ongelukkige Panne, door uw toedoen, het slachtoffer zijner
getrouwheid aan de Moederkerk is geworden. Dacht gij, dat men zulke
beleedigingen vergeten konde?"

"Wreek u; doch op mij alleen: spaar het leven van een ongelukkig,
onnoozel kind. Geef het terug aan zijn moeder...."

"Dwaas! alsof uw dood mij wraak genoeg verschaffen kon? Gij zijt een
krijgsman, een dapper krijgsman; gij kunt den dood niet vreezen. Van
dien kant kan ik u niet deren; doch, gij hebt een vaderhart en dat
weet ik te treffen; dat vaderhart moet vaneengereten worden. Ziedaar
een wraak, mijner waardig."

"IJselijk mensch!.... doch bedenk hoe gij u zult verantwoorden. Dat
bevelschrift geeft u alleen volmacht over mij."

"Wien de koe behoort, behoort ook het kalf," zeide Eugenio grijnzende.

"Al wat ik bezit, al wat mij overbleef is het uwe; doch spaar mijn
kind!"

"Zoo is het! zoo moest ik u doen smeeken; maar neen; de dood van het
knaapje is besloten: en voor de muren van uw slot zult gij het met
het water zien spartelen."

"Onmensch! ik bezweer u."

"Vruchteloos!"

"Welnu! zie mij vernederd: ik werp mij voor u in 't stof, doch spaar
mijn kind!"

"Heerlijk, verrukkelijk schouwspel! De trotsche Graaf van Falckestein,
de hoogmoedige vijand van Rome en Madrid, voor een armen Jezuïet in het
zand geknield. Kom! begin uw _confiteor_! [18] wel moogt gij zeggen:
"_Pater peccavi_. [19] Doch het ware al om niet: ik voldoe mijn wensch;
en ziedaar de ontknooping van het spel: _septuagies septies_! [20]"

Deze woorden uitende, liet hij het kind los. Falckestein sprong
met een vreeselijke gil toe: hij had den plof gehoord en meteen den
noodkreet van zijn zoontje in het uiterste levensuur. In vreeselijke
gemoedsaandoening vloog hij naar den waterkant om in de rivier te
springen en te trachten het arme kind te redden; doch op een wenk
van Eugenio gaf hem een der Spanjaards met zijn hark zulk een slag
op den slaap van het hoofd, dat hij met den kreet van: _o Jezu_! ter
aarde stortte.

Beckman was, zoodra hij het kind in het water had hooren ploffen,
met al den spoed, dien zijn jaren toelieten, naar den vischslag
geloopen, alwaar, volgens Velasco's belofte, het schuitje werkelijk
lag vastgemaakt. Met kracht van riemen haastte hij zich naar de
plaats waar het kind gezonken was, 'tgeen aan de andere zijde van
den hoektoren en buiten zijn gezicht had plaats gehad. Langs de
rivier in de zijgracht gekomen, zag hij wel een mutsje drijven;
doch het kind zelf was nergens te bespeuren: alleen de kringen in
het water verrieden de plek, waar het verdwenen was. Terwijl hij
aldaar rondzwalkte, gonsde hem een steen om de ooren, hem uit den
boomgaard nageworpen; waarop hij, op eigen levensbehoud bedacht,
naar de overzijde voer en zich redde met de vlucht.

Ruim drie uren had de grijsaard langs de heuvelen en dalen
rondgezworven, terwijl de schrikbeelden van het laatste oogenblik
hem beletteden, over het gebeurde na te denken, toen hij van verre
iemand naderen zag in boerengewaad, doch met sabel en pistolen
gewapend. Beckman wilde hem ontwijken; doch met een kreet van
blijdschap snelde de vreemdeling op hem af. Het was Feurich, wien de
Gravin, die behouden te Dortmond was aangekomen, had afgezonden om
naar het lot van haar echtgenoot te vernemen. Men beseft de droefheid
des braven ruiters, toen Beckman hem den nieuwen moord, die te Bruck
had plaats gehad, berichtte. Deze tijding deed hem echter van zijn
voornemen niet afzien. Hij verzocht dus aan Beckman, hem bij een boer,
dien hij hem noemde, te wachten, en reisde voort naar Bruck.

Het was reeds nacht, toen hij in het gezicht kwam van het slot: dan
welke verbazing beving hem, toen hij het in dikke rookwolken gehuld
zag, terwijl de spiegeling der vlammen in de rivier teruggekaatst
werd. Met ontzetting naderde hij: dan al spoedig werd hij gewaar,
dat alleen het vischhuisje en de tuinloods in brand stonden. Dit deed
hem besluiten zijn oogmerk te volvoeren: hij ontdeed zich van zijn
bovenkleederen, greep de sabel tusschen de tanden, zwom de rivier
over en klom, tegen den steiger, aan de overzijde aan wal.

Het was hier stil; doch een ondraaglijke hette vervulde den
boomgaard: de flikkering der vlam, die allengskens afnam, deed
hem alle voorwerpen duidelijk onderscheiden: dan wat schouwspel
deed zich aan zijn oogen voor, toen hij de zwartgerooste balken en
steenen genaderd was: een twaalftal verbrande en gerooste lijken,
allen naakt uitgeschud en onkenbaar! Met ijzing treedt hij terug;
doch keert zijns ondanks weder. Met de punt van 't geweer draait hij
hen om, zij vallen in asch uiteen. Eindelijk vindt hij een lichaam,
waarvan alleen de beenen verteerd waren, terwijl het hoofd, in 't
natte gras rustende, nog volkomen gaaf was. Hij trekt het naar zich
toe, veegt met de hemdsmouwen het gelaat schoon, en.... zwijmt neder
naast het deerniswaardig overschot van zijn ontzielden meester.

Wenden wij de oogen van dit schriktooneel af en begeven wij ons
naar het leger der Staatschen, waar de doorluchtige held, die er het
opperbevel voerde, met nimmer verkloekt beleid zich beijverde om de
verachterde zaken van den Nederkreits te herstellen.ZESDE HOOFDSTUK.

        Maer dat en is het niet, waerop de veltheer loert.
        Wie zich derf onderwinden
        Een' aenslagh, vol gevaers, moet passen op zijn tijt.

                  _Vondel_, Gysbrecht van Aemstel.


Mendoza had, min door beleid of dapperheid, dan door de medewerking
der pestziekte, die de bezetting wegrukte, en der vlam, die het
buskruit der Staatschen springen deed, de stad Rijnberk in zijn macht
gekregen, en kort daarna Wezel, Rees en Emmerik bezet. Maurits, nu
zeker onderricht, dat al die krijgsbedrijven zeer tegen den zin der
Duitsche vorsten geschiedden en door de Kleefsche Regeering opnieuw om
hulp aangeroepen, had zich van Zevenaar, Heussen en Lobith verzekerd,
en die grensplaatsen van de noodige versterking voorzien. Hierdoor
waren de vijandelijke legers zoo dicht bij elkander, dat het niet
missen kon, of er moesten gedurig schutgevechten voorvallen. De
Spanjaarden schoten hierbij doorgaans te kort, daar het verwoesten
der landerijen in het leger van Mendoza een hongersnood had doen
ontstaan, die zoo geweldig woedde, dat de overloopers en gevangenen
dikwijls verklaarden, in geen vijf dagen brood geproefd te hebben. Het
hoofdkwartier van Graaf Maurits was te Oud-Zevenaar gevestigd, en zijn
sterkste legermacht aldaar verzameld, eensdeels op het vasteland,
en anderdeels op den Weert of eiland, voor de kerk liggende, en den
Gelderschen Weert genaamd, welke met den vasten wal aan weerszijden
door schipbruggen vereenigd was, en waardoor een andere schipbrug
van honderd roeden lang een veiligen weg bood aan de ruiterij en
den legertrein. Ook hier hadden kunst, beleid en volharding over
de weerbarstige natuur gezegevierd, en het schijnbaar ongunstig
gelegen oord had, door de bekwaamheid van den veldheer, een sterke,
gemakkelijke en wel voorziene legerplaats verschaft.

Het was op een frisschen najaarsmorgen, dat de veldheer, van zijn
dappere legerhoofden en bekwame krijgsbouwmeesters vergezeld, van
den Weert, alwaar hij een krijgsschouwe gedaan had, naar Oud-Zevenaar
terugkeerde. De legers van dien tijd--vooral dat der Staten--leverden
een Babel op van de meest verschillende volkeren en tongen, van
oorlogslieden, door win- of eerzucht uitgelokt, om voor de zaak te
strijden van een natie, die hun vreemd en onverschillig was, en het
is nog te verwonderen, hoe een legerhoofd niet alleen de vereischte
orde, ondergeschiktheid en rust kon bewaren in een lichaam, uit
zulke vreemdsoortige deelen samengesteld, maar zich daarvan met eenig
voordeel konde bedienen. Zoo iemand, verstond Maurits deze kunst, hem
door zijn grooten vader en voorganger ten erfdeel gelaten: en het ware
de moeite dubbel waardig, dat een bekwame pen zich bevlijtigde, meer
opzettelijk de bekwaamheden aan te toonen, welke die beide Vorsten
hebben aan den dag gelegd in het te boven komen van hinderpalen,
niet uit de macht der vijanden, maar uit de samenstelling hunner
natuurlijke bondgenooten en medestrijders ontstaan. Men zegt vrij
algemeen en men kraait het elkander na, dat onze voorvaderen ons
land hebben vrijgevochten; doch de door hen betoonde dapperheid en
volharding heeft zich meer bepaald tot het verdedigen van eigen
Haardsteden, gelijk te Leiden, Haarlem en Alkmaar het geval was,
dan tot het wezenlijk oorlogvoeren. Zonder de groote legerhoofden,
die voor ons vaderland gestreden hebben, ware het nog lang een machtig
deel van Spanje gebleven, en het gezegend licht der Hervorming had
er niet dan flauwe en onder de koornmate verborgen stralen geschoten.

De legers van dien tijd waren uit verschillende bestanddeelen
samengesteld, gelijk ik aanmerkte vóór deze uitweiding, voor dewelke
ik den lezer verschooning verzoek: en de stoet, die Graaf Maurits
vergezelde, bood in een klein begrip stof tot een beschouwing als
bovenstaande.

Naast den Graaf reed een der bekwaamste officieren van zijn tijd, de
Generaal Sir Francis Vere, die de Engelsche benden aanvoerde; aan zijn
andere zijde de groote Vlaamsche Wiskunstenaar Simon Stevyn, 's Vorsten
vriend en leermeester, die hem in 't veld als Kwartiermeester-Generaal
diende, en achter hem de Waalsche Hoofdman Marquette. Wat verder
reden 's Vorsten neven, Graaf Ernst van Nassau, die aan 't hoofd der
Duitschers stond, en Graaf Lodewijk Gunther van Nassau, welke beiden
moeite deden om een geregeld gesprek te onderhouden met den Markgraaf
van Bethune, den Kolonel der Fransche hulpbenden. Hen volgden andere
stafofficieren, waaronder zich de Schot aan zijn geruiten mantel, de
Milanees aan zijn gitzwart haar en geestigen oogopslag, de Deen aan
zijn vierkante kloeke gestalte en de Zwitser aan zijn breede knevels
onderscheiden lieten. Eenige kapiteins van de Garde, waaronder de
Ritmeester van Reede van Sonheuvel, waren met dezen trein vermengd.

Aan het hoofdkwartier gekomen, vernam de Graaf, dat de Gravin
Douairière van Falckestein zich aldaar had aangemeld en een gehoor
bij Zijne Doorluchtigheid dringend verzocht.

"De Gravin van Falckestein!" zeide Maurits met aandoening: "zij
moet vooral niet worden afgewezen. Vergunt mij eenige oogenblikken
aan haar te schenken, Mijne Heeren! ik ben straks weder tot uw
dienst. _Vetter_!" vervolgde hij, zich tot Graaf Lodewijk Gunther
wendende. "Ga Mevrouw verwelkomen en zeg haar, dat ik haar verwacht."

Dit zeggende, begaf zich Maurits naar zijn tent, terwijl de officieren,
van hunne paarden afgestegen, zich aan den ingang in onderscheidene
groepen verzamelden. Nieuwsgierig sloegen zij de oogen naar de zijde,
van waar de Gravin moest komen, met dat verlangen, hetwelk men
gemeenlijk koestert om iemand te zien, die zich, hetzij door groote
daden, hetzij door groote onheilen heeft beroemd gemaakt. Weldra
naderde zij, door Graaf Lodewijk Gunther voortgeleid; zij was in zwaar
rouwgewaad gehuld, doch de diepe weedom, op haar bevallig nu verbleekt
gelaat verspreid, duidde nog meer dan het rouwgewaad het lijden aan,
dat haar ten deel gevallen was. Zij had haar nu eenig zoontje bij de
hand, en trad met nedergeslagen oogen en wankelenden gang de rijen
der edelen door. Beckman en Feurich, die haar vergezeld hadden, bleven
op een kleinen afstand van 's Veldheers legertent eerbiedig staan.

Met een oog vol deernis staarden de krijgsoversten op die rampzalige
weduwe, en aan meer dan een, die haar vermoorden echtgenoot gekend
had en hooggeacht, ontrolde een droevige traan. Horatio Vere echter
kon niet nalaten tegen Reede, die naast hem stond, aan te merken:
"_a fine lady, to be sure_ [21], nietwaar?" "Ik heb er niet op gelet,"
antwoordde de Ritmeester: "ik heb alleen het rouwgewaad gezien, dat
mij den dood van een onvergetelijken vriend herinnert." Dit zeggende,
wendde hij zijn gelaat af en bedekte het met de linkerhand.

"_He was your friend? Ah! forgive me: I did not know the
relation_...." [22]

Inmiddels was de gravin de legertent des Vorsten ingetreden en bevond
zich met dezen en haar zoontje alleen; dan, vruchteloos poogde zij
haar rede te beginnen: het gewicht van haar smarten onderdrukte haar,
en zij kon, terwijl zij aan Maurits het knaapje voorstelde en zich als
smeekeling voor hem nederboog, niet anders uitbrengen dan deze woorden:
"Uwe Doorluchtigheid bescherme mij en dit ongelukkige weeskind!"

"Sta op, Mevrouw! en neem plaats," zeide Maurits, haar opheffende
en naar een zitplaats geleidende: "gij komt hier bij een vriend,
die hartelijk deelt in uw lot. Waarmede kan ik u die deelneming
betoonen? want Maurits is een slecht redenaar en doet zijn medelijden
liever door daden spreken. Beveel over mij; doch, ik bid u, kom tot
u zelve, gij zijt diep ontroerd!"

Nadat de Gravin door een vloed van tranen lucht had ontvangen en
genoeg bedaardheid van geest herkregen om een aaneengeschakelde rede
te beginnen, schilderde zij haar ongelukkigen toestand aan den Vorst,
betuigde hem, dat zij niet in den Nederkreits blijven wilde, noch haar
nu eenigen zoon aan de rampen des oorlogs blootstellen en eindigde
met aan Maurits te verzoeken, dat hij haar in een der Hollandsche
steden een veilige wijkplaats wilde aanwijzen, waar zij, verre van
het oorlogsrumoer, haar dagen in stilte zou kunnen doorbrengen,
totdat de krijg, van den Neder-Rijn geweken, haar weder vergunde, in
het bezit van haar goederen te keeren en zich aldaar neder te zetten.

Met vriendelijk geduld en oplettendheid luisterde de Graaf naar haar
verzoek, en gaf haar vervolgens zijn woord van voor haar en haren
zoon als voor de leden van zijn huisgezin te zullen zorgen. Vervolgens
riep hij graaf Lodewijk Gunther binnen.

"_Vetter_!" zeide hij: "maak u gereed om de genadige vrouw naar Arnhem
te geleiden en haar het beste logies te bezorgen, dat gij voor haar
vinden kunt. Ik zal intusschen aan de Staten schrijven en van Hunne
Hoogmogenden verzoeken, Hare Genade een geschikte woonplaats in Den
Haag aan te wijzen. De Graaf van Falckestein heeft genoeg voor ons
gedaan, dat zijn weduwe wel eenige aanspraak op onze dankbaarheid
mag behouden."--Dit zeggende, geleidde hij zelf de Gravin tot aan
de legerpoort terug, en nam afscheid, haar nogmaals aan de zorgen
van zijn bloedverwant aanbevelende. "Kwijt u wel van uw post,
_Vetter_!" fluisterde hij hem in 't oor, "en verlies uw roem niet,
van een getrouw dienaar der dames te zijn."

Bij zijn terugkomst aan het hoofdkwartier vond de Graaf al zijn
officieren van geestdrift opgewonden. Zij hadden van Beckman en Feurich
de afgrijselijke omstandigheden van den moord vernomen en waren
in felle woede op de bloeddorstige moordenaars ontstoken. "_De par
tous les diables_!" riep Bethune uit: "Sel die Spanjool op onkestoor
sulke moordadikheden pleeken? _et sans vengeance_? Permetteere ons
Son Excellence om te kaan _venger_ so skendikke skelmstukke?"

"Op wie?" vroeg Stevyn glimlachende.

"Oppe wie? Parbleu! _Monsieur le Quartiermaître_! dat isse eene vraak
van een _mathématicien_. _Diable_! _sur tout le monde, pour l'honneur
de l'humanité_."

"_Revenge on die damnd_ vermorderers!" riep Vere.

"Ich sol den ersten Spanjool, dien ich antreffe, die kopf afschlagen
vor eine rache," zeide Graaf Ernst.

"Hoe nu, Mijne Heeren!" zeide Maurits: "wat is uw oogmerk? als ware
Amadissen de wapenen op te vatten en mij te verlaten om een schoone
vrouw te gaan wreken?"

"_Pardon, votre Excellence_!!" zeide Bethune; "maar ik bekrijp,
_en vrai chevalier Français_, te moeten omhels _la cause_ van de
bedrukte _beauté_."

"_A child murdered_!" riep Vere: "het roept om wraak _to the Lord_!"

"Ein vertrag zu erbrechen!" hernam Graaf Ernst.

"Recht zoo!" zeide Graaf Maurits: "dit alles roept om wraak! en de
straf zal eenmaal het misdrijf volgen. Mendoza zal spoedig de vruchten
van zijn spelen met eed en beloften ondervinden, in het wantrouwen van
allen, wier hulp hij behoeft en in de verachting van al wat wèl denkt,
ook bij den Spanjaard. Wat ons betreft, Mijne Heeren! laat ons deze
nieuwe bijdrage tot de geschiedenis der Spaansche tirannen in aandenken
houden; doch alleen om met des te meer ijver het groote verlossingswerk
voort te zetten, waartoe wij ons vereenigen, en wachten wij ons om,
bij het wreken van dergelijke wandaden, ze na te volgen. De oude regel
_tand voor tand_ en _oog voor oog_ is door een betere, zachtere leer
vervangen, en Spaansche gruwelen mogen nimmer worden aangehaald om
de onze te wettigen.--En thans genoeg hierover: Mijn beste Stevyn! de
Grootmeester der Artillerie Kessel, wacht ons aan de stallen: ik heb
nu een twintigtal toomen laten maken volgens de teekening, die ik er
laatst van ontworpen heb, en ik durf vast gaan, dat zij, wiskunstig
gesproken, de gebitten niet meer prangen kunnen. Tot noen dan, Mijne
Heeren! ik verwacht ulieden en wensch u inmiddels vaarwel." Dit gezegd
hebbende, boog hij zich rond en vertrok met Stevyn.

"Wiskunstige toomen! _ne sont-ce pas comme qui dirait des brides
mathématiques_?" vroeg Bethune met een spottenden glimlach.

"_The same_," antwoordde Vere; "doch laat u dit niet verwonderen. Gij
zijt nog maar kort bij ons," (vervolgde hij in gebroken Fransch,
hetgeen ik hier liever in verstaanbaar Nederlandsch overbreng);
"maar gij zult meer hooren dan dit. Bij zijne Excellentie gaat alles
wiskunstig toe, en het is er niet te minder om. Onlangs had ik, ter
bemachtiging van een verschansing, schuiten uitgedacht met opstaande
ladders; doch Zijne Excellentie bewees mij zeer goed, dat mijn schuiten
niets deugden, en bij het beklimmen der ladders, door de zwaarte zouden
kantelen en omslaan: en toen maakte Stevyn op zijn last een vertoog,
't welk hij noemde.... hoe duivel heette het ook?.... o ja: _vlietende
topswaerheit_: en hij bewees daarin hoe men schuiten moest inrichten,
die nimmer kantelen konden, maar evenals Indiaansche duikelaartjes
zich altijd weder herstelden!"

"_Ah! c'est un grand génie, quo son Excellence_," zeide Bethune:
"_mais pourtant, des brides mathématiques_! _c'est plaisant_! _je
doute que cela prenne_."

"_Et cela prendra cependant_," zeide de Adjudant Marquette tot den
ginnegappenden Franschman: ik ben _certein_, dat ge den ierste zijn
zult, dien ze in awe roitery zult nemen, zoodrao ge ze gezien hebt."

"_Je n' en doute pas, puisque vous affirmez, mais cependant_...."

"Komt _meine Herren_!" riep graaf Ernst hun toe: "wollen sie nicht met
kaan nach die maliebaan om onze etlust anzuwacheren?"--Dit voorstel
vond goedkeuring: de krijgsoversten begaven zich naar een open plein,
dat, achter 's Veldheers tent gelegen, de geschikste gelegenheid
aanbood tot dergelijke vermakelijkheden. Hier besteedden zij den
tijd, die hun tot het etensuur overbleef, met het balslaan of met het
kegelspel. Alleen de Heer van Sonheuvel schudde ontevreden het hoofd en
begaf zich naar zijn kwartier.--"Zijn dat mannen?" mompelde hij onder
't voortgaan: "in 't eene oogenblik bestormen zij Zijne Excellentie
om verlof tot een uitval, ten einde wraak te gaan nemen over dien
gruwelijken moord, en in het volgende loopen zij als kinderen naar de
maliebaan en kaatsen en kegelen en lachen en zuipen, alsof er nooit
een Ulrich von Daun in de wereld geweest ware. Dan, laten zij hem
vergeten, ik vergeet hem zoo licht niet!"

Nog vervuld van deze gedachten, trad hij zijn tent binnen, waar hij
den getrouwen Bouke bezig vond met het opwitten van zijns meesters
handschoenen en degenhanger.

"Ik hoor," zeide deze, "dat de genadige vrouw van Falckestein in het
leger geweest is."

"Dat is zij, Bouke! en tot mijn verdriet! Toen hebben de Oversten een
boel poha gemaakt quasi om haar te gaan wreken, en het was Fransche
wind en Duitsche larie en Engelsche vloeken wat men hoorde; en per
slot van rekening zijn zij allen loopen spelen; maar, wat mij betreft,
ik beloof dat ik den eersten Spanjool, dien ik in handen krijg, den kop
zal afhouwen tot een exempel voor al zulke woordbrekers en verraders."

"Die arme Graaf!" zeide Bouke: "doch wat kon hij anders van zulke
schelmen verwachten? 't zijn allen fielten en rabauwen: heugt het
UEd. nog van die Satansche Jezuïeten? Ja, gelijke monniken, gelijke
kappen! De Graaf had zich nooit met hen in moeten laten, want geef
je den duim, ze nemen je de heele hand."

"Nu," hernam Reede: "ik zal hun duim noch hand, maar wel een paar
fiksche vuisten toonen, dat beloof ik. Ja, ik moet en wil Zijne
Excellentie spreken; misschien zal Maurits als ik hem alleen vinde,
mij wel toestaan een tochtje te ondernemen: hij is hier achter in de
stallen: ik zal hem maar terstond gaan opzoeken."

"Juist," merkte Bouke aan: "men moet het ijzer smeden als 't warm is."

De Ritmeester trad zijn tent weder uit en wandelde naar de straten
achter de legerplaats, waar zich de paardenstallen bevonden. Het
leed niet lang, of hij zag den Graaf met zijn jongen broeder
Hendrik Frederik, den Generaal der artillerie Kessel en de beide
Kwartiermeesters-Generaal Stevyn en Lieven Cys bij een fraai
merriepaard staan, aan hetwelk zij onderscheidene gebitten pasten.

"Gij ziet dus, Kessel!" zeide de Graaf, "dat onze leer op goede gronden
steunt, en dat de keeren aan een stang noch meer noch minder tot de
strakheid doen."

"Zooals Uwe Excellentie het berekent, neen," antwoordde Kessel;
"doch het zij mij vergund aan te merken, dat men elk in zijn ambacht
gelooven moet, en dat alle pikeurs en stalmeesters van oordeel zijn,
dat de keeren veel toebrengen tot de strak- of slapheid."

"Ten iersten," zeide Stevyn, "zijn de pikeurs giene wiskunstenaors,
en kunnen dus van gewichtige gedaonte niet eurdeelen: ten twieden
moeten zij oit de ondervinding hun veurgeven bewijzen, of ik ben niet
verplicht hen te geleuven."

"Eilieve zie eens!" zeide Lieven Cys, "hoe bedrukt de kapitein Reede
daar aan komt wandelen: 't is of hij vandaag niet ontbeten heeft zoo
kauwt hij op zijn hoed."

"Hij is misschien bij Mendoza te gast geweest," merkte Stevyn aan,
al lachende: "daor, heur ik, volgt men het oude veurschrift van den
philosoof, om, naomelijk, altijd met honger van taofel te gaon."

"Gij zult zien," zeide de Graaf, "dat hij mij een verzoek te doen
heeft, waarmede hij niet durft aankomen: wij zullen hem uit de
verlegenheid helpen.--Kapitein Reede! een woordje met u, als 't u
gelegen komt!"

Met een loop, die veel naar een sprong zweemde, bevond zich de
Ritmeester aan 's Graven zijde. Deze verwijderde zich een weinig van
de Oversten, waarna hij, Reede vlak in 't gezicht ziende, hem aldus
toesprak: "Gij hebt iets op uw hart, Kapitein, en gij schroomt het
uw Overste te verhalen. Is dat vriendschappelijk gehandeld? Gij weet
hoe Maurits de openhartigheid bemint.... wanneer het geen staatszaken
betreft."

"Uwe Excellentie is al te goed," was het antwoord des Ritmeesters:
"en echter vrees ik mijn verzoek niet te zullen verkrijgen: ik wilde
Uwe Excellentie spreken over.... over.... de treurige tijdingen,
die heden...."

"Hoe!" vroeg Maurits: "is uw gade erger? Ik weet, dat zij zich in
zeer zwakken staat bevindt."

"'t Is waar, Uwe Excellentie! de dood van ons eenig zoontje heeft haar
in haar zwangeren toestand zeer getroffen; doch ik bedoelde thans de
nieuwe berichten, die ik heden ontving, over den moord van iemand,
die zoowel de vriend Uwer Excellentie was als de mijne, den waardigen
Ulrich von Daun."

"Welnu?" zeide Maurits: "en gij wilt?...."

"Wraak nemen op de moordenaars, waar ik hen vinde," was het antwoord.

"Ik versta u," hernam de Graaf met veel koelheid, "doch een expeditie
ligt niet in mijn plan."

"Uwe Excellentie!...."

"Misduid mij niet! niemand verdenke mij van hardvochtigheid of
ongevoeligheid omtrent het lot van den edelen Graaf! Ik ben geen
weekhart, en echter hebben deze oogen droevige tranen gestort om zijn
verlies, en ben ik er wellicht dieper over getroffen dan al die Heeren,
die mij zoo luidkeels tot wraak aanspoorden.

"Mag ik," hernam Reede met aandrang, "mag ik op dat getal geen
uitzondering maken? Ik was de boezemvriend van den Graaf: ik ken
zijn moordenaars."

"Doch waar zult gij hen vinden?"

"Wellicht nog te Bruck; doch hetzelfde waar zij zich ophouden, al zaten
zij, met verlof gezegd, in de voorpoort der hel, ik zal hen vinden met
hulp van God en mijn zwaard. Daarenboven weet Uwe Excellentie dat ik
een oud eigen op den moordenaar heb, zoowel als Uwe Excellentie. Hij
was een der opstokers van Pieter Panne, wie ik...."

"Ik versta u: en uit dankbaarheid, dat gij toen mijn leven gered hebt,
moet ik u thans, na de rol van meester Knipschaar, die van meester
Hans laten spelen. Hoor eens Ritmeester!" vervolgde hij, hem met
gemeenzaamheid de hand op den schouder leggende: "gij zijt een dapper
man, kloek en handig met het zwaard, altijd de eerste in het veld; doch
of gij de noodige koelbloedigheid bezit om een expeditie als die van
welke gij spreekt te bestieren, dit laat ik, beste vriend! gaarne aan
uw eigen oordeel over. Ik mag thans mijn leger van geen man ontblooten
en wil niemand in gevaar brengen door met u herom te dolen bij nacht
en ontijde om een mageren Jezuïet te zoeken; want dat zoudt gij dan
moeten, vermits Pater Eugenio niet meer te Bruck is."

"Niet? O! in 's Hemels naam, Uwe Excellentie! waar bevindt hij
zich dan?"

"Kunt gij een geheim bewaren, Kapitein?"

"Als goud, Uwe Excellentie."

"Dat voorrecht bezit ik ook, tot mijn geluk. Geloof mij, het ware
eene onnutte poging, te willen kennen hetgeen ik bedekt wil houden:
indien mijn hemd achter een mijner geheimen kwam, smeet ik het dadelijk
op het vuur."

"Dan zal ik zorgen mij niet te branden," zeide Reede, met een koele
buiging en terwijl hij een gezicht trok alsof hij een drankje innam:
"het doet mij innig leed, dat Uwe Excellentie aan mijn verzoek niet
voldoen kan."

Met deze woorden nam hij afscheid en keerde naar zijn tent, als een
patrijshond, die aan den ketting ligt en zijn meester ter jacht ziet
gaan zonder hem mede te nemen.

De mensch loopt de fortuin na en deze komt hem dikwijls in zijn bed
opzoeken: dit spreekwoord, dat Bouke dikwijls bezigde, werd kort na
het gesprek, dat de Graaf met Reede gevoerd had, aan dezen laatsten
bevestigd. Hij lag te halftien des avonds op zijn legerstede te
ronken, toen zijn dienaar Bouke opeens half naakt voor hem verscheen,
en hem wekte met dit spreekwoord: "hoe later op den dag, hoe schooner
volk! daar is iemand vanwege Zijne Excellentie, om UEd. te spreken."

"Zoo!" zeide de Ritmeester, de oogen wrijvende: "ja het is niet anders:
kom de vorsten iets vragen, dan is 't zelden te huis, hebben zij ons
noodig, men moet op elk uur van den dag of nacht klaar zijn: doch dat
is tot daar aan toe; breng den bode hier, Bouke!.... of wacht! geef
mij eerst mijn pels."

Bouke reikte hem den pels aan, dien hij over het hemd aantrok, terwijl
hij al rillende en klappertandende zich naast zijn bed nederzette. Een
Luitenant van de Garde werd binnengeleid, die hem aldus toesprak:
"Zijne Excellentie verzoekt u, Heer Ritmeester! mij op staanden voet
in volle wapenrusting te willen volgen, met uw dienaar."

"Waartoe? waarheen? waarop is 't gemunt?" vroeg Reede, terwijl hij zijn
oogen wijd opspalkte en het hoofd schudde om recht wakker te worden.

"Dat zal Zijne Excellentie UEd. ongetwijfeld zelve verklaren willen,"
antwoordde de Luitenant: "UEd weet dat zijn geheimen...."

"Genoeg!" hernam de Ritmeester, die nu geheel wakker was, met
blijdschap: "ik geloof dat ik het oogmerk al raden kan;.... doch
laat ik niet te veel zeggen, anders mocht hij een _autoda-fé_ van
mij maken, zooals van mijn hemd: gij hebt het gehoord, Bouke! geef
mij mijn wapenen, en ga dan spoedig de paarden opzadelen."

"Welk paard zal UEd. berijden?" vroeg Bouke.

"Om 't even: neem 't grauwtje maar!"

"Neem het zwartste paard dat gij hebt, Heer Ritmeester!" zeide de
Luitenant: "de nacht is wel donker, maar een wit paard wordt ook bij
duister gezien."

"Bij nacht zijn alle katten grauw," merkte Bouke aan, terwijl hij
zijn meester diens wapenen aanbracht.

"Gekheid, Bouke," zei deze: "de Luitenant heeft gelijk. Zie eens,
Heer Luitenant! mijn borstkuras is zoo helder gepolijst, alsof ik
te voren geweten had, dat het dezen nacht zou moeten dienen.... 't
is maar om u te toonen, dat men altijd zorgen moet, zijn spullen
in orde te hebben!.... ik zal er met dat al maar een buis over
aantrekken; vooreerst om de koude, en ten tweede om niet gezien te
worden;.... het zou toch nogal aardig zijn, indien ik juist geraden
had!.... Ook zal ik maar een helm zonder vederbos opzetten.... ja,
Zijne Excellentie zegt wel, dat ik geen bedaardheid bezitte.... wat
hamer Bouke! rep u dan toch wat!.... maar ik hoop u te toonen!.... Zie
zoo! ga nu maar de paarden halen: ik zal zelf mijn degen wel krijgen
en mijn pistolen laden.... ik wil wedden, dat wij dien Jezuïet in
handen krijgen!.... Gaat gij ook mede, Heer Luitenant?--Niet!.... dat
spijt mij; anders zoudt gij een kluchtspel zien: een Jezuïet, dien
wij zullen vangen!.... waar zijn mijn handschoenen?.... och ik heb
ze al aangetrokken!.... wat talmt Bouke nu weer?"

Op het einde dezer alleenspraak, welke de Luitenant zich wel gewacht
had te storen, daar hij er niets van begreep, en het praten over
het hemd van Zijne Excellentie en den te vangen Jezuïet daar aan
toeschreef, dat Reede nog door den slaap bevangen was, verscheen Bouke
met de paarden voor de tent. Heer en dienaar stegen op, voorafgegaan
door den Luitenant, die hen met een handlantarentje voorlichtte. Zij
trokken de brug over, die naar den Weert geleidde, de lange brug,
die er overheen voerde, en de derde, welke den Weert met de overzijde
vereenigde, totdat zij in 't open veld waren gekomen. Aldaar kondigde
het gebriesch van paarden de nabijheid aan eener ruiterbende, welke
door de duisternis niet kon worden onderscheiden. Nu floot de Luitenant
een paar malen, en zijn sein werd op gelijke wijze beantwoord: een
man in een zwaren mantel gewikkeld en met een breedgeranden hoed op
't hoofd, trad voorwaarts: het was Graaf Maurits.

"Heer Ritmeester!" sprak deze: "de tijd is kostbaar; doch een
goed verstaander heeft aan een half woord genoeg: achter mij staan
honderd ruiters, uit alle benden uitgelezen. Gij trekt met hen een
konvooi te gemoet, dat heden uit Gelder naar het hoofdkwartier van
Mendoza getrokken moet zijn.--Geen kwartier voor al wie wederstand
biedt!--Geene onmenschelijkheden na de overwinning. Een der moordenaren
vindt gij zeker: zorg, dat hij niet ontsnappe! een gids, die u
verzellen moet, zal u alles nader verklaren. God geleide u!"

"Ik kus de handen uwer Excellentie duizendmalen," zeide Reede vol
blijdschap: "dat had ik niet durven verwachten, na het laatste gesprek,
dat ik de eer had met uwe Excellentie te houden.... God zegene Uwe
Excellentie!"--En hiermede gaf hij zijn paard de sporen en voegde
zich bij de ruiterbende, terwijl Maurits met den Luitenant naar het
kamp terugkeerde.ZEVENDE HOOFDSTUK.

      Hij is met krijghsmans eere in 't harrenas gestorven.

                  _Vondel_, Gijsbrecht van Aemstel.


Moedig trok Reede, aan 't hoofd zijner bende, de duistere heide over,
terwijl de gids, een oud onderofficier, in die streken welbekend,
en die zich terstond aan zijne zijde gevoegd had, hem nader omtrent
den weg onderrichtte, welken de vijand volgens de ingekomen berichten
en naar alle waarschijnlijkheid nemen moest, om van Gelder naar het
hoofdkwartier van den Amirant te trekken. De Ritmeester beraamde
dienvolgens zijn plan om het konvooi zeker te ontmoeten en te
onderscheppen, en toen men eenige uren had voortgereden, gebood hij
dat men halt zoude maken en steeg hij met de officieren af, om te
beraadslagen wat hun te doen stond. Men was nu in de nabijheid van
een volkrijk dorp gekomen, hetwelk de Spanjaards ongetwijfeld moesten
doortrekken, en de gids begreep, dat het onvoorzichtig ware, verder
voort te gaan, uit vreeze van het konvooi mis te loopen, en evenzeer
onveilig, het dorp te bezetten, daar men de gezindheid der ingezetenen
niet kende en het te vreezen was, dat de Spanjaards gewaarschuwd
mochten worden en een anderen weg inslaan, of terugtrekken. Men
besloot dus, te blijven waar men was, en inmiddels naar het dorp
iemand op kondschap uit te zenden, om te onderzoeken, of er zich ook
een Spaansche bezetting bevond, ten einde, voor men een aanval op het
naderend konvooi deed, den vijand buiten staat te stellen, het opzet te
doen falen. Het was Bouke, die de eer genoot met deze zending belast te
zijn: zijn meester kende hem als een sluwe ondernemende kerel, die zich
niet licht zou laten beknippen, en wien in dat geval geen bedreiging,
geen doodsangst zelfs zou dwingen, iets van het ontwerp te verraden.

"Wees gerust, Uwe Edelheid!" zeide Bouke, terwijl hij zich van
zijn krijgstoerusting ontdeed en in een gemeene boerenpij zich
vermomde. "Bouke zal zich niet verpraten, want wie veel kalt veel
ontvalt: indien ik niet binnen 't uur weerom ben, en alles haarklein
weet te vertellen, hoe het in 't dorp geschapen staat, dan mag ik
gaarne lijden, dat UEd. mij in 't vervolg voor den grootsten stoffel
houde, die ooit een snippennet gebreid heeft."

Dit zeggende nam hij haastig afscheid en verliet de ruiterbende,
welke inmiddels in de vlakte, waar zij zich bevond, halt bleef
houden. Onverschrokken en blijmoedig volgde Bouke een klein zijpad,
dat hem, volgens de aanduiding van den gids, op den gewonen rijweg,
die vlak op 't dorp aanliep, brengen moest. De Novembernacht was
koud en donker, en de grond hard bevroren: zoodat Bouke, die in den
beginne met forsche stappen was afgetrokken, al spoedig, uit vrees
van den grond met zijn geheele lengte te meten, zich genoodzaakt zag
een langzamer tred aan te nemen: te meer, daar het pad niet rechtuit
liep, maar in menigvuldige bochten en oneffenheden, nu tusschen
hakhout, dan weder over afgemaaide graanvelden slingerde. Hoewel nu
de afstand, dien hij af te leggen had, inderdaad langer was dan de
gids hem had opgegeven, en de duisternis van den nacht zoowel als
het ongeduld van onzen verspieder dien nog langer deden schijnen,
bemerkte deze al spoedig, uit het geloei van runderen, het gebriesch
van paarden en het geblaf van honden, die zich verward dooreen
lieten hooren, dat hij de plaats zijner bestemming naderde: en weldra
herkende hij, in menige donkere gedaanten, die tegen de grauwe lucht
ongelijkvormig afstaken, de onderscheiden huizen, waaruit het dorp
was samengesteld. Reeds verblijdde hij zich in de gedachte, dat hij
nu welhaast aan den grooten weg en dus bij den ingang van het dorp
moest wezen, toen hij opeens bemerkte, dat het pad zich in tweeën
scheidde. Terwijl hij onzeker stond, welke zijde hij volgen zoude,
hoorde hij links van zich af een haan zijn morgenlied met luider keel
aanheffen. Straks zijn keuze gedaan; hij sloeg linksaf en bespeurde,
toen hij de kronkelingen van het pad volgde, dat hij werkelijk op het
dorp aanhield. Met dat al was hij den verkeerden weg ingeslagen, gelijk
straks blijken zal. Opeens liep het pad eene hoogte op, van waar het
aan de andere zijde zoo schielijk en zoo steil afdaalde, dat Bouke,
die hier niet op verdacht was, over een steen struikelde, en vrij
onzacht nederviel tegen het beschot eener schuur; het was namelijk op
een hoeve midden in het dorp, en niet op den rijweg, dat het door hem
gekozen pad geleidde. Dit ware hem hetzelfde geweest in gewone tijden;
doch in deze oogenblikken strekte dit abuis hem bijna ten verderve;
want nauwelijks was hij weder opgestaan, toen hij zich van zes of zeven
soldaten zag omringd. Dezen waren namelijk kort te voren aan de schuur
gekomen, waar zich een aantal ossen en paarden vonden besloten, toen
zij opeens ontzetteden door den val van een zwaar lichaam, dat, van
de hoogte af, midden tusschen hen nedertuimelde. "Santa Maria!" riep
de een, "wat is dat?" "San Yago!" riep een tweede. "_Ein betrunkener
kerl_!" riep een derde. En toen zij allen, van hun schrik bekomen,
ontwaarden, dat deze laatste althans in zooverre gelijk had, als de
nedervallende gedaante die van een levend manspersoon was, schoten
zij toe en grepen onzen Bouke vrij onzacht in den kraag.

"Hei! hei wat!" zeide Bouke, die zich vruchteloos poogde los te rukken:
"voorzichtig wat: ik heb geen kleeren te bederven buiten deze!"

"Wat heb je hier te doen; jou dronken lap?" vroeg een van de soldaten,
met een forsche stem.

"Met je verlof," antwoordde Bouke: "ik heb een boodschap in 't dorp
en ben het verkeerde pad opgegaan."

"Welnu! keer dan terug van waar je gekomen bent," zeide een uit den
troep, hem van zich afstootende.

"_Nein! nein!_" riep een Oostenrijker, hem wederhoudende: "_so leicht
kommst du nicht frei!_"

"Vooral niet," zeide een Parmezaan: "_bisogna vedere, se ha
danaro_." [23]

"_Danaro! danaro!_" mompelde een vierde: "wie zal er bij nacht met
geld in de tasch loopen. 't Is zeker een strooper, die meer nood dan
brood heeft."

"Om 't even" zeide een ander: "ongemoeid moet hij niet vertrekken:
zijn kasak is in allen gevalle nog goed, en misschien draagt hij wel
een paar hoentjes of een haas onder 't wammes."

Dit zeggende begonnen de soldaten de kleederen van Bouke te betasten,
ondanks zijn tegenspartelen; en aldra ontdekten zij, wel geen wild
en ook geen geld, maar 't geen erger voor hem was, een lang pistool
in een zijner broekspijpen verborgen.

"Aha!" zeide de vinder in 't Spaansch, terwijl hij met een zegepralend
oog het moordtuig in de hoogte hief: "dragen de boeren hier te lande
zulk ontbijt in den zak?"

"Men kent den vogel aan zijn veeren," zeide Bouke, in zich zelven de
voorzorg verwenschende, welke hij gebruikt had door het pistool mede
te nemen.

"Dat moet de sergeant hooren", zeide een ander: "hier steekt verraad
achter, en er is reden genoeg om het geheele dorp uit te plunderen."

"Wat is er gaande, mannen?" vroeg de sergeant, die op hetzelfde
oogenblik de schuur naderde: "en waarom zijn de beesten nog niet
buitengebracht?"

"_Abbiamo trovato una altra bestia,_" riep de Parmezaan: "_un
traditore!_" [24]

"_Ein bewaffneter bube!_" riep een ander: en terstond werd het
voorgevallene aan den verbaasden onderofficier medegedeeld.

"Stil wat!" zeide deze: "laat ik den spitsboef eens ondervragen. Zeg
eens, kerel!" vervolgde hij tegen Bouke, terwijl hij de linkervuist
in de zijde zettede en zich met de rechterhand de kin wreef: "wat
was je oogmerk met dat moordtuig daar?"

"Zooals ik reeds aan die brave lui gezegd heb," antwoordde Bouke:
"alleen uit veiligheid; maar, als iedereen zeit: ik ben een varken,
dan moet ik in 't hok!"

"En wat heeft zoo een schooier, zoo een landlooper te vreezen?" hernam
de krijgsman: "ik geloof eerder dat het tegen de veiligheid van anderen
gemunt was; doch we zullen het den kapitein laten onderzoeken. Hier
Pedro en Cuno, brengt hem zoolang in huis en bindt hem op de tafel
vast, dan kan hem Velasco zelf ondervragen, als hij uitgeslapen
heeft. En voort allen weer aan 't werk. Voor zonsopgang moeten wij
reisvaardig zijn!"

Volgens den gegeven last werd Bouke, na eerst welgekneveld te
zijn, door de twee daartoe benoemde manschappen weggeleid naar
een boerenwoning, die kort daarbij op hetzelfde erf gelegen was:
het was, zooverre hij dit bij nacht kon opmerken, een groot gebouw,
't welk verscheidene vertrekken scheen te bevatten. Hij werd door een
achterdeur binnengebracht en zag in een vrij ruime schuur, volgepropt
met een menigte karren, welke, voor zooverre hij zulks bij het flauwe
schijnsel eener lamp, die van den zolder hing, kon onderscheiden,
hem toeschenen kruitvaatjes, voederzakken, brooden en andere krijgs-
en mondbehoeften te bevatten, te meer, daar een schildwacht er heen
en weder liep, die ook dadelijk den soldaten in de Spaansche taal
naar de reden hunner komst vroeg. Na een korte woordenwisseling, in
gebroken Spaansch, Duitsch en Italiaansch gehouden, en waarvan Bouke
niet één woord verstond, werd deze in een hok gebracht, aan het einde
van 't vertrek. Men dwong hem, plat op den buik neder te gaan liggen:
zijn voeten werden gebonden, en hem de verzekering gegeven, dat hij,
bij de minste poging om los te komen, een kind des doods ware: waarna
de soldaten hem verlieten en de deur achter zich sloten.

"Ik ben de domste ezel, die er leeft," gromde Bouke bij zich zelven,
zoodra hij zich alleen bevond: "mij zoo te laten beknippen! ik ben
immers waard, dat men mij een kogel door den kop jaagt! Hoe kon ik ook
zoo lomp zijn, om daar midden tusschen die schavuiten te tuimelen? Wel
is waar, ik weet nu al wat ik weten wou: het konvooi, dat mijn meester
wacht, is hier al lang; maar hoe hem dit nu te berichten! dat is het
ongemakkelijke van 't geval."

Terwijl hij hierover lag te peinzen, en bedenkelijk het hoofd schudde,
't geen dan ook het eenige deel van zijn lichaam was, dat hij vrij
had, zag hij een flauwen lichtstraal, die door een reet in het
hok viel, en hoorde te gelijker tijd aan de andere zijde van het
vertrek praten. Hij begreep terstond, dat hij in zijn tegenwoordige
omstandigheden niets beter te doen had, dan te luisteren, rolde zich
om en bracht, zoo goed hij kon, eerst het oog en vervolgens het
oor voor de opening van het schot. De eerste dier bewegingen deed
hem in een klein kamertje zien, waarin een fraaie, rijzige vrouw,
reeds geheel gekleed, bezig was met eenig goed te pakken; zij bleef
echter met den rug naar hem toegekeerd, zoodat hij haar gelaat niet
onderscheiden kon. Naast haar stond een monnik, en in 't verschiet
lagen twee kinderen in een bedstede te slapen, waarvoor een groote
fraaie hond lag, alsof hij ze bewaken moest. Bij de tweede beweging
hoorde Bouke de twee volwassene personen het volgende gesprek voeren.

"Gij wilt het kind mij dan niet teruggeven?" vroeg de monnik.

"Het is Velasco's eigendom," antwoordde de vrouw: "doch gij weet wat
ik u gezworen heb."

"Een fraaie wijze van eeden te bewaren," mompelde de eerste spreker.

"Het ware geen wonder," antwoordde zij fluisterende, "al had ik
van u geleerd, hoe men te gelijk zijn woord moet houden en breken;
doch".... hier sprak zij zoo zachtjes, dat Bouke haar niet verstaan
kon.

"Trotseer mij niet," zeide de monnik; "gij weet, dat, indien ik
wil...."

"Indien gij wilt," herhaalde zij, hem driftig in de rede vallende:
"zwijg daarvan, of ik zou u toonen, hoe ik middelen bezit, om u
beschaamd te maken voor 't oog van geheel het leger."

"Magdalena!" riep de monnik met een van spijt gesmoorde stem.

"Ik ken die stem, dunkt mij," dacht Bouke: en nogmaals toeziende,
overtuigde hij zich, dat de spreker niemand anders was dan de Jezuïet,
dien hij met zijn meester op den weg naar Leiden eens had ontmoet en
met wien hij slaags geweest was.

"Stil!" vervolgde de vrouw: "Velasco ontwaakt!--en zoo hij u hier
vond...."

"Welnu!" zeide Eugenio met een schamperen lach: "welk kwaad kon hij
er in vinden, dat, in een huis, als dit, waarin wij als haring in een
ton gepakt zijn, de biechtvader vroeg opstaat van de vochtige steenen
in het vertrekje hiernaast, en in een kinderkamer, zooals deze, zijn
troost zoekt? Doch wees gerust: hij slaapt den krijgsmansslaap, en
zal niet wakker worden voordat hij gewekt wordt. Hoor Magdalena! ik
heb u nog veel te zeggen, en God weet wanneer wij elkander wederzien."

"Hoe!" hernam zij, een vragenden blik op hem werpende.

"Gewis," vervolgde hij, "ik moet met den dag van hier en verlaat
het konvooi: alleen om mij met u te onderhouden ging ik tot hiertoe
mede. Hoor! ik moet recht ernstig met u spreken.--Gij hebt zondig en
dwaas gehandeld, Magdalena!"

"Ik weet het," zeide zij, de oogen met somberheid nederslaande:
"doch zijt gij het, die mij zulks verwijten moet?"

"Dat ben _ik_!" hernam hij, "ik, die u in ellende en jammer gedacht
heb, ik, die de wroegingen, de kwellingen van uw hart veroorzaakt
heb, ik moet ook de medicijnmeester zijn, die u den vrede teruggeeft,
die u een betere hoop en betere uitzichten verschaft."

"Gij?" zeide zij, hem met een scherpen, veelbeteekenenden blik
aanziende, en te gelijk het hoofd op een ongeloovige wijze schuddende:
"Eugenio! het is acht jaren geleden, dat uwe taal en uwe verzekeringen
eenige macht op mij bezaten."

"En denkt gij dan niet, goede Magdalena!" vervolgde hij, als bemerkte
hij haar wantrouw in zijn betuigingen niet, "dat ook mijne ziel door
gemoedsangst verscheurd, dat mijn hart door berouw over mijn misdaad
gepijnigd werd? Volgens de kerkelijke wetten had mijn heiligschennis
mij den ban, ja den dood doen verdienen; doch onze Heilige Moeder
is lankmoedig en genadig: zij begeerde den dood des zondaars niet:
zij schonk mij vergiffenis: zij verwierf die ook voor u."--Zonder een
woord te uiten, bleef zij hem aanstaren, in afwachting van hetgeen
er volgen zoude.

"U werd echter een boetedoening opgelegd," ging hij voort: "een
boetedoening, die gestreng, doch rechtmatig is. Gij moest namelijk
nimmer terugkeeren in het oord, waar uw vergrijp ergernis verwekte...."

"Is dit een boete?" vroeg zij haastig: "ik beschouw dit als een
gunstbewijs."

"Val mij niet in de rede," vervolgde hij; "gij moet, van nu af, uw
woonplaats vestigen bij hen, die van den geloove zijn afgeweken:
gij moet in schijn uw leer verzaken, en daar, onder ketters, tot
opbouwing onzer Kerk werkzaam zijn. Geheel uw leven moet dit alleen
ten doel hebben, dat weder de ware leer in de afvallige Nederlanden
heersche: geene zelfverloochening moet u daartoe te groot, geene
moeite te lastig wezen. Een verhevener dan ik zal u den weg aanwijzen,
dien gij te bewandelen hebt, de middelen, die gij aan moet wenden,
om dat doel te bereiken. Kunt gij deze boete voldoen, zoo zijn u uwe
zonden vergeven, en uw loon zal heerlijk wezen!"

"Ik ben bereid," zeide Magdalena, haar handen opwaarts heffende: "tot
het vervullen dezer plichten had ik bijna geen vermaning noodig. Van nu
af behoort mijn leven aan Hem, wien ik eenmaal verlaten heb. Mocht Hij
mij, als aan mijn Heilige naamgenoot, weder zijn liefdearmen openen!"

"Amen!" zeide de Jezuïet, zich kruisende: "o Magdalena! als het eens
door onze vereende krachten gebeuren mocht, dat het kettergeslacht
weder van de aarde verdelgd werde gelijk de afgodendienaars, die
den lande Kanaäns bewoonden, toen Jozua tegen hen optrok! Als het
ons weder gelukte, de neergeplofte kruizen alom te herstellen en de
verbrokene beelden der heiligen uit het stof te doen herrijzen. Hoe
blijde zou dan niet onze mond het _Hosanna_ aanheffen!--Wij zijn
arbeiders in den wijngaard des Heeren! Vervullen wij blijmoedig onze
taak, werwaarts ons Zijn wil ook heenleide."

"Ik herhaal het u, zoo helpe mij de Heilige Maagd!" hernam zij:
"ik ben bereid alles te verrichten, wat mijne Moeder de Kerk mij
voorschrijft:--doch.... Eugenio! wat zal er van Ludwig worden?"

"Ludwig," zeide de volgeling van Lojola, snel naar het bed ziende. "Ook
hij zal een nuttig werktuig worden in de hand des Meesters, die ons
bestiert. Volg slechts blindelings wat men u voor zal schrijven,
en al wat eerst duister zijn mag, zal naderhand te heerlijker voor
uw verhelderde oogen schijnen."

"Ik bewonder u ondanks mij zelve," hervatte zij: "wanneer ik u de echte
taal eens Priesters spreken hoor; doch, als ik dan aan de bloeddorst
herdenk, waarmede gij onnoozele vrouwen en kinderen...."

"Gij kleingeloovige!" zeide de Jezuïet: "roeit niet de tuinman,
als hij het onkruid wiedt, ook de wortels uit?--Laat de jager de
tijgerwelpen in 't leven, als hij de ouders in hun nest geveld
heeft? Liet Mozes niet de vrouwen en kinderen der oproerigen tegen
God met den zwaarde dooden?.... Doch genoeg! ook dat dwaas gevoel van
valsche menschlievendheid moet en zult gij overmeesteren:--en thans
vaarwel: de haan heeft reeds ten tweedenmale gekraaid: men bereidt
alles tot den aftocht; het is tijd dat ik u verlate;.... doch gij
schijnt verlegen.... hebt gij mij nog iets te vragen?.... zoo maak
het kort."

"Zult gij van Ludwig geen afscheid nemen?".... vroeg zij op een zachten
toon: "zult gij hem uw zegen niet geven, eer gij voor langen tijd,
misschien voor eeuwig, van hem scheidt?"

De Jezuïet zag met een donkeren blik naar de bedstede, waar de
knaapjes in sliepen, schudde het hoofd, wendde zich haastig om en
vertrok zonder een woord te spreken.

"Als ik nu van dat geheele gesprek iets anders begrijp," dacht Bouke,
"dan dat het een paar is, dat aan mekaar gewaagd is, mag ik lijden,
dat ik mijn geheele leven in dit hok slijte. Zulk vee van den Satan
durft nog woorden uit de Schrift aanhalen en van Godsdienst en Kerk
spreken!.... ik wou, dat ik dat wijf maar eens in haar bakkes kon
kijken; want als zij zulke fielterige voornemens heeft, is 't niet
kwaad vooruit te weten hoe zij er uitziet, om iedereen tegen haar te
waarschuwen: men kan aan 't been best zien, waar de hoos gescheurd
is."--Terwijl hij dus lag te peinzen, werd er in de naaste kamer aan
een binnendeur getikt. Magdalena opende die, en een Spaansch officier
trad in volle wapenrusting binnen.

"Maak de kinderen wakker," zeide hij: "over een kwartieruurs vertrekken
wij. Waar is Antonio?"

"Hij wacht voor de deur," antwoordde Magdalena, terwijl zij de
kinderen uit het bed haalde, die zich, nu wakker gemaakt, den vaak
uit de oogen wreven.

"Ga, roep hem," zeide Velasco (want hij was het), terwijl hij
het kleinste kind opnam en kuste: het knaapje beantwoordde zijn
liefkoozingen, noemde hem _lieve vader_ en speelde met zijn
halskraag en vederbos. Intusschen had Magdalena de buitendeur
geopend en denzelfden sergeant binnengelaten, die Bouke had laten
gevangenzetten. Een groote, fraaie hond schoot te gelijk de deur in en
sprong vroolijk om Velasco en de kinderen heen. De Kapitein wendde zich
nu tot den onderofficier, en sprak met hem een poos in 't Spaansch.

"Nu zal het mijne beurt worden," dacht Bouke, en inmiddels overlegde
hij, wat hem te doen stond en hoe hij zich bij een verhoor gedragen
zoude. Dat zijn leven op 't spel stond, kwam hem niet eenmaal in
de gedachte, of liever, hij bekommerde er zich weinig over, en hij
peinsde alleen op een geschikt middel om zijn ambt van verspieder te
kunnen vervullen en aan zijn heer kondschap te bezorgen van hetgeen
hij ontdekt had. Zijn grootste vrees was, dat het konvooi het dorp
zou verlaten, aleer Reede van de nabijheid daarvan verwittigd ware,
in welk geval de beide benden elkander mis zouden loopen en de geheele
onderneming mislukken. Terwijl hij aan het overwegen was, ging de
deur van het hok open en een paar soldaten traden binnen, die hem
zijn voeten zooveel losbonden, dat hij gaan kon, en hem vervolgens
met zich voerden. Het ruime voorvertrek doorgaande, vond hij het met
soldaten gevuld, die bezig waren, de karren buiten te brengen. Hij
volgde zijn leidslieden door een andere deur dan die waardoor hij
eerst gekomen was, en bevond zich toen op den publieken weg, die hier
ter weerszijden met woningen omzoomd was. Het begon reeds te schemeren
en hij onderscheidde dus duidelijk de krijgsbenden, die zich hier van
alle kanten verzamelden, een aanzienlijk getal ossen, schapen, varkens
en voederwagens met zich aanvoerende.--Dezelfde sergeant, die Bouke
gevangen had, stond in het midden van den weg en gaf zijn bevelen,
toen er opeens een boer door de menigte kwam dringen en zich met luider
stem bij hem beklaagde, dat de soldaten, die bij hem gehuisvest hadden,
zijn ossen hadden medegevoerd en hem, op zijn beklag hierover, met
slagen en scheldwoorden hadden betaald, schoon hij stellig wist, dat
de Overste dergelijke plunderingen verboden had. De Sergeant, die dit
laatste zeer wel wist, en echter zijn makkers voor straf wilde behoeden
niet alleen, maar hun den gemaakten buit laten behouden, gaf den armen
boer een slecht bescheid. "Wat bruit mij zoo'n schoft," zeide hij:
"hebt ge bewijzen, kerel? anders kunt ge maken, dat ge wegkomt, of ik
zal het uw huid laten heugen, dat ge de soldaten van de Aartshertogin
dus belastert. Hier mannen! smijt me dien kinkel uit den kring." Dit
was aan geen dooven gezegd: vrij onzacht grepen eenige soldaten den
jammerenden en vloekenden huisman bij 't wambuis en slingerden hem
buiten den kring, zoodat hij vlak tegen Bouke aantuimelde. Deze was
terstond bedacht om van deze omstandigheid gebruik te maken, en,
hopende dat de omstanders geen Nederduitsch verstaan zouden, trok
hij den boer naar zich toe en sprak hem in deze taal aan:

"Wou je graag je beestjes weerom hebben, vrindje?"

"Of ik ze weerom wou hebben!" antwoordde de boer, "maar die rekels...."

"Stil: luister! in het boschje ten westen van het dorp, zijn diegenen
bijeen, die u daaraan helpen zullen: loop er als de wind naar toe en
vertel al wat hier voorvalt.... gij zult uw ossen weerom hebben en
nog twee goudstukken daarenboven."

De boer zag hem verwonderd aan en wilde nog meer vragen; doch een der
leidslieden van Bouke, die het gesprek begon te bemerken, draaide
zich om en gaf den huisman een slag met het platte van zijn degen,
waarop de sukkel begreep, dat een onverwijld vertrek het beste voor
hem zou wezen.

Met het inpakken, het uithalen der karren en het maken der verdere
toebereidselen tot het vertrek verliep nog een geruime tijd, tot
groote vreugde voor Bouke, die, als wij reeds aanmerkten, niets
ergers duchtte, dan dat men te ras vertrekken zoude. Velasco was
inmiddels uit zijn nachtverblijf gekomen, nam alles in oogenschouw,
deelde zijn bevelen uit, en gelastte ook dat men den gevangene voor
hem geleiden zou. Het verhoor was kort. Schoon men tegen Bouke niets
anders had in te brengen, dan dat hij met een pistool de schuur
genaderd was, scheen deze omstandigheid echter van zulk gewicht,
dat Velasco begreep hem gevangen met zich te moeten voeren, om hem
bij geschikter gelegenheid een langer verhoor te laten ondergaan. Men
bracht hem nu ter zijde, ten einde hem aan den staart van een paard te
binden en zoo bij den aftocht mede te voeren. Hiertoe werd de koord,
die hem de voeten gebonden hield, geheel losgemaakt, en de soldaten
ontdeden hem ook van den strik, die hem de handen bond, met oogmerk
om het eene einde van het touw aan den paardenstaart vast te maken,
toen zich op eens een schelklinkend trompetgeschal liet hooren, gevolgd
van het losbranden van schietgeweer, het getrappel van paarden en het
krijgsgeschreeuw eener aanrukkende bende. "Verraad! verraad!" klonk
het door het dorp, en eer men tijd had om te ontdekken van waar de
aanval komen zoude, zagen de Spanjaards een Staatsche ruiterbende
van twee kanten binnenrijden. De boer, dien Bouke gezonden had,
had aan zijn wensch voldaan; hij had den Heer van Sonheuvel, die
vast vloekte en raasde over het niet verschijnen van zijn dienaar,
ter bepaalde plaats gevonden, en deze had, dadelijk na het vernemen,
dat het konvooi in het dorp was, bevel tot den aanval gegeven.

Nauwelijks had Bouke het krijgsgeluid gehoord, of hij rukte zich
los uit de handen die hem vast hielden, nam van een daarbij staanden
wagen, waarop schansgraverstuig lag, een zware spade en sloeg daarmede
zoo geducht in 't rond, dat hem in de eerste oogenblikken niemand
naderen dorst.

"Schiet den schelm ter neder, die ons verraden heeft!" riep de
sergeant, terwijl hij woedend een pistool op Bouke loste.

"Oranje! oranje! _à bas_ de Spanjolen!" riep Bouke, terwijl
hij met een geduchten slag den sergeant helm en hoofd
verbrijzelde. "Hoezee! hoezee! al gewonnen!"

"Op mannen!" klonk nu de stem van Velasco: "hier Pedro! Berti,
Mülhoff! Verzamelt uw manschappen en verspert de straat aan
weerszijden. Blijft slechts als palen staan, totdat wij herkennen,
hoe sterk de vijand is. Doch!.... Schiet niemand dien verrader neder?"

De bevelen van Velasco werden opgevolgd en zijn nu vereende bende
trachtte de toegangen te bezetten, de wagens en het vee tusschen zich
besloten houdende. Doch aan den wensch, dien de hoofdman geuit had,
was niet voldaan geworden: Bouke was door de menigte heen gebroken,
had zich, te midden der verwarring, die er heerschte, over een heining
gered, en zich, door een omweg, met zijn bende vereenigd.

Het gevecht was nu begonnen, en hoe dapper ook de Spanjaards zich
verdedigden, waren zij echter te onvoorbereid om den geduchten aanval
der Staatschen te kunnen wederstaan. Zoolang echter hun wakkere
bevelhebber hun bleef aanvoeren, weken zij geen duimbreed; doch toen
deze, zwaar gekwetst door een pistoolschot, van zijn paard stortte
en weggevoerd werd, begon de moed der verweerders te verflauwen in
dezelfde mate als die der aanvallers wies. Al spoedig zochten sommigen
een goed heenkomen en poogden in de boerenwoningen de vlucht te nemen;
doch de huislieden, die in den nacht overlast genoeg van die rauwe
gasten geleden hadden, ziende dat de kans dezen tegenliep, vatteden
post tegen hunne huisdeuren en dreven al wie er schuilen wilde met
knuppelslagen terug. Dit vermeerderde den schrik der Spaanschen:
verscheidene wierpen de wapenen weg en gaven zich over, terwijl
anderen in alle richtingen, tusschen de huizen door, over het veld
de vlucht namen.

"Waar is de Kapitein der bende?" vroeg de Ritmeester van Reede,
zoodra hij zich van de overwinning verzekerd zag.

"Ik denk," zeide Bouke, "dat men hem in gindsche woning gebracht heeft;
daar heeft hij zijn nachtverblijf gehouden."

"Naar de hel met hem! Wraak over den moord te Bruck," riepen eenige
voormalige Haneveeren, die zich mede bevonden onder de ruiters,
welke Reede verzeld hadden. En ijlings afgestegen zijnde, snelden
zij de boerenwoning in, welke Bouke zijnen Heer had aangewezen.

Terwijl de Ritmeester de noodige bevelen gaf om de gewonden te
bezorgen en de gevangenen te binden, kwam Bouke op eens naar hem
toeloopen. "Heer Baron!" riep hij toornig uit: "zij vermoorden den
weerloozen Overste."

"Dat zal hun de duivel!" schreeuwde Reede, driftig naar de boerenwoning
loopende: "willen zij, spijt mijn last en dien zijner Excellentie,
de Spaansche gruwelen nabootsen?"

Haastig trad hij de woning binnen, waar zich een vreeselijk schouwspel
aan zijn oogen vertoonde. Met wonden overdekt lag de dappere Velasco in
't midden van de schuur op den vloer uitgestrekt, omringd van ruiters,
die hem nog gedurig houwen en steken toebrachten. Om hem lagen
verscheidene Spaanschen, die hem in 't uiterste hadden bijgestaan,
nedergesabeld. Een fraaie jachthond stond er nevens en scheen zich
alleen te bekommeren over een klein kind, dat nevens hem op den grond
lag te jammeren. Wat verder stond Magdalena en hield haar zoontje aan
haar borst geklemd, als wilde zij het tegen alle boosheid beveiligen.

"Terug! gij laffe moordenaars!" brulde Reede, met een vervaarlijke
stem: "ik houw den eerste ter neder, die zich weder onderstaat,
een weerlooze aan te vallen."--Op het hooren van deze bedreiging,
en op het zien van de woede, die in zijn oogen flikkerde, traden de
ruiters terug. De Ritmeester naderde Velasco: deze poogde zich op
te richten, dan vruchteloos. Reede en Bouke ondersteunden hem het
hoofd. Hij sloeg het half gebroken oog op het kleine knaapje, dat
angstig schreiend naar hem toe kroop: wendde vervolgens den blik op
Reede en poogde te spreken. Hij kon echter niet anders uitbrengen dan
de woorden: "dit kind!.... zijn vader.... vermoord.... O Heer! wees
mij genadig!"--Met deze woorden zeeg hij achterover en gaf den geest.

"Het is gedaan!" zeide de Ritmeester, een traan wegwisschende: "zijn
dood zal mij eeuwig rouwen. Hij werd vermoord, en ik, die het had
moeten beletten!.... Doch het kind ... Vrouw!" vervolgde hij tegen
Magdalena: "behooren die twee kinderen aan den verslagen Overste?"

"Deze is mijn zoon," antwoordde Magdalena, op Ludwig wijzende.

"En deze kleine?" hernam Reede.

"Heeft de ongelukkige het u in zijn laatsten levensstond niet
gezegd?" vroeg Magdalena, hem met een somberen blik aanziende:
"het is de zoon van den vermoorden Overste."

"En zijn moeder?" vroeg de Ritmeester.

"Ik kan u geen verder bericht doen erlangen," hervatte Magdalena:
"wat beveelt gij? moet ik met mijn zoon mede ten prooi strekken
aan den bloeddorst uwer volgelingen? of is het aan een arme weduwe,
die met den krijg niets gemeens heeft, vergund, dat zij vertrekke?"

"Houd dat wijf, Heer Baron!" zeide Bouke: "het is een feeks, die met
den Jezuïet van de Katholieke Hofstede samenspant, en zooals UEd! weet,
gelijke monniken, gelijke kappen!"

"Foei Bouke! een arme vrouw en haar kind," zeide Reede: "zij mogen
in vrede heengaan."

Magdalena wachtte geen nadere vergunning af; doch, Ludwig aan de hand
houdende, trok zij, zonder iemand te groeten, dadelijk de achterdeur
uit en verwijderde zich met haar zoon.

"En wat zullen deze?" vroeg Bouke, het kleine kind opnemende en te
gelijk den hond streelende, alsof hij hem wilde verzekeren, dat hij
geen boos opzet had tegen zijn beschermeling.

"Wij zullen daarover nader spreken," antwoordde de Ritmeester:
"thans moeten wij zorgen, dat de aftocht zoodra mogelijk geschiede."

"Juist," zeide Bouke, hem buiten de schuur volgende, "wel zegt het
spreekwoord, dat al wat gaat ook terugkeeren moet."ACHTSTE HOOFDSTUK.

      Godlof! het is mijn heer! ik heb zijn stem gehoort.

                _Vondel_, Gijsbrecht van Aemstel.


Het zal mijn Lezers en vooral mijn Lezeressen waarschijnlijk niet
dan aangenaam zijn, dat ik, bij 't begin van dit achtste Hoofdstuk,
van krijgsveld, legerplaatsen en wapenfeiten voorgoed afscheid neme,
om hun een meer bevallig, meer huiselijk tooneel te schilderen en
hen niet alleen in de kleine woning, welke de Heer van Reede binnen
Amsterdam bezat, maar zelfs binnen de kraamkamer der edele vrouw te
geleiden, welke met haren zuigeling op den schoot, in 't gezelschap van
den Predikant Raesfelt en van haar Baker, de terugkomst verbeidde van
haar beminden echtgenoot. Deze had, nu de legers de winterkwartieren
betrokken, verlof ontvangen om de wintermaanden in den schoot zijns
huisgezins door te brengen en zijn wederhelft op zijn aanstaande
terugkomst voorbereid.

Mevrouw van Sonheuvel was een kleine, tengere blonde, met zachtblauwe
oogen en regelmatige gelaatstrekken, die in vroegeren leeftijd, toen
zij nog met den blos der schoonheid overtogen waren, menigen edelen
aanbidder bekoord hadden. Doch sedert haar echt met den Baron van
Reede, of liever sedert de weigering van haar vader om dat huwelijk te
bekrachtigen, had een diepe smart aan haar fijngevoelig hart geknaagd
en haar levenskrachten langzamerhand aangetast. Een teringachtige
ongesteldheid sloopte haar zwak en aandoenlijk lichaamsgestel: de
rozen der wangen verbleekten: de hoogzwellende boezem vermagerde en de
eens zoo bevallige schoone was niet meer dan een schaduw van wat zij
eenmaal geweest was. Op raad van zijn geneesheer, die de fijne lucht,
welke men op het kasteel van Sonheuvel, hetwelk de Barones betrok,
inademde, voor haar gestel nadeelig schatte, had Reede besloten
binnen Amsterdam een kleine woning te betrekken, die vanouds aan
zijn geslacht behoorde. Die verhuizing scheen echter weinig of geen
invloed ten goede op de gezondheid zijner beminde gade uit te oefenen,
terwijl daarentegen de plotselinge dood van haar zoontje, dat aan
hevige stuipen overleed, haar een nieuwen, hoogst nadeeligen schok had
toegebracht. Het was niet dan door de uiterste zorgen aan te wenden,
en door zich van alles wat eenigszins schaden kon te onthouden,
dat zij zoo gelukkig was geweest, de uitzichten te zien vervullen,
welke een tweede zwangerschap haar had aangeboden: schoon pijnlijk en
ziekelijk, had zij echter dien tijd doorgestaan en was vrij voorspoedig
van een wel tenger en klein, doch gezond meisje verlost geworden,
aan 't welk zij nu hare moederteerheid toe mocht wijden, en dat haar
bijwijlen de diepe smart vergeten deed, die haar ziel had ingenomen.

Zij was dan op een avond van de maand December, bij het helder lichtend
turvenvuur, in een lagen, wel met kussens gedekten en met fluweel
gevoerden leunstoel gezeten: tusschen haar en den haard was de thans in
onbruik geraakte bakermat, omringd van de benoodigde korfjes en rekken,
waarin de onmisbaarste kleedingstukken van het kleine poppetje net
gevouwen lagen of waarop die hingen te drogen. De Baker zelve, een
vrouw van zekere jaren, die, sedert zij als min bij de kleine Maria
van Sonheuvel gekomen was, haar nooit verlaten en dus langzamerhand
een vrij groote mate van invloed op het huisbestier bekomen had,
zat echter thans niet op haar nederigen troon bij den haard; zij had
het kind aan Mevrouw gegeven, liet de pap door het daartoe bestemde
zeefje gaan, hield een wakend oog over het kokend kandeeltje, en vond
nog tijd genoeg tusschenbeide om voor den predikant een kan ouden
Rijnschen wijn en een fraaien roemer neder te zetten.

Den Predikant Raesfelt zullen wij uit het vervolg dezer
geschiedenis nader kennen leeren: het zij ons, met besparing van
verdere uitweidingen over 's mans begaafdheden en karakter, alleen
vergund hier aan te merken, dat hij, sedert kort op het dorp Sonheuvel
beroepen zijnde van Ransdorp, waar hij tot dien tijd gestaan had, op
zijn reize door Amsterdam zijner nieuwe Vrouwe een beleefdheidsbezoek
was komen geven.

"Ik hoop," zeide Mevrouw tegen den Predikant, terwijl deze met een
zilveren staafje het klontje suiker verbrijzelde, dat in den hollen
voet des roemers lag, "dat mijn gezondheid genoeg in beterschap
zal toenemen, om mij te vergunnen een gedeelte van den zomertijd te
Sonheuvel door te brengen. Dan zult gij, Dominee! ook nadere kennis
maken met mijn man. Ik ben benieuwd te weten hoe hij u bevallen
zal. Gij begrijpt, hij is geen geleerde, maar een krijgsman: echter
is hij zijn gezelschap dubbel waardig."

"Ik ben onderricht, Mevrouw!" antwoordde Raesfelt, "dat de Baron
van Sonheuvel een ijverig voorstander is van onze dierbare Hervormde
geloofsbelijdenis: dat hij geen geleerde is, vermindert zijn waardij
geenszins in mijne oogen. Wie zoude ons dierbare Vaderland en onze
Kerk beschermen, indien wij geen ander wapen voerden, dan de pen? wel
is waar, Psalm 33 zegt, naar de berijming Datheni:


  Krijgsknechten met hoopen
  In stormen en loopen.
   Konden door haar macht,
  Koningen noch helden
  Helpen in de velden
   Sonder 's Heeren kracht


Maar het spreekt van zelf, dat, daar de Heere voor ons, voor het
Hollandsch Israël strijdt, deze regels alleen op de Spanjaards
moeten toegepast worden, gelijk zulks ook bewezen is geworden door
de vernietiging van hun onverwinnelijke _Armada_ of vloot; doch,
met dat al, gelijk ik ging aanmerken, ben ik onderricht, dat de Heer
Baron de _controverse_ onder zijn geliefkoosde uitspanningen telt. Ik
twijfel dus niet, of wij zullen over deze en gene punten nu en dan,
bij nadere bekendheid, belangrijke gesprekken mogen voeren."

"Zeker," hernam Mevrouw, "voor een soldaat houdt hij veel van een
ernstig gesprek: als men hem vergelijkt bij zoovele oorlogsteden,
die niets van de Schrift weten, en nooit om hun zaligheid denken,
dan steekt hij gunstig bij hen af."

"Ja!" voegde de Baker er bij, om het gezegde te bevestigen:
"zijn Edelheid is een goed theologant en kent de Schrift op zijn
duimpje en alles wat daartoe betrekking heeft. Heugt het UEd. nog,
hoe spoedig hij, toen hij nog een kleine jongen was, dat versje van
buiten wist, dat ik hem leerde, en waarin al de Boeken van het Oude
en Nieuwe Testament naar rang vermeld worden, en hoe hij het altijd
opzei in bed, als hij den slaap niet kon vatten?"

"Ook heeft hij veel smaak in de Psalmen," hernam Mevrouw, en kent er
vele van buiten, zoowel volgens de berijming van wijlen den Heer van
Sint-Aldegonde, als volgens die van Datheen."

"Heeft hij smaak in de Psalmen?" vroeg de Predikant met blijdschap:
"o dan zullen wij het bijzonder goed samen vinden, als zijnde deze
ook mijne geliefkoosde studie. Ik hoop ZijnEd. dan mijn werk voor
te lezen over den honderd-zeven-en-veertigsten Psalm, waarin ik
wederlegge de dwalingen Ingelhoffii, die hem Esdrae, en Colsonni,
die hem den Asaph toeschrijft (zijnde de eerste een Saksische, en de
tweede een Schotsche uitlegger), en zonneklaar bewijze, dat hij door
niemand anders kan vervaardigd zijn dan door Salomonem. Een bondig
stuk! drie honderd bladzijden folio."

"Heden Dominee!" zeide de Baker, terwijl zij verbaasd het hoofd
ophief en met den paplepel in de hand als het beeld der verwondering
staan bleef: "ik dacht, dat de Psalmen alle Davids waren, zooals
er voorstaat."

"Stil Baker!" zeide Mevrouw: "Zijn Weleerwaarde zal het immers beter
weten dan gij."

"Ja! dat is wel mogelijk, dat Dominee zich beter op de uitlegkunde
verstaat; doch ik houd mij aan den tekst: wat helpt het mij, of ik al
hoor wat er zou kunnen of moeten staan? ik vraag wat er staat. Het is
de Booze, die al die uitleggingen en verfraaiingen van de Schrifture
heeft uitgevonden. Mijn Dominee was de oude Rammelbonzium, die heeft
Calvino nog als zijn broertje gekend en is voor den geloove verbrand in
't jaar van gratie 65 ... of ... laat eens zien!.... 't kan ook wel
in 68 geweest zijn.... Neen toch, want het was net in dien kouden
winter.... ei wanneer was het ook weer?... Ja.... Mevrouw!.... het
zoude den ouden Heer Baron nog wel heugen; maar...."

"Baker!" zeide Mevrouw met een treurigen blik: "denk waar gij spreekt
en wat gij zegt!"

"Maar Baker!" zeide Raesfelt: "hebt gij dan niet gelezen, dat de
letter doodt, maar dat de geest levendig maakt?"

"Juist Dominee! en daarom moeten wij niet over de doode letter
twisten! want wat zegt de Schrift: zalig zijn de armen van geeste...."

"Zwijg, Geertrui!" zeide Mevrouw op een gebiedenden toon: "en breng
mij de kandeel. Zoo gij met Dominee wilt hakketeeren, zal ik u altijd
uit de kamer sturen, als Zijn Weleerwaarde ons bezoeken komt."

"Wacht u daarvoor, Mevrouw!" hervatte de Predikant: "zij heeft een
ijver voor de goede zaak, ofschoon niet met verstand, en UEd. moet haar
aan de onderwijzinge, die uit de waarheid is, geenszins onttrekken. Het
zal mij altijd aangenaam en goed zijn, dergelijke gesprekken met haar
te voeren, schoon ik hope, dat zij niet de versenen tegen de prikkelen
slaan zal, noch zich tegen de leeringe hares leeraars verzetten."

"Leeraar! hm! hm!" mompelde de oude Geertrui met al de kwade luim
eener bedorven dienstbode, zonder acht te geven op de ontevredenheid
van hare meesteres. "Wist men van leeraars in de dagen van den vromen
Rammelbonzio! Leeraars! zoo noemt de Schrift de Farizeën!"

"Om weder op den Heer Baron te komen," zeide de Predikant, die
de aanmerkingen van de verstoorde Geertrui niet hoorde, of althans
veinsde die niet te hooren; "het moet wel bedroevend zijn voor UEd. hem
zoolang te moeten missen; doch tevens troostrijk, dat ZEd. in den
verleidingsvollen krijgsmansstand met zulke oprechte vroomheid en
godvruchtigheid is toegerecht, zoodat hij niet alleen de wapenrusting,
die het vleesch bedekt, heeft aangegord, maar ook die, welke den
Christenstrijder voegt, en de ziel tegen de listen des ronddwalenden
Satans beschermt."

"Gewis, Dominee!" antwoordde Mevrouw: "mijn echtgenoot mag in dit
opzicht tot een voorbeeld strekken aan alle krijgslieden. Ja, dachten
allen als hij, dan zou de hand des Heeren ijveriger zijn voor ons
land. Altijd is hij even trouw en kuisch, en hoelang hij van mij
verwijderd zij, geen vreemde vrouw zal hij aanzien."

"Ja! die vreemde vrouwen!" zuchtte Raesfelt: "wel zegt Salomo:
""al wie tot haar ingaan, zullen niet wederkomen.""

Op dit oogenblik hoorde men een verward gedruisch op de straat, door
een luid geklop aan de voordeur gevolgd: en weldra liet zich de stem
van den Heer des huizes kennelijk onderscheiden.

"Godlof!" riep Mevrouw: "daar is mijn man! Baker! neem even het
kind! ik moet hem spoedig te gemoet gaan!" Dit zeggende, rees zij
haastig op en wilde de kamer uitsnellen; doch halverwegen verlieten
haar hare krachten, en zij moest zich aan de Baker vasthouden, die
haar weder naar haar zitplaats terugvoerde.

"Wel Engel!" zeide de Baker: "waar waren je gedachten? pas een maand
oudkraams en dan in die tochtige gang loopen. Heden neen, dat niet,
lieve kind! Daar zou Mijnheer wat aan hebben, aan een verkouden vrouw."

"Nu is het als in Psalm negentien," riep de Predikant:


  "Daar uyt reyst hy seer claer


en wat er verder volgt; schoon de vergelijking niet volkomen juist zij:
want de Heer Baron komt niet _uit_ maar _in_ zijn slaapzale."

Terwijl hij deze aanmerking maakte, was Reede binnengetreden. Met
aandoening en blijdschap omhelsde hij zijn vrouw, die hem haar
zuigeling aanbood. Verrukt op het gezicht van het bevallige kind,
nam hij het uit de armen der moeder op, zette zich in den stoel,
dien de Baker hem had aangeschoven, wipte het kind over zijn knieën,
tot grooten angst der Baker, op en neder en tikte het op de zachte
wangetjes met den breeden handschoen, waarmede hij nu en dan de tranen
wegwreef, die hem langs den knevel dropen. Met zalig genot zag zijn
gade hem aan, terwijl de oude Geertrui, die hem het wichtje slecht
vertrouwde, bezorgd naast den stoel stond en zich gedurig voorwaarts
boog en de handen uitstak, als hield zij zich gereed, het meisje op
te vangen, ingeval hij het mocht laten glippen. Nadat dit zwijgend
tooneel eenige oogenblikken geduurd had, werd hij den Predikant gewaar,
die aan de overzijde der stond te buigen als een knipmes.

"Wie is die zwartrok?" vroeg hij zachtjes aan zijn vrouw.

"St! Hendrik! dat is de eerwaarde Predikant Raesfeldius, die in uwe
afwezendheid te Sonheuvel beroepen is."

"Ei! zoo! Uw dienaar Dominee! men heeft mij zooveel goeds geschreven
van uwe bekwaamheid en vroomheid, dat ik onnoodig geoordeeld heb u
in persoon te komen hooren, aleer wij u bij ons beriepen. Ik verlang
zeer, nadere kennis met u te maken."

"De Heere moge u _segenen_ met _allerlei goet_, gelijk Psalm
honderd-vier-en-dertig het heeft, naar de berijming Datheni. Ik
wensch mij geluk en verblijd mij over UEd. terugkomste, gelijk Paulus
hem verblijdde over de wederkomste Titi, als er geschreven staat II
_Corinthen_ VII, en wederom in 't zelfde kapittel: _wij zijn vertroost
over uwe vertroostinge_. Ik dank den Heere, dat Hij mij heeft waardig
geoordeeld in uw woonstede het Evangelium te verkondigen, en een
medearbeider in zijnen wijngaard te worden van UEd., die zoo ijverig de
dingen bedenkt, die des Koninkrijks zijn. Wel moge ik met den Psalmist
uitroepen, wat hij in den honderd-twee-en-twintigsten Psalm zingt:


  Binnen uw mueren woonen sal
  Liefde, vrede met eenigheyt;
  De huysen en paleysen breydt
  Sijn vol van Gods segeningh al."


"Amen!" zeide Reede, den hoed afnemende. "Nu, ik hoop, dat wij van
dezen zomer nadere kennis zullen maken.... Maar zeg eens liefste! gij
hebt ons kind laten doopen, nietwaar?"

"Gewis mijn schat! Het is Maria gedoopt: dat was immers de afspraak."

"Ja! dat weet ik wel; doch het moet nog een naam hebben. Ulrica moet
het heeten. Ulrica Maria, zoo gij wilt."

"Ulrica?--maar allerliefste! er is niemand in de geheele familie die
zoo heet! Ulrica! wat is dat voor een rare naam?"

"Raar zooveel gij wilt; doch ik ben er zeer op gesteld. Ik zal u nader
wel eens zeggen waarom; doch, daarvan gesproken, ik breng u een klein
geschenk mede.--Heidaar! Bouke! Geert! roep Bouke eens!.... doch wacht,
Geert! steek eerst die twee kronen in uw tasch en dat stuk kant,
dat ik u voor een welkomthuis heb medegebracht."

"Duizendmaal dank, Uwe Edelheid! God zegene UEd.," zeide de Baker, "en
doe UEd. en Mevrouw veel vreugde aan de lieve kleine beleven.... een
fraaie kant voorwaar.... echt Brusselsch werk.... UEd. heeft het
immers bij geen plundering gewonnen?"

"Neen, Geert: het is eerlijk van mijn penningen betaald; doch kom! haal
Bouke hier!.... doch daar bedenk ik iets: blijf nog even. Wanneer
denkt Uw Eerwaarde naar Sonheuvel te verkassen, Dominee?"

"In de volgende week gaat een wagen van hier," zeide de Predikant,
"die ons derwaarts zal voeren."

"Welnu! Dominee! Dan zal het mij aangenaam zijn, Uw Eerwaarde morgen
op het middagmaal bij mij te zien met de Juffer. Uw Eerwaarde is
immers getrouwd, nietwaar? Alle Dominees zijn getrouwd?

"Ik zal, wat mij betreft, gaarne UEds. vriendelijk aanbod aannemen,"
antwoordde Raesfelt: "doch ik verzoek UEd. mijn Huisvrouw te
verschoonen, aangezien zij voor de kinderen moet zorgen. die...."

"Wel! dat moet geen hindernis teweegbrengen. Breng de gansche
poppenkraam dan maar mede. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, zou
Bouke zeggen; doch met uw verlof, ik heb thans met mijn vrouw iets
gewichtigs af te handelen.... dus tot morgen!--Uw Eerwaarde neemt het
immers niet kwalijk?"--Dit zeide Reede, den Predikant vriendelijk en
met gulheid de hand schuddende.

"Zeer natuurlijk," zeide Raesfelt: "ik groet UEd. vriendelijk in
den Heere!"

De Predikant vertrok. Kort daarna verscheen Bouke.

"Wat is er van UEds. dienst? Hoe vaart Mevrouw en de kleine? De Heere
beware ons wat een schoon kindje: net Mevrouw! ja wel mag men zeggen:
zoo de hen zoo de ven, en de ekster kan het hippelen niet laten!"

"Bouke!" zeide de Baron: "haal den kleine boven!"

"Dat zal bezwaarlijk gaan, mijnheer! die heeft UEds. helm beetgekregen
en wil hem volstrekt niet laten varen: ja, 't wil al muizen, wat van
katten komt."

"Doe zooals ik u zeg!" hernam Reede. Bouke vertrok.

"Maar van welken kleine spreekt ge toch, Hendrik," vroeg Mevrouw.

"Kijk maar zoo verheerd niet: dat zal zich wel ophelderen: daar komt
Bouke al met hem aan. Bij mijn degen! een schoone jongen, al is het
een Spanjool!"

Bouke kwam binnen met een knaapje van ongeveer twee jaren op den arm,
dat luid schreeuwde en tegenspartelde.

"Hier is hij, mijnheer; doch hij blaart als een kalf, omdat ik hem den
helm heb afgenomen: 't was tijd, hij scheurde de veders aan stukken."

"Bewaar ons, Hendrik!" zeide Mevrouw: "wat is dat voor een kind? Ik wil
niet hopen.... zooeven nog heb ik bij Dominee uw vroomheid geprezen."

"Kom! kom! gekheid, wijfje-lief! is het geen mooi kind? Kijk eens, wat
schoone blonde krullen!.... en die schelmsche zwarte kijkers, die hij
zeker van zijn vader heeft.... Kom jongen! huil niet: hier is lekkers!"

"Niet lekkers! naar beneden!" riep het kind.

"Maar vertel mij dan toch," herhaalde mevrouw, "wien dat schaap
toebehoort."

"Wien?.... Aan niemand, of liever, aan dengenen, die zich zijner
erbarmen zal. Luister! in de vorige maand heb ik een konvooi opgelicht,
dat van Gelder naar Mendoza gestuurd werd. De commanderende officier
van het geleide werd gruwzaam door mijn volk omgebracht, uit wraak
voor den moord, aan mijn vriend Falckestein gepleegd. Ik had dit
moeten voorzien en beletten; doch wat was er aan te doen? het feit
was gepleegd.--Nu was er bij het lijk een vreemde vrouw met twee
kinderen, en een fraaie jachthond.... Nietwaar Bouke! een kostelijk
schoon dier? Ik heb hem in 't voorbijgaan op Sonheuvel gelaten. Nu,
die vrouw moet al een rare mamsel geweest zijn, althans zoo Bouke
vertelt. Kort en goed, zij liep met het eene kind weg, en liet mij met
dezen schreeuwerd zitten, die een zoontje van den vermoorden Overste
is. Hoewel ik weinig lust had om mij met dit Spaansche gewrochtje
te belasten, zoo nam ik het echter mede, half uit medelijden, en
half omdat zijn vader, eer hij stierf, het mij had aanbevolen en
ik toch door de zorg voor het kind het een weinig goed dacht te
maken, dat ik voor den vader zoo slecht gezorgd had. Ik schreef,
bij mijn terugkomst in 't leger, aan Don Louis de Velasco, die een
eigen broeder is van den overledene, hoe het schaap in mijn handen
geraakt was, en vroeg, hoe ik het hem best zou oversturen: en wat
denk je, dat mij die Spanjool ten antwoord gaf?--Dat zijn broeder
nooit getrouwd geweest was, en dat hij geen lust had, zich met de
basterds, die hij bij zijn leven verwekt mocht hebben te bemoeien:
dat ik het buit had gemaakt, en er nu zelf voor zorgen kon.--Wat zou
ik doen? Ik bewaarde het arme wicht: en thans vraag ik u op uwe beurt,
schatlief! wat zullen wij doen met het lieve schaap?"

"Wij zullen het bij ons houden, Hendrik!" zeide Mevrouw, het kind
op het voorhoofd kussende: "wij zullen het als ons eigen kind
behandelen, tot de moeder zich aanmeldt, of de bloedverwanten zich
zijner aantrekken. Wie weet, Hendrik! of God het ons niet gezonden
heeft om de plaats te vervullen van het lieve engeltje, dat wij
verloren hebben."

"Hm! hm! zoo gauw niet!" zeide Reede: "zoo zijt gij vrouwen altijd! van
't eene uiterste in 't andere. Straks schriktet ge er van, toen ik
het binnenbracht, en nu wilt ge het kind als zoon aannemen!--Doch
daarover later! Ik zal er intusschen nog eens over schrijven aan
den Spaanschen Grootmeester, hoe weinig trek ik er toe gevoele. Zie
eens! de knaap schijnt zich met de familie bekend te willen maken:
hij poogt al kusjes aan zijn kleine zusje te geven."

"Een lief kind waarlijk," zeide de Barones: "nietwaar, lieve
jongen! gij zult veel van mij houden en mij wel moeder willen noemen?"

"Moeder!" zeide de knaap, haar scherp in 't gezicht ziende:
"Moeder weg!"

"Arm kind," hernam de brave vrouw, het kind aan haar hart drukkende:
"gij zult in mij haar wederom vinden, die gij verloren hebt;.... indien
gij mij maar ook niet verliest!" voegde zij er zuchtend bij.

"Foei, lieve engel!" zeide de Baron, haar kussende: "welke treurige
gedachten! zoo iets moogt gij niet zeggen."

"Maar toch wel denken," hernam zij. "Het zal niet lang meer met mij
duren, Hendrik! ik word alle dagen zwakker." En tot bevestiging
van dit gezegde zette zij den kleine neder, en gaf hem over aan
de zorg van Geertrui, die de zuigeling intusschen in de wieg had
gelegd. Smakelijk nuttigde het knaapje een boterham, en liet zich
vervolgens door Geertrui naar zijn bedje brengen, hetwelk voor het
overleden zoontje des Barons gediend had en nu voor zijn voedsterling
in gereedheid gemaakt werd.

"Ik hoop u dezen zomer buiten te brengen," zei inmiddels de Baron
tegen zijn vrouw: "die benauwde stad deugt u niets. Dat geleuter
van de Dokters beduidt geen zier. De frissche buitenlucht zal u
goeddoen. Dat beloof ik u!"

Treurig schudde de Barones het hoofd. "Ik wil u niet bedroeven,
Hendrik!" zeide zij: "doch het is zooals ik zeg. Mocht ik slechts met
mijn vader verzoend zijn vóór mijn dood: dan zou ik meer gerust het
hoofd nederleggen, hoe hard het mij ook valle van u te scheiden. Dan,
Gods wille geschiede."

Dezen troost mocht de ongelukkige lijderes niet bekomen. Hartzeer
deed haar, ongeveer twee maanden na de terugkomst van den Baron, ten
grave gaan, betreurd door allen, die haar beminnelijke hoedanigheden
gekend hadden, maar vooral door haar echtgenoot. Deze haastte zich,
het huishouden op te breken, Amsterdam, dat hem niets dan smartelijke
herinneringen gaf, te verlaten en zich weder op zijn kasteel van
Sonheuvel te vestigen, gedurende den tijd, dien hij niet in het
leger doorbracht.

Inmiddels had hij zich met vaderliefde gehecht aan den kleinen
vondeling, wien hij den naam van Joan had gegeven. Vruchteloos waren
al zijn nasporingen geweest: onbeantwoord waren al zijn nadere brieven
aan Velasco gebleven. Hij besloot eindelijk het kind als het zijne
op te voeden en bij voorbaat zelfs voor het zijne te laten doorgaan;
terwijl hij, voor zijn vertrek uit Amsterdam, aan Bouke en Geertrui
plechtig liet zweren, dat zij aan niemand de ware toedracht der zaak
zouden bekend maken. "Het kind moet, mag nooit weten," dacht hij,
"dat ik zijn vader heb laten vermoorden: anders zou het mij eens
vloeken in de plaats van mij te zegenen. Komt het eens tot rijper
jaren, dan zullen wij zien, wat wij er van maken kunnen."

Eenigen tijd na zijn aankomst op Sonheuvel, vernam de Baron van
een reizenden koopman in honden, dat dit fraaie dier, hetwelk hij
bij Velasco gevonden had, door hem een paar jaren te voren aan den
Grave van Falckestein was verkocht geweest. De Baron begreep terstond,
dat Velasco het zich tijdens de plundering van Bruck had toegeëigend,
en daar het hem een aangename gedachte was, de Gravin Douairière in
het bezit te herstellen van iets, dat haar gemaal had behoord, zoo
haastte hij zich haar, die nu in Den Haag haar verblijf had gevestigd,
een beleefden brief te schrijven, waarbij hij haar kennis gaf van
zijn ontdekking en haar verzocht hem te melden, wanneer zij den hond
zou ontvangen. Tot zijn groote verwondering ontving hij in antwoord
den volgenden brief, in 't Hoogduitsch geschreven:


  "Heer Baron!

  UEds. geëerde Missive is bij groot geluk niet in handen
  van Mevrouw de Douairière van Falckestein, maar in de
  mijne gekomen. Het zou mij leed doen, indien Haar Genades
  gestel, hetwelk door zoovele en zoo zware rampen reeds sterk
  geleden heeft, een nieuwen schok ontving door de treurige
  herinneringen, welke het ontvangen van het geschenk, dat
  UEd. voornemens was Hare Genade te doen, bij Hare Genade zou
  verwekken. Ik heb de eer UEd. bij dezen kennis te geven,
  dat het mijn voornemen is, met Hare Genade, dadelijk na
  het einde van haren rouwtijd, een wettige verbintenis aan
  te knoopen (waarop God zijnen zegen geve). Ik twijfel niet,
  of UEd zal wel eenig deel willen nemen in mijn rechtmatige
  vreugde over dat blijde vooruitzicht.--Intusschen verzoek
  ik UEd. Mevrouw de Douairière over het bewuste onderwerp
  niet meer te schrijven, daar UEd. zelf de noodzakelijkheid
  zal inzien van haar alle dergelijke treurige aandoeningen,
  opgewekt door het herdenken aan vervlogen genoegens, te sparen.

  Ik heb intusschen de eer mij nederig in UEds. vriendschap aan
  te bevelen, en UEd. te verzekeren, dat ik onveranderlijk ben,


  Heer Baron!

  UEd. toegenegen Vriend, en
  Dienstwillige Dienaar,

  Lodewijk Gunther van Nassau."


"Die vrouwen! die vrouwen!" riep Reede stampvoetend uit, nadat hij
den brief tweemalen met verbazing gelezen had: "kan men zich zoo
iets voorstellen? Nauwelijks is de asch van haar man koud.... (en
welk een man was hij, dien zij verloor!).... of zij gaat met een
ander in 't huwelijksbootje!.... Haar over 't bewuste onderwerp
te schrijven! ... Neen waarachtig niet. Geen taal of teeken zal
ik haar ooit meer sturen, dat beloof ik haar. Ik zal moeite hebben
mij in te houden, als ik dien Graaf van Nassau weder onder de oogen
krijg. Foei! foei!"--En hij scheurde in drift den ontvangen epistel
in duizend stukjes.NEGENDE HOOFDSTUK.

    The knowledge of my birth secured
    From all and each, but most from me.

                  _Byron_, the Bride of Abydos.

    Mijn afkomst werd voor elk, vooral voor mij, verholen

                    De Abydeensche Verloofde.


Evenals een beekje, dat, van den top der Alpen ontweld, lange
tallooze omwegen voortgevloeid, verscheidene kronkelingen en
bochten beschrijvende, een geruimen tijd naamloos en als onbewust
waarheen, over rotsen en klippen, door velden en akkers dwaalt, en
den wandelaar, die zijn boorden volgen wil, in de onzekerheid laat,
waarheen zijn reis zal geleiden, totdat het eindelijk, door den
toevloed van andere beken en den aanvoer des bergwaters gezwollen,
zijn oevers verbreeden ziet, en over een dieper bedding onder een
bepaalden naam zijn weg vervolgt, zoo ook is ons verhaal, dat tot
nu toe niet de lotgevallen van een bijzonderen hoofdpersoon, maar
de wederwaardigheden van verschillende personages heeft geschetst,
eindelijk zooverre gevorderd, dat het zich niet meer ter rechter-
of ter linkerzijde behoeft af te wenden, maar onafgebroken met de
daden van den wezenlijken held der geschiedenis de aandacht des
lezers kan bezighouden. Het voegt ons dus, ter dezer plaatse, waar
de geschiedenis, die wij beschrijven, eigenlijk een aanvang neemt,
den Lezer dank te zeggen voor het geduld, betoond in het ten einde
brengen onzer vrij lange inleiding, die hij misschien bij zich zelven
reeds zal vergeleken hebben met den Brijberg, waar men moest dooreten,
alvorens men in Luilekkerland aankwam, afgebeeld op het oude prentje,
in mijne kindsheid voor de som van een oortje alom verkrijgbaar, en
thans, nu er geen oortjes meer afgepast kunnen worden en de kinderen
veel te verstandig zijn, dan dat zij zich met Luilekkerland, Jan de
Wasscher en dergelijke grollen zouden bezighouden, wellicht niet
meer te bekomen. Men wane echter niet, dat ik, mijn inleiding bij
den Brijberg vergelijkende, de gelijkenis verder zou willen trekken
en het verhaal zelf voor Luilekkerland laten doorgaan. Hiertoe ben
ik, ik zal niet zeggen te nederig (want die verontschuldiging is
afgezaagd), maar te trotsch; want ik wil, uit loutere trotschheid,
nimmer iets beloven, dat ik vooruit zeker weet, niet te kunnen geven.

Indien er nu een Lezer vragen mocht (want het is een vragend
geslacht, dat der lezers, en vooral dat der Recensenten), waarom ik
niet liever al hetgene ik nu in mijn inleiding heb te boek gesteld,
naderhand bijwijze van herinnering of verhaal in mijn geschiedenis heb
ingelascht, zoo zou ik hem antwoorden, niet alleen dat het mij altijd
vermoeiend en lastig is voorgekomen, wanneer in werken van deze soort
de draad der geschiedenis werd afgebroken, om te vertellen hetgeen voor
de geboorte van den hoofdpersoon, althans lang voor den tijd van het
verhaal, was voorgevallen; maar ook, dat ik in deze geschiedenis van
den ouden tijd, het voorbeeld heb willen volgen van de legerhoofden
van dien tijd. Dezen trokken niet, zooals thans geschiedt, dadelijk
op de hoofdstad aan, om, na deze bemachtigd te hebben, door dezen
of genen Generaal de mindere steden en vestingen aan hun wapenen te
onderwerpen, maar zij belegerden eerst de grenskasteelen, vervolgens
de schansen en vestingen, die zij op hun weg ontmoetten en eerst na
de verovering van die alle, drongen zij in het hart van het land door.

De kleine Joan werd dan, gelijk wij in het slot van het vorige
Hoofdstuk hebben verhaald, op het kasteel te Sonheuvel opgevoed,
en ging er voor den zoon van zijn pleegvader door. Alleen de
predikant Raesfelt, wien Reede zijn vertrouwen geschonken had,
en die het door zijn braafheid verdiende, de getrouwe Bouke en de
oude Geertrui kenden het geheim van zijn geboorte. De Baron, zoowel
als Raesfelt, beducht dat het Spaansche bloed eenmaal in de aderen
des jongelings mocht spreken, boezemden hem, van kindsbeen af, een
vreeselijken haat in tegen zijn landgenooten, en een groote liefde
en achting voor het huis van Oranje, vooral voor Graaf Maurits, zijn
meest schitterende ster. Zij deden meer: zij zochten hem, onder de
aanwakkerende godsdiensttwisten, tot een ijverigen voorstander der
oude rechtzinnige leer te maken: en het was vooral de Predikant,
die hiertoe zijn uiterste best deed.

De Predikant Raesfelt (want wij moeten den man nader leeren kennen)
was, gelijk de meeste godgeleerden van dien tijd, een man vol groote
bekwaamheden, en met enkele lichte gebreken, doch die niet zelden
beletteden, dat hij op zijn waren prijs geschat werd. Koelheid,
lauwheid in de zaak van den godsdienst was toenmaals onbekend: men
was gedwongen, zoo niet uit overtuiging, althans uit noodzakelijkheid,
voor deze of gene gevoelens partij te trekken, Raesfelt, met hart en
ziel gehecht aan de leerwijze, die Bogerman, Gomarus, Lubbertus en
hun medestanders predikten, paarde aan de denkbeelden van dezen ook
hun staatkundige beginsels. Evenals de genoemde schrijvers was hij een
door en door geleerd man, doorvoed met de lezing der oude, vooral der
godgeleerde schrijvers. De zucht tot onderzoek en kennis wies gestadig
bij hem aan, en het stille studeervertrek was voor hem het meest
geliefkoosd verblijf. Aldaar arbeidde hij onvermoeid en onafgebroken
aan de voortzetting zijner studiën, terwijl oprechte waarheidsbegeerte
en zucht om veel goeds en nuttigs te stichten, niet minder dan een
brandende weetgierigheid, de spoorslagen waren, die hem het werken
zoo gemakkelijk, ja tot zijn dagelijksch brood maakten. Zijns ondanks
echter en niettegenstaande deze drijfveeren leidde de bij den mensch
ingeschapen lust om hetgeen hij eens voor goed en waar heeft gehouden
te blijven aankleven, hem steeds daartoe, dat al zijn oefeningen de
strekking hadden om het godsdienstig stelsel, dat hij zich eenmaal
gevormd had, te versterken: al de schriftuurplaatsen, al de bewijzen
en verklaringen, die aan zijne denkwijze kracht bijzetteden, verkregen
in zijn oog een dubbel gewicht; en al de uitleggingen of vertalingen,
die niet met zijne meeningen strookten, werden door hem veel spoediger
dan hij zelf dacht, voor valsch, of ten minste voor dom verklaard:
zoodat hij, hoe onpartijdig hij meende en wenschte te zijn, dikwijls
en zonder het te weten tot sterke partijdigheid verleid werd.

Schoon zijn verstand dus somtijds dwalen mocht, zijn edel en oprecht
hart dwaalde niet. Zijn wandel was onergerlijk voor God en voor
de menschen: zijn gedrag een voorbeeld van Christelijke liefde en
zachtmoedigheid. Liefde tot den naaste was bij hem geen theorie,
maar een deugd, die hij, waar en wanneer hij kon, in praktijk bracht,
en zoo zijn verstand hem somtijds verleidde om den andersdenkende te
beschouwen als iemand, wien men, naar het voorschrift des Apostels,
niet in zijn huis mocht ontvangen, noch tot hem zeggen: "wees gegroet,"
zijn hart bleef ook voor den in zijn oog verdoolden broeder nimmer
gesloten. Zijn huisvrouw had hij, ondanks haar weinig aangenamen aard,
van harte lief, en met zijn kinderen was hij recht mal, gelijk men
zegt. Ook de inwoners van het slot en het dorp Sonheuvel waren aan
hun Herder bij uitstek gehecht, want zij vonden in hem altijd een
oprechten, deelnemenden, getrouwen vriend en somtijds voortreffelijken
raadsman.

De zorg voor zijn huishouden en voor zijn gezin, dat langzamerhand
vrij talrijk was geworden, liet hij geheel aan zijn wederhelft over:
hem vonden de eerste ochtendstralen reeds in zijn studeervertrek,
't welk hij alleen om te middagmalen verliet en waar hij, na een korte
wandeling door het dorp, het overige van den dag in doorbracht. De
Zondag alleen bracht in deze levenswijze eenige verandering teweeg:
dan ontbeet hij met zijn gezin, verruilde den huispels tegen den
zwarten rok, ging, na de predikatie, doorgaans op het kasteel het
middagmaal gebruiken en deed, als de namiddagdienst was afgeloopen,
met Joan en zijn zoons een wandeling in den omtrek: terwijl hij
den avond, wel niet met studeeren, doch met het lezen van de nieuw
uitgekomen werken over controverse punten, ten einde bracht.

Ondanks zijn zittend leven had hij een zeer rechte gestalte:
zijn gelaat had de zoogenaamde kamerkleur verkregen en getuigde
van onthouding en inspanning. Zijn neus was ver vooruitgebogen,
als ware die bij de wording bestemd geworden tot het snuffelen
in boeken en papieren. Van onder zijn zwarte kalot slipten eenige
weinige lichtblonde haren uit, terwijl zijn ooren als de vleugels
van een Cherubijntje zich van het hoofd verwijderden. Zijn blauwe
oogen blikten doorgaans strak en afgetrokken voor zich uit; doch hun
gewone dofheid werd verlevendigd, wanneer de aard van het onderhoud de
deelneming van den Predikant gaande maakte, of wanneer zijn gemoed door
het vernemen van iets belangrijks, zijn geliefde studiën betreffende,
bijzonder was aangedaan.

Zijn huisvrouw verschilde aanmerkelijk in verstand en karakter met
haar echtgenoot. Deze had haar gehuwd, omdat een Predikant in dien tijd
trouwen moest, wilde hij niet voor een Roomschgezinde aangezien worden,
en omdat zij een ordentlijken stuiver bezat; doch hij had gewis een
betere keuze kunnen doen. Behalve dat zij scheel zag, dat haar gelaat
met sproeten en puisten, met een rooden neus, scherpe kin en vale
kleur versierd was, bezat zij een inborst, niet ongelijk aan die der
beminnelijke echtgenoote van den vlijtigen Trommius, welke, (zoo men
verhaalt) het handschrift van het ontzettend werk der Concordantiën,
toen het ter helft door haar man voleindigd was, op het vuur smeet,
en het zoo bont maakte, dat de arme leeraar, die geduldig zijn arbeid
van nieuws af aan weder begonnen was, bij haar overlijden uitriep: "God
zij geloofd! nu heb ik rust en kan mijn werk ten einde brengen!"--Ook
Mejuffrouw Raesfelt was een soortgelijke heks; doch haar man had
minder van haar boozen aard te lijden dan eenig ander, ja zelfs had
hij het zoover weten te brengen, dat hij met haar leefde als hij met de
zachtzinnigste vrouw in de wereld zou gedaan hebben. Dit geluk was het
gevolg zijner levens wijze. Hij zag haar nooit dan aan het middagmaal,
waar hij den mond alleen opende tot bidden en eten; zijnde hij voor
't overige zoozeer in gedachten verdiept, dat hij niets vernam van 't
geen om hem gebeurde--en in bed, waar het vroege opstaan van den man en
de drukke vermoeienissen, welke de vrouw zich door loopen en praten, en
kijven veroorzaakte, beiden alras deden inslapen. Daarenboven was, bij
hun huwelijk, als een plechtige voorwaarde door den Predikant bepaald,
dat Barbara nooit in de studeerkamer zou verschijnen, noch er eenig
gezag uitoefenen, 't zij in eigen persoon, 't zij door middel van meid
of kinderen. Alleen de oudste dochter, Kaatje, bracht 's morgens aan
haar vader een kan bier en een snede brood met kaas voor zijn ontbijt
boven; doch dit verrichtte zij met inachtneming der uiterste stilte;
niet zelden vond zij des avonds, als zij het bord kwam afhalen om er
het avondeten op te plaatsen, het ontbijt nog onaangeroerd staan:
eens zelfs was het niet te vinden; en geen wonder! Dominee had het
in gedachten met papieren en boeken in zijn schrijflade gesloten,
waaruit het na verloop van ettelijke dagen weder te voorschijn kwam.

De zoons van den Predikant, althans toen zij tot die jaren gevorderd
waren, waarop de onderwijzing van hun vader hun van dienst kon zijn,
hadden, als vanzelf spreekt, hoewel op gezette uren, den toegang tot
het _Sanctum Sanctorum_, alwaar zij in die wetenschappen onderwezen
werden, welke hun noodig waren te kennen om de Academische lessen
eenmaal te kunnen bijwonen. Koenraad en Hendrik (dus waren de beide
oudsten genoemd) beantwoordden de moeite, die hun vader zich gaf,
met aanmerkelijke vorderingen in de oude talen, zoowel als in de
eerste gronden der theologische studiën, en met vreugde herhaalde de
Predikant dikwijls de woorden van den Psalmist, uit Psalm negentig:


  Laet over ons' kinderen schijnen uwe eere,


wanneer hij zich voorstelde, dat zij eenmaal tot steunpilaren van
de Vaderlandsche Kerk zouden opgroeien en deze tegen de aanvallen
van Paapsgezinden, Socinianen, Arrianen, Pelagianen of Arminianen
zouden verdedigen.

Behalve deze twee, genoot ook Joan welhaast het voorrecht om de
lessen des leeraars te hooren. Viermalen 's weeks wandelde hij naar
de Pastorie, om er in 't Latijn, het Grieksch en de Godgeleerdheid
onderwezen te worden: deze lessen duurden doorgaans drie uren achtereen
en verveelden hem veelal doodelijk: dan bestond het eenig genoegen van
den knaap, uit het zoldervenster (want het studeervertrek was onder
de dakpannen) de kraaien, die om den kerktoren fladderden, met het
oog te volgen, of met een snoeimes zijn naam op de tafel te snijden,
iets dat Raesfelt òf niet bemerkte, òf door de vingeren zag. Ook
gebeurde het wel, wanneer de Predikant in diepe bespiegelingen omtrent
het een of ander moeielijk vraagpunt verdiept was, en tekst op tekst
aanhaalde, zonder het voorgestelde bevattelijker te maken, dat Joan
al een groot uur zat te slapen, eer Dominee, die nog altijd de oogen
op zijn bestoven en met geschreven aanteekeningen zwart gekrabbeld
Grieksch Testament gevestigd hield, er iets van gewaar was geworden.

Een leermeester, wiens lessen den knaap beter aanstonden, en wien hij
meer eer aandeed, was Bouke, die voorheen den Baron als lijfknecht
gediend had, en thans, nu de Heer van Sonheuvel sedert het sluiten
van het twaalfjarig bestand zijn tijd onafgebroken op zijn kasteel
doorbracht, de ambten van kamerdienaar, jager, visscher, valkenier en
nog eenige andere _cumuleerde_. Van dezen leerde Joan al spoedig de
bekwaamheden, welke den toenmaligen adel kenschetsten. Weldra overtrof
hij hem in al die oefeningen, waartoe lichaamskracht en behendigheid
vereischt werden: hij kon lang, zonder vermoeid te worden, tegen den
stroom op zwemmen, wipte de breedste slooten vaardig over, bracht
zooveel hoenders van de jacht terug als men begeerde, verstond de
kunst om valken en honden af te richten en zag met een oogopslag aan
welken kant van 't water de meeste visch te vinden zou wezen.

Men wane echter niet, dat hij van het onderwijs des Predikants
niets mededroeg: daartoe was hij te vlug van vernuft en bevatting;
en ofschoon hij niet leerde, wat hij bij meerderen ijver en leerlust
zich had kunnen eigen maken, zoo onthield hij ten minste zooveel
van het geleerde, dat hij op zijn zeventiende jaar in het vak der
letterkunde althans zoover gevorderd was als eenig jonker in den
omtrek, en dat hij de godsdienststelsels genoegzaam kende, om bij de
droevige scheuringen, die toen het vaderland verdeelden, gesprekken,
over dat onderwerp gevoerd, met belangstelling te kunnen hooren.

Van zijn pleegvader leerde Joan den wapenhandel en de wiskunst, ja
zelfs de voorbereidende kundigheden tot den vestingbouw, in welke
vakken Reede geheel niet onbedreven was:--ook het paardrijden, zoowel
in theorie als in praktijk, zoodat hij mede over den toomprang kon
spreken en de lengte der stangen naar 't maaksel van 't gebit wist te
berekenen. Hartelijk beminde hem de Baron, die geen onderscheid maakte
tusschen hem en de kleine Ulrica. Ook de huisgenooten van Joan zoowel
als de dorpsbewoners hadden hem lief: want hij was beleefd, gul en
dienstvaardig jegens allen. Ja zelfs had hij, 't geen iets ongehoords
scheen, de gunst der schrikkelijke Predikantsvrouw verworven, door haar
nu en dan wildbraad te schenken en een bunsingfamilie uit te roeien,
die zich kort achter de Pastorie genesteld had en een vernielingsoorlog
aan de kippen van Mejuffrouw Raesfelt had verklaard.

Doch niemand was zoo sterk aan Joan gehecht, als de zachtzinnige en
lieftallige Ulrica. Hij had zijn kleine zusje van harte lief; doch zij
verafgoodde hem. Zijn karakter, hoe beminnelijk ook, was opvliegend en
hooghartig, hetgeen de Baron aan het Spaansche bloed toeschreef; deed
hij eens kattekwaad en was hij te trotsch om verschooning te vragen,
dan sprak zij hem voor: werd hij gestraft, zij leed er meer onder dan
hij. Verrichtte hij iets goeds, hemelhoog werd het door haar geprezen,
en zij vertelde het aan al wie er naar luisteren wilde. Nooit was
zij gelukkiger dan in zijn gezelschap, nooit droevig dan wanneer hij
wat langer dan naar gewoonte was uitgebleven. In één woord, haar
genegenheid te hemwaart had zoo diep wortels gevat en was met de
jaren zoo sterk aangegroeid, dat de oude Geertrui niet nalaten kon,
dikwijls aan te merken: "ja! zoo Mevrouw zaliger dat moest beleven,
dat haar dochter dat Spanjoolsche kind zoo lief zou hebben! wat zoude
het mensch er wel van zeggen!"--Het was alleen tegen Bouke, dat zij
op deze wijze van tijd tot tijd haar hart lucht durfde te geven;
doch dan legde haar deze altijd de breede hand op den mond, zeggende:
"Stil Geert! die veel kalt veel ontvalt! beter gezwegen dan van veel
spreken hinder gekregen: noem dat woord van Spanjool toch nooit; want
men wordt voor mondhouên gevangen, voor praten gehangen!"--"Ja! ja:"
zuchtte Geert: "ik zal wel zwijgen, maar, om ook eens spreekwoorden te
gebruiken, het einde zal den last dragen en de laatste loodjes wegen
't zwaarst."

Een hoofdtrek in Joans karakter was, al van zijn kindsheid af;
een hevige afkeer van alle onrechtvaardigheid geweest. Deze was zoo
sterk, dat hij zijn toorn of wrevel niet bedwingen kon, ook jegens
menschen van meer gevorderden leeftijd, wanneer hun handelingen hem
onbillijk toeschenen. Wij zullen hiervan een voorbeeld bijbrengen,
hetwelk meteen zal kunnen strekken om de karakters der in dit verhaal
betrokkene personen nader te ontwikkelen.

Op een zomerschen morgen (Joan was toen een twaalfjarige knaap)
kwam hij van den Predikant, bij wien hij het gewone onderwijs genoten
had, en wandelde langs de heining van diens tuin terug. In dien tuin
stond een fraaie abrikozeboom op stam, wiens blozende vruchten reeds
dikwijls, bij 't voorbijgaan, zijn lust hadden opgewekt. De kinderen
van Raesfelt hadden met niet minder verlangen het ooft zien rijpen;
doch vooral had de oudste, Koenraad, er zijn zinnen op gezet, om
daarvan eens recht op zijn gemak te snoepen, en hij zat, op het
oogenblik dat Joan den tuin langs ging, in den boom, waar hij bezig
was, de rijpste vruchten van wespen te zuiveren, zooals hij het noemde,
doch eigenlijk, die voor zich zelven te bewaren. Dit bemerkende,
hield Joan stil en riep den snoeper toe: "zoo Koen! als moeder op
het mat komt, zal je er slecht afkomen."

"Dat heb ik ook al gezeid," zeide Koenraads broeder Hendrik, die in
een hoek des tuins zat te lezen, "maar hij wil het maar niet laten."

"Wel dan moet jij het hem beletten," hernam Joan.

"Jawél! om slaag te krijgen! hij is grooter en sterker dan ik."

"Hij moest ereis komen," zeide Koenraad, spottende, terwijl hij een
abrikoos in den mond stak: "dat zou hem geraden wezen; daar Hein! dat
's voor jou!" en hij wierp hem den steen toe.

Hierover verontwaardigd, sprong Joan over de heining, liep op Koenraad
af, en greep hem bij het been. "Je meugt niet stelen!" riep hij,
"en veel minder Hein uitlachen, die veel beter is dan gij. Kom
Hein! help mij eens, dan zullen wij hem daar afhalen."

Hendrik, toegeschoten zijnde, vereenigde zijn krachten met die van
Joan, om Koenraad naar omlaag te trekken: deze begroette hen met
eenige schoppen en trappen, en klemde zich zoo vast om den boom, dat,
toen het aan de beide kinderen eindelijk gelukte, hem op den grond te
krijgen, hij een gansche tak met zich medenam. Aanstonds krabbelde hij
op en pakte zich weg, terwijl de beide knapen verbaasd bleven staan
en den tak opnamen. Dan, op dit oogenblik was de Pastoorsche den
tuin ingekomen. Spoedig zag zij wat er aan de hand was, en als een
razende heks liep zij op Hendrik aan, wien zij hare vuisten voelen
deed, terwijl zij Joan zoowel als hem met de namen van snoepers,
vernielers, dieven enz. begroette.

Huilend zocht Hendrik zich te verontschuldigen en Joan riep. herhaalde
reizen: "Juffrouw! je moet Hein niet straffen. Hij heeft niet
meegesnoept."

"Wat! ik hem niet straffen!" riep de vertoornde vrouw, den armen knaap
des te feller slaande en knijpende: "en zou jij me dat beletten, jou
snotneus? Ga maar naar 't kasteel, ik zal er je vader over spreken,
dat zal ik!"

Woedend over deze, in zijne oogen althans hoogst onrechtvaardige
handelwijs, wierp Joan zich tusschen moeder en zoon, zocht dezen
laatsten uit hare handen te scheuren en deed zijn pogingen met krabben
en beten verzeld gaan; doch Barbara greep hem in den halskraag, gaf
hem een duchtige oorvijg, en zette hem vrij onzacht de heining over op
den weg, waarna zij, onder vele scheldwoorden tegen de beide knapen,
Hendrik met eenige schoppen in huis joeg.

Bleek van toorn bleef Joan eenige minuten voor de heining staan
nagelbijten; vervolgens veegde hij zich de tranen van spijt van de
wangen en keerde met fonkelende oogen naar het kasteel.

Het slot te Sonheuvel (want wij moeten onzen lezer bij deze gelegenheid
en tot beter verstand van hetgeen later volgen zal, met de localiteiten
bekend maken) was een eind wegs buiten het dorp van dien naam, niet
verre van de grenzen van Gelderland gelegen. Een rijweg, die zich met
den gemeenen landweg van Arnhem naar Utrecht in het dorp vereenigde,
liep langs den slottuin zuidwaarts af naar het veer, waar men den Rijn
overstak. Het kasteel, met den daarbij behoorenden moeshof, pleinen,
boomgaarden en wandelperken, had een omtrek van tien of twaalf morgen,
door een tamelijk breede sloot omringd. Men genaakte het van den
binnenweg door twee ingangen: de eene was de hoofdpoort en bevatte de
woning van den portier: de andere was een hek met een smal bruggetje
voor voetgangers bestemd, en naar de zuidzijde gelegen. Het slot zelf
stond midden op het grondgebied, en was insgelijks door een tweede
gracht omringd. Een steenen brug, die naar het voorplein geleidde,
vertoonde, aan zijn vier hoeken, de wapenen der Heeren van Sonheuvel,
in witten steen uitgehouwen. Het gebouw was ruim en naar den tijd vrij
modern, daar het door den grootvader van den tegenwoordigen Heer was
gesticht. Het bevatte een fraai heerenhuis, met een prachtige stoep,
mede van wapens voorzien: voorts stallen voor paarden en honden,
kleinere woningen voor den tuinman en de dienstboden en eenige schuren
of bergplaatsen. Het heerenhuis had verscheidene fraaie vertrekken:
vooral waren de benedenzaal, waarin de afbeeldsels der Heeren en
Vrouwen van Sonheuvel prijkten, en de groote zoogenaamde ridderzaal
in een goeden smaak gebouwd en wel bezienswaardig. Een lommerrijke
laan, met zware beukeboomen beplant, geleidde van de hoofdpoort naar
het slot. In deze ontmoette Joan, toen hij na de slechte ontmoeting,
waarvan wij gesproken hebben, van de pastorie terugkeerde, de kleine
Ulrica, die hem, met een vischnetje in de hand, vroolijk tegenhuppelde.

"Goeden morgen, lieve Joan!" riep zij, zoo ras zij hem ontwaard
had: "zie eens! terwijl gij bij Dominee waart, heb ik uw vischnetje
afgemaasd: nu zullen de snoeken er niet meer doorheenspringen, zooals
laatst. Maar wat scheelt er aan? heb je gehuild? uw oogen zijn zoo
rood als vuur."

"Huil ik ooit, Ulrica! weet je niet? toen ik laatst uit den boom
sloeg, waar ik dat vogelnestje voor u krijgen zou, toen deed ik mij
braaf zeer: maar ik huilde toch niet."

"Neen! lieve Joan! als je je zeer doet, huil je niet: dat mogen
alleen de meisjes doen; doch toen vader u laatst beknorde, omdat je
het achterhek hadt opengelaten, toen huilde je wel."

"Ja! dat was ook onbillijk van vader; want het was de schuld van Frans
den Portier: en als ik nu gehuild heb, is het om een soortgelijke
reden geweest;" en hierop vertelde hij haar wat er had plaats gehad.

Ulrica troostte hem met woorden en kusjes, bracht hem in haar
tuintje, achter het slot bij den moeshof gelegen en wees hem hare
besseboompjes. Weldra had hij, met haar spelende, de abrikozen,
den armen Hendrik, ja den toorn der ruwe Pastoorsche, geheel vergeten.

Dan deze had onze knaap geenszins vergeten. Na verloop van een uur
kwam Bouke Joan roepen: de Baron moest hem noodzakelijk spreken: "daar
zal wat voor je opzitten, jongelief!" zeide hij: "ja, kijk maar zoo
onnoozel niet: borgen is geen kwijtschelden, en wat men dronken doet,
moet men nuchteren ontgelden. De Pastoorsche staat al op je te wachten,
en die is zoo mak als een bunsing, waar men het hol van uitdelft."

Nu herinnerde zich Joan de bedreiging van Mejuffrouw Raesfelt, en
schoorvoetende begaf hij zich naar het slot. Hij trad de voorzaal
in, waar hij den Baron in zijn leunstoel als rechter gezeten vond,
met een gerimpeld voorhoofd en strakke oogen, die weinig goeds
beloofden. Midden in het vertrek stond de Predikantsvrouw, met de armen
in de zijden, terwijl zij, ongeduldig met het bovenlijf waggelende,
op de lippen beet en stijf op den grond keek als iemand, die, van
den uitslag eener zaak onzeker, zich niet op zijn gemak bevindt. Aan
de deur gekomen, bevond zich Joan niet minder dan zij met de houding
verlegen, die hij aan moest nemen. Hij meende dat het zaak was, zich
zeer opgeruimd en luchthartig te veinzen: hij huppelde dus naar binnen,
terwijl hij zich de vuisten tegen elkander wreef en zijn vader aanzag
met een gelaat, waarop wezenlijke angst en voorgewende vroolijkheid
kamp voerden.

"Wees maar zoo dartel niet, sinjeur!" zeide de Baron: "het kon wel
eens slecht met u afloopen: nu kijk maar niet naar den zolder: zie mij
in de oogen: de Juffer klaagt over u: zij zegt, dat gij haar gebeten
en gekrabt hebt: (hier stroopte de Pastoorsche haar mouwen op, ter
bevestiging van dit punt der beschuldiging) en dat gij haar vruchten
snoept en haar eigen kinderen tegen haar opruit. Fraaie zaken! en
wat hebt ge nu daartegen in te brengen?"

Op het hooren dezer aantijgingen voelde Joan, dat zijn drift
wederkeerde. "Zij liegt het allemaal, vader!" antwoordde hij:
"behalve van het bijten en krabben; maar dat was omdat zij Hein sloeg!"

"Wel heb je van je leven! Mag ik dan mijn eigen kinderen niet slaan
als ik verkies, en zal zoo'n snotjongen mij dat beletten?" "Een
snotjongen ben ik niet, leelijke feeks!" riep Joan, huilende en met
de voeten stampende.

"Nu hoort UEd. het zelf, hoe hij mij behandelt."

"Joan!" zeide Reede op een gestrengen toon: "wilt gij op staanden
voet de Juffrouw om vergeving vragen?"

"Neen, vader! want ik heb gelijk en zij ongelijk."

"Niet," riep de Baron, hem in drift aangrijpende en voor Barbara
op de knieën werpende: "vraag terstond om verschooning of ik zal
er op ranselen, dat...." Joan wentelde zich op den grond om en om,
al roepende, dat hij het niet deed.

"Hei Bouke!" riep de Baron: "breng mij de hondenzweep eens hier.... of
neen! Neem den knaap op, en sluit hem in den toren op water en brood:
daar kan hij blijven totdat hij zijne stijfhoofdigheid aflegt."

"Maar mijnheer," zeide Bouke: "UEd. weet, dat op den toren...."

"Doe wat ik u zeg!" herhaalde de Baron, zonder naar iets te
luisteren. Bouke nam den knaap op, zonder dat deze eenige beweging
maakte.

"Hoe is 't, stijfkop?" vervolgde de Baron: "zult gij om vergeving
bidden?--Niet?--Welnu Bouke, breng hem dan maar weg, waar ik gezegd
heb."

Zonder te kikken liet Joan zich naar boven brengen en in een kamertje
sluiten, 't welk zich onder 't torentje bevond, dat uit het dak
oprees. Eerst toen hij alleen was gelaten, wierp hij zich met het
gezicht plat op den vloer en snikte luid.

Een uur daarna keerde Bouke terug met een kom water en een stuk
brood. Joan lag nog in dezelfde houding.

"Jonker! jonker Joan!--Slaap je?"--Geen antwoord.--"Jonker, je vader
laat vragen of je gehoorzamen zult."--Geen antwoord.--

"Het spijt me van u, jonker! denk toch dat het plicht is, je vader te
gehoorzamen. Wacht niet, tot het te laat is: 't beste berouw is het
vroegste: narouw is wijvenrouw. Wil je niet? nu, dan moèt je hier den
nacht doorbrengen. Nog geen antwoord?--Ja, als 't kalf verdronken is,
zal je den put dempen. Zie mij zulk een stijfkop eens aan...." en
hij vertrok.

De krachten van Joan waren thans uitgeput; zonder aan de hem gebrachte
spijzen geraakt te hebben, viel hij in een diepen slaap: tegen den
avond wekte hem de honger, en hij was bezig zijn eenvoudig maal
te nuttigen, toen de deur, die slechts van buiten met een grendel
gesloten was, zachtjes openging en Ulrica binnentrad.

Weenende kwam zij naar hem toe, zette zich naast hem op den grond,
sloeg het poezelige armpje om zijn hals en kuste hem op het
voorhoofd. Beschaamd en wrevelig stootte haar Joan van zich af.

"Foei, Joan! heb ik dat aan u verdiend?--Zie eens, wat ik u heb
meegebracht; maar zeg het vooral aan niemand: want dan zou ik knorren
krijgen, schoon het mijn eigen eten is en ik er dus mee doen mag wat
ik wil."

Al sprekende haalde zij een hengselmandje van onder haar voorschootje
en bood hem haar voorraad aan, bestaande uit een patrijzenboutje:
eenige trossen bessen en gedroogde confituren.

Snikkende viel Joan het lieve kind om den hals en verborg toen zijn
hoofd in haar schoot. In deze gestalte bleven zij eenige oogenblikken
zitten.

"Kom Joan! zeide eindelijk Ulrica, hem met schroomvalligheid aanziende:
"je moest de juffrouw maar om vergeving vragen."

Joan zweeg en schudde het hoofd.

"Och lieve Joan! doe het toch: anders wordt vader zeker nooit weer goed
op u.--Och het is hier zoo akelig om 's nachts te blijven. Hier vliegen
zeker vleermuizen en uilen. Och Joan! doe het toch om mijnentwille:
dat kan je mij toch niet weigeren; ik zal je zoo liefhebben als je
het doet."

"Neen!" zeide Joan: "ik kan het niet, ik mag het niet doen: het is
een heks van een wijf: dien armen Hein zoo te slaan. Als het Koen
nog geweest ware, dan...."

"Och, spreek zoo niet, Joan! Hein zal toch wel wat verdiend hebben,
anders...."

Hier stoof de knaap driftig op: "Hein wat verdiend? niets had de arme
jongen gedaan, zoomin als gij of ik. Hoor maar eens hoe het gebeurd
is. Ik ging...."

"Ik geloof u wel, lieve Joan! je hebt het mij van morgen al verteld;
maar je had je er niet mee moeten bemoeien: dat was altijd verkeerd
van u."

"Wat! moest ik als een lafbek zijn blijven staan kijken, hoe kwalijk
zij haar kind behandelde! neen! al moest ik er een jaar voor zitten op
water en brood, en ik zag het haar weer doen, ik zou evenzoo handelen
als ik gedaan heb."

Deze belijdenis legde Joan af met de armen over elkaar geslagen,
de tanden stijf gesloten, de onderlip opgetrokken en met het hoofd
knikkende. Hij meende gewis, daardoor aan Ulrica een gedeelte van
zijn standvastigheid of liever hardnekkigheid mede te deelen: doch de
uitwerking was geheel anders dan hij zich had voorgesteld. Toen het
goedhartige meisje hem zoo vastbesloten zag, op den verkeerden weg,
dien hij had ingeslagen, voort te gaan, werd zij bleek als een doek,
vouwde de handen stijf tegen haar borst, zag hem een geruimen tijd
met wilde oogen aan, en viel toen eensklaps onmachtig naast hem neder.

Dikwijls is de mensch, op het oogenblik dat hij zich het sterkst
bestand waant tegen alle aanvechting, het naast aan het oogenblik
van toegevendheid en zwakheid: dit althans was 't geval bij Joan:
zooras hij Ulrica door zijne schuld in dien toestand gebracht
zag, wierp hij zich bij haar neder, klemde haar in de armen en
bedekte haar bleek gelaat met kussen. "Ulrica!" riep hij: "lieve
Ulrica! huil toch niet: lieve beste zusje! ik zal alles doen wat
ge wilt: och! kom toch bij u zelve." Dan zijn roepen was vergeefs
en het meisje bleef stokstijf in zijn armen liggen. Vreeselijk
kwam hem nu de gedachte voor den geest: "zij leeft niet meer! Ik
ben de oorzaak van haren dood.--"Ulrica!" gilde hij angstig uit:
"lieve beste Ulrica! help! help! ik heb haar gedood! Komt er dan geen
mensch! Bouke! Geert! help! help!"

Op dat oogenblik ging de muur open en er trad iemand in het vertrek,
wiens onverwachte verschijning de ontsteltenis van den beangsten
knaap niet weinig vermeerderde.TIENDE HOOFDSTUK.

            Dat 's een jonge, om zoo te spreken,
            Die elk na de kroon zal steken,
            Dat 's een knaapje met een bol.

                          _Greenwood_.


De persoon, die nu binnentrad, was een mager, bleek man, over den
middelbaren leeftijd: zijn hoofd was bloot en slechts van weinige
grauwe haren voorzien, terwijl de kruin kaal geschoren was: zijn
kleeding was allereenvoudigst en bestond uit een grauwen overrok:
van zijn linkerarm hing een bedesnoer af en in de hand hield hij een
klein getijboek.

De schrik van den knaap groeide meer en meer aan, toen de vreemdeling
hem naderde en hem dezelfde gelaatstrekken en houding, ja bijna
hetzelfde gewaad deed aanschouwen, door hem dagelijks in de groote
benedenzaal opgemerkt op de schilderij, welke de beeltenis van den
oudoom des Barons, Frederik van Reede tot Sonheuvel, voorstelde. Joan
dacht niet anders, dan dat de geest van zijn voorzaat hem over zijn
stoutigheid bestraffen kwam, en gillende viel hij op de knieën, zijn
gezicht met beide handen bedekkende. Dit scheen echter het oogmerk
van het spook niet te wezen, daar het, naar Ulrica toegaande, haar
keurslijf losmaakte en vervolgens haar gelaat met eenige waterdroppelen
besprenkelde. Zoodra zij eenig blijk van leven gaf, nam de gedaante
haar op, droeg haar buiten het vertrek en stelde haar in de handen van
Bouke, die het gegil van Joan gehoord had en daarop boven gekomen was.

"Goede hemel!" zeide deze: "wat is er met het lieve kind gebeurd? Wat
zal mijnheer wel zeggen? en de oude Geert? die zocht haar al het
heele kasteel door. Ja, omdat zij altijd op haar stoel zit, denkt
zij dat die kleine meid ook zoo zal blijven koekeloeren. Nu, zooals
de waard is, betrouwt hij zijn gasten. Maar...." vervolgde hij snel
tot den onbekende: "pak u weg; want daar klotst zij de trappen op."

De gestalte verdween.... door een zijdeur, terwijl de oude Geertrui
boven kwam.

"Bewaar ons! Bouke! wat is met dat lieve schaap gebeurd?"

"Dat weet ik niet. Zij was boven bij Joan: en daar is zij flauw
gevallen."

"Och dat hartje! toe! geef haar aan mij, je draagt haar zoo
onhandig. Nu, mijn engeltje!" vervolgde zij, het kind met de vlakke
hand op den rug tikkende: "huil maar, dat zal u goeddoen. Lieve
Hemel! dat had Mevrouw zaliger moeten zien....--maar wat is er toch
gebeurd, schatje?"

"Och Geert!" snikte het kind: "het was Joan, die...."

"Joan is stout, mijn diefje; daar moet je niet om grienen."

"Neen Geert! maar hij zal weer zoet zijn: hij heeft het mij beloofd."

"Wat beduidt dit geweld?" vroeg Reede, die inmiddels was boven gekomen:
"wat is hier gebeurd?"

"Zij was bij den jonker," zeide Bouke, "en...."

"Bij Joan?--En wat deed zij daar? Daar hebt gij haar toch niet
gebracht, Geert?"

"Ik? de hemel beware mij, Uw Edelheid! om naar dat kraaiennest te
gaan. Sinds Mevrouw zaliger laatst buiten was, ben ik er nooit geweest;
en dan zegt men dat het er spookt.--Het kleine hartje is naar boven
geloopen, terwijl ik...."

"Terwijl gij in uw stoel laagt te dutten, als naar gewoonte: dat
gebeurde ook niet, toen Mevrouw zaliger nog leefde, nietwaar?"

"Ja men wordt alle dagen wat ouder maar...."

"Genoeg. Nu, droog uw traantjes, Ulrica! en vertel mij wat gij
boven deedt."

Met veel tranen en snikken gaf Ulrica het gevraagde verslag, er
vooral bijvoegende, dat Joans laatste woorden, die zij gehoord had
toen zij haar bewustheid verloor, een verklaring behelsden, dat hij
om vergeving vragen zou.

"Zoo!" hernam de Baron: "dan zijt gij minder strafbaar dan ik dacht;
maar ongehoorzaam zijt gij toch geweest, dat gij zoo in 't geheim
naar boven zijt geloopen: en daarom zult gij zonder avondeten naar
bed gaan, 't geen voor uw gezondheid ook niet anders dan heilzaam
wezen kan. Kom, geef mij een zoen, droog uw traantjes af en toon mij
uw lief en vriendelijk gezichtje weder."

"En zult gij niet meer boos zijn op Joan?" vroeg het lieve meisje,
de wangen haars vaders streelende.

"Wij zullen zien, hoe hij is," zeide de Baron. "Wees gij maar heel
zoet, dan gaat gij morgen mede naar Tiel met de nieuwe paardjes."

Na haar vader omhelsd te hebben, vertrok Ulrica met
Geertrui. Vervolgens gaf de Baron aan Bouke het bevel om Joan te
halen en ging in een zijvertrek.

Bouke vond Joan nog op zijn knieën liggen, in dezelfde houding als
toen het spook de kamer had verlaten. "Jonker!" zeide hij: "uw vader
verlangt u te spreken."

"Zijt gij alleen, Bouke?" vroeg Joan, zich met een sprong oprichtende.

"Wel ja, wie zou er meer wezen?" antwoordde Bouke.

"En Ulrica?"

"Die is weer beter en al naar bed."

"En het spook?" vervolgde Joan met een zachte stem, terwijl hij
angstig rondzag.

"Het spook! Welk spook?"

"Het spook van grootoom: ik heb het spook van grootoom gezien met
een bijbeltje en een _paternoster_, net als in de benedenzaal."

"Zoo!" hervatte Bouke een weinig verlegen: "neen het spook is weg:
kom maar met mij en wees wijs."

"Wel Joan!" vroeg de Baron, zoodra de knaap met hem alleen was,
"zijt gij nu eindelijk tot betere gedachten gekomen, en zult gij
Mejuffrouw Raesfelt om verschooning vragen?"

"Ja vader!"

"Dus bekent gij, dat gij zeer dwaas of verkeerd tegen haar gehandeld
hebt?"

"Neen, vader, dat niet."

"Hoe! ben je dol, knaap! of spot gij met uw vader?"

"Ik doe het alleen omdat Ulrica anders zoo bedroefd is," antwoordde
Joan, den Baron met een openhartigen blik aanziende.

Hoewel Reede Joans inkeer wel aan deze reden had toegeschreven,
stond hij echter een weinig over de gulle bekentenis verslagen. Hij
was een trouwhartig en teeder vader, doch geen hoogvlieger in 't vak
van opvoeding, en was nu meer dan ooit verlegen welke handelwijze hem
in dit geval betaamde. Joans oprechtheid en gevoel van billijkheid
hadden hem behaagd, en thans wist hij niet, hoe den knaap te beduiden,
dat, bijaldien de drijfveer onzer handelingen niet plichtmatig is,
de daad zelve dien naam ook niet verdient. Uit deze verlegenheid
werd hij echter gered, doch door een bezoek, dat bij hem een andere
ongerustheid verwekte: de gedaante namelijk, welke aan Joan zooveel
schrik had aangejaagd, trad de kamer binnen.

"Help! daar is grootoom weer!" riep Joan, zich aan den Baron
vastklemmende.

"Wat onvoorzichtigheid!" zeide Reede tegen den onbekende: "hoe waagt
gij het, hier te verschijnen, en wel in dit gewaad, terwijl...." hier
wees hij op Joan.

"Juist daarom kom ik binnen," antwoordde de vreemdeling, "opdat
hij zich overtuigen zou, dat ik geen spook ben, maar een schepsel
van vleesch en been. Toen ik zooeven uw lief dochtertje hoorde
nedervallen, en hem een akelig gegil aanheffen, schoot ik ter hulp
toe, en de knaap zag mij waarschijnlijk voor een bietebauw aan, die
hem over zijn koppigheid straffen kwam. Is het niet zoo mijn jongen?"

Joan richtte zich half op, knikte hem een toestemmend antwoord toe
en vatte moeds genoeg om de gelijkenis van den ouden grootoom aan
te staren.

"En gij vergeet, dat de zucht om mijn zoon van een ingebeelden schrik
te genezen, u misschien, zoo hij maar iets verhaalt, in 't uiterste
gevaar brengt," zeide Reede.

"De knaap zal zwijgen," hervatte de onbekende, "zoo hij het wil
doen: hiervoor waarborgt mij zijn vastheid van inborst. Hoor
eens, knaap," vervolgde hij, Joan vriendelijk tot zich trekkende:
"gij zijt een verstandige jongen, aan wien men wel een geheim kan
toevertrouwen. Ik ben, ik zal niet zeggen een groot vriend, doch
zeker in nauwe betrekking met uw vader. Ofschoon ik geen kwaad deed,
willen booze menschen mij gevangennemen en leed aandoen, misschien
wel om hals brengen. Nu is uw vader zoo goed mij een schuilplaats
te leveren in zijn kasteel, buiten weten van iemand, dan alleen van
Bouke: en nu zijt gij de derde in het geheim. Durft gij nu aannemen,
mij te beloven, aan niemand ook aan Ulrica niet, te vertellen, dat gij
mij hier gezien hebt, zoo zult gij mij levenslang aan u verplichten."

"Dat beloof ik u op mijn woord," zeide Joan, hem de hand gevende.

"Dan is 't genoeg en ik maak er staat op," hervatte de
vreemdeling. "Mijn naam noem ik u niet: in lateren tijd zult gij
dien misschien vernemen: dan, om uw stilzwijgendheid niet geheel en
al onbeloond te laten, en opdat gij u dit voorval altijd zoudt kunnen
herinneren, schenk ik u deze kleinigheid."--Dit zeggende, trok hij een
kostbaar gewerkten ring van zijn vinger en reikte dien aan Joan over.

"Duizendmaal dank, mijnheer!" zeide Joan, rood van blijdschap
wordende. "Zie eens vader! welk een schoone ring! het wapen van
Sonheuvel is er opgesneden. Daar zal ik mijn brieven mede kunnen
verzegelen als ik grooter word, evenals vader."

"Een lieve knaap!" zeide de onbekende, met Joans blonde lokken
spelende: "doch hij herinnert mij mijn Maria niet!"

"Neen," zeide Reede met verlegenheid; "doch hierover nader. Ga nu maar
heen, Joan! het is van avond te laat om nog naar juffrouw Raesfelt
te gaan; gij zult haar morgenochtend wel om verschooning vragen."

Op dit bevel vertrok Joan, na een beleefde buiging voor het spook,
en begaf zich naar zijn slaapkamer, om aldaar in een zoete rust de
bekommernissen van den dag te vergeten.

"En gij," vervolgde de Baron tot den onbekende: "houd u morgen tegen
acht uren gereed, dan zal Bouke u een vermomming bezorgen en wij
rijden samen met mijn dochtertje, die ik medeneem, om geen argwaan te
verwekken, naar Tiel, alwaar een schuitje u wacht, dat u veilig naar
de overzijde zal voeren. Begeef u thans weder naar uw schuilhoek;
ik durf niet langer hier blijven, men mocht ons komen storen."

"God loone u," zeide de vreemdeling de hand zijns beschermers
drukkende. "Hij vergelde u uwe grootmoedigheid en geve, dat zij u
nimmer berouwe, noch in ongelegenheid brenge."

"Wel!" zeide Reede: "dat was toch het minste dat ik doen kon dat ik
u een schuilplaats gaf in uw eigen kasteel."

"In mijn eigen kasteel," zuchtte de vreemdeling, terwijl hij treurig
om zich heen zag: "helaas! ik mag met onzen Gezegenden Heer zeggen:
_Vulpes foveas habent et volucres coeli nidos: ego autem non habeo
ubi caput reclinem_!" [25]

Reede haalde de schouders op, als wilde hij te kennen geven, dat de
vreemdeling zich zelven dien onaangenamen toestand berokkend had.

"Dan, om 't even!" vervolgde deze, terwijl hij zonder de beweging des
Barons op te merken, het vertrek met groote schreden op en neder ging:
"wat zou ik klagen, wat mij bekommeren! Moet ik mij niet verheugen,
als de Apostelen deden, zoo ik om Zijnentwille smaadheid lijde?--Is
er niet geschreven, dat de geloovigen zouden vervolgd en gemarteld
worden? En moet niet de Kerk van Christus in het bloed der Heiligen
gegrondvest worden? Maar niet vergeefs zal Rachel haar vermoorde
kinderen beweend hebben, en niet vruchteloos zal het geschrei te
Rama op de straten gehoord zijn! Hij zal komen, de groote dag,
die Israël van zijn verdrukking bevrijden zal: de dag, waarop de
afgedwaalde schapen door den Eenigen Herder tot den stal zullen
worden teruggeroepen en dat de ketterij zal uitgeroeid worden over
den aardbodem, _ut in nomine Jesu flectatur omne genu coelestium,
terrestrium et infernorum_!" [26]

"Om 's Hemels wil," zeide Reede: "matig u en bedenk toch...."

"Dan zullen zij kermen en weeklagen en tandeknersen," vervolgde de
vreemdeling: "zij, die de roepstem niet gehoord en aan de zorgende
liefde wederstand geboden hebben, welke hen wilde verzamelen, gelijk
de klokhen hare kiekens verzamelt onder hare vleugelen. Dan zullen
zij roepen: _Domine, Domine, nonne in nomine tuo prophetavimus_? [27]
maar de stem van boven zal antwoorden: _nunquam novi vos: discedite
ame, qui operamini iniquitatem_. [28] Hendrik!--gij zult wellicht dien
dag beleven, dat de triomf der ware Kerk, van welke de Heere gezegd
heeft, dat de poorten der Helle haar niet zouden overweldigen, over
het aardrijk zal gevierd worden. O bekeer u voor dien tijd! voordat die
schrikkelijke dag, de _dies irae_, [29] komen moge! Gij hebt kinderen,
lieve, beminnelijke kinderen, in wie het goede zaad nog niet verstikt
is door het koude ongeloof dezer dagen: o! breng hen niet op den weg,
die ter verderfenis leidt: laat hen terugkeeren tot het zuiver, oud
geloof, de vlek uitwisschen, die op hun geboorte kleeft, evenals de
wijsheid van Salomo de smet zijner overspelige afkomst vergeten deed!"

"Gij zijt te veel opgewonden," zeide Reede, "gij vergeet dat uwe,
dat mijne veiligheid er van afhangt, dat u niemand gewaarworde."

"Het is waar," zeide de onbekende, stilstaande: "ik vergat dat gij
onder hen behoort, die zeggen: _durus est hic sermo et quis dotest
eum audire_; [30] en echter, God zegene u en opene uwe oogen voor
het licht; want gij zijt waardig het te ontvangen, omdat gij mij niet
overgeleverd hebt in de handen van hen, die mijn verderf zoeken.--En
nu, vaarwel! ik begeef mij naar mijn eenzaam verblijf. Mochten de
gebeden, die ik thans en namaals voor u en de uwen zal opzenden tot
de moeder Gods, hare voorbidding bewerken, opdat ook gij eenmaal het
licht moogt ontvangen, dat in de duisternis schijnt en een lamp aan
onzen voet is."

Dit gezegd hebbende begaf hij zich naar zijn schuilplaats, zijnde
een verborgen kamertje, dat, in de dikte van den muur gemetseld,
twee onderscheidene, van buiten bedekte, uitgangen had. Een dier
uitgangen had gemeenschap met de gevangenis, waarin Joan gezeten had,
en had den onbekende in de gelegenheid gesteld, om het gesprek der
kinderen aan te hooren.

"Wat is dat voor een gereutel?" mompelde Reede, terwijl hij grommende
de trappen weder afging. "Dominus Raesfelt is ook somtijds wat duister
en ingewikkeld in zijn uitdrukkingen, doch hij spreekt ten minste
verstaanbaar Neêrduitsch, en zoo hij al nu en dan een Latijnsch of
Grieksch woordje bezigt, vertolkt hij het altijd oogenblikkelijk;
maar uit die Paapsche aanhalingen mag Joost wijs worden. Nu, ik denk
er mijn hoofd ook niet veel mede te breken; 't spijt mij maar, dat
hij het weder over de geboorte van die kinderen had!"

Toen Joan den volgenden morgen vroegtijdig opstond, woog hem de
belofte, die hij 's avonds te voren aan zijn vader had gedaan,
van de Pastoorsche om verschooning te gaan vragen, oneindig zwaar
op het hart; zooals het gemeenlijk gaat, wanneer men een lastigen
plicht heeft uitgesteld. Onder het aankleeden, schikte hij in zijn
geest de woorden, welke den verzoenenden volzin moesten uitmaken. Met
trage stappen ging hij naar de benedenzaal, waar zijn vader en Ulrica
weldra verschenen. Na het ontbijt kwam Bouke den Baron verwittigen,
dat het rijtuig gereed stond. Reede vertrok hierop met Ulrica, na
aan Joan last te hebben gegeven van hen niet te volgen. Deze echter,
des te nieuwsgieriger na zulk een ongewoon verbod, ging uit een
der achterramen liggen en zag van daar, tusschen de boomen door,
het rijtuig voor het kleine bruggetje op den rijweg staan, met een
persoon er in, als een boer gekleed, doch wien Joans scherpziende
oogen dadelijk voor den vreemdeling, die hem den ring gegeven had,
herkenden. De Baron, bij het wagentje gekomen, plaatste zich naast
den vluchteling, terwijl Bouke op de achterste bank ging zitten met
Ulrica: waarna Reede de zweep over de paarden legde en den weg naar
den Rijn opreed.

Na hen een wijl nagestaard en vervolgens zijn taak voor den Predikant
te hebben afgewerkt, begaf zich Joan, wien de valsche schaamte hoe
langer hoe meer begon te kwellen, naar de Pastorie. Als lood woog
hem nu zijn verplichting op het hart. Dan eens wenschte hij, dat de
juffrouw maar uit ware: dan weder dat zij aan de deur zoude staan, in
welk geval hij terstond door het ergste heen zou wezen. Aldus peinzend
en zich zelven vruchteloos moed insprekend, ging hij langzaam voort,
bleef dikwijls staan, plukte nu en dan de bloemen, die langs den weg
groeiden, en wierp ze weder weg, keek de koppels vinken na, die over
zijn hoofd vlogen, en beschouwde eindelijk een bende ruiters, die op
een snellen draf van den kant van Gelderland de hoogte afkwam, en die,
zoodra zij bij het dorp was gekomen, halt hield, vervolgens regelrecht
op hem aanreed en hem omsingelde. Een hunner, die de hoofdman scheen en
even als de anderen, welke acht in getal waren, met vuurroer en degen
gewapend was, sprak hem, even den hoed oplichtende, in dier voege aan:

"Zeg eens, knechtske! hoort ge in de buurt te huis?"

"Om u te dienen!" antwoordde Joan: "ik ben de Jonker van Sonheuvel."

"Zoo! dan zijt ge waarschijnlijk best in staat, ons in te lichten. Hebt
ge hier gisteren of vandaag ook een landlooper gezien, die een
schuilplaats vroeg of om onderstand verzocht?"

"Jawel! die komen er dagelijks. Laat zien.... Gisteren was het smerige
Gijs, en dien gaf ik niets, omdat hij niet werken wil: en eergisteren
Kees Keessen met het stompje, en dien gaf ik een oortje, omdat hij
niet werken kan; want hij heeft maar ééne hand."

"Met verlof! Jonker! Dien wij zoeken is geen gewone bedelaar: hij is
een man met een deftig uitzicht, en in 't zwart gekleed, met een kale
kruin en...."

"Neen! die is hier in de buurt niet geweest," antwoordde Joan, die nu
begon te begrijpen, dat het spook van grootoom de persoon wel wezen
kon, dien men zocht.

"Ja! die is hier wel geweest," klonk de schrille stem van Mejuffrouw
Raesfelt achter hem: "ik heb den man, dien gij beschrijft, met Bouke
door het achterhek op Sonheuvel zien komen, toen ik gisteren naar
huis ging over de steenen brug."

"Zoo!" zeide de aanvoerder der bende, terwijl hij den beslissenden
toon, dien de juffrouw aannam, vergeleek met de bedremmelde wijze,
waarop Joan geantwoord had: "Jonker! mij dunkt, gij weet meer dan
gij zeggen wilt."

Joan beefde als een blad: dan, of zulks veroorzaakt werd door
de onverwachte verschijning der Predikantsvrouw, dan wel door de
vrees, die de ruiters hem aanjoegen, is ons niet bekend. Spoedig
echter vatte hij weder moed; en, het gewicht ten deele beseffende,
dat in het bewaren van des vreemdelings geheim was gelegen, besloot
hij de ruiters zoolang op te houden, tot de Baron weder terug en de
vluchteling in zekerheid ware.

"Wacht!" zeide hij, zich tot den Hoofdman wendende, evenals bezon hij
zich: "draagt de persoon, dien gij zoekt, niet een zwart manteltje,
een omvallenden kraag en een dichtgeknoopt buis? Heeft hij niet een
gebedenboek en een _paternoster_ bij zich?"

"Dat zal wel zoo wezen," antwoordde de ruiter: "maar waar is hij?"

"In het kasteel, en ik zal u terstond wijzen waar; doch eerst moet
ik de juffrouw even spreken. Juffrouw!" vervolgde hij stil en snel,
terwijl hij haar ter zijde trok: "ik vraag u om verschooning:
mijn vergrijp is mij van harte leed: wees zoo goed aan Dominee te
zeggen, dat ik vandaag geen les kan komen nemen."--Na deze woorden
op éénen toon en in éénen adem achter elkaar te hebben uitgerabbeld,
keerde hij zich weder tot de ruiters en zeide: "Komt nu maar mede,
Heeren! ik zal u voorgaan."

"Ja, maar!" zeide de hoofdman, zooras zij de steenen voorbrug over
waren gekomen: "is hij stellig op 't kasteel?"--Joan knikte met
het hoofd.--"Welnu, opdat hij niet ontvluchte, zullen wij eerst
de uittochten bezetten. Gij Roelof Sla-der-op, Peter Keinkenate en
Hans Knipper, aan het achterhek! niemand uit of in te laten!--Gij,
Joost Steek-maar-toe, Karl Blutzaufer en Melis Pif-paf, aan de
slotpoort! Niemand er uit! Niemand er in! Frans Smijter en Meeuwis
Kriegelkop volgen mij naar binnen."

Terwijl deze bevelen volvoerd werden en zich de ruiters naar de hun
aangewezen posten begaven, volgde de wachtmeester met twee ruiters
Joan binnen het slot; op het plein stegen zij af en gaven hun paarden
aan de verbaasde dienstboden te bewaren.

"Als de Heeren mij maar volgen willen," zeide Joan, die moeite had
een schalkschen lach te bedwingen, terwijl hij de ruiters vooruitging
naar de benedenzaal. Onder 't voortgaan haalde de wachtmeester een
papier uit de borst en las het _signalement_ van den voortvluchtige
overluid op: "blauwe oogen, gebogen neus, ronde kin, grijsachtig haar,
zware wenkbrauwen...."

"En een paternoster in de hand," zeide Joan, terwijl hij den ruiter
bij den arm nam en hem omdraaide, zoodat hij vlak over het afbeeldsel
van den ouden Frederik van Reede tot Sonheuvel stond: "daar is de
man dien gij zoekt: of ik heb abuis."

"Ja! dat lijkt hem op een haar; waar is hij nu?"

"Wel, daar!"

"Waar?"

"Daar op de schilderij. Anders is er geen zoodanige hier te vinden. Ik
dacht, dat gij het portret zocht."

"Wat henker! jou oolijke schalk! houdje ons voor de mallen! Ik zal
je leeren...."

Joan, die in het kasteel zijns vaders voor niemand vreesde, daar hij
zeer wel wist, dat geen mensch er ongestraft eenig geweld zou mogen
uitoefenen, zag den wachtmeester spotachtig aan, maakte een diepe
buiging en liep de zaal uit.

"Dat 's een satansche gauwdief!" riep de wachtmeester: "naar
boven mannen! het slot doorzocht! de paap zit zeker hier of
daar verscholen." Dit zeggende, liep hij, gevolgd van zijn twee
handlangers, de trappen op, vermoedende, dat de vluchteling in een der
bovenvertrekken zoude wezen. In de eerste kamer, die hij opensloot, zag
hij een kruik, nog half vol water, een brok brood en de lekkernijen,
die Ulrica 's avonds te voren aan Joan gebracht had, en waar hij niet
aan geraakt had, gelijk men zich herinneren zal.

"Hier zal hij wezen!" riep de wachtmeester, "binnen mannen! en draagt
zorg, dat niemand er uitkome."

"Dat zal ik," riep Joan, die hen stil gevolgd was, en smeet meteen de
deur achter hen toe. "Veel pleizier, vriendjes! slaap daar nu maar wat
uit." Dit gezegd hebbende, snelde hij onder een schaterend gelach de
trappen af, riep den Bottelier, den Palfrenier, den Tuinier, de oude
Geert en al de zoo mannelijke als vrouwelijke dienst- en werkboden
bijeen, en vertelde hun, dat hij drie gevangenen gemaakt had, over
wier lot de Baron zoude beschikken. Dan, terwijl hij nog sprak, en de
oude Geertrui al gedurig uitriep, wat Mevrouw zaliger wel van zulk een
geval gezegd zou hebben, hoorde men zulk een geweld aan de voorpoort,
dat allen naar buiten stoven.

Dit rumoer had een zeer natuurlijke reden. De Baron kwam met Ulrica
en Bouke in het wagentje van zijn reis naar Tiel terug en vond zich nu
voor de brug van zijn eigen slot den ingang ontzegd door de drie aldaar
geposteerde ruiters, die hem niet verstonden of niet wilden verstaan.

"Ik ben de Baron van Sonheuvel," schreeuwde hij.

"Ick kenne kein Baron," zeide Karl Blutzaufer: "potstauzend, du sollst
nicht drinn kommen!"

De Baron lichtte de zweep op, om hem een duchtigen slag om de ooren
te geven, en er ware veellicht een vechtpartij ontstaan, indien niet
Ulrica, vol angst en ontsteltenis, haar vader weerhouden had, door
zich zoo vast aan hem te klemmen, dat hij zich bijna niet verroeren
kon. Intusschen was Bouke, die meer bedaardheid van geest bezat dan
zijn Heer, uit den wagen geklommen en naar de ruiters toegestapt, aan
welke hij vroeg, wie en waar hun hoofdman was, daar het toch billijk
scheen te zijn, dat men aan den heer des huizes reden gaf, waarom hem
de toegang tot zijn eigen slot ontzegd werd, althans in vredestijd en
door soldaten in dienst van den lande. Na eenige woordenwisselingen
begrepen de schildwachten, dat zij aan het verzoek van Bouke voldoen
moesten, en ging Melis Pif-paf naar binnen om den wachtmeester te
halen. Op het voorplein ontmoetten hem de bedienden, allen welgewapend.

"Waar ist der Wachtmeister?" vroeg Melis: "ik muss hem sogleich
spreken!"

"Dat weet ik niet," antwoordde de Bottelier; "ik heb geen wachtmeester
gezien noch geroken; maar dat weet ik, dat jijlui je biezen moeten
pakken en Zijne Edelheid ongemoeid laten oprijden, of dat het slecht
met je zal afloopen." Terwijl hij sprak, grepen eenige tuinlieden
den ruiter aan en ontwapenden hem.

"Hilf! Jost! Karl! Hilf! Staôt bi kerlen!" riep Melis, zich vruchteloos
verzettende. Dan Jost noch Karl konden hem te hulp komen: want
verscheidene dorpelingen, waaraan Juffrouw Raesfelt verhaald had,
dat er ruiters op het kasteel gekomen waren, hadden zich inmiddels
aan den buitensten ingang vertoond en hielden er de twee ruiters in
bedwang; de drie anderen, die aan het achterhek post gevat hadden,
kwamen op het gerucht aanrijden, om hun makkers bij te springen; en
het ware tot een algemeen gevecht gekomen, bijaldien niet de Baron
op de bank van zijn rijtuig geklommen was en van daar uit de hoogte
een algemeene stilte geboden had.

"Staat, menschen! ik ben hier op mijn grond alleen heer en meester,
en verlang te weten, wat aanleiding tot deze malle historie gegeven
heeft. Is er een onder die knapen, die verstaanbaar Neerduitsch spreken
kan, zoo ben ik bereid te hooren, op wat grond men zich verstout,
in mijn afwezigheid mijn slot te bezetten."

Roelof Sla-der-op reed tot naast den wagen, nam den hoed in de hand
en sprak:

"Wij volgen slechts onzen last, Heer Ritmeester! U WelEd. is zelf
soldaat geweest en weet dus, dat wij gehoorzamen moeten aan hen,
die boven ons gesteld zijn."

"Recht zoo," antwoordde de Baron: "maar wie gaf u dan last?"

"De wachtmeester, heer Ritmeester, die binnen het kasteel is."

"Laat hem dan hier komen," riep Reede, ongeduldig wordende: "waar
zit hij?"

"Ik heb hem op den toren gevangengezet," zeide Joan, die met zijn
kruisboog op schouder, uit den hoop hervoor stapte: "hem en zijn
makkers!"

"Geen gekscheren, Joan!" zeide de Baron, gramstorig: "zulke malligheden
komen nu niet te pas. En breng dat geweer weg. Als er uilen geschoten
moeten worden, zal ik u roepen."

"De Jonker heeft gelijk," zeide de Bottelier: "hij heeft drie ruiters
in de steenenkamer opgesloten."

"Ja! hier zitten wij!" riep een stem, die uit de lucht scheen te
komen. Allen keken naar boven en zagen aan een klein venstertje het
hoofd van den wachtmeester, die op de schouders zijner twee kameraden
geklommen was om het te bereiken en hulp te vragen. Op dit gezicht
berstte iedereen uit in een schaterend gelach; zelfs de ruiters, die
beneden stonden, moesten glimlachen op het denkbeeld van de poets, door
een knaapje als Joan aan hun sluwen hoofdman en zijn makkers gespeeld.

"Zoo!" zeide de Baron, toen het gejuich een weinig bedaard was: "zitten
die vogels zoo hoog in de kooi? Hoort eens mannen," vervolgde hij tegen
de ruiters, die beneden waren, en die thans wat minder hoog spraken,
sedert dat de Schout met een nieuwen troep gewapende boerenknapen
den stoet vergroot had, "zit af en geeft de wapens ordentelijk over,
terwijl ik uw wachtmeester ga onderhouden. Heer Schout! wees zoo goed,
mij te volgen." Dit geschiedde.

De Baron reed nu onverlet zijn kasteel in, vertrouwde Ulrica aan de
zorgen van Geertrui, en begaf zich met den Schout naar de groote
benedenzaal, terwijl Bouke met eenige dienaars de gevangenen ging
verlossen en vervolgens den nu ontwapenden wachtmeester binnenbracht.

"Wat is uw last, wachtmeester?" vroeg Reede: "en hoe durft gij zoo
onbeschaamd in mijn kasteel den baas komen spelen? Spreek de waarheid,
of ik laat u ophangen."

"Dat zoude UEd. moeten verantwoorden," antwoordde de wachtmeester,
op vrij hoogen toon: "wat mij betreft, hier is mijne verantwoording"
en hij reikte den Baron zijn lastbrief over.

Deze was geteekend en uitgevaardigd door de Staten van Gelderland en
bevatte een bevel aan Peter Maanvreter, Wachtmeester, om op te sporen
en te vatten den persoon van Ambrosio, Priester, zich bevorens genoemd
hebbende Godard van Reede tot Sonheuvel (hier volgde de aanduiding)
en aan alle overheden, schouten en magistraten om gemelden Peter
Maanvreter de noodige hulp en assistentie te verleenen enz. enz.,
alles ingevolge de in den jare 1598 uitgeschreven en later hernieuwde
plakkaten.

"Ik zal hierop slechts ééne aanmerking maken," zeide de Baron, nadat
hij de lezing van het stuk in stilte had volbracht: "gij zijt hier
niet in Gelderland, maar op Stichtschen grond: en uw lastbrief heeft
hier zijn kracht verloren. Hadt gij onderzoek willen doen, gij hadt
u bij den Schout moeten vervoegen, maar geenszins op eigen gezag hier
moeten komen."

"De Jonker heeft ons zelf hier gebracht," antwoordde de wachtmeester.

"Gij zijt een te oude roofvogel om u door zulk een jong spreeuwtje
van den rechten weg te laten afbrengen.--Doch heeft de Jonker die
buitenposten uitgezet, die mij den toegang hebben afgesneden?"

"Het spreekt van zelf, dat mijn last UEd. niet gold; en UEd. ware
niet opgehouden geweest, indien men mij niet had opgesloten; doch ik
had stellig naricht, dat de man, dien wij zochten, zich hier bevond,
en nam daarom de noodige voorzorg, dat hij niet ontsnapte. Mag ik
UEd. wel een woordje in 't vertrouwen onder vier oogen mededeelen!"

"'t Is wel: doch maak het kort. Heer Schout, met uw verlof! Bouke,
verlaat de kamer met uw volk.--Nu zijn wij alleen: wat hebt gij nu
te zeggen?"

"Heer Baron," zeide de wachtmeester: "wees zoo goed en zie dit
papiertje eens in." Meteen toonde hij het aan Reede, terwijl hij het
zorgvuldig met de beide handen onder en boven bleef vasthouden uit
vrees dat het hem ontscheurd zoude worden. Het was een blaadje uit
een getijboek, en wel het eerste: bovenop stond geschreven: _hic
liber est Fr. Ambrosii, abb. Dom._ [31].

"Welnu! wat zal dit?" vroeg Reede, nadat hij het aandachtig beschouwd
had.

"Dit blaadje vond ik in mijn gevangenis. Het bewijst ten duidelijkste,
dat daar vóór ons nog iemand geweest was, en dat de abt, uw oom, daar
òf gescholen heeft òf nog in de een of anderen hoek schuilt.--Wat
dunkt UEd.? Zouden de Staten het met welgevallen zien, dat UEd. een
man, wien de justitie opspoort, schuilplaats verleent?"

Van Reede zweeg en streek zich over 't gezicht.

"Mij dunkt, Uwe Edelheid!" vervolgde de wachtmeester, ziende dat
zijn gezegden niet geheel zonder uitwerking bleven, "mij dunkt,
wij moesten de geheele geschiedenis maar blauw blauw laten. Want,
zoo UEd. over mij klaagt, zal ik, ja, misschien gestraft worden;
doch ik heb altijd een middel om UEd. een poets te bakken, die
UEd. waarschijnlijk hoogst onaangenaam zijn zoude."

"Gij hebt gelijk, schurk!" zeide de Baron, "gelukkig, dat alles
zich nog zoo schikken kan: want de man, dien gij zoekt, is reeds
in veiligheid. Inderdaad, het zal best zijn, dat wij de zaak
schikken. Heer Schout! gij kunt weer binnenkomen."

De Schout kwam terug met de overigen. "Ik ben over de inlichtingen
voldaan, mij door den wachtmeester gegeven," zeide Reede, "en
hij kan in vrede met zijn volk vertrekken, mits zulks dadelijk
geschiede. Bouke! roep Joan! want ik moet eens hooren, hoe hij het toch
geklaard heeft, om die knapen boven op dat kamertje te krijgen. Tot
wederziens, Heer Schout."--Men gaf den ruiters hun wapenen terug,
waarop zij vertrokken. Ondanks de vermaningen van den Schout konden
zij het dorp niet verlaten, zonder een menigte scheldwoorden en
uitjouwingen van de goede gemeente, die hen gevolgd was, te moeten
verduwen: dit getroostten zij zich totdat zij buiten het dorp gekomen
waren: toen gelastte Maanvreter aan zijn onderhoorigen rechts-om-keert
te maken, en meteen zwoer hij, dat de eerste, die zich verstouten
dorst, hem verder lastig te wezen, kennis zoude maken met zijn ijzeren
kling. Deze bedreiging, de vaste toon, waarop zij was uitgesproken, en
het barsche uitzicht van den wachtmeester maakten indruk op den hoop,
en de ruiters mochten ongestoord hun weg naar Gelderland vervolgen.

Aldus liep deze geschiedenis ten einde, waarvan eigenlijk niemand met
eer was afgekomen, dan Joan, wiens verhaal door zijn pleegvader onder
een aanhoudend gelach werd aangehoord en wiens gedrag door Bouke ten
hemel werd verheven.ELFDE HOOFDSTUK.

        Van mijne bruiloft af, van dat ik zat verlooft,
        Wat stormen waeiden my niet sedert over 't hooft:
        Wat toren is zoo hoog, van waer mijn oogh de baren
        Der zee kan overzien van al mijn wedervaeren.

                  _Vondel_, Gysbrecht van Aemstel.


Wij springen thans, volgens het voorrecht van romanschrijvers en
nieuwerwetsche Fransche _vaudevillisten_, wederom eenige onbeduidende
jaren stilzwijgend over, om tot een voorval te komen, hetgeen plaats
greep, toen Joan zestien jaren bereikt had, en dat op zijn volgende
loopbaan meer invloed had, dan men er in het eerst van had kunnen
verwachten.

Schoon Joan op dien leeftijd een geoefend ruiter was, en den fraaien
vos, hem door zijn pleegvader geschonken, met zwier bereed, wanneer
hij met vlugge hazenwinden den reebok of de hazen op het uitgestrekte
heideveld najoeg, kende hij echter geen grooter genoegen, dan om
alleen, zonder gezelschap buiten zijn trouwen hond Veltman, met het
jachtmes op zijde en den kruisboog in de hand, de omliggende velden
te doorkruisen: dan trok hij, in 't eenvoudigste gewaad, tegen weer
en wind gehard, bij zonsopgang met vollen knapzak en ledige weitasch
het slot uit om er niet zelden eerst tegen het vallen van den avond
met ledigen knapzak en volle weitasch terug te keeren. Rusteloos en
onvermoeid zette hij zich alleen uit vriendschap voor zijn viervoetigen
tochtgenoot somtijds neder, om de boterhammen, welke de zorgvolle
Ulrica 's avonds te voren had toebereid en in papier gewikkeld,
met den edelen hond te deelen, en aan dezen de verkwikking te doen
erlangen, die hij benoodigd had om met nieuwe krachten de wandeling
voort te zetten.

Eens keerde hij, met wild beladen en vroolijk neuriënde onder 't
gaan over de breede heiden, die zich ten noordoosten van het dorp
Sonheuvel bevinden, met zijn trouwen Veltman weder huiswaarts. Het was
een dier schoone herfstavonden, waarin de hemel met zulke heerlijke
schakeeringen van goud en purperrood ontgloeid is: liefelijk werden de
dampen, die over de vochtige velden gleden, door de breede zonnestralen
verlicht; in vollen bloei stonden de ontelbare erica's en bedekten
het grauwe mostapijt als met purperen vlekken: van alle kanten
stegen de geuren van thym en rosemarijn naar boven en verspreidden
zich heinde en ver op den adem van het suisend avondwindje. Blakend
van den schemerenden gloed der ondergaande zon, lagen Sonheuvel en
de omliggende dorpen aan den voet des heuvels, midden tusschen het
donkere groen te prijken: trotsch en statig verhieven zich de hooge
kerkspits, en daarachter, de daken van het vaderlijk slot: linksaf
stak, in 't verschiet, de dom van Reenen somber af tegen het heldere
zwerk, en aan de rechterzijde rezen de torens van twintig adellijke
huizen uit de donkere bosschages. Voor hem rolde de Rijn met effen,
stillen stroom, door vette weiden of geurige boomgaarden, en kaatste
als een spiegel den blozenden hemel terug. Hoe vaak Joan dit prachtige
natuurtooneel aanschouwd had, telkens deed het nieuwe en streelender
gewaarwordingen bij hem oprijzen: want dit voorrecht bezit de natuur,
dat hare schoonheid nimmer den gevoeligen toeschouwer vermoeien noch
verzadigen kan, en dat de indrukselen, welke zij teweegbrengt, met de
jaren eer versterkt dan verzwakt worden. Onwillekeurig bleef Joan op
de helling des heuvels staan, niet ver van de plaats, waar het pad,
dat hij volgde, zich met den bovenweg vereenigde, om zijn oogen aan
een treffend en bevallig schouwspel te verlustigen. Daar stond hij,
als ware hij alleen in de natuur. Slechts de rook, die uit het dorp
in dunne wolkkolommen opsteeg, het verwijderd geloei der runderen,
die naar de stallen keerden, en het eentonig geluid der klinkende
schelletjes van de witgewolde kudden kondigden hem de nabijheid
van menschen aan. Verzonken in aandacht en verrukking, gevoelde
hij zich, zonder zelf de reden te kunnen bevroeden, diep bewogen
en wischte een traan uit het oog, toen de onverwachte verschijning
van een naderend rijtuig aan zijn gedachten een afleiding bezorgde,
door zijn nieuwsgierigheid gaande te maken.

Langs den bovenweg, den eenigen, die in dit jaargetijde berijdbaar
was, kwam van den kant van Reenen, een zware koets aanrollen, door
vier stevige paarden getrokken. Een fraai uitgedoste koerier ging
het rijtuig voor, gaf, zoodra hij ter plaatse gekomen was, waar de
weg nederwaarts op het dorp aanliep, zijn paard de sporen en reed
op een vluggen draf de straat van Sonheuvel in. Met snelle schreden
aanstappende, bereikte Joan nu spoedig den landweg en zette zich op
een dijkje van plaggen neder, om het rijtuig, dat langzaam den heuvel
afkwam, te zien voorbijrijden. Het was een prachtige koetswagen, met
wapens en blazoenen beschilderd. De hemel, op vier stijlen rustend,
was met gordijnen behangen van oranje laken, met blauw en zilver
geborduurd. Op de trede zat een page, tegen de avondlucht gewapend
met een paarsen mantel, waarin hij zich geheel had gewikkeld. Achterop
bungelden drie lange slungels van lakeien, sierlijk uitgedost en met
vuurroeren gewapend. De koetsier, die de strengen der achterpaarden
hield, was een lang, deftig man, met een hoogen, breedgeranden hoed,
een kastanjebruinen rok vol linten en strikken, hooge laarzen met
zilveren franjes en bijzonder net geplooiden kraag. Deze keurige
kleeding stak bijster af tegen het gewaad des postiljons, die op
het bijdehandsche voorpaard gezeten was, zijnde een Geldersche boer,
met ongedekten hoofde, aschgrauw, ongekamd en stijf afhangend haar,
linnen pij en holsblokken aan de bloote voeten.

Langen tijd bleef de wagen even langzaam voortrollen, en Joan werd
ongeduldig, toen hij op eens verwarring om het rijtuig zag ontstaan,
terwijl de paarden hollende op hem afkwamen.

Het linkerachterwiel had een zwaren steen ontmoet, die, onder 't zand
begraven, en door een vooruitschietenden denneboomswortel gesteund,
het voortgaan van het rijtuig verhinderde. Driemalen klapte de lange
zweep des koetsiers door de lucht: driemalen voelden de voorpaarden het
touw met de dikke knoopen der postiljons, zonder dat de koets verwikte:
eindelijk deed het bijdehandsche voorpaard zulk een geweldigen ruk,
dat een der touwen, waaraan het gebonden was, in stukken sprong: dit
was oorzaak, dat het dier op zijn nevenman aandrong: het geheele span
ontving een zijdelingschen schok, waardoor het rijtuig met zooveel
geweld over den steen gehaald werd, dat het wiel omhoog en tegen
den bak aansnorde; de postiljon verloor zijn tegenwoordigheid van
geest, en in plaats van zijn paarden des te steviger vast te houden,
poogde hij af te klimmen en tuimelde hals over kop in 't zand: de
paarden, schichtig geworden, sloegen aan 't hollen en waren niet
door de inmiddels afgestegen dienaars te wederhouden. De page, die
mede van het rijtuig gesprongen was, lag midden in een doornstruik
te spartelen, en een in 't zwart gekleede vrouw, die de gordijnen
had opengeschoven, (want men wist toen nog van geen portieren) en
al gillende hulp vroeg, scheen in beraad om ook den sprong te wagen,
toen er hulp verschaft werd.

Zooras Joan het ongeval ontdekt had, begreep hij, dat de paarden
gestuit dienden te worden, eer zij in het bestraatte dorp aankwamen,
alwaar zij het rijtuig gemakkelijk tegen een huis of stoep zouden
kunnen verbrijzelen: haastig zag hij om zich heen, hoe er hulp kon
bewezen worden, en wierp inmiddels boog en weitasch van zich af. Aan
den weg lag een hoop afgehouwen dennestammen: een daarvan tilde hij
op, stak dien dwars over den weg, met de punt in het dijkje en ging
zelf aan de andere zijde van het spoor staan, het dikke einde van den
boom vasthoudende, en op die wijze een slagboom improviseerende. Bijna
op hetzelfde oogenblik waren de voorpaarden bij hem: zij struikelden
over den hinderpaal en stortten neder, waarop het den koetsier niet
moeilijk viel, de achterpaarden op te houden en het rijtuig te doen
stilstaan. Men begrijpt, dat dit alles in minderen tijd geschiedde,
dan ik noodig heb om het te verhalen.

Een der dienaars naderde het rijtuig en hielp er zijn meesteres uit,
benevens hare twee verschrikte kamerjuffers. Zonder een woord te
spreken, en met een gelaat, waar de uitgestane angst nog duidelijk
op te lezen was, wandelde de deftige vrouw den weg af, toen haar
page, een knaap, die tusschen de twintig en vijf en twintig jaren
oud scheen en wiens kleeding en gelaat deerlijk van de doornen
gehavend waren, met honderd buigingen haar op zijde kwam snellen,
en met tallooze dienstbetooning vroeg, of Mevrouw ook eenig letsel
bekomen had. Zijn meesteres vergenoegde zich met van neen te schudden
en wendde zich vervolgens tot den koetsier, die van den bok geklommen
was en de paarden ophielp, en wien zij vroeg of hij alleen, dan wel met
behulp van anderen, de paarden had kunnen stuiten.--"Ich? Genädige
Frau!" antwoordde de koetsier: "nein waaraftig nicht: das ware
onmöglich; want ich hold allein die afterste knollen: ohne ein
jungen jäger, die mit eine kantsch prave tegenwortigkeid von keist
die dennetak for die perten kehalt had, ware euer Gnäde er so gefällig
niet afjekomen: er ware ein hupscher knabe, und Ludwig (vervolgde hij,
den page schuins aanziende) mag ein beispiel aan ihm nemen, wie sich
te ketraken in eine sortkelike kelekenheid."

"Ik zou hetzelfde gedaan hebben," antwoordde de page: "kan ik het
helpen, dat ik in die hatelijke doornen te land kwam?"

"Neen," zeide de vreemde Dame, op een gestrengen toon: "doch gij
kunt het wel helpen, dat gij de gordijnen niet losmaaktet, toen ik
zulks verzocht: wel is waar, elk is zich zelf het naast, en de vrees,
die u beving, is uw beste verschooning."

Het gelaat van den page, dat op het verwijt van den koetsier rood
van toorn geworden was, werd op de beschuldiging zijner meesteres
bleek van spijt: hij wilde antwoorden, doch wederhield zich intijds,
beet op de lippen, wendde zich af en ging naar de paarden, als om te
helpen; doch de koetsier stootte hem eenigszins ruw van zich af met
de verklaring, dat hij hem hinderde.

Nog maar half van haar schrik bekomen, plaatste zich de adellijke vrouw
op den stapel boomstammen, en vroeg aan de landlieden en dorpelingen,
die in menigte, door de nieuwsgierigheid gelokt, waren toegeschoten,
wie hunner den kloeken jongeling kende, die zich zoo moedig en behendig
voor haar behoud geweerd had.

"Er was ein jongen jäger," zeide de koetsier: "ein hupscher borst."

"Een jonge jager", zeiden de boeren, de schouders ophalende: "wie
kan dat zijn? hier jaagt niemand dan de Jonker."

"Of het moest Teun Wezer zijn," mompelde de vrouw van den metselaar
tegen den barbier.

"Die zal zoo mal niet wezen om zich hier te vertoonen," zeide de
barbier, sedert Bouke hem rottingolie heeft toebedeeld, omdat hij
zijn nichtje Klaartje zocht te verleiden."

"Wat praat jelui van Teun Wezer?" liet zich een stem achter de koets
hooren: "bemoei je met je eigen duiveljagerijen."

Hij, die deze woorden uitte, was dezelfde boerenknaap, die als
postiljon de koets gemend had en bij Reenen te huis behoorde: hij
stond in den geheelen omtrek in slechten reuk, wegens gepleegde
strooperijen en boevenstukken; doch omdat hij een vrij goed ruiter
was, werd hij wel eens door den boerenstalmeester als postiljon aan
reizenden medegegeven.

"Zie je nou, buurman?" hernam de metselaarsvrouw: "daar is hij al zelf:
ja, ik had zoo mis niet gezien. Het spijt mij maar, dat ik kwaad van
hem gesproken heb: als hij het gehoord heeft, zou hij wel eens uit
wraak mijn kippen stelen."

Inmiddels naderde de postiljon en bezichtigde de paarden: waarna hij
met een zwaren vloek verzekerde, dat het eene in de borst gewond,
en het andere aan 't been gekneusd was, een schade, welke de genadige
vrouw, al ware zij nog zoo genadig, hem betalen zou.

"Spreek maar zoo bout niet, Teun!" sprak iemand achter hem: "het
geheele geval is uw eigen schuld en zou niet gebeurd zijn, indien
gij, in plaats van af te springen, waart blijven zitten: gij verdient
smeer in stede van betaling."

Teun Wezer zag vloekend om, doch zweeg op het gezicht van den Jonker
van Sonheuvel, die, met zijn hond aan zijn zijde, bedaard naar hem
toekwam.

Joan had, als wij verhaald hebben, op het zien van het dreigend
ongeval, boog en weitasch weggeworpen: de boog was aan de andere
zijde van het dijkje in een greppel neergevallen: de weitasch was nog
verder heengevlogen: de hazen en patrijzen, daaruit gerold, lagen
op de heide verspreid. Zoodra hij de paarden gestuit had, was zijn
eerste werk geweest, om de gansche rommelzooi weder bijeen te gaan
zoeken, 't geen hij met behulp van Veltman ten uitvoer bracht. Daar
dit bukkende geschiedde, was hij tot nu toe door het dijkje aan aller
oogen onttrokken gebleven.

"Ziedaêr, Genädige Frau," zeide de koetsier, "ziedaêr den knabe,
die ons keret heeft."

Met een vriendelijken, dankbaren blik keerde zich de genadige Vrouw
naar Joan, die met de muts in de hand voor haar stond: "Ik bedank
u, knaap!" zeide zij: "gij hebt u, naar ik hoor, niet alleen met
kloekheid, maar ook met gevaar van uw leven, gedragen; u is immers
geen letsel overkomen?"

"Als Uwe Genade er even weinig van gedeerd is, als ik, zal het niet erg
zijn," antwoordde Joan lachende: "doch waar is mijn matten fleschje
gebleven?" vroeg hij, zich plotseling omwendende: "dat is zeker aan
den boog blijven haken en zoo weggeraakt! Veltman! zoek! verloren!" en
Veltman, zijn vermoeidheid vergetende, vloog over het dijkje terug.

Deze bekommernis van Joan over zijn matten fleschje was zeker niet naar
de regels der strikte beleefdheid; doch hij was op 't land opgebracht,
waar hij nooit dan met zijn minderen verkeerd had en nooit met lieden
van hoogen rang, als deze Mevrouw scheen te zijn, in gezelschap geweest
was; de vreemde Dame nam hem zijn vrijpostigheid ook niet kwalijk af;
doch de page vond goed zich daarover gebelgd te toonen.

"Goede vriend," zeide hij, "gij stelt zeker veel belang in uw fleschje,
dat gij er de tegenwoordigheid van Mevrouw de Gravin door vergeet:
gij moest liever die brave lieden een handje helpen, om de paarden
uit te spannen."

Dit gezegde veroorzaakte een verontwaardiging, die algemeen was en
ook bijna gelijktijdig werd uitgedrukt door al de aanwezigen.

"Zwijg Ludwig!" zeide de Gravin, "en schaam u! zoo die knaap iets
verloren heeft, was het, door dat hij ons hulp betoonde, en gij deedt
beter hem in 't zoeken bij te staan, indien zulks uw fraaie broek
niet sleet, dan hem onbeleefdheden te zeggen."

"De page mocht den bek wel halten," zeide de koetsier, terwijl hij
Joan met hartelijkheid de hand schudde: "du bist bei meine seele ein
gutter burst, en koen wie ein keporen Deutscher."

"Bewaar ons!" zeide de vrouw van den metselaar, Ludwig schuins
aanziende: "hoe durft die bonte aap zoo tegen onzen Jonker spieken?"

"Wat jonker?" zeide Ludwig, zich tot haar keerende: "van welken jonker
spreekt gij? en wat meent ge met uw bonten aap?"

"De bonte aap ben jij!" hervatte de vrouw, de armen in de zijde
zettende: "en dat is onze Jonker, de Jonker van Sonheuvel, versta
je, moesjanker? kijk maar zoo zuur niet: we geven hier niets om je
moffegezwets."

De page zag haar een oogenblik als versteend aan, wendde vervolgens
het oog op Joan, mat hem met een somberen blik van het hoofd tot
de voeten, en vroeg daarna nogmaals zeer bedaard: "Is dat de Jonker
van Sonheuvel?"

"En wie had je hier anders verwacht?" antwoordde de barbier.

"Zoo!" zeide Ludwig, en met dit woord trad hij terug en floot een
deuntje tusschen de tanden.

De gravin, die, door het geraas en gepruttel der dorpelingen, van
deze woordenwisseling niets verstaan had, trad weder naar Joan, en,
terwijl zij met de eene hand Veltman streelde, bood zij hem met de
andere eenig goud aan.

"Dat gij mijn hond streelt, Mevrouw, doet mij vermaak," zeide Joan,
achteruittredende: "maar geld behoef ik niet. Mijn vader is rijk
genoeg, om...."

Doch de Gravin liet hem geen tijd om uit te spreken. Den hond
streelende, beschouwde zij het dier met meer opmerkzaamheid, en
eensklaps riep zij, als door een pijlsnelle gedachte getroffen:
"Mijn God! juist zulk een dier was onze Fenix! Knaap! vanwaar hebt
gij dien hond?"

"Die hond," zeide Joan met eenige trotschheid, "is op mijns vaders
slot geboren: hij is de jongste en eenig overgeblevene zoon van den
ouden, getrouwen, die nu lang dood is en die in zijn tijd aan den
Graaf van Falckestein had toebehoord, maar hem door de Spanjaards
ontnomen was. Mijn vader heeft hem herwonnen."

"Uw vader?.... De Graaf van Falckestein.... Knaap! wie zijt gij?"

"Joan van Reede tot Sonheuvel, en mijn vader is Heer van dit dorp:
ginds achter de boomen ziet gij ons kasteel. Vergun mij u daar te
brengen: gij zult mijn vader veel genoegen doen.... en verder zult
gij van avond toch niet willen reizen."

"Met blijdschap zal ik met u gaan, Jonker!" zeide de Gravin, op wier
gelaat een diepe ontroering leesbaar was: "met onuitsprekelijk veel
genoegen zal ik uw vader zien. Verschoon mij, indien ik u onbekend
beleedigd heb, en laat deze kus u het vermaak uitdrukken, dat mij deze
ontmoeting verschaft. Zooals mijn onvergetelijke Ulrich mij uw vader
meermalen geschilderd heeft, evenzoo kloek en dienstvaardig vind ik
thans zijn zoon.... Goede Fenix," vervolgde zij, Veltman nogmaals
streelende, "gij zijt gelukkiger geweest dan uw meester. Uw kroost
is gespaard gebleven, en het mijne...." hier stroomde een tranenvloed
langs hare van hartzeer vermagerde wangen.

De paarden waren nu uitgespannen en de boeren stonden gereed om de
koets naar den kort daarbij wonenden wagenmaker te brengen, toen
zich de postiljon, met een half koppig, half beteuterd gezicht,
bij de Gravin vervoegde.

"Met uw verlof, Mevrouw!" zeide hij, "en met dat van den Jonker,
zou ik Uwe Genade wel willen verzoeken om eenige schadevergoeding
voor mijn arme beesten. Zij willen wel, met verlof van den Jonker,
al de schuld van het geval op mij schuiven, maar ik verklaar Uwe
Genade, dat het alleen van dien d....schen steen komt, en dat ik er
zoo onschuldig aan ben als een pasgeboren kind! Zoo Mevrouw dus zoo
goed wilde zijn,... ik zelf heb een zwaren val van 't paard gedaan
in dienst van Uwe Genade."

"Ja, in 't warme zand," zeide Joan, hem in de rede vallende: "dat
zal u weinig letsel gedaan hebben. Het verwondert mij, dat gij nog
zoo onbeschaamd zijt, u hier te vertoonen. Als mijn vader u zag,
zoudt gij de knuppelslagen niet ontgaan, gij strooper!"

"Ik heb Mevrouw toch wel bediend," zeide Teun Wezer, het hoofd op
den schouder leggende als een bok die stooten wil.

"Genoeg hiervan," sprak de Gravin: "Ludwig, betaal den man en laat
hem in 's Hemels naam maar wegrijden."

Ludwig trok den postiljon ter zijde en betaalde hem. Vervolgens gaf
hij hem nog een daalder boven zijn eisch en vroeg hem, of hij hem
een dienst bewijzen wilde.

"Tien voor één, genadige Jonker Page!" was het antwoord.

"Stil! spreek zachter! zijt gij met de buurt sinds lang bekend?"

"Sedert mijn geboorte ken ik al den omtrek op mijn duim."

"Goed! rij dan weg; doch tracht u morgen te zeven uren weder hier
ter plaatse te bevinden; dan zal er nog meer voor u te verdienen
vallen. Voort hier vandaan." Hier keerde Ludwig zich om: de postiljon
oogde hem verbaasd na en reed toen met vier losse paarden naar
Reenen terug.

Terwijl voerde men het rijtuig naar het dorp en bood Joan zijn
rechterarm aan de Gravin om haar slotwaarts te leiden.

"Verschoon mij, Jonker!" zeide deze, hem beleefdelijk afwijzende: "gij
hebt genoeg te dragen, om met geen oude vrouw als ik belast te worden."

"Indien de Jonker het mij toestaat," zeide Ludwig, beleefdelijk
toeschietende, "dan zal ik zijn jachtgereedschap gaarne dragen, en nog
aangenamer zal het mij wezen, zoo de Jonker mij mijn onbescheidenheid
van zooeven vergeeft."

"Die vergeef ik u gaarne", antwoordde Joan: "en zult gij dit jachtgerij
voor uw rekening nemen? Daar is al de brui; doch pas op dat de hoenders
niet uit de weitasch vliegen." Dit zeggende hing hij die om den hals
van den page.

"En pas op," vervolgde de Gravin, spotachtig, "dat uwe fraaie kleeren
niet bederven."

Al pratende trad zij met den Jonker het dorp in, en nu nam deze de
vrijheid te vragen, wie hij aan zijn vader voor moest stellen.

"Helaas!" antwoordde de Gravin, "al mijn namen veroorzaken mij droevige
herinneringen, zoo dikwijls ik die melden moet. Misschien heeft uw
vader u wel eens gesproken van Anna van Manderscheid, laatstelijk
weduwe van Graaf Lodewijk Gunther van Nassau, en vroeger van Graaf
Ulrich von Daun?...."

"Is 't mogelijk.... naar wien mijn zuster Ulrica genoemd werd?"

"Werd zij waarlijk?.... Gaf uw vader haar den naam van mijn
echtgenoot? Ach, hoe verlang ik dat meisje te zien en te omhelzen."

"Mijn vader heeft mij wel eens van uw ongelukken verhaald, Mevrouw! gij
moet veel hebben doorgestaan."

"Meer dan iemand ooit mogelijk gedacht had te kunnen overleven. Mijn
beide gemaals vielen door het staal: mijn jongste zoontje kwam met
zijn vader om, en mijn oudste, mijn eenigst overgeblevene.... ook
hij werd voor weinige jaren gruwzaam vermoord."

"Mijn vader hield veel van den Graaf van Falckestein: dikwijls spreekt
hij van hem, en altijd geraakt hij in drift, als hij gewag maakt...."

"Van de rampzalige wijze waarop hij omkwam, nietwaar? Vrees niet,
mij door te sterke uitdrukkingen zeer te doen: ik heb zooveel geleden,
dat ik bijna verstompt ben voor aandoeningen. Helaas! al wat mij waard
was, werd het slachtoffer van den Spaanschen haat: en allen zijn nog
ongewroken. Slechts Velasco viel ten offer, en of deze de schuldige
was, durf ik op goede gronden betwijfelen."

"Velasco! daarvan heeft mijn vader mij nooit verhaald."

"Niet? dit zal hem zijn zedigheid misschien belet hebben. Uw vader
heeft in Velasco's bloed den dood van zijn vriend willen wreken:
het was de eenige wraak, ik herhaal het! Toen die aartsdwingeland
Mendoza in Den Haag gevangen zat, nu dertien jaren geleden, leverde
ik een aanklacht tegen hem in: mijn verzoek werd van de hand gewezen,
mijn brave echtgenoot nog door dien booswicht van verraad en eedbreuk
beticht, terwijl hij.... doch genoeg hiervan: ik wil uw vader een
vriendelijk gelaat toonen."

"Daar komt hij ons met Ulrica te gemoet," riep Joan verheugd uit,
op het zien van den Baron, die, van de komst der Gravin verwittigd,
met zijn dochter haar zijn diensten aan kwam bieden.

Onder wederzijdsche beleefdheden, welke de lezer zich gemakkelijk kan
voorstellen, en nadat de Gravin Joans gedrag ten hoogste geprezen
had, kwamen zij gezamenlijk binnen het kasteel, waar de Baron zijn
adellijke gast met een handkus welkom heette, en bevelen gaf om een
prachtigen avondmaaltijd aan te richten, aan welken echter, buiten
Joan, door niemand veel eer gedaan werd. Op het nagerecht, toen Ulrica,
in wier bevallig uiterlijke en minnelijke hoedanigheden de Gravin een
groot welgevallen scheen te hebben, zich ter ruste had begeven, viel
het gesprek wederom op de lotgevallen dezer laatste. Twee jaren na
den dood van haar eersten man huwde zij den Graaf van Nassau, die het
volgende jaar in den krijg sneuvelde; de Gravin, weder in 't bezit van
haar goederen geraakt, dacht nu haar dagen zonder verdere rampen door
te brengen; dan vergeefs: haar oudste en thans eenige zoon werd in de
nabijheid van het slot Bruck, werwaarts hij met Ludwig en den ouden
Beckman heenreisde, door Spanjaards overvallen en omgebracht. Een
jaar later werd ook de broeder der Gravin door een doodelijk lood
getroffen: en thans, nu Kleef en Berg haar hatelijk geworden waren,
ging zij ver van het tooneel der geleden rampen in Den Haag haar
woonplaats vestigen, alwaar zij hoopte, dat een spoedige dood een
einde aan zoovele rampen maken zoude.

"Mevrouw!" riep Joan, na het aanhooren van dit alles, in geestdrift
uit: "ik hoop dat ik eens in staat zal wezen, al uw ongelijk te
wreken. Zoo ik ooit dien Mendoza, dien Lopez, dien Velasco, een van
die schelmen, die uw ongelukken berokkend hebben, ontmoeten mocht,
mijn zwaard zal...."

"Zwijg knaap!" viel Reede haastig in: "gij weet niet wat gij begeert."

"Laat hem spreken," zeide de Gravin: "het doet mij goed hem te hooren."

"En waarom mag ik dat niet zeggen, vader!" hervatte de knaap: "gij
hebt zelf mij geleerd, dat een waar ridder, zooals er thans weinig
meer te vinden zijn, aan zijn God, zijn vaderland en aan de verdrukte
onschuld zijn degen moet wijden: en volg ik dus uw voorschrift niet,
wanneer ik Mevrouw wil wreken, wier echtgenooten voor God en de goede
zaak zijn gevallen?"

"Ja!" zeide de Gravin, ontroerd, terwijl zij den knaap met welgevallen
beschouwde; "gij zult mijn wreker zijn, Joan! van nu af maak ik u tot
ridder." Dit zeggende, maakte zij haar gouden halsketen los en sloeg
die om den nek van den jongeling. Dankbaar en verlegen over zulk een
fraai geschenk, wilde Joan hare hand kussen; doch hem oprichtende,
kuste zij hem op het voorhoofd: "als mijn ridder kus ik u," vervolgde
zij: "maak u meer en meer waardig dien naam te dragen, en, zoo gij
de u ingeprente beginselen moedig vast blijft houden, zal hij meer
dan een bloote titel zijn."

"Gij ziet het, vader!" riep Joan verheugd uit: "de Genadige Vrouw
acht mijn woorden zoo gering niet."

Reede zweeg, schudde het hoofd en keek in 't vuur. Zwaar drukte
hem het denkbeeld, door Joans uitroep in hem opgerezen, dat deze,
eenmaal den wapenhandel kiezende, tegen zijn eigen landgenooten,
ja tegen zijn hem onbekende naastbestaanden, de wapenen voeren
zoude. "Mevrouw!" zeide hij, na lang zwijgen: "ik trachtte altijd
aan Joan te leeren, dat het Christenplicht is, aan onze vijanden te
vergeven: uwe goedheid jegens hem heeft mij diep getroffen: doch zoo
hij eens de wapenen voert, waaraan ik nog twijfel, zal hij, hoop ik,
voor de algemeene zaak, niet voor bijzondere wraak strijden."

De Gravin sloeg op hare beurt de oogen neder en beet zich op de lippen:
de uitval des Barons mishaagde haar, en gaarne had zij dien beantwoord;
doch zij had te veel gevoel van welvoeglijkheid, om zich een scherpe
uitdrukking tegen een voor 't overige zoo vriendelijken gastheer te
veroorloven. Nadat zij dus eenige oogenblikken met de franjes van het
Atrechtsche tafelkleed gespeeld had, wendde zij zich tot den page, die
achter haar stond, en gelastte zij hem, te gaan zien of haar bagage in
orde was en of men het benoodigde voor haar nachtverblijf had ontpakt.

"Die knaap heeft een schrander uitzicht," zeide de Baron, toen Ludwig
vertrokken was: "doch hij schijnt wat teer van maaksel en ongeschikt
voor zware vermoeienis."

"Ik ben op een zonderlinge wijze aan hem gekomen," antwoordde de
Gravin: "zijn moeder heeft mij het leven gered, toen ik uit Bruck
vluchtte. Eenigen tijd na mijn tweede huwelijk, kwam zij weder
tot mij en verzocht bescherming voor haar zoon. Zij was, zooals
ik toen hoorde, een Geldersch meisje en door een Spanjaard verleid
geworden. Den knaap liet ik opvoeden, en nam hem tot page, na den
dood van Graaf Lodewijk. Hij beantwoordde mijn zorgen wel; want,
ondanks een zekere poppigheid en keurigheid op uiterlijke vormen, die
aan kleingeestigheid grenst, is hij getrouw, nauwgezet en uitmuntend
geschikt om te volbrengen wat hem wordt opgedragen, ook hetgeen
niet tot zijn vak behoort. Hij was getuige van den dood mijns zoons,
ontkwam niet dan met moeite aan de handen der Spanjaards en kondigde
mij de treurige tijding aan met een voorzichtigheid en gevoeligheid,
die beide aan zijn verstand en hart eer deden."

"Als hij van Spaansch bloed is, zou ik hem toch maar half vertrouwen,"
zeide Joan halfluid: "onze Bouke zou zeggen: 't wil muizen wat van
katten komt."

"Alweder!" zeide de Baron: "hebt gij niet gehoord, wat ik zooeven
zeide, dat gij u van aanmerkingen te onthouden hebt?"

"Ik zal geen woord meer spreken," mompelde Joan: "doch ik houd niet
van dien page."

"Niet? Gij zult van hem houden, als ik het verkies. Ik begeer, dat
gij zeer vriendelijk tegen hem wezen zult en hem morgen, zoo hij het
verlangt, het kasteel, de tuinen en de omstreek zien laten."

"Nu," viel de Gravin in: "het spijt mij, dat mijn page aanleiding
geeft tot misnoegen van onzen waardigen gastheer op mijn braven ridder;
doch ik moet den goeden Ludwig in zijn eer herstellen. Hij kent zijn
Spaansche afkomst niet en legt in al zijn gesprekken en handelingen
afkeer voor onze vijanden en een innige gehechtheid aan onzen landaard
aan den dag."

Hier eindigde het gesprek, en weldra begaf men zich ter ruste; doch
de Heer van Sonheuvel kon den slaap niet vatten: de gelijkheid, die
tusschen het lot van Joan en dat van den page bestond, verbaasde en
ontzette hem; en zijn eerlijk hart werd hoe langer hoe meer bedrukt
door de gedachte dat zijn pleegzoon, zoolang hij van zijn afkomst
niet vergewist ware, gevaar liep, onwetend zijn magen te haten,
te vloeken, te bestrijden. Tot dezen tijd toe had de Baron er nooit
bepaaldelijk over nagedacht, hoe en wanneer hij den jongeling het
geheim zijner geboorte bekend zou maken: hij had gehoopt, dat de tijd
en de omstandigheden hiertoe een gepaste aanleiding zouden geven, en
zijn bekommering hieromtrent naar een verwijderde toekomst verschoven;
doch thans was die verwachte aanleiding gekomen, en zij vervulde hem
met angst en zorgen: een gezegde van Joan had het hem tot een plicht
gemaakt, den jongeling alles te ontdekken: en die plicht scheen hem
zijn krachten te boven te gaan. Zijn boezem schokte op het denkbeeld,
dat hij den knaap, wien hij als zoon had aangenomen en opgevoed, op
eenmaal zou moeten verloochenen: en wat kon niet bij den gevoeligen
jongeling het gevolg zijn eener ontijdige bekentenis? Misschien
radeloosheid, vertwijfeling of nog erger. Zou niet de ongelukkige, in
Nederland om zijn afkomst over den nek aangezien, door de Spanjaards
als een gelukzoeker verstooten worden? Wellicht ellendig en zonder
troost de wereld moeten rondzwerven en zijn pleegvader verwenschen,
die zijn kindsche jaren met ijdele begoochelingen gevleid had?--Als
vreeselijke spoken drongen zich deze benauwende gedachten voor den
geest des Barons, totdat hij eindelijk besloot, nog den volgenden
morgen een einde aan alle onzekerheid te maken, door met den Predikant
Raesfelt de middelen te beramen, geschikt om de zaak tot effenheid
te brengen, en deze dan hoe eer hoe beter in 't werk te stellen.TWAALFDE HOOFDSTUK.

        Je suis, dit-on, un orphelin.
        Entres les bras de Dieu jeté dès ma naissance.
        Et qui de mes parents n'eus jamals connaissance.

                        _Racine_, Athalie.


Nauwlijks was de dageraad aangebroken, of Joan, verlangende nog voor
het ontbijt eenige hoenders te schieten, maakte zijn jachtgeweer in
gereedheid en begaf zich naar buiten. Aan de steenen poort gekomen,
waar de oude portier zijn slaapplaats had (die hij niet zelden al
grommende verliet, wanneer hem de Jonker zoo vroeg kwam wekken om de
poort te ontsluiten), vond hij tot zijn verwondering, den grijsaard
reeds geheel aangekleed in de opene poort gezeten, terwijl Bouke, die
naast hem stond, zich met hem over vroegere krijgsbedrijven onderhield.

"Wel zoo Frans!" zeide Joan: "al zoo vroeg bij de werken?" "Ja
Jonker! ditmaal heb ik het jou afgewonnen: en daarbij moet je niet
eens denken, dat je de eerste man zijt, die de poort uitgaat: het is
al een half uur geleden dat ik gewekt ben geweest: en raad ereis door
wien? door dien mooien pop van de vreemde Mevrouw. Ja! hoe noemt men
zoo'n lintejongen?"

"Door den page? wat had die zoo vroeg buiten te doen?" "Dat weet
Joost--Gisteren was het met dat vreemde volk alles loât op stok. Ik was
blij toen ik er om één oere in lag; want ik had op de lakeien moeten
wachten, die nog na het avondeten naar het dorp waren gegaan en God
beter ze, in de kroeg in sloap gevallen waren. Blij was ik, zooals
ik zei, dat ik er om één oere in lag, en met de ongewoonte van zoo
loat naar kooi te goan, kon ik den sloâp niet voor vijf oere vatten:
dan kijk, pas sloâp ik een oer, of wie stoât doâr veur mien bed?--Die
hansworst van een roodrok: en met een stem alsof hij zelf een prins
of een groâf was, zeit hij tegen mij, die er nog nooit door groâf of
heer of boer op zoo'n manier ben oetgeport: "Vrindje! stoâ op en moâk
open." Vrindje! en dat tegen mij? Kon hij niet zeggen: Poortier! of:
goede vriend! of Frans! zoo hij mijn noam anders kende. Moâr,
om kort te goan: hê! zei ik, toen ik zoo half wakker was, jonker
Melkmuil! is het nou tijd van oet te goân! Goâ nog wat noâr je bed:
je zult moe wezen van je reis.--En wat denkje dat zoo'n vlegel me
antwoordde? Joâ! zoo iets heb je nooit beleefd! "Kom," zei hij zoo:
"stoâ op! anders goâ ik zelf de poort opensluiten:" en meteen greep hij
moâr zoo familjoâr naar de sleutels, die noâst me lagen. Moâr ik zei:
heb ik jou doâr? dat zal mis wezen: as je brutoâl wordt, komje der in
't geheel niet oet! Want ik werd driftig op mijn manier: moâr zoo'n
moesjanker deed krek alsof hij er zich niet oan stoorde: hij vouwde
de armen over mekoâr en keek mij heel bedoârd an: "kom," zei hij zoo:
"doe moâr gauw open, anders goâ ik Mijnheer den Baron roepen en vroâg
hem, of hij jou hieten wil; want ik heb last van Mevrouw de Gravin: en
ik moet oet."--Hebje ooit zoo'n onbeschoâmden snotneus gezien? Ja! hij
zou noâr je voâder goân? jawel mergen! Moâr ik dacht: de jongen spreekt
zoo bout, wie weet of hij geen verlof heit van Mijnheer?--en zoo van
't ien op 't oâr komende, dacht ik zoo bij mijn aigen: joâ! het is
toch de bediende van een groote Mevrouw en hij is zoo veul als kind
in huis: ik zal moâr de minste wezen; en zoo stond ik op en liet hem
oet, en toen zag ik dat hij twee brieven in de hand had."

"Gij hebt wel gedaan, Frans!" zeide Joan: "die page is een verwaande
zotskap; doch de Gravin heeft veel met hem op: dus moeten wij hem
maar wat toegeven, zoolang hij hier is. En gij ook al zoo vroeg
op?" vervolgde hij, zich tot Bouke keerende.

"Ja!" zeide deze: "de page had mij gisteren bij 't naar bed gaan
gevraagd of hij vroeg het kasteel uit kon: en daar ik weet, dat er van
zulk volkje niet veel goeds te verwachten is, was ik eens opgestaan
om te zien, wat hij voor dag en dauw doen moest; maar de vogel was
al gevlogen. 't Is een rare snaak, de eigenste page: aan wie denk je,
dat hij gisterenavond zijn hof maakte?"

"Wel aan Klaartje," antwoordde Joan: "dat is de mooiste meid uit de
buurt, en men zeit dat de pages daar altijd op afgaan."

"Aan Klaartje?" Ja hij moest eens beginnen! al is hij nog zoo in dienst
van een gravin, ik zou hem gravinnen: ik ben oom en voogd van Klaartje,
en ik zal wel oppassen dat hij haar zelfs geen onnoozelen zoen geeft:
ik denk altoos; met kleine lapjes leert de hond leêr eten: vuur en
stroo dient niet alzoo: geef den duim, dan...."

"Nu, maar met wie vrijde hij dan?" vroeg Joan, dien vloed van
spreekwoorden stuitende.

"Naar wie?--hij heeft twee uren lang in een hoekje van de keuken
zitten flikvlooien met de oude Geert."

"Zijt gij dol, Bouke! Of verkoopt ge flausen? Wat zou hij aan die
oude totebel verteld hebben?"

"Dat heb ik haar ook gevraagd: doch oele! ze was zoo dicht als een
kruitvaatje en zoo geheim als een jonge meid, die voor 't eerst onder
vier oogen met haar vrijer gezeten heeft: zij zei mij, ze kon er niets
van oververtellen en ik mocht er aan geen sterveling van spreken,
dat zij zoolang met den page geredeneerd had;--maar jawel! ik breek er
mijn hoofd mee: ik ruilde toch mijn olde kruitdoos tegen een nieuwe, om
te weten wat hij aan die babbelkous al zoo op de mouw heeft gespeld."

"De oude Geert en de jonge page!" hernam Joan: "dat zou al een fraai
paar geven!"

"'t Zou nog de vraag wezen, wie van de twee 't eerst genoeg had an
de andere," merkte Frans aan.

"Nu!" zeide Joan, "ik trek af: anders wordt het mij te laat. Goeden
morgen samen!"

"Goê mergen en goê jacht, Jonker!" zeide de Portier: "zie den page
maar voor geen fezantenhoân an: je mocht anders dien sinjeur kakelbont
ereis een pijl bij vergissing in zijn dikste vleesch zenden."

Nog lachende over hetgeen Bouke hem verhaald had, was Joan alras,
van Veltman vergezeld, op het pad gekomen, hetwelk aan den voet van
het dorp, door moeslanden en boomgaarden, op de heide aanliep en
gemeenschap had met den grooten weg, niet verre van de plaats, waar
Joan 's avonds te voren zijn welberadenheid en moed getoond had. Reeds
was de Jonker op de opene plaats gekomen, waar een groote houten galg
(gelukkig in jaren niet gebruikt) midden tusschen de roodekoolstruiken
oprees en des Barons hooge jurisdictie binnen de grenspalen van zijn
heerlijkheid aantoonde, toen Veltman, die al snuffelende vooruit was
geloopen, stokstijf staan bleef en op deze wijze de tegenwoordigheid
van een koppel patrijzen verried, hetwelk inderdaad niet lang daarna
klapwiekend opsteeg en vooruitvloog. Sneller echter vloog de pijl
des Jonkers het achterna, en deed een der hoenders in het hakhout
storten. Spoedig bracht Veltman het dier aan zijn meester, die, na
het in zijn weitasch verborgen te hebben, zich aan den voet der galg
plaatste om den boog opnieuw te wapenen.

Het koolveld, waarop zich de jongeling bevond, was van den weg door
een smalle strook kreupelhout afgescheiden, hetwelk, schoon reeds aan
't verdorren, echter dicht genoeg was om het doorzien te beletten:
hoewel Joan dus niet zag, wie zich op den weg bevond, kon hij echter
duidelijk hooren, dat er eene stem, welke hem niet vreemd was, van
die zijde kwam. Met jeugdige nieuwsgierigheid sloop hij dus van onder
de galg naar het hakhout toe, haalde de berketakken op zijde, keek
door de opening, en zag.... in 't eerst niets; want de rijmdroppelen,
die van den tak vielen, hadden hem de oogen doen sluiten;--dan, zoodra
hij die uitgewreven had, ontdekte hij, dat hij zich niet vergiste, en
dat werkelijk de page der Gravin, in zijn paarsen mantel gewikkeld,
midden op den weg stond, en iemand, die van den kant van Reenen aan
kwam wandelen, aldus toeriep:

"Zoo! zijt gij daar eindelijk! ik heb al bijkans een uur op u staan
wachten."

"Vergeef mij, Jonker!" antwoordde de nieuwgekomene, die door Joan voor
Teun Wezer werd herkend: "moâr, op den weg ontmoette ik een poâr van
mijn kennissen hier uit het dorp, die mij een kwoad hart toedragen
uit uithoofde van een kip twee drie, die ik ereis onderweg evonden
heb, en die ze zeggen dat hun toekomen: en om die knoâpen te mijden,
heb ik de bijpoâdjes enomen, anders ware ik hier al eer eweest. Wat
is er nou van 's Jonkers believen?"

"Hier zijn een paar brieven;..., maar eerst moet ik u nog een vraag
doen: kent gij den Heer van Sonheuvel sedert lang?"

"Langer dan mij lief is, Sinjeur!" zeide Teun: "toen ik acht jaren
oud was, heit hij me ereis laten afranselen, omdat ik valschelijk
beticht was geworden van zijn eieren te hebben met enomen. Kon ik
het gebeteren, dat zijn kippen niet leggen wolden?--En naderhand...."

"Goed! dan kunt gij mij wel verhalen wat u heugt van de geboorte des
jonkers? Is daaromtrent niets opmerkelijks voorgevallen?" Hier werd
Joan dubbel opmerkzaam.

"Om je de woârheid te vertellen heerschop!" antwoordde Teun Wezer,
"heel veel weet ik er niet van. Moâr je mot weten, ik vrijd zoo wat
noâr het nichtje van Bouke, den olden knecht op 't slot: en dat meiske
heit me wel verteld, dat hoâr heugt, en ze was ook nog moâr een kind,
dat het zeuntje van den Baron begraven werd, en dat deze Jonker,
dien we nou hebben, op een blauw-maandag te Amsterdam is aangekomen,
zonder dat iemand weet hoe of wanneer: en als ze haar oom er naar
vroâgt, dan zeit deze, ze mot moâr zwijgen; moâr nou is er ook wel,
die zeggen, dat het zoo'n stuk van een buitenbeentje is van den olden
Heer, en dat de Barones er van hartzeer over ekrepeerd is; maar het
fijne van de mis weet ik zoowoâr niet."

"Dan zal ik u ook niet meer vragen," hervatte de page: "hoor! hier hebt
ge twee brieven, beide zonder opschrift: dezen, waar ik het kruis op
gemaakt heb, om hem te onderscheiden, bezorgt gij te Tiel, ten huize
van Klaas Meinertz den schrijnwerker. Gij behoeft niet te zeggen van
wien hij komt, maar gij moet hem aan den man zelven overhandigen:
hij zal u voor 't bestellen twee kronen geven, dat staat in den brief."

"Wat?" zeide Teun Wezer: "Klaas Meinertz! die ijzegrim, die femelaar,
die den geheelen dag bidt en psalmen balkt, en mij al meer dan eens
noâr de diepste diepte van de hel ewenscht heit, zal die mij twee
kronen geven?.... Stichtelijke vloeken naar mijn kop, alsof ik...."

"Hij zal u twee kronen geven, als ik zeg," hernam Ludwig, droogjes.

"Nou! ik zal 't bezorgen," zeide Teun, grinnekende.

"En dezen brief," vervolgde Ludwig, "brengt gij aan den Ambtman Mom,
die op dit oogenblik in Tiel is: mede eigenhandig. Zoo men u niet
bij hem in wil laten, zegt gij maar, dat gij van de Gravin van
Nassau komt."

"Ja moâr," zeide Teun, terwijl hij zijdelings naar de galg keek,
die men over het hakhout heen kon zien: "ik ben juist niet zwoâr op
een bezoek bij den Ambtman gesteld: ik tracht zoomin mogelijk met de
heeren van den Gerechte in kennis te komen, want zij hebben allen, ik
weet niet woârom, een hekel aan mij gekregen, en ik heb geen lust om
dat gindsche veld met rooiekool eens uit de hoogte te bekijken." Hier
maakte hij de beweging van hangen.

"De brief, dien gij brengen zult, zal uw beste aanbeveling bij den
Ambtman zijn," hervatte Ludwig; "doch gij zult het diepste stilzwijgen
omtrent de u toevertrouwde boodschappen in acht moeten nemen, of...,
uw vrees zou verwezenlijkt kunnen worden!"

"Wees gerust! voor geld en kwaê woorden zwijg ik als een kikker bij
winterdag: is er nog iets van je bevelen?"

"Niets meer! rep je en maak bijtijds in Tiel te wezen: hier hebt ge
nog wat drinkgeld en iets om het veer te betalen."

"Duizendmoâl dank, heerschop!" zeide Teun: "nou snij ik dat zijpad moâr
in; want het dorp ga ik liefst niet deur, om redenen mij bekend. Leef
gezond Sinjeur!"--Met dit afscheid sloeg hij het zijpad in, liep
Joan voorbij zonder hem te zien en verwijderde zich naar den kant
der rivier.

Deze zonderlinge samenspraak had Joan zoodanig verbijsterd, dat
hij zijn boog, de hoenders, ja de jacht zelve vergeten was, en nog
luisterde toen de boerenknaap reeds lang uit het gezicht was.--Toen
hij omtrent de echtheid zijner geboorte bedenkingen had hooren
opperen, was hij in den wil geweest, zich aan den onbeschaamden
lasteraar te vertoonen en hem eens heftig door te halen; doch
de vrees had hem teruggehouden: schoon moeds genoeg bezittende,
achtte hij het geen gelijk spel om zich te wagen tegen Teun Wezer,
een forschen, ruwen knaap, die niets te verliezen had, dadelijk met
het mes gereed was en hem bovendien een kwaad hart toedroeg; den page
betrouwde hij zoo weinig, dat hij niet wist, of hij hem als vriend
of vijand beschouwen moest, en van dezen kant wachtte hij dus geen
bijstand. Voorzichtigheidshalve was hij daarom in zijn schuilhoek
blijven zitten tot na den afloop van 't gesprek: over de boodschap
der brieven had hij maar half nagedacht, meenende, dat de bezorging
daarvan een geheim was, dat de Gravin raakte en naar 't welk hij
zelfs niet gissen mocht; want van zijn jeugd af was hem ingeprent,
dat het schandelijk is, te willen indringen in hetgeen iemand zoekt
te bedekken. Ziende dat de page langs den rijweg weder naar het dorp
ging, kroop hij het hakhout uit en volgde hem, met oogmerk om hem
met een tik op de schouders en den gewonen morgengroet te verrassen;
doch Veltman, die nu lang genoeg naar zijn zin aan de zijde zijns
meesters had stilgezeten, snelde hem met drift vooruit en verraadde
Joans nabijheid aan den page. Deze keek om en zag Joan achter hem,
die hem een frisschen morgen toewenschte.

"Goeden morgen, Jonker!" zeide Ludwig, even den hoed aflichtende en
vervolgens gelijken tred met Joan aannemende: "reeds zoo vroeg in
't veld?"

"Mij dunkt," zeide Joan, "ik moest u die vraag doen; doch zoo gaat
elk voor zijn eigen aangelegenheid uit: ik voor mijn vermaak, gij om
Mevrouw de Gravin te believen."

De page zweeg een oogenblik en hield zijn kleine gitzwarte oogen
op Joan gevestigd, als wilde hij op het open gelaat des jongelings
lezen, of zijn gezegde niet meer dan een loutere veronderstelling,
dan wel of het een geheimen zin bevatte; vervolgens hernam hij:

"Wat doet u denken, Jonker! dat ik voor Mevrouw de Gravin ben
uitgeweest?"

"Omdat ik niet geloof," gaf Joan ten antwoord, "dat gij voor uw eigen
vermaak, na gisteren den ganschen dag gereisd te hebben, zoo vroeg
het warme bed, voor de koude hei verlaten hebt; en dan die brieven,
die gij aan Teun Wezer gegeven hebt en die ik vrees dat slecht bezorgd
zullen worden: want hij is een groote schavuit....."

"Gij hebt ons dan gezien?" viel Ludwig haastig in.

"En gehoord," zei Joan.

Ludwig zweeg, zag somber voor zich heen, nam zijn slinkerhandschoen
in de rechterhand en begon er op te knabbelen, totdat Joan hem
glimlachende vroeg, wat de arme handschoen gedaan had, dat hij dien
zoo slecht behandelde.

Na een poos gezwegen te hebben, zeide de page, met een ernstig gelaat:
"Jonker! de boodschap, welke ik aan dien boerenknaap gegeven heb en
waarvan zijn baatzucht mij de goede bestelling waarborgt, is van het
hoogste belang, en Mevrouw de Gravin had mij op het hart gedrukt,
dat ik er niemand iets van zoude laten blijken. Dewijl UEd. echter
getuige geweest zijt van de uitvoering van den mij gegeven last,
hoewel ik niet verwacht had, dat UEd. ons beluisteren zoude...."

"Geheel onwillekeurig," zeide Joan blozende: "ik dacht, dat uw
ontmoeting met Teun Wezer toevallig was, en ik sloop naderbij uit
loutere nieuwsgierigheid om te weten wat die schurk u vertellen
ging:--wat die brieven betreft, daarvan zal nooit een woord over
mijn lippen komen: nooit heb ik iemands geheimen verraden, of zij mij
aangaan of niet;--doch ik wilde wel eens weten, hoe het te pas kwam,
dat gij dat logenbeest van een Teun over mijn geboorte ondervraagdet,
om zulke lastersprookjes uit te lokken als hij u op de mouw spelde."

"Jonker!" antwoordde de page met een nog ernstiger gelaat en op een
langzamen toon: "ik wilde wel, dat gij mij deze vraag niet gedaan
hadt: daar mijne handelwijs u echter met reden vreemd moet voorkomen,
zal ik u openhartig zeggen, dat er zonderlinge geruchten omtrent uw
geboorte loopen;.... geruchten, welke, wijd en zijd verspreid zijnde,
mij ter ooren zijn gekomen.... hoewel ik er de zegsman niet van wezen
wil.... waardoor de nieuwsgierigheid van Mevrouw de Gravin.... gij
weet, dat vrouwen veeltijds nieuwsgierig vallen;.... doch ik zelf
wist niets van dat geval af."

"Joost haal me, als ik iets uit geheel uw openhartig antwoord begrijp,"
hervatte Joan.

"Indien UEd," zeide Ludwig, "nader onderricht begeert, kan UEd. immers
met den Heer Baron spreken? Die zal best weten, hoe het met uw geboorte
zit," voegde hij er lachend bij.

Joan stond stil, knikte eenige reizen met het hoofd, loosde een diepen
zucht, wenschte den page vaarwel en sloeg een zijweg in, die naar de
heide bracht, terwijl Ludwig slotwaarts keerde.

In den morgen van dien dag viel er op het kasteel niets belangrijks
voor: tegen den middag keerde Joan van de jacht, met de tijding uit het
dorp, dat het rijtuig der Gravin weder in orde gebracht was en na den
eten zou voorrijden. Aan tafel was hij, zoowel als zijn pleegvader,
peinzend en stil: na den afloop van den maaltijd kwam de koetswagen
de slotbrug oprijden: de Gravin nam beleefdelijk afscheid van den
gastheer en zijn gezin, reed met haar gevolg af en kwam, zonder
verdere tegenspoeden, twee dagen later, behouden in 's Hage.

"Een schoone vrouw!" zeide Geertrui tegen Bouke, die bezig was de
valken te voederen: "en zoo minzaam jegens een iegelijk. Waarlijk,
zij heeft veel van Mevrouw zaliger: even vriendelijk en voorkomend,
als die was: en zij weet van het huishouden al vrij wat af voor zoo
een groote Mevrouw! zij maakte zelfs de aanmerking, dat de kussens
in de groote ridderzaal veel meer hun kleur verloren hebben dan
de gordijnen, schoon ze van hetzelfde damast zijn. Ja! zei ik zoo,
genadige vrouw Gravin! toen onze lieve Mevrouw zaliger nog leefde,
was het niet geoorloofd op die kussens te gaan zitten: toen hielden
zij beter hun kleur; maar zij zei, nu, ik heb toch liever de kussens
om op te zitten, zei zij, dan alleen voor de pronk; en toen zei ik:
ja Mevrouw! dat is ook waar, maar het is toch wat erg, dat nu die
stinkende honden op die kussens gaan liggen; en toen lachte zij."

"Maar vertel mij liever eens, Geert," zeide Bouke, haar in de rede
vallende: "wat heeft die lanterfant van een page je toch verteld? Je
hadt het bijster druk met hem."

Op deze vraag hield de oude dienstmaagd eensklaps met lachen op en
zette haar gelaat in een meer ernstige plooi.

"Zeker heeft hij je onderhouden over je blozende kleur," vervolgde
Bouke, "en over je betooverende oogen, hoewel men die slechts vinden
kan door den bril heen."

"Een bril! nu kijk!" hernam Geertrui, gebelgd: "en wanneer draag ik
een bril? niet dan om in Gods woord te lezen en om kousen te mazen;
en dan draag ik hem nog maar op de punt van mijn neus, zoodat ieder
mijn oogen zien kan. Ja! ik wilde wel eens zien, dat iemand kousen
maasde zonder bril. Daar was onze lieve Mevrouw zaliger, die droeg
immers ook wel een bril."

"Alleen wanneer jij gebroddeld hadt, Geert! en zij de verloren steken
moest opnemen."

"Wel heb je van je leven," riep Geertrui toornig uit: "Wat weet jij
van verloren steken en van broddelen af?"

"Neen, daar versta jij je beter op, oudje!.... doch dat
daargelaten:--Wat heeft je de page verteld? dat is maar het punt in
quaestie; want dat hij jou zijn hof gemaakt heeft, is zeker."

"Ja!" zuchtte Geertrui: "ik vrees, dat ik te veel met hem gepraat heb."

"Te veel!" riep Bouke, schaterend van lachen, "te veel met hem
gepraat?--De droes! heeft hij in ernst je hartje gestolen!"

"Och neen! malle gek! loop heen met je grollen! maar mijn rust heeft
hij toch meegenomen," vervolgde zij, half huilende: "ik heb van dezen
nacht geen oog toegedaan."

"Daar hebben wij 't al. Wat voert zoo een page niet al uit? Daar
berooft hij de eerzame Geertrui Claassens, die in de eerste dertig
jaren geen vrijer heeft willen hebben, en in de laatste drie kruisjes
geen vrijer heeft kunnen hebben, zoo maar op eens van haar nachtrust."

"Spot maar niet," antwoordde Geertrui: "het is waarachtig geen ding
om mee te spotten: hoor eens, Bouke! Het heugt je nog, toen Mevrouw
zaliger nog leefde...."

"Als ik het vergeten was, zou jij het mij wel herinneren," viel Bouke
haar in de rede.

"Neen, maar hoor!" vervolgde zij, "of ik spreek geen woord meer:
toen Mevrouw zaliger nog leefde, en te Amsterdam was, en toen jij
met Mijnheer van 't leger kwaamt met den kleinen Joan?"

"Ja gewis!" antwoordde Bouke, die nu op zijn beurt ook donker begon
te kijken: "maar je weet ook wel, dat wij Mijnheer bij eede beloofd
hebben, nooit aan iemand iets daarvan te zullen navertellen."

"Dat heb ik beloofd, Bouke! en het spijt mij genoeg; want het is de
eenige reis in mijn leven, dat ik Gods naam zoo ijdellijk gebruikt
heb."

"Foei!" zeide Bouke: "spijt het jou een eed gedaan te hebben,
Geert? ben je menist geworden? Je weet, wat Dominee alle weken
zeit: de wederdoopers, zeit hij, zijn Belialskinderen, vijanden van
Z. Doorluchtigheid en van den lande, die niet zweren willen, noch de
ronde doen, noch de wacht betrekken, noch de heilige predestinatie
gelooven: en wat zegt het rijmpje?


   Aenmerct wel hun begheeren breedt,
  Wat quaet bescheet--sy doch uitgheven,
   Als dat men niet mach sweeren eedt.
  Daert soo ghereet--doch staet beschreven:
   Ja van Godt end' Christo verheven,
  Van Paulo end' ander gheschiet.
   Ooc is den eedt hier in dit leven
  't Eynde van allen twiste ziet.


Doch dat tusschen twee haakjes, Geert! wat doet dit tot uw gesprek
met den page?"

"Dat doet er zooveel toe," zeide Geertrui, hem naar zich toetrekkende
en zoo zacht mogelijk sprekende, "als dat die page evenzoo goed wist
als jij en ik, dat Joan Mijnheers kind niet is."

"Bewaar ons," riep Bouke, achteruitspringende: "dan moet jij het hem
verteld hebben."

"Hoor maar eens, of ik het helpen kan," zeide Geertrui; "de page begon
met mij te vragen of ik hier lang in huis had gewoond: en toen sprak
hij mij over Mijnheer en Mevrouw zaliger...."

"En toen was jij op je praatstoel!--Ja, hij is ook fijn, die page. Hij
zal wel niet met de deur bij jou in huis zijn gevallen; want men
vangt geen hazen met trommels, dat is klaar."

"Vervolgens vertelde ik hem onder anderen, dat ik baker geweest was
van freule Ulrica, en daarop vroeg hij mij, of ik Jonker Joan ook
gebakerd had."

"Zoo vraagt men den boeren de kunst af: en wat gaf je hem ten
antwoord?"

"Ik zei: Mijnheers zoontje heb ik gebakerd, en dat is ook waar:
het lieve kind is nog op mijn arm gestorven."

"Zoo!" zeide Bouke: "nogal fijn van jou bedacht: weet je wel,
Geert! dat het erg met jou staat! dat was weer een Menist
antwoord! Geert! Geert! doch verder!"

"Toen zei hij: ja maar dat zoontje is immers dood, daar je van
spreekt?"

"Welnu," hernam Bouke: "al had je nu eens neen gezeid, een leugen om
bestwil is geen zonde."

"Ja!" hervatte Geert, "ware ik maar zoo wijs geweest; maar ik dacht:


  Dat ons ja, moet ja zijn waerachtigh
  En ons neen moet wesen neen:


en daarom zei ik eenvoudig van ja: en toen dacht ik, hij zou tevreden
zijn; maar jawel! toen vroeg hij mij, of Mevrouw zaliger niet op een
rare wijs aan Jonker Joan geraakt was, en of ik niet zoogoed wist als
hij, dat de Jonker geen droppel Duitsch bloed in zijn aderen had? en
toen werd ik zoo angstig, dat ik hem verzocht, er niet meer en met
niemand over te spreken, en toen liep ik weg."

"Dat heb je al heel dom behandeld voor een verstandig mensch," bromde
Bouke: "'t is met jou ook: hoe alder hoe malder. Ik zou het maar niet
aan Mijnheer vertellen; want dan zag het er slecht met je uit."

"Ik heb mij toch niet versproken, zooveel ik weet," zeide Geertrui
verlegen.

"Nu! gedane zaken hebben geen keer! en het best dat ik je raden kan,
is dat je op een anderen tijd voorzichtiger zijt en altijd denkt:
verzint eer je begint! vroeg gedaan en laat bedacht heeft menigeen
ten val gebracht: heden doen, morgen bloên: vandaag de tong gevierd,
morgen den rug gesmierd."

"Ja, als je mij geen beter troost weet te geven, dan je stomme
spreekwoorden, Bouke! dan...."

"Nu! ga dan maar naar Ds. Raesfelt, en die zal je zeggen, dat je
lezen moet den Brief van Jakobus cap. III vs. 3; doch het wordt tijd,
weer aan 't werk te gaan en mijn valken zitten met open bekken! die
stomme dieren kunnen het weinig helpen of jij al geklapt hebt, en
zij moeten er niet door lijden.--Nu! zooals gezegd is, oudje! wees in
't vervolg voorzichtiger."

En hiermede liep dit merkwaardig gesprek tusschen Bouke Boukes en
Geertrui Claassens ten einde.DERTIENDE HOOFDSTUK.

                    Gommer en Armyn te hoof
                    Twisten om het recht geloof.

                              _Vondel_.


Terwijl de gemoederen der ingezetenen van het slot door de plaats gehad
hebbende omstandigheden alzoo verontrust werden, ging de Predikant
Raesfelt mede onder zijn eigene, waarschijnlijk nog zwaardere
bekommernissen gebukt. De kerkelijke twisten waren op het tijdstip,
waarvan wij thans gewagen, binnen de Nederlanden ten top gestegen. De
nimmer rustende tweedracht, die natuurlijke heerscheres overal waar
menschen wonen, had nauwelijks den buitenlandschen krijg door een
te langdurig bestand zien staken, of zij stookte die binnenlandsche
twisten aan, die zoolang en met zooveel felheid gewoed hebben,
ja, wier einde het verste nageslacht misschien niet aanschouwen
zal. Twee der geleerdste mannen van Europa, de belezene, vernuftige,
oordeelkundige Arminius en de groothartige, onverzettelijke, van
ijver brandende Gomarus hadden zich aan de spits van twee partijen
geplaatst, die, na hun naam genoemd, elkaar een onverzoenlijken
haat hadden gezworen. In den beginne dolf Arminius met de zijnen het
onderspit, althans bij de predikanten en gemeenten; want de meeste
wethouders en zoogenaamde politieken hadden zijn zijde gekozen;
na zijn dood echter wisten Vorstius en Episcopius, die hem in
't Hoogleeraarsambt te Leiden hadden opgevolgd, gesteund door de
geleerdheid van De Groot, de welsprekendheid van Schryver en vooral
den toen alvermogenden invloed van Oldenbarneveld, hun partij met
een luister te bekleeden, waardoor de glans hunner tegenstanders een
tijd lang verdonkerd werd. De jonge lieden, die te Leiden voor den
kansel werden opgeleid, schaarden zich voor een groot gedeelte aan
de zijde der bovendrijvende partij; anderen echter kleefden de oude
leer aan, en stonden Gomarus of Polyander voor. Niet zelden gebeurde
het, dat bij onderlinge, tot oefening begonnen _disputationes_ over
punten van controvers, de argumentaties wederzijds op scheldwoorden
en vervolgens op vechtpartijen uitliepen, waarbij de vuist vragen,
den Godsdienst betreffende, beslissen moest.

Raesfelt had zijn beide oudste zonen, Koenraad en Hendrik, nadat zij
de school verlaten hadden, naar Leiden gezonden, en, daar hij een echt
voorstander was van de oude leerstelsels, hen ernstig aangemaand,
de lessen van Episcopius te verzuimen, en zich zooveel mogelijk bij
het onderwijs van diens ambtgenoot Polyander te bepalen.--Koenraad,
wien de stoute en ridderlijke voordracht van laatstgemelden geleerde
behaagde, gehoorzaamde zijn vader met nadruk en toonde zich, zoo in
zijn brieven aan dezen, als op de Hoogeschool, een ijverig voorstander
der Contra-Remonstranten. Zoo met woorden als met daden was hij overal
de voornaamste onder de verdedigers van het ouderwetsch gevoelen:
niet zelden had de kracht zijner sterkgespierde vuisten aan zijn
tegenstrevers, zoo niet de menschelijke, althans hunne onmacht
duidelijk doen gevoelen, en menigeen had zich overtuigd gevonden,
dat hij gepraedestineerd was om van Koenraad Raesfelt te worden
afgeklopt. Omtrent den stillen en zachtmoedigen Hendrik won vader min
gunstige berichten in: deze was door de geleerdheid en smaakvolle
onderwijzing der andersdenkenden ingenomen en stond aldra voor een
Arminiaan te boek.--Koenraad, die bovendien nooit op den besten
voet met zijn broeder geleefd had, was over deze zijn afdwaling
sterk gebelgd, en al de brieven, die hij aan zijn vader schreef,
schilderden Hendrik af als een verloren schaap, reeds met den wargeest
niet alleen van Arminianismus, maar ook van Socianismus besmet. Diep
hadden deze beschuldigingen den braven Predikant gegriefd, en zijn
epistelen aan Hendrik droegen telkens hernieuwde bewijzen, hoezeer hem
diens gedrag en meeningen tegen de borst stonden. De aangeklaagde zoon
beantwoordde zijns vaders minzame verwijten meestal met bezadigdheid,
doch tevens met vrijmoedigheid: hij beweerde, dat hij, naar Leiden
gegaan zijnde om in de leerstukken van den godsdienst onderwijs te
ontvangen, zijn meening van onderzoek en overtuiging wilde laten
afhangen. Daar de jongeling door deze antwoorden blijken gaf, dat hij
meer aan menschelijke rede en vrije beoordeeling, dan aan geloof en
onderwerping hechtte, stelden zij zijn vader lang niet gerust. Echter,
en door een in de menschelijke natuur niet ongewone tegenstrijdigheid,
bleef het hart van Raesfelt, ondanks hem zelven, meer den in zijn
oog verdoolden, dan den rechtzinnigen zoon genegen. De wijs, waarop
Koenraad van zijn broeder sprak, de toon, waarin zijne beschuldigingen
vervat waren, mishaagden den zachtmoedigen vader, schoon hij zulks zich
zelven niet bekennen wilde, nog meer dan de beschuldigingen zelven.

Op den achtermiddag van den dag, dat de Gravin van Nassau Sonheuvel
verlaten had, was de Predikant op zijn zolderkamertje in diep
gepeins gezeten: de zwarte kalot was hem te warm geworden en lag
voor hem op de tafel, terwijl de met konijnevellen gevoerde pij over
den rug des leunstoels hing. Onbeweeglijk scheen Raesfelt op zijn
plaats gespijkerd, terwijl zijn oogen strak en stijf op het voor hem
liggend papier gevestigd bleven, zoodat hij veel geleek op een dier
aangekleede gedaanten, welke in het Amsterdamsche doolhof voor den
vanouds gestelden prijs van een stuiver zich _hedenmiddag te vier uren_
laten bezichtigen.

Eindelijk echter scheen de beweging bij den Predikant terug te
keeren: hij beet zich op de lippen, zag opwaarts, zuchtte diep en
zeide vervolgens hardop tegen zich zelven: "Neen! _zoo_ kan het
niet langer gaan! er dient een kloek besluit genomen, of de knaap is
onherstelbaar ongelukkig."

"Onherstelbaar ongelukkig!" herhaalde een stem achter hem: "denkt ge
dat waarlijk, Dominee?"

Als door een donderslag getroffen, richtte de Predikant zich op en
keerde zich naar de plaats, van waar de stem gekomen was, en waar hij
niemand dacht te zien dan den Booze in persoon, die hem van zijn kloeke
voornemens zoude pogen af te brengen: dan hij werd gerustgesteld bij
het herkennen van zijn vriend, den niet min dan hij bezorgden Baron
van Sonheuvel.

Deze, als wij verhaalden, besloten hebbende met den geestelijke te
rade te gaan over de beste wijze hoe met Joan te handelen, had zich,
na het vertrek zijner doorluchte gast, naar de pastorie begeven:
de deur open gevonden hebbende, was hij, om niet door het gesnap
der Pastoorsche verveeld te worden, de trap opgeloopen, nadat hij
zijn laarzen in de gang had uitgedaan, eensdeels opdat Mejuffrouw
Raesfelt bij het gezicht van vuile voetstappen niet naar boven zou
komen hollen, anderdeels opdat zij, de laarzen des Barons herkennende,
zich wachten zou, de samenspraak der beide heeren te storen. Aan het
studeervertrek was geen deur: men besteeg het langs een trap, die
midden in het kamertje uitkwam. Raesfelt had den Baron dus niet hooren
inkomen: en deze, zijn raadsman zoo diep in gedachten vindende, had
hem niet willen storen, maar zich naast den ingang op een boekentrapje
nedergezet en was mede aan 't peinzen geraakt, hoe hij het gesprek
zoude aanvangen, toen hem de uitroep van Raesfelt als uit een droom
ontwaken deed. Deze uitroep kwam zoo volkomen met de gedachten overeen,
welke hem op dit oogenblik vervulden, dat hij dien aanmerkte als tegen
hem, of in zijnen geest gesproken, en, toen de Predikant hem aanzag,
zijn gezegde herhaalde en nogmaals vroeg of hij het stellig meende.

"UEd. hier, heer Baron!" vroeg Raesfelt, vol verbazing, "wel wie
kon UEd. hier verwachten! ei! wees zoo goed en neem uw gemak:--ja
waarlijk!" vervolgde hij, rondziende: "ik geloof niet, dat er een
stoel meer in de kamer is: wacht ik zal roepen, dat men den armstoel
boven brenge."

"Doe geen moeite, Dominee!" zeide de Baron; "hier is immers een
zitplaats."

De stoel, waarop hij doelde, kon waarlijk op den naam van zitplaats
weinig aanspraak maken. Hij was oorspronkelijk van matwerk geweest
met pooten en leuning van stevig grenenhout; doch Joan, die hem
in zijn leeruren altijd gebruikte, en de slechte gewoonte had, van
weinig stil te zitten, had den rug merkelijk doen uitwijken: met zijn
snoeimes had hij, wanneer de les te lang viel, de kloeke pooten op
de helft van haar dikte gebracht en zich ook met de _anatomie_ der
matten zitting beziggehouden: zoodat de stoel in den volsten zin van
't woord een _chaise percée_ geworden was.

"Het is hier niet warm, Dominee!" zeide de Baron, toen hij zich
voorzichtiglijk op den rand van den door ons beschreven zetel
nederzette.

"Dunkt UEd. dat, heer Baron? Dan moest UEd. mijn pels aantrekken:
ik heb het van 't peinzen en studeeren overvloedig warm gekregen."

"_Cedant arma togae_," [32] zeide Reede, aan dit voorstel gehoor
gevende: "gij ziet Dominee! dat ik ook nog een mondje vol Latijn
kan spreken.--Zoodat gij zegt," vervolgde hij, na zich in den pels
gewikkeld en zijn plaats hernomen te hebben, "dat een kloek besluit
alleen in staat is, het ongeluk van den armen jongen te voorkomen?"

"Ongetwijfeld, heer Baron! het vaderhart zal bloeden door de
opoffering; doch het zal naderhand geruster slaan! en wat zegt de
Psalmist? Welzalig hij,


  In wiens geest niet woont eenige schalkheyt
  Noch geen bedrogh ofte geveynsdigheyt.


Want wat zou het baten, een jongeling tot een bestemming op te leiden,
welke hij nimmer naar behooren vervullen kan?"

"Ach! gij spreekt wel als ik het verwachtte, Dominee! en toch is
het een pijnlijk gevoel, om tegen hem, dien men tot nog toe als zoon
bemind heeft, te moeten zeggen: knaap! ik ben uw vader niet meer."

"Het vaderhart zal daarom zijn rechten niet verliezen," antwoordde
Raesfelt: "want als in den Honderdsten Psalm staat:


  Gelijck een vader hem pleegh te erbarmen, enz.


De vurigste wensch van het hart zal er door teleurgesteld worden; doch
het zal in zich zelf de belooner eener zoo groote opoffering vinden:
ware er een andere weg mogelijk geweest, ik had dien gaarne ingeslagen,
doch ik heb alles onderzocht en beproefd, vergeefs: niets blijft
er over, dan ruiterlijk en moedig, gelijk het een Christen betaamt,
de zegepraal te behalen op een aardsche en valsche liefde, en alleen
op het geestelijk en waarachtig belang van den ongelukkige te zien."

"Zoo hebt gij er reeds lang over nagedacht, gelijk ik uit uw redenen
bemerk. Ik was al verwonderd, dat gij juist bezig waart over dat
onderwerp te peinzen, toen ik binnenkwam."

"Over nagedacht, heer Baron? slapelooze nachten, ledige uren, verlies
van eetlust en genoegens heeft het mij gekost: het zoet mijns levens
is er door verbitterd."

"Met mij gaat het ook zoo, lieve Dominee: ik heb van de enkele
gedachte, dat de knaap misschien tegen zijn eigen gezin het harnas
zoude aangespen, nog van dezen nacht schier geen oog toegedaan, en
van middag geen mond aan de patrijzenpastij gezet, hoewel dat mijn
geliefdste schotel is."

"Hebt gij heer Baron? daarvoor beloone u de Hemel; want uw deelneming


  Is ganschelijk gelijck een balsem soet,
  Die op het hoofd Aärons was zeer claer,
  Uitgestortet in 't openbaar,


als David zegt. Och! UEd. is altijd zoo vriendelijk en goed geweest."

"Hm! hm! zoo heel goed niet; maar ik heb toch den knaap altijd wel
behandeld en hartelijk liefgehad."

"Hij houdt ook veel van u, heer Baron: daar heb ik doorslaande
bewijzen van."

"En van u niet minder, Dominee, schoon hij wel eens bij de _exegesen_
in slaap viel."

"De _exegesen_! helaas! die heeft hij maar al te veel bestudeerd voor
zijne en mijne rust," hervatte Raesfelt zuchtende.

"Te veel! Dat had ik nooit gedacht, dat daar zijn liefhebberij op
gevallen ware."

"Liefhebberij! een razende drift, heer Baron! _delectatio triumphans_
[33] als Augustinus zegt."

"In waarheid?--Nu! het is mij nooit voorgekomen. Toen ik hem vroeg,
of Paulus ééne of twee reizen naar Rome gedaan had, waarover ik het
met de oude Geert oneens was, zeide hij mij daarover nooit te hebben
nagedacht, en toen hij het op mijn verzoek onderzocht had, was zijn
uitkomst, dat hij het niet wist."

"Is het mogelijk?" zeide Raesfelt, de handen angstig wringende; "en
ik heb een _disputanionem_ van hem liggen, juist over dat onderwerp,
en waarin hij betoogt, dat de Apostel wel driemaal te Rome is
geweest. Moet ik hem dan een huichelaar zien worden? Was het niet
genoeg, dat hij een Sociniaan werd?"

"Wat!" riep Reede: "wat zegt gij, Dominee! een Sociniaan? Hij! Gij
jaagt mij de koorts op 't lijf, Dominee! Dat hebt gij mij nog nooit
verteld."

"Ach ja, ik had mij te voren gevleid, dat hij nog maar alleen de
begrippen Arminii, Vorstii en Episcopii aankleefde, doch het is wel
als in den Eersten Psalm gezegd wordt; welgelukzalig


  Die op den wegh der sondaers niet en gaet
  En niet en sit by de spotters onreyne,


want, eens op dit pad gekomen, vordert men met reuzenschreden: ik heb
de bewijzen zijner ketterij in handen: daar op de tafel liggen zij."

"Maar waarom hebt gij mij daar nooit iets van gezegd, Dominee? Dan
had ik hem eens duchtig de ooren gewasschen."

"Wat zou dit gebaat hebben, heer Baron? daar ook mijne vermaning,
nu vaderlijk, dan meesterachtig, nu gestreng, dan zachtelijk, den
verdoolde niet op het rechte spoor heeft kunnen terugbrengen."

"Kijk Dominee! het is maar zooals de jongen zelf gezegd heeft: over
zich heeft hij het oordeel geveld, zeggende, dat al wat van Spaansch
bloed kwam, niet te vertrouwen was."

"Dat zegt hij!" zeide Raesfelt: "en daarom volgt hij den edelen Gomarum
niet na, die van Spaansche afkomst is. Doch hoe velt hij zijn eigen
oordeel hiermede, dit begrijp ik niet."

"O! ik begrijp mij zelven heel wel, Dominee! ik zal u dat alles
uitleggen! die rekel! een nagel aan mijn doodkist! doch ik zal hem
leeren! ik zal hem leeren!"

Met deze woorden sprong hij op en ging voort weder zitten, doch
ongelukkig kwam hij midden op de zitting te land en wel met zulk een
kracht, dat er hij doorheenzakte en met armen en beenen in de lucht,
in den pels bedolven, tusschen de vier pooten steken bleef. Vergeefs
zocht Raesfelt hem uit dien benauwden toestand te verlossen:
de arme Baron zat zoo vast, dat hij zich roeren noch buigen kon,
zoodat alle aangewende moeite slechts diende om hem nog erger in
de klem te brengen. Op dit oogenblik werd het vertrek door drie
nieuwe getuigen van zijn ongeluk bezocht. De eerste was Veltman,
Joans jachthond, die met eene van de uitgetogen laarzen de trap
op kwam snellen. Hij legde zijn vracht aan de voeten des Barons,
of liever bij de pooten des stoels af, waarna hij zoowel tegen den
predikant als op zijn beknelden Heer sprong; met groote teekenen
van blijdschap. Kort op den hond volgde, als een razende furie,
de zachtaardige wederhelft van den Predikant, met een kamerbezem
gewapend, dien zij in een dreigende houding ophief. "Waar is dat
stinkende dier?" riep zij met een verbolgen stem: "wat springt het
daar tegen Dominees kostelijke pels op met zijn vuile klauwen? Waarom
jaag je hem niet weg, Dominee? En wie zit daar in je pels? Hoe heb ik
het met je? Leen je jou pels zoo maar aan iedereen, die je bezoeken
komt? Toe, maak maar gauw dat je uit dien stoel komt, dien je aan
stukken gebroken hebt! Bewaar ons! het is Mijnheer van Sonheuvel!"

"Ja Juffer!" zeide deze, het hoofd van onder den pels uitstekende:
"ik ben het. Help mij hier toch uit, want ik breek mijn lenden nog."

Op dit oogenblik sprong Veltman op en liep, zoo spoedig als hij
gekomen was, de trappen af.

"Joan zal waarschijnlijk in de buurt wezen," merkte Dominee aan:
"Is dat uw laars, heer Baron! welke de hond u gebracht heeft?--dan
hadt gij, vrouw liefste! het arme dier met geen straf voor zijn
getrouwheid moeten dreigen."

"Ja! kon ik het weten?" zeide Barbara, terwijl zij mede hare krachten
aanwendde om den Baron te verlossen: "die hond snuffelt altijd bij
mij in de keuken. Laatst heeft hij een hoentje knap opgepeuzeld,
dat ik in de soep wilde doen."

"Daarvoor zal het eerste haas, dat ik vang, voor u zijn,
Juffrouw!" zeide Joan, binnenkomende: "bij voorraad heb ik Veltman
aan de voordeur vastgelegd, maar hoe! is dat vader, die daar tusschen
vier pooten vastzit? Wacht! ik zal u wel helpen. Het trekken baat
niet, Dominee! wij zullen een anderen weg inslaan."--Dit zeggende
wierp hij den stoel op zijde en sneed met zijn jachtmes het matwerk,
dat den Baron als met weerhaken belette zich op te geven, rondom
aan stukken; dit had de verlossing des gevangenen ten gevolge; doch,
tot aller verbazing, was het eerste gebruik, dat de Baron van zijn
herkregen vrijheid maakte, dat hij Joan een geduchten oorveeg gaf.

"Wat is dat, vader?" riep Joan, achteruitspringende met een kleur
als bloed. "Waaraan heb ik dat verdiend?"

"Vraag je dat nog, onbeschaamde huichelaar?" snauwde hem de verstoorde
Heer van Sonheuvel toe: "ik heb schoone berichten van u ontvangen,
sinjeur!"

"Ik begrijp er niets van, vader!" zeide Joan; "ik weet niet, wat ik
gedaan heb, om een dusdanige behandeling te veroorzaken."

"Niet, verstokte zondaar? vraag het dan maar aan Dominee: die zal
jou de les anders leeren."

"Ik?" vroeg Raesfelt verwonderd: "ik weet van den Jonker hoegenaamd
geen kwaad."

Reede, meenende dat de Predikant vrees koesterde voor Joan, werd nu
even toornig op genen, als hij op dezen geweest was. "Hoe!" zeide
hij: "past het een leeraar, menschenvrees te hebben, en te aarzelen,
iemand in 't aangezicht zijn feilen en dwalingen aan te kondigen?"

"Heer Baron!" antwoordde Raesfelt, geraakt: "ik ken mijn plicht en zou
niet schromen, voor koningen en keizers de waarheid te spreken, gelijk
Nathan en Elias deden; maar ik weet niet, waaraan zich bepaaldelijk
de Jonker heeft schuldig gemaakt, noch over welk feit ik hem zoude
toeroepen, meer dan aan anderen: gij zijt die man!"

"Niet!" hervatte de Baron: "nu, dan weet ik het: gij zijt een
Arminiaan, Joan!"

"Goede hemel!" riep Barbara, de handen boven 't hoofd ineenslaande;
"een Arminiaan!"

"En wat nog erger is, een Sociniaan!" vervolgde Reede.

"Een Sociniaan! Dat verhoede de Heer!" zeide Mejuffrouw Raesfelt,
met dezelfde gebaarden.

"En wat het ergst van alles is, een huichelaar."

"Een huichelaar ook al! bewaar ons!" herhaalde de Pastoorsche.

"En wie heeft u al dien zotteklap verteld, vader?" vroeg Joan met
drift.

"Wat! zult gij het nog loochenen? doch zoo ge den zegsman weten wilt:
daar staat hij: schaam u in zijn tegenwoordigheid te ontkennen,
wat hij u bewijzen kan."

"Wien meent gij, vader?" vroeg Joan, meer en meer verwonderd.

"Wien? wel wien anders dan Dominee," antwoordde de Heer van Sonheuvel.

"Mij?" vroeg Raesfelt, ten toppunt van verbazing: "spot UEd. niet mij,
heer Baron?"

"Het is of gij beiden gezworen hebt, mij dol te maken," riep de
Baron stampvoetende: "wat duivel! Dominee, hebt gij mij niet zoo
op het oogenblik gezegd, dat gij er de bewijzen van in handen hadt,
zwart op wit?"

"O!" zeide Raesfelt, die lont begon te ruiken: "is het er zóó mede
gelegen? Ja dat heb ik gezegd; maar...."

"Gij hoort het Joan!" viel Reede in.

"Maar ik sprak niet van den Jonker," vervolgde Raesfelt.

"Niet! en van wien dan?" vroeg de Baron, op zijne beurt verbaasd.

"Vergun mij, dat ik UEd. zulks onder vier oogen verklare, zonder
getuigen."

"Toegestaan! Marsch Joan!"

Joan deed eenige stappen om zich te verwijderen; doch bleef vervolgens
staan, den Baron aanziende.

"Hebt ge mij niet gehoord?" vroeg deze: "marsch! van hier!"

"Maar ben ik dan gerechtvaardigd in uwe oogen, vader?" vroeg Joan,
op den toon der beleedigde onschuld.

"Daarover spreken wij nader," was het antwoord.

"Dat behoeft niet," merkte de Predikant aan: "UEd. kan uwen zoon
gerustelijk een toestemmend antwoord geven; want hij is onschuldig, en
uw gramschap op den jongeling is uit een misverstand voortgesproten."

Reede was ontevreden op zich zelven, dat hij zich zooverre door zijn
driften had laten vermeesteren en zich daardoor jegens zijn zoon in
't ongelijk gesteld: hij aarzelde echter nog, uit valsche schaamte, om
hem genoegdoening te geven; doch, toen hij den knaap in een smeekende
houding naar zich toe zag treden, terwijl de tranen hem in de oogen
stonden, verkreeg het gevoel van billijkheid de overhand boven zijn
valsche schaamte, en hij omhelsde hem hartelijk, waarna Joan het
vertrek verliet.

"Maar gij, liefste schat!" zeide de Predikant tot zijn huisvrouw,
die nog vol nieuwsgierigheid boven om de trap stond te draaien: "gij
moest ons ook alleen laten en aan Kaatje zeggen, dat zij den armstoel
boven brenge. Ik heb met den Heer Baron iets af te handelen, dat...."

"Dat ik niet hooren mag," zeide zij spijtig: "nu 't is goed,
Dominee! ik ga al: neem maar niet kwalijk, dat ik dit kostelijk vertrek
door mijn tegenwoordigheid verontheiligd heb. 't Zal wel voor 't eerst
en 't laatst zijn; doch zoo gij denkt, dat het u wel bekomen zal,
mij buiten alles te houden, hebt gij het mis."--Met deze en dergelijke
woorden trok zij grommende af en begaf zich op staanden voet naar de
vrouw van den schout, waar zij nog drie of vier buurtklapsters vond,
aan welke zij onder belofte van geheimhouding verhaalde, hoe Dominee
ontdekt had, dat de Jonker een Sociniaan ware en het aan den Baron
verteld had, doch het nu weder introk uit vrees voor Joan: hoe de
Baron door een stoel gevallen was, en hoe de hond met zijn morsige
pooten haar huis bevuild had, enz. welke stichtelijke praatjes den
volgenden dag door het gansche dorp liepen.

"Wat heb je mij dan aan 't oor liggen reutelen, Dominee?" vroeg de
Baron, zooras hij met den Predikant alleen was.

"Ik sprak UEd. van mijn zoon Hendrik," antwoordde deze, "die te
Leiden studeert en mij, door zijn nieuwerwetsche begrippen omtrent den
godsdienst, dwingen zal, hem van de Hoogeschool terug te nemen, eer
hij onzer Gereformeerde Kerk, en mij, zijn vader en leermeester, tot
schande verstrekke. Hoe UEd. dit alles op den Jonker hebt toegepast,
verklaar ik niet te begrijpen."

"Is het er zoo mede gelegen?" hernam de Baron: "dan spijt het mij,
dat ik den armen Joan zoo heb afgejakkerd, doch ik zal hem zeggen
hoe de vork ik den steel zit."

"Ik bid u," smeekte Raesfelt, "laat mijns zoons gedrag tusschen
ons blijven: mijn vrouw zelve weet nog niets van het geval af, en,
zooals Salomo zegt:


  "Een dwaze zoon is zijn moeders droefenis."


"Ik beklaag u van harte, Dominee," zeide Reede: "doch gij zijt
de eenige niet, die zwaren strijd met zich zelven voert. De reden,
waarom ik u verkeerd verstond, zal zich voor u ophelderen, wanneer ik
u mijn tegenwoordig bezwaar ontdek. Gij herinnert u," vervolgde hij,
zijn leunstoel, welken hem Kaatje intusschen gebracht had, dichter
bij dien van Raesfelt aanschuivende, "dat Joan mijn zoon niet is."

"Met uw verlof!" zeide de Predikant, zich met den wijsvinger langs den
neus strijkende: "Ja, waarlijk, nu gij het zegt, herinner ik mij dat;
doch in ernst, ik was het vergeten."

"Welnu, de knaap heeft thans de jaren van onderscheid bereikt: tot
heden toe heb ik altijd het onaangename denkbeeld van hem met zijn ware
geboorte bekend te moeten maken, ver van mij afgeschoven: ik beminde
hem als mijn zoon, en, zoo ik mijn genegenheid alleen moest volgen,
zou ik hem als zoodanig blijven beschouwen; doch nu de tijd daar is,
dat hij aan den naam van Reede eenigen luister zou kunnen bijzetten,
begint mijn geweten tegen mijn teederheid op te komen. Ik begin te
bedenken, dat ik mijn eenige dochter niet mag versteken van haar wettig
erf (dat bovendien om redenen, welke ik thans niet melden zal, vrij
schraler is, dan menigeen denken zou), dat ik bovendien geen vreemde
plant op den stam der Sonheuvels enten mag. Hierbij komt de vrees,
dat Joan, die zulk een onverzoenlijken haat tegen de Spanjaards heeft,
veellicht, na het eindigen der _trêves_, de wapenen tegen zijn eigene
betrekkingen, tegen zijn bloedverwanten zou voeren--en ik vraag mij
zelven af, of ik Joan omtrent zijn geboorte de geheele waarheid moet
openbaren. Gij herinnert u, Dominee! dat Velasco, Joans vader, door
mijn ruiters wreed vermoord werd!"

Hier eindigde Reede. De Predikant zweeg, en lang zaten beiden over
elkander in diep gepeins verzonken, bij hen zelven overleggende, op
welke wijze de zwarigheden, die zoowel het verborgen houden als het
ontdekken van het geheim met zich bracht, uit den weg zouden kunnen
geruimd worden. Eindelijk verzocht de Predikant, dat de Baron hem den
nacht ter overdenking zoude vergunnen, belovende hij aan Z. Edelheid
den volgenden morgen een stellig antwoord te brengen. Reede willigde
dit verzoek in, en de conferentie werd op _reces_ gescheiden.

Het was reeds duister, toen de Baron op het slot terugkwam. Het
avondmaal werd opgedischt en was haastig afgeloopen: de Baron en
Joan waren beiden vol gedachten en spraken weinig of niet. Ulrica
daarentegen snapte onophoudelijk door over de schoone Gravin, haar
page, haar koetsier met zijn groote knevels en de fraaie wapens op de
koets. Toen de oude Geertrui haar, na het avondeten, was komen halen,
stond haar vader insgelijks op, met oogmerk om naar zijn kamer te gaan;
doch Joan sprong op, als uit een droom ontwakende en hield hem tegen.

"Vader!" riep hij: "kan ik nog een oogenblik met u spreken?"

"Heeft het zooveel haast, Joan?" vroeg de Baron: "ik heb thans het
hoofd vol."

"Een oogenblik slechts, vader!" herhaalde Joan, en bleef toen een
poos al weifelende staan.

"Nu! komt er wat?" vroeg Reede, ongeduldig.

"Ja vader! ik wilde u vragen.... ik wilde maar weten.... wie mijn
moeder was."

Deze laatste woorden sprak hij zeer schielijk uit, als had hij
gevreesd, dat ze hem in de keel zouden hebben blijven steken, indien
hij nog een oogenblik gedraald had.

De Baron sprong achteruit, alsof de bliksem voor zijn voeten ware
gevallen: "Jongen!" riep hij: "Zijt gij dol? hoe komt gij aan die
vraag?"

De bleekheid, welke des Barons gelaat bedekt had bij de onverwachte
vraag van zijn pleegzoon, ging over op de wangen van dezen, zooras
hij, aan de uitwerking, die zijn woorden gemaakt hadden, bespeurde,
dat alles niet geheel zuiver was met zijn geboorte. Nadat hij den
Baron een tijdlang sprakeloos had aangezien, berstte hij in tranen
uit en herhaalde met angst: "Vader! in Gods naam! zeg mij, wie was
mijn moeder?"

"Ik weet het niet," zuchtte Reede en wierp zich in een stoel, het
gelaat met de handen bedekt houdende.

"Gij weet het niet," herhaalde Joan, als versteend. "Ach vader!" kreet
hij, zich voor den Baron nederwerpende en diens handen met kussen
bedekkende: "zeg mij toch! wanneer, waar, hoe ik geboren ben, wie
mijn moeder was: gij zult het immers weten. Och! ik vrees, dat het
maar al te waar is, hetgeen ik van morgen gehoord heb."

"Wat hebt gij gehoord?" vroeg Reede, opziende.

"Dat ik een basterd ben," antwoordde Joan, zijn hoofd in den schoot
des Barons verbergende. Een lange pauze volgde.

"Vader!" riep Joan eindelijk, onder herhaalde omhelzingen en tranen:
"Vader! ik bid u, martel mij zoo niet! Spot niet met een ongelukkigen
knaap. Zoo ik een basterd ben, heb ik toch een moeder gehad. O! leeft
zij nog? wie was zij toch?"

"Ik weet het niet, waarachtig niet, lieve beste Joan!--Maar,"
vervolgde de Baron na eenige oogenblikken stilte, "van wien hebt gij
toch gehoord, dat gij mijn zoon niet zijt?"

"God zegen mij!" gilde Joan opspringende: "zijt gij mijn vader
niet? Heb ik dan noch vader noch moeder! O ik ongelukkige!"

"Geene anderen dan God in den Hemel, beste jongen!" zeide de Heer
van Sonheuvel, snikkende.

"Maar ik heb toch ouders gehad," vervolgde hij, met een dringende stem.

"Hoor Joan! wees bedaard! ik zal u alles verhalen: alles.... wat ik
u verhalen kan. Ga zitten en wees bedaard; ik zal u alles zeggen:
drink een roemer wijn: gij zijt ongesteld."

De Baron vulde twee roemers, leegde den zijnen in één teug en schoof
den anderen naar Joan, die hem met bevende lippen, bij tusschenpoozen
uitdronk. Vervolgens plaatsten beiden zich dicht bij elkander; de
Baron nam Joans hand tusschen de zijne, en ving aldus aan met spreken:

"Uw vraag, Joan! lokt een gesprek uit, dat wij toch vroeg of laat
moesten hebben. Neen! gij zijt mijn zoon niet, noch die mijner zalige
vrouw; doch eer ik u eenige inlichting geve omtrent het geheim uwer
geboorte, wilde ik vernemen, wat tot den twijfel aan de echtheid
daarvan aanleiding heeft gegeven."

Joan vertelde hem de ontmoeting met Teun Wezer en den page.

"Ik heb u nooit op leugens betrapt, Joan!" zeide de Baron, verwonderd
over dat verhaal: "anders zou ik denken, dat gij door Bouke of Geert
waart ingelicht, onder voorwaarde van hen niet te noemen, en dat gij
daarom dat historietje bedacht hadt."--Joan bevestigde de waarheid
van zijn verhaal met den meesten nadruk.

"Ik geloof u," hervatte Reede, "ofschoon ik er niets van begrijp:
echter kan ik Bouke en Geert niet verdenken, dat zij zich zooverre
versproken zouden hebben.... wel is waar, de oude vrouw valt wat
praatziek, vooral omtrent den tijd van Mevrouw zaliger: doch gij
ziet mij met ongeduld aan en ik begrijp u. Hoor toe: de geschiedenis
zal ongelukkig kort genoeg zijn. In 1598 lichtte ik een Spaansch
konvooi op: onder de lijken der gesneuvelde Spanjaarden vond ik
een schreiend kind: dat waart gij; uit medelijden trok ik mij uwer
aan en bracht u bij mijn brave vrouw: wij besloten u op te voeden,
en zij deelde haar teederheid tusschen u en Ulrica, totdat zij ons,
helaas te vroeg! ontviel. Sedert beminde ik u als zoon: dit hebt
gij ondervonden: gij weet of ik ooit eenig onderscheid gemaakt heb
tusschen u en Ulrica. Gij zwijgt?--Gij schudt het hoofd?--Is het om
de oorveeg, die ik u straks gegeven heb? Ach! zoo ik geen vaderlijk
hart voor u had, zou ik mij dan uw gewaande Arminianerij zoo sterk
hebben aangetrokken?"

"Spreek daarvan toch niet langer, vader!" zeide Joan: "ik dacht in
dit oogenblik alleen aan de goedheid, die gij mij bewezen hebt en
aan mijn ongeluk, dat ik u niet langer den naam van vader geven mag."

"Dat moogt gij, zoolang ik leef, Joan, want mijn liefde voor u blijft
altijd dezelfde."

"En hebt gij niets meer omtrent mijn geboorte kunnen ontdekken,
dan hetgeen gij mij verhaald hebt?"

"Niets: al mijn nasporingen zijn vruchteloos afgeloopen. Ik betuig u,
niets onbeproefd te hebben gelaten, om naar uw ouderen te vernemen;
doch niemand buiten ons heeft zich uwer aan willen trekken."

Lang nog zaten zij over elkanderen, schoon zij weinig of niets meer
spraken. Joan scheen het beeld der droefheid: hij bleef in gepeinzen
verdiept, en dacht meer na, wat hij vragen wilde, dan hij werkelijk
vroeg. Met den Baron had het tegenovergestelde plaats. Deze scheen
beducht voor vragen en trachtte die zooveel mogelijk te ontwijken:
het voorgevallene bij de overrompeling van 't Spaansche konvooi stond
hem nu weder zoo levendig voor den geest, als op 't oogenblik, toen het
werkelijk voorviel, en gedurig zweefde hem de stervende Velasco voor
oogen. Met opzet had hij diens dood, ja diens naam in zijn verhaal niet
gemeld, en wist niet hoe hij het klaren zou om hem maar geheel buiten
't spel te laten. Eindelijk stond hij op, drukte Joan aan zijn hart,
beval hem aan, bedaard te zijn en van al wat hij gehoord had aan
niemand, vooral aan Ulrica, geen woord te reppen, wenschte hem een
goede nachtrust en begaf zich naar zijn slaapvertrek, waar Bouke,
die reeds lang het laat opblijven zijns meesters verwenscht had,
half slapende binnentrad. Zonder een woord te zeggen liet de Baron
zich ontkleeden, trok naar bed, bleef nog lang peinzen en malen en
geraakte niet dan met den nanacht in slaap.VEERTIENDE HOOFDSTUK.

          Het kiezen en verkiezen is een groot verscheel.

                            _Spieghel_.


"Wel Mijnheer!" zeide Bouke, toen hij den volgenden morgen het
slaapvertrek des Barons voor de derde maal binnentrad; "UEd. schijnt
het spreekwoord vergeten te hebben: ""beslapen is uw morgenwerk,
bedorven is uw dagwerk.""

"Hoe laat is het dan?" vroeg de Baron, het hoofd oprichtende.

"Maar effentjes negen uren, als 't UEd. blieft, en ik ben reeds twee
keeren hier geweest."

"Is 't mogelijk? Ja ik ben eerst laat in slaap geraakt."

"Waarachtig, Mijnheer! het huishouden is in de war: het was geloof
ik halféén, eer de Jonker in bed lag: hij, die daarenboven met den
jachttijd zoo vroeg bij de werken is."

"Hoe heeft Joan geslapen?" vroeg Reede, terwijl hij zijn kousen opbond.

"Ja! dat durf ik niet beloven dat goed geweest is: UEd. moet hem dan
gisteravond geweldig onderhanden gehad hebben. Van morgen te zeven
uren ging hij op de jacht en had oogen als potten zoo dik en als
aalbessen zoo rood. Schort er wat aan, Jonker! zeide ik--neen! zeide
hij en drukte mij de hand; maar de tranen rolden hem als dikke
Meiregendruppelen langs de wangen. Toen draaide hij mij opeens den
rug toe en liep met groote stappen het slot uit."

"Die arme jongen!" zuchtte Reede: "doch het heeft zoo moeten wezen!"

"Is het dan wezenlijk waar, heer Baron! dat hij een Arminiaan
geworden is!"

"Droom je? wie heeft dat zotte praatje in de wereld gebracht?"

"Dat weet ik niet, maar gisteravond was het heele dorp er vol van."

"Men deed beter den bek te houden, dan zulke grollen te vertellen,"
zeide de Baron met bitsheid, vergetende, hoe hij zelf den vorigen
dag wegens dezelfde aantijging tegen Joan was uitgevaren.

"Maar Bouke!" vervolgde hij: "ik wilde wel eens weten, wie van u
beiden, Geert of gij, uit de school geklapt heeft en aan Joan het,
geheim zijner geboorte ontdekt?"

"Weet hij er iets van?" vroeg Bouke, verbaasd een stap terugtredende:
"ik althans heb gezwegen als een mof."

"Heeft Geert dan gebabbeld? want dat sprookje wegens den page is
te gek."

"Daar hebben wij 't al," zeide Bouke: "ja die page is een duivel van
een vent. Heeft hij niet eergisteravond zijn hof aan de oude Geert
gemaakt, alsof zij een jonge deern ware?"

"En heeft zij den lafbek onze geheimen overgebriefd?" vroeg Reede
met drift.

"Geert is oud en wijs genoeg, om voor haar zelve te antwoorden,"
zeide Bouke, zich buigende.

"Dat is een Menist antwoord, Bouke! zeg mij spoedig wat gij van de
zaak af weet."

"Met UEds. verlof, dat kan ik niet. Elk weet waar hem de hoos
schuurt, en op alle reên eigent geen antwoord. Zoo UEd. liever over
dat onderwerp met Geertrui zelve geliefde te redekavelen;.... maar
ik heb vergeten UEd. te zeggen, dat Dominee al sedert een uur in de
benedenzaal zit en verlangt UEd. te spreken."

"De Dominee beneden? Dat hadt gij mij wel eerder mogen zeggen. En
waarmede heeft die goede man al den tijd zoek gebracht?"

"O! op een zeer aangename wijze: hij heeft met de freule over de
opvoeding van haar kippen en met de oude Geert over de zedelijke
verbastering der eeuw gepraat. Het was stichtelijk om aan te hooren."

"Hij had Geert liever over haar babbelen moeten onderhouden."

"Met UEds. verlof, Mijnheer! UEd. heeft van mij niet gehoord, dat Geert
gebabbeld heeft: onder dienstboden is men niet gaarne de zegsman van
dergelijke praatjes: wat er van de zaak is, weet ik niet precies;
doch met den Jonker heeft zij er niet over gesproken, daarop kan
UEd. gerust zijn."

"Nu! wij zullen zien. Breng het ontbijt maar boven en verzoek Dominee
hier te komen. Gij moet aan Ulrica maar zeggen, dat ik niet afkom,
dat ik wat pijn in 't hoofd heb.... of dat ik wat jichtig ben."

"Pijn in 't hoofd! Dat zal immers niemand gelooven! UEd. is immers
altijd gezond.--Jichtig! daar geeft UEd. ook wat om! Als ik zoo iets
verhaalde, dan ging van avond het praatje door 't dorp, dat UEd. ('t
geen God verhoede) op sterven ligt."

"Bedenk dan wat anders! doch breng Dominee en het ontbijt hierboven:
of liever, breng maar geen ontbijt: ik heb geen honger en zal wel
fluiten als ik iets noodig heb."

"Geen honger!" herhaalde Bouke: "nu begin ik waarlijk te gelooven
dat UEd. niet wel is!"

"Doe wat ik u heet, Bouke! en haast u. Ik begeer geen woord meer,"
zeide Reede wrevelig. Bouke haalde de schouders op en vertrok.

"Wat duivel is dat?" mompelde hij tegen zich zelven: "gisteren avond
over twaalven naar bed gegaan? een gat in den dag geslapen! geen
honger! mij ouden dienstknecht een grauw te geven alsof ik een losse
jongen ware van een braspenning in de week! de oude Heer zeker is
niet wel."

Het leed niet lang, eer de Predikant boven kwam: hij trad met een
ongemeene plechtigheid de slaapkamer in: een nieuwe kalot bedekte zijn
hoofd, en de Zondagsche rok versierde zijn leden: met den grootsten
ernst sloot hij de deur achter zich toe, klemde den hoed met den
linker-elleboog stijf tegen de borst aan, liep recht op den Baron toe,
leunde de twee duimen op de tafel, zag den Heer van Sonheuvel vlak in
't gezicht en zeide vervolgens: "gij zijt als een Christen verplicht,
Joan alles te zeggen."

"Dat behoeft niet Dominee," was het antwoord: "want ik heb hem reeds
alles gezegd."

"Alles? is het mogelijk?"

"Alles! dat is te zeggen, op eenige uitzonderingen na. Doch neem een
stoel Dominee: ik zal u mijn onderhoud met den knaap verhalen. Ga
gerust zitten. Door dien stoel zult gij zoo licht niet heen zakken,
als ik gisteren door den uwen."

Hierin had de Baron gelijk: want de stoelen, die op zijn kamer stonden,
waren van zwaar eikenhout, met groote beelden en loofwerk versierd. De
zware armleunsels pronkten met bruine hertenkoppen en stonden wijd
genoeg van elkander om een verliefd paar te omvatten: de zitting en de
rug waren met tapijtwerk bekleed, waarop een jachtpartij was afgebeeld:
hetzelfde patroon werd op de drie-dubbele kussens, op het behangsel der
wanden en op de sprei van het bed teruggevonden.--De overige meubelen
hadden minder overeenstemming. Vlak over het onmetelijke ledikant,
't geen in eene naar evenredigheid vrij nauwe alkoof stond, hing
een rek, met armbussen, bogen, pijlen, zinkroeren, hartsvangers,
pistolen enz. beladen: daarnaast het afbeeldsel der Barones, ten
voeten uit in haar trouwgewaad voorgesteld; want de mode om zich in
een _allegorisch_ of herderlijk gewaad te laten portretteeren was
toen nog niet in zwang gekomen. Aan weerszijden der kamer was een
raam met kleine beschilderde ruiten, waardoor de zon slechts flauwe
stralen schoot. Onder een dier ramen stond een zware tafel, waarop een
bijbel lag, benevens een psalmboek, een exemplaar van de Utrechtsche
Unie, keurig ingebonden, het jachtrecht van Gelderland, de kroniek
van Gheraert Leeuw, eenige vlugschriften en een paar godvruchtige
boekskens, uitmakende de gansche lectuur van den Baron. De andere
tafel, waaraan hij met den Predikant gezeten was, was ledig. Over de
deur stond een vervaarlijk groot kabinet, waarop eenige zeer kleine
wassenbeeldjes onder glazenstolpen: daarnaast hingen de kleederen
des Barons en een fraai schoonschrift van omstreeks een voet in 't
vierkant, met houten lijst en snijwerk van anderhalf voet breedte
en dikte; welk schoonschrift den naam des Barons voorstelde in
figuren, alsmede het wapen van Sonheuvel, zijnde een zilveren balk
met zes dergelijke leliën op een rood veld: alles fraai met kleuren
afgezet. Onder dit kunststuk stond een tafeltje met glazen deuren, dat
gevuld was met roemers, bokalen, fluiten en kroezen van onderscheidene
grootten en vormen. Wanneer de teekenaar of graveur, die in later
tijden zijn talenten aan een prachtuitgave dezer geschiedenis zal
ten koste leggen, zich hierbij den Baron voorstelt, gezeten in een
zorgstoel, die al de overige stoelen in omvang overtreft, en gekleed
in een zwart fluweelen tabberd met afhangende open mouwen, waaronder
een geelzijden overrok met zwarte bloemen, een broek van zwarte zijde,
roode kousen en pantoffels met zwart fluweel, dan zal hij bouwstoffen
genoeg hebben tot het vervaardigen van een aangenaam _vignet_, het
gesprek van den Baron met den Predikant voorstellende: en hij zal
daarentegen, als _pendant_, het bezoek van Reede bij Raesfelt, door
ons in 't vorige hoofdstuk verhaald, kunnen overstellen. Dan, 't is
tijd, dat wij opgeven, wat in deze tweede samenkomst verhandeld werd.

Nadat door Reede aan den Predikant vrij omstandig het onderhoud
verhaald was, dat hij 's avonds te voren met Joan had gehad, en dat
Raesfelt, die opmerkzaam luisterde en voor 't eerst de kerkelijke zaken
ten gevalle van dit belangrijk punt scheen uit het hoofd te hebben
gezet, het door den Baron gehouden gedrag volkomen had goedgekeurd,
ontstond het zwaarwichtig vraagpunt, wat er nu met den jongeling ware
aan te vangen. Nadere pogingen bij zijn vermoedelijk gezin te doen,
scheen nutteloos en ongeraden; hem zelven derwaarts te zenden, nog
dwazer en onvoegzamer: daarenboven kon de Baron (als reeds gezegd
is) er niet toe besluiten, om den knaap zijn betrekking tot Velasco
mede te deelen; terwijl Raesfelt begreep, dat een jong mensch,
door hem in de echte gereformeerde religie, en door den Baron van
Sonheuvel in de liefde voor het Gemeenebest opgevoed, nimmer onder
de Spanjaards zou kunnen aarden, ook al wilde Don Louis de Velasco
hem als neef erkennen. Joan daarentegen een rang bij het leger, de
vloot, het hof of zelfs de Compagnie te doen bekleeden, was aan even
groote, zoo niet grootere zwarigheden onderhevig. De Baron wilde het
niet op zijn rekening hebben, dat hij hem tegen vijanden zenden zou,
die met hem van ééne afkomst en met zijn vader van één geloove waren,
terwijl Raesfelt aanmerkte, dat men zich alsdan in de verlegenheid zou
bevinden, waarin David zich bevond, toen hij aan het hof van Koning
Achis leefde en door dezen tegen zijn eigen landgenooten gezonden werd.

"Ik zoek raad bij u, Dominee!" zeide eindelijk de Baron: "en gij
brengt mij hoe langer hoe meer in de war. Ik weet waarlijk niet,
wat met hem aan te vangen."

"Is er geen mogelijkheid, hem ergens heen te sturen, waar hij zich een
vast bestaan kan maken?" vroeg Raesfelt: "zou hij niet in Engeland
of in Duitschland zijn geluk kunnen beproeven, tot hij rijper jaren
en oordeel heeft. Dan kan hij naderhand zelf kiezen."

"Hem wegsturen?" riep Reede met droefheid: "hem naar vreemde landen
sturen? Dominee! welk een wreeden raad geeft gij mij daar! Ik zou hem
niet meer onder mijn leiding hebben! Hij zoude uw goede lessen missen,
onder vreemd krijgsvolk vreemde zeden en gevoelens aannemen! Neen
dat nooit, Dominee!"

"Ik geef raad naar mijn beste weten," zeide de Predikant, de schouders
ophalende.

"Weet gij niets anders?" vroeg de Baron.

"Neen!" zeide Raesfelt, zuchtende en het hoofd droevig schuddende,
terwijl hij de handen voor de borst vouwde en zijn knokkels bekeek:
"denk er eens over na, heer Baron!" vervolgde hij, na een oogenblik
zwijgens. Een wijl daarna hief Raesfelt weder het hoofd op en vroeg,
eenigszins schroomvallig, of Joan ook naar Leiden zou gaan en in de
rechten studeeren.

"Is de jongen dan voor advocaat in de wieg gelegd?" hernam de Baron:
"hij heeft een edelmansopvoeding genoten: rijden, rossen, jagen,
met den dag in 't veld zijn, de paarden temmen en de honden bekwaam
maken, dat kan hij; maar op zijn kamer te zitten blokken, daartoe is
hij niet opgevoed."

"De _humaniora_, dat zijn de beginselen der taal, verstaat hij echter
door Gods zegen," zeide Raesfelt: "en wat het blokken betreft, heeft
hij niet, meer dan eens, uren achtereen op mijn kamer doorgebracht?"

"Ja, dat geloof ik, Dominee," zeide de Baron, lachende: "in dien stoel
zonder zitting: dat is ook een gevangenis, waar men niet uitkomt,
als men er zich eens heeft ingewerkt. Doch wij zullen zien: ik zal er
den knaap over spreken en hem tusschen twee voorstellen laten kiezen,
zoolang er zich geen derde opdoet."

"God geve, dat het tot zijn tijdelijken en eeuwigen voorspoed gedije,"
zeide Raesfelt.

"Amen!" zuchtte de Baron hem na, de muts afnemende. "Maar," vervolgde
hij, van toon veranderende: "zullen wij niets gebruiken? Hebt gij reeds
iets genuttigd, Dominee?" Dit zeggende nam hij een zilveren fluitje,
dat naast hem aan den wand hing, en floot twee reizen achtereen.

"Ik dank UEd. vriendelijk," antwoordde de Predikant: "ik ben reeds
lang verzadigd."

"Maar ik niet, Dominee; en daarenboven, gij moet een glas
Rijnschen wijn met mij drinken op den goeden uitslag onzer
pogingen. Bouke!" vervolgde hij tegen zijn ouden dienaar, die de kamer
binnentrad: "breng een kan wijn binnen en zet twee roemers op tafel."

"Welken wijn zal UEd. drinken?" vroeg Bouke, met een stemmig gelaat:
"waarschijnlijk van dien zoeten wijn, welken UEd. van den koopman
Knipvisch uit Rotterdam hebt ontvangen."

"Droom je, Bouke? Drink ik ooit van dat laffe goed? Dat heeft hij
immers gestuurd voor zwakke en zieke menschen. Haal van dien ouden
Hochheimer van het vat aan de linkerhand!"

"Maar durft UEd. daar wel van te drinken? Ik dacht...."

"Gij dacht als een gek!--En breng toch wat ontbijt: ik rammel van
den honger."

"Ik zal zien wat er is," hernam Bouke, altijd even stemmig van wezen:
"belieft UEd. een paar sneden wittebrood en een hoendervlerk?"

"Welzeker niet," antwoordde de Baron, driftig: "weg met die
liflaffen. Breng een paar hompen ham of een worst, zooals gewoonlijk."

"Zoo!" zeide Bouke, die er een schalksch vermaak in schepte, zijn
Heer een weinig te plagen: "ik dacht anders dat UEd. niet wel waart
en hoofdpijn hadt."

"Hoofdpijn? Heb ik dat gezegd? heb ik ooit hoofdpijn? Is de kerel dol?"

"Of jichtig? weet ik het? voor de jicht althans deugt de ham
niet-met-al."

"Jichtig! geef ik daar wat om? Haal wat ik zeg en reutel niet meer."

"Ik meende, dat UEd. straks anders gesproken had; maar Bouke zal
het wel missen: het past mij niet, UEd. tegen te spreken; want wiens
brood ik eet, diens woord ik spreek;.... dan ik ga al, ik ga al." Dit
zeggende, vertrok hij en kwam spoedig terug met den wijn. De Predikant
moest tegen wil en dank een paar roemers ledigen en nam vervolgens
zijn afscheid: de Baron bleef zitten peinzen, totdat de kan ledig was.

"Zal ik U een andere brengen?" vroeg Bouke: "op één been kan niemand
staan."

"Dat behoeft niet: ik heb voor ditmaal genoeg. Zeg eens, Bouke! gij
kunt mij misschien goeden raad geven. Wat zal ik van Joan maken? een
officier of een advocaat?"

Bouke schoot luidkeels in een lach: "een advocaat," riep hij:
"UEd. schertst er mede."

"Volstrekt niet: ik ben in lang zoo ernstig niet geweest."

"Een advocaat! is de Jonker van het deeg, daar men advocaten van
kneedt? zulk een knap, fiksch jonkman! Kom dat kan UEd. niet meenen."

"Hij zal toch iets dergelijks moeten worden," hernam de Baron:
"zoo hij niet liever verkiest in vreemde landen te gaan dienen."

"Welnu! laat hij dat doen," zeide Bouke: "dan kan er iets grootsch van
hem groeien: zoo de mensch hem zet, waait hij in zijn net, en die 't
hoofd te beurt valt, die scheert den baard: wie weet het? Misschien
wordt hij met den tijd kolonel of nog meer en draagt een sjerp en
een halsberg: dat zal hem anders staan dan een bef of mantel."

"Maar bedenk toch, Bouke! een knaap van zijne jaren zoo maar zonder
leiding naar een vreemd land te sturen! Wat moet er van hem worden?"

"Alleen kan hij niet gaan," hernam Bouke: "kalfvleis, halfvleis:
jongelui, domme lui. UEd. moet naar een geschikt persoon omzien,
die hem op reis verzellen kan."

"En wien zal ik met de zorg van zulk een wildebras belasten? Hij
moet iemand bij zich hebben, die niet van hem afwijkt, hem vermaant
en leidt en onderricht."

"Zoodanig een zal UEd. moeilijk vinden, of UEd. moest zelf medegaan."

"Daarom juist wil ik hem niet van de hand sturen: en echter geloof ik,
dat Dominee in den grond gelijk heeft, en dat er weinig anders opzit."

"Dominee! heeft Dominee dat aangeraden? en is het UEd. die er, niet
aan wil? Ik had eer gedacht dat Zijn Weleerwaarde nog een preeker van
den jongen had willen maken of ten minste een geleerde; want ieder
zot zijn marot, elk meent zijn uil een valk te zijn, en de koekoek
en sijs zingen twee wijs: doch hier is het andersom;.... maar, in 't
voorbijgaan gezegd: de oude Geert heeft mij verzocht UEd. te zeggen,
dat de page van het geheim wegens Joan onderricht scheen en haar
eenige vragen gedaan heeft, die zij met behoedzaamheid beantwoord
heeft: zij verzoekt UEd. haar deswege niet hard te vallen, vermits
zij over het weinige, dat zij gezeid heeft, zooveel berouw heeft als
haren op haar hoofd."

"Nu, dan zal het berouw niet groot zijn," viel Reede lachend in:
"want haar kapsel is grootendeels uitgevallen."

"In één woord, het spijt haar zeer," vervolgde Bouke, "en het zou
haar innig grieven, indien UEd. haar, die bij Mevrouw zaliger zoo in
achting was...."

"Ik weet al genoeg, Bouke! het is de oude Geert of zij sprak: nu,
laat zij in 't vervolg voorzichtiger zijn; dan zullen wij hierover
niet verder spreken. Dan, om weer tot de zaak te komen: gij zeidet,
ik zou naar een vertrouwd mensch uitzien, om Joan naar den oorlog te
vergezellen, nietwaar?"

"Om UEd. te dienen, ja! dat zeg ik nog."

"Welnu! ik bedenk daar wat: ik ken maar één man, van wiens geschiktheid
tot zulk een post de ondervinding mij overtuigd heeft en die man
zijt gij."

"Ik Mijnheer!" zeide Bouke, verbaasd terugtredende; "UEd. zou toch
niet verlangen...."

"Dat gij en niemand anders den Jonker op reis vergezeldet, als
kamerdienaar, onderwijzer, schildknaap, paedagoog, zedenmeester,
raadsman, vriend, in één woord, met volmacht om hem door de wereld
te krijgen, zoodat hij naar lichaam en ziel even gezond en braaf
terugkeere als hij heen zal gaan."

"En zou UEd.," hernam Bouke, het hoofd schuddende en zich een traan
uit de oogen vegende, "uwen ouden getrouwen Bouke, die u nooit een
dag verlaten heeft, zoo maar op een bof heenzenden? Hoe zal Bouke
het zonder UEd., en UEd. het zonder Bouke maken?--Wie zal uw paarden
knap houden, uw honden probeeren, uw valken africhten, uw kleeren
afschuieren, uw kerse-, vinke- en snippenetten breien, uw geweren
schoonmaken, uw...."

"Ik weet het allemaal wel, Bouke! maar denk eens om den armen Joan. Gij
houdt immers veel van hem?"

"Dat doe ik: ik liep voor hem door een vuur: doch UEd. kan niet buiten
mij, en ik niet...."

"Denk eens na, Bouke! Hier muft gij uw tijd weg. Gij wordt voorzeker
tien jaren jonger als gij in 't leger komt."

"Nu! nu! daar is wel wat aan! doch het bestand zal niet eeuwig
duren en op de Spanjaards klop ik nog liever dan op anderen, die mij
niet raken."

"Tegen het einde van het bestand keert gij terug: dan is Joan in
staat zelf een keus te doen, wat hij verder uit wil voeren."

"Verbeeld u eens, Mijnheer! Ik, die oud en stram word, zou zulk een
wildzang onder mijn appèl moeten houden. Ongelijke schotelen maakten
slinksche oogen: de ezel en de drijver denken niet ééns: dan zou
hij een jonge deern, dan een half vendel musketiers, dan een fraai
rijpaard, dan een reebok nazitten, en eer ik met mijn oude beenen
een tiende gedeelte van den weg had afgeleid, zou hij er al wezen:
en dan ware het: fluit maar! neen, dat gaat nooit."

"Gij spreekt er met zooveel vuur over, Bouke! dat ik in mijn meening
versterkt word: ik verzeker u, het zal u beter bevallen dan gij denkt:
en gij, die altijd met uw spreekwoorden in de weer zijt, moest ook
eens bedenken, dat een oude voerman gaarne het klappen van de zweep
hoort. Doch ik wil u niet op 't lijf vallen: ook weten wij nog niet,
waar Joan zelf zin in heeft: denk er intusschen eens over na: morgen
zal ik uw besluit vernemen.--Geef mij nu mijn hengel: het is te
laat om te gaan jagen: ik zal zien of er nog karpers in den vijver
zijn. Zoodra Joan van de jacht komt, moet ik hem spreken."

De Baron ging uit, zette zich op een groote tuinbank aan den vijver
neder en wierp den hengel in 't water. Zijn bekommeringen beletteden
hem echter, eenige aandacht aan zijn verrichting te schenken: achteloos
hield hij den rietstok vast en liet de karpers ongestoord het aas
van den angel halen. Nadat hij een uur ongeveer aldus gezeten had,
kwam Bouke hem zeggen, dat Joan terug was en verzocht, Zijn Edelheid
te mogen spreken.

Hoezeer de Baron zelf dit onderhoud verlangd had, zag hij er nu tegen
op en duwde Bouke toe, dat hij thans aan 't visschen was en dat Joan
een gelegener tijdstip moest afwachten.

"Ik zal zeggen dat UEd. den hengel in handen heeft," zeide Bouke,
"want visschen mag het niet heeten."

"Ei, en waarom niet?"

"Ziet UEd. niet, dat de lijn om den dobber is geslagen en in een
waterlelie verward zit? Wat drommel is dat?" vervolgde hij, de lijn
uithalende, "de hoek is geheel kaalgegeten. Op zulk een wijze zal
UEd. niet veel vangen."

"Ik heb nergens trek in," zeide Reede, de angelroede verstoord tegen
den grond werpende.

"Daar komt de Jonker zelf aan. Wil ik den hengel maar naar huis
brengen?"

"Neen! ja, ja toch, en laat Joan maar komen: ik zal hem toch moeten
spreken," zeide de Baron, half beschaamd over zijn onzekerheden.

Bouke vertrok en de Baron zette zich onrustig neder en zag voor
zich; nu en dan echter keek hij steelsgewijze naar Joan, die eerst
wankelende, vervolgens met een vasten stap op hem afkwam. "Waarlijk,"
dacht Reede: "hij is toch een knappe jongen: het zou jammer zijn,
indien er niets beter dan een geleerde van worden moest."

"Vader!" zeide Joan, toen hij den Baron genaderd was: "ons gesprek van
gisteren heeft mij stof gegeven tot velerlei overdenkingen. De slotsom
daarvan is geweest, dat ik, eenmaal mijn waren toestand kennende,
geen recht heb, hier langer een onnutte kostganger te wezen: ik heb
geen ouders, geen betrekkingen, geen vaderland, niets dat ik mijn
kan noemen...." hier stroomden heete tranen uit zijn oogen: "vergun,
o vergun mij die te gaan verwerven. In verscheidene landen wordt er
gestreden. Sta mij toe, dat ik bij deze of gene vreemde Mogendheid
dienst neme en mijn fortuin beproeve: geef mij uw vaderlijken zegen op
reis mede en wees verzekerd, dat mijn gedrag dien nimmer onteeren zal."

Bij het uiten dezer woorden knielde hij voor zijn pleegvader neder. Tot
in de ziel geroerd over het edel gedrag des jongelings, sloeg Reede
met luide snikken de armen om diens hals en drukte hem in vervoering
tegen zijn hart. Te aangenamer was de Baron aangedaan, omdat hij,
nu Joan zelf gesproken had van dienst te nemen, ontslagen was van den
last om hem daartoe het voorstel te doen. "Mijn zegen en mijn beste
wenschen," zeide hij, "zullen u altijd vergezellen, mijn zoon! waar gij
u moogt begeven: ik ben zeker, dat ik mij uwer nimmer zal behoeven te
schamen. Doch," vervolgde hij, geen misbruik willende maken van Joans
grootmoedige opwelling: "waarom zoudt gij ons nu verlaten? Kunt gij
niet blijven, tot gij ouder van jaren zijt en een keuze doen kunt:
of zoudt gij ook willen studeeren?.... zeg openhartig uw zin."

"Vergeef mij, vader! onder mijn valschen naam kan noch wil ik langer
hier blijven: ik heb reeds lang genoeg rechten uitgeoefend, die mij
niet toekomen, en mijn gevoel zou er tegen aandruischen om langer
de Jonker van Sonheuvel genaamd te worden. En om als een gevonden
kind, als een basterd, hier of te Leiden bekend te zijn, daartoe,
vergeef het mij vader! ben ik te eergierig; misschien is dat dwaas
van mij, en zal ik met de jaren mijn hoogmoed leeren onderdrukken;
doch nu kan ik het denkbeeld niet verdragen, dat ik, die in geheel
de omstreek altijd als de erfgenaam van Sonheuvel heb doorgegaan,
opeens door den kleinsten boerenjongen met den vinger zou worden
nagewezen. Ik moet onder een vreemden naam een vreemd land opzoeken,
en dáár mijn bevordering aan mijzelven dank weten."

"De Dominee en Bouke hebben u recht beoordeeld, mijn zoon!" zeide
de Baron: "ik zal over uwen voorslag nadenken; staken wij thans
dit gesprek en laten wij ons niet als kinderen aan onze droefheid
overgeven. De etensbel roept ons aan tafel. Kom! geef mij uw arm en
verzetten wij ons leed met een goed stuk reevleesch en een roemer
wijn."

Den volgenden morgen was Bouke in de diergaarde zijn gewoon werk
gaan verrichten: reeds had hij aan de valken hun dagelijksch rantsoen
toebedeeld en begaf zich naar de fazanten, die al klokkende naar hem
toe kwamen om het brood op te pikken, dat hij uit zijn voorschoot
schudde, toen Ulrica de omheining intrad, om, zooals zij dagelijks
deed, deze verrichting met hem te deelen. Het meisje scheen geweend
te hebben: althans haar oogen waren rood en haar lief rond gezichtje
stond treurig.

"Helaas!" dacht Bouke, "men moet huilen met de wolven: die met pek
omgaat wordt beklad: het arme kind schreit zeker uit gezelschap
mee. Goemorgen Freule!" vervolgde hij overluid: "komt ge het jonge
goedje eens bezien? Zie eens welk een honger die stomme dieren
hebben! kijk hoe zij pikken: wacht! daar komen de _Joanna_ en _Ulrica_
aan: die zullen ook wel wat lusten."--_Joanna_ en _Ulrica_ waren
twee kalkoentjes, die, alleen van een groot broedsel overgebleven,
dat de prooi van een vos geworden was, door de twee kinderen aldus
naar hun namen genoemd waren.

"Ach Bouke! geef mij uw mandje en laat ik die voeren," zeide Ulrica.

"Zeer gaarne!" zeide Bouke. "Maar wat zie ik," vervolgde hij. nadat
hij het mandje aan het meisje overhandigd had, "gij geeft alles aan die
schrokster van een _Joanna_, en uw naamgenootje krijgt bijna niets."

Weenend verbeterde Ulrica haar ongelijke toebedeeling, gaf het
mandje aan Bouke terug en bedekte haar gezicht met een tip van haar
voorschoot.

"Hoe heb ik het met u, Freule?" vroeg Bouke: "schort er wat aan? Is
UEd. niet recht fiksch?"

"'t Is niets Bouke! ik dacht om dat kalkoentje, en...." hier begon
zij weder te schreien.

"Welnu! dat kalkoentje wordt dik en vet, en ik zie geen reden om zoo
bedroefd daarover te wezen."

"Ja maar, ik huil, omdat het Joans kalkoentje is en dat hij zich zulk
een pret voorstelde, het eens groot te zien, en dat hij het nu niet
zien zal als het groot is."

"O wee!" dacht Bouke: "Zij weet ook al van den moord af.--En waarom
niet?" vroeg hij overluid.

"Vader heeft mij gezegd, dat Joan een reis zal gaan doen: en vader
en Joan zijn er bedroefd om: en ik ben ook zoo bedroefd: want wie
zal nu met hem spelen en hem oppassen als hij ziek wordt en hem
gezelschap houden!"

"Ja!" zeide Bouke "dat weet ik niet. Mijnheer wenschte wel, dat ik
met hem ging, maar dat gaat op mijn jaren zoo gemakkelijk niet meer."

Staroogend zag Ulrica hem aan, greep zijn breede hand tusschen
haar kleine poezele handjes en sprak: "En waarom zoudt gij het niet
doen? Ei toch, Bouke! gij moest meegaan: dan zal ik veel geruster
wezen, en vader ook, dat verzeker ik u."

"Gij zijt een kleine vleister, Freule Ulrica!" zeide Bouke: "maar
denk eens, of een oude sagrijn zou voegen bij een jongen bloed als
Joan? dat ware immers lood bij kwikzilver: de uil is nog niet wijs
genoeg om een hond zijn biecht te hooren. Doch, wat zei de Jonker er
wel van? van zijn reis meen ik."

"Ja, ik vroeg hem waarom hij toch van hier moest? en toen schreide
hij en zeide: "lieve Ulrica! dat kan nu niet anders," en zoende en
streelde mij:--en anders zeide hij niets."

"Hm! hm!" dacht Bouke: "dan is 't misschien zoo kwaad niet. dat hij
van hier gaat: want vuur en stroo dient niet alzoo, en de oude Heer
zou misschien ongaarne zien...."

"Wat praat gij toch in u zelven, Bouke?--Denkt gij er over na of
gij met Joan mede zult gaan of niet? Och! doe het toch, ik zal u ook
liefhebben: en dan kunt gij hem helpen onthouden op toch dikwijls te
schrijven: want als ik niets van hem hoor, ga ik vast en zeker dood."

"Nu Freule, wij zullen zien! Ik wil er wel over denken, maar...."

"Geen _maren_, Bouke! gij moet het vast doen; ik laat u niet los,
voordat gij het mij beloofd hebt."

"Wie weet of hij wel eens vertrekt," zeide Bouke, en haar zachtjes van
zich afzettende, ging hij slotwaarts. Aan de brug stond Joan en naast
hem Veltman, die aanstonds op Bouke aansnelde en vroolijk blaffende
tegen hem opsprong. "Terug! marsch!" zeide Bouke op een verdrietigen
toon: "ik heb vandaag geen spelenstrek."

"Waarom zijt gij boos op mijn hond?" vroeg Joan, naderende: "ik dacht
dat gij beste maats waart."

"Dat zijn wij ook," zeide Bouke: "maar sinds gisteren is mij alles
onaangenaam en ik heb nergens trek in: evenwel zoo het u leed doet,
dat ik Veltman niet vriendelijk behandelde, wil ik het goede dier
wel om verschooning vragen en den ganschen dag met hem spelen."

"Dat behoeft niet, Bouke! gij zult genoeg tijd daartoe hebben als ik
weg ben."

"Is het dan vast besloten, Jonker? Denkt gij stellig van hier te gaan?"

"Oordeel zelf, Bouke! of het mijn plicht niet is?"

Bouke zweeg en streelde zuchtend de lange haren van den jachthond.

"Arm dier!" hervatte Joan: "van morgen had hij geen lucht, maar
liep gestadig aan mijn zijde, als had hij een voorgevoel, dat ik hem
verlaten moest."

"En waarom neemt gij hem niet mede? Er valt overal in de wereld
te jagen."

"Wat zou ik meenemen?" vroeg Joan: "heb ik iets, dat ik het mijne
noemen kan?"

"Kom kom! Jonker. Veltman is uw eigendom. De Baron had hem u al beloofd
eer hij geboren was, en gij hebt de eer, er een goeden jachthond van
gemaakt te hebben. Ik althans zou er mijn leven geen beteren begeeren."

"Nu Bouke: bewaar hem dan als een aandenken van mij; doch gij moet
hem wel behandelen."

"Is het u ernst, Jonker!" zeide Bouke, wien de tranen in de oogen
schoten: "men mag zijn hemd niet weggeven als men van zijn rok niet
zeker is, zegt het spreekwoord."

"Ik zal u een beter spreekwoord leeren," zeide Joan: "die geeft van
wat hij heeft is waard dat hij leeft."

"Maar bedenk toch, Jonker! die hond is veertig kronen waard, als gij
hem verkoopen wilt."

"Des te meer eer zal hij u doen, Bouke! doch gij moet om mij denken
als gij met hem jaagt."

Nu kon Bouke het niet langer uithouden: "neen Jonker," riep hij:
"ik wil den hond niet hebben en ik wil niet met hem jagen! ik ga met
u waarheen gij trekt: nu mag ik het u zeggen: ik kan u niet verlaten."

"O dat is goed!" riep Ulrica, die inmiddels genaderd was: "dat is
goed! daarvoor moet ik u kussen. Wacht! dat loop ik gauw aan vader
vertellen." En zij snelde het slot in. Met warmte drukte Joan
Bouke de handen, hem zijn erkentenis over zijn hartelijk aanbod
betuigende. Echter stelde hij hem eenige zwarigheden voor, hem
vragende of hij die wel overwogen had; doch Bouke, die, nu eens het
ijs gebroken was, hoe langer hoe meer smaak in het reisplan kreeg,
versterkte zich met al de gronden, die hem de Baron had voorgelegd
om hem over te halen, en die hij eerst zoo krachtig bestreden had,
terwijl hij aan diezelfde gronden thans door het aanwenden van
toepasselijke spreekwoorden een dubbel gewicht bijzette.

Onder een drok gesprek traden zij het slot binnen. In de ondergang
ontmoette hen de oude Frans, die van den Baron kwam, en hun verzocht
dadelijk binnen te gaan, vermits Zijn Edelheid hen spreken moest.

"Wij komen al," zeide Joan: "wacht ik zal even Veltman gaan
vastleggen."

"Heden neen!" zeide Bouke: "Veltman moet medegaan en aan Mijnheer
vertellen, dat hij de oorzaak is dat ik met u op reis ga."

"Dunkt u dat, Bouke?" zeide Joan, lachende: "welnu dan Veltman! de
trap op!"

Onbesuisd snelde de hond naar boven en liep de oude Geertrui, die
hem tegen kwam, bijna omver.

"Help! Bouke! help!" riep deze: "de hond is los!"

"Welnu! wat is daaraan verbeurd?" vroegen Joan en Bouke, de trap
opkomende.

"Wat daaraan verbeurd is? Wel! dat het stinkende beest met zijn vuile
pooten tegen mijn schoone bouwen is opgesprongen: is dat manier van
doen? waarom ligt het niet aan den ketting, zoo als Diaan en Juno en de
Hemel weet hoe die heidensche dieren meer heeten. Ja! dat zou bij het
leven van Mevrouw zaliger niet gebeurd zijn. Toen mocht geen hond...."

"Knor maar niet, Geert," zeide Bouke: "gij zult heel spoedig van den
hond ontslagen wezen."

"Ja! alsof er niet een ander in de plaats zou komen?.... En jij hadt
ook je voeten wel mogen vegen, Bouke! eer je de marmeren trappen
bevuilde."

"Erm daar ook maar niet over! binnen veertien dagen ben ik op reis
en weg."

"Op reis? en waarheen dat?"

"Met den Jonker, naar Amerika, naar Turkije of de Noordpool; weet ik
het? waar maar te vechten valt."

"Is het gekscheren?" vroeg Geert, bleek wordende.

"In allen ernst meent hij het," hervatte Joan: "maar ik beloof je
een goede welkomthuis als ik weerkom."

"Ik ook," zeide Bouke: "ik zal je een knipje meebrengen of een gouden
slootje: dat kunt ge altijd voor uw mond doen, als je 't niet beter
gebruiken kunt."

"Och kom! loop heen met je gekheid! Alsof ik een babbelkous ware!--Maar
toch: dat moet ik aan de vrouw van Dominee eens gaan vertellen,
dat jijlui reizen gaat."

"Zou het slootje nu niet goed te pas komen?" vroeg Bouke: "dadelijk
weer oververtellen; maar 't zal oele zijn. Dominee en zijn vrouw en
't gansche dorp weten het al."

"Weten het al! En ik niet?" hernam de oude vrouw, hoogstens gebelgd:
"en ik niet, aan wie Mevrouw zaliger al haar vertrouwen schonk: ik,
die altijd de nieuwtjes wist, zelfs vóór Mijnheer."

"Ja! als jij thuis waart en Mijnheer in 't leger, dan wist jij de
nieuwtjes van de binnenplaats en de bierhuizen 't eerst; doch praat
maar niet te veel van het vertrouwen, dat men u schonk: vooral niet,"
fluisterde Bouke, haar op den schouder kloppende, "als er een jonge
knaap met gouden lussen in 't spel komt. Een goed verstaander heeft
aan een half woord genoeg, nietwaar?--Nu, tot weerziens Geert!"

Geertrui zuchtte, maar antwoordde op deze schampere aanmerking niet.

Nu traden Joan, Bouke en Veltman de eetzaal binnen, waar de Baron
naast een helderbrandend vuur onder den breeden schoorsteenmantel
nederzat. Voor hem stonden twee flesschen Rijnschen wijn met de noodige
roemers op tafel. Ulrica zat op een der vensterbanken te borduren
en zag Bouke bij zijn binnenkomen met kinderlijke erkentenis aan:
de Baron liep naar zijn dienaar toe, schudde hem met hartelijkheid
de hand en zeide:

"Dat was zooals ik het van u verwachtte, Bouke! nu een vollen roemer
op uw voorspoedige reis geledigd."

Dit gezegd en gedaan zijnde, plaatste de Baron zich weder in zijn
armstoel en gaf nu zijn meening te kennen, dat, nu men het over
de groote zaak toch eens was, het van belang ware, spoedig te
beslissen onder welk legerhoofd Joan zijn krijgskundige opvoeding
zoude erlangen. "Er waren er geen," zeide Reede, "die op éénen
dag met Zijn Hoogheid of met Broos Spinola te noemen waren: doch
deze of gene zijner Haagsche vrienden zou hem wel een goeden raad
geven. Intusschen," vervolgde hij, "een aanstaand krijgsman moet zich
een rusting aanschaffen: daartoe is geld benoodigd. Ziedaar!" Hier
wierp hij een beurs met pistoletten wel voorzien op de tafel.

"Maar vader!" zeide Joan: "al dat geld zal ik u immers nooit terug
kunnen geven."

"Wie drommel spreekt er van teruggeven? Ik schenk het u, en het zal
er niet bij blijven. Denk dat Ulrica in de kamer is," voegde de Baron
er zachtjes bij.

"Palm maar in, Jonker!" zeide Bouke: "met ijle handen is 't kwaad
haviken lokken: en 't is zwaar kammen waar geen haar is. De ruimte
schaadt nooit, al is 't maar in geld."

"Ik zou het veel liever eerst verdiend hebben," antwoordde Joan,
de beurs langzaam opstekende.

In dit oogenblik werd de Predikant, die door Reede ontboden was,
aangediend: hij trad binnen met een gelaat, dat zoo treurig en strak
stond, als had hij de mis in zijn kerk hooren lezen: hij boog, zonder
een trek van zijn aangezicht te verroeren, voor den Baron, knikte
even stemmig Joan en de Freule toe en zette zich onder het loozen
van diepe zuchten in den stoel neder, welken Bouke hem bijschoof.

"Ik heb u laten ontbieden, Dominee!" zeide de Baron, "om u een tijding
mede te deelen, die uw belangstelling wekken zal. Het besluit is
genomen! de kogel is door de kerk."

"Is het waarlijk zooverre gekomen?" vroeg Raesfelt, angstig rondziende:
vervolgens trok hij de voeten onder den stoel bijeen, legde de platte
handen op de ver van één verwijderde knieën en keek strak voor zich,
het hoofd langzaam schuddende.

"Ja 't is er door!" hervatte de Baron: "'t zal zeker in den beginne
oorzaak tot vele droefenis geven; doch beter een mannelijk besluit
dan in 't geheel geen."

"Jawel zal het droefenis geven," antwoordde Raesfelt, zonder van
houding te veranderen: "droefenis bij allen, die voor de waarheid
streden. Ik had het al gevreesd: sinds onze brave Prins (God zegene
Zijn Hoogheid) aan die listige hofslang, dien Uittenbogaert, zijn
vertrouwen ontzeide, heeft al wat der goede zaak vijandig is, zich tot
Sint-Jan [34] gewend, en van dien tijd af is hun invloed al hooger
en hooger gestegen: vooral nadat hun vice-patroon, Huig de Groot,
Sint-Jans handlanger, zich aan het hoofd der Rotterdamsche inquisitie
gesteld heeft."

"Maar voor Sint-Felten, Dominee!" barstte Reede uit, nadat hij een
geruimen tijd den Predikant en al de aanwezigen met verbazing had
aangekeken, en eindelijk in een schaterend gelach was uitgebarsten:
"wat brust ons Sint-Jan of de Inquisitie? waar dolen uw zinnen,
man? Is het weer de eigenste malerij van eergisteren, die u in den
bol zit? En begrijpt gij niet, waarom ik u heb doen roepen?"

"Ik dacht," zeide Raesfelt eenigszins verlegen, "dat UEd. mij verhalen
wilde, dat er reeds antwoord van de Staten van Holland gekomen
is op het laatste vertoog Hugonis Grotii, hetwelk al de vorige in
onbeschaamdheid en listigheid voorbijstreeft, ja zelfs nog erger is
dan het boekske, hetwelk hij getiteld heeft: "de godsdienstigheid
der Staten van Holland en West-Friesland," en 't welk gericht is
tegen mijn vriend en medearbeider in 's Heeren wijngaard, den door
en door geleerden Sibrandum Lubbertum, _Franekero s. s. Theologiae
antecessorem_, welke gemelde Sibrandus Lubbertus echter, in een
voortreffelijk werkje, ten titel voerende...."

"Neen Dominee, honderdmaal neen! Denkt gij dat wij u zouden laten
roepen, om u kerknieuws te vertellen? Als ik dat weten wil, kom ik
het bij u hooren."

"Elk moet zijn eigen beesten weiden," merkte Bouke als in _parenthesi_
aan.

"Juist," hernam de Leeraar: "_navita de ventis, de tauris narrat
orator_; [35] doch ik luister aandachtig naar hetgeen ik van Ed. te
vernemen heb."

"Mij dunkt, dat dit nogal klaar is: wat was het onderwerp van
ons laatste gesprek? waarover hebben wij dezen nacht gepeinsd en
nagedacht? wat is hier gaande?"

"'t Is waar ook," zeide Raesfelt, zich langzaam opheffende en de
beenen voor zich uitstekende; "doch dat werkje Lubberti heeft mij alle
wereldsche zaken doen vergeten, om alleen te denken aan het dierbaar
belang onzer waarde en zwaar bedreigde Kerk; welk belang ook wel
hooger zijn moet dan al onze aardsche aangelegenheden, weshalve ik...."

"Gij raakt weder van 't pad, Dominee! kort en goed, gij moet weten,
dat ik zoo spoedig mogelijk naar Den Haag ga, om met mijn vrienden
te raadplegen, waar ik dezen knaap zal laten dienen."

"Dienen! en zoo ik vragen mag, met welke wapenen? religieuze, politieke
of militaire?

"Dat zal Dominee spoedig begrijpen," viel Bouke in, "als Uw Weleer
waarde weet, dat de Jonker onder mijn protectie heengaat: want ik deug
tot weinig anders als tot een krijgsmakker; ofschoon ik zorgen zal,
dat de Jonker geen Arminiaansche begrippen....."'

"Arminiaansche begrippen zijn nog niet in andere landen doorgedrongen,
Bouke!" zeide de Predikant; "doch men heeft er ketters van allerlei
aard; als daar zijn in Engeland de Bisschopsgezinden, in Hongarije de
Brandradisten, in Polen de Gentilisten, in Italië, Spanje en Frankrijk
de Papisten, en verder overal verspreid de Socinianen, Pelagianen,
Arianen, Macedonianen...."

Hier viel Reede den Predikant in de rede en verzocht hem, eindelijk
eens te willen luisteren naar 't geen hij hem te vertellen had:
de Predikant verleende nu ten minste een schijnbare aandacht aan
zijn redenen, en de Baron droeg zijn voornemens ongestoord voor;
doch toen de Baron zijn reisplan naar Den Haag wederom vermeldde,
gaf de Predikant, die nu geheel bij de zaak was, hem zijn verlangen
te kennen, om mede van den tocht te zijn. Hij had onder de Haagsche
Predikanten verscheidene kennissen, die hij gaarne eens zien zou: hij
wenschte met een boekverkooper te spreken, over de uitgave van zijn
boekske over Psalm CXLIV. en ten derde verlangde hij de gelegenheid
waar te nemen om naar Leiden te gaan en aldaar te zien, hoe het met
zijn zoons geschapen stond.

Dit verzoek werd door den Baron gretig toegestaan, en onder een
vroolijk onderhoud over het aanstaand reistochtje liep het middagmaal,
waar de Predikant bleef aanzitten, ten einde.VIJFTIENDE HOOFDSTUK.

        Il dit fort posément ce dont on n'a que faire
        Et court le grand galop quand il est à son fait.

                      _Racine_, Les plaideurs.


De reis naar Den Haag liep ten genoegen van de belanghebbende partijen
af. De Baron verkreeg door middel van zijn vrienden, brieven van
aanbeveling voor den beroemden Krijgsoverste Bethlem Gabor, den
bevrijder van Transilvanië, wiens heldhaftige daden de aandacht van
Europa trokken en onderscheidene jongelingen van edelen huize uit
de Protestantsche landen uitlokten om onder zulk een wakker Overste
de oorlogskunst te leeren.--Raesfelt had het geluk, op den eersten
Zondagmorgen na zijn komst in Den Haag, een beurt in de Groote Kerk
te mogen waarnemen, welke hem zijn geleerde vriend Ds. Lamotius had
afgestaan: en bij die gelegenheid genoot de Leeraar van Sonheuvel
de zonderlinge eer, Prins Maurits zelf onder zijn toehoorders te
tellen. Van Den Haag keerde de Predikant over Leiden terug, bevond dat
zijn zoon Hendrik een onverbeterlijke, verstokte Arminiaan geworden
was, nam hem van de Hoogeschool af en bezorgde hem bij een koopman
in edelgesteenten te Amsterdam, ten einde aldaar de negotie te leeren.

Zoodra de winter geweken was en de eerste lentedagen het reizen, vooral
naar een warmer luchtstreek, niet meer tot een lastige of moeilijke,
maar veeleer tot een aangename zaak gemaakt hadden, vertrokken onze
twee krijgsmakkers. Het afscheid was aandoenlijk, gelijk de lezer
beseffen zal, aan wiens verbeeldingskracht wij overlaten, zich voor
te stellen, hoe de Baron en Joan zich vruchteloos poogden goed te
houden, hoe Ulrica in tranen wegsmolt en duizend kussen aan haar
broeder medegaf, hoe Raesfelt en Geertrui een schat van zedenlessen
aan den jongen knaap schonken, hoe Bouke zich maar op een afstand
hield en nu en dan met den handschoen een traan uit de oogen wipte,
al mompelend in zich zelven: men scheurt geen oud papier en geen oude
vrienden vanéén zonder geluid te geven.

De tocht der wapenbroeders was voorspoedig; de onderscheidene brieven,
welke Joan, zoo regelmatig als mogelijk was, aan zijn achtergebleven
vrienden schreef, en waarvan wij er tot ons leedwezen geen hebben
kunnen terugvinden, getuigden van zijn voortdurende gezondheid, van
zijn smaak in 't leven dat hij leidde, van zijn tevredenheid over
zijn overste en over zijn waarden krijgsmakker, van zijn gehechtheid
vooral en gestadig denken aan de opgezetenen van Sonheuvel. Dezen,
van hunnen kant, gevoelden diep het verlies van twee leden van het
huisgezin, die zooveel tot het genot der samenleving medegewerkt
hadden. Ulrica was in 't eerst als troosteloos: haar smart werd door
den tijd en het ontvangen van goede berichten wel eenigszins gelenigd;
doch met het vorderen der jaren groeide ook het besef van het eenige,
het ledige van haar toestand.

De Baron verveelde zich doodelijk en wist met de lange dagen hoegenaamd
geen weg meer, sedert hij van het gezelschap, waaraan hij zoo gewoon
was geworden, verstoken was. Te voren, als de stem van Bouke hem uit
den slaap gewekt had, vond hij zijn kleederen, netjes naar zijn zin
opgeschuierd, op den armstoel naast zijn bed liggen; tegenwoordig
moest hij drie a vier keeren fluiten, eer hem zijn ochtendgewaad was
bovengebracht. Bouke wist altijd welken morgenwijn Mijnheer bij het
ontbijt nam: zijn nieuwe dienaar bracht hem altijd van het verkeerde
merk. Met Bouke praatte hij onder 't aankleeden en ontbijten over
vroegere heldenfeiten: zijn tegenwoordige dienaar wist op zijn best
een paar bekkesnijdershistorietjes.--Ging hij te voren wandelen,
bezocht hij zijn diergaarde, wilde hij visschen of jagen, altijd vond
hij alles naar behooren: de beesten gevoederd, de netten gemaasd,
de jachtsprieten gladgewreven:--thans moest hij een paar dagen vooraf
bepalen waar hij trek in zou hebben, anders waren de valken onklaar,
de netten gescheurd, de wapenen verroest. Bouke en Joan wisten overal
waar het wild lag, op welk veld de meeste hoenders gespeurd waren,
tegen welke boomen het hert zijn hoornen gewet had; zijn nieuwe
jachtgezellen waren der streek onkundig. Aan tafel strekten voorheen de
vroolijke scherts en vernuftige invallen van Joan tot een saus bij het
maal: thans was ook de geestige kout en het meer en meer belangrijk
onderhoud van Ulrica niet in staat den Baron uit zijn gemelijke,
verdrietige luim te krijgen.

Het gevolg van dit alles was, dat Reede, om hetgeen hij verloren had
te vergoeden, nieuw gezelschap zocht en met verscheidene naburen,
meest onbesuisde drinkers en jagers, die hij te voren nauwelijks
zou hebben willen aanzien, en althans niet op zijn slot verzocht,
betrekkingen aanknoopte. Van toen werd het kasteel van Sonheuvel,
waar tot dien tijd altijd geschiktheid en orde hadden plaats gevonden,
niet zelden een tooneel van woeste brasserijen, die meermalen tot laat
in den nacht werden voortgezet, zoodat Reede veel van de hooge achting
verloor, die hij tot dien tijd bij alle fatsoenlijke en beschaafde
lieden genoten had. Dit was echter jammer, want, ofschoon hij nu
en dan de waarheid ondervond van de spreuk, dat kwaad gezelschap
dolen doet, en zich wel eens te verre aan drank te buiten ging, zoo
bleef hij echter zijn maatschappelijken zoowel als zijn vaderplicht
indachtig, en behield hij oordeel genoeg om de verstrooiingen, die
hij zich verschafte, verre beneden de onschuldiger genietingen van
vroeger tijden te stellen. Hij luisterde zelfs bereidwillig naar de
vermaningen, die de Predikant Raesfelt zich somtijds verplicht vond hem
in gemoede te maken, en antwoordde dan maar meteen: "Ja Dominee! maar
ik kan mijn leven toch niet moêrziel alleen doorbrengen. Als Bouke en
Joan maar weerom zijn, dan zal alles wel weer te recht komen." Wanneer
echter de oude Geert somtijds haar klaagliederen aanhief, en vroeg
wat Mevrouw zaliger wel gezegd zou hebben van het leven, dat nu op
het slot gevoerd werd, maakte hij zich driftig, en dreigde haar,
dat hij, zoo zij zich niet van aanmerkingen onthield, wel eens een
andere huishoudster zou kunnen nemen, die wat minder praats had.

Intusschen zag hij duidelijk in, dat de levenswijze, welke Ulrica thans
leidde, weinig geschikt was om een aankomend meisje die genoegens te
verschaffen, welke haar leeftijd voegen, noch die kundigheden, welke
eener fatsoenlijke jonkvrouw betamen. Hij zelf bedankte er voor, om
nog op zijn leeftijd zich in de hofplaats te gaan nederzetten en aldaar
zeden en gewoonten aan te nemen, die hij lang verleerd was. Hij zag dus
om naar een gelegenheid om haar in staat te stellen meer overeenkomstig
haar stand en jaren te leven; en hierover begreep hij niemand beter
te kunnen raadplegen dan Mevrouw de Douairière L. G. van Nassau, aan
welke hij zich bij zijn reize naar Den Haag weder had doen voorstellen
(en bij die gelegenheid zijdelings naar Ludwig, haar page gevraagd,
doch vernomen had, dat deze met een gezantschap als klerk of schrijver
naar Engeland was vertrokken). De Gravin bood hem haar diensten aan
en verzocht Ulrica voorloopig eenigen tijd bij zich te hebben. Gaarne
voldeed de Baron aan dit verlangen, en nu verliet het lieve meisje
voor de eerste reize, en niet zonder hartkloppingen en angsten,
het stille, eenvoudige land voor de deftige, woelige, schitterende
hofplaats. Spoedig echter ontving Reede bericht van de Douairière, dat
het weinig moeite zou kosten, om aan Ulrica de laatste hand te leggen
en haar tot eene in allen deele volmaakte jonkvrouw te maken, daar de
natuur haar niet alleen wat vernuft, karakter en schoonheid betrof,
moederlijk bedeeld had, maar haar bovendien een zeker iets geschonken
had, hetwelk anderen niet dan na jaren oefening verkrijgen kunnen; een
zeker aangeboren gevoel, dat op zijn pas zwijgen en spreken doet, dat
over alle daden en gezegden een fijn waas van bevalligheid, van smaak,
van welvoeglijkheid weet te verspreiden, dat de houding gemakkelijk
en los zonder wildheid, zedig en bescheiden zonder stijfheid maakt:
een zeker iets, een _ick en weet niet wat_, hetgeen behaaglijk en
beminnelijk maakt en het eenige is dat ook nu nog, in onze eeuw van
gelijkheid, een kennelijk en onoverkomelijk onderscheid maakt tusschen
de wel_geboren_ en wel_opgevoede_ vrouw.

In denzelfden brief meldde de Gravin aan den Heer van Sonheuvel, dat
zijn dochter reeds de keuze had, tusschen verscheidene partijen,
die zich opdeden, door haar schoonheid, door haar verstand of
door haar middelen uitgelokt. Geen echter dier minnaars had zich
nog durven verklaren, zoodat de Baron aan Ulrica bij voorraad
alleen voorzichtigheid behoefde aan te bevelen, schoon zij (de
Gravin) overtuigd was, dat het daaraan bij het jonge meisje niet
zou mangelen. Onder de _pretendenten_ noemde Mevrouw van Nassau
voornamelijk den Heer Mom, Ambtman van 't land tusschen Maas en Waal,
een welgezeten, bemiddeld ridder, van middelbare jaren en in groot
aanzien ten hove staande.

Kort na de ontvangst van dezen brief, die den goeden Baron in
allerlei verlegenheden stortte, kwam er een onzer oude bekenden op
't onverwachts op Sonheuvel aan. Deze was niemand anders dan de
strooper en kippendief Teun Wezer; _sed quantum mutatus ab illo_
[36]. Het voorheen nederhangend haar was sierlijk opgekruld en
met een vederhoed bedekt: de boerenpij was tegen een fraai groen
lakensch buis verwisseld, vol koorden en lussen: hij droeg een
degen op zijde, had halve laarsjes aan, en reed op een fraai paard,
dat kostelijk was opgetoomd. Alleen het fonkelend oog van Klaartje,
Boukes nicht, herkende haar voormaligen vrijer: en het nieuwe gewaad,
waarin zij hem weder zag, strekte niet weinig om haar achting voor zijn
persoon te vermeerderen: ja zij werd grootsch op haar eigen doorzicht:
want reeds lang geleden, toen iedereen zeide, dat Teun Wezer voor de
galg opgroeide, had zij alleen staande gehouden, dat men hem onrecht
aandeed en dat hij in tegendeel zeer wel zou voortkomen.

Hij werd dan nu ook niet weggejaagd, maar zeer vriendelijk ontvangen,
vooral toen men zijn boodschap vernam. Hij kwam dan van den Ambtman Mom
(in wiens dienst hij getreden was ten gevolge van, of na de boodschap,
die Ludwig hem aan dezen had gegeven) en verzocht voor zijn Heer de
eer van een bijzonder onderhoud met den heer Baron.

De Baron haastte zich hiertoe zijn bereidwilligheid te kennen te geven,
en weldra verscheen de Ambtman bij hem en vroeg hem zonder veel omwegen
om de hand van zijn dochter. Zijn gesprek, zijn toon, zijn ronde en te
gelijk hoffelijke manieren behaagden den Heer van Sonheuvel evenzeer
als het voorstel dat hij deed, hetwelk ook vele schoone zijden had,
en zoover men gissen of nagaan kon, niet ééne slechte. Hij ontweek
echter, vooralsnog het geven van een stellig antwoord, zeide dat zijn
dochter nog te jong was om aan een huwelijk te denken, dat hij zelf
niets tegen den Ambtman had, maar zich integendeel door diens aanbod
vereerd vond, doch dat hij haar in geen geval buiten haar volkomene
toestemming zou uittrouwen.

De Ambtman nam genoegen in dit antwoord: althans hij betuigde er geen
gunstiger te hebben kunnen verwachten; en dit was inderdaad waar. Hij
vertrok, verlof vragende om spoedig terug te komen, hetwelk hem
beleefdelijk werd toegestaan. Hiervan kwam echter vooreerst niets,
omdat hij wegens politieke aangelegenheden genoodzaakt werd een
geruimen tijd in Oost-Friesland door te brengen.

Intusschen was de beminnelijke Ulrica bij haar vader teruggekomen;
beiden hadden reeds een geruimen tijd sterk naar elkander verlangd en
waren recht verheugd en gelukkig van zich weder te zamen te vinden. Hun
blijdschap was niet weinig vermeerderd, toen eerlang onze beide
reizigers van hunne lange tochten in 't vaderland terugkwamen. Was het
afscheid aandoenlijk geweest, het wederzien was hartelijk en roerend,
echter minder dan men, uit hetgeen tot nog toe van de hoofdpersonen
dezer geschiedenis verhaald is, zou kunnen opmaken. Er waren jaren
verloopen. Joan en Ulrica waren geen kinderen meer: de betrekking,
die tusschen hen bestaan had, en die nu ook Ulrica wist dat op een
valschen grond gesteund had, was verbroken. Ook de Baron, en dit
bemerkte zijn pleegzoon al spoedig, was dezelfde niet meer: hij was
nog altijd hartelijk, welmeenend en goed; doch hij had een zekere
ongedurigheid, een zekere kregelheid aangenomen, die hem te voren
minder eigen was. Hij scheen thans een al te groote gemeenzaamheid
tusschen de beide jonge lieden te schromen: hij bracht Joan veel op
groote partijen, gaf zelf feest op feest en liet Ulrica zoomin mogelijk
met haar gewezen broeder alléén. "Bouke!" zeide de jongeling meermalen
tegen zijn wapenbroeder: "de oude Heer is niet meer wat hij geweest
is. Gij moet hem vooral niet weer verlaten: er zal kunst noodig zijn om
hem weer tot de oude bedaardheid en gemakkelijkheid terug te brengen."

Bouke was ook niet erg tevreden: eensdeels omdat hij zijn Heer
zoo veranderd zag sinds hij hem niet meer onder handen gehad had:
anderdeels omdat hij zich verveelde, daar de meeste bedieningen,
die hij te voren vervulde, op anderen waren overgegaan en ten derde,
omdat Teun Wezer, (die nu een post van den Ambtman gekregen had)
zijn nicht Klaartje staande zijn afwezigheid getrouwd had. Hij begreep
echter, dat Joan gelijk had en, toen deze na verloop van eenigen tijd,
weder naar het leger, dat hij slechts als verlofganger verlaten had,
terugkeerde, bleef Bouke zijn ouden Heer gezelschap houden.

Wellicht zal de lezer zich te dezer plaatse verwonderen, dat
ik, die in de laatste hoofdstukken met een langzamen tred ben
voortgegaan, en schijnbaar min belangrijke gebeurtenissen tot in de
kleinste bijzonderheden toe verhaald heb, over voorvallen van meer
aangelegenheden, als b. v. de vrijage van den Heer Mom en de terugkomst
van Joan, zoo los heenloop: ja vreeze ik dat men de woorden, die ik als
motto voor dit hoofdstuk gebruikt heb, op mij zal toepassen, en mij
teffens de reden van mijn vreemd gedrag te dezen opzichte vragen. Ik
zal antwoorden, dat het, in 't algemeen, niet van een schrijver afhangt
lang of kort te zijn naar behooren: dat een schijnbaar min geschikt
onderwerp hem een wijdloopige behandeling noodzakelijk maken zal:
terwijl hij zich buiten staat zal bevinden, de gewichtigste zaken
en de belangrijkste stoffe met gepaste woorden uiteen te zetten en
in de noodige orde te verhalen:--terwijl ik tevens zal aanmerken,
dat hetgeen ik hier heb overgeslagen, alleen is geschied om niet
genoodzaakt te worden van tweemalen hetzelfde te zeggen, vermits
het in het vervolg dezer geschiedenis te zijner gelegenheid, nader
opgehaald zal worden. Wij zullen dus de jaren, die er verliepen tot
aan den tijd, waarop wij den draad van het verhaal weder opvatten,
om dien onafgebroken tot aan het slot vast te houden, zonder verdere
beschouwing overslaan, alleen verzoekende, dat de lezer, tot beter
verstand van het vervolg, met ons een oog gelieve te slaan op den
staat der Nederlanden, tegen het einde van het twaalfjarig Bestand.

Prins Maurits had, sedert dat de zege der zich rechtzinnig noemende
Kerk op de Remonstranten beslist was, het zenith zijner macht
en grootheid bereikt. Zijn diepe ervarenis, zijn onverzettelijke
vastheid, zijn nooit verkloekt beleid en zijn onvergelijkbare kunde
als legerhoofd, hadden hem voorlang de schrik zijner vijanden, de roem
der zijnen, het wonder van Europa en de spiegel aller krijgslieden
doen worden. Misschien had men hem als staatsman niet minder groot
geacht, ware niet Willem de Eerste zijn vader geweest. Dan ondanks de
vergelijking, die men zich somtijds gedrongen gevoelde ten voordeele
des laatsten te maken, gaf de invloed, welken de aanwassende rijkdom
en macht der Vereenigde Gewesten op den politieken toestand van
Europa verkregen, aan Maurits eene ruime gelegenheid om te toonen,
hoe hoog een rang hij ook ten dezen opzichte bekleedde. En, was tot
voor weinige jaren het pad, dat zijn staatkunde hem voorschreef,
oneffen gemaakt door de hinderpalen, die hem de bekwame, doch
onbuigzame Oldenbarneveldt had in den weg gelegd, de val van dezen
en zijn aanhang had den Stadhouder in zijn bestiering over de Zeven
Gewesten een bijna onbepaald gezag gelaten. Het behoort niet tot onze
taak, over de maatregelen, door hem gebezigd tot bereiking van dat
gezag, eenig oordeel te vellen. Wij moeten echter aanmerken, en het
zal uit het vervolg dezer geschiedenis blijken, dat de triomfeerende
Contra-Remonstranten de terging en onderdrukking, welke zij te voren
ondervonden hadden, op een geduchte en zeker weinig Christelijke wijze
aan hun tegenpartij betaald zetteden. Door het geheele grondgebied der
Nederlanden was al, wat maar Remonstrantsch scheen, aan de hardste en
grievendste behandelingen onderworpen. De hoofden der onderliggende
partij waren gebannen, gevangengezet of in zware boeten beslagen:
de kerkedienaren afgezet en tot armoede gebracht, de leeken uit alle
posten en bedieningen gestooten.

Niet vreemd was het dus, dat velen hunner, door deze vervolging
verbitterd en in hun begrippen versterkt, zich tegen de in hun oog
onrechtmatige overheden niet zelden poogden te verzetten, en alle,
ook de minst geoorloofde middelen bij de hand namen om hun verdrukte,
doch talrijke medebroeders aan te zetten tot afschudding van het juk
der synodale dwingelandij; ja zelfs het goud van Spanje en Frankrijk en
de hulp der Roomschgezinden tot schraging hunner oogmerken verzochten.

Het bestand met Spanje stond ondertusschen te eindigen, en, hoe wel
die Mogendheid de hoop had verloren, om de Nederlanden te runnen
aanvallen op een tijdstip, dat de beide partijen nog even machtig
en ongeneigd tot vereeniging waren, bleef zij echter het vuur
van tweedracht en muiterij aanstoken en liet zij niet na, al wat
bedektelijk Remonstrantschgezind bleef, door beloften en geschenken
uit te lokken om zich tegen des Prinsen bestier te verzetten. Gelukkig
echter voor Nederland en tot eer der natie waren er slechts weinigen,
zelfs onder de verdrukte partij, die aan de uitlokselen gehoor
verleenden en den naam van landverraders verdienden.

Wij laten na deze korte beschouwing aan den lezer over te beslissen,
tot welke klasse de beide nieuwe sprekers behoorden, welke wij met
den aanvang van het volgende hoofdstuk ten tooneele voeren.ZESTIENDE HOOFDSTUK.

    Der papen kist is leegh.
    Sijn krijgs-volck blijft verswackt: sijn wissel achterweegh.

    Terwijl was Spinola om gelt belaân te hoof:
    Hy leende hier op borgh en daar op goet geloof.

                              _Vondel_.


Buiten het bevallig gelegen Tiel strekt zich, langs den oever van
de sombere Waal, een vroolijk bosschage uit, dat onderscheidene,
alle zeer schilderachtige uitzichten oplevert. Het genieten der
aangename natuur scheen echter de drijfveer niet te wezen, welke de
twee personen, die het bezochten op den fraaien Meiavond, waarmede wij
onze geschiedenis hervatten, derwaarts gelokt had. Noch de lentezang
van het kwinkeleerend gevogelte, noch het bekoorlijk schouwspel der
lieflijk bloeiende boomgaarden, noch zelfs de majestueuze vloed, die
zijn wateren voortrolde aan den voet van den zwaren dijk, waarover het
boschje zich uitstrekte, schenen hun aandacht bezig te houden. Van de
bank, op welke zij onder het lommer eener zware linde gezeten waren,
staroogden zij onophoudelijk op een veerschuit, die tegen wind en
stroom van de overzijde langzaam aan kwam stevenen.

"Ik weet niet," zeide de een, "of het door de spiegeling der zon in
't water komt of door den verren afstand, of dat mijn oogen er schuld
aan hebben; maar ik kan nog niemand van de opvarenden herkennen."

Die deze woorden sprak was een man van middelbare jaren, gezet van
gelaat en lichaam, hoog van rug en met grijsachtig haar en baard. Hij
droeg een nieuw zijden manteltje over een jachtgewaad, waarvan de
oorspronkelijk groene kleur verschoten en de eens gouden passementen
zwart geworden waren. Zijn metgezel was kleiner doch netter van
postuur en eenvoudig, doch sierlijk in 't zwart gekleed. Zijn geestige
oogopslag, de bevallige en wakkere levendigheid zijner bewegingen,
en de zorg, waarmede haar en baard gekamd en gebalsemd waren, gaven
hem een nog jeugdig voorkomen; doch eenige rimpels, die zich aan de
slapen van het hoofd vertoonden, deden bij den opmerkzamen beschouwer
het vermoeden ontstaan, dat de Ambtman van 't Land tusschen Maas en
Waal (deze was het) zijn eerste jeugd had zien voorbijgaan.

"Het is zeker onaangenaam," zeide hij, "te moeten wachten, wanneer
men zooals wij, in pijnlijke onzekerheid den tijd doorbrengt."

"Kom! kom!" hernam degene die eerst gesproken had: "zoo gij den moed
laat zakken, weet ik niet wat UEd. dienstwillige dienaar wel doen zal;
want ik ben er toch in allen gevalle de ergste aan toe."

"Den moed zult gij althans nimmer verliezen, mijn waarde
Botbergen!" zeide Mom.

"Neen," hervatte deze, "maar wat helpt deze, wanneer...."

"Zoo meen ik het niet," viel hem de Ambtman in de rede:--"men kan
niet verliezen wat men nooit gehad heeft."

"_Was zum henker_!" riep Botbergen uit, de hand aan het gevest van
den degen slaande, "indien een ander dan Jakobus Mom mij zulk een
beleediging zeide."

"Maar gelukkig voor u is het Jakobus Mom en geen ander," zeide deze:
"nu, kijk mij maar zoo grimmig niet aan; gij weet immers, dat uw
fratsen bij mij geen opgeld doen. Zeg mij liever eens, waarom gij
begrijpt er erger aan toe te zijn dan ik."

"Ei hoe dom, dat gij dat niet beseft. Jakobus Mom, over Maas en Waal
machtig en gezien, en die op trouwen staat met het schoonste en rijkste
meisje van den omtrek: die, zoo de aanslag lukt, misschien Stadhouder
van de geheele Provincie wordt, en zoo die mislukt, zich wel zal weten
te dekken, zou die een ongerustheid kunnen voeden, gelijk aan die
van Elbert van Botbergen, die zich in geval van een goeden uitslag,
met een schraal ambtje, misschien wel met een "God loone u" zal zien
betalen, en zoo de boel in de war loopt, een kop korter gemaakt wordt."

"Dwaas!" zeide Mom: "juist daarom zou uw lot gunstiger staan dan het
mijne, omdat gij niets te verliezen hebt, terwijl ik veel op het spel
zet;--echter is het met mijn huwelijk nog lang zoo zeker niet; mijn
krediet is sedert eenigen tijd aanmerkelijk gedaald, en zoo er heden
geen geld van Grobbendonck komt, laat ik den aanslag varen;.... doch
zie eens toe, Elbert! heeft Teun Wezer niet twee vreemde passagiers
aan boord?"

"Gij hebt scherper gezicht dan ik," antwoordde Botbergen: "mijn oog
is niet genoeg geoefend om op zulk een afstand inlanders van vreemden
te onderkennen."

"'t Is waar, ik herinner mij gehoord te hebben, dat gij in den krijg
nooit een vijand zijt aangevallen, uit vrees van door misverstand
een vriend te deren."

"Gij schijnt er heden smaak in te vinden om mij zotheden te zeggen,"
antwoordde Botbergen, de borst opzettende: "doch ik denk er niet op
te antwoorden."

"Niet? Gij waart anders altijd beroemd wegens uw vlugge
antwoorden.... met den mond namelijk.... Doch nu herken ik dien éénen
passagier: het is Gerard Preys, en die andere is Leendert Leendertz:
maar wie is die derde, die naast den veerman zit?"

"Ja!" zeide Botbergen: "hoe wil men een vent herkennen, die een hoed
met breede randen draagt en in een mantel gebakerd zit? Kijk, daar
staat hij op. Wie duivel mag die lange spergie wezen. Hij lijkt wel
den koning uit het kegelspel.

"Wij zullen nu ten minste vernemen hoe de vork in den steel zit," zeide
Mom, oprijzende. "Doch laten wij stadwaarts gaan en de aankomenden
verbeiden. Ik weet waarlijk niet, welke tijding ik liever had, dat
zij mij aanbrachten."

"Foei!" zeide Botbergen: "zult ge achteruitkrabben, nu wij zooverre
gevorderd zijn? Doch ik gis de reden al: gij zult uw jonge vrouw geen
droefheid willen veroorzaken, door den vijand uit te noodigen om uw
wittebroodsdagen te helpen vieren."

"Dat ware het minste," antwoordde Mom: "doch mijn huwelijk moet
voltrokken zijn, eer de vijandelijkheden beginnen; anders komt er,
gelijk vanzelf spreekt, niets van."

"Dan zult ge u zeker moeten haasten."

"Ja! en het ergste is, dat de Freule, gelijk ik uit alles bespeur,
een tegenzin in mij heeft opgevat, waarvan ik de oorzaak niet weet,
doch daarin meen te vinden, dat een zekere knaap, een frissche jongen,
die met haar is opgevoed, waarschijnlijk het hartje van dat bloemzoete
maagdeke met zich genomen heeft naar de Palts, waar hij zich, geloof
ik, thans bevindt."

"Zoo! en hoelang is het wel geleden, dat zij den knaap gezien heeft?"

"Dat zal nu ongeveer twee jaren zijn" antwoordde Mom: "hij is, meen
ik, in 19 van hier vertrokken."

"Zoo! dan vat ik de kneep! en ik geloof inderdaad, dat een vergelijking
tusschen een frisschen speelmakker en een deftigen heer als de
Ambtman Mom, nooit gunstig uit kan vallen voor den laatste. Doch
misschien is het meisje wel van haar liefde te genezen! vooreerst,
wij hebben de afwezigheid van den minnaar in ons voordeel, en dat
zegt veel: en, dan in de tweede plaats.... hoe heet die knaap? ik
zal hem waarschijnlijk wel kennen; want ik heb een blauwen Maandag
onder dien Spotkoning Frederik gestreden."

"De wapens gevoerd, meent gij; want gestreden, dat kan ik van u niet
gelooven.--Des jongelings ware naam is mij nog onbekend; want zoo ik
wel onderricht ben, is hij van Spaansche afkomst. Doch de Heer van
Sonheuvel heeft hem onder den naam van Joan van Craeihorst laten
inschrijven op de krijgsrollen, en ik geloof dat zijn oogmerk is,
hem dat landgoed, 't welk onder Sonheuvel ligt, bij zijn afsterven
te legateeren."

"Joan van Craeihorst! o! dien heb ik zeer goed gekend, en waarlijk,
dan besef ik uw vrees: want het is een jongen als een kool.... wat
opvliegend en driftig; ik heb eens een hevigen twist met hem gehad;
want wij dienden onder één vaandel."

"Zoo! dat zal dan misschien de reden geweest zijn, dat gij zoo spoedig
het leger verlaten hebt om uw haardsteden weder op te zoeken?" zeide
Mom, spottende.

"Juist! ik had hem gewond, en zoo ik meende doodelijk: en om die
reden ontvlood ik de straf, op het tweegevecht gesteld; doch dat
blijft onder ons."

"Natuurlijk!" zeide Mom: "ik zou u zelfs raden het voor u te houden,
eer men u in 't aangezicht logenstrafte!.... doch dat is om 't even:
gij hebt dus nog een oude veete tegen dien Jonker?"

"Ongetwijfeld," antwoordde Botbergen: "en zoo ik hem kwaad kan doen,
zal ik het niet nalaten."

"Voortreffelijk! dus zoude het voorvalletje, betreffende uw krakeel,
behendiglijk en op zijn plaats verhaald...."

"Dat was net wat ik in de tweede plaats wilde aanvoeren," zeide
Botbergen: "een beetje kwaadsprekendheid en de belasterde wijd van
hier.... daarmede komen wij ver, geloof dat vrij."

Onder dit gesprek hadden zij het boschje verlaten en waren, binnen
de stad, aan de deur eener burgerwoning gekomen, van welke zij het
woonhuis binnentraden. In den winkel bevond zich een bejaard man,
met een klein knipbrilletje op de punt van den neus, een grijze kalot
op het hoofd, een stemmig gelaat en een bijbeltje naast hem. Deze
man was een schrijnwerker, gelijk de meubelen, die hem omringden,
aanduidden. Hij was bezig met het afschaven van een kabinet,
welke bezigheid hij verlichtte door met een holle stem psalmen te
zingen. Toen de beide heeren binnenkwamen, lichtte hij den bril
af, zag hen even aan, zonder zijn werk noch zijn gezang te staken,
en wendde terstond weder zijn oogen op de nooteboom-houten plank,
die hij voor zich had.

"Is de achterkamer ledig, Klaas Meinertz?"--was de vraag, welke hem
de Ambtman deed.

De oude man knikte toestemmend, zonder op te zien.

"En heeft men u gewaarschuwd, dat ik eenige kennissen spreken moet? En
weet ge het woord?"

De schrijnwerker beantwoordde deze vragen op dezelfde wijze, zonder
zijn arbeid te staken.

"Zou men niet zeggen," merkte Mom aan, zooras hij zich in het
achterkamertje met Botbergen alleen bevond: "dat diezelfde Klaas
Meinertz de botste, eenvoudigste ezel ware, dien men ooit gezien
had? En echter is er misschien niemand, die er zich beter op verstaat
een komplot aan den gang te houden. Het is nu zestien jaren dat hij
de Spanjaards als spion dient, en altijd ongemoeid en zonder ontdekt
te worden."

"Dat geloof ik wel," zeide Botbergen: "daar de Ambtman van Maas en Waal
in 't geheim was, die hem ongestoord zijn weggetje gaan liet. Doch
men zal op dien Meinertz een wakend oog dienen te houden: hij dient
de Spaansche zijde, ja; doch alleen voor geld: en voor geld zou hij
die even gereedelijk verraden."

"Men moet op hem evengoed letten als op Teun Wezer, op Daen Duyfs,
op Eyndhouts, ja--op u zelven, Elbert! Is niet die verbetering uwer
middelen het eenige doel, waarom gij den Staatschen afbreuk doen wilt?"

"UEd. wordt al te scherp," zeide Botbergen: "indien, hetgeen gij zegt,
waar is, mocht gij wat meer zorg dragen, iemand, die, zooals ik,
u om hals kan brengen, door dergelijke aanmerkingen niet te kwetsen."

Mom gevoelde de kracht van dit argument, en ten einde zijn vorige
uitvallen weder goed te maken, nam hij een vriendelijker toon aan. "Nu,
Elbert," zeide hij: "maak u niet boos. Wij hebben elkaar niet veel te
verwijten. Ik zelf, ik wil u gaarne bekennen, dat ik, zoo er kans voor
mij overbleef om mijn verwarde fortuin in den dienst mijns vaderlands
weder goed te maken, geen Spanjaards zou inroepen."

Nauwelijks had hij deze woorden geëindigd, of de schrijnwerker trad
binnen en gaf op zijn gewone geheimzinnige wijze te kennen, dat er
iemand aan de deur was, die Zijn Edelheid wenschte te spreken.

"Is hij van die wij verwachten?" vroeg Mom.

"Hij weet het wachtwoord," antwoordde Meinertz, de schouders ophalende.

"Dan zal het Preys wezen of Leendertz. Laat maar binnenkomen."

De grijsaard vertrok: doch scheen niet terug te komen.

"Wat dralen zij nu?" riep Mom, ongeduldig het vertrek op en neder
gaande. "Elbert! ga eens zien waar zij blijven."--Botbergen opende
de deur.

"_Pax vobiscum_!" [37] zeide een lange zwarte gedaante, die juist
binnentrad.

"Wie duivel?" riepen de beide edellieden, verbaasd terugtredende en
de hand aan hun degens slaande.

"Eilaas! Sint-Jan is dood," zeide de onbekende, zacht.

"Maar alle hoop nog niet ontvlood," antwoordde Mom op denzelfden
toon. "Dat is nu volkomen goed en wel; maar met wien spreken wij?"

"Heb ik de eer den aanstaanden Stedehouder van Gelderland voor mij
te zien?" vroeg de vreemdeling, met eene nederige buiging.

"Dat zal veel afhangen van de tijdingen, welke ik heden ontvang,"
antwoordde de Ambtman: "kort en goed, wie zijt gij?"

"Zijne Hoogheid de Prins Kardinaal zendt mij tot UEdele, om
over belangrijke onderwerpen met UEdele te spreken. Ik ben zijn
vertrouweling, zijn biechtheer."

"Zijn Hoogheid doet ons veel eer aan," hervatte Mom: "neem plaats,
eerwaarde Pater, UEd. zal hoogstwaarschijnlijk vermoeid wezen van de
reis. Waarmede kan men u gerieven?--Meinertz!"

"Meinertz is uitgegaan," zeide de biechtvader: "ik heb hem eenige
boodschappen gegeven; doch hij zal zoo straks terugkomen. Bekommer
u inmiddels niet over mij. _Panis meus est ut faciam voluntatem eius
qui me misit._" [38]

"Ja maar!" zeide Mom, zich eenigszins verwonderd tot Botbergen
wendende: "als nu Preys en Leendertz komen...."

"Die zullen vooreerst niet komen," hernam de geestelijke heer: "die
heb ik ook van de hand gezonden; Mijnheer van Botbergen zal wel zoo
goed zijn, beneden in het voorhuis te gaan zorgen, dat niemand het
gesprek kome storen, 't welk ik met Zijne Edelheid hebben moet."

Verwonderd over den meesterachtigen toon, dien de vreemdeling zich
aanmatigde, zagen Botbergen en de Ambtman elkander besluiteloos aan.

"Mij dunkt," zeide de laatste, na eenig stilzwijgen: "dat de Heer
van Botbergen wel hier zou kunnen blijven. Voor hem heb ik althans
geen geheimen...."

"Maar ik wel," zeide de onbekende, "ik vertrouw nooit iemand, dan
dengene, wien ik door de omstandigheden genoodzaakt ben, dat vertrouwen
te moeten schenken; en, zoo ik de moeite neem, van Brussel te komen om
den Heer Mom alleen te spreken, dan kan deze, dunkt mij, de moeite op
zich nemen van te zorgen, dat ons gesprek ongestoord blijve. Met dit
al," (voegde hij er bij, daar Elbert nogal staan bleef) "ik kan den
Heer van Botbergen beloven, dat zoo mijn onderhandeling met den Heer
Mom naar wensch uitvalt, wij den uitslag onzer beraadslagingen aan
hem, zoowel als aan al de vrome dienaars zijner Katholieke Majesteit,
die zich hier bevinden, zoo spoedig mogelijk zullen bekend maken."

"Nu ga dan, Botbergen!" zeide Mom, "en laat mij met den Eerwaarden
Pater alleen."

Botbergen gehoorzaamde. "Waar blijft nu," dacht hij bij zich zelven:
"onze arme Ambtman? Hij dacht eerst de beleider van 't gansche spel
te wezen, en daar komt een Spaansche Monnik aanwaaien, die ons allen
naar zijn pijpen zal laten dansen."

"Zal ik," zeide Mom, zoodra zijn handlanger het vertrek verlaten had:
"thans de redenen vernemen, Pater! welke mij de eer van uw bezoek
verschaffen?"

"Mij dunkt," antwoordde de Monnik: "dat die nogal licht te raden
zijn. UEd. zond Preys en Leendertz aan Grobbendonck: deze, geen
volmacht hebbende om met hen te handelen, verwees hen tot den
Aartshertog: en daar Zijne Hoogheid zich zeer ongesteld gevoelde,
werd ik gelast, uw zendelingen te onderhouden. Uit hetgeen ik van hen
vernam, begreep ik, dat het voor de belangen van de goede zaak, zoowel
als voor de uwe, noodzakelijk was, dat ik zelf mij herwaarts begave:
en daarom ziet gij mij hier, gereed al uw bedenkingen of zwarigheden
op te lossen."

"Ik heb u slechts ééne vraag te doen," zeide Mom, "brengt gij geld
mede?"

"De kinderen der Heilige Kerk," antwoordde de biechtvader, zijn armen
deemoedig over de borst kruisende, "zijn niet gewoon, zich met de
schatten dezer wereld te beladen, gedachtig aan het voorschrift:
"_nolite possidere aurum neque argentum neque pecuniam in zonis
vestris_." [39]

"Dan behoef ik u niet langer aan te hooren," zeide Mom, hem in drift
den rug toekeerende.

"UEd. spot er mede," hervatte de vreemdeling: "maar...."

"Vaarwel Pater! Goede reis naar Brussel! en mijn gebiedenis aan den
Aartshertog," zeide de Ambtman, willende heengaan.

"Sta! gij dwaas!" zeide de Pater, hem met een forsche vuist
terughoudende: "gij zijt immers te ver gegaan om terug te
krabben. Welke andere keus is u gelaten, dan die tusschen het
Stedehouderschap in Gelderland en een schavot in Den Haag?"

"Dreigt gij mij?" vroeg Mom, toornig: "keer tot hem, die u afzond,
of ik laat u als een staatsvijand opknoopen, eer het jaar een dag
ouder is."

"Gaat dat hier zoo vlug in zijn werk?" vroeg de Monnik, lachende:
"dan beschaamt men waarlijk de vierschaar der Heilige Inquisitie. Kom,
kom, Heer Ambtman! tot zulke uitersten zal UEd. niet komen: er wordt
immers maar één woord van mij vereischt, en gij komt met mij op de
gerichtsplaats: wel is waar, ik word opgehangen, en UEd. onthoofd:
dat is niet meer dan billijk en een privilege, dat u rechtmatig
toekomt. En wat zal uw aanstaande bruid dan wel zeggen?" voegde hij
er bij, hem met een doordringenden, scherpen blik aanziende.

"Er zijn geen bewijzen voorhanden van mijn voornemens," zeide Mom,
zich wrevelig nederzettende.

"Niet?--En uw briefwisseling met Grobbendonck en Ludwig, welke
gedurende zoovele jaren volgehouden werd en waarvan ik al de materialen
kan aanwijzen. En de bekentenissen, welke de vrome Klaas Meinertz en
de eerlijke Teun Wezer en de achtenswaardige Elbert van Botbergen en
zooveel anderen meer, wanneer zulks door mij gerequireerd mocht worden,
buiten pijn en banden zouden afleggen? Telt gij die voor niets?--Al
ware het alleen het onderhoud, dat gij op dit oogenblik met mij voert,
en wel in een plaats, waar gij zelfs de gevaren niet van kent. Uw lot
is in mijn handen, edele Heer, en Pater Eugenio, van de Orde Jesu,
komt niet geheel uit Brussel herwaarts, om met de kous op 't hoofd
weder huiswaarts te keeren, of--'t geen nog erger zou wezen--om de
markt van Tiel uit de hoogte te bekijken."

Deze woorden sprak de Jezuïet, wien mijn lezers reeds voorlang herkend
zullen hebben, op een langzamen, vasten toon, van tijd tot tijd
ophoudende en den edelman met een snellen blik aanziende, om gade
te slaan, welken indruk zijn redeneering op hem teweegbracht. De
Ambtman scheen door de meerdere zielskracht van den afgezondene
geheel verplet; zonder antwoord te geven bleef hij zitten en keek
ontevreden voor zich. De Jezuïet nam plaats aan zijn zijde, greep op
een vriendelijke wijze zijn hand, welke Mom noch gaf noch terugtrok,
en vervolgde in voege:

"Kom, edele Heer! wees goedsmoeds! ik zie u nog liever verstoord en
opvliegend, gelijk zooeven, dan bedrukt en uit het veld geslagen,
zooals thans. Laten wij een dwazen twist--of hoe zal ik het noemen,
't geen tusschen ons voorviel?--vergeten, en woorden van gezonden zin
tot elkander spreken. Zoude UEd., na zoolang voor Zijn Hoogloffelijke
Katholieke Majesteit geijverd te hebben, de goede zaak, zonder eenige
billijke reden, op eenmaal verlaten?"

"Ik ben het niet, die haar verlaat," antwoordde Mom: "het zijn de
Aartshertog en Spinola, die mij laten zitten. Wat kan ik, al wilde
ik ook, zonder geld, ten dienste Zijner Majesteit uitrichten?"

"Het zal hier geld en ambten regenen," zeide Eugenio, "als maar eerst
de zaak haar beslag heeft."

"Ja, als wij het eerst aan Spanje brengen, zal Spanje er ons naderhand
mede beschenken," zeide Mom, met bitterheid: "Is het zoo niet? Ik weet
den toestand, waarin gij verkeert: uw krijgskas is uitgeput, Spinola
berooid en de geestelijke orden zijn, zooals altijd, niet scheutig."

"Daar is misschien wat van aan," antwoordde de Jezuïet, altijd met
dezelfde koelbloedigheid; "doch weet ge wat de voornaamste reden is,
waarom men u thans geen geld zendt?--Men vertrouwt u maar half."

Mom schoof zijn stoel een eind achteruit en zag den Jezuïet met een
oog van verbazing aan: "nu geloof ik, Pater!" zeide hij, "dat gij
voor de eerste maal in uw leven oprecht zijt."

"Dat ben ik, want, gelijk de waardige Fonseca zeer juist aanmerkt:
men moet altijd oprecht zijn wanneer men geen belang bij een logen
heeft.--Zooals ik zeide, Don Ambrosio Spinola en Don Louis de Velasco,
twee ruwe en ronde krijgslieden, die van al wat de staatkunde betreft
hoegenaamd geen verstand hebben, mistrouwen u en denken, dat gij,
omdat gij de Staatschen misleidt, ook de Spaanschen zoudt kunnen
misleiden. Eenvoudiglijk daarom wil men u geen geld sturen."

"En daarom eenvoudiglijk wil ik u ook niet helpen! Ik herhaal het:
zonder geld kan ik de eedgenooten niet tevreden stellen.... en
voorschotten doe ik niet."

"UEd. heeft volmaakt gelijk," hernam de zoon van Lojola; "doch van
wat anders gesproken: mag ik UEd. dit geschrift ter hand stellen?"

Bij het uiten dezer woorden haalde hij een perkament uit zijn boezem
en bood het den Ambtman aan, die het met een koele onverschilligheid
opende en doorlas. Het behelsde een aanstelling van Jacobus Mom
enz. tot Stedehouder van Gelderland in naam des Aartshertogen, en
was door Albertus onderteekend en met diens zegel bekrachtigd.

"Welnu!" zeide de Jezuïet, "dit is meer dan een belofte, nietwaar?"

"Het is nog veel minder," antwoordde Mom, droogjes: "de Aartshertog
verdeelt de berenhuid, voordat de beer dood is; hij wil niet eens
geld verschaffen tot den aankoop van wapens om het beest te vellen."

"Wapens zullen u overvloedig verschaft worden," hervatte Eugenio:
"daarvoor sta ik u borg."

"Maar bekwame medehelpers, waar ik op rekenen kan," vervolgde Mom:
"want alleen...."

"Preys, Leendertz en Eyndhouts zijn door aanzienlijke toezeggingen van
geld en ambten bereid alles voor de goede zaak te wagen. Botbergen
hangt slechts van u af. Slatius, Groenhovius en hun Arminianen
zijn, uit wraakzucht en haat alleen, volkomen bereid zich bij ons
te voegen. De wederdoopers, die niet vechten mogen, hebben ons van
geldelijken onderstand verzekerd. De Kornetten van Grobbendonck
hebben last gekregen, om, dadelijk bij het einde van het Bestand,
vaardig te wezen tot de ondersteuning uwer pogingen. En," voegde hij
er zacht en langzaam bij, "Graaf Hendrik Frederik...."

"Is toch niet op onze zijde?" vroeg de Ambtman, hem haastig in de
rede vallende.

"Dat juist niet," antwoordde Eugenio met een spotachtigen glimlach:
"maar hij werkt ons volkomen in de hand. Door de gunst, welke hij
tot nog toe aan de verdrukte Remonstranten betoond heeft, door de
verkeerde wijze, waarop Ludwig, die hem met open oogen bedriegt,
hem de zaken beschouwen laat, door de verwijdering, die tusschen
hem en zijn broeder ontstaan is, zijn de oogen van alle misnoegden
in Holland op hem gevestigd. Maurits is van dit laatste bewust: en
het oogenblik is daar, dat broedertwist en binnenlandsche tweespalt,
de ontwerpen van Spanje in de hand werkende, ons in staat zullen
stellen over al de nog overig zijnde zwarigheden te zegevieren."

"Gij leert mij veel en merkwaardig nieuws," zeide Mom; "doch gij
neemt mijn voorname zwarigheid niet volkomen weg. Hoe kan ik hier
mijn plannen tot rijpheid brengen, zonder...."

"Daarom juist kom ik hier," hervatte Eugenio: "Ik, die vijf en
twintig jaren lang geen moeite, geen opofferingen heb ontzien,
om het heerlijk doel te bevorderen, dat ik eenmaal zwoer te zullen
bereiken: ik, die gedurende al dien tijd, met raad en daad, met pen
en zwaard, met goud en list, de goede zaak heb gediend: ik, die al
de hier ontbrande twisten heb gesticht, onderhouden of aangeblazen:
ik, zonder wien geen samenzweringen, aanslagen noch eedverbonden
zijn uitgedacht, verlevendigd of voortgezet: ik, die den arm wapende
van Panne en Micault, die den Graaf van Falckestein en zijn beide
kinderen om hals liet brengen, die Ludwig, ten dienste van Spanje,
in alle staatsgeheimen dringen deed, die waardgelders, predikanten en
aristocraten tot muiterij en tweedracht aanzette, die, in één woord
alles aanwendde, om dit land het onderstboven te keeren,--ik zal ook in
dit geval het door u zoo heerlijk aangegeven ontwerp besturen en tot
rijpheid brengen. Nog dezen nacht (want andere bezigheden vereischen
mij voor het einde van 't Bestand in 's-Bosch en in 's-Hage), nog
dezen nacht zal een aanzienlijk getal eedgenooten, door mij intijds
verwittigd en bijeengeroepen, in dit huis vergaderen. Hier zult
gij Spaanschgezinden, Roomschen, Arminianen, Menisten, ja orthodoxe
Protestanten bijeen zien. De middelen zullen hier beraamd worden om
tot ons doel te geraken: en van de uitvoering zal ik al de moeite,
gij al de eer hebben.--Ik heb gezegd! en thans staat het aan u te
beoordeelen, of gij u aan 't hoofd dier schaar plaatsen wilt, dan
of gij hen allen, maar ook u zelven nevens hen, aan het zwaard des
beuls ter prooi wilt geven."

Meer overreed dan overtuigd door de woorden van den Jezuïet, begreep
de Ambtman niettemin, dat er wel niets anders voor hem opzat,
dat het voorstel aan te nemen. "In Gods naam," zeide hij, hem de
hand toereikende: "de teerling is geworpen, en ik geef mij aan uw
leiding over."

"Gij doet wel," zeide Eugenio: "en uw keuze zal u niet
berouwen;--intusschen, wat ik vooreerst van u te vragen heb,
is dat gij ons gesprek geheim houdt: alleen Preys en Leendertz,
met wie ik herwaarts gekomen ben, benevens Botbergen, kennen mijn
betrekkingen: ook Klaas Meinertz: doch die is een oude kennis en het
kanaal, waardoor ik altijd kondschap ontving; voor de overigen ben
ik Van Dijk, inwoner van 's-Hertogenbosch, en...."

Op dit oogenblik stoof Botbergen de kamer in.

"Daar is de kamenier van de Freule van Sonheuvel," zeide hij, "die
den Heer Mom verlangt te spreken."

"De kamenier van de Freule;" riep Mom verwonderd uit; "en hoe wist
zij dat ik hier was?"

"Zij wist meer dan dat," antwoordde Botbergen: "want toen ik haar
vroeg, wat zij hier deed, antwoordde zij: de wind loopt zuidwest."

"Daar schuilt verraad onder," riep Mom; "doch wij zullen dadelijk...."

"Bedaar!" zeide de Jezuïet, hem terughoudende: "Magdalena is van
de onzen!"

"Zij van de onzen?" herhaalde de Ambtman, verbaasd: "hoe langer hoe
vreemder! Ik bemerk wel, dat ik, schoon de hoofdaanlegger, niet meer
doe dan de kaarten te geven, die een ander geschud heeft." Hier zag
hij Eugenio veelbeduidend aan.

"Nu, als zij van de onzen is," hervatte Botbergen: "moet zij dan maar
hier komen?"

"Ongetwijfeld," zeide Mom: "zij heeft misschien een boodschap van
haar meesteres."

"Die is althans niet van de onzen," zeide Elbert, meesmuilende:
"als zij maar de uwe wordt, dan zult gij wel tevreden zijn?" Dit
zeggende verliet hij het vertrek.

Hij keerde na eenige oogenblikken terug met de kamenier der Freule
van Sonheuvel, een rijzige, deftig doch eenvoudig gekleede vrouw,
wier gelaat, hoe vervallen ook, bewees, dat zij in haar jeugd ongemeen
bevallig geweest moest zijn. Sedert de gebreken van een vergevorderden
leeftijd de oude Geertrui beletteden, haar bediening op het slot langer
waar te nemen, was Magdalena, door de voorspraak van Klaas Meinertz,
die den Baron van Sonheuvel onder zijn klanten telde, haar plaats op
het slot komen vervullen en had zij zich, door haar bekwaamheid in
't bestieren van de huishouding en door haar geschikt en ordelijk
gedrag, de achting van den Baron en het vertrouwen zijner dochter
weten te verwerven.

"Goeden morgen, Magdalena!" sprak Mom, zoodra zij binnentrad. "Gij
brengt, hoop ik, goede tijding. Is alles wel op het slot? uw
Heer?.... en de Freule?"

"Beiden zijn in goeden welstand, mijnheer!" antwoordde de kamenier. "De
Freule heeft mij verlof gegeven om mijn oom Klaas Meinertz te komen
bezoeken, daar de hovenier juist naar Tiel moest om gereedschappen
te koopen: en de Heer Baron gelastte mij eens naar den welstand Uwer
Edelheid te gaan vernemen en meteen te vragen of UEd. ook genegen
zijt, morgen na den middag op het slot te komen. Er zal een groote
kegelpartij wezen."

"Mijn onderdanige groete aan den waarden Heer Baron, en wees zoo goed
aan ZEd. te zeggen, dat er op Sonheuvel geen kegelpartij behoeft te
wezen, om mij daarheen te lokken. En," vervolgde hij, haar een stuk
goud aanbiedende, "vergeet ook vooral niet, lieve Magdalena! mij in
de gunst uwer engelachtige meesteresse aan te bevelen."

"Ik dank u," zeide de kamenier: "de Baron van Sonheuvel alleen heeft
het recht, mijn diensten te betalen: aan anderen bewijs ik die zonder
loon." Dit zeggende wees zij het geld met een trotsche wending af,
doch op datzelfde oogenblik ontdekte zij den Jezuïet, die zich bij
haar komst achterwaarts begeven had, en gaf een gil.

"Wat schort er aan? wat deert u?" riepen Mom en Botbergen, als uit
één mond.

"Gij waart misschien niet van mijn tegenwoordigheid in deze woning
verwittigd?" vroeg Eugenio, vooruittredende.

"Neen!" antwoordde Magdalena, met een onzekere stem: "mijn oom, wien
ik op straat ontmoette, had mij alleen gezegd, dat ik den Heer Mom
hier zou vinden en mij het wachtwoord gegeven, maar...."

"Een wachtwoord!" viel de Ambtman in, die toch nieuwsgierig was,
in hoeverre de kamenier van Ulrica tot het eedgespan in betrekking
stond. "En hoe kondt gij op de gedachte komen, dat er een wachtwoord
noodig ware, om mij te spreken?"

"Omdat ik u ken, Stedehouder van Gelderland!" antwoordde Magdalena, het
hoofd met fierheid oprichtende: "omdat uw bedoelingen en aanslagen mij
bekend zijn, en omdat ik overtuigd ben, dat de eerwaarde Pater Eugenio
zich aan geen gevaren zou blootstellen zonder de noodige voorzorgen
te hebben genomen. Vrees intusschen van mij niets," vervolgde zij,
de hand aan den van verbazing sprakeloozen Ambtman toereikende: "waar
ik kan en vermag, zal ik u tot een vriendin en helpster verstrekken,
en u allen, die voor onze Heilige Moederkerk goed en bloed in de
waagschaal stellen. Ik groet u, Mijneheeren! en u ook, Pater! gij
hebt mij waarschijnlijk geen bevelen te geven?" vroeg zij, dezen
laatste met een trotschen, eenigszins verachtelijken blik aanziende.

"Magdalena!" zeide de Jezuïet, terwijl een waas van weemoed of
aandoening zijn gestrenge, gele gelaatstrekken overdekte: "moeten
wij, na een afwezigheid van vijf en twintig jaren...., doch, gij hebt
gelijk, het is hier de geschikte plaats niet...."

"Vaarwel, Pater Eugenio!" herhaalde Magdalena en verliet het vertrek.

"Joost haal mij, zoo ik er iets van begrijp," zeide Elbert, zooras
zij weg was.

"Ik sta als versteend," zeide Mom: "zult gij ons ook van dit raadsel
de oplossing verkiezen te geven, Pater?"

"Ik heet Van Dyk," zeide Eugenio koeltjes, "en ben een verjaagde
Remonstrant, die in Den Bosch woont; want, zoo mijn gezicht mij niet
bedriegt, zie ik aan het eind der straat Klaas Meinertz met twee
Arminianen komen."

"Juist," zeide Botbergen, zich naast hem aan het raam begevende,
"dat zijn twee vreemdelingen, die in den _Gouden Ooievaar_ zoo straks
zijn gekomen, maar ik wist niet, dat het Arminianen waren."

"Alles loopt naar wensch," hervatte de Jezuïet, en, Elbert zachtjes
naar zich toetrekkende, fluisterde hij hem in 't oor: "De Aartshertog
heeft u een compagnie toegezegd en tweehonderd guldens tot een
geschenk;.... maar blijf u thans maar beneden ophouden en zorg dat
Preys en Leendertz ons niet komen storen, terwijl wij met dit paar
ketters bezig zijn. Klaas Meindertz zal u wel wat Rijnschen wijn
schenken. De man heeft een goeden kelder."

"Tot uw dienst Pater.... Van Dyk," zeide Botbergen en vertrok. "En
wat moet er nu gedaan worden?" vroeg Mom, die zich, maar half tevreden
en met blijkbare ongerustheid, in een stoel had nedergeworpen.

"Laat mij maar begaan, Heer Stedehouder! en bevestig mijn gezegden. Wij
moeten thans twee hoofden der misnoegden tot onze zijde overhalen. Een
hunner zult gij, bij name althans, kennen. Hij is de zoon van den
Predikant te Sonheuvel.... Hendrik Raesfelt.

"Ik heb van hem hooren spreken," zeide Mom; "maar zorg toch, mij niet
bloot te stellen aan de onaangename gevolgen, welke eene herkenning
zou kunnen hebben."

"Hier zijn de twee heeren uit den Gouden Ooievaar," zeide Klaas
Meinertz, zijn neus door de even geopende deur stekende.ZEVENTIENDE HOOFDSTUK.

      Maar gij, die hier het woord voert in 't gezantschap,
      Wie zijt ge?

                  _Bilderdijk_, Floris de Vijfde.


De twee nieuwe personages, die nu op vergunning van den Ambtman
het vertrek binnenkwamen, leverden in hun uiterlijk voorkomen een
paar volkomen tegenbeelden op. De een was een log, dik mensch, met
een gemeen, dom en leelijk gelaat, een grooten rooden neus, die, van
menigvuldige uitwassen en puisten voorzien, getuigde, dat de brandewijn
niet zelden den vromen man te stade kwam, als hij zijn zorgen begeerde
te verzetten. Zijn gewaad was versleten en armoedig, en men kon zien,
dat het niet voor zijn lijf gemaakt was. Zijn lompe, grove handen en
voeten schenen eer geschikt om de zware klei te bewerken of turf te
trappen, dan om geschikte gebaarden van den kansel te maken. Zijn
heesche, wanluidende stem duidde meer den oproerkraaier dan den
leeraar aan, en zijn waggelende gang verraadde eer den Bachusdienaar
dan den zedenpreker. Of de waard in den _Gouden Ooievaar_ hem bij
deze gelegenheid zijn wijn te veel had aangeprezen, is ons onbewust:
zeker is het, dat hij het vertrek, waar Meinertz hem binnenleidde,
waggelend inschoof en zijn morgengroet stotterende uitbracht.

Zijn metgezel was een schoon rijzig jonkman, met fraaie blonde
haren, zwarte sprekende oogen, en mannelijke, door de zon eenigszins
verbrande gelaatstrekken. Hij had een geel lederen reiskolder aan,
met koperen knoopjes vastgehecht, en een hartsvanger op zijde, in
een breeden groenen bandelier hangende. Een hoed zonder pluimage,
een paar bestoven halve laarsjes met groote sporen en breede
ruitershandschoenen kondigden in hem veeleer een ruiter dan een
predikant aan. Met een open gelaat en een ongedwongen houding trad
hij binnen, half voortgetrokken door zijn ouderen reismakker, die hem
met de volgende bewoordingen aan Van Dyk (want onder dien naam alleen
kende hij Eugenio) voorstelde: "_Eruditissime vir! Dominé_ Van Dyk,
_vel melius Ab Aggere!_ Ik ben uw onderdanige Dienaar, _humillimus
servus!_ Groote dingen zullen door UEd. in Israël uitgericht worden. Ik
heb de eer UEd. hiernevens aan te bieden.... _virum juvenem egregium,
magno ingenio vel magni ingenii_, want beide zegt men, _teste Gerardo
Joanne, viro celeberrimo_.... een voortreffelijk jong mensch, den
Heer.... ja hoe heet hij,.... Van der Hummes of zoo een naam, _sed
nominum vana curiositas_.--_Sufficiat_, dat hij de feniks van alle
reisgezellen is, _nec minus bonus potator_.... he! he! kastelein! een
glas karnemelk met een scheutje brandewijn er in."

Na deze fraaie proeve van welsprekendheid liet Groenhovius (zoo heette
de leeraar) zijn reisgenoot los, knikte nogmaals Meinertz toe, dat
hij hem het gevraagde brengen zou, zette zich in een armstoel neder,
vouwde de handen over den buik ineen, en zag het gezelschap met een
wijdopgesparden mond aan.

"Wat moeten wij met dien dronken gek beginnen?" vroeg Mom halfluid
aan Eugenio.

"Hem laten slapen tot hij nuchter wordt," antwoordde deze op denzelfden
toon: "hier althans kan hij hoegenaamd geen kwaad uitrichten, al
verspreekt hij zich."

"Is U Eerwaarde reeds lang met dien dronkaard opgescheept
geweest?" vroeg Mom, zich beleefdelijk tot den jongeling wendende,
die met een verlegene houding zijn reisgenoot beschouwde.

"Hedenmorgen ben ik hem, van Nijmegen aankomende, achteropgereden. Hij
heeft mij verzocht, onder mijn geleide te mogen voortreizen, en
heeft niet losgelaten, of ik moest nog in den _Gouden Ooievaar_ een
tijdlang vertoeven om een glaasje van afscheid te drinken; UEd. is,
naar ik vermoede, de Ambtman Mom, op wiens last ik hier geroepen ben."

"Dat is te zeggen," zeide Mom, Eugenio zijdelings aanziende: "op
mijn last.... ja, in een zekeren zin. Eigenlijk heeft mijn vriend
Van Dijk het een en ander met UEd. te overleggen. Wat mij betreft,
ik ben uw dienaar tot hedenavond: dan hoop ik u weder te zien."

"Met uw verlof," hernam de jongeling: "hedenavond was het mijn
voornemen, om...."

"Tot straks," hernam de Ambtman, hem beschermenderwijze met de hand
groetende en zich vervolgens tot den Jezuïet wendende: "ik ga naar
Preys en Leendertz," zeide hij: "gij zult het noodige met deze Heeren
wel afhandelen."--Dit gezegd hebbende vertrok hij.

"Maar!" vervolgde de vreemdeling, zich naar Eugenio keerende "ik moet
hedenavond naar Sonheuvel, en ik zie niet, welke redenen men hebben
kan, mij hier op te houden."

"Hoe!" vroeg de Jezuïet: "vertrekt gij naar uw vader? Ik dacht,
dat hij u niet meer voor zijn zoon erkennen wilde."

"Dat kan hij ook niet," hernam de reiziger: "dat verbieden de
omstandigheden."

"Zeer natuurlijk!" merkte Eugenio aan: "wanneer men geheel andere
grondbeginselen heeft:--daarenboven, wat zegt de Schrift: _si quis
non odit_...." [40]

"Wie haalt daar de Paapsche overzetting aan?" vroeg Groenhof uit de
sluimering opschietende, waarin hij geraakt was.

"Ik!" antwoordde Eugenio bedaard: "gij weet, ik ben een Bosschenaar,
en daar hoort men zelden anders als uit de _Vulgata_ praten:--daar
is nimmer gelegenheid om een geestelijk woord te hooren, tenzij
van papen en paapsgelijken. Hoe velen smachten aldaar met mij naar
het waarachtige manna van geestelijk onderricht, met een dauw der
geleerdheid doorvoed en gestoofd in de zon der gezonde rede.... daarvan
gesproken, Dominee! ik hoop dat UEerwaarde morgen in staat zal zijn,
voor de dierbare kudde, welke zich hier verzamelen zal, een predikatie
te houden.--Of anders, uw jonge ambtgenoot misschien...."

"Ik?" riep de jongeling, die de vreemde redenen van den gewaanden
Bosschenaar met verwondering had aangehoord: "en voor wien ziet
UEd. mij aan?"

"Zoo!" zeide Groenhof: "is mijn jonge reismakker ook een Nazireër! _en
collega_? waarlijk _valdegaudeo_, een geleerde, een broeder, een
medeverdrukte, een medearbeider in 's Heeren wijngaard in hem te
ontmoeten. Ik dacht aan zijn kleeding eerder, dat hij een _miles
gloriosus, de quo Plautus_, dan een _miles Christianus, de quo Paulus
habet_, ware."

"Wat collega! wat verdrukte!" riep de vreemdeling uit, terwijl hij
rood werd van drift: "ik heb Plautus ook gelezen, en ik ben niet op
de malle vergelijking tusschen mij en zijn Thraso gesteld.--Hoe is
het? een misverstand? of scheren wij elkaar?"

"Ik prijs de achterhoudendheid," zeide Eugenio: "doch hier is zij
althans overbodig. Bij ons behoeft gij uw naam en bediening niet te
verbloemen, daar uw komst te dezer plaats genoegzaam bewijst, welk
vertrouwen gij in mij gesteld hebt: en de zegepraal der goede zaak,
de val onzer hoogmoedige verdrukkers, de vrijheid der kerk zullen
tot zoovele bewijzen strekken, dat dit vertrouwen aan geen onwaardige
geschonken werd."

"Ik u vertrouwen geschonken?" vroeg de onbekende, hoe langer hoe meer
verwonderd: "en door wien dan ben ik hier ontboden?"

"Door wien?--Door mij, door Van Dyk," antwoordde Eugenio: "ik ben
degeen, die u te Mulheim schreef en u verzocht, dadelijk herwaarts
te spoeden, om de middelen te beramen, ter uitvoering van dat groote
en godzalige voornemen, waartoe wij...."

"Ik ben te Mulheim niet geweest," viel hem de jongeling in: "ik heb
geen brief van Van Dyk noch van iemand anders ontvangen: ik weet
van uw voornemen niets, en ik zou niet in dit huis gekomen zijn,
ware ik niet door den Ambtman ontboden geweest."

Eugenio zweeg, zijn trekken bleven onbeweeglijk en zijn oog stond
strak op den vreemdeling gevestigd; zijn hand alleen scheen, door
een werktuiglijke, krampachtige beweging het moordtuig te zoeken,
dat onder zijn kleed verborgen en reeds meer zijn antwoord geweest
was. De vreemdeling scheen het oogmerk dier beweging te raden:
althans, hij zette zich schrap en sloeg de hand aan 't gevest van
zijn hartsvanger. Doch de Jezuïet liet na een oogenblik zwijgen den
arm weder zakken en vroeg zeer bedaard: "zoo, is UEd. dan niet de
persoon van Hendrik Raesfelt, proponent?"

"Hendrik Raesfelt?--neen;.... doch! wat is er, wat weet gij van
Hendrik Raesfelt?" vroeg de jongeling met levendige deelneming.

"Niets! UEd. schijnt hem te kennen?" hernam Eugenio, volgens zijn
gewoonte een vraag met een andere beantwoordende.

"Of ik hem ken?--Wij waren speelkameraads, en ik heb altijd veel
belang in hem gesteld."

"Zoo!--Welnu, zoo gij hem nader wilt zien, hij komt eerstdaags
hier;.... UEd. is dus vreemdeling hier en weet waarschijnlijk niet, dat
er maatregelen worden in 't werk gesteld om de gebannen predikanten,
die onderwerping beloven, weder te herstellen in hun bedieningen:
hierover wilde men ook met Raesfelt spreken, wiens dwalingen zijn
jeugd en de verleiding van anderen verschoonlijk maakten; doch daar
UEd. die persoon niet zijt...."

"Kan ik weder vertrekken, is het niet zoo?" viel de reiziger in:
"ik moet u echter bekennen," vervolgde hij, "dat, bijaldien de
tegenwoordigheid van den Heer Ambtman in dit huis, en uw betuiging,
dat er een misverstand plaats heeft gehad, mij niet tevreden moesten
stellen, ik niet zoo lichtelijk genoegen zou nemen met een oponthoud,
dat mij misschien beletten zal, heden nog de stad te verlaten; want
naar allen schijn zullen de poorten reeds gesloten zijn."

"Gij ons verlaten!" riep Groenhof uit, terwijl hij eensklaps weder
toetrad en met uitgebreide armen den jongeling omvatte. "Wilt gij mij
verlaten, gelijk Demas Paulum verliet? Gij, die een medestrijder zijt
voor de goede zaak, gij moet blijven en met ons strijden of afwachten
de groote dingen, die er geschieden zullen. _Manendum est et fortiter
pugnandum!_" [41]

"Stil!" zeide Eugenio, die bevreesd werd, dat de onvoorzichtige
toespraak van Groenhof de ware redenen der bijeenkomst aan den
jongeling zou bekend maken: "stil Dominee! het is noodeloos hierover
met dien heer te spreken."

"Ja, mijn waarde vriend en reisgenoot," zeide Groenhof, die, zonder
acht te geven op de onverduldige wenken van Eugenio, den jongen
vreemdeling bij de hand bleef houden: "ja, mijn broeder! hij zal
vallen, die Achab, die vervolger van Gods heilige profeten...."

"Wilt gij zoo goed zijn, mij te volgen?" vroeg Eugenio aan
den onbekende, hem haastig uit de omhelzingen van Groenhof
losrukkende. Doch de jongeling had te veel gehoord en werd nu door
de nieuwsgierigheid aangezet om te blijven waar hij was.

"Het is alles gereed, _omnia parata sunt_," [42] vervolgde de
Predikant: "de dwingeland kan den strik niet ontkomen."

"Van welken dwingeland spreekt gij toch?" vroeg de onbekende, haastig.

Op dit oogenblik sloeg de torenklok acht uren.

"Het is te laat!" zeide Eugenio; en opeens den jongeling loslatende,
verliet hij met spoed het vertrek en draaide het slot achter zich toe.

"Om 's Hemels naam, wien bedoelt gij?" herhaalde de vreemdeling,
zonder op het vertrek van den Jezuïet bijzondere aandacht te slaan.

"Wien ik bedoel?" herhaalde Groenhof, die nog even nuchter genoeg was
om uit deze vraag te bemerken, dat hij zich deerlijk versproken had:
"ik bedoel den Koning van Spanje, _Hispanarum regem, inimicum nostrum
communem_." [43]

"Zoo!" zeide zijn metgezel, het hoofd met een schijn van ongeloovigheid
schuddende: "doch waar is onze gastheer? of hoe moet ik den man
noemen, die ons hier ontvangen heeft?--hij zou mij uitbrengen, en
hij verlaat ons."

"Hij zal wel zoo terugkomen," zeide Groenhof, die inmiddels weder was
gaan zitten. "Wacht maar een oogenblikje; het is toch te laat om de
poort uit te komen."

"Er zal wel niet veel anders opzitten, dan geduldig af te wachten,
wat hierop volgen zal," zeide zijn makker, zich verdrietig in een
stoel werpende.

Toen hij echter een groot kwartieruurs gezeten had over den Predikant,
die inmiddels weder in een diepen slaap gevallen was, begon het toeven
hem hartelijk te vervelen. "'t Is recht vermakelijk om hier voor gek
te blijven zitten," riep hij uit, terwijl hij wrevelig opstond en
zijn stoel van zich afstootte: "en wat het fraaist is," mompelde hij
er op zachteren toon bij: "alles is mijn eigen schuld. Wat behoefde
ik zulk een dronken Arminiaanschen weetniet te vergunnen, onder mijn
geleide naar Tiel te reizen? mijn oude vriend zou zeggen: met wie je
verkeert wordje geëerd. Wist ik maar hoe er uit te komen!"

"Mij dunkt, de Heer Van Dyk blijft lang weg," zeide Groenhof,
ontwakende en zich de oogen uitwrijvende: "en de kastelein of de baas
van 't huis, wie hij wezen moog', schijnt het zoopje ook te vergeten,
dat hij mij beloofd had.... juist, ik heb geen haast."

"Maar ik wel," viel zijn min geduldige reisgenoot hem in de rede:
"en, zoo men mij niet spoedig de deur komt openen, zal ik zien,
of ik mij zelven geen uitgang kan verschaffen."

Deze woorden geuit hebbende, begon hij op de deur te bonzen met
al de krachten, die de natuur hem gegeven had; doch de dikke eiken
planken stelden zijn pogingen teleur en de Predikant, die, nu redelijk
ontnuchterd zijnde, het belang besefte, dat er voor zijn oogmerken
in gelegen was, geen noodelooze opschudding te maken, stond op en
weerhield hem, toen hij, zijn mes trekkende, zich gereedmaakte,
de deur met geweld open te breken.

"Bedaar! bedaar! mijn waarde reismakker!" zeide hij: "men zal wel
dadelijk hier komen: de Heer Ambtman zit nog ongetwijfeld in groote
besognes. _Paululum exspecta_. [44]

"'t Is een verbruid werk," riep de jongeling, "ik zit hier als een
muis in de val. Ware het niet om voor geen dief te worden aangezien,
zoo sprong ik het venster uit." Dit zeggende keerde hij zich om,
met oogmerk om het raam, dat vrij hoog was, te openen, toen zijn
voet een ijzeren ring ontmoette, welke diende om een valluik
open te maken. "Aha!" zeide hij, "die gelegenheid had ik nog niet
opgemerkt. Die uitgang zal mij althans ergens heen brengen."

"Ja! naar den een of anderen wijnkelder," zeide Groenhof.

"Zoo dat het geval is," hernam de vreemdeling, "zult gij er mij zonder
weerzin volgen willen."

"_Bone Deus!_ wat doet gij!" vroeg de Predikant, ziende dat hij het
valluik, 't welk van onderen gesloten was, met geweld openrukte.

"Ik baan mij een doortocht," antwoordde zijn makker: "ik heb
altijd geleerd, dat een waarlijk bekwaam krijgsman zich zoowel op
het retireeren, als op het attakeeren verstaan moest. Voelt gij u
genegen mij te volgen, 't is mij wel: ik ga u voor." Dit zeggende,
klom hij het trapje af, dat naar beneden geleidde.

"Ik moet toch zien, waar die vent belandt." dacht Groenhof: "hij
mocht ons eens gaan verklikken, zoo hij ontsnapte." Met dit oogmerk
volgde hij zijn reisgenoot in een klein, donker vertrekje, 't welk
op het eerste oog geen anderen toegang scheen te hebben, dan langs
de opening, waardoor zij gekomen waren. Het ontving ook van dien
kant al zijn licht, en de flauwe schemering, die er in doordrong,
veroorloofde nauwelijks aan het meest geoefend oog, eenige kleine
vaatjes te zien, welke tegen de naakte wanden waren opgestapeld.

"Het gelijkt hier wel een kruitmagazijn," merkte de jongeling aan.

"De Hemel zij ons genadig!" zeide Groenhof: "zouden wij dan niet
liever terugkeeren en het luik weder in orde brengen zoo goed wij
kunnen? Er is hier toch geen andere uitgang."

"Dat zegt gij," hervatte de andere gevangene: "doch ik stel vast dat
er een andere uitgang wezen moet. Het valluik was van binnen gesloten:
die het gesloten heeft, moet dus een ander heenkomen gehad hebben:
want hier is hij niet meer: indien het slechts zoo verbruid donker
niet ware!.... wacht! ik weet al, welken weg wij uit moeten." Dit
zeggende, wees hij op een reet in een hoek van het kamertje, en
zich op zijn knieën latende vallen, beschouwde hij den wand met een
opmerkzaam oog. Spoedig ontdekte hij een kleine vierkante opening,
met een luikje van buiten gesloten, welke opening waarschijnlijk
dienen moest om de vaatjes uit te werken. Door zijn vingers met
kracht tusschen het houtwerk en den muur in te brengen, deed hij
het luikje wijken en weldra aan stukken splijten. De opening kwam op
een gewelfde gang uit en was ruim zes voet boven den grond verheven,
zoodat men die niet dan met een ladder of trap beklimmen kon.

"Goddank!" zeide hij, zich bukkende en met gretige oogen door het
gat kijkende: "hebt ge nu lust mij te volgen, Dominee? dan zullen
wij wel ergens te land komen."

"_An stultus es?_" [45] vroeg de Predikant, toen ook hij de
hoogte gezien had, vanwaar zij af moesten glijden. "Het is me
_hercule_! halsbrekens werk, om zich daar af te laten vallen."

"Zooals gij wilt," hernam zijn reisgezel: "ik waag den sprong!" en
meteen zijn makker van de opening aftrekkende, gespte hij zijn
hartsvanger los, stak de beenen door het gat en liet er zich ter
halverlijve doorheen zakken. Dan, tot zijn groote teleurstelling,
was de opening niet ruim genoeg om het bovenlijf door te laten,
zoodat hij steken bleef en er zich weldra door vruchtelooze pogingen
zoo vastwerkte, dat hij noch voor- noch achteruit kon. Weldra werd
de benauwde toestand, waarin hij zich bevond, nog vergroot, doordien
hij de deur van het vertrek, waarin hij zich kort te voren bevonden
had, boven zijn hoofd hoorde opengaan en aan het verwarde geluid en
geroep van "waar steekt de guit? waar zit de spion?" ontdekte, dat
verscheidene personen de bovenkamer waren binnengetreden, en althans
geen zeer vriendelijke oogmerken jegens hem koesterden.

"Dominee!" zeide hij met een gesmoorde stem; "maak dat onderste
plankje los."

"Ik bedank u," zeide Groenhof: "hier!" vervolgde hij, zijn stem
verheffende tot die, welke boven waren: "hier moet gij wezen."

"Schurk!" riep de jongeling en gaf met zijn hartsvanger den Predikant
een geduchten slag voor de schenen, zoodat de waardige man schreeuwende
terugstoof.

De angst verdubbelde nu de krachten van den jongeling, en het geluk
diende hem. Het luik, dat de opening gesloten had, bestond uit twee
deelen: het bovenste, dat het grootste was, was uitgeweken en aan
stukken gesprongen: het onderste, een plankje van twee duim breedte,
dat het luik van den vloer scheidde en met twee knippen aan weerszijden
gesloten werd, was blijven zitten. Door de geweldige pogingen, die
hij in dit oogenblik van benauwdheid in 't werk stelde, gelukte het
den gevangene, dit plankje te doen losbersten, waardoor de opening
ruim genoeg werd en hij in de gang viel. Ongedeerd sprong de vlugge
jongeling op en snelde, zonder om te zien, de gang af, terwijl hij
in de eene hand zijn blooten hartsvanger zwaaide en met de andere
de scheede weder vasthechtte.--Aan het einde van de gang gekomen,
sloeg hij rechtsaf een andere gaanderij in en stuitte aldaar tegen
een ijzeren deur, met de noodige grendels dichtgesloten. Vol spijt
deed hij een paar stappen terug en bemerkte toen, dat hij in de
verwarring van het oogenblik en ook wegens de duisternis, die in de
gang heerschte, een ander deurtje was voorbijgeloopen, hetwelk onder
een zwaar gewelfden, met Gothisch snij- en loofwerk voorzienen boog was
verborgen. Dit deurtje stond aan, en onze vluchteling aarzelde niet het
binnen te treden. Dan, nauwelijks had hij een blik inwaarts geworpen,
of hij bleef bewusteloos staan, in de onzekerheid, of hij niet, door
Scylla te vermijden, op Charybdis gestrand ware: dermate verbaasde hem
de onverwachte vertooning, welke bij het binnentreden zijn oogen trof.

Hij bevond zich namelijk in een vrij ruime zaal, die haar licht
ontving uit in de zoldering geplaatste ramen, met geschilderde
ruitjes voorzien, en met zware zonder smaak gevormde pilasters
omzet was, welke een gewelfd dak onderschraagden. Tusschen de
pilasters bevonden zich nissen, die, voormaals, naar 't scheen,
tot plaatsing van beelden der heiligen gediend hadden: althans de
uitgerukte stukken kalk en metselwerk, zoowel als de overgebleven
ijzeren bouten toonden aan, dat men de oorspronkelijke bewoners dier
nissen met geweld had weggenomen. Aan de beide einden der zaal waren
twee hooge dubbele deuren, met breede posten en Gothisch snijwerk,
welke sedert lang ongebruikt schenen te zijn; want de zware grendels
waren geheel verroest en de sloten met spinrag bedekt. Behalve deze
hoofduitgangen was het vertrek voorzien van vier zijdeurtjes, door
een van welke onze onbekende vriend was binnengekomen. Midden in de
zaal, welke overigens geen meubelen bezat, stond een zware, langwerpig
vierkante tafel, met een oud, verschoten, doch voorheen kostbaar tapijt
overdekt. Aan het einde dier tafel was op een ouderwetschen zetel met
hoogen rug en snijwerk, een deftig man gezeten; zijn vierkant mutsje en
witte onderkleederen, zijn manteltje en gouden halskruis duidden een
Roomsch-Katholieken geestelijke, en wel van geen geringe waardigheid,
aan. Voor hem stond een ebbenhouten kruis, waar een zilveren
christusbeeld aan vastgehecht was en aan welks voet een doodshoofd
lag van hetzelfde metaal. Aan elke zijde van den voorzitter zaten op
houten schabellen vier, en over hem twee personen, deels in geestelijk,
deels in wereldlijk gewaad. De tafel was overdekt met papier en
schrijfgereedschappen, en al de aanwezigen schenen aandachtig te
luisteren naar hetgeen een jong geestelijke, die naast den voorzitter
stond, hun voorlas uit een brief, op perkament geschreven en met drie
zegels van groen was voorzien. Bij het gerucht, dat de deur maakte,
toen zij krakende openging voor den binnentredenden vreemdeling,
werd de lezing gestaakt, en al de aanwezigen wendden het hoofd naar
den onverwachten en onwelkomen stoorder hunner samenkomst. Toen zij
den gewapende ontdekten (want de vreemdeling hield den hartsvanger
nog stijf in de vuist gekneld) stoven allen gelijkelijk op: sommigen
grepen hun schabellen, om zich desnoods daarmede te verdedigen, en
anderen zochten onder hun opperkleed naar gevaarlijker wapenen. De
voorzitter alleen bleef bedaard; met een majestueuse beweging gebood
hij stilte en trad vervolgens den jongeling te gemoet, wien hij aldus,
op een vriendelijken toon, aansprak:

"Wie zijt ge, mijn zoon? en wat is de oorzaak van uw onverwachte
komst?"

"Verschoon mij," antwoordde de vreemdeling, eenigszins verlegen
zijn geweer opstekende: "ik ben verdwaald in dit gebouw, ik weet
zelf niet hoe, en gaarne wenschte ik een deur te vinden, die mij op
straat bracht."

De aanwezigen mompelden onderling, en de meesten schudden het hoofd.

"Het komt mij vreemd voor," zeide de voorzitter, "dat gij, alleen
omdat gij een uitgang zoekt, met het bloot rapier als een dolleman
hier binnen komt stuiven,"

"Ik beken," was het antwoord, "dat de schijn tegen mij is; doch
openhartig zal ik u mijn geval verhalen. Ik kom van Nijmegen: een
zekere Predikant, die, op een vrij slechten knol gezeten, denzelfden
dijk volgde als ik, hield mij gezelschap. Aan den _Gouden Ooievaar_
stapten wij af: vandaar liet de heer Ambtman ons ontbieden; men bracht
ons in de woning van een schrijnwerker, welke woning, naar ik zie,
al vrij ruim is en toen ontdekte zekere Heer Van Dyk, dat ik niet
diegene ben, dien hij te wachten was;.... maar daar zit hij zelf:
laat hij het ontkennen, zoo hij goedvindt."

Hier vestigden zich al de oogen op Eugenio, die, in zijn mantel
gewikkeld, alleen, met zijn gewone bedaardheid, aan de tafel was
blijven zitten.

"Ik ontken niets," zeide hij, opstaande: "het geheele voorval berust
op een misverstand."

"Zulke misverstanden moesten geen plaats hebben, en wij hadden die
althans van u niet verwacht, Pater!" bromde een der aanwezigen.

"Dwaas!" antwoordde Eugenio halfluid: "is de vogel niet in de knip,
en staat het niet aan ons, hem naar bevind van zaken de wieken te
korten of den hals om te draaien?"

"Stil!" zeide de voorzitter: "wat aanleiding tot de komst van dezen
jongeling heeft gegeven, is noodeloos op dit oogenblik te onderzoeken:
daartoe is onze tijd te kostbaar. Jonkman! antwoord mij openhartig;
dit alleen zal mij doen zien, of gij waardig zijt de vrijheid weder
te erlangen."

"Ik wist niet, dat ik gevangen ware," antwoordde de vreemdeling met
fierheid de hand op het gevest van het geweer slaande.

"Spaar die snorkerijen," hernam de deftige grijsaard: "ik zie gaarne,
dat een jonkman als zoodanig spreekt; doch hij moet het op gepaste
tijden doen. Antwoord mij, hoe is uw naam?"

"Sta ik hier voor een rechtbank?" vroeg op zijn beurt de jongeling "Ik
ben een Protestant, en erken op dit oogenblik geen heer noch meester
op deze aarde. Gij derhalve hebt geen recht hoe ook genaamd, mij in
't gehoor te nemen.... of sedert wanneer is Tiel aan een papenrecht
onderworpen?"

"Wij zullen u ons gezag wel doen erkennen," zeide een der aanwezigen,
die, ongemerkt vertrokken zijnde, nu met twee welgewapende lieden
terugkeerde.

De vreemdeling antwoordde niet; maar, zijn degen trekkende, stelde
hij zich in staat van verdediging.

"Hoogwaardigste!" zeide nu Eugenio tegen den voorzitter: "het komt
mij voor, dat deze dolleman ongenegen is, om eenig verder bescheid
te geven. Het ware misschien best, indien hij werkelijk een man van
eer is, zooals zijn voorkomen aanduidt, hem vrij en onverhinderd
te laten vertrekken, onder beding en belofte, dat hij, niets van al
wat hem is overkomen sedert hij de herberg van den _Gouden Ooievaar_
verlaten heeft tot zijn terugkomst in die plaats, aan niemand, wie
hij ook zijn moge, immer met een woord gewag make."

De gansche vergadering zweeg op dit voorstel, en de jongeling zag den
Jezuïet met scherpe blikken aan, als wilde hij diens geheime oogmerken
doorgronden; want hij stelde weinig vertrouwen in den zonderlingen
man, die zich eerst bij hem voor een Remonstrant had uitgegeven en
zich nu in 't gezelschap van Roomsche geestelijken bevond.

Nadat de voorzitter een tijdlang het voorstel van Eugenio scheen
overwogen te hebben, wendde hij zich tot den reiziger en vroeg hem,
of hij in zoodanige voorwaarden, als de geachte spreker had opgenoemd,
genoegen zoude nemen, bijaldien zij hem werden opgelegd. De jongeling
antwoordde, bereid te zijn zich te verbinden, dat hij niets van al
hetgeen hij gezien of gehoord had, zou verhalen, tenware zijn plicht,
of de wettige Landsoverheid hem daartoe last gaven.

"Die uitdrukkingen omvatten wat veel," merkte de voorzitter aan;
"want hoe kunnen wij de grenslijnen kennen, welke uw plichtgevoel
beperken? en welke nadeelige gevolgtrekkingen zou niet de overheid
uit uw verhaal kunnen trekken? Door u op zulke losse gronden vrij te
laten, zouden wij ons geheel aan uw bescheidenheid moeten overgeven,
en gij gevoelt wel, dat dit wat veel van ons gevergd ware."

"Het doet mij leed," hernam de reiziger; "doch ik kan geen andere
voorwaarden aannemen."

"Dan zult gij u moeten getroosten, onze gevangene te blijven," zeide
de grijsaard, een wenk gevende aan de omstanders en in 't bijzonder
aan de twee gewapende dienaars, om den stoutmoedigen vreemdeling in
verzekerde bewaring te nemen. Deze echter was er geenszins op gesteld,
om zich te laten knippen: hij had zich steeds in de nabijheid gehouden
van de deur, door welke hij was binnengekomen, met oogmerk om zich een
vrijen terugtocht voor te behouden. Zooras derhalve de aanwezigen op
hem aftraden, deed hij een stap rugwaarts, beschreef een halven cirkel
in de lucht met zijn hartsvanger, om zijn vijanden op den noodigen
afstand te houden, maakte eensklaps rechts-om-keert, wierp een der
gewapenden, die hem den weg wilde afsnijden, met een vuistslag op
den grond, stoof de deur uit, trok die zoo geweldig achter zich toe,
dat het slot dichtsprong en ijlde vervolgens weder terug langs den
weg dien hij gekomen was, de gewelfde gang weder door en het vierkante
gat van het kruitkamertje voorbij. Aan het einde van die gang gekomen,
stootte hij een ongesloten deur open en bevond zich nu tot zijn groote
vreugd in de open lucht.ACHTTIENDE HOOFDSTUK.

        Gy meught van nacht by ons wel blyven rusten
        Wy hebben t'huis rype app'len, zoo ze u lusten,
        De nieuwe vrucht, kastanje en stremsel.

              _Virgilius_, Ecl. I. Vert. van Vondel.


De blijdschap van onzen reiziger verminderde spoedig, toen
hij bemerkte, dat hij er nog weinig bij gewonnen had, met zich
buitenshuis te bevinden, daar de deur, welke hij uitgetreden was en
dadelijk achter zich had dichtgetrokken, nergens anders heenbracht
dan op een steigertje, dat tusschen hooge muren aan den kant der
stadsgracht gebouwd was. Hoewel de vluchteling weinig trek gevoelde
om, zoo gekleed als hij was, te water te gaan, begreep hij, na een
kort beraad, dat er toch voor hem niets beter opzat dan een spoedige
vlucht. Het was reeds donker geworden, en de duisternis belette de
schildwachten, die ver van daar op de stadswallen geplaatst waren,
hem gewaar te worden bij zijn overtocht. Hij liet zich dus zachtjes
in 't water glijden en zwom, met zoo weinig gerucht mogelijk, naar de
overzijde. Daar gekomen, kroop hij op handen en voeten de buitenwerken
der stad langs en over, en kwam eindelijk behouden op een voetpad aan,
dat hem, achter de voorstad om, op den weg naar den Rijn bracht. Het
was omstreeks negen uren en dus zoogoed als duister, toen hij zich,
nu buiten het gezicht van iedereen, aan den voet van een wilgeboom
nederzette om zich, zoogoed hij kon af te drogen en tevens eens te
overleggen, wat hem te doen stond. Dat hij door een misverstand
in het huis van Klaas Meinertz geraakt was, scheen hem duidelijk
genoeg toe; doch dat de woning eens eerwaardigen schrijnwerkers vol
zou wezen van lieden van dat slag als hij er in gevonden had, dit
kwam hem zonderling voor. Spoedig echter hielp hem zijn plaatselijke
kennis, om dat raadsel gedeeltelijk op te lossen. Aan den stadswal,
dat wist hij, stonden nog onderscheidene gebouwen, welke eertijds tot
mannen- en vrouwenkloosters gediend hadden, doch bij de Hervorming
meerendeels door 't gemeen vernield of althans uitgeplunderd waren:
en het was wellicht met een van die gestichten, dat het huis van
Meinertz gemeenschap had. Doch, dat zulk een gebouw nog bewoond zou
wezen, dat er menschen van zoo verschillende geloofsbelijdenis in
vergaderden en vooral dat er zich een kruitkamer in bevond, dit kwam
hem onverklaarbaar voor en wekte in hem vermoedens op, dat er verraad
achter school. De voorzitter vooral dier geheime vergadering herinnerde
hem iemand, dien hij in lang verloopen jaren nogmaals ontmoet had,
waar en wanneer wist hij niet; doch het kwam hem voor, alsof die man
ook toen in een zaak van hoogverraad betrokken ware geweest en zijn
hulp had ingeroepen. Doch, aan wien zoude hij al wat hij gezien had,
gaan verklaren? De Ambtman zelf scheen dan toch in het geheim te wezen;
daarenboven, waren zijn vermoedens wel gegrond?--hij was zoolang in
vreemde landen geweest, en in zijn afwezigheid kon er zooveel in zijn
vaderland gebeurd zijn. En toch! het geheimzinnige, waarmede zich al
de personen, die hij aangetroffen had, omhulden!....

Hij begreep eindelijk, dat het in allen gevalle geen zaak was, terug
te keeren, wijl men niemand, na zonsondergang, de poort meer inliet:
en daar hij om zijn doornatte kleederen niet langer stil kon blijven,
vervolgde hij zijn voetreis, hoewel hij in Tiel paard en mantelzak
achterliet; doch daarvoor zou, naar zijn meening, de waard in den
_Gouden Ooievaar_ de noodige zorg dragen. Zijn besluit dus genomen
hebbende, wandelde hij langs den zwaren zandweg noordwaarts op. De
lucht was helder en gebalsemd door den geur van duizenden welriekende
kruiden, als de kamille, het pijpenkruid en dergelijke, die tusschen
het wilgenhout in aan de slootkanten groeiden. Vriendelijk zag de
opkomende maan in vollen luister neder over de wijduitgestrekte
weilanden, of over de heerlijke boomgaarden, die met millioenen
ontlokene bloesems als met een sneeuwwit laken schenen overdekt te
wezen. Van verre hoorde men, schoon verflauwd door den afstand,
de zuivere tonen der nachtegalen uit de omliggende boschjes
weerklinken. Dichterbij werd het oor min aangenaam getroffen door het,
ja buitenachtig, doch niet vermakelijk gerikkik der vorschen. Dan
ook de muziek van deze poelbewoners, het eentonige _brekkekekez
coax coax_, was den reiziger welkom; het had iets nationaals, iets
harmonisch voor zijn gehoor.

Omtrent een uur had hij met een stevigen tred doorgestapt, toen hij
op een kleinen afstand een vroolijk liedje door een heldere stem
hoorde opzingen, en kort daarna een landbouwer voor zich gaan zag,
onder de vracht van eenige hammen gebukt, welke hij aan een stok
gebonden op den schouder droeg. Het viel onzen reiziger niet moeilijk,
den veldeling eerlang op zijde te komen, en de woorden van het liedje
van Starter te onderkennen, welke aldus luidden:


  Wy syn in 't soetste van ons jeught,
   In 't allerschoonste van ons tijt,
  En dat wy die niet sonder vreught
   Dus klackloos worden quijt.
  Wanneer den grijsen ouderdom
   De groente van ons jeught verdort,
  Dan komen all' ons lusten om
   De vreught wordt opgeschort.

      Dus wel an.
      Laat ons dan,
      Wijl men magh
      En de tijt
      Sullix lijdt
      Met verdrag
    Recht lustigh wesen,
    Vreught wort gepresen,
   En lachen in 't gelach.


"Gij schijnt vroolijk, landman!" zeide de reiziger, nadat de dorpeling
zijn lied geëindigd en zijn groet met een wederkeerig _gen avond_
beantwoord had.

"Dat ben ik ook, koopman!" was het antwoord: "en wie zou ook niet
vroolijk wezen op zoo een schoonen avond? en althans as men zoo een
goede welkomt'huis met brengt, alhoewel de vracht zwaôr enoeg is."

"Het lijken wel hammen, die gij daar in uw mars hebt," merkte de
reiziger aan.

"Dat raodt ge de koekoek, koopman!" hervatte de dorpsbewoner: "het
zijn Westfaolingers en dus zullen ze er wel op lijkenen. Ik heb ze bij
occasie ekregen, en blij toe! want ze zeggen het zal haast weer oorlog
wezen en dan: hadie vreemde producten.... is 't nietwaôr, koopman?"

"Maar ziet ge dan niet, vriendlief," zeide zijn reisgenoot, "dat ik
geen koopman ben?" Hier wees hij op zijn degen.

"Dat oe de pikken!.... wat zijt ge dan? toch geen soldaôt, hoop ik:
want dan zeg ik: _beso los manos. Bonsoer mon frinte, adiu!_ en gaat oe
rechts, ik slaô linksom; want de soldaôten zijn maôr boerenplaôgen. Hoe
zeit het liedeken?


  _Tire le vin!_ 't sa spoelt de glazen!
  _Faictes grand chère_, laet droefheyt staen
  En laet ons roepen, tieren, rasen,
  _Vive la guerre!_ de krijg gaet aen.

  't Sa lustigh! 't sa, laet het glas omgaen.
  Ick moet nu pooien, want ick sal weer
  De boeren plagen, 't kan nu niet dragen,
  Of ick een daeldertje meer verteer."


"Ik ben een afgedankt krijgsman," zeide de officier, lachende: "ge
hebt dus van mij niets te vreezen, noch voor u noch voor uw hammen."

"Warentig! nou, dan is 't alles zeven," zeide de boer, zijn reisgenoot
op den schouder kloppende: "maôr wat pots honderd tausent slapferment
is dat? oe kleeren zijn zoo nat as er an toe! waôr het oe gezeten? het
oe in de sloot elegen?"

"Zoo half en half," was het antwoord van zijn reisgenoot.

"Wel me dunkt wel hiel ende al," hernam de landman, hem van top tot
teen in oogenschouw nemende: "en mot je nog ver loopen, eer je oe
voor een viertje drogen kunt?"

"Nog een goede stond. Ik ga naar Sonheuvel."

"En zal oe met dat natte pak den Rijn overvaren? Dat zal _pardienne_
niet beuren. Eerst kan je in onze keuken oe wat wermen, man!"

"Van harte gaarne: en dan wil ik de onkosten van een flesch wijn
dragen om samen uit te drinken," zeide de officier.

"Jij bent een nobele baôs!" hernam de boer: "maôr niemand zal van
Gheryt Maessen ooit zeggen, dat ie zich in zijn eigen woning heeft
laten trakteeren: wijn zal ik oe geven, zonder dat hij oe een duit
kost; want de mensch moet zich zoowel van binnen als van buiten
verwermen."

"Daar zegt ge wel an, landman!--en om u te toonen, dat ik ook liedekens
weet, zoowel als gij:


    Is 't weer te guur,
      By Knelisbuur
      Daar stookt men 't vuur
   En warmt men sich de leden.
    Vat kou ons bij 't lijf,
      Dan stelt zijn wijf
      Tot ons gerijf
   Met lekkeren wijn ons tevreden.
  En wie dan met tang en met glazen kan schermen,
  Die kan zich van buite en van binne verwermen."


"Een klettig lied, en wel ezongen," zeide de landman: "ik loof
warentig, als je niet zoo nat waôrt, oe zoude zingen as onze
dorpszanger, en die is bylo gien prul!"

"Wat is uw dorp?" vroeg de reiziger.

"Ik woon te Rijming," antwoordde de boer: "even oet het dorp en
krek aan de rivier. 't Is wel te zien, dat oe een vreemdeling zijt,
anders zoude oe Gheryt Maessen wel kennen, den vroolijksten knaap
van de hiele waard."

"Ik ben verscheidene jaren buitenslands geweest," zeide de officier:
"doch gij moet in dien tusschentijd hier zijn komen wonen; want te
voren kende ik al de landluiden uit den omtrek zoogoed als mij zelven."

"Dat ben ik," hernam Gheryt Maessen: "van te voren woonde ik aan gene
zijde van Tiel en was veerman over de Waal; een goede bediening en
een gemakkelijk postje; maôr ik ben om de religie vervolgd eworden."

"Om de religie?" vroeg de officier verbaasd.

"Jaô! jaô! mag een gemeen niet evengoed om de religie vervolgd worden
as een edelman?" vroeg de landbewoner, eenigszins gebelgd: "ik zeg oe
man, ik werd van Arminianerij beschuldigd en te gelijk met de schepens
Tymen Tymenz en Leendert Leendertz van mijn post afgezet, en die werd
aan Teun Wezer egeven, dat een vent is, die boven Arminiaansch boven
al in 't geheel maôr van geen godsdienst afweet. Ja, zoo gaôt het al
in de wereld. Wat zal men doen? Patientie is goed kruid."

"Teun Wezer!" herhaalde de jongeling: "die placht een groote strooper
te zijn, zoo ik mij wel herinner."

"Dat heit oe recht, sinjeur! en dat was zoo wat zijn eenige
treftigheid. Maôr wat was het? de vent had veul voorspraak bij de
groote lui: men zeit wel, dat hum nou en dan wel ereis boodschappen
liep naôr den overkant, die zoo maôr half in den haôk waren; maôr
wie kan 't bewijzen? 't is maôr, die 't laôst verteld heit, leeft nog."

"Zoo gij te Tiel zoo welbekend zijt, weet ge voorzeker ook, wie Klaas
Meinertz is?" vroeg de vreemdeling.

"Of ik Klaas Meinertz ken," antwoordde Gheryt: "pots dit en dat,
wie kent hem niet? of liever, wie kent hum?--Ik kom zoo van den vent
vandaôn: hum heit mij bij occasie die hammen bezorgd; want hum doet
negotie in allerlei...."

"Zoo! komt ge van hem vandaan?" vroeg de officier, wiens
nieuwsgierigheid door deze omstandigheid werd gaande gemaakt: "het
was vol tot zijnent, niet?"

"Vol! met kisten en kasten, in 't voorhuis, ja, dat gaôt wel an."

"Maar met menschen?" vervolgde de reiziger.

"Met menschen!" herhaalde zijn reismakker: "dat kan ik juist niet
zeggen. Ik heb niemand buiten hem in 't voorhuis ezien."

"Nu ja, in 't voorhuis; maar zijn woning is groot."

"Zijn woning groot! dat kan ik ook alweder niet gaôf toestemmen: want
behalve den winkel is er niets dan een opkamertje: en zijn werkplaots
is nog aôn de overzijde van de straôt."

"Ik meende echter vernomen te hebben," hervatte de officier, "dat
zijn huis gemeenschap had met het oude konvent van.... van...." Hier
poosde hij om zijn reisgenoot het slot van zijn rede te doen aanvullen.

"Van Sinte-Cecilja, meent oe?--Ja, dat was zoo in vroegeren tijd:
maôr die is al lang toeëstopt."

"Van Sinte-Cecilia, juist! zoo ik mij wel herinner was er een
vrouwenklooster van dien naam, waarvan de nonnen nog niet uitgestorven
zijn zullen, sedert zij her- en derwaarts verhuisd zijn;--en woonden
naast dat klooster geen Dominicaner monniken?"

"Dat heit oe recht. De laatste Prior van de Dominicaners was,
gelijk men mij wel verteld heit, van de namaôgschap van den Heer
van Sonheuvel."

"Van den heer van Sonheuvel?.... zou het mogelijk wezen, dat.... maar
neen!...." en de reiziger verzonk in diep gepeins.

"Jaô," vervolgde zijn makker, zonder daarop acht te geven: "hum was ien
vroom man of is het nog, want ik weet niet of hum nog leeft, althans
naar 't zeggen van de Paôpschen: ze vertellen al raôre historietjes
van hum."

"Zoo!" zeide de officier, wiens nieuwsgierigheid door dit gezegde
werd opgewekt: "en wat zegt men dan van dien vromen Prior?"

"Jaô," antwoordde Gheryt Maessen: "voor de waôrheid van het geval
staô ik niet in, dat riekt mij zoo paôpsch; maar mijn grootje heit
het mij meermalen verteld. Eens zei een klein onnoozel duvelken
tegen ien grooten leepen duvel: kent oe den Prior van Sint-Dominicus
te Tiel?--"jaô, zei de groote duvel weer; nou, zei het duvelken, ik
verwed er vijfhonderd stokslagen onder, dat ik hum van puren schrik
zijn stoedeerkamer oetdrijf. Top! zeide daarop de groote duvel: zoo
ezeid zoo edaôn: het duvelken springt in een wip voor den Prior op
de tafel, waôrvoor hum bij de keerse te lezen zat, en maôkt honderd
kromme sprongen vlak voor zijn neus; maôr het raôkte den Prior niet
eenemaôl aan zijn kouwe kleeren: het duvelken weêr van voren of an:
maôr wat zeit toen de Prior? Duvelken! zeit hum: ik beveel oe, houdy
mijn keerse vast:--en het duvelken was zoo veraltereerd en perflext,
dat hum de keerse oet den kandelaôr nam en den Prior lichtte. Nu liep
de keerse sterk of en het smeer droop het duvelken op de vingers,
zoodat hum wel ebulkt en ekreten zoude hebben, maar hum dorst
niet om den Prior. Eindelijk brandde de keerse hiel en al weg, en
duvelkenmaôt kreeg van den Prior verlof om heen te gaôn; maôr zijn
poot was deerlijk verbrand en daôr hum de weddingschap verloren had,
kreeg hum nog vijfhonderd stokslaôgen toe."

"Ik heb die klucht meer gehoord," zeide de vreemdeling: "doch zij is
mij altijd van een veel ouderen Heer van Sonheuvel verhaald geweest,
die lang voor de Reformatie leefde;.... doch dat daargelaten! Kent
gij den Heer van Sonheuvel?"

"Of ik hum ken?--dat geloof ik! een nobel heer, bij mijn zolen,
en zijn dochter is een pronte meid en een goede buur, dat moet ik
zeggen: sinds mijn wijf laôst een kwaôde kraôm ehad heit, komt ze om
den aôren dag naar heur kijken en brengt altijd zoo wat een liflafje
met, als kostelijken zoeten wijn en aftreksel van lindebloeisels met
een mengsel er bij, dat zij zelvers maakt, en zoo voort: ik hoop maôr,
dat we heur niet kwijtraôken; want zij zeggen, ze gaôt trouwen met den
Ambtman Mom, en misselijken pottentaôt, die heur vaôder wel wezen kon:
ik mag hum niet best zetten: misschien wel omdat hum mij mijn post
van veerman het afënomen."

"En denkt men," vroeg de officier op een toon van stem, dien hij
luchtig zocht te maken, "dat zij zin in hem heeft?"

"Of zij zin in hem heeft?" herhaalde Gheryt Maessen, een stemmig
gelaat trekkende: "nu vraôgt oe mij ook meer dan ik oe antwoorden
kan. Wat zegt het lied:


  Wie weet ooit, wat een meisken wil?
    Nooit zeit ze, hoe ze 't mient.
  Dan heeft ze deuzen tot heur vriend,
  Dan heeft ze weer een aôren gril:
    't Valt zwaôr, in 't stuk der min,
  Te weten wat een vrijster dient,
    Te kennen heuren zin.


En daôr heeft de maôker van dit referijnken wel deugdelijk elijk in."

"Nu ja, dat is zoo," zeide de reiziger: "doch wat denkt men in
't algemeen? Zou de Ambtman nogal kans hebhen om te slagen in zijn
vrijage?"

"Kans?" hernam Maessen, verbaasd opziende: "wel man, hoe kan oe zoo
iets onnoozels vraôgen? Als men een schoonen naam, een goed fortuin en
een hoogen post heeft, en als men daarbij dan niet oetermate leelijk,
niet oetermate dom, niet oetermate old, niet oetermate boos is,
wel dan heeft men, naôr mijn slechte verstand, alle kansen voor zich
en maôr een kleintje tegen: wel is waôr, dat iene kleintje doet de
schaôl wel iens overslaôn."

"En wat is dat eene kleintje?" vroeg de officier, op een toon, die te
kennen gaf, dat hij het antwoord op zijn vraag zeer wel voorzag, doch
aan Gheryt Maessen het genoegen niet ontnemen wilde van het te geven.

"Dat is," zeide de boer, "wanneer een klein, klein kuipedootje zich
in de aôre schaôl plaatst."

De vreemdeling antwoordde niet op deze grap. Een gedachte, wij kunnen
voor 't oogenblik niet beslissen welke, had hem geheel vermeesterd,
en met een diep stilzwijgen verzelde hij den eerlijken Gheryt, totdat
deze, op een linksafslaand paadje wijzende, hem uit zijn mijmering
riep met deze woorden: "hier langs gaôn wij naôr mijn woning."

De reiziger zag op en trad zijn vroolijken makker na langs het zandige
voetpad. Slechts eenige minuten gaans hadden zij afgelegd. toen zij,
een dijk opkomende, die den vrijen uitkijk belemmerd had. de zilveren
stroomen van den Rijn aan hun zijde vloeien zagen: slechts even bewoog
een zachte wind het langzaam vlietend water, en niet meer dan genoeg
om op elk golfje den zuiveren schijn der maan te doen glinsteren. Aan
de overzijde der rivier vertoonde zich de lachende oever, met
boomgaarden en boomen en bosschages dicht beplant, welke in de verte
zich verbindende en tegen den rijzenden grond oploopende, bij avond
de gedaante van een dicht en majestueus bosch opleverden. Prachtig
blakend van den helderen glans der maan, rees de kerktoren van
Sonheuvel uit het geboomte, en daarnevens blonken de leien daken
van het slot tusschen de kruinen der lindeboomen. De goede Maessen,
die den rook van zijn schoorsteen voor zich uit zag omhoogstijgen,
verwaardigde het hier beschreven schouwspel met geen enkelen blik,
en stapte, nu hij, zoo hij meende, de keuken reeds begon te ruiken
en den welkomstgroet van zijn hofhond hoorde, met verdubbelden spoed
vooruit. Zijn reisgenoot scheen meer gevoel voor de schoone natuur
te bezitten; althans hij volgde met trager schreden en hield het oog
onafgebroken op de overzijde der rivier gevestigd, zoolang totdat
het pad weder nederwaarts afliep en de dijk hem opnieuw belette, zich
in de beschouwing van dat prachtig natuurtooneel te verlustigen. En,
zonderlinge wisseling der menschelijke gedachten!--nauwelijks was de
in hooggestemde mijmeringen verdiepte jongeling verplicht geweest,
den dijk voor het lagere pad te verlaten, of de sombere denkbeelden,
die zijn ziel vervulden, verlieten hem: het ideale maakte plaats
voor het wezenlijke, en, met een genoegen, bijna gelijk aan dat
van zijn boerschen reisgenoot, zag hij de woning voor zich staan,
welke het doel van hun tocht was: ook hij begon zich in de gedachte
te verlustigen, van welhaast bij een warm vuur, onder het gebruik
van een goed glas wijn, zijn zorgen te kunnen verzetten, en zoowel
den innerlijken als den uiterlijken mensch te verwarmen. Met deze
aangename gewaarwordingen doordrongen, stapten beiden lustig verder
en bevonden zich weldra aan het hek van des huismans nederige, doch
niet geheel onaanzienlijke hoeve.

Hartelijk was de verwelkomst, die Gheryt Maessen van zijn gezin
ontving, toen hij, met een vroolijk: "gen avond samen!" zijn woning
binnentrad. Zijn bejaarde moeder stond van achter de tafel op, waaraan
zij gezeten was, sloeg den huisbijbel, die voor haar lag, toe, na
alvorens haar bril te hebben afgezet en bij de plaats gelegd waar
zij gebleven was, en maakte zich gereed haar zoon te omhelzen. Een
eenigszins vermagerde arm richtte het gordijn op eener in den hoek der
kamer aanwezige bedstede, waaruit op een flauwen, doch niet minder
hartelijken toon, een: "gen avond vader!" zich liet hooren. Drie
kloeke, wel doorvoede kinderen, waren hun vader reeds in 't gemoet
geschoten en de jongste hing hem om den hals; doch de twee anderen,
den vreemdeling nu bemerkende, die aan vaders zijde binnenkwam, traden
beteuterd achteruit en bleven, den wijsvinger der linkerhand over de
benedentanden gekromd houdende, op een afstand staan, van waar zij nu
en dan het waagden, de oogen op te slaan, om den vreemdeling van ter
zijde te bekijken. Een keffertje, dat eerst met een geweldige drift
op den reiziger was aangetogen en vervolgens al grommend en knorrend
tusschen diens beenen gesnuffeld had, als wilde hij aan de kuiten de
plaats uitzoeken, waar het beste vleesch te happen ware, scheen over
zijn onderzoek voldaan: althans het keerde terug en vlijde zich weder
bedaard op de warme plaat ter ruste.

"Gen avond, Gheryt!" zeide moeder: "kom, Klaôske! zet een bank voor
vaôder als een man. Nu! hoe staôt oe zoo te lanterfanten?--Maôr kijk,
daôr het onze Gheryt nog iemand bij hum, dien ik niet eens ezien had."

"Gen avond vader! gen avond Gherytman!" herhaalde de vrouw des huizes,
haar bedgordijn al verder opschuivende en zich half oprichtende:
"komt oe mij niet eens een toet geven?"

"Hier ben ik al, vrouwke!" zeide Gheryt, na zijn moeder gekust te
hebben: "hier ben ik: hoe staôt het er met sinds van mergen?" En
meteen trad hij toe en drukte zijn vrouw hartelijk in zijn armen.

"Dat's maôr zoo passelijk met onze Els," zeide moeder: "ze heit weer
wat koorts ehad, maôr het eten lijkt er toch nogal esmaôkt te hebben,
nietwaôr ook, Elske?"

"Nu, zoolang de appetijt er maôr is, zal het zoo spaôk niet loopen,"
merkte de luchthartige Gheryt aan: "ik heb teugen dat oe weer trek
in stevigen kost krijgt, een viertal kostelijke hammen met ebracht:
zij zijn puik puik, vrouwke! daar kan oe staôt op maôken. Maôr kom,
Klaôske! zet me fluks eens als een man een bankje an den haôrd en leg
mij wat takkebossen op het vuur: want hier heb ik een wilden vogel
bij mij, die aôrs licht verkouen zou raken, nietwaôr ook, man?" Hier
klopte hij zijn gast vriendelijk op den schouder.

"En wie heit oe dan met ebracht?" vroeg de moeder, terwijl zij haar
bril weer voor den dag haalde en opzette, om den vreemdeling beter
te kunnen zien: "wie is dat heerschop?"

"Dat heb ik hum nog niet evraôgd," antwoordde de zoon met een gullen
lach: "de man is doornat, en ik wil hum niet toelaten, den Rijn over
te vaôren eer hum zich eerst wat ewarmd heit."

"Ik hoop niet, moeder!" zeide de vreemdeling, toetredende, "dat ik u
eenig ongerijf zal veroorzaken: ik heb mijn gezelschap uw zoon niet
opgedrongen; maar hij heeft mij gulhartig verzocht en even gulhartig
heb ik zijn aanbod aangenomen."

"Oe is welkom, heerschop!" zeide de oude vrouw: "men zeun doet wel:
want wat zeit de schrift: _ik was vreemdeling en ghij hebt mij
geherbergd_."

"Bewaôr ons!" riep Gheryt uit, toen de reiziger zich op een houten
drievoet naast het nu helder brandend vuur had nedergezet: "man! wat
is oe nat! waôr drommel heit oe ezeten?"

"'t Ware best," zeide de oude vrouw, "dat het heerschop zijn natte
kleeren ging uittrekken en een wammes en broek van oe antrok,
Gheryt! want zoo kan de man niet blijven."

"Jaô waôrlijk moeder, dat eloof ik ook;--ei Klaôske! haôl iens ezwind
mijn fluweelen wammes en mijn fulpen broek oet de kleêrkas: en oe
Sijmen, krijg eens de brandewijnflesch! een hartversterking zal den
man goeddoen!"

De reiziger bracht tegen de vriendelijke en zoo wel gemeende
verplegingen van zijn gastheer geen bedenkingen in: alleen zeide
hij zoo wat binnensmonds, dat het hem speet, dat men om zijnentwil
zooveel omslag maakte; het was echter geen gebrek aan hoffelijkheid,
dat hem belette, iets meer tegen die verzorging in te brengen, maar
hij gevoelde zich, door de uitgestane vermoeienis, schrik en koude,
zoodanig verward en versoezeld, dat het hem moeite kostte menige
woorden geregeld uit te brengen. Zoolang hij geloopen en gepraat had,
was hij in een staat van overspanning gebleven, die hem nu des te
duurder te staan kwam. Trillend en bevend, en als geheel zonder besef
van hetgeen er gebeurde, liet hij zich door den braven huisman en
den oudsten zoon den natten overrok van 't lijf, en de niet minder
natte laarzen en broek van de beenen halen, welke kleedingstukken
vervolgens plaats maakten voor het zondagsgewaad van Gheryt, waarin
de vreemdeling een vrij zonderling voorkomen had.

"Zal oe nu niet wat met eten?" vroeg hem zijn gastheer, nadat beiden
zich met een goede teug brandewijn verfrischt hadden. "Kijk, dat
lacht oe toe!" en hier wees hij op een grooten schotel rijstebrij,
dien de oude vrouw had opgebracht.

"Hartelijk dank!" zeide de vreemdeling, met het hoofd op de hand
leunende: "gij zijt al te vriendelijk! maar ik zou nu op 't oogenblik
niet in staat zijn, een brok eten door de keel te krijgen. Het best
zal wezen, dat ik, zoodra mijn kleeren wat gedroogd zijn, mij maar
weer op reis begeef."--Met deze woorden rees hij op en poogde een
paar stappen te doen; doch zijn knieën knikten hem onder het lijf,
en hij viel weer op zijn bankje neder.

"Droomt oe man?" zeide Gheryt: "oe zult van dezen nacht geen stap
verder doen, hoor!--Ik loof waarachtig, dat oe niet vrij van koorts
is: blijf oe van dezen nacht maôr hier: wij zullen het wel schikken,
dat oe het warmpjes enoeg zult hebben: en dan kan oe morgen zoo vroeg
en laôt weder heentrekken als oe wilt."

"Ik hier blijven?" vroeg de reiziger: "dat zal u immers hinderen?"

"Niet het minst! niet het minst! breek daôr oe hoofd maôr niet met. Wat
zegt oe moeder? er kunnen immers schoone laôkens in de bedstee van
het opkaômerke worden ebracht, en dan, klaar is Kees!"

"De sloopen van de kussens liggen op het rechtsche plankje in het
kabinet," zeide de zieke vrouw, welke uit hare bedstede het gesprek
gehoord had.

Nu haastte zich de moeder, het noodige bijeen te zoeken en begaf
zich vervolgens naar het opkamertje, alwaar zij het nachtverblijf
van den vreemdeling gereed maakte. Onderwijl stonden de kinderen,
met de vertraging, welke dit oponthoud in hun avondeten bracht,
weinig tevreden, om de tafel te nagelbijten, hun oogen strak gevestigd
houdende op den rijstebrijschotel.

"Het doet mij van harte leed," zeide de vreemdeling tegen Gheryt,
"dat uw moeder zich om mijnentwille zooveel moeite geeft.... waarom
niet gewacht tot na den eten? Uw kinderen zullen kwaad op mij wezen,
dat ik hen in die verrichting storen kom."

"Bekommer oe niet," riep de vrouw des huizes uit hare bedstede:
"'t spijt mij maôr, dat ik oe niet helpen kan en dat ik juist op mijn
bed moet liggen: nu, als oe op een aôre keer wederom komt...."

"Dan hoop ik u fiks en gezond te vinden," zeide de reiziger, haar
volzin voleindigende; "maar daar komt moeder al weder terug; houdt
u toch niet langer om mijnentwille op, goede vrienden! Ik zal verder
wel alleen klaarkomen."

De oude vrouw meldde nu, dat alles op het bovenkamertje in orde was;
waarop Gheryt, de lamp uit haar hand nemende, zijn gast voorlichtte,
en naar het slaapvertrek geleidde, waar hij, na stellig bescheid
ontvangen te hebben dat de reiziger niets meer noodig had en het
verder wel alleen zou klaren, hem onder het toewenschen eener aangename
nachtrust alleenliet.

"Het was toch wat ewaôgd van oe, Gheryt!" zeide de moeder, toen
het gansche huisgezin aan den disch was nedergezeten: "het was toch
ewaôgd, dien vreemden man zoo maôr bij ons te noodigen. Ik loof toch,
dat hum een hupsche borst is; maôr hum kon toch ook wel een dief of
een moordenaar zijn: hoe kwam hum zoo nat? dat heit hum niet iens
willen vertellen!"

"Ja moeder!" zeide Grheryt: "dat weet ik niet recht: genoeg was het
voor mij, dat de man nat was en ook niet sprak als een schelm of
vagebond. Had de man kwaôd in 't zin ehad, dan had hum mij immers
kunnen doorsteken met 't braôdmes, dat hum op zijde heeft, en mij
mijn hammen afnemen eer ik er om dacht. En dan, heit oe niet ezien
wat een kostelijke goldene keten hum onder zijn wammes droeg en watte
schoone goldene ringen hum aan de hand had?"

"God geve," zeide de meer ergdenkende oude vrouw, "dat hum daôr
eerlijk is an ekomen. Doch we meugen onzen naôsten niet oordeelen:
ik wil gaôrne het beste van hum elooven."NEGENTIENDE HOOFDSTUK.

    Het zwoegende ingewant, ontstoken als een oven,
    Dreef met benaeuden damp de vlammen op naar boven,
    En schilderde averechts met een verward penseel
    Gemengde vormen en de deelen voor 't geheel.
    Gelijk het kunstglas, naar zijne eigenschap geslepen
    En in een werktuig, naar den eisch van 't ligt, begrepen,
    In eene donkere zaal, op 't wit paneel der want
    Ons beelden maelt, maar alle in omgekeerden stant.

                           _Antonides_.


Terwijl de gulle en eerlijke landbewoners hun eenvoudig avondmaal
nuttigden en Gheryt zijn wedervaren te Tiel aan het naar hem
luisterend gezin verhaalde, had zich de vreemdeling in het klein,
maar zindelijk opkamertje, dat hem tot nachtverblijf was aangewezen,
geheel ontkleed. Het was geen gemakkelijke zaak, de bedstede te
genaken, welke hem tot rustplaats verstrekken moest; zij was ruim
zes voet boven den grond verheven en kon niet dan door middel van
een ladder bereikt worden. Aan onzen reiziger echter, die meermalen
welverdedigde vestingen bestormd had, viel deze beklimming niet zwaar,
en weldra zag hij zich in de legerstede als een arend in zijn nest
verheven. Hij vleide zich nu met het aangename vooruitzicht van een
goede nachtrust te genieten, sloeg zich de dekens dubbel om 't lijf
en rolde zich zelven als een kluwen ineen, om des te eerder warm
te worden: dan, ondanks zijn vermoeienis, ondanks het hagelwitte
beddegoed, ondanks de gemakkelijke ligging, welke hij gekozen had,
hij zag zich in zijn hoop teleurgesteld. De overmaat der afgematheid
zelve, de koortsachtige aandoening, welke hij gevoelde en de invloed,
welken de gebeurtenissen van den dag op zijn hersenen en zenuwgestel
maakten, beletteden zulks. Hierbij kwam, dat het opkamertje lang
was gesloten gebleven, waardoor de lucht verdikt en bedorven was,
vooral in de hooge en bijna aan den zolder reikende bedstede. Uren
verliepen er, en het gansche huisgezin des landbewoners was reeds in
een diepen slaap gedompeld, toen de vreemdeling nog in zijn lakens
lag te woelen. Eerst met het aanbreken van den dag gelukte het hem,
in te sluimeren: doch de pijnlijke en benauwde droomen, welke hem
overvielen maakten dat de slaap, wel verre van eenige verkwikking
aan te brengen, het brandend hoofd en de tintelende leden nog meer
vermoeiden dan het waken zelf.

Een droom vooral, welke hem later, in den morgenstond overviel
op dat tijdstip, waarin, gelijk men beweert, de droomen een meer
stellige beduidenis hebben en meer dadelijke gevolgen zijn van de
werking onzer verbeeldingskracht op onze gedachten, verdient om
zijn zonderlingen aard een meer bijzondere vermelding. De jongeling
verbeeldde zich, dat hij op den Rijndijk was neergezeten, bij het pad,
dat hij den avond te voren was langs gekomen om des huismans woning te
bereiken. De verbeelding zet bij al wat zij ons schildert nog sterkere
kleuren bij dan de waarheid geven kan: zoo was ook het maangezicht,
waarop onze reiziger in zijn droom bleef staren, nog heerlijker dan
de wezenlijkheid zelve. Terwijl hij nu in gepeins aan den oever der
rivier gezeten was, bezag hij zijn gewaad en bevond tot zijn verbazing,
dat hij een geestelijk kleed aanhad, en wel dat van den Prior, van
wiens wondere heiligheid hem door Gheryt was verhaald geworden. Dan,
opziende, zag hij nu met geen mindere bevreemding, het duiveltje
met de kaars in de hand naast hem zitten, en wel zoo dicht, dat het
schijnsel der vlam hem belette de overzijde te zien. Dat duiveltje
had volkomen de gelaatstrekken van den zoo raadselachtigen Van Dyk, of
hoe hij heeten mocht. Terwijl hij er over peinsde, hoe zich best van
het bijzijn eens zoo zonderlingen lichtblakers te ontslaan, ontdekte
hij een jonkvrouw, welke in een fraaie zeeschelp gezeten en omstuwd
door een drom van monniken, predikanten en edellieden, waaronder
zich Mom en Groenhof bevonden, de rivier kwam afvaren en recht op hem
aanhield. Zonder dat hij het gelaat der jonkvrouw onderscheiden kon,
herkende hij haar (gelijk zulks in droomen meer geschiedt) aan een
zekere ingeving, voor de Freule van Sonheuvel. Dadelijk stond hij op
om haar te gemoet te gaan; doch ook het duiveltje stond te gelijk op
en bleef hem de kaars voor de oogen zwaaien als met oogmerk om hem
het gezicht der aankomenden te ontnemen. Woedend wilde de officier
zijn degen trekken om het lastige nikkertje te doorboren; doch in
de plaats van een lemmer haalde hij niets dan een lange haneveder
uit de scheede en bleef verbijsterd staan. Het satannetje sprong
nu, luidkeels lachende, van zijn zijde weg en op de schelp, welke,
zich uit het water opheffende, met de jonkvrouw en het duiveltje
verdween, terwijl de gansche hoop, die de schoone verzeld had, op
den ongewapenden reiziger aanviel. Tegen de menigte niet bestand,
vluchtte hij, kwam weder binnen het klooster der heilige Cecilia,
doorkruiste het in alle richtingen, altijd op de hielen door de op
hem verbitterde vijanden nagezeten, en ontmoette eindelijk een page,
die hem beleefdelijk bij de hand nam en in een zijvertrek geleidde,
alwaar hij een bejaarde, deftige dame vond, welke hem zoo teeder
omarmde, dat hij, van aandoening overstelpt, in tranen uitbarstte en
op dat tijdstip ontwaakte.

Spoedig echter sliep hij weder in, en de nachtmerrie, welke hem
nu plaagde, was van nog erger natuur dan de vorige. Thans lag hij
achterover in de breede gracht der stad Tiel, en op zijn borst zat de
eerzame Klaas Meinertz te paard, die hem met de knieën de ademhaling
belette, terwijl Teun Wezer, de veerman aan de Waal, den armen lijder
met een schuitriem op het hoofd sloeg. Hij wist echter tusschen de
beenen van den ouden schrijnwerker door te kruipen en wilde tegen
een muur opklauteren, toen de hem onbekende Abdis van Sinte Cecilia
toetrad en hem achteroversmeet, zoodat hij tuimelde en van een vrij
aanmerkelijke hoogte nederviel; want bij het ontwaken bevond hij
zich op den vloer van het vertrek aan den voet der bedstede liggen,
en de pijn, welke hij in de lenden gevoelde, belette hem wel, ook
dit voor een droom aan te zien.

Hij stond op en wierp het venster open. De zuivere en aangename
morgenlucht, die hem tegenkwam en het vertrek vervulde, bracht hem
de verfrissching aan, welke hij vruchteloos in den slaap gezocht
had. Nadat hij een lange wijl de oogen had doen weiden over het
bevallige landtooneel, dat zich voor hem opdeed, en hetwelk reeds
gestoffeerd werd door onderscheidene arbeiders, die hun dagwerk
verrichten gingen, begon zijn hoofd weder te hangen en zijn oogen
sloten zich. Overtuigd, dat vooral de bedomptheid van het vertrek
zijn droomen zoo zwaarmoedig gemaakt had, besloot hij het raam open
te laten, en zich weder in het bed te begeven. Nu eindelijk genoot
hij een rustige, verkwikkende sluimering, en, bij zijn ontwaken,
gevoelde hij zich weder een geheel ander mensch, in staat om nieuwe
vermoeienissen te doorstaan.

Opgerezen, schoot hij de kleeren van Gheryt Maessen weder aan, daar
zijn eigene bij den haard in het benedenvertrek waren gebleven,
en maakte hij zich gereed derwaarts te gaan, toen hij uit dat
benedenvertrek een vrouwenstem hoorde komen, welke hem bekend voorkwam,
ofschoon zij aan geen der inwoners van de boerderij behoorde. Hij
plaatste, om zich van de waarheid zijner opmerking te overtuigen,
het oog voor het sleutelgat, en werd het volgende tooneel gewaar.

Naast de bedstede, waarin de zieke vrouw gezeten was, bevond zich
een jonge, welgekleede juffer, die de eene hand der lijderesse in
de hare hield, en, op een deelnemenden toon, naar den staat van haar
gezondheid vroeg. Bevalliger voorwerp dan deze jeugdige schoonheid was
ongetwijfeld zelden in hut of hof gezien geweest. Over haar sprekende,
groote blauwe oogen, wier gewone majesteit in dit oogenblik door den
zachten invloed van medelijden en deelneming getemperd werd, vertoonden
zich twee gitzwarte wenkbrauwen, sierlijk afgeteekend op het spierwit,
met blauwe adertjes doorkronkeld voorhoofd. Twee golvende haarvlechten
vielen naar de toenmaals heerschende manier langs den blanken hals
op den zwellenden boezem af, wiens heerlijke vormen zich slechts
gissen lieten onder het hooge ochtendkleed en den breeden kraag,
welke de jonkvrouw tegen de morgenlucht beveiligden. Het rozerood
mondje, ten halve tot een vriendelijk lachje geopend, vertoonde
twee rijen van hagelwitte en in grootte volkomen gelijke tandjes:
het eirond kinnetje en de anders misschien wat al te bleeke, doch
thans door de beweging met een frissche kleur geverfde wangen,
waren met kuiltjes voorzien, die de droefgeestige tint, welke op het
gelaat verspreid was, op een bevallige wijze afbraken: in 't kort,
het geheel leverde een alleraanminnigst voorkomen op, waarin ernst
en minzaamheid, droefheid om eigen leed en belangstelling in den
toestand van anderen zoo duidelijk te lezen waren, dat de Freule
(want dit was de rang der schoone) ongetwijfeld ware gekozen geweest,
indien men een natuurlijk afbeeldsel der Christelijke hoofddeugd,
de liefdadigheid, had willen daarstellen.

Naast de Jonkvrouw stond Gheryt Maessen, die reeds zijn vroege
ochtendwerk verricht had en voor het ontbijt was teruggekeerd: hij
staarde, terwijl hij over een stoel leunde, de weldoenster van zijn
huisgezin met een open mond en een gullen blik aan. De oude vrouw
was bezig het ochtendeten te bereiden, waar de kinderen reeds naar
hunkerden, en inmiddels was zij in een druk gesprek gewikkeld met de
kamenier der Jonkvrouw, welke bij haar stond, en waarvan wij onzen
lezer niets zullen zeggen, vermits hij reeds lang met haar bekend is.

"Zoodat gij u, over 't geheel, beter bevindt dan laatst," zeide de
Jonkvrouw met een zachte en vriendelijke stem tegen de bedlegerige
vrouw.

"Ongelijk beter, Freule!" was het antwoord: "en ik mag het wel
voornamelijk dankweten aan oe vriendelijkheid. Ik hoop morgen op te
komen, zoo alles welgaôt: en dan, met Gods hulp, aanstaônden Zundag
mijn iersten kerkgang te doen."

"Wij zijn zooveel in oe schuld, mijn lieve Freule!" zeide Gheryt,
terwijl hij zich een traan uit het oog wischte, "dat wij oe nooit
zullen kunnen vergelden."

"Spreek daar niet van," hernam de Freule, "voor eenige nietige
drankjes, die ik u heb laten klaarmaken."

"Neen, Freule!" zeide Gheryt met warmte: "het is niet alleen voor die
drankskes, dat ik oe dankbaôr ben: 't is voor oe vriendelijkheid,
om mijn goede vrouw van het eerste oogenblik van heur ziekte zoo
trouw te komen bezoeken, alsof ze oe maôgschap waôre; 't is voor
oe dienstigheid en zorg, om alles wat heur laven en helpen kost,
oet te denken en heur te doen eworden: 't is voor de eer, die oe aan
mijn nederige woning hebt edaôn, dat ik oe dankbaôr ben. Vaôder moge
zooveel hum wil, spreken van zijn ongelijkelijke Mevrouw van Nassau,
ik zeg maôr, dat onze lieve Freule van Sonheuvel gaôr zoo goed is."

"Woont uw vader bij de Gravin van Nassau?" vroeg de jonkvrouw met
eenige bevreemding: "dat heb ik nooit geweten."

"Dat is te zeggen, Elskes vaôder, Feurich, die dient er als koetsier."

"Feurich!" herhaalde Ulrica: "o! dien ken ik zeer goed: hij heeft
mij dikwijls in 't bosch rond laten rijden. Een goede, brave, ronde
Bergsman! En is hij uw vader, Elske?"

"Jaô, lieve Freule!" gaf deze ten antwoord: "en hum heit in zijn
leven ook ander werk edaôn dan paôrden mennen. Hum was in zijn tijd,
toen de olde Graôf van Falckestein nog leefde, de aanvoerder van
zijn Haôneveeren en een wakker ruiter, dat beloof ik oe. Daôr op den
schoorsteenmantel in die porseleinen pot staôt nog de haôneveer, die
hum op zijn helm droeg en die hum mij egeven heit om an de kinderen
te wijzen en hun te zeggen, dat zij altijd braôf en trouw zijn moeten
als hun grootvaôder."

Hier wendde de officier het oog, dat tot nog toe op de Freule was
gevestigd geweest, naar den schoorsteenmantel, en nu herinnerde hij
zich die haneveder ook den vorigen avond opgemerkt te hebben, waaruit
hij de omstandigheid verklaarde, dat hij juist van een dergelijke
veder gedroomd had.

"En waar hebt gij dan kennis met de dochter van Feurich gemaakt?" vroeg
de Freule, zich weder tot Gheryt keerende.

"Jaô, dat is nu tien, twaôlf jaôren eleden, of daaromtrent," zeide
Gheryt: "toen was ik bij Duisburg boerewerk gaôn doen, want mijn vaôder
woonde tusschen Maôs en Waôl; Mevrouw van Nassau was ook weer op heur
slot te Bruck ekomen en zoo maôkte ik door de nabuurschap kennis met
Elske. Na ons trouwen kwam ik, omdat vaôder estorven was en ik moeder
niet alleen kon laôten zitten, weer bij haôr en werd al spoedig tot
veerman anësteld: maôr oe weet, dat die vreugd kort eduurd heeft."

"Jaô," zeide de oude vrouw: "Gheryt heeft al wat ezien in zijn leven,
en wat met moeder moeten optrekken en rondzwerven. Had hum mij niet
ehad als een blok aan 't been, hum had wel verder voortkomen: maôr
hij is altijd een vrome zoon eweest en heit zijn moeder niet willen
alleen laôten zitten."

"Zoo ik moeder had laôten zitten," hernam Gheryt, "dan ware ik immers
geen knip voor den neus waôrdig eweest. Heit moeder mij laôten zitten,
toen ik een klein en hulpeloos knaôpje was? Ik kan heur immers niets
doen, dan 't geen zij mij duizendmaôlen edaôn heeft."

"Kom! kom!" zeide de oude vrouw: "ik mag oe wel prijzen: er zijn
zooveel zoons, die nooit naôr heur moeder omzien; maôr oe zult er
oe loon voor hebben: oe zoons zollen oe ook wel behandelen als zij
groot zijn, althans ik hoop het: en oe ook, Freule! wensch ik, als
oe eens trouwen meugt, zoo'n braôven zoon als mijn Gheryt."

"Wel, moeder!" hervatte Gheryt: "oe zoudt mij konfuis maôken. En wat
zoude de Freule met zoo'n lomperd van een zoon maôken?"

"Nu! ik meen, wat de getrouwigheid en dankbaôrheid betreft," zei de
moeder: "wat denkt er de Freule van?"

"Een brave zoon als de uwe zou alle moeders gelukkig maken," antwoordde
de Freule: "maar daar denken wij nog niet aan: eerst moet ik zoo
een braven man hebben zooals hij is, en komen die tijden, dan komen
die plagen."

"Nu, die tijd is misschien zoover niet af," hernam de oude vrouw:
"ik heb al zoo wat hooren mompelen. Kleur maôr niet, Freule! Ik hoop
de goede God zal alles ten beste keeren."

"Amen!" zeide de Freule zuchtende.

"Draagt gij die kleeren 's Zondags, Gheryt?" vroeg de kamenier, met
een schamperen lach op het lederen buis en de hozen des vreemdelings
wijzende, die nog voor het vuur te drogen hingen.

"Die kleeren daôr?--neen, die zijn van een reiziger, die den nacht
bij mij is over ebleven: hum leit daôr nog op dat bovenkaômerke
te snorken."

"Dan zullen wij maken weg te komen, eer hij wakker wordt en ons hier
vindt," zeide de Freule: "kom, Magdalena!"

"Tot uw dienst, Freule!" zeide deze: "het zal onze tijd ook worden:
de bloemvazen moeten nog opgesierd worden eer de gasten komen, die
Mijnheer van morgen verwacht."

"Nu! dat is voor u het werk van een oogenblik, Leentje!" zeide de
jonkvrouw: "er is niemand die zich op het bloemenschikken zoo verstaat
als gij."

"Ook heb ik het veel gedaan in mijn jeugd," hervatte Magdalena:
"maar," voegde zij er zachtkens bij, terwijl zij ten hemel opzag,
en zuchtte: "voor wie?"

"Gaôt gij al heen, Freule?" vroeg Gheryt: "en dat zonder mijn verken
te zien!"

"Uw varken!" zeide Ulrica lachende: "mijn goede Gheryt, ik heb zooveel
varkens in mijn leven gezien, dat ik naar het uwe niet nieuwsgierig
ben."

"Jaô maôr, Freule!" hernam Gheryt, op een toon, die aanwees hoeveel
prijs hij er op stelde, dat zijn verzoek hem werd toegestaan:
"ons verken is geen verken als een aôr: weet oe wel, dat het 560
pond weegt: en dan.... als oe het gezien had, zoude oe er met eigen
oogen van ewagen kunnen;--want ik had nogal hoop om.... ik zoude
gaôrne.... weet oe?...."

"Ik begrijp er niets van," hernam Ulrica: "of gij moest verlangen
het mij te verkoopen?"

"Neen, dat is het niet, Freule!.... alleen maôr.... oe weet, dat de
Utrechtschen binnenkort een hofbeer naôr Den Haôg sturen: als ik nu
zoo gelukkig mocht zijn, dat mijn verken daôrtoe ekozen werd, en oe
wolde mijn voorspraôk zijn; want de verkooper van het verken mag het
naôr Den Haôg brengen en wordt kost- en schadeloos esteld."

"Aha! nu begrijp ik, waarom ik het varken moest zien, doch waarlijk
mijn krediet is zeer gering, en althans in zulke omstandigheden ben
ik geen zaakkundige."

"O!" vervolgde Gheryt: "ik heb juist hammen ekocht om niet aan mijn
fraaien hof beer te raken: en als oe er maôr een woord met den heer
Ambtman van sprak, dan ben ik overtuigd, dat....."

"Op een anderen tijd, Gheryt!" zeide de Jonkvrouw, zich omdraaiende,
om de kleur te verbergen, welke haar gelaat bedekte. Door deze
lichaamswending vielen haar oogen op de kleeren des reizigers en
voornaamlijk op den groenen bandelier die, van nabij beschouwd,
zeer aardig geborduurd bleek te zijn met tien verschillende kleuren
van groen. "Ja, Freule:" zeide Magdalena, het in de hand nemende:
"dat werk is zoo net en keurig gedaan of het uw eigen ware."

De Jonkvrouw naderde en beschouwde den bandelier eerst met
onverschilligheid, vervolgens met aandacht, eindelijk, als uit haar
geheele houding bleek, met ontsteltenis. Haar kleur verschoot, zij
kneep Magdalena bevend in de hand, keerde zich om, wenschte den
huisgenooten vaarwel en spoedde zich, zonder naar hun herhaalde
dankbetuiging en heilwenschen te hooren, de deur uit met een zoo
overhaasten stap, dat Magdalena haar nauwelijks volgen kon.

"Mijn hemel, Freule!" zeide deze, terwijl zij zich, den dijk langs,
naar het veer begaven: "wat schort u? Gij zijt ontsteld! gij
beeft! welke plotselinge schrik heeft u bevangen?"

"'t Is niets, Leentje! 't is niets!" antwoordde Ulrica, stilstaande
en op Magdalena's arm leunende: "'t gaat alweder over: 't was de
benauwdheid: er was wat rook in mijn keel geslagen....." en zij
berstte in tranen uit.

"Ik heb wel gehoord, dat men schreit, als er rook in de oogen komt,"
merkte de deftige kamenier aan: "maar niet dat men in tranen uitberst,
althans niet als de rook enkel in den mond komt. Daarenboven brandde,
zooveel ik gezien heb, het vuur zeer helder, en steeg de rook zeer
goed naar boven."

"Ik ben kinderachtig," zeide de Jonkvrouw, haar tranen afwisschende,
doch met snikken voortgaande: "ik ben kinderachtig: doch waarlijk,
ik kon het niet helpen: ik gevoelde mij opeens zoo zonderling te
moede.... misschien heeft het bezoek mijn zenuwen aangedaan."

"Willen wij niet terugkeeren en u een glas water geven?" vroeg
Magdalena.

"O neen! voor geen geld van de wereld," zeide Ulrica haastig: "ik
zou mij dood schamen: het wandelen zal mij goeddoen. Geef mij uwen
arm en laat ons wat aanstappen: ik zal spoedig weder beter zijn."

"Was het ook," zeide de kamenier, nadat zij een poosje zonder te
spreken waren voortgewandeld en de Jonkvrouw eenigszins bedaarder
scheen: "was de rook, die u hinderde, ook bijgeval de wasem, die uit
den groenen bandelier opsteeg? Gij zucht, Freule! Zou ik het waarlijk
geraden hebben? Ik begrijp niet...."

"Ja, Leentje!" antwoordde Ulrica, beschaamd de oogen nederslaande:
"het was die groene bandelier: ik moet het u wel bekennen, omdat
gij het zoo dadelijk raadt, en omdat ik het voel, dat mijn kleur mij
verraden heeft. Ach! die bandelier herinnert mij een soortgelijken,
dien ik, toen mijn neef.... weet gij, Leentje! die wees, die met mij
opgevoed is.... die...."

"Ik weet al wie UEd. bedoelt: dien Spaanschen voedsterling van
Mijnheer, die naar Bohemen vertrokken is, eenige jaren nu geleden."

"Dezelfde!--Bij dat vertrek vervaardigde ik voor hem een degenhanger,
juist gelijk aan dengenen, dien wij daar zagen en ik kon niet nalaten,
mij zulks te herinneren, en daarbij al de genoegens, die ik met dien
besten jongen gesmaakt heb.... en de hartelijkste vriendschap, die
ik hem toedr....oeg.... toen wij kinderen waren...."

"UEd. heeft gelijk er dit laatste bij te voegen," zeide Magdalena:
"het zou thans weinig passen hem genegen te zijn, nadat UEd. de
overtuiging heeft, dat hij een Spanjaard, althans van Spaansch ras is."

"Kan hij het helpen, Magdalena? Heeft hij zich zelven zijn
ouders kunnen kiezen? O! zoo gij hem gekend hadt, gij ook hadt hem
liefgehad. Iedereen op het slot, in het dorp, in het leger, had hem
lief. Zingen onze goede Dominee, de oude Geert en Bouke niet om strijd
zijn lof? Bemint mijn vader hem niet alsof hij zijn eigen zoon ware? en
kan mij iemand ten kwade duiden, dat ik hem met zuster-teerheid bemin?"

"Ik weet niet, Freule!" merkte de kamenier met nadruk aan: "of die
zusterlijke liefde den Heer Ambtman erg aan zou staan!"

"En ik weet niet," hervatte Ulrica op een scherpen toon, "met welk
recht zich de Heer Ambtman over mijn gevoelens zou bekommeren."

"Verschoon mij, Freule!" zeide Magdalena: "ik beken, dat zijn
ambtsgericht zich niet over de neigingen evenals over de bezittingen
van anderen uitstrekt; maar ik dacht, dat hij als uw aanstaande
echtgenoot ten minste eenige aanspraak mocht hebben op uw onverdeelde
liefde."

"En wie zegt, dat hij mijn aanstaande echtgenoot is?" vroeg Ulrica.

"Wie?--de gansche wereld."

"Zoo!--ik dacht, dat ik de eenige persoon was, die hieromtrent
beslissend spreken kon; doch het is hieromtrent als met meer dingen:
elk weet, wat van de zaak is en spreekt er op stelligen toon over,
behalve degene, wien zij aangaat."

Hier werd heur gesprek afgebroken, doordat zij aan het veer gekomen
waren, alwaar de oude veerman haar reeds in zijn boot verbeidde,
terwijl zijn knecht wat verder aan de groote veerschuit stond te
wachten op eenige ruiters, die hij in de verte van de zijde van Tiel
zag aankomen. Met kracht van riemen bracht de grijsaard de beide
vrouwen naar de overzijde, en dankte zeer beleefdelijk de Freule
(toen deze bij 't uitstappen hem een driedubbel veergeld betaalde)
voor de eer, die zij aan zijn bootje had bewezen.

"Is het waar, wat ik gehoord heb, Freule?" vroeg, toen zij verder
opwandelden, de kamenier, die het gesprek scheen te willen terugbrengen
op het punt waar zij gebleven waren, "is het waar, dat de Koning van
Bohemen hals over kop herwaarts komt?"

"Men zegt zoo."

"Dan zal misschien ook uw.... hoe zal ik hem noemen?.... uw vriend
weldra terugkeeren.... maar wat praat ik?.... alsof hij UEd. niet zou
geschreven hebben, wanneer hij weder hier dacht te wezen."--Hier zag
zij haar meesteres vragend aan. Deze antwoordde op een onverschilligen
toon:

"De laatste brief, dien mijn vader van hem ontvangen heeft, meldde,
dat hij gezond en wel was: sedert zijn er, althans hier, geen boden
uit het leger gekomen."

"Dan zal hij UEd. misschien zelf komen verrassen; ware het nu niet
beter, Freule (verschoon mijn vrijpostigheid; maar ik heb meer jaren,
en helaas! meer ondervinding dan UEd.) dat men hem vooreerst niet te
lang op het slot vertoeven liet om de jaloezie van den Heer Ambtman
niet op te wekken? want deze is jaloersch, gelijk iedereen die waarlijk
verliefd is."

Ulrica zag, op het hooren van dezen zonderlingen en ongevergden
raad, haar kamenier aan met een ontevreden en verwonderden
blik, haalde de schouders op en vervolgde haar weg zonder
een woord te spreken. Magdalena liet zich echter hierdoor niet
afschrikken. "Verbeeld u, Freule!" ging zij voort: "dat die Spanjaard
en de Heer Ambtman elkander bij uw vader aantroffen. Het kan niet
missen, of de tegenwoordigheid van een jongeling, die vertrouwelijk,
ja broederlijk, met u omgaat en aan wien UEd. wederkeerig blijken
van genegenheid geeft, zal den naijverigen minnaar, die tot nog toe
alleen de begunstigde was, grieven: onrust, nijd, twist en de hemel
weet wat meer, kunnen hiervan de gevolgen wezen."

"Magdalena!" zeide de Freule, het hoofd met waardigheid opheffende:
"gij kent mij. Ik ben niet trotsch, niet hoog jegens mijn minderen. Ik
schuw geen gesprek ook met de dienstboden, en leg iemand noode het
zwijgen op, hoeveel meer aan u, voor wie ik achting heb. Maar thans
ben ik verplicht u te verbieden verder een woord te reppen over het
onderwerp, dat gij zoo allerongelukkigst tot stof onzer samenspraak
gekozen hebt. Het past u niet, zulks te behandelen; niet omdat gij
mijn kamenier zijt; maar omdat het niemand, behalve mijn vader,
voegt, mij op een dergelijke wijze over een zaak van zoo teederen
aard te onderhouden."

"Verschoon mij, Freule!" hervatte Magdalena op een koelen toon, die
van bitsheid niet vrij was: "verschoon mijn dwaasheid van te denken,
dat de erfdochter van Sonheuvel boven haar gelijken verheven was,
en dat zij somwijlen het oor aan goeden raad wilde leenen. Ik zie,
dat ik mij bedrogen heb in deze omstandigheid; maar ik hoop slechts,
dat UEd. nimmer mijn vrees bewaarheid moge zien."

Het verwijt trof Ulrica; doch zij hield zich overtuigd, welgedaan
te hebben, en antwoordde dus niet. Ook zweeg Magdalena, 't zij dat
zij geen trek had zich aan een nieuwe bestraffing te wagen, 't zij
dat zij de uitwerking, welke haar gezegde gehad had, wel verwacht of
zelfs verlangd had.

Nadat zij eenige schreden waren voortgetreden, deed een gerucht van
naderende ruiters beiden omzien, en zij ontdekten den Ambtman met
zijn _fidus Achates_, Elbert van Botbergen, benevens eenige dienaars,
die heur op een goeden draf achterop kwamen rijden.

"Is 't mogelijk?" riep Mom, die, zooras hij Ulrica gewaarwerd, zijn
paard intoomde, gelijk de overigen deden: "kan 't zijn, dat het eerste
voorwerp, dat zich aan deze zijde des Rijns aan mijne oogen voordoet,
onze bevallige gastvrouw zijn moet? Mag ik reeds zoo vroeg het doel
mijner reis, het toppunt mijner wenschen bereiken?"

"Het voegt mij, UEd. om verschooning te vragen, dat UEd. mij hier
nog ontmoet, daar ik reeds op het slot moest wezen om alles voor uw
ontvangst in gereedheid te brengen."

"Ik voel dien zet," zeide de Ambtman met een buiging: "Ik kom te vroeg;
doch het verlangen om u te zien, mijn waarde Freule!"....

"In 's Hemels naam, Heer Ambtman," zeide Ulrica lachende: "laat ons
geen _euphuïsme_ beginnen in den smaak van sommige Haagsche hofheeren,
die in Engeland fraaie manieren geleerd hebben. Wij zijn hier op het
land: wij moesten de plichtplegingen daarlaten."

"Gewis!" zeide Botbergen, die van de gansche samenspraak niets gehoord
had en alleen op de laatste woorden lette van Ulrica, die hem nog
onbekend was: "al die snorrepijpen en tilerantijntjes dienen nergens
toe: ik zeg daarom eenvoudig: goên dag, meiske! ik had niet gedacht,
dat wij nog zoo een knappe deerne zouden zijn tegengekomen, na de
varkens, die ons van morgen aan de poort ontmoet hebben, daar zulks
anders zelden iets goeds beduidt. Nu, dit geeft weder goeden moed;
doch laat ons wat voortjassen, Ambtman! anders komen wij te laat op
het slot;.... maar pots honderd tausent slapferment!" riep hij uit,
Magdalena herkennend: "Wie is daar?"

"Wat rammelt gij toch, Botbergen?" vroeg Mom: "merkt gij niet wie
gij voorhebt? dit is de Freule van Sonheuvel, het pronkjuweel van 't
Sticht. Freule! ik stel u den Heer van Botbergen voor, een Geldersch
edelman, mijn bijzonderen vriend."

"Dat is zijn beste aanbeveling," zeide Ulrica, onder 't voortgaan
een hoofdbuiging makende.

"Ik verzoek verschooning in dit geval," zeide Botbergen, "dat ik
zoo wat ongepast gesproken heb. Ik kende de Jonkvrouw niet: ook
had mijn bijzondere vriend, de Heer Ambtman, mij wel wat vroeger
mogen waarschuwen. Geloof, lieve Freule, dat ik, toen ik daareven
van varkens sprak, geen gedachten had met wie ik sprak:.... gelieft
UEd. ook op te zitten? mijn paard is zeer mak en er is plaats genoeg
achter mij! dan kan de Freule gemakkelijker en spoediger te huis zijn."

"Zijt gij dol, Elbert?" riepde Ambtman wrevelig uit: "is dat nu een
voorstel? Wij zullen afstijgen en de Freule naar het slot begeleiden,
indien zij ons zulk een groote eer vergunnen wil."

"De weg is vrij," zeide Ulrica: "doch het zou mij leed doen, indien
de heeren om mijnentwil afstegen. De heeren zullen misschien verlangen
spoedig op het slot te zijn en zich wat te ververschen."

"Is er een genoegen," zeide Mom, terwijl hij afsteeg, "dat bij het
geluk mag halen, van u te vergezellen?" Dit zeggende, gaf hij de
teugels van zijn paard aan een bediende over, veegde zich met den
handschoen het stof van 't aangezicht af en kuste Ulrica beleefdelijk
de hand.

"Ik verzoek nogmaals om verschooning," zeide hij, "indien ik zoo vroeg
gekomen ben; doch UEd. begrijpt, dat, als men van zoo ver komt, men den
tijd wat ruim neemt, vooral als het doel der reis zoo aangenaam is."

"Ik wist niet," zeide Ulrica, "dat UEd. zulk een liefhebber was van
het kegelspel."

"UEd. begrijpt mij niet, of liever UEd. verkiest mij niet te begrijpen:
het is geenszins het kegelspel, noch zelfs het altijd vleiend en
gul onthaal van den Heer Baron, dat mij voor den dag van heden
zulk een genoegen belooft. Het geluk dat ik verlangde, ben ik reeds
machtig geworden sinds ik UEd. mocht ontmoeten: en het staat aan u,
Freule! dat geluk nog boven verwachting en hoop te vermeerderen,
door mij op heden de verzekering te schenken, dat mijn vurigste
zielswensch u niet geheel ongevallig is."

"Waarlijk, Heer Ambtman! UEd. spreekt vandaag zoo hoofsch, dat een
eenvoudig landmeisje als ik u niet verstaan kan."

"De Freule heeft wel deugdelijk gelijk," riep Botbergen uit, "de
droes haal mij, als ik iets uit die opgesmukte woorden wijs kan
worden. Waarom niet eenvoudig gezegd.


      Dus eenigh
      Alleenigh
      Te zijn
      Is pijn.
    Dus laat ons beyd.
    O soete meyd!
  Versamen eens in vrolickheyd.


en 't geen er verder volgt, zooals de Dominees zeggen als zij den
Psalm opgeven."

"Hoe weet gij wat de Dominees zeggen?" vroeg Mom, "gij, die nooit in
kerk of kapel komt!"

"Uwe Hoogloffelijke Edelheid bedriegt zich," antwoordde Elbert met
inzicht; "ik ben gisteravond nog in de oefening geweest: daar waren
leeraars en geestelijke personen bij de vleet."

"Dan begrijp ik," zeide Magdalena, zonder op te zien, doch luid genoeg
om van elk gehoord te worden, "dat het met de ware religie zoo slecht
gesteld is, als zulk een slag van lieden de oefeningen bijwonen."

"Magdalena!" zeide op een bestraffenden toon de Jonkvrouw, die hoewel
de geestigheden van den Gelderschman zeer ongepast oordeelende,
het evenmin goedkeurde, dat haar kamenier zich in 't gesprek mengde:
"het wordt u immers niet gevraagd!"

"Foei! foei! mijn waarde Freule!" riep Elbert: "frons dat lieve
voorhoofdje zoo niet en trek die wenkbrauwen wat minder te zamen. Laat
dat meiske dat bij u is, zeggen wat zij wil: mij deert het niet. en
UEd. moet er niet boos om worden: of zoo UEd. zuur wil kijken, zie
dan mijn vriend den Ambtman zuur aan, hê! hê! hê!"

"En waarom moet ik zuur aangezien worden?" vroeg Mom, bevreemd
opziende: "ik, die mijn leven voor een vriendelijken lach van dien
bevalligen mond zoude geven."

"Wel!" zeide Botbergen, "omdat


      Ziet u een maeght
      Wat toornig an,
      Als gij haar vraegt,
      Denk dan, goê man!
      Dat g'haar behaegt:
  Hoe zuurder dat een meisje kijkt,
  Hoe meer dat uw gevrij haar lijckt."


"Ik moet bekennen, Mijnheer!" zeide Ulrica, glimlachende, "dat uw
brein wel met rijmpjes gestoffeerd is. UEd. is zekerlijk lid van de
eene of andere Rederijkerskamer?"

"Ik, Freule? de hemel beware mij! Neen! al wat ik in 't vak van
liedekens weet, heb ik in 't leger geleerd. Doch ik zing nooit recht
zuiver als ik nuchter ben. De stem en de maag staan bij mij in nauw
verband, en dit is natuurlijk: de goede dingen, dat is bij voorbeeld
de wijn, gaan mijn keelgat in en dan eerst komen de goede dingen,
dat zijn de fraaie liedekens, mijn keelgat uit, zoodat...."

"Verwar u toch in geen redeneeringen, Elbert!" viel de Ambtman in:
"daar komt ge nooit tot uw eer af."

"UEd. heeft dan in 't leger gediend?" vroeg de Freule.

"Dat heb ik," antwoordde Botbergen: "bij den Koning van Bohemen:
en al zeg ik het zelf, niet zonder glorie en lof."

"Zijnde zijn grootste lof en glorie," merkte Mom aan, "dat hij een
maagd met zich gevoerd heeft, welke hij ongerept en ongedeerd terug
heeft gebracht in het vaderland."

"Waarlijk iets ongewoons," zeide Ulrica: "en wie was die gelukkige?"

"Zijn degen, Freule!" antwoordde de Ambtman.

"Pots honderd tausent slapferment!" riep Botbergen, de hand aan 't
gevest slaande: "indien ik niet wist, dat UEd. spotswijze sprak en
het beter meende, ik zou deze schande al dadelijk uitwisschen en...."

"En mijn bloed zou het eerste zijn, dat uw degen bevlekte, wilt gij
zeggen, nietwaar?" vroeg Mom lachende.

"En ik zou u de punt van mijn staal doen voelen," vervolgde Botbergen,
"gelijk ik dien jongen snoeshaan deed, die in 't leger...."

"Wel foei, Mijneheeren! gaat gij kijven in mijn
tegenwoordigheid!" zeide Ulrica.

"Deze alleen ontwapent mijn rechtmatigen toorn," zeide Botbergen,
op een kluchtige wijze zijn lemmer half uithalende en weder in de
scheede latende vallen.

"En wat hebt gij dien jongen snoeshaan gedaan, van wien gij
spreekt?" vroeg Mom. "Hebt gij hem doorregen als een hoentje aan
't spit of hem als een os den hals afgestoken?"

"Neen!" antwoordde de snorker: "neen, vriendje! het was maar bij manier
van spreken, dat ik van de punt van 't staal sprak: mijn kling was
veel te edel om die anders dan op het slagveld te gebruiken; doch wat
den pochenden windbuil betreft, van wien gij gewaagt, zoo heb ik hem,
daar hij mij op een onbeschaamde wijze dorst hoonen, het gewicht mijns
rottings doen voelen, zoodat hij, gelijk een haan, wien de kam is
afgebeten, zich wegpakte en nooit weder in het kamp verschijnen dorst."

"En hoe heette die windmaker?" vroeg Mom.

"Hij droeg een naam," antwoordde Elbert, terwijl hij de Jonkvrouw
aanzag met denzelfden blik, dien de hardvochtige heelmeester werpt
op den ongelukkige, wiens arm hij af komt zetten: "waarop hij
waarschijnlijk geen recht had, vermits de heerlijkheid, waarvan hij
zich den titel aanmatigde, aan onzen edelen gastheer behoort. Hij
stond op de monsterrol ingeschreven als Jonker Joan van Craeihorst."

"Jonker Joan van Craeihorst!" herhaalde Ulrica, verbleekende.

"Is hij UEd. bekend?" vroeg Botbergen haastig, "dan spijt het mij
iets te zijnen nadeele gezegd te hebben."

"Onvoorzichtige!" riep Mom, een ontevreden houding aannemende:
"die heer van wien gij spreekt, is de voedsterbroeder van onze
waardige Freule!"

"Och, dat spijt mij.... ik verzoek duizendmalen om verschooning,
waarde Freule!" zeide Elbert: "had ik dat kunnen denken,
ik had hem in der tijd wel gespaard en er nu althans niet van
gesproken. Nogmaals! vergeef mij deze onbedachtzaamheid; maar waarlijk,
ik was verre van te denken...."

"Indien het een onbedachtzaamheid was," zeide Ulrica, "waarom zou ik
die dan niet vergeven?"

"UEd. denkt toch niet, dat ik het opzettelijk verhaalde?" vroeg
Botbergen, door het gezegde der Jonkvrouw een weinig uit het veld
geslagen.

Deze ontijdige en ongepaste verontschuldiging versterkte Ulrica
in het vermoeden, dat zij reeds niet alleen omtrent het boosaardig
opzet van Botbergen, maar ook omtrent de waarheid van zijn verhaal,
had opgevat. "Mijnheer!" zeide zij tot den Gelderschman: "ik wist wel,
dat men hem, die uit verre landen kwam, het voorrecht moest gunnen,
zijn verhalen naar verkiezing op te sieren; doch die verzinselen
moesten nimmer de eer gelden van iemand, die niets anders dan die
eer bezit--en die telken dage wederom kan komen, om geleden hoon
te wreken."

"Hoe Freule!" riep Botbergen, de handen als van verbaasdheid
ineenslaande. "Ben ik ongelukkig genoeg om voor een logenaar te worden
aangezien? Mijn vriend, de Ambtman, kent mij te wel om geen getuigenis
voor mij af te leggen, dat ik niets zou aanvoeren, 't welk bezijden de
waarheid was." Dit zeggende, zag hij Mom met een scheeven blik aan,
als wilde hij zeggen: "ik ben er om uwentwil in geraakt: het is nu
uw zaak, mij er weer uit te helpen."

Dan Mom had hier vooreerst geen zin in. Hij zag, dat de list, die
Botbergen volgens een tusschen hen gemaakte afspraak in 't werk had
gesteld, haar doel bij Ulrica miste, en hij vreesde, dat, indien hij
de partij van Botbergen nam, de Jonkvrouw de volle waarheid gissen
zou, het gemaakte plan doorzien en hem al haar achting ontnemen,
waardoor hij de kans op haar hand verbeuren moest. Hij begreep dus,
dat het zaak ware, van batterij geheel te veranderen en de partij
van den afwezigen Joan te nemen: dit moest hem, naar zijn oordeel,
bij Ulrica den naam van een grootmoedigen medeminnaar doen verwerven,
haar vertrouwen in zijn betuigingen inboezemen en haar geloof doen
hechten aan de lasteringen, die hij in later tijd tegen Joan, onder
den schijn van welwillendheid, zou doen hooren.

"Kom! kom! Elbert," zeide hij: "gij zult u in den naam vergissen. Ik
kan niet denken, dat een jongeling, die door den Heer Baron van
Sonheuvel is opgevoed en wien de beminnelijke Freule met haar achting
vereert, zulk een lafbek zoude zijn, dat hij zich door u zou laten
af kloppen. Ik zou dat sprookje maar niet verder uitkramen; want het
mocht u eens kwalijk bekomen, als de Jonker van Craeihorst terugkomt."

"Maar pots tausent!" riep Botbergen, die den Ambtman in den beginne
met een oog vol verbazing had aangekeken, doch thans zijn doel begon
te raden: "ik zweer u, dat ik geen woord terugneem van al wat ik
gezegd heb: al wat ik tot verschooning van dien Jonker kan bijbrengen,
is dat hij dronken was, toen hij mij beleedigde."

"Geen woord meer over de gansche geschiedenis," zeide Mom, op een
gebiedenden toon: "ik kan niet verdragen dat men kwaad spreekt
van een afwezige, die zich niet verdedigen kan. Ik begrijp het
geval niet recht," vervolgde hij zacht tegen Ulrica, op een gullen
toon: "Botbergen is een snorder, dat is waar, doch niet van moed
ontbloot;--want dat ik hem zooeven wat plaagde, geschiedde slechts uit
een oude gewoonte:--ik kan niet denken, dat hij het geheele verhaal
opzettelijk verzonnen heeft. Misschien was het zoo erg niet: ik zal
het eens trachten uit te vorschen; want op den voedsterbroeder mijner
Ulrica mag geen smet blijven kleven."

"Gij zult mij vermaak doen," zeide Ulrica, met een minzame
hoofdbuiging, terwijl dankbaarheid in haar oogen flonkerde; "doch
wij zijn aan het achterhek: hier, Mijneheeren! zullen wij u verlaten."

Dit zeggende, trad zij, na een beleefde buiging voor den Ambtman,
het bruggetje over, dat haar op het grondgebied des Barons bracht,
en vervolgde haar weg met Magdalena door de tuinen van het slot,
terwijl de edellieden, hun rossen weder bestegen hebbende, langs
den zijweg voortstapten, om, verder op, de hoofdpoort in te gaan,
inmiddels overleggende, hoe zij hun duistere voornemens tegen den
goeden naam van Joan best zouden ten einde brengen.

De Jonkvrouw, op wier teeder gemoed de vergiftigde taal van Elbert
meer indruk had gemaakt dan zij zich zelve wilde bekennen, gaf, zoodra
een slingerboschje haar aan het gezicht van het waardig vriendenpaar
onttrokken had, aan haar boezem lucht en stortte zulke bittere tranen,
dat zelfs de arbeiders, die, met Bouke aan 't hoofd, bezig waren aan
't versieren der kegelbaan, het opmerkten toen zij er langs ging,
en de oude dienaar haar naderde, om te vragen wat haar deerde.

"O! zijt gij het Bouke!" riep Ulrica: "u kan ik het zeggen; want
Magdalena heeft het toch ook gehoord; het zal u bedroeven, gelijk
het mij bedroeft. Men vertelt mij daar zooeven, dat Joan zich als
een lafaard met stokslagen uit het leger had laten drijven."

"Dat is een verd...de leugen, met verlof gezegd," zeide Bouke: "wie
zegt dat? ik zal hem zelven op zijn rug touwen, dat het hem jaar en
dag heugen zal."

"St! Bouke! niet al te driftig! het is de heer van Botbergen, een
edelman, die met hem gediend heeft; die heeft het, naar zijn zeggen,
zelf gedaan."

"Hij liegt het, Freule! bij mijn ziel. Joan zich laten kloppen? 't
kan niet wezen."

"Ik ken uw jonker niet," zeide Magdalena: "maar ik kan toch niet inzien
welk belang de Heer van Botbergen er in hebben zou, hem te belasteren."

"Wat weet gij daarvan, Juffer Lena?" vroeg Joans oude krijgsmakker,
driftig: "het spreekwoord zegt: alle koopers zijn geen kenners, en die
haast koopt is haast bedrogen. Ge meugt dien Sinjeur van Boanberg zoo
weinig belang toeschrijven als ge wilt: wanneer hij kwaad van onzen
jonker spreekt, dan is hij geen knip voor zijn neus waard.--Wat hamer
Sijmen!" riep hij, zich in de rede vallende om een der werklieden te
recht te wijzen: "nu zet je de geut immers vlak verkeerd.... wacht ik
zal bij je komen, als je 't niet beter weet!--nu, zooals gezegd is,
Freule! stel je hartje maar gerust: ik heb te lang met den Jonker over
land en zee gezwalkt en gezworven, om niet te weten, dat hij geen kat
is, die men zonder handschoen aan kan vatten: hij zal zich niet op
den rug laten trommelen, en wie daar tegen spreekt, dien draai ik den
hals om, al was hij nog zoo een groot heer." Met deze woorden keerde
hij weder naar de werklieden, die, nu geëindigd hebbende met het
versieren der kegelbaan, bezig waren om die tot het spel behoorlijk
in gereedheid te brengen. Ulrica begaf zich zuchtende naar het slot,
alwaar zij, gevolgd door Magdalena, keuken en kelders bezocht, om,
tot onthaal van haars vaders gasten de noodige voorzieningen te maken.TWINGTIGSTE HOOFDSTUK.

                  Menigh wil by dranck en spijs
                    Wesen wijs,
                Schoon hy is van wijn beschonken,
                Daar doch yeder kan bespiën,
                    Dat dees liên
                Sijn van sotte grillen droncken.

                              _Pers_.


Inmiddels waren Mom en Botbergen op het slotplein verwelkomd geworden
door den Baron van Sonheuvel, verzeld van den oude jachthond Veltman,
die, nu blind en onbekwaam hem in 't veld te volgen, den Baron
binnenshuis altijd ter zijde bleef. Nadat hij de beide heeren met de
hem eigen gulhartigheid goeden morgen had gewenscht en last gegeven,
dat de paarden wel verzorgd zouden worden, geleidde hij hen naar de
benedenzaal, vermits de groote ridderzaal, waar men spijzen zoude,
nog niet geheel in gereedheid was. Binnengekomen, wilde Mom nog eenige
verontschuldigingen bijbrengen wegens zijn vroege komst; doch de Baron
wilde daarvan geen woord meer hooren reppen, alvorens de heeren zich
met een teug goeden wijn, die hun in groene fluiten op een zilveren
schenkblad werd toegediend, ververscht hadden. Toen eerst was het,
dat Elbert de gelegenheid vond, zich door zijn patroon aan den Baron
te laten voorstellen en dezen te verzoeken, hem zijn vrijpostigheid
te willen ten goede houden, dat hij, zonder den Heer van Sonheuvel
te kennen, niet geaarzeld had zijn vriend Mom, op diens verzoek,
bij deze gelegenheid te vergezellen.

"Een hupsch edelman, als UEd. schijnt, heeft op mijn slot geen
aanbeveling noodig," zeide Reede: "en daarenboven! mag een vriend
niet altijd een vriend medebrengen?"

"Ik hoop die spreuk dan ook op mij te mogen toepassen," zeide Mom
tegen zijn gastheer: "want er is geen naam, waar ik meer prijs op stel,
dan op dien van uw vriend."

"Zoo!" zeide Reede: "ik dacht dat er een andere titel ware, dien gij
mij nog liever geven zoudt, hê! hê!" en hij begon hartelijk over zijn
geestigheid te lachen.

"Gij hebt dubbel gelijk, Heer Baron!" antwoordde de Ambtman, met een
bevallige buiging: "en hoewel het een het ander niet uitsluit, beken
ik, dat ik mij kwalijk heb uitgedrukt, en dat mij in dit oogenblik
de naam van uw schoonzoon boven alles dierbaar zou wezen;.... doch
ziedaar een geluk, waarop ik niet hopen durf."

"En waarom niet, Heer Ambtman?" vroeg de Baron op een gulhartigen toon:
"gij weet, dat ik u hartelijk genegen ben en u hooge achting toedraag."

"Ik ben u daarvoor hoogst dankbaar, Heer Baron! maar, daar is nog
iemand, die in dit geval geraadpleegd dient te worden, en aan welke
ik vrees, voor 't minst onverschillig te zijn."

"Mijn dochter meent gij?--Zij draagt u hoogachting toe: zij weet,
dat haar huwelijk met u mij hoogst aangenaam zoude wezen; zij heeft
nog geen vooringenomenheid voor eenig man: wat wilt gij meer? wat
nog ontbreekt moet gij zelf zien te verkrijgen."

"Is UEd. wel zeker," vroeg Mom, zijn woorden wegende, "dat zij nog
niemand met een meer bijzondere onderscheiding heeft gezien?"

"Wel ja! zoo zeker althans als men van de gevoelens van een
twintigjarig meisje wezen kan."

"Dat zegt juist niet veel," merkte Botbergen lachende aan. "In een
meisjeshart te willen lezen is evengoed, als bij nacht op zee uit het
venster te willen kijken of het nog stormt. Men ziet niets en de wind
blaast onze muts nog af op den koop toe."

"Zeer juist! zeer juist!" zeide de Baron, den Gelderschman op den
schouder kloppende: "alleen met dit onderscheid, dat het in het hartje
van mijn Ulrica geen stormachtige nacht is. Doch, wat er ook van zij,
Heer Ambtman! de liefde mijner dochter te verkrijgen is uw zaak:
zoo gij eens haar toestemming hebt, zal de mijne niet achterblijven:
wat kan een vader meer doen?--Ulrica moet vrij handelen: het staat
dus aan u, uw best te doen om haar genegenheid te winnen."

"Zij is lang in Den Haag geweest," zeide Mom, het hoofd schuddende.

"Daarover kunt gij u toch niet beklagen," hernam Reede: "daar hebt
gij haar het eerst leeren kennen."

"Ik vrees maar, dat de een of ander hoofsche Jonker...."

"Gekheid, gekheid, Heer Ambtman! Zij hield veel van de Gravin van
Nassau, en huisde er gaarne; maar ik heb haar toch altijd vroolijk en
weltevreden gezien, als zij weder bij mij op het slot keerde. Er is wel
een zwarigheid," vervolgde de Baron, opeens het voorhoofd fronsende;
"doch die is van geheel anderen aard."

"Een zwarigheid!" herhaalde Mom, van kleur veranderende: "ik bid
u!...."

"Ik zal u die verhalen, zoodra wij een geschikt oogenblik vinden om ons
zonder getuigen te onderhouden," zeide Reede op den deftigen toon, dien
hij slechts in zeer bijzondere gevallen aannam: "ik hoor hoefgetrappel
op de slotbrug; en ik ga onze nieuwe gasten welkom heeten."

"De oude Heer schijnt sterk met u ingenomen," zeide Elbert, terwijl hij
met Mom den Baron, die de nieuwaangekomenen ontvangen ging, langzaam
volgde: "hoe het met de dochter is, zal nog te bezien staan. Mij dunkt,
zij vatte nogal vuur op mijn verhaal: en haar hart schijnt meer dan
wel noodig is aan haar ouden schoolkameraad gehecht."

"Des te beter," zeide Mom: "des te eer zal zij uit spijt een anderen
trouwen, mits het ons maar eens gelukke, haar te overtuigen; doch
genoeg hiervan, daar komt de Baron met zijn gasten aan."

De nieuwaangekomenen werden alras door eenige andere genoodigden
gevolgd, zoodat het gezelschap na verloop van een half uur voltallig
was en uit een twaalftal edellieden bestond. Van de gesprekken,
welke na het afloopen der eerste verwelkoming en daaraan verknochte
plichtplegingen volgden, zullen wij geen melding maken; zij waren
onbeduidend, gelijk gewoonlijk bij den aanvang van alle feesten en
partijen het geval is. Toen de klok elf geslagen had, kwam de oude
Bouke den Baron verwittigen, dat het ontbijt gereed was: waarop Reede
zijn gasten verzocht, hem naar de groote ridderzaal te volgen.

Deze bood den genoodigden een aangenaam en recht verkwikkelijk
schouwspel aan, zoowel wegens haar fraaiheid en den opschik, dien
men er bewonderde, als wegens de aantrekkelijkheden van een meer
zelfstandigen aard, waarmede zij vermoeide gasten uitlokte. Zij
was ruim en langwerpig van gedaante: twee vervaarlijk breede
en hooge haardsteden, waarin, ondanks het lenteseizoen een goed
onderhouden vuur brandde, stonden aan de beide einden over elkaar
te prijken. De vooruitspringende schoorsteenmantels, van kostbaar
Egyptisch marmer vervaardigd, schraagden een menigte antieke vazen
(bij deze gelegenheid met de eerste voorjaarsbloemen gevuld) en rustten
aan elken hoek op twee spierwitte kolommen, sierlijk met groene hulst
omslingerd. Kostbare basrelieven, uit een andere marmersoort gehouwen,
versierden het lijstwerk en de voetstukken: de liefdesgevallen van
Venus en Adonis waren op de schoorsteenen zelven op witten steen
afgebeeld. Aan wederzijden der haardsteden bevond zich een deur,
welker kroonlijst, insgelijks op kolommen rustende, zich met de
schoorsteenmantels vereenigde, zijnde de vakken boven de deuren,
de basementen en plinten mede met snijwerk en beelden versierd en
opgetooid met bloemen en loof. In de lengte was de zaal ter eener
zijde met acht vensters voorzien, wier bovenste afdeelingen met
allerlei wapens beschilderd waren; terwijl de benedenste glasruiten
een vroolijk uitzicht opleverden over de tuinen van het slot en de
omliggende landouwen. De vakken tusschen de glasramen waren om en
om met familieportretten en wapenrustingen behangen; het middelste
vak alleen was ledig, zijnde daarop in fraai Parisch marmer het
geslachtswapen des eigenaars uitgebeeld. De tegenzijde der zaal was
over haar geheele lengte onafgewisseld met allerlei soorten van jacht-
en wapentuig bekleed, hetwelk op een zeer aardige wijze onder het
opzicht der bevallige Freule met sparretakken, hulst en bloemfestoenen
aaneengestrikt was; 't geen een vroolijke vertooning maakte en de oogen
aangenaam streelde; doch wat aan de gasten, gelijk ik hierboven met
een enkel woord reeds aanmerkte, een nog blijder schouwspel opleverde,
was de lange tafel, welke midden in de zaal stond, en waarop een
prachtig en voedzaam ontbijt was gereedgemaakt, dat niet uit de thee,
de koffie, de vruchtenstroop of al de uitvindingen van latere dagen
bestond, maar uit de stevige spijzen en dranken, die onzen goeden
voorvaderen op alle uren van den dag welkom waren.

De gasten namen plaats op bankjes of schabellen voor twee personen, met
zachte kussens overdekt. Spoedig viel men aan 't eten: de hoendersoep,
in zilveren kommen opgedischt, maakte weldra voor een zwijnskop
plaats, verzeld van kippen, kapoenen, duiven, versche kropsalade,
in 't kort van al wat het jaargetijde medebracht en op een kostbaar
ontbijt kon gevorderd worden. De edellieden deden eer aan deze spijzen,
zoowel als aan de voortreffelijke wijnen, die hun onder het opzicht
van Bouke, die als bottelier optrad, werden toegediend. Alleen de
Ambtman scheen weinig smaak te vinden in 't geen hem aangeboden werd:
de gewichtige plannen en de daaruit ontsprotene bekommernissen,
welke zijn brein vervulden, ontnamen hem allen eetlust: en verre
van in een onmatig gebruik van drank eenige verstrooiing te zoeken,
trachtte hij zich, zoolang zulks in zijn macht was, van het volle
gezag over zijn verstandelijke vermogens te verzekeren door niet,
dan bij het instellen van gezondheden of dergelijke gelegenheden,
den beker aan den mond te brengen. Hij zag met angstvalligheid, hoe
Botbergen de hem aangeboden roemers nooit afsloeg, maar altijd dadelijk
tot den bodem ledigdronk. Zijn bezorgdheid was echter overtollig; want
de Gelderschman was aan tafel voor geen klein weinigje vervaard en had
een maag, die zeer gevoegelijk, naar verkiezing, de eigenschap van een
spons of van een handschoen kon aannemen, zonder dat zijn hoofd er iets
door leed; de eenige invloed, welken de wijn op hem uitoefende, was
die, van hem nog opgeblazener en laatdunkerder dan gewoonlijk te maken.

"Gij zijt bijster stil vandaag, Ambtman!" zeide Reede: "hapert er
wat aan? of smaakt u mijn wijn niet?"

"Het gastereeren deugt mij niet,"' zeide Mom: "ik ben geen man,
die voor festijnen geschikt is; en ik wensch gaarne een juist oog te
behouden, om den kegel niet mis te raken," voegde hij er glimlachend
bij.

"Ei! ei!" zeide de Jonker van Scherpenzeel: "dat is geen echt spel. Wil
UEd. ons een roes laten drinken en zelf nuchteren blijven? dat zou
slecht gelijk staan!--doch ik weet wat er aan schort. Een gezelschap
van enkel heeren kan UEd. niet meer lijken, is 't niet zoo?"

"Ik beken," zeide Mom, "dat het gezelschap van de schoone kunne het
genoegen der gezellige kringen altijd bevorderen moet."

"En vooral dat van onze edele gastvrouw, die, hoewel afwezig, in
elke bloem, die het vertrek versiert, te vinden is," riep de Heer van
Helmenhorst: "lang moge zij leven! lang!" vervolgde hij, oprijzende
en een roemer omhoogheffende: "lang leve de schoone Freule Ulrica
van Sonheuvel!"

"Lang leve de dochter van onzen braven gastheer!" riep Botbergen, zijn
voorbeeld dadelijk volgende, gelijk ook het overige gezelschap deed.

Ik dank u voor mijn dochter, Mijne Heeren!" zeide de Baron, op zijn
beurt een roemer vullende: "en moge zij nog vaak de eer gemeten,
de toebereidselen voor Ulieder onthaal te bestieren."

"Mits niet in dit vertrek," zeide Botbergen.

"En waarom hier niet?" vroeg Reede met een verwonderd gelaat. "Staat
u deze zaal niet aan?"

"De zaal is prachtig en geriefelijk," antwoordde Elbert: "maar,
aangezien wij allen hopen, dat de Jonkvrouw spoedig de keuze van een
waardigen echtgenoot moge doen, en zij dan haars vaders huis verlaten
zal, meen ik haar geen kwaden wensch te doen, wanneer ik Haaredele
de bezorging van een feest in een ander lokaal toewensche."

"Wel gevonden!" zeide de Heer van Lievendaal: "Mijnheer van
Botbergen! ik heb de eer hem u te brengen voor dien goeden wensch."

"En ik zou u gaarne in gelijke munt betalen," hervatte de Gelderschman:
"maar ik heb geen wijn van deze soort meer, en het ware een misdaad
van gekwetste majesteit, indien ik UEds. beleefdheid met een ander
wijntje beantwoordde, dan hetgeen UEd. mij toegedronken heeft."

"Er is toch meer van die soort in mijn kelder," zeide de Baron:
"Bouke! geef den Heer van Botbergen;.... maar waar is Bouke?"

"Hij is zooeven uit de kamer geroepen," antwoordde een der dienaars:
"er was iemand beneden om hem te spreken."

"Zoo! een gelegen tijd voorwaar; doch gij kunt het even goed
bezorgen als hij: vraag maar aan mijn dochter van dien wijn van
Nº. 3. Ja Mijne Heeren! ik moet dien ouden Bouke wat toegeven; er
leeft op de wereld geen braver kerel dan hij; wij zijn ook zooveel
jaren achtereen samen geweest en hebben zooveel overbracht: en dan,
hij heeft wat te vertellen! hij heeft in Turkije geoorloogd en meer
gezien dan één van ons allen."

"Zoover ben ik niet geweest," zeide Elbert: "mijn krijgsverrichtingen
waren alleen in Bohemen; en daar zal men, gelijk ik mij zonder
grootspraak vlei, nog wel van mij gewagen."

"In Bohemen zegt UEd.? En dat onder welke vanen?" vroeg Reede.

"Ik heb onder den Spotkoning Frederik gestreden; maar ik heb hem
laten zitten; want er was niets met hem uit te richten. Ik zeide
hem dikwijls: (Zijne Majesteit deed mij somtijds de eer aan, mij
te raadplegen) Uwe Majesteit, zeide ik geeft gehoor aan oorblazers,
aan belangzoekers, aan domkoppen. Zooals Uwe Majesteit het aanvangt,
zal het nimmer lukken: en dan ontwikkelde ik de redenen, die ik
daartoe vinden kon. Dan, vergeefsche moeite! Zijne Majesteit sloeg
mijn woorden in den wind; en wat is het gevolg er van geweest? Zooras
ik vertrokken was uit het leger (want zulke dwaasheden als men daar
deed, kon ik met geen droge oogen meer aanzien), liep alles in de war,
en nu komt hij met de kous op het hoofd terug."

"En hebt gij," vroeg Reede, zich bij voorraad de handen wrijvende,
als verheugd over het antwoord, dat hij verwachtte: "hebt gij den
Jonker van Craeihorst gekend?"

"Gekend?" herhaalde Botbergen: "ja, een weinig, schoon het geen eer
was hem te kennen!"

De Baron zag zijn gast verwonderd aan, zette zijn roemer neder en
vroeg met bevreemding, wat door deze uitdrukking gemeend werd.

"Wel!" vervolgde Elbert: "Ik had geen omgang met hem, omdat hij
een liederlijke knaap was, een dronkaard, een lafbek, een valsche
dobbelaar...."

"Onmogelijk," riep de Baron met hevigheid uit: en op hetzelfde
oogenblik sprong de oude Veltman, alsof hij die lasteringen tegen
zijn voormaligen meester niet langer wilde aanhooren, met een luid
geblaf van onder de zitbank des Barons op, en liep, sneller dan hij
in de laatste drie jaren gedaan had, de deur uit, en Bouke, die juist
binnenkwam, bijna omver.

"Ja! ja! loop maar, Veltman!" zeide Bouke, met een vroolijke stem,
terwijl hij de tafel naderde met een gelaat, waar de vreugd op
geschilderd stond. "Mijnheer!" vervolgde hij: "bodenbrood! daar is
een oude kennis...."

"Zwijg Bouke!" zeide de Baron, zonder bijna naar hem te luisteren:
Mijnheer van Botbergen! ik bid u! verklaar mij eens wat gij van mijn
Joan gezegd hebt.... Ik bedoel van dien Jonker van Craeihorst."

"Kende UEd. hem?" vroeg Elbert, zich verwonderd veinzende: "vergeef
mij dan, zoo ik kwalijk van hem sprak: maar ik dacht niet, dat een
knaap in UEds. gunst zoude deelen, wien ik, om zijn schandelijk gedrag,
met rottingslagen genoodzaakt heb het leger te verlaten."

"Dat is een leugen, een onbeschaamde leugen!" zeide met luider stem
de getrouwe Bouke, die de beschuldiging, door Botbergen aangevoerd,
opmerkzaam had aangehoord.

"Wie spreekt daar?" vroeg Elbert, met trotschheid opziende; maar zijn
oogen zagen verlegen voor zich, toen zij den vrijen blik ontmoetten
van Joans ouden krijgsmakker, die, met de armen over elkaar geslagen,
achter de zitplaats des gastheers stond.

"Dat ben ik, met uw verlof," zeide Bouke: "en wat ik niet vol kan
houden, zal een ander voor mij doen."

"Bouke! riep de Baron, terwijl hij aan zijn gezegde den toon der
bestraffing poogde te geven: "denk wie gij zijt en waar gij zijt!"

"Zoo doe ik," antwoordde Bouke, zonder verlegen te worden: "ik denk,
dat ik Jonker Joans oude wapenbroeder ben, en dat ik over een lasteraar
sta, die...."

"Vlegel!" riep Botbergen, door het verwijt des Barons bemoedigd: "denkt
ge dat ik mij met u zal meten? Zoo een edelman mij het millioenste part
had gezegd van 't geen gij mij durft zeggen, hij leefde niet meer!"

"Is er geen der edellieden, hier tegenwoordig, die de partij eens
afwezigen opneemt?" vroeg Bouke.

Botbergen zag beangst in 't rond; doch zijn gelaat helderde spoedig
op, dewijl al de gasten, ziende dat de Heer van Sonheuvel zelf zijn
zoon niet verdedigen wilde, geen partij voor hem begrepen te moeten
trekken. Zooras de opgeblazen Gelderschman zich hiervan overtuigd
hield, smeet hij den handschoen midden in de zaal, en riep tevens uit:
"hiermede daag ik iederen edelman uit, die, als ik, zestien kwartieren
bewijzen kan, om mijn woorden te komen logenstraffen."

"Ik neem de uitdaging aan en zal u spoedig een kamper brengen, die
je zestien-honderd kwartieren in je tronie snijden zal," zeide Bouke,
den handschoen oprapende, waarna hij de zaal verliet.

"Mijnheer van Botbergen!" zeide Reede, die al dien tijd had zitten
stampvoeten en op zijn mouwen bijten van kwaadheid: "ik kon voor den
goeden Bouke geen partij kiezen tegen iemand, dien ik op mijn eigen
slot als gast ontvang; maar bij mijn zaligheid! zoo UEd. elders dan
op het huis te Sonheuvel in mijn bijzijn kwaad had gesproken van
mijn goeden Joan, ik had u mijn roemer op 't aangezicht aan stukken
geslagen!"

"Indien UEd. het mij vergunt, Heer Baron!" zeide Mom: "zoo zal ik
de eer van den Jonker van Craeihorst handhaven en met den Heer van
Botbergen, hoe bevriend wij ook zijn, op dood en leven kampen."

Elbert zag zijn patroon vragenderwijze aan, als wilde hij op dien
aangezicht lezen of het hem ernst ware. Een schampere trek, die zich
aan des Ambtmans neusvleugel en aan de hoeken van zijn oog vertoonde,
was genoeg om hem de zekerheid te verschaffen, dat Mom, door dit
aanbod, het gevaar voorkomen wilde, dat zich een ander kampvechter
opdeed.--In dit oogenblik trad Bouke weder binnen en zeide, de deur
wijd openzettende: "Mijnheer van Bokkenbergen! hier breng ik u een
tegenstander, als ik beloofd heb."

Aller oogen wendden zich nu naar de deur, waar een jongeling
binnentrad, wiens verschijning een algemeene verbazing teweegbracht. De
Baron en het meerendeel der gasten sprongen op. Botbergen schoof
zijn zitbank wel drie voeten achteruit, werd doodsbleek, sloeg
klappertandend een bevende hand aan 't gevest van zijn degen, doch was
buiten staat om het lemmer de scheede te doen verlaten. Mom staarde
den onbekende met open mond aan het was de vreemdeling, dien hij bij
Klaas Meinertz voor een Remonstrantschen Proponent had aangezien.

"Joan!" riep de Baron met een luiden kreet en sloot zijn pleegzoon,
die, van den getrouwen Veltman vergezeld, naar hem toe trad, met
hartelijke vreugd in zijn armen: maar bijna dadelijk wikkelde hij
zich weder uit zijn omhelzing los. "Joan!" herhaalde hij: "ik moest u
niet omarmd hebben, eer ik wist of gij het waardig zijt. Men verhaalt
schandelijke dingen van u."

"Dat heb ik van Bouke vernomen," antwoordde Joan: "wie van de Heeren
noemt zich de Heer van Botbergen?"

"Wat! Kent gij hem niet eens?" vroeg de Baron verbaasd: "hoe hangt
dit samen?"

"Nu, Mijnheer!" zeide Bouke tegen den verslagen snoever, die met
hangende armen en stijf opeengesloten tanden als vastgenageld zitten
bleef: "wat dunkt u? is het niet mij: een man een man, een woord
een woord?"

"Zijt gij het, die u de Heer van Botbergen noemt?" vroeg Joan met
bevreemding. "In het leger van den Koning van Bohemen droegt gij een
anderen naam."

"Wat zal ik u zeggen, Jonker!" antwoordde Elbert, zich door een grap
zoekende te redden: "Wij droegen geen van beiden onzen waren naam."

"'t Zij ik recht hebbe op den mijnen of niet," hernam Joan met
fierheid, "hij is te schoon om hem te zien bezwalken: en na hetgeen
er tusschen ons is voorgevallen, had ik niet gedacht, dat gij mij,
in tegenwoordigheid van dit aanzienlijk gezelschap...."

"Van die rottingslagen, meent gij?" vroeg Botbergen, opstaande:
"ja, ik had daarvan misschien niet moeten spreken;.... wij zijn geen
beste vrienden gescheiden, dat is waar; maar wij kunnen altijd tot
een verklaring komen."

"Tot uw dienst, al wilt gij dadelijk," zeide Joan, de hand aam 't
geweer slaande.

"De Heer Ambtman zal mij wel tot getuige willen dienen," vervolgde
Botbergen, zich tot dezen wendende.

Nu volgden de oogen van Joan de richting, welke die van zijn weerpartij
genomen hadden, en hij herkende in den Ambtman den persoon, die hem
in het opkamertje bij Klaas Meinertz ontvangen had. Dit onverwacht
gezicht deed hem, verwonderd, een stap terugtreden, en bracht zijn
gedachten opeens van den twist met Botbergen op het voorgevallene
van den vorigen avond terug. Met niet minder nadruk, schoon met
een kwalijk verborgene verlegenheid, staarde Mom den jongeling aan
en peinsde hij op de houding, die hij bij deze gelegenheid moest
aannemen. Botbergen, die, zooras Joan hem niet meer toesprak noch
met zijn verwoeden blik bedreigde, zijn moed weder voelde herleven,
had een fiere en onversaagde houding aangenomen en mompelde, doch
zeer binnensmonds, allerlei dreigementen. De overigen, die een kring
om de belanghebbende partijen gemaakt hadden, zagen vreemd op over
Joans plotseling zwijgen, en nog meer, toen deze naar Mom toestapte
en met een eenigszins verzachte stem, doch op vasten toon, hem de
volgende vraag deed, welke, schoon op haar zelve zeer eenvoudig, in
de omstandigheden van den Ambtman vrij geschikt was om hem van zijn
stuk te brengen: "heb ik gisteravond niet de eer gehad UEd. te zien?"

Schoon Mom reeds tijd gehad had om zich op een antwoord voor te
bereiden, hetwelk hij al dadelijk had begrepen dat hem afgevorderd
zou worden, was hij het nog niet met zichzelven eens, hoe hij dit
antwoord op de meest voldoende wijze zou inrichten. Het scheen hem
dus best toe, geen antwoord te geven en zich van de zaak, gelijk men
het noemt, met een Jantje van Leiden af te maken.

"Is UEd. die langgewenschte en ter goeder uur gekeerde pleegzoon van
onzen besten gastheer?'" vroeg hij, opstaande en Joans beide handen
vattende: "wel het verheugt mij, als vriend van den huize, recht
zeer u te mogen leeren kennen. Wat zal uw komst hier levendigheid op
het slot brengen! Wat zal de bevallige Freule verheugd zijn, zij,
die u zoo liefheeft!" Hier zag Mom met spijt, hoe een hevige blos
het gelaat des jongelings overstroomde. "Nu ik ben recht gelukkig u
te zien: gij vindt mij met lijf en ziel tot uw dienst, beschik over
mij, zoo dikwijls gij wilt. Ik heb zooveel goeds van u gehoord, dat
ik verlang uw vriendschap te verwerven. Sta mij toe, dat ik u omhelze."

Met deze woorden drukte hij den jongeling, die beteuterd en
verbaasd over dien vloed van woorden voor hem stond, in zijn armen
en fluisterde hem bij die gelegenheid in 't oor: "hadt ge u maar
genoemd gisteravond! Nu! ik moet over dit alles een nader gesprek met
u hebben, ter opheldering. Ik hoor, dat gij daar zonderling te pas
zijt gekomen."--En toen, eer Joan van zijn bevreemding kon bekomen,
trad hij terug en nam Reede bij de hand. "Mijn vriend!" zeide hij:
"wat zou het jammer zijn, indien op een heuglijken dag als deze, de
vreugd door oneenigheid of hooge woorden verstoord werd. Vereenig u met
mij, om uw waardigen voedsterling, alsook mijn vriend van Botbergen,
die zonder reden en waarschijnlijk ten gevolge van een misverstand op
elkaar gebeten zijn, tot bedaren te brengen. Voor Sint-Felten met al
die langer twist wil zoeken. Ik drink op de gelukkige toekomst van
den edelen Jonker Joan van Craeihorst, Kapitein in dienst van Zijne
Majesteit den Koning van Bohemen: en die mijn voorbeeld niet volgt,
is waarachtig geen knip voor den neus waard."--Bij het uitspreken
dezer laatste zinsnede had hij zich een vollen roemer geschonken,
dien hij nu tot den bodem ledigdronk. Zoowel Reede als de gasten
volgden zijn voorbeeld.

"Kom, Elbert!" vervolgde Mom, zijn makker een vollen beker in de hand
wringende: "gij moet mededrinken; want de terugkomst des Jonkers kan u
nooit anders dan stof tot blijdschap geven. Heldert alles zich op en
wordt het misverstand weggeruimd, des te beter; zoo niet, dan hebt
gij t' avond of morgen gelegenheid om uw dapperheid aan den dag te
leggen. Dus, man! drink uit! en denk vooreerst maar niet meer aan
het gekke geval."

"Pots honderd tausent slapferment!" zeide Botbergen, den roemer
aannemende: "mijn dapperheid is alom genoeg bekend en heeft geen nieuwe
gelegenheden noodig om zich te toonen. De Jonker en ik hebben elkander
over en weder beleedigd;--dus zijn wij kamp; en hapert er nog iets
aan, dan zal dit zich spoedig oplossen. Ik drink dus gaarne op de
gezondheid van den Jonker van Craeihorst, en dat hij zulk een lang
leven moge genieten, als ik hem toewensen."--Dit zeggende, ledigde
hij zijn glas en hernam zijn plaats bij de nu weder aanzittende gasten.

"Ik dank al de Heeren voor hun vriendelijke toewenschingen," zeide
Joan, op zijn beurt een roemer vullende: "wat den Heer van Botbergen
betreft, ik bedank ook hem, en het zal mij aangenaam zijn, indien hij
mij in den loop van dezen dag een oogenblik schenken wil, daar ik het
met den Heer Ambtman eens ben, dat wij het genoegen der gasten thans
niet storen moeten."--Dit gezegd hebbende, ledigde hij zijn kelk en
nam aan de tafel plaats.

Men hervatte den maaltijd: doch vruchteloos zocht de Ambtman het
gesprek weder te verlevendigen; de Baron was, zonder het te willen doen
blijken, ontevreden dat de twist gesust was, en had liever gezien,
dat Joan zijn wederpartij de trappen had afgesmeten. Joans hoofd was
zoo vol gedachten, dat hij de aanwezigen vergat, ja, voor den drommel
wenschte. Hij ondervond ten volle de onaangename gewaarwording van
iemand, die na een lang afwezen versoezeld en verwaaid te huis komt,
en, in plaats van zijn gezin alleen, een huis vol gasten vindt, die
niets van zijn vermoeidheid, van zijn verstrooidheid van gedachten
begrijpen. Nu eens maalden hem de geheimzinnige voorvallen in Tiel
door het hoofd; dan weder dacht hij aan de bekoorlijke Ulrica, welke
hij zoo vurig verlangde en toch vreesde weder te zien. Zijn twist met
Botbergen hield hem het minst bezig; want hij was overtuigd, dat hij
van dien snoever, zoodra hij zulks verlangde, de noodige voldoening
verkrijgen zou; daar het geval in het Boheemsche leger zich juist had
toegedragen als Elbert het verteld had, met dit kleine onderscheid
echter, dat het Joan geweest was, die den anderen met stokslagen had
weggejaagd. Hij bekommerde zich dus weinig over Botbergens lastertaal,
alleen voor zooverre hij zich bij Ulrica nog rechtvaardigen moest: want
Bouke had hem (zoodra hij op het slot gekomen was, en vernemende dat
het vol gasten was, naar dien ouden vriend gevraagd had) verwittigd,
hoe Elbert zijn goeden naam een schandelijke kladde had aangewreven
in tegenwoordigheid der Jonkvrouw. Reeds dadelijk zou Joan zich over
dezen hoon zijn komen beklagen, had hij niet gemeend eerst zijn nog
vochtige kleeren tegen andere te moeten verwisselen.

De overige gasten hadden, evenals de Baron, weinig genoegen genomen
met de wijze, waarop de twist gesust was; daar zij, niet zonder grond,
oordeelden, dat een van de twee partijen een lafaard wezen moest,
die niet in hun gezelschap voegde; het misnoegen bracht dus stilte te
weeg: zelfs de Ambtman, hoewel hij de anderen aan 't praten zocht te
krijgen, had het hoofd te vol, dan dat hem zulks wel afging, en het zou
een opmerkzamen bijstander niet ontgaan zijn, dat de goede houding,
die hij aanwendde, alleszins gedwongen was. De heerschende stilte
deed den Baron dus spoedig besluiten om het gezelschap te verzoeken,
een einde aan het ontbijt te maken en zich met hem naar de kegelbaan
te begeven. Dit voorstel scheen een verlossing toe aan de gansche
vergadering: en allen haastten zich daaraan te voldoen, behalve Joan,
die, zijn pleegvader ter zijde trekkende, van hem verlof verzocht om
zich af te zonderen en Ulrica te gaan groeten.

"Hoe is 't Joan?" zeide de Baron: "zoekt gij een gelegenheid om
van dien Botbergen af te raken? Ik had van u meer vuur verwacht,
vriendlief! Ware ik in uw plaats geweest, die verwaande pochhans had
al lang op 't plein gelegen."

"Ik beloof u, Vader! dat uitstel geen achterstel, worden zal,"
zeide Joan: "ik zal met dien knaap nog een appeltje schillen, dat
hem slecht zal smaken. Stel u daaromtrent gerust; maar, dunkt mij,
mijn verlangen om Ulrica te zien, is nogal natuurlijk."

"Nu, ga maar, ga maar," zeide de Baron, knorrig: "lieve deugd! in
mijn tijd waren de knapen anders! thans zijn zij zoo koel als
winterperen. Wat zullen de oude lui dan zijn als de jeugd geen warm
bloed meer heeft!"--Na deze wrevelige aanmerking keerde de Baron zich
weder tot zijn gasten en geleidde hen buiten het slot, naar den hof,
waar de frissche lucht en de balsemgeuren van het voorjaarsgebloemte
de wandelaars op een lieflijke wijze tegenkwamen en de dampen, door
den wijn veroorzaakt, vervingen. Langs een lommerrijke lindenlaan
begaf men zich naar de kegelbaan, die aan het achtereinde van den hof
tusschen hooge hagen gelegen, en met een planken beschot, laag genoeg
om er overheen te zien, omzet was. De baan, waaraan Bouke gedurende
de vorige dagen al zijn vlijt besteed had, was spiegelglad: op twee
derden van hare lengte stonden de prachtige ebbenhouten kegels,
met zilveren randen en ringen beslagen en wel drie voet hoog, op
daartoe op gelijke afstanden getrokken kringen, te prijken. Langs het
schot liep ter linkerzijde van de baan, een houten goot af, waarbij
een tuinjongen geplaatst was, om na den worp, den bal weder aan de
spelers toe te zenden. Bouke stond aan de rechterzijde, bij de kegels,
gereed om de tusschen de spelers gerezene oneenigheden te beslissen,
en den uitslag van elken worp met krijt aan te teekenen op een zwart
bord, dat aan een paal hing, die boven het beschot uitstak. Aan
het begin der baan stonden twee andere dienaars bij een tafel,
waarop bier en brandewijn gereedstonden tot lafenis der spelers:
en daarover een kastje met laden, waarin de kegelballen lagen,
benevens een bord met dobbelsteenen; de nommers, die aan de spelers
uitgedeeld moesten worden, de handleien, waarop elk zijn _poincten_
of verliezen voor zich kon opteekenen, in één woord, al wat noodig
kon geacht worden. Onderscheiden lijnen, evenwijdig over de breedte
der baan getrokken, duidden de plaats aan, vanwaar men werpen moest en
welke de speler, wien het slotnummer te beurt viel, doorgaans aanwees.

Met veel plechtigheid naderde Bouke het gezelschap, zooras het de
kegelbaan nadertrad, haalde de dobbelsteenen voor den dag en reikte ze
den Jonker van Scherpenzeel toe, die, na geworpen te hebben, ze aan
zijn buurman overgaf en zoo vervolgens. Bouke teekende de geworpen
getallen op en liet de gelijkstaande weder overgooien, totdat elk
zijn nommer had. Toen begaf hij zich weder naar zijn standplaats bij
het groote bord, en Botbergen, wien het laatste nommer te beurt was
gevallen, duidde aan, van welke streep men beginnen moest. De heer
van Lievendaal, die den eersten worp moest doen, zette den linkervoet
op de streep, bracht den rechtervoet een schrede achterwaarts, nam
den zwaren bal op en deed hem over de baan vliegen. De bal wierp een
kegel om en schudde den tweeden, doch hij had zijn kracht verloren
en rolde al draaiende het spel uit zonder iets verder te verrichten,
De tuinknaap zette dadelijk den gevallen kegel weder op en zond den
bal terug.

"Hij was goed gemeend!" zeide een der spelers.

"De baan is niet glad genoeg," antwoordde Lievendaal: "anders ware
de tweede ook gevallen: zaagt ge wel hoe hij wiggelde? Dan komaan,
Helmenhorst! laat eens zien, of gij beter zult slagen."

Met meer bedaardheid dan zijn voorganger dreef de tweede speler den
bal voort en wierp ook een kegel om, terwijl de bal stil liggen bleef.

"Dat is ongelukkig!" riep hij uit: "wie kan zoo iets helpen? De kegel
valt juist voor mijn bal en snijdt hem den weg af: anders waren er
nog wel drie of vier omgeworpen geweest."

Haastig, gelijk hij alles deed, wierp Reede op zijn beurt den bal. Doch
door de drift draaide zijn hand onder 't werpen, en de bal, na eerst
rechtuit te zijn gerold, nam, kort voor 't spel een zijdelingsche
wending en liep de kegels voorbij.

"Wat satan is dat!" schreeuwde hij hoogst ontevreden: "Bouke! de baan
is niet gelijk! hoe kan een bal zoo mal rollen?"

"De baan is al gelijk!" antwoordde Bouke, terwijl hij met veel
bedaardheid den misslag opteekende: "Ik kan niet helpen, dat
UEd. scheef gooit."

"Kom, Heer Ambtman! het is uw beurt! Laat ons eens zien of UEd., die
niet gedronken heeft, scherper gooien zult dan een van ons allen,"
zeide de Jonker van Scherpenzeel.

"Gij ziet, van dat weinigje beef ik reeds," zeide Mom, en wierp
den bal wel een voet buiten 't spel. Met ongelijk gevolg speelden
diegenen, die na hem kwamen. Toen de beurt aan Botbergen kwam, die
reeds luide gesnoefd had over de menigvuldige partijen, door hem
bij andere gelegenheden gewonnen, keken de spelers nieuwsgierig toe;
maar de Gelderschman voldeed slecht aan hun verwachting en deed den
bal midden door de kegels heen vliegen.

Na op deze wijze eenige toeren afgespeeld te hebben, werd Reede, die
bij deze gelegenheid slecht, of, zoo 't heette, ongelukkig speelde,
wrevelig, en den Ambtman, wiens kans niet fraai stond, onder den arm
nemende, verzocht hij hem, het spel maar te laten varen en met hem
plaats te nemen op een bank, buiten den ingang der baan geplaatst,
waar men ongestoord zat en echter het spel overzien kon. Na een wijl
over onverschillige dingen gesproken te hebben, begon de Ambtman weder
zijn liefde voor Ulrica tot onderwerp van hun gesprek te maken; en
toen was het, dat de Baron, wiens oprecht en rondborstig gemoed door
den Rijnschen wijn nog openhartiger geworden was, het gepast oordeelde,
den Ambtman een geheim te vertrouwen, dat hij voor elk ander zorgvuldig
bewaard hield, doch 't geen hij als eerlijk man zich verplicht achtte,
zijn aanstaanden schoonzoon mede te deelen.

"Vriend Mom!" zeide hij: "Ik ben overtuigd, dat het alleen uit
genegenheid voor haar persoon is, dat gij mijn dochter gevraagd hebt;
dat geen andere drijfveer u handelen deed, en dat gij haar van mijn
hand zoudt willen nemen, al ware zij niet machtig u een penning als
huwelijksgoed mede te brengen. Doch, daar ik nimmer den schijn van
karigheid zou willen toonen, en niet gaarne de beschuldiging verdienen,
van u omtrent den waren staat mijner zaken misleid te hebben, daar
er bovendien nog een zwarigheid bestaat, als ik van ochtend zeide,
acht ik het billijk, u dienaangaande nader in te lichten."

"Heer Baron!" zeide Mom, zijn verwondering over zulk een voorafspraak
onder een vriendelijken glimlach verbergende: "uw beleefdheid is al te
groot. Geloof vrij, dat geen inzicht om mij te verrijken mij noopt, uw
bevallige dochter ten huwelijk te vragen. Ik ben, Goddank! rijk genoeg,
en, zoo ik een gade wensch, zoek ik slechts een lieve gezellin, die den
avond van mijn leven verheuge. Echter, zoo UEd. noodig oordeelt, mij,
na deze betuiging, nog de eer aan te doen van mij uw familiegeheimen
mede te deelen, ben ik bereid naar u te luisteren."

"Juist! juist, Heer Ambtman!" antwoordde Reede: "gij moet alles weten,
want al zijn uw gevoelens omtrent mijn Ulrica nog zoo edel, omtrent
mij zoudt gij wellicht van meening veranderen, zoo ik niet met open
kaarten speelde. Dan ter zake.--Ik moet, om u mijn omstandigheden
te verduidelijken, de geschiedenis wat hooger ophalen.--Mijn
overgrootvader Godard van Reede had, gelijk u bekend is, zijn meeste
goederen, waaronder deze heerlijkheid, ter leen van het Bisdom van
Utrecht, en stond, daar hij een devoot Katholiek was, in hooge gunst
bij den Bisschop. Op aanzoek van dezen, en onder belofte van diens
protectie, liet hij zijn tweeden zoon Frederik voor den geestelijken
stand opvoeden, en wel bij de Dominicanen te Tiel. De jonge geestelijke
bracht het ver.... ja, Roomsch of Onroomsch, wij zijn altoos bijbelvast
en fiksch in de leer geweest.... nu, dat is tot daaraan toe: hij
maakte groote vorderingen, en de oude heer had het genoegen hem voor
zijn dood tot Prior van datzelfde convent der Dominicanen te zien
verheffen.... dat moet een vet ambtje geweest zijn!"

"Zoo vet," zeide Mom, "dat ik er mijn ambtsmanschap dadelijk voor
geven zou, mits het mij maar niet belette uw schoone dochter te huwen."

"Ja! men moet kiezen of deelen;.... doch waar waren wij gebleven?.... "

"Bij uw oudoom den Prior; is hij het niet, die, wanneer hij zat te
lezen, een duiveltje de kaars liet houden?"'

"Juist! zijn beeltenis hangt op het slot; doch ter zake.--Borre,
Frederiks oudste broeder en mijn grootvader, niet minder goed
Roomsch dan zijn broeder, vertrouwde hem de opvoeding van zijn
oudsten zoon Godard, terwijl Karel, de jongste, voor de wapenhandel
werd opgeleid.--Intusschen had de omwenteling plaats en de oorlog
met de Spanjaards. Mijn grootvader, toen Heer van Sonheuvel, zijn
broeder de Prior en mijn oom Godard hielden, als men denken kon,
ijverig de zijde van den Koning; doch mijn vader, die reeds jong
aan hun opzicht onttrokken was, koos des Prinsen zijde, en zwoer,
evenals deze den Paapschen Godsdienst af."

"Dat zal den ouden Heer weinig gesmaakt hebben," merkte Mom aan, om te
toonen dat hij luisterde naar een verhaal, waar hij de belangrijkheid
nog niet van inzag.

"Het gedrag van zijn zoon belgde hem zoozeer," vervolgde de Baron,
"dat hij mijn vader onterfde en zijn bezittingen aan mijn oom Godard
maakte, die een weinig later de eenige erfgenaam werd der machtige
nalatenschap van den Prior."

"Zoo" riep Mom, voor wien de geschiedenis opeens een belangrijker
gedaante verkreeg: dan heeft oom Godard alles ingepalmd."

"Zooals gij wel aanmerkt. Mijn vader had zich wel tegen het een en
ander kunnen verzetten; doch dit wilde hij uit kinderlijken eerbied
niet doen. Hij had bovendien een vrij gegoed meisje getrouwd. Zoodra
mijn grootvader gestorven was, riep mijn oom Godard mijn vader
weder tot zich en stelde hem voor, samen als broeders op Sonheuvel
te leven. Dit aanbod was met hartelijkheid gedaan: het werd met
dankbaarheid aangenomen. Dan, niet lang had die samenwoning geduurd,
toen de vrouw van mijn oom stierf. Hij was over dit verlies diep
getroffen; de vermaken der wereld werden hem walgelijk, hij liet
aan mijn vader het opzicht over al zijn goederen, trok naar Tiel,
nam het geestelijk gewaad aan, verkreeg, als zijn oom, de waardigheid
van Prior, en zou tot hooger waardigheid gestegen zijn, ware hij niet
met een groot gedeelte der Roomsche geestelijkheid van oproerigheid
beschuldigd geweest, en ten lande uitgebannen. Nu deed mijn vader iets,
dat ik niet weet of ik mij wel zou hebben durven veroorloven."

"En dat was?" vroeg Mom, bij wien het verhaal hoe langer hoe meer
belangstelling wekte.

"Dat zult gij hooren. Mijn oom had zijn eenigste dochter bij de
geestelijke zusters van Sinte-Cecilia laten opbrengen. Nu gebeurde
er in dat klooster een schandaal: namelijk, dat, een non en een
Jezuïetschen pater, die hier door 't land reisde, samen opdrosten. Het
volk, dat al niet zeer op de hand der nonnetjes was, plunderde toen
het gansche convent en joeg de nonnen weg. Toen stuurde mijn oom
zijn Maria aan mijn vader, met verzoek haar naar Kampen te sturen,
waar een vrome zuster voor haar opvoeding zoude zorgen. Dat deed mijn
vader niet, en daar deed hij, mijns inziens, verkeerd aan."

"Hij wilde de rijke erfgename onder zijn bereik houden," zeide Mom.

"Neen, dat niet," zeide Reede, terwijl zijn kleine oogen van
verontwaardiging fonkelden: "hoe komt ge op die gedachte! Hij handelde
misschien verkeerd; maar geenszins uit baatzuchtige oogmerken."

"Dan kan ik niet inzien, uit welken hoofde zijn gedrag laakbaar was,"
zeide Mom: "noch zelfs wat zijn oogmerk geweest kan zijn."

"Ziet gij dat niet?" vroeg Reede: "hij wilde een zieltje winnen en
hield de kleine Maria bij zich, om haar, tegen de begeerte haars
vaders aan, in de Hervormde leer te laten opvoeden. Ziet ge! dat was
niet zooals 't hoorde."

"Vindt gij?" vroeg Mom op zijn beurt, met eenige verbaasdheid:
"al onze Dominees zullen u het tegendeel zeggen."

"Dat is wel mogelijk, ofschoon mijn goede vriend Raesfelt er niet
volkomen zeker van is," zeide Reede: "maar, naar mijn inzien,
kunnen de middelen het doel nooit wettigen, zooals de Jezuïeten
beweren;.... doch, dat daargelaten: Maria bleef dan bij ons en werd,
toen zij huwbaar was, mijn vrouw.--Mijn vader stierf--ik bleef. voor
het oog der wereld, de Heer van Sonheuvel: doch inderdaad, niet meer
dan de rentmeester van mijn oom."

"En heeft die oom niets meer van zich laten hooren?" vroeg Mom.

"Slechts eens heb ik hem sedert gezien: en toen had zijn
onvoorzichtigheid hem bijna doen vatten: met moeite deed ik hem
ontsnappen. Hij verzocht mij toen, het bestuur der bezittingen te
blijven behouden en de interessen als een eigendom te beschouwen."

"Die vrek!" zeide Mom: "hij had u alles even goed kunnen overdoen;
want, vooreerst heeft hij aan die rijkdommen niets, en ten tweede
zoude er op zijn recht van eigendom vrij wat aan te merken zijn."

"Geen woord daarvan!" hernam de Baron: "wie hem ooit in zijn recht
verkort, ik zal het blijven handhaven.--Dan, nu is er nog iets: mijn
oom was ter oorzake der nauwe verwantschap tusschen Maria en mij, tegen
ons huwelijk geweest. Leedwezen daarover voerde mijn lieve vrouw ten
grave. Zij deed, ik geloof gedreven door een soort van zucht om een
zoenoffer aan den toorn haars vaders te brengen, mij op haar sterfbed
beloven, dat ik Ulrica, ons eenigst kind, niet zoude uithuwelijken,
dan met de toestemming van mijn schoonvader.... Zij was stervende, ik
zwoer dit, om haar gerust te stellen:--en toch, ik had zoo lichtvaardig
niet moeten zweren: want waar vinde ik nu den ouden Heer?"

"Hoe laat hij zich noemen?" vroeg Mom.

"De Paapschen noemen hem vader Ambrosius," antwoordde Reede: "doch
het zal moeilijk zijn, zijn verblijfplaats uit te vorschen. Er zijn
zoovelen van dien naam."

"Wij zullen zien," zeide Mom, opstaande en zijn knevel wrijvende om
een onwillekeurigen glimlach te verbergen: "misschien is hij wel op
te sporen. Ik heb overal nogal betrekkingen: en ik vleie mij, dat
zoo hij met mijn wenschen bekend is, hij er niets tegen zal hebben
in te brengen."

"Mijn mededeelingen hebben dus geen invloed op uw voornemens?" vroeg
Reede, terwijl een waas van tevredenheid zich over zijn gelaat
verspreidde. "Gij blijft de hand mijner dochter vragen?"

"Heer Baron," zeide Mom: "uw openhartig, ja edelmoedig gedrag te
mijwaarts treft mij, vervult mij met bewondering voor u; doch het
verbaast mij niet. Gij hebt mij wel beoordeeld, toen gij genoeg
vertrouwen in mij steldet, om mij deze gewichtige geheimen mede te
deelen. Ik bemin Ulrica: haar vraag ik, en haar alleen."

"Bedenk u wel," zeide de Baron: "Ik bezit niets, dat ik mijn eigendom
kan noemen, dan mijn moeders erfdeel: op mijn ouden dag bekrimp ik mij
niet meer, en van wat ik heb, heb ik vast besloten de helft aan Joan
te geven; ik heb dien armen jongen niet opgevoed om hem naderhand
armoede te laten lijden. Ulrica weet dit, en zij is tevreden met
het weinige dat ik haar medegeef; doch gij!...." Hier schudde hij
bedenkelijk het hoofd.

"Ik ben met Ulrica tevreden, en begeer niets meer," hernam Mom.

"Heel wel! dat zijn jongelui's betuigingen, als zij vrijen. Doch
naderhand komt het berouw, en dan is het te laat."

"Ik ben geen knaap meer," zeide Mom "die zijn geluk op een paar
schoone oogen verspeelt. Ik ben rijk genoeg om een vrouw naar mijn zin
te huwen, ook zonder bruidsschat. Veroorloof mij, tot nader bewijs
van mijn betuiging, dat ik mij naar uw dochter begeve en haar mijn
hulde brenge."

"Zeer gaarne," zeide de Baron, zich verheugd de handen wrijvende:
"en zend mij Joan hier, indien hij zich nog bij haar bevindt.--Nu! kijk
maar niet zwart: zij zijn samen opgebracht: daar steekt geen kwaad in."

Mom glimlachte weder; doch deze reis was zijn lach gemaakt, en zich
buigende, begaf hij zich naar het slot.EEN-EN-TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

        Ulrica, de eer en 't leven van deez' boorden.

                        Juffr. _Koolaert_.


Ulrica was in de benedenzaal met Magdalena bezig met borduren, toen
Joan binnentrad, toesnelde en haar met al de onstuimige driften eens
jongelings in de armen drukte. Schoon zij reeds door een der dienaars
van zijn terugkomst verwittigd was geweest, en door de verwarring,
waarin die tijding haar gebracht had, niets meer deed dan broddelen,
was zij nog niet genoeg voorbereid om hem te zien en deed zijn
plotselinge verschijning haar ontstellen. Magdalena rees met hare
gewone deftigheid op, groette den Jonker met eene diepe neiging,
bood hem haar zetel naast Ulrica aan en plaatste zich op eenigen
afstand bij een ander venster.

De jonge lieden bleven eenigen tijd als sprakeloos naast elkander
zitten: Joan hield de eene hand zijner pleegzuster in de zijne geklemd
en zag haar aan met een gloeiend gelaat en fonkelende oogen, terwijl
de Jonkvrouw verward en blozend voor zich keek. Dan, toen de eerste
zielsbedwelming voorbij was, scheen een denkbeeld beiden op eens te
treffen: Ulrica trok met schrik haar hand terug en schoof haar stoel
achteruit, en Joan liet de armen vallen, zuchtte diep en zag voor zich.

"Alles is hier zeer veranderd, Ulrica!" zeide hij eindelijk, "sedert
ik laatst vertrokken ben."

"Ik begrijp u niet," antwoordde zij met een flauwe stem, schoon zij
hem zeer wel begreep.

Joan zuchtte, zweeg wederom en streelde de grauwe haren van Veltman,
die hem gevolgd was en voor zijn voeten lag. Na eenige oogenblikken
poogde hij het gesprek te hervatten, en vroeg met schroomvalligheid:
"zullen wij u welhaast Mevrouw Mom kunnen heeten?"

"Daar is nog niets over bepaald," antwoordde zij, opnieuw van kleur
veranderende: "ik weet niet, of dat wel ooit zal gebeuren."

"Nu! wij willen hopen.... van ja, nietwaar?" vroeg Joan, op een toon,
die het tegendeel zeide. Hij ontving geen antwoord, en beiden bewaarden
gedurende eenige oogenblikken een diep stilzwijgen. Ulrica brak dit
het eerst.

"Wanneer zijt ge hier in 't land teruggekomen?"

"Gistermorgen van Nijmegen."

"Waar hebt gij dan vannacht geslapen?"

"Bij Gheryt Maessen zekerlijk," antwoordde Magdalena; "althans
daar hing diezelfde degenhanger in den schoorsteen welke UEd. thans
aanheeft."

Ulrica bloosde opnieuw zeer sterk, en Joan keek weder voor zich.

"Heden, Joan!" zeide Ulrica: "waarom zijt gij gisteravond niet hier
gekomen?"

"Ik was.... ik had.... ik zal dat wel eens nader vertellen." zeide
Joan, een zijdelingschen blik op Magdalena werpende. In deze beweging
viel zijn oog op het afbeeldsel van den Prior Frederik van Sonheuvel,
dat aan den wand hing.

"Nu weet ik het!" riep hij uit, sprong op en ging de schilderij
aandachtig beschouwen.

"Wat weet gij?" vroeg Ulrica verwonderd.

"Ja, hij is het!" vervolgde Joan: "het is dezelfde, die.... ja hij
is het wel!"

"Joan! zijt gij mal geworden?" vroeg Ulrica, angstig opstaande en
zich aan zijn zijde voegende.

"Gij hebt gelijk," hernam hij: "Ik moet den schijn hebben van
ijlhoofdig te zijn: nu, dat zal zich wel oplossen: ik moet uws
vaders oordeel hierover eens weten; doch laten wij van iets anders
spreken, lieve Ulrica!" vervolgde hij, haar weder naar haar zitplaats
geleidende: "zeg mij toch: hoe varen Dominee en zijn vrouw? en hoe
maakt Geert het toch?"

Ulrica voldeed aan zijn vragen: haar antwoorden lokten wederom nieuwe
vragen uit, en het onderhoud verlevendigde zich, totdat Ulrica
eindelijk vroeg, wat er toch, een oogenblik na Joans terugkomst,
in de zaal had plaats gehad.

Joan voldeed aan hare nieuwsgierigheid.

"Gij zult u toch aan geen gevaren blootstellen?" vroeg zij.

Deze woorden werden door een zoo beminnelijk lachje vergezeld en de
oogen der bevallige schoone vestigden een zoo deelnemenden blik op den
jongeling, dat hij, innig geroerd, haar hand weder in de zijne sloot.

"Lieve Ulrica!" zeide hij: "ik zal doen wat ik als man van eer
verplicht ben."

Hier stond Magdalena, die uit het venster in den tuin had gezien,
op, en verliet het vertrek.

"Ulrica!" riep Joan, zoodra zij vertrokken was: "is het in ernst
waar? Zal de Ambtman Mom uw man worden?"

"Mijn vader verlangt dat huwelijk," antwoordde zij bevende.

"Uw vader;.... maar gij?"

"Het is misschien de beste keus, die ik in mijn omstandigheden doen
kan. Mijn vader is er op gesteld, dat ik een goed huwelijk doe: en...."

"En gij bemint hem?"

"Ik houd hem voer een eerlijk, achtenswaardig man."

"En daarom alleen zult gij hem huwen? Ulrica! speel niet met uw geluk!"

"Joan!" hernam zij op een zachten, weemoedigen toon: "ik had u bij
uw terugkomst geheel anders verwacht. Zijn dit de beloften, die gij
mij bij uw vertrek van hier hebt gedaan?"

"Ik herinner mij die belofte te wel, om die ooit te verbreken,"
zeide Joan: "ja, ik heb u beloofd, dat ik een dwaze en hopelooze
liefde zou pogen te onderdrukken, dat ik u voortaan, gelijk in onze
kindsche dagen, alleen als zuster zou beschouwen: aan dat gegeven
woord zal ik gestand blijven, en niemand dan gij zal immer weten,
dat ik u eenmaal met een andere dan broederlijke teerheid liefhad,
dat ik u nog heden met diezelfde...."

"Stil!" viel hem Ulrica met een gestrengen blik in de rede: "gij zijt
weder opweg om dat woord te breken."

"Welnu!" hervatte hij: "die dwaze liefde daargelaten, geeft mij de
naam van broeder, dien gij mij vergunt te behouden, dan geen recht
om in het geluk mijner zuster het teederst belang te stellen? Gij
bemint den Ambtman niet, gij koestert alleen achting voor zijn
karakter: gij neemt hem, ik moet u openhartig mijn gedachte zeggen,
alleen om mij alle hoop voor de toekomst af te snijden, om u zelve te
behoeden tegen een genegenheid, die u schuldig voorkomt. Doch ik ben
verplicht, als broeder verplicht, u te waarschuwen, dat uw huwelijk
nimmer gelukkig kan uitvallen, wanneer het alleen gesloten wordt,
om een ander dieper ingeworteld gevoel uit te roeien of te verdooven."

"Onbarmhartige!" zeide Ulrica, terwijl zij haar tranen poogde te
bedwingen: "ga voort, het staat u schoon, mijn droefheid te vergrooten
door zulke onwaardige veronderstellingen. Ik had niet verwacht Joan,
dat gij het eerste uur, dat wij ons na zoo een lange afwezigheid,
terugzien, zoudt besteden, met mij een beschuldiging te doen hooren,
die mij, zoo zij gegrond ware, in mijn eigen oogen vernederen zou."

Joan gevoelde dit verwijt, stond op en wandelde de zaal op en
neder. "Ulrica!" zeide hij, na eenige oogenblikken zwijgens: "die
Ambtman is u niet waardig!"

"Joan! Joan!" herhaalde zij met aandoening: "eerst gisteren zijt gij
hier in 't land gekomen. Heden ziet gij den Ambtman voor 't eerst, zoo
gij hem al met kennis gezien hebt. Hoe kunt gij dus zoo lichtvaardig
oordeel vellen over iemand, die misschien eenmaal recht zal hebben
op mijn eerbied, op mijn gehoorzaamheid, op mijn liefde. Is deze
handelwijze billijk, is zij grootmoedig, is zij vriendelijk ten
opzichte van hem--en van mij?"

"Ik ben misschien te ver gegaan," zeide hij. "Geloof mij, ik gevoel uw
toestand, ik schat de opoffering, die gij wellicht zult doen, op haar
waarde; doch ik bezweer u, bij uw geluk, overdenk den stap dien men u
wil laten doen, nog eenmaal ernstig en bedaard: en vooral.... tracht
berichten in te winnen omtrent den Ambtman, nauwkeuriger dan gij
tot nu toe hebt kunnen bekomen. Want," vervolgde hij met nadruk,
terwijl hij haar hand vatte en haar recht broederlijk in de oogen zag:
"ik zou ongaarne zien, dat gij uw lot verbondt aan iemand, wiens
inborst en gedrag mij althans nog te geheimzinnig voorkomen, om...."

Op dit oogenblik trad de man, van wien hij sprak, de kamer in.

Als een schuldige liet Joan de hand der Jonkvrouw varen, en trad
achteruit, terwijl zijn gelaat zich met een hoogrood overdekte. Ulrica
werd bleek, schoof haar zetel terug en wischte haastig haar tranen weg.

"Laat ik u niet storen," zeide Mom, zich buigende en zijn mond tot
een spotachtig lachje samentrekkende: "ik ga terstond weder heen en
laat u samen. Ik begrijp, dat men, na zulk een lange afwezigheid,
elkaar veel te vertellen heeft." Hier hield hij zich, als wilde hij
weder vertrekken.

"Wees zoo goed en blijf, Heer Ambtman!" zeide Ulrica hem een zetel
aanwijzende: "mijn broeder en ik zullen nog genoeg gelegenheid hebben
elkander te spreken: daarenboven hebben wij thans niets te zeggen,
dat geen derde hooren mag."

"Al te beleefd, al te vriendelijk," hernam Mom, altijd met een
glimlach op de lippen: "wijl UEd. het verkiest zal ik blijven; doch
ik zou misschien vrijpostiger zijn dan de Jonker: want ik (hier boog
hij zich diep) heb UEd. veel te zeggen, dat een derde niet hooren mag."

"Ik zal u van mijn tegenwoordigheid ontslaan," zeide Joan.

"De Heer Baron heeft mij gelast, UEd. te vragen, of hij u niet aan
de kegelbaan zou zien," hervatte de Ambtman.

"Ik ga mij bij het gezelschap vervoegen," zeide Joan, zich
verwijderende: "doch," vervolgde hij, terugkomende en den Ambtman
bij de hand nemende: "vergun mij UEd. een vraag te doen, een enkele."

"Tot uw dienst," zeide Mom.

"Kent UEd. den man, die hier afgebeeld is?" vroeg Joan, hem op de
schilderij wijzende.

De Ambtman vertrok geen gelaat, maar zeide zeer bedaard:

"Dat verbeeldt, zoo ik wel heb, den Prior Frederik van Reede."

"Gewis; doch heeft UEd. nooit iemand gezien, die tot model dezer
beeltenis zou hebben kunnen dienen?"

"Neen," antwoordde Mom, droogjes: "en UEd.?"

"Ik wel," zeide Joan: en met een diepe buiging verliet hij de zaal,
terwijl hem Ulrica, met bevreemding, ja met een soort van angst, of
het hem ook in het hoofd schortte, en de Ambtman, met den spotachtigen
blik, die hem sedert zijn komst niet verlaten had, en met een innerlijk
genoegen van den jongeling verschalkt te hebben, naoogden.

Joan verliet het kasteel en begaf zich naar de kegelbaan, waar de
gasten nog altijd met spelen bezig waren. Toen hij kwam, was de toer
juist uit, en werd hij verzocht, het getal der spelers te vermeerderen
en zijn geluk te beproeven. Hij voldeed aan het voorstel en nam zijn
bal uit de handen van Bouke aan.

"Dat zal wezen: oppassen is de boodschap!" zeide deze tegen de
spelers. "Zoo onze Jonker het nog niet verleerd is, zal hij de Heeren
spoedig de baas zijn."

"Ik twijfel er aan," zeide Joan: "ik heb in lang niet gespeeld en ben
heden nog te verweerd van de reis, om naar behooren te spelen." Dit
zeggende, plaatste hij zich naast den Baron, die zich weder aan het
spel begeven had en wachtte zijn beurt af.

Van de aanwezige gasten hadden de Jonker van Scherpenzeel en Botbergen
tot nog toe het meeste voordeel behaald: de eerste omdat hij goed,
de laatste omdat hij buiten zijn eersten misworp, gelukkig gespeeld
had. Toen nu Joan zou spelen, zagen al de omstanders scherp toe,
omdat zij, na Boukes gezegde, een meesterlijken worp verwachtten. Joan
zette den voet op de streep, keek even naar de kegels en wierp toen
den bal over de baan op een zoo onverschillige wijze en met zooveel
onoplettendheid, dat geen der aanwezenden dacht dat hij een kegel
raken zoude. De bal rolde langzaam voort: doch toen hij bij het spel
kwam, was het, of hij opeens een andere richting verkreeg: hij draaide
zich tusschen de voorkegels door, wierp den koning omver en wentelde,
zonder een anderen kegel te raken, weder buiten het spel.

"De koning! de koning!" riepen de spelers.

"Dat telt negen punten," zeide Bouke: "nu, Mijneheeren! wat heb ik
u gezegd? Ja, ik wist wel, dat de Jonker niet zoolang voor niet met
mij gekegeld had."

"'t Is meer geluk dan wijsheid," zeide de Baron. "Kom,
Jonker!" vervolgde hij, zich tot Scherpenzeel wendende, lachende: "gij
zijt tot nog toe de bol. Toon uw kunst nog eens, opdat de knaap niet
denke, dat hij, omdat hij uit verre landen komt, ons allen de baas is."

Scherpenzeel stelde zich in postuur, keek en mikte lang, en was even
gelukkig als Joan: en Botbergen, die het laatste nommer had, wierp
insgelijks den koning om. Nu moesten zij drieën, volgens de wet van
't spel, weder overspelen, om te zien wie den algemeenen inleg en de
boeten, bij dezen toer betaald, zou ontvangen.

Even achteloos als de vorige reis, deed Joan den bal over de baan
rollen, en wierp, evenals de vorige reis, den koning om.

"Zie mij zulk een geluksvogel eens aan!" riep de Jonker van
Scherpenzeel uit: "hij raakt slag op slag, zonder er eens naar om
te zien."

Hij speelde; maar zoowel hij als Botbergen misten hun worp en Joan
werd als overwinnaar begroet. Nu moest hij bij den volgenden toer
het eerst spelen.

"Het is waarlijk voor goede spelers geen kunst," zeide hij, "om
te werpen wie de meeste kegels omwerpt. Men moet te voren bepalen,
welke kegels men om moet werpen. Zoo spelen de Franschen en Brabanders
dit spel."

"Dat heb ik nooit gehoord," zeide Scherpenzeel; "doch ik wil gaarne
gelooven, dat het daardoor nog belangwekkender wordt."

"Welnu," vervolgde Joan: "dan moet de voorste middelkegel er aan,
met den koning: daar gaan zij!" En, met meer oplettendheid dan te
voren zijn worp verrichtende, volbracht hij zijn opgave volkomen. De
overige spelers poogden hem dit na te doen; doch er was er geen onder
hen, wien het gelukte.

"Pots tausent!" riep Botbergen: "zoude ik dat ook niet kunnen doen?" en
deed den bal over de baan rollen. De beide opgegeven kegels vielen
werkelijk om.

"Dat is gewonnen!" riep hij.

"Neen!" zeide Bouke: "dat is verloren. Gij hebt den koning niet met
den bal geraakt: hij is alleen gevallen, omdat de voorste kegel er
tegen aan geworpen werd."

"Dat is onwaar," hernam Botbergen, zich bij de kegels begevende:
"de bal heeft wel degelijk allebei de kegels aangeraakt en omgegooid."

"En ik zeg van neen," zei Bouke.

"Pots dit en dat!" vloekte Elbert: "zult gij het mij heeten liegen?"

"Dat zal ik," hernam Bouke: "als de maan vol is schijnt zij overal."

"Houdaar!" zeide de vergramde speler, die door den drank was
opgewonden; en, een der kegels opnemende, sloeg hij er den ouden
dienaar zoo geweldig mede op 't hoofd, dat hij wankelde.

Joan kon zijn getrouwen vriend Bouke niet straffeloos zien mishandelen;
als een pijl van den boog schoot hij op Botbergen toe, greep hem met
de eene hand bij den kraag en met de andere in den gordel, lichtte
hem als een kind op en smeet hem over het houten schot buiten de baan,
onder toejuiching der aanschouwers. Woedend stond Botbergen weder op,
trok zijn degen, kwam de baan weder inloopen en snelde regelrecht op
Joan aan; doch deze sloeg hem met een kegel het lemmer uit de hand.

"Gij zult mij voldoening geven voor zoo groot een beleediging,"
brulde Elbert.

"Zeer gaarne," antwoordde Joan; "doch thans niet. Wanneer gij morgen
nuchter zijt," fluisterde hij hem zachtjes in 't oor, "en u te zeven
uren in 't Lischboschje hierover bevinden wilt, ben ik bereid, u met
pistool of degen af te wachten."

"Ik zal er wezen," antwoordde Elbert, op denzelfden toon: "Heer
Baron!" zeide hij hardop, zich tot Reede wendende, die hem met de
andere Heeren stond uit te lachen: "wanneer ik hier voor spot en
mishandeling niet vrij ben, kan ik niet langer uw gast wezen. Vergun
mij, dat ik mijn afscheid neme."

Dit gezegd hebbende, raapte hij, zonder antwoord te wachten, zijn
degen op, en begaf zich met zoo fieren tred als zijn wankelende
beenen het hem vergunden, naar het slot, waar hij zijn paard liet
zadelen om weder naar Tiel te rijden. Opgestegen zijnde en den stal
uitrijdende, ontmoette hij op het voorplein den Ambtman, die zooeven
Ulrica verlaten had.

"Wat is dat, Elbert? verlaat gij ons weer?" vroeg Mom met bevreemding.

"Ik moet wel," zeide Elbert: "ik gevoel weinig lust om door dat
bezopen gespuis van ginder overhoop gestoken of in de gracht gesmeten
te worden. Ik heb het ook fiks gezeid aan den Baron, dat ik het
eeuwig verd...."

"Ja! gij zijt de ware held om iets fiks te zeggen," viel hem de
Ambtman met een schamperen lach in de rede: "gij hebt mij fraaie
angsten op mijn dak gejaagd met uw zot gezwets. Ik was maar bang,
dat het een of ander uit zou lekken van.... gij verstaat mij."

"Pots honderd tausent slapferment! Kon ik het gebeteren, dat die
weerlichtsche knaap juist vandaag weerom zou komen. Ik had hem liever
onderweg afgewacht en aan honderd piesjes gehakt, dan dat ik zoo
gelogenstraft ware geworden."

"Ja! gij hadt wat: nu! wilt ge een van mijn dienaars met u hebben? Ge
zijt misschien bang alleen op den weg."

"Ik ben heden niet geschikt om uw zotte schimpscheuten aan te hooren,"
zeide Botbergen, gemelijk: en zijn paard de sporen gevende, draafde
hij weg.

"Ga maar!" zeide Mom, terwijl hij hem naoogde. "Had ik ooit zulk
een uiterste van bloohartigheid bij u vermoed, nooit waart gij
mijn vertrouweling geworden. Gij zijt alleen geschikt, om, evenals
de laffe jakhals, den leeuw op zijn tocht te vergezellen, hem zijn
vijand aan te wijzen, en de brokken na te kauwen, die de koning des
wouds wil achterlaten."

Terwijl hij aldus den teugel vierde aan zijn ontevredenheid, was hij
de brug overgegaan en trad den hof in. Hier ontmoette hem Magdalena.

"Welnu?" vroeg zij.

"Welnu!" herhaalde Mom: "ik heb uw raad gevolgd en geen verwondering
laten blijken, toen hij mij de schilderij vertoonde. Ik heb zelfs
jegens Ulrica de edelmoedige gespeeld en haar gezegd, dat ik mijn
aanzoeken terug zou nemen, bijaldien een ander de voorkeur in haar
hart bezat. Zij weigerde met aandoening het door mij gedane voorstel,
om haar vader te bewegen, haar hand aan Joan te schenken: het zoude mij
verwonderen, indien ik door deze handelwijze geen groote vorderingen
in haar achting gedaan had. Tracht dit wat aan te wakkeren, en ik
zal mij niet ondankbaar jegens u betoonen."

"Ik begeer geen loon," zeide Magdalena, op een verachtelijken toon:
"denk slechts op de voorwaarden, waaraan de hulp, welke ik u bewijs,
verknocht is. Ulrica zal de uwe zijn; doch gij moet haar verdienen,
door de goede zaak te doen zegevieren."

"Daaraan zijn wij bezig," hervatte Mom, "gij kunt aan Pater Eugenio,
die toch een kennis van u schijnt, bij gelegenheid wel eens vragen, wat
ik al gedaan heb om die zaak bevorderlijk te zijn. Hij zal u zeggen,
dat er in Tiel reeds meer dan honderd lieden bijeen zijn, die...."

"Die niets zullen uitrichten," viel Magdalena hem in de rede:
"omdat hun oogmerken en wenschen geheel uiteenloopen niet alleen,
maar ook tegen de onze aandruischen. Wat zal de hulp van een dronken
Groenhof met zijn oproerkraaiende Arminianen, van een Essius met zijn
lafhartige Wederdoopers, van een wraakzuchtigen Stoutenburg, die van
God noch zijn gebod weet, en van zoovele anderen doen, om het zuiver
oud geloof weder op te richten? Hun doel is, herstel hunner eigene
grieven of wraak over geleden hoon te erlangen: en, daar dit werk
niet van God is, zal het verbroken worden! In u stelt de verdrukte
gemeente een andere hoop. Dan, wat waarborgt mij, dat gij zelf,
wanneer Ulrica de uwe wezen zal, uw woord niet verbreken zult en,
tevreden met den verkregenen bruidsschat uw dagen onbekommerd zult
gaan doorbrengen en u onzer niet langer aantrekken."

"Ik ben reeds te ver gegaan om weder terug te keeren," hernam de
Ambtman: "en wat mijn woord betreft, dat heb ik nooit gebroken."

"Niet?" zeide Magdalena, op een gestrengen toon: "en den eed, dien
gij aan den lande deedt, hebt gij dien behouden, toen gij uw trouw
naderhand aan den Aartshertog verpanddet?"

"Ik ben van dien eed door een Priester ontslagen geworden," antwoordde
Mom.

"En een kettersche Predikant zal u van het aan Spanje gegeven woord
even gaarne ontslaan willen.--Doch gij spreekt wel; gij zijt te ver
gegaan om terug te keeren, en de overtuiging daarvan stelt mij meer
gerust dan al uw eeden. Dan laat ons scheiden eer iemand ons samen
vindt, en wees zoo goed, mij aan de gebeden van den eerwaardigen
Vicaris aan te bevelen." Met deze woorden verliet zij hem.

"Den Vicaris!" mompelde de Ambtman: "dat satansche wijf weet alles! 't
is en blijft, zooals ik gisteren zeide: ik heet de leider van het
eedgespan, en ik ben alleen de houten pop, die, met onzichtbare
koorden, ten dienste van anderen her- en derwaarts getrokken wordt."

Aldus peinzende, vervolgde hij zijn weg. Hij was het met zichzelven nog
niet eens, of hij over de bescherming van Ulrica's kamenier tevreden
moest zijn of niet. Zij toonde zich bereid, zijn inzichten omtrent haar
meesteres te bevorderen; doch van een anderen kant had zij in zijn hart
gelezen en hem niet onduidelijk te kennen gegeven, hoe zij inzag, dat,
zoo hij met de hand van Ulrica rijke bezittingen kon machtig worden,
hij om de ijdele belofte van den Aartshertog weinig meer zou geven en
sterk overhellen om een aanslag te laten varen, die hem toch nimmer
eer kon aanbrengen. Dan, de bezittingen, waarop hij vlamde, kon hij
door de nauwgezette braafheid des Barons niet verkrijgen, tenware een
derde zulks goedkeurde; en om dezen derde, dezen noodlottigen oom
in zijn belang te winnen, begreep hij de Spaansche zijde te moeten
blijven houden. Het voornaamste van alles scheen hem echter toe, Joan
te verwijderen. De wederzijdsche genegenheid, die tusschen dezen en
Ulrica bestond, was hem te duidelijk gebleken, dan dat hij zulk een
medeminnaar niet gevaarlijk zoude achten. Hij voedde echter de bijna
zekere hoop, dat de Baron nimmer zijn toestemming zou geven tot het
huwelijk zijner dochter met iemand van een ongewisse geboorte, al
ware het ook zijn geliefde pleegzoon: dit was hem uit de kennis, welke
hij van de inborst des Heeren van Sonheuvel had, genoegzaam gebleken.

Hij vond den Baron en zijn gasten in goede harmonie bijeen, sinds
de twiststoker verdwenen was. Nadat hij zich jegens het gezelschap
verontschuldigd had, van een gast te hebben ingeleid, die zich zoo
onwelvoeglijk had gedragen, en Botbergen had zoeken te verschoonen door
zijn buitensporigheden aan den drank toe te schrijven, verzocht hij
Reede en diens pleegzoon, hem een oogenblik gehoor te willen verleenen,
en plaatste zich met hen op een tuinbank, terwijl de overige gasten,
wien het kegelspel begon te vervelen, zich met wandelen, praten en
tabakrooken vermaakten.

"Heer Baron!" ving hij aan: "Ik heb zooeven een gesprek met uw
bekoorlijke dochter gevoerd." Hier stond Joan op en wilde zich
verwijderen.--"Verschoon mij, Jonker!" vervolgde de Ambtman: "uw
bijzijn is hier noodzakelijk: ik zeg, ik heb aan de beminnelijke
Ulrica mijn hoop, mijn inzichten te kennen gegeven. Zij heeft mij
volmondig erkend achting voor mij te koesteren;.... doch ik heb
duidelijk meenen te ontdekken, dat haar hart niet meer vrij was."

Hier bloosde Joan sterk, en de Baron sprong driftig op: "Wat! haar
hart niet meer vrij?" riep hij met verbazing en ergernis uit: "waar
haalt gij de zotheid vandaan, Ambtman? En ik zou daar niets van weten."

"Verschoon mij, Heer Baron!" hernam Mom met veel bedaardheid:
"een vader is doorgaans de laatste, die zoo iets verneemt. Doch ik
kan licht bevroeden, dat een zoo beminnenswaardige Jonkvrouw als
uw dochter, op haar jaren reeds een keuze gedaan heeft: en, wat
meer zegt," vervolgde hij langzaam, terwijl hij Joan scherp aanzag,
"het zou mij zeer verwonderd hebben, indien zij die _niet_ gedaan had."

"Wat!" herhaalde de Baron, wiens oogen de beweging van die des Ambtmans
gevolgd waren: "versta ik u wel? en is...."--Hier zweeg hij, als
wilde hij de invulling van den volzin aan Mom overlaten: doch zijn
vinger wees zijn pleegzoon aan, die bleek en stijf als een steenen
beeld voor de bank bleef staan en de oogen nauwelijks durfde opheffen.

"Zoo ik mij niet bedrogen heb, ja!" antwoordde de Ambtman.

De Baron zag Mom en den jongeling eenige oogenblikken beurtelings aan,
terwijl eerst verbazing en vervolgens ongeloovigheid op zijn gelaat
geschilderd waren. Eindelijk kreeg deze laatste de overhand en hij
brak het stilzwijgen.

"Maar zij hebben elkaar in geen drie jaren en langer gezien!"

"Ik begeer niet, dat gij aan mijn betuiging geloof hecht," zeide Mom:
"doch vraag aan hemzelven af, welke gevoelens ook thans nog ten
opzichte uwer dochter zijn hart beheerschen?"

"Joan!" riep Reede in gramschap uit: "is het waarheid wat de Ambtman
zegt? hebt gij mijn weldaden beloond, door mijn dochter te verleiden?"

Joan zag den Baron een oogenblik met teederheid aan, sloeg de ogen
weder neder en zweeg, terwijl een gloeiend rood zijn wangen opnieuw
bedekte.

"Is het mogelijk! Joan!" herhaalde de Baron: "Joan! ik verheugde
mij zoo u terug te zien: maar nu.... ja! nu had ik liever, dat gij
op het slagveld.... of ten minste," zeide hij, zich hervattende,
"dat gij hier ver vandaan gebleven waart."

"Bedaar, edele vriend!" zeide Mom: "hoe kan een zoo natuurlijke
genegenheid, welke UEd. zelf heeft opgewekt, u verstoren."

"Die ik opgewekt heb?" herhaalde Reede, met drift: "nu ja,
misschien! maar kan een valkenier het helpen, dat de valk, dien hij
van jong opvoedde, hem de oogen uitsteekt?--Wilt gij, dat ik mijn
dochter geve aan.... aan...." Hier zweeg hij opeens, ziende dat hij
te ver ging.

"Aan den Jonker van Craeihorst," hernam de Ambtman, altijd even bedaard
blijvende: "is daar wat op te zeggen? Is zijn geslacht niet edel? is
zijn adel niet zuiver?"

"Wat geslacht? wat adel?" zeide de Baron: "ja! als dat bewezen ware."

"Hoe!" zeide Mom, zich hoogst verbaasd veinzende: "is de Jonker niet
uw neef? hebt gij zelf niet verhaald, dat gij hem tot u genomen hadt,
omdat hij als hulpelooze wees overgebleven was?"

"Een fraaie neef!" bromde de Heer van Sonheuvel: "een Spanjoolsch
kind!"

"Wat hoor ik?" riep Mom: "is de Jonker een Spanjaard?"

"Wie ik ook wezen moge," riep Joan, zich een traan uitwisschende,
"een ondankbare zal ik nimmer zijn; en zoolang ik leve, heer
Baron! zal erkentenis voor uw vaderlijke weldaden mijn boezem
vervullen. Neen!" vervolgde hij, terwijl zijn stem, die in den
beginne zwak en stamelend was, onder 't spreken vaster en fierder
werd: "neen, mijn vader! gij hebt uw mildheid aan geen ondankbare
verspild. Verre is het van mij geweest, dat ik ooit voedsel zou
gegeven hebben aan de dwaze hoop, die gij, Mijneheeren! in mij
veronderstelt. Neen! eenmaal, ik beken het, heeft een ongelukkig
toeval mij een geheim doen openbaren, dat voor eeuwig in dit hart
had verborgen moeten blijven; doch de eenvoudige gedachte aan 't geen
ik u, Heer Baron! verschuldigd was, heeft mij belet van het spoor te
wijken, dat plicht en dankbaarheid en eer mij voorschreven. Onttrek
mij dus uw achting niet: want het gemis daarvan zou den laatsten
slag toebrengen aan een bestaan, dat, reeds van mijn geboorte af,
bestemd om zonder doel of uitzicht voortgesleept te worden, alleen
door die achting nog draaglijk bleef."

Joan had deze woorden met vuur gesproken, en bij het eindigen der
laatste zinsnede de handen des Barons gegrepen en daarop een teederen
kus gedrukt. Reede voelde de hand des jongelings niet zonder aandoening
in de zijne geklemd, en kon niet nalaten, die met hartelijkheid,
schoon onder het mompelen van eenige onverstaanbare woorden, die
ontevredenheid moesten aanduiden, te drukken. Schoon het denkbeeld
hem stuitte, dat zijn dochter aan iemand van een onbekende geboorte
haar hart zou geschonken hebben, had hij echter Joan van harte lief en
begeerde althans op den dag zijner terugkomst niet met hem in onmin te
geraken wegens een onvoorzichtigheid, die jaren geleden bedreven was.

"Nu, nu!" zeide hij, "jongelief! wat gedaan is, is gedaan, en gij
kunt het ook niet helpen, dat wij uw familie nooit hebben kunnen
opschommelen. Gij weet immers, mijn beste jongen! dat ik altoos
veel van u gehouden heb! maar om u Ulrica te geven, dat zou wat kras
geweest zijn, en gij deedt wel, dat gij u die geschiedenis uit het
hoofd hebt gezet. Ook begrijp ik nog niet, vriend Mom! hoe gij aan
dit alles gekomen zijt?".... Hier zag hij dezen vragende aan.

"En ik," zeide Joan, den Ambtman ernstig aanziende, "ben u,
Ambtman! kleinen dank verschuldigd, dat gij, dus ongevergd,
hartsgeheimen niet alleen hebt uitgelokt, maar zelfs aan den dag
hebt gebracht, welke èn de Freule van Sonheuvel èn ik in de eeuwige
vergetelheid hadden gewenscht te begraven."

"Ik gevoel dat ik dit verwijt verdien," zeide Mom, zich buigende op
een vriendelijken toon: "doch ik wist niet, dat er redenen bestonden,
welke den Baron beletten konden, zijn goedkeuring te weigeren aan
een echt tusschen de Freule en u! Ik werd toevallig gewaar, dat gij
misschien de bevoorrechte, geliefde minnaar wezen kondt, en in dit
geval wilde ik geen hinderpaal voor uw wenschen zijn. Ook thans nog,"
vervolgde hij met ernst, "ook thans nog ben ik bereid, zoo de Heer
van Sonheuvel omtrent dien echt van gedachten veranderen mocht,
mij te verwijderen, ja, met een bloedend hart, doch tevens met de
overtuiging van mijn plicht gedaan te hebben."

"In dat geval heb ik u verkeerd beoordeeld," zeide Joan, "en verzoek
u om verschooning."

"Nu!" zeide de Baron, die vol blijdschap een dienaar zag naderen,
welke de gasten aan den disch kwam roepen en hem uit de verlegenheid
redde, waar hij zich in bevond, "wij zullen over dit gansche geval
wel eens nader spreken. Mijn lieve Hemel! Pas is Joan teruggekomen,
en hij heeft mijn huis op stelten gebracht! Eerst valt hij als een bom
uit de lucht en krijgt hij ruzie met den vriend van u, Ambtman! (die
waarlijk ook geen lievert is) en vervolgens hoor ik, dat hij sinds
jaar en dag naar mijn dochter zou vrijen. Kom! kom! laten wij van
middag om niets anders denken, dan om ons wel te vermaken. Ik heb
nog anderen wijn van onze Duitsche buren gekregen, dan dien gij
van dezen middag gezien hebt, en gij zult er mij uw gedachten eens
over zeggen. Intusschen," voegde hij er zachtjes bij, terwijl hij den
Ambtman onder den arm nam en met hem slotwaarts wandelde: "hetgeen ik u
eens gezegd heb, blijft gezegd: Joan is een beste jongen, dat is waar;
doch mijn dochter hem te geven ware al te belachelijk! ik heb haar
aan u beloofd, en zoo gij het met haar eens kunt worden, dan is alles
in orde. Gij zult haar die liefdegrillen ook wel uit den kop praten,
zoo ze er al ooit in gezeten hebben, 't geen ik niet gelooven kan;
want zij heeft er mij nooit een woord van gezegd."

Joan oogde beide Heeren zuchtend na. Nog wist hij niet recht, hoe
hij over den Ambtman moest denken, noch aan welke beweegredenen hij
diens vreemde handelwijze moest toeschrijven. Zij had den schijn van
grootmoedigheid voor zich; dit kon hij niet ontkennen; en toch lag er
iets spotachtigs in het gelaat des Ambtmans, dat hem kwalijk beviel en
hem, vooral als hij nadacht over het gebeurde te Tiel, met wantrouwen
omtrent zijn bedoelingen vervulde. Wel is waar, de proef, die hij met
Mom had genomen, toen hij hem voor het afbeeldsel des Priors bracht,
was met glans doorgestaan: doch het was mogelijk, dat de Ambtman
minder dan Joan door de gelijkenis getroffen was geweest, of dat hij
de schilderij meer gezien had en dus op de vraag voorbereid ware. Joan
besloot eindelijk met den gevreesden man zoo spoedig mogelijk een
onderhoud te hebben, ten einde al hetgeen hem nog duister voorkwam
tot helderheid te brengen, en inmiddels niets onbeproefd te laten
om zijn gedragingen en gezegden met de meeste oplettendheid na te
gaan. Hij gevoelde, dat dit hem eenige moeite zou kosten en dat hij
met voorzichtigheid zou moeten te werk gaan, daar de Ambtman hem slim
genoeg voorkwam om zich niet licht te ontmaskeren; doch het geluk van
Ulrica hing er van af, en de gedachte, dat het meisje, 't welk hij zoo
hartstochtelijk beminde, en dat zoozeer verdiende bemind te worden,
zou kunnen worden opgeofferd aan iemand, die haar liefde onwaardig
was, trof hem te zeer, dan dat hij niet al zijn krachten zou inspannen
om zijn onderzoek te bewerkstellingen. Dit besluit gevormd hebbende,
begaf hij zich naar het slot en voegde zich bij de gasten.

Van het maal, dat vervolgens plaats had, zullen wij niets melden. dan
alleen, dat de aanwezigen eer deden aan den lekkeren wijn des Barons,
en proefondervindelijk bewezen, dat hij dien niet ten onrechte
geprezen had, daar zij, de een vroeger de ander later, wel beschonken
huiswaarts keerden. Slechts de Ambtman en Joan waren nuchter gebleven;
de eerste was onder voorwendsel van gewichtige bezigheden, vroegtijdig
vertrokken, en Joan, die geen voorwendsel behoefde, daar hij zich
werkelijk nog ongesteld bevond, kort daarna naar zijn kamer gegaan,
terwijl de Baron, die mede wat diep in de flesch gekeken had, niet lang
vertoefde, na het vertrek der gasten, om in een aangename sluimering
de drukten van den dag te vergeten.TWEE-EN-TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

          Ons afscheit was, hy zou
          Verzeker op dees uur alhier zich laten vinden.

                  _Vondel_, Gysbrecht van Aemstel.


Het was reeds schemeravond, eer de Ambtman, van zijn tocht naar
Sonheuvel te Tiel terugkwam. Nauwelijks had hij den feestelijken dos,
dien hij ter eere des Barons en de schoone Freule had aangehad, voor
den huispels verwisseld, toen Pater Eugenio, na zich onder den naam
van Van Dyk te hebben doen aanmelden, het vertrek, waarin hij bij
den haard gezeten was, binnentrad.

"Ik verlangde reeds u te zien, Pater!" zeide Mom: "om van u te
vernemen, wat hier sedert mijn afwezigheid al is voorgevallen."

"En ik," zeide Eugenio, "ben begeerig om te hooren, of UEd. met den
zoogenaamden Jonker van Craeihorst tot een verklaring hebt moeten
komen."

"Hoe! gij wist dan reeds?...."

"Dat de man, dien wij gisteren voor een Remonstrantschen Proponent
hielden, de pleegzoon van uw aanstaanden schoonvader was? Ja, dat
wist ik reeds, voordat uw heldhaftige vriend Elbert van Botbergen
mij zulks kwam vertellen."

"Alles is wel afgeloopen, zonder verdere opheldering van het
voorgevallene."

"En hoe was de schoone Jonkvrouw te moede?" vroeg Eugenio:
"betoonde zij geen blijdschap over de terugkomst van haar vriend
en voedsterbroeder?"

"Meer dan mij lief was, heeft haar die terugkomst
aangedaan." antwoordde Mom, verwonderd opziende, dat Eugenio ook
de betrekkingen scheen te kennen, die er tusschen Joan en Ulrica
bestonden.

"Alzoo een medevrijer!"

"Ja, en die vrij ontijdig opkomt. Ik vlei mij echter dat ik bij
den vader een witten voet heb en dat de dochter achting voor mij
heeft. Niettemin ware het mij aangenaam, zoo die knaap van hier
was. Botbergen heeft zich met het geval bemoeid, en bijna had hij de
zaak verkorven."

"Laat die zorg aan mij over," hernam de Jezuïet: "eer vier weken ten
einde zijn, moet gij de echtgenoot der Freule van Sonheuvel wezen."

"Ja, doch er is nog een _maar_...."

"Wat de bezittingen des Barons betreft?--nu ja, die zwarigheid zal ook
wel opgeheven worden: de oom, of liever de schoonvader in _quaestie_,
zal gaarne zijn schriftelijke toestemming geven tot een huwelijk met
den Heer Ambtman."

"Gij zijt, dunkt mij, van alles onderricht, en ik zie hoe langer
hoe meer in, dat ik best zal doen, u blindelings al mijn zaken te
laten besturen."

"Met raad en daad sta ik mijn vrienden altijd ten dienste," zeide
Eugenio, zich buigende.

"Ik erken die goedheid dankbaar," herman de Ambtman: "gij kent dan
dien schoonvader?"

"Of ik hem ken? ik ben gisteren en heden met hem in _conferentie_
geweest."

"Hij is hier!" riep de Ambtman: "en waar vinde ik hem? Zoo haast ik
mij, hem op te zoeken en mij in zijn bescherming aan te bevelen."

"Dan ware alles verkorven. De Vicaris weet niet, dat gij aan het
hoofd van het eedverbond staat: en indien hij van deze omstandigheid
kennis droeg, ware die genoegzaam om hem zijn toestemming te doen
weigeren. De goede Vicaris gaat nog verder dan Filippus van Macedonië:
hij bemint noch het verraad, noch de verraders."

"Hoe!" riep Mom, opvliegende: "wat bedoelt gij? Zoo het niet uit
eerbied voor uw stand ware, Pater! ik wierp u het venster uit."

"Dat zou een slechte belooning zijn voor de getrouwe diensten, die ik u
bewezen heb en nog denk te bewijzen," zeide Eugenio met veel koelheid:
"ik had ook geen voornemen om u te beleedigen; ik wilde u alleen
den Vicaris beter leeren kennen. Laat alles gerust aan mij over, en,
ik herhaal het: binnen vier weken is alles naar uw wensch geschikt."

"Was die Vicaris, wien ik oogluikend zijn broederen heb laten
vergaderen in het klooster, de grootvader van Ulrica? Hoe vreemd loopt
alles samen! En wat heeft de vrome man aan de broederen verhaald?"

"Hij heeft hun gisteren zijn _Credentialen_ getoond en heden heeft
hij hun een predikatie voorgedragen om hen tot lijdzaamheid en
onderwerping aan te manen. Gelukkig had hij weinig toehoorders en
luisterde niemand naar zijn ontijdige zedenlessen, Zijn doel was,
geloof ik, den indruk van mijn aansporingen tot afschudding van het
juk krachteloos te maken."

"Was het? ik meende, dat hij juist afgevaardigd ware, om door zijn
invloed al de Roomschgezinden te nopen, het hunne bij te dragen om
de bestaande orde van zaken om te keeren."

"Zijn invloed!" herhaalde Eugenio met een verachtelijken glimlach:
"die heeft nooit iets te beduiden gehad. Pater Ambrosio is een van
die kleingeestige dwazen, die, hoezeer zij hetzelfde doel wenschen
te bereiken, dat wij ons voorstellen, tegen de middelen schrikken,
wanneer zij niet volkomen strooken met hun nauwgezette denkbeelden
van rechtvaardigheid en eerlijkheid. Zij laten hun handelwijze van
hun zedenkunde afhangen, in de plaats van deze aan hun oogmerken
ondergeschikt te maken."

"En," vroeg Mom, na eenige oogenblikken zwijgens: "hoe heeft die
bezopen Predikant het gemaakt?"

"Groenhof?--O! die heeft voor zijn toehoorders een uitmuntend sermoen
gehouden, doorspekt met bijbelsche aanhalingen, zoo fijn bijeengehaald,
dat ik bij mij zelven dacht, hoe het toch mogelijk was, dat men zoovele
aanmaningen tot moord, roof en muiterij kon halen uit een boek,
't welk liefde prediken moet. Onze kerk heeft wijselijk gehandeld,
dacht ik, toen zij verbood dat de bijbel in alle handen kwame; want
men kan met de letter van de Schrift toch alles goedmaken."

"Waarlijk," zeide Mom met een schamperen lach: "ik dacht niet, dat
gij bijwijlen zulke goede gedachten hebben kondt."

"Zulke mannen als Groenhof zijn goud waard," vervolgde Eugenio,
veinzende de aanmerking van den Ambtman niet te hooren: "waarlijk,
ik zou gaarne zulk een medelid in onze Sociëteit hebben, mits hij
wat minder aan den drank verslaafd ware."

"Nu genoeg van hem.--En Stoutenburg?"

"Daar heb ik een taai gesprek mede gehad. Hij heeft in Den Haag,
Rotterdam en Leiden aanhangers genoeg, meest warme vrienden van den
Advocaat, en mannen, waar men in tijd van nood op rekenen kan. Doch
hij wil, alvorens iets te beginnen, zijn broeder Groenevelt en zijn
zwager Van der Myle tot zijn zijde overhalen. Zoo 't echter wezen
moet, maakte hij, ook zonder hun hulp, zich sterk, om de goede zaak op
't krachtigst voor te staan, door den vijand in folio te vermoorden."

"Een stout voornemen!--En de Wederdoopers?"

"Dat zijn zotten, die geen knip voor den neus waard zijn. Zij willen
geen zwaard opnemen en zouden zich, als de Joden onder Antiochus op den
sabbat, zonder zich te verdedigen, laten vermoorden. Hier kunnen zij
ons geen dienst doen; doch ik heb hen het land rondgestuurd om door
ingevingen en boetpreeken het gemeene volk tegen het bestuur op te
ruien. Op zulk een wijze doen zij ons hetzelfde nut als de ballingen,
die inmiddels uit Antwerpen en Brussel het land met blauwboekjes
beschieten.--Ondertusschen heb ik al de eedgenooten, waar ik zeker
van ben, naar huis gestuurd: zij kunnen ons daar veel meer nut doen,
door nieuwe hulp aan te werven, dan hier, waar zij slechts vermoedens
opwekken. Wat de zwakken betreft, die houde ik hier om hen door Preys,
Leendertz en Groenhof te laten opwinden."

"En gij zelf?"

"Ik moet morgen weder van hier. Mijn tegenwoordigheid in Den Bosch
zal weldra noodzakelijk zijn: want zooeven ontvang ik de tijding,
dat de Aartshertog overleden is."

"Overleden! En zijn beloften? Wie waarborgt mij, dat zij zullen
worden nagekomen?"

"Ik," antwoordde de Jezuïet: "ik, die niet gewoon ben, mijn plannen te
laten varen; doch daarom juist worde ik in Den Bosch vereischt.--Dan,
van wat anders: mij is bericht, dat de Spotkoning van Bohemen
herwaarts komt: Graaf Hendrik Frederik moet hem halverwegen
gaan ontvangen. Tracht dezen onder 't een of ander voorwendsel
hier ter stede te lokken, of maak, dat ge in allen gevalle een
geheim mondgesprek met hem houdt: dat zal genoeg zijn om aan onze
Remonstrantsche medeverbondenen de vaste overtuiging te geven, dat hij,
gelijk ik hun verhaald heb, aan het hoofd van den aanslag staat."

"Uitmuntend gedacht! doch hoe dit best overlegd? Gij weet, dat de
Nassausche Vorsten altijd bij verrassing reizen, en dat men zelden
hoort, dat zij er geweest zijn, voordat zij weder zijn vertrokken."

"Vergeet gij dan mijn kwaden Engel, die ons van alles
onderricht?--Vrees niets, eer 't jaar een dag ouder is, zal deze u
een middel aan de hand doen, of zelf misschien den Graaf herwaarts
leiden. Is hij eens hier, dan wordt hij zoodanig met Arminiaansche
smeekschriften bestormd, ja zoowel in den schuurzak gebracht, dat,
al mislukte onze geheele onderneming, de beide broeders in gezworen
vijandschap geraken moeten."

"Gij blijft de spreuk getrouw, Pater, die men zegt dat uw genootschap
voert: divide et impera [46]. Maar, is er van dezen nacht nog iets
voor mij te verrichten?"

"Niets anders dan gerust naar bed te gaan, Heer Ambtman!--Morgen te
elf uren spreken wij elkander nader bij Klaas Meinertz. Thans hebben
wij beiden rust noodig. UEd. is vermoeid, en ik moet morgen nog uit
op een geheimen tocht voor uw belang.... en voor mijn wraak," voegde
hij er grijnzend bij.

"Ik begrijp niet, hoe die samengepaard kunnen gaan," zeide Mom,
met verwondering, ja met een soort van angst de afzichtelijke
uitdrukking bespeurende, welke Eugenio's trekken aannamen: "doch ik
twijfel niet of beide zijn u wel aanbetrouwd. Tot wederziens dan,"
voegde hij er bij, den Pater naar de deur geleidende. Deze verliet
hem en Mom begaf zich naar bed, met een mengeling van gevoelens,
die, zoo zij hem al niet uit den slaap hielden, hem zeker beletteden,
de rust des rechtvaardigen te smaken.

Sliep Joan geruster op het slot te Sonheuvel? Wij mogen, na al het
gebeurde van den dag, daaraan twijfelen. Hoe het zij, te zes uren had
hij zijn legerstede reeds verlaten en zich, geheel gekleed, naar de
wapenkamer begeven. Na te dier plaatse eenige oogenblikken vertoefd
te hebben, wikkelde hij zich in een grooten mantel, trok ongemerkt
het kasteel uit, en ging den tuin door, met oogmerk om zich door het
achterpoortje naar het Lischbosch te begeven.

In het derwaarts gaan moest hij de kegelbaan voorbij, en een niet
onnatuurlijke zielsopwelling deed hem het oog wenden naar de plaats,
waar hij zijn vijand had uitgedaagd: dan op datzelfde oogenblik voelde
hij zich bij zijn mantel trekken, en zich omkeerende, zag hij Bouke
voor zich staan. Deze was reeds vroeger uitgegaan om de kegels weg te
gaan sluiten, 't welk den vorigen avond vergeten was. In alle andere
oogenblikken zou Joan door zijn ouden vriend met genoegen aldus zijn
verrast geweest; doch thans veroorzaakte de ontmoeting van Bouke
bij Joan eenige verlegenheid. Hij gevoelde dat het scherpziend oog
van den ouden dienaar het oogmerk van zijn geheimzinnigen uittocht
licht doorgronden zoude, en gaarne had hij een onderhoud vermeden,
't welk hij nu voorzag, dat noodzakelijk plaats moest hebben. Hij
beantwoordde dus Boukes morgengroet kortaf en zag met een verstrooiden
blik in 't rond.

"Wel kijk!" zeide Bouke: "geen jager zoo vroeg in 't veld, of de
strooper was er nog vroeger. Moet je al zoo vroeg er op uit, Jonker?"

"Laat mij gaan," zeide Joan: "laat mij gaan Bouke! ik heb haast."

"Hei! hei! die haast wordt, haast ontwordt," hernam de oude dienaar:
"'t zijn goê spillekens, die zacht draaien en lang loopen. Weet je
wat, Jonker? Je meugt zooveel haast hebben als je wilt, je zult toch
moeten lijden, dat mijn olde beenen met je jonge beenen pas houden."

"Ik moet alleen uit, beste vriend," zeide Joan, zich los willende
maken.

"Kom!" zeide Bouke: "met goê gemak raakt men ook voort: ijlen maakt
uilen, en men zal zoo haast gaan als loopen. Alleen laat ik je niet
gaan; dat is eens vooral bij mij bepaald; want je hebt nu zoo lang
op je eigen beenen rondgezwalkt, Jonker! dat ik voor den tijd, dat
je hier zijt, je kameraad wel weder wezen mag."

"En ik herhaal nogmaals ernstig, Bouke! dat ik u verzoeken moet,
mij te verlaten, ik moet iemand alleen gaan spreken."

"Dat weet ik," zeide Bouke: "denk je, dat ik die degens en pistolen
onder je mantel niet voel? Dat ik niet weten zou wat je in 't schild
voert? Men ziet aan 't been wel, waar de hoos gescheurd is."

"Zoo gij mijn voornemen raadt, zult gij ook best begrijpen, waarom
ik niemand kan medenemen."

"Dat begrijp ik heel wel," hernam de onverzettelijke Bouke: "maar ik
begrijp ook heel wel, waarom ik meê wil gaan. Je wilt met Botbergen
gaan vechten, en daar heb ik niet tegen; dat schoelje verdient wel
een por in de huid; maar denk je, dat zoo een bloode schelm alleen
zal komen? Jawel, of hij 't laten zal. Hij zal ook denken: beter
blood Jan als dood Jan: en opdat je niet in ongelegenheid raakt,
zal en wil ik met je gaan."

"Bouke! voor de eerste reis van mijn leven zult gij mij toornig op
u maken."

"Praat maar, praat maar en ga uw weg! ik ga met: goed voorgaan doet
goed volgen. Je zult mij hier op de plaats moeten doodschieten eer
ik je verlaat. Die schelm mocht je verlakken: en een blindeman schiet
ook wel eens raak."

"Als het dan zoo wezen moet, ga dan in 's Hemels naam met mij:
doch onder één voorwaarde: vinden wij mijn partij alleen, dan ga je
terstond weder terug."

"Dat 's afgesproken!" riep Bouke verheugd: "en nu er maar op los
gegaan. Ik zal mij wel luikes houden: die een schurk wil vaên, daar
moet er een achter de deur staan."

Stilzwijgend trad nu onze held, gevolgd van zijn ouden en getrouwen
vriend, het achterpoortje uit en begaf hij zich den weg op naar den
Rijnkant. Na verloop van eenige minuten waren zij aan het Lischboschje
gekomen, zijnde de plaats, waar onze lezers zich herinneren, dat Joan
zijn partij bescheiden had. Dit boschje bestond uit een paar morgen
gronds met elzen en wilgen beplant, en die, 's winters meestal onder
water staande, met lisch en biezen waren opgevuld en hierdoor tot
een geliefkoosd verblijf aan de eenden en watersnippen verstrekten;
waarom de plek ook in den jachttijd alleen bezocht werd en men er
in het voorjaar zonder vrees van gestoord te worden een samenkomst
kon houden. Een laan deelde het boschje in twee gelijke deelen,
terwijl andere smalle paadjes het in verschillende richtingen
doorslingerden. Men kwam er langs een pad, breed genoeg om aan een
ruiter den vrijen toegang te vergunnen. Op dit pad ontdekte Joan
de nog versche sporen van een paard, hetwelk van den Rijnkant moest
gekomen zijn.

"Hij moet reeds binnen zijn," zeide Joan tot zijn metgezel: "en
klaarblijkelijk is hij alleen. Gij kunt dus weder vertrekken."

"Niet voordat ik overtuigd ben, dat er geen twee op het paard gezeten
hebben," antwoordde Bouke, en het pad opgaande wilde hij in zijn
drift den Jonker vooruitsnellen.

"Niet alzoo, Bouke!" zeide Joan: "wilt gij volstrekt zien, hoe het
er mede staat, verberg u dan hier of daar; doch draag zorg, dat men
u niet zie. Ik wil geen vermoeden bij mijn vijand doen ontstaan,
dat ik een helper met mij genomen heb."

"Daar staat die lange slungel al aan 't einde van de laan," zeide Bouke
zachtjes: "ga hem maar te gemoet: ik verschuil mij hier." Dit gezegd
hebbende, sloop hij tusschen het hakhout, en, een der hem bekende
slingerpaadjes ingaande, kwam hij weldra niet verre van de plaats,
waar Joans wederpartij, in een grooten mantel gewikkeld, tegen zijn
paard stond te leunen. Joan, de rechte laan, welke hij ingeslagen
was, volgende, naderde den ruiter, groette hem beleefdelijk en wilde
hem aanspreken, toen deze hem, bij 't afnemen van zijn hoed niet de
gevulde trekken van Elbert van Botbergen, maar het mager gelaat van
den Arminiaan Van Dyk deed herkennen.

"Wat heeft dit te beduiden?" vroeg Joan, verbaasd terugtredende:
"ik dacht hier...."'

"Gij dacht hier den Heer van Botbergen te vinden," zeide de Jezuïet:
"en het is u leed, dat gij buiten de mogelijkheid gesteld wordt,
het bloed van uwen naaste te plengen."

"Ik had zeker moeten begrijpen," hervatte Joan: "dat de laffe schurk
geen moeds genoeg zou bezitten om zijn logens hier met het zwaard
te komen staande houden; maar ik dacht weinig dat hij een zetsman in
zijn plaats zou sturen: en althans u niet, die, gelijk ik eergisteren
meen ontdekt te hebben, tot den geestelijken stand behoort.--Doch,
waarom u niet? Eerst noemdet gij u een Remonstrant: toen vond ik u
in gezelschap van Roomsche priesters: nu treedt gij misschien als
spadassijn op en komt u met mij meten. Is dit laatste het geval,
zoo ben ik tot uw dienst." Hier opende Joan zijn mantel en haalde
twee gelijke degens en een koppel pistolen voor den dag.

"Gij misduidt mij, jongeling!" zeide Eugenio, de wapens afwijzende,
welke hem werden aangeboden, "als geestelijke kom ik hier, om woorden
van vrede tot u te spreken."

"Woorden van vrede!" herhaalde Joan, met een verachtelijker
glimlach: "gevoelt de Heer van Botbergen berouw over de mij aangedane
beleedigingen, zoo laat hij op het slot des Barons komen, en aldaar,
in tegenwoordigheid van al de edele Heeren, die er gisteren te gast
waren, zijn logens intrekken en mij verschooning vragen. Ziedaar
de eenige voorwaarden, waarop ik den ellendigen bloodaard zijn
welverdiende straf zal laten ontgaan."

"Ik vrees," hernam de zoon van Lojola, "dat de Heer van Botbergen
moeilijk aan zulke voorstellen zal gehoor verleenen."

"Waarom dan is hij zelf niet gekomen" vroeg Joan: "hij heeft mij nu het
recht gegeven, door de gansche wereld te gaan verbreiden, dat hij een
laffe logenaar is, die noch moeds genoeg heeft om zijn woorden staande
te houden, noch eerlijkheids genoeg, om te bekennen, dat hij schuld
gehad heeft. Gij hebt nu mijn voorwaarden gehoord. Mijnheer! en wij
hebben verder niets af te handelen. Ik heb de eer u te groeten." Dit
zeggende, lichtte hij den hoed af en wilde zich verwijderen.

"Een oogenblik, jongeling!" zeide Eugenio, hem den weg afsnijdende:
"ons gesprek is nog niet afgeloopen."

"Hebt gij mij niet verstaan?" vroeg Joan, hem met fierheid aanziende.

"Zeer wel," hernam de Pater: "maar gij hebt mij nog niet verstaan. Ik
heb over zaken van meer gewicht met u te spreken, dan over een
ellendige dronkenmanskibbelarij."

"Gij schijnt den oorsprong van den twist niet te kennen," zeide Joan,
terwijl zijn oogen van drift fonkelden, "of gij hadt er een anderen
naam aan gegeven. Weet gij de schandelijke praatjes, welke die lafbek
omtrent mij heeft durven houden in tegenwoordigheid van menschen, op
wier achting ik prijs stel? Weet gij, dat hij met boosaardigen laster
mijn goeden naam, het eenigst dat ik op aarde het mijne kan noemen,
heeft aangerand?"

"Ik weet dit alles," zeide Eugenio: "doch ik weet ook, dat de wijze
zich aan geen zotteklap stoort."

"Ik maak geen aanspraak op den naam van wijze," hernam de jongeling:
"maar ik ben een man van eer en draag een degen op zijde: dit had
die lage knaap moeten bedenken, eer hij mij hoonen durfde."

"Ik ben geen _casuïst_," zeide Eugenio: "en verlang dus in geen
redetwist met u te komen over een punt, dat mij tamelijk onverschillig
is. Iemand van mijn stand kan moeilijk bepalen, in welke gevallen
het plichtmatig of slechts geoorloofd is, het staal tegen zijn naaste
te ontblooten."

"Gij zijt dus een geestelijke?" hernam Joan: "doch tot welke Kerk gij
behoort is mij nog duister, daar ik u in verschillende betrekkingen
heb gezien."

"Ik behoor tot de eenige ware Kerk," zeide de Jezuïet.

"Dat zeggen alle geestelijken," hernam Joan: "doch wat u betreft,
gij komt in tweeledige opzichten voor den dag."

"Gij spot met mij, jongeling! dit heb ik aan u niet verdiend. Dit
hadde uw vader niet gedaan," zeide Eugenio, met een ernstigen blik.

"Mijn vader!" riep Joan: "Kent gij den Baron van Sonheuvel dan?"

"Wie spreekt van dien moordenaar?" vroeg de Jezuïet, terwijl hij zijn
stem op eens tot haar vollen omvang verhief, als een woedende stier
door de neusgaten blies en de groote oogen strak op den jongeling
gevestigd hield, om den indruk te ontdekken, dien zijn woorden maken
zouden: "ik spreek van uw vader, uw wezenlijken, natuurlijken vader?"

"Mijn God! kent gij hem?" vroeg Joan, terwijl hij met siddering den
Jezuïet naderde en diens handen in de zijne drukte.

"Hij was mijn vriend," zeide Eugenio, den jongeling aan zijn boezem
sluitende.

"Hij was!.... hij is dan niet meer?" vroeg Joan, de armen latende
vallen.

"In den bloei van zijn roemvol leven, na de edelste en heldhaftigste
bedrijven verricht te hebben, werd de brave Velasco als een weerloos
lam op de schendigste wijze vermoord."

"Velasco mijn vader!" riep Joan: "en op een schendige wijze
vermoord? O! noem mij den moordenaar, en deze hand zal in zijn bloed
de schande uitwisschen, die mij drukt, dat ik hem zoolang ongestraft
liet."

"De jager, die den ouden leeuw in zijn kuil heeft omgebracht," hernam
de Jezuïet, "laat somtijds den leeuwenwelp in 't leven en voedt hem
op uit zucht naar gewin. De booswicht, die Velasco bij zijn leven
niet in de oogen durfde zien en hem na zijn dood bespotte, bracht
den zoon op, die eenmaal des vaders moord hem vergelden zal."

"O God!" riep Joan, de handen wringende; "zegt gij waar? was de Baron
van Sonheuvel...."

"Uws vaders moordenaar.--Twijfelt gij aan de waarheid mijner woorden,
er bestaan levende getuigen, die haar kunnen bevestigen."

"Neen!" zeide Joan: "de edele, deugdvolle man, die mij nooit anders
dan goede lessen gaf, die mij altijd als kind beminde, kan geen moord
hebben gepleegd! De oorlog maakte hem en mijn vader tot vijanden:
en de dood van dezen zou door een ongelukkig samentreffen kunnen zijn
veroorzaakt: doch een moord!.... onmogelijk."

"Lees de geschiedenissen van zijn tijd," zeide Eugenio met koelheid:
"daar staat het gedrukt, hoe het lijk van Velasco door een
bloeddorstigen en wraakgierigen overwinnaar mishandeld werd. Doch,
ik begrijp licht," voegde hij er bij, met een verachtelijken blik,
"dat de oogen van den minnaar der schoone Ulrica de bloedvlek niet
kunnen zien, die haars vaders handen bezoedelt."

"Mensch!" riep Joan radeloos uit: "martel mij niet op een zoo
verschrikkelijke wijze."

"Zoo zijn de dwaze stervelingen altijd," hernam Eugenio: "even
onmachtig om de tegenheden als om de vreugde te dragen: eerst waart
gij opgetogen en verrukt van blijdschap, omdat gij het geheim uwer
geboorte hooptet te leeren kennen; ongelukkig legt de kennis van
dit geheim u een lastigen plicht op, en dadelijk verwenscht gij hem,
die de moeite nam, het u te ontvouwen."

"Ik weet niet," zeide Joan, terwijl hij de hevige gemoedsbewegingen,
welke bij hem oprezen, poogde te onderdrukken, om in een zoo
verscheurend oogenblik den vreeselijken onbekende met eenige
bedaardheid te kunnen aanhooren: "ik weet niet wat gij bedoelt,
noch welken plicht gij mij wilt opleggen."

"Ik leg u geen plicht op," zeide de Jezuïet: "ik heb u reeds gezegd,
dat ik slecht kan beoordeelen wat uw eer en uw naam, waarvan gij
den mond zoo vol hebt, van u vorderen: wel is waar, een ander, die
minder met woorden schermde en wat meer innerlijk gevoel bezat, zou
de vraag, welke gij mij doet, niet behoeven op te werpen. Gij zelf
hebt die reeds beantwoord, toen gij een oogenblik geleden den dood
zwoert aan uws vaders moordenaar. Toen sprak uw hart: toen hoorde ik
de taal, welke den zoon, den man van eer betaamde. Die kreet was in
overeenstemming met de laatste woorden uws vaders, wanneer hij, op
last van den laaghartigen Reede vermoord, in mijn armen nederzeeg,
het brekend oog op u sloeg en mij met stervende lippen toevoegde:
voed hem op tot mijn wreker. Het eerste gedeelte van dat bevel kon ik
verrichten: het laatste: die uiterste wensch van een stervenden vader,
staat aan u te vervullen: en wee den zoon die aan 's vaders laatsten
wensch niet wil voldoen."

"Kan ik," vroeg Joan, "mijn zwaard opheffen tegen den man, die mij
met zijn brood heeft gevoed?"

"Gij stelt het vraagpunt verkeerd," zeide Eugenio: "vraag liever:
kan ik den man als vijand behandelen, wiens dochter ik liefheb?--dan
zult gij beter uw wezenlijke meening uitdrukken. Doch ik heb u
geheel verkeerd beoordeeld, en tot mijn leedwezen; want de bijdragen
tot menschenkennis, die men op dusdanige wijze vergadert, zijn niet
van de aangenaamste. Mijn boodschap aan u is verricht, en ik moet u
verlaten met den wensch, dat gij met een gerust geweten de weldaden
van uws vaders moordenaar moogt blijven aannemen."

"Een oogenblik!" riep Joan, hem met drift terughoudende: "tegen hem,
die mij van mijn kindsheid af heeft welgedaan en als vader behandeld,
mag ik geen onbewezene beschuldigingen aannemen. Welke waarborgen
geeft gij mij voor de echtheid van uw verhaal?"

"Welke waarborgen?" herhaalde de Jezuïet: "dan, gij hebt gelijk:
het is in den tegenwoordigen tijd voorzichtig, niemand op zijn
woord te gelooven, althans geen vreemdeling. Doch, vraag het aan
den moordenaar zelven, vraag het aan zijn bloeddorstige medehelpers,
vraag het aan uw oom, den ook in Nederland hooggeachten Don Louis;
lees het in uw historieschrijvers, die op dit punt ten minste der
waarheid zijn getrouw gebleven;.... doch ik spreek in den wind: voor
hem, die liefst niet overtuigd wil wezen, helpen geen bewijsgronden."

"Zóó laat ik u niet gaan," zeide Joan, terwijl hij den Jezuïet
tegenhield, die zich zocht te verwijderen: "gij zijt mij meerdere
opheldering schuldig."

"Tot uw dienst," hervatte Eugenio: "doch maak het kort. Mijn tijd is
kostbaar, en mijn leven is hier niet zeker."

"Ik sta voor uw leven in," zeide Joan haastig: "doch antwoord mij. Gij
noemdet zooeven mijn oom? Waarom heeft hij mij tot heden geweigerd
te erkennen?"

"Vraag hem dit zelf," antwoordde de Jezuïet: "hij is in Den Bosch,
en zal u geenszins weigeren, u zijn gedrag op te helderen."

"Het is dan Don Louis, die u tot mij gezonden heeft?"

"Don Louis weet dat ik u zou opzoeken: doch herinner u hetgeen ik
u gezegd heb: ik had van uw vader zelven een last bekomen, dien ik
vervullen moest."

"En waarom draaldet gij hiermede dan zoo lang?"

"Ik ben u omtrent mijn gedrag geen rekenschap verschuldigd," antwoordde
Eugenio met hoogheid: "en al wilde ik dit, de tijd laat mij zulks
niet toe."

"Waar kan ik u dan nader spreken? Waar vind ik u weder?"

"In Den Bosch, bij uw oom: vraag hem daar slechts naar Pater
Eugenio. Vroeger ziet gij mij niet terug. Denk intusschen eens na
over hetgeen ik u zeide, onderzoek alles en overweeg uw plicht."

Dit zeggende, sloeg de Jezuïet, zijn paard bij den toom leidende,
de laan in, die hem buiten het boschje voeren moest. Joan bleef,
als door den donder getroffen, eenige oogenblikken staan. Dan opeens
rees in zijn ziel een gedachte op, welke hij zelf niet besefte dat
nu eerst bij hem opkwam. Hij snelde den Jezuïet achterna, en, hem
bij den arm grijpende, riep hij uit:

"En mijn moeder?"

"In Den Bosch zal aan uw nieuwsgierigheid voldaan worden," antwoordde
Eugenio, terwijl hij zich losrukte en verder voortstapte. Dan
nauwelijks was hij buiten het boschje en op den weg gekomen, of
een stevige vuist greep hem in den nek en deed hem tegen zijn paard
aantuimelen.

Het was Bouke, die hem op een zoo onvriendelijke wijs begroette. Deze
had zich, gelijk boven verhaald is, niet ver van de plaats, waar het
onderhoud voorviel, in 't boschje verscholen. De wind had hem wel
belet om juist te verstaan alles wat er gezegd werd; doch eenige
weinige woorden, luider dan de overige gesproken, hadden hem doen
beseffen, dat er een kwaad opzet tegen zijn Heer gebrouwen werd. En
dit vermoeden sloeg tot overtuiging over, toen hij, na lang op het
gelaat van den vreemdeling getuurd, en op het einde der samenspraak
zich een weinig naderbij begeven te hebben, den Jezuïet van de
Katholieke Hofstede herkende; want schoon er sinds dien tijd twintig
en meer jaren verloopen waren, behoorden de gelaatstrekken van Eugenio
onder diegene, welke men niet licht vergeet, na ze eens aanschouwd te
hebben. Met ijzing en afschuw zag hij den gevreesden booswicht aan;
dan nog bleef hij twijfelen; want hij had gezien, hoe zijn Joan, zijn
vriend en leerling, op den toon der vertrouwelijkheid met den onbekende
gesproken, ja, hem zelfs de handen gedrukt had. Eindelijk werd zijn
onzekerheid weggenomen, toen de Pater, bij het afscheid nemen, zijn
naam noemde, dien naam, welke den braven Bouke zoo verfoeilijk was. Hij
nam nu het vast besluit, deze reis den booswicht niet, gelijk de vorige
keeren, te laten ontkomen. Zorgvuldig gleed hij door het kreupelhout
terug en nam juist het oogenblik waar, dat Eugenio zijn paard wilde
beklimmen, om voor den dag te springen en hem, gelijk wij gemeld
hebben, met kracht aan te grijpen. "Ja," riep hij, "loontje komt
om zijn boontje! Deze reis zult gij mij niet ontsnappen!" Eugenio,
schoon doorgaans op zijn hoede, en altijd tegen een aanval gewapend,
was niettemin op zulk een plotselijke aanranding niet bedacht. Hij
herstelde zich echter spoedig, en daar Bouke, die de armen hem om 't
lijf hield, hem belette, de hand bij zijn pistolen te brengen, greep
hij dezen onder de okselen en trachtte hem op te tillen om hem van
zich af te werpen, terwijl hij hem terzelfder tijd voor struikroover
uitschold.--Joan, zelf onthutst over hetgeen hij geschieden zag,
wierp zich tusschen de beide strijders, die met dezelfde woede en
met schier gelijke krachten worstelden: en het gelukte hem, Bouke
van zijn weerpartij af te scheuren. Doch de oude dienaar des Barons,
door deze tusschenkomst nog feller verbitterd, trok zijn mes en zou
Eugenio een steek hebben toegebracht, had Joan zijn arm niet met
geweld teruggehouden.

"Zijt ge ijlhoofdig, Bouke?" vroeg de jongeling, "wat is dit voor
een razende dolheid?"

"Laat mij begaan, Jonker!" brulde Bouke: "dood bloed geen nood doet!"

"Gij ziet, hoe een ontrust geweten ontwaakt," zeide de Jezuïet tegen
Joan, meteen een pistool voor den dag halende: "deze man heeft mij
herkend: hij behoorde ook onder de moordenaars."

"Dat mag ik van jou wel zeggen, schurk!" galmde Bouke: "Jonker laat
mij los: want zoo die schelm los komt, is het land in nood."

"Gij hebt voor mijn veiligheid ingestaan," zeide Eugenio, Joan scherp
aanziende.

"Dat heb ik," zeide Joan: "doch maak u weg, eer 't te laat is; want,
bij den hemel! ik zie iemand naderen, die u niet hier moet vinden."

"Ha! daar komt versterking," riep Bouke: "Jonker! bij je ziel! laat
den schelm niet ontsnappen!--Mijnheer! Mijnheer! kom toch hier!"

"Wat is hier te doen?" vroeg de Baron van Sonheuvel, die, om de dampen
van den wijn te doen vervliegen, een ochtendwandeling deed en toevallig
den weg naar het boschje genomen had.

"Wat gebeurt er?" riep hij, met spoed aan komende loopen.

"Een zonderling geval, Mijnheer!" antwoordde Eugenio: "die kerel valt
mij op 't onverwachtst met een mes op 't lijf, zonder dat ik hem in
't minst beleedigd heb: ik geloof dat de vent dronken is."

"Kent UEd. hem niet?" riep Bouke, zich aan Joans handen ontworstelende:
"het is de Jezuïet van Panne, die toen met UEds. paarden wegliep!"

"Wat Jezuïet? wat Panne?" vroeg Eugenio, met een glimlach: "de vent
is razend."

"Waarlijk!" zeide de Baron, terwijl hij Eugenio met een scherpen
blik aanzag en langzamerhand zijn hartsvanger uithaalde: "ik heb dat
gezicht meer gezien: ja hij is het!"

"Ben ik het?" hernam de Jezuïet: "weg dan met alle vermomming! Ja,
gij hebt mij nog eenmaal gezien, nadat gij mijn trouwsten vriend
baldadig hadt vermoord."

Deze woorden overtuigden den Baron, dat de vreemdeling werkelijk de
medeplichtige van Panne was geweest, daar hij, gelijk onze lezers zich
misschien zullen herinneren, werkelijk op dien avond een Jezuïet had
neergeschoten; doch Joan bracht het gezegde van Eugenio in verband
met hetgeen deze hem het oogenblik te voren had verhaald, en begreep,
dat het op den moord van Velasco sloeg. Waarschijnlijk had zich de
Jezuïet ook met dit inzicht van een uitdrukking bediend, die voor
onderscheiden uitleggingen vatbaar was.

"Welnu schelm!" zeide de Baron: "zoo gij het zelf bekent, geef u
dan over."

"Dat niet," hernam Eugenio, "zoolang ik hier nog een vriend heb,
die mij beschermen zal!" Dit zeggende wierp hij een veelbeteekenenden
blik op Joan.

"Laat hem gaan! laat hem gaan! Heer Baron!" riep Joan, in een hevige
gemoedsbeweging: "hij was de vriend mijns vaders."

"Joan, ga ter zijde!" riep de Baron: "zult gij met dien moordenaar één
lijn trekken? Gij weet niet welk een vervloekte booswicht daar staat."

"Wie hij zijn moge," zeide Joan: "ik heb voor zijn veiligheid
ingestaan."

"Ha! worde ik van mijn voedsterling verraden?" vroeg Reede met
verwoedheid: "om 't even! geef u over schurk van een Jezuïet!"

Bij het uiten dezer woorden liep hij met drift op Eugenio aan, die,
achteruittredende, hem de tromp van zijn pistool voorhield. Bouke
poogde terzelfder tijd den Jezuïet van achteren aan te vatten;
doch deze had zich reeds achter zijn paard om begeven, was behendig
opgestegen en poogde nu, den teugel wendende, zijn aanvallers te
ontrijden, toen hij door een nieuw aangekomen vijand wederhouden
werd. Deze was niemand anders dan Gheryt Maessen, die met een mandje
vol kostelijke eieren, door hem tot een dankbaar geschenk voor Freule
Ulrica bestemd, van den Rijnkant afkwam. Zoodra hij het gevecht van
verre aanschouwde, zette hij zijn mandje neder, nam, bij gebrek van
ander wapentuig, een ei in de linkerhand en kwam Eugenio achterop,
wien hij met de rechtervuist aangreep en van het paard zocht te
trekken. Deze poging ware hem bijna duur te staan gekomen; want de
Jezuïet legde reeds het geladen pistool op Maessen aan, toen deze hem
het ei vlak tegen het voorhoofd wierp, zoodat de struif hem over de
oogen stroomde. Eugenio, die geen doodwond zou ontzien hebben, was
door deze zonderlinge ontmoeting een oogenblik onthutst. Hij brandde
los; doch in den blinde en zonder iemand te deren; terwijl Gheryt,
van zijn verbaasdheid gebruik makende, hem met een ruk achterover
en van 't paard haalde, waarop de Baron en Bouke, genaderd zijnde,
zich van hem trachtten meester te maken, en hem te binden: "want,"
zeide de Baron: "de schelm moet aan mijn galg en niet door mijn
degen sterven."--Eugenio was echter even spoedig weder opgestaan
als hij gevallen was en sloeg zoo geweldig van zich af, dat het aan
de drie aanvallers onmogelijk ware geweest, zich levend van hem
te verzekeren, zoo niet eenige boeren, van den Rijnkant komende,
den Baron de behulpzame hand waren komen bieden. De eerste en wel
de ijverigste onder deze nieuwe medehelpers was de bij den lezer
welbekende Teun Wezer, die zich (wij zullen nader zien om welke reden)
op dat tijdstip in de kroeg aan den overhaal bevond en met de overigen
op het vallen van het schot en op het hooren van het geschreeuw was
toegesneld.--Op het zien dier menigte staakte Eugenio allen wederstand
en gaf zich vrijwillig gevangen, alleen verzoekende, zoodra mogelijk
op het slot te worden gebracht.

En Joan, hoe had hij gedurende den strijd zich gedragen? Bleek als
een doode, met de armen los bij het lijf nederhangende, zonder een
voet te verzetten, had hij het schouwspel aangestaard. Strak en akelig
stonden zijn oogen; maar duizend ontzettende gedachten bestormden zijn
ziel. Het was hem nu duidelijk gebleken uit de woorden van den Baron,
van Bouke, van Eugenio, dat de beide eersten de moordenaars, de laatste
de vriend van zijn vader geweest waren. Doch aan genen was hij tot nog
toe alles, aan den laatste niets verschuldigd geweest. Wien moest,
wien mocht hij bestand bieden, nu zij elkander als woedende tijgers
aanvielen? Besluiteloos was hij blijven staan, en het was hem een
gerustheid, toen hij bij den uitslag zag, dat de strijd aan niemand
het leven gekost had. Toen eerst deed hij een stap voorwaarts, doch
hernam terstond zijn vorige houding, zoodra hij zag, dat de Baron, na
aan de zijnen gelast te hebben. Eugenio naar het kasteel te brengen,
naar hem toetrad met een gelaat, waarop verbazing, gramschap en
droefheid onderling in strijd schenen.

"Welnu, Joan!" zeide Reede: "uw vriend is geknipt, en niemand heeft
eenig letsel bekomen. Zult ge mij nu ook gelieven te zeggen, waarom
gij de partij van dien bloedhond getrokken hebt en ons in den pekel
hebt laten zitten?"

"Heer Baron!...." zeide Joan sidderende en naar woorden zoekende om
zijn aandoening uit te drukken; doch in dit oogenblik wierp Eugenio,
in 't heengaan, een doordringenden blik op hem. "Denk aan uw eed,"
zeide de Jezuïet, met een helderklinkende stem.

De Baron zag Eugenio en Joan beurtelings aan met oogen, die van
gramschap fonkelden, en vond in beider houding een nieuw bewijs
hunner verstandhouding. Hij was naar Joan toegetreden met het oogmerk
om vertrouwelijk met hem te spreken en de oorzaak zijner vreemde
handelwijze op te sporen. Thans echter nam de toorn in zijn ziel de
overhand boven de vriendschap, die hij voor zijn pleegzoon gevoelde,
en met den gestrengen toon eens rechters gelastte hij dezen, hem op
het kasteel te volgen.DRIE-EN-TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

      Om in dien schijn te gaen
      Zijn vyanden bespiên, en letten hoe men 't maakte.

                _Vondel_, Gysbrecht van Aemstel.


Ulrica zat in een der bovenkamers van het slot, en was bezig om
aan de oude Geertrui, die, half blind en half lam geworden zijnde,
zelden de trappen afkwam, een hoofdstuk uit den Bijbel voor te lezen,
een taak, welke die goede vrouw in vroeger dagen voor haar Freule
verricht had en welke deze thans met evenveel bereidwilligheid
voor haar vervulde. Achter Ulrica was Magdalena gezeten, en hield,
schijnbaar aandachtig, de handen onder het voorschoot te zamen
gevouwen; doch haar vingeren doorliepen ongemerkt de korrelen van
een bedesnoer en haar lippen prevelden onhoorbare gebeden. Geertrui
zat met gevouwen handen over haar meesteres, met het hoofd een weinig
op zijde gedraaid, om beter te kunnen hooren: nu en dan toonde zij,
bij dezen of genen tekst, dien zij op het huisgezin toepasselijk
oordeelde, haar welgevallen door een hoofdknik, en somtijds zelfs
maakte zij binnensmonds een noot of aanmerking op het gelezene.

Dan, eer de morgenoefening was afgeloopen, werd de aandacht der
Jonkvrouw van haar lezing afgetrokken door een ongewoon en verward
gedruisch, dat zich van den grooten weg liet hooren. Ulrica sloeg
haar oogen naar het venster, en zag een menigte lieden in een dichten
drom van den Rijnkant komen, waaronder zij al spoedig haar vader
herkende. Verwonderd over dezen ongewonen toeloop, zoo vroeg in den
morgen, gelastte zij Magdalena, naar de oorzaak te vernemen, en deze,
haar bereidwilligheid met een stijven knik te kennen gevende, verliet
het vertrek.

"Kijk mij zoo een malle prinses eens aan," zeide Geertrui: "knikt ze
je niet toe, alsof zij de Freule en UEd. de kamenier was. Die madam
heeft ook vast reis gedroomd, dat zij heel wat was."

"Zij is niet voor dienstbaarheid geboren," antwoordde Ulrica: "en
mij dunkt Geert! dat, als ik geduld met haar heb, gij u niet over
haar behoeft te beklagen."

"Geduld! geduld! ja, dat is goed en wel," zeide Geert: "maar UEd. moet
denken, tegen UEd. toont zij haar heerschzuchtigen aard maar half. Je
moest eens zien hoe zij met de booien spreekt: altijd uit de hoogte:
als UEd. dat nog deedt, UEd. is de meesteres; maar zoo een madam,
die hier zoo kaal als een neet gekomen is en die nu de bazin wil
spelen en met elk den spot drijven en voor elk den neus opsteken,
tot voor Dominee toe, wanneer hij hier komt."

"Nu, nu Geert!" viel haar Ulrica in de rede: "gij zijt ook niet altijd
even goede vrienden met Dominee. Ik heb u ook wel eens met hem hooren
twisten; en, wat betreft den toon, dien zij aanneemt, het heugt mij
wel, dat in vroegere dagen de dienstboden even bang waren voor u,
als thans voor haar."

"Dat's waar," zeide Geert: "ik hield mijn fatsoen onder 't volk;
maar hoe lang had ik ook het huis gekend en bestierd; en dan Mevrouw
zaliger, die vertrouwde mij alles, en die wist ook wel, wat zij
deed, maar zoo een malle Leen: want zoo heeten haar de booien in
de wandeling...."

"Geert!" zeide Ulrica: "ik hou niet van die bijnamen. Ik weet,
zoogoed als iemand, dat Magdalena, voor een dienstmaagd, wel eens
wat veel spreekt; maar ik herhaal het, zij is niet voor dien staat
opgeleid, en haar opvoeding maakt het gezelschap van boerenknapen,
zooals hier op het slot komen, ongeschikt voor haar."

"Dan moest zij er zich in schikken," hernam Geertrui, zich ontevreden
op haar stoel nederzettende: "maar als UEd. _per fors_ gelijk wil
hebben, dan zal ik zwijgen, gelijk mij betaamt: schoon ik geloof, dat
Mevrouw zaliger er anders over zou gedacht hebben. Nu! ik hoop maar,
dat zij nooit erger kwaad zal doen: indien het slechts niet waar is,
hetgeen Roelof Teeuwiszoon vertelt, dat hij haar laatst een kruis op
de knie heeft zien maken, en dat zij een ivoren afgoodje onder haar
bed verborgen heeft."

Ulrica was op het punt van een heftig antwoord op deze beschuldiging
te geven; doch zij bedwong zich, daar zij de koppigheid van haar oude
Baker kende, en begreep, aan haar hooge jaren inschikkelijkheid te
moeten betoonen. Zij wendde dus het gesprek af en vroeg aan Geertrui,
of zij den Jonker al sedert zijn terugkomst gezien had.

"Onzen besten Jonker Joan!" herhaalde Geertrui, terwijl zich over
haar gelaat eensklaps een ongewone opgeruimdheid verspreidde: "och
neen! gisteren had hij het zeker te druk met u allen, om aan de oude
Geert te denken."

"Dit heeft hij toch gedaan," hernam Ulrica: "hij heeft naar u gevraagd;
doch, zooals gij wel zegt, de drukten van het huis zullen hem belet
hebben u te gaan omhelzen."

"Die goede jongen!" zeide Geert: "heeft hij waarlijk naar mij
gevraagd? nu, ik hoop straks mijn schade in te halen. Hij was een
knappe Jonker, toen hij nu voor drie jaren.... laat eens zien, was het
drie jaren.... ja, met Pinkster is het drie jaren geweest.... toen
hij naar het veld trok, meen ik. En hij zal er nu wel op gebeterd
zijn; kijk! dat Mevrouw zaliger hem nog eens zien kon!.... en u ook,
Freule Ulrica!--Als ik nog denk, toen ik met u in de bakermat zat
en toen Mijnheer met hem binnenkwam; of neen.... Bouke kwam met
hem binnen.... ja wat ik toen niet al dacht!.... niet veel goeds,
Freule! God vergeve het mij! maar ik bezondigde mij en beoordeelde
Mijnheer al vrij lichtvaardig.... nu, het verheugt mij toch, dat de
Jonker de oude Geert nog niet vergeten heeft.--Wat verlang ik hem
weder te zien!.... Doch vindt gij niet, Freule! dat Magdaleentje
lang uitblijft!"

"Mij dunkt, ik hoor haar komen," zeide Ulrica: "mijn hemel! wat is
er gebeurd?"

Deze laatste vraag was tot Magdalena gericht, die juist binnentrad,
met een gezicht, nog strakker en zwaarmoediger dan naar gewoonte.

"Is er een ongeluk voorgevallen, dat gij zoo donker kijkt?" vervolgde
Ulrica.

"Alsof zij ooit vriendelijk uit haar oogen zag," mompelde Geertrui.

"Er is geen ongeluk voorgevallen, Freule!" zeide Magdalena:
"doch er heeft een soort van schermutseling plaats gehad bij het
Lischboschje, met een verkleeden monnik, of zoo iemand, dien zij
gevangen medebrengen."

"Een schermutseling!" riep Ulrica: "er is toch niemand gewond?"

"Daar heb ik niets van gehoord," antwoordde Magdalena.

"Mij dunkt," merkte Geert aan, "dat je ook het fijne van de mis niet
weet. Bouke zou zeggen: zend de poes naar Rome, zij zegt _miaauw_
als ze weeromkomt.... nu, ik hoop, dat zij dien monnik gauw zullen
ophangen."

"Ja, als uw oude oogen nog zoo iets mochten zien," hernam de kamenier
met bitterheid, hoogst ontsticht over de spreekwijze van Geertrui,
welke een vernis van spotternij spreidde over voorwerpen van haar
vereering. "Wat zou Heer Godard van Reede zeggen, indien hij u hoorde
spreken?"

"Heer Godard!" riep Geert, van verbazing de handen ineenslaande.

"Kent gij mijn oom?" vroeg Ulrica verwonderd.

"'t Is al één rommelzoo, net zooals ik wel vermoedde," zeide Geert:
"lieve Hemel! wat zou Mevrouw zaliger...." hier werd het geluid van
haar stem onverstaanbaar, doch zij bleef in haar zelve voortpraten.

"Er heeft nog een zonderlinge omstandigheid bij dat gevecht plaats
gehad," vervolgde Magdalena: "men zegt dat de Jonker van Craeihorst
de partij van dien Monnik genomen heeft tegen den Heer Baron."

"Magdalena! deze aardigheden gaan te ver!" riep Ulrica, met een
ontroerde stem.

"Wat zeg je? Ben ik doof of versta ik verkeerd?" vroeg Geert, terwijl
zij met moeite opstond en naar de kamenier toeschoof: "wat durf je
van Jonker Joan vertellen?"

"Ik herhaal wat ik gehoord heb," antwoordde Magdalena, de schouders
ophalende: "ik kan het niet helpen, indien de berichten. welke ik
breng, u niet bevallen. Misschien ook is er geen woord waar aan: ik
heb uit het gereutel dier domme boeren niet half wijs kunnen worden."

"Ja, je zijt maar al te wijs," zeide Geert; "maar zulke praatjes!"

"Geert heeft gelijk," zeide Ulrica: "men moet zonder goede waarborgen
geen uitstrooisels van dien aard vertellen."

"UEd. zal spoedig de gansche toedracht der zaak vernemen!" hernam
de kamenier.

"Ja, ik wil haar vernemen en dadelijk," riep Ulrica, en snelde naar
beneden.

"En ik ook, ik wil weten hoe de vork in den steel zit," zeide Geert,
terwijl zij strompelende den vluggen tred van haar meesteres navolgde;
"lieve Hemel! had ik ooit gedacht, dat ik na den dood van Mevrouw
zaliger nog zoo iets beleven zoude?"

Op het binnenplein gekomen, vond Ulrica alles in opschudding. De
eerste, dien zij onder de aanwezigen herkende, was Gheryt Maessen, die
den Jezuïet bij den arm vasthield. "Zoo gaôt het, Freule!" zeide hij:
"ik dacht oe een ben goede eieren met te brengen, en daôr breng ik
oe een gevangen man met. De eieren staôn nog op den weg: die zol de
kat opvretten."

Huiverend wendde Ulrica bij deze toespraak een zijdelingschen blik
op Eugenio; deze groette haar beleefd: "het spijt mij, schoone
Freule!"' zeide hij: "dat de Jonker van Craeihorst om mijnentwille
misschien in ongelegenheid zal komen."

"Om uwentwille?" herhaalde Ulrica, verbleekende: zij zag rond, en
nu eerst ontdekte zij Joan, die, van de menigte afgezonderd, met het
hoofd in de hand, tegen een staldeur leunde, de oogen nedergeslagen
houdende, en bleek als een doode.

"Joan!" riep zij, angstig naar hem toesnellende: "Joan! wat hebt gij
gedaan? wat verhaalt men van u? Is het waar, dat....?"

"Wat doet gij hier?" zeide de Baron, naar haar toetredende, en haar
eenigszins onzacht terugtrekkende: "ga naar uw kamer: hier althans
hebt ge niets noodig."

"O God! het is dan waar?" zeide Ulrica, sidderend: en haar
aangezicht met de handen bedekkende, trad zij snikkend terug. Aan
de trap ontmoette zij Geertrui, welke zij dringend verzocht, naar
de ware toedracht der zaak te vernemen en haar het gehoorde te komen
mededeelen.

"En gij," vervolgde de Baron tegen Joan: "begeef u naar uw vertrek,
en wacht daar, tot ik u laat roepen."--Joan gehoorzaamde. "Welnu,
Bouke, hebt gij den Schout laten ontbieden?"

"Ik ben er zelf geweest," zeide Bouke: "Zijn edele zal dadelijk
hier zijn."

"Goed," hernam Reede: "er moet terstond iemand te paard naar Tiel
gaan om den Ambtman van alles bericht te geven:--breng den Jezuïet
in den kelder rechts af, en laten al de brave lieden, die het hunne
hebben gedaan om hem te krijgen, bij mij in de benedenzaal komen:
laat Roelof mij daar wat papier en pennen brengen."

De bevelen van den Baron werden opgevolgd. Hij plaatste zich in
de benedenzaal en wachtte in zijn groote leunstoel de boeren af,
die één voor één verschenen, en wier namen hij opschreef, opdat
zij als getuigen in rechten zouden kunnen strekken, terwijl hij
een goede belooning aan elk hunner beloofde voor de aan hem bewezen
goede diensten.

Eindelijk kwam de beurt aan Gheryt Maessen, die, ofschoon hij van
Ulrica verscheidene gunstbewijzen ontvangen had, den Baron slechts
bij name bekend was. Daar hij de eerste was geweest, die door zijn
tijdige komst, de gevangenneming van Eugenio bewerkt had, bewees hem
de Baron nog meer vriendelijkheid dan aan de anderen.

"Gij hebt u als een kerel geweerd," zeide Reede, "en als de schelm
hangt, zult ge een mooien kermisduit van mij hebben."

"Dat hoeft niet," zeide Gheryt; "maôr als oe Genade mij een dienst
wilde bewijzen, dan had ik gaôrne dat oe een woordeke aôn den Heer
Ambtman zeide, dat ik den hofbeer bezorgen mocht, die naôr Den Haôg
moet gaôn. Ik heb er aôn de Freule al van esproken."

"Wij zullen zien," zeide de Baron: "de Heer Ambtman komt hier, dan
kunt gij zelf uw verzoek doen. Verlangt gij Den Haag te zien?"

"Mijn vrouws vaôder woont er, bij de Gravin van Falckestein."

Deze naam deed een tooverachtige uitwerking op den Baron en helderde
zijn wezen nog meer op: "Wij zullen zien," herhaalde hij, zich
de handen wrijvende: "en als gij bij uw schoonvader komt, kunt
gij hem vertellen, dat wij den schoelje gehangen hebben, die zijn
vorigen meester eens zoo leelijk de kool gestoofd heeft.--Nu, goeden
morgen! gij kunt gaan; maar hou u in de buurt, hoor! Is er nog iemand?"

"Ja," antwoordde Bouke: "daar is nog een stuk van een neef van mij:
maar ik zag hem liever de ribben smeren dan een belooning krijgen:
't is een van die klanten, die denken: ontgaat u de wal, hou u aan
't vlotgras. Ik heb een olden hekel aan hem, en op old ijs vriest
het licht. Ware ik niet in Hongarije geweest met den Jonker, hij had
Klaartje-nicht nooit getrouwd."

"Om 't even, " zeide de Baron: "laat hem binnenkomen."

Bouke opende deur, en liet, half tegen zijn zin, Teun Wezer in.

"Aha!" zeide Reede, zoodra zij alleen waren: "gij hebt u best gekweten,
kameraad!"

"Dat verheugt mij, dat UEd. die getuigenis van mij geeft," antwoordde
Teun, met een grappige buiging: "voor tien a twaalf jaren zoude
UEd. zoo iets niet gezegd hebben."

"Wel mogelijk," hernam de Baron: "nu, een goed man, die zich
betert. Gij zult getuigenis moeten afleggen: daarom moet ik uw naam
en woonplaats opschrijven."

"Niemand zal beter daartoe in staat zijn, dan ik," zeide Teun: "die Van
Dyk is met mij tot aan den Rijn gekomen. Ik heb hem den weg gewezen."

"Van Dyk? zoo! heet de schurk Van Dyk? Nu, het zal hem om een naam
meer of minder niet te doen zijn--En hebt gij hem den weg gewezen? Dan
zal uw getuigenis zeker nogal belangrijk zijn. Dan ware het misschien
beter dat gij hier bleeft, tot de Schout kwam."

"Ik ben veerman te Tiel, Heer baron!"

"Ja, dat is wel mogelijk; maar als gij dien vent den weg gewezen hebt
hier naar toe, kunt gij ook blijven om te zien waar hij verder naar toe
zal gaan. Wacht dus maar in de keuken, tot ik u roepen laat.--Bouke!"

Bouke verscheen en de Baron gelastte hem, al de boeren wel te
onthalen en goede wacht voor de gevangenis van den Jezuïet te laten
houden. Inmiddels maakte Teun Wezer een buiging, nam zijn afscheid
en vertrok. Aan het einde van het voorportaal voelde hij zich op
den schouder tikken, en zich omkeerende, zag hij Magdalena voor zich
staan, die hem in een zijvertrek riep, waarvan zij terstond de deur
met behoedzaamheid achter zich sloot.

"Vlegel!" zeide zij, hem verstoord aanziende: "waarom hebt ge niet
beter opgepast en den eerwaarden Pater tegen die ketters bijgestaan?"

"Gehoorzame dienaar, Mevrouw!" zeide Teun: "ik dank oe hartelijk. De
Pater was al geknipt, eer ik er bijkwam: waarom is hij zoo gek geweest,
den wolf in den bek te loopen. Ik heb hem helpen binden en met voeren,
om door dien weg een oog in 't zeil te houden, 't gunt mij zoo wel
elukt is, dat de Baron mij elast heeft, hier te blijven."

"'t Is wel," hernam Magdalena, "en oordeelt gij u zelven behendig
genoeg, om den Pater uit den benauwden toestand te redden, waar hij
in gebleven is?"

"Hm! hm!" zeide Wezer, "met oe hulp en die van een paôr knaôpen hier
dicht bij, die niets beters verlangen, dan een goed handgeld te
verdienen.... maôr er moet niets van kunnen oetlekken, dat ik met
eholpen heb. Ik ben landsambtenaar en heb geen zin om voor _lezum
majestatum_ op'eknoopt te worden."

"Gek!" zeide Magdalena, hem verachtelijk aanziende: "alsof er
iets aan een ellendig leven, als het uwe, verbeurd ware;--doch, om
't even! hier!" vervolgde zij, hem een beursje ter hand stellende:
"hier is de zenuw van den aanslag: deel uit en beschik wat gij wilt:
doch wees spaarzaam en voorzichtig."

"Ze zullen de helft er niet van hebben, dat beloof ik oe!" zeide Teun,
het geld op de vlakke hand wegende: "oe is bylo milder dan de Ambtman
zelf. Doch wat moet verder edaôn worden?"

"Laten uw makkers dezen nacht te een uur een wagen of een paard aan
de achtertuinpoort klaarhouden. Ik zal voor de rest zorgen. Tegen
twaalf uren wacht ik u boven aan de zoldertrap. Maak nu zooveel haast
als ge kunt, en zorg dat ge uw kameraden opschommelt. Doch!... wee u,
zoo gij ons verraadt!"

"Papperlepap!" zeide Teun: "zoo eindigen zij allemaôl, en het zou
eigenlijk niet meer dan billijk wezen, dat hij, die zijn leven slijt
met anderen te bedriegen, ook eens zijn loon wegkreeg. Doch, zooals oe
weet, voor geld en kwaie woorden ben ik altijd te vinden. Hadie dan
mevrouw! tot van nacht.--Dat jaloersche vel, mijn wijf," vervolgde
hij bij zichzelven onder 't weggaan, "zou juist van deuze afspraak
niet geërgerd worden."

Laat ons nu terugkeeren tot Joan, die, op last van den Baron, zich naar
zijn kamer begeven had. Geen bevel had hem in deze tijdsomstandigheid
meer welkom kunnen zijn; want niets scheen hem noodzakelijker, dan in
de eenzaamheid over het gebeurde van den dag en den weg, dien hij moest
inslaan, na te denken. Wij zullen echter geen poging aanwenden, om de
onderscheidene overdenkingen na te gaan, die zijn geest beurtelings
vermoeiden, noch de verschillende besluiten op te noemen, welke
daarvan de gevolgen waren, en bijna even spoedig verworpen als
gevormd werden. Hij, die het voorgaande met eenige oplettendheid
heeft nagegaan, zal klaar kunnen beseffen, hoe zonderling hij te
moede was. Dan, bij al de akelige denkbeelden, welke de voorvallen en
mededeelingen van deze en de vorige dagen in hem hadden doen ontstaan,
was er toch een, dat hem welkom en streelend was als de zonnegloed,
die in den kerker des gevangenen nederdaalt en hem in 't midden van
zijn lijden een flauwe verkwikking komt aanbieden. De onbekende, die
zich de vriend zijns vaders genoemd had, had hem wel geen stellige,
maar toch ook geen geheel verwerpelijke hoop gegeven, dat zijn moeder
nog leefde, en dat hij die wellicht in Den Bosch zou kunnen vinden:
en het hart des jongelings, hoe gefolterd ook en benepen, ontsloot
zich voor deze zoete verwachting. Hij bevond zich in den toestand
van een reiziger, die, bij nacht op een eenzame heide verdwaald,
zich van moerassen en kloven omringd vindt en onbewust is, welken
weg hij zal kiezen, daar alle paden hem even moeilijk en gevaarlijk
voorkomen, totdat hij de oogen slaat op het schemerend lichtje, dat
hij in de verte ziet gloren, en waarheen hij, onbewust nog of die
flauwe glans een waarheid, dan een ijdele luchtverheveling zal zijn,
de schreden eindelijk wendt. Nadat hij gedurende een paar uren in
gedurige gemoedsbeweging de kamer had op en neder geloopen, zag hij
zijn deur opengaan, en de oude Geertrui, zich met moeite op haar
krukje voortwerkende, trad de kamer in.

"Wel mijn beste Geertrui!" zeide Joan, terwijl hij zich haastte
haar zijn arm aan te bieden, en haar naar een stoel te geleiden,
waarna hij haar met hartelijkheid kuste: "dat is recht hupsch van u,
dat gij mij thans komt bezoeken. Hoe gaat het u op den ouden dag?"

"Op mijn ouden dag, ja dat moogt gij wel zeggen Jonker!--'t Is nu
met Pinkster vijf en twintig jaren geweest, dat Mevrouw zaliger
overleden is, en toen was ik twee en vijftig jaren: dus 't is geen
wonder, dat de gebreken komen!--Maar Jonker! Jonker! wat ben je
een kerel geworden! Zoo waar ik leef, ik zou je bijna niet herkend
hebben;.... maar laat ik eens uitblazen; want al dat trappen klimmen
lijkt mij niet meer, en ik ben doodaf." Hier zweeg zij en zat eenige
oogenblikken te hijgen, terwijl zij Joan van top tot teen beschouwde.

"Waarlijk, beste, Geert!" zeide Joan, haar vriendelijk de hand
drukkende, "ik weet bijna niemand, wiens bezoek mij op dit oogenblik
aangenamer zou kunnen zijn dan het uwe."

De trekken der oude dienstmaagd namen op het hooren van dit gezegde
een min vroolijke uitdrukking aan. "Ja!" zeide zij: "dat geloof ik wel,
want als de Baron hier kwam, die zou je minder vriendelijk aankijken,
dan ik gedaan heb: hij is dan _miserabel_ boos op je, en Bouke ook,
dat beloof ik je. Je hebt het dan leelijk bij hen verkorven. Maar,
Jonker! waar waren toch je zinnen, om dien stinkenden monnik tegen
je pleegvader, die je van kind af heeft opgebracht, te gaan bijstaan?"

"Ik heb hem niet bijgestaan: ik heb slechts een gevecht willen
voorkomen, dat voor mij niet dan noodlottig kon uitvallen."

"Noodlottig!" herhaalde Geert, hem verbaasd aanziende: "wat kon u
toch dien leelijken Jezuïet schelen?"

Joan zweeg eenige oogenblikken, en liep de kamer op en neder;
vervolgens kwam hij weder bij Geertrui terug en zeide: "die Jezuïet
was de vriend mijns vaders, en door zijn hulp kan ik mijn moeder
misschien terugvinden."

"Je vader! je moeder!--Och, denk je nog om die Spanjoolsche ouders,
die je verzaakt en vergeten hebben. Is de Baron u niet altijd meer
dan een vader geweest, en was Mevrouw zaliger, in den korten tijd dat
het mensch u nog bij haar heeft gehad, niet een trouwe moeder voor u?"

Joan streek zich de hand over 't voorhoofd, als wilde hij de treurige
gedachten verdrijven, welke de aanmerking der oude dienstmaagd
bij hem deed ontstaan. Hij begreep, dat het moeilijk zoude zijn,
haar te doen gevoelen, dat dankbaarheid aan den Baron de liefde,
die hij zijn wezenlijken ouders verschuldigd was, niet behoefde uit
te sluiten. Hij vergenoegde zich dus met te zeggen: "Denkt gij dan
niet goede Geert! dat die moeder verlangt haar zoon terug te zien,
van wien zij zoolang gescheiden is?"

"Dat geloof ik," zeide Geert: "en zoo een knappen zoon! Maar wie weet,
wat voor een vrouwmensch het is," voegde zij er bij met een gelaat,
dat haren afkeer toonde van al wat tot de Spaanschen betrekking had.

"Geert!" zeide Joan, wrevelig: "gij komt mij uit vriendschap
bezoeken!"....

"Dat doe ik," hernam zij, eenigszins berouw gevoelende over hare
overijlde woorden: "en ik meende het ook zoo kwaad niet. Maar nu,
die Spanjoolsche daargelaten, ik bid je, maak toch, dat je weer bij
Mijnheer in genade wordt aangenomen; want waarlijk, het loopt anders
slecht met je af. Ik geloof niet aan al die praatjes, die over u gaan,
en Freule Ulrica ook niet, meen ik...."

"Ulrica's hart rechtvaardigt mij," zeide Joan, terwijl zijn
oogen fonkelden en hij met drift de hand van Geertrui greep. "Dan
ach!" vervolgde hij, de armen weder latende vallen, op een somberen
toon: "wat is de meening van Ulrica voortaan voor mij?"

"Zeg dat niet, Jonker! Wij zullen, Ulrica en ik, den Baron zoo lang
bidden en smeeken, dat hij de geheele zaak maar blauw blauw laat."

Joan zweeg eenige oogenblikken. "Geert!" zeide hij eindelijk: "gij
kunt mij misschien een dienst bewijzen.--Waar zit de gevangene?"

"In het oude turfhok, beneden, weet gij?"

"En zoude er geen mogelijkheid wezen, dat ik hem een oogenblik sprak?"

"Heer beware ons! wel Jonker! Jonker! hoe kunt ge zulke dingen in je
hoofd halen? Den gevangene spreken? Ja! de Baron zou je zien komen...."

"Geert! ik bid u, en smeek u! doe uw best en maak dat ik den gevangene
spreke!"

"Zet dat uit het hoofd, Jonker! Er staan schildwachten voor de deur
van het hok met vuurroers op schouder, en Bouke heeft, hoor ik,
last gekregen van Mijnheer, om niemand bij den schelm toe te laten,
't geen ook niet gemakkelijk gaan zou, al wilde hij, want Mijnheer
heeft den sleutel in den zak."

"In 's Hemels naam," zeide Joan, met een diepen zucht: "dan zal ik
moeten wachten tot ik mijn vad.... tot ik den Heer Baron zelf spreke."

"Nu!" zeide Geert: "ik durf niet langer hier blijven: ik heb hier
al lang genoeg mijn tijd verpraat. Kijk!" vervolgde zij, terwijl zij
opstond en zich langzaam naar de deur begaf: "als ik in den tijd van
Mevrouw zaliger zoo lang.... maar wacht, daar vergeet ik nog iets:
onze Freule, dat lieve kind! heeft mij dit kleine briefje medegegeven,
om u ter hand te stellen: ei zie! daar had ik haast niet om gedacht!"

"Ulrica!" riep Joan verrast, de hand uitstekende. "Geef toch
Geert! geef toch!"

"Ja! ja! mijn memorie wordt ook slecht! dat zou er mooi uitgezien
hebben, als ik bij de Freule weerom gekomen was, zonder mijn boodschap
gedaan te hebben!"

"Geef!" herhaalde Joan, haastig haar het briefje uit de hand trekkende
en het openbrekende. Met gretige oogen verslond hij het geschrift,
't welk luidde als volgt:

"Het is mij verboden een woord met u te wisselen. Men beschuldigt u
een aanslag tegen het leven van uw weldoener te hebben gesmeed. Wat
mij betreft, ik kan noch wil dit gelooven; doch verdedig u, leg
uw onschuld aan den dag en laten geen onteerende vermoedens op u
rusten. Wees bedaard en kalm, geef geen gehoor aan ontijdige drift:
want denk dat indien mijn _broeder_ (dit woord was tweewerf onderhaald)
door den toorn mijns vaders op te wekken, zich buiten staat stelde hem
van zijn onschuld te overtuigen, hij de innigste smart zou veroorzaken
aan zijn zuster en vriendin.

U."

Tot in de ziel getroffen over dit sprekend bewijs, dat zij althans,
op wier achting hij meer prijs stelde dan op de meening der gansche
wereld, hem niet alleen voor onschuldig hield aan het misdrijf dat
hem te laste gelegd werd, maar hem ook in zijn ongeluk haar teedere
belangstelling betoonde, riep hij uit, terwijl hij het briefje tegen
zijn hart drukte: "goede, edele ziel! dit is de tweede reis, dat ik op
last van uw vader gevangen zit, en de tweede reis, dat gij mij in mijn
droeve omstandigheden zoekt op te beuren. Dan, toen lachte alles mij
toe, en thans.... o! 't ware beter dat ik nooit geboren geweest ware."

"Foei!" zeide Geert: "dat zeide onze Heer van den boozen Judas;
maar zulk een aarstverrader hoop ik, dat gij niet geworden zijt!"

"Dat hoop ik ook niet," riep Bouke, die op dit oogenblik met een mand
met eten de kamer binnenkwam; "maar wat doe jij hier, Geert? Als
Mijnheer het hoort, dan stuurt hij je nog op je ouwen dag op
marsch." Dit zeggende, schoof hij de goede oude dienstmaagd de deur
uit, terwijl zij al zuchtend onder 't weggaan zich beklaagde, dat
haar in den tijd van Mevrouw zaliger nooit iets dergelijks gebeurd was.

"Hoe!" zeide Joan met sombere blikken tegen Bouke, die zich, zoodra
Geertrui vertrokken was, haastte zijn mand uit te pakken en het
middagmaal op tafel te zetten: "zijn de bevelen zoo streng? zit ik
hier buiten toegang?"

Bouke zette zwijgend zijn bezigheid voort: doch de zware zuchten, welke
zijn borst slaakte, en de krachtige vloeken, welke hij binnensmonds
bromde, toonden hoeveel het hem kostte, dat hij aan zijn ouden vriend
geen antwoord geven kon.

"Bouke!" hernam Joan, terwijl een traan langs zijn wangen rolde:
"is uw oude vriend u geen antwoord meer waardig?"

"Voor den duivel!" zeide Bouke, zich niet langer kunnende bedwingen;
"dat je ook met dien satanschen Jezuïet moest komplotteeren!"

"Ik heb niet met hem gekomplotteerd! zeide Joan: "_wie_ was de vriend
mijns vaders, en...."

"De vriend des duivels, en.... doch ik kan nu niet met je spreken;
mijn gemoed is vol." Dit zeggende, keerde Bouke zich om en liep de
kamer uit, terwijl hij de deur met drift achter zich toesloeg.

Joan bleef lang met donkere blikken als op den grond genageld staan,
en wierp zich eindelijk zuchtend op een stoel. Men begrijpt lichtelijk,
dat hij in de tegenwoordige oogenblikken weinig eetlust had; echter
plaatste hij zich aan tafel en poogde eenige mondvollen door te
krijgen; dan ras wierp hij mes en lepel weder van zich, stond op en
ging als te voren de kamer in haar geheele lengte op en neder wandelen;
vervolgens bleef hij weder bij den etensbak staan, nam de bierkan
op en dronk of liever zwolg die in eenige teugen geheel uit, waarna
hij zijn marsch weder aannam. Eindelijk haalde hij het briefje van
Ulrica, dat hij bij Boukes komst verborgen had, weder voor den dag,
las en herlas het, scheurde bij mangel aan schrijfgereedschappen een
blaadje uit zijn zakboek en wilde met potlood een antwoord aan Ulrica
gaan schrijven, toen de deur zich opnieuw opende en iemand binnenliet,
die hem in deze oogenblikken boven allen welkom wezen moest, namelijk
den Predikant Raesfelt. Deze was in het geval en te zijnen opzichte
geheel onpartijdig: van hem had hij nooit anders dan goede lessen
ontvangen: en met hem alleen begreep hij thans geheel vrijmoedig en
openhartig te kunnen spreken.

De Predikant had, zoodra het gerucht van het spiegelgevecht aan het
Lischboschje in zijn eenzaam studeervertrek was doorgedrongen, zich
naar het kasteel begeven, alwaar hem de Baron met al het voorgevallene
bekend gemaakt had en geraadpleegd over de wijze, waarop hij omtrent
Joan zou handelen. Raesfelt vond het geval duister en geheimzinnig,
en besloot zijn aanmerkingen op het gebeurde met den raad, toch vooral
behoedzaam en niet overijld te werk te gaan, opdat het den Baron niet
mocht berouwen, dat hij Joan zijn gunst onttrokken had, gelijk het
David berouwde, dat hij Mephiboseth onschuldig had veroordeeld.

"Oordeel niet, opdat gij niet geoordeeld wordt," zeide hij: "en schort
uw meening op omtrent een jongeling, die u tot nog toe alleen stof van
blijdschap en verheuging gegeven heeft. Ik kan niet gelooven, dat hij,
die zoo dikwijls met warmte en gevoel over de groote weldaden sprak,
welke hij van UEd. ontvangen heeft, op eenmaal alle erkentelijkheid,
alle beginselen van plicht en godsdienst met voeten zou treden, om,
gelijk een tweede Absalom, met Achitophels te heulen en zijn vader
baldadig aan te randen. Vergun mij, heer Baron! dat ik zelf hem ga
spreken; en ik twijfel niet, of hij zal zijn hart voor mij blootleggen,
gelijk Koning David deed voor Nathan den Profeet!"

De Baron keurde dezen raad volkomen goed, en Raesfelt begaf zich naar
de kamer van zijn gewezen leerling. Met een ernstig en bedrukt gelaat
trad hij binnen; doch de tevredenheid klaarde zijn wezen weder op,
toen Joan hem verheugd te gemoet snelde, hem dubbel welkom heette,
de hand drukte en een zetel aanbood.

"Kom, Joan!" zeide de Predikant, nadat zij zich kortelijk hun
wederzijdsche vreugde, van elkander in gezondheid weder te zien,
hadden betoond: "Laat ik u eens scherp in de oogen zien, gelijk
Petrus Ananiam en Saphiram aanzag, toen zij zich van den prijs des
lands onttrokken.--Gij blikt mij openhartig tegen en slaat uw oogen
niet neder: dan heb ik mijn vriend, mijn Joan, nog niet verloren."

Joan drukte hem met warmte nogmaals de hand en verzekerde hem van
zijn blijdschap, dat Dominee althans hem niet vergat, 't geen hem
tot een blijk strekte, dat hij zich nog niet als geheel ongelukkig
moest beschouwen.

"Geheel ongelukkig!" herhaalde Raesfelt: "en wie leeft er op aarde, die
zich alzoo durft noemen? Het zal met u zijn, gelijk de Psalmist zegt:


  De stricken des Doods hadden mij omvaên.
  Ick was beladen met anghsten der hellen,
  Ick was in noodt, in zuchten en in quellen.
  Doch ik riep des Heeren naem alsoe aan:
  O Heer verlost mijn siel uyt desen noodt!
  En ick bevondt dat hy was seer weldadigh,
  Seer vriendelijck en oock seere genadigh,
  Die wel behoedt d'eenvoudige seer bloot;
  Want als ick ter neder lagh onder voet,
  Geholpen heeft my onsen Godt almachtigh,
  Dies weest te vreden o mijn siele klachtig
  Nadien dat de Heer u dees weldaet doet.


En strekt deze liefderijke hand zich niet uit over allen, wie
zij wezen mogen? Laat niet God zijn zon opgaan over de goeden en
over de goddeloozen? en valt er een haar van uw hoofd buiten Zijn
beschikking? Alleen hij, die van de liefde en verzorging onzes
Hemelschen Vaders verstoken ware, zou zich geheel ongelukkig mogen
noemen: en niemand kan zich beschouwen in dat geval te verkeeren. Hij,
die derhalve tot wanhoop vervalt, begaat de grootste zonde, die te
begaan is: want hij wantrouwt de goedheid van Hem, die gezegd heeft:
al wie tot mij komen, zullen niet beschaamd worden."

"God verhoede, dat ik Zijn goedheid ooit betwijfele," zeide Joan,
de oogen eerbiedig opheffende: "tot Hem alleen kan ik mij keeren:
van Hem alleen troost in mijn lijden verwachten;--doch hier op aard
is de poort des heils voor mij gesloten."

"En wat zegt het aardsche heil voor hem, die een beter vaderland
verwacht?" zeide Raesfelt: "alle vleesch is als gras, en alle
heerlijkheid des menschen is als een bloem des velds: het gras is
verdord en zijn bloem is afgevallen: want hoedanig is het leven? het is
een damp, die voor weinig tijds gezien wordt en daarna verdwijnt.--Is
niet eens ieders leven een samenweefsel van korten voorspoed en
duurzame ellende? weet ik zelf niet bij ondervinding, wat het zegt,
wederwaardigheden te lijden, welke alleen door een vast geloof kunnen
worden doorstaan? Heeft niet mijn eigen zoon, gelijk Nadab en Abihu,
de zonen Aärons, vreemd vuur op het altaar gebracht? en mijn haren
van hartzeer doen grijs worden voor den tijd, gelijk Simeon en Levi,
de zonen Jacobs, huns vaders haren grijzen deden?"

"Uw zoon!" riep Joan haastig uit: "hij wil uw gunst weder verwerven:
hij...."

"Hoe nu!" zeide de Predikant: "wat weet ge van hem? hebt ge hem
gezien? Ach! hoe is het met den jongeling, met...."

"Neen," zeide Joan, eenigszins verlegen: "maar eergisteren zag men
mij voor hem aan.... de man, die hier gevangen zit.... die weet meer
van hem.... hij scheen hem te kennen."

"Die Jezuïet?" vroeg Raesfelt: "zijn de zoodanigen de bekenden mijns
zoons? O mijn ongelukkige Hendrik! is het niet genoeg dat gij uwen God
verliet? moet gij ook den Baäl nahoereeren? Ach! wel mag ik met Jacob
zeggen: het is mijns zoons rok: een wild dier heeft hem verslonden!"

"Dat niet: die gevangene is een Remonstrant, een.... maar neen,
dat kan toch niet...."

"Hoe!" zeide Raesfelt, een gestrengen blik op Joan werpende: "weet
gij niet, wie en wat die gevangene is?"

"Ik zag hem eergisteren voor 't eerst en toen onder een anderen
schijn dan heden? maar wie hij is?...." Hier schudde hij het hoofd,
zag voor zich en haalde de schouders op.

"Joan!" zeide de Predikant: "de Paapschen hebben een instelling,
welke zij een sacrament achten te zijn, door een verkeerde toepassing
namelijk van Jacobi V vs. 16. Hun priesters hebben zich het recht
aangematigd, 't geen Gode alleen behoort, om, na gedane biecht,
de zonden aan den boeteling kwijt te schelden. Dit zeide ik is een
valsche verklaring, want de Apostel leert niet ter aangehaalde plaatse,
dat men zijn zonden aan een kerkelijk persoon moet belijden ten einde
daarvan vergeving te ontvangen; maar hij spreekt uitdrukkelijk van
een belijdenis, die men elkander moet doen, dat is de eene geloovige
aan den ander, en vooral van die zaken, waardoor de liefde des
naasten verbroken en twist zou ontstaan zijn:--zoodat het in de
meeste gevallen niet alleen geoorloofd, maar zelfs noodzakelijk en
plichtmatig is, in het hart van een getrouwen vriend, van een man
van ondervinding, vooral van een evangeliedienaar, zijn geheime
gedachten en verrichtingen uit te storten, ten einde raad, hulp of
vertroosting te ontvangen. In zulk een geval bevindt gij u thans,
en de vriend, de leeraar, die uw vertrouwen genieten en u met raad,
hulp en vertroosting dienen wil, ben ik. Spreek vrijelijk tot mij,
Joan! gelijk Paulus tot den wijzen Ananiam sprak, nadat hij hiertoe
door een gezichte was vermaand, en ik zal u hooren en u onderwijzen
met de onderwijzing, die ik vermag te geven. Doch verberg mij niets;
want om uw toestand wel te beseffen, is het noodig dat ik alles wete."

"Reeds voor uw verzoek," zeide Joan, "had ik besloten u mede te
deelen wat de reden is van het zonderling gedrag, dat ik heden heb
moeten houden. Doch eer ik begin, moet ik u de stipste geheimhouding
verzoeken omtrent al wat ik u zeggen ga."

"Een oogenblik," zeide Raesfelt: "geheimhouding te beloven!.... dat
zou mij onder de verplichting leggen, die een priester heeft aangegaan
bij zijn ordening, en van ons gesprek een biecht te maken.... daarover
moet ik even nadenken!"

Nadat de brave man eenige oogenblikken gepeinsd had, zegevierde zijn
zucht om nuttig te wezen aan de belanghebbende partijen over zijn te
ver getrokkene nauwgezetheid, en hij beloofde Joan, dat niets van hun
gesprek buiten zijn toestemming zou uitlekken. "In allen gevalle,"
zeide hij, "kan ik de biecht wel hooren, als er toch geen _absolutie_
op volgt; want daar staat geschreven: belijdt malkanderen de misdaden
en bidt voor malkanderen, opdat gij gezond wordet: sprekende de
Apostel hier van gezondheid der ziel, gelijk in de vorige verzen van
gezondheid des lichaams."

En hierop begon Joan, zonder te spreken van hetgeen hem te Tiel met
Van Dyk overkomen was, de oorzaak, welke hem naar het Lischboschje
gevoerd had en zijn ontmoeting van den morgen te verhalen. Toen de
Predikant van het voorgenomen tweegevecht hoorde gewagen, schudde hij
het hoofd en had moeite om den spreker niet in de rede te vallen; doch
zooras Joan hem begon te vertellen, dat Van Dyk hem van zijn vader had
gesproken, lieten zijn gedachten elk ander onderwerp varen om zich
hierbij te bepalen, en bleef hij met gespannen aandacht luisteren
naar het vervolg. Joan ging voort en zag den Predikant vlak in 't
aangezicht, om den indruk gade te slaan, dien zijn woorden op hem
zouden maken. Met open mond en strak gevestigde oogen zat Raesfelt over
hem, zijn adem inhoudende uit vrees van een woord te verliezen, en zijn
knieën stijf met de handen vastknijpende als beducht, een beweging te
maken. Doch toen Joan eindelijk Velasco zijn vader en den Baron zijns
vaders moordenaar noemde, trok de Predikant haastig de handen terug,
vouwde die samen voor 't gezicht, hief het hoofd naar boven en sloot
de oogen stijf toe, als wilde hij òf een gebed doen, òf zich iets,
dat lang geleden en het geheugen reeds ontgaan was, herinneren. Na
eenige oogenblikken in die houding te hebben doorgebracht, liet hij
de handen weder vallen, zakte als 't ware ineen, sloeg de oogen op
den grond en zweeg.

Dat zwijgen scheen Joan toe, wat het werkelijk was: een bevestiging van
het verhaal van Van Dyk: nog altijd had hij de hoop blijven voeden, dat
deze een logenaar geweest ware: thans echter bleek hem het tegendeel,
en zoo diep werkte die overtuiging op zijn gemoed, dat hij niet met
spreken voort kon gaan, maar op zijn beurt den Predikant zwijgend
aanzag, met oogen, waaruit vertwijfeling straalde.

Nadat die wederzijdsche stilte een geruimen tijd geduurd had, stond
Raesfelt op, schudde het hoofd, stak de beide handen naar Joan toe
en zeide: "Gij bevindt u waarlijk in een toestand zoo rampzalig als
weinig menschen ondervinden; doch alle dingen moeten medewerken tot
zaligheid voor hem die gelooft."

Dit gesproken hebbende, ging hij weder zitten en peinsde weder
eenige oogenblikken over hetgeen hij gehoord had. Nu brak Joan op
zijn beurt het stilzwijgen en vroeg op een angstvalligen toon, of
Dominee werkelijk met het geheim zijner geboorte bekend was, en of
dit strookte met het verhaal van den vreemdeling.

"Over 't geheel genomen, ja!" antwoordde Raesfelt: "en gij kunt het
ook leeren kennen: want het staat, ofschoon niet volkomen juist,
in de geschiedenissen te lezen, welke in de afgeloopen jaren gedrukt
zijn. Doch dat de Heer Baron uw vader zou vermoord hebben, of zelfs
den moord gelast, daarvan is mij nooit iets gebleken, en ik geloof het
ook niet:.... waarschijnlijk is dat een bijvoegsel van den gevangene,
om u haat tegen Zijn Edelheid in te boezemen: een schelm als hij,
een sluikmoordenaar, kan lichtelijk zoo iets verzinnen, om...."

"Waarlijk! zoudt gij reden hebben om dit punt in twijfel te
trekken? Het zou mijn hart van een geweldig pak ontlasten."

De Predikant herhaalde zijn verzekeringen en bracht alles te berde,
wat zijn geheugen hem omtrent de omstandigheden van Velasco's dood te
binnen bracht, om klem daaraan bij te zetten. Hij besefte nu, waarom
en hoe innig zijn gewezen leerling lijden moest, en poogde hem dus ook
met godsdienstige troostgronden op te beuren, doch om goeden raad te
verschaffen, daarmede vond hij zich meer verlegen. Eindelijk kwamen
zij overeen, dat Raesfelt den Baron zou verzekeren, dat Joan geen boos
opzet hoegenaamd tegen hem had gevormd, en alle mogelijke middelen
in 't werk stellen, om een onderhoud met den Jezuïet te hebben, ten
einde van dezen de waarheid betreffende Joans afkomst te verstaan;
en dat Joan zich hoe eer hoe beter naar Den Bosch zoude begeven, om
zijn oom Don Louis te bezoeken, en met dezen te overleggen, wat hem
te doen stond. Aan het eerste gedeelte dezer afspraak werd dadelijk
door den Predikant voldaan, nadat hij afscheid van Joan genomen
had. In korte bewoordingen verklaarde Raesfelt aan den Baron, dat
Joan zijn vriendschap altijd waardig gebleven was, doch dat hij de
redenen van zijn geheimzinnig gedrag nog niet vermocht te openbaren,
waarop Reede, tevreden over de voorloopige verzekering van de onschuld
van zijn pleegzoon, besloot hem den volgenden morgen te gaan spreken,
ten einde alles op te helderen wat nog duister was.

Intusschen was er een boodschap van den Ambtman Mom aan den Heer
van Sonheuvel gekomen, waarin eerstgemelde zich verschoonde, om bij
deze gelegenheid op het slot te komen, vermits de Koning van Bohemen
dagelijks verwacht werd; 't geen de tegenwoordigheid aller ambtenaren
in de plaats hunner residentie noodzakelijk maakte. De Baron had gaarne
zijne tegenwoordigheid genoten, vermits Eugenio, die eindelijk mede
een verhoor had ondergaan, voorgewend had een Bosschenaar te zijn en
door den Heer van Botbergen gezonden, om zijn verschil met Joan bij
te leggen. De Schout, die het verhoor deed, was van oordeel, dat men,
om de waarheid van dit voorgeven te kennen, zoowel het bijzijn van
den Heer van Botbergen als dat van den Ambtman Mom vereischte. Men
besloot dus, daar de avond reeds gedaald was, den gevangene wederom
weg te voeren en de getuigen naar huis te laten gaan, hen tegen den
volgenden morgen terug bescheidende.VIER-EN-TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

 Daar's niets dan 't zwoord en 't been: al 't spek is geëclipseerd.

                   _Langendyk_, de Wiskunstenaars.


Den volgenden morgen was de Schout reeds vroegtijdig aan het kasteel
terug en stelde hij den Heer van Sonheuvel voor, Joan te laten voor
hem komen, om de aanleiding van zijn gesprek, met den gevangene in
't Lischboschje gehouden, op te geven. De Baron, zulks goedgekeurd
hebbende, zond Roelof naar het vertrek van den Jonker, om diens
tegenwoordigheid te verzoeken; dan al spoedig kwam deze terug met
het bericht, dat de Jonker niet in zijn kamer te vinden was, 't welk
bevestigd werd, toen de Baron, na gevraagde inlichting, vernam, dat
Joan reeds vroeg in den morgen den hof was ingewandeld. "Hij zal wat
zijn gaan kuieren om zijn leed te verzetten," zeide Reede: "welnu! men
spore hem op en verzoeke hem, terstond hier te komen: wij zullen dan
beginnen, met den gevangene nog eens te ondervragen. Dienaars! brengt
hem binnen!"

De gerechtsdienaars, door Bouke geleid, begaven zich naar Eugenio's
kerker, die wel met grendels, bouten en kettingen voorzien en
gesloten was. Het was Bouke zelf, die nu de zwaar beslagene deur
opende met een gedruisch, dat geheel het kasteel door kon vernomen
worden. "Klink! klank!" zeide de Baron tegen den Schout, toen hij
het hoorde: "die bewaarplaats is een weinig zekerder dan de kamer te
Loevestein, waaruit de Heer De Groot voor veertien dagen ontsnapt is:
van hier zal die vermaledijde Jezuïet niet wegkomen, of hij moest
kunnen vliegen."

"Dat moet hij dan kunnen," zeide Bouke, stampvoetende en vloekende
binnenkomende: "want weg is hij!"

"Wie? wat? wie is weg?" zeide de Baron.

"De gevangene."

"Ben je dol, kerel?" en de Baron stoof met hem de trappen af, terwijl
de Schout en de Secretaris, na elkander aangegaapt te hebben, de
schouders ophaalden en volgden, vrij ontevreden, dat de eer hun
ontgaan zoude, zulk een belangrijken misdadiger te hebben ingeleverd.

"Maar voor Sint-Felten, Bouke!" riep Reede, toen hij met hem voor
den ledigen kerker stond: "hebt ge den boel dan niet dichtgesloten?"

"Gesloten?--Dat kunnen deze lieden getuigen, die er bij stonden;
het spreekwoord zegt wel: groote visschen springen uit den ketel;
maar hoe deze er uitgesprongen is, vat ik bij mijn ziel niet."

"De vent is wis een toovenaar," zeide een der dienaars. "Zou de
Heer Baron niet goedvinden, dat wij hem wogen: de schaal is nog op
het gemeentehuis."

"Dat mag ik wel lijden," zeide de Baron: "maar wij moeten hem eerst
hebben."

"Met uw verlof, Heer Baron!" zeide de Schout, de gevangenis
binnentredende: "is hier geen andere uitgang dan door de deur?"

"Door dat gat kan hij niet weggegaan zijn," zeide de Baron, op een
rond luchtgaatje wijzende, waar geen mensch door kon kruipen, en dat
bovendien met ijzeren traliewerk voorzien was: "en bij het luik, dat de
pijp sluit, die op den zolder uitkomt, kan men van hier niet reiken."

"Dat zal het toch wezen," zeide de Schout, naar boven ziende en het
luik met de punt der hellebaard van een der dienaars opstootende:
"door die opening kan iemand wegkomen, met behulp van een ander,
die bovenstaat."

De pijp namelijk geleidde naar den zolder, en had te voren gediend om
de turf, welke eertijds boven bewaard werd, naar gelang men die noodig
had, naar beneden te werpen; toen diende de kerker voor een turfhok;
doch zooals Geert aan Magdalena 's daags te voren verhaald had,
"nog bij 't leven van Mevrouw zaliger had men een turfloods naast de
keuken gebouwd, en dit hok tot een gevangenis ingericht voor dieven
en stroopers of voor groote schelmen, zooals deze paap was."--De pijp
was sedert dien tijd van boven en van onderen met een luik gesloten
geweest, en dit nog wel behoorlijk toegegrendeld. Bij nauwkeurige
beschouwing bleek het echter, dat men die grendels had doen springen:
en er bleef dus geen twijfel over of de gevangene had langs dien weg
een uitkomst verkregen.

"Joost haal me!" zeide de Baron, na gedaan onderzoek: "ik dacht ik
had hem zoo wis."

"Ja!" zeide Bouke: "gissen is missen en gehad is een arm man; maar hoe
kwam hij weg? alleen zeker niet: want de duivel heeft altoos een maat."

"Men moet het gaan onderzoeken," zeide de Schout.

"Eerst den schelm weerom gekregen!" riep de Baron: "zit op mannen! en
jaag hem achterna, tot gij hem vindt."

"Dat is gemakkelijk gezeid," merkte Bouke aan: "maar waar vinden wij
hem? want alle muiske heeft zijn kluiske."

"Waar? wel wis is hij naar Tiel toe, den weg op, waar hij vandaan
kwam."

"Naar het veer dan," zeide Bouke: "daar hooren wij zeker wat van hem:
want vaart men over een sloot, men laat er een brood; vaart men over
een veer, men laat er nog meer."

"Met verlof!" hernam de Schout: "zoude UEd. niet eerst het kasteel
laten doorzoeken? wellicht zit hij nog hier of daar verscholen."

Deze raad werd gevolgd; men trok het kasteel in alle richtingen door en
ondervroeg alle bedienden. Niemand had iets van den Jezuïet gemerkt;
doch Geert verhaalde, hoe de Jonker 's daags te voren bij haar had
aangedrongen, om den gevangene te spreken. Dit deed het vermoeden
ontstaan, dat Joan de hand had gehad in zijn ontsnapping. Zooras
de Baron dit denkbeeld opvatte, begaf hij zich met al de overigen
naar het vertrek van den jongeling; het werd nauwkeurig omgehaald,
en men vond eindelijk in het ledikant, tusschen de lakens, een wigge
en een eind touw verborgen, die aan den Baron werden voorgesteld. Bij
onderzoek bleek het, dat die wigge gediend moest hebben om de grendels
op te lichten van de luiken, die de pijp sloten, door welke de Jezuïet
ontsnapt was.

"Die wigge en dat touw hebben tot de vlucht gediend, Heer Baron!" zeide
de Schout: "ik zal ze dus als bewijsstukken medenemen, en de Heer
Secretaris verzoeken, die te nummeren."--Dit zeggende, beschouwde hij
nogmaals de wigge, om den naam van den fabrikant te lezen, welke daarop
gegrift stond, doch door roest en ouderdom uitgesleten was. Ten einde
den roest eenigszins weg te wrijven, raapte hij een papiertje op, dat
voor hem lag, toen de Baron, die naast hem stond, hem met den uitroep:
"dat is de hand van Joan!" ontrukte.

Het bleek een gedeelte van een briefje te zijn, waaraan twee hoeken
ontbraken, en liet de volgende afgebroken woorden lezen:


      "Het bewijs uwer . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . deed toekomen . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . verlost door mij . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . den boezem aan  . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . . . de beschuldiging . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . . . alle geloof blijft wei . . . .
  . . . . . . . . . . den naam van uw vriend . . . . . . .
  . . . . . . . . . . vollen uwer waardig . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . eerst bezwaarlijk vallen. . . . .
  . . . . . . . . . . de vermoedens te ont . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . ekerd, de tijd zal mij. . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . doen vallen, die  . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . moet, en aan de . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . van Sonheuvel . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . zijn moordenaar. . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . . geheel de uwe . . . . . . .

  J."


"Welk verder bewijs hebben wij nog noodig?" riep de Baron uit, zoodra
hij deze onzamenhangende woorden gelezen had: "blijkt het niet uit
dit geschrijf volledig, dat Joan, en niemand anders, den Jezuïet
heeft verlost? Let eens, Heer Schout! op de woorden: _deed toekomen_,
_verlost door mij_, _Van Sonheuvel_, _zijn moordenaar_.... O! het is
niet moeilijk, de tusschenruimten in te vullen. Joan! Joan! had ik
dat aan u verdiend? aan u, wien ik zoo hartelijk liefhad? Moest gij
de Judas worden, die mij verraadde!" Hier bedekte de brave man zijn
gelaat met beide handen en snikte luid.

"Wat beveelt UEd.?" zeide de Schout, na een oogenblik zwijgens,
't welke hij zich ten nutte gemaakt had, om het briefje nogmaals na
te lezen. "Zal men den Jonker nazitten?"

"Neen!" zeide Reede, terwijl hij zijn oogen afwischte: "Laat den
ongelukkige gaan, waar hem zijn gesternte brengen wil. In den oorlog
werd zijn vader door mijn soldaten vermoord: en ik wil het bloed
zijns zoons niet op mijn gemoed hebben. Hij ga en leve in vrede,
indien zijn geweten het hem toelaat."

"Wat den Jezuïet betreft dien moeten wij echter niet laten wegkuieren,"
zeide de Schout. "Hij is aan hoogverraad schuldig, en het zou mij
spijten, indien ik dien vogel niet weder in de kooi kreeg."

Dit gezegd hebbende, gaf hij de noodige bevelen om Eugenio na te
sporen. Alle vervolging was vruchteloos; echter ontdekte men, na
een nauwkeurig onderzoek, dat iemand, wiens beschrijving zeer wel
met die van den Pater overeenkwam, den weg op naar Wijk te Duurstede
was ingeslagen en aldaar de rivier was overgestoken; terwijl andere
berichten vermeldden, dat Joan, met een vermomden grijsaard, de Waal
te Tiel was overgevaren.

Inmiddels had Reede zijn dochter doen ontbieden. Zij kwam met rood
bekreten oogen en een bleek gelaat de kamer in. Zwijgend wees de Baron
haar een zitplaats aan, keek een poos voor zich en begon toen aldus:

"Lieve meid! ik weet, gij hebt altijd Joan als een broeder liefgehad;
ja zelfs meer dan eigenlijk behoorde.... ja, schrei maar niet:
ik wil u daarvoor thans niet beknorren: 't was ook eenigszins
mijn schuld.... maar ik zelf had den knaap lief, en zoo hij geen
Spaansche basterd geweest ware.... doch dat daargelaten! over het
verledene zullen wij zwijgen: ik wilde alleen u waarschuwen, dat ge
voor de toekomst hem geheel uit uw gedachten bannen moet. Hij is een
onwaardig, een slecht voorwerp, ja slechter dan ik u zeggen kan: mij,
zijn weldoener, wilde hij om hals brengen, met behulp van een schoft,
dien hij nu heeft doen ontsnappen. Zie mij niet zoo ongeloovig aan. Ik
zelf zou het niet hebben geloofd, had ik de bewijzen niet in handen."

"Was hij een verrader," zeide Ulrica met kracht, "dan is hij de
grootste huichelaar, die ooit bestaan heeft; doch ook op uw getuigenis,
mijn vader! kan ik hem daar niet voor houden."

"Welnu dan," hernam de Baron: "wat dunkt u van zijn ontsnapping, te
gelijk met den Jezuïet? van deze wigge en dat touw? van dit briefje?"

Ulrica nam het papier met een sidderende hand op en las het, terwijl
haar vader voortging met de bezwaren, op te sommen, die tegen Joan
konden worden aangevoerd. Een wijl bleef het meisje als versteend
staan en berstte toen uit in tranen.

"Welnu!" zeide de Baron: "en aan dien slechthoofd wilde de brave
Ambtman u afstaan. Hoe zult gij 's mans edelheid beloonen?"

"Laat hij komen, wanneer het hem goeddunkt," zeide Ulrica, opstaande
en haar tranen wegvegende: "ik ben bereid, zijn gade te worden."

"God zegene u, beste meid!" zeide de Baron, haar omhelzende. "Gij
verheugt mij onbeschrijfelijk, door zulk een kloek besluit te nemen. De
liefde van mijn waardigen vriend Mom zal best geschikt zijn om de
tranen te drogen, die gij over den onwaardigen Joan nog storten mocht!"

"De smart was in staat er nog eenige te doen vlieten," zeide zijn
dochter: "maar de verachting heeft er geene: en die alleen vervult
thans mijn boezem voor den booswicht!"

Terwijl deze gebeurtenissen op het slot te Sonheuvel voorvielen,
was Joan, die vroeg in den morgen van daar vertrokken was, de
poort van Tiel reeds binnengetreden en had zich naar den Gouden
Ooievaar begeven, om zijn paard en mantelzak, welke hij aldaar
bij zijn vertrek had achtergelaten, terug te eischen. Verscheidene
personen van allerlei stand en rang zaten in het voorhuis te praten,
te rooken of te drinken: soldaten doorkruisten het in onderscheidene
richtingen: werklieden waren bezig een opkamertje aan te
bouwen: in één woord, het huis was met drukte, verwarring en gewoel
vervuld. Dit liet niet na bij Joan, die hiervan de reden niet besefte,
eenige verwondering te baren: doch deze hield op, toen men
hem verhaalde, dat de meeste der aanwezigen dien dag te Tiel gekomen
waren om den Koning van Bohemen de stad te zien voorbijvaren,
terwijl die krijgslieden zich aldaar bevonden om Z. M. een
eerewacht te vormen. Intusschen veroorzaakte het plaatshebbend
rumoer, dat Joan onderscheidene reizen zijn stem verheffen moest,
eer hij van den waard gehoor kon verkrijgen. Deze was eerst sinds
weinige jaren bij aankoop eigenaar van dien stand geworden en had
onzen held nooit gezien dan drie dagen te voren, toen hij zich aldaar
in gezelschap van Groenhovius vertoond had.

"Wat is er van je dienst, heerschop?" vroeg hij, zijn breeden
vooruitpuilenden buik naar den kant van Joan wendende. "Ai mij! wat
zie ik? is oe niet dat heerschop, die laatst met dien zwartrok hier
ekomen zijt?"

"Ik zelf!" zeide Joan: "geef mij een snede brood en een kan bier,
en laat mijn paard opgezadeld worden: ik moet spoedig verder."

"Wel is 't mij bijzonder aangenaam, oe te zien," hervatte de waard. "Ai
mij! de luiden zeiden al, je waart verzopen: jaô, een snee brood
en een kan bier, daôr kan ik oe an helpen, en aan oe mantelzak ook,
die leit nog boven achter 't slot, wel bewaôrd; ai mij! 't zou mij
pijn doen, als iemand iets bij mij te kort kwam; maôr oe paôrd,
man! dat is marsch!"

"Hoe!" riep Joan, opvliegende: "wat heeft dat te beduiden?"

"Ai mij! maôk u niet driftig, heerschop! 't Is dat...."

"Ik wil mij driftig maken," hernam Joan: "wat is er met mijn paard
gebeurd?"

"Oe paôrd, heerschop! jaô! oe paôrd! Ai mij dat.... het is geprest
voor de lichting, en deur dien weg is het marsch." En hij vergezelde
deze woorden met een zeer beduidende gebaarde.

"Larie!" zeide Joan, den herbergier vrij onzacht bij den arm grijpende:
"mijn paard weerom, òf ik klaag u zoo dadelijk aan bij het gerecht."

"Ai mij!" hernam de waard, terwijl hij zich uit de handen van een
zoo geweldige weerpartij zocht los te maken.

"Geen aimijen meer! mijn paard weerom, en terstond!"

"Wel daôr speult Sint-Felten mee," riep de waard, half boos, half
bevreesd, "kijk mij zoo een vent het eens roeren! Kan ik het ebeteren,
dat je zonder betaôlen aftrekt en oe verzuipt, zoodat elk oe veur
dood houdt en dat oe paôrd geprest wordt en dat je nou weer levend
veur mij staôt? Zie dat jij oe paôrd van den ritmeester weer krijgt,
die het met enomen heeft: aôrs, honderd daôlders heeft hij er veur
elaôten, die zijn tot oe dienst: ze liggen boven, en zooals ik oe
zeide, niemand moet iets bij mij te kort komen."

De soldaten hadden gedurende dit gesprek de herberg langzamerhand
verlaten; doch de overige klanten, nieuwsgierig naar den uitslag van
dezen twist, waren opgestaan en hadden zich om de beide sprekers in
een engen kring verzameld, zich met de gramschap des jongelings en
den angst des kasteleins vermakende.

"Honderd daalders!" riep Joan verontwaardigd: "die Jood! die Griek! een
paard, dat de helft meer waard is."

"Weeg uw woorden wat, vriendje!"' voegde hem een officier toe
(die met een anderen krijgsman het voorhuis ingetreden was, en de
laatste woorden gehoord had), terwijl hij Joan op den schouder klopte:
"die Griek ben ik, en ik heb er voor gegeven wat de Staten als prijs
hebben vastgesteld voor officiers-paarden."

"De Staten hebben, met verlof gezegd, over mij noch over mijn paard
iets te beschikken," hernam Joan op een zachteren toon: "beiden zijn
wij in dienst van den Koning van Bohemen."

"De Koning van Bohemen" zeide de officier met een spotachtigen lach:
"pshaw! brrr! als hij hier komt, wordt hij er nog bij geprest ook,
de arme man! Nu, trek u zijn zaak maar niet te veel aan," vervolgde
hij, ziende dat Joan de hand aan 't rapier sloeg: "ge schijnt mij een
goed kalf van een jongen! en zijt ge om vijftig daalders verlegen, ik
zal ze er wel bijleggen: dan hou ik het paard voor mij; want zuiver,
de knol bevalt mij."

"Verplicht!" zeide Joan: "ik begeer noch uw geld te ontvangen, noch
uw jokkernij aan te hooren: en verzoek u zelfs aardigheden te sparen,
die ik niet dulden mag. Ik verlang alleen mijn paard terug: want ik
moet nog heden verder."

Al de omstanders zagen den officier aan, nieuwsgierig om te hooren,
hoe hij de fiere taal van den jongeling beantwoorden zoude; want zij
beschouwden den krijgsman als iemand, die, voor zooverre men het uit
zijn kloek en mannelijk voorkomen, uit zijn valkenblik en uit zijn
door lange diensten sterk geteekend gelaat zou opmaken, zich niet
gemakkelijk op de teenen zou laten trappen; doch hun verwachtingen,
wellicht de heimelijke hoop van sommigen, dat er een krakeel zoude
ontstaan, werd niet vervuld. De officier beschouwde Joan een wijl
met heldere, vriendelijke oogen, draaide zich toen een weinig om,
zag de omstanders aan en vroeg op een vrij forschen toon: "welnu! wat
hebt gijlieden daarmede te maken? Denkt gijlieden dat wij, op zijn
Engelsch, een hanengevecht gaan houden?"

Deze onverwachte toespraak, de toon, waarop zij werd uitgesproken,
en vooral de barsche houding van den krijgsman deed de omstanders
beteuterd ter zijde treden: en als kinderen, die eene bestraffing
ontvangen hebben, bleven zij op een afstand het verder onderhoud
gadeslaan.

"Hoor eens, kameraad!" vervolgde de officier, Joan vriendelijk onder
den arm nemende: "antwoord mij eens oprecht: wie heeft het _model_
opgegeven, volgens 't welk uw paard getoomd en geteugeld is?"

"Wel ik zelf!--Maar wat zal deze vraag?"

"Omdat ik dan bij waarheid getuigen moet," hernam de ritmeester,
altijd bedaard en vriendelijk, "dat meester Symen, die een bol in de
toomprangkunst was, de goede man, het u niet verbeteren zou. En daarom
juist, lieve vriend! kunt ge uw paard niet weerom krijgen; want ik
heb het met toom en al naar Graaf Hendrik Frederik gestuurd tot model."

"Verplicht voor de eer," hernam Joan; "maar dat helpt mij weinig."

"Gij moest met mij naar Zijn Hoogheid gaan," zeide de officier,
zonder zich aan den driftigen toon van Joan te storen: "ik sta u borg,
dat gij spoedig vooruit zoudt komen. Wat dunkt u daarvan, Kapitein
Schwanck?" vervolgde hij, zich tot den anderen officier wendende.

"Dat zult gij best weten, Kapitein Holtvast!" antwoordde deze.

"Uw naam," vervolgde de andere tot Joan, "uw naam is, zoo ik mij niet
bedrieg.... Ulrich.... neen.... Joan van.... van....! Ja waarlijk,
volkomen herinner ik mij uw naam niet, schoon ik u meer gezien heb."

Bij deze woorden werd Joan beurtelings rood van verlegenheid en
bleek van gramschap; doch de gulle lach, waarmede Kapitein Holtvast
ze vergezelde, ontwapende zijn drift, vooral toen hij bemerkte, dat
Holtvast zelf een kleur kreeg, gelijk meermalen gebeurt, wanneer men
die bij een ander heeft doen opstijgen.

"Ja!" hernam hij: "nu herinner ik mij!.... doch gij behoeft u
daarvoor niet te schamen, jongeling!--ik voorspel u, gij zult een naam
verwerven, zoo gij er nog geen hebt;--althans het zal uw schuld niet
zijn, indien gij een brekebeen blijft. Wat zegt ge? neemt ge dienst
bij ons?"

"Ik kan noch mag daarop antwoorden", zeide Joan, "voor 't oogenblik
moet ik naar Den Bosch; misschien zal ik naderhand van uw vriendelijke
uitnoodiging gebruik kunnen maken."

"Hm! hm!" zeide Holtvast, terwijl hij eenigszins misnoegd het hoofd
schudde: "die reis naar Den Bosch bevalt mij maar half: schoon ik
er ook eens hoop te komen.--Wat drommel moet ge in dat Paapsche
land uitrichten?"

"Ik weet niet dat ik u eenige rekenschap verschuldigd ben," zeide Joan.

"Misschien!" antwoordde Schwanck: "het moet ons vreemd voorkomen,
dat iemand, die voorgeeft Koning Frederik te dienen, naar Den Bosch
reist op het oogenblik, dat Zijn Majesteit hier verwacht wordt."

"Bedaar, kapitein Schwanck, bedaar!" zeide zijn krijgsmakker. "De
Jonker heeft vast wijze redenen, die het ons niet past te
onderzoeken. Ook zal Koning Frederik hier dienaars genoeg hebben,
en misschien meer, dan wij in den kost kunnen houden; doch het is
onze tijd, verder te gaan: nu, Jonker! zoo gij iets naders van ons
begeert, verneem dan maar naar mijn makker, dien gij hier ziet,
Kapitein Schwanck, van de garde. En ik noem mij Holtvast, om u te
dienen. Zoo ge bij ons wilt komen dienen, beloof ik u, dat ik u
aan een paard zal helpen, ruim zoogoed als hetgeen wij u ontnomen
hebben;.... doch waarom hieldt gij u ook dood?"

Deze toespraak geëindigd hebbende, draaide hij zich om, zonder verder
antwoord af te wachten, en ging naar den stal, vergezeld van Kapitein
Schwanck. "Bij mijn degen," zeide hij tegen dezen in 't uitgaan: "die
knaap herinnert mij volkomen een dapperen Kleefschen Graaf.... doch
dien hebt gij nooit gekend, Schwanck!"

Joan staarde den ritmeester met verbaasdheid na en bleef een wijl
wrevelig en ontevreden staan, knorrig op den waard, die zijn paard
verkocht had, op Holtvast, die hem had doen zwichten voor een invloed,
waaraan hij geen verklaring geven kon, en op zich zelven, daar hij
begreep een gekke rol gespeeld te hebben. Terwijl hij besluiteloos
voor zich keek, rees een der aanwezigen, die zich met den ganschen
twist niet bemoeid had, maar stil in een hoekje was blijven zitten,
van zijn bank op, naderde hem, en zeide in een vreemden tongval, dat
hij een wagentje gehuurd had, om hem naar Den Bosch te laten brengen,
en dat het hem aangenaam zou wezen, indien de Jonker hem de eer van
zijn gezelschap wilde verschaffen.

Joan wierp een vluchtigen blik op den man, die hem dezen voorslag
deed. Hij had het uiterlijk van een Duitschen of Poolschen Jood, droeg
een lange blauwe samaar met een hoogen kraag, die hem over de ooren
stak, een diep ingedrukte bonten muts en een bruinen baard. Schoon
onze held zich van zulk een reisgezel weinig vermaak kon beloven,
begreep hij echter, de gelegenheid niet te moeten versmaden, weshalve
hij den vreemdeling een toestemmend antwoord gaf, hem tevens vragende,
wanneer hij dacht te vertrekken.

"Zoo op het oogenblik," antwoordde de Jood: "indien UEd. uw pakkage
gelieft te halen: ik zal UEd. hier blijven wachten."

Beseffende, dat hij toch vergeefsche moeite zou doen om zijn paard
terug te krijgen, voldeed Joan aan het verzoek en vergezelde den
waard naar een achterkamer, waar deze hem zijn valies ter hand
stelde en hem het geld toetelde, dat voor zijn paard betaald was,
daarvan, als vanzelf spreekt, de som afhoudende, welke Joan hem voor
zijn vertering schuldig was: waarna onze held terugkeerde naar het
voorhuis, en met den Jood de stad verliet. Weldra waren zij aan de
Waal en in de veerschuit gestapt.

De rivier leverde op dit oogenblik een belangwekkend schouwspel op:
zij was gevuld met groote en kleine vaartuigen, van wier stengen
en achtersteven vlaggen wapperden, en welke passagiers inhielden,
die op den stroom de aankomst van Koning Frederik verbeidden. De
beide oevers waren met scharen toeschouwers bedekt, en voor de stad
lag een prachtig versierd jacht, dat zoowel de Prinsenvlag als het
wapen van Oranje-Nassau voerde, en waarop zich Prins Maurits met
zijn gevolg, waaronder de Ambtman Mom en meer hoofdbeambten van het
gewest, bevonden. Onder de muren van Tiel stond krijgsvolk onder de
wapenen, om den doorluchtigen gast van Nederland bij zijn doortocht
verschuldigde krijgseer te bewijzen: en twee schuiten, met soldaten
bemand, gingen den Koning te gemoet, wiens vaartuig, rijk met vlaggen
versierd, men van verre onder het schaterend gejuich der menigte den
vloed zag afkomen. Joan kon, ondanks de bekommering, die zijn ziel
vervulde, niet nalaten zijn oog over dit prachtig schouwspel te doen
weiden, waarvan de beschouwing hem gedurende den tijd der overvaart
geheel vervulde. Eerst toen hij aan de andere zijde gekomen was en
toevallig opzag, herkende hij in een der veerlieden zijn oude kennis,
Teun Wezer. Niet verlangende, met dezen in gesprek te treden, wendde
hij het gelaat om; doch de veerman, een halven cirkel om hem heen
beschrijvende, stond dadelijk weder vlak voor zijn gezicht, en sprak
hem met de volgende woorden aan:

"Goemorgen, Jonker! wie deksel dacht u hier te zien? gisteraôvend
liet ik u immers nog op Sonheuvel."

"Gij moet van daar nog vroeger zijn vertrokken dan ik, Teun!" hernam
Joan: "en moet gij er niet weder naar toe?"

"Vandaôg en morgen niet," antwoordde Teun: "ik moet eerst dien
Poolschen Jood naar Den Bosch brengen, dat je 't vat."

"Ei! en mij bijgevolg ook; want wij reizen samen."

"Zoo!" hervatte de veerman, wiens gelaat op dit bericht betrok; "nu
ja! maôr ik weet niet of het zich wel schikken zal.... Patientie! wij
zullen zien.--Haalt aan, jongens! haalt aan!"

Aan de overzijde aan wal gestapt en den dijk opgewandeld zijnde,
zag Joan in de laagte een soort van huifkar staan, met twee kloeke
paarden bespannen, welke een jonge vrouw vasthield.

"Ziedaôr uw rijtuig," zeide Teun, hem op de kar wijzende: "wil ik
er de bagage maar inbrengen?" Dit zeggende, nam hij de valiezen der
beide reizigers en smeet die in de kar, waarna hij zich vloekende
en tierende bij de jonge vrouw begaf, haar verwijtende, dat zij de
paarden averechts gespannen had.

"Maar zij staan immers altijd zoo," zeide de jonge vrouw.

"Houd den bek, wijf!" grauwde Teun haar halfluid toe, "of ik zal oe
een muilpeer geven, die oe de lust tot snaôteren wel benemen zal. Ik
zeg, ze staôn verkeerd om, en dan is het zoo!"

Tegen dit _martiaal argument_ was niets in te brengen: de goede vrouw
haalde met een zucht de schouders op, en riep toen, Joan ziende,
verwonderd uit: "Lieve deugd! is dat onze Jonker niet?"

"Ja! dat is onze Jonker: ga je maôr naôr hem toe, je staôt mij hier
meer in dan uit den weg," antwoordde Teun op denzelfden vriendelijken
toon. "Heerschoppen!" vervolgde hij, zich tot Joan en diens reisgezel
wendende: "blijf daôr zoolang niet in den wind staôn. Gaôt in dat
kapelleke, terwijl ik de paarden verspan."

De reizigers volgden dien raad en gingen in een kroegje dat vlak aan
den weg stond, gevolgd door de vrouw van Teun Wezer, in dewelke Joan
nu zijn speelkarnuit Klaartje, Boukes nicht, herkende.

"Wel Klaartje!" vroeg hij haar na de eerste groete, "hoe maakt gij
het al in den echten staat?"

"Ja," antwoordde zij, terwijl twee dikke tranen haar langs de wangen
liepen: "als men alles van te voren wist!.... doch ik geloof waarlijk,
dat mijn man mij roept om hem te komen helpen;.... maar neen," zeide
zij, terugkeerende: "hij kan mij wel missen: trouwens, dat kan hij
altijd wel.... daar is hij!"

Teun Wezer trad het kroegje binnen, en in 't voorbijgaan een
vreeselijken blik op zijn vrouw werpende, begaf hij zich naar de
toonbank en zwolg een kelk brandewijn in, welken een oude Megeer,
die aldaar voor tapster speelde, hem toegereikt had; waarna hij zich
tot de reizigers wendde met een: "'t is klaôr, heerschoppen!"

In 't uitgaan der kroeg bemerkte Teun, dat zijn vrouw Joan, die
reeds buiten was, toewenkte, dat zij hem nog iets te zeggen had:
bij het zien dezer beweging stootte hij haar ruwelijk achter zich
weg; dan Joan, wien de gebaarden van Klaartje niet ontsnapt waren,
keerde terug, draaide om den voerman heen en stak aan diens vrouw de
hand ten afscheid toe. Veinzende te struikelen, nam zij dit oogenblik
waar om hem schielijk in te fluisteren: "uw pistolen!" waarna zij
zich haastig omwendde en een luid vaarwel toeriep.

De Jood had intusschen plaats op de kar genomen: Joan volgde hem, over
de geheimzinnige waarschuwing, welke hij ontvangen had, nadenkende:
en op de bank gezeten, was zijn eerste werk om naar zijn pistolen om
te zien; doch hij vond die, zooals hij ze gelaten had, aan weerszijden
in zijn mantelzak gestoken.

Teun Wezer, zich op een soort van bok of vooropbank gesteld hebbende,
greep nu de teugels, of liever de touwen, welke dien rang bekleedden,
in de hand en deed zijn zweep driewerf de lucht doorklieven;
waarop de paarden op een redelijken draf vertrokken en het rijtuig
door een aangename landouw, met boomgaarden en koornvelden bedekt,
voorttrokken. Met weemoedige deelneming staarde onze held op die
welvarende en vruchtbare streken: en diep trof hem de gedachte, hoe
weldra, na het eindigen van het Bestand, de oorlogsfakkel opnieuw
in dit gedeelte van Nederland zoude blaken, de hoop des veldmans
verteren en wellicht vele dier thans zoo fraaie en rijke woningen in
asch leggen: hoe de zwaarden der krijgsliên het graan zouden maaien,
't welk de hand des nijveren landmans hier gezaaid had. De sombere
stemming, waarin hem deze overdenkingen brachten en de nog dieper
zwaarmoedigheid, waarin hij verviel, als hij soms weder over zijn eigen
toestand nadacht en zich de ontdekkingen en gebeurtenissen der vorige
dagen voor den geest bracht, en eindelijk het gering genoegen, dat hij
uit een gesprek met zijn vreemden reismakker verwachten kon, deden hem
over den weg een diep en onafgebroken stilzwijgen bewaren. Wat den Jood
betrof, ook deze scheen geen onderhoud te verlangen: hij had zich,
't zij uit voorzorg tegen den wind, 't zij omdat hij van tandpijn
gekweld was, een zijden doek om de kin gebonden, welke het gedeelte
van zijn gelaat, dat nog zichtbaar gebleven was, ten volle bedekte. De
voerman was insgelijks stil en afgetrokkener van gedachten, dan men
van iemand uit zijn stand verwachten zoude: somtijds poogde hij een
liedje te neuriën, doch al spoedig verzwakte zijn stem, hij zweeg,
zakte ineen en verviel weder als in een dommeling, en als dit een
korte poos geduurd had, richtte hij zich wederom op, begon opnieuw
te fluiten en te zingen, liet de zweep aan de paarden voelen en hen
draven tot aan de naastbij gelegene kroeg, waar bij nooit naliet het
zoopje te aanvaarden, dat de maagd, die voor den deurpost wachtte,
hem reeds van verre had staan toereiken.

Over Drummel naar de Maas gereden, staken onze reizigers die rivier
over, en kwamen weldra te Kessel, alwaar Teun Wezer begreep zijn
paarden eenige rust en voeder te mogen doen genieten; welke gelegenheid
zoowel Joan als de Jood zich ten nutte maakten om in de herberg een
sober ontbijt te gebruiken.

Terwijl Joan hiermede bezig was, zag hij uit het raam, waaraan hij
gezeten was, dat zijn voerman op de binnenplaats in gesprek stond
met twee kerels van een alleronaangenaamst voorkomen, die na eenige
woordenwisseling de herberg verlieten. Deze omstandigheid wekte opnieuw
eenig kwaad vermoeden op bij onzen held, zoodat hij het raadzaam
oordeelde, zich nogmaals van den toestand, waarin zijn wapenen zich
bevonden, te gaan verzekeren. Hij begaf zich met dat oogmerk naar den
stal, alwaar hij op dat oogenblik niemand vond, vermits Teun Wezer
zich naar de keuken had begeven om te ontbijten, en de staljongen
voeder was gaan halen. Onverhinderd en onopgemerkt kon hij dus de beide
pistolen uit den mantelzak halen en onderzoeken; waarop hij tot zijn
verbazing ontdekte, dat men de kogels uit de loopen had gehaald. Hij
zelf had de pistolen des morgens op Sonheuvel geladen en te Tiel
gestoken in zijn mantelzak, welke hij sedert niet uit het oog had
verloren, dan alleen gedurende den korten tijd, toen hij op verzoek
van Teun Wezer het kroegje aan het veer was ingegaan. Hij begreep nu,
dat die schelm zich deze gelegenheid had ten nutte gemaakt om, onder
voorwendsel van de paarden te verspannen, de geweren buiten staat
te stellen eenig letsel te doen, welk bedrijf Klaartje ongetwijfeld
had opgemerkt. Zijn reisgenoot niet buiten noodzakelijkheid willende
verschrikken, en onbewust of deze geen medeplichtige aan een tegen
zijn leven of vrijheid gesmeden aanslag ware, hield hij dezen onkundig
van de gedane ontdekking, laadde de pistolen opnieuw, bracht die op
hun plaats terug en verliet wederom even ongemerkt het wagenhuis.

Kort daarna kwam Teun Wezer de reisgenooten waarschuwen, dat het tijd
was weder op reis te gaan: zij vervolgden dan hun weg door een zwaar,
slijkerig spoor, hetgeen de paarden noodzaakte stapvoets voort te
gaan. Hoe meer zij vorderden, hoe vetter en hinderlijker de modder
werd, zoodat zij, eer zij Kessel nog uit het oog verloren hadden,
tot de helft der wielen in het moeras zaten.

Het oord was hier eenzaam en verlaten: nergens vertoonde zich
eenig levend wezen, en de rook alleen, die hier en daar in de verte
uit het kreupelhout opging, verraadde de nabijheid van dorpen en
gehuchten. Eindelijk ontdekte Joan verre voor zich uit, doch aan
den rijweg, met welgevallen een gebouw, dat vrij aanzienlijk scheen:
doch met teleurstelling ontwaarde hij bij 't naderen, dat het alleen
uit de vier muren bestond, zijnde het droevig overblijfsel eener nog
vóór den aanvang van het Bestand uitgebrande huizinge, welke thans
uitmuntend geschikt was tot een verblijfplaats van uilen en kraaien,
en misschien van nog gevaarlijker roofgedierte. Ook ontging het Joan,
die oplettend was op al wat zijn vermoedens op kon wekken, geenszins,
dat zich tusschen die vervallen muren een paar menschen bevonden,
die even uitkwamen, doch bij het zien van het rijtuig dadelijk
terugtraden. Zooras onze held dit bemerkte, haalde hij in stilte zijn
pistolen uit den mantelzak en stak zijn handen onder de bank, eer
zijn reisgenoot of de voerman deze beweging bespeurd hadden. Zij reden
echter de bouwvallen voorbij, zonder dat er iemand te voorschijn kwam;
doch nauwelijks was men een twintig roeden verder gekomen of Teun Wezer
liet, als bij toeval, zijn zweep vallen, hield de paarden staande en
sprong af, als wilde hij die gaan oprapen. "Met uw verlof!" zeide Joan,
die al zijn bewegingen aandachtig gade had geslagen, "dat zal ik wel
voor u doen;" en, meteen sprong hij op het voetpad, dat, veel hooger
dan de weg, niet zoo zwaar bemodderd en bewandelbaar was. Dan terstond
haalde Teun Wezer, zonder een woord te spreken, de houten pen uit,
welke het karretje (hetwelk in den smaak der hedendaagsche asch-,
mest- of vuilniskarren gemaakt was), tegenhield, waardoor het met
Jood en al achterover en in de modder sloeg. Op datzelfde tijdstip
sprongen de twee personen uit het vervallen gebouw, dezelfden, die
Joan in de herberg gezien had, met het mes in de vuist, voor den dag,
en snelden op de kar aan.

"Staat!" riep Joan, hun de pistolen voorhoudende: "of ik brand los."

"Loop maar toe!" riep Teun, terwijl hij zijn mes trok en Joan van
achteren aangreep: "zij zijn niet eladen."

"Dat zult gij anders ondervinden! zeide Joan, en zich omkeerende,
schoot hij den booswicht neder, die vloekende tusschen de paarden
rolde. Vervolgens zijn degen trekkende, stelde de moedige jongeling
zich in postuur om de beide anderen af te wachten: dezen, door het
gezicht van den gewonden voerman ontzet, verkozen geen poging te doen
om met levensgevaar te naderen en bliezen den aftocht, met den meesten
spoed hun weg weer naar den kant van Kessel nemende. Joan volgde hen
een klein eind weegs, doch slechts langzaam, daar hij zich niet te
ver van de kar verwijderen wilde; doch hij verloor hen weldra uit
het oog. Toen keerde hij terug om te onderzoeken, in welken toestand
zich de arme Jood en de gekwetste bevonden. Dan, wie schildert zijn
verbazing, toen hij bij 't naderen geen Jood noch Joodsgelijke meer
zag, maar, naast den onder zijn eigene paarden in de modder geraakten
voerman, de edele, eerwaardige gestalte van Godard van Reede, zooals
hij zich in het klooster te Tiel aan hem vertoond had, herkende.

"Wat zie ik?" riep Joan, verbaasd achteruittredende.

"Stil!" zeide de geestelijke: "die ongelukkige leeft nog: hij is
misschien nog te helpen."

"Gij wilt dien ellendige bijstaan?" hernam Joan, een vertoornden blik
op Teun Wezer werpende.

"Hij heeft mijn bijstand ingeroepen," antwoordde de grijsaard:
"en dit heeft nooit een sterveling te vergeefs gedaan."

Dit zeggende, trachtte Pater Ambrosius, gelijk de geestelijke, als men
weet, genoemd werd, den gekwetste op te helpen; doch het machteloos
lichaam gaf niets mede en zat diep in het slijk.

"Wacht!" zeide Joan: "laat mij die taak over: ik zal hem wel op vasten
grond brengen!" En meteen zette hij de voeten vast aaneengesloten in
het slijk, greep Teun Wezer met beide handen om het lijf en tilde
hem op het voetpad. De gewonde opende nu de oogen en zeide met een
schorre en gebroken stem: "o wee! het is met mij gedaan.... laat de
Vicaris.... een gebed.... voor mijn ziel.... o wee!" Deze woorden
met moeite hebbende geuit, liet hij het hoofd op den schouder vallen
en sloot de oogen, terwijl de doodskleur zich weder over zijn gelaat
verspreidde.

"Hier is geen hulp in den omtrek," zeide de geestelijke: "laten wij
hem in de kar leggen en met ons voeren: indien ik slechts iets had
om het bloed te stelpen, dat uit zijn wond stroomt.... wacht! in de
kar ligt de doek, waarmede ik mijn gezicht verborgen hield."

"Hoe!" riep Joan, terwijl hij snel den doek uit de kar haalde:
"gij waart dan werkelijk die Jood, mijn reisgenoot?"

"Ik ben een ongelukkige zwerver," antwoordde Ambrosius: "die nergens
veilig, door allen vervolgd, bij allen gehaat, niet dan door Gods
vaderlijke hulp, die u tot mijn redder beschikte, aan den moorddolk
ontsnapt ben, die mij dreigde."

"Het was dan tegen u, dat de aanslag gesmeed was?"

"Gewis! en ik ken hen, die dezen arm tegen mij gewapend hebben."

"En gij bewijst uw menschlievende hulp aan den booswicht?"

"Leert men in uwe Kerk," vroeg de geestelijke, den jongeling met
ernst en waardigheid aanziende, "dan het heilige voorschrift niet:
""doe wel aan die u haten?""

"Voorzeker," zeide Joan blozende: "doch, verschoon mij, ik had het
voorbeeld, dat mij door u gegeven wordt, niet van een Roomschgezinde
verwacht."

"Slechts één hielp den gekwetsten koopman, waar de schriftuur ons
van verhaalt, en die was een Samaritaan," zeide Ambrosius met nadruk.

Onder dit gesprek hadden zij den gekwetste verbonden zoogoed hun
mogelijk was: vervolgens plaatste Joan hem in de kar: de grijsaard
ging naast hem zitten en hield hem vast, om het zwakke lichaam tegen
de al te sterke schokken van het rijtuig te bewaren. Joan nam de
teugels in de hand, zette zich op het vooropje en liet de paarden
hun weg vervolgen.

"Zou het niet te vrijpostig wezen," vroeg Ambrosius, na eenige
oogenblikken zwijgens, "om te vragen, welke zaken den Jonker van
Craeihorst in Den Bosch roepen?"

"Gij kent mij!.... Doch waarom zou mij dit bevreemden? Ik heb in de
laatste dagen het recht verloren om mij ergens over te verwonderen."

"Ja! ik ken u. Reeds toen ik u voor eenige dagen te Tiel zag, trof
mij uw gelaat; sedert vernam ik, wie gij waart, en ik herinnerde
mij, u als knaap bij uw pleegvader te hebben ontmoet, en u den ring
geschonken te hebben, welken ik aan uw vinger zie."

"Welnu, zoo UEd. mij kent," zeide Joan: "zal uw verwondering over
mijn reis naar Den Bosch niet zoo groot wezen; want dan zult ge ook
de betrekkingen kennen, welke ik aldaar ga opzoeken: ten minste,
ik moet dit veronderstellen, na u in 't gezelschap van Van Dyk te
hebben ontmoet."

"Van Van Dyk?" hernam Ambrosius: "was hij de man die u derwaarts
zond? En welke redenen heeft hij u gegeven, sterk genoeg, om u een
huisgezin, dat u liefheeft, te doen verlaten?"

Joan was op het punt zijn vertrouwen te schenken aan zijn reisgenoot,
wiens achtbaar en tevens vriendelijk voorkomen hem bereids had
ingenomen; doch hij weerhield zich, indachtig aan de nauwe betrekking,
die tusschen Vader Ambrosius en den Baron bestond. Daarenboven was
hem de gedachte niet vreemd, dat de grijsaard, van hetgeen hij hem
zou kunnen verhalen, beter en vollediger onderricht ware, dan hij zelf.

"Ik weet niet," antwoordde hij, "of ik vooralsnog vrijheid heb,
UEd. die redenen mede te deelen. Wat echter den persoon betreft, dien
ik zoek, het is Don Louis de Velasco, en het zou mij aangenaam zijn,
indien UEd. mij behulpzaam wilde wezen om een mond gesprek met hem
te verkrijgen."

"Jongeling!" hervatte Ambrosius: "versta ik u wel? Zijt gij niet in
dienst van den verjaagden Paltsgraaf, die zich koning van Bohemen
noemt? Wat hebt ge dan met zijn vijand uit te richten?"

Joan zweeg.

"En draagt de Baron van Sonheuvel kennis van deze reis?"

Joan schudde het hoofd en zuchtte.

"Jongeling!" zeide de grijsaard met een ernstig en weemoedig
gelaat: "ik ben een ijverig en getrouw, schoon onwaardig dienaar
der Moederkerk, en zou mijn leven gewillig prijsgeven, zoo
ik de Nederlanden van ketterij verlost en tot de zuivere leer
zag teruggebracht; maar verachting en smaad is in mijn oogen de
Nederlander waardig, die de zijnen, lafhartig, om wereldsch goed,
verlaten en verraden zou."

"Die smet mag mij niet aangewreven worden," riep Joan uit, terwijl een
hoogrood zijn wangen overdekte: "God weet hoe zuiver mijn bedoelingen
zijn!"

"En toch!" hernam Ambrosius: "het is Van Dyk, die u naar Den Bosch
zendt!.... slechts één verontschuldiging kan uw gedrag hebben: dat gij
namelijk uw kettersche gevoelens af wilt zweren en een heilige steê
gaat zoeken, waar gij u aan den dienst Godes wijden moogt;.... doch
het is niet Don Louis, welke u die verschaffen zal."

"Ook dit is mijn bedoeling niet: en echter is in deze mijn gedrag
onberispelijk."

"Zoo dit waar is, gelijk ik op uw herhaalde verzekering gelooven wil,
maak dan staat op mijn diensten, die ik u van harte aanbiedt; doch,
nogmaals, weiger mij uw vertrouwen niet: ik ben het waardig;--en,
geloof mij, geen laakbare nieuwsgierigheid drijft mij aan; maar de
zucht om u nuttig te zijn, u, mijnen redder."

"Ik heb geen recht op uw dankbaarheid," hernam Joan: "gaarne had ik
voor u in de bres gesprongen; doch ik dacht, dat het slechts op mij
gemunt was, en dat het alleen mijn eigen leven was, dat ik verdedigde."

"Geenszins! Teun Wezer kende mij, en de vermomming, waarin ik stak,
moest mij alleen dienen, om bij anderen onbekend te blijven. Het is,
helaas! niet de eerste reis, dat ik ondervinden moet, hoe verre de
haat en nijd mijner vijanden gaan kunnen; doch nooit had ik gedacht,
dat men die tot zulk een uiterste zou durven voeren."

Na deze aanmerking, welke tot pijnlijke herinneringen aanleiding scheen
te geven, verviel de geestelijke in een diepe mijmering, waarin Joan,
die aan zijn eigene bekommernissen daarenboven genoeg had, hem niet
wenschte te storen. Nadat zij, op deze wijze, gedurende eenigen tijd
door de modder hadden voortgesukkeld, kwamen zij op een gullen zandweg,
die hen in korten tijd tot bij een wetering bracht, bij welke zich
voor een boerenherberg eenige lakeien bevonden, in deftige livreien
uitgedost en allen te paard gezeten, welke, zoo 't scheen, dit of
dat voornaam personage stonden af te wachten. Zoodra zij de kar in
't oog kregen, reed een van hen haar op een goeden draf te gemoet,
sprong af toen hij haar genaderd was, en bleef met ongedekten hoofde
eerbiedig de bevelen afwachten, die men hem geven zoude; toen stak
tot Joans verwondering, Ambrosius het hoofd buiten en vroeg of alles
in orde was, 't geen de lakei met een diepe buiging beantwoordde.

"Welnu!" hernam de grijsaard: "laat dan mijn muilezel oprijden;
want ik verlang hartelijk uit dit ongemakkelijke rijtuig te zijn:
laat een uwer, die het beste paard berijdt, afstijgen en het aan
dezen edelman geven, die zich te onpas heeft genoodzaakt gezien,
voor koetsier te spelen. Wat die kar betreft, die moet, met dien
gewonden man medegevoerd worden, en ik beveel, dat er nauwe zorg voor
den ongelukkige gedragen worde. Jonker! wees zoo goed, af te klimmen
en een voegzamer gelegenheid aan te nemen om uw reis voort te zetten."

Joan maakte met blijdschap van deze aanbieding gebruik, en klom
af, terwijl de overige lakeien, inmiddels genaderd, den ouden man
uit de kar hielpen. Een fraai getoomd muildier werd voorgebracht,
waar Ambrosius opsteeg, terwijl Joan een kloek rijpaard bekwam. Twee
dienaars plaatsten zich in de kar bij den gekwetste, en volgden, met
een langzamer tred den trein, welke zich nu verder, op een vlugger
draf, naar Den Bosch begaf.VIJF-EN-TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

            Mathan! d'un prétre est-ce là le langage?

            Is dit eens priesters taal, o Mathan?

                        _Racine_, Athalie.


Op den avond van denzelfden dag, op welken Joan in Den Bosch was
gekomen, zat de Grootmeester der artillerie, Don Louis de Velasco,
met een ontrust gemoed een brief te herlezen, welke hij reeds
meermalen met gemelijkheid had nedergeworpen. Het overlijden van den
Aartshertog, op een zoo ongunstig tijdstip als het einde des Bestands
voorgevallen, had onder de Spaansche legerhoofden een niet geringe
verlegenheid teweeggebracht, behalve dat het Velasco, als een der
vertrouwde vrienden van het doorluchtig vorstenpaar, meer bijzonder
getroffen had. Er waren geen nadere tijdingen uit Brussel gekomen,
hoe zich in deze omstandigheden te gedragen; het tijdstip naderde
met rassche schreden, waarop de twaalf jaren, welke het bestand
geduurd had, zouden verloopen wezen, en Velasco was beducht, dat,
zoo de bevelen van zijn overheden langer uitbleven, hij niet in
staat zoude zijn, bijtijds tot den oorlog gereed te wezen, voor
zooverre althans het vak betrof, dat aan zijn kunde en ervarenheid
was toevertrouwd. Het laatste bevel, hetwelk hem de Aartshertog
had doen toekomen, was van een zoodanigen aard, dat het veeleer
staat- dan krijgskundige overpeinzingen van hem vorderde; hem werd
namelijk gelast, drie voorname Hollandsche ballingen, te weten Huig
De Groot, Uyttenbogaert en Grevinkhoven, die zich op dat tijdstip in
's-Hertogenbosch bevonden, door beloften, geschenken of anderszins
over te halen om de Spaansche zijde te kiezen en met hun ongemeene
begaafdheden te sterken. Hoe weinig deze taak ook naar den smaak
van Velasco was, begreep hij echter die niet te mogen verzuimen,
ofschoon het hem naar zijn dom krijgsmansbegrip toescheen, dat twee
verloopen Dominees en een verwaande papierbekladder juist zulk een
groote aanwinst niet zouden zijn voor de Spaansche partij. Zijn eigene
begaafdheid in 't behandelen eener zoo teedere zaak mistrouwende,
had hij den Heer Van Grobbendonck, een listigen, behendigen man,
en tot dusdanige onderhandelingen bij uitnemendheid geschikt, doen
verzoeken, de samenkomst te willen bijwonen. In afwachting van dezen,
las hij den brief des Aartshertogs nog eens over, toen de Vicaris
zich bij hem liet aandienen.

"De Vicaris!" riep hij uit, terwijl een glans van vergenoegen zich
op zijn gelaat verspreidde: "voorwaar de man kan nooit op gelegener
tijdstip komen! ik had juist een welbespraakte noodig: geleerde
tegen geleerde dat's kamp.--Maar de duivel!" vervolgde hij, zich
achter 't oor krabbende: "zoo hij eens te nauwgezet ware, en dacht:
_non tali auxilio, non talibus defensoribus_.... of hoe zeide mijn
hoogloffelijke leermeester te Salamanca ook?".... [47]

"Zal ik Zijner Hoogwaardigheid zeggen, dat UEd. belet is?".... vroeg
de ordonnans, zijn overste in onzekerheid ziende.

"Vooral niet, Vlascamp! vooral niet!--laat Zijn Hoogwaardigheid
boven komen. Hij komt juist van pas: en laat de kok op een persoon
meer rekenen: ik moet zien dat ik hem te gast hou: toe, haast u:
ik verlang al hem te spreken."

Vlascamp vertrok en liet een oogenblik later Pater Ambrosius
in. "_Salve: celsissime vir!_" zeide Velasco, zich nederig buigende en
den grijsaard de hand kussende: "nogmaals _salve_! en van harte welkom
in de stad. Sinds wanneer hebben wij het geluk, Uw Hoogwaardigheid
binnen onze muren terug te bezitten?"

"Ik ben heden van Tiel teruggekeerd," antwoordde de Vicaris, na
beleefde groete, plaats genomen hebbende: "en hoe gedraagt UEd. zich
in de droeve omstandigheden welke wij beleven?"

Velasco zuchtte en schudde het hoofd, waarna zij eenige woorden
wisselden over het afsterven van den Aartshertog en de veranderingen,
welke hieruit zouden ontspruiten.

"Mag ik Uw Hoogwaardigheid vragen," zeide Velasco, toen eindelijk het
gesprek een andere wending genomen had, hoe zij het kuddeke gevonden
heeft, dat aan haar zorgen is toevertrouwd?"

"Daarover," zeide Ambrosius, "valt, helaas! weinig te roemen. Wanneer
ik door mijn eigen geloofsgenooten, door hen, wier gestadige arbeid het
wezen moest, met mij tot hetzelfde einde mede te werken, onophoudelijk
word gedwarsboomd, dan valt het zwaar, die plichten jegens mijn kudde
te vervullen, welke de hooge bediening, van mij eischt, waartoe ik
mij geroepen zie."

"Uw eigen geloofsgenooten," riep Velasco verbaasd uit: "over wie hebt
gij te klagen?"

"Mijn klachten," hernam Ambrosius, "hoop ik eerstdaags bij den Nuntius
in te leveren; ware ik alleen de vervolgde, het doel, waarop zij
hun pijlen spillen, dan zoude ik mij om Christi wille die smaadheid
getroosten; doch ik moet mijn schapen voorstaan, en het treft de
scheuring in de Kerke meer dan mij. Tenzij de God des vredes, die de
goede Herder is, de boozen beteugele en Zijn Heiligheid intijds nog
den banbliksem op 't hoofd der schuldigen nederwerpe, hebben wij in
alle dingen verwarring en meer gevaar van de huisgenooten, dan van
de vijanden des geloofs te vreezen."

"En wie zijn zij, die huisgenooten, welke verwarring veroorzaken?"

"Wie?--het zijn die heerschzuchtigen, die onze zuivere leer door Europa
doen vloeken en verfoeien: het zijn die onverzoenlijke vijanden van
alle oprechte aanbidding in nederigheid, hoop en liefde, die, onwillig
onder mijn gezag gesteld, geen andere bevelen volgen, dan die, welke
uit den boezem hunner Sociëteit voortkomen."

"Hoogwaardigste!" zeide Velasco, verbleekende: "gij bedoelt toch de
Jezuïeten niet!"

"Zie," hernam de Vicaris: "den indruk, dien het noemen alleen
van hun naam bij u teweegbrengt, bewerken zij overal; met banden
van vrees kluisteren zij de wereld, die hen verfoeit: hun macht,
bij alle volkeren, aan alle hoven verspreid, is even geducht als
ontzettend. Onverzettelijk gaan zij voort ter bereiking van het
eenigste doel dat zij bejagen, en waartoe alle middelen hun even
geschikt voorkomen:--en wat is dat doel? Niet de vestiging van de
echt Katholieke beginselen; niet de toebrenging van alle volkeren
tot het heilig en onvervalscht geloof:--neen, alleen de tijdelijke,
geheel aardsche heerschappij hunner eigene Sociëteit over de geheele
wereld is het wit, dat zij bejagen, en aan 't welk zij alle belangen,
alle plichten, alle menschelijke banden, ja het welzijn van hun
onsterfelijke zielen zonder wroeging blijven opofferen."

"Mijn waarde Heer Vicaris!" zeide Velasco, nadat hij vruchteloos
dien stroom van woorden had pogen te stuiten: "laat ons liever
van dat onderwerp afstappen: het is teeder, ja in de tegenwoordige
omstandigheden te gevaarlijk. Sta mij liever een verzoek toe, dat ik
u te doen had, en deel hedenavond mijn eenvoudig maal. Ik verwacht
hier, behalve den Heer Van Grobbendonck, nog drie heeren, van welke
Uwe H. waarschijnlijk heeft hooren spreken: de Heeren De Groot,
Uyttenbogaert en Grevinkhoven. Uwe H. zal mij grooten dienst doen,
door te blijven en het gesprek wat levendig te houden: want ik ben
geen geleerde, gelijk Uwe H. bekend is."

De Vicaris nam dit voorstel met welwillendheid aan; en, terwijl
Velasco hem de redenen ontwikkelde, waarom juist deze drie heeren
bij hem genoodigd waren, verscheen de Heer Van Grobbendonck, en,
kort daarna, de drie Hollandsche ballingen.

"Het is met veel erkentenis voor de hooge onderscheiding, welke mij te
beurt valt," zeide De Groot tot Velasco, "dat wij van UEds. beleefde
uitnoodiging hebben gebruik gemaakt."

"Geen plichtplegingen," was het antwoord van den gastheer: "het is aan
mij op de eer te roemen, van zulke vermaarde gasten te mogen ontvangen:
ik hoop maar, dat de heeren met mij wat toegeeflijkheid gebruiken
zullen; want ik ben geen geleerde, maar een krijgsman: _artium
liberalium expertus_, zooals mijn leermeester te Salamanca zeide."

"_Expers_ meent UEd. voorzeker," zeide De Groot: "maar zoo heeft elk
zijn eigene bediening hier beneden; en UEd. voert den degen, gelijk
ik de pen voere."

"Ik weet niet, dat mij in mijn leven zoo iets vleiends gezegd
is," hernam Velasco: "het verheugt mij intusschen, dat ik u, Mijn
Heeren! het bijzijn kan verschaffen van iemand, die meer dan de Heer
Van Grobbendonck en ik met de geleerde wereld bekend is, namelijk
van den Heer Vicaris Ambrosius, hier tegenwoordig, een doorkundig
en bekwaam...."

"Aangenaam is het ook mij," zeide De Groot, dadelijk naar den Vicaris
toetredende, "in de gelegenheid te zijn van in kennis te geraken met
een man, in de Nederlanden zoo hoog geacht als de Heer Vicaris. Vergun
mij, Heer Vicaris, Uwe H. te mogen omhelzen. Eer hebbe de Geleerdheid,
welke ons, die geenszins met oorlogen gediend zijn, het recht geeft,
de vriendschap te genieten en te oefenen, welke de heiligste van alle
menschelijke zaken is."

Ambrosius beantwoordde deze beleefde toespraak op de minzaamste
wijze en trad nu zoo met hem als met de Predikanten in een zeer
onderhoudend gesprek, waarvan echter de beide Bevelhebbers weinig
begrepen. Intusschen had Velasco laten opdisschen: de gasten
plaatsten zich, en het gesprek werd meer algemeen. De Groot gaf,
op het verzoek van Grobbendonck, een omstandig verhaal van zijn
zonderlinge ontkoming uit den Loevesteinschen kerker: waaruit,
die laatstgenoemde krijgsoverste aanleiding nam, om hevig uit te
varen tegen de ondankbaarheid der Staatschen, die hun braafste en
verdienstelijkste mannen op zoo onrechtvaardige wijze behandelden.

"Verschoon mij, Mijnheer!" hernam De Groot: "Ik wijt mijn ongeval
geenszins aan mijn landgenooten, onder welke ik mij beroeme, hooge
achting en deelneming jegens mij te hebben ondervonden. Een vervolging
als die, welke ik lijden moet, is alleen het gevolg van den nijd
en haat, welke het gemeene lot der ware verdiensten zijn, en waarin
ik mij dus verheugen mag. Werd niet Miltiades door zijn medeburgers
in den kerker geworpen, Themistocles verbannen, Metellus verjaagd,
Cicero onthalsd, de groote Cato genoodzaakt zichzelf van het leven
te berooven?"

"Waren die Heeren ook Remonstranten?" vroeg Velasco, jegens wien De
Groot nutteloos zijn geleerdheid verspilde.

"Gewis, Mijnheer!" antwoordde Uyttenbogaert: "in zooverre als zij
remonstreerden tegen de verkeerdheden van hun tijd."

"UEd.," zeide De Groot met verbazing, "heeft toch den goddelijken
Cicero wel hooren noemen."

"Buiten twijfel," hernam Velasco: "mijn leermeester te Salamanca,
gelijk ik mij nu herinner, heeft mij wel eens van hem gesproken:
dat was immers de man, die zeide; "_Quousque tandem Catalina_...."

"_Catilina_," verbeterde De Groot.

"Juist, _Catilina_.--Ik geraakte in de war: Catalina was een meisje,
waar onze geëerde Corregidor te Salamanca veel werk van maakte, en
daarom lag mij die naam in 't hoofd. Gelijk ik de eer had UEd. te
zeggen, ik ben geen geleerde, en _non omnes omnia_...."

"_Non omnia possumus, omnes_, [48] als UEd. te recht aanmerkt. Welnu,
Mijnheer! de mannen, welke ik zooeven noemde, werden voor hun groote
en gewichtige diensten door hun medeburgers met ondank beloond,
en echter bleven zij allen hun vaderland teeder beminnen en gaven
daar herhaalde bewijzen van: gelijk Camillus, die Rome van het juk
der Galliërs verloste, Cicero, die zijn goed en leven veil had voor
het gemeenebest, Cato, die den val van Rome niet overleven wilde,
Themistocles, die zich, als sommigen willen, met vergif ombracht,
om niet tegen zijn vaderland te strijden: en zooveel in mij is,
moet ik het voorbeeld volgen, mij door die groote mannen gegeven."

"Ik heb slechts eene aanmerking te maken op hetgeen UEd. gelieft te
zeggen," zeide Grobbendonck: "de meeste der helden, die UEd. ons
opnoemt, leden van persoonlijken haat; doch de vervolging tegen
ulieden in 't werk gesteld, is meer gericht tegen een gevreesde
partij, dan tegen uw personen, voor wier geleerdheid en verdiensten
elk Nederlander, hoe ook in staatkundige of godsdienstige gevoelens
van u verschillend, den hoogsten eerbied voeden blijft."

"Ja, Mijne Heeren!" zeide Velasco: "het is niet zoozeer om uwentwil,
als om de zaak, welke gij zoo moedig en belangeloos hebt voorgestaan,
dat ik UEd. zou aanraden, de aanbiedingen der Aartshertogin
te aanvaarden. Men staat UEd. toe om, in een der Brabantsche of
Vlaamsche steden, een kerk te stichten, waarom uw verdrukte gemeente
zich verzamelen mag: en onder geen andere voorwaarden, dan dat gij uw
bekwame pennen zult blijven versnijden ter bevordering van den vrede,
het uitzicht en de hoop van alle brave lieden."

"De vrede zou mij dierbaar zijn," riep De Groot uit: "doch zoo ik
daartoe rade, moet zulks uit eigene overtuiging, geenszins op verzoek
harer Doorluchtigheid geschieden."

"Ik eer uw nauwgezetheid," antwoordde Grobbendonck: "wij begeeren ook,
dat UEd. alleen naar die overtuiging zult handelen: het zal ons zelfs
aangenaam zijn, indien UEd. onvoorwaardelijk 's Konings gunsten wilt
aannemen; want daardoor zal de wereld zien, hoe ons Hof, ook zonder
hoop op de wedervergelding, deugd en bekwaamheid weet te loonen en
voor te staan; doch wij willen UEd. geenszins overrompelen: denkt
over ons voorstel na, Mijne Heeren! raadpleegt, zoo 't u goeddunkt,
uw geloofsgenooten, uw Hollandsche vrienden, ja voornamelijk uw
verstandigen en doorluchtigen beschermheer."

"Onzen beschermheer?" vroeg De Groot, verwonderd: "wien kan
UEd. bedoelen?"

"Graaf Hendrik Frederik," antwoordde Grobbendonck: "zoo ik wel
onderricht ben, is hij uwer partij geheel toegedaan, en is hij in
Nederland de voorname hoop der verdrukte Remonstranten."

De Remonstrantsche Heeren zagen elkander aan met dien blik van
besluiteloosheid, welke natuurlijk is, wanneer men iets gezamenlijk
zou moeten beantwoorden en beslissen, maar door het bijzijn van
derden daarin verhinderd wordt.--Grobbendonck redde hen echter uit die
verlegenheid, door hun nogmaals te verzekeren, dat zij zich vooreerst
niet behoefden te verklaren, en dat hun de noodige tijd en vrijheid
gegeven werd, om zich over de aanbiedingen van het Spaansche hof
te beraden.

Terwijl het gesprek, dank zij den Vicaris, die de gasten over hun
werken onderhield, weder een letterkundige wending nam, ontstond er
plotseling een onverwacht gerucht en herhaald geklop aan de huisdeur,
waarop, na het openen daarvan, een verward geluid van stemmen volgde
en voetstappen gehoord werden van nieuwaangekomenen, die de trappen
haastig kwamen opgeloopen. En eer nog Velasco was opgestaan om naar de
reden van dit gedruisch te vernemen, traden twee heeren in reisgewaad
binnen, die, hun mantels aan de dienaars toewerpende, zich dadelijk
deden herkennen voor den vermaarden Veldheer Spinola en den Kanselier
van Brabant, Pieter Pekkius.

"Waarlijk," riep Velasco uit: "hoe later op den dag, hoe schooner
volk! Wie had deze verrassing kunnen vermoeden? Vanwaar komen de
vrienden met zulk een drift?"

"Spoorslags van Brussel," zeide Spinola: "ik heb den Heer Kanselier
laten draven zooals hij zijn leven niet gedaan heeft."

"Noch in mijn leven weder hoop te doen," zeide Pekkius, Spinola's
gezegde met een knik en een zucht bevestigende.

"Zoo gaat het," merkte Grobbendonck lachende aan: "die met Spinola
gaat, moet immer voorwaarts; dat is zijn oude gewoonte. Laat ik u
een roemer wijn vullen, Heer Kanselier."

"Hoe staat het gelaat zoo bedrukt, Generaal?" vroeg Velasco: "zijn
er slechte tijdingen?"

"Van belang," antwoordde Spinola: "doch vergun mij te vragen, wie
zijn die Heeren?"

Velasco stelde hem zijn gasten voor, waarop Spinola betuigde, dat het
hem bijzonder aangenaam zou wezen, nadere kennis met hen te maken:
doch dat hij voor 't oogenblik zaken van gewicht met den Spaanschen
Overste af moest handelen en dienvolgens hun verzocht, zich wel te
willen verwijderen: ten gevolge van welke _injunctie_ De Groot en
zijn medeballingen vertrokken.

"Voor Uwe H. heb ik dat niet gezegd," zeide Spinola, ziende dat
Ambrosius insgelijks vertrekken wilde: "UEd. mag de tijding gerust
vernemen, welke wij met ons brengen."

"En welke is die?" vroeg Velasco, hoogst nieuwsgierig.

"Zijne Majesteit...." antwoordde Spinola, de schouders ophalende.

"Is toch niet overleden," viel Grobbendonck in, met drift.

"Is overleden," antwoordde Pekkius.

"Is overleden," herhaalde de Generaal: "en zonder mij ooit te hebben
zien strijden, zonder zelfs vernomen te hebben, hoe ik zijn wapenen
in den Neder-Paltz heb doen zegepralen."

"Waarlijk, gewichtige en droevige slagen," hernam Velasco, "en dat
juist met het einde van 't Bestand."

"En wat dient er nu gedaan?" vroeg Grobbendonck.

"De Heer Kanselier en ik reizen naar Den Haag, om voorstellen van
vrede te doen," zeide Spinola, somber voor zich ziende.

"God geve dat hij gesloten worde!" riep Ambrosius uit.

"Daar is geen nood voor," hervatte de Veldheer: "de voorwaarden
zijn juist niet zeer aannemelijk. Oorlog moet er wezen, en ondanks
de zware verliezen, die wij leden, staan onze zaken thans vrij wat
voordeeliger dan die der Staatschen. De neerlaag van Frederik zal wat
schrik onder den vijand gebracht hebben en daarvan dient een nuttig
gebruik te worden gemaakt. Drie dagen geleden kwam ik uit het leger
terug in Brussel. Alles was er in verslagenheid: alles had den moed
laten zakken: dan, de hemel zij gedankt, ik heb dien flauwhartigen
Raden een hart onder den riem gestoken, en ik twijfel niet, of ik
zal de beloften vervullen, die ik hun deed, om binnen het jaar den
Staatschen zulk een geweldigen knak te geven, dat zij het hoofd in
den schoot zullen leggen;--doch van wat anders! Hoe is het met de
Tielsche samenzwering gelegen? is er van dien kant wat te verwachten?"

"Mij onbewust," antwoordde Grobbendonck: "ik wacht Pater Eugenio
dagelijks terug om mij kennis van het aldaar verrichte te geven. Doch
misschien zal de Heer Vicaris, die heden van Tiel kwam, UEd. meer
licht kunnen geven."

"Ik ben voor de belangen der kerk in Tiel geweest, en geenszins om met
landverraders en schelmen te raadplegen; doch zoo de Heeren bericht
verlangen, ik heb een vertrouweling van den Jezuïet Eugenio gewond bij
mij aan huis: die zal u zeker kunnen vertellen, wat hij er van weet."

"Gewond!" riepen al de aanwezigen uit: "en hoe is het mogelijk...."

"Men had het op mijn leven toegelegd," antwoordde de Vicaris; "doch
de Heer heeft de plannen van schaamtelooze booswichten verijdeld en
schikte mij een helper toe. Over dezen eigenlijk wilde ik den Heer
Grootmeester komen onderhouden."

"Uw leven was in gevaar!" riepen de aanwezigen uit: "wij bidden u,
verhaal ons...."

"Het verhaal is kort en eenvoudig," zeide Ambrosius, en hij gaf in
weinige woorden op, wat 's middags gebeurd was.

"En op wie vallen uw vermoedens?" vroeg Pekkius haastig.

"Ik heb geen vermoedens," hernam de Vicaris op een drogen toon.

"Uw redder moet een kloek jongeling geweest zijn," merkte Spinola aan.

"Geen wonder," hervatte Ambrosius; "hij is (of meent zulks althans
te zijn) een bloedverwant van Don Louis."

"Van mij?" vroeg Velasco verwonderd.

"Hij werd bij den Heer Van Sonheuvel opgevoed."

"Oho! nu vat ik de geschiedenis: dat zal de knaap wezen, wien men
mij met alle geweld tot neef wil opdringen. Nu, ik ben nieuwsgierig
hem eens te zien: ik verzoek Uwe H. hem te willen melden, dat ik hem
morgen te tien uren zal afwachten."

De Vicaris beloofde deze boodschap aan den jongeling, die, gelijk
hij zeide, ten zijnent gehuisvest was, te zullen overbrengen, en nam
afscheid van het gezelschap.

Den dag daarna, toen Velasco van zijn dagelijksch bezoek op de citadel
was teruggekeerd en zich aan het ontbijt bevond, werd hem geboodschapt,
dat de jongeling, waarover de Heer Vicaris hem 's avonds te voren
gesproken had, in de benedenkamer zijn bevelen afwachtte.

"De jongeling, die van den Heer Vicaris komt, Vlascamp?" zeide de
Grootmeester, zich bezinnende: "ha ja, nu herinner ik mij: eilieve
hoe ziet hij er uit?.... Een frissche knaap, zoo men zegt.... nu
laat hem binnenkomen, en wees beleefd met hem! Ik zit hier in een
mal parket. Pater Eugenio had zich de moeite wel kunnen sparen,
mijn familie dus ongevergd te vergrooten."

Terwijl hij deze woorden mompelde, trad Joan binnen en bleef in een
eerbiedige doch verlegene houding aan de deur staan. Niet minder
bedremmeld stond Velasco op, zag hem zijdelings aan, deed een paar
stappen naar hem toe, hield toen weder stand, oneens met zichzelven
over de houding, die hij moest aannemen, en zeide eindelijk op een
weifelenden toon: "mag ik weten wien ik de eer heb..."

"Dat is juist, wat ik vernemen kwam," was het antwoord, dat met een
gebroken stem gegeven werd.

"Juist zoo!.... dus zijt gij door Pater Eugenio gezonden?"....

"Door Pater Eugenio!" herhaalde Joan, verbleekende. "En was de man,
die zich Van Dyk noemde, werkelijk Pater Eugenio?"....

"Van Dyk.... Eugenio...." stamelde Velasco, hoe langer hoe meer in
de war: "nu ja, gij zijt dan toch die jongeling, die bij den Heer
Van Sonheuvel is opgevoed...."

"En die thans," vervolgde Joan, "de bevestiging komt vernemen van
een verhaal, mij onlangs gedaan, dat ik de zoon zou zijn van uw
overleden broeder."

"Juist," hernam Velasco: "dezelfde: doch, neem plaats!"

Beiden gingen zitten en zagen een tijdlang als sprakeloos voor
zich. Ten laatste hervatte de Grootmeester op deze wijze het gesprek:

"Ik moet bekennen, Mijnheer! dat ik, na al wat ik gehoord heb, na al
hetgeen de Heer Baron, uw pleegvader, mij voor vele jaren geschreven
heeft, na de berichten, welke ik onlangs heb ingewonnen, geen redenen
meer heb om te twijfelen aan den graad van bloedverwantschap, die ons
verbindt: en ik beken tevens," voegde hij er met welwillendheid bij,
"dat, indien uw inborst en bekwaamheid slechts gedeeltelijk den
gunstigen indruk evenaren, dien uw uiterlijk op mij gemaakt heeft,
ik het mij als een bijzonder geluk zal rekenen, een man als neef te
omhelzen, die aan ons geslacht allen luister kan bijzetten."

"Ik was verre," zeide Joan, zich buigende, "zulk een onthaal van
UEd. te verwachten. Wees overtuigd, edele Heer! dat mijn dankbaarheid
zich in mijn daden zal vertoonen, en dat mijn gehoorzaamheid aan
uw begeerten zoo uitgebreid zal wezen als mijn plichten mij zulks
veroorloven."

"En mag ik thans vragen," zeide Velasco, "waarin ik u van dienst
kan zijn!"

"Voor 't oogenblik verlang ik niets," antwoordde Joan, "dan een mij
beloofde inlichting omtrent mijn geboorte."

"Natuurlijk, zeer natuurlijk!" zeide Velasco, zich over de kin
strijkende: "ofschoon ik gedacht had, dat ik die van u zoude
ontvangen."

"Men had mij ten halve met de hoop gevleid, dat ik hier mijn moeder
zoude vinden."

"Zoo.... ei! Dat wist ik niet.... dat geloof ik ook niet,--Zoo
Pater.... zoo Van Dyk hier ware, hij zou u meer kunnen
vertellen.... nu, hij zal spoedig hier zijn! _vindice nodus_, zooals
mijn leermeester te Salamanca zeide."

"Daar twijfel ik aan: zoo hij den knoop ontwarren moet, vrees ik dat
de zaak eeuwig geheimzinnig blijven zal; want hij zit op het slot te
Sonheuvel gevangen."

"Wat zegt gij?" riep Don Louis verschrikt: "hij gevangen! voorwaar,
alles loopt samen om onzen neteligen toestand te verergeren."

Vlascamp trad onder dezen uitroep binnen en meldde den Generaal,
den Kanselier en den Overste Grobbendonck aan.

"Slechte tijding!" zeide hun Velasco, toen zij binnentraden: "deze
Heer meldt mij, dat Pater Eugenio op Sonheuvel gevangen zit."

"Gevangen zat," zeide de man, van wien hij sprak, binnentredende:
"_Pax Vobiscum!_" [49]

"Voor den duivel!" riep Velasco, een stap terugtredende: "de Staatschen
zijn wel ongelukkig met hun gevangenen. Niet één kunnen zij bewaren."

"_Angelus Domini per noctem aperuit ianuas carceris_," [50] zeide
de Jezuïet: "ik kwam u bericht geven van mijn bedrijven binnen
Tiel.... maar zie ik ginds mijn goeden vriend niet, die om mijnentwille
in ongeval gekomen is? wees hartelijk welkom in Den Bosch, mijn waaide
Jonker! Edele Heeren! vergunt mij, dat ik u Don Diego de Velasco
voorstelle, den zoon van mijn waardigsten vriend, die voor ongeveer
twintig jaren jammerlijk vermoord werd."--Dit zeggende, nam hij Joan
bij de hand en stelde hem aan Spinola en de overige Heeren voor, die
hem met vele plichtplegingen gelukwenschten. Toen echter wendde zich
Joan tot Eugenio en betuigde, dat hij, ondanks zijn verzekeringen
en de vriendschap, welke hem betoond werd, nog aan de echtheid der
mededeeling twijfelen moest, zoolang hem niet volkomen gemeld werd,
wie zijn moeder geweest ware.

"Ik zelf," antwoordde Eugenio, "heb in den jare 1597 uw vader in den
echt verbonden met Jonkvrouw Charlotte von Helmstadt, een adellijke
Duitsche Freule. Dit huwelijk bleef toen geheim, omdat zich de ouders
uwer moeder daartegen verzet hadden. Een jaar na de verbintenis beviel
de gade mijns edelen vriends van een zoon, wiens geboorte haar het
leven kostte. Die zoon waart gij."

"Zoo heb ik dan geen moeder," zeide Joan met een zucht: "en waarom mij
dan met de ijdele hoop gevleid, dat ik haar in Den Bosch zoude vinden?"

"Ik heb u alleen gezegd," hernam de Jezuïet, "dat men u hier de
noodige inlichtingen geven zou: wat gij verder verkeerd hebt gelieven
te verstaan, daarvoor behoef ik mij niet te verantwoorden."

"Welaan, mijn waarde neef!" zeide Velasco: "sinds alles opgehelderd
is, hoop ik, dat voortaan alle stijfheid tusschen ons verbannen
zal wezen. Dezen middag verwacht ik u bij mij aan tafel, indien uw
waarde gastheer, aan wien ik mijn nederige groete verzoek, u af wil
staan.--Thans zult gij mij verschoonen, en mij wel met deze Heeren
alleen willen laten."

"Wat mij betreft, volgaarne zou ik van uw uitnoodiging gebruik maken,"
zeide Joan: "doch de Heer Vicaris is, na mij verzocht te hebben van
zijn terugkomst af te wachten, heden morgen voor eenige dagen naar
Brussel vertrokken."

"Zijt gij bij den Vicaris gehuisvest?" vroeg Eugenio met eenige drift,
terwijl zich een trek van bevreemding over zijn gelaat verspreidde.

"Verwondert u dat?" vroeg Pekkius, hem met een scherpen blik
aanziende. "Een woord met u, Pater!" en tegelijk, hem om den arm
nemende, trok hij hem met zich in het naaste vertrek.

"Gij weet dus ook niet," vervolgde de Kanselier, "dat de Vicaris op
den weg is aangerand geweest."

"Ik kom pas in Den Bosch."

"Dat is geen stellig antwoord op mijn vraag.--Gij zijt geen vriend
van den Vicaris. Zijn ambt was u vroeger toegezegd."

"Men zal mij toch niet betichten, hem te hebben aangerand," hernam
de Jezuïet met trotschheid.

"Wat de Vicaris doen zal is mij onbewust.--Dit alleen weet ik, dat
de aanrander, zekere veerman over de Waal, een bekend werktuig is
van Pater Eugenio."

"Heeft de schoft geklapt?" vroeg deze met een woesten blik.

"Dat geloof ik niet," antwoordde de Kanselier, "daar hij gisteren
buiten staat was te spreken en hedenmorgen aan zijn wonden overleden
is. Zoo u dit gerust kan stellen, zal 't mij aangenaam zijn: doch
als vriend raad ik u, in 't vervolg behoedzaam te werk te gaan, want
anders zou noch uw Sociëteit, noch uw diensten, den lande bewezen,
u voor straf behoeden."

"Men moest eerst iets kunnen bewijzen," hernam Eugenio, wiens gelaat
weder de gewone kalmte vertoonde. "Intusschen dank ik UEd. voor
't bericht."

Na dit gesprek keerden zij naar de kamer van Don Louis. Zij vonden
Joan reeds vertrokken.--"Mag ik nu weten," zeide Velasco, naar Eugenio
toetredende, "waar ons de klucht moet brengen, die wij spelen?"

"Hoe dan," vroeg Spinola; "is die jongeling dan uw neef niet?"

"Zoomin als UEd.," antwoordde Velasco: "het is een zeer gekke
vertooning, welke de Pater mij laat maken: hij kwam juist van pas, om
mij uit het vaarwater te helpen: de jonkman deed mij hoogstnatuurlijke
vragen over zijn familie, daar ik geen antwoord op wist te geven."

"Mijn doel is niet naar wensch gelukt," zeide Eugenio: "Ik had gehoopt,
dat die knaap, om zijn gewaanden vader te wreken, zijn pleegvader om
den hals zou brengen;.... doch daar heeft hij niet aan gewild."

"Santa Maria!" riep Velasco: "dus wildet gij dien armen Baron door zijn
voedsterzoon laten vermoorden? En ik moest u in zulk een boevenstuk
de hand bieden?"

"Is dit de handelwijze eens geestelijken?" vroeg Spinola met afgrijzen.

"Waarom niet?" antwoordde Eugenio met koelheid: "elk heeft het recht,
wegens geleden hoon zijn beleediger om te brengen: en het is, gelijk
de wijze Tanner zeer juist aanmerkt, ons geestelijken geoorloofd,
niet alleen tot lijfsbehoud, maar ook ter bevordering van het nut
der gemeente, hem te doen sneven, die daaraan eenig nadeel kan
teweegbrengen."

"Ik herken in deze taal den gewezen beleider der aanslagen tegen het
leven van mijn doorluchtigen vijand gesmeed," zeide Spinola.

"Wat hoor ik!" zeide Eugenio: "zal een voorvechter der ware Kerk die
aanslagen misprijzen?--en dat in mij, die tegen alle ketters den
eed van vijandschap en verdelging gezworen heeft. Is 't u bewust,
Heer Marquis! dat al wat ik hier verricht, ingevolge de bevelen der
Hoven van Rome en Madrid wordt ten uitvoer gebracht?"

"Ook de voldoening van personeelen wrok?" vroeg de Generaal.

"De op mij verstrekte last bevrijd mij van alle verantwoording: wat
mij voorkomt tot nadeel der ketters te kunnen geschieden, moet in
't werk gesteld worden en de dood van een gevaarlijken vijand als
Sonheuvel zou een ware dienst aan onze Kerk geweest zijn."

"De leer der Kerk luidt: _non occides_," [51] zeide Spinola.

"Een leer, die een krijgsman dagelijks overschrijdt!"

"Wilt gij zijn sabelslagen bij den dolksteek des sluikmoordenaars
vergelijken?" vroeg de verontwaardigde Veldheer.

"Een sluikmoordenaar," antwoordde Eugenio, altijd met dezelfde
bedaardheid, "is alleen de zoodanige, die voor zijn verraad geld
of loon ontvangt; doch zij, die zulks ten dienste der goede zaak
verrichten, kunnen dien naam geenszins verdienen; dit leeren onze
statuten, met pauselijke en koninklijke goedkeuring bekrachtigd."

"Laat ons," zeide Pekkius, "een gesprek staken, dat alleen tot onnutte
verbittering aanleiding kan geven. De eerwaarde Pater heeft zooveel
diensten aan den Staat bewezen, dat wij hem gerust naar zijn begrip
kunnen laten handelen. Elk heeft op deze wereld zijn bijzondere taak te
vervullen: de dappere Spinola moet de wapenen Zijner Majesteit wijd en
zijd doen zegevieren: mijn ambt is, mijn Vorsten door onderhandelingen
te dienen: de verbreiding van het echt geloof en de verdeeling der
ketters is aan den eerwaarden Pater toevertrouwd. Elk volge zijn eigen
weg en vervulle de hem opgelegde plichten, zonder de bedrijven eens
anderen te veroordeelen, omdat zij schijnbaar afwijken van de regelen,
die men zichzelven heeft voorgesteld."

Spinola zweeg; schoon weinig tevreden gesteld met de drogredenen des
Kanseliers, begreep hij reeds genoeg te hebben gezegd, en achtte
het gevaarlijk, den haat van een zoo machtig lichaam, als dat der
Jezuïeten, op zich te laden. Hij schoof dus zijn zetel een weinig
terug, speelde met de lissen zijner sjerp en mengde zich verder niet in
't gesprek.

Velasco opperde nu wederom de vraag, wat er met zijn zoogenaamden
neef moest worden aangevangen.

"Hij kan ons op dit oogenblik van onbeschrijfelijk veel nut zijn,"
zeide Eugenio: "ik zag naar een geschikt werktuig om, dat de
achterdocht, die Maurits tegen zijn broeder heeft opgevat, kon
verlevendigen, en daardoor haat en vijandschap tusschen hen beiden
en verdeeldheid in den Staat teweegbrengen. Dit werktuig heb ik in
hem gevonden. Met weinige woorden zal ik u in staat stellen, mijn
plan te beoordeelen."

Hij legde hun hierop zijn oogmerk voor, waarvan wij den uitslag nader
in ons verhaal ontwikkeld zien zullen, en hetwelk wij dus hier niet
behoeven te vermelden.ZES-EN-TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

            Geluckt de voor-genomen daed,
              't Loon zal een hand vol wind zijn;
            Loftuyting en een eeren-praet
              Van die met u gezint zijn.

            Maar zoo ghy 't voornemen sneeft,
              Ghy blijft en zelfs verlegen;
            En die 't geluck maer tegen heeft,
            Krijght heel de werelt tegen.

            Den algemeynen haet en spot
              Hebt ge in ellendt te wachten.
            Of overboos of al te bot
              Zal u een yeder achten.

                        _Camphuisen_.


Ten einde ons verhaal regelmatiger te kunnen voortzetten, moeten wij
thans onzen lezers verzoeken, zich met ons te willen verplaatsen in
het vorstelijk 's. Gravenhage en aldaar in de zoogenaamde Huizinge
van Brandwyk (thans het paleis des Konings), toen algemeen bekend
onder den naam van het Oude Hof, en bewoond door Zijne Doorl. Graaf
Frederik Hendrik. In het tijdvak, hetwelk wij behandelen, begon
de edele Vorst, (die tot nu toe slechts een ondergeschikte rol had
gespeeld, en wiens verdiensten, hoe heerlijk die in andere landen
zouden hebben uitgeblonken, in Nederland verduisterd werden door die
van zijn broeder), de aandacht der landzaten op zich te vestigen en de
noordstar te worden, waarnaar al wie de binnenlandsche tweespalten
moede werd, de oogen richtte. Zijn bekende gematigde denkwijze,
de zachtheid en weldadigheid van zijn inborst, zijn geboorte vooral
uit een vrouw, die tot aan haar dood toe de verdrukte Remonstranten
had beschermd en voorgesproken, en wier handelwijze omtrent hen
hij, schoon van haar in godsdienstige en staatkundige beginselen en
inzichten verschillend, bedektelijk volgen bleef, dit alles, gevoegd
bij de toenemende verzwakking van den Stadhouder en de verwachting,
dat het Stadhouderschap weldra in andere handen geraken zoude,
had Frederik Hendrik tot het brandpunt gemaakt, waarin zich al de
wenschen der gematigden en de uitzichten der Remonstrantschgezinden
vereenigden. Op welke wijze hij de op hem gevestigde hoop wist gaande
te houden en hoe daaraan door hem beantwoord werd, zal uit het vervolg
dezer geschiedenis genoegzaam blijken: terwijl wij zijn bedoelingen
zullen moeten opmaken uit het navolgende gesprek tusschen hem en zijn
geheimschrijver gehouden.

"Wel Ludwig!" zeide de Graaf, terwijl hij in een eenvoudig huisgewaad
het vertrek binnentrad, waarin de persoon, tot wien hij sprak, aan
een tafel vol papieren gezeten was: "wat nieuws is er hedenmorgen?"

"De huisvrouw van den Predikant Bysterus is hier geweest," antwoordde
de Secretaris, "om Uwe Doorluchtigheid te bedanken voor de genoten
ondersteuning. Ik had werk om haar weg te krijgen. Zij wilde zich
met alle geweld voor de knieën van Uwe Doorl. gaan werpen om haar
vol gemoed en haar erkentenis uit te storten."

"Zoo! wat is dat voor zotheid? Mijnheer heeft zeker uit de school
geklapt. Had ik u niet gelast, haar de som, die zij hebben moest,
op een bedekte wijze te doen geworden?"

"Gelijk door mij is verricht," antwoordde Ludwig: "doch zoo bedekte
giften van ambtelooze burgers gelijk zijn aan de flikkering eener
verschietende ster, welker oorsprong niet te raden is, de geheime
weldaden der grooten zijn als de zonnestralen, die haar herkomst
vanzelf verraden."

"Vrij poëtisch," zeide Frederik Hendrik: "op mijn eer! bij Paai Priaap
[52] af; doch de vergelijking verontschuldigt u niet. Gij hebt geklapt,
vriend! gij hebt gebabbeld."

"Uwe Doorl. moest meer op mijn bescheidenheid bouwen; doch zoo zij
maar gelieft na te denken, dat de vrouw wel geen anderen gever raden
kon. De _arme_ Remonstranten _hebben niets_ en de _rijken geven niets_:
daarenboven wist zij, dat haar vrienden de hulp Uwer Doorl. hadden
ingeroepen."

"Al genoeg, al genoeg," zeide de Graaf, ongeduldig: "wanneer gaat
zij op reis?"

"Zij denkt in de volgende week zich naar Gorkum te begeven, waar men
voor haar een kamertje aan de haven gehuurd heeft, met het uitzicht
op Loevestein. Zooras zij bevallen is, zal zij een verzoekschrift
inleveren om bij haar man te worden opgesloten."

"'t Welk waarschijnlijk zal afgeslagen worden, zoo ik den Raad wél
ken.--Is er niets meer?"

"Er zijn twee uitnoodigingen gekomen voor Uwe Doorl.: de eene, om
de plechtige hulde van den Hofbeer te komen bijwonen; de andere,
om den ondertrouw van Jonkheer Jacob Mom met Jonkvrouwe Ulrica Van
Reede tot Sonheuvel met uw tegenwoordigheid te vereeren. De Heer
Baron zal zijn verzoek in persoon bij Uwe Doorl. komen herhalen,
en de Ambtman verzocht ook, zijn opwachting te mogen maken."

"Is de bruid bevallig?"

"Ik heb haar eens als kind gezien," antwoordde Ludwig, "en toen
beloofde zij zeer schoon te worden; doch Uwe Doorl. kent haar zeker:
zij huist altijd, en ook nu, bij mijn voormalige meesteresse, de
Gravin Douarière."

"Aha zoo! dan ken ik haar wel: nu: zij is gansch niet verwerpelijk:
hoe komt haar vader er toe, om haar aan een man van de jaren des
Ambtmans uit te trouwen!--Is er nog iets?"

"Een brief voor Uwe Doorl. zelve: zoo ik mij niet bedrieg in de
hand van het opschrift, is hij van de Inlandsche Directeuren der
Remonstrantsche Sociëteit, _Niellius cum suis_."

"Ja waarlijk!" zeide Frederik Hendrik, nadat hij den brief haastig
had opengebroken: "onderteekend door het machtige Driemanschap. Hoe
komen die lieden zoo dwaas! mij openlijk te gaan schrijven en mijn
ondersteuning en voorspraak te vragen!"--Dit zeggende, smeet hij den
brief gramstorig op tafel; doch, zich bezinnende, nam hij dien als in
verstrooiing weder op, vouwde hem zorgvuldig toe en stak hem bij zich.

"Wat zal ik zeggen?" hervatte Ludwig: "de Remonstranten zien Uwe
Doorl. aan als een baak in zee, waar zij allen op aanstevenen."

"Ik weet niet, wat ik gedaan heb om die eer te verwerven," zeide de
Graaf op een gemelijken toon.

"Met verlof," zeide Ludwig: "Uwe Doorl. heeft er nogal eenigen
geholpen, en het is geen wonder, dat zij, de goedheid van Uwe
Doorl. kennende, die als een milde regen...."

"Gij zijt een gek met uw vergelijkingen," hernam de Graaf: "ik ben
niet goed, ik help geen Arminianen, en verlang deswege níet geprezen
te worden."

Deze verklaring geuit hebbende, stond hij op en maakte zich gereed
om te vertrekken; doch, zich nogmaals omwendende, viel zijn blik
op het gelaat van den schrijver, wiens spotachtige kleine oogen,
veelbeteekenend hoofdschudden en kwalijk bedwongen glimlach genoegzaam
aanduidden, dat hij aan de betuigingen zijns meesters weinig geloof
hechtte. De uitdrukking van Ludwigs gebaren had op dat oogenblik zoo
iets grappigs, dat de Graaf niet kon nalaten, nadat hij een wijl op
hem gestaard had, in een luid gelach uit te bersten, waarop hij de
vraag spoedig deed volgen: "gelooft ge mij niet?"

Ludwig antwoordde niets; maar een kasboek van de tafel nemende, waarin
de geheime uitgaven des Graven stonden uitgedrukt, legde hij hem dit
open voor, met den vinger die posten aanwijzende, waar de verborgene
giften aan verdrukte Remonstranten waren opgeteekend, giften, die,
te zamen gerekend, een vrij aanmerkelijke som beliepen.

Hoewel in 't algemeen weinig dingen onaangenamer zijn, dan, na iets
plechtig verzekerd te hebben, van het tegendeel overtuigd te worden,
vooral, wanneer zulks door ondergeschikte personen geschiedt, nam
Frederik Hendrik niettemin de vrijmoedigheid zijns dienaars niet euvel
op. Hoe toch kon hij op dezen toornig zijn? Daar het den Vorst echter
uit de hem voorgelegde nota's bleek, dat zijn gehouden gedrag jegens
de Remonstranten tot verkeerde uitleggingen kon aanleiding geven,
begreep hij, te dezen opzichte openhartig met Ludwig te moeten omgaan,
volgens den regel, dat het beter is, iemand in zijn geheel vertrouwen
te doen deelen, dan hem half onderricht te laten, wijl hij in 't
eerste geval (zoo hij geen schurk is) zwijgen zal, en in het laatste
uit onwetendheid of verkeerd begrip zondigen kan. Zich wederom bij
de tafel nederzettende en het voorhoofd met de hand ondersteunende,
schoof hij zijn stoel vertrouwelijk naar des geheimschrijvers zetel
toe en sprak hem aan in dezer voege:

"Gij hebt gelijk, Ludwig! en ik zou om geen Konings schepter willen,
dat gij ongelijk hadt, wanneer gij mij, door het openslaan van dit
boekske, bewijzen wilt, dat ik meer hulp aan de Remonstranten betoond
heb, dan ik beken. Ja, ik behandel hen wèl. Zij deelen in mijn gunst
en weldaden, en zulks geschiedt op goede gronden; doch ik wil, dat het
onbekend blijve: en ook hiervoor heb ik gezonde redenen. Die redenen
acht ik het, om niet miskend en veroordeeld te worden, noodig u te
ontvouwen. Reeds sinds jaren ondervonden de Remonstrantschgezinden,
zoo om hun geloof als om hun staatkundige begrippen en gehechtheid
aan wijlen den Heer Advocaat, de ongenade van Zijne Hoogheid,
wiens gedrag ten deze ik niet beoordeele ja wiens misprijzing ik
als een grove persoonlijke beleediging zou beschouwen. Ik, jonger
en minder in staatszaken gemoeid dan mijn broeder, bekreunde mij
weinig aan de heerschende geschillen, en gaf er althans luttel om,
op wat wijze verschillende sekten hunnen Heer zochten te dienen. Dan,
mijn moeder zaliger was, vooral door de vriendschap, welke zij voor
haar Franschen Predikant Uyttenbogaert koesterde, de verdrukte partij
genegen en bewees haar al die diensten en hulp, waartoe zij door
haar invloed en vermogen in staat was gesteld. Om haar te believen,
zoowel als uit medelijden, en geenszins omdat ik eenige geneigdheid
tot hun leer gevoelde, volgde ik haar voorbeeld en ondersteunde nu
en dan de Remonstranten, doch bedektelijk, uit vrees voor mijns
broeders ongenoegen. Eindelijk, meer deel aan het staatsbestuur
verkrijgende, begon ik er mijn hoofdstudie van te maken, om de
verschillende drijfveeren na te sporen van de partijen, welke ons
Gemeenebest op een zoo geduchte wijze aan binnenlandsche onlusten ter
prooi geven, en nu leerde ik oorzaken en uitwerkselen kennen, welke
ik te voren nooit vermoed had. Dan, ik ging verder: ik sloeg een oog
in de toekomst, en het verschiet, 't welk zich voor mij opdeed, was
zoo duister en vreesverwekkend, dat ik dadelijk inzag, hoe alleen de
uiterste voorzichtigheid en nauwlettendheid in mijn handelingen dien
zwarten gezichteinder zou kunnen verhelderen. Ik had de krachten der
wederzijdsche partijen leeren kennen en op prijs stellen, en ik had
met schrik bemerkt, hoeveel het scheelde, dat de in schijn verplette
Aristocratie en Remonstrantschgezindheid ten onder was gebracht:
hoe die integendeel met een gunstig gevolg het hoofd weer zou kunnen
opheffen, wanneer eens het fiksche brein mijns broeders (wien God nog
lang in 't leven spare) den Staat niet meer bestuurde. Ik beefde terug
tegen den tijd, waarin ik, de vermoedelijke opvolger van Z. Hoogheid
in 't Stadhouderlijk bewind, het roer zou moeten aanvaarden van een
zoo geschokten en verdeelden Staat, en ik achtte mijn krachten niet
geëvenredigd aan de taak, die mij zou kunnen worden opgelegd.

"Het was daarom, dat ik besloot, mijn uiterste pogingen daarheen te
leiden, om, tegen den tijd, waarin het bestuur mij werd opgedragen,
het Gemeenebest, zooveel in mij was, van ontevredene en twistzoekende
geesten te zuiveren: en tot bereiking van dit oogmerk schreef
ik mij een weg voor, welke ik tot heden toe zonder afwijkingen
bewandeld heb. De partij der Remonstranten openlijk te kiezen,
streed zoowel tegen mijn gevoelens als tegen mijn inzichten:
van een anderen kant wilde ik haar niet tot radeloosheid gebracht
zien, uit vrees eener noodlottige uitbarsting: ik begreep dus in
't openbaar de Contra-Remonstranten te moeten voorstaan, en in 't
geheim hun tegenstanders zooveel ondersteuning te bieden, als noodig
is om hen voor volstrekte armoede en daaruit voortkomende wanhoop
te bewaren. Zoolang mijn moeder leefde, werden die giften als uit
haren naam uitgedeeld; doch na haar dood zag ik mij verplicht andere
middelen te kiezen, om mijn oogmerken te bereiken. Ik openbaarde dus
mijn geheim aan eenige weinigen, op wier trouw ik mij, als op de uwe,
verlaat. Door hunnen invloed en het door mij verstrekte goud is aan
menigen Remonstrant de gelegenheid bewaard gebleven, om op gezette
tijden onverhinderd zijn godsdienstoefeningen te blijven houden: de
verstandigste onder hun tegenstanders beginnen aan die vergadering zich
reeds te gewennen en zelfs de heethoofden achten het onnoodig, die met
geweld te verstoren: de haat en vervolgingen beginnen te verflauwen:
de bezadigdheid en zucht naar rust winnen hoe langer hoe meer veld: de
gebannen of afgezette Predikanten zien betere tijden te gemoet, leeren
geduld oefenen en zich een onderdrukking getroosten, die niet lang
meer duren kan: ja, de Regeering zelve vermindert haar gestrengheid,
ziet met oogluiking aan wat zij beletten kon, is minder ijverig in
het vastzetten en verbannen, laat zorgeloos haar gevangenen ontsnappen
en draalt in hen te achterhalen: in één woord, alles bevestigt mij in
't denkbeeld, dat de tijd niet ver af is, wanneer haat en tweedracht
uit dit Gemeenebest verbannen zullen worden en regenten en burgerij
zich weder als voorheen zullen beijveren, om, met aflegging van
onderlingen wrok, hun pogingen alleen aan te wenden tot verdediging
van den lande en tot beschaming der vijandelijke machten."

Hier zweeg Frederik Hendrik; maar nog een geruimen tijd bleef hij in
dezelfde houding zitten, en zijn groote, vriendelijke oogen, waarin
zijn menschlievende en waarlijk edele ziel geheel leesbaar was,
flikkerden van tevredenheid over het schoon verschiet, 't welk hij
zich in de toekomst voorspelde.

"Ik bewonder de wijsheid, welke uitblinkt in al de daden Uwer Doorl.,"
zeide Ludwig: "hoe gaarne zou ik wenschen, dat de hoop, welke Uwe
Doorl. streelt, eenmaal vervuld mocht worden; dan, helaas! daar is,
thans, naar mijn oordeel weinig kans op."

"Hoe dan!" riep de Graaf uit: "wat doet u vreezen?"

"Het nieuwe decreet, dat eerlang genomen zal worden," antwoordde
Ludwig: "waarbij de plakkaten tegen de Arminianen versterking
ontvangen: men zegt dat zelfs op het herbergen, ja op het ondersteunen
alleen van een Remonstrant, eeuwige ballingschap zal gesteld worden."

"Wie heeft u die zotheid in 't hoofd gebracht?" vroeg Frederik
Hendrik, veinzende een gezegde in den wind te slaan, dat hem innerlijk
verontrustte.

"De commies van den Procureur-Generaal. Het is een zaak, naar
men zegt, beklonken tusschen den Heer Raadpensionaris, den Heer
Procureur-Generaal, den Heer van Sommelsdyk, en een paar razende
Predikanten: ook is mij verhaald, dat daartoe aanleiding gegeven
hebben de oproerige en woeste conventikelen, welke onlangs, ja zelfs
hier ter stede, onder de Arminianen gehouden zijn."

"Wat gij zegt!" hernam de Graaf op denzelfden toon als te voren.

"Uwe Doorl. zal aan de uitkomst kunnen beoordeelen, of ik al dan
niet waarheid heb gesproken. Dit is zeker, dat er ten huize van een
kastelein alhier, wien ik niet noemen mag, wat al te grove dingen
gepredikt zijn."

"Praatjes!" riep Frederik Hendrik met een gemaakten glimlach.

"Ik heb iemand gesproken, die 't zelf gehoord heeft, den jongen
Bleiswyk, die overal met den neus bij is; die heeft het mij verteld."

"Zoo!--Nu, ik wenschte wel zulk een oproerige vergadering eens bij
te wonen. Dat moet er al zonderling toegaan."

"Niets is gemakkelijker: ik neem aan, Uwe Doorl. naar een bijeenkomst
te geleiden, waar niemand haar kennen zal."

"Ik zou bijkans trek gevoelen om u aan uw woord te houden," zeide
Frederik Hendrik: "indien ik niet begreep aan mijn waardigheid te
kort te doen, door uw voorstel aan te nemen."

"En ik," zeide Ludwig, met een buiging, "zou Uwe Doorl. sterk
aanraden zulks te doen. Het zou Uwe Doorl. voor eeuwig van alle
vooringenomenheid met de Arminianen genezen."

"Wij zullen zien," hervatte de Graaf, lachende: "doch het wordt
mijn tijd. Zijne Hoogheid wacht mij voor de laatste onderhandeling:
met de Spaansche gezanten: wellicht hoor ik nog iets van dat nieuwe
decreet. Tot wederziens."--Dit zeggende, wilde hij vertrekken.

"Met verlof!" zeide Ludwig: "Uwe Doorl. weet wel, dat zij den brief
der Remonstrantsche Directeuren bij zich gestoken heeft. Zal ik daar
geen kopie van houden?"

Zonder te antwoorden, trad de Graaf toe, leide den brief op tafel
en vertrok.

Alleen gebleven zijnde, haastte zich de Secretaris, van dien brief
een dubbele kopie te maken, waarvan hij de eene bij de papieren zijns
meesters voegde, en de andere een geruimen tijd in de hand hield,
als besluiteloos, wat er mede te verrichten. Eindelijk rukte hij
een verborgen lade uit de schrijftafel, schoof de kopie er haastig
in en begon eenige andere schriften en papieren, welke in die
lade gelegen waren, te lezen, zonder die er uit te nemen, ze met
beide handen vasthoudende, ten einde ze bij de minste stoornis te
kunnen inschuiven. Na deze verrichting sloot hij de lade weder en
wandelde in hevigen gemoedsangst de kamer op en neder, somtijds de
zweetdroppelen afvegende, die langs zijn wangen liepen. "Ben ik geen
groote gek?" vroeg hij zichzelven: "en den hond gelijk, die zijn prooi
voor den schijn in 't water vallen liet? En echter, een post als die
van Pensionaris!.... of een kop korter!.... kom! kom! ik ben te ver
gegaan om kinderachtig te worden."

Een bode kwam zijn verdere overdenking storen, door hem een onbekende
vrouw aan te melden, welke den Heer Secretaris verlangde te spreken.

"Een onbekende vrouw!" mompelde Ludwig: "hm! hm! zeker weder de eene
of andere onbestorven Arminiaansche weêuw. Laat zij komen."

De bode verliet het vertrek en leidde, terugkeerende, een vrouw binnen,
van een groote en deftige gestalte, doch geheel onder haar huif bedekt:
vervolgens, een stoel gezet hebbende, vertrok hij.

"Wat is er van uw dienst, vrouwtje?" vroeg Ludwig, haar een teeken
gevende om te gaan zitten.

"Kent gij mij niet meer, Ludwig?" vroeg de kamenier der Freule Van
Sonheuvel, haar huif oplichtende en op hem een vriendelijker blik
werpende, dan waarmede zij gewoon was iemand te verwaardigen.

"Moeder!" riep Ludwig, een stap achteruittredende.

"Stil!" hernam Magdalena: "dien naam mag ik niet hooren.... en
toch! waarom treedt gij terug op mijn gezicht? waarom vind ik u zoo
koud na een zoo lange afwezigheid? Bemint mijn zoon mij niet meer?"

"Kunt gij daaraan twijfelen?" vroeg Ludwig, haar de hand
kussende: "doch uw plotselinge verschijning verraste mij:--hoe
onvoorzichtig! indien iemand u hier zag...."

"Dan zoudt gij u schamen, nietwaar, dat men u in een vertrouwelijk
gesprek zag met de kamenier der Freule Van Sonheuvel?--Zoek u niet te
verontschuldigen: ik ken sedert lang dat ijskoud hart, hetwelk zich
alleen voor het eigenbelang opent: ik weet, dat gij u zelven tot het
eenige doel maakt van al uw wenschen, verwachtingen en handelingen."

"Integendeel, moeder: ik ben verheugd u zoo wel geplaatst te zien."

Eene hevige verontwaardiging deed, bij 't hooren dezer woorden, de
kaken van Magdalena gloeien, en haar oogen wierpen vlammende, toornige
blikken op haar ongevoeligen zoon. "Ellendige belangzoeker!" zeide zij:
"waarover verheugt gij u? Dat de dochter des Graven van Wertheim in den
lagen en verachtelijken stand van dienstbode verkeert?--of dat gij,
nu zij voor haar onderhoud niet meer bekommerd is, ontslagen zijt
van den plicht, die op u rustte, en waarvan gij u altijd zoo slecht
gekweten hebt, om haar het dagelijksch brood te schenken? Wee mij! de
vloek mijner moeder drukt mij zwaar op 't hoofd, nu ik door mijn
eigen zoon, voor wiens welzijn ik zooveel heb uitgestaan, veracht en
verstooten worde."

"Ik zie geen reden om zoo heftig in drift te geraken," zeide Ludwig,
ongeduldig op zijn pen knauwende: "gij hebt u immers over niets
te beklagen? dat gij kamenier zijt geworden is uw eigen verkiezing
geweest: dat ik u niet meer geld zond, toen gij nooddruft leedt, is
mijn schuld niet: men wist nooit waar gij u bevondt, en ik zelf had
niet veel te geven, daar ik de grootste helft mijner verdiensten voor
de goede zaak heb opgeofferd. En wat de weldaden betreft, die ik van
u zou genoten hebben, ik beken dat ik werk heb, die te ontdekken. Ik
ben u weinig verschuldigd, die mij als een basterd de wereld hebt
ingestuurd, om een leven vol zorg en kommer te leiden."

De ongelukkige moeder wilde antwoorden; doch de koude, gevoellooze taal
haars zoons deed de stem haar in den gorgel stikken, en voor het eerst,
na lange jaren, berstte zij, de hooghartige vrouw, in tranen uit.

"Ween niet, moeder!" zeide Ludwig, haar naderende, schoon zij hem
terugstootte: "ween niet en vergeef mij mijn harde woorden: ik
zou die nooit gebruikt hebben, zoo uw verwijtingen ze niet hadden
uitgelokt. Ween niet en vergeef mij wat ik in drift gezegd heb. Ik
weet, dat gij mij bemint en uw zorg mij nooit hebt onttrokken, ook
toen ik in vreemde handen mijn opvoeding genoot en mijn eigen loopbaan
volgen moest. Laat ik die tranen afdrogen en herken uwen Ludwig nog."

Welke moeder wederstaat de smeekingen van haar zoon, ook op het
oogenblik dat hij haar hart verscheurd heeft? Magdalena weerde den
boetwaardige af; doch met mindere strengheid: en zich herstellende,
sprak zij:

"Ik dacht, Ludwig! dat ik geen tranen meer had, en echter zie ik
dat gij die nog kunt doen vlieten. Ondankbare! gij zegt, dat gij
mij niets verschuldigd zijt? en wie anders, dan ik, heeft u bij de
Gravin van Nassau geplaatst, wier voorspraak u naderhand tot hoogere
posten heeft doen geraken? wie anders, dan ik, heeft u, te midden van
ketters, voor 't ware geloof doen leven? wie anders deed u de heilige
bestemming erlangen om, in dit vijandig land, de eer te genieten van
uwen geloofsgenooten ten dienst te staan? wie zal de eerste oorzaak
genoemd worden, dat gij eenmaal, wanneer de dierbare Moederkerk
hier zegepraalt, tot de hoogste waardigheden geroepen, den dank van
allen zult ontvangen, als de man, aan wien Rome en Spanje het meest
verschuldigd zijn!"

"Ik wil u niet weder bedroeven, moeder!" zeide de Secretaris, op
den minzaamsten toon; "doch waarlijk, ik beschouw het als zulk een
groot geluk niet, dat ik, mijn gansche leven door, de weinig geachte
rol van verspieder spelen moet, en hen gedurig bedriegen, die mij de
meeste gunst bewijzen."

"Wijt dit aan de omstandigheden, die ons de list tot plicht
hebben voorgeschreven, en niet aan mij," antwoordde zijn
moeder. "Noodzakelijkheid drijft u en mij."

"Ik stem u dit toe," zeide Ludwig: "doch," vervolgde hij met een
flauwe stem: "was het ook noodzakelijkheid, toen ik, om aan de
bijzondere wraak van Pater Eugenio te voldoen, den jeugdigen Graaf
van Falckestein, den oudsten zoon mijner weldoenster, aan het staal
der moordenaren opofferde?"

Magdalena zweeg en zag zuchtende voor zich.

"Was het ook noodzakelijkheid," vervolgde hij, "dat ik in dit
afschuwelijk eedverbond tegen uw meester, den Baron Van Sonheuvel,
heb moeten treden, ten gevalle van dienzelfden vervloekten Jezuïet?"

"Zwijg stil om Godes wil," zeide Magdalena, hem snel de hand op den
mond leggende: "gij weet niet wien gij vloekt."

"Ik weet zeer wel," hernam hij, "dat ik van eenen, in uw oogen
eerwaardigen man spreek, aan wiens leiding en bevelen gij mij gelast
hebt, onbepaald gehoor te geven, en die mij eens een plaatsje op het
rad aan zijn zijde bezorgen zal. Ik weet wat zijne, en, vergeef mij,
wat uwe inzichten zijn. Dan reeds al te lang ben ik hem gehoorzaam
geweest, zonder andere vrucht voor mijzelven dan onrust hier," de
hand op het hart leggende, "en vrij twijfelachtige verwachtingen in
de toekomst."

"Onrust!" herhaalde Magdalena verbaasd: "wat kan u ontrusten, wanneer
gij voor uw Kerk en uw wettige Vorsten uw plicht volbrengt? of zoudt
gij thans, om eenig gewin en zekerheid voor u zelven, de partij,
waaraan gij zoolang zijt getrouw geweest, verraden, en een plasdank
bij uw kettersche meesters af gaan bedelen?"

"Ik weet het niet," antwoordde haar zoon, terwijl hij zuchtende
de schouders optrok: "Ik kan zelf niet beoordeelen, wat in de
tegenwoordige omstandigheden voor mij het beste zou zijn."

"O!" zeide Magdalena, "die beslissing kan u niet zwaar vallen. Wanneer
gij alles met den maatstaf uwer baatzuchtige inzichten afmeet, dan moet
gij u haasten, al de opofferingen, welke gij tot heden toe gedaan hebt,
al de vruchten van uw tot nog toe verrichten arbeid, als nutteloos en
nietig te vergeten en uw geloofsgenooten, met al die tot ons verheven
doel werkzaam waren, bij uw meesters te gaan verraden. Want, is de
hooge belooning, die Spanje en Rome u schenken zouden, nog onzeker, de
bloedprijs voor het overleveren onzer bondgenooten kan u niet ontgaan."

"Overleg eens ernstig, lieve moeder! in welk geval ik het meest den
naam van verrader verdien."

"Kortzichtige! die uw plicht alleen met de oogen des vleesches
beschouwt, en die geen andere vierschaar kent, waar onze daden
beoordeeld worden, dan de denkwijze van 't algemeen. En acht gij dan
het misnoegen niet van Hem, wiens wijsheid u tot het heerlijk werk der
verlossing heeft verkoren? en acht gij den vloek uwer moeder niet,
die op uw schedel dalen zoude, indien uw dagen door afval geteekend
werden? Zie deze haren, mijn zoon! die vóór den tijd vergrijsd zijn
geworden, zult gij ze met schande bedekken of met eere kronen?--Het
hangt van u af, van u alleen. O mijn Ludwig! toen ik u, nog een teedere
knaap, uit mijn gezicht verwijderde en in vreemde handen overgaf,
toen smeekte ik den Hemel, dat hij in u den held zou kiezen, die te
midden der ketters zijn geloofsgenooten dienen mocht. Toen waande
ik, verblinde, dat gij eenmaal het werktuig wezen zoudt, dat deze
heerlijke, maar verdoolde gewesten onder den staf des eenigen Herders
terug moest brengen. Toen streelde een, misschien zondige, hoogmoed
mijn ziel, dat ik eenmaal uwen naam als dien van Romes getrouwsten
en ijverigsten dienaar zou hooren prijzen. Helaas! hoe fel worde
ik gestraft voor dien vermetelen waan! Hoe weinig beantwoordt gij
aan de heerlijke vooruitzichten, welke mij uw daden in den beginne
beloofden ... dan genoeg! ik lees in het ongeduld, dat zich in al uw
trekken vertoont, de bekrompenheid uwer ziel. Welaan dan, ik wil,
u ten gevalle, alles uit een bloot menschelijk oogpunt beschouwen:
dan nog vordert uw eer, ja uw belang, dat gij niet afwijkt van den
eenmaal ingeslagen weg. Want, stel eens, dat gij aan den trotschen
dwingeland of aan zijn flauwhartigen broeder onze geheimen verraadt:
wat zal dan uw volgend lot wezen? waar zult gij het goud, den prijs
uwer schande, gaan verteren? In al die landen, waar het zuivere licht
der waarheid straalt, zou uw leven niet veilig zijn, en bij hen, wier
kettersche gunst u beloonen moest, zult gij, als een verspieder,
veracht en geschuwd worden. Waar gij u zult willen nederzetten,
overal zullen vloek, haat en verfoeiing uw deel zijn, en met Kaïns
merk op het voorhoofd zult gij, ellendig, vervolgd en ontweken, als
banneling op aarde moeten rondzwerven, totdat gij eindelijk met den
vloek der wereld beladen, in het graf een schuilplaats zoeken zult,
die u nog voor den toorn des Eeuwigen niet bevrijden kan."

"Na al hetgeen ik reeds gedaan heb," zeide de geheimschrijver op
den bedaardsten toon der wereld, "verdien ik zooveel gestrengheid
niet. Wees gerust, moeder! ik zal geen besluit nemen dat u
bedroeven zou; doch niemand misprijze het, indien ik mijn daden door
voorzichtigheid besturen laat. Vergeten wij al het over en weder
gezegde, en laten wij voortaan in onze gesprekken geen anderen toon
voeren, dan dien, welke onze nauwe betrekking voegt."

"Dat zal van uw gedragingen afhangen," zeide Magdalena, en stak hem
tot verzoeningsteeken haar hand toe, welke hij kuste. Op dit oogenblik
trad de bode binnen en meldde een vreemdeling aan.

"Laat hij een oogenblik vertoeven," zeide Ludwig.--"Welnu,
moeder!" vervolgde hij, na het vertrek des bedienden: "hebt gij nog
iets te bevelen? Gij ziet, dat mijn oogenblikken mij niet toebehooren."

"Dit pakket," zeide Magdalena, een dik pak uit haar boezem te
voorschijn halende, "moet aan den Kanselier bezorgd worden. Het bevat
rapporten van onderscheidene geloofsgenooten over den staat van zaken
hier te lande."

"Het zal bezorgd worden," hernam Ludwig, het pakket aannemende:
"ik moet de gezanten toch nog spreken vóór hun vertrek uit Den Haag."

"En deze brief," vervolgde zij, "is voor den Veldheer Spinola."

"Waarschijnlijk van den Ambtman," hernam hij: "ja, ik herken die
hand. 't Is wel: ik hoop slechts, dat ik hem te zien zal krijgen. Is
er nog iets?"

Magdalena beantwoordde deze vraag ontkennend, drukte hem de hand,
trok haar falie weder over 't gezicht en verwijderde zich; waarna
Ludwig, de brieven zorgvuldig verborgen hebbende, den bode riep en
hem gelastte, den vreemdeling binnen te laten.

"Ik heb daar een zwaren post gehad," mompelde hij bij zichzelven,
terwijl hij het nieuwe bezoek verwachtte; "nu, alles zal afhangen
van mijn gesprek met de gezanten. Praatjes helpen niet meer. Ik moet
zekerheid hebben!--Wat verlangt UEd.!" vervolgde hij overluid, zich
tot een jongeling wendende, die, eenvoudig doch smaakvol gekleed,
binnentrad.

"Mijn boodschap was eigenlijk aan Zijne Doorl. in persoon gericht,"
zeide de vreemdeling, "doch, daar UEd., naar ik verneme, de vertrouwde
geheimschrijver Zijner Doorl. zijt, geloof ik, mij van mijn plicht
genoegzaam te kwijten door mijn boodschap aan UEd. te doen."

"Zooals UEd. verkiest; wat ik ontvang, ontvangt Zijne Doorluchtigheid."

Terwijl de andere zijn buis ontknoopte om de daarin verborgene papieren
voor den dag te halen, en de Secretaris opgerezen was om die te
ontvangen, zagen beiden elkander gedurig steelswijze aan; want beiden
herinnerden zich, elkander meer gezien te hebben; doch waar en wanneer,
dit wisten zij zich niet zoo oogenblikkelijk te binnen te brengen.

"Ik ben uit Den Bosch gekomen," zeide de onbekende, eenige brieven
voor den dag halende.

"Uit Den Bosch," zeide Ludwig haastig: "ga zitten: schuif wat
naderbij, als 't u belieft. Gij komt toch niet van.... van, gij weet
wel wien...." Dit zeggende, zag hij hem scherp in 't gezicht, als
wilde hij de aanvulling van den volzin aan den vreemdeling overlaten,
wien hij voor een der medegenooten van Pater Eugenio hield.

"Ja, ik weet zeer wel van wien ik kom," antwoordde de ander, op een
toon, die Ludwigs vermoeden versterkte.

"Van den zwarten vos misschien?" zeide Ludwig, den Jezuïet bedoelende.

"Ik geloof van ja," antwoordde de vreemdeling, die in den waan
verkeerde, dat de geheimschrijver een der verbannen Predikanten
bedoelde.

"Ik had mij gevleid," hernam Ludwig, fluisterend, "dat hij zelf hier
zou komen snuffelen."

"Hij zou er wel op passen," zeide de ander: "hij zou hier slecht
ontvangen worden."

"Als gij denkt, dat hem zulks zoude afschrikken, dan kent gij den Pater
niet. Doch, wat mij verwondert," vervolgde Ludwig, wiens vermoedens
op dit oogenblik tot zekerheid oversloegen, "is dat hij den pleegzoon
van den Baron Van Sonheuvel tot zijn zendeling uitkipt."

"Met uw verlof," zeide Joan, die van zijn kant den geheimschrijver
herkende: "ik heb wel eens zendelingen zien uitkiezen, waarop men
minder reden had van te vertrouwen.... ik geloof, dat ik vroeger de
eer had, u te ontmoeten."

"Verheugd u weer te zien," zeide Ludwig, zich buigende: "doch hoe
duivel komt Pater Eugenio....? ik vat er niets van."

"Gij kent Pater Eugenio?" hernam Joan verbaasd: "doch waarover
verwonder ik mij? Nu ik mij wel herinner, uw brief indertijd aan
Klaas Meinertz gezonden.... de kennis, die gij aan mijn geboorte
hadt.... ik geloof, dat u meer zaken bekend zijn, dan menig ander."

"Ik ken Don Diego de Velasco, en dit moet u genoeg zijn om mij al
die berichten mede te deelen, welke gij geraden oordeelt."

"Is mijn nieuwe naam reeds herwaarts overgewaaid?" vroeg Joan: "doch
gij kendet dien sedert lang. Welnu, mijn boodschap is zeer eenvoudig
en zal geen lang betoog behoeven. Dit pakket vervat ettelijke brieven,
alsook een paar handschriften van de Remonstrantsche ballingen, die
zich thans in Brabant bevinden, en aan Zijne Doorl. Graaf Frederik
Hendrik toegezonden, om daarmede naar goedvinden te handelen. Gemelde
Heeren waren van oordeel, dat niets de oprechtheid hunner bedoelingen
meer zou aantoonen, dan wanneer zij hun zaak in handen stelden van
zulk een voornamen en onpartijdigen Vorst als Zijne Doorluchtigheid."

"Aha!" zeide Ludwig: "gij komt dus van de Remonstrantsche Heeren? dat
verandert de zaak; ofschoon het mij verwondert, dat de kweekeling
van Ds. Raesfelt zich met Arminianen ophoudt."

"Het was het verlangen van Don Louis," antwoordde Joan, wiens ronde
oprechtheid geen strikvragen vermoeden kon, "het was het verlangen
mijns ooms, aan wiens tafel ik den Heer De Groot en diens vrienden
ontmoette, dat ik mij met de waarneming hunner belangen zou ophouden
en mij op die wijze tot een mogelijke herstelling der rust laten
gebruiken. Terwijl de Gezanten des Konings van Spanje met Prins Maurits
aan een vredesverdrag werkzaam zijn, zou ik het mij tot een waar
genoegen rekenen, hier den binnenlandschen krijg te helpen smoren."

"Gij zijt dus met de Gezanten gekomen?--En hoe komt het dan, dat ik
u thans eerst hier zie?"

"Eerst gisteren kwam ik hier. Ik heb zoolang in Den Bosch gewacht tot
deze brieven vaardig waren. Doch ik heb ook een mondelinge boodschap
aan Z. D. Wanneer zou ik bij Haar kunnen worden toegelaten?"

"Zoo! hebt gij een mondelinge boodschap?--Ja, heden zal er moeilijk
kans voor u zijn, die af te leggen. Wanneer vertrekt gij?"

"Morgenmiddag naar alle gedachten, met de Heeren van het Gezantschap."

"Welnu! keer dan morgenochtend te negen uren hier terug, en ik
zal Z. D. van uw komst verwittigen; maar wees zoo goed, dit papier
weder bij u te steken: ik heb liever, dat gij het in eigen persoon
aan Z. D. overhandigt. Ik ben om goede reden een weinig huiverig,
om mij met een dusdanige commissie te belasten."

"Zooals gij verkiest," hernam Joan, het pakket weder bij zich stekende:
"gij zegt dan, morgenochtend...."

"Te negen uren. Vaar intusschen wel, Heer Gezant."

"Ik heb de eer u te groeten, Heer Secretaris!" zeide Joan en vertrok.

"Morgenochtend te negen uren!" herhaalde Ludwig, zoodra hij alleen
was. "Tegen dien tijd zit gij, waar men u zoo licht niet vandaan laat
vliegen. De haas is in den strik geloopen, waar hem niets uit redden
zal. Was nu Eugenio maar hier.... dan kom! heb ik geen eigen genie
genoeg om thans den weg te zien, dien ik volgen moet? Spoedig de
brieven aan de Gezanten bezorgd en dan.... Doorluchtig Broederpaar,
gij zult mij al te slim zijn, indien ik hier niet voor morgen een
Thebaïs van tweedracht en vijandschap verwek."ZEVEN-EN-TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

                Dat's er éen, dat's er een,
                Ter waereld schoonder geen,
                Dat yder moet belijen.
              Ontgin hem maar eens, heen en weêr,
              En denk dat uit een anders leêr,
                Goed riemen is te snijen.

                        _Jan de Regt_.


Het was op den volgenden morgen, dat, omstreeks acht uren, de
plechtige overdracht van den Hofbeer, door die van Utrecht aan den
Hove van Holland geschieden zou. Deze zoogenaamde Hofbeer was niets
anders dan een mannetjes-varken, het grootste en vetste dat in de
provincie Utrecht te vinden ware en hetwelk jaarlijks op zekeren
bepaalden dag als een hulde en tot een teeken van onderdanigheid met
de noodige plechtigheden werd aangeboden. De oorsprong van dit gebruik
is bij geen schrijver aangeteekend en ligt derhalve in het duister;
hoewel sommigen beweren, dat de oorzaak daarvan gezocht moet worden
in de overrompeling en plundering van Den Haag, in den jare 1528,
door de Gelderschen onder Maarten Van Rossem, en dat, vermits die
geschied was door toedoen van die van Utrecht, Keizer Karel, wanneer
hij in het volgende jaar de stad bij verrassing innam en namaals de
_temporaliteit_ of het wereldlijk bestier daarvan bij verdrag bekwam,
hun tot straf en eeuwige gedachtenis van een zoo stout bestaan zou
opgelegd hebben het leveren van een beer of mannetjes-varken aan
den Hove van Holland. Hoe 't zij, zeker is het, dat de Magistraat
van Utrecht verplicht was, alle jaren op zekeren gezetten dag aan
den Hove op te brengen zoodanigen beer of zwijn, dat alsdan aan een
paal, staande op het Binnenhof, eenige dagen werd tentoongesteld,
vervolgens geslacht en onder den Stadhouder (die 't hoofd kreeg)
en zijn Raden verdeeld.

Reeds een uur voor de plechtigheid waren het Binnenhof en de straten,
welke het ongure dier moest doortrekken, met toeschouwers gevuld. De
schutterij der stad, bij deze gelegenheid in de wapenen gekomen,
maakte hier en daar de bezetting uit, welke de orde bewaren moest:
de winkels, welke te dien tijde de Groote Zaal op het Binnenhof
omringden, en waar men alle voorwerpen van galanterie verkrijgen kon,
stalden hun beste waren uit: in één woord, het gansche plein leverde
een bijzonder vroolijk en levendig voorkomen op.

Onder de toeschouwers bevond zich, als natuurlijk was, de Jonker van
Bleiswyk, dezelfde, van wien Ludwig (in het vorige hoofdstuk) had
aangemerkt, dat hij overal met den neus bij was. Hij had zich, ook
thans een der beste plaatsen uitgekozen, om alles wel te aanschouwen
en op te nemen. Hij stond namelijk tegen een der torens van het groote
gebouw geleund, van waar hij èn den weg waar het zwijn langs moest
komen, èn de paal, en eindelijk de ramen van het Hof op zijn gemak
kon zien.

"Ik hoop," zeide hij tegen een deftigen, in 't zwart gekleeden Heer,
die naast hem stond, "dat Utrecht van 't jaar een fatsoenlijker varken
sturen zal, dan dat van verleden jaar."

"En wat haperde daaraan?" vroeg de ander.

"Weet UEd. dat niet?--Wel het beest was zoo slecht onderwezen, dat het,
zoodra het aan de paal lag, allerlei onbeleefdheden beging; ik zelf
stond er vlak bij: de rozen van mijn schoenen waren glad bedorven."

"Wat deedt gij er ook zoo dicht bij te staan? laat dat aan de
straatjongens over," zeide de deftige man.

"Met uw verlof! ik had gewed dat het dier niet deugde, en wilde
mij daarvan verzekeren; ook had ik niet misgeraden; want toen de
Rentmeester des Espargne het slachten liet, werd het gortig en vuil
bevonden, zoodat de Raden aan den Magistraat van Utrecht om een ander
schreven: ik heb den brief zelf gelezen: hij begon met het varken en
eindigde met een Christelijk gebed!.... nu, er kwam een ander beest,
en toen waren onze lekkerbekken uit den brand, Ik heb zelf bij Zijne
Doorluchtigheid van den kop gegeten. Hij was puik puik!"

"Ik denk toch, dat dit zotte gebruik van de min verlichte tijden niet
lang meer duren zal," hervatte de andere spreker.

"Daar zal eens een hartig woordje bij de aanstaande vergadering over
gewisseld worden," zeide Bleiswyk: "Ik heb het zelf van den Heer Duyk
gehoord. Nu, die van Utrecht hebben ook heftige klachten ingeleverd,
en waarover, denkt gij? Niet over den last van den beer te leveren;
maar omdat de eer van het lieve beestje hun zoo nauw aan 't hart ligt,
dat zij niet verduwen kunnen, dat het aan de kaak gelegd wordt en dat
er de jongens baldadigheden mede bedrijven, let wel, tot hun schimp en
spot: zoo luidt hun missive, die ik zelf gelezen heb. Daarom heeft men
heden den ring en 't ijzer van den paal afgeslagen, opdat het geen kaak
zou gelijken. Ten minste zoo heb ik zelf van den griffier gehoord."

"Het schijnt mij toe, dat UEd. van alles bijzonder wel onderricht is."

"Dat placht zoo te zijn, mijn waarde Heer! dat placht zoo te zijn; ten
tijde van wijlen den Heer Advocaat was ik spoediger achter de zaken
dan tegenwoordig. Z.Ed. had veel goedheid voor mij: alles vertelde
hij mij eer iemand het wist; ik maakte ook veel werks van den ouden
man: nu! ik heb hem ook tot aan zijn dood toe eer bewezen: ik heb
zelfs geen vier treden van hem afgestaan, toen hij onthoofd werd:
ik had een treffelijk plaatsje op 't schavot, vlak achter den Fiskaal."

"UEd. wilde hem zeker in het uiterst bijstaan."

"Dat juist niet, mijn beste! dat liet ik aan Lamotius over; maar
als men zulke goede vrienden geweest is! ... en daarenboven.... ik
zie gaarne alles... UEd. heeft zeker gisteren de Spaansche gezanten
zien wegreizen."

"Gisteren!" zeide een welgekleed jongeling die aan zijn andere zijde
stond: "ik dacht dat zij hedenmiddag...."

"Abuis, mijn vriend! gisteravond te halfnegen zijn zij de poort
uitgereden. Ik heb hen zelf van Z. H. afscheid zien nemen.... Zijne
Hoogheid schudde hartelijk de hand van Spinola bij 't vertrekken:
nu Generaal! zeide Z. H., waar zien wij elkander weder? En de
Marquis antwoordde: ik hoop Uwe H. bij Bergen-op-Zoom. welgewapend te
ontmoeten.... nu denkt Z. H., dat Spinola ons juist van een anderen
kant aan zal vallen: maar de Marquis vertelt altijd aan een elk wat
hij in 't zin heeft, opdat men het tegendeel zou gelooven; dat heeft
Z. H. mij dikwijls zelve gezegd."

"Wij zullen dus oorlog hebben," zeide de zwarte man.

"Natuurlijk," hervatte Bleiswyk: "dat was lang van te voren beslist,
gelijk mij al die van de zaak weten gezegd hebben; maar het leger
zal er vrij wat minder uitzien dan voor twintig jaren: toen was het
een andere troep als thans!"

"Dat heeft men UEd. zeker ook gezegd," zeide de deftige Heer spottende:
"want ik twijfel of UEd. het gezien heeft."

"Ik was toen nog een knaap," hervatte Bleiswyk; "doch ik hield veel
van alles te zien en te vernemen; maar eilieve zie eens.... kent
gij dien man met zijn rooden neus wel, die daar ginds door de
schaar heendringt?--Niet?--Dat is de Arminiaansche Predikant
Groenhovius;.... maar waar loopt UEd. zoo haastig naar toe?"

Hier verliet de zwarte man zonder te antwoorden zijn plaats en verloor
zich weldra in de menigte, gelijk ook de Predikant.

"Ik verwed mijn vederbos tegen een oude beddekwast, dat die zwartrok
een Arminiaan of een spion van 't gerecht is!" vervolgde Bleiswyk,
zich tot den jongen onbekende wendende: "UEd. ziet dien Dominee na:
ja, die is eigenlijk gebannen, maar hij wil 't niet weten.--Heeft
UEd. wel ooit een Arminiaansche predikatie bijgewoond?"

"Ik dacht dat het verboden was, op die bijeenkomsten te gaan,"
zeide deze.

"Dat is te zeggen," hernam Bleiswyk op een gewichtigen toon: "het
is verboden er te gaan uit godsdienstige oogmerken; maar om zijn
nieuwsgierigheid te voldoen, mag men er gerust heen trekken, en met
dat oogmerk alleen ben ik er heen geweest."

"Een fijne distinctie!--En was UEd. nogal voldaan over de predikatie?"

"Denk je dat ik naar het gerammel van dien kwijlbaard geluisterd
heb? om geen geld; maar naast mij zat een zoet zusje, dat de moeite
wel waard was, om gezien te worden: ik zeg ook niet, dat ik er een
volgende reis niet weer heen trek; ik wil die kennis gaarne aanhouden."

"Ik zou het u niet raden, Jonker," zeide een deftig gekleed Heer,
(die, kort te voren de trappen van de Groote Zaal afgekomen, zich
juist achter Bleiswyk bevond en zijn laatste woorden gehoord had),
terwijl hij hem op den schouder tikte.

"Aha! zijt gij het, mijn waarde Heer Fiskaal," zeide Bleiswyk, zonder
van kleur te veranderen: "en waarom zou UEd. mij dat niet raden?"

"Omdat het UEd. een fiksche som gelds zou kunnen kosten," hernam
de Fiskaal.

"Eilieve, zie eens!" zeide Bleiswyk, met een onveranderlijke
koelbloedigheid zijn halskraag in orde schikkende; "zou de Justitie
mij beletten, mij op een onschuldige wijze te vermaken, hoe en waar
het mij belieft?--Ik wil u de boete wel daags te voren te huis sturen;
maar er heen gaan zal ik.... of wil UEd. ook voor 't halfje met mij
accordeeren?"

"De Justitie treedt in geen akkoorden," zeide de Fiskaal op een
strengen toon.

"Kom! kom! Mijnheer Van Kinschot!" hernam Bleiswyk, lachende: "ik ga
naar de mis, naar de oefeningen, naar de Arminiaansche conventikels,
naar de synagoge, naar de moskee desnoods, overal waar het mij bevalt,
en 't zal een kerel zijn die het mij belet."

"Pas op, dat mijn dienaars er u niet vandaan halen," hernam de Fiskaal.

"Pas maar zelf op, oude Heer!" zeide Bleiswyk, de deftige houding
des Fiskaals op een koddige wijze nabootsende: "of 't zal u gaan als
't uwen confrater Van der Duyn ging, toen hij die Rotterdamsche
samenkomst bespiedde en met zijn dikken kop tusschen de tralies,
waar hij doorkeek, vast bleef zitten."

Dit antwoord verwekte een luid gelach bij al de omstanders: alleen zij,
die het dichtst bij den Fiskaal stonden, en hem niet gaarne tot vijand
wilden hebben, stopten de punten hunner mantels in den mond, of hielden
er de hand voor om niet uit te bersten. De Fiskaal antwoordde niet,
doch, den onbescheiden jongeling met een ontevreden blik aanziende,
trad hij eenige stappen terug in 't gedrang.

"Ziet gij, zoo moet men met die Heeren van 't Gerecht omspringen,"
vervolgde Bleiswyk, zich tot zijn buurman wendende, die sinds eenige
minuten, zonder naar het gesprek met den Fiskaal te luisteren, de
oogen op een der vensterramen van het Hof gevestigd had gehouden:
"doch waar kijkt UEd. naar?--Aha! ik zie het al: het vorstelijk gezin
is aan de ramen gekomen: zie eens, die aan dat middelste venster
met dien hoed met gele en roode veeren is Zijne Hoogheid: die met dat
botte uitzicht, die naast hem staat, is de Koning van Bohemen;.... maar
gij kijkt naar een geheel verkeerd raam.... ho ja! daar valt ook wat
meer bezienswaardig te aanschouwen, ik geef u geen ongelijk: die jonge
Dame, die naast de Gravin Douairière Lodewijk Gunther zit, is gansch
niet onooglijk. Het is de Freule Van Sonheuvel, en die deftige Heer,
die achter haar staat, is de Ambtman Mom, die eerstdaags met haar
trouwen zal. Ik ben zelf op de partijen genoodigd; men zegt: het
staat haar maar half aan, een man te trouwen, die zooveel ouder is;
doch zijn jaren zijn de ware reden niet van haar tegenzin: ik heb
zelf van goederhand gehoord, dat de Baron een knaap had opgevoed,
wien zij liefgekregen had en met wien zij had willen doorgaan."

"Dat is niet waar," riep de ander uit, terwijl zijn oogen fonkelden
en zijn hand het gevest van zijn degen greep. Bleiswyk, die de reden
van dit opvliegen niet bevroedde, trad eenigszins verzet achteruit,
doch herstelde zich spoedig.

"Wat drommel gaat het u aan?" zeide hij: "maak u om die Freule niet
dik; zij gaat toch met een ander in 't schuitje."

"Geen beleedigingen meer!" zeide Joan (want niemand anders was de
onbekende jongeling) en hief de vuist op om den onbedachtzamen Jonker
op eene gevoelige wijze zijn misnoegen te toonen, toen een algemeene
kreet van: _ruim baan! ruim baan! daar komt hij! daar is hij!_ de
menigte uiteen deed stuiven en hem van zijn tegenpartij afdrong. Alras
vertoonde zich nu een vendel schutters, 'twelk de noodige ruimte op het
Binnenhof maakte voor den optocht, die volgde. De trein werd geopend
door twee hellebaardiers, die den Schout en Burgemeesteren begeleidden;
op dezen volgden de Procureur-Generaal, de Raadpensionaris en de Leden
van den Provincialen Hove. Na dezen kwamen wederom eenige burgers en
vervolgens het voorname doel van het gejuich der menigte, het voorwerp
van het luid opstijgend hoezee en verdoovend handgeklap, de Hofbeer,
met bloemen opgeschikt als een paaschlam en statig voortkuierende
(zoo statig als het een varken mogelijk is) tusschen twee Boden van
de Utrechtsche Magistraat, die de twee einden vasthielden van een
sierlijk lint, dat aan den hals van het beest vastgestrikt was; doch
dit was slechts _pro forma_! want degene, die de gangen van het varken
werkelijk bestuurde, was een kloek landman, zindelijk naar zijn stand
gekleed; deze was de voormalige eigenaar van het beest en Joan herkende
alras in hem zijn gullen gastheer Gheryt Maessen. Nadat de trein, die
door eenige burgers gesloten werd, het Binnenhof was rondgewandeld,
geschiedde de overdracht, daarin bestaande, dat de Utrechtsche Boden
de einden van het lint, die zij vasthielden, aan de Boden van den Hove
overgaven. Nadat dit geschied was, bond men het dier aan den daartoe
bestemden paal vast en ging de optocht ter zijde, om plaats te maken
voor de doorluchtige toeschouwers, die het vette dier van dichtbij
bezien kwamen. De Vorsten vertoonden zich al spoedig op het Binnenhof,
van een aanzienlijken stoet hofjonkers en dames vergezeld; dan hun
nadering scheen weinig indruk op den onhoffelijken Hofbeer te maken,
die tegen den Stadhouder knorde, aan Z. M. van Bohemen de tanden wees,
en aan de Gravin van Nassau den rug toedraaide met groote blijken
van ongeduld. Dan, toen het trompetgeschal nogmaals herhaald werd,
scheen het varken gramstorig te worden en eindelijk te begrijpen,
dat het een voor hem zeer vernederende rol speelde, waarop het met
hevigheid een zijsprong nemende, het touw ('t geen, als Bleiswyk
verhaald had, den ijzeren ketting en ring vervangen had), losrukte
en, zonder aanzien des persoons, op de doorluchte toeschouwers
aansnelde. Men beseft lichtelijk, welk een verwarring door dien
onverwachten misslag van den slecht onderwezen Hofbeer ontstond:
de adel vloog op zijde en tusschen het gemeen in: de Raadsheeren
trapten in 't vluchten op hun tabbaarden en rolden onder de schutters:
't gemeen vluchtte de hoftrappen op: de mannen schreeuwden: de dames
gilden: de jongens lachten of raapten steenen op om er het varken mede
te smijten: enkele onverschrokken lieden poogden den beer te keeren;
doch het varken, door geen tegenstand afgeschrikt, liep twee of drie
menschen onder den voet en juist op de Freule Van Sonheuvel aan,
die waarschijnlijk mede door het woedende dier ware vertrapt geweest,
ware niet haar trouwe minnaar nabij haar geweest. Joan was, toen het
dier losbrak, dadelijk tot bescherming zijner geliefde toegesneld: hij
wierp zich snel als de wind op het dier en greep het bij de ooren met
zooveel kracht, dat het stilstond en weldra door Maessen en anderen,
die toegeschoten waren, in bedwang gehouden werd.

"Ulrica! mijn kind!" schreeuwde de Baron, naar zijn doodsbleeke
dochter toesnellende: "zijt gij gewond?"

"Het is niets, mijn vader!" antwoordde zij, met een gebroken stem:
"laten wij van hier gaan."--Deze woorden uitsprekende, zocht zij half
buiten haar zelve, den arm haars vaders te nemen; doch zij miste haar
greep en zou ter aarde gestort zijn, had niet Joan haar opgevangen.

"Duizend kanonnen!" riep de Baron; "hij ook hier!"

"Had ik geweten, Heer Baron!" zeide Joan, de oogen nederslaande,
"dat ik UEd. hier ontmoeten zoude, ik had UEd. mijn tegenwoordigheid
gespaard; schoon ik mij jegens UEd. niets te verwijten heb."

"Met uw verlof," zeide Mom, hem naderende en Ulrica den arm biedende:
"ik zal wel voor de Freule zorgen."

"UEd. had zulks wat vroeger moeten doen," zeide Joan eenigszins
geraakt, en, den hoed aflichtende, maakte hij een statige buiging
voor den Baron, waarna hij zich buiten den kring begaf en met een
haastigen tred het Binnenhof verliet. Nauwelijks was hij echter op het
Buitenhof gekomen, met oogmerk om zich naar de huizinge van Brandwijk
te begeven en daar de terugkomst van Frederik Hendrik af te wachten,
toen hij door iemand achterhaald werd, die hem op den schouder tikte
en zich voor den Jonker van Bleiswyk herkennen deed.

"Verschoon mij," zeide deze: "Ik ben zooeven wat van u afgeraakt;
echter niet zoo ver, of ik ben ooggetuige geweest van uw
heldendaad. Mag ik nu vernemen, welke betrekking er bestaat tusschen
UEd. en de Freule, wier partij UEd. zoo hevig genomen hebt, _re et
verbis_, als de geleerden zeggen."

"Vermoedelijk wilt gij dit alleen weten," hernam Joan, hem met een
toornigen blik aanziende, "om het hedenavond te kunnen rondvertellen,
en er bij te voegen, dat gij het van goederhand vernomen hebt."

"Misschien wel" hernam Bleiswyk lachende: "nieuwsgierigheid is
mijn zwak."

"En mijn zwak is," zeide Joan, "geen onbeschaamdheid te dulden:
ik zou u dus raden mij alleen te laten, of het kan u slecht bekomen."

Deze taal geuit hebbende, sloeg hij de hand aan zijn degen:
doch Bleiswyk, hem tegenhoudende, nam beleefdelijk den hoed af en
verzocht hem, geen rumoer op straat te maken. "Zoo 't UEd. gelieft,
uw behendigheid tegen de mijne te meten," vervolgde hij, "zoo vindt
gij mij tot uw dienst bereid; doch laten wij dan naar het Bosch gaan,
daar kunnen wij elkander gevoeglijk een lating geven: ik wil daar
met UEd. vechten tot den middag, mits ik naderhand uw geschiedenis
maar verneme."

"Ha! dat is te veel!" riep Joan. "Ik volg u terstond."

"Met verlof!" riep een barsche stem achter hem: "dat zal nu niet
gebeuren. Dienaars, treedt voor."

"Houdt! wat!" zeide Bleiswyk, zich omkeerende, tegen den Fiskaal,
die degene was, welke gesproken had: "UEd. legt het er vandaag op toe,
om mij in mijn vermaken te storen."

"Zwijg Jonker!" hernam de Fiskaal: "uw aardigheden zijn thans hoogst
ongepast. Mijnheer!" vervolgde hij, zich tot Joan wendende: "gij zijt
mijn gevangene: uw degen, als 't u gelieft."

"In geenen deele," zeide Bleiswyk, terwijl hij Joan, die den
Fiskaal verbaasd aanzag, bij de hand nam: "wat is dat voor een malle
grap? ik zal niet dulden, dat een wakker gezel als deze edelman,
door diefleiders achteraf gebracht worde."

"Jonker Van Bleiswyk!" hernam de Fiskaal met een ontzaggebiedende stem:
"gij, die zooveel weet, weet gij niet, dat hij, die schuldigen aan
hoogverraad aan de Justitie onttrekken wil, zelf aan hoogverraad
schuldig wordt?"

"Aan hoogverraad!" zeide Bleiswyk, de armen latende vallen en de
oogen half sluitende, terwijl hij op een theatralen toon declameerde:


  "Waar is zoo verre een plaats, zoo woest een wildernis,
  Die voor u, o mijn zoon! een zekere schuilhoek is?" [53]


"Aan hoogverraad!" herhaalde Joan, met verbazing: "wat is mijn
misdaad?"

"Die zal nader onderzocht worden," antwoordde de Fiskaal: "geef uw
degen over en volg mij. Ik zie u niet voor onwillig aan, anders liet
ik u knevelen, dat gij niet gaan kondet."

"Dat zou zeker de beste manier zijn om iemand te doen voortmarcheeren,"
merkte Bleiswyk aan, die nooit zijn blijgeestigheid verloor. "Mijn
goede vriend," vervolgde hij tegen Joan: "of liever mijn mislukte
vijand! Ik ruilde graag mijn nieuwen hoed tegen de smerige kalot van
Ds. Lamotius, dat ik u niet in zulke handen liet. De Gevangenpoort
is voorzeker geen vermakelijk verblijf; althans daarin komen al wie
er gezeten hebben overeen: ik zelf heb er nooit gelogeerd; anders...."

"Zoo UEd. niet verkiest te zwijgen, zal ik u die ondervinding
bezorgen," zeide de Fiskaal.

"Boe! boe! ik ga al heen," riep de onverbeterlijke snapper uit:
"ik ga al heen, wees maar niet boos!"

Dit zeggende, verwijderde hij zich eenige stappen; doch terstond
wederkeerende, greep hij Joan, die tusschen de twee dienaren in
stond, bij de hand en zeide hem met drift, ja met gevoel: "vaarwel,
Mijnheer! En zoo ge iets behoeft of verlangt, laat het dan maar weten
bij Willem Van Bleiswyk, in 't Voorhout, die u helpen zal, waar hij
kan en mag, ja, al mag hij niet."

Na het uiten dezer woorden draaide hij zich om en snelde als een
pijl uit een boog weder naar het Binnenhof om te vertellen aan ieder
die 't hooren wilde, hoe de redder der Freule Van Sonheuvel wegens
hoogverraad was vastgezet.

"Lichtzinnig, maar goedhartig," zeide Joan, hem naoogende. "Heer
Fiskaal! ik volg u waar het wezen moet: breng mij waar gij wilt. Sedert
lang is mijn verblijf mij onverschillig."

"Wij zullen niet ver gaan," zeide de Fiskaal: "Mijnheer! hier is
uw weg."

Dit zeggende, toonde de Fiskaal aan Joan den ingang van den kerker
boven de Gevangenpoort, waar zij zich voor bevonden.

De gevangene kon de huivering niet bedwingen, die hem beving, toen
hij, ingetreden zijnde, de zware deur achter zich hoorde toesluiten
en de ijzeren grendels vastschuiven; daar hij zichzelven echter geen
kwaad bewust was en nog altijd hoopte, dat een bloot misverstand
tot zijn gevangenneming had aanleiding gegeven, herkreeg hij weldra
zijn vorigen moed en volgde onbeschroomd zijn geleider. De cipier,
of gelijk men toen nog zeide stokbewaarder, bracht zijn gasten in een
vrij ruim vertrek, hetwelk voor het verhooren was ingericht en welks
wanden versierd waren met de bevallige stoffage van allerlei soorten
van boeien, kettingen, straf- en foltertuigen, blokken, schroeven
enz., benevens eenige prenten en een paar oude schilderijen, beruchte
strafoefeningen voorstellende, en andere voorwerpen, alle bestemd
en geschikt om een akeligen indruk te maken op het gemoed van al wie
tegen zijn wil die plaats betrad. Achter een soort van balie waren,
gelijk aan Joan naderhand bleek, twee Gecommitteerden van den Hove
gezeten, bezig met het verhoor van een gevangene, die met den rug
naar de binnenkomenden gewend stond en wiens antwoorden de Griffier,
die aan een bijzonder tafeltje gezeten was, vlijtig opteekende.

"Mijne Heeren!" zeide Van Kinschot bij 't inkomen: "hier is de man,
in quaestie."

"Één oogenblik slechts, Heer Fiskaal!" zeide een der Gecommitteerden,
een dik, log mannetje, wiens lomp en opgezet gelaat van verwaandheid
en trotschheid glom: "wij hebben met dezen zoo dadelijk afgedaan."

De Fiskaal zette zich en Joan bleef tusschen twee dienaars staan,
niet ontevreden over dit oogenblik respijt, hetwelk hem veroorloofde
zijn toestand een wijl te overdenken en zich voor te bereiden, zoo
op de vragen, die hem gedaan zouden kunnen worden, als op de wijze,
waarop hij antwoorden moest.

"Gij blijft dus bij uw hardnekkige ontkentenis van sedert uw terugkomst
hier te lande eenige predikatie gedaan of Arminiaansche vergadering
bijgewoond te hebben?" vroeg de Raadsheer, die zooeven gesproken had,
den gevangene.

"Ik blijf dit ontkennen," antwoordde deze, met een vaste stem, welke
aan Joan niet onbekend voorkwam.

"Vriendje! vriendje!" hernam de Raadsheer, het hoofd schuddende:
"Ik zou u raden, liever te bekennen: het kon anders slecht met u
afloopen. Hebt gij het hok gezien, waar Bysterus en Lindenius in
gezeten hebben, die even koppig waren als gij?"

"God is mijn getuige, dat ik alleen de waarheid spreek," zeide de
gevangene.

"Wat doet des Heeren naam," vroeg de Raadsheer, "in den mond van
een schelm als gij, die gelooft dat een kind voor zijn geboorte al
verdoemd is?"

"Dat is _ons_ geloof niet," antwoordde de gevangene, die een
Remonstrant was, verbaasd over des Raadheers onkunde: "UEd. Achtbare
meent...."

"Wil je 't mij leeren, vlegel?" bromde de gewichtige man: "heb ik den
_gepraedestineerden_ dief niet gelezen, en heeft dat geen Arminiaan
als jij geschreven?"

"UEd. Achtbare gelieve op te merken," hernam de Remonstrant, "dat
dit werkje Slatii, met wiens gevoelens ik daarenboven geenszins
overeenstemme, alleen _ironice_ geschreven is, en er dus...."

"_Erotice!_" hernam de Raadsheer: "wat rammel je? ik heb er niets
verliefds in gezien: kort en goed: dit kan ik je zeggen: overmorgen
wordt je sententie gelezen: voor je leven naar Loevestein, zoo ik
iets in te brengen heb: daar zal je _mores_ leeren: onze haan kraait
koning! wij zijn 't vet, wij drijven boven."

"Dan zijt gijlieden 't schuim," viel de gevangene in, "dat drijft boven
't vet."

"Onbeschaamde vlegel!" riep de Raadsheer, heftig op de tafel slaande:
"is het aan uw Rechter, dat gij zulke antwoorden geven durft!"

"Wanneer de Rechter zich niet schaamt zijn gevangene te beschimpen,
dan passen hem zulke antwoorden," zeide de Remonstrant.

"Mijnheer de Vlaere," zeide de andere Raadsheer, die een bedaard,
ernstig man scheen te zijn, tot zijn ambtgenoot: "wij hebben nog veel
te verrichten, en uit dezen gevangene is niets meer te halen. Ware
het niet verkieslijker, het verhoor te staken en den Heer Fiskaal
niet langer op te houden?"

"Zooals gij wilt, Mijnheer Sartor!" antwoordde De Vlaere, zeer tevreden
van een goede aanleiding te hebben om een twist te eindigen, waarin hij
de gelukkigste rol niet speelde. "Dienaars! leidt den gevangene weg!"

De dienaars traden toe en geleidden den Remonstrant weg, zonder dat het
Joan gelukt was, diens gelaatstrekken te zien. Zoodra hij vertrokken
was, gaf de Raadsheer Sartor aan onzen held een wenk, om de tafel,
waaraan zij gezeten waren, te naderen.

Terwijl Joan aan dit bevel voldeed, stond ook de Fiskaal op en trad
aan de tafel, waarop het ondervragen een begin nam.

"Uw naam?" vroeg De Vlaere.

Joan zweeg en zag voor zich. De eerste vraag was voor hem de
moeilijkste.

"Wees niet beteuterd," vervolgde Sartor, dit stilzwijgen aan vrees
toeschrijvende: "geef ons openhartig antwoord. Hoe heet gij?"

"Don Diego de Velasco."

"Zijt gij daar zeker van?" vroeg de Fiskaal, Joan scherp in 't
gezicht ziende.

"Deze naam is de laatste, die mij gegeven werd. Vroeger noemde men
mij Joan Van Craeihorst."

"Zeer wel!" zeide Van Kinschot, tegen de Raadsheeren langzaam met
het hoofd knikkende, ten teeken van tevredenheid. De Vlaere zette
het verhoor intusschen voort.

"Waar zijt gij geboren?"

"Ik weet het niet."

"Gij weet het niet?--Wat is dat voor een antwoord!" Hier trad de
Fiskaal toe en fluisterde hem iets in 't oor: "aha ja! _filius
illegitimus!_--Waar opgevoed?"

"Op den huize Sonheuvel?

"_Recte_. Waar laatst woonachtig?"

"Ik heb nu 't laatst eenige dagen in Den Bosch doorgebracht: het
vorige jaar heb ik in 't leger van Z. M. van Bohemen gediend."

"Dat komt juist uit," zeide de Fiskaal, een geschreven papier
doorloopende, dat hij in de hand hield. "Doch! indien de Heeren mij
vergunnen, een vraag te doen: waarom heeft de gevangene voor vier
weken het slot te Sonheuvel op een zoo vreemde wijze verlaten?"

"Ten einde mij naar Den Bosch te begeven."

"En met wien hebt ge daar omgang gehad?"

"Met mijn oom, Don Louis de Velasco, met den Heer Vicaris, met den
Heer Van Grobbendonck en met eenige Remonstrantsche uitgewekenen."

"Zoo! En hebt gij ook voor die Heeren eenige boodschappen opgenomen
te verrichten?"

"Is dat mijn gansche misdrijf?" vroeg Joan verbaasd: "ja, dat heb
ik: en hier is het pakket, 't welk ik op mij had genomen te bezorgen
aan...."

"Zwijg!" riep de Fiskaal met een donderende stem, hem het pakket uit
de handen rukkende. "Dit pakket," vervolgde hij langzaam, terwijl
hij het met somber oog van alle kanten beschouwde en eindelijk voor
de Raadsheeren nederleide, "zal meer onheil brouwen, dan ooit eenig
ander hier te lande gedaan heeft. Uw leven zal afhangen van hetgeen
hierin gevonden wordt."

"Ik kan niet begrijpen," zeide Joan, "welk kwaad er in steekt, brieven
te bezorgen aan Zijne Doorluchtigheid.--Of is dit ook een _suspecte_
persoon?"

De Fiskaal wierp hem een vreeselijken blik toe. "Het zal noodig zijn,"
zeide hij vervolgens tegen de Raadsheeren, "dat dit verhoor zonder
eenige getuige afloope. UEd. Achtbare zult hiervan het belang met
mij gevoelen."

"Ongetwijfeld!" zeide De Vlaere, en gaf last aan de dienaars, buiten te
staan, waarna hij aan Joan een nauwkeurig verhaal afvroeg van, alles,
wat zijn kennis met de Heeren, die hij in Den Bosch gesproken had,
had voorbereid. Het gewicht eener openhartige bekentenis gevoelende,
voldeed de gevangene vrij omstandig aan dit verzoek: zijn verhaal
duurde des te langer, daar de Griffier, die alles nauwkeurig
opteekende, hem zijne gezegden meer dan eens herhalen deed.

Toen hij geëindigd had, deden hem de Gecommitteerden eenige vragen
betreffende de Arminiaansche ballingen, als b. v. of Uyttenbogaert
ter misse ging, of hij kennis met de Jezuïeten hield, of hij raadsman
van Pekkius was, of De Groot dikwijls bij Velasco aan huis kwam,
en dergelijke meer: de meeste dezer beantwoordde Joan ontkennend:
op sommige verklaarde hij niet te kunnen antwoorden.

"Zullen wij thans het pakket niet openen?" vroeg eindelijk De Vlaere
aan zijn ambtgenoot.

"Vooraf," zeide deze, "wenschte ik den gevangene te vragen of hem de
inhoud bekend is."

"Zoover ik weet," antwoordde Joan, "zijn het brieven, waarin de
verbannen Heeren zich in de bescherming Zijner Doorl. aanbevelen."

"Het bevreemdt mij," merkte de Fiskaal aan, op een straffen toon,
"dat gij zulke sprookjes vertellen durft op het oogenblik, dat wij de
stukken in handen hebben, welke u van logentaal zullen overtuigen,
of mijn berichten zijn valsch, of er moet geheel wat anders in die
brieven staan."

"Dan zou ik bedrogen zijn geweest," zeide Joan, de schouders ophalende.

"Waarlijk!" zeide Van Kinschot, hem verachtelijk aanziende: "wij
zullen zien, wie hier de bedrogene is." Het pakket werd nu geopend
en de inhoud onderzocht.

"Mijn God!" riep Sartor met verbaasdheid uit, toen hij den eersten
brief den besten gelezen had: "wie kon dat ooit gelooven?"

"Welk een afschuwelijk samenweefsel van verraad en list en
huichelarij!" riep De Vlaere.

"Laat ons voorzichtig zijn," zeide hem zachtjes zijn ambtgenoot:
"deze brief is aan geen gemeen persoon gericht, noch tot iemand, die
op losse gronden beticht mag worden. De brieven kunnen zeer wel zijn
opgesteld uit list, met het oogmerk om kwade vermoedens te werpen op
hem aan wien het opschrift luidt. Jongeling, wie stelde u dit pakket
in handen?"

"Mijn oom, Louis de Velasco."

"Onbeschaamde!" zeide De Vlaere: "en gij zeidet, dat het brieven van
de Remonstrantsche ballingen waren. Wat had uw oom daarmede te maken?"

"Hij gaf mij die uit hun naam: ik had geen reden, zijn oprechtheid in
twijfel te trekken. Heeft hij mij misleid, ik ben er onschuldig aan."

"Deze brieven," hernam Sartor, zich tot den Fiskaal wendende, "zijn
van zulk een aard, dat wij, naar mijn gedachten, buiten voorkennis
Zijner Hoogheid geen stap verder in deze doen kunnen."

De Fiskaal stemde zulks toe, en nu deed de Griffier de brieven weder
in het pakket, hetwelk behoorlijk gesloten en verzegeld werd.

"Was het overbrengen van dit pakket," vroeg toen Van Kinschot aan de
gevangene, "de eenige reden van uw reis herwaarts?"

"Onbewimpeld gesproken, neen: de Vicaris beloofde mij, dat, zoo ik
hier eenige dagen bleef, zich veel ontwikkelen zou, dat thans nog
duister voor mij lag."

"Gij erkent dus een zendeling van den Vicaris te zijn.--Wie hebt gij
sedert uw komst hier in Den Haag opgezocht?"

Joan verhaalde zijn vruchteloozen gang naar het Paleis van Zijne
Doorluchtigheid.

"Waarom hebt gij u niet aangemeld bij Z. M. den Koning van Bohemen,
onder wien gij voorgeeft te hebben gediend?"

"Ik vreesde dat mijn nieuwe naam mij minder welkom zou maken."

"Waarom niet bij den Baron Van Reede, uw pleegvader?"

"Omdat ik onbewust was van zijn verblijf alhier en Zijn Ed. bovendien
tegen mij ingenomen is, uithoofde van een ongelukkig misverstand...."

"Een ongelukkig misverstand! En gij hebt tegen zijn leven
samengespannen met zekeren booswicht, die.... doch dit misdrijf, als in
de provincie Utrecht geschied en van geen staatkundigen aard zijnde,
valt niet onder 's Hofs jurisdictie.--Ik vrees, dat het slecht met
u af zal loopen! alles toont duidelijk, dat gij u hier hebt zoeken
schuil te houden."

"Dan ware ik hedenmorgen niet op het Binnenhof gekomen, waar iedereen
mij zien kon," zeide Joan met drift: "doch, men zal zich nog bedenken,
eer men mij op losse gronden verwijst. De Spaansche Gezanten zullen
niet dulden, dat de neef van Don Louis de Velasco...."

"Ongelukkige logenaar! gij vleit u vergeefs," viel hem Van Kinschot in:
"gisteren sprak mij de Kanselier Pekkius, kort voor zijn vertrek,
en stellig betuigde hij mij, dat de Gezanten zich uwer niet zouden
aantrekken, vermits men u voor een gelukzoeker hield."

"Dan is het beter, dat ik zwijge," zeide Joan: "ik zie dat mijn
verderf vastbesloten is!"

"Het verhoor heeft nu lang genoeg geduurd," zeide De Vlaere,
oprijzende: "stokbewaarder!"

De stokbewaarder en de dienaars traden binnen.

"Breng dezen gevangene in goede verzekering. Zijn persoon is van het
uiterste gewicht."

"Ja! om hem alleen te plakken, dat zal bezwaarlijk gaan," antwoordde
de stokbewaarder: "doch ik zal hem bij dien Arminiaan zetten, die
zooeven hier geweest is."

"Mijn eenig verzoek is," zeide Joan, "dat mijn reiszak, die in
de herberg het Zotje ligt, mij hier geleverd worde. Er zit eenige
verschooning in, die ik wellicht zal noodig hebben."

"Die is hier al gekomen," zeide de cipier; "ik had vergeten zulks
aan de Heeren te zeggen."

De reiszak werd terstond aangebracht, op de tafel gelegd en door
den Fiskaal stuk voor stuk geledigd. Het eerste dat zich vertoonde,
was een prachtige gouden keten.

"Ei! ei!" zeide De Vlaere: "een kostbaar stuk werks, genoeg om een
geheel boevenhuis om te koopen. Hoe komt Mijnheer aan dat pronkstuk?"

"Het werd mij in mijn jeugd door de Gravin van Nassau vereerd."

"Waarlijk! Nu, dit zal licht te bewaarheden vallen.--Maar wat is
dat voor een boeltje? voor wien is dat poppengoed?" vroeg De Vlaere,
toen hij zag dat de Fiskaal een pakje uithaalde, 't welk een volkomen,
schoon wat ouderwetsch, kindergewaad behelsde.

"Een stellig bewijs van hoogverraad," zeide Joan, met een bitteren
glimlach.

"Wat doet gij met kindergoed in uw valies?" vroeg De Vlaere.

"Het zijn de kleederen, die ik aanhad, toen de Barones Van Reede mij
tot kind aannam. Ik had die met mij naar 's-Bosch gevoerd, om ze aan
mijn oom te vertoonen."

"Voeg die kleertjes bij de _preciosa_," zeide De Vlaere tegen
den Griffier: "de Baron Van Sonheuvel is bij Mevrouw van Nassau
gehuisvest, en wij zullen ons van de waarheid van 't een en ander
gaan verzekeren.--Is er niets meer?"

"Het komt mij voor," zeide de Fiskaal, "dat wij het overige veilig aan
dien jongeling laten kunnen. Stokbewaarder! breng uwen gevangene weg."

Joan groette de Raadsheeren en den Fiskaal, en volgde zijn leidsman,
die hem langs eenige trappen en gangen naar het kleine vertrekje
bracht, dat hem tot kerker bestemd was. Toen de deur openging, zag
Joan denzelfden gevangene, wiens stem hem bekend was voorgekomen,
aan een tafel zitten, bezig met in een klein bijbeltje te lezen. Hij
rees op toen hij een deelgenoot zijner gevangenschap zag binnenkomen,
en trad naar Joan toe. Beiden zagen elkander strak in 't gezicht;
doch eer men tien had kunnen tellen, vielen zij met den uitroep van
Joan!--Hendrik--in elkanders armen.ACHT-EN-TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

          Of zoo ick schuldigh ben en heeft het my gemist,
          't Is uit onnozelheit en zonder argh of list.

                  _Vondel_, Gysbrecht van Aemstel.


"_Dies albo notanda lapillo!_" [54] zeide Hendrik Raesfelt; want deze
was het, welke Joan zoo onverwachts begroette.

"Moet ik mijn ouden speelmakker op zulk een plaats terugvinden?" zeide
Joan.

"Maar hoe toch wist gij, dat ik hier gevangen zat?" vroeg Hendrik.

"Waarlijk, mijn beste vriend!" antwoordde Joan: "ik was dezen morgen
even weinig voornemens deze plaats als u te bezoeken."

"Gij komt dan niet vrijwillig?--Neen waarlijk, nu zie ik eerst, dat gij
uw degen mist. Hoe, mijn beste stokbewaarder!.... moet deze Heer...."

"Uw maat zijn," zeide de cipier: "juist geraden: en het doet mij
genoegen, dat gij oude kennissen zijt. Hebt gij mij verder niets
te zeggen?--Niet!--Dan wensch ik u een vroolijken dag samen."--Dit
zeggende, vertrok hij.

"Ik kan niet van mijn verbazing terugkomen," hernam Raesfelt: "wat
kan den Jonker Van Sonheuvel op de Gevangenpoort brengen?"

"Noem mij met dien naam niet meer," zeide Joan: "dien heb ik reeds
lang verloren."

"Verloren? En door welk toeval?--Doch, ik bid u, neem plaats."

Beiden gingen zitten en Joan gaf aan zijn vriend een beknopt verslag
van zijn lotgevallen, waarna hij wederkeerig zijn verlangen te kennen
gaf, om te weten wat Hendrik op deze plaats gebracht had. Raesfelt
voldeed aan dit verzoek en vertelde omstandig wat hem overkomen
was. Wij zullen van dit verhaal alleen de hoofdpunten aan onze lezers
mededeelen. Hendrik was, gelijk wij vroeger gezien hebben, te Amsterdam
bij een juwelier geplaatst geworden om de negotie te leeren. Hij had
aldaar zijn betrekkingen met de Remonstranten geenszins afgebroken,
doch zijn studiën voortgezet en de geheime samenkomsten bijgewoond. Tot
proponent aangesteld en de predikbeurten somtijds waarnemende, was
hij gevangengezet, en later, wegens herhaling, gebannen: sinds had
hij lang op de grenzen gezworven, tot hij eindelijk te Mulheim een
briefje kreeg van zekeren Van Dyk, die hem verzocht te Tiel te komen,
ten einde aldaar over de belangen der Remonstranten te handelen. Wij
hebben vroeger gezien dat dit briefje door Eugenio geschreven was
en aanleiding gaf tot het misverstand, dat Joan te Tiel bijna zoo
duur was te staan gekomen. Te Nijmegen echter was Raesfelt reeds
gevangengenomen en dadelijk naar Den Haag gezonden, waar hij sedert
dien tijd op de Gevangenpoort gezeten had.

"En," zeide Joan, "zooals ik heden meen gehoord te hebben, zult gij
dezen kerker niet verlaten dan voor de Loevesteinsche gevangenis."

"Ik ben niet gelijk degenen, die geen hoop hebben," antwoordde
Raesfelt: "God heeft de drie mannen in den vurigen oven niet vergeten:
en Hij vergat ook mij niet, toen ik uit de diepte tot Hem riep. Hij
zond mij een engel."

"Of een engelin?" viel Joan in, glimlachende om de opgewondenheid,
welke zich in de blauwe oogen des proponents en op zijn zachte
wezenstrekken vertoonde.

"De zachte Rachel was de dochter des norschen Labans: God vermurwde
het hart van des stokbewaarders dochter, en deed mij in haar een
geloofsgenoot vinden."

"Wat nu!" vroeg Joan: "is de dochter van onzen vriendelijken huisbaas
een Remonstrantinnetje, en verliefd op een gevangene, die daarenboven
een Remonstrantsche proponent is! Nu waarlijk! dan moet ik zeggen,
dat de Justitie wel dubbel waakzaam worden mag. En is die liefde zoo
plotseling in den kerker ontstaan?"

"Om u de waarheid te zeggen, neen. Ik kende haar reeds in Amsterdam,
waar zij bij de zuster van mijn Patroon het mutsenmaken leerde:
zij is hier eerst sedert een paar maanden teruggekomen en bezorgt de
huishouding van dit gesticht. Somtijds brengt zij den gevangenen hun
eten: wij zagen elkander weder: de oude betrekking keerde, en...."

"En binnen weinige dagen verliest de stokbewaarder zijn dochter en
zijn gevangene!"

"Zij heeft mij stellig beloofd, dat, zoo ik veroordeeld werd naar
Loevestein te worden overgebracht, zij alles in het werk zou stellen,
om mij voor dien tijd te doen ontsnappen.--Doch nu gij de deelgenoot
mijner ellende geworden zijt," vervolgde Hendrik, Joan met warmte de
hand drukkende, "zal ik dezen kerker niet verlaten, zonder dat gij
mij vergezelt."

"Ik stel dat blijk van vriendschap op hoogen prijs," zeide Joan;
"maar verlang er geen gebruik van te maken: ik hoop alleen dat mijn
zaak onderzocht worde; dan kan het niet missen of mijn onschuld moet
erkend en ik in vrijheid gesteld worden."

"Vlei u daar niet mede," zeide Hendrik: "vurig zou ik wenschen u
eenige de minste hoop op vrijspraak te kunnen geven, doch, naar
hetgeen gij mij verhaald hebt, zijn alle bewijzen tegen u: en gij
bezit hier geen vriend, geen raadsman, die u den minsten bijstand
zou willen verleenen of eenigszins voor u in de bres springen. De
Baron beschuldigt u van een aanslag op zijn leven te hebben gesmeed:
de Ambtman heeft zich koel en afkeerig tegen u betoond: uw Brabantsche
betrekkingen werken in uw nadeel: de stokbewaarder, die getuige was
van onze wederzijdsche blijdschap, zal niet nalaten te vertellen,
dat gij in mij weder een Arminiaanschen medeplichtige hebt gevonden:
in 't kort, alles loopt tegen u samen. Geloof mij, en vertrouw niet te
veel op uw onschuld. Men spot hier te lande niet met de beschuldigingen
wegens hoogverraad. Zij, die zich niet ontzagen het eerwaardig hoofd
van onzen grootsten staatsman te doen vallen, zullen er waarlijk
geen gewetenszaak van maken, iemand te veroordeelen, die, als gij,
noch bewezen diensten, noch groote betrekkingen, noch hooge jaren
voor zich kan doen pleiten."

"Mij dunkt, hier is een groot verschil," zeide Joan: "de Advocaat
had het land verraden, en ik...."

"Zoo zegt gij, Contra-Remonstranten!" zeide Hendrik: "wij oordeelen
er anders over; doch dat daargelaten. Nog eens, verzuim de gelegenheid
ter ontkoming niet, indien zij u eenmaal wordt aangeboden."

"Wij zullen zien;.... doch zeg mij, zal ik uw schoone niet zien?"

"Zij zal mij niet bezoeken," antwoordde Hendrik, "ten einde geen
vermoedens op te wekken, voordat het uur mijner redding daar is."

Hier werd het gesprek der beide vrienden gestoord door het binnenkomen
van een der suppoosten, die het middageten bracht, uit een schotel
brij en een brood bestaande. Dadelijk na zijn vertrek, sprak Hendrik
een kort gebed uit en zette zich aan 't eten, niet een gretigheid,
die Joan, wiens eetlust door de omstandigheden merkelijk verminderd
was, met verbazing sloeg.

"O, indien gij eenige dagen hier doorgebracht hadt," zeide Hendrik,
"zou het u niet verwonderen, dat men ook op de Gevangenpoort tegen den
middag honger kan hebben; maar ik heb nog een andere reden, waarom ik
dien schotel ledig wilde hebben. Ik verlang nog meer dien van onderen,
dan van boven te zien."

"En waarom dat?" vroeg Joan, verwonderd over deze verkiezing.

"Raadt gij het niet? Die tinnen schotel is de zwijgende bode, waarvan
mijn Truitje en ik ons bedienen, om ons mede te deelen wat van belang
voor ons kan zijn."

"Heerlijk bedacht," zeide Joan, opspringende: "dan zal ik u helpen om
het adres van den brief open te maken." Dit zeggende, begon hij mede te
eten, en binnen weinige oogenblikken was de schotel ledig. Toen draaide
Hendrik hem haastig om, en ontcijferde, na een wijl zoekens, de letters
S. 12 M., welke met de punt van een mes daarop gegriffeld waren.

"Een zeer duidelijke missive," zeide Joan: "de drommel haal mij,
zoo ik er iets van begrijp. Het heeft veel van het merk van een hemd."

"Ik begrijp die des te beter," hernam zijn vriend: S. is Sondag,
dat is morgen: M. beteekent Maandag, en 12 is middernacht: zijnde
het uur tusschen die beide dagen, waarop ik mij tot de vlucht zal
moeten gereedhouden."

"Waarlijk!" zeide Joan: "indien de middelen ter ontkoming even
schrander zijn uitgedacht als de wijze van briefwisseling te houden,
dan durf ik u een goeden uitslag voorspellen!"

Het geschrevene werd wederom zoogoed mogelijk uitgewreven, opdat
de bediende des cipiers het niet lezen zoude; en weldra keerde deze
terug, om den ledigen schotel te halen, en tevens om een bezoeker
bij de gevangenen in te leiden, welken zij met de grootste blijdschap
voor den Predikant Raesfelt herkenden.

"Gij hier, mijn vader!" riep Hendrik: "o nu is alle hoop nog niet
voor mij verloren."

"Ik herleef, nu ik u wederzie," zeide Joan: "gij althans kunt
getuigen, dat mijn vertrek van Sonheuvel mij door mijn plicht werd
voorgeschreven."

"Ik dacht niet," zeide de Predikant, terwijl hij de vochtige oogen
ten hemel hief, "dat, toen ik mij bewegen liet om den Heer Baron
naar deze plaats te vergezellen, alwaar ik tevens de hoop koesterde
van een drukker te vinden voor mijn werk over Psalm CXLVII, mij hier
zulk een treurige plicht verbeidde als het vertroosting bieden aan
twee deerniswaardige gevangenen, waarvan de een mijn vleeschelijke,
en de ander, zijnde mijn leerling, mijn geestelijke zoon is."

"Onze gevangenneming was u dus bekend?" vroeg Joan.

"Die van mijn zoon vernam ik dezen morgen van mijn godvreezenden
ambtgenoot Dm. Lamotium, en de uwe, Joan! van den Heer Baron, aan
wien zekere Jonker Van Bleiswyk, die als een Petrus tegen u opstond,
haar verhaald moet hebben."

"Hij heeft mij een weldaad bewezen," zeide Joan, hem de hand drukkende,
"door mij het bezoek te verschaffen van een raadsman als u. Doch
Hendrik heeft oudere en nadere rechten, en ik wil, u niet alleen laten,
want ik zie geen kans om mij te verwijderen, maar althans uw onderhoud
niet storen."--Dit zeggende, ging hij in een hoek van het vertrek
zitten, zonder zich in het gesprek tusschen vader en zoon te mengen.

"Zoover," zeide Raesfelt tegen Hendrik, "heeft uw kettersche afval
u dan gebracht?"

"Strekt mij mijn gevangenis tot schande, lieve vader?" vroeg deze:
"heeft niet Daniël, hebben niet de Apostelen op gelijke wijze in den
kerker gezeten en om Christi wille smaadheid geleden?"

"Vergelijkt gij, gij afvallige! u bij die heilige mannen Gods?--Ach! ik
vleide mij nog, dat aan u, die als een Manasse den Baäl gediend
hebt, de kerker, evenals aan hem, tot bekeering en boetedoening zou
aanleiding geven; dan ik zie te wel, hoezeer ik mij bedrogen heb."

"Lieve vader!" zeide Hendrik, met aandoening, terwijl hij den
slinkerarm om zijns vaders hals sloeg en met de rechterhand zijn
beide handen drukte: "lieve vader, laat ons een onderwerp vermijden,
dat niets dan bitterheid in stede van liefde, en verwijdering voor
toenadering geven kan. De oogenblikken zijn kostbaar. God weet, of
ik u immer wederzie: overmorgen wellicht vertrek ik voor mijn leven
naar Loevestein. O! dat wij ons dan de oogenblikken ten nutte maken:
misschien is het de laatste reize, dat ik u om uw zegen smeeken mag."

"Mijn zegen hebt gij, mijn zoon!" zeide Raesfelt, opstaande en de beide
handen boven het hoofd zijns zoons uitstrekkende: "ach! mocht hij de
kracht bezitten, om u af te leiden van het verderfelijke doolpad,
dat gij gekozen hebt. Dan God alleen kent de harten: niemand kan
tot Hem komen, dan die door den Geest tot Hem geleid wordt. Hij zal
aan duizend geslachten lankmoedigheid betoonen: dit was Zijn belofte
aan Zijn bondsvolk: en ook in u, mijn zoon! moge die om mijnentwille
bewaarheid worden!"

"God loone u, mijn vader!" zeide Hendrik, zijn handen met kussen
bedekkende: "de God des vredes en der genade bevestige deze uwe
woorden. Hij moge mij, indien ik feile, genadiglijk vergeven, gelijk
gij mij vergeeft; want zoo ik dwale, is het uit onwetendheid en niet
uit boozen wil."

Toen de aandoening, die hen wederzijds beklemde, eenigszins bedaard
was, vonden beiden kracht genoeg, om met meer bedaardheid elkanders
weetlust te voldoen omtrent de lotgevallen, die hun sedert hun
scheiding waren overkomen, in welk gesprek Joan zich spoedig mengen
kon.

Nadat deze ook van zijn lotgevallen aan den Predikant een kort bericht
gegeven had, verzocht hij van hem te mogen weten, of het waar was,
dat, gelijk Bleiswyk verhaald had, Ulrica eerlang verloofd zou
worden. Raesfelt bevestigde zulks.

"En is de Baron altijd evenzeer op mij vertoornd?"

"Ongetwijfeld!" antwoordde de Predikant: "niet zoozeer omdat gij
den Jezuïet hebt laten ontvluchten, als om dat ongelukkige briefje,
dat gij geschreven hebt."

"Ik heb geen Jezuïet laten ontvluchten en ook geen briefje geschreven,"
zeide Joan: "aan wien was dat briefje gericht?"

"Waarschijnlijk aan uw boozen medemakker," zeide Raesfelt.

"Het was nagemaakt! Ik herinner mij niet, iets geschreven te hebben."

"Het was duidelijk uw hand: ik heb die te lang gezien om ze niet
dadelijk te herkennen. Wat het briefje betreft, ik heb er, meen ik,
een kopie van gehouden."--Dit zeggende, haalde hij zijn brieventasch
voor den dag, zette zijn bril op en vond, na lang zoeken, een afschrift
van het fragment, 't welk in Joans kamer op het huis te Sonheuvel
ontdekt was.

"Is dat alles?" vroeg Joan, toen hij het gelezen had: "welk een geluk,
dat ik u kan overtuigen dat dit briefje, in zijn geheel gelezen,
niets misdadigs bevat."--Dit zeggende, opende hij zijn zakboekje en
nam er een paar blaadjes uit, welke hij den Predikant overhandigde.

"Men passe deze stukken bij het fragment," zeide hij, "en het zal
dadelijk blijken, of de inhoud van mijn briefje misdadig was."

De Predikant beloofde, dat hij den volgenden dag reeds zich bij
den Baron zou aanmelden, om de vereischte ophelderingen te geven
omtrent een punt, dat hem zoo diep getroffen had. Kort daarop kwam
de stokbewaarder en gaf hem te kennen, dat zijn bezoek volgens de
voorschriften van het gevangenhuis niet langer duren mocht.

"Vaartwel dan, mijn kinderen!" zeide de vrome man, de beide jongelingen
omhelzende.

"God schenke u kracht in uw beproevingen: op morgen ziet gij mij niet
weder! want er staat mij een gewichtig werk te doen, waar ik u eerst
na den uitslag kennis van zal mogen geven. Ik hoop, dat ik den dag des
Heeren niet ontwijden zal, door er eenige uren aan te besteden: want
daar staat geschreven, dat men wèl moet doen ook op den Sabbat." Met
deze woorden liet hij de beide vrienden, na een herhaald en aandoenlijk
afscheid, alleen; terwijl hij zich naar den Predikant Lamotius begaf,
bij wien hij gedurende zijn verblijf te 's-Hage huisvesting genoot.

Na zijn vertrek viel er niets vermeldingswaardig meer in de gevangenis
voor: Joan en Hendrik bleven laat zitten praten en gingen eindelijk
welgemoed ter ruste. Wij zullen hen voor een wijl in hun kerker
laten, om onzen ouden vriend, den Baron Van Sonheuvel, te bezoeken,
die met zijn dochter en gevolg zijn intrek bij de Gravin van Nassau
had genomen.

De dag, die op Joans gevangenneming volgde, was, gelijk Raesfelt had
aangemerkt, een Zondag. Na den afloop der kerktijden, zat de Baron,
daar het weder regenachtig was en hem het wandelen door de stad niet
behaagde, in de door hem betrokkene kamer met zijn getrouwen Bouke
te praten.

"Ziezoo!" zeide deze: "aan alle dingen komt een eind. Morgen zal dan
de verlovingsdag zijn. De booien hier wenschen al, dat het twaalf
uren in den nacht ware."

"En dat waarom?" vroeg hem de Baron.

"Wel! dan was de Sabbat om, en zij zouden kunnen beginnen om het
huis onderstboven te keeren en overal bloemkransen, eerepoorten,
festoenen en loovertakken te plaatsen."

"Ik wou ook dat ik het al zag," zeide Reede: "Ik weet niet wat er aan
hapert, maar ik ben niet op mijn gemak. Die satansche brief maalt
mij door 't hoofd. Toen ik hem kreeg, vond ik hem zeer duidelijk,
en nu begrijp ik er geen stom woord van."

"Welke brief is het, die UEd. kwelt?'"

"Weet je dat niet?--Ja, 't is waar, ik heb je niet verteld, dat ik
door middel van den Ambtman, die hem bezorgd heeft, een epistel aan
wijlen mijn vrouws vader, mijn oom, den Priester geschreven heb om
zijn toestemming tot Ulrica's huwelijk."

"Welnu?"

"Welnu! daar is antwoord op gekomen, nu ruim veertien dagen geleden:
ik heb den brief bij mij: luister eens hoe het klinkt:


  ""Mijn waarde neef!

  Indien ik, door mijn goed- of afkeuring te schenken aan het
  huwelijk uwer dochter geacht moest worden een mij van nature
  toekomend recht te vervullen, zoo zou ik weigeren mijn stem ten
  deze uit te brengen; want de banden des vleesches, welke mij
  aan u en de uwen hechtten, zijn verbroken en te niet gegaan,
  sedert ik den geestelijken staat omhelsd heb. Doch vermits het,
  gelijk ik het uit uw missive verneme, de uiterste begeerte
  van Ulrica's stervende moeder geweest is, dat zij niet dan
  met mijn toestemming huwen zoude, en ik derhalve niet als
  bloedverwant, maar krachtens beschikking der overledene mij
  voor of tegen haar echt verklare, zoo meen ik mij daartoe
  gerechtigd te kunnen houden.--Ik, Ambrosius, Groot-Vicaris van
  den Heiligen Stoel in de Nederlanden, verklare bij deze, dat,
  indien Jonkheer Jacobus Mom, Ambtman in Maas en Waal, zich
  geschikt acht om Jonkvrouwe Ulrica Van Reede tot Sonheuvel
  gelukkig te maken, en indien gezegde Jonkvrouwe Ulrica met
  haar vrijen wil gezegden Jonkheer J. Mom tot man wil aannemen,
  ik mij geenszins tegen hun huwelijk verzet; maar daaraan mijn
  volle toestemming verleene, mits de verloving niet vroeger
  plaats hebbe dan op Maandag den 28sten Juni des jaars 1621.

  _Ambrosius_,
  Gr.-Vicaris.""


"Welnu! wat zegt ge van dat duidelijke stuk?" vroeg de Baron, na het
ten einde gelezen te hebben.

"Had UEd. mij dat eerder laten lezen," antwoordde Bouke, het hoofd
schuddende, "ik zou er nogal reden in gevonden hebben, om dat huwelijk
vooreerst niet te laten doorgaan."

"Zoo?"

"Wel ja! want UEd. kan toch niet ontkennen, dat de Ambtman, al is
hij nog zoo een best braaf man, toch niet best geschikt is om een
vrouw gelukkig te maken: en ten tweede (behalve dat het Paapsch is
om van een vrijen wil te praten) zoo geloof ik, dat, als dat malle
stuk schrift van Joan niet gevonden ware, freule Ulrica liever op
haar bloote voeten van hier naar Sonheuvel ware geloopen, dan haar
hand te geven aan al de ambtlieden van de wereld."

"Zwijg Bouke! en spreek van dien schavuit niet meer, die nog al zoo
onbeschaamd is, zich op licht-klaren dag hier in Den Haag voor onze
oogen te vertoonen, op een plaats, die zoo vol menschen is als deze."

"Neem het mij niet kwalijk, Heer Baron! Ik kan het maar niet verduwen,
dat UEd. dien armen jongen zoo hard behandelt! wat weergaas, dat hij
zich hier vertoont is een bewijs, dat hij het licht niet schroomt. Als
hij zoo groote schuld had, kwam hij niet waar menschen zijn. Steek uw
vinger in de aard, zie in wat land ge zijt: 't beste brood leit men op
't venster en er vliegen geen uilen bij valken."

"Zot! zou hij niet op Sonheuvel zijn gebleven, indien hij geen kwade
consciëntie had bezeten? Zou hij dien vervloekten Jezuïet wel verlost
hebben, indien zij geen maatjes waren geweest?"

"Praatjes! dat hij hem verlost heeft is nog zoo zeker niet. UEd. weet,
dat Teun Wezer dien nacht ook op het slot is geweest en sinds
nooit weer voor den dag is gekomen: de ekster kan haar hippelen
niet laten! lam! lam! is des wolfs vesperklok: eens een strooper,
altijd een strooper, en al is hij mijn neef, zoo houd ik hem toch
voor een groote schoelje--en wat betreft, dat Joan weggereisd is,
zonder boe en ba te zeggen,--Dominee zegt immers zelf, dat hij niets
anders doen kon, omdat hij u voor den moordenaar zijns vaders hield."

"Ei wat! Dominee weet op dat stuk niet wat hij zegt: de schuld van
den jongen is zonneklaar: hij zit immers nu alweer achter de tralies:
ik denk hem er niet vandaan te halen.... en dan zoo een lafbek! heeft
hij wel eens op de plaats, waar hem de Heer Van Botbergen wachtte,
durven verschijnen?"

"Dat was wel deugdelijk zijn voornemen, toen hij naar het Lischboschje
ging."

"Dat maakte hij jou en de ganzen wijs; maar hij loog door zijn ziel:
want Botbergen had hem op een andere plaats bescheiden, waar hij den
ganschen dag vruchteloos op hem gewacht heeft."

"Een knapuiltje van Botbergen, daar UEd. geen geloof aan slaan
moet. Heeft die pochhans zich gisteren wel eens bij den Hofbeer durven
vertoonen, omdat hij bang was, dat de Koning van Bohemen. hem zien
zou, ofschoon de heele Koning van Bohemen met een blaas met boonen
is weg te krijgen."

"Wat leuter je toch? Is de gansche wereld niet overtuigd, dat Joan
een schelm en een lafbek is?"

"De gansche wereld is niet overtuigd; want _ik_ geloof het niet,
en Dominee en de Freule ook niet: dat heb ik gisteren gemerkt, toen
zij van het Hof terugkwam."

"Zoo! waar heb je dat aan gezien?"

"Tut! tut! Heer Baron! men ziet aan 't been wel, waar de hoos gescheurd
is; had ze geen rood bekreten oogen en bleeke wangen toen zij van Joan
sprak? en heeft de Ambtman wel een zoet woordje van haar gekregen?"

"Kom! kom! gekheid!"

"Ik wil wedden, Heer Baron! dat als ik naar hem toeging en zeide:
Jonker! de oude Heer heeft berouw over zijn drift en...."

"Ik er berouw over hebben?--Ge raast, Bouke!"

"En wil u gaarne eens weder zien: en, zoo hij uw vader heeft
doodgeslagen, dat was in een wettigen strijd.--En als hij dan hier
kwam...."

"Hij zal hier wel vandaan blijven," zeide de Baron: "zit hij niet in
een kast daar hij niet zoo licht uit kan raken?"

"En als hij dan hier kwam," vervolgde Bouke, zonder zich aan zijns
meesters gezegden te storen, "en voor UEd. stond met de tranen in de
oogen en dat vriendelijk, innemend gelaat, dat hij altoos gehad heeft,
en tot UEd. zeide...."

"Hij zou den bek wel houden!--Is de kerel dol?"

"En tot UEd. zeide: Mijnheer Van Sonheuvel! ik heb UEd. altijd geëerd
en liefgehad en ben uw achting nooit onwaardig geweest: en die anders
spreken zijn schelmen: en als hij zich dan voor UEd. nederwierp en...."

"Het zal nimmer zoover komen," zeide Reede, zich met zijn stoel
omdraaiende.

"En UEd. de hand kuste en die met heete tranen bevochtigde.... wat
zou UEd. dan doen?"

"Dan zou ik.... dan zou ik.... maar dat zal nimmer gebeuren?"

"Dan zou UEd. de armen om zijn hals slaan, Heer Baron! en tegen hem
zeggen: knaap, laten wij alles vergeten en vergeven, en weder als
voorheen leven gelijk vader en zoon."

De Baron rees op zonder een woord te spreken en liep eenige reizen
het vertrek op en neder, terwijl zijn gelaat duidelijk blijken droeg
van een gemoedsstrijd, die in zijn binnenste kampte.

"Maar die satansche brief!" zeide hij eindelijk, stilstaande.

"Aha!" zeide Bouke: "die brief! ja dien heeft hij geschreven, dat
kan niemand loochenen!"

"Welnu?--En levert die geen genoegzaam bewijs op?"

"Als hij in zijn geheel werd gelezen dan misschien!"

"Ja! wie kan hem in zijn geheel doen lezen?"

"Dat kan ik," zeide Bouke met een zegevierenden blik, en haalde twee
stukjes papier voor den dag.

"Wat zijn dat?" vroeg de Baron, een daarvan haastig opnemende:
"is dat niet Joans hand en hoe kom je daaraan?"

"Dat zal ik UEd. zeggen; straks, toen UEd. aan 't kuieren was, is
Dominee hier geweest. Die heeft Joan in zijn gevangenis bezocht en
zijn zoon ook, die er voor Arminianerij zit."

"Zijn zoon? Die arme Hendrik! ik beklaag hem."

"Ik ook; maar dat doet niets ter zake: toen Dominee het hoorde, dat
UEd. er niet was, zei hij, dat het hem bijzonder leed deed, omdat hij
niet wachten kon; want hij had nog druk werk: en toen vroeg hij mij,
om u deze stukjes te geven, die naar zijn zeggen, bij den gevonden
brief behooren."

"Dan kunnen wij terstond den ganschen inhoud weten," zeide de Baron,
en haalde het fragment voor den dag, hetwelk in Joans kamer op
Sonheuvel gevonden was. De stukken, welke Dominee had medegebracht,
werden aan weerskanten gelegd en leverden te zamen een geheel op,
van den volgenden inhoud:


        "Het bewijs uwer        nooit volprezen goedheid, dat
ge mij heden        deedt toekomen,        heeft mij ten minste
van een smart       verlost, door mij        de zekerheid te
geven, dat uw e       dele boezem aan        de zoo ongerijmde
als onverdien       de beschuldiging       en, welke tegen mij
worden ingebracht,        alle geloof blijft wei      geren. Neen,
mijn Ulrica! hij, die        den naam van uw vriend      verdienen
mocht, hij is nog        ten volle uwer waardig.        Misschien
zal het mij in het        eerst bezwaarlijk vallen        aan den
waarden Heer Baron        de vermoedens te ont       nemen; doch
houd u des verz       ekerd, de tijd zal mij        rechtvaardigen,
en den sluier        doen vallen, die        mijn handelingen
nog bedekken        moet, en aan de        geheele wereld
toonen, dat de Heer        Van Sonheuvel        in mij geenszins
zijn vijand, veelmin        zijn moordenaar        heeft grootgebracht.

geheel de uwe
J."


"Wat drommel!" riep Reede, na gelezen te hebben, "dat briefje luidt
aan Ulrica. Wat hebben wij daarmede noodig?"

"Is dat de toon van een schelm?" vroeg Bouke.

"Ik weet niet," zeide de Baron: "doch wat doet hij aan Ulrica te
schrijven?"

"Wel kijk! heeft hij niet honderdmalen aan de Freule geschreven? Is
dat zijn eenigste kwaad? Heer Baron! wie een hond wil slaan, vindt
licht een stok: maar ik begin waarachtig te gelooven, dat UEd. lust
hebt, een stok te vinden."

"Zwijg Bouke!.... weet je wat,--morgen komt Zijne Hoogheid hier; dan
zal ik, dat beloof ik u, over Joan spreken: en heeft hij geen schuld,
dan zal hem alles dubbel en dwars vergoed worden."

Terwijl hij sprak, trad een der dienaars der gravin binnen, en zeide
hem dat de Heer Fiskaal Van Kinschot bij Mevrouw Douairière was en
op ZEd. wachtte.

"De Fiskaal!" zeide Reede, terwijl hij den bediende volgde: "wat
moet die?.... aha! nu begrijp ik het.... hij zal mij over Joan komen
ondervragen."

Op deze wijze bij zichzelf mompelende, trad hij in het zijvertrek,
waarin de Douairière met den Fiskaal nederzaten.

"Mijnheer Van Sonheuvel!" riep deze: "ik ben zoo vrij geweest, mij
bij Mevrouw de Gravin te laten aanmelden, om haar zoowel als UEd. te
vragen, of UEd. ook kennis dragen aan eenige voorwerpen, gevonden bij
zekeren jongeling, onder den naam van Joan door UEd., Heer Baron,
op den huize Sonheuvel grootgebracht."--Dit zeggende leide hij een
pak op de tafel en opende het.

"Dezen ketting," vervolgde hij, "beweert gemelde jongeling van Mevrouw
de Gravin te hebben ontvangen."

"Ik herken die," zeide de Gravin: "zij was het loon voor den
gewichtigen dienst, dien hij mij, nog een knaap zijnde, bewezen heeft."

"En deze kinderkleeren,".... vervolgde Van Kinschot.

"O! die herken ik," zeide Reede: "het is het pakje, dat hij aanhad,
toen ik hem vond. Hij neemt het altoos met zich, even alsof hem dat
wat helpen zou."

"Ik herken het fatsoen," zeide de Gravin, terwijl een traan in haar
oogen blonk. "Juist zulke kleedertjes droegen de kinderen in dien
tijd. Mijn kleine Ulrich had een soortgelijk jurkje.... Is het mij
vergund?" Dit zeggende, nam zij het pakje op, ontrolde het, bekeek
het eerst met belangstelling, vervolgens met aandacht en eindelijk
met een scherpe nauwkeurigheid.

"Indien Mevrouw het pakje nog wat houden wil," zeide de Fiskaal, "zoo
heb ik er niets tegen. De Justitie stelt er geen verder belang in, het
kan dus aan den eigenaar worden teruggegeven. UEd. zal mij verschoonen,
indien ik thans van hier moet vertrekken. Ik heb hedenavond nog zaken
te verrichten, welke geen uitstel kunnen lijden."

"Mijn God! wat is dat? wat scheelt Mevrouw?" riep de Baron eensklaps
verschrikt uit.

De Gravin had het jurkje uit haar handen laten vallen: een doodelijke
bleekheid had zich over haar gelaat verspreid en zij was bewusteloos
in haar stoel gezegen.

Op het gefluit en geroep van den Baron schoten de ontstelde
huisgenooten toe: het duurde niet lang, of de Gravin kwam weder bij
haar zelve.

"Om Gods wil!" waren haar eerste woorden: "waar is die knaap? hoe
komt hij aan dat jurkje?"

"Die knaap zit in de gevangenis, Mevrouw," zeide de Baron.

"Dan wil ik terstond naar die gevangenis toe. Laat Feurich dadelijk
inspannen, en...."

"Mevrouw! men laat niemand bij de gevangenen," hernam Reede:
"zonder verlof van den Fiskaal, en die is zoo aanstonds vertrokken,
mij verzoekende, UEd. zijn verontschuldiging...."

"Om 't even! dan wil ik naar den Fiskaal. Dien gevangene wil en moet
ik spreken. O mijn God! zou het mogelijk zijn?"

"Ik bid UEd. bedaar!" hernam de Baron: "ik wil gaarne zelf naar den
Fiskaal gaan en verlof vragen. Ulrica zal UEd. intusschen gezelschap
houden. Waar is Ulrica?"

"De Freule is zooeven naar bed gegaan, met zware hoofdpijn," zeide
de kamenier der Gravin: "Leentje is bij haar."

"Ja, men heeft altijd hoofdpijn den dag voor de verloving," merkte de
Baron aan: "dat weet ik vanouds. Maar ik bid u, Mevrouw de Gravin! zeg
ons toch, vanwaar UEd. opeens zoo aangedaan zijt geworden. Zijn het
die kleedertjes, wier gezicht alleen u zoo getroffen heeft?"

"Dat jurkje heb ik geborduurd, en niemand anders," zeide de Gravin,
terwijl zij het opnam en met strakke oogen beschouwde.

"Die gele stof, die roode en groene bloemen.... ik zie den kramer nog,
van wien ik de wol kocht.... O mijn hoofd! mijn hoofd!"

"Maar Mevrouw! om 's hemels wil," zeide de Baron: "hoe kan UEd. zoo
spreken? dat Jurkje droeg Joan: hoe kan UEd. het dan gemaakt hebben?"

"Joan.... Joan!...." herhaalde zij op een verwilderden toon: "wie
is Joan?"

"Joan, mijn pleegzoon," antwoordde Reede; "of zoo UEd. liever wil,
de zoon van den gesneuvelden Velasco."

"Velasco!.... Een zoon van Velasco zou een kleedje gedragen hebben,
door mijn handen vervaardigd?.... Een kleedje, voor mijn zoontje,
mijn lieveling, mijn Ulrich geborduurd?"

"Waarom niet, Mevrouw? evengoed als hij den jachthond van den Graaf
van Falckestein zich toeëigende, kon hij zijn kind met den roof van
het uwe optooien."

"'t Is waar!" zeide de Gravin, strak voor zich heen ziende:
"'t is waar, wat gij daar zegt: en ik was een zottin, om mij te
vleien met een hoop, die nimmer verwezenlijkt kon worden.--Nietwaar,
Beckman!" vervolgde zij tegen haar ouden rentmeester, die insgelijks
in het vertrek was gekomen: "nietwaar, gij hebt het met eigen oogen
gezien, dat een verfoeilijke booswicht het kind...." Hier zweeg zij,
als was de volzin te vreeselijk om uitgebracht te worden.

"Mevrouw! ich heb het, eilaas! seyen mussen, dat den teifelschen
Jezuïet das kleinen kinde in 's wasser worf," antwoordde Beckman.

"Ik heb mij door een ijdele begoocheling van 't spoor laten voeren,"
hernam de Gravin: "verschoon, Mijnheer Van Sonheuvel! het bespottelijke
tooneel, waar gij getuige van geweest zijt."

Dit gezegd hebbende, groette zij den Baron met een buiging vol
waardigheid, en verliet het vertrek om zich naar haar slaapsalet
te begeven.NEGEN-EN-TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

                    Het zal den Vorst believen,
                  Te vorschen naer 't geheim.

                        _Vondel_, Palamedes.


Terwijl dit alles voorviel ten huize van de Gravin van Nassau, zaten
Joan en Hendrik Raesfelt, die den geheelen dag, zonder eenig bezoek,
in groote verveling hadden doorgebracht, op den nacht te wachten, welke
verlossing aan moest brengen, toen de knecht des cipiers hun gevangenis
binnenkwam en Joan verzocht hem te volgen, vermits er iemand beneden
was, die hem verlangde te spreken. Deze boodschap verwonderde den
beiden vrienden; want het uur, waarop de poort zich niet meer opende,
was reeds voor een geruimen tijd verstreken; dit belette echter niet,
dat Joan zijn leidsman volgde, die hem in een spreekvertrek bracht,
en hem met een vreemdeling alleen liet.

Het begon reeds duister te worden en de laatste schemering viel slechts
even in de kamer waar hij zich bevond, zoodat Joan in 't eerst den man
niet herkende, die in een gemakkelijken leunstoel aan een tafel zat
met het eene been over 't andere en de armen gekruist: te meer daar
een hoed met breede randen en donkere veeren hem het hoofd en een
groote mantel de leden bedekte. Eenige oogenblikken gingen voorbij,
waarin de vreemdeling, zonder een woord te spreken, Joan sterk in
't aangezicht bleef zien.

"Ben ik het, wien UEd. verlangt te spreken?" vroeg deze eindelijk,
eenigszins geraakt: "of heeft hier een misverstand plaats?"

"Geen misverstand, volstrekt geen," antwoordde de ander: "gij schijnt
mij niet te herkennen, jonkman, wij hebben elkander toch vroeger
gezien."

"'t Is waar," zeide Joan "uw stem is mij niet onbekend: doch het is
hier zoo verbaasd duister, dat...."

"Kapitein Holtvast, van de Garde, om u te dienen: wij hebben elkander
voor vier weken te Tiel ontmoet."

"Juist, nu herinner ik mij volkomen.... doch hoe wist UEd. dat ik
mij in Den Haag en wel in dezen kerker bevond?"

"Even alsof ik u gisteren niet op 't Binnenhof gezien had?.... Gij
hebt uw oogen op mij niet willen wenden; het scheen dat er een ander
voorwerp was, hetwelk beter uw beschouwing verdiende.... nu! dat
is billijk,--doch ik zag en herkende u terstond: en om te weten,
dat gij hier geplakt werdt, dat was spoedig ruchtbaar."

"En UEd. komt mij bezoeken!--Dat is recht hupsch van u."

"Nietwaar? Ja, ik kom meer doen;.... doch kom wat naderbij en zet
u!.... ik kom meer doen; ik kom u de middelen bieden om u uit dezen
kerker te redden."

"Waarlijk!" zeide Joan, den kapitein haastig bij de hand nemende:
"geloof, dat mijn dankbaarheid...."

"Dankbaarheid!" herhaalde de kapitein: "ja, reken op dankbaarheid:
dankbaarheid is klokspijs voor gekken: ik heb nooit meer betalingen
ontvangen dan in betuigingen van dankbaarheid:.... dankbaarheid is
de schil van den citroen, welke men u toewerpt, nadat men het sap
heeft genoten. Dankbaarheid! ja voor den duivel! ha! ha! ha!"--Hier
begon Holtvast op een gemaakte wijze te lachen en scheen toen opeens
in mijmeringen verdiept.

"Men schijnt uw goed vertrouwen misbruikt te hebben," zeide Joan,
met een eenigzins beschroomde stem.

"Wat zegt gij, knaap?" vroeg Holtvast met een bulderende stem,
terwijl hij opstond en zijn mantel over zijn schouder sloeg: "wie zou
dat hebben durven doen? of liever: aan wien zou ik mijn vertrouwen
geschonken hebben?"

Joan zweeg, en zag den kapitein verwonderd aan.

"Doch dit alles komt hier niet te pas," zeide deze, wederom gaande
zitten: "ik heb u heel wat anders te zeggen: hoor knaap!" vervolgde
hij, terwijl hij zijn kin met beide handen ondersteunde "weet gij wel,
dat het schavot voor u opgericht wordt?"

Ik geloof, dat er niemand op aarde bestaat, die bij een dergelijke
mededeeling zijn gewone kalmte van ziel bewaren zou. Ook onze held
voelde een kille huivering door al zijn leden gaan, en zag den brenger
dier slechte tijding met strakke oogen aan.

"Morgen uw laatste verhoor, man!--en dan uw vonnis: de galg kunt gij
niet ontgaan," vervolgde Holtvast met de meeste bedaardheid.

"Zou UEd. waarlijk denken, dat men zoo spoedig.... en zoo onbarmhartig
te werk zou gaan?"

"Spoedig!--Ja! misschien nog te langzaam," zeide Holtvast, weder
in zich zelven sprekende: "Onbarmhartig!--maar wat is grooter
barmhartigheid, schelmen te hangen, of schelmen te laten loopen?"

"Indien deze laatste woorden mij gelden," riep Joan uit, "dan zouden
zij u duur te staan kunnen komen." Bij het uiten dezer woorden sloeg
hij de hand met drift op de plaats, waar hij het gevest van zijn degen
verwachtte. "Ach!" zeide hij: "'t is waar: er is geen degen meer; doch
des te laffer is het van u gehandeld, een ongewapende te beleedigen."

"Er bestaat hoegenaamd geen oogmerk tot beleediging," zeide Holtvast
met koelheid: "ik sprak met mij zelven.... ik bevind mij dikwijls in
de gelegenheid van alleen mij zelven te kunnen raadplegen;.... doch het
is zooals ik zeide: morgen of uiterlijk overmorgen wordt gij gehangen."

"Onmogelijk! ik heb niets misdreven, en zonder schuld...."

"Dat doet niets ter zake, vriend!" zeide Holtvast: "ha! ha! als men
alleen den schuldige hing;.... doch mijn vraag is niet, of gij schuldig
of onschuldig zijt, ik wilde u helpen, lieve vriend, anders niet."

"Gij zult mij toch niet willen helpen, zoo gij mij schuldig acht?"

"Hoor!" zeide Holtvast, lachende, en hem tot zich trekkende: "het is
juist, omdat ik u schuldig acht aan hetgeen u ten laste gelegd wordt,
dat ik u redden wil. Ik weet zeer wel, dat gij de agent zijt, door
wien Graaf Frederik Hendrik en Grobbendonck samenspannen."

"Wel mogelijk," antwoordde Joan, met koelheid: "doch buiten mijn
weten."

"Wat!" riep de kapitein, opvliegende: "wel mogelijk? houdt gij het
voor mogelijk, dat Graaf Frederik Hendrik...."

"Waarom niet?" vroeg Joan: "de rechters, die mij ondervroegen,
schenen het wel voor mogelijk te houden."

"Om 't even," zeide de kapitein, die weder zijn bedaardheid hernomen
had: "doch het kan u niet onbewust zijn," vervolgde hij, fluisterende,
"dat er een plan bestaat om Frederik Hendrik hier aan 't hoofd der
zaken te stellen."

"'t Is voor 't eerst dat ik er van hoor," antwoordde Joan.

"Gij behoeft met mij niet te veinzen," hernam de kapitein: "ik weet
alles: ik weet, dat gij van Grobbendonck gezonden zijt om met den
Graaf te onderhandelen:--Ik vermoedde reeds, toen ik u te Tiel zag,
dat gij mede tot het eedverwantschap behoordet."

"En waarom hieldt ge mij dan toen niet aan?" vroeg Joan, die hem
wilde laten praten, in de hoop van eenige inlichtingen betreffende
zijn zoogenaamde medeplichtigheid aan hoogverraad te erlangen.

"Of ik gek was?--Ik ben zelf ook in 't geheim, zeide ik u immers. Volg
gij maar letterlijk mijn voorschriften, en ik help u hier uit, eer
het jaar een dag ouder is;.... doch zeg mij vooraf: heeft Grobbendonck
de laatste brieven des Graven wel ontvangen?"

"Ik herhaal u, ik weet van Graaf, van Grobbendonck, noch van
brieven. Ik heb een pakket vanwege de Remonstrantsche Heeren
medegebracht, zonder te weten wat er inzat: ziedaar mijn heele
misdaad."

"Gij houdt dus den Graaf voor onschuldig?" vroeg Holtvast, met
overhaasting.

"Ik hou mijzelf voor bedrogen en vel verder geen oordeel over iemand."

"Gij wilt dus mijn bijstand niet aannemen om deze droevige gevangenis
en een wissen dood te ontgaan."

"Ik heb nog niet gehoord, op welke voorwaarden mij uw bijstand
verleend wordt."

"Vooreerst, dat gij onbewimpeld met mij spreken zult en niet langer
een onbekendheid met de zaken voorwenden, welke u niets baten kan;
ten tweede, dat gij deel neemt in den aanslag.... welken gij kent."

"Zoo gij volhoudt, niet dan in raadselen te willen spreken, zal het
beter zijn, dat wij ons gesprek eindigen," zeide Joan, zich omwendende.

"Welnu dan! Ik meen den aanslag.... Begrijpt gij mij nu?" vroeg
Holtvast, met de hand de gebaarde makende van iemand die een dolksteek
toebrengt.

"Wat! een aanslag om Prins Maurits te vermoorden?" vroeg Joan,
verontwaardigd.

"En waarom niet?" vroeg Holtvast: "men heeft zijn vader wel vermoord."

"En gij, een kapitein bij de Garde! Schurk! dit zult gij boeten! Hier
stokbewaarder! dienaars hier! deze wil den Prins vermoorden!--Onder het
uiten dezer woorden was Joan den kapitein aangevlogen en had hem in
de borst gegrepen; doch Holtvast slingerde hem op een onzachte wijze
van zich en wierp hem in den armstoel. Op hetzelfde oogenblik trad de
stokbewaarder binnen op het geroep, en eer Joan weder opgestaan was,
was de kapitein verdwenen.

"Zacht wat!" zeide de cipier; "wat wil dat gedruisch?"

"Die schurk wilde den Prins vermoorden," herhaalde Joan.

"Kom! zotteklap!" hernam de cipier: "ga maar weder naar uw kooi en
slaap uw roes uit, opdat gij morgen verstandig moogt antwoorden,
wanneer gij verhoord wordt."

"Maar ik verzeker u, dat die guit...."

"Volgt gij gewillig? of moet ik u laten voortslepen en de boeien
aanzetten?" vroeg de cipier, altijd even koel.

"Ik ga al," zeide Joan, oordeelende dat de stokbewaarder aan zijn
aanklacht toch geen geloof zou slaan.

Hendrik hoorde met verwondering naar het verhaal, hetwelk zijn vriend
hem, na zijn terugkomst in de gevangenis, van het zonderlinge gesprek
met den vreemdeling deed. De meest waarschijnlijke veronderstelling
kwam den proponent voor, deze te zijn, dat die kapitein een spion
was van den Fiskaal, die hem kwam uithooren.

"Dat dacht ik ook een oogenblik," zeide Joan: "doch te Tiel was hij
stellig een kapitein en geen spion.... Het spijt mij, dat ik mij zoo
in 's mans gelaatstrekken en ronde taal vergist heb. Te Tiel beviel
hij mij zoo uitnemend wel, niettegenstaande wij zwaren twist hadden."

"En hier, waar hij u bijstand kwam aanbieden, beviel hij u niemendal,"
merkte Hendrik aan.

"Gij hebt gelijk," zeide Joan: "maar met dit al zijn de tijdingen, die
hij mij bracht, niet onbelangrijk: en ik begin waarlijk te gelooven,
dat ik wijselijk zal doen, door mij, zoo er eenige mogelijkheid toe
bestaat, aan het gevaar te onttrekken, dat mij boven 't hoofd hangt."

Raesfelt, die niets liever verlangde, dan Joan tot metgezel in zijn
vlucht te hebben, wendde al zijn welsprekendheid aan om hem in dit
voornemen te versterken.

"Maar!" zeide Joan eindelijk: "alles is goed en wel: doch is het
gezegd, dat uw Dulcinea, die zeer geneigd is om u te verlossen,
evenzeer er op gesteld zal wezen, om mij aan mijn kerker te laten
ontsnappen?"

"Ach!" zeide Hendrik, "zou zij weigeren, u, die zoo geheel onschuldig
lijdt, te helpen?"

"Zal zij aan mijn gezicht zien, dat ik onschuldig ben?" vroeg Joan:
"en daarenboven, wat gaat haar mijn schuld of onschuld aan?"

"'t Is waar," zeide Hendrik: "doch geen zorgen voor den tijd! laat
ons alles aan Gods bestuur overlaten."

"Recht zoo!" hernam Joan: "en, ofschoon een Arminiaan," voegde hij er
glimlachend bij: "zult gij toch moeten toestemmen, dat wij ontkomen
zullen, indien het in Gods raad besloten is, dat wij ontkomen moeten."

"Ik heb tegen dat argument niets in te brengen," antwoordde Hendrik:
"wij zullen intusschen Zijn hulp en zegen bij onze onderneming
afsmeeken."

Dit geschiedde en de beide vrienden wachtten nu getroost en gelaten
het uur der redding af.

De klok van den grooten kerktoren had reeds twaalf slagen van zich
gegeven: een doodsche stilte heerschte door heel het gesticht; en nog
hadden de beide vrienden geen gerucht gehoord, dat hun een schijn van
redding aankondigde. Verscheidene minuten verliepen er: nog liet zich
niets hooren: een kwartier: alles was stil als in het graf.

"Er is zeker iets in den weg gekomen," zeide Hendrik al zuchtende.

"Of gij hebt de hiëroglyphen, die op het bord stonden, kwalijk
verstaan," fluisterde Joan hem in.

Op hetzelfde oogenblik hoorden zij opeens een geluid, alsof het slot
der gevangenisdeur opensprong.

Noch Joan, noch Hendrik spraken een woord; maar zij drukten elkaar
onwillekeurig de hand. Een lang stilzwijgen volgde.

"Hoe!" zeide Hendrik eindelijk: "ik meende toch gehoord te hebben...."

"Stil!" zeide Joan, begrijpende, dat degene die buiten was, vreesde dat
het omdraaien van 't slot gehoord geweest ware en eenigen tijd wachtte
met het opendoen der deur, om niet weder opnieuw aandacht te verwekken.

Eindelijk sprong nogmaals het slot om, en de deur ging open.

Hendrik trad dadelijk toe, terwijl Joan achter hem bleef. De
duisternis, welke zoowel in de gang als in hun kamer heerschte,
belette hun echter te zien of gezien te worden.

"Doe uw schoenen uit!" zeide een zachte stem.

"Dit is geschied," antwoordde Hendrik, die reeds met de zijne, gelijk
Joan met zijn laarzen, in de hand stond.

"Stil!" antwoordde dezelfde stem: "hier.... reik mij uw hand. Neem
deze twee pistolen."

Hendrik aanvaardde de beide pistolen en stak er dadelijk een aan
Joan toe.

"Volg mij nu en spreek geen woord."

Dit zeggende nam de jeugdige geleidster den gevangenen Hendrik bij de
hand en voerde hem achter zich uit het vertrek waar zij zich bevonden,
de gang door, naar een trap, en voor een venster, hetwelk zij opende:
Joan was hen met zachte schreden gevolgd.

"Klim hier onbevreesd uit," zeide zij tegen Hendrik: "het regent
buiten: de lucht is bewolkt: niemand zal u zien."

Hendrik had den linkervoet reeds buiten het venster gestoken, terwijl
hij, den rechterarm om den hals van het lieve meisje slaande, haar
den vaarwelkus op den rozenmond drukte. Dan in hetzelfde oogenblik
vertoonde een gemoedsbezwaar, dat hem reeds vroeger gehinderd had,
zich als een dreigend spook voor zijn geest. Hij trok het been terug.

"Maar Truitje!" zeide hij: "indien uw vader onze.... ik wil zeggen
mijn ontkoming bemerkt, zal hij dan niet verstoord op u zijn?"

"Laat dat aan mij over, en haast u," fluisterde Truitje: "nu, hoe is
't? vertrekt gij of niet? moet ik hier staan wachten tot vader ons
hoort.... dan, ja dan!...."

"Maar op wie anders zoude zijn vermoeden rusten als op u?"

"Gek! op u zelve! Zoodra gij weg zijt, ga ik naar uw gevangenis terug
en breek het slot."

Joan stond op heete kolen.

"Maar mogen wij uw vader aldus bedriegen?" vroeg Raesfelt. Op dit
oogenblik hoorde men gerucht in het benedenhuis.

"Voort! voort!" zeide Truitje, "of alle hoop is voor ons
verloren."--Dit zeggende, greep zij, in de duisternis tastende,
Joan bij de hand. Deze liet zich geen tweemalen tot de vlucht
aanmoedigen. Hij stapte naar buiten, voelde een ladder onder zijn
voeten, klom af en stond, weldra op vrijen grond.

"Goddank!" zeide Truitje: "hij is gered."

"Ik geloof, dat gij gelijk hebt en dat ik hem volgen moet," zeide
Hendrik.

"Hoe!" riep Truitje met een gil van verbazing. "Heb ik u het raam
niet zien uitklimmen? Wie was dan die ander?"

"De deelgenoot mijner gevangenis, mijn vriend, een onschuldige
jongeling, die...."

"Om 't even: hij heeft althans tienmaal meer gezond verstand dan gij;
want hij weet van de gelegenheid gebruik te maken."

Hendrik antwoordde geen syllabe; doch Truitje nog eenmaal vaarwel
kussende, nam hij denzelfden weg, dien Joan gevolgd was en stond
weldra beneden op straat.

Naast de ladder wachtte hem Joan af, benevens een lange stevige knaap,
met een grooten mantel om, die de ladder had vastgehouden. Deze laatste
raapte nu een zwarten mantel van den grond, welken hij Hendrik omsloeg,
en gaf, na een kort fluisteren met dezen, zijn eigen mantel aan Joan;
vervolgens nam hij de ladder onder den arm en wenkte den vluchtelingen,
dat zij hem volgen zouden.

"Waar brengt gij ons?" vroeg Hendrik hem, zoodra zij een eindweegs
waren opgewandeld.

"Stil!" gaf hij ten antwoord: "Volg mij slechts: ik breng u bij uw
vrienden.--Wacht! hier zullen wij de ladder nederzetten: die haar
vindt, mag haar aan den eigenaar terugbezorgen."--Dit zeggende,
plaatste hij de ladder tegen een afdak, en voortwandelende, sloeg
hij met zijn volgers een steegje in, midden in hetwelk hun een
manspersoon tegenkwam, die dadelijk op den leidsman aanstapte en hem
met een nauwelijks hoorbare stem toefluisterde: "moeten die Heeren
bij ons zijn?"

"Ik meen van ja, Jan _Doodeklok_!" [55] zeide de sjouwerman; (want
hooger in rang scheen de geleider der beide vluchtelingen niet te
wezen;) "Mijne Heeren!" vervolgde hij, zich tot dezen wendende:
"Ik groet u. Deze man zal u verder brengen waar gij wezen moet." Met
deze woorden en zonder antwoord of dank te wachten, keerde hij zich
om en haastte zich weg, Joan en Hendrik overlatende aan de zorg der
zoogenaamde _Doodeklok_, die, met een beleefde buiging, doch zonder
den mond te openen, een nauw gangetje insloeg, aan welks einde een
deur was, welke op zijn tikken geopend werd. Dan nauwelijks wilden de
vluchtelingen binnengaan toen zij achter zich de vlugge voetstappen
hoorden van iemand, die hen in het gangetje gevolgd was. Reeds sidderde
Raesfelt op de gedachte, dat hun ontkoming verraden ware: reeds had
Joan de haan van zijn pistool overgehaald, gereed op tegenweer, toen
de nieuwaangekomene het liedje afbrak dat hij binnensmonds neuriede,
en, de _Doodeklok_ gemeenzaam op den schouder tikkende, vroeg of de
vromen al vergaderd waren.

De _Doodeklok_ beantwoordde deze vraag toestemmend, waarop de onbekende
binnentrad en Joan, die in den donkeren ingang stond, bij den arm nam:
"vergun mij, Mijnheer!" zeide hij: "dat ik mij aan u vasthoude;
want ofschoon ik hier meer geweest ben, zoo ben ik altijd bang,
om in dit donkere gat armen of beenen te breken."

Joan stond niet weinig ontzet: want hij had de stem van Bleiswyk
herkend en was hoogst beducht voor een ontdekking; echter hield hij
zich bedaard en trad, evenals Hendrik, met hun nieuwen leidsman
de duistere gang ten einde, waarna zij een slecht verlichte trap
beklommen, en voorts weder een lange trap afliepen tot aan een deur,
welke zich op het aankloppen van Bleiswyk opende. Dan welk een schrik
beving de vluchtelingen, toen zij een verlichte zaal en een groote
schaar van menschen voor zich zagen. Beiden verzetteden en wilde
terugtreden; doch het was te laat. Bleiswyk had Joan reeds met zich
naar binnengetrokken, en Hendrik, die niet van zijn vriend wilde
scheiden, volgde hen.

Het vertrek, waar zij zich thans in bevonden, was ruim, doch laag
en bedompt en met weinige lampen verlicht, welke eene onaangenamen
damp en geen minderen stank verspreidden. Op stoelen en banken van
verschillende grootten en vormen, en welke kenmerken droegen van
overal vandaan geraapt en geleend te zijn, waren onderscheidene
lieden van beiderlei kunne gezeten, meest vermomd of althans wel
dicht in hun mantels en huiken gewikkeld, hoewel sommigen onder hen
hun gewone kleeding droegen en de hoofden vrijmoedig uitstaken, als
wilden zij daardoor toonen, dat zij zich des noods voor hun zaak het
martelaarschap getroosten zouden. Midden in de zaal was een soort
van predikstoel opgericht, waarin een redenaar in 't zwart gekleed,
en wien Joan al dadelijk voor Groenhovius herkende, met de gebaren
eens bezetenen stond te galmen: dichter bij hem zaten eenige lieden,
die in deze vergadering den boventoon schenen te houden: onder dezen
stak uit een lang, deftig gekleed man met spierwitten baard en een
zwarte fluweelen muts op het hoofd.

Bij het inkomen van Bleiswyk en zijn twee gezellen, schikten zij,
die het naast aan de deur gezeten waren, dadelijk in, en wenkten hun
beleefdelijk toe, dat zij plaats hadden te nemen.--Voordat Bleiswyk
aan deze uitnoodiging verkoos te voldoen, stak hij de handen in de
zijde, wierp den rug achterover en liet in die houding het oog over
de gansche vergadering weiden, waarschijnlijk om de schoone te zoeken,
die hem derwaarts gelokt had. 't Zij dat hij haar niet ontdekken kon,
't zij dat zij er waarlijk niet aanwezig ware, hij nam een ontevreden
houding aan, wierp zich meer dan hij zitten ging op de hem aangeboden
bank, snoot zich met geweld, stak vervolgens de handen in de zakken en
liet zijn donkerkleurigen mantel openvallen, waardoor zijn prachtige
onderkleedij zichtbaar werd, terwijl hij trotsch om zich heen zag,
als wilde hij zeggen: ik lach wat om ulieden, en het bruit mij weinig,
of gij mij kent of niet. Daarna gaapte hij den redenaar aan en begon
aandachtig naar diens woorden te luisteren.

Wat Joan en Hendrik betrof, dezen, althans de laatste, begrepen
dat zij, niettegenstaande de kans van ontdekt te worden, hier
misschien hulp zouden vinden onder de Remonstrantsche broederschap;
en daar zij toch te ver gekomen waren om ongemerkt weder te kunnen
vertrekken, plaatsten zij zich naast Bleiswyk, echter zorg dragende,
hun gelaat met hoed en mantel te bedekken; dan hoe ontstelde Joan,
toen hij niet ver van zich af een heer zag zitten, die, schoon hij
ook vermomd was, bijna terstond door hem voor den Fiskaal Van Kinschot
herkend werd. Vol angst van door dezen gezien te worden, trok nu Joan
den hoed nog dieper in de oogen, en verborg de punt van zijn neus
(alles wat er van zijn persoon nog zichtbaar was) achter de holte
zijner hand, terwijl hij als een zoutzak in elkander kroop. Hendrik,
die den Fiskaal niet herkend had, leende dadelijk zulk een aandacht
aan de predikatie, dat hij daardoor al spoedig vergat de noodige
voorzorgen te nemen, welke hem konden verbergen. Groenhovius had,
naar het bleek, tot tekst zijner redevoering genomen de woorden des
heiligen geschiedschrijvers Lucas, wanneer hij de bekeering van Saulus
verhaald hebbende, van de Apostelen zegt: "zij vreesden hem allen,
niet geloovende dat hij een discipel was."--Met veel arglistigheid
wist hij, zonder iemand te noemen, in den loop zijner predikatie,
den tekst in zijn geheel verband toepasselijk te maken op Graaf
Frederik Hendrik, terwijl hij door zijn zijdelingsche aanduidingen
aan de gemeente zocht diets te maken, dat zij van dien vorst alleen
haar hulp en verlossing te wachten had.--"Ja," riep hij uit met een
vervaarlijke stem, terwijl hij gedurig met de breede vuist op den voor
hem liggenden Bijbel sloeg: "hoor mijn stemme, gij kuddeke Israëls, en
geloof mijn woorden, niet aan hen gelijk zijnde, die ooren hebbende,
niet hooren, en, oogen hebbende, niet zien willen. Want weet, uit
Edom, uit Galilea der volkeren, uit de landpale der vijanden is hij
voortgekomen, die de groote verlossinge Israëls teweeg zal brengen,
en zijn naam is Wonderlijk! Zegt niet in uw harte: kan er iets goeds
uit Nazareth komen? Want hier geschiedt meer, en uit dat geslachte
Pharaonis, uit den huize Sauls, is deze reize het licht opgegaan:
uit Egypte heb ik mijnen Zoon geroepen, en het is wonderlijk in onze
oogen; en de Heer heeft hem met kracht bekleed en tot hem gezegd:
ik ben met u, gij strijdbare held! ga henen in uwe kracht, en gij
zult Israël uit der Midianieten hand verlossen: dus wantrouw niet
meer, gij huize Davids! en wees niet ongeloovig; want gij zult uwe
vijanden zien vertreden in den grooten wijnpersbak des toorns Gods,
en daar zal bloed uitkomen tot aan de toornen der peerden, duizend
zeshonderd stadiën verre! en als men vraagt en zeggen zal de een
tot den anderen: wie heeft dat stuk gedaan? dan zal men antwoorden:
Gideon de zoon van Joas, heeft dat stuk gedaan. Doch wie is nu Gideon
de zoon van Joas? Vraagt gij het nog? Begeert gij nog een teeken,
gij kleingeloovigen? en weet gij nog niet, wie de ware Jozef zijn
zal? Ziet, ik zal nog duidelijker spreken. Jacob, de aartsvader,
Jozefs vader, was uit een grooten en machtigen stam;--en ook de vader
van onzen Jozef was van aanzienlijken huize. Jacob heeft gestreden
met machtiger dan hij, en overmocht hem:--en de vader van onzen Jozef
heeft van gelijken gedaan. Jacob heeft een zwervend leven geleid:--en
de vader van onzen Jozef niet minder. Jacob heeft vier wijven gehad;
doch Rachel had hij lief en zij baarde Jozef:--onze Jacob had ook vier
wijven; doch zijn Rachel heeft hem onzen beschermer gebaard. Jozefs
oudere broeders hebben het bloed der rechtvaardigheid geplengd, hun
handelingen zijn werktuigen van geweld geweest; en ook de ouder broeder
van onzen Jozef heeft in zijnen toorn de mannen doodgeslagen, die den
vaderlande dierbaar waren; doch onze Jozef zal het afgebrokene weder
oprichten en de verdorde takken weder bloeien doen. Dus waakt! want
de ure is nabij, waarin deze dingen geschieden moeten! Gordt aan het
zwaard ten strijde, versterkt de lendenen zeer!"

Met een verbazende vlugheid en kracht van stem had Groenhovius tot
dusverre een voorstel uitgebracht, hetwelk, ofschoon het thans in
vele opzichten wartaal zal schijnen te behelzen, echter niet naliet,
op dat tijdstip en bij zulke toehoorders een verwonderlijken indruk te
maken, toen hij opeens in het vervolgen zijner rede belet en door een
anderen spreker vervangen werd. Hendrik Raesfelt had namelijk niet
dan met ongeduld en verontwaardiging de oproerige en doldriftige
taal des Predikants aangehoord; doch toen deze in het laatste
gedeelte der door ons aangehaalde toespraak de gemeente kennelijk
tot burgeroorlog aanspoorde, was hij buiten staat zich langer te
bedwingen; driftig opgesprongen zijnde, drong hij door de menigte
heen tot voor den kansel, en greep Groenhovius heftig bij den arm:
"Van hier, gij Beliäls zoon!" riep hij driftig uit: "wie geeft u last
en commissie tot het voeren eener zoo gruwelijke taal? Durft gij,
de leeraar des vredes, de ongelukkige gemeente tot oproer manen?"

"Braaf gesproken!" zeide Bleiswyk overluid: "dat is taal, die men
verstaat: dat andere was zoo diep, dat niemand het vatten kon, die
niet gestudeerd had."

"Wat onvoorzichtigheid!" zeide Joan tot zich zelven: en meteen
gebruik makende van de algemeene opschudding, welke dit voorval
had te weeggebracht, drong hij zich dichter bij den predikstoel, om,
ingeval van nood, Hendrik bij te kunnen springen. Voorzichtiger had hij
misschien gedaan met het voorbeeld te volgen, dat eenige der aanwezigen
gaven, die zich bij de eerste verwarring uit de zaal maakten.

"Jonkman! wie zijt gij, die mij zoo stout het woord durft
afnemen?" vroeg Groenhovius: "ben ik niet de gezondene en geroepene
van omhoog, die den volke leeren moet, wat het noodig heeft te weten?"

"Leugenprofeet!" riep Hendrik, Groenhovius overschreeuwende: "is dit
het Christendom, dat gij leert? al wat gij zegt is uit den Booze!"

"Afvallige!" brulde de Predikant, aan wien een der bijstanders Hendriks
naam had in het oor geblazen: "_scelerate! nonne Raesfeldii filius?_
[56] Gelooft hem niet, broeders! hij is de zoon van den boozen
Raesfeldii, en als hij een verdrukker der gemeente, die welbehagen
heeft in onzen dood."

"Jongeling!" zeide nu de man met de fluweelen muts, die
naast Groenhovius gezeten had, terwijl hij opstond en Hendrik
terugstootte! "laat af van den vromen man; want hij spreekt de woorden
der waarheid: zie om u heen: de groote verlosser Israëls, wien hij
bedoelde, is onder u, is in deze vergadering gekomen, om uwe valsche
beschuldiging te logenstraffen."

"Ha! wien hebben wij hier!" riep Joan, die deze stem herkende, voor den
dag springende en den onbekende zijn valschen witten baard afrukkende:
"Pater Eugenio in dezen kring!"

Aller oogen wendden zich op den Jezuïet, die dus ontdekt in hun midden
stond; doch op hetzelfde oogenblik werd de aandacht wederom afgetrokken
en op een anderen bijstander gevestigd, die, zijn mantel openslaande,
zich voor graaf Frederik Hendrik kennen deed.

"Ja, ik ben hier gekomen," zeide deze: "doch geenszins...."

"Wat onvoorzichtigheid! om 's Hemels wil! Uwe Doorluchtigheid," zeide
Ludwig, die nevens hem stond, terwijl hij zijn best deed om hem zijn
mantel weder om te slaan.

"Laat af, Ludwig!" riep de Graaf: "ik moet redenen van mijn gedrag
geven: ik moet aan deze onberaden lieden zeggen, dat...."

"Die redenen zult ge mij geven," zeide, op een half gesmoorden,
doch strengen toon, iemand, die, in een grooten mantel gewikkeld,
achter hem oprees en hem op den schouder tikte.

"Maurits!" zeide de Graaf, zich verschrikt omwendende.

"Stil!" beet de Prins hem in 't oor: "ik wacht u tot mijnent. Kom,
Van Kinschot! laat ons gaan."--Na het uiten dezer woorden drong hij
in hevige gemoedsbeweging de kamer uit. De Fiskaal volgde hem: ook
verscheidene der aanwezigen, die den Prins herkend hadden en voor
de gevolgen begonnen te vreezen, welke hun tegenwoordigheid in deze
vergadering hebben kon. Frederik Hendrik was als versteend blijven
staan; totdat Ludwig hem zijn mantel omsloeg en hem bijna als een kind
de kamer uitgeleidde. Inmiddels had Eugenio zich door een zijdeur
weggemaakt. Groenhof had mantel en bef van zich gesmeten en zich
onder de menigte begeven. Hendrik Raesfelt, zijn onvoorzichtigheid
bespeurende, begon ook naar een goed heenkomen te verlangen en zocht
Joan, doch vruchteloos, onder de nog aanwezige personen, toen een
zijner geloofsgenooten, wien hij te Amsterdam gekend had, hem met
zich nam, met belofte van hem een veilige schuilplaats te bezorgen.DERTIGSTE HOOFDSTUK.

        De brief was toegezegelt
      Met 's Konings eigen ringh, doch 't wapen is misluckt
      In 't zeeglen, en de hant in 't schrijven wat gedruckt.

                        _Vondel_, Palamedes.


"O Van Kinschot!" riep de Stadhouder uit, toen hij met den Fiskaal
aan het Hof teruggekeerd was, zich weemoedig in een armstoel werpende:
"en hij, die mij verried, was mijn broeder."

De Fiskaal zuchtte en antwoordde niet: hij wist, dat niets ongevalliger
en van minder uitwerking is, dan troostwoorden, wanneer de geslagen
wonde te diep is om door andere geneesmiddelen dan tijd en geduld te
worden geheeld.

"Die ondankbare!" vervolgde Maurits: "en op welk een oogenblik
verraadt hij mij? nu ik zijn diensten het meest zoude behoeven! O
hemel! zou ik nog eens met een bloedend hart moeten straffen en den
arm der gerechtigheid inroepen op hem, die mij dierbaar was. O mijn
vader! toen gij uw jongsten zoon aan mijn zorgen zoo teederlijk hebt
aanbevolen, dacht gij weinig, dat ik in hem een slang zou opvoeden,
die mij eenmaal naar de hartader steken moest."

"Welke bevelen zal Uwe Hoogheid mij geven?" vroeg Van Kinschot,
met een droefgeestig oog den Stadhouder aanstarende.

"Geene!--volstrekt geene!--zoo er nog één vonk gevoel in den verrader
is overgebleven, zal hij mij om vergiffenis komen smeeken;.... in
het omgekeerd geval wil ik hem den tijd laten, zich door de vlucht
te redden."

"Doch zijn aanhangelingen?" hernam de Fiskaal: "doch die schandelijke
oproerprediker? moet die niet gevat worden?"

"Dat was uw zaak geweest," antwoordde Maurits: "zoo laag kan mijn
toorn nu niet dalen."

"Uwe Hoogheid had mij verboden, eenige bezetting rondom de
vergaderplaats te stellen: ware dit gebeurd, geen muis zou het
ontkomen zijn."

"En morgen had geheel 's-Gravenhage geweten," viel de Prins driftig
in, "dat ik mij vermomd onder die schelmen begeven heb, ten einde een
broeder te bespieden;... doch zullen zij dit toch niet vernemen?.... ik
ben overtuigd, dat menigeen mij herkend heeft."

"Daarom juist wilde ik hen allen gevat hebben, om de zaak geheel
te versmoren."

"En mijn schande voor de rechtbanken bekend te maken?--Neen, Van
Kinschot! deze zaak is tusschen mijn broeder en mij alleen; daarom
wilde ik, slechts van u vergezeld, mij gaan overtuigen van de waarheid
der bij u ingekomene berichten; daarom ondervroeg ik zelf den brenger
van het noodlottige pakket; want hoe kon ik hem voor schuldig houden
op de enkele bewijzen der aan hem gerichte brieven?"

"Misschien," zeide Van Kinschot op een weifelenden toon, "had de
tegenwoordigheid van Zijne Doorluchtigheid in die vergadering eene
zeer billijke reden, die...."

"Paai mij niet met zulke praatjes," zeide Maurits, hem met drift
in de rede vallende; "zou hij zich dan openlijk aan die vergadering
vertoond hebben, om de gezegden van dien schurk te bevestigen?.... De
Hemel gave, dat ik twijfelen mocht."

In dit oogenblik trad de kamerdienaar des Prinsen in en meldde Zijne
Doorl. Graaf Frederik Hendrik aan. Een kille huivering beving den
Prins; doch, zich spoedig herstellende, gaf hij last zijn broeder te
laten bovenkomen, verzocht den Fiskaal, zich in een ander vertrek
te begeven, en wachtte toen, niet zonder van angst en droefheid te
beven, de komst des Graven af, terwijl hij in zichzelven mompelde:
"Zijne Doorluchtigheid! ja, wel doorluchtig! ik zie hem door en door."

Frederik Hendrik trad binnen met dien weifelenden stap, die verbleekte
en ontstelde wezenstrekken en die onzekere houding, welke zoowel het
kenmerk zijn van den onschuldig betichte, die geen kans ziet om zijn
onschuld aan den dag te brengen, als van den overtuigden booswicht: en,
in waarheid, nooit had hij zich in zulk een moeilijke, ja gevaarlijke
omstandigheid bevonden. De rechter, voor wien hij verschijnen moest,
was, wel is waar, zijn broeder, die hem steeds liefde, achting en
vertrouwen betoond had; doch die nauwe graad van bloedverwantschap,
welke tusschen den klager en den beschuldigde bestond, maakte 's
Graven toestand des te beklagenswaardiger, door zijn droefheid te
vermeerderen, dat hij een voorwerp van verachting en afschuw in de
oogen zijner nauwste betrekking geworden was. Daarenboven kende
hij Maurits, die, hoe oprecht en goedhartig van nature, door de
omstandigheden, door het bedrog en de vijandschap van hen, die hij
als vrienden had aangemerkt en door de menigvuldige tegen hem gesmede
aanslagen, opvliegend en achterdochtig geworden was. Wij hebben uit
de mededeeling van de inzichten en voornemens, die Frederik Hendrik
aan zijn Secretaris gedaan had, gezien, dat deze Vorst, schoon uit
edele en onbelangzuchtige beginselen handelende, niet vrij was,
van de Remonstranten meer dan eens ondersteund te hebben, somtijds
tegen het uitgedrukt verlangen zijns broeders; en thans zag hij
duidelijk in, hoe deze handelwijze, welke niet te ontkennen viel,
gevoegd bij zijn tegenwoordigheid op de nachtelijke bijeenkomst,
de tegen hem opgevatte vermoedens in kracht moest doen toenemen,
en hoe bezwaarlijk, zoo niet onmogelijk, een verontschuldiging hem
zou vallen. Hij mocht, ja, nog op de liefde, op de toegenegenheid
zijns broeders rekenen! doch hij wilde zijn onschuld erkend, niet
zijn schuld vergeven zien: en, zoo dit laatste al gebeuren mocht,
het eerste scheen hem toe bezwaarlijk te kunnen geschieden.

Toen hij de zaal ingetreden en Maurits eenige stappen genaderd was,
bleef hij, ontzet door den strengen en doordringenden blik, welken zijn
broeder op hem gevestigd hield, plotseling staan en zag voor zich naar
den grond als een arme aangeklaagde, die voor de vierschaar verschijnt,
aan welke de uitspraak van zijn lot verbleven is.--Maurits liet hem
eenige oogenblikken in die houding staan, alsof hij verwachtte, dat
de Graaf het eerst zou spreken: hij hoopte, dat deze, van schuldbesef
doordrongen, zich aan zijn voeten werpen en om vergiffenis bidden
zou; hiertoe wilde hij hem de gelegenheid laten; doch toen hij zag
dat Frederik Hendrik als in den grond genageld staan bleef, vroeg
hij met een flauwe en toch ernstige stem: "welnu! wat wilt ge?"

De toon, waarop deze vraag gedaan werd, deed het hart des Graven
sidderen als met een electrieken schok. Hij herkende daarin de
stem van den gestrengen rechter en tevens die van den diep gewonden
broeder. Zich niettemin met moed wapenende, richtte hij het naar den
grond gebogen voorhoofd op en zeide met een afgebrokene stem, welke
de onrust zijner ziel aanduidde: "gij hebt mij bescheiden, Maurits!"

"En is dat de reden uwer komst?" vroeg Maurits, met hevigheid
losberstende: "en zoo ik u niet bescheiden had, zoudt gij dan niet
gekomen zijn?--Dan heb ik u niet noodig."

"Maurits!" zeide de Graaf, naar zijn broeder toetredende en de
beweging makende, alsof hij zijn handen wilde vatten: "zoo moeten
wij niet tot elkander spreken."

"Terug!" zeide de Prins, zijn stoel achteruitschuivende: "geen stap
verder! Ik wil u niet in de gelegenheid stellen, een broedermoord te
kunnen begaan."

"Almachtige God!" riep Frederik Hendrik met ijzing uit: "wie kon u
zulke denkbeelden van mij inboezemen?"

"Wie?--uw gedrag:--hij, die zoo diep ontaard is, dat hij, met den
huichelachtigen lach der onschuld op het wezen, zijn broeder, zijn
vorst misleiden kan, zijn Godsdienst verloochenen, zijn vaderland
verraden en met snoode dienaars en schelmen heulen, is even goed tot
een broedermoord in staat."

"Maurits!" zeide met nadruk de Graaf, in wiens gemoed de
verontwaardiging over zulk een opeenstapeling van onverdiende
betichtingen de overhand nam boven droefheid en angst: "durft gij
uws vaders zoon van zulke boosheden verdenken?"

"Ik verdenk u niet meer," antwoordde de Prins met een verachtenden
glimlach: "dat deed ik dezen morgen: waar de zekerheid bestaat,
houden de vermoedens op."

"Gij zult mij dan onverhoord verwijzen?" vroeg Frederik Hendrik;
"gij zult mij, uw broeder, die billijkheid weigeren, die gij den
laagsten booswicht niet ontzeggen zoudt?--Is dat de rechtvaardigheid,
waarop Maurits roem durft dragen?"

"Ik luister," zeide Maurits: "wat hebt gij tot uw verschooning in
te brengen?"

"Ik dien eerst te weten waarvan ik beticht worde," antwoordde zijn
broeder met de fierheid van een rein geweten.

"Ellendige!" riep Maurits, vol gramschap opspringende;--doch spoedig
de verloren zelfbeheersching terugnemende, vervolgde hij op een
zachteren, ofschoon bitteren toon: "doch gij hebt gelijk; men moet u
niet van den aard uwer schuld onbewust laten.--Dan, waarmede zullen
wij beginnen? de bezwaren zijn zoovele in getal."--Hier zweeg hij,
bezig met te overdenken, op welke wijze hij het best in de ziel zijns
broeders grijpen kon.

"Ik ben gereed alles op te helderen," zeide Frederik Hendrik.

"Hebt gij," vroeg eensklaps zijn broeder, "de vrouw van Bysterus niet
met geld ondersteund?"

"En sedert wanneer," vroeg de Graaf op zijn beurt, "kan een aalmoes
iemand tot misdrijf worden aangerekend?"

"Bewimpel uwe gedragingen niet met den mantel van godsvrucht," zeide
de Prins: "gij hebt haar niet alleen, maar honderd anderen van haar
sekte, ja zelfs bannelingen en door de wet veroordeelden met raad
en daad bijgestaan. De bewijzen hiervan zijn in mijn handen. Had
uw medelijdend hart alleen u daartoe vervoerd, ik zou mij wachten
u deswege een verwijt te doen hooren: alleen zou ik u in dit geval
tegen de gevolgen waarschuwen; doch de wijze, waarop de weldaden, of
liever die giften en raadgevingen zijn uitgedeeld, maken uw gedrag
strafwaardig en toonen genoegzaam aan, dat zucht om scheuring te
verwekken en oproer aan te hitsen uw eenige bedoeling was."

"God kent mijn hart en de reinheid mijner oogmerken," zeide de Graaf,
terwijl hij de oogen ten hemel sloeg en de hand op zijn hart legde.

"En uw komst op de Arminiaansche vergadering, was die ook door een
rein oogmerk bestuurd?" vervolgde Maurits, zich op de lippen van
gramschap bijtende.

"Mijn tegenwoordigheid aldaar," hernam zijn broeder, "was een dwaasheid
en niet meer.--Ik was gewaarschuwd, dat op soortgelijke vergaderingen
nu en dan door de predikers slechte en oproerige aansporingen tot
muiterij aan de broederschap gegeven werden: en ik wilde mij met eigen
ooren van de waarheid dier woorden overtuigen en mij verzekeren of
ik inderdaad mijn weldaden aan onwaardigen verspild had."

"Gij weet een schoonen glimp aan uw handelingen te geven. Op de
vergaderingen te gaan om te zien hoe het aldaar gesteld is!.... Uit
loutere nieuwsgierigheid om met eigen ooren te vernemen of.... geef
liever geene, dan zulke antwoorden, Mijnheer!"

"Zoo Uwe Hoogheid," hernam Frederik Hendrik met waardigheid,
"vooraf besloten heeft, mijn verschooningen niet te willen aannemen,
dan acht ik het noodeloos, verdere moeite tot mijn verdediging te
doen. Ik had gehoopt, gewaand, dat in den boezem van Uwe Hoogheid
nog een broederhart voor mij klopte; doch ik vind alleen een koelen,
onbarmhartigen rechter, wien ik, vermits hij onbevoegd is mij als
_zoodanig_ te verhooren, geen verder antwoord behoef te geven."

"Frits!" zeide de Prins, zijn stoel haastig naderbij trekkende: "de
Hemel weet, dat ik niets liever zou wenschen, dan uw onschuld helder
aan het licht te hebben gebracht;--doch antwoord mij, in den naam
des Eeuwigen Rechters, voor Wien wij allen eens verschijnen zullen,
wat deedt gij in dat Arminianenhol?"

"Ik heb u de waarheid gezegd," antwoordde zijn broeder, "de zuivere,
onvervalschte waarheid."

"Frits! Frits!" hernam Maurits, het hoofd op de vlakke hand leunende,
en eenige tranen stortende, die van oprechtheid zijns harten
getuigden: "hoe kunt gij uw broeder, uw liefhebbenden broeder, aldus
behandelen! Waarlijk, ik zag u met meer vermaak aan 't hoofd van
een Spaansch leger Den Haag insluiten en mij bevechten, dan dat ik
u tot zulke ellendige spreukjes de toevlucht nemen zie. Heb ik niet
alles gehoord en gezien? Zijt gij niet midden in de zaal gaan staan
om de woorden van een dier schelmen te bevestigen, en aan te toonen,
dat gij u werkelijk in die vergadering bevondt?"

"Om den oproerkraaier te logenstraffen en de aanwezigen omtrent mijn
bedoelingen uit den waan te brengen," antwoordde de Graaf.

"Waarachtig," zeide Maurits met bitterheid: "ik heb u niet laten
uitspreken; 't is waar: men had anders ongetwijfeld wat schoons
gehoord."

"Met uw verlof," zeide Frederik Hendrik, in de hoop van de kracht
der beschuldiging te verminderen, door haar op zijn broeder te doen
terugkaatsen: "waarvan beticht ge mij? Hebt gij zelf niet zoowel als
ik die bijeenkomst met uw tegenwoordigheid vereerd?"

Hij deed deze vraag op een half schertsenden, althans gemeenzamen toon,
terwijl hij, de tafel, waaraan de Prins gezeten was, naderende, met
de eene hand daarop leunde en zijn broeder vriendelijk aanzag: doch
zijn vraag had een geheel andere uitwerking dan die, waarmede hij zich
gevleid had. De Stadhouder, wanende, dat zijn broeder hem een listigen
strik wilde spreiden om hem, naar gelang van zijn antwoord, in zijn
eigene woorden te vatten, sprong in losgebarsten gramschap op, evenals
een lijder, wien de heelmeester bij het verbinden eener pijnlijke wond,
onwillekeurig, met de speld, welke de windsels vast moet hechten,
in de gevoelige deelen treft. Zijn gelaat werd purperkleurig: zijn
handen beefden als popelbladen en zijn stem geleek aan het rauw geluid
des tijgers, die zich in de kuil des jagers begraven vindt.

"Ha, slang!" brulde hij: "is dit uw helsche list? mijn oogmerken mij af
te vragen om daardoor de uwe te bedekken! Ja, ik ben daar ook gekomen:
ik ben daar, evenals gij, gekomen omdat ik gewaarschuwd was, dat er
oproer gepredikt werd, en dat mijn.... broeder er mede deel in had."

"Gij kwaamt dus om mij te bespieden?" vroeg Frederik Hendrik, bedaard
achteruittredende: "een ware trek van broederliefde!"

"Beleedigt ge mij nog, verrader!" grauwde Maurits, wiens gramschap nu
den hoogsten top bereikt had, hem toe: "sidder voor mijn toorn!" Met
het zeggen van deze woorden sloeg hij de rechterhand aan het gevest
van zijn degen, terwijl hij de linkervuist ophief en er zijn broeder
mede dreigde.

"Maurits!" zeide deze, innig geroerd: "keer tot u zelven."

De Graaf had nog niet uitgesproken, of de woede des Prinsen was reeds
bedaard. In de zaal, en recht over de plaats, waar Maurits gezeten had,
hing een volkomen gelijkend afbeeldsel van zijn doorluchten vader, den
stichter der Nederlandsche vrijheid. De Prins was op het laatst zijns
levens uitgeschilderd, en droeg niet de wapenrusting, waarmede hij
zich zoo dikwijls aan het hoofd zijner wakkere scharen vertoond had,
maar den eenvoudigen huispels, welken hij aanhad, als hij des avonds
bij zijn beminde gade en in 't midden zijner waardste panden gezeten
was. De kunstenaar had meesterlijk die uitdrukking van reine kalmte
des harten, van dankbare tevredenheid en van onwrikbare gelatenheid
getroffen, welke op het innemend gelaat van vader Willem te lezen
was en de strenge diepzinnigheid des ondoordringbaren staatsmans
temperde. Op het oogenblik dat Maurits, door de onstuimige opwelling
der gemoedsaandoeningen weggesleept, zijn broeder tegentrad, viel
zijn verwilderd oog onwillekeurig op dat afbeeldsel, en hij waande,
in dien ernstigen en toch liefderijken blik, in de trekken van den
mond, waarin weemoed en gulheid uitgedrukt waren, een stil verwijt te
lezen. Het was hem, of zijn vader gereed was, de lippen te openen en
hem op een hartroerende wijze over een drift te berispen, die hem
de hand tegen zijn broeder deed opheffen: tegen een broeder, wien
hij zoo plechtig beloofd had, een getrouw en standvastig vriend en
beschermer te strekken. Het hart van Maurits, dat niet alleen


  Achilles heldenmoed en kinderlijke oprechtheid


ten toon spreidde, doch ook, als het hart van Achilles, even spoedig
tot vergiffenis als tot toorn geneigd was, deed zich op 't zelfde
oogenblik een nog grievender verwijt dan 't geen uit 's vaders oogen
sprak. Beschaamd trad Maurits terug, bukte het hoofd als een edele
windhond doet, wanneer hem zijn meester bestraft heeft, ontgespte
zijn degen en liet dien met bandelier en al op den grond vallen,
waarna hij zich in zijn stoel wierp en het gelaat in beide handen
verborg. Zijn broeder, door dien onverwachten omkeer niet min bewogen
dan door de drift waarvan die het gevolg was, trad dadelijk toe en
trachtte door vleiende woorden en uitboezemingen vol trouwhartigheid
en broederliefde, het ontsteld gemoed des Prinsen weder tot bedaardheid
te brengen,

Dan deze, schoon hij op zichzelven ontevreden was, had geenszins de
overtuiging van 's Graven verraderij verloren. Zoodra zijn droefheid
over de aan den dag gelegde hevigheid bedaard was, keerden al zijn
denkbeelden weder tot het punt, waarvan zij waren uitgegaan, de
ontrouw zijns broeders. Het hoofd wederom oprichtende, maakte hij met
de rechterhand een afwijzende beweging, en wenkte Frederik Hendrik, dat
zijn plaats niet bij hem, maar aan het benedeneinde der tafel was. De
schouders zuchtend ophalende, hernam de Graaf zijn vorige plaats.

"Gij misduidt mij," zeide Maurits, "zoo gij denkt, dat mijn ontroering
aanduidde, dat mij uw veinzerij had verblind. Zoo ik op mijzelven
toornig ben, het is, omdat ik mij zooverre liet vervoeren, dat ik
een ambt ging verrichten, hetwelk alleen den scherprechter toekomt."

"Ongelukkige!" hernam de Graaf: "ik beklaag u, zoo gij er berouw
over kunt gevoelen van een oogenblik naar de stem van natuur en
menschelijkheid te hebben geluisterd."

"Frits!" riep de Prins, terwijl de tranen hem langs de kaken
stroomden; "denkt gij dan in ernst, dat het mij niets zou kosten,
mijn broeder, wien ik van zijn kindsheid af bemind en verzorgd heb,
als een staatsverrader aan de geschonden wetten prijs te geven? Bloed
zal ik schreien; doch ik zal rechtvaardig zijn:--hoor, Frits! weet
gij wat het is, rechtvaardig te _moeten_ wezen? hebt gij, als ik,
u ooit in de omstandigheid bevonden, dat de veiligheid, het belang,
ja, het geheele welzijn van dit arme volk het vorderen, een ouden
Staatsdienaar, een grijsaard, die met den voet in 't graf stond, een
man, die oneindige diensten aan mij en aan het Gemeenebest bewezen had,
en die, ter dood veroordeeld, geen genade vragen wilde, te _moeten_
overgeven aan de wraak dier gehoonde wet? Weet gij, wat het zegt, een
wel verdienden en met moeite verkregen roem van rechtvaardigheid te
hebben opgeofferd om der rechtvaardigheid wille?--Ik heb het vonnis
van Oldenbarneveldt bekrachtigd, omdat hij schuldig was: ik heb het
bekrachtigd, omdat ik hem haatte, den ouden heerschzuchtige! ik
zou het evenzeer bekrachtigd hebben al had ik hem liefgehad. Nu
weet ik dat men binnens- en buitenslands mij van wreedheid, van
ondankbaarheid beschuldigt: dat het niet altijd billijk nageslacht,
op de daad meer dan op de drijfveeren lettende, mijne vijanden na
zal praten, en, zich vermetel als rechter mijner daden opwerpende, in
mijn grootste zelfopoffering niets dan zelfbelang en vuige staatzucht
zien zal. Ik weet dit: nog meer: ik wist dit alles, toen ik schreiend
het doodsbevel onderteekende: en echter, ik heb de zorg voor mijn
roem, voor mijn eer bij de nakomelingschap, laten varen, en alleen
het belang des lands en de handhaving der wet geraadpleegd. Thans,
oordeel over mijn tegenwoordigen toestand! nu ik u, die mij dierbaar
zijt, oneindig schuldiger vind, dan de Advocaat geweest is. Overweeg
nu, welk een vreeselijke taak uw handelingen mij voorschrijven en of
ik gronden heb om mij diep ongelukkig te noemen! Want, zoo ik toen
rechtvaardig was, toen het mijn vijand gold, ik zal het ook heden
zijn nu het mijn broeder gelden moet."

Vermoeid van deze rede, welke hij met een krachtige stem had
uitgebracht, zweeg de Prins en zag zijn broeder aan, om den indruk
gade te slaan, welken zijn taal op hem had teweeggebracht.

"Ik weet, dat gij rechtvaardig zijt," zeide Frederik Hendrik, na
eenige oogenblikken zwijgens: "en daarom verwondert het mij, dat gij,
alleen wegens een geldelijken onderstand, aan ongelukkigen uitgereikt,
en wegens eene, ik herhaal het, geheel onschuldige bijwoning van een
Arminiaansche vergadering, mij van hoogverraad beticht."

Hier zag de Stadhouder hem eerst met eenige verwondering en vervolgens
met zulke scherpe blikken aan, alsof hij de verborgenste kuilen
zijns harten doorschouwen wilde. "Frits!" zeide hij ten laatste:
"gij zijt òf de miskende onnoozelheid in persoon, òf de grootste
huichelaar die ooit bestaan heeft:--hebt gij u dan niets anders te
verwijten dan hetgeen gij daar opnoemt? Hoegenaamd niets?"

"Tegen u en den Staat?--Hoegenaamd niets."

"Niets?" herhaalde Maurits: "welaan, wij zullen zien:--Heer
Fiskaal! wees zoo goed eens binnen te komen." Dit zeggende, stond
hij op en sloeg met de gesloten vuist ongeduldig op de tafel. Op
het oogenblik trad de Fiskaal binnen; doch bleef eerbiedig in de
deur staan.

"Heer Fiskaal!" vervolgde de Prins: "haal mij eens al die processale
stukken hier.--Gij weet immers wat ik bedoel?"

Van Kinschot maakte een buiging en vertrok. Gedurende zijn afwezigheid
liep Maurits met groote stappen en zichtbare blijken van ongedurigheid
de zaal op en neder, terwijl zijn broeder, met gevouwen handen en
gesloten oogen, in een biddende houding staan bleef.

"Ja!" zeide Maurits, toen Frederik Hendrik zijn gebed, zoo 't scheen
voleindigd had, "gij zoudt ook wel, geloof ik, als _vetter_ Lodewijk,
een bedevaart naar Scherpenheuvel doen, zoo ge uit dit pas gered waart;
doch dat is niet genoeg," vervolgde hij, zich op het hart slaande:
"men moet Scherpenheuvel hier hebben."

Van Kinschot keerde terug, beladen met een pakket brieven; na deze,
zonder spreken, op de tafel gelegd te hebben, boog hij zich en verliet
de zaal.

"Nu, Frits!" zeide Maurits: "neem plaats: wij zullen dit pakket eens
gezamenlijk doorloopen: neem maar den eersten brief den besten en
lees hem: gij zult er mij naderhand uw gedachten over zeggen."

De Graaf nam een der brieven op en leide dien, na gedane lezing,
stilzwijgend naast zich neder: hij was van Uyttenbogaert, en de
Predikant bedankte hem daarin voor ettelijke diensten, aan de
Remonstranten bewezen: een volgende was van De Groot, die zijn
huisvrouw aan de bescherming Zijner Doorl. aanbeval, en tevens,
evenals Uyttenbogaert, 's Graven raad vroeg over de aanbiedingen,
vanwege den koning van Spanje gedaan: na het lezen van dezen zag
Frederik Hendrik den Prins met vragende oogen aan.

"Lees verder, Frits! lees verder!" zeide Maurits, hem een derden
brief voorleggende.

Frederik Hendrik opende dien;--doch nauwelijks had hij eenige regelen
gelezen, of zijn kleur verschoot en een hevige verontwaardiging
kleurde zijn voorhoofd.

"Aha! de brief van Grobbendonck!" zeide Maurits! over zijns broeders
schouder heen ziende: "welnu! wat zegt gij?"

Grobbendonck verzocht in dezen brief, die in antwoord op een missive
des Graven geschreven scheen, aan Frederik Hendrik, dat deze, ingevolge
zijn belofte, zorg zou dragen, dat zekere Staatsche Kapiteins (die
hij noemde en welke hij deed voorkomen, als aan Spanje verkocht) in
de grenssteden gezet werden, opdat zij, na een schijnbare tegenweer,
die aan den vijand mochten overleveren: verder vernam hij, of de
Remonstranten, volgens afspraak, gereed waren tot den voorgenomen
opstand; hij eindigde, met Z. Doorl. van de toegenegenheid van den
Hove van Spanje te verzekeren, hetwelk hem, als de omkeer van zaken
gelukkig tot stand gebracht was, het Stadhouderschap zou opdragen,
benevens een zwaar pensioen en andere voorrechten.

"Ik zeg," antwoordde Frederik Hendrik op de vraag zijns broeders, dat
die afschuwelijke brief niets tegen mij bewijst: dat de vijand zoo
iets uitdenkt om mijn trouw verdacht te maken, laat zich lichtelijk
beseffen; dat is meer gebeurd: doch dat mijn broeder aan zulk bedrog
geloof hecht, bevreemdt mij:--let eens op, dat in dit geschrift juist
uw getrouwste legerhoofden genoemd worden."

"Denkt gij," zeide Maurits, hem scherp aanziende, "denkt gij waarlijk,
dat dezen mijn getrouwste legerhoofden zijn?--Doch lees verder."

De volgende brieven, door andere voorname Spaansche oversten
onderteekend, luidden in denzelfden toon als die van Grobbendonck,
en gaven aanleiding tot soortgelijke aanmerkingen van weerszijden.

"Ik wilde maar," zeide eindelijk de Graaf, dat men in plaats van al
het _aan_ mij geschrevene, iets _door_ mij geschreven kon voor den dag
brengen: dat zou een weinig meer afdoen om mijn schuld te bewijzen."

"Het grieft mij," hernam de Prins, "dat ik aan uw onvoorzichtigen
wensch voldoen kan." Dit zeggende, reikte hij den Graaf een anderen
brief toe, welke niet in het pakket van Joan gevonden, maar den
Fiskaal op een andere wijze in de hand gespeeld was. Hij was in
cijfers geschreven, door Frederik Hendrik zelven onderteekend, met
zijn bijzonder zegel bekrachtigd en aan den Kanselier Pekkius gericht.

"Ik weet niet wat die teekens beduiden," zeide de Graaf: "doch dit
weet ik, dat mijn handteekening is nagemaakt: want ik draag aan dit
prulschrift geen kennis."

"Fijn uitgedacht!" zeide Maurits: "het ééne is niet door
Z. D. geschreven en van het andere draagt Z. D. geen kennis. Wij
zullen er maar niet verder over spreken. Onverhoord zal ik u niet
veroordeelen, wees daar verzekerd van; doch ik wil u tijd geven,
om een weinig nader te peinzen over het uitvinden van betere
verontschuldigingen dan deze. Gij ziet intusschen, dat mijn argwaan
niet zoo geheel op losse gronden steunde, als gij wel gedacht en
gewenscht hadt."

"Ik zie," zeide Frederik Hendrik, "dat ik het slachtoffer ben van
een verfoeilijk bedrog."

"'t Is wel," hernam de Prins: "wij zullen dit nader onderzoeken,
Van Kinschot! kom binnen!"

De Fiskaal verscheen.

"Zijn de wachten aan het Hof afgelost?"

"Dat kan niet lang meer duren," antwoordde Van Kinschot: "het is
reeds klaar dag."

"Zeer goed: de nieuwe wacht weet niet, wie zich hier bevindt. Zeg
aan den wachthebbenden officier, dat hij een gevangene te
bewaken zal hebben, voor wien nauwkeurig zorg zal moeten gedragen
worden.--Graaf! geef mij uw degen: ik zal zelf uw stokbewaarder
zijn:--uw kerker, de naaste kamer."

Frederik Hendrik reikte hem, zonder een woord te spreken zijn degen.

"Is het rijtuig van Zijn Doorluchtigheid nog beneden?" vervolgde
Maurits, zich tot Van Kinschot wendende.

"Ik ben hier te voet gekomen met mijn geheimschrijver," zeide de Graaf:
"en dien heb ik weggezonden naar het oude Hof, met het bericht dat ik
hier den nacht zou doorbrengen, en dat ik wel in een uwer rijtuigen
zou komen."

"Dan is die zwarigheid opgelost," vervolgde de Prins: "Heer
Fiskaal! gij zult zorgen, dat niemand, behalve de Raadsheeren, die
den gevangene ondervraagd hebben, iets van de beschuldiging verneme,
welke tegen den Graaf is ingebracht."

"Door middel van onze Heeren zal er niets van de zaak uitlekken,"
antwoordde de Fiskaal: "doch...."

"Welnu?"

Van Kinschot antwoordde niets, doch sloeg een zijdelingschen blik op
Frederik Hendrik.

"Als Uwe Doorl. gereed is," zeide Maurits, die dit gebarenspel raadde,
terwijl hij de deur van het zijvertrek opende.

"Broeder!" zeide de Graaf: "rust wel, en God opene uw oogen voor de
kracht der waarheid."--Met deze woorden begaf hij zich in de kamer,
welke Maurits wederom sloot.

"Wat wildet gij zeggen," vroeg de Prins aan Van Kinschot, zoodra zij
alleen waren.

"Dat, zoo iemand iets verklapt, het geenszins een der Raadsheeren
zijn zal; maar veeleer de brenger dezer brieven, die aan zijn kerker
ontsnapt is."

"Ontsnapt!.... niet mogelijk."

"Ik heb hem duidelijk herkend op de bijeenkomst van dezen nacht,
evenals de Remonstrantsche Proponent Raesfelt. Zoo Uwe Hoogheid mij
vergunnen wil mij eenige oogenblikken te verwijderen, dan zal ik
dadelijk de noodige maatregelen nemen, dat zij opgespoord en weder
_geïncarcereerd_ worden."

"Laat hen naar den duivel loopen," zeide Maurits: "die Joan, of hoe
hij ook heeten moge, is een goede, eerlijke jongen, die mij bijna
doodgeknepen had om een aanslag tegen mijn leven te voorkomen: en de
andere.... dat was immers de jongeling die Groenhof tegensprak?"

"Dezelfde, Uwe Hoogheid!"

"Welnu! dien moet vooral geen haar gekrenkt worden. Laat hem _zoeken_,
zooveel gij wilt; maar gevonden moet hij niet worden! Waren al de
Arminianen zoo, ik zou zelf lust krijgen, Arminiaan te worden."

"Zal ik deze papieren met mij nemen?" vroeg de Fiskaal, ze willende
opnemen.

"Een oogenblik," zeide Maurits, weder naar de tafel gaande, en den
brief, die in cijfers geschreven was, opnemende: "hadden wij,"
vervolgde hij, "slechts een sleutel, om dit geschrift te kunnen
spellen." Dit zeggende, ging hij zitten en bleef een geruimen tijd,
zonder te spreken, op den brief turen; terwijl Van Kinschot, die
hem niet storen dorst, zwijgend achter hem stond en moeite had zijn
ongeduld te verbergen.

"Is er dan geen mogelijkheid, die cijfers te raden?" vroeg eindelijk
de Prins.

"Uwe Hoogheid heeft mij verboden, het kabinet van Zijne Doorluchtigheid
te doen verzegelen: ik had mij anders van de papieren kunnen meester
maken, en...."

"Hoe!" riep Maurits, opstuivende: "gij zoudt uw rakkers de handen
laten slaan aan de papieren van een Nassau? Gij zoudt op een bloot
vermoeden de geheimen mijns broeders onderzoeken gaan? van een Vorst
van Prinselijken bloede? Dat ten eeuwigen dage niet! dat past alleen
aan mij."

Van Kinschot haalde de schouders op: "_qui vult finem, vult media_,"
[57] zeide hij: "dit zal Uwe Hoogheid zich nog wel van den academietijd
herinneren."

"Iets anders!" zeide Maurits!--"wacht! daar schiet mij wat te
binnen. De Secretaris des Graven, was die niet met Z. D.?"

"Hij zou reeds lang in zekerheid gebracht zijn, indien Uwe Hoogheid
zulks verkozen had."

"Laat hem hier komen!"

"Zou het niet beter zijn, daarmede te wachten, totdat het dag
ware? Zijn opontbod in het midden van den nacht zou opschudding baren,
en ook Uwe Hoogheid heeft rust noodig."

"Laat hem halen: en zoo gij slaap hebt, ga dan naar bed," zeide
Maurits wrevelig.

De Fiskaal zweeg, boog zich en vertrok.EEN-EN-DERTIGSTE HOOFDSTUK.

  ô Die bedrieger! ô wat ben ik nu verblijd!
    Hadt gy het niet ontdekt, ik was mijn dochter quijt.

                    _Langendyk_, de Zwetser.


Gedurende denzelfden nacht, waarin al de door ons in de laatste
Hoofdstukken verhaalde omstandigheden hadden plaats gehad, waren
ten huize van de Gravin Douairière van Nassau de bewoners voor 't
meerendeel niet minder in onrust en beweging geweest, dan diegenen,
waarvan wij gesproken hebben; schoon de oorzaak dier drukte geheel
andere beweegredenen had. De dienstboden hadden hun bed niet gezien,
daar zij den tijd, waarin hun meesters ter rust lagen, hadden
waargenomen, om de zalen, voorportalen en deuren, welke de aanstaande
bruid gerekend kon worden door of in te zullen gaan, met bloem- en
looverkransen te versieren. De goede smaak van Magdalena zat bij deze
verrichtingen voor: de bedienden der Gravin beijverden zich de hun
gedane aanwijzingen naar eisch te volgen: allen beminden en eerden
Freule Ulrica, wier gulle vriendelijkheid en gemeenzaamheid in den
omgang telken reize, dat zij de Gravin bezocht had, aller harten tot
zich getrokken had: en zij wisten daarenboven, dat zij hun meesteres
beliefden, door de Jonkvrouw Van Sonheuvel te vereeren. Feurich en
Gheryt Maessen (welke laatste in Den Haag niet veel beters te doen had)
droegen met al hun vermogen bij tot opluistering der toebereidselen:
terwijl eindelijk de oude Rentmeester Beckman, te stram en te zwak
om mede de hand uit de mouw te steken, niettemin met de deftigheid,
welke wij in hem vanouds gekend hebben, rondwandelde om zijn hoogwijs
advies over den wel- of misstand van het vervaardigde te geven.

Reeds was de dag al een geruimen tijd doorgebroken, toen Bouke, over
wiens afwezigheid men zich verwonderd had, de zaal binnentrad, welke
men nu bezig was te versieren, de toebereidselen met een enkelen blik
overzag en vervolgens zich met een knorrig gelaat in een stoel wierp.

"Wie nun!" zeide Beckman: "bist du nicht froh, kamrad nun deiner
fraulein heiratht?"

"Vroolijk," zeide Bouke: "ja men is niet vroolijk of men moet er
reden voor hebben; men ziet aan 't been waar de hoos gescheurd is
en het dofferken zingt niet als 't gaiken gevaên is.... Wie had het
ooit kunnen denken, toen Joan boven op den toren zat gesloten en de
kleine Ulrica hem het eten bracht, dat zij uit haar mondje gespaard
had, dat zij eens haar verloving vieren zou, daar Joan in een erger
gevangenis zat? Maar zoo zijn de vrouwen altemaal als het op trouwen
aankomt. Wel zegt het spreekwoord: een bruidskrans, een blinddoek."

"Het verwondert mij, Bouke," merkte Magdalena met scherpheid aan,
dat gij zooveel belang stelt in dien liederlijken knaap, dat gij
er niet om wilt deelen in de vreugde uwer meesteres. De Freule Van
Sonheuvel is u toch nader dan de Spaansche basterd, die...."

"Wees toch niet als de ezel van Bileam, die sprak voordat hem gevraagd
werd," zeide Bouke: "wat basterd?--wat liederlijk?--Er leeft geen
beter knaap op de geheele wijde wereld dan die eigenste Joan: en ik
laat mij villen, als ik niet met den middag naar zijn gevangenis toega
en den achternoen bij hem doorbreng en u allen hier laat fluiten en
pijpen en zingen, zooveel ge wilt."

"Ga in vrede," zeide Magdalena: "niemand zal uw ijzegrimmen gezicht
hier missen."

"Neen!" hernam Bouke: "dat zullen ze net niet, vooral als uw effen
tronie hun overblijft."

"Waaraftig!" zeide Feurich: "Herr Bouke spriecht wohl! dem Jonker
Joan ist ein hupscher bursche: das heb ik gesehen, nun sechs oder
sieben jaren geleden, toen er dem kutsche deed stille stän."

"Een beste Jonker!" voegde Gheryt Maessen er bij: "zoo gul en
goedhartig! ik 'loof nooit, dat hij eenig kwaôd opzet teugen den Heer
Baron in 't zin had."

"Dat gelooft de Baron ook niet meer," zeide Bouke, "en Z.Ed. zal er
met Zijn Hoogheid een ernstig woordeke over spreken. Wie weet of de
Jonker nog niet in volle glorie op het trouwfeest komt."

Wij zullen over het vervolg van dit gesprek, hetwelk den lezer weinig
verscheidenheid zou aanbieden, heenstappen en ons de zaal voorstellen,
nu evenals de portalen en deuren op het fraaist versierd. Reeds
vroeg in den morgen trad de Baron, in zijn beste staatsiekleederen
uitgedost, binnen, en bezag met innerlijk genoegen de gemaakte
toebereidselen. "Jammer maar!" zeide hij, terwijl hij zich in de
handen wreef, "dat onze goede Joan er niet bij is! doch ik zal hemel
en aarde bewegen om hem op het trouwfeest te krijgen."

"Daar zal UEd. wel aan doen," zeide Bouke, die zich op dat oogenblik
alleen met zijn meester bevond: "ik ga hem straks opzoeken; heeft
UEd. hem ook wat te zeggen?"

"Ja, zeg hem, dat ik hoop, dat hij op de bruiloft.... maar hij zal
toch niet willen!.... hij denkt immers dat ik zijn vader vermoord
heb!--Hoor Bouke! bedui hem toch, hoe dat in zijn werk is gegaan: en
zeg hem, dat ik hoop, dat hij zich van alle schuld vrij zal pleiten,
en als hij een Advocaat noodig heeft, hier staat de man, die 't wel
betalen zal."

"Ik zal 't alles overbrengen, zooals UEd. 't zegt," zeide Bouke.

"Maar van wat anders: is de bruid al op?"

"Er is zooeven om Magdalena geluid of gebeld, zooals ze dat hier
noemen," zeide Bouke: "alweer een nieuwe uitvinding: om de menschen
op te bellen of het schapen waren!"

"De gasten zullen niet lang meer toeven," hernam de Baron: "mij dunkt,
ik hoor reeds iemand komen: ha! het is onze goede Dominee. Hoe zoo
bedrukt, Weleerwaarde? Je brengt waarachtig geen gezicht voor een
bruiloft mede."

"Ik heb dezen nacht in ontroering en kwelling des geestes
doorgebracht," antwoordde Raesfelt. "Het was met mij als de Psalmist
zegt, Ps. 77:


  Al hebb' ik van gantscher herten
  Gebeden in anghst en smerten,
  Soo blijft doch mijn hert eenpaer
  Vol benauwtheit en anghst swaer.


Ik bid u, Heer Baron!" vervolgde hij, een lang geschrift uit der zak
halende: "zeg mij, komt Zijne Hoogheid nog op de verloving gelijk
beloofd was en gehoopt werd?"

"Ten minste ik weet niet beter dan ja," antwoordde de Baron "doch
waartoe deze vraag?"

"Ik had.... ik wilde aan
Z. H. overhandigen.... deze.... dit...." mompelde de Predikant,
zijn papier openvouwende.

"Wat drommel is dat?" vroeg de Baron, lachende: "denkt ge aan Z. H. een
geheele preek voor te lezen?"

"Het is geen preek, het is...."

"Een gedicht misschien op het jonge paar?--Nu, dat verwachtten
wij ook."

"Met uw verlof, het is een smeekschrift," hernam de Predikant,
angstig het oog op zijn werk slaande en met de rechterhand de gewone
en den Baron welbekende beweging makende, welke aanduidde, dat hij
het ging voordragen.

"Zoo! een smeekschrift," zeide de Baron, hem het woord afnemende:
"en wat hamer hebt gij toch te smeeken?"

"Mijn zoon," zuchtte de beklagenswaardige Predikant: "mijn
Hendrik, de hoop mijns ouderdoms, is zijn woonstede niet bij de
onrechtvaardigen? is hij niet in de tijdelijke Gehenna, waar weeninge
is ende knersinge der tanden? en moet ik mij niet nederbuigen voor
den machtige, opdat zijn banden verscheurd worden, gelijk David zegt
in den tweeden Psalm:


    Laat ons breken met een
  Zijn banden al, daer med' sy ons verstricken."


"Uw zoon! mijn goede Hendrik! 't is waar.... nu, wij willen het
beste hopen."

"Ach!" zeide Raesfelt; hij is medegerekend onder diegenen, die in
den kuil dalen, zooals Psalm 88 het heeft! en wie zal hem verlossen?"

"Mij dunkt," zeide Reede, "dat uw stuk wat lang is, Dominee! en den
Prins wel eens zou kunnen vervelen en in kwade luim brengen;.... doch
ik heb geen kennis van zulke zaken. Met uw verlof.... ik ga eens even
zien of de bruid al op is." Dit zeggende liep hij de zaal uit.

"Wat lang?" zeide Dominee: "mij dunkt er staat niets in, dan hetgeen
er in moet staan.--Laat ons zien," vervolgde hij, bij zich zelven, het
stuk nogmaals met luider stemme overlezende: "wat zou daaruit kunnen
genomen worden: geen spreuk, geen tekst, geen woord? Heb ik er dan
vruchteloos een halven Sabbat en dezen geheelen nacht over geblokt?"

Hoe meer zijn Wel-Eerwaarde las, hoe warmer hij werd: eindelijk
geraakte hij zoover buiten zijn gewone bedaardheid en stelde zich zoo
volkomen voor, in de tegenwoordigheid van Zijne Hoogheid te staan,
dat hij met de woorden: "handelt sachtkens met den jongelingh, met
Absalom," welke het geschrift besloten, de rolle onder het maken
eener diepe buiging overhandigde aan iemand, die binnentrad, en het
stuk met een verbaasde houding aannam en inzag.

"Arminiaansche wanbegrippen.... hm, hm!.... booswichten.... tegen Uwe
Hoogheid aangekant.... te duivel!.... moorddadige en verraderlijke
ontwerpen.... vergiffenis.... Pots honderd tausent slapverment,
Dominee! wat meent ge daarmet?" en de Heer Van Botbergen (want deze
was het, die binnen gekomen was) werd bleek als een doek.

"O! ik vraag verschooning, Mijnheer Van Botbergen!" zeide de Predikant
onthutst en verlegen: "ik was verstrooid van gedachten: UEd. is zeker
heden of gisteren alhier aangekomen."

"Om de verloving van mijn vriend den Ambtman te vieren," hervatte
Elbert: "doch wat moet deze schriftuur?"

"Die was eigenlijk voor Z. H. bestemd," zeide Raesfelt: "doch daar
UEd. aan de Hoven geweest zijt, zoude UEd. mij waarschijnlijk wel
met raad kunnen dienen en mij zeggen, of het zoo goed is."

"Hm! hm!" zeide Botbergen, het geschrift haastig doorloopende:
"wat lang, wat gerekt; doch de stijl is keurig en hoogdravend:
eilieve! waar handelt het eigenlijk over?"

"Mij dunkt," zeide de Predikant gebelgd, het smeekschrift weder
terugnemende, "die vraag is vrij onnoodig, als men het stuk gelezen
heeft."

Op dit oogenblik traden sommige andere genoodigden de zaal in, en
niet lang daarna ook de Ambtman, op 't kostelijkst als bruidegom
uitgedost. Na de aanwezigen beleefdelijk gegroet te hebben, nam hij,
zoodra het gesprek algemeen was geworden en hij zulks onopgemerkt
doen kon, Botbergen ter zijde en fluisterde hem in 't oor: "welnu?"

"Alles is in gereedheid," antwoordde deze: "Zondag over veertien dagen
maken wij ons tusschen kerktijd meester van de stad; onze vrienden
zijn vol courage en wachten met ongeduld uw terugkomst af."

"Uitmuntend!" zeide Mom; "welnu, Mijne Heeren!" vervolgde hij, zich
tot het gezelschap wendende: "wat nieuws is er vandaag? Mijnheer
Van Bleiswyk! is er niets gaande? UEd. heeft anders altijd iets te
verhalen.--Mij dunkt, uw gelaat staat minder opgeruimd dan gewoonlijk."

"Ik heb dezen nacht slecht gerust," antwoordde Bleiswyk.

"Ik dacht niet dat UEd. immer rusten kon," merkte Mom aan met een
spotachtigen glimlach; "doch waar of mijn goede aanstaande schoonvader
blijven mag?"

"ZijnEdele zal zoo aanstonds hier zijn," zeide Bleiswyk: "ik heb zelf,
toen ik het voorportaal doorging, den Heer Baron in het spreekvertrek
gezien met den Fiskaal."

"Den Fiskaal," herhaalde Botbergen, verschrikt.

"Welnu ja, den Fiskaal!" zeide Mom, zich met een hoogmoediger
blik naar hem omwendende: "heeft uw heldhaftigheid iets met
Z.-Ed.-Gest. uitstaande?"

"De Heer Fiskaal," zeide een der gasten, "is, naar ik hoor, gisteren
den geheelen dag in touw geweest."

"Men spreekt van hoogst zonderlinge gebeurtenissen," zeide een ander.

"Men verhaalt, het Hof van Graaf Frederik Hendrik is hedenmorgen
ongenaakbaar," zeide een der gasten, op den schroomvalligen toon van
iemand, die niet weet hoe zijn mededeeling zal worden opgenomen.

"Men zegt, er zijn gevangenen ontsnapt," mompelde een ander.

"Ontsnapt!" herhaalde de Predikant: "UEd. gelieve...."

"Ei wat!" zeide Bleiswyk, die niet langer zwijgen kon, en op wiens
gelaat de lust van zijn nieuws te vertellen strijd voerde met de
voorzichtigheid, die hem het zwijgen gebood: "wat beduidt al dat
gebabbel? Ik zou u de waarheid van al die geruchten haarklein kunnen
vertellen: want ik heb zelf.... doch ik wil niet."--Dit zeggende,
sloeg hij zich de hand voor den mond.

"Stilte, Mijne Heeren!" zeide een der gasten: "daar is Hare Genade."

De dubbele middeldeur opende zich, en de Gravin Douairière trad binnen
in een deftig feestgewaad, haar jonge vriendin aan de hand geleidende
en door een vroolijken stoet adellijke en hoffelijke jonkvrouwen
gevolgd. Zoowel Mevrouw van Nassau als de aanstaande bruid zagen
bleek en betrokken, en haar rood bekreten oogen toonden aan, dat
beiden geweend hadden. De Gravin had den nacht slapeloos doorgebracht
en onophoudelijk nagedacht over de zonderlinge verschijning der
kinderkleertjes, welke haar de Fiskaal had voorgesteld. Het wederzien
daarvan had het verledene bij haar teruggeroepen, de treurigste
herinneringen opgewekt en haar zelfs bijna geheel ongeschikt gemaakt
om aan het feest van den dag die deelneming te schenken, welke zij
anders zou betoond hebben.

Wat Ulrica betrof, pijnlijke en kwellende gedachten hadden
den slaap van haar sponde doen wijken. Die echt, waartoe zij
vrijwillig en ongedwongen haar woord gegeven had, scheen haar, nu
het tijdstip der voltrekking er van naderde, verschrikkelijk, ja,
noodlottig toe. Zoolang zij nog, door valsche blijken misleid, Joan
voor een laaghartigen moordenaar had moeten houden, hadden spijt,
verontwaardiging en maagdelijke fierheid haar doen toestemmen in een
echtverbintenis met een alom geachten, deftigen en haar liefde volkomen
waardigen echtgenoot, gelijk de Baron haar den Ambtman beschreven had,
en waarvoor zij dezen ook te goedertrouw bleef houden;--maar thans,
nu Joans onschuld bleek, kwamen de waarschuwingen en zijdelingsche
wenken, welke haar voedsterbroeder tegen Mom gedaan had, haar met
hernieuwd gewicht voor den geest spelen: nu kwam het beeld van hem,
die haar twee dagen te voren van een dreigend gevaar verlost had,
zich voor haar geest stellen, en het kloppend hart verried maar al te
zeer partijdige liefde voor den verwijderden--koele onverschilligheid
voor den begunstigden--minnaar. Hevig was Ulrica te moede, toen zij,
na een ernstig zelfonderzoek, tot slotsom van haar overdenkingen,
inzag, hoe de teederheid voor Joan, wiens beeltenis zij geheel uit
haar boezem waande te hebben uitgedelgd, sterker dan ooit te voren
was teruggekomen. Alleen de gedachte, dat zij, door den Ambtman te
huwen, aan een kinderplicht voldeed, en dat het offer, 't welk zij
bracht, Gode welbehaaglijk wezen zou, was in staat geweest, haar het
opgewonden gestel tot bedaren te brengen en haar het vaste voornemen te
doen opvatten, zich gedurende de verlovingsdagen zoodanig te gedragen,
dat haar aanstaande gemaal geen redenen hebben mocht, over haar gedrag
ontevreden te zijn.

"Welkom, mijn beminde bruid!" zeide Mom, tot haar toetredende en haar
de hand kussende: "doch hoe! gij schijnt geweend te hebben."

"Daar moet gij zoo nauw niet op zien," viel de Baron, die met den
Fiskaal binnen was getreden, hem in: "dat doen de meisjes altijd den
nacht voor haar verloving, om op den dag zelven des te helderder te
kunnen lachen."

"Juist," zeide Bleiswyk: "en hoe zouden wij anders bruidstraantjes
kunnen schenken?"

"De heer Fiskaal deelt ons een slechte tijding mede," zeide de Baron,
zich tot de Gravin wendende: "de Prinsen komen niet!"

"Wat heb ik gezegd?" vroegen nu de nieuwsvertellers zachtjes: ofschoon
zij eigenlijk niets gezegd hadden.

"Is de reden, waarom Hun Hoogheden niet komen, aan den Heer Fiskaal
bewust?" vroeg Mom, naar hem toetredende.

"Die zal zich misschien nader ontwikkelen," zeide Van Kinschot met
een koele buiging: "Heer van Bleiswyk! een woord als 't u belieft."

"Tot UEd. dienst," zeide deze, met hem ter zijde gaande.

"Gij spreekt geen woord over al wat er dezen nacht is voorgevallen,"
beet hem de Fiskaal in 't oor: "of het zal u duur te staan komen."

"Wilt gij het geld voor de verbeurde boete?" zeide de Jonker halfluid,
terwijl hij lachende een goudbeurs voor den dag haalde: "doch er zijn
er meer, die haar verbeurd hebben, door op de bijeenk...."

"Zwijg!" viel hem de Fiskaal op een strengen toon in de rede:
"zwijg ongelukkige spotter! het kon u slechts goud, doch anderen
kan het den kop kosten. Wees voorzichtig, of...."--Hier hield hij
den vinger dreigend op, en een buiging in 't rond gemaakt hebbende,
wilde hij vertrekken.

"Een oogenblik, Mijnheer Van Kinschot!" zeide de Gravin, hem
terughoudende: "die gevangene, waarvan UEd. mij gisteravond gesproken
heeft.... de Pleegzoon van den Heer Baron...."

"Vergeef mij," zeide Van Kinschot: "doch ik heb bezigheden, welke
mij een langer vertoeven verbieden. Ik zal nader de eer hebben,"
vervolgde hij met een veelbeteekenenden blik, "mijn gelukwenschingen
aan den Heer Baron te komen doen."--Dit zeggende nam hij zijn afscheid.

"Wat heeft dit alles toch te beduiden?" zeide een der aanwezigen:
"de Fiskaal is zoo raadselachtig."

"Hij heeft dezen nacht slecht geslapen," zeide Bleiswyk: "doch mondje
dicht: ik moet zijn bevel niet vergeten."

Op dit oogenblik trad Bouke de kamer in.

"Alweer wat anders!" zeide deze: "ja! ja! groote visschen springen
uit den ketel! 't vogelken is ontsnapt!"

"Ontsnapt!" herhaalde de Baron verbaasd. "Is Joan...."

"Nergens te vinden!" vervolgde Bouke: "ja! het is tegenwoordig een
kunst van belang om een gevangene te houden;.... maar dat is nog
niets! er is mij daar op straat nog iemand op zij gekomen, die hier
ook op 't feest moet wezen;.... doch laat ik maar zwijgen; hij zal
gauw genoeg komen."

"Wien bedoelt gij?" vroeg de Baron, rondziende: "al de gasten die
wij verwachten, zijn gekomen."

"Nu! nu!" zeide Bouke: "late haver komt ook op: hoe later op den dag,
hoe schooner volk: 't einde zal den last dragen."

"O! het is onze Notaris!" zeide de Gravin, die den Practicus de zaal
met een deftigen stap zag binnentreden.

"Jawel morgen de Notaris," zeide Bouke meesmuilende: "doch ik zwijg;
maar zij zullen staan te kijken, geloof ik!" Dit zeggende, verliet
hij opnieuw het vertrek.

"Kom!" zeide Reede: "laat ons nu aan niets anders denken dan aan
de plechtigheid van het oogenblik. Wij moeten den Heer Notaris niet
laten wachten."

"Een aangenaam woord," zeide Mom, toetredende, en zijn bruid,
wier bleekheid in dit oogenblik nog vermeerderd was, naar de tafel
geleidende, waaraan zich de Notaris geplaatst had: "ja waarlijk,
thans moeten ons alleen gelukkige gedachten bezig houden."

Nadat de aanstaanden, de Gravin, de Baron en de gasten hadden
plaats genomen, begon de Notaris met de noodige deftigheid het
huwelijkscontract voor te lezen; doch nauwelijks was hij aan de
gewone clausule gekomen: "met wederzijdsche toestemming van ouders
en bloedverwanten," of iemand trad de zaal binnen en zeide, met een
zachte, doch doordringende stem: "ik heb de mijne nog niet gegeven."

"Wie? wat? wat is dat?" riepen al de aanwezigen als uit éénen mond,
en zagen naar de deur, waarin een grijsaard stond, door Bouke
binnengeleid.

"Ik Godard van Reede van Sonheuvel," hernam de onbekende, "heb mijn
toestemming niet gegeven tot het huwelijk van Jonkheer Jacob Mom met
Jonkvrouwe Ulrica van Reede tot Sonheuvel, mijn kleindochter."

"Met welk recht....?" riep Mom, driftig opspringende; doch zoodra
hij in den nadertredenden grijsaard Vader Ambrosius herkende, trad
hij ontzet achteruit.

"Met uw verlof, oom!" zeide de Baron, terwijl hij wrevelig den brief
uit den zak haalde, dien hem de Vicaris geschreven had: "vervat dit
stuk papier uw toestemming niet?"

"Die was slechts voorwaardelijk," hernam de Vicaris: "indien de
Ambtman zich geschikt achtte om mijn pleegdochter gelukkig te maken."

"Welnu? en dit heeft hij plechtig beloofd," zeide Reede.

"Beloofd?" herhaalde Vader Ambrosius: "Heer Ambtman! durft gij in mijn
tegenwoordigheid die belofte herhalen?--Bedenk u wel! en luister naar
hetgeen ik u vraag.--Hebt gij het voornemen, van Ulrica's geluk door
dezen echt, in _deze_ omstandigheden te bevorderen?"

"Zeker ben ik niet voornemens haar ongelukkig te maken," zeide Mom,
met zichtbare verlegenheid.

"Geen omwegen! ik vraag eenvoudig, ja of neen."

"Nu.... ja!" antwoordde Mom.

"Doch kunt gij dit?"' hernam de Vicaris: "zijt gij niet overtuigd,
dat dit huwelijk voor haar een bron van ellende zijn zal?"

"Voor den duivel!" riep Mom, door dit ondervragen van de wijs gebracht:
"wat meent gij daarmede?"

"Mijnheer!" zeide nu de Gravin, zich tot den Vicaris wendende: "ik moet
u verzoeken, dergelijke tooneelen in mijn huis te vermijden. De Heer
Ambtman heeft uw vraag beantwoord, en, naar mijn begrip, kan geen
betrekking van bloedverwantschap, geen gezag u het recht geven tot
zulke vragen. Wat kan u nopen, onze blijdschap bij een zoo algemeen
toegejuichte echtverbintenis op een zoo onhebbelijke wijze te komen
storen?"

"Mijn recht noch mijn deel zullen den Heer Ambtman raadselachtig
voorkomen," zeide Ambrosius.

"Ik heb in mijn leven zooveel _incidenten_ niet bijgewoond," zeide
Bleiswyk, zich van vermaak de handen wrijvende.

"Ik verzoek Uwe Genade nederig om verschooning," vervolgde de Vicaris,
met een eerbiedige buiging, tegen de Gravin: "doch ik moet hier mijn
plicht vervullen. Jonkheer Jacob Mom! gij hebt mijn laatste vraag
nog niet beantwoord."

Aller oogen vestigden zich weder op den Ambtman, van wien men
verwachtte, dat hij eindelijk door een krachtig antwoord den
vreemdeling uit het veld zoude slaan; doch hij scheen zijn gewone
tegenwoordigheid van geest geheel verloren te hebben, en met
wankelenden gang trad hij naar den Vicaris toe.

"Mag ik u," vroeg hij met een bevende stem, "om een oogenblik
onderhoud verzoeken? Ik geloof, dat wij deze zaak best afzonderlijk
zullen afhandelen."

"Een redelijke vraag sla ik niet af," antwoordde Ambrosius, zich naar
een venster begevende: "welke opheldering verlangt gij?"

"Wat is uw doel?" vroeg Mom zacht en schielijk: "waarom mij dus
tentoongesteld op een oogenblik, dat ik alles voor uw geloofsgenooten
doe?"

"Met uw geheim verdrag met Grobbendonck heb ik niet te maken,"
antwoordde de Vicaris: "doch geen landverrader mag zich met ons
geslacht vermengen; ik had mij gevleid, dat gij, na het lezen van
mijn brief, mij zoudt begrepen hebben en van Ulrica afstand gedaan;
dan ware dit tooneel vermeden geweest. Tree nog terug, zoo zwijg ik;
doch volhardt gij bij uw voornemen, zoo maak ik alles bekend."

"En hoe denkt gij, dat men uw gedrag in Spanje en te Rome zal
opnemen?'"

"Noch Spanje, noch Rome kunnen van mij vergen, dat ik in een
echtverbintenis stem, die mijn kleindochter in handen eens verraders
overlevert."

"Is uw besluit onherroepelijk?"

"Onherroepelijk."

"Bedenk, dat ik uw rang hier bekend kan maken, u gevangen doen nemen,
u...."

"Ik bedenk alles; doch bedenk zelf, wie hier de meest gevaarlijke
openbaringen zou kunnen geven."

"In 's duivels naam dan," zeide Mom, zich van hem afwendende. "Heer
Baron!" vervolgde hij luid: "het spijt mij; doch ik vind uw schoonvader
hardnekkiger dan ik gehoopt had. Wij zullen de voorgenomen verbintenis
moeten uitstellen, tot Zijn Hoogwaardigheid in een betere luim is. Kom,
Botbergen! laat ons weder naar Tiel vertrekken, ten einde hier niet
tot voorwerp van spot aan de Haagsche Jonkers te verstrekken."

Deze woorden geuit hebbende, maakte hij een deftige buiging voor het
geheele gezelschap en keerde zich om met oogmerk van te vertrekken;
dan eer hij nog aan de deur gekomen was, eer nog de aanwezigen van hun
verbaasdheid waren teruggekomen, was de Fiskaal Van Kinschot binnen.

"Jonkheer Jacob Mom," zeide deze, naar hem toetredende: "gij zijt
mijn gevangene."

"Bewaar ons!" zeide Bleiswyk: "wat heeft Zijn-Edel-Gestrenge het
tegenwoordig volhandig!"

"Alle duivels!" mompelde Botbergen, en, het oogenblik waarnemende,
dat alle blikken op Mom gevestigd waren, sprong hij een venster uit
dat openstond, en nam de vlucht.

"Gevangen!" riep Mom, die als versteend bleef staan.

"Gevangen!" herhaalden al de aanwezigen: "is het mogelijk!"

"Ha! vervloekte grijskop! dat is uw werk!" brulde de Ambtman, eensklaps
als uit een sluimering ontwakende en met de gesloten vuist den Vicaris
dreigende: "doch beef! gij zult mijn wraak niet ontgaan."

"Dat is mijn werk niet," zeide Pater Ambrosius met koelheid: "had
ik deze ontknooping kunnen voorzien, mijn tegenwoordigheid hier ware
overbodig geweest."

"Nietwaar?" grauwde hem de Ambtman toe: "Mijnheer Van
Kinschot! verzeker u ook van dezen booswicht. Hij noemt zich
Vicaris-Generaal in de Nederlanden...."

"Zoo noemde hij zich," hernam de grijsaard: "thans heet hij eenvoudig
Pater Ambrosius, gelijk voorheen. Indien UEd.-Gestr.," vervolgde
hij, zich tot den Fiskaal wendende, "echter begrijpt, dat ik hier
in gevangenschap moet blijven, zoo wees overtuigd, dat ik niet zal
trachten te ontsnappen."

"Zeer gelukkig," zeide Bleiswyk: "er zijn er ook genoeg ontsnapt in
de laatste dagen."

"Mag men niet weten," vroeg de Gravin, "waarvan de Heer Ambtman
beschuldigd wordt?"

"Van hoogverraad, Mevrouw!" antwoordde Van Kinschot: "Mijn
Heeren!" vervolgde hij tot de gerechtsdienaars: "leidt uwen gevangene
weg."

"Arme! lieve Ulrica!" zeide de Gravin tegen Ulrica, die als versteend
en van verschillende aandoeningen vervuld aan een tafel nederzat:
"had iemand kunnen denken, dat uw verlovingsdag zoo ongelukkig ten
einde zoude loopen? Kom," vervolgde zij, haar onder den arm nemende:
"verwijderen wij ons: de eenzaamheid zal u thans het meest welkom
zijn."

Deze woorden zeggende, wilde zij Ulrica de zaal uitgeleiden, toen de
deur wijd openvloog en een dienaar de Prinsen aanmeldde.

Prins Maurits trad binnen met een gelaat, waarop de aandoeningen, welke
hem gedurende de laatste uren hadden vermeesterd, nog zichtbaar waren:
hij hield zijn broeder onder den arm, en de blik van dezen teekende
een opgeruimdheid, welke aan het scherpziend oog van Bleiswyk niet
verborgen bleef, en waaruit deze laatste ontwaarde, dat het misverstand
tusschen beide broeders was opgehelderd.

"Ik bid u om verschooning," zeide Prins Maurits, zich tot de
huisgenooten wendende, "zoo ik mij thans hier nog kom vertoonen,
nadat ik mij genoodzaakt heb gezien, uw vreugde in droefheid te doen
verkeeren. Doch zoo ik hier in geen blijdschap kan deelen, zoo kan
ik ten minste troost aanbrengen. Ik kan meer doen, Heer Baron! ik
kan u zelfs gelukwenschen, dat de Almachtige uw dochter van den rand
des afgronds heeft gered, waarin een onwaardige echtverbintenis haar
zou gestort hebben. Weet, dat ik zooeven de duidelijkste bewijzen
ontvangen heb, dat de Ambtman Mom het voornemen had, na het einde
van het Bestand de stad Tiel in de handen des Spanjaards te leveren."

"Jawel mogen wij God danken, indien dit het geval is," zeide Reede.

"Wel is het, als de Psalmist zegt," zeide Raesfelt, "Ps. 76:


  Gy sult ombrengen 't gansche rot
  Der woedende boosdaders quaet.


"Doch, dit is niet de eenige reden mijner komst," hernam de Prins. "Er
is iemand, die belangrijke mededeelingen betreffende de gevormde
samenzwering gedaan heeft, doch die nog meerder ontdekkingen doen kan,
welke hij in dit geëerd gezelschap, en nergens anders, verlangt aan
't licht te brengen."

"Nog meer ontdekkingen?" zeide Bleiswyk bij zich zelven: "welk een
heerlijke dag! die geeft voor een maand stof tot onderhoud."

Nu plaatsten zich de vorstelijke personages en al de aanwezigen in
het rond: de deur werd geopend en met bleek gelaat en wankelende
schreden trad Ludwig, van twee wachten gevolgd, de zaal binnen. Doch,
om zijn verschijning hier ter plaatse te verklaren, is het noodig,
dat wij de geschiedenis weder wat hooger ophalen.TWEE-EN-DERTIGSTE HOOFDSTUK.

      Aan wien behoore ik dan? wien word ik tot verrader?
      Wat kan, wat moet ik doen, aan alle zijde omzet?
      Wie voert my strafloos, wie onschuldig uit dit net?
      ô Zwakke, ô weeke ziel! wat liet ge u dus verwrikken
      Wat kan ik, hoe 't ook ga, dan voor mij-zelven schrikken?

                    _Bilderdyk_, Floris de Vijfde.


Ludwig had zijn Doorluchtigen meester verlaten, toen deze het Binnenhof
was opgetreden; met driftigen spoed had hij eenige straten en stegen
doorkruist en eindelijk geklopt aan een kleine woning, in het minst
bezochte gedeelte der stad gelegen. Eene oude vrouw, welke al het
uiterlijke eener tooverheks had, opende hem de deur en geleidde hem,
na een soort van wachtwoord met hem gewisseld te hebben, in een
berookte, en dompige kamer, waar, aan een groote, met papieren,
plannen en landkaarten overdekte tafel, een manspersoon bij het
flauwe schijnsel eener lamp zat te lezen. Voor de tafel stond een
groote opene kist, zoodanig geplaatst, dat men, door de tafel aan de
tegenzijde op te lichten, al wat daar op lag in de kist kon werpen
en dus aan de oogen van een onverhoopten bezoeker onttrekken. Wat
verder stonden twee andere opene koffers, gevuld met rollen papier,
ijzeren werktuigen, vermommingen en maskers, valsche baarden en andere
dergelijke voorwerpen. Onder het bereik des lezers lagen op een stoel
twee zakpistolen, een dolk, een paar gereformeerde bijbels en een
_vulgata_. Op de tafel stond een waterkruik met een tinnen kroes,
een zandlooper en het noodige schrijfgereedschap.

In het midden van al die vreemdslachtige voorwerpen zat, in een
grooten leunstoel, met leder voorzien, en die desnoods tot rustbank
had kunnen strekken, de persoon, welken Ludwig kwam zoeken, een man,
die, zooals hij daar geplaatst was, alleen de tooverroede miste,
om voor een wichelaar te worden aangezien; want zijn sterk gerimpeld
voorhoofd, waarvan slechts eenige grauwende haren ongekamd afhingen,
kenteekende zorgen en vermoeienissen van den geweldigsten aard. Onder
de zware grijze wenkbrauwen waren twee gitzwarte oogen zoo diep in
de kassen verscholen, dat zij niet oneigenaardig konden vergeleken
worden bij fakkels, welke men aan het einde van een donker verwulf
ziet glimmen. Op de vale wangen waren de groeven der onthouding met
diepe voren ingedrukt; en de dikke onderlip, met een uitdrukking van
algemeene verachting en wrevel tot aan den grauwen knevel opgeheven,
zette aan de vervallen trekken des gelaats iets Satanachtigs bij. De
dorre hand liet, bij de intrede des geheimschrijvers, het geschrift
varen, dat zij vasthield, en strekte zich langzaam uit naar een
der binnen haar bereik gelegen pistolen, terwijl al de pezen van het
aangezicht zich samentrokken en de oogen blauwe vlammen schoten; doch,
zoodra de grijsaard bij de stralen der lamp, die op het aangezicht van
Ludwig vielen, ontdekt had, wie de verstoorder zijner overdenkingen
was, leide hij het moordtuig weder neder en hernam zijn vorige houding.

"Gij ziet mij reeds terug, Pater!" zeide Ludwig: "alles heeft een
spoediger wending genomen dan wij gedacht hadden!"

"Gij hebt uw rol meesterlijk gespeeld," zeide Eugenio, wien onze
lezers ongetwijfeld uit de bovenstaande beschrijving reeds zullen
herkend hebben: "ik ben zeer over u voldaan."

"Doch ik niet over u! wat moet er van dit alles worden?"

"Hoe nu! is alles niet juist afgeloopen gelijk wij gewenscht hadden?"

"Gelijk gij gewenscht hadt, Pater!" zeide Ludwig, zich op een stoel
werpende.

"Uw taal bevreemdt mij," zeide Eugenio, de lamp zoodanig opnemende,
dat het licht den Secretaris vlak op het gezicht scheen: "doch
ja, uw verwilderd oog, uw meer dan gewone bleekheid, uw bevende
lippen.... wat hebt gij toch gezien, dat u de bedaardheid ontnomen
heeft, welke ik u tot heden altijd toegekend heb?"--Dit zeggende,
plaatste hij de lamp weder voor zich en wachtte met een koel gelaat
het antwoord des jongelings af.

"Vraagt gij nog, wat mij ontzet heeft?" riep Ludwig uit, weder
opstaande en met groote schreden de kamer op en neder wandelende:
"Heb ik niet, als een andere Judas, mijn meester verkocht?"

"Hmm!" bromde de Jezuïet: "uw meester is de Koning van Spanje."

"De Koning van Spanje!" herhaalde Ludwig: "heeft de Koning van Spanje
mij gevoed, gekleed, zijn gunst, ja zijn innig vertrouwen geschonken?"

"Gij zijt een gek," zeide Eugenio, "na al hetgeen gij verricht hebt,
zoudt gij thans, nu wij op het punt zijn van het doel te bereiken,
waarvoor wij zooveel jaren gezwoegd hebben, door een bespottelijk,
kinderachtig en volkomen onnut berouw gedreven, aan de deur des
heils stilstaan, en alsof er niets gedaan ware, op uw voetstappen
terugkeeren! Gij zijt als een schipper, die, een rijke lading van
verre kusten, spijt storm en zeeroovers aangebracht hebbende, die in
de haven overboord zoude werpen."

"Gave de Hemel, dat ik alles als niet gedaan beschouwen mocht," zeide
Ludwig, met een diepen zucht: "dan zou het bloed van den jongen Graaf
van Falckestein niet op mijn hoofd wegen."

"Laat dat bloed voor rekening van hen, die het vergoten hebben,"
bromde Eugenio.

"Dan zou de huichelachtige rol, welke ik twintig jaren gespeeld heb,
mijn boezem niet drukken," vervolgde Ludwig, meer en meer ontsteld.

"Voor al die leugens is u vergiffenis bezorgd," merkte de Jezuïet, aan.

"Dan zou ik," vervolgde Ludwig, zonder acht te geven op de woorden
van den Pater, "mij niet te verwijten hebben, op een lage wijze
het vertrouwen van den goeden, edelen Graaf misbruikt, zijn hand
valschelijk nagemaakt, zijn eer vuig beklad en hem zelven met eigen
handen aan de wraak eens driftigen broeders te hebben overgeleverd."

"Gij hebt alleen mijn voorschriften gevolgd, en volgens de getuigenis
van kundige godgeleerden, is de dienaar nimmer verantwoordelijk voor
de daden, welke hij op last zijns meesters bedrijft."

Ludwig stond stil en wierp een smadelijken blik op den
Jezuïet. "Ziedaar wat mij het meeste hindert, dat ik op mijn jaren
nog heb kunnen toestemmen, de houten pop te blijven, die geen andere
bewegingen deed, dan die òf gij òf Magdalena mij toelieten te doen,
dat ik de slaaf moest wezen van een paap en een geestdrijvende vrouw."

"Die slavernij houdt voortaan op," zeide Eugenio: "eens ons doel
bereikt hebbende, wordt gij uw eigen meester, en een ouderdom
van weelde en onafhankelijkheid zal u de gehoorzaamheid van jaren
vergoeden."

"En wie betaalt mij mijn verloren zielsrust?" vroeg Ludwig.

"Ik heb u reeds gezegd," hernam Eugenio, "dat uw zonden u vergeven
zijn. Wat kan u dan nog kwellen?"

"Al genoeg," zeide de geheimschrijver, "al genoeg heb ik de
afschuwelijke drogredenen, welke uw Sociëteit kenmerken, aangewend,
om in mijn benepen hart de kalmte te doen terugkeeren: gisteren nog
hadden uw grondbeginselen indruk op mijn geest; doch thans, nu het
misdrijf gepleegd is, zie ik met ijzing op mijn gedrag. terug."

"Er is niets dwazer," zeide Eugenio, met de uiterste koelheid,
"dan zich gepleegde daden te verwijten. Wat onherstelbaar is, kan
niet herdaan worden: en evenals men de geheugenis van hetgeen men
uit verkeerde beginselen bedreef, uit zijn geest moest wisschen,
dient men ook het berouw deswege, als ondienstig en overtollig,
uit zijn hart te verbannen: deze leer heb ik geheel mijn leven door
in praktijk gebracht en er mij steeds wel bij bevonden. Geloof mij,
Ludwig! ik behartig, door zoo te spreken, alleen uw rust en welzijn;
in beide stel ik belang, meer dan gij denken of vermoeden kunt. Van
uw kindsheid af zijt gij het voorwerp mijner trouwhartigste zorg en
genegenheid geweest: en het grootste bewijs hiervan ligt daarin, dat
ik u, in wien ik het afdruksel van mij zelven waande te beschouwen,
tot het heerlijk werk heb verkozen, hetwelk gij tot nog toe met zooveel
beleid en trouw vervuld, ja, 't welk gij ten einde gebracht hebt. Na
gedanen arbeid is de rust dubbel zoet, en, ofschoon ik, wiens leven
aan de eer mijns Konings toegewijd geweest is, die rust nooit gesmaakt,
ja nooit verlangd heb, wil ik u die laten genieten. De keuze waar, en
in welken rang gij die wilt smaken, laat ik aan u over, en ik twijfel
niet, of mijn invloed zal u den rang of de bediening doen verkrijgen,
welke gij verlangen zult."

Eugenio hoopte, door deze vooruitzichten aan den geldzuchtigen
jongeling voor te stellen, de vlagen van een lastig, en in zijn oogen
hoogst ontijdig berouw te verdrijven; doch Ludwig was te sterk ontroerd
en buiten zichzelven, om thans gehoor te geven aan de koude drogredenen
van den man, wiens hatelijke raadgevingen hem zoover op den weg van
het misdrijf gebracht hadden. Ziende, dat de geheimschrijver zich
niet langer door schoone beloften paaien liet, en dat zijn ontwaakt
geweten door geen hoop op belooning meer tot rust zou kunnen gebracht
worden, wendde hij het over een anderen boeg, en trachtte met klem van
redeneering te betoogen, dat Ludwig in allen gevalle te ver gegaan was
om weder terug te keeren: dat het zaad van tweedracht, door hem in een
vruchtbaren akker geworpen, hoog was opgeschoten, diepe wortels gevat
had en niet meer kon uitgeroeid worden: dat het Bestand met de week
eindigde, waarna het vuur der muiterij alom stond uit te bersten, in
één woord, dat het uur gekomen was, waarop men de vrucht van zoovele
moeite en opofferingen smaken zoude. "En zoudt gij," vervolgde hij,
"dwaas genoeg zijn, om, in één oogenblik, ter voldoening van eenige
belachelijke zwarigheden, den arbeid van jaren, niet voor anderen,
maar voor u zelven om te stooten? Hebt gij nooit de fabel gelezen van
den hond, die, zijns meesters spijskorf dragende, door andere honden
werd overvallen, die hem de spijs trachtten te ontweldigen. Toen
hij zag, dat hij tegen de menigte toch niet was opgewassen, maakte
hij wijselijk van den nood een deugd, nam het beste deel en liet
het overschot van den buit aan de hongerige aanvallers. Ziedaar
een navolgenswaardig voorbeeld. Al treedt gij terug, gij kunt ons
niet meer beletten, ons doel te bereiken. Het Stadhouderlijk gezag
is aan het wankelen. Verraad, omkooping en wantrouwen beheerschen
de raadsvergaderingen. Gelderland en het Sticht zijn den dag na het
hervatten der vijandelijkheden in de handen der Spanjaards: de zonen
van den Advocaat slijpen den dolk, die Maurits' hart doorboren zal--en
waar blijft gij dan met uw ontijdig berouw? Breng, zooals men zich
in dit land uitdrukt, uw koetjes op 't droge, eer de overstrooming
hier have en huis komt wegspoelen, en blijf niet als een onberaden
zot naakt en berooid op de deerlijke overblijfselen staan, omdat gij
geen moeds genoeg bezit om u datgene vooruit te verzekeren, waarop
gij bij deeling wettige aanspraak hadt."

De welbespraaktheid des Paters was dezen keer geheel vruchteloos
verspild, ja zelfs deed zij een tegenovergestelde uitwerking dan
die, welke Eugenio er van verwachtte. Ludwig, die van nature een
vreesachtige en lafhartige geaardheid bezat, en die thans minder
door een oprecht berouw gedreven werd dan wel door den angst voor de
straffen der hel, welke hij, in weerwil van 's Paters geruststellende
woorden, voor zijn voeten geopend zag, Ludwig voelde zich gedurig
meer benauwd door de voorstellingen, die hem Eugenio deed, en welke
hem hoe langer hoe meer het onvergoedbare van het door hem verrichte
kwaad lieten zien. Zijn gemoedsangst had hem naar Eugenio gejaagd;
zijn gemoedsangst deed hem weder verlangen in de opene lucht terug
te keeren, en, zonder een woord te spreken, zou hij de kamer verlaten
hebben, toen Eugenio hem, op den welbekenden strengen toon, aan welken
bij altoos was gewend geweest gehoorzaam te zijn, gelastte te blijven.

Ludwig trad dan ook een stap terug; doch zijn hand verliet de kruk
der deur niet.

"Wat gaat gij doen?" vroeg Eugenio.

Ludwig zweeg.

"Beken het veilig: gij gaat den Stadhouder opzoeken en alles aan
hem verklappen."

Ludwig sloeg de oogen neder, doch antwoordde niet.

"Hoe edel! hoe aandoenlijk!" zeide Eugenio, met een bitteren
glimlach: "gij zult mij, die u, van kindsbeen af, heb voortgeleid
en liefgehad, gij zult uw moeder, uw moeder, die alleen voor u zich
zooveel opofferingen getroostte, die alleen voor u leeft, gij zult
vrienden, die op uw trouw steunen, aan de beulen eens dwingelands
prijsgeven.--Voorwaar, een schitterende heldendaad, en welke uw
politieke loopbaan op een prachtige wijze besluiten zal."

Ludwig wierp zich op een stoel en verborg zijn gezicht in zijn handen.

"En denkt gij," vervolgde Eugenio, "dat deze trage bekentenis u baten
zal?--Dat gij u daardoor voor straf zult vrijwaren?--Neen! neen! wij
zullen op het schavot komen, doch gij zult er ons vergezellen. Welk
een aandoenlijk familietafereel zal dat geven, als gij tusschen uw
moeder en mij op het rad zult uitgestrekt zijn! ha! ha! ha! ik zie
reeds, hoe de beul zijn vuurtje stookt en u met gloeiende tangen het
vleesch uit het lijf haalt, om u voor uw waarheidspreken te beloonen."

De akeligheid dezer voorstelling joeg Ludwig een kille huivering aan,
die al zijn leden beven deed.

"Doch ik zie al," zeide Eugenio, zijn stem verzachtende, "dat gij
wijzer zijn zult en tot betere gedachten zijt teruggekeerd. Kom! wees
een man, Ludwig! en geef u aan geen dwaze wanhoop over. Hoor! ik
heb u lief," vervolgde hij, Ludwig tot zich trekkende, "anders ware
het vermoeden alleen, dat gij mij verraden wildet, genoegzaam om
mij zonder verdere omwegen van u te ontslaan. Was uw leven niet aan
het eind van dit pistool! En had het niet in mijn macht gestaan, u,
eer gij een stap verder deedt, buiten de mogelijkheid te stellen,
uw oogmerk te volvoeren? Wees bedaard! tracht wat te slapen! Na een
goede nachtrust zult gij geheel anders denken."

"Misschien," zeide Ludwig, oprijzende: "ik zal 't beproeven; doch
hier in dit benauwde kot kan ik niet langer blijven; 't is of ik
stikken zal."--Dit zeggende ontknoopte hij zijn buis.

"Ik zal u laten gaan, Ludwig! op één voorwaarde. Beloof mij, dat
gij geen onberaden stap zult doen, dat gij nu naar uw nachtverblijf
keeren en ter rust zult gaan. Morgenochtend kunt gij doen wat gij wilt:
doch beloof mij thans te gaan slapen."

"Ik beloof het u," hernam de Secretaris, terwijl hij angstig het
vertrek op en neder liep: "nog meer, ik beloof u, dat wat er ook
geschiede, ik u niet betichten zal."

"Gij zult noch mij, noch u zelven betichten, daar ben ik overtuigd
van; doch, drink wat: uw zenuwen zijn aangedaan: een teug wijns zal
u goeddoen"--Dit zeggende, ging de Pater naar het kabinetje, dat hem
tot slaapvertrek diende, en kwam spoedig met een kan wijns en twee
glazen terug.

Hoe hangen dikwijls de grootste gebeurtenissen van kleine
omstandigheden af! Had Eugenio zich met de beloften van Ludwig tevreden
gesteld en daarop vertrouwd, wellicht waren de Vereenigde Nederlanden,
door binnenlandschen twist verscheurd, door verraad verkocht, opnieuw
een deel van Spanje geworden. Doch de wantrouwende ziel des booswichts
deed hem vreezen, dat Ludwig wellicht zijn woord niet houden zoude,
en om zeker te zijn, dat deze hem dien nacht althans niet verraden
zoude, had hij een slaapdrank onder dien wijn gemengd. Die slaapdrank
redde de Nederlanden.

"Hier," zeide hij, terwijl hij inschonk: "drink Ludwig! _damus vinum
his qui amaro sunt animo ut doloris sui non recordentur amplius_,
[58] gelijk de _vulgata_ zegt."

Doch de geheimschrijver was niet minder wantrouwend dan zijn
leermeester in de kunst van veinzerij. Eer hij dronk, hield hij het
glas voor het licht en ontdekte dat de wijn bijzonder troebel en
schijnbaar met een vreemd vocht vermengd was.

"Die wijn is vergiftigd!" riep hij, den Jezuïet met een vreeselijken
blik aanziende.

"Zoo! de wijn is bedorven," zeide Eugenio, en goot haastig het
glas ledig.

"Dat zal ik gaan onderzoeken," hernam Ludwig, en, de kan van de tafel
nemende, wilde hij vertrekken.

"Sta!" riep Eugenio, hem met een ijzersterke vuist aangrijpende:
"niet van uw plaats. Hoor mij eerst!"

Doch eer hij nog een woord tot verklaring van zijn gedrag had kunnen
bijvoegen, sloeg Ludwig, dien de vreeselijke blik zoowel als de
beweging van den Pater voor een moorddadigen aanval op zijn leven
deden vree