Home
  By Author [ A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z |  Other Symbols ]
  By Title [ A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z |  Other Symbols ]
  By Language
all Classics books content using ISYS

Download this book: [ ASCII | HTML | PDF ]

Look for this book on Amazon


We have new books nearly every day.
If you would like a news letter once a week or once a month
fill out this form and we will give you a summary of the books for that week or month by email.

Title: De Vurige Oven - Een verhaal uit den tijd der dragonades in Nederland
Author: Wormser, J. A., 1845-1916
Language: Dutch
As this book started as an ASCII text book there are no pictures available.
Copyright Status: Not copyrighted in the United States. If you live elsewhere check the laws of your country before downloading this ebook. See comments about copyright issues at end of book.

*** Start of this Doctrine Publishing Corporation Digital Book "De Vurige Oven - Een verhaal uit den tijd der dragonades in Nederland" ***

This book is indexed by ISYS Web Indexing system to allow the reader find any word or number within the document.               DE VURIGE OVEN

     EEN VERHAAL UIT DEN TIJD DER DRAGONADES IN NEDERLAND

                 DOOR

               J. A. WORMSER

            KAMPEN--J. H. KOK--1911              EEN WOORD VOORAF.


"Dat de Staat zich vergrepen heeft, lijdt thans geen twijfel meer. Wat
de onderscheidene Kerkbesturen verricht hebben, heeft, tot eene juiste
beoordeeling, nog altijd een nader onderzoek noodig."

Zóó schreef Dr. G. J. Vos Az. over de "maatregelen tegen de
Afgescheidenen," door Staat en Kerk genomen, in zijn "Groen van
Prinsterer en zijn tijd, 1800-1857. Studiën en Schetsen op het gebied
der Vaderlandsche Kerkgeschiedenis" (blz. 136).

Zoowel dat _thans_ als dat _nog altijd_ is van eigenaardige beteekenis
in verband met de voorrede van het boek, gedateerd 1-8 Januari 1886,
waarin men aan het slot leest: "Een en ander schreef ik onder den
overstelpenden en hartaangrijpenden arbeid, dien de voorloopige
schorsing van tachtig Kerkeraadsleden mijner Gemeente mij als Scriba van
het Classikaal Bestuur oplegt."

Reeds vijftig jaren vroeger wisten de Afgescheidenen dat de Staat zich
aan hen vergrepen had. Ook toen reeds konden zij met zekerheid hetzelfde
van de Kerkbesturen zeggen;--zonder voorafgaand onderzoek, want daarvoor
inplaats hadden ze de ondervinding, die spreekwoordelijk de beste
leermeesteres is.

Iets, zeer weinig, van de ondervinding door hen, alleen gedurende de
eerste vier jaren, slechts in een zeer klein deel van ons land,
opgedaan, bleek mij bij het verhalen ervan in de hier-volgende
bladzijden, reeds zooveel, dat ik me telkens bekrimpen en nog veel wat
in Bunschoten en Loosdrecht misdreven is, "stilzwijgend voorbijgaan
moest."

Alleen _dit_ heb ik hier nog bij te voegen: _al_ de "maatregelen," door
mij geschetst, zijn letterlijk zóó genomen.

Alle data zijn echt; van slechts zeer enkele personen de namen
gewijzigd; al deze "vergrijpen" van Staat, Kerkelijke besturen en
particuliere personen kunnen met stukken uit dien tijd bewezen worden.
Ik heb niet verdicht, maar bronnen gebruikt.

"Waarom dit alles weer opgerakeld?"

Wellicht wordt die vraag gedaan; zij is te beantwoorden met de
wedervraag: Waarom houdt men steeds op allerlei wijzen de herinnering
levendig aan de gruwelen van de Inquisitie; de martelingen onzen
vroegeren voorvaderen aangedaan; het naamloos lijden den Hugenoten
berokkend? En waarom zou alleen de Nederlandsche vervolging van de
vorige eeuw doodgezwegen worden?

Deze bladzijde uit het ééne groote Martelaarsboek der Heilige Algemeene
Christelijke Kerk is voor het nageslacht der vervolgden even leerzaam
als de andere zijn.

Reden genoeg om haar te lezen!

                           J. A. WORMSER.

    Hilversum,
   23 November 1910.                  I.

               STAATSMISDAAD.


Het liep tegen vier uur in den morgen op Zaterdag, den 25^{en} Juni
1836. Klaas Beukman, flinke, gezonde landbouwer van ruim vijftig jaar,
stond voor den stal bij zijn boerenwoning te Loosdrecht, en spande zijn
bruine merrie voor de huifkar, die zeker nog ouder was dan de eigenaar
zelf. Moeder Griet, de boerin, was onderwijl bezig met in de kar een
paar beddenkussens recht te leggen op de plank, die voor zitplaats
diende.

"Zie zoo!" zei ze, "nu kan de stumperd onderweg ten minste nog een
beetje uitrusten. Hij heeft maar een korten nacht gehad en hij is toch
al niet sterk."

"Zijn kracht is van den Heere, vrouw!" antwoordde Klaas, "maar 't is
dikwijls een wonder, hoe hij het uithoudt."

"Ja," hernam Griet, "er rust kennelijk zegen op zijn werk. Hij kan ook
op zich het Schriftwoord toepassen: "Mijne kracht wordt in zwakheid
volbracht.""

"Dat geeft de Heere hem! Maar nu is alles klaar en nu moeten we ook weg,
anders wordt het te laat. Jan Heining zal er om zes uur zijn."

Moeder Griet ging naar binnen en kwam weldra, terwijl haar man voorreed,
terug met den reiziger dien ze geroepen had. Een tenger man, nauwelijks
zeven en twintig jaar oud, maar dien men zeker op 't eerste gezicht
zeven en dertig geven zou; klein van stuk, mager, bleek en bijna
uitgeput door aanhoudende vermoeienis. Onder het lage, breede voorhoofd
fonkelden kleine, donkere, vurige oogen, getuigend van een geestkracht,
die gevaren en moeiten eer opzocht dan ontweek. De adelaarsneus, dunne
gesloten lippen en vooruitstekende kin teekenden vastheid van wil, die
licht tot koppigheid overslaan kon. Baard en knevel waren zorgvuldig
weggeschoren; het dichte, kort-geknipte, donkerbruine haar begon reeds
hier en daar te grijzen. De linkerarm, dien hij als knaap van twaalf
jaar gebroken had en die slecht gezet was, bewoog stijf en moeilijk. De
man was geheel in 't zwart; rok, hoog-toegeknoopt vest en korte broek
waren van het fijnste laken; de zijden kousen en lage schoenen zaten
onberispelijk; zijn hoofddeksel was een driekante hoed of steek.
Sieraden droeg hij niet; het zware zilveren horloge was aan een zwart
bandje bevestigd. Geheel het voorkomen van den jongen man teekende den
rechtzinnigen predikant van goede familie.

Dominee Huibert Jacobus Buddingh was den vorigen middag door zijn vriend
en broeder Beukman van Vreeland gehaald; had 's avonds in de groote
pronkkamer van zijn gastheer gepreekt; en was daarna nog lang met de
weinige hoorders in gesprek gebleven. Eerst tegen elf uur waren de
vrienden een voor een of twee aan twee huiswaarts gekeerd. Na een
nachtrust van nauwelijks vier uren had dominee zich alweer reisvaardig
moeten maken. Zijn ontbijt bestond uit twee geklutste eieren en een glas
melk. Meer had hij niet noodig; hij had het dikwijls minder goed gehad.

Totnogtoe was alles heel goed gegaan. Toch kon het nog zijn dat Klaas
Beukman [f]50 en dominee Buddingh [f]100 boete opliepen voor de
gepleegde staatsmisdaad. Want de eerste had zijn huis opengesteld voor
een godsdienstoefening zonder verlof gevraagd en verkregen te hebben van
burgemeester Hoolwerf. Dat kon hem [f]20 kosten. En er was bij die
gelegenheid een kind gedoopt, dus "onwettig" een der sacramenten
bediend; hetgeen de boete verhoogen kon tot [f]50. De misdadiger, die
daarbij voorgegaan was, had dubbele straf verdiend.

Want Nederland werd niet getiranniseerd door een nakomeling van den
Spanjaard Philips II, maar geregeerd door een afstammeling van Graaf Jan
van Nassau, die alles had veil gehad voor de gewetensvrijheid der
Nederlanders, zóó zelfs dat hij een tijd gekend had, waarin de bakker
den doodarmen vorst geen brood meer op crediet leveren wou. Nederland
had een koning uit het stamhuis der Oranje's, die voor heel West-Europa
godsdienstvrijheid bevochten en gewaarborgd hadden; een koning, die een
Grondwet bezworen had, waarvan artikel 190 luidde: "De volkomen vrijheid
van godsdienstige begrippen wordt aan elk gewaarborgd." Doch op dringend
verzoek van de Synode van het Nederlandsch Hervormd Kerkgenootschap in
1834 gedaan, ging die volkomen vrijheid van godsdienstige begrippen
gepaard met volkomen verbod van godsdienstige woorden en daden,
voorzoover die niet in den smaak van genoemde Synode vielen.--

"De genade van onzen God en Zaligmaker zij met u en uw huis, lieve
zuster!" sprak dominee Buddingh, zijn gastvrouw hartelijk de hand
drukkend.

"Dank u, dominee, en de Heere geleide u en brenge u veilig in
Bunschoten."

"In Gods hand zijn we altijd en overal veilig," antwoordde hij en stapte
in.

Klaas Beukman nam plaats voor op de kar, raakte even met de punt van de
zweep zijn paard aan, en voort ging het.

Doch vlug ging het niet. De zomerzon was aan den wolkloozen hemel
opgegaan; de dag beloofde weer even warm te worden als de vorige.
Spoedig trokken de laatste nevels op, het geheele landschap werd met
goudglans overgoten, de dauwdruppen parelden op bladeren en
grassprieten. Het duurde niet lang of de lucht begon van warmte te
trillen. De vogels zongen hun hoogste liedjes voor de wijfjes, die op de
nestjes zaten te broeien; de bijen gonsden meidoorns en seringen in en
uit. Hier en daar was een landbouwer bezig het onkruid uit zijn
aardappelveld te wieden, of zag men een flinke boerendeern de koeien
melken. Langzaam sukkelde de kar den zwaren zandweg over, nu en dan op
een steen stootend of over een kussen dopheide heenwippend.

De beide vrienden hadden echter oog noch oor voor het natuurschoon en
het lied der schepping. De boer achtte het geraden zich maar te houden
alsof hij alleen was, ten minste zoolang de kar nog in de buurt van het
dorp reed. Met wijd-uitgestrekte beenen zat hij uit te kijken of zich
ook iets verdachts opdeed. Genoeg dorpsgenooten waren genegen hem den
tocht te bemoeilijken, wanneer ze wisten dat hij een "Coksejaanschen"
dominee vervoerde. En de dominee kon, achterin gezeten, niet gezien
worden, maar evenmin zelf iets zien dan het inwendige van de kar en den
rug van zijn vriend. Hij had ook geen behoefte aan praten of uitkijken;
zijn geest had genoeg te doen met biddende voorbereiding voor het werk,
dat hem dien avond en den volgenden dag wachtte.

De kom van het dorp Hilversum werd vermeden; de stilste wegen, al waren
ze juist niet de gemakkelijkste, kwamen Klaas Beukman de verkieslijkste
voor. Na een rit van bijna twee uren hield de kar stil op een boomrijk,
eenzaam plekje, tusschen Baarn en Eemnes. Daar wachtte reeds sedert tien
minuten een andere huifkar, waarmee Jan Heining uit Bunschoten gekomen
was, om dominee in ontvangst te nemen en daarheen te brengen.

Na korte, hartelijke welkomst- en afscheidsgroeten stapte de reiziger
opnieuw in en begon de tweede helft van den tocht, die minder aangenaam
was dan het eerste gedeelte. De weg was even zwaar en hobbelig, maar
miste het rijke lommer. De zon was recht tot kracht gekomen en brandde
meedoogenloos op de huif. De warmte in de kleine ruimte werd bijna
ondragelijk, geen enkel koeltje woei naar binnen om eenige verademing te
brengen. De beide reizigers zegenden het oogenblik, 's morgens te acht
uur, toen Heining zijn bezweet bruintje op stal zetten kon, en
Buddingh--vriendelijk door de vrouw des huizes verwelkomd--in de groote
koele keuken zich met een heerlijk glas versche melk den dorst kon
verslaan.

Dat was een tegenvallertje voor een groot deel van de Bunschoters. Ze
hadden er zoo vast op gerekend, dat de Scholtiaan tegen den avond
aankomen zou. Zaterdagsavonds had zoo ongeveer ieder vrijaf en dus
heerlijk den tijd om den "fijnen" dominee in te halen met ketelmuziek en
te bekogelen met steenen en paardenvijgen. Dat was zoo prettig en
daarbij zoo verdienstelijk. Men vereenigde daardoor het nuttige met het
aangename. Op meer dan één plaats in ons land stonden niet zelden de
burgemeester en de, meestal liberale, dominee schaterend van 't lachen
daarnaar te kijken. Als 't maar niet zoover ging dat het paard schichtig
werd en er ongelukken konden gebeuren. Maar de Coksejaansche dominee en
zijn fijne vriend hadden wel een bebloeden kop en een bedorven pak
kleeren verdiend! De koning zelf gaf hun immers het huis vol
artilleristen; dat waren ook geen jongejuffrouwen met handschoentjes
aan!

En nu kwam er niemand! De kerel was zeker bang geworden en had eieren
voor z'n geld gekozen! Zoo leeren ze het af!

Onderwijl was Buddingh op z'n minst acht uren te vroeg ter plaatse
zijner bestemming en zat als vrijwillig gevangene in de kamer van zijn
vriend Heining. Hij was gekomen om 's avonds te vijf uur de vergadering
te leiden, waarin de Afgescheiden gemeente gesticht en de eerste
kerkeraadsleden gekozen zouden worden. Den volgenden dag zouden dezen
bevestigd worden en zou de heilige Doop aan niet minder dan twaalf
kinderen bediend worden.                 II.

               TWEESTRIJD.


Gerrit Beukman wist niet wat hij doen moest.

Twee heel-moeilijke vraagstukken tegelijk hielden hem bezig.

Hij kon zijn toestand heel wat verbeteren door de benoeming tot
hoofdonderwijzer te Bunschoten, waarvan hij twee dagen geleden bericht
gekregen had, aan te nemen. Hier--in Loosdrecht--bestond vooreerst
weinig kans van vooruitkomen. En een benoeming kwam niet alle dagen
voor. Bovendien was het een ongedacht buitenkansje, dat hij deze plaats
krijgen kon; men wist heel goed dat zijn ouders zich bij de
Afgescheidenen aangesloten hadden. Hij zelf was nog niet toegetreden,
maar de familie was dan toch besmet; en dat zou in veel plaatsen reeds
voldoende geweest zijn om hem te weren.

Hij zelf was nog niet toegetreden. Toch had hij tegen de gedragslijn van
zijn ouders eigenlijk niets in te brengen, maar was het veeleer geheel
met hen eens. Ook hij zou reeds sedert eenige maanden bij de nieuwe
gemeente behoord hebben, indien....; wanneer hij zijn hart eerlijk
doorzocht, moest hij wel bekennen: indien er te Loosdrecht geen Jannetje
Huiskamp gewoond had.

De jonge Beukman was nu even drie en twintig jaar oud. Jannetje was
ongeveer drie jaren jonger. De beide ouderparen waren reeds van jongsaf
elkanders naaste buren en altijd goede vrienden geweest. Natuurlijk
waren de kinderen samen opgegroeid, hadden samen gespeeld, schoolgegaan,
bij dominee "geleerd", en wisten niet beter of ze behoorden bij elkaar.
Nooit was er iets onaangenaams tusschen de beide gezinnen voorgevallen,
Gerrit en Jannetje gingen met elkaar om als broer en zuster. Geen jongen
zou het straffeloos wagen Jannetje verdriet te doen als Gerrit er bij
was.

Voor den schoolmeester had Gerrit altijd heel veel eerbied gehad; maar
meer nog had hij met groote jaloezie den machtigen man benijd, die zoo
als onbeperkt alleenheerscher in de school over al de jongens en meisjes
regeerde; die strafte en beloonde naar welgevallen; en die zooveel wist,
dat alle bewoners van het dorp, van den grootsten tot den kleinsten,
behalve dominee en dokter, al hun kennis aan hem te danken hadden.

"Als ik een man ben, dan word ik meester!" placht hij vertrouwelijk tot
Jannetje te zeggen.

"Dat kan niet," antwoordde zij dan, "er is al een meester."

"Ja, dat begrijpen meisjes zoo niet; maar er zijn een heele boel dorpen,
en in elk dorp is een meester noodig."

"Wou je dan naar een ander dorp? En laat je mij en je vader en moeder en
Gijs en Santje dan hier en ga je alleen weg?"

"Ik laat ze allemaal hier en ik ga ver weg; heel ver naar een groot
dorp; en dan neem ik jou mee."

"Dat kan niet, dat willen mijn vader en moeder nooit hebben."

"Niet? Als ik een groote man ben? Dan trouw ik met jou en dan ga je
mee!"

"Prettig!" jubelde Jannetje en maakte een rondedansje op haar klompjes.

De oude onderwijzer had schik in den jongen, die altijd goed leerde, en
wist den ouders aan 't verstand te brengen dat "dit knaapje" voor wat
beters dan het boerenvak in de wieg gelegd was. Wat meester zei was
altijd waar en dus werd Gerrit, zoodra hij "volleerd" was, kweekeling.

Hij had zijn examens met glans afgelegd en was nu de rechterhand van den
meester, die daar niet weinig trotsch op was.

Jannetje was opgegroeid tot een flinke bloeiende boerendeern,
kerngezond, zedig, levendig, en van wie vader en moeder "het beste
mochten hopen". Gerrit was langzamerhand tot de overtuiging gekomen, dat
hij geen andere levensgezellin begeerde dan Jannetje Huiskamp. En zij?
Zij wist reeds lang wat haar nog nooit gezegd was, maar wat ieder meisje
zonder zich ooit te vergissen leest in een enkelen blik van den
jongeling, die haar liefheeft.

Gerrit moest wel geduld oefenen, want hij verdiende nog niet genoeg; en
Jannetje had geduld. En zoo leefden ze als goede vrienden en buren
voort, in elkander geloovende; dus hadden ze voorhands nog geen haast.

Totdat de groote dag kwam van het eerste verschil tusschen de beide
paren ouders, waardoor--wie kon het vooruit zeggen?--ook de verhouding
tusschen de kinderen wel veranderen kon. In Loosdrecht ontstond in 1835
een Afgescheiden gemeente; in 't begin zeer klein en onaanzienlijk, maar
onder de weinige zielen, die ze telde, behoorden ook Klaas en Grietje
Beukman. De ouders van Jannetje gevoelden geen vrijheid om over te gaan.
Gelukkig woonde in beider harten oprechte vreeze Gods, zoodat ze zeer
goed de beweegredenen verstaan konden, die de Beukmans tot hun stap
geleid hadden, al waren ze 't niet met hen eens. Het verschil bracht dus
geen verwijdering, maar toch: over _alles_ kon men niet meer zoo
vertrouwelijk als vroeger praten. Één onderwerp moest vermeden worden,
één onderwerp dat echter niet te scheiden viel van veel andere, die hun
allen de hoogste en dierbaarste waren.

Indien Gerrit de benoeming naar Bunschoten aannam, zou hij genoeg
verdienen om te kunnen trouwen. Maar hij kon op de vingers natellen wat
er verder gebeuren zou. De Afscheiding was in Bunschoten krachtig. Reeds
in Januari 1836 waren 70 menschen toegetreden, in de eerste week van
Februari weer 15, en dat ging maar zoo door. Op dit oogenblik was
dominee Buddingh daar om de vergadering te leiden, waarin een kerkeraad
gekozen werd. Morgen zouden er niet minder dan twaalf kinderen gedoopt
worden. Gerrit wist heel goed dat hij geen drie maanden te Bunschoten
wonen zou, of hij was ook Afgescheiden. En dan zou Jannetje hem
_misschien_ nog wel willen hebben, maar vader Huiskamp zou niet zoo
gemakkelijk zijn toestemming geven. Nu dacht hij nog niet eens al te
diep na over de vraag of hun huwelijk wel gelukkig kon zijn, wanneer hij
Afgescheiden was en zij Hervormd bleef.

Vader Beukman was te verstandig om bij zijn zoon drang te oefenen. "Het
moet waarachtig werk wezen," had deze gezegd; "daar de Heere niet in
toorn op behoeft neer te zien!" En moeder had er bij gevoegd: "Ik hoop
dat je er door genade nog eens toe komen mag, maar het moet níet om
_ons_!" Toen nu dominee Buddingh kwam logeeren, meende vader: "Je hebt
nu een mooie gelegenheid om met hem eens over Bunschoten te spreken."

Gerrit was evenwel slim genoeg geweest om van die "mooie gelegenheid"
geen gebruik te maken. Want zoo jong als dominee Buddingh was, had hij
toen reeds algemeen den naam, dat hij "je door en door keek." Die zou
binnen vijf minuten weten hoe de vork eigenlijk aan den steel zat. En
dan zou hij kort en bondig zeggen: "Broeder, doe wat je roeping en
plicht is!" Van geven en nemen, van voor en tegen wegen, wist die niet
af. Vooral niet wanneer er "Jannetjes" bij betrokken waren. Daar voelde
hij al heel weinig voor; hij is dan ook nooit getrouwd geweest. En het
vervelendste was: wanneer men dominee Buddingh in een zaak haalde, dan
was hij er niet meer uit te krijgen voordat de zaak zelf uit was. Dan
bemoeide hij er zich zoolang mee, tot hij zijn zin gekregen had, of men
was levenslang kwade vrienden met hem.

Gerrit wist heusch niet wat hij doen moest. En hij voelde heel goed dat
hij het, gedeeltelijk ten minste, niet wist omdat hij het liever niet
weten wou.

Hij kon het in huis niet langer uithouden, greep zijn pet en liep naar
buiten. Het was een prachtige zomeravond; het groen van de dennen en de
eikenboschjes wasemde onder de stralen van de ondergaande zon heerlijke
geuren uit. Een zacht oosterkoeltje streek den eenzamen wandelaar langs
de gloeiende slapen. Maar hij zag niet veel van het natuurschoon, dat
hem omringde, en het koeltje gevoelde hij nauwelijks. In gedachten
wandelde hij verder en eindelijk de mooie golvende heide op.

Plotseling en onverwacht zag hij op geringen afstand voor zich het
meisje, dat al zijn gedachten bezighield. Zij kwam, met een licht korfje
aan den arm, van Hilversum, den naasten en mooisten weg dwars over de
heide; de oneffenheden in den bodem hadden haar totnogtoe aan zijn oog
onttrokken. Er was geen gelegenheid haar te ontloopen, hoe gaarne hij
dat--voor het eerst van zijn leven--ook gedaan had. Vroolijk glimlachend
stak de jonge boerin hem de hand toe.

"Waar gaat dat zoo op Zaterdagavond nog naar toe, Gerrit?"

"Nergens heen, Jannetje, ik wandel een beetje."

"Best weertje er voor!"

"Dat is het!.... Geef mij je mandje, dat mag ik zeker wel voor je
dragen!"

Jannetje stond hem haar korfje af, gedurende een paar minuten liepen ze
zwijgend naast elkaar voort.

"Ik heb er in den laatsten tijd wel eens over gedacht," begon Gerrit
eindelijk; "ik zou niet graag mijn heele leven ondermeester blijven."

"Dat is best te begrijpen," antwoordde Jannetje.

"Ik zal ergens anders heen moeten," ging Gerrit voort.

"Je zult hier den meester wel opvolgen," meende Jannetje; "die wordt al
mooi oud."

"Neen, Jannetje, dat is heelemaal niet zeker, en die is ook nog heel
kras. En ik mag toch niet loopen wachten en verlangen naar zijn dood!"

"Wat wou je dan?" vroeg zij heel effen.

"Ik zal wel moeten uitkijken.... ik zal als er eens een andere plaats
is.... ik wou wel niet graag van Loosdrecht weg, zie je.... maar ik
kan...." En Gerrit bleef steken.

"Wil je dan ergens anders gaan wonen?" vroeg Jannetje op gedwongen toon.

"Willen? Neen. Maar ik moet."

Jannetje keek strak voor zich en zei niets.

"Niet ver, zie je. Ik zou graag zoo dikwijls mogelijk mijn ouders
bezoeken."

Jannetje bleef zwijgen. "Z'n ouders!" dacht ze, "mij niet!"

"Ik kan..." zei Gerrit plotseling met harde stem, "ik meen, de meester
in Bunschoten is dood."

"Al een maand!" zei Jannetje en bleef voor zich kijken.

"Bunschoten is niet ver," meende Gerrit.

"Bijna vijf uren loopen," hernam Jannetje, "me dunkt het!"

"Ik zal het je maar zeggen: ik ben er benoemd... maar ik heb er niets
geen moeite voor gedaan, dat moet je niet denken hoor."

"Waarom zou ik het denken?" vroeg Jannetje stijfjes.

"Ik kan er twee honderd gulden meer verdienen, maar ik wou toch niet
graag van Loosdrecht weg. Ik zal het daar zoo eenzaam hebben. Ik weet
niet wat ik doen moet."

"Niet?" vroeg Jannetje.

"Neen, 't is erg moeilijk, Jannetje. Wat zou jij me raden?"

"Niets! Ik kan er niet over oordeelen."

Zwijgend liepen ze samen voort. Gerrit keek haar heel verlegen en
tersluiks gedurig aan; en Jannetje had een kleur of het tachtig graden
in de schaduw was. Waarom zei hij nu verder niets? Ja, dat vroeg hij
zichzelf ook! En Jannetje dacht ook iets dergelijks.

Eindelijk waren ze bij de boerderij van Huiskamp. Jannetje nam het
mandje van Gerrit in ontvangst, zei zacht: "Goeden avond, Gerrit!" stak
hem de hand toe en ging het erf op.

"Goeden avond, Jannetje!" zei Gerrit en bleef staan.

Maar Jannetje was reeds in huis, en hem schoot niets anders over dan
langzaam verder te loopen.

                 * *
                  *

"Dat is voorbij! Voor goed voorbij!" snikte Jannetje toen ze in bed lag.
"Dat komt door die akelige Afscheiding! Hij gaat weg voor altoos! Wat
heb ik me in hem bedrogen!" Eindelijk schreide ze zich in slaap.

"Nu weet ik ten minste wat ik doen moet!" zei Gerrit bitter tot
zichzelf. "Ik kan gerust weggaan, het kan haar toch niet schelen. Ik had
het eigenlijk anders verwacht!" Eerst tegen den morgen woelde hij zich
in slaap.

Den volgenden Maandag nam Gerrit de benoeming tot hoofdonderwijzer te
Bunschoten aan. Hij zag geen enkele reden meer om in Loosdrecht te
blijven.                 III.

              HET DOEL GEMIST.


Einde Juli had Gerrit Beukman zich te Bunschoten gevestigd en daar den
1^{en} Augustus zijn werk aanvaard. Zeven weken waren na dien dag
verloopen. Hij maakte het goed en gevoelde geen berouw over zijn
verandering van woonplaats en werkkring. De herinnering aan het meisje,
dat hij bleef liefhebben zonder veel hoop te koesteren op de vervulling
van zijn wensch, was niet verzwakt, maar zijn nieuwe roeping nam hoofd
en hart te veel in beslag om daar voortdurend aan te denken. Zoowel met
Afgescheidenen als met Hervormden was hij over 't algemeen op goeden
voet.

Het was Zondag, 18 September 1836. De jonge hoofdonderwijzer was vroeg
opgestaan en had zich verkwikt door een wandeling in de frissche
morgenlucht, die reeds iets van den naderenden herfst deed gevoelen.
Thans was hij op den terugweg van Spakenburg en begaf zich naar het
vriendelijke oude kerkje.

Sedert eenige maanden was de predikantsplaats vacant. Kerkvoogden en
notabelen hadden begrepen, dat niets de Afscheiding meer in de hand
werkte dan het sluiten van het kerkgebouw op Zondag of het lezen van een
preek, dat de gemeente gewoonlijk alleen uit nooddwang goedvindt. De
kleine Afgescheiden gemeente had tamelijk geregeld bediening des Woords.
Zelfs was den vorigen Zondag de jeugdige predikant Brummelkamp
overgekomen en had in de ruime woning van Jan Heining het heilig
Avondmaal bediend. Den daaropvolgenden dag had hij huisbezoek gedaan.

Met toestemming van den consulent en den vollen kerkeraad was aan een
der ouderlingen van de Nederlandsch Hervormde Kerk, H. Poort, opgedragen
geregeld oefening te houden. Dat hield men--zooals in een der
actestukken daarop betrekkelijk, vermeld staat,--voor "een veelbeduidend
middel om de zaak der scheiding te stremmen, gelijk dan ook met de daad
bewezen is."

Gerrit Beukman ging dien morgen daarheen; hij hoorde dien ouderling met
genoegen.

Toen hij de kom van het dorp bereikte, vond hij alles in rep en roer.
Zooeven waren vier en twintig rijdende artilleristen het stille dorp
komen binnendraven en hadden post gevat voor de woning van Jan Heining,
waar de Afgescheidenen zouden samenkomen. Vloekend, tierend en de blanke
sabels zwaaiend, reden ze heen en weer om de menigte uiteen te jagen,
die ze door hun gedrag zelf hadden doen samenstroomen. Evenwel kon
ieder, die er zijn wilde, ongehinderd tot aan de belegerde woning
doorloopen. Maar daar waren vier man op wacht gesteld door den
luitenant, die vooraf in het huis opgave geëischt had van het aantal
huisgenooten. Die waren man, vrouw, drie kinderen, een knecht en twee
meiden; dus acht personen.

"Behalve je zoogenoemde dominee, hè?" riep de luitenant.

"Mijnheer," zei de boer, "er is vanmorgen geen preek, we komen alleen
onderling samen."

"Weet goed wat je zegt! Wee je gebeente als je me voorliegt en ik den
kerel naderhand toch vind!"

De oude Heining beantwoordde deze beleediging alleen met waardig
zwijgen.

"Jongens," schreeuwde de officier, naar buiten tredend tot de soldaten;
"er zijn er acht; je kunt dus nog elf van die psalmenbalkers
binnenlaten; meer niet, hoor je!"

"Mijnheer!" waagde Heining te zeggen, "als ik het wel heb mogen er
negentien menschen komen, en rekenen de bewoners van het huis niet mee."

"Houd je bek! Er komen er zooveel en zoo weinig als ik wil! Elf, hoor
jongens! Geen een fijne meer!"

Zoodra elf waren toegelaten, werden de overigen kort en ruw
teruggewezen. Zonder verzet, zelfs niet door een enkel woord, onderwierp
men zich aan dien willekeur.

Bedroefd en beschaamd ging Gerrit het kerkgebouw binnen. Hij hoorde dien
morgen van den ouderling Poort een recht-stichtelijke oefening, maar hij
had er niet veel aan. Zijn gedachten waren met heel andere dingen bezig.
Hij moest wel denken aan al wat gebeurd was sedert zijn gesprek met
Jannetje, dat den doorslag gegeven had om hem naar Bunschoten te doen
verhuizen.

Voor de godsdienstoefening, welke den 26^{sten} Juni door dominee
Buddingh geleid was, had Niezen zijn huis afgestaan. Hij was daarvoor
door de Rechtbank te Amersfoort met [f]20.- beboet. Niezen was in hooger
beroep gekomen, maar wachtte daarvan nog den uitslag. De oude Beukman
had zijn zoon een paar weken geleden bezocht en hem verteld, dat te
Loosdrecht eenige lanciers ingekwartierd waren geweest, doch uitsluitend
bij Afgescheidenen, hetgeen tegen de wet was. Gelukkig had de overlast
slechts één etmaal geduurd, het was meer bedoeld als proefje om schrik
aan te jagen.

En nu... nu zat _hij_ onder een prediking, waarvan hij niet anders
zeggen kon dan dat hij de waarheid hoorde, maar waarvan hij wist, dat ze
gehouden werd om de Afgescheidenen zooveel mogelijk in hun wettelijke
vrijheid te belemmeren.

Onwillekeurig dacht Gerrit aan het woord van den apostel Paulus aan de
Philippensen: "Genen verkondigen wel Christus uit twisting, niet zuiver,
meenende aan mijne banden verdrukking toe te brengen; doch dezen uit
liefde." Maar hij kon en mocht er niet als Paulus bijvoegen: Wat dan?
Nochtans wordt Christus op allerlei wijzen, hetzij onder een deksel,
hetzij in der waarheid verkondigd, en daarin verblijd ik mij, ja, ik zal
mij ook verblijden. Want zooals hij daar zat, was hij veel meer schuldig
aan de "verkondiging uit twisting". Zijn geweten zei hem, tegen alle
redeneering en aangevoerde bijbelteksten in, dat hij niet op die plaats
behoorde.

Toen de kerk uitging zaten twintig van de soldaten te zwetsen en te
drinken voor de stadsherberg. Er was ook eigenlijk voor de vier overigen
geen werk, want de menschen waren zoo gedwee als lammeren. Des namiddags
tegen vijf uur werd onverwachts de geheele troep samengeblazen en reed
spoorslags naar Utrecht terug. Vurig dankten de dorpelingen den Heere,
omdat ze--ditmaal althans--er zonder de gevreesde inkwartiering
afkwamen. Het was niets anders geweest dan noodelooze en wettelooze
plagerij van den gouverneur der provincie Utrecht, die elke gelegenheid
tebaatnam om zijn haat tegen gewetensvrijheid en godsvrucht te koelen.
Voor ditmaal was men dus met den schrik vrijgekomen; maar de luitenant
had bij alle duivels uit de hel gezworen, dat als hij nog eens gezonden
werd de Scholtianen er anders van lusten zouden.

Op tweeërlei wijze hielpen dus de vijanden de gemeente der
Afgescheidenen te Bunschoten zich uitbreiden: door vrome
godsdienstoefeningen en door barbaarsche vervolging. Er was geen
noemenswaard verschil tusschen hetgeen de ouderling Poort verkondigde en
hetgeen men in de vergadering der Afgescheidenen te hooren kreeg.
"Waarom kunnen ze dan niet allen bij Poort komen?" vroeg de een. "Maar
waarom mogen ze niet in een huis een straat verder naar 't zelfde
luisteren als ze dat liever willen?" wierp de ander tegen.

In elk geval, dat waren beide partijen eens, was dat geen zaak die den
Staatsraad-gouverneur van Utrecht, den heer Van Toulon, aanging. Wat kon
het hem schelen hoe en waar eenige boeren en visschers naar de kerk
gingen?

Den volgenden dag vervoegden zich twaalf Hervormden bij ouderling
Niezen, en verzochten hem tot de gemeente toegelaten te worden. Een
hunner was Gerrit Beukman.                 IV.

              GOEDE BUURSCHAP.


"Kijk, daar doe je nou wel aan! Komt er maar in!"

Met die woorden begroette Klaas Beukman zijn buren Teunis en Gijsje
Huiskamp, die op den avond van den laatsten September de klink van de
buitendeur oplichtten en de ruime keuken inkeken om hun oude vrienden
weer eens een bezoek te brengen.

"Ja," antwoordde Huiskamp; "ik dacht ik moet toch weer eens bij buurman
Klaas een pijpje gaan stoppen. We moeten niet van elkaar afwennig
worden."

"Je hebt nòg gelijk, buurman," riep moeder Griet, die rustig bleef
zitten, de voeten op de koperen stoof en de kat op haar breeden schoot.

Even later zaten de vier geburen gezellig bij elkaar, ieder met een
groote kom dampende koffie en een stuk koek; de beide mannen bovendien
gemoedelijk hun pijpen rookende. Op zijn minst een uur lang liep het
gesprek, kalm en met betamelijke tusschenpoozen van algeheel zwijgen,
over koetjes en kalfjes. Maar Klaas Beukman wist vast en zeker dat zijn
oude vriend Teunis Huiskamp iets op het hart had; en Teunis was er vast
van overtuigd dat zijn buurman daar met Jobsgeduld op zat te wachten.
Maar ieder hunner wilde van den ander dat hij het eerste woord zeggen of
de eerste vraag doen zou.

"Het is dan maar een rare wereld tegenwoordig," begon Huiskamp
eindelijk.

"Zeg dat wèl!" beaamde Beukman rustig; hij wist dat er nu aanstalten
gemaakt werden om er mee voor den dag te komen.

"Als je blieft, Teunis!" zei moeder Griet. Dit had echter geen
betrekking op zijn ontboezeming; ze gaf hem een nieuw kop koffie en
leidde daardoor schijnbaar zijn aandacht weer van zijn onderwerp af.
Doch ze wist wel dat integendeel de zaak daardoor bespoedigd werd, want
ze hielp hem onmiddellijk aan den omweg, dien hij in elk geval later
toch noodig hebben zou.

"Dank je, Grietemeuë; je kan tegenwoordig wel wat warms gebruiken."

"Het begint al aardig 's nachts te vriezen," sprak Gijsje, een stevige,
breede boerin.

"Maar aan de warmte van binnen hindert dat niet, als 't goed is," merkte
Teunis heel wijsgeerig op.

"Neen!" antwoordde Klaas, die met opzet niet begreep dat zijn vriend met
"van binnen" het hart bedoelde; "als je door Gods goedheid nog een flink
vuur in de schouw mag hebben en er hangen nog hammen en worsten in den
rook, dan moet je zeggen: Wat onderscheidt mij!"

Teunis was tot zijn genoegen door hetgeen Klaas gezegd had op een nieuw
kronkelpaadje gebracht. "Is je varken nog al goed uitgevallen?" vroeg
hij.

"Och ja, we mogen overvloed hebben. En als de Heere je dan de gezondheid
en de krachten er bij geeft, dat je het zelf met smaak mag eten, dan kan
je Hem daar nog wel'reis hartelijk voor danken."

"En als er dan zoo nu en dan ook een kluifje voor een arm mensch mag
overschieten," voegde moeder Grietje daaraan toe; "dan is dat dubbele
genade."

"Als de Heere je dan maar bewaart voor opeters, die je liever van
achteren dan van voren ziet, dan......." ging Teunis voort, plotseling
een reuzenschrede nader tot het doel komend.

"De Heere belooft bij Maleachi den profeet: Ende ick sal om uwentwille
den opeter schelden!" hernam Klaas, die hardnekkig weigerde zijn vriend
te begrijpen, zoolang die niet in ronde woorden sprak.

"Ik heb vanmiddag nog even den burgemeester gesproken," deelde Teunis
mee, eensklaps van onderwerp veranderende.

"Zoo!" antwoordde Klaas en bleef stevig doorrooken.

"Ja," bevestigde Teunis en rookte ook verder.

"En wat hoor je tegenwoordig van je Gerrit?" vroeg Gijsje;--veel te snel
naar den zin van haar man, want ze viel met die vraag met de deur in
huis. Maar zoo zijn de vrouwen nu eenmaal; die kunnen nooit eens de kat
uit den boom kijken!

"'t Gaat wèl," antwoordde zijn moeder; "hij kan het met allemaal nogal
goed vinden."

"Als er in Bunschoten ook zulke dingen gebeuren als hier....." begon
Teunis met een zweem van hoop dat Klaas hem in de rede vallen zou. Maar
Klaas dacht er niet aan.

... "dan kon dat de menschen nog wel eens tegen elkander verdeelen,"
voltooide Teunis zijn zin.

"Dat is dan ook op vele plaatsen het geval," antwoordde Klaas. "Kijk,
buurman, ik en Griet danken er den Heere voor dat wij ook verwaardigd
worden om iets voor zijn naam te mogen lijden; maar niet minder zijn we
dankbaar dat onze oude vrienden ons daarom niet verstooten of verlaten."

Nu was het ijs gebroken.

"Daar zou dan ook heel wat moeten gebeuren eer wij Klaas en Griet met
den nek zouden aankijken," zei Teunis. "Toen daar zoo vergangenen Zondag
vóór acht dagen twee lansiers bij onze oude buren in huis gezet werden,
zei ik toch: "Gijs, zei ik, ze mogen wezen wat ze willen, maar dat
hebben ze aan niemand verdiend.""

"Neen," hernam Gijsje, "ik kon het met geen droge oogen aanzien. Dat je
van de groote Kerk af bent, is al erg genoeg; en nu dát er nog bij!"

"Het heeft gelukkig kort geduurd," antwoordde moeder Grietje, die
verstandig genoeg was om op de zonderlinge logica van haar vriendin niet
in te gaan; "en de Heere heeft met zijn terughoudende kracht beslag
gelegd op de militairen, zoodat ze zich nogal ordelijk gedroegen."

"En we mochten zoo genade krijgen," voegde Klaas er bij, "om te roemen
in de verdrukking."

"De burgemeester vertelde me nog van je zoon," zei Teunis, die eindelijk
ter zake kwam; "en ik en Gijs dachten zoo, dat moesten we je toch even
komen zeggen."

"Wat is met onzen Gerrit?" vroeg moeder Grietje verschrikt.

"Neen, niets; maar hij had van den burgemeester van Bunschoten een
boodschap gekregen dat de nieuwe meester nu ook al bij de Scholtianen
hoorde."

"De Heere zij gedankt!" riep Gerrits moeder.

"Ja, dát is nou tot daaraan toe; maar hij was door 't kwade heen en zei:
dat is een bedorven ei uit dat vuile nest! Ik zal 'm een lesje
geven!--Bij de eerste gelegenheid de beste.... Nou, we zijn altijd te
goede vrinden geweest en ik wou het je even gaan zeggen."

"Ja," zei Gijsje, "misschien loopt het zoo'n vaart niet, maar Jannetje
zei ook: dat weten ze misschien nog niet; 't zou leelijk wezen als je 't
voor je hield!"

Klaas Beukman zat met gespannen gelaatstrekken zoo zwaar aan zijn pijp
te zuigen, dat hij zich in een wolk van rook hulde.

"Ja," zei Gijsje, "'t is zonde dat we 't je moeten aanzeggen en het zal
je wel aangrijpen. Maar het is toch beter dat je 't weet."

Klaas nam de pijp uit zijn mond en keek zijn buurvriendin dankbaar aan.
"Gijsje," zei hij, "ik en Griet danken je wel. Maar onze Heere Jezus
heeft gezegd: In de werelt sult ghij verdruckinge hebben, maar hebbet
goeden moedt, ick hebbe de werelt overwonnen."

"Ik kan jaloersch van je wezen," zei Teunis, "maar ik kan het niet
inzien."

"Mocht het den Heere behagen het je te leeren inzien, vriend."

.... "Maar goedvinden, neen!" ging Teunis voort. "Zie je, wat je bewogen
heeft om er uit te gaan, begrijp ik niet; maar dat ze zoo iemand als
waar ik jou voor ken, daarom molesteeren!.... Maar het wordt tijd; ik
wensch je den vrede!"

De goede buren waren te weinig op hun gemak om van de Beukmans tekst en
uitleg te krijgen, en gingen dus maar gauw heen. Eigenlijk begon er heel
flauw in hun harten een stemmetje te zeggen: En aan dat molesteeren van
je vrienden doe je wèlbezien ook mee, door aan den anderen kant te
staan. Ze hadden evenwel vooreerst nog volstrekt geen zin om al te
nauwkeurig naar dat stemmetje te luisteren.

De Beukmans bleven dus gewaarschuwd achter. Maar het was een
waarschuwing waar ze niet veel mee konden doen!                  V.

                RECHTLOOS.


Klaas Beukman had niet lang behoeven te wachten op de vervulling van de
bedreiging, die hem door zijn vriend overgebracht was. Zondags den
2^{en} October rukten vijftien man van het depôt der 10e Afdeeling
Infanterie het vredige dorpje binnen, waarvan twee bij hem ingekwartierd
werden. Van de overigen werd slechts één man in elk door den
burgemeester aangewezen huis, doch alleen bij Afgescheidenen, onder dak
gebracht.

De manschappen hadden streng bevel gekregen des Zondags den geheelen dag
in hun kwartieren te blijven en onmiddellijk den sergeant te waarschuwen
zoodra er een samenkomst gehouden werd, al bestond de vergadering ook
slechts uit zes personen. Wel was er geen letter in eenige Nederlandsche
wet te vinden, welke dat gebood of er vrijheid toe gaf, maar de
Afgescheidenen stonden buiten de wet, vooral voorzoover de inkwartiering
betrof. In alle plaatsen, die onder de hoogere rechtspraak van Amsterdam
behoorden, hielp beboeting niets, want de vervolgden, die te Amersfoort
en te Utrecht in boeten geslagen werden, kwamen in hooger beroep en
werden geregeld door de rechtvaardige Rechtbank van Amsterdam
vrijgesproken. Hetzelfde geschiedde door de Rechtbank te Heerenveen.
Doch deze beide rechtbanken waren de eenige uitzonderingen op den
algemeenen toestand.

Kon men hen in de ressorten van die beide Rechtbanken dus niet door
beboeting kwellen, des te meer en des te ijveriger werd van het
schandelijk middel van inkwartiering gebruik gemaakt. Daartegen was geen
hooger beroep. Slechts één middel kon tegen dien willekeur beproefd
worden: adressen aan den koning. Zoo veel mogelijk werd echter het
indienen van adressen bemoeilijkt. Bij Koninklijk besluit van 5 Juli
1836 werd bepaald dat de handteekeningen van adressanten gecertificeerd
en de adressen daarna door tusschenkomst van den gouverneur der
provincie ingezonden moesten worden. Op verscheidene plaatsen, onder
anderen zelfs te Amsterdam, werd door de burgemeesters de verplichte
certificatie geweigerd. Toen men die eindelijk na veel tegenkanting
verkregen had, vond de gouverneur der provincie Utrecht goed de hem
gezonden behoorlijk gecertificeerde adressen te weigeren en aan de
adressanten terug te zenden: met opgaaf van de zoogenaamde reden: "dat
ze niet voldoende waren." Wat die uitdrukking beteekende weet nu nog
niemand. Ten einde raad zonden de adressanten hun stukken nu
rechtstreeks aan den koning en drukten, omdat ze nog vreezen moesten dat
de adressen den koning niet bereiken zouden, het hoofdadres af in het
eerste nummer van "De Reformatie," het "Tijdschrift der Christelijke
Gereformeerde Kerk in Nederland," dat mede aan deze rechtsverkrachting
zijn ontstaan te danken had, en waarvan tien jaargangen verschenen, die
een onschatbare bron zijn voor de kennis van de geloofsvervolging in
Nederland.

Met hoeveel willekeur de plaatselijke overheden te werk gingen, blijkt
genoegzaam uit hetgeen in dat adres sub. V verzocht werd. Men leest
daar:

"Dat wij, tengevolge van dit alles, aan Uwe Majesteit dringend
verzoeken, de openbare Magten in het Rijk, die dit eenigzins kan
aangaan, nadrukkelijk aan te bevelen om ons in de vervaardiging en
gebruikmaking van plaatsen tot onze openbare Godsdienstoefeningen niet
te storen, en te zorgen dat de verstoorders van de openbare
Godsdienstoefeningen naar de wetten des Lands gestraft worden; dewijl de
Overheid daartoe het zwaard draagt, om de boozen te straffen en de
vromen te beschermen."

Het adres bleef onbeantwoord en hielp niets.

Met verlangen had Gerrit Beukman de Kerstvacantie tegemoet gezien, die
hij in het ouderlijk huis dacht door te brengen. De gelegenheid om van
elkander iets te vernemen of voor briefwisseling was gering en voor
veelvuldig persoonlijk bezoek was de afstand tusschen Loosdrecht en
Bunschoten te groot. Bovendien waren zijn ouders door de
inkwartiering--welke zij zonder tusschenpoos langer dan zes maanden
verduren moesten zonder er één cent van de bij de wet bepaalde
vergoeding voor te krijgen--aan huis gebonden. Slechts wanneer de beide
soldaten voor korten tijd afwezig waren, kon Klaas Beukman zijn vrouw
alleen thuis laten, want "De Reformatie" waarop hij natuurlijk
ingeteekend had, had hem bijtijds geleerd hoe het op sommige plaatsen
toeging. Hij had in de eerste aflevering reeds gelezen: "Te Oenkerk
(Prov. Vriesland) zijn vijf en twintig soldaten bij vijf huisgezinnen,
waarvan de hoofden leden der gescheidene gemeente zijn, ingekwartierd.
In een dier huizen, waarin slechts ééne woonkamer, die door man, vrouw
en vijf kinderen wordt bewoond, zijn, niettegenstaande de bedlegerigheid
der vrouw, acht soldaten gehuisvest."

In de volgende aflevering had hij een bericht uit Hattem gevonden, dat
eindigde met de onderstaande woorden: "Het plaatselijk bestuur heeft
kunnen goed vinden bij een meisje, dat _alleen_ woont en slechts _één_
vertrek heeft, een der militairen in te legeren."

Klaas Beukman kon dus niet anders dan in geval van noodzaak buitenshuis
zijn, tenzij hij wist dat de soldaten tijdelijk afwezig waren.

Eindelijk Zaterdags 24 December kwam Gerrit te Loosdrecht aan. Hoeveel
was er te bespreken! Hoeveel nieuws had men elkaar te vertellen! En....
zou hij ook Jannetje nog ontmoeten! En hoe zou dat gaan?

De inkwartiering voor de Beukmans was wel kwellend, maar ze kwamen er
toch nog genadig af in vergelijking met velen hunner geestverwanten. Hun
woning was ruim genoeg om de beide soldaten in een vertrek alleen te
laten en samen ergens anders te vertoeven; terwijl de middelen om de
ongewenschte gasten op het punt van voedsel en drinken tevreden te
stellen hun niet ontbraken, ofschoon de soldaten gewoon waren, soms
zelfs order kregen, veel rijker onderhoud te eischen dan de wet
voorschreef. Kregen ze dat in den zin dan was er voor de
vogelvrij-verklaarden bijna nooit recht te krijgen en konden ze alleen
kiezen tusschen toegeven en mishandeld worden.

De Zaterdagavond werd dus door de oudelui Beukman met hun zoon in
levendig, ongestoord gesprek doorgebracht.

Uitvoerig verhaalde Gerrit hoe het voorgevallene van den 18^{den}
September bij hem den doorslag gegeven had om zich bij de Afgescheidenen
te voegen.

"De Heere was me te machtig geworden," zei hij. "Ik zag toen duidelijk
hoe alle pogingen in het werk gesteld werden om de ware Kerke Christi te
onderdrukken, en zoo mogelijk te vernietigen, en hoe ik niet meer mocht
blijven onder kerkbesturen, die zoowel goddelooze soldaten als vrome
ouderlingen gebruiken om hun satanisch doel te bereiken. En dat ik niet
verkeerd gezien had, bleek me een week of wat later. Want den 23^{sten}
October 's avonds zou ouderling Poort als gewoonlijk weer oefenen. Er
waren toen twintig rijdende artilleristen bij de Afgescheidenen
ingekwartierd. Wij bereidden ons reeds voor om de gewone kwellingen bij
onze godsdienstoefening in de kracht des Heeren te doorstaan; toen
onverwacht het dreigend onheil afgewend werd op een wijze, die niemand
voorzien kon. Toen de menschen naar de Hervormde kerk kwamen, vonden ze
de deur gesloten en den toegang versperd door de artilleristen. Poort
mocht er niet oefenen."

"Wat nu?" vroeg vader Beukman verwonderd. "En waarom niet?"

"Ja, dat vroegen alle menschen elkaar ook. 't Kwam echter spoedig voor
den dag. Poort preekte te goed. Er was geen verschil tusschen wat hij
zei en wat men bij ons te hooren kreeg. Daardoor werkte het middel
verkeerd. De hoorders van Poort bleven voorloopig nog wel Hervormd, maar
werden jegens ons zeer goed gezind."

"En toen?" vroeg Beukman.

"Den volgenden dag zonden een kerkvoogd en een notabel een adres over
deze gebeurtenis aan het Gouvernement. Ik heb er een afschrift van."

"Lees voor, Gerrit!" riep zijn moeder vol vuur.

Gerrit las:

"De ondergeteekenden L. Duyst, kerkvoogd, en H. Schaap, notabel bij de
gemeente der Hervormden te Bunschoten, achten in de tegenwoordige
omstandigheden dat het hun plicht is, om met verschuldigden eerbied ter
kennisse van Uwe Excellentie te brengen, dat onze ambtsbroeders onder
geleide van den Wachtmeester Lamers en den Burgemeester Z. Hoolwerf, bij
missive van 23 dezer het gebeurde van dien dag in eenen hatelijken zin
aan Uwe Excellentie hebben voorgesteld, en tegen onze toestemming
gewerkt hebben. Het was aan de kerkvoogden en notabelen bekend, dat
sedert eenigen tijd de ouderling Poort, met toestemming van den
consulent, alsmede van den predikant en vollen kerkeraad, publiek in de
kerk te Bunschoten oefening hield, als zijnde een veelbeduidend middel
om de zaak der scheiding te stremmen, gelijk dan ook met de daad bewezen
is. Maar nu door tusschenkomende omstandigheden de predikant verkoos om
zonder den ouderling Poort de huisbezoeking in de gemeente te doen,
hoewel dezen alsnog zulks nimmer geweigerd heeft; maakten zij, die
weinig belangstellen in de wezenlijke welvaart der gemeente, van die
gelegenheid gebruik en brachten het met de daad zooverre, dat de
predikant zijne toestemming introk. Poort, alsnog toestemming van
Consulent en Kerkeraad hebbende, liet op verzoek van den Kerkeraad, de
gemeente als naar gewoonte komen tot de openbare plaats des gehoors.
Doch hoe godtergende en rustverstorende, terwijl het licht reeds
ontstoken en de gemeente tot aan de deuren van de kerk genaderd was,
werd ons de ingang door een detachement Artilleristen belet, en op last
van eenigen uit ons kerkelijk college, de deuren van het gebouw
gesloten, terwijl er zeker een schaar van meer dan 300 menschen
schandelijk teleurgesteld werd. Uwe Excellentie gevoelt dat uit zulk een
geval de bedenkelijkste gevolgen kunnen voortkomen; maar de allezins
vreedzame ingezetenen keerden wel bedroefd, maar rustig naar hunne
woningen terug. Alleen heeft het die uitwerking, dat er een aanzienlijk
getal van de voornaamsten der gemeente tot de Separatisten zijn
overgegaan, en wij zien zeer duidelijk den ondergang der Hervormden bij
zulk een handelwijs tegemoet."[1]

"Merkwaardig!" riep vader Beukman uit. "Wij mogen nu ook wel zeggen wat
Jozef tot zijne broeders sprak: "Ghijlieden wel, ghij hebt quaedt tegen
mij gedacht, doch Godt heeft dat ten goede gedacht opdat hij dede
gelijck het te desen dage is om een groot volck in 't leven te
behouden.""

"Zoo is het vader," antwoordde Gerrit. "De menschen zagen nu dat niet de
personen, maar de waarheid bij de Hervormden wordt uitgestooten. En
daarom komen nu velen daarheen, waar de waarheid heen gevlucht is, en
letten niet meer op de personen."

"Zoo zal het hier ook gaan," hernam vader Beukman. "De broeders en
zusters mogen door Gods genade de rooving hunner goederen met blijdschap
aanzien, en van degenen die buiten staan, worden vele harten tot ons
geneigd. Daar heb je de Huiskamps; ze kwamen ons waarschuwen en meteen
van jou overgang vertellen. Dat hadden ze van den burgemeester gehoord
en die was er woedend om. En toen kwamen ze..."

"Ja," zei moeder met vrouwelijken takt, "dadelijk had Jannetje hun
gezegd: dat moet u ze gaan vertellen. We gaan er Maandagavond eens
overloopen."

"Weten ze dat al?" vroeg Gerrit gespannen.

"Ja zeker," antwoordde moeder. "Ze vroegen het een paar dagen geleden."

"Kom!" zei vader, "we zullen nu eindigen. Morgen ochtend kan jij, als de
Heere wil, met moeder naar Reijmeringer gaan, daar komen enkele vrienden
samen. We verdeelen het om overal onder het getal te blijven. Dan zijn
de vijanden machteloos. En dan ga ik morgenavond. Ik zal nu den 124^{en}
Psalm lezen."

De eerwaardige landman nam den grooten familiebijbel en las eerbiedig en
ondanks de Duitsche letters vlot:

"Een lied Hammaälôth, van David: 't en waere de Heere, die bij ons
geweest is, segge nu Israël:

't En ware de Heere, die bij ons geweest is, als de menschen tegen ons
opstonden:

Doe souden zij ons levendigh verslonden hebben, als haren toorn tegen
ons ontstack.

Doe souden ons de wateren overloopen hebben; een stroom soude over onze
zielen gegaan hebben.

Doe souden de stoute wateren over onze ziele gegaan zijn.

De Heere sij gelooft, die ons in hare tanden niet en heeft overgegeven
tot eenen roof.

Onze ziele is ontkomen als een vogel, uyt den strick der vogelvangers,
de strick is gebroken, ende wij zijn ontkomen.

Onze hulpe is in den name des Heeren, die hemel ende aarde gemaeckt
heeft."

Daarna ging hij voor in ootmoedig dankgebed en begaf men zich ter ruste.

__________
[1] Dat deze heeren goed gezien hebben blijkt uit de volgende cijfers.
Bunschoten had in 1907 een bevolking van 2841 inwoners, waarvan 2654
Gereformeerden.                 VI.

            KERSTFEEST IN NEDERLAND.


Vroeg en streng was de winter begonnen, en het liet zich niet aanzien
dat er spoedig verandering in komen zou. Eerste Kerstdag lichtte
vroolijk en helder over het besneeuwde landschap en de bevroren plassen.
Doch het was nagenoeg bladstil zoodat de koude niet hinderde, maar
weldadig aandeed, de zenuwen staalde en den levenslust verhoogde.

Het was een Zondag als 't ware voor feestvieren gemaakt. 't Scheen dat
de natuur instemde met het jubellied der gemeente, waarin deze dankend
de vleeschwording van haar Hoofd en Middelaar herdacht. "Vrede op
aarde!" Die boodschap scheen door de opgaande zon in vurige strepen aan
de oosterkim geteekend te worden; ze schitterde in de kristallen van de
sneeuwlaag; ze botte uit in het krachtige groengrijze mos onder de
boomen, in het goudgele gras op de weilanden; ze klonk zelfs uit den
morgengroet, dien de koeien Klaas Beukman tegemoet loeiden, toen hij den
stal binnentrad om zijn beesten te verzorgen. Want de geheele wereld is
"voor onze oogen als een schoon boek, in hetwelk alle schepselen, groote
en kleine, gelijk letteren zijn, die ons de onzienlijke dingen Gods
geven te aanschouwen, namelijk zijne eeuwige kracht en goddelijkheid."

"Vrede op aarde!" In honderden kerkgebouwen kwamen tienduizenden samen
om zich te wiegelen op de zachte kabbeling van leerredenen, waarin hun
verteld werd, dat het in de achttienhonderd jaren na Jezus geboorte
voortdurend zoo onnoemelijk veel beter geworden was; dat de stikdonkere
nacht van de Middeleeuwen, waarin de menschen andersdenkenden
verbrandden en radbraakten, nu voor-goed achter ons lag; dat meer
verlichte denkbeelden, weldadiger begrippen en menschelijker
handelwijzen hadden doen postvatten; dat ieder nu voortaan God naar de
inspraak van zijn geweten kon dienen; en dat het nu zoo voortgaan zou:
al meer vrede, al minder oorlog, tot eindelijk de geheele aarde één
vrederijk zou zijn, en dan...? Dan blijft dat waarschijnlijk wel zoo;
want achteruitgang van de redelijke menschheid is ondenkbaar en
volmaaktheid is... volmaaktheid.

Toch waren er honderden bij honderden--óók goede Christenen--die op
dezen vredemorgen meer bepaald werden bij een ander woord, waarin ook
van vrede sprake was. Klaas Beukman was de eenige niet, wien de tekst
voor de aandacht kwam: "En meynt niet, dat ick gekomen ben om vrede te
brengen op de aerde; ick en ben niet gekomen om vrede te brengen, maar
het sweerdt."

Een heel ongepaste tekst op Kerstmorgen! Maar het was Klaas niet euvel
te duiden dat hij onwillekeurig aan die woorden dacht, want toen hij in
de keuken kwam zaten daar de twee soldaten, gezonden op verzoek van de
Synode der Christelijke Kerk, wier leeraren allen den vrede
verkondigden; gezonden in naam van den Christelijken koning, die den
godsdienstvrede bezworen had; gezonden om zooveel ze vermochten den
Christelijken vrede in zijn hart en huis te verstoren.

"Zoo, oude jongen!" riep de een; "zal je ons vandaag hier wat te doen
geven?"

"Ik heb alleen af te wachten wat door u gedaan zal worden," antwoordde
Beukman bedaard.

"Kom!" riep de ander; "houd je maar niet zoo van de dommen! Biecht eens
gauw op! Komen de Scholtianen vanmorgen hier?"

"Hier komt niemand," hernam Beukman.

"Dat is jammer! Zoo'n dag aldoor in huis is lang genoeg! 't Zou een
aardige afwisseling wezen om hier de kliek eens uit elkaar te jagen!
Waar hokken jullie dan vanmorgen?"

"Ik ben niet verplicht u aan te brengen waar de gemeente samenkomt."

"O neen, vrome broeder; bewaar jij je geheim maar! De sergeant zal er
wel achter komen, en dan vlieg jullie als witjes!"

Klaas Beukman begaf zich, zonder antwoord, naar het vertrek, waar vrouw
en kind hem met het ontbijt zaten te wachten.

Een uurtje later gingen de beide laatsten naar de woning van den
ouderling Reijmeringer, waar een klein gedeelte van de gemeente
samenkomen zou.

Gedurende de laatste twee maanden had de ijverige predikant Buddingh
meermalen vergeefs getracht de gemeente te Loosdrecht te bereiken om
daar het heilig Avondmaal te bedienen. Ook een poging, door hem in het
nabijgelegen dorpje Kortenhoef aangewend om daar te prediken, was
gewelddadig gestuit door politieagenten onder aanvoering van den
burgemeester en den hervormden predikant. Buddingh's schuld was het
zeker niet, indien eenige gemeente vergeefs op de vervulling van zijn
gegeven woord wachtte. Den 1^{en} April 1836 had hij zijn lidmaatschap
van het Hervormd Kerkgenootschap opgezegd en geen zes maanden later was
hij reeds voor ongeveer [f]2000 beboet. Binnen twee jaren zou dat bedrag
met proceskosten tot omstreeks [f]40000 oploopen. Eindelijk werd hij
gearresteerd en in de gevangenis gezet, terwijl te Middelburg al zijn
huisraad en lijfgoed gerechtelijk verkocht werd, zoo gestreng dat zijn
huishoudster met groote moeite een paar kousen wegstopte, opdat hij
tenminste iets zou terugvinden, wanneer hij uit de gevangenis ontslagen
werd. Maar toen Buddingh dat hoorde, nam hij het zeer kwalijk; hij wilde
en mocht geen vervolging ontduiken.

Er zou dus door den ouderling Reijmeringer een preek gelezen worden, en
wel voor zijn gezin, een zijner nichten die bij hem logeerde, en negen
genoodigde leden van de gemeente. Geen enkel artikel van de
Nederlandsche wet verbood zulk een samenkomst.

Ook bij Reijmeringer was reeds sedert weken een artillerist
ingekwartierd. Die nú bij hem woonde was echter pas gekomen, want de
gewoonte bracht mee dat de soldaten na twee, drie weken door anderen
vervangen werden. Dit had alleen ten doel om het leed te vermeerderen,
want men trachtte daardoor te voorkomen dat de soldaten op min of meer
vriendschappelijken voet met hun gastheeren zouden komen en zich dus al
te betamelijk zouden gaan gedragen.

Rustig zat de man zijn pijp te rooken en de binnenkomenden te tellen,
dat was zijn plicht.

Onverhinderd namen allen plaats. Na opening van de bijeenkomst met
gebed, waarbij Reijmeringer voorging, werd door dezen Lukas II
voorgelezen. Daarna zong de kleine gemeente Psalm XXVII:3. Men gebruikte
de berijming van Datheen.

     "Opdat ick daer magh merken en aenschouwen,
      Heer, uwes huys seer schoone heerlickheyt
     En den tempel, vry synde van benouwen,
      Wel magh alsins doorsien met vrolickheyt.
     Want als ick sal wezen bezwaert met noot,
      Ick sal daer verborgen sijn taller tijt,
     En in een heymelick oort syn bevrydt,
      En daerna verhooght syn in eeren groot."

Gedurende het gezang verdween de artillerist.

De voorlezing van een der leerredenen van Erskine was begonnen. Een der
mannen, diaken bij de jeugdige gemeente, ging rond met een busje om de
gaven der vergaderden, in 't geheel veertien personen, in te zamelen.

Plotseling werd de deur van het vertrek wagenwijd opengeworpen; vier
artilleristen marcheerden met dreunenden voetstap naar binnen. Alle vier
tegelijk begonnen tierend en vloekend te vragen wat men uitvoerde. Want
ze hadden geen geleider en dus geen woordvoerder. De sergeant had hen
gezonden, maar was zelf op zijn gemak met een kop koffie en een pijp bij
de haard blijven zitten; hij had zelfs de moeite niet genomen om den
korporaal te commandeeren. De mannen wisten zelf wel wat ze doen
moesten: de fijnen op straat jagen of gooien, zooals ze verkozen. Dat
was een kunst waar geen leiding bij noodig was, en de dienstijver van de
manschappen was onverdacht!

"Wat voer jij daar uit, ezel!" grauwde een van de mannen tot den diaken.
"Centen ophalen? Verboden!" En meteen rukte hij den man het busje uit de
hand en keilde het door de kamer, zoodat het rammelend in een hoek bij
't venster terechtkwam.

"Sta jij daar te balken?" schreeuwde een ander op Reijmeringer
toetredend. "Dadelijk stil en daar vandaan! Vooruit!" Met een gevoeligen
ribbestoot werd de ouderling van zijn plaats verdreven.

"Nou allemaal het gat uit!" "Allo, marsch!" "We zullen je dat gekwezel
wel afleeren!" "De heele kamer leeg!" De vier mannen brulden en vloekten
om 't hardst.

Die niet onmiddellijk aan de ruwe bevelen voldeed, werd "beenen
gemaakt." De een werd bij den kraag gepakt, de ander aan den arm
weggesleurd. Allen--uitgenomen de leden van het gezin--waren in een paar
minuten op straat gesmeten. Ook de nicht van den huisheer--die
natuurlijk meende dat zij tijdelijk tot de huisgenooten behoorde--kreeg
bevel om "op te rukken."

"Ik logeer hier," antwoordde zij.

"Dat raakt niet!" schreeuwde de soldaat. "Van logeeren weten we hier
niet af! Ga je of ga je niet?" Met die woorden kneep hij haar in den
arm, dat ze 't van pijn uitschreeuwde en duwde de arme vrouw naar
buiten.

Hoeden en overkleeren werden hun, voorzoover men ze dadelijk vinden kon,
goedgunstig als oud vuil nageworpen.

"Zie zoo, kameraad!" riep een der soldaten, nadat hun heldendaad
volbracht was, tot hun achterblijvenden makker. "Nu is je woning weer
gezuiverd! Genoegelijk Kerstfeest verder!"

De bende verdween. De ingekwartierde soldaat was genadig genoeg om
Reijmeringers nicht den toegang tot het huis weer te vergunnen. Daarna
eischte hij koffie en koek, en morgen versch vleesch, want eindeloos
spek en ham stonden hem tegen.

Gerrit Beukman en zijn moeder waren veel vroeger weer thuis dan de
familie Huiskamp uit de kerk kwam.

Daar hadden de menschen een recht stichtelijke preek gehoord. De
dominee, die reeds zoo dikwijls het Kerstevangelie behandeld had en niet
elk jaar hetzelfde kon zeggen, had ditmaal de aandacht zijner hoorders
meer bijzonder bepaald bij Lukas II:7: "En zij baarde haar eerstgeboren
zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe, omdat voor
henlieden geen plaats was in de herberg."                 VII.

             HET NIEUWSTE NIEUWS.


Dát had heel wat voeten in de aarde gehad, maar het was eindelijk toch
gelukt!

Vader en moeder Beukman wilden zoo gaarne dat Gerrit den tweeden
Kerstdag 's avonds mee naar de Huiskamp's zou gaan. Gerrit dacht dat hij
even graag thuis bleef; maar toch: liefst wilde hij er ook wel heen; hij
wist het niet! Indien echter de twee soldaten bleven, zou het te gewaagd
zijn om alle drie van huis te gaan.

Gelukkig had de burgemeester daar geen zeggen over; anders zou
natuurlijk juist dát gebeurd zijn, wat Klaas Beukman _niet_ wilde. De
sergeant moest hierin beslissen. En deze was goedgunstig genoeg om de
beide soldaten voor dien avond vrijaf te geven. Dat had Beukman waarlijk
niet aan eigen verdienste te danken; maar de sergeant hoorde dat het een
bezoek bij Hervormden gold, en er was geen reden om leden van de groote
Kerk tegen zich in 't harnas te jagen. Daar kwam nog bij dat de
burgemeester er tegen was; reden genoeg voor den sergeant om te toonen
dat _hij_ de baas was. Zoo werd gedurende een uur of drie, vier de
inkwartiering en daarmede het feitelijke huisarrest geschorst. Het had
nog z'n bezwaren, want men moest afwachten hoe de soldaten zouden thuis
komen na den geheelen avond in de kroeg gezeten te hebben. Maar daar
werd het op gewaagd.

Natuurlijk waren de vrienden nauwelijks veilig en rustig bij elkaar
gezeten of het gesprek kwam op de gebeurtenissen van den vorigen dag.
Want het was bij de onwettige handeling ten huize van Reijmeringer niet
gebleven. Op hetzelfde uur waren de vergaderden bij Karsemeijer, den
anderen ouderling, op gelijke wijze uiteen gejaagd. Daar hadden de
handhavers van wet en orde zich zelfs niet ontzien er met de kolven
hunner geweren op in te slaan toen ze niet spoedig genoeg naar hun zin
gehoorzaamd werden.

"Ik kan toch zoo innig met jullie te doen hebben," zei vrouw Huiskamp
hartelijk; "als ik zie dat je beste van het dorp zoo behandeld worden
als dieven en moordenaars. Ik zeg wel tegen Teunis: 't is om bij te
huilen!"

"Dat mag wel zoo wezen!" antwoordde Klaas Beukman. "Maar er kon wel eens
een tijd komen, dat de menschen zullen denken aan wat onze Heiland tot
de vrouwen zei: "Ghij dochters van Jeruzalem, en weent niet over mij,
maar weent over uselven ende over uwe kinderen!" Want het kon nog wel
eens wezen dat er een rechtvaardig oordeel over het land ging en de
kandelaar van z'n plaats geweerd werd."

"Ja 't is moeilijk," zuchtte vader Huiskamp. "Er _is_ nog zooveel goeds
in de groote Kerk, en je denkt dan alweer: weten de menschen wel wat
hier al zoo gebeurt?"

"Och, vriend!" hernam Klaas, "het heele land door gebeuren zulke dingen
en als ik zoo van andere plaatsen lees, dan moet ik zeggen: wij komen er
nog al genadig af. De Heere bewaart ons nog voor veel, dat onze broeders
en zusters op andere plaatsen te lijden hebben. Ik zou je daarvan kunnen
vertellen en voorlezen dat je 't niet eens gelooven zou."

"Voorlezen?" vroeg vrouw Huiskamp.

"Ja voorlezen. Er komt tegenwoordig elke maand een tijdschrift voor ons
uit. Maar als je dat leest.... ik wist niet dat de vijanden van Gods
volk zoo tekeer gingen. Als je dat leest dan versta je wat de psalmist
zegt: Uwe wederpartijders hebben in 't midden van uwe vergaderplaatsen
gebrult, sij hebben haere teeckenen tot teeckenen gestelt. Een yeder
wert er bekent als een die de bijlen omhooge aenbrengt in de dichtigheyt
van een geboomte."

"Kijk!" zei Huiskamp; "ik mag er dan al niet glad voorleggen dat de
Afgescheidenen heelemaal op den rechten weg zijn; maar ik ben toch ook
zóó niet of ik wil er wel wat van hooren."

"Ik heb," zei Beukman, "die twee stukken die verschenen zijn
meegebracht, en als je wou dan...."

.... "dan moest Gerrit er een paar berichten uit voorlezen," vulde
moeder Griet heel gevat aan; "dan kan vader z'n pijpje blijven rooken."

Gerrit wist de oogen van allen en voelde die van Jannetje op zich
gevestigd; hij waagde het niet haar aan te zien. Zou zij het liefste hèm
hooren?

"Ik zal dan maar even voorlezen, vader, wat er over dominee Van Raalte
instaat," zei Gerrit, de afleveringen doorbladerende. "O hier is het: Op
Zondag den 23^{en} November, laat in den avond zijn te Ommen, provincie
Overijsel, een en twintig huizen, waarin gescheidenen van het Hervormd
Kerkbestuur woonachtig waren, door het gemeen in onstuimige woede
aangevallen, en zijn daarin door eene hagelbui van zware keisteenen,
waarmede nog den volgenden morgen de weg bezaaid lag, de glazen en een
menigte dakpannen vernield. De Eerw. Van Raalte had aldaar dien dag het
avondmaal bediend. Voorzooverre wij weten is niemand van de vervolgde
gemeente gekwetst geworden. De burgemeester dier plaats heeft geene
pogingen aangewend tot stuiting van dat geweld."

"Jongen! jongen! dat is Godgeklaagd!" riep vrouw Huiskamp.

"Wie is die dominee Van Raalte?" vroeg haar man.

Jannetje zat zwijgend met schitterende oogen Gerrit aan te zien. Hoe
dacht zij over het gehoorde?

"Nog een jonge man," antwoordde Gerrit; "ik denk zoo wat zes en twintig
jaar; klein van stuk, maar sterk, en iemand die alles aandurft als hij
't maar voor recht houdt. Ik zal je even voorlezen wat er verder met hem
gebeurde. "Te Heemse, provincie Overijsel, alwaar de predikant Van
Raalte naar den toestand der gemeente onderzocht en lidmaten had
aangenomen, zocht, in den avond van Dingsdag den 22^{sten} November,
l.l. een twintigtal met stokken gewapende mannen Zijn WelEerwaarde, het
voornemen te kennen gevende om hem te dooden. De Heere had het echter
zoo bestierd, dat ze Z.Eerw. niet vonden, die door de leidinge Gods naar
Ane, een buurtschap onder Gramsbergen, vertrokken was. Na ook den
volgenden dag te Gramsbergen en 's avonds te Dedemsvaart gepredikt te
hebben, vertrok Z.Eerw. naar Ommen, dezelfde plaats waar wij gemeld
hebben dat de huizen der gescheidenen ten getale van _vijf_ en twintig
(niet _een_ en twintig) vernield zijn. Aldaar werd eene bijeenkomst,
waar Z.Eerw. met _zeventien_ gescheidenen tegenwoordig was, door den
Vrederegter van die plaats, die iemand beval alarm te slaan en het
gepeupel, waaronder de glazeninwerpers waren, te hulp riep, aangevallen.
Spoedig drong het gemeen dan ook in het voorhuis, zich aanbiedende om
onzen leeraar er uit te halen, maar schoon wederom in vijf huizen de
glazen werden ingeworpen, werd het oproer, door denzelfden Vrederegter
nog genoegzaam in tijds gestild om verder geweld te voorkomen. In één
oogenblik was de aanvaller in eenen beschermer veranderd door Hem, die
de harten in zijne hand heeft. In den morgen van Zaterdag
daaraanvolgende vertrok Z.Eerw. naar Den Ham, alwaar in tegenwoordigheid
van slechts acht à tien personen door Z.Eerw. werd gedoopt. De
burgemeester deed daarop Z.Eerw. onder betuiging dat hij geene
oproermakers in de gemeente wilde hebben, arresteeren en in eene herberg
brengen, alwaar de predikant gelegenheid had om vijanden der waarheid,
aldaar tegenwoordig, het Evangelie te verkondigen. Vandaar werd Z.Eerw.,
door zeven manschappen, gewapend met pieken, naar Ommen getransporteerd,
onder het gejuich der groote menigte, waaronder slechts enkele vromen
hun beklag deden. In eene herberg gebracht zijnde, riep de Vrederegter
aan de dienaren toe: "Breng hem naar de gevangenis!" Bij het uitgaan
zocht men Z.Eerw. te laten vallen en wierp Z.Eerw. in een hok, waar nog
een gevangene op stroo lag. Daar werd nog een glas ingesmeten waarover
de medegevangene van Z.Eerw. een vreeselijk misbaar maakte. Men bracht
vervolgens eene wacht op de been, die het aan geene scheldwoorden liet
ontbreken, terwijl sommigen daarvan den wensch te kennen gaven, om
Z.Eerw. op te hangen en een ander met de verschrikkelijkste
verwenschingen beloofde Z.Eerw. te zullen ombrengen, indien hij ooit
weder te Ommen kwam. Den volgenden dag des morgens, werd onze leeraar
met twee dienaars en wederom vijftien à twintig man, gewapend met
pieken, geweren en pistolen, dezelfde personen, die de glazen hadden
ingeworpen, te voet zeven uren ver naar Deventer begeleid. Aldaar werd
Z.Eerw. in de gevangenis gebragt, maar door den Officier der Regtbank,
die Z.Eerw. zeer vriendelijk toesprak en edelmoedig bijstand bood,
ontslagen. Zijne Excellentie de gouverneur van Overijsel schijnt zich
deze zaak, nadat zich sommigen der gescheidenen daarover bij Z.Exc.
beklaagd hebben, aan te trekken, voor het minst zijn thans te Ommen de
soldaten bij gescheidenen en niet-gescheidenen ingekwartierd. Het
voorgevallene heeft de banden van gemeenschap versterkt, zoowel te Ommen
als in de omliggende gemeenten. De gemeente te Ommen, welke sedert reeds
wederom door den predikant Van Raalte bezocht is, is dienzelfden dag met
drie en twintig personen vermeerderd, die liever met het volk Gods
wenschen kwalijk gehandeld te worden, dan voor eenen tijd de genieting
der zonde te hebben (Hebr. XI:25).

Bij vonnis van de Regtbank van Zwolle, in dato 24 November l.l. is onze
leeraar Van Raalte veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf, omdat
Z.Eerw. eenen burgemeester, die de godsdienstoefening stoorde, vermaand
en hem onder het oog gebracht had, dat hij zich een vijand van God en
van het volk Gods betoonde. Van dat vonnis is, zoo wij ons niet
bedriegen, geappelleerd.""

Meermalen was Gerrit onder het lezen gestoord door uitroepen van
medelijden en verontwaardiging.

"Dat had ik nooit kunnen denken!" zei eindelijk met nadruk vader
Huiskamp, zijn pijp uitkloppende.

"Maar is daar dan niets tegen te doen?" jammerde zijn vrouw.

"_Wij_ worden nu eenmaal buiten alle wetten gesteld," antwoordde Klaas
Beukman. "Overal mogen minder dan twintig menschen vrijelijk samenkomen,
maar _wij_ niet."

"Neen, dàt hebben we gisteren nog ondervonden!" zuchtte moeder Beukman.

"Ik denk haast," mengde Jannetje zich voor het eerst in het gesprek,
"dat de sergeant dat niet geweten heeft, anders zou hij toch..."

"Denk dat maar niet, Jannetje," viel Gerrit haar in de rede. "De
burgemeesters doen precies zóó en die kennen de wet toch wèl. En zelfs
de nóg hooger-geplaatsten zijn niet beter dan die sergeant. Wat dunkt je
anders van deze kennisgeving:

"De waarnemende burgemeester; belast met de politie der stad Hattem,
brengt ter kennis van de belanghebbenden, welke in hunne huizen
verzamelingen van _minder_ dan twintig personen tot het houden van
godsdienstige oefeningen toelaten, dat hem van hooger hand bevelen zijn
toegezonden, onder welke bepalingen dezelve zullen gedoogd worden, en
zich daarnaar niet gedragende, aan geregtelijke vervolgingen zullen
blootstellen.

Deze zijn:

1. Dat het verboden is:

_a._ Dat in dergelijke vergaderingen gehouden worden, dezelfde of
soortgelijke openbare godsdienstoefeningen, als door de erkende
Kerkgenootschappen in bepaaldelijk daartoe bestemde gebouwen worden
gevierd, en tot welke elk en een iegelijk vreije toegang heeft, waarin
een aan den geestelijken stand toegewijd persoon of leeraar, in
geestelijk ambtgewaad optreed, om het werk van de Eeredienst of
godsdienst te verrigten.

_b._ Het inzamelen van gaven of giften tot instandhouding van hunne
oefeningen.

_c._ Het bedienen van sacramenten, van doop, avondmaal, inzegenen van
huwelijken, als andersints.

_d._ Het beroepen van leeraren en het benoemen van ouderlingen, diaconen
etc. en het houden van categisatien.

_e._ De aanneming van ledematen, en in een woord alles wat maar
eenigsints kan gerekend worden tot kerkelijke of eeredienst te behoren
of bij de uitoefening voor de eeredienst der erkende en wettige
godsdienstige genootschappen gebruikelijk is, en deze vergaderingen zich
enkel kunnen en moeten bepalen tot het zoogenaamde oefening houden,
waardoor verstaan wordt, dat eenige personen, in meerder of minder
getal, doch altijd onder de twintig (tenzij vergunning gevraagd en
verleend zal zijn dit getal te boven te gaan) zich te zamen kunnen
vereenigen, om in stilte binnen's huis, met gesloten deuren elkander
door onderlinge gesprekken, het lezen van den bijbel, van psalmen,
gezangen, of andere godsdienstige werken of geschriften, het doen eener
verhandeling, of gemeenschappelijke mededeeling en overdenking hunner
denkbeelden en gevoelens, over godsdienstige onderwerpen te leeren, te
stichten en te oefenen, zonder verder eenige van die daden te verrigten,
die hierboven als de kenmerken en eigenschappen eener eeredienst zijn
opgegeven.

Almede wordt uitdrukkelijk verstaan, dat de zamenkomsten tot het houden
van oefeningen, nergens anders mogen plaats hebben, dan binnenshuis in
bewoonde en geslotene woningen en geensints in schuren of andere
dergelijke gebouwen, als wordende alle openlijkheid der verrigtingen van
die zamenkomsten ten ernstigsten verboden.

                    Hattem, den 17 September 1836.
                  De Waarnemend Burgemeester voornoemd
                          W. C. van Braam.""

"Neen maar!" zei vrouw Huiskamp, "daar is het eind van weg!"

"En," ging Gerrit voort; "wat volgde er nu op? Den 26^{en} November
werden er ongeveer vijf en zestig militairen ingelegerd bij de
gescheidene gemeente te Hattem, tien derzelve bij den predikant
Brummelkamp, zes bij den diaken Geerlings, en zes bij den man, in wiens
huis bijeenkomsten gehouden waren.

Het huis van Ds. Brummelkamp werd tevens tot een wachthuis gesteld, waar
steeds drie manschappen moesten blijven, en een derzelve gedurende den
nacht als schildwacht stond. Een der plaatselijke autoriteiten
verklaarde aan den predikant, nadat de militairen den 5^{en} December
weer vertrokken waren, dat deze inlegering had plaats gehad als een
lesje tot straf wegens het houden van openbare godsdienstoefening, en
dat, indien het weder gebeurde, de straf veel zwaarder zou zijn.

Aan een paar leden der gemeente, die zich bij het plaatselijk bestuur
tot bekoming van schadevergoeding hebben aangemeld, is verklaard, dat
die niet zoude betaald worden. Het plaatselijk bestuur heeft tevens
kunnen goedvinden bij een meisje, dat alleen woont en slechts één
vertrek heeft, een der militairen in te legeren."

"Wat zal daar nog eens het eind van wezen!" zei Huiskamp, toen Gerrit
zijn lectuur geëindigd had. "Want zoo kan het niet voortgaan!"

Neen! dàt vroegen en oordeelden tienduizenden in den lande met hem. Maar
waar 't ook op uitloopen zou: niemand dacht op Kerstdag 1836, dat het
eind nog zóó ver in 't verschiet lag. Nog nooit heeft een vervolger van
de gemeente zijn berekening goed gemaakt. Is de uitslag der vervolging
volslagen mislukking, dan heeft de vijand van Gods Kerk zichzelf
staatkundig en maatschappelijk onherstelbaar benadeeld. Daarvan is
Spanje sedert 1578 een voorbeeld. Maar nog erger is het, wanneer de
vervolger schijnbaar triomfeert en de poorten der hel naar zijn
schatting de gemeente overweldigen. Dat toont Frankrijk sedert 1685 bij
den dag meer.

Zou Nederland--eens de "Herberg van Gods Kerk"--daaraan zich spiegelen?

Op geen der Huiskamp's had het gehoorde dieper indruk gemaakt dan op
Jannetje. Ze begon de dingen in een ander licht te beschouwen. Toen
Gerrit Beukman naar Bunschoten verhuisde, had ze hem vèr, vèr van zich
verwijderd geacht. Wat ze gisteren gezien en vandaag gehoord had,
plaatste hem in haar oogen ver boven haar. En naarmate hij hooger steeg,
gevoelde zij hem minder ver. Dat iemand zijn kerk verliet, zooals zij
het noemde, kon ze nog niet goedkeuren. Doch in elk geval was het geen
lichtzinnige stap, en iemand die er zich zulke onheilen door op den hals
haalde, toonde daardoor zijn moed en oprechtheid.

"Dat komt van die akelige Afscheiding!" had Jannetje eenige maanden
geleden gejammerd. Maar nu was haar oordeel zooveel zachter geworden,
dat ze treurde: "Ik wou dat die Afscheiding nooit gekomen was!"

Op zeer verschillende gronden waren alle belanghebbenden dát met haar
eens!                 VIII.

              ZWARE KERKGANG.


Dik lag het donzig tapijt van de sneeuw over het landschap, en nog
steeds sneeuwde het voort. De felle wind joeg de vlokken heen en weer om
ze ten slotte grillig neer te werpen, totdat op sommige plaatsen zooveel
opeengehoopt was, dat het verkeer er ernstig door bemoeilijkt werd.

Voor de deur van het ouderwetsche, degelijke heerenhuis op de groote,
fraaie buitenplaats Postwinkel tusschen Abcoude en Baambrugge stond een
logge, stevige koets gereed, bespannen met twee flinke bruine paarden.
Dicht ingestopt zat de oude verweerde tuinman als koetsier op den bok.
Hij had een langen tocht voor zich.

De huisdeur werd geopend om de reizigers uit te laten, die in dit weer
een rit gingen maken. Een zonderling drietal trad naar buiten.

Voorop ging een dame van ongeveer zestigjarigen leeftijd; een tamelijk
lange, stevig-gebouwde vrouw met forsch, bijna mannelijk gelaat, maar
dat toch nog enkele sporen van vroegere eigenaardige schoonheid
vertoonde. Ze was zeer ouderwetsch, maar deftig en zelfs kostbaar
gekleed. Toch zaten de kleeren niet sierlijk; zelfs niet net, en van
onder den diepen hoed sprongen enkele lokken weerbarstig grijs haar
tevoorschijn. Met de rechterhand steunde ze tamelijk zwaar op een
sterken wandelstok. Ze was wel niet kreupel, maar liep toch min of meer
moeilijk; evenwel zou ze er niet aan denken den arm van eenigen heer aan
te nemen, al werd die haar hoffelijk aangeboden, of de hulp van haar
gezelschapsjuffrouw in te roepen. Maar Piet, de oude koetsier, die van
den bok geklauterd was, mocht haar familiaar onder den linkerarm steunen
toen ze het rijtuig insteeg. Want de moeder van Piet was de min van
mevrouw geweest, en Piet, die een jaar of zes ouder was dan zijne
meesteres, wist zich nog best den tijd te herinneren toen hij haar
altijd gewoonweg Jansje noemde. Dat was nu wel van Jansje jongejuffrouw,
van jongejuffrouw juffrouw en van juffrouw mevrouw geworden, maar
toch..... Piet zei wel eens tot zijn vertrouwde vrienden: "In den grond
van de zaak is het toch eigenlijk Piet en Jans gebleven." En in zekeren
zin had hij geen ongelijk.

Vlak achter mevrouw Karper kwam een heel ander soort van mensch. Met
veel gevoel van eigenwaarde, maar toch met betamelijke voorzichtigheid,
omdat de stoep zoo glad was, stapte een man van middelbaren leeftijd
naar buiten; een groote, beenige, grof-gespierde man met vierkant hoofd
en breede gelaatstrekken. Dat hij geheel in het zwart gekleed was, kon
men niet zien, want behalve het hoofd verdween de geheele persoon tot
aan de hielen in een kolossale blauw-duffelsche jas, van de soort die
kuitendekker of nog juister schanslooper genoemd wordt. De steek, die
door jarenlangen dienst van zwart rossig-roodbruin geworden was,
kenmerkte hem als predikant. Zoodra hij ingestapt was ging hij zonder
complimenten naast mevrouw zitten, waarbij de ruimte in zijn voordeel
niet nauwkeurig in twee helften verdeeld werd. Doch de reiskoetsen van
dien tijd waren breed genoeg.

De derde was een spichtige, magere juffrouw van omstreeks vijf en dertig
jaar, die eenvoudig maar goed in 't pak zat en steeds bij mevrouw was,
behalve 's nachts. Kamenier was ze niet, want mevrouw hielp altijd
zichzelve; gezelschapsjuffrouw was ze evenmin, want mevrouw was bijna
nooit zonder gezelschap en de jonge dame sprak zelden een paar woorden;
dienstbode kon ze ook niet heeten, want zonder haar was het
dienstpersoneel ruim compleet; vriendin was ze nog minder, want op dien
voet ging mevrouw niet met haar om. Haar plaats in het gezin werd door
mevrouw gewoonlijk aangeduid met de woorden: "zoo iemand om me heen;" en
in die positie bewees ze haar meesteres van den morgen tot den avond
allerlei diensten, die niet onder woorden te brengen maar voor iemand,
die er aan gewend is, onmisbaar zijn. De juffrouw ging tegenover mevrouw
zitten, maar had daar volstrekt niet het rijk alleen. Verreweg het
grootste gedeelte van de voorbank werd ingenomen door pakjes van
allerlei aard, een groote kalebas en een wit smoushondje met blauw
lintje om den hals.

"Al klaar?" vroeg Piet, die als palfrenier dienst deed, op
vertrouwelijken toon.

"Ja Piet," antwoordde mevrouw; "en je weet waarheen."

Piet knikte toestemmend, bonsde het portier dicht, besteeg zijn verheven
zitplaats en reed den weg op.

Het was Zaterdag, de 25^{e} Februari 1837, namiddags om een uur of drie,
toen dit gezelschap den tocht begon naar Loosdrecht, waarheen mevrouw
Karper haar vriend dominee Waterman bracht. Deze had een paar dagen bij
haar gelogeerd en zou morgen in Loosdrecht preeken. Dat wil zeggen hij
zou, als er niets in den weg kwam, voorgaan in een gezelschap van minder
dan twintig personen. Mevrouw Karper had besloten dien dienst bij te
wonen en dus van Zaterdagavond tot Maandagmorgen te Loosdrecht te
blijven. De "iemand om haar heen" werd ongevraagd en ongeweigerd
meegenomen; of ze daar pleizier in had kwam niet in aanmerking. Mevrouw
zag tegen geen kleinigheid op en was aan beboeting en dergelijke dingen
reeds gewend. Daar ze zelve reeds een paar keeren vrijgesproken was door
de Rechtbank te Amsterdam, besteedde zij haar rijkdom aan het betalen
der boeten van geloofsgenooten, voorzoover ze daarvan te hooren kreeg en
de vervolgden van haar tusschenkomst gediend waren, hetgeen lang niet
bij allen het geval was. Meermalen was ze ook met inkwartiering
gestraft; doch daar was geen aardigheid aan. Haar huis had vertrekken in
overvloed, en zij had over schatten te beschikken, zoodat ze het niet in
haar zak voelde. Veel praktischer was het om minvermogenden en armen op
die wijze uit te zuigen en hun het leven ondragelijk te maken.

Mevrouw achtte het echter "een paal boven water" dat ieder die bij haar
in huis was even weinig als zijzelf met vrees of zenuwachtigheid behebt
was. Derhalve had ze tot juffrouw Rika eenvoudig gezegd: "Kind, we gaan
morgen naar Loosdrecht." En juffrouw Rika wist dat ze geen keus had.

Het huis van mevrouw Karper was een herberg der kerk. Haar zalen zette
zij open voor het houden van de verboden godsdienstoefeningen; haar
overige vertrekken waren altijd als slaapkamers beschikbaar voor
predikanten, die een onderkomen zochten op hun zwerftochten door het
land, om de kleine gemeenten onder het kruis te bedienen. Allerlei soort
van menschen kwamen op die wijze onder haar dak; slechts op deze
voorwaarde: dat ze "voor de waarheid waren," dat is tot de
Afgescheidenen behoorden. De Cock, Van Raalte, Brummelkamp, Van Velzen,
Sonne, Buddingh, Scholte, waren onder haar gasten; maar ook mannen als
Waterman, die nu juist niet met de bovengenoemden op één lijn konden
gesteld worden.

De afkomst van Waterman lag geheel in het duister. Als zuigeling van
vijf of zes maanden was hij aan het strand van de Zuiderzee gevonden,
zonder eenige aanwijzing hoegenaamd, die inlichting omtrent hem
verschafte. Daar niemand zeggen kon of het ventje gedoopt was, had men
hem, misschien voor de tweede maal, het sacrament des doops toegediend
en bij die gelegenheid den passenden naam Mozes gegeven. Tenzelfden dage
werd hij met den geslachtsnaam Waterman vereerd. De jongen kon goed
genoeg leeren en was predikant geworden. De stijf-orthodoxe visschers,
die hem gezamenlijk verzorgd hadden, beleefden genoegen van hun
liefdewerk. In beschaving had hij het niet veel verder gebracht dan zijn
ruwe, welmeenende pleegouders; ten opzichte van de leer was hij niet uit
hun voetspoor geweken. Nauwelijks openbaarde zich de Scheiding of
Waterman sloot zich er bij aan. Over bangheid had hij wel eens hooren
spreken; bij ondervinding wist hij echter niet wat dat was. Het kostte
hem moeite genoeg zich bedaard te houden wanneer een godsdienstoefening,
die hij leidde, door de overheid verstoord werd. Zijn vuisten waren even
sterk als gewillig, wanneer "de Geest vaardig over hem werd," zooals hij
dat noemde. De geest, dien hij dan bedoelde, was echter meer die van
Datheen dan die van Christus. Hij mocht wel eens een enkelen keer een
veldwachter, die hem wat ruw aanpakte, allernadrukkelijkst een duw
teruggeven, waarvoor hij dan later met de meeste opgewektheid een paar
maanden gevangenisstraf onderging.

Moeilijk en langzaam sjouwde het groote rijtuig den bijna onbegaanbaren
weg langs, tegen den fellen wind in, die met duizenden sneeuwvlokken
Piets oogen verblindde. De reizigers merkten daar echter niet veel van,
ze schommelden verder onder tamelijk geregeld gesprek tusschen mevrouw
en dominee. Toen het onderhoud wegstierf, liet mevrouw zich door
juffrouw Rika de kalebas aanreiken. Daaruit haalde ze drie zure appelen
en drie messen tevoorschijn, en bediende ieder der aanzittenden met een
stel daarvan.

"Ik heb maar een deel van het dessert op reis meegenomen," lichtte ze
toe. "Dun schillen hoor! Anders gaat er zooveel van verloren. Ik kan die
dikke schillen niet zien!"

Dat bevel was echter gemakkelijker gegeven dan volbracht.

"Lust u de appelen niet met schil en al, dominee?" vroeg mevrouw, die
het aan 't hart ging haar mooie appelen zoo gekerfd te zien. "Rika is
nog jong; bijt jij er zoo maar in, kind; dat doe ik ook. Ik zal de
messen maar weer bergen."

Ze voegde de daad bij 't woord, voorzoover twee messen betrof. Maar om
dominee Waterman het zijne uit handen te krijgen, voordat hij verkoos
het te geven, daar was meer kracht van wil en spieren toe noodig dan
zelfs zij bezat.

"Ik ben er al mee klaar!" riep deze, het raampje naar beneden latende om
de schillen naar buiten te werpen.

"Wacht!" riep mevrouw; "er zit nog zooveel in!" Maar het was te laat!

Op hetzelfde oogenblik stond de koets stil. Piet kwam naar omlaag,
opende het portier en trok met de rechterhand aan de pet, bij wijze van
salut.

"Mevrouw, daar staan we. We kunnen d'r niet verders door."

"Jawel Piet!" antwoordde mevrouw.

"Jawel Piet!" bauwde deze haar na. "_Neen_ mevrouw. _Ik_ kan de bruinen
niet verder krijgen!"

"Vriend!" zei dominee; "doe dat deurtje weer dicht; daar komt nogal kou
binnen."

"Jawel!" hernam Piet verwijtend. "En dan? Als dominee er'reis even
uitkwam en een handje hielp, zou hij beter doen!"

"Wat moet er dan gebeuren, vriend?" vroeg de dominee.

"Dat zullen we dán wel zien," antwoordde Piet lakoniek.

Dominee stapte in de sneeuw.

"En de juffrouw d'r ook uit! Mevrouw kan wel blijven zitten."

Een oogenblik later stond de juffrouw naast dominee.

"Ga jij nou maar even daar bij dien boom wachten," sprak Piet
beschermend. "En dan zullen wij tweeën 'reis kijken of we dat ding weer
aan 't rollen kunnen krijgen. Dominee, als jij nou 'reis even aan de
spaken van het achterwiel ging, hè? Ik zeg het nou maar alsof je mijns
gelijke was. Dan duw ik de bruinen weer terug."

Na heel wat gehaspel gelukte het eindelijk de wielen van het rijtuig
weer uit den sneeuwhoop los te worstelen.

"Zoo! Gaan d'r nou maar weer in!" veroorloofde Piet. "Hier, juffie, nou
kan je weer op je warme plaatsje gaan zitten, dan gaat Piet maar weer
voorop."

"En nu zingen we samen een versje," zei mevrouw zoodra het rijtuig weer
in beweging was.

"Psalm 122 vers 1 en 3," gaf dominee op, en begon onmiddellijk met
dreunende stem, zonder te onderzoeken of de beide dames die versjes nu
juist wel in de berijming van Datheen van buiten kenden:

     Soo haest als ick hoore spreken:
     Welaan, laat ons alle seer saen
     In dat huys onses Heeren gaen:
     Met vreught is mijn hert ontsteken;
     Dat ons voeten sullen hier naer
     Staen binnen de poorten eerbaer
     Van Jerusalem wel gestichtet.
     Jerusalem is gebouwt vast,
     En door vrede tsamengepast,
     En tot een stad Godts fijn gerichtet.

     Binnen uw mueren wonen sal,
     Liefde, vrede, met eenigheyt;
     De huysen en palleysen breyt
     Zijn vol van Godts zegening al!
     Om den wil der broederen mijn,
     En der vrienden die binnen sijn,
     Wensch ick u vreed in allen hoecken,
     Om dat oock Godts Tempel seer reyn
     Staet binnen u mueren niet kleyn,
     Wil ick steets uwen voorspoet soecken.

Een paar broodjes met worst verkortten daarop den tijd. Nog enkele
keeren moest dominee even er uit om nieuwe hinderpalen te helpen
overwinnen; maar eindelijk tegen vijf uur bereikte de koets behouden en
wel, al was het ook een uur te laat, het logement te Loosdrecht.

De beide dames bleven daar logeeren; maar dominee werd natuurlijk
verwacht en verwelkomd bij den broeder, bij wien aan huis hij den
volgenden dag den dienst leiden zou.

"En hoe wou jij nu?" vroeg mevrouw aan Piet. "Denk je vanavond nog thuis
te komen?"

"Daar zal wel een zware wijs op gaan!" zei Piet. "Je komt er altemet
niet eens bij dag goed door! Wat denk je van morgen-ochtend, mevrouw?"

"Dat is de dag des Heeren, Piet!"

"Ja, dat zeg je naar waarheid, mevrouw," hernam de koetsier, zich
verlegen achter het oor krabbend. "En ik ben er ook niet voor; maar aan
den anderen kant het zijn onze eigen beesten en ik ben het ook zelf."

"En haal me dan Maandagochtend;" sprak mevrouw, die tegen deze logica
niets afdoends wist in te brengen, met hem af.

"Zie je, mevrouw," voegde Piet er nog bij om zijn geweten geheel gerust
te stellen; "ik zou wel blijven tot Maandag, maar dat kan nu eenmaal
niet van wegens den schimmel en de rest."                 IX.

             EEN "SCHIP DER KERK."


De aankomst te Loosdrecht van het rijtuig, waaruit twee dames, een
smoushondje en een man met driekanten hoed tevoorschijn kwamen, was niet
bijzonder geschikt om de voorgenomen vergadering geheim te houden.
Natuurlijk wist binnen vijftien minuten ieder het belangrijk nieuws.

Nauwelijks hadden dan ook den volgenden morgen de leden der gemeente in
het aangewezen lokaal hun plaatsen ingenomen of de deur werd
opengestooten en naar gewoonte traden vier artilleristen binnen, die
korte metten maakten. Binnen enkele minuten stonden alle aanwezigen op
straat. Gewillig hadden ze op de eerste aanmaning zich verwijderd, maar
dat belette niet dat de soldaten hen met duwen en slagen voortdreven.
Den dominee werd de tromp van een geweer voorgehouden met de verzekering
dat het geladen was en bij het minste verzet stellig gebruikt worden
zou.

Men was reeds van zins ieder naar zijn eigen huis te gaan, toen de
diaken Nicolaas Pos, een van de verdreven vrienden, uitriep: "Broeders
en zusters, gaat maar met mij mee!"

Allen volgden hun vriend, die den weg insloeg naar de Loosdrechtsche
plassen. Ook mevrouw Karper en haar juffrouw gingen mee.

Daar lag aan den oever het schip van den diaken. Hij was op de gedachte
gekomen om dat voor kerk te gebruiken. Wat van zoo stoute daad ook de
gevolgen mochten zijn, men kon in elk geval zeker wezen van een paar
rustige uren.

Spoedig liepen allen de plank over. Zoodra de laatste aan boord was,
staken de eigenaar met zijn knecht en geestverwant van wal.

Het was niet gemakkelijk om in de kleine kajuit allen plaats te vinden,
maar "waar een wil is, is een weg." Het benauwde vertrekje was voor de
opeengepakte vervolgden, die bijna op elkanders knieën zaten, een
voorportaal des hemels. Dominee Waterman kon zich uitnemend in zoo'n
toestand schikken; het eenige wat hem hinderde was dat hij zijn stem zoo
moest inbinden.

In machtelooze woede stond de sergeant aan den oever te vloeken op het
gespuis, dat hem zoo slim ontkomen was. Zijn gemoedstoestand werd er
niet beter op, toen hij na een korte poos lustig en krachtig over het
water hoorde weergalmen: (Ps. 68:5.)

     Gy verquickt uw volck goedertier,
     En maekt dat een yegelick dier
     Daar woont sonder verderven;
     Uwen kindren deelt gy uw goet,
     In 't kruys geeft gij hen goeden moet,
     Sonder troost sy niet sterven;
     Gij hebt, na uwe goedigheyt
     Den reynen jonckvrouwen bereyt
     Een oorsaeck, soo 't mag blijcken,
     Om te singen in 't gantsche lant,
     Als onze vijanden met schant
     Veltvluchtig moeten wijcken.

Toen de dienst afgeloopen was, werden aanstalten gemaakt om weer aan
land te gaan.

"Geliefden!" vroeg dominee Waterman; "hebben wij het hier niet goed?
Gaat het ons niet gelijk de psalmist zegt in Psalm 84:5.

     Heer, tot wien wij in den noot vlien,
     Wilt uwen Gesalfden aansien;
     Want veel beter is slechts een ure
     In u huys, dan elders, dit 's klaer,
     Duysent sijn: beter is oock daer
     Een wachter te sijn aan de deure,
     Dan 't is in den palleysen soet
     Der godtloosen met overvloet."

"Dát hebben we! Dàt is waar!" was het eenparig antwoord.

"En waarom," vroeg de voorganger, "zouden we dan niet samenblijven voor
de middag-godsdienstoefening?"

Dat woord was uit aller hart gegrepen.

Veel mondvoorraad was er niet aan boord; een flink stuk brood en eenige
beschuiten, een handvol koffieboonen en een tamelijke hoeveelheid water
in het vat. De eigenaar van het scheepje achtte het een eere en
voorrecht dien geringen voorraad onder de aanwezige geloofsgenooten te
verdeelen, en was slechts met moeite er toe te bewegen om zijn gerechte
portie te nemen. Doch deze menschen, die gewoon waren aan het
uitschrijven van vastendagen, hadden niet veel behoeften.

Het was geen brood der bedruktheid, dat deze volgelingen huns Heeren
thans spijzigde. Ze hielden een liefdemaal met zooveel verheffing des
harten, dat het kleine groene klaptafeltje met rooden rand in de kajuit
hun in een feestdisch veranderd werd.

Binnen enkele weken zou de dag komen, waarop dit tafeltje nog hooger
historische beteekenis verkrijgen zou; de dag waarop het, met een wit
laken bedekt, de beide sacramenten der Christelijke Kerk zou dragen. Dan
zou in het nietige kajuitje de predikant Scholte aan twee zuigelingen
den heiligen Doop bedienen, en de kleine gemeente daar onder zijn
leiding "den dood des Heeren verkondigen totdat hij komt."

"Totdat hij komt!" Is het vreemd dat het vervolgde kuddeke met
opgestoken hoofde vroeg: "Hoe lang nog, Heere?"

"Nu mogen we nog wel eens een versje samen zingen," zei mevrouw Karper,
die altijd zorgde dat de lofzang niet te lang zweeg.

Uit volle borst weerklonk Psalm 138:4:

     "Als ick door anghst en tegenspoet
        Ben in kleynmoet,
        Gij mij verquicket;
     Oock tegen myn wreetste vyant
        U rechter hant
        My hulp toeschicket.
     Gij zult myn kruys eyndigen hier;
        Want goedertier
        Zijt gy gestadigh:
     Het werck uwer handen sult gy
        Volvoeren vry,
        o Heer, genadigh."

"Ja," sprak een der aanwezigen; "wij mogen hier nog ongestoord en van
alles wat we noodig hebben voorzien samen nederzitten, en hebben nog
niet zooveel van de vervolgingen te lijden;[1] maar ons gebed mag wel
dag en nacht opgaan voor de broeders en zusters, die zwaarder beproefd
worden. Als je bijvoorbeeld hoort hoe het nu acht dagen vóór Kersttijd
in Oosterwolde toegegaan is...!"

"Wat is daar gebeurd?" vroegen enkelen.

"Daar was," ging de eerste spreker voort: "door dominee Brummelkamp doop
en avondmaal bediend; en onderwijl kwam een veldwachter uit naam van den
burgemeester eischen dat allen vertrekken zouden. Maar ze bleven waar ze
waren. En 's middags was er weer dienst, die ongestoord kon afloopen.
Maar 's avonds kwam een troep militairen het dorp binnenrukken van een
officier, vier onderofficieren en zes en twintig mannen. En die werden
alle een en dertig ingekwartierd bij mijn neef Klaas Smit, die zijn huis
voor de twee godsdienstoefeningen had gegeven. Ze zijn er langer dan
twee weken gebleven, en alle schadevergoeding, waarop hij toch volgens
de wet aanspraak had, is geweigerd."

"En wanneer het dan rechtstreeks in het dagelijksch brood voor vrouw en
kinderen ingrijpt," zei daarop moeder Beukman; "dan kan het wel eens
donker worden voor de ziel. Daar hebben wij door Gods genade nog geen
ondervinding van, maar mijn mans neef Moorhoff te Middelburg heeft dat
moeten ondergaan. Die is uit zijn brood gestooten. Hij heeft een
certificaat gekregen waar het in ronde woorden in staat. Ik heb hier een
afschrift er van, dat hij ons zond. Daar staat: "Ik ondergeteekende
verklaar, dat ik mij ten allen tijde bereid houde om ten aanzien van E.
Moorhoff, tuinbaas in mijne dienst, de beste getuigenis af te leggen,
zoowel ten opzigte van zijne bekwaamheid als van zijn gedrag, en dat hij
in die betrekking gedurende 14 jaren bij mijn ouders en 6 jaren bij mij
is werkzaam geweest, en dat de reden van zijn vertrek alleenlijk daarin
bestaat, dat hij zich van het kerkbestuur heeft afgescheiden.

Middelburg, 2 January 1837.

                   J. C. SCHORER VAN DE SOUBURGEN.""

De verbazing der vrienden was niet zoo groot als hun verontwaardiging.
De meesten hunner wisten zelf reeds dergelijke staaltjes van
verdraagzaamheid; maar men was niet gewend aan zulke ruiterlijke
verklaringen van de vijandschap. Mevrouw Karper nam zich voor deze zaak
niet te vergeten. Ze vroeg aan vrouw Beukman eenige nadere
bijzonderheden, en vernam toen ook dat Klaas Beukman denkelijk
eerstdaags in Amsterdam zou moeten zijn, omdat hij in hooger beroep was
gekomen over hem opgelegde boete. Mevrouw rustte niet voordat haar
nieuwe vriendin beloofd had, dat haar man op zijn weg daarheen bij
mevrouw zou aankomen.

Dominee Waterman was er juist de man naar om van de omstandigheden
waarin hij zich bevond, zooveel mogelijk partij te trekken. Daarvoor had
hij geen wèl-overdachte en nauwkeurig uitgewerkte leerredenen noodig.
Hij hield dus de preek, welke voor dien middag bestemd was, achterwege.
Zijn ruwe welsprekendheid kon beter tot haar kracht komen door een voor
de vuist uitgesproken leerrede over een tekst, die hij thans meer gepast
oordeelde.

Onmiddellijk na het voorgebed boeide hij zijn hoorders door als zijn
onderwerp op te geven Lukas 8:22-25: "Ende het geschiedde in een van die
dagen, dat hij in een schip ginck, ende syne discipelen met hem, ende
hij seide tot haer, laet ons overvaren aan d' ander syde des meyrs. Ende
sij staken af.

Ende als sij voeren, viel hij in slaep: ende daer quam een storm van
windt op het meyr: ende sij wierden vol waters, ende waren in noodt.

Ende sij gingen tot hem, ende weckten hem op, zeggende: Meester,
Meester, wij vergaen. Ende hij opgestaen sijnde bestrafte den windt ende
de watergolven, ende sij hielden op ende daer wiert stilte.

Ende hij seide tot haer: waer is uw geloove? maer sij bevreest sijnde
verwonderden haer, seggende tot malkanderen: wie is toch dese, dat hij
oock de winden ende het water gebiet, ende sij sijn hem gehoorzaem."

Met gemak en vuur sprak hij langer dan anderhalf uur over dit onderwerp,
dat hem zoo rijke stof gaf. Voor zijn hoorders duurde de dienst echter
veel te kort.

Toen eindelijk het gezelschap weer aan land kwam, stond de veldwachter
hen op te wachten. Van allen werden de namen genoteerd; voor ieder
hunner zou beboeting volgen. Toch had geen van allen een tittel of jota
van de wet overtreden, alleen had dominee gehandeld tegen de uitlegging,
welke het laatste koninklijk besluit van de grondwet gaf.

Nog denzelfden avond maakte mevrouw Karper kennis met Klaas Beukman,
dien ze in zijn huis ging bezoeken.

De afspraak, met moeder Grietje gemaakt, werd bekrachtigd. Alleen merkte
Klaas op dat misschien een jong vriendinnetje onder zijn geleide naar
Amsterdam zou meegaan. Des te aangenamer voor mevrouw, die nooit genoeg
gezelschap had naar haar zin.

Wèl-voldaan over haar uitstapje keerde ze den volgenden morgen
huiswaarts.

__________
[1] Nauwelijks was ook in dit gedeelte van ons land door de
Afgescheidenen godsdienstoefening op het water gehouden;--'t geen in
andere provinciën reeds vroeger geschied was--; of de burgemeester van
Bunschoten ontving de volgende aanschrijving:

  "No. 901. Kabinet.             Utrecht 12 Mei 1837.

Men heeft mij op eene indirecte wijze kennelijk gemaakt dat bij de
afgescheidenen in uwe gemeente het voornemen zoude bestaan hunne
godsdienstoefeningen bij daartoe gunstig weer op zee in schuiten te
houden.

Ik verzoek UEdg. mij te onderrigten wat hier van zij en in het
bevestigende geval mij casu quo deswege eenige bijzonderheden bijv. zoo
nopens hun getal, den woordvoerder en hunne verrigtingen mede te deelen.

          _De Staatsraad-Gouverneur van de Provincie Utrecht._
                        L. VAN TOULON."                  X.

               "POSTWINKEL."


Het was in de laatste dagen van Maart 1837 nog alles behalve lenteweer.
Slechts zoo nu en dan kwam de zon door; meestal werden zware regenvlagen
afgewisseld door hevige buien van losse, natte sneeuw. De wegen waren
dan ook over 't algemeen veranderd in modderpoelen, die van menschen en
beesten bovenmatige inspanning eischten; al viel een ritje niet zóó
bezwaarlijk als een week of vier geleden.

Den vierden Zaterdag na den dag, waarop mevrouw Karper haar bezoek aan
Loosdrecht gebracht had, was voor Klaas Beukman het oogenblik gekomen om
zijn reis langs "Postwinkel" naar Amsterdam te ondernemen. Den volgenden
Maandag vroeg moest hij in die stad de behandeling van zijn rechtszaak
bijwonen. Het gold een boete, die hij opgeloopen had voor het openzetten
van zijn huis voor verboden godsdienstoefening.

Een bijzondere gunst van zijn God achtte hij het, dat juist een paar
dagen tevoren plotseling en onverwacht de inkwartiering--ten minste
tijdelijk--was ingetrokken, waarmede hij nu bijna zes maanden, met
verkrachting van alle wetten des lands, gekweld geweest was. Nu kon hij
tenminste met een geruster hart drie dagen van huis gaan en zijne vrouw
alleen achterlaten zonder vrees voor ruwe behandeling.

Aan den morgen van Zaterdag, den 25^{en} Maart, ongeveer te tien uur,
kwam dus de oude bekende huifkar voor. Na hartelijk afscheid van zijn
vrouw ging Klaas voor in de kar zitten en nam de teugels in handen. Het
vriendinnetje, dat de reis onder zijn geleide maken zou, nam naast hem
plaats, en Beukman reed met Jannetje Huiskamp weg.

Jannetje ging eens een paar dagen doorbrengen bij oom en tante Builders,
die in een der beste straten van de Jordaan te Amsterdam in een
manufacturenwinkel een behoorlijk burgerlijk bestaan vonden. Oom en
tante waren altijd met haar ouders op den besten voet geweest; de
Afscheiding, waartoe beiden overgegaan waren, had daarin geen wijziging
gebracht. Ofschoon vader en moeder Huiskamp nu niet bij voorkeur hun
dochter daar een Zondag zagen doorbrengen, hadden ze er ook geen
overwegend bezwaar tegen. Hetgeen in de laatste maanden in Loosdrecht
was voorgevallen, had ook op hen zijne uitwerking niet gemist; de oogen
gingen hun hoe langer hoe meer open. Een bekend staatsman heeft eens
gezegd: "Alle bescherming is vervolging." Wellicht kan men nog meer naar
waarheid de spreuk omkeeren en zeggen: "Alle vervolging is bescherming."
En Jannetje die heel goed wist, dat ze door die reis om zoo te zeggen
midden in de Afscheiding terecht kwam, had daar eigenlijk wel eens zin
aan; ze wilde wel eens met eigen oogen zien hoe het toeging in die
kringen, waar..... Gerrit toe behoorde.

Een bezoek bij mevrouw Karper was nu juist niet hetgeen het eenvoudige
landmeisje in de eerste plaats aantrok. Maar daar was geen ontkomen aan,
en haar vriend Beukman verzekerde haar, dat dit haar erg meevallen zou.

De reizigers werden dan ook allerhartelijkst ontvangen door mevrouw, die
hen, doch zonder eenige reden, reeds eenige uren vroeger verwacht had.
Ze werden na de eerste begroeting door de vrouw des huizes in een groote
zaal gebracht, welke naar de meening van Jannetje in ruimte en prachtige
meubileering zeker niet voor de mooiste kamer in het paleis des konings
behoefde onder te doen. Daar vonden ze een klein maar zeer gemengd
gezelschap bijeen. Juffrouw Rika was ijverig in de weer met het schenken
van koffie, die ze met een schaal vol koek door een jonge dienstbode den
gasten aanbieden liet. Een paar keurig-gekleede meisjes van acht of
negen jaar, blijkbaar uit den hoogeren stand, logeergasten uit Utrecht,
stoeiden ongehinderd samen in een hoekje van de groote salon. Twee
boeren-echtparen zaten heel gemakkelijk in gesprek met het middelpunt
van den kleinen kring, een jongen man in ambtsgewaad, met scherpzinnig
maar vriendelijk en openhartig voorkomen, aan wiens rechterzijde de
leunstoel voor mevrouw open stond.

"Dominee Van Raalte," sprak mevrouw Karper; "ik breng u hier mijn vriend
Klaas Beukman uit Loosdrecht, en mijn jonge vriendin Jannetje Huiskamp."

Dadelijk daarna verdween mevrouw weder om in de huishouding werkzaam te
zijn. Zij bracht haar gasten bij elkaar, liet hun geheel vrij en gaf hun
haar gezelschap alleen wanneer het haar volkomen gelegen kwam, dat nooit
dikwijls of lang het geval was; zonder in 't minst om een hunner of om
allen tezamen ook maar eenigszins van haar gewoonten af te wijken.
Tenzij hooger belangen dat eischten; maar dan deed ze het niet terwille
van haar gast, maar van haar Heere.

Dominee Van Raalte had dikwijls genoeg in Loosdrecht gepredikt om
Beukman te kennen. Spoedig zaten die beiden in druk gesprek gewikkeld,
waarin ook de twee boeren en hun echtgenooten betrokken worden.
Dezen--pachters van mevrouw Karper--waren maar even over komen loopen om
den predikant te begroeten, wiens leerredenen ze den volgenden dag
hoopten te hooren. Ze waren bij de eigenares van de door hen bewoonde
hofsteden als vrienden over huis. Er was altijd kans dat in slechte
jaren de pachtsom tijdelijk daalde, maar voor opslag behoefden ze
levenslang niet te vreezen.

"Ik heb verleden Zondag in Amsterdam voorgegaan," verhaalde dominee Van
Raalte; "de vervolging begint ook daar sterk te woeden. De politie heeft
het gewone vergaderlokaal van de gemeente gesloten, zoodat we nu
samengekomen zijn ten huize van broeder Budde aan den Nieuwe Zijds
Achterburgwal bij de Gasthuismolensteeg."

"En is de gemeente daar nog lastig gevallen, dominee?" vroeg een der
pachters.

"Nog niet!" was het antwoord; "maar...."

"Maar?" vroeg Beukman. "Ik denk morgen in Amsterdam te zijn en hoop den
dienst bij te wonen."

"Dan wensch ik u van God toe, dat ge dat ongestoord zult kunnen doen,
maar ik vrees er voor! Het gemeen wordt daar woelig en van overheidswege
wordt niets ter bescherming van Gods kerk gedaan. Er zijn morgen
verscheidene plaatsen van samenkomst, bijvoorbeeld bij Budde, bij
Hoogkamer, bij Buter...."

"Ook bij Buter?" viel Beukman dominee in de rede. "Ik hoop bij hem tot
Maandag te logeeren. Buter in de Lindenstraat bij de Noorderkerk?"

"Dezelfde; een broeder die veel voor den naam des Heeren overheeft! En
zal deze juffrouw daar ook zijn?"

"Ik ga naar mijn oom en tante Builders, dominee."

"Dien naam herinner ik me niet. Behooren ze ook tot de onzen?"

"Ja dominee,--maar ik ben nog Hervormd."

"Het doet me genoegen, juffrouw, dat te hooren."

Jannetje keek den spreker verbaasd aan; ze dacht dat hij haar niet goed
verstaan had.

"Ja, juffrouw; wanneer iemand zegt dat hij iets nog is, dan schijnt hij
uitzicht te hebben binnen niet al te langen tijd iets anders te zijn."

Mevrouw kwam binnen om haar gasten tot den maaltijd te noodigen.

"We eten maar vroeg," zei ze, "want onze broeder Beukman moet nog naar
Amsterdam, en zal daar zeker niet graag zoo laat aankomen."

De beide boerenparen namen afscheid, en de overigen volgden mevrouw naar
de eetzaal, een fraai vertrek met heerlijk uitzicht over een vijver en
verder de buitenplaats in, dat niet minder dan de salon de bewondering
van Jannetje gaande maakte.

De keurig-gedekte en rijk-voorziene tafel was in de oogen van Jannetje
een ware bruiloftsdisch, maar ze gevoelde zich recht op haar gemak; van
stijve of hoofsche vormen was geen sprake. Integendeel: alles--behalve
de huisgodsdienst waar overvloedig tijd voor genomen werd,--ging zoo
gejaagd dat van gezellige gesprekken gedurende het tafelen niets komen
kon. Het sterke gestel van mevrouw kende geen vermoeidheid; haar
zenuwachtigheid jaagde haar steeds voort. Des zomers verliet ze met
zonsopgang haar bed en des winters kon van haar gezegd worden wat de
Spreukendichter van de "deugdelijke huisvrouw" getuigt: "Zij staat op
als het nog nacht is." Maar daarom ging ze niet vroeg ter ruste; des
avonds zou koning Salomo van haar geschreven hebben: "Haar lamp gaat des
nachts niet uit." Dat was niet altijd even welgevallig in de oogen harer
dienstboden, die duchtig ondervonden: "Zij beschouwt de gangen haars
huizes." Maar toch hadden ze er over 't algemeen vrede mee, want het was
een uitstekend-goede dienst, en geschikte dienstbodens werken gewoonlijk
met lust, wanneer ze van haar meesteres verklaren kunnen: "Het brood der
luiheid eet zij niet."

Nauwelijks was de laatste der aanzittenden gereed, waarop mevrouw met
kwalijk-verborgen ongeduld had zitten wachten, of het geheele
dienstpersoneel werd binnengeroepen om den huisgodsdienst bij te wonen.
De paar minuten, die verliepen tusschen het ontbieden en het komen van
de meisjes, vulde mevrouw aan door tot Beukman te zeggen: "Vriend
Beukman, dadelijk na den dienst moeten wij elkaar even spreken."

Zoodra dominee, wien verzocht was voor te gaan, zijn gebed geëindigd
had, stond mevrouw op, wenkte Beukman en verliet door hem gevolgd het
vertrek. De gasten konden zich weer vermaken, of bezighouden, of rusten,
elk naar eigen keuze.

Het zou niet licht voorkomen dat mevrouw eenige afspraak vergat of eenig
voorgenomen plan verwaarloosde. Ze gebruikte dus in haar onderhoud met
Beukman zeker vijftien minuten--voor haar doen een langen tijd--om alles
te weten te komen wat ze weten wilde omtrent den ontslagen tuinbaas te
Middelburg. Hoe ze hem helpen wilde, wist ze nog niet, maar dàt ze het
doen zou, stond bij haar vast. En Beukman had voortaan een adres waar
hij komen kon zooveel hij wilde.

Met evenveel hartelijkheid als haar Loosdrechtsche vrienden verwelkomd
waren, werden ze nu weer op reis gezonden; niet omdat mevrouw ze zoo
graag vertrekken zag; maar omdat er meer te doen was, omdat ze vóór
donker in Amsterdam moesten zijn en omdat het paard genoeg gerust had.

"Nu, lieve kind," zei mevrouw tot afscheid tot Jannetje, "de Heere
heilige het aan je hartje."

Daarmee bedoelde ze niet het bezoek van heden, maar den kerkgang van
morgen, en vooral de bezwaren welke die haar bezorgen kon.                 XI.

             HOOG EN LAAG GEMEEN.


De heer Buter, de vriend van Klaas Beukman, bewoonde in de Lindenstraat
tusschen de Noorderkerk en de Lindendwarsstraat een vrij ruim huis. Hij
had als winkelier in huishoudelijke artikelen een goed burgerbestaan.
Reeds sedert het begin der beweging had hij met zijne vrouw zich van
ganscher harte bij de Afscheiding aangesloten; en zij werden gerekend
onder de leden, van wier standvastigheid in de vuurproef der vervolging
men zich verzekerd houden kon. Dat was gelukkig niets ongewoons. De
ouderling van de kleine gemeente, Wormser, die in "De Reformatie"
verslag gaf van hetgeen in dit hoofdstuk verhaald wordt, kon er
bijvoegen: "Sommigen onzer Amsterdamsche broeders zijn in druk en
benauwdheid wegens het voorgevallene. De meesten echter staan goed,
welgetroost in den Heere."

Broeder Buter had dus niet geaarzeld, toen "de openbare vergaderplaats
der gemeente te Amsterdam, tot straffe voor de openlijk daarin plaats
gehad hebbende prediking, laatstelijk van den predikant de Cock, door de
politie gesloten was," zijn huis aan te bieden voor de samenkomsten.
Dankbaar werd het aanbod aangenomen, want de zoogenaamde Jordaan was
evenals Kattenburg rijk aan gemeenteleden; en er bestond meer dan één
reden om den menschen de gelegenheid voor godsdienstoefening zoo dicht
mogelijk bij hun woningen te geven; om er slechts één te noemen: hoe
korter de afstand is wanneer men onder ketelmuziek, steenworpen en
stokslagen naar huis gaat, des te beter.

Een ruime achterkamer was bestemd voor de te houden samenkomst,
waar--ten einde alle aanmerkingen te ontgaan--behalve de leden des
gezins niet meer dan negentien personen bijeen zouden zijn. Die kamer
bereikte men door den winkel heen langs een trap achter in de gang.

Het ontbijt stond reeds vroeg op den morgen gereed in de voorkamer.

Toen de huisvader--het laatstgenoemde vertrek binnen getreden--even naar
buiten keek, zag hij dat het weer er niet op verbeterd was. De grijze
wolken, die elk zonnestraaltje onderschepten, lieten groote
sneeuwvlokken los, welke onmiddellijk bij aanraking met de natte gevels,
de zwart-uitgeslagen stoepen en de modderige straat wegsmolten en
voortdurend de onreinheid vermeerderden. In de hoeken van de stoepen
lagen restanten van het sneeuwijs der vorige dagen nog opgehoopt,
vermengd met stukken baksteen, afkomstig van een huis, dat op twintig
schreden afstands afgebroken werd. Alles zag er dus even treurig en
triestig uit; maar toch werd de aandacht van den heer Buter tot iets
anders getrokken.

"Mina!" zei hij tot zijn vrouw, die bezig was met brood snijden; "kom
eens gauw even kijken. Er staan vier politieagenten voor de deur!"

"Wat blief je?" riep juffrouw Buter en liep met het mes in de hand naar
het venster. "Al z'n leven! Zou er niemand door mogen?"

"Wie weet het!" antwoordde haar man, "maar het is ook mogelijk dat ze
hier geplaatst zijn om ons tegen opstootjes te beschermen."

"Het kàn zijn!" zei Klaas Beukman, die ook even was komen kijken. "Maar
naar de ondervinding, die wij in Loosdrecht opgedaan hebben, zou ik je
raden daar maar niet te vast op te rekenen!"

"Zou je 't ook eens even vragen, Hein?" opperde zijn vrouw.

"Dat kan in elk geval geen kwaad," meende haar man en ging naar beneden.

Een stuk of wat straatjongens en enkele baliekluivers, die voor hun doen
buitengewoon vroeg bij den weg, of waarschijnlijker sedert den vorigen
namiddag nog niet thuis geweest waren, stonden met de grootste
belangstelling te wachten op de dingen, die komen zouden.

Zoodra Buter de voordeur opende, schreeuwde een van de bengels: "Daar
heb je den Scholtiaan!"

"Dag apenbakkes!" juichte een van z'n kornuiten.

"Mijnheer," zei Buter tot een der agenten, "mag ik vragen waarom er
politie voor mijn huis staat?"

"Om jou op te hangen!" schreeuwde een van de halfdronken kerels.

"Om de orde te bewaren;" antwoordde de man van de wet en begon heen en
weer te loopen ten teeken dat de audiëntie afgeloopen was.

"Zeg Kees!" krijschte een wijf, dat in nachtjak en met uit de vuile
slaapmuts hangende hairen uit een water- en vuur-kelder kwam aanloopen,
"misskien lust die Skoltiaan wel een paardevijg?"

"Daar zeg je zoo wat, Mottige Mie!" bulderde Kees en bukte zich reeds om
het voorgestelde projectiel te zoeken.

De politieagenten bewaarden de orde--bij zichzelven; ze stonden zoo kalm
en onbeweeglijk alsof ze in een wassen-beeldenspel opgezet waren.

Buter sloot spoedig de deur; hij wist genoeg!

De huisgodsdienst vóór het ontbijt werd niet zoo maar voor den vorm
gehouden! Met ernst en aandrang smeekte de huisvader, toen hij in het
gebed voorging, om den bijstand des Heeren Heeren, en om de genade die
noodig was ten einde geduldig en blijmoedig het lijden te verdragen, dat
bijna zeker binnen enkele uren ter wille van Gods naam over hen komen
zou. Hartelijk stemden zijne vrouw, zijn beide dochters, het
dienstmeisje en zijn gast met hem in. De kleine groep verkwikte en
versterkte zich daarna door de lezing van 1 Petr. IV:12-19:

"Geliefde, en houdt u niet vreemt over de hitte der verdruckinge onder
u, die u geschiet, tot versoeckinge, als of u yet vreemts overquamen.

Maar gelyck ghy gemeynschap hebt aen het lijden Christi, also verblydt
u; opdat ghy oock in de openbaringe sijner heerlickheyt u mooght
verblyden ende verheugen.

Indien ghy gesmadight wordt om den name Christi, so zyt ghy saligh: want
de geest der heerlyckheit en de Geest Godts rust op u, wat haer aengaet
hij wort wel gelasterd, maer wat u aengaet hij wordt verheerlickt.

Doch dat niemandt van u en lyde als een doodtslager, of dief, ofte
quaetdoender, ofte als een die sich met eens anders doen bemoeyt:

Maer indien yemandt lijdt als een Christen, die en schame sich niet,
maer verheerlicke God in desen deele.

Want het is de tijdt dat het oordeel beginne van het huys Godts: ende
indien het eerst van ons begint, welck sal het eynde sijn dergene die
den Euangelio Godts ongehoorsaem sijn?

Ende indien de rechtveerdige nauwelicks saligh wort, waar sal de
godtloose ende sondaer verschynen?

Soo dan oock die lyden nae den wille Godts, dat sy hare sielen hem als
den getrouwen schepper bevelen met weldoen."

Het is waar, de heer Buter las dat in oud-Hollandsch voor, en was door
die gehechtheid aan de taal der vaderen wel honderd jaren bij zijn tijd
ten achter. De heeren van de Haagsche Synode, die daarom met spot en
verachting op hem neerzagen, schreven veel mooier Hollandsch! Zie maar
eens welk ontzaglijk verschil:

"De Commissie (uit de Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk) heeft
geoordeeld, eerstelijk wat betreft het houden van onwettige
godsdienstige bijeenkomsten, waardoor ook in nabij gelegene provincien
aanleiding tot wanorde en tot scheuring werd gegeven, Zijne Excellentie
den Minister belast met de generale directie voor de zaken der Hervormde
Kerk, dringend te moeten verzoeken ter aanwending van zijne
tusschenkomst en veelvermogende pogingen bij Zijne Excellentie den
Minister van Justitie, ten einde van wege laatstgemelde eene krachtige
aanschrijving moge worden uitgevaardigd aan de officieren en ambtenaren
onder deszelfs ministerieel departement, met name in de Provinciën
Groningen en Drenthe behoorende, ten einde ook zonder aangifte van
eenige contraventie tegen de bestaande wetten, met allen ijver werkzaam
te zijn ter handhaving der artikelen 291-294 van het strafwetboek voor
het koningrijk, van welk verzoek Z.Ex. den Minister van Justitie
afschrift is toegezonden.

                    H. H. DONKER CURTIUS, _Pres._
                    J. J. DERMOUT, _Secr._"

Dat ouderwetsche Hollandsch van Buter is misschien vloeiender; maar die
nieuwe taal van de Synode slaat er beter op los!

Even over half tien kwamen de "kerkgangers," achttien in getal, want om
gewaarborgd te zijn tegen alle spitsvondigheid werd Beukman voor den
negentienden gerekend. Onder die achttien waren ook mijnheer en juffrouw
Builders en Jannetje Huiskamp.

De aankomenden hadden weinig last van de kijkers, die langzamerhand
sterk in aantal toegenomen waren. Ze werden alleen slechts nagejouwd en
uitgescholden, terwijl een enkele maal een vuil stuk sneeuw hun om de
ooren vloog. Geen hunner had eenig voordeel gehad van de aanwezigheid
der politieagenten.

Op straat ging het tamelijk luidruchtig toe. Boven het gejoel en
gestommel uit klonken telkens de kreten: "Coksejanen! Scholtianen! Fijne
beschuiten!"[1]

"Ik zag," zei een van de broeders: "bij Steenhorst in de Nieuwe
Leliestraat ook politie voor de deur."[2]

"En ik," sprak een ander, "hetzelfde bij Hoogkamer op den Nieuwe Zijds
Voorburgwal. De politie schijnt het zich vandaag al bijzonder aan te
trekken."

"Broeders en zusters," zei Buter; "laat de politie voor wat ze is. Onze
hulpe is in den name des Heeren, die hemel ende aerde gemaeckt heeft.
Maar het is tien uur. We zullen beginnen."

De heer Buter zou een leerrede van Van der Groe voorlezen, en opende de
vergadering met gebed. In het achtervertrek hoorde men het straatrumoer
wel, maar niet sterk genoeg om er ernstig door gestoord te worden. Na
het gebed gaf de voorganger op te zingen Ps. 46:1.

     Als ons de noot overvalt krachtigh,
     Ons borcht en heyl is God almachtigh;
      Sulcks bevinden wij in den noot,
      En hebben in hem troost seer groot.
     Dies vreesen wij in geenen dinge,
     Al waer 't dat de werelt verginge,
      En de bergen hen wierpen snel
      In 't midden der zee diep en fel.

Nauwelijks waren de eerste tonen van het lied aangeheven, of een helsch
geraas en getier deed zich hooren. Half-dronken leegloopers bulderden
vloeken en verwenschingen; de straatjeugd maakte muziek met fluitjes en
ratels; gillend en krijschend klonken de scheldwoorden der vrouwen boven
alles uit. Het gerinkel van glasscherven getuigde van wat er in de
voorkamer gebeurde.

"Jongens!" schreeuwden een paar kerels; "help reis een handje! Die
winkelkast en de deur motte open!"

De winkelkast was op ouderwetsche wijze als balkon naar buiten gebouwd
een voet of twee over de rooilijn heen. Ze was afgesloten door luiken,
die aan de straatzijde waren verzekerd met ijzeren handboomen,
kruiselings gelegd en van hangsloten voorzien.

De oproeping vond gretig gehoor. In een oogwenk waren een paar ijzeren
bouten bij de hand om de kruisboomen te forceeren. Spoedig was dit
gelukt, en nu begon een bombardement, waarvoor onmiddellijk glazen en
sponningen van het winkelraam bezweken en van de uitgestalde koopwaren
niets breekbaars heel bleef.

Van preeklezen was geen sprake meer. De vrienden zaten weerloos bijeen
als een kuddeke, dat vreezen moest elk oogenblik door de wolven
besprongen te worden.

Eindelijk trad de politie op. De hoofdagent ging voor de deur staan en
hield een toespraak tot het grauw.

"Jongens, nou make jullie het wat al te bont!"

Luid gejuich volgde op deze ontboezeming.

"Hoor hèm ereis! Zeg, ouwe jongen, jij bent toch geen Skoltiaan? Kan je
denken! dan was ie al lang de laan uit! Ga weg, smeris! anders krijg je
bij ongeluk een steen tegen je kop!"[3]

"Wacht nou een amerijtje!" raadde de agent gemoedelijk; "dan selle me
d'r een eind aan maken. Hou jullie je nou even kalm, dan gaane wij na
binne!"

"Hoera! De Skoltianen komme d'r uit!"

"Ga jij gerust je gang, vader!" riep een forsche kerel. "Ik zal ze hier
wel even zoet houen!" (Tot den volkshoop). "Houe jullie je pooten nou
een oogenblikkie tuis! Of wat let me: je krijgt met Rooie Hannes te
doen! Wie wil er een pak op z'n nuchtere maag hebben! Toone jelui nou
dat er tegen _ons_ geen pelisie noodig is! Als je nou zoet je beurt
afwacht, komme binne vijf minuten de Skoltiane buite!"

"Hoera voor Rooie Hannes! Dat beloven we je, hoor!"

"En wie heit er nou net als ikke een paar cente voor over," ging de
plaatsvervanger der politie voort, "om as ordelijke burgers de pelisie
een handje te helpen? Dan sel je een grap beleven! Lange Trijn, verkoop
jij _mijn_ nou' ereis een halfpondje boter voor de laagste prijs!"

Een donderend Hoera! bewees dat de bedoeling van Rooie Hannes begrepen
was. Binnen twintig tellen was Lange Trijn met de boter terug.

Onderwijl was de hoofdagent tot het besluit gekomen dat er een eind aan
het relletje moest gemaakt worden.

"Mannen!" zei hij plechtig tot zijn manschappen: "wij bennen hier om
wanordelijkheden te voorkomen! Nou zou d'r niks niemendal gebeurd zijn,
als ze daar binnen d'r mond gehouen hadden. Maar je kon dat zingen wel
een straat ver hooren! Dát maakt de lui duivelsch. Dus ze motten d'r
uit! Want zij maken het oproer! Vooruit; naar binnen."

Aan het hoofd der manschappen trad hij door de opening van de vernielde
winkelkast naar binnen.

"Jullie blijven hier!" commandeerde hij twee man; "de deur open, en zorg
dat er niemand van de straat binnen komt! En jij!" (tot den derden) "mee
naar boven!"

De beide politieagenten, die op order van hun chef de voordeur openden,
werden verrast door het zien van Mottige Mie en Lange Trui, die onder
toezicht van Rooie Hannes ijverig bezig waren de stoep met boter te
besmeren.

"Houe jullie je nou luikes!" raadde Rooie Hannes den agenten met een
vertrouwelijk knipoogje; "dan sel je een lolletje beleven!"

De deur van de achterkamer werd opengestooten.

"Hoeveel ben jelui?" riep de hoofdagent binnenkomend, "Keyser, tel ze!"

Keyser telde. "Drie en twintig, agent!"

"Overtreding!" (Tot Buter). "Zeg jij; jij bent zeker de baas van dit
honden- en apenspel?"

"Ik woon hier," antwoordde Buter zoo kalm mogelijk.

"Dan weet je wel dat er een stuk of vier te veel benne."

"Mijn vrouw, twee dochters, een dienstmeisje en ik zijn vijf; vijf van
de drie en twintig blijft achttien."

"Nou ja, goed! Waarom heb je de heele buurt bij elkaar geschreeuwd met
je psalmenzingerij? Jullie maakt volksoploopen en oproer. Dadelijk er
uit!"

"Waarom moeten...." begon Buter.

"Alla!" schreeuwde de agent, trad op den weerloozen man toe, greep hem
in de borst en slingerde hem een eind de kamer door. De beide agenten
trokken hun wapenstokken en begonnen woest op de vergaderden in te
slaan. Menigeen liep leelijk klappen op. Ze werden de trap afgejaagd;
het was meer geluk dan wijsheid dat allen beneden kwamen zonder nek,
armen of beenen te breken.

't Werd er niet beter op toen ze in den winkel waren. De twee bij de
voordeur geposteerde agenten voegden zich bij hun makkers en dreven de
geloovigen met stooten en stokslagen naar den uitgang. Van de straat af
vloog een zwerm van stukken sneeuwijs, steenen, drek en scherven van den
verwoesten winkelvoorraad naar binnen.

Plotseling weerklonk een felle angstkreet. De eerste broeder, die naar
buiten kwam, was op de botergladde stoep uitgegleden, en als een steen
voorover tegen den grond geslagen. Juichend sleurde het grauw hem bij
armen en kleederen verder. Sullend en glijdend kwamen de overigen het
huis uit.

"Ruimte daar!" hoorde men eensklaps boven al het rumoer uit.

Twintig soldaten van de 18^{e} afdeeling Infanterie kwamen de straat
ingerukt. Een paar leden van de Hervormde Kerk, welke dien weg langs
kwamen, hadden het godgeklaagd schandaal niet werkloos kunnen aanzien,
maar waren hulp gaan halen.

De menigte week uiteen; de verdrevenen konden zich weder verzamelen. De
familie Buter mocht zich weer binnenshuis begeven; ook Klaas Beukman zag
gelegenheid binnen te komen; de overigen mochten zich verwijderen. Maar
verder ging de zoogenaamde hulp niet; de soldaten beletten niet, dat
"velen erbarmelijk werden mishandeld, in den modder geworpen, geschopt
en sommigen licht gekwetst. Gods volk, ook de niet-gescheidenen, stond
op straat luidkeels te weenen." Enkele deuren in de buurt werden
geopend; men riep hier en daar de vrouwen binnen om haar andere
kleederen te leenen, want haar eigen plunje was zoo gehavend, dat de
draagsters niet voegzaam over straat konden gaan.

Een paar der broeders begaven zich naar den commissaris van politie om
hun beklag in te dienen. Den poveren uitslag van dat bezoek vindt men in
de volgende woorden uit het verslag opgeteekend: "De commissaris van
politie heeft uitdrukkelijk verklaard, dat hij ten deze slechts als
machine handelde. Daarin heeft hij recht, dat de door ons verlatene,
afhoereerende geestelijkheid, die het eerst ons ten prooi gaf aan de
wereldlijke macht, meerdere schuld heeft."

Jannetje had haar eersten kerkgang bij de Afgescheidenen achter den rug.
Persoonlijk was ze er nog al goed afgekomen; alleen haar bovenkleeding
was bedorven. Oom Builders bereikte blootshoofds en met een bloedigen
schram boven het linkeroog zijn huis, en tante moest met
bont-en-blauw-geslagen schouders en een aanval van koorts naar bed.

Maar nu wist het oprechte meisje waar zij bij behoorde! Het was reeds
niet meer: die akelige Afscheiding; ook wilde ze nu niet langer "dat die
Afscheiding er niet was." Van dien morgen af behoorde zij onder degenen
van welken het verslag meldt: "Van de mishandelden roemen er velen, dat
zij waardig zijn geacht, om den name Christi smaadheid te dragen."

__________
[1] De beide eerste scheldwoorden naar de predikanten de Cock en
Scholte. Ten onrechte wordt van het derde de eer der uitvinding aan
Justus Van Maurik jr. toegekend.

[2] Op dien dag werden zeventien huizen, waar bekende Afgescheidenen
woonden, door de politie "_bewaakt_."

[3] Smeris en klabak zijn twee Amsterdamsche vertalingen van het woord
politieagent.                 XII.

              VAN "HOOGER HAND."


De burgemeester van Bunschoten zat met veel gewichtigheid in zijn kamer
in het Raadhuis de ingekomen stukken te lezen. Ze waren niet zeer
talrijk en de inhoud had niet veel om 't lijf, zoodat de Edel Achtbare
zeer spoedig met dit werk gereed zou geweest zijn, indien hij nog iets
anders te doen had gehad; maar dat was het geval niet. Derhalve kon hij
aan het belangrijkste van de paperassen zijn geheele aandacht geven en
onmiddellijk handelend optreden.

Dat was dan ook geen kleinigheid: een schrijven van Zijne Excellentie
den Gouverneur der Provincie Utrecht, den heer Van Toulon. De gouverneur
was altijd zeer welwillend voor onzen burgervader; des te meer verraste
en schokte hem de inhoud van dezen brief. Hij had het epistel nu wel
drie maal gelezen, maar kon het zich toch niet ontveinzen: hoe
poesvriendelijk de vorm ook mocht zijn, Zijn Edel Achtbare werd door
Zijne Excellentie op de vingers getikt! Dat is nooit zeer aangenaam,
maar een onwillekeurig verzuim is toch denkbaar en vergeeflijk; we zijn
allen menschen en één mensch gaat maar één gang! Doch nu.... eigenlijk
verdacht te worden van inschikkelijkheid voor een van die verwenschte
scheurmakers... _hij_: burgemeester, allergetrouwst dienaar van Zijne
Majesteit, kerkvoogd van de "groote" kerk, persoonlijk bevriend met meer
dan één lid van de Haagsche Synode; volbloed-oom van twee en neef van
drie andere Hervormde predikanten... dát was om er een beroerte van te
krijgen!

De burgemeester dronk een glas water en belde heftig.

De bode kwam binnen.

"Veldwachter Koelewijn!" beval Zijn Edel Achtbare norsch en kortweg.

De bode af.

"Hij moet me kalm zien!" zei de burgemeester tot zichzelf en stak gauw
een versche pijp tabak op; iemand die rookt is normaal.

Veldwachter binnen; blijft in militaire houding op behoorlijken afstand
van den hooggeplaatsten man staan.

"Zeg, Koelewijn, wat.... e.... wat ben jij van je geloof?"

"Hervormd, Edel Achtbare!"

"Zoo! Maar.... e.... je hoort toch in je hart eigenlijk bij dat
canalje."

Het is min of meer moeilijk om op zoo vage en zoo vleiende onderstelling
te antwoorden: "Tot uw dienst, Edel Achtbare!" Veldwachter Koelewijn
vergenoegde zich dus met te zeggen "Ik behoor tot de Nederlandsche
Hervormde kerk, Edel Achtbare."

"Je heult, zeg ik je, met de Separatisten!" bulderde het achtbaar hoofd
der gemeente, wiens gemoed de gouwsche-pijp-kalmte begon te verliezen en
opnieuw de beroerte-opwinding naderde.

"Als ik zoo vrij mag zijn, Edel Achtbare, welk bewijs--"

"Welk bewijs? Je bent er orthodox genoeg voor, kerel!"

De veldwachter zweeg; het is uiterst moeilijk uit te maken hoe orthodox
iemand wezen moet om met canalje te heulen.

"Nu, wat heb je daarop te zeggen? Antwoord je _mij_ niet? Als ik één
woord spreek, ben je ontslagen!"

Onwillekeurig dacht de eenvoudige veldwachter aan een ander
hooggeplaatst man, die ongeveer achttien eeuwen geleden hetzelfde gezegd
had tot een gevangene... tot zijn eeuwige schade.

"Edel Achtbare, ik kan niet anders zeggen dan ik u al gezegd heb!"

"Hm! Je bent een rechte sfinx!"

De veldwachter zweeg; hij was in de verte niet zoo ontwikkeld als de
burgemeester en had dus niet de eer te begrijpen met welken geest of
welk beest hij thans vergeleken werd.

"Kijk hier!" ging de burgervader voort, een brief in folio-formaat in de
hoogte houdend. "Van hooger hand, van niemand minder dan Zijne
Excellentie den Gouverneur der Provincie Utrecht; die me opdraagt ten
spoedigste te berichten of veldwachter Koelewijn in betrekking als
_ambtenaar_, dan wel als _separatist_, in de vergaderingen der
scheurmakers geweest is. In het laatste geval moet ik dadelijk een ander
als veldwachter voordragen en word je onmiddellijk ontslagen."

"Edel Achtbare, ik herhaal dat ik lid ben van de Hervormde Kerk en niet
Afgescheiden. Maar als ik zoo vrij mag wezen te vragen of iemand mij
aangeklaagd heeft.."

"Jawel, ik wil open kaart met je spelen, want ik.... wel je bent altijd
goed voor je werk geweest... ik heb niets op je aan te merken. Luitenant
Van der Poort is maar heel weinig ingenomen met je houding, wanneer de
onwettige vergaderingen door hem ontbonden worden. Jij gaat dan zoo
zacht met die snuiters om alsof ze van kraakporselein waren, en zoo wek
je verdenking."

"Edel Achtbare; ik behandel ze menschelijk."

"Kletspraat! Je hebt je te houden aan de bevelen van den luitenant! Die
heeft over je gerapporteerd aan Zijne Excellentie. Nu, jij kent
luitenant Van der Poort even goed als ik als een hoogst-beschaafd man,
die..."

Luid en dringend kloppen aan de deur noodzaakte den burgemeester zijn
lofspraak op den luitenant af te breken. "Binnen!..... Wat is er? Ik ben
immers en besogne!"

"Edel Achtbare, Sergeant Spruiter verzoekt zeer dringend dadelijk
toegelaten te worden."

"Waarom heb je hem niet gezegd dat ik in conferentie ben?"

"Dat heb ik gezegd, Edel Achtbare; het helpt niets. De sergeant zegt hij
moet en zal u onmiddellijk spreken."

"Laat hem dan maar binnen... Koelewijn, wacht even buiten."

Eenige oogenblikken later trad de sergeant de kamer in.

"Wel sergeant?"

"Edel Achtbare! ik kom uw hulp inroepen als hoofd der politie."

"Tegen de separatisten? Zendt luitenant Van der Poort je hierheen?"

"Verekskuseer, Edel Achtbare! Het is juist van wegens den luitenant."

"Ja, die stuurt je hè?"

"Nogmaals verekskuseer; ik ben tijdelijk eerst-aanwezend. De luitenant
is zoo raar, altemet net alsof hij niet goed bij z'n positieven is."

"Wat blief je?"

"Jawel Edel Achtbare! Hij loopt met uw verlof al door maar te bidden en
te vloeken, en z'n eigen vuistslagen te geven, en te schreeuwen en te
gillen van heb-ik-jou-daar! Zoodat ik maar een man of vier bij hem gezet
heb om ongelukken te voorkomen, en nu met versnelden pas bij UEdel
Achtbare kwam. Ik kan geen verstandig woord aan hem kwijt raken en we
hebben z'n sabel al moeten wegmoffelen, want hij wou z'n eigen
tekortdoen."

"Zoo, zoo! Goed. Ga maar vooruit, sergeant! Ik kom bij je."

Sergeant, na militair saluut, verdween.

De burgemeester schoot zijn winterjas aan, want het was een koud dagje
in Maart, en ging de kamer uit. Daar stond, volgens bekomen order, de
veldwachter totdat hij weer binnengeroepen zou worden.

"Ga maar mee, Koelewijn," zei de burgemeester, haastig voortloopend; "er
schijnt iets met luitenant Van der Poort niet in orde te zijn."

Het tooneel, dat burgemeester en veldwachter een minuut of tien later te
zien kregen, toen ze de kamer binnentraden waar de luitenant zich
bevond, was wel geschikt om hun, ieder op z'n eigen manier, aan het
zooeven gehouden gesprek te herinneren.

Tusschen het venster en den schoorsteen tegen den muur, in een grooten
leuningstoel, zat de luitenant in volle uniform. Zijn beenen waren met
een strik aan elkaar gesnoerd; aan elken arm werd hij door een sterken
soldaat vastgehouden. De mannen moesten alle kracht inspannen om hem
meester te blijven. In het vuurrood gelaat rolden de oogen woest heen en
weer. Onophoudelijk vervulde de ongelukkige het vertrek met zijn gebrul.

"Verloren! Verloren! Ik heb ze uit elkaar laten ranselen! Ik heb de
gemeente van den levenden God vervolgd! Voor eeuwig verdoemd! Ik heb
zijn oogappel aangeraakt! Voor mij is geen vergeving! Verloren!
Verloren!"

De burgemeester beproefde een paar woorden tot hem te spreken, maar
vergeefs. De krankzinnige gaf geen enkel blijk dat hij er iets van
begreep, maar bleef onafgebroken zijn wanhoopskreten uitstooten.

"Haal een rijtuig!" beval de burgemeester den veldwachter.

Geen half uur daarna reed een gesloten wagen, met twee paarden
bespannen, zoo snel mogelijk den weg op naar Utrecht. Aan handen en
voeten geboeid, door drie zijner soldaten in bedwang gehouden, werd de
luitenant overgebracht. Voorop naast den boer, die als koetsier dienst
deed, zat veldwachter Koelewijn met het bevelschrift en de overige
noodige papieren van den burgemeester in den zak.                 XIII.

              DE ONDERMEESTER.


Z.Exc. de gouverneur des konings in de provincie Utrecht kreeg op zijn
schrijven aan den burgemeester van Bunschoten om inlichtingen omtrent
den veldwachter Koelewijn twee antwoorden; dat is een meer dan hij
verwacht had en evenzeer een meer dan hij begeerde.

De burgemeester berichtte hem dat hij onmiddellijk het strengste
onderzoek ingesteld had, maar totnogtoe geen redenen gevonden om den
veldwachter voor ontslag voor te dragen. De zaak bleef hem echter,
zooals vanzelf sprak, "een punt van voortdurende waarneming".

Doch ongeveer terzelfder tijd kwam er een brief van iemand, die zich Jan
Verlinden noemde en zich bekend maakte als ondermeester aan de school te
Bunschoten. Naar het scheen had dat jonge mensch heel wat noten op z'n
zang. De stijl van den brief was goed, maar de inhoud
alleronbetamelijkst. Genoemde Jan Verlinden schreef dat de veldwachter
alleen daarom zich aan het hoofd der patrouilles bevonden had, omdat de
gescheidenen aan den burgemeester betuigd hadden, dat ze voortaan voor
elken soldaat, die zonder van burgemeester of politieagent vergezeld te
zijn, binnendringen wilde ter storing van de godsdienstoefening, zooals
meermalen had plaatsgehad, hunne woning zouden sluiten.

Z.Exc. kon niet anders dan volmondig erkennen dat de gescheidenen in dit
opzicht de letter der wet in hun voordeel hadden. Maar Z.Exc. had,
evenals al zijn geestverwanten en in 't algemeen alle verlichte
menschen, een afkeer van letterknechterij. Z.Exc. en zijn vrienden
hadden wel iets van den schooljongen, die de volgende beschrijving van
den kreeft gaf: "De kreeft is een roode visch, die altijd achteruit
loopt." Waarop de examinator antwoordde: "De kreeft is geen visch maar
een schaaldier, hij is rood alleen wanneer hij gekookt is, en heeft
slechts den schijn van achteruit te loopen; overigens is het antwoord
heel goed." Want volgens de _letter_ der wet was geen der samenkomsten
van de gescheidenen een "associatie"; volgens de _letter_ der wet
mochten minder dan twintig personen vrijelijk samenkomen; volgens de
_letter_ der wet is achttien en al wat daaronder is minder dan
negentien; volgens de _letter_ der wet moest alle inkwartiering
gelijkelijk over de inwoners van een plaats verdeeld worden; volgens de
letter der wet moesten alle inkwartieringskosten behoorlijk vergoed
worden; en volgens de _letter_ der wet behoefde niemand een soldaat of
een patrouille zonder burgemeester of veldwachter met schriftelijke
volmacht van den burgemeester in zijn huis toe te laten. Doch: "de
letter doodt, maar de geest maakt levend;" Z.Exc. was niet de eerste en
zou de laatste niet zijn van de ongeloovigen, die dezen tekst uit Gods
Woord misbruiken zoo dikwijls het in hun kraam tepaskomt om hun eigen
willekeur goed te praten.

Wat Z.Exc. echter geheel van zijn stuk bracht, dat was het slot van den
brief. Hij kon zijn eigen oogen niet gelooven! "Overigens kan Uwe
Excellentie er verzekerd van zijn, dat de door haar gezonden militairen
gezegende werktuigen zijn om Sion uit te breiden."

Zoo'n kwajongen! Hij zou antwoord hebben!

En hij kreeg antwoord.

Den 14^{en} April 1837 ontving Jan Verlinden een briefje van den
schoolopziener in het 3e district Utrecht, waarin hem gemeld werd, "dat
het Gouvernement plan had hem de school te ontzeggen, _niet zoozeer_ om
zijn godsdienstige denkwijze, dan wel omdat hij bevonden werd zich tegen
het Gouvernement aan te kanten. Hem werd nog gelegenheid gegeven om te
verklaren of hij voortaan aan den wil van het Gouvernement zich zou
zoeken te onderwerpen, dan of hij dacht voor te gaan met hetzelve tegen
te werken."

"Zou dit briefje"--zoo vroeg de jonge man zich af--"ook in verband
kunnen staan met hetgeen gisteren gebeurd is?"

Dien dag had hij gedwongen te Amersfoort doorgebracht. Jan Verlinden was
een paar weken geleden aangeklaagd dat hij in een godsdienstige
samenkomst, den 19^{en} Maart gehouden en uiteengejaagd, een der
militairen een duw gegeven had. Indien dit vergrijp bewezen kon worden,
zou het hem eenige maanden gevangenisstraf op den hals halen. Zijn
vijanden twijfelden niet aan dien afloop want drie van de toen aanwezige
militairen hadden de aanklacht van hun makker met eede bevestigd. Men
keek dus heel verwonderd toen de jonge man bewijzen kon dat hij op
'tzelfde oogenblik, waarop hij het vergrijp gepleegd hebben zou, zich in
een ander huis te Bunschoten bevond. Aangezien Afgescheidenen, in
hoeveel opzichten ook van Hervormden verschillend, toch dit met hen
gemeen hebben, dat ze zich niet op twee plaatsen tegelijk bevinden
kunnen, werd Jan Verlinden door de Rechtbank vrijgesproken.

De jonge man verzuimde niet den schoolopziener te antwoorden--alweer een
antwoord dat eigenlijk zoo'n Afgescheiden meester niet voegde. Hij
schreef "dat hij zich met die zaak niet kon of mocht inlaten tenzij hij
schriftelijk verstaan had, _welke_ beschuldigingen of bezwaren het
Gouvernement tegen zijn persoon had en of die van zulk een aard konden
zijn om hem de school te ontzeggen."

De kleine gemeente onder het kruis had, tegen alle verwachtingen in, het
heerlijk Pinksterfeest betrekkelijk ongestoord kunnen vieren. Alleen was
op den eersten dag ten huize van een der broederen een
godsdienstoefening op zeer bijzondere wijze gestoord. Slechts negentien
personen waren aanwezig, maar luitenant Van der Does, de opvolger van
den ongelukkigen krankzinnige, had goedgevonden "ter voorkoming van
overtreding," niet alleen een militaire wacht voor het huis te plaatsen,
maar ook twee militairen in de kamer te posteeren. Deze hielden zich
rustig tot ongeveer in het midden der oefening, toen plotseling de
vergaderden opgeschrikt werden door een hunner, die zoo luid mogelijk
riep:

"Wonen alle die hier zijn in Bunschoten?"

"Ik zou u wel willen verzoeken," sprak de dienstdoende ouderling, "onze
godsdienstoefening niet te storen."

Zonder antwoord te geven trad de soldaat op een bejaarde vrouw toe, die
onder het gehoor zat, legde haar de hand zwaar op den schouder en vroeg:
"Waar woon jij?"

"In Spakenburg!" antwoordde ze verschrikt.

"Direct er uit!" schreeuwde hij, greep haar bij den arm, noodzaakte haar
op te staan, duwde haar de kamer door en wierp haar met een flinken zet
de deur uit.

"Ga nou je gang maar!" veroorloofde hij genadig den ouderling.

Zulke rechtsverkrachting werd evenwel onder de kleinigheden gerekend.

"De groote vraag is echter," merkte Jan Verlinden aan, "of de soldaat op
eigen gezag gehandeld dan wel een order van den luitenant uitgevoerd
heeft."

Dat zou niet lang een open vraag blijven.

Den avond vóór Pinkster waren de infanteristen Pronkert en Drieling
ingekwartierd bij W. van der Kolk, ontvanger der Eem- en havengelden.
Het viel den geplaagden landbouwer, die klein behuisd was, moeilijk
genoeg om de beide manschappen behoorlijk onderdak te brengen, doch de
mannen waren zeer handelbaar en tevreden met hun logies.

Laat in den namiddag van Dinsdag na Pinkster, den 16^{en} Mei, zaten de
huisgenooten, terwijl de ingekwartierden afwezig waren, rustig bijeen.

"O, wat gebeurt daar!" riep plotseling de huismoeder.

Hevig geklop en gebons op de voordeur werd gehoord. Twee stemmen
schreeuwden door elkaar: "Doe voor de die en dat dadelijk open,
ellendelingen! Wou je de militairen buitensluiten? Open, zeg ik je,
ontuig! of we trappen de deur in! En dan rijgen we je een voor een aan
de bajonet!"

De gruwelijkste vloeken doorspekten deze bedreigingen. Soms werd alles
onverstaanbaar gemaakt door de kolfstooten, waarmee de deur gerammeid en
deerlijk beschadigd werd.

Van der Kolk ijlde naar de voordeur en riep door het sleutelgat:
"Heeren, weest zoo goed als naar gewoonte de zijdeur door te komen,
langs het kantoor; deze deur gaat nooit open."

"Verwaande kwast!" werd hem als antwoord tegengebruld. "Kommandeer jij
ons? Dadelijk open of.... Ik verkies _hier_ in te komen, begrijp je!"

De deur kraakte onder de slagen en de trappen. Ten einde erger te
voorkomen, haastte de huisheer zich de deur open te sluiten.

Hij werd opzij geworpen, de beide militairen stapten de huiskamer binnen
en vielen op een paar stoelen neder.

"Een beetje op zij!" grauwde Pronkert de vrouw des huizes toe. "Sta maar
'reis op, lui oud wijf, en breng brood, boter en een paar goeie porties
vleesch."

"En jij, vrome non!" beval Drieling tegen een der dochters, "dadelijk
een flesch of wat goed-belegen bier!" (Tot den zoon des huizes): "Hier,
kwajongen; zet even netjes die twee geweren daar in den hoek!"

Zooveel mogelijk werden de bevelen gehoorzaamd. Men wist uit anderer
ondervinding dat ergerlijke mishandeling het gevolg van tegenstribbelen
kon zijn. De beide kerels waren echter zoo welwillend ditmaal met ham
inplaats van versch vleesch genoegen te nemen.

Nadat ze onder ruwe scherts naar hartelust gegeten en gedronken hadden,
nam Drieling het woord.

"Zeg eens, oude jongen; ik verkies niet langer in dat hok te slapen,
waar we nu drie nachten gelegen hebben."

Een vrij-groote kamer was ter beschikking van de manschappen gesteld,
maar de zoon des huizes moest daar ook slapen, waartegen de beide
soldaten totnogtoe geen bezwaar gehad hadden.

"Heeren, wij zijn klein behuisd; er is geen andere kamer."

"Kom, Drieling," zei Pronkert tot zijn kameraad, "dan zullen we zelf
maar even dat zaakje opknappen."

Ze liepen de kamer uit, maar kwamen na enkele minuten weer binnen.

"Scholtiaan," riep Pronkert, "dat kantoor van je is ruim en goed; daar
is ook een bedstee. Je wijf maakt daar dadelijk een bed in de bedstee en
een veldbed op den grond, hoor je! Dan zullen m'n kameraad en ik
voorloopig er genoegen mee nemen om samen in één kamer te slapen. En dan
mag je nog van geluk spreken dat je zoo schappelijk behandeld wordt."

"Mijnheer, dat is het kantoor voor mij als ontvanger van de Eem- en
havengelden; daar heb ik geen beschikking over."

"Dat hoeft ook niet, vrome kwezel!" grijnsde de andere soldaat. "_Wij_
beschikken er over en dat is voor jou voldoende."

"Mijnheer; ik mag wezenlijk niet...."

"Kom Pronkert!" zei Drieling, "dan moeten we zelf maar even het
beddegoed halen!"

"O neen!" riep de huismoeder verschrikt.

Drieling schaterde van 't lachen. "Als je ze een handje helpen wil, is
't ook weer niet goed! Vooruit dan, geliefde zuster!"

De slaapplaatsen werden in het kantoor in orde gemaakt. Naar het scheen
kwam nu de woestheid van de beide militairen een weinig tot bedaren.

's Avonds zaten ze bij de huisgenooten een pijp te rooken. Jan Verlinden
was zijn vrienden eens komen bezoeken, en zat ook in 't gezelschap.

"Ik hoop dat alles nu naar genoegen is?" vroeg Van der Kolk.

"Och!" zei Pronkert, "ik geloof niet dat je anders zooveel last van mijn
en m'n kameraad gehad hebt, wel vadertje?"

"Neen," vulde Drieling aan; "er zijn wel kwaadaardiger rakkers in onze
compagnie, al zeg ik 't zelf."

"Nu de vrienden er toch over doorpraten," ging Van der Kolk voort; "moet
ik eerlijk zeggen dat wij het ons ook al niet begrijpen konden."

"Ja, maar wat moet je doen!" zuchtte Pronkert; "ik ga ook niet graag een
week of wat de doos in!"

"En waarom zou je de doos ingaan, vrind?" vroeg Van der Kolk.

"Kijk, het zit 'm zóó!" lichtte de soldaat toe. "We hadden order van den
luitenant om niet anders dan door de voordeur naar binnen te willen..."

"En," voegde Drieling er bij, "om eigenlijk met alles ontevreden te
wezen en het je zoo lastig mogelijk te maken."

"Maar dat mag de luitenant toch niet bevelen!" riep Verlinden
verontwaardigd.

"Ja wat mag of niet mag! Daar heeft een gewoon soldaat geen zeggen of
oordeelen over," hernam Drieling. "In dienst heb je te doen wat je
geheeten wordt. Ik wil je dan ook wel zeggen dat ik voor mij er met
plezier voor teekenen wil om m'n heele verdere leven alle nachten zoo
goed te liggen als de laatste drie nachten."

"Nu begrijp ik er niets meer van!" riep Van der Kolk; "en er moest met
alle geweld een andere slaapplaats voor je klaargemaakt worden!"

"Wat zal ik je zeggen!" antwoordde Drieling, "je kan me gelooven, heel
veel soldaten hebben er een broertje aan dood om jullie zoo'n overlast
aan te doen. Voor mijn part mag je dag en nacht psalmen zingen en
bidden, zie je! Je mag het laten óók, zie je! Mijn 'n zorg! Maar ik kan
je met een woord van waarheid verklaren, dat de luitenant ons heel
pertinent bevel gegeven heeft om zoo tegen je tekeer te gaan; niet waar,
Pronkert?"

"Ja"; beaamde deze; "hij zei: jullie bent veel te zacht voor dat ontuig!
Ik verkies dat je een beetje den beest speelt en ze 'reis frisch
uitvloekt en niet met alles tevreden bent. Dat waren z'n eigen woorden.
En anders, zei hij, zal ik zorgen dat je een maand de kast ingaat!"

Een geweldige stoot tegen de voordeur schrikte het gezelschap op. Van
der Kolk ging naar voren om maar dadelijk open te doen. De luitenant in
eigen persoon trad binnen, liep den huisvader onderst-boven en kwam de
kamer in.

"Gaat alles goed?" vroeg hij aan de mannen, die onmiddellijk militaire
houding aangenomen hadden.

"Opperbest, luitenant!"

"Gedaan zooals ik bevolen heb?"

"Ja, luitenant."

"Nu... niet te zoetsappig, hoor jongens?"

De luitenant wilde vertrekken, maar de jonge Verlinden trad hem in den
weg.

"Luitenant, wat hier vanmiddag op uw bevel geschied is, noem ik _laag_!"

Tot antwoord ontving hij een ribbestoot, die hem wankelen deed. De
luitenant verliet hoonlachend kamer en huis.

"Jongeheer!" waagde Pronkert te zeggen, zoodra de officieele beul
verdwenen was, "je hebt geen ongelijk; maar 't zal _mij_ benieuwen of
dát je niet opbreken zal!"

Het bleek weldra dat de soldaten hun luitenant goed kenden.

Twee dagen later kreeg Verlinden een dagvaarding thuis tegen Vrijdag den
9^{en} Juni 1837 voor de correctioneele Rechtbank te Amersfoort, wegens
beleediging van een officier in functie. Ter terechtzitting werden alle
feiten wederzijds erkend. Verlinden had dus gemeend dat de Rechtbank in
elk geval zeer verzachtende omstandigheden in aanmerking nemen zou. Maar
den 15^{den} dier maand werd hij veroordeeld tot vier maanden
gevangenisstraf en de kosten van het proces. Zooals men denken kan, ging
hij in hooger beroep.

De straf voor die laatste oproerige handeling bleef niet uit. Den
20^{en} Juni kreeg Gerrit Beukman, de hoofdonderwijzer, een brief van
den volgenden inhoud:

                 "Amersfoort, 19 Junij 1837.

Deze is dienende om u kennis te geven, dat de naar aanleiding van art. 6
van het huishoudelijk schoolreglement voor de provincie Utrecht, door
mij verleende goedkeuring tot het opnemen van uwen ondermeester wordt
ingetrokken, u verzoekende en desnoods gelastende, na ontvangst dezer
denzelven als zoodanig niet verder op uwe school werkzaam te doen zijn,
totdat door mij of door de provinciale Commissie van onderwijs, ten
dezen nader zal zijn gedisponeerd. Van den ontvangst dezes, verzoek ik u
mij bericht te geven.

De Heer Burgemeester is door mij uitgenoodigd, mij van de niet nakoming
van boven vermelden last onverwijld kennis geven.

            De schoolopziener van het 3^{e} distr. Utrecht,

                      H. G. SCHLUITER."

De ondermeester was dus ontslagen zonder vorm van proces en zonder
opgave van redenen. De eenige van wien hij zelf het vernam, was de
hoofdonderwijzer.

Den 20^{en} Juli diende zijn zaak in hooger beroep in Amsterdam. Hij
werd veroordeeld tot eene maand gevangenisstraf en de kosten. Het vonnis
werd onmiddellijk tenuitvoergelegd.

Aan den avond van den 19^{en} Augustus keerde Verlinden uit de
gevangenis te Bunschoten terug, om daar.... in de eerste plaats te
zorgen voor de betaling van de proceskosten en daarna te zien hoe hij nu
verder aan den kost komen zou.                 XIV.

              JANNETJES BESLUIT.


"Zoo meid, daar hebben we je gezond en wel terug! Nou, je hebt het
uitgehouden, moet ik zeggen!" Met die woorden gaf moeder Huiskamp haar
Jannetje eenige hartelijke zoenen, toen ze Zaterdagsavonds, na
veertiendaagsch verblijf in Amsterdam, het ouderlijk huis weer
binnentrad. "Kijk, kind, je bent op een mooien tijd thuis. Vader komt er
aan; ik zou net de karnemelk opdoen. Wat blijft het nog vroeg donker
worden, hè! Kom bij het licht!"

Moeder nam haar mee naar binnen, waar de lamp reeds stond te branden, en
bekeek haar dochter met zooveel hartelijkheid alsof die evenveel jaren
afwezig was geweest als het weken geduurd had.

"Zoo heeft de Heere je weer veilig bij ons gebracht hè?" praatte de
goedige vrouw voort. "Het is nu wel zoo'n afstand niet, maar je weet
toch nooit wat er kan gebeuren! Een ongeluk ligt in een klein hoekje.
Maar...."

Jannetje kwam nu in de schemering, die men bij gebrek aan beter het
volle licht moest noemen.

"Maar... ben je... is dat?... zie ik wis of mis, heb je den eigensten
hoed op?"

"Neen, moeder, ik heb een nieuwen moeten koopen, want de mijne was
bedorven. Kijk maar eens goed naar me! Zie je ook niet wat vreemds aan
mijn mantel?"

"Nou je 't zeit! Wel, heb ik van m'n leven! Je hebt een anderen mantel
om! Wat is er gebeurd, kind? Je hebt toch geen ongeluk gehad?"

"Dat is een heele geschiedenis, moeder. Ik ben in de modder gevallen,
maar het is goed afgeloopen. Vanavond zal ik je dat eens in kleuren en
geuren vertellen. Ik heb honger!... o Gelukkig, daar is vader."

De klink van de deur werd opgelicht; vader Huiskamp stapte binnen,
schopte achter de voordeur de klompen uit en kwam op de dikke
zwart-wollen kousen de keuken binnen.

"Goeien avond," zei vader, ging op Jannetje los, kneep haar even in den
linkerwang bij wijze van welkomstkus en zei bedaard: "De Heere zegene je
ingang, kind! Zoo moeder, schep nou maar op!"

Huiskamp nam in zijn honderdjarigen leuningstoel aan 't hoofd van de
klaptafel plaats en zette de voeten op de verwarmde koperen stoof, die
voor hem gereed stond. Twee knechts en twee stevige boerendeerns kwamen
binnen en schikten bij; nadat ieder hunner op z'n beurt "Dag Jannetje!"
gezegd had.

De reizigster had onderwijl hoed en mantel afgelegd en voor moeder de
stroop uit de keukenkast genomen en op de klaptafel gezet, terwijl de
vrouw des huizes de groote schaal vol karnemelk met gort opdroeg. Moeder
nam rechts en Jannetje nam links naast vader plaats.

De heer des huizes nam z'n pet af en bromde: "Nou!" Daardoor werden de
aanzittenden uitgenoodigd zich met hem in het gebed te vereenigen.

Vader Huiskamp was gewoon voor te gaan in gebed; kort, zeer kort, want
anders werd de karnemelk noodeloos koud. Straks, na het eten, had men
beter den tijd. Dan zou hij tot besluit van den dag nog een hoofdstuk
uit de profetieën van Jeremia lezen en eindigen met een gebed, waarin
letterlijk alle nood der Christenheid, voorzoover hij er mede bekend
was, uitvoerig herdacht zou worden; en dán zou hij op geen vijf minuten
zien.

Onderwijl de karnemelk, die kokend-heet opgedaan was, een beetje
besloeg, at ieder eenige ferme sneden bruine stoeten met boter; niet
overmatig, maar toch zooveel dat een stadsmensen het voor dien dag
daarbij maar laten zou. Toen volgde voor ieder de karnemelk, ook niet
heel veel, slechts twee diepe borden vol, niet zoozeer als voedsel dan
wel om "de holletjes in de maag te laten vol loopen."

Toen eindelijk avondeten en huisgodsdienstoefening afgeloopen waren, het
dienstpersoneel zich verwijderd had, en moeder de vrouw bezig was voor
de koffie te zorgen, stak vader een pijp op en zei: "En vertel nou'
reis."

Naar eer en plicht begon Jannetje met de hartelijke groeten van oom en
tante Builders over te brengen en te zeggen "dat ze allebei nu weer
heelemaal beter waren."

"Scheelden ze dan wat?" vroeg moeder verwonderd.

"Neen," zei Jannetje; "ze waren heel wel; maar Zondag vóór acht dagen is
tante met de koorts en erge pijn in de schouders naar bed gegaan."

"Ja, dat is koorts;" besliste vader; "dan heb je altijd pijn in je
schouderbladen."

"Goed kamillendrinken en zweeten!" raadde moeder aan, alsof ze voor het
ziekbed stond.

"Neen," zei Jannetje weer, "het was omdat ze zoo geslagen was, en
oom...."

"Kind!" riep vrouw Huiskamp. "M'n eenige zuster! Maar hoe zat dat dan?"

"Laat u me nou geregeld doorvertellen," zei Jannetje, die zich
verbeeldde dat haar verslag niets aan duidelijkheid te wenschen
overliet. "Waar was ik ook weer? o Ja, oom had een diepe snee boven z'n
linkeroog en kwam zonder hoed thuis."

"En hoe kwam dat nu weer?" vroeg vader van uit de rookwolken, waarin hij
zich gestadig hulde.

"Ja, ziet u, doordat we uit de kerk kwamen," lichtte Jannetje toe, alsof
de kerk een speciale inrichting was om afgeranseld en gewond te worden.
"Ik heb ook al een nieuwe hoed en mantel moeten koopen."

"Kind, je maakt me zoo ongerust!" begon moeder weer.

"Vrouw, laat zij nou vertellen," vermaande vader, wiens zenuwen sterk
genoeg waren om steeds de vermaning van Salomo na te leven: "Vreest niet
voor haastigen schrik."

"Kijk," zei Jannetje, "het zit zóó: de Afgescheidenen in Amsterdam
houden, omdat de stad zoo groot is, wel op twintig plaatsen kerk. En zoo
waren wij dan naar mijnheer Buter in de Lindenstraat gegaan. En alles
ging goed; maar voor de deur stonden ze te schelden en te vloeken en de
glazen in te gooien. En om half-elf kwamen twee politieagenten boven,
achter waar wij zaten...."

"Was de deur dan open?" vroeg moeder.

"Welneen, maar we merkten later dat ze de winkelkast opengebroken
hadden.... en liepen naar binnen en begonnen ons allemaal met stokken te
slaan, en naar buiten te duwen, en de trappen af te gooien, en de deur
uit te jagen. De stoep hadden ze met boter besmeerd en we vielen
allemaal naar buiten, en ze ranselden ons af, en het volk gooide met
steenen en vuil. En tante, die kon zoo hard niet loopen, die goeie ziel,
die kreeg van een agent een pak slaag met een stok. En ze hadden in den
winkel al het aardewerk kapot geslagen, want die mijnheer Buter is
winkelier in aardewerk en zulk goed, en ze gooiden ons met de stukken
van zijn eigen potten en pannen, en oom kreeg een scherf boven z'n
linker oog, 't was op het kantje af dat ze hem het oog uit z'n hoofd
gooiden! En 's middags moest het bij oom dichtgenaaid worden; en tante
ziek naar bed. Mijn kleeren waren heelemaal bedorven. Nu ik er weer zoo
inkom...."

Jannetje barstte in tranen uit, legde de armen op tafel en het hoofd op
de armen, en begon hartstochtelijk te snikken.

"Zoo, zoo!" gromde vader en smoorde zijn verontwaardiging door heftige
trekken aan zijn pijp.

Moeder haastte zich om wat valeriaan klaar te maken.

"Hier schaap, drink 'ereis, maar dat is verschrikkelijk! Waar moet dat
naar toe! Och Heere, geef uitkomst."

Jannetje hief het hoofd op, dronk werktuigelijk het
rood-en-groen-gebloemde kopje leeg en kwam weer wat tot bedaren.

"Ik _wil_ nu niet langer! Ik _kan_ niet en ik _mag_ niet! Als je bij zoo
iets bij bent geweest, dan voel je dat je _daar_ bij hoort! Liever met
het volk Gods kwalijk gehandeld te worden dan... hoe staat het er ook
weer? Werktuigen van den satan zijn ze, dáár! De Heere zal het
bezoeken!"

"Kind! Kind!" vermaande moeder. "Bezondig je niet! Er zijn nog heel wat
ware vromen onder!"

"Ja," antwoordde het meisje, door haar rechtsgevoel en haar liefde tot
Gods kinderen welsprekend gemaakt, "juist, moeder, daar heb je 't! Dat
is juist de kunst van de hel! Dat gemeene volk, die dronkelappen en die
slordige wijven en die straatjongens zouen niets kunnen doen als ze niet
wisten dat dominees en burgemeesters het heel mooi vonden. Die agenten
zouden weerlooze oude vrouwen niet doodranselen als er geen koning en
geen gouverneurs en geen rechters achter zaten. Als er dan ware vromen
onder zijn, dan zullen die het zwaar te verantwoorden hebben!"

"En ben je den tweeden Zondag nog naar de kerk geweest?" vroeg vader,
die onrustig werd en daarom beproefde Jannetjes woordenstroom in andere
bedding te leiden.

De goede man had echter onbewust het verkeerde middel gekozen om zijn
dochter te kalmeeren.

"Neen, vader; ik mocht niet van den commissaris van politie."

"Wat is dat nu weer!" vroeg moeder. "Kan de commissaris van politie je
dan verbieden om naar de kerk te gaan!"

"Ja, 't is toch zoo! Al de huizen, waar de Afgescheidenen gewoon zijn,
worden door agenten bewaakt en Zondags wordt aan ieder, die er in gaat,
z'n naam en woonplaats gevraagd; en de commissaris heeft hun laten
weten, dat hij order had gekregen om voortaan geen enkelen vreemde van
buiten toe te laten. Dus kon ik Zondag niet met oom en tante mee!"

"Ben je dus Zondag heelemaal niet naar de kerk geweest, kind?" vroeg
moeder met een zweem van afkeuring in den toon.

"Neen, moeder, dat was me immers onmogelijk, zooals je ziet!"

"Ende laat ons onse onderlinghe bijeenkomste niet nalaten!" zei vader,
ernstig den vinger zwaaiend. "Dat is niet goed, Jannetje!"

"Vader, ik _kan_ niet meer! Ik _kan_ niet kalm en veilig in mooie kerken
zitten, al preekte daar ook een engel uit den hemel, onderwijl de
kinderen Gods door de menschen, die over die kerken regeeren, als
beesten verjaagd en vermoord worden!"

"Ho, ho!" berispte vader haar, "ik zal de laatste wezen om het goed te
praten, maar we moeten oppassen dat we niet overdrijven."

"Ik overdrijf niet, vader. Maar wij weten niet wat er zoo allemaal
gebeurt. Daar heb je het geval nog pas-geleden in Kesteren. Dat is
verleden week gebeurd en het werd ons verteld door de familie van de
menschen. Daar waren nu Woensdag vóór acht dagen des avonds negentien
menschen bij elkaar;--ik kan den naam je noemen, bij een kleinen
landbouwer Arie de Weert. Ze hoorden wel veel rumoer om het huis heen
maar gingen voort met preeklezen. Eindelijk hoorden ze lawaai op het
dak; niet anders te denken dan het was de wind, want het woei hard. Maar
jawel; is 't niet Godgeklaagd? ineens zagen ze vuur. Het heele dak en
het achterhuis stonden in volle vlam. Nog net bijtijds konden de
geloovigen het huis uit vluchten. Niemand stak een hand uit om te
blusschen. Niets is er gered dan het eenige koebeest van de Weert. Ze
zouden nu moeten bedelen als er geen Afgescheidenen waren!.... Ik.... ik
_wil_ en _zal_ niet langer bij de vervolgers hooren!"

Jannetje stampte met den voet op den grond; vader en moeder zaten
bedrukt te kijken. Gedurende de eerstvolgende minuten zwegen allen.

"Ja, ja!" zei vader Huiskamp eindelijk, "er gebeurt al wat in de
wereld!"

Zoomin zijn vrouw als zijn dochter gevoelden zich geroepen dit tegen te
spreken of te bevestigen.

"Drink je koffie eens leeg, beste meid," zei moeder. "'t Is jammer, niet
waar vader? dat zij Zondag niet hier was."

"Hoe dat zoo moeder?" vroeg Jannetje.

"Omdat we Zondag morgen nog zoo'n mooie preek van onzen dominee gehoord
hebben, ook zoo wat over hetzelfde," hernam moeder terwijl ze voor alle
drie de kommetjes inschonk; "je kreeg er zoo'n inzicht in, zie je."

"Ja," zei vader, "een dierbare tekst."

"Lees 'm 'reis voor, vader," vroeg vrouw Huiskamp. Haar man greep den
Statenbijbel, die naast het pijpenrek op een kastje stond, sloeg dien
open en begon: "Hier heb je het: uit Johannes zes:

Van doen af gingen vele syner discipelen terugge ende wandelden niet
meer met hem.

Jezus dan seyde tot de twaelve: wilt ghijlieden oock niet wechgaen?

Simon Petrus dan antwoordde hem: Heere, tot wien sullen wij henengaen?
ghij hebt de woorden des eeuwigen levens.

Ende wij hebben gelooft ende bekent, dat ghij sijt de Christus de Sone
des levendigen Godts."

Vader sloot het heilige boek en zette het weder op zijn plaats.

"Dierbaar hè?" vroeg moeder aan Jannetje.

"Ja moeder, die tekst is mooi genoeg," stemde haar dochter toe.

"Het wás ook mooi!" zei vrouw Huiskamp weer.

"Dat kan wel, moeder," hernam Jannetje; "maar ik zie nog niet hoe dat
iets met de Afscheiding te maken heeft."

"Zie je dát niet, kind? Hoe is 't mogelijk! Hoe dat de Heere Jezus hier
nu niet meer lichamelijk rondwandelt, maar hoe dat hij toch in zijn kerk
gebleven is en altijd blijven zal; en hoe dat die nu hier de wereld
doorgaat, en hoe dat..... ik kan het allemaal niet zoo zeggen!... hoe
dat er toen ook al een Judas bij was; en de Heere Jezus dat heel goed
wist en hij hem toch niet uit zijn kerk uitstootte; en hoe dat... zie
je... als nou maar de ware belijders... e... begrijp je?"

Moeder bleef in het schema van de preek steken. "Ik begrijp het nog
niet," zei Jannetje lastig.

"Nou," vulde vader aan; "als die nou maar op de vraag: "Wilt gijlieden
ook niet weggaan?" met Petrus zeggen: "Neen, Heere!""

Jannetje zweeg.

"En getrouw, hè vader?" begon vrouw Huiskamp weer. "Getrouw! Aan het
adres van de onbekeerden; _ik_ oordeel u niet, maar het zal wat te
zeggen wezen altijd met den Heere gewandeld te hebben en er toch niet
bij te behooren. En de geloovigen vermaand om nu ook bij hem te blijven,
waar hij ook heengaat en al zijn er Judassen bij; maar niet hetzelfde
juk met de ongeloovigen aan te trekken. En toen dat eindelijk allemaal
toegepast op de beroering in onze dagen."

Jannetje bleef zwijgen en vader bleef rooken.

"En toen," ging moeder maar weer voort, "dat nagebed. Dat smeeken aan
den Heere of toch de eenigheid van de geloovigen mocht openbaar worden;
en of we allen maar van de menschen mochten afzien en op hem alleen
zien! En of er meer liefde mocht komen en geen wortel van bitterheid
opspruiten. En of we niet mochten blijven bij het uitwendige om maar
alleen op de belijdenis te kijken, daar je zoo licht het innerlijke
leven bij vergeet; en hoe het ons in de eeuwigheid niets helpen zal als
onze buurman een zuivere belijdenis had.--Ik kan je zeggen, hij zei me
te vroeg Amen, en ik dacht, was je nog maar zoo doorgegaan!"

"Ja," zei vader plechtig; "ik zeg maar: zoolang als je nog zulke
getuigenissen te hooren kan krijgen, dan..."

"Nu wat dan, vader?"

"Dan?.. Nou.. dan.. e.. zooals ik zeg..."

"Vader meent maar," hielp zijn vrouw hem, "dat een mensch z'n eigen wel
tweemaal bedenken mag voordat hij daar tegen ingaat."

Een paar minuten stilte.

"Weet u ook hoe het Zondag bij Reijmeringer gegaan is?" vroeg Jannetje
plotseling.

Vader keek onaangenaam verrast op, klopte zijn pijp uit en stopte een
versche; toen nam hij een kooltje vuur:

"Ja.. pf!.. dàt is nou.. pf.. pf.. zie je.. pf! hoe zal ik zeggen?..."

Jannetje wachtte geduldig.

"Ja zie je, dáár kan ik me nou ook zoo glad niet bij neerleggen."

"Waarbij niet, vader?"

"Daar waren meer dan negentien, zie je, en..."

"Ja vader," viel vrouw Huiskamp hem in de rede; "maar laten we nou
eerlijk wezen en zoowel het voor als het tegen zeggen. En dát vond ik
nou ook veel te ver getrokken, al zeg ik het zelf; dát was spijkers op
laag water zoeken! Ja, er waren er twintig; maar hoe! Neen, daar kan ik
nou nog zelfs niet overheen."

"Ik zeg immers ook dat ik het niet kan goedkeuren!" riep vader een
beetje kriegel.

"Jawel, maar omdat je zoo maar alleen zeit: er waren meer dan negentien.
Maar dat ééne schaap van drie maanden, dat was alles.... zie je, ik kan
begrijpen dat je de menschen zóó tegen de kerk maakt."

Jannetje wachtte zwijgend; ze was den heelen avond onhandelbaar; ze
praatte onophoudelijk telkens als vader en moeder maar liever gehad
hadden dat ze haar mond gehouden had; en ze zweeg gedurig als een mof,
telkens als ze haar ouders met een enkel woordje uit de verlegenheid had
kunnen redden.

"Zie je," zei moeder eindelijk; "de burgemeester kwam tellen en vond
negentien groote menschen, nou daar was niets tegen. Maar vrouw Klippers
had haar zuigeling van drie maanden meegebracht, en dat was de
twintigste. Nou toen wou zij met het kind weggaan maar dat mocht niet,
en toen moesten ze allemaal er uit. En tegen Reijmeringer is
proces-verbaal opgemaakt, die krijgt nou boete."

"Maar," vergoelijkte vader; "ze zijn niet geslagen of zoo iets;
Reijmeringer moest zelf zeggen dat alles heel fatsoenlijk in z'n werk
ging."

"En heeft dominee misschien 's avonds ook stichtelijk gepreekt over dat
schandaal?" barstte Jannetje los. "Hoe _kunt_ u nog langer bij zoo iets
blijven?"

"Maar beste meid," hernam vader; "we zeggen je immers zelf hoe leelijk
wij het vinden."

"Jawel: maar ondertusschen doet u er aan meê."

"_Wij_!" riep moeder, "schaam je je niet?"

"Ik meen niets scherps te zeggen, moeder; ik deed er ook aan mee. Ieder
die er bij blijft behooren. Van u weten ze dat het uw lust is den Heere
te dienen; en dus sterkt u de handen van de vijanden. Zij zeggen
natuurlijk dat het zoo kwaad niet zijn kan in een kerk, waar de
Huiskampen in blijven. o Gaat u ook over!"

"Ik en je moeder vinden geen vrijheid om de kerk te verlaten zoolang de
Heere er niet kennelijk geheel uit geweken is."

"Vader, ik vind geen vrijheid om te blijven. Ik vind het vreeslijk om
alleen te gaan, maar ik mag niet anders."

"Jannetje," zei vader, "we kunnen je niet met geweld tegenhouden."

"Maar het is me een verdriet op m'n ouden dag!" jammerde moeder.

"Moeder, God weet het, hoe erg ik het vind u verdriet aan te doen, maar
ik mag niet anders."

"Nou, kind, dan moet je doen wat je niet laten kan."

"Als je maar niet je dwaling eerst inziet, als het te laat is,"
waarschuwde vader nog.

                 * *
                  *

Jannetje, hoewel gewaarschuwd, bleek niet voor overtuiging vatbaar. "Ze
is een best kind," zei moeder, "maar ze heeft haar eigen zinnetje!" Den
volgenden dag was ze niet te bewegen mee naar de kerk te gaan. In de
samenkomsten der Afgescheidenen kon ze niet komen zonder het getal van
negentien te overschrijden. Ze kon het dien dag heel goed zonder preek
stellen; ze had meer stichting in de eenzaamheid door haar eenheid met
de vervolgden, dan ze door de mooiste preek van den besten Hervormden
predikant had kunnen genieten.

Maar 's middags liep ze "even" bij Beukman aan, en toen ze een uur later
weer naar huis ging, wist Klaas Beukman dat hij 's avonds aan de
broeders en zusters mocht mededeelen, dat Jannetje Huiskamp zich bij hen
aangesloten had.                 XV.

             DIAKONALE ARMENZORG.


Driekwart eeuw geleden was het verzenden per post van een brief een duur
ding, waar gewone menschen alleen toe overgingen wanneer het beslist
noodig was. Bovendien hanteerde Klaas Beukman liever drie uren achtereen
den ploeg dan een half uur de pen; en zijn vrouw deed aan
brieven-schrijven in 't geheel niets. Zoo nu en dan hoorden zij en
Gerrit wat van elkander, wanneer boeren uit de beide dorpen elkaar op
een of andere markt ontmoet hadden; ook kwamen er wel brieven van
Gerrit, maar het was een zeldzaamheid als hij er een van zijn ouders
ontving. Het meeste vernamen de ouders en hun kind nog van elkaar door
de predikanten, die bijna voortdurend op reis waren om nu hier, dan daar
de diensten te leiden.

Niet zelden moesten die tochten in het geheim geschieden om de
vervolgingen onderweg te voorkomen zoowel als om de bediening des Woords
en der Sacramenten in de plaats waar de predikant verwacht werd, niet
reeds vooraf onmogelijk te maken door ruchtbaarheid aan zijn komst te
geven. Somtijds werden de samenkomsten op zeer afgelegen plaatsen en
midden in den nacht gehouden. Zoo kwam, om slechts één voorbeeld te
noemen, de predikant Brummelkamp den 19^{en} Augustus 1837 te Bunschoten
aan en predikte den 20^{en}, Zondags, des nachts te Malestijn, zooals de
notulen het zeer grootsch noemen, dat is: op een boerderij tusschen
Bunschoten en Spakenburg, die Malestijn heette. In die
godsdienstoefening werd aan een kind het sacrament des doops bediend.

De geloovigen werden niet gehangen; hun leeraren werden niet
geradbraakt; maar overigens hadden de Afgescheidenen aanleiding genoeg
om hun lot in het vrije "Gereformeerde" Nederland te vergelijken met dat
van de Hugenoten onder den grooten koning Lodewijk XIV.

En indien hun vijanden--vooral die uit de hoogste standen--slechts
gedurfd hadden; indien ze de handen vrij genoeg hadden kunnen bewegen,
dan zouden ze de kinderen Gods in alle opzichten met de martelaren uit
de zeventiende eeuw gelijk gesteld hebben. Sprak Mr. Zevenstern,
officier bij de Rechtbank te Appingedam, het niet uit: "Het ware te
wenschen dat men de hoofden der bijeenkomsten aan het lijf mocht
straffen." Daarmede bedoelde hij iets anders dan gevangenisstraf, want
die werd reeds naar hartelust uitgedeeld. En schreef niet Mr. Thorbecke
einde September 1837, als verzet tegen zijn vriend Mr. Groen van
Prinsterer, "dat aan de inkwartiering alleen de wettelijke vorm
ontbrak?"[1]

Voor zulke zwervers als de leeraren der Afgescheidenen moesten zijn, was
de afstand tusschen Bunschoten en Loosdrecht gering. Die beide dorpen
met de tusschenliggende Hilversum en Eemnes werden gewoonlijk op
dezelfde rondreis bediend, zoodat, alles in aanmerking genomen, de
Beukman's nog dankbaar mochten zijn omdat ze zooveel van elkaar hoorden.

Begin Mei had Gerrit van zijn vader een brief ontvangen, die hem
brandend-nieuwsgierig naar nadere tijding gemaakt had. Vader was nooit
heel spraakzaam, de brieven waren natuurlijk nog aanmerkelijk korter dan
de gesprekken. In bedoeld epistel stond, midden tusschen nieuws van
allerlei aard: "Bij de Huiskampen is alles nog al zoo hetzelfde behalve
dat Jannetje tot ons overgekomen is."

Zou dat werkelijk beteekenen wat Gerrit er zoo gaarne in las? Er was
gedurende de eerste weken weinig kans om er achter te komen.

Sedert de Kerstvacantie was de jonge man niet meer in Loosdrecht
geweest. In gewone omstandigheden zou het hem gemakkelijk gevallen zijn
zoo nu en dan Zaterdagsmiddags daarheen en Zondagsavonds terug te
wandelen. Maar de vervolging legde hem allerlei andere plichten op. Er
viel voor hem veel meer te doen dan het onderwijzen van de kinderen. Wel
had de kleine gemeente zeer goed begrepen dat de openbare onderwijzer
niet het ambt van ouderling of diaken vervullen kon zonder haar zoowel
als zichzelf noodeloos en onherstelbaar in moeite te brengen. Indien hij
als ambtsdrager opgetreden ware, zou zijn ontslag slechts een kwestie
van zeer korten tijd geweest zijn. En dan zou er heel waarschijnlijk een
opvolger gekomen zijn, die "het gouvernement _niet_ tegenwerkte", en die
dus met de kinderen der gemeente vrij spel had. Maar dat belette Gerrit
niet in allerlei opzichten zijn eenvoudige en minder ontwikkelde
geloofsgenooten met raad en daad bij te staan, waarmee hij de handen vol
had. Voorzichtigheid gebood hem daarvoor uitsluitend zijn vrijen tijd te
gebruiken. Daarenboven was zijn aanwezigheid van groot nut voor het
gezin van zijn hospes Kramer, dat voordurend met inkwartiering gekweld
werd. Vrouw en kinderen kon men geen oogenblik alleen in huis laten,
zoolang de "gezegende werktuigen om Sion uit te breiden" daar nog
gebruikt werden. Zijn vriend en hij waren dus om de beurt aan huis
gebonden. Ten overvloede was hij sedert den 20^{en} Juni zijn vriend Jan
Verlinden als hulponderwijzer kwijt, zoodat voorshands al het werk in de
school alleen voor zijne rekening kwam.

Met groot verlangen had hij dus zijne zomervacantie van veertien dagen
tegemoet gezien.

Eindelijk was de groote dag aangebroken. In den vroegen morgen van
Zaterdag den 15^{en} Juli stapte Gerrit Beukman in de huifkar van zijn
vriend Kramer en nam plaats naast den man, die hem naar Eemnes zou
brengen. Vandaar zou hij te voet de reis vervolgen.

Wel bracht het paard van Kramers den bovenmeester naar Eemnes, maar de
baas had het daartoe midden in den zomer te druk. De teugels van het
spannetje waren in handen van Willem Vlok, die voor 't oogenblik toch
niets anders te doen had en er zeer vereerd mee was, dat hij dit ritje
in den dienst van Beukman en Kramer doen mocht.

"En hoe gaat het thuis, Vlok?" vroeg Beukman, toen ze de kom van het
dorp achter zich hadden en in de heerlijke lucht van den helderen
zomermorgen bedaard den mullen zandweg langs reden.

"Thuis!" sprak Vlok, niet zonder eenige bitterheid in de stem. "Ja, dàt
mag meester wél zeggen!"

"Je hebt gelijk, Vlok!" hernam Gerrit; "thuis is, helaas, het rechte
woord niet. Hoe gaat het met je vrouw en kinderen?"

"Naar de omstandigheden goed, meester, maar de Heere moet bijzondere
genade geven om er altijd in te berusten;--we hebben er zeven, zie je,
en de oudste moet nog pas elf jaar worden. Maar ik mag nog van geluk
spreken als ik zie op mijn lotgenoot de Greef; daar is nog een kind meer
en z'n vrouw is maar zwakjes, meester; die ziel moet de tering hebben.
Mijn wijf en ik kunnen ten minste door de goedheid Gods nog voort!...
Het is wat te zeggen!"

Gerrit liet den stumperd uit zijn tabakszak een pijpje stoppen; hij
begreep dat er meer behoefte bestond aan een kleine daad van
gemeenzaamheid dan aan een groot woord van vertroosting. Ook viel er
voor hem meer te hooren dan te zeggen.

"Hoe is het nu eigenlijk in z'n werk gegaan?"

De man zweeg tot de pijp behoorlijk rondgebrand was en blies met
welgevallen een paar rookwolken uit.

"Ja; meester is nog zoo lang niet bij ons en weet misschien van het
vorige zoo niet af. Kijk--ik en de Greef hadden maar weinig werk
en--zooals dat gaat--er kwam zoo nu en dan alweer een kind bij;--maar we
werden toch altijd staande gehouden, dat mag ik tot eer van den Heere
zeggen; en ook gedurig door de Diakonie geholpen. En dan hadden we vrij
wonen in die twee hutjes! Nou goed; maar langzamerhand kwamen we er wat
meer door en er een beetje boven op, en er was geregeld werk te krijgen,
zoodat, zie je, de bedeeling ophield. Dat was niet meer dan recht; er
waren armer dan wij, en zoowel ik als de Greef mochten er den Heere voor
danken voor dat het niet meer hoefde en dat nou een ander kon geholpen
worden. Maar we mochten vrij blijven wonen; zie je. Nou dat ging zoo
voort--en wat nou de kerk anbelangt, we bleven er allemaal lid. Een
mensch heeft wel zijn bedenkingen, maar dat is tot daaraan toe. Alleen
vrouw de Greef, die zei soms dat zij er niet hoorde, en dat we dan
eigenlijk allemaal er niet hoorden. Nou weet meester nog wel van
verleden jaar... ja... toen was je al bij ons, nietwaar?"

"Wanneer?" vroeg Gerrit.

"Toen dat met Poort; toen die ineens niet meer oefenen mocht?"

"Ja; daar was ik bij," antwoordde Gerrit; "dat heeft voor mij den
doorslag gegeven."

"Nou, zie je, daar heb je 't!" vervolgde Vlok; "dat stuitte ons dan ook
danig tegen de borst; daar konden we niet overheen. En toen--zooals
meester weet, kwamen wij ook bij de Afgescheidenen kerken, maar we
gingen niet over, begrijp je. Alleenig vrouw de Greef, zie je, _die_
ging over. Dat ging zoo z'n gangetje, alles goed en wel; je hoorde van
niets. Tot nou in eens, gisteren veertien dagen, den laatsten Juni, komt
de diaken Klap eens binnenloopen. "Zeg Vlok," zeit ie; "dat kan zoo niet
langer." "Wat kan niet langer, mijnheer?" vraag ik zoo. "Vlok," zeit ie;
"de Greef en jij kunnen hier niet aldoor zoo maar blijven wonen voor
niets!" Ik keek er van op, maar recht is recht; en alhoewel ik het op 't
oogenblik niet kan betalen, de Heere zal, als het moet, op zijn tijd ook
wel uitkomst geven. "Hoeveel zou dan de huur moeten wezen, mijnheer?"
vroeg ik zoo langs m'n neus weg. "Ja," zeit ie, "je kan nog wel op
denzelfden voet blijven wonen, maar jullie komt nooit in de kerk." Ik
denk: wat zou er nou komen? "Kijk," zeit ie, "als je allemaal altijd in
de kerk wil komen, dan kan je blijven." Nou, heel veel vieren en vijven
meer... en of we nu al zeien als dat we Hervormd waren; hij hield maar
vol: je doet alsof je Afgescheiden bent.

Ten langen leste vroeg ik hoe veel of dan de huur zou moeten wezen. Ja,
dat zou dan voor mij en de Greef ieder dertig gulden in het jaar
beloopen. En daar mochten we dan tot den anderen dag over denken.
Vandaag veertien dagen ik er naar toe en De Greef ook, om te zeggen dat
we die huur zouden betalen. Dat moest in de kerkeraad komen.

Maar jawel: 's Maandags komt Klap en nou vertellen: de kerkeraad wil
voor ieder twee borgen hebben. "Willem," zeit m'n vrouw; "loop 'reis
naar boer Kramer, dat is 'n goeie man." Om nou kort te gaan, wij komen
denzelfden avond vertellen, ik en de Greef, als dat Kramer en
Heining--uw ouderling,--voor ons allebei borg zouen wezen en we hadden
het papier er van in onzen zak. Wij blij dat de zaak nou gezond was.

Den dag daaraan, daar komt Klap en Passer de kerkvoogd zeggen: die
borgen waren goed en wel, en de zaak was dus tot zoover in orde, maar
dan moest er een jaar vooruit betaald worden."

"Waar dienden dan de borgen voor!" vroeg Gerrit.

"Ja, meester, ik vertel je net zooals de ronde waarheid is. Dus geld
vooruit, daar ging niets van af. Wij terug; en wat we nu toch nooit
hadden durven denken: om ons te helpen alhoewel we niet eens bij de
gemeente hooren, die twee gaven ieder dertig gulden. "Nou kan je eens
zien," mocht ik zoo tegen de Greef zeggen, "zonder iemand te oordeelen,
wat de profeet Maleachi zegt van het onderscheid tusschen hem die God
vreest en hem die hem niet vreest."

Wij er weer heen; ieder z'n dertig gulden brengen. "Ja," zei Passer,
"dat is nou goed en wel, maar hoe staat het nou met het kerkgaan?" "Maar
mijnheer," zei ik zoo, "en we betalen nu vooruit?" "Ja," zeit Klap, "dat
gaat er heelemaal buiten om. Want zoo zouden we wel de grootste vijanden
in de huisjes kunnen hebben! Je begrijpt wel, het zijn eigendommetjes
van de Diakonie!" "Maar mijnheer," zei de Greef, die een beetje kriegel
werd; "dertig gulden is toch dertig gulden!" "Nou zou ik nog brutaal
worden toe!" zei Passer. "Jelui moeten beloven, plechtig beloven, dat je
met vrouwen en kinderen geregeld en alleen in onze kerk komt en nooit
meer die andere vergaderingen zal bijwonen. Want anders moet je op
staanden voet eruit!"

Nou, toen werd ik toch een oogenblik omgekeerd. Maar toen Klap: "Kijk,"
zei die, "als 't nog onze eigen huizen waren, dan was 't wat anders,
maar het is het eigendom van de Diakonie, en dát _mag_ ik niet tegen de
kerk in laten gebruiken.""

"Zoo'n huichelaar!" barstte Gerrit los.

"Ja," zei Vlok zachtmoedig; "het wou er bij mij ook niet in. Maar dát
konden we niet beloven. "Neem dan je geld maar weer meê," zei Passer;
"dan moet je maar afwachten wat er van komt.""

"En toen?" vroeg Gerrit.

"Toen? Nou, Donderdag vóór acht dagen werden we met pak en zak er uit
gezet. En daar stonden we. Veldwachter Koelewijn moest er van den
burgemeester bij wezen. 't Ging hem aan zijn hart, dat kon je zien."

"Ja dàt is een rechtschapen, godvreezend man," hernam Gerrit.

"Meester; let op mijn woorden: Koelewijn gaat denzelfden weg op. Die
raakt z'n bestaan kwijt; wat ik je zeg! En toen zaten we op het strand
zonder dak boven het hoofd. De burgemeester had een plek er voor
aangewezen; maar een die bij hoog tij onder loopt."

"Maar er is nu toch, God zij dank, in voorzien," zeide Gerrit.

"Ja, toen 't zoo'n weer werd hebben meester en de anderen, die we er dan
ook nog wel voor bedanken, zoo bij den burgemeester opgespeeld, dat hij
ten langen leste wel helpen moest. Nu zijn we weer onderdak. Maar vrouw
de Greef heeft het dan leelijk te pakken: dat mensen kan niet zoo tegen
weer en wind."

"De Heere zal oordeelen!" zei Gerrit meer tot zichzelf dan tot zijn
reisgenoot.

"Meester, dat wil d'r nou bij mijn maar niet in dat onze gezegende
Heiland nou zoo iets van z'n diakenen zou goedvinden. Ik ben niet
geleerd en ik kan er niet tegen op; maar ik vraag maar: zou de Heere dat
nou bedoeld hebben met het ambt van diaken?.... Maar we bennen er, en
hier gaan we uit mekaar."

Met een hartelijken handdruk, waarbij een gulden uit Gerrits hand in die
van zijn reisgenoot overging, zei de eerste: "Ik dank je wel, Vlok!....
Voor de kleintjes, hoor!"

"Maar meester, dat is te veel. De boer betaalt me."

"Ik _betaal_ je ook niet; het is een aardigheidje voor de kinderen."

__________
[1] "L'établissement d'un pouvoir préventif permanent dans le demeure
des citoyens a besoin, selon moi, d'être autorisé par une loi."                 XVI.

               TOEGESTEMD.


De verhouding tusschen Jannetje Huiskamp en haar ouders was zeer goed;
alleen "over dat ééne" werd niet meer gesproken. Jannetje had haar
lidmaatschap aan den kerkeraad der Hervormde Kerk opgezegd. Maar die
opzegging was niet zoo dadelijk aangenomen; het meisje had een bezoek
van dominee ontvangen, dat meer dan een uur geduurd had. Dominee
had--raak of niet raak,--alle teksten aangehaald, die in zijn oog op het
geval toepasselijk waren; zelfs verscheidene teksten, waarvan hij alleen
slechts hoopte dat Jannetje ze toepasselijk vinden zou, ofschoon ze naar
zijn eigen meening niet zoo rechtstreeks ter zake deden. Van de
Hervormde Kerk had hij--onder toestemming dát er veel verkeerds in
was,--gezegd: "Verderf het niet, want er is een zegen in!" Hij had de
gelijkenis van "het onkruid in den akker" aangehaald; en bij het woord
van Jezus: "De akker is de wereld", gezegd ter nadere toelichting: "dat
is dus wat wij nu zouden noemen de volkskerk, begrijp je". En daarop had
Jannetje toestemmend geknikt. Zoodat de dominee, een goedige, naïeve
man, reeds gedacht had dat hij er al was en nu Jannetje gelegenheid gaf
om te antwoorden. Doch hij was er nog niet, want zijn vroegere leerlinge
had heel onnoozel gevraagd: "Dominee, is de wereld en de Hervormde Kerk
dan hetzelfde?" Maar Jannetje was ook geen theoloog!

Wat haar eigen zieleheil betrof had dominee haar gewezen op Salomo's
waarschuwing: "Vermeng u niet met hen die naar verandering staan;" en op
Jezus' vermaning: "Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt." En
eindelijk--want dominee, hoe goed hij ook was, toch kon hij wel
toornen!--op het schrikkelijk woord van den apostel Judas: "Dezen zijn
het die zichzelven afscheiden, natuurlijke menschen, den Geest niet
hebbende." Welnu, duidelijker kon niet--tenminste uit Gods Woord
niet--aangetoond worden dat de Afscheiding niet uit God is! Maar
Jannetje had daar overheen gepraat door onverwacht met de domme vraag
voor den dag te komen: "Dominee, als de engelen eens de maaiers wezen
zullen, gebruikt de Heere dan hier al voor de tarwe artilleristen en
politieagenten?" En toen was dominee werkelijk boos geworden en had
geantwoord dat ze geen grapje van de zaak maken moest, want daar was het
te ernstig voor. Jannetje evenwel had op haar beurt dát dominee kwalijk
genomen en een beetje spijtig geantwoord dat ze er niet aan dacht om
stokslagen van politieagenten, bajonetsteken van artilleristen en
met-boter-besmeerde stoepen voor grapjes te houden. En ze was geëindigd
met dominee ernstig te verzoeken haar als lidmaat te schrappen. Met een
laatste vermaning om toch haar hart niet te verharden, had dominee haar
plechtig beloofd dat aan haar verzoek zou voldaan worden.

Waarom Jannetje hem dat met zooveel aandrang verzocht vertelde ze
dominee echter niet; gedachtig aan het spreekwoord: "Je moet geen
slapende honden wakker maken!" Ze las thans geregeld het Tijdschrift "De
Reformatie." En ze had daarin een bericht gevonden, dat haar alle reden
van bezorgdheid gaf. Zekere B. J. Ploeg te Klundert--zoo werd daar
verhaald--had den 25^{en} November 1835 schriftelijk zijn lidmaatschap
van de Hervormde kerk opgezegd. In 1836 hadden kerkvoogden en notabelen
goedgevonden, ter dekking van de uitgaven tot herstel van het kerkgebouw
der Hervormden, een hoofdelijken omslag uit te schrijven, en op grond
daarvan [f]2.50 van Ploeg gevorderd. Deze beriep zich natuurlijk op zijn
schriftelijke opzegging en weigerde de betaling. Ofschoon die opzegging
door den kerkeraad niet ontkend werd, dagvaardde A. den Engelse, in
kwaliteit van kerkvoogd, Ploeg voor den vrederechter in het kanton
Zevenbergen. Den 8^{en} Augustus 1836 had de zaak gediend. Tot zijn
groote verbazing werd Ploeg veroordeeld tot betaling. Als eenige
rechtsgrond werd in het vonnis aangegeven: "Gezien de artt. 30 en 33 van
het Reglement op de administratie der kerkelijke fondsen en de kosten
van eeredienst der Hervormde Gemeenten in de Provincie Noord Brabant."
De som was zoo klein, dat geen hooger beroep kon aangeteekend worden.

Ploeg, die reeds sedert een half jaar ouderling bij de Afgescheiden
Gemeente was, betaalde niet; in overleg met zijn medeleden, om te zien
wat er van de zaak worden zou. Den 10^{en} September volgde een bevel
tot executie. Den 5^{en} October werd beslag op zijn inboedel gelegd, en
nam zekere Willemse, tot gerechtelijk bewaarder aangesteld, intrek in de
woning van Ploeg. Deze had den 16^{en} September een rekwest aan Z. M.
den koning ingediend; maar dat bleef onbeantwoord[1]. Den 15^{en}
October werd de inboedel voor zoover noodig, verkocht. Zoover noodig
beteekende: [f]2.50 hoofdsom en [f]54.94 gerechtelijke onkosten.

Jannetje had die geschiedenis minder tot haar stichting dan tot haar
onderricht gelezen; en was blij dat "De Reformatie" door de Hervormden
niet de moeite waard geacht werd om er inzage van te nemen. Toch rustte
ze niet, voordat ze zeker wist dat de schrapping van haar naam een
voldongen feit was. Het verwonderde haar, niet geheel ten onrechte, dat
menschen die hun lidmaatschap opzegden, tegen wil en dank op de
lidmatenboeken bleven staan[2]. Indien ze wat beter onderwijs genoten
had, zou ze geweten hebben dat de groote Lodewijk XIV op dezelfde wijze
de Hugenoten Roomsch hield of opnieuw Roomsch maakte. Maar hoe zou ze
zich vijftig jaren later verbaasd hebben, indien ze het beleefd had,
over het feit dat toen duizenden geroyeerd werden, die er volstrekt niet
om gevraagd hadden. Misschien had ze dan nog eens overgelezen wat "De
Reformatie" volgen liet op het verhaal van de mishandeling Ploeg
aangedaan: "Op grond dat we niet Gereformeerd zijn maar een
afzonderlijke secte vormen, worden we door verscheidene Rechtbanken
veroordeeld tot het betalen van geldboeten. Doch het schijnt ook al
mogelijk te wezen ons geld uit den zak te jagen door eene
_tegenovergestelde_ bewering."

                 * *
                  *

Vader en moeder Huiskamp hadden, volgens vaste gewoonte, den
ochtenddienst in de kerk bijgewoond. Ze waren, ook volgens vaste
gewoonte, zeer gesticht thuis gekomen. Zóó "getrouw" als vanmorgen had
moeder het nog nooit gehoord! En vader antwoordde: "Dat zeg je naar
waarheid!" Die nabetrachting was bijna ook vaste gewoonte geworden.

Jannetje was thuis gebleven; om redenen haar bekend kon zij pas vanavond
gaan. De reden was heel eenvoudig deze, dat de Afgescheidenen, indien ze
niet voortdurend mishandeld en uit elkaar gejaagd wilden worden, de
rollen zorgvuldig verdeelen moesten en ieder der leden aanwijzen waar en
wanneer het zijn beurt zou zijn om de onderlinge samenkomst bij te
wonen.

In de vergadering ten huize van Reijmeringer had Gerrit tevergeefs naar
Jannetje uitgezien. Zoodra tegen half twee het middagmaal afgeloopen
was, stapte hij de deur uit om zijn oude buren Huiskamp eens te
bezoeken. Van het erf op den grooten weg tredende, zag hij de geliefde
zijns harten het ouderlijk huis uit komen en den anderen weg opgaan.

Natuurlijk verdween zijn plan om vader en moeder Huiskamp een bezoek te
brengen als sneeuw voor de zon. Met enkele stappen had hij het meisje
ingehaald.

"Goeden middag, Jannetje! Hoe gaat het?"

"Wel heb ik....! Goeden middag, Gerrit!" riep het meisje met zooveel
verrassing in haar stem, dat Gerrit zich er van verzekerd hield dat ze
hem niet vroeger opgemerkt had, toen beiden zich naar buiten begaven.
"Ben je de vacantie hier gekomen?"

"Ja! Je weet niet hoe ik er naar verlangde! Maar gaat het goed? En hoe
maken de oudelui het?"

"Al wèl! Al wèl!" antwoordde Jannetje terwijl ze samen voortliepen.

"Ik wou juist eens naar je vader en moeder gaan zien."

"Zoo? Maar dan loop je te ver!" antwoordde Jannetje stilstaande, om hem
niet nog verder van zijn doel af te brengen.

"Ja; maar dat heeft nog op geen kwartiertje haast. Ik mag toch zeker nog
wel een eindje meeloopen?" vroeg Gerrit eveneens stilstaande.

Een oogenblik keken ze elkaar in de oogen; één oogenblik slechts, maar
lang genoeg om Jannetje de hare met een blos te doen neerslaan.

Samen gingen ze verder, het meisje begon: "Ik dacht dat...."

Wat dacht ze? Dat Gerrit wel komen zou; en was ze daarom uitgegaan? Dat
hij niet komen zou; en was ze daarom ook maar niet thuis gebleven?
Gerrit durfde niet er naar raden, maar verstoutte zich om te vragen:
"Wist je niet dat ik in Loosdrecht zou komen met de vacantie?"

"Ja... dat 's te zeggen: we dachten het wel."

"Mijn vader zal het zijn ouden vriend toch wel verteld hebben!"

"We zien je ouders niet meer zoo dikwijls als vroeger... dat 's te
zeggen..."

"Dat 's te zeggen: ze komen niet meer zoo dikwijls bij elkaar aan huis
hè?"

"Neen!" zei Jannetje kortaf.

"Maar daarom zal _jij_ mijn ouders toch wel meer ontmoeten, niet waar?"

Jannetje knikte toestemmend. Zwijgend wandelden ze samen een eindje
verder.

"Ga je... ergens heen?" vroeg Gerrit.

"Neen... zoo maar!" was het antwoord.

"Hier linksaf komen we in het bosch. Is dat goed?"

Opnieuw knikte Jannetje: "Maar moet je nu niet naar vader en moeder?"

"Neen!" stootte Gerrit plotseling vastberaden met harde stem uit. "Als
ik mag ga ik met jou mee, want ik wou je wat zeggen."

Ze hadden de door Gerrit bedoelde laan ingeslagen, en waren, nu buiten
de kom van het dorp, vrij-wel zeker dat ze bijna of in 't geheel niemand
ontmoeten zouden. Alles rondom hen was vriendelijk en vroolijk en ademde
sabbatsstilte. Boven hun hoofden waren de koolmeesjes ijverig bezig met
het zoeken en verslinden van insecten en larven. Met een vlugheid en
behendigheid, die de apen hun hadden kunnen benijden, voerden de mooie
vogeltjes allerlei toeren uit; hingen zich aan één pootje, 't kopje
omlaag, aan het dunste takje op, pikten het ledig en schoten plotseling
en pijlsnel naar een ander twijgje. De vinken fladderden het jonge paar
voor de voeten, telkens een eindje verder naarmate de beide menschen
langzaam voortliepen. Dwars over den weg huppelde een eekhoorn om den
naastbijzijnden boom te bereiken. Op een open plekje dommelden tien,
twaalf konijnen in het zonnetje, om weg te rennen zoodra ze de naderende
voetstappen hoorden. In de verte stierf het gekraai van een paar hanen
weg, die elkaar antwoordden, en rondom overstemd werden door de
lijsters, die zoo druk allerlei zang van andere vogels nabootsten, dat
ze hun eigen taaltje niet meer hooren deden. Prachtige groote juffers
snorden op de gouden of smaragden vleugels om hen heen, en van uit den
hoogen beuk hoorden ze het eentonige, slaperig-vredige: "Koe-ke-roe
koe-ke-roe!" van de houtduif.

Doch hanen, lijsters en houtduiven konden elk op zijn eigen manier
zeggen en zingen wat ze wilden: Gerrit en Jannetje hadden slechts ooren
voor wat de een tot den ander spreken zou en--wat niet kwam!

Gerrit, die "wat wou zeggen," bracht het niet verder dan: "Wat is het
hier mooi!"

"Heel mooi," bevestigde Jannetje stijfjes.

"Er is heel wat gebeurd sedert een jaar geleden," zei Gerrit.

Hij geloofde haast, maar wist het niet zeker, dat Jannetje lispelde:
"Dat is er!"

"En er is geloof ik een groote reden weggevallen, waarom....."

Jannetje zag even vragend op.

... "waarom ik niet zou kunnen vragen..." ging Gerrit eensklaps voort.
"o Jannetje; we kennen elkaar al van kleine kinderen af... ik voelde het
toen ik verleden jaar wegging.... maar toen mocht ik het niet zeggen...
ik wist niet of je dat toen wel wou... maar nu hoop ik het... o lieve
Jannetje, ik kan niet zonder je leven!"

"O!" was al wat het meisje uiten kon. Ze bleef staan. Gerrit vatte haar
linkerhand, die ze niet wegtrok. Met de rechterhand bedekte ze haar
oogen.

"Jannetje, zeg me: heb ik me bedrogen? Zeg me wat!"

Zwijgend schudde de jonge vrouw ontkennend het hoofd. _Had_ hij zich
niet bedrogen? Of wou zij niets zeggen?

"Zeg toch wat, Jannetje! Ik wist wel dat ik--eens in Bunschoten, niet
lang buiten de Scheiding blijven zou;--ik mocht dus toen nog niet
vragen.... maar nu... ik heb het uit een brief van vader gelezen.... en
God gedankt.... toen kwam er weer hoop in mijn hart...! o Laat me niet
zonder antwoord!"

"Wat zal vader..." was het eenige, dat het meisje zeggen kon.

"Vader Huiskamp, meen je? Als ik maar eerst weet dat ik met hem er over
spreken mag, dan komt dát wel in orde!"

"Ik weet niet of vader het goedvindt!"

"_Ja!_ Als ik maar mag zeggen: vader Huiskamp, je dochter vindt het
goed."

Jannetje antwoordde niet. Gerrit begreep daaruit dat zij niet
tegensprak. Hij liet haar hand los en sloot haar in zijn armen om den
eersten vurigen kus haar op de lippen te drukken.

Wat viel er al niet over en weer te bespreken en te vertellen tusschen
die beide gelukkige menschenkinderen, die daar aan den boschrand op het
kussen van bloeiende struikheide in den vollen zonneschijn zij aan zij
zaten! Het sprak zoo vanzelf dat _zij_ beiden één werden. En toch hoe
licht zou hetgeen vanzelf sprak niet gebeurd zijn!

Poëtisch waren ze geen van beiden aangelegd; hoe een verloving eigenlijk
behoort te geschieden, was hun onbekend; dat er misschien iets
romantisch was of behoorde te zijn in dit uurtje wisten ze niet. Het
eenige van dien aard, wat Gerrit zei, was: "Dat is door de
omstandigheden een dubbeltje op z'n kant geweest!" En het eenige wat
Jannetje daarop antwoordde was: "Maar de Heere heeft alles wélgemaakt."
Overigens was hun verloving meer voor anderen dan voor henzelven
poëtisch en romantisch. Hun kerk was _onder het kruis_! En dat kruis
wierp zijn slagschaduw over geheel het dagelijksch leven van al haar
leden. Galg, galeien en vrouwengevangenissen voor Gods kinderen had
Nederland niet van Frankrijk overgenomen; maar ons land--eenmaal de
bakermat der vrijheid en de herberg der kerk--had wel een Code Pénal
gekregen. En dat was genoeg in de handen van machthebbers in staat en
kerk, die het gaarne gebruikten, om Nederland, voor zoover
gewetensvrijheid betrof, aan het Frankrijk der zeventiende eeuw gelijk
te maken. "De vader zal tegen den zoon verdeeld zijn, en de zoon tegen
den vader; de moeder tegen de dochter, en de dochter tegen de moeder."
Wat zouden Jannetjes ouders? En indien dat goed liep, toch wisten de
jong-verloofden zeer wel dat ze telkens wanneer ze met de gemeente
samenkwamen, blootstonden voor den martelaarsdood in de volle beteekenis
des woords. Eén slag met den stok van een vijandigen politieagent, één
bajonetsteek van een liederlijken soldaat, in naam van koning en kerk,
op verzoek van de Synode en op bevel van burgemeester of luitenant
toegebracht, kon hen hunne belijdenis met hun bloed doen bezegelen. Ze
zouden de eenigen niet geweest zijn, wien dat overkwam. En indien 't zóó
erg niet liep: één kwaadaardige gril van willekeur bij gouverneur der
provincie of schoolopziener kon hen op staanden voet broodeloos maken.

"Een, twee, drie, vier!" telde Jannetje opspringend; "vier uur, ze
zullen niet weten waar ik blijf!" Vier heldere tonen uit het
kerktorentje van hun dorp hadden hun oor getroffen;--het eenige voordeel
dat ze nog hadden van het kerkgebouw, dat toch ook het hunne was.

Tamelijk snel begaven ze zich huiswaarts.

"Mag ik vanavond je ouders komen spreken?" vroeg Gerrit zijn geliefde.

"Vanavond is mijn kerkbeurt," antwoordde Jannetje; "en misschien is het
goed dat ik eerst.... Neen, kom morgenavond."

Het was voor vader en moeder Beukman een heerlijk bericht, dat hun zoon
hun bracht. Van hun ouderlijken zegen konden de jongelui zich verzekerd
houden.

Wat zou vader Huiskamp zeggen?

Dat had erger kunnen uitvallen dan het deed.

Teunis Huiskamp zat--heel conservatief in zijn gemoedelijke
rechtzinnigheid en zijn Hervormde-kerk kerkisme vast; maar het was geen
doode orthodoxie en geen verketterend kerkisme. Een alleen-zaligmakende
leer of kerk had hij nooit gehad.

Maandags avonds zat Gerrit nauwelijks een kwartier bij zijn buren in de
gezellige keuken een pijpje te rooken,--Jannetje had het in haar eigen
opkamertje erg druk--of zonder veel omwegen kwam hij met de groote zaak
tevoorschijn.

"Buurman Huiskamp; ik heb gisteren middag een poosje met je dochter
gesproken."

"Zoo, zoo!" bromde Huiskamp, die er reeds alles van begreep.

"Wel! wel!" riep moeder, die dat bericht reeds een paar jaren vroeger
verwacht had.

"Ja; en Jannetje zei dat ik maar eens met u moest spreken."

"Zoo, zoo!"

"En nu kwam ik u vragen om het goed te vinden als wij het samen eens
worden."

"Zoo, zoo!"

Huiskamp zat met kennelijk genot kleine rookwolkjes uit te blazen;
moeder ging ijverig met haar breikous voort.

Iedere oningewijde zou gedacht hebben dat het gesprek op het doode punt
aangeland was; maar Gerrit begreep uit de houding der beide mogendheden
dat de zaak nog niet zoo ongunstig stond.

"Vader, zeg je nou niets?" vroeg de boerin eindelijk aan haar man.

"Wat zal ik zeggen?"

"Wel! wat je d'r van denkt. Ik voor mij, als ik er wat in te zeggen zal
hebben, dan moet ik eerlijk bekennen dat voorzooveel mij aanbelangt...."

"En zei Jannetje niets meer?" viel vader Huiskamp zijn vrouw in de rede;
want hij zag tot zijn verdriet dat die alweer met haar gewone
vrouwelijke haastigheid de zaak hals-over-kop tot beslissing dreef.
"Laten we 'reis eerst verder hooren!"

"Och, buurman," antwoordde Gerrit; "wat zou ze zeggen?.... we hebben een
heele poos met elkaar gepraat,.... maar we kennen elkander zooals je
weet van jongsaf en waren altijd samen. En het eenige waar ik vroeger
nog wel bang voor wezen kon, is nu ook opgelost."

"Ja," zei moeder Huiskamp, zonder de dubbelzinnigheid te bedoelen, die
in haar woorden lag, "dat is ons dan ook een groot verdriet."

"Als ze mij nou vooruit gevraagd had," verzekerde vader Huiskamp; "dan
zou ik gezeid hebben: kind, weet wèl wat je doet."

"Buurman!" pleitte Gerrit weer; "ik geloof dat ze goed geweten heeft wat
ze deed."

"Hm!" bromde Huiskamp.

.... "en dat we samen voor het aangezicht des Heeren de zaak besproken
hebben."

"Hm!"

"Ik hoop nu maar van de goede vrienden mijner ouders, dat ze me met een
gunstig antwoord zullen verblijden."

"Hoor 'reis," zei vader na een heele poos zwijgend te hebben zitten
rooken, "als Jannetje bij ons was gebleven, dan had je haar _niet_
gekregen! Wat jij moeder?"

"Je meent, vader, nadat Gerrit van ons is weggegaan."

Vader knikte toestemmend: "Maar nou ze allebei...."

"Ja, ik zeg maar altijd, Jannetje is een best kind, en goed ook; maar ze
heeft zoo haar eigen zinnetje."

"Niet dat ik zou willen zeggen," vervolgde vader, "als dat er geen ware
kinderen Gods onder de Afgescheidenen zijn; dat is er ver vandaan! Ik
heb er menigeen van mijn beste vrinden onder, van wien ik het goede al
jaren lang gelooven mag. Maar ik vraag maar: waar dient het toe?"

"Ja," zuchtte moeder; "maar het geval ligt er nu eenmaal toe. En je kan
ook nooit weten hoe de Heere met een krommen stok nog eens een rechten
slag geeft."

Gerrit zat met taai geduld den uitslag van die beraadslagingen af te
wachten, zonder eenige neiging te voelen om op de kerkrechtelijke
geschillen in te gaan.

Vrouw Huiskamp schonk hem een kop koffie in en het hoofd des gezins
schoof hem den tabakspot toe. Gunstiger voorteeken had hij niet kunnen
verlangen.

Eindelijk zei vader--die 'n minuut of vijf vergeefs gewacht had of
Gerrit ook nog eens het woord zou nemen:--

"Nou dan mot het dan maar! Wat jij, vrouw?"

"Als vader er mee vereenigd is, zal ik er niets tegen zeggen!"

Zwijgend drukte Gerrit beiden hartelijk de hand.

"Ja, van dat verschil...." begon vader opnieuw;.... "maar ik zal er het
zwijgen toe doen."

"Vader," vroeg zijn vrouw; "zal ik Jannetje nou maar eens roepen?"

"Ja, dan maar!"

Met Jannetje ging het vlugger; die antwoordde op de vraag: "Zult gij met
dezen man trekken?" al even spoedig als eens Rebekka, kort en goed: "Ik
zal trekken."

"Die vrouwen!" zuchtte vader hoofschuddend; "allemaal één pot nat...
Maar laten we nu het aangezicht des Heeren zoeken."

__________
[1] en is nooit beantwoord.

[2] Ja zelfs in sommige boeken nóg staan, omdat er "geen bericht van
overlijden inkwam."                 XVII.

              DUBBEL ONTSLAGEN.


Zondag 17 September 1837 zou een drukke dag worden voor de militairen,
die nog altijd sedert begin Mei van dat jaar opnieuw in Bunschoten
ingelegerd waren, nadat de vervolgden gedurende enkele dagen verademing
gekregen hadden. Dien dag moesten ze op verschillende plaatsen tegelijk
de orde handhaven.

Bij W. Hartog, een der ingezetenen, vergaderden eenige broeders en
zusters om straks, na gemeenschappelijk gebed en gezang, een predikatie
van Smijtegelt te hooren voorlezen door Jan Verlinden, die werk gevonden
had, in het dorp was blijven wonen en de kleine gemeente als diaken
diende. De soldaat, die als kwelgeest in Hartog's huis geplaatst was,
hinderde de opkomst niet.

Toen twintig personen--de bewoners van het huis veiligheidshalve
medegerekend--bijeen waren, traden nog twee leden der gemeente binnen.

"Goeden morgen samen; we zijn zeker wel de laatsten?"

"Broeders," antwoordde de heer des huizes; "je bent een en twintig en
twee en twintig. Zou het misschien ook verstandiger wezen om naar zuster
R. Poort te gaan? Daar is ook godsdienstoefening; het is vlak bij en het
is nog niet te laat, anders worden we hier allicht binnen een kwartier
allemaal de deur uitgezet."

"We willen je niet hinderen!" antwoordden de binnengekomenen. "We gaan
dadelijk weg. De Heere zij in je midden."

Ze voegden de daad bij het woord en begaven zich ten spoedigste naar het
huis van de weduwe Poort. Daar vonden ze twee militairen voor de deur,
maar dezen lieten hen ongehinderd naar binnen gaan.

De ruime keuken, die voor de godsdienstoefening ingeruimd was, bevatte
ook reeds twintig gemeenteleden. De soldaat, die aanwezig moest zijn om
"de orde te bewaren"--schappelijker dan meestal het geval was--telde de
aanwezigen, doch zei: "Twee te veel, maar ga jullie je gang maar!"

De voorganger, een der ouderlingen, opende daarop de samenkomst met
gebed, liet een paar psalmverzen zingen en zou juist overgaan tot het
voorlezen van de daartoe bestemde leerrede, toen de deur opengeworpen
werd en een sergeant binnentrad.

"Ik gebied in naam des konings onmiddellijk uiteen te gaan; je bent
boven het bij de wet toegestane getal."

"Ik verzoek u wèl er aan te denken," antwoordde de voorganger; "dat de
beide soldaten buiten, zoowel als de militair, die hier in het lokaal
is, belast waren met de zorg dat alles wettig toeging, en dat die geen
van drieën aanmerking gemaakt hebben."

"Ik kom hier," hernam de sergeant, "omdat een van de manschappen, die op
wacht staat, den luitenant gewaarschuwd heeft."

"En ik houd het er voor," gaf de ouderling hem terug, "dat de sergeant
geen misbruik zal maken van een handelwijze zijner soldaten, die hij
zelf niet goedkeuren kan. Deze vriend was hier gezet om te tellen; we
hebben zijn toestemming en zijn dus niet genegen uiteen te gaan voordat
de voorlezing geëindigd is."

"Ik zou jelui met de blanke sabel en de bajonet kunnen wegjagen...."

"_Kunnen_;" hernam de ouderling; "kunnen, ja! maar tegen de wet!"

"Laat me uitspreken! Ik zou dit kunnen doen, maar wil daar op mijn eigen
houtje niet toe overgaan."

Met deze woorden ging de sergeant tot aller verwondering de deur uit. De
dienst liep verder ongestoord. Na de voorlezing der leerrede werd met
gebed gesloten; de ouderling gaf op en las voor als nazang Ps. 42:2, 6.

     Mijn tranen ende mijn klachten
      Zijn mijn spijs die mij steedts voedt;
     Als men mij vraeght met verachten:
      Waer is nu uw Godt soo goedt?
     Ick smelt als ick denck daeraen.
     Hoe ick voormaels plagh te gaen
      Met een hoop volcks hier te lande.
      Om u Heer, te doen offrande.

     Waerom wilt ghij u zoo quellen
      En beroert sijn, o ziel mijn?
     Wilt gantsch uw hoop op Godt stellen,
      Van u sal hij gedanckt zijn
     Als hij door sijn....

"Zwijg kerel!" dreunde plotseling een zware stem door het vertrek.

Luitenant Veere was naar binnen gestapt, gevolgd door den sergeant, zes
gewone manschappen en veldwachter Koelewijn. Allen, behalve de
luitenant, bleven aan den ingang staan, maar de luitenant trok de sabel,
liep op den ouderling toe, rukte hem het psalmboek uit de hand en smeet
dat met een vloek door 't geheele vertrek heen in een hoek.

"En nu direct de deur uit!"

"Met welke volmacht handelt ge zoo?" vroeg de ouderling.

"Wou je dát weten? Kijk hier!" De officier hield den weerloozen man de
blanke sabel voor oogen. "Volmacht genoeg tegen jou en je gelijken! En
nu geen praatjes meer of je krijgt de volmacht te voelen!"

De ouderling bewoog zich niet.

"Veldwachter!" schreeuwde de luitenant; "haal dien vent weg!"

"Met uw verlof, luitenant," antwoordde Koelewijn waardig; "zonder order
van het hoofd van politie mag ik niemand arresteeren dan die er door
wangedrag aanleiding toe geeft."

"Wat doe je dan hier?" schreeuwde de luitenant met een paar vreeslijke
vloeken.

"Ik heb order van den burgemeester om met u mee te gaan; meer niet."

"Ik zal jou wel vinden!.... Hier, mannen!"

De vier soldaten naderden.

"Gooi hem de deur uit, en dan de rest naar buiten."

Onmiddellijk werd de ouderling door vier paar ruwe vuisten aangegrepen,
weggesleurd en met een smak het huis uitgeworpen.

"Nu jullie! Alla!" raasde de luitenant.

Binnen twintig tellen was de keuken leeggejaagd; alleen de bewoonster
van het huis had met groote moeite gedaan gekregen, dat zij niet haar
eigen woning uitgesmeten werd.

Het speet den luitenant genoeg dat hij zoo laat gekomen was; ja bijna te
laat, want er zijn geen vijf minuten noodig om twee psalmverzen te
zingen. Maar het onkruid der Afgescheidenen wies zoo snel, dat er bijna
te veel werk aan den winkel kwam voor één overste. Eerst was de
luitenant gewaarschuwd door den soldaat, die bij Hartog ingekwartierd
was. Juist zou hij daarheen gaan, toen een der soldaten, die bij de
weduwe Poort op wacht gesteld waren, rapport van wetsovertreding brengen
kwam. Hij liet dus den sergeant ontbieden en zond dien naar het
laatstgenoemde adres, terwijl hij zelf wel even bij Hartog "den boel
opscheppen zou." Maar er viel niets op te scheppen; er was niemand in
"geestelijk gewaad;" er was geen ouderling, geen diaken, en hoe hij ook
telde en zocht, het geheele huis door, tot zelfs in kasten en onder het
beddegoed in de bedsteden: twintig bleef twintig, en vier inwonenden die
vrij waren, van de twintig afgetrokken, bleef slechts zestien. Helaas,
vijf te weinig om ze met bajonet of sabel op straat te jagen. Toch
maakte hij zekerheidshalve proces-verbaal op.

In zijn kwartier terugkeerend, vond hij daar dien ezel van een sergeant,
die zich met een kluitje in het riet had laten sturen. Dus moest hij er
al weer zelf op uit! Zijn ijver voor het welzijn des vaderlands belette
hem den twee en twintig oproerlingen de laatste vijf minuten te
schenken. Toch hoe dolgraag hij ook zulk werk deed: geregeld elken
Zondag één troep was prettiger.

Maar dien veldwachter zou hij wel vinden! En hij was zoo goed als zijn
woord. Wel gingen er een paar weken voorbij, zoodat Hartog en Koelewijn
zich reeds verbeeldden, dat de zaak met een sisser afliep, doch uitstel
was geen afstel.

Den 2^{en} October werden Hartog en Verlinden beiden gedagvaard om den
5^{en} daaraanvolgend voor de Rechtbank van correctioneele zaken te
Amersfoort te verschijnen. De wegen der gerechtigheid in die dagen waren
onbegrijpelijk. Verlinden, die de verboden godsdienstoefening geleid
had, werd vrijgespoken; Hartog, die daarvoor zijn huis geleend had, werd
veroordeeld tot betaling van [f]10.- boete en de gerechtskosten. De
overwegingen, welke tot die fraaie uitspraak geleid hadden, waren zoo
diepzinnig, dat ook de Rechtbank te Amsterdam er niet bij kon en het
vonnis in hooger beroep vernietigde.

Koelewijn kwam er minder goed af.

Woensdag, den 11^{en} October, kwam de veldwachter als gewoonlijk 's
morgens aan het raadhuis, om de bevelen van den burgemeester te
ontvangen. Nadat de loopende zaken behandeld waren, en terwijl de
veldwachter reeds meende dat hij zou kunnen vertrekken, zei de
burgervader: "Koelewijn, ik heb je nog even iets te zeggen. Je hebt het
al weer verkorven."

"Wat is er tot uw dienst, Edel Achtbare?"

"Ja; dat ziet er leelijk voor je uit! Ik heb hier een brief van Zijne
Excellentie den Gouverneur van Utrecht, die over je handelt. Je hebt
geweigerd de bevelen van luitenant Veere op te volgen, hé?"

"Edel Achtbare, ik wist niet dat ik onder de bevelen van een luitenant
kon staan."

"Nu ja; laten we nu niet over een paar woorden kibbelen! Maar den
17^{en} September bij de weduwe Poort aan huis werd je gelast dien
separatist, die daar stond voor te lezen, de deur uit te zetten en dat
heb je geweigerd. Waarom was dat?"

"Edel Achtbare, omdat die man zich niet misdroeg en er geen order van
UEdel Achtbare was om hem te arresteeren."

"Goed! já, daar zal ik niets tegen zeggen; maar nu heb je daardoor
jezelf leelijk de deur uitgezet. Dát was toch zeker je bedoeling niet!
Ik heb hier je ontslag."

De burgemeester overhandigde den veldwachter een papier. Koelewijn las
het; ja, alles was in orde: datum, inhoud, zegel, handteekening, alles;
alleen het rechtsbeginsel ontbrak; maar dat deed er minder toe, het
machtsbeginsel was er, en dát was voldoende. Of Koelewijn dat stuk eens
of honderd maal las, er viel niet aan te veranderen; hij kon tot den dag
uitbetaald worden en was ontslagen met ingang op 10 October 1837.

"Wat zeg je daarvan?" vroeg de burgervader.

"Gods wil geschiede! _Hij_ ziet het onrecht!"

"En wat nu je betrekking als dorpsbode aangaat.... ja!... dát..."

"Edel Achtbare, tusschen die twee betrekkingen bestaat toch geen
verband."

"Neen, verband, als je 't zóó noemen wil, eigenlijk niet. Maar zie je,
er is toch groot bezwaar. Die post wordt wel door den Ambachtsheer
begeven, en afgezet ben je nog niet, maar het is toch erg
gevaarlijk--gevaarlijk voor _mij_, begrijp je? om je maar aldoor
daarvoor te blijven betalen alsof er geen vuiltje aan de lucht was."

"Mag ik dan ook geen dorpsbode meer zijn, Edel Achtbare? Met vrouw en
drie kinderen! En den winter voor de deur! Waar moeten we dan van
leven?"

"Ja; het _is_ beroerd! Maar ik weet niet waar ik je uit betalen moet...
Kerel, had dan ook naar raad geluisterd! Ik heb je zoo duidelijk
gewaarschuwd, maar jij was altijd op de hand van de Separatisten; die
oproermakers! Nu zie je en ondervind je de gevolgen!"

"Dus Edel Achtbare, van vandaag af krijg ik ook mijn traktement als
dorpsbode niet meer? UEdel Achtbare betaalt me niet meer uit?"

"N... neen! Ik zou niet weten waarvan! Als 't weer in orde komt...."

"Maar ik _ben_ niet afgezet!" riep Koelewijn, die ditmaal het "Edel
Achtbare" vergat.

"Afgezet ben je _niet_, maar zoo goed als.... Ik weet waarlijk niet....
Maar kijk, of we nu lang of kort samen praten, daar wordt de zaak niet
beter om. Hier heb je mandaat als veldwachter.... en hier als
dorpsbode.... ga nu met die twee dingen meteen naar den ontvanger, dan
betaalt die je dadelijk uit. Dan heb je direct wat geld in handen.
Nu.... goeden morgen!"

"Maar Edel Achtbare...."

"Hoor eens," zei de burgemeester op zijn horloge kijkende, "ik heb
vanmorgen heel wat te doen, en straks komt er weer iemand om me te
spreken, zoodat onze conferentie nu is afgeloopen. Maar ik wou er toch
even den tijd afnemen om het je zelf te zeggen!.... Dag Koelewijn!"

Burgemeester wuifde de hand tot afscheidsgroet en wees meteen naar de
deur.

Langzaam ging de veldwachter de kamer uit.

"Hoe soude 't Godt weten? Ende sou'er wetenschap zijn bij den
Allerhoochsten?" Deze wanhoopskreet van Asaf wrong zich ook uit het hart
van den eenvoudigen veldwachter naar boven, toen hij met z'n handjevol
geld bij den ontvanger vandaan kwam. Want eerst aan het einde van zijn
psalm zong Asaf: "Bezwijkt mijn vleesch en mijn hart, zoo is God de
rotssteen mijns harten en mijn deel in eeuwigheid!" En veldwachter
Koelewijn had ook eenigen tijd noodig eer deze geloofsroem de zijne was.

"Straks komt er iemand anders om me te spreken," had de burgervader tot
den ontslagen veldwachter gezegd. Die iemand anders naderde even over
half-twaalf juist het raadhuis toen Koelewijn de stoep afkwam.

"Goeden morgen, Koelewijn! Wat kijk je neerslachtig, beste vriend!"

"Ja, meester," gaf Koelewijn Gerrit Beukman ten antwoord, "daar is
vleesch en bloed ook maar niet zoo op slag mee vereenigd." In korte
woorden verhaalde hij wat zooeven geschied was.

"Het is schandelijk!" riep Gerrit verontwaardigd. "Ik ben ook ontboden."

"Dan sta de Heere je bij, meester!"

Met hartelijken handdruk scheiden de broeders van elkaar.

Beukman werd dadelijk bij den burgemeester toegelaten.

"Zoo meester! Ga zitten; ik zal u niet lang aan de praat houden; maar ik
heb van hooger hand een heel duidelijke wenk gekregen. "Is alles in zijn
school wel richtig?" wordt me gevraagd. "En is hij bereid om alle
landswetten vrijwillig te gehoorzamen?" Je bent Separatist hè?"

"Burgemeester, ik ben lid van de Afgescheiden Gemeente."

"Dan mag je wel driedubbel op je tellen passen, man. Er is geen reden
waarom je den weg van Jan Verlinden op zou willen, hè?"

"Burgemeester, zeg me maar ronduit: ligt mijn ontslag gereed?"

"Gereed zal ik nog niet zeggen, maar.... Ik voor mij zou niet graag
verandering zien, en de heele bevolking mag je graag lijden.... en
toch.... als je soms ouderling of diaken, zoo noemen jullie het immers
ook? ging spelen, of als ze je in onwettige samenkomsten snapten, dan
zou ik je voor niets kunnen instaan; begrepen?"

"Burgemeester, ik dank u!.... Maar Gods wil geschiede!"

"Ja, zoo! dat zeggen jullie allemaal naar 't schijnt. Nu... je weet er
nu alles van!"

Met deftig handgebaar gaf burgemeester afscheid.

"Und dennoch! sprak de groote Luther driehonderd jaar geleden!" dacht
Gerrit bij het naar huis gaan. "En in Gods kracht zeg ik hem na: En
toch!"                 XVIII.

              "ONDER HET KRUIS."


Vader en moeder Huiskamp zaten met Jannetje, na volbrachte dagtaak,
onder de geschoren lindeboomen op de groene bank voor het huis een
luchtje te scheppen. Het was een heldere zachte avond in de eerste helft
van Mei 1838.

"Dus als ik het nou goed begrijp," zei vader langzaam tot zijne dochter,
"dan zou dat den vijftienden van de volgende maand wezen."

"Ja vader," antwoordde Jannetje gelaten; zeker reeds voor de tiende maal
in de laatste drie dagen; "dat is Vrijdag den 15^{en} Juni."

"Zoo, zoo! Ik zie d'r nog geen gat in!" hernam vader, evenzoo zeker voor
de tiende maal in de laatste drie dagen.

"Hoe bedoel je dat, vader?"

"Hoe dat dát gaan moet."

"Maar, vader, je hebt toch je toestemming gegeven en moeder ook; en de
ouders van Gerrit vinden het ook best; en...."

"Ja, dat is allemaal goed en wel, maar ik bedoel verder, zie je."

"En Gerrit heeft toch een goede betrekking; en we zijn ook zoo jong niet
meer...."

"Neen.... wat dát allemaal aanbelangt;.... ik en moeder hebben ook onze
toestemming gegeven. Ja, dus den vijftienden van de volgende maand?"

"Ja, vader."

"Kijk, kind," zei moeder; "Ik weet wel wat vader zoo drukt, en als ik de
ronde waarheid zal zeggen: mij niet minder. Trouwen is goed en wel en
naar de wereldsche instelling van menschen moet dat op het raadhuis en
door den burgemeester; daar gaat niets van af;.... maar dán zie je!"

"U bedoelt de inzegening in de kerk?"

"Ja.... dát laten jullie dan niet doen, zie je!"

"Maar, moeder!" riep Jannetje verwijtend.

"Ja, ik weet wel wat je zeggen wil; maar eigenlijk toch niet, zie je.
Het is dan toch op z'n mooist een afgezette dominee en maar bij een van
jullie ouderlingen of bij een vriend aan huis. En dat kan me zoo erg
aangrijpen; maar ik kan er niets aan doen!"

"Moeder, de zaak is toch maar dat het huwelijk ingezegend wordt in een
samenkomst van de gemeente; en of dat nu in een mooie kerk of in een
schuur gebeurt.... die uiterlijkheden. En het is dan toch ook onze
schuld niet, dat het niet in de kerk kan!"

"Ja, kind, ik zal je niet heelemaal tegenspreken; maar 't is jammer! 't
is jammer!"

"Onzen zegen heb je;" zei vader; "maar hoe moet dat dan verder?"

"Kijk, vader; Zondag den zeventienden Juni, preekt dominee Scholte hier,
en dan zou meteen ons huwelijk ingezegend worden."

"Dus," hernam vader, "jullie willen niet in de groote kerk!"

"Maar al zouden we willen," wierp Jannetje tegen, "dan zou dat immers
niet eens _kunnen_."

"Neen," zei moeder, "dat 's te zeggen als je blijven wat je bent. Maar
vader en ik dachten soms zoo bij ons eigen...."

"Dat we misschien weer Hervormd werden?" viel Jannetje haar vragend in
de rede. "Dat kan u toch haast niet meenen!"

"Nou," zei vader; "dan moeten we er ons maar bij neerleggen. En dan
kunnen ik en moeder bij je eigenlijke trouwen niet bij wezen."

En daarbij bleef het. Jannetje kon haar ouders er niet toe bewegen om de
kerkelijke inzegening van haar huwelijk bij te wonen. Alles was goed en
wel, meende vader Huiskamp; ze bleven allemaal samen op den besten voet;
hij zou altijd het goede voor hen zoeken; hij dacht er niet aan om de
jongelui te veroordeelen; maar hij wist toch met al z'n lek en gebrek
wel dat hij het bij 't rechte eind had, dat zoo'n huwelijksinzegening
niet was wat je eigenlijk graag zou willen. Jannetje deed er het zwijgen
toe; ze begreep dat daartegen toch niet te redeneeren viel. Het was
hard; het wierp een schaduw over haar geluk; maar 't was niets anders!
Gerrit zei tot haar: "Je kunt het op mooie ochtenden hebben dat er laag
zoo'n zware nevel hangt, dat de menschen elkander en de beesten in 't
land niet zien kunnen; maar kijk je dan naar boven, dan zie je de toppen
van de boomen heerlijk groen en het haantje van den kerktoren glinsteren
in 't volle zonlicht. Zoo begrijpen de menschen elkaar dikwijls hier op
aarde niet, maar eenmaal komen ze boven in het heldere licht. Je vader
en moeder en wij zijn het toch wel waarlijk met elkaar eens, maar zij
kijken nog te veel in den mist, begrijp je?"

Jannetje begreep het tot haar troost.

Zoo was voor bruid en bruidegom en voor de beide paren ouders de 15^{e}
Juni toch een gezegende dag. Allen hieven het hoofd boven den mist uit;
allen zagen en begrepen elkander in den helderen zonneschijn van Gods
vriendelijk aangezicht. Niet slechts werden twee jonge menschen één; ook
de heerlijke eenheid van de leden des lichaams van ons Hoofd in de
hemelen werd door allen gevoeld en genoten.

En daarna:--doken vader en moeder Huiskamp weer kopje-onder in den mist
van hun eerlijk-gemeend kerkisme.

Eerst des Maandags zouden de jonggehuwden naar Bunschoten vertrekken,
nadat--zooals de bruid gezegd had--den vorigen dag hun huwelijk door
dominee Scholte zou ingezegend zijn.

Des Zaterdags namiddags kwam deze predikant van Utrecht om bij zijn
vriend Reijmeringer te logeeren. Ten einde alle moeite te voorkomen werd
aan den burgemeester kennis gegeven van zijn tijdelijk verblijf te
Loosdrecht.

Des Zondagsmorgens zeer vroeg begaf dominee Scholte zich met zijn
gastheer te voet naar 's Graveland, waar hij den ochtenddienst leiden
zou. In dat Noord-Hollandsche dorp had men van inkwartiering geen last;
alleen was er kans dat hij er boete oploopen zou. Doch beboeting werd
door velen nauwelijks onder de ernstige belemmeringen der
gewetensvrijheid gerekend.

De dienst te Loosdrecht zou des avonds laat gehouden worden. Ten einde
zoo weinig mogelijk de aandacht te trekken kwam Scholte tegen het vallen
van den avond niet te voet in het dorp terug; een der broederen bracht
hem in een schuitje derwaarts. Het gelukte hun ongemerkt de ruime schuur
van Gerrit Pos binnen te komen, die voor de godsdienstoefening ingericht
was.

De vergadering was slechts klein in aantal. De predikant, zijn gastheer
Reijmeringer, vader en moeder Beukman, de beide jonge echtgenooten, twee
paren ouders, die elk een zuigeling ten doop brachten, de overige vier
kinderen van het eene paar, nog een lid der gemeente, en een zekere
Duitscher J. F. C. Brandt, een neef van den voorganger, uit Lippe
geboortig, maar die drie jaren in Nederland gewoond had. Het gezin van
Pos telde drie personen. In 't geheel waren er dus vijftien volwassenen
en zes kinderen. Aangezien de familie Pos volgens de wet niet bij het
beruchte twintigtal gerekend mocht worden, waren er dus de zuigelingen
zelfs medegerekend, slechts achttien personen aanwezig. In dat opzicht
was aan de strengste eischen der wet voldaan. Tenzij de overheid
goedvond--wat ook soms gebeurde--onderscheid te maken tusschen de woning
en de schuur van Pos; dan waren er een en twintig! Maar men maakte zich
buitendien aan verscheidene zware overtredingen schuldig: een der
sacramenten werd bediend; een huwelijk werd ingezegend; twee "vreemden
van buiten" waren aanwezig: Brandt en Gerrit Beukman; eigenlijk was
Jannetje door haar huwelijk ook "een vreemde van buiten" geworden. Voor
die opeenstapeling van misdaden was geen pardon, indien men op
heeterdaad betrapt werd!

Boven aller verwachting verliep de geheele dienst ongestoord. Scholte
kon zijn leerrede houden; het sacrament van den heiligen doop werd aan
de beide kinderen bediend; het huwelijk van Gerrit en Jannetje Huiskamp
plechtig ingezegend. Meer dan over het algemeen het geval is gevoelden
beiden de beteekenis van den aanvang van het huwelijksformulier:
"Overmits dat den gehuwden gemeenlijk velerhande tegenspoed en kruis
vanwege de zonde is toekomende, opdat gij, die uwe echtelijke verbinding
in Gods naam openlijk alhier in de kerk wilt bevestigen, ook in uwe
harten verzekerd zijn moogt van de gewisse hulp Gods in uw kruis, zoo
hoort uit den Woorde Gods, hoe eerlijk de huwelijke-staat zij."

Tegen half-elf meenden de vergaderden rustig uiteen en ongestoord naar
huis te kunnen gaan.

Toen daartoe de deur geopend werd, stuitte men op een troep gewapende
militairen, die allen doorgang beletten, maar verder niets deden. De
schuur had nog een kleine deur in den achtergevel, maar spoedig bleek
dat ook die door soldaten met gevelde bajonet afgezet was.

De vrienden zaten dus gevangen. Dat was de nieuwste uitvinding van
geloofsvervolging. Totnogtoe was men gewoon geweest hals over kop naar
buiten gesmeten te worden; dezen avond mocht men niet vertrekken.

De eigenaar van het gebouw begaf zich weer naar den uitgang en opende de
deur.

"Mannen, mogen we er niet uit?"

"Allen binnen blijven!" riep een der soldaten.

"Waarom en hoelang?" vroeg Pos verwonderd.

"Dat gaat ons niet aan!" was het welwillend bescheid. "Ik zou nog maar
een deuntje samen zingen."

"Kan ik den sergeant even spreken?"

"Jawel!" riep deze. "Ik zal het je wel zeggen: je moet hier blijven tot
de burgemeester komt."

"Sergeant, laat ons dan ten minste in mijn huis mogen gaan."

"Nu, daar is niets tegen," antwoordde de sergeant, die bij anderen
vergeleken een voorbeeld van vriendelijkheid was. "Dan zullen we je
allemaal eventjes overbrengen. Maar je moet op het erf blijven, daar
gaat niets van af. En niet probeeren.... je weet wel! Denk aan de
bajonetten en de blauwe boonen!"

Op bevel van den sergeant namen nu de militairen met gevelde bajonet,
het kleine groepje tusschen zich in en brachten het--een kudde schapen
temidden van de slachters!--naar het woonhuis van Pos. Daarna werd het
huis rondom met wachten bezet, zoodat naar buiten gaan onmogelijk was.

Men maakte het zich zoo gerieflijk mogelijk; de vrouw des huizes zette
koffie en haalde koek voor den dag; Pos zorgde voor pijpen en tabak; en
weldra waren allen in levendig gesprek gewikkeld.

Een goed half uur later kwam de burgemeester, gevolgd door acht
gewapende manschappen, het vertrek binnen.

Zonder groet begon hij dadelijk de namen der aanwezigen te vragen en op
een lijst te schrijven.

"Dat is dus," zeide hij toen dat belangrijk werk afgeloopen was; "--laat
zien: drie, zes, negen, twaalf, vijftien, vijftien volwassenen en zes
kinderen. Een te veel! Zeg eens, Pos, wat moeten die menschen bij je
doen?"

"Burgemeester," antwoordde deze; "dat zijn vrienden van me, die hier een
kop koffie drinken."

"Ja; de koffie zie ik," antwoordde de vertegenwoordiger des konings;
"maar dat zal wel een doekje voor 't bloeden wezen! 't Is een boven de
wet, man!"

"Burgemeester, al zouden we hier vergaderen, dan is daar mijn vrouw, en
daar mijn zoon, en ik, dat is drie, die hier in elk geval zijn mogen.
Dus zelfs die twee zuigelingen medegerekend, zijn er toch niet meer dan
achttien."

"Burgemeester," mengde zich dominee Scholte nu in het gesprek: "deze
menschen zijn hier alleen door dwang tegenwoordig. Na afloop van den
dienst in het daartoe bestemde gebouw, hebben de militairen ons met
geweld den uitgang belet, anders zouden de meesten, misschien wel allen,
reeds lang naar huis zijn."

"Ik heb hier met Pos te doen," antwoordde de man van de wet. "Jou vind
ik later wel!"

Met die woorden ging hij weg, na twee soldaten order gegeven te hebben
om in de kamer te blijven en te zorgen dat de voordeur open bleef.

Zoodra ze hun kans schoon zagen maakten de beide doopvaders, dat ze met
hun vrouwen en kinderen naar huis kwamen. De overigen bleven nog een
korte poos bij elkaar.

Eindelijk zou men vertrekken. De vrouw des huizes zei: "Nu moeten we nog
één versje zingen. Psalm 146:3."

"Dat is goed," zei de dominee en las voor:

     "Met hem vergaen zijn raden al.
     En werden haestlick tot niet.
     Wel hem dien Godt t' aller tijd zal
     Sijn hulp aenbieden met vliet:
     Die tot Godt heeft zijn toevlucht
     In noot en in quaet gerucht."

Nauwelijks had hij den laatsten regel gelezen of woedend stoof de
burgemeester naar binnen: "Begint het nu al weer!" riep hij met een paar
vloeken. "Nu moeten allen er uit."

"Burgemeester," zei dominee Scholte; "er is hier geen schijn of schaduw
van overtreding. Acht menschen zijn hier op visite bij de drie bewoners
van het huis. Voordat ze afscheid nemen, willen ze een psalmversje samen
zingen. Welk kwaad steekt daarin? Uw handelwijs acht ik geheel en al
onwettig, en ik voor mij denk er niet aan om nu te vertrekken."

"Dat zullen we je dan wel leeren!" schreeuwde de burgemeester. "Mannen!
Eerst dezen kerel! De doos in, hoor!" Hij wees op Brandt, die rustig
zijn kop koffie zat leeg te drinken.

Onmiddellijk werd de jonge man met stompen en stooten van zijn stoel
getrokken, de kamer doorgesleurd en het huis uitgeworpen. Buiten gekomen
werd hij opgevangen door de anderen, geboeid en naar de woning van den
veldwachter geduwd, waar men hem voor 't overige van den nacht in een
gevangenhok opsloot.

Onderwijl werden de overigen met de blanke sabel de straat opgejaagd.
Alleen dominee Scholte viel de onderscheiding tebeurt, dat zes mannen
hem aangrepen en met duwen en slagen naar buiten sleepten en op straat
zetten.

Toen allen naar buiten gebracht waren, zag de burgemeester dat hij bij
vergissing het geheele huis ledig gemaakt had. Dat bagatel onrecht
herstelde hij door de familie Pos genadig te vergunnen weer naar binnen
te gaan. Gerrit Beukman hielp dit in zooverre, dat de burgemeester nu
voor hem iets door de vingers zag. Gerrit was wel een "vreemde van
buiten" en dus wederrechtelijk in de vergadering toegelaten; maar
enfin.... als oude kennis!... en de burgemeester was er ook de man niet
naar om op _alle_ slakken zout te leggen!

Eindelijk waren dominee Scholte en zijn gastheer weer thuis. Twee
broeders wachtten hen daar op, die hem nog even de hand drukken wilden
voor hij morgen weer naar Utrecht vertrekken zou.

Nog geen tien minuten zaten de vrienden onder een glas wijn bij elkaar
of nieuw bezoek kwam--onaangediend--binnen. De burgemeester die--wat
overigens zijn gebreken ook zijn mochten--in geen geval van
"plichtverzuim" te beschuldigen was! Met hem zijn gewone lijfwacht van
vier soldaten. Zonder eenige inlichting of opheldering--want tegenover
de Afgescheidenen was iedere burgemeester en luitenant een grondwet op
eigen houtje--plaatste de burgemeester twee gewapenden als wacht in de
huiskamer van Reijmeringer en beval den sergeant met de beide anderen
voor de deur te blijven. En nu was zijn werk afgeloopen; hij ging naar
huis; het was bedtijd!

De beide soldaten in de woonkamer gedroegen zich alleronhebbelijkst. Ze
tierden, vloekten, spuwden op den grond, en gingen er eindelijk toe over
om de vrouw des huizes te beleedigen. Ten einde raad ging Reijmeringer
met den sergeant spreken; gelukkig dezelfde die bij Pos dienst gedaan
had. Deze was welwillend genoeg om de beide manschappen te bevelen naar
buiten te komen.

Eindelijk kwam dus de nachtrust!

Hoe deze zaak verder liep?

Ten einde alle verdenking van overdrijving weg te nemen volgt hier
letterlijk het verhaal van de verdere lotgevallen van Brandt, zooals het
een maand later in "De Reformatie" opgenomen werd.

"De gearresteerde persoon, J. F. C. Brandt, geboortig uit het vorstendom
Lippe, welke, drie jaren te Amsterdam gewoond hebbende, nu, met eenen
behoorlijken reispas voorzien, in ons vaderland eenigen tijd zich
ophield, om afscheid van zijne familie te nemen, werd Maandagmiddag, op
last van den burgemeester, geboeid onder geleide van den dienaar en
gewapende militairen naar Loenen getransporteerd en aldaar insgelijks in
een hok opgesloten. De vrederegter te Loenen vergunde echter nog aan Ds.
Scholte zijnen neef in de gevangenis te bezoeken, hetgeen te Loosdrecht
geweigerd was. Dingsdagmorgen werd Brandt wederom geboeid langs den
grooten weg naar Utrecht gebragt en aldaar in het tuchthuis opgesloten.
Ds. Scholte had aan den officier verzocht de instructie spoedig te doen
voortgaan, dewijl hij zeker wist, dat Brandt niets misdaan had en dus
gewisselijk dadelijk in vrijheid gesteld zou worden.

Dingsdagavond zond de officier aan Ds. Scholte met eenen deurwaarder de
boodschap, dat, indien hij voor Brandt de reiskosten wilde betalen, men
hem nog dien avond in de diligence naar Deventer en vervolgens verder
naar zijn land zou zenden. Ds. Scholte zond de boodschap terug, dat hij,
verzekerd zijnde dat de reispas in orde en hij overigens onschuldig was,
dringend verzocht uitlevering aan den regter van instructie. Dat is dan
ook Woensdagmorgen geschied met die uitkomst dat hij na het verhoor
dadelijk op vrije voeten gesteld is."

De predikant Scholte was er de man niet naar om zoo brutale en
verregaande wetsovertreding en schending van grondwettig-gewaarborgde
vrijheid ongemerkt te laten voorbijgaan. Hij en zijn beide vrienden
Reijmeringer en Pos zonden ieder hun proces-verbaal aan den officier van
de Rechtbank te Utrecht. Deze heer ontbood eenige dagen later den
predikant--alleen om hem te zeggen dat hij aan de zaak niets doen kon.
Daarop werden onmiddellijk door de klagers copieën van de stukken met
begeleidend schrijven gezonden aan den koning en aan den
procureur-generaal bij het Hoog Geregtshof te 's Gravenhage.

Van den koning kwam nooit eenig antwoord. Enkele maanden na de inzending
der stukken kwam een deurwaarder mondeling den heer Scholte mededeelen:
"dat de procureur-generaal geen termen vond om den burgemeester van
Oud-Loosdrecht wegens het door hem gepleegde te vervolgen."

Met volle recht kon het Tijdschrift der Afgescheidenen vragen: "Welken
naam moeten wij nu geven aan zoodanige handeling, dat, wanneer inwoners
van Nederland hun beklag op behoorlijke wijs aan de bevoegde autoriteit
doen, en aan bepaalde personen, bepaalde en bij de wetten des lands
veroordeelde misdaden ten laste leggen, en daarover vervolging verzoeken
voor den bevoegden rechter, het publiek ministerie de klagers eenvoudig
afwijst met een antwoord, dat zij geen termen ter vervolging vinden?
Zijn de daden waarlijk gepleegd, dan behooren de daders gestraft te
worden volgens de wet. Zijn de te laste gepleegde daden niet waar, en
worden ze echter publiek iemand te laste gelegd, dan behooren die
klagers als lasteraars gestraft te worden, want ook daarin heeft de wet
voorzien.

Men is zoo gretig om de Afgescheidenen voor de Regtbanken te trekken;
waarom ook niet hunne tegenstanders, wanneer deze de wetten des lands
overtreden?"                 XIX.

              NIEUWE VRIENDEN.


Met open armen was de jonge vrouw, die Gerrit Beukman als echtgenoote
mede naar Bunschoten gebracht had, door de gemeente der Afgescheidenen
ontvangen. Haar man had den vervolgden zooveel diensten bewezen, al kon
hij geen kerkelijk ambt vervullen, dat men met volle vertrouwen en
groote liefde zijn gade in den kring opnam. En het duurde niet lang of
zij zelve had zich in menig hart een plaatsje veroverd.

Eén feit werd steeds met verwondering opgemerkt: Gerrit Beukman bleef
ongemoeid, ofschoon hij zich zijne belijdenis in geen enkel opzicht
schaamde. Doch de Afgescheiden gemeente te Bunschoten was geen gering
troepje, maar een macht, waarmee te rekenen viel, ofschoon staat en kerk
zich niet ontzagen haar op alle mogelijke wijzen te kwellen en verdriet
aan te doen. Het degelijk onderwijs en de aangename manier, waarop hij
met de kinderen omging, maakten echter dat de "bovenmeester" ook bij de
Hervormden zeer gezien was. En de burgemeester zou niet gaarne _die_
medeburgers tegen zich in 't harnas jagen.

Jannetje gevoelde zich in haar nieuwe omgeving recht op haar plaats; ze
leefde van harte mede met de broeders en zusters, die ze hier onder het
kruis vond. Een harer eerste bezoeken was bij de gezinnen van Vlok en de
Greef. De geloofsgenooten dezer vervolgden hadden voor stokken en
zeildoek gezorgd, en daarvan twee tenten gespannen, waarvan de vloeren
met planken belegd waren, zoodat de kracht van regenvlagen en
donderbuien tenminste eenigszins gebroken werd. Vrouw Vlok had zich ook
bij de Afgescheidenen aangesloten, maar de beide mannen en de kinderen
bleven lid van de Hervormde kerk. Dat hinderde hen niet bij de
Afgescheidenen, die het voorbeeld van gewetensdwang niet volgden; maar
evenmin hielp het hen bij den Hervormden kerkeraad of bij de wereldlijke
overheid, die den "afval" van de beide vrouwen op de geheele gezinnen
bleven wreken. De kerkeraden van de Hervormde gemeenten ontkenden kort
en goed, naar het verheven voorbeeld van hun geestverwant "le roi
soleil," Lodewijk XIV, alle recht om zich af te scheiden. Dat
ondervonden onder anderen vier behoeftige, maar niet bedeelde vrouwen te
Pijnacker in Zuid-Holland, die behoorlijk haar lidmaatschap opgezegd
hadden. Zij ontvingen het schrijven dat hier letterlijk volgt[1], omdat
het verdient zooveel mogelijk aan de vergetelheid ontrukt te worden. Het
kan zijn dienst doen tot voorlichting van hen, die nog oordeelen: "Wat
de onderscheidene kerkbesturen gedaan hebben, heeft, tot eene juiste
beoordeeling, nog altijd een nader onderzoek noodig[2]."

                =Pynacker=, den 17^{den} Augustus 1837.
Aan de vrouwen E. HOEK, Wed. P. STOORVOGEL,
        A. GROOTENBEER,
        A. TUYL, Wed. H. VERWOERD, en
        E. VAN DER VLIES.

De kerkeraad der Hervormde Gemeente te Pijnacker ontvangen hebbende een
missive van bovengenoemde personen d: d: 32 Augustus 1: 1: door welke
zij te kennen geven zich van het Hervomd Kerkgenootschap te hebben
afgescheiden, en alzoo verlangen dat hare namen uit het boek der
lidmaten onzer gemeente worden geroijeerd.

Gezien eene aanschrijving van de Minister van staat belast met de
Generale Directie voor de zaken der Hervormde Kerk enz. d: d: 11
Dezember 1835 n^{o} 15. en gegrond op de inhoud van het Koninlijk
besluit d: d: 10 October 1835 n^{o} 71

Gelet op het besluit van Z: M: d: d: 5 July 1836 n^{o} 75 als mede op
eene aanschrijving van de Algemeene Synode der Hervormde Kerk in het
Koningrijk der Nederlanden d: d: 14 July 1836.

Heeft goedgevonden en verstaan aan de genoemde schrijfsters te berigten,
en gelijk dezelve dan ook berigt worden, door deze. Dat de Kerkekraad
vervuld is, met het diepste leedwezen, over zulk eene stap door de
schrijfsters gedaan, als niet anders dan nadeelig te kunnen werken _zoo_
op de rust, vrede, en liefde der Gemeente te dezer plaats _in het
algemeen_, _als_, op het welbegrepen belang der schrijfsters _in het
bijzonder_ en het zich daarom tot eene dure pligt rekend, dezelven met
den meeste ernst, en in den geest der Christelijke liefde te moeten
vermanen, om toch van deze hare dwaling te willen terug komen, en door
haar voorbeeld, niet mede te willen werken dat de schadelijke geest van
scheurmakerij (welke reeds zoo meenige vaderlandsche gemeente in de
laatste jaren heeft beroerd) ook in ons midden deszelfs verderfelijke
invloed verspreide, en weshalven de Kerkenraad haar op grond van het
dierbaar Evangelie onzes Heeren, bezweerd, om met ootmoed en nederigheid
hare dwaling te willen belijden, en in den schoot der Gemeente weder te
keeren, haar belovende om, bij zulk een bestaan, het plaats gehad
hebbende, met den mantel der liefde te zullen bedekken, en deze
bedroevende zaak als niet geschied zijnde te zullen beschouwen.

Dat echter bij onver hoopt volharde, in deze dwaling en zucht tot
scheurmakerij, de Kerkenraad zich in alles zal behooren te gedragen
overeenkomstig de wetten en bepalingen, hier boven genoemd, en bij te
kort koming van deszelfs kerkelijk gezag, de hulp van de burgerlijke
rechter zal dienen in te roepen, ten einde aan de uitvoering van den wil
onzes geéérbiedigden Koning stiptelijk de hand worden gehouden.

Dat de Kerkenraad het intusschen noodig acht de schrijfsters bij deze
herrinneren, dat ofschoon zij in deze hare dwaling mogten volhouden,
nochtans hare namen op het lidmaten boek niet kunnen worden geroijeerd,
als zijnde het plaatsen op dezelve eene _daadzaak_ welke met geene
mogelijkheid _ongedaan_ kan gemaakt worden, en zij (schrijfsters) ook
steeds door de Kerkenraad zullen beschouwd, bezocht en behandeld blijven
worden, als wezentlijk behoorende tot het Hervormd Kerkgenootschap te
dezer plaats, en zij schrijfsters dan ook wederkeerig onder de
verpligting blijven verkeeren, om mede te moeten bijdragen in de
kerkelijke lasten, welke bij hoofdelijke omslag in deze gemeente geheven
worden, en niettegenstaande dit alles zij schrijfsters zich zelve
moedwillig zullen berooven van het voorrecht, om wanneer zij immer tot
armoede mogte vervallen (het geen God genadig verhoeden) op eenige hulp
of onderstand, zoo van het rijk, gemeente of Diakonie te kunnen rekenen.

Dat de kerkenraad gemeend heeft deze zaak (als voor het eerst denzelven
in de Gemeente voorkomende) op deze meer uitgebreide wijze te moeten
behandelen, ten einde onder den zegen Gods daardoor misschien het kwaad
in deszelfs beginsel mogt kunnen worden gestuit, maar dat dan ook van nu
voortaan geen gevolg aan eenig geschrijf meer zal worden gegeven
achtende de kerkenraad deszelfs tijd te kostbaar dan om dezelve aan
twistgeschrijf te verbeuselen en weshalve men den koster heeft gelast,
gene brieven over soortgelijke onderwerpen meer aan te nemen, maar aan
elk die iets met de kerkenraad meent te doen te hebben, de gelegendheid
te geven, om iederen zondag na het eindigen der middag
Godsdienstoefening in de konsistorie te komen verschijnen.

En wijders dat, indien er onverhoopt nog meerdere dergelijke brieven
mogten ingezonden worden, de kerkenraad als dan dezelve zal te rug
zenden, met _dit alles afdoend antwoord_, en waarop dan ook de
schrijfsters van dezen brief nog ten slotte worden gewezen.

Zie het besluit van Z. M. den koning d. d. 5 July 1836 N^{o}. 75.

          _De Kerkenraad der Hervormde Gemeente van Pynacker._

              JOH'. DE JONG, _Predikant_.
              J. VAN DER WAL.
              W. V. D. VELDEN.
              P. ZEGWAARD.
              G. LAMENS, _Ouderlingen_.
              L. V. D. KOOY.
              HT. VAN DER ELST, _Diakenen_.

Terwijl nu de kerkeraad der Hervormde gemeente te Bunschoten zijn best
deed om zich het oordeel van den Zoon des menschen op den hals te halen:
"Ik was een vreemdeling en gij hebt mij niet geherbergd; naakt, en gij
hebt mij niet gekleed", stak de burgervader geen vinger uit om het lot
zijner medeburgers te verzachten.

In het geheele dorp was geen enkele woning open, behalve de beide
hutjes, waaruit zij, die "over de noodige zaak der barmhartigheid"
gesteld waren, hun slachtoffers verjaagd hadden. Twee meergegoede leden
van de Afgescheiden gemeente ruimden daarom ieder een groot deel van hun
schuur in en maakten die voor een der beide gezinnen bewoonbaar.

De gezondheid van vrouw de Greef had veel geleden door de haar aangedane
behandeling. De jonge vrouw van den "meester" bezocht haar dikwijls;
nooit met een ledig hart en zelden met ledige handen.

Onder haar nieuwe vriendinnen ontmoette Jannetje meer dan anderen de
jeugdige weduwe Poort, die zoo levendig aandeel nam in al wat tot steun
en opbouw van de gemeente des Heeren strekken kon. Hoeveel hadden zij
niet met elkander te bespreken, en de een de ander te verhalen uit eigen
ondervinding!

"Zeg me toch eens, Reintje," vroeg Jannetje haar vriendin op zekeren
zomernamiddag, "hoe gaat het toch met dien ontslagen veldwachter? Ik heb
hem nog niet gezien, maar mijn man heeft me veel van hem verteld."

"Koelewijn meen je? Die man is een waar toonbeeld van Gods genade. Toen
de vervolging begon was hij even ijverig als de andere vijanden, maar
gaandeweg heeft hij leeren inzien dat wij niets misdeden; dat we in onze
heiligste rechten gekrenkt werden; en eindelijk kon en mocht hij er niet
meer aan meedoen. Toen werd hij op staanden voet uit zijn brood
gestooten."

"Gerrit zei me dat de burgemeester op last van den gouverneur handelde."

"Ja.... als je 't gelooven wil! Neen Jannetje; hij was wel degelijk door
den burgemeester voor ontslag voorgedragen. Ik heb zijn ontslagbrief
zelf gezien. Daar schrijft mijnheer Van Toulon met zooveel woorden in:
"Gezien hebbende de missive van den burgemeester van Bunschoten van 10
Mei 1837, houdende dat de veldwachter zijner gemeente geweigerd heeft
aan zijne bevelen te voldoen.... heeft goedgevonden en verstaan den
persoon van Dirk Koelewijn uit zijne betrekking als veldwachter te
ontslaan." Maar er wordt geen enkel _feit_ van ongehoorzaamheid
opgenoemd. Koelewijn heeft nooit geweigerd den burgemeester te
gehoorzamen; maar weigerde op order van de luitenants en de sergeants
ons te mishandelen.... De man is nu niet meer hier, maar heeft, als ik
wèl heb, werk in Utrecht gevonden.... Hij is de eenige niet!"

"Neen; Gerrit vertelde me van zijn ondermeester Jan Verlinden."

"Ja, die ook. Maar je weet toch wel wat hier een paar maanden geleden
met Nagel gebeurd is?"

"Wat dan?"

"Je moet weten: Gijs Nagel was hier nachtwacht, een goed vriend van
Jakob Baas, de broer van mijn zwager Jan. Nu: Zondag den 11^{en}
Februari waren eenige leden van de gemeente bij Jakob en anderen bij
Nagel aan huis vergaderd. Allebei hadden ze een heele troep gemeen voor
't huis. Bij Jakob was de dienst pas begonnen of de burgemeester aan 't
hoofd van een troep soldaten drong naar binnen en joeg de gemeente
uiteen. Hij liet vier of vijf soldaten achter om het huis te bewaken en
ging met de rest zóó naar Nagel. Ze trapten de deur in en drongen naar
binnen. Maar er waren geen twintig menschen, zoodat de wet niet
overtreden was. Nu zou je denken: daar is de geschiedenis mee uit. Maar
jawel! den volgenden dag werd onze goede vriend Nagel als nachtwacht van
zijn bediening ontzet."

"Hoe kon dàt nu!" riep Jannetje.

"Ja mensch, vraag dàt niet! Wat kan er _niet_; tegen Afgescheidenen!
Maar eigenlijk kon het toch niet want zoodra ze het gedaan hadden, zagen
de burgemeester en de assessoren, dat ze hem eerst voor zes weken hadden
moeten schorsen. Daarom werd den volgenden dag zijn ontslag ingetrokken
en werd hij geschorst."

"Zoo wordt alles een kwaadaardig spelletje!"

"Jawel; maar daar bleef het niet bij. Zaterdagmorgen, den 17^{en},
werden plotseling mijn zwager Jan, en Jakob Baas, Gijs Nagel en Willem
van de Kolk...."

"Is dat die Van de Kolk waar verleden jaar de soldaten zoo schandelijk
huisgehouden hebben?"

"Dezelfde; de ontvanger van de Eem- en havengelden; die vier werden door
politie en soldaten uit hun huizen gehaald, geboeid en te voet naar
Amersfoort overgebracht. Waarom? vraag je. Dat weten ze zelf nóg niet!
Daar werden ze bij allerlei soort van misdadigers in de gevangenis
gestopt. 's Middags laat moesten ze voorkomen en werden uit en na
ondervraagd over alles en nog wat. En het slot was dat ze 's avonds om
zeven uur alle vier weer naar huis gestuurd werden; zoo maar, zonder
inlichtingen, zonder vergoeding: "Jullie kan nu wel maar naar Bunschoten
teruggaan! Goeien avond!""

"Als _jij_ 't me niet zelf vertelde," riep Jannetje, "zou ik het niet
gelooven."

"Och mensch!" hernam Reintje; "het schijnt wel dat we daar allemaal voor
blootstaan. Afgescheidenen mag iedereen nu eenmaal in ons land
behandelen zooals hij goedvindt. Een paar weken later--ik geloof den
19^{en} Maart,--komen er plotseling twee politieagenten en vier soldaten
bij Hein Koelewijn, den broer van den veldwachter, weet je, doen hem
handboeien aan en nemen hem mee. Onderweg ontmoet hij den burgemeester
en vraagt hem in 't voorbijgaan waar dat om is. "Dat zullen ze je in
Amersfoort wel zeggen!" riep de burgemeester en ging door. In Amersfoort
sluiten ze hem in een hok; daar moet hij den heelen nacht in blijven;
den volgenden morgen komt hij voor den rechter van instructie. Maar die
weet eigenlijk niet waarom ze Koelewijn bij hem gebracht hebben, zit met
den man verlegen en stuurt hem na een kwartiertje maar weer naar huis."

Jannetje sloeg van verbazing de handen in elkaar. "Neen, van _zulke_
gekke dingen hebben we bij ons nog niet gehoord!"

"Dan mag je van geluk spreken," hernam haar vriendin. "Of eigenlijk....
_zalig_ zijt gij zoo u de menschen smaden, en vervolgen, en liegende
alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil!"

"Dat is waar, Reintje," antwoordde de jonge vrouw, "maar je kunt er in
komen dat de arme menschen soms vragen: "Hoe lang nog, Heere!" De
menschen zullen het in later tijd niet gelooven dat zulke dingen
mogelijk waren!"

"Och kom," zei Reintje; "ze zullen in later tijd wel evenals nu allerlei
voorwendsels weten te vinden om aan te toonen dat het zóó niet had mogen
gebeuren, maar dat wij toch eigenlijk ongelijk hadden. Dacht je dat de
menschen veranderden? Ik denk nog dikwijls om wat mijn goede man wel
eens zei: "Rein," zei hij, "of ze er later berouw over hebben of niet;
of ze 't goedkeuren of leelijk vinden wat er nu gebeurt, 't geeft
allemaal niets zoolang ze die Haagsche Synode houden! _Die_ doet het je
allemaal aan! Ik zal het niet beleven, zei hij, maar onze kinderen
zullen het wel ondervinden als ze getrouw blijven.""

"Maar," ging de weduwe voort na eenige minuten zwijgens: "we hebben nog
tot den bloede toe niet tegengestaan! De Heere alleen weet wat nog over
ons komen zal; maar het is er hier dicht aan toe geweest!"

"Een van de gruwelijkste dingen," zei Jannetje, "vond ik wat ik laatst
las dat in Woudrichem gebeurd is; dat is haast erger dan er het bloed
voor storten. Daar kwam een meisje van ongeveer twintig jaar uit de
vergadering, die bij zekeren Rombout aan den Ouden Dijk gehouden was.
Een troep kwaaddoeners van allerlei stand en leeftijd viel haar aan. Ze
sloegen haar met vuisten, scheurden haar de muts van het hoofd, sleepten
haar bij de haren over den grond en door de modder, en.... dán staat er
letterlijk.... deden haar eindelijk, ten aanschouwe der menigte, een
smaadheid aan, waarvan de beestachtige onbeschaamdheid zoo verregaand
was, dat onze pen weigert de schandelijkheid daarvan te beschrijven.
Haar twee vriendinnen zijn bij een Roomschen buurman binnen gevlucht,
die ze met gevaar van zijn leven beschermd heeft."

"En hoe is dat afgeloopen?" vroeg Reintje.

"Dat is eigenlijk niet afgeloopen," was het antwoord. "Er is een
aanklacht ingediend, maar daar is nooit eenig antwoord op gekomen."

"Ja," zuchtte de jonge weduwe; "het heeft slechts een haar gescheeld of
mijn eenig kindje van twee jaar, mijn lieve kleine Willempje, was in
mijn eigen huis voor mijn oogen vermoord. Dat was Zondag 25 Februari; ik
zal dien dag mijn leven lang niet vergeten! Er was bij mij aan huis
ochtenddienst; Jakob zou een preek van Comrie lezen. Alles samen waren
we met z'n drie-en-twintigen. Dat had de schildwacht ontdekt, en jawel,
daar kwam de veldwachter Loendersloot, zoo maar zonder eenig bewijs van
den burgemeester, en beval ons uiteen te gaan. Daar stoorden we ons niet
aan. Juist zongen we Psalm 68:15, daar komen burgemeester Hoolwerf en
luitenant Worm, met een heele troep soldaten binnen. De luitenant op
Jakob af! Hij scheurt hem het psalmboek uit de handen, smijt het op den
grond en schreeuwt: "Er uit! Voor den duivel.""

"Dat mocht hij naar waarheid zeggen;" riep Jannetje; "het _was_ voor den
duivel!"

"Meteen grijpen de soldaten al de broeders en zusters en smijten hen de
deur uit. Tafels en stoelen omver! Een van de soldaten stootte met de
bajonet uit moedwil al de schotels en borden van de kast af, aan duizend
gruizelementen op den grond. Maar een ander neemt mijn lieve dochtertje
en gooit het kind de heele kamer door in een hoek; daar lag het te
gillen van de pijn. Gelukkig weet de soldaat Bosch, die zich altijd veel
fatsoenlijker gedraagt dan de anderen, er door te dringen, en haalt de
kleine meid van tusschen de sporten van een omgegooiden stoel
tevoorschijn. In de kamer daarnaast woont Dirk Krom, zooals je weet;
daar is een luikje. Krom deed dat open om te zien wat er gebeurde.
Zoodra de luitenant dat merkte, schreeuwde hij: "Steek den kerel dood!"
en dadelijk stak de soldaat, die er het dichtste bij was, zijn bajonet
er door. Krom kon nog juist bijtijds achteruitspringen."

Jannetje had totnogtoe nooit goed begrepen hoe het kwam dat de
Afscheiding in Loosdrecht niet zoo groote vorderingen maakte als in
Bunschoten, terwijl de beide plaatsen toch betrekkelijk zoo dicht bij
elkander lagen: ofschoon er in Loosdrecht ook geen reden van klagen was.
Maar zulke gesprekken en verhalen gaven haar den sleutel van het raadsel
in handen. De vervolging was in Bunschoten veel feller en vinniger dan
in veel andere plaatsen in den omtrek. Derhalve was de bloei van de
gemeente ook veel grooter dan elders. De vervolging werd tot in het
bespottelijke gedreven. Zoo gebeurde het op Vrijdag, den 30^{en} Maart
1838, dat Jan Baas twintig kinderen in zijn huis vereenigd had. Was er
catechisatie? Of was er kinderpartij? De burgemeester kon het niet
zeggen; alleen wist hij dat daar een verboden samenkomst gehouden werd.
Dus liet hij de kinderen door eenige soldaten op straat jagen. De
jongens maakten er een spelletje van en vlogen als musschen om de
soldaten heen en in wijden kring achter hen om naar binnen. Zelfs
soldaten, wier eenige roeping was het Hervormde kerkgenootschap te
verdedigen, hadden wel wat anders te doen dan voortdurend met zulke
bengels krijgertje te spelen; zoodat van de vervolging afgezien werd en
men het troepje verder ongemoeid liet. Ze waren naar 't schijnt niet
staats- of kerkgevaarlijk.

Bijzondere zorg werd te Bunschoten ook besteed aan gedurige afwisseling
van militairen. Het was min of meer gevaarlijk dezelfde mannen lang op
dezelfde posten te laten: ze mochten eens op te goeden voet komen met de
vervolgden! Daardoor had men ook telkens een anderen luitenant.
Nauwelijks was Jannetje zes weken in haar nieuwe woonplaats of de troep
militairen werd alweer vervangen door een andere.

Toen Jannetje, die niet bang uitgevallen was en haar mondje wèl tot haar
wil had, den 15^{en} Juli met de overigen bij haar vriendin Poort op
straat gezet werd, zei ze tot den luitenant: "Mijnheer, met welk recht
behandelt u ons zoo?"

"Als je 't niet bevalt, klaag me dan gerust aan bij gouverneur Van
Toulon!" snauwde de officier, die wel wist welk adres hij opgaf.

Den 12^{en} Augustus daaraanvolgende werd de jonge vrouw ten huize van
Jakob Baas door een soldaat bij den arm gegrepen en naar buiten
gedrongen.

"Mijnheer de luitenant!" riep ze, "laat u dat maar zoo toe?"

"Beste meid!" antwoordde de luitenant, terwijl hij spottend de pet voor
haar afnam: "ik ken geen genoegelijker oogenblikken in mijn leven, dan
wanneer ik jullie ontuig uit elkaar jagen kan!"

Zoo hoorde de eenvoudige boerendochter wel niet telkens als ze met de
gemeente opging, een preek, maar ze maakte kennis met de beschaving van
de hoogere standen. En dat kan ook z'n nut hebben!

__________
[1] Letterlijk; de taal- en spelfouten waarvan het stuk wemelt, zijn
_niet_ te wijten aan slordigheid van den zetter en den corrector dezer
bladzijden.

[2] Dr. G. J. Vos Az.: Groen van Prinsterer en zijn tijd. 1800-1857.
blz. 136.                 XX.

           "VAN GESLACHT TOT GESLACHT."


In opgewekte stemming wandelde Gerrit Beukman op Zondag den 7^{en} April
1839 's middags te twaalf uur, naar huis. Hij had de
morgen-godsdienstoefening ten huize van den visscher W. Hartog,
bijgewoond, die--zeldzaam geval!--zonder eenige stoornis afgeloopen was.

De frissche lentelucht deed hem ruim ademhalen; de knoppen aan de
kastanjeboomen, rood-geel-groen gezwollen, barstten de windselen uit; de
lammetjes in de wei huppelden aan de zijde hunner moeders; de zon begon
reeds goed kracht te krijgen en overgoot het gansche landschap met glans
en vroolijkheid. Alles getuigde en jubelde van jong leven: "Gij
vernieuwt het gelaat des aardrijks."

Vroolijk en met snelle schreden ging de jonge Beukman alleen verder;
vroolijk omdat hij alleen was. Want Jannetje was thuisgebleven; heel
blij omdat ze niet kon meegaan. Zij wachtte in de slaapkamer haar
echtgenoot af met een jong leven in de armen, dat rijker en kostbaarder
was dan al de heerlijkheid der natuur daarbuiten! Zij drukte met
moederweelde haar, verleden Maandag geboren, zuigeling aan het hart.

De kamerdeur ging open; langzaam, voorzichtig. Zoo zacht mogelijk kwam
de jonge vader binnen.

"Neen, ik slaap niet, hoor!" Een zilveren lach klonk hem uit de bedstede
tegemoet.

"Dag schat! Hoe maak je het?"

"Best! Kijk onzen jongen eens!"

Rustig lag de kleine te slapen; aan elke zij van het kopje een kleine
rozenroode vuist. "Ben je niet rijk?"

"Dubbel rijk: een beste vrouw en een flinke stamhouder!"

"Ja hè.... Loof den Heere, mijne ziel! En vertel nu eens: hoe heb je 't
gehad?"

"Heel goed, en we zijn van begin tot eind ongestoord samen geweest!"

"Wat je zegt! Hoe kwam dàt zoo?"

"De schildwacht telde nauwkeurig, maar met Hartog en z'n gezin mee waren
er slechts negentien menschen, want de twintigste...."

.... "had ik anders moeten zijn," vulde Jannetje den zin aan. "Van
morgen was ik liever hier hoor!"

"En ik breng goed nieuws voor je mee. Raad eens!"

"Neen, Gerrit, zeg het maar gauw. Je weet wel dat ik me nog niet mag
vermoeien. En als ik nu lang over het raadsel lag te surfen, zou het
jouw schuld zijn...."

"Zeker! Zeker! Als je meer zulke gewichtige vermaningen uitdeelt, zal ik
je voortaan Ernestine inplaats van Jannetje noemen! Nu dan.... vandaag
over veertien dagen hoopt dominee Scholte hier te prediken."

"Heerlijk!" riep Jannetje; "dan kan meteen onze kleine Gerrit gedoopt
worden!"

"Ja.... tenminste als je sterk genoeg bent! We moeten er altijd aan
denken dat het geen gewone kerkgang is als vroeger. Je moet dus instaat
zijn om eenigen schrik te doorstaan, voor het geval dat we vervolgd
worden."

"Lieve man, ik ben nu reeds zóó wel, en de Heere zal mijn sterkte zijn!
Wij gaan hoor!"

Veertien dagen later, den 21^{en} April 1839, was de gemeente,
voorzoover de wet dat toestond, vergaderd ten huize van W. Hartog, dat
geregeld door den bewoner voor de samenkomsten afgestaan werd. Niet meer
dan twintig personen waren aanwezig, Jannetje's zuigeling medegerekend.
Zoowel de schildwacht voor de deur als de soldaat in het vertrek had
goed geteld.

De dienst begon met de bediening van den heiligen doop, elk oogenblik
kon men gestoord, ja met levensgevaar verjaagd worden, zoodat men
terecht begreep dat vóór alles zooveel doenlijk gezorgd behoorde te
worden, dat de doopeling niet vergeefs binnengebracht was en het teeder
leven er niet bij inschoot.

In zulke omstandigheden werd door de ouders het gebed vóór den doop niet
aangehoord, maar meegebeden. De psalmen zijn door de heiligen des Ouden
Verbonds uit het hart van al Gods kinderen gezongen. Maar evenzeer
gevoelen Gods kinderen--verlaten, verdrukt, kwalijk gehandeld
zijnde--dat de formulieren der Gereformeerde Kerk belijdenissen zijn van
"medegenooten in de verdrukking en in het koninkrijk en in de
lijdzaamheid van Jezus Christus", en opgeschreven werden bij den gloed
der brandstapels. Voor Gerrit en Jannetje kwamen de heerlijke woorden
thans eerst waarlijk tot hun recht: "o Almachtige, eeuwige God.... wij
bidden u door uwe grondelooze barmhartigheid, dat gij deze kinderen
genadiglijk wilt aanzien, en door uwen Heiligen Geest uwen Zoon Jezus
Christus inlijven, opdat zij met hem in zijnen dood begraven worden en
met hem mogen opstaan in een nieuw leven; opdat zij hun kruis, hem
dagelijks navolgende, vroolijk dragen mogen, hem aanhangen met een
waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde; dat zij dit leven
(hetwelk toch niet anders is dan een gestadige dood) om uwentwil
getroost verlaten, en ten laatsten dage voor den rechterstoel van
Christus, uwen Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door
denzelven onzen Heere Jezus Christus, uwen Zoon, die met u en den
Heiligen Geest een eenig God leeft en regeert in eeuwigheid, Amen."

Het heilige water was op het hoofd van het kindeken gesprengd; het
nagebed was opgezonden, een gedeelte van Gods Woord werd gelezen.

Daar vloog de deur open; zekere luitenant Steenbergen, vergezeld van den
veldwachter, drong binnen.

"Ik kom even op last van den burgemeester de neuzen tellen," riep hij.

Twintig bleef twintig, zoodat de luitenant tot zijn leedwezen
onverrichter zake weer vertrekken moest; toen hij in een der zijmuren
een kleine opening ontdekte. Het belendend perceel was met dat van
Hartog onder één dak gebouwd. Het behoorde aan een zekeren Malestijn,
een Godvreezend man, die Hervormd gebleven was. De kamer naast het huis
van Hartog werd bewoond door onzen bekenden Jan Verlinden. Die kamer had
door een kleine opening in den wand wel geen gemeenschap met het huis
van Hartog, maar zoo men het luikje opendeed, kon daar alles verstaan
worden wat in het vertrek van den buurman gesproken werd. Natuurlijk
werd dikwijls van die gelegenheid gebruik gemaakt om nog eenige vrienden
aan de godsdienstoefeningen te doen deelnemen.

Dat was goed gegaan tot er onverwacht den 24^{en} Maart van dat jaar
door den burgemeester proces-verbaal opgemaakt was. De zaak had den
17^{en} April voor de Rechtbank te Amersfoort gediend. Bij vonnis, dien
dag gewezen, was Verlinden vrijgesproken; de Rechtbank zag daarin geen
overtreding der wet. Zeker van zijn zaak, had Verlinden dien morgen twee
vrienden in zijn kamer toegelaten; hij zelf was in de vergadering.

De luitenant liep naar de opening, keek er door en riep "Ha, ha! Daar
zijn er twee. Dus twee en twintig! Jullie moet er uit!"

"Mijnheer," zei Verlinden, "dat is een ander huis. Dat is mijn
woonkamer."

"Praatjes! Alles is onder één dak!"

"Die zaak is reeds beslist;" antwoordde Verlinden. "Verleden Woensdag
heeft de Rechtbank te Amersfoort uitgemaakt, dat hier geen
wetsovertreding bestaat. U hebt dus wèl toe te zien wat u doet."

De luitenant vertrok met de woorden: "Wacht maar even! Dat maak ik wel
gauw in orde!"

Zoodra hij de deur uit was, oordeelde men algemeen het veiliger voor de
jonge moeder en haar kindje, dat zij naar huis zou gaan. Maar daarvan
wilde ze niets hooren. In het voorstel van Verlinden, dat ze met haar
man én kind naar zijn kamer zou gaan, stemde ze echter toe. Zij begaven
zich dus, natuurlijk buiten om, naar het huis van hun vriend Malestijn.

Nog juist bijtijds! Geen vijf minuten later kwam de luitenant met zijn
onmisbare militairen, maar nu in gezelschap van den burgemeester, terug.

"Och Verlinden," sprak de burgemeester ongewoon vriendelijk; "mag ik je
even buiten spreken?"

Deze voldeed dadelijk aan dat verzoek.

"Wees zoo goed," zei de burgemeester zoodra ze buiten waren, "en laat
die vier menschen met dat kind vertrekken."

"Burgemeester, aan dat verzoek kan ik niet voldoen. Het vonnis van
verleden Woensdag heeft uitgemaakt, dat de wet mij volkomen in het
gelijk stelt. En bovendien is me door u gezegd, dat u in de uitspraak
van de Rechtbank berust."

"Dat doe ik ook; maar je weet: ik moet de bevelen van den gouverneur
uitvoeren, en die heeft me geschreven dat ik den toegang tot deze woning
weren moet. Wanneer je nu die menschen laat weggaan, zal ik er den
gouverneur nader over schrijven en vragen of ik den toegang weer,
evenals vroeger, mag vergunnen."

"Indien de burgemeester mij bewijzen wil dat de gouverneur dat
geschreven heeft, zal ik aan zijn verzoek voldoen."

"Dus je gelooft me niet!" riep de burgemeester toornig, maar voltooide
den zin niet, keerde zich om en ging weg.

Verlinden zag geen reden om langer buiten te blijven staan en voegde
zich weer bij zijn vrienden.

De dienst werd voortgezet; de gemeente zong Psalm 68:8.

     "Godts bergh die is seer wonderbaer,
     Gelijck Basan den bergh voorwaer
      Staet hij hoogh onbesweken.
      Wat is 't dat gy bergen rebel,
      Met al uwe...."

"Stilte!" riep plotseling met donderende stem de burgemeester, die weer
met den luitenant en den veldwachter binnengekomen was.

De gemeente hield op met zingen.

"Verlinden!" ging de burgemeester voort: "ik gebied je in naam des
konings, de vergadering te laten uiteengaan!"

"Burgemeester; ik heb hier niets te zeggen; we zijn in het huis van
Hartog."

"Ook goed: Hartog, ik gebied je in naam des konings de vergadering te
laten uiteengaan!"

"Burgemeester," antwoordde Hartog; "hier zijn zeventien menschen. Ik
behoef dat dus niet te doen."

"Daar zijn er nog zes, dus..."

"Dat is _mijn_ huis!" viel Verlinden den burgemeester in de rede.
"Indien de burgemeester dáár iets te zeggen heeft, zal ik meegaan."

De beide mannen gingen naar Verlinden's kamer; de luitenant bleef buiten
wachten.

De burgemeester en Verlinden namen ieder een stoel en gingen zitten.

"Nu, wat heb je nu te zeggen?" vroeg de burgervader.

"Wat vraagt de burgemeester?" antwoordde Verlinden.

"Dat je deze menschen laat vertrekken!"

"Waarom, burgemeester? Ze zijn ver beneden de twintig!"

"Omdat..." Maar verder kwam de burgemeester niet. De gemeente, die
begreep dat ze zóó wel den ganschen dag tot speelbal van kleinzielige
willekeur kon dienen, hief Psalm 68:14 aan:

     "Israël, Godt geeft u dat gy
     Syn Koninckryck aenschouwet vrij,
       Hij regeert al u wercken;
     Wilt doch, Heer, gij die ons bemint,
     't Werck dat gij nu in ons....."

Maar verder kwam de gemeente op haar beurt niet!

De luitenant stoof--zonder burgemeester, maar met militairen--vloekend
en razend naar binnen. Met de blanke sabel sloeg hij naar de
vergaderden; zijn manschappen dreven met gevelde bajonetten de
weerloozen naar buiten. Overhaast moesten dezen elkaar verdringen om het
aanrichten van een bloedbad te ontgaan. Een meisje raakte onder den
voet, en moest als gevolg van den doorgestanen schrik eenige dagen het
bed houden.

Enkele minuten later kwam Verlinden met gehavende kleeding zijn kamer
binnen.

"Je hebt er alles van gezien, meester," zei hij. "Gelukkig dat we
bijtijds er aan dachten uw vrouw en uw kind hier te bergen!"

"Ja, 't zijn wel droevige tijden," sprak een van de andere vrienden, die
in het vertrek waren. "Waar moet dat alles nog op uitloopen!"

"Toch kan ik er mij in verheugen," zei Jannetje, "hoe vreemd je 't
misschien vinden zult, dat onze jongen onder zulke omstandigheden in de
gemeente des Heeren ingelijfd is."

"U meent," hernam de vriend; "omdat hij als hij mag opgroeien, daar zijn
heele leven aan denken kan!"

"En," zei de jonge moeder, "omdat het hem herinneren kan aan de dure,
heilige verplichting, die op hem rust om een goed krijgsknecht van Jezus
Christus te zijn."

"We zullen het," zei Gerrit Beukman, "in korte woorden vóór in den
familiebijbel opschrijven. Die zal toch eens naar we hopen, voor onzen
eerstgeborene zijn."

"Dat is goed!" riep Jannetje, "en een toepasselijken tekst uit het Woord
Gods er onder!"

"Daar zou je voor kunnen nemen Mattheus 2:16," merkte Verlinden op:
"Herodes, eenigen afgezonden hebbende, heeft omgebracht al de kinderen,
die binnen Bethlehem en in al deszelfs landpalen waren, van twee jaren
oud en daaronder."

"Neen!" viel Gerrit hem in de rede; "bij den doop wat anders! Wie weet
wat onze jongen nog beleeft! Wie zal zeggen wat _zijn_ kinderen, als het
Gode behaagt hem die te schenken, nog zullen moeten doormaken! Aan deze
vervolging zal wel een einde komen, maar even zeker zal ze de laatste
niet zijn... ook in ons goede land niet. Onze kinderen moeten voorzien
worden van de wapenrusting Gods."

"Wat zet je er dan onder, Gerrit?" vroeg zijn vrouw.

Gerrit Beukman nam den bijbel en sloeg Psalm 22 op: "Dit lieve vrouw!"

"Het Koninkrijk is des Heeren, en hij heerscht onder de heidenen.

Alle vetten op aarde zullen eten en aanbidden; allen die in het stof
nederdalen zullen voor zijn aangezicht nederbukken, en die zijne ziel
bij het leven niet kan houden.

Het zaad zal hem dienen; het zal den Heere aangeschreven worden tot in
geslachten.

Zij zullen aankomen en zijne gerechtigheid verkondigen den volke, dat
geboren wordt, omdat hij het gedaan heeft!"

                 EINDE.                 INHOUD.


       I. Staatsmisdaad             1

       II. Tweestrijd              7

      III. Het doel gemist           15

       IV. Goede buurschap           20

       V. Rechtloos              26

       VI. Kerstfeest in Nederland       35

      VII. Het nieuwste nieuws         42

      VIII. Zware kerkgang            53

       IX. Een "schip der Kerk"         62

       X. "Postwinkel"             70

       XI. Hoog en laag gemeen         77

      XII. Van "hooger hand"          89

      XIII. De ondermeester           95

      XIV. Jannetjes besluit          106

       XV. Diakonale armenzorg         119

      XVI. Toegestemd             129

      XVII. Dubbel ontslagen          144

     XVIII. "Onder het kruis"          154

      XIX. Nieuwe vrienden           167

       XX. "Van geslacht tot geslacht"     181          Uitgegeven door de Vereeniging ter
         bevordering van Christelijke Lectuur +--------------------------------------------------------------------+
 |                                  |
 |          OPMERKINGEN VAN DE BEWERKER           |
 |                                  |
 | De tekst in dit bestand wordt weergegeven in de originele,    |
 | verouderde spelling. Er is geen poging gedaan de tekst te     |
 | moderniseren.                           |
 |                                  |
 | Afgebroken woorden aan het einde van de regel zijn stilzwijgend  |
 | hersteld. Bladzijde-nummering is verwijderd. Lage en hoge     |
 | aanhalingstekens zijn weergegeven als ".             |
 |                                  |
 | De voetnoten zijn hernummerd en naar het eind van het hoofdstuk  |
 | verplaatst.                            |
 |                                  |
 | De in het origineel als cursief weergegeven tekst is in dit    |
 | e-boek weergegeven als _cursief_.                 |
 | Uitgespatieerde tekst is weergegeven als =uitgespatieerd=.    |
 |                                  |
 | Overduidelijke druk- en spelfouten in het origineel zijn     |
 | gecorrigeerd.                           |
 |                                  |
 | De volgende correcties zijn aangebracht in de tekst:       |
 | (NB. regel 1 = 4 witregels voor begin titel)           |
 |                                  |
 | Plaats     Bron        Correctie            |
 |                                  |
 | Regel  48   [Niet in bron]   "                |
 | Regel 103   [Niet in bron]   "                |
 | Regel 166   ",         ,"               |
 | Regel 309   bren-       brengen             |
 | Regel 340   e         en               |
 | Regel 438   .         ,                |
 | Regel 733   ..."        ... "              |
 | Regel 747   [Niet in bron]   "                |
 | Regel 785   [Niet in bron]   "                |
 | Regel 797   ...."Maar     .... "Maar           |
 | Regel 851   .         [Verwijderd]          |
 | Regel 992   [Niet in bron]   "                |
 | Regel 998   [Niet in bron]   "                |
 | Regel 1021   Reimeringer    Reijmeringer          |
 | Regel 1096   "         [Verwijderd]          |
 | Regel 1139   Reimeringer    Reijmeringer          |
 | Regel 1160   Reymeringer    Reijmeringer          |
 | Regel 1165   Reymeringer    Reijmeringer          |
 | Regel 1177   Reymeringer    Reijmeringer          |
 | Regel 1212   Reymeringer    Reijmeringer          |
 | Regel 1239   [Niet in bron]   "                |
 | Regel 1242   Reymeringers    Reijmeringers          |
 | Regel 1289   Reymeringer    Reijmeringer          |
 | Regel 1303   [Niet in bron]   "                |
 | Regel 1304   [Niet in bron]   "                |
 | Regel 1423   [Niet in bron]   "                |
 | Regel 1501   [Niet in bron]   ""               |
 | Regel 1940   [Niet in bron]   "                |
 | Regel 1989   [Niet in bron]   "                |
 | Regel 2045   keerden      keerde             |
 | Regel 2502   [Niet in bron]   "                |
 | Regel 2505   [Niet in bron]   "                |
 | Regel 2567   [Niet in bron]   "                |
 | Regel 2752   [Niet in bron]   "                |
 | Regel 2779   UEdelAchtbare   UEdel Achtbare         |
 | Regel 2792   ",         ,"               |
 | Regel 2966   [Niet in bron]   ,                |
 | Regel 3054   ",         ,"               |
 | Regel 3057   ",         ,"               |
 | Regel 3068   ",         ,"               |
 | Regel 3139   [Niet in bron]   "                |
 | Regel 3214   "         [Verwijderd]          |
 | Regel 3231   [Niet in bron]   "                |
 | Regel 3284   [Niet in bron]   "                |
 | Regel 3296   halfelf      half-elf            |
 | Regel 3340   Juist       juist              |
 | Regel 3422   ,         .                |
 | Regel 3454   [Niet in bron]   "                |
 | Regel 3455   [Niet in bron]   "                |
 | Regel 3531   procesverbaal   proces-verbaal         |
 | Regel 3722   Diakenie      Diakonie            |
 | Regel 3741   .         [Verwijderd]          |
 | Regel 3805   [Niet in bron]   "                |
 | Regel 3811   [Niet in bron]   "                |
 | Regel 3841   [Niet in bron]   "                |
 | Regel 3844   "         [Verwijderd]          |
 | Regel 3852   [Niet in bron]   "                |
 | Regel 3877   naiëve       naïeve             |
 | Regel 3940   1         2                |
 | Regel 4076   "...        ... "              |
 | Regel 4165   Teunnis      Teunis             |
 | Regel 4227   [Niet in bron]   "                |
 | Regel 4275   ",         ,"               |
 | Regel 4289   1         2                |
 | Regel 4334   [Niet in bron]   "                |
 | Regel 4458   omden       om den             |
 | Regel 4528   EdelAchtbare    Edel Achtbare          |
 | Regel 4529   UEdelAchtbare   UEdel Achtbare         |
 | Regel 4534   EdelAchtbare    Edel Achtbare          |
 | Regel 4543   EdelAchtbare    Edel Achtbare          |
 | Regel 4545   ",         ,"               |
 | Regel 4563   ",         ,"               |
 | Regel 4569   ",         ,"               |
 | Regel 4582   "         [Verwijderd]          |
 | Regel 4678   Jullie       jullie             |
 | Regel 4877   ",         ,"               |
 | Regel 5166   Ja....       Ja....             |
 | Regel 5205   [Niet in bron]   "                |
 | Regel 5211   [Niet in bron]   "                |
 | Regel 5224   [Niet in bron]   "                |
 | Regel 5262   ,         ."               |
 | Regel 5268   ,"         , "               |
 | Regel 5297   [Niet in bron]   "                |
 | Regel 5335   staats-of     staats- of           |
 | Regel 5364   "         [Verwijderd]          |
 | Regel 5417   [Niet in bron]   "                |
 | Regel 5426   ....had      .... "had            |
 | Regel 5426   ",         ,"               |
 | Regel 5433   jou        jouw              |
 | Regel 5471   God....wij     God.... wij           |
 | Regel 5505   procesverbaal   proces-verbaal         |
 | Regel 5506   Amersfooort    Amersfoort           |
 | Regel 5629   ",         ,"               |
 | Regel 5632   ",         ,"               |
 | Regel 5635   ",         ,"               |
 | Regel 5639   ",         ,"               |
 | Regel 5642   ",         ,"               |
 | Regel 5646   ",         ,"               |
 | Regel 5665   ,         .                |
 +--------------------------------------------------------------------+

*** End of this Doctrine Publishing Corporation Digital Book "De Vurige Oven - Een verhaal uit den tijd der dragonades in Nederland" ***

Doctrine Publishing Corporation provides digitized public domain materials.
Public domain books belong to the public and we are merely their custodians.
This effort is time consuming and expensive, so in order to keep providing
this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties,
including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ Make non-commercial use of the files We designed Doctrine Publishing
Corporation's ISYS search for use by individuals, and we request that you
use these files for personal, non-commercial purposes.

+ Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort
to Doctrine Publishing's system: If you are conducting research on machine
translation, optical character recognition or other areas where access to a
large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of
public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ Keep it legal - Whatever your use, remember that you are responsible for
ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because
we believe a book is in the public domain for users in the United States,
that the work is also in the public domain for users in other countries.
Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we
can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is
allowed. Please do not assume that a book's appearance in Doctrine Publishing
ISYS search means it can be used in any manner anywhere in the world.
Copyright infringement liability can be quite severe.

About ISYS® Search Software
Established in 1988, ISYS Search Software is a global supplier of enterprise
search solutions for business and government. The company's award-winning
software suite offers a broad range of search, navigation and discovery
solutions for desktop search, intranet search, SharePoint search and embedded
search applications. ISYS has been deployed by thousands of organizations
operating in a variety of industries, including government, legal, law
enforcement, financial services, healthcare and recruitment.Home