Home
  By Author [ A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z |  Other Symbols ]
  By Title [ A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z |  Other Symbols ]
  By Language
all Classics books content using ISYS

Download this book: [ ASCII | HTML | PDF ]

Look for this book on Amazon


We have new books nearly every day.
If you would like a news letter once a week or once a month
fill out this form and we will give you a summary of the books for that week or month by email.

Title: Cesar Cascabel, Deel 2 - Over het IJs en door de Steppe
Author: Verne, Jules, 1828-1905
Language: Dutch
As this book started as an ASCII text book there are no pictures available.
Copyright Status: Not copyrighted in the United States. If you live elsewhere check the laws of your country before downloading this ebook. See comments about copyright issues at end of book.

*** Start of this Doctrine Publishing Corporation Digital Book "Cesar Cascabel, Deel 2 - Over het IJs en door de Steppe" ***

This book is indexed by ISYS Web Indexing system to allow the reader find any word or number within the document.             WONDERREIZEN.

             JULES VERNE


             CESAR CASCABEL

         OVER HET IJS EN DOOR DE STEPPE              AMSTERDAM
        UITGEVERS-MAATSCHAPPY "ELSEVIER"INHOUD.  I.  In de Behringstraat
  II.  Tusschen twee stroomen
  III. Drijvende
  IV.  Van den 16den tot den 2den december
  V.  De Liakhoff-eilanden
  VI.  De overwintering
  VII. Een slimme streek van Cascabel
  VIII. Het land der Jakoeten
  IX.  Tot aan de Obi-rivier
  X.  Van de Obi naar het Oeral-gebergte
  XI.  Het Oeral-gebergte
  XII. Einde van de reis, maar niet van de geschiedenis
  XIII. Een lange dag
  XIV. Een slot dat door iedereen wordt toegejuicht
  XV.  BesluitOVER HET IJS EN DOOR DE STEPPE.

I.

IN DE BEHRINGSTRAAT.


De Behringstraat, door welke de Behringzee verbonden wordt met de
Noordelijke IJszee, is een zeearm van betrekkelijk geringe breedte. Zij
ligt in dezelfde richting en op gelijke wijze als het Nauw van Calais
gelegen is tusschen het Engelsche Kanaal en de Noordzee, maar is
driemaal zoo breed. Van kaap Gris-Nez op de fransche kust tot aan
Zuid-Voorland op de engelsche is een afstand van niet meer dan zes
of zeven mijlen. Numana in Siberië ligt ongeveer twintig mijlen van
Port-Clarence in Alaska.

De _Schoone Zwerfster_, na hare laatste halte op de amerikaansche kust
verlaten te hebben, zette thans koers naar Numana; het naastbijgelegene
punt van het aziatische strand.

Zonder eenigen twijfel zou het voor Cascabel voordeeliger geweest
zijn, indien hij de Behringzee in schuinsche richting had kunnen
oversteken. Hij had zich dan niet op zulk eene hooge breedte
behoeven te begeven en ware een heel eind beneden den poolcirkel
gebleven. Zijn koers zou dan ten naasten bij zuidwest geweest zijn,
met het eiland Sint Laurens tot eindpunt. Dit is een tamelijk groot
eiland, bewoond door verschillende Eskimo-stammen, die even vreedzaam
en vriendelijk zijn als de inboorlingen van Port-Clarence. Haren tocht
vervolgens voortzettende, zou de karavaan de golf van Anadyr voorbij
getrokken en aan kaap Navarino beland zijn, om van daar den rit door
de uitgestrekte vlakten van zuidelijk Siberië te ondernemen. Maar
dit zou eene veel langere reis over zee, of om juister te spreken
over het ijsveld geweest zijn en daaraan konden groote gevaren en
moeilijkheden verbonden zijn. Het is dus duidelijk dat zij de voorkeur
moesten geven aan de richting welke hen het spoedigst weder op het
vasteland bracht. Daarom werd er geene verandering meer gebracht in hun
oorspronkelijk reisplan, hetgeen hierin bestond dat zij rechtstreeks
op Numana aanhielden, met het voornemen om op het eiland Diomedes
eenigen tijd rust te nemen. Dit eilandje, of liever dit rotsblok,
ligt midden in de Behringstraat en is als het ware daar neergelegd
om als rustpunt te dienen.

Hadden zij een vaartuig tot hunne beschikking gehad waarop zij den
reiswagen met toebehooren hadden kunnen zetten, dan zou Sergius
hun wel eene andere richting aan de hand gedaan hebben. Uitgaande
van Port-Clarence had hij den steven zuidwaarts gewend naar het
Behring-eiland, eene geliefkoosde verblijfplaats voor robben en
andere zeedieren. Van daar zou hij naar eene der havens op de kust
van Kamschatka, misschien wel naar Petropavlovsk, de hoofdstad dier
provincie, overgestoken zijn. Maar een vaartuig bezaten zij niet,
en de kortste weg, die hen het spoedigst op den aziatischen wal zou
doen aanlanden, was en bleef dus de beste.

De zee heeft in de Behringstraat geen groote diepte. Het is gebleken
dat de bodem zich, sedert het ijs-tijdperk, langzaam maar voortdurend
heeft opgeheven, zoodat het niet tot de onmogelijkheden behoort
dat in eene verre toekomst Azië en Amerika weder door eene strook
land aaneengehecht zullen worden. Dat zou dan de brug wezen, die
Cascabel wenschte dat er gemaakt zou worden, of liever een landtong,
waarover men van het eene werelddeel naar het andere komen kon. Voor
het reizigersverkeer zou dit wel nuttig wezen, maar de scheepvaart zou
er slecht mede gediend zijn want de walvischvaarders zouden niet meer
in de Noordelijke IJszee kunnen komen. Er zou dan weder een De Lesseps
moeten komen om eenen doorgang in de landengte te graven. Maar dat
zijn in elk geval dingen waar de achterkleinkinderen van onze verre
achterneven zich eerst mede bezig zullen moeten houden.

De hydrographische opnemingen en loodingen in verschillende deelen
der Straat hebben aan het licht gebracht dat het vaarwater aan de
aziatische kust, langs het Tchouktchi-schiereiland, het diepste
is. Daar heeft men den koudwaterstroom die uit het Noorden komt,
terwijl daarentegen de warmwaterstroom de amerikaansche kust bespoelt,
waar het vaarwater het minst diep is.

Dicht bij het Tchouktchi-schiereiland en het eiland Kolioutchine,
in de golf van dien naam, is het schip van Nordenskjöld, de _Vega_,
twaalf jaren na de gebeurtenissen die wij verhalen, in het ijs
vastgeraakt. Het was behouden door de noordoostelijke passage
heengekomen en heeft gedurende negen maanden, van den 26sten September
1878 tot den 15den Juli 1879 op deze plek overwinterd.

De Cascabels waren dus op den 21sten October onder vrij gunstige
omstandigheden vertrokken. Het was droog, koud weder. De sneeuwstorm
had opgehouden, de wind was gaan liggen en een weinig naar het
Noorden gedraaid. De hemel vertoonde een eentonig vlak van grauwe
wolken. Ternauwernood konden zij vermoeden waar de zon achter dit
wolkendak gezocht moest worden; hare in zeer schuinsche richting
vallende stralen schenen er nergens doorheen. Op den middag, als
de zon het hoogst stond, kwam zij niet meer dan enkele graden boven
den gezichteinder.

Vóór dat zij van Port-Clarence vertrokken waren hadden zij eene zeer
verstandige afspraak gemaakt, namelijk dat de tocht niet voortgezet
zou worden zoodra het donker begon te worden. Het ijsveld was op vele
plaatsen met scheuren doorsneden, welke zij niet konden vermijden
wanneer zij ze niet zien konden, hetgeen licht aanleiding had kunnen
geven tot een ernstig ongeval. Daarom hadden zij de bepaling gemaakt
dat zoodra zij niet verder voor zich uit konden zien dan een honderdtal
schreden, de rit gestaakt moest worden. Het was beter dat zij desnoods
veertien dagen besteedden over de twintig mijlen die zij afteleggen
hadden, dan dat zij op den tast verder gingen terwijl zij geen zicht
meer hadden.

Het had vierentwintig uren aan één stuk gesneeuwd, zoodat het ijsveld
bedekt lag met een dik sneeuwtapijt, dat door de vorst vast en effen
gemaakt was. Dit maakte het rijden minder bezwaarlijk, maar het was
wenschelijk dat het nu, terwijl zij onderweg waren, niet meer zou
gaan sneeuwen. Alles zou dan als van zelf gaan. De eenige hinderpalen
welke zij konden ontmoeten, waren ijsschotsen, die op de plaatsen
waar de koude en de warme stroom zich kruisen, op elkander gekruid
konden wezen. Waar dit het geval was zouden zij eenen omweg hebben
te maken, want over zulk een hobbelig en glibberig terrein konden
zij de _Schoone Zwerfster_ niet heenkrijgen.

Zooals reeds gezegd is, waren Cornelia, Kayette en Napoleona binnen
in den reiswagen gegaan. Teneinde den last zoo licht mogelijk te
maken, zouden al de reizigers van het mannelijke geslacht te voet er
bij loopen.

Zij hadden ook eene geregelde marsch-orde bepaald. Jan zou een
eind vooruitloopen teneinde den weg te verkennen. Dit was hem goed
toevertrouwd; hij had een kompas bij zich, en ofschoon er niet veel
vaste punten waren waar hij zijne richting met zekerheid op bepalen
kon, wist hij toch vrij nauwkeurig den koers naar het Westen te houden.

Kruidnagel leidde de twee paarden, Vermout en Gladiator, bij den
teugel teneinde ze staande te houden als zij soms struikelden;
maar zij waren met scherpe hoeven beslagen en stonden dus tamelijk
vast op hunne beenen. Bovendien waren er op het vlakke ijs niet veel
oneffenheden waar zij tegen op konden tornen.

Naast het rijtuig liepen Sergius en Cesar Cascabel, evenals de anderen
in pelzen gewikkeld, met hunne sneeuwbrillen op. Zij kortten zich
den weg met druk te praten.

Wat Sander aangaat, dien kwajongen hadden zij geene vaste plaats kunnen
aanwijzen, want hij zou er zich toch niet aan gehouden hebben. Hij liep
heen en weer, nu voor dan achter, evenals de twee honden; ook speelde
hij nu en dan glijbaantje. Maar zijn vader had niet willen hebben dat
hij zijne Eskimo-sneeuwschoenen aandeed, wat hem niet weinig verdroot.

--Met die schaatsen, zeide hij, zou ik in een uur of wat aan den
overkant zijn.

--Wat zoudt gij daaraan hebben? vroeg Cascabel, onze paarden kunnen
toch niet schaatsen rijden.

--Dat moet ik hen nog eens leeren, was het antwoord en de knaap
duikelde, uit louter dartelheid, over zijn hoofd.

Intusschen waren Cornelia, Kayette en Napoleona in de keuken bezig. Uit
de kachelpijp steeg een kleine rookkolom op, die aanduidde dat
het eten al stond te koken. In de goed gesloten vertrekjes van den
wagen hadden zij geen hinder van de koude, maar zij moesten voor de
voetgangers zorgen. Daarom stond er altijd thee op het vuur en een
paar koppen daarvan, met een scheut russischen vodka-brandewijn er in,
werden nu en dan naar buiten gestoken.

Voor de paarden hadden zij het noodige voeder medegenomen, bestaande in
gedroogd hooi dat zij van de Eskimo's te Port-Clarence gekocht hadden
en waar de beesten gretig van aten. De honden, Wagram en Marengo,
kregen elandenvleesch zooveel zij lustten.

Bovendien is er op het ijsveld niet zoo'n volslagen gebrek aan wild
als men misschien denken zou. Duizenden ptarmigans en wilde eenden
werden af en toe door de honden opgejaagd en deze vogels, zoo goed
mogelijk klaargemaakt en van hun traanachtigen bijsmaak ontdaan,
waren redelijk goed te eten. Maar de provisiekamer van Cornelia was
ruimschoots van het noodige voorzien en het werd dus, om geen noodeloos
oponthoud te hebben, beter gevonden dat Sergius en Jan gedurende den
overtocht hunne geweren met rust lieten.

Andere dieren, zooals robben, die in deze streken in menigte worden
aangetroffen, kwamen zij in de eerste uren volstrekt niet tegen.

Zij waren met goeden moed op weg gegaan, maar het duurde niet lang
of de reizigers raakten onder den naargeestigen indruk dien deze
onafzienbare vlakte, waar niets te zien was dan witte sneeuw en grauwe
lucht, op ieder maken moest. Omstreeks elf uur waren de rotspunten
van Port-Clarence en ook het hooge land van kaap Prins van Wales in
het geheel niet meer te onderscheiden. Verder dan eene halve mijl
afstands konden zij niet voor zich uitzien en er zou dus heel wat
tijd verloopen vóór dat zij de Oostkaap en de bergachtige kust van
het Tchouktchi-schiereiland in het oog konden krijgen. Dit was jammer
genoeg, want als zij deze vaste punten tot richtsnoer hadden kunnen
nemen, ware het volgen van de goede richting veel minder bezwaarlijk
geweest.

Het eiland Diomedes, dat ongeveer halverwege in de straat gelegen is,
bestaat uit eene vlakke rotsachtige massa en steekt in het geheel
niet boven den waterspiegel uit. Het is bovendien met sneeuw bedekt
en zij konden dus niet te weten komen of zij er op waren voor dat zij
de wielen op den harden grond hoorden kraken. Jan had geen anderen
gids dan zijn kompas, maar met behulp daarvan wist hij de _Schoone
Zwerfster_, al ging het ook langzaam, toch vrij wel in de goede
richting te houden.

Al voortstappende, hadden Sergius en Cesar Cascabel het voortdurend
over de omstandigheden waarin zij verkeerden. Hun tocht over den
toegevroren zeearm, die hun vrij gemakkelijk had toegeschenen vóór
dat zij er aan begonnen en die ook weinig beteekenen zou als zij hem
eenmaal achter den rug hadden, bleek nu zij er mede bezig waren alles
behalve zonder gevaar.

--Het is toch geen kleinigheid wat wij ondernomen hebben, zeide
Cascabel.

--Dat zal wel waar zijn, antwoordde Sergius. De Behringstraat
overtetrekken met zoo'n zwaren reiswagen, is iets waar niet ieder
aan zou durven denken.

--Wat zal ik u zeggen, mijnheer Sergius? Als iemand eenmaal het
denkbeeld in zijn hoofd gekregen heeft om naar zijn land terug te
willen, dan is het een knap man die hem tegenhoudt! Ware het alleen
maar te doen om een honderd of wat mijlen af te leggen door het verre
Westen of door Siberië, daar zou ik mijne hand niet voor omdraaien. Dan
zou ik ten minste op vasten grond zijn en geen kans loopen om hier of
daar in een gat of eene scheur weg te zinken. Maar twintig mijlen over
een bevroren waterplas, met eenen wagen en alles wat er bij behoort,
is heel wat anders. Ik zou drommels graag willen dat het al achter
den rug was! Het bezwaarlijkste, of althans het gevaarlijkste gedeelte
van onze reis waren wij dan voorbij.

--Met dat vooruitzicht moet gij u maar troosten, mijn waarde
Cascabel. Maar vooral moet gij uw best doen om met de _Schoone
Zwerfster_, zoodra zij aan den overkant is, zoo spoedig mogelijk in
de zuidelijke streken van Siberië te komen. Want de kust te volgen
onder de felste winterkoude, zou uiterst gevaarlijk wezen. Te Numana
moeten wij terstond in zuidwestelijke richting verder gaan en in het
eene of andere bewoonde plaatsje trachten te overwinteren.

--Dat is ook mijn plan, mijnheer Sergius. Maar gij moet wel goed
bekend wezen in dit land?

--Ik ken eigenlijk niets anders dan de streek tusschen Jakoutsk en
Okhotsk, want die ben ik doorgetrokken nadat ik gevlucht was. Van
het gedeelte tusschen de europeesche grens en Jakoutsk weet ik mij
niets anders te herinneren dan de onbeschrijfelijke vermoeienissen
waar de veroordeelde bannelingen op hunne reis dag en nacht mede te
worstelen hebben. Dat is een lijden wat ik mijnen doodsvijand niet
toe zou wenschen.

--Maar mijnheer Sergius, hebt gij in het geheel geen hoop meer om in
uw land terug te komen, als vrij man wel te verstaan? Zou de regeering
dat nimmer toestaan?

--Dat zou alleen dan gebeuren kunnen, was Sergius' antwoord, als
de Czaar eene algemeene amnestie verleende, waarin zoowel graaf
Narkine als al de andere politieke veroordeelden, die tegelijk met
hem verbannen zijn, deelden. Of er omstandigheden zullen voorkomen
waardoor dit waarschijnlijk gemaakt zal worden, kan niemand vooruit
weten, mijn goede Cascabel.

--Het moet toch treurig zijn, in ballingschap te moeten leven. Het
is alsof men uit zijn huis gejaagd is.

--Ja, en dan te moeten leven ver van alles wat men liefheeft; van
mijn ouden vader dien ik zoo gaarne nog eens zou willen zien!

--Gij zult hem terugzien, mijnheer Sergius! Vertrouw maar op het woord
van een ouden kermisklant, die meer dan eens de toekomst geraden heeft,
terwijl hij niets anders deed dan de lieden hun fortuin zeggen. Ik
ben overtuigd dat gij met ons te Perm komen zult. Gij zijt immers
nu een lid van den troep van Cascabel? Ik moet u noodzakelijk een
goocheltoer of wat leeren; dat kan bij gelegenheid te pas komen,
zonder nog den goocheltoer te rekenen dien wij de russische politie
zullen leveren als wij u onder haar neus in uw land terugbrengen.

Dit was een inval die Cesar deed schateren van lachen. Wat een
idee! Graaf Narkine, een russische adellijke heer, zou net als hij
met gewichten spelen, op flesschen balanceeren, aardigheden verkoopen
tegen een clown en met het centenbakje rondgaan!

Tegen drie uur des namiddags kon de _Schoone Zwerfster_ niet
verder. Het was nog wel niet donker, maar het reeds zoo beperkte
gezichtsveld werd door een dikken mist nog kleiner gemaakt. Jan keerde
om, kwam bij de anderen terug en waarschuwde dat het beste was halt
te houden dewijl het al te bezwaarlijk werd den tocht voort te zetten.

Bovendien waren zij op eene plek gekomen waar de stroom, die uit
het oostelijke vaarwater komt, zich voelen laat en zooals Sergius
voorzien had, was de ijsvlakte hier veel meer ongelijk en hobbelig,
hetgeen ondanks de sneeuwlaag duidelijk te merken viel. Het rijden
ging met hevige schokken gepaard, de paarden struikelden bijna bij
iederen tred en ofschoon ze nog pas een halven dag geloopen hadden,
waren zij reeds erg vermoeid.

De karavaan had op dit eerste gedeelte van haren tocht niet meer dan
hoogstens twee mijlen afgelegd.

Zoodra de wagen stilstond kwamen Cornelia en Napoleona te voorschijn,
zorgvuldig van het hoofd tot de voeten in bont gewikkeld, want het was
een plotselinge overgang van tien graden boven het vriespunt binnen,
tot tien graden daar beneden buiten den wagen. Kayette, die aan de
gure winters in Alaska gewend was, deed echter niet veel moeite om
zich tegen de koude te dekken.

--Gij moet u warmer aankleeden, Kayette, zeide Jan. Ge loopt anders
gevaar koû te vatten.

--Ik ben niet bang voor de koude, was haar antwoord. Bij ons, in de
buurt van Youkon, worden wij daar wel tegen gehard.

--Het is toch niet voorzichtig, Kayette.

--Jan heeft gelijk, kwam nu Cascabel tusschenbeide. Gij moet iets
warms om gaan doen, mijn kwakkeltje. Ik waarschuw je dat ik, als
je verkouden wordt, zelf voor dokter spelen zal en dat zal je niet
meevallen. Als het niet anders kan snijd ik je hoofd af om te maken
dat je niet niezen kunt!

Dat was iets om niet meê te spotten, en de Indiaansche begreep dat
er niets ander opzat dan zich ook in het bont te steken.

Het noodige werd vervolgens gedaan om op deze plek den nacht door te
brengen, wat trouwens niet veel om het lijf had. Er was geen bosch
in de buurt en dus geen hout te hakken, geen brandstof en dus geen
vuur aanteleggen, geen gras en dus niets voor de paarden te snijden,
alleen was er de _Schoone Zwerfster_ met al hare geriefelijkheid,
hare gezellige vertrekken, hare warme slaapplaatsen en hare tafel
die reeds gedekt stond.

Evenwel moest er gezorgd worden dat Vermout en Gladiator het noodige
voeder kregen uit den voorraad hooi dien zij uit Port-Clarence hadden
medegenomen. Toen dat gedaan was werden de beide paarden geheel
in warme dekens gewikkeld en konden zij tot den volgenden dag rust
nemen. Ook werden de papegaai in zijne kooi en de aap in zijn hok
niet vergeten, terwijl de twee honden zich te goed deden aan gedroogd
elandenvleesch, dat hun best scheen te smaken.

Toen de dieren verzorgd waren, gebruikten de reizigers hun
avondmaaltijd, of om juister te spreken, want het was nog vroeg op
den dag, hun middagmaal waarbij het weder aan eetlust niet ontbrak.

--Ik houd het er voor, merkte Cascabel op, dat het wel voor het eerst
zal wezen dat er door fransche reizigers zulk een goed maal midden
in de Behringstraat gedaan wordt.

--Dat is wel waarschijnlijk, antwoordde Sergius, maar vóór dat wij
een dag of drie, vier verder zijn, hoop ik dat wij weder met elkaar
aan tafel zullen zitten, maar dan op den vasten grond.

--Te Numana? vroeg Cornelia.

--Neen op het eilandje Diomedes, waar wij een paar dagen rust zullen
houden. Wij komen met den wagen zoo langzaam vooruit, dat het op
zijn minst eene week zal duren voor dat wij het aziatische strand
kunnen bereiken.

Toen de tafel afgenomen was, dacht niemand meer aan iets anders dan om
naar bed te gaan, al was het ook nog pas vijf uur op den middag. Het
was een aangenaam vooruitzicht na een vermoeienden marsch van eenige
uren over een ijsveld, een langen nacht op een goed bed onder warme
dekens te liggen. Cascabel vond het niet eens noodig eenige voorzorg
te nemen voor de veiligheid gedurende den nacht, want er was in deze
eenzaamheid geen gevaar voor kwaad volk. De honden waren waaksch
genoeg om bij het minste teeken van onraad de slapers in de _Schoone
Zwerfster_ wakker te maken.

Intusschen stond Sergius toch nog een paar maal in den nacht op om
zich te overtuigen dat er geen verandering in den toestand van het ijs
kwam, hetgeen bij eene daling in de temperatuur licht het geval had
kunnen zijn en waarover hij zich het meest ongerust maakte. Maar het
weer bleef bestendig, de wind was noord-oost en niet bijzonder sterk.

Den volgenden ochtend werd de tocht onder dezelfde omstandigheden
voortgezet. Er gebeurde niets bijzonders en zij hadden eigenlijk
van niets hinder als van de vermoeienis. Zij legden drie mijlen af,
maakten toen weder halt en brachten den tweeden nacht door even als
den eersten.

Den daarop volgenden dag, dat was de 23ste October, konden zij niet
vóór negenen op marsch gaan en toen was het nog maar nauwelijks
licht genoeg.

Sergius merkte op dat het minder koud was geworden. In het noordoosten
pakten eenige wolken zich aan den gezichteinder samen. De thermometer
ging een weinig naar boven en ook de drukking van de lucht werd,
blijkens den barometer, iets minder.

--Dat bevalt mij maar half Jan, zeide Sergius. Zoo lang wij op
het ijsveld zijn, mogen wij niet klagen wanneer het kouder wordt,
maar de wind begint te draaien en nu gaat ongelukkig de barometer
ook naar beneden. Het ergste wat ons overkomen kan is dat het minder
koud wordt. Let dus vooral goed op het ijs Jan, houd op alles het oog
en denk er aan dat gij ons waarschuwen moet zoodra gij iets bespeurt
dat niet in den haak is.

--Wees maar gerust, mijnheer Sergius.

Ware het eene maand later geweest, dan zou er vóór April weinig kans
bestaan hebben op eene verandering als waar Sergius zich ongerust
over maakte. De vorst zou dan voorgoed ingetreden zijn, maar dit jaar
was het een late winter en zooals gewoonlijk bij de verandering der
seizoenen, kon het gebeuren dat het nog eenigen tijd bij afwisseling
ging dooien, waardoor op de eene of andere plaats het ijs weder
los kon raken. Het ware veel beter geweest wanneer de thermometer,
zoolang zij in de Straat waren, een vijf-en-twintig of dertig graden
beneden het vriespunt gebleven was.

Toen zij eindelijk op marsch gingen was het nog maar weinig
licht. De laag staande zon was niet in staat de dikke nevellaag te
doorboren. Bovendien kwamen er aan den horizont een menigte lange,
smalle wolken opzetten, die door den zuidelijken wind langzamerhand
naar het Noorden gejaagd werden.

Jan liep vooruit, het oog onafgebroken gericht op de sneeuwlaag die
sedert den vorigen dag een weinig weeker geworden was en waar hij
met iederen stap een eindje in zakte. Zij kwamen dezen dag niet meer
dan twee mijlen verder. De nacht ging voorbij zonder dat er iets
bijzonders gebeurde.

Den volgenden dag, den 24sten braken zij te tien uur op. Sergius
begon zich nu werkelijk ongerust te maken, want hij had bevonden dat
de temperatuur opnieuw hooger geworden was, hetgeen in dezen tijd
van het jaar, op deze breedte, iets zeer ongewoons moest zijn.

Cornelia, Napoleona en Kayette wilden, nu het minder koud was, ook
liever te voet den wagen volgen. Met hare eskimo-laarsjes aan de
voeten, hielden zij de anderen zonder moeite bij. Zij hadden allen
hunne sneeuwbrillen opgezet en raakten spoedig gewend om door de nauwe
spleet, die in deze oogkleppen aangebracht is, heen te zien. Sander
vond het wel zoo pleizierig dat zij nu met hun allen wandelden; hij
sprong en buitelde als een jonge reebok en het was alsof hij van geen
vermoeienis wist.

De wagen kwam echter niet dan uiterst langzaam vooruit. Diep zakten
de wielen in de weeke sneeuw en het trekken werd hoe langer hoe
bezwaarlijker. Telkens als de banden tegen de scherpe kanten der
schotsen en tegen de bobbels op het ijs stootten, kwamen er hevige
schokken die onmogelijk te vermijden waren. Ook werd de weg nu en dan
versperd door hooge ijsblokken die op elkander gekruid waren. Om deze
te ontwijken moesten zij dan telkens een grooten omweg maken. Dit
maakte echter alleen den tocht wat langer en het was beter dan dat
er kloven of hooge ijsruggen in den weg gekomen waren. De stevigheid
van het ijsveld liet voor het oogenblik nog niets te wenschen over.

Maar de thermometer bleef naar boven gaan en met dezelfde
regelmatigheid daalde de barometer. Sergius kon zijne vrees niet
langer verbergen. Kort vóór den middag waren de vrouwen genoodzaakt
weder in den wagen te gaan, want het was hard gaan sneeuwen, met
lichte doorschijnende vlokken, die er uitzagen alsof zij op het punt
van smelten waren. Het had er veel van alsof er hoog in de lucht
eene vlucht vogels zweefde, die onophoudelijk hunne lichte vederen
kwijt raakten.

Cesar vroeg aan Sergius of hij ook niet liever in de _Schoone
Zwerfster_ wilde gaan, maar deze verkoos dit niet. Hij wilde zich
niet onttrekken aan de ongemakken die zijne reisgenooten te verduren
hadden. De half gesmolten sneeuw die in zulk eene dichte massa
nederviel, gaf hem nieuwe reden tot ongerustheid want deze natte laag
moest het ijs hoe langer hoe weeker maken. Het was te wenschen dat
zij zoo spoedig mogelijk op het eiland Diomedes kwamen.

Zij mochten echter niet dan met de uiterste behoedzaamheid
voortrijden. Sergius besloot daarom zich bij Jan te voegen, die nog
steeds een honderd passen vooruit liep, terwijl Cascabel en Kruidnagel
samen de paarden bij den teugel leiden. Die dieren gleden onophoudelijk
uit. Als er een ongeluk met den wagen gebeurde zouden zij dien op
het ijsveld achter moeten laten, en wat er dan van hunzelven worden
moest was niet te voorzien.

Naast Jan loopende deed Sergius zijn best om met zijnen kijker zoo ver
mogelijk voor zich uit te zien naar het Westen, maar het gezichtsveld
was onder de sneeuwbuien uiterst begrensd. Zij gingen bijna op den tast
verder en zeker zou Sergius reeds lang halt geroepen hebben indien
hij niet gevreesd had dat het ijs misschien niet sterk genoeg zou
blijken om den wagen langen tijd op een en hetzelfde punt te dragen.

--Het moge gaan zooals het wil, zeide hij, maar wij moeten zien dat
wij van daag nog op Diomedes komen en daar des noods afwachten dat
het weder gaat vriezen.

--Hoe ver rekent gij dat wij nog van het eiland af zijn? vroeg Jan.

--Ik denk ongeveer anderhalve mijl. Het blijft nog een paar uren licht,
ten minste helder genoeg om te zien dat wij in de goede richting
gaan. Wij moeten dus het uiterste wagen om er te komen vóór dat het
geheel donker wordt.

--Zou het niet goed zijn, mijnheer Sergius, dat ik nog een eind
verder vooruit liep om te zien of ik het eiland niet in het gezicht
kan krijgen?

--Neen Jan, dat niet! Ge zoudt gevaar loopen in dit stormweer te
verdwalen en dan waren wij nog veel verder van den weg. Wij moeten
zien dat wij op het kompas afgaan, want wanneer wij het eiland Diomedes
aan den eenen of aan den anderen kant voorbijliepen, weet ik waarlijk
niet wat er van ons terecht moest komen.

--Hoort gij dat, mijnheer Sergius? riep Jan op eens, nadat hij eenige
oogenblikken voorover gebukt had geloopen.

Sergius bukte zich ook en luisterde. Hij hoorde duidelijk dat
het ijs in alle richtingen kraakte, met een geluid als van glas
dat barst. Kon dit een teeken zijn dat het losraakte, of op enkele
plaatsen scheurde? Intusschen was er op de oppervlakte, zoo ver zij
zien konden, nog geen enkele barst te ontdekken.

Hun toestand werd nu hoogst bedenkelijk. Onder deze omstandigheden den
nacht op het ijs doortebrengen, kon de ergste gevolgen hebben. Het
eilandje Diomedes was hun eenige toevluchtsoord; daar hadden zij
ten minste vasten grond onder hunne voeten; zij moesten er dus zien
te komen al ging het met nog zooveel vermoeienis gepaard. Bitter
berouwde het Sergius thans dat zij nog niet eenige dagen later van
Port-Clarence waren opgebroken.

Hij keerde met Jan naar den wagen terug en bracht Cascabel op de hoogte
van den stand van zaken. Zij vonden het echter beter er de vrouwen
vooreerst nog niets van te laten merken, want die zouden zich ongerust
maken zonder dat het iets baten kon. Zij lieten haar dus rustig in den
wagen zitten en begonnen met hun allen aan de wielen te duwen, teneinde
de paarden, die bijna niet verder konden en wien het zweet onder de
snerpende windvlagen langs de zijden gudste, het werk lichter te maken.

Tegen twee uur werd de sneeuwjacht minder en vielen er nog maar losse
vlokken die in den storm wild door elkaar dwarrelden. Het werd nu
gemakkelijker de goede richting te houden en zoo hard zij konden
duwden zij het rijtuig voort. Er was geen sprake meer van om halt
te houden zoo lang de _Schoone Zwerfster_ niet veilig op het eiland
Diomedes stond.

Volgens hunne raming kon dit nu niet verder meer dan eene halve
mijl wezen. Als zij hunne laatste krachten inspanden zouden zij er
misschien over een uur kunnen komen.

Ongelukkig werd het reeds zoo flauwe daglicht hoe langer hoe zwakker,
zoodat het nu niet veel meer was dan eene schemering. Of zij werkelijk
in de goede richting waren en veilig aldus konden voortgaan, konden
zij onmogelijk bepalen.

Op dit oogenblik begonnen de honden beide te gelijk hevig te
blaffen. Bespeurden zij eenig onraad? zouden zij misschien de eene
of andere bende Eskimo's of Tchouktchi's, op weg naar den overkant,
tegenkomen? Mocht dit het geval zijn, dan wilde Sergius hunne hulp
inroepen en in elk geval kon hij dan met zekerheid te weten komen
waar het eiland lag.

Intusschen werd er een raampje van den wagen opengemaakt. Cornelia
vroeg wat er aan de hand was, daar zij Wagram en Marengo zoo te keer
hoorde gaan.

Het antwoord luidde dat niemand het wist, maar dat er geen reden was
om zich ongerust te maken.

--Moeten wij uit den wagen komen? vroeg zij.

--Neen, Cornelia, zeide Cascabel. Gij en de meisjes moet blijven waar
ge zijt. Ge hebt hier niets te maken.

--Maar kunnen de honden geen beesten geroken hebben, geen beer
misschien?

--Welnu, als dat het geval mocht zijn dan zullen wij ze naar behooren
ontvangen. Houd de geweren maar gereed. Maar vooral, blijf binnen!

--Doe het raampje dicht, juffrouw Cascabel, zeide Sergius. Wij hebben
geen oogenblik te verliezen. Wij moeten maken dat wij voortkomen.

De wagen was stil blijven staan toen de honden waren begonnen te
blaffen. De zware tocht werd voortgezet.

Gedurende een half uur kwam de _Schoone Zwerfster_ een weinig
gemakkelijker vooruit, want de oppervlakte van het ijs werd minder
hobbelig. De paarden waren uitgeput, zij lieten hunne koppen hangen,
hunne knieën knikten bij elken stap, maar zij trokken nog wat zij
konden. Het was duidelijk dat zij hunne laatste krachten inspanden,
maar als het nog eenigen tijd zoo voort moest gaan zouden zij er
bij neervallen.

Het was bijna duister geworden. Het weinige licht dat er nog was,
scheen meer van de grauwe ijsvlakte beneden, dan van boven te komen.

Nog altijd bleven de honden blaffen, zij renden heen en weder, den
neus in den wind, de staarten rechtstandig en onbewegelijk.

--Er moet iets bijzonders vóór ons uit zijn, zeide Cascabel.

--Het is het eiland Diomedes! riep Jan op eens.

Hij wees met de hand naar een verwarden hoop rotsen, die op een
honderd of wat passen meer naar het westen zichtbaar begon te worden.

Het scheen dat Jan gelijk had, want op de vale, met sneeuw bedekte
verhevenheid vertoonden zich enkele zwarte stippen, die scherp tegen
den witten achtergrond afstaken.

--Dat moet werkelijk het eiland zijn, meende Sergius.

--Maar het is alsof ik die zwarte punten heen en weer zie gaan,
riep Cascabel.

--Wat zegt gij daar?

--Wel zeker!

--Dat zijn misschien robben, die soms bij duizenden te gelijk op die
eilanden te vinden zijn.

--Bij duizenden te gelijk? vroeg Cascabel.

--Wel patroon, riep Kruidnagel, dat zou een fortuintje zijn als wij
er een stuk of wat machtig konden worden om die op de kermissen te
laten kijken!

--Ja, en dan moesten wij ze "papa!" leeren zeggen, voegde Sander
er bij.

De onbezorgde aard van dit kermisvolk verloochende zich toch geen
oogenblik!II.

TUSSCHEN TWEE STROOMEN.


Eindelijk stond de _Schoone Zwerfster_ dus weder op vasten grond en
was er geen gevaar meer dat het ijs onder haar weg zou zinken. Het
is gemakkelijk te begrijpen hoe blijde onze reizigers waren, dat zij
zich ten minste in dit opzicht in veiligheid bevonden.

Het was nu geheel donker geworden, alles werd op dezelfde wijze
ingericht als de vorige nachten en zij kozen hunne verblijfplaats
op eenige honderd schreden van het strand. Eerst werden de beesten
verzorgd en vervolgens de "denkende passagiers" zooals Cascabel gewoon
was te zeggen.

De koude was naar omstandigheden niet erg. De thermometer stond een
graad of vier boven het vriespunt, maar dit kwam er thans minder op
aan, want zoo lang zij zich op het eiland bevonden kon eene verdere
daling der temperatuur hen niet deren. Zij wilden wachten tot het
weer zou gaan vriezen en het ijs zijne vroegere stevigheid terug zou
krijgen; zeker kon het niet heel lang duren of de winter zou zich in
zijne volle strengheid doen voelen.

Sergius besloot tot den volgenden dag te wachten om het eiland
nauwkeuriger optenemen. Het kwam er voor het oogenblik het meest op
aan dat de paarden goed bezorgd werden en stevig voêr kregen, want
de dieren konden letterlijk geen stap meer doen. Toen daarin naar
behooren voorzien was, werd de avondmaaltijd gebruikt en daarna kropen
zij allen onder de dekens, wat hun na de geweldige vermoeienissen
van dezen dag dubbel aangenaam was.

In de _Schoone Zwerfster_ verkeerde alles dus spoedig in de diepste
rust. Cornelia sliep als de anderen, zonder te droomen van scheuren in
het ijs of van afgronden, waar hare rollende woning in weg kon zinken.

Zoodra het den volgenden ochtend licht begon te worden, dat was dus
op den 25sten October, gingen Cesar en zijne twee zonen met Sergius
een onderzoekingstocht over het eiland maken.

Het eerste wat hunne aandacht trok, was de letterlijk ontelbare
menigte robben, die op dit eiland verblijf schenen te houden. Dit
waren allen zoogenaamde pelsdragende robben, die om het kostbare bont,
waarmede zij bedekt zijn, groote waarde bezitten. In dit gedeelte
van de Behringzee, en zuidelijker tot ongeveer den vijftigsten graad
noorderbreedte, worden deze dieren het meest, gewoonlijk in talrijke
kudden, aangetroffen.

Wanneer men het oog slaat op de kaart, zal men terstond opmerken
dat de tegenover elkander liggende kusten van Amerika en van Azië
in vele opzichten denzelfden vorm hebben. Aan weerskanten is het
strand scherp geteekend en volgt het bijna dezelfde lijn: tegenover
het Prins-van-Walesland ligt het Tchouktchi-schiereiland; tegenover
de Norton-Sond bevindt zich de golf van Anadyr; de uiterste punt
van Alaska beschrijft ongeveer dezelfde bocht als het schiereiland
Kamschatka. Aan het einde dezer kustlijnen liggen de Aleoeten-eilanden
in eene lange reeks uitgestrekt. Evenwel volgt daar volstrekt niet uit,
zooals men misschien veronderstellen zou dat Amerika en Azië in een
vroeger tijdperk der geologische formatie aan elkander vastgezeten
hebben en dat de Behringstraat ontstaan zou kunnen zijn door eene
scheuring der beide werelddeelen. Immers de uitstekende punten van
de eene kust komen niet overeen met de inspringende hoeken aan den
overkant.

Eene menigte eilanden vertoont zich op de kaart. Vroeger hebben
wij het eiland Sint Laurens reeds genoemd. Dan is er aan den kant
van Amerika het eiland Nounivak en aan den kant van Azië het eiland
Karaghniskii. Vervolgens het Behring-eiland, waar het Koper-eilandje
vlak bij ligt en eindelijk, niet ver van de kust van Alaska, de
Pribyloff-eilanden. Evenals het strand aan weerszijden dus dezelfde
gedaante heeft, liggen de eilandengroepen nagenoeg in gelijke
verhouding verspreid.

Nu zijn het juist de Pribyloff-eilanden en het Behring-eiland waar
de robben, die in deze zeeën rondzwemmen, het meest hare toevlucht
zoeken. Niet bij duizenden, maar bij millioenen worden zij er
aangetroffen. De jagers die deze dieren trachten te bemachtigen,
vervolgen hen dan ook voornamelijk op en in de nabijheid van deze
eilanden. Door de aanhoudende jacht die er op gemaakt wordt is onder
anderen eene soort, welke in de vorige eeuw nog zeer talrijk was en
onder den naam van zee-otters of bevers bekend stond, tegenwoordig
zoo goed als geheel uitgestorven.

Onder de eigenlijke robben worden een aantal soorten verstaan, die
aangeduid worden met de namen van verschillende dieren met welke zij in
hun uiterlijk eenige overeenkomst vertoonen. Zoo zijn er zee-leeuwen,
zee-koeien, zee-beren en anderen. In ontelbare koloniën hoopen zij zich
op de eilanden op en voorzoover men na kan gaan, bestaat er nog geene
kans dat zij ooit uitgeroeid zullen worden. Maar de onverzadelijke
gouddorst der menschen ontziet niets, en moeielijk is het te zeggen
wat daar op den duur het gevolg van kan zijn.

Zoo lang de vorst het niet geheel onmogelijk maakt, worden zij
meedoogenloos opgejaagd en afgemaakt tot in hunne meest afgelegen
schuilhoeken. In groote hoopen zijn zij daar bijeen, zoodat er eene
ontzettende slachting onder wordt aangericht, waarbij voornamelijk
de volwassen dieren het moeten ontgelden. Alleen door dat deze dieren
zich zoo verbazend snel voortplanten en zoo onbegrijpelijk vruchtbaar
zijn is het te verklaren dat zij niet geheel uitgeroeid worden.

In het tijdsverloop tusschen de jaren 1867 en 1880 zijn er, alleen
in hunne schuilhoeken nabij het Behring-eiland, driemaalhonderd
achtentachtigduizend negenhonderd tweeënnegentig robben gevangen en
gedood. In den tijd van eene eeuw rekent men dat de visschers van
Alaska op de Pribyloff-eilanden meer dan drie en een half millioen
robbenvellen meester zijn geworden. De jaarlijksche vangst wordt
tegenwoordig op honderdduizend vellen geschat.

Hoevele er op de andere eilanden in de Behringzee te vinden zijn,
konden Sergius en Cascabel eenigszins opmaken uit hetgeen zij op het
eiland Diomedes te zien kregen. De geheele bodem was bedekt met robben,
in hoopen bij elkaar en als eene verwarde menigte dooreen krieuwende,
zoodat er van het sneeuwtapijt waar zij rustig verblijf op hielden,
bijna niets meer te zien was.

Onze reizigers keken met nieuwsgierige blikken naar deze beesten,
maar zij bleven zelven ook niet onopgemerkt. Het was vrij duidelijk
merkbaar dat de robben het niet pleizierig vonden dat er vreemde
bezoekers op hun toevluchtsoord waren aangeland. Zij gingen niet voor
hen uit den weg en lieten telkens een langgerekt brullend geluid
hooren, dat niet juist vriendschappelijk klonk. Dan richtten zij
zich ook overeind en sloegen met eene soort van woede hunne pooten,
of liever hunne waaiervormig uitgespreide zwemvliezen heen en weder.

Hoe jammer voor Sander dat geen van deze beesten praten kon! Wat
een lawaai zou het geweest zijn als zij "papa" hadden kunnen zeggen
en als zij allen tegelijk dat woord over hunne met stijve knevels
bezette lippen hadden doen komen!

Het behoeft nauwelijks gezegd te worden dat Sergius noch Jan er over
dacht om onder deze overweldigende menigte op de jacht te gaan. Het
was wel waar, zooals Cesar Cascabel opmerkte, dat er hier een fortuin
van "wandelend bont" op elkaar gestapeld was, maar ze op te jagen zou
niet alleen nutteloos geweest zijn, want de jagers zouden hunnen buit
toch niet mede hebben kunnen nemen, maar het zou ook hoogst gevaarlijk
hebben kunnen worden. In zulk eene menigte bijeen, waren deze beesten
alles behalve weerloos en zeker konden zij het verblijf van de _Schoone
Zwerfster_ onmogelijk maken. Sergius waarschuwde dan ook dat er niets
gebeuren mocht waar de robben van hadden kunnen schrikken.

Intusschen was het de vraag of de aanwezigheid van zulk eene
menigte zeebewoners op het eiland niet iets te beduiden had, waar
onze reizigers rekening mede moesten houden. Wat kon de reden zijn
dat deze dieren, op eene rots waar niets voor hen te halen viel,
bij instinct eene toevlucht waren komen zoeken?

Sergius, Cesar Cascabel en zijn oudste zoon hielden hierover een
ernstig onderhoud, waartoe zij midden op het eiland, op eenigen
afstand van den wagen, bij elkander kwamen, terwijl de vrouwen in
de huishouding bezig waren en Kruidnagel met Sander voor de dieren
gingen zorgen.

Sergius leidde het gesprek in.

--Waarde vrienden, zeide hij, wij moeten er eens over praten of
het beter is het eiland te verlaten zoodra de paarden genoeg zijn
uitgerust, dan wel of wij hier nog eenigen tijd moeten blijven.

--Mijnheer Sergius, antwoordde Cesar Cascabel, het komt mij voor
dat wij hier op deze rots niet de aardigheid moeten vertoonen om
voor Robinsons te spelen. Ik wil niet ontkennen dat ik er hard naar
verlang om den wal van Siberië onder mijne zolen te hebben.

--Dat begrijp ik heel goed, vader, hernam Jan, maar het is toch ook
raadzaam dat wij een weinig voorzichtiger te werk gaan dan wij gedaan
hebben toen wij onzen tocht over het ijs hebben aangevangen. Ware dit
eilandje er niet geweest, wat ware er dan van ons terecht gekomen? Wij
zijn nog wel tien mijlen van Numana af.

--Welnu Jan, als wij ons best doen, kunnen wij misschien in twee of
drie dagreizen dat eind achter den rug hebben.

--Dat zou moeielijk gaan, antwoordde Jan, zelfs al liet de toestand
van het ijs niets te wenschen over.

--Het komt mij voor dat Jan gelijk heeft, merkte Sergius op. Het
spreekt van zelf dat wij allen evenveel haast hebben om de Straat
over te zijn, maar met zulk eene buitengewoon lage temperatuur ben ik
huiverig om den vasten wal te verlaten. Het is nu duidelijk dat wij
te vroeg van Port-Clarence vertrokken zijn, laat ons oppassen dat wij
van het eiland Diomedes weggaande dezelfde fout niet maken. Het lijkt
mij eene uitgemaakte zaak dat de Straat nog niet over haar geheele
breedte eene vaste ijsmassa geworden is.

--Daar komt zeker dat kraken van daan dat wij gisteren nog in het
ijs gehoord hebben, voegde Jan er bij. Daaruit kunnen wij opmaken,
dat het nog niet geheel en al vastgevroren is.

--Dat is zeker een bewijs, hernam Sergius, maar het blijkt nog uit
iets anders.

--Waaruit dan?,vroeg Jan.

--Uit iets dat mij haast nog meer afdoende lijkt, namelijk uit de
duizenden robben, die ongetwijfeld door hun instinct gedreven hier op
dit eilandje eene toevlucht zijn komen zoeken. Hoogstwaarschijnlijk
zijn zij uit volle zee komende, op weg gegaan naar het Behring-eiland
of de Aleoeten-eilanden, maar hebben zij onderweg eene verandering
voelen aankomen waardoor het voor hen niet geraden werd op het ijsveld
te blijven. Dreigt het ijs los te raken onder den invloed der lagere
temperatuur, of is er misschien eene of andere onderzeesche storing
der aardkorst op handen, waardoor de ijslaag in stukken gebroken zal
worden? Daar weet ik niets van, maar dit is zeker, dat even als wij
haast hebben om op de Siberische kust te komen, deze beesten verlangend
moeten zijn naar hunne schuilplaatsen op het Behring-eiland of de
Aleoeten-eilanden, en dat zij niet hier op Diomedes zullen blijven
hangen wanneer zij daarvoor niet zeer dringende redenen hebben.

--Wat raadt gij ons dus aan, Mijnheer Sergius? vroeg Cesar Cascabel.

--Ik zou denken dat wij hier moeten blijven zoo lang de robben niet
uit zichzelf het eiland verlaten en ons daardoor als het ware te
verstaan geven dat het gevaar voorbij is.

--Drommels, dat is een tegenvaller!

--Het is toch zoo heel erg niet vader, antwoordde Jan. Ik mag lijden
dat wij op onze reis geen grooter teleurstellingen te wachten hebben.

--Bovendien kan het niet lang meer duren, voegde Sergius er bij. Wel
hebben wij dit jaar een bijzonder laten winter, maar het is nu toch al
einde October en al staat de thermometer op het oogenblik nog pas op
het vriespunt, hij kan in een enkelen dag een graad of twintig naar
beneden gaan. Draait de wind naar het Noorden, dan wordt het ijs zoo
stevig alsof wij op den vasten wal staan. Alles wel beschouwd houd ik
het er dus stellig voor dat wij hier niet vandaan moeten gaan zoo lang
er niets gebeurt waardoor het verblijf ons onmogelijk gemaakt wordt.

Dat was minst genomen het voorzichtigst. Er werd dus besloten dat de
_Schoone Zwerfster_ op het eiland Diomedes vertoeven zou, tot zoo lang
de overtocht naar Siberië door de ingevallen vorst veilig ondernomen
kon worden.

In den loop van den dag namen Sergius en Jan den granietklomp, waarop
zij eene toevlucht gevonden hadden, in bijzonderheden op. Het eiland is
drie kilometer in omtrek. Ook des zomers is het niet mogelijk dat er
iets hoegenaamd op groeit, want het is niets dan een opeengestapelde
hoop rotsen. Het zou dus bij uitnemendheid geschikt zijn om den
middenpijler van de brug te dragen, die moeder Cascabel zoo gaarne
willen zou dat over de straat gelegd zou worden. Maar om daartoe te
komen zouden de russische ingenieurs eerst op het denkbeeld moeten
komen om de twee werelddeelen aan elkander vast te koppelen, hetgeen
juist het tegenovergestelde is van het werk dat de heer De Lesseps
het liefst verricht.

De wandelaars droegen de meest mogelijke zorg om de robben niet op te
jagen of te doen schrikken, maar het was duidelijk genoeg dat alleen de
aanwezigheid van menschen oorzaak was dat de beesten niet op hun gemak
en in eenen staat van buitengewone opgewondenheid waren. De grootste
mannetjes lieten aanhoudend een schor gebrul hooren en deden al hun
best om hunne talrijke jongen bij elkaar te houden. Dit ging niet heel
gemakkelijk, want ieder mannetje houdt er verscheidene wijfjes op na,
zoodat een veertig of vijftig jongen dikwijls met hun allen maar één
vader hebben.

De onvriendelijke houding der robben maakte Sergius eenigszins
ongerust, vooral omdat hij meende optemerken dat zij in de nabijheid
van den wagen in troepen bij elkaar begonnen te komen. Zoolang zij
met niet meer dan een van die beesten te doen hadden, bestond er
niet het minste gevaar, maar tegenover zulk eene menigte was dit
het geval niet. Als de robben geen lust hadden om de vreemde gasten,
die hun het rustige verblijf op het eiland kwamen betwisten, langer
daarop te dulden, zouden zij dit zonder eenigen twijfel onmogelijk
kunnen maken. Jan begon het ook in te zien en hij zoowel als Sergius
vond daarin opnieuw eene reden om op hunne hoede te zijn.

Gedurende den dag gebeurde er echter niets bijzonders, alleen wakkerde
de wind, die uit het Zuidoosten woei, hand over hand aan. Het werd
duidelijk dat er een zware storm in aantocht was, misschien een
dier orkanen die nu en dan de poolstreken teisteren en dikwijls
verscheidene dagen aanhouden. De barometer stond buitengewoon laag
en was tot ongeveer 720' gedaald, hetgeen mede een geweldige storing
in den dampkring scheen te voorspellen.

De nacht liet niets goeds verwachten. Daarbij kwam dat zij, nadat
allen in de _Schoone Zwerfster_ eene toevlucht gevonden hadden,
daarbuiten een voortdurend gebrul hoorden dat zich met het gehuil
van den storm vermengde en hen onheilspellend in de ooren klonk. De
robben waren meer en meer in de nabijheid van den wagen gekomen en
omsingelden dien bijna. De paarden hinnikten van angst, alsof zij bang
waren dat zij aangevallen zouden worden, terwijl Wagram en Marengo
voortdurend blaften zonder dat de robben zich daar iets hoegenaamd
aan stoorden. De paarden moesten losgemaakt en dichter bij den wagen
gebracht worden teneinde er gemakkelijker het oog op te houden. De
geweren en revolvers werden geladen, maar Sergius waarschuwde om niet
dan in den uitersten nood te schieten.

Het was een stikdonkere nacht, zij konden niets meer onderscheiden en
staken dus de lantarens op, maar ook dit baatte weinig. Het weinige
licht dat zij verspreidden maakte alleen dat de robben beter te zien
waren, die nu bij duizenden in rijen rondom de _Schoone Zwerfster_
geschaard lagen. Het was maar al te duidelijk dat de beesten zoodra
het licht werd van zins waren eenen aanval op den wagen te doen.

--Als zij op ons afkomen, zeide Sergius, zijn wij ten eenenmale
weerloos, wij hebben alle kans dat zij ons de baas zijn.

--En wat moeten wij dan beginnen? vroeg Jan.

--Wij moeten maken dat wij wegkomen.

--Wanneer? vroeg Cascabel.

--Zonder een oogenblik te verliezen!

Er viel niet aan te twijfelen of dit was het eenige dat hier tegenover
dit onverwachte gevaar te doen stond. Zij moesten van het eiland
af, er viel niet aan te veranderen. Naar alle waarschijnlijkheid
hadden de robben geen andere bedoeling dan de indringers uit hunne
schuilplaats weg te jagen. Eenmaal op het ijsveld, zouden zij geen
gevaar loopen verder door de beesten vervolgd te worden. Zich met
geweld te verzetten zou erger dan onvoorzichtig geweest zijn. Wat
konden zij, met enkele geweren en revolvers, uitrichten tegen een
leger van zooveel duizenden robben?

De paarden werden aangespannen, de vrouwelijke passagiers gingen
weder naar binnen en de mannen, tot tegenweer gereed, vatten post aan
weerszijden van den wagen die door de paarden in de richting van het
Westen voortgetrokken werd.

Het was zoo donker dat de lantarens ternauwernood een pas of twintig
voor hen uit een weinig licht verspreidden. De harde wind was in
een hevigen storm veranderd. Er viel geen sneeuw, wel dwarrelden er
eenige vlokken door de lucht, maar die werden door den wind van het
ijsveld opgejaagd.

Dit alles zou nog zoo erg niet geweest zijn indien de ijsvlakte maar
stevig geweest was, maar dit liet veel te wenschen over. Zij hoorden
het ijs onophoudelijk kraken, het werd in groote brokken gescheurd,
die ieder op zichzelf een klein ijsveld vormden, en overal kwamen
barsten waar het zeewater met stralen doorheen spoot.

Een uur lang reed de karavaan zoo voort, terwijl zij ieder oogenblik
vreesden dat de bodem onder hunne voeten weg zou zinken. Het was niet
mogelijk eene bepaalde richting te volgen, ofschoon Jan zijn uiterste
best deed om op het kompas eenigermate koers te houden. Intusschen kwam
dit er nu zooveel niet meer op aan als toen zij het kleine Diomedes
zochten, dat zij in het Noorden of in het Zuiden gemakkelijk voorbij
hadden kunnen rijden zonder het te zien. Zoolang zij ongeveer in
Westelijke richting voorwaarts gingen konden zij de Siberische kust
niet missen, want deze strekte zich over eene lengte van meer dan
tien mijlen over het grootste gedeelte van den horizont uit.

De vraag was alleen maar: zouden zij er ooit komen. Zou de _Schoone
Zwerfster_ niet, lang vóór dat zij het zoo ver gebracht had, in de
diepe wateren van de Behringstraat verdwenen zijn!

Dit was een verschrikkelijk gevaar, maar het was nog niet het
eenige. De wind kwam uit het zuidoosten recht tegen den wagen
aangieren, zoodat er ieder oogenblik gevaar bestond dat het rijtuig
onderste boven zou tuimelen. Reeds hadden zij Cornelia, Napoleona
en Kayette naar buiten doen komen. Sergius met Cascabel, Jan,
Sander en Kruidnagel klemden zich aan de wielen vast en spanden
hunne uiterste krachten in om den wagen tegen den wind in overeind
te houden. Natuurlijk kwamen de paarden bijna niet van hunne plaats,
terwijl de grond als het ware van onder hunne voeten wegliep.

Omstreeks halfzes des morgens van den 26sten October, te midden eener
ondoordringbare duisternis, waren zij eindelijk genoodzaakt midden op
het ijs de _Schoone Zwerfster_ te doen stilstaan. De paarden konden
geen stap meer doen. Het ijsveld golfde onophoudelijk, in beweging
gebracht door eene zware deining, die uit de Behringzee kwam en de
Straat, ware zij niet met ijs bedekt geweest, in eene onstuimig door
elkander woelende watervlakte veranderd zou hebben.

--Wat zullen wij beginnen? vroeg Jan.

--Wij moeten zien dat wij op het eiland terugkomen, riep Cornelia,
die niet meer in staat was Napoleona tot bedaren te brengen.

--Dat kan nu niet meer, zeide Sergius.

--Waarom niet? vroeg Cascabel. Ik vecht nog liever tegen robben dan
tegen dit stormweer.

--Ik herhaal dat het niet mogelijk is, verzekerde Sergius op nieuw. Wij
kunnen niet tegen den wind in, de wagen zou daar stellig niet tegen
bestand zijn. Hij zou òf in stukken gaan òf door den storm achteruit
gejaagd worden.

--Als wij maar niet genoodzaakt worden de _Schoone Zwerfster_ aan
haar lot over te laten! zeide Jan.

--Wat, die hier op het ijs laten? hernam Cascabel. Wat moet er van
ons worden als wij ons huis op wielen niet meer hebben?

--Wij zullen het uiterste doen om het zoo ver niet te laten komen,
antwoordde Sergius. De wagen is ons eenige behoud en wij moeten hem
tot elken prijs zien te redden.

--Er valt dus niet meer aan te denken om naar Diomedes
terugtekeeren? vroeg Cascabel andermaal.

--Onmogelijk, herhaalde Sergius. Wij moeten vooruit zien te komen. Laat
ons moed vatten en bedaard trachten te blijven, dan zullen wij Numana
nog wel halen.

Deze woorden gaven allen weder eenige hoop. Het was maar al te
duidelijk dat er geen sprake kon zijn van naar het eiland terug
te keeren. De wind blies zoo fel uit het zuidoosten dat menschen
noch paarden in staat waren daar tegen in te gaan. Evenmin kon de
_Schoone Zwerfster_ op dezelfde plaats blijven, want alle pogingen
om den wagen overeind te houden tegenover zulk eenen wind, konden op
den duur niet beletten dat hij om zou slaan.

Het was nu een uur of tien en dag geworden, als men ten minste eene
grauwe nevelige schemering daglicht noemen mocht. Laaghangende wolken
joegen in wilde vaart over de gure ijsvlakte. De wind deed niet alleen
de losse sneeuw opstuiven, maar kleine stukjes ijs vlogen als scherpe
hagelsteenen rond. In anderhalf uur tijds kwamen zij nauwelijks eene
halve mijl vooruit; alles werkte tegen; ieder oogenblik stieten
zij op waterplassen die zich te midden van het ijs gevormd hadden
en op schotsen welke op elkander gekruid waren. De uit de open zee
komende deining bracht het ijsveld aanhoudend in beweging, met harde
schokken, zoodat het leek alsof zij zich op een slingerend schip in
eene moeielijke zee bevonden.

Te kwart vóór eenen ongeveer kwam er een schok, harder dan een van
de vorigen. Rondom den wagen barstte het ijs in alle richtingen, tot
een heel eind van hen af. Vlak vóór de voeten van de paarden opende
zich eene scheur van wel dertig voet breedte.

Sergius gaf een schreeuw. Eenige schreden van deze opening af bleven
allen stilstaan.

--Pas op voor de paarden! riep Jan. Vader, wij moeten de paarden zien
te redden!

Helaas, het was te laat! Het ijs brak af en de arme beesten verdwenen
in de diepte. Gelukkig dat de trektouwen afbraken, anders ware de
_Schoone Zwerfster_ op hetzelfde oogenblik in de scheur gestort.

--Mijn arme paarden! riep Cascabel wanhopig uit.

De trouwe dieren, die hen zoovele jaren overal heen vergezeld hadden,
die hen zooveel diensten bewezen en al hunne lotswisselingen gedeeld
hadden, waren door de zee verzwolgen! Niemand van het gezin kon zijne
tranen bedwingen bij dit rampzalig verlies.

--Achteruit, achteruit! riep Sergius.

Met inspanning van alle krachten slaagden zij er in den wagen van
den rand der scheur, die hoe langer hoe wijder werd door het op en
neer gaan van het ijs, terug te trekken. Een pas of twintig meer naar
achteren kwamen zij weder op eenigszins vasteren bodem.

Daar waren zij voor het oogenblik betrekkelijk in veiligheid, maar wat
nu te beginnen? De _Schoone Zwerfster_ midden op het ijs laten staan,
naar Numana den tocht voortzetten en van daar met een span rendieren
den wagen terug zien te krijgen? Er scheen niets anders op te zitten,
maar het was bijna niet te doen!

Op eens riep Jan verschrikt: Mijnheer Sergius, kijk toch eens! ....kijk
eens, wij drijven af!

--Drijven wij af, zegt ge?

Het was maar al te waar!

Er viel niet meer aan te twijfelen. Het ijs was overal in de Straat
losgeraakt en tusschen de beide kusten aan het drijven. Tengevolge
van de harde windstooten was het ijsveld, dat door de lage temperatuur
week was geworden en nergens meer stevig aan elkander hield, in alle
richtingen gescheurd en in stukken gebroken. In het Noorden waren
groote open vakken gekomen, daar dreven de schotsen heen en stapelden
ze zich op de eene plaats opeen, terwijl ze op de andere onder het
ijs schoten. Hierdoor kreeg het stuk, waar de _Schoone Zwerfster_ op
stond, ruimte en begon het, door den harden wind in beweging gebracht,
te drijven. Aan eenige op eenen afstand staande ijsklompen, die nog
niet in beweging waren, konden zij duidelijk zien dat zij van plaats
veranderden.

Hun toestand die reeds zoo moeielijk was, werd nu nog veel
gevaarlijker. Al lieten zij den wagen in den steek, dan konden zij nog
bij geen mogelijkheid te Numana komen. Er waren nu geen scheuren meer
die zij om konden trekken, maar groote wakken, waar zij onmogelijk
over konden en die onophoudelijk, tengevolge der zware deining,
van richting veranderden. De groote schots, waar zij op stonden,
werd aan alle kanten door de zee gebeukt en nu her- dan derwaarts
voortgeschoven. Hoe lang zou het nog duren, dat dit brok in kleinere
stukken gescheurd werd?

Er scheen geen kans op redding meer. Zij konden niet vooruit, zoo
min naar den kant van de Siberische kust als ergens anders heen. Het
ijsveld zou blijven drijven zoo lang het nog heel was en misschien
zou het pas tot staan komen wanneer het stuitte tegen de onverwrikbare
ijsmassa, ver in het noorden, waar het poolijs nimmer loslaat of van
plaats verandert.

De mist werd hoe langer hoe dikker, het werd steeds duisterder en
tegen twee uur 's middags konden zij nog slechts enkele schreden voor
zich uitzien. Zij stonden allen tegen den wagen en deden hun best
om zich zoo goed mogelijk voor den wind te beschutten, terwijl zij,
zonder een woord te spreken, angstig naar het noorden blikten. Niemand
durfde raad te geven, want niemand zag een uitweg. Cornelia, Kayette
en Napoleona stonden, in pelzen gewikkeld, dicht tegen elkander
aan. Sander was meer verbaasd dan bang; onwillekeurig floot hij
een deuntje. Kruidnagel was in den wagen bezig met de voorwerpen,
die door den schok van hunne plaats geraakt waren, weder terecht te
zetten. Sergius en Jan hadden hunne bedaardheid teruggekregen, maar
met Cascabel was dit niet het geval. Bitter verweet hij zich thans dat
hij allen die hem dierbaar waren, aan zulke gevaren blootgesteld bad.

Intusschen trachtten zij zich rekenschap te geven van hunnen
toestand. Wij hebben reeds vroeger uiteengezet dat er twee
stroomen in tegenovergestelde richting door de Behringstraat
loopen, de een naar het Zuiden, de ander naar het Noorden. De
eerste is naar het schiereiland Kamschatka, de tweede naar het
Behring-eiland gericht. Kwam de schots, waarop zij ronddreven, in
den zuidelijken stroom, dan kon het niet anders of zij moest dien
kant op en bestond er kans dat zij op de kust van Siberië terecht
kwamen. Geraakten zij echter in den stroom naar het Noorden, dan
dreven zij hoogstwaarschijnlijk de IJszee in, waar geen vasteland of
eilandengroep hunne vaart kon stuiten.

De storm werd hoe langer hoe heviger en ongelukkig genoeg draaide
hij meer en meer naar het Zuiden. De trechter, die door het land aan
weerszijden gevormd wordt, trok de wind als het ware naar zich toe,
zoodat het een ware orkaan werd die telkens van richting scheen
te veranderen.

Sergius en Jan deden echter hun best om de windrichting te bepalen,
maar voor zoover hun dit gelukte kwamen zij tot de slotsom dat er
weinig kans voor hen overbleef om door den stroom naar Kamschatka
gezet te worden. Het kompas deed duidelijk genoeg zien dat hunne
schots naar het Noorden dreef. Misschien kon zij nog terechtkomen
op Prins-van-Wales-land, dat is op de kust van Alaska, niet ver
van Port-Clarence, maar op zulk een gelukkigen afloop mochten zij
nauwelijks rekenen. Tusschen de Oostkaap en kaap Prins-van-Wales is
de opening van de straat zóó wijd, dat het bijna niet denkbaar was
dat zij tegen de Amerikaansche kust zouden blijven vastzitten.

Zij konden zich op hunne schots bijna niet meer staande houden; de
wind blies zoo fel dat het een wonder was zoo er nog iets overeind
bleef. Jan, die een weinig naar achteren gegaan was om te zien of het
ijs onder het beuken der golven nog meer afbrokkelde, werd onderste
boven geworpen en zou, als Sergius hem niet bijtijds gegrepen had,
in zee gevallen zijn.

Het was een vreeselijke nacht dien de ongelukkige zwervers
doorbrachten. Zij konden nu met recht schipbreukelingen genoemd
worden. Ieder oogenblik was er een nieuwe schrik. Er kwamen drijvende
ijsbergen in den weg, die tegen hunne schots aanbonsden met een
donderend gekraak en eene dreuning alsof het stuk ijs in splinters
zou vliegen. Stortzeeën kwamen er overheen en overstelpten het, als
moest het voorgoed in de diepte verdwijnen. Het zeewater vloog, door
den wind opgejaagd, als stof door de lucht en maakte hen doornat; de
koude drong door tot op hun gebeente. In den wagen was het droog, maar
de stormvlagen deden het rijtuig trillen en waggelen, zoodat Sergius
noch Cascabel het raadzaam vonden de vrouwen naar binnen te laten gaan.

Langzaam kropen de uren voorbij. De open vakken werden hoe langer
hoe grooter en zij dreven nu met minder schokken voort. Het kon zijn
dat hunne schots reeds in het wijdste gedeelte van de Straat gekomen
was, dat eenige mijlen verder in de opene IJszee overgaat. Misschien
bevonden zij zich reeds noordelijker dan de poolcirkel. De stroom,
die uit de straat loopt, had hen dan voorgoed beet, en die welke hen
naar Kamschatka voeren kon, lag reeds buiten hun bereik. Werden zij
niet gestuit door de Amerikaansche kust, wat bijna niet te denken was,
dan konden zij nergens anders meer terecht komen dan op het vaste
ijsveld in het verre Noorden.

De dag scheen weinig goeds te kunnen brengen en toch verlangden zij
allen naar het flauwe daglicht. Dan hoopten zij hunnen toestand een
weinig duidelijker te kunnen overzien. De ongelukkige vrouwen stonden
te bidden. Zij begrepen dat er geen andere hulp meer te wachten was
dan van Gods goedheid.

Eindelijk brak de dag aan. Het was de 27ste October. Maar de storm
werd er niet minder op. Zelfs scheen het alsof de wind, nu de zon
boven den horizont stond, nog heviger werd.

Met het kompas in de hand keken Sergius en Jan naar alle richtingen
uit, maar tevergeefs zagen zij naar het Oosten en naar het Westen,
nergens was land te ontdekken.

Het was maar al te duidelijk. Door den stroom uit de Behringstraat
gejaagd, dreef de ijsschots recht naar het Noorden.

Wij behoeven niet te zeggen dat de harde storm, welke in dezen tijd
van het jaar iets ongewoons was, te Port-Clarence groote ongerustheid
had doen ontstaan over het lot der reizigers. Maar de bewoners dezer
plaats waren niet in staat hen te hulp te komen, want zij konden
tengevolge van het losraken van het ijs hen niet genaken.

Te Numana was dit ook het geval. De beide russische politiebeambten,
die twee dagen vroeger den overtocht gemaakt hadden, hadden daar
verteld dat de _Schoone Zwerfster_ in aantocht was. Deze twee maakten
zich echter niet ongerust uit vriendschap voor onze zwervers. Zij
stonden op den loer om zoodra graaf Narkine den voet op den Siberischen
wal zette, hem gevangen te nemen. Zooals de zaken nu stonden, moesten
zij het er echter voor houden dat hunne prooi hen ontsnapt en de
balling tegelijk met de familie Cascabel omgekomen was.

Drie dagen later scheen dit vermoeden bevestigd te worden toen er in
een kleinen inham van de kust twee doode paarden kwamen aanspoelen. Dat
waren Vermout en Gladiator, het tweespan van het kunstenmakersrijtuig.

--Een geluk is het, zeide een van de politiemannen, dat wij een weinig
vroeger dan onze man de Straat zijn overgestoken.

--Een geluk bij een ongeluk, antwoordde de ander. Want het blijft
jammer dat hij ons ontgaan is.III.

DRIJVENDE.


Men weet thans hoe op den ochtend van den 27ste October de toestand
van onze schipbreukelingen was. Alle kans dat het nog goed met hen
af kon loopen, scheen verloren; zij konden zich niet vleien met de
flauwste hoop. Eenmaal aan het drijven in de Behringstraat, hadden
zij alleen door den zuidelijken stroom naar binnen gezet en op de
aziatische kust gevoerd kunnen worden. Maar de stroom naar het Noorden
had hen in zijne ijzeren vuist en sleepte hen de Straat uit.

Hoe moest het met het groote brok ijs, waarop zij zich bevonden,
in de IJszee gaan? Het kon smelten en in stukken breken; het kon ook
heel blijven. Zou het in dat geval aan het eene of andere strand in de
Poolzee terecht komen? De wind was nu naar het Oosten gedraaid. Zou
die hen nog eenige honderden mijlen verder doen drijven, om hen ten
laatste misschien te doen stranden op de klippen die Spitsbergen of
Nova-Zembla omringen? Gebeurde dit, welke ontzettende vermoeienissen
stonden hen dan niet te wachten, en bestond er wel eenige kans om
weder van die eilanden af en op den vasten wal te komen?

Over al deze gebeurlijkheden peinsde Sergius, en terwijl hij
onafgebroken den blik gevestigd hield op den in nevelen gehulden
gezichteinder, praatte hij er over met Cascabel en Jan.

--Wij mogen ons niet ontveinzen, zeide hij, dat wij van gevaren
omringd zijn. Ieder oogenblik kan deze schots in stukken breken,
en gelegenheid om er af te komen hebben wij niet.

--Is dat het ergste wat ons op het oogenblik gebeuren kan? vroeg
Cascabel.

--Voor zoover ik er over oordeelen kan, ja, antwoordde Sergius. Begint
het eenmaal weder te vriezen, dan wordt het gevaar minder en kan
het eindelijk geheel verdwijnen. In dezen tijd van het jaar en op de
breedte waar wij ons bevinden, is het ondenkbaar dat het zachte weder,
wat wij nu hebben, langer dan enkele dagen aanhoudt.

--Dat houd ik er ook voor, mijnheer Sergius, zeide Jan. Aangenomen
echter dat de ijsschots heel blijft, waar drijven wij dan heen?

--Het zou mij verwonderen als dat heel ver was en als wij niet
betrekkelijk spoedig aan een grooter ijsveld vastgevroren raakten. Ligt
de zee eenmaal weder voorgoed dicht, dan moeten wij beproeven naar
het vasteland terug te keeren en onze voorgenomen reis hervatten.

--Maar hoe moeten wij dat aanleggen, nu wij geen paarden meer
hebben? riep Cascabel uit. Mijne arme beesten, dat ik die zoo moest
kwijt raken! Mijnheer Sergius, die brave dieren waren vrienden van
ons en nu zijn ze door mijne schuld......

Cascabel kon niet verder spreken; de smart overmande hem. Hij verweet
zich dat hij deze ramp op zijn geweten had. Wat was dat ook voor een
onzinnig plan, met een wagen en een span paarden een stuk zee over
te steken! Het verdriet over zijn verlies maakte dat hij niet eens
dacht aan al de zwarigheid, welke er het gevolg van wezen kon.

--Het is zeker een onherstelbare ramp, dat ons dit onder deze
omstandigheden overkomen is, stemde Sergius toe. Wij mannen kunnen
misschien de vermoeienissen en ontberingen, welke ons te wachten staan,
nog uithouden, maar de vrouwen die wij bij ons hebben, moeder Cascabel,
Kayette, Napoleona, kinderen als zij zijn, wat moeten wij met haar
beginnen als wij de _Schoone Zwerfster_ in den steek laten.....

--Wat zegt ge? In den steek laten?

--Dat zal wel moeten, vader, zeide Jan.

--Helaas, zuchtte Cascabel, terwijl hij wanhopig zijne handen ten
hemel hief, ik zie nu hoe roekeloos ik geweest ben met deze reis te
ondernemen! Dit was zeker de manier niet om naar Europa terugtekeeren.

--Toch moet gij den moed niet verliezen, mijn vriend, trachtte Sergius
hem te troosten. Het gevaar onder de oogen te zien zonder er ons
vrees door aan te laten jagen, is de beste weg om er aan te ontkomen.

--Komaan vader, hernam Jan, gedane zaken nemen geen keer, wat wij
gedaan hebben is met ons aller goedvinden geschied. Geef uzelven dus
de schuld niet dat gij meer gewaagd hebt dan gij wagen mocht en toon
dat gij nog dezelfde man zijt als vroeger.

Maar al deze redenen baatten niets. Cascabel was door het ongeluk
overmand. Zijn zelfvertrouwen, de wijsgeerige kalmte waarmede hij
gewoon was de wereldsche dingen optenemen, het was alles verdwenen.

Intusschen deed Sergius zijn best om te weten te komen in welke
richting de stroom hen voortdreef. Alle middelen die hij tot zijne
beschikking had, gebruikte hij; met behulp van het kompas trachtte
hij, door sommige vaste punten, die hij meende te onderscheiden,
hunne vaart te bepalen. De weinige uren dat het een weinig licht was,
besteedde hij met deze waarnemingen.

Gemakkelijk ging dit niet, want alles wat hij als een vast punt
gebruiken wilde, veranderde onophoudelijk van plaats. Buiten de
Behringstraat scheen de zee over eene groote uitgestrektheid open te
liggen. Het bleek nu duidelijk dat bij de ongewoon lage temperatuur het
ijsveld nog in het geheel niet over zijne volle breedte vastgevroren
was geweest. Het had alleen gedurende eenige dagen zoo geschenen,
toen de menigte losse stukken ijs, die door de twee tegen elkander
inloopende stroomen uit het Noorden en uit het Zuiden in de nauwe
zeeëngte gedreven waren, tegen elkaar geklemd en vastgeraakt waren.

Na een aantal waarnemingen gedaan en de eene met de andere vergeleken
te hebben, meende Sergius tot de gevolgtrekking te moeten komen dat hun
koers sterk naar het noordwesten was afgeweken. Dit was zeker gekomen
door dat de stroom in de Behringstraat eerst naar de Siberische kust
geloopen was, dáár den stroom, die van Kamschatka kwam, teruggedrongen
en vervolgens uit de Straat komende eene groote bocht gemaakt had,
waarvan de Poolcirkel ongeveer het einde moest wezen.

Ook bleek nu dat de wind, die nog altijd de kracht van eenen storm
had, geheel naar het zuidoosten gedraaid was. Een tijdlang was hij
Zuid geweest, maar dat was gekomen doordien de kust hem van richting
had doen veranderen. In volle zee was hij weder naar den vorigen
hoek teruggeloopen.

Zoodra Sergius zich hiervan overtuigd had, bracht hij Cascabel op de
hoogte en hij voegde er bij dat dit, onder de omstandigheden waarin
zij verkeerden, het gelukkigste was wat hun overkomen kon. Dit goede
nieuws monterde den terneergeslagen man weder wat op.

--Ja, zeide hij, het is zeker het beste dat wij den kant uitdrijven
waar wij toch heen willen. Maar wat een omweg, goede hemel, wat
een omweg!

De schipbreukelingen gingen nu aan het werk om alles zoo goed mogelijk
interichten voor het geval dat zij nog eenigen tijd op hun drijvend
eiland moesten doorbrengen. Het eerste waar zij het over eens waren,
was dat zij weder eene schuilplaats moesten zoeken in de _Schoone
Zwerfster_ die, nu zij voor den storm wegdreef, minder gevaar liep
van omver te slaan.

Cornelia, Kayette en Napoleona konden zich dus weder met het fornuis
bezig houden, waar in een etmaal hoegenaamd geen gelegenheid voor
geweest was. Het duurde niet lang of het eten was gereed, allen
gingen aan tafel, en al vlotte het gesprek zoo goed niet als anders,
toch waren zij dankbaar dat zij weder eene hartsterking kregen. Sedert
zij het eiland Diomedes verlaten hadden, had dit heel wat te wenschen
overgelaten.

Zoodoende liep de dag weder ten einde. De windvlagen kwamen nog telkens
aangieren met onbeschrijfelijke felheid. Talrijke vluchten vogels,
petrels, ptarmigans en andere, die met recht den naam van stormvogels
dragen, vlogen over hunne hoofden.

De eerstvolgende vier dagen, de 28ste, 29ste, 30ste, en 31ste October,
kwam er geen verandering. De wind bleef Oost en in de temperatuur
was geen daling of rijzing merkbaar.

Sergius had nauwkeurig den vorm en de grootte van hunne ijsschots
bepaald. Deze had de gedaante van een onregelmatig trapezium, lang
vierhonderd voet op het breedste en driehonderdvijftig op het smalste
gedeelte en breed ongeveer honderd voeten. Aan de kanten werd dit
ijsveld merkbaar dunner en in het midden liep het eenigszins op. Er was
geen enkele scheur aan de oppervlakte te zien, maar een dof gekraak
liet zich nu en dan over zijne geheele uitgestrektheid hooren. De
golven die er op beukten en de windvlagen die er tegen aan botsten,
hadden er, voor zoover dit op het oogenblik waartenemen viel, nog
geen belangrijke schade aan toegebracht.

Met de uiterste inspanning was het hun gelukt de _Schoone Zwerfster_
naar het midden van het ijsveld te sleepen en haar daar te bevestigen
aan de touwen en palen die anders bij de kermisvertooningen gebruikt
werden. Nu stond zij zoo stevig, dat er geen gevaar van omslaan meer
te vreezen was.

Een andere kwade kans leverde echter de aanraking met voorbijdrijvende
ijsbergen op. Met ongelijke snelheid, naarmate zij door den stroom
werden voortgejaagd of eene ronddraaiende beweging aannamen, kwamen die
op hunne schots af, of dreef die ze voorbij. Sommige van die ijsklompen
waren vijftien of twintig voet hoog en als zij die zoo zagen aankomen,
was het alsof het schepen waren, die hen kwamen enteren. Van verre
zagen zij ze al naderen en er was niets aan te doen, of ze tegen
hunne ijsschots aanbotsen of er langs glijden zouden. Soms buitelden
die ijsmassa's plotseling onderste boven, als door de eene of andere
onbekende oorzaak haar zwaartepunt verplaatst werd.

Gebeurde dit, dan kwamen onze zwervers meest met den schrik vrij,
maar telkens als het tot eene botsing kwam, hadden zij het ergste te
vreezen. Dan kreeg hun ijsveld dikwijls zulk een schok, dat het een
geluk was wanneer alles wat breekbaar was en los stond in den wagen,
niet verbrijzeld werd. De kans dat hunne drijvende verblijfplaats
zich in een aantal stukken zou oplossen, hing hun dus steeds boven
het hoofd. Telkens als er zoo'n groote ijsklomp in het zicht kwam
zochten zij allen eene schuilplaats rondom de _Schoone Zwerfster_ en
klemden zij zich aan den wagen vast, waarbij Jan steeds de nabijheid
van Kayette zocht. Het verschrikkelijkste wat hen overkomen kon,
was dat hun ijsveld in verschillende stukken brak en sommigen van hen
naar onderscheidene kanten werden voortgesleurd. Bovendien was het ijs
minder stevig aan de randen dan in het midden, waar het verscheidene
voeten dikker was.

Gedurende den nacht hielden Cascabel, Sergius, Jan en Kruidnagel om
beurten de wacht. Zij keken scherp uit in de dikke duisternis, te
midden waarvan zij de witte reuzengevaarten als spoken voorbij zagen,
glijden. Ook werd het uitzicht belemmerd door dichte nevels, die als
wolkensluiers door den wind voortgezweept en door de maan, die even
boven den horizont verscheen, met een grauw en geheimzinnig licht
overgoten werden. Zoodra de man, die op wacht stond, onraad meende
te bespeuren, maakte hij alarm en vlogen zij allen op om aftewachten
wat er komen zou. Niet zelden ging de naderende ijsberg plotseling
een anderen kant op en gleed hij voorbij, maar soms bonsde hij ook
tegen hun ijsveld aan zoodat de touwen van de _Schoone Zwerfster_
afknapten en de palen uit het ijs gerukt werden. Zij mochten van
geluk spreken dat er niets ergers gebeurde en dat de kille bodem,
waar hun wagen opstond, niet in een aantal stukken gescheurd werd.

Intusschen kwam er nog maar geen verandering in de ongewone
weersgesteldheid, vroor de zee nog maar niet dicht, niettegenstaande
het nu reeds in de eerste week van November was, en bleef zij hier,
op enkele graden slechts beneden den poolcirkel, bevaarbaar. Zoo
iets was inderdaad bijna zonder voorbeeld. Het had een geluk
voor hen kunnen wezen indien de eene of andere walvischvaarder,
die verhinderd was geweest de thuisreis bij tijds te aanvaarden,
hen voorbij was gekomen. Dan zouden zij door fakkels, of door
geweerschoten getracht hebben de aandacht der bemanning te trekken,
zij hadden op het schip eene toevlucht kunnen vinden en dit zou hen
in een der Amerikaansche havens, te Victoria, te San Francisco, te
San Diego, of op de Siberische kust, te Petropavlovsk of te Okhotsk
aan land hebben kunnen zetten. Maar er kwam geen schip te zien. Zoo
ver het oog reikte, niets dan her- en derwaarts drijvende ijsbergen,
niets dan de oneindige, ledige zee, wier grens alleen de onbewegelijke
ijsrand in het verre Noorden zijn kon!

Eén geluk hadden zij, namelijk dat indien de lage temperatuur
niet langer duurde dan bij mogelijkheid te veronderstellen was,
en al moesten zij ook eenige weken achtereen drijvende blijven,
zij geen gevaar liepen gebrek aan levensmiddelen te krijgen. In het
vooruitzicht van een langen tocht te moeten maken door de onbewoonde
vlakten van Siberië, waar geen gelegenheid bestond om voedsel te
koopen, hadden zij een ruimen voorraad ingelegd vleesch, meel, rijst,
vet en andere levensbehoeften medegenomen. Voor het voederen van de
paarden behoefden zij zich, ongelukkig genoeg, niet ongerust meer te
maken. Zelfs zou het de vraag geweest zijn, nu dit dooiweder tegen
alle waarschijnlijkheid was ingetreden, of zij Vermout en Gladiator
in het leven hadden kunnen houden, indien die arme beesten hun graf
niet in de golven gevonden hadden.

Van den 2den tot den 6den November kwam er nog geene verandering,
alleen ging de wind een weinig liggen en draaide hij gaandeweg
naar het Noorden. Het was niet langer dan een paar uren op den dag
licht, daarna werd het weder duister en dit maakte hunnen toestand
nog vreeselijker. Sergius poogde voortdurend de richting te bepalen
waarin zij zich bewogen, maar dit gelukte hem slechts ten deele en
dewijl zij den weg, dien zij aflegden, dus niet op de kaart konden
afzetten, wisten zij ook volstrekt niet meer waar zij zich bevonden.

Eindelijk kregen zij den 7den een vast punt in het oog, waar zij ten
naasten bij aan zien konden op welke plek zij waren.

Des ochtends te elf uren, toen de bleeke zonnestralen den omtrek
een weinig verlichtten, waren Sergius en Jan met Kayette naar het
voorste gedeelte van hun ijsveld gegaan. Onder hunne bagage bevond
zich een vrij goede verrekijker, waar Kruidnagel gewoon was aan de
kermisgasten de Evennachtslijn in te vertoonen. Hiertoe was er over
het groote glas een draad gespannen. Dan liet hij ook de menschen
op de maan kijken, door middel van kleine vliegjes, die hij in de
buis van den kijker liet zakken. Dien verrekijker had Jan zorgvuldig
schoongemaakt en hij gebruikte hem nu om te zien of er in de verte
niet iets te onderscheiden viel.

Bij deze gelegenheid nam hij nauwkeurig den gezichteinder op, doch
hij zag niets. Op eens wees Kayette naar het Noorden en zeide:

--Kijk eens mijnheer Sergius, daar ginds meen ik iets te zien. Kan
dat geen berg zijn?

--Een berg? vroeg Jan. Dat geloof ik niet. Het zal wel weder een
ijsberg wezen.

Hij richtte zijnen verrekijker naar het punt waar het Indiaansche
meisje heen wees.

--Ik geloof waarlijk dat Kayette gelijk heeft, zeide hij na een
oogenblik gekeken te hebben.

Hij reikte den kijker aan Sergius over, die hem voor zijn oog plaatste.

--Het is zoo, bevestigde deze. Het is een tamelijk hooge berg. Kayette
heeft scherper oogen dan wij.

Zij keken andermaal en kwamen tot de slotsom dat er op eenen afstand
van vijf of zes mijlen in het Noorden land moest liggen.

--Een stuk land, waar zulk een hooge berg op staat, moet nog al eenige
uitgestrektheid hebben, meende Jan.

--Dat houd ik er ook voor Jan, antwoordde Sergius. Wij moeten ons
best doen om op de kaart te vinden wat het voor een land zijn kan,
en zoo doende kunnen wij te weten komen waar wij ons bevinden.

--Als ik mij niet vergis, hernam Kayette, zie ik een rookkolom uit
den berg opstijgen.

--Dan zou het een vuurspuwende berg moeten wezen, zeide Sergius.

--Ja zeker, bevestigde Jan, na opnieuw door den kijker gezien te
hebben. Ik kan duidelijk den rook onderscheiden.

Het begon intusschen reeds duister te worden, zoodat zij zelfs door
den kijker nauwelijks de omtrekken van den berg meer zien konden.

Een uur later, toen het daglicht nagenoeg geheel verdwenen was,
zagen zij echter duidelijk een vurig schijnsel in dezelfde richting,
die zij terstond aangeteekend hadden door eene streep, welke zij op
de sneeuw getrokken hadden.

--Laat ons gaan zien of wij op de kaart iets wijzer kunnen worden,
zeide Sergius.

Zij keerden met hun drieën naar de _Schoone Zwerfster_ terug, Jan
haalde zijn atlas te voorschijn, sloeg de kaart op waar het gedeelte
van de ijszee ten Noorden van de Behringstraat op stond, en nu kwamen
zij spoedig te weten wat zij zochten.

Het was Sergius reeds gebleken dat de stroom, uit de Straat komende,
eerst noordwaarts liep, en een vijftig mijlen meer naar buiten,
noordwestelijk. Ook hadden zij bevonden dat hunne ijsschots eenige
dagen lang in dezelfde richting als de stroom was voortgedreven. Zij
moesten dus zoeken welk land er in het Noordwesten liggen kon. Een
mijl of twintig van het vasteland stond er op de kaart een groot
eiland geteekend, dat de aardrijkskundigen Wrangel-eiland noemen,
doch waarvan de gedaante niet dan zeer onvolledig bekend is. Naar alle
waarschijnlijkheid zou hunne ijsschots daar echter niet aanlanden,
want de stroom sleepte hen voort in den breeden zeearm, die tusschen
het eiland en de Siberische kust doorloopt.

Sergius hield zich stellig overtuigd dat het land, dat zij zagen,
Wrangel-eiland moest zijn. Van de zuidkust van dit eiland steken twee
punten uit, kaap Hawan en kaap Thomas, en een vuurspuwende berg, die
altijd in werking is en op de nieuwste kaarten aangeteekend staat,
verheft zich midden op het eiland. Dit moest de vulkaan wezen die
Kayette het eerst in het oog gekregen had en waarvan zij in de
duisternis het vurige schijnsel onderscheidden.

Nu zij dit wisten, viel het hun niet moeilijk den weg te bepalen
dien de ijsschots, na de Behringstraat uitgedreven te zijn,
had afgelegd. Eerst waren zij de kust rond en kaap Serdtse-Kamen
rondgevoerd, vervolgens voorbij Kolioutchine-baai, het voorgebergte
Wankarem en de Noordkaap, en eindelijk waren zij de Long-straat
ingestevend, die Wrangel-eiland en de kust van het Tchouktchi-land
van elkaar scheidt.

Welken kant hun ijsveld op zou gaan nadat het door den stroom de
Longstraat weder uitgedreven was, konden zij bij geen mogelijkheid
vooruit weten. Sergius wist, en het maakte hem niet weinig ongerust,
dat er in het Noorden geen ander land meer op de kaart vermeld staat
en dat de grens der ijszee gevormd wordt door het onmetelijke ijsveld,
dat nimmer losraakt en te midden waarvan de Noordpool gelegen is.

De eenige kans op redding die hun scheen overteblijven, was als het
veel kouder werd en de geheele zee dientengevolge dichtvroor. Het
kon niet lang meer duren of dit moest gebeuren, want in gewone
omstandigheden zou het reeds sedert ettelijke weken geschied zijn. Vóór
dat zij aan den rand van het vaste ijsveld gekomen waren zou hunne
schots dan tot stilstand komen, en over de achter hen gevormde
ijsvlakte zouden zij in zuidelijke richting moeten trachten het
vasteland weder te bereiken. Dit zou echter niet anders te doen zijn
dan door de _Schoone Zwerfster_ in den steek te laten, en het was
bijna iets onmogelijks, zonder eenig onderkomen, dien langen tocht
over het ijs afteleggen.

De wind bleef immer Oost, maar ofschoon het geen storm meer was,
woei het nog hard. Door de windvlagen opgezweept, kwamen aanhoudend
de woeste golven op hun ijsveld breken, zoodat de buitenste rand
voortdurend een weinig afbrokkelde. Dit had echter niet veel te
beteekenen, maar het zeewater, stuitende op het ijs, vloog er overheen
en overdekte het, even als de golven over het dek van een lenzend
schip vliegen. Dit ging met zulke schokken gepaard dat het ijsveld
tot op het dikste gedeelte er van dreunde en kraakte, en het telkens
scheen alsof het in stukken zou breken. Die stortzeeën kwamen tot
in de onmiddellijke nabijheid van de _Schoone Zwerfster_ en dreigden
den wagen, met alles wat er zich in of bij bevond, voort te sleuren.

Om dit te voorkomen moesten er weder voorzorgen genomen worden. Sergius
gaf het denkbeeld aan de hand om de sneeuw, die sedert het begin
van November in groote massa's gevallen was, op te hoopen tot eene
soort van dijk aan den achterkant van het ijsveld, waar de golven
het meest van daan kwamen. Allen togen aan het werk om dit tot stand
te brengen. De sneeuw werd stevig aangestampt en opgestapeld tot eene
hoogte van een voet of vier vijf. Zoodoende maakten zij eenen muur van
eenige voeten dikte, die eene borstwering vormde waar de golven niet
overheen konden, zoodat alleen het opspattende schuim nog nu en dan
den wagen overdekte. Op dezelfde manier wordt aan den achtersteven
van een lenzend schip dikwijls eene nood-verschansing gemaakt om de
stortzeeën af te weren.

Terwijl zij aan dit werk bezig waren, gooiden Sander en Napoleona
elkander dikwijls met sneeuwballen, waarbij zij Kruidnagel's rug nog
al eens tot mikpunt kozen. Voor zulk een kinderspel was het eigenlijk
nu geen geschikte gelegenheid, maar Cascabel liet hen begaan, tot
op zekeren dag toen een sneeuwbal, die niet goed gemikt werd, bij
ongeluk op Sergius' hoed terechtkwam.

--Wie is de stommerik die dat doet? riep Cesar.

--Ik heb het gedaan vader, antwoordde Napoleona heelemaal ontdaan
over hare onhandigheid.

--Nu, dan ben jij de stommerik, zeide Cascabel. Mijnheer Sergius,
gij moet het die ondeugende meid niet kwalijk nemen.

--Wel, het komt er niets op aan, antwoordde Sergius. Laat zij het
maar komen afzoenen, dan is het alsof er niets gebeurd is.

Zoo geschiedde het en daarmede was het uit.

Zij hadden nu eenen dijk aan den achterkant van het ijsveld opgeworpen,
maar voltooiden dien vervolgens in alle richtingen, zoodat de _Schoone
Zwerfster_ omgeven werd met eene soort van ijsdam, waardoor de wagen
van alle kanten beschut stond. De wielen waren tot aan de assen in de
sneeuw bedolven en voor omvallen bestond dus geen gevaar meer. Tusschen
de borstwering en den wagen lieten zij een nauwe gang open, zoodat er
eene kleine ruimte vrij bleef om te loopen. Het leek nu een schip,
dat te midden van ijsbergen overwintert en waarvan de buitenkant
door eene dikke sneeuwlaag tegen de koude en de stormvlagen beschut
wordt. Zoo lang de ijsschots zelve niet begon te zinken, liepen de
schipbreukelingen dus geen gevaar meer om door de golven weggesleurd te
worden, en dank zij deze voorzorgen konden zij het tijdstip afwachten
dat de vorst weder zou intreden, hetgeen in de poolstreken toch altijd
eenmaal, en dan voor geruimen tijd, gebeurt.

Maar als dit oogenblik aanbrak, dan zouden zij hunne schuilplaats
verlaten moeten om het land weder optezoeken. Het huis op wielen,
dat zijnen bewoners in alle gewesten van de Nieuwe Wereld eene
veilige woonstede geweest was, zouden zij, tusschen het ijs en de
sneeuw bekneld, moeten achterlaten. Als de zomer weer aanbrak en
het ijs in de poolzee begon te smelten, zou de _Schoone Zwerfster_
dieper en dieper in de weeke massa bedolven raken om eindelijk door
de golven verzwolgen te worden!

Als Cascabel hieraan begon te denken, hoe geneigd hij ook anders was
om van alle dingen den goeden kant te zien, rukte hij zich de haren
van wanhoop uit het hoofd en verwenschte hij het ongeluk dat hem
vervolgde. Hij gaf er zichzelven de schuld van en vergat dat alles
alleen het gevolg was van de schurkenstreek waardoor hij in den bergpas
der Sierra Nevada van zijne spaarpenningen beroofd was. De schavuiten
die dat gedaan hadden, waren verantwoordelijk voor al het kwaad dat
uit hunne schelmerij voortvloeide.

Het baatte niet of de moedige Cornelia haar best deed om haren
man optebeuren, eerst door vriendelijke woorden en later door hem
hard toetespreken, in de hoop dat hij, door zich driftig te maken,
zijne oude geestkracht terug zou krijgen. Het hielp niet of zijne
kinderen en zelfs Kruidnagel hem zeiden dat zij even goed als hij
verantwoordelijk waren voor hetgeen zij gezamenlijk besloten en
gedaan hadden. De reis was immers, zeiden zij, ondernomen, met aller
goedvinden. Ook Sergius en Kayette, het "kwakkeltje" zooals Cascabel
haar bleef noemen, voegden zich bij de anderen om hem moed in te
spreken. Hij wilde naar geen rede luisteren.

--Zijt ge dan geen man meer? vroeg Cornelia hem op zekeren dag,
waarbij zij hem bij den arm greep en terdege heen en weer schudde.

--Zeker ben ik niet zooveel mans als jij, antwoordde Cesar mismoedig
en schoof weer in zijnen hoek, waar deze ontboezeming zijner wederhelft
hem uit te voorschijn gehaald had.

De waarheid was echter dat moeder Cascabel even weinig op haar
gemak was als haar man; maar zij begreep beter dan iemand anders hoe
noodzakelijk het was het hoofd van het gezin, die altijd zoo blijmoedig
den tegenspoed weerstaan had, uit zijne neerslachtigheid optewekken.

Sergius begon zich langzamerhand ook ongerust te maken over het
proviand. Zij moesten niet alleen te eten hebben tot op het oogenblik
dat zij hunnen tocht over de ijsvlakte zouden aanvangen, maar ook tot
op den dag dat de karavaan op de Siberische kust kon aanlanden. Op
de jacht viel in het geheel niet te rekenen, want de zeevogels, die
te midden der ondoordringbare nevels nog over hunne hoofden vlogen,
werden hoe langer hoe zeldzamer. Het werd dus noodzakelijk geacht
allen op rantsoen te stellen, teneinde op den langdurigen tocht,
dien zij nog te doen konden hebben, voorbereid te wezen.

Onder deze omstandigheden kwam de ijsschots, waarop zij dreven,
altijd door den stroom voortgesleept wordende, op de hoogte van de
Ayo-eilanden, die tegenover de noordkust van Azië gelegen zijn.IV.

VAN DEN 16DEN NOVEMBER TOT DEN 2DEN DECEMBER.


Alleen op grond van eene gissing, geloofde Sergius deze eilandengroep
te onderkennen. In verband met zijne waarnemingen, had hij zijn best
gedaan om te berekenen hoeveel zij afdreven, hetgeen gemiddeld ongeveer
vijftien mijlen in het etmaal wezen kon.

De Ayo-archipel, dien zij echter niet in het gezicht kregen, ligt
volgens de kaart op 150° lengte en 75° breedte en derhalve op ongeveer
honderd mijlen afstands van de kust.

Sergius vergiste zich in zijne berekening niet. Den 16den November
kwam het ijsveld zuidelijk van deze eilandengroep, maar op welk
eenen afstand wist hij niet te bepalen. Al had hij de instrumenten
tot zijne beschikking gehad die op zee gebruikt worden om de vaart
van schepen op de kaart af te zetten, had hij daarmede toch nog niets
kunnen aanvangen, want de zon vertoonde zich slechts gedurende enkele
minuten tusschen de nevelen die de kim bedekten. Daarop kon dus geene
lengte- of breedtebepaling gedaan worden. Zij waren nu voorgoed in
den nimmer eindigenden nacht der poollanden gekomen.

Het weder bleef even onaangenaam, al begon het ook langzamerhand
kouder te worden. Het kwik in de thermometerbuis schommelde een weinig
boven het vriespunt op en neer. Dit was nog lang niet voldoende om
de ijsklompen, die op den zeespiegel drijvende waren, aan elkander
te doen vriezen. Nog altijd ontmoette hunne ijsschots dus nog geen
hinderpaal op haren zwerftocht over den oceaan.

Alleen vertoonden er zich tusschen de inkepingen aan den rand der
schots van die ijsvliezen, welke baai-ijs genoemd worden door de
strandbewoners, die daarin een voorteeken zien van de in aantocht
zijnde harde vorst. Sergius en Jan gaven nauwkeurig acht op dit
verschijnsel, dat binnen korter of langer tijd de geheele oppervlakte
der zee met eene dunne ijslaag overdekken moest. Kwam het zoo ver,
dan zou het ijs-seizoen voorgoed zijn ingetreden en kwam er ook, als
men het zoo noemen wil, eene verandering "ten goede" in den toestand
onzer schipbreukelingen. Zij verlangden er ten minste naar.

In de tweede helft van November sneeuwde het bijna aanhoudend en
met dichte vlokken, die door den wind bijna evenwijdig met de zee
voortgedreven, in dichte hoopen zich opstapelden tegen en op den
rondom de _Schoone Zwerfster_ opgeworpen muur. Deze werd dientengevolge
aanmerkelijk hooger.

Dit leverde echter geen bezwaar op en zelfs gaf het eene betere
beschutting voor de koude, wat een niet te versmaden voorrecht
was. Cornelia kon nu zuiniger met hare brandstoffen omgaan en die
alleen gebruiken om te koken. Zij had hier al meermalen ernstig
over nagedacht, want wat zouden zij moeten beginnen als hun voorraad
opraakte?

Gelukkig ondervonden zij binnen den reiswagen nog weinig last van
koude, want de thermometer bleef daar een graad of drie, vier boven
het vriespunt. Naarmate de _Schoone Zwerfster_ meer onder de sneeuw
bedolven raakte, werd het binnen zelfs warmer. Wat zij dus nu te
vreezen hadden was niet de koude, maar veeleer gebrek aan lucht,
wanneer alle openingen verstopt mochten raken.

Teneinde dit te voorkomen, moest de sneeuw gedeeltelijk weggeruimd
worden en van dezen vermoeienden arbeid kregen zij allen weder
hunne portie.

Zij begonnen met de gang vrij te maken die binnen de borstwering rondom
den wagen opengehouden was, vervolgens maakten zij eenen uitgang
door den muur naar buiten, waarbij zorg gedragen werd dat deze naar
het Westen zich opende zoodat de sneeuw, die met den oostenwind werd
aangevoerd, het gat niet weder dicht kon maken.

Indien zij echter meenden dit gevaar te boven te zijn, rekenden zij
buiten den waard. Dit zou spoedig daarna blijken.

De schipbreukelingen verlieten nu evenmin gedurende den dag als
bij nacht de kamertjes in den wagen, waar zij veilig beschut zaten
tegen den wind zoowel als tegen de koude, die buiten langzamerhand
vinniger begon te worden, Sergius en Jan deden hunne waarnemingen op
de weinige oogenblikken waarin de zwakke zonnestralen de omgeving
eenigszins verhelderden. Tot het tijdstip van den zonnestilstand,
op den 21sten December, zou de zon nog steeds lager boven de kim
zich verheffen. Voortdurend zagen zij te vergeefs uit naar den een of
anderen walvischvaarder, die zij hoopten dat hier mocht overwinteren,
of die in de nabijheid van de Behringstraat eene schuilplaats kwam
zoeken. Iederen dag vonden zij zich opnieuw teleurgesteld in de hoop
dat hunne ijsschots eindelijk vast zou raken aan een grooter ijsveld,
waarover zij den vasten wal van Siberië konden bereiken. Mistroostig
gingen zij, als hunne waarnemingen afgeloopen waren, naar binnen en
poogden zij op de kaart de richting aftezetten waarheen zij gevoerd
waren.

Wij hebben reeds opgemerkt dat Sergius en Jan op de jacht geen enkel
stuk eetbaar wild meester hadden kunnen worden, van het oogenblik af
dat zij Port-Clarence verlaten hadden. Cornelia zou niets hebben kunnen
aanvangen met zeevogels, die door hun traanachtigen smaak oneetbaar
zijn en door geene kookkunst smakelijk zijn te maken. Ptarmigans
en petrels zijn geen schot kruit waard en Jan begreep wijselijk dat
hij zijnen voorraad beter kon gebruiken dan het op deze onsmakelijke
beesten te verschieten.

Zoo dikwijls hij echter buiten den wagen noodig had, nam hij, uit
gewoonte, zijn geweer mede. Op den middag van den 26sten November
vond hij werkelijk gelegenheid het te gebruiken. Buiten den wagen
hoorden zij een schot vallen en bijna op hetzelfde oogenblik riep
Jan met luider stem om hulp.

Dit was iets heel ongewoons en zelfs eene reden tot
ongerustheid. Zonder dralen snelden Cascabel, Sander, Kruidnagel en
Sergius, door de honden gevolgd, naar buiten.

--Hierheen, hierheen! riep Jan.

Al roepende liep hij heen en weder, als of hij wilde beletten dat
zijne prooi hem ontsnapte.

--Wat is er gaande? vroeg Cascabel.

--Ik heb een rob aangeschoten en als wij niet oppassen ontsnapt hij
ons en zwemt weg.

Het was een groot dier, dat Jan in de borst getroffen had. Het bloed
stroomde uit de wonde over de sneeuw. Als Sergius en de anderen niet
waren komen opdagen, zou de rob zeker ontglipt zijn. Kruidnagel ging
het beest dapper te lijf, dat met eenen slag van zijn staart Sander
reeds onderste boven had doen tuimelen. Niet zonder moeite hielden zij
het in bedwang en Jan verbrijzelde het met eenen kolfslag de hersenpan.

Voor de algemeene tafel in de _Schoone Zwerfster_ had dit gerecht niet
veel waarde, maar Wagram en Marengo konden zich geruimen tijd aan het
vleesch te goed doen. Hadden de twee honden kunnen spreken, dan zouden
zij Jan zeker bedankt hebben voor de tractatie die hij hen bezorgde.

--Hoe of het eigenlijk komt dat beesten niet praten kunnen? vroeg
Cascabel bij deze gelegenheid, toen zij allen weder bij het
keukenfornuis gezeten waren.

--Dat komt eenvoudig hier vandaan, antwoordde Sergius, dat zij geen
verstand genoeg hebben om te spreken.

--Gelooft gij dan, zeide Jan, dat de gave van te kunnen spreken het
gevolg is van eene zekere hoeveelheid verstand?

--Zonder eenigen twijfel, althans bij de hoogere dieren. Een hond,
bij voorbeeld, heeft eene keel die juist zoo gevormd is als de keel
van een mensch en hij zou even goed kunnen praten als deze. Dat hij
het niet doet is alleen het gevolg hiervan, dat zijn denkvermogen
niet genoeg ontwikkeld is om zijne gedachten in woorden uittedrukken.

Deze bewering van Sergius is niet boven twijfel verheven, maar er
zijn toch geleerden die hetzelfde volhouden.

Wij mogen niet onvermeld laten dat Cascabel langzamerhand tot
andere gedachten begon te komen. Wel bleef hij zich nog altijd
verantwoordelijk voelen over den toestand waarin zij geraakt
waren, maar zijne aangeboren kloekmoedigheid kreeg toch weder de
overhand. Hij was zoo gewoon geraakt zich door alle moeilijkheden heen
te slaan, dat hij aan geen onherstelbaren tegenspoed meer gelooven
kon; zijn geluksster, meende hij, was slechts voor een korten tijd
ondergegaan. Hier kwam bij dat geen der leden van zijn gezin tot dusver
van de doorgestane ontberingen en vermoeienissen eenig lichamelijk
letsel ondervonden had. Het grootste gevaar was hierin gelegen, dat
als er niet spoedig verbetering kwam, hunne opgewektheid en hun moed
misschien verloren zouden gaan.

Teneinde dit te voorkomen, deed Sergius alles wat hij kon om zijne
reisgenooten bezig te houden. Gedurende de vele uren waarin zij niets
te doen hadden en bij het lamplicht rond de tafel gezeten waren,
vertelde hij hen zijne reisavonturen op zijne tochten in Europa en
Amerika. Jan en Kayette luisterden altijd met de meeste aandacht en
leerden veel van hem, want Sergius wist op elke vraag een leerzaam
antwoord te geven. Door de vele ervaring welke hij had opgedaan,
kwam hij altijd tot deze slotsom:

--Gij ziet dus mijne vrienden, dat wij geene reden hebben om den moed
op te geven. Het stuk ijs waar wij ons op bevinden is stevig genoeg en
nu het weer gaat vriezen, bestaat er geen gevaar meer dat het stuk zal
gaan. Bovendien is het een geluk dat wij juist den kant opdrijven waar
wij heen moeten en wij leggen dus dit gedeelte van onzen tocht afzonder
ons te vermoeien, even alsof wij op een schip waren. Wij moeten maar
geduld hebben; ten laatste komen wij zeker in eene goede haven terecht.

--Wel, ik geloof dat niemand van ons daar aan twijfelt, antwoordde
Cascabel, die zijne goede luim geheel terug gekregen had. Ik zou hier
wel eens iemand willen zien die den moed opgeeft. Wie dat durft te
doen zonder dat ik er het voorbeeld van geef, zet ik op water en brood.

--Wij hebben niet eens brood, merkte Sander op.

--Nu, dan op scheepsbeschuit en water. Bovendien krijgt hij geen
uitgangkaartje als hij uit den wagen gaat.

--Mooi praten! zeide Kruidnagel. Wij kunnen er niet uit.

--Mond gehouden! Het is zooals ik gezegd heb.

In de laatste week van November sneeuwde het vervaarlijk. Er vielen
zulke pakken sneeuw en deze stapelden zich zoodanig op, dat niemand
meer buiten kon komen en dit was oorzaak dat er bijna een groot
ongeluk gebeurd was.

Des ochtends van den 30sten November bespeurde Kruidnagel, toen hij
wakker werd, dat het hem groote moeite kostte om adem te halen. Het
was alsof er geen lucht meer in den wagen te krijgen was.

De anderen lagen nog in hunne bedden in een diepen en benauwden
slaap. Het was zoo bedompt in de vertrekjes dat Kruidnagel een gevoel
had alsof hij stikken zou.

Hij poogde de buitendeur open te maken om versche lucht te scheppen,
maar zag er geen kans toe.

--Heidaar, mijnheer Cascabel! riep hij zoo hard dat al de slapers in
de _Schoone Zwerfster_ opschrikten.

Sergius, Cascabel en de twee jongens sprongen op. Het eerste wat Jan
zeide, was:

--Maak de deur toch open! Ik stik hier.

--Ik kan de deur niet open krijgen, antwoordde Kruidnagel.

--Dan de raampjes.

Dit ging evenmin, want de raampjes sloegen naar buiten op en het was
niet mogelijk ze los te krijgen.

In een oogenblik hadden zij met hun allen de deur uit hare hengels
gelicht. Toen bleek het hoe het kwam dat zij niet open kon.

De gang die zij rondom de _Schoone Zwerfster_ vrijgelaten hadden,
was geheel verstopt geraakt door de sneeuw die er zich gedurende den
nacht in opgehoopt had. Maar niet alleen de gang, ook de opening
welke in den muur gemaakt was om naar buiten te kunnen komen, was
door de sneeuw niet meer te vinden.

--Zou de wind gedraaid zijn? vroeg Cascabel.

--Dat denk ik niet, antwoordde Sergius. Als de wind West was, zou er
zulk eene massa sneeuw niet gevallen zijn.

--Dan moet ons ijsveld zelf omgedraaid zijn, meende Jan.

--Dat houd ik voor het meest waarschijnlijk, bevestigde Sergius. Maar
dat zullen wij later onderzoeken. Op het oogenblik is het zaak te
zorgen dat wij niet stikken door gebrek aan lucht.

Zonder langer te praten gingen Jan en Kruidnagel met eene schop en
een houweel aan het werk om de gang weder open te krijgen. Dit was
eene zware karrewei, want de harde en vaste sneeuw was tot boven de
_Schoone Zwerfster_ opgestapeld, zoodat er bijna niets van den wagen
meer te zien was.

Zij moesten elkaar bij het werk dan ook spoedig aflossen. Er was geen
ruimte om de sneeuw naar buiten te werpen en zij waren dus genoodzaakt
die in het voorste vertrekje te storten, waar zij echter, tengevolge
van de warmte die daar heerschte, spoedig smolt en als water weder
naar buiten stroomde.

Na een uur arbeids waren zij nog niet door de vaste sneeuwmassa
heen. Zij kwamen dus nog niet in aanraking met de buitenlucht, konden
in den wagen de lucht niet ververschen en het werd daar met iedere
minuut benauwder, want de zuurstof werd hoe langer hoe minder en het
koolzuur hoe langer hoe meer.

Zij hijgden allen naar adem en snakten naar lucht in dezen bedorven
dampkring. Kayette en Napoleona konden het nauwelijks meer uithouden,
maar Cornelia had het duidelijk het ergst te kwaad. Kayette
vergat zichzelve om moeder Cascabel zooveel zij kon verlichting te
geven. Hadden zij maar een enkel raampje open kunnen krijgen, dan ware
het voldoende geweest om een stroom van lucht binnen te laten komen,
maar wij hebben reeds verteld dat dit niet kon.

--Moed gehouden! riep Sergius. Wij hebben al zes voet in de sneeuw
uitgegraven en heel dik kan de laag nu niet meer zijn.

Dit moest inderdaad het geval wezen indien er geen sneeuw meer
bij kwam. Maar zij wisten niet of het nog niet aanhoudend bleef
voortsneeuwen.

Cascabel kwam toen op het denkbeeld om niet langer recht vooruit, maar
naar boven te graven, in welke richting de sneeuwlaag waarschijnlijk
minder dik en dus ook minder vast moest wezen.

Dit bleek werkelijk het geval te zijn. Het graven ging nu
gemakkelijker. Zij maakten eene soort van koker en na nog een half uur
arbeid, waren zij er door heen. De buitenlucht stroomde naar binnen.

Het was hoog tijd. Zij hadden het niet lang meer kunnen uithouden.

--Wat is dat heerlijk! riep Napoleona, terwijl zij diep ademhaalde.

--Dat is nog lekkerder dan een taartje, zeide Sander likkebaardende.

Het duurde echter nog eenigen tijd vóór dat Cornelia bijkwam uit de
verdooving waarin zij door de benauwdheid geraakt was. Zij was bijna
flauw gevallen.

De opening werd nu wijder gemaakt en de mannen kropen er doorheen
tot boven op den ijsmuur. Zoover het oog reikte was alles wit. De
_Schoone Zwerfster_ lag onder deze dikke laag geheel bedolven en was
alleen nog te onderscheiden als eene vormelooze ophooging van het
drijvende sneeuwveld.

Met het kompas overtuigde Sergius zich dat de wind nog altijd Oost was,
maar dat hunne ijsschots zich ten halve had omgekeerd, waardoor hare
uiteinden in tegenovergestelde richting waren komen te liggen. Hierdoor
was het gekomen dat zoowel de gang als de opening in de borstwering
door de sneeuw verstopt waren geraakt.

De thermometer in de buitenlucht wees niet meer dan zes graden onder
het vriespunt. De zee was geheel open, voor zoover zij er in de
bijna volslagen duisternis over konden oordeelen. Men moet echter
wel in het oog houden dat het ijsveld, waarschijnlijk door dat het
een oogenblik in eene draaikolk gekomen was, zich omgedraaid had,
maar dat het in dezelfde richting naar het Westen was blijven drijven.

Na hetgeen er gebeurd was, wat zulke noodlottige gevolgen had
kunnen hebben, begrepen zij dat er nieuwe voorzorgen genomen moesten
worden. Sergius stelde voor om recht tegenover de bestaande opening
in de borstwering er eene tweede te maken en ze beide dagelijks open
te houden. Op die manier zou de buitenlucht altijd toegang hebben,
onverschillig hoe de ligging van het ijsveld was.

--Ik vind het best, antwoordde Cascabel. Maar dit moet ik toch zeggen
dat ik nooit zoo'n gemeen land gezien heb als dit. Het is nauwelijks
goed genoeg voor een walvisch. Dan is het beter in mijn Normandië.

--Ik zal het niet tegenspreken, zeide Sergius. Maar wij moeten het
nemen zooals het nu eenmaal is.

--Jawel, mijnheer Sergius, zoo neem ik het ook, maar ik wou dat ik
het alweer kwijt was!

Wel mocht onze brave Cascabel er over klagen! Dit was zeker niet zoo'n
goed land als Normandië, maar ook niet als Zweden, als Noorwegen,
als Finland zelfs, al zijn de winters daar ook nog zoo streng. Het
was het onherbergzame Poolland, met zijnen nacht van vier maanden,
zijne razende stormen, zijne wilde en verblindende sneeuwvlagen,
zijne nimmer doorbrekende nevels, die de kim geen oogenblik vrij laten.

Toch was dit alles nog maar een deel der onheilen die hen boven
het hoofd konden hangen. Hield het ijsveld eenmaal op met drijven,
doordat de geheele zee eene vaste vlakte geworden was, wat zou hen dan
te doen staan? De _Schoone Zwerfster_ aan haar lot overlaten, zonder
toevluchtsoord de honderden mijlen afleggen die hen scheidden van de
Siberische kust, dat was waarlijk iets waar zij nauwelijks aan denken
konden. Dikwijls vroeg Sergius zich af of het nog niet beter zou zijn
den winter door te brengen op dezelfde plek waar hunne ijsschots zou
blijven liggen, en tot de zomer weder aanbrak eene schuilplaats te
vinden onder het beschermende dak van dit huis op wielen, waarvan de
wielen misschien nimmer meer zouden draaien. Als het niet anders kon,
zou het zeker doenlijk geweest zijn om op deze manier den tijd der
ergste koude door te komen. Maar vóór dat de temperatuur weder zachter
werd, vóór dat de Poolzee begon te ontdooien, moesten zij toch de plek
waar zij overwinterden verlaten en de lange ijswoestijn doortrekken,
die anders weder in eene onbegaanbare zee veranderen zou.

Op het oogenblik behoefde dit echter nog niet beslist te worden en
onze schipbreukelingen konden gerust het laatste gedeelte van den
winter afwachten. Zij moesten ook alvorens den tocht te aanvaarden, te
weten zien te komen op welken afstand zij zich van het land bevonden,
altijd aangenomen dat dit te berekenen was. Sergius hoopte dat het
niet bijzonder ver zou zijn, want het ijsveld was onveranderlijk
naar het Westen gedreven en aldus de kapen Kekournyi, Cheliagskyi en
Baranof voorbij, en straat Long alsmede de Kolyma-baai doorgestevend.

Jammer genoeg dat zij in de laatstgenoemde baai niet aangeland waren,
want vandaar zou het hun betrekkelijk weinig moeite gekost hebben
in het land der Joukaghirs te komen, en hier liggen Kabatchkova,
Nyne-Kolymsk en andere bewoonde plaatsjes waar zij den winter hadden
kunnen doorbrengen. Met een span rendieren hadden zij terug kunnen
keeren naar de plek waar zij de _Schoone Zwerfster_ achterlieten,
teneinde die in veilige haven te brengen. Maar het viel gemakkelijk
te berekenen dat zij die baai reeds achter zich moesten hebben,
in aanmerking genomen de snelheid van den stroom, en met de
riviermondingen van de Tchoukotchia en de Alazeia moest hetzelfde
het geval zijn. Niets kon hen nu meer tegenhouden, of het moest een
van de eilanden zijn die tot den Anjou-Archipel, de Liakhoff- of de
Long-groep behooren. De meeste van die eilanden zijn echter onbewoond
en er zouden dus geen middelen te vinden zijn om de karavaan, met al
haar toebehooren, op het vaste land terug te brengen. Toch was het
aanlanden op zoo'n eiland nog te verkiezen boven het altijd verder
drijven, tot waar het poolijs aan hunnen zwerftocht een einde maakte.

November was nu voorbijgegaan. Negenendertig dagen was het geleden dat
de familie Cascabel van Port-Clarence vertrokken was en zich op het
ijs der Behringstraat gewaagd had. Ware de ijsvlakte niet losgegaan,
dan zouden zij reeds vijf weken geleden te Numana den voet op vasten
wal gezet hebben en dan hadden zij op dit oogenblik de winterkwartieren
betrokken in een of ander dorp in zuidelijk Siberië, waar zij van
den barren poolwinter niet veel hinder gehad zouden hebben.

Intusschen moest het einde van hunnen zwerftocht nu weldra ophanden
zijn. Het werd hoe langer hoe kouder, bestendig ging de thermometer
naar beneden. Zorgvuldig achtgevende op den toestand van hun ijsveld,
bevond Sergius dat dit voortdurend grooter werd door dat er zich los
geraakte stukken van ijsbergen aan hechtten, waartusschen het zich
eenen weg baande. Het had reeds een derde meer oppervlakte, en in
den nacht van den 30sten November op den 1sten December kwam er een
geweldig groot brok aan den achterkant tegenaan zitten. Dit stuk ijs
lag tot op vrij groote diepte beneden den zeespiegel; de stroom had
er dus meer vat op en deed het sneller voortdrijven dan hun ijsveld,
waarvan het gevolg was dat dit laatste zich andermaal omdraaide en
met den grooteren klomp ging mededrijven, even alsof het daardoor op
sleeptouw genomen werd.

Met het drogere en koudere weder was nu de lucht volkomen helder
geworden. De wind was naar het noordoosten geloopen, hetgeen niet in
hun nadeel was, want zij dreven zoodoende naar de kust toe. De lange
nachten werden opgehelderd door den schitterenden sterrenhemel van
de poolstreken en niet zelden werd de geheele omtrek verlicht door
de vonkelende stralen van het noorderlicht dat zich waaiervormig
aan de kim uitstrekte. Niets belemmerde dan het uitzicht, dan heel
in de verte de buitenste punten van het vastzittende ijs. Op den
minder donkeren achtergrond verhief deze blanke massa zich met hare
spitse toppen, hare ronde heuvelruggen, hare naalden en torens,
bijeengeschaard als een woud. Het was een verbazend schoon gezicht,
zóoals er in deze door de natuur zoo misdeelde streken meer voorkomen
en dat onze schipbreukelingen meer dan eens hun kommervollen toestand
vergeten deed.

Nu de wind veranderd was, jaagde deze het ijs niet sneller meer
voort en zij werden alleen nog medegesleept door de kracht van den
stroom. Waarschijnlijk zou het ijsveld dus niet veel verder meer naar
het Westen drijven, want tusschen de ijsbergen begon het zeewater
zich reeds vast te zetten. Deze versche ijslaag brak echter bij den
minsten schok. De ijsklompen bleven ongeregeld door elkander drijven,
waarbij slechts nauwe doortochten open bleven, zoodat hunne schots
dikwijls tegen grootere stukken aanbotste. Dan zaten zij eenige uren
onbewegelijk, maar daarna raakten zij weder los en dreven op eigen
gelegenheid verder. Maar zij konden zich er op voorbereiden dat hunne
overwintering op eene en dezelfde plek spoedig eenen aanvang nemen zou.

Den 3den December omstreeks den middag waren Sergius en Jan naar
het voorste gedeelte van het ijsveld gegaan, gevolgd door Sander,
Kayette en Napoleona, allen zorgvuldig in pelzen gewikkeld, want
het was nu terdege koud. Aan de Zuiderkim vertoonde zich een weinig
licht, het eenige teeken dat de zon zich boven den gezichteinder
bevond. Voor het overige was alles in eene flauwe schemering gehuld,
het laatste schijnsel van het noorderlicht, dat zeker op eene andere
plek te zien was.

Zij stonden eenigen tijd met aandacht naar de in beweging zijnde
ijsbergen te kijken, die allerlei zonderlinge vormen vertoonden, ook
nu en dan tegen elkander kwamen of onderste boven tuimelden wanneer
zij, aan den onderkant door de zee afgeknaagd, hun evenwicht verloren.

Op eens begon ook de ijsklomp, die kort te voren aan hunne schots
vastgeraakt was, te waggelen en stortte omver, waarbij een stuk van
hunne schots werd medegerukt en de zee een eind ver over het ijsveld
stroomde.

Allen waren zoo hard zij konden weggeloopen, maar op hetzelfde
oogenblik hoorden zij angstkreten:

--Help.... help.... Jan!

Het hulpgeschrei kwam van Kayette. De plek waar zij stond was door
den schok losgescheurd en dreef met haar weg.

--Kayette!.... Kayette! riep Jan.

Maar het afgebroken stuk ijs was reeds door den stroom gegrepen en
gleed langs den rand van het ijsveld, dat zelf in eene wieling geraakt
was en eenigen tijd op dezelfde plaats bleef ronddraaien. Nog eenige
oogenblikken en zij zouden Kayette te midden der drijvende ijsbergen
uit het oog verliezen.

--Kayette!.... Kayette! herhaalde Jan.

--Jan!... Jan! antwoordde de Indiaansche voor het laatst. Op het
hooren van deze angstkreten waren ook Cornelia en Cascabel komen
aanloopen. Zij stonden verstijfd van schrik evenals Sergius, die geen
middel wist te bedenken om het arme meisje te hulp te komen.

Op dit oogenblik was het stuk ijs, al drijvende, iets naderbij gekomen,
zoodat nog maar eene strook water van een voet of zes hen van Kayette
scheidde. Op eens, vóór dat iemand hem kon tegenhouden, nam Jan eenen
sprong, die hem naast het meisje te land deed komen.

--Mijn zoon... mijn zoon! gilde Cornelia.

Zij waren nu geen van beiden te naderen. Door den sprong had Jan het
stuk ijs, waar Kayette op stond, een eind ver doen terug deinzen;
het werd spoedig tusschen de andere ijsklompen medegesleept en hun
hulpgeroep verloor zich in de ruimte.

Nog twee uren bleven de anderen wachten, maar toen werd het geheel
duister en waren zij verplicht naar hunne schuilplaats terug te
keeren. De ongelukkigen brachten den nacht slapeloos door, terwijl
zij in den omtrek van de _Schoone Zwerfster_ bleven dwalen. De
honden huilden jammerlijk. Wat moest er van Jan en Kayette worden,
zonder onderkomen, zonder voedsel en alleen in den duisteren
nacht! Het eene uur ging na het andere voorbij, onder jammeren en
schreien. Cascabel was door dit ongeluk als verpletterd, hij liet
niets dan onsamenhangende woorden hooren, waarin hij andermaal zichzelf
de schuld gaf van al den jammer dien hij door zijne lichtzinnigheid,
zooals hij zeide, over zijn gezin gebracht had. Sergius was niet in
staat hem troost te bieden; hij had zelf al zijne geestkracht noodig
om zich niet aan de wanhoop over te geven.

Den volgenden ochtend tegen acht uur--dat was op den 4den
December--raakte hun ijsveld weder drijvende, na den geheelen nacht te
midden der elkander kruisende stroomingen niet van plaats veranderd
te zijn. Het ging nu weder den kant op waar zij Jan en Kayette uit
zicht verloren hadden, maar deze waren achttien uren vóór en er was
dus geene hoop hen achterop te komen of terug te vinden. Zij waren
trouwens aan alle kanten van gevaren omringd; de koude was te fel om
er langen tijd in te kunnen leven; zij hadden geen eten bij zich en
dreven voort, omringd van ijsbergen, waarvan de kleinste groot genoeg
was om hunne schots als een stuk glas te verbrijzelen.

Wij beproeven niet de droefheid der familie Cascabel te
beschrijven. Ondanks de nijpende koude waren zij geen van allen naar
binnen gegaan; zij bleven steeds om Kayette en Jan roepen, ofschoon
zij wisten dat die veel te ver waren om hen te kunnen hooren.

De dag liep ten einde zonder dat er eenige verandering kwam. Het werd
weder nacht en nu drong Sergius toch bij allen aan dat zij zich in
de _Schoone Zwerfster_ moesten begeven. Maar aan slapen kon niemand
hunner een oogenblik denken.

Plotseling, te drie uur in den ochtend, kreeg de wagen een geweldigen
schok, zóó hard dat hij bijna omver viel. Wat was er nu weder
gebeurd? Zou er misschien een groote ijsberg tegen hun ijsveld
aangekomen zijn en dit in stukken gebroken hebben?

Sergius snelde naar buiten.

De laatste stralen van het noorderlicht maakten het mogelijk op
eenen afstand van eene halve mijl in de rondte alle voorwerpen te
onderscheiden.

In alle richtingen liet Sergius zijne blikken gaan. Maar van Jan of
Kayette was niets te bespeuren.

De schok, dien zij gevoeld hadden, was teweeggebracht doordat hunne
schots tegen een groot ijsveld aangekomen was. De temperatuur was
nu gedaald tot twintig graden beneden het vriespunt; de geheele zee
was ééne ijsvlakte geworden en waar den avond te voren alles nog in
beweging was, zag men nu niets dan eene roerlooze ijswoestijn. Zij
waren voorgoed tot stilstand gekomen.

Sergius ging naar binnen en verhaalde aan de anderen wat er gebeurd
was.

--Dus ligt de geheele zee vóór ons nu vastgevroren? vroeg Cascabel.

--Vóór ons, achter ons en in alle richtingen, antwoordde Sergius.

--Welnu, dan moeten wij gaan zien of wij Jan en Kayette niet terug
kunnen vinden. Laat ons geen oogenblik wachten.

--Op weg dan maar! hernam Sergius.

Cornelia en Napoleona wilden evenmin in de _Schoone Zwerfster_
achterblijven. Die werd dus aan de hoede van Kruidnagel toevertrouwd
en de anderen gingen op marsch, voorafgegaan door de twee honden die
over het ijs liepen te snuffelen.

Het ijs was zoo hard als graniet. Zij sloegen den kant van het Westen
in. Indien Wagram en Marengo het spoor van Jan wisten te vinden,
dan zouden zij het ook wel volgen. Na een half uur loopens hadden
zij echter nog niets ontdekt en moesten zij stil houden, want in
deze koude, waar zelfs de lucht als bevroren is, raakt men spoedig
buiten adem.

Naar het Noorden, Zuiden en Oosten strekte het ijs zich als eene
effene vlakte uit, maar in het Westen vertoonden zich eenige hoogten,
die niet den gewonen vorm der ijsbergen hadden. Misschien konden dit
heuvels zijn, op een eiland of op het vasteland gelegen.

Op dit oogenblik begonnen de honden hard te blaffen en snelden zij
naar eene besneeuwde verhevenheid toe, waarop zich eenige zwarte
stippen vertoonden.

De tocht werd hervat en nu bemerkte Sander spoedig dat twee van die
stippen teekenen schenen te geven.

--Jan,.... Kayette! riep hij en snelde er op af, door Wagram en
Marengo gevolgd.

Het waren inderdaad Kayette en Jan, beide springlevend.

Maar zij waren niet alleen. Een troep inboorlingen stond rondom hen
geschaard en dit waren bewoners van de Liakhoff-eilanden.V.

DE LIAKHOFF-EILANDEN.


In dit gedeelte van de noordelijke IJszee liggen drie groepen eilanden,
te zamen bekend onder den naam van Nieuw-Siberië en onderscheiden als
de Long-, de Anjou- en de Liakhoff-eilanden. Deze laatsten liggen
het dichtst bij de Siberische kust, tusschen de 73 en 75 graden
noorderbreedte en de 135 en 140 graden oosterlengte, en beslaan eene
uitgestrektheid van negen en veertig vierkante kilometers. De grootste
zijn bekend als de eilanden Kotelnyi, Blinyi, Malyi en Belkoff.

Het zijn niets dan naakte rotsvlakten, zonder boom of struik,
zonder anderen plantengroei dan alleen, in het midden van den
zomer, enkele gewassen van lagere orde. De grond ligt vol walvisch-
en mammouth-beenderen, die sedert de vorming dezer eilanden daar
opgehoopt zijn, evenals er versteende voorwereldlijke boomstammen
in groote hoeveelheid gevonden worden. Dit is alles wat er van de
Liakhoff-eilanden te beschrijven valt.

Zij zijn ontdekt in het begin der achttiende eeuw.

Kotelnyi, het zuidelijkste en grootste van de groep, op ongeveer
vierhonderd kilometer van het vasteland gelegen, was het eiland waar
de schipbreukelingen van de _Schoone Zwerfster_ voet aan land zetten,
nadat zij veertig dagen drijvende geweest waren en eenen afstand
van zes of zevenhonderd mijlen afgelegd hadden. Zuidoostelijk van
het eiland, op de Siberische kust, ligt de groote zeeboezem van de
Lena, een groote inham waar de wateren van de Lena-rivier, een van
de aanzienlijkste stroomen van noordelijk Azië, in de IJszee eenen
uitweg vinden.

Deze Liakhoff-archipel is dus met recht het _ultima Thule_, het verst
bekende land der poolstreken op dezen lengtegraad. Daar voorbij, tot
aan den rand van het nimmer smeltende poolijs, heeft geen zeevaarder
meer eenig land gevonden. Nog vijftien graden noordelijker, en men
is aan de pool.

Onze schipbreukelingen bevonden zich dus op de uiterste grens der
aarde, al ligt ook Spitsbergen en het noordelijkste uiteinde van
Amerika op nog hoogere breedte.

Intusschen, ofschoon de Cascabels nu meer in het Noorden terecht
gekomen waren dan hun voornemen was geweest, zij waren toch steeds
de richting gevolgd welke zij op wilden, die namelijk van Europeesch
Rusland. Zij hadden van Port-Clarence af, eenige honderden mijlen
afgelegd, wel onder dreigende gevaren, maar zonder zich sterk te
vermoeien. Al drijvende, hadden zij een heel eind weegs afgelegd,
dat zij anders hadden moeten doortrekken in een land dat gedurende den
winter nauwelijks toegankelijk is. Misschien mochten zij dus nog van
geluk spreken, indien zij het nu maar niet al te slecht troffen nu zij
in handen gevallen waren van inboorlingen der Liakhoff-eilanden. Want
het stond te bezien of deze lieden hen vrij zouden laten trekken, of
wel, indien zij hen verkozen gevangen te houden, of het dan mogelijk
zou zijn aan hunne handen te ontkomen. Het een zoowel als het ander was
mogelijk. In elk geval zouden zij spoedig bemerken wat de inboorlingen
met hen voor hadden, en eenmaal daarvan op de hoogte, zouden zij,
naarmate van de omstandigheden, hunne maatregelen dienen te nemen.

Het eiland Kotelnyi wordt bewoond door eenen volksstam van Finsche
afkomst, welke uit ongeveer tweehonderd vijftig of driehonderd
personen, mannen, vrouwen en kinderen bij elkaar gerekend,
bestaat. Deze inboorlingen zijn van een terugstootend uiterlijk en
staan nog verre in beschaving ten achter bij de andere strandbewoners
dezer streken, de Tchouktchis, de Joukaghirs en de Samojeden. Zij
zijn afgodendienaars in de meest strikte beteekenis van het woord,
ondanks de moeite welke de Moravische broeders zich gegeven hebben
om het bijgeloof onder de bevolking van Nieuw-Siberië tegen te
gaan. Dit is even onmogelijk gebleken als hen terug te brengen van
hunne aangeboren neigingen om te stelen en zeeroof te plegen.

Teneinde in hun levensonderhoud te voorzien, houden de bewoners
van den Liakhoff-archipel zich bezig met de walvischvangst, welke
in dit gedeelte van de noordelijke IJszee veel oplevert, en met de
robbenjacht die des zomers bijna even zooveel kans op buit biedt als
op Behring-eiland.

Op deze hooge noordelijke breedte is de winter strenger dan in eenig
ander bekend gedeelte der aarde. De inboorlingen wonen onder den
grond, dat wil zeggen zij graven zich holen, die verscholen liggen
onder de dikke sneeuwlaag. Die holen bestaan uit onderscheidene
vertrekken, waarin zonder veel moeite eene voldoende warmte onderhouden
wordt. Voor brandstof wordt het voorwereldlijke hout gebruikt, dat
veel van steenkool heeft en in groote hoeveelheden op deze eilanden
aangetroffen wordt, zonder nog de walvischbeenderen te rekenen, die
mede voor hetzelfde doel dienstig zijn. Eene opening in het "dak"
dezer holwoningen geeft aan den rook hunner zeer ruw ingerichte
stookplaatsen gelegenheid om te ontsnappen. Dit maakt dat het op het
eerste gezicht lijkt alsof de bodem der eilanden bezaaid is met van
die krateropeningen, welke men solfatara's noemt, waardoor de gassen
van in werking zijnde vulkanen zich eenen uitweg banen.

Rendierenvleesch is het voornaamste voedsel der eilanders. Talrijke
kudden van deze herkauwende dieren leven hier te zamen. Ook worden
er elanden buit gemaakt en tegen het aanbreken van den winter groote
voorraden visch gedroogd en gerookt. Voor hongersnood bestaat er dus
onder de Nieuw-Siberiërs, dank zij deze onderscheidene hulpbronnen,
geen gevaar.

Het gezag over de Liakhoff-eilanden werd op dat tijdstip gevoerd door
een inlandsch hoofd, Tchou-Tchouk genaamd, wiens macht bijna onbeperkt
mocht heeten. Dit vormt een kenmerkend onderscheid tusschen dezen
volksstam en de Eskimo's van het uiterste Noorden in Amerika, onder
wie eene republikeinsche gelijkheid regel is. Nog grooter is echter het
verschil in uiterlijke welvaart, in zeden en in gastvrijheid. Over het
gemis van dat alles onder de Nieuw-Siberiërs hebben de walvischvaarders
menigmaal te klagen en ook onze schipbreukelingen zouden nog meer
dan eens hunne goede vrienden, de ingezetenen van Port-Clarence,
terug wenschen.

Het viel niet tegen te spreken dat de familie Cascabel het moeilijk
ongelukkiger had kunnen treffen. Na het ongeluk dat hun in de
Behringstraat overkomen was, konden zij het niet anders dan aan eene
buitengewone ongunst van het noodlot toeschrijven, dat zij hier op
de Liakhoff-eilanden moesten aanlanden en in de handen vallen van
eenen zóó barbaarschen en ongastvrijen volksstam.

Cascabel was dan ook niet in staat zijne teleurstelling te verbergen,
toen hij zich omringd zag door een honderdtal-wanstaltige wilden,
die met woeste gebaren en geluiden de zwervelingen, die het toeval
op hunne kust geworpen had, schenen te bedreigen.

--Wat willen die apen van ons? riep hij uit, nadat hij degenen,
die het dichtst bij hem waren, een weinig had doen terugdeinzen.

--Stellig niet veel goeds, vader, antwoordde Jan.

--'t Is een mooie manier om eenen reiziger te ontvangen! zouden zij
bij geval lust hebben om ons opteëten.

--Dat niet, maar zij zullen ons waarschijnlijk op hun eiland gevangen
willen houden.

--Gevangen houden, zegt ge?

--Ja, want dat hebben zij ook gedaan met twee matrozen, die vóór ons
hier aangeland zijn.

Jan had geen tijd om verder te vertellen, want een twaalftal
inboorlingen hadden Sergius, Cascabel en de anderen reeds
aangegrepen. Zij zagen zich dus genoodzaakt goed- of kwaadschiks hen
naar het dorp Tourkef, de voornaamste bewoonde plaats op den archipel,
te vergezellen.

Een twintigtal andere inlanders begaven zich tegelijk op weg naar de
_Schoone Zwerfster_, wier aanwezigheid door een licht rookwolkje in
het Oosten nog even verraden werd.

In een kwartier tijds werden de gevangenen naar Tourkef gebracht en
daar in eene vrij groote ruimte, die onder den grond gegraven was,
gelaten.

--Dat moet zeker het huis van arrest en bewaring verbeelden, merkte
Cascabel op, nadat zij zich rondom het brandende vuur geschaard hadden
en door hunne geleiders alleen gelaten waren.

Het eerste waar nu echter aan gedacht werd, was hoe het met Jan en
Kayette gegaan was. Zij vertelden dat het stuk ijs, waar zij samen
op stonden, tusschen de andere klompen aan het drijven geraakt en
in westelijke richting voortgejaagd was. Jan hield het Indiaansche
meisje in zijne armen teneinde te voorkomen dat zij door de bewegingen
van de ijsschots vallen zou. Zij hadden niets om te eten bij zich en
waren zonder eenige schuilplaats, maar zij bevonden zich tenminste bij
elkaar. Zij stonden dicht tegen elkander aan en deden hun best om den
honger en de koude niet te voelen. Het werd duister, zij konden elkaar
niet meer zien, alleen nog maar hooren. Onder aanhoudende angsten,
telkens met het vooruitzicht van in de diepte te zullen worden gestort,
ging het eene uur na het andere voorbij. Op hetzelfde oogenblik dat
de eerste schemering van den dag zich vertoonde, bonsde hunne schots
tegen het groote, vastzittende ijsveld aan. Zonder te aarzelen sprongen
zij daarop over. Na geruimen tijd geloopen te hebben kwamen zij aan
het eiland Kotelnyi, waar de inboorlingen hen spoedig bespeurden en
zich van hen meester maakten.

--En gij meent, Jan, vroeg Sergius, dat er zich reeds andere
schipbreukelingen hier op het eiland bevinden?

--Ja, antwoordde Jan.

--Hebt gij die reeds gezien?

--Neen, mijnheer Sergius, zeide Kayette, maar ik heb de inlanders,
die russisch spreken, onder elkander hooren praten over twee matrozen
die zij in het dorp gevangen houden.

De taal der volksstammen in het hooge Noorden van Rusland heeft
inderdaad veel overeenkomst met het russisch, zoodat ook Sergius zich
aan de bewoners der Liakhoff-eilanden verstaanbaar maken kon. Maar wat
zou dit baten tegenover deze roofzuchtige wilden, die oorspronkelijk
afkomstig zijn uit den omtrek der groote riviermondingen, doch naar
Nieuw Siberië uitgeweken zijn, waar de russische politie, die elders
op het vasteland de orde handhaaft, hen niet bereiken kan?

Voor Cascabel was het intusschen niet uittehouden dat hij niet vrij
was om zich te bewegen en te gaan waarheen hij goedvond. Niet zonder
reden vreesde hij dat zijne _Schoone Zwerfster_ door het dievengespuis
ontdekt, leeggeroofd en misschien vernield zou worden. Het was waarlijk
nog al de moeite waard, door zooveel gevaren heen den wagen uit de
Behringstraat behouden herwaarts gebracht te hebben, om hem nu in de
handen van deze "pool-bandieten" te zien vallen!

--Komaan, Cesar, poogde Cornelia hem te troosten, schep moed! Het
baat immers niets of gij u driftig maakt. Bedenk liever dat het nog
veel erger met ons had kunnen afloopen.

--Wat had er dan wel kunnen gebeuren, Cornelia?

--Bijvoorbeeld, als wij Jan en Kayette eens niet teruggevonden
hadden. Dat zou dan toch veel erger geweest zijn! Bovendien, zijn wij
niet allen behouden en levend hier? Hoeveel gevaren zijn wij niet te
boven gekomen, Cesar; het is bijna niet om er aan te gelooven. Ik
voor mij vind dat wij geen recht hebben om te klagen, maar liever
dankbaar moeten zijn aan de Voorzienigheid....

--Nu, ik ben haar ook dankbaar Cornelia, van ganscher harte zelfs! Maar
ik mag toch wel mijn hart luchten tegen den duivel, die ons stellig
aan dit diefachtige vee heeft overgeleverd. Kijk maar, zij lijken
meer op beesten dan op menschelijke wezens!

Daarin had Cascabel geen ongelijk, maar het was toch ook waar wat
Cornelia zeide: geen van de passagiers der _Schoone Zwerfster_
ontbrak op het appèl. Zooals zij Port-Clarence verlaten hadden,
zoo stonden zij ook met hun allen in het dorp Tourkef.

--Jawel, in een mollengat of een bunsinghol, bromde Cascabel. Een
eenigszins gelikte beer zou in zoo'n spelonk zijn nest niet willen
hebben.

--Maar wat of er van Kruidnagel geworden zou zijn? riep Sander op eens.

Dat was waar ook. Hem zouden zij bijna vergeten hebben. Zou de
brave kerel, achtergelaten om op de _Schoone Zwerfster_ te passen,
misschien met gevaar van zijn leven haar verdedigd hebben? Bevond
hij zich thans ook als een gevangene onder de wilden?

Met de gedachte aan Kruidnagel, kwam ook die aan de andere levende
reisgenooten weder boven.

--En onze Jako? zuchtte Cornelia.

--En John Bull? klaagde Napoleona.

--En onze honden? dacht Jan overluid.

Het spreekt vanzelf dat zij allen in de eerste plaats over Kruidnagel
bezorgd waren, maar toch onmiddellijk na hem kwamen de papegaai,
de aap, en Wagram met Marengo.

Op dit oogenblik vernamen zij een luid rumoer buiten het hol, een
vloed van scheldwoorden, vermengd met hondengeblaf. Het duurde niet
lang of de deur werd opengerukt en de twee honden stormden naar binnen,
op hunne hielen gevolgd door Kruidnagel.

--Daar ben ik, patroon, riep de arme drommel,.... tenminste als ik
het werkelijk ben, want ik weet heusch niet hoe ik het heb!

--Het is met jou precies gesteld als met ons allemaal, antwoordde
Cascabel terwijl hij hem de hand drukte.

--En onze _Schoone Zwerfster_? vroeg Cornelia haastig.

--Onze _Schoone Zwerfster_? was Kruidnagel's wedervraag. Wel, die
hebben deze heeren onder de sneeuw weten te vinden, zij hebben er
zichzelve voorgespannen als trek-ossen en haar naar hun dorp gesleept.

--En Jako? vroeg Cornelia weder.

--Jako ook.

--En John Bull? zeide Napoleona.

--John Bull even als de rest.

Nu het heele gezin te Tourkef opgesloten zat, was het nog het beste dat
hun huis er zich ook bevond, al liep dit dan ook gevaar leeggestolen
te worden.

Intusschen begonnen zij allen honger te krijgen, maar het scheen wel
alsof de inboorlingen er zich niet om bekommerden of hunne gevangenen
iets te eten kregen. Gelukkig had de bedachtzame Kruidnagel het een
en ander in zijne zakken gestoken. Hij had eenige blikken ingemaakt
vleesch medegenomen en dat was voldoende om althans eenigen tijd den
honger te stillen. Daarna wikkelden zij zich in hunne pelsjassen
en trachtten zij den slaap te vatten te midden van een benauwden
dampkring, die door het rookende vuur nog ondragelijker gemaakt werd.

Den volgenden ochtend, dat was den 4den December, werd het geheele
gezelschap uit het hol te voorschijn geroepen. Ofschoon het vinnig
koud was, deed de buitenlucht hen toch onuitsprekelijk aangenaam aan.

Zij werden nu voor Tchou-Tchouk gebracht.

Dit was een kerel met een sluw gezicht, doch weinig vriendelijk of
innemend. Zijne onderaardsche woning was ruimer en ook een weinig
geriefelijker dan de armzalige verblijven zijner onderdanen. Zij was
uitgegraven aan den voet van een steenachtigen, met sneeuw bedekten
heuvel, waarvan de kruin veel op een berenkop geleek.

Tchou-Tchouk kon een jaar of vijftig oud zijn. In zijn baardeloos
gezicht schitterden een paar kleine, glurende, vurige oogen;
de uitdrukking van het gelaat had iets beestachtigs door een paar
scherpe hoektanden, die onder zijne lippen te voorschijn kwamen. Hij
zat op eenen hoop pelterijen, was in rendiervellen gewikkeld, droeg
laarzen van zeehondenleer en had een pelsmuts op. Hij knikte nu en
dan met het hoofd, zonder veel te zeggen.

--Een echte boeventronie, of ik heb het mis! bromde Cascabel.

Een paar van de voornaamsten van den stam bevonden zich bij hem. Buiten
stonden een vijftigtal inlanders, nagenoeg eveneens gekleed als hun
opperhoofd en wier geslacht men niet onderscheiden kon, want mannen
en vrouwen dragen in Nieuw Siberië dezelfde kleederen.

Tchou-Tchouk richtte het eerst het woord tot Sergius, wiens landaard
hij waarschijnlijk vermoedde. In zeer verstaanbaar russisch zeide
hij tegen hem:

--Wie zijt gij?

--Ik ben een onderdaan van den Czaar, antwoordde Sergius, denkende
dat dit eenigen indruk op den eilandenkoning maken zou.

--En die anderen? vervolgde Tchou-Tchouk, terwijl hij op Cascabel en
de leden van zijn gezin wees.

--Dat zijn franschen, zeide Sergius.

--Franschen? herhaalde het inlandsche opperhoofd.

Het was alsof hij van een volk, of van eenen volkstam met dezen naam
nooit gehoord had.

--Wis en zeker, franschen!... franschen!... Uit Frankrijk... hondsvot!
riep Cascabel.

Dit zeide hij echter in zijne eigen taal, met al de vrijmoedigheid
van iemand die weet dat hij toch niet verstaan wordt.

Maar wie is dat? hernam Tchou-Tchouk, met den vinger naar Kayette
wijzende, want het ontging hem niet dat dit meisje tot een ander ras
behoorde dan de overigen.

--Het is eene Indiaansche, verzekerde Sergius.

Er werd nu een vrij levendig gesprek aangeknoopt tusschen Tchou-Tchouk
en Sergius, waarvan deze laatste den voornaamsten inhoud aan zijne
reisgenooten vertolkte.

Het einde van dit onderhoud was dat de schipbreukelingen zich als
gevangenen hadden te beschouwen en genoodzaakt waren op het eiland
Kotelnyi te blijven, zoo lang zij niet in staat waren in russische
klinkende munt eenen losprijs van drieduizend roebels te betalen.

--Waar wil hij dat wij die van daan halen, de schobbejak? vroeg
Cascabel. Die roovers hebben stellig alles wat er nog over was van
uw geld, mijnheer Sergius, al ingepalmd.

Op een teeken van Tchou-Tchouk werden de gevangenen weder naar buiten
geleid. Het werd hun vergund in het dorp rond te loopen, op voorwaarde
dat zij zich niet zouden verwijderen en het bleek hun reeds den eersten
dag dat zij zorgvuldig in het oog gehouden werden. Het zou hun trouwens
niet mogelijk geweest zijn in dit jaargetijde, midden in den winter,
op de vlucht te gaan teneinde zich naar het vasteland te begeven.

Sergius en zijne reisgenooten gingen dus terstond naar de _Schoone
Zwerfster_. Zij vonden er een aantal inboorlingen in stomme verbazing
over John Bull, die zijne leelijkste gezichten tegen hen trok. De
wilden hadden nooit eenen aap gezien en dachten zeker dat dit
vierhandige, roodbehaarde schepsel een hunner natuurgenooten was.

--Zij zelven zijn ook wel menschen! merkte Cornelia op.

--Ja.... maar dat is geen eer voor ons, zeide Cascabel.

Na een oogenblik voegde hij er bij:

--Wel beschouwd, had ik zelfs niet mogen zeggen dat die wilden apen
zijn. Die staan in alle opzichten boven hen en ik vraag mijnen vriend
John Bull verschooning voor de vergelijking.

John Bull antwoordde met over zijn kop te duikelen. Maar toen een
inboorling de hand naar hem uitstak, beet hij daarin zoo dat het
bloed te voorschijn kwam.

--Flink zoo, John! riep Sander. Bijt ze maar! Bijt er op los, zoo
hard je kunt!

Dit had echter slecht voor den aap kunnen afloopen en hij had misschien
den beet duur moeten betalen indien de aandacht der inboorlingen
niet afgeleid was geworden door de verschijning van Jako, wiens kooi
opengezet was en die nu te voorschijn kwam, waggelende op zijne pooten.

Op de eilanden van Nieuw Siberië waren apen zoo min als papegaaien
ooit te zien geweest. Geen der inboorlingen had in zijn leven zulk
eenen vogel onder de oogen gehad, met zulke kleurige vederen, zulke
ronde oogen alsof het brilleglazen waren en met zulk een haakvormig
gebogen snavel.

Men kan zich echter niet voorstellen welk eenen indruk het maakte
toen Jako eenige duidelijk uitgesproken woorden uit dien snavel
komen liet. Alles wat de praatzuchtige vogel te vertellen wist,
liet hij achtereenvolgens hooren, tot niet geringe verbazing der
inboorlingen. Bijgeloovig als zij waren, dachten zij niet anders of
er was eene bovenaardsche macht in het spel. Zij geloofden dat hunne
afgoden er mede gemoeid waren en sommigen wierpen zich, geheel ontdaan,
voor den vogel op de knieën. Cascabel had daar niet weinig schik in
en moedigde den papegaai op alle manieren aan.

--Goed zoo, Jako, riep hij. Gêneer je niet, Jako, zeg aan die
uilskuikens dat ze barsten kunnen.

Jako gehoorzaamde. Barst! klonk het uit zijn snavel. Het was een van
de woorden die hij het duidelijkst uitsprak, en het klonk ditmaal
zoo hard en barsch dat de inlanders het niet langer uit konden
houden, maar onder teekenen van de grootste ontsteltenis op de vlucht
sloegen. Dat gaf een gelach onder de familie Cascabel! Zoo groot was
hunne bezorgdheid niet, of zij vergaten die op dit oogenblik.

--Kom aan, kom aan, zeide Cesar, die bij de minste kleinigheid zijnen
moed weer terugkreeg, de drommel moge mij halen als wij die idioten
de baas niet zijn!

De gevangenen bleven nu aan hun lot overgelaten en aangezien
Tchou-Tchouk er niets tegen scheen te hebben dat zij weder van de
_Schoone Zwerfster_ bezit namen, besloten zij daarin een onderkomen te
zoeken. Zonder eenigen twijfel gaven de Nieuw-Siberiërs aan hunne
onderaardsche woningen verre de voorkeur boven het verblijf in
den wagen.

Toen alles werd nagezien bleek het dat er alleen eenige zaken van
weinig waarde uit de _Schoone Zwerfster_ gestolen waren. Daaronder
behoorde echter ook het geld van Sergius, en Cesar Cascabel was niet
gezind om dit, zelfs in den vorm van eenen losprijs, in den steek
te laten. Intusschen was het eene groote verbetering dat zij de
geriefelijke slaapplaatsen en vertrekken in den wagen weder mochten
betrekken in plaats van een stinkend onderaardsch hol. Alles werd
op zijne plaats gevonden. Beddegoed, keukengereedschap, ingemaakte
levensmiddelen, niets daarvan scheen in den smaak te zijn gevallen
van de inlandsche heeren en dames. Moesten zij de wintermaanden hier
doorbrengen, in afwachting van eene gelegenheid om naar het vasteland
te komen, dan konden zij van hunne gewone verblijfplaats gebruik maken.

Nu zij hunne vrijheid teruggekregen hadden om te komen en te gaan
zooals zij goedvonden, besloot Sergius ook kennis aan te knoopen met
de twee matrozen die ongetwijfeld, even als zij zelven, door weer
en wind op dezen onherbergzamen archipel beland waren. Het was zaak
te beproeven of deze vreemdelingen hen misschien behulpzaam konden
zijn om gezamenlijk de waakzaamheid van Tchou-Tchouk te verschalken
en eene gelegenheid tot vluchten op te sporen.

Het overige van den dag werd gebruikt om het inwendige van de
_Schoone Zwerfster_ weder in orde te brengen. Daar viel heel wat
schoon te maken en Cornelia, die eene ordelijke huishoudster was,
begon met alles uit te halen en te reinigen. Kayette, Napoleona en
Kruidnagel waren, onder haar opperbevel, den heelen dag daarmede bezig.

In het voorbijgaan moeten wij nog vertellen dat Cesar Cascabel, van het
oogenblik af dat hij zich weder vleide met de hoop van zijne majesteit
Tchou-Tchouk op de eene of andere manier een kool te kunnen stoven,
zijne opgeruimdheid, die slechts een oogenblik schuil was gegaan,
heelemaal teruggekregen had.

Den volgenden dag ging hij met Sergius op weg om de twee gevangene
matrozen optezoeken. Vermoedelijk genoten die even veel vrijheid als
hun zelve gelaten werd. Het bleek dat zij niet achter slot gehouden
werden, maar in een hol aan het andere einde van het dorp verblijf
hielden. De inboorlingen verzetten er zich volstrekt niet tegen dat
Sergius en Cascabel hen daar kwamen toespreken.

De twee matrozen bleken russen te zijn, de een van vijfendertig,
de ander van veertigjarigen leeftijd. Zij zagen er ellendig uit,
vermoeid, hongerig en armoedig. Hun matrozenpak bestond uit niet veel
meer dan lompen, door eenige lappen bont ternauwernood voor de koude
een weinig beschut. Koude en ontbering stonden op hun gelaat te lezen;
hunne ongekamde en wild dooreengegroeide haren en hun verwarde baard
maakten het bijna onmogelijk hunne trekken te onderscheiden. Het
waren echter een paar stevige volwassen mannen wier hulp, als het
er op aankwam, niet te versmaden was. Maar het was alsof zij op de
kennismaking met de andere schipbreukelingen, wier komst op het eiland
hun reeds bekend was, niet bijzonder gesteld waren. Toch scheen de
overeenstemming van hunnen toestand en hun gemeenschappelijk belang
om zoo spoedig mogelijk uit hunne gevangenschap te geraken, hen naar
eene aanraking met deze lotgenooten te moeten doen verlangen.

Sergius knoopte een gesprek met hen aan in het russisch. Het bleek
dat de oudste Ortik en de jongste Kirschef heette. Zij toonden eerst
eenige aarzeling, doch kwamen er toch langzamerhand toe om te vertellen
wat er met hen gebeurd was.

--Wij zijn beide matrozen en afkomstig uit Riga, verhaalde Ortik. Een
jaar geleden hebben wij ons aan doen monsteren aan boord van den
walvischvaarder _Seraski_ bestemd voor eene reis in de Noordelijke
IJszee. Ongelukkig heeft ons schip bij het naderen van den winter
niet bijtijds de Behringstraat kunnen bereiken en is het tusschen
het ijs vastgeklemd geraakt. Niet ver van de Liakhoff-eilanden, een
weinig noordelijk daarvan, is het eindelijk gebarsten en gezonken,
waarbij de geheele bemanning omkwam, met uitzondering alleen van
Kirschef en ik. Wij waren zoo gelukkig eene der booten te bereiken
en zijn daarmede weggedreven naar de kust van Nieuw-Siberië, waar
wij in handen der inboorlingen gevallen zijn.

--Hoe lang is dat geleden? vroeg Sergius.

--Twee maanden ongeveer.

--Hoe hebben zij u ontvangen?

--Even als u, veronderstel ik, antwoordde Ortik. Tchou-Tchouk houdt ons
gevangen en wil ons niet loslaten vóórdat wij eenen losprijs betalen.

--Waar moeten wij dien van daan halen? viel Kirschef hem in de rede.

Op eenigszins ruwen toon liet Ortik nog volgen:

--Of het moest zijn dat gij geld genoeg bij u hebt voor uzelven zoowel
als voor ons..... want ik veronderstel dat wij landslieden zijn?

--Dat is zoo, gaf Sergius ten antwoord; maar het geld dat wij
medegenomen hebben is door de inboorlingen buit gemaakt, zoodat wij
geen cent rijker zijn dan gij.

--Zooveel te erger, hernam Ortik.

Beiden deelden nog eenige bijzonderheden mede over hunne wijze van
leven. Zij woonden in een onderaardsch verblijf, waar het niet licht
en niet ruim was; overigens werd hun eenige vrijheid gelaten, doch
zij werden niet uit het oog verloren. Hunne kleederen waren geheel
versleten, zij hadden niets anders te eten dan den gewonen mondkost
der inboorlingen en deze was nauwelijks voldoende om hunnen honger te
stillen. Tegen het einde van den winter, als het open water en dus
de gelegenheid om weg te komen gunstiger werd, waren zij er echter
op voorbereid dat zij zorgvuldiger bewaakt en misschien achter slot
gehouden zouden worden.

--Met eene visschersschuit zouden wij in staat zijn den vasten
wal te bereiken, maar de wilden zullen ons dan zeker niet zooveel
vrijheid laten als thans. Zij zullen wel maatregelen nemen om ons
dat te beletten.

--Maar het duurt op zijn minst vier of vijf maanden vóór het open water
wordt, zeide Sergius. Zóo lang hier gevangen te blijven, gaat niet.

--Weet gij een middel om weg te komen? vroeg Ortik nieuwsgierig.

--Voor het oogenblik niet, antwoordde Sergius. Intusschen ligt het
natuurlijk op onzen weg dat wij elkander trachten te helpen. Gij moet
veel uitgestaan hebben mijne vrienden, en indien wij u met iets van
dienst kunnen zijn....

De twee matrozen betuigden hiervoor hunnen dank, maar toonden zich toch
niet bijzonder toeschietelijk. Wanneer men hun nu en dan een weinig
beter eten bezorgen kon, dat zouden zij wel gaarne willen hebben.

Meer vroegen zij niet, of het moest zijn dat de anderen nog eenige
dekens missen konden. Met hen samenwonen wilden zij echter niet. Zij
bleven liever waar zij waren, doch beloofden hunne lotgenooten te
zullen komen opzoeken.

Sergius en Cascabel, die het gevoerde gesprek gedeeltelijk verstaan
had, namen na deze belofte afscheid van de twee vreemdelingen. Het
uiterlijk dezer mannen boezemde weinig vertrouwen in, doch dit
mocht geene reden zijn om hun geene hulp aan te bieden. De eene
schipbreukeling is immers den ander bijstand schuldig. Er werd dus
besloten dat hun lot zooveel als mogelijk was verzacht zou worden,
en deed zich eene gelegenheid voor om te vluchten, dan was Sergius
niet van zins hen in den steek te laten. Voor hem waren het niet
alleen medemenschen, maar bovendien landgenooten.

Er gingen twee weken voorbij, in welken tijd zij hun best deden
om zich in den veranderden toestand te schikken. Iederen ochtend
waren zij verplicht voor het inlandsche opperhoofd te verschijnen
en opnieuw te luisteren naar zijne aanmaningen om te zorgen dat het
losgeld er kwam. Hij maakte zich dikwijls driftig, dreigde en riep
zijne afgodsbeelden tot getuigen dat het niet voor hem, maar voor
hunnen dienst was dat hij geld wilde hebben.

--Oude schurk, bromde Cascabel, begin met het geld terug te geven
dat ge reeds gestolen hebt. Daarna zullen wij zien.

De toekomst liet zich intusschen alles behalve geruststellend
aanzien. Niemand kon weten of de inlandsche dwingeland niet op een
of ander oogenblik van dreigen tot doen zou overgaan. In plaats van
Tchou-Tchouk had Cascabel hem in de wandeling den bijnaam Sjoe-Sjoe
gegeven, ofschoon, zeide hij, "die lieve bijnaam den schoelje even
goed past als een herderinnehoedje op den kop van een roodharigen
engelschman!"

Onophoudelijk dacht Cascabel over een middel om den wilde in de luren
te leggen. Maar welk? Hij peinsde en overlegde, maar vond niets. Hij
begon al bang te worden dat hij heelemaal "op" was, en daarmede
bedoelde hij dat zijne hersenkast leeg begon te worden. Een man als
hij, die op het stoute maar betreurenswaardige denkbeeld gekomen was
om over Azië uit Amerika naar Europa terugtekeeren, zulk een man scheen
nu zichzelf te moeten bekennen, dat hij niet slimmer was dan een ezel!

Dat maakte hem zoo mismoedig, dat Cornelia het niet aan kon zien.

--Hoe komt ge er aan, Cesar, om dat te denken? vroeg zij. Ge zult
wel iets weten te vinden; op het oogenblik dat ge er het minst op
bedacht zijt, zal het u te binnen schieten.

--Gelooft ge dat werkelijk?

--Ik durf er op te zweren.

Was het niet aandoenlijk dat Cornelia zulk een vertrouwen in de
schranderheid van haar man bleef stellen, ondanks den treurigen keer
dien zijn reisplan genomen had?

Van zijnen kant deed Sergius wat hij kon om hem op te beuren, maar al
de moeite welke hij aanwendde om Tchou-Tchouk tot andere gedachten te
brengen en hem van zijnen eisch te doen afzien, bleef vruchteloos. Er
was evenwel nog geene reden om het geduld te verliezen. Al had het
inlandsche opperhoofd er in toegestemd hen in vrede te laten trekken,
dan nog hadden zij er niet aan kunnen denken om in het hart van den
winter, onder eene koude van dertig tot veertig graden beneden het
vriespunt, het eiland Kotelnyi te verlaten.

De 25ste December was aangebroken en Cornelia had bepaald dat het
Kerstfeest gevierd zou worden met zooveel luister als de omstandigheden
toelieten. Dit kon alleen daarin bestaan dat het middagmaal wat
overvloediger zou wezen dan gewoonlijk. Ingelegd vleesch en groenten
waren de hoofdschotels; maar gelukkig was er in de provisiekast ook
nog geen gebrek aan meel, aan rijst en aan suiker, zoodat de ijverige
keukenprinses in de gelegenheid was een grooten koek te bakken,
die er prachtig uitzag en met gejubel begroet werd.

De twee russische matrozen werden dien dag mede te gast gevraagd en
namen de uitnoodiging aan. Dit was de eerste keer dat zij eenen voet
in de _Schoone Zwerfster_ zouden zetten.

Bij het eerste woord dat een van de twee--Kirschef namelijk--sprak,
was het Kayette, alsof zij die stem meer gehoord had. Maar waar of
wanneer zij den vreemde ontmoet kon hebben en had hooren spreken,
dit was zij niet in staat zich te herinneren.

Voor het overige voelde noch Cornelia, noch Napoleona, noch zelfs
Kruidnagel zich tot de twee mannen aangetrokken, die bovendien in
gezelschap van anderen zich weinig op hun gemak schenen te voelen.

Toen het maal ongeveer afgeloopen was verhaalde Sergius hun, op verzoek
van Ortik, wat hem en de Cascabels overkomen was in de provincie
Alaska. Hij beschreef hoe hij bijna stervende door hen gevonden was
nadat hij bijna het slachtoffer geweest was van eenen moordaanslag,
door twee roovers van de bende van Karkof op hem gepleegd.

Indien de twee vreemden meer in het licht gezeten hadden, had Sergius
of een van de anderen zeker gezien welk een zonderlingen blik zij
met elkander wisselden terwijl hun dit verhaal gedaan werd. Niemand
had daar echter erg in. Na een goed stuk van den koek gekregen en
dat met een stevig glas vodka-brandewijn doorgespoeld te hebben,
namen de twee russen afscheid van onze reizigers.

Zoodra zij op eenigen afstand waren, zeide de een:

--Dat is een mooie ontmoeting! Die rus is de man dien wij op de grens
van Alaska overvallen hebben en dien wij hadden willen plunderen als
die Indiaansche meid ons niet gestoord had.

--Dat zou een buitenkansje geweest zijn.

--Ja, de duizend of wat roebels, die nu in het bezit zijn van
Tchou-Tchouk, waren dan in onze handen gevallen!

De twee voorgewende matrozen waren dus een paar straatroovers,
medeplichtigen van de bende van Karkof, die in het geheele Westen
van Amerika berucht was. Nadat hun aanslag op Sergius mislukt was,
hadden zij in de duisternis hunnen weg niet terug kunnen vinden,
maar waren na veel omzwervens te Port-Clarence terecht gekomen. Daar
hadden zij eene schuit gestolen en hadden beproefd de Behringstraat
over te steken; maar zij waren door den stroom voortgesleept en hadden
duizende gevaren doorgestaan. Eindelijk waren zij op het grootste
eiland van den Liakhoff-archipel aangeland en daar in handen der
inboorlingen gevallen.VI.

DE OVERWINTERING.


Zoo was het dus gesteld met Sergius en zijne reisgenooten op den 1sten
Januari 1868. Hun toestand, die op zichzelf reeds zorgwekkend was
dewijl zij door de inboorlingen van den Liakhoff-archipel gevangen
gehouden werden, werd nog ingewikkelder door de aanwezigheid van
Ortik en Kirschef. Want het was best mogelijk dat die schelmen van
deze onverwachte ontmoeting partij zouden willen trekken. Gelukkig was
het hun niet bekend dat de reiziger, dien zij op de Alaskische grens
hadden willen overvallen, een staatkundige veroordeelde was die uit de
vesting Jakoutsk ontvlucht was; dat hij graaf Narkine heette en nu,
onder den schijn van deel uit te maken van eenen kermistroep, naar
Rusland poogde terug te keeren. Hadden zij dit geweten, dan zouden zij
zeker geen oogenblik geaarzeld hebben om het geheim te verklappen; zij
zouden het gebruikt hebben als een middel om graaf Narkine geld af te
zetten, of zij zouden beproefd hebben hem aan de russische politie over
te leveren, op voorwaarde dat zijzelve gratie voor hunne misdrijven en
eene belooning in geld kregen. Maar al wisten zij dit niet, bestond
er geen gevaar dat het geheim, waar alleen Cascabel en zijne vrouw
mede bekend waren, op de eene of andere manier hun ter oore zou komen?

Voor het oogenblik hielden Ortik en Kirschef zich op eenen afstand,
ofschoon zij vast besloten waren, indien de gelegenheid zich voordeed,
te zamen met Sergius en de anderen eene poging te doen om hunne
vrijheid terug te krijgen.

Zoo lang de winter aanhield, was het echter maar al te duidelijk
dat er niets viel aan te vangen. Het was nu zoo fel koud dat de
ademhaling, met de lucht in aanraking komende, terstond in eene
lichte sneeuwwolk overging. De thermometer daalde somtijds beneden
de veertig graden onder het nulpunt der honderddeelige schaal. Ook
al kwam er geen wind bij, dan nog was het niet mogelijk in zulk eene
koude te vertoeven. Cornelia en Napoleona durfden niet meer buiten de
_Schoone Zwerfster_ te komen, wat trouwens de inboorlingen haar ook
niet toestonden. Ieder kan zich voorstellen hoe lang deze eindelooze
dagen, of liever die nachten welke bijna een heel etmaal duurden,
haar vielen.

Kayette, die aan de noord-amerikaansche winters gewend was, kon de
koude buitenlucht beter doorstaan, evenals de inlandsche vrouwen
van het eiland. In warme kleederen gewikkeld, zag men ze hare gewone
werkzaamheden verrichten. Zij droegen een japon van gevoerd rendiervel,
waren bovendien in eenen pelsmantel gewikkeld, hadden bonten kousen
en mocassins van robben vel aan hare voeten en mutsen van hondenvel
op. Van hare gezichten was niets te zien, zelfs niet het puntje van
haar neus,--maar daar verloor niemand iets aan.

Iederen dag maakten Sergius en Cascabel, vergezeld van Jan, Sander en
Kruidnagel, hunne verplichte opwachting bij Tchou-Tchouk. Zij wikkelden
zich daartoe in hunne pelzen evenals de twee russische matrozen, die
hetzelfde bezoek moesten afleggen en aan wie uit den voorraad van de
_Schoone Zwerfster_ eenige kleedingstukken en dekens verstrekt waren.

De inboorlingen stoorden zich weinig aan weer of wind. Zij gingen
onbeschroomd op de jacht, waartoe de door de vorst geharde vlakten
goede gelegenheid opleverden. Zij gebruikten lichte sleden, vervaardigd
van kinnebaksbeenderen, ribben en baarden van walvisschen, en voorzien
van glijstukken, die vóór dat de tocht aanvangt met water begoten
worden, dat terstond bevriest en den onderkant zoo glad als ijs
maakt. De sleden worden door rendieren getrokken, die voor dit werk
uitstekend geschikt zijn. Bovendien hebben zij honden van Samoyeedsch
ras, zoo groot en bijna even wild als wolven; sterk behaard, en
geelbruin of zwart en wit van kleur.

Als de Nieuw-Siberiërs eene voetreis ondernemen bedienen zij zich
van lange sneeuwschoenen of schaatsen, _ski_ genaamd, waarmede zij
in korten tijd groote afstanden afleggen langs de zeearmen, die zich
tusschen de eilanden in vele takken splitsen en over de natuurlijke
wegen, _tindra's_ geheeten, die door de vorst droog en hard gehouden
worden.

In het vervaardigen hunner wapenen staan de inboorlingen
van de Liakhoff-eilanden verre ten achter bij de Eskimo's in
Noord-Amerika. Pijl en boog zijn hunne eenige middelen van aanval
en verdediging. Hun vischtuig bestaat uit harpoenen waarmede zij de
walvisschen achtervolgen, en uit netten die zij laten zakken tot
op het diepe of grond-ijs, _grundi_ genaamd, waar de robben zich
veeltijds laten verschalken. Ook maken zij tegen sommige der grootste
robbensoorten, zooals de zeekoe of de zee-olifant, gebruik van messen
en pieken, waarmede zij niet zelden hevige gevechten hebben te leveren.

De witte beer is echter hun gevaarlijkste vijand. Gedurende de felste
winterkoude, wanneer er volstrekt geen voedsel meer op de sneeuw-
en ijsvlakten te vinden is, zoeken de uitgehongerde beren dikwijls
hunne prooi in de nabijheid der dorpen op de eilanden. Bij zulke
ontmoetingen toonen de inboorlingen hunne dapperheid; onversaagd gaan
zij het sterke en bloeddorstige dier te lijf, met niets dan hun mes
gewapend en in de meeste gevallen delft de beer het onderspit.

Meer dan eens waren de Cascabels getuigen van zulk een gevecht, waarin
de beer, na dikwijls verscheidene zijner aanvallers verwond te hebben,
ten slotte voor de overmacht bezweek. Het geheele dorp liep dan uit om
den verslagen vijand te bekijken. Het berenvleesch was eene lekkernij
voor de magen der Nieuw-Siberiërs, maar de beste stukken kwamen veelal
terecht op de tafel, of om juister te spreken, in den eetbak van
Tchou-Tchouk, en zijne gedweeë onderdanen kregen alleen de brokken,
die hij voor hen geliefde over te laten. Dit belette echter niet,
dat er een feestmaal van gehouden werd, dat gewoonlijk eindigde met
eene algemeene dronkemanspartij. De sterke drank der eilandbewoners
bestaat uit het gegiste aftreksel van verschillende planten, zooals
het jonge loof van eenige wilgen- en rhodiolasoorten, het sap van de
roode mirtenbezie en van eene gele moerasbes. Gedurende de enkele
weken dat de zomer duurt, worden deze planten en vruchten ijverig
ingezameld en tegen den winter aan 't gisten gemaakt.

Aangezien de beren zich echter slechts bij uitzondering vertoonen en
de jacht op dit verscheurende dier altijd een gevaarlijk werk blijft,
valt er op geen berenvleesch te rekenen en is het rendierenvleesch
de hoofdschotel der inlandsche keuken. De Nieuw-Siberische vrouwen
koken daar eene soep van, waar de Cascabels echter geen smaak in
konden vinden.

Vraagt men nu hoe de rendieren des winters aan voedsel komen, dan
is het antwoord, dat deze beesten zelfs onder de dikste sneeuwlaag
nog het schrale plantenvoedsel weten te vinden, dat zij voor hun
onderhoud noodig hebben. Er worden bovendien, vóór dat de vorst invalt,
ontzaglijke voorraden voeder ingezameld en opgestapeld, en het een
met het ander is voldoende om de rendierenkudde op Nieuw-Siberië,
die uit vele duizende beesten bestaat, in het leven te houden.

--Zooveel duizende rendieren, zuchtte Cascabel, die altijd peinsde
over de middelen om weg te komen, en met een twintigtal voor onzen
wagen zouden wij zoo goed geholpen zijn!

Wij moeten nog vertellen dat de inboorlingen van den Liakhoff-archipel
niet alleen afgodendienaars, maar zóó bijgeloovig zijn als men zich
ternauwernood voor kan stellen. De monsters, die zij met eigen hand
vervaardigen, vereeren zij vurig en de bevelen, die naar het heet
van de afgodsbeelden uitgaan, worden blindelings gehoorzaamd. Hun
opperhoofd Tchou-Tchouk gaf hun daarvan het voorbeeld; wat zijne
dweepzucht en zijn bijgeloof hem ingaven, was eene wet voor zijne
onderdanen.

Iederen dag begaf Tchou-Tchouk zich naar eene soort van tempel,
juister gezegd eene gewijde plaats, _Vorspük_ genaamd, dat wil zeggen
"de grot der gebeden." In eene uitholling van den rotswand stonden daar
de houten, met vele kleuren beschilderde palen, die als afgodsbeelden
dienst deden, en de geloovigen kwamen geregeld daar hunne knieën voor
buigen. Onverdraagzaam waren zij daarbij niet; zij hadden er niets
tegen dat de vreemdelingen in hun heiligdom kwamen en moedigden
hen zelfs daartoe aan. Hierdoor waren onze schipbreukelingen in
de gelegenheid de voorwerpen, die de Nieuw-Siberiërs vereerden,
nauwkeurig op te nemen.

Het uiteinde van elken paal werd gevormd door een afschuwelijken
vogelkop, met ronde, roode oogen, een wijd openstaande bek, en een
hooge kam, die als een hoorn omgebogen was. Kruipende naderden de
inboorlingen deze monsters, zij hielden hunne ooren tegen den paal
onder het prevelen van lange gebeden, en ofschoon de godheid natuurlijk
nooit antwoordde, verbeeldden zij zich toch wel degelijk haren wil
te vernemen, die trouwens in den regel overeenstemde met hetgeen
de vrager zich te voren daarvan voorgesteld had. Als Tchou-Tchouk
zijne onderdanen de eene of andere nieuwe belasting wilde opleggen,
bleef de oude schavuit nooit in gebreke eene stem uit den hooge te
vernemen, die daarop hare goedkeuring verleende, en bij niet een
zijner volgelingen kwam het op, daaraan te twijfelen.

Eenmaal in de week had er eene buitengewone godsdienstoefening plaats,
waar alle bewoners van het dorp deel aan namen. Het deed er niet toe
hoe koud het was en of de sneeuwstorm de vlakte geeselde, zoodat het
een gevoel was alsof men met messen in het gezicht gesneden werd; de
heele bevolking volgde Tchou-Tchouk op de hielen, naar de _Vorspük_. En
niemand raadt waar de mannen en vrouwen zich mede opschikten sedert
de _Schoone Zwerfster_ in hun midden was. Met alles wat zij uit
den wagen gestolen hadden, met de kermispakken van Cascabel en de
jongens en met de rokken van Cornelia, die zij over hunne kleederen
heen droegen! Een had den helm met de pluim van Kruidnagel op. Ook
blies er een op den hoorn, zóó dat de oogen hem uit het hoofd puilden;
een ander haalde de onmogelijkste geluiden uit de schuiftrompet en een
paar beukten er op de groote- en de roffeltrom. Dit maakte een lawaai,
waar het schreeuwen en tieren der kerkgangers zich mede vermengden.

Telkens als Cesar Cascabel dat moest aanzien vloekte hij in éénen
adem door tegen het dievengespuis, dat zijne kleederen droeg en de
muziekinstrumenten misschien voor altijd onbruikbaar maken zou.

--Bandieten! Hondsvotten! schold hij, en zelfs Sergius zag geen kans
hem tot bedaren te brengen.

Daar kwam nog bij dat de toestand op den duur ondragelijk begon te
worden. De dagen en weken kropen voort alsof er nimmer een einde
aan komen zou. Er scheen geen uitredding te wachten. De tijd ging
niet alleen werkeloos maar tot schade van iedereen voorbij, want tot
het maken van kunsten bestond geen gelegenheid en Cascabel was niet
weinig bevreesd, dat als zij ooit nog op de kermis te Perm aankwamen,
hunne ledematen en gewrichten heelemaal vastgeroest zouden zijn. Het
eenige middel om te voorkomen dat zij geheel en al den moed verloren,
was dat Sergius onvermoeid in de weer bleef om hen door verhalen en
onderwijzen leerzaam bezig te houden. Zoodoende was de gedwongen rust
ten minste voor iets nuttig.

Van zijnen kant leerde Cascabel aan Sergius allerlei goocheltoeren
en handigheden, zooals hij zeide tot tijdverdrijf, maar het kon
te pas komen als Sergius misschien nog eens onder de oogen der
russische politieagenten het beroep van kunstenmaker zou moeten
uitoefenen. Jan hield zich voortdurend bezig met het geven van les in
lezen en schrijven aan Kayette en deze volgde vlijtig het onderricht
van haren meester. Men beschuldige de twee jongelieden niet te spoedig
van zelfzucht, wanneer wij er bijvoegen dat zij zich het best van allen
in den toestand schikten, dewijl beider gemoed geheel werd ingenomen
door een gevoel, dat machtiger is dan alle andere aandoeningen. Niet
zonder deelneming sloeg Sergius de wassende vertrouwelijkheid tusschen
zijne aangenomen dochter en Jan gade. Kayette was vlug van begrip
en Jan voelde zich zichtbaar gelukkig als hij haar, van hetgeen hij
geleerd had, iets mee kon deelen. Hoe jammer zou het toch wezen als
zulk een flinke jongen, met zulk een gelukkigen aanleg en zoo vlijtig
van aard, nimmer iets anders worden kon dan een arme kunstenmaker,
en als er voor hem geen betere maatschappelijke loopbaan te vinden
ware. Maar dit behoorde onder de raadselen der toekomst, en wie kon
zeggen of er in het geheel nog sprake zijn kon van eene toekomst
voor een gezin, dat op de uiterste grens der bewoonde wereld door
een barbaarschen volksstam gevangen gehouden werd?

Tchou-Tchouk toonde zich nog maar niet geneigd om iets van zijne
eischen te laten vallen. Zonder losgeld verkoos hij de gevangenen hunne
vrijheid niet te schenken, en van elders scheen er voor hen geen kans
op redding te bestaan. Welk middel viel er dus te bedenken om aan het
geld te komen, dat het inhalige opperhoofd hen trachtte af te persen?

Toch bezaten de Cascabels nog eenen schat, maar daar wisten zij niets
van. Onze lezers zullen zich herinneren, dat Sander steeds in het bezit
was van zijn kostbaren klomp goud;--ten minste hij zelf twijfelde geen
oogenblik aan de waarde van den steen. Als niemand hem gadesloeg,
haalde hij het ding uit den hoek waar hij het verborgen hield. Dan
wreef en poetste hij het zoo lang tot het blonk. Geen oogenblik zou hij
geaarzeld hebben om het af te geven indien Tchou-Tchouk zich daarmede
tevreden had willen stellen. Maar de "sjoe-sjoe", zooals Cascabel
hem bleef noemen, zou zeker het brok goud, dat er uitzag alsof het
maar een gewone keisteen was, niet in de plaats van klinkende munt
hebben willen aannemen. Sander bleef zich dus maar vleien met het
vooruitzicht, van eenmaal in Europa teruggekeerd, het stuk steen in
gouden kopstukken te kunnen omwisselen, ter vervanging van de dollars
die aan zijne ouders in Amerika ontstolen waren.

Dit zou alles terecht komen zoodra zij hunnen tocht naar Europa konden
voortzetten, maar of zij ooit daartoe zouden komen, werd iederen dag
meer twijfelachtig. De twee russische booswichten, die het noodlot
ook nog op den weg der Cascabels gevoerd had, dachten er even zoo over.

Op een goeden dag, den 23sten Januari, kwam Ortik een bezoek in de
_Schoone Zwerfster_ brengen, zoo het heette om met Cascabel, Sergius
en Jan te praten over hunne kansen om weg te komen, maar inderdaad
om te weten te komen wat de anderen voornemens waren te doen, indien
Tchou-Tchouk hun verlof mocht geven om hunne reis voort te zetten.

Hij begon met deze vraag:

--Mijnheer Sergius, waart gij van plan den winter in Siberië
doortebrengen toen gij van Port-Clarence vertrokken zijt?

--Ja, antwoordde Sergius, wij hadden ons voorgesteld eene of
andere bewoonde plaats op te zoeken en daar het zachtere weder
aftewachten. Waarom vraagt gij dat Ortik?

--Omdat ik wilde weten of gij bij dat plan blijft, in geval die
verwenschte kerels hier op het eiland u los mochten laten.

--Neen, hernam Sergius, daardoor zouden wij onze reis, die al zoo
lang duurt, noodeloos langer maken. Het komt mij voor dat het nu
beter zou zijn op de russische grens aan te houden en te trachten
een der passen van het Oeral-gebergte over te komen.

--In het noordelijke gedeelte van het gebergte dus?

--Natuurlijk, dat is de kortste weg dien wij door de steppen, heen
kunnen volgen.

--Maar zoudt gij dan uwen reiswagen hier laten, mijnheer Sergius? vroeg
Ortik verder.

Die vraag had Cascabel blijkbaar verstaan, want hij antwoordde haastig:

--Wat, de _Schoone Zwerfster_ in den steek laten! In geen geval als
ik maar een span rendieren machtig kan worden, en het zal niet lang
duren denk ik....

--Weet gij dan een middel om weg te komen? vroeg Sergius.

--Ik heb er zelfs geen flauw vermoeden van; maar Cornelia blijft
volhouden dat ik er een vinden zal en Cornelia heeft zich nog nooit
vergist. Dat is eene vrouw, mijnheer Sergius, zooals er geen tweede
bestaat, en zij kent mij!

Het vertrouwen van Cascabel op zijn goed gesternte was niet
uitteroeien. Dat vier franschen en drie russen met hun allen niet in
staat zouden wezen een Sjoe-Sjoe eene kool te stoven, wilde er niet
bij hem in.

Sergius had aan Ortik overgebracht hoe Cascabel over het achterlaten
van de _Schoone Zwerfster_ dacht:

--Maar om uwen wagen medetenemen, hervatte de matroos, die hier
bijzonder veel aan scheen te hechten, moet gij een stel rendieren
hebben.

--Ongetwijfeld.

--Denkt gij dat Tchou-Tchouk u daaraan helpen zal?

--Ik denk dat mijnheer Cascabel een middel zal vinden om er hem toe
te dwingen.

--En vervolgens wilt gij over het ijsveld heen de reis naar de
siberische kust ondernemen?

--Natuurlijk.

--Daartoe zal het noodig zijn, mijnheer Sergius, dat gij opbreekt
vóór dat het begint te dooien, dat is binnen drie maanden.

--Dat kan niet anders.

--Maar gij zult niet kunnen.

--Misschien zullen de inboorlingen vóór dien tijd ons vergunnen heen
te gaan.

--Dat is toch niet waarschijnlijk, mijnheer Sergius, want het losgeld
betalen kunt gij niet.

Cascabel had zich dit antwoord van Ortik doen vertolken, en antwoordde
terstond.

--Misschien kunnen die verwenschte kerels toch wel genoodzaakt worden
ons te laten gaan.

--Genoodzaakt? Door wie? vroeg Jan.

--Door omstandigheden.

--Welke omstandigheden, vader?

--Ja, als wij dat wisten! antwoordde Cascabel. Een samenloop van
omstandigheden, maar welke?

Hij krabde zich het hoofd alsof hij er een plan uit wilde trekken,
maar er kwam niets voor den dag.

--Welnu, hernam Sergius, het beste is dat wij beginnen met te
veronderstellen dat de inboorlingen ons niet verkiezen los te
laten. Kunnen wij in dat geval niet wegkomen zonder dat zij het
goed vinden?

--Het is te probeeren, meende Jan. Maar in dat geval zullen wij zeker
de _Schoone Zwerfster_ hier moeten laten.

--Praat daar niet van, riep Cascabel. Daar valt niet aan te denken Jan,
ik wil er niet van hooren!

--Maar er is niets aan te doen, vader.

--Neen, zeg ik. De _Schoone Zwerfster_ is ons huis, dat overal met
ons medegaat. Onder haar dak hadt gij geboren kunnen worden, Jan. Wij
laten haar niet in handen van die zee-varkens, van die robben in
menschengedaante die hier wonen.

--Mijn waarde Cascabel, hernam Sergius, alles wat wij in staat zijn te
doen zullen wij beproeven om de toestemming der inboorlingen tot ons
vertrek te krijgen, maar er zijn tien kansen tegen een dat dit niet
gelukken zal en in dat geval moeten wij trachten te vluchten. Welnu,
als wij aan Tchou-Tchouk willen ontsnappen, kan het niet anders dan
met achterlating.....

--Van de woning der Cascabels! riep Cesar uit, met eene verbittering
welke raden liet hoeveel moeite het hem kosten zou daarin toetestemmen.

--Misschien, hervatte Jan, zou er toch nog iets anders te bedenken
zijn, waardoor alles terecht kon komen.

--Wat zou dat wezen?

--Zou één van ons niet kunnen trachten wegtekomen, het vasteland te
bereiken en de russische politie kennis te geven van den toestand
waarin wij verkeeren? Mijnheer Sergius, ik ben bereid het te beproeven.

--Dat nooit! antwoordde Cascabel terstond.

--Neen, dat in geen geval, zeide Ortik even beslist, nadat Sergius
hem had medegedeeld wat Jan wilde.

Cascabel en de rus waren het in dit opzicht eens; maar de eerste
dacht alleen aan het gevaar dat graaf Narkine loopen kon wanneer hij
in aanraking kwam met de russische politie, en Ortik was voor zijn
persoon niet op eene ontmoeting met het openbaar gezag gesteld.

Ook Sergius had tegen het denkbeeld van Jan bezwaar, maar op andere
gronden.

--Het is braaf van u, Jan, zeide hij, dat gij u voor ons wilt
opofferen, maar wij zouden door uwe edelmoedigheid niet geholpen
worden. Er is geen denken aan om midden in den winter dien tocht over
het ijsveld te ondernemen en de honderd mijlen afstands tusschen
het eiland Kotelnyi en den vasten wal te willen afleggen. Gij
zoudt onderweg omkomen, mijn vriend. Neen, wij moeten onder alle
omstandigheden bij elkander blijven en indien wij hier van daan komen,
dan moet het zijn met ons allen.

--Daar valt niets tegen in te brengen, zeide Cascabel, en ik sta er
op dat Jan mij belooft zonder mijne toestemming niets te beginnen.

--Ik geef er u mijn woord op, vader.

--Wanneer ik zeg dat wij samen zullen gaan, vervolgde Sergius
tegen Ortik, dan bedoel ik daarmede dat gij en Kirschef ook met ons
medetrekt. Wij laten u niet in de handen dezer wilden.

--Ik ben u daar dankbaar voor, mijnheer Sergius, antwoordde Ortik, en
Kirschef en ik, wij zullen u op uwe reis door Siberië misschien ook
van dienst kunnen zijn. Op dit oogenblik valt er niets te beginnen,
maar zoodra de ergste koude voorbij is en vóór dat het gaat dooien
moeten wij ons gereed houden voor de vlucht.

Na dit gezegd te hebben, nam Ortik afscheid.

--Ja, herhaalde Sergius, wij zullen ons gereed moeten houden.

--Daar zal wel niet aan ontbreken, zeide Cascabel, maar hoe komen
wij weg? De drommel moge mij halen als ik het weet.

Dit bleef de vraag van den dag, het onderwerp waar allen over bleven
denken, op welke manier zij met of zonder goedvinden van Tchou-Tchouk
uit zijne handen zouden geraken. De waakzaamheid der inlanders te
verschalken, scheen uiterst moeilijk. Tchou-Tchouk tot andere gedachten
te brengen, daarop bestond nog minder kans. Er bleef maar één middel
over, dat was "hem er in te laten loopen," zooals Cascabel misschien
twintig maal daags herhaalde.

Hij dacht aan niets anders. Maar ofschoon hij er over "prakkezeerde"
zoodat zijne hersens er van zweetten, zeide hij, de heele maand
Januari ging voorbij zonder dat hij iets wist te bedenken.VII.

EEN SLIMME STREEK VAN CASCABEL.


Er kwamen kwade dagen in het begin van Februari. De koude was zóó
fel, dat het kwik in den thermometer er door bevriezen zou. Er is
nog eene fellere koude te bedenken: in de hoogste hemelstreken, in de
ruimte tusschen de sterren, moet volgens de berekeningen eene koude
heerschen van tweehonderd dertien graden beneden het vriespunt, welke
alle moleculen der lichamen doet verstijven en alles in eenen staat van
volstrekte onbewegelijkheid doet overgaan. Toch was het ook hier op
het eiland alsof de kleinste luchtdeeltjes zich niet meer bewogen en
de dampkringslucht vast geworden was. Zij hadden bij het inademen een
brandend gevoel, en de koude nijpte zoo hevig dat niemand er meer aan
denken kon om buiten de _Schoone Zwerfster_ te komen. Het uitspansel
was klaar als kristal; de sterrenbeelden blonken met eene helderheid,
die nergens overtroffen kan worden; het was alsof de oogen tot in
de afgelegenste diepte der hemelruimte doordrongen. Het daglicht was
daarentegen op den vollen middag niet meer dan eene grauwe schemering.

De inboorlingen gaven hunne gewoonte nog niet op om zelfs in deze
koude buiten te komen, maar zij namen alle mogelijke voorzorgen om
te beletten dat hunne handen en voeten, hun neus of hunne ooren
op eenmaal bevroren zouden raken. Zij wikkelden zich geheel in
rendierenvellen en trokken bovendien nog een kap over hun hoofd,
zoodat er niets van hen te zien overbleef. Het waren wandelende
pakken bont. Dat zij zich echter nog buiten hunne woningen waagden,
geschiedde op bevel van Tchou-Tchouk, die zelfs onder deze koude,
welke elk denkbeeld van ontsnapping belachelijk maakte, zich wilde
overtuigen van de aanwezigheid zijner gevangenen, die hem nu niet
meer hunne dagelijksche opwachting konden komen maken.

--Frisschen morgen, vischvreters! riep Cascabel hun soms toe, als
hij hen door een van de vensters, die aan den binnenkant van het
ijs ontdaan konden worden, zag aankomen. Die kerels hebben stellig
robbenbloed in hun lichaam. Een fatsoenlijk mensch zou hier binnen
vijf minuten in een klomp ijs veranderen, maar zij weten er niets van!

In de vertrekjes van de _Schoone Zwerfster_, welke bijna luchtdicht
gesloten werden gehouden, bleef de koude dragelijk. Het keukenfornuis,
dat met het voorwereldlijke hout gestookt werd, waardoor zij hunne
andere brandstof konden bewaren, verspreidde zulk eene warmte dat
het zelfs nu en dan noodig was te luchten. Maar nauwelijks stond
de buitendeur open of alle vloeibare stoffen in den wagen stolden
onmiddellijk. Tusschen de temperatuur binnen en buiten was een verschil
van veertig graden, hetgeen zij hadden kunnen waarnemen indien hunne
thermometers niet door de inlanders gestolen waren geweest.

Tegen het einde der tweede week van Februari was het echter alsof het
weder een weinig zachter zou gaan worden. De wind liep naar het Zuiden
en er woeien nu sneeuwstormen, van wier geweld men zich geen denkbeeld
maken kan en die zeker de _Schoone Zwerfster_ onderste boven geworpen
zouden hebben indien zij niet stevig beschut had gestaan. Maar de
wielen waren tot halver hoogte onder de sneeuw bedolven, zoodat er
van dien kant niet het minste gevaar bestond.

Nu en dan werd het weer op eens, met ruwe overgangen, veel kouder;
maar in het algemeen bleef de gemiddelde thermometerstand omstreeks
het midden der maand op een twintigtal graden beneden het vriespunt
van de honderddeelige schaal.

Cascabel en Sergius, Jan, Sander en Kruidnagel maakten hiervan
dadelijk gebruik om weder buiten te komen, maar niet zonder de grootste
voorzorgen om den overgang geleidelijk te doen zijn. Indien zij dit
verzuimd hadden, zouden zij zich aan levensgevaar blootgesteld hebben.

In den omtrek van den wagen lag alles onder een effen sneeuwtapijt
bedolven. Geen enkele verhevenheid van den grond was meer te
onderscheiden. Dit was nu niet langer het gevolg van de duisternis,
want gedurende een paar uur liet zich thans aan den zuidelijken
gezichteinder een grauw schijnsel zien, eene weerkaatsing van
lichtstralen zonder warmte, die naarmate de voorjaars dag- en
nachtevening naderkwam, duidelijker worden zou. Er bestond dus weder
gelegenheid om een eind te loopen en op uitdrukkelijk bevel van
Tchou-Tchoûk, was hun eerste gang naar zijn verblijf.

Er was nog geen verandering in de zienswijze van het opperhoofd der
wilden gekomen en de gevangenen kregen opnieuw last binnen den kortst
mogelijken tijd voor een losgeld van drieduizend roebels te zorgen,
wanneer zij niet wilden dat Tchou-Tchoûk tot andere maatregelen
zou overgaan.

--Hoor nu zoo'n schoelje eens aan, zeide Cascabel in zuiver fransch,
waar hij overtuigd was dat de ander geen woord van verstond. Zoo'n
driedubbele ezelskop! Zoo'n koning over uilskuikens!

Zoo hartelijk gemeend en zoo volkomen toepasselijk als deze
liefelijkheden ook mochten zijn, de toestand werd er niet beter
door. Het begon er zelfs bedenkelijk uittezien, nu de vorst van den
Liakhoff-archipel met dwangmiddelen begon te dreigen.

Het was op dat oogenblik, onder dien invloed van verbeten en
machtelooze woede, dat Cesar Cascabel op eenen inval kwam, zooals
alleen het genie ze soms kan hebben. Van eenen man, die zich al door
zooveel moeielijkheden heen had geslagen, viel trouwens niets minder
te verwachten.

--Alle robben en walvisschen mogen mij opslikken, riep hij den
volgenden ochtend op eens uit, als dàt mij niet gelukt! Met die
domkoppen durf ik het te wagen!

Maar wat het was dat hem tot dezen triomfantelijken uitroep aanleiding
gaf, verkoos Cascabel niet te zeggen. Hij openbaarde zijn geheim aan
niemand, zelfs niet aan Cornelia of Sergius.

Het scheen een onmisbaar vereischte voor zijn plan te wezen dat hij
zich duidelijk verstaanbaar in het russisch wist uittedrukken, welke
taal door alle volksstammen in het Noorden van Siberië gesproken
wordt. Het gevolg daarvan was, dat terwijl Kayette voortging zich
in het fransch te oefenen onder de leiding van Jan, diens vader van
zijnen vriend Sergius les wilde gaan nemen in het russisch. Een beter
onderwijzer had hij zeker niet kunnen vinden.

Den 15den Februari dus, op eene wandeling in den omtrek der _Schoone
Zwerfster_, kwam hij met zijn verlangen om grondiger russisch te
leeren voor den dag.

--Ziet gij, zeide hij tegen Sergius, wij zijn nu op weg naar Rusland,
en het zal mij dus goed te pas komen als ik de taal van het land
kan spreken, zoodat ik te Perm en te Nisjni niet met mijnen mond vol
tanden behoef te staan.

--Dat is zeker, mijn waarde Cascabel, antwoordde Sergius. Maar gij
verstaat reeds zooveel van onze taal, dat ge al bijna in staat zijt
uzelf te helpen.

--Neen mijnheer Sergius, toch niet! Wel versta ik ten naasten bij wat
er gezegd wordt, maar zelf ben ik nog niet in staat mij verstaanbaar
uit te drukken. Zóó ver zou ik het willen brengen.

--Nu, als gij het wilt ben ik tot uwen dienst.

--Bovendien, al had het geen ander nut, is het altijd een goed
tijdverdrijf.

Het verlangen van Cascabel was volkomen verklaarbaar en niemand toonde
er zich dan ook verbaasd over.

Hij ging dus terstond met Sergius aan het werk en nam bij dezen een
uur of drie per dag les, niet zoozeer om de taalregels als om de
uitspraak ter dege machtig te worden. Dit was blijkbaar iets waar
hij het meest aan hechtte.

Nu is het eene bekende zaak dat russen zeer gemakkelijk fransch leeren
en het bijna zonder eenigen tongval uitspreken, maar het omgekeerde is
het geval niet en voor franschen is het russisch in het geheel niet
gemakkelijk. Het vorderde dus heel wat inspanning en oplettendheid
van Cascabel, en de _Schoone Zwerfster_ weerklonk den ganschen dag van
de stem- en spraakoefeningen waarmede hij zich onvermoeid bezig hield.

Hij had echter een natuurlijken aanleg om talen te leeren en bracht
het er spoedig ver in, tot niet geringe bewondering van zijne omgeving.

Telkens nadat de les was afgeloopen begaf hij zich naar het strand,
waar hij stellig wist dat niemand hem beluisteren kon, en daar, in
de eenzaamheid, herhaalde hij een zeker aantal volzinnen, telkens
op een anderen toon en met grooter nadruk, waarbij hij vooral de
r's liet rollen, zóó dat geen rus het hem had kunnen verbeteren. Dit
viel hem trouwens niet moeielijk, want als kunstenmaker had hij zijn
leven doorgebracht met in zijne moedertaal soortgelijke proeven van
welsprekendheid af te leggen.

Soms ontmoette hij Ortik en Kirschef, die geen woord fransch
verstonden. Dit was dan weder eene gewenschte gelegenheid om zich
te oefenen en hij kreeg spoedig de zekerheid dat hij zich heel goed
verstaanbaar wist te maken.

De twee matrozen kwamen nu meer dan vroeger in de _Schoone Zwerfster_,
maar Kayette was nog altijd niet in staat zich te herinneren waar
zij de stem van Kirschef, die haar bekend bleef voorkomen, vroeger
had kunnen hooren.

Tusschen Ortik en Sergius werd voortdurend veel gesproken over de
kansen om weg te komen. Cascabel nam nu meestal aan het gesprek deel,
maar er werd niets voorgesteld dat bruikbaar was.

--Er zou toch misschien eene manier wezen waarover wij nog niet
gedacht hebben, zeide Ortik op zekeren dag.

--Hoe dan? vroeg Sergius.

--Wanneer het open water is, antwoordde de ander, gebeurt het niet
zelden dat er walvischvaarders langs de Liakhoff-eilanden komen
varen. Zouden wij in dat geval geen sein kunnen geven, zóó dat zulk
een schip hierheen kwam?

--De bemanning zou dan gevaar loopen evenals wij in handen van
Tchou-Tchoûk te vallen en onze gevangenschap te moeten deelen zonder
dat wij er iets bij wonnen, antwoordde Sergius. Die schepen zijn
niet sterk genoeg bemand om met geweld iets tegen de inboorlingen te
kunnen uitrichten.

--Bovendien, voegde Cascabel er bij, het duurt nog drie of vier maanden
voór dat het open water kan zijn en zóó lang heb ik geen geduld meer.

Hij dacht een oogenblik na en vervolgde toen:

--Al slaagden wij er ook in aan boord van eenen walvischvaarder te
komen, zelfs indien de brave Sjoe-Sjoe dat goedvond, dan zouden wij
nog de _Schoone Zwerfster_ in den steek moeten laten.

--Ja, dat zou in dit geval niet anders kunnen, stemde Sergius toe.

--Niet anders kunnen! riep Cascabel uit. Ik zag nog liever...

--Weet gij dan misschien wat beters?

--Zoo vraagt men de boeren de kunst af!

Meer verkoos Cascabel niet te zeggen. Maar er flikkerde iets in zijne
oogen en er speelde een glimlach om zijnen mond, die meer zeide dan
duizend woorden.

Toen Cornelia dan ook vernam wat haar man geantwoord had, kon zij
niet nalaten er het hare van te zeggen:

--Ge kunt er op aan dat Cesar iets in zijn hoofd heeft. Wat het
zijn kan, weet ik niet. Maar van een man als hij, kunnen wij het
onmogelijkste verwachten!

--Vader is zeker slimmer als mijnheer Tchou-Tchoûk, zeide Napoleona.

--Hebt ge wel opgemerkt, zeide Sander, dat hij hem sedert eenigen
tijd een "beste kerel" noemt? Hij begint van hem te houden!

--Tenminste, als hij er niet juist het tegendeel mede bedoelt, bracht
Kruidnagel in het midden.

Ondertusschen bracht Cascabel, in dit opzicht gelijk aan Demosthenes,
die zich in de welsprekendheid oefende aan het strand der Helleensche
zee, nog menig uur door met op geweldigen toon in het russisch het
geraas der baren te overschreeuwen.

In de tweede helft van Februari werd het langzamerhand minder koud. Met
de zuidelijke winden kwam er een zachtere luchtstroom over de eilanden
strijken.

Er was dus nu geen tijd meer te verliezen. In de Behringstraat
waren zij, tengevolge van het late invallen van den winter, door het
dooiweder aan het drijven geraakt; zij moesten nu hun best doen om niet
weder, als het eens vroeg zomer mocht worden, hetzelfde te ondervinden.

Indien Cascabel's plan gelukte en hij Tchou-Tchoûk wist te bewegen hem
met alles wat hij bij zich had te laten trekken, dan moest de tocht
ook aangevangen worden op het tijdstip dat het ijsveld tusschen de
Liakhoff-eilanden en de Siberische kust nog volkomen vast en veilig
te berijden was. Wisten zij dan aan een goed stel rendieren te komen,
dan kon dit gedeelte van de reis met de _Schoone Zwerfster_ onder
vrij gunstige omstandigheden afgelegd worden, zonder dat zij gevaar
liepen door het losraken van het ijs aan nieuwe teleurstellingen
blootgesteld te worden.

--Zeg eens, mijn waarde Cascabel, vroeg Sergius op zekeren dag,
denkt gij dat die oude schurk van een Tchou-Tchoûk u aan de noodige
rendieren helpen zal, die gij niet kunt missen wanneer gij uwen wagen
naar den overwal wilt brengen?

--Mijnheer Sergius, antwoordde Cascabel deftig, Sjoe Sjoe is in het
geheel geen oude schurk. Het is een beste, brave man, daar sta ik
voor in. Als hij er dus in toestemt dat wij heengaan, dan zal hij
ook goedvinden dat wij de _Schoone Zwerfster_ medenemen, en als hij
dat goedvindt, dan kan hij niet anders dan een twintigtal rendieren
tot onze beschikking stellen Wat zeg ik, twintig? Vijftig, honderd,
duizend, als ik ze hebben wil!

--Ge hebt hem dus in uwe macht?

--Of ik Sjoe Sjoe in mijne macht heb? Zoo goed alsof ik de punt van
zijn neus tusschen mijne vingers heb, mijnheer Sergius. En wat ik
eenmaal beet heb, dat laat ik niet los!

Hij scheen volkomen zeker van zijne zaak en altijd vertoonde zich
dezelfde raadselachtige glimlach op zijn gelaat. Dien dag bracht hij
zelfs met een innemend gebaar zijne hand aan zijnen mond en maakte
hij een denkbeeldig compliment aan Zijne inlandsche Majesteit. Maar
Sergius, begrijpende dat Cascabel over zijn denkbeeld niet in
bijzonderheden verkoos te treden, was bescheiden genoeg daar niet
verder naar te vragen.

De tijd was nu gekomen dat de eilandbewoners van het zachtere weder
gebruik begonnen te maken om hunne gewone bezigheden te hervatten,
zooals de jacht op vogels en de robbenvangst, waartoe op het ijsveld
gelegenheid genoeg bestond. Ook werden de godsdienstige plechtigheden,
die gedurende den tijd der felste koude gestaakt hadden moeten worden,
weder aangevangen.

Des Vrijdags van iedere week stroomden de geloovigen naar de grot
der gebeden, ter algemeene bijeenkomst. Vrijdag, moet men weten,
is zooveel als de Zondag der Nieuw-Siberiërs. Maar op Vrijdag den
29sten Februari--het jaar 1868 was een schrikkeljaar--zou er eene
buitengewone groote processie gehouden worden.

Den avond te voren zeide Cascabel op een heel gewonen toon, vóór dat
zij naar bed gingen:

--Morgen moeten wij ons gereed houden voor de plechtigheid in de
_Vorspük_, waar wij met onzen vriend Sjoe-Sjoe heengaan.

--Wat zegt ge Cesar? Wilt ge dat doen? vroeg Cornelia.

--Ik wil het.

Wat dit stellige bevel te beteekenen had, kon niemand gissen. Zou
Cascabel het inlandsche opperhoofd willen verteederen door deel te
nemen aan zijne kerkelijke vertooningen? Het viel niet te ontkennen
dat Tchou-Tchoûk gaarne zag dat ook zijne gevangenen eerbied toonden
voor zijne afgodsbeelden. Maar voor die monsters de knieën te buigen
en het bijgeloof der inlanders te omhelzen, dat was toch heel iets
anders en het leek niet waarschijnlijk dat Cascabel, ter wille van
Zijne nieuw-Siberische Majesteit, zijn geloof zou afzweren. Wel foei!

Dit zou echter later wel aan het licht komen. Den volgenden ochtend
vroeg was het geheele dorp in beweging. Het was mooi weer, dat wil
zeggen dat het niet meer dan een graad of tien vroor. Ook was het
nu weder iederen dag gedurende een uur of vier eenigszins helder en
vertoonde de weerkaatsing der zonnestralen zich duidelijker aan de kim,
in afwachting van het tijdstip dat zij zich daarboven zouden verheffen.

Alle dorpsbewoners waren uit hunne onderaardsche woningen te
voorschijn gekomen. Groot en klein, mannen, vrouwen en kinderen
hadden hun mooiste kleederen aan, jassen en rokken van robben vel,
mantels van rendierenhuiden, met het haar naar buiten. Overal eene
uitstalling van wit of zwart bont, van mutsen met valsche parelsnoeren,
van veelkleurige borstlappen, van riemen die zij als sieraden om
het voorhoofd gebonden droegen, van oorringen, armbanden en andere
kleinoodiën, uit robbenbeenderen vervaardigd, die in hun neusbeentje
bevestigd werden.

Dit alles was echter nog niet mooi genoeg voor deze buitengewone
gelegenheid. De voornaamsten van het dorp hadden andere sieraden
noodig geacht, en de verschillende voorwerpen, die zij uit de _Schoone
Zwerfster_ geroofd hadden, moesten daarvoor dienst doen.

Er waren er die een volledig kunstenmakerspak met linten en strikken
aangehangen hadden. Sommigen droegen een van de mutsen of helmen van
Kruidnagel. Anderen hadden zich opgeschikt met een bandelier of koord,
waar de ringen aan bengelden die voor de gymnastische toeren gebruikt
werden. Een paar droegen aan hunnen gordel de bollen en halters;
maar het prachtigste sieraad van allen was dat van Tchou-Tchoûk,
die een aneroïde-barometer, als het grootkruis eener Nieuw-Siberische
ridderorde, op zijne borst liet slingeren.

Tevens werd er uit alle macht spektakel gemaakt met de
muziekinstrumenten van den troep. De klephoorn trachtte de
schuiftrompet te overschreeuwen en de roffeltrom deed zijn best om
nog meer lawaai te maken dan de turksche.

Cornelia kon evenmin als hare kinderen hare ergernis bedwingen over
dit oorverscheurende geraas en als zij gedurfd hadden, zouden zij de
inlandsche toonkunstenaars terdege uitgefloten hebben, want, zeide
Kruidnagel "ze blazen als walvisschen."

Niemand zou het echter willen gelooven, maar het was toch zoo:
Cesar Cascabel gaf de duidelijkste blijken van ingenomenheid met dit
concert. Hij klapte in zijne handen, riep hoera en bravo en zeide
met overtuiging:

--Ik sta werkelijk verbaasd over deze lieden! Zij hebben blijkbaar
aanleg voor muziek en als zij een engagement bij onzen troep willen
aannemen, dan sta ik er voor in dat zij een schitterend figuur op de
kermis te Perm, en misschien later op die te Saint-Cloud zullen maken.

Begeleid door dit tumult, trok de stoet het geheele dorp door en
begaven zij zich naar de gewijde plaats waar de afgodsbeelden gereed
stonden om de hulde der geloovigen te ontvangen. Tchou-Tchoûk ging
vooraan. Onmiddellijk achter hem volgden Cascabel, Sergius en de andere
leden van hun gezelschap; daarna de twee russische matrozen. De geheele
bevolking van Tourkef vormde het talrijkste gedeelte van den optocht.

Na eenigen tijd bleven zij allen stilstaan vóór de holte van de rots,
waarbinnen de afgodsbeelden geschaard stonden, behangen met kostbare
pelterijen en voor deze gelegenheid met frissche kleuren beschilderd.

Tchou-Tchoûk trad met opgeheven handen de _Vorspük_ binnen. Driemaal
boog hij het hoofd ter aarde; daarna legde hij zich plat voorover op
een tapijt van rendierenvellen, dat op den grond was uitgespreid. Dat
was, naar 's lands gebruik, de manier van knielen.

Cascabel en allen die hem vergezelden volgden het voorbeeld van
het opperhoofd. De geheele vergadering lag als door een tooverslag
ter aarde.

Toen er een plechtig stilzwijgen heerschte, begon Tchou-Tchoûk,
op half brommenden half zingenden toon, het woord te richten tot de
drie voornaamste afgodsbeelden, die in statige onbewegelijkheid op
de menigte schenen neer te zien.

Maar wat is dat? Daar antwoordt hem eene stem, een machtig,
doordringend geluid, dat van achteren uit de diepte der grot schijnt
te komen.

Welk een wonder! De stem komt uit den muil van het aan den rechterkant
staande afgodsbeeld. In duidelijk verstaanbaar russisch laat zij deze
woorden hooren:

_"Ani sviati, éti innostrantzi Katori ote zapada prichli! Zatchéme
ti ikhe podirjaïche?"_

Hetgeen beteekent:

"Die vreemdelingen, welke uit het Westen gekomen zijn, zijn
heilig! Waarom houdt gij hen gevangen?"Bij het hooren dezer woorden, die alle inboorlingen duidelijk
verstonden, maakte eene algemeene verbazing zich van hen meester.

Het was de eerste maal dat de goden van Nieuw-Siberië zich
verwaardigden het woord tot de geloovigen te richten.

En andermaal liet eene stem zich hooren, ditmaal op bevelenden toon,
komenden uit den muil van het grootste afgodsbeeld ter linkerzijde,
en zeggende:

_"Ja tibié prikajou étote arrestantof otpoustite. Tvoïe narode doljne
dlia ikhe same balchoïe vajestvo imiète i nime addate vcié vieschtchi
katori ou ikhe bouili vziati. Ja tabié prikajou ou siberskoïé beregou
ikhe lioksché vosvratitcia."_

Drie volzinnen, welke aldus te vertalen zijn en die door Tchou-Tchoûk
in het geheel niet misverstaan konden worden:

"Wij bevelen u deze gevangenen in vrijheid te stellen!

"Wij bevelen uw volk hen met den grootsten eerbied te behandelen en
hun alles terug te geven wat hun ontnomen is!

"Wij bevelen u allen hen de reis naar het vasteland van Siberië zoo
gemakkelijk mogelijk te maken!"Thans was het geene verbazing meer, maar ontzetting die de stem
teweegbracht. Tchou-Tchoûk had zich op zijne knikkende knieën ten
halve opgericht, met starende oogen en opengespalkten mond, de handen
trillende naar boven geheven, een beeld van stommen schrik. Ook de
andere inboorlingen waren opgerezen, niet wetende of zij opnieuw ter
aarde zouden vallen of de vlucht nemen.

Daar nam ook het derde afgodsbeeld, dat in het midden stond,
het woord. Zijne stem klonk hol en dreigend, vol onmiskenbaren
toorn. Iedere lettergreep had een dreunenden naklank en de r's die
er in voorkwamen, ratelden als het geknetter van donderslagen.

Ziehier wat deze stem verkondigde, en ieder woord kwam als met het
gewicht van eenen moker op de neergebogen hersenpan van Tchou-Tchoûk:

"_Jesle ti take niè sdièlèle élote toje same diène, kakda èti sviati
tchéloviéki boudoute jelaïte tchórte s'tvoïé oblacte!_"

Hetgeen wil zeggen:

"Indien deze heilige mannen niet losgelaten worden, den dag waarop
zij zulks verlangen zullen, zal onze toorn u en uwen stam treffen!"Op dit oogenblik lag het opperhoofd met zijne onderdanen, verstijfd
van schrik en rillende in al hunne ledematen, languit op den grond,
terwijl Cesar Cascabel was opgerezen en zijne handen dankbaar naar
de afgodsbeelden ophief als om hen te zegenen voor hunne genadige
bescherming.

Intusschen hadden zijne reisgenooten werk om niet in eenen schaterlach
uittebarsten en aldus de geheele vertooning te doen mislukken.

Het was eene eenvoudige buiksprekerskunst die deze bewonderenswaardige
man, wiens gelijke men niet licht onder kunstenmakers vinden zal,
bedacht had om Sjoe-Sjoe, dien besten, braven kerel, knollen voor
citroenen te verkoopen.

Er was inderdaad niets meer noodig om de bijgeloovige inlanders
beet te nemen. "Die mannen uit het Westen"--hoe kwam Cascabel aan
deze vernuftige betiteling?--"die mannen uit het Westen zijn heilig;
waarom houdt Tchou-Tchoûk hen gevangen?"

Welnu, Tchou-Tchoûk dacht er niet aan hen langer gevangen te
houden! Zoo spoedig zij maar wilden zou hij hen laten trekken, en
hij met zijne onderdanen zouden hun al de hulpvaardigheid bewijzen,
verschuldigd aan vreemdelingen die zoo zichtbaar door hoogere machten
beschermd werden!

Ortik en Kirschef, die niet vermoedden welk een meester Cascabel in
het buikspreken was, konden hunne verbazing niet ontveinzen. Maar
Kruidnagel riep vol geestdrift uit:

--Patroon, patroon, wat een genie!... Wat een slimmert!... Welk een
man.... ten minste....

--Ten minste als het geen godheid is! voegde Cornelia er bij en zij
boog zich voor haar man als ware hij inderdaad een afgodsbeeld.

De poets was gebakken. Het was gelukt, dank zij de onbegrijpelijke
bijgeloovigheid dezer Noordsche eilandbewoners, welke alles overtreft
wat iemand zich voor kan stellen. Die karaktertrek had Cascabel
terdege opgemerkt en daardoor was hij op het denkbeeld gekomen om zijn
buiksprekerstalent ten dienste van het algemeene belang aan te wenden.

Het spreekt van zelf dat Cascabel en zijne reisgenooten met al
de eerbewijzingen, verschuldigd aan personen die onder de hooge
bescherming der goden stonden, huiswaarts werden geleid. Tchou-Tchoûk
was onuitputtelijk in betuigingen van eerbied, waarmede eene goede
hoeveelheid angst gemengd was. Het scheelde niet veel of hij zou voor
ieder lid der familie Cascabel op zijne knieën gevallen zijn, zoo goed
als voor het machtigste afgodsbeeld. Hoe hadden trouwens de onwetende
bewoners van Tourkef kunnen vermoeden dat zij beetgenomen werden door
eenen grappenmaker? Zij konden niet twijfelen, het moesten wel de
goden in de _Vorspük_ wezen, die hunne dreigende stemmen hadden doen
hooren. Het was wel ter dege hun tot dusver stom gebleven snavel die
deze bevelen, in goed verstaanbaar russisch, had afgekondigd. Bovendien
waren zij er in zeker opzicht op voorbereid. Jako, de papegaai in de
_Schoone Zwerfster_, praatte immers ook? Dat had toch ook niemand ooit
gehoord, dat een vogel spreken kon. Even goed als dat vreemd-gevederde
gedierte moesten hunne afgodsbeelden, die immers ook vogelenkoppen
hadden, zich verstaanbaar kunnen maken.

Van dat oogenblik af konden Sergius, Cascabel en de anderen, de beide
russische matrozen er onder begrepen, die door hen werden opgeeischt,
zich als in vrijheid beschouwen. De winter was bijna voorbij en
het weder begon dragelijk te worden, zoodat onze schipbreukelingen
besloten hun vertrek van de Liakhoff-eilanden niet lang meer uit
te stellen. Niet dat zij eene verandering in de gezindheid der
inboorlingen te duchten hadden: daarvoor waren deze veel te goed
"ingepakt." Sjoe-Sjoe was nu de vertrouwdste vriend van Cascabel
geworden; hij zou zijne schoenen gepoetst hebben als dat van hem
verlangd was geworden. Natuurlijk had de brave man zich gehaast alles,
wat uit de _Schoone Zwerfster_ geroofd was, terug te doen geven en
hijzelf kwam, eerbiedig de knieën buigende, Cascabel den barometer
aanbieden dien hij nog altijd als een kommandeurskruis om zijnen hals
droeg. Cascabel had zich toen verwaardigd hem de hand toe te steken
en Tchou-Tchoûk had die onderdanig gekust, als eene hand die in staat
was den bliksem te slingeren en den storm los te laten.

Kortom, op den 8sten Maart was alles voor het vertrek gereed. Cascabel
had een twintigtal rendieren aangevraagd om zijnen wagen te trekken
en zijn vorstelijke vriend had hem er terstond honderd aangeboden,
maar Cascabel bedankte daarvoor en hield zich aan het eerstgenoemde
cijfer. Alleen vroeg hij nog om het noodige voeder voor de beesten
gedurende den tocht over het ijsveld.

Des morgens van den genoemden dag namen dus Sergius, de familie
Cascabel en de twee russische matrozen van de bewoners van Tourkef
afscheid. Het geheele dorp was uitgeloopen om hen te zien vertrekken
en hun goede reis te wenschen.

De "brave Sjoe-Sjoe" stond vooraan in het eerste gelid, heelemaal
ontroerd en aangedaan. Cascabel ging naar hem toe, klopte hem
vriendschappelijk op den buik en voegde hem in het fransch deze
welwillende woorden toe:

--Goeden dag, oude stommeling!

Die vertrouwelijke afscheidsgroet deed het opperhoofd nog weder rijzen
in het ontzag zijner onderdanen.

Tien dagen daarna, den 18den Maart, had de _Schoone Zwerfster_, zonder
gevaren ontmoet en zonder groote vermoeienissen doorgestaan te hebben,
de ijsvlakte tusschen den Liakhoff-Archipel en de Siberische kust
achter den rug en kwam zij vóór de monding van de Lena-rivier op het
vasteland aan.

Na zoovele ontmoetingen en gevaren doorgestaan, na zulke
lotswisselingen doorleefd te hebben sedert hun vertrek uit
Port-Clarence, hadden onze zwervers eindelijk het Aziatische strand
bereikt.VIII.

HET LAND DER JAKOETEN.


Het oorspronkelijke reisplan, zooals het vastgesteld was om van de
Behringstraat naar de europeesche grens te komen, had natuurlijk eene
wijziging moeten ondergaan tengevolge eerst van het afdrijven onzer
karavaan en daarna van hare overwintering op Nieuw-Siberië. Er viel
thans niet meer te denken aan eene reis door de zuidelijke streken
van Siberië. Er bestond bovendien alle kans op goed weder, zoodat er
ook geene aanleiding meer was om zich in de eene of andere bewoonde
plaats een tijd lang op te houden. Alles wat er in den laatsten tijd
gebeurd was had ten slotte tot eene even onverwachte als gunstige
uitkomst geleid.

Hetgeen thans in de eerste plaats bepaald moest worden, was de richting
die zij moesten volgen om langs den kortsten weg het Oeralgebergte
te bereiken, dat de grens vormt tusschen Aziatisch en Europeesch
Rusland. Om hierover na te denken wilde Sergius den tijd besteden die
er nog verloopen moest vóór dat zij de legerplaats verlaten zouden
welke zij voorloopig op het strand hadden uitgekozen.

Het was stil en helder weder. De dagen duurden, in dezen tijd der dag-
en nachtevening, langer dan elf uren en werden nog verlengd door de
ochtend- en de avondschemering, welke op deze breedte van zeventig
graden bijzonder lang aanhouden.

De karavaan bestond nu uit tien personen, want ook Kirschef en
Ortik waren er bij opgenomen. Wel voelde niemand zich bijzonder tot
de beide russen aangetrokken, maar zij maakten niettemin deel uit
van het reisgezelschap der _Schoone Zwerfster_, zij zaten mede aan
tafel en sliepen zelfs in den wagen zoo lang het nog te koud was om
de nachten onder den blooten hemel door te brengen.

De thermometerstand bleef gemiddeld enkele graden beneden het
vriespunt, hetgeen thans weder gemakkelijk waar te nemen viel nu
de vriendelijke Tchou-Tchoûk het instrument aan zijn rechtmatigen
eigenaar teruggegeven had. De grond lag zoover het gezicht reikte
bedekt met sneeuw, welke echter binnen korten tijd onder de stralen
der Aprilzon zou gaan smelten. De sneeuwkorst was vlak en hard als
de met gras begroeide bodem der steppen, en de kudde rendieren had
weinig moeite om den zwaren wagen voort te trekken.

Om de beesten te voederen was de voorraad hooi, dien de inboorlingen
medegegeven hadden, voldoende geweest sedert hun vertrek van
Kotelnyi tot aan de Lena-baai. Van hier af zouden de rendieren
zelven hun voedsel weder kunnen vinden, want zij weten het mos en de
heesterbladen, waar de grond van Siberië bijna overal mede bedekt is,
zeer goed onder de sneeuw van daan op te snuffelen. Ook valt hierbij
nog te vermelden dat dit trekvee zich gedurende den overtocht zeer
gewillig had getoond, zoodat Kruidnagel niet de minste moeite had
gehad om de beesten voort te krijgen.

Ook voor de reizigers was leeftocht genoeg voorhanden, want de voorraad
ingemaakte spijzen, meel, vet, thee, buskruit en brandewijn, dien de
_Schoone Zwerfster_ had medegenomen, was nog niet uitgeput. Ook had
Cornelia bovendien eene zekere hoeveelheid opgedaan van eene soort
van boter, die de inboorlingen weten te bereiden, in berkenhouten
doosjes, welke hun vriend Tchou-Tchoûk hun had medegegeven. Zoodra
zij er gelegenheid toe vonden moesten zij echter in de eene of
andere bewoonde plaats hunnen voorraad petroleum aanvullen. Voor het
overige kon de jacht hen weder spoedig van versch wild voorzien en
de bedrevenheid van Sergius en Jan zou, even als te voren, voor de
keuken menigmaal veel waard kunnen wezen.

De twee russische matrozen stelden zich beschikbaar voor allerlei
nuttige diensten. Zij verzekerden dat zij in een gedeelte van
noordelijk Siberië goed bekend waren en boden aan als gidsen de
karavaan te vergezellen.

Hierover werd denzelfden dag eene algemeene beraadslaging gehouden.

--Aangezien gij reeds vroeger in dit land gereisd hebt, zeide Sergius
tegen Ortik, kunt gij er ons den weg wijzen.

--Dat is wel het minste wat wij voor u doen kunnen, antwoordde Ortik,
nu wij onze vrijheid aan mijnheer Cascabel te danken hebben.

--Aan mij? vroeg Cascabel. In het geheel niet. Alleen mijn buik,
die van de natuur de kunst van praten gekregen heeft, zijt gij dank
schuldig.

--Welke richting zoudt gij ons aanraden te volgen Ortik, vroeg Sergius
weder, wanneer wij hier uit de Lena-baai opbreken?

--De kortste weg is de beste, mijnheer Sergius, als gij dat
goedvindt. Deze heeft wel het nadeel dat wij de voornaamste
steden van dit land, die meer zuidelijk gelegen zijn, laten
liggen, maar daarentegen brengt hij ons het spoedigst naar het
Oeral-gebergte. Bovendien zijn er dorpen genoeg in deze richting,
waar wij het noodige aanschaffen en ook verblijf houden kunnen,
indien dit gewenscht mocht wezen.

--Waartoe zou dat dienen? viel Cascabel hem in de rede. Wij hebben in
geen dorpen te maken. De hoofdzaak is dat wij geen tijd verliezen en
met spoed vooruitkomen. De streek waar wij doorheenkomen, is immers
niet onveilig?

--In het minst niet, antwoordde Ortik.

--Bovendien zijn wij met ons allen heel wat mans en indien er bandieten
mochten zijn die iets tegen de _Schoone Zwerfster_ wilden ondernemen,
kunnen zij op eene meer dan hartelijke ontvangst staat maken.

--Stel u gerust mijnheer Cascabel, gij hebt niets te vreezen,
verzekerde Kirschef.

Onze lezers zullen reeds opgemerkt hebben dat die Kirschef slechts
zelden een woord sprak. Hij toonde zich weinig gezellig, somber en
stilzwijgend en liet zijn kameraad meest het woord voeren. Ortik was
blijkbaar veel schranderder dan hij. Deze toonde in vele zaken een
goed oordeel, hetgeen Sergius reeds lang had opgemerkt.

Ook de richting die Ortik thans op wilde gaan, was zeer
aanbevelenswaardig. De groote steden te mijden, waar zij kans hadden
militaire bezetting te ontmoeten, scheen voor graaf Narkine het meest
wenschelijk, terwijl het tegelijkertijd in den geest viel van de beide
zoogenaamde matrozen. Naarmate zij echter dichter bij de grens kwamen,
zou het moeilijker worden de steden van eenige beteekenis te laten
liggen en voor dat geval zouden zij dan ook eenige voorzorgen dienen
te nemen. Zoo ver waren zij echter vooreerst nog niet en in de dorpen
op de steppen liepen zij weinig of geen gevaar.

Toen zij het over de richting van hunnen tocht eens waren, moesten
zij alleen nog hunnen weg bepalen door de provinciën heen, welke zij
van de Lena-rivier tot het Oeral-gebergte dwars moesten doorsnijden.

Jan haalde dus uit zijnen atlas de kaarten van noordelijk Siberië
voor den dag en Sergius nam dit terrein terdege op, waar de Siberische
groote rivieren, in stede van eene reis uit het Oosten naar het Westen
gemakkelijker te maken, daarentegen groote hinderpalen in hunnen weg
konden leggen. Na overleg, werd er tot het volgende besloten:

1o. Het Jakoeten-land, waar slechts weinige dorpen gevonden worden,
in zuidwestelijke richting doortrekken.

2o. In deze richting eerst het gebied van de Lena-rivier doorsnijden,
daarna dat van de Anabara-rivier, vervolgens dat van de Khatanga,
de Jenisei- en de Obi-rivier, te zamen eenen afstand van ongeveer
zevenhonderdvijftig mijlen.

3o. Van het Obi-gebied naar het Oeral-gebergte trekken, zijnde
honderdvijfentwintig mijlen tot aan de europeesche grens.

4o. Eindelijk van het Oeral-gebergte tot Perm, dat is weder een
honderdtal mijlen, altijd naar het zuidwesten.

Te zamen dus ten naasten bij duizend mijlen.

Indien zij geen oponthoud op deze reis ondervonden, indien er geen
noodzakelijkheid bestond om op de eene of andere bewoonde plaats te
vertoeven, kon de geheele afstand in minder dan vier maanden tijds
afgelegd worden. Daarbij werd dan gerekend op zeven of acht mijlen per
dag, hetgeen van de rendieren niet te veel gevergd was en zij zouden
naar deze berekening met de _Schoone Zwerfster_ in den loop der maand
Juli eerst te Perm en vervolgens te Nisjni aankomen, op het tijdstip
dat de beroemde kermissen dier plaatsen in vollen gang zouden zijn.

--Gaat gij tot Perm met ons mede? vroeg Sergius aan Ortik.

--Dat denk ik niet, antwoordde deze. Zoodra wij de grens achter den
rug hebben, zijn wij voornemens onzen weg naar St. Petersburg te
nemen om van daar naar Riga terug te keeren.

--Dit is van later zorg, meende Cascabel. Eerst moeten wij maken dat
wij over de grens komen.

Zij hadden afgesproken dat er vierentwintig uren rust gehouden zou
worden, zoodra zij zich op het vasteland bevonden. Na hun voorspoedigen
tocht over het ijsveld was dit oponthoud noodzakelijk. Dien dag gingen
zij dus niet verder.

De Lena-rivier stort zich in de golf van dien naam, na een net van
vertakkingen en armen te hebben doorloopen. De geheele lengte van
deze prachtige rivier, die een aantal kleinere stroomen in haren
loop opneemt, bedraagt vijftienhonderd mijlen, van haren oorsprong
tot waar zij hare wateren met die der IJszee vermengt. Het gebied dat
zij besproeit, wordt gerekend niet minder dan honderdvijf millioenen
hectaren te bedragen.

Na eene grondige studie van de kaart gemaakt te hebben, kwam Sergius
tot de slotsom dat het best zou zijn de kustlijn der baai vooreerst te
volgen, teneinde niet in de vele vertakkingen van de Lena verward te
raken. Wel lag het water nog toegevroren, maar het zou desniettemin
een waagstuk geweest zijn, zich te midden van dit net van waterwegen
te begeven, want de ijsschotsen lagen op vele plaatsen tot eene
aanmerkelijke hoogte op elkaar gekruid en vormden ware ijsbergen,
zeer schilderachtig om te zien, maar hoogst moeilijk om er over heen
te komen.

Aan de andere zijde der baai nam de uitgestrekte steppenvlakte eenen
aanvang, waar slechts hier en daar eenige heuvels zich verhieven en
waar de tocht geene moeilijkheden kon opleveren.

Het was duidelijk dat Ortik en Kirschef aan het reizen in dit klimaat
gewend waren. De anderen hadden dit reeds opgemerkt bij den tocht over
het ijsveld van den Liakhoff-archipel naar de kust van Siberië. De
twee matrozen hadden er slag van om eene legerplaats te vinden en
desnoods eene stevige hut in het ijs te maken, ook kenden zij het
kunstje van de visschers langs de kust, die nat geworden kleederen
droog weten te krijgen door ze onder de sneeuw te stoppen, waar al
de vochtigheid uit het goed in opgezogen wordt. Een blok bevroren
rivierwater wisten zij op het eerste gezicht te onderscheiden van het
ijs uit zeewater gevormd. De verschillende manieren waarop de karavanen
in het Noorden hare tochten door de ijs- en sneeuwwoestijn afleggen,
waren hun ook goed bekend.

Dien avond, nadat de avondmaaltijd afgeloopen was, liep het gesprek
over de aardrijkskundige gesteldheid van noordelijk Siberië en bij
deze gelegenheid vertelde Ortik hoe het gekomen was dat hij en Kirschef
reeds vroeger in dit land gereisd hadden.

Sergius deed hun namelijk deze vraag:

--Wat was toch de oorzaak dat een paar zeelieden, zooals gij beiden,
zulk eene groote reis over land moesten maken?

--Dat zal ik u zeggen, mijnheer Sergius, was het antwoord. Twee
jaar geleden zijn Kirschef en ik met nog een tiental andere
matrozen te Archangel geweest, waar wij op walvischvaarders wilden
aanmonsteren. Daar werden wij aangezocht om naar een schip te gaan,
dat in eene der mondingen van de Lena tusschen het ijs beklemd
zat. Op die reis van Archangel naar de Lena-baai hebben wij het
noordelijke gedeelte van Siberië doorgereisd. Nadat wij aan boord
van de _Seraski_--zoo heette het schip--gekomen waren, hebben wij het
vlot gebracht en zijn wij er mede op de walvischvangst gegaan. Maar
zooals ik u reeds vroeger verhaald heb, de _Seraski_ is met man
en muis vergaan en alleen Kirschef en ik zijn van de bemanning
overgebleven. Door stormweer zijn wij toen naar de Liakhoff-eilanden
afgedreven en daar hebben wij u allen ontmoet.

--Zijt gij dan nooit in Alaska geweest? vroeg Kayette, die zooals
men weet russisch sprak en verstond.

--Alaska? vroeg Ortik. Is dat niet ergens in Amerika?

--Ja, antwoordde Sergius. Alaska ligt in het Noordoostelijkste gedeelte
van Noord-Amerika en het is het geboorteland van Kayette. Zijt gij
op uwe omzwervingen daar nooit geweest?

--Wij hebben van dat land nooit hooren spreken, zeide Ortik op den
natuurlijksten toon van de wereld.

--Wij zijn ook nooit verder dan de Behringstraat geweest, voegde
Kirschef er bij.

Ook nu maakte de stem van dezen op Kayette denzelfden indruk als
anders, zonder dat zij zich echter wist te herinneren waar zij die
vroeger gehoord kon hebben. Het kon niet anders zijn dan in een
van de districten van Alaska, want zij zelve was nooit buiten haar
vaderland geweest.

Na de stellige ontkentenis van Ortik en Kirschef, deed Kayette,
met de bescheidenheid die aan de lieden van haren stam meestal eigen
is, dan ook geen verdere vragen meer. Maar zij kon toch eene zekere
verwondering niet van zich zetten, die tegenover de twee matrozen
onwillekeurig een karakter van wantrouwen aannam.

Gedurende het oponthoud van een etmaal hadden de rendieren de noodige
rust kunnen nemen. Hunne voorpooten waren met touwen vastgebonden,
doch niet zóó nauw dat hun dit belette in den omtrek der legerplaats
te zwerven en het struikgewas afteknagen of het mos, dat onder de
sneeuw bedolven lag, op te snuffelen.

Den 20ste Maart ging de karavaan te acht uur des morgens op
weg. Het was droog, helder weder, met eene frissche koelte uit het
noord-oosten. De steppe strekte zich uit zoo ver het oog reikte,
als een blank sneeuwveld dat nog hard genoeg was om er met gemak
op te rijden. De twintig rendieren werden bij vieren aangespannen,
op vijf rijen dus, met behulp van een goed ingericht stel leidsels,
die aan den eenen kant door Ortik en aan den anderen door Kruidnagel
in de hand gehouden werden.

Gedurende zes dagen werd de reis op deze manier voortgezet zonder dat
er iets voorviel dat verteld verdient te worden. Sergius en Cascabel
met Jan en Sander gingen meestal te voet tot dat het nachtkwartier
betrokken werd, en Cornelia met Napoleona en Kayette hielden hen
gezelschap zoo dikwijls de huishoudelijke werkzaamheden haar niet
bezig hielden.

Iederen voormiddag legde de _Schoone Zwerfster_ ongeveer een _Koes_ af,
dat is een russische lengtemaat, gelijk staande met twintig wersten
of twee en een halve mijl. In den namiddag werd dezelfde afstand nog
eens gemaakt, altijd in westelijke richting, zoodat zij elken dag
ruim vijf mijlen vooruit kwamen.

Den 29sten Maart trokken zij het riviertje Olenek over, dat nog
toegevroren lag en denzelfden dag kwamen Cascabel en zijne reisgenooten
in het vlek Maksimova, twee en veertig mijlen zuidoostelijk van het
strand der Lena-baai.

Er bestond niet het minste bezwaar tegen dat Sergius een etmaal
in dit plaatsje vertoefde, dat in het noordelijkste uiteinde der
steppe als verloren ligt. Er bevond zich geen gezaghebber of geen
kozakken-garnizoen, die op de gedachte hadden kunnen komen om graaf
Narkine met vragen lastig te vallen.

Zij waren hier midden in het land der Jakoeten en de familie Cascabel
werd door de bewoners van Maksimova gastvrij ontvangen.

Het oostelijke en zuidelijke gedeelte van dit gewest is berg- en
boschachtig, maar in het noorden worden niets dan effen vlakten
aangetroffen, welke hier en daar met groepen boomen bezet zijn,
die nu, onder den invloed van den naderenden zomer, spoedig zouden
uitloopen. Er is een overvloed van wild, hetgeen veroorzaakt wordt
door dat het klimaat in noordelijk Siberië, van eene felle koude in
den winter, tot eene gloeiende hitte in de zomermaanden afwisselt.

De Jakoeten-bevolking telt ongeveer honderdduizend zielen, allen
belijders van den griekschen godsdienst. Het zijn godvreezende en
gastvrije lieden; hunne zeden zijn zuiver en zij zijn even dankbaar
voor de weldaden der Voorzienigheid als gelaten te midden der harde
ontberingen die hen door het barre klimaat soms worden opgelegd.

Op de reis van den mond der Lena naar dit plaatsje hadden zij ook
eenige Siberiërs ontmoet die tot een nomadenstam behoorden. Het waren
stevig gebouwde lieden, middelmatig van lengte, met platte gezichten,
zwarte oogen, weligen haartooi en zonder baard of knevel. Te Maksimova
zagen de inwoners er even zoo uit; het zijn vriendelijke arbeidzame,
schrandere en bedaarde menschen, die zich niet gemakkelijk iets wijs
laten maken.

De Jakoeten die een zwervend leven leiden, zitten bijna altijd te
paard en zijn nooit ongewapend; zij zijn eigenaars van kudden die in
grooten getale over de steppen rondzwerven. Die welke in huizen in
de dorpen of stadjes bijeenwonen, houden zich voornamelijk bezig met
de vischvangst, welke in de menigte beken en waterloopen, die zich
in de groote rivier uitstorten, overvloedigen buit oplevert.

De Jakoeten hebben dus vele maatschappelijke en huiselijke deugden;
alleen zijn zij hartstochtelijke tabakrookers en bovendien--wat
erger is--aan het misbruik van brandewijn en andere sterke dranken
veeltijds verslaafd.

--Tot zekere hoogte is dit hun echter niet kwalijk te nemen, merkte
Jan op. Drie maanden van het jaar hebben zij niets dan water om te
drinken en pijnboomschors om op te knabbelen.

--Wat zegt gij, hebben ze dan niet eens brood? vroeg Kruidnagel,
die zich zoo iets niet kon voorstellen.

--Neen, niets dan de bast van denneboomen. Na zulk eenen tijd van
ontbering is het hun bijna te vergeven dat zij zich soms te buiten
gaan.

De nomadische Jakoeten wonen in _yourten_, dat zijn kegelvormige
tenten van witte stof. De huizen der anderen zijn gewoonlijk van hout
gebouwd en verschillend van vorm en inrichting naarmate van ieders
smaak. Deze huizen worden zorgvuldig onderhouden en hebben steile,
puntige daken, zoodat de smeltende sneeuw in April, als de zonnestralen
kracht krijgen, er gemakkelijk afvalt. Het stadje Maksimova ziet
er dan ook vriendelijk uit. De mannen hebben een gunstig voorkomen,
openhartig, met eene oprechte uitdrukking in de oogen, gepaard met
zekere fierheid. De vrouwen zien er niet onaardig uit, sommige zijn
zelfs mooi, al is haar gelaat getatoueerd, zij zijn zeer ingetogen
en streng van zeden; zij vertoonen zich nooit blootshoofds of zonder
schoenen aan hare voeten.

Onze reizigers werden door de Jakoeten-hoofden voorkomend
ontvangen. Deze mannen worden _kïnoes_ genaamd, terwijl de oudsten,
of de aanzienlijksten van het dorp _Starsynas_ geheeten worden. De
gastvrije lieden betwistten elkander het voorrecht van de vreemdelingen
te herbergen en te onthalen, maar Cornelia wilde niets aannemen
zonder betaling. Op deze voorwaarde sloeg zij ook een goeden voorraad
petroleum in, die tevens als brandstof voor het keukenfornuis gebruikt
kon worden.

De _Schoone Zwerfster_ maakte ook hier weder, evenals gewoonlijk,
veel opzien, want nog nooit te voren was er een kunstenmakerswagen in
dit land gezien. Een aantal Jakoeten van beiderlei geslacht kwamen
het wonder aanschouwen en er gebeurde niets dat reden had kunnen
geven om daar spijt van te hebben. Diefstallen worden in dit land
zelden bedreven, zelfs niet ten nadeele van reizigers, maar wanneer
ze voorkomen, volgt de straf in den regel op het misdrijf. Wordt
de schuld van den dader bewezen, dan wordt hij in het openbaar met
roeden gegeeseld en op die lichamelijke kastijding volgt nog eene
zedelijke straf, want hij is voor zijn leven geschandvlekt, wordt
van zijne burgerlijke rechten vervallen verklaard en krijgt nimmer
den naam van een eerlijk man terug.

Den 3de April kwam onze karavaan aan den oever van de Oden, eene kleine
rivier, die na eenen afstand van vijftig mijlen te hebben afgelegd,
in den zeeboezem van Anabara uitloopt.

Het weder was tot dusver zeer gunstig geweest, doch er kwam nu
eenige verandering; het begon spoedig zwaar te regenen en het eerste
gevolg daarvan was het smelten van de sneeuw. Dat duurde een dag of
acht. Gedurende dien tijd raakte de wagen herhaaldelijk in den modder
vast en zonk ettelijke malen zoo diep weg, dat de toestand, als de
weg over een moerassig terrein liep, niet zonder gevaar genoemd kon
worden. Dit waren de voorboden van de lente, welke op deze hooge
breedte eene temperatuur medebrengt van een graad of drie boven
het vriespunt.

Dit eind weegs was hoogst vermoeiend. De hulp van de twee russische
matrozen, wier gedienstigheid en ijver inderdaad niets te wenschen
overlieten, kwam hier dikwijls goed te pas.

Den 8sten April had de _Schoone Zwerfster_ nagenoeg veertig mijlen
sedert Maksimova afgelegd en kwam zij op den rechteroever van de
Anabara-rivier.

Er bestond nog mogelijkheid om over het ijs de overzijde te bereiken,
maar meer benedenstrooms was de dooi reeds begonnen. De ijsblokken,
die met vaart naar de monding der rivier dreven, stortten met groot
geweld op en over elkander. Waren zij eene week later gekomen, dan
zouden zij eene doorwaadbare plaats hebben moeten zoeken, hetgeen niet
gemakkelijk ware geweest, want met het smelten der sneeuw stegen de
rivieren binnen korten tijd aanmerkelijk.

De steppe begon reeds een groenachtig waas te vertoonen door het
ontspruiten der jonge grasplantjes, die voor de rendieren eene ware
lekkernij waren. Aan de heesters vertoonden zich knoppen; nog een
dag of wat en de eerste blaadjes zouden zich aan de takken beginnen
te ontplooien. Het ontwakende leven gaf aan de magere geraamten der
boomen, die door de winterkoude een aanzien gekregen hadden alsof
zij dood waren, een heel ander uiterlijk.

Hier en daar stonden berke- en lorkeboomen in groepjes bij elkaar,
die onder de voorjaarskoelte heen en weder wiegelden. De geheele
Noordsche natuur, zoo bar en doodsch, kreeg nieuw leven onder den
bezielenden adem der zon.

De streken van Siberië welke het verst van de kust verwijderd liggen,
zijn het dichtst bevolkt. Enkele malen ontmoetten onze reizigers
eenen ontvanger, die van dorp tot dorp trok om de belastingen op te
halen. Dan werd er eenige oogenblikken halt gemaakt ten einde met dien
ambtenaar een praatje te houden; hij nam zonder plichtplegingen het
hem aangeboden glas _vodka_ aan, en vervolgens werd van weerskanten
de reis hervat.

Op zekeren dag kruiste de weg, dien de _Schoone Zwerfster_ volgde,
dien van eenen troep gevangenen. Deze ongelukkigen waren bestemd
naar de zoutpannen op de oostelijkste grenzen van Siberië; een
detachement kozakken begeleidde hen, en aan mishandelingen lieten
deze ruwe geleiders het niet ontbreken. Natuurlijk had de aanvoerder
van het geleide geen enkele aanleiding om Sergius met vragen lastig
te vallen; maar Kayette, die nog niet van haar wantrouwen tegenover
de russische matrozen genezen was, meende op te merken dat deze hun
best deden om buiten het gezicht der Kozakken te blijven.

Den 19den April had de _Schoone Zwerfster_ vijf en zeventig mijlen
afgelegd en hield zij halt op den rechteroever der Khatanga, welke
rivier zich in de golf van dien naam ontlast. Ditmaal was er geen
ijsbrug te vinden, die dienst kon doen om den wagen naar den overkant
te doen komen. Eenige afdrijvende ijsschotsen gaven blijk dat de dooi
bijna haar werk volbracht had. Zij waren nu verplicht den stroom te
doorwaden, hetgeen een heel oponthoud had kunnen veroorzaken indien
Ortik er niet geweest was om eene goede plaats te wijzen. Hij vond
die eene halve werst hooger op, doch de overtocht ging met vrij
wat moeielijkheid gepaard, want de wagen ging tot aan de assen der
wielen door het water. Aan den overkant gekomen, werd de reis terstond
voortgezet, en vijf en twintig mijlen verderop sloegen de reizigers
hun leger op aan den oever van het Jege-meer.

Welk eene tegenstelling leverde dit op met den eentonigen aanblik
der steppe! Het was als eene oase te midden der zandwoestijn van
Sahara. Men stelle zich een helderen waterspiegel voor, omringd door
het altijddurende groen van pijn- en denneboomen, door verschillende
heesters prijkende met hun versch loof, door mirtenbeziën met purpere
vruchten, zwarte en roodachtige aalbessenboompjes en wilde rozelaars,
die ook reeds onder den zachten invloed der lente met bloemen getooid
begonnen te worden.

Ten Oosten en ten Westen strekten tamelijk uitgestrekte wouden zich
uit, te midden waarvan Wagram en Marengo zonder twijfel het een of
andere wild konden opjagen indien het hun vergund werd daarin een
paar uren te gaan snuffelen.

Ook op het water vertoonden zich troepen ganzen, eenden en wilde
zwanen, terwijl vluchten kraanvogels en ooievaars, die uit de
streken van Midden-Azië kwamen, met lange vleugelslagen de lucht
doorkliefden. Onze reizigers hadden volgaarne door handgeklap hunne
vreugde over dit ongewone schouwspel aan den dag gelegd.

Op voorstel van Sergius werd er besloten hier twee etmalen rust te
houden. Aan het uiteinde van het meer, in het lommer van hooge dennen,
werd de legerplaats gekozen en in orde gebracht.

De jagers van het gezelschap voorzagen zich nu van hunne geweren
en gingen er op uit, van Wagram vergezeld, nadat zij beloofd hadden
niet te ver af te dwalen. Het duurde geen kwartier of hunne schoten
knalden door de lucht.

Dien tijd besloten Cascabel, Sander, Ortik en Kirschef te gebruiken
om hun geluk met den hengel te beproeven. Zij hadden niets dan eenen
voorraad kunst-aas, dien zij van de bewoners van Port-Clarence hadden
gekocht, doch met deze gebrekkige hulpmiddelen kan een geoefend
visscher, die deze groote kunst verstaat en de manier weet om in
slimheid met eenen visch te wedijveren, als hij geduld genoeg heeft om
te wachten tot het dier zich verwaardigt te bijten, buit genoeg opdoen.

Geduld hadden zij echter bij deze gelegenheid niet veel noodig, want
de hengelsnoeren waren ternauwernood tot op de vereischte diepte
gezonken of het water werd door de bijtlustige visschen in beweging
gebracht. Er was zulk een overvloed dat zij in een halven dag genoeg
hadden kunnen vangen om er een paar weken van te leven. Dat was
juist een kolfje naar Sander's hand en toen Napoleona, zijn zusje,
kwam vragen om ook den hengel eens te mogen houden, verkoos hij dit
niet toetelaten, zoodat zij samen twist kregen en Cornelia tusschen
beide komen moest. Deze vond echter dat er visch genoeg gevangen
was, waarom zij haren man en de kinderen gelastte het vischtuig
optebergen. Als moeder Cascabel het een of ander bepaald verkoos,
dan dacht niemand er aan zich te verzetten.

Twee uren later kwamen ook Sergius en Jan terug, op eenigen afstand
gevolgd door Wagram, wien de jacht veel te vroeg eindigde, want
dolgraag had hij nog in deze wildrijke bosschen eene poos huis
gehouden.

De jagers waren even gelukkig geweest als de visschers, zoodat de
dagelijksche disch een tijdlang vol afwisseling en altijd smakelijk
beloofde te zijn. De visschen uit het meer Jege lieten zich best
gebruiken, maar het wild, dat in deze noordelijke streken van Siberië
bijzonder uitmunt, spande toch de kroon.

De fijnste soorten die de jagers onder het lood gekregen hadden,
waren eenige troepjes "karallys", die in vluchten bij elkaar vliegen,
alsmede een koppel of wat "dikouta's" een dom soort van vogels,
kleiner dan korhoenders, maar bijzonder smakelijk van vleesch.

Ieder kan zich voorstellen welk een feestmaal er dien dag werd
aangericht. De tafel was onder de boomen gedekt en niemand der
aanzittenden voelde er iets van dat het voor een festijn in de open
lucht wel wat koud was. Cornelia had zichzelve overtroffen in het
bakken van de visch en het braden van het gevogelte. In het vorige dorp
was de voorraad meel aangevuld en hadden zij opnieuw Jakoeten-boter
aangeschaft, zoodat al het noodige aanwezig was voor het bakken
van eene goudgele taart, met knappende korst, die op het dessert te
voorschijn kwam. Eenige teugen brandewijn spoelden deze traktatie
door, waartoe de winkels te Maksimova het noodige geleverd hadden,
en het einde van dezen vreugdevollen dag liet niets te wenschen over.

Het scheen waarlijk alsof de tijd der beproevingen voorbij was en
alsof de familie Cascabel hare avontuurlijke reis voordeelig en
voorspoedig ten einde zou brengen.

Ook den volgenden dag werd er rust gehouden en de rendieren maakten
daar gebruik van om op hunne manier zich te goed te doen.

Den 21sten April ging de _Schoone Zwerfster_ des ochtends te zes uur
op reis. Vier dagen daarna bereikte zij de westelijke grens van het
land der Jakoeten.IX.

TOT AAN DE OBI-RIVIER.


Wij moeten nog eens terugkomen op de twee russen, die het noodlot
met de familie Cascabel in aanraking had gebracht.

Het ware niets meer dan natuurlijk geweest indien zij, uit dankbaarheid
voor de manier waarop zij ontvangen en behandeld werden, alle
booze plannen hadden laten varen; maar dit was helaas niet het
geval. Ortik en Kirschef, die als straatroovers met de bende van
Karnof reeds zooveel op hun geweten hadden, dachten alweder aan nieuwe
euveldaden. De _Schoone Zwerfster_ en vooral het geld, dat Tchou-Tchouk
aan Sergius teruggegeven had, wekten hunne hebzucht op. Zij hoopten
onder eene vermomming als kunstenmakers naar Rusland terug te keeren en
daar hun rooversbedrijf weder optevatten. Teneinde dit plan te kunnen
volvoeren, moesten zij zich eerst van hunne reisgenooten ontdoen
en deze brave lieden, wien zij hunne vrijheid verschuldigd waren,
met snooden ondank beloonen. Maar daar zagen zij niet tegen op.

Met hun beiden zagen zij echter geen kans om iets uitterichten. Daarom
wezen zij de karavaan den weg naar eenen pas over het Oeral gebergte,
die door kwaad volk onveilig gemaakt werd. Daar dachten zij helpers
te zullen vinden, en zooveel roovers als zij noodig hadden te kunnen
overhalen om gezamenlijk eenen aanval op de _Schoone Zwerfster_
te doen.

Niemand kon op de gedachte komen dat zij iets kwaads in den zin
hadden. Zij toonden zich behulpzaam en gaven niet de minste aanleiding
om hen te wantrouwen. De anderen voelden zich tot hen niet bijzonder
aangetrokken, maar hadden geen reden om over hen te klagen; alleen
Kayette koesterde eene achterdocht waar zij zich geen rekenschap van
wist te geven. Een oogenblik had zij zich verbeeld dat het de stem van
Kirschef geweest was, die zij in den nacht toen Sergius door roovers
op de Alaskische grens overvallen werd, gehoord had. Maar het scheen
immers niet mogelijk dat die moordenaars en de twee schipbreukelingen,
die zij op de Liakhoff-eilanden hadden aangetroffen, dezelfde personen
waren? Daarom liet Kayette, al hield zij de twee vreemdelingen in
het oog, zich geen woord over hare ongegronde vermoedens ontvallen.

Van den anderen kant koesterden Ortik en Kirschef, die zonder het
te weten bij het Indiaansche meisje in een kwaad blaadje stonden,
achterdocht ten opzichte van Sergius. Zij wisten dat hij op de
Alaskische grens gevaarlijk gewond was, dat de familie Cascabel
hem gevonden en verpleegd en naar Sitka gebracht had. Dit liet zich
zeer goed hooren. Maar waarom was hij, eenmaal genezen, niet te Sitka
gebleven? Waarom was hij met den kunstenmakerstroep naar Port-Clarence
getrokken? Waarom maakte hij nu met hen den heelen tocht door Siberië
mede? Het was minst genomen vreemd, dat een rus onder een franschen
kermistroep verzeild geraakt was.

Hierover pratende, zeide Ortik op een goeden dag tegen Kirschef:

--Zou het niet kunnen zijn dat die mijnheer Sergius zijn best doet om
naar Rusland terugtekeeren zonder dat iemand acht op hem slaat? Daar
moeten wij achter zien te komen, want er is misschien voor ons een
voordeeltje uit te halen.

Zonder dat hij er iets van vermoedde, werd Sergius dus door de beide
russen bespied, in de hoop dat hij zich op de eene of andere manier
zijn geheim zou laten ontvallen.

Den 23sten April kwamen zij over de grens van het land der Jakoeten
en in dat der Ostiakken. Dit is een van de armoedigste en minst
beschaafde Siberische stammen, ofschoon er in dit gedeelte des lands
ook welvarende streken worden aangetroffen, waartoe vooral de omtrek
van Bérezow behoort.

Zoodra de _Schoone Zwerfster_ een der Ostiakken-dorpen doortrok,
hadden onze reizigers gelegenheid het onderscheid op te merken
tusschen deze plaats en de schilderachtige, nette woonplaatsen der
Jakoeten. De woningen waren ellendige hutten, nauwelijks goed genoeg
voor beesten en waaruit zulk een verpestende walm naar buiten kwam,
dat het haast niet mogelijk scheen er adem in te halen.

Ook de bewoners zagen er terugstootend uit. Niet ten onrechte werd er
in een aardrijkskundig werk, dat Jan onder zijn kleinen boekenschat
bezat, van hen gezegd:

--De Ostiakken in noordelijk Siberië beveiligen zich tegen de koude
door eene bijzondere soort van kleeding, namelijk eene dikke laag
vuil en vet op hunne huid en daarover heen een rendierenvel!

Hun voedsel bestaat bijna uitsluitend uit visch, die zij halfgaar,
en uit vleesch dat zij in het geheel niet koken of braden.

Dit alles is intusschen alleen van toepassing op de nomadische
Ostiakken, die in de steppen rondzwerven, maar niet op degenen
die in de grootere plaatsen hun vast verblijf hebben. In het
stadje Starokhantaskii vonden onze reizigers eene bevolking die er
tamelijk welvarend en beschaafd uitzag, ofschoon zij zich tegenover
vreemdelingen weinig vriendelijk of gastvrij toonde.

De vrouwen waren met blauwe inkt getatoueerd. Hare kleeding bestond uit
eene _vakocham_, eene soort van rooden sluier met blauwe strepen; uit
een veelkleurige rok en een lijfje van lichtere kleur, dat meestal
slecht paste en daardoor hare figuur leelijk maakte, en uit een
breeden gordel met belletjes opgeschikt, welke bij iedere beweging
rinkelden even als het bellentuig van een spaanschen muilezel.

De mannen hadden in den winter--en ook in dezen tijd van het jaar was
dit met sommigen nog het geval--veel van beesten, want zij waren in
huiden gehuld met het haar naar buiten. Hun hoofd was bedekt met eene
kap van _maltza_- of _parba-_vel met spleten er in voor de oogen,
den mond en de ooren. Het was niet mogelijk iets van hun gelaat te
onderscheiden, maar dit was waarschijnlijk voor niemand een groot
ongeluk.

Op haren weg kwam de _Schoone Zwerfster_ meermalen verscheidene sleden,
_narkos_ genaamd, tegen. Deze voertuigen worden getrokken door drie
rendieren, met een eenvoudigen riem die onder hunne buik doorgaat en
met een leidsel dat aan hunne horens bevestigd is. Aldus bespannen,
kunnen de _narkos_ eenen afstand van zeven of acht mijlen afleggen
zonder dat de rendieren rust noodig hebben.

De rendieren welke den reiswagen trokken, waren tot zulk eene
krachtsinspanning niet in staat, maar er viel toch niet over ze te
klagen, want de dieren waren gewillig en mak.

Sergius maakte bij zekere gelegenheid de opmerking dat het zaak zou
zijn de rendieren door paarden te vervangen, zoodra zij zich die
konden aanschaffen.

--Waarom, als ik vragen mag? antwoordde Cascabel. Waartoe zou die
uitgaaf dienen? Zoudt gij denken dat onze rendieren niet sterk genoeg
zijn om ons naar Rusland te brengen?

--Indien wij naar het Noorden van Rusland op weg waren, antwoordde
Sergius, zou ik er geen zorg over hebben, maar nu wij naar
Midden-Rusland moeten, is het een ander geval. Rendieren zijn niet
tegen warmte bestand; zij zijn dan spoedig moede en eindelijk in
het geheel niet meer tot werken in staat. Tegen het einde van April
trekken zij dan ook in groote troepen naar het Noorden of naar de hooge
vlakten van het Oeral-gebergte, die altijd met sneeuw bedekt liggen.

--Welnu, mijnheer Sergius, als wij op de grens zijn zullen wij
zien wat ons te doen staat. Het zou mij werkelijk spijten als wij
ons rendierenspan moesten laten schieten, want het zou een prachtig
effect maken als ik op de kermis te Perm kon komen met eene kudde
van twintig rendieren vóór den reiswagen der familie Cascabel!

--Zoo iets zou zeker nooit vertoond wezen, antwoordde Sergius lachende.

--Een zegetocht zou het zijn. Een zegetocht, zeg ik u! Maar nu
wij daarover spreken, denk ik aan iets anders. Het is immers goed
afgesproken dat graaf Narkine deel uitmaakt van mijnen troep, en dat
hij als het er op aan mocht komen, het niet beneden zich zal achten
om voor het publiek op te treden?

--Dat is eene afgedane zaak.

--Dan moet gij ook uwe oefeningen in de goochelkunst niet verzuimen,
mijnheer Sergius. De kinderen en die twee russische matrozen denken
dat gij het voor uw pleizier doet, en om hen hebben wij ons dus niet te
bekommeren. Maar weet gij wel dat ge reeds aardig begint aan te leeren?

--Dat kan haast niet anders, vriend Cascabel, met zulk eenen meester
als gij!

--Gij zijt al te vriendelijk, mijnheer Sergius, maar ik verzeker
u dat gij van de natuur een schoonen aanleg voor de kunst gekregen
hebt. Met een weinig oefening zoudt gij een kunstenmaker kunnen worden
van meer dan gewone bedrevenheid, en gij zoudt niet voor niemendal
met het bakje behoeven rond te gaan.

Den 6den Mei kwam de _Schoone Zwerfster_ aan den oever van de
Jeniseï-rivier, ongeveer honderd mijlen van het Jege-meer.

Dit is eene van de hoofdrivieren door welke Siberië besproeid
wordt. Hare monding is gelegen in den zeeboezem die denzelfden naam
draagt, op den zeventigsten breedtegraad in de Noordelijke IJszee.

Op de geheele oppervlakte der breede rivier was nu geen ijs meer te
zien. Tusschen de beide oevers ging een groote veerpont voor personen
en rijtuigen heen en weer. Op deze werd ook de reiswagen met al zijn
toebehooren overgezet, maar het veergeld was tamelijk hoog.

Aan den overkant strekte de steppe met haar oneindigen gezichteinder
zich weder uit. Herhaaldelijk zagen zij zwervende Ostiakken, die in
het open veld hunne godsdienstplichten vervulden. Deze lieden zijn voor
het grootste gedeelte gedoopt, maar de leer van het Christendom is nog
niet diep bij hen ingedrongen en de heidensche Shaïtan-afgodsbeelden
worden nog altijd door hen vereerd. Dat zijn zware stukken hout met
menschen-gezichten er in uitgehouwen. In ieder huis, groot of klein,
vindt men zulk een voorwerp in het klein, met een koperen kruis
er boven.

Het schijnt dat de priesters der Ostiakken, die _Schaman_ genoemd
worden, uit deze dubbele godsvereering vrij wat voordeel trekken,
terwijl zij ook op het bijgeloovige volk, dat de denkbeelden der
christenen met die der heidenen op zonderlinge wijze door elkander
wart, een grooten invloed hebben. Men moet het gezien hebben om te
weten met welken eerbied zij hunne houten afgodsbeelden naderen,
en met welke stuiptrekkingen en verdraaiingen van het lichaam hunne
gebeden gepaard gaan.

De eerste keer dat zij een zestal van zulke biddende Ostiakken
tegenkwamen, kreeg die kwajongen van een Sander het in zijn hoofd hen
na te doen, door op zijne handen te loopen, achter- en voorover te
duikelen, allerlei bokkesprongen te maken en te eindigen met eenen
luchtsprong als een karper op het droge.

Zijn vader maakte zich daar in het geheel niet boos over.

--Ik zie, mijn jongen, zeide hij, dat ge van uwe lenigheid niets
verloren hebt. Dat doet mij heel veel pleizier. Maar wij moeten ons
nu ook blijven oefenen en aan de kermis te Perm denken. De eer van
de familie Cascabel is er mede gemoeid!

De geheele reis, van de monding van de Lena af, was zonder veel
vermoeienis afgelegd kunnen worden. Nu en dan moest de _Schoone
Zwerfster_ dichte wouden van denne- en berkeboomen omtrekken, dewijl
daar dwars doorheen geen weg te vinden was. Dit brak een weinig de
eentonigheid van den tocht door de vlakte.

Over het algemeen was het land weinig bevolkt. Soms legden zij
mijlen af zonder een gehucht of een huis te zien. In verhouding
tot de oppervlakte des lands is de bevolking zeer dun gezaaid,
en zelfs de afdeeling Bérézow, die het meest welvarend is, heeft
maar vijftienduizend inwoners op eene oppervlakte van drieduizend
kilometers. Daarentegen, en misschien door diezelfde oorzaak, is er
verbazend veel wild op de vlakten.

Sergius en Jan konden dus naar hartelust hunne liefhebberij voor de
jacht bevredigen en de provisiekamer van moeder Cascabel voer daar wèl
bij. Niet zelden ging Ortik met hen mede en hij toonde ook bij zulke
gelegenheden dat hij een man was van meer dan gewone handigheid. Bij
duizenden zagen zij de hazen soms over de steppe loopen en het
gevederde wild vloog in zwermen door de lucht. Ook zagen zij elanden,
wilde rendieren en zelfs groote wilde zwijnen. Dit zijn gevaarlijke
beesten en onze jagers waren wel zoo voorzichtig ze niet op te jagen.

De vogels waren meest eenden, duikelaars, ganzen, lijsters,
korhoenders, ooievaars, witte patrijzen en enkele soorten die zij
niet kenden. Zij hadden ze dus voor het kiezen. Wanneer het eens
gebeurde dat zij het een of ander geschoten hadden dat niet goed
klaar te maken was, dan liet Cornelia het maar aan de honden over,
die er zich aan vergastten.

Bij zulk eenen overvloed van wildbraad leidden zij natuurlijk een
goed leven, veel te goed zelfs naar Cascabel's oordeel. Hij hield
hun dan ook den plicht van ieder kunstenaar voor, om matig te zijn
in eten en drinken.

--Past op, kinderen, zeide hij, dat ge niet vet wordt. Het vet,
ziet ge, maakt de geledingen stroef. Het is de ergste vijand van
een acrobaat. Jullie eet veel te veel. Je moet matig zijn, voor den
drommel. Ik geloof waarachtig Sander, dat je al een buik begint te
krijgen! En dat op jou leeftijd! Foei! Schaamt ge je niet?

--Maar vader, ik verzeker u....

--Je hebt mij niets te verzekeren. Ik heb grooten lust om je elken
avond te meten en als ik merk dat er iets naar buiten puilt, dan duw ik
het weer naar binnen. Die Kruidnagel wordt ook al met den dag dikker!

--Ik patroon?

--Ja jij, en het komt volstrekt niet te pas dat een paljas er een
buik op nahoudt, vooral niet als hij Kruidnagel heet. Het einde zal
nog zijn dat je zoo rond wordt als een bierton!

--Ten minste wanneer ik op mijn ouden dag niet meer krijg van een
boonenstaak, was de wijsgeerige opmerking van Kruidnagel, terwijl
hij zijn broek wat nauwer toeknoopte.

Niet lang daarna trok de _Schoone Zwerfster_ de Taz-rivier over. Deze
komt uit in de Jeniseï-baai. De overtocht geschiedde nagenoeg ter
plaatse waar hun weg den noordpoolcirkel sneed. Van dat oogenblik
af waren zij dus in de gematigde luchtstreek. Hieruit blijkt dat
zij sedert hun vertrek van de Liakhoff-eilanden in sterk schuinsche
richting naar het Zuidwesten waren getrokken.

Van deze gelegenheid maakte Sergius, naar wien zij altijd gaarne
luisterden, gebruik om aan zijne reisgenooten uit te leggen wat de
poolcirkel is en hoe het komt dat de zon binnen de ruimte, besloten
door die kromme lijn, des zomers nooit hooger rijst dan drieëntwintig
graden boven den gezichteinder.

Jan, die reeds het een en ander van de beweging der aarde en der
hemellichamen wist, kon de beschrijving van Sergius zonder veel
moeite volgen, maar Cascabel spande te vergeefs alles in wat hem aan
hersenen gegeven was; het gelukte hem niet zich eene voorstelling
van den poolcirkel te maken.

--Op het punt van cirkels, zeide hij, ken ik niets anders dan de
hoepels waar de rijdsters in een paardenspel doorheen springen. Maar
dat is geen reden om dien cirkel, waar wij nu overheen zijn, niet
met een glas te herdenken.

Er werd dus eene flesch brandewijn opengetrokken ter eere van den
poolcirkel, even als de zeelieden gewoon zijn het passeeren van de
evennachtslijn feestelijk te vieren.

De overtocht van de Taz ging niet heel gemakkelijk. Er voer geene
veerpont tusschen de oevers dezer smalle rivier, zoodat zij eene
doorwaadbare plaats moesten zoeken, hetgeen hen verscheidene uren
ophield. De twee Russen toonden bij deze gelegenheid weder veel
ijver. Meer dan eens moesten zij tot hun midden door het water waden
ten einde de wielen van den wagen uit het zand, waarin ze gezakt waren,
te trekken.

Den 16den Mei kwamen zij aan de Pour-rivier. Het overtrekken daarvan
ging minder bezwaarlijk, want deze rivier is niet alleen smal, maar
veel minder diep en de stroom is lang zoo snel niet als op de Taz.

In de eerste dagen van Juni werd de warmte bijna ondragelijk, iets
dat altijd onbegrijpelijk schijnt wanneer er sprake is van zulke
noordelijke landen. Gedurende de tweede helft van de maand rees de
thermometer tot vijfentwintig en dertig graden van de honderddeelige
schaal, en aangezien er in de steppe niet de minste schaduw te vinden
is, hadden onze reizigers grooten hinder van deze ongewone hitte. Ook
de nachten brachten weinig verademing, want in dezen tijd van het jaar
zinkt de zon slechts gedurende weinige oogenblikken achter den effen
gezichteinder der grenzenlooze vlakte weg. De witgloeiende schijf
verdwijnt slechts even in het Noorden en begint bijna terstond weder
te rijzen.

--Die zon verveelt mij, klaagde Cornelia, terwijl zij haar bezweet
gelaat afveegde. Het lijkt wel een oven. Was het nu nog maar winter.

--Als de zon in den winter scheen, antwoordde Sergius gekscherende,
zou het geen winter zijn, maar zomer.

--Precies, merkte Cascabel op. Maar één ding vind ik verkeerd
ingericht, namelijk dat wij nu geen enkel stukje ijs hebben om ons
op te frisschen, terwijl wij maanden achtereen meer ijs gehad hebben
dan ons lief was.

--Maar vriend Cascabel, als wij nu ijs hadden, dan hadden wij ook
weer last van koude en in dat geval....

--Zouden wij het ook niet warm hebben, dat klopt.

--Ten minste, als het niet tusschen beide, half warm en half koud was,
meende Kruidnagel te moeten zeggen.

--Dat klopt ook weer, stemde Cascabel toe. Maar met dat al is het nu
onbehoorlijk heet!

De jagers lieten zich intusschen door de warmte niet afschrikken,
alleen gingen zij in de vroege morgenuren op weg en niet zelden
maakten zij een mooien buit. Op een goeden dag deed Jan zelfs een
buitengewoon gelukkig schot op zulk een groot dier, dat het heel wat
moeite kostte om het naar de _Schoone Zwerfster_ te krijgen. Het had
korte, roodachtige haren van voren, die in den winter grijs waren
geweest. Over zijn rug liep een geelachtige streep, even als over den
rug van een muildier. Het had lange horens, die in een sierlijken boog
boven den kop bijeen kwamen, waaruit volgde dat het een mannetje was.

--Wat een mooi rendier! riep San der.

--Hoe zijt ge er toe kunnen komen om zulk een lief beest te schieten,
zeide Napoleona verwijtend tegen haar oudsten broeder.

--Wel, om het op te eten, zusje.

--Ik houd zooveel van rendieren.

--Nu als ge zooveel van ze houdt, hernam Sander, dan zult ge uw hart
kunnen ophalen, want ieder zal er eene goede portie van kunnen krijgen.

--Heb maar geen spijt, kindlief, troostte Sergius haar. Het is geen
rendier.

--Wat voor een beest is het dan? vroeg Napoleona.

--Het is een argali.

Dit zijn dieren die des winters op de bergen verblijf houden en in den
zomer naar de vlakte afdalen. Eigenlijk is het eene soort van schapen,
maar verbazend groot. Sergius had het dadelijk herkend.

--Welnu Cornelia, zeide Cascabel, als het dan een schaap is, kunt
gij ons op geroosterde schapenkarbonade tracteeren.

Dit gebeurde ook inderdaad en aangezien het argali-vleesch bijzonder
smakelijk is, vreezen wij dat bij deze gelegenheid de buik van
Cesar Cascabel zelven meer in omvang toenam dan met zijn beroep in
overeenstemming was.

Van hier af hadden zij een heel eind door eene dorre en onvruchtbare
streek lands te trekken vóór dat zij aan de Obi-rivier kwamen. De
Ostiakken-dorpen werden hoe langer hoe zeldzamer, ternauwernood kwamen
zij enkele groepen zwervende inboorlingen tegen, die op weg waren
naar de in het Zuiden gelegen bewoonde plaatsen. Niet zonder opzet
trok Sergius bij voorkeur door het minst bevolkte deel des lands en
vooral wilde hij Berezow vermijden, eene stad van eenige beteekenis die
een klein eind aan gene zijde van de Obi gelegen is. Zij wordt omringd
door prachtige cederbosschen en is tegen een steilen heuvel aangebouwd,
waar de torenspitsen der beide kerken tegen afsteken. De Sosva-rivier
stroomt langs de stad en wordt aanhoudend door booten en vaartuigen
bevaren, want het is hier een middelpunt van het handelsverkeer,
dat uit alle deelen van noordelijk Siberië naar deze plek stroomt.

De _Schoone Zwerfster_ zou, indien zij haren weg over Berezow genomen
had, de algemeene opmerkzaamheid daar getrokken hebben en de politie
had wel eens lust kunnen krijgen om de familie Cascabel wat meer van
nabij optenemen. Daarom was het veiliger niet alleen de stad, maar ook
het geheele district Berezow te vermijden. Een politieman is nu eenmaal
wantrouwend van aard en wanneer het bovendien kozakken zijn, kan men
niet beter doen dan in het geheel niet met hen in aanraking te komen.

Bij deze gelegenheid merkten Ortik en Kirschef evenwel duidelijk dat
Sergius niet veel lust had om zich te Berezow te vertoonen en dit
versterkte hen in hun vermoeden dat deze rus er op uit was om zonder
dat iemand hem in de gaten kreeg in Rusland te komen.

In de tweede week van Juni wijzigden zij hunne richting dus zooveel als
noodig was om ten Noorden van de afdeeling Berezow om te trekken. Dit
vorderde trouwens slechts eenen omweg van niet meer dan eene mijl
of tien. Den 16den Juni kwam de karavaan aan eene groote rivier,
die zij eenen tijd lang volgden en aan den rechteroever waarvan zij
des avonds hun leger opsloegen.

Dit was de Obi-rivier.

De _Schoone Zwerfster_ had nu weder vierhonderd mijlen achter den rug
sedert zij de Pour overgetrokken was. Slechts een honderdtal mijlen
scheidden haar nog van de grens van Europa. Het Oeralgebergte, dat
den scheidsmuur tusschen de beide werelddeelen vormt, zou met zijne
hooge toppen spoedig aan den gezichteinder verrijzen.X.

VAN DE OBI NAAR HET OERAL-GEBERGTE.


De Obi-rivier wordt gevoed door de wateren die van het Oeralgebergte
afstroomen en heeft in het Oosten een aantal zijarmen. Hare lengte
is vierduizend vijfhonderd kilometer en de uitgestrektheid van haar
stroomgebied is niet minder dan driehonderd-dertig millioen hectaren.

Deze groote rivier zou de natuurlijke aardrijkskundige grens tusschen
Azië en Europa kunnen wezen, indien de Oeral-bergen niet een weinig
meer naar het Oosten eene scheiding maakten. Van den zestigsten
breedtegraad af loopt de rivier bijna evenwijdig met het gebergte. De
Obi neemt haren weg naar den grooten zeeboezem die denzelfden naam
draagt, en de laatste vertakkingen van het Oeralgebergte verdwijnen
in de diepte der Kara-zee.

Sergius en zijne reisgenooten hadden op den rechteroever halt gemaakt
en overzagen van daar den breeden waterspiegel, die als bezaaid ligt
met eene menigte eilanden, waar wilgeboomen welig op tieren. Tegen
de oevers dier eilanden stonden waterplanten met scherpe, smalle
armen, waar frissche bloemen aan ontloken waren. Zoowel boven-
als benedenstrooms gleden eene menigte vaartuigen over het heldere,
frissche water, dat nog zuiver is van alle smetten, zooals het is
komen afstroomen uit de hooge bergen waar het ontstaan is.

Er was een geregelde overzetdienst op de Obi, zoodat de _Schoone
Zwerfster_ zonder oponthoud den linkeroever bereikte, waar het stadje
Mouji gelegen is.

Dit stadje is eigenlijk maar een dorp. Er bevond zich geen militaire
bezetting, zoodat graaf Narkine ook hier niet het minste gevaar kon
loopen. Intusschen was het noodig dat zij de plaatselijke autoriteiten
niet voorbijgingen want zij stonden nu op het punt van de Oeral-passen
in te trekken en de russische politie laat niemand op de grenzen
door, die niet in staat is zijne behoorlijk afgeteekende papieren
te vertoonen. Daarom besloot Cascabel zijne paspoorten door den
burgemeester van Mouji te laten waarmerken. Was dat eenmaal geschied,
dan was Sergius officieel erkend als tot zijnen troep te behooren
en kon hij zich verder in dezelfde hoedanigheid overal heen begeven
zonder de russische politie reden tot eenige aanmerking te geven.

Jammer genoeg dat dit geheele, zoo voortreffelijk beraamde plan,
door een ongelukkig toeval gevaar liep te mislukken. Dat die Ortik
en Kirschef er ook moesten zijn om alles in de war te brengen! Hun
duivelsche toeleg was het, de _Schoone Zwerfster_ door een van de
gevaarlijkste passen van het Oeral-gebergte te voeren, waar het
niet lang duren zou of zij moest de prooi van de eene of andere
rooverbende worden.

Cascabel kon dit echter evenmin vermoeden als hij in staat zou geweest
zijn er iets tegen te doen. Hij wenschte zichzelf dan ook reeds geluk
met den voorspoedigen afloop zijner avontuurlijke onderneming. Het
geheele Westen van Amerika en het geheele Noorden van Azië was
hij doorgetrokken, en hij bevond zich nu op geen grooter afstand
meer dan een honderdtal mijlen van Europa. Hij noch zijne vrouw of
hunne kinderen hadden eenig nadeel van deze lange gevaarvolle reis
ondervonden; allen waren zoo gezond als visschen. Een oogenblik
slechts was aan Cascabel de moed ontzonken; dat was toen hun in de
Behringstraat de groote ramp overkomen was en zij in de Noordelijke
IJszee aan het drijven waren geraakt. Maar zij waren ten minste niet
alleen aan de wilden van den Liakhoff-archipel ontkomen, maar deze
hadden hun zelfs de middelen verschaft om met de _Schoone Zwerfster_
den tocht naar Europa voorttezetten.

--Wat God doet, is in den regel wèlgedaan, merkte Cascabel op als
slotsom van zijne overdenkingen.

Zij hadden besloten een etmaal in het dorp Mouji doortebrengen en
werden in dat voornemen versterkt door de vriendelijke en voorkomende
wijze waarop de inwoners hen ontvingen.

De burgemeester van het dorp, de _gorodintschy_, rekende zich verplicht
de vreemde bezoekers te komen opnemen, en aangezien hij ten opzichte
van buitenlanders een weinig wantrouwend was, vroeg hij Cascabel
naar zijne papieren. Deze waren in orde en onder het personeel van
den troep stond ook Sergius vermeld.

Dit vond de dorps-magistraat wel wat zonderling, dat er een landgenoot
van hem zich bevond bij een gezelschap fransche kunstenmakers. Hij
gaf zijne verwondering hiervoor te kennen.

Cascabel maakte hem echter opmerkzaam dat er wel is waar een rus
bij hem was, maar ook een amerikaan namelijk Kruidnagel, en eene
indiaansche, namelijk Kayette. Hij vroeg alleen of de personen,
die zich bij hem aansluiten wilden, eenig talent hadden, maar
nooit uit welk land zij kwamen. Hij voegde er vervolgens bij dat
hij en zijne mede-kunstenaars zich gelukkig zouden rekenen indien
"mijnheer de burgemeester"--het woord _gorodintschy_ was voor
Cesar niet uittespreken--hun de eer wilde aandoen om hen in zijne
tegenwoordigheid te willen zien werken.

Dit nam het hoofd van het plaatselijke bestuur met groote
welwillendheid aan en hij beloofde na de voorstelling Cascabel's
papieren te zullen afteekenen.

Over Ortik en Kirschef, die voorgesteld werden als twee russische
matrozen, die schipbreuk geleden hadden en naar hunne woonplaats op
weg waren, werd niet het minste bezwaar gemaakt.

Dienzelfden avond begaf het geheele gezelschap zich dus naar de woning
van den _gorodintschy_.

Dit was een vrij groot huis, heelemaal lichtgeel geverfd, welke kleur
wijlen keizer Alexander I bijzonder gaarne zag. Aan den wand in de
pronkkamer hing eene afbeelding van de heilige maagd, omringd van
eenige russische heiligen, die zeer vreedzaam uit schilderijlijsten van
zilverkleurige stof de wereld inkeken. Banken en stoelen waren gereed
gezet voor den burgemeester, voor zijne vrouw en hunne drie dochters,
en een half dozijn van de voornaamste inwoners van Mouji waren
uitgenoodigd om het feest bijtewonen. Wat de gewone burgerij aangaat,
deze stond vóór het huis op eenen hoop en deed haar best om door de
vensters heen iets te zien te krijgen van hetgeen er binnen voorviel.

De troep van Cascabel werd door de toeschouwers zeer welwillend
ontvangen. De vertooning begon dadelijk en het bleek dat zij in den
tijd, gedurende welken zij zich niet hadden kunnen oefenen, niet
veel achteruitgegaan waren. Sander's gymnastische toeren werden zeer
toegejuicht en de kleine Napoleona, die, aangezien er geen koord
gespannen kon worden, eene danspas op den gewonen vloer uitvoerde,
bekoorde ieder door hare bevalligheid. De behendigheid van Jan in
het balanceeren met flesschen, borden, ringen en ballen wekte ieders
verbazing. Cascabel zelf toonde zich, door de gehardheid en de kracht
zijner spieren, de waardige echtgenoot van de sterke Cornelia, die
op hare uitgestrekte armen twee deftige burgers door de kamer droeg
en hiermede luiden bijval inoogstte.

Wat Sergius betreft, deze voerde met vrij veel behendigheid eenige
goocheltoeren uit, die hij van zijn waardigen leermeester had
afgezien. De lessen droegen dus reeds goede vruchten, want de
burgemeester kon nu niet de minste achterdocht koesteren over de
aanwezigheid van den rus in een franschen kermistroep.

Gedurende de voorstelling werden er confituren, koeken met rozijnen
en uitmuntende thee rondgediend. Nadat alles afgeloopen was maakte de
_gorodintschy_ geen bezwaar meer om Cascabel's papieren afteteekenen,
zoodat de _Schoone Zwerfster_ nu zonder moeilijkheid door alle
russische autoriteiten doorgelaten kon worden.

Wij moeten hier nog bijvoegen dat de burgemeester, die er naar het
scheen warmpjes inzat, Cascabel eene belooning van twintig roebels
aanbood, als prijs voor de vertooning.

Cascabel had eerst lust om hiervoor te bedanken, maar hij bedacht
bijtijds dat zulk eene weigering, van een reizenden kunstenmakerstroep,
misschien achterdocht had kunnen wekken.

--Twintig roebels, zeide hij bij zichzelf, zijn toch altijd de moeite
waard om aantenemen.

Hij stak dus het geld in zijn zak onder eenen stortvloed van
welsprekende dankbetuigingen.

Den volgenden dag werd er rust gehouden. Zij hadden het een en ander
aan te koopen, zooals meel, rijst, boter en verschillende dranken,
die Cornelia tegen matige prijzen aanschafte. Vleesch in bussen was
er in dit dorp niet te krijgen, maar er zou gedurende de reis van de
Obi tot het Oeral-gebergte wel weder overvloed van wild te vinden zijn.

Al deze inkoopen werden in den voormiddag gedaan. Aan het middagmaal
was ieder vroolijk gestemd, ofschoon Jan en Kayette niet zonder
beklemming het einde der reis zagen naderen. Kwamen zij op de plaats
hunner bestemming, dan was immers ook het oogenblik van scheiden
daar. Het was nu voor niemand een geheim meer hoeveel zij van elkander
hielden, en ieder begreep dus ook dat zij liefst niet meer van elkander
af zouden gaan.

De vraag was echter wat Sergius doen zou nadat hij zijnen vader,
prins Narkine, had opgezocht. In Rusland kon hij niet blijven. Zou
hij dus weder naar Amerika gaan, of zou hij er de voorkeur aan geven
om in Europa te blijven? Zooals wel te begrijpen is, dacht Cascabel
hier dikwijls over na. Dienzelfden avond stelde hij dus aan Sergius
voor om samen eene wandeling buiten het dorp te gaan maken, en deze,
die wel begreep dat Cascabel hem alleen wenschte te spreken, stemde
terstond daarin toe.

De twee russische matrozen namen voor dien avond afscheid van de
familie en gingen in eene herberg te Mouji den nacht doorbrengen.

Sergius en Cascabel verlieten dus samen de _Schoone Zwerfster_,
maakten eene wandeling en gingen toen op den rand van een boschje,
niet ver van het dorp, op een omgevallen boomstam zitten.

--Mijnheer Sergius, begon Cascabel, ik heb u gevraagd om met mij mede
te gaan dewijl ik eens vertrouwelijk met u praten wilde. Ik wenschte
met u over uwe verdere plannen te spreken.

--Wat bedoelt gij daarmede, mijn vriend?

--Ik wil daarmede zeggen, over hetgeen gij voornemens zijt te beginnen
wanneer wij in Rusland aangekomen zullen zijn.

--Maar wij zijn zoo ver nog niet.

--Neen, maar ik geloof mij niet te vergissen wanneer ik zeg dat wij
over een dag of tien het Oeral-gebergte over zullen zijn en dat wij
vervolgens nog maar eene goede week noodig hebben om te Perm te komen.

--Als er niets tusschen beide komt, antwoordde Sergius, dan zal dit
wel zoo wezen.

--Iets tusschen beide komen? vroeg Cascabel. Wat zou er tusschen beide
kunnen komen? Gij kunt nu zonder eenig bezwaar de grens passeeren;
onze papieren zijn in orde; gij maakt deel uit van mijnen troep en
geen mensch ter wereld kan denken dat er zich een graaf Narkine bij
ons bevindt.

--Dat is zoo mijn vriend, want gij en uwe vrouw zijn de eenigen die
mijn geheim kennen en het is getrouw door u bewaard.

--Het is bij ons beiden zoo veilig alsof wij het met ons in het graf
genomen hadden, antwoordde Cascabel met veel waardigheid. Maar nu,
mijnheer Sergius, hoop ik dat gij mij niet onbescheiden zult vinden
wanneer ik wensch te weten wat gij voornemens zijt, na uwe aankomst
te Perm aantevangen.

--Mijn eerste gang zal zijn naar het kasteel Walska teneinde mijnen
vader optezoeken, antwoordde Sergius. Dat zal voor hem eene groote en
onverwachte vreugde wezen, want sedert dertien maanden heb ik geen
gelegenheid gehad om hem te schrijven, noch om tijding van hem te
ontvangen. Hij zal niet weten wat hij er van denken moet.

--Hebt gij plan om eenigen tijd bij uwen vader op het kasteel te
vertoeven?

--Dat zal van omstandigheden afhangen die ik niet vooruit kan
weten. Krijgt er iemand de lucht van mijne aanwezigheid, dan zal ik
wel genoodzaakt zijn mijnen vader weder alleen te laten. Toch zie ik
daar tegen op, op zijnen leeftijd!

--Mijnheer Sergius, hernam Cascabel, het is niet aan mij om u raad te
geven, want gij weet beter dan iemand anders wat u te doen staat. Maar
ik moet u toch doen opmerken dat gij, door in Rusland te blijven,
u aan een groot gevaar blootstelt. Als gij ontdekt wordt, staat uw
leven op het spel.

--Dat weet ik mijn vriend, en ook ben ik overtuigd dat gij en allen
die gij bij u hebt in groote moeilijkheid zoudt kunnen raken wanneer
het bekend werd dat gij mijnen terugkeer op russisch grondgebied
mogelijk hebt gemaakt.

--O, wat ons betreft, daar denk ik niet aan!

--Maar ik, mijn waarde Cascabel, zal nooit vergeten wat gij allen
voor mij gedaan hebt.

--Jawel, jawel, mijnheer Sergius, maar wij zitten hier niet om mooie
praatjes tegen elkaar te verkoopen. Ik wilde met u overleggen wat
het beste voor u zal zijn nadat wij ons te Perm zullen bevinden.

--Niets eenvoudiger dan dat, antwoordde Sergius. Ik maak deel uit van
uwen troep en zal dus bij u blijven. Op die manier kan ik niemands
achterdocht wekken.

--Maar hoe dan met uwen vader?

--Zijn kasteel ligt slechts zes wersten buiten de stad, zoodat ik
iederen avond, na afloop der voorstelling, gemakkelijk daarheen kan
wandelen. Onze dienstboden zijn trouw: zij zouden liever sterven dan
mij te verraden of aan gevaar bloot te stellen. Ik kan dus iederen
dag eenige uren thuis doorbrengen en vóór het licht wordt weder te
Perm terug zijn.

--Dat klinkt uitstekend, mijnheer Sergius, en zoo lang wij te Perm
vertoeven schikt zich alles van zelf, daar twijfel ik niet aan. Maar
na afloop van de kermis trek ik met de _Schoone Zwerfster_ naar Nisjni,
en vervolgens naar Frankrijk....

Dat was inderdaad het moeilijke van het geval. Wanneer de troep van
Cascabel de reis voortzette, wat moest graaf Narkine dan beginnen? Zou
hij te Perm blijven en zich op het kasteel Walska verbergen? Zou hij
het gevaar trotseeren om in Rusland opnieuw in handen der politie te
vallen? Dit waren vragen waar Cascabel een antwoord op verlangde.

--Mijn vriend, begon Sergius weder, ik heb mij reeds herhaalde malen
afgevraagd wat ik beginnen zal, maar ik kan u niets anders zeggen
dan dat ik het niet weet; alles zal van de omstandigheden afhangen.

--Welnu, hervatte Cascabel, laat ons eens aannemen dat gij op het
kasteel Walska op den duur niet blijven kunt; dat gij ook genoodzaakt
zijt Rusland te verlaten, waar uwe vrijheid en zelfs uw leven niet
veilig zijn, dan stel ik de vraag, mijnheer Sergius, of gij plan hebt
weder naar Amerika te trekken?

--Ik heb mijne gedachten daar nog niet over laten gaan, antwoordde
graaf Narkine.

--Mijnheer Sergius, houd mij ten goede als ik u nog niet loslaat;
maar waarom zoudt gij niet met ons mede trekken naar Frankrijk? Als
gij bij onzen troep blijft, kunt gij veilig heel Rusland door komen
tot aan de grens toe. Zou dat niet het beste wezen wat gij doen
kunt? Wij zouden dan nog eene poos het genoegen hebben van u bij ons
te houden, en met u, die lieve Kayette ook. Wees niet bang dat wij
u haar af zullen troggelen; zij is en blijft uwe aangenomen dochter
en dat is zeker beter voor haar dan dat zij de zuster wordt van Jan,
van Sander en Napoleona, die niets zijn dan kunstenmakerskinderen.

--Mijn vriend, antwoordde Sergius, laat ons de toekomst nog een weinig
laten rusten; wie weet of die niet al onze wenschen bevredigen zal? Van
meer belang is het, thans onze reis voort te zetten. Alles wat ik u
zeggen kan--maar gij moet daar nog met niemand over spreken--is dat
ik, indien ik niet in Rusland mocht kunnen blijven, het liefst in
Frankrijk eene toevlucht zoeken zou, in afwachting dat eene wending in
de staatkundige gebeurtenissen mij den terugkeer in mijn vaderland
mogelijk mocht maken. En aangezien gij uwe reis naar Frankrijk
vervolgen wilt....

--Bravo! Dan gaan wij er samen heen! riep Cascabel tevreden uit.

Hij vatte Sergius bij de hand en drukte die zoo stevig alsof hij haar
aan de zijne wilde vastklinken.

Hierna keerden beide naar de _Schoone Zwerfster_ terug, waar de twee
russische matrozen zich eerst den volgenden ochtend lieten zien.

Bij het aanbreken van den dag werden de rendieren weder voorgespannen
en ging de wagen den weg naar het Westen op.

Gedurende de eerstvolgende dagen hadden zij andermaal veel hinder
van de warmte. De eerste golvingen van het Oeral-gebergte begonnen
zich reeds te vertoonen en het was voor de rendieren een zwaar werk,
den wagen over dezen ongelijken grond voort te krijgen. De hitte
was voor deze beesten niet uit te houden en het zou misschien beter
geweest zijn ze door paarden te vervangen; maar Cascabel hechtte nu
eenmaal aan zijn denkbeeld om te Perm een schitterenden intocht te
houden in eenen wagen bespannen met twintig rendieren.

Den 28sten Juni, nadat zij van de Obi af zeventig mijlen had afgelegd,
kwam de _Schoone Zwerfster_ in het stadje Verniky. Daar moesten
de papieren weder nagezien worden, hetgeen zonder eenige op- of
aanmerking plaats had. Vervolgens ging de tocht verder, recht op het
Oeral-gebergte af, waarvan de toppen van de Telpoes en de Nintchour
zich in de verte tot eene hoogte van twaalf en zestien honderd meter
verhieven. Zij kwamen niet snel vooruit en toch was er geen tijd meer
te verliezen indien het gezelschap nog te Perm wilde aankomen op het
tijdstip dat de kermis daarin vollen gang was.

Met het oog op de voorstellingen die hij voornemens was te geven, stond
Cascabel er thans op dat zij allen zich geregeld weder oefenden. De
goede naam aller fransche koorddansers, turners, equilibristen, clowns
en kunstenmakers in het algemeen, en die der familie Cascabel in het
bijzonder mocht niet op het spel gezet worden. Daarom hield hij er
de hand aan, dat ieder lid van den troep elken avond, zoodra er niet
verder gereisd werd, eene flinke repetitie hield van alles wat hij te
vertoonen had. Ook Sergius verzuimde dit niet en werkte ijverig om een
meester te worden in de kunsten met de kaart en andere goochelarijen,
waar hij inderdaad aanleg voor toonde.

--Wat een kunstenmaker steekt er in u! zeide zijn leermeester, bij
iedere gelegenheid dat hij iets nieuws geleerd had.

Den 3den Juli maakte de _Schoone Zwerfster_ voor den nacht halt op
eene open plek in een bosch van berke-, denne en lorkeboomen, waar
de hooge toppen van het Oeral-gebergte zich boven verhieven.

Den volgenden dag zou, naar de aanwijzingen van Ortik en Kirschef, de
tocht aangevangen worden door een der passen van het gebergte. Er waren
dus, zoo al geen onoverkomelijke bezwaren, toch eenige vermoeiende
dagreizen te voorzien, zoo lang zij het hoogste punt van den pas niet
overgetrokken waren.

Dit gedeelte van de grens stond bekend als druk bezocht door
smokkelaars en landloopers; het was er dus niet bijzonder veilig
en er moesten bijzondere maatregelen van voorzorg tegen mogelijke
onaangename ontmoetingen genomen worden.

Gedurende den avond werd er over dit een en ander beraadslaagd. Ortik
verzekerde dat de weg, dien hij voorstelde te volgen, dat was over
den Petchora-pas, een van de best begaanbare in het gebergte was. Hij
was er bekend omdat hij er reeds eenmaal doorheen getrokken was, toen
hij en Kirschef de reis gemaakt hadden van Archangel naar de IJszee,
waar zij hun schip, de _Seraski_ gingen opzoeken.

Terwijl Sergius en Ortik hierover van gedachten wisselden, werd de
avond-maaltijd door Cornelia, Napoleona en Kayette gereed gemaakt. Een
flink stuk hertenvleesch hing boven een vuur tusschen de boomen te
roosteren terwijl er een rijsttaart op eene pan boven de gloeiende
kolen stond te bakken. Een appetijtelijke geur verspreidde zich buiten
deze tijdelijke kookplaats, zoodat zij er allen trek van kregen.

--Ik denk dat er van avond niemand met een leege maag naar bed zal
gaan, merkte Cornelia op met den tevreden glimlach van eene goede
keukenprinses.

--Ten minste, als het vleesch en de taart niet aanbranden, meende
Kruidnagel natuurlijk te moeten zeggen.

--Waarom zouden zij aanbranden, meester Kruidnagel, gaf Cornelia tot
bescheid, wanneer je maar niet verzuimt om het spit op zijn tijd te
draaien en de braadpan niet aan haar lot overlaat?

Dien wenk nam Kruidnagel behoorlijk ter harte en hij ging terstond op
zijn post om op pan en gebraad het oog te houden. Wagram en Marengo
bleven in de nabijheid van het vuur en John Bull, de aap, likkebaarde
reeds in het vooruitzicht van de dingen die komen zouden.

Toen alles gereed was werd de tafel gedekt, waar allen zich omheen
schaarden. Cornelia en haar keukenpersoneel werden naar behooren
geprezen over het maal, dat niets te wenschen overliet.

Toen het oogenblik van te gaan slapen aangebroken was, besloten de
mannen, Sergius en Cascabel met de twee knapen en de beide matrozen,
in de open lucht onder de boomen hun nachtkwartier opteslaan. Het
was een warme nacht en buiten den wagen konden zij bovendien op alles
beter het oog houden.

Cornelia, Kayette en Napoleona zouden dus alleen in den wagen den
nacht doorbrengen.

De avondschemering duurt in de maand Juli, op de breedte van
zesenzestig graden waar zij zich bevonden, niet kort, zoodat het over
elven was eer het geheel duister was geworden. Het was een sterrenlooze
nacht en het uitzicht werd door de nevels, die van het gebergte naar
beneden daalden, bijna geheel weggenomen.

De mannen lagen in het gras, ieder in een deken gewikkeld en begonnen
juist intedommelen, toen de twee honden plotseling teekenen van
ongerustheid begonnen te geven. Met gespitste ooren en den neus in
den wind, lieten zij telkens een dof gebrom hooren. Het was duidelijk
dat zij in het geheel niet op hun gemak waren.

De eerste die zich oprichtte en een blik om zich heen wierp, was Jan.

Het vuur was bijna uitgedoofd. Onder de zwarte schaduw der boomen
was het volkomen donker.

Terwijl hij met inspanning om zich heen zag, meende Jan een aantal
blinkende punten te zien, die als vuurkolen fonkelden. De honden
blaften nu uit al hunne macht.

--Er is onraad! riep Jan opspringende uit.

In een oogenblik waren al de slapers op de been.

--Wat is er gaande? vroeg Cascabel.

--Kijk eens vader! antwoordde Jan, terwijl hij op de lichte punten
wees, die thans onbewegelijk in het kreupelhout schenen te staan.

--Wat is er dan?

--Dat zijn oogen van wolven!

--Waarachtig, het zijn wolven! bevestigde Ortik.

--En een heele bende ook! voegde Sergius er bij.

--Duivels! bromde Cascabel.

Het was inderdaad een "duivelsch" avontuur, want er viel niet mede te
spotten. Het kon zijn dat er in den omtrek van de open plek in het
bosch eenige honderden wolven bijeen waren, en als die schrokkige
dieren in een grooten hoop bij elkaar zijn, zijn ze tot alles in staat.

Op dit oogenblik vertoonden Cornelia, Kayette en Napoleona zich in
de deur van de _Schoone Zwerfster_.

--Wat is er vader! vroeg het kind.

--Niets bijzonders, antwoordde Cascabel. Het zijn maar een stuk of
wat wolven, die eene avondwandeling maken. Blijf binnen en geef ons
de wapens, dan zullen wij ze wegjagen.

De geweren en revolvers werden spoedig voor den dag gehaald en al de
mannen wapenden zich.

--Roep de honden hier, zeide Sergius.

Wagram en Marengo werden door Jan van tusschen de boomen
teruggeroepen. De honden waren bijna niet te houden van woede en
opgewondenheid.

Allen schoten ongeveer te gelijk hunne vuurwapens af in de richting
van de blinkende punten. Een doordringend gehuil deed zich hooren:
het was duidelijk dat verscheidene van de schoten raak waren geweest.

Maar de menigte was veel te talrijk. Er kwamen weer nieuwe vurige
oogen voor den dag en wel een vijftigtal wolven vertoonden zich in
de lichte plekken tusschen de boomen.

--Wij moeten in den wagen gaan, zeide Sergius. Zij zullen ons zeker
aanvallen en hier op den open grond kunnen wij ons niet verweren.

--Maar onze rendieren? vroeg Jan.

--Die moeten wij in den steek laten. Wij kunnen niets voor hen doen.

Daarvoor was het werkelijk reeds te laat. Eenige van de trekbeesten
waren door de wolven afgemaakt; de anderen hadden zich losgerukt en
de vlucht in het bosch genomen.

Zoo spoedig zij konden en door de honden gevolgd, gingen zij dus
allen in den wagen. De deur werd dichtgemaakt.

Het was hoog tijd dat zij wegkwamen, want bijna op hetzelfde oogenblik
waren de wolven bij de _Schoone Zwerfster_, waar zij tegen op sprongen
tot op de hoogte van de vensters.

--Wat zullen wij zonder trekdieren beginnen? kon Cornelia niet nalaten
te vragen.

--Wij moeten eerst zien dat wij van die wolven afkomen, antwoordde
Sergius.

--Wij zullen ze wel de baas zijn! zeide Cascabel.

--Jawel, als er maar niet al te veel zijn, meende Ortik.

--En als wij kruit en lood genoeg in voorraad hebben, voegde Kirschef
er bij.

--Niet langer gepraat! Vuur! riep Sergius.

Door de half geopende vensters heen, werd het werk der vernieling met
de geweren en revolvers opnieuw begonnen. Bij het licht der schoten,
die aan alle kanten van den wagen tegelijk vielen, zagen zij spoedig
een twintigtal wolven op den grond liggen, doodelijk getroffen of
zóódanig gewond dat zij zich niet verroeren konden.

De hongerige beesten lieten zich echter niet afschrikken en het was
alsof de troep niets kleiner werd. Verscheidene honderden waren er
thans bij elkaar; de opene plek in het woud was vol levende gedaanten.

Er waren er die onder het rijtuig kropen en met hunne klauwen de houten
vloer trachtten op te breken. Anderen sprongen op het voor-balkon
en deden hun best om de deur open te duwen, die op allerlei manieren
versperd moest worden. Sommigen klommen zelfs boven op den wagen en
bukten zich voorover tot voor de vensters, waar zij niet van daan te
krijgen waren zoo lang ze niet door eenen kogel geraakt werden.

Napoleona schreeuwde het uit van angst. Het was duidelijk aan haar te
zien hoe diep de vrees voor "den wolf" er bij kinderen in zit. Kayette,
die hare bedaardheid niet verloor, deed al wat in haar vermogen was
om de kleine meid gerust te stellen. Moeder Cascabel zelve was echter
alles behalve op haar gemak hoe het af zou loopen.

Hield het gevecht nog lang aan, dan kon hun toestand hoogst gevaarlijk
worden, want tegen zulk eene menigte wolven konden zij de _Schoone
Zwerfster_ op den duur onmogelijk verdedigen. Werd de wagen onderste
boven geworpen, dan moesten allen, die er in gevlucht waren, hun
leven er bij inschieten.

Het gevecht was ongeveer een half uur aan den gang, toen Kirschef
waarschuwde:

--Er is geen kruit en lood meer!

Zij hadden niets meer dan een twintigtal patronen over voor al de
revolvers en geweren.

--Er mag geen schot meer gedaan worden of het moet raak zijn,
zeide Cascabel.

Dat baatte echter niet. Het was bijna niet mogelijk mis te schieten,
zooveel wolven waren er; maar er kwamen aanhoudend andere opzetten
en de vuurwapens zouden spoedig tot zwijgen gebracht worden. Wat dan
te beginnen? Wachten tot de dag aanbrak? Maar het was volstrekt niet
zeker dat de wolven, als het licht werd, de wijk zouden nemen.

Op dat oogenblik zwaaide Cascabel zijne revolver, die hem niet langer
van dienst kon zijn, boven zijn hoofd en riep:

--Daar heb ik een plan!

--Wat voor een plan? zeide Sergius.

--Een mooi plan ook! Wij hebben niets anders te doen dan een paar
van die rakkers te vangen.

--Hoe wilt ge dat aanleggen? vroeg Cornelia.

--Wij moeten voorzichtig de deur even opendoen en de eerste twee,
die naar binnen pogen te dringen, bij de ooren pakken....

--Maar dat kan immers niet Cascabel?

--Wat wagen wij er mede, mijnheer Sergius? Misschien zullen ze ons
een paar knauwen geven, maar ik word nog liever gebeten dan opgegeten.

--Welnu, laat het dan spoedig gebeuren, antwoordde Sergius, zonder
te weten wat Cascabel eigenlijk voorhad.

Met Ortik, Kruidnagel en Kirschef vatte Cascabel post in het voorste
vertrekje, terwijl Jan en Sander in het andere bleven en de honden
vasthielden, en de vrouwen bij elkaar achter in den wagen stonden.

De voorwerpen waarmede de deur versperd was, werden weggenomen en
Cascabel hield die even op een kier, zóó dat hij de opening terstond
weer toe kon maken.

Op dit oogenblik hingen er misschien een dozijn wolven aan den wagen
en vochten met elkaar om het eerst bij het trapje te komen.

Nauwelijks ging de deur even open of een van de wolven drong naar
binnen, waarna Kirschef de opening terstond weder sloot. Door Ortik
geholpen, maakte Cascabel zich van het dier meester en wierp het een
lap zeildoek over den kop, dat hij stevig rond zijn nek vastbond.

Andermaal werd de deur opengemaakt; een tweede wolf werkte zich er
door en werd even als de eerste weerloos gemaakt. Niet zonder moeite
slaagden Kruidnagel, Ortik en Kirschef er in, de sterke en woedende
beesten in bedwang te houden.

--Maakt ze vooral niet dood, gelastte Cascabel en houdt ze terdege
vast!

Ze niet dood maken? Wat wilde hij er dan mede uitvoeren? Toch niet
ze naar Perm medenemen om ze op de kermis te laten kijken?

Het duurde niet lang of de anderen kwamen er achter wat hij met de
twee beesten voorhad.

Op eens werd het vertrekje door eene felle vlam verlicht en een
oor verscheurend gehuil liet zich hooren. Toen werd de deur open
gestooten en onmiddellijk weder gesloten, nadat de twee wolven naar
buiten geduwd waren.

De uitwerking, toen de twee te midden van de anderen kwamen, was
ontzettend. Uit den wagen konden zij dit duidelijk waarnemen, want
de geheele omtrek werd door de vlammen verlicht.

Cascabel had de twee wolven eerst met petroleum begoten en ze toen
in brand gestoken. In lichterlaaie liepen ze nu onder de anderen rond.

Het was inderdaad een verbazend denkbeeld van Cascabel, even als alles
wat in de hersenen van dien vernuftigen man opkwam. De verschrikte
wolven gingen voor de twee die in brand stonden op den loop. Hun
gehuil was vreeselijk om aan te hooren, veel erger nog dan toen zij
op den wagen kwamen aanvallen. Door hunne zeildoeksche kappen buiten
staat om rondom zich te zien, deden de twee slachtoffers te vergeefs
moeite om hun brandende haren uit te blusschen. Zij rolden als dol
over den grond en sprongen dan weder tusschen de anderen, maar het
baatte niets, zij bleven branden!

Het einde was dat de geheele bende door een panischen schrik bevangen
werd, het op een loopen zette en spoedig in het woud uit zicht raakte.

Het gehuil werd zwakker en zwakker; eindelijk was alles in den omtrek
van de _Schoone Zwerfster_ weder stil.

Voorzichtigheidshalve werd er besloten te wachten tot de dag aanbrak,
vóór dat zij zich buiten den wagen van den stand van zaken gingen
overtuigen. Maar zij hadden nu geen aanval van den vijand meer te
duchten. De schrik zat er bij de wolven in en zij liepen wat zij
loopen konden.

--Cesar! Cesar! riep Cornelia verrukt en sloot haren man in hare armen.

--Wij hebben u veel te danken, mijn vriend, zeide Sergius.

--Hoe gelukkig zijn wij daar afgekomen, vader, riepen de kinderen.

--Patroon, patroon! zeide Kruidnagel, die geen woorden vinden kon om
zijne bewondering lucht te geven.

--Wel is dat nu zooveel bijzonders? vroeg Cesar dood bedaard. Ik weet
niet wat u allen overkomt. Als wij niet slimmer waren dan de beesten,
dan was het waarlijk de moeite niet waard een mensch te zijn!XI.

HET OERAL-GEBERGTE


Het Oeral-gebergte is voor reizigers op zijn minst even belangwekkend
als de Pyreneën of de Alpen. Het woord Oeral beteekent in het
tartaarsch "gordel" en inderdaad is het een gordel die zich uitstrekt
van de Kaspische tot de Noordelijke IJszee, over eene lengte van
tweeduizend negenhonderd mijlen, een gordel met edelgesteenten ingelegd
en met kostbare metalen, zooals goud, zilver en platina opgesierd. Deze
gordel maakt de scheiding uit tusschen de twee werelddeelen Azië en
Europa. Het is een uitgestrekt bergland, waarvan de wateren, welke bij
het smelten der sneeuw op de hooge toppen ontstaan, in de rivieren
de Oeral, de Kara, de Petchora, de Kama en nog een aantal kleinere
stroomen wegvloeien. Het is een geweldige muur van graniet en basalt,
die zijne punten en naalden opheft tot eene hoogte van tweeduizend
driehonderd meters boven den zeespiegel.

--Dat zijn nu de echte "russische bergen", merkte Cascabel gekscherende
op. Maar men glijdt er niet van zelf af, even als van de _montagnes
russes_, die ze op de kermissen en elders vertoonen.

Neen waarlijk niet, ze zouden er niet van zelf afglijden!

Een eerste bezwaar bij het trekken door het gebergte, was dat zij de
stadjes en dorpjes, _zavodijs_ genaamd, niet zouden kunnen mijden,
die er in grooten getale tusschen verspreid liggen en welke er ontstaan
zijn door de vestiging, in vroeger jaren, van mijnwerkers die bij het
ontginnen der mijnen gebruikt werden. Cascabel koesterde echter nu
niet zooveel vrees meer voor eene ontmoeting met politie- of militaire
posten, want zijne papieren waren in orde. Daarom zou er dan ook geen
bezwaar bestaan hebben om het Oeral-gebergte meer op het midden over
te trekken, waar zij den fraaien straatweg van Jekaterinburg hadden
kunnen volgen, welke een der drukst bezochte bergpaden is, en die hen
in het gouvernement Jekaterinburg zou hebben doen aankomen. Maar Ortik
had hen meer naar het Noorden geleid en nu konden zij niet beter doen
dan den Petchora-pas volgen en van daar naar Perm zuidwaarts trekken.

Hier zouden zij den volgenden dag eenen aanvang mede maken.

Bij het aanbreken van den ochtend konden zij eerst terdege zien
welk een ontzaglijk aantal wolven er geweest waren. Waren die in de
_Schoone Zwerfster_ binnengedrongen, geen twijfel of allen die zich
daar bevonden zouden door de vraatlustige dieren zijn omgebracht.

Een vijftigtal wolven lagen ontzield op den grond. Ze behoorden tot
de grootste soort, de gevaarlijkste vijanden der reizigers in de
steppe. De anderen waren spoorloos verdwenen en hadden het op een
loopen gezet alsof ze met een vlammend zwaard waren weggejaagd--eene
vergelijking welke op dit geval volkomen van toepassing was. De twee
in brand gestoken wolven werden op een honderdtal schreden buiten de
open plek in het bosch gevonden.

Nu was er echter eene andere moeielijkheid. Hier aan den ingang van den
Petchora-pas, was de _Schoone Zwerfster_ op grooten afstand van eenig
bewoond oord, want op de oostelijke helling van het Oeral-gebergte
worden geen dorpen aangetroffen.

--Wat moeten wij aanvangen, zeide Jan, nu onze trekdieren op den loop
gegaan zijn?

--Waren zij alleen maar op den loop, antwoordde Cascabel, dan zouden
wij ze misschien kunnen terugvinden. Maar naar alle waarschijnlijkheid
zijn onze rendieren door de wolven verslonden.

--Arme beesten, zeide Napoleona, ik hield al evenveel van ze als van
Vermout en Gladiator.

--Die zouden stellig ook door de wolven opgevreten zijn, als ze
daarginder niet verdronken waren, voegde Sander er bij.

--Helaas ja, dat zou zeker gebeurd zijn, stemde Cascabel met een diepen
zucht toe. Maar hoe komen wij nu aan een ander middel van vervoer?

--Ik zal mij naar het naastbij gelegen dorp begeven waar ik mij tot
elken prijs paarden zal verschaffen, zeide Sergius. Als Ortik mede
wil gaan om mij den weg te wijzen.....

--Ik ben tot uwen dienst zoodra gij op weg wilt gaan, antwoordde Ortik.

--Ik geloof ook dat dit het beste is wat wij doen kunnen, hernam
Cascabel.

Dat zou dan ook dienzelfden dag gebeurd zijn, maar tot aller verbazing
zagen zij tegen een uur of acht twee van de rendieren uit het bosch
weder te voorschijn komen.

Sander kreeg ze het eerst in het oog.

--Vader! vader! riep hij. Daar zijn ze! Ze komen terug!

--Levend en wel?

--Die twee zien er ten minste niet uit alsof ze opgegeten zijn,
want ze loopen hierheen.

--Ten minste, merkte Kruidnagel op, als ze niet straks weer neervallen.

--O die lieve beesten, riep Napoleona, ik ga ze dadelijk goeden
morgen zeggen.

De kleine meid sloeg hare armen om den hals van een der dieren en
gaf het een zoen.

Twee rendieren zouden echter niet bij machte geweest zijn de
_Schoone Zwerfster_ tegen den berg op te trekken. Gelukkig kwamen
er langzamerhand nog andere opdagen en binnen een uur waren er, van
de twintig welke zij van de Liakhoff-eilanden medegenomen hadden,
weer veertien bijeen.

--Hoera voor de rendieren! schreeuwde Sander opgewonden, maar de
goede beesten trokken zich van zijne verrukking niet veel aan.

Er waren dus maar zes van de kudde verloren gegaan, die door de wolven
overvallen waren voordat ze tijd gehad hadden zich los te rukken. De
veertien anderen hadden het dadelijk op een loopen gezet, de wolven
hadden ze niet kunnen inhalen en toen het gevaar voorbij was, waren
de vluchtelingen bij instinct naar hun nachtkwartier teruggekeerd.

Men kan zich licht voorstellen welk eene blijdschap dit
teweegbracht. Veertien rendieren waren genoeg om den tocht door den
bergpas voort te zetten. Voor zoover hunne krachten te kort schoten
op de steile hellingen, konden de mannen den wagen helpen voortduwen
en de kans op een triomfantelijken intocht te Perm was dus nog niet
geheel verkeken.

Het eenige wat Cascabel speet, was dat de _Schoone Zwerfster_ er
niet meer zoo schitterend als vroeger uitzag. De wanden en paneelen
van den wagen waren door de tanden en de klauwen der wolven vol
krassen en scheuren gekomen, en reeds vóór dien tijd had hij door
weer en wind, en ten gevolge van allerlei ongevallen op de lange
en avontuurlijke reis, zijnen glans bijna geheel verloren. Het
mooie naambord der Cascabels was onder de sneeuwstormen zoo goed
als onleesbaar geworden. Er zou heel wat geschilderd en gevernist
moeten worden om de _Schoone Zwerfster_ haren naam weer waardig te
maken en al het boenen en schrobben van Cornelia en Kruidnagel was
niet in staat dit te verhelpen.

Te tien uur werden de rendieren voorgespannen en hervatten zij hunnen
tocht. Het ging dadelijk vrij steil bergopwaarts en de mannen wandelden
dus naast den wagen.

Het was mooi weder en hier in het bergland was ook de warmte niet
hinderlijk. Telkens moest echter de wagen met kracht van schouders
en armen voortgeholpen, of moesten de wielen, als die tot aan hunne
assen in eene scheur gezakt waren, opgebeurd worden. Bij iederen
scherpen hoek dien de weg maakte, moesten zij bij de hand zijn om te
voorkomen dat de _Schoone Zwerfster_ aan den voor- of achterkant met
de rotsen aan weerszijden in aanraking kwam.

De passen door het Oeral-gebergte zijn niet door menschenhand
gemaakt, maar gebaand door de natuur zelve, ten einde aan het water,
dat met vele bochten van de hoogte komt stroomen, eenen uitweg
te verschaffen. Een riviertje, dat zich later in de Sosva stort,
stroomt langs den pas, en laat op sommige plaatsen slechts een smal
pad vrij, dat zigzagsgewijs naar boven gaat. Loodrecht rijst op die
plekken de bergwand omhoog, die bekleed is met een gordijn van mos- en
klimplanten, tusschen welke het grauwe gesteente zich echter duidelijk
zien laat. Waar de wanden minder steil zijn, komen kleine vlakten voor,
begroeid met pijn- en denneboomen, met berken en lorken, en met andere
gewassen die in de noordelijke streken inheemsch zijn. In de verte,
half verscholen te midden der wolken, vertoonen zich de besneeuwde
bergtoppen, van waar het water afvloeit dat de beken en riviertjes
doet ontstaan.

Op dezen eersten dag kwam de karavaan geen mensch tegen. De bergpas
werd blijkbaar weinig bereisd, maar Ortik en Kirschef schenen er vrij
goed bekend te wezen. Een paar keeren, op plaatsen waar verscheidene
kloven samenliepen en de weg zich dus in verschillende richtingen
splitste, schenen zij te aarzelen. Zij lieten den wagen dan een
oogenblik stil houden en overlegden samen op fluisterenden toon,
hetgeen niemands achterdocht kon wekken want er bestond niet de
geringste reden om hen niet te vertrouwen.

Kayette alleen kon niet nalaten het oog op hen te houden, waar de
twee russen echter niets van merkten. Zij bespeurde wel dat beiden
nu en dan ter sluiks met elkander praatten of elkaar geheimzinnige
blikken toewierpen. Dit alles versterkte haar in het wantrouwen
dat zij onwillekeurig koesterde, maar de booswichten vermoedden dit
volstrekt niet.

Tegen den avond was er aan den oever van het riviertje halt gemaakt en
nadat de avondmaaltijd afgeloopen was, belastten Cascabel, Kruidnagel
en Kirschef zich met de taak om gedurende den nacht de wacht te
houden. Dit was noodzakelijk, maar het kostte hun toch moeite,
na zulk een vermoeienden dag en na den slapeloozen nacht dien zij
doorgebracht hadden, opnieuw wakker te blijven.

Den volgenden ochtend werd de tocht voortgezet door den steeds steiler
en nauwer wordenden bergpas. Het was dezelfde vermoeiende arbeid
als den vorigen dag, en zij vorderden op dezen dagmarsch niet meer
dan twee of drie mijlen. Dit viel hun echter niet bijzonder tegen,
want zij hadden op eenig oponthoud gedurende hunnen tocht door het
gebergte gerekend.

Verscheidene malen kwam het voor dat Sergius en Jan gelegenheid hadden
een prachtig stuk wild, in de valleien en kloven welke in den pas
uitkwamen, onder schot te krijgen. Dikwijls zagen zij de elanden,
de herten en de hazen bij troepen voorbijrennen en Cornelia zou met
een stuk versch gebraad niet weinig in haar schik geweest zijn; maar
helaas, al het kruit en lood was op de wolven verschoten en vóor dat
zij aan eene bewoonde plaats kwamen, was er geene gelegenheid om den
voorraad aan te vullen. Er kon dus geen schot gedaan worden en het was
grappig om te zien hoe verbaasd Wagram telkens zijnen baas aankeek,
als wilde hij vragen:

--Hoe is het, wordt er in het geheel niet meer gejaagd?

Bij eene andere gelegenheid zouden zij hunne wapens nog beter hebben
kunnen gebruiken.

Dat was tegen drie uur des middags, terwijl de _Schoone Zwerfster_
tegen de steenachtige helling langzaam vooruitkwam. Aan den anderen
kant van het riviertje liet zich op eens een groote beer zien, die
door de honden met een woedend geblaf begroet werd. Het beest stond
op zijne achterpooten overeind en schudde met zijn grooten kop,
als dacht hij er over na wat dat voor eene vreemde vertooning was
die hem in zijne eenzaamheid kwam storen.

Had hij kwade bedoelingen? Was het alleen uit nieuwsgierigheid,
of kwam er schrokkigheid bij, dat hij de karavaan zoo nauwkeurig
stond optenemen?

Jan had de honden tot zwijgen gebracht en hield ze vast, want het
was geen zaak zulk een geduchten vijand, ongewapend als zij waren,
noodeloos in het harnas te jagen. Het riviertje had hij gemakkelijk
kunnen overkomen, en het was veiliger hem geen aanleiding te geven
om de plek te verlaten waar hij zich bevond.

De twee partijen keken elkaar dus rustig aan doch lieten elkander
ongemoeid, even als twee reizigers wier pad zich kruist. Echter kon
Cascabel niet nalaten te zeggen:

--Hoe jammer dat wij dezen bruinen vriend uit het Oeral-gebergte niet
mêe kunnen nemen! Wat zou hij een prachtig figuur bij den troep maken!

Er was echter geen gelegenheid om den beer een engagement in den
troep aantebieden. Het beest gaf trouwens blijkbaar aan zijn zwervend
bestaan in de bosschen de voorkeur boven het reizen op kermissen. Hij
schudde nog een paar keer zijn grooten kop en verdween toen op een
drafje tusschen de boomen.

Sander kon hem zóó niet laten gaan en nam onderdanig zijn hoed voor
hem af, maar Jan zou hem vrij wat liever een geweerkogel achterna
gestuurd hebben.

Tegen zes uur 's avonds werd er ongeveer onder dezelfde omstandigheden
als den vorigen avond halt gehouden. Den volgenden ochtend werd de
bezwaarlijke tocht te vijf uur hervat. Het ging op dezelfde manier
voort: veel vermoeienis maar geen ongelukken.

Zij hadden nu echter het ergste achter den rug, want zij waren met de
_Schoone Zwerfster_ op het hoogste punt gekomen, daar waar de pas den
bergketen snijdt. Van hier af ging het bijna voortdurend naar beneden,
altijd in westelijke richting, tot dat zij aan den kant van Europa
in de vlakte zouden aanlanden.

Dit was op den avond van den 6den Juli. De trekbeesten waren dood-af
en konden niet verder. Er werd halt gehouden aan den ingang eener
bochtige kloof, die ter rechterzijde door een dicht woud begrensd werd.

Het was den geheelen dag drukkend warm geweest. In het Oosten hing eene
dikke wolkenmassa, aan den benedenkant als met een mes afgesneden,
wier donkere tint scherp afstak tegen eene lichtgrijze streep aan
den gezichteinder.

--Het ziet er uit alsof wij onweder zullen krijgen, merkte Jan op.

--Dat is onpleizierig genoeg, antwoordde Ortik, want hier in het
Oeral-gebergte valt er met de onweders niet te spotten.

--Welnu, dan moeten wij ergens zien te schuilen, zeide Cascabel. Ik
ben minder bang voor een onweder dan voor wolven.

--Kayette, vroeg Napoleona aan het Indiaansche meisje, zijt ge bang
voor den donder?

--Wel neen, meidlief, antwoordde Kayette.

--Daar heeft Kayette groot gelijk in, zeide Jan. Het is dwaas, daar
bang voor te zijn.

--Je hebt goed praten, hernam Napoleona terwijl zij hare schouders
ophaalde. Wat zal men er aan doen als men bang is?

--Kijk zoo'n bange meid eens! riep Sander. Maar uilskuiken, er is
niets geen verschil tusschen het rollen van den donder en dat van de
ballen bij het kegelen.

--Jawel, maar het lijken wel ballen van vuur, die u naar het hoofd
geslingerd worden, zeide het kind en kneep hare oogen toe voor een
fellen bliksemstraal.

Zoo haastig mogelijk werd alles voor den nacht in gereedheid
gebracht, zoodat zij vóór dat het begon te stortregenen allen onder
dak waren. Toen de avondmaaltijd afgeloopen was, werd er afgesproken
dat de mannen, evenals in de voorafgaande nachten, om beurten de
wacht zouden houden.

Sergius wilde de eerste wacht doen, maar Ortik kwam hem voor door
te vragen:

--Vindt gij het goed dat wij samen, Kirschef en ik, dezen nacht
beginnen?

--Zooals gij wilt, antwoordde Sergius. Te middernacht zullen Jan en
ik u komen aflossen.

--Dat is dus afgesproken, mijnheer Sergius, zeide Ortik.

Hier scheen niets achter te kunnen steken, maar toch vertrouwde
Kayette de zaak niet. Zonder zich van haar vermoeden rekenschap te
kunnen geven, was het haar alsof de twee matrozen iets kwaads in den
zin hadden.

Het onweder was nu in volle hevigheid losgebarsten. Tusschen het
bladerendak der boomen lichtte ieder oogenblik de bliksem; hoog
boven hunne hoofden ratelde de donder, die door de bergwanden in alle
richtingen honderdvoudig herhaald werd.

Napoleona was reeds in haar bed gekropen en stopte hare oogen en
ooren onder de lakens. Ieder volgde spoedig haar voorbeeld en tegen
negen uur verkeerde alles in de _Schoone Zwerfster_ in diepe rust,
ondanks het geraas der donderslagen en het gehuil van den storm.

Kayette kon echter den slaap niet vatten. Zij had zich niet uitgekleed
en ofschoon zij zeer moede was, bleef zij wakker liggen. De gedachte
dat hun aller veiligheid was toevertrouwd aan die twee russen, liet
haar geen oogenblik met rust. Na zich een uur lang slapeloos op haar
bed te hebben rondgewenteld, besloot zij zich te overtuigen wat die
twee uitvoerden. Zij lichtte het gordijntje van het raampje boven hare
slaapplaats op en keek bij het licht der bliksemstralen naar buiten.

Zij zag dat Ortik en Kirschef samen stonden te praten. Op eens hielden
zij echter stil en deden een pas of wat in de richting van de kloof,
waar op dit oogenblik een man zich tusschen de boomen vertoonde.

Ortik gaf door een teeken den onbekende te verstaan dat hij niet
dichter bij moest komen om de honden niet wakker te maken. Dat Wagram
en Marengo niet reeds aangeslagen hadden, kwam door dat zij binnen
de _Schoone Zwerfster_ voor het noodweder waren komen schuilen.

Ortik en Kirschef gingen den vreemdeling tegemoet en wisselden eenige
woorden met hem. Toen zag Kayette dat zij met hun drieën onder de
boomen verder gingen.

Wat kon dat voor een kerel zijn? Wat hadden de twee matrozen met hem
te bepraten? Tot elken prijs wilde Kayette daar achter komen.

Het meisje liet zich uit hare slaapplaats glijden, zachtkens, zoodat
niemand er wakker van werd. Op het oogenblik toen zij voorbij Jan kwam,
hoorde zij hem haren naam noemen.

Zou hij haar gezien hebben?

Neen, hij droomde.... hij droomde van Kayette!

Zij sloop naar de deur, opende die en sloot haar zachtkens achter
zich toe, steeds zorg dragende dat zij geen leven maakte.

Eenmaal buiten zijnde scheen zij te aarzelen, maar het duurde slechts
een oogenblik.

--Komaan! zeide zij halfluid.

Hare vrees had niet langer dan eene sekonde geduurd. Zij wist dat
zij haar leven op het spel zette, dat de twee booswichten haar niet
zouden sparen indien zij bespeurden dat zij bespied werden. Maar zij
was moedig en vastberaden.

Kayette sloop voort tusschen de boomen, waaronder het donker was zoo
lang een bliksemstraal niet alles met een rossen gloed overgoot. Zij
liep gebukt voort onder het kreupelhout en tusschen het hooge gras,
totdat zij achter den stam van een zwaren lorkeboom bleef staan. Een
twintigtal schreden van zich af hoorde zij eenige mannen praten.

Zij waren met hun zevenen. Ortik en Kirschef voegden zich juist bij
hen. Zij stonden in een troepje bij elkaar onder de boomen.

Het gesprek werd in het russisch gevoerd. Kayette had dus geen moeite
om alles wat zij zeiden te verstaan.

--Het doet mij pleizier, begon Ortik, dat ik den Petchora-pas de
voorkeur gegeven heb. Ik dacht wel dat ik hier kennissen vinden
zou. Niet waar Rostof?

Rostof was de kerel, dien Kayette het eerst in de nabijheid van den
wagen gezien had.

--Sedert twee dagen volgen wij den wagen, antwoordde Rostof, maar wij
passen op dat niemand ons in het oog krijgt. Wij hebben u en Kirschef
terstond herkend en dachten dus wel dat er een goede slag te slaan
zou zijn.

--Eén zeker, zeide Ortik, en misschien wel twee.

--Maar waar komt gij van daan? vroeg Rostof.

--Uit het hartje van Amerika, waar wij een heelen tijd bij de bende
van Karnof geweest zijn.

--Wat zijn dat voor lieden daar gij nu bij zijt?

--Dat zijn fransche kunstenmakers, eene zekere familie Cascabel die
op reis is naar Europa. Wij zullen u later wel alles vertellen wat
wij ondervonden hebben. Thans is er geen tijd om veel te praten.

--Is er geld in den wagen? vroeg een van de andere roovers.

--Nog twee- of drieduizend roebels ongeveer.

--Waarom hebt gij nog geen hartelijk afscheid van die brave menschen
genomen? vroeg Rostof op spottenden toon.

--Daar hadden wij goede redenen voor, want er valt nog vrij wat meer
te verdienen dan dit armzalige sommetje. Maar om dàt te kunnen doen,
hebben wij hulp noodig.

--Wat is dat voor een buitenkansje?

--Dat zal ik u zeggen, vrienden, hernam Ortik. Dat Kirschef en ik
zonder bezwaar door Siberië heengetrokken en hier op de russische
grens gekomen zijn, hebben wij aan die Cascabels te danken. Maar
er is nog iemand in het gezelschap die hetzelfde gedaan heeft,
wel wetende dat geen sterveling hem onder eenen troep koorddansers
zou zoeken. Dat is een rus, wien het evenmin als ons vergund is
in zijn land terug te komen, maar om andere redenen, want het is
een staatkundige veroordeelde van voorname familie, een schatrijk
heer. Cascabel en zijne vrouw zijn de eenigen die weten wie hij is,
maar wij tweeën zijn er ook achter gekomen.

--Hoe hebt gij dat ontdekt?

--Op eenen avond te Mouji, waar wij een gesprek tusschen Cascabel en
den rus hebben afgeluisterd.

--Wie is het dan eigenlijk?

--Mijnheer Sergius wordt hij door ieder genoemd, maar hij heet graaf
Narkine. Wordt hij op russisch grondgebied ontdekt, dan kan het hem
zijn leven kosten.

--Wacht even, zeide Rostof. Die graaf Narkine, kan dat niet een zoon
zijn van Prins Narkine, die een jaar of wat geleden naar Siberië
verbannen en van daar ontvlucht is? Dat geval heeft destijds een
heele opschudding gemaakt.

--Diezelfde is het, bevestigde Ortik. Welnu, die graaf Narkine heeft,
behalve zijn leven, heel wat millioenen voor het verliezen en hij
zal er ons wel één van willen afstaan als dat het eenige middel is
om niet aan de politie verklapt te worden.

--Dat is niet kwaad bedacht, Ortik. Maar waartoe hebt gij onze hulp
noodig om dat plan ten uitvoer te brengen?

--Omdat het noodzakelijk is, dat Kirschef en ik ons niet in die
geschiedenis van Sergius mengen, wanneer wij, indien dit plan
mislukken mocht, nog eenige kans willen overhouden om den anderen
slag te slaan. Teneinde ons van het geld en van den reiswagen der
Cascabel's, met alles wat daar in is, te kunnen meester maken, moeten
zij niet beter weten of wij zijn twee russische schipbreukelingen,
die aan hen hunne redding te danken hebben. Wij willen dus den heelen
troep naar de andere wereld helpen. Daarna kunnen wij veilig overal
heentrekken waar wij willen, zonder dat de politie vermoeden kan dat
wij iets anders zijn dan reizende kunstenmakers.

--Vindt gij het goed, Ortik, dat wij nog dezen nacht den wagen
overvallen en ons van graaf Narkine meester maken om hem te doen weten
op welke voorwaarden wij hem hier in Rusland met rust willen laten?

--Geduld wat! antwoordde Ortik, Graaf Narkine is van plan naar Perm te
gaan om zijn ouden vader op te zoeken. Laat hem dus eerst dáár wezen,
en eenmaal te Perm zullen wij hem eene boodschap doen toekomen, een
klein briefje, waarin hij wegens dringende redenen verzocht wordt ons
een onderhoud toe te staan. Op die manier zult ge daar het voorrecht
hebben van kennis met hem te maken.

--Dus valt er op het oogenblik niets te doen?

--Volstrekt niets, zeide Ortik. Zorgt gij maar dat ge een weinig vóór
ons te Perm komt, zóó dat ge ons daar af kunt wachten.

--Dat blijft afgesproken, antwoordde Rostof.

De booswichten gingen hierna uiteen zonder dat iemand van hen vermoedde
dat hun gesprek was afgeluisterd.

Eenige oogenblikken nadat Kayette weder in den wagen was gegaan,
kwamen ook Ortik en Kirschef daar terug. Zij hadden er niets van
bemerkt dat iemand hen bespied had.

Kayette kende dus nu het plan der onverlaten, en tegelijk was zij te
weten gekomen dat Sergius, haar beschermer, graaf Narkine heette en
dat zijn leven, evenals dat van al zijne reisgenooten, van de twee
booswichten afhing. Stond hij niet een deel van zijn vermogen aan de
roovers af, dan zouden zij hem verraden.

Geheel van haar stuk gebracht door alles wat zij vernomen had, moest
Kayette eenigen tijd nadenken vóór dat zij tot een vast plan komen
kon. Zij was besloten Ortik's voornemen te verijdelen, maar moest een
middel bedenken om daarin te slagen. Zij bracht een slapeloozen nacht
door met het beramen van allerlei plannen en twijfelde dikwijls nog
of alles wat haar door het hoofd ging werkelijkheid en niet maar een
benauwde droom was.

Het was echter maar al te waar en zij behoefde daar niet langer
aan te twijfelen, toen zij den volgenden ochtend, nadat het ontbijt
afgeloopen was, Ortik tegen Cascabel hoorde zeggen:

--Gij weet dat Kirschef en ik voornemens zijn geweest, zoodra wij het
Oeral-gebergte overgetrokken waren, onzen eigen weg te gaan en ons
rechtstreeks naar Riga te begeven. Maar bij nader inzien lijkt het
ons beter dat wij ook naar Perm gaan en den gouverneur daar verzoeken
ons de middelen te verschaffen om naar onze woonplaats terug te
keeren. Hebt gij er niet tegen dat wij de reis met u voortzetten?

--Met alle genoegen, mijne vrienden, was Cascabel's antwoord. Als men
zoo'n eind samen gereisd heeft, moet men niet vóór dat het noodig is
uit elkander gaan, want het oogenblik van scheiden komt altijd nog
te vroeg.XII.

EINDE VAN DE REIS, MAAR NIET VAN DE GESCHIEDENIS.


Op hetzelfde oogenblik dus, dat graaf Narkine en de familie Cascabel
hun lange en gevaarvolle reis achter den rug hadden, en zij van de
doorgestane ontberingen en vermoeienissen dachten uit te rusten,
dreigde een verraderlijk komplot hen met grooter gevaren dan ooit
te voren. Nog een paar dagen en zij zouden het Oeral-gebergte over
zijn. Dan nog een honderdtal mijlen in zuidwestelijke richting door
eene vlakke streek, en de _Schoone Zwerfster_ zou te Perm aankomen.

Wij weten dat Cascabel voornemens was in die stad eenige dagen te
vertoeven, teneinde het Sergius gemakkelijk te maken om iederen nacht
naar het slot Walska te gaan, zonder dat hij gevaar liep door iemand
herkend te worden. Naarmate van de omstandigheden, kon hij dan bij
prins Narkine blijven of met de _Schoone Zwerfster_ verder gaan naar
Nisjni, of misschien heelemaal naar Frankrijk.

Besloot hij echter te Perm te blijven, dan zou het oogenblik daar
zijn om afscheid te nemen van Kayette, want die zou hij zeker niet
van zich laten gaan.

Deze gedachte vervolgde Jan en zij maakte hem iederen dag meer bedroefd
en terneergeslagen. Zijne ouders, zijn broeder en zijn zusje bemerkten
zijn verdriet en deelden het van harte. Niemand hunner kon er aan
denken dat zij Kayette zouden moeten achterlaten.

Dien ochtend was Jan mismoediger dan ooit. Hij zocht het Indiaansche
meisje op en vond dat zij er slecht uitzag, een natuurlijk gevolg
van den slapeloozen nacht dien zij doorgebracht had.

--Scheelt er iets aan Kayette? vroeg hij.

--Neen Jan, antwoordde zij, ik ben heel wel.

--Dat is zeker niet waar. Ge ziet er uit of ge niet geslapen hebt. Of
hebt ge geschreid, Kayette-lief?

--Och dat komt van dat onweder van gisteren. Ik heb werkelijk van
nacht niet best geslapen.

--Onze lange reis valt u misschien te zwaar?

--Mij Jan? Wel neen, ik ben immers sterk genoeg en aan allerlei
ontberingen van mijne jeugd af gewend. Het zal wel weer overgaan.

--Er is toch iets niet goed met u Kayette, dat zie ik wel! Ik bid u,
zeg mij wat het is?

--Ik mankeer niets, Jan.

Jan meende nu niet verder aan te mogen dringen.

Toen zij zag hoe ongerust de arme jongen zich maakte, was Kayette
op het punt hem alles te zeggen. Zij kon het bijna niet uitstaan
dat zij iets voor hem geheim moest houden. Maar hij was driftig
en onverschrokken van aard, zoodat het niet zeker was dat hij zich
in tegenwoordigheid van Ortik en Kirschef zou kunnen inhouden. De
minste onvoorzichtigheid kon voor graaf Narkine een groot gevaar doen
ontstaan, zoodat Kayette het beter vond alles voor zich te houden.

Na over alles goed nagedacht te hebben, besloot zij Cesar Cascabel
zelven te vertellen wat zij vernomen had. Hiertoe was het echter
noodig dat zij hem alleen te spreken kon krijgen en zoolang zij nog
niet uit den bergpas waren, ging dit niet gemakkelijk want de twee
russen mochten er niets van merken.

Oogenblikkelijke haast bestond er trouwens niet, want de booswichten
waren niet van plan iets te beginnen vóór dat onze reizigers te Perm
waren aangekomen. Zoo lang Cascabel en de andere reisgenooten hen op
denzelfden voet bleven behandelen, konden zij niet vermoeden dat er
iemand iets van hunne plannen wist. Toen Sergius vernam dat Ortik en
Kirschef voornemens waren den tocht tot Perm mede te maken, had hij
hun niet onduidelijk te kennen gegeven dat hem dit genoegen deed.

Te zes uur 's morgens van den 7den juli stelde de _Schoone Zwerfster_
zich weer in beweging. Een uur daarna kwamen zij aan de bronnen uit
welke de Petchora ontspringt, naar welke rivier deze bergpas haren naam
draagt. Zoodra zij buiten het gebergte treedt, zwelt zij gaandeweg
tot eene van de aanzienlijkste rivieren in noordelijk Rusland. Na
eenen loop van dertienhonderd vijftig kilometer, stort zij zich in
de Noordelijke IJszee.

Op de hoogte waar zij zich bevonden was de Petchora echter nog maar een
wilde bergstroom, die door een rotsachtig bed, langs denne-, berke- en
lorkebosschen, zich den weg naar beneden baant. Zij hadden slechts den
linkeroever te houden om van zelf het einde van den pas te bereiken,
en wanneer zij een weinig voorzichtigheid gebruikten op de steilste
hellingen, kon het dalen geen bijzondere moeielijkheid meer opleveren.

Dien dag kon Kayette geen gelegenheid vinden om Cascabel onder vier
oogen te spreken. Zooveel zij na kon gaan hielden de twee russen
thans geen afzonderlijke gesprekken meer en verwijderden zij zich
niet meer onder een of ander voorwendsel wanneer er rust gehouden
werd. Het was duidelijk dat zij niets meer af te spreken hadden,
dat hunne medeplichtigen reeds vooruit waren en zij er op rekenden
elkander te Perm weder te zullen ontmoeten.

Den volgenden dag maakten zij een flinken marsch. De weg werd
gaandeweg breeder en gemakkelijker te berijden. Tusschen de steile
oevers hoorden zij de Petchora in de diepte over hare steenen bedding
bruischen. De bergpas werd minder wild en minder verlaten; zij kwamen
enkele marskramers tegen, op reis naar Siberië, met hunne koopwaar op
den rug en eenen met ijzer beslagen stok in de hand. Zij ontmoetten
ook troepjes mijnwerkers, die uit de mijnen kwamen of er heen gingen,
en wisselden eenen groet met deze lieden. Aan het einde eener vallei
zagen zij hier en daar eene boerenwoning of een gehucht van enkele
huizen. De hooge toppen van de Denejkin- en de Kontchakov-bergen
vertoonden zich in het Zuiden.

Na een rustigen nacht kwam de _Schoone Zwerfster_ tegen den middag
aan het uiteinde van den Petchora-pas. Eindelijk had dus onze karavaan
het doel van haren tocht bereikt en bevond zij zich in Europa.

Nog driehonderdvijftig wersten, niet meer dan een honderdtal mijlen,
en de stad Perm zou--zooals Cascabel zeide--"een huis en een gezin
méér binnen hare muren bevatten".

--Oef! voegde hij er met een zucht van verlichting bij, ik ben toch
blij dat wij dat reisje achter den rug hebben! Heb ik nu geen gelijk
gehad? Wij zien alweder dat alle wegen naar Rome leiden. Wij zijn
aan den verkeerden kant in Europa gekomen, dat is al. Maar wat komt
het er op aan? Nog eene korte poos en wij zijn in Frankrijk!

Het scheelde niet veel of de levenslustige man had staande gehouden
dat hij de Normandische lucht al inademde en hij aan den voet van
het Oeral-gebergte, de zeelucht reeds begon te ruiken.

Aan het einde van den bergpas stond een dorpje van een vijftigtal
huizen en een honderd of wat inwoners.

Zij besloten hier tot den volgenden dag te blijven en er hunnen
voorraad meel, vet, thee en suiker aan te vullen.

Sergius en Jan maakten ook terstond van de gelegenheid gebruik om kruit
en lood en andere benoodigdheden voor de vuurwapens aanteschaffen.

Zoodra zij hierin geslaagd waren, gingen zij op weg.

--Vooruit vriend Jan! riep Sergius. Er zal hier wel iets te jagen
vallen en wij zullen niet platzak thuis komen.

--Zooals gij wilt, antwoordde Jan, meer omdat het hem gevraagd werd
dan uit eigen liefhebberij.

De arme jongen had geene gedachte voor iets anders dan voor de op
handen zijnde scheiding. Hij had nergens lust in.

--Gaat gij met ons mede, Ortik? vroeg Sergius.

--Gaarne, antwoordde de matroos.

--Als gij uw best doet om wat goeds medetebrengen, riep moeder Cascabel
hen na, dan zal ik voor een lekker maal zorgen.

Het was pas twee uren en de jagers hadden dus nog een goeden dag vóór
zich. Het gehucht lag omringd van wouden en uitgestrekte vlakten,
en het zou wel een wonder zijn als er hier niet een goed jachtveld
te vinden was.

Sergius, Jan en Ortik verwijderden zich. Kirschef en Kruidnagel waren
met de rendieren bezig. De beesten moesten in een weiland onder de
boomen gebracht worden, waar zij konden grazen en uitrusten.

Cornelia was intusschen in den wagen gegaan, waar altijd het een of
ander schoontemaken viel. De anderen hoorden haar roepen:

--Napoleona, waar zit ge?

--Hier ben ik, moeder.

--Is Kayette daar ook?

--Ik zal dadelijk komen, juffrouw Cascabel.

Dat was echter eene gelegenheid die zij niet voorbij wilde laten gaan
om met Cascabel ongestoord te kunnen praten.

--Mijnheer Cascabel, begon zij.....

--Wat is er Kwakkeltje?

--Ik zou u gaarne eens willen spreken.

--Wel zoo. Nu spreek maar op!

--Ja maar, heel in vertrouwen......

--Zoo, is het zulk een geheim?

--Wat zou het Kwakkeltje willen? dacht Cesar bij zich zelf, Zou zij
mij misschien iets te zeggen hebben over mijn armen Jan?

Zij gingen samen een klein eind buiten het dorp, terwijl Cornelia in
den wagen aan het werk toog.

--Welnu meisjelief, begon Cascabel weder, wat hebt gij mij te vertellen
en wat is er voor een verschrikkelijk geheim?

--Mijnheer Cascabel, antwoordde Kayette, sedert drie dagen wilde ik
een gesprek met u hebben, maar niemand mocht ons kunnen beluisteren
of zelfs er iets van merken.

--Het is dus iets heel gewichtigs dat gij mij hebt medetedeelen?

--Mijnheer Cascabel, ik weet dat mijnheer Sergius eigenlijk graaf
Narkine heet.

--Wat zegt ge daar? Graaf Narkine? Wel zoo, en hoe zijt ge daar
achter gekomen?

--Ik heb het gehoord van lieden die u beluisterd hebben toen ge met
mijnheer Sergius te Mouji op eenen avond in gesprek waart.

--Is het mogelijk!

--Die lieden heb ik op mijne beurt beluisterd terwijl zij samen over
graaf Narkine aan 't praten waren. Maar zij weten daar niets van.

--Wie waren dat dan?

--Ortik en Kirschef.

--Zoo! Weten die het dus ook?

--Ja mijnheer Cascabel, zij zijn van alles op de hoogte. Zij weten dat
mijnheer Sergius een staatkundig veroordeelde is, die in het geheim
naar Rusland terugkeert om zijnen vader, prins Narkine optezoeken.

Cascabel stond, vreemd te kijken over hetgeen Kayette hem vertelde. Een
tijdlang bleef hij sprakeloos, maar na eene poos nagedacht te hebben,
hernam hij:

--Het spijt mij wel dat Ortik en Kirschef dit geheim ontdekt hebben,
maar nu zij er bij toeval achter gekomen zijn, zullen zij het zeker
niet verklappen.

--Zij zijn het niet bij toeval te weten gekomen, antwoordde Kayette,
en zijn stellig voornemens het te verklappen.

--Dat geloof ik niet. Het zijn een paar brave zeelui!

--Mijnheer Cascabel, begon het meisje weder, graaf Narkine bevindt
zich in het grootste gevaar.

--Wat zegt ge daar?

--Ortik en Kirschef zijn twee boosdoeners, die bij de rooversbende
van Karnof in Amerika geweest zijn. Zij beiden hebben graaf Narkine
op de Alaskische grens reeds naar het leven gestaan. Toen dit mislukt
was, zijn zij te Port-Clarence scheep gegaan om naar de Siberische
kust overtesteken, maar op de Liakhoff-eilanden terecht gekomen,
waar wij hen aangetroffen hebben. Zij weten dat graaf Narkine zijn
leven op het spel zet door in Rusland terug te komen; zij willen
hem dus een gedeelte van zijn fortuin afpersen, en als hij weigert,
verraden zij hem. Gebeurt dat, dan is mijnheer Sergius verloren en
gij zelf misschien ook!

Cascabel was niet in staat een woord uittebrengen. Kayette vertelde
hem nu uitvoerig hoe het kwam dat zij de twee matrozen van den
aanvang af niet goed vertrouwd had. Zij had de stem van Kirschef wel
degelijk méér gehoord; thans herinnerde zij het zich, het was dien
nacht op de grens van Alaska, toen de twee roovers graaf Narkine
en zijnen bediende overvielen, zonder toen nog te weten dat hij
een russisch edelman was, die in Amerika eene schuilplaats gezocht
had. Nu echter, een nacht of wat geleden, had Kayette hen beide,
terwijl zij samen de wacht hielden bij den wagen, met een vreemden
man zien heengaan. Zij was hen nageloopen en had het gesprek, dat
zij met zeven hunner vroegere makkers voerden, afgeluisterd. Zij
was nu op de hoogte van alles wat Ortik in zijn schild voerde. Hij
had met opzet de _Schoone Zwerfster_ door den Petchora-pas geleid
omdat hij overtuigd was daar andere bandieten te zullen aantreffen,
en hij zou er niet tegen opgezien hebben mijnheer Sergius en de
geheele familie Cascabel te vermoorden. Maar sedert hij vernomen
had dat mijnheer Sergius niemand anders was dan graaf Narkine, had
hij begrepen dat het voordeeliger zou zijn hem te dwingen om eene
groote som gelds te betalen, teneinde niet aan de russische politie
te worden verraden. Daarmede wilde Ortik echter wachten tot zij te
Perm zouden zijn; hij noch Kirschef zouden zich met de zaak bemoeien
teneinde hunne handen geheel vrij te hebben indien dit plan mislukken
mocht. De andere roovers zouden mijnheer Sergius schriftelijk doen
weten dat zij hem voor dringende zaken noodzakelijk spreken moesten.

Het kostte Cascabel niet weinig moeite zijne verontwaardiging te
bedwingen terwijl Kayette dit verhaal deed. Zulke schavuiten, die
hij op allerlei manieren geholpen, die hij uit de handen der wilden
verlost, te eten gegeven en in hun land gebracht had! Nu, dat was
een mooi paar onderdanen dat hij zijne majesteit den Czaar terug kwam
brengen! Waren het nog engelschen geweest! Een paar gauwdieven meer of
minder kwamen er voor Engeland niet op aan. Zulke ellendelingen! zulke
gemeene bedriegers!

--Maar wat denkt gij nu te beginnen, mijnheer Cascabel? vroeg Kayette.

--Wat ik beginnen ga, Kwakkeltje? Wel, dat is heel eenvoudig. Bij de
eerste kozakkenpost de beste die wij tegenkomen, vertel ik wie Ortik
en Kirschef zijn, en dan worden ze allebei opgehangen.

--Gij zult u nog wel eens bedenken, mijnheer Cascabel, hernam het
meisje. Dat zult gij zeker niet doen.

--En waarom niet?

--Omdat Ortik en Kirschef dan dadelijk graaf Narkine zullen verraden,
en meteen degenen die hem behulpzaam zijn geweest om naar Rusland
terugtekeeren, aan de politie zullen overleveren.

--Wat ons aangaat, wat kan mij dat schelen? riep Cascabel uit. Als
het ons alleen betrof! Maar met mijnheer Sergius is het een ander
geval. Gij hebt gelijk Kayette, wij moeten iets anders bedenken.

Hij was zeer opgewonden en blijkbaar niet dadelijk in staat zijn
gedachten te verzamelen. Hij liep eenige oogenblikken op en neder
en sloeg zich voor het hoofd om er een plan uit te halen. Toen bleef
hij weder voor Kayette staan.

--Hebt gij mij niet gezegd, vroeg hij, dat het Ortik's plan was
te wachten tot wij te Perm zijn en daar met die andere schurken
te handelen?

--Ja mijnheer Cascabel, hij heeft hun uitdrukkelijk aanbevolen,
vóór dien tijd niets te ondernemen.

--Dat is een hard geval, barstte Cascabel uit, een heel hard
geval! Met zulke schavuiten samen te moeten reizen tot Perm toe,
met hen te moeten praten en een vriendelijk gezicht tegen hen te
moeten zetten! De duivel mag mij halen als ik geen lust heb hen bij
den kraag te pakken en hen te pletter te slaan... zoo!... zoo!

En met zijne krachtige handen zwaaide hij en sloeg die op elkaar,
alsof hij Ortik en Kirschef te pakken had en hen tegen elkaar sloeg,
als de bekkens op eene turksche trom.

--Gij moet toch doen alsof gij er niets van weet, mijnheer Cascabel,
hernam Kayette, en hen niets laten merken.

--Zeker, zeker meisje.

--Alleen zou ik willen weten of gij het raadzaam acht, mijnheer
Sergius op de hoogte te brengen?

--Dat geloof ik niet, antwoordde Cascabel. Het lijkt mij verstandiger
als wij alles vóór ons houden, want wat zou mijnheer Sergius er aan
kunnen doen? Het is mijn plicht voor zijne veiligheid te waken en
dat zal ik doen ook. Bovendien weet ik vooruit waar hij het eerst
op bedacht zou zijn. Uit vrees van ons aan grooter gevaren bloot
te stellen, zou hij in staat wezen terstond zijn eigen weg te gaan
en ons alleen te laten trekken. In dat geval ware hij naar alle
waarschijnlijkheid verloren en wij moeten er hem dus in het geheel
niet over spreken.

--Maar zult gij Jan er ook niets van zeggen?

--Waar denkt gij aan Kayette? Jan is veel te driftig, hij zou zich
in tegenwoordigheid van die twee gemeene schurken geen oogenblik in
kunnen houden. Hij is niet zoo'n bedaarde man als zijn vader en hij
zou bij de eerste gelegenheid de beste laten merken dat hij alles
wist. Neen, Jan mag er evenmin iets van weten als mijnheer Sergius.

--En juffrouw Cascabel? Moet die ook niet op de hoogte gebracht
worden? vroeg Kayette weder.

--Cornelia? Ja, dat is heel iets anders. Dat is eene heel bijzondere
vrouw: die is altijd in staat om een goeden raad te geven en als het
er op aankomt, ook een stevige hand uit te steken. Voor haar heb ik
nog nooit iets geheim gehouden en bovendien weet zij even goed als
ik dat mijnheer Sergius eigenlijk graaf Narkine heet.

--Juffrouw Cascabel moet het dus weten?

--Ja, met haar zal ik alles overleggen. Aan eene vrouw als zij kan
men het gewichtigste staatsgeheim toevertrouwen. Zij zou het niet
verklappen al dreigden zij haar hare tong aftesnijden en dat is toch
wel het ergste wat eene vrouw kan overkomen! Zeker, zeker, ik zal er
met haar over praten.

--Laat ons dan nu naar de _Schoone Zwerfster_ terugkeeren, hernam
Kayette. Niemand mag er iets van merken dat wij samen gesproken hebben.

--Ge hebt volkomen gelijk, Kwakkeltje, ge hebt gelijk, zooals altijd.

--Maar mijnheer Cascabel, pas vooral op dat ge aan Ortik en aan
Kirschef niets merken laat....

--Dat zal niet gemakkelijk gaan, maar wees maar niet ongerust,
ik zal hen honing om den mond smeren. Zulke bandieten! Het is toch
wat te zeggen, dat wij nog zoo'n tijd met hen in aanraking moeten
blijven! Dat is dus de reden waarom zij mij verteld hebben dat zij
ons de eer zullen aandoen van met ons mede te reizen tot Perm, en
dat zij eerst van daar den tocht naar Riga zullen aanvangen. Zulke
smeerlappen! De ergste schavuiten die er ooit geweest zijn, konden
zich niet gemeener aanstellen!

Deze gedachte maakte Cascabel zóó woedend, dat hij al de boosdoeners,
die hij in zijn leven ooit had hooren noemen, begon op te tellen:
Papavoine, Lacenaire, Tropmann......

--Maar mijnheer Cascabel, viel Kayette hem in de rede, als dàt nu de
manier is om u in bedwang te houden.....

--Neen, neen, Kwakkeltje, wees maar niet bang. Dat heeft mij lucht
gegeven, want ik zou er anders in gestikt zijn. Ik had een gevoel alsof
ik gewurgd werd, maar nu zal ik kalm worden. Ik ben al bedaard. Laat
ons nu naar de _Schoone Zwerfster_ teruggaan. Zulke hondsvotten!

Zij keerden samen naar het dorp terug, maar praatten verder over
niets. Er was dan ook stof genoeg om eene poos over na te denken. Dat
zulk eene wonderbaarlijke reis als zij gedaan hadden, nu die zoo goed
als afgeloopen was, nog mislukken moest door zulk eene onvoorziene
teleurstelling!

Zij waren al in de nabijheid van den wagen, toen Cascabel staan bleef.

--Zeg eens, Kayette, begon hij.

--Wat is er, mijnheer Cascabel.

--Alles wel beschouwd, zal ik Cornelia toch ook niets vertellen.

--Waarom niet?

--Ja, hoe zal ik u dat uitleggen? Ziet ge, ik heb in het algemeen
opgemerkt dat eene vrouw het best in staat is een geheim voor zich
te houden als zij er in het geheel niets van weet. Daarom moet alles
maar tusschen ons tweeën blijven.

Kayette begaf zich naar binnen om moeder Cascabel in het huishouden
te helpen. Zij kwamen Kirschef voorbij en Cesar knikte hem
vriendschappelijk toe, maar bij zichzelf dacht hij:

--Wat heeft die kerel een schelmengezicht!

Twee uren later kwamen de jagers terug en nu was de beurt aan Ortik,
die met een prachtig hert op zijne schouders kwam aandragen, om in
de hartelijkste bewoordingen door Cascabel welkom geheeten te worden.

Sergius en Jan hadden bovendien nog twee hazen en eenige koppels
patrijzen geschoten, zoodat Cornelia in staat was een waar feestmaal
aan te richten, waar haar echtgenoot zich terdege aan te goed deed. Die
man was inderdaad ondoorgrondelijk. Hij liet niets merken van hetgeen
er in hem omging en het was hem in het geheel niet aan te zien dat hij
wist dat er twee moordenaars met hem aan tafel zaten, twee spitsboeven
die niets minder in hun schild voerden dan hem en zijn geheele gezin
te vermoorden. Hij was zelfs opgeruimder dan anders en wilde dat al de
anderen in zijne vroolijke stemming zouden deelen; hij liet Kruidnagel
eene fijne flesch opentrekken en hij dronk op hunne behouden terugkomst
in Europa en op hunne spoedige aankomst in Frankrijk.

Den volgenden ochtend, den 10den Juli, werd de reis naar Perm
voortgezet. Toen zij den bergpas uit waren, liet het zich aanzien
dat de tocht verder zonder moeilijkheden en zonder buitengewone
avonturen volbracht zou worden. De _Schoone Zwerfster_ hield den
rechteroever van de Vischera, welke rivier langs den voet van het
Oeral-gebergte stroomt. Den geheelen weg langs vonden zij stadjes,
dorpen en alleenstaande boerenplaatsen, met vriendelijke menschen die
hen goed ontvingen. Er was wild in overvloed en het weder, hoewel
het zeer warm was, werd door een koelen wind uit het noordoosten
opgefrischt. De rendieren stapten wakker voort, maar Sergius had
bovendien in het laatste dorp een span paarden gekocht, die nu hielpen
trekken, zoodat er bijna tien mijlen daags werden afgelegd.

Het was waarlijk een feestelijke intocht dien de karavaan op het
grondgebied van het oude Europa deed, en er zou geen wolkje aan den
hemel van Cascabel's geluk te zien geweest zijn indien hij geen twee
struikroovers bij zich gehad had.

--En dan volgt die andere rooverbende ons nog op de hielen als
jakhalzen achter eene karavaan, dacht hij bij zichzelf. Komaan Cesar
Cascabel, gij moet weer eens toonen wat gij kunt en die schelmen er
in laten loopen!

Het was intusschen maar jammer dat het zoo voortreffelijk
uitgevoerde reisplan op deze manier weder geheel bedorven dreigde te
worden. Cascabel's papieren waren nu volkomen in orde, Sergius maakte
deel van den troep uit en de russische politiebeambten lieten hem
zonder aanmerkingen door. Eenmaal te Perm aangekomen, zou hij alle
gelegenheid hebben om, zoo dikwijls hij verkoos, naar het kasteel
Walska te gaan, vervolgens zou hij, na zijnen vader weergezien en
eenige dagen bij hem doorgebracht te hebben, zonder eenig bezwaar als
kunstenmaker heel Rusland kunnen doortrekken en zich naar Frankrijk
begeven, waar hij volkomen veilig zou wezen. Dan was er dus geen
sprake van afscheid nemen en Kayette zoowel als hij konden bij de
Cascabels blijven. Wie weet of er dan ook niet een middel te vinden
ware geweest om den armen Jan gelukkig te maken. Waarlijk, de galg was
nog te goed voor de booswichten die dit wel overlegde plan in duigen
deden vallen! Als Cascabel daaraan dacht, dan gaf hij somtijds zijn
gemoed lucht in verwenschingen, waar niemand, die niet in het geheim
was, iets van begreep.

Cornelia vroeg hem dan ook eens:

--Wat scheelt er toch aan, Cesar, dat gij zoo te keer gaat?

--Mij scheelt niets, was zijn antwoord.

--Maar gij stelt u aan als een dolleman.....

--Ik stel mij aan als een dolleman, Cornelia, omdat ik anders werkelijk
dol zou worden.

De wakkere vrouw wist niet wat zij van haren man denken moest.

Er gingen weder vier dagen voorbij. De _Schoone Zwerfster_ had een
zestigtal mijlen achter den rug sedert zij het Oeral-gebergte verlaten
hadden, en maakte nu in het stadje Solikamsk halt.

De rooverbende, waar Ortik zijne afspraak mede gemaakt had, was hier
zeker reeds vóór de karavaan aangekomen, maar hij en Kirschef deden
geene moeite om met de anderen in aanraking te komen.

Intusschen bevonden Rostof en zijne maats zich werkelijk in de
stad. Zij waren voornemens dienzelfden nacht verder te gaan. Perm lag
nog een mijl of zestig meer naar het Westen. Eenmaal daar aangekomen,
konden zij hun misdadigen toeleg uitvoeren.

Den volgenden ochtend vroeg verlieten de Cascabels het stadje Solikamsk
en den 17den Juli trokken zij de Koswa-rivier in de veerpont over. Over
drie dagen rekenden zij, als er niets tusschen beide kwam, te Perm
te zullen aankomen en daar hunne voorstellingen aantevangen, teneinde
die op de kermis te Nisjni later voort te zetten. Dit behoorde tot het
programma der merkwaardige "kunstreis," die zij bezig waren te doen.

Sergius verblijdde zich mede in het vooruitzicht dat hij spoedig
het kasteel Walska, de plek zijner geboorte, terug zou zien, maar
eene verklaarbare ongerustheid vermengde zich met zijne blijdschap
en wanneer hij met Cascabel over de toekomst sprak, maakte hij van
zijne bezorgdheid geen geheim. Sedert vele jaren had hij niet dan
ongeregeld bericht van zijnen vader ontvangen en nu sedert dertien
maanden, zoolang zijne avontuurlijke reis van de grens van Alaska naar
Europa geduurd had, had hij niets meer van hem vernomen. Hoogbejaard
als de prins was, bestond er maar al te veel kans dat zijn zoon hem
misschien niet meer terug zou zien.

Daar wilde Cesar Cascabel echter niet van hooren.

--Komaan, mijnheer Sergius, zeide hij, maak u daar nu niet ongerust
over. Prins Narkine is zoo gezond als gij en ik, daar sta ik voor
in! Gij weet dat ik best voor waarzegger zou kunnen spelen, want de
toekomst is evenmin voor mij verborgen als het verleden. Uw vader is
in blakenden welstand en over weinige dagen zult gij hem terugzien.

Cascabel was hiervan zoo vast overtuigd dat hij er op had durven
zweren, indien de plannen van Ortik en die andere booswichten hem
niet in den weg gezeten hadden.

Daarom bromde hij bij zichzelf:

--Ik ben niet valsch van natuur, maar als ik dien schavuit tusschen
mijne tanden kon stuk scheuren, zou ik het doen, en ik zou ook nog
mijn best doen dat het niet te spoedig afgeloopen was!

Naarmate de _Schoone Zwerfster_ dichter bij Perm kwam, werd intusschen
de ongerustheid van Kayette grooter. Wat zou Cascabel beginnen? Hoe
zou het hem mogelijk wezen Ortik's plannen te verijdelen zonder de
veiligheid van Sergius in de waagschaal te stellen? Zij wist geen
antwoord op die vragen te bedenken en kon hare bezorgdheid niet
voor de anderen verborgen houden, zoodat Jan, die wel bespeurde hoe
angstig en gejaagd zij was, maar er de reden niet van doorgrondde,
er heelemaal door van streek raakte.

In den ochtend van den 20sten juli trokken zij de Kama-rivier over
en omstreeks vijf uren in den namiddag hielden zij hunnen intocht op
de groote markt te Perm. Daar werden alle beschikkingen gemaakt om
er verscheidene dagen te vertoeven.

Ortik haastte zich zijne maats kennis te geven van hunne aankomst. Een
uur later had hij eenen brief van Rostof in handen, waarin Sergius
verzocht werd wegens dringende aangelegenheden in eene afgelegen
herberg te komen. Die brief moest zoo spoedig mogelijk overhandigd
worden. Mislukte dit middel, dan zouden zij het op eene andere manier
aanleggen.

Tegen het vallen van den avond echter, toen de brief aan de _Schoone
Zwerfster_ bezorgd werd, bevond Sergius zich reeds op weg naar het
kasteel Walska. Cascabel nam de boodschap aan en hield zich alsof
hij er zeer verwonderd over was. Hij beloofde dat hij den brief aan
Sergius zou overhandigen en sprak er verder met niemand over.

Het beviel Ortik maar half dat Sergius niet meer in den wagen was,
want hij had zijne poging om hem in den strik te laten loopen liever
gedaan vóór dat de banneling zijnen vader terug gezien had. Maar hij
liet niets van zijne teleurstelling merken en toen hij met de anderen
aan den avondmaaltijd plaats nam, vroeg hij alleen:

--Is mijnheer Sergius niet thuis?

--Neen, antwoordde Cascabel. Hij is de stad ingegaan om het noodige
af te spreken met de stedelijke beambten voor de voorstellingen die
wij hier willen geven.

--Zoo, en wanneer zou hij terug komen?

--In den loop van den avond, denk ik.XIII.

EEN LANGE DAG.


Het gouvernement Perm strekt zich uit aan beide kanten van het
Oeral-gebergte: het staat met eenen voet als het ware in Azië en
met den anderen in Europa. Het wordt begrensd door het gouvernement
Vologdia in het Noord-Westen, door het gouvernement Tobolsk in
het Oosten, door het gouvernement Viatka in het Westen en door het
gouvernement Orenburg in het Zuiden. Tengevolge dezer ligging vertoont
de bevolking een zonderling mengsel van aziatische en europeesche
volkenrassen.

Perm, de hoofdstad, met eene bevolking van zes duizend inwoners,
ligt aan de Kama en is eene belangrijke handelsplaats, in metalen
vooral. Tot korten tijd vóór het begin der 18e eeuw was het een
onbeduidend gehucht, maar in 1723 werd er eene kopermijn in de
nabijheid ontdekt, die eene bron van welvaart werd, en in 1781 werd
het dorp tot eene stad verheven.

Intusschen verdient de plaats nog nauwelijks dien naam. Men vindt er
geen gebouwen van eenige beteekenis, de straten zijn meerendeels nauw
en smerig; de huizen zijn over het algemeen ongeriefelijk en wat de
logementen aangaat, heeft nog nooit een reiziger in dat opzicht den
lof van Perm gezongen.

Hoe de stad er uitzag, was echter de familie Cascabel tamelijk
onverschillig. Zij had immers haar huis op wielen, dat haar beter
aanstond dan het prachtigste logement en dat zij niet had willen
verruilen voor het hotel St. Nikolas te New York of voor het Hotel
Continental te Parijs.

--Denk eens aan, blufte Cesar Cascabel. Onze _Schoone Zwerfster_ is
heelemaal van Sacramento naar Perm gekomen. Dat is geen kleinigheid,
zou ik denken? Welk hotel in Parijs, in Londen, in Weenen of in New
York is ooit daartoe in staat geweest?

Dat was een argument, waar geen mensch ter wereld iets tegen had
kunnen inbrengen.

Dien dag was de stad Perm dus een "huis" rijker geworden, dat eene
plaats op de groote markt had ingenomen, met toestemming van den
burgerlijken gouverneur, wiens waardigheid overeenkomt met die van
hoofd eener provincie of van een departement in andere landen. Deze
hooggeplaatste beambte had de papieren van de familie Cascabel
nagezien, en er niets verdachts aan opgemerkt.

De _Schoone Zwerfster_ had terstond bij hare aankomst niet weinig de
nieuwsgierigheid gaande gemaakt. Een reiswagen, bespannen met eene
kudde rendieren, komende uit het hart van Amerika en met eenen troep
fransche kunstenmakers er in, zoo iets had nog nooit iemand beleefd. De
slimme directeur begreep terstond dat hij van deze omstandigheden
een voordeelig gebruik moest maken.

De kermis te Perm was juist in vollen gang en zou nog verscheidene
dagen duren. Zonder eenigen twijfel viel er dus geld te verdienen. Maar
dat was ook noodzakelijk, want hier te Perm en later te Nisjni
moesten zij het vereischte geld zien bijeen te krijgen om de reis
naar Frankrijk voort te zetten. Daar eenmaal aangekomen, zouden zij
hun verdere lot maar weder aan Gods goedheid toevertrouwen, die hen
trouwens nog nooit bedrogen had doen uitkomen.

Den volgenden dag, bij het krieken van den ochtend, toog ieder
dus aan het werk. Jan, Sander, Kruidnagel en de twee matrozen
hielden zich ijverig bezig met de toebereidselen voor de groote
voorstelling. Sergius was nog niet terug, niettegenstaande hij beloofd
had spoedig te komen, hetgeen Ortik alles behalve aanstond en waarover
ook Cascabel zich eenigszins ongerust begon te maken.

Zoodra zij aangekomen waren was de voorstelling aangekondigd door
middel van een aanplakbiljet, dat Sergius opgesteld had en waarop
met groote, sierlijke letters het volgende te lezen stond:             DE FAMILIE CASCABEL.

      FRANSCHE KUNSTENAARS. PAS AANGEKOMEN UIT AMERIKA.

   Gymnastiek, groote toeren op de gespannen en de slappe koord,
      equilibristen, athleten, dansers en danseressen.

      De heer CASCABEL, eerste athleet in alle vakken.

    Mevrouw CASCABEL, de vrouwelijke Hercules, eerste prijs op
       den internationalen worstelstrijd te Chicago.

        De heer JAN, equilibrist in alle vakken.

     De heer SANDER, gymnastische toeren van allerlei aard.

   De jongejuffrouw NAPOLEONA, eerste danseres in alle vakken.

      De heer KRUIDNAGEL, eerste paljas in alle vakken.

          JAKO, papegaai, in alle vakken.

          JOHN BULL, aap, in alle vakken.

     WAGRAM en MARENGO, geleerde honden, in alle vakken.


             HET WONDER DER KUNST:

          DE ROOVERS VAN HET ZWARTE WOUD,


 _pantomime met bruiloft en huwelijk, verrassing en ontknooping. Met
 uitbundigen bijval drieduizend zeventig maal opgevoerd in alle steden
         van Europa en andere werelddeelen_.

 MEN GELIEVE WEL ACHT TE GEVEN dat aangezien er in deze pantomime in
  het geheel niet gesproken, en het gesproken woord vervangen wordt
 door duidelijk verstaanbare gebaren, dit meesterstuk van dramatische
 kunst door iedereen genoten kan worden, zelfs door personen die aan
           ongeneeslijke doofheid lijden.

 Teneinde het publiek niet lastig te vallen kan ieder zonder te betalen
  binnenkomen en zal het entreegeld voor elke plaats eerst opgehaald
       worden nadat alle toeschouwers gezeten zijn.

      _Prijs op alle rangen_: 40 _Kopeken de persoon_.In gewone omstandigheden gaf Cascabel zijne voorstellingen in de open
lucht, waartoe er vóór de _Schoone Zwerfster_ een zeil gespannen werd
dat eene cirkelvormige ruimte omsloot. Toevallig echter stond er op de
groote markt te Perm een houten circus, waar anders paardrijders hunne
vertooningen gaven. In bijzonder gaven staat bevond dit getimmerte zich
niet, het had van weer en wind geleden en het dak boven de zitplaatsen
was niet waterdicht; maar het zat nog stevig in elkaar en kon een
paar honderd of misschien tweehonderd vijftig personen bevatten.

Zooals het was vond Cascabel dit gebouw beter voor zijne vertooning
geschikt dan zijne zeildoeksche tent; hij vroeg dus den burgemeester
verlof om er gedurende zijn verblijf te Perm gebruik van te maken en
dit verzoek werd met groote welwillendheid toegestaan.

Om deze en andere redenen vond Cascabel de russen in het algemeen
lieden waarmede hij heel goed om kon gaan, al maakten dan ook Ortik
en andere bandieten van zijn slag deel van deze natie uit. Onder welk
volk treft men geen gemeene sujetten aan? Wat het circus betreft,
zeker zou dit door eene voorstelling van den troep van Cascabel niet
onteerd worden; ook was er maar één ding dat den directeur van den
troep speet, namelijk dat zijne Majesteit Czaar Alexander II zich
niet bij toeval in de stad bevond want deze potentaat zou stellig niet
verzuimd hebben voor de eerste representatie eenige plaatsen te nemen.

Ook in een ander opzicht was Cesar niet volkomen op zijn gemak:
hij vreesde namelijk dat zijn personeel in het dansen, duikelen,
balanceeren en andere kunstverrichtingen een weinig achteruit gegaan
zou zijn. Van het oogenblik af dat zij den tocht over het Oeralgebergte
aangevangen hadden, waren er geen oefeningen meer gehouden, want ook
nadat zij den bergpas door waren, was er niet van gekomen. Maar hij
stelde zich gerust met de gedachte dat kunstenaars van den echten
stempel, zooals de zijne, ieder oogenblik klaar moeten staan om het
beste te geven wat zij kunnen.

Eene repetitie van de pantomime was volkomen overbodig. Zij hadden
die reeds ontelbare malen gespeeld zonder dat er een souffleur bij
te pas kwam, en ieder wist wat hij te doen had.

Intusschen liet Ortik niet onduidelijk merken hoe weinig het hem
aanstond dat Sergius zooveel langer uitbleef dan hij gedacht had. Reeds
den vorigen avond had de ontmoeting, waarbij de bandieten Sergius in
den valstrik hadden willen laten loopen, plaats moeten hebben; daar
was echter niets van kunnen komen en Ortik had aan de anderen doen
weten dat de uitvoering van het plan vierentwintig uren uitgesteld
moest worden. Hij begreep niet hoe het kwam dat Sergius nog niet terug
was, niettegenstaande Cascabel hem reeds denzelfden avond verwacht
had. Zou hij op het kasteel Walska gebleven zijn? Dit was het meest
waarschijnlijk, want het stond vast dat hij er heengegaan was. Ortik
had zijn ongeduld niet zoo moeten laten blijken, maar de ongerustheid
werd hem te sterk en hij vroeg aan Cascabel of deze niet eenig bericht
ontvangen had.

--Niet het minste, antwoordde Cesar.

--Maar ik dacht dat gij mijnheer Sergius gisteravond reeds terug
had gewacht.

--Dat deed ik ook en ik kan niet anders denken dan dat hij de eene
of andere verhindering gekregen heeft. Het zou erg jammer zijn indien
hij onze eerste voorstelling niet bij kon wonen, want gij zult zien,
Ortik, dat die prachtig wezen zal.

Cascabel hield zich alsof hij zich in het geheel niet ongerust maakte,
maar in den grond van zijn hart was dit alles behalve het geval.

Den vorigen avond, vóór dat Sergius naar het kasteel van zijnen vader
vertrok, had hij hem beloofd dienzelfden nacht terug te komen. De
afstand was maar zes wersten heen en even zooveel terug: dat had
dus niets te beteekenen. Nu hij niet teruggekeerd was, bestonden
er drie mogelijkheden: Sergius kon aangehouden zijn vóór dat hij op
het kasteel kwam; hij kon er gebleven zijn omdat hij zijnen vader in
zulk eenen staat gevonden had dat hij hem niet weder verlaten kon;
of hij was weder vertrokken en op den terugweg in handen der politie
gevallen. Te veronderstellen dat de medeplichtigen van Ortik hem in
eene hinderlaag gelokt hadden, was niet aantenemen, want, antwoordde
Cascabel, toen Kayette hem vroeg of dit niet het geval kon zijn:

--Die schavuit van een Ortik zou niet zoo blijkbaar ongerust geweest
zijn indien er zoo iets gebeurd was. Waarom zou hij mij naar mijnheer
Sergius gevraagd hebben indien zijne maats hem in hunne macht gehad
hadden? O die schurk! Zoo lang ik hem niet met zijnen vriend Kirschef
aan eene galg heb zien bengelen, zal er iets aan mijn geluk op deze
wereld blijven ontbreken.

Cascabel had dus moeite om de anderen niets van zijne bezorgdheid te
laten merken, zoodat Cornelia, die ook niet over het uitblijven van
Sergius op haar gemak was, het noodig vond tegen hem te zeggen:

--Komaan Cesar, maak nu toch zoo'n opschudding niet! Gij moet toonen
dat ge een verstandig man zijt.

--Iemand is niet verstandiger dan hij zijn kan Cornelia, en ieder
redeneert naarmate hij eene zaak inziet. Eén ding is zeker: mijnheer
Sergius had reeds lang weder hier kunnen zijn, en wij kijken nog
altijd naar hem uit.

--Nu ja Cesar, maar niemand vermoedt immers dat hij graaf Narkine is.

--Neen, dat is zoo... ten minste...

--Wat wilt ge zeggen met uw ten minste? Gaat ge nu praten evenals
Kruidnagel? Wat bedoelt ge daarmeê? Er is niemand anders dan gij en
ik die weten wie mijnheer Sergius is. Denkt ge soms dat ik dat aan
iemand verteld heb?

--De hemel beware mij Cornelia! En ik evenmin.

--Welnu, wat kan er dan gebeurd zijn?

--Er kan gebeurd zijn dat er zich te Perm lieden bevinden die graaf
Narkine vroeger gekend hebben en hem nu herkennen. Zij zullen het
immers al iets ongewoons vinden dat er een rus bij onzen troep
is. Kortom Cornelia, het is mogelijk dat ik mij de dingen erger
voorstel dan ze zijn, maar ik houd zooveel van mijnheer Sergius dat
ik niet kan nalaten mij ongerust over hem te maken. Daarom kan ik
ook niet kalm blijven zitten en ben ik voortdurend in beweging.

--Pas dan maar op, Cesar, dat gij zelf geen aanleiding geeft tot kwade
vermoedens, waarschuwde Cornelia zeer terecht. Maak geen slapende
honden wakker en loop niet met onvoorzichtige vragen bij allerlei
menschen rond. Ik vind het ook onaangenaam dat mijnheer Sergius
niet terugkomt en wilde wel dat hij reeds hier was, maar ik denk
niet aanstonds het ergste en houd het er eerder voor dat hij op het
kasteel Walska bij zijnen vader, prins Narkine, gebleven zal zijn. Op
klaarlichten dag durft hij niet terug te komen, dat is dood natuurlijk;
maar van avond of van nacht zullen wij hem wel zien opdagen. Doe dus
geen domme streken Cesar; maar houd u bedaard en denk er liever om
dat ge weer spoedig zult moeten optreden in de rol van Fracassar,
waarmede gij zoo dikwijls zulk eenen schat van lauweren ingeoogst hebt.

Het gezonde verstand van deze kloeke vrouw bleek weder duidelijk uit
die woorden, en het was bijna onbegrijpelijk dat haar man haar niet
van alles op de hoogte bracht; maar toch was het misschien beter dat
hij zijn mond bleef houden. Cornelia was, bij al haar kloekheid, toch
kort aangebonden, en indien zij geweten had wat Ortik en Kirschef in
hun schild voerden en op het punt stonden uit te voeren, wie weet of
zij zich dan wel bedaard had kunnen houden.

Cascabel trad dus niet in verdere uitleggingen en ging naar het circus
om een oog te laten gaan over de toebereidselen die daar gemaakt
werden. Ook Cornelia had druk werk met de kostuums, de pruiken en
baarden en alles wat verder bij de voorstelling te pas kwam in orde
te brengen, waarbij Kayette en Napoleona haar trouw hielpen.

Al dien tijd brachten de twee russen door, zooals zij zeiden, met
de politie de noodige inlichtingen te geven over de schipbreuk
die zij geleden hadden en over hetgeen zij nu voornemens waren
te doen. Hiervoor moesten zij herhaaldelijk allerlei boodschappen
verrichten.

Terwijl Cascabel met Kruidnagel druk bezig was de stoffige banken
van het circus schoon te maken en de manége, waar de kunsten vertoond
moesten worden, aantevegen, versjouwden Jan en Sander alles wat bij
de vertooning noodig was, muziekinstrumenten, werktuigen, enz., uit
den wagen naar het gebouw. Toen dit afgeloopen was gingen zij allen
aan het werk om datgene wat in hunne kermistaal "de schitterende,
geheel nieuwe decoratiën" genoemd werd, gereed te zetten teneinde
eene waardige omlijsting te vormen bij "de luisterrijke opvoering
van het beroemde drama-pantomime _De Roovers van het Zwarte Woud_."

Jan was en bleef droevig gestemd. Hij wist nog niet dat Sergius graaf
Narkine heette en dat deze een staatkundig veroordeelde was, die
onmogelijk in zijn vaderland kon blijven; hij hield hem voor een rijk
grondbezitter, die weder op zijne goederen teruggekomen was en daar
blijven wilde, met zijne aangenomen dochter bij zich. Zeker zou hij
veel minder verdriet gehad hebben, indien het hem bekend was geweest
dat Sergius niet in het Russische rijk mocht blijven; dat zijn eenige
doel was prins Narkine, zijnen vader, een bezoek te brengen; dat hij
voornemens was daarna weder te vertrekken en bij voorkeur in Frankrijk
eene schuilplaats te gaan zoeken, en dat hij Kayette daarheen mede
wilde nemen. Er moesten dus nog ettelijke weken verloopen eer er van
eene scheiding sprake behoefde te zijn, en wat zijn ettelijke weken
niet een lang vooruitzicht voor twee jongelieden die elkaar liefhebben!

--Helaas neen! zeide Jan aanhoudend bij zichzelven, mijnheer Sergius
zal hier te Perm blijven en Kayette bij zich houden. Nog slechts
weinige dagen en wij gaan van hier, en dan zal ik haar nimmer
terugzien. Mijne lieve Kayette zal zeker gelukkig wezen in het huis
van mijnheer Sergius... en toch... wie weet...

Als de arme jongen aan dit alles dacht, kostte het hem moeite zich
voor de anderen nog eenigszins goed te houden.

Te negen uur was Sergius nog niet in de _Schoone Zwerfster_
terug. Cornelia had wel voorspeld dat hij niet vóór den nacht of in
elk geval laat in den avond zich op straat zou wagen, als niemand
hem herkennen kon; maar het was toch alweer laat genoeg om aan zijne
komst te gaan twijfelen.

--Hij zal dus niet eens onze eerste voorstelling met zijne
tegenwoordigheid opluisteren, zeide Cascabel bij zichzelf. Nu, voor
mijn part laat hij wegblijven... ik heb er geen spijt van. Het zal
wat moois zijn, die langverwachte debuut-voorstelling van de familie
Cascabel op de kermis te Perm. Met alles wat ik in mijn hoofd heb,
zal er van mijne rol niets terecht komen, en die prachtige figuur
van Fracassar, die zoo dikwijls mijn grootste triomf geweest is,
zal nu niets dan een groot _fiasco_ wezen. En dan Cornelia, die zich
wel groot houdt, maar toch ook onder een hoedje te vangen is! En Jan,
die aan niets denkt dan aan zijne Kayette! En Sander en Napoleona,
wier gezicht meer naar schreien dan naar lachen staat, als zij aan het
afscheid denken! Wat moet er, met al die narigheid, van ons terecht
komen? Per slot van rekening is Kruidnagel de eenige die de eer van
den troep moet ophouden!

Cascabel was niet in staat ergens rust te vinden en ging dus de stad
in om te zien of hij niets te weten komen kon. Perm was zoo groot
niet of als er iets bijzonders voorviel, moest het spoedig bekend
wezen. De familie Narkine was algemeen geacht, indien dus Sergius in
handen van de politie gevallen was, zou ieder daar den mond vol van
hebben. De een of de ander zou wel weten te vertellen of de gevangene
reeds in het fort opgesloten of ergens anders heengebracht was.

Hij liet dus aan Kruidnagel de zorg over om het circus verder geheel in
orde te brengen en ging zelf eene wandeling in de stad doen, langs de
Kama-rivier, waar de schuitenvoerders aan hunne gewone werkzaamheden
bezig waren. Ook in de boven- en de benedenstad viel niets bijzonders
optemerken. Cesar maakte op onderscheidene plaatsen een praatje en
luisterde of hij nergens iets op kon vangen, maar wat er ook gepraat
en verteld werd, over graaf Narkine geen woord.

Dit stelde hem echter nog niet gerust. Hij wandelde den weg van
Perm naar het dorp Walska op, waarlangs Sergius teruggebracht moest
worden als de politie de hand op hem gelegd had. Telkens als hij in
de verte een troepje voorbijgangers zag aankomen, verbeeldde hij zich
dat hij den gevangene reeds, door eene kozakkenpatrouille begeleid,
in het oog kreeg.

Er was maar één ding waar Cascabel op het oogenblik aan dacht. Over
zichzelf, over zijne vrouw en kinderen, die aan het grootste gevaar
blootgesteld konden wezen indien graaf Narkine ontdekt was, bekommerde
hij zich in het minst niet. Toch kon het niet anders of de politie
moest er spoedig achter komen op welke manier Sergius op russisch
grondgebied teruggekeerd was en wie hem daarbij behulpzaam geweest
waren. Kwam zij dat te weten, dan kon de familie Cascabel er leelijk
afkomen.

Met al dat heen en weer dwalen van Cascabel en met zijn voortdurend
uitkijken op den straatweg naar Walska, was het den volgenden ochtend
tien uur geworden en bevond hij zich niet in het circus toen daar
een man naar hem kwam vragen.

Kruidnagel was er op dat oogenblik alleen, nog druk bezig te midden
van de stofwolken die hij boven zijn hoofd deed opgaan. Hij kwam
daaruit te voorschijn om den man te woord te staan, die eenvoudig
een _moujik_ bleek te zijn. Nu verstond Kruidnagel evenmin de taal
van den _moujik_ als de _moujik_ de taal van Kruidnagel verstond,
zoodat zij volstrekt niets van elkaar begrepen. Kruidnagel bleef hem
dus met open mond aanstaren, terwijl de ander hem aan het verstand
trachtte te brengen dat hij zijnen patroon wenschte te spreken, en
dat hij dien in het circus kwam opzoeken dewijl hij begrepen had dat
hij in de _Schoone Zwerfster_ niet te vinden zou zijn. Daarna eerst
deed de _moujik_ datgene, waarmede hij eigenlijk had moeten beginnen
en overhandigde hij eenen brief aan het adres van mijnheer Cascabel.

Ditmaal begreep Kruidnagel er alles van. Een brief met den
doorluchtigen naam van Cascabel er op, kon voor niemand anders bestemd
wezen dan voor het hoofd van het gezin... ten minste als hij niet
aan juffrouw Cornelia, aan den jongeheer Jan, den jongeheer Sander
of de jongejuffrouw Napoleona gericht was.

Hij nam dus den brief aan en gaf door teekenen te verstaan dat hij
dien aan den patroon zou bezorgen, Vervolgens nam hij met veel zwier
van den _moujik_ afscheid, zonder er iets van begrepen te hebben waar
deze van daan kwam of wie hem zond.

Een kwartier uur later, toen Kruidnagel op het punt stond zich naar
de _Schoone Zwerfster_ te begeven, vertoonde Cascabel zich aan de
deur van het circus, altijd nog uit zijn humeur en ongerust.

--Patroon, patroon! begon Kruidnagel met een gewichtig gezicht.

--Nu, wat is er?

--Ik heb een brief gekregen.

--Wat voor een brief?

--Ja, een brief die hier bezorgd is.

--Voor mij?

--Ja, voor u.

--Wie heeft hem gebracht?

--Een _moujik_.

--Wat weet jij van een _moujik_?

--Ten minste, als het niet iemand anders dan een _moujik_ was.

Cascabel greep naar den brief dien Kruidnagel hem toereikte, en toen
hij op het adres de hand van Sergius herkende, werd hij plotseling
zoo bleek, dat zijn trouwe dienaar uitriep:

--Mijnheer Cascabel, wat scheelt er aan?

--Niemendal scheelt er aan!

Niemendal? Maar het had er veel van alsof de krachtige man in
Kruidnagel's armen in zwijm zou vallen.

--Wat kon Sergius hem medetedeelen hebben? Waarom schreef hij? Het
kon niet anders zijn dan om hem de oorzaak te melden die hem belet had
den vorigen dag en nacht te Perm terug te komen.... Zou hij misschien
toch in de gevangenis zitten?

Cascabel scheurde den brief open, veegde eerst zijn rechter- en daarna
zijn linkeroog uit en overzag toen met eenen oogopslag wat er in te
lezen stond.

De schreeuw, dien hij toen gaf, was een geluid, zooals alleen uit
eene half toegeknepen keel kan komen. Met verwrongen gelaatstrekken,
starende oogen en heelemaal buiten zichzelven, trachtte hij iets te
zeggen, maar was niet in staat een woord uittebrengen.

Kruidnagel begon bang te worden dat zijn patroon stikken zou en maakte
zijne das los.

Maar Cascabel sprong op van den stoel waarop hij neergevallen was en
gaf dien een schop, zoodat hij tusschen de voorste banken van het
circus terecht kwam. Als een dolle begon hij daarna in het rond te
loopen en plotseling, in de nabijheid van Kruidnagel komende, gaf hij
dezen een trap tegen zijn achterste, zooals hij bij de voorstellingen
gewoon was te krijgen, doch die, dewijl hij er ditmaal volstrekt niet
op rekende, behoorlijk in het vleesch terecht kwam....

Was de patroon misschien gek geworden?

--Heidaar, mijnheer Cascabel, riep de paljas, het is geen
parade-voorstelling.

--Wat? Geen parade-voorstelling? schreeuwde Cesar. Of het! Een
parade-voorstelling zooals er nog nooit eene geweest is, op geen van
onze grrrroote rrrrreprrrresentatiën!

Dit was een antwoord, waar Kruidnagel niets op wist te zeggen. Hij
berustte er dus in, maar voelde nog naar de plek waar de trap
aangekomen was, want het was terdege een parade-trap geweest!

Nu echter had Cascabel zijne bedaardheid teruggekregen en op
geheimzinnigen toon fluisterde hij hem in het oor:

--Kruidnagel, kan ik je iets toevertrouwen?

--Stellig patroon. Ik heb nog nooit een geheim, dat iemand mij gezegd
had, verraden.... ten minste....

--Houd je mond! Zie je dezen brief?

--Den brief van den _moujik_?

--Denzelfde. Als het je overkomt dat je aan iemand ter wereld vertelt
dat ik dien gekregen heb...

--Nu, wat dan?

--Aan Jan, aan Sander, of aan Napoleona...

--Jawel, wat dan?

--Of vooral aan mijne vrouw Cornelia, dan zweer ik dat ik je laat
opzetten...

--Levend en wel?

--Levend en wel, anders doet het geen pijn, ezel!

Dit was een dreigement, dat Kruidnagel eene rilling deed gaan door
al zijne leden.

Toen legde Cascabel de hand op zijnen schouder en fluisterde hem in,
op den toon van een fat van de ergste soort:

--Je moet weten, dat Cornelia erg jaloersch is. En zie je,
Kruidnagel, iemand is een knap man, of hij is het niet. Er is hier
eene betooverende vrouw, eene echte russische prinses.... Nu begrijp
je er alles van. Die brief is van haar; zij vraagt mij om bij haar
te komen.... Zoo iets zal jou nooit overkomen, met zoo'n neus als
jij er op na houdt.

--Ten minste... dat wil zeggen... begon Kruidnagel; maar wat hij
daarmede eigenlijk zeggen wilde, begreep hijzelf niet en iemand anders
nog veel minder.XIV.

EEN SLOT DAT DOOR IEDEREEN WORDT TOEGEJUICHT.


Het tooneelstuk dat den even nieuwen als aantrekkelijken titel voerde
van _De Roovers van het Zwarte woud,_ was een alles behalve alledaagsch
stuk. Het was gemaakt naar de klassieke regelen der dramatische kunst,
met inachtneming der eenheid van plaats, van handeling en van tijd. In
de inleiding werden de personen duidelijk geteekend; de knoop werd
vervolgens kunstig gelegd; tenslotte had de ontknooping op verrassende
wijze plaats, en ofschoon ieder voorzag hoe het af moest loopen,
miste de oplossing niettemin hare machtige werking niet. Er ontbrak
niets aan, ook niet datgene wat de strengste kunstrechters verlangen,
want het heele stuk zat goed in elkaar.

Cesar Cascabel was er trouwens de man niet naar om te offeren
aan den wansmaak van den dag, en allerlei bijzonderheden uit het
familieleven, de meest kiesche niet uitgezonderd, op de planken te
brengen, of stukken te vertoonen waarin òf de misdaad zegeviert,
òf voor het minst, de deugd niet naar verdienste beloond wordt. In
geenen deele. In het slot-tafereel van _De Roovers van het Zwarte
woud_ zag men de onschuld zoo schitterend bekroond, dat niemand er
over in twijfel verkeeren kon, en de schuld gestraft op eene manier
die indruk maken moest. Op het oogenblik dat alles verkeerd scheen
te loopen kwamen de gendarmes, en als zij den verrader bij de kraag
pakten en "in de wacht" sleepten, daverde het gebouw van toejuichingen.

Geen twijfel of dit drama zou ook in een krachtigen, eenvoudigen,
taalkundig zuiveren stijl geschreven zijn, zonder bijmengsel van
onverstaanbare uitdrukkingen en duistere wendingen, aan allerlei
wetenschap ontleend, zooals de jongere tooneelschrijvers ze gaarne
te pas brengen,--indien het namelijk een geschreven stuk was
geweest. Maar het bestond niet in handschrift, want het was eene
pantomime en als zoodanig kon het gespeeld worden op elk theater, in
iedere plaats der oude en der nieuwe wereld. Dat is een groot gemak
van zulke vertooningen in gebarentaal, waarbij nog komt dat het op die
manier niet mogelijk is, eene enkele fout tegen de regelen der taal-
of stijlleer te maken.

Ook hierop was van toepassing wat wij zooeven gezegd hebben:
Cesar Cascabel was er de man niet naar om zulke fouten toetelaten,
want niemand anders dan hij was de maker van het meesterstuk. Een
meesterstuk mocht het wel genoemd worden. In de onderscheidene
werelddeelen had het reeds drieduizend eenhonderdzeventig
opvoeringen achter den rug. Er bestaat maar één stuk, _De Beer en de
Schildwacht_, van het circus-Franconi, dat een hooger cijfer behaald
heeft. Dit is dan ook het hoogste getal dat van eenige dramatische
schepping geboekstaafd is, maar in letterkundige waarde staat dit
paardenspeldrama buiten eenigen twijfel ver beneden _De Roovers van
het Zwarte woud_.

Dit stuk was bovendien bepaaldelijk gemaakt om de onderscheidene
talenten van den troep van Cascabel te doen uitkomen, en die talenten
waren zoo degelijk en zoo veelzijdig, dat er geen tweede voorbeeld te
vinden zou zijn van een dergelijk samenspel van zulke kunstenaars,
door welken impresario ook, in vaste of in blijvende theaters aan
het publiek voorgesteld.

De leermeesters der dramatische kunst gaan zeer terecht van dit
beginsel uit: Laat de toeschouwers lachen of schreien, indien gij niet
wilt dat zij gapen. Indien dit de grondslag is van alle tooneelpoëzie,
dan verdient _De Roovers van het Zwarte woud_ ook in dit opzicht
ten volle den naam van meesterstuk. Er worden tranen in gelachen
en er wordt in geschreid--ook al met heete tranen. Er komt niet één
tafereel, niet één stukje van een tafereel in voor, waarin de stugste
toekijker een oogenblik behoefte krijgt om zijnen mond open te doen
en te geeuwen. Of in het bijna ondenkbare geval dat hij daar lust in
mocht hebben, als gevolg misschien van eene slechte spijsvertering,
zou zijn geeuw aanstonds overgaan in eenen snik van ontroering of in
eenen lach van pleizier.

De handeling was, even als in ieder welgebouwd stuk het geval is,
duidelijk; er zat gang in: het was eenvoudig gedacht en geleidelijk
uitgewerkt. Alles volgde logisch op elkander, zoo natuurlijk en
geregeld, dat ieder denken moest dat het "waar gebeurd" was.

Om dit te doen beseffen, laten wij hier een overzicht volgen, dat
alle verslaggevers wèl zullen doen zich tot voorbeeld te stellen.

Het behelsde de zeer treffende lotgevallen van twee jongelieden
die smoorlijk op elkaar verliefd waren. Teneinde beter verstaan te
worden, merken wij op dat Napoleona voor het meisje en Sander voor
den verliefden jongeling speelde. Ongelukkig is Sander arm, en de
moeder van Napoleona, de hoovaardige Cornelia, wil van hun huwelijk
niets weten.

Er komt iets bij, dat nog nooit in eenig stuk vertoond is geworden,
namelijk dat de liefde van deze twee gedwarsboomd wordt door
een grooten lummel, Kruidnagel, rijk aan goed, maar arm naar den
geest. Deze brandt van liefde voor Napoleona en wil haar trouwen. En
de moeder--is dit niet vernuftig bedacht?--die geducht op de duiten is,
verlangt niets liever dan den lummel de hand van hare dochter te geven.

Het is niet mogelijk eene verwikkeling op kunstiger manier inteleiden,
noch haar belangwekkender te maken. Onnoodig te zeggen dat het
uilskuiken van een Kruidnagel den mond niet open kan doen zonder iets
zots te zeggen. Hij ziet er bespottelijk uit, opgeschikt als een gek,
met een ellenlangen neus dien hij overal in steekt waar hij niet in
noodig heeft. Als hij met zijne bruiloftsgeschenken aan komt dragen,
waarbij John Bull, de aap, hem aangrijnst en Jako, de papegaai--de
eenige persoon in het stuk die praat--hem uitscheldt, dan houdt ieder
zijn buik vast van het lachen.

Maar dit lachen verstomt als men de diepe smart ziet van de twee
jongelieden, die elkaar niet anders ontmoeten kunnen dan ter sluiks,
met andere woorden: bij nacht en ontijden.

Juist is de dag aangebroken waarop het huwelijk voltrokken staat
te worden, waar Cornelia haar kind gedwongen heeft in toe te
stemmen. Napoleona heeft hare fraaiste kleederen aangetrokken, maar
met een bloedend hart, de wanhoop in het gemoed. Is het niet iets
verschrikkelijks, dit mooie meisje de prooi te zien worden van zoo'n
hatelijken vogelverschrikker?

Al het hier verhaalde wordt vertoond vóór de deur der dorpskerk. De
klok luidt, de deuren staan open, ieder kan binnen komen. Maar Sander
is neergeknield op de trappen van het kerkportaal. Slechts over zijn
lichaam heen zal de stoet het altaar kunnen bereiken. De toeschouwers
snikken van aandoening.

Op eens--en ziehier weder eene wending, waarvan de wedergade in de
dramatische letterkunde te vergeefs gezocht wordt--op eens verschijnt
er een jong krijgsman, wiens stap het achterdoek doet sidderen. Dat is
Jan, de vleeschelijke broeder van de jonge bruid. Hij komt terug van
den oorlog, waarin hij de vijanden verslagen heeft, welke vijanden
verschillend van landaard kunnen zijn naar gelang van het land waar
de vertooning gegeven wordt. Het kunnen in Amerika engelschen, in
Duitschland franschen, in Turkije russen zijn, enz. enz.

De dappere en ridderlijke Jan is op het juiste oogenblik gekomen. Wat
hij wil zal geschieden, en niets anders. Hij heeft vernomen dat Sander
Napoleona liefheeft en dat Napoleona Sander bemint. Met zijn geweldigen
arm stoot hij eerst Kruidnagel van het altaar af en vervolgens daagt
hij hem uit, waar die bloodaard zoo doodelijk van verschrikt dat hij
op staanden voet van het huwelijk afziet.

Ieder moet erkennen dat dit drama vernuftig bedacht is en dat alles
sluit als een bus. Maar het is nog niet uit.

Terwijl zij bezig zijn Cornelia te zoeken, aan wie Kruidnagel haar
woord terug wil geven, komt er iets heel onverwachts. Cornelia is
nergens te vinden. Allen loopen door elkaar, maar zij laat zich niet
meer zien!

Daar hoort men op eens een hulpgeschrei weerklinken in de diepte van
het nabijgelegen woud. Sander herkent de stem van moeder Cascabel,
en al is het ook maar zijne toekomstige schoonmama, toch aarzelt hij
geen oogenblik, maar vliegt haar te hulp. Er is geen twijfel aan: de
heerschzuchtige dame is geschaakt door de rooverbende van Fracassar,
misschien wel door Fracassar in eigen persoon, den beruchtsten bandiet
die ooit het Zwarte Woud onveilig maakte.

Dit is ook werkelijk het geval. Terwijl Jan bij zijne zuster blijft
om deze tegen mogelijk gevaar te beschermen, luidt Kruidnagel de
alarmklok en roept om hulp. Daar valt een schot.... Het publiek hijgt
van spanning. Geweldiger ontroering kan door eene vertooning op het
tooneel onmogelijk teweeg worden gebracht.

Op dat oogenblik vertoont zich Cascabel, in het kostuum van een
Calabreeschen struikroover, als de vreeselijke Fracassar, met zijne
bende, in wier midden Cornelia, ondanks haren tegenstand, wordt
voortgesleept. Maar nu komt de dappere verliefde held weer op de
proppen, vergezeld van eenen troep marechaussées, met laarzen aan die
hun tot het middel reiken. Hij bevrijdt zijne dierbare schoonmoeder,
de roovers worden gevangen genomen en de edelmoedige Sander trouwt
met Napoleona, zijne teedere bruid.

Wij moeten hierbij nog opmerken, dat aangezien het personeel van den
troep niet talrijk genoeg is, zoo min de roovers als de marechaussées
zich op het tooneel vertoonen. De taak om achter de schermen hun
geschreeuw en andere geluiden te doen hooren, even alsof ze er
werkelijk zijn, is aan Kruidnagel opgedragen, en deze kwijt zich
voortreffelijk daarvan. Daar er echter niemand anders meer over is,
moet Cascabel de moeite nemen om zichzelf, als Fracassar, de handboeien
aan te doen. Doch wij kunnen niet genoeg herhalen dat de ontknooping,
door deze eenvoudige en duidelijke hulpmiddelen voorgesteld, een
machtigen indruk teweeg brengt.

Dit is het getrouwe verslag van het tooneelgewrocht, uit Cascabel's
hersenen voortgekomen, dat in het circus te Perm vertoond stond te
worden. Er behoefde niet aan getwijfeld te worden of het stuk zou
denzelfden bijval vinden als anders, indien de vertooners slechts op
de hoogte van hunne taak waren.

Dit liet in den regel niets te wenschen over. Cascabel was erg woest,
Cornelia toonde zich heel ijdel op hare geboorte en rijkdommen; Jan
verscheen als een ridder zonder vrees of blaam; Sander als een jonge
verliefde met wien ieder te doen had en Napoleona's ongelukken persten
tranen uit de ongevoeligste oogen. Het was in dit stuk zooals meer
voorkomt: de rollen hieven de spelers omhoog. Maar het viel niet te
ontkennen dat het gezelschap voor de thans op handen zijnde vertooning
niet best gestemd was. Allen hadden treurige gedachten in hun hoofd, en
was het oogenblik van optreden eenmaal dáár, dan zouden zij zeker niet
op hun dreef zijn. De uitdrukking hunner gelaatstrekken, waar in eene
pantomime zooveel op aankomt, zou minder duidelijk zijn dan anders; de
gebaren zouden niet met de noodige juistheid op elkaar slaan. Alleen
daar waar er tranen gestort moesten worden zouden zij goed in hunne
rol wezen, want allen stond het schreien nader dan het lachen. Maar
de vroolijke tafereelen, die zouden stellig in het water vallen.

Toen allen tegen het middaguur aan tafel plaats namen, maar de plaats
van Sergius ledig bleef, hetgeen als het ware een voorteeken was
van de op handen zijnde scheiding, werd de algemeene treurigheid nog
grooter. Niemand had trek in eten, niemand had lust in drinken. Het
was akelig om te zien.

Dat verdroot den directeur van het gezelschap en hij besloot er een
stokje voor te steken. Wat hemzelf betreft, hij at voor vier. En toen
hij zijne portie op had, nam hij de dischgenooten onder handen.

--Hoe heb ik het? vroeg hij. Is dat gezeur haast uit? Ik zie allemaal
gezichten van eene el lang, te beginnen met Cornelia, als de oudste,
en te eindigen met Napoleona, de jongste. Kruidnagel is waarachtig
de eenige die er ten naastenbij toonbaar uitziet. Voor den drommel
kinderen, dat staat mij in het geheel niet aan. Ik zeg u allen dat
wij vroolijk moeten zijn, dat er met een vroolijk hart gespeeld moet
worden en dat ieder zijn beste beentje voor moet zetten, zóó dat
het publiek op de banken pleizier heeft in hetgeen er in de manége
vertoond wordt. Zoo moet het zijn en zoo zal het wezen, of je zult
me zoo nijdig zien als een razende spin.

Dit was eene uitdrukking die Cascabel slechts in den uitersten nood
gebruikte, maar als hij dit onwaarschijnlijke beeld van zichzelf had
opgehangen, dan wist ook ieder dat hij gehoorzaamd wilde worden--en
gehoorzaamd werd hij.

Buitendien was er in zijn vernuftig brein alweder een gansch
buitengewoon plan opgekomen, wat trouwens bij hem het geval was in
alle ernstige omstandigheden van zijn leven. Hij had besloten eene
nieuwe en verbeterde uitgaaf van zijn drama optevoeren, of om juister
te spreken, er meer handelende personen in te doen optreden. Wij
zullen dadelijk vertellen hoe hij dat aan wilde leggen.

Wij hebben reeds gezegd, dat uithoofde van het niet aanwezig zijn
van de noodige figuranten, er nog nooit struikroovers of gendarmes
op het tooneel verschenen waren. Nu vertegenwoordigde Cesar wel in
eigen persoon den heelen bandietentroep, maar hij zag toch heel goed
in dat het eene veel grooter uitwerking hebben zou wanneer er bij de
ontknooping eene wezenlijke rooverbende present was.

Daarom was hij op het denkbeeld gekomen om voor deze voorstelling
eenige helpers te huren. Dit lag te eerder voor de hand dewijl hij
Ortik en Kirschef reeds tot zijne beschikking had, want die twee
brave zeelui zouden zeker niet weigeren hem te helpen.

Toen het middagmaal afgeloopen was, bracht Cascabel Ortik dan ook op
de hoogte van den toestand, waarna hij hem vroeg:

--Zoudt gij mij het genoegen willen doen als figuranten bij de
voorstelling mede te werken? Gij zoudt mij daarmede een grooten dienst
bewijzen, als goede vrienden.

--Wel zeker, antwoordde Ortik. Kirschef zoowel als ik, wij verlangen
niets liever dan u van dienst te kunnen zijn.

Beider belang bracht mede dat zij op den besten voet met de familie
Cascabel bleven, zoodat het wel te begrijpen was dat zij het voorstel
bereidwillig aannamen.

--Uitstekend, mijne vrienden. Alles wat gij te doen hebt, is dat gij te
gelijk met mij op het tooneel verschijnt, dat is dus tegen het einde
van het stuk. Alles wat ik doe, moet gij nadoen, gij moet evenals ik,
uwe oogen laten rollen, dezelfde gebaren maken en schuimbekken van
woede, zooals ik ook doe. Gij zult zien dat het niets moeielijk is
en ik sta er voor in dat gij beiden warm toegejuicht zult worden.

Hij dacht eenige oogenblikken na en ging toen voort:

--Maar nu ik er aan denk, maakt gij met u tweeën toch maar één paar
roovers. Dat is toch eigenlijk nog niet genoeg. Fracassar heeft een
heele rooverbende onder zijne benden, en als ik nog een stuk of zes
mannen behalve u krijgen kon, zou het nog veel mooier zijn. Zoudt
gij hier in de stad niet een half dozijn heeren kunnen vinden, die
op het oogenblik niets anders om handen hebben en met eene flesch
vodka en een halven roebel gediend zouden wezen? Na eenen blik met
Kirschef gewisseld te hebben, antwoordde Ortik:

--Dat treft bijzonder goed, mijnheer Cascabel. Wij hebben gisteren
in de herberg juist kennis gemaakt met een stuk of zes flinke kerels...

--Zooveel moeten wij er net hebben, Ortik. Breng hen van middag hier
en dan sta ik er voor in dat alles goed afloopt.

--Dat is dus afgesproken, mijnheer Cascabel.

--Uitstekend. Wat zullen wij een prachtig slot hebben en wat zal het
publiek staan kijken.

Maar nadat de twee matrozen heengegaan waren, kreeg Cascabel zulk een
vervaarlijke lachbui, dat zijn gordel op zijn buik hing te schudden,
zoodat Cornelia bang begon te worden dat hij een toeval zou krijgen.

--Pas op Cesar, zeide zij, het is gevaarlijk zoo te lachen met een
volle maag, terwijl ge pas ontbeten hebt.

--Denkt ge soms dat ik pret heb, vrouw? Het heeft er nog al wat
van! Ik doe maar alsof ik lach, maar ik meen er niets van. In den
grond van mijn hart ben ik erg bedroefd, want het is nu al één uur
en onze goede vriend, mijnheer Sergius, is nog niet eens hier. Hij
zal dus niet voor het eerst als goochelaar voor het publiek zijne
kunsten kunnen vertoonen. Wat is dat jammer!

Cornelia ging weer aan den arbeid om de kostuums klaar te maken en
hijzelf wandelde de stad in om eenige noodzakelijke boodschappen te
doen, zooals hij zeide.

De voorstelling zou te vier uur beginnen, zoodat er geene verlichting
noodig was, want die liet in het circus te Perm veel te wenschen
over. Trouwens de blozende Napoleona zag er frisch genoeg uit en
ook de welgedane Cornelia was knap genoeg van persoon om zich in het
volle daglicht te laten kijken.

Het aanplakbiljet van Cesar Cascabel had heel wat bekijks in de stad
gehad, en bovendien liep Kruidnagel sedert een uur overal rond, op de
trom roffelende uit al zijne macht. De slaperigste en onverschilligste
rus was wakker geworden van dat lawaai.

Het gevolg daarvan was dat er tegen het bepaalde uur een groote
toeloop van menschen in den omtrek van het circus was. Men zag er den
gouverneur van Perm met vrouw en kinderen, verscheidene ambtenaren en
officieren, eenige gezeten burgerlui en een aantal reizende kooplieden
die voor hunne zaken de kermis kwamen bezoeken, en eindelijk de
gewone menigte nieuwsgierigen die bij zulke gelegenheden, als er wat
bijzonders te zien is, er op afkomen.

Voor de deur stond het orkest opgesteld, bestaande uit Sander,
Napoleona en Kruidnagel, met den klephoorn, de schuiftrompet en de
trom, benevens Cornelia in vleeschkleurig tricot gekleed, met rose
rokken, die met hare krachtige handen op de turksche trom beukte. Dat
alles maakte een geweld van de andere wereld, waar al de _moujiks_
versteld van stonden.

Cascabel stond er naast en riep met eene stentorstem in het russisch,
zoodat ieder hem verstond:

--Komt binnen maar! Komt binnen maar, mijneheeren en dames, iedere
plaats kost niet meer dan veertig kopeken op alle rangen. Laat je
niet nooden, dames en heeren!

Het liep spoedig vol en zoodra de heeren en dames op de banken van
het circus plaats hadden genomen, ging het orkest naar binnen, ten
einde met de voorstelling te kunnen beginnen.

Het eerste gedeelte van het programma liep voortreffelijk van
stapel. Napoleona danste op het gespannen koord. Sander vertoonde
zijne mooiste gymnastische toeren. John Bull, de aap, Jako, de
papegaai en de gedresseerde honden traden beurt om beurt op; vader en
moeder Cascabel lieten hunne spierkracht en behendigheid bewonderen
en allen werden om het zeerst toegejuicht. Ook Jan, die gewoonlijk
niet de minste onder al deze kunstenaars van den eersten rang was,
vond bijval, niettegenstaande zijne handen wel eens trilden en zijne
kunsten als equilibrist misschien niet zoo netjes gedaan werden als
anders. Hij dacht aan heel andere dingen, maar het publiek bemerkte
daar niet veel van en alleen het oog van een kenner had kunnen zien
dat er soms iets aan haperde.

De menschen-pyramide, het slotstuk vóór de groote pauze, werd op
algemeen verlangen der toeschouwers nog eens overgedaan.

Wat Cesar Cascabel persoonlijk aangaat, nog nooit was deze buitengewone
man zoo goed op zijn dreef geweest als bij deze gelegenheid. Wat hij al
voor grappen en aardigheden bedacht en uithaalde, telkens wanneer hij
een zijner artisten binnenleidde en aan het publiek voorstelde! Wie
geweten had wat er bij hem omging, had zijne zelfbeheersching moeten
bewonderen. Aan hem in de eerste plaats was het te danken dat de naam
der Cascabels met eer uit deze beproeving te voorschijn trad en dat
alle russen, zoolang de herinnering aan deze kermis te Perm bewaard
blijft, met bewondering over hen zullen spreken.

Met belangstelling was dus het eerste gedeelte van het
programma gezien, maar dit beteekende nog niets vergeleken met de
nieuwsgierigheid, waarmede het tweede verwacht werd. Gedurende de
pauze spraken de bezoekers over niets anders.

De pauze duurde tien minuten. Ieder ging een luchtje scheppen,
maar spoedig stroomde het weder naar binnen zoodat er geene plaats
onbezet bleef.

Een uur geleden waren Ortik en Kirschef reeds van hunne boodschap
teruggekomen, vergezeld van een half dozijn vrienden. Wij behoeven
niet te zeggen dat dit dezelfde kerels waren met wie zij in den bergpas
hunne afspraak gemaakt hadden en die hen naar Perm gevolgd waren.

Cascabel nam dezen figurantentroep van het hoofd tot de voeten op.

--Knappe kerels! zeide hij goedkeurend. Mooie koppen en ferme
lijven! Zij zien er misschien een beetje te fatsoenlijk uit om
struikroovers voortestellen, maar met een groote pruik en een
geweldigen baard is er van hen wel wat goeds te maken.

Cascabel zelf behoefde eerst tegen het einde van de pantomime op te
treden en had dus tijd om zijne figuranten de noodige aanwijzingen
te geven, en hen zoo toe te takelen dat zij behoorlijk als bandieten
voor den dag konden komen.

Intusschen had Kruidnagel de gebruikelijke drie slagen op de trom
doen hooren.

In eenen goed ingerichten schouwburg ware dit het sein geweest dat
het orkest op moest houden met spelen en het gordijn omhoog ging. Hier
ging er niets omhoog, om de eenvoudige reden dat er in de manége van
een paardenspel geen gordijn te vinden is, ook niet wanneer die voor
tooneel dienst doet.

Hier moet nu echter niemand uit afleiden dat er geen decoraties waren,
of ten minste niet het een en ander dat daarvoor dienst deed. Links zag
men eene kast, waar een kruis op geschilderd was, hetgeen eene kerk,
of liever eene kapel moest voorstellen, waarvan de klok achter de
schermen geluid werd. De ruimte van de manége, netjes aangeveegd, was
zooveel als het kerkplein. Aan de rechterzijde stonden eenige planten
en heesters in potten, welke met zooveel overleg daar neergezet waren,
dat het heel veel van het Zwarte Woud had.

Onder diepe stilte nam de vertooning eenen aanvang. Napoleona zag
er allerliefst uit, al waren hare gestreepte rokjes op de reis ook
een weinig verschoten; met een aardig mutsje op hare blonde lokken,
maar vooral met haar vriendelijk en onschuldig gezichtje. Sander,
de jeugdige minnaar, in een oranjekleurig riddergewaad dat op de
naden ook al min of meer verkleurd was, toonde zijne liefde met
zulke hartstochtelijke gebaren, dat hij zich met woorden onmogelijk
meer verstaanbaar had kunnen uitdrukken. Kruidnagel maakte een
allerpotsierlijksten indruk toen hij optrad, met een geweldige
peenkleurige pruik boven zijn domme gezicht, met zijne spillebeenen
waarmede hij stapte als een ooievaar, met een ontzaglijke bril op zijn
neus, terwijl de aap hem in den weg liep en tegen hem grijnsde, en de
papegaai hem uitjouwde. Zoo'n potsenmaker zou bij ieder kermispubliek
opgeld doen.

Daar verschijnt Cornelia, eene geweldige vrouw, die nog veel geweldiger
belooft te zijn als zij eenmaal tot schoonmoeder bevorderd zal
wezen. Zij verkiest aan Sander de hand van Napoleona niet te geven,
en geen mensch twijfelt er aan of deze middeleeuwsche burchtvrouw is
iemand, met wie niet te spotten valt.

Met toejuichingen wordt ook Jan begroet, gekleed als een Italiaansche
karabinier. Hij is bleek en melancholiek; hij zou wel zoo lief de
rol van Sander in de werkelijkheid spelen; hij zou Kayette naar
het bruidsaltaar willen leiden en voor altijd met haar vereenigd
zijn. Dat hij hier zijnen tijd verbeuzelen moet met deze pantomime,
terwijl zij nog maar zoo kort bij elkaar kunnen zijn!

Maar de dramatische spanning was zóó sterk dat zij den acteur tegen
wil en dank medesleepte. In eene rol als deze kan het niet anders
of iemand moet talent hebben. Denk eens aan, een broeder die uit den
oorlog komt en een karabinierspak draagt, en die de partij van zijne
zuster opneemt tegen de tirannie eener hoovaardige moeder en tegen
het bespottelijke aanzoek van een zot!

De twist tusschen Jan en Kruidnagel ging dan ook alles behalve
goedmoedig toe. Kruidnagel sidderde van angst, zijne tanden klapperden,
wild draaiden zijne oogen in hunne kassen, hoe langer hoe spitser
werd zijn neus, alsof het de punt van eene dolk was, die door zijn
hersenpan heen, midden in zijn gezicht naar buiten stak.

Daar klinken kreten achter de schermen, die al weer iets anders
aanduiden. Sander, de minnaar, met ontembaren moed, misschien wel met
het plan om zich dood te vechten dewijl het leven hem toch tot een last
is, verdwijnt in de diepte van het woud, te midden der potplanten. Er
wordt zeker verschrikkelijk gevochten, er valt een schot ...

Nog een oogenblik van spanning en Fracassar, het hoofd der bandieten,
treedt te voorschijn. Hij ziet er uit om bang van te worden, in een
tricot-pak dat bijna wit en met een baard die bijna rood is. Heel een
schelmentroep vergezelt hem, met groote drukte. Ortik en Kirschef,
door een pruik en een rooverspak onkenbaar, bevinden zich te midden
der anderen. Cornelia, belaagd in hare eer, wordt door het rooverhoofd
om haar middel gegrepen. Sander snelt toe om haar te verdedigen,
maar het leek wel alsof ditmaal de ontknooping, waarmede anders het
stuk eindigde, niet zou kunnen plaats hebben, want de toestand was
heelemaal anders geworden.

Bij gewone voorstellingen toch, vertegenwoordigde Cesar Cascabel alleen
de geheele rooverbende van het Zwarte Woud, zoodat Jan met Sander,
hunne moeder, hunne zuster en Kruidnagel met hun allen mans genoeg
waren om den bandiet zoo lang als noodig was in bedwang te houden
totdat de gendarmes, wier nadering achter het tooneel aangekondigd
werd, konden aanrukken. Thans echter stond daar Fracassar aan het hoofd
van acht heuselijke struikroovers, kerels van vleesch en bloed, die
zich niet als lammeren zouden laten wegvoeren. Hoe moest dit afloopen
zonder dat het voor de toeschouwers al te onwaarschijnlijk werd?

Maar zie! daar verschijnt plotseling een detachement kozakken in de
manége. Op zoo iets was geen mensch voorbereid.

Cascabel had niets achterwege gelaten om aan deze voorstelling een
buitengewonen luister bij te zetten. Zijn figurantentroep was kompleet
en schitterend. Dat er geen gendarmes maar kozakken waren, deed er
niets toe. In een oogwenk werden Ortik en Kirschef met de andere zes
spitsboeven aangepakt, op den grond geworpen en gekneveld, hetgeen
zooveel te gemakkelijker ging dewijl zij niet beter wisten of het kwam
zoo in hunne rol te pas, zoodat zij zich in het geheel niet verweerden.

Te midden dezer vertooning, wordt er op eens iets anders geroepen.

--Ik niet, mijn brave kozakken! Met die anderen moogt ge doen wat ge
wilt. Ik doe maar voor de grap meê.

Wie is het die dit zegt? Niemand anders dan Fracassar, of liever Cesar
Cascabel. Ongedeerd, als een vrij man, heeft hij zich opgericht,
terwijl de figuranten, terdege gekneveld, door de kozakken worden
vastgehouden.

Dat was dus het groote plan, door Cascabel bedacht! Eerst had hij
Ortik en de andere schavuiten gevraagd om voor bandieten te spelen,
en vervolgens had hij de politie te Perm gewaarschuwd dat zij in
de gelegenheid was een mooien slag te slaan. Dientengevolge was het
peloton kozakken juist ter rechter tijd, bij de ontknooping van het
stuk, opgedaagd.

De list was gelukt, meesterlijk gelukt. Ortik en zijne maats waren
door de politiemannen "geknipt".

Intusschen was Ortik een weinig van den eersten schrik bekomen. Hij
wees met den vinger op Cascabel en zeide tegen den aanvoerder der
kozakken:

--Dien man moet gij ook gevangen nemen. Hij heeft een staatkundigen
veroordeelde in Rusland teruggebracht. Vervloekte koorddanser, nu
gij mij verklapt hebt, verklap ik u op mijne beurt!

--Klap maar toe, goede vriend, antwoordde Cascabel op goedmoedigen
toon.

--En die staatkundige veroordeelde, dien hij hierheen gebracht heeft,
is graaf Narkine, indertijd uit de vesting Jakoetsk ontvlucht.

--Dat spreek ik volstrekt niet tegen, Ortik.

Cornelia en hare kinderen, evenals Kayette die aan was komen snellen,
stonden verstomd van verbazing.

Op de banken der toeschouwers was iemand opgestaan. Dit was graaf
Narkine in eigen persoon.

--Daar is hij! riep Ortik.

--Ja, ik ben graaf Narkine, bevestigde Sergius bedaard.

--Maar graaf Narkine, die amnestie gekregen heeft en wien niemand iets
maken kan, riep Cascabel, terwijl hij in eenen schaterlach uitbarstte.

Welk eene uitwerking dit alles op de toeschouwers teweegbracht, is
niet gemakkelijk te beschrijven. De slimsten onder het publiek waren
niet in staat wijs te worden uit deze verwarring van werkelijke met
verzonnen gebeurtenissen. Niet weinigen bleven het er voor houden dat
het zóó in het drama _De Roovers van het Zwarte Woud_ te pas kwam en
dat het zoo en niet anders af moest loopen.

Voor onze lezers zal eene korte opheldering voldoende wezen.

Sedert het oogenblik waarop graaf Narkine op de grens van Alaska
door de familie Cascabel opgenomen was, waren er dertien maanden
verloopen, waarin hij volstrekt geen bericht uit Rusland gekregen
had. Zoo min bij de Youkon-Indianen als bij de inboorlingen van
den Liakhoff-archipel worden er dagbladen uitgegeven of telegrammen
overgebracht. Hij had er dus niets van vernomen dat er, nu zes maanden
geleden, door Czaar Alexander II eene ukaze was uitgevaardigd, waarin
aan alle staatkundige veroordeelden, die in dezelfde omstandigheden
verkeerden als graaf Narkine, amnestie verleend werd. Zijn vader,
de prins, had naar Amerika geschreven om zijnen zoon te doen weten
dat hij terug kon komen en hij hem met ongeduld verwachtte; maar de
graaf was toen reeds op reis en de brief was, als onbestelbaar, op het
kasteel Walska terug bezorgd. Ieder kan begrijpen hoe ongerust prins
Narkine zich begon te maken toen de eene maand na de andere voorbij
ging zonder dat hij iets van zijnen zoon vernam. Hij dacht niet anders
of hij was in ballingschap gestorven. De gezondheid van den grijsaard
was niet tegen dit verdriet bestand, en hij was zeer lijdende toen
Sergius eindelijk op het kasteel terugkwam. Zooveel te grooter was
nu de vreugde van prins Narkine, die niet had durven hopen dat hij
hem ooit terug zou zien. Nu was zijn zoon bovendien vrij; nu had hij
van de russische politie niet het minste meer te vreezen. Sergius
kon dan ook niet besluiten zijnen vader, in den toestand waarin deze
verkeerde, weder te verlaten; hij wilde hem ook niet, weinige uren
nadat hij hem teruggezien had, eene poos alleen laten; daarom had
hij Cascabel dien brief geschreven, waarin hij dezen van alles op de
hoogte bracht. Hij gaf hem bovendien kennis dat hij hem in het circus
te Perm, tegen het einde der voorstelling, zou komen opzoeken.

Na dit bericht ontvangen te hebben, was Cesar op den slimmen inval
gekomen dien wij reeds kennen, en had hij zijne maatregelen genomen
om Ortik en Kirschef, en met hen hunne heele bende, in handen van de
politie over te leveren.

Toen het publiek te weten kwam hoe de vork in den steel zat, was de
verrukking onbeschrijfelijk. Van alle kanten klonken daverende hoera's,
terwijl de kozakken de booswichten medevoerden, die zoo langen tijd
in werkelijkheid de rol van struikroovers gespeeld hadden en daar nu
ten laatste hunne gerechte straf voor zouden bekomen.

Ook Sergius werd van alles op de hoogte gebracht; op welke manier
Kayette achter het tegen hem gesmede komplot gekomen was; hoe zij haar
leven gewaagd had door des nachts van den 6den Juli de twee russische
matrozen in het woud na te sluipen; hoe zij alles aan Cascabel verteld
had; hoe deze er niemand iets van had willen zeggen, aan graaf Narkine
niet, aan zijne vrouw niet....

--Schaamt gij u niet Cesar, dat gij iets voor mij geheim gehouden
hebt? vroeg moeder Cascabel op verwijtenden toon.

--Het was mijn eerste geheim Cornelia, en het zal het laatste wezen!

Cornelia was al niet boos meer. Zij kon zich echter niet inhouden,
maar riep buiten zichzelve van opgewondenheid:

--Mijnheer Sergius, ik moet u aan mijn hart drukken! Maar terstond
daarna liet zij er verlegen op volgen:

--Neem mij niet kwalijk, mijnheer de graaf, wil ik zeggen....

--Neen mijne vrienden, voor u allen ben en blijf ik Sergius. En ook
voor u mijne dochter, voegde hij er bij, terwijl hij Kayette in zijne
armen sloot.BESLUIT.


Zij is dus volbracht, de reis van Cesar Cascabel, en goed ten
einde gebracht ook. Alleen Rusland en Duitschland heeft de _Schoone
Zwerfster_ nog doortetrekken om op fransch grondgebied te komen,
en van het Noorden van Frankrijk tot Normandië gaat de weg over den
vaderlandschen grond. Het is nog wel een heel eind, maar vergeleken
met de tweeduizend achthonderd mijlen die zij achter den rug heeft,
is het toch maar eene kleinigheid, een "wandelritje" zooals Cesar zegt.

Het is beter afgeloopen dan iemand durfde hopen, onder zooveel
lotswisselingen als de karavaan ondervonden heeft. Nooit heeft
eene geschiedenis zulk een gelukkig einde gehad, zelfs niet dat
bewonderenswaardige tooneelstuk _De Roovers van het Zwarte Woud_,
waar toch zoowel het publiek als de toeschouwers zoo eenparig over
in verrukking waren--altijd uitgezonderd Ortik en Kirschef. Die
twee booswichten werden eenige weken later opgehangen, en hunne
medeplichtigen werden tot levenslange verbanning naar Siberië
veroordeeld.

Thans echter was het oogenblik daar waarop de scheiding, met alles wat
daar het gevolg van zou zijn, plaats moest hebben. Hoe moest dit gaan?

Het ging op de eenvoudigste manier ter wereld.

Dienzelfden avond, toen allen in de _Schoone Zwerfster_ bij elkaar
zaten, nam graaf Narkine het woord.

--Mijne vrienden, zeide hij, ik voel diep hoeveel ik u verschuldigd
ben en het zou schandelijke ondankbaarheid zijn indien ik dat ooit
vergat. Mijn hart bloedt als ik er aan denk dat wij van elkander moeten
scheiden. Is daar niets aan te doen? Zoudt gij geen lust hebben u in
Rusland te vestigen, en op de goederen mijns vaders u eene woonplaats
te kiezen?

Cascabel was op die vraag in het geheel niet voorbereid. Na eenige
oogenblikken nagedacht te hebben, begon hij:

--Mijnheer de graaf....

--Neen, viel de graaf hem in de rede, gij moet mij Sergius blijven
noemen. Daar zult ge mij genoegen mede doen.

--Nu dan, mijnheer Sergius, ik en mijne vrouw en kinderen, wij zijn
heel erkentelijk voor uw aanbod, dat ons bewijst hoe genegen gij
ons zijt. Wij bedanken u er dan ook wel voor... maar ziet gij, daar
ginder... daar is ons vaderland.....

--Dat begrijp ik, hernam de graaf. Ik voel er alles van. Maar als
gij dan nu naar Frankrijk, naar uw dierbaar Normandië terug wilt,
zou ik het eene gelukkige gedachte vinden indien gij daar gevestigd
waart in een geriefelijk huis op het land, met eene boerderij en
eenige vruchtbare akkers er bij. Daar zoudt gij uit kunnen rusten
van uwe langdurige omzwervingen.

--Maar gij moet niet denken dat wij ons moede voelen, mijnheer Sergius,
riep Cascabel uit.

--Nu ja, mijn vriend, maar laat ons eens openhartig met elkaar
spreken. Zijt gij bijzonder op uw beroep gesteld?

--Wel, het is onze broodwinning.

--Gij houdt u alsof ge mij niet begrijpt, zeide de graaf, en dat doet
mij leed. Gunt ge mij het genoegen niet dat ik iets voor u doen kan?

--Vergeet ons niet, mijnheer Sergius, zeide Cornelia, dat is alles
wat wij van u verlangen, want wij, wij zullen altijd aan u blijven
denken, aan u.... en aan Kayette....

--Moeder! riep het meisje uit.

--Uwe moeder kan ik niet zijn, kindlief.

--Waarom niet, juffrouw Cascabel? vroeg Sergius.

--Hoe zou dat kunnen?

--Wel, als gij haar met uwen zoon laat trouwen!

De uitwerking die deze woorden van graaf Narkine hadden, was
verbazender dan alles wat de toeren van Cesar Cascabel, gedurende
zijne lange kunstenaarsloopbaan, ooit op het publiek uitgewerkt hadden.

Jan was als waanzinnig van blijdschap. Hij kuste de handen van Sergius
en drukte Kayette aan zijn hart. Zij zou dus de vrouw van Jan worden
en toch de aangenomen dochter van den graaf blijven, en deze zou hen
beiden bij zich houden want hij was voornemens Jan eene betrekking op
zijne goederen te geven. Zulk eene toekomst hadden vader en moeder
Cascabel voor hun oudsten zoon nooit durven droomen. Maar van den
graaf nu bovendien nog eene andere belooning aan te nemen dan de
verzekering dat hij hun vriend zou blijven, dat wilden zij geen van
beiden. Zij hadden eene goede kostwinning en wilden die voortzetten.

Op dit oogenblik trad Sander naar voren en zeide, met eene stem die
een weinig beefde, maar met oogen, fonkelend van guitigheid;

--Dat is immers niet noodig, vader. Wij zijn rijk genoeg om niet meer
te moeten werken voor ons brood.

Met deze woorden haalde hij het stuk steen uit zijn zak, dat hij in
het woud van Caribou gevonden had, en hield dat triomfantelijk boven
zijn hoofd.

--Waar haalt ge dat van daan? riep Cascabel uit, terwijl hij het
glinsterende brok steen bekeek.

Sander vertelde nu wat er gebeurd was.

--En daar hebt ge ons nooit iets van gezegd? vroeg Cornelia. Al dien
tijd hebt ge dat stil gehouden?

--Moederlief, het heeft mij moeite genoeg gekost, maar ik wilde er
u mede verrassen en u er niet achter laten komen dat wij zoo rijk
waren vóór onze komst in Frankrijk.

--Kijk nu zoo'n jongen eens aan! riep Cascabel. Mijnheer Sergius, wat
zegt ge daarvan? Dat fortuintje komt nu eens goed te pas. Zie eens,
het is een mooi stuk echt goud, zou ik denken, en wij hebben er maar
mede naar eenen wisselaar te gaan om er geld voor te ontvangen.

Graaf Narkine had den keisteen in zijne hand genomen en bekeek dien met
aandacht, terwijl hij, als om er de waarde van te schatten, voelde hoe
zwaar hij woog en de blinkende stippen aan den buitenkant er van opnam.

--Ja, zeide hij toen, het is echt goud en weegt wel een pond of tien.

--Hoeveel is het dus waard? vroeg Cascabel.

--Twintigduizend roebels!

--Zooveel?

--Ja, maar alleen indien het op ditzelfde oogenblik in geld omgewisseld
wordt.... kijk, op deze manier!

En met eene handbeweging zoo vlug, dat zijn leermeester in het
goochelen het hem niet had kunnen verbeteren, moffelde Sergius het
kostbare brok steen weg en stelde hij er eene kleine portefeuille voor
in de plaats, die hij in Sander's handen terecht wist te doen komen.

--Wat een prachtige toer! riep Cascabel uit. Heb ik niet altijd gezegd
dat gij verbazend veel aanleg voor het vak had?

--Wat zit er in die portefeuille? vroeg Cornelia.

--Precies de waarde van den klomp goud; geen cent meer, maar ook geen
cent minder, antwoordde Sergius.

Er zat werkelijk een wissel in van twintigduizend roebels op het huis
Rothschild te Parijs.

Was de klomp inderdaad zooveel waard? Was het een gemeene keisteen of
een brok goud, wat Sander met zulk eene zorg uit het hartje van het
Californische goudland medegebracht had? Ziedaar een paar vragen die
nimmer tot klaarheid gebracht zijn kunnen worden. Dit mocht echter
zijn zooals het wilde, Cascabel was verplicht graaf Narkine op zijn
woord te gelooven en vertrouwen te stellen in de waarheidsliefde van
zijnen vriend Sergius, die voor hem een grooter waarborg was dan de
schatkist van zijne keizerlijke majesteit den Czaar aller Russen.

Eene maand lang vertoefde de familie Cascabel in Rusland, maar van de
kermis te Perm of te Nisjni werd nu niet meer gerept. Vader en moeder,
broeder en zuster konden immers niet nalaten getuigen te zijn bij het
trouwen van Jan en Kayette, wier huwelijk met grooten luister op het
kasteel Walska voltrokken werd. Er ontbrak niets aan de plechtigheid
en zelden waren twee gelukkige jonggehuwden omringd door zulk eenen
kring van tevreden bloedverwanten.

--Wat een bof, Cesar! zeide Cornelia op het oogenblik toen zij de
slotkapel uitkwamen.

--Precies hetzelfde wat ik dacht, antwoordde haar echtgenoot.

Acht dagen naderhand namen vader en moeder Cascabel, Sander, Napoleona
en Kruidnagel--dien wij niet mogen vergeten, want hij was werkelijk
zoo goed als een lid van de familie--van graaf Narkine afscheid. Zij
gingen nu rechtstreeks op reis naar Frankrijk, wel te verstaan per
spoorweg, met de _Schoone Zwerfster_ achter zich, die liefst als
passagiersgoed in den personentrein met hen medereisde!

Cascabel's terugkeer in Normandië was een heele gebeurtenis. Hij
en Cornelia zetten zich als grondbezitters op het platteland neer
en kregen mettertijd een aardig fortuin bij elkaar, waar Sander en
Napoleona, als zij trouwden, een mooie huwelijksgift uit mee konden
krijgen. Ieder jaar kwam graaf Narkine, met Jan dien hij als zijn
secretaris bij zich in dienst genomen had, en met Kayette die eene
gelukkig getrouwde vrouw geworden was, hen opzoeken. Dan waren
zij allen letterlijk dronken van vreugde, want niemand wist van
uitgelatenheid wat hij bij zoo'n gelegenheid beginnen zou.

Hiermede is het geschiedverhaal afgeloopen van deze reis, die zeker
onder de merkwaardigste van alle door ons beschreven _Wonderreizen_
medegeteld mag worden. Einde goed al goed, kan men er van zeggen;
maar zulke brave lieden als de familie Cascabel zouden ook niet
verdienen dat het slecht met hen afliep.               EINDE.Van JULES VERNE zijn vroeger de navolgende werken verschenen:


DE REIS om de WERELD in 80 DAGEN. Met 50 houtgravuren  f 1.50
DE REIS naar de MAAN in 28 DAGEN en 12 UREN. Met 60 houtgravuren
f 1.50
DE KINDEREN van KAPITEIN GRANT. Zuid-Amerika. Met 60 houtgravuren
f 1.50
DE KINDEREN van KAPITEIN GRANT. Australië. Met 50 houtgrav. f 1.50
DE KINDEREN van KAPITEIN GRANT. Stille-Zuidzee. Met 52 houtgravuren
f 1.50
20,000 MIJLEN ONDER ZEE. Oost. Halfrond. Met 50 houtgravuren  f 1.50
20,000 MIJLEN ONDER ZEE. West. Halfrond. Met 60 houtgravuren  f 1.50
VIJF WEKEN in een LUCHTBALLON. Ontdekkingsreis in de Binnenlanden
van Afrika. Met 75 houtgravuren  f 1.50
HET GEHEIMZINNIGE EILAND. De Luchtschipbreukelingen. Met 54
houtgravuren  f 1.50
HET GEHEIMZINNIGE EILAND. De verlatene. Met 54 houtgrav.  f 1.50
NAAR het MIDDELPUNT der AARDE. Met 53 houtgravuren  f 1.50
MICHAEL STROGOFF. De Koerier van den Czaar. Met 60 houtgrav.  f 1.50
HET ZWARTE GOUD. Met 55 houtgravuren  f 1.50
HEKTOR SERVADAC. De Vulkaanbewoners. Met 51 houtgravuren.  f 1.50
HEKTOR SERVADAC. De Terugtocht naar de aarde. Met 74 houtgrav.  f 1.50
AVONTUREN van DRIE RUSSEN en DRIE ENGELSCHEN. Gevolgd door "De
Blokkadebrekers". Met 64 houtgravuren  f 1.50
EEN KAPITEIN van 15 JAAR. De Walvischjagers. Met 51 houtgrav.  f 1.50
EEN KAPITEIN van 15 JAAR. In slavernij. Gevolgd door "Een overwintering
in het ijs." Met 56 houtgravuren  f 1.50
DE SCHIPBREUK van de CHANCELLOR. Gevolgd door "Martin Paz". Met 56
houtgravuren  f 1.50
WONDERLIJKE AVONTUREN van een CHINEES. Gevolgd door "Muiterij aan
boord der Bounty." Met 54 houtgravuren  f 1.50
ELDORADO en het MONSTERKANON van STAALSTAD. Gevolgd door "Meester
Zacharias." Met 51 houtgravuren  f 1.50
HET LAND der BUITENSTE DUISTERNIS. De Pelterijhandel. Met 56
houtgravuren  f 1.50
HET LAND der BUITENSTE DUISTERNIS. Het drijvende Eiland. Gevolgd door
"Een treurspel in de Wolken." Met 56 houtgravuren  f 1.50
HET STOOMHUIS. De ijzeren Reus. Met 57 houtgravuren  f 1.50
HET STOOMHUIS. De Waanzinnige der Nerbudda. Gevolgd door "Dokter
Ox". Met 56 houtgravuren  f 1.50
REIZEN EN LOTGEVALLEN VAN KAPITEIN HATTERAS. De Engelschen aan de
Noordpool. Met 128 houtgravuren  f 1.50
REIZEN EN LOTGEVALLEN VAN KAPITEIN HATTERAS. De IJswoestijn. Met 127
houtgravuren  f 1.50
EENE VLOTREIS. Achthonderd mijlen op de Amazone. Met 56 houtgravuren
f 1.50
EENE VLOTREIS. Het Raadselschrift. Gevolgd door "Een Drijvende
Stad." Met 53 houtgravuren  f 1.50
EEN LEERSCHOOL VOOR ROBINSONS. Gevolgd door "Van Rotterdam naar
Kopenhagen". Met 69 houtgravuren  f 1.50
DE WONDERSTRAAL. Gevolgd door "Tien uren op jacht." Met 91 houtgravuren
f 1.50
KERABAN DE STIJFHOOFDIGE. Een Hollander in de klem. Met 48 houtgravuren
f 1.50
KERABAN DE STIJFHOOFDIGE. Schipbreuk en redding. Met 51 houtgravuren
f 1.50
DE ZUIDSTER. Het Land der Diamanten. Met 60 houtgravuren  f 1.50
DE ARCHIPEL IN VUUR EN VLAM. Met 46 houtgravuren  f 1.50
DE VONDELING VAN HET FREGAT CYNTHIA. Met 25 houtgrav. f 1.50
MATHIAS SANDORF. Een verijdelde samenzwering. Met 39 houtgrav. f 1.50
MATHIAS SANDORF. De middellandsche Zee. Met 35 houtgravuren. f 1.50
MATHIAS SANDORF. Een Model-Volkplanting. Met 33 houtgrav. f 1.50
HET LOTERIJBRIEFJE. Met 36 houtgravuren  f 1.50
ROBUR, DE VEROVERAAR. Met 37 houtgravuren  f 1.50
DE STRIJD TUSSCHEN NOORD EN ZUID. Overrompeling eener plantage. Met
41 houtgravuren  f 1.50
DE STRIJD TUSSCHEN NOORD EN ZUID. De Zwarte Kreek van Texas. Met 43
houtgravuren  f 1.50
1792. OP WEG NAAR FRANKRIJK. Gevolgd door Gil Braltar  f 1.50
TWEE JAAR VACANTIE. De mislukte pleiziertocht. Met 46 houtgrav. f 1.50
TWEE JAAR VACANTIE. Een knapenkolonie. Met 45 houtgravuren. f 1.50
DE FAMILIE ZONDER NAAM. Het verraad van Simon Morgaz. Met 45
houtgravuren  f 1.50
DE FAMILIE ZONDER NAAM. De opstand van 1837. Met 37 houtgravuren
f 1.50
EEN SCHOT IN DE LUCHT  f 1.50

*** End of this Doctrine Publishing Corporation Digital Book "Cesar Cascabel, Deel 2 - Over het IJs en door de Steppe" ***

Doctrine Publishing Corporation provides digitized public domain materials.
Public domain books belong to the public and we are merely their custodians.
This effort is time consuming and expensive, so in order to keep providing
this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties,
including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ Make non-commercial use of the files We designed Doctrine Publishing
Corporation's ISYS search for use by individuals, and we request that you
use these files for personal, non-commercial purposes.

+ Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort
to Doctrine Publishing's system: If you are conducting research on machine
translation, optical character recognition or other areas where access to a
large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of
public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ Keep it legal - Whatever your use, remember that you are responsible for
ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because
we believe a book is in the public domain for users in the United States,
that the work is also in the public domain for users in other countries.
Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we
can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is
allowed. Please do not assume that a book's appearance in Doctrine Publishing
ISYS search means it can be used in any manner anywhere in the world.
Copyright infringement liability can be quite severe.

About ISYS® Search Software
Established in 1988, ISYS Search Software is a global supplier of enterprise
search solutions for business and government. The company's award-winning
software suite offers a broad range of search, navigation and discovery
solutions for desktop search, intranet search, SharePoint search and embedded
search applications. ISYS has been deployed by thousands of organizations
operating in a variety of industries, including government, legal, law
enforcement, financial services, healthcare and recruitment.Home