Home
  By Author [ A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z |  Other Symbols ]
  By Title [ A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z |  Other Symbols ]
  By Language
all Classics books content using ISYS

Download this book: [ ASCII | HTML | PDF ]

Look for this book on Amazon


We have new books nearly every day.
If you would like a news letter once a week or once a month
fill out this form and we will give you a summary of the books for that week or month by email.

Title: Akten voor en na de Heilige Communie - Voor de kleine kinderen
Author: Gibergues, de
Language: Dutch
As this book started as an ASCII text book there are no pictures available.
Copyright Status: Not copyrighted in the United States. If you live elsewhere check the laws of your country before downloading this ebook. See comments about copyright issues at end of book.

*** Start of this Doctrine Publishing Corporation Digital Book "Akten voor en na de Heilige Communie - Voor de kleine kinderen" ***


 VOOR DE KLEINE KINDEREN


     AKTEN

    VOOR EN NA
      DE
   HEILIGE COMMUNIE     DOOR

  den E.H. DE GIBERGUES

Overste der Missionarissen van het Bisdom Parijs.    *    *    *    *    *

Tweede Nederlandsche Uitgaaf

[Illustration]

Maatschappij Sint-Augustine

DESCLÉE De BROUWER EN Co

BRUGGE
Houtkaai

BRUSSEL
52, Bergstraat
    *    *    *    *    *


Deze «AKTEN VOOR EN NA DE H. COMMUNIE» zijn, _als huldebewijs_,
opgedragen geworden aan Zijne Heiligheid Paus Pius X, die aan den
vervaardiger ervan eigenhandig de volgende regelen toegezonden heeft:

_«Wij wenschen onzen dierbaren Zoon oprecht geluk, en verleenen hem van
ganscherharte den Apostolischen Zegen in den Heer».__Den 23 December 1910._
PAUS PP. X.


    *    *    *    *    *

NIHIL OBSTAT.
Brugis, 3 Febr. 1911.
H. LAHOUSSE, can., lib. eens.

IMPRIMATUR.
Brugis, 3 Martii 1911.
H. VAN DEN BERGHE, vic. gen.

    *    *    *    *    *


VOOR DE H. COMMUNIE

[Illustration: Laat de kleine kinderen tot mij komen]


*Akte van Geloof.*

Goede Jezus, zoo zal ik dan het geluk hebben, U in mijn hart te mogen
ontvangen! Die kleine blanke Hostie, welke de priester op mijne tong
gaat neerleggen, dat zijt Gij zelf, o mijn aanbiddelijke Jezus! Dat
zijt Gij, die U onder dezen sluier verschuilt, om tot mij te komen.

Beminnelijke Jezus, Gij zijt mijn God! Gij zijt de Opperste Meester van
hemel en aarde! Wat zijt Gij goed, dat Ge U zoo klein maakt om U aan mij
weg te schenken, die slechts een kind ben! Ik aanbid U, en ik bemin U!


*Akte van Dankbaarheid.*

O dierbare kleine Jezus, uit liefde tot mij, zijt Gij in de kribbe van
Bethlehem arm geboren geworden, op stroo en tusschen twee dieren! Ik
bedank U, voor alles wat Gij voor mij gedaan hebt. Wat zijt Gij goed, en
wat houd ik toch veel van U!


*Akte van goede Voornemens.*

O dierbare kleine Jezus, uit liefde tot mij zijt Gij altijd allermeest
_gehoorzaam_ geweest tegenover Maria en Joseph! Wat zijt Gij toch goed!
Ten einde mij voor te bereiden om U te ontvangen, beloof ik U steeds
goed te zullen _gehoorzamen_ aan mijn vader en mijne moeder en aan mijn
meesters; en ik vraag U vergiffenis voor de droefheid die ik U
veroorzaakt heb, door hun ongehoorzaam geweest te zijn.

O dierbare kleine Jezus, uit liefde tot mij zijt Gij altijd zeer
_zachtmoedig_ en zeer _geduldig_ geweest, en nooit hebt Gij U toornig op
iemand gemaakt! Wat zijt Gij toch goed! Ten einde mij voor te bereiden
om U te ontvangen, beloof ik U tegenover eenieder steeds _zachtmoedig_
en _geduldig_ te zullen zijn, en ik vraag U vergiffenis mij kwaad
gemaakt te hebben, of twist gezocht te hebben met andere kinderen en die
geplaagd te hebben.

O dierbare kleine Jezus, uit liefde tot mij hebt Gij steeds vol moed
_gearbeid_! Wat zijt Gij toch goed! Ten einde mij voor te bereiden om U
te ontvangen, zal ik mij voortaan er op toeleggen goed _mijn werk te
verrichten_, en gewetensvol al mijne plichten na te komen. Vergeef mij
dat ik zoo verstrooid, lichtzinnig en lui geweest ben.

O dierbare kleine Jezus, wat hebt Gij uwe _gebeden_ goed verricht! Wat
waart Gij schoon en aanbiddenswaardig, wanneer Gij nederknieldet om tot
uwen Vader te bidden! Vergeef mij, mijne _gebeden_ zoo slecht gedaan en
die zelfs vergeten te hebben. Ik beloof U dat ik ze nooit meer zal
overslaan, dat ik ze in de verplichte houding bidden zal, dat ik alle
woorden ervan goed zal uitspreken, en dat ik aandachtig zijn zal, op wat
ik zeg tegen Onzen Lievenheer.

O dierbare kleine Jezus, toen Gij groot geworden waart, hebt Gij voor
mij willen lijden en sterven! De beulen hebben uwe kleederen uitgerukt,
en U hardvochtig met zwepen en roeden geslagen. Zij hebben eene kroon
van doornen op uw hoofd gedrukt. Zij hebben uwe handen en voeten met
plompe nagelen doorboord. Zij hebben U met gal en azijn gelaafd. Zij
hebben U aan het Kruis opgeheven, waaraan Gij gestorven zijt om mijne
zonden uit te boeten. Ten slotte hebben zij _uw H. Hart met eene lans
doorboord_. O Jezus, wat zijt Gij toch goed! Wat moet Gij mij beminnen,
om zooveel voor mij te hebben willen uitstaan! En wat is de zonde
afschuwelijk, daar zij het is, die U aan het Kruis gehecht en doen
sterven heeft!


*Akte van Berouw.*

Ja, mijn teederbeminde Jezus, ik versta het, hoezeer ik U heb doen
lijden door mijne zonden; door mijne ongehoorzaamheid, mijne snoepzucht,
mijne opvliegendheid, mijne luiheid, mijne leugens, mijn minder goed
gedragen al mijne andere gebreken.

O allerliefste Jezus, daar Gij zoo goed zijt, en Gij thans in mijn hart
komt wonen, vergeef mij al het leed dat ik U aangedaan heb! Ik beloof U,
voortaan, gehoorzaam te zullen zijn, zachtmoedig, geduldig, ijverig bij
mijn werk en in het gebed, en nooit wil ik U meer beleedigen!


*Akte van vurig Verlangen.*

O allerliefste en allerbeminnelijkste Jezus kom, ach kom toch in mijn
hart! Kom, ten einde daar uit te rusten, gelijk Gij vroeger uitgerust
hebt in de armen van uwe allerdierbaarste en allerbeste Moeder, de H.
Maagd Maria! Amen.


    *    *    *    *    *


NA DE H. COMMUNIE

[Illustration]


*Akte van Geloof en Bewondering.*

O dierbare kleine Jezus, wat zijt Gij toch goed! Zoo zijt Gij dan in
mijn hart gekomen! Gij, die in den hemel woont, te midden van de Engelen
en Heiligen, die U aanbidden en loven, Gij hebt U gewaardigd ook in
mijn hart neer te dalen!

Ik zie U niet met mijne oogen; maar ik geloof vastelijk dat Ge in mij
tegenwoordig zijt, even zeker als Ge tegenwoordig zijt in den hemel.
Indien ik, gelijk Onze Lievevrouw dat heeft mogen doen, U zien en op
mijne armen dragen kon, dan zou ik U vast tegen mijn hart willen
aandrukken en U zeggen, dat ik U oprecht bemin. Dat geluk heb ik niet;
maar ik heb een nog grooter geluk, namelijk, U in mijn hart te bezitten.
O, wat zijt Gij toch goed! Wat zijt Gij toch goed!


*Akte van Smeeking.*

O dierbare kleine Jezus, ik smeek er U om, ach, verlaat mij nooit meer,
laat mij niet aan mijzelven over, ga niet meer uit mijne ziel! Blijf
daar voortdurend wonen door uwe genade, opdat ik altijd zeer
_verstandig_ en zeer _braaf_ zijn moge!

Leer mij te _gehoorzamen_, evenals Gij dat deedt, met vreugde en
aanstonds, zonder te wachten en zonder mij te beklagen.

Leer mij, evenzeer als Gij dat waart, _zachtmoedig_ en _goed_ te zijn
tegenover iedereen, en aan niemand eenig leed te veroorzaken.

Leer mij goed mijne _gebeden_ te verrichten, en goed te _werken_, even
als Gij.

Leer mij niet _snoepzuchtig_ te zijn, en het te verstaan, mij soms van
eenige lekkernij te onthouden.

Leer mij met geduld _te lijden_, gelijk Gij dat deedt, als de eene of
andere zaak mij smart veroorzaakt of mij in den weg staat.


*Gebed voor Ouders, Oversten, Broeders en Zusters.*

Dierbare kleine Jezus, Gij zijt het die me mijn _vader_, mijne _moeder_
en mijne _meesters_ geschonken hebt! O, zegen hen, en neem hen op in
uwe ontferming; doe ze iederen dag in braafheid toenemen, en bewaar ze
lang voor mijn liefdevol hart!

Dierbare kleine Jezus, ontferm U ook over mijne _broeders_ en _zusters_;
maak hen verstandig en braaf, en zorg ervoor dat zij U uit geheel hun
hart beminnen!

Dierbare kleine Jezus, het is aan den goeden _Paus Pius X_ te danken,
dat ik reeds in mijne vroege jeugd de H. Communie ontvangen mag. Zegen
onzen Heiligen-Vader; bedank hem in mijne plaats, daar ik het niet doen
kan, en overlaad hem met al uwe genaden!


*Gebed voor de Zondaren en Ongeloovigen.*

Allerliefste Jezus, er bestaan _zondaren_, die U veel leed aandoen, en
die groote zonden bedrijven. Gij hebt hun op het Kruishout vergiffenis
geschonken; ach, vergeef ze nogmaals, schenk hun een waar berouw, en
zorg ervoor dat ook zij U liefhebben!

O zeer goede Jezus, er leven duizenden beklagenswaardige _kinderen_ van
mijn leeftijd in China en de heidensche landen, ja, zelfs in ons eigen
land, die het geluk niet hebben gedoopt te zijn, die U niet kennen en U
niet beminnen, die niet, even als ik, het voorrecht hebben U te
ontvangen.

O dierbare kleine Jezus, ik smeek er U om, heb medelijden met hen; zend
Priesters en Missionarissen naar hen toe, die hen over U spreken zullen,
die hen zullen doopen en hunne Eerste H. Communie laten doen!


*Gebed voor de Zielen des Vagevuurs.*

O zeer goede Jezus, er bevinden zich in het _Vagevuur_ zielen, die veel
lijden, terwijl zij wachten moeten om in den hemel te komen. Verzacht
hare pijnen, verminder haar lijden en doe dat ophouden; en geef ze, zoo
spoedig mogelijk, met de Engelen eene plaats in den hemel, opdat zij U
loven en zegenen kunnen!


*Sluitgebed.*

O zeer goede Jezus, geef dat ik U nooit meer beleedig, en dat ik mij
steeds zeer _verstandig_ en zeer _braaf_ gedragen moge!

Geef ook dat allen U beminnen, en dat iedereen deugdzaam moge zijn!

Nogmaals bedank ik U in mijn hart te zijn neergedaald, en ik hoop dat
Gij daar spoedig zult terugkomen. Ja, spoedig, spoedig!

Ik bemin U! Ik bemin U uit al mijne krachten!

H. Hart van Jezus, aan U wijd ik mij toe voor altijd!

Allerheiligste Maagd Maria, mijne goede Moeder, Moeder van Jezus, die
Hem zoo zeer bemind hebt en nog steeds allervurigst bemint, leen mij uw
Hart, om Hem te kunnen zeggen _hoezeer ik Hem lief heb_. O, geef, dat ik
Hem en ook U, van dag tot dag meer en meer beminne; en verkrijg mij de
genade, dat ik spoedig andermaal en wel met de grootste vurigheid, de H.
Communie ontvangen moge!

Amen.    *    *    *    *    *


DRUKKERIJ DESCLÉE, DE BROUWER EN CO
BRUGGE (BELGIE).


ANDERE WERKEN van den E.H. GIBERGUES


LA SAINTE COMMUNION   Prijs   1 fr. 50

LA FERVEUR             l fr. 50

JEHANNE D'ARC et la Mission de
la Femme Française         0 fr. 60Te verkrijgen bij DE GIGORD,
15, rue Cassette, te ParijsLA SIMPLICITÉ d'après
l'ÉVANGILE             1 fr. 50


    *    *    *    *    *

UITGAVEN der Sint-Augustinus' drukkerij


*Gedachtenis mijner Eerste-Communie.*

Gebedenboek getrokken uit de werken van den H. Alphonsus de Liguori,
kerkleeraar en stichter der Congregatie des Allerheiligsten Verlossers.
In-32, langwerpig formaat, 306 bl. met looden kader.

Half linnenband, goud-op snêe; per ex. 1 fr. Per dozijn: fr. 0,85;
per 50: fr. 0,75 Engelsch leder, goud op snêe: per ex. fr. 1,50 Per
dozijn: fr. 1,30; per 50: fr. 1,15

*Hij is daar: aan Jesus' H. Hart in het Allerheiligste.* Liefde en
erkentenis van eene ziel door het H. Sakrament bekeerd. Vooral voor de
kinders. In-32, 16 bl. fr. 0,05

Men geeft 15 voor 12; 70 voor 50; 150 voor 100.

*Gebed van voorbereiding tot de Eerste Communie*, om aan de kinderen
dagelijks te doen opzeggen: 1. Gebed van den H. Bernardus; 2. Gebed
getrokken uit de _Navolging Christi_, VIe boek, 1ste
Hoofdstuk.--In-32, rood en zwart. 100 ex.: fr. 1,00

Groote prijsvermindering voor belangrijke bestellingen.

Bij ons en bij alle boekhandelaren is van de hand van den Vertaler van
dit Eerste Communieboekje, en _in de zelfde goedverzorgde Nederlandsche
taal_ verkrijgbaar:

KORT VERHAAL VAN HET Leven van O. H. Jesus-Christus

NAAR DEN TEKST DER VIER HH. EVANGELISTEN in 87 hoofdstukken bewerkt door
een R.K. PRIESTER.

Klein in-8°, 128 bl, met 18 platen. Prijs: 0 fr. 50.

Gekartonneerd, rijk versierden omslag: Gespikkelde snede fr. 0,70
Gouden snede fr. 0,90

Men geeft: 25 voor 20; 70 voor 50; 150 voor 100.

Dit boek dat in ieder Katholiek huisgezin aanwezig moest zijn, en dat
zonder eenigen aanstoot _zelfs door kinderen gelezen kan worden_, is
bijzonder geschikt: zoowel voor de Ouders die, zoals het hun plicht is,
ook zelven hun kinderen tot de Eerste H. Communie voorbereiden, als voor
de kinderen voor _Eerste-Communie geschenk_.

*** End of this Doctrine Publishing Corporation Digital Book "Akten voor en na de Heilige Communie - Voor de kleine kinderen" ***

Doctrine Publishing Corporation provides digitized public domain materials.
Public domain books belong to the public and we are merely their custodians.
This effort is time consuming and expensive, so in order to keep providing
this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties,
including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ Make non-commercial use of the files. We designed Doctrine Publishing
Corporation's search system for use by individuals, and we request that you
use these files for personal, non-commercial purposes.

+ Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort
to Doctrine Publishing's system: If you are conducting research on machine
translation, optical character recognition or other areas where access to a
large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of
public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ Keep it legal - Whatever your use, remember that you are responsible for
ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because
we believe a book is in the public domain for users in the United States,
that the work is also in the public domain for users in other countries.
Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we
can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is
allowed. Please do not assume that a book's appearance in Doctrine Publishing
means it can be used in any manner anywhere in the world.
Copyright infringement liability can be quite severe.
Home