Home
  By Author [ A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z |  Other Symbols ]
  By Title [ A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z |  Other Symbols ]
  By Language
all Classics books content using ISYS

Download this book: [ ASCII | HTML | PDF ]

Look for this book on Amazon


We have new books nearly every day.
If you would like a news letter once a week or once a month
fill out this form and we will give you a summary of the books for that week or month by email.

Title: In het Schemeruur
Author: Louwerse, Pieter, 1840-1908
Language: Dutch
As this book started as an ASCII text book there are no pictures available.
Copyright Status: Not copyrighted in the United States. If you live elsewhere check the laws of your country before downloading this ebook. See comments about copyright issues at end of book.

*** Start of this Doctrine Publishing Corporation Digital Book "In het Schemeruur" ***

This book is indexed by ISYS Web Indexing system to allow the reader find any word or number within the document.            In het Schemeruur

        Vertellingen voor het jonge volkje

               Door

             P. Louwerse        Geïllustreerd door Jan Sluijters           Derde, verbeterde druk
              Amsterdam
             H. J. W. BechtJAN MET DE PIJP.


Midden tusschen de huizen van het dorpje Schootwerve lag een
allerliefst tuintje, dat door een heg van hulst van den weg
afgescheiden lag. Dat tuintje zag er keurig net onderhouden
uit. Tusschen de perkjes, die allerlei vormen hadden, slingerden
zich paadjes, die met schelpzand bedekt waren. De perkjes zelf waren
omringd door een laag hegje van steekpalm en versierd met allerlei
soorten van zaaibloemen.

Het grootste perk, dat in het midden lag, was een zoogenaamd tapijtbed,
dat er met zijn veelkleurige bloemen uitzag als een groote, heel groote
lappendeken, waardoor middenin een mannetje gekropen was. Dat mannetje
was een pop van aardewerk en stelde een rookenden Moor voor. Vroeger
had hij voor een tabakswinkel gestaan, maar toen hij bij de een of
andere gelegenheid zijn rechterhand, die de pijp vasthield, gebroken
had, was hij bij een uitdrager verzeild, en bij dezen had de eigenaar
van het tuintje den invalide gekocht. De timmerman van het dorp,
een echte knutselaar, had den steenen Moor een houten hand en pijp
gegeven en deze met draadnagels aan zijn lichaam vastgemaakt.

En zoo stond daar de rookende Moor den heelen zomer midden tusschen
de bloemen. Kwam het najaar aan, dan werd hij op den zolder gebracht
en eerst in April, na goed afgestoft, geveegd en opgeverfd te zijn,
kwam hij, den eersten zomerschen dag den besten, weer te voorschijn.

Roepen op andere plaatsen de jongens elkaar toe, als ze den
koekoek voor het eerst in het jaar hebben gehoord: "Ik heb den
koekoek gehoord!" hier riepen alle jonge Schootwervers: "Ik heb Jan
met de pijp gezien!" Want Jan met de pijp was de bijnaam van den
opgelapten Moor. Ja, de vrouw van den smid zou niet eer aan de groote
voorjaarsschoonmaak beginnen, vóór zij wist, dat Jan met de pijp van
den zolder in den tuin gekomen was.

Achter het tuintje stond een ouderwetsch huis. De muren waren van
onder tot boven begroeid met klimop en het was er zoo rustig en stil,
dat verscheidene vogeltjes het waagden hun nestjes in de altijd groene
takken te maken.

Het huis zelf had een groote voorkamer, een zijvertrekje, een
tuinkamer en een keuken. Boven waren nog een paar kamers en drie
slaapvertrekken. Tusschen de voor- en de tuinkamer was een alkoof en
hierin sliep de eigenaar van het huis, de oude heer Van Laeken.

Wie de oude heer Van Laeken was, zal ik jelui eens even vertellen.

Met Nieuwejaar van het jaar 1800 was hij te Antwerpen geboren, waar
zijn vader magazijnmeester was. De menschen hadden fatsoenlijk hun
brood, maar toen Napoleon beval, dat er geen Engelsche schepen meer in
de havens mochten komen om voortbrengselen uit Oost en West binnen te
brengen, toen was er in het magazijn van den rijken koopman, bij wien
Van Laeken's vader in dienst was, geen magazijnmeester meer noodig;
want het pakhuis was ledig.

Nu stond bittere armoede voor de deur.

De oude Van Laeken kon goed rekenen, schrijven en lezen, maar van
een ambacht verstond hij niets. Zijn eenig zoontje moest terstond
van school af, hoewel het ventje nog maar elf jaar oud was, en zijn
twee zusjes, die reeds bij een Franschen meester waren, werden ook
thuis gehaald.

"Als je nu nog leeren wilt, dan moet je jezelf maar oefenen en als je
met het een of ander niet voort kunt, vraag er mij dan maar naar en,
als ik kan, dan zal ik je helpen!" zei vader.

Maar van dat leeren kwam niet veel; want wie wat verdienen kon met
werken of boodschappen doen, die moest er maar op uit.

Toen George, zoo heette de jongen, zag, dat hij met boodschappen doen
het niet heel ver in de wereld brengen zou, zag hij naar alle kanten
uit, of hij niet iets kon vinden waarmede hij een eerlijk stuk brood
verdienen kon.

Zoo liep hij eens tegen den avond langs de kade toen een zeeman op
hem afkwam en vroeg: "Wat zoek je, jongen?"

"Ik zoek werk! Ik wil een ambacht leeren!" antwoordde George.

"En wat wil je leeren?"

"Daar geef ik niet om, als het maar iets is waarmee ik mijn brood
verdienen kan!"

"Je bent een onverschillige jongen," zei de zeeman.

"Dat is niet waar," antwoordde George. "Nu heb ik twaalf ambachten
en dertien ongelukken. Dat wordt nooit wat goeds! Ik wil één ambacht
leeren!"

"Nu, nu, het was zoo erg niet gemeend, manneke! Weet je wat ik ben?"

"Matroos?"

"Neen!"

"Stuurman of hofmeester dan?"

"Ook al niet! Ik ben scheepstimmerman aan boord van een oorlogsschip."

"En is dat een goed ambacht?"

"Dat zou ik wel gelooven. Z. M. de Keizer zorgt goed voor zijn
manschappen. Er is maar één Napoleon!"

"Dat zeg je! Maar zou ik dat scheepstimmeren ook kunnen leeren?"

"Waarom niet? Zou jij het bij mij aan boord willen leeren? Ik was er
juist op uit een jongen te zoeken!"

George's oogen glinsterden en den zeeman bij den arm vattend, zei hij:
"Ga mee naar vader en moeder en doe een goed woordje voor me!"

De man voldeed hieraan gaarne en.... veertien dagen later was George
aan boord van _La France_, een prachtig linieschip.

In den scheepstimmerman, meester Barend, zooals hij door de Hollandsche
matrozen genoemd werd, vond George een goed leermeester en een warm
vriend. Jarenlang, ook nog na den val van Napoleon, voeren ze samen,
doch na 1825 niet meer ten oorlog, maar ter koopvaardij.

Eindelijk was meester Barend zoo gelukkig een erfenis te krijgen
en daar zijn dienstjaren juist verloopen waren, ging hij uit den
zeedienst en vestigde zich als scheepstimmerman in de stad, waar
hij zijn vriend en makker George bij zich nam. George had de eerste
drie jaren aan boord van _La France_ niet alleen zijn vak geleerd,
maar daar de betrekking van schrijver door een gewezen schoolmeester
vervuld werd, en deze in zijn ledigen tijd gaarne nog wat deed, had
George van hem geleerd wat hij, door het ongeluk van zijn vader, in
Antwerpen niet had kunnen leeren. George schreef een goede hand en
wist van het Fransch en Engelsch zooveel, dat hij deze beide talen,
zonder grove fouten te maken, lezen, spreken en schrijven kon. Deze
kennis kwam hem nu uitmuntend te pas. Hij hield boek en meester
Barend zorgde, dat het volk op de werf zijn plicht deed. Het gevolg
hiervan was, dat de scheepmakerij in bloei toenam en toen meester
Barend op 62-jarigen leeftijd aan een slepende ziekte overleed,
was George van Laeken eigenaar van de geheele zaak. Meester Barend,
die op de geheele wereld geen familie meer had, had kort voor zijn
dood alles aan George vermaakt.

Hadden George's ouders nu nog geleefd, dan had hij voor hen kunnen
zorgen, maar ze waren in 1812 kort na elkaar gestorven, en zijn
zusters waren de wijde wereld ingegaan, zonder eenig spoor van zich
achter te laten.

Oude buren verzekerden, dat ze met de vrouw van den gewezen maire
(burgemeester) van Antwerpen waren medegegaan naar Frankrijk.

Twintig jaar lang bleef George scheepstimmermansbaas, maar toen besloot
hij stilletjes te gaan leven. Hij zocht daarom een vriendelijk gelegen
plaatsje en vond dat in Schootwerve. Hij kocht daar een groot stuk
duingrond, liet er een huisje bouwen en legde er, met heel veel moeite
en voor heel veel geld, een mooi tuintje aan. Achter zijn huis had
hij berken en dwergeiken laten planten en die tierden daar uitmuntend.

Toen hij ongeveer een jaar of tien te Schootwerve met een huishoudster
geleefd had, kwam op zekeren dag de burgemeester bij hem om te vragen,
of hij ook nog familie in Antwerpen had.

Nu, wat zou mijnheer Van Laeken zeggen? Hij wist niet beter dan
van neen.

"Ik heb anders vanmiddag een brief gekregen uit Antwerpen waarin
me gevraagd werd, of bij mij op het dorp niet een zekere George van
Laeken woonde. Daar waren twee kleine meisjes te Antwerpen gekomen met
een brief waarin stond, dat haar grootmoeder een zuster was geweest
van George van Laeken, die als scheepmakersleerling in Franschen
dienst gegaan was. Die grootmoeder had daar in Frankrijk haar man,
haar dochter en haar schoonzoon zien sterven en toen zij voelde dat
ze ook niet lang meer leven zou, had ze aan de twee kinderen van haar
dochter een brief gegeven om dien aan den burgemeester van Antwerpen
te brengen, als ze gestorven zou zijn. Kort daarop stierf ze; haar
geringe bezitting werd verkocht en in gezelschap van den pastoor van
het dorp waren ze naar Antwerpen gegaan!"

"Nu," zei mijnheer Van Laeken, "dat kan best waar zijn. Ik zal naar
Antwerpen gaan en de zaak onderzoeken!"

Drie weken later kwam de oude heer te Schootwerve terug met twee
meisjes bij zich. Ze waren tweelingen en heetten Helena en Anna.

Voor die nichtjes was hij alles, en waar hij haar pleizier kon
doen, daar deed hij het, en zij toonden dat ze die liefde ten volle
verdienden.

Die meisjes kregen weldra vriendinnetjes en menigmaal was er
kinderfeest in huis, op welk feest ook de broertjes van de
vriendinnetjes mochten komen.

Eindelijk maakte de oude heer met al de jongelui de volgende
afspraak. "Iedere week zal ik aan den hoofdonderwijzer vragen wie
er de heele week goed opgepast heeft en zij nu, op wie hij niets
te zeggen heeft, mogen Zaterdags bij me komen, dan zal ik hun een
vertelling doen!"

Dat werd natuurlijk goedgevonden en den volgenden Zaterdag was de
oude man door wel dertig kinderen omringd. Een stuk of acht jongens,
echte belhamels, hadden om hun slecht gedrag niet mogen komen, en
die waren hierover zóó boos, dat ze mijnheer Van Laeken allerlei
leelijke namen gaven, en op het laatst hem bijna niet anders kenden,
dan onder den naam van "_Jan met de Pijp_."

"Wel," zei de vriendelijke oude heer, toen hij dat hoorde, "ze noemen
me _Jan met de Pijp_, best, heel best!" Hierop was hij naar de stad
gegaan, had zijn portret laten maken en veertien dagen later gingen
meer dan dertig kinderen naar huis, en ieder had een keurig nette
afbeelding van den goeden man in den zak.

Ik heb het geluk gehad zulk een portret meester te worden, en als
je nu weten wilt, hoe mijnheer George van Laeken er als _Jan met
de Pijp_ uitziet, bekijk dan maar eens het prentje in dit boek, dan
weet je het. Hij lijkt sprekend. En als je hem nu goed bekeken hebt,
lees dan maar verder wat hier in dit boekje staat. De vertellingen,
die ik uit zijn mond opgevangen heb, staan hierin, en ik twijfel geen
oogenblik of ze zullen je wel bevallen.NAAR ZEE.


Het was vroeg in het voorjaar van 1817 en we lagen met onze korvet,
dat is een soort van oorlogsschip moet je weten, te Vlissingen in het
dok. Het was meer dan noodig, dat we die haven binnengeloopen waren;
want _De Windhond_, zoo heette ons schip, had het vorig jaar nogal
wat geleden, toen we den Algerijnen den mantel uitgeborsteld hadden,
dat de wol er afvloog. We moesten in het droogdok, maar die het eerst
komt, het eerst maalt, dat was ook hier waar; want niet minder dan
zes schepen waren ons voor. Als die klaar waren werd het onze beurt.

Zulk een leven aan den wal is voor Janmaat het onplezierigste wat er
wezen kan. We verveelden ons vreeselijk en dikwijls dacht ik, als ik
zoo naar de groote beelden keek, die boven het beeldenhuis staan:
"We hebben nu op het oogenblik veel weg van die steen en dingen
daarboven! Is dat een leven?"

We hadden een bovenstbesten kommandant. Hij hield van zijn volk, en
zijn volk hield van hem. Waar hij ons maar pleizier kon doen, daar deed
hij het, zoodat we menigmaal verlof kregen om eens te gaan wandelen.

Ik weet niet of je op het eiland Walcheren bekend zijt. Denkelijk wel
niet en daarom wil ik je even zeggen, dat het een der mooiste streken
van ons land is. Weiland, bouwland, buitenplaatsen, vriendelijk
gelegen dorpjes, mooi aangelegde wegen, mooie duinstreken, zware
dijken en zee wisselen elkander af.

Geen wonder, dat we dan ook altijd van de vergunning om te wandelen
gaarne gebruik maakten en wel zorgden, dat er nooit klachten over ons
kwamen. Want, zie je, dan wisten we, als er een veldwachter aan boord
van _De Windhond_ kwam om te klagen, dat een der matrozen hier of
daar wat gedaan had, dat niet in den haak was, dan zat er wat op. De
minste straf was een maand dekarrest, dat wil zooveel zeggen als een
maand lang aan boord blijven.

Zooals ik daar straks al zei, het was vroeg in het voorjaar toen we
in het dok kwamen te liggen. We hadden een koude, schrale Februari en
Maart was nog een beetje erger. Op de timmerwerf van de schepen was
werk in overvloed, maar al de andere ambachten wachtten op het mooie
weer om te beginnen; vooral hadden de metselaars het kwaad, bitter
kwaad. In het najaar was het werk vroeg gedaan geweest en nu duurde
het zoo lang eer ze weer beginnen konden met wat te gaan verdienen.

Voor ons kwam het er evenwel niet zoo erg op aan; we ondervonden
alleen het onaangename van de koude, maar voor het overige hadden
we er geen hinder van. Spek en gort kregen we meer dan we lustten,
en dikwijls gebeurde het, dat de bakmaats den bak met gort niet leeg
konden krijgen.

Eens op een morgen, dat ik zoo aan den valreep naar de beelden van het
beeldenhuis en dan weer naar de beweging op straat stond te kijken,
zag ik twee jongetjes door de modder van de pasgevallen watersneeuw
loopen. Ze zagen er schraaltjes uit. De kleertjes, die ze aan het lijf
hadden, waren brandhelder, maar dun, dun, o, men kon de ribbetjes,
die er onder zaten, bijna tellen. Gezond zagen ze er ook niet uit;
de oudste had lange, zwarte haren en daardoor kwam zijn mager
gezichtje nog veel meer uit. Zijn oogen kropen bijna weg, alsof ze
zich schaamden, dat ze boven een paar zulke magere wangen staken,
en de wijde pijpen van de broek woeien met den wind zoo achteruit,
dat men de beentjes, zoo dun als talhoutjes, er in kon zien zitten.

En toch scheen dat kereltje geen verdriet te hebben; want onderwijl
zijn jonger broertje, dat er iets beter uitzag en die ook betere
kleertjes aanhad, liep te huilen, floot hij een deuntje.

"Jongens," dacht ik, "vanmorgen hebben we wel een bak half vol met
gort overgehouden, er is nog een stuk spek in ook, wie weet of die
kleine snuiters dat niet graag hebben zouden!"

"Wat sta je daar als een baliekluiver de straatsteenen te
tellen?" vroeg opeens iemand, die achter me stond.

Het was onze kommandant; ik keerde me om, sloeg de voorste vingers
van mijn rechterhand tegen mijn wollen muts en zei: "Ik keek naar
die twee arme kinderen, kommandant, en ik dacht ... ik dacht ..."

"Nu, wat dacht je?"

"Ik dacht, kommandant, dat die arme zielen misschien de gort wel
zouden lusten, die wij vanmorgen hebben overgehouden!"

"Wel, vraag het dan, kerel! Van mij heb je permissie!" antwoordde hij.

"Alstublieft, kommandant," zei ik, liep de loopplank af en haalde de
jongens, die op hun sukkeldrafje al een heel eind ver geloopen waren,
spoedig in.

"Hei, hei!" riep ik.

De kinderen keken om en toen ze mij zagen wenken stonden ze stil.

"Heb jelui soms ook honger?" vroeg ik.

"Ik heb mijn buik vol gefloten, maar mijn broertje kan niet fluiten
en die denkt nu zijn buik vol te kunnen huilen; maar dat schijnt hem
niet te gelukken!" zei de oudste.

"Lust je ook gort met spek?" vroeg ik weer.

"Die niet lust is dood! Ik lust alles!" antwoordde hij.

"Best, ga dan maar met me mee, dan kan je bij ons aan boord
schaften. Hallo, frisch op maar! Wie van jelui beiden er het eerste
is krijgt het meeste."

Rrrt, daar ging de kleinste, loop je niet, zoo heb je niet! als een
kogel uit eene draaibas! De oudste deed het niet en kwam langzaam
achteraan slenteren.

"Wat," riep ik hem toe, "kan jij niet loopen?"

"Neen, mijn broertje wint het altijd van me," zei hij en kwam wel
een paar minuten later aan boord dan zijn broertje en ik.

Weldra zaten we tusschendeks, ik op zij, en die twee plat op de
planken met den bak tusschen zich in.

"Jij mag twee prikken tegen dat ik er een neem, Jan," zei de oudste;
"jij hebt het gewonnen, jij mag dus het meeste!"

En, verbazend, wat at die kleine! Zulk eten heb ik nooit gezien! Maar
toch kon hij alles niet op en er bleef nog heel wat over. Zoodra Jan
den lepel neerlegde deed Tom, zoo heette de ander, het ook.

"Nu, Tom," sprak meester Barend, die er ook bij gekomen was, "nu Tom,
heb jij zoo'n kleine maag?"

"Welneen," antwoordde hij, "maar ik heb ze al vol gefloten en ... en
thuis, weet u ... thuis ..."

"Nu, thuis?"

"Ja, vader en moeder en de twee kleintjes kunnen ook niet fluiten!"

Ik keerde me om, zag meester Barend aan en ... dat had ik nog nooit
gezien, meester Barend kreeg opeens zulke natte oogen, alsof hij
zwaar verkouden was en niezen moest en het niet kon.

"Te weerga, jongen, eet!" riep hij. "Eet, zeg ik je! Jij bent een
jongen, hoor! Je bent van de stof waaruit onze Lieve Heer de engelen
gemaakt heeft! Eet, zeg ik je! Die daar thuis zijn en niet fluiten
kunnen, krijgen van mij en mijn kameraads een bak vol! Toe kerel,
eet, eet dan!"

Maar zie eens aan! In plaats van nu opnieuw toe te tasten, vloog de
lange lummel zijn broertje om den hals en begon hardop te huilen,
en daar huilen een aanstekelijke ziekte is, begon Jan ook. Dat was
me een mooi gezicht! Twee huilende kwajongens en een schaftbak met
gort en spek er naast.

"Mag ik ook weten wat hier te doen is, meester Barend?" vroeg de
kommandant.

"Wij hebben hier een jongen gevonden met een groot hart in 't lijf,
kommandant," antwoordde meester Barend en, terwijl hij vertelde wat
die oudste jongen zoo al gezegd en gedaan had, kwamen een paar groote
tranen langs zijn wangen rollen.

"Dat is mooi, dat is heel mooi," sprak de kommandant. "Eer die jongens
van boord gaan, moeten ze eens even bij mij in de kajuit komen!"

Wat de kommandant met deze jongens besprak, kwam ik natuurlijk niet te
weten, althans dien dag niet. Maar dat is zeker, dat ze meer van boord
rolden dan liepen, en dat ze voortaan elken morgen om de overgeschoten
gort kwamen. Zoo werden we langzamerhand bekenden.

Intusschen werd het in Juni ook onze beurt in het droogdok te gaan
liggen, dat is te zeggen, het schip, weet je, maar wij niet. Zoolang
_De Windhond_ daar lag, gingen wij aan boord van de _Neptunus_, een
oud linieschip, dat daar al sinds jaar en dag in het dok gelegen en
nooit zee gezien had. Op zoo'n schip, dat volstrekt geen tuigage had,
hadden we nog veel minder te doen dan op _De Windhond_, zoodat de
kommandant ons gaarne vergunning gaf met meester Barend eens een
rijtoertje te gaan maken.

Wij hadden een prettigen dag en kwamen tegen den avond langs Koudekerke
terug.

"Weet je wat, jongens," zei meester Barend, "het zitten en rijden
begint me te vervelen. Ik stel voor, den wagen naar Vlissingen leeg
terug te laten rijden, en dan gaan we van hier naar de duinen om zoo
langs het strand naar huis te gaan!"

De anderen hadden evenwel geen zin in het loopen, en daarom reden
er vijf mee en meester Barend en ik gingen loopen. Na bijna twee uur
gewandeld te hebben, we waren nog verdwaald geweest op den koop toe,
kwamen we zoowat een groot uur van Vlissingen af op het strand. Er woei
een stevige bries en dat beviel ons; want we waren niet weinig warm.

Toen we zoo omstreeks een half uur geloopen hadden riep meester
Barend opeens: "Kijk eens, George, zijn daar ginds geen jongens aan
het zwemmen?"

Ik keek op en zag ze ook; maar zwemmen deden ze niet. Ze schenen maar
wat in het water te loopen spelen.

"De lange lummel daar mag wel voorzichtig zijn," sprak meester
Barend. "Er gaat hier een sterke eb en de kwajongen waagt zich veel
te ver! Pas op, straks kunnen we nog gaan zwemmen om hem te redden."

Toen we nader kwamen zagen we wat er aan de hand was. Op de eb
dreef een heel klein scheepje, waarmee ze gespeeld hadden, doch dat
omgeslagen was, al verder en verder zee in.

"Ik weet al wie het zijn," zei ik na een poosje. "Die lange daar
met zijn stroohoed op is Tom, en die met dat mutsje, is Jan van den
metselaar uit de Vrouwenstraat. Zeker aan het spelen!"

"Mooi spelen!" bromde meester Barend. "Ze leggen het er op toe om te
verdrinken. Als hij nog wat verder gaat, dan ... daar gaat hij al,
daar gaat hij al!" Hierop zette meester Barend de holle handen voor
zijn mond en schreeuwde, evenals door een scheepsroeper: "Hei!"

Tom zag op en Barend wenkte hem, dat hij terug zou komen.

Maar dat terugkomen was gauwer gezegd dan gedaan. Er ging een sterke
stroom en eer Tom er op verdacht was, daar ging hij.

"Help! Help!" schreeuwde hij.

"Heb ik het niet gezegd?" riep Barend, "dat geeft vanavond nog een
bad!" en zoo als hij dat gezegd had, liep hij langs den kortsten weg
dwars door het water heen.

Tom dreef met den stroom al verder af en, was meester Barend niet
een baas in het zwemmen geweest, dan had Tom zijn onderneming om het
drijvende scheepje weer terug te krijgen, met den dood moeten bekoopen.

Onderwijl mijn oude kameraad zich met het redden van den
onvoorzichtigen Tom bezighield, had ik Jan op het droge gebracht,
en daar ik wel kans zag het scheepje nog te krijgen, ging ik opnieuw
te water, om van mijn zijde ook wat te doen.

Barend kwam op hetzelfde oogenblik met Tom aan wal, als ik met het
scheepje, maar ik zou liever het scheepje dan Tom geweest zijn; want
die kreeg van Barend een ongemakkelijk pak voor de natte broek. Dat
deed hij nu niet om den armen jongen te straffen, maar alleen om den
schrik er uit te slaan.

Wij zagen er met ons viertjes keurig mooi uit. We waren heelemaal
nat en, al was het nu ook al in Juni, toch kan ik niet zeggen, dat
zulk een nat pak zoo heel plezierig en verkwikkend was. We beefden
van koude, en toen wij 's avonds in kooi lagen, konden we er ons nog
maar niet diep genoeg in rollen om toch maar warm te worden.

Een paar dagen later liepen meester Barend en ik eens langs den
Nieuwendijk te wandelen toen er een metselaar op ons afkwam.

"Meester Barend," zei hij, "ik bedank u wel voor het redden van mijn
jongen, hoor! Hij was er bijna geweest!"

"Ja," antwoordde Barend, "hij zal nu vooreerst wel geen scheepjes
meer laten varen; hij zal er wel schrik van gezet hebben!"

"Schrik van gezet hebben? Schrik van gezet hebben?" riep de man. "Lieve
schepsel, dat lijkt er niet naar. Hebben die kwajongens vanmiddag
het alweer niet gedaan? Ik kan hen maar niet van het water houden;
zóó ben ik de deur uit en zijn zij de straat op, of, jawel, op het
Hoofd, op het Rondeel, op het Dok, op de Kaai, nu hier, dan daar,
maar altijd om of bij het water!"

"Dan zullen ze zeeman moeten worden, vriend!" zei Barend.

"Ja, dat roepen ze allebei. Als ik vraag: Tom, wat moet je worden? dan
is het: Naar zee, vader! en doe ik diezelfde vraag aan Jan, dan is het:
Naar zee, vader!"

"Wel, stuur ze dan naar het wachtschip, vriend!"

"Naar het wachtschip? Wel, voor geen nog zooveel! Ze kunnen worden wat
ze willen, als ze maar aan den wal blijven! Want, een zeemansleven,
geen leven!"

"Zeker om daar 's winters gebrek te lijden, hé?" zei Barend, die
wat boos werd. "Je hebt gelijk, man, groot gelijk! Als ik jou was,
dan liet ik ze metselaar worden en anders aschman of zoo iets! Dan
heb je altijd volop werk, je verdient veel geld, en eten, drinken,
vuur, licht, kleeren en al wat je maar wilt, heb je volop. Ik zeg ook:
een zeemansleven, geen leven!"

"Neen, meester Barend, niet omdat jelui geen eten of drinken of goede
kleeren hebt, daarom niet; maar,--maar,--och, ik zal het u maar zeggen:
ik ben bang, dat er van die twee aan boord niet veel goeds groeit. Als
al het zeevolk was, zooals meester Barend en hier de deze,"--hij
wees op mij,--"dan zou ik zeggen: Ga naar zee, jongens, en je zult
wat worden. Maar nu,--neen, mijn vrouw zou het ook niet willen hebben!"

Toen de arme metselaar dat gezegd had, stond meester Barend een
poosje in gedachten. Eindelijk zei hij: "En als ik nu eens aan onzen
kommandant vroeg of de jongens bij ons aan boord mochten komen, dan
zouden mijn jonge vriend George en ik een oogje op die twee houden
en, misschien, misschien, dat er een paar ferme zeelui uit je jongens
groeiden! Wil je hebben, dat ik het vraag?"

De metselaar bedacht zich een oogenblik en zei eindelijk: "Als u dat
doen wilt, alstublieft! Heel graag, heel graag!"

Een week later was alles in orde en waren Tom en Jan bij ons aan boord
van het linieschip. Wel viel het leven beiden vreemd, maar daar ze
een paar flinke borsten waren, begonnen ze met op zij te zetten wat
hun niet beviel, en hemelhoog te prijzen wat niet onplezierig was.

Op den 31sten Augustus zeilden we weer uit. De korvet was heelemaal
hersteld en deed haar naam weer eer aan; want ze vloog over het water
als een zeemeeuw. Onze bestemming was West-Indië, waar we drie jaar
lang moesten kruisen om onze koopvaardijschepen te beschermen tegen
de vele zeeroovers, die deze streken onveilig maakten.

We waren er spoedig en de eerste zes maanden ging alles vrij goed;
zeeroovers waren nergens te zien en we hadden eigenlijk niemendal
te doen.

Maar spoedig kwam er een vijand, op wien we niet gerekend hadden en
waarvoor we allemaal bang waren. Het was de gele koorts. Zie, tegen
zulk een vijand helpen geen kanonnen of scherpe sabels. De eerste,
die deze ziekte kreeg, was meester Barend. Dagen achtereen lag hij
vreeselijk ziek en er was wel niemand aan boord, die dacht, dat hij
er bovenop komen zou. Ik moet eerlijk bekennen, dat ik bang was bij
hem te komen. Als ik die ziekte ook eens kreeg! En als ik er dan eens
aan stierf! Ik was toch nog zoo jong!

Jong, ja, dat waren Tom en Jan ook; maar die waren beter dan ik. Zij
dachten niet, dat het mogelijk kon zijn, dat ze sterven konden. Ze
hielden veel van Barend; hij had Toms leven gered en voor beiden als
een vader gezorgd.

"Tom," zei de dokter eens, "Tom, weet je wel, dat de gele koorts een
besmettelijke ziekte is, hé?"

Tom knikte van ja en zei, dat hij dat ook wel eens gehoord had.

"Nu, jongen, laat de ziekenoppasser den armen Barend dan
verzorgen! Waag je leven niet, hé!"

"Ja maar, dokter, meester Barend heeft mijn leven eens gered, en
gezorgd, dat mijn broertje en ik bij hem aan boord kwamen! We wilden
hem toch liever oppassen!"

"Nu, als je er op staat en de kommandant wil het hebben, dan is het
mij onverschillig, hé!"

Onder ons, we noemden den dokter altijd "meneertje Hé," omdat hij, als
hij wat zei, altijd eindigde met "hé!"--Toen dan "meneertje Hé" bij den
kommandant kwam en hem vertelde wat die twee jongens deden, zei deze:
"Wel, die jongens toonen, dat ze ook dankbaar kunnen zijn en het zou
jammer wezen, als we hun nu gingen beletten hun vriend op te passen!"

De dokter kon er dus niemendal aan doen, zoodat Tom en Jan aan het
ziekbed van Barend bleven en den man zóó trouw verzorgden, dat een
moeder niet beter op haar kind kon passen.

Eindelijk hadden Tom en Jan het genoegen te zien, dat hun zeevader
het gevaar te boven was en langzaam van zijn ziekte herstelde.

Van dien tijd af was meester Barend aan de jongens gehecht, alsof
het zijn eigen kinderen waren. Maar wat gebeurde er? Reeds waren
verscheidene manschappen aan de ziekte bezweken en had de kapitein
besloten het eiland Curaçao aan te doen om hen, die nog ongesteld
waren, aan wal te brengen, het heele schip te laten zuiveren en versch
drinkwater in te nemen. Niemand onzer gevoelde hierover eenige spijt
en allen zagen verlangend uit naar het oogenblik, dat het eiland in
het gezicht zou zijn.

"Wel, Tom," zei ik op zekeren dag, "zie je niets?"

"Ja," was het antwoord, "ik zie wel wat, maar ik kan nog niet zeggen
wat het is!" Opeens echter kwam de kommandant op het voorschip loopen
en gaf bevel, dat alle zeilen terstond moesten gereefd worden. Wat
Tom zag, was geen schip, geen bergtop, geen eiland, het was een wolk,
die spoedig al grooter en grooter werd. Opeens ging de wind liggen;
het werd bladstil. De wimpel zakte neer en de zeilen hingen slap
tegen het want.

"Handen uit de mouwen, jongens, we krijgen storm! En storm in deze
zee zegt zoo iets!" riep meester Barend.

Wij hielpen waar wij konden, maar konden niet begrijpen vanwaar die
storm nu komen moest.

"Bravo!" riep nu de kommandant, "dat heet ik werken! Mijnheer Blaasbalg
kan nu komen en wij hopen hem moedig het hoofd te bieden!"

Intusschen was in minder dan tien minuten tijds de heele westelijke
hemel met wolken bedekt en wel met wolken, zooals ik ze nog nooit
gezien had. Ze waren zoo blauw-zwart als leien, en onderwijl we er
zoo naar stonden te kijken en de anderen op het dek alles vastsjorden
wat los stond, hoorden wij een onophoudelijk gerommel, even alsof er
in de verte een boerenwagen over groote straatkeien reed.

Eensklaps begon de lucht ook van de andere zijden te werken en hoewel
het midden op den dag was, werd het zoo donker, alsof de zon zooeven
was ondergegaan.

Het gerommel werd sterker; en zoo mogelijk werd het nog stiller. En
drukkend heet dat het was! Men had het overal te kwaad; want zelfs in
het topje van den grooten mast was geen koeltje te voelen. Het waren
vreeselijke oogenblikken. We wisten allen, dat er wat komen zou en
de een keek den ander aan, alsof hij vragen wilde: "Komt het nog niet?"

Eensklaps schoot er zulk een bliksemstraal door de lucht, dat
er uit alle monden een: "Hè!" klonk en de slag, die er op volgde,
geleek veel op het bombardement van Algiers, maar het geluid was nog
sterker! Dit was het begin van het vreeselijkste onweder, dat ik ooit
heb bijgewoond. Tom en Jan waren overal waar ik was en ik was overal
waar meester Barend was. Zeker dachten we, dat die man ons helpen
kon. Angstig zag meester Barend uit naar den wimpel, die nog altijd
langs den mast nederhing. Als die zich begon te bewegen, dan....

"Hij komt, jongens, hij komt!" riep hij onverwachts.

"Wie, meester Barend, wie komt er?" vroegen wij alle drie te gelijk.

"De orkaan, kinderen, de orkaan!" was zijn antwoord, en pas had hij
dat gezegd of het schip, dat doodstil gelegen had, bewoog zich even,
de wimpel begon te trillen, in de verte zagen we golven aankomen,
de masten kraakten, het want zuchtte en kreunde, de wimpel fladderde
rond, nog een vreeselijke donderslag klonk en...

Daar lagen we alle vier op het dek! We waren op den eersten aanval
van den orkaan niet bedacht geweest. Met moeite stonden we op; de
eene zee na de andere sloeg over het dek, totdat eensklaps meester
Barend uitschreeuwde: "Man over boord!"

"Man over boord!" riep men aan alle kanten.

Wij hadden met ons vieren niet bij elkander kunnen blijven; we
werden van stuurboord naar bakboord geslingerd en toen ik eindelijk
bij meester Barend aankwam en hem vroeg: "Wie is er over boord
geslagen?" wees hij op Tom, die radeloos van droefheid zich aan
meester Barend vastklemde en uitriep: "Jan, meester Barend, red Jan
toch! Jan! Jan!"

Maar er viel niet aan te denken iemand te redden; geen boot kon te
water gelaten worden. Nu eens waren we boven op een waterberg, dan in
een waterdal. De masten bogen als breinaalden en hier en daar werd
een zeil losgerukt en een touw afgebroken, alsof het met een scherp
mes doormidden gesneden werd.

Zoo hield de orkaan wel een vol uur aan en toen hij wat begon te
bedaren, zag het er aan boord vreeselijk uit. De groote mast en de
fok lagen over boord; de watervaten waren van hun plaatsen geschoven;
de affuiten waarop de kanonnen rustten, waren op zijde geschoven;
stukken zeil, losgeslingerde touwen, planken van de verschansing en
nog veel meer, lagen overal langs het dek verspreid, en nog was er
geen kijk op om een en ander te herstellen; want al was de orkaan
voorbij, de storm hield aan. Twee dagen lang hadden wij er mede
te worstelen, en eerst den derden dag kwam het weer tot zichzelf,
en kon er aan gedacht worden om te zien, of we de reis naar Curaçao
konden voortzetten, ja of neen. Maar daar was geen denken aan. Alles
was onklaar, en daarom besloot de kommandant te beproeven, of we met
ons ontredderd schip het eiland Jamaïca konden bereiken, en met veel
moeite mocht ons dat gelukken.

Wat waren we blij, dat we na zulke vreeselijke dagen doorleefd te
hebben, weer in behouden haven mochten zijn. Blij, ja, dat waren we;
maar allen niet. De arme Tom liep stil en zwijgend daarheen. Hij had
geen enkel lachje, ook dan niet, als de konstabel, die de grootste
grappenmaker aan boord was, zijn kluchten verkocht.

"Tom," zei ik, "je moet je wat opbeuren, jongen! Aan zulke
gebeurtenissen moet de zeeman gewoon raken!"

"Zeg, George," antwoordde hij, "heb je ooit een broer verloren, en dat
nog wel zulk een bovenstbesten broer? Wat zal ik zeggen, als ik thuis
kom, en vader en moeder vragen waar Jan is? Ik durf niet thuis komen!"

Zoo sprak Tom, en of ik al beproefde hem te troosten, het gelukte
me niet en meester Barend beproefde het mede tevergeefs. Tom zou van
verdriet sterven, of....

"Zoo," zei de stuurman, "die Deensche bark ziet er ook lief uit; die
heeft zeker ook Meneer Blaasbalg op zijn dak gehad! Maar wat weerga,
wat moeten ze van ons hebben? Ze zetten een sloep uit!"

Ongemerkt waren meester Barend, Tom, ik en nog een paar anderen bij den
stuurman komen staan en zagen naar de boot, waarin vier mannen klommen,
die iets droegen, dat wel wat op een mensch geleek.--Ze legden het
voorzichtig neer, namen de riemen op en roeiden naar ons schip.

Weldra lag de boot tegen ons boord en een stem van beneden riep in
gebroken Hollandsch, dat men den valreep nederlaten moest. Hieraan
werd voldaan. De mannen klommen naar boven en brachten bij ons....

Tom had iets, iets gezien. Een bleek jongensgezicht met zwarte
haren. Hij snelde er heen, gaf een schreeuw en.... viel.

Jan was weer bij ons aan boord. Wel was hij zwaar gekwetst en had
hij een gebroken been, maar hij leefde toch, en wie weet of hij niet
herstellen zou.

Onze kommandant vroeg den stuurman van de boot, hoe het mogelijk was,
dat ze dien knaap hadden kunnen redden.

Toen vertelde de man dit:

"Misschien een kwartier nadat de hevige orkaan voorbij en in een
storm overgegaan was, zagen we wat op een hooge golf drijven. De golf
sloeg tegen stuurboord en over het schip heen, en toen ze weer weg
was lag er een stuk mast met zijn losgierend touwwerk in ons want
verward. En tusschen hout en touwwerk lag deze knaap. We haalden hem
er uit en dachten eerst dat hij dood was, maar onze scheepsdokter
onderzocht hem en vond er nog leven in. Zijn been was gebroken,
zijn rechterarm gekneusd en over heel zijn lichaam had hij bulten en
schrammen. Toen hij na verloop van een paar uren wat bijkwam, vroegen
wij hem van welk schip hij kwam; maar hij verstond ons niet. Omdat
hij zoo zwart van opslag was hielden wij hem voor een Franschman,
Spanjaard of Napolitaan, tot hij met een zwakke stem vroeg: 'Drinken,
drinken!' Toen hoorden we dat hij een Hollander was en wisten nu heel
spoedig, dat hij als kajuitsjongen op het Nederlandsche oorlogsschip
_De Windhond_ diende. Zoodra we nu zagen, dat dit schip hier was,
namen we het besluit hem hier aan boord te brengen."

"En daar heb jelui goed aan gedaan," antwoordde de kommandant en
gaf den matrozen een goede fooi, waarop dezen weer naar hun vaartuig
terugroeiden.

Nu was Tom ook weer vroolijk, en al zei de dokter ook, dat Jans been
nooit meer terecht zou komen, toch rekenden we dat geen van allen
als iets. Zijn leven was gered en dat was het voornaamste.

En als je nu weten wilt wat er van Jan en Tom geworden is, ga dan
maar eens naar mijn vroegere scheepstimmerwerf en als je dan vraagt:
"Van wie is deze werf?" dan zullen de werklieden je zeggen: "Ze is
van twee bazen, broers, weet je! Ze heeten Thomas en Jan Epelaere. En
goed,--er leven er geen beter op de wereld.--Ze hebben vroeger ter
zee gevaren, maar...."

Verder behoeven we niets meer te hooren; je weet de rest!"

Dit was de eerste vertelling van Jan met de Pijp.DE WEG NAAR DE GEVANGENIS.


"Meneer, meneer, vanmorgen is er een jongen van het dorp naar de
gevangenis gebracht, omdat hij gestolen heeft!" zoo riep op zekeren
Zaterdagmorgen het zoontje van den dokter, toen hij bij den ouden heer
Van Laeken achter in den tuin kwam, waar reeds het geheele gezelschap
vergaderd was.

"Wie, Herman? Wie?" vroegen terstond eenige meisjes en jongens.

"Wel, Govert de Plinte!"

"O die!" riepen eenigen, alsof ze zeggen wilden: "is het anders niet?"

"En wie is die Govert de Plinte, Herman?" vroeg mijnheer Van Laeken.

"Dat is...." riepen dadelijk eenigen, doch eer ze verder konden gaan,
legde de oude heer met een: "Ssst, we kunnen wel samen zingen, maar
niet samen praten,--ik vraag het aan Herman," dien driftigen mondjes
het zwijgen op.

"Govert de Plinte is de zoon van Wout, den poldergast, die wel
een half uur van hier midden in het land woont. Op school was hij
zulk een deugniet, en hij bleef zóó dikwijls stilletjes thuis,
dat meester hem op het laatst niet meer op school hebben wilde. O,
meneer, die Govert zei altijd zulke leelijke woorden en hij vloekte
zoo! En eens heeft hij van mij een doosje met kleurkrijt gestolen,
dat ik meegebracht had om een kaartje te teekenen. Ik had het in den
lessenaar gezet en het vergeten mede te nemen toen ik naar huis ging!"

"Ja, en mijn pet heeft hij bij den smid in de sloot gegooid," riep
Jan van den timmerman.

"En bij meester heeft hij al de aardbeien afgeplukt toen hij school
moest blijven. Hij is toen door het raam geklommen!" zei een ander
en een derde voegde er bij: "Ja, en van mijn zusje heeft hij een mooi
Faber-potlood gekaapt!"

Misschien zouden de kinderen nog veel meer van Govert verteld hebben
als mijnheer Van Laeken niet gezegd had: "Stop maar, ik weet genoeg
van dien knaap, en nu ik dat alles weet, verwonder ik er mij ook niet
meer over, dat hij vanmorgen naar de gevangenis gebracht is. Van zulk
een jongen kan men niets anders verwachten. Ik weet ook wat van een
paar deugnieten te vertellen, waarmee het niet veel beter afgeloopen
is, ja, misschien wel erger! Ik zal je dat eens vertellen.

Mijn goede vader had nog een flink bestaan en droomde er niet van, dat
hij eens gebrek zou moeten lijden. Daarom had hij voor mij een school
gezocht, waar de kinderen heel veel leeren konden, en al kostte dat
ook veel geld, dat had vader er wel voor over; want hij zei altijd:
"een kop met verstand is veel gemakkelijker mee te dragen dan een zak
met geld. Geld kunnen ze een mensch ontnemen, maar wat in het hoofd
zit, daar moeten ze afblijven!"

Op die school gingen ook twee zoontjes van een schrijnwerker, die
wel met twaalf knechts werkte en dus veel geld verdiende. Nu spreekt
het vanzelf, dat die man het heel druk had en zich daarom niet altijd
zooveel met zijn kinderen bemoeide, als dat wel moest. Geheele dagen
was hij soms van huis en daar hij veel van zijn kinderen hield, gaf hij
om hun maar pleizier te doen, hun in alles den zin, als hij eens thuis
was. En Henri en Jacques,--zoo heetten de jongens,--waren slim. Ze
wisten precies waar ze moesten gaan staan om vader te bedriegen. Ja,
ze wisten zich zóó mooi voor te doen, dat van al het kwaad, dat
ze zelf deden, een ander de schuld kreeg. Er kwamen heel dikwijls
klachten over de beide jongens en, als hij er dan wàt van geloofde,
dan wisten de schelmen zóó te praten, dat vader op het laatst zei:
"Ze schijnen het dan ook altijd op jelui beiden voorzien te hebben. Het
is schande! Maar, als ze weer komen klagen, dan zal ik die lui wel
eens terechtzetten."

Dat was koren op den molen van de deugnieten, en ze maakten elkander
wijs, dat er geen beter vader op heel de wereld was.

Hoe ze zich bedrogen!

Hadden ze nu maar een moeder gehad, die vader eens alles vertelde,
zooals het was, maar ach, de arme jongens, hun moeder was in een
krankzinnigen-gesticht en de dokters hadden gezegd, dat ze nooit meer
beter zou worden.

Een oude tante van vader deed het huishouden, en daar deze arm was,
en door haar neef al eens bedreigd was, dat ze het huis uit zou
moeten, als ze weer over zijn "arme, lieve kinderen" klagen kwam,
had ze besloten te zwijgen, er mocht gebeuren wat er wilde.

Dat was nu wel niet mooi van die vrouw; maar oud en arm zijn en niet
weten waarheen, dat zegt veel en daarom moeten we het die oude vrouw
niet zoo ten kwade duiden, dat ze zweeg, en.... alles van de kwajongens
verdroeg om, zooals ze zei, een gerusten en goeden ouden dag te hebben.

En goed had zij het. Ze kon eten en drinken zooveel en wat ze
wilde. Maar het is met eten en drinken alleen niet te halen. Gelukkig
was ze niet; want de neefjes maakten haar het leven zoo bitter, dat
ze dikwijls heele nachten lag te huilen, in plaats van te slapen. En
dat moet niet. Als een mensch gezond, sterk en vroolijk wil blijven,
dan moet hij 's nachts slapen en geen andere dingen doen.

Onder degenen, die het meest kwamen klagen, behoorde monsieur Levin,
die ongehuwd was en een goede school had.

"Weet je wat," zei monsieur Levin op zekeren dag tegen baas Daelhouten,
den schrijnwerker, die hem brutale woorden gaf, omdat hij over de
broers klagen kwam, "weet je wat, baas Daelhouten, ik heb een goede
school! De voornaamste burgers van Antwerpen zenden er hun kinderen
heen, en ik weet zeker, dat ik meer dan twee andere kinderen van mijn
school verliezen zou, als ik je zoontjes hield, wanneer ze zich niet
beterden. Daarom vraag ik je op den man af: Wil je je jongens nu
straffen voor het gemeene kwaad, dat ze gedaan hebben, ja of neen?"

"Neen," sprak baas Daelhouten kortaf, "neen, ik straf mijn kinderen
niet. Ik weet dat iedereen aan mijn arme kinderen van al wat er
leelijks gebeurt de schuld geeft."

"Zooals je wilt!" antwoordde monsieur Levin, "zooals je wilt; maar
dan heb ik je ook wat te zeggen!"

"En dat is?" vroeg baas Daelhouten.

"Dat je je jongens niet meer naar mijn school behoeft te sturen,
want ik neem ze er niet meer op! Gegroet!"

Hierop ging monsieur Levin weg, maar baas Daelhouten dacht: "Och wat,
dat mag hij gezegd hebben; maar hij meent het niet! Als hij zoo met
alle kinderen doet, dan zou ik wel eens willen weten waarvan hij
leven moet! Morgen stuur ik ze toch!"

Zoo dacht de man; maar hij bedroog zich deerlijk. Vooreerst waren lang
niet alle kinderen zoo als de zijne, en dan, monsieur Levin had liever
armoe willen lijden dan kwajongens den zin geven. Toen den anderen
morgen Henri en Jacques stilletjes naar hun plaats gegaan waren,
riep monsieur hen voor de klasse en zei: "Hoor eens, jongeheertjes,
je vader schijnt niet begrepen te hebben, wat ik hem gezegd heb. Ik
wil geen straatjongens in mijn school hebben. Vooruit maar, marsch!"

In dien tijd moesten meest alle onderwijzers van het schoolgeld leven,
dat de kinderen meebrachten en ongelukkig de man, die een groot
huisgezin had en geen cent van dat schoolgeld missen kon. Zulk een
man was soms wel genoodzaakt toe te geven, en toen Henri en Jacques
thuis kwamen met de boodschap, die monsieur Levin hun meegegeven had,
lachte de vader en zei: "Gelukkig, dat er meer scholen zijn en ook
nog schoolmeesters, die meer van de kinderen verdragen kunnen, dan
die verwaande Levin. Wacht maar, jongens, ik zal je zoo wegbrengen!"

Ik ging school bij monsieur Gozewinus, een oud, braaf man. Wij hielden
veel van hem, want hij was goed. Zijn eenig gebrek was, dat hij doof
was. Als wij zijn vragen beantwoordden en hij verstond ons niet,
dan dacht hij, dat we met opzet zoo zacht spraken en dan gaf hij ons
wel eens straf, als wij het niet verdiend hadden.

Onderwijl we nu op zekeren morgen bezig waren met rekenen ging de
schooldeur open, en baas Daelhouten trad met zijn twee zoons binnen.

"Goeden morgen, monsieur Gozewinus," zei hij met een beweging of keizer
Napoleon zijn adjudant was, "goeden morgen, monsieur Gozewinus! Hier
heb ik twee leerlingen voor u. Ze hebben school gegaan bij Levin,
maar die man had me te veel noten op zijn zang en hij had het altijd
op deze jongens voorzien, die van alles de schuld kregen. Ik twijfel
niet, of u zult er anders over oordeelen en bemerken, dat mijn zoons
brave en vlugge jongens zijn!"

Wij zaten met open monden te luisteren en toen we die twee zoo hoorden
prijzen, keken we hen natuurlijk aan, maar we schoten in den lach,
toen de jongste, die Jacques heette, zijn tong naar ons uitstak en
Henri, de oudste, hem aan zijn haar trok, waarvoor Henri alweer een
schop van zijn broer kreeg.

Als er nieuwe jongens op school komen, wil ieder kind hen graag naast
zich hebben, en toen monsieur rondkeek bij wien hij hen zou zetten,
viel zijn oog op mij. Ik kreeg den jongste bij me. Al dadelijk gaf
ik hem de grootste plaats en zei, dat, als hij geen grift of pen had,
hij alles van mij kon krijgen, dat mijn vader magazijnmeester was en
dat ik koopman wilde worden. Ik vroeg hem of hij 's middags tusschen
schooltijd met me naar huis wilde gaan en of hij 's avonds bij me
kwam spelen. Op alles kreeg ik een voldoend antwoord en toen hij me
vertelde, dat ik 's avonds bij hem mocht komen spelen, dat de oude
tante dan allerlei dingen geven zou; en dat zijn vader een groote
houtloods had waarin ze soms halve dagen wegkropen, jongens, wat was
ik toen grootsch met mijn nieuwen kameraad. Toen ik 's avonds thuis
kwam, stond mijn mond niet stil over Jacques Daelhouten en 's nachts
droomde ik, dat ik boven in het pakhuis van zijn vader uit een stuk
mahoniehout met mijn pennemes een boekenplank zat te snijden.

Vader lachte eens even toen ik hem dat den volgenden morgen vertelde,
maar had hij geweten, waarmede monsieur Levin, de oude tante en nog zoo
vele anderen wel bekend waren, ik weet niet, of hij wel zoo vroolijk
gelachen zou hebben.

Den anderen morgen hadden we aardrijkskunde.

"Ik geloof dat die mooie meneer met dien bril op zijn vlasschuit doof
is," zei Jacques stilletjes tegen me.--Met die vlasschuit bedoelde
hij den neus van monsieur Gozewinus, die toevallig wat grooter dan
een gewone menschenneus uitgevallen was.

Ik knikte van ja.

"Dan zullen we een grap hebben," zei hij.

"Zeg eens, jongeheer Daelhouten," riep monsieur, "noem de eilanden
eens op, die boven Duitschland en Nederland liggen."

En daar begon hij: "Snork-niet, Rotte, Bokking, Schiet den monnik dood,
Naamval, Drie schellingen, Biertand, Deksel!"

Zulke grappen waren wij nog niet gewoon en daarom schoten wij allen
in den lach. Monsieur Gozewinus deed nu, alsof hij wel gehoord had,
dat hij ze niet goed had opgenoemd en zei: "Als ik je wel verstaan
heb, dan heb jij de eilanden in de Stille Zuidzee opgenoemd. Ik heb
je gevraagd naar de eilanden boven Duitschland en Nederland, waarvan
de meeste boven de Zuiderzee liggen."

"O, meent u die!" riep Jacques met het brutaalste gezicht van de
wereld, "jawel, monsieur, ik zal ze nu anders opnoemen. Norderney,
Rottum, Borkum, Schiermonnikoog, Ameland, Terschelling, Vlieland,
Texel!"

"Best, jongen, best! Dat gaat goed!" zei monsieur en vervolgde:
"En zeg de eilanden van Zuid-Holland eens op, George van Laeken!"

"Tulpenburg, Voorn in de Putten, Kriekenland," fluisterde Jacques,
terwijl hij voor zich keek, maar zoo hard dat ik en de jongen, die
aan den anderen kant zat, het best hooren konden.

Wij begonnen te lachen, en monsieur meende, dat wij hem voor den gek
hielden. Wij kregen ieder eene slechte aanteekening en mochten geen
beurt meer hebben.

Toen het uur om was zei ik tegen Jacques: "Dat is jouw schuld, dat
wij een slechte aanteekening gekregen hebben. Als je dat nog eens
doet zal ik de waarheid zeggen en...."

"Dan krijg je van Henri een pak rammel, reken er op!" zei Jacques. "Ik
bedank voor zoo'n vriendschap!"

Een half uur later was ik echter weer heel anders jegens Jacques
gestemd. Het hinderde me, dat hij boos was en daarom begon ik zulke
zoete broodjes te bakken, dat hij toen het vier uur was, zei: "Zeg,
kom je straks bij ons spelen?"

Ik nam dit aanbod met graagte aan en vroeg hem wat we spelen zouden.

"Wij gaan in de groote achterkamer wat met dobbelsteenen spelen. Henri
brengt Pierre de Rooze mee. Tante Kee zal ons chocolade geven!"

"Dat zal prettig zijn," zei ik.

"Nou! Maar zeg, je moet geld meebrengen, hoor!"

"Geld? Ik heb geen geld!"

"Heb je dan geen spaarpot? Als je komt moet je geld meebrengen,
anders kan je wel wegblijven!" Nadat hij dit gezegd had ging hij heen.

Ik keek hem na. Wat zou ik doen? Ik had wel een spaarpot en ik zelf
was er baas over. Iedere week kreeg ik er van vader een schelling
in. Maar vader wist hoeveel er in was en ik spaarde voor een Fransch
woordenboek. Toen ik thuis kwam was ik niet erg op mijn gemak. Ik
was mijzelf overal in den weg en hoewel ik anders onbeschroomd naar
boven ging, waar mijn boeken en mijn spaarpot stonden, nu durfde ik
het niet wagen uit vrees, dat moeder vragen zou wat ik boven moest
gaan doen. Ik wachtte daarom tot moeder uit de kamer ging en vloog
toen naar boven, maakte mijn spaarpot leeg, gooide hem uit het raam
en klom weer naar beneden, maar met een kloppend hart.

Een uur later ging ik de straat op. Ik was erg ongerust. Ik had een
gevoel, alsof iedereen aan mijn gezicht zou kunnen zien, dat ik iets
gedaan had dat niet goed was.

"Wat ben je toch een domme jongen, George," zei ik tot mijzelf. "Als
vader vraagt: 'Waar is de spaarpot?' dan ga ik hem zoogenaamd halen;
ik zal zoeken en eindelijk naar beneden gaan en zeggen, dat hij
gestolen moet zijn. Daarom heb ik hem weggegooid!"

Zoo beproefde ik mijzelf gerust te stellen en eindelijk kwam ik voor
het huis van den schrijnwerker. Jacques stond me al op te wachten
en het eerste wat hij vroeg, was: "Wel, heb je geld?"

Ik zei van ja en een kwartiertje later zaten we te dobbelen. Ik was
bijzonder gelukkig. In plaats van te verliezen won ik twee schellingen
en toen ik naar huis ging vond ik mijzelf dwaas, dat ik mijn spaarpot
weggegooid had. Als ik hem nu nog gehad had, had ik er weer alles
in kunnen doen. De twee schellingen, die ik gewonnen had, zouden dan
kunnen dienen om nog eens te gaan dobbelen,--ja, wat nu?

Maar wat wilde het toeval? Ik kwam voorbij een winkel en daar lagen
juist zulke spaarpotten als ik er een weggegooid had. Er was geen
haartje verschil in. Juist zoo groot, dezelfde kleur van hout, alles
hetzelfde behalve dat er geen groote G op stond.

Vader kon met een pennemes mooie letters in hout snijden en voor
mijn zusters en mij had hij op onze spaarpotten de eerste letters
van onzen voornaam gesneden.

Goede raad was duur; wat zou ik doen?

Eindelijk besloot ik den winkel in te gaan en zulk een spaarpot
te koopen.

Zonder te vragen: "Hoeveel kost die spaarpot?" zei ik: "Och, geef
mij dien spaarpot eens!"

"Asjeblief," zei de winkelier, zette er een op de toonbank en
vervolgde: "veertien stuivers!"

Daar stond ik gekke jongen nu. Afdingen durfde ik niet en den
winkel uitgaan zonder koopen durfde ik ook niet. Ik haalde dus drie
schellingen voor den dag, legde ze op de toonbank en.... kreeg twee
en dertig duiten terug. Dat was eene leelijke geschiedenis. Ik meende
voortaan van mijn winst te zullen kunnen spelen en nu moest ik toch
mijn toevlucht tot mijn spaargeld nemen. Ja, ik had daarenboven nog
twee stuivers minder dan toen ik heenging.

Zoodra ik thuis gekomen was bracht ik mijn boeken boven, zette den
nieuwen spaarpot naast dien van mijn zusters en, ja, precies eender
van kleur en gedaante, maar wat korter in de lengte en breedte en
wat langer in de hoogte. Ze waren alle drie even groot geweest.

Maar dat zou vader zoo gauw niet zien, en moeder keek er nooit naar.

Als ik er nu maar die G op krijgen kon.

Een scherp mes had ik niet. Vaders pennemes lag beneden in een
lade. Als moeder maar eens wegging!

Klingeling---klingeling!

Ha, tweemaal gescheld! Dat was de melkboer.

Ze ging heen en nog was ze niet aan de buitendeur of ik was met vaders
pennemes naar boven.

Nu aan het snijden.

Eerst teekende ik met pootlood een G. Flink maar! Hè, het zweet liep
me langs het voorhoofd.

Eindelijk was de letter klaar, wel niet zoo mooi, als die van vader,
maar.... wacht, als ik die van mijn zuster er naast hield, dan kon
ik toch zien, of ze veel verschilden met die van mij. Ik greep den
spaarpot van Mina en daar stond een M op.

Zou ik mij vergist hebben, dacht ik en greep naar dien van Kato. Al
zijn leven! Daarop stond een K.

Wat was ik dom geweest! In plaats van een schrijfletter had ik een
drukletter gesneden. Ik had een G gezet en het moest een G zijn.

Ja, er viel niets aan te doen dan van de G een G te maken. Had ik die G
maar niet heelemaal afgewerkt, dan kon er uit het bovenstuk precies een
_G_ en nu zat ik met dien leelijken, langen staart. In vrede, dan maar
een héél groote G. Vader zou niet kunnen zien, dat ik het gedaan had;
want.... Knak.... juist bij het dikke, onderste streepje brak mijn mes.

Kon er iemand ongelukkiger zijn dan ik?

"Wat voer je toch daar boven uit, George?" vroeg moeder.

"Ik leer mijn les, moeder," riep ik, maar ik voelde, dat ik bij die
leugen tot achter de ooren rood werd.

"Die kun je straks wel leeren. Kom nu even naar beneden en ga eens
naar den kruidenier om rijst, gauw!"

Alle ongelukken opeens!

In mijn angst wist ik niet wat ik deed. Ik raapte de houtsnippers op,
zette den half versneden spaarpot weg, stak het gebroken pennemes in
den zak en ging naar beneden.

"Een pond," zei moeder, die me stond op te wachten, en toen ik bleef
staan, zei ze: "Nu, waar wacht je op?"

"Op een flesch, moeder!"

"Op een flesch, dwaze jongen? Wanneer heb je een pond rijst in een
flesch gehaald?"

"O ja," zei ik, "het is waar, ik moet om rijst bij Wierhoeve op het
hoekje, hé?"

Wierhoeve was een smid, moet je weten.

"Maar jongen, wat scheelt er toch aan? Rijst in een flesch bij den
smid halen!--Zeg eens, George, heb je daar boven ook kwaad gedaan?"

Mijn gelaat werd als vuur zoo rood; maar toch zei ik driestweg:
"Neen, moeder, ik heb mijn les geleerd!"

"Goed, ga dan maar heen!" zei ze.

Ik ging, maar met den grootsten angst van de wereld en toen ik weer
thuis kwam was ik al in mijn schik, dat ze weer niet begon te vragen.

Intusschen was het donker geworden, het licht werd opgestoken en ik
begon mijn les te leeren. Maar daar kwam niemendal van in. De letters
dansten op het papier en toen vader thuis kwam begon mijn hart zoo
fel te kloppen, dat ik er raar van werd.

Als hij zijn pennemes maar niet noodig had.

"Vader," zei moeder, toen ze in de kamer kwam, "ik moet je eens wat
zeggen. Kom eens even hier!"

Vader stond op en ging met moeder in de gang.

Ik voelde dat ze het daar achter de deur over mij hadden en ik begon
nog akeliger te worden.

Eindelijk kwamen ze binnen. Geen woord werd gesproken en een oogenblik
later begon moeder de boterhammen te snijden. Hoe ik die boterhammen
binnen gekregen heb, weet ik nog niet. Het was maar, alsof er groote
brokken in mijn keel bleven zitten.

Ondertusschen was het maal afgeloopen en ik wilde naar bed gaan.

"Je moet eens even blijven zitten, George!" zei vader.

Moeder en mijn zusters gingen heen en ik.... ik begon hardop te
schreien.

"Beter berouw te hebben dan nog meer kwaad te doen, George! Vertel
eens eerlijk, wat is er gebeurd?" vroeg vader en zette den spaarpot
op de tafel.

Moeder had hem gehaald toen ik naar den winkel was.

Ik keek vader even aan en toen ik ook tranen in zijn oogen zag, neen,
toen kon ik mij niet langer inhouden. Ik begon krampachtig te snikken
en greep vaders hand.

"Je zult je ziek maken, George," sprak vader. "Vertel maar eerlijk
wat je met je spaarpot gedaan hebt, hoe je aan dezen komt en waar de
twaalf schellingen gebleven zijn! Je ziet, ik weet al veel!"

Ja, vader wist veel en daarom--neen, liegen kon ik niet, ik vertelde
hem alles, en legde ten slotte elf schellingen en twee en dertig
duiten op de tafel.

"Je bent nog niet slim genoeg om kwaad te doen, George! Je moet het
eerst nog wat leeren, en daar je dat niet hier in huis of bij monsieur
Gozewinus leeren kunt, raad ik je aan, les te gaan nemen bij je vriend
Jacques! Die jongen zal een kerel van je maken! Nacht, George!"

Vader stak de hand uit en ik drukte ze vurig.

Ik ging naar bed en.... o, ik heb nooit onzen Lieven Heer zoo gebeden,
als toen! Ik heb Hem nooit zoo voor zulk een goeden vader gedankt,
als op dien avond.

Den volgenden dag bekeek ik mijn nieuwen vriend Jacques met een paar
andere oogen dan vóór dien tijd, en toen ik hem zei, dat ik niemendal
met hem meer te doen wilde hebben, gaf hij mij een harden stomp voor
den neus, zoodat deze begon te bloeden.

Dat zag monsieur Gozewinus en ik werd bij hem geroepen om te vertellen
wat er gebeurd was. Ik aarzelde, maar toen ik zag, dat ik daardoor op
het punt stond voor een ander straf te krijgen, vertelde ik hem alles.

"Kom eens hier, Jacques!" beval monsieur.

"Blijven zitten, Jacques!" riep Henri uit de andere klasse zijn broer
toe en deze verroerde zich niet.

"Kom eens hier, Jacques!" beval monsieur nogmaals.

"Niet doen, hoor!" riep Henri weer en Jacques deed het ook niet.

Toen werd monsieur driftig en ging op Jacques af, maar Henri sprong
uit de bank en liep met een groote lei naar zijn broer, en monsieur
brutaal aanziende, schreeuwde hij: "Blijf af!"

Wij zaten op onze plaatsen van angst te rillen en te beven.

Zoo iets was er nog nooit op school gebeurd, en, al fopten we den
ouden man ook wel eens, toch hielden we veel van hem en, zoo waar,
de heele klasse stond gereed partij voor monsieur te trekken. Maar
het was gelukkig niet noodig. Met een kracht, waarover we verbaasd
stonden, pakte hij den flink opgegroeiden Henri bij den kraag en
Jacques bij den arm en bracht beiden, als twee kleine ondeugende
kinderen, in een hoekje bij den schoorsteen.

"Vanmiddag blijven zitten, kwajongens," zei hij en begon toen weer
aan het werk, alsof er niets gebeurd was.

Ik kan je niet zeggen welk een indruk dat op ons maakte. Nog nooit
hadden we geweten, dat die oude man nog zooveel kracht had. Van dien
dag af had hij ons geheel in zijn macht. We waren bang voor hem,
als we kwaad gedaan hadden, en we hadden hem nog even lief als vroeger.

Zoodra we uit school waren sloot monsieur de deur en liet de jongens
staan zonder iets anders te zeggen dan: "Over een half uur kom ik terug
en dan zal ik eens zien of het harde kopje wat zachter geworden is!"

Ja, monsieur Gozewinus wist wel welk vleesch hij in de kuip had
en daarom sloot hij de deur; maar, dat het zulk vleesch was, neen,
dat had hij niet vermoed.

Nauwelijks toch was monsieur de deur uit of ze klommen het raam
uit. Nu waren ze in monsieurs tuintje. Maar hoe er uit te komen?

"Wacht," zei Henri, "hier achter deze heining maar!"

Beide jongens kropen weg en hielden zich doodstil.

Eindelijk hoorden ze het schelpzand kraken en met den sleutel in de
hand trad monsieur naar de school. De sleutel ging in het sleutelgat
en de twee kwajongens hadden moeite om niet in een hard gelach uit
te barsten. Daar ging de deur open en, snel als de wind liep Henri er
heen, haalde den sleutel er uit, deed de deur op slot en.... monsieur
Gozewinus zat gevangen.

"Wie brutaal is, wint de halve wereld," zei Henri en nam Jacques mee
naar de achterdeur van monsieurs tuin.

"Wat moet jelui?" vroeg de meid.

"Hier heb je den sleutel van de school; monsieur zei, dat we dien
aan jou moesten geven en je moet ons door de voordeur uitlaten!"

De meid begreep er niets van, maar deed de voordeur voor hen open.

We waren op onzen gewonen tijd in school en vonden monsieur erg
afgetrokken.

De plaatsen van Jacques en Henri bleven onbezet.

"Waar zijn Jacques en Henri, monsieur?" vroeg ik.

"Den weg op naar de gevangenis, mannetje," was het antwoord, dat ik
niet begreep.

Als een loopend vuurtje ging het nu door de school, dat ze nu allebei
naar de gevangenis waren, en het zou wel waar zijn, als monsieur zelf
het zei.

"Vraag eens hoe lang ze moeten blijven zitten?" fluisterde een jongen
me in het oor. Ik deed het en nu was het de beurt van monsieur om
vreemd op te zien.

"Hoe kom jelui daaraan, jongens? Wie heeft je gezegd, dat Henri en
Jacques in de gevangenis zijn?"

"Uzelf monsieur!" antwoordde ik.

"Wat? Ik? Ik heb dat niet gezegd, manneke! Ik heb gezegd, dat ze op weg
naar de gevangenis zijn en daarmee bedoel ik: als ze zoo voortgaan,
dan zal er niet veel uit die twee groeien, en het kon best gebeuren,
dat ze nog in de gevangenis kwamen ook!"

Nu begrepen wij het, en we twijfelden ook geen oogenblik of monsieur
sprak waarheid. Ik althans twijfelde er geheel niet aan; ik was nog
niet vergeten wat er den vorigen dag met me geschied was.

Toen ik thuis kwam, vertelde ik vader en moeder wat er dien dag op
school gebeurd was.

"Zoo," zei vader, "dat jongetje zal het ver brengen!"

"Jawel, vader, maar er zijn er twee!"

"Dat weet ik wel, maar ik bedoel nu dien Jacques, je vriend, weet je!"

"Hij is mijn vriend niet meer, vader, dat weet u ook wel!"

"Ik hoop het, jongen, ik hoop het!"

Gelukkig is vaders hoop niet vergeefsch geweest. Ik had aan dat ééne
lesje genoeg.

En wil je weten wat er met die twee gebeurd is? Ze hebben het
leven van hun vader verkort, zijn geld verkwist en hun arme moeder
vergeten. Henri kwam op het schavot, en Jacques is in de gevangenis
gestorven.De kinderen hadden van het begin tot het einde aandachtig geluisterd
en wilden weer heengaan toen het zoontje van den dokter zei: "Maar,
meneer, u zei zooeven, dat het met die twee kennissen van u niet
veel beter en misschien nog wel erger afgeloopen is dan met Govert
de Plinte!"

"Dat heb ik ook gezegd, Herman! Maar wat zou dat?"

"Wel, met dien Govert is het bij lange na zoo erg niet afgeloopen
als met die twee."

"Dat is zoo! Het is nog zoo erg niet; maar wat niet is, kan worden. En
dat wil ik jelui nog zeggen: een deugnieten-grapje kan er nog mee door,
maar herinner je altijd het versje:  Och, bedenk het, jongensstreken
  Worden licht'lijk mansgebreken."HOE FRANS DOOR DE WERELD KWAM.


"Frans, Frans!"

"Ja, moeder, ik kom!"

Frans, die op een heel klein zolderkamertje op een oude viool zat te
krassen, kwam langs een oude, vermolmde trap naar beneden.

Als ik nu zei, dat het er in de kamer beneden plezierig uitzag, dan
zou ik onwaarheid spreken. Een kamer was het eigenlijk niet. Het was
een groot vierkant vertrek met witte muren en een steenen vloer. Het
was zeer laag van verdieping en in een hoek stonden stoelen en tafels,
stoven, doofpot, tang, kolenbak en nog veel meer, erg verward door
elkander. De roode steenen vloer geleek veel op een modderzee, te
midden waarvan moeder stond met een bezem in de eene, een dweil in
de andere hand en een emmer water aan de voeten.

Het was Zaterdag, weet je, en de weduwe Jacobsen moest zorgen, dat
tegen den Zondag haar huisje schoon was.

Vrouw Jacobsen zag er in haar werkpakje niet al te helder en schoon
uit, en haar zoontje Frans, die aan het Zaterdag houden niet meedeed,
maar de natte wereld op den zolder ontvlucht was, droeg ook al geen
prachtige kleeren. Maar toch, die kleeren mochten lap op lap staan,
zindelijk waren ze, en dat moeder er nog een handdoek en een kam op
nahield, dat kon men Frans best aanzien; want zijn haren zaten netjes
en zijn rond gelaat zag er zoo frisch en schoon uit, dat men er met
plezier naar keek.

Toen Frans beneden kwam, bleef hij op den dorpel staan en zei:
"Wat is het, moeder?"

"Buurman is zooeven aan de deur geweest!"

"Die nieuwe, moeder, met dien grooten bril op zijn nog veel grooteren
neus?"

"Ja, Frans!"

"En wat moest die hebben, moeder?"

"Hij vroeg of je niet eens even wou komen om een boodschap te doen!"

"Hè, moeder, ik heb er niet veel lust in."

"Kom, kom, jongen, het is of je bang voor den nieuwen buurman bent! Dat
is toch niet zoo?"

"Bang niet, moeder; maar Jan van Dulven heeft ook naast hem gewoond
en die heeft me gezegd, dat hij zoo'n akelige vent is, die altijd
maar gromt en knort. Weet u hoe ze hem noemden?"

"Ja, de straatjongens geven iedereen een bijnaam en vooral zal dat
die Jan van Dulven doen; want dat is me een hachje! Als je me plezier
wilt doen, dan moet je dien jongen links laten liggen. Je leert toch
maar leelijke dingen van hem!"

"Neen, moeder, die Jan van Dulven is heusch niet gemeen, en de jongens
alleen scholden onzen nieuwen buurman niet uit. De heele buurt noemde
hem "den Beer."

"Dan deden al die menschen verkeerd, Frans! En ik wil hebben, dat je
buurman niet anders noemt dan "meneer Moerdijk", begrepen?"

"Ja, moeder!"

"Best, en ga jij nu naar meneer Moerdijk en vraag beleefd, wat meneer
wil dat je doet! Maar beleefd en vriendelijk, hoor!"

Frans beloofde dit en ging.

Eenigszins angstig trok hij aan de schel en hoorde slof-slof, iemand
door de gang aankomen. De deur ging open en een oude vrouw met een
vriendelijk uitzicht vroeg, wat hij wilde.

"Meneer heeft gevraagd of ik niet eens een boodschap voor hem wilde
doen, juffrouw!"

"O zoo, ben jij het zoontje van de vrouw hiernaast!"

"Ja, juffrouw!"

"Goed, kom dan maar eens even in de gang, dan zal ik meneer zeggen,
dat je er bent! Voeten vegen, hoor!"

Slof-slof, ging de oude vrouw de lange gang door naar de achterkamer,
en onderwijl ze dat deed, had Frans gelegenheid om te zien hoe
kraakzindelijk er die gang al uitzag, en het verwonderde hem niemendal,
dat het vrouwtje gezegd had: "Voeten vegen, hoor!" Maar lang tijd had
Frans niet om hierover na te denken; want de vrouw deed de deur open
en zei: "Meneer, hier is het jongetje van hiernaast!"

"Goed," klonk het, "laat den slungel maar achter komen!"

"Zie je," dacht Frans, "dat die vent wel verdient Beer genoemd te
worden. Hij kent me niet eens, en noemt me toch slungel. Als hijzelf
maar geen slungel is!"

Schoorvoetend ging Frans naar achter en klopte met zekeren angst aan
de deur.

"Binnen!" riep een barre stem.

Frans deed de deur open en stond in de tuinkamer waar het ruim en
luchtig was. Wat er zoo al in de kamer te zien was, zag Frans niet. Hij
zag alleen mijnheer Moerdijk, zooals hij daar in zijn stoel zat.

Op de grijze haren stond een zwart fluweelen kalotje en de bril was
in de hoogte geschoven, en rustte nu op het hooge voorhoofd boven
een paar groote, zwarte wenkbrauwen. De lange, grijze ochtendjapon,
van een bontgekleurde stof, sloot hem als een wijde zak om de magere
leden, en de voeten staken in een paar roode, vilten pantoffels.

"Zoo, eeuwige vedelaar, ben je daar?" zei hij en sloeg zijn
donkerzwarte oogen op Frans.

"Ja, meneer! Wat is er van uw dienst?" vroeg deze.

"Wat er van mijn dienst is? Veel! Maar, daar staat een stoel, schuif
dien bij de tafel, ga er op zitten en antwoord me dan eens netjes op
alles, wat ik je vraag!"

Frans voldeed aan dit bevel en zat weldra bij den ouden heer aan tafel,
en toen had het volgende gesprek plaats.

"Hoe heet je, jongen?"

"Ik heet Frans Jacobsen, meneer!"

"Zoo, en wat is je vader?"

"Mijn vader was muzikant op den toren, meneer!"

"Muzikant op den toren? Wat is dàt voor een beroep?"

"Ja, meneer, hij moest 's nachts op den toren zijn, en als het
heel uur sloeg, dan ging hij op alle vier de hoeken op een klarinet
'Wilhelmus' blazen!"

De oude heer glimlachte en zei: "O zoo, hij was dus torenwachter? En
wat is hij nu?"

"Hij is al vier jaar dood, meneer!"

"Zoo, dat is ongelukkig, jongen! En wat doe jij nu?"

"Ik doe boodschappen, meneer, en moeder gaat uit werken!"

"Maar dan toch altijd boodschappen na schooltijd, niet? Bij wien ga
je school?"

"Ik ga niet school, meneer!"

"Ei, ei, al volleerd? Zoo, zoo, dat is vroeg genoeg! En kun je dan
al goed lezen, rekenen en schrijven?"

"Ik heb nooit school gegaan, meneer!"

"Wat? Nooit school gegaan? Wat moet je dan toch worden?"

"Pakjesdrager en wegwijzer bij het spoor, meneer!"

"Gekheid, gekheid! Jij moet naar school!"

"Jawel, meneer, maar...."

"Geen gemaar! Helpt geen lieve vaderen of lieve moederen aan! Jij
moet naar school. En wat ik vragen wil, waar zat je daar straks toch
zoo op te zagen?"

"Ik, meneer?"

"Ja, jij! Toen je daar straks op zolder zat, lag ik door het raam te
kijken, en toen hoorde ik je zagen en krassen! En dat was zóó mooi,
dat mijn oude kat, die op het dak liep te kuieren, hard mee begon
te mauwen!"

"O, dan weet ik het al, meneer! Ik speelde wat op een oude viool
van grootvader!"

"Zoo, was je grootvader ook muzikant op den toren?"

"Neen, meneer, die was muziekmeester en gaf les aan de kinderen!"

"Dat is wat anders! En hoor je graag muziek?"

"Jawel, meneer!"

Toen Frans dat gezegd had, ging mijnheer Moerdijk naar een hoek van
de kamer, waar een kast stond. Frans dacht ten minste, dat het een
kast was, maar bij nader inzien bleek het, dat het een piano was. Hij
nam toen een stoeltje en sloeg zes toetsen te gelijk aan.

Frans antwoordde niets. Hij vond het leelijk; want mijnheer Moerdijk
had zoo maar zes toetsen genomen. Hij durfde het evenwel niet zeggen
en zweeg dus.

"Nu, ben je stom? Zeg maar gerust of het leelijk is of mooi!"

"Het is leelijk, meneer!" antwoordde Frans.

De oude heer glimlachte en sloeg toen weer zes toetsen aan, maar
toen hij nu weer vroeg: "Is dat mooi of leelijk?" riep Frans: "Dat
is mooi, meneer!"

Toen mijnheer Moerdijk dit gehoord had, begon hij langzamerhand te
spelen, en eindigde met zulk een treurig liedje, dat Frans de tranen
in de oogen sprongen.

"Wel?" vroeg hij toen. Doch zich omkeerende, zag hij den knaap
stilletjes de tranen, die hem langs de wangen liepen, wegmoffelen.

"Meneer, dat was mooi, o, dat was mooi!" riep Frans.

Mijnheer Moerdijk stond een poosje in gedachten en zei toen: "Mooi,
zoo, is het mooi geweest? Ja, dat zie ik; want je hebt gehuild. Goed,
goed, maar jij moet naar school, hoor! Ik zal er wel eens met je
moeder over praten. Maar nu moet je een boodschap voor me doen in
de Zilverstraat!"

Hierop stuurde de oude heer hem naar een boekwinkel en onderwijl hij
weg was, mompelde mijnheer Moerdijk: "Als hij een goed gehoor heeft,
dan wil ik dat wel eens doen! Ja, ja, ik heb toch geen kinderen of
geen familie op de wereld. Dat wil ik doen!"

En wat wilde hij nu doen?

Dat zullen we zien.

De volgende week reeds kwam de weduwe Jacobsen elken dag bij mijnheer
Moerdijk een paar uren werken; want "Aaltje, de meid wordt wat oud,"
had hij gezegd. Frans ging school. Wel hinderde het hem, dat hij
al elf jaar oud was en nog bij kinderen van vijf jaar moest zitten
om de letters te leeren, maar hij beet door den zuren appel heen,
en hij beet er zóó goed doorheen, dat hij twee jaar later al in de
hoogste klasse zat. Geen oogenblik liet hij verloren gaan en, als
hij thuis was, hielp mijnheer Moerdijk hem altijd aan zijn lessen,
zoodat hij weldra de knapste leerling van de geheele school was.

Ja, ja, als men maar wil, kan men het ver brengen.

Eens op zekeren dag zei mijnheer Moerdijk: "Hoor eens, Frans, ik
hoor je tegenwoordig niet meer op de viool krassen, doe je daar niet
meer aan?"

"Ik heb geen tijd, meneer," antwoordde Frans.

"Ja, jongen, dat is waar! Maar zeg, heb je er nu al eens over gedacht,
wat je worden moet?"

"Neen, meneer!"

"Niet? Maar dan dien je daaraan toch haast te denken; want morgen
wordt je dertien jaar! Zou je muzikant willen worden?"

Frans' oogen schitterden, en zijn "ja, meneer!" kwam er zóó blij uit,
dat mijnheer Moerdijk niet behoefde te vragen, of hij wel meende,
wat hij zei.

"Zoo, wil je muzikant worden? Ei, ei! Maar dan dien je te beginnen
met de noten te leeren!"

"O, meneer, die ken ik al! Ik heb ze op school geleerd! En.... maar
zal u niet boos worden, als ik u nog wat zeg?"

"Dat komt er op aan wat het is, manneke!"

"Nu, meneer, ik kan piano spelen ook! Dat heb ik op uw piano geleerd,
als u niet thuis was!"

"Ja, dat piano spelen zal wat moois zijn, als het voor de heeren
komt! Kom, ga eens mee, en laat me dan eens hooren!"

De oude man bracht Frans voor de piano en zei: "Speel!"

"Jawel, meneer, maar mag ik dan een boek hebben?"

"Een boek, jongen, ben je mal? En welk boek zou je dan wel willen
hebben?"

"Dat dikke, meneer!"

Dat dikke boek was juist datgene, waaruit hij meneer zoo dikwijls
had zien spelen, en als hij dat deed, moest Frans altijd de bladen
omkeeren, maar omdat de oude muzikant meende, dat Frans er niets van
wist, had hij altijd bij het einde van ieder blad gezegd: "Keer om!"

Weldra zat Frans voor de piano, en daar begon hij. En achter zijn
stoel stond mijnheer Moerdijk met oogen vol verwondering. Op het
laatst werd hij echter zóó aangedaan, dat hij Frans van het stoeltje
rukte en uitriep: "Van wien heb je dat zoo geleerd, jongen?"

"Ik heb het van u afgekeken, meneer, en zoo mijzelven geleerd. Als
de meester op de school ons van de noten wat leerde, heb ik alles
onthouden en...."

"Frans, je zult muzikant worden, hoor je! Jongen, jongen! Het is
onbegrijpelijk!" En hierop liep hij de kamer eenige malen rond,
telkens uitroepende: "Onbegrijpelijk! Onbegrijpelijk!"

Intusschen stond Frans midden op den vloer en wist niet wat hij
zeggen zou.

"Weet je wat, jongen, wacht hier even!" zei mijnheer en verdween in
een zijkamer.

Een half uurtje later kwam hij weer terug, maar nu netjes
aangekleed. Hij had een dikken wandelstok in de hand en zei: "Ga mee,
Frans!" en deze volgde gewillig.

Weldra waren ze op straat, doch geen woord werd gesproken, tot ze op
een pleintje voor een groot gebouw stilstonden.

"Wat staat daar boven de deur?" vroeg mijnheer Moerdijk en wees met
zijn stok naar het gebouw.

"Muziekschool, meneer!" was het antwoord.

"Precies! Nu, hier moeten we zijn!" hervatte de oude heer en schelde
aan.

Een bediende deed de deur open en liet de bezoekers in een zijkamertje,
waar, na eenige oogenblikken, een lange man met blonden baard en
knevel binnentrad en beleefd vroeg wat mijnheer wilde.

Mijnheer Moerdijk antwoordde hem in het Fransch en toen ontstond er
tusschen die twee heeren een gesprek in die taal, dat wel een half
uur duurde.

Frans verstond er niets van, doch hij begreep toch wel waarover het
zijn zou, en toen het gesprek geëindigd was, zei de blonde meneer:
"Kereltje, deze meneer wil een muzikant van je maken en dat vind
ik goed! Maar.... krukken komen niet meer door de wereld. Zoodra ik
merk, dat er toch niets meer dan een kermismuzikant uit je groeit,
kan ik je niet gebruiken. Leeren is dus de boodschap, begrepen? En nu,
morgenochtend om half twaalf wacht ik je hier in school. Het poortje
hiernaast zal openstaan, en je zult er wel meer jongens binnen zien
gaan, die volg je maar! Nu, tot morgen!"

Hierop gaven de heeren elkander de hand en.... de deur viel achter
beiden dicht.

Nu zou ik jelui kunnen vertellen, wat er zoo al dag aan dag met Frans
voorviel, maar dat doe ik liever nu niet. Ik wil je alleen zeggen,
dat de blonde heer Frans niet behoefde weg te zenden. De arme knaap
werd.... maar stil, ik heb toch nog wat te zeggen.

Toen Frans zoo in die wachtkamer zat en de beide heeren een taal
hoorde spreken, waarvan hij geen woord verstond, hinderde hem dat
erg. Niet dat hij zoo nieuwsgierig was en van stukje tot beetje
verlangde te weten, wat de heeren met elkander bespraken, neen, dat
niet. Het hinderde hem maar, dat hij nog niet alles wist wat meest
alle fatsoenlijke menschen weten, en daarom nam hij het besluit,
ook Fransch te leeren, het mocht kosten wat het wilde.

Maar hoe dat aan te leggen? Mijnheer Moerdijk vragen of hij het leeren
mocht, dat durfde hij niet; want hij begreep wel, dat deze toch al
zooveel voor hem betaalde. Dagen achtereen liep hij hierover na te
denken en nog wist hij niet, hoe hij het aanleggen zou, toen hij op
zekeren morgen op weg naar de muziekschool, den Franschen pianomaker
tegenkwam, die hem vroeg: "Garçon, jij mij kan zek, waar woont die
monsieur Vluuktenbourg? Ik niet wete!"

Frans keek eens op de torenklok en zag, dat hij nog wel een kwartier
tijd had, en daarom zei hij: "Ga maar mee, meneer, ik zal u er
brengen!"

Nu begonnen Frans en de pianomaker zoo goed en kwaad dit ging een
gesprek te voeren, en de laatste beklaagde zich, dat hij niet meer
van het Nederlandsch wist, en dat dit zoo moeielijk was, omdat zijn
knechts hem de helft van den tijd niet verstonden. Frans vond dat
ook en.... daar schoot hem iets te binnen. Ais hij dien meneer eens
vroeg, of hij hem Fransch wilde leeren, dan zou hij ... ja, als dat
eens kon ... dan ...

Maar het hooge woord kwam er niet uit. Telkens als hij er over
beginnen wilde, dan was het of er iets in zijn keel schoot. Reeds had
de Franschman hem bedankt en stond gereed bij den heer Vluchtenburg
aan te schellen toen Frans zich omkeerde en zei: "Meneer!"

"Eh, watte?"

Ja, nu moest het hooge woord er uit, en hoe meer Frans sprak, des te
vrijer werd hij. De man lachte eens en verzocht Frans 's avonds bij
hem te komen, dan konden ze er samen eens over praten. Dien avond
werd er tusschen die twee bepaald, dat ze elkander leeren zouden.

Ik zeg nog eenmaal, wie vooruit wil in de wereld, wie graag leeren
wil en den wil heeft, die komt er wel.

Frans en de Franschman kwamen er ook, en, al was het Nederlandsch nu
ook al niet zoo goed, als dat van een onderwijzer, en al haperde er
hier en daar wel eens wat aan het Fransch, met geduld en goeden wil
kan men bergen verzetten. Dat ondervonden deze twee ook.

Den 13den Maart was Frans jarig. Hij zou dan veertien jaren oud
worden. En weet je wat hij op dien dag van mijnheer Moerdijk kreeg? Ik
zal het je zeggen: hij kreeg vergunning om Fransch, Engelsch en Duitsch
te gaan leeren. Maar wat zag de goede man vreemd op, toen Frans hem
zei wat hij gedaan had en om te bewijzen dat het geen bluffen was,
met hem Fransch begon te spreken! De tranen kwamen hem in de oogen
en de goedige oude legde zijn hand op Frans' hoofd en zei: "Je bent
een flinke jongen! Je moeder kan plezier aan je beleven!"

En werd dit woord bewaarheid?

Tien jaar later zat er op den hoek van een straat in Londen een blinde
man erbarmelijk op een viool te spelen. Zijn pet, die op de straat
voor zijn voeten lag, en waarin eenige koperen geldstukjes waren,
liet duidelijk zien, wat hij aan de menschen vroeg.

Maar de meesten gingen voorbij zonder den blinden man maar even aan
te kijken, zoodat de ongelukkige niet veel kans had, iets meer te
verdienen dan een stukje droog brood.

Onderwijl de man zoo voortspeelde, kwam er een rijkgekleed heer met
een dame voorbij.

"Och," zei de dame, "kijk dien stumperd daar eens zitten! Och toe,
geef hem wat!"

De heer keek eens in de pet en zag niets anders dan eenig kopergeld.

"Wordt je niet moe, oude man, met zoo den heelen dag te spelen? Wil
ik je eens aflossen, dan kun je wat uitrusten!" zei de heer.

"O, als u ook spelen kunt, graag!" was het antwoord en de viool
ging uit de handen van den blinden bedelaar in die van den rijken
heer over. Hij stemde de snaren, bestreek den strijkstok met hars,
en begon zóó prachtig te spelen, dat niemand meer voorbijging zonder
te blijven staan luisteren.

Bijna iedereen kende den ouden, blinden muzikant, maar dezen heer
kende niemand, doch iedereen begreep, waarom die voorname heer daar
zoo stond te spelen.

Dat moest een eerste meester op de viool zijn! Zóó hadden ze het
nog nooit gehoord en.... klink-klank,--klink-klank--het goud- en
zilvergeld rolde in de pet van den arme, die zat te beven van geluk
en te schreien van blijdschap.

Eindelijk legde de heer de viool in de armen van den ouden man en
zeide: "Neem je pet nu op. Hier is een rijtuig, laat je nu maar thuis
brengen, vriend!"

"O, God zegene u, God zegene u! U kunt niemand anders zijn dan die
groote kunstenaar, die door heel Europa trekt. U bent...."

"Ssst!" zei de heer en verwijderde zich snel met de dame.

En weet je wat de dame zei?

Ze drukte de hand van haar man en sprak met bevende stem:
"Frans, Frans, wat heb je dien man gelukkig gemaakt! O, ik dank je
ook! En.... ja, die arme blinde heeft waarheid gesproken: God zal
je zegenen!"

"Zeg, man, wie was die vioolspeler?" vroeg een heer, die in een mooie
koets zat en ook stil had laten houden.

"Dat was de beroemde vioolspeler Frans Jacobsen, mylord!" antwoordde
de blinde.

"Die viool moet ik voor een gedachtenis hebben. Ik geef er vijftig
pond voor!" liet de lord zeggen en je begrijpt wel, dat de blinde
voor vijftig pond, dat is zes honderd gulden, zijn oud instrument
gaarne afstond.

Reeds denzelfden avond waren de couranten vol van hetgeen gebeurd was,
en waren vijf menschen overgelukkig.

De blinde, omdat hij nu niet meer behoefde te gaan spelen en zich in
een gesticht koopen kon, was de eerste gelukkige.

En de andere vier, wie waren die?

In een voornaam hotel op een der grootste marktplaatsen van Londen
zit een stokoud, maar nog krachtig man in een grooten stoel.

Dicht bij hem aan een tafel zit een bejaarde dame. Ze is bezig de
Haarlemsche courant te spellen.

Spellen?! Ja, spellen; want de vrouw kon zeer slecht lezen. Nu leefde
ze uit de korf zonder zorg, maar....

Eens was ze een arme weduwe, die dag aan dag bij anderen uit werken
moest gaan en dan nog niet eens zooveel verdienen kon, dat ze haar
jongen kon laten schoolgaan!

Maar, ze had een besten zoon in haar eenig kind! Die jongen was
braaf voor drie en vlijtig voor vier. Hij had een wil en een moed,
die zeeën konden leegmalen!

En dan, ja, behalve dien goeden zoon en een milden buurman, had ze nog
iemand, die haar en haar kind nooit vergeten had, en nooit vergeten
zou! En dat was de lieve Hemelvader, die geen zijner schepselen
vergeet: die de bloemen des velds kleedt, die het eenvoudige muschje
voedt en die een Man der weduwen en een Vader der weezen wil zijn.

Nu was ze bij dien ouden heer, die daar in den stoel zit, huishoudster
geworden, en als deze op reis ging, dan moest zij altijd mee. En
overal waar hij eenige dagen bleef, liet hij de Haarlemsche courant
voor de oude vrouw per post komen, omdat ze er zich den geheelen dag
mee bezig kon houden.

"The Times, sir!" zei een knecht, die binnentrad.

De oude heer knikte, de knecht ging weg en de oude vrouw bracht die
vreeselijk groote courant bij den heer, die haar aanpakte en begon
te lezen.

Ook vrouw Jacobsen begon weer te spellen, maar eensklaps sprong de
oude heer van zijn stoel op, liet van verwondering zijn sigaar vallen,
en op de ontstelde vrouw toevliegend, schreeuwde hij: "Vrouw Jacobsen,
dat is een bericht! Lieve Vader in den Hemel, dat is een bericht, dat
me meer dan duizend gulden waard is! Jij hebt nog eens een zoon, hoor!"

"Maar wat, wat is er dan toch?" vroeg de vrouw bevende.

"Luister! Ik zal in het Nederlandsch voorlezen, wat hier in het
Engelsch staat.

"Heden had op den hoek van de S....straat een vreemd voorval
plaats. Iedereen kent den blinden vioolspeler John, die daar dag aan
dag op zijn oude viool zit te krassen. Niemand is er, die geloofde,
dat men op die oude kast nog wat anders kon doen dan zagen. Doch zie,
vanmiddag stonden daar honderden stil om te luisteren naar het spel
van een vreemden heer, die op dezelfde viool zoo heerlijk speelde,
dat ieder verrukt was en niet anders kon doen, dan een stuk geld in
de pet van den blinde werpen. Toen de oude zijn pet bijna vol goud en
zilver had, legde de musicus de viool neer en verdween met zijn vrouw
tusschen de menigte. De blinde herkende hem echter aan het meesterlijk
spel en zei: 'God zegene den grooten meester Frans Jacobsen!'"

"Wie, wie, wat, wat zeg je?" schreeuwde de oude vrouw. "Mijn, mijn
Frans, mijn eigen Frans?"

"Ja, vrouw Jacobsen, jouw zoon, die...."

Andermaal ging de deur open en....

"Dag moeder, dag meneer Moerdijk!" zeiden de heer en de dame, die
binnentraden.

"Lieve, lieve Frans!" riep de oude vrouw. "O, mijn jongen, wat maak
je me gelukkig!"

"God zegene je, Frans!" sprak nu mijnbeer Moerdijk en tranen sprongen
uit zijn oogen.--zegene je!--Jongen, jongen, wat een gelukkige dag!"

"Hoor eens, moeder, hoor eens, meneer, spreek, als je me een pleizier
wilt doen, niet meer over die kleinigheid, waarover de lui hier, naar
ik hoor, zulk een ophef maken, dat het al in drie of vier couranten
staat. U beiden hebt me gelukkig gemaakt, waarom mag ik anderen nu
ook niet gelukkig maken? En kom vrouw, daar staat een piano, hier is
mijn viool: we zullen samen wat muziek maken. Dat verzet de zinnen!"

De avond vloog om en het was tien uur eer men het wist.

Tien uur was voor de twee oudjes het bedklokje, en alleen als er
eens een concert gegeven werd, kon het een uurtje later worden. En
dat zou den volgenden dag zijn, Frans zou een concert geven.

Hij bracht zijn oude moeder in de loge, die voor haar, zijn vrouw en
mijnheer Moerdijk bestemd was en begaf zich toen naar het orkest. De
zaal was al stampvol, maar niemand kende mijnheer Jacobsen, zoodat het
gegons en gebrom bleef aanhouden en niemand acht sloeg op den heer,
die daar zijn familie in een loge bracht en toen door een deur bij
het orkest verdween. Het zou misschien een andere muzikant zijn;
dien avond speelden er nog meer.

Maar nauwelijks was hij de orkest-deur binnen, of een oude heer
stond op en riep, op zijn Engelsch natuurlijk: "Stilte!" Dadelijk
was alles stil.

"Mee, ouwentje, mee!" zei de heer, die de lord was, die de viool
gekocht had en hij bracht den blinden muzikant op het orkest.

"Dames en heeren," dus begon de lord, "dezen man zult u wel kennen! Hij
is Blinde John en hij is het voor wien gisteren mijnheer Jacobsen
gespeeld heeft!"

Van alle kanten riep men den blinden muzikant een welkom toe.

"En nu heb ik er zóó over gedacht. We moesten dien Hollandschen violist
een klein geschenk geven voor zijn edelmoedige handelwijze. Zie,
ik heb deze vioolkist gekocht en daarop in een gouden plaat laten
graveer en: 'Liefde om liefde. Londen aan Frans Jacobsen.' Blinde
John mag hem die kist geven, en ieder, die er wat aan bijdragen wil,
kan dat straks bij het verlaten der zaal in een bus doen. Al wat
er meer is dan de helft van hetgeen die kist gekost heeft, is voor
Blinden John! Dat had ik te zeggen! Stil, stil, daar komt de meester!"

Frans kwam zonder dat hij ergens van wist op het orkest en opeens
stonden al, al de menschen op en begroetten den kunstenaar met de
grootste hartelijkheid, en toen Blinde John hem met een paar gebrekkige
woorden de prachtige vioolkist overreikte, scheen het huis te moeten
instorten, zulk een handgeklap, voetgetrappel en geroep werd er
gehoord. Wat de bewogen, de diep bewogen Frans zei, verstond niemand,
maar Frans greep terstond zijn viool en heel zijn dankbaar hart liet
hij spreken in een muziekstuk, dat nergens geschreven of gedrukt was,
maar dat zoo al voortspelende gemaakt werd in het dankbare hart.

Eindelijk legde hij de viool neer en--zonder de goedkeuring van
het publiek af te wachten, verwijderde hij zich even van het orkest
om--zijn oogen af te drogen en heel in stilte Hem in een paar woorden
te danken, die den armen torenwachterszoon zoo over- en overgelukkig
had gemaakt.

Dat Frans dien avond veel lof inoogstte, zal wel niet gezegd moeten
worden. Dat de bus aan de deur te klein was en dat Mylord zijn hoed
moest ophouden ook, was een meevallertje. Blinde John behoefde nu
zelfs niet meer naar een gesticht te gaan.

Dat er ook dien avond vier Hollanders in Londen gelukkig waren,
zul je vanzelf wel begrijpen.

En hier is mijn vertelling uit, kinderen! Als jelui er nu maar uit
geleerd hebt dat de Liefde en het Geluk de wereld niet uit zijn en
dat God helpt, die zichzelven helpen, dan ben ik tevreden.MET GOEDEN WIL EN EEN WEINIG HULP.I.


De torenklok had al een poosje geleden negen uur in den morgen
geslagen.

De straten waren veel lediger dan voor een half uurtje; want toen
wemelde en krioelde het op plein of gracht, in straat en steeg, op
stoep en trottoir van het jonge volkje, waarvan men gerust zeggen kon:


  "En aan hun oogjes zie je 't aan,
  Dat zij wat graag naar school toe gaan!"--


Nu en dan slechts zag men er nog een, die misschien vóór schooltijd
voor moeder nog een boodschap gedaan had, of die door de zon van acht
uur uit het bed gejaagd was, zoo hard hij kon naar school draven,
om dan toch niet àl te laat te komen.

Niet ver van den toren, en dicht bij de bloemmarkt, was de
stads-apotheek en, als er geen bijzondere ziekten in de stad
heerschten, dan ging de deur van dat gebouw eerst te negen uren open.

Ondertusschen was het er nu al kwartier over. De menigte voor de deur
werd al grooter en grooter, en toch hoorde men daarbinnen nog volstrekt
geen beweging. Het spreekt vanzelf, dat er onder die wachtende menschen
al heel spoedig gemor ontstond, en eindelijk verstoutte er zich één
eens ferm aan de schel te trekken.

Hij, die dat deed, was een opgeschoten jongen van een jaar of tien,
die, toen de klok nog geen negen geslagen had, al voor de deur
stond. Met angstig en ongeduldig gebaar had hij al verscheidene
keeren naar het wijzerbord van den toren gezien, en telkens zag hij
dat de minuutwijzer, hoe langzaam dan ook, voortging. Eerst stond hij
op één, toen, op twee, wat later op drie en het speelde daar boven
"kwartier-over";--nu stond hij al bijna op vier!

Men kon het hem zoo aanzien, dat hij er lang niet plezierig onder was.

Geen wonder, hij behoorde ook tot de kinderen, die daar straks
stoeiend en spelend naar school waren gegaan. Ook _zijn_ plaats was in
de school! Wat zou de meester nu wel zeggen? Hij was nooit "zoo maar"
om het een of ander thuis gebleven; ja, hij was zelfs nog nooit te
laat gekomen. En nu al haast tien minuten voor halftien!

Neen, hij kon niet langer wachten, het was hem onmogelijk: hij zou
maar eens schellen.

Nu was er aan die apotheek een bijzonder soort van schelknop, een
nieuwe, zooals er toen nog geen tweede in de stad was. Men moest er
niet aan trekken, maar op drukken.

Dat wist onze knaap niet, en tot zijn grooten schrik ging de schel
hard over, toen hij, nogal driftig, de hand op den knop legde.

"Nu, als ze dat daarbinnen niet hooren, dan slapen ze zoo vast als
marmotten in den winter," zei een der mannen.

"Het heeft geholpen ook. Hoor maar, daar komen ze al," sprak een ander.

En ja, ze kwamen dan toch eindelijk.

Driftig werden de luiken geopend, en nog driftiger werd de deur
opengesmeten.

"Wie, voor den drommel, maakt hier zoo'n vreeselijk leven? Het lijkt
of er brand is! Kan jelui dan niet wachten tot een fatsoenlijk mensch
zichzelven aangekleed heeft? Wie heeft er gescheld?"

Dit alles riep in één adem een dik en groot heer met vreeselijken baard
en knevel, en hij keek zoo grimmig en leelijk, alsof hij grooten trek
had al die menschen zoo maar ineens op te eten.

Niemand sprak echter en daarom schreeuwde hij nog eens: "Ik wil
weten wie er daar zooeven de brandklok geluid heeft! Heb je het
niet gehoord?"

"Ik heb het gedaan, meneer! Ik moest om negen uren op school zijn en
het speelt daar al voorslag van half tien!" zei de knaap en zag den
heer vrijmoedig aan.

"Mooi, brandklokluider, dan zal ik jou ditmaal eens allerlaatst
helpen, verstaan? Dat maakt een kabaal, alsof ze hun drankje met goud
betalen! Je weet toch wel, dat je het hier voor niemendal krijgt,
en dat je dan zooveel praats niet hebben mag! Zeg, kwajongen?"

"Maar, meneer, ik moet naar school! Ik...."

"Houd je mond, straatbengel!" riep de booze apotheker en nam het
recept aan van een vrouw, die dichtbij stond.

Sapperloot, wat maakte hij een geweld met dien ijzeren stamper in
dien koperen vijzel! Wat werd de knecht toegesnauwd, als hij niet gauw
genoeg de poeders in papiertjes vouwde, doosjes aangaf, kurkjes op de
fleschjes deed of pillen draaide. De man speelde: haast-je, rep-je,
en toch was het niet goed.

Nummer één was geholpen, nummer twee ook, eindelijk zelfs nummer negen,
en nog altijd stond de arme jongen met het recept in de handen te
wachten. Reeds lang had de klok tien geslagen, en met het slaan van
tien, kwamen er misschien wel evenveel, misschien ook nog meer tranen
uit zijn oogen rollen.

Af en toe kwamen er menschen bij en gingen er af.

Het was half elf.

De wreede apotheker hield vol met hen, die het laatst gekomen waren,
het eerst te helpen.

"Wat scheelt er aan, manneke?" vroeg opeens een vriendelijke stem,
dicht bij den knaap.

De jongen keek op en zag een zonderling gekleed man voor zich
staan. Lange, grijze haren golfden van onder een blauwe slaapmuts op
den rug, die voor een gedeelte met een rooden zakdoek bedekt was. Een
reistaschje hing over de jas. In de rechterhand hield hij een dikken
en knoestigen doornstok en de voeten staken in groote geverfde klompen.

"Wat scheelt er aan, manneke?" vroeg hij nog eens en zoo mogelijk
nog vriendelijker dan daar straks.

Snikkend en fluisterend vertelde de knaap alles wat er gebeurd was.

"Is het anders niet?" hervatte de oude. "Wacht, ik zal eens maken,
dat je geholpen wordt. Geef je receptje maar eens hier!"

Het jongetje gaf het over, en nu drong de man door de vóór hem staande
menschen, stak de hand, met het recept er in, door het loket, en geen
vijf minuten later kwam hij terug en gaf het drankje over.

"Zie je wel, vent, wie arm is, moet slim zijn," zei de man en tegelijk
stopte hij met het drankje, den knaap een dubbeltje in de hand.

"Toe, toe, maak maar voort! Dat dubbeltje is voor je lang
wachten!" hervatte de oude toen het jongetje hem vreemd aankeek.

Die vriendelijke, oude man en dat dubbeltje verzoetten voor hem
eenigszins de nare gedachte, dat hij nu, buiten zijn schuld, niet
naar school kon.

Zonder te kijken naar een paar honden, die om een weggeworpen been
vochten, snelde hij den hoek om langs de bloemmarkt....

Hé, wat stonden daar mooie bloemen!

Geraniums, fuchsia's, rozen, petunia's, aäronskelken, reseda's....

En moeder zag zoo graag een reseda! Ze hield er zoo van, en nu ze
ziek was en niet naar de markt kon om een potje te koopen, was er
nog niets van gekomen.

Hij liep wat minder snel en bekeek de lange rijen met bloemen.

Het dubbeltje danste in zijn zak.

Neen, de verzoeking was te groot; hij kon niet voort; hij moest even
blijven staan en kijken.

"Wat noodig, manneke?" vroeg een vrouw.

"Hoe duur is de reseda?" bracht de knaap er met moeite uit.

"De mooiste kosten vijftien centen; de andere een
dubbeltje!" antwoordde de vrouw.

"Geef er mij dan een van een dubbeltje," zei de jongen, die nog nooit
scheen gehoord te hebben van overvragen of afdingen.

Of deze vrouw nu overvraagd had, en of ze ook liet afdingen, kijk,
dat weet ik zoo precies niet; maar de leelijkste gaf ze hem toch niet,
dat weet ik wel.

In een ommezien was nu de knaap met zijn drankje en reseda-plantje
thuis.

"Willem, Willem, wat ben je lang weggebleven! Hoe komt dat?" klonk
een zachte stem uit de bedstede hem tegen toen hij thuis kwam.

De knaap, die, zooals we hooren, Willem heette, vertelde haarfijn
alles wat er met hem in die twee uren gebeurd was, en liet haar ook
het potje met reseda zien.

"Kan ik nu nog naar school, moeder?" vroeg hij.

"Ja, kind, het is wel jammer; maar ik zou het niet doen. Het is al elf
uur en om half twaalf gaat de school uit! Het is de moeite niet meer!"

"Ja maar, moeder, wat zal ik dan vanmiddag wel tegen den meester
zeggen?"

"De waarheid, Willem!"

"En als meester me dan eens niet gelooven wil?"

"Heb je dan wel eens gelogen, mijn kind?" vroeg de moeder nu.

"Neen, moeder, maar...."

"Stil maar, jongen, stil maar! Je gaat vanmiddag naar school en je
vertelt net alles wat er gebeurd is. Je doet er niets af en niets
bij. Neem nu het prentenboek, dat je bij het laatste school-examen
gekregen hebt, en lees er dan maar wat in, dan doe je toch wat,"
zei moeder, die een lepelvol van het drankje innam en weer ging liggen.

Mietje, de eenige zuster, die Willem had, was een meisje van veertien
jaren, die nu gedurende de ziekte van haar moeder, zoo goed en zoo
kwaad het ging, het huishouden waarnam. Had ze geweten, dat haar
broertje zoo lang zou moeten wachten, dan zou ze zelf wel naar de
apotheek gegaan zijn; want haar moeder was nu zóó ziek niet, of ze kon
wel een oogenblik alleen zijn. Want, zie je, _zij_ zou niet gescheld,
of het althans zoo hard niet gedaan hebben. Ze kende dien knop wel;
ze zou ook zoo vroeg niet gegaan zijn, en zoo voort. Maar aardig
en vriendelijk vond ze het toch van dien vreemden, ouden man! En
voor de reseda zou ze zorgen, dat was vast. Zoo ging het mondje van
Mietje, terwijl ze in het zijkamertje bezig was met den middagpot
gereed te maken, zoodat er van Willems lezen ook al niet zoo heel
veel terechtkwam.

Even na het slaan van twaalven kwam de vader, een breed geschouderde
opperman, thuis. Deze hoorde ook wat er gebeurd was, doch daar hij
zelf niet lezen of schrijven kon, begreep hij niet, dat Willem zóó
iets zich zoo aantrekken kon.

"Was het anders niet?--Over een half jaar moest hij toch van
school af. Had hij, als vader, zijn zin gekregen, dan had de
jongen verleden jaar de school al verlaten. Hij kon hem toen bij
een schoenmakersbaasje, als loopjongen, voor een halven gulden in
de week gekregen hebben. Jammer genoeg; want iedere week een halven
gulden meer is toch ook geen kleinigheid! Met nog een kwartje er bij
was het juist de huishuur! En wat beteekende al dat leeren? Hijzelf
kende immers geen _a_ voor een _b_, en hij had toch altijd te eten,
's zomers van hetgeen hij verdiende, en 's winters van de bedeeling!"

"Och, vader, houd toch op met dat geleuter over de school," riep de
moeder. "Doe me het pleizier en zwijg ervan!"

"Nu, ik zal zwijgen!" was het antwoord en kort daarop ging hij,
na een pijpje opgestoken te hebben, de deur uit.

's Middags kwam Willem in de school. Hij vertelde de waarheid,
heelemaal de waarheid! Maar meester was een streng man en maakte met
niemand eenig onderscheid. Hij nam zijn schoollijst en Willem kreeg
één aanteekening van willekeurig schoolverzuim.II.


Het was misschien een maand later en op een mooien Donderdagmiddag,
dat er aan het spoorwegstation heel wat drukte en beweging was. Wel
honderdtwintig kinderen waren onder geleide van twaalf onderwijzers
in den trein gestapt om te R. den dierentuin te gaan bezichtigen.

En waar kwamen die honderdtwintig kinderen vandaan?

Ik zal het je zeggen.

In de stad waarin Willem woonde, waren eenige heeren op de armenscholen
gekomen en hadden gezegd:

"Meneer, al de kinderen die gedurende een geheel jaar geen enkelen keer
voor willekeurig schoolverzuim zijn aangeteekend, moet u eens opgeven!"

"Dat wil ik wel doen, heeren," antwoordde Willems onderwijzer. "Maar
welk plan heeft u daarmee?"

"Wel," zei toen een, "om de kinderen voor dat trouwe schoolbezoek te
beloonen, zullen wij ze den dierentuin te R. eens laten zien!"

Dat vonden al de onderwijzers goed en de kinderen natuurlijk ook.

Willem ging op school D. en toen de hoofdonderwijzer vertelde wat
er gebeuren zou, noemde hij veertien namen op van kinderen, die het
geheele jaar lang geen enkelen keer "zoo maar" waren thuis gebleven.

De veertien namen waren genoemd,--meester noemde ze nog eens, het
papier werd gevouwen.... Ach, Willem was er niet bij!

Hij stond op de lijst voor één keer willekeurig schoolverzuim, dat
wist hij.

Maar kon hij dat helpen?

Was dat zijn schuld?

Neen, die poets had die man uit de stadsapotheek hem gebakken, en
toen hij de school uitging kon hij niet nalaten, eens even naar de
apotheek te gaan.

Om dien boozen man kwaad te doen?

Neen, dát niet; maar als hij hem zag dan zou hij zijn tong toch wel
eens tegen hem uitsteken, weet je!

Zoo'n leelijke vent!

De man was niet in de apotheek, en met een boos hoofd ging Willem nu
maar naar huis.

Vader kwam dien middag niet thuis eten. Hij was buiten de stad op een
karwei en Mietje moest hem zijn potje maar brengen. Ze zou op verzoek
van moeder, die nu weer beter was, van dat pleizierreisje van sommige
kinderen maar geen woord spreken; want hij zou er misschien aanleiding
in vinden om Willem maar van school te nemen.

Het middagmaal was afgeloopen en baloorig ging Willem de straat
op. Zou hij naar school gaan?

"Neen," bromde hij, "nu blijf ik vanmiddag eens stilletjes
thuis! Hebben die andere jongens en meisjes pret, ik wil het ook
hebben!"

Zoo in zichzelven pratend, liep hij maar verder en verder tot dicht
bij het station.

Lieve schepsel, hoor eens wat een gejuich! Wat een gejoel!

Jawel, daar zingen ze al:


  "Wilhelmus van Nassauen!"


De tranen kwamen onzen knaap in de oogen toen hij dat hoorde, en
schreiend zette hij zich op een bank.

"Daar heb je warempel dien huilebalk alweer!" riep plotseling een stem
dicht bij hem, en opkijkend, ontdekte Willem denzelfden ouden man,
die een maand geleden zoo vriendelijk voor hem geweest was.

Hij droeg nog precies dezelfde kleeren en was nog niemendal veranderd.

"En wat scheelt er nu weer aan?" vroeg de oude.

"Niets! Niemendal! Neen, niets!" antwoordde Willem, keerde zich om
en draaide hem zijn rug toe.

"Wel, wat een vriendelijke jongen is dat geworden," zei de oude. "Kom,
ik ga een beetje naast hem zitten!"

Hij deed het, doch zette zijn dikken doornstok dwars over Willems
beenen heen, zoodat deze, die eerst hard wilde wegloopen, er nu op
bleef kijken, als een haan op een krijtstreep.

"Hoor eens, maatje, ik wed, dat ik weet wat er aan hapert! Wil ik er
eens naar raden, zeg?"

"Neen! neen!"

"Wel, hoor me nu zoo'n stijfkop eens aan! Dat is zoo kortaf als
een gebroken pijpesteeltje. Ja, ja, vanmiddag zeker spinnekoppen of
oorwurmen gevangen, is het niet?"

"Neen! Houd op met plagen!"

"Of zure karnemelk gegeten?" hervatte de oude.

Of Willem nu wilde of niet, daar hielp niets aan; hij moest schreien
en lachen te gelijk.

"Aha," zei de man, "het zonnetje schijnt en het regent! Nu ga ik
raden! Huil je ook omdat je niet met dat troepje jongens en meisjes
mee mag? Zeg?"

Het ijs was gebroken. Willem begon opnieuw te schreien, zei eindelijk:
"ja!" en toen de vriendelijke man hem vroeg hoe dat gekomen was,
vertelde Willem weer de heele geschiedenis.

"Zoo, zoo!" hervatte de oude man, "zit de vork zóó in den steel? En
nu heb je vanmiddag zeker vacantie?"

Willem durfde niet liegen en eindelijk kwam het er uit, dat hij
stilletjes uit school wilde blijven.

"Dat is goed! Daar doe je wijs aan!" zei de man.

Willem keek hem aan, alsof hij vragen wilde: "Nu fop je me toch?"

"Neen maar, dat is dan toch eens heel verstandig van je, hoor! Nu
moet je net eens thuis blijven en niet school komen, dan doe je den
meester schade en je zelf voordeel; want er is voor jongens geen betere
plaats op de wereld dan de straat. Ze leeren er liegen, luieren,
vloeken, bedriegen, kwaaddoen en ik weet niet wat al meer! Nu, nu,
waar moet je nu weer heen?"

Onderwijl die oude man zoo sprak was Willem opgestaan en wilde
wegloopen.

"Nu zeg, waar moet je heen?"

"Naar school, meneer! Och toe, laat me maar gaan, als ik hard loop,
dan kom ik nog niet te laat!"

"Zoo? Nu, je bent verstandiger dan ik dacht! Maar zeg, heb je
Zaterdagmiddag ook school?"

"Neen, meneer!"

"Moet je dan ook boodschappen doen?"

"Neen, meneer! Ik mag altijd den heelen Zaterdagmiddag spelen!"

"Best. Ik woon een half uurtje hier vandaan aan den straatweg. Het
eerste huis aan je linkerhand, als je den tol voorbij bent. Kom je
me Zaterdagmiddag dan eens opzoeken om eens wat met me te praten?"

"Ja, meneer, graag, heel graag," riep Willem, en als een pijl uit
den boog snelde hij heen.

Hij kwam juist nog bijtijds op school en weinig middagen waren er
geweest, dat hij zóóveel geleerd had.

Wat hunkerde hij naar dien Zaterdag! En toen die dag er was, wat was
hij toen blij!

Alsof hij dicht bij het tolhek den Brijberg uit Luilekkerland zou
vinden, zoo vroolijk ging hij er heen, en toen hij nog geen kwartier
geloopen had, kwam hij den ouden man al tegen.

"Ik dacht: ik zal mijn vriendje maar tegemoet gaan; hij moest anders
eens verdwalen," zei hij en begon toen over allerlei dingen te praten.

Eindelijk kwamen ze bij een aardig huisje.

"Ziezoo," zei de oude, "hier woon ik! Kijk nu maar eens op de deur,
dan weet je hoe ik heet en wat ik ben!"

Willem keek op, en las van een koperen plaatje, dat op de deur
geschroefd was: G. _Balsem_, _Veearts_.

Het aardige huisje zag er van binnen nog netter uit dan van buiten,
en het tuintje, dat er achter lag, was een lust om te zien, zoo netjes
als het er uitzag. Mooier bloemen waren er zelfs op de bloemmarkt
niet te vinden.

En terwijl ze daar samen in den tuin zaten, vertelde mijnheer Balsem,
dat hij in zijn jeugd een heel arme jongen was geweest, die niet al
te best wilde oppassen. In plaats van naar school te gaan, bleef hij
heel dikwijls stilletjes op straat loopen, en daar leerde hij zooveel,
dat hij, toen hij negentien jaar oud was, als koloniaal naar de West
kon gaan. Hij werd oppasser bij een kapitein, en dat was gelukkig een
bovenstbeste man, die den jongen Balsem op het goede pad terugbracht
en hem zelfs heel goed leerde lezen, schrijven en rekenen. Eens in een
ledige kamer, die zoowat tot pakhuis gebruikt werd, snuffelend, vond
hij een boek, waarboven stond: _De verstandige veehouder_. In zijn
ledige uren las hij er in, en eens toen het paard van een luitenant
niet wel was, had hij het geluk het dier te genezen. Van dien tijd
af was er geen paard of koe in den omtrek ongesteld, of Balsem werd
er bij gehaald, en dikwijls wist hij met eenvoudige middelen de
dieren beter te maken. Toen zijn tijd om was en hij weer naar huis
kon gaan, had hij een aardig sommetje bespaard. Zijn ouders waren in
dien tijd gestorven, en daar niemand in zijn geboorteplaats veel met
hem ophad, ging hij hier wonen, schroefde het koperen plaatje, dat
er nóg op was, aan zijn deur, en begon in het vaderland als veearts
van meet af aan. In zijn ledige uren, die hij in het begin veel had,
las hij allerlei boeken over de ziekten van het vee, en eer er twee
jaren verliepen, noemden al de boeren in den omtrek hem: _den knappen
veearts_. En, dat bracht hem voordeel aan ook. Hij kreeg het verbazend
druk en verdiende veel geld. Later trouwde hij en kreeg twee zoons, die
nu zelf al getrouwd waren. "Kijk," dus eindigde hij zijn vertelling,
"daar ginder in dat boerenhuis met dat roode pannendak, daar woont
mijn oudste zoon Jan. Hij is boer en het gaat hem goed. Mijn jongste
zoon is paardenarts bij de dragonders en hem gaat het ook goed."

Nog altijd zat Willem te luisteren of de oude man nog meer zou
vertellen.

Deze deed het echter niet, maar vroeg eensklaps: "En wat zal jij
worden, kameraad?"

"Ik weet het niet," antwoordde Willem, "maar ik zou wel bloemist
willen worden; want ik houd veel van bloemen!"

En hierop vertelde hij, hoe hij voor dat dubbeltje een reseda-plantje
voor zijn moeder gekocht had, en hoe mooi dat bloeide.

"Nu maar, dat is allemaal niemendal," zei Balsem. "Schoolgaan is in
de eerste jaren nog maar de boodschap; want het gaat tegenwoordig
niet meer, manneke, om met weinig te weten in de wereld vooruit te
komen. Toen _ik_ jong was, kon dat nog, dat zie je; want o, ik weet
zoo bitter weinig, en toch ben ik rijk geworden. Maar, als ik nu nog
eens van meet af aan moest beginnen, en ik wist niet meer dan ik nu
weet, dan werd ik misschien ook nog opperman, net als je vader!"

Toen Balsem zoo een en ander verteld had, ging hij met Willem wat
in den tuin wandelen en leerde hem nog heel wat van sommige bloemen,
waarvan de knaap nog nooit gehoord had, en toen hij naar huis ging,
gaf hij hem een boek mee om er wat in te lezen. Iederen Zaterdag
mocht hij bij hem komen, en als hij niet thuis was, zou de oude
vrouw er toch zijn, dan kon hij die vertellen wat hij gelezen had,
en zij zou hem dan wel een ander boek geven.

Zoo gingen de zomer, de herfst en de winter voorbij;--zoo werd
het Maart.

"Wat scheelt er nu weer aan, jongen?" vroeg Balsem, toen Willem met
roodgeweende oogen op een Zaterdagmiddag bij hem kwam.

"Och, meneer, ik moet van school af!"

"Van school af, jij? En hoe oud ben je?"

"Twaalf jaar, meneer!"

"En wat moet je dan gaan doen?"

"Vader heeft me bij zijn baas gedaan, en overmorgen moet ik al beginnen
met steenenbikken."

"Maar dat wil ik niet hebben. Is je vader thuis?"

"Neen, meneer; maar morgenochtend wel!"

"Best, dan kom ik zelf morgen eens met je vader praten, hoor! Ik heb
nu geen tijd; want ik moet naar mijn zoon; want die heeft twee zieke
koeien. Hier, dit boek heb ik voor je gereedgelegd, lees er maar veel
in. Dag, Willem!"

"Dag, meneer!" antwoordde de kleine steenenbikker, en ging naar huis.

Den anderen dag kwam Balsem bij Willems vader, doch hoe mooi de
brave en verstandige veearts ook sprak, de opperman wilde niet
toegeven. Willem moest van de school af en Maandag aan het werk. Hij
was het nu al lang zat om voor zulk een grooten jongen nog langer te
werken. Hij kon den kost best zelf verdienen, ja, dat kon hij.

Toen mijnheer Balsem thuis kwam, was de eerste vraag, die hij zijn
vrouw deed: "Zeg eens, Bet, zou je er veel tegen hebben, als ik een
loopjongen in huis nam?"

"Maar, wat haal je nu toch in je hoofd? Ben je dan van plan zoo iets
te doen, Gerard?"

"Van plan, van plan,--als je er erg tegen opziet, dan doe ik het niet,
dat is eenvoudig."

"Maar waartoe heb je dan een loopjongen noodig? Heb je het nu zooveel
drukker dan vroeger, en komen de boeren zelf de medicijnen niet
meer halen?"

"Och ja, vrouw, maar.... wacht, ga zitten, dan zal ik je eens alles
van a tot z vertellen," hernam Balsem en begon zijn vrouw nu mede
te deelen wat er met den armen Willem stond te gebeuren. Toen hij
geëindigd had, besloot hij met te vragen:

"Nu, wat zeg je ervan?"

"Laat den jongen komen, Gerard! Ik wil hem ook helpen," was het
antwoord.

Na het eten ging de veearts weer naar Willems ouders, om, zooals
hij dacht, niet alleen de laatsten, maar bovenal Willem gelukkig te
maken. Doch toen hij op het zolderkamertje kwam, vond hij den opperman
in geen al te best humeur.

Voor den middag was hij ergens geweest, waar hij, door van iets
veel te drinken, een warm hoofd gekregen had, en toen hij naar huis
ging, meende hij, dat de huizen dansten of, erger nog, op zijn hoofd
wilden vallen. Hij had erg op zijn vrouw en kinderen gegromd. Het
eten was weer niet gaar, had hij gezegd en toen de tafel afgenomen
werd, gaf hij Mietje een slag, omdat ze zoo'n leven met de borden
maakte. Hij knorde op de duiven van zijn buurman, omdat die onder
het vliegen zoo met de vleugels klapperden. Hij gromde op de honden,
die langs de straat liepen te blaffen. Hij schopte een stoel omver,
omdat hij er tegen aanliep, ja, hij was zelfs boos op de zon, omdat
die zoo warm scheen, en al zulke gekke dingen meer.

"En wat heb je me nu weer te vertellen?" vroeg hij aan Balsem toen
deze boven kwam.

De veearts zei het hem.

Onze opperman was nu nog zóó raar niet, of hij begreep wel, dat Willem
veel beter af zou zijn, als hij bij Balsem kwam, dan als hij bij
den metselaar steenen ging bikken; doch hij had het nu vandaag zich
eens in het hoofd gezet, een dwarsdrijver te zijn en daarom zei hij,
toen Balsem zweeg:

"Zeg eens, sinjeur de paardendokter, ik wilde wel, dat je mij en
mijn geheele familie met rust liet! Ik heb je niet geroepen, en,
kort en goed, ik zeg je, dat Willem metselaar zal en moet worden,
begrepen? Meer heb ik je niet te zeggen!"

Nu de oude man voor al zijn goeddoen nog zoo leelijk behandeld werd,
was hij ook wel wat boos geworden, doch hij was te verstandig om met
den man te gaan kibbelen, en daarom ging hij zonder iets te zeggen weg.

Beneden aan de trap vond hij Willem.

"Pas maar braaf op, mijn jongen, en kom zoo nu en dan, als je tijd
hebt, nog eens bij me aan, zal je?" zei Balsem en gaf den knaap
de hand.

Den anderen dag was Willem aan het steenen bikken, en een enkelen keer
aan het kalk maken. O, wat had hij er een hekel aan, en wat vorderde
het werk slecht!

Maar de week ging om en het werd weer Zondag.

"Waar ga je heen, Willem?" vroeg vader, die weer boos was op de
stoelen, op de duiven, op de honden en op de zon.

"Ik ga naar meneer Balsem!" zei Willem.

"Blijf thuis!" was het korte bevel, dat de jongen kreeg en toen deze er
iets tegen inbrengen wilde, hernam zijn vader: "Nu, en _ik_ zeg, dat je
er niet heen mág. Vandaag niet, morgen niet, en nooit meer! Begrepen?"

"Maar, vader, ik heb meneer beloofd, dat ik komen zou!"

"En ik zeg je, dat je niet gaat, gehoord?" was het nijdige antwoord.

"Maar ik mag toch wel op straat loopen?"

"Daar geef ik niet om, maar naar dien paardendokter mag je niet,"
zei de vader nogmaals, trapte nog gauw een paar stoelen omver, bromde
op de zon, omdat ze zoo fel scheen en ging liggen slapen.

Willem liep de trappen af en ging de straat op.

Ja, maar hij bleef daar niet. Hij sloop langs de huizen tot hij op
de Bloemmarkt was, en liep toen wat hij loopen kon, den straatweg
op naar zijn ouden vriend; maar, och, toen hij dezen vertelde, dat
hij eigenlijk van zijn vader niet mocht, en dat hij maar stilletjes
gekomen was, toen zei de brave veearts: "Het spijt me, Willem, dat ik
je wegsturen moet. Wel zou ik graag weer een uurtje met je praten; maar
dat kan nu niet! Je mag je vader niet ongehoorzaam zijn. Dag, Willem!"

De knaap had er niet veel zin in, doch Balsem duwde hem zachtjes de
deur uit en zei nog: "En als je nu weer zonder vergunning van je vader
hier komt, dan zou ik genoodzaakt zijn het zelf aan je vader te komen
vertellen. Gehoorzaamheid gaat boven alles, Willem! Dag, kerel!"

Willem kon maar niet begrijpen, dat hij hieraan verkeerd gedaan had, en
dacht nu, dat die oude veearts hem ook al afviel, en daarom bromde hij
in zichzelf: "Best, ik zal niet meer bij dien Balsem komen! Pfff! Wat
geef ik er om?"

"Ik heb toch medelijden met den armen jongen, Gerard," had juffrouw
Balsem gezegd toen Willem weg was, "en, als ik in jouw plaats geweest
was, zou ik hem niet weggestuurd hebben!"

"Ik heb ook medelijden met hem, vrouw," was het antwoord, "maar
kinderen moeten niet te lichtvaardig vader of moeder ongehoorzaam
zijn. Als er wat goeds in den jongen zit, dan zal tóch wel alles
terechtkomen."

"Jawel; maar als hij nu eens een kwajongen wordt, als zoovele anderen,
wat dan?"

"Hoor eens, vrouw, daarvoor zal ik trachten te zorgen!" zei Balsem en
ging weer naar zijn kleine apotheek om daar eenige medicijnen klaar
te maken, die zoo op het oogenblik zouden gehaald worden.

En hoe ging het met Willem?

Wel, in zijn booze bui zocht hij nog dienzelfden Zondag eenige jongens
op, die ook zoo wat op een ambacht waren. Hij probeerde met hen mee
te doen aan leelijke dingen; maar hij had te veel gelezen en van den
ouden Balsem te veel goeds geleerd, om er pret in te hebben.

Toen hij nu 's avonds naar bed ging, was hij op zijn manier ook eens
boos, ja, boos op iedereen. Hij gooide ook met stoelen en deuren,
precies zooals zijn vader dat een paar keeren gedaan had. Maar
het meest was hij boos op zichzelf. Waarom? Och, dat wist hij zelf
niet recht; maar het is heusch waar, hoor, hij was op zichzelf heel
erg boos.III.


De eene week na de andere ging voorbij. Dat gaat altijd zoo. Of men
boos of goed, vroolijk of bedroefd is, daaraan stoort zich de tijd
niet: die loopt maar door. Het was dan ook al heel spoedig najaar
en daar de zomer niet zeer voorspoedig geweest was, liep het meeste
werkvolk nu al zonder werk.

Onze opperman had al lang gedaan gekregen, en Willem ook, zoodat die
twee nu met pakjesdragen en wegwijzen zoo wat den kost verdienden.

Zoo liep Willem weer eens op een donkeren en regenachtigen Octoberdag
door de straten en ook voorbij de stads-apotheek.

Daar werd tegen de ruiten getikt en toen de knaap opkeek, wenkte de
apotheker hem, dat hij eens binnen moest komen.

Het was dezelfde man, die eens zoo onverdiend op hem gegromd had,
en die hem zoo lang liet wachten. Willem was die geschiedenis nog
wel niet vergeten; maar hij kon toch niet altijd boos blijven ook,
zoodat hij zonder dralen de apotheek binnenstapte.

"Moet je naar je winkel, jongen?" vroeg de apotheker.

"Ik heb geen winkel, meneer!" antwoordde Willem.

"Zoo! Wil je een boodschap voor me doen?"

"Jawel, meneer!"

"Mooi! Breng dit pakje kruiden dan eens bij mijnheer Balsem, den
veearts, die dicht bij den tol woont!"

De apotheker wilde hem nu beduiden hoe hij loopen moest om er te
komen, doch Willem zei, dat hij het best wist; want dat hij er vroeger
dikwijls geweest was.

"Zooveel te beter," zei de apotheker. "Hij zal je antwoord geven,
waarop je wachten moet. Komaan, laat eens zien, of je goed boodschappen
doen kunt!"

"Als ik geld verdienen kan, dan geeft vader er niet om waar ik loop,"
dacht Willem en stapte den weg op naar den tol.

Toch had hij er niet veel lust in; want na dien Zondag had hij
mijnheer Balsem maar tweemaal gezien en ongelukkig beide keeren,
dat hij bezig was met kwaaddoen.

Maar kom, wat gaf hij er om, als hij maar een dubbeltje kon
verdienen! Het kon immers ook best gebeuren, dat hij niet thuis
was! Zijn vrouw wist er toch niets van.

Mijnheer Balsem was echter wel thuis, doch zei niet veel. Hij maakte
het pakje open; bekeek de kruiden, die er in waren, las het briefje,
dat er bovenop lag en zei toen:

"Wacht even, Willem, ik zal je antwoord meegeven!"

Hé, wat duurde dat lang! Wel een half uur. Maar eindelijk was hij
klaar. Willem kreeg den brief met de boodschap, om dien aan den
apotheker te geven, en toen hij de deur uitging, vroeg de oude man
enkel: "En heb je me soms niets meer te zeggen, Willem?"

"Neen, meneer!" antwoordde deze.

"Goed! Dag, Willem!" klonk het en de deur viel toe.

Toen de apotheker den langen brief gelezen had, zei deze: "Hier is
een kwartje voor je moeite en vraag aan je vader of je van den winter
hier mag komen om boodschappen te doen, zal je?"

"Jawel, meneer," riep de knaap en spoedde zich heen om moeder te
vertellen, dat hij een goeden dag had gehad.

De vader had er ditmaal niets tegen. Hij gaf er niet om wat Willem
deed, als hij maar kwartjes thuis bracht.

In dien brief, dien Willem had meegebracht, had de oude heer Balsem
aan zijn vriend, den apotheker, een en ander van dien jongen verteld,
en hem verzocht of hij ook een oogje op hem wilde houden. Nu weet ik
zeker, dat de meesten van mijn lezertjes meenen, dat ze eens recht
boos op dien kwaden apotheker mogen zijn; maar ik geloof, dat ze het
wel eens glad mis konden hebben.

Op dien morgen toen hij Willem zoo erg toesnauwde, deed hij leelijk,
heel leelijk zelfs, dat is zoo. Maar een mensch kan wel eens boos zijn,
en iets verkeerds doen zonder dat hij daarom slecht is.

Jelui bent immers ook wel eens boos geweest, wed ik, ja, wellicht
ook wel eens op je ouders, is het niet?

Nu, weest maar eerlijk en zegt gerust, dat het waar is; want daarom ben
jelui nog niet _slecht_. En wil ik eens zeggen, waarom niet? Wel, omdat
je er naderhand berouw van hadt, en.... omdat je het nooit meer deedt.

Ben jelui nu nog boos op dien apotheker?

Ja, nog wel wat.

Nu, wel wát, dat is nogal zooveel niet.

Den anderen dag stond Willem achter in het pakhuis fleschjes te
spoelen, en toen hij hiermee klaar was, moest hij in een grooten
ijzeren vijzel rabarber-wortel stampen. Iederen dag was er werk
voor hem.

Maar, nu eens was er veel, dan weer weinig te doen. Dat wist de
apotheker ook wel en daarom had hij gezegd: "Lees je graag, ventje?"

"Ja, meneer!"

"Zoo! En waarvan het liefst?"

"Van bloemen, meneer!"

"Goed, daar houd ik ook veel van! Dan moet je straks maar eens met
me meegaan naar mijn boekenkast, dan kun je zeggen wat je hebben
wilt!" zei de apotheker, en hij deed het ook. Ongemerkt gaf hij hem
langzamerhand minder werk en toen het midden in den winter was, en
er heel weinig zieken waren, nam hij Willem op zekeren dag eens naar
een bloemist mede. Jongens, dat was mooi!

Daar buiten lag alles onder de sneeuw; over het water lag een dikke
ijskorst; al de boomen stonden kaal en geen bloempje, ja, zelfs geen
groen grassprietje was ergens te zien. En hier in die bloemenkas! Het
was er heerlijk warm, evenals in Mei. De bloemen stonden te bloeien,
en boven in de kas hingen zelfs tusschen de donkere wijngaardbladeren,
kleine trosjes druiven in den bloei. Willems oogen schitterden van
vergenoegen, en toen de apotheker hem vroeg of hij wel bloemist zou
willen worden, zei hij: "O, graag, heel graag, meneer!"

"Nu, vraag dan maar hier aan dezen heer of je tuinjongen bij hem
worden mag," zei de apotheker.

"Och," sprak thans de bloemist, "eigenlijk heb ik geen jongen
noodig. Ik kan het best met mijn werkvolk af. Maar, als hij er nu
zoo bijzonder veel lust in heeft, dan wil ik het wel eens met hem
probeeren. Verleden jaar had ik ook een jongen; maar dien heb ik
weggejaagd, omdat hij lui was en streken uithaalde. Als hij dat nu
ook maar niet doet, dan zal het wel gaan. Maar werken, manneke,
werken is nummer één, en uit de boeken lezen hoe je werken moet,
en waaróm je zoo doet, dat is nummer twee. Het een gaat niet zonder
het ander. Nu, zeg op! Wat denk je ervan?"

Willem dacht er natuurlijk goed over en hij beloofde zijn best te
zullen doen.

"Goed, als deze meneer,"--hij wees op den apotheker,--"die een
goed vriend van me is, je missen kan, dan moet je morgen maar
komen. Gegroet!" zei de bloemist en ging heen.

In het naar huis gaan begon Willem zich te bedenken, dat hij misschien
wel wat gauw "ja" had gezegd en dat zijn vader het mogelijk wel
niet zou willen hebben; maar de apotheker stelde hem gerust en zei,
dat hij wel niet zooveel bij den bloemist zou verdienen als bij hem;
maar als Willem 's avonds klaar was, moest hij maar bij hem komen,
dan kon hij hem ook nog wat laten doen, en dan zou hij in de week
wel evenveel thuis brengen als anders.

De opperman had er weer niets tegen, zoodat Willem eindelijk het vak
mocht leeren waarin hij altijd zooveel lust had gehad.

En jongens, wat werkte hij! Zoo koud kon het niet wezen, dat hij er
last van had. Hij werd, wat men wel eens zegt, een rechte werkezel,
en als hij 's avonds thuis kwam, had hij altijd nog wat te doen; want
het kleine kamertje waarin het eten gekookt werd,--het was eigenlijk
maar een hok,--stond vol met potten waarin hij stekjes gestoken had.

Zonder het erg te laten uitkomen, begon zijn vader er zelf pret in
te krijgen, en eens op een avond toen Willem thuis kwam, vond hij
zijn bloemen al begoten en uitmuntend verzorgd.

"Dat heeft vader gedaan," zei Mietje toen haar broer er haar naar
vroeg.

Eens op een Zondag, dat het erg vuil weer was, had vader geen lust
om uit te gaan en dan weer zoo raar thuis te komen.

"Als je me wat voorleest, Willem, blijf ik bij de kachel zitten,"
zei vader.

Willem keek vreemd op.

Vader wilde hebben, dat hem wat werd vóórgelezen! Hoe was dàt mogelijk?

Moeder zei niets; maar de goede ziel had groote tranen in haar oogen.

Ik heb wel eens hooren vertellen, dat tranen óók wat zeggen,
jullie ook?

Zou je me dan ook kunnen uitleggen wat die tranen in moeders oogen
vertelden?

Bedenk je eens!

Het boek, dat Willem voor zichzelf las, was een tuinboek en daaraan
zou zijn vader weinig gehad hebben. Daarom nam hij wat anders, en wel
het leven van Michiel Adriaensz. de Ruyter. Wel vijf Zondagmiddagen had
Willem noodig om het uit te lezen, doch toen hij klaar was, zei vader:

"Hm, hm, die Michiel heeft het met goed op te passen en veel te leeren
dan heel ver gebracht!"

"Ja, dat heeft hij wél, vader!"

"Nu, jongen, pas jij dan ook maar goed op, wie weet wat je dan nog
wordt!" hernam de opperman en kleedde zich aan om naar de avondkerk
te gaan.

Zijn vrouw stond vreemd te kijken. Zelf ging zij er iederen Zondag
heen, doch haar man was in de laatste vier of vijf jaar niet meer in
de kerk geweest. Ze zei evenwel niemendal; maar dacht zooveel te meer.

De klok begon te luiden.

"Ik ga naar de kerk, man!" zei ze.

Haar man keek haar aan en zei: "Wacht dan wat, ik ga ook eens mee."

Ze keek hem vragend aan.

"Ja, ja," zei hij, "ik heb veel te lang geleefd, alsof ik niemendal
met onzen Lieven Heer te maken had. Ik hoop mijn leven te beteren,
vrouw! Onze Lieve Heer zal mij wel kracht geven om tegen al het kwaad
te vechten."

Hierop gingen ze samen naar de kerk, en--dat bleef voortaan zoo,
al staken zijn vroegere vrienden er ook den gek mede.Het is zes jaar later.

Op de Bloemmarkt staat een man van omstreeks vijftig jaren bloemen
te verkoopen.

Het is Willems vader en hij is geen opperman meer.

De oude heer Balsem heeft naast zijn huisje nog een andere woning
laten bouwen, en hierin woont Willem met zijn ouders en zijn zuster.

Achter die woning is een flinke kweektuin voor bloemen, en tegen
het huis staat een glazen kas om er de bloemen 's winters in over
te houden.

Willem is nog altijd bij den bloemist; maar als hij 's avonds thuis
komt, doet hij het fijne werk in zijn eigen tuin. Zijn vader doet
het grove, en hij doet dat graag, vooral als de oude heer Balsem, met
wien hij nu goede vrienden is, hem helpt, of zegt hoe hij doen moet.

Des Zondags bromt hij ook niet meer op de duiven of op de honden. Hij
is niet boos meer op het lieve zonnetje en de stoelen smijt hij ook
al niet meer omver. Ja, hij zou zelfs pret in zijn leven hebben,
als hij maar.... lezen kon. Hij heeft nog geprobeerd het te leeren;
maar dat ging niet. Het was veel te moeilijk voor hem en toen heeft
hij het maar opgegeven.

En, als je soms zoo eens met buurman Balsem over die luitjes praat,
dan zegt hij: "Ja, ja, met wat hulp en goeden wil en vertrouwen op
den goeden God, kan men in de wereld wel vooruitkomen!"

Wie den goeden wil had, dat weet je, nietwaar, mijn vriendjes, en
wie Willem en zijn ouders zoo goed geholpen hebben, dat zul je ook
wel weten.

En.... heeft de een of ander van jelui soms plan om het óók eens te
beproeven of de veearts waarheid sprak? Zeg?

Je zult er geen berouw van hebben, hoor!WERKEN BETER DAN BEDELEN.


Midden in het gebergte lag een alleraardigst dorpje, dat bewoond
werd door Alpenherders en gemzenjagers. Het lag ook heelemaal van
den grooten weg af, zoodat men er maar hoogstzelden een vreemdeling
zag. Als er een kind geboren was, dan wisten ze er allen wat van te
vertellen; ze wisten hoe het heeten zou, ja, wat het worden moest
zelfs. Was het een jongetje en was de vader Alpenherder, dan zou
het kind dat óók eens worden. Was de vader gemzenjager, dan wist
men vooruit, dat er uit den jongen, als hij maar groot werd, ook een
gemzenjager groeien zou.

Yan één jongen hadden ze dat echter niet kunnen voorspellen; want
zijn vader was geen herder en ook geen jager.

"Zwarte Pietro," zooals hij in de wandeling genoemd werd, was eens op
een zomeravond met zijn vrouw in het dorp gekomen en had in de kleine
herberg gevraagd of er hier in het dorp niet een huisje te huur was.

"Jawel, vreemdeling," antwoordde de herbergier; "maar het is heel
afgelegen en wel een half uur buiten het dorp, de bergen in!"

In vroegere tijden had een hertog de gewoonte gehad, om een paar
keer in het jaar hier te komen jagen en, om te kunnen uitrusten, als
hij vermoeid van de jacht was, had hij dat kleine huisje daar laten
zetten. Toen hij later niet meer kwam, had hij tegen den dorpsschout
gezegd: "Dat jachthuisje geef ik aan het dorp. Je kunt het verhuren,
als je wilt!"

Maar niemand wilde zoo ver van het dorp wonen en daardoor kwam het,
dat het jaren lang ledig stond en nog nooit bewoond was geweest,
toen de vreemdeling met zijn vrouw in het dorpje kwam.

Uit de papieren, die de man bij zich had, bleek dat hij van beroep
ketellapper was, en dat hij het laatst te Milaan was geweest, waar de
papieren door het hoofd van de politie onderteekend waren voor "goed."

De dorpsschout maakte dan ook volstrekt geen zwarigheid om het huisje
aan Pietro, den ketellapper, te verhuren, en reeds den anderen dag
betrok hij het.

Waar ze op sliepen, op zaten of kookten, dat begreep niemand; want de
ezel, dien ze bij zich hadden, droeg enkel wat gereedschap, een ketel,
een volgeladen mand en een paar groote, ledige zakken.

Doch dat ging niemand aan; als de nieuwe inwoners van het dorpje
maar brave lieden waren, dan was het goed. Zijzelven moesten maar
zien hoe ze zich behielpen.

In den loop van denzelfden dag, dat het jachthuisje door hen betrokken
was, kwam hij reeds bij de menschen aan de huizen rond, om te vragen
of ze geen ketels te lappen, geen aardewerk te krammen, geen klokken
schoon te maken, geen stoelen te matten of geen geweren te herstellen
hadden. Hij scheen dus van beroep nog meer dan ketellapper te zijn
en iedereen, die hem wat gegeven had om te maken, kreeg het spoedig
en goed afgewerkt weder thuis.

Maar het dorpje was te klein om er op den duur werk genoeg te vinden,
en daarom zag men Pietro dikwijls voor dag en voor dauw met zijn
ezel, die het gereedschap droeg, uit het dorp gaan, om op heel andere
plaatsen werk te zoeken.

Toen hij er zoo omstreeks een jaar gewoond had, vernam men in het
dorpje, dat hij den vorigen dag een zoontje gekregen had, dat hij
Luigi noemen zou.

Maar, wat moest Luigi worden?

Ja, dat wist Pietro zelf nog niet. Als hij acht jaar oud was, dan
was het tijd genoeg om er eens over te gaan praten.

Daarvan begreep niemand iets. Hoe konden er ooit ouders gevonden
worden, die bij de geboorte van een jongen niet al aanstonds wisten,
wat hij worden moest?

Intusschen werd de kleine Luigi ouder en grooter.

Zijn moeder bracht hem wel eens een enkele maal mee, als ze
boodschappen in het dorp moest doen, doch voor het overige zag men
het kind nooit.

Andere jongens en meisjes gingen op hun zesde jaar al naar de
dorpsschool; maar Luigi was al acht jaar oud geworden en van schoolgaan
was nog geen sprake.

Dat was wel ongelukkig; want een mensch, die, als hij groot is,
niet lezen, schrijven of rekenen kan, is al zeer te beklagen.

Eens bracht Pietro een aap uit de stad mee.

Hijzelf naaide voor het dier een broekje en een jasje, en maakte van
bordpapier een schako.

De kleine Luigi had razend veel pret met het dier, en leerde hem in
minder dan een maand allerlei kunstjes.

Had de jongen echter geweten, wat van zijn ijver het gevolg zou zijn,
hij had misschien met het leeren van die kunstjes geen begin gemaakt.

"Wel, Luigi, wat kan je aap zoo al?" vroeg Pietro op zekeren avond,
een week of vier nadat hij het beest had thuis gebracht.

"O, vader, hij kan heel beleefd groeten. Alles wat ik hem geef, pakt
hij aan met zijn rechter voorpoot. Als ik zeg: 'klim', dan klimt hij;
zeg ik: 'ga dood liggen!' dan ligt hij zoo stil als een muisje, en
zeg ik: 'Sim, hoe doen de kindertjes, die pret hebben?' dan gaat hij
dansen en in de handen klappen. Hij kan koffie malen, een geweertje
afschieten, touwtje springen, en nog veel meer."

"Nu, dat is al meer dan genoeg. Je kunt er zoo best je kost mee
verdienen!" antwoordde Pietro, en toen Luigi hem met groote oogen
verwonderd aankeek, vervolgde hij: "Ja, ja, jongen, je bent een paar
maanden geleden al acht jaar geworden. Het is nu meer dan tijd dat
je ons huis uit-, en de wijde wereld ingaat!"

"Ga je dan mee, vader?" vroeg Luigi eenigszins beschroomd en verlegen;
want vader sprak zoo bar.

"Ben je wel dwaas, jongen? Je gaat alleen!"

"Voor hoe lang, vader?"

"Wel, hoor me nu zulk een lompen jongen eens aan! Misschien voor twee
of drie jaar, misschien ook wel voor altijd!"

"Maar mag ik dan nooit terugkomen, vader?"

"Ja, als je je zakken vol met geld hebt, anders kunnen we je best
missen!"

De moeder sprak geen woord; maar toch geloof ik, dat zij, als ze doen
kon wat ze wilde, niet zoo leelijk zou doen als haar man; want nu en
dan pinkte zij stilletjes een traan weg.

De arme jongen!

Veertien dagen later bracht Pietro, toen hij 's morgens vroeg met
zijn ezel uitreed om de naburige dorpen te bezoeken, onzen Luigi tot
aan den grooten straatweg.

Toen ze daar gekomen waren zei de vader:

"Nu, Luigi, ik ga hier links af. Jij moet maar altijd rechtdoor loopen,
dan kom je, als je stevig doorstapt, tegen den middag in een groote
stad. Bij de poort begin je maar terstond met Sim kunstjes te laten
doen en voor het geld, dat je daarvoor krijgt, koop je maar dadelijk
eten. Begrepen?"

"Maar, vader, als ze me nu eens geen geld geven?"

"Dan ga je bij de boeren buiten de stad maar een stuk brood bedelen en
vragen of je 's nachts in de schuur mag slapen. En nu, ik ga weg. Zorg
maar, dat je gauw je zakken vol geld hebt, hoor!"

Zonder iets meer te zeggen ging Pietro heen en liet zijn zoontje staan.

Deze keek met betraande oogen zijn vader na en ging, toen hij hem
niet meer zag, den weg op.

Hij liep maar al rechtuit en telkens als hij voorbij een huis kwam,
moest Sim zijn kunstjes vertoonen. Sommige menschen gaven hem wat,
anderen weer niet. Slechts langzaam vorderde hij, en eerst tegen den
avond kwam hij in de groote stad.

Hier zou hij geld, veel geld krijgen; want kijk eens, wat rijden daar
mooie koetsen! Wat loopen daar prachtig gekleede heeren en dames! Als
ieder maar één cent gaf, dan zou hij spoedig de zakken vol geld hebben,
en kon hij naar zijn huis terugkeeren.

Dat dacht hij, ja, maar die rijke menschen reden en wandelden hem
voorbij, zonder hem ook maar even aan te zien. Slechts nu en dan
smeet er een hem een klein, heel klein koperen geldstukje toe.

Ach, dien avond sliep Luigi voor het eerst van zijn leven op een hoop
stroo onder een poort!

Hij had ternauwernood zooveel geld verzameld om een droog stuk brood
te koopen. En, toen hij niet wist waarheen, was hij maar op een hoop
stroo neergevallen, en daar sliep hij nu in gezelschap van zijn vriend
Sim, die hem, toen hij schreide, met de zwarte, kleine handen over
het gelaat gestreken had.

Het is veertien dagen later.

Wat een drukte en beweging is daar ginds aan het spoorwegstation!

Wat zou er te doen zijn?

Wel, een grooten dief heeft men aangebracht. Iedereen wil den man zien,
die al zooveel kwaad gedaan heeft, en voor wien men nu niet meer bang
behoeft te wezen.

Maar met dien booswicht hebben we niets te maken, wel met den
boevenwagen waarin hij per spoor hierheen gebracht werd.

Op het perron stond Luigi met zijn aap, en daar hij hier in deze groote
stad al zoo lang gezworven had, zonder zooveel te verdienen, dat hij
iets kon overhouden, besloot hij naar een andere plaats te gaan, die
ongeveer zes uur verder lag. Maar, hoe daar te komen? Hij had al in
twee dagen geen brood gekocht, in de hoop dan zooveel te besparen,
dat hij het reisgeld op het spoor betalen kon. Met dat geld nu was
hij thans naar het station gegaan, en aan een man met een glimmende
pet op, vroeg hij of hij voor dat geld wel mee kon rijden naar Trient.

De spoorwegbeambte zag het weinigje geld, begon hard te lachen en zei:
"Ben je wel dwaas, jongen? Voor geen tienmaal zooveel."

Den armen knaap stond het schreien nader dan het lachen. Hij had er
nu toch twee dagen lang bijna niets voor gegeten!

De spoorwegbeambte evenwel had pret in de onnoozelheid van den knaap,
en vertelde het nu eens aan den een, dan aan den ander.

In het eind hoorde de stations-chef het ook. Deze had medelijden met
Luigi en zei tegen den conducteur: "Je neemt immers den boevenwagen
weer mee terug?"

"Jawel, meneer!" was het antwoord.

"Welnu, laat den jongen de reis dan daarin maken!" hernam de goedige
man, en stopte onzen Luigi bij een broodje nog een paar geldstukjes
in de hand.

Weldra zat hij nu in den donkeren, grooten wagen, waarin alleen een
venstertje van boven eenig licht bracht.

"Goede reis," riep de conducteur hem toe en sloot de deur.

Daar hoorde Luigi een langgerekt gefluit, toen kreeg de wagen een
schok, en hij voelde dat hij vooruitging. Of het snel of langzaam ging,
dat wist hij niet; want hij kon niets zien. Van tijd tot tijd hoorde
hij het fluiten weer, en hij meende, dat hij er nu zijn zou. Maar dan
begon het gerommel en gestamp opnieuw. Dat duurde lang en hij begon
al spijt te krijgen, dat hij meegereden was, toen hij andermaal het
fluitje van de locomotief hoorde. Een oogenblik later werd de deur
opengedaan en een andere man dan die hem erin gelaten had, zei:
"Je kan er uitkomen, mannetje!"

Sim moest weer dadelijk beginnen met zijn kunsten te vertoonen;
maar het scheen wel, dat de menschen hier nog minder mild waren dan
te Verona, waar hij vandaan kwam. Reeds begon de avond te vallen,
toen hij nog zoo goed als niets gekregen had, en hij zag al hier en
daar uit, of hij niet een geschikte plaats vond om er den nacht door
te brengen, doch te vergeefs.

Moedeloos zette hij zich op een stoep neer en begon van de droge
broodkorst, die hij van Verona medegebracht had, te eten, toen een
jongen bij hem kwam staan.

"Kom je uit Tyrol?" vroeg hij.

Luigi schudde het hoofd.

"Waar kom je dan vandaan?"

"Uit Verona!"

"En wat kom je hier doen?"

"Ik laat Sim kunsten maken."

"Zoo, en heb je al veel verdiend?"

"Hier? Neen, bijna nog niemendal!"

"Dat wil ik wel gelooven; de menschen geven hier niet. De boeren daar
buiten zijn veel beter. Waarom ga je niet bij de boeren?

"Ik wist het niet, dat die zoo mild waren. Zou ik daar mijn zakken
gauw vol geld hebben?"

"Misschien wel in een week. Ga jij morgen maar gerust den boer op,
hoor!" zei de vreemde jongen en ging heen.

Dien nacht sliep Luigi alweer maar in een oude poort, die door de
vrachtlieden gebruikt werd om er hun karren in te zetten.

Den anderen morgen al heel vroeg ging hij de poort en de stad uit.

Het was een eenzame weg, en hij was misschien wel al een uur
voortgegaan zonder iemand te ontmoeten, of een huis te zien.

Intusschen begon de zon heel fel te schijnen en het werd brandend
heet. Den vorigen dag al had hij zijn voeten op de straten van Trient
open geloopen, en deze begonnen hem nu verschrikkelijk zeer te doen.

Daar kwam hij eensklaps aan een driesprong.

De eene weg liep tegen de bergen op; de andere door het dal en de
derde door het bosch.

Om tegen de hitte der zon beveiligd te zijn, koos hij den laatsten.

Maar ach, de weg werd al smaller en smaller, en eindigde op het laatst
in een aantal voetpaden. Een er van sloeg hij op goed geluk in; maar
hoe hij ook zocht en uitkeek, nergens zag hij menschen of huizen. Ach,
niets anders dan boomen en nog eens boomen!

Wel besloot hij nu terug te keeren, en den weg door het dal te nemen,
doch hij verdwaalde op de kleine paden al meer en meer. Hoe licht
Sim ook woog, hij werd den jongen veel te zwaar om te dragen, en bij
iederen stap, dien hij deed, had hij het wel kunnen uitschreeuwen
van de pijn.

Eindelijk hoorde hij hetzelfde schelle gefluit als dat, hetwelk hem
zoo verveeld en haast bang gemaakt had, toen hij in den boevenwagen
op het spoor zat.

Hij keek op, en ja, daar ginds zag hij over een breed water een steenen
brug, en met vreeselijk geweld kwam er een spoortrein over rollen.

Doch op dien weg kon hij weer niet komen; want een andere snelvlietende
beek scheidde hem er heelemaal van.

Moedeloos zette hij zich bij het frissche, heldere water neer. Zijn
dorst had hij spoedig bevredigd en thans trok hij de oude kousen uit,
om in het koele water zijn brandend heete voeten te verkwikken. Uit
zijn ransel haalde hij een paar lappen, die hij trachtte er om heen
te winden.

Onderwijl hij daar zoo zat en van pijn en verdriet huilde, hield Sim
zich met wat anders bezig. Toen zijn baas den ransel had geopend om
er zwachtels uit te halen, liet hij hem open staan ook, en al dadelijk
vielen de oogen van den aap op het brood, dat er in lag.

Spoedig had hij het beet en begon er van te eten, en reeds had hij het
meer dan half op, toen Luigi omkeek en Sim zoo bezig zag. Het beest
wist zeker, dat hij kwaad deed; want het brood in den mond stekend,
klom hij er, zoo schielijk hij kon, mede in een boom. Welke lieve
namen Luigi hem ook gaf, de aap trok maar leelijke gezichten en klom
nog hooger.

Plotseling echter hoorde Luigi een schot en, eer hij tijd had om te
zien wie dat loste, tuimelde Sim uit den boom en viel dood aan zijn
voeten neder.

Daar kraakten de takken en een man, gekleed in een jas met koperen
knoopen, trad met een geweer onder den arm en een sabel op zijde,
te voorschijn. Een groote hond sprong hem achterna.

"Was dat jouw aap, jongen?" vroeg hij.

Luigi kon den vreemdeling nauwelijks verstaan, doch hij begreep hem
toch wel, en zei daarom: "Jawel, meneer, dat was mijn aap!"

"En wat zit je hier te doen?" vroeg de man weer.

Luigi vertelde hem alles en wees op zijn voeten.

"Een mooie geschiedenis," bromde de jager. "Daar schiet ik je
kostwinner dood, en ik zit met jou opgescheept! Maar zeg, wil je
werken?"

De arme knaap antwoordde, dat hij wel werken wilde, maar het nooit
geleerd had.

Dat kon de man, die een houtvester was, maar niet gelooven en daarom
zei hij: "Och wat, niet werken kunnen! Alle menschen kunnen werken! Ga
maar mee!"

Luigi droogde zijn voeten af, trok de oude kousen en schoenen aan,
en, na den dooden aap opgenomen te hebben, strompelde hij den
houtvester na.

Toen ze zoo ongeveer een kwartier geloopen hadden, kwamen ze aan een
alleraardigste woning. Voor de deur zat een jonge vrouw en op het
grasperk liepen drie kinderen te spelen.

"Vrouw," riep de houtvester, "ik breng hier een jongen mee, die niet
werken kan; maar die honger heeft. Heb je wat te eten voor hem?"

De vrouw was dadelijk bereid, het hem te geven.

Onder het eten begonnen de houtvester en zijn vrouw den knaap allerlei
vragen te doen, en de eerste schaterde het uit van lachen toen Luigi
vertelde, dat hij niet thuis mocht komen vóór hij de zakken vol
geld had; maar toen hij daarna ook vertelde, dat hij niet lezen of
schrijven kon, ja, zelfs nog nooit gebeden had, riep hij uit:

"Vrouw, heb je ooit van je leven zulke menschen gezien? Dat leert hun
kinderen niet lezen, schrijven, rekenen, bidden of werken! Mijn hemel,
jongen hoe kun je dan je zakken vol geld krijgen?"

Luigi tastte dapper toe en ondertusschen spraken de man en de vrouw
wat met elkander af.

Toen alles op was, legde Luigi den lepel neer.

"Zoo, heeft het je gesmaakt?" vroeg de jager.

"Heerlijk, meneer!"

"Goed, en zou je zóó heerlijk wel driemaal op een dag willen eten?"

"O, wat graag, meneer!"

"Best, dat kan je hier doen! Je mag een week bij ons blijven. In
den kleinen stal hier achter zal mijn vrouw een slaapplaats voor je
gereedmaken. Maar, als ik je het dan leer, zou je dan willen werken?"

"Jawel meneer!" gaf Luigi ten antwoord.

"Kom, ga dan alvast maar mee, dan zal ik je aardappelen leeren delven
en gras snijden; want ik heb zes geiten, weet je, en voor die dieren
moet jij dan zorgen."

Luigi ging met den houtvester mee en deze deed hem een en ander van
het werk voor.

De knaap was niet dom en had spoedig den slag er van beet. Zijn dooden
aap begroef hij in het bosch.

Toen de week om was vroeg de houtvester hoe het hem beviel, en of
hij bij hem wilde blijven.

"Jawel, meneer, maar, maar...."

"Nu, wat maar, jongen, spreek maar zooals je het meent!" zei de man.

"Maar, meneer, ik zou zoo graag gauw, heel gauw mijn zakken vol
geld hebben!"

"Aha! Jawel, ik dacht wel dat er zoo iets komen zou. Maar, hoor eens,
beste jongen, dat zijn maar praatjes van je vader geweest om van je
af te komen. Heb je met je aap wel ooit zooveel verdiend, dat je goed
eten kon krijgen en een bed om op te slapen?"

Luigi moest hierop zwijgen; want het was waar, en daarom vervolgde
zijn vriendelijke baas: "Zonder werken, mijn jongen, kan je geen
rooden penning overhouden! Je moet tegenwoordig in de wereld zoo
wat van alles kunnen doen, en dan is het nog een geluk, als je volop
je brood verdient. Maar, dat wil ik je wel zeggen, als je het werk,
dat je hier doen moet, altijd zoo goed afmaakt als in de afgeloopen
week, dan zal je bij mij ook geld verdienen en nog goede kleeren
bovendien. Zeg, heb je er lust in?"

Luigi bedacht zich geen oogenblik, maar zei dadelijk met een vroolijk
gelaat: "Jawel meneer! Dat doe ik heel graag!"

Acht jaren zijn sinds verloopen en Luigi is nu een knaap van zeventien
jaren. Nog heeft hij zijn zakken niet vol met geld, maar toch al
een aardig spaarpotje. En dan heeft hij nog iets, dat eigenlijk meer
waard is dan zakken vol met geld. Hij heeft in al dien tijd heel wat
aangeleerd. Hij kan nu bidden en werken en, als de winterdagen kort en
de avonden lang waren, leerde de houtvester hem ook lezen, schrijven
en rekenen. Hij heeft nuttige kennis opgedaan, en.... kennis is macht.

Zoons heeft de houtvester niet, en daarom hebben ze al eens verteld,
dat de vreemde knaap veel kans heeft, om, als zijn pleegvader oud
geworden is, houtvester in zijn plaats te worden. Wanneer men dat den
goeden man zoo eens vertelt, dat begint hij te lachen en gewoonlijk
zegt hij dan: "De jongen zou het verdienen ook!"

Maar zijn ouders, hoor ik je vragen?

Ja, kinderen, ik heb gehoord, dat in dienzelfden boevenwagen, waarin
Luigi eens van Verona naar Trient reed, zijn ouders ook gezeten
hebben. Maar niet om er weer uitgelaten te worden evenals hun zoon,
doch om van het station af naar de gevangenis gebracht te worden. Men
vertelde heel leelijke en vreeselijke dingen van die lieden.

Nu, dat is niet te verwonderen ook. Van ouders, die zoo leelijk met
hun kinderen handelen, verwacht ik nooit veel goeds.

Luigi weet evenwel niet beter, of ze zijn beiden gestorven, en dit
is maar goed ook; want het moet voor een kind al heel treurig zijn,
als hij zijn ouders niet thuis, maar in de gevangenis heeft wonen.

En hier aan het slot dezer vertelling heb ik een wensch voor jelui
en die is deze:

Ik hoop, dat de Lieve Heer jelui allen eenmaal op dezelfde eerlijke
wijze het dagelijksch brood doe vinden, en dat je van jullie kant
niet alleen zult zeggen: "werken is beter dan bedelen," maar ook:
"het geluk zit niet in zakken vol goud."DE BAVIAAN.


"Kijk, kijk, die moet er ook wezen! Wat maait hij met zijn beenen! Het
lijkt wel of het roeiriemen zijn! En wat zwaait hij met zijn armen! Het
is of hij aanstonds op den hol zal gaan! Dat is een gekke vent! Zie
je hem wel, Douwes?"

"Och, jij met je geschreeuw, zwijg toch! Straks poetst die oppasser
met zijn lederen helm en sabel op zijde, ons nog weg! Wat zeg jij er
van, Huibert?"

"Wat ik er van zeg? Dat er hier voor ons toch zooveel niet te zien
is. Ik ga er uit en buiten op het plein wat vangballetje spelen. Kijk
eens wat een mooie bal, Douwes!" riep de derde en duwde zijn makker,
die eigenlijk een heel anderen weg uitzag, een grooten elastieken
bal onder den neus.

"Och, loop, jij met je bal! Ik blijf hier, George, en het is een
knappe jongen, die me er vandaan krijgt!" antwoordde Douwes.

Dit gesprek werd gevoerd bij een gebouw van den dierentuin, waarin
allerlei opgezette dieren bewaard werden. Het was kermis en de directie
van die diergaarde wilde den vreemdelingen en onbemiddelden burgers
ook wel eens wat laten kijken, en daarom stond dien dag voor een
onnoozele vijfentwintig cents het hek open.

En, er werd druk gebruik van gemaakt ook.

Matrozen, die van de lange reis teruggekeerd waren en nu in het
vaderland het zuur verdiende geld bijna zoo goed als gingen opmaken;
soldaten, die niet veel te missen hadden en toch ook wel eens wat zien
wilden; kindermeisjes met kleine kinderen op den arm, die bang werden;
heeren en dames, die van buiten de stad kwamen en oude vrouwtjes uit
een hofje, alles woelde en wriemelde door elkander.

Tusschen het gedrang aan de poort was het Douwes, Huibert en George
gelukt om, zonder de entree te betalen, toch binnen te komen, en
als echte stads-kwajongens dachten ze er geen oogenblik aan, dat ze
heel leelijk deden, en dat ze wel eens op een gevoelige wijze konden
weggejaagd worden.

Overal waar ze kwamen hadden ze het hoogste woord, en als ze het
konden gedaan krijgen, dan hielden ze vooral de menschen, die van
buiten kwamen, braaf voor den gek.

Zoo hadden ze bij de apenkooi tegen een ouden zeeman, die er heusch
heel leelijk uitzag, gezegd:

"Baas, is die baviaan daar je broertje of je zoontje?"

Ze waren hierop schielijk weggeloopen; maar Douwes was nog niet vlug
genoeg geweest, want hij had van den zeeman nog een fermen draai om
zijn ooren opgeloopen.

"Baviaan, leelijke baviaan!" riepen de drie jongens, toen ze zoo ver
waren, dat hij hen toch niet meer krijgen kon.

"Wel foei, dat waren dan toch eens echte kwajongens!" denk jelui zeker.

Ja, wat zal ik je daarop antwoorden? Ik hoop maar, dat je nog nooit zoo
iets zult gedaan hebben, en het ook nooit doen zult! Anders.... Doch
laten we nu weer maar naar ons ondeugend drietal terugkeeren.

Alleen Douwes had dan gezegd, dat hij hier blijven wilde. Waarom,
dat wist hij zelf niet; hij keek tóch nergens naar.

"Hoor je het, Huibert, hoor je het? Douwes blijft hier en wil niet
meespelen. Wat 'n brave jongen toch, hé?" riep George op tergenden
toon.

"O, hij is vast bang, dat hij den Baviaan weer ergens zien zal,
en dat wil hij liever niet," antwoordde Huibert.

Toen hij dit gezegd had, werd hij door een dikken heer tegen het
lijf geloopen, en achter zich kijkend om te zien wie dat deed, zag
hij, achter een langen rekruut, den man staan over wien ze zooeven
gesproken hadden.

"Ik zie iemand met een wollen muts op. Op die wollen muts is een
kwastje, en onderaan een randje van rood, wit en blauw. Wie zou dat
zijn, Douwes?" zei hij.

Douwes keek ook om en zag den man, dien hij had uitgescholden, en van
wien hij een klap om de ooren gekregen had, ook staan. Hij stond te
lachen, omdat niet ver van hem af, een kind op den arm van een meisje
uit benauwdheid hard begon te huilen.

"Nu blijft Douwes nog hier," sarde Huibert.

"Neen, neen, laten we maar gauw maken, dat we wegkomen! Ga je mee naar
de Markt, daar is Dassie met zijn honden- en apenspel. Dat is veel
mooier dan hier!" zei Douwes en trok zijn kameraads mede naar buiten.

Het kostte onzen jongens nogal moeite om uit het hek te komen;
want zóó dom waren ze toch niet, of ze begrepen, dat de portier,
hen ziende, wel zou kunnen nagaan, dat zij geen jongens waren om een
kwartje entree te betalen.

Doch ze wisten ook hier hun kans zóó goed waar te nemen, dat ze er
ongemerkt uit konden komen, en spoedig daarop stonden ze op de Markt
voor het honden- en apenspel. Wat ze daar zoo al uitvoerden, wil
ik liever maar niet vertellen, want dat was ook al niet veel moois,
dat begrijp je wel.

Liever willen we kennis maken met den leelijken zeeman.

Zie, daar komt hij het hek uit.

Ja, het is waar! Hij is foeileelijk en heusch niet veel mooier dan
een baviaan.

Welke dikke lippen! Welk een stompe neus! Wat rare oogen! En wat
loopt hij "sjok-sjok" langs de straat! Het is of hij dronken is.

Nu maar, dan kijk je toch verkeerd, hoor! De man is volstrekt niet
dronken, en we kunnen hem gerust volgen ook. Als wij hem maar niet
uitschelden, zal hij ons geen kwaad doen.

Kijk, daar slaat hij links af en loopt de Maansteeg in.

Dat is geen mooie straat. Allemaal groentewinkels en
water-en-vuur-huizen.

Wat hindert dàt? Daar kunnen ook wel goede menschen wonen, zou ik
zoo meenen.

"Dag, grootvader! Ben je daar al?" roept een klein meisje, dat den
ouden zeeman te gemoet komt en hem bij de hand vat. "Grootmoeder
slaapt nog, en het eten is bijna klaar. Ik ben blij, dat je terugkomt!"

"Zoo, Leentje, was je bang, meid?"

"Neen, grootvader; maar het is hier zoo stil in de steeg! Al de
menschen zijn naar de kermis."

"Nu, als grootmoeder wakker is, en je hebt de tafel afgenomen,
dan wed ik, dat je wel met me mee mag. Kijk, dat heb ik alvast voor
je gekocht!"

Dit zeggend, haalde de man uit zijn jaszak een alleraardigst
speldenkussentje en een naaldenkokertje, die allebei keurig mooi met
schelpjes opgelegd waren.

"Is het goed, lieve meid?" vroeg hij.

Leentje stond te dansen van blijdschap, en den ouden man om den
hals vallend, zag zij niet, dat hij zoo verschrikkelijk leelijk was,
maar gaf hem drie frissche zoenen.

"Nu, nu, je bent een beste meid, hoor!" zei grootvader en stapte met
Leentje het kleine en armoedige huisje aan het eind van de Maansteeg
binnen.

Het zag er armoedig maar knapjes uit. Wat blinken kon, blonk, en
wat helder en schoon kon zijn, was niet vuil, maar bij de sneeuw af,
zoo wit.

En hier woonde nu Jochem Pels met zijn vrouw, die echter in den
laatsten tijd wat sukkelde. Daarom was Jochem naar zijn zoon gegaan, en
had hem gevraagd of Leentje, op een na het oudste van zijn kinderen,
grootmoeder wat in het huishouden mocht helpen. De zoon deed dat
natuurlijk graag, en zoo komt het, dat we op dezen mooien kermisdag
Leentje Pels bij grootvader in de Maansteeg, en niet bij haar vader
in de Turflaan vinden. Na afloop van het middageten knapte Leentje
zich wat op, om met grootvader naar de kermis te gaan. Grootmoeder
was nu opgestaan, en op het oogenblik iets beter.

Hé, wat keek Leentje op de kermis rond! Wat was er veel, waarvan ze
zelfs den naam niet wist!

Ze kwam haast oogen te kort!

Dat was vooral bij een groote speelgoedkraam het geval.

Onverwachts hoorde ze echter eenige jongens schreeuwen; "Baviaan,
leelijke baviaan!" en naar den kant ziende, vanwaar de stemmen kwamen,
zag ze drie jongens, die hard lachend achter de kraam liepen, en aan
de andere zijde weer voor den dag kwamen.

"Baviaan, leelijke baviaan!" riepen ze nogmaals.

Eén der jongens kende ze wel. Het was Douwes Vlinder, die vroeger
ook in de Turflaan gewoond had; maar wie de twee andere waren, dat
wist ze niet. Ze had hen nooit gezien.

De oude Pels deed net, alsof hij niets gehoord had en ging met Leentje
verder de kermis op.

Toen ze weer thuis waren, vroeg Leentje: "Maar, grootvader, wat is
een baviaan?"

"Dat is een groote, leelijke aap!" was het antwoord.

"Maar was er dan bij die kraam een baviaan? Ik heb er geen gezien!"

"Och, dat riepen die jongens maar om iemand uit te schelden!" was
het antwoord, en hij zei er verder maar liever niets van.

Den anderen dag ging Leentje in den vroegen voormiddag een boodschap
doen.

Daar zag ze Douwes loopen en dadelijk dacht ze weer aan den baviaan.

"Douwes, Douwes!" riep ze.

De jongen keek om en vroeg: "Wat moet je?"

"Toen ik gisteren met grootvader bij die speelgoedkraam stond, riep
je met je drieën: 'baviaan'! Waar was die dan, zeg?"

"Zoo, was dat jouw grootvader?" antwoordde Douwes. "Wel, dat riepen
we tegen hem."

"Maar grootvader is toch geen aap?" riep Leentje verwonderd uit.

"Neen, maar hij lijkt er toch veel op. Of is hij niet leelijk
genoeg?" riep Douwes en ging weer verder.

--"Grootvader net een baviaan, omdat hij zoo leelijk is! Wel, dat heb
ik nog nooit gezien! Ik vind hem zelfs wel mooi, en.... hij is toch
zoo goed, o, zoo goed," sprak het kind in zichzelf. Ze begreep er
niets van, en het is geen wonder, dat ze bij grootvader terugkomend,
hem, heel onschuldig, dadelijk alles vroeg.

"Och ja, lieverdje," sprak de oude man, "ik ben leelijk, heel
leelijk, mijn hartje! Ik ben zoo geworden toen ik een buurvrouw uit
een brandend huis gehaald heb. Geheel mijn gezicht was verbrand en
ik werd doodziek. Toen ik beter was en in den spiegel keek, kende
ik mijzelf niet, zoo leelijk was ik geworden. En daarom riepen die
jongens, toen ze me zagen, 'baviaan'! Begrepen?"

"Ja, grootvader, maar dat is toch heel leelijk van die jongens, niet?"

"Zeker, beste meid; maar ik hoop, dat ze later wel zullen leeren
begrijpen, dat een leelijk mensch toch ook een mensch is, en even
goed en braaf kan zijn, als de mooiste man of vrouw!"

Leentje keek haar grootvader nog eens aan en zei toen:

"Maar, stellig, grootvadertje, u is heusch niet leelijk! Dat zeg ik"

"Ja, kind, ik ben het wel; maar dat kan _jij_ niet zien!"

"En waarom niet, hé?"

"Omdat je zooveel van me houdt, engel!" antwoordde de man en gaf
toen de zoenen, die hij den vorigen dag van haar gekregen had, wel
driedubbel terug.De kramen zijn afgebroken en nergens meer te zien!

In heel de stad is het weer alles, zooals vóór de kermis.

De scholen zijn ook weer begonnen, doch Douwes, George en Huibert,
die het leeren nog hard noodig hebben, vinden het straatloopen
pleizieriger, en zijn dus maar stilletjes uit school gebleven.

"Zeg, Douwes, wat zullen we gaan doen?" vraagt Huibert op zekeren dag.

"Op de wallen spelen!" antwoordt George.

"Ben je wel dwaas?" roept Douwes, "op den wal spelen, waar iedereen
loopt en ons zien kan! Neen, ik ga buiten in den Vliet bij de
sluisdeuren vischjes vangen. Daar ziet geen mensch ons, en toch kunnen
wij de klok hooren slaan; want, we moeten op ons uurtje passen, weet
je! Als we kwartier voor twaalven naar huis gaan, dan weten vader en
moeder niemendal."

"En waarmee wil je visschen?" vroeg George.

"Wel, we binden onzen zakdoek aan een stok, dan hebben wij een
schepnetje. Eergisteren heb ik wel dertig stekelbaarsjes gevangen. Twee
leven er nog, die zwemmen thuis in de waschtobbe."

Zoo iets stond den twee jongens aan en het was geen kwartier later,
of ze waren alle drie bij de sluisdeuren.

Die sluis was in 1784 gemetseld, en hoewel de deuren in dien langen
tijd vast wel vernieuwd zullen zijn, toch waren ze niet te best
meer. Aan den eenen kant was het water veel lager dan aan den anderen
kant in den Vliet; het water sijpelde evenwel door de deuren heen,
en kwam in de ondiepe vaart. Hier was geen visch. Neen, maar aan
de andere zijde, in den Vliet! Voornamelijk in de hoeken en op het
plekje waar een lek was, daar wemelde het van stekelbaarsjes. Dat
zou een goede vangst geven!

Hé, wat zoog dat water! De zakdoeken werden heelemaal tegen de deuren
gedrukt. Hierdoor vingen ze al bijzonder weinig.

"Wacht," riep Douwes, "ik ga midden over de sluisdeuren hangen,
dan vang ik zeker. Maar dàn doe ik het aan den anderen kant."

"Pas op, dat je er niet invalt!" waarschuwde George.

"Och loop! Denk je dan, dat ik mij niet kan vasthouden? En bovendien,
ik kan heel goed zwemmen," riep Douwes en kroop langs een der
sluisdeuren naar het midden.

Onderwijl hij daar zoo lag, hoorden de beide andere jongens het geluid
van roeiriemen in het water.

"Ga eens kijken wie daar komt!" zei George.

Huibert klauterde naar boven en gluurde door het lange gras heen naar
den Vliet.

"O jongens," riep hij, "het is de Baviaan! Gauw, Douwes, gauw,
kom hier!"

En Douwes kwam, maar toen hij bijna aan het kantje was, gleed hij
uit en plofte in het water.

O, hij kon zwemmen, zie je, dat was minder! Als hij maar aan den kant
was eer de Baviaan kwam!

Maar Douwes had gepocht toen hij zei, dat hij zwemmen kon. Er was
niemendal van aan en hij plompte in het water van belang.

Pels hoorde het; roeide er heen en nam Douwes in zijn schuitje.

George en Huibert liepen hard weg, en zagen uit de verte toe wat de
Baviaan Douwes toch wel doen zou.

Maar hij deed hem niets. Hij roeide eenvoudig naar den wal, zette
Douwes op den kant en zei alleen: "Wees voortaan voorzichtiger,
manneke, als je bij de sluisdeuren gaat visschen, in plaats van naar
school te gaan, zooals je moet!"

Druipnat en met beschaamde wangen stond Douwes aan den oever, en wist
niet wat hij doen moest.

De Baviaan roeide verder en toen hij uit het gezicht was, kwamen
George en Huibert aanloopen om te vernemen, wat de leelijke vent hem
gedaan of gezegd had.

Douwes vertelde het hun; maar voegde er dadelijk bij: "Wat moet ik
nu doen? Ik kan toch zoo maar niet naar huis gaan!"

"Wel neen, dat hoeft ook niet! Het is nog maar half tien. Je trekt
je kleeren uit en laat ze drogen. Anders zit er niet op!" zei George.

Douwes begreep, dat dit nog het beste was, en zijn kleederen
uittrekkend, wrong hij die eerst uit en legde ze toen te drogen.

Gelukkig was het zomer, en toen hij ze kwartier voor twaalven weer
aantrok, kon men er bijna niets meer van zien.

Daar kwam hij dan nog eens goed af! Dat had hij nu in het geheel
niet gedacht, hoor! Hij had al vast op een pak slaag van den Baviaan
gerekend, en nu hij dàt misgeloopen was, meende hij dat alles wel
goed zou gaan!

Ja, dat meende hij. Maar het kon toch wel eens anders wezen, nietwaar?

Precies op klokslag van twaalven kwam Douwes thuis.

Het was etenstijd en Douwes ging op zijn gewone plaats naast moeder
zitten.

"Wat is er toch een rare lucht in huis!" zei ze en keek overal rond
of ze ook wat zag.

"Ik ruik niemendal!" antwoordde vader.

"En ik ook niet!" zei Douwes.

"Net modder! Heb je soms op straat in de modder getrapt?" vroeg moeder
weer en zag haar zoon aan.

"Neen, moeder, ik ben naar school geweest!" gaf de jongen ten antwoord.

"Maar daarom kan je toch wel in de modder trappen! Nu zou ik haast
gelooven, dat je er stilletjes uitgebleven bent," hernam zij.

"Neen, ik ben naar school geweest, hoor! Vraag het maar aan George
en Huibert!"

"Ja, dat zijn ook lieve jongens! Maar kijk eens, vader, Douwes heeft
kroos in zijn haar zitten en aan een knoop van zijn jas ook!" hervatte
moeder.

Douwes wilde een nieuwe leugen verzinnen; maar eer hij daartoe kwam,
zei vader: "Waarom zit je zoo te jokken, kwajongen? Je hebt in de
sloot gelegen! Kijk maar, het eendenkroos zit nog in je haar. Spreek
op, hoe komt dat?"

"Ik heb in het gras gerold en het is gras," bromde Douwes, doch
vader verstond geen gekscheren en ging na afloop van het eten naar
school. Juist toen ze den hoek van de Vinkestraat, waarin de school
stond, insloegen, liepen ze bijna den Baviaan tegen het lijf.

"Hei, hei, Vlinder, je loopt me haast omver! Man, wat heb je een
haast!" zei Pels, die Vlinder goed kende.

O, wat werd Douwes benauwd! Het zweet brak hem van angst naar alle
kanten uit. Als de oude nu maar niet vertelde, dat hij en zijn twee
kameraads hem altijd uitscholden, dan was het nog minder. Dat hij
stil uit school gebleven en in het water gevallen was, wist vader nu
toch al!

"Ja, Pels, ik moet mijn jongen naar school brengen. Hij is vanmorgen
stilletjes thuis gebleven en op den koop toe in het water gevallen."

"Zoo, is dat je jongen?" vroeg Pels.

"Ja! Ken je hem?" was het antwoord.

"Ik heb hem wel eens meer gezien; maar ik wist niet, dat het je zoon
was. Hoe heet hij?"

"Douwes!"

"Zoo, zeker naar zijn grootvader?"

"Ja!"

"Nu, als hij dan maar half zoo braaf wordt, als die oude man was,
dan zal het best met hem schikken."

"Ja, vader was een braaf mensch," zuchtte Vlinder; maar naar den
toren ziende, bemerkte hij, dat het al laat geworden was en zei daarom:

"Nu, Pels, ik moet weg. Maar zeg, wanneer kom je me toch eens
opzoeken?"

"Als ik maar weet waar je woont!" antwoordde Pels.

"Hoe is het, weet je dat niet meer? Ik woon in het Kaneel-slop, Nº. 8!"

"O zoo, woon je daar? Nu, ben je vanavond zoo omstreeks acht uur thuis,
dan kom ik een uurtje praten!"

"Dat is goed, ik zal je wachten!" zei Vlinder en ging met Douwes
naar school.

Maar meester had geen lust om den jongen, zooals hij er uitzag,
tusschen de andere kinderen te zetten, en daarom vroeg hij of Vlinder
het goedvond, dat hij hem maar heel den middag bij den spekslager
naast het varkenshok zette.

Vader had er niets tegen, en zie, den ganschen middag stond Douwes
bij het varkenshok met de lei in de handen; want ledig staan mocht
hij niet. Honderdmaal moest hij keurig netjes op de lei schrijven:
_Soort zoekt soort_!

Douwes had er in het eerst niet veel lust in; hij legde zijn lei op
den grond en begon de varkens te bekijken.

"Ben ik dan een varken?" bromde hij. "Waarom laat meester me schrijven:
_soort zoekt soort_? Hij scheldt me niet uit, neen, dat doet hij niet;
maar het is toch langs het kantje af!"

En zoo redeneerde hij al voort, tot hij ten laatste aan den Baviaan
dacht.

"Dien leelijken vent heb ik uitgescholden, dat is waar, maar hij
geleek toch meer op een baviaan dan ik op een varken gelijk!"

Wacht, daar stond een emmer met schoon water. Net een spiegel! Als
hij er eens in keek, dan zou hij toch eens goed kunnen zien, dat hij
geen varken was.

Juist was hij bezig met kijken, toen een kweekeling kwam om zijn
strafregels te zien.

Hij had er nog niet één.

"Nu, Douwes, dan komen er vijfentwintig bij, heeft de bovenmeester
gezegd!" zei de kweekeling en ging heen.

Nog een poosje bleef Douwes staan, doch hij begon te bedenken, dat
hij er nog wel eens vijfentwintig bij kon krijgen, en daarom besloot
hij maar bedaard aan het werk te gaan.

"_Soort zoekt soort_," het stond er honderd vijfentwintig maal toen
de klok vier uur geslagen had en meester op de plaats kwam.

Douwes moest nu in de school. Al de kinderen waren weg.

Wat zou er gebeuren?

"Hij moet niet probeeren me te slaan," dacht de brutale knaap,
"want dan zal ik het den Burgemeester gaan vertellen, en dan zal hij
leelijk tegen de lamp loopen!"

Maar meester sloeg niet. Hij legde een pen voor Douwes neer en zei:
"Komaan, manneke, nu zullen we al het werk, dat we vanmorgen hier
onder schooltijd gedaan hebben, met ons beitjes eens na schooltijd
doen. Vindt je het goed?"

Neen, Douwes vond het niet goed. Hij vond het zelfs gemeen en slecht;
maar tegenpruttelen durfde hij niet.

Om zeven uur ging Douwes naar huis met de boodschap, dat hij
morgenmiddag van hetzelfde laken een pak zou hebben, als hij weer
niet school kwam en vischjes ging vangen.

Toen hij thuis kwam, vond hij zoowaar den Baviaan al op vader zitten
wachten.

Dat was evenwel zoo afgesproken; want toen Vlinder naar zijn werk
ging, stond Pels hem op te wachten en vroeg hem, of hij het goedvond,
dat hij vanavond een beetje vroeger kwam om wat met Douwes te praten.

Vader had dit uitmuntend gevonden.

"Zoo, Douwes, kom je nu pas uit school?" begon hij. "Ik heb gehoord,
dat je moeder je schoon goed wil laten aantrekken, en daar je vader
toch eerst te acht uur thuis komt, heb ik er wat op verzonnen. We
zullen samen naar de badinrichting gaan, en daar eens een bad
nemen. Dat zal je heelemaal opknappen. Ga je mee?"

Douwes had er maar half lust in; maar moeder stopte hem zijn schoon
goed, in een doek geknoopt, in de handen, en de twee gingen heen.

Toen ze klaar waren, kende Douwes zichzelven niet. Het was, alsof
hij een andere jongen geworden was, zoo vreemd gevoelde hij zich.

Dat kwam vooreerst door het frissche bad en dan, neen maar, als hij
dien ouden Pels zoo eens aankeek, dan was die man toch zoo leelijk
niet!

En wat praatte hij aardig! Hij sprak over geen schelden, of over geen
stil-uit-school-blijven, niets van dat! Hij had het over heel andere
zaken, en toen hij thuis kwam had hij spijt, dat vader nu met Pels
praten ging.

Eindelijk ging de oude zeeman heen, doch toen hij de kruk van de deur
al vast had, zei hij: "Wat ik zeggen wil, Douwes, ik ga morgenmiddag
om vijf uur in de plassen buiten de stad visschen. Als je mee wilt,
en je mag van je ouders, dan moet je maken, dat je op dat uur bij de
sluis bent! En als je kameraads ook mee willen, en hun ouders hebben
er niets tegen, dan breng je ze maar mee, hoor! Gegroet!"

In den vroegen morgen van den volgenden dag zocht Douwes zijn twee
kameraads op. Hij vertelde hun alles wat er gebeurd was en ook dat
ze vanavond mee mochten gaan visschen, als vader of moeder er niets
tegen hadden.

Wel stonden Huibert en George gek te kijken; maar Douwes wist zooveel
van den ouden Pels te vertellen, dat ze besloten verlof te vragen om
mee te gaan.

Natuurlijk moesten ze dan ook naar school; want anders liep het
heelemaal mis.

Meester zei niets en keek de drie luitjes zoo nu en dan maar eens
even aan.

Hé, ze hadden nog nooit zoo veel gewerkt en, om de waarheid te zeggen,
ze vonden het toch wel prettig.

Doch toen 's middags om vier uur de school uitging en meester kortaf
beval, dat ze alle drie zouden blijven zitten, zie, toen keken ze
toch niet heel vriendelijk en ze meenden, dat ze heel onrechtvaardig
behandeld werden.

Doch meester had volstrekt geen plan om de jongens te straffen;
hij wilde hen eens ernstig over dat stil uit school blijven
onderhouden. Hoe hij het aanlegde heb ik nimmer vernomen, maar een
buurvrouw, die voor het raam stond, dat op het schoolplein uitzag,
had de knapen alle drie zien schreien, toen ze een kwartiertje later
dan de andere kinderen uit school kwamen.

"Heb je slaag gehad, jongens?" vroeg ze.

"Neen!" was het korte antwoord.

"Wat scheelt er dan aan?" hernam ze weer; want ze was wat nieuwsgierig
uitgevallen.

De jongens gaven haar echter geen antwoord en gingen bedaard verder.

Te vijf uur waren ze bij de sluis. Ze behoefden niet lang te wachten;
want spoedig was Pels er ook.

Hij kwam met zijn roeibootje naar den wal en zei: "Stap maar in,
jongens!"

Dat lieten ze zich geen tweemaal zeggen.--Weldra waren ze nu met hun
vieren in de boot, en de oude Pels trok nog zoo stevig aan de riemen,
dat een voetganger, die nogal goed doorstapte en langs het smalle
jaagpad liep, het bootje niet bij kon houden.

En toen ze op de plassen kwamen, wat hadden ze toen een pret!

Wat wist die oude man aardige geschiedenisjes te vertellen. En wat
werd er veel gevangen!

De avond was om eer ze het wisten, en toen ze tegen het donker weer
bij de sluis aan wal stapten, riep Pels: "Nu, jongens, tot overmorgen,
hoor! Wel te rusten!"

Nauwelijks was Pels met zijn bootje den hoek omgedraaid of Douwes zei:

"Wat zeg je nu van den Baviaan?"

"Ja, dat weet ik niet," antwoordde Huibert, "maar we moeten hem toch
niet meer uitschelden, wel?"

"Neen, want hij is veel te goed, en overmorgen mogen we weer
mee!" sprak George.

Nu, overmorgen kwam, en ze gingen weer op de plassen.

Ze dachten er niet meer aan om hem Baviaan te noemen, en toen ze
later eens bij hem aan huis kwamen, was het ook de oude Pels, die
hun leerde wat ze doen moesten om braaf en gelukkig te worden. Nooit
meer verzuimden ze de school, en meester had altijd pleizier van
deze jongens.

Nu zijn ze alle drie onder dienst geweest en verdienen hun eigen
brood; maar nog altijd is de oude Pels hun beste vriend, en als ze
eens een uurtje vrij hebben, en het weer zóó is, dat ze niet weten
waar ze loopen zullen, dan kan men hen altijd in zeker huisje van de
Maansteeg vinden.

Onlangs kwamen ze er weer uit en toen zei Douwes tot Huibert en George:

"Leelijk is hij, leelijk als de nacht! Hij is waarlijk nog net een
baviaan; maar hij is _goed_, _verstandig_ en _braaf_, dat zegt meer,
zou ik denken!"

"Dat gelooven wij ook!" antwoordden de andere twee.

De oude Pels leefde nog verscheidene jaren en werd zelfs
overgrootvader; want Douwes was met Leentje getrouwd en had drie
kindertjes, die niets liever deden dan met grootvader spelen. Daartoe
had de oude man ook overvloed van tijd; want Douwes, die, door goed
leeren en goed oppassen, meesterknecht in een groote smederij werd
en goed geld verdiende, wilde niet hebben, dat de brave man, die hem
eigenlijk gelukkig gemaakt had, op zijn ouden dag moest werken voor
den kost. Hij leefde dus vergenoegd bij zijn kleinkinderen, en toen
hij eindelijk gestorven was, zeiden de menschen: "Hij was een aap
van buiten, maar een engel van binnen!"Van P. Louwerse verscheen bij den uitgever van dit boek op hetzelfde
formaat en geheel op dezelfde manier uitgevoerd, voor jongens en
meisjes van 8-12 jaar:


  Jan met de Pijp
  Ver van Huis
  Tante Poes
  Hier is wat
  Is er nog plaats voor
  Vertelavonden
  De Kerstwagen


_Alle Fraai Geïllustreerd door Jan Sluijters_.

Prijs in geïllustreerd omslag 50 cents. Gebonden in fraai linnen
stempelband 75 cents. _Bij den Uitgever van dit boek verscheen ook_:

Serie fraaie boeken voor jongens en meisjes van 8-10 jaar:

P. J. en SUZE ANDRIESSEN.


  Aan het strand.
  Sinterklaasavond.
  Het Kransje.
  Greta en Meta.
  Een dagje bij vrouw Aaltje.
  Elsje van den Bezembinder.
  Anne's Kanarietje.
  Slordig Jansje.
  Het verdwaalde kind.
  De gebroken vaas.
  De Gevolgen der ongehoorzaamheid.
  Mina de snoepster.
  Een brutaal Meisje.
  Op de Kostschool.
  De Savoyaard en zijn aapje.
  Vijf Kersen aan een steel.
  De pleegkinderen van den orgelman.
  Vacantiedagen.
  Hoe raar een bal soms rollen kan.
  De twaalfde verjaardag.
  Een Zaterdagmiddag in het bosch.


TINE VAN BERKEN.


  Robbedoes.
  Heintje Pochhans.
  De geschiedenis van een broodtrommeltje.
  Lachebekje.
  Ons troepje.
  Laura's opstel.
  Driftkopje.
  Jongens die rooken.
  Twee Vacantiedagen.
  Hedwigs Sint-Nicolaasfeest.
  Hollandsche Spartanen.
  Plaaggeest.
  Uit logeeren.
  Hesters gebrek.
  Jonge vechtersbazen.
  Het album van Dora Jemelle.
  Alfreds gedragboekje.
  Een Buurjongetje.


Elk boek met twee fraaie platen.

Prijs in geïllustreerd omslag 35 CENTS. Gebonden in rijk vergulden
linnen band 50 CENTS.

P. J. ANDRIESSEN,


  Sneeuwklokjes.
  Heide en veld.
  Uit ons Dorp.
  Uit Stad en Dorp.
  Klimop.
  Het Klaverblad.
  Bosch en Duin.


TINE VAN BERKEN,


  Meidorens.
  Wilde Wingerd.
  Kleine Menschen.
  Met z'n drieën.
  Onder ons.
  Regen en Zonneschijn.


Elk der bovenstaande prachtige dikke boeken, bevat drie verhalen met
zes platen en is gebonden in fraaien linnen stempelband.

Prijs f 0.90 ingenaaid en f 1.25 in prachtband.


Bij den uitgever van dit boek verscheen ook:

"ONS CLUBJE"BIBLIOTHEEK VOOR MEISJES

Prijs per deel f 0.90--in prachtband f 1.25.

Het groote succes, dat zoowel hier te lande als in het buitenland
aan Series Kinderboeken onder een gezamenlijken titel te beurt viel,
gaf aanleiding tot de uitgave van "_Ons Clubje_", _Bibliotheek voor
Meisjes_.

Dat ook deze serie door het publiek, reeds bij het verschijnen van
het eerste deel, met ingenomenheid is begroet, valt gemakkelijk te
verklaren. Wat toch maakt de aantrekkelijkheid van zulk een serie
uit? Dat de kinderen vroegtijdig den grondslag leeren leggen tot een
kleine boekerij, en dat de wensch om elke serie compleet te bezitten
hun orde en netheid leert ten opzichte van hun boeken.

"_Ons Clubje_" nu komt deze goede eigenschappen nog met een aantal
vermeerderen, en wel om de volgende redenen.

1º. "_Ons Clubje" overtreft in pracht van uitvoering alles wat tot
nu toe in dat genre verscheen_. De _buitengewoon goed geslaagde
bandteekening_ geeft elk deel een cachet, dat bijna geen ander
kinderboek bezit. Het _artistieke, welverzorgde uiterlijk van "Ons
Clubje"_ heeft ten gevolge, dat den kinderen reeds vroeg eerbied en
zin voor het schoone wordt ingeprent, dat zij de waarde van een mooi
voorwerp voor dagelijksch gebruik leeren kennen.

2º. "_Ons Clubje_" geeft slechts _degelijke en gezonde lectuur_,
waarvan _opvoedende kracht_ uitgaat, en die in de eerste plaats
_echt-kinderlijk_ is. "_Ons Clubje_" kweekt liefde en smaak bij onze
kinderen aan voor een mooi, goed boek.

_In "Ons Clubje" verscheen tot heden_:


  I.   _Fransje Elswoudt_, door TRUIDA KOK.
  II.   _Emma van Bergen_, door P. J. ANDRIESSEN, 5e dr.
  III.  _Vera_, door SUZE ANDRIESSEN, 3e druk.
  IV.   _Paulette_, door E. DE PRESSENSÉ, 2e druk.
  V.   _De Buren, van mevrouw Bertrand_, door E. DE PRESSENSÉ,
      2e druk.
  VI.   _Mooie Bruno_, door TINE VAN BERKEN, 2e druk.
  VII.  _Marie en Pauline_, door P. J. ANDRIESSEN, 7e druk.
  VIII.  _Van een Grootmoeder en zeven Kleinkinderen_, door TINE
      VAN BERKEN, 2e druk.GOED EN GOEDKOOP.

Wilhelmina-Bibliotheek

voor JONGENS en MEISJES.

Elk boek prachtig geïllustreerd en gebonden in fraaien
stempelband. Prijs per deel f 0.90.--In prachtband f 1.25.

_In deze Bibliotheek verscheen tot op heden_:


  I.   E. DE PRESSENSÉ, _GENOVEVA_. Tweede druk.
  II.   P. J. ANDRIESSEN, _DE ERFENIS EENER MOEDER_. Derde Druk.
  III.  E. DE PRESSENSÉ, _URSULA_. Tweede druk.
  IV.   A. DE GRAAFF, _TOM en JACK_, Avonturen van twee
      schooljongens.
  V.   E. DE PRESSENSÉ, _ARME KLEINE_. Tweede druk.
  VI.   A. DE GRAAFF, _DE SPION OP SCHOOL_.
  VIL   E. DE PRESSENSÉ, _WILGENHOF_. Tweede druk.
  VIII.  A. DE GRAAFF, _JAAP en BEN_, Avonturen van twee
      schooljongens.
  IX.   A. DE GRAAFF, _HET GEHEIM VAN EEN SCHOOLJONGEN_.
  X.   A. DE GRAAFF, _DICK EN ZIJN VRIENDEN_.
  XI.   A. DE GRAAFF, _JACOB DE VONDELING_.
  XII.  A. DE GRAAFF, _DOOR DIK EN DUN_.
  XIII.  A. DE GRAAFF, _JACOB RENSUM_.


_De Wilhelmina-Bibliotheek overtreft in pracht van uitvoering alles
wat tot nu toe in dat genre verscheen_.

_De buitengewoon goed geslaagde bandteekening_ geeft elk deel een
cachet, dat bijna geen ander kinderboek bezit.

Het _artistieke, wel verzorgde uiterlijk der Wilhelmina-Bibliotheek_
heeft ten gevolge, dat den kinderen reeds vroeg eerbied en zin voor
het schoone wordt ingeprent, dat zij de waarde van een mooi voorwerp
voor dagelijksch gebruik leeren kennen.

De _Wilhelmina-Bibliotheek_ geeft slechts _degelijke en gezonde
lectuur, waarvan opvoedende kracht uitgaat_, en die in de eerste
plaats echt-kinderlijk is.

De _Wilhelmina-Bibliotheek_ kweekt liefde en smaak bij onze kinderen
aan voor een mooi, goed boek. HET AARDIGSTE BOEK DAT TOT HEDEN VOOR JONGENS EN MEISJES VERSCHEEN IS

        UIT DEN KOSTSCHOOLTIJD VAN JAN VAN BEEK

              DOOR J. B. SCHUIL

   Met talrijke Humoristische teekeningen tusschen den tekst van
               JAN SLUYTERS.

Prijs ingenaaid f 2.40; in prachtband f 2.90 EENIGE BEOORDEELING.


Handelsblad:

Kleurig en monter is dit kostschoolleven met zijn "geheime verbonden",
"dieventaaltjes", ontvluchtingen en andere avonturen verteld. De toon
bewijst duidelijk, dat de schrijver schik had in de dingen, die hij
beschreef en misschien nog wel eens naar een eigen kostschooltijd
terugverlangt.


De Nieuwe Courant:

Wij zeggen het den uitgever in zijn prospectus na, dat dit een echt
Jongensboek is, prettig en vol afwisseling. De schrijver _J. B. Schuil_
is in de jongenswereld voortreffelijk thuis en weet op 'n prik wat
dit wereldje boeien kan. Maar hij weet er ook een goede keuze uit te
doen en zijn verhaal zoo in te kleeden, dat het ook opvoedend werkt,
zonder den zedemeester uit te hangen. Er worden in dit boek misschien
wat veel ondeugende streken naverteld en gedeeltelijk gefantaseerd,
maar die streken van Jan hebben vaak een sympathieken achtergrond en
de uiterlijke ruwheid gaat gepaard met innerlijke fijngevoeligheid.

Dit boek is vooral ook leerzaam voor ouders en opvoeders, die hier
menigen wenk krijgen, hoe zoogenaamde ondeugende jongens op te voeden;
hoe gemis van tact, ondoordachte bestraffing en ruwe behandeling vaak
de oorzaken zijn van het verstikken van den edelsten aanleg.

De grappen en dwaasheden die door dit verhaal met kwistige hand zijn
gestrooid, zijn meestal geestig geïllustreerd door JAN SLUYTERS.


De Tijd:

Een boek, onderhoudend en frisch geschreven, vol jongens-inzonderheid
kostschooljongensfantasie, vol echte, guitige schelmsche jongensstreken
en jeugdige ridderlijkheid. 't Is een leven van enkele jaren, doorleefd
op kostschool met haar gewichtigheden, prettige en minder prettige
weken, naar gelang de dag van vertrekken in de richting kostschool,
huis, of omgekeerd, is aangebroken; naar gelang de streepjes, zoovele
takjes aan den boom der dagen, successievelijk in kruisjes veranderen,
of een nieuw trimester begint.

*** End of this Doctrine Publishing Corporation Digital Book "In het Schemeruur" ***

Doctrine Publishing Corporation provides digitized public domain materials.
Public domain books belong to the public and we are merely their custodians.
This effort is time consuming and expensive, so in order to keep providing
this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties,
including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ Make non-commercial use of the files We designed Doctrine Publishing
Corporation's ISYS search for use by individuals, and we request that you
use these files for personal, non-commercial purposes.

+ Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort
to Doctrine Publishing's system: If you are conducting research on machine
translation, optical character recognition or other areas where access to a
large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of
public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ Keep it legal - Whatever your use, remember that you are responsible for
ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because
we believe a book is in the public domain for users in the United States,
that the work is also in the public domain for users in other countries.
Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we
can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is
allowed. Please do not assume that a book's appearance in Doctrine Publishing
ISYS search means it can be used in any manner anywhere in the world.
Copyright infringement liability can be quite severe.

About ISYS® Search Software
Established in 1988, ISYS Search Software is a global supplier of enterprise
search solutions for business and government. The company's award-winning
software suite offers a broad range of search, navigation and discovery
solutions for desktop search, intranet search, SharePoint search and embedded
search applications. ISYS has been deployed by thousands of organizations
operating in a variety of industries, including government, legal, law
enforcement, financial services, healthcare and recruitment.Home