Home
  By Author [ A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z |  Other Symbols ]
  By Title [ A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z |  Other Symbols ]
  By Language
all Classics books content using ISYS

Download this book: [ ASCII | HTML | PDF ]

Look for this book on Amazon


We have new books nearly every day.
If you would like a news letter once a week or once a month
fill out this form and we will give you a summary of the books for that week or month by email.

Title: Mahal na Ejercicio ó Devocion nang Pitong Arao na Domingo - Na pinagcalooban nang santo papa nang indulgencia plenaria sa balang domingo
Author: Anonymous
Language: Tagalog
As this book started as an ASCII text book there are no pictures available.
Copyright Status: Not copyrighted in the United States. If you live elsewhere check the laws of your country before downloading this ebook. See comments about copyright issues at end of book.

*** Start of this Doctrine Publishing Corporation Digital Book "Mahal na Ejercicio ó Devocion nang Pitong Arao na Domingo - Na pinagcalooban nang santo papa nang indulgencia plenaria sa balang domingo" ***

This book is indexed by ISYS Web Indexing system to allow the reader find any word or number within the document.[Transcriber's note: Tilde g in old Tagalog which is no longer used is
marked as ~g.]

[Paalala ng nagsalin: May kilay ang mga salitang "ng, mga," at iba pa
upang ipakita ang dating estilo sa pag-sulat ng Tagalog na sa ngayon
ay hindi na ginagamit.]=MAHAL NA EJERCICIO=

Ó

=DEVOCION NANG PITONG ARAO NA DOMINGO,=

NA PINAGCALOOBAN NANG SANTO PAPA NANG
INDULGENCIA PLENARIA SA BALANG DOMINGO.

Sa capurihan nang pitong sáquit at pitong
ligaya nang malualhating Patriarca.

=SEÑOR SAN JOSEF.=

Tinagalog ni

D. Antonio Florentino Puansen,

    *    *    *    *    *

Maestro sa latinidad, at ipinalimbag n~gayon
nang man~ga P. P. Recoletos.

May lubos na capahintulutan


=MANILA:--1906=

Imprenta de Santos y Bernal

Echagüe 84, _(Sta. Cruz.)_=DON LUIS REMEDIOS,=

Presbítero, Secretario de Cámara Y Gobierno Del Arzobispado de
Manila.

Certifico que á la instancia presentada por Don Antonio Florentino
Puansen en solicitud de licencia de impresion, S. E. I. se ha servido
decretar lo siguiente:

Manila I.° de Octubre de 1874. Por las presentes y por lo que á Nos
toca, concedemos la licencia necesaria, para que pueda imprimirse el
manuscrito tagalo titulado =_Mahal na, Ejercicio, ó Devocion nang
pitong arao na Domingo:=_ en atencion á que de nuestra órden ha
sido examinado, y segun la censura no contiene cosa alguna contra el
dogma y la moral, y que será muy útil, para promover la devocion =_al
Señor San Josef._= Librese por Secretaría testimonio de este
decreto, y archívese original.--Gregorio, Arzobispo.--Por
mandado de S. E. I el Arzobispo mi Señor.--Luis Remedios.

Y en cumplimiento del preinserto decreto, libro la presente
certificacion en Manila, á primero de Octubre de mil ochocientos
setenta y cuatro.--Luis Remedios.

[Larawan: Si Jesus at Josef.]=JESÚS, MARÍA, Y JOSEF.=

Ang devoción sa daquilang Patriarca San Josef, ay tumutubó at
sumusulong na para nang devoción sa malualhating Virgen María.
Natalastas nang man~ga tapat na loob na anac ni María, na itong mahal
na Ina ay nalulugod sa man~ga tan~ging galang at puri sa
calinis-linisang Esposo niya.

Sinasabi nang marunong at mabait na si Padre Faber, na ang unang dapat
tun~guhin nang ating devocion ay si María, at ang icalaua ay si San
Josef: at mapatototoohanan, na anomang pahayag sa capurihan nitong
maloualhating Patriarca, ay nababagay sa man~ga ugalí at asal nang
tunay na pag-cauili nang loob sa Dios.

Naquiquilala natin ang man~ga tunay na caibigan, ang man~ga
tumitin~gin, at totoong nagmamasaquit sa atin, cun tayo ay
pinagcacalooban n~g Dios nang caguinhauahan, ó pinadadalhan cayâ nang
man~ga hirap at parusa:[1] at sa bagay na ito ay parating inaalaala sa
atin nang Santa Iglesia ang man~ga misterios nang ligaya at hapis ni
Jesús, María, y Josef, sapagcat ang totoong iniibig, ay sinasamahan sa
caguinhauahan, at dinadamayan sa hirap: cayâ ang man~ga tapat na loob
na alipin ni San Josef, ay nauiuili sa alaala at pagninilay nang
pitong sáquit at pitong ligaya nitong daquilang Santo, at minamahal
nila ang pinan~gan~ganlang devocion nang pitong arao na Domingo. sa
uicang castilá ay _Siete Domingos_.

Itong mariquit na devocion ay minagaling nang man~ga Sumos Pontífices,
na humalili cay San Pedro sa man~ga huling panahong ito, at
nilangcapan nila nang man~ga mahal na indulgencias, nang mahicayat ang
man~ga binyagan sa ganoon pagpuri cay San Josef.

Ang Sumo Pontífice Gregorio Décimosesto, sa 22 nang Enero nang taon
1836, ay nagcaloob nang 300 arao na indulgencia sa taimtim na
pagdadasal nang _pitong ligaya at pitong sáquit_ ni San Josef, sa
balang isang arao nang Domingo, at isang indulgencia plenaria sa
catapusan ó icapito: ang man~ga nasabing arao nang Domingo ay dapat
magsunodsunod sa loob nang taon, at bahalang pumili ang maghahain
nitong devocion.

Ang banal na Sumo Pontífice Pio Nono, sa manin~gas na pagsinta sa
Virgen María, at sa pagnanasang maquilala, at mahalin saan man ang
devocion sa Esposo niyang si San Josef, ay nagcaloob naman nang isang
indulgencia plenaria,[2] na macacamtan sa balang isa sa pitong arao na
Domingo, at maipatutungcol sa m~ga caloloua sa Purgatorio. At inibig
pa niya na ang man~ga nasabing indulgencias, ay macamtan n~g man~ga
hindi marunong bumasa, ó ualang maquitaan nang man~ga panalan~ging
nasusulat dito, cun sa balang isang arao nang Domingo, sa pitong
pipiliin, ay magdasal sila nang pitong _Ama namin,_ pitong _Aba,
Guinoong Maria_ at pitong _Gloria Patri_.[3] Datapua cailan~gang
tandaan, na sinoman ang ibig magcamit nang indulgencia plenaria, ay
dapat dumulog sa confesión at sa comunión, at dumalao sa isang
simbahan, at doon ipanalan~gin ang Santa Iglesia ayon sa na sa loob
nang Santo Papa.[4]

Sa anyayang ito nang man~ga Sumos Pontífices, ay nagmadaling gumanti
ang man~ga binyagang devotos ni San Josef, at ang camahalan nang
man~ga indulgencias, at ang capangyarihan nang man~ga himalang
ipinaquita nang Dios, na nauucol sa cagalingan nang man~ga nauiuili
sa devocíon nang pitong arao na Domingo, at sa pilitang humicayat sa
caramihan, at cayâ parating nadadagdagan ang man~ga tumatauag, at
humihin~gi nang sarisaring biyaya sa Poon San Josef.

Tinagalog co itong munting libro, at dito maquiquita ang man~ga
pagninilay at panalan~ging dapat basahin, at dasalin sa balang
Domingo, nang magalab alab ang man~ga pusô natin sa pagibig, at pag
hin~gi nang aua cay Jesus, María y Josef: at asahan nang sinoman na
ipagcacaloob nila ang man~ga biyayang ninanasa natin, cun mararapat sa
capurihan nang Dios, at sa cagalin~gan nang caloloua.

Ang pitong arao na Domingo ay dapat magsunod na ualang lactao, at
cailan man sumala sa anomang dahilan, ay cailan~gang magsauli sa unang
Domingo.

Sa pagcacamit nang man~ga indulgencias plenarias nitong mahal na
devocion ó ejercicio, ay mapipili ang man~ga arao nang Domingo, na
nauuna ó sumusunod sa man~ga fiestas ni San Josef,[5] ó ang lalong
magalin~gin nang isa at isa, ayon sa cailan~gan niya, ó alinsunod cayá
sa utos ó hatol nang Confesor.

Taon taon, at cailan man cun ibiguin, ay mabuting ialay sa Santo
Patriarca itong mahal na devocion, na parang isang buis, ó tanda nang
pagibig at pagquilala sa man~ga biyayang iguinagauad sa atin nang
daquilang aua niya, at nang tayo naman ay parating marapat sa caniyang
pagcacalin~ga sa buhay na ito, at lalong lalo sa panahon nang pagpanao
sa buhay na ito.

_Dadasalin muna ang panalan~gin nang pagsisisi, saca babasahin ang
pagninilay, at isusunod ang man~ga panalan~ging nagpapaalaala nang
pitong sáquit at pitong ligaya ni San Josef, na ang balang isa ay
sasamahan nang,_ Ama namin, Aba, Guinoong María, _at_ Gloria Patri.

Sa tanda nang Santa Cruz, (krus) sa man~ga caauay namin (krus) iadyá
mo cami,

Pan~ginoon namin Dios. (krus) Sa n~galan nang Ama, (krus) at nang
Anac, at nang Espíritu Santo. Amen.=PANALAN~GIN NANG PAGSISISI.=


Pan~ginoon cong Jesucristo, aco ay sumasampalataya, at nananalig sa
iyo, at icao ay aquing iniibig lalo sa lahat nang bagay: iniisip co na
aco ay sinagana mo nang biyayâ, at aco ay tacsil na hindi marunong
gumanti sa iyo, at sa bagay na ito ay naguguló ang aquing loob, at aco
ay ualang magaua cundi humin~gi nang tauad sa iyo: caauan mo,
Pan~ginoon co, itong anac na suail: patauarin mo aco, at tunay na
pinagsisisihan co ang lahat cong casalanan, at lalong ibig co ang
mamatay sa moling magcasala. Quiniquilala co na hindi dapat sa aquin
ang aco ay patauarin; datapua inaasahan co ang biyayang ito alang
alang sa man~ga carapatan, at sa pamamaguitan ni San Josef, na
naturang ama mo, at siya ang nag alagà sa iyo. At icao, malualhating
Pintacasi co, daquilang Patriarca San Josef, tangapin mo aco, at
amponin, at igauad mo sa aquin ang nin~gas nang loob, na cailan~gang
igugol sa sandaling ito, nang marapat sa iyo ang iniaalay co sa
capurihan mo, at paquinaban~gan nang aquing caloloua. Siya naua, Jesus
María, y Josef.

_Basahing taimtim sa loob ang PAGNINILAY, at ang salitáng nararapat sa
arao, at saca dasalin ang man~ga sumusunod na panalan~gin._

1. Ó calinislinisang Esposo, malualhating San Josef, na cun gaano ang
bagsic nang hapis at casáquitan nang iyong pusò, niyong inisip mo na
icao ay dapat humiualay sa calinislinisan mong Esposa, ay gayon din
naman ang siglá nang ligaya mo, niyong ipahayag sa iyo nang Angel ang
misterio nang pagcacatauan tauo nang Anac nang Dios.

Iniaamo namin sa iyo, alang alang sa sáquit mong ito, at sa humaliling
ligaya, na cami ay aliuin mo n~gayon, at sa panahon nang huling
pagpanao: igauad mo sa amin ang cailan~gang tulong nang gracia, nang
cami ay mabuhay sa cabanalan, at camtan namin ang mamatay na para mo,
sa man~ga camay ni Jesus at ni María.

_Ama namin, Aba, Guinoong María, át Gloria Patri._

2. Ó lubhang mapalad na Patriarca, malualhating San Josef, na nagcamit
nang mataas na caran~galan sa pagaalagà sa Anac nang Dios, na
nagcatauan tauo, at icao n~ga ay narapat na naturang Ama niya, cayâ
nahapis ang iyong pusó, pagcaquita mo sa Niño Jesus, na ipinan~ganac
sa malaquing casalatán, at icao naman ay totoong naligaya sa
maririquit na auit nang man~ga Angeles, at sa man~ga casayahán nang
mahal at maliuanag na gabi nang pan~gan~ganac ni María.

Iniaamo namin sa iyo, pacundan~gan sa sáquit mong ito, at sa
humaliling ligaya, na cun cami ay papanao na sa lupa, hin~gin mo cay
Jesús na ipagcaloob sa amin ang caniyang bendicion, nang cami ay
marapat na maquinig nang masasayáng auit nang man~ga Angeles, at
camtan namin ang ualang hangang liuanag nang Lan~git.

_Ama namin, Aba, Guinoong Maria, at Gloria Patri._

3. Ó tunay na ulirán nang pagsunod sa man~ga utos nang Dios,
malualhating San Josef, na pagtuló nang Mahal na dugó nang sangol na
Mananacop, niyong siya ay sugatan sa arao nang circuncision, icaualo
nang pan~gan~ganac sa caniya, ay lubhang nahapis ang iyong puso, at
agad namang naligaya sa catamistamisang n~galang Jesús, na itinauag mo
sa caniya.

Iniaamo namin sa iyo, alang-alang sa sáquit mong ito, at sa humaliling
ligaya, na matutuhan naming supilin ang masasamáng pita nang catauan,
nang cami ay mamatay na payapá, sa taimtim na pagsambit nang
catamistamisang n~galan ni Jesús.

_Ama namin, Aba, Guinoong Maria, at Gloria Patri._

4. Ó pinagpalang Patriarca, malualhating San Josef, na pinayahagan n~g
Dios nang man~ga misterios nang pagsacop sa tauo, na cun totoong
nalumbay ang iyong pusó, niyong marinig mo ang hula ni Simeon, ucol sa
mahal na Pasion at pagcamatay ni Jesús, at sa man~ga hapis na parang
sundang, na macasasaquit sa pusó ni María, ay nagcamit ca naman n~g
ligaya, niyong maalaman mo na marami ang magtatamó nang calualhatian
sa Lan~git, dahilan sa pagcamatay at moling pagcabuhay ni Jesús.

Iniaamo namin sa iyo, pacundan~gan sa sáquit mong ito, at sa
humaliling ligaya, na cami ay mapaquibilang sa man~ga mapalad, na
magcacamit nang Lan~git, alang-alang sa man~ga carapatan ni
Jesucristo, at sa pamamaguitan ni María.

_Ama namin, Aba, Guinoong María at Gloria Patri._

5. Ó lubhang main~gat na Guardian malualhating San Josef na nag alagá
at nagpacain sa Anac nang Dios, na nagcatauan tauo, at nahapis n~ga
ang iyong pusó, niyong icao ay buman~gon nang hating gabi, sapagcat
inutos n~g Dios na si Jesús at si María, ay dalhin mo at itago sa
Egipto; dahilan sa pag usig ni Herodes, at malaqui naman ang iyong
ligaya, niyong icao ay pumasoc sa Egipto, at naquita mong nabual at
nasirá sa harap ni Jesús ang man~ga ídolos, na sinasamba nang man~ga
egipcios.

Iniaamo namin sa iyo, alang-alang sa sáquit mong ito, at sa humaliling
ligaya, na cami ay lumayóng madali sa man~ga pan~ganib nang
pagcacasala, at matutong sumupil at lumaban sa man~ga pitang hinguil
sa calupaan, na parang man~ga ídolos na dapat sirain, n~g cami ay
mabuhay na lamang sa pag lilingcod cay Jesus, at cay María, at maihain
namin sa canila ang hulíng paghin~ga.

_Ama namin, Aba, Guinoong Maria, at Gloria Patri._

6. Ó masintahing Patriarca, malualhating San Joséf, na naquita mo ang
pagcamasunurin sa iyo ni Jesus, Hari nang Lan~git, at icao ay lubhang
nabalisa, pangagaling mo sa Egipto, sapagcat humalili sa malupit na
Haring Herodes ang anac niyang si Arquelao, at nagcamit ca nang
ligaya, niyong sabihin sa iyo nang Angel na icao ay umuî sa Galilea,
at mamayang tahimic sa Nazaret, casama si Jesús at si Maria.

Iniaamo namin sa iyo pacundan~gan sa sáquit mong ito, at sa humaliling
ligaya, na iligtas mo cami sa man~ga tacot, na nacasisira nang
capayapaan n~g loob na ualang sala, nang cami ay mabuhay na tahimic,
sa pag-ibig cay Jesús, at cay María, at sa man~ga camay nila
maihabilin ang man~ga caloloua namin sa horas nang camatayan.

_Ama namin, Aba, Guinoong María, at Gloria Patri._

7. Ó magandang uliran nang cabanalan malualhating San Josef, na
dahilan sa pagtirá nang Niño Jesus sa Jerusalen bagaman hindi mo
namalayan, at hindi mo casalanan ang nangyaring iyon, icao ay lubhang
nalumbay sa tatlong arao na siya ay hinanap mo, at na lubos naman ang
iyong ligaya, niyong siya ay maquita mo sa templo sa guitna nang
man~ga doctores, na naquiquinig, at nagtataca sa cabataan, at
carunun~gan niya.

Iniaamo namin sa iyo, alang-alang sa sáquit mong ito, at sa humaliling
ligaya, na cami ay tingnan mo at ipanalan~gin, nang si Jesús ay huag
mauala sa amin cailan man dahilan sa casalanang mortal; at cun
mangyari sa amin ang ganoong capahamacan, ihin~gi mo cami nang tunay
at manin~gas na pagsisisi, nang matutuhan naming hanapin, at maquita
ang maauaing Jesús: at hin~gin mo sa caniya na cami ay patauarin,
lalong lalo sa panahon nang pagpanao sa buhay na ito, nang macamtan
namin ang calualhatian nang Lan~git, at doon puríhin sa casamahan mo
ang auâ niya magparating man saan.

_Ama namin, Aba, Guinoong María, at Gloria Patri._

    *    *    *    *    *=ANTIFONA.=

Sa icatlong puong taon n~g caniyang buhay ang Poon si Jesús, ay
napapalagay na anac ni Josef: at si Josef n~gani ang pinili nang Dios,
na nag alaga cay Jesús at cay María.

Ipanalan~gin mo cami, malualhating San Josef.

Nang mapatuloy sa amin ang m~ga pan~gaco ni Jesucristo.=PANALAN~GIN.=


Pan~ginoon namin Dios, na sa mataas na carunun~gan nang iyong
pamamahalá, ay pinili mo si San Josef, na naguing Esposo nang
cabanalbanalan mong Ina: ipagcaloob mo sa amin, yayamang siya ay
quiniquilalang Pintacasi, at iguinagalang dito sa lupa, na cami ay
tulun~gan nang macapangyarihan pamamaguitan niya sa Lan~git, na
tinatahanan mo, at pinaghaharian casama nang Ama, at nang Espíritu
Santo magparating man saan. Amen.

_Ipagdasal nang isang _Aba po, Santa María, _ang man~ga caloloua sa
Purgatorio._MAN~GA PAGNINILAY NA BABASAHIN SA PITONG ARAO NA DOMINGO.

=UNANG DOMINGO.=

_Sa capurihan nang sáquit at ligaya ni San Josef, niyong mapagmasdan
ang cabuntisan ni María, calinislinisang esposa niya._

Sa Comunion nitong unang Domingo, ay pasasalamatan si San Josef
dahilan sa pagtin~gin niya, at paglilingcod cay Jesús, at cay María.

Ang indulgencia plenaria ipatutungcol sa man~ga caloloua sa
Purgatorio, na lalong umibig cay San Josef.

_Pagninilay sa unang Domingo._

Si María at si Josef sa tapat na pagmamahal, at pananatili sa
calinisan n~g pagca Virgen, ay parang dalauang Angeles na nabuhay sa
munting bahay, na tinahanan nila sa Nazaret. Datapua niyari nang Dios
sa cataoan nang mahal na Virgen ang daquilang misterio nang caniyang
auâ at capangyarihan, sapagcat ang Espíritu Santo ay nuha sa tian ni
María nang caonting dugó, na guinauang catauan nang sangol na lalaqui,
at lumalang nang isang mahal na caloloua, na isinama sa cataunang
yaon, at inilangcap n~g Dios Anac ang caniyang Persona sa nasabing
cátauan at caloloua, at nayari ang misterio nang ENCARNACION, ó
pagcacatauan tauo nang Divino Verbo. Ang himalang ito ay hindi
namalayan ni San Josef, at cayâ hindi masabi ang caniyang pagtataca,
niyong maquita ang cabuntisan nang calinislinisang Esposa niya, na
hindi naalaman, cun ano ang nangyari.

N~guni sa lagay na iyon, ay hindi ipinahintulot nang Dios na si Josef
ay maghinalá nang anoman, laban sa tapat na loob nang Reina nang
malilinis na loob. Pinatototohanan ni San Agustin, na sa arao nang
Desposorios, pag labas ni María sa templo, ay sinamahan na, at
inihatid ni San Josef sa sariling bahay niya, at mula niyon ay
napagmasdan ang cabaitan, ang cahinhinan, at ang dalisay na calinisan
nang mahal niyang Esposa, at naquita naman na ang bun~gang dala sa
tian, ay hindi nacasisirá, cundi bagcus nacadagdag nang ningning at
cariquitan nang caniyang pagca Vírgen.

At yayamang talastas ni Josef ang nasasabi sa Escritura Sagrada, na
dumating na ang panahon nang pagparito nang Mesias, na ipan~gan~ganac
nang isang Vírgen, ay agad isinaloob na si María ang mapalad na
piniling Ina, sapagcat siya ang lalong malinis, at lalong banal sa
Vírgenes na lahat, at hindi mapaghihinalaan nang carupucan sa anomang
bagay, na laban sa catuiran.

At inisip ni Josef sa malaquing cababaan nang loob niya, at sa hindi
mapauing balisa, na hindi dapat sa caniya ang maquisama sa
camahalmahalang Virgen, at maturang Esposo nang Ina nang Dios, at
minagaling ang umalis, at humiualay sa Reina nang m~ga Vírgenes;
datapua sa pagtulong niya, ay naquita ang Angel na sinugó nang Dios,
at nan~gusap nang ganito: _Josef, na anac ni David, huag cang manimdim
nang anoman sa paquiquisama mo cay María, sapagcat ang bun~gang na sa
tian niya, ay gaua at lalang nang Espíritu Santo._ At naguising na
tahimic si San Josef, dahilan sa malaquing ligayang humalili sa lumbay
at hapis niya, at laló at lalong minahal at iguinalang si María, na
quiniquilalang Esposa, at Ina nang Mesias na Mananacop.

_Dasalin n~gayon ang man~ga panalan~gin nang pitong saquit at pitong
ligaya, mula sa pagina. 9 hangan sa pagina 16._=ICALAUANG DOMINGO.=

_Sa capurihan nang sáquit at ligaya ni San Josef, niyong ipan~ganac ni
María sa Belen ang Anac nang Dios._

Sa Comunion nitong icalauang Domingo, ay pasalamatan si San Josef,
dahilan sa man~ga biyayang iguinagauad sa atin nang macapangyarihan
pamamaguitan niya.

Ang indulgencia plenaria ipatutungcol sa man~ga caloloua sa
Purgatorio, na sadyang nauili sa devocion sa SANTA FAMILIA.

_Pagninilay sa icalauang Domingo._

Alinsunod sa utos ni Cesár Augusto, si María at si Josef ay naparoon,
at napasulat sa Belen, sa pagcat sila ay man~ga tauo nang lahi at
angcan ni David, na taga roon, at sa Ciudad na iyon inibig nang Dios
na ipan~ganac ang Mesias. ¡Anong laqui nang lumbay at hapis ni San
Josef, sapagcat ualang ibig magpatuloy sa caniya sa boong Ciudad, at
sa pilitang napalual sa bayan, at dinala at ipinasoc si María sa isang
yun~gib, na quinacanan at sinisilun~gan nang man~ga hayop! Ang man~ga
arao na yaon ang lalong maguinao sa loob nang taón, at ang Vírgen
María ay nan~ganac sa ganoong cahirapan at caguipitan, at inilagay ang
mahal niyang sangol sa sabsaban, at siya ang unang sumamba at humalic
sa Anac nang Dios, na sa pagca tauo ay anac naman niya.

At malaquing ligaya ang humalili sa casaquitan nang pusò ni Josef,
sapagcat ang yun~gib nang Belen, at ang man~ga lupang caratig, ay
biglang lumiuanag, at lubhang cauiliuili ang ban~góng humalimuyac,
pagsilang nang Mesias: at naquita niya ang pagdating nang maraming
Angeles, na nagsasaya at pumupuri sa Dios, at dumalo naman ang man~ga
pastores, na nag aalaga nang hayop sa man~ga nayong yaon, at silang
lahat ay paraparang natutuâ, at lumuhod at sumamba sa mahal na Niño.

Binalot ni María ang catamistamisang Anac niya, na nahihigâ sa
caonting diaming malamig, quinalong at niyacap nang manin~gas na
sinta, at iguinauad sa calinislinisang Esposo niyang si Josef, at si
Josef ay lumuhod na nagpacababa, tinangap at quinalong, niyacap at
hinagcan ang Dios na sangol, inialay sa caniya ang boong pusò at
caloloua, ang buhay at lacas, at moli at moling napasalamat, sapagcat
siya ay quiquilalanin, at matuturang Ama nang Anac nang Dios na
nagcatauan tauo.

Mapalad si Josef, at naquita niya at niyacap ang mahal na Mesias, na
pinagbuntuhang hinin~ga, at ninasang maquita nang man~ga Santos
Patriarcas at Profetas: n~guni cun sa hapis nang caniyang pusó ay
humalili ang catamisan nang ligaya, ang ligaya niya ay hindi
nacapapaui nang capaitan n~g hapis, sapagcat ang ligaya at ang hapis
niya, ay ualang pinangagalin~gan cundi ang pag ibig, at ganoon ang
talaga at calooban nang Dios sa caniya.=ICATLONG DOMINGO.=

_Sa capurihan nang sáquit at ligaya ni San Josef dahilan sa
circuncision ó pagtulo nang dugô nang mahal na sangol, na pinan~galang
Jesús._

Sa Comunion nitong icatlong Domingo, ay hin~gin natin cay San Josef
ang caniyang mahal na bendícion, at ang pagbabalic loob nang man~ga
caauay nang Santa Iglesia.

Ang indulgencia plenaria ipatutungcol sa man~ga caloloua sa
Purgatorio, na lalong magalin~gin nang Dios, dahilan sa tan~ging
devocion sa camahalmahalang dugó ni Jesucristo.

_Pagninilay sa icatlong Domingo._

Ang Mesias na naparito, nang maguing ulirán natin sa pagsunod sa
man~ga utos nang Dios, ay nagtiis nang saquit nang circuncision sa
icaualong arao nang pan~gan~ganac sa caniya, at si San Josef ang
sumugat nang mahal niyang cataoan, ayon sa sinasabi nang maraming
pantas. Dilidilihin natin n~gayon ang antac nang hapis ni Josef niyong
maquitang tumulô ang dugô nang Anac nang Dios, na natuturang anac
niya, at bagaman ang israelitas na lahat ay sumusunod sa ganoon utos,
ang pag-ibig nila sa canicanilang m~ga anac, ay hindi aabot sa taimtim
at laqui nang pag-ibig ni Josef sa tunay na Anac nang Vírgen María,
Dios na quiniquilala at sinasamba.

Nasactan ang pusó ni Josef sa naquitang dugô, sa narinig na iyac nang
mahal na Niño, at sa napagmasdang hapis nang cabanalbanalang Esposa
niya; datapua tinutularan si Abrahan, niyong talagang pupugutan si
Isaac, at inihain sa Dios Ama ang dugóng tumuló, sa matibay na
pananalig na ang dugóng yaon ay mabubuhos na lahat sa Calvario, nang
masacop ang sangcatauohan, at natatalastas n~ga niya ang sasapiting
hirap, at pagcamatay sa Cruz n~g masintahing Anac ni María.

At humalili ang ligaya sa hapis ni Josef, dahilan sa catamisán nang
n~galang Jesús, na itinauag niya sa mahal na Niño, alinsunod sa utos
nang Dios, na ipinahayag sa caniya nang Angel.

¿Sino ang macapagsasaysay nang puspos na galang pananalig at pág-ibig
ni Josef, sa pagsambit nang camahalmahalang n~galan ni Jesús? Ang
n~galang Jesús ay capurihan nang man~ga Angeles, alio nang nalulumbay,
pulót na ualang casing tamis, auit na lubhang mariquit, pagcaing
masarap na hindi nacasusuya, mahal na tubig na hangang iniinom, ay
lalong napipita, sandatang catacot tacot na mailalaban sa boong
Infierno.

Hin~gin natin cay Jesús ang manin~gas na pag-ibig, sa pagsambit nang
n~galan niya sa anomang hirap at pan~ganib, at sa man~ga tucso nang
Demonio, at lalong laló sa panahon nang pagpanao sa buhay na ito, nang
tayo ay magcamit nang magandang camatayan.=ICAAPAT NA DOMINGO.=

_Sa capurihan nang sáquit at ligaya ni San Josef, sa misterio nang
Purificacion ni María, niyong ihain si Jesús sa templo nang
Jerusalen._

Sa Comunion nitong icaapat na Domingo ihain natin si Jesús sa Dios
Ama, ayon sa na sa loob ni María at ni Josef, niyong sila ay pumaroon
sa templo.

Ang indulgencia plenaria ipatutungcol sa manga caloloua sa Purgatorio,
na lalong nacaragdag at nagpasulong nang devocion cay San Josef.

_Pagninilay sa icaapat na Domingo._

Pinili nang Dios Ama ang mapalad na si Josef, na naturang Ama ni
Jesús, at pinagcalooban siya nang tunay at manin~gas na pagibig sa
bugtong na ito, na lubhang quinalulugdan. Cayâ niyong si María ay
pumaroon sa templo, nang maihain ang Niño Jesús, at maganap ang utos
nang Ley ni Moises, ay lubhang nalunusan ang masintahing si Josef,
sapagcat narinig doon ang sinabi nang Profeta Simeon, ucol sa madlang
hirap at pagcamatay ni Jesús, at sa man~ga hapis na parang sundang na
macasasaquit sa pusó nang Virgeng Ina.

Hindi lihim sa bunying Patriarca ang misterio nang mahal na Pasion at
pagcamatay ni Jesucristo, yayamang talastas na si Jesucristo ay Dios
na nagcatauan tauo, at cusang magpapacahirap at mamamatay, n~g masacop
ang tauo, n~guni sa pan~gun~gusap ni Simeon, ay nanariuá at umantac
ang sugat nang pusó at parang naquiquita sa sandaling yaon ang pag
usig at pagdaquip cay Jesús, ang man~ga tampal at hampas, ang m~ga
tinic na ipuputong, ang mabigat na Cruz, at ang m~ga pacó, at sa
catagang sabi, ang casangcapang lahat na gagamitin, sa pagpapasáquit
sa caniya.

At nalalaman naman ni Josef na si Jesucristo ay mananalo, at moling
mabubuhay sa icatlong arao nang caniyang pagcamatay, ay masisirá ang
capangyarihan nang Demonio, sapagcat ang tauo ay mahahan~gò sa pagca
alipin niya, at marami ang magcacamit nang Lan~git sa cabagsican nang
man~ga carapatang ualang hangan nang Mesias na Mananacop: at sa bagay
na ito ay napasalamat sa Dios ang Esposo ni María, at ang hapis nang
caniyang pusò ay binihisan nang malaquing ligaya.

Nagpacababa si María, sa pagsunod sa utos na hindi namimilit cundi sa
man~ga babaying nauaualán nang pagca-vírgen, at nagpacababa si Josef,
na tumalaga sa calooban nang Dios, niyong ihain sa templo ang mahal na
sangol sa icaapat na puong arao nang pan~gan~ganac sa caniya.

Tayo naman ay magpacababá at umalinsunod sa calooban nang Dios, n~g
paquinaban~gan natin magparating man saan sa Lan~git ang mahal na
Pasion at pagcamatay ni Jesus.=ICALIMANG DOMINGO.=

_Sa capurihan nang sáquit at ligaya ni San Josef, niyang dalhin niya
sa Egipto si Jesus at si María dahilan sa pag usig ni Herodes._

Sa Comunion nitong icalimang Domingo hin~gin cay San Josef na ilayô sa
atin ang anomang bagay, na nacasisirá ó nacalalamig nang pagibig sa
Dios, sapagcat ang ganoong bagay, cun quinauiuilihan, ay parang ídolo
nang pusò, na dapat bumagsac at madurog.

Ang indulgencia plenaria ipatutungcol sa man~ga caloloua nang man~ga
Misioneros; na nagpaquilala cay San Josef sa man~ga bayang hindi
binyagan.

_Pagninilay sa icalimang Domingo._

Hindí nalaon ang pangyayari nang hulâ nang banal na Profeta Simeon, na
si Jesus ay uusiguin, at pagbabantaan nang masamâ. Pagcaraan nang
ilang arao n~g paghahain sa caniya sa templo, ay guinising si Josef
n~g isang Angel, at pinagsabihan na siya ay buman~gong madalí, at
dalhin agad sa Egipto si Jesus at si María, sapagca,t, si Jesus ay
ninanasang patain ni Herodes, at inutos nitong Haring lilo na pugutan
sa Belen ang m~ga sangol, na ualang dalauang taon, at inisip na si
Jesus ay maramay sa ganoong patayan.

Nalubos ang hapis ni Josef sa biglang pagpanao na ito, sapagca,t, sa
cahirapan nang caniyang buhay hindi nacapaghanda nang anoman, malamig
ang panahon, mapanganib ang dadaanan, ang Vírgen María ay labing anim
na taon ang edad, at ilang lingo lamang ang Niño Jesus: ang paroroonan
ay lubhang malayó, at bayan nang hindi sumasamba sa Dios na totoo.
¿Macailan cayáng nagutom, at nauhao si María at si Jósef sa
paglalacbay na yaon, macailang nabasâ n~g ulân, na ualang masilun~gan?

Dumating sila sa Egipto sa icalaoang buan n~g canilang pag lalacád, at
pagpasoc doon, ay naligaya naman si San Josef, sapagca,t, nadamdamán
nang m~ga Demonios, na naroon, at nananahán sa man~ga ídolos, na
sinasamba nang man~ga egipcios, na si Jesús ay na sa harap nila, at sa
hindi matiis ang bagay nang nacapangyayari sa lahat, ay nan~ginig sila
at lumayas, at sa bagay na ito ang man~ga ídolos na natutuntong sa
batong mármol ó sa guintó, ay nabual at lumagpac, at nadurog na lahat.

At natuá naman si Josef sa Egipto, sa paquiquinig nang man~ga unang
pan~gun~gusap nang Niño: Jesús, na lubhang guiniguilio nang Vírgeng
Ina, at siya ay tinatauag na Ama, iguinagalang at minamahal, inaalio
at parating pinagpapaquitaan nang loob.=ICAANIM NA DOMINGO=

_Sa capurihan nang sáquit at ligaya ni San Josef, niyong siya umuí ay
sa Nazaret, galing sa Egipto pagcamatay ni Herodes._

Sa Comunion nitong icaanim na Domingo ipanalan~gin sa Dios ang Santo
Papa, at hin~gin ang cagalin~gan nang Santa Iglesia.

Ang indulgencia plenaria ipatutungcol sa man~ga caloloua sa
Purgatorio, na nagtaglay nang n~galang Josef sa buhay na ito.

_Pagninilay sa icaanim na Domingo._

Pitong taong tumahan sa Egipto si Jesus, María, y Josef, at sila
n~gani ay parang man~ga caauaauang pinapanao sa lupang yaon, at
malaqui ang paghihirap nila, at ang casalatán sa man~ga bagay na
cailan~gan sa buhay, uala silang matacbuhan, at ang m~ga idólatras na
taga roon, ay hindi marunong maauá sa man~ga mahirap.

Datapua hindi dumaing, ó nabugnot ang Santo Patriarca, at sa lubos na
pagalinsunod sa calooban nang Dios, ay lubhang nacaaaliò sa caniya, at
sa mahal na Vírgen, ang pag laquí, at ang pag ibig sa canila nang Niño
Jésus. Sa lagay na iyon ibinalitá nang Angel ang masamáng pagcamatay
nang malupit na Haring Herodes, at pinagsabihan si Josef na huag
matacot, at siya ay macauuî na sa bayang pinangalin~gan.

Napasalamat sa Dios si Josef, sapagcat natapus ang panahon nang
pagtahan sa Egipto, at gaano man ang hirap, ay lumacad na siya, casama
si Jesus at si María; datapua nahapis ang caniyang pusó, pagdating sa
Judea, at ang dinatnang Hari ay si Arquelao, anac nang lilong si
Herodes, at hindi siya tumahimic at naligaya, hangan sa pinagsabihan
nang Angel na si Jesus at si María ay dalhin niya sa Galilea, at doon
sila tumahan sa Nazaret.

Tingnan natin at isaloob cailan man ang pan~gin~gilag ni Jesús sa
man~ga pan~ganib, cahit siya ay Dios na nacapangyayari sa lahat, nang
tayo ay matutong lumayò at man~gilag sa m~ga pan~ganib nang
pagcacasala.=ICAPITONG DOMINGO.=

_Sa capurihan nang sáquit at ligaya ni San Josef, niyong si Jesús ay
nauala at hinanap, at sa icatlong arao ay naquita sa templo nang
Jerusalen._

Sa Comunion nitong icapitong Domingo ihain ang pusó cay Jesús, María,
y Josef, at ticahing gaoin at ialay taón taón itong devocion nang
pitong arao na Domingo.

Ang indulgencia plenaria ipatutungcol sa man~ga caloloua sa
Purgatorio, na sa buhay na ito ay nanatili sa naturang devocion.

_Pagninilay sa icapitong Domingo._

Alinsunod sa ugaling hindi sumasala taón taón, ay dumalao sa templo
nang Jerusalen si María at si Josef casama ang Niño Jesús, na ang edad
ay labin dalauang taón, at sa pagdalao na ito ay natirá sa templo si
Jesús, at hindi namalayan ni María at ni Josef, cundi niyong sila ay
dumating sa bahay, at ang mahal na Niño ay uala.

Hindi lubhang catacataca ang nangyaring ito, sapagcat sa panahong yaon
ang man~ga lalaqui ay nabubucod sa man~ga babayi sa loob nang templo,
at sa pag lacad naman, at ang man~ga batà lamang na para ni Jesús ang
nacahahaló, cun saan nila ibig, cayá inisip ni María na si Josef ang
casamang umaacay sa Niño, at inisip ni Josef na ang Niño ay hindi
lumalayo sa mahal niyang Ina.

Hindi n~ga casalanan ó capabayaan ni María at ni Josef, ang pagcauala
ni Jesús, cundi calooban nang Dios, nang lalong magnin~gas, at
madalisay ang pag ibig nila. Nalumbay si María, at nabalisa at nahapis
si Josef, sa hindi maisip cun ano ang dahilan nang pagcauala ni Jesus,
at cun ano ang nangyayari; datapua hindi dumaing, at hindi nasirá ang
loob niya, at malaquing ligaya ang quinamtan sa icatlong arao nang pag
lalacad casama si María, sapagcat naquita nila sa templo si Jesús, na
nacaupô, at naquiquipagsagutan sa man~ga pantas, na nagpulong doon, at
lubhang nagtataca sa mataas na carunun~gan nang batang caharap.

Iamó natin sa pamamaguitan ni María at ni Josef, na huag tayong
mahulog cailan man sa casalanang mortal, nang huag mauala sa atin si
Jesús, at siya ay mapanood sa calualhatiang ualang han~gan.

_Man~ga salitang nagpapaquilala nang malaquing aua at capangyarihan
nang Patriarca San Josef sa man~ga biyayang nacamtan nang man~ga
mauilihin loob sa caniya._=SA UNANG DOMINGO.=

1. Dalaoang religiosos nang órden ni San Francisco, na nag lalayag sa
dagat na malapit sa Flandes, ay dinatnan nang caquilaquilabot na samâ
nang panahon, at sa dahas nang vaguió, ay tatlong daang tauo ang
napahamac sa nasira at lumubog na sasaquián; n~guni sa auà nang Dios,
ang naturang dalaoang religiosos ay nacatan~gan sa isang cahoy nang
sasaquiang nabacbac, at sa paninimbulang yaon ay tatlong arao silang
lumutang-lutang sa malaquing pan~ganib, sapagcat cun mauala ang cahoy
sa cahinaan nila, ó sa hampas n~g alon, ay ualang sala ang pag lamon
n~g dagat sa canila. Sa caguipitang iyon ay naalaala nila, at lubos na
inasahan ang macapangyarihang tulong ni San Josef, na dating
quinauiuilihan nang canilang devocion: nanalan~gin sila, at
napaampon, at humupâ naman ang han~gin, at humusay ang panahon, at
tumahimic ang dagat, at sila ay umasang macaliligtas. At nalubos ang
canilang tuá sa pagpapaquita nang isang calugodlugod at mahal na bagon
tauo, na bumati sa canila, at nagpalacad na parang piloto sa cahoy na
quinalalaguian nila, at sila ay nagcapalad na madalíng sumapit sa
lupá. Nagpatirapâ ang dalauang religiosos, at napasalamat sa magandang
loob, na nag ligtas sa canila at sa pagpapahayag n~g tunay na
paquilala nang biyayang tinangap ay tinanong nila ang bagontauo, cun
sino siya, at ang bagontauo ay sumagót nang ganito: _Aco ay si Josef,
cun ibig ninyong gumaua nang caonting macalulugod sa aquin, arao arao
huag sumala, ay magdasal cayó nang taimtim sa loob nang pitong Ama
namin, at pitong Aba, Guinoong María, alaala at ganti sa pitong sáquit
at pitong ligaya, na totoong dinamdam nang aquing pusò at caloloua,
niyong aco ay nabubuhay sa lupá, casama ni Jesus at ni Maria._
Pagcapan~gusap nang ganoon, ay nauala ang bagontauo, at sila ay
lubhang natuâ, at nalubos ang pag ibig nila, at pagnanasang
maglingcod, hangang nabubuhay, sa maualhating Pintacasi.

Sa nangyaring ito ay naquiquita natin ang pagtatapat, at madaling
pagtulong ni San Josef sa man~ga mauilihin loob sa caniya, cun siya ay
tinatauag sa man~ga hirap at pan~ganib, at ang cagandahan nang loob
niya sa caonting hinihin~gi, bagaman lubhang mahalaga ang ibinibigay,
at hindi n~ga hamac na biyayá ang buhay nang dalaoang Franciscanos, na
inin~gatan at inagao sa cabagsican nang dagat.

Mahalin natin at harapin ang devocion nang pitong sáquit at pitong
ligaya ni San Josef, nang tayo ay marapat magcamit nang auá at tulong
nitong macapangyarihang Pintacasi, yayamang ipinahayag niya, at
sinabing maliuanag, na siya ay totoong nalulugod sa naturang devocion.


=SA ICALAOANG DOMINGO=

2. Sinasalita nang Priora nang isang convento, na isang casama niyang
monja, na ang edad ay dalaoang puô at ualong taon, at dating malacas
at magaling, ay nacaramdam nang saquít sa lalamunan, at pagdaca ay
namaus at nauala tuloy ang tinig niya, at umabot ang saquít hangan sa
sicmura: at sa parating dinadamdam na malaquing cabigatan, at
casiquipán nang dibdib, at licod, ay naquilala nang man~ga médicos at
ipinahayag nila, na ang saquít nang monja ay na sa dibdib, at ualang
gamot na macagagaling. Hindi nasirá ang loob namin sa ganoong hirap,
ang uica nang Priora, at cami n~ga ay dumulog at nanalig sa Poon San
Josef, na moli at moling ipinagsiam na arao namin, cahit ualang
naquiquitang caguinhauahan. Sa lagay na yaon, sapacat ang monja ay
lubhang mahinà, ipinahatid namin sa enfermeria ó silid nang man~ga
maysaquit ang mahal na larauan ni San Josef, at cami ay umilao sa
paghahatid na parang procesion, at minulan namin sa enfermería ang
devocion nang pitong arao na Domingo, na totoong nacalulugod sa Santo
Patriarca.

Dinaanan nang malaquing hirap ang caauaauang maysaquit sa loob nang
icapitong lingó, at siya ay nalulumbay, at cami naman, at ang isip
namin ay mamamatay na; n~guni sa sumunod na arao nang Domingo ay
nagnasang pumaroon sa coro; at humarap sa bendicion nang Santísimo, at
nangyari ang nasà niya, sapagcat inacay namin, at pagdating doon, ay
nan~gan~gapus ang hinin~ga. Niyong itinaas nang Sacerdote ang
Santísimo, at iguinauad ang bendicion, naisipan nang maysaquit ang
maquiauít sa man~ga ibang religiosas, at nahalata sa ganoong
pagpipilit na siya ay ualang tinig, datapua iyon ang sandaling pinili
nang mahal na Esposo ni María, nang matanyag ang macapangyarihang auá
niya. Nasalubong co ang maysaquit, na nangagaling sa coro, at parang
nan~gin~ginig na nan~gusap nang ganito: _Maliuanag na n~gayon at
matunog ang aquing tinig._ At sumama sa amin sa coro, at doon dinasal
na malacas ang letania cay San Josef.

Caming lahat ay parang naualan nang loob, at siya ay nilibot namin,
at pinaquingan, sapagcat ualong buang nauala ang tinig niyang iyon, at
hindi matapustapus ang man~ga tanong namin sa caniya, at cami ay
totoong nagtataca sa malaquing biyayang ipinagcaloob ni San Josef sa
iniirog na capatid namin: at gumaling na siya, at lumacas na para nang
dati mulâ niyon, at nagaganap na ang man~ga catungculan niya.


=SA ICATLONG DOMINGO.=

3. Isang mabait na babayi sa caharian nang Bélgica ay sumulat sa
caibigan niya,[6] na isang matandang lalaqui, na totoong minamahal
niya, at pinagnanasaan nang magaling, ay nabubuhay na parang, hindi
binyagan, at nilimot na ang Dios, at hinamac ang caniyang caloloua,
yayamang tatlong puô at limang taong mahiguit na hindi dumudulog sa
Confesion, at ayao nang anomang devocion: at bagaman hindi miminsang
inamó nang man~ga caibigang; dapat caalangalan~ganan, at dinatnan
naman nang sarisaring sacunâ at hirap sa talaga nang Dios, ay hinamac
na lahat, at lumagui sa catigasan nang loob. Catapustapusan ay
nagcasaquit, at lumubhâ ang lalaquing ito, at sa lagay na iyon ay
nabalisa ang maauaing babayi, na dating tumitin~gin sa caniya, at sa
paghanap nang magagaling na paraan, nang huag mapacasamâ ang
calolouang yaon na tinubos ni Jesucristo nang caniyang dugô, ay
naalaala ang malaquing capangyarihan nang pagdaló ni San Josef sa
tauong mamamatay, at iniamó sa Santo Patriarca na siya ay tulun~gan,
at ipinan~gacong dadasalín sa pitong arao na Domingo ang dating
quinauiuilihang devocion nang caniyang man~ga sáquit at ligaya, nang
macamtan ang tunay na pagbabalic loob nang lalaquing nararatay, na
ipinananalan~gin niya.

At madalíng namun~ga nang maganda ang paghin~gî nang auá sa Poon San
Josef, sapagcat sa unang Domingo ay dinalao ang maysaquit nang isang
Sacerdote, at ito ay tinangap na mahusay, at pinagsabihan na ibig niya
ang Confesion: at nagpaquita nang taimtim na pagsisisi, at
quinabucasan ay hinin~gi ang Viático, at ang Oleo Santo: at cahit
hindi na macacaya sa lubos na cahinaan, ay nagpilit na lumuhod sa
hihigán, at paluhod na tinangap si Jesucristo, na mahabang arao na
nilimot: at mulâ niyon at tumahimic, at naquitaan nang casayahan
hangan sa namatay.


=SA ICAAPAT NA DOMINGO=

4. Isang dalagang mabait na ang n~galan ay Josefa, mauilihin loob sa
Virgen María, sapagcat mulâ sa cabataan ay naramdaman na siya ay
natatalaga sâ calagayan nang man~ga Hermanas de la Caridad, ay
umalinsunod sa tauag at calooban nang Dios, at sa icalabing pitong
taon nang malaquing casipagan, sa pagganap nang man~ga catungculang
ipinagcatiuala nang man~ga punó sa caniya, at pagcatapus nang taon
nang pagsuboc, ó año de noviciado, ay natuloy na ang pagsosoot niya
nang hábito. Pagcaraan nang labin dalaoang taon, ay tinucsó at
pinagdayaan nang Demonio, na nag anyong Angel na magaling, ayong sa
ipinahayag niya sa hulíng panahon, at nag bago na n~ga nang loob, at
inisip na siya ay dapat magculong sa isang monasterio, at nasunod ang
nasá niya; datapua mulâ niyon ay naualan siya nang catahimican at
capayapaan, palibhasa ay naligao, at lumihis sa daang itinuró nang
Dios, at bagaman pinagsaquitang ganapin nang tapat ang man~ga
catungculan nang bagong calagayan, ay hindi napapaui ang balisa at
pamamanglao niya, at ang nasapit ay huminá ang cataoan, at nahapay ang
loob, at pilit na umuî sa bahay. Tiningnan siya, at inalagaang
magaling nang caniyang familia; at ganoon man ay hindi siya mapalagay,
at parating ipinagbubuntong hinin~ga ang unang calagayang iniuan: at
limang buan na nag amoamó sa man~ga dating punó, na siya ay moling
tangapin, at hindi naman pinaquingan.

Naghain sa Dios nang sarisaring novenas, ó pagsisiam na arao, nagtiis
nang hirap nang ayuno, at man~ga ibang pasáquit, at pumasoc sa ibang
convento, sapagcat siya ay ayao tangapin sa inalisan; n~guni anoman
ang gaoin, at saan man pumaroon, ay hindi mapalagay, at parating
iquinababalisa ang nagauang sala. Sa ganoong hirap ay hinatulan nang
isang caibigan na siya ay paampon cay San Josef, at ialay sa maauaing
Patriarca ang devocion nang pitong arao na Domingo: at minagaling niya
ang hatol, at inasahang cacamtan sa buan nang Marzo ang biyayang
ninanasá. Anim na lingong nagtiagâ sa taimtim na pag amo cay San
Josef, na siya ay tulun~gan, at sa icalabing pito nang naturang buan
ay naquilala ang auá nang Dios sa caniya sapagcat sa arao na yaon ay
nasalubong siya nang dating punó, at sa pagquiquita nila, ay nahabag
sa lagay niya at pagsisisi, ay siya ay moling tinangap sa inalisang
comunidad, cun matapus niya ang año de noviciado, na para nang una.

Sa icalabin siam nang Marzo, arao nang fiesta ni San Josef, ay moling
isinoot ang iniuang mahal na hábitó, at mulâ niyon ay tumahimic ang
loob niya, at nacamtan nang caloloua ang capayapaang nauala.


=SA ICALIMANG DOMINGO.=

5. Sinasalita nang isang may catungculang dumalao, at magdala nang
limos na sa ilang mahirap, alinsunod sa Regla ni San Vicente de Paul,
na siya ay dumadalao sa isang mag asauang caauaaua, na ang anac ay
lima, at ito ang naquita, at nangyaring pinatototoohanan niya. Ang ama
ay may sáquit sa hospital, at ang anac na bunsô, na si Pablo ang
n~galan, ay nahihigâ naman, at cahabaghabag ang lagay, sapagcat ang
cataoan ay tuyóng tuyô, at butó at balat na lamang, at cun iburol, ay
ualáng hindi magsasabi na ang batá ay bangcay na mistulá: at ang
dumalao na médico, ay nan~gusap nang ganito sa ina: _Ang anac mo ay
mamamatay na ualáng sala: masasayang na totoo ang anomang ihatol,
sapagcat ang sáquit niya ay hindi matatalo nang anomang gamot._

Nagdalamhatí at nanambitan ang ina, pagcapan~gusap nang médico;
datapua biglang tumapang, at parang lumiuanag ang loob niya, at
inaasahang gagaling ang batang may saquit, niyong maalaala ang
devocion nang pitong arao na Domingo, na moli at moling nabasa sa
isang munting libro, na hindi pa nalalaong ibinigay sa isa sa man~ga
anac niya n~g tauong nagsasalita nito, at tinauag na n~ga, at
pinagsabihan ang caniyang apat na anac, na totoong cailan~gan ang sila
ay mag alay n~g isang novena, ó pagsisiam na arao sa malualhating San
Josef, n~g gumaling ang capatid nilang si Pablo. At guinaua na nilang
taimtim sa loob ang pagsisiam, at madali namang nagpaquita nang aua si
San Josef, yayamang sa catapusan nang novena, lumacaslacas na, at
nacacain ang batang may saquit, at gumaling tuloy sa loob nang tatlong
lingo. Ito ay nangyari sa arao n~g Pascua nang taóng 1858, ang edad
nang batâ ay limang taon, matalas ang isip at pumasoc na sa escuela.


=SA ICAANIM NA DOMINGO=

6. Sa isang convento nang man~ga babayi sa ciudad nang Falalen,
provincia nang Namur, sa caharian nang Bélgica, ay nagcaroon nang
isang religiosa _Inglesa,_[7] na maraming pamangquing
_protestante._[8] Dinalao ang religiosa nang isa sa m~ga nasabing
pamangquin, at sapagca,t, ito ay mairog at mababang loob, ay
quinalugdan n~g ale, at iniamô sa man~ga caibigan at casamang
religiosas, na pagtulun~gan nilang hin~gin sa Dios, na ang caniyang
pamangquin ay cumilala at sumucô sa Santa Iglesia: at inaralan nang
caunti ang pamangquing napaalam. Pagdating nito sa Inglaterra, ay
hindi naalaala ang man~ga aral at bilin sa caniya; datapua ang mabait
niyang ale ay parating nananalan~gin cay San Josef, at hinihin~gi ang
pagbabalic loob nang caniyang pamangquin, at inaamong pilit ang m~ga
ibang religiosas, na siya ay tulun~gan: at tinipon nila ang m~ga
batang babaying nag aaral sa convento, at minulan ang devocion n~g
pitong arao na Domingo, na sinundan nang dalauang novenas; ó pagsisiam
na arao, nang macamtan ang biyayang ninanasâ. At parang napilitan ang
maauaing Patriarca, sapagcat ang batang na sa Inglaterra, ay hindi
napalagay sa nasang pumaroon sa Bélgica, at muling dalauin ang
caniyang ale, at pinahintulutan naman nang ina.

Nagtaca ang m~ga religiosas, niyong sila ay maquita, at quinilala nang
lahat, na ang pagdating doon nang batâ, ay gaua ni San Josef: at
napagmasdan na siya ay parang tulig, na ualang masabi cundi dadalauin
lamang ang caniyang ale. Sa bagay na iyon ay sináquit ang paghin~gi
n~g auâ sa Dios, at moling inialay sa mahal na Esposo n~g Vírgen María
ang devocion n~g pitong arao na Domingo. Pagcaraan nang limang lingó
ay naparoon sa convento ang _Inglesita,_[9] at moling dumalao sa ale,
datapua nalulumbay, at hindi matutong magsalita, isinaloob na siya ay
maysaquít, cahit ualang damdam, at nag acalang umuì sa bayan niya.

Nalumbay naman ang man~ga religiosas, at nan~gusap nang ganito sa
man~ga bata sa escuela: _Ang man~ga panalan~gin ninyo ay ualang
cabuluhan, sapagcat ang Inglesita ay protestante hangan n~gayon, at
siya ay uuî na._ At ang pitong può at tatlong batang naroroon, ay
sabay tumutol nang ganito: _Pagpapalain at paquiquingan ni San Josef
ang man~ga panalan~gin at pagpilit namin, at mabibinyagan ang
inglesita._ At quinabucasan ay muling nag alay sila nang isang
pagsisiam, na matatapus sa icapitong arao na Domingo, casabay nang
devocion nang _siete Domingos:_

Sa Lunes na sumunod ay naparoon ang inglesita sa convento, at talagang
paaalam sa ale, at sa man~ga ibang religiosas, datapua hindi siya
mapalagay, at nararamdaman sa loob niyang sarili ang pagtatalo nang
gracia at nang _herejia._[10] Nagtagumpay ang gracia, at sa hindi na
siya macalaban sa tauag nang Dios, ay moling humarap sa caníyang ále,
at nagsabi na siya ay magsasaulî sa tunay na pananampalataya nang
caniyang man~ga magulang; at sa pan~gun~gusap nang ganoon, ay
nahahalatá ang malaquing casayahán nang loob niya. Sabay na natapus
ang devocion nang _Siete Domingos,_ at ang novena sa arao nang Domingo
26 nang Enero nang taóng 1868, at sa naunang Viérnes á 24 ay tinangap
n~g inglesita ang Santo Bautismo.


=SA ICAPITONG DOMINGO=

7. Isang bagontauong lahing guinoo, anac nang mababait na magulang, na
hindi nagpabayá munti man sa pag aalagá, nang tumibay sa loob niya ang
tacot at pag ibig sa Dios, ay parating nananalan~gin, nang matutong
pumili nang _estado,_ ó calagayang mararapat sa caniya, at
naquilalang magaling na siya ay dapat mag asaua; at itinuloy nang
malaquing nin~gas nang loob ang caniyang man~ga devociones, at minsan
isang lingó ay dumudulog sa Confesion at sa Comunion. At bagaman ang
caniyang man~ga magulang at familia ay minamahal sa bayan, at maraming
caibigang mayaman, at matataas na tauo, siya ay parating lumayò at
nan~gilag sa man~ga pagpupulong at liban~gang mapan~ganib, na madalas
naguiguing dahilan nang capahamacan at pagcasirá nang maraming lalaqui
at babaying nasisilao, at natutulig sa sandalíng pagquiquita, at agad
nag iibigan, cahit ang isa ay lubhang alan~gan sa isa.

Naquilalang magaling nang bagontauong nababanguit sa salitang ito, na
sa Lan~git nangagaling ang mabuting pagsasama nang man~ga mag asaua,
at iniamó arao arao cay San Josef na siya ay pagcaloobang macaquita
nang babaying may loob sa Dios, at marunong lumaban sa man~ga tucso.
Isang arao naguing cailan~gan ang siya ay maquipagquita sa isang
babaying may dalaoang anac na dalaga, na paraparang mabait, at
masunurin sa man~ga utos nang Dios, at pagcaquita niya sa dalaga, ay
nacaramdam n~g tugtog sa loob, na isa sa canila ang itinalaga nang
Dios, na maguiguing asaua niya, at madaling pumayag ang ina, niyong
siya ay namanhic, yayamang naquiquilala ang cabaitan niya: at
nagpatotoo naman ang dalaga, na siya ay malaon nang humihin~gi sa Dios
nang mabuting cacasamahin, at pagcaquita niya sa bagontauong iyon, ay
naquilala na siya ang ibig nang Dios na maguing esposo niya.

Datapua lumabang masáquit ang ama, at ayao mahiualay sa anac niya, at
sa caramihan nang dinadahilan, nang huag matuloy ang ninanasang pag
aasaua nang isa at isa, ay minagaling nilang lahat ang mag alay nang
devocion nang pitong arao na Domingo sa daquilang Patriarca San Josef,
nang maquilala ang calooban nang Dios sa ganoong bagay, na minsang
mayarí, ay hindi na masisirá hangan sa camatayan. Matatapus ang buan
nang Mayo nang taóng 1863, niyong mulan ang devocion, at sa auá nang
Dios, at sa tulong at pamamaguitan nang malualhating San Josef, ay
naraos at nayarí ang matrimonio sa buan nang Agosto: at ang amang
lumalaban at silang lahat, ay paraparang natuâ, at napasalamat cay
Jesus, Maria, y Josef.

Iniclian co ang man~ga pagninilay, na nababasa sa uicang castilá,
sapagcat ang cahabaan nang binabasa, ó nang man~ga panalan~gin, ay
madalas na nacalilibang lamang nang loob, at maraming marami sa
naquiquinig, ang ualang masabi, at ualang natatandaan, cun matapus ang
pagbasa. Ang mauilihin loob at matiagâ sa pagninilay, sa paquiquinig,
ó sa pagbasa, ay maquiquita sa ibang libro nang mahahabang babasahin ó
dadasalin.

Isang _Ama namin,_ isang _Aba, Guinoong Maria,_ at _Gloria Patri._ sa
Pintacasi natin si San Josef, ang hinihin~ging parang limos na nang
tumagalog nitong mahal na devocion.

_Bínondoc, Mièrcoles icalabin síam na arao nang Agosto nang taóng
isang libo ualong daan pitong puó at apat._

=Es propiedad

A. F. P.=


MGA TALABABA:

[1] Ang man~ga tunay na caibigan ay hindi nananaghili sa caguinhauahan
natin, at cun tayo ay na sa hirap, ay tumutulong ó dumadamay sa
nacacayanan. Nota del traductor.

[2] Sa unang arao nang Febrero nang taong 1847.

[3] Sa icalauang puo at dalauang arao nang Marzo nang taong 1847.

[4] Ang dumadalao sa isang simbahan sa arao nang Comunion, ay dapat
magdasal doon nang anim na _Ama namin,_ anim na, _Aba, Guinoong
Maria,_ at anim na _Gloria Patri,_ ayon sa isinasaloob nang Santo
Papa.

[5] Ang man~ga tan~ging fiestas ni San Josef sa loob nang taon ay
tatlo 1. Ang caniyang _Tránsito_ ó pagcamatay, sa 19 nang Marzo. 2.
Ang caniyang _Patrocinio_ ó pagcacalin~ga, sa icaapat na Domingo mula
sa Pascua nang Resurección. 3. Ang caniyang _Desposorios_ ó paguiguing
Esposo nang Virgen María, sa 26 nang Noviembre. Nota del traductor.

[6] Ang fecha nang sulat ay 29 nang Enero n~g taong 1866.

[7] _Iglesia,_ ang babaying taga Inglaterra.

[8] _Protestante,_ ang lumalaban sa m~ga aral nang Santa Iglesia.

[9] _Inglesita:_ ang batang babaying taga Inglaterra. Nota del
traductor.

[10] _Herejia_ ang pagtatua nang anomang bagay, na dapat
sampalatayanan, alinsunod sa aral nang Santa Iglesia Católica
Apostólica Romana. Nota del traductor.

*** End of this Doctrine Publishing Corporation Digital Book "Mahal na Ejercicio ó Devocion nang Pitong Arao na Domingo - Na pinagcalooban nang santo papa nang indulgencia plenaria sa balang domingo" ***

Doctrine Publishing Corporation provides digitized public domain materials.
Public domain books belong to the public and we are merely their custodians.
This effort is time consuming and expensive, so in order to keep providing
this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties,
including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ Make non-commercial use of the files We designed Doctrine Publishing
Corporation's ISYS search for use by individuals, and we request that you
use these files for personal, non-commercial purposes.

+ Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort
to Doctrine Publishing's system: If you are conducting research on machine
translation, optical character recognition or other areas where access to a
large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of
public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ Keep it legal - Whatever your use, remember that you are responsible for
ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because
we believe a book is in the public domain for users in the United States,
that the work is also in the public domain for users in other countries.
Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we
can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is
allowed. Please do not assume that a book's appearance in Doctrine Publishing
ISYS search means it can be used in any manner anywhere in the world.
Copyright infringement liability can be quite severe.

About ISYS® Search Software
Established in 1988, ISYS Search Software is a global supplier of enterprise
search solutions for business and government. The company's award-winning
software suite offers a broad range of search, navigation and discovery
solutions for desktop search, intranet search, SharePoint search and embedded
search applications. ISYS has been deployed by thousands of organizations
operating in a variety of industries, including government, legal, law
enforcement, financial services, healthcare and recruitment.Home