Home
  By Author [ A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z |  Other Symbols ]
  By Title [ A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z |  Other Symbols ]
  By Language
all Classics books content using ISYS

Download this book: [ ASCII | HTML | PDF ]

Look for this book on Amazon


We have new books nearly every day.
If you would like a news letter once a week or once a month
fill out this form and we will give you a summary of the books for that week or month by email.

Title: De schat in het Zilvermeer
Author: May, Karl Friedrich, 1842-1912
Language: Dutch
As this book started as an ASCII text book there are no pictures available.
Copyright Status: Not copyrighted in the United States. If you live elsewhere check the laws of your country before downloading this ebook. See comments about copyright issues at end of book.

*** Start of this Doctrine Publishing Corporation Digital Book "De schat in het Zilvermeer" ***

This book is indexed by ISYS Web Indexing system to allow the reader find any word or number within the document.         DR. KARL MAY'S REISAVONTUREN

          DE SCHAT IN HET ZILVERMEER

               VAN
             DR. KARL MAY


     NAAR HET 48STE DUIZENDTAL DER DUITSCHE UITGAVE

              MET PLATEN

              DERDE DRUK

          AMSTERDAM H. J. W. BECHT  BOEK-, COURANT- EN STEENDRUKKERIJ G. J. THIEME, NIJMEGEN.EERSTE HOOFDSTUK.

DE ZWARTE PANTER.


Omstreeks het middaguur van een zeer heeten Junidag was de
"Dogfish"--een der grootste stoomschepen voor passagiers en goederen
van Arkansas--druk bezig met zijn geweldige schepraderen de wateren der
rivier te klieven. Dien ochtend zeer in de vroegte was deze stoomboot
van Little Rock afgevaren en zou nu spoedig Lewisburg bereiken,
om daar aan te leggen, wanneer er nieuwe passagiers of goederen aan
boord genomen moesten worden.

De felle hitte had de meer welgestelde reizigers naar hun kajuiten
of slaapplaatsen gedreven, en de meesten der dekpassagiers lagen
achter vaten, kisten en ander pakgoed, overal waar slechts een weinig
schaduw te vinden was. Voor die passagiers had de kapitein onder
een uitgespannen zeil een _Bed-and-Board_ (dat is een toeslaande
beddekast) laten zetten waarop allerlei glazen en flesschen stonden,
welker scherpe inhoud in geen geval geschikt was voor verwende
gehemelten en tongen. Achter deze soort van toonbank zat de knecht
van den hofmeester, vermoeid van de hitte, met zijn oogen dicht te
knikkebollen. Van tijd tot tijd gingen zijn oogleden even open, en
dan kwam er een binnensmonds geprevelde vloek of ander kras woord
over zijn lippen. Die uitingen van wrevel golden een groep van een
groot twintigtal mannen, die vóór de toonbank in een kring op den
grond zaten, en den dobbelbeker van hand tot hand lieten gaan. Er
werd om een _drink_ (= "zoopje") gespeeld, dat wil zeggen: als het
spel uit was moest de verliezer voor elk der medespelers een borrel
betalen. Daardoor was de hofmeestersknecht niet in de gelegenheid
een dutje te doen, waarin hij blijkbaar zooveel trek had.

Die mannen hadden stellig niet pas hier op de stoomboot kennis
gemaakt, want zij speelden "jij en jou" tegen elkander en, naar
men uit sommige uitdrukkingen nu en dan kon opmaken, schenen zij
met elkaars omstandigheden volkomen bekend. Als tegenhanger van
die algemeene vertrouwelijkheid, was er één onder hen, voor wien al
de anderen een soort van ontzag schenen te hebben. Zij noemden hem
"kornel," zooals men weet, een verbastering van het woord "kolonel,"
dat "overste" beteekent.

Die man was lang en mager; met een gladgeschoren gezicht, met
scherpgeteekende gelaatstrekken, en een borsteligen, roodkleurigen
keelbaard. Ook zijn kort geknipt hoofdhaar was zoo rood als een vos,
wat men duidelijk zien kon, daar hij den ouden, versleten vilten hoed,
dien hij ophad, ver achteruit in zijn nek had geschoven. Zijn kleeding
bestond uit zware, met spijkers beslagen vetleeren schoenen, een
nanking-broek, en een kort wambuis van dezelfde stof. Een vest droeg
hij niet; in stede daarvan was een ongestreken vuil hemd te zien,
waarvan de breede halskraag, zonder door een das bijeengehouden te
worden, wijd openstond, zoodat men zijn sterk door de zon gebruinde,
bloote borst zag. Om zijn middel was een soort van rooden gordel
gebonden bij wijze van sjerp, waaruit de handvatsels van een mes en
twee pistolen te voorschijn kwamen. Achter hem lag een geweer, nog
zoogoed als nieuw, en een linnen knapzak, voorzien van twee banden,
om als ransel op den rug gedragen te worden.

De andere mannen waren eveneens slordig en even onooglijk gekleed,
maar insgelijks zeer goed gewapend. Er was niet één onder hen, dien
men op het eerste gezicht zou hebben durven vertrouwen. Zij dobbelden
met een hartstochtelijkheid, alsof de speelduivel in hen gevaren was,
en voerden daarbij hun gezelligen kout in uitdrukkingen, zoo ruw en
plat, dat iemand, die op een greintje beschaving aanspraak kon maken,
zeer zeker geen minuut bij hen zou hebben blijven staan. Zij hadden
stellig reeds verscheidene "zoopjes" gebruikt, want hun gezichten
waren niet alleen door de zon verhit, maar ook klaarblijkelijk in
geen geringere mate door den sterken drank.

De kapitein van het stoomschip had de commandobrug verlaten,
en was naar de achterplecht gegaan, om aan den stuurman eenige
noodige bevelen te geven. Toen dit gedaan was zeide laatstgenoemde:
"Wat denkt gij van de snaken, die daar op de voorplecht zitten te
dobbelen, kapitein? Mij dunkt, dat zijn _boys_ (= jongens), die men
maar liever _niet_ aan boord ziet komen."

"Zoo denk ik er ook over," antwoordde de gevraagde met een
hoofdknikje. "Zij hebben zich wel uitgegeven voor _harvesters_ (=
oogsters), die naar het Westen willen, om zich op de boerderijen
als daggelders te verhuren, maar ik zou niet gaarne de man zijn,
bij wien zij om werk kwamen aankloppen."

"Wel sir! ik voor mij, ik houd hen voor echte _tramps_ (= vagebonden);
ik hoop ten minste maar, dat zij zich hier aan boord rustig zullen
houden."

"Ik zou hen niet raden het ons lastiger te maken, dan wij gewend
zijn. Wij hebben _hands_ (= manschap) genoeg aan boord om hen allen
in den ouden, gezegenden Arkansas te smijten. Maak overigens maar
klarigheid om aan te leggen, want binnen tien minuten zal Lewisburg
in het gezicht komen."

De kapitein ging weer op zijn brug staan, om de bij het aanleggen
noodige bevelen te geven. Reeds zeer spoedig zag men de huizen
der bedoelde plaats, welke het schip begroette met een langgerekt
oorverdoovend geraas met de stoomfluit. Van het bruggenhoofd aan wal
werd het sein gegeven, dat de boot vrachtgoederen en passagiers in
moest nemen. De reizigers, die zich tot nu toe onder het dek hadden
opgehouden, kwamen thans naar boven, om getuigen te wezen van deze
kortstondige afwisseling op den vervelend langen overtocht.

Trouwens, een zeer onderhoudend schouwspel werd hun daardoor niet
aangeboden. Lewisburg was destijds op verre na nog niet van zooveel
beteekenis als tegenwoordig. Op de aanlegplaats stonden slechts
ettelijke leegloopers; er waren slechts eenige kisten en pakketten
mede te nemen, en het aantal der aan boord komende nieuwe passagiers
bedroeg slechts drie, die, toen zij de vracht betaalden, door den
met de inning belasten beambte volstrekt niet als _gentlemen_ (=
heeren van stand) behandeld werden.

Een hunner was een blanke, rijzig van gestalte en ongemeen forsch van
lichaamsbouw. De groeikracht van zijn donkeren vollen baard was zóó
sterk, dat men van zijn gansche gezicht niets anders zien kon, dan de
oogen, den neus en het bovengedeelte der wangen. Als hoofddeksel droeg
hij een oude pet van bevervel, die in den loop der jaren bijna kaal was
geworden. Welke gedaante die pet vroeger gehad had, zou niemand hebben
weten te zeggen; hoogstwaarschijnlijk had zij reeds alle mogelijke
gedaante-verwisselingen doorleefd. De kleeding van dien man bestond
uit broek en buis van stevig, grijs linnen. In zijn breeden lederen
gordelriem staken twee revolvers, een mes en verscheidene kleine
instrumenten, die iedere bewoner van het verre Westen van Amerika
als onmisbaar beschouwt. Buitendien bezat hij een zwaar geweer met
dubbelen loop, waaraan ongeveer ter halver lengte, ten einde beide
gemakkelijker te kunnen dragen, een lange bijl vastgebonden was.

Toen hij de vracht betaald had, wierp hij een uitvorschenden blik over
het dek. De goedgekleede kajuit-passagiers schenen hem geen belang in
te boezemen. Daar viel zijn oog op de anderen, die van hun dobbelspel
opgestaan waren, om de aan boord komenden gade te slaan. Hij werd den
kornel gewaar, doch liet terstond zijn blik in een andere richting
gaan, juist alsof hij hem in het geheel niet had opgemerkt; maar,
terwijl hij de neergezakte kappen van zijn hooge waterlaarzen weder
omhoogtrok over het dik van zijn beenen, mompelde hij zacht bij
zich zelf: "_Behold_ (= Kijk eens na wat ik zeg), als dat de roode
Brinkley niet is, wil ik als een bokkum gerookt, en met huid en
haar opgevreten worden. Het doel, waarmee hij zulk een bende _boys_
om zich heen heeft getrommeld, is stellig niet veel goeds. Ik hoop
maar dat hij mij niet herkent."

Degene, dien hij bedoelde, had hem ook opgemerkt, en daarbij een
zekere gewaarwording van onthutstheid ondervonden. Hij wendde zich
nu tot zijn metgezellen, en zeide zacht fluisterend: "Kijk eens even
naar dien zwarten kerel! Is er iemand onder u, die hem kent?"

Deze vraag werd beantwoord met "neen".

"Nu, ik moet hem reeds vroeger eens gezien hebben, en onder
omstandigheden, die voor mij niet zeer aangenaam geweest zijn. Mij
dunkt, daar staat mij zoo vaag iets van voor."

"Dan zou hij u, dunkt mij, toch óók moeten kennen," merkte een der
_boys_ aan. "Hij heeft zijn oog over ons allen laten gaan; doch u,
schijnt het, heeft hij niet eens opgemerkt."

"Hum! Misschien schiet het mij nog te binnen. Of ik weet nog beter;
ik zal hem naar zijn naam vragen. Als ik dien hoor, zal ik uit den
droom zijn. Gezichten kan ik vergeten, maar namen niet. Wij zullen
een zoopje met hem maken."

"Als hij maar mee wil doen!"

"Wel, als hij niet wilde, dat zou een schandelijke beleediging
zijn--dat weet gij allen evengoed als ik. Weigert u iemand om met u
te drinken, dan heeft men hier te lande, het recht, om die weigering
te beantwoorden met het mes of met de pistool; en steekt of schiet
men den beleediger dood, dan kraait daar verder geen hen of haan naar."

"Hij ziet er, dunkt mij, niet uit als iemand, die zich zal laten
dwingen tot iets, waarin hij geen trek heeft."

"_Pshaw!_ Willen wij eens wedden?"

"Ja, wedden, wedden!" riepen allen te gelijk. "De verliezer betaalt
voor ieder onzer drie borrels."

"Dat neem ik aan!" verklaarde de kornel.

"Ik ook!" zeide de andere. "Maar er dient toch gelegenheid te zijn om
revanche te nemen. Drie weddenschappen en telkens om de drie borrels."

"Met wie?"

"Wel om te beginnen, met den zwartbaard, dien gij zegt te kennen,
zonder te weten wie hij is. Dan met een der heeren, die daar nog
staan te gapen naar den wal. Nemen wij, bij voorbeeld, dien langen,
die daar bij hen staat als een reus, omringd door dwergen. En eindelijk
den rooden Indsman, die met zijn jongen ook aan boord is gekomen. Of
zijt gij bang voor hem?"

Een algemeen gelach volgde als antwoord op die vraag, en de
kornel zei op een toon van minachting: "Ik bang voor dat roode
apenbakkes? _Pshaw!_ Als gij dat nog gevraagd hadt wat den reus
betreft, tegen wien gij mij ophitst. _All devils_ (= alle duivels),
wat moet die kerel sterk zijn. Maar juist die reuzen hebben doorgaans
het minst moed in hun lijf, en hij is zóó fijn en mooi gekleed, dat hij
stellig beter weet om te gaan in de salons van de grooten der aarde,
dan met menschen van _ons_ kaliber. Maar ik neem de weddenschap aan:
een zoopje van drie borrels met elk der drie. En nu aan het werk!"

Hij had de drie laatste volzinnen met zooveel stemverheffing geuit,
dat al de passagiers het gehoord moesten hebben. Ieder Amerikaan en
iedere Westman kent de beteekenis van het woord "drink" (= zoopje),
vooral wanneer dat zoo met luider stem en op zulk een dreigenden toon
uitgesproken wordt, als hier het geval was. Aller oogen richtten zich
dan ook op den kornel. Iedereen zag, dat hij, evenals zijn metgezellen,
reeds half beschonken was; maar niemand verwijderde zich, daar allen
nieuwsgierig waren, om te zien wie die drie waren, aan wie de dronk
zou worden aangeboden.

De kornel liet de glazen vullen, nam het zijne in de hand en trad op
den zwartbaard toe, die het dichtst in de nabijheid was en naar een
geschikte plaats voor zich zocht. "_Good day, sir!_" zeide hij. "Mag ik
het genoegen hebben u dit glas aan te bieden? Ik houd u natuurlijk voor
een gentleman, want ik drink nooit anders dan met echt fatsoenlijke
lieden, en ik hoop, dat gij het zult ledigen op mijn gezondheid?"

De zwarte baard van den toegesprokene verbreedde zich, en trok zich
toen weer ineen, waaruit men kon opmaken, dat er een lachje van
vergenoegdheid over zijn gelaat gleed.

"Wel," antwoordde hij, "ik ben niet ongenegen u dat plezier te
doen; doch ik zou eerst gaarne weten, _wie_ mij deze verrassende
eer bewijst."

"Natuurlijk, sir! Men moet weten met wien men drinkt. Ik heet Brinkley,
kornel Brinkley, als gij er niets tegen hebt. En gij?"

"Mijn naam is Grosser, Thomas Grosser, om u te dienen. Dus op uw
gezondheid, kornel!"

Hij dronk het glas leeg, waarbij ook de anderen hun glas ledigden,
en gaf het aan den kornel terug. Deze voelde zich als winner, nam hem
op een bijna beleedigende wijze met de oogen op van het hoofd tot de
voeten, en zeide: "Uw naam is Duitsch, als ik het wel heb. Gij zijt
dus een vervloekte Dutchman, is het niet zoo?"

"Neen, ik ben een Germaan, sir!" antwoordde de Duitscher op een
minzamen toon, zonder zich door de grofheid van den andere tot drift
te laten vervoeren. "_Uw vervloekte Dutchman_ dient gij dus aan een
ander adres te bezorgen; op mij heeft die titel geen vat. Ik dank u
dus voor uw dronk, en daarmee basta!"

Dit gezegd hebbende maakte hij rechtsomkeer, en verwijderde zich
schielijk terwijl hij bij zich zelf mompelde: "Ik heb mij dus niet
vergist; het _is_ die Brinkley. En hij noemt zich _kornel_! De kerel
heeft stellig niet veel goeds in den zin. Wie weet hoe lang hij nog
aan boord blijft. Ik zal hem ten minste in het oog houden."

Brinkley had dus de eerste weddenschap gewonnen: doch zeer
triomfantelijk zag hij er niet uit, allesbehalve. Zijn gelaat was
geheel veranderd, er was duidelijk aan te zien, dat hij zich verbeet
van wrevel. Hij had gehoopt, dat Grosser zou weigeren, en zich dan door
de bedreigingen zou laten dwingen om te drinken. Maar Grosser was de
wijste geweest; hij had eerst gedronken, en toen vrij duidelijk gezegd,
dat hij te verstandig was om aanleiding te geven tot een twist. Dit
hinderde den kornel geweldig. En nadat hij zijn glas opnieuw had
laten vullen, ging hij naar zijn tweeden slachtoffer, den Indiaan.

Te gelijk met Grosser, namelijk, waren twee Indsman aan boord gekomen,
een oude en een jongere, die naar gissing omstreeks vijftien jaar
oud kon zijn. Zij geleken zoo sprekend op elkander, dat men daaruit
terstond de juiste gevolgtrekking maken kon, dat zij vader en zoon
waren. Daarbij waren zij zoo volkomen eender gekleed en gewapend,
dat de zoon het verjongde evenbeeld van den vader was.

Hun kleeding bestond uit lederen leggins, aan de zijden uitgesneden
als franje, en geel geverfde mokassins. Een jachthemd of jachtbuis
was niet te zien, doordien zij hun bovenlijf, van de schouders af,
gehuld hadden in een door weerschijn kleuren-wisselend tsoeni-kleed,
zooals er zijn die zestig dollars kosten. Hun zwarte hoofdhaar was
glad gekamd naar achteren, waar het op hun rug neerhing, hetgeen aan
hun uiterlijk iets vrouwelijks gaf. Hun gezichten waren gevuld en rond,
en hadden een in hooge mate goedige uitdrukking, die nog verhoogd werd,
doordien zij hun wangen met vermiljoen hoog rood hadden geverfd. De
geweren, zooals ieder hunner er een in zijn hand had, schenen te zamen
geen halven dollar waard te zijn. In het geheel zagen zij er beiden uit
als volkomen onschadelijk en tevens zoo nuchter, dat zij, gelijk reeds
is aangestipt, den lachlust der drinkers hadden gaande gemaakt. Zij
hadden zich, als waren zij bang voor andere menschen, schuchter van
de menigte afgezonderd, en leunden tegen een stevige houten kast,
een manslengte hoog en even breed en lang. Daar schenen zij op niets
acht te geven; en zelfs nu de kornel op hen toetrad, sloegen zij niet
eens hun oogen op, dan toen hij vlak voor hen stond, en hen aansprak:
"Mooi weer vandaag! Vindt gij dat ook niet, roode snaken? Dan smaakt
een borrel. Hier, oude! laat dit eens achter uw kiezen loopen."

De Indiaan verroerde zich niet, en antwoordde in gebroken Engelsch:
"_Not to drink_--niet drinken."

"Wat, gij wilt niet?" riep de eigenaar van den rooden keelbaard,
opvliegende als buskruit. "Het is een drink, verstaat gij, een
drink! Dien geweigerd te zien, is voor iederen echten gentleman,
zooals ik er een ben, een beleediging, die uitgewischt moet worden
met het mes. Doch eerst moet ik weten wie gij zijt. Hoe is uw naam?"

"Nientropan-hawi," antwoordde de gevraagde bedaard en bescheiden.

"Tot welken stam behoort gij?"

"Tonkawa."

"Zoo, dus tot de makke roodhuiden, die bang zijn voor een kat--verstaat
gij dat: bang voor een kat, al ware het 't kleinste poesje! Ik zal
geen lange morgenspraak met u maken. Dus, wilt gij drinken!"

"Ik niet drinken vuurwater."

Hij zeide dit, in weerwil van den dreigenden toon, waarop de kornel
gesproken had, even bedaard als vroeger. Laatstgenoemde gaf hem echter
een oorvijg, die klonk als een klok.

"Ziedaar dan, roode lafaard!" riep hij uit. "Ik wil mij niet anders
wreken, omdat ik zulk een ellendeling te ver beneden mij acht."

Terwijl de klap gegeven werd, greep de hand van den jongeren Indiaan
terstond onder zijn tsoeni-gewaad, ontwijfelbaar naar een wapen,
en tegelijk sloeg hij zijn oogen op naar zijn vader, om aan diens
gezicht te zien wat die nu doen en zeggen zou.

Het gelaat van den oude was eensklaps zoo veranderd, dat men hem nu
ternauwernood herkend zou hebben. Zijn gestalte scheen plotseling
gegroeid, zijn oogen vlamden op en zijn gelaatstrekken teekenden een
opwelling van geestkracht. Doch even snel sloeg hij zijn oogen weder
neer, verdween de fierheid van zijn opgericht lichaam en zijn gelaat
stond weder in dezelfde goedige plooi van vroeger.

"Nu, wat zegt gij daarvan?" vroeg de kornel hoonend.

"Nientropan-hawi danken."

"Is die muilpeer zoo naar uw zin geweest, dat gij er dankje voor
zegt? Daar hebt gij er dan nog een!"

Dit zeggende voegde hij de daad bij het woord; doch doordien de Indiaan
snel als een gedachte bukte en den slag ontweek, sloeg hij met zijn
hand tegen de kast aan, tegen welke de Indianen leunden, en wel met
zooveel kracht, dat de slag het geheele schip over gehoord werd. En
dadelijk weerklonk uit de kast een kort, schel gebrom en geblaas,
dat schier terstond overging in een vervaarlijk woesten schreeuw,
onmiddellijk gevolgd door een gebrul zoo ontzettend, dat het was
alsof het schip er van dreunde.

De kornel sprong van schrik achteruit, liet het glas uit zijn
hand vallen, en schreeuwde met een gillende stem: "_Heavens_ (=
lieve hemel)! wat is dat? Er zit een wild beest in die kast! Dat is
ongepermitteerd. Het is goed om een mensch den dood op het lijf te
jagen van schrik, of althans een beroerte!"

De schrik had niet hem alleen bevangen, maar evenzeer de andere
passagiers. De zich op dek bevindende mannen gaven even luid uiting
aan hun ontsteltenis als de kornel. Slechts vier hunner hadden geen
schijn of blijk gegeven van onthutstheid, namelijk de zwartbaard,
die nu voor aan den boeg zat, het reusachtige heerschap, dat de kornel
nu nog tot een dronk moest uitnoodigen, en de twee Indianen. De vier
personen hadden evenmin als de anderen geweten, dat zich een wild
beest aan boord, en wel in die kast bevond; doch zij bezaten een zoo
groote en lang geoefende zelfbeheersching, dat het hun niet moeilijk
viel hun bevreemding te verbergen.

Het gebrul was ook onder het dek in de kajuiten gehoord. Verscheidene
dames kwamen gillend naar boven, ten einde te weten te komen door
welk gevaar zij bedreigd werden.

"Het is niets, _ladies_ en _messieurs_ (= dames en heeren)!" antwoordde
een zeer fatsoenlijk gekleed heer, die zooeven insgelijks uit zijn
kajuit was gekomen. "Slechts een pantertje, een klein pantertje,
anders niet! Een allerliefste _Felis pantera_, slechts een zwarte,
slechts een zwarte, messieurs!"

"Wat? Een zwarte panter?" krijschte met een pieperige stem een klein
mannetje met een grooten bril op den neus, zoodat men hem slechts
behoefde aan te zien om te begrijpen, dat hij beter thuis was in de
zoölogische boeken dan in den practischen omgang met wilde dieren. "De
zwarte panter is een allergevaarlijkst verscheurend dier. Hij is
grooter en langer dan de leeuw en de tijger. Hij werpt zich op zijn
prooi uit louter bloeddorst, zelfs al heeft hij geen honger. Hoe oud
is hij al?"

"Drie jaar pas, mijnheer! niet ouder."

"Drie jaar pas? Noemt gij dàt _pas_? Dan is hij reeds
volwassen... Lieve hemel! En zulk een ondier bevindt zich hier aan
boord! Wie kan dat verantwoorden?"

"Ik, mijnheer! ik," antwoordde de elegante onbekende; en nu een
buiging makende, zei hij: "Vergunt mij, _myladies_ en _gentlemen!_
dat ik zelf mij aan u voorstel. Ik ben de beroemde menagerie-eigenaar
Jonathan Boyler, en bevind mij sedert eenigen tijd met mijn gezelschap
in Van Buren. Daar deze zwarte panter in Nieuw-Orleans voor mij
aangekomen was, ben ik hem daar gaan afhalen, vergezeld van mijn
knapsten dierentemmer. De kapitein van dit goede schip heeft mij,
tegen betaling van een hoog vrachtgeld, vergund, hem aan boord te
brengen, onder beding, dat de passagiers niet te weten mochten komen
in welk gezelschap zij zich bevonden. Daarom heb ik den panter niet
anders gevoederd dan in den nacht, en hem elken nacht een geheel kalf
gegeven, opdat hij zich zat zoude vreten, dat hij den ganschen dag
met slapen doorbrengt, en zich bijna niet verroeren kan. Wanneer men
echter met vuisten tegen de kast slaat, wordt hij wakker, en laat dan
ook zijn stem hooren. Ik hoop, dat de geëerde dames en heeren alsnu
van de aanwezigheid van mijn pantertje, dat overigens niemand hindert,
niet verder notitie zullen nemen."

"Wat?" krijschte het manneke met den grooten bril, terwijl zijn
pieperig stemmetje bijna in zijn keel bleef steken. "Dat niemand
hindert? Niet verder notitie er van nemen? Ik moet zeggen, dat mij
zóó iets nog nooit van mijn leven overkomen is. Ik zou de reis met
deze boot moeten maken in gezelschap van een zwarten panter! Neen,
dat nooit, nooit in der eeuwigheid! Of dat beest zal van de boot af,
òf _ik_ ga er af! Smijt dat ondier in het water, of zet het met kast
en al aan wal!"

"Maar, mijnheer! er is wezenlijk hoegenaamd geen gevaar bij,"
verzekerde de menagerie-eigenaar. "Zie maar eens welk een stevige
kast, en...."

"Wàt stevige kast!" viel het kleine mannetje hem met drift in de
rede. "Ik zou kans zien om die kast kapot te breken--hoeveel te eer
dan een panter!"

"Ja maar, met uw welnemen: in die kast, die slechts tot omkleedsel
dient, zit de ijzeren kooi, die geen tien leeuwen of panters in staat
zouden zijn te breken."

"Is dat waar? Laat ons dan die ijzeren kooi zien! Ik moet mij
overtuigen."

"Ja, ja, de ijzeren kooi laten zien! Wij moeten weten waaraan wij
ons te houden hebben!" riepen twintig, dertig of meer stemmen tegelijk.

De menagerie-eigenaar was een Yankee, en trok dadelijk partij van de
gelegenheid, om met dat algemeene verlangen zijn voordeel te doen.

"Volgaarne, volgaarne," antwoordde hij. "Maar, _myladies_ en
_gentlemen_! het spreekt vanzelf, dat men de ijzeren kooi niet zien
kan zonder te gelijk den panter te zien, die er in zit. En dáárvoor
dient natuurlijk iets betaald te worden. Om het aantrekkelijke van dat
zeldzame schouwspel te verhoogen, zal ik het dier, terwijl het te kijk
is, laten voederen. Ik zal de plaatsen voor de toeschouwers indeelen
in drie rangen: de eerste rang zal een dollar kosten, de tweede rang
een halven dollar, de derde rang een kwartdollar. Aangezien ik hier
louter _ladies_ en echte _gentlemen_ om mij heen zie, begrijp ik,
dat er van tweeden en derden rang geen gebruik gemaakt zal worden;
die twee rangen vervallen dus--of, is er wellicht iemand op het dek
aanwezig, die liever slechts een halven dollar voor deze belangwekkende
vertooning wenscht te betalen, of zelfs slechts een kwartdollar?"

Op deze vraag volgde natuurlijk geen antwoord.

"Nu dan, enkel eersten rang! Asjeblieft, myladies en mylords! een
dollar per persoon!"

Hij nam zijn hoed af, en ging daarin de dollars inzamelen, terwijl
zijn dierentemmer, dien hij inmiddels geroepen had, de noodige
toebereidselen voor de vertooning ging maken.

De passagiers waren meerendeels Yankees, en als zoodanig vonden zij
de wending, die de zaak genomen had, volkomen naar hun zin. Hadden
de meesten het eerst schandelijk genoemd, dat de kapitein er
zijn stoomboot toe leende, zulk een allergevaarlijkst roofdier te
vervoeren, nu hun de gelegenheid geboden werd, om van dat beest een
kijkje te nemen, beschouwden zij het als een welkome afwisseling in de
eentonigheid van het langdurende, vervelende verblijf aan boord. Zelfs
de kleine geleerde had zijn angst overwonnen, en zag de vertooning
met groote belangstelling te gemoet.

De kornel maakte van dien tusschentijd gebruik om aan zijn metgezellen
het volgende voorstel te doen: "Luister eens, _boys_! Ik heb een
weddenschap gewonnen, en de tweede heb ik verloren, daar die roode
schobberd niet heeft willen drinken. Dat is dus kiet. De derde
weddenschap zullen wij niet om drie glazen _brandy_ (= brandewijn)
maken, maar om den dollar entree-geld, dien wij betalen moeten. Vindt
gij dat goed?"

De anderen namen dat voorstel natuurlijk aan, want de reus zag er
niet naar uit, dat hij van bangheid in zijn schulp zou kruipen.

"Nu," sprak de kornel, die zich door het veelvuldige gebruik van
brandewijn zeker waande van de overwinning: "Let nu eens op, hoe gauw
en gretig die Goliath met mij drinken zal."

Hij liet zijn glas volschenken, en ging daarmede naar den bedoelden
persoon. De lichaamsvormen van dien man waren in alle opzichten
reusachtig te noemen. Hij was nog langer en breeder van gestalte, dan
de man met den zwarten baard, die zich Grosser genoemd had. Hij was
zeer stellig geen salonheer, want zijn gelaat was door de zon bruin
gebrand; zijn mannelijk schoone wezenstrekken waren fijn geteekend, en
zijn blauwe oogen hadden dien eigenaardigen, niet te beschrijven blik,
waardoor zich menschen onderscheiden, die op groote vlakten leven,
waar de horizon niet eng begrensd is, dus zeevarenden, woestijnbewoners
en prairie-mannen. Zijn gelaat was gladgeschoren, hij kon omstreeks
veertig jaar oud zijn, en hij droeg een elegant reiskostuum. Wapens
zag men niet bij hem. Hij stond bij eenige heeren, met wie hij in een
levendig gesprek was over den panter. Ook de kapitein bevond zich onder
hen. Die was van de commando-brug afgekomen, om de tentoonstelling
van den panter bij te wonen.

Daar kwam de kornel nader, plaatste zich uittartend voor zijn derde
vermoedelijke slachtoffer, en zei: "Sir! ik bied u een dronk aan. Ik
hoop, dat gij er niets tegen zult hebben, mij als een echte gentleman
te zeggen wie gij zijt."

De toegesprokene keek hem met zichtbare bevreemding eens aan, en
wendde zich zonder iets te antwoorden weer ter zijde, om het door
dien verwaten indringer afgebroken gesprek te vervolgen.

"_Pooh!_" riep deze uit. "Zijt gij doof, of wilt gij mij met opzet
niet hooren? Dit laatste zou ik u niet raden, daar er niet met mij
te gekscheren valt, als men weigert met mij te drinken. Ik geef u
den goeden raad, een voorbeeld te nemen aan den Indsman."

De dus lastig gevallene haalde de schouders eens op, en vroeg aan
den kapitein: "Hebt gij gehoord wat die snaak daar tegen mij zegt?"

"_Yes, sir!_ woord voor woord," gaf de gevraagde met een hoofdknikje
ten bescheid.

"Nu, dan zijt gij getuige, dat ik hem niet hier geroepen heb."

"Wat?" schreeuwde de kornel verwoed. "_Snaak_ noemt gij mij? En gij
weigert met mij te drinken? Moet het u dan gaan als den Indiaan,
dien ik...."

Verder kwam hij niet, want op dat oogenblik ontving hij van den reus
zulk een geweldige muilpeer, dat hij ten onderste boven en over den
kop duikelde en een eind weegs over het dek rolde. Daar lag hij een
oogenblik als versuft, doch toen zich schielijk oprichtende, trok
hij zijn mes, en vloog als een razende op den reus aan.

Deze had zijn handen in zijn broekzakken gestoken, en stond daar zóó
bedaard, alsof hem niet het minste gevaar dreigde, en de kornel in
het geheel niet bestond. Deze brulde op woedenden toon: "Hond! mij
een oorveeg? Dat kost bloed, en wel het uwe!"

Verscheidenen der omstanders en ook de kapitein wilden tusschenbeide
komen, maar de reus wees hen met een veelzeggend hoofdschudden terug;
en toen de kornel hem tot op twee passen afstands genaderd was
lichtte hij zijn rechterbeen op, en ontving den aanvaller met zulk
een duchtigen schop tegen diens maag, dat de onverlaat andermaal ten
onderste boven ging en over het dek rolde.

"Nu hebt gij genoeg; pas nu op voor den derden keer!" riep de goliath
dreigend.

Maar de kornel sprong wederom overeind, schoof het mes in zijn gordel,
en haalde er, schuimbekkend van woede, een der pistolen uit, om daarmee
zijn tegenstander te lijf te gaan. Doch deze trok zijn rechterhand
uit zijn broekzak, waarin hij een revolver verborgen had.

"Weg met die pistool!" gebood hij, te gelijk de loop van zijn klein,
maar uitmuntend wapen op de rechterhand van zijn aanrander drukkende.

Een--twee--drie schrille maar scherpe knallen--de kornel gaf een gil,
en liet de pistool uit zijn hand vallen.

"Ziezoo, snaak!" zei de reus. "Nu zult gij niet gauw weder klappen
uitdeelen, als men weigerachtig is uit het glas te drinken, waaraan
gij uw vuile lippen gezet hebt. Uw hand is onschadelijk gemaakt voor
uw geheele leven. En als gij nu nog weten wilt wie ik ben dan...."

"Vervloekt zij uw naam!" brulde de kornel. "Ik wil hem niet
weten. Uw persoon moet ik hebben, en _zal_ ik hebben. Gaat hem te
lijf jongens! _go on!_"

Nu bleek het, dat die kerels een werkelijke bende vormden, waarvan
allen voor één stonden. Zij trokken hun messen uit de gordels,
en stormden los op den reus, die een verloren man scheen, eer de
kapitein zijn mannen te hulp kon roepen. Maar de moedige man deed
een stap voorwaarts hief zijn armen omhoog, en riep: "Kom op maar,
wie trek heeft om aan te binden met Old Firehand!"

Het hooren van dien naam werkte als bij tooverslag. De kornel, die met
de ongekwetste linkerhand zijn mes weer getrokken had, bleef staan als
aan den grond genageld, en riep: "Old Firehand!" (en met een vloek)
"wie kon dat ruiken? Waarom hebt gij dat niet dadelijk gezegd?"

"Is een gentleman dan niet anders veilig voor uw schanddaden, of hij
moet beschermd worden door zijn naam? Pakt uw weg, gaat rustig in
een hoek zitten, en komt niet weer onder mijn oogen, of ik blaas u
allen het licht uit!"

"Nu, wij zullen elkander wel nader spreken."

Hij draaide zich om, en ging met zijn bloedende hand naar de
voorplecht. De anderen volgden hem als honden, die een pak slaag
gekregen hadden. Daar gingen zij zitten, verbonden de hand van hun
aanvoerder, en spraken fluisterend en druk met elkander, en wierpen
daarbij naar den beroemden jager telkens schuinsche blikken, die wel
allesbehalve vriendelijk waren, maar die toch bewezen hoe groot het
ontzag was, dat zij voor dien man hadden.

Doch niet alleen op hen had de wijdbekende naam gewerkt. Er bevond
zich waarschijnlijk niemand onder de passagiers, die nog nooit had
hooren spreken over dien onvervaarden man, wiens geheele leven een
aaneenschakeling was van gevaarlijke daden en avonturen. Men trad
onwillekeurig met een soort van eerbied een weinig van hem af, en
bekeek nu met meer aandacht die forschgebouwde, rijzige gestalte,
welker harmonische proportiën en afmetingen reeds vroeger door allen
waren opgemerkt.

De kapitein reikte hem de hand, en zeide op den allervriendelijksten
toon, dien een Yankee in staat is aan te slaan: "Wel, sir! dat had ik
moeten weten! Dan zou ik u mijn eigen kajuit afgestaan hebben. Het is
een groote eer voor den 'Dogfish', dat uw voeten zijn planken hebben
betreden. Waarom hebt gij u toch _anders_ genoemd?"

"Ik heb u mijn waren naam opgegeven; doch de Westmannen noemen mij
Old Firehand, omdat het vuur uit mijn geweer, bestuurd door mijn hand,
altijd verderf brengt."

"Ja, dat heb ik gehoord--gij schiet nooit mis, zeggen ze."

"_Pshaw!_ Misschieten een onmogelijkheid. Ieder goed Westman kan dat
evengoed als ik. Maar gij ziet welk een groot voordeel een bekende
krijgsnaam geeft. Ware de mijne niet zoo heinde en verre verspreid,
dan zou het stellig tot een gevecht gekomen zijn."

"Waarin gij het onderspit hadt moeten delven."

"Zoo, denkt gij dàt?" vroeg Old Firehand, terwijl er een niets
naar trots zweemend lachje van zelfvertrouwen om zijn lippen
speelde. "Zoolang ze maar met messen komen, ben ik volstrekt niet
bang. Ik zou mij stellig wel staande hebben weten te houden, totdat
uw bemanning kwam opdagen tot ontzet."

"Daaraan zou het zeer zeker niet ontbroken hebben. Maar wat moet ik nu
met die schavuiten-bende aanvangen? Ik ben heer en meester en rechter
hier aan boord. Wil ik hen in boeien slaan en aan de rechterlijke
macht overleveren?"

"Neen."

"Of wil ik hen aan land zetten?"

"Ook niet."

"Maar gestraft dienen zij toch te worden."

"Ik raad u, die gedachte geheel uit uw hoofd te zetten. Dit is toch
niet voor de laatste maal, dat gij met uw boot deze reis maakt?"

"Ik hoop van neen! Ik hoop nog jaren lang den ouden Arkansas op en
af te varen.

"Welnu, wees dan zoo wijs, niet de wraakzucht van die lieden gaande
te maken. Dat zou bepaald noodlottig voor u worden. Zij zijn in
staat om zich ergens aan den oever van de rivier te gaan nestelen,
en u een poets te bakken, die u niet slechts uw schip, maar ook uw
leven kon kosten."

"Dat moesten zij eens probeeren!"

"Dat zouden zij stellig! Overigens zou dat voor hen volstrekt geen
waagstuk zijn; zij zouden alles heimelijk doen, en het wel zoo weten
aan te leggen, dat er nooit een haan naar kraaien zou."

Op dit oogenblik werd Old Firehand den zwartbaard gewaar, die
naderbij was gekomen, doch op een korten afstand was blijven staan,
met de oogen bescheiden, doch onafgewend, op den jager gericht, vol
zichtbaar verlangen om met hem in aanraking te komen. Old Firehand
ging naar hem toe, en vroeg: "Wenscht gij mij te spreken, sir? Kan
ik u in een of ander opzicht genoegen doen?"

"Ja, een zeer groot genoegen," antwoordde de Duitscher.

"En dat is?"

"Vergun mij, u de hand te drukken, sir! Dat is alles wat ik u
verzoek. Als gij mij die eer toestaat, zal ik tevreden van u weggaan,
en u niet meer lastig vallen. Maar aan dat oogenblik zal ik met
blijdschap denken, zoolang als ik leef."

Men zag aan zijn open blik, en hoorde aan den toon van zijn stem,
dat die woorden werkelijk uit zijn hart kwamen. Old Firehand stak hem
de rechterhand toe, en vroeg: "Hoe ver wilt gij met deze boot varen?"

"Met deze boot? Slechts tot Fort Gibsen."

"Dat is toch nog een goed eind."

"O, ik moest eigenlijk nog verder. Maar ik vrees, dat gij, de beroemde
man, die nog nooit het onderspit heeft gedolven, mij voor een bangerd
aanziet."

"Waarom?"

"Omdat ik den dronk van dien zoogenaamden kornel aangenomen heb."

"O neen. Ik kan u niet genoeg lof toezwaaien, dat gij zoo verstandig
hebt gehandeld. Maar toen hij vervolgens den Indsman sloeg, nam ik
mij voor, hem daarvoor een behoorlijk lesje te geven, zooals ik dan
ook gedaan heb."

"Het is te hopen, dat het hem tot waarschuwing zal strekken. Trouwens,
als gij hem zóó geraakt hebt, dat hij er een stijven vinger van houdt,
is het met hem als Westman gedaan. Maar wat ik van den Roodhuid moet
denken, weet ik niet."

"Hoe zoo?"

"Hij heeft zich gedragen als een echte lafaard, en toch, hij scheen
volstrekt niet geschrikt, toen het brullen van den panter iedereen
met angst vervulde. Dat kan ik maar niet met elkander rijmen."

"O, dat zal ik u gemakkelijk oplossen. Niets is eenvoudiger."

"Kent gij dan den Indiaan?"

"Neen, gezien had ik hem vroeger nooit, maar des te meer had ik van
hem gehoord."

"Ook ik heb zijn naam gehoord, toen hij dien uitsprak. Het is een
woord, goed om van iemands tong het onmogelijke te vergen."

"Omdat hij zich van zijn moedertaal bediende, ten einde den kornel niet
te laten merken met wien hij te doen had. Zijn naam is Nientropan-hawi,
zijn zoon heet Nientropan-homosj; dat wil zeggen: de groote beer en
de kleine beer."

"Is het mogelijk! Van dien vader en van dien zoon heb ik inderdaad
reeds dikwijls gehoord. De Tonkawa zijn ontaard. Maar deze twee
Nientropan hebben de krijgszuchtigheid van hun voorvaderen geërfd,
en dolen in het gebergte en in de prairie rond."

"Ja, het zijn twee kerels van stavast. En nu zult gij waarschijnlijk
wel begrijpen, dat zij niet uit lafhartigheid den kornel niet
geantwoord hebben, zooals hij eigenlijk verdiend had."

"Een andere Indsman had den kerel dadelijk het licht uitgeblazen."

"Misschien. Maar hebt gij niet opgemerkt, dat de zoon dadelijk
onder zijn kleeding naar het mes of den tomahawk greep? Doch toen
hij het onbeweeglijke gezicht van zijn vader zag, bedwong hij zich
en zag hij er van af dien klap dadelijk te wreken. Ik zeg u, bij
die Indsmen is een vluchtige blik voldoende, waar bij ons blanken
menigmaal een lange omhaal van woorden noodig is. Van het oogenblik
af, toen de kornel den Indiaan in zijn aangezicht sloeg, is zijn
dood een besloten zaak. De twee 'beren' zullen zijn spoor volgen,
totdat zij hem het licht uitgeblazen hebben. Maar wat ik zeggen wil,
gij hebt hem uw naam genoemd, dien ik dadelijk als een Duitschen naam
herkende. Wij zijn dus landslieden."

"He, sir! Zijt gij ook een Duitscher?" vroeg Grosser verwonderd.

"O ja, mijn ware naam is Winter. Ook ik vaar nog een goed eind weegs
met deze boot mee, zoodat wij nog gelegenheid genoeg zullen hebben
om wat langer met elkander te praten."

"Als gij u daartoe verwaardigen wilt, sir! Zal het mij de grootste
denkbare eer zijn."

"Geen plichtplegingen, asjeblieft. Ik ben niets meer, dan gij zijt--een
Westman, anders niet."

"Ja, maar een generaal is óók niets meer dan een recruut--namelijk:
soldaat."

"Wilt gij u werkelijk bij een recruut vergelijken? Dan zijt gij
stellig pas sedert kort in het Westen."

"Nu," hernam de zwartbaard op bescheiden toon, "toch reeds een aardig
poosje. Ik heet Thomas Grosser. Den familienaam laten ze hier weg, en
van Thomas maken ze bij verkorting Tom; en omdat ik zulk een zwaren,
zwarten baard draag, noemen ze mij Zwarte Tom."

"He! Wat zegt gij?" riep Old Firehand uit. "Zijt gij Zwarte Tom,
de beroemde _rafter_ (= houtvlotter)?"

"Tom heet ik, rafter ben ik; maar of ik beroemd ben, dat betwijfel ik."

"Dat zijt gij, sir! dat zijt gij--daar geef ik u mijn hand op!"

"Spreek asjeblieft wat zachter, sir!" waarschuwde Tom. "De kornel
daar moet mijn naam niet hooren."

"Waarom niet?"

"Omdat hij mij daaraan herkennen zou."

"Hebt gij dan al eens met hem te doen gehad?"

"Een beetje dat zal ik u straks wel vertellen. Kent _gij_ hem niet?"

"Ik zie hem vandaag voor het eerst."

"Nu, bekijk dan zijn baard eens goed, en zijn roode haar; en verneem
bovendien, dat zijn naam Brinkley is."

"Wat zegt ge! Dus is hij die roode Brinkley, die over de honderd
schanddaden bedreven heeft, zonder dat men er hem één heeft kunnen
bewijzen."

"Dezelfde, sir! Ik heb hem herkend."

"Dan zal ik hem, als hij langer aan boord blijft, wat scherper op de
vingers kijken. En u moet ik nader leeren kennen. Gij zijt de man,
die mij past. Als gij u nog niet elders verbonden hebt, zou ik u
kunnen gebruiken."

"Nu," hernam Tom, als iemand die nadenkt, de oogen neerslaande, "de
eer, bij _u_ te kunnen zijn, is mij meer waard dan al het andere. Ik
heb wel een overeenkomst met andere rafters aangegaan; zij hebben
mij zelfs tot hun aanvoerder gekozen; maar als gij mij den tijd kunt
laten, om hen er van in kennis te stellen, zal ik mij wel van hen af
weten te maken."

"Goed! Dan moet gij een kajuitplaats nemen, opdat wij bij elkander
kunnen zijn. Wat gij daarvoor bij te passen hebt, zal ik u gaarne
vergoeden."

"Daarvoor zal ik u bedanken, sir! Wij rafters verdienen, als wij
vlijtig zijn, zeer veel geld; en op dit oogenblik heb ik juist al
mijn zakken vol, want ik kom van Vicksburg aan de beneden-rivier,
waar ik onze rekeningen geïncasseerd heb. Ik kan dus de kajuitplaats
zeer goed zelf betalen. Maar zie eens! Ik geloof dat de voorstelling
met den panter op het punt is om te beginnen."

De menagerie-eigenaar had van kisten en pakken verscheidene zitplaatsen
gefabriceerd, en noodigde nu met een hoogdravende toespraak het geëerde
publiek uit om plaats te nemen. Dat geschiedde. Het scheepsvolk,
voor zoover het niet aan het werk behoefde te zijn, mocht gratis het
schouwspel bijwonen. De kornel kwam met zijn volgelingen niet kijken;
hij had den lust daartoe verloren.

De twee Indianen waren niet uitgenoodigd geworden, om ook aan de
voorstelling deel te nemen. Twee Indsmannen in gezelschap te brengen
bij ladies en gentlemen, die een dollar per persoon betaald hadden,
daaraan had de eigenaar van het dier zich niet willen schuldig
maken. Zij stonden dus op een tamelijken afstand, en schenen dus
volstrekt niet nieuwsgierig, zoo min naar de ijzeren dierenkooi als
naar de groep toeschouwers, ofschoon er intusschen aan hun scherpe
schuinsche blikken niets hoegenaamd ontging van alles wat er voorviel.

Nu zaten de toeschouwers voor de nog gesloten houten kast. De
meesten hunner hadden geen juist begrip van een zwarten panter. De
tot het kattengeslacht behoorende roofdieren der Nieuwe Wereld zijn
aanmerkelijk kleiner en minder gevaarlijk dan die der Oude Wereld. Een
Gaucho, bij voorbeeld, vangt den jaguar, die Amerikaansche tijger
genoemd wordt, met de lasso, en sleept hem achter zich voort. Eer hij
dat met den Bengaalschen koningstijger probeerde, zou hij zich eerst
wel tweemaal bedenken. En de Amerikaansche leeuw, dat is de poema,
gaat voor den mensch op de vlucht, zelfs al kwelt hem de honger. De
panter, nu, wordt beschreven als aanmerkelijk kleiner dan de leeuw en
de tijger; en daar de toeschouwers bij die twee namen aan den poema
en den jaguar dachten, verbeeldden de meesten zich een roofdier
te zullen zien van ongeveer een halven meter hoogte, en nagenoeg
dezelfde lengte en breedte. Niet gering was dan ook hun bevreemding,
toen het voorgedeelte van het houten omkleedsel van de ijzeren kooi
werd verwijderd, en zij den zwarten panter aanschouwden.

Hij had van Nieuw-Orleans af in den donker gelegen; slechts des nachts
had men de kast geopend. Nu zag hij voor het eerst weer het daglicht,
en dat verblindde hem aanvankelijk. Hij deed zijn oogen weder dicht,
en bleef lang uitgestrekt liggen, zoo lang als zijn kooi was. Toen
knipte hij eenige keeren met zijn oogen en werd zoodoende de voor hem
zittende menigte menschen gewaar. Met de snelheid eener gedachte sprong
hij overeind, en hief een gebrul aan, dat de meeste toeschouwers met
schrik vervulde en achteruit deed schuiven.

Ja, het was een volwassen, pracht-exemplaar, stellig een meter hoog,
en zonder zijn staart, tweemaal zoo lang. Met de klauwen van zijn
voorpooten greep hij de ijzeren staven van zijn kooi, en schudde
die met zooveel kracht, dat de houten kast er door in beweging
kwam. Daarbij liet hij zijn schrik-aanjagende tanden zien. Zijn
donkere kleur verhoogde slechts den indruk, dien hij maakte.

"Ja, myladies en gentlemen!" sprak de menagerie-eigenaar op
verklarenden toon; "de zwarte basterdsoort van den panter behoort
eigenlijk thuis op de Soenda-eilanden. Doch die dieren zijn klein. De
echte zwarte panter, die overigens zeer zeldzaam is, wordt in
Noord-Afrika, aan de grens der Sahara-woestijn gevonden. Hij is even
sterk als de Leeuw en veel gevaarlijker, en kan een volwassen rund
in zijn bek wegdragen. Welke kracht hij in zijn gebit heeft zal u
overigens spoedig blijken, zoodra de voedering begint."

De dierentemmer kwam met de helft van een geslacht schaap aandragen,
en legde dit voor de ijzeren kooi neder. Toen de panter het vleesch
rook en zag, stelde hij zich aan als dronken van bloeddorst. Hij sprong
heen en weer in zijn kooi, en brieschte en brulde zoo huiveringwekkend,
dat verscheidenen der toeschouwers nog meer achteruitdeinsden.

Een bij de machine der boot werkzame neger had zijn nieuwsgierigheid
niet kunnen bedwingen en was naderbij geslopen. De kapitein werd
hem gewaar en gebood hem, om oogenblikkelijk weer aan zijn werk te
gaan. Toen de zwarte niet terstond gehoorzaamde, greep de kapitein
een voor de hand liggend eind touw, en gaf hem daarmee eenige
slagen. Nu maakte de getuchtigde zich snel uit de voeten; doch aan
het luik, waardoor hij in het machineruim moest afdalen, bleef hij
even stilstaan; en ziende, dat de kapitein met zijn rug naar hem toe
stond, maakte hij met zijn opgeheven vuisten een dreigende beweging
tegen hem. Daar de toeschouwers op dit moment slechts oogen hadden
voor den panter, werd dat door niet een hunner gezien. Maar het werd
opgemerkt door den kornel, die dadelijk tegen zijn makkers fluisterde:
"Die neger schijnt het land aan den kapitein te hebben. Daar zullen wij
misschien partij van kunnen trekken. Wij moeten eens met hem aan den
praat zien te komen. Eenige dollars doen bij zulk een zwarte wonderen."

Thans schoof de dierentemmer het vleesch tusschen de ijzeren staven van
de kooi door, liet zijn blik vluchtig over de aanwezige toeschouwers
gaan, en zei toen fluisterend iets tegen zijn patroon. Deze schudde
bedenkelijk het hoofd; doch de andere liet niet af, en scheen
de bezwaren van den menagerie-eigenaar te wederleggen, totdat die
eindelijk toestemmend met het hoofd knikte, en daarop de voor de kooi
zittenden en staanden aldus aansprak: "Myladies en messieurs! ik moet
u zeggen, dat gij een zeldzaam geluk hebt. Een getemde zwarte panter is
nog nooit gezien, althans niet hier in de Vereenigde Staten. Gedurende
de drie weken, die ik in Nieuw-Orleans heb doorgebracht, heeft mijn
dierentemmer den panter in de leer genomen; en hij verklaart zich
bereid, om thans, voor de eerste maal in het publiek, bij den panter
in de kooi te gaan en naast dat gevaarlijke dier te gaan zitten,
indien hem daarvoor een behoorlijke belooning wordt toegezegd."

De dierentemmer was een buitengewoon forschgebouwde man, met een
uitdrukking van zeldzame geestkracht in zijn gelaatstrekken. Hij
was overigens van het welgelukken van zijn waagstuk volkomen zeker,
dat was duidelijk aan hem te zien.

De panter was intusschen aan zijn maaltijd begonnen; de beenderen van
het schaap vermorzelde hij tusschen zijn tanden, als waren het zachte
beschuitsbollen. Hij scheen zóó uitsluitend met zijn pruimerij bezig,
dat zelfs verscheidene toeschouwers, die natuurlijk zonder kennis van
zaken oordeelden, toen zij hem daar zagen smullen, van oordeel waren,
dat er, zoolang hij daar iets te bikken had, niet veel gevaar in stak,
bij hem in de kooi te gaan.

Niemand anders dan het manneke, dat kort te voren het beangst
van allen geweest was, namelijk de kleine geleerde met den bril,
antwoordde vol geestdrift: "Dat zou prachtig wezen, sir! Een kloek
bedrijf, waarvoor ieder, die op onverschrokkenheid prijs stelt, wel
iets over zal hebben. Hoeveel verlangt de temmer voor dat stoute stuk?"

"Honderd dollars!"

"Hum! Dat is toch wel een beetje veel, vindt ge niet?"

"Neen, sir! het is veel te weinig. Het gevaar, waaraan de man zich
blootstelt, is niet gering, daar hij het dier pas half meester is."

"Zoo! Welnu, ik ben niet rijk. Maar vijf dollar zal ik gaarne
bijdragen." En zich tot de toeschouwers wendende: "Messieurs! wie
draagt ook iets bij?"

Er meldden zich zoo vele liefhebbers aan, dat het genoemde bedrag
gemakkelijk bijeen zou komen. Men had nu eenmaal A gezegd; en nu wilde
men ook het schouwspel genieten tot het einde. Zelfs de kapitein werd
er warm door, en wilde weddenschappen aangaan, dat de temmer het er
niet goed afbrengen zou.

"Doe geen verkeerde dingen, sir!" waarschuwde Old Firehand. "Ik bid
u laat dat waagstuk niet toe. Juist omdat de man het dier nog niet
geheel meester is, rust op u de verplichting, het te beletten."

"Op mij?" lachte de kapitein. "_Pshaw!_ Ben _ik_ dan de vader, of
de moeder van den temmer? Heb ik hem bevelen te geven? Hier in dit
land heeft iedereen het recht, om met zijn leven te koop te loopen,
juist op de manier, die hij zelf goedvindt. Wordt hij door den panter
opgevreten, welnu, dat is een zaak tusschen hem en den panter, daar heb
ik niets hoegenaamd mee te maken. Dus, gentlemen! ik wil om honderd
dollars wedden, dat de man er niet zoo heelhuids uit zal komen als
hij er in gaat. Wie zet er honderd dollars tegen? Van alles wat door
de weddenschap gewonnen wordt, krijgt de temmer tien percent extra."

Deze toespraak werkte electriseerend. Er werden verscheidene
weddenschappen aangegaan om vrij aanzienlijke sommen, en het bleek
dat die weddenschappen, ingeval de temmer er het waagstuk werkelijk
goed afbracht, hem nog een extra-voordeel zouden opleveren van circa
driehonderd dollars.

Er was niet bepaald of de dierentemmer daarbij gewapend zoude zijn. Hij
haalde zijn ploertendooder, een soort zweep, met een ontplofbare
kogel in den knop. Viel de panter hem aan, dan had hij slechts een
fermen slag te geven om het dier oogenblikkelijk te dooden.

"Ik heb zelfs in zulk een ploertendooder niet veel vertrouwen," zeide
Old Firehand tegen Zwarten Tom. "Ik zou een doelmatig ingericht stuk
vuurwerk veel practischer vinden. Daarvan zou het dier terugschrikken,
zonder er door gedood te worden. Doch, elk zijn meug, zei de boer. Ik
wil het waagstuk meeprijzen, maar niet voordat het gelukt is."

Nu hield de dierentemmer een korte toespraak tot het publiek, en begaf
zich toen naar de kooi. Hij schoof eerst de zware grendels open,
en toen het smalle ijzeren tralie-hek, dat de ongeveer vijf voet
hooge deur vormde. Om naar binnen te komen moest hij bukken. Daarbij
had hij zijn beide handen noodig, om de deur vast te houden en die,
zoodra hij zich in de kooi bevond, weer te kunnen sluiten; daarom
had hij den ploertendooder tusschen zijn tanden genomen, en was dus,
ofschoon voor een oogenblik slechts, weerloos. Wel was hij reeds
verscheidene malen bij den panter in de kooi geweest, doch onder
geheel andere omstandigheden. Toen had het dier niet dagen achtereen
in volslagen duisternis doorgebracht, het had niet zooveel menschen om
zich heen gezien, en ook niet het eentonige stampen der machine en het
gedruisch en gebruis der schepraderen gehoord. Deze omstandigheden
had noch de menagerie-eigenaar, noch de dierentemmer voldoende in
aanmerking genomen, en--de gevolgen bleven niet uit.

Zoodra de panter het gedruisch van de tralie-deur hoorde, keerde hij
zich om. Juist stak de temmer bukkende zijn hoofd naar binnen--een
bliksemsnelle beweging van het roofdier, en het hoofd, uit welks mond
de ploertendooder op den grond was gevallen, had het in zijn muil en
verbrijzelde het tusschen zijn geweldige tanden tot splinters en moes.

Het geschreeuw en gegil, dat op dit oogenblik vóór de kooi van
den panter aangeheven werd, is met geen pen te beschrijven. Alle
toeschouwers sprongen op, en namen de vlucht. Slechts drie bleven daar:
de menagerie-eigenaar, Old Firehand en Zwarte Tom. Eerstgenoemde wilde
de deur van de kooi dichtschuiven; maar dat bleek hem onmogelijk,
want het lijk lag half er binnen en half er buiten. Toen wilde hij
den doode bij diens beenen naar buiten trekken.

"Om Godswil, dat niet!" riep Old Firehand. "De panter zou achteraan
meekomen. Schuif het lijk geheel naar binnen, de man is toch dood nu;
dan zal de deur toe kunnen!"

De panter lag voor het onthoofde lijk. Met de beendersplinters in zijn
van bloed druipenden muil, vlamden zijn oogen zijn meester aan. Hij
scheen diens oogmerk te raden, want hij begon in gramschap te brullen
en kroop voorwaarts op het lijk, en hield dat door de zwaarte van zijn
eigen lichaam vast. Zijn kop was nu nog maar eenige duimen afstands
van de open deur af.

"Weg, weg! Hij komt er uit!" riep Old Firehand. "Tom, uw geweer! uw
geweer! Een revolver zou de zaak nog erger maken."

Zwarte Tom vloog naar zijn geweer.

Van het oogenblik af waarop de temmer de kooi had betreden tot op dit
moment waren er hoogstens tien seconden verloopen. Niemand had nog den
tijd gehad, om zich volkomen in veiligheid te brengen. Het gansche
dek was een wartooneel van vluchtende en angstkreten aanheffende
personen. De deuren naar de kajuiten en onderdeks-verblijven waren
versperd. Menigeen dook achter vaten en kisten om zich te bergen,
doch sprong dadelijk weer op, daar men zich in zulk een schuilplaats
niet veilig kon achten.

De kapitein was naar zijn commando-brug gesneld, en klom naar boven,
drie, vier treden tegelijk nemend. Old Firehand volgde hem. De
menagerie-eigenaar vluchtte naar de achterzijde van de ijzeren
kooi. Zwarte Tom ijlde weg, om zijn geweer te halen. Doch onderweg
herinnerde hij zich, dat hij zijn bijl daaraan vastgebonden had, zoodat
hij het vuurwapen toch niet terstond zou kunnen gebruiken. Hij bleef
dus bij de twee Indianen, die hij voorbij moest, staan, en rukte den
"ouden beer" diens vuurroer uit de hand.

"Ik zelf schieten!" zei deze, tegelijk de hand uitstekende om zijn
geweer terug te grijpen.

"Laat mij!" voegde de zwartbaard hem driftig toe. "Ik schiet in elk
geval beter dan gij."

Hij draaide zich om de ijzeren kooi. De panter had die juist verlaten,
hief zijn kop op, en brulde. Zwarte Tom legde aan, en haalde den haan
over. Het schot knalde maar de kogel was niet raak. Schielijk rukte
hij nu ook den jongen Indiaan het geweer uit de hand, en brandde de
lading op het ondier af, maar het schot was andermaal mis.

"Slecht schieten. Geweer niet kennen," zeide de "oude beer" zoo
bedaard, alsof hij in zijn veiligen wigwam bij zijn gebraden vleesch
zat.

De Duitscher hoorde die woorden niet eens. Hij wierp het geweer weg,
en vloog naar de voorplecht, waar de geweren der mannen van den kornel
lagen. Die gentlemen hadden geen lust gehad om den strijd met het
dier op te vatten, maar waren ijlings weggekropen.

Daar klonk dicht bij de commando-brug een hartverscheurende gil. Een
dame wilde naar boven vluchten. De panter kreeg haar in het oog juist
toen hij ophield met brullen. Hij dook neer, en vloog met groote
sprongen op haar aan. Zij zag dat, en gaf dien gil. Zij bevond zich
nog onder aan de brugtrap, terwijl Old Firehand reeds op de vijfde
of zesde trede stond. In een oogwenk had hij haar gegrepen, trok haar
omhoog, en tilde haar met zijn sterke armen over zijn hoofd heen naar
boven, waar de kapitein haar van hem aannam. Dat was het werk van twee
seconden geweest, en nu bevond zich de panter onder aan de trap. Hij
zette zijn twee voorklauwen op een der treden, en kromp zijn lichaam
reeds ineen, om naar boven te springen en zich op Old Firehand te
werpen. Deze gaf hem een duchtigen trap op zijn neus, en schoot hem
toen de nog restende drie kogels uit zijn revolver tegen den kop.

Dit verweermiddel was eigenlijk belachelijk. Door een schop en eenige
revolver-kogeltjes niet grooter dan een erwt, laat een zwarte panter
zich niet afschrikken: maar Old Firehand bezat op dat oogenblik geen
ander middel om zich te verdedigen. Hij was overtuigd, dat het ondier
hem nu zou beetpakken; doch.... dat gebeurde niet, de panter, nog
altijd met zijn voorpooten op de trap staande, wendde langzaam zijn
kop zijwaarts, als wilde hij zich bezinnen op iets beters. Hadden de
op zulk een korten afstand afgeschoten kogels die hoogstens een duim
diep in zijn harde schedelhuid doorgedrongen konden zijn, hem in een
soort van duizeling gebracht? Of had de trap op zijn gevoeligen neus
hem te veel pijn veroorzaakt, zooveel is zeker, dat zijn oogen niet
meer op Old Firehand gericht waren, maar naar het voordek, waar nu een
omstreeks dertienjarig meisje onbeweeglijk stond, als versteend van
schrik, met de beide armpjes uitgestrekt naar de commando-brug. Het
was het dochtertje van de dame, die zooeven door Old Firehand gered
was. Het arme kind, zelf op de vlucht, had het gevaar gezien, waarin
haar moeder verkeerde, en was, van ontzetting daarover, als versteend
blijven staan waar het nu nog stond, gekleed in een wit jurkje, dat nu
den panter in het oog viel. Hij trok zijn voorpooten van de brugtrap
af, keerde zich om, en vloog toen, met sprongen telkens van zes à
acht ellen lang op het kind aan, dat wel die ijzingwekkende nadering
zag maar niet in staat was om zich te verroeren of geluid te geven.

"Mijn kind, mijn kind!" jammerde de moeder.

Allen, die het zagen, schreeuwden en jammerden mee; maar niemand
verroerde een vinger of een voet tot redding. Er was ook geen tijd
meer toe. Geen tijd meer? En verroerde zich werkelijk geen mensch? Ja
toch, één,--en wel diegene, van wien men zooveel stoutmoedigheid en
tegenwoordigheid van geest en goed overleg wel het allerminst zou
verwacht hebben, namelijk de jonge Indiaan.

Hij had met zijn vader op ongeveer tien passen afstands van het
meisje af gestaan. Toen hij het gevaar zag, waarin het kind verkeerde,
vlamden zijn oogen op. Hij keek naar rechts en naar links, als zoekende
naar een middel tot redding; toen liet hij het tsoenikleed van zijn
schouders vallen, en riep zijn vader in de taal der Tokawa toe:
"Tiakaitat; sjai sjoyana--blijf staan, ik zal zwemmen!"

In twee sprongen was hij bij het meisje, greep haar om haar middel,
snelde met haar naar het rasterwerk (hek of balustrade rondom het dek)
en was in een wip er bovenop. Daar bleef hij een oogenblik staan,
ten einde om te kijken. De panter was vlak achter hem, en maakte zich
reeds gereed om ingelijks op het hek te springen. Maar nauwelijks
waren de pooten van het dier van den grond af, of de jonge Indiaan
wierp zich in een schuinsche richting, ten einde niet op dezelfde
plek als het ondier in het water te komen, van de balustrade af in
den stroom. Hij verdween met zijn vracht onder de golven. Tegelijk
sprong de panter op het rasterwerk met zulk een vaart, dat hij zich
niet er op staande kon houden en regelrecht neerplofte in de rivier.

"Stoppen! Stoppen!" commandeerde de kapitein, met veel tegenwoordigheid
van geest, door de spreektrompet, die uitkwam in de machine-ruimte.

De machinist gaf dadelijk tegenstoom; de boot stopte, en bleef
zoodoende op de plaats liggen, daar de schepraderen nu slechts zooveel
water grepen als noodig was om het afdrijven te voorkomen.

Daar het gevaar thans voor de passagiers voorbij was, snelden allen uit
hun schuilhoeken te voorschijn en naar de balustrade. De moeder van het
kind was in onmacht gevallen; de vader riep met een hartverscheurende
stem: "Ik geef duizend dollars voor de redding van mijn dochter--twee
duizend--drie duizend--vijf duizend en nog veel meer!"

Niemand luisterde naar zijn angstkreten. Allen bogen over de
balustrade heen, om in het water te kijken. Daar lag de panter als een
voortreffelijk zwemmer met uitgespreide pooten, zich bovenhoudende
en rondkijkende naar zijn prooi--tevergeefs. De wakkere jongeling
met het meisje waren nergens te zien.

"Ze zijn omgekomen in de raderen!" jammerde de vader, met beide handen
de haren uit zijn hoofd trekkende van wanhoop.

Maar opeens klonk van de andere zijde van het schip de luide stem
van den ouden Indiaan: "Nientropan-homosj oolijk geweest. Onder het
schip wegzwemmen, om panter niet laten zien. Hier onder zijn." Nu
vloog alles naar stuurboord, en de kapitein commandeerde, touwen
uit te werpen. Ja waarlijk, daarbeneden, vlak naast het schip,
zwom langzaam op zijn rug, ten einde niet afgedreven te worden, de
"jonge beer", en had het bewustelooze meisje dwars over zijn lichaam
gelegd. Touwen waren spoedig uitgeworpen.

De jongeling bond er een stevig onder de armen van het meisje; en
terwijl het arme kind omhooggetrokken werd, heesch hij zich zelf
behendig aan een tweede touw naar boven.

Hij werd met een daverend gejubel begroet, maar stapte fier langs de
menigte weg zonder een woord te zeggen. Doch toen hij aan de plek kwam,
waar de kornel stond, die óók alles had aangezien, bleef hij vlak voor
hem stilstaan, en zei zoo luid dat iedereen het hooren kon: "Zeg eens,
is Tonkawa wel zoo erg bang voor een kleine kat? Kornel heeft zich
met zijn twintig helden schuilgehouden; maar Tonkawa heeft zich aan
groot gevaar blootgesteld, om meisje en passagiers te redden. Kornel
spoedig nog meer van Tonkawa hooren!"

Het geredde meisje werd naar de kajuit gedragen. Nu strekte de
stuurman, die het beste uitzicht had, zijn hand uit naar bakboord,
en riep: "Kijkt den panter eens! En het vlot!"

Nu snelden allen weder naar de andere zijde van het stoomschip,
waar zich een nieuw en niet minder in spanning brengend tooneel aan
hun blikken vertoonde. Men had namelijk, geheel en uitsluitend bezig
met het tot dusverre verhaalde, niet gelet op een klein van teenen
en riet gevlochten vaartuigje (eigenlijk niets meer dan een vlot),
waarin twee gestalten zaten, die van den rechter rivier-oever af op
de stoomboot aanstuurden. Zij werkten met van boomtakken vervaardigde
roeiriemen. De eene persoon was een jongeling; de andere scheen een
zeer zonderling gekleed vrouwspersoon. Men zag een hoofddeksel, veel
gelijkende op een oude klapmuts, en daaronder een rond gezicht met
roode koonen en kleine oogjes. Het overige der gestalte was omhuld
door een wijden zak of iets dergelijks, men kon met geen mogelijkheid
zeggen wat, daar de persoon gezeten was. Zwarte Tom stond naast Old
Firehand, en vroeg hem: "Kent gij die vrouw wel, sir?"

"Neen," was het antwoord. "Is zij dan zóó beroemd, dat ik haar moest
kennen?"

"Zeer zeker. Zij is namelijk in het geheel geen vrouw, maar een man,
een prairie-jager en vallen-opzetter. Ha, daar komt de panter aan. Let
nu eens op wat een vrouw, die een man is, in staat is te doen."

Hij boog over de balustrade heen, en riep naar beneden: "Heila, Tante
Droll (Droll is Engelsch en beteekent: kluchtig), opgepast! Die snaak
wil u opeten."

Het vlot was ongeveer nog vijftig passen van de stoomboot
verwijderd. De panter had daar, steeds zoekende naar zijn prooi,
aanhoudend langs die zijde van het schip heen en weer gezwommen. Nu
zag hij het vlot naderen, en hield terstond daarop aan. De zich er
op bevindende oogenschijnlijke vrouw, keek naar het dek op, herkende
hem die haar had toegeroepen, en antwoordde met een schelle fluitstem:
"_Good lack_ (= lieve hemel) zijt gij het, Tom? Het doet mij pleizier
u te zien, als het noodig is! Wat is dat voor een dier?"

"Een zwarte panter, die van boord gesprongen is. Maak maar dat gij
wegkomt. Gauw, gauw!"

"Een mooi ding! Tante Droll gaat voor geen mensch op den loop, en
voor een panter nog minder, hij mag er dan zwart of blauw of groen
uitzien. Mag men het ondier doodschieten?"

"Natuurlijk! Maar dat zal u niet gelukken. Het behoorde tot een
menagerie, en is het gevaarlijkste roofdier, dat in de wereld
bestaat. Vlucht maar gauw naar de andere zijde van het schip."

Niemand dan Tom alleen kende de potsierlijke gestalte: maar allen
riepen haar de waarschuwing toe om te vluchten. Zij scheen er echter
vermaak in te vinden, met den panter krijgertje te spelen. Zij
hanteerde het gebrekkige roer met bewonderenswaardige behendigheid,
en wist het dier telkens en telkens te ontwijken. Daarbij riep zij,
altoos met dezelfde fluitstem: "Ik zal het wel klaarspelen, oude
Tom! Waar moet zulk een creatuur geraakt worden, als het noodig is?"

"In zijn oog," antwoordde Old Firehand.

"Nu, dan zullen wij die waterrot eens wat dichterbij laten komen."

Hij haalde de roeispaan binnen, en greep het geweer, dat naast hem
gelegen had. Vlot en panter naderden elkander snel. Het roofdier
staarde met wijd opengespalkte oogen den vijand aan, die het geweer
aanlegde, kort mikte, en twee schoten loste. Het geweer neerleggen,
het roer grijpen, en het vlot achteruit laten zwenken, was het werk
van een oogenblik. De panter was verdwenen. Daar, waar men hem het
laatst gezien had, verried een dwarreling in het water de plek van
zijn doodsstrijd; toen zag men hem een eind weegs verder weer boven
water komen, bewegeloos en dood: zoo dreef hij eenige seconden lang,
en verdween toen weer in de diepte.

"Een meesterlijk schot!" riep Tom van het dek af, en al de passagiers
verklaarden vol geestdriftelijke bewondering hetzelfde, behalve
de menagerie-eigenaar, die den duren panter en zijn dierentemmer
verloren had.

"Twee schoten zijn het geweest," antwoordde de zonderlinge gestalte:
"in ieder oog één. Waar gaat deze boot naar toe, als het noodig is?"

"Zoo ver als we maar water genoeg vinden," was het antwoord van
den kapitein.

"Wij wilden aan boord komen, en hebben ons daarom daarginds aan wal
dit vlot gebouwd. Wilt gij ons opnemen?"

"Kunt gij de vracht betalen _ma'am_ (= madame) of _sir?_ Ik weet
waarlijk niet of ik u als man of als vrouw aan boord moet nemen."

"Als tante, sir! Ik ben namelijk Tante Droll, begrepen, als het noodig
is. En wat de vracht betreft, ik ben altijd gewend met goed geld te
betalen, of zelfs met nuggets (= goudkorrels)."

"Dan zal ik de touwladder voor u neerlaten. Komt dus maar gauw aan
boord. Wij moeten maken, dat wij van deze ongeluksplaats vandaan
komen."

De touwladder werd neergelaten. Eerst klauterde de jongeling naar
boven, die ook met een geweer gewapend was; toen wierp de andere
zijn geweer over den schouder, stond op, greep de ladder, stiet het
vlot onder zich weg, en klom met de vlugheid van een kat tegen den
scheepswand op naar het dek, waar hij met groote, ijselijk verbaasde
oogen ontvangen werd.TWEEDE HOOFDSTUK.

DE TRAMPS.


"De Vereenigde Staten van Noord-Amerika, zijn in weerwil--of juister
gezegd ten gevolge--van hun vrijzinnige instellingen, brandpunt
van geheel eigenaardige maatschappelijke landplagen, die in een
Europeeschen staat ten eenenmale onmogelijk zouden zijn."

Ieder, die de daar bestaande toestanden kent, zal gereedelijker
instemmen met die bewering van een geograaf uit den nieuweren tijd. De
plagen, waarvan hij spreekt, zou men kunnen indeelen in chronische
en acute. Wat de eerstgenoemde betreft, zijn in het voorste gelid
te vermelden de twistzoekende _loafers_ en _rowdies_, en dan ook
de zoogenaamde _runners_, die het bij voorkeur op de aankomende
landverhuizers gemunt hebben. Het runner-, loafer- en rowdy-dom heeft
zich tot een ingeworteld kwaad gezet, en zal, naar het zich laat
aanzien, nog wel eenige tientallen jaren blijven standhouden. Anders
gesteld is het bij de tweede soort der plagen, die zich sneller
ontwikkelen en korter van duur zijn. Daartoe behooren de niet door
behoorlijke rechtspleging beschermde toestanden in het verre Westen,
ten gevolge waarvan zich geregelde benden roovers en moordenaars
vormden, die slechts door het doortastende optreden van "Master Lynch"
vernietigd zijn kunnen worden. Wijders zou men hier ook de _kukluxes_
kunnen noemen, die zich tijdens den burger-oorlog en ook nog daarna
zeer gevreesd wisten te maken. Doch tot de ergste en gevaarlijkste
landplaag ontwikkelden zich de _tramps_ als vertegenwoordigers van
het ruwste en brutaalste vagebondendom.

Toen op zekeren tijd handel en nijverheid onder zwaren druk verkeerden,
duizenden fabrieken stilstonden en tienduizenden werklieden broodeloos
werden, begaven de werklieden zich naar elders, bij voorkeur in een
westelijke richting. De aan en generzijds der Mississippi liggende
staten werden letterlijk door hen overstroomd. Daar gingen reeds
spoedig de meesten van elkander af, doordien de eerlijken onder hen
werk namen waar zij het vonden, zelfs al gaf de bezigheid slechts een
zeer gering loon bij zwaren en inspannenden arbeid. De meesten kwamen
terecht op boerderijen, om behulpzaam te zijn bij het binnenhalen
van den oogst, en werden daarom gewoonlijk _harvesters_ (= daggelders
tijdens den oogst) genoemd.

De van werken afkeerige elementen vereenigden zich tot benden, die van
rooven, moorden en brandstichten hun leven rekten. De leden dier benden
daalden snel af tot den laagsten trap van zedelijke verdorvenheid,
en werden aangevoerd door mannen, die de beschaafde maatschappij
moesten mijden, ten einde niet onder het bereik te komen van den
tuchtigenden arm der strafwet.

Die _tramps_ (= vagebonden) vertoonden zich gemeenlijk aan groote
hoopen, somwijlen driehonderd man sterk en nog meer zelfs. Zij
overvielen niet slechts alleenstaande boerderijen, maar wat meer
zegt ook kleine steden, die zij geheel leegplunderden. Ja, zij
vermeesterden zelfs spoorwegen, doordien zij de treinbeambten
overrompelden, en bedienden zich dan van die treinen, om spoedig
op een ander grondgebied te komen en daar dezelfde misdaden te gaan
bedrijven. Dit euvel nam zoo de overhand, dat in sommige staten de
gouverneurs zich verplicht zagen de landweer onder de wapenen te
roepen, ten einde aan die roofhorden behoorlijk slag te kunnen leveren.

Voor zulke tramps hadden de kapitein en de stuurman van de "Dogfish",
zooals wij reeds gezegd hebben, kornel Brinkley en zijn volgelingen
aangezien. Gesteld zelfs dat dit vermoeden juist was, kon het toch
geen reden geven tot dadelijke bezorgdheid. De geheele bende was
slechts een twintigtal vagebonden sterk, en dus veel te zwak om met de
overige passagiers en de geheele scheepsbemanning een schermutseling
aan te vangen, hetgeen echter niet wegnam, dat men nauwlettend het
oog op hen diende te houden, en dat goede maatregelen van voorzorg
volstrekt niet overbodig waren.

De kornel had natuurlijk óók gekeken naar de zonderlinge gestalte, die
op zulk een gebrekkig vaartuigje de stoomboot was genaderd en daarbij,
als een klein tusschenbedrijf, het sterke roofdier had gedood. Hij had
gelachen, toen Tom den wonderlijken naam "Tante Droll" uitsprak. Maar
nu, nu de onbekende aan boord was gekomen en hij diens gezicht goed
kon onderscheiden, fronste hij de wenkbrauwen, en wenkte zijn mannen
hem te volgen. Hij bracht hen naar de punt van de voorplecht, en toen
men hem vroeg welke reden hij daarvoor had, gaf hij ten antwoord:
"die vent is volstrekt zoo belachelijk niet als hij schijnen wil;
ik zeg u zelfs, dat wij ons voor hem in acht moeten nemen."

"Waarom? Kent gij hem dan? Is 't een man of een vrouw?" vroeg een
hunner.

"Een man, natuurlijk."

"Waarom dan die maskerade?"

"Het is geen maskerade. Die kerel is uit zijn aard een origineel,
maar daarbij tevens een der gevaarlijkste speurhonden van de geheime
politie."

"_Pshaw!_ Tante Droll een speurhond van de geheime politie. De man kan
alles zijn wat gij van hem verkiest te maken, dat zal ik met plezier
gelooven; maar dat hij een _detectieve_ is, dat geloof ik nooit!"

"En toch is het zoo, en niet anders. Ik heb van die Tante Droll
gehoord; zij moet een halfgare vallen-steller zijn, die om haar
grappigheid met alle Indianen-stammen op den besten voet staat. Maar
nu ik haar gezien heb, ken ik haar nog beter. Dat dikke gedrocht is
een _detectieve_, zooals ze beschreven staat in de boeken. Ik heb hem
vroeger ontmoet, hooger op, in Fort Sully, aan den Missouri, waar
hij een kameraad van ons uit ons midden kwam halen, hij alleen, en
overleverde aan de galg--en wij waren toch over de veertig man sterk!"

"Dat is onmogelijk! Dan hadt gij hem immers veertig gaten in zijn
lijf kunnen steken!"

"Neen, dat konden wij niet. Hij werkt meer met overrompeling dan
met geweld. Ziet die kleine, listige mols-oogjes maar eens aan! Hij
ziet alles, tot een mier, die door het dikke gras loopt. Met een
onweerstaanbare, betooverende vriendelijkheid knoopt hij kennis aan
met zijn slachtoffer, en dan opeens is het 'kip, ik heb je!' eer het
mogelijk is aan een overrompeling te denken zelfs!"

"En kent hij u?"

"Dat geloof ik niet. Hij heeft mij destijds niet eens
opgemerkt. Overigens is dat heel lang geleden, en in dien tijd ben
ik zeer veranderd. Maar toch ben ik van oordeel, dat het raadzaam is,
ons stil en ordelijk te gedragen, ten einde niet zijn opmerkzaamheid
op ons te vestigen. Ik geloof, dat wij hier een goeden slag zullen
kunnen slaan, en zou liever niet hebben, dat hij ons daarbij in den
weg stond. Old Firehand is naast Old Shatterhand de beroemdste jager
van het geheele Westen. Zwarte Tom heeft zich ook doen kennen als
een man, met wien men den gek niet behoeft te steken; maar nog veel
gevaarlijker dan die twee is Tante Droll. Neemt u voor haar in acht,
en doet maar liever alsof gij in het geheel niet op haar let."

Zoo gevaarlijk, als Droll door den kornel voorgesteld werd, zag hij er
waarlijk niet uit; integendeel, de aanwezigen hadden alle moeite, om
bij zijn verschijning niet in een kwetsend gelach uit te barsten. Nu,
hij op het dek stond, kan men pas met juistheid opnemen en zeggen,
wat eigenlijk zijn kostuum was.

Zijn hoofddeksel was noch hoed, noch pet, noch muts, en kon
desniettegenstaande met elk dier drie benamingen bestempeld worden. Het
bestond uit vijf stukken leder, alle verschillend van vorm. Het
middelste, dat op zijn hoofd zat, had de gedaante van een omgekeerde
braadpan; het voorstuk beschutte het voorhoofd en had den vorm van de
klep eener pet; het vierde en vijfde stuk waren twee breede kleppen,
die over zijn ooren hingen.

Zijn jas was zeer lang en buitengewoon wijd. Dit kleedingstuk bestond
uit louter leeren lappen, blijkbaar de een aan en over den andere
genaaid, om het ding aaneen te houden. Men kon duidelijk zien,
dat dit lapwerk dagteekende van een ontelbare menigte verschillende
tijdstippen, daar elke lap er anders verweerd en verkleurd uitzag. Aan
de randen der voorpanden waren korte riempjes bevestigd, die in plaats
van knoopen en knoopsgaten de jas dichthielden. Daar de groote lengte
en wijdte van dit zonderlinge kleedingstuk zeer hinderlijk waren bij
het loopen, had de man het van achteren opengesneden, van onderen
af tot aan zijn middel, en die twee helften zóó om zijn beenen
gebonden, dat ze eenigszins geleken op een wijde schippersbroek,
waardoor de bewegingen van Tante Droll allerkoddigst waren om aan
te zien. Die twee beenbekleedingen van eigen vinding reikten tot aan
zijn enkels. Twee leeren schoenen voltooiden het ondergedeelte van het
kostuum. De mouwen van die jas waren insgelijks buitengewoon wijd, en
veel te lang voor den man. Hij had die daarom van voren dichtgenaaid,
en er verder naar achteren twee gaten in gemaakt, door welke hij zijn
armen stak. Op die wijze vormden de mouwen nu twee afhangende lederen
zakken, waarin heel wat van allerlei geborgen kon worden.

De gestalte van een man had door dat kleedingstuk het voorkomen van
een vormloozen klomp, die te meer den lachtlust moest gaande maken
door zijn allervriendelijkst vollemaansgezicht met hoogroode wangen
en een paar uiterst kleine oogjes, die geen seconde stil konden staan
in zijn hoofd, naar het scheen, doch rusteloos in beweging waren,
opdat hem toch niets ontgaan zou.

Zulke exemplaren zijn in het Westen volstrekt niet zeldzaam. Wie zich
jaren lang in de wildernis ophoudt, heeft noch tijd noch gelegenheid,
en ook geen geld om voor zijn versleten kleedingstukken iets anders
in de plaats te stellen, dan hetgeen zijn leven in de afzondering hem
aan de hand doet, en men treft daar menigmaal beroemde lieden aan,
wier kleeding van dien aard is, dat de straatjeugd in de steden der
beschaafde wereld zoo iemand joelend en spottend zou najouwen.

In zijn hand had de man een geweer met dubbelen loop, dat stellig
reeds een groot aantal jaren dienst had gedaan. Of hij misschien nog
ander wapentuig bij zich had, kon men slechts gissen, maar te zien
was er niets van, daar de jas zijn geheele lichaam omhulde als een
toegebonden zak, waarin vermoedelijk nog menig voorwerp verborgen zat.

De jongeling, dien deze zonderling bij zich had, kon ongeveer zestien
jaar zijn. Hij was blond, stevig van lichaamsbouw, en had in zijn
gelaat een uitdrukking van ernst, of beter gezegd van tartend
zelfbewustzijn, als iemand, die zich in staat gevoelt om zelf te
weten welken levensweg hij te volgen heeft. Zijn kleeding bestond
uit hoed, jachthemd, broek, been-bedekking en schoeisel, alles van
leer gemaakt. Behalve zijn geweer was hij nog met een mes en revolver
gewapend.

Toen Tante Droll het dek betrad, stak zij Zwarten Tom haar hand toe,
en riep met haar schelle, dunne fluitstem: "Welkom, oude Tom! Welk
een aangename verrassing! Wij hebben elkaar in een eeuwigheid niet
gezien! Waar komt ge vandaan, en waar is de reis naar toe?"

Zij drukten elkander allerhartelijkst de hand, terwijl Tom antwoordde:
"Van den Mississippi stroom-opwaarts. Nu wil ik Kansas in, waar ik
mijn rafters in de bosschen heb."

"Nu, dan is alles in orde. Dan kunnen wij nog een poos samen reizen;
want ik wil óók daar naar toe, en nog verder. Maar nu allereerst
de vracht sir! Wat hebben wij te betalen, namelijk ik en die kleine
jongen, als het noodig is?"

Deze vraag was tot den kapitein gericht.

"Dat zal er van afhangen, hoe ver gij meevaart, en welke plaats gij
hebben wilt," was het antwoord.

"Welke plaats? Tante Droll reist altijd eerste klasse; dus kajuit,
sir! En hoe ver? Zeggen wij, om te beginnen tot Fort Gibson. Wij
kunnen het _lasso_ altijd langer maken. Neemt gij nuggets aan?"

"Ja, wat graag!"

"Maar hoe staat het met het goudschaaltje? Zijt gij eerlijk?"

Die vraag kwam er zoo koddig uit, en de twee oogjes pinkten daarbij
zoo eigenaardig, dat men hetgeen hij vroeg niet kwalijk nemen kon. De
kapitein hield zich echter alsof hij er zich door beleedigd achtte,
en antwoordde: "Doe mij zulke vragen geen tweeden keer, of ik werp
u vierkant over boord."

"Oho! Denkt gij dat Tante Droll zich zoo gemakkelijk in het water
zou laten smijten? Dan vergist gij u geweldig. Probeer het maar eens,
als gij trek hebt."

"Neen," hernam de kapitein ontwijkend, "tegen dames moet men de
wellevendheid in acht nemen; en daar gij een tante zijt behoort gij
natuurlijk tot het schoone geslacht. Ik wil dus uw woorden niet zoo
naar de letter opvatten. Bij het betalen is overigens geen haast;
dat kunt gij bij gelegenheid doen aan den officier."

"Neen, borgen doe ik nooit, geen minuut; dat is zoo mijn stelregel,
als het noodig is."

"Welnu, kom dan maar even mee naar het kantoor."

Zij verwijderden zich; en de overige op het dek aanwezige personen
gaven aan elkander ten beste wat zij zoo al dachten van het zonderlinge
personage. De kapitein kwam spoediger terug dan Droll. Hij zeide op
een toon van verwondering: "Gij hadt die nuggets eens moeten zien,
messieurs! Ik heb nooit zooveel nuggets bij elkander gezien!" Dit
zeggende stak hij zijn eene hand in zijn armsmouw, en toen hij er
die uit haalde, had hij die vol goudkorrels zoo groot als een erwt,
vele als een hazelnoot, en sommige nog grooter. "Die man moet een
bonanza ontdekt en leeg gegraven hebben. Ik wed dat hij veel rijker
is dan hij er uitziet."

Middelerwijl betaalde Droll de vracht aan den met het geld ontvangen
belasten officier, en keek toen eens in het rond. Zoodoende kreeg hij
de volgelingen van den kornel in het oog. Daar hij er de man niet
naar was om aan boord van een schip eenigen tijd door te brengen,
zonder zich te vergewissen welke medepassagiers hij had, drentelde
hij langzaam naar de voorplecht en liet zijn oogjes vluchtig over die
mannen gaan, een voor een. De kornel trok bijzonder zijn aandacht,
en hij sprak hem aan:

"Neem mij niet kwalijk, sir! hebben wij elkaar vroeger al niet eens
gezien?"

"Dat ik weet niet," was het antwoord.

"He, het is mij alsof wij elkaar reeds meer ontmoet hebben. Zijt gij
bijgeval wel eens boven aan den Missouri geweest?"

"Neen."

"In Fort-Sully ook niet?"

"Dat ken ik niet eens."

"Hm! Mag ik dan ook weten hoe uw naam is?"

"Hoe zoo? Waarom?"

"Omdat gij mij bevalt, sir! En zoodra ik iemand ontmoet, die mij
bevalt, heb ik geen rust of duur meer, of ik moet eerst weten hoe
hij heet."

"Wat dat betreft," antwoordde de kornel op tamelijk scherpen toon,
"mij bevalt gij ook; maar daarom zal ik nog niet vrijpostig genoeg
zijn om u naar uw naam te vragen."

"He! Daar steekt, dunkt me, volstrekt geen vrijpostigheid in, en ik
voor mij, ik zou uw vraag dadelijk beantwoorden. Ik heb hoegenaamd
geen reden om mijn naam te verzwijgen. Alleen zij die oneerlijke
dingen in hun schild voeren, verzwijgen hoe zij heeten."

"Is dat bedoeld als een beleediging, sir?"

"Dat komt niet in mij op! Ik beleedig nooit een menschenkind, als
het noodig is. Adieu, sir! en houd uw naam maar vóór u! Ik ben er
volstrekt niet nieuwsgierig naar."

Dit gezegd hebbende draaide hij zich om en verwijderde zich.

"Dat iemand zoo iets durft tegen mij!" mompelde de roodbaard
tandenknarsend. "En dat ik dat zoo maar voor zoete koek moet opeten!"

"Waarom zijt gij zoo gek, dat gij het verdraagt?" merkte een zijner
volgelingen lachend op. "Ik zou dien leeren zak geantwoord hebben
met mijn vuist."

"En van een koude kermis thuisgekomen zijn!"

"_Pshaw!_ Dat misbaksel ziet er me niet naar uit, om wonderen van
spierkracht te verrichten."

"Maar met een man, die een zwarten panter tot op een armslengte afstand
durft afwachten, en hem dan zoo koelbloedig de lading geeft alsof hij
een prairie-hoen onder schot had, met zulk een man valt den gek niet
te steken. Overigens zou ik niet te doen gehad hebben met hem alleen:
ik zou er dadelijk nog meer tegen mij gekregen hebben, en het is maar
zaak voor ons, alle opzien te vermijden."

Tante Droll was weer naar achteren gegaan, en stiet onderweg op de
twee Indianen, die op een baal tabak waren gaan zitten. Toen zij hem
zagen aankomen, stonden zij op, als lieden, die verwachtten, dat zij
aangesproken zouden worden. Droll bleef even staan zoodra hij hen zag,
snelde toen naar hen toe, en riep uit: "_Mira, el oso viejo y el oso
mozo_ (= Hé, de Oude Beer en de Jonge Beer)!"

Dat was Spaansch. Hij moest dus weten, dat de twee Roodhuiden niet
te best Engelsch, maar beter Spaansch spraken en verstonden.

"_Qué sorpresa, la tia Droll_ (= welk een verrassing, Tante Droll),"
antwoordde de oude Indsman, ofschoon hij hem reeds gezien had toen
hij nog op het vlot zat.

"Wat doet gij hier in het Oosten en op deze boot?" vroeg Droll,
terwijl hij aan beiden de hand gaf.

"Wij zijn met eenige roode broeders te Nieuw-Orleans geweest, om
inkoopen te doen, en zijn nu op de terugreis, terwijl die anderen
met de gekochte goederen volgen. Er zijn verscheidene manen over ons
hoofd gegaan, dat wij het gezicht van Tante Droll niet gezien hebben."

"Ja, de Jonge Beer is in dien tusschentijd goed gegroeid; hij is nu
veel dikker en langer, dan hij toen was. Leven mijn roode broeders
met hun naburen in vrede?"

"Zij hebben hun oorlogsbijlen in den grond geborgen, en hopen dat
zij die niet weer behoeven op te graven."

"Wanneer denkt gij bij de uwen terug te zijn?"

"Dat weten wij niet. Wij dachten, dat er een halve maan mee gemoeid
zou zijn; maar nu zal het wel langer duren."

"Maar nu? Wat bedoelt gij met die twee woorden?"

"Dat de Oude Beer niet eer huiswaarts keeren kan, dan nadat hij zijn
mes gedoopt zal hebben in het bloed van zijn beleediger."

"Wie is dat?"

"Die blanke hond daar met dat roode haar. Hij heeft met zijn handden
Ouden Beer een slag in het aangezicht gegeven."

"Verduiveld! Is de vent dan van zijn verstand beroofd? Hij moet toch
weten wat het zeggen wil een Indiaan een klap met de hand te geven,
en dat nog wel den Ouden Beer."

"Hij schijnt niet te weten, dat _ik_ dat ben. Ik heb mijn naam genoemd
in de taal van mijn volk; en nu verzoek ik u, mijn blanken broeder,
hem dien niet in het Engelsch te vertolken."

"Als ik hem ooit iets vertolk, zal het in allen gevalle iets anders
zijn dan de naam van mijn broeder. Maar nu ga ik van u af, naar
de anderen, die verlangend zijn om met mij te spreken. Ik zal nog
dikwijls genoeg bij u komen om eens te praten."

En nu vervolgde hij zijn weg naar het achterdek. Daar was nu de vader
van het geredde meisje uit de kajuit aangekomen om mee te deelen, dat
zijn kind uit haar bezwijming was bijgekomen, zich naar omstandigheden
vrij wel gevoelde, en thans niets anders noodig had dan rust, om geheel
op verhaal te komen. Toen spoedde hij zich naar de indianen, om den
moedigen jongeling dank te betuigen voor zijn stoutmoedige daad. Droll
had zijn woorden gehoord, en vroeg wat er gebeurd was. Toen Tom het
hem verteld had, zei hij: "Ja, daar is het juist een jongen naar;
hij is geen kind meer, maar een volwassen man."

"Kent gij hem en zijn vader? Wij hebben u met hem zien spreken."

"Ik heb hem eenige keeren ontmoet."

"Ontmoet? Hij heeft zich een Tonkawa genoemd; en die bijna uitgestorven
stam leidt geen zwervend leven, maar is metterwoon gevestigd op het
hun afgestane ellendige grondgebied in het dal van den Rio Grande."

"De Oude Beer heeft geen vaste woonplaats gekozen, maar is trouw
gebleven aan de gewoonten zijner voorvaderen. Hij zwerft rond, juist
als de Apachen-hoofdman Winnetou. Het is wel waarschijnlijk, dat hij
hier of daar een bepaald plekje heeft waar hij van zijn omzwervingen nu
en dan gaat uitrusten, maar hij houdt dat geheim. Hij spreekt somwijlen
van 'de zijnen', en altoos als ik hem ontmoet vraag ik naar hen en
of het hen welgaat; maar wie, wat en waar ze zijn heb ik niet kunnen
ontdekken. Hij wilde ook nu naar hen toe, doch moet dat voorloopig
uitstellen, omdat hij zich eerst wenscht te wreken op den kornel."

"Heeft hij u daarvan gesproken?"

"Ja. Hij zal niet rusten, voordat hij zijn wraak aan hem gekoeld
heeft. De kornel is dus in mijn oogen een verloren man."

"Dat heb ik ook gezegd," merkte Old Firehand aan. "Zooals ik de
Indianen ken, heeft hij zich dien klap niet laten welgevallen uit
lafhartigheid."

"Zoo?" vroeg Droll, terwijl hij den reus eens goed opnam van het hoofd
tot de voeten. "Hebt gij de Indianen ook leeren kennen, als het noodig
is? Gij ziet er mij anders volstrekt niet naar uit, in weerwil dat gij
een echte Goliath schijnt. Gij zijt beter op uw plaats in de salons,
dunkt mij, dan in de prairie."

"O wee, tante!" lachte Tom; "daar schiet gij een geweldigen bok. Raad
eens wie deze sir is!"

"Dat zal ik maar niet doen. Misschien zult gij wel zoo goed zijn,
het mij liever te zeggen?"

"Neen, zoo gemakkelijk zal ik het u nu eens niet maken. Gij dient
er ten minste een oogenblik uw geest op te scherpen. Deze heer is
namelijk een van onze beroemdste Westmannen."

"Zoo! Niet beroemde, maar beroemdste?"

"Ja."

"Van die soort zijn er, naar mijn idee, slechts twee, want een derde,
die evenals zij dien titel in den overtreffenden trap verdient,
bestaat er niet, voor zoover ik weet."

Hij zweeg een oogenblik, kneep toen zijn eene oog dicht, gluurde met
het andere eens goed Old Firehand aan, liet daarna even een lachje
hooren, dat als een op de klarinet geblazen, "hihihihi" klonk,
en vervolgde toen: "Die twee zijn namelijk Old Shatterhand en Old
Firehand. Daar ik den eerstgenoemde ken, zou deze sir dus niemand
anders kunnen wezen dan Old Firehand. Heb ik het geraden?"

"Ja, dat ben ik," knikte de genoemde.

"_Egad?_" vroeg Droll, en trad een paar schreden achteruit, terwijl
hij hem nog eens goed opnam met zijn eene geopende oog. "Zijt gij
inderdaad die man, voor wien alle schavuiten sidderen en beven? Den
lichaamsbouw hebt gij, precies zooals die beschreven wordt, maar
... misschien is het toch maar fopperij?"

"Ei, ei! Is dit dan óók fopperij?" vroeg Old Firehand, en meteen pakte
hij met zijn rechterhand Droll bij den kraag van zijn jas, tilde hem
zoo in de hoogte, draaide hem driemaal in de rondte als in een cirkel,
en zette hem toen op een in de nabijheid staande kist neer.

Het aangezicht van den aldus getrakteerde was zoo rood als bloed
geworden. Hij hijgde naar adem, en riep daarbij in kort afgebroken
volzinnen: "_Zounds_, sir! houdt gij mij voor den slinger van een
klok of voor een centrifugaal-regulateur? Ben ik in de wereld gekomen
om een cirkeldans in de lucht te dansen, om u heen! Het is gelukkig,
dat mijn _sleepinggown_ (= nachjapon) van stevig leder gemaakt is,
anders hadt ge dien aan flarden gescheurd en mij zoodoende in het water
geslingerd. Maar het proefje, dat gij mij gegeven hebt, was kostelijk,
sir! Ik zie nu, dat gij werkelijk Old Firehand zijt. Dat moet ik reeds
gelooven, omdat ik u anders in staat zie om aan al deze gentlemen
nog eens een voorstelling met mij te geven hoe de maan rondom onze
aarde draait. Ik heb dikwijls, als ik over u hoorde spreken, gedacht
hoe blij ik zou wezen als ik u eens te zien kreeg. Ik ben maar een
eenvoudige _trapper_ (= opzetter van vallen, uitzetter van strikken);
maar ik weet toch zeer goed wat een man van uw kaliber te beteekenen
heeft. Hier is mijn hand; en als gij mij niet diep bedroeven wilt,
dan zult gij die niet terugwijzen."

"Terugwijzen? Dat zou ik zonde en schande vinden. Ik geef aan iederen
braven man gaarne de hand, hoeveel te meer dan iemand, die zich bij
ons zoo kranig geïntroduceerd heeft."

"Kranig geïntroduceerd! Hoe zoo dat?"

"Wel, doordien gij den panter doodgeschoten hebt."

"O zoo! Dat is geen ding om er veel ophef van te maken. Het beestje
voelde zich niet erg op zijn gemak in het water; het had volstrekt
geen idee om mij kwaad te willen doen, maar zocht zich eenvoudig te
redden op mijn vlot. Het spijt mij, dat ik niet een beetje gastvrijer
geweest ben."

"Dat is zeer verstandig van u geweest, want de panter had het wel
degelijk op _u_ gemunt. Voor het water was hij volstrekt niet bang,
want hij was een uitmuntend zwemmer en had zonder moeite den wal
kunnen bereiken. Het zou een ramp geweest zijn, als hem dat had mogen
gelukken. Door hem te dooden, hebt gij in allen gevalle vele menschen
het leven gered. Ik druk u de hand, en hoop, dat wij elkander nader
leeren kennen."

"Dat hoop ik ook, sir! Maar nu stel ik u voor, op onze kennismaking
iets te gaan drinken. Ik ben niet op deze boot gekomen, om er dorst
te lijden. Laat ons dus naar beneden gaan in het salon."

Aan die uitnoodiging werd gevolg gegeven. Om ook van de partij te
kunnen zijn, moest Tom eerst bijpassen voor de kajuitsvracht, waaraan
gretig door hem voldaan werd.

Toen de gentlemen van het dek verdwenen waren, kwam de neger, die
niet mee had mogen kijken naar den panter, uit het machine-ruim te
voorschijn, waar hij nu door een anderen werkman afgelost was. Om
voor zijn middagdutje een beschaduwd plekje te zoeken, sukkelde hij
met loomen tred naar voren, met een gezicht waaraan men duidelijk zien
kon, dat hij niet bijzonder in zijn "hummetje" was. Dit zag de kornel,
die hem dadelijk aanriep en wenkte om naderbij te komen.

"Wat is er van uw verlangen, sir?" vroeg de zwarte, zoodra hij
dichterbij gekomen was. "Als gij iets hebben wilt, moet gij u tot den
_steward_ (= hofmeester; spreekt uit; 'stjoerd') wenden. Ik ben niet
hier voor de passagiers."

Hij sprak zijn Engelsch zoogoed als een blanke.

"Dat begrijp ik," antwoordde de kornel. "Ik wilde u louter vragen,
of gij lust hebt om een glas brandy met ons te drinken."

"Als dàt het geval is, ben ik uw man! In dat vuurhok daarbeneden
verdrogen de keel en de lever van een mensch. Maar ik zie niets hier
dat naar een glas brandy gelijkt."

"Hier hebt gij een dollar; haal nu zelf, aan de toonbank daar, wat
gij het liefst drinkt, en kom dan een poosje bij ons zitten praten."

De pruilerige uitdrukking verdween nu van het gelaat van den neger,
en ook zijn bewegingen waren nu veel vlugger. Hij bracht twee volle
flesschen en eenige glazen mee, en nam nu plaats naast den kornel,
die bereidwillig een weinig ruimte voor hem maakte. Toen de inhoud
van het eerste glas over zijn tong was gegleden, schonk hij het
glas andermaal vol, dronk dat insgelijk leeg, en zeide toen:
"Van zulk een hartsterking bekomt een mensch, sir! Jammer maar,
dat zulke buitenkansjes zoo zeldzaam zijn. Doch als ik vragen mag,
hoe komt gij op het idee om mij daartoe uit te noodigen? Gij blanken
zijt anders niet zoo bijzonder vriendelijk jegens ons zwarten."

"Bij mij en mijn vrienden is een neger evengoed als een blanke. Ik
heb opgemerkt, dat gij bij den stoomketel aangesteld zijt. Dat is een
zwaar werk, en daar krijgt een mensch dorst van; en daar ik niet denk,
dat de kapitein u met bankbiljetten van honderd dollars betalen zal,
begreep ik, dat een ferme slok u niet onwelkom zou wezen."

"Dat is een uitmuntende gedachte van u geweest. De kapitein betaalt
inderdaad bitter weinig; men kan er nooit eens 'een ferm hapje'
van nemen om de keel te smeren; want voorschot geeft hij nooit, ten
minste aan mij niet; de reis moet eerst volbracht zijn, eer hij over
de brug komt met geld--_damn!_"

"Dus, hij schijnt het op u gemunt te hebben?"

"Ja, louter op mij."

"Waarom?"

"Hij zegt, dat ik een nathals ben! Al de anderen ontvangen hun loon
elken dag, ik alleen niet! Het is dus niet te verwonderen, dat mijn
dorstigheid van dag tot dag grooter wordt."

"Nu, het zal geheel van u zelf afhangen, of gij u vandaag eens te
goed zult kunnen doen of niet."

"Hoe zoo dat?"

"Ik ben bereid u eenige dollars te geven, als gij mij daarvoor een
dienst wilt doen?"

"Eenige dollars? Hoera! Dan kon ik eens wat flesschen inslaan, de een
na de andere! Kom maar voor den dag met uw verlangen, sir! Den dienst,
dien gij van mij begeert, zal ik met hart en ziel voor u volbrengen."

"Ja maar, het is zoo gemakkelijk niet. Ik weet niet of gij er de
rechte man wel voor wezen zult!"

"Ik? Als er snaps mee te verdienen is, ben ik altijd de rechte man."

"Het is mogelijk! Maar het moet sluw aangelegd worden."

"Sluw? Het is toch niet iets waarmee ik risqueeren kan een warmen
rug op te loopen? want de kapitein is allesbehalve malsch, als er
iets gebeurt dat niet in den haak is."

"Geen nood! Gevaar is er volstrekt niet bij. Gij zult niets anders
te doen hebben, dan uw ooren een beetje te spitsen--niets anders,
dan een beetje goed te luisteren."

"Waar? En bij wien?"

"In het salon."

"Hum!" bromde de neger, min of meer den neus optrekkende. "En dat
waarom, sir?"

"Wel.... om kort te gaan, ik zal openhartig met u spreken."--Hij
schoof den neger weer een vol glas toe, en vervolgde toen op een
vertrouwelijken toon: "Daar is een groote, reusachtig uitziende sir,
dien ze Old Firehand noemen; verder een kerel met een zwarten baard,
die Tom heet; en eindelijk een vastenavondmasker in een lange leeren
jas, luisterende naar den mallen naam van Tante Droll. Die Old Firehand
is een rijke landbouwer, en de twee anderen zijn zijn gasten, die hij
meeneemt naar zijn huis. Toevallig willen wij óók naar die boerderij,
om daar werk te zoeken. Het spreekt dus vanzelf, dat wij nu een goede
gelegenheid hebben, om te weten te komen met wat soort van menschen
wij te doen zullen krijgen. Ik verbeeld mij, dat zij wel over hun
zaken zullen spreken; en als gij uw ooren maar goed open zet, zal
het u volstrekt niet moeielijk vallen datgene te weten te komen,
waarnaar wij nieuwsgierig zijn. Gij hebt uw oogen maar goed den kost
te geven en af te luisteren wat zij elkaar vertellen; gij ziet dus,
dat ik geen heksenwerk of iets dat verboden is van u verlang."

"Dat is waar, sir! Geen mensch heeft mij verboden te luisteren als
ik anderen hoor praten. Ik ben nu zes uur vrij van dienst, zoodat ik
den tijd aan mij zelf heb en doen kan wat gij verlangt."

"Maar zeg eens: hoe zult ge dat aanleggen?"

"Daar zit ik juist over te denken."

"Moogt gij in het salon komen?"

"Verboden is mij dat eigenlijk niet; maar ik heb er niets te doen."

"Zoek dan maar een of ander voorwendsel."

"Dat is juist het moeielijke er van. Ik zou daar iets naar binnen
kunnen brengen, of iets er vandaan halen, maar dat duurt slechts een
oogenblik, en dus veel te kort om van hun gesprek iets op te vangen,
dat de moeite waard is."

"Kunt gij niets verzinnen om daar te gaan doen, zoodat gij er wat
langer kwansuis bezig kunt blijven?"

"Neen.... Of ja! Daar kom ik op een idee. De ramen zijn vuil, die
zou ik schoon kunnen gaan maken."

"Zal dat geen argwaan geven?"

"Volstrekt niet. Daar het salon altijd bezet is, kan dat werk niet
gedaan worden op een oogenblik als er geen mensch in is."

"Maar dat is immers _uw_ werk niet?"

"Dat hindert niet. Het is eigenlijk het werk van den steward; maar
die zal blij wezen als een ander het voor hem doet."

"Maar kan die niet denken, dat daar iets achter schuilt?"

"O, neen! Hij weet dat ik geen geld heb, en dat ik graag een borrel
drink. Ik zal naar hem toe gaan, en zeggen, dat ik dorst heb, en dat
ik de ramen voor hem schoon wil maken, als hij mij een glas brandy
geeft. Dat zal hij zeer natuurlijk vinden. Maak u dus volstrekt niet
ongerust, sir! ik zal het er wel goed afbrengen. Zeg mij nu maar
hoeveel dollars ik er mee verdienen zal?"

"Dat zal er van afhangen welke berichten gij mij brengt. Maar op drie
dollars kunt gij in elk geval rekenen."

"_All right!_ Dat is afgesproken! Schenk mij nu nog maar eens in,
dan ga ik er dadelijk op uit."

Toen de neger zich verwijderd had, werd aan den kornel gevraagd wat
hij eigenlijk met die opdracht beoogde. Hij antwoordde: "Wij zijn arme
tramps, die zien moeten hoe wij door de wereld rollen. Wij hebben hier
de vracht moeten betalen, en nu wil ik ten minste een poging doen
om te weten te komen, of wij dat geld niet op een of andere manier
terug kunnen krijgen. Voor den verren tocht, dien wij te doen hebben,
dienen wij toebereidselen te maken, die veel geld zullen kosten, en gij
weet evengoed als ik, dat onze beurzen tamelijk lens geworden zijn."

"Wij zullen ze immers uit de spoorwegkas weer vullen!"

"Weet gij dan zóó zeker, dat ons plan gelukken zal? Als wij reeds
hier geld kunnen maken, zou het de grootste dwaasheid wezen van die
gelegenheid geen partij te trekken."

"Dus om het ding bij zijn waren naam te noemen, diefstal hier aan
boord? Dat is gevaarlijk. Men kan zich hier niet terstond uit de
voeten maken; en als den bestolene den diefstal ontdekt, zal het
stellig en zeker een heisasa wezen van sinjeur den duivel, en zullen
alle aan boord zijnde personen gevisiteerd en alle hoeken en gaten
doorsnuffeld worden. Juist op ons zal allereerst de verdenking vallen."

"Gij zijt het grootste uilskuiken, dat ik ooit gezien heb. Zoo iets
is gevaarlijk, ja, maar ook niet gevaarlijk: dat hangt er geheel
van af hoe het ding aangepakt wordt. En ik ben er de man niet naar,
om het bij het verkeerde eind aan te vatten. Als gij in alles mijn
raad volgt, moet ons alles, zelfs de laatste groote slag, gelukken."

"Bedoelt gij daarboven aan het Zilvermeer? Hum! Als ze u daarmee maar
niet iets op de mouw gespeld hebben."

"_Pshaw!_ Ik weet wat ik weet. Ik ben volstrekt niet van plan u nu
reeds uitvoerig alles mede te deelen. Als we eenmaal ter plaatse zijn
waar wij wezen moeten, zal ik u behoorlijk inlichten. Tot zoolang moet
gij mij vertrouwen en mij gelooven als ik u zeg, dat daar schatten te
halen zijn, die ons rijk kunnen maken voor ons geheele leven. Doch
wij willen nu alle noodeloos gewauwel vermijden en liever bedaard
afwachten wat voor nieuws de domme neger ons brengen zal."

Dit gezegd hebbende leunde hij achterover tegen de schansbekleeding
en deed zijn oogen dicht, ten teeken, dat hij nu niets meer hooren
wilde en niets meer zeggen zou. Ook de anderen maakten het zich
zoo gemakkelijk als zij slechts konden. Enkelen deden hun best
om den slaap te vatten, doch zonder dat het hun gelukken wilde;
de overigen fluisterden zacht met elkander over het groote plan,
tot welks volvoering zij zich verbonden hadden op leven en dood.

De "domme neger" scheen intusschen voor zijn taak berekend. Als
hij een onoverkomelijk struikelblok ontmoet had, zou hij stellig
teruggekomen zijn, om dat te zeggen. Hij was dus eerst naar den steward
gegaan om met dezen te spreken, en toen aan den ingang van het salon
verdwenen, zonder weer te voorschijn te komen. Er verliep een groot
uur eer hij weer op het dek kwam. Hij had verscheiden wrijfdoeken
in de hand, bracht die weg en kwam toen naar het dadelijk in een
blijde stemming komende gezelschap, bij hetwelk hij zich neerzette,
zonder de vier oogen te zien, waarmede hij en de tramps nauwlettend
werden gadegeslagen. Het waren de vier oogen van de twee Indianen,
den Ouden en den Jongen Beer.

"Wel," vroeg de kornel met gespannen ongeduld, "hoe hebt gij het
er afgebracht?"

De gevraagde antwoordde mismoedig: "Ik heb mij alle moeite gegeven;
maar ik geloof niet, dat ik, voor hetgeen ik gehoord heb, meer van
u zal krijgen dan de bedongen drie dollars."

"Hoe zoo dat?"

"Wel, omdat mijn luisteren tevergeefs is geweest. Gij hebt u
schromelijk vergist, sir!"

"Waarin dan?"

"Die reus heet wel Old Firehand, maar is volstrekt geen landbouwer,
en kan dus dien Tom en die Tante Droll volstrekt niet te logeeren
gevraagd hebben op zijn boerderij."

"Wel nu nog mooier!" viel de kornel uit, op den toon van iemand,
die niet gelooven kan dat hij zich vergist heeft.

"Het is zooals ik u zeg," verzekerde de neger. "De reus is een beroemd
jager en wil ver het gebergte in."

"Waarnaar toe?"

"Dat heeft hij niet gezegd. Ik heb alles goed gehoord: er is mij van
het gansche gesprek geen woord ontsnapt. De drie mannen zaten apart met
den vader van het meisje, dat de panter zoo graag had willen opvreten."

"Wil hij alleen het gebergte in?"

"Neen. Die vader heet Butler en is een ingenieur; die wil met hem
meegaan."

"Een ingenieur? Wat kunnen die twee in het gebergte uit te voeren
hebben?"

"Misschien is er een mijn ontdekt, die Butler eens wil gaan opnemen."

"Neen daartoe is Old Firehand zelf best in staat, vrij wat beter dan
de knapste ingenieur."

"Zij willen eerst een bezoek brengen aan Butler's broeder, die een
prachtige boerderij in Kansas bezit. Die broeder moet schatrijk
zijn. Hij heeft vee en graan naar Nieuw-Orleans geleverd, en de
ingenieur heeft het geld daarvoor geïncasseerd, en gaat hem dat
brengen."

De oogen van de kornel vlamden op; maar noch hij noch een der tramps
liet een zweem van verrassing blijken bij deze voor hen zoo gewichtige
ontdekking.

"Ja, in Kansas zijn schatrijke landbouwers," merkte de kornel aan, op
een onverschilligen toon. "Maar die ingenieur is een zeer onvoorzichtig
mensch. Is het veel dat hij ontvangen heeft?"

"Negen duizend dollars aan bankpapier fluisterde hij zacht; maar toch
heb ik het verstaan."

"Zulk een som draagt men toch maar niet zoo in zijn zak, dunkt
mij. Waartoe zijn anders de bankierskantoren in de wereld? Als hij
in handen van de tramps valt, is al zijn geld verloren."

"Neen, neen, want ze zouden het niet vinden."

"Jongen het zijn zulke gewikste kerels."

"Dat zal ik niet tegenspreken; maar waar de ingenieur zijn geld
weggemoffeld heeft, zullen zij het stellig niet zoeken."

"Weet gij dan waar?"

"Ja. Hij heeft het aan de anderen laten zien. Dat ging echter zeer
geheimzinnig en bedekt, opdat _ik_ het niet zien zou. Zoodra ik
dat merkte, keerde ik mij om, en ging met mijn rug naar hen toe
staan. Toen dachten ze, dat ik niet meer zien kon wat er gebeurde;
maar ze hadden geen erg in den spiegel, waarin ik alles zoo duidelijk
zag alsof ik er bij zat."

"Hum, op een spiegel is niet veel af te gaan. Als men er voor
staat--dat is algemeen bekend--ziet men zijn rechterzijde links en
zijn linkerzijde rechts."

"Daar heb ik nog nooit opgelet, en het kan mij ook niet schelen; maar
wat ik gezien heb, dat heb ik gezien. De ingenieur heeft namelijk
een oud bowie-mes, met een heft, dat hol is; en daarin heeft hij de
banknoten geborgen. Gesteld nu dat de tramps, als hij in hun handen
viel, hem alles afnamen, dan zouden ze in zulk een oud ellendig mes
geen erg hebben; dat zouden ze hem wel laten houden, eerstens omdat
ze het de moeite niet waard zouden vinden hem dat af te nemen, en ten
andere omdat de ergste roover, dunkt mij, zijn slachtoffer toch niet
zijn mes zou ontnemen, wetende, dat ieder, die geheel ongewapend is,
in het Westen een verloren man zou zijn."

"Dat is wezenlijk zoo dom niet geredeneerd. Maar waar heeft hij dan
dat mes, want een jagers-kostuum of een gordelriem draagt hij niet?"

"Hij heeft een gordelriem onder zijn kamizool; daaraan hangt de leeren
zak, waarin het mes zit, onder het linker-voorpand van zijn jas."

"O zoo! Nu, dat kan ons ook eigenlijk niet schelen. Wij zijn geen
tramps, maar eerlijke daggelders, die tijdens den oogst ons brood
hopen te verdienen. Het spijt me echter dat ik mij in dien reus
vergist heb. Hij gelijkt sprekend op dien landbouwer, dien ik bedoel,
en draagt ook denzelfden naam."

"Dat zal misschien een broeder van hem zijn. Overigens is de ingenieur
de eenige niet, die zooveel geld bij zich heeft. De Zwartbaard sprak
van een aanzienlijke som gelds, die hij ontvangen heeft, en die hij
verdeelen moet onder zijn kameraden, die rafters zijn."

"Waar zijn die dan?"

"Die zijn bezig boomen te rooien aan de Blackbear-rivier--maar waar
dat is, weet ik niet."

"Ik wel. Die rivier ontlast zich beneden Tuloi in den Arkansas. Hoeveel
rafters zijn daar bijeen?"

"Zoo wat twintig, allen flinke kerels, zeide hij. En dat koddige ventje
in die leeren nachtjurk, heeft een vracht nuggets bij zich. Die gaat
óók naar het Westen. Ik zou wel eens willen weten met welk inzicht
hij al dat goud meesleept. Dat is maar ballast, dunkt mij, als men
in de wildernis gaat reizen."

"Dat ben ik niet met u eens. Ook in het Westen heeft de mensch
behoeften. Daar zijn forten, zomer-magazijnen en rondtrekkende kramen,
waar men geld genoeg en nuggets genoeg kwijtraken kan. Overigens zijn
die menschen mij nu volkomen onverschillig. Het eenige, dat ik niet
begrijp, is: dat die ingenieur het rotsgebergte in wil, en toch zulk
een jong meisje bij zich heeft."

"Het is zijn eenig kind. Dat dochtertje houdt zielsveel van hem,
en heeft niet van hem willen scheiden. Daar hij nu van plan is, om
een buitengewoon langen tijd in de bergen te blijven, zoodat hij er
zelfs blokhuizen zal dienen te bouwen, heeft hij ten laatste maar
besloten zijn vrouw en kind mee te nemen."

"Blok_huizen_? Heeft hij dat gezegd?"

"Ja."

"Voor hem en zijn vrouw en dochter zou één blokhuis voldoende zijn,
dunkt mij. Het is dus waarschijnlijk, dat zij daar niet alléén zullen
zijn, maar dat zij gezelschap zullen hebben. Ik zou wel eens willen
weten wat eigenlijk hun doel daarmede is."

"Daar was de Zwartbaard óók nieuwsgierig naar; maar Old Firehand zei
hem, dat hij dat later wel vernemen zou."

"Dus dat wordt geheimgehouden. Dan zal het er toch wel op uitdraaien,
dat het doel van hun tocht een bonanza, een rijke erts-ader is,
die zij eerst in het geheim willen onderzoeken, en die zij, als het
onderzoek goed uitvalt, hopen uit te graven. Het spijt mij, dat gij
de plaats niet weet, waar zij naar toe willen."

"Die hebben zij niet genoemd. Maar het schijnt dat zij den Zwartbaard
en ook die Tante Droll willen meenemen. Die twee zijn dikke vrienden
met hen geworden, zoo dik, dat ze hun slaapkajuiten, hun kooien,
naast elkander hebben."

"Welke kajuiten zijn dat? Weet gij dat?"

"Ja, want daar spraken zij hardop over. In nommer één slaapt de
ingenieur; nommer twee heeft Old Firehand; nommer drie Tom, nommer
vier Tante Droll, en nommer vijf de kleine Fred."

"Wie is dat?"

"De jongen, die de Tante meegebracht heeft."

"Is dat een zoon van Droll?"

"Neen, voor zoover ik vermoeden kan."

"Hoe is zijn 'van', en wat is de reden dat hij met Droll meereist?"

"Daar is geen woord over gesproken."

"Die kajuiten één tot vijf liggen die rechts of links?"

"Aan stuurboordzijde, van hier af dus links. Het meisje van den
ingenieur slaapt natuurlijk met haar moeder in een dames-kajuit. Doch
over al die dingen behoef ik niet verder te spreken, die zijn voor
u natuurlijk van geen belang."

"Neen, dat spreekt vanzelf. Daar ik mij in die menschen vergist heb,
is het mij natuurlijk geheel onverschillig waar zij slapen. Ik benijd
hun overigens hun enge, benauwde kooien niet, waar zij bijna moeten
stikken, terwijl wij hierboven op het dek zooveel versche lucht hebben
als wij maar verlangen kunnen."

"Nu! Versche lucht hebben de kajuitsheeren ook genoeg; want de
raampjes zijn er uitgenomen en vervangen door gazen horretjes. Wie er
het slechts aan toe zijn, zijn _wij_ natuurlijk. Wij moeten, als wij
's nachts niet te werken hebben, eigenlijk daarbeneden slapen,"--hij
wees op een luik in hun nabijheid, door hetwelk men moest afdalen
onder het dek--"nu het is een zeer bijzondere gunst, als de officier
ons veroorlooft hier op dek te komen liggen bij de passagiers. Door
dat nauwe luik komt er volstrekt geen lucht naar beneden, en uit het
onderste ruim stijgt een vunzige, duffe stank naar boven. Dáár is
het nu, op warme dagen, letterlijk om te stikken."

"Dus, uw slaapplaats staat in gemeenschap met het ruim van de
scheepskiel?" vroeg de kornel, alsof het iets was waarin hij bijzonder
belangstelde.

"Ja, daar is óók weer een luik, met een trap naar beneden."

"Kunt gij dat luik dan niet dichtdoen?"

"Och neen! Het zou eigenlijk wel kunnen; maar dat is veel te
moeielijk."

"Nu, dan vind ik u wel te beklagen; maar dat baat u niet veel. Gelukkig
hebben we nog brandy in de flesch; dat is beter."

"Juist, sir! Ook van het praten wordt de keel droog. Ik zal nog
even drinken, en zoek dan een plaatsje in de schaduw, om een dutje
te doen. Als mijn zes uur om zijn, moet ik weer aan den ketel. Maar
hoe staat het nu met mijn dollars?"

"Ik houd mijn woord, in weerwil dat ik u eigenlijk voor niemendal
betaal. Maar dat is geheel en al de schuld van mijn vergissing,
en dáárvoor wil ik _u_ niet laten boeten. Hier zijn dus de drie
dollars. Meer kunt gij niet verlangen, daar uw dienstvaardigheid ons
volstrekt niet gebaat heeft."

"Ik verlang ook niet meer, sir! Voor deze drie dollars krijg ik zóóveel
brandy dat ik er mij wel dood aan zou kunnen drinken. Gij zijt een
nobel gentleman. En mocht gij weer eens iets willen weten, kom dan
asjeblieft bij mij, en ga niet bij een ander. Op mij kunt gij rekenen."

Hij sloeg nog een vol glas naar binnen, en ging toen een eind verder
in de schaduw van een groote baal liggen.

De tramps zagen hun aanvoerder nieuwsgierig aan. In hoofdzaak wisten
zij waaraan zij zich te houden hadden; maar zij konden van eenige
zijner vragen en nasporingen de eigenlijke strekking niet vatten.

"Gij kijkt mij nu aan om opheldering," zei hij, terwijl er over zijn
tronie een welgevallig lachje van sluwheid gleed. "Negenduizend dollars
aan banknoten, dus contant geld, en geen checks (= kassiersbriefjes)
of wissels, waarbij men, als men die ter betaling aanbiedt, gevaar
kan loopen gepakt te worden. Dat is een aardig sommetje, dat ons zeer
welkom zal zijn."

"Als wij het hebben," zei degeen, die gewoon was voor de anderen het
woord te doen.

"Wij hebben het!"

"Vooreerst nog in lang niet!"

"Tut, tut! Als _ik_ zeg, dat wij het hebben, dan is het zoo!"

"Welnu, hoe krijgen wij het dan? Hoe zullen wij het mes machtig
worden?"

"Ik zal het gaan halen."

"Uit de slaapkajuit?"

"Ja."

"Gij zelf?"

"Natuurlijk. Een werkje waar zooveel van afhangt, laat ik niet aan
een ander over."

"En als gij gesnapt wordt?"

"Dat is onmogelijk. Mijn plan is goed doordacht, en het zal gelukken."

"Als het waar is, zal het mij pleizier doen. Maar als de ingenieur
wakker wordt, zal hij dadelijk zijn mes missen. En dan gaan de poppen
aan het dansen."

"Ja, dat is waar: dan gaan de poppen aan het dansen, maar dan hebben
wij de plaat gepoetst."

"Hoe dat?"

"Welk een onnoozele vraag! Aan wal natuurlijk."

"Moeten wij dan naar den wal zwemmen?"

"Neen. Dat zou te veel van u gevergd zijn, en van mij zelf ook. Ik
ben een goed zwemmer, al zeg ik het zelf; maar in den nacht zou ik
het toch niet wagen op deze breede rivier, waarvan men den oever
bijna niet zien kan."

"O! Dan moeten wij ons zeker meester zien te maken van een der twee
booten? Is dat de bedoeling?"

"Ook niet. Het zou wel geen heksenwerk zijn dat te doen, zonder dat
het gezien werd; maar ik wil liever rekening houden met omstandigheden,
die mij bekend zijn, veel liever dan met omstandigheden, die onverwacht
kunnen plaats grijpen, en die de uitvoering van mijn plan onmogelijk
zouden maken."

"Dan begrijp ik niet hoe wij aan wal zullen komen, eer de diefstal
ontdekt is."

"Dat is juist een bewijs, dat gij een ezelskop zijt. Waarom heb
ik dan zoo nauwkeurig gevraagd naar alle bijzonderheden van het
scheepskiel-ruim?"

"Dat kan ik niet weten."

"Weten, neen! maar gij moest het kunnen raden. Kijk eens goed uit uw
oogen! Wat staat daar naast het opgeschoten ankertouw?"

"Dat schijnt een gereedschapskist te zijn."

"Juist, dat is het. In die kist, heb ik hamers, vijlen, tangen en
verscheidene boren gezien, onder andere een, waarvan het boorijzer
een middellijn heeft van anderhalven duim. Breng nu die twee--de boor
en het scheepskiel-ruim--eens met elkaar in verband?'

"_Thunder-storm!_ Gij zult toch het schip niet lek willen boren?" riep
de andere verbaasd.

"Ja dat is juist wat ik van plan ben."

"En maken, dat wij allen verzuipen!"

"_Pshaw!_ Maak u toch niet belachelijk. Van verdrinken hebben wij
hoegenaamd geen nood. Ik wil den kapitein eenvoudig noodzaken aan
wal aan te leggen."

"O, zeg mij zoo! Maar zal dat gelukken?"

"Zeer zeker. Als het schip water inkrijgt, moet er een lek zijn; en
als er een lek is, legt men aan wal aan, om het gevaar te ontwijken,
en op zijn gemak te onderzoeken wat er aan hapert."

"Maar als men het te laat pas ontdekt?"

"Wees toch niet zoo kinderachtig bang. Als het schip zinkt, hetgeen
zeer langzaam gaat, stijgt aan de buitenzijde de waterlijn. Dat moet
door den officier of door den stuurman opgemerkt worden, als die niet
blind zijn. Dat zal zooveel ontsteltenis en opschudding teweegbrengen,
dat de ingenieur in de eerste oogenblikken den tijd niet zal hebben
om zijn mes te denken. En als hij dan zijn verlies ontdekt, zijn _wij_
al lang geblazen."

"Maar gesteld eens, dat hij dadelijk om zijn mes denkt, en dat de
kapitein wel laat aanleggen, maar geen mensch van boord laat gaan? Men
dient op alles bedacht te zijn."

"Dan zullen zij óók niets vinden. Wij binden het mes aan een lange
lijn, laten het daaraan in het water neer, en binden het andere
einde van de lijn buiten aan het schip vast. Wie het dáár vindt,
zou alwetend zijn.'

"Dat idee is wezenlijk niet kwaad. Maar als wij eenmaal van het schip
af zijn, wat dan? Wij wilden toch eigenlijk zoo ver mogelijk meevaren."

"Voor negen duizend dollars zal men zich gaarne een poos loopen
kunnen getroosten. Als wij den buit deelen, ontvangt ieder ruim
vierhonderd dollars. Overigens zullen wij niet te veel van onze
beenen behoeven te vergen. Ik denk, dat wij spoedig een boerderij of
een Indianen-kamp aantreffen, waar wij paarden zullen kunnen koopen,
zonder die te betalen."

"Dat ben ik met u eens. Maar waar rijden wij dan naar toe?"

"Allereerst naar de Blackbear-rivier!"

"Bedoelt gij naar de rafters, van wie de neger gesproken heeft?"

"Ja; het is zeer gemakkelijk, op te sporen waar zij zich
ophouden. Natuurlijk laten wij ons daar niet zien, maar loeren op
den Zwartbaard, wiens geld wij óók zullen zien in te pakken. Is
dat gelukt, dan hebben wij genoeg, om ons voor onzen verren rit te
kunnen uitrusten."

"Van de spoorwegkas zullen wij dus moeten afzien?"

"Volstrekt niet. Daar moeten vele, vele duizenden op den kop te
tikken zijn, en dat geld zullen wij natuurlijk gaan halen. Maar het
zou dwaas wezen, als wij iets lieten glippen, dat wij reeds voor dien
tijd machtig kunnen worden. En nu weet gij, waaraan gij u te houden
hebt. Van avond is er werk aan den winkel, en aan slapen valt niet
te denken. Gaat daarom nu op één oor liggen, dan zijt ge van avond
weer frisch en in staat om goed te marcheeren!"

Aan dat commando werd gevolg gegeven. Ten gevolge van de hitte
heerschte er op het geheele schip een zeer buitengewone stilte en
rust. Het landschap rechts en links van de rivier bood niets aan, dat
de belangstelling der passagiers tot zich kon trekken, zoodat men den
tijd doorbracht met slapen, of althans in een staat van dommeling,
die het midden houdt tusschen slapen en waken, en die noch aan het
lichaam noch aan den geest een wezenlijke verkwikking verschaft.

Eerst tegen den avond, toen de zon den gezicht-einder begon te naderen,
kwam er weer beweging op het dek. De felle hitte had opgehouden,
en er was een niet al te frisch windje beginnen te waaien. De
ladies en gentlemen kwamen uit hun slaapkajuiten te voorschijn, om
die verkwikkende koelte te genieten. Ook de ingenieur bevond zich
onder hen. Hij had zijn vrouw en dochter bij zich, welke laatste van
haar schrik en van het onvrijwillige koudwaterbad thans geheel was
bekomen. Deze drie personen zochten de Indianen op, daar de beide
dames hen nog niet bedankt hadden.

De Oude en Jonge Beer hadden den ganschen namiddag met echt Indiaansche
rust en onbewegelijkheid op denzelfde kist doorgebracht, waar zij reeds
zaten toen Tante Droll hun goedendag was komen zeggen. Zij zaten ook
nu nog daar, toen de ingenieur met vrouw en dochter naar hen toe kwam.

"He--el bakh sjaj--bakh mateloe makiek (= nu zullen ze ons geld
geven)," zei de vader in de Tonkawa-taal tegen zijn zoon, toen hij
hen aan zag komen.

Zijn gezicht betrok; want de door hem genoemde manier van dankbaarheid
is voor een Indiaan een beleediging. De zoon strekte zijn rechterhand,
met den rug er van naar boven gekeerd, voor zich uit, en liet die toen
snel naar beneden gaan, hetgeen zooveel beteekende, dat hij met zijn
vader van gevoelen verschilde. Zijn oog rustte met welgevallen op
het meisje dat hij gered had. Zij kwam met vlugge schreden naar hem
toe, nam zijn hand tusschen haar twee handjes, drukte die hartelijk,
en zei: "Gij zijt een goede en moedige jongen. Het is jammer dat wij
niet dicht bij elkaar wonen: ik zou u liefhebben."

Hij keek haar ernstig in haar blozend gezichtje, en antwoordde:
"Mijn leven zou u toebehooren. De Groote Geest deze woorden hooren;
hij weten, dat ze waar zijn."

"Maar ik wil u ten minste een aandenken geven, opdat gij u mij
herinnert. Mag ik dat doen?"

Hij knikte slechts. Zij trok een dunnen gouden ring van haar vinger af,
en stak dien aan zijn linkerpink, waaraan die juist paste. Hij keek
naar den ring; toen zag hij haar aan, greep onder zijn tsoeni-kleed,
maakte iets los, dat om zijn hals hing, en gaf het haar. Het was een
klein, dik vierkant stuk leder, als zeemleer gelooid en gladgeperst,
met ettelijke teekens er op.

"Ik u ook geven aandenken," zeide hij. "Het is totem van
Nientropan-homosj, slechts leer, geen goud. Maar als gij in gevaar
komen bij Indianen, en dit maar laat zien, dan gevaar terstond ten
eind. Alle Indianen kennen Nientropan-homosj, en houden veel van hem,
en gehoorzamen zijn totem."

Zij begreep niet wat een totem was, en welk een groote waarde
dat in sommige omstandigheden hebben kan. Zij wist slechts, dat
hij haar voor den ring een stuk leder als tegengeschenk gaf: maar
zij liet niets blijken, dat naar teleurstelling geleek. Zij was te
fijngevoelig en te goedhartig, dan dat zij het van zich zou hebben
kunnen verkrijgen, hem door afwijzing van zijn schijnbaar armzalig
geschenk te grieven. Zij bond dus het totem om haar hals, waarbij
de oogen van den jongen Indiaan fonkelden van vergenoegdheid, en
antwoordde: "Ik dank u! Nu bezit ik iets van u, en gij hebt iets
van mij. Dat verheugt ons beiden, ofschoon wij toch ook zonder die
geschenken elkaar niet vergeten zouden." Nu bedankte hem ook de moeder
van het meisje en wel eenvoudig met een handdruk. Daarop zei de vader:
"Hoe moet ik nu de daad van den Jongen Beer beloonen? Ik ben niet arm;
maar alles, wat ik bezit, zou nog veel te weinig zijn, voor hetgeen
hij voor mij gered heeft. Ik moet dus zijn schuldenaar blijven, maar
ook zijn vriend bovendien. Slechts een aandenken kan ik hem geven,
waarmede hij zich tegen zijn vijanden verdedigen kan, zooals hij
mijn dochter tegen den panter heeft verdedigd. Zal hij deze wapenen
aannemen? Ik verzoek hem dat."

Dit zeggende haalde hij twee nieuwe, mooi bewerkte revolvers, waarvan
de kolven met parelmoer ingelegd waren, uit zijn zak, en bood hem die
aan. De jonge Indiaan behoefde zich geen oogenblik te bedenken wat hij
doen zou. Hij trad een schrede achteruit, richtte zich op zoo recht als
een kaars, en zeide: "De blanke man biedt mij wapenen aan. Dat groote,
zeer groote eer voor mij, want alleen mannen ontvangen wapenen. Ik
die aannemen, en die slechts gebruiken, wanneer verdedigen goede
menschen en schieten op slechte menschen. Howgh!"

Hij nam de revolvers, en stak die onder zijn kleed in zijn gordel. Nu
kon zijn vader zich niet langer inhouden. Men kon het aan zijn gezicht
zien, dat hij moeite had om zijn aandoening meester te blijven. Hij
zei tegen Butler:

"Ook ik blanken man danken, dat niet geven geld als aan slaven of
menschen, die geen eer hebben. Zoo zijn het grooter loon, dat wij
nooit vergeten. Wij zijn altijd vrienden van den blanken man, diens
squaw en diens dochter. Hij goed bewaren totem van Jongen Beer; het
zijn ook het mijne. De Groote Geest hem steeds zenden zon en vreugde!"

Het dankbezoek was ten einde, en zij drukten elkander nogmaals de
hand. De beide Indianen gingen weer op hun kist zitten.

"Toea enokh (= goede menschen)!" zeide de vader.

"Toea-toea enokh (= zeer goede menschen)!" bevestigde de zoon. Dat
waren de eenige ontboezemingen, welke hun Indiaansche woordkarigheid
hun nu nog veroorloofde. De vader voelde er zich bijzonder door
vereerd, dat men niet ook hem, maar alleen zijn zoon, op wien hij
zoo trotsch was, een geschenk had gegeven.

Dat de dankbetuiging van den ingenieur, volgens Indiaansche begrippen,
zoo kiesch was uitgevallen, was niet toe te schrijven aan hem zelf. Hij
was met de zienswijzen en gebruiken der Roodhuiden te weinig bekend,
dan dat hij geweten zou hebben hoe hij zich in het gegeven geval
gedragen moest. Daarom had hij Old Firehand om raad gevraagd; en die
had hem de noodige voorlichting verstrekt. Nu keerde hij terug naar
zijn raadsman, die met Tom en Droll voor de kajuit zat, en deelde hem
mee hoe de geschenken ontvangen waren. Toen hij van het totem gewag
maakte, kon men aan zijn toon hooren, dat hij aangaande de beteekenis
van dat voorwerp geen juist begrip had. Daarom vroeg Old Firehand hem:
"Gij weet zeker wel wat een totem is, sir?"

"O ja. Het is het handmerk van een Indiaan, ongeveer zooals bij
ons iemands zegel of cachet, en kan in de meest uiteenloopende
verscheidenheid van voorwerpen en uit alle mogelijke grondstoffen
bestaan."

"Die verklaring is wel juist, maar niet volledig. Niet ieder Indiaan
mag een totem voeren, maar slechts beroemde hoofdlieden hebben
daartoe het recht. Dat die jongen er reeds een heeft, ongerekend
dat het tevens dat van zijn vader is, is een bewijs, dat hij reeds
daden volbracht heeft, die zelfs door de Roodhuiden voor buitengewone
daden worden gehouden. Dienovereenkomstig zijn de totems naar gelang
van hun doel zeer verschillend. Een zeker soort nu dient louter
ter legitimatie en bekrachtiging, en is dus ongeveer hetzelfde als
bij ons het zegel of de handteekening. Maar de soort, die voor ons
blanken de gewichtigste is, geldt als een aanbeveling voor hem, die
het ontvangen heeft. Die aanbeveling nu kan zeer verschillend wezen,
naar gelang van de wijze waarop, dat wil zeggen de warmte waarmee,
die is uitgedrukt. Laat mij het leer maar eens even zien."

Het meisje gaf het hem, en hij bekeek het met de grootste aandacht.

"Kunt gij dan die teekens ontraadselen, sir?" vroeg Butler.

"O ja," knikte Old Firehand. "Ik ben zoo dikwijls en zoo lang bij de
meest verschillende stammen geweest, dat ik niet slechts hun dialecten
spreek, maar ook hun schrijfteekens versta. Dit totem is er een van de
hoogste waarde, zooals er maar zelden een geschonken wordt. Het is in
de Tonkawa-taal geschreven, en luidt aldus: Sjakhe-i-kauvan-eelatan,
hensjoon-sjakien hen-sjoon-sjakien sjakhe-i-kauvan-eelatan, he-el,
ni-ya. Die woorden, goed overgezet, beteekenen: Zijn schaduw, en
zijn bloed is mijn bloed; hij is mijn oudere broeder. Die woorden
'oudere broeder' zijn nog vereerender dan 'broeder'. Het totem
bevat een aanbeveling, die niet warmer uitgedrukt kan worden. Wie
den drager er van eenigerlei leed aandoet, heeft de felste wraak te
verwachten van den Ouden Beer en van den Jongen Beer en van al hun
vrienden. Wikkel het totem zorgvuldig in, sir! opdat de roode kleur
der teekens niet verwelke. Men weet niet welke groote diensten het u
bewijzen kan, daar wij de landstreek gaan bezoeken, die bewoond is
door bondgenooten van den Tonkawa. Van dit kleine stukje leer kan
het leven van verscheidene menschen afhangen."

De stoomboot was gedurende den namiddag Ozark, Fort Smith en Van Buren
voorbij gevaren, en bereikte nu den hoek, waar het stroombed van den
Arkansas merkbaar noordwaarts gaat. De kapitein had aangekondigd dat
men omstreeks twee uur na middernacht Fort Gibson bereiken zou, waar
hij tot morgen moest blijven liggen, ten einde de noodige inlichtingen
in te winnen aangaande den verderen waterstand. Om bij de aankomst
aldaar frisch en opgewekt te zijn, begaven de meeste passagiers zich
weer vroeg naar de kooi daar men niet anders kon, dan dat men te
Fort Gibson tot aan den morgenstond wel wakker zou blijven. Van het
dek verdwenen al de kajuit-passagiers, en ook in het salon bleven er
slechts weinigen zitten, sommigen aan het schaakbord, anderen met het
een of ander spel den tijd kortende. In het daaraan grenzende rooksalon
zaten slechts drie personen, namelijk Old Firehand, Tom en Droll, die
daar, door niemand gestoord, elkander een en ander vertelden van wat
zij zoo al beleefd hadden. Eerstgenoemde werd door de twee anderen met
een aan eerbied grenzende hoogachting behandeld, hetgeen echter niet
belette, dat hij aangaande de betrekkingen en plannen van Tante Droll
nog niets bepaalds te weten had kunnen komen. Nu deed hij de vraag,
hoe Droll aan den zonderlingen naam "Tante" gekomen was. De gevraagde
antwoordde: "Zooals gij weet, hebben de Westmannen de gewoonte, om
aan iedereen een bijnaam te geven, die gegrond is op de een of andere
bijzonder de aandacht trekkende eigenaardigheid van den persoon. Ik
zie er in mijn nachtjapon wel eenigszins uit als een vrouw, en daarbij
komt nog mijn fijn stemmetje. Voorheen had ik een diepe basstem; maar
ik heb eens een ijselijk zware verkoudheid opgeloopen, en daardoor
heb ik mijn zwaar stemgeluid verloren. Daar ik bovendien de gewoonte
heb mij het lot van elken ongelukkigen braven kerel aan te trekken
met een soort van moederachtige of tanteliefachtige bezorgdheid,
hebben ze mij den naam gegeven van Tante Droll."

"Maar Droll is toch stellig niet uw familienaam?"

"O neen. Maar ik ben nog al vroolijk uitgevallen; misschien ben ik nu
en dan wel eens koddig, grappig, kluchtig, vermakelijk, lollig zelfs,
en dat noemen ze in het Engelsch droll (spreekt uit 'drool'), zooals
ge weet. Vandaar die naam."

"En uw ware naam--is die misschien een geheim? Ik heet Winter, en Tom
heet Grosser; gij hebt reeds gehoord dat wij eigenlijk Duitschers
zijn. Maar gij schijnt uw afkomst in een ondoordringbaar duister
gehuld te willen houden?"

"Ik heb inderdaad redenen om nooit daarvan te spreken; niet dat ik
mij over iets hoegenaamd behoef te schamen: maar het zijn redenen,
die meer..... hoogere belangen raken."

"Hoogere belangen? Hoe bedoelt gij dat?"

"Daarover misschien later. Ik begrijp wel, dat gij graag zoudt willen
weten, wat ik nu in het Westen uit te voeren heb, en waarom ik op
dien tocht een zestienjarigen jongen meesleep. Er zal wel eens een
tijd komen, dat ik u dat vertel. Wat nu mijn familienaam aangaat,
een dichter zou er van schrikken: want hij klinkt ijselijk onpoëtisch."

"Dat hindert niet. Geen mensch kan helpen, dat hij zus of zoo
heet. Dus, kom er gerust mee voor den dag."

Droll deed zijn eene oog dicht, slikte en slokte alsof hem iets in
de keel bleef steken, en uitte toen met moeite deze drie woorden:
"Ik heet.... Pampel."

"Wat, Pampel?" lachte Old Firehand. "Poëtisch klinkt het woord
natuurlijk niet; maar dat ik lach is niet zoozeer om dien naam, als wel
om het gezicht dat gij daarbij trekt. Het was alsof er een stoommachine
noodig was, om het woord uit uw keel te krijgen. Overigens is die
naam volstrekt niet zeldzaam. Ik heb een geheimraad Pampel gekend,
die zijn naam met zeer veel eer droeg. Doch de naam is Duitsch;
zijt gij bijgeval óók van Duitsche afkomst?"

"Ja."

"En in de Vereenigde Staten geboren?"

Nu zette Droll zijn oolijkste en grappigste gezicht, en antwoordde:
"Neen, dat is destijds niet in mij opgekomen; ik heb een Duitsch
echtpaar als vader en moeder voor mij uitgezocht!"

"Wat? Dus een geboren Duitscher, een landsman?" riep Old Firehand. "Wie
zou dàt gedacht hebben!"

"Hebt gij dat niet kunnen denken? En ik heb mij verbeeld dat iedereen
dadelijk aan mij zien kon, dat ik als klein-achter-kleinzoon van
de oude Germanen geboren ben. Kunt gij misschien raden waar ik mijn
eerste kinderlaarzen aangetrokken en versleten heb?"

"Natuurlijk! Uw dialect zegt het mij."

"Doet het dat werkelijk nog? Dat doet mij bijzonder genoegen; want
juist op ons mooie dialect ben ik altijd trotsch geweest, hetgeen
later mijn gansche carrière bedorven heeft, als het noodig is. Dus,
zeg mij dan eens waar ik geboren ben?"

"In het schoone hertogdom Altenburg, waar de beste Quark-kaas
(=wrongelkaas, kaas van taptemelk) gemaakt wordt."

"Juist, in het Altenburgsche; gij hebt het ineens geraden. En wat
gij van de kaas gezegd hebt, is óók waar; die kaasjes worden Quarkers
genoemd en ze hebben huns gelijken in heel Duitschland niet. Weet gij,
ik heb u eens willen verrassen, en daarom heb ik niet dadelijk gezegd,
dat ik óók een landsman van u ben. Maar nu, nu wij zoo prettig in
ons onder-onsje bij elkander zitten, heb ik het niet langer binnen
kunnen houden, en nu willen wij over ons schoone vaderland spreken,
dat ik maar niet uit mijn hoofd kan zetten, in weerwil dat ik reeds
zoo lang hier in het land ben."

Het had er allen schijn van, dat zich nu een zeer geanimeerd gesprek
zou ontspinnen; doch ongelukkigerwijze was dat het geval niet, want
eenigen der in het salon geweest zijnde heeren waren het spelen moe
geworden, en kwamen nu binnen, om hun hart nog eens op te halen
aan een fermen _smoke_(= rookgenot). Zij wikkelden de aanwezigen
in hun gesprek, en hadden het al spoedig zoo druk met hen, dat ons
drietal geen kans meer zag om hun onderwerp vast te houden. Toen het
eindelijk tijd werd om naar kooi te gaan, nam Droll afscheid van Old
Firehand met de woorden: "Het speet mij geweldig, dat wij niet verder
konden babbelen; maar morgen komt er weer een dag, dan zullen wij
ons gesprek kunnen voortzetten. Goedennacht, heer landsman! wel te
rusten, en tracht maar een beetje gauw in slaap te komen, want kort
na middernacht moeten wij weer op!"

Nu waren al de slaapkajuiten bezet, en in het salon werden de lichten
uitgedaan. Op het dek brandden slechts de twee voorgeschreven
lantaarns, de een voor aan de punt van den boeg, en de andere
achter. De eerstgenoemde verlichtte de rivier zoo helder en zoo
ver vooruit, dat een op den uitkijk staande matroos eenige hier
en daar in het water liggende hindernissen intijds zien kon en er
voor waarschuwen. Die man en de stuurman en de op het dek op en neer
wandelende officier waren de eenige menschen, die wakker schenen te
zijn (de mannen, die dienst hadden in de machinekamer, natuurlijk
niet meegerekend).

Ook de tramps lagen daar, alsof zij sliepen, op een tamelijken afstand
van de matrozen, die wegens de beneden heerschende hitte, insgelijks
boven lagen. Met sluw overleg had de kornel zijn volgelingen rondom
het luik geplaatst, dat toegang naar beneden gaf, zoodat niemand
daar kon afdalen zonder gezien te worden. Dat niet een hunner sliep
spreekt vanzelf.

"Een verduivelde geschiedenis!" fluisterde hij tegen dengene, die
naast hem lag. "Ik ben er niet verdacht op geweest, dat hier vóór een
man staat om des nachts op het vaarwater te letten. Die kerel staat
ons in den weg."

"Niet zoo erg als gij denkt. In deze duisternis kan hij niet hier tot
aan het luik zien. Het is pikdonker; er staat geen enkele ster aan den
hemel. Bovendien moet hij scherp in den lichtkring der lantaarn zien,
zoodat hij verblind is als hij zich omdraait. Wanneer beginnen wij?".

"Dadelijk. Wij hebben geen tijd te verliezen, want eer wij aan Fort
Gibson komen moeten we klaar zijn."

"Eerst haalt gij het geld natuurlijk."

"Neen, dat zou een domme streek zijn. Als de ingenieur wakker wordt en
ontdekt dat hij bestolen is, voordat de boot aanleggen moet, kan alles
mislukken. Als wij daarentegen aanleggen moeten eer ik het geld heb,
is er toch nog niets verloren, want in het drukke gewoel van het aan
den wal komen kunnen wij hem gemakkelijk het mes ontrollen en er mede
verdwijnen. De boor heb ik al bij mij; ik ga nu naar beneden. Mocht
gij mij moeten waarschuwen, dan hoest gij maar hard. Dat zal ik
wel hooren."

Begunstigd door de dikke duisternis kroop hij naar het luik, en
zette zijn voeten op het smalle trapje, dat naar beneden leidde. De
tien treden van dat trapje waren spoedig afgeklauterd. Nu betastte
hij den vloer links en rechts, totdat hij het luik vond om nog
verder naar beneden te komen, en klom toen ook die tweede trap af,
die verscheiden treden meer had dan de eerste. Geheel beneden gekomen,
stak hij een lucifertje aan, en keek eens goed rond. Om zich behoorlijk
te oriënteeren moest hij verder gaan en nog verscheidene lucifers
verbranden.

De ruimte, waarin hij zich bevond, was meer dan manshoogte, en liep tot
bijna in het midden van het schip. Door geen tusschenschot gescheiden,
was de gansche breedte van de scheepskiel te overzien van de eene
zijde naar de andere. Eenige kleine colli's vrachtgoed lagen ordeloos
hier en daar.

Nu trad de kornel naar bakboordszij, en zette de boor, natuurlijk
onder de waterlijn, in den scheepswand. Onder den forschen druk van
zijn hand, pakte het werktuig dadelijk, en drong met snelheid dieper
in het hout. Toen ontmoette het een sterken tegenstand--het blik,
waarmede het onder water zijnde gedeelte van het schip bekleed
was. Dit moest met de boor doorgeslagen worden. Maar om het water
sneller in te krijgen, dienden er op zijn minst twee gaten geboord te
worden. De kornel boorde dus allereerst zoo ver mogelijk achter het
eerste gat een tweede, ook weder tot hij op het blik stiet. Toen nam
hij een der harde stukken steen, die daar als ballast lagen, en sloeg
daarmede zoolang op het handvatsel van de boor, totdat die door het
blik heendrong. Terstond kwam het water binnen en maakte zijn hand
nat: maar toen hij de boor met eenige krachtinspanning terugtrok,
ontving hij een fermen waterstraal, zoodat hij schielijk ter zijde
moest wijken. Bij het geraas, dat de machine maakte, was dat kloppen
onmogelijk te hooren geweest op het dek. Nu sloeg hij ook het blik
door van het eerste gat dat dichter bij de trap was, en spoedde zich
toen naar boven. Hij had de boor in zijn hand gehouden, en wierp die
pas weg, toen hij voor de bovenste trap stond. Waarom zou hij die
eerst nog medenemen naar boven!

Toen hij bij de zijnen terugkwam, vroegen zij hem zacht fluisterend
of het gelukt was. Hij antwoordde bevestigend, en verklaarde, dat
hij nu dadelijk naar de slaapkajuit nommer één ging.

Het salon en de daaraangrenzende rookkamer lagen op het achterdek aan
weerszijden de slaapkajuiten, die elk een tot het salon toegang gevend
eigen deur hadden. De buitenwanden, uit dunne beschotplanken bestaande,
waren van tamelijk groote ramen voorzien, waarvan de openingen nu
slechts met gaas gesloten waren. Tusschen elke slaapkajuitszijde
en het daartegenover liggende scheepsboord liep een smalle gang,
ten einde het heen en weerloopen gemakkelijker te maken.

Naar de gang aan de linkerhand, dus naar de stuurboordszijde, had de
kornel zich te wenden. De slaapkajuit nommer één was de eerste; die
lag dus op den hoek. Hij ging op den grond liggen en kroop voorwaarts
vlak langs den scheepsrand, om door den op en neer loopenden officier
niet opgemerkt te worden. Hij bereikte zonder tegenspoed het doel
van zijn tocht. Door het gaas van het eerste raam kwam een flauw
lichtschijnsel. Er brandde dus licht in de slaapkajuit. Zou Butler
nog wakker zijn, bezig met lezen misschien?

Maar de kornel vergewiste zich, dat er ook in de andere slaapkajuiten
licht brandde, en dit stelde hem eenigszins gerust. Misschien werd
juist door dat licht de volvoering van zijn plan vergemakkelijkt,
terwijl zulks in den donker nog al moeielijk geweest zou zijn. Hij
trok zijn mes en sneed het gaas van boven tot onder door midden zonder
het minste gedruisch; doch een gordijntje belette hem in de kajuit
te zien. Hij schoof dat behoedzaam op zij, en had van blijdschap over
hetgeen hij toen zag wel willen jubelen.

Aan den linkerwand hing boven het bed een brandend nachtlampje, van
onderen bedekt, opdat het den slapende niet zou hinderen. Daaronder
lag de ingenieur in een diepen slaap, met zijn gezicht naar den wand
gekeerd. Op een stoel lagen zijn kleedingstukken. Tegen den rechterwand
stond een klaptafeltje, en daarop lagen het horloge, de geldbeurs
en ... het mes van den slapende, alles zeer gemakkelijk te grijpen,
als de kornel slechts de hand er naar uitstak. En hij stak de hand er
naar uit; het horloge en de beurs liet hij liggen, maar hij greep het
mes. Hij nam het uit het foedraal, en probeerde het heft; dat liet
zich opendraaien als een goed werkende schroef. Dit was hem voldoende.

"Verduiveld!" dacht de dief: "dat is veel gemakkelijker gegaan,
dan ik had durven denken. Het kon noodig geweest zijn, dat ik naar
binnen had moeten gaan, en dat ik hem had moeten wurgen."

Niemand had dit bedrijf gezien; het raampje lag naar stuurboordszij,
uitziende op het water. De kornel wierp het foedraal over boord,
stak het mes in zijn gordel, en ging weer op zijn buik liggen, om
naar de zijnen terug te kruipen. Hij kwam gelukkig den wachthebbenden
luitenant voorbij. Eenige ellen verder liet hij zijn oogen links gaan;
daar verbeeldde hij zich twee flauw phosphoresceerende stippen te zien,
die terstond weer verdwenen. Dat waren twee oogen; dit begreep hij. Met
inspanning van al zijn krachten, doch zonder eenig gedruisch te maken,
schoof hij sneller voorwaarts en rolde toen even snel zijwaarts, om
uit de richting te komen, waarin hij zich tot nu toe bewogen had. En
ja wel! Op de plaats, waar hij de twee oogen gezien had, deed zich een
plotselinge beweging hooren, juist als van iemand die een sprong doet
om een of ander voorwerp te ontwijken of te grijpen. De wachthebbende
officier hoorde dat ook, en snelde er op aan.

"Wie is daar?" riep hij.

"Ik, Nientropan-hawi!" luidde het antwoord.

"O, de Indiaan! Ga toch slapen!"

"Hier een man geslopen! Heeft kwaad gedaan. Ik hem gezien; maar hij
te gauw weg!"

"Waarheen?"

"Naar voren, waar kornel liggen; hij misschien zelf geweest."

"_Pshaw!_ Wat zou die, of iemand anders, hier rond te sluipen
hebben. Ga maar gauw slapen, en stoor de andere menschen niet!"

"Ik gaan slapen; maar ik dan ook geen schuld, als kwaad gedaan is."

De officier luisterde naar voren, waar zich echter niet het minste
geritsel liet vernemen, zoodat hij er zich niet verder ongerust over
maakte. Hij hield zich overtuigd, dat de Roodhuid zich vergist had.

Er verliep een geruime, zeer geruime tijd; toen werd hij door den man,
die op den uitkijk stond, naar den boeg geroepen.

"Sir!" zeide deze, "ik weet niet wat er aan scheelt; maar het water
komt hoe langer hoe hooger; het schip zinkt."

"Onzin!" lachte de officier.

"Kom dan even hier, en overtuig u."

De officier keek eens goed, zei niets, maar spoedde zich terstond
naar de kajuit van den kapitein. In een paar minuten verscheen hij
met dezen weer op het dek. Zij brachten een lantaarn mede, en keken
bij dat schijnsel over boord. Er werd een tweede lantaarn gehaald. De
luitenant ging door het achter- en de kapitein door het voorluik naar
beneden, om het kielruim te onderzoeken. De tramps lagen nu niet meer
rondom het luik. Reeds spoedig kwam de kapitein weder boven en ging
met haastige schreden naar achteren, naar den stuurman.

"Hij wil geen alarm slaan," fluisterde de kornel tegen de zijnen. "Maar
kijkt eens na, wat ik zeg: de stoomboot zal naar wal gestuurd worden
om aan te leggen."

Zijn vermoeden bleek juist. De matrozen en de werklieden werden in
alle stilte gewekt, en het vaartuig veranderde van koers. Dit een en
ander, hoe stil ook ten uitvoer gebracht, veroorzaakte toch eenige
beweging, eenig gedruisch: de dekpassagiers werden er wakker van,
en zelfs eenige kajuitpassagiers kwamen uit hun slaapplaatsen naar
boven, om te zien wat er gaande was.

"Het is niets messieurs! Er is volstrekt geen gevaar!" riep de kapitein
hun toe. "Wij hebben een beetje water in het ruim, en moeten dat
er uitpompen. Wij zullen aanleggen, en wie bang is kan zoolang aan
wal gaan."

Hij wilde geruststellen, maar zijn woorden hadden juist een
tegenovergestelde uitwerking. Men schreeuwde; men riep om
redding-gordels; de slaapkajuiten waren al spoedig ontvolkt. Alles
draafde door elkander. Daar viel het schijnsel van de voorste lantaarn
op den hoogen oever. Het schip zwenkte, ten einde met den oever
parallel te komen, en liet het anker vallen. De twee landingsbruggen
bleken een voldoende lengte te hebben; ze werden aan wal gesjord, en
de bangsten verdrongen elkander om aan land te komen. Geheel vooraan
bevonden zich natuurlijk al de tramps, die spoedig in de duisternis
van den nacht verdwenen.

Aan boord gebleven waren, behalve het scheepsvolk, slechts Old
Firehand, Torn, Droll en de Oude Beer. Eerstgenoemde was naar beneden
in het ruim gegaan, om het water te zien. Met het licht in de rechter-
en de boor in de linkerhand kwam hij weder boven, en vroeg aan den
kapitein, die zelf op het in werking brengen van de pompen het oog
hield: "Waar is de plaats van deze boor, sir?"

"Daar in de gereedschapskist," antwoordde een matroos. "En van middag
lag die er nog in."

"Maar nu lag die in het tusschendek. De punt is omgebogen, vermoedelijk
op de scheepsplaten. Ik wil wedden, dat het schip lek geboord is."

Men kan zich voorstellen welk een indruk deze woorden
teweegbrachten. Maar er volgde nòg iets. De ingenieur had in allerijl
vrouw en dochter aan wal gebracht, en was toen teruggekeerd aan
boord, om zijn overige kleederen aan te trekken. Nu kwam hij uit
zijn slaapkajuit, en riep zoo, dat allen het hoorden: "Ik ben
bestolen! Negen duizend dollars. Ze hebben het gazen raampje door
midden gesneden, en het geld van mijn tafeltje afgenomen!"

En nu riep de Oude Beer, veel harder nog: "Ik weten, kornel heeft
gestolen en schip lek geboord. Ik hem zien; maar officier niet
gelooven. Vragen zwarten vuurman. Die drinken met kornel; die gaan
in salon, en ramen schoonmaken; die weerom komen bij kornel en weer
drinken; en alles vertellen moeten."

Dadelijk schaarden zich de kapitein, de officier, de stuurman en
de Duitschers om den Indiaan en den ingenieur heen, ten einde alles
nauwkeuriger van hen te vernemen. Daar klonk opeens van den wal, een
eind ver lager dan de plaats waar de stoomboot lag, een luide schreeuw.

"Dat zijn Jonge Beer," riep de Indiaan. "Ik hem achterna gestuurd
kornel, die zoo gejaagd aan wal; hij zeggen zal waar kornel zijn."

En daar kwam de Jonge Beer in vliegenden draf de landingsbrug over,
en op de rivier wijzende, die nu door de vele lichten, welke aan boord
ontstoken waren helder beschenen werd, riep hij: "Daar wegroeien
zij! Ik niet dadelijk vinden kornel, maar toen zien groote boot,
die afgesneden achter van vuurschip en allen daarin, om overroeien
naar overzijde."

Nu was nog wel niet alles, maar toch de hoofdzaak, duidelijk
genoeg. Men zag de vluchtende boot op eenigen afstand. De tramps
jubelden, en braakten allerlei spotternijen uit; de scheepsbemanning
en een groot deel der passagiers antwoordden hen woedend. In de
algemeene opgewondenheid lette men niet op de Indianen, die verdwenen
waren. Eindelijk mocht de forsche stem van Old Firehand er in slagen,
eenigszins het rumoer te doen bedaren, en nu hoorde men tevens
een andere stem, die van beneden uit het water naar boven klonk:
"De Oude Beer kleine boot geleend. Hij achterna den kornel, om te
wreken. Kleine boot aan overzij laten en vastbinden, kapitein boot
vinden zal. Hoofdman der Tonkawa niet laten ontkomen kornel. Groote
Beer en Jonge Beer hebben moeten zijn bloed. Howgh!"--Beiden hadden
de kleine voorboot genomen, en roeiden nu de vluchtenden achterna. De
kapitein vloekte en schold geweldig, doch tevergeefs.

Terwijl nu de _deckhands_ (= de manschap op het dek) een begin
maakten met het leegpompen van het stoomschip, werd de zwarte stoker
in verhoor genomen. Old Firehand bracht hem met scherpe vragen zoo
in het nauw, dat hij alles bekende, en ieder woord mededeelde, dat er
gesproken was. Daardoor werd alles duidelijk. De kornel was de dief,
en had het schip lek geboord om, nog voordat de diefstal ontdekt werd,
met zijn bende aan wal te kunnen ontkomen. De neger moest voor zijn
verraad gestraft worden, dit sprak vanzelf. Hij werd vastgebonden,
opdat hij niet ontvluchten zou, maar den volgenden morgen het aantal
slagen ontvangen, dat de kapitein hem had toegedacht. Een gerechtelijke
vervolging kon natuurlijk niet tegen hem ingesteld worden.

Al spoedig bleek het, dat de pompen het water volkomen machtig
werden, en dat de stoomboot volstrekt geen gevaar liep, maar na een
kortstondig oponthoud de reis zou kunnen vervolgen. De passagiers
kwamen dus van den onherbergzamen oever aan boord terug, en maakten
het zich gemakkelijk. Over het ondervonden oponthoud bekommerde men
zich niet, integendeel, verscheidenen waren blijde, dat er weer eens
iets bijzonders gebeurd was, waardoor het vervelend eentonige van de
lange reis was onderbroken.

Onder de laatstbedoelden behoorde de ingenieur natuurlijk niet. Men had
hem een vrij aanzienlijke som gelds afhandig gemaakt, die hij moest
vergoeden. Old Firehand troostte hem door te zeggen: "Er bestaat nog
hoop, om het geld terug te krijgen. Vaar in 's hemelsnaam met vrouw
en dochter verder. Bij uw broeder hoop ik u weer te zien."

"Hoe zoo? Wilt gij mij gaan verlaten?"

"Ja, ik wil den kornel achternagaan, om hem het gestolene te ontnemen."

"Maar dat is immers gevaarlijk!"

"_Pshaw!_ Old Firehand is er de man niet naar, om bang te zijn voor
die tramps--want dat zijn ze stellig."

"En toch verzoek ik u, u niet daaraan te wagen. Ik wil veel liever
die som voorgoed kwijt zijn."

"Neen, sir! Het betreft hier niet enkel uw negen duizend dollars,
maar nog veel meer. De tramps hebben van den neger vernomen, dat ook
Torn geld bij zich heeft, waarop zijn lieden aan de Blackbear-rivier
wachten. Ik vergis mij bepaald niet als ik veronderstel, dat zij
daarheen koers zetten, om een nieuwe misdaad te volvoeren, waarbij
het verlies van menschenlevens zoogoed als zeker is. De twee Tonkawa
vervolgen zijn spoor als een paar bloedhonden, en zoodra de dag aan
den hemel komt volgen wij hen achterna, namelijk ik, Tom, Droll en
zijn jongen Fred. Is het niet zoo, messieurs?"

"Ja," antwoordde Tom eenvoudig en ernstig.

"O ja," gaf ook Droll ten bescheid. "De kornel moet in onze handen
vallen, ook reeds om andere redenen. Krijgen wij hem te pakken,
dan mijnentwege lijfsgenade voor hem, als het noodig is!"DERDE HOOFDSTUK.

NACHTELIJKE GEVECHTEN.


Op den hoogen oever van de Blackbear-rivier brandde een groot vuur. Wel
stond de maan aan het uitspansel, doch haar licht was niet in staat,
om door de dichtgebladerde toppen der boomen heen te dringen,
waaronder, zonder dat vuur, volslagen duisternis geheerscht zou
hebben. De vlammen van dat vuur verlichtten een soort van blokhuis,
dat niet met horizontaal op elkander gestapelde boomstammen, maar
op een andere wijze was opgetrokken. Van vier in de hoeken van een
regelmatigen vierhoek staande boomen had men de toppen afgezaagd,
en op de stammen dwarshouten gelegd, die het dak droegen. Dit
laatste bestond uit zoogenaamde _clapboards_, planken die men ruw
uit ongetakte cypressen- of ook wel roode-eikestammen klooft. In het
voorfront waren drie openingen gelaten, een groote als deur, en ter
weerszijde van deze twee kleinere als ramen. Voor dat huis brandde
het zooeven genoemde vuur, en daar rondom zaten omstreeks twintig
woest-uitziende mannen, wie men het kon aanzien, dat zij in langen
tijd niet met de zoogenaamde beschaafde wereld in aanraking waren
geweest. Hun kleederen waren geplukt en gescheurd, en hun gezichten
door de zon en weer en wind niet slechts gebruind, maar letterlijk
gelooid. Behalve de messen hadden zij geen ander wapentuig bij zich;
misschien lag dat wel binnen in het blokhuis.

Over het vuur hing aan een dikken boomtak een groote, ijzeren ketel,
waarin zware stukken vleesch kookten. Naast het vuur stonden twee
uitgeholde, reusachtige pompoenschalen met gegist honigwater of
mede. Wie trek daarin had schepte zich een dronk daaruit of een beker
vol vleeschnat uit den kokenden ketel.

Daarbij werd een levendig gesprek gevoerd. Het gezelschap scheen
zich volkomen veilig te wanen, want niet een hunner gaf zich de
moeite om zacht te spreken. Hadden de lieden de nabijheid van een
vijand mogelijk geacht dan zouden zij het vuur wel op Indiaansche
wijze hebben aangehouden, dit wil zeggen, met een kleine vlam, die
op eenigen afstand niet gezien kon worden. Tegen de buitenzijde van
het blokhuis stonden bijlen van allerlei grootte, groote zagen en
velerlei ander gereedschap, waaruit men kon opmaken, dat men een
gezelschap rafters (houthakkers en houtvlotters) voor zich had.

Die rafters zijn een geheel eigenaardig soort van bewoners der
achterbosschen.

Zij zijn te rangschikken zoowat tusschen de _farmers_ (= landbouwers)
en de _trappers_ (= vallen-opzetters). Terwijl de farmer het dichtst
nabij de beschaving staat en tot de lieden behoort, die een vaste
woonplaats hebben, leidt de trapper nagenoeg het leven van een wilde,
volkomen gelijk de Indianen. Ook de rafter is niet aan een plekje
gronds gebonden, en leidt een vrij, bijna onafhankelijk leven. Hij
trekt uit den eenen staat naar den anderen, en uit het eene _county_
(= graafschap) naar het andere. Menschen, en de woningen van dezen,
zoekt hij niet gaarne op, omdat het vak, hetwelk hij uitoefent,
eigenlijk een onwettig middel van bestaan is. De grond waar hij hout
velt, is niet zijn eigendom. Het komt ook zelden of nooit in hem op,
er naar te vragen aan wien die grond toebehoort. Vindt hij een goeden
boomgroei en een tot houtvlotten geschikt water in de nabijheid,
dan begint hij zijn werk, zonder zich er om te bekommeren of de
plaats, waar hij zich bevindt, congres-land is, dan wel reeds aan
een particulier in eigendom toebehoort. Hij velt de boomen, behakt en
bewerkt die, zoekt daartoe de rechtste, gaafste, beste stammen uit,
maakt daarvan een vlot, en drijft daarop de rivier af, ten einde het
buitgemaakte goed hier of daar te verkoopen.

De rafter is een niet gaarne geziene gast. Wel heeft de nieuwe kolonist
vrij wat moeite te doorworstelen met den dichten boschgroei dien hij
vóór zich heeft, en zou het hem veel aangenamer zijn indien hij het
bosch behoorlijk gedund vond. Doch de rafter dunt geen bosschen. Hij
kiest, zooals reeds gezegd is, enkel de beste stammen uit, zaagt en
kapt hun kruinen af, en laat die op den grond liggen. Onder en tusschen
die boomtoppen schieten dan nieuwe spruiten op, die door wilde ranken
en slingerplanten tot een vast geheel saamverbonden worden, waartegen
geen hakbijl, en menigmaal zelfs geen vuur, veel vermag.

En toch laat men den rafter doorgaans ongehinderd zijn gang gaan; want
hij is een gespierde en onvervaarde gast, met wien in de wildernis,
ver verwijderd van alle hulp, niemand het geraden acht twist uit te
lokken. Alleen kan hij natuurlijk niet werken, doch altijd zijn er
verscheiden, meestal vier à acht of tien, die gezamenlijk werkzaam
zijn. Somwijlen gebeurt het ook, dat het gezelschap uit een nog grooter
aantal personen bestaat; dan voelt de rafter zich dubbel veilig; want
met zulk een aantal menschen, die om het bezit van een boomstam hun
leven op het spel zouden zetten, zal geen farmer of ander eigenaar
een twist aanvangen.

Wel leiden zij een leven vol krachts-inspanning, vermoeienis en
ontbering, maar toch, bij slot van rekening wordt hun arbeid ruim
betaald. Daar de grondstof den rafter niets kost, verdient hij
goed wat geld. Terwijl de anderen werken, is er één (of zijn er
twee of drie, naar gelang het gezelschap talrijk is) belast met
de zorg voor de voeding van allen. Dat zijn de jagers, die den
ganschen dag en menigmaal zelfs des nachts druk in de weer zijn om
"vleesch te maken". In streken waar overvloed van wild is, valt hun
dat niet moeielijk. Doch waar het wild schaarsch is, hebben zij een
moeielijke taak. De jagers hebben geen tijd over, om honig en andere
versnaperingen te zoeken, en de rafters moeten dikwijls vleesch
eten, waarvoor de bewoners der achterbosschen anders den neus zouden
optrekken--zelfs ingewand.

Het gezelschap nu, dat hier aan de Zwartenbeer-rivier werkzaam was,
scheen, zooals de volle vleeschketel bewees, geen gebrek te lijden. Zij
waren dan ook allen in een zeer goede stemming en na het volbrachte
zware dagwerk werd er druk geschertst en gelachen. Men vertelde
elkander grappige of anderszins vermakelijke avonturen, die men
indertijd zelf beleefd of bijgewoond had; men schilderde personen die
men had aangetroffen, en die de een of andere eigenaardigheid hadden,
geschikt om den lachlust gaande te maken.

"Zoo heb ik er eens een aangetroffen daarboven in Fort Niobrara,"
zei een oude grijsaard, "dien hadt ge moeten zien! Het was een man,
natuurlijk, en toch werd hij door iedereen _tante_ genoemd."

"Was dat misschien Tante Droll?" vroeg er een.

"Ja, juist, dat hebt gij goed geraden. Hebt gij hem ook wel eens
ontmoet?"

"Ja, eens. Dat was te Desmoines, in het logement, waar zijn
verschijning de algemeene aandacht trok, en allen zich vroolijk over
hem maakten. Inzonderheid was er een, die hem niet met rust liet,
totdat Droll hem eindelijk bij zijn middel vatte en hem het raam
uitsmeet. Die man kwam niet meer binnen."

"Dat is juist iets van Tante Droll. Hij houdt van een grapje, en heeft
er niets tegen, dat men om hem lacht; maar als het niet binnen zekere
perken blijft, laat hij zijn tanden zien. Overigens zou ik ieder,
die het er op muntte om hem te beleedigen, zonder mij te bedenken,
de hersens inslaan."

"He, Blenter! gij? Waarom dat?"

"Omdat ik aan hem mijn leven te danken heb. Ik ben met hem gevangen
geweest bij de Sioux. Ik wil jelui wèl zeggen, dat die mij toen stellig
en zeker naar de eeuwige jachtvelden gezonden zouden hebben. Ik ben
er de man niet naar, om voor drie of vijf Indianen in mijn schulp te
kruipen; ik hou er ook niet van, te jammeren en te weeklagen, zoodra
het mij eens niet voor den wind gaat; maar bij die gelegenheid was
er geen zweem van hoop meer, en ik was letterlijk radeloos. Maar die
Tante Droll is een gewikste, zooals er geen tweede bestaat; hij heeft
de Roodhuiden zóó ingezeept, dat zij niet meer uit hun oogen konden
zien. Wij zijn den dans ontsprongen?"

"Hoe zoo? Hoe heeft hij dat aangelegd? Vertel ons dat eens."

"Als gij het mij niet kwalijk neemt, zal ik liever mijn mond daarover
houden. Het doet een mensch geen plezier een voorval te vertellen,
waarbij men zelf geen zeer snuggere rol heeft gespeeld, maar zich door
de Roodhuiden heeft laten verschalken. Het is genoeg dat ik jelui dit
zeg: dat ik op dit oogenblik hier zit en mij aan den reebok te goed
kan doen, heb ik niet te danken aan mij zelf, maar aan Tante Droll."

"Dan moet de verknijping, waarin gij toen gezeten hebt, nog al erg
geweest zijn. De oude Missouri-Blenter staat anders toch bekend als
een Westman, die altijd een achterdeurtje weet te vinden, om uit de
klem te komen."

"Bij die gelegenheid was er geen achterdeurtje te vinden. Ik stond
reeds zoogoed als aan den martelpaal vastgebonden."

"Is het toch waar? Dat is inderdaad een toestand, waarin men niet
veel kans meer heeft om te ontsnappen. Een verduivelde uitvinding, die
martelpaal. Als ik het woord maar hoor, haat ik de schobberds dubbel."

"Dan weet gij niet wat gij doet en wat gij zegt. Wie de Indsmen haat,
die beoordeelt hen verkeerd, die heeft er niet over nagedacht wat de
Roodhuiden al hebben moeten verduren. Gesteld eens, dat er nu iemand
kwam om ons van hier te verdrijven, wat zoudt gij dan doen?"

"Dan zou ik mij natuurlijk te weer stellen, al moest het zijn of mijn
leven kosten."

"En is deze plaats dan uw eigendom?"

"Ik weet niet eens aan wien die toebehoort; maar ik heb er ten minste
niets voor betaald."

"Welnu, deze gansche landstreek behoorde toe aan de Roodhuiden; wij
hebben hun die gewelddadig ontnomen; en als zij zich nu daartegen
verzetten, veroordeelt gij hen."

"Hum! Wat ge zegt is waar: maar de Roodhuiden moeten weg; ze moeten
uitsterven! dat is nu eenmaal zoo en niet anders."

"Ja, zij sterven uit, doordien wij hen vermoorden. Het heet, dat
zij niet vatbaar zijn voor de beschaving, en dat ze daarom moeten
verdwijnen. Maar de beschaving schiet men maar niet zooals een kogel
uit een geweer; daartoe is tijd noodig, veel tijd; ik heb geen verstand
genoeg om te zeggen hoe lang wel, maar ik geloof zelfs verscheiden
eeuwen. Doch geeft men den Roodhuiden wel tijd? Stuurt gij een _boy_
(= jongen) van zes jaar naar school, en geeft gij hem een pak slaag
als hij een kwartier later nog geen professor is? Zóó doet men met
de Indianen. Ik wil hen niet verdedigen, want ik heb er niets mee te
maken, maar ik heb bij hen evenveel goede menschen aangetroffen als
onder de blanken, ja eigenlijk nog wat meer. Aan wie heb ik het, om
maar eens iets te noemen, te danken, dat ik mijn kostelijke boerderij
en mijn goede vrouw en kinderen kwijt ben, en dat ik als een bijna
afgeleefde grijsaard nog in het wilde Westen moet rondzwerven--aan
de Roodhuiden of aan de Blanken?"

"Dat kan _ik_ toch niet weten. Gij hebt nooit daarover gesproken."

"Omdat een man van karakter zulke dingen liever in zijn binnenste
begraaft dan ze aan de groote klok te hangen. Ik moet er nu nog maar
één van hebben, den laatste, die mij ontsnapt is: dat is de eenige
van de bende die overgebleven is, en juist de allerslechtste!"

De oude man vertelde dat tandenknarsend, langzaam, als wilde hij nadruk
leggen op ieder woord. Dit verhoogde de aandacht der anderen; zij
kwamen dichter om hem heen en zagen hem vragend aan, doch zonder iets
te zeggen. Hij staarde eenige seconden lang in het vuur, schopte daarop
met zijn voet het brandende hout beter in de vlam en vervolgde toen als
iemand, die bij zich zelf spreekt: "Doodgeschoten of doodgestoken heb
ik hen niet, maar doodgeranseld, den een voor en den ander na. Levend
moest ik hen hebben, want ik wilde hen precies zóó zien sterven, als
zij de mijnen hebben doen sterven, mijn vrouw en mijn twee zoons. Er
waren er zes; vijf er van heb ik zoo den geest zien geven in een
korten tijd, maar de zesde is het ontkomen. Ik heb hem op de hielen
gezeten, al de staten der Unie door, totdat het hem eindelijk gelukt
is mij zijn spoor te doen verliezen. Ik heb het nog niet terug kunnen
vinden maar hij leeft nog, want hij was jonger dan ik, veel jonger,
en daarom denk ik, dat ik mijn oude oogen niet voorgoed zal behoeven
te sluiten, zonder dat ik hem nog eens één keer te zien zal krijgen."

Er volgde een diepe stilte. Allen gevoelden, dat het hier iets
zeer buitengewoons gold. Eerst na een lange pauze waagde een hunner
de vraag:

"Zeg Blenter, wie was die kerel?"

De oude ontwaakte uit zijn mijmering, en antwoordde: "Wie hij was? Het
was geen Indiaan, maar een blanke, een monster, zooals er geen onder
de Roodhuiden te vinden is. Ja, mannen! Ik wil u nog meer zeggen--ik
wil u zeggen, dat hij was wat gij allen zijt, en wat ik tegenwoordig
zelf ben: een rafter!"

"Wat? Waren het rafters, die uw vrouw en kinderen vermoord hebben?"

"Ja, dat waren rafters! Gij hebt volstrekt geen reden om trotsch
te wezen op uw beroep, en u voor beter te houden, dan de Roodhuiden
zijn. Zooals wij hier bij elkaar zitten, zijn wij allen gauwdieven
en spitsboeven."

Deze bewering ontmoette natuurlijk de levendigste tegenspraak. Maar
zonder zich daaraan te storen, ging Blenter voort: "Deze rivier,
waaraan wij ons bevinden, dit bosch, waar wij de boomen vellen
om die te verkoopen, zijn ons eigendom niet. Wij vergrijpen ons
wederrechtelijk aan goed, dat òf aan den staat òf aan particulieren
toebehoort. Wij zouden iedereen, zelfs den rechtmatigen eigenaar,
overhoop schieten, als hij ons van hier wilde verdrijven? Is dat geen
diefstal? Of, nog erger, is dat geen rooverij?"

Hij liet zijn oog vragend rondgaan over allen, en daar hij niet
dadelijk antwoord kreeg, vervolgde hij: "En met zulke roovers kreeg
ik het destijds te doen. Ik was mij uit Missouri hier komen neerzetten
met een behoorlijken koopbrief in mijn hand. Mijn vrouw en zoons waren
bij mij. Wij hadden runderen bij ons, eenige paarden, varkens en een
grooten wagen vol huisraad, want ik was tamelijk wel in goeden doen,
moet ik zeggen. Er was geen enkele kolonist in den omtrek; maar wij
hadden ook niemand noodig, want onze acht armen waren sterk en vlijtig
genoeg, om zelf alles in orde te brengen, en zeer spoedig ook. In een
korten tijd was het blokhuis opgetrokken. Wij brandden een akkerland
af en roeiden het uit, en begonnen te zaaien. Op een morgen vermiste
ik een koe, en ik ging het bosch in, om die te zoeken. Daar hoorde
ik bijlslagen en ging af op dien klank. Ik vond zes rafters, die
bezig waren mijn boomen te vellen. Bij hen lag mijn koe; die hadden
zij doodgeschoten, om het vleesch te verorberen. Zegt mij nu eens,
messieurs! wat zoudt gij gedaan hebben, als gij in mijn plaats waart
geweest?"

"Ik had de kerels overhoop geschoten," antwoordde er een. "En daartoe
zou ik het volste recht hebben gehad; want volgens de hier in het
Westen geldende wet, staat op het stelen van een paard of een rund
de doodstraf."

"Dat is zoo; maar dat heb ik toch niet gedaan. Ik heb integendeel
vriendelijk tegen hen gesproken, en hun verzocht zich van mijn grond
te verwijderen, en mij mijn koe te betalen. Dat was toch niet te veel
van hen gevergd, geloof ik?"

"Neen, allesbehalve?" riepen verscheiden stem men. "En deden zij
dat niet?"

"O neen, zij lachten mij uit zoo hard als zij konden. Ik ging echter
niet dadelijk naar huis terug, want ik wilde meteen zien of ik hier
of daar iets onder schot kon krijgen voor ons avondeten. Toen ik
vervolgens thuiskwam, vermiste ik ook de tweede koe. De rafters hadden
die, terwijl ik afwezig was, insgelijks weggehaald, om mij te toonen,
dat zij mij uitlachten. Toen ik hen den volgenden morgen opzocht,
hadden zij de koe reeds afgehakt, en de stukken vleesch opgehangen
om te drogen, ten einde pemmikan te maken. Mijn herhaalde en nu
natuurlijk zooveel hoogere eisch om vergoeding werd wederom beantwoord
met spottend gelach. Toen dreigde ik, dat ik geld moest hebben, en
anders gebruik zou maken van mijn recht. Meteen legde ik aan met mijn
geweer. Een kerel, die voor allen het woord deed en hun aanvoerder
scheen, legde dadelijk ook zijn geweer aan. Ik zag duidelijk aan hem
dat het meenens bij hem was, en ik schoot hem met mijn kogel zijn
vuurwapen uit de hand. Mijn doel was niet geweest om hem te treffen,
ik had enkel op zijn wapen gemikt. Toen snelde ik terug naar huis,
om mijn zoons te halen. Met ons drieën waren wij volstrekt niet bang
voor die zes; doch toen wij kwamen, waren zij reeds verdwenen. Nu
was oppassen natuurlijk de boodschap, en gedurende de eerste drie
dagen waagden wij ons niet buiten den onmiddellijken omtrek van ons
blokhuis. Den vierden morgen was al onze mondvoorraad opgebruikt, en
ging ik dus met mijn eenen zoon op de jacht om vleesch te maken. Wij
waren natuurlijk op onze hoede, doch van de rafters was nergens een
spoor te vinden. Toen wij dus langzaam en zonder gedruisch te maken
onzen weg vervolgden in het bosch, misschien een twintigtal voetstappen
van elkander af, zag ik eensklaps den aanvoerder van de bende achter
een boom staan. Hij zag mij niet, maar mijn zoon, op wien hij dadelijk
zijn geweer aanlegde. Had ik den kerel oogenblikkelijk neergeschoten,
zooals mijn goed recht en zelfs mijn plicht was, dan zou ik stellig
niet kinderloos en weduwnaar geworden zijn. Maar het is nooit mijn
zoeken geweest, om zonder noodzaak een mensch te dooden, en ik sprong
dus ijlings op hem aan, rukte het geweer uit zijn hand, het mes en
het pistool uit zijn gordel en gaf hem een slag in het gezicht, die
zóó duchtig raak was, dat hij op den grond tuimelde. Maar hij verloor
zijn tegenwoordigheid van geest geen oogenblik, en was misschien nog
vlugger dan ik. In een ommezien sprong hij weer overeind, en zette
het toen op een loopen, eer ik den tijd had om hem te grijpen."

"Verduiveld! Voor die domheid zult gij later hebben moeten boeten,"
riep er een. "Het lijdt geen twijfel, dat de kerel dien klap later
gewroken heeft."

"Ja, hij heeft hem gewroken," knikte de oude, meteen opstaande
om eenige keeren op en neer te loopen. De herinnering schokte zijn
gemoed. Toen hij weer kwam zitten, vervolgde hij: "Wij waren gelukkig
op onze jacht en deden een ruime vangst. Toen we thuiskwamen, ging
ik achter de woning om daar onzen buit voorloopig neer te leggen. Het
was mij alsof ik eensklaps een verschrikten gil van mijn zoon hoorde,
doch ik ontgaf het mij weer ... tot mijn smart, want toen ik in ons
woonvertrek kwam, zag ik mijn jongen zwaar gekneveld bij den haard op
den vloer liggen, en op hetzelfde moment werd ik beetgepakt en ook
op den grond gesmeten. De rafters waren, tijdens de afwezigheid van
mij en mijn zoon, naar de boerderij gekomen, en hadden mijn vrouw
en jongste zoon overvallen, om daarna ook ons op te wachten. Toen
mijn oudste zoon binnenkwam vóór mij, hadden zij zich zoo snel op
hem geworpen, dat hij niet eens tijd had om dien waarschuwenden gil,
dien ik gehoord had, luid genoeg uit te brengen. Mij ging het niet
beter dan mijn drie huisgenooten. Alles ging zoo overrompelend en
schielijk in zijn werk, dat ik reeds stevig gekneveld was, eer ik aan
tegenweer-bieden denken kon. Toen stopten ze ook mij een prop van ik
weet niet wat in den mond, om mij het schreeuwen te beletten."

"Alles uw eigen schuld! Waarom zijt gij niet voorzichtiger
geweest? Wie zich de rafters tot vijand maakt, en nog wel een hunner
een klap in het gezicht geeft, moet van dat oogenblik af aan driedubbel
op zijn hoede wezen."

"Dat is waar. Maar ik had toen nog niet de ondervinding, die ik later
heb opgedaan. Als de rafters mij nu een koe afhandig maakten, schoot
ik de kerels een voor een dood, zonder mij aan hen te vertoonen. Maar
luister verder! Ik zal het kort maken; wat want er nu volgt is met
geen woorden te vertellen. Er werd gericht over mij gehouden; dat
ik geschoten had, werd mij aangerekend als een vergrijp, waarvoor ik
den dood had verdiend. De schavuiten hadden zich intusschen meester
gemaakt van mijn _brandy_ (= brandewijn); ze dronken zich zóó zat,
dat ze geen menschen meer waren, geen redelooze dieren zelfs, maar
letterlijk razende beesten. Zij besloten, dat wij allen moesten
sterven. Als extra straf, voor den klap, dien de aanvoerder van
mij gehad had, verlangde hij, dat ook wij geslagen zouden worden,
hetgeen zeggen wilde doodgeranseld. Twee hunner stemden daarin toe,
de drie anderen waren er tegen; maar toch liet hij zijn haan koning
kraaien. Wij werden naar buiten gesleept, tot aan de omheining. Mijn
vrouw was de eerste, die het doodvonnis ondergaan moest. Ze bonden
haar aan een der palen van de omheining vast, en sloegen er toen
meedoogenloos op los met knuppels. Een hunner scheen echter nog een
soort van medelijden met haar te gevoelen en joeg haar een kogel
door het hoofd, om aan het gemartel een einde te maken. Mijn twee
zoons ging het nog erger: die werden letterlijk doodgeranseld. Ik
lag daarbij, en moest dat alles aanzien, want ik moest de laatste
zijn. Mannen! ik zeg u, dat dat kwartier voor mij een eeuwigheid
is geworden. Ik ben niet in staat een poging te doen, om u mijn
gedachten en gewaarwordingen te beschrijven. De woorden woede en
razernij beteekenen daarbij niets, er is met geen mogelijkheid een
woord voor te bedenken. Ik was als krankzinnig, en kon mij toch niet
bewegen of verroeren. Zoo kwam ik zelf eindelijk aan de beurt. Ik
werd overeind gezet en vastgebonden. De slagen, die ik toen ontving,
heb ik niet eens gevoeld. Mijn ziel bevond zich in een toestand,
waarin die op lichamelijke smarten geen acht kon slaan. Alleen weet
ik, dat er eensklaps van den maïs-akker af een luid geroep weerklonk,
en dat er, toen de rafters niet dadelijk gevolg daaraan gaven, een
schot viel. Ik was bewusteloos geworden."

"O, er kwamen toevallig menschen, door wie gij gered werdt!"

"Menschen? Neen, want het was er maar één. Hij kende natuurlijk de
omstandigheden niet; maar hij vermoedde, dat er een getuchtigd werd,
die zich aan diefstal of aan eenige andere misdaad schuldig gemaakt
had. Aan de houding van mijn hoofd had hij uit de verte reeds gezien,
dat mijn leven geen _penny_(= stuiver) meer waard was. Daarom had
hij geroepen en vervolgens een schot gelost. Het was slechts een
schot geweest tot waarschuwing, want hij had in de lucht geschoten,
niet denkend dat hij met moordenaars te doen had. Toen hij vervolgens
ijlings naderbij kwam, werd hij herkend door een der kerels, die
verschrikt zijn naam uitriep. Lafhartig moorden, dat hadden zij
kunnen doen; maar om met hun zessen tegen dien eene te beginnen,
daartoe ontbrak het hun aan moed. Zij zetten het eensklaps op een
loopen, van mijn huis partij trekkende als dekking, om daarachter te
ontkomen naar het bosch."

"Dan moet uw redder wel een beroemd en gevreesd Westman geweest zijn."

"Westman? _Pshaw!_ Het was een Indiaan. Ja, mannen! wat ik u zeg is
de waarheid: ik ben gered door een Roodhuid!"

"Een Roodhuid? Die zoo gevreesd werd, dat zes rafters voor hem op
den loop gingen? Dat is een onmogelijkheid!"

"Twijfelt maar niet langer. Gij allen, zooals gij hier zit, als gij
een misdaad op uw geweten hadt, zoudt óók alles in den steek laten
om hem te ontkomen; want het was niemand anders dan Winnetou."

"Winnetou, de Apache? _Good lack!_ Ja, dàn willen wij het wel
gelooven! Maar was die dan toen al zoo bekend?"

"Hij was toen pas in het begin van zijn beroemdheid; maar de eene
rafter, die zijn naam uitriep en dadelijk de plaat poetste, had hem
stellig reeds vroeger leeren kennen op een manier, waardoor hij geen
trek had hem een tweeden keer onder de oogen te komen. Buitendien,
ieder die Winnetou slechts eens gezien heeft, weet, welk een indruk
zijn verschijning alleen reeds maakt."

"Maar hij heeft dan toch die kerels laten ontsnappen?"

"Voorloopig, ja. Of zoudt gij het misschien anders gemaakt hebben? Uit
hun overijlde vlucht begreep hij, dat zij slechte dingen op hun
geweten hadden; maar de eigenlijke toedracht van de zaak kende hij
natuurlijk niet. Daarbij zag hij mij hangen en de losgebonden lijken
op den grond liggen, die hij aanvankelijk niet opgemerkt had. Daaruit
begreep hij natuurlijk wel, dat er een gruweldaad gepleegd was; maar
hij kon de vluchtenden niet achternazetten, daar hij allereerst mij te
verlossen had. Overigens was daarmee niets verzuimd; want een Winnetou
weet zijn menschen ook later wel te vinden. Toen ik weer bijkwam, zat
hij op zijn knieën naast mij, juist als de barmhartige Samaritaan uit
de Heilige Schrift. Hij had mij van de touwen, waarmee ik gebonden
was, bevrijd, en verbood mij te spreken, op welk verbod ik echter
geen acht sloeg. Ik voelde op dat oogenblik hoegenaamd geen pijn,
en wilde dadelijk op pad om mij te wreken. Doch dat liet hij niet
toe. Hij bracht mij en de lijken binnenshuis, waar ik, indien de
rafters het in hun hoofd kregen om terug te komen, mij gemakkelijk
verdedigen kon, en reed toen naar mijn dichtstbij wonenden buurman,
om een verplegende en helpende hand te halen. Ik moet u zeggen,
dat die dichtstbij wonende buurman toch over de dertig mijlen van
mij af woonde, en dat Winnetou nog nooit in die landstreek geweest
was. Maar hij vond hem toch, ofschoon hij pas in den avond daar
aankwam; en den volgenden morgen bracht hij hem en een knecht bij
mij. Toen verliet hij mij, om de moordenaars op te sporen. Ik moest
hem heilig beloven, dat ik niets ondernemen zou op mijn eigen hand,
daar dat geheel en al doelloos zou zijn. Het duurde een dag of tien
eer ik hem terugzag. In dien tusschentijd had ik mijn dooden begraven,
en aan mijn buurman last gegeven, om mijn eigendom te verkoopen. Mijn
gemartelde ledematen waren nog niet volkomen geheeld; maar toch had ik
al dien tijd met smart op de terugkomst van den Apache gewacht. Hij
was de rafters gevolgd, had hen des avonds beluisterd, en gehoord,
dat zij naar Smoky-hill-Fort gingen. Vertoond had hij zich niet aan
hen, en hun ook niets gedaan, daar de wraak-oefening mij toekwam. Toen
hij afscheid van mij genomen had, steeg ik te paard en reed weg. Het
overige weet gij al, of gij kunt het ten minste wel raden."

"Neen, wij weten het nog niet, en wij kunnen er niet naar raden
ook. Vertel maar verder, asjeblieft; vertel maar verder! Waarom is
Winnetou niet met u meegegaan?"

"Stellig omdat hij nog iets anders en beters te doen had. Of had
hij, naar uw idee, nog niet genoeg gedaan? En verder vertellen zal ik
niet. Gij kunt wel denken, dat ik daar niet veel plezier in heb. Van de
zes heb ik er vijf doodgeranseld, zoo achtereenvolgend den een na den
ander; de zesde, en tevens de ergste van de bende, is mij ontkomen. Hij
was destijds rafter, en is dat misschien op dit oogenblik nog; daarom
ben ik ook rafter geworden, omdat ik mij verbeeld daardoor het best
in de gelegenheid te zijn, om hem vroeg of laat aan te treffen. En
nu...._behold_ (= ziet eens)! Wat zijn dat voor menschen?"

Hij sprong overeind, en de anderen volgden zijn voorbeeld; want juist
waren er twee in bonte dekens gehulde personen uit de duisternis
van het bosch in het lichtschijnsel van het vuur gekomen. Het waren
Indianen, een oude en een jonge. Eerstgenoemde hief geruststellend
zijn hand omhoog, en zei: "Niet vrees hebben, want wij niet vijanden
zijn! Werken hier rafters, die Zwarten Tom kennen?"

"Ja, dien kennen wij," antwoordde de oude Blenter.

"Hij voor u weg, om te halen geld?"

"Ja, hij moet geld voor ons innen, en kan in een dag of acht weder
bij ons zijn."

"Hij nog vroeger komen. Wij dus bij rechte lieden, bij rafters, die
wij zoeken. Vuur klein maken, anders wijd zien. En ook zacht praten,
anders wijd gehoord worden."

Hij wierp de bonte deken af, trad naar het vuur, haalde het brandende
hout uit elkander, bluschte het, en liet slechts eenige takken
brandende. De jonge Indiaan was hem daarbij behulpzaam. Toen dit gedaan
was wierp hij een blik in den ketel, ging op den grond zitten, en zei:
"Ons stuk vleesch geven, want wij ver gereden en niet gegeten; ergen
honger hebben."

Dat wel wat vrije optreden wekte natuurlijk de bevreemding der
rafters. De oude Missouriër gaf aan die bevreemding lucht door te
zeggen: "Maar, man! wat denkt ge wel? Gij waagt het ons op te zoeken,
zelfs in den nacht, en dat ofschoon gij Roodhuiden zijt! En gij doet
precies alsof deze plaats aan u toebehoort."

"Wij niets wagen," luidde het antwoord. "Roode man moet niet
zijn slechte man. Roode man zijn goede man. Bleekgezicht zal dat
ondervinden."

"Maar wie zijt gij dan? Gij behoort in elk geval volstrekt niet tot
een oeverlands- of een prairie-stam. Naar uw uiterlijk te oordeelen,
vermoed ik veeleer, dat gij uit Nieuw-Mexico komt en misschien een
Pueblo zijt."

"Kom uit Nieuw-Mexico, ja, maar geen Pueblo zijn. Zijn
Tonkawa-hoofdman, heet Groote Beer, en dat mijn zoon."

"Wat, de Groote Beer," riepen verscheiden rafters verwonderd, en de
Missouriër voegde er bij: "Is die jongen dan de Jonge Beer?"

"Juist geraden!" zei de Roodhuid met een bevestigend hoofdknikje.

"Dat maakt een onderscheid! De twee Tonkawa-Beren zijn overal
welkom. Neemt zooveel vleesch en mede als gij lust en blijft bij ons
zoolang als gij verkiest. Maar wat komt gij doen in deze streek?"

"Wij komen, om rafters waarschuwen."

"Waar voor? Is er dan gevaar voor ons?"

"Groot gevaar."

"Welk gevaar dan? Spreek!"

"Tonkawa eerst eten en paarden halen, dan spreken."

Hij gaf zijn zoon een wenk, waarop die zich verwijderde, en nam toen
een stuk vleesch uit den ketel, waarop hij dat begon op te peuzelen
zoo dood op zijn gemak, alsof hij zich thuis bevond in zijn veiligen
wigwam.

"Hebt gij paarden bij u?" vroeg de oude Blenter. "En dat in den
nacht hier in het bosch? En daarbij hebt gij ons gezocht, en gevonden
ook! Ik moet zeggen, dat is een meesterstuk van u!'

"Tonkawa heeft oogen en ooren. Hij weet, dat rafters altijd wonen aan
het water, aan de rivier. Gij zeer luid praten en groot vuur branden,
dat wij zien zeer ver en ruiken nog verder. Rafters zeer onvoorzichtig,
want voor vijanden gemakkelijk, hen vinden."

"Er zijn hier geen vijanden. Wij bevinden ons geheel alleen in deze
streek en zijn in allen gevalle sterk genoeg, om ons tegen vijanden
te verweren.'

"Missouri-Blenter zich vergissen."

"He, weet gij mijn naam?"

"Tonkawa lang daar staan achter boom en hooren, wat bleekgezicht
praten; ook hooren uw naam. Als vijanden niet daar, dan nu toch
komen. En als rafters onvoorzichtig, dan overwonnen worden, zelfs
door weinig vijanden."

Nu hoorde men hoefslag op den weeken grond. De Jonge Beer bracht twee
paarden, bond die aan een boom, nam een stuk vleesch uit den ketel,
en ging naast zijn vader zitten, om te eten. Laatstgenoemde had zijn
portie verorberd, stak het mes in zijn gordel, en zei: "Nu Tonkawa
spreken, en dan rafters met hem wel vredespijp rooken. Zwarte Tom
hebben veel geld. Tramps komen, om op hem loeren en hem afnemen geld."

"Tramps? Hier aan de Zwartenbeer-rivier? Dat zult ge stellig mis
hebben."

"Tonkawa niet mis hebben, maar stellig weten, en het ook vertellen."

Hij vertelde in zijn gebroken taal wat er voorgevallen was op de
stoomboot, maar was te hooghartig om van zijns zoons heldenmoed
een enkel woord te reppen. Men luisterde natuurlijk met de grootste
aandacht. Hij vertelde ook wat er na de vlucht van de tramps gebeurd
was; hoe hij kort na hen met zijn zoon in de kleine boot den oever
van den Arkansas bereikt had, en daar tot het eerste gloren van den
dageraad was blijven liggen, omdat hij in den nacht hun spoor niet
volgen kon. Bij het daglicht was dat spoor zeer duidelijk geweest
en had, met vermijding van Fort Gibson, tusschen den Canadian en
den Red-fork in westelijke richting geloopen, om vervolgens weer
noordwaarts te gaan. In een der naastvolgende nachten hadden de
tramps een dorp der Creek-Indianen overvallen, om zich de paarden
te verschaffen. Des middags van den volgenden dag hadden de twee
Tonkawa rondzwervende Choktow-krijgslieden ontmoet, van wie zij twee
paarden gekocht hadden. Door de bij de paarden-negotie gebruikelijke
formaliteiten hadden zij echter zooveel oponthoud gehad, dat de
tramps hun een geheele dagreis vooruitgekomen waren. Toen waren zij
den Red-fork overgestoken en vervolgens over de open prairie naar de
Zwartenbeer-rivier gereden. Het was aan de Tonkawa gelukt, hen dicht
op de hielen te komen. Nu bivakkeerden de tramps op een kleine open
plek op den oever der rivier, en de Tonkawa hadden het noodzakelijk
geacht allereerst de rafters op te zoeken, om aan die van een en
ander mededeeling te doen.

"Hoe ver is het bivak van die tramps hier vandaan?" vroeg de oude
Missouriër.

"Zoo ver als wat de bleekgezichten een half uur gaans noemen."

"Verduiveld! Dan kunnen zij ons vuur wel niet gezien, maar toch
den rook er van geroken hebben. Wij hebben ons bepaald te veilig
gewaand. En sedert wanneer liggen zij daar?"

"Sedert een goed uur voordat de avond gevallen is."

"Dan hebben zij stellig ook naar ons gezocht."

"Tonkawa niet durven bespieden tramps, terwijl nog klaar dag. Dadelijk
doorrijden om rafters waarschuwen, want..."

Eensklaps zweeg hij en luisterde. Toen vervolgde hij, nog veel
zachter fluisterend: "Groote Beer iets zien, iets bewegen aan hoek van
huis. Stilzitten en niet praten! Tonkawa voortkruipen en onderzoeken."

Hij ging op den grond liggen en, zijn geweer achterlatende, kroop
hij op het huis aan. De rafters spitsten hun ooren. Er verliepen wel
tien minuten, toen hoorden zij een schellen, korten gil, een gil,
dien iedere Westman kent--den doodsgil van een mensch. Kort daarop
kwam de Tonkawa-hoofdman terug.

"Een spion van de tramps," zei hij. "Tonkawa hem gegeven het mes,
van achteren in het hart getroffen. Zal niet meer vertellen kunnen
wat hier gezien en gehoord. Maar misschien nog een tweede daar. Zal
terugkeeren en melden. Daarom snel doen, als blanke mannen willen
misschien beluisteren tramps."

"Dat is waar," fluisterde de Missouriër. "Ik zal meegaan en gij zult
mij den weg wijzen, want gij weet waar zij zich bevinden. Zij hebben
nog geen vermoeden, dat wij van hun tegenwoordigheid weten. Zij wanen
zich dus veilig, en zullen stellig wel praten over hetgeen zij in
hun schild voeren. Als wij er dadelijk op afgaan, komen wij allicht
te weten wat zij van plan zijn te doen."

"Ja, maar zeer stil en heimelijk; misschien nog tweede spion hier
dichtbij: die niet moet zien dat wij gaan. En niet geweer meenemen,
maar enkel messen. Geweer ons in den weg zijn."

"En wat doen onderwijl de anderen hier?"

"In huis gaan en stil wachten tot wij terugkomen."

Die raad werd gevolgd. De rafters begaven zich naar binnen in het
blokhuis, waar zij niet bespied konden worden; maar de Missouriër kroop
met den Tonkawa-hoofdman een goed eind weegs ver over den grond voort;
toen eerst richtten zij zich op om langs de rivier naar beneden te
gaan en zoo mogelijk de tramps te beluisteren.

De Zwartenbeer-rivier kan de grens genoemd worden van dat
eigenaardig bergachtige land, waaraan men den naam heeft gegeven van
_Rolling-Prairie_ (= rollende prairie). Daar verheft zich berg aan
berg, of juister gezegd heuvel aan heuvel, de een zoogoed als volkomen
gelijk aan den ander, en alle van elkander gescheiden door valleien,
die almede alle op elkander gelijken. Dat gaat door het gansche
oosten van Kansas. Deze rollende prairie is goed bewaterd en rijk aan
boschgroei. Uit vogelvlucht bezien zou men die in het oneindige op
elkander volgende heuvelen en dalen kunnen vergelijken bij de rollende
golven van een groen gekleurde zee. Vandaar de benaming, waaruit
men ziet, dat het woord prairie niet altijd een vlak en effen gras-
of weiland beteekent. In dit weeke, humus-rijke bergland hebben de
wateren van de Zwartenbeer-rivier diep den grond weggekabbeld, zoodat
haar oevers, tot daar, waar zij de rollende prairie verlaten, meestal
steil en tot aan het water met dicht opeenstaande boomen begroeid
is. Het is, of juister gezegd was, een overvloedig, echt wildland,
want in den laatsten tijd is de rollende prairie betrekkelijkerwijze
dicht bevolkt en door de zondags-jagers van al haar wild beroofd.

Daar, waar de rafters hun werkplaats opgeslagen hadden, viel de
hooge oever, niet ver van het blokhuis af, steil in het water neer,
hetgeen het groote voordeel aanbood, als het den aanleg van zoogenaamde
sleep-hellingen mogelijk maakte, een soort van glijbanen, waarlangs de
rafters de boomstammen en houtblokken zonder veel krachtsinspanning
naar het water konden brengen. Gelukkigerwijze was de oever vrij van
kreupelhout, maar toch was het niet gemakkelijk er in den donker
te loopen. De Missouriër was een oud en zeer geoefend Westman van
veel ondervinding; en toch verbaasde hem de bedrevenheid van den
Tonkawa-hoofdman, die hem bij de hand genomen had en nu zonder geritsel
en zoo ongehinderd tusschen de boomen voortschreed en de stammen zoo
behendig wist te vermijden, als ware het klaar dag. Beneden hoorde men
het ruischen der rivier; en ook dit was een gunstige bijzonderheid,
want het maakte, dat het gedruisch, hetwelk hun voeten onvermijdelijk
veroorzaakten nu en dan, in het geheel niet gehoord kon worden.

Blenter bevond zich hier al een geruimen tijd. Hij werkte niet als
rafter, maar als jager en vleeschmaker, en kende de streek zeer
nauwkeurig. Daardoor was hij, meer dan iemand anders, in staat om de
behendigheid te erkennen, waarmee de Indiaan zich bewoog, die zich
voor het eerst van zijn leven hier bevond, en dat nog wel pas sedert
de duisternis van den nacht reeds begonnen was.

Toen er ruim een kwartier verstreken was, daalden onze twee af in
een dal, dat doorsneden werd door de rivier. Ook dit dal was dicht
begroeid met boomen, en werd besproeid door een zacht murmelende
beek. In de nabijheid van de plaats, waar die beek zich in de rivier
ontlastte, was een plek zonder boomen, slechts hier en daar bewassen
met eenig kreupelhout. Daar hadden de tramps hun bivak opgeslagen
en een vuur aangelegd, waarvan het schijnsel onzen twee verspieders
reeds in het oog viel, terwijl zij zich nog onder het loofdak van
het bosch bevonden.

"Tramps even onvoorzichtig als rafters," fluisterde de Tonkawa-hoofdman
tegen zijn tochtgenoot. "Branden groot vuur, alsof zij braden wilden
geheelen, grooten buffel-os. Roode krijgslieden nooit anders maken
dan klein vuur. Vlam niet zien, en zeer weinig rook. Wij gemakkelijk
daar zullen komen, en het zoo kunnen maken, dat zij ons niet zien."

"Ja, er komen kunnen wij," zei Blenter. "Maar of wij zoo dicht bij
hen kunnen komen, dat wij kunnen hooren wat zij spreken, dat is nog
de vraag."

"Wij zeer dichtbij; wij alles hooren zullen. Maar elkander bij
staan, als tramps ons ontdekken. Aanvallen, doodsteken, en schielijk
bosch in."

Zij gingen tot aan de laatste boomen voort, en zagen nu het vuur en
de daaromheen liggende mannen. Hierbeneden waren meer steekmuggen,
de gewone plaag van den loop der rivieren in die streken, dan hooger
op in de legerplaats der rafters. Misschien was dit wel de reden,
dat de tramps zulk een groot vuur aangelegd hadden. Ter zijde stonden
de paarden. Men zag die niet, maar men hoorde hen. Ze werden zoo
schrikkelijk door de muskieten geplaagd, dat ze, om die van zich af
te weren, in aanhoudende beweging waren. De Missouriër hoorde het
stampen van hun hoeven; ja, de Tonkawa-hoofdman kon zelfs het heen
en weer slaan van hun staarten onderscheiden.

Nu gingen de twee verspieders op den grond liggen, en kropen nader
en nader op het vuur aan. Daarbij trokken zij, tot dekking, partij
van het kreupelgewas, dat hier en daar op de boomlooze plek stond. De
tramps zaten dicht bij de beek, welker oever begroeid was met dicht
opeengehoopte biezen, die zich uitstrekten tot de plek waar de
tramps zaten.

De vooruitkruipende Indiaan nam de richting naar dat biesgewas,
dat de beste gelegenheid aanbood om zich schuil te houden. Daarbij
ontwikkelde hij een echt meesterschap in de kunst om dichter en
dichterbij te sluipen. De groote moeielijkheid bestond hierin, dat
men door de hooge, dorre halmen moest zien te komen, zonder in het
biesgewas eenig schier onvermijdelijk gedruisch te veroorzaken. Ook
mochten de toppen van de biezen zich niet bewegen, want daardoor
zouden zij anders allicht terstond ontdekt geworden zijn. De Oude
Beer vermeed dit gevaar, door zich eenvoudig den doortocht te banen
met behulp van zijn scherp mes, waarmee hij het biesgewas van onderen
doorsneed en hetgeen er zoodoende van onderen bleef staan onder zich
plat te drukken; daarbij had hij bovendien nog oplettendheid voor
den Missouriër over, ten einde dezen het volgen gemakkelijker te
maken. Dat doorsnijden van de harde biezen ging zoo onhoorbaar in
zijn werk, dat zelfs de oude Blenter er niets van hooren kon.

Zoo naderden zij het vuur, en bleven niet eer stil liggen, dan toen
zij zich zoo dicht bij de tramps bevonden, dat zij duidelijk verstaan
konden wat die zeiden, te meer daar die zich volstrekt de moeite niet
gaven zacht te spreken. Blenter was niet achtergebleven, maar lag
naast den Ouden Beer. Hij liet zijn oog over de zittende gestalte
gaan, en vroeg toen zacht: "Wie is nu die kornel, van wien gij ons
verteld hebt?"

"Kornel niet daar; hij weg!" fluisterde de Indiaan terug.

"Misschien óók wel om naar ons te zoeken."

"Ja; bijna niet anders kunnen zijn."

"Dan is hij stellig degene, dien gij doodgestoken hebt?"

"Neen, hij dat niet zijn."

"Maar dat hebt gij immers niet kunnen zien?"

"Bleekgezichten zien enkel met oogen; maar Indiaan ook zien met
handen. Mijn vingers stellig herkend hadden kornel."

"Dan is hij niet alleen geweest, maar heeft er nog een bij zich gehad;
en dien andere zult gij doodgestoken hebben."

"Dat zeer juist. Nu hier wachten, tot kornel terugkomen."

De tramps voerden een zeer levendig gesprek. Zij praatten over
allerlei dingen, behalve over datgene, waarin de twee luisteraars
het meest belanggesteld zouden hebben, totdat er een was, die zei:
"Ik ben benieuwd, of het vermoeden van den kornel juist is geweest. Het
zou jammer zijn, als de rafters niet meer hier waren."

"Ze zijn er nog, en dichtbij ook," antwoordde een ander. "De
houtspaanders, die hier zijn komen aandrijven, zijn nog versch
waarschijnlijk van gisteren, maar hoogstens van eergisteren."

"Als dat zoo is, zullen wij weer terug moeten; want dan zijn wij te
dicht in de nabijheid van die kerels; ze zouden ons gewaarworden. En
zien mogen ze ons niet. Met hen hebben we ook eigenlijk niets te maken;
wij willen enkel zwarten Tom opvangen, en hem zijn geld afnemen."

"En dat zullen wij niet krijgen," merkte een ander op.

"Waarom niet?"

"Omdat wij het zoo dom aangelegd hebben, dat het onmogelijk gelukken
kan. Denkt gij, dat de rafters ons niet gewaar zullen worden, al gaan
wij een eind weegs terug? Dan zouden zij stekeblind moeten zijn. Wij
laten hier sporen achter, die onmogelijk weg te maken zijn. En is
onze aanwezigheid verraden, dan is het ook uit met ons plan."

"Volstrekt niet. Wij schieten de kerels doodeenvoudig overhoop!"

"Denkt gij dan, dat zij zoo maar zoetsappig op zich zullen laten
schieten. Ik heb den kornel den besten raad gegeven; maar hij heeft
er niet naar willen luisteren. In het oosten, in de groote steden,
gaat de bestolene naar de Politie, en laat die er voor opdraaien,
om den dief op te sporen; maar hier in het westen neemt ieder zijn
eigen zaak zelf ter hand. Ik ben overtuigd, dat men ons althans
een goed eind weegs achtervolgd heeft. En wie zijn het geweest, die
ons op de hielen gezeten hebben? In elk geval alleen diegenen van
de passagiers, die van zoo iets verstand hebben, dus Old Firehand,
Zwarte Tom, en misschien ook die zonderlinge Tante Droll. Op hen
hadden wij moeten wachten, dan hadden wij gemakkelijk Tom zijn geld
kunnen afnemen. In plaats van dat te doen, hebben wij dezen verren
rit gemaakt, en zitten nu hier aan de Beer-rivier, zonder te weten
of wij het wel machtig zullen worden. En dat de kornel nu in den
nacht in het bosch ronddwaalt, om de rafters te zoeken, is ook al
even dom. Hij had best tot morgenochtend kunnen wachten, en...."

Eensklaps zweeg hij; want degene, over wien hij sprak, kwam op dit
oogenblik van onder de boomen te voorschijn, en trad op het vuur
aan. Hij zag dat aller oogen nieuwsgierig op hem gericht waren, nam
den hoed van zijn hoofd, wierp dien op den grond, en zei: "Ik breng
geen goede tijding mee, mannen! Ik heb ongeluk gehad."

"Hoe zoo dat? Wat dan? In welk opzicht?" kwamen de vragen uit aller
mond. "Waar is Bruns? Waarom is die niet weerom gekomen?"

"Bruns?" antwoordde de kornel, terwijl hij ging zitten. "Die komt in
het geheel niet weerom; die is dood!"

"Dood? Zijt gij bezeten of dol! Hoe is hij dan verongelukt? Want dood
kan geen mensch hem gemaakt hebben."

"Wat zijt gij een snuggere piet!" hernam de kornel, zich tot den
laatsten spreker wendende. "Verongelukt is de arme drommel--dat hebt
gij bij het rechte eind. Maar hij is verongelukt door een mes, dat
een ander hem in zijn hart heeft gestoken."

Deze mededeeling bracht een groote opschudding teweeg. Ieder vroeg naar
het hoe en waarom, en de kornel werd zoo met vragen overstelpt, dat hij
niet in staat was aan het woord te komen. Daarom gebood hij stilte;
en toen het rumoer bedaard was, deed hij de volgende mededeeling:
"Ik had juist Bruns en geen ander met mij meegenomen, omdat hij de
knapste opspoorder is, of nu moet ik zeggen was. Hij heeft ook bij
deze gelegenheid weer getoond, dat hij zijn roem verdiende, want zijn
neus bracht ons bij de rafters."

"Zijn neus?" vroeg er een, die gewoon scheen het woord te doen voor
al de anderen.

"Ja, zijn neus. Wij dachten het gezelschap natuurlijk hooger op te
vinden, en sloegen dus die richting in. Daarbij moesten wij zeer
voorzichtig zijn, daar wij anders allicht gezien konden worden. Om
die reden kwamen wij slechts zeer langzaam vooruit en het werd
donker. Ik wilde terugkeeren, maar Bruns verzette zich daartegen. Wij
hadden verscheiden voetsporen gezien, waaruit hij de gevolgtrekking
maakte, dat wij dicht bij het water der houtvlotterij waren. Hij
vooronderstelde, dat wij de rafters zouden ruiken, daar zij alleen
reeds vanwege de steekvliegen een vuur moesten hebben.

"Die vooronderstelling bleek juist te zijn, want het rook eindelijk
naar rook, en op de hoogte van den oever zagen wij een flauw licht
als van een brandend vuur, welks schijnsel door kreupelbosch en
geboomte dringt. Wij klauterden naar boven en zagen nu het vuur
vóór ons. Het brandde voor een blokhuis, en om de vlam heen zaten
de rafters, een twintigtal, juist zoowat als wij. Om hen te kunnen
beluisteren slopen wij naderbij. Ik bleef onder een boom liggen, en
Bruns verschool zich achter het huis. Wij hadden nog geen tijd gehad,
om acht te geven op hun gesprek, toen eensklaps twee kerels kwamen,
geen rafters, maar vreemden. Raadt eens wie dat waren! Maar neen,
dat kunt gij onmogelijk raden. Het waren die twee Indianen, de Groote
en de Jonge Beer van den Dogfish."

De tramps hoorden zeer verwonderd op van dit nieuws; zij wilden het
niet gelooven. Doch zij schrikten, toen zij hoorden wat de Roodhuid
aan de rafters verteld had. Toen vervolgde de kornel: "Ik zag dat
de Roodhuid het vuur geheel en al uitbluschte, en toen werd er zoo
zacht gesproken, dat ik niets meer verstaan kon. Ik wilde nu gaarne
weg, doch moest natuurlijk op Bruns wachten. Eensklaps hoorde ik
een gil zoo ontzettend, zoo verschrikkelijk, dat hij mij door merg
en been ging. Hij kwam uit de richting van het blokhuis, waarachter
Bruns zich verscholen had. Ik begon mij ongerust over hem te maken,
en sloop dus daarheen. Het was zoo donker, dat ik mij op den tast
voortbewegen moest. Weldra taste ik met mijn hand op een menschelijk
lichaam, dat in een poel van bloed lag. Ik voelde aan de kleeren, dat
het Bruns was, en schrikte geweldig. Hij had een steek in zijn rug,
die doorgedrongen moest zijn juist in zijn hart; hij was dood. Wat
kon ik doen? Ik haalde alles uit zijn zakken, nam zijn mes en zijn
revolver, en liet hem liggen. Toen ik weer naar voren kwam bespeurde
ik, dat de rafters zich in het blokhuis teruggetrokken hadden, en nu
maakte ik mij ijlings uit de voeten."

De tramps gaven in ruwe uitdrukkingen lucht aan hun deernis met het
lot van hun kameraad; doch de kornel maakte een einde daaraan door
te zeggen: "Nu is het mooi genoeg! Wij hebben geen tijd om ons langer
daarmede bezig te houden, want wij moeten maken dat wij wegkomen!'

"Waarom dat?" werd er gevraagd.

"Waarom? Hebt gij dan niet gehoord, dat die Roodhuiden ons bivak
kennen? Zij zullen ons natuurlijk willen overvallen, waarschijnlijk
morgenochtend vroeg. Maar aangezien zij begrijpen zullen, dat wij den
doode moeten vermissen en dus achterdocht zullen krijgen, is het best
mogelijk, dat zij nog eer zullen komen. Als wij ons laten overrompelen,
zijn wij verloren. Wij moeten dus dadelijk verder."

"Maar waarnaar toe?"

"Naar Eagle-tail."

"O, om de spoorweg-kas te halen. Het geld van de rafters zullen wij
dus in den steek moeten laten."

"Jammer genoeg, maar het is het verstandigste dat wij doen kunnen,
en...."

Hier zweeg hij plotseling, en maakte met de hand een beweging van
verwondering, die de anderen niet begrepen.

"Wat is het? Wat scheelt u?" vroeg er een. "Spreek verder!"

De kornel stond op, zonder te antwoorden. Hij had dicht bij de plek
gezeten, waar de twee luisteraars lagen. Dezen bevonden zich niet
meer naast elkander zooals vroeger. Toen namelijk de oude Missouriër
de kornel in het oog had gekregen, had zich van zijn gemoed een
geheel ongewone beroering meester gemaakt, die nog aangrijpender
werd, toen hij het stemgeluid van den kornel hoorde. Hij bleef
niet stil liggen, maar schoof verder en telkens verder vooruit door
het biesgewas heen. Zijn oogen schoten vlammen en dreigden uit hun
kassen te puilen. In dien opgewonden toestand vergat hij de noodige
voorzichtigheid; hij lette er niet op, dat bijna zijn gansche hoofd
uit de biezen omhoogstak.

"Niet zien laten!" fluisterde de Tonkawa hem toe, en trok hem meteen
achteruit.

Maar het was reeds te laat, want de kornel had het hoofd gezien. Daarom
had hij eensklaps zijn gesprek afgebroken, en was schielijk opgestaan,
om den bespieder onschadelijk te maken. Hij ging daarbij te werk met
groote sluwheid, want hij zei: "Ik herinner mij daar, dat ik bij de
paarden nog.... maar, gaat gij beiden even met mij mee!"

Dit zeggende wenkte hij de twee mannen, die aan zijn rechter- en
linkerzijde gezeten hadden. Zij stonden dadelijk op, en nu fluisterde
hij hun toe: "Wat ik zei is larie; want daarachter in de biezen ligt
een kerel, stellig een rafter. Merkt hij, dat ik het op hem gemunt heb,
dan maakt hij zich uit de voeten. Zoodra ik mij op hem werp, pakt ook
gij beiden hem beet. Zoodoende hebben wij hem in een oogwenk zoo goed
vast, dat hij zich niet verweren en mij niet verwonden kan.... Dus
vooruit maar!"

Bij deze woorden "vooruit maar!", die hij zoo luid mogelijk uitsprak,
draaide hij zich snel als een weerlicht om, en deed een sprong naar
de plek, waar hij het hoofd gezien had.

De Tonkawa-hoofdman was een uiterst voorzichtig, ervaren en
scherpzinnig man. Hij zag den kornel opstaan en met de twee anderen
fluisteren; hij zag, dat een van die twee een onwillekeurige beweging
achterwaarts maakte. Hoe gering en schier onmerkbaar die beweging ook
was, aan den Grooten Beer verried die toch wat er gaande was. Hij
stiet met zijn hand den ouden Bender aan, en fluisterde hem toe:
"Gauw weg! Kornel u gezien en u vangen. Gauw, gauw!"

Tegelijk keerde hij zich om zonder van den grond op te staan, en kroop
schielijk weg achter het dichtstbij zijnde plekje kreupelhout. Dat
alles was het werk van hoogstens twee seconden; maar toen hoorde hij
achter zich reeds het "vooruit maar!" van den kornel, en omkijkende
zag hij, hoe die zich op den Missouriër wierp, welk voorbeeld de twee
andere tramps dadelijk volgden.

De oude Blenter werd, in spijt van zijn hooggeroemde tegenwoordigheid
van geest, volkomen overrompeld. De drie lagen of knielden op zijn
lijf, en hielden zijn armen en beenen vast, en de overige tramps
sprongen van het vuur op en haastten zich ter hulp. De Indiaan had zijn
mes getrokken, om den oude bij te staan; maar hij begreep terstond,
dat hij tegen zulk een overmacht niet veel zou kunnen uitrichten. Hij
kon niets anders doen dan afkijken wat er met den Missouriër gebeuren
zou, en dan aan de rafters daarvan kennis geven. Om echter niet ook
zelf ontdekt te worden, kroop hij van de in de biezen gesneden opening
weg, ver ter zijde, waar hij zich achter eenig kreupelhout verborg.

Toen de tramps den gevangene zagen wilden zij lawaai maken, doch de
kornel legde hun het zwijgen op. "Stil!" gebood hij; "wij weten niet of
er nog meer zijn. Houdt hem goed vast. Ik zal zelf eens gaan kijken."

Hij onderzocht den omtrek van het vuur, en ontdekte tot zijn
geruststelling geen mensch. Toen gebood hij den man bij het vuur te
brengen. De gevangene had al zijn krachten ingespannen om zich los te
worstelen, doch tevergeefs. Hij begreep, dat hij zich in zijn lot zou
moeten schikken. Al te erg, dacht hij, zou het toch niet kunnen worden,
daar hij tot nu toe de tramps geen kwaad gedaan had. Overigens stelde
ook de gedachte aan den Indiaan hem eenigszins gerust. Die was stellig
gauw weggegaan, om hulp te halen.

Terwijl vier man den gevangene op den grond vasthielden, boog de kornel
over hem heen, om hem in zijn gezicht te zien. Met een langen, langen,
scherp en peinzend uitvorschenden blik deed hij dat. Toen zei hij:
"Kerel! ik ken je maar ik kan je niet thuis brengen! Waar kan ik je
vroeger al eens gezien hebben?"

De oude wachtte zich wel het hem te zeggen; want in dat geval
was hij stellig en zeker een verloren man geweest. Gloeiende haat
kookte in zijn binnenste; maar hij deed zich geweld aan, om een zeer
onverschillig gezicht te zetten.

"Ja, ik moet je ergens gezien hebben," herhaalde de kornel. "Wie zijt
gij? Behoort gij tot de rafters, die hooger op aan het werk zijn?"

"Ja," antwoordde de gevraagde.

"Wat doet gij hier rond te sluipen? Waarom beluistert gij ons?"

"Zonderlinge vraag! Is het hier in het Westen dan verboden de
menschen goed te bekijken? Ik geloof veel meer, dat het een gebod der
noodzakelijkheid is, dat te doen. Er zijn hier lieden in overvloed,
voor wie men zich in acht dient te nemen."

"Rekent gij ook ons daaronder?"

"Tot welke klasse van menschen gij behoort, zal eerst moeten
blijken. Want ik ken u niet."

"Dat liegt ge. Gij hebt gehoord wat wij gesproken hebben, en gij weet
dus zeer goed wie en wat wij zijn."

"Ik heb niets gehoord. Ik was onder aan de rivier, en wilde naar ons
bivak. Toen ik uw vuur gewaarwerd, sloop ik natuurlijk dichterbij, om
te zien wie zich hier neergezet hadden. Ik had volstrekt geen tijd om
te hooren wat er gesproken werd, want ik was te onvoorzichtig, en juist
op het oogenblik toen ik dacht te kunnen luisteren werd ik ontdekt."

Hij hoopte, dat alleen de gedoode tramp hem hooger op bij het blokhuis
gezien had, daar hij zijn gelaat naar dezen had toegekeerd, doch hij
vergiste zich, want de roodharige kornel antwoordde:

"Allemaal leugenachtige praatjes; want ik had je te voren al bij
de rafters zien zitten, en ook je stem gehoord: daaraan herken ik
je. Wilt gij dat bekennen?"

"Dat kan niet in mij opkomen! Wat ik zeg is de waarheid. Gij ziet
mij voor een ander aan."

"Dus zijt gij werkelijk alleen hier geweest?"

"Ja."

"En houdt gij vol, dat gij werkelijk niets van ons gesprek gehoord
hebt?"

"Ja, geen woord!"

"Hoe is uw naam?"

"Adams--ik heet Adams," loog de Missouriër, die alle reden meende te
hebben, om zijn waren naam niet te noemen.

"Adams," zei de kornel hem peinzend na. "Adams! ... Ik heb nooit
een Adams gekend, die uw gezicht had. En toch blijf ik mij overtuigd
houden, dat wij elkander reeds meer gezien hebben! Kent gij mij? Weet
gij hoe ik heet?"

"Neen," verzekerde de oude, ook weer in strijd met de waarheid. "Maar
laat mij nu maar los! Ik heb u niets gedaan, en hoop, dat gij eerlijke
Westmannen zijt, die andere eerlijke menschen ongemoeid laten."

"Ja, eerlijke mannen zijn wij, zeer eerlijke mannen," lachte de
roodbaard. "Maar gij hebt kort geleden een der onzen doodgestoken,
en volgens de wetten van het Westen schreit dat om wraak. Bloed om
bloed, en leven om leven. Gij moogt zijn wie gij wilt, maar het is
gedaan met u!"

"Wat? Wilt gij mij vermoorden?"

"Ja, zooals gij onzen kameraad vermoord hebt. Het eenige, dat nog
beslist moet worden, is: of gij, juist als hij, door het mes zult
sterven, dan wel of wij u daar in de rivier zullen verzuipen. Veel
morgenspraak zal er niet met u gemaakt worden." En zich tot de
zijnen wendende: "Wij hebben geen tijd te verliezen. De meerderheid
van stemmen moet maar beslissen. Stopt hem een prop in zijn mond;
hij moet niet kunnen schreeuwen. Wie uwer het beter vindt, dat wij
hem in het water smijten, steke den arm in de hoogte."

Verreweg de meesten staken dadelijk een arm in de hoogte.

"Verzuipen dus!" zeide de kornel. "Bindt zijn armen en zijn beenen
stevig aaneen: hij moet niet kunnen zwemmen. Dan maar gauw in het
water, dan kunnen wij oprukken, eer zijn kameraden komen!"

Terwijl de oude Missouriër het bovenstaande verhoor onderging werd hij
door verscheiden kerels stevig vastgehouden. Nu moest hem allereerst
een prop in den mond gestopt worden. Hij wist dat de Indiaan onmogelijk
reeds de rafters bereikt kon hebben; op hulp viel er dus volstrekt
niet te hopen. En toch deed hij, wat ieder ander in zijn plaats gedaan
zou hebben: hij verweerde zich met inspanning van al zijn krachten,
en schreeuwde om hulp. Zijn geroep kon gehoord worden ver, zeer ver
weg, in de doodsche stilte van den nacht.

"_All lightnings_!" vloekte de roodbaard. "Laat hem toch niet zoo
hard schreeuwen. Als gij het met u allen niet met hem klaren kunt,
zal ik zelf het alleen met hem klaarspelen. Gaat maar even op zij!"

Hij greep zijn geweer, en hief het op, om den oude met de kolf de
hersens in te slaan; maar hij had den tijd niet om dat te volvoeren,
want....

Kort voor den avond waren vier ruiters, die het spoor der tramps scherp
in het oog hielden, den oever der rivier bovenwaarts gevolgd, namelijk
Old Firehand, Zwarte Tom, en Tante Droll met haar jongeling. Het spoor
liep onder de boomen door: het was erg duidelijk te herkennen, maar
het was moeilijk te zeggen hoe oud het reeds was. Eerst toen het over
een met gras begroeide boomlooze plek liep, steeg Old Firehand van zijn
paard af, om het te onderzoeken, daar de grashalmen dienaangaande beter
opheldering konden geven, dan het lage woud-mos. Toen hij de indrukken
nauwlettend bekeken had, zeide hij: "De kerels zijn ons ongeveer een
Engelsche mijl vooruit, want het spoor is op zijn hoogst een halfuur
oud. Wij moeten onze paarden dus een beetje harder laten loopen."

"Waarom dat?" vroeg Tom.

"Om nog vóór den nacht zóó dicht bij de tramps te komen, dat wij
ontdekken waar zij hun bivak opgeslagen hebben."

"Is dat niet gevaarlijk voor ons?"

"Voor zoover ik weet volstrekt niet."

"Ik verzeker u van ja. Zij zullen in elk geval voor het donker wordt
hun bivak betrekken; en als wij ons te veel haasten zullen wij hen
precies in den mond loopen."

"Daar ben ik in het geheel niet bang voor. Gesteld dat uw vermoeden
juist is, dan kunnen wij hen toch niet bereiken, voordat de donker
valt. Uit verscheiden kleinigheden, die ik opgemerkt heb, maak ik de
gevolgtrekking, dat wij ons in de nabijheid bevinden van de rafters,
die wij allereerst dienen te waarschuwen. Het is dus van belang, de
plaats te kennen, waar de tramps bivakkeeren. En daartoe moeten wij
spoed maken, hoe meer spoed hoe beter. Anders overvalt ons de nacht,
waarin, eer het weer ochtend wordt, heel wat gebeuren kan, dat wij
dan niet zouden kunnen verhinderen. Hoe denkt gij daarover, Droll?"

Beiden hadden Duitsch gesproken. Droll antwoordde dus in zijn
plat-Duitsch: "Gij hebt daar precies mijn gevoelen uitgesproken. Als
wij ferm doorrijden, hebben wij hen des te eerder: als wij daarentegen
langzamer rijden, dan krijgen wij hen zooveel te later, en kunnen
dan allicht eer en erger in het nauw geraken, dan hen, die wij willen
redden. Dus, mijne heeren! laat ons zoo hard rijden als wij kunnen,
dat de boomen er van beginnen te waggelen."

Daar de boomen niet zeer dicht op elkander stonden, kon aan dit
voorstel gevolg gegeven worden in het bosch zelfs. Doch ook de tramps
hadden tot het uiterste oogenblik partij getrokken van het daglicht,
en niet eer halt gehouden, dan toen zij daartoe gedwongen werden door
de duisternis. Had Old Firehand niet zoo bepaald hun spoor gevolgd,
maar een weinig meer in de nabijheid van den oever gehouden, dan
zou hij op het spoor zijn gekomen van de twee Tonkawa-Indianen,
die slechts een zeer geringen afstand hem vooruit waren.

Toen het zoo donker werd, dat de indrukken der paardenhoeven niet
meer te herkennen waren, steeg hij nogmaals uit den zadel, om die
nauwlettend op te nemen. Het resultaat was: "Wij hebben ruim een mijl
afgelegd; maar ook de tramps hebben goed doorgereden. Toch zullen wij
ons best doen om hen in te halen. Stijgt af; wij moeten nu verder te
voet, en de paarden bij den toom leiden."

Ongelukkigerwijze was de afstand, dien zij op die manier nog konden
afleggen, van weinig beteekenis, daar het, om zoo te zeggen plotseling,
zoo donker werd, dat zij geen hand meer voor oogen konden zien. Het
viertal hield dus halt.

"Wat nu?" vroeg Tom. "Wij zijn bijna genoodzaakt hier te bivakkeeren."

"Neen," antwoordde Droll. "Ik bivakkeer niet; maar wij loopen netjes
door, totdat wij hen vinden."

"Maar dan zullen zij ons immers hooren aankomen!"

"Dan moeten wij zacht loopen. Mij, ten minste, zullen ze niet hooren,
en krijgen zullen ze mij ook niet. Zijt gij óók niet van mijn idee,
mijnheer Firehand?"

"Ja, ik ben volkomen van hetzelfde gevoelen," luidde zijn
antwoord. "Maar de voorzichtigheid verbiedt ons, nog langer de richting
van hun spoor te volgen. Als wij dat deden, zou Tom gelijk hebben;
dan zouden de tramps ons stellig hooren aankomen. Doch als wij wat
meer rechts afhouden, van de rivier af, dan hebben wij hen tusschen
ons en het water en moeten hun vuur te zien krijgen, zonder dat zij
ons gewaarworden."

"En als zij geen vuur hebben?" wierp Tom tegen.

"Dan ruiken wij hun paarden," zeide Droll. "In het bosch ruikt men
de paarden veel gauwer dan buiten in het open veld. Mijn neus heeft
mij nog nooit in den steek gelaten. Laat ons dus voortmarcheeren
naar rechts."

Old Firehand, zijn paard aan den teugel leidende, ging vooruit, en de
overige drie volgden, achter elkander. Het was echter jammer, dat de
rivier hier een vrij grooten boog beschreef naar links. Het gevolg
daarvan was, dat zij te ver van de rivier verwijderd geraakten. Old
Firehand bespeurde dit aan de verminderde vochtigheid van den grond
in den omtrek, en liep daarom meer naar links. Doch de gemaakte omweg
was niet meer ongedaan te maken, te minder, daar men in het donkere
bosch slechts zeer langzaam kon gaan.

Het viertal kwam tot het besef, dat zij een verkeerde richting hadden
ingeslagen, en oordeelden het raadzaam allereerst naar de rivier
terug te keeren. Zij wisten niet, dat zij om het bivak der tramps
heen getrokken waren en dat zij zich op dit oogenblik tusschen dat
kamp en het kamp der rafters bevonden. Gelukkigerwijze bespeurde Old
Firehand den reuk van den rook, en bleef even stilstaan, om zich
te vergewissen uit welke richting die rook kwam. Achter hem snoof
Droll naar links en rechts in de lucht; en zei toen: "Dat is rook;
die komt van daarginder; wij moeten dus daar naar de laagte. Maar laat
ons voorzichtig zijn; want het is juist, verbeeld ik mij, of het daar
lichter wil worden. Dat kan van niets anders wezen dan van het vuur."

Hij meende zijn voet te verzetten, doch deed het niet, want zijn scherp
gehoor vernam naderende voetstappen. Ook Old Firehand hoorde die, en
tevens het gejaagde ademhalen van dengene die naderde. Hij liet den
teugel van zijn paard los, en deed eenige schreden voorwaarts. Zijn
fijn gehoor zei hem, dat de naderende man daar voorbij zou komen. In
de duisternis van den nacht en van het bosch, zelfs voor het oog
van den beroemden jager nauwelijks te ontwaren, dook daar eensklaps
een gedaante voor hem op, die ijlings voorbij dacht te glijden. Old
Firehand greep toe, met beide handen.

"Halt!" gebood hij, doch met een onderdrukte stem, om niet te ver
gehoord te worden. "Wie zijt gij?"

"Sjaj nek-enokh, sjaj kopeia (= ik weet niet, niemand)," antwoordde
de gevraagde, terwijl hij zich trachtte los te worstelen.

Zelfs de onvervaardste man zal schrikken, wanneer hij, zich des
nachts in een bosch alleen wanende, eensklaps door twee ijzersterke
handen wordt aangegrepen. In zulke oogenblikken van schrik zal
iedereen, zelfs al spreekt hij verscheiden talen, zich onwillekeurig
van zijn moedertaal bedienen. Zoo ook de man, die door Firehand
vastgehouden werd. Deze verstond die woorden, en zei verrast: "Dat
is Tonkawa! Voor ons uit is de Groote Beer met zijn zoon. Gij zijt
toch niet.... spreek! zeg wie gij zijt."

De man had de stem van den grooten jager herkend, en antwoordde
schielijk in zijn gebroken Engelsch: "ik Nientropan-hawi; gij Old
Firehand. Dat zeer goed, zeer goed! Nog meer mannen bij u?"

"Wel, wel! De Groote Beer! Dat is meer geluk dan wijsheid. Ja,
ik ben Old Firehand. Ik heb nog drie mannen bij mij, en wij hebben
paarden ook. Wat hebt gij hier uit te voeren? De tramps zijn dicht
in de nabijheid; neem u dus in acht!"

"Ik gezien hen. Zij gevangen nemen ouden Missouriër Blenter. Willen
doodmaken hem. Ik loopen naar rafters om hulp, toen Old Firehand
mij vasthouden."

"Willen zij een rafter doodmaken? Dat moeten wij hun beletten. Waar
zijn zij?"

"Daarachter mij, waar tusschen boomen licht worden."

"Is de roodharige kornel bij hen?"

"Ja, hij daar zijn."

"Waar hebben zij hun paarden?"

"Als Old Firehand naar hen toe, dan paarden staan rechts, eer aan
vuur komen."

"En waar zijn de rafters?"

"Boven op berg. Groote Beer al bij hen geweest, en met hen gesproken."

Hij vertelde in enkele woorden wat er gebeurd was, waarop Old Firehand
antwoordde: "Als er een tramp doodgestoken is, zullen zij uit weerwraak
den ouden Missouriër willen vermoorden, en wel dadelijk, om geen tijd
te verliezen, daar zij moeten vluchten, nu hun aanwezigheid verraden
is. Wij met ons vieren zullen onze paarden hier vastbinden, en ons
naar het vuur spoeden, om den moord te verhinderen. Spoed gij u naar
de rafters, opdat die terstond hier komen. Wij zijn met ons vieren wel
niet bang voor die tramps; maar het is toch in elk geval maar beter,
dat de houtvlotters onverwijld hier komen."

De Indiaan spoedde zich weg. Ons viertal bond de teugels van hun
paarden aan boomen vast, en haastte zich nu, om zoo snel mogelijk het
bivak der tramps te bereiken. Reeds zeer spoedig begon het lichter
voor hun oogen te worden, en weldra werden zij, door de boomen heen,
de vlammen van het vuur gewaar. Rechts op de open plek zagen zij de
paarden staan.

Zij hadden zich tot nu toe geen moeite gegeven om niet gezien
of gehoord te worden. Nu echter gingen zij op den grond liggen,
en kropen met behoedzaamheid op het vuur aan. Daarbij wendde Old
Firehand zich tot Fred, den jongeling, die Tante Droll vergezelde. Hij
meende hem te zeggen, om zich naar de paarden te begeven en ieder
der tramps neer te schieten, die te paard mocht willen stijgen om te
ontvluchten. Maar nauwelijks was het eerste woord over zijn lippen,
toen weerklonk er uit het bivak der tramps een luide noodkreet, die
door merg en been drong. Het was de reeds vermelde angstkreet om hulp,
van den ouden Missouriër.

"Zij vermoorden hem!" zeide Old Firehand nog altijd
fluisterend. "Gezwind er op los, tot midden onder hen. Geen genade
voor wien zich verweert!"

Hij sprong overeind, rende op het vuur aan, smeet drie of vier tramps
op zij, om bij den roodbaard te komen, die, zooals reeds gezegd, juist
den genadeslag aan zijn slachtoffer meende te geven. Old Firehand had
geen seconde later moeten komen: hij sloeg den kornel met een kolfslag
neer. Twee, drie tramps, die bezig waren, den Missouriër te binden
en te knevelen, om hem dan in de rivier te werpen, vielen insgelijks
onder zijn slagen. Toen wierp hij zijn nog niet afgeschoten geweer
weg, trok zijn revolver, en vuurde op de overige vijanden. Daarbij
sprak hij geen woord. Het was zijn gewoonte, onder het vechten nooit
te spreken, of hij moest genoodzaakt zijn bevelen te geven.

Maar des te luidruchtiger waren de andere drie. Zwarte Tom had
zich insgelijks als een razende te midden van de tramps geworpen, en
stelde den een voor en den ander na met de kolf van zijn geweer buiten
gevecht, terwijl hij hun de smadelijkste schimpnamen en verwenschingen
naar het hoofd smeet. De zestienjarige Fred had eerst zijn geweer
op hen afgeschoten, het toen weggeworpen, en was met zijn revolver
begonnen. Hij loste schot op schot, en schreeuwde daarbij uit al zijn
macht, om hun schrik te verhoogen.

Het allerhardste echter, boven alles uit, liet de krijschende
fluitstem van Tante Droll zich hooren. Die zonderlinge jager
schreeuwde en tierde alleen voor honderd man. Zijn bewegingen
waren zoo onvertelbaar vlug, dat geen der vijanden met mogelijkheid
eenigszins goed gemikt op hem zou hebben kunnen schieten. Maar er
was ook niet een, die dat beproefde. De tramps waren van schrik
over die onverwachte overrompeling zoo verbluft, dat zij in het
eerste oogenblik niet aan weerstand-bieden dachten; en toen zij tot
bezinning kwamen zagen de nog ongekwetsten zooveel hunner kameraden
dood of zwaar gewond op den grond liggen, dat zij het voor raadzaam
hielden ijlings het hazenpad te kiezen. Zij zetten het op een loopen,
zonder zich den tijd gegund te hebben, om hun aanvallers te tellen,
wier aantal zij, door het razende spektakel dat Tante Droll maakte,
veel grooter waanden. Van het oogenblik af toen Old Firehand zijn
eersten slag deed tot aan de vlucht van de nog ongekwetste tramps,
was er geen volle minuut verloopen.

"Hen achterna!" riep Old Firehand. "Ik blijf hier. Laat hen niet aan
de paarden komen."

Tom, Droll en Fred snelden onder een oorverdoovend geschreeuw naar
de plaats, waar zij de paarden hadden zien staan. De weinige tramps,
die daarheen gevlogen waren om zich in den zadel te redden, kwamen
er niet toe dat voornemen te volbrengen; zij vluchtten te voet verder
het bosch in.

Onder die bedrijven hadden de rafters, in hun blokhuis hooger op,
op de terugkomst van hun twee verspieders--den Missouriër en den
Tonkawa-hoofdman--gewacht. Toen zij het schieten beneden aan de rivier
hoorden, vermoedden zij dat die twee in gevaar verkeerden. Om hen
zoo mogelijk te redden, grepen zij hun wapenen, verlieten het huis,
en snelden zoo hard, als de duisternis toeliet, in de richting van
waar zij het schieten gehoord hadden. Daarbij schreeuwden zij zoo
hard als zij maar konden, ten einde daardoor de tramps van de twee
bedreigden af te schrikken. Voor hen uit liep de Jonge Beer, daar die
met juistheid de plaats wist waar de tramps bivakkeerden. Hij liet van
tijd tot tijd zijn stem hooren, om de rafters in de goede richting te
houden. Zij hadden nauwelijks de helft van den weg afgelegd, toen vóór
hen nog een andere stem weerklonk, namelijk die van den ouden Beer.

"Gauw komen, gauw!" riep hij. "Old Firehand daar zijn, en op de tramps
schieten. Hij maar drie mannen bij zich; hem helpen!"

Nu ging het met verhaaste schreden op het dal aan. Het schieten
had opgehouden, en men wist dus niet hoe de zaken stonden. Het
geschreeuw der rafters had ten gevolge, dat de vluchtende tramps
zich geen oogenblik halt gunden, maar zich de grootste moeite gaven,
om zoo ver mogelijk weg te komen. Ook de rafters waren niet minder
gehaast. Menig hunner liep tegen een boom, en liep zoodoende een
kwetsuur op, zonder er echter acht op te slaan.VIERDE HOOFDSTUK.

AAN DE VERGELDING ONTKOMEN.


Toen de rafters vervolgens beneden bij het vuur kwamen, zaten Old
Firehand, Tom, Droll, de Missouriër en Fred er omheen, zoo rustig
en bedaard, alsof het opzettelijk voor hen aangelegd, en er niets
buitengewoons voorgevallen was. Aan de eene zijde lagen de lijken
der gedooden, aan de andere zijde de stevig gebonden gekwetste en
gevangengenomen tramps, onder laatstgenoemden ook de roodharige kornel.

"Verduiveld!" riep de eerstaangekomene tegen den ouden Missouriër. "Wij
dachten u in levensgevaar, en gij zit daar zoo lekker als in Abraham's
schoot."

"Ben ook in levensgevaar geweest," antwoordde de oude; "op het punt
geweest om overgekolfd te worden in Abraham's schoot, namelijk door de
kolf van het geweer van den kornel, dat reeds boven mij opgeheven werd,
toen deze vier messieurs overslag kwamen, en mij uit de verknijping
hielpen. Een werkje, waarvan zij eer hebben, gauw en goed. Gij zoudt
nog iets van hen kunnen leeren, _boys_ (= jongens)!"

"En.... is werkelijk Old Firehand daarbij?"

"Ja, daar zit hij. Kijkt hem eens goed aan, en drukt hem de hand. Hij
heeft het verdiend! Denkt eens aan: vier man, slechts vier, werpen
zich op twintig, en zonder dat zij een enkel schampertje bekomen,
maken zij negen dooden en zes gevangenen, zonder de kogels en houwen
te rekenen, die een paar ontsnapten toch ook wel ontvangen zullen
hebben! En eigenlijk zijn het maar drie mannen en een jongsken. Kunt
gij u iets kranigers voorstellen?"

Dit zeggende was hij en de anderen opgestaan. De rafters bleven
eerbiedig op eenigen afstand staan, met hun oogen onafgewend op de
reuzengestalte van Old Firehand gevestigd. Deze spoorde hen aan om
dichterbij te komen en drukte hun een voor een de hand. De beide
Tonkawa verwelkomde hij met bijzondere onderscheiding, terwijl hij
tegen hen zeide: "Mijn roode broeders hebben in het vervolgen van de
tramps een meesterstuk geleverd, waardoor het mij zeer gemakkelijk
is gemaakt, te doen wat ik gedaan heb. Ook wij hebben van Indianen
paarden gekocht, om u zoo mogelijk in te halen, eer gij met de tramps
te doen kreegt."

"De lofuiting van mijn blanken broeder vereert mij meer dan ik
verdien," antwoordde de Oude Beer bescheiden. "De tramps hebben maken
een spoor, zoo diep en breed als van een troep buffels. Wie niet zien
dat spoor, die blind. Maar waar zijn de kornel? Hij ook dood?'

"Neen, hij leeft nog. De slag met mijn geweerkolf had hem slechts
bewusteloos gemaakt. Hij is spoedig weer bij kennis gekomen, en nu
hebben wij hem gebonden. Daar ligt hij."

Hij wees met de hand naar de plaats, waar de kornel lag. De Tonkawa
ging daarnaar toe, trok zijn mes, en zeide: "Als hij niet gestorven
van kolfslag, dan hij sterven van mes. Hij mij geslagen, nu ik nemen
zijn bloed!"

"Halt!" riep nu de oude Missouriër, terwijl hij den met het mes
gewapenden opgeheven arm van den Tonkawa-hoofdman greep. "Die kerel
behoort niet aan u, hij is mijn!"

De Oude Beer keerde zich om, zag den Missouriër ernstig in de oogen,
en vroeg toen: "Gij ook verlangen wraak tegen hem?"

"Ja, en welke!"

"Bloed?"

"Bloed en leven!"

"Sedert wanneer?"

"Sedert vele, vele jaren. Hij heeft mijn vrouw en twee zoons laten
doodranselen."

"Gij u niet vergissen?" vroeg de Indiaan, wien het aan zijn hart ging
te moeten afzien van zijn wraak, waartoe hij volgens de wetten der
prairie verplicht was.

"Neen, er is geen vergissing mogelijk. Ik heb hem dadelijk
herkend. Zulk een gezicht kan men niet vergeten."

"Gij hem dus dooden?"

"Ja, zonder genade of medelijden."

"Dan ik terugtreden, maar niet geheel en al. Hij aan mij geven bloed,
en aan u geven leven. Tonkawa hem niet mogen kwijtschelden straf;
ik hem dus afsnijden ooren. Gij goedvinden?"

"Hem! En als ik dat nu eens niet goedvind?"

"Dan Tonkawa hem doodschieten terstond."

"Nu, snijd hem dan zijn ooren maar af! Het is misschien niet heel
christelijk van me, dat ik dat toelaat; maar wie zooveel verdriet
doorleefd heeft, als mij tot nu toe door hem berokkend is, die
houdt het met de wet der savanne en niet met de zachtere leer,
die voorschrijft zelfs jegens zulk een booswicht goedertierenheid
te betrachten."

"Wie misschien nog spreken willen met Tonkawa?" vroeg de Indiaan,
daarbij zijn blik latende rondgaan over de aanwezigen, of er wellicht
nog iemand was, die zich tegen zijn voornemen wilde verzetten. Doch
ziende, dat niemand er tegen opkwam, vervolgde hij: "Nu, dan ooren
mijn, en ik die nemen terstond."

Hij knielde naast den kornel neer, om aan zijn voornemen gevolg te
geven. Toen deze zag dat het ernst begon te worden, riep hij uit: "Wat
gaat gij beginnen, messieurs? Is dat christelijk? Wat heb ik u gedaan,
dat gij aan dezen rooden heiden vergunt, mijn hoofd te verminken?"

"Over hetgeen gij alleen aan mij gedaan hebt, zullen wij straks
spreken," antwoordde de Missouriër met ijskouden ernst.

"En wat wij anderen u ten laste te leggen hebben, dat zal ik u dadelijk
laten zien," voegde Old Firehand er bij. "Wij hebben uw zakken nog
niet doorzocht; wij willen eens zien wat zooal daarin zit."

Hij gaf Droll een wenk, en die ledigde de zakken van den
gevangene. Daarin bevond zich, behalve vele andere voorwerpen, de
brieventasch van den kornel.

Toen die geopend werd, bleek, dat daarin nog de volle som aan banknoten
aanwezig was, die men aan den ingenieur ontstolen had.

"Ha, gij hebt nog niet met uw kameraden gedeeld, zie ik!" lachte Old
Firehand. "Dat is een bewijs, dat ze u meer vertrouwden, dan wij. Gij
zijt een dief, en waarschijnlijk iets nog veel ergers. Gij verdient
geen genade. De Groote Beer kan met u doen wat hem goeddunkt."

De kornel begon hard te schreeuwen van angst; maar de Tonkawa-hoofdman
stoorde zich niet aan zijn geschreeuw, vatte hem bij zijn
voorhoofds-haar en sneed met vlugge en vaste hand zijn beide
oorvleugels af, die hij in de rivier smeet.

"Ziezoo!" zei hij. "Tonkawa zich nu gewroken; dus nu wegrijden."

"Nu?" vroeg Old Firehand. "Wilt gij niet met mij rijden, niet althans
nog dezen nacht bij ons blijven?"

"Tonkawa het zijn volkomen onverschillig, of dag of nacht. Zijn oogen
goed maar zijn tijd zeer kort. Hij heeft verloren vele dagen, om te
vervolgen kornel; nu hij doorrijden dag en nacht, om zijn wigwam te
bereiken. Hij vriend van blanke mannen; hij groot vriend en broeder
van Old Firehand. De groote Geest steeds geven veel kruit en veel
vleesch aan bleekgezichten die vriendelijk geweest met Tonkawa. Howgh!"

Hij nam zijn geweer op schouder, en verwijderde zich. Zijn zoon deed
eveneens, en volgde hem het stikdonkere bosch in.

"Waar hebben zij hun paarden?" vroeg Old Firehand.

"Hooger op, bij ons blokhuis," antwoordde de Missouriër. "Natuurlijk
gaan zij die nu eerst halen. Maar hoe zij in het holst van den nacht
den weg door het dichte bosch zullen vinden is mij een raadsel."

"Maak u daarover volstrekt niet ongerust," zei de jager. "Zij kennen
den weg; anders zouden zij wel hier gebleven zijn. De Oude Beer heeft,
zooals hij zei, vele inkoopen gedaan. Die goederen zijn onderweg: hij
moet zijn karavaan opvangen, en heeft reeds te veel tijd verzuimd. Het
is dus alleszins verklaarbaar, dat hij zooveel haast maakt. Wij
zullen hen daarom hun weg laten vervolgen, en ons met onze eigen
zaken bezighouden. Wat moet er met de dooden en gevangenen gebeuren?"

"De eerstgenoemden werpen wij eenvoudig in het water, en over de
anderen houden wij volgens oud gebruik gerecht. Vooraf echter dienen
wij ons te vergewissen, dat wij, van de ontkomenen geen gevaar te
duchten hebben."

"O, hun getal is zoo klein, dat wij van hen niets hebben te
vreezen; zij zullen geloopen hebben zoo ver hun beenen hen konden
dragen. Overigens kunnen wij, om meer dan zeker van onze zaak te zijn,
eenige wachten uitzetten."

De kornel lag bij zijn gevangen tramps, en jammerde van de pijn;
doch niemand sloeg daar acht op, althans vooreerst niet. Van de
rivierkant was niets te vreezen, en naar de landzijden werden eenige
wachtposten uitgezet. Old Firehand liet zijn paard en ook die zijner
drie metgezellen halen, en toen kon het "Savannen-gerecht" beginnen.

Allereerst werd over de gewone tramps gehandeld. Er kon geen bewijs
tegen hen geleverd worden, dat door iemand hunner aan een der
aanwezigen eenig leed was gedaan. Voor hetgeen zij in hun schild
gevoerd hadden werden hun reeds ontvangen kwetsuren en het verlies
van hun paarden en wapenen als voldoende straf aangemerkt. Vannacht
zouden zij streng bewaakt en dan morgenochtend vroeg op vrije voeten
gesteld worden. Zij konden dan verder elkanders wonden verbinden.

Nu kwam de beurt aan den voornaamsten schuldige, den kornel. Hij
had tot nu toe in de schaduw gelegen, doch werd thans bij het vuur
gebracht. Nauwelijks viel het schijnsel der vlam op zijn gezicht, of
de jonge Fred gaf een luiden gil, sprong op hem aan, bukte zich over
hem heen, bekeek hem alsof hij hem met zijn oogen verslinden wilde,
en riep toen, het woord tot Tante Droll richtende: "Hij is het,
hij is het, de moordenaar! Ik herken hem. Wij hebben hem!"

Droll kwam als geëlectriseerd aansnellen, en vroeg: "Vergist gij u
niet? Het is bijna onmogelijk: hij kan het bezwaarlijk zijn."

"O ja, hij is het, hij is het stellig!" hield de jongeling vol. "Zie
maar eens welke oogen hij opzet! Ligt daarin niet duidelijk angst
voor den dood. Hij ziet, dat hij ontdekt is, en begrijpt, dat hij nu
alle hoop kan opgeven."

"Maar indien hij het was, zoudt gij hem immers reeds op de stoomboot
herkend hebben."

"Daar heb ik hem in het geheel niet gezien. De tramps heb ik wel
gezien, maar hem niet. Hij heeft daar stellig altijd zoo gezeten,
dat hij als het ware verscholen zat achter de anderen."

"Ja, dat kan het geval geweest zijn. Maar nog iets anders: gij hebt
mij den dader altijd beschreven als iemand met krullend zwart haar,
en de kornel hier heeft rood haar, dat kort gesneden en stoppelig is."

De jongeling antwoordde niet dadelijk. Hij liet zijn hand over zijn
voorhoofd glijden, als iemand die zich bezint, schudde zijn hoofd, trad
een schrede achteruit, en zei toen op een toon van kennelijken twijfel:
"Dat is waar? Het is precies zijn gezicht, maar zijn haar is anders."

"Gij zult een ander voor hem aanzien, Fred! Er zijn menschen, die
sterk op elkander gelijken; maar zwart haar kan niet rood worden."

"Dat wel niet," mengde de oude Missouriër zich in het gesprek;
"maar men kan zijn zwarte haar laten afscheren, en dan een roode
pruik opzetten."

"Och kom? zou dat hier....?" vroeg Droll, zonder zijn volzin te
voltooien.

"Natuurlijk! Ik heb mij door zijn roode haren volstrekt niet laten
bedotten. De man, dien ik zoo lang gezocht heb, de moordenaar van
mijn vrouw en kinderen, had ook zwart kroeshaar, en deze kerel heeft
een rooden kop; maar toch blijf ik staande houden, dat hij de man is,
dien ik hebben moet. Hij draagt een pruik."

"Onmogelijk!" zei Droll. "Hebt gij dan niet gezien hoe de Indiaan
hem bij het haar van zijn voorhoofd beetpakte, toen hij hem de ooren
afsneed? Had de kerel een pruik opgehad, die zou hem immers van het
hoofd afgetrokken zijn!"

"_Pshaw!_ Het is een pruik, die degelijk bewerkt en goed op zijn
hoofd vastgemaakt is. Dat zal ik u dadelijk bewijzen."

De kornel lag, met geboeide armen en beenen, zoolang als hij
was uitgestrekt op den grond. Zijn ooren bloedden nog altijd; ze
moesten hem stellig hevige pijn veroorzaken, doch daarvoor scheen
hij onverschillig. Al zijn aandacht was op de woorden van de beide
sprekenden gericht. Aanvankelijk had hij zich, radeloos en troosteloos,
als een verloren man beschouwd; maar van lieverlede was de uitdrukking
van zijn gelaat geheel veranderd. Zijn angst was vervangen door hoop,
zijn vrees door hoon, zijn moedeloosheid door de gewisheid van zijn
triomf. De oude Missouriër hield zich volkomen overtuigd, dat de
kornel een pruik droeg. Hij richtte hem op in een zittende houding,
vatte hem toen bij zijn haar en trok daaraan, ten einde hem de pruik
af te rukken. Tot zijn verbazing wilde dat niet gelukken, het haar
hield vast; het was werkelijk eigen haar.

"_All devils_, de schavuit heeft werkelijk haar op zijn kop!" riep
hij verwonderd, en zette daarbij zulk een teleurgesteld gezicht,
dat de anderen er stellig om gelachen zouden hebben, was niet de
toestand zoo hoog ernstig geweest.

Het gezicht van den kornel vertrok zich tot een hoonenden grijnslach,
en hij riep op een toon van grenzenloozen haat: "Nu, leugenaar en
lastertong! waar is nu de pruik? Het is gemakkelijk, iemand, omdat
hij op een ander gelijkt, valschelijk te beschuldigen; maar bewijs
eens dat ik degene ben, voor wien gij mij wilt laten doorgaan!"

De oude Missouriër keek nu eens hem, dan weer Old Firehand aan, en
zei radeloos tegen laatstgenoemde: "Zeg mij nu toch, sir! wat gij
daarvan denkt. Degene, dien ik bedoel, had werkelijk zwart kroeshaar;
maar het haar van dezen schavuit is rood en stekelachtig. En toch
wil ik met duizend eeden bevestigen, dat hij de man is. Mijn oogen
kunnen mij onmogelijk bedriegen."

"En toch zoudt gij u kunnen vergissen," antwoordde de jager. "Naar
het schijnt is hier een dubbelganger in het spel, die zoo sterk op
uw man gelijkt, dat gij er door in de war wordt gebracht."

"Dan kan ik mijn oude goede oogen niet meer vertrouwen."

"Doe ze dan beter open!" snauwde de kornel hoonend. "De duivel mag mij
halen als ik er iets van weet, dat een moeder en twee zonen vermoord
of, zooals gij vertelt, doodgeranseld zijn!"

"Maar gij kent mij toch! Dat hebt gij mij vroeger zelf gezegd!"

"Moet ik dan, als ik u één keer van mijn leven gezien heb, daarom
de man zijn, dien gij bedoelt? Ook die jongen daar heeft geweldig
abuis. In ieder geval is de man, van wien gij spreekt, dezelfde
als die, van wien gij gesproken hebt; maar ik ken den jongen _boy_
niet, en...."

Hier zweeg hij eensklaps, juist als iemand, die van iets schrikt
of die door iets met verbazing wordt getroffen; doch zich dadelijk
herstellende, vervolgde hij: "....ik ken hem niet. Nu kunt gij mij
beschuldigen van alles wat gij wilt, maar brengt bewijzen. Als gij
mij, om een toevallige gelijkheid van uiterlijk met een onbekende,
veroordeelen en ter dood brengen wilt, dan zijt gij doodeenvoudig
moordenaars, en zoo iets vermoed ik ten minste niet van den beroemden
Old Firehand, onder wiens bescherming ik mij stel."

Dat hij midden in zijn redeneering eensklaps stilhield, daarvoor
bestond een zeer gegronde reden. Hij zat daar, waar de lijken lagen;
hij had met zijn hoofd op een hunner gelegen. Toen de Missouriër hem
optilde en dwong om half overeind te zitten, had het verstijfde lijk,
waarop hij gelegen had, een min of meer rollende beweging gemaakt,
die niemand bevreemden kon, daar het door het gaan-opzitten van den
roodbaard zijn steunpunt verloren had. Nu lag dat lijk vlak achter hem,
en wel in zijn schaduw, daar het vuur tegenover hen brandde. Die man
nu--dat zoogenaamde lijk--was volstrekt niet dood; hij was niet eens
gekwetst. Hij behoorde tot degenen, die Old Firehand met de kolf van
zijn geweer nedergeslagen had. Hij was bespat met het bloed van zijn
gesneuvelde kameraden, en dit had hem den schijn gegeven alsof hij
zelf getroffen was. Toen hij vervolgens weer tot bewustzijn kwam,
zag hij, dat hij onder de dooden lag, en dat men bezig was hun zakken
te ledigen en hun de wapenen af te nemen. Gaarne zou hij opgesprongen
zijn en het op een loopen gezet hebben, daar hij slechts vier vijanden
telde; doch in de rivier wilde hij niet, en van de andere zijde klonk
reeds het geschreeuw der in aantocht zijnde rafters. Daarom besloot
hij een gunstig oogenblik af te wachten. Hij trok heimelijk zijn mes,
en verborg dat in een zijner armsmouwen. Nauwelijks had hij dit gedaan,
of de Missouriër kwam bij hem, wentelde hem links en rechts, hield hem
voor dood, nam hem alles af wat zich in zijn zakken en in zijn gordel
bevond, en sleepte hem naar de plaats waar de lijken moesten liggen.

Van dat oogenblik af had de tramp, met slechts onmerkbaar geopende
oogen, alles gadegeslagen. Hij was niet gebonden, en kon dus op een
gunstig moment opspringen en zich ijlings uit de voeten maken. Toen
men vervolgens den kornel op hem legde, kwam terstond de gedachte
bij hem op, om dien insgelijks te bevrijden. Toen nu eenige minuten
later de roodbaard half opgetild werd, rolde de kwansuis doode mee,
zoo, dat die vlak achter den kornel kwam te liggen, wiens handen op
den rug vastgekneveld waren. Terwijl de kornel sprak; en dus op dezen
aller aandacht gevestigd was, trok de tramp zijn mes uit zijn armsmouw,
en sneed met groote behendigheid de touwen der polsen van den kornel
los, waarop hij hem het heft van het mes in de rechterhand stopte,
opdat hij met een vlugge beweging ook de touwen om zijn enkels zou
kunnen doorsnijden, ten einde dan eensklaps op te springen en het
hazenpad te kiezen. De roodbaard voelde natuurlijk, dat zijn handen
van de boeien bevrijd werden; hij voelde ook het heft van het mes
in zijn hand glijden en omklemde dat dadelijk, maar was van een en
ander zóó verbaasd, dat hij voor een oogenblik zijn besef verloor,
en plotseling zijn zin afbrak. Maar dat was slechts een seconde; toen
ging hij voort met spreken, en niemand merkte wat er achter den rug van
den beschuldigde gebeurd was. Daar deze zich op de rechtvaardigheid
van Old Firehand beroepen had, gaf die hem ten antwoord: "Waar _ik_
iets mee te zeggen heb, daar gebeurt geen moord; daarop kunt ge veilig
staat maken. Maar even zeker is het ook, dat ik mij door de roodheid
van uw haar niet zal laten verschalken. Het is misschien geverfd!"

"Oho! Hoe zou men haar, dat nog op het hoofd groeiende is rood kunnen
verven?!"

"O, dat is zoo onmogelijk niet," gaf de jager op veelbeteekenenden
toon ten bescheid.

"Misschien met _ruddle_ (= roodsteen)?" vroeg de kornel met een half
spottenden lach. "Dat zou immers erg afgeven!"

"Lach maar zoo hard als gij wilt," hernam Old Firehand ernstig;
"lang zult gij niet spotten. Anderen kunt gij een rad voor de oogen
draaien, mij evenwel niet!"

Hij trad naar de wapenen en dingen, die men van de gevangenen en dooden
afgenomen had, en bukte daar neer en nam den lederen zak, die aan den
gordel van den kornel had gehangen; en toen vervolgde hij: "Zoodra men
u dezen zak afgenomen had, heb ik reeds nagezien wat er zoo al in zat,
en ik heb daaronder eenige dingen gevonden, waarvan het doel en het
gebruik mij niet recht duidelijk was; maar nu gaat mij daaromtrent
een licht op, dat mij waarschijnlijk het raadsel wel zal oplossen."

Hij haalde er een dichtgekurkt fleschje uit, en een kleine rasp en
een stukje boomtak, hoogstens een vinger lang en waaraan de schors
nog zat. Die drie voorwerpen hield hij den roodbaard onder den neus,
en vroeg hem: "Waartoe dienen u deze dingen? Waartoe draagt gij die
bij u?"

Het gelaat van den dus ondervraagde werd nog bleeker dan het reeds was;
maar toch, hij antwoordde dadelijk, en op den toon van iemand, die
zeker is van zijn zaak: "Ik begrijp niet hoe de groote Old Firehand
zich de moeite geeft, om over zulke nesterijen te praten. Dat had
ik nooit van hem kunnen denken. In het fleschje zit een medicament;
het raspje is voor iedereen een onmisbaar artikel; en het stukje
hout is toevallig in den zak gekomen; ik wist niet eens, dat het er
in zat. Zijt gij nu tevredengesteld, sir?"

Bij deze woorden wierp hij een hoonenden, maar toch angstig
uitvorschenden blik op het gelaat van den reusachtigen jager. Deze
antwoordde hem op zijn ernstige, alles afdoende manier: "Ja,
ik ben tevredengesteld; maar niet door uw woorden; wel door mijn
gevolgtrekkingen. Een tramp heeft geen raspje noodig, vooral niet
zulk een klein ding: een vijl zou hem vrij wat beter dienst kunnen
doen. In dat fleschje zitten geraspte houtkruimels op spiritus, en
het stukje hout is, zooals ik aan de schors zie, die er omheen zit,
een stukje tak van den Westerschen lotus-boom (_Celtis occidentalis
L._). Nu weet ik zeer bepaald, dat men met de geraspte schors van
dien boom, op spiritus gezet, het zwarte haar rood kan verven;
bijgevolg....zeg, wat denkt gij daarvan?"

"Dat ik van al die geleerdheid, die gij daar uitgekraamd hebt, geen
woord heb verstaan, veel minder begrepen," antwoordde de kornel
allesbehalve gepolijst. "Ik zou wel eens iemand willen zien, met
een hoofd vol goed zwart haar, die het in zijn hersens haalde dat
haar rood te verven. Zoo iemand zou rijp wezen voor het dolhuis,
want wonderlijker smaak zou ik nooit gezien hebben."

"Over den smaak hebben wij hier niet te redetwisten; de vraag is hier
alleen: kan die persoon een beweegreden, een machtige drijfveer gehad
hebben? Iemand die wegens ontzettende misdaden vervolgd wordt, zal zijn
haar, al had hij het mooiste haar van de wereld, graag rood verven,
als hij daardoor zijn leven kan redden. Ik ben overtuigd, dat gij de
man zijt, dien wij hebben moeten, en zoodra het morgenochtend dag is,
zal ik uw hoofd en uw haar behoorlijk onderzoeken."

"Zoo lang behoeven wij eigenlijk niet eens te wachten," merkte Fred
aan. "Hij heeft een litteeken, waaraan hij dadelijk te herkennen
is. Toen hij mij op den grond wierp en mij vertrapte, stak ik hem met
het mes in de kuiten, aan de eene zijde er in en aan de andere zijde
er uit, zoo, dat het mes in zijn been bleef zitten. Is hij nu de man,
waaraan ik geen oogenblik twijfel, dan moeten die twee litteekens
nog te zien zijn."

Niets had den roodbaard welkomer kunnen wezen, dan dit voorstel. Werd
dat ten uitvoer gebracht, dan behoefde hij niet zelf zijn boeien
los te snijden. Daarom antwoordde hij schielijk: "_Well_, beste
boy! zoodoende zult gij u kunnen overtuigen, dat gij u allen in den
persoon vergist." Toen de knoop der touwen losgemaakt was, wilde Fred
de eene pijp van de nanking-broek van het been aftrekken, doch kreeg
eensklaps van den roodbaard zulk een geweldigen schop met zijn beide
voeten, dat hij achterover tuimelde, eenige schreden ver weg. En
meteen sprong de kornel overeind.

"_Good bye_, messieurs! Wij zullen elkander wel nader spreken," riep
hij uit, holde, met zijn mes links en rechts zwaaiende, tusschen twee
rafters door, en vloog, als een pijl uit den boog, de open grasvlakte
over op het geboomte aan.

Deze vlucht van den man, dien men voor zeer goed geboeid had
gehouden, kwam, voor al de aanwezigen op twee na, zoo onverwacht,
dat zij als aan den grond genageld stonden van verbazing. De twee
uitzonderingen waren voor Old Firehand en Tante Droll. Eerstgenoemde
bezat een tegenwoordigheid van geest, waarop men zich, zelfs iedereen
verpletterende omstandigheden, verlaten kon, en in dat opzicht werd
hij bijna geëvenaard door Tante Droll, in weerwil van diens andere
eigenaardigheden, waardoor tusschen hem en den beroemden jager alle
vergelijking onmogelijk was.

Zoodra de roodbaard uit zijn zittende houding overeind sprong en
het mes heen en weer zwaaide, was Old Firehand toegesprongen om hem
te grijpen en vast te houden, doch stiet daarbij op een onverwacht
beletsel. De voor dood gehouden tramp, namelijk, had gedacht, dat voor
hem het gunstige oogenblik was gekomen. Terwijl aller oogen op den
kornel waren gevestigd, kon het niet missen, dacht hij, of ook hij zou
het hazenpad kunnen kiezen. Hij sprong dus ook op, en snelde langs het
vuur, om zich door de rafters heen te slaan. Maar juist op hetzelfde
oogenblik kwam Old Firehand met een schier levensgevaarlijken sprong
over het vlammende vuur heen, tegen den vluchtenden tramp aan. Dezen
te grijpen, omhoog te tillen en op den grond neer te smijten, zoo,
dat zijn ribben er letterlijk van kraakten, was voor den reus het
werk van een paar seconden.

"Bindt dien schavuit, die niet dood geweest is!" riep hij, en wendde
zich om naar den kornel, die door dat kleine tusschenbedrijf den
tijd had gehad om uit de legerplaats weg te komen, greep zijn geweer,
en legde aan, om den roodbaard met een kogel neer te vellen.

Doch hij zag terstond, dat het onmogelijk was dit voornemen ten uitvoer
te brengen, want Droll was den vluchtende zoo dicht op de hielen, dat
hij hem letterlijk dekte voor het geweerschot, dat, was het afgegaan,
onvermijdelijk den vervolger in plaats van den vervolgde getroffen
zou hebben.

De roodbaard holde als iemand, die zijn leven te redden heeft. Droll
rende hem achterna met een verbazende vlugheid, en zou hem stellig
reeds beetgehad hebben indien hij niet zijn beroemde lederen
"nachtjapon" aangehad had, welk kleedingstuk hem in zijn bewegingen
zeer belemmerde. Dit zag Old Firehand, die daarom zijn geweer liet
vallen, en met verbazingwekkende reuzensprongen de beide harddravers
achternazette.

"Staan blijven, Droll!" riep hij dezen daarbij toe.

Doch Droll luisterde niet eens naar dien roep en draafde maar door,
in weerwil dat het geroep nog driemaal herhaald werd. De kornel was
nu reeds buiten den cirkel van het vuurschijnsel, en verdween in de
duisternis, die onder het geboomte heerschte.

"Staan blijven, voor den dit-en-dat staan blijven, Droll!" schreeuwde
Old Firehand nu driftig voor den vijfden keer. Hij was hoogstens nog
slechts vier passen van hem af.

"Moet hem hebben, moet hem hebben!" antwoordde hijgend de in een
staat van overspanning verkeerende Tante met haar gewone fluitstem,
en verdween meteen insgelijks de duisternis van het bosch in.

Toen bleef Old Firehand, gelijk een goed gedresseerd paard (dat
in vollen ren toch steeds naar den teugel luistert) midden in zijn
vliegende vaart plotseling stilstaan, maakte rechtsomkeer, en begaf
zich langzaam, als ware er niets bijzonders voorgevallen naar het
vuur terug. Daar stonden de achtergeblevenen aan groepjes, allen in
de grootste opgewondenheid, de oogen naar het bosch gericht om te
zien hoe die parforce-jacht op den kornel zou eindigen.

"He, komt gij alleen terug?" riep de oude Missouriër reeds van verre
Old Firehand toe.

"Dat ziet gij," antwoordde deze schouder-ophalend en doodbedaard.

"Was hij dan niet te pakken te krijgen?"

"Dat zou gemakkelijk geweest zijn, als ik in mijn sprong niet zoo
onaangenaam gecaramboleerd had met dien anderen ellendigen tramp."

"Weergaasch jammer, dat juist de ergste spitsboef ons ontsnapt is."

"Nu, oude Blenter! ik geloof niet dat _gij_ de man zijt, die het
recht heeft om het hardst daarover te klagen."

"Hoe zoo dat?"

"Wel omdat het eigenlijk gezegd _uw_ schuld is."

"_Mijn_ schuld?" vroeg de oude verwonderd. "Dat vat ik niet. Gij
moet mij niet kwalijk nemen, sir! maar mag ik dan ook weten waarom
gij dat aan mij wijt?"

"O, zeer zeker. Wie heeft dien tramp onderzocht, die later weer levend
geworden is?"

"Dat heb _ik_, natuurlijk."

"En gij hebt hem voor dood gehouden! Hoe is het mogelijk, dat zoo iets
overkomen kan aan zulk een ervaren rafter en jager als gij zijt! En
wie heeft zijn zakken geledigd, en hem zijn wapentuig afgenomen?"

"Ook dat heb _ik_."

"Maar zijn mes hebt gij hem laten houden."

"Hij had in het geheel geen mes."

"O ja, maar hij had het weggestopt. Vervolgens lag hij, altoos doende
alsof hij dood was, achter den kornel, en heeft niet enkel de riemen
losgesneden, waarmee zijn armen op den rug vastgebonden waren, maar
hem tevens het mes gegeven."

"Zou dat werkelijk zoo zijn, sir?" vroeg Blenter verlegen.

"Vraag het aan hem zelf! Hij ligt daar immers."

Blenter gaf den nu stevig geboeiden tramp een schop en dwong hem door
bedreigingen, om te antwoorden op zijn vragen. Zoodoende vernam hij,
dat alles precies zoo gebeurd was als Old Firehand vermoed had. Toen
greep hij met beide handen zijn lange, grijze haar rammeide daarin
als iemand, die de haren uit zijn hoofd wil trekken, en riep als
waanzinnig uit: "Ik zou mij wel voor mijn kop willen slaan. Zulk een
oliedomheid is in al de Staten van de Unie nog nergens begaan. Alles
is mijn schuld, de schuld van mij alleen! Want ik was overtuigd,
dat hij degene was, waarvoor ik hem hield."

"Natuurlijk was hij dat, anders zou hij het nakijken van zijn beenen
wel afgewacht hebben. Waren die twee litteekens niet daar te vinden
geweest, dan kon hem ook geen haar op zijn hoofd gekrenkt worden;
want dat hij geld van den ingenieur gestolen had, daarvoor konden wij
hem volgens de wet der savanne niet straffen, aangezien de bestolene
niet hier tegenwoordig is."

Nu kwam ook Droll langzaam en landerig over de open grasvlakte
terug. Men kon het hem reeds van verre aanzien, dat ook hij
onverrichter zake weerkeerde. Hij had, naar hij meende, den vluchteling
achtervolgd zeer ver in het bosch, was met zijn aangezicht tegen
onderscheidene boomen aangeloopen, totdat hij eindelijk stil was
blijven staan, om te luisteren; en toen hij geen het minste gedruisch
of geritsel in den ganschen omtrek vernam, had hij eindelijk den
terugtocht aangenomen.

Old Firehand had groote genegenheid voor den zonderlingen man opgevat,
en wilde hem dus niet ten aanhoore van de rafters iets onaangenaams
zeggen. Daarom vroeg hij hem in het Duitsch: "Maar hebt gij dan niet
gehoord, Droll! dat ik u verscheiden keeren geroepen heb, om stil te
blijven staan?"

"Wat gij geroepen hebt, ja, dat heb ik wel gehoord," was het antwoord.

"En waarom hebt gij dan geen gevolg daaraan gegeven?"

"Omdat ik den kerel zoo graag had willen vatten."

"En zijt gij hem daartoe achternagehold het bosch in?"

"Wat had ik dan moeten doen? Had hij _mij_ misschien moeten naloopen?"

"Neen, dat niet," hernam Old Firehand lachende. "Maar om iemand
in het bosch te kunnen grijpen, dient men hem te kunnen zien, of
althans te kunnen hooren, als het nacht is. Terwijl gij zelf loopt,
worden de voetstappen van anderen onhoorbaar--begrepen?"

"Ja, dat is gemakkelijk te begrijpen. Dus, ik had stil moeten blijven
staan?"

"Juist."

"Wel, heeremijntje-lief! Nu begrijp ik er niets meer van! Terwijl ik
stil blijf staan, loopt hij voort en hij laat mij staan, al stond ik
er tot den Jongsten Dag. Of denkt gij misschien, dat hij vrijwillig
terug zou komen, om te zeggen: Hier ben ik! pak me nu maar!"

"Zoo natuurlijk niet; maar toch in dien trant. Ik zou durven wedden,
dat hij zoo oolijk geweest is, in het geheel niet ver weg te gaan. Hij
zal zich achter een boom verscholen hebben, om u doodeenvoudig voorbij
te laten loopen."

"Hoe? Wat? Hem voorbijloopen? Als ik dat gedaan had, zou ik te dom
moeten zijn om langer alleen te loopen."

"En toch is dat bepaaldelijk het geval. Daarom heb ik u herhaalde
malen toegeroepen, om stil te blijven staan. Dan hadden wij, zoodra
wij ons in de duisternis van het bosch bevonden, op den grond kunnen
gaan liggen om te luisteren. Met ons oor op den grond, hadden wij
zijn voetstappen kunnen hooren, en beoordeelen in welke richting
die gingen. Was hij stil blijven staan, dan hadden wij hem sluipend
of kruipend kunnen overrompelen: en in dat opzicht zijt gij een
heksenmeester, dat weet ik reeds."

"Dat wil ik gelooven," antwoordde Droll, door die lofspraak
gestreeld. "Als ik er goed over nadenk, wil het mij voorkomen,
dat gij gelijk hebt. Ik ben dom geweest, een beetje erg dom. Maar
misschien is er nog een middel om alles te redresseeren. Denkt ge
dat ook niet? Wat zegt gij daarvan?"

"Onmogelijk is het niet, den beganen flater weer goed te maken, maar
of het ons wel gemakkelijk zal vallen betwijfel ik sterk. Wij moeten
in allen gevalle wachten tot morgenochtend vroeg, en dan zijn spoor
opzoeken. Kunnen wij dat vinden, dan is er misschien kans dat wij
hem inhalen."

Dit gevoelen deelde hij ook aan de rafters mede, waarop de oude
Missouriër verklaarde: "Sir! ik rijd met u mee. Wij hebben zooveel
paarden buitgemaakt, dat ik er wel één van kan krijgen. Die roode
kornel is de man, dien ik sedert jaren zoek. Als wij nu zijn spoor
vinden, zullen mijn kameraden het mij niet kwalijk nemen, dat ik
hen verlaat. Veel verlies is er ook niet bij, want wij zijn hier pas
sedert kort aan het werk."

"Dat doet mij plezier," zei Old Firehand. "Ik heb onderweg reeds
besloten, aan u allen een voorstel te doen, dat gij, naar ik hoop,
wel zult aannemen."

"En wat is dat?"

"Daarover later. Wij hebben nu allereerst iets te doen dat
noodzakelijker is: wij moeten nu, zonder een oogenblik te verliezen,
maken dat wij naar boven komen, naar uw blokhuis."

"Kan dat niet tot morgenochtend wachten, sir?"

"Neen, want uw eigendom is in gevaar. Met dien kornel moeten wij
bedacht zijn op alles. Hij weet, dat wij ons hierbeneden bevinden,
en kan licht op de gedachte komen, om het blokhuis in bezit te
gaan nemen."

"_Zounds!_ Dat zou een slag zijn! Wij hebben daar al ons gereedschap,
en onze andere wapenen, alsook een goeden voorraad kruit en
patronen. Dus, geen oogenblik getalmd! Wij moeten maken, dat wij
wegkomen."

"Goed zoo! Gij, Blenter! gaat als wegwijzer vooruit, met twee anderen
bij u; en wij volgen u met de paarden en gevangenen. Wij zullen,
om ten minste iets te kunnen zien, brandende stukken hout hier uit
het vuur meenemen."

De scherpzinnige jager had zich ook ditmaal niet vergist in zijn
oordeel over den kornel. Deze had zich, zoodra hij in het bosch was,
verscholen achter een boom. Daar hoorde hij Droll voorbijloopen,
en zag, dat Old Firehand den terugtocht aannam naar het vuur. Daar
Droll zich in een richting bewoog, niet op het blokhuis aan, was het
natuurlijk, dat de roodbaard wel die richting insloeg. Om niet met
zijn gelaat tegen de boomen aan te loopen, liep hij met zijn handen
vooruit en richtte zijn schreden naar de hoogte. Daarbij kwam de
gedachte in hem op, welk een voordeel dat blokhuis hem aanbood. Hij
was daar reeds geweest, en kon dus niet misloopen. Stellig bevond
zich daar het grootste gedeelte van het goed der rafters; hij zou
zich dus op hen kunnen wreken. Daarom versnelde hij zijn schreden,
zooveel als de duisternis dat slechts toeliet.

Boven aangekomen, bleef hij eerst stilstaan, om te luisteren. Het
was immers mogelijk, dat een, of meer dan een, der rafters hier
was gebleven. Daar alles doodstil was, naderde hij het blokhuis,
bleef daar weer een oogenblik luisterend stilstaan, en zocht toen
op den tast naar de deur. Toen hij die gevonden had, en juist toen
hij bezig was te onderzoeken hoe hij die zou kunnen openen, werd hij
eensklaps bij de keel gegrepen en op den grond geworpen. Verscheiden
mannen lagen in een oogwenk met hun knieën op zijn lijf.

"Nu hebben wij er ten minste reeds een," zei een dier mannen,
"en die zal boeten voor al de anderen."

De roodbaard herkende die stem oogenblikkelijk; het was de stem van
een zijner tramps. Hij spande al zijn krachten in om zijn keel vrij
te kragen, en zoodoende gelukte het hem, de woorden uit te brengen:
"Zijt gij bezeten Woodward? Laat mij toch los!"

Woodward was de onderaanvoerder van de tramps. Hij herkende de stem
van den roodbaard, liet dadelijk los, schoof de anderen op zij en zei:
"Het is de kornel! Zoo waar als ik leef, de kornel! Hoe komt gij
hier? Wij dachten, dat ze u gevangengenomen hadden."

"Dat hadden ze ook," hijgde de toegesprokene, terwijl hij overeind
kwam; "maar ik ben het ontkomen. Gij hadt wel wat voorzichtiger kunnen
zijn, dunkt mij. Gij hebt mij met uw knuisten bijna gewurgd."

"Wij hielden u voor een rafter."

"Wij hebben elkander toevallig daarbeneden aangetroffen. Wij zijn
slechts met ons drieën; waar de anderen zijn weten wij niet. Wij zagen,
dat de rafters bij het vuur bleven zitten, en kwamen op het idee,
ons hierheen te spoeden, en hun een kool te stoven."

"Dat is goed. Juist dezelfde gedachte heeft _mij_ hier gebracht. Ik
zou graag dit blokhuis in brand steken--dan zijn zij hun logies kwijt."

"Dat was precies ook ons idee; maar wij wilden eerst eens nakijken,
of daar niets van onze gading te vinden is."

"Om dat te kunnen hebben wij licht noodig. De schobbers hebben mij
alles afgenomen, tot mijn vuurslag incluis. En daarbinnen kunnen wij
den ganschen nacht wel rondtasten zonder iets te vinden."

"Gij vergeet, dat wij ons vuurtuig bij ons hebben; want ons hebben
ze niet uitgeplunderd."

"Dat is waar. Hebt gij uw wapenen ook nog?"

"Ja, alles!"

"En hebt gij u vergewist, dat wij hier niet in een hinderlaag kunnen
vallen?"

"Er is geen sterveling hier. De deur gaat gemakkelijk open; de grendel
is maar weg te schuiven, en wij meenden juist naar binnen te gaan,
toen u overslag kwam."

"Nu, laat ons dan haast maken, eer de kerels het in hun hoofd krijgen,
om weer naar hier te komen."

"Mogen wij dan niet te weten komen wat daarbeneden gebeurd is, nadat
wij weg waren?"

"Niet nu, maar later, zoodra wij tijd hebben."

Woodward schoof den grendel weg, en zij traden binnen. Nadat hij
de deur achter hen dichtgetrokken had, maakte hij licht, en keek in
de ruimte rond. Boven de slaapplaatsen waren planken bevestigd, op
welke kaarsen van hertevet lagen, zooals die door de Westmannen zelf
gegoten worden. Ieder van de vier stak zulk een kaars voor zich aan,
en nu werd in allerijl naar bruikbare voorwerpen gezocht.

Er waren eenige geweren, gevulde kruithorens, groote en kleinere
bijlen, zagen, messen, kruit, kartonnen doozen met patronen, vleesch
en andere eetwaren. Ieder nam daarvan zooveel als hem goed dacht; toen
werden de brandende kaarsen in de rietstengels gestoken, waarvan de
slaapplaatsen gemaakt waren, die in een ommezien tijds in lichtelaaie
vlam stonden, waarop de brandstichters ijlings naar buiten snelden. Zij
lieten de deur openstaan, opdat er trekking zou wezen om het vuur
aan te blazen, en bleven buiten staan om te luisteren. Er was niets
anders te hooren dan het geknapper van bet vuur en het gedruisch van
den wind door de toppen der boomen.

"Zij komen nog niet," zei Woodward. "Wat nu?"

"Maken dat wij wegkomen, natuurlijk," antwoordde de kornel.

"Maar waarheen? De streek hier is ons geheel onbekend."

"Ze zullen morgenochtend vroeg ons spoor zoeken en ons
achternazetten. Wij moeten dus zorgen, dat wij geen spoor achterlaten."

"Dat is een onmogelijkheid, behalve in het water."

"Welnu, dan zullen wij varen!"

"Waarmee? Waarin?"

"In een boot natuurlijk. Weet gij dan niet, dat elke ploeg rafters een
of meer booten moet maken, die voor hun bedrijf onmisbaar zijn. Ik wed,
dat wij die beneden vinden liggen op de vlotplaats."

"Waar dat is weten wij niet."

"Die plaats zal wel te vinden zijn. Zie, hier hebben wij de glijbaan
al. Wij zullen eens zien of wij daarlangs naar beneden kunnen."

Op dit oogenblik sloegen de vlammen uit het dak van het blokhuis,
en verlichtten alles rondom. Aan den zoom van het bosch, naar den
waterkant toe, was een open plek zonder boomen te zien. De tramps
spoedden zich derwaarts, en bevonden, dat hun aanvoerder goed had
gegist. Daar liep een recht, steil, smal pad naar beneden, en langs
den kant van dat pad was een touw gespannen, waaraan men zich kon
vasthouden. Het drietal liet zich naar beneden glijden.

Toen zij beneden aan den oever der rivier aankwamen, hoorden zij in
de verte het geschreeuw van drie stemmen--dat waren die van den ouden
Missouriër en van twee kameraden, die met hem vooruitgezonden waren
naar het blokhuis.

"Zij zijn op de komst," zei de kornel. "Laat ons maar gauw maken,
dat wij een boot vinden."

Zij behoefden niet lang te zoeken, want juist daar, waar zij stonden,
lagen drie booten aan den wal gemeerd. Het waren op zijn Indiaansch
van boomschors vervaardigde en met hars waterdicht gesmeerde kano's,
ieder met plaats voor vier personen.

"Hangt de twee andere achteraan," gebood de roodbaard. "Wij moeten
die meenemen, om niet vervolgd te worden: later kunnen wij die
kapot slaan."

Men gehoorzaamde hem. Toen klom het viertal in de voorste boot;
ze grepen de daarin liggende roeiriemen, en werkten zich van den
oever af. De kornel zat achterin, en stuurde. Een der zijnen deed
een riemslag, alsof hij stroom-opwaarts wilde.

"Dat's verkeerd!" zei de aanvoerder tegen hem. "Wij moeten voor
stroom af."

"Maar wij moeten immers verder Kansas in," antwoordde de man, "naar
de groote Tramp-Meeting (= vergadering van de tramps)."

"Natuurlijk. Maar dat zal die Old Firehand wel te weten komen;
die zal dat wel uit de gevangenen weten te pompen. Hij zal ons dus
morgen stroom-opwaarts zoeken; en daarom moeten wij stroom-afwaarts,
om hem van ons spoor af te brengen."

"Dan maken wij een ijselijken omweg!"

"Volstrekt niet. Wij varen tot aan de naastbijzijnde prairie, waar wij
morgenochtend aankomen. Dan laten wij de booten zinken, en stelen de
noodige paarden van de daar aanwezige Indianen. Dan gaat het gezwind
naar het noorden, en wij halen één dag verzuim gemakkelijk in, terwijl
de rafters langzaam en moeielijk, en tevergeefs zoeken om ons op het
spoor te komen."

De booten werden in de schaduw van den oever gehouden, opdat het
schijnsel van het daarboven brandende vuur er niet op zou kunnen
vallen. En toen zij ver genoeg waren veranderde de kornel van koers,
en stuurde op het midden van de rivier aan, juist op het oogenblik
toen de rafters met de paarden en de gevangenen het brandende blokhuis
bereikten.

Zij hieven een luid gejammer aan toen zij zagen, dat alles wat
zij bezaten een prooi der vlammen was geworden. En aan vloeken
en verwenschingen aan het adres der brandstichters was ook geen
gebrek. Old Firehand suste hen echter en bracht hen tot bedaren. "Het
is juist zooals ik gedacht heb," zeide hij; "ik begreep, dat de kornel
zoo iets in zijn schild zou voeren. Ongelukkigerwijze zijn wij te
laat gekomen. Maar trekt u dat maar niet al te erg aan. Als gij een
voorstel, dat ik u doen wil, aanneemt, zult gij spoedig meer dan
ruimschoots voor hetgeen gij verloren hebt schadeloosgesteld worden."

"Hoe dat?" vroeg de Missouriër.

"Daarover later! Wij hebben ons nu allereerst te vergewissen, of er
niet nog een van die schavuiten hier in de nabijheid is."

De gansche omtrek werd nauwkeurig onderzocht; maar er werd niets
verdachts gevonden. Toen kwam men in het schijnsel van het vuur bij
Old Firehand zitten. De gevangenen waren op eenigen afstand zijwaarts
gebracht, zoodat zij niet konden hooren wat er gesproken werd.

"Eer ik begin messieurs!" sprak de jager, "moet ik u verzoeken mij
uw woord van eer te geven, dat gij, van hetgeen ik u ga meedeelen,
aan niemand ter wereld iets openbaren zult, onverschillig of gij mijn
voorstel zult aannemen of niet! Ik weet, dat gij allen gentlemen zijt,
op wier woord ik mij verlaten kan."

Zij gaven hem de verlangde toezegging, en toen vervolgde hij:
"Kent iemand uwer het groote rotswater, daarboven in het gebergte,
dat men het Zilvermeer noemt?"

"Ik wel," antwoordde er één slechts, namelijk Tante Droll. "Ieder
onzer kent den naam, natuurlijk; maar behalve mijn persoontje, is
geen mensch daarboven geweest, zooals ik uit het zwijgen van deze
gentlemen opmaken mag."

"_Well!_ Ik weet dat daarboven rijke, zeer rijke mijnen zijn, oude
mijnen, uit de tijden der voor-Indianen, die den rijkdom volstrekt niet
uitgegraven hebben, en erts-aders en erts-lagen, die nooit ontgonnen
zijn. Ik ken verscheidene van die aders en lagen, en wil met een
uitstekend mijn-ingenieur de zaak eens gaan opnemen, of die op een
groote schaal aan te pakken is, en of wij de noodige hydraulische
kracht aan het meer kunnen ontleenen. Die onderneming nu, is niet
zonder gevaar, en daarom heb ik eenige degelijke en ervaren Westmannen
noodig, die met ons meegaan. Laat dus uw werk hier voorloopig rusten,
en rijd met mij naar dat meer, messieurs! ik zal u goed betalen."

"Dat is een woord, ja, dat is een goed woord!" riep de oude Missouriër,
geheel in verrukking gebracht. "Dat Old Firehand goed en eerlijk
betalen zal, daaraan kan geen mensch twijfelen; en dat er honderd, ja
duizend gelukzoekers gaarne aan deelnemen zullen, dat is ook zeker. Ik,
ik zou dadelijk een van de eersten zijn, maar ik kan niet, ik mag niet:
ik moet eerst den kornel hebben."

"En ik ook," zei Droll, "ik ook. Ik zou graag meegaan, dolgraag, niet
zoozeer om het loon, als om de avonturen, die op dien tocht te beleven
zullen zijn, en omdat ik het mij tot een groote eer zou rekenen, tot
het gevolg van Old Firehand te mogen behooren. Maar dat kan nu niet,
want ik mag het spoor van dien rooden kornel niet verliezen."

Over het gelaat van Old Firehand gleed een fijn, schalksch glimlachje,
terwijl hij antwoordde: "Ik hoor daar van u beiden een verlangen,
dat wellicht het best voor u in vervulling zou gaan, als gij bij mij
bleeft. Waarom master Blenter naar wraak dorst, weten wij reeds; maar
waarom Droll met zijn wakkeren Fred dien kornel op de hielen zit, heeft
hij ons nog niet gezegd. Ik wil ook volstrekt niet indringen in zijn
geheimen; hij zal vroeg of laat vanzelf wel openhartig worden. Maar
één ding wil ik u toch niet verzwijgen. Toen wij het vuur beneden
verlieten, om ons naar boven te begeven, moesten wij natuurlijk
de geboeide tramps medenemen. Ik nam er een, den jongste van hen,
in mijn hand. Hij waagde het, mij aan te spreken; en ik vernam van
hem, dat hij eigenlijk niet onder de tramps behoort, dat het hem
speet onder hen gekomen te zijn, hetgeen hij louter gedaan had om
zijn broeder pleizier te doen, die daar onder de dooden ligt. Zijn
plan was eigenlijk geweest, een degelijk en braaf Westman te worden;
en nu hij mijn naam gehoord heeft, brandt hij van verlangen om als
de allerminste van mijn volgelingen bij mij te mogen blijven. Ik
meende tevens aan hem te merken, dat hij geheel op de hoogte is van
de plannen van den kornel; en daarom zou ik, niet alleen uit een
gevoel van menschelijkheid, maar tevens uit geoorloofde berekening,
er voor zijn, den man niet af te wijzen. Mag ik hem hier brengen?"

De anderen vonden dat goed, en Old Firehand stond zelf op, om den tramp
te halen. Het was een jonkman, naar gissing slechts even in de twintig,
met een verstandig gezicht en flink van postuur. Old Firehand had hem
de boeien afgenomen, en gebood hem om naast hem plaats te nemen. De
andere tramps, van wie de jager hem reeds vroeger had afgezonderd,
lagen zoo, dat zij hem niet konden zien. Zij zouden dus later niet
kunnen zeggen wat er van hem geworden was, en evenmin, dat hij hen
en den kornel verraden had.

"Nu," richtte Old Firehand het woord tot hem, "gij ziet, dat ik niet
ongeneigd ben aan uw verzoek te voldoen. Gij zijt door uw broeder
overgehaald. Als gij mij met hand en mond belooft voortaan een braaf
mensch te willen zijn, ontsla ik u terstond uit uw gevangenschap,
en gij zult bij mij een degelijk Westman kunnen worden. Hoe heet
ge eigenlijk?"

"Ik heet Nolley, sir!" antwoordde de gevraagde, terwijl hij hem met
tranen in de oogen de hand gaf. "Ik wil u niet lastig vallen met mijn
levensgeschiedenis, die kunt gij later bij gelegenheid wel vernemen;
maar gij zult over mij tevreden zijn. Ik zal er u mijn leven lang
dankbaar voor wezen, als gij mij twee verzoeken wilt inwilligen."

"En die zijn?"

"Vergeef mij niet slechts schijnbaar, maar inderdaad, dat gij mij
aangetroffen hebt in zulk een slecht gezelschap, en vergun mij,
morgenochtend vroeg mijn doodgeschoten broeder te begraven, dan zal
die ten minste niet in het water overgaan tot ontbinding en verslonden
worden door de visschen."

"Die twee verzoeken beschouw ik als een bewijs, dat ik mij niet in u
vergist heb. Ze zijn u toegestaan. Van nu af zijt gij een der onzen;
draag vooral zorg, dat uw vroegere kameraden u niet zien; want zij
mogen volstrekt niet weten, dat gij u bij ons aangesloten hebt. Gij
hebt mij gesproken van de plannen, die de kornel heeft. Kent gij die?"

"Ja. Hij had die lang geheimgehouden; maar gisteren heeft hij ons
alles meegedeeld. Hij wil allereerst naar de groote Tramp-Meeting,
die binnenkort gehouden zal worden."

"_Heigh-day_ (= Ei ei)!" riep Droll nu. "Dan ben ik toch zoo kwaad
niet ingelicht, toen ik hoorde, dat honderden van die vagebonden
ergens achter Harper bijeen zullen komen, om hun afspraak te maken
over eenige ondernemingen, die zij niet anders ten uitvoer kunnen
brengen, dan met een groote overmacht. Weet gij waar?"

"Ja," antwoordde Nolley. "Van hier afgerekend ligt die plaats werkelijk
achter Harper, en de naam is Osage-nook."

"He! Dien _nook_ (= hoek landpunt) heb ik nog nooit hooren noemen. Dat
is vreemd! Mijn plan was naar die meeting te gaan, om daar misschien
den man te vinden, dien ik zocht. Als ik geweten had, dat hij tegelijk
met mij op de stoomboot was, dan had ik hem terstond aan boord kunnen
inrekenen! Dus, de kornel wil nu naar Osage-nook; welnu, dan zullen
wij hem achternarijden, niet waar, master Blenter?"

"Ja," knikte de oude. "Maar het is wel jammer, dat wij niet bij sir
Firehand kunnen blijven."

"Wel," hernam de jager, "ik zie volstrekt niet in, waarom wij van
elkander af zouden moeten gaan. Mijn eerste reisdoel ligt daar in
de nabijheid, namelijk de boerderij van Butler, den broeder van den
ingenieur, die daar op mij wacht. Wij blijven dus ten minste nog tot
zoo ver bij elkander. Heeft de kornel ook nog meer plannen?"

"O ja," antwoordde de bekeerde tramp. "Na afloop van de meeting
wil hij naar Eagle-tail, om daar de spoorwegbeambten te overvallen,
en zich meester te maken van de kas, die zeer goed voorzien moet zijn."

"Het is goed dat wij het weten. Kunnen wij hem niet op de meeting
vatten, dan vinden wij hem zooveel te zekerder te Eagle-tail."

"En mocht hij ook daar ontsnappen," hernam Nolley, "dan kunt gij hem
later stellig wel in handen krijgen aan het Zilvermeer."

Die woorden brachten een algemeene verrassing teweeg. Zelfs op Old
Firehand maakten ze zulk een indruk, dat hij onwillekeurig vroeg:
"Aan het Zilvermeer? Wat weet en wat wil de kornel dan van dat meer?"

"Daar wil hij een schat gaan halen."

"Een schat? Zal die daar te vinden zijn?"

"Ja; daar moeten verbazende rijkdommen begraven of verzonken liggen
van oude volken, sedert onheugelijke tijden. Hij heeft een nauwkeurige
plattegrond-teekening waar men die zoeken moet."

"Hebt gij die teekening gezien?"

"Neen, die wil hij aan niemand laten zien."

"Maar wij hebben hem toch zeer nauwkeurig gevisiteerd en hem alles
afgenomen, zonder dat wij iets gevonden hebben, dat naar zulk een
teekening geleek."

"Ja, die zal hij wel goed weggestopt hebben. Ik geloof zelfs, dat hij
die nooit bij zich heeft. Naar ik uit een en ander wat hij vertelde
meen te kunnen opmaken, houd ik het er voor, dat hij die hier of daar
begraven heeft."

Al de aandacht der toehoorders was op den spreker gericht, zoodat
niemand acht sloeg op Droll en op Fred, die door hetgeen zij hoorden
in een staat van groote opgewondenheid gebracht werden. Droll staarde
den tramp aan alsof hij zijn woorden niet slechts hooren, maar met
zijn wijd-opengespalkte oogen verslinden wilde; en zoodra de verteller
zweeg, riep Fred: "Het is de kornel, hij is het! Die teekening heeft
aan mijn vader toebehoord!"

Nu wendden aller oogen zich naar den jongeling, en men bestormde hem
met vragen; maar Droll maakte op een beslisten toon een eind daaraan,
door te zeggen: "Op dit oogenblik niets daarvan, messieurs! Gij zult
later wel vernemen hoe de vork in den steel zit. Op dit moment is de
hoofdzaak, dat ik, zooals de zaken nu geschapen staan, verklaren kan,
dat ik met Fred in ieder geval Old Firehand ten dienste sta."

"Ik ook!" verklaarde de oude Missouriër op een toon vol
geestdrift. "Wij zijn daar in een samenweefsel van geheimen gewikkeld,
en het zal mij benieuwen hoe dat alles zal afloopen. Gij gaat toch
allen ook mee, kameraden?"

"Ja, ja, natuurlijk ja," klonk het uit den mond van al de rafters.

"_Well!_" zei Old Firehand, "dan breken wij morgenochtend vroeg op. Wij
behoeven ons nu over het spoor van den kornel niet meer te bekommeren,
daar wij de plaats kennen waar hij te vinden zal zijn. Hij wordt
gejaagd door de bosschen en prairiën, over bergen en dalen, en, als het
wezen moet, zelfs berg-op tot aan het Zilvermeer. Het is een bewogen
leven, dat ons wacht. Laat ons goede kameraden zijn, messieurs!"VIJFDE HOOFDSTUK.

INDIAANSCH MEESTERSTUK.


De Rolling-Prairie lag badend in den glans der middagzon. Heuvel
aan heuvel, dicht begroeid met gras, waarvan de halmen door een
zacht windje heen en weer werden gewiegeld, geleek zij een meer van
smaragd, welks golven plotseling moesten verstijven. Elke dus tot
stilstand gekomen golf geleek, wat lengte, gedaante en hoogte betrof
op de vorige, en wanneer men uit het eene golvende dal in het andere
kwam, had men het laatste met het vorige kunnen verwarren. Niets,
zoo ver als het oog kon reiken, hoegenaamd niets anders dan golvende
heuvelen. Wie hier niet te rade ging met het kompas of met den stand
der zon, moest onvermijdelijk verdwalen, zooals de leek in een kleine
boot verdwalen zal in volle zee.

In deze groene woestijn scheen men geen zweem van een levend wezen
te ontdekken; alleen daarboven, hoog in de lucht, beschreven twee
zwarte roofgieren hun cirkels, schijnbaar zonder hun vleugels in
beweging te brengen. Zouden dat werkelijk de eenige schepselen zijn,
die zich hier lieten zien? Neen, want juist op dat oogenblik, deed
zich het luide snuiven van een paard hooren, en van achter een der
golvende berghoogten kwam een ruiter te voorschijn, en wel een zeer
zonderling toegerust ruiter. Het was een man van middelbare gestalte,
niet te groot en ook niet te klein, niet te dik en ook niet te dun,
maar hij scheen stevig gebouwd. Hij droeg een lange broek, een vest
en een kort jaquette: die kleedingstukken waren vervaardigd van een
waterdichte stof. Zijn hoofd was bedekt met een helm van kurk, aan de
achterzijde voorzien van een op den rug neerhangende nek-bedekking,
zooals de officieren in Oost-Indië en andere heete landen gewoon zijn
te dragen. Zijn voeten zaten besloten in Indiaansche mokassins.

De houding van dien man was die van een geoefend ruiter; zijn
gezicht--ja, dat gezicht had eigenlijk iets zeer potsierlijks. De
uitdrukking er van was in één woord dom te noemen, en zulks niet
uitsluitend om zijn neus, die twee geheel verschillende zijden had. Aan
de linkerzijde was die blank en had den min of meer gebogen vorm van
een gewonen haviksneus; maar aan de rechterzijde was die dik, als
gezwollen, en van een kleur, die men noch rood, noch groen, noch blauw
kon noemen. Omringd werd het geheele gezicht door een keelbaard, welks
lange, ijle haren van den strot af vooruitstaken tot over de kin. Die
baard werd gesteund door de twee reusachtige, spits vooruitspringende
punten van een halsboordje, waaraan men den spotnaam van "vadermoorder"
placht te geven; en de blauwachtige glans, die op dat boordje lag,
verried duidelijk, dat de ruiter het verkieslijk achtte zich in de
prairie van gegomde papieren halsboorden te bedienen.

Aan de stijgbeugel-riemen rechts en links hing vastgegespt een geweer,
van welke geweren de kolven naast de voeten van den ruiter in de
schoenvormige beugels rustten. Dwars voor het zadel hing een lange
blikken koker of foedraal; waartoe dat voorwerp diende of moest dienen,
was moeilijk te raden. Op zijn rug droeg de man een leeren ransel van
middelbare grootte, en daar bovenop eenige blikken bussen en wonderlijk
uitziende einden ijzerdraad. De gordel was breed, insgelijks van leder,
en geleek op een zoogenaamden geldriem. Daaraan hingen eenige zakken,
waaruit de kolven of handvatsels van een mes en van verscheiden
revolvers staken; en achter aan den gordel hingen twee zakken, die
bezwaarlijk tot iets anders dan patroontasschen konden dienen.

Het paard was een gewone viervoeter, niet te goed en ook niet te
slecht voor de vermoeienissen in het Westen; bijzonders was er
niets anders aan te zien dan dat het, in plaats van een schabrak,
een dekkleed droeg, dat stellig veel geld gekost had.

De ruiter scheen van de overtuiging doordrongen dat zijn paard meer
prairie-verstand had, dan hij zelf; men kon althans niet merken,
dat hij het bestuurde; hij liet het loopen zoo en waarheen het dier
goedvond. Het stapte midden door eenige golvende dalen, klom toen
tegen een heuvel op, om dien aan den anderen kant weder af te dalen
met eenigszins versnelden pas, kwam uit eigen beweging even in den
draf, doch nam spoedig weer den voetstaps-tred aan, kortom de man
met den kurken helm en het aartsdomme gezicht scheen geen bepaald
doel te hebben, maar wel zeer veel ledigen tijd.

Eensklaps bleef het paard stilstaan; het spitste de ooren, en de
ruiter ontstelde min of meer, want vóór hem--van waar eigenlijk
kon hij niet zien--deed zich een scherpe, gebiedende stem hooren:
"Halt! Geen stap verder, of ik schiet! Wie zijt gij, master?"

De ruiter keek op, voor zich uit, achter zich, naar rechts en naar
links; maar er was geen mensch te zien. Hij vertrok zijn gezicht,
nam het deksel van het lange, rolvormige blikken foedraal af, dat vóór
hem dwars over het zadel lag, schudde een verrekijker daaruit, waarvan
hij de leden uit elkander schoof, zoodat de kijker wel vijf voet lang
werd, kneep toen zijn linker-oog dicht, hield het instrument voor zijn
rechter-oog, richtte het omhoog naar het luchtruim, en staarde ernstig
en zoekend naar boven, totdat dezelfde stem zich lachend deed hooren:
"Schuif uw sterren-schieter maar gauw weer ineen. Ik zit niet op
de maan, die overigens op dit oogenblik in het geheel niet te zien
is; maar ik sta hierbeneden, op onzen ondermaanschen ouderwetschen
aardbol. En zeg mij nu waar gij vandaan komt!"

De ruiter, gevolg gevende aan dat bevel, schoof eerst den verrekijker
weer ineen, stak dien toen in het foedraal, maakte dat zeer zorgvuldig
dicht en zoo langzaam alsof hij volstrekt geen haast had, wees toen
met de hand achter zich, en antwoordde: "Daar vandaan!"

"Dat zie ik, oude jongen! En waar wilt ge nu naar toe!"

"Dien weg," antwoordde de gevraagde, en wees nu met de hand voor
zich uit.

"Gij zijt inderdaad een kostelijke jongen!" lachte de nog altijd
onzichtbare vrager. "Maar daar gij u nu eenmaal op deze gebenedijde
prairie bevindt, mag ik vooronderstellen, dat gij de hier heerschende
gebruiken kent. Er komt hier zooveel gespuis rondzwerven, dat een
eerlijk man genoodzaakt is, met ieder dien hij ontmoet, de noodige
omzichtigheid te gebruiken. Terugrijden kunt gij mijnentwege met alle
pleizier, als gij dat wilt. Maar wilt gij verder vooruit, zooals het
mij allen schijn heeft, dan moet gij mij eerst behoorlijk te woord
staan, en mij antwoorden overeenkomstig de waarheid. Dus, zonder
draaierij: Waar komt gij vandaan?"

"Van het kasteel Castlepool," antwoordde de man, op den toon van
een schooljongen, die bang is voor het strenge gezicht van den
schoolmeester.

"Dat kasteel ken ik niet. Waar is dat te vinden?"

"Op de landkaart van Schotland," hernam de ruiter, terwijl zijn
gezicht nog dommer werd, dan het aanvankelijk geweest was.

"God zegene uw verstand, sir! Met Schotland heb ik niet te maken. En
waar is de reis naar toe?"

"Naar Calcutta."

"Ook al een onbekend ding voor mij. Waar ligt die mooie plaats?"

"In Voor-Indië."

"_Lack-a-day!_ Dus, gij denkt op dezen zonnigen achtermiddag uit
Schotland, over de Vereenigde Staten, naar Voor-Indië te rijden?"

"Ja, maar niet geheel en al."

"O zoo! Nu, daar zou dan ook een zware wijs op gaan. Gij zijt
waarschijnlijk een Engelschman?"

"_Yes._"

"Wat is uw beroep?"

"Lord."

"Verduiveld! Een Engelsche lord met een ronde hoededoos op zijn
hoofd! U dienen wij meer van nabij te bekijken. Kom, _uncle_ (=
oom)! De man zal ons naar alle waarschijnlijkheid niet bijten. Ik ben
volkomen geneigd om geloof aan zijn woorden te schenken. Hij is òf van
Lotje getikt, òf werkelijk een Engelsche lord met vijf meter _spleen_
(= miltzucht) en tien hectoliters leverkwaal."

Nu werden op de hoogte van den nabijgelegen golvenden heuvel twee
gestalten zichtbaar, die daar in het gras gelegen hadden, de een zeer
lang, de andere zeer klein. Beiden waren volkomen eenerlei gekleed,
geheel in leder, als echte, degelijke Westmannen; zelfs hun hoeden met
breeden rand waren van leder. De gestalte van den lange stond stijf
als een paal boven op den heuvel; de kleine had een bult op zijn rug,
en een haviksneus, waarvan het bovengedeelte zoo scherp was als een
scheermes. Ook hun geweren waren van hetzelfde maaksel--oude, zeer
lange geweren met getrokken loop. De kleine bultenaar had het zijne
met de kolf op den grond gezet, en toch stak de mond van den loop nog
een duim of wat boven zijn hoed uit. Hij scheen de woordvoerder voor
beiden te wezen; want terwijl de lange nog geen woord gesproken had,
vervolgde hij nu: "Blijf nog een oogenblik stilstaan, master! want
anders zouden wij schieten. Wij zijn nog niet klaar met elkander."

"Willen wij eens wedden?" vroeg de Engelschman nu.

"Wat wedden?"

"Om tien dollars of vijftig of honderd dollars, of zooveel gij maar
wilt, dat ik u eer doodschiet, dan gij mij."

"Dan zoudt gij de weddenschap verliezen?"

"Denkt gij dat? _Well_, laat ons dan wedden om honderd dollars!"

Hij greep achter zich naar de eene patroontasch, trok die naar voren,
maakte die open, en haalde er eenige banknoten uit. De twee, die
boven stonden, zagen elkaar verbaasd aan.

"Master!" riep de kleine, "ik begin te gelooven, dat het werkelijk
meenens bij u is!"

"Wat zou het anders zijn?" vroeg de Engelschman verwonderd. "Wedden
is mijn grootste liefhebberij, dat wil zeggen, ik wed graag, en bij
elke gelegenheid."

"En doolt in de prairie rond met een zak vol banknoten bij u!"

"Hoe zou ik kunnen wedden als ik geen geld bij mij had? Dus, om
honderd dollars, is het niet? Of wilt ge om meer?"

"Wij hebben geen geld."

"Dat doet er niets toe; dan zal ik het u leenen, totdat gij mij
betalen kunt."

Hij zei dat met zulk een ernst, dat de lange van verwondering diep
ademhaalde, terwijl de gebochelde verbaasd uitriep: "Ons leenen
... tot wij betalen kunnen? Zijt gij dan zeker, dat gij winnen zult?"

"O ja, dat weet ik zeker."

"Maar, master! om te winnen, moet gij ons doodschieten, eer wij het u
doen: en als wij dood waren, zouden wij u immers niet kunnen betalen."

"Dat zal mij niet kunnen schelen! Ik zou dan in elk geval de winner
zijn; en ik heb zooveel, dat ik uw geld niet noodig heb."

"_Uncle_ (= oom)!" zeide de kleine hoofdschuddend tegen den
lange. "Zulk een _boy_ heb ik van mijn leven nog niet gezien of
gehoord. Wij moeten naar beneden, om hem wat meer van nabij te
bekijken."

Hij spoedde zich met vlugge schreden van de hoogte af, en de lange
volgde hem stijf en zoo recht als een kaars, juist alsof hij een
boonenstaak ingeslikt had. Beneden in het dal aangekomen zeide de
bultenaar: "Berg uw geld maar weer weg; van de weddenschap kan
niets komen. En neem een goeden raad van mij aan: Laat niemand
die geldtasch zien; want daar zoudt gij berouw van kunnen hebben,
het zou u misschien uw leven kunnen kosten. Ik weet waarlijk niet,
wat ik van u denken en van u maken moet. Als ik mij niet vergis,
hebt gij een slag van den molen beet. Wij zullen u eens even op de
proef stellen. Kom maar even mee: slechts een voetstap of wat verder!"

Meteen stak hij zijn hand uit, om het paard van den Engelschman bij den
teugel te nemen; daar blonken eensklaps in zijn handen twee revolvers,
en op een korten strengen toon riep deze: "Hand weg of ik schiet!"

De kleine sprong verschrikt achteruit, en wilde zijn geweer opnemen.

"Laten liggen! Geen vinger meer verroeren of mijn schot gaat af!"

De houding en het gelaat van den Engelschman hadden eensklaps een
volslagen verandering ondergaan. Het waren niet meer die onnoozele
wezenstrekken van daareven, en uit de oogen vlamden nu een helderheid
en sterkte van geest, die de twee anderen verbluft deden staan.

"Verbeeldt gij u werkelijk, dat ik niet wel bij het hoofd
ben?" vervolgde hij. "En houdt gij mij voor iemand, tegenover wien
gij u gedragen kunt alsof de prairie u in eigendom toebehoort? Dan
vergist gij u. Tot nu toe hebt gij mij vragen gedaan, en ik heb u
geantwoord. Maar nu verlang _ik_ te weten wie ik vóór mij heb. Hoe
heet gij, en wat zijt gij?"

Deze vragen waren tot den kleine gericht. Hij keek den vreemde eens
goed in zijn scherp uitvorschende oogen, die een zeer eigenaardigen
indruk op hem maakten, en antwoordde toen half gemelijk, half verlegen:
"Gij zijt hier vreemd, en bijgevolg weet gij dat niet; maar men
kent ons van den Mississippi af tot voorbij Frisco [1] als eerlijke
jagers en vallen-opzetters. Wij zijn nu op weg naar het gebergte,
om een gezelschap van beverjagers te zoeken, waarbij wij ons hopen
aan te sluiten."

"_Well!_ En uw namen!"

"Onze eigenlijke namen kunnen u hoegenaamd niet van nut zijn. Mij noemt
men Humply-Bill, omdat ik tot mijn leedwezen een bult heb, waarover
ik echter volstrekt niet van plan ben mij dood te kniezen; en mijn
kameraad hier is algemeen bekend onder den naam van Gunstick-Uncle,
omdat hij altijd zoo stijf loopt alsof hij een laadstok ingeslikt
heeft. Ziezoo! Nu weet gij van ons wat gij verlangd hebt te weten;
en nu zult gij ons ook op uw beurt, hoop ik, de waarheid zeggen,
zonder ons op flauwe aardigheden te vergasten."

De Engelschman monsterde hen met een doorborenden blik, als zocht hij
hun binnenste te doorzien tot op den bodem van hun hart; toen kwamen
zijn gelaatstrekken in een vriendelijker plooi: hij haalde een papier
uit zijn banknoten-tasch, vouwde dat open, en het hun voorhoudende
antwoordde hij: "Ik heb niet geschertst; daar ik u beiden voor brave
en eerlijke lieden houd kunt gij mijn reispas inzien."

De twee anderen zagen het papier in, en lazen wat er in stond;
toen keken zij elkander aan, zichtbaar met bevreemding: de lange
met de oogen en den mond zoo wijd mogelijk opengespalkt; en de
kleine zei, ditmaal op een zeer beleefden toon: "Werkelijk een lord,
lord Castlepool! Maar, mylord! wat zoekt gij hier in de prairie? Uw
leven..."

"_Pshaw!_" viel de lord hem in de rede. "Wat ik zoek? Ik wil de
prairie en het Rotsgebergte leeren kennen, en dan ga ik naar Frisco. De
geheele Oude Wereld heb ik doorkruist, ben overal geweest, maar in de
Vereenigde Staten van Noord-Amerika nog niet. Doch wij zijn nu aan
elkaar voorgesteld, en dus geen vreemden voor elkander meer. Laat
ons nu uw paarden gaan halen! Ik vooronderstel ten minste dat gij
paarden hebt, ofschoon ik die nog niet gezien heb."

"Zeer zeker hebben wij paarden; ze staan daar achter dien heuvel,
waar wij halt gehouden hebben om uit te rusten."

"Volg mij dan!"

Aan den toon, waarop hij sprak, was duidelijk te hooren, dat hij
nu degene was die bevelen te geven had aan hen, en niet zij aan
hem. Hij steeg van zijn paard af, en ging hen voor, het dal door tot
achter den aangewezen heuvel, waar twee paarden liepen te grazen,
die men veilig met de gemeenzame benaming van "oude knollen" had
kunnen bestempelen. Zijn paard had hem daarbij nageloopen als een
hond. De twee paarden kwamen er dadelijk op af; doch het dier hinnikte
gramstorig en sloeg achteruit, om hen op een afstand te houden.

"Wat een venijnig kreng!" zei Humply-Bill. "Schijnt zeer ongezellig
te zijn."

"O neen," antwoordde de lord. "Maar hij weet, dat ik nog niet op een
vertrouwelijken voet met u ben, en daarom wil hij voorloopig met uw
paarden ook nog geen kennis maken."

"Is hij werkelijk zoo verstandig? Daar ziet hij toch anders niet naar
uit. Hij schijnt een boerenpaard geweest te zijn."

"Neen, nu slaat gij de plank geheel en al mis. Het is een echte
Koerdische _hoezaan_ (= hengst), als gij het niet kwalijk neemt."

"He! Waar ligt dat land?"

"Tusschen Perzië en Turkije. Ik heb hem daar zelf gekocht, en mee
naar huis genomen."

Hij zei dit op zulk een onverschilligen toon, alsof het even
gemakkelijk is een paard uit Koerdistan naar Engeland, en van daar
naar de Vereenigde Staten te brengen, als een kanarie-vogel uit het
Hartzgebergte naar het Thuringer-woud. De beide jagers gaven elkander
een knip-oogje. Maar hij ging zonder zich te geneeren in het gras
zitten, waar zij daarstraks gezeten hadden. Daar lag een aangesneden,
gisteren gebraden ree-bout. Hij haalde zijn mes te voorschijn, sneed
er een ferm stuk van af, en begon te eten, alsof dat vleesch niet
aan de anderen, maar aan hem toebehoorde.

"Zoo gaat het goed!" zei de Bultenaar. "In de prairie moet men geen
complimenten maken."

"Die maak ik ook niet," antwoordde hij. "Gij hebt gisteren uw vleesch
geschoten; vandaag of morgen schiet _ik_ wat op mijn beurt natuurlijk
voor u meteen."

"Zoo? Denkt gij dan, mylord, dat wij morgen nog bij elkander zullen
zijn?"

"O ja, morgen en nog veel langer. Willen wij wedden? Ik wed om tien
dollars, of om meer, als gij wilt."

Meteen greep hij naar zijn geldtasch.

"Laat uw banknoten maar rusten," zei Humply. "Wedden doen wij niet!"

"Komt dan hier bij mij zitten. Dan zal ik het u verklaren."

Zij zetten zich in het gras neer, vlak over hem. Hij nam hen nog
eens op met een scherpen blik, en zei toen: "Ik ben den Arkansas
komen opvaren, en te Mulvane aan wal gestapt. Ik wilde daar een gids
aannemen, of twee; doch ik vond er niet één die mij beviel. Altemaal
uitschot, al die kerels. Toen ben ik dus weggereden, want ik dacht,
dat echte prairie-mannen nergens beter te vinden zouden zijn, dan
in de prairie. Nu heb ik u aangetroffen, en gij bevalt mij. Wilt gij
met mij meegaan?"

"Waar naar toe?"

"Naar Frisco, aan gene zijde."

"Gij zegt dat zoo leuk, alsof het slechts een rit van één dag is."

"Een rit is het, dat weet ik. Maar of die nu één dag, dan wel een
rond jaar duurt, dat doet er niets toe."

"Hum, zoo! Maar hebt gij wel bedacht, wat iemand onderweg wedervaren
kan?"

"Die moeite heb ik mij nog niet gegeven; ik hoop dat onderweg wel
te ondervinden."

"Verlang daar maar niet te hard naar. Overigens kunnen wij niet met u
meegaan. Wij zijn zoo rijk niet, als gij schijnt te wezen: wij leven
van de jacht, en kunnen dus geen uitstapje, waartoe eenige maanden
noodig zijn, naar Frisco maken."

"Ik zal er u natuurlijk voor betalen."

"O, dat maakt een onderscheid; dan is er misschien wel iets aan
te doen."

"Kunt gij schieten?" vroeg de Engelschman.

Met een oog bijna van medelijden keek de bultenaar den lord aan,
toen hij antwoordde: "Een prairie-jager en schieten! Dat is bijna
nog slimmer, dan wanneer gij mij de vraag deedt, of een beer vreten
kan. Die twee dingen spreken immers als mijn bult."

"Ik zou er toch wel gaarne eens een staaltje van zien. Kunt gij die
gieren, die daar boven ons hoofd in de lucht zweven, naar beneden
halen?"

Humply mat met het bloote oog de hoogte, waar ze op hun wieken dreven
in de lucht, en antwoordde: "Waarom zou ik dat niet kunnen? Maar
of gij het ons met uw twee zondagsche geweren zoudt kunnen nadoen
betwijfel ik sterk."

Dit zeggende wees hij naar het paard van den lord. De geweren hingen
nog aan de beugelriemen; ze waren blank gepolijst, zoodat ze eruitzagen
als fonkelnieuw, iets dat in de oogen van een Westman een gruwel is.

"Schiet dan eens!" gebood de lord, zonder zich aan de laatste woorden
van den bultenaar te ergeren.

Humply stond op, legde aan, mikte een seconde, en brandde toen
los. Men zag, dat een der gieren een stoot ontving; de vogel sloeg
fladderend zijn vleugels uit, en trachtte zich zwevende te houden,
doch tevergeefs; hij moest naar beneden, eerst langzaam, vervolgens
sneller; eindelijk trok hij de vleugels tegen zijn lijf aan, en viel
als een baksteen loodrecht neer op den grond.

"Nu, wat zegt gij daarvan, mylord?" vroeg de kleine schutter.

"Niet kwaad!" luidde het leuke antwoord.

"Wat? Noemt gij dat leuk weg _niet kwaad_? Bedenk eens welk een hoogte,
en dat het schot den vogel precies in het leven heeft getroffen,
want hij was reeds dood boven in de lucht. Ieder kenner zou het een
meesterlijk schot genoemd hebben!"

"_Well_, de tweede!" knikte de lord den langen jager toe, zonder op
de gemelijkheid van den kleine te letten.

Gunstick-Uncle richtte zich stijf van den grond op, leunde met de
linkerhand op zijn lang jachtroer, strekte zijn rechterhand uit als
een declamator, sloeg de oogen, opwaarts naar den tweeden vogel,
en sprak toen op pathetischen toon: "De roofgier zweeft in hooger
sfeer.--En blikt van daar op de aarde neer,--En hoopt op lekker aas
alweer,--Maar....'k schiet, en 't ondier leeft niet meer!"

Bij dit geïmproviseerde rijmpje was zijn lichaamsstand zoo stijf en
hoekig als van een ledepop. Tot dusverre had hij nog geen enkel woord
gesproken, des te grooter moest dus de indruk zijn, dien dit heerlijk
stukje poëzie maakte. Zoo dacht hij. Daarom liet hij den opgeheven arm
zinken, wendde zich naar den lord, en staarde dien aan met de fierheid
van iemand, die een rechtmatige hulde verwacht. De Engelschman had al
lang weer zijn onnoozele, domme gezicht aangenomen; nu vertoonde dat
trekkingen als van iemand, die niet weet of hij lachen of huilen wil.

"Hebt gij het wel goed gehoord, mylord? Ja, ja: Gunstick-Uncle is
een man, die zijn weetje wel weet. Hij is vroeger komediant geweest,
en nog altijd is hij dichter. Hij spreekt bitter weinig, maar als
hij eenmaal zijn mond opendoet, dan spreekt hij louter in honigzoete
klanken, dat wil zeggen op rijm."

"_Well!_" knikte de Engelschman. "Of zijn mond van honigzoetheid houdt,
of van komkommer-salade, dat is niet mijn, maar zijn zaak. Maar kan
hij schieten?"

De lange dichter trok zijn neus op en strekte, bij wijze van afwering,
de hand uit, welk een en ander teekenen moesten verbeelden van
verontwaardiging over zulk een vraag. Toen hief hij zijn jachtroer
in de hoogte om aan te leggen, doch zette het dadelijk weer op den
grond. Hij had het gunstige oogenblik verzuimd; want terwijl hij zijn
dicht-ader liet vloeien, had de wijfjesgier, verschrikt door den dood
van haar mannetje, de vlucht genomen, en bevond zich reeds een goed
eind verder af.

"Hij is met geen mogelijkheid meer te raken," zei Humply. "Vindt gij
dat óók niet, uncle?"

De gevraagde hief zijn beide handen ten hemel naar het punt, waar de
gier zich thans bevond en antwoordde op een toon, als wilde hij dooden
uit hun graf doen verrijzen: "Door zijn vleuglen weggedragen,--Zweeft
hij over berg en dal!--Ik behoef geen schot te wagen,--Daar hij toch
ontkomen zal.--Wie hem nu nog wenscht te kriegen,--Dient hem achterna
te vliegen!"

"Onzin!" riep de lord. "Verbeeldt gij u werkelijk, dat hij niet meer
te raken is?"

"Ja, sir!" antwoordde Humply. "Geen Old Firehand, geen Winnetou en
geen Old Shatterhand zou in staat zijn hem nu nog naar beneden te
halen. En dat zijn toch de drie beste schutters uit het verre Westen."

"Zoo!"

Terwijl de lord dit woordje "zoo" meer minachtend uitstiet dan
duidelijk uitsprak, gleed er een soort van bliksem-snelle opklaring
over zijn gelaat. Hij liep gauw naar zijn paard, nam een der geweren
van den riem af, spande den haan, legde aan, mikte, loste zijn schot,
alles in een paar seconden, zette het geweer bij den voet, ging weer
zitten, greep naar den reebout, om er zich nog een stuk van af te
snijden, en vroeg: "Nu, was hij te raken of niet?"

Op de gezichten der twee jagers lag de uitdrukking van de hoogste
verbazing, ja van bewondering. De vogel was geraakt, en goed ook,
want hij viel met toenemende snelheid in een telkens enger kronkelende
slakkenlijn naar beneden.

"_Wonderful!_" riep Humply vol geestdrift uit. "Als dat geen toeval
is, mylord!...."

Eensklaps zweeg hij. Zich naar den Engelschman omkeerende, zag hij
dien kauwende op den grond zitten, met den rug naar den kant gewend,
in welke richting hij zijn meesterlijk schot afgevuurd had. Dat was
toch bijna niet te gelooven.

"Maar, mylord!" vervolgde de bultenaar, "kijk toch eens even om! Gij
hebt den gier geraakt en goed geraakt ook, want hij is dood!"

"Dat weet ik!" antwoordde de Engelschman, meteen, zonder om te kijken,
een stuk vleesch in zijn mond stekende.

"Maar gij hebt hem immers nog niet gezien."

"Dat behoeft ook niet: Ik weet het, en dat is voldoende. Mijn kogel
mist nooit!"

"Maar dan zijt gij waarlijk een baas, die althans wat schieten betreft,
volstrekt niet behoeft onder te doen voor de drie beroemde mannen,
die ik u daareven genoemd heb! Vindt gij ook niet, uncle?"

De fameuze boonenstaak-oome zette zich nogmaals in postuur, en
antwoordde gesticuleerende met zijn beide handen: "Dat schot is raak
geweest,--Want morsdood is het beest! Mylord kan zich verkneutren..."

"Hou nu maar op met leutren!" viel de Engelschman hem in de rede. "Al
die rijmerij en bombarie dient tot niets. Ik heb eenvoudig eens willen
zien welk soort van schutters gijlieden zijt. Komt nu maar zitten,
en laat ons verder over onze zaken praten. Gij gaat dus met mij mee,
en ik betaal u de reis. Is dit afgesproken?"

De twee keken elkander eens aan, knikten elkander toe, en antwoordden
toen met een bevredigend ja.

"_Well!_ En hoeveel verlangt gij?"

"Ja, mylord! Met die vraag brengt gij mij in verlegenheid. Wij hebben
nog nooit in dienst van iemand gestaan, en van een zoogenaamde betaling
kan bij _scouts_ (= gidsen, padvinders), hetgeen wij dan toch zullen
zijn, wel nooit ofte nimmer sprake wezen."

"_All right!_ Gij hebt uw gevoel van eigenwaarde, en dat bevalt
mij. Wat wij als vergelding voor uw geleide bedingen zullen is een
honorarium, een eere-belooning; en als ik over u tevreden ben, zal
ik nog een extra-gratificatie daaraan toevoegen. Ik ben hierheen
gekomen om iets nieuws te beleven, om beroemde jagers te zien, en
doe u dus het volgende voorstel: Ik betaal u voor ieder avontuur,
dat wij beleven, vijftig dollars."

"Sir!" lachte Humply, "dan worden wij rijke menschen, want aan
avonturen is hier geen gebrek: beleven kan men die, ja; maar of wij
die overleven zullen, dat is een andere vraag. Aan ons beiden zal het
niet liggen; maar voor een vreemdeling is het raadzamer, de avonturen
te ontwijken, in plaats van die op te zoeken."

"Maar ik wensch ze te hebben. Begrepen?! Ook wensch ik met beroemde
jagers in aanraking te komen. Gij hebt mij daarstraks drie mannen
genoemd, over wie ik reeds veel gehoord heb. Zijn die drie mannen
thans in het Westen?"

"Nu vraagt gij mij meer, dan ik u beantwoorden kan. Die beroemde
personen zijn overal en nergens. Men kan hen niet anders aantreffen,
dan bij toeval; en zelfs wanneer men hen eens ontmoet, is het de
vraag nog, of zulk een koning der Westmannen zich verwaardigen zal,
zich met een onbekende in te laten."

"Men moet en zal zich met mij inlaten! Ik ben Lord Castlepool, en
wat ik wil, dat wil ik. Voor ieder van die drie jagers, dien wij
aantreffen, betaal ik u honderd dollars."

"Drommels, mylord! hebt gij dan zóóveel geld bij u?"

"Ik heb zooveel bij mij als ik onderweg noodig zal hebben. Uw geld
betaal ik u pas in Frisco bij mijn bankier. Neemt gij genoegen
daarmee?"

"O ja, volgaarne. Daar geven wij u de hand op. Wij kunnen waarlijk
niets beters doen, dan genoegen nemen met alles wat gij ons voorstelt."

Beiden gaven hem nu de hand. Toen trok hij de tweede tasch van achteren
naar voren, maakte die open, en haalde er een boek uit.

"Dit is mijn dagboek, waarin ik alles opschrijf," zei hij. "Ik zal
aan ieder van u een afzonderlijke bladzijde geven, en zet daarboven
ieders portret en zijn naam."

"Onze portretten?" vroeg de bultenaar verwonderd.

"Ja, uw portretten. Blijf maar een oogenblik stilzitten zooals gij
nu zit!"

Hij sloeg het boek open en nam zijn potlood in de hand. Zij zagen,
dat hij hen telkens aankeek, en dan weer met zijn potlood op het
papier krabbelde. Na verloop van eenige minuten liet hij hun zien
wat hij geteekend had; zij herkenden hun goed gelijkende portretten,
en hun namen er bij.

"Op deze bladzijden wordt geboekt wat ik u van tijd tot tijd schuldig
zal worden," zeide hij nu. "Mocht ik verongelukken dan neemt gij dit
boek mede naar Frisco, en vertoont het aan den bankier, wiens naam ik
u later noemen zal; die zal u de u toekomende gelden oogenblikkelijk
uitbetalen."

"Dat is een uitmuntende inrichting, mylord!" merkte Humply aan. "Wij
willen echter niet hopen, dat.... _Behold_, uncle! kijk onze paarden
eens! Zij steken hun ooren op, en zetten hun neusgaten open. Er
moet iets vreemds in de nabijheid zijn. De Rolling-Prairie is
gevaarlijk. Beklimt men een heuvel dan wordt men gezien, en blijft
men beneden, dan kan men het naderen van een vijand niet merken, en
allicht overrompeld worden. Ik wil toch eens even naar boven gaan om
te zien of ik iets ontdekken kan."

"Dan ga ik met u mee!" zei de lord.

"Blijf liever hierbeneden, sir! Gij zoudt de zaak kunnen bederven!"

"_Pshaw!_ Ik bederf niets."

Beiden verlieten het dal, en klommen naar den top van den heuvel. Toen
zij dien bijna bereikt hadden gingen zij op den grond liggen, en
kropen geheel en al naar boven. In het lange gras bleven hun lichamen
verscholen, en hun hoofden staken zij slechts zoo ver omhoog als
noodig was om rond te kunnen zien.

"Hum! Voor een nieuweling, sir! doet gij dat boven verwachting," prees
Humply. "Ik zelf zou het u bezwaarlijk kunnen verbeteren. Maar ziet
gij dien man wel, daarginder, boven op den tweeden heuvel van hier af?"

"_Yes!_ Een Indiaan, schijnt het?"

"Ja, het is een Roodhuid. Had ik ... och, mylord! haal even uw kijker
van beneden, dan kan ik zien of ik zijn gezicht herken."

De lord voldeed daaraan.

De Indiaan lag boven op dien heuvel in het gras, en staarde onafgewend
naar het oosten, waar echter niets te zien was. Van tijd tot tijd
richtte hij zijn bovenlijf even op om verder te kunnen zien, doch dook
dan terstond weder in het gras neer. Indien hij iemand verwachtte,
was dat stellig slechts een vijand.

De lord kwam terug met den verrekijker, schoof dien uit op de maat,
en reikte hem aan den gebochelde. Juist toen deze den Indiaan voor
zijn glas kreeg, keek die toevallig even om, zoodat zijn gezicht te
herkennen was. Dadelijk legde Humply den kijker neer, sprong overeind,
zoodat zijn gansche gestalte van den heuvel af, waar de Roodhuid lag,
gezien kon worden, hield de handen aan den mond, en riep met luider
stemme: "Menaka sjecha, Menaka sjecha! Mijn broeder kan naar zijn
blanken vriend komen!"

De Indiaan keek schielijk om, herkende de gebochelde gestalte, en
liet zich oogenblikkelijk van den heuveltop naar beneden glijden,
zoodat hij in het golvend dal verdween.

"Ziezoo, mylord! nu zult gij spoedig de eerste vijftig dollars te
boeken hebben," zei Humply tegen den Engelschman, terwijl hij weer
neerdook.

"Zullen wij een avontuur hebben?"

"Hoogstwaarschijnlijk, ja, want de hoofdman lag ontwijfelbaar op den
uitkijk naar vijanden."

"Is het een hoofdman?"

"Ja, een ferme kerel, een hoofdman van de Osagen."

"En kent gij hem?"

"Niet alleen dat wij hem kennen, maar wij hebben met hem de pijp van
vrede en broederschap gerookt, en zijn verplicht hem ten allen tijde
bij te staan, zooals hij dat wederkeerig verplicht is jegens ons."

"_Well_, dan wensch ik, dat hij, in plaats van een paar tegenstanders,
er hoe meer hoe liever verwacht."

"Schilder den duivel maar niet op den muur. Zulke wenschen zijn
gevaarlijk, want maar al te licht gaan zij in vervulling. Ga maar
mee naar beneden! Wat zal de uncle blij, maar tevens verwonderd zijn,
dat de hoofdman zich in deze streek bevindt!"

"Hoe hebt gij den Roodhuid ook weer genoemd?"

"In de Osagen-taal Menaka sjecha, dat wil zeggen de Goede Zon of de
Groote Zon. Hij is een zeer dapper en ervaren krijgsman, en bovendien
niet bepaald een vijand van de blanken, ofschoon de Osagen tot de
volkeren der nog ongetemde Sioux behooren!"

Beneden aangekomen, vonden zij den uncle in een stijve, theatrale
houding, Hij had alles gehoord, en deze houding aangenomen, om zijn
rooden vriend zoo deftig mogelijk te begroeten.

Het duurde niet lang of de paarden begonnen te snuiven, en terstond
daarop zag men den Indiaan komen. Hij was iemand in de beste jaren
van den mannelijken leeftijd en droeg de gewone Indiaansche leeren
kleeding, die op ettelijke plaatsen gescheurd, en hier en daar met
versch bloed bevlekt was. Wapenen had hij niet. Op elk zijner wangen
was een zon getatoueerd, aan de gewrichten van zijn beide handen
was het vel afgescheurd. Hij was blijkbaar gebonden geweest, en had
stellig zijn boeien verbroken. Zooveel was althans met zekerheid uit
alles op te maken, dat hij thans op de vlucht was en vervolgd werd.

In weerwil van het gevaar, dat den Indiaan boven het hoofd hing, en dat
hem waarschijnlijk zeer na op de hielen zat, naderde hij met langzamen
tred, stak zonder dadelijk op den Engelschman te letten, aan de twee
jagers zijn rechterhand toe, en zei op een allerbedaardsten toon in
zeer goed Engelsch: "Ik heb de stem en de gestalte van mijn broeder
en vriend dadelijk herkend, en het verheugt mij u te kunnen begroeten."

"Ook wij verheugen ons daarover," antwoordde Humply, "daarvan kunt
gij u verzekerd houden."

De lange uncle strekte zijn beide handen boven het hoofd van
den Roodhuid, als om den zegen over hem uit te spreken, en galmde
declameerend uit:


  "Wees gegroet, gegroet, mijn waarde!
  Telg des hemels op deze aarde!
    Groote hoofdman, wees gegroet!
    Zet u aan mijn zij met spoed
  Eer uw vijand kan genaken,
  En .... laat u 't restantje smaken
    Van een reebout, dat wij nu,
    Vriend een broeder, bieden u!"


Bij deze laatste woorden wees hij naar het gras, waar datgene lag,
dat de lord van den reebout overgelaten had, namelijk het been met
ettelijke harde vleeschvezels er aan, die voor het mes niet hadden
willen zwichten.

"Stil, uncle!" riep Humply, "er is nu waarlijk geen tijd voor uw
gedichten. Of ziet gij niet in welken toestand de hoofdman verkeert?"

"O ja,


  Gebonden, doch ontkomen,
  Heeft de eedle zonder schromen
  De vlucht naar hier genomen!"


was declameerende het antwoord.

De gebochelde wendde zich nu van den uncle af, wees naar den lord, en
zei tegen den Osage: "Dit bleekgezicht is een meester in het schieten,
en sedert kort onze nieuwe vriend. Ik beveel hem aan in de genegenheid
van u en uw stam."

Nu gaf de Roodhuid ook aan den Engelschman de hand, en antwoordde:
"Ik ben de vriend van elken goeden en eerlijken blanke; maar dieven,
moordenaars en lijkenschenders moeten verdelgd worden door den
tomahawk!"

"Hebt gij zulke slechte menschen reeds ontmoet?" vroeg Humply.

"Ja. Mijn broeders mogen hun geweren gereedhouden, want degenen, die
mij achternazetten, kunnen ieder oogenblik komen opdagen, ofschoon
ik hen niet gezien heb. Zij zullen te paard zitten, en ik heb moeten
loopen; maar de voeten van de 'Goede Zon' zijn even vlug en tegen
vermoeienis bestand als de loopers van een hert, die geen paard kan
inhalen. Ik ben vele krommingen en cirkels geloopen; ook heb ik mij
dikwijls achteruitbewogen, met de hielen naar voren; alles om hen op
te houden en hun het spoor bijster te maken. Zij hebben het gemunt
op mijn leven."

"Daar zullen zij de groetenis van hebben! Met hun hoevelen zijn zij?"

"Dat weet ik niet; want toen zij mijn vlucht ontdekken konden, was
ik reeds uit hun bereik."

"Maar wie is of wie zijn het dan? Welke blanken hebben het gewaagd,
de Goede Zon gevangen te nemen om hem te dooden?"

"Het zijn vele, zeer vele menschen, verscheiden honderden slechte
kerels, die door de bleekgezichten Tramps genoemd worden."

"Tramps? Hoe komen die hier verzeild, en wat willen die hier in deze
afgelegen streek? Op welke plaats bevinden zij zich?"

"In den hoek van het bosch, die den naam draagt van Osagenook, maar
dien wij den moordhoek noemen, omdat onze beroemdste hoofdman en zijn
dapperste strijders daar verraderlijk om het leven gebracht zijn. Jaar
aan jaar, telkens als de maan driemaal vol is geweest, bezoeken
eenige afgevaardigden van onzen stam die plaats, om op de graven van
de gevallen helden den Doodendans te dansen. Zoo verliet ook ik in
dit jaar met twaalf krijgslieden onze groene weide-velden, om mij met
hen naar Osage-nook te begeven. Wij zijn eergisteren daar aangekomen,
hebben de geheele streek onderzocht en ons overtuigd, dat er geen
vijandelijk wezen daar in den omtrek te vinden was. Wij waanden ons
dus volkomen veilig, en sloegen ons bivak bij de graven op. Gisteren
gingen wij op de jacht om aan vleesch te komen, en wij hadden plan om
vandaag met de plechtigheid een begin te maken. Ik was zoo voorzichtig
geweest, twee wachten uit te zetten, en niettegenstaande dat is het
aan een troep blanken gelukt, onopgemerkt sluipenderwijze door te
dringen tot dicht in onze nabijheid. Zij hadden stellig het spoor
gezien, dat op de jacht door onze voeten en door de hoeven onzer
paarden achter was gelaten; en nauwelijks was onze dans begonnen, of
wij werden zoo plotseling door hen overvallen, dat wij ons slechts
eenige oogenblikken konden verweren. Zij waren naar mijn gissing
ettelijke honderdtallen sterk, wij doodden er eenigen van, en acht
der onzen werden door hen doodgeschoten; ik werd met de overige vier
overweldigd en gekneveld. Er werd gerecht over ons gehouden, en wij
vernamen, dat wij hedenavond aan het vuur gemarteld, en vervolgens
levend verbrand zouden worden. Zij legerden zich bij de grafsteeden,
en ik werd van mijn krijgsmakkers gescheiden, opdat ik niet met hen
zou kunnen spreken. Men bond mij aan een boom vast, en zette een
blanke bij mij, om de wacht te houden; maar de riem, waarmee men mij
gebonden had, was niet sterk genoeg; ik trok dien aan stukken. Wel
sneed die mij diep in mijn vleesch, zooals gij zien kunt; maar ik
worstelde mij ten minste los; en op een oogenblik, toen de bewaker
zich even verwijderde, maakte ik gebruik om heimelijk weg te sluipen."

"En uw vier kameraden?" vroeg Bill.

"Die zijn natuurlijk nog daar. Of denkt gij, dat ik moeite heb kunnen
doen om hen op te sporen?"

"O neen! want dan waart gij stellig opnieuw gevangengenomen."

"Mijn broeder zegt de waarheid. Ik had hen niet kunnen redden, en zou
zeer zeker met hen omgekomen zijn. Ik besloot dus, mij in allerijl
naar de boerderij van Butler te spoeden, met wien ik bevriend ben,
en daar hulp te gaan halen."

Humply-Bill schudde zijn hoofd, en zei: "Bijna onmogelijk! Van
Osage-nook naar de boerderij van Butler, dat zijn ruim zes uur rijdens
als men een goed paard heeft, en met een slecht paard veel langer. Hoe
zoudt gij dus vóór den avond terug kunnen zijn? En van avond zullen
uw kameraden afgemaakt worden!"

"Ja maar, de voeten van de Goede Zon zijn even vlug als die van het
vlugste paard!" antwoordde de hoofdman met zelf vertrouwen. "Mijn
vlucht zal ten gevolge hebben, dat ze de terdoodbrenging uitstellen
en eerst alle moeite doen om mij weer in handen te krijgen. De hulp
zou dus nog wel bijtijds kunnen komen."

"Die veronderstelling kan juist wezen, maar kan ook evengoed falen. Het
is maar goed, dat gij ons aangetroffen hebt; want nu is het niet
noodig aan de boerderij van Butler hulp te gaan zoeken; wij, wij
zullen met u meegaan, om uw kameraden te bevrijden."

"Wil mijn blanke broeder dat werkelijk doen?!" riep de Indiaan op
een toon van blijde verrassing.

"Natuurlijk! Wat anders? De Osagen zijn immers onze vrienden, en de
tramps zijn de vijanden van ieder eerlijk man!"

"Maar zij zijn zoo ontzettend talrijk, er zijn er zoo ijselijk velen,
en wij met ons vieren hebben slechts acht armen en handen!"

"_Pshaw!_ gij kent mij immers! Of denkt gij, dat ik van plan ben,
om mij zoo maar holderdebolder in hun midden te werpen? Vier heldere
koppen kunnen het best wagen om een troep tramps heen te sluipen,
ten einde eenige gevangenen uit hun handen te halen. Wat zegt _gij_
daarvan, oude uncle?"

De laadstok-stijve uncle spreidde zijn beide armen uit, sloot in
geestvervoering zijn oogen dicht, en riep:


    "Ik ben één van de vier!
  En ik zeg 't zonder snoeven,
    Ik rij mee met plezier
  Naar het bivak der boeven;
    En wij halen als buit,
    De vier broeders er uit!"


"Mooi zoo! en gij, mylord?"

De Engelschman had zijn opschrijfboek voor den dag gehaald, om den naam
van den hoofdman op te teekenen; hij schoof het nu weer in de tasch,
en antwoordde: "Natuurlijk rij ik mee; het is immers een avontuur?"

"Ja, maar een gevaarlijk avontuur, sir!"

"Zooveel te beter! Dan betaal ik tien dollars meer dus zestig. Maar als
wij rijden willen, dienen wij een paard voor de Goede Zon te hebben."

"Hum ja!" hernam de gebochelde, terwijl hij hem verwonderd
aanzag. "Maar waar moeten wij dat vandaan halen--weet _gij_ dat?"

"Wel, wij nemen er natuurlijk een van zijn vervolgers, die hem
waarschijnlijk dicht op de hielen zitten."

"Goed bedacht, goed bedacht! Gij zijt een wakkere, sir! en ik geloof,
dat wij het best met elkander zullen weten te vinden. Maar zou onze
roode vriend ook niet een wapen dienen te hebben?"

"Ik zal hem een van mijn geweren afstaan. Hier is het al! Hoe het
gebruikt moet worden, zal ik hem wel vertellen. En nu hebben wij
geen tijd meer te verliezen, dunkt mij. Ik geef u dus in bedenking,
om ons zóó te posteeren, dat de vervolgers, als zij hier aankomen,
geheel door ons omsingeld zullen zijn."

De uitdrukking van verwondering op het gelaat van den kleine werd hoe
langer hoe sterker. Hij nam den Engelschman op met een vragenden blik,
en zei:

"Gij spreekt juist als een geoefend jager, die veel ondervinding heeft,
sir! Hoe is dan eigenlijk uw idee, hoe wij dat moeten aanleggen?"

"O, dat is doodeenvoudig. Een onzer blijft hierboven op den heuvel,
waar wij beiden gestaan hebben. Hij ontvangt de kerels precies
zooals gij beiden vroeger mij ontvangen hebt. De andere drie loopen
in een halven cirkel, opdat hun voetspoor niet te herkennen zij, en
beklimmen dan ieder een der omliggende heuvelen. Komen dan de kerels,
dan bevinden zij zich tusschen de vier bezette heuvels, en wij hebben
hun in de val, want wij zijn in de hoogte gedekt en kunnen hun het
licht uitblazen naar hartelust, zonder dat zij van ons iets anders
te zien krijgen, dan den rook uit de geweren."

"Gij spreekt inderdaad als een boek, mylord! Zeg toch eens eerlijk,
is dit wezenlijk voor de eerste maal, dat gij in de prairie zijt?"

"Ja, dat is eerlijk de waarheid. Maar ik ben vroeger reeds hier en
daar elders geweest, waar men niet minder op zijn tellen dient te
passen dan hier. Wij hebben daarover al eens gesproken."

"_Well!_ Ik begin te begrijpen, dat wij niet veel met u te haspelen
zullen hebben, en dat doet mij plezier. Ik moet u zeggen, dat ik
juist hetzelfde plan had willen voorstellen. Zijt gij het met ons
eens, uncle!"

De boonenstaak-slikker maakte een theatrale beweging met zijn arm,
en antwoordde:


  "Ja, ja, zij worden ingesloten,
  En tot den laatste doodgeschoten!"


"Goed zoo! Dan blijf ik hier, om hen, zoodra ze komen, te woord te
staan. Mylord gaat naar den heuvel rechts, gij naar den heuvel links,
en de hoofdman vat post op den heuvel vlak vóór ons. Op die manier
krijgen wij hen geheel in onze macht; en of wij hen zullen dooden,
al dan niet, dat zal geheel afhangen van de wijze, waarop zij zich
gedragen."

"Dood maken niet!" opperde de lord.

"Juist, sir! ook ben ik daar tegen; maar de schurken verdienen
eigenlijk geen verschooning; en als wij hen sparen, wat moeten wij
dan met hen aanvangen? Hen met ons mee te sleepen, dat kan met geen
mogelijkheid; en laten wij hen vrijheid, dan verraden zij ons. Ik zal
zoo luid met hen spreken, dat gij ieder woord verstaan kunt: dan weet
gij wat er gedaan moet worden. Schiet ik er een overhoop, dan is dat
bepaald het teeken, dat gij op de anderen moet schieten. Ontkomen mag
er niet een. Bedenk, dat zij acht Osagen vermoord hebben, zonder door
dezen ooit vijandig behandeld te zijn! En nu voorwaarts, messieurs! ik
geloof, dat wij niet langer mogen talmen."

Hij beklom den naastbij gelegen heuvel, en ging daar, op dezelfde plek,
waar hij vroeger met den Engelschman den Indiaan gadegeslagen had,
in het gras liggen. De drie anderen verdwenen aan weerszijden in de
dalen. De paarden bleven staan waar zij stonden. De lord had zijn
kijker meegenomen.

Er verliep wel een kwartier, zonder dat men de nadering van een
levend wezen bespeurde. De wachter, uit wiens bewaking de hoofdman
ontsnapt was, had stellig door achteloosheid te laat zijn ontvluchting
ontdekt. Eindelijk deed zich van den heuvel, waar de Engelschman de
wacht hield, den luiden roep hooren: "Opgepast! ze zijn in aantocht."

"Stil!" waarschuwde de gebochelde iets minder luid.

"_Pshaw!"_ antwoordde de Engelschman. "Ze kunnen het onmogelijk
hooren. Ze zijn minstens nog een mijl ver van ons af."

"Welken kant uit?"

"Lijnrecht naar het oosten. Ik heb door mijn kijker twee kerels gezien,
die op een heuvel stonden, en die hierheen keken, of ze ook iets van
den hoofdman konden ontdekken. Hun paarden stonden stellig beneden."

"Nu opgepast dus, en spaar de paarden: die hebben wij noodig!"

Er verliep weer eenige tijd; toen hoorde men den hoefslag van naderende
paarden. In het dal, dat zich voor den gebochelde uitstrekte, werden
twee naast elkander rijdende mannen zichtbaar; zij waren zeer goed
gewapend en bereden, en hielden hun oogen scherp op het spoor van den
hoofdman gericht, dat zij volgden. Dadelijk achter hen verschenen
er nog twee, en toen nog een; er waren dus vijf vervolgers. Zoodra
zij zich midden in het dal bevonden, riep Bill hun toe: "_Stop_,
messieurs! Geen voetstap verder, of gij hoort mijn buks spreken!"

Zij hielden verwonderd halt en keken naar boven, doch zagen niemand,
daar de bultenaar in het lange gras lag. Intusschen voegden zij
zich naar de ontvangen bedreiging, terwijl de voorste antwoordde:
"Wat duivel is dat! Ligt hier een struikroover in hinderlaag? Kom
voor den dag, en zeg ons welk recht gij hebt, om ons halt te gebieden!"

"Het recht van elken jager, die vreemden ziet naderen," klonk het
van boven.

"Wij zijn ook jagers!" was het antwoord. "Zijt gij een eerlijk man,
laat u dan zien!"

De vijf tramps hadden hun geweren in de hand genomen; zij zagen er
allesbehalve vredelievend uit; maar toch was het antwoord van den
kleine: "Ik ben een eerlijk man, en durf mij best laten zien. Hier
hebt gij mij!"

Hij sprong overeind, zoo, dat zijn geheele gestalte gezien kon worden;
maar hij hield zijn oogen zoo scherp op hen gericht, dat de minste
of geringste van hun bewegingen hem niet ontgaan kon.

"_Zounds_!" riep een hunner. "Als ik mij niet vergis, is het
Humply-Bill!"

"Ja, zoo word ik genoemd."

"Dan is ook de Gunstick-Uncle in de nabijheid; want die twee zijn
altijd bij elkander."

"Kent gij ons dan?"

"Dat zou ik wel denken. Ik heb van vroeger nog een appeltje met u
te schillen!"

"Maar ik ken u niet!"

"Dat is wel mogelijk, want gij hebt mij slechts van verre gezien
... _Boys!_ die kerel is ons in den weg; ik geloof zelfs, dat hij
gemeene zaak heeft gemaakt met de Roodhuiden. Wij zullen hem eens
daar van boven naar beneden blazen!"

Hij mikte op den kleine, en drukte het schot af. Bill stortte
eensklaps, als door den kogel getroffen, in het gras neer.

"_Heigh-day_, dat was goed gemikt!" jubelde de man. "Nu nog de
Gun-stick-Un...."

Verder bracht hij het niet, Bill was pijlsnel neergedoken, om niet
geraakt te worden; nu knalde het plotseling tweemaal achtereen uit zijn
beide geweerloopen, en geen seconde duurde het, of ook de geweren der
drie anderen braakten hun kogels uit. De vijf tramps tuimelden van
hun paarden af, en de vier overwinnaars snelden van de heuvelen af
naar het dal beneden, om den vijf paarden het vluchten te beletten. De
lijken der tramps werden onderzocht.

"Goed gewerkt!" sprak Bill. "Geen een schot heeft gemist! Ze zijn
alle vijf ineens morsdood geweest!"

De hoofdman der Osagen schouwde de twee mannen, op wier voorhoofd hij
gemikt had. Hij zag de kleine gaatjes, waar de kogel binnengedrongen
was, vlak boven den neuswortel, en wendde zich tot den lord: "Het
geweer van mijn blanken broeder is van zeer klein kaliber, maar het
is een voortreffelijk wapen, waarop men zich verlaten kan."

"Dat geloof ik ook," knikte de Engelschman. "Ik heb die twee geweren
extra voor de prairie besteld."

"Mijn broeder moest mij dit hier verkoopen. Ik geef er hem honderd
bevervellen voor."

"Het is niet te koop."

"Dan geef ik er hem honderd en vijftig."

"Dan ook nog niet."

"Voor tweehonderd ook niet?"

"Neen, al waren die bevervellen tienmaal zoo groot als olifantshuiden."

"Dan bied ik hem den hoogsten prijs, die er geboden kan worden:
ik geef voor dit geweer het beste paard van de Osagen in ruil."

Het was duidelijk aan zijn gezicht te zien, dat hij overtuigd was,
nu een bod te doen, zooals er nog nooit een gedaan was; maar de lord
schudde zijn hoofd, en antwoordde: "Lord Castlepool ruilt nooit en
verkoopt ook nooit. Wat zou ik met uw paard doen? Het mijne is immers
op zijn minst even voortreffelijk als het uwe."

"Er is geen paard in de savanne, dat het mijne overtreft. Doch daar ik
mijn blanken broeder niet dwingen kan mij zijn geweer te verkoopen,
zal ik het hem teruggeven. Die vijf dooden hebben meer wapenen bij
zich, dan ik noodig heb."

Hij gaf het geweer terug, maar met een gezicht, waarop de uitdrukking
der grootste teleurstelling te lezen stond. Aan de vijf lijken werden
alle bruikbare voorwerpen afgenomen. Toen men tot dat doel hun zakken
onderzocht, zei Bill: "Die kerel heeft mij gekend; maar ik kan mij
niet herinneren, dat ik hem ooit gezien heb. Maar dat doet er niet
toe! Naar hetgeen hij zeide te oordeelen, had ik van hem en van de
anderen niets goeds te verwachten. Daarom zullen wij ons over den
dood van die menschen maar geen harnas aantrekken. Wie weet hoeveel
schanddaden zij nog bedreven zouden hebben, als onze kogels hun
dat niet belet hadden. Nu kan ook de hoofdman zich bereden maken,
en wij houden nog vier paarden over, juist genoeg voor de Osagen,
die wij willen gaan bevrijden."

"Rijden wij nu dadelijk naar de tramps?" vroeg de Engelschman.

"Natuurlijk. Ik ken deze streek, en ik weet dat wij niet voor den avond
den Osage-nook bereiken zullen; want wij kunnen niet regelrecht daarop
afgaan, maar wij moeten een omweg maken om in het bosch te komen,
dat achter hen ligt."

"En deze lijken?"

"Die laten wij eenvoudig liggen. Of gij moest trek hebben om voor die
schavuiten een praalgraf te laten oprichten, ze zullen wel begraven
worden in de magen der gieren en cojoten: beter zijn ze niet waard!"

Dat was misschien zeer hardvochtig, zeer onchristelijk gezegd;
maar het wilde Westen heeft zijn eigen soort van teergevoeligheid;
in een landstreek, waar rondom dood en verderf dreigen, wordt de
mensch gedwongen, om allereerst op zijn eigen veiligheid bedacht te
zijn, en alles te vermijden, wat die veiligheid in gevaar zou kunnen
brengen. Hadden de vier mannen bij de lijken willen vertoeven,
om hen te begraven en een gebed op hun graf te doen, dat zou een
tijd-verspillen geweest zijn, waardoor zij zeer licht hun eigen leven,
en bijna stellig en zeker dat van de vier gevangen Osagen hadden kunnen
verspelen. Men koppelde dus de vier onbereden paarden aan elkander,
steeg zelf te paard en reed weg, eerst recht op het noorden aan,
doch om al spoedig een oostelijke richting in te slaan.

De hoofdman ging vooruit als gids, daar hij het bivak der tramps
kende. Het ging den ganschen namiddag over de Rolling Prairie. Geen
spoor werd aangetroffen, en geen mensch werd gezien. Toen de zon
zich ten ondergang begon te neigen, ontwaarde men in de verte een
donkere streep, en de Osage verklaarde: "Dat is de achterzijde van
het bosch. De voorkant loopt in een halven cirkel binnenwaarts,
en vormt den hoek, dien wij den Moordhoek noemen, en daar liggen de
graven van onze omgebrachte broeders."

"Hoe ver is het nog, als wij dwars het bosch doorgaan, eer men dien
hoek bereikt?" vroeg de lord.

"Als wij aan den ingang van het bosch zijn, hebben wij nog een kwartier
gaans, om aan het bivak der tramps te komen," verklaarde de Roodhuid.

Nu liet Bill zijn paard stilstaan, steeg af, en ging zonder een
woord te zeggen in het gras zitten. De uncle en de Indiaan volgden
dat voorbeeld, als was het iets dat vanzelf sprak. De Engelschman
steeg nu insgelijks af, doch zei: "Mij dunkt, dat wij geen oogenblik
te verliezen hebben. Hoe kunnen wij de Osagen bevrijden, als wij hier
met de handen in den schoot gaan zitten?"

"Dat is geen goed doordachte vraag, sir!" antwoordde de
bultenaar. "Vraag liever: hoe zullen wij de Osagen kunnen bevrijden,
als wij ons dood laten schieten?"

"Dood laten schieten? Hoe dat?"

"Denkt gij, dat de tramps rustig en wel in hun bivak blijven zitten?"

"Dat nu zoozeer niet....."

"Neen, stellig en zeker niet! Zij moeten eten, en om te eten te
krijgen moeten zij op de jacht. Zij dwalen rond door het bosch. En
dat is daar, waar wij er in zullen gaan, slechts een kwartier gaans
breed. Het is dus zoogoed als zeker, dat daar lieden ronddolen, die
ons spoedig zouden zien. Daarom moeten wij hier wachten tot het donker
is geworden; dan zijn al die kerels in hun bivak teruggekeerd, en
wij kunnen dan onopgemerkt het bosch insluipen. Begrijpt gij het nu?"

"_Well_," knikte de lord, en ging nu ook in het gras zitten. "Ik had
niet gedacht, dat ik nog zoo dom kon zijn."

"Ja, gij zoudt die snaken regelrecht in den mond geloopen zijn, en
dan had ik uw dagboek naar Frisco moeten brengen zonder een enkelen
dollar te ontvangen."

"Zonder een dollar te ontvangen? Hoe zoo dat?"

"Omdat wij ons avontuur nog niet geheel beleefd hebben."

"Dat hebben wij wel! Het is reeds achter den rug, en reeds geboekt
ook. Het aantreffen van den hoofdman en het doodschieten van de vijf
tramps is een volledig avontuur geweest voor vijftig dollars. Ze staan
reeds in mijn boek. Het bevrijden van de Osagen is een nieuw avontuur."

"Ook weer voor vijftig dollars?"

"Yes!" knikte de lord.

"Nu, sir! ga dan uw gang maar met opkalken," zei Bill lachende. "Als
gij ieder voorval in zoo of zooveel onder-avonturen splitst, zult
gij ons in Frisco zooveel geld te betalen hebben, dat gij niet zult
weten waar het vandaan te halen."

De lord glimlachte eens, en antwoordde: "Er zal wel genoeg zijn. Ik zal
wel kunnen betalen, zonder dat ik mijn kasteel Castlepool behoef aan
te spreken. Willen we eens wedden? Ik wed om tien dollars! Gij ook?"

"Neen, sir! ik niet. Als ik zoo ieder oogenblik met u ging wedden,
zou ik alles, wat ik bij u verdien, kunnen verliezen; en daar is bij
den neef van mijn uncle geen denken aan!"

De zon verdween, en de schaduwen der avond-schemering zweefden door
de golvende valleien, stegen al hooger en hooger, spreidden zich ook
over de heuvelen uit, en hulden eindelijk de gansche aarde in hun
sombere nachtgewaad. Ook het uitspansel was donker; geen enkele ster
liet zich zien.

Nu werd er opgebroken; doch men reed niet geheel en al door tot aan
den zoom van het bosch. De voorzichtigheid gebood de paarden in het
open veld te laten. Stevige houten pinnen, om de dieren met den
teugel aan den grond vast te binden, heeft iedere westman altijd
bij zich. Op die manier bond men de paarden vast, en nu ging het,
achter elkander gelijk de ganzen, op het bosch aan.

De Roodhuid was de voorste. Zijn voet betrad den grond zoo zacht, dat
het scherpste oor niet in staat was iets daarvan te hooren. De lord,
die vlak achter hem liep, deed alle moeite om zijn eigen voetstappen
ook zoo onhoorbaar te maken. Rondom hen was niets te vernemen,
niets anders dan het zachte geruisch van een windje door de toppen
der boomen.

Nu greep de Osage de rechterhand van den Engelschman, en fluisterde
hem toe: "Mijn blanke broeder reike nu zijn andere hand aan hem die
volgt, opdat de drie bleekgezichten een keten vormen achter mij,
zoodat niemand zich tegen een boom kunne stooten."

Terwijl hij met zijn uitgestrekte eene hand op den tast voorwaarts
schreed, trok hij met de andere hand de blanken achter zich voort. De
lord begon den tijd zeer lang te vinden, want in zulke toestanden
schijnen de minuten wel uren. Eindelijk bleef de hoofdman stilstaan,
en fluisterde: "Mijn broeders kunnen luisteren. Ik heb de stemmen
der tramps vernomen."

Zij luisterden, en ontdekten al spoedig, dat de Roodhuid zich niet
vergist had. Men hoorde spreken, ofschoon op zulk een verren afstand,
dat de woorden niet verstaan konden worden. Na nog eenige voetstappen
gedaan te hebben, ontwaarde men een flauw schemerschijnsel, waardoor
het mogelijk werd de boomstammen te onderscheiden.

"Mijn broeders dienen hier te wachten, tot ik terugkom," zei de Osage.

Terwijl hij dit zei gleed de Roodhuid reeds weg, en was het volgende
oogenblik verdwenen. Het duurde ruim een half uur eer hij terugkwam. Ze
hadden zijn nadering niet gezien en ook niet gehoord; hij verrees
eensklaps voor hun oogen als kwam hij te voorschijn uit den grond.

"Wel?" vroeg Bill. "Wat nieuws brengt gij ons?"

"Dat er nog meer tramps gekomen zijn, nog veel meer."

"Verduiveld! Zouden die kerels misschien van plan zijn hier een
meeting te houden? Dan beklaag ik de landbouwers en andere menschen,
die in deze streek wonen. Hebt gij ook iets gehoord van hetgeen er
gesproken werd?"

"Er brandden verscheiden vuren, en de geheele ruimte was verlicht. De
tramps hadden een kring gevormd, en in hun midden stond een
bleekgezicht, een kerel met rood haar, die met luider stem een
toespraak hield."

"Waarover? Hebt gij hem kunnen verstaan?"

"Ik kon hem zeer goed verstaan, want hij sprak bijna brullend; maar ik
wendde al mijn opmerkzaamheid aan, om mijn roode broeders te ontdekken,
zoodat ik mij slechts weinig herinner van hetgeen hij sprak."

"Nu, vertel dat weinige! Wat was dat?"

"Hij zei, dat de rijkdom niets is dan diefstal en roof, gepleegd ten
nadeele van de armen, zoodat men van de rijken behoort af te nemen
alles wat zij bezitten. Hij beweerde, dat de staat geen belastingen
van den onderdaan mag heffen, zoodat men zich meester behoort te maken
van al het geld, dat in de staatskassen aanwezig is. Hij zei, dat al
de tramps broeders zijn, en dat zij spoedig zeer rijk konden worden,
als ze hetgeen hij hun voorstelde slechts wilden volgen."

"Wat nog meer? Vertel verder!"

"Verder heb ik niet op zijn woorden gelet. Hij sprak nog van de ruim
voorziene kas van een spoorweg, die leeggeplunderd moest worden. Maar
verder heb ik niet naar hem geluisterd; want toen kreeg ik de plaats
in het oog, waar mijn roode broeders gekneveld zijn."

"Waar is dat?"

"Dicht bij een kleiner vuur, waar niemand zat. Daar stonden zij,
elk aan een boom vastgebonden; en bij ieder hunner zat een tramp,
die hem bewaakte."

"Dan zal het niet gemakkelijk zijn dicht bij hen te komen."

"O ja wel. Ik had hen best kunnen lossnijden; maar het was beter,
dat ik dat niet deed en mijn blanke broeders haalde, om mij daarbij
behulpzaam te zijn, want dan gaat het veel sneller. Maar eerst ben
ik toch tot dicht bij een mijner roode broeders gekropen, en heb hem
toegefluisterd, dat zij gered zullen worden."

"Dat is zeer goed, want dan zijn zij nu er op voorbereid, zoodat
zij, wanneer wij hen naderen, ons niet door een beweging van blijde
verrassing verraden zullen. Die tramps zijn geen Westmannen. Het is
een groote domheid van hen, dat zij hun gevangenen niet in hun midden
nemen. Als zij dàt gedaan hadden, zouden wij hen niet kunnen bevrijden
door list, maar dan zouden wij, ofschoon slechts met ons vieren,
regelrecht in den kring van die kerels hebben moeten springen, om,
terwijl zij een oogenblik verbouwereerd waren van den schrik, de Osagen
los te snijden. Breng ons naar de plaats, waar zij zich bevinden!"

De hoofdman voorop, sloop het viertal van boom tot boom, al het
mogelijke doende, om in de schaduwen van de boomstammen te blijven. Zoo
naderden zij al spoedig de legerplaats, waar zij nu acht vuren konden
tellen. Het kleinste brandde het verst in den inham van den hoek, zeer
dicht bij de boomen, en daarheen waren de schreden van den hoofdman
gericht. Eens bleef hij een oogenblik stilstaan, en fluisterde den
drie blanken toe: "Nu zitten verscheiden bleekgezichten bij dit
vuur. Daarstraks zat daar niemand. De man met het roode haar is er
bij. Die snaken schijnen de aanvoerders, de hoofden te zijn. Ziet
gij, op eenige passen afstands van daar, mijn Osagen aan de boomen
gebonden?"

"Ja," antwoordde de bultenaar. "De toespraak, die de kerel met het
roode haar gehouden heeft, is geëindigd; en nu zitten zij, afgezonderd
van de overigen, waarschijnlijk te beraadslagen. Het kan van groot
belang zijn, te weten te komen wat zij in hun schild voeren. Zulk een
aantal tramps is niet voor een kleinigheid bijeengekomen. Gelukkig
staat er eenig kreupelbosch onder de boomen. Ik zal er dus even naar
toe sluipen, om af te luisteren waarover zij het hebben."

"Dat moest mijn broeder liever niet doen!" waarschuwde de hoofdman.

"Waarom niet? Zijt gij bang, dat ik mij zal laten snappen?"

"Neen, dat niet! Ik weet dat mijn broeder een meester is in het
bekruipen. Maar hij kon allicht gezien worden."

"Gezien, dat kon! Maar gesnapt, neen!"

"Ik weet, dat mijn broeder vlugge voeten heeft, en dat hij stellig
den dans wel ontspringen zou. Maar dan zou het ons immers onmogelijk
worden, de Osagen te bevrijden!"

"Volstrekt niet. Wij zouden in een oogenblik hun bewakers van kant
gemaakt, en hun boeien losgesneden hebben; en dan snel weg het bosch
door, en naar de paarden. Ik zou wel eens een tramp willen zien,
die mij dat wilde beletten. Dus, ik sluip er naar toe. Word ik
opgemerkt, dan vliegt gijlieden op de gevangenen aan. Overkomen kan
ons niets. Hier is mijn geweer uncle!"

Hij gaf aan den boonenstaak-oome zijn geweer, om niet daardoor in
zijn bewegingen belemmerd te worden, ging plat op den grond liggen,
en kroop op het vuur aan. De taak, die hij zich voorstelde, bleek
veel gemakkelijker te volbrengen, dan hij gedacht had. De tramps
spraken zoo luid, dat hij reeds halverwegen kon blijven liggen,
en toch alles wat zij zeiden woord voor woord verstaan kon.

In het vermoeden, dat de vier daar bij het vuur zittende tramps
de hoofdpersonen, de aanvoerders waren, had de hoofdman zich niet
vergist. Een hunner, die met het roode haar, was de zoogenaamde kornel
Brinkley, die met zijn weinige aan de rafters ontkomen volgelingen
heden tegen den avond hier was aangekomen. Hij sprak juist, en
Humply-Bill hoorde hem zeggen: "Ik kan u dus een goeden buit beloven,
want daar is de hoofd-kas. Zijn wij dus de zaak eens?"

"Ja, ja, ja!" antwoordden de anderen.

"En hoe is het met de boerderij van Butler? Wilt gij die óók
meenemen? Of moet ik dat op mijn eigen hand doen, en daartoe een stuk
of tien vrijwilligers werven?"

"Neen, neen, wij doen natuurlijk mee," zei een der drie. "Ik zie niet
in, waarom wij u het geld in uw zak zouden spelen! Maar de vraag is:
is het geld er al?"

"Nog niet. De rafters hebben niet dadelijk paarden gehad, terwijl
ik den volgenden ochtend dadelijk eenige goede viervoeters vond. Zij
kunnen dus nog niet op de boerderij zijn. Maar Butler is ook zonder
dat rijk genoeg. Wij overvallen de boerderij, plunderen die leeg,
en wachten dan doodbedaard de komst af van de rafters en van de
schobberds, die hun aanvoerders zijn!"

"Weet gij dan stellig, dat zij daar naar toe zullen komen?"

"Ja, stellig en zeker. Die Old Firehand moet er naar toe, om er een
ingenieur af te halen, die in allen gevalle op dit oogenblik reeds
daar is."

"Een ingenieur? Wat hebben ze dáármee uitstaande?"

"Niets. Dat is een historie, die u volkomen onverschillig kan
zijn. Misschien vertel ik u dat later wel eens. Misschien doe ik u
later nog een ander voorstelletje, waarbij geld als water te verdienen
zal zijn."

"Gij spreekt in raadsels. Eerlijk gezeid, zou ik met dien Old Firehand
liever niet in aanraking komen. Ik heb veel van hem hooren vertellen."

"Zijt gij bang?" vroeg de roodharige spottend.

"Bang is het woord niet; maar ik heb een zeer verklaarbaren afkeer
van die soort van menschen."

"Onzin! Wat zou hij ons kunnen maken"? Bedenk toch, dat wij hier over
de vierhonderd man sterk zijn, die voor den duivel en zijn gansche
familie niet in hun schulp zouden kruipen.'

"Gaan die allen mee naar Butler's boerderij?"

"Natuurlijk! Die ligt immers juist op onzen weg. Of denkt gij, dat
wij den weg, dien wij gekomen zijn, weer terug moeten?"

"Neen, dat spreekt. En wanneer breken wij op?"

"Morgen, na den middag, zoodat wij des avonds aan de boerderij
aankomen. Die is groot, en zal een prachtig vuur opleveren, waaraan
wij menig stuk vleesch zullen kunnen braden."

Humply-Bill had genoeg gehoord; hij kroop terug naar zijn vrienden,
en spoorde hen aan, om nu de Osagen te bevrijden. Naar zijn gevoelen
moest ieder hunner tot achter een der gevangenen sluipen; maar de
hoofdman viel hem in de rede, en zei: "Ik heb mijn blanke broeders
enkel gehaald, om mij spoedig te kunnen bijspringen, indien het mij
onverhoopt niet gelukken mocht, geheel alleen mijn roode broeders te
bevrijden. Wat er nu gebeuren moet, is geen werk voor blanke mannen,
maar wel voor Roodhuiden. Ik ga alleen, en mijn broeders mogen mij
eerst dan helpen, als ik bemerkt word."

"Wat gaat hij nu doen?" vroeg de Engelschman zacht.

"Een meesterstuk," antwoordde Bill. "Wees zoo goed en ga weer liggen,
en kijk oplettend naar de plaats waar de gevangenen staan. Komt, er
een kink in den kabel, dan snellen wij toe, om te helpen. Wij zullen
niets anders te doen hebben dan hun riemen los te snijden en dan naar
onze paarden te loopen."

De lord voldeed aan dien wenk. Het vuur, bij hetwelk de vier
aanvoerders der tramps zaten, was ongeveer tien voetstappen van
den zoom van het bosch af. En daar stonden de boomen, waaraan de
gevangenen, in een rechtop staande houding, met handen en voeten
vastgebonden waren. Bij elken gevangene zat of lag een gewapende
schildwacht. De Engelschman keek zijn oogen uit, om te zien wat de
weggeslopen hoofdman zou uitrichten, doch de hoofdman was en bleef
onzichtbaar. De lord zag niets anders, dan dat een der bewakers,
die gezeten had, zich nu omlegde, en wel met een snelheid alsof hij
eensklaps omviel. Ook de andere drie bewakers maakten, een voor een,
een dergelijke beweging, en, zonderling genoeg, allen zoo, dat hun
hoofd juist in de schaduw kwam te liggen van den boom, waar zij de
wacht hielden. Dat alles gebeurde zonder dat een hunner het minste
geluid of geritsel deed hooren.

Er verliepen nog eenige seconden, en toen zag de lord eensklaps
tusschen zich en Bill, den hoofdman op den grond liggen. "Is het
klaar?" vroeg Bill. "Ja," antwoordde de Roodhuid.

"Maar uw Osagen staan immers nog aan de boomen gebonden?" fluisterde
de lord hem toe.

"Neen, die zijn maar blijven staan tot ik met u gesproken heb. Mijn
mes heeft de bewakers, een voor een, midden in het hart getroffen, en
toen heb ik hen gescalpeerd (= hun de schedelhuid afgerukt). Nu kruip
ik weer naar mijn roode broeders toe, om met hen naar de paarden te
gaan, waar ook die van ons zich bevinden. Daar alles zoo goed gegaan
is, zullen wij niet heengaan zonder onze paarden te halen."

"Waarom u aan dat gevaar ook nog blootstellen?" waarschuwde Bill.

"Mijn blanke broeder vergist zich. Gevaar is er nu niet meer. Zoodra
gij de Osagen van hun boomen ziet verdwijnen, kunt gij ook gaan. Dan
zult gij spoedig het gestamp der paarden hooren, en het geschreeuw
der tramps, die daar de wacht houden. Maar dan komen wij reeds op de
plaats, waar wij afgestegen zijn. _Howgh!_"

Met dit laatste bekrachtigingswoord wilde hij te verstaan geven,
dat alle verdere tegenbedenkingen noodeloos waren; en was eensklaps
verdwenen. De lord staarde met opengespalkte oogen naar de gevangenen,
die nog altijd stokstijf tegen hun boomen stonden, en.... opeens
waren zij weg, als verzonken in den grond.

"_Wonderful!_" fluisterde hij vol geestdrift den gebochelde
toe. "Precies zooals men dat in romans leest."

"Hum!" antwoordde de kleine "Gij zult bij ons nog menigen roman
beleven; maar het lezen is vrij wat gemakkelijker dan het mee-maken."

"Moeten wij nu weg?"

"Nog niet. Ik ben benieuwd, om de gezichten te zien, die de kerels
zullen zetten, als de bom losbreekt. Wacht nog een oogenblikje."

Het duurde slechts kort, toen klonk er van gene zijde der legerplaats
een luide alarmkreet; een tweede antwoordde; daarop volgden verscheiden
schrille kreten, waaraan men hooren kon, dat ze uit de kelen van
Indianen kwamen--en toen een snuiven en stampen, en hinniken en
dreunen, dat het was alsof de grond er van trilde.

De tramps waren opgesprongen. Iedereen riep, schreeuwde, en vroeg
wat er gebeurd was. Toen klonk de stem van den roodharigen kornel:
"De Osagen zijn weg. Wie, voor den satan, heeft hen...."

Vol ontzetting zweeg hij eensklaps. Terwijl hij sprak, was hij op
de bewakers aangesneld, en had den eerste den beste beetgepakt, om
hem overeind te trekken. Maar toen zag hij zijn verglaasde oogen en
haarloozen bebloeden schedel. Hij trok den tweede, derde en vierde
in het schijnsel van het vuur, en schreeuwde toen als razend:
"Dood! gescalpeerd, alle vier! En de Roodhuiden zijn weg! Waarheen?"

"Indianen, Indianen!" werd er op dat oogenblik geroepen van den kant,
waar de paarden gestaan hadden.

"Te wapen! naar de paarden!" brulde de kornel. "Wij zijn
overrompeld. Ze willen onze paarden stelen!"

Nu volgde een tooneel van onbeschrijfelijke verwarring. Alles
draafde door elkander, maar er was geen vijand te ontdekken;
en eerst toen men eindelijk eenigszins tot bedaren was gekomen,
bleek het, dat enkel de buitgemaakte Indianen-paarden ontbraken. Nu
eerst, nu het ongeluk gebeurd was, werden er wachtposten uitgezet,
en werd de omtrek van de legerplaats doorzocht, doch zonder dat men
iets hoegenaamd ontdekte. Men kwam tot de onderstelling, dat er nog
andere dan de gevangene Osagen in het bosch waren geweest, en dat
die sluipend waren genaderd, om hun kameraden te bevrijden. Daarbij
hadden ze de bewakers van achteren doodgestoken en gescalpeerd, en zich
vervolgens van de Indianen-paarden meester gemaakt. Een ding konden de
tramps maar niet begrijpen, namelijk, dat het vermoorden van de vier
bewakers zoo zonder het minste kikje had plaats gehad. Wat zouden zij
verbaasd geweest zijn als zij geweten hadden, dat het slechts één man
was geweest, die dat Indiaansche meesterstuk ten uitvoer had gebracht.

Toen de aanvoerders eindelijk weder aan hun vuur bij elkander zaten
sprak de kornel: "Wat er gebeurd is, is wel geen groot ongeluk voor
ons, maar het noodzaakt ons, om ons plan voor den dag van morgen te
veranderen. Wij dienen nu reeds zeer in de vroegte op te breken."

"Waarom?" werd er gevraagd.

"Omdat de Osagen alles hebben gehoord wat wij gesproken hebben. Een
groot geluk is het, dat zij niets weten, van hetgeen wij te Eagle-tail
van plan zijn, want daarover hebben wij hier niet gesproken, wel
vroeger daarboven bij het andere vuur. Maar wat wij met de boerderij
van Butler voornemens zijn te doen dat, weten zij."

"En denkt gij dat zij dat verraden zullen?"

"Natuurlijk!"

"Zouden die wilde schobberds dan met Butler bevriend zijn?"

"Bevriend of niet zij zullen maken, dat hij het weet, om zich op ons
te wreken, en ons een warme ontvangst te bereiden."

"Dat is meer dan waarschijnlijk, ja; en daarom zal het maar raadzaam
wezen, zooveel mogelijk spoed te maken. Ik begrijp niet, waar die vijf
man zoo lang blijven, die den voortvluchtigen hoofdman achterna zijn!"

"Dat is mij ook onverklaarbaar. Had hij zijn toevlucht in het bosch
gezocht, dan zou het moeilijk of liever onmogelijk geweest zijn hem te
vinden; maar zijn voetspoor was ver, zeer ver de prairie in te volgen,
en een paard had hij niet. Zij moeten hem dus stellig gesnapt hebben."

"Dat verbeeld ik mij ook. Maar ik denk, dat zij op den terugtocht door
den nacht overvallen en verdwaald zijn--of zij hebben, om niet verdoold
te loopen hun bivak ergens opgeslagen, en zullen morgenochtend vroeg
wel komen opdagen. In elk geval zullen wij dan hun spoor wel treffen,
want zij namen juist dezelfde richting, die wij moeten gaan."

Met die veronderstelling vergiste de spreker zich. De hemel, of beter
gezegd de wolken, zorgden er voor, dat hun spoor onzichtbaar werd; want
later begon er een zacht regentje te vallen, dat verscheiden uren lang
aanhield en alle sporen van voetstappen en paardenhoeven uitwischte.ZESDE HOOFDSTUK.

EEN PARFORCE-RIT IN DEN DONKER.


Zoodra zich, gelijk in het vorige hoofdstuk verhaald is, bij de paarden
het geschreeuw deed hooren, was voor Bill, den uncle en den Engelschman
het oogenblik gekomen, om hun lijf te bergen. Zij waren, zoo snel als
de duisternis toeliet, door het bosch naar hun paarden geijld. Dat
zij niet gemist hadden, was louter aan de scherpzinnigheid der beide
jagers te danken. De lord zou stellig meer moeite gehad hebben om den
weg te vinden; want de eene golvende berg en golvende vallei geleek
in den nacht nog veel meer dan overdag op den anderen. Zij maakten de
paarden los, stegen er op, en namen de onbereden dieren aan den koppel.

Nauwelijks was dit geschied, of zij hoorden de Indianen komen. De
hoofdman had in de stikdonkere duisternis zijn weg even gemakkelijk
weten te vinden, als was het klaarlichten dag geweest.

"Die tramps zijn blind en doof geweest," zei hij. "Wij konden er
verder niet een van hen dooden; want als wij onze paarden wilden
hebben, mochten wij ons niet bij de menschen ophouden: maar er zullen
nog vele naar de eeuwige jachtgronden verhuizen, om de schimmen der
Osagen te bedienen."

"Wilt ge u dan wreken?" vroeg Bill.

"Waarom doet mijn blanke broeder zulk een vraag? Zijn er niet acht
Osagen gevallen, wier dood gewroken moet worden? Moesten niet de vier
anderen gemarteld en vermoord worden? Wij zullen naar de wigwams der
Osagen rijden, om vele krijgslieden te halen. En dan zullen wij het
spoor van die bleekgezichten volgen, om zoo velen hunner het licht
uit te blazen als Manitou in onze handen overlevert."

"In welke richting grazen nu de kudden der Osagen?"

"Naar het Westen heen."

"Moet gij dan de boerderij van Butler voorbij?"

"Ja."

"En hoe lang moet gij van daar af nog rijden om bij de uwen te komen?"

"De eerste kudden zijn dan wel in een halven dag te bereiken, als
men een goed paard heeft en een beetje doorrijdt."

"Dat is zeer goed. Wij zullen ons dienen te haasten, om de boerderij
van Butler te redden."

"Wat zegt mijn broeder? Butler is een vriend en beschermer van de
Osagen. Bedreigt hem een ongeluk?"

"Ja. Maar laat ons niet nu, en vooral niet hier, daarover spreken. Wij
moeten hoe eer hoe beter weg, om te maken, dat wij uit de nabijheid
van de tramps komen. Die zijn van plan om morgen de boerderij te
overvallen, en wij moeten dus den eigenaar intijds waarschuwen."

"Oef! Mijn roode broeders kunnen voor de onbereden paarden zorgen,
dan kunnen de blanke broeders mij zooveel te sneller volgen."

Zijn mannen voldeden daaraan, door behalve hun eigen paarden ook
de buitgemaakte onder hun hoede te nemen. Toen ging het in galop
tusschen de lage heuvelen door vooruit; niet terug op het spoor, dat
zij zelf waren komen rijden, want dat zou een omweg naar het noorden
geweest zijn, maar op het spoor, dat de hoofdman en zijn vervolgers
in den afgeloopen namiddag gemaakt hadden. Dat spoor liep regelrecht
op de streek aan, in welke Butler's boerderij lag, die de Osage had
willen bezoeken.

In galop! En dat in zulk een duisternis! En toch was het zoo. Reeds op
klaarlichten dag was enkel hij, die volkomen ervaren was, in staat,
om in die Rolling-Prairie zijn weg te vinden; maar in den nacht niet
te verdwalen, dat mocht bijna een wonder genoemd worden. Toen de
Engelschman een opmerking in dien geest maakte tegen den kleinen Bill,
die naast hem reed, antwoordde deze: "Ja, sir! dat gij ook niet van
vandaag of gisteren zijt, heb ik wel gemerkt; maar toch zult gij hier
nog heel wat zien en hooren, en zelf beleven ook, dat gij vroeger
voor onmogelijk gehouden zoudt hebben."

"Dus ook gij, gij zoudt hier niet verdwalen?"

"Ik? Hum! Als ik eerlijk de waarheid moet zeggen, wil ik u wel
bekennen, dat het niet in mij zou opkomen om zoo tusschen al die
golvende heuvelen door te hollen. Ik zou heel langzaam rijden, en de
kromming van ieder dal, dat ik door moest, nauwkeurig onderzoeken. En
toch zou het tien tegen een zijn, dat ik morgenochtend op een geheel
andere plaats aankwam dan die, waar ik naar toe wil."

"Dat kan den hoofdman misschien óók wel gebeuren?"

"O neen! Zulk een Roodhuid _ruikt_ de richting en den weg, dien hij
gaan moet. En, wat het voornaamste is, hij heeft nu zijn eigen paard
weer. Dat dier wijkt geen handbreedte van het spoor af, dat zijn
meester vandaag gegaan is. Daarop kunt gij u verlaten. De hemel is
zoo zwart als een zak vol roet, en van de aarde is geen stipje te
zien zoo groot als op den nagel van mijn duim kan liggen; maar toch
galoppeeren wij als op klaarlichten dag en langs een gebaanden weg;
en ik wil wedden, dat we, eer we zes uur verder zijn, onze paarden
halt zullen laten houden voor de poort van Butler's boerderij."

"Zoo! He!" riep de Engelschman verheugd. "Wilt gij dat wedden? Dat is
heerlijk! Dus, dat beweert gij? Dan beweer ik het tegenovergestelde;
en wij wedden om vijf dollars, of om tien. Of wilt gij om nog meer,
ik ben dadelijk uw man!"

"Dank u, mylord! Wat ik daar zeide van wedden, was maar bij wijze
van spreken. Ik moet u nogmaals zeggen: wedden doe ik nooit. Behoud
uw geld! Gij zult het wel anders kunnen gebruiken. Bedenk eens wat
gij voor vandaag alleen reeds aan mij en den uncle te betalen hebt."

"Honderd dollars. Vijftig voor de vier doodgeschoten tramps, en
vijftig voor de bevrijde Osagen."

"En er zal spoedig nog meer bijkomen."

"Natuurlijk, want de aanslag op de boerderij, dien wij verijdelen
zullen, is ook weer een avontuur, dat vijftig kost."

"Of wij dien aanslag zullen kunnen afweren, is nog zoo zeker niet;
maar ook als het tegenvalt is het een avontuur, dat u vijftig dollars
zal kosten, als wij er ten minste het leven niet bij inschieten. Maar
hoe was het ook eigenlijk weer met Old Shatterhand, Winnetou en Old
Firehand? Hoeveel wilt gij betalen, als gij een van die drie mannen
te zien krijgt?"

"Honderd dollars voor ieder hunner, heb ik gezegd. Dat is immers goed?"

"O ja, opperbest! Het is zeer waarschijnlijk, dat wij morgen of
overmorgen Old Firehand zullen aantreffen."

"Is het tòch waar? Is het inderdaad waar?"

"Ja; want hij wil ook naar Butler's boerderij komen." De vooraan
rijdende hoofdman had deze woorden gehoord. Hij draaide zich om
op zijn paard, zonder den loop van het dier te temperen, en vroeg:
"Old Firehand, dat beroemde bleekgezicht, komt die ook?"

"Ja. Ten minste, dat zeide die kornel van de tramps."

"Die vent met dat roode haar, die zulk een lange toespraak gehouden
heeft? Hoe weet die dat? Heeft hij den grooten jager dan gezien,
of met hem gesproken misschien?"

Bill vertelde nu, terwijl de rit altoos maar even vliegend voorwaarts
ging, wat hij gehoord had.

"Oef!" riep de hoofdman, "Dan is de boerderij gered, want het hoofd
van dat bleekgezicht alleen is meer waard, dan de wapenen van duizend
tramps. Wat doet mij dat een genoegen, dat ik hem zien zal!"

"Kent gij hem al?"

"Alle hoofdmannen van het Westen hebben hem gezien en de calumet
(= vredespijp) met hem gerookt. Waarom zou ik alleen hem dan niet
kennen?.... Voelt gij wel, dat het begint te regenen. Dat is goed,
want de regen geeft aan het platgetrapte gras de veerkracht, om zich
spoedig weer op te richten. De tramps zullen dus morgenochtend ons
spoor niet meer kunnen zien."

Nu werd het gesprek gestaakt. De snelheid van den rit en de
oplettendheid, die daarbij noodig was, maakten het spreken zeer
moeilijk; en bovendien maakt ook de regen doorgaans den mensch minder
spraakzaam.

Om hun paarden niet al te veel te vermoeien, lieten de ruiters hen van
tijd tot tijd een poos stapvoets gaan; dan werd er weer in den draf of
in galop gereden. Eensklaps ging het paard van den hoofdman uit den
galop in een stap over, bleef een oogenblik daarna zelfs stilstaan,
zonder daartoe door den berijder gedwongen te zijn, en begon zacht
te snuiven.

"Oef!" zei de Roodhuid fluisterend. "Er zijn stellig menschen voor
ons. Mijn broeders mogen wel eens luisteren, zich niet verroeren,
en de lucht goed door den neus inademen!"

Men hield halt.

"Een vuur!" fluisterde de hoofdman.

"Er is niets van te zien," zei Bill.

"Maar ik ruik rook, die van achter den naastbijgelegen heuvel schijnt
te komen. Als mijn broeder wil afstijgen en met mij den heuvel
beklimmen, dan kunnen wij zien wat zich daarachter bevindt."

De twee verlieten hun paarden, en slopen naast elkander op den heuvel
aan. Zij hadden echter nog geen tien voetstappen gedaan, toen de
Indiaan zich bij de keel voelde grijpen door twee handen, die hem
stevig neerduwden op den grond. Wel verweerde hij zich met armen en
beenen als een bezetene; doch het baatte hem niet, en geluid geven
kon hij niet. Tegelijk met hem was de gebochelde door twee andere
handen bij de keel gegrepen, die ook hem neerduwden op den grond.

"Hebt gij hem beet?" vroeg hij, die den Indiaan gepakt had, aan den
andere, zacht fluisterend, en wel in het Duitsch.

"Ja, ja, ik heb hem zoo stevig beet, dat hij geen kik of mik kan
geven," was het eveneens zacht gefluisterde antwoord.

"Dan gezwind naar achter den heuvel! Wij moeten weten met wie wij te
doen hebben. Of is hij u te zwaar?"

"Dat kan niet in mij opkomen! Het ventje is lichter dan een vlieg,
die in drie weken niets gegeten en gedronken heeft. Heere-mijne! Hij
schijnt een uitwas aan zijn ruggegraat te hebben, wat we bij ons te
lande een bochel noemen! Het zal toch niet...."

"Wat?"

"Het zal toch niet mijn goede vriend Humply-Bill zijn?"

"Dat zullen wij bij het vuur wel zien. Voor het oogenblik zijn wij
zeker, dat niemand ons zal volgen. Ik schat den troep op een groot
dozijn mannen, die echter stil blijven zitten, want zij moeten wachten
op de terugkomst van deze twee."

Dat alles was zoo in een ommezien tijds en zoo doodstil geschied, dat
de metgezellen der twee gepakten er niets van bespeurden, in weerwil
dat het plaats greep zoogoed als vlak bij hen. Old Firehand--want
die was het--nam zijn gevangenen op zijn armen; en Droll sleepte
den zijne over het gras voort, om den heuvel heen. Daarachter lagen
vermoeide paarden; er brandde een klein vuur, en bij het schijnsel
der vlam kon men een groot twintigtal gestalten zien, die allen met
aangelegd geweer gereed stonden, om een vijand, die zich misschien
vertoonen kon, met even zooveel kogels te begroeten.

Toen de twee mannen hun gevangenen bij het vuur brachten, klonk,
uit beider mond tegelijk, een uitroep van verwondering.

"Wat drommel!" riep Old Firehand. "Dat is Menaka-sjecha, de hoofdman
van de Osagen! Van hem hebben wij niets te vreezen."

"Sapperloot!" klonk de uitroep van Droll. "Het is warendig Bill zelf,
Humply-Bill! Man, vriend, beste jongen! waarom mij niet gezeid,
dat ik _u_ bij de keel had! Nu ligt gij daar, en kunt niet kikken
of mikken! Sta op, en werp u in mijn armen, broederhart! Ach,
heeremijntje! hij verstaat geen Duitsch, en dus ook geen woord van
hetgeen ik zeg. Hij zal toch niet dood gaan! Spring maar eens overeind,
beste brave! Ik heb u warendig niet willen wurgen! een beetje maar,
zoo ver als ik dacht dat noodig was."

De eerlijke Altenburger stond op dit oogenblik bijna meer angst uit
dan de gewurgde, die daar lag met gesloten oogen, telkens moeilijk
naar lucht happende, totdat eindelijk de oogleden opengingen; toen
staarde hij lang, met een meer en meer tot bewustheid komenden blik,
den over hem heen gebogen Droll aan, en vroeg toen met een heesche
stem: "Is het mogelijk? Tante Droll!"

"De hemel zij gedankt, ik heb u niet omgebracht!" antwoordde de
gevraagde jubelend, en nu in het Engelsch. "Natuurlijk ben _ik_
het. Waarom mij niet dadelijk gezegd, dat _gij_ het zijt?"

"Ik kon immers niet spreken! Ik werd onverhoeds beetgepakt, en zoo
stevig, dat ik ... Lieve hemel, Old Firehand!"

Hij zag den jager staan, en diens aanblik gaf hem de kracht terug
om zich te bewegen. De druk van Firehand's vuisten was veel sterker
geweest dan die van Tante Droll. De hoofdman der Osagen lag nog altijd,
met de oogen dicht, roerloos op den grond.

"Is hij dood?" vroeg Bill.

"Neen," antwoordde de reus, terwijl hij den kleine de hand gaf. "Hij
ligt maar buiten kennis, en hij zal wel spoedig weder bijkomen. Welkom,
Bill! Het is een aangename verrassing. Hoe komt gij bij den hoofdman
van de Osagen?"

"Ik ken hem reeds sedert jaren."

"Zoo? Wie zijn bij u? Waarschijnlijk Indianen van den stam van den
Hoofdman?"

"Ja, vier man."

"Slechts vier? Dus hebt gij onbereden paarden bij u?"

"O ja. Maar de Gunstick-Uncle is óók bij ons--dien kent gij stellig
wel--en dan nog een Engelsche lord."

"Een lord? Dus aanzienlijke kennis. Haal de menschen hier. Zij hebben
van ons niets te vreezen, en wij niet van hen."

Bill liep heen; doch nauwelijks had hij de helft van den afstand
afgelegd, of hij riep vroolijk: "Rij maar vooruit, uncle! Wij zijn
bij vrienden. Old Firehand en Tante Droll zijn daar."

De toegeroepene gaf gevolg aan die woorden. De verscholen liggende
rafters stonden op uit het gras, om de aankomenden welkom te
heeten. Hoe verwonderd waren laatstbedoelden, toen zij den hoofdman
daar buiten kennis zagen liggen, en vernamen wat er gebeurd was. Toen
de Osagen van hun paarden afgestegen waren, bleven zij op een afstand
staan en beschouwden den beroemden jager met blikken, waarin de
uitdrukking van eerbied te lezen stond. De lord zette groote oogen op,
en naderde de reuzengestalte met langzame schreden; daarbij zette hij
zulk een onnoozel, dom gezicht, dat men er om had kunnen lachen. Old
Firehand zag dat malle gezicht en den aan de eene zijde zoo dik
opgezwollen neus. Hij gaf hem de hand, en zeide: "Welkom, mylord! Gij
zijt in Turkije, in Indië, misschien ook in Afrika geweest?"

"Hoe weet gij dat, sir?" vroeg de Engelschman.

"Ik vermoed het, daar gij nog op dit oogenblik het restje van
den _bouton d'Alep_ (= Aleppo-puist) op uw neus draagt. Wie zulke
reizen gedaan heeft, zal er zich ook hier wel door weten te sabelen,
ofschoon...."

Op dit oogenblik kwam de hoofdman weer bij kennis. De oogen openen,
diep ademhalen, opspringen en zijn mes trekken, was het werk van
een seconde. Maar daar viel zijn oog op den jager; hij liet de hand,
waarin hij het mes hield, zakken, en riep: "Old Firehand! Hebt _gij_
mij gegrepen?"

"Ja. Het was zoo donker, dat ik mijn rooden broeder niet herkennen
kon."

"Dan ben ik blij. Door Old Firehand overwonnen te zijn is geen
schande. Ware het een ander geweest, dan zou de smaad op mijn hoofd
gekleefd hebben, totdat ik hem gedood had. Mijn blanke broeder wil
naar de boerderij van Butler?"

"Ja. Hoe weet gij dat?"

"Bleekgezichten zeiden dat."

"Naar de boerderij ga ik later. Eerst is het doel van mijn reis
de Osage-nook."

"Wien zoekt mijn beroemde broeder daar?"

"Een blanke, die zich kornel Brinkley noemt, en zijn volgelingen,
allen tramps."

"Dan kan mijn broeder gerust met ons meerijden naar de boerderij,
want de roodbaard is van plan die morgen te overvallen."

"Hoe weet gij dat?"

"Dat heeft hij zelf gezeid, en Bill heeft het gehoord. Vandaag hebben
de tramps mij en mijn Osagen overrompeld; acht der onzen hebben
zij gedood, en mij met de overigen gevangengenomen. Ik heb weten
te ontsnappen, en op mijn vlucht heb ik Bill en de Uncle ontmoet,
die mij, met den blanken Engelschman, geholpen hebben om mijn roode
broeders te bevrijden."

"Gij zijt tot hier vervolgd door vijf tramps, is het niet?"

"Ja."

"Bill en de Uncle bivakkeerden hier?"

"Zoo is het."

"En kort te voren had de Engelschman hen hier aangetroffen?"

"Gij zegt het; maar hoe weet gij dat?"

"Aan de Zwartenbeer-rivier zijn wij stroom-opwaarts gereden, en
hebben hen van morgen in de vroegte verlaten, om aan den Osage-nook
te komen. Wij vonden hier de lijken van vijf tramps, en...."

"Sir!" viel Humply-Bill hem in de rede; "hoe weet gij, dat die mannen
tramps geweest zijn? Niemand kan het u gezegd hebben."

"Een stuk papier heeft het mij verraden," was het antwoord. "Gij hebt
die kerels wel doorzocht maar dit papier in den zak van een hunner
laten zitten."

Hij bracht een stuk van een courant te voorschijn, hield dat bij het
schijnsel van het vuur en las: "Een verzuim, dat men voor onmogelijk
zou hebben gehouden, is thans door den Commissaris van het Land-bureau
der Vereenigde Staten aan het licht gebracht. Die ambtenaar heeft de
regeering opmerkzaam gemaakt op het schier ongelooflijke feit, dat er
in het gebied der Vereenigde Staten een landstreek bestaat, grooter
dan menige bonds-staat, die het weinig benijdenswaardige voorrecht
geniet, geheel en al regeeringloos, en zonder geregeld bestuur te
zijn. Dat merkwaardige stuk land is een verbazend groot vierhoek,
40 mijlen breed en 150 mijlen lang, en bevat bijna 4 millioen acres
land. Het ligt tusschen het Indianen-territoor en Nieuw-Mexico, ten
noorden van Texas en ten zuiden van Kansas en Colorado. Zooals thans
gebleken is, heeft men dat land bij de van regeeringswege uitgevoerde
algemeene opmeting over het hoofd gezien, en heeft het de hierboven
bedoelde bevoorrechting te danken aan een abuis in de vaststelling
van de grenslijnen der naburige territoriën. Dientengevolge is het
niet bij een der bonds-staten en ook niet bij een der territoriën
ingedeeld; het heeft dus geen regeering onder welken vorm ook, en
is aan geenerlei rechtsmacht onderhoorig. Wet, recht en belasting
zijn daar onbekende dingen. In het rapport van den Commissaris wordt
dit land omschreven als een der schoonste en vruchtbaarste streken
van het geheele Westen, bij uitnemendheid geschikt voor landbouw en
veeteelt. De weinige duizendtallen vrije Amerikanen, die het bewonen,
zijn echter geen vreedzame landbouwers en veehoeders, maar bestaan
uit benden vereenigd gespuis, vagebonden, paardendieven, desperados en
voortvluchtige misdadigers, die uit alle hemelstreken de wijk derwaarts
hebben genomen. Ze zijn de schrik der aangrenzende territoriën, waar
voornamelijk de veefokkers veel te lijden hebben van de rooverijen
dier lieden. Door die erg geplaagde naburen wordt dringend verlangd,
dat er aan dien vrijen roofstaat een einde gemaakt worde, opdat door
de aanstelling van bevoegde ambtsbekleeders aan dien onhoudbaren
toestand paal en perk worde gesteld."

De Roodhuiden, die de voorlezing van dat stuk mede aangehoord hadden,
bleven onverschillig; de blanken daarentegen zagen elkander verwonderd
aan.

"Is dat waar? Is dat mogelijk?" vroeg de lord.

"Ik houd het voor waar," antwoordde Old Firehand. "Of dit bericht liegt
of niet, is hier maar bijzaak. De hoofdzaak is, dat niemand anders dan
een tramp zulk een blad zoo lang bewaren en zoo ver meesleepen kan. Op
grond van dat papier heb ik die vijf kerels voor tramps gehouden."

"Waarom heeft mijn blanke broeder ons overvallen?" vroeg de hoofdman.

"Omdat ik u voor tramps moest houden."

"Hoe zoo dat?"

"Ik wist, dat zich aan den Osage-nook veel tramps bevinden. Vijf
werden hier doodgeschoten, en keerden dus niet terug. Dat moest de
anderen, zoo niet ongerust maken, dan toch bevreemden, en nu lag het
binnen de grenzen der mogelijkheid, dat men hun hulp achterna zou
zenden. Daarom zette ik wachtposten uit, die mij al spoedig berichten,
dat er een troep ruiters in aantocht was. Daar de wind uit de richting
van Osage-nook woei, konden wij uw nadering zeer vroeg ontdekken. Ik
liet mijn gezelschap naar de wapenen grijpen, en sloop met Droll u
te gemoet. Twee stegen er af, om ons te besluipen, en wij namen hen
gevangen, om bij het vuur hun gezichten te zien. Het overige weet gij."

"Mijn broeder heeft opnieuw bewezen, dat hij de beroemdste jager
onder de bleekgezichten is. Wat denkt hij te doen? Zijn de tramps
zijn persoonlijke vijanden?"

"Ja. Ik vervolg den roodbaard, om mij meester te maken van zijn
persoon. Maar wat ik besluiten zal te doen, kan ik eerst dan weten,
als ik vernomen heb hoe het gesteld is aan den Osage-nook, en wat
daar gebeurd is. Wilt gij mij dat vertellen, Bill?"

Humply-Bill voldeed aan dat verlangen, en deed een uitvoerig
verslag. Toen hij geëindigd had, zei hij: "Gij ziet dus, sir! dat
wij snel dienen te handelen. Gij zult wel zoo goed zijn te paard te
stijgen, om dadelijk met ons naar de boerderij te rijden."

"Neen. Dat zal ik niet doen."

"Waarom dat? Wilt gij misschien reeds onderweg met de tramps
aanbinden?"

"Dat kan niet in mij opkomen. Maar ik blijf hier, in weerwil dat ik
weet, dat het gevaar nog veel grooter is, dan gij denkt."

"Grooter? Hoe dat?"

"Gij denkt, dat die kerels eerst in den namiddag zullen opbreken,
is het niet?"

"Ja."

"En ik verzeker u, dat zij den rit reeds in den vroegen ochtend
zullen beginnen."

"Maar de kornel heeft toch zelf gezeid: in den namiddag."

"Maar dan zal hij zich later anders bedacht hebben, Bill!"

"Hoe komt gij op dat vermoeden, sir?".

"Waar waren de gevangen Osagen vastgebonden?"

"In de nabijheid van het vuur, waar de roodbaard zat."

"Hebben zij gehoord wat er gesproken werd?"

"Ja."

"Ook dat de boerderij van Butler overrompeld zal worden?"

"Dat ook, ja."

"Welnu! Nu die gevangenen, die dat hebben kunnen hooren, ontsnapt zijn,
moet die kornel nu niet op de gedachte komen, dat zij zich naar Butler
zullen spoeden, om hem te waarschuwen?"

"Ja, dat is duidelijk. Dat spreekt vanzelf."

"Zoo begreep ik het ook. En om het nadeel, dat daaruit voor hen
ontstaan kan, te verminderen, zullen zij dus vroeger opbreken. Ik wil
wedden, dat reeds nu het besluit door hen genomen is, om, zoodra de
dag aanbreekt, te paard te stijgen."

"Wat wil mijn blanke broeder verder doen?" vroeg de Osage.

"Wilt gij naar de boerderij rijden en Butler waarschuwen? Hij is
er volkomen de man naar, om de noodige maatregelen van voorzorg te
nemen. Ik blijf met mijn rafters hier, en houd de tramps zoo op,
dat zij slechts langzaam vooruit kunnen, en dat zij stellig niet bij
de boerderij zullen aankomen, voordat daar alles gereed is, om hen
behoorlijk te kunnen ontvangen."

"Mijn broeder heeft altijd de beste gedachten; en dat zou ook dezen
keer weer het geval zijn; maar Butler is niet in zijn wigwam."

"Niet?" vroeg Firehand verwonderd.

"Neen. Toen ik naar Osage-nook reed, kwam ik de boerderij voorbij,
en stapte daar even af, om een calumet (= vredes-pijp) met mijn
blanken broeder Butler te rooken. Maar ik trof hem niet tehuis. Hij
had bezoek ontvangen van zijn veraf-wonenden broeder en diens dochter,
en was met die twee naar Fort-Dodge gereden, om kleeren voor de blanke
dochter te koopen."

"Dus is de broeder er reeds aangekomen! Weet gij ook hoe lang Butler
in Fort-Dodge denkt te blijven?"

"Eenige dagen."

"En wanneer zijt gij op de boerderij geweest?"

"Eergisteren, in den voormiddag."

"Dan moet ik er naar toe, bepaald, bepaald!" riep Old Firehand,
opspringende. "Hoeveel tijd gaat er mee heen, eer gij uw Osagen kunt
brengen om ons te helpen?"

"Als ik nu dadelijk wegrijd, zullen wij morgen tegen middernacht aan
de boerderij zijn."

"Dat is te laat, veel te laat. Zijn de Osagen tegenwoordig bevriend
met de Sjeyennes en de Arapahoes?"

"Ja. Wij hebben de strijdbijlen in den grond begraven."

"Die twee stammen wonen aan de andere zijde der rivier, en zijn, van
hier uit, in vier uur te bereiken. Wil mijn broeder op dit oogenblik
opbreken, om hun een boodschap van mij te brengen?"

De hoofdman zei geen woord; hij ging naar zijn paard, en steeg op.

"Rijd er naar toe," vervolgde Old Firehand, "en zeg aan de beide
hoofdlieden, dat ik hun verzoek, zoo spoedig mogelijk elk met honderd
man naar de boerderij van Butler te komen."

"Is dat de geheele boodschap?"

"Ja."

De Osage smakte met zijn tong, porde met zijn hielen zijn paard
aan, en was een oogenblik later in de duisternis van den nacht
verdwenen. De lord keek zoo verwonderd, alsof hij het te Keulen hoorde
onweeren. Gehoorzaamde zulk een krijgsman werkelijk zoo stilzwijgend
en onvoorwaardelijk dezen man? Maar deze zat óók reeds in den zadel.

"Messieurs!" zei hij, "wij hebben geen minuut te verliezen. Onze
paarden zijn wel vermoeid; maar tot aan de boerderij moeten zij het
nog uithouden. Voorwaarts!"

In een ommezien had de stoet zich gevormd. Voorop Old Firehand met
zijn naaste kennissen en jagers, daarachter de rafters, en eindelijk
de weinige Osagen met de paarden. Het vuur werd uitgedoofd, en daarop
zette de ruiterschaar zich in beweging.

Eerst reed men langzaam, vervolgens in een draf; en toen de oogen,
van het bivakvuur verwijderd, zich aan de duisternis gewend hadden,
ging het in galop. De lord wendde zich tot Bill, en vroeg: "Old
Firehand zal toch niet verkeerd rijden?"

"O neen, nog veel minder dan de hoofdman van de Osagen. Men zegt zelfs,
dat hij des nachts nog beter zien kan dan een kat."

"Wie is toch eigenlijk die vrouw, die zich aan u vergrepen heeft?"

"Die vrouw? O, die dame is een man."

"Voor wie het gelooven wil."

"Geloof het maar op mijn woord."

"En ze noemen haar Tante!"

"Dat is maar voor de grap, omdat hij zulk een schelle fluitstem heeft
en zich zoo koddig kleedt. Zijn naam is Droll, en hij is een zeer
goed jager. Als vallen-opzetter heeft hij een meer dan alledaagsche
vermaardheid. De bevers en otters loopen regelrecht in zijn vallen. Hij
schijnt een geheim te bezitten om die dieren te lokken, waarin geen
tweede hem evenaart. Maar wij moeten nu ophouden met praten. Zooals
we nu rijden, dient een mensch al zijn verstand uitsluitend daarmee
bezig te houden."

En daarin had hij gelijk. Old Firehand reed vooruit; en de anderen
deden--zoo goed en kwaad als het ging--hun best om hem bij te
houden. De lord was een hartstochtelijk parforce-rijder, en had reeds
dikwijls zijn leven er aan gewaagd; maar een rit zooals thans had
hij nog nooit medegemaakt. Men bevond zich in volslagen duisternis,
zoo donker als in een niet-verlichten tunnel; geen heuvel was er
te onderscheiden, en van den grond, op welken de hoeven der paarden
beukten, was niets te zien. Het was alsof de dieren zich in een ravijn
zonder einde en zonder zweem van lichtschemering bewogen, en toch geen
enkele mistred, geen enkele struikeling! Het eene paard volgde precies
het andere, en alles kwam slechts op Old Firehand aan. Zijn paard was
nog nooit in deze streek geweest, was bovendien een zeer alledaagsch
rijpaard, dat hij had moeten nemen, omdat er geen ander te krijgen was.

Zoo ging het voort een half uur, een uur, en nog een geheel uur,
met slechts korte halten, om de paarden even te laten uitblazen. Er
viel nog altijd regen, maar zoo dun en licht, dat het voor deze
geharde mannen niets beteekende. Opeens hoorde men Old Firehand van
voren roepen: "Opgepast, messieurs! Het gaat naar de laagte, en door
een riviertje. Maar het water komt niet hooger dan tot aan den buik
der paarden."

Er werd langzamer gereden. Men hoorde het ruischen van de rivier en,
in weerwil van de Egyptische duisternis, zag men de phosphoresceerende
oppervlakte van het water. De voeten der ruiters werden bespoeld
door den stroom, en weldra bevond men zich aan den anderen oever. Nog
een korte rit van één minuut, toen werd er halt gehouden, en de lord
hoorde het schelle gebengel van een klok. Voor zijn oogen echter was
alles nog even donker.

"Wat is dat, wat beduidt dat gebengel, en waar zijn wij?" vroeg hij
aan Humply-Bill.

"Aan de poort van Butler's boerderij," was het antwoord.

"Ziet _gij_ dan iets van die boerderij?"

"Neen, maar rijd nog eenige voetstappen vooruit, dan zult gij den
muur voelen."

Er blaften honden. Uit hun zware, rauwe stemmen kon men opmaken,
dat het geen kleintjes waren. Toen vernam men een vragende stem. "Wie
belt daar, wie verlangt binnen gelaten te worden?"

"Is master Butler al terug?" vroeg de jager.

"Neen."

"Haal dan den sleutel bij de lady (= dame, vrouw des huizes), en zeg
haar, dat Old Firehand hier is."

"Old Firehand? _Well_, sir! ik kom in een oogenblik terug. De ma'am
(= madam) slaapt niet, en alle andere oogen zijn óók open. De Osage
is in het voorbijrijden even hier afgestapt, en heeft ons gezegd,
dat gij op de komst zijt."

"Wat voor menschen zijn dat hier!" dacht de lord. "De hoofdman heeft
dus nog harder, veel harder gereden dan wij!"

Na verloop van eenige seconden hoorde men bevelen aan de honden
geven, om koest te zijn: daarop kraste een sleutel in het slot,
houten grendels werden opengeschoven, poorthengsels knarsten, en
nu eindelijk zag de lord verscheiden lantaarnen, welker schijnsel
echter de duisternis van een onafzienbaar erf nog slechts donkerder
maakte. Aansnellende knechten namen de paarden van de ruiters
aan, en toen werden de gasten in een hoog, donker schijnend huis
binnengeleid. Een dienstmeid verzocht Old Firehand, om boven bij
ma'am te komen. Voor de anderen werd op de gelijkvloers-verdieping
een groote, zwartberookte kamer geopend, aan welker plafond een
zware petroleum-lamp hing. Daar stonden eenige tafels, met banken
en stoelen, op welke de mannen plaats konden nemen. Op de tafels
stonden allerlei eetwaren en flesschen, alles reeds bij voorbaat in
gereedheid gebracht, zoodra de hoofdman der Osagen had meegedeeld,
dat de troep in aantocht was.

De rafters namen met de Osagen plaats aan twee lange tafels, en
tastten dadelijk dapper toe. Een Westman maakt en ontvangt niet
gaarne onnoodige plichtplegingen. Bij het plaatsnemen had het zich
als vanzelf zoo geschikt, dat de voornameren van het gezelschap aan
een afzonderlijke tafel bij elkander waren komen te zitten. Daar had
eerst de lord plaats genomen en Humply-Bill en den Gunstick-Uncle tot
zich gewenkt; vervolgens waren Tante Droll met Fred Engel en Zwarte
Tom bij hen komen zitten, en eindelijk ook Blenter, de oude Missouriër.

Nu ging het aan het eten en drinken, dat het een lust was om te
zien. De lord scheen tot stelregel te hebben, dat hij moest huilen
met de wolven, waarmee hij in het bosch was, want hij had alle
lordschaps-deftigheid afgelegd, en gedroeg zich niet beter en niet
slechter, dan al de anderen met wie hij aan tafel zat.

Later kwam Old Firehand met de dame des huizes, die haar gasten
vriendelijk welkom heette. Zij zeide tegen den Engelschman, dat er een
afzonderlijke kamer te zijner beschikking stond; doch hij bedankte
daarvoor, zeggende, dat hij liefst op één lijn gesteld wilde worden
met zijn kameraden, aangezien hij op dat oogenblik niets anders was
dan een Westman. Die woorden deden aan de anderen zooveel genoegen,
dat zij hem daarvoor luide hun oprechte erkentelijkheid toeriepen.

Old Firehand deelde nu mede, dat de kameraden hedennacht niet op de
been behoefden te blijven, maar behoorlijk hun nachtrust konden nemen,
ten einde morgenochtend vroeg uitgerust en frisch op hun post te
kunnen zijn, daar er knechts en herders genoeg op de boerderij waren,
met wier hulp hij de noodige toebereidselen zou kunnen maken.

Allen voldeden met prijzenswaardige bereidwilligheid aan dezen wenk,
en begaven zich naar een vertrek, waar over houten ramen gespannen
huiden hingen, zooveel als hangmatten, die anders tot slaapplaats
dienden voor de ondergeschikten op de boerderij. Ten gerieve van
de gasten waren zachte dekkleeden daaroverheen gespreid, terwijl
tevens voor de noodige dekens was gezorgd. En in deze echt westelijke
slaapplaatsen, sliepen de mannen overheerlijk.ZEVENDE HOOFDSTUK.

IN DEN STRIJD OM BUTLER'S BOERDERIJ.


Reeds in het vroege ochtend-uur werden de verdedigers van de boerderij
weer gewekt. De dag scheen een warme dag met brandende zon te worden
en in het vriendelijke morgenlicht zag het gisteren zich zoo somber
vertoonende gebouw er geheel anders uit. Het was voor vele bewoners
ingericht, van baksteen opgetrokken, zeer lang en diep, en bestond uit
de gelijkvloers-verdieping en één bovenverdieping met een plat dak. De
ramen waren zeer hoog, maar zoo smal, dat een mensch er niet doorheen
kon kruipen. Deze maatregel van voorzichtigheid was zeer noodig in
een landstreek, die aanhoudend werd platgeloopen door roofzuchtige
Indianen. In die streken is, of althans was het geen zeldzaamheid,
als een eenzaam staand huis, een eenzame boerderij, verscheiden dagen
achtereen door de bewoners tegen dergelijke roofhorden verdedigd
moest worden.

Met het oog daarop was ook het groote, ruime voor-erf omsloten door een
hoogen, van schietgaten voorzienen adobes-muur. Tusschen de schietgaten
waren breede muurbanken aangebracht, om daar op te kunnen gaan staan,
als het noodig bleek om over den muur heen te schieten.

Niet ver van het huis af stroomde de rivier er langs, door welker
waadbare plaats men gisteren gekomen was. Zij kon van den muur af
zeer gemakkelijk met geweerkogels bestreken worden, en was dien
nacht op last van Old Firehand door verhakkingen ontoegankelijk
gemaakt. Als tweede en hoognoodige maatregel van voorzichtigheid
had de beroemde jager al de kudden van Butler ook reeds in dien
nacht naar de weidevelden van den dichtstbij wonenden nabuur laten
brengen. En tevens werd er een boodschapper in de richting van Fort
Dodge afgezonden, om de twee gebroeders Butler, indien dezen wellicht
reeds op weg naar huis waren, te waarschuwen, opdat zij niet in handen
van de tramps zouden vallen.

Old Firehand bracht zijn metgezellen op het dak van het huis,
van waar men een ver uitzicht had, naar het oosten en noorden op
de welige gras-prairie, naar het zuiden en westen op uitgestrekte,
goed bebouwde maïs- en andere akkers.

"Wanneer zullen de Indianen, die gij verwacht, komen?" vroeg Droll.

"Volgens de berekening, die de hoofdman gisteren gemaakt heeft,
kunnen zij nu wel spoedig hier zijn," antwoordde Firehand.

"Daar reken ik niet op. Die roodhuiden moeten eerst van heinde en
verre bij elkander gehaald worden, en beginnen nooit een krijgstocht,
zonder eerst hun oude gebruiken volbracht te hebben. Het zal al mooi
wezen als zij tegen den middag hier zijn. Maar tegen dien tijd kunnen
ook de tramps al wel hier wezen. Ik heb niet veel vertrouwen op die
Sjeyennes en Arapahoes."

"Ik ook niet," merkte Bill aan. "Die twee stammen zijn zeer klein,
en hebben in langen, zeer langen tijd geen strijdbijl in hun handen
gehad. Wij kunnen ons niet op hen verlaten; sterke naburen zijn
hier ook niet, zoodat wij ons waarschijnlijk op een lange belegering
kunnen voorbereiden."

"Dat behoeft ons volstrekt geen bezorgdheid in te boezemen, want de
kelders zijn overvloedig van leeftocht voorzien," zei Old Firehand.

"Maar water," merkte Droll aan, "dat is toch een der voornaamste
behoeften! En zoolang de tramps ons belegeren, kunnen wij dat niet
uit de rivier gaan scheppen."

"Dat behoeft ook niet. In een der kelders is het gat van een bron,
met zeer goed drinkwater voor menschen; en voor de dieren is gezorgd
door het kanaal."

"Is hier dan een kanaal?"

"Ja. Alles is hier aangelegd en ingericht met het oog op de
mogelijkheid van vijandelijke aanvallen. Achter het huis kunt gij een
houten valluik vinden. Als men dat oplicht, ziet men een trapje van
eenige treden, en dat afgaande komt men aan het overwulfde kanaal,
dat daarbuiten in gemeenschap staat met de rivier."

"Is het diep?"

"Ongeveer twee derden van een gewone manslengte. Het water reikt u
bijna tot aan de borst."

"En is de gemeenschap met de rivier open?"

"O, neen. De vijand kan niets daarvan merken; daarom is dat gedeelte
van den oever dicht begroeid met biesgewas en slingerplanten."

Dat Droll zoo nauwkeurig om inlichtingen aangaande dat kanaal vroeg,
geschiedde eigenlijk meer uit zijn gewoonte om naar alle bijzonderheden
te vragen, dus niet met een bepaald doel; zooals later bleek, echter
kwam de bekendheid met een en ander hem bijzonder goed te pas.

De vrouw des huizes was nog niet bij de hand; zij was den ganschen
nacht druk in de weer geweest, om met Old Firehand alle noodige
maatregelen van voorzorg te doen uitvoeren, en had zich pas toen
de dag begon aan te breken naar haar slaapvertrek begeven. Doch de
gasten hadden over niets te klagen; want ieder hunner vond alles wat
hij wenschen kon. De tafels, stoelen en banken, die gisteren gediend
hadden voor het avondeten werden naar het erf gedragen, voor het
ontbijt in de open lucht. Toen werden alle in huis aanwezige wapenen
en krijgsbehoeften bijeengebracht, om te zien of alles bruikbaar en
behoorlijk in orde was.

Later zat Old Firehand met mevrouw Butler op het platvorm van het
huis verlangend uitziende naar het zuiden, van waar de verwacht
wordende Indianen moesten komen. Eindelijk, reeds een geruimen tijd
na het middag-uur, zag hij een lange, zeer lange rij Roodhuiden
in aantocht, allen achter elkander juist als ganzen. Dat waren de
verwachte hulptroepen, en de "Groote Zon" reed te paard aan het hoofd
van den troep.

Toen zij door de poort binnenkwamen, telde Old Firehand over de
tweehonderd man. Ongelukkigerwijze echter waren slechts enkelen hunner
goed gewapend. Allen waren onbereden; want de meesten bezaten niet eens
een paard, en die er een hadden, waren niet geneigd geweest om het mee
te nemen; zij wilden liever zich zelf laten verwonden of doodschieten,
dan hun paarden aan dat gevaar bloot te stellen. Overigens waren voor
de verdediging van deze sterke vesting ook geen paarden noodig.

Old Firehand deelde deze eens zoo fiere en thans zoo tot verval
gebrachte Roodhuiden in twee troepen: de eerste moest op de boerderij
blijven, en de tweede moest onder het commando van den hoofdman
der Osagen post gaan vatten aan de grensscheiding van den nabuur,
op wiens weidevelden de kudden in veiligheid gebracht waren. Mochten
de tramps een poging doen om de kudden te overvallen, dan diende deze
troep om elke poging van dien aard te beletten. Als een prikkel voor
hun waakzaamheid en dapperheid, werd er voor het dooden van elken
tramp een prijs uitgeloofd, en toen trok de hoofdman met de onder
zijn bevel staande manschap naar den hem aangewezen post.

Binnen de muren der boerderij bevonden zich nu een groote
honderd Indianen, twintig rafters en de reeds met name genoemde
jagers. Tegenover het groote aantal der tramps was dat voorzeker
niet veel; maar één jager of rafter kon ontwijfelbaar opwegen tegen
verscheiden tramps, terwijl de beschutting, die de muur en het huis
opleverden, almede niet gering waren te schatten. Bijzondere bevelen
konden thans nog niet gegeven worden, daar men nog niet wist op welke
wijze de tramps hun aanval zouden bewerkstelligen.

Men kon op dit oogenblik niets anders meer doen, dan rustig hun komst
afwachten. Het was als een geluk te beschouwen, dat mevrouw Butler
het gevaar met de grootste bedaardheid te gemoet zag. Het kwam
niet in haar op, het den verdedigers lastig te maken met misbaar
en gejammer; integendeel, zij liet haar gewone dienstpersoneel bij
zich komen en beloofde hun, als ze zich trouw en moedig gedroegen,
een goede extra-belooning. Dat waren ook nog een twintigtal knechten,
die allen hun wapenen goed wisten te hanteeren, en op wie Old Firehand
zich verlaten kon.

Toen alle toebereidselen gereed waren, zat Old Firehand met de vrouw
des huizes en den Engelschman weer boven op het dak. Hij had den
reusachtigen verrekijker van den lord in de hand, en zocht vlijtig naar
dat gedeelte van den horizon, waar de tramps te voorschijn moesten
komen. Na lang tevergeefs met alle aandacht in die richting getuurd
te hebben, ontdekte hij eindelijk op een punt, dat met het bloote oog
onmogelijk te bereiken was, een menigte menschen en paarden. Dat waren
stellig de tramps. Weldra scheidden zich van den grooten hoop drie
gestalten af, die zich voortbewogen in de richting naar de boerderij,
niet te paard, maar te voet.

"Aha! ze zenden verspieders vooruit," zei Old Firehand. "Die hebben
misschien nog onbeschaamdheid genoeg, om te komen vragen of ze hier
binnen mogen komen."

"Neen, dàt zullen ze wel niet durven, vertrouw ik," merkte de lord aan.

"Waarom zouden ze dat niet durven? Zij sturen drie kerels, die niemand
hier kent; die komen onder een of ander voorwendsel hier binnen; daar
steekt niets vreemds hoegenaamd in, niets dat argwaan kan wekken. Laat
ons op de bovenverdieping gaan zitten; daar kunnen wij hen met den
verrekijker evengoed in het oog houden, en ze moeten ons niet op het
dak zien."

De meegebrachte paarden bevonden zich aan de achterzijde van het
huis, en waren dus niet te zien. Ook al de verdedigers moesten zich
verschuilen. Als de drie tramps werkelijk naar de boerderij kwamen,
moesten zij in den waan gebracht worden, dat het huis eigenlijk
zoogoed als onbewaakt was.

Zij kwamen langzaam naderbij, en Old Firehand zag, dat de een den ander
optilde, om door een der schietgaten het erf te kunnen overzien. Hij
gaf schielijk nog eenige bevelen, die hij noodig achtte, en spoedde
zich toen naar beneden, naar het erf. Juist toen hij daar aankwam,
werd er aan de bel getrokken; hij liep naar de poort, en vroeg wat
men verlangde.

"Is de landbouwer thuis?" vroeg een stem.

"Neen, die is op reis," antwoordde hij.

"Is hier geen schaapherder of een knecht noodig?"

"Neen."

"Dan zouden wij toch graag om een beetje eten verzoeken. Wij hebben
een verre reis gemaakt; wij zijn vermoeid en hebben honger. Mogen
wij niet een oogenblik binnenkomen?"

Dat alles werd gezegd op een lamenteerenden toon. Nu is er in
het geheele Westen geen landbouwer, die aan iemand, die honger
heeft, eenig voedsel weigert. Bij alle natuur-volkeren en in alle
landstreken, waar geen hotels en logementen bestaan, wordt in die
behoefte voorzien door de lofwaardigste gewoonte der gastvrijheid, en
zoo ook in het verre Westen. Het zou niet alleen een hardvochtigheid
jegens den behoeftige, maar aan den anderen kant ook een schande voor
de boerderij, of eigenlijk voor den eigenaar der boerderij wezen,
een vreemde, die om onderkomen vraagt, met een weigering af te wijzen.

Het drietal werd dus binnen gelaten; en toen de poort weer
dichtgegrendeld was, werden hun de zitplaatsen ter zijde van het huis
aangewezen. Dit scheen echter niet te zijn wat zij wenschten. Ofschoon
zij hun best deden om onnoozel te schijnen, kon het den scherpen blik,
waarmede zij gadegeslagen werden niet ontgaan, dat zij het huis en
alles wat hen omringde met arendsoogen opnamen, en daarna elkander op
een veelbeteekenende manier aankeken. Een hunner zeide: "Wij zijn arme
geringe menschen, die niet gaarne overlast aandoen. Vergun ons dat
wij maar hier bij de poort blijven, waar wij bovendien meer schaduw
hebben dan daarginder! Dan zullen wij een tafeltje hier halen."

Dit werd hun vergund, in weerwil dat het een huichelend verlangen was,
want ze wilden bij de poort blijven, om die voor hun mede-schavuiten
te kunnen openen. Zij haalden een tafel en eenige stoelen, en toen
werd hun door een dienstmaagd een overvloedige hoeveelheid kostelijk
eten voorgezet.

Nu was er aan dezen kant van het erf niemand te zien, daar allen
zelfs de dienstmaagd, zich verwijderd hadden.

De zoogenaamde werkvragers vonden dat zeer naar hun zin, zooals het
scherpziende oog van Old Firehand kon opmaken uit hun physionomieën
en uit de gebaren, waarmee zij hun fluisterend gesprek voerden. Door
hetgeen zij gezien hadden, verkeerden zij in den waan, dat de
boerderij zoogoed als geheel zonder verdediging was. Na verloop
van eenigen tijd stond een hunner op, en ging schijnbaar uit bloote
nieuwsgierigheid naar het dichtstbij zijnde schietgat, en keek er
eens doorheen. Dit werd vervolgens eenige keeren herhaald, zoodat
men daaruit met zekerheid kon afleiden, dat die kerels de aankomst
van de tramps spoedig verwachtten.

Old Firehand stond weer boven aan het raam, met behulp van den
verrekijker uitziende in de richting van waar ze komen moesten. Na hun
verspieders uitgezonden te hebben, hadden zij zich teruggetrokken,
zoodat ze een tijdlang niet te zien waren. Maar eindelijk kwamen ze
weer te voorschijn, en nu in galop, ten einde den afstand, waar men
uit de boerderij hun nadering kon zien, zoo snel mogelijk af te leggen.

Men zag dat er zich onder hen eenigen bevonden, die de plaatselijke
gesteldheid kenden, want zij namen hun koers regelrecht op de waadbare
plaats aan. Toen zij die bereikten en door de verhakking versperd
vonden, hielden zij halt, om de plaats te verkennen. Nu was voor Old
Firehand het oogenblik tot handelen gekomen. Hij ging naar beneden,
naar de poort. Juist stond er weer een voor het schietgat, uitkijkende
naar zijn roofgenooten. Hij schrikte zichtbaar, toen hij merkte dat
hij gezien werd, en ging gauw weer aan de tafel zitten.

"Wat deedt gij daar? Wat hadt gij daar aan dat gat noodig?" vroeg
Old Firehand hem met een barsche stem.

De dus toegesprokene keek verlegen naar den reus op, en stotterde:
"Ik,... ik wilde.... Ik wilde eens zien, welken weg wij nu zullen
gaan."

"Lieg maar niet! Uw weg kent gij al. Die loopt uit op de rivier,
naar de menschen, die zich daar bevinden."

"Welke menschen bedoelt gij, sir?" vroeg de man met een goed
gehuichelde onnoozelheid. "Ik heb daar niemand gezien."

"Als gij daar die ruiters niet gezien hebt, zijt gij stekeblind
geweest."

"Welke ruiters? Ik heb er geen gezien."

"Huichel maar niet langer; dat is noodeloos. Gij behoort tot de tramps
van den Osage-nook, die ons hier overvallen willen, en zijt door hen
uitgezonden als spionnen."

Nu nam de kerel den schijn aan van iemand, die zich erg beleedigd
voelt, en riep op een toon van diepe gekrenktheid uit: "Wij? Wij
tramps en spionnen, sir? Wij zijn eerlijke menschen en naar werk
zoekende daggelders, en hebben met vagebonden, als die hier in den
omtrek zijn, niets te maken. Wij zoeken werk, dat wij hier hoopten
te vinden, maar dat wij nu ergens anders moeten gaan zoeken. Dat gij
ons voor zulk gespuis aanziet, is in de hoogste mate grievend voor
ons. Dat zult gij zelf begrijpen, sir! als gij er een oogenblik over
nadenkt. Gesteld eens, dat er werkelijk tramps van plan waren om u
hier te komen overvallen, en dat _wij_ daartoe behoorden, met welk
doel zouden wij dan eerst hier komen? Dat zou immers een waagstuk zijn,
dat ons zeer slecht bekomen kon?"

"Het doel, dat gij daarmee hebt is duidelijk genoeg. Onze muren zijn
hoog; daarom zijt gij vooruitgezonden, om, voorgevende dat u naar
werk kwam zoeken, hier binnen te komen, ten einde dan de poort voor
uw kornuiten te kunnen openen. Daarom zijt gij er ook zoo dicht bij
blijven zitten."

"Wat?" viel de andere in drift ontstekend uit, en tastte meteen in
zijn zak.

Maar Old Firehand had dadelijk zijn revolver in de hand, en zei
dreigend: "Laat uw verborgen wapentuig maar zitten! Zoodra ik er iets
van te zien krijg, geef ik vuur. Ja, uw hierkomen is een gewaagd
spel; want ik zou u gevangen kunnen nemen en u ter verantwoording
roepen. Maar gij boezemt mij zóó weinig vrees in, dat ik u ongedeerd
zal laten loopen. Gaat dus heen en zegt aan het gespuis, dat ieder
die het hart heeft over de rivier te komen, den kogel krijgt. Nu zijn
wij klaar, dus opgerukt, marsch!"

Dit zeggende opende hij de poort. Zij schenen nog iets te willen
zeggen, doch zwegen uit ontzag voor de op hen gerichte revolver. Maar
toen zij buiten waren, en de grendel weder op de poort geschoven was,
begonnen zij spottend te lachen, en Old Firehand hoorde de woorden:
"Domkop! waarom laat gij ons loopen als wij tramps zijn. Tel maar eens
goed met ons hoevelen wij zijn! Wij zullen met uw handjevol verdedigers
korte metten maken. Binnen een kwartier zijt gij allen opgeknoopt!"

"En gij zult de eersten zijn, die aan onze geweren moeten
gelooven!" riep hij hun achterna. Daarop gaf hij het afgesproken
sein, waarop de tot nu toe achter het huis verscholen verdedigers te
voorschijn kwamen, en post vatten aan de schietgaten. Ook hij zelf
nam aan een dier gaten plaats, ten einde op de bewegingen van den
vijand het oog te kunnen houden.

De afgewezen verspieders hadden nu den oever van de rivier bereikt,
en riepen woorden naar de overzijde, die men van den muur af niet
verstaan kon. Maar daarop reden de tramps een eind weegs langs de
rivier, om van daar zwemmende over het water te komen. Zij dreven
hun paarden althans met dat doel er in.

"Nu neemt gij beiden onverwijld de spionnen voor uw rekening,
zooals ik u gezegd heb", sprak Old Firehand tegen Droll en Zwarten
Tom. "En ik vuur op de twee eersten, die aan wal komen. Na mij
schieten Bill, de Uncle, Blenter, de lord en de anderen, zooals ze
op rij staan. Zoodoende krijgt ieder zijn bepaalden man en mikken er
geen twee van ons op een en denzelfden tramp, en vermijden wij alle
noodeloos verbruik van ammunitie."

"Goed zoo!" antwoordde Humply-Bill. "Ik zal stipt die volgorde in
acht nemen."

En zijn boezemvriend, de Gunstick-Uncle, bevestigde dat op zijn
manier: "Zij worden, als ze uit water komen,--Door één schot onder
mik genomen--Op rij af, en gaan een voor een,--Gezwinden pas naar
Satan heen!"

Nu bereikte de eerste ruiter den oever; de tweede volgde hem. Op de
plaats, waar zij landden, stonden de spionnen, die kwansuis om werk
waren komen vragen. Old Firehand wenkte. Zijn twee schoten knalden
bijna gelijktijdig met die van Droll en Tom; de twee ruiters tuimelden
van hun paarden en de spionnen lagen op den grond. Toen de tramps
dit zagen, hieven zij een woedend gebrul aan, en verdrongen elkander
om aan wal te komen. De een dreef den andere den dood in de armen;
want nauwelijks bereikte een paard den oever, of de ruiter werd door
een kogel, die van de boerderij kwam, uit den zadel geworpen. In den
tijd van hoogstens twee minuten liepen er twintig à dertig paarden
zonder berijder op den oever rond.

Zulk een ontvangst hadden de tramps niet verwacht. De hun door de
verspieders over het water toegeroepen woorden hadden hen in allen
gevalle doen denken, dat de boerderij belachelijk arm aan verdedigers
was. En nu viel er bijna zonder de minste tusschenpoozing schot op
schot uit de schietgaten en niet een van de kogels miste, maar raakte
precies den man, waarop hij gemunt was. Het verwoede gebrul veranderde
weldra in een radeloos noodgeschrei; toen klonk er een bevelen-gevende
stem, waarop alle reeds uit, en alle nog in het water zijnde ruiters
hun paarden rechtsomkeert lieten maken, om naar den anderen oever
terug te keeren.

"Afgeslagen!" zei de oude Blenter. "Ik ben benieuwd wat zij nu zullen
probeeren."

"Daar valt geen oogenblik aan te twijfelen," antwoordde Old
Firehand. "Zij zullen nu de rivier overzwemmen op een punt, dat buiten
het bereik van onze kogels ligt."

"En dan?"

"Ja, dan? Daarover valt nog niet veel te zeggen. Als zij het slim
aanleggen, kunnen wij het hard genoeg te verantwoorden krijgen."

"En wat noemt gij slim?"

"Als zij niet in massa aanrukken, maar zich verstrooien. Laten
zij hun paarden achter, en komen zij dan van alle vier de kanten
tegelijk op den muur aanstormen, om daarachter dekking te zoeken,
dan zijn wij te zwak, om hen op alle punten tegelijk af te slaan,
want dan zouden wij genoodzaakt zijn, om ons over vier fronten te
verdeelen. En trekken de tramps zich dan eensklaps op één punt samen,
dan zal het hun mogelijk wezen om over den muur te komen."

"Dat is waar; maar dan zou toch aan verscheiden hunner het licht
uitgeblazen worden. Trouwens, ook wij zouden dan zoogoed als ongedekt
tegenover hen staan."

"_Pshaw!_ Dan zouden wij ons in het huis terugtrekken; en daar
zouden wij dan sterk genoeg zijn, om hen weer over den muur terug
te jagen. Het is een geluk, dat het erf zoo groot en zoo vrij is,
en dat het huis juist in het midden staat. Ik maak er mij volstrekt
niet beangst over; wij moeten nu afwachten wat zij doen zullen. Zij
schijnen te beraadslagen."

De tramps stonden bijeen op een hoop, waarvan vier hunner zich hadden
afgezonderd, waarschijnlijk de aanvoerders. Men kon hun gezichten
niet herkennen; maar aan de levendige gebaren, die zij maakten,
was duidelijk te zien, dat zij spraken over iets gewichtigs. Toen
zetten allen zich in beweging stroom-opwaarts, dus naar het noorden,
totdat zij buiten het bereik waren van de kogels, die uit de boerderij
kwamen. Daar staken zij de rivier over. Toen allen aan wal waren,
vormden zij een gesloten troep, waarvan het front gericht was
regelrecht op de poort van den muur aan. Tot nu toe hadden de
verdedigers de oostzijde bezet gehouden; maar nu riep Old Firehand
met luider stemme: "Schielijk allen over naar de noordzijde! Zij
willen de poort bestormen!"

"Maar die kunnen zij toch niet openloopen!" merkte Blenter aan.

"Neen! Maar staan zij er eenmaal voor, dan kunnen zij uit den zadel
stijgen, en zoo snel over de poort en den muur heen wippen, dat ze
ons hier op het erf letterlijk dooddrukken."

"Maar er zullen er eerst verscheiden vallen!"

"Maar nog meer zullen er overblijven! Schiet niet, voordat ik het
commando er toe geef, maar dan allen tegelijk, twee salvo's uit de
geweren met dubbelen loop, midden in den troep!"

De noordzijde werd in allerijl bezet. Een deel der verdedigers plaatste
zich aan de schietgaten, en de overigen vatten post op de tusschen
die schietgaten zich bevindende zoogenaamde banken, van waar zij over
den muur heen konden schieten.

Nu bleek het met hoeveel juistheid Old Firehand alles voorzien
had. De troep zette zich in beweging, in galop regelrecht op de poort
aan. Eerst toen de tramps hoogstens nog maar een tachtigtal voetstappen
van daar verwijderd waren, klonk daarbinnen het commando om te
vuren. Twee salvo's knalden snel achter elkander, met zooveel juistheid
uitgevoerd, dat het was alsof er slechts twee schoten knalden. De
uitwerking beantwoordde volkomen aan Old Firehand's verwachting. Het
was alsof de tramps midden in hun vaart door een dwars gespannen touw
tegengehouden werden. Zij vormden een onbeschrijfelijken warklomp,
die zich met geen mogelijkheid snel ontwarren kon. De lord, die twee
geweren had, deed nog twee schoten; de anderen kregen tijd om schielijk
opnieuw te laden, al ware het slechts één loop, en vuurden nu niet in
salvo, maar _ad libitum_, onophoudelijk op den chaotischen zwerm der
aanvallers. Dat konden de tramps niet uithouden: zij stoven in alle
richtingen uiteen, en lieten hun dooden en gekwetsten liggen, daar het
uiterst gevaarlijk voor hen was zich daarmee te willen bezighouden. De
paarden, die hun ruiters verloren hadden, renden als uit instinct
op de boerderij aan, en men opende de poort om die dieren binnen
te halen. Toen de tramps een poos later toch nog een poging deden,
om hun gekwetsten weg te voeren, werden zij daarin niet belemmerd,
aangezien dat een daad van menschelijkheid gold. Men zag, dat zij de
gewonden gingen neerleggen in de schaduw van een veraf staande groep
boomen, om hen daar, zoogoed als het gaan wilde, te verbinden.

Onder die bedrijven was het middag geworden, en er werd eten en
drinken onder de dappere verdedigers rondgedeeld. En weldra zag men
dat de tramps zich verwijderden; zij lieten de zwaar gekwetsten onder
de boomen liggen, en reden in de richting naar het westen.

"Zouden zij aftrekken?" vroeg Humply-Bill. "Ze hebben een duchtige
les gehad, en zij zullen maar wijs doen, als zij die ter harte nemen."

"Daar hebben zij volstrekt geen idee op," antwoordde Tante Droll. "Als
zij werkelijk van verdere pogingen afzagen, zouden zij hun gekwetsten
wel medenemen. Ik houd het er voor, dat zij het nu gemunt hebben op
de kudden, die tot de boerderij behooren. Kijk maar eens naar boven,
op het huis. Daar staat Old Firehand door den kijker te turen. Die
vertrouwt de kerels ook niet, en ik denk, dat wij spoedig een commando
van hem vernemen zullen."

"Een commando?"

"Ja, om de herders en de Indianen te hulp te snellen."

Die vooronderstelling van de Tante bleek volkomen juist. De tramps
waren nu zoo ver weg, dat men hen van den muur niet meer zien kon;
maar Old Firehand had hen nog in het oog. Opeens hoorde men hem van
boven af roepen: "Gauw de paarden zadelen! De kerels trekken naar
het zuiden, en zullen nu de Goede Zon en zijn troep aantasten."

In minder dan vijf minuten stonden de paarden gezadeld; en, uitgenomen
eenige knechts, die op het erf achterbleven om ingeval van nood de
poort schielijk te kunnen openen, stegen allen te paard. Old Firehand
voorop, reden zij de poort uit en om den dichtstbij zijnden hoek
van den muur, ten einde dan zuidwaarts te houden. Eerst had men daar
eenige akkers, achter welke de prairie begon, een groen weideveld,
waarop hier en daar een plokje boschgroei.

Ook nu nog waren de tramps niet te zien met het bloote oog; maar
Old Firehand had den kijker bij zich, om hun bewegingen te kunnen
gadeslaan. Daardoor werd het mogelijk, altijd parallel met hen te
blijven, zonder door hen gezien te worden. Na ongeveer een kwartier
gereden te hebben hield Old Firehand halt, want ook de tramps hadden
halt gehouden. Zij waren aan de grensscheiding van den buurman
aangekomen en zagen niet slechts de daar grazende dieren, maar tevens
de daarbij gestelde gewapende bewakers.

Old Firehand monsterde de verschillende bosch-groepjes die over
de grasvlakte verspreid stonden, en koos er die van uit, welke
hem genoegzame dekking aanboden. Daarachter verborgen naderde bij
met de zijnen de plaats, waar het gevecht waarschijnlijk zou plaats
grijpen. Toen verlieten zij de paarden, en slopen in gebukte houding
verder, tot zij een breede strook kreupelhout bereikten, werwaarts de
tramps naar alle gedachten gedurende het gevecht komen zouden. Hier
schaarden zij zich in slagorde, zonder dat de vijand hen zien kon, en
hielden hun geweren tot vuren gereed. Van achter dit kreupelgewas waren
nu zoowel de aanvallers, als de Indianen, die door hen aangevallen
zouden worden, met het bloote oog te zien.

De tramps schenen niet bijzonder aangenaam verrast, zulk een talrijke
menigte roodhuiden als bewakers van het vee aan te treffen. Hoe
kwamen Indianen daartoe aangenomen, en dat nog wel in zoo grooten
getale? De tramps stonden een wijl verbluft. Maar al spoedig hadden
zij opgemerkt, dat de Roodhuiden slecht gewapend waren, niet eens met
geweren, en dit stelde hen eenigszins gerust. De aanvoerders hielden
een korte beraadslaging, en toen volgde het bevel tot den aanval. Uit
de manier, waarop de aanval plaats had was dadelijk te zien, dat ze
niet van plan waren om veel tijd te verspillen met een aanval uit de
verte, maar dat het er op gemunt was, de Roodhuiden eenvoudig onder
den voet te rijden. De ruiters renden in gesloten gelederen onder
een oorverdoovend geschreeuw regelrecht op de Indianen aan.

Maar nu bleek, dat de Goede Zon volkomen berekend was voor zijn
taak. Hij gaf met luider stemme een bevel, waarop zijn dicht
bijeenstaande onderhebbenden eensklaps links en rechts uiteenstoven,
zoo, dat er van onder den voet rijden geen sprake meer kon zijn. Dat
begrepen de tramps; zij maakten een zwenking, om aan den rechtervleugel
der Roodhuiden te komen en dien naar den linkervleugel op te
rollen. De Osagen-hoofdman doorzag dat oogmerk. Nu klonk andermaal
zijn luide stem. Zijn manschappen zwermden bijeen op een dichten hoop,
en vlogen toen terstond weer uit elkander. Zij hadden hun slag-orde
geheel veranderd. Aanvankelijk was die west-oostelijk geweest, maar
nu was die noord-zuidelijk geworden. De Osage had die verandering
gecommandeerd, niet omdat hij de nabijheid van zijn bondgenooten
kende (want dat wist hij niet), maar om, als een aangevallen bizon,
zich niet door den vijand in de flank te laten aantasten, maar hem
het sterke, met horens gewapende voorhoofd te kunnen bieden. Was die
beweging op zich zelf reeds een meesterstuk, zoo was daarvan tevens
het volstrekt niet door hem vermoede gevolg, dat de aanvallers zich
nu eensklaps tusschen twee vuren bevonden, dat wil zeggen tusschen de
Roodhuiden en de achter het kreupelhout verborgen blanken. De tramps
zagen hun oogmerk verijdeld en hielden halt, een onvoorzichtigheid,
waarvoor zij een oogenblik later moesten boeten. Zij schenen zich
in de draagkracht van de wapenen der Indianen te vergissen en zich
daarvoor veilig te achten. Een hunner aanvoerders sprak hen toe,
blijkbaar om hun een ander plan voor te stellen. Van die pauze trok de
Osage partij. Hij gaf een schreeuw, waarop zijn manschappen schielijk
vooruitsprongen, eensklaps stil bleven staan, hun pijlen afschoten,
en zich even snel weer terugtrokken. De pijlen bereikten hun doelwit;
er vielen verscheiden dooden, nog veel meer gekwetsten, niet alleen
onder de ruiters, maar ook onder de paarden. De dieren steigerden,
zij wilden op hol gaan, en waren bijna niet te beteugelen. Het was
een verwarring, waarvan Old Firehand partij wilde trekken.

"Nu vuren!" commandeerde hij. "Maar schiet enkel op de kerels, niet
op de paarden!"

Zijn volgelingen traden van achter het kreupelbosch te voorschijn;
zij stonden in den rug van den vijand, door wien zij niet gezien
werden. Toen hun geweren losbrandden, en hun kogels onder de tramps
doel troffen, keerden die zich om, juist op het moment, toen zij het
tweede salvo kregen. Zij gilden van den schrik.

"Voort! voort!" brulde een stem uit hun midden. "Wij zijn
omsingeld. Breekt door de linie der Roodhuiden heen!"

Aan dit bevel werd dadelijk gevolg gegeven. De tramps, hun dooden en
zwaar gekwetsten in den steek latende, stormden op de Indianen in,
die zich haastten voor hen den doortocht te openen, en achter hen
een zegevierend geschreeuw aanhieven.

"Daar rukken zij uit!" lachte de oude Blenter. "Die komen niet
terug. Weet gij wie dat was, die het bevel tot de vlucht gaf?"

"Natuurlijk," antwoordde Zwarte Tom. "De stem kent men eens voor
al. Het was de roodharige kornel. Het is alsof de satan dien schavuit
voor onze kogels onkwetsbaar maakt. Zullen wij de schobberds niet
achternazetten, sir?"

Die vraag richtte hij tot Old Firehand, en deze antwoordde:
"Neen, wij zijn te zwak, om een gevecht in het open veld met hen
te wagen. Overigens raden zij misschien, dat wij ons niet van den
beginne af hier bevonden hebben, maar dat wij van de boerderij zijn
aangesneld, om de Roodhuiden te helpen. Als zij op dat idee komen, is
het meer dan waarschijnlijk dat zij naar de boerderij zullen rijden,
om tijdens onze afwezigheid daar binnen te dringen. Wij moeten dus
zoo gauw mogelijk terug."

"En wat moet er met de gekwetste tramps en met de losloopende paarden
gebeuren?"

"Die moeten wij maar aan de Indianen overlaten. Maar, nu geen tijd
meer verliezen, gauw naar onze paarden!"

De mannen wuifden met hun hoeden, en riepen den Roodhuiden een daverend
hoera toe, dat door dezen beantwoord werd met een schrillen triomf
kreet. Toen ging het naar de paarden, en zoodra men in den zadel zat,
terug naar de boerderij. In den omtrek daar was geen tramp meer te
zien, uitgezonderd de gekwetsten, die zij in de schaduw der boomen
hadden laten liggen. Old Firehand klom dadelijk naar het platte dak
van het huis, om overal eens goed rond te zien.

Daarboven zat mevrouw Butler, die in groote bezorgdheid verkeerd
had, en die nu tot haar blijdschap vernam, dat de aanslag glansrijk
verijdeld was.

"Dus, dan zijn wij nu gered, is het niet?" vroeg zij, terwijl zij
een diepen zucht loosde. "Nu die tramps zulke zware verliezen geleden
hebben, mogen wij wel aannemen, dat hun de lust, om de vijandelijkheden
voort te zetten, vergaan zal zijn."

"Misschien," antwoordde de jager, die daarvan niet zoo zeker was.

"Hoe? Misschien maar?"

"Ja tot mijn leedwezen. Wel zullen zij zich niet meer aan de kudden
wagen, daar zij vooronderstellen moeten, dat die niet slechts
door Indianen, maar ook door een toereikend aantal blanken bewaakt
worden. Maar met het huis is het anders gesteld. De kerels zullen
wel is waar begrepen hebben, dat ze overdag niets tegen het huis
ondernemen kunnen; maar wellicht houden zij het nog voor mogelijk ons
in de duisternis van den nacht te overrompelen. In elk geval dienen
wij ons op een nachtelijken aanval voorbereid te houden."

"Maar overdag zullen zij zich stellig niet meer laten zien?"

"O, ja wel! Daarbuiten onder de boomen liggen hun gekwetsten, waarvoor
zij dienen te zorgen. Ik ben overtuigd, dat wij hen spoedig daar
zullen zien. Zij zijn gevlucht in een westelijke richting, en uit
dien hoek zullen zij wel spoedig komen opdagen."

Hij tuurde in de aangeduide richting door den verrekijker, en reeds
na verloop van een korte poos vervolgde hij: "Ha, ha, daar zijn ze
al! Zij hebben een omweg gemaakt, en keeren nu naar de geblesseerden
terug. Het is te vooronderstellen, dat..."

Eensklaps zweeg hij. Nog altijd door den kijker turende, had hij dien
meer naar het noorden gericht.

"Wat is het?" vroeg de vrouw des huizes. "Waarom spreekt gij niet uit,
sir? Waarom zet gij ineens zulk een bedenkelijk gezicht?"

Hij bleef nog even door den kijker turen, zette dien toen neer, en
antwoordde: "Omdat er nu waarschijnlijk iets gebeuren zal, dat niet
geschikt is om onzen toestand te verbeteren."

"Wat bedoelt gij? Wat zal er gebeuren?" vroeg zij op angstigen toon.

Hij overlegde bij zich zelf of hij haar de waarheid zou zeggen of
niet. Gelukkigerwijze werd aan zijn verlegenheid een einde gemaakt,
doordat de lord op het dak verscheen, om eens te hooren of de
tramps nog te zien waren. Daarvan trok Old Firehand partij, om te
antwoorden: "Het is niets, mylady! niets, dat ons eenige bezorgdheid
kan inboezemen. Gij kunt gerust naar beneden gaan, om aan de lieden,
die dorst hebben, een dronk te doen uitreiken."

Door dit antwoord gerustgesteld, gaf zij aan dien wenk gevolg;
doch zoodra zij zich verwijderd had, zei de jager tegen den lord,
die zijn reuzen-telescoop meegebracht had: "Ik had reden om de vrouw
des huizes van hier te verwijderen. Neem uw kijker eens, mylord! en
tuur eens even regelrecht naar het westen. Wie is daar te zien?"

De Engelschman voldeed aan dat verlangen, en antwoordde toen:
"De tramps. Ik zie hen duidelijk. Zij komen."

"Komen zij werkelijk?"

"Natuurlijk! Wat zouden zij anders doen?"

"Dan schijnt mijn kijker beter te wezen dan de uwe, in weerwil dat
die veel kleiner is. Ziet gij die tramps in beweging?"

"Neen, zij houden halt."

"Met hun gezichten naar welken kant?"

"Naar het noorden."

"Volg dan met uw kijker die richting eens! Misschien ziet gij dan wel,
waarom de kerels halt gehouden hebben."

"_Well_, sir! Ik zal kijken!" En een oogenblik later vervolgde hij:
"Daar komen drie ruiters aan, zonder dat zij de tramps bemerken."

"Ruiters? Hebt gij dat wel?"

"Yes! Of neen; er schijnt een dame bij te zijn. Juist, juist! het is
een dame. Ik zie het lange rijkleed en den fladderenden sluier."

"En weet gij, wie die drie zijn?"

"Neen. Hoe zou ik dat weten.... _heighho_, het zullen toch niet....?"

"Ja, precies!" knikte Old Firehand ernstig. "Zij zijn het; de
landbouwer met zijn broeder en diens dochter. De boodschapper, dien
wij hun tegemoet hebben gezonden, om hen te waarschuwen, schijnt hen
misgereden te zijn."

De lord schoof zijn kijker ineen, en riep: "Dan moeten wij terstond
te paard, en maken dat wij er bij komen, want anders vallen zij in
handen van de tramps!"

Meteen wilde hij zich wegspoeden. De jager hield hem bij den arm vast,
en zei: "Blijf hier, sir! en maak geen misbaar! De lady moet niets
daarvan hooren. Wij kunnen niet meer waarschuwen en niet meer helpen,
want het is reeds te laat. Zie, zie maar!"

De lord schoof zijn telescoop weer uit, en zag, dat de tramps zich
in beweging stelden en in galop op de drie aanreden.

"_All devils_!" riep hij uit. "Ze zullen hen vermoorden!"

"Dat komt niet in hen op!" zei Old Firehand. "Die kerels kennen hun
voordeel, en zullen er behoorlijk partij van trachten te trekken. Wat
kunnen zij bij den dood van drie menschen winnen? Niets hoegenaamd
niets. Zij zouden daardoor integendeel slechts maken, dat wij hen nog
krasser achter hun vodden zaten. Doch als zij hen laten leven, om hen
als gijzelaars te gebruiken, kunnen zij ons opofferingen afpersen,
die anders nooit van ons te verkrijgen zouden zijn. Pas op! Nu is
de kogel door de kerk. De drie zijn omsingeld. Wij hebben er niets
tegen kunnen doen. Vooreerst was de tijd te kort, en ten andere zijn
wij in het open veld zelfs nu nog veel te zwak tegenover de tramps."

"_Well_, dat wil ik u toestemmen, sir!" sprak de lord. "Maar wee den
schavuiten, als zij de gevangenen niet fatsoenlijk behandelen. En
.... willen wij ons werkelijk eenige concessiën door hen laten
afpersen. Eigenlijk zou men zich behooren te schamen, als men met
zulk gespuis in onderhandeling trad!"

Old Firehand haalde op een zeer eigenaardige manier zijn schouders op,
en terwijl een glimlachje, dat gevoel van eigenwaarde en tevens een
soort van minachting uitdrukte, om zijn lippen speelde, antwoordde hij:
"Laat mij maar begaan, sir! Ik heb nog nooit iets gedaan, waarover
ik mij heb behoeven te schamen. En door tramps, al waren zij met hun
duizenden, laat Old Firehand zich niet de wet voorschrijven. Als ik u
zeg, dat de drie personen, die gevangengenomen zijn, door geen gevaar
hoegenaamd bedreigd worden, kunt gij mijn woorden gelooven. Niettemin
verzoek ik u, mevrouw Butler niets te laten merken van hetgeen er
gebeurd is. Het heeft niet veel gescheeld of ik had het, in het eerste
oogenblik der verrassing, zelf aan haar verraden; en toch, als zij
het te weten kwam, zou het niets aan de zaak kunnen veranderen ten
goede, maar het zou ons integendeel in het nemen van onze maatregelen
kunnen belemmeren."

"Mag ook geen mensch anders het weten?"

"Aan hen, die ons het naast zijn, kunnen wij het mededeelen:
dan weten die ten minste hoe de zaken geschapen staan. Wilt gij,
mylord! u daarmede belasten, ga dan naar beneden en vertel het hun;
maar zij moeten het niemand oververtellen. Ik zal hier de vagebonden
verder in het oog houden, en dan naargelang van omstandigheden mijn
maatregelen nemen."

De lord ging naar beneden, naar het erf, om hetgeen er gebeurd was
aan de bewuste personen bekend te maken. Old Firehand besteedde
al zijn aandacht aan de tramps, die hun drie gevangenen in hun
midden genomen hadden, en nu naar het reeds meermalen genoemde
plokje boomen reden, waar zij halt hielden. Daar stegen zij af, en
legerden er zich. De jager zag, dat er een zeer drukke bespreking
of beraadslaging tusschen hen volgde. Hij meende te begrijpen wat
daarvan het einde zou worden, en dacht er over na, hoe hij zich
tegenover de houding, die zij waarschijnlijk zouden aannemen,
gedragen zou. In deze overpeinzing werd hij door Droll gestoord,
die haastig op hem aankwam, en in zijn erbarmelijk Duitsch vroeg:
"Is het waar wat de lord ons komt vertellen? Zijn de twee heeren
Butler en de jonge juffrouw gevangengenomen?"

"Ja, zoo is het!" knikte Old Firehand.

"Wie zou gedacht hebben, dat zoo iets mogelijk kon wezen! Nu zullen
de tramps denken, dat zij het gewonnen hebben. Ik zie hen reeds op
hooge pooten komen aanzetten met wie weet welke eischen. En wij? Wat
zullen wij daarop antwoorden?"

"Nu, wat zoudt gij denken?" vroeg Old Firehand, terwijl hij een
schalksch uitvorschenden blik op den kleine wierp.

"Kunt gij dat nog vragen!" was het antwoord. "Geen duit, geen roode
duit wordt hun toegestaan. Of was uw plan om hun een hoog losgeld
te betalen?"

"Zijn wij daartoe niet gedwongen?"

"Neen, neen, en nog eens neen! Dat schavuiten-pak kan niets uitrichten,
niets ter wereld! Wat willen zij doen? De gevangenen dood maken? Dat
zullen zij wel uit hun lijf laten; want zij weten, dat zij dan onze
wraak te duchten zouden hebben. Daarmee komen dreigen zullen ze
misschien; wij gelooven daar niets van, en lachen hun eenvoudig uit!"

"Maar gesteld eens, dat uw vermoeden volkomen juist is, dan hebben
wij toch ook aan het lot der gevangenen te denken, die zich in allen
gevalle in een zeer onaangenamen toestand bevinden. Al wordt hun leven
ontzien, en al wordt er geen haar op hun hoofd gekrenkt, kunnen ze
hun toch nog het leven zuur genoeg maken met allerlei bedreigingen,
zoo, dat zij zich diep ongelukkig zullen gevoelen."

"Dat zal hun den dood niet kunnen doen; en dat zullen zij zich laten
welgevallen. Waarom zijn zij zoo onvoorzichtig in de fuik geloopen? Dat
zal hun een goede les wezen voor het vervolg; en overigens zal die
ellende niet lang duren. Wij zijn immers hier! En er zou wel tooverij
in het werk wezen, als wij niet op een goed idee kwamen, om hen uit
de verknijping te halen."

"Ik ben wel benieuwd, hoe wij dat zouden moeten aanvangen. Hebt gij
misschien al een plan?"

"Neen, nog niet; en dat is ook volstrekt niet noodig. Eerst moeten
wij afwachten wat er nu verder gebeuren zal; en dan eerst kunnen wij
handelen. Ik maak mij niets bang over het heele ding, althans niet
wat mij persoonlijk betreft, want ik ken mij zelf. Op het juiste
oogenblik, zal bij mij stellig ook het juiste verstand komen. Wij
wachten doodbedaard den nacht af, en passen goed op, om te weten
waar zij bivakkeeren. Dan zal ik er wel stilletjes naar toe sluipen,
en halen de gevangenen een voor een er uit."

"Dat waagstuk is best aan u toevertrouwd; maar het zal een gevaarlijke
partij wezen."

"Papperlapap! Gij en ik, wij hebben wel lastiger karweitjes tot
een goed einde gebracht. En gij kent het oude spreekwoord: waar een
wil is, is ook een weg. Wie zijn hersens op de rechte plaats heeft
zitten, en geen ezelskop is, kan ook altijd ten uitvoer brengen wat
hij wil. Wij zullen toch niet in onze schulp gaan kruipen voor zulke
ongelikte vlegels, die niet eens weten waar Abram den mosterd haalt. Ik
verbeeld mij, dat .... hola!" viel hij zich zelf in de rede. "Pas nu
op! Daar komen ze al. Twee kerels, regelrecht op het huis aan. Zij
wuiven met witte doeken heen en weer, om ons te doen zien dat ze
als parlesjanters, ik wil zeggen parlementairs, gerespecteerd moeten
worden. Zult gij hen te woord staan?"

"Natuurlijk. In het belang der gevangenen moet ik weten, wat zij van
ons hebben willen. Kom maar eens mee!"

Beiden gingen naar beneden, naar het erf, waar de wacht aan
de schietgaten stond, om de twee onderhandelaars in het oog te
houden. Toen zij bijna tot op een geweerschot afstands gekomen waren,
hielden zij halt, en wuifden zoo hard zij konden met de doeken. Old
Firehand maakte de poort open, en trad naar buiten, en wenkte hen om
naderbij te komen, waaraan zij gevolg gaven. Toen zij dicht genoeg
bij hem waren groetten zij hem beleefd, doch moesten blijkbaar alle
moeite doen om hun gezicht in een plooi te zetten, alsof zij volkomen
op hun gemak waren.

"Sir! wij komen als afgevaardigden," sprak de een, "om u onze eischen
bekend te maken."

"Zoo!" zei de jager op een toon van ironie. "Sedert wanneer durven
de prairie-hazen op den Grisly-beer afkomen, om hem bevelen te geven?"

De vergelijking, waarvan hij zich bediende was vrij goed gekozen. Hij
stond daar voor hen, zoo hoog, zoo breed en machtig, en uit zijn oogen
schoot een blik op hen, die hen onwillekeurig een schrede achteruit
deed doen.

"Wij zijn geen hazen, sir!" verstoutte de tramp zich te zeggen.

"Niet? Welnu, dan zijt gijlieden prairie-wolven, die zich vergenoegen
met aas. Gij geeft u uit voor parlementairs. Rooversgeboefte zijt
gij, dieven en moordenaars, die zich buiten de wet gesteld hebben,
en op wie dus ieder man, zoodra het hem lust, schieten kan."

"Sir!" vloog de tramp op, "ik wil zulke beleedigingen niet..."

"Zwijg, schobberd!" bulderde Old Firehand hem toe. "Verachtelijke
spitsboeven zijt gij allen, niets anders! Het is eigenlijk een schande
voor mij, dat ik u te woord sta. Ik heb u dan ook louter vergund mij
te naderen, om eens te zien hoe ver zulk gespuis de vermetelheid wel
durft drijven. Gij hebt aan te hooren, wat ik zeg, en daarover niet te
kikken of te mikken. Als er nog één woord over uw lippen komt, dat mij
niet bevalt, sla ik u terstond op den grond neer. Weet gij wie ik ben?"

"Neen," antwoordde de man beteuterd en bijna onhoorbaar.

"Ze noemen mij Old Firehand. Zegt dat aan degenen, die u hier gezonden
hebben; die zullen misschien wel weten, dat ik er de man niet naar
ben, om met mij te laten spelen; dat hebben zij trouwens vandaag
reeds ondervonden en gevoeld. En nu kort en bondig, welke boodschap
hebt gij hier te doen?"

"Wij moeten u bekend maken, dat de landbouwer van hier met zijn broer
en zijn nicht in onze handen gevallen is."

"Dat weet ik al."

"Die drie personen moeten sterven...."

"_Pshaw_!" viel de jager hem in de rede.

"... als gij onze voorwaarden niet aanneemt," voltooide de parlementair
zijn volzin.

"Old Firehand laat zich nooit voorwaarden stellen, en wel allerminst
van lieden van uw slag. Buitendien zijt gijlieden de overwonnenen en
zoo iemand dus voorwaarden te stellen had, zou _ik_ de man zijn."

"Maar, sir! als gij mij niet aanhoort, worden de gevangenen daarginder
voor uw oogen opgeknoopt."

"Gaat dan gerust uw gang! Er zijn hier in de boerderij stroppen genoeg
voor u allen."

Dat antwoord had de tramp niet verwacht. Hij wist zeer goed, dat men
het niet wagen zou, zijn bedreiging ten uitvoer te brengen. Hij keek
verlegen voor zich neer, en zei op minder vasten toon: "Bedenk het
goed, drie menschenlevens!"

"Dat bedenk ik zeer goed; _slechts_ drie menschenlevens! En daarvoor
zullen wij u allen uitroeien tot den laatsten man! Het voordeel is
dus geheel aan onze zijde."

"Maar gij kunt den dood van uw vrienden zoo gemakkelijk voorkomen."

"Hoe zoo dan?"

"Als gij aftrekt, en ons de boerderij overgeeft."

Nu legde Old Firehand zijn ijzeren vuist met zooveel kracht op
den schouder van den tramp, dat die ineenkromp, terwijl de jager
antwoordde: "Mensch! zijt gij dol? Hebt gij mij nog iets te zeggen?"

"Neen!"

"Pakt u dan gezwind weg van hier, anders beschouw ik u als
krankzinnigen, die men onschadelijk moet maken."

"Is u dat ernst, sir?"

"Volkomen ernst! Maakt dat gij uit mijn oogen komt, anders is het
met u gedaan!"

Meteen greep hij zijn revolver. De twee anderen kozen snel het
hazenpad; doch op eenigen afstand waagde een hunner het, even stil te
blijven staan, en omkijkende te vragen: "Mogen wij nog eens terugkomen
als wij een ander voorstel hebben?"

"Neen!"

"Dus wijst gij alle verdere onderhandelingen af?"

"Ja. Alleen den roodharigen kornel wil ik nog een oogenblik te woord
staan; maar slechts een oogenblik."

"Belooft gij hem veiligheid en vrijheid om tot ons terug te keeren?"

"Ja, mits hij mij niet beleedige."

"Wij zullen het hem zeggen."

Zij maakten zich zoo snel uit de voeten, dat men niet behoefde te
vragen of zij blijde waren uit de tegenwoordigheid van den beroemden
man ontkomen te zijn. Deze ging niet terug naar het erf van de
boerderij, maar verwijderde zich van de poort in dezelfde richting
als de tramps, totdat hij de helft van den afstand had afgelegd,
daar ging hij op een stuk steen zitten om den roodharigen kornel af
te wachten, daar hij zich overtuigd hield, dat die komen zou.

Wie Old Firehand niet kende, zou het voor een allergevaarlijkst
waagstuk hebben gehouden, zich zoo geheel alleen zoo ver van de zijnen
te verwijderen, en zelfs niet eens een geweer bij zich te hebben;
maar hij, hij was mans genoeg om te weten hoe ver hij zich wagen kon.

Al spoedig bleek het, dat hij zich in zijn verwachting niet vergist
had. De kring der tramps opende zich, en de kornel kwam langzaam naar
hem toe stappen. Hij maakte een buiging, die deftig moest verbeelden,
maar die alleronbeholpenst uitviel, en zei: "_Good day sir!_ Gij hebt
gewenscht mij te spreken."

"Dat is meer dan ik weet," antwoordde de Westman. "Ik heb eenvoudig
gezegd, dat ik geen mensch anders meer te woord wilde staan dan u;
en het zou mij veel aangenamer geweest zijn, als gij u in het geheel
niet hadt laten zien."

"Gij slaat een vrij hoogen toon aan, master!"

"Daar heb ik het recht toe: maar ik zou u maar aanraden, op uw beurt
niet dien toon aan te slaan."

Zij staarden elkander oog in oog. De kornel sloeg het zijne het eerst
neer, en antwoordde met slechts bedwongen drift: "Ik verbeeld mij,
dat wij tegenover elkander zoowat evenveel recht hebben."

"Een tramp tegenover een eerlijk Westman, een overwonnene tegenover
den overwinnaar--vindt gij, dat die twee evenveel recht hebben?"

"Ik ben nog niet overwonnen. Wij zullen u toonen, dat uw tot nu toe
behaalde voordeel slechts van voorbijgaanden aard is. Wij hebben het
in onze macht de rollen om te keeren."

"Doe dat dan maar!" zei Old Firehand met een verachtelijken glimlach.

Dit hinderde de tramp geweldig, en hij antwoordde driftig: "wij
behoefden eenvoudig partij te trekken van uw onvoorzichtigheid!"

"Ei ei! Hoe zoo dat? Wat noemt gij mijn onvoorzichtigheid?"

"Dat gij u zoo ver van de boerderij af gewaagd hebt. Als wij gewild
hadden, waart gij in onze handen gevallen. En zonder u, dit erkennen
wij, waren zij daar achter de muren, geen vijf minuten tegen ons
bestand geweest."

"Ik ben overtuigd, dat gij zelf niet gelooft aan hetgeen gij zegt,"
antwoordde hij. "Gijlieden Old Firehand vangen. Waarom hebt gij dat
dan niet gedaan? Dat gij het niet eens geprobeerd hebt, is het beste
bewijs, dat gij zelf niet aan de mogelijkheid gelooft."

"Oho! Wij weten, dat gij een knap Westman zijt; maar onverwinnelijk,
waarvoor ze u houden, zijt gij toch op lange na nog niet. Gij staat
precies in het midden tusschen ons en de boerderij. Eenigen der
onzen behoefden slechts te paard te stijgen, om u den terugtocht af
te snijden, dan was u onze gevangene geworden."

"Zoo, zoudt ge dat denken?"

"Ja. Al was u de vlugste hardlooper, een paard loopt toch altoos nog
sneller: dat zult gij mij wel toestemmen. Gij zoudt dus omsingeld
geweest zijn, eer gij de boerderij bereikt hadt."

"Uw berekening is goed op twee kleine kleinigheden na. In de eerste
plaats is het de vraag nog, of ik mij volstrekt niet verweerd
zou hebben: voor zes of acht of tien tramps ben ik volstrekt niet
bang. En ten tweede hebt gij over het hoofd gezien, dat zij, die mij
omsingelen zouden, daartoe binnen het bereik van de kogels der mijnen
moesten komen: ze zouden dus eenvoudig weggeblazen zijn. Doch dat is
nu eigenlijk ook niet hetgeen, waarover wij te spreken hebben."

"Neen, dat is zoo, sir! Ik ben gekomen, om u in de gelegenheid te
stellen, het leven van onze gevangenen te redden."

"Dan hebt gij u moeite gegeven voor niemendal, want het leven van
die menschen is volstrekt niet in gevaar."

"Niet?" hernam de kornel met een spottend grijnslachje. "Dan vergist
gij u geweldig, sir! Want als gij onze voorstellen niet aanneemt,
worden zij zonder genade opgeknoopt."

"Ik heb u reeds laten zeggen, dat gij allen dan insgelijks opgehangen
wordt--allen, tot den laatsten man."

"Bespottelijk! Hebt gij geteld hoeveel man wij sterk zijn?"

"O ja, dat weet ik; maar, gij weet misschien niet hoeveel man ik
daartegenover kan stellen?"

"Ja, dat weet ik precies."

"_Pshaw!_ Gij hebt ons niet kunnen tellen."

"Dat is ook niet noodig. Wij weten precies hoeveel knechts en herders
er op de boerderij zijn; meer zullen er nu ook wel niet wezen. En
daarbij komen dan de weinige rafters, die gij van de Blackbear-rivier
meegebracht hebt."

Hij staarde den jager uitvorschend van ter zijde aan; want hij
verkeerde werkelijk volkomen in het duister aangaande de getalsterkte
van degenen, die Old Firehand te zijner beschikking had. Nu hoopte hij
uit zijn gezicht te kunnen opmaken of het door hem geuite vermoeden
juist was of niet. Dat begreep Old Firehand. Hij maakte een duidelijk
weersprekende beweging met de hand, en antwoordde: "Tel uw dooden
en gekwetsten, en zeg mij dan of mijn handjevol rafters u zooveel
afbreuk had kunnen doen. Buitendien hebt gij mijn Indianen gezien,
en ook de andere blanken, die u in den rug hebben aangetast.

"De andere blanken?" lachte de tramp. "Er zijn geen anderen geweest
dan juist die weinige rafters. Ik erken dat gij ons daar overrompeld
hebt. Gij zijt uit de boerderij de Indianen te hulp gekomen; dat
heb ik tot mijn leedwezen te laat bedacht. Wij hadden regelrecht op
de boerderij moeten aanrennen, dan ware die zonder slag of stoot
in onze handen gevallen. Neen, sir! met uw getalssterkte kunt gij
ons geen ontzag inboezemen. Als wij de gevangenen ter dood brengen,
zijt gij volstrekt niet bij machte om hen te wreken."

Andermaal wierp de kornel een loerenden blik op Old Firehand. Deze
haalde minachtend de schouders op, en zei: "Wij zullen er verder
geen woorden over verspillen. Gesteld dat wij niet meer man sterk
waren, dan gij verkeerdelijk schijnt te onderstellen, zelfs dan nog
zouden wij u verreweg de baas zijn. Tramps, tramps, wat zijn dat
voor kerels? Daggelders, die te lui zijn om te werken, vagebonden,
landloopers! Daarbinnen echter, achter die muren, staan de beroemdste
jagers en scouts uit het verre Westen. Ieder hunner neemt op zijn
minst een dozijn tramps voor zijn rekening. Al waren wij slechts met
ons twintigen, als gij het hart hadt de gevangenen te dooden, zouden
wij u weken-, maandenlang op uw hielen zitten, om u een voor een het
licht uit te blazen tot den laatsten man. Dat weet gij evengoed als
ik het weet; en daarom zult gij u wel tweemaal bedenken, eer aan die
drie personen een haar op hun hoofd gekrenkt wordt."

Hij had deze woorden gesproken op zulk een dreigenden en zeker van
zijn zaak zijnden toon, dat de kornel de oogen voor hem neersloeg;
want hij wist, dat de jager er de man naar was, om precies te doen
wat hij zei. Het was reeds meer dan eens gebeurd, dat één enkel
onverschrokken man een geheele bende vervolgd had, om zich op hen
te wreken, en dat zij langzamerhand gevallen waren, een voor een,
totdat de gansche bende was uitgeroeid. En zoo iemand, dan was die
Old Firehand er de man naar, om zulk een stout stuk na te doen. Doch
de tramp wachtte zich wel, dit te erkennen. Hij sloeg zijn oogen op,
wierp een hoonend doorborenden blik op den grooten man, en zei: "Nu,
wij zullen zien! Als u zoo zeker van uw zaak was, zoudt gij niet hier
staan. Alleen bezorgdheid over hun lot heeft u tot mij gedreven."

"Praat toch zulken onzin niet. Ik heb mij bereid laten vinden om met
u te spreken, met niemand anders dan met u, niet uit angst, maar
louter om uw gezicht en uw stem nog eens goed in mijn geheugen te
prenten, ten einde in het vervolg zeker van mijn zaak te zijn. Dat
is de reden. Waar of hoe ik u nu weer ontmoet, kan ik mij nooit meer
in u vergissen. Nu hebben wij afgedaan met elkander."

"Nog, niet, sir! Eerst moet ik weten welk antwoord gij mij geeft."

"Mijn antwoord hebt gij al."

"Neen, want ik heb u een nieuw voorstel te doen. Wij willen namelijk
van het bezetten van de boerderij afzien."

"O, dat is zeer vriendelijk van u, niets anders?"

"Ja; onze paarden, die gij opgevangen hebt, geeft gij ons terug;
daarbij levert gij ons al uw wapenen en ammunitie uit, en verschaft
gij ons de noodige runderen om proviand te kunnen maken; en eindelijk
betaalt gij twintig duizend dollars losgeld--zooveel zal er wel op
de boerderij aanwezig zijn."

"Is dat alles? Verlangt gij verder niets? En wat biedt gij ons
daarvoor?"

"Daarvoor leveren wij u de gevangenen uit, en trekken af, nadat gij
ons uw woord van eer hebt gegeven, dat gij u in het vervolg van alle
vijandelijkheid tegen ons onthouden zult. Nu weet gij wat ik wil, en
verzoek ik u om antwoord. Wij hebben al te lang noodeloos geredeneerd."

Hij zei dat op een toon, alsof hij het grootste zedelijk recht aan
zijn zijde had. Old Firehand trok zijn revolver, en antwoordde, niet
driftig, maar doodbedaard en met een onbeschrijfelijk verachtenden
glimlach: "Ja, geredeneerd hebt gij genoeg, en louter onzin,
dolhuispraat, waarop ik u slechts dit ééne antwoord te geven heb. Maak
oogenblikkelijk dat gij uit mijn oogen komt, of ik jaag u een kogel
door den kop!"

"Wat? Is dat...."

"Marsch! Oogenblikkelijk!" viel de jager hem met stemverheffing in
de rede, meteen op hem aanleggende: "Een.... twee...."

De tramp begreep, dat het zaak voor hem was het woord "drie" niet af
te wachten: hij keerde zich om, en verwijderde zich haastig, met een
dreigenden vloek op de lippen. Hij had duidelijk aan Old Firehand
gezien, dat die bij het woord "drie" vuur zou geven. De jager bleef
hem na staan kijken, totdat hij zeker was, dat de kornel hem niet van
achteren een schot zou nazenden; toen draaide hij zich om, en keerde
terug naar de boerderij, waar men op die samenkomst nauwlettend het oog
had gehouden. Toen men hem vroeg, hoe het afgeloopen was, gaf hij er
een kort verslag van, dat met bijzondere ingenomenheid werd aangehoord.

"Gij hebt uitstekend gehandeld, sir!" verklaarde de lord. "Met zulke
schurken kan men niet te kras optreden. Zij zijn bang, en zullen
zich wel wachten zich aan de gevangenen te vergrijpen. Wat denkt gij,
dat zij nu beginnen zullen?"

"Hum!" antwoordde de gevraagde. "De zon is reeds aan het ondergaan. Ik
vermoed, dat zij wachten zullen tot het donker is, en dat ze dan nog
eens een poging zullen doen om over den muur heen te komen. Als dat
hun niet gelukt, dan hebben zij altoos de gevangenen nog, om te zien
of ze ons daarvoor een goeden losprijs kunnen afpersen."

"Zouden zij werkelijk nog een aanval in den zin hebben?"

"Waarschijnlijk wel. Zij weten, dat zij in aantal nog altijd
veel sterker zijn dan wij. Wij dienen ons dus voor te bereiden op
tegenweer. De voorzichtigheid gebiedt ons, hen nauwlettend in het
oog te houden. Zoodra het donker is moeten eenigen der onzen er op
uit om hen te besluipen, en mij van elke beweging, die zij maken,
bericht te brengen. Wie biedt zich voor dat gevaarlijke werkje als
vrijwilliger aan?"

Allen, niet één uitgezonderd, verklaarden er zich bereid toe, en
Old Firehand koos er drie uit, die hij als het geschiktst daartoe
beschouwde, namelijk Tante Droll, Humply-Bill en den Gunstick-Uncle:
deze drie waren zeer vereerd met zulk een post van vertrouwen belast
te worden.

Toen de zon den horizon bereikte, en haar stralen op den troep
der tramps vielen, zoo dat men van uit de boerderij in staat
was hen allen man voor man te onderscheiden, bleek het, dat zij
geenerlei toebereidselen maakten om op te breken, evenmin om daar te
bivakkeeren. Hieruit kon men opmaken, dat zij niet van plan waren
deze streek te verlaten, maar tevens dat zij daar, waar zij zich
thans bevonden, niet dachten te blijven.

Old Firehand liet hout naar de vier hoeken van het erf aandragen,
alsmede steenkolen, die in Kansas in verbazende hoeveelheid worden
gevonden, en die dientengevolge zeer goedkoop zijn, en eindelijk
eenige vaten petroleum. Toen het geheel en en al donker was geworden,
werden de verspieders de poort uitgelaten. Om te zorgen, dat zij,
ingeval zij overhaast terugkwamen en vervolgd werden, niet op het
openmaken van de poort behoefden te wachten, werden er op verscheiden
plaatsen van den muur sterke lasso's stevig vastgemaakt en over den
muur naar buiten geworpen, waaraan zij naar boven konden klauteren
om zoodoende snel op het erf te komen. Toen werden er houtspanen in
petroleum gedoopt, in brand gestoken, en door de schietgaten naar
buiten geworpen. Nadat nog meer hout, en vervolgens steenkool, daarop
was geworpen, stond aan elk der vier buitenhoeken zulk een vuur in
volle vlam, dat niet alleen de buitenzijden van den muur, maar tevens
den grond daar rondom zoo helder verlicht werd, dat men de nadering
van de tramps zou kunnen zien, niet slechts aan hoopen, maar zelfs al
kwamen zij slechts een voor een. De vlammen werden van tijd tot tijd
door de schietgaten gevoed, daar dit de eenige manier was, waarbij
men zich niet aan de kogels van den vijand behoefde bloot te stellen.

Nu verliep er een uur, zonder dat er van buiten eenige beweging
zichtbaar werd. Toen kwam eensklaps de Gunstick-Uncle als een acrobaat
ijlings den muur over. Hij zocht Old Firehand op, en berichtte op zijn
eigenaardige manier: "De tramps zijn eindelijk, voor mijn oogen,--In
massa elders heengetogen."

"Dat had ik wel verwacht. Maar waarheen?" vroeg de jager, glimlachende
over het rijmpje.

De gevraagde wees naar den hoek, rechts van de poort, en antwoordde
met het ernstigste gezicht van de wereld: "In 't kreupelhout, niet
ver van hier,--Daarginds aan d'oever der rivier."

"Hebben zij zich zoo dichtbij gewaagd! Maar, mij dunkt, dan hadden
wij hun paarden toch moeten hooren?"

"Hun paarden, ja, zij dreven die--Uit voorzorg eerst op de prairie,--Om
hun bekomst aan gras te vreten,--Maar waar, dat kwam ik niet te weten."

"En waar zijn Bill en Droll?"

"Die zijn de schobberds achterna,--En slaan dus al hun gangen ga."

"Dat is goed. Ik moet precies weten waar de tramps liggen. Wees
zoo goed, en zoek de twee anderen weer op. En zoodra de kerels hun
nachtkwartier opgeslagen hebben, moet Droll het mij komen zeggen. Zij
denken waarschijnlijk, dat zij heel oolijk geweest zijn! maar zij
zijn nu in een val geloopen, die wij slechts behoeven te sluiten."

De Uncle verwijderde zich; en de lord, die het gesprek aangehoord had,
vroeg, welke val Old Firehand bedoelde. Deze antwoordde: "De vijand
bevindt zich daar aan de rivier. Achter zich heeft hij dus het water,
en vóór zich den muur van de boerderij. Wanneer wij nu de twee andere
zijden versperren, hebben wij hen in de val."

"Dat is zoo! Maar hoe zult gij die versperren?"

"Daartoe zal ik de Indianen halen, die hen aan de zuidzijde aanpakken
moeten; en wij, die ons hier bevinden, wij sluipen de poort uit,
en tasten hen aan de noordzijde aan."

"Wilt gij dan den muur zonder bedekking laten?"

"Neen, de knechts blijven achter, die zullen voldoende zijn. Wij
zouden natuurlijk in een leelijk geval verkeeren, als de tramps op
den verstandigen inval kwamen, zich op den muur te werpen; maar ik
ben zoogoed als zeker, dat zij geen doorzicht genoeg hebben om te
kunnen denken, dat wij juist dit ons voornaamste bolwerk zoogoed als
onverdedigd zullen laten. Ik zal ook laten opsporen waar de paarden
zich bevinden. Als wij dat te weten kunnen komen, zullen de weinige
daarbij gebleven wakers gemakkelijk te overrompelen zijn. En hebben
wij eenmaal hun paarden, dan zijn de kerels verloren, want dan kunnen
wij hen, die van avond den dans mochten ontspringen, morgenochtend
inhalen en voorgoed onschadelijk maken."

"_Well_, het is een stout maar een voortreffelijk plan. Ik moet
erkennen, sir, gij zijt een man, die zijns gelijke niet heeft."

Nu moest Zwarte Tom met den ouden, sluwen Blenter op pad, om de
paarden te zoeken. En toen werden twee knechts, die de streek goed
kenden, naar den Osagen-hoofdman gezonden, om hem een uitvoerige
instructie over te brengen. Eer die afgezanten terug waren, kon er
niets ondernomen worden.

Er verliep een geruimen tijd, eer zich iemand hunner liet
zien. Eindelijk kwamen de knechts terug. Zij hadden de Indianen
gevonden, en die medegebracht; ze legerden nu op eenige honderden
passen afstands van de tramps af aan de rivier, en waren bereid om
bij het eerste schot, dat zij hoorden knallen, op hen in te dringen.

Nu kwam ook Droll met Bill en de Uncle.

"Alle drie?" vroeg Old Firehand op misbillijkenden toon. "Minstens
een uwer had nog daar dienen te blijven, dunkt mij."

"Ik heb niet begrepen waarom, als het noodig is," antwoordde Droll,
weer in zijn gewonen spreektrant vervallende.

"Om de tramps verder gade te slaan, natuurlijk."

"Was totaal noodeloos! Ik weet precies wat ze in hun schild voeren;
ik was zoo dicht bij hen geslopen, ik dat woord voor woord heb kunnen
hooren, wat zij zeiden. Zij hebben schrikkelijk het land over onze
vuren, die het hun onmogelijk maken ons te overrompelen; en nu willen
zij wachten totdat wij geen hout en geen kolen meer hebben. Zij
verbeelden zich, dat na verloop van twee of drie uur onze voorraad
wel opgebruikt zal zijn, daar de eigenaar van de boerderij stellig
niet gerekend heeft op zulke groote vuren. En dan zullen de poppen
aan het dansen gaan."

"Dat is zeer voordeelig voor ons, want daardoor krijgen wij den tijd
om de val toe te doen."

"Welke val?"

Old Firehand vertelde hem wat hij van plan was.

"Dat is overheerlijk, hihihihi!" lachte Droll binnensmonds, zooals hij
gewoon was te doen als er iets gebeurde, dat hem plezier deed. "Dat zal
en moet gelukken. De kerels denken namelijk, dat wij ons verbeelden,
dat ze nog daarginder onder de boomen liggen. Maar, sir! wij hebben
daarbij op één ding bedacht te zijn, dat van het hoogste gewicht is."

"En dat is?"

"Het lot van de gevangenen. Ik ben bang, dat zij die van kant zullen
maken zoodra we de vijandelijkheden beginnen."

"Denkt gij dan, dat ik hieraan nog niet gedacht heb? Gelukkigerwijze
maak ik er mij niet zoo bezorgd over als gij schijnt te doen. Wel ben
ik overtuigd, dat de gevangenen de eersten zouden zijn, die zouden
moeten vallen; maar wij kunnen dat voorkomen, als wij zorgen dat hun
geen leed geschieden kan. Wij sluipen tot dicht in hun nabijheid,
en zoodra wij den aanval beginnen, zijn drie der onzen reeds bij
de twee Butlers en de jonge dame, om die drie te bevrijden. Zijn
zij gekneveld?"

"Ja, maar niet heel straf."

"Nu, en dan moeten zij spoedig van hun boeien bevrijd worden en
dan ..."

"En dan met hen in het water," viel Droll hem in de rede.

"In het water?" vroeg Old Firehand verwonderd.

"Natuurlijk."

"Ik geloof dat gij schertst, lieve tante."

"Schertsen? Dat komt niet in mij op!" En toen hij de verwonderde
gezichten zag, waarmee al de omstanders hem aankeken, vervolgde hij
gichelend. "Ja in het water met hen, hihihihi! dat is de mooiste
goocheltoer, die wij konden uitdenken. Wat zullen die tramps rare
gezichten zetten! En wat zullen zij hun hersens gek prakkizeeren!"

"Daar zullen zij geen tijd toe hebben, daar wij hen de hersens zullen
inslaan."

"Niet dadelijk, niet dadelijk, maar later."

"Later? Hoe zoo? Moeten wij hun dan den tijd geven om te ontkomen?"

"Dat niet; maar wij zullen de gevangenen uit hun handen halen, nog
voordat de aanval begint."

"Houdt gij dat voor mogelijk?"

"Dat houd ik niet alleen voor mogelijk, maar zelfs voor hoogst
noodzakelijk. Als het gevecht aan den gang gaat, zal het bezwaarlijk
gaan voor de veiligheid der gevangenen te zorgen; wij moeten hen dus
reeds van te voren in veiligheid gebracht hebben. En dat is volstrekt
niet moeilijk."

"Niet? Hoe denkt gij dat aan te leggen? Ik weet, dat gij een leepe vos
zijt. Gij hebt reeds menigen, overigens allesbehalve onnoozelen snaak
een rad voor de oogen weten te draaien, en uw hoofd, dat reddeloos
verloren scheen, heelhuids uit het gevaar gered. Hebt gij misschien
ook vandaag weer zulk een gezegende ingeving?"

"Dat zou ik haast wel denken."

"Welnu, laat eens hooren!"

"Daar is volstrekt geen groote wijsheid toe noodig. Het verwondert mij,
dat gij zelf al niet op dat idee gekomen zijt. Denk maar eens even aan
dat kanaal, dat van het erf af, daar achter het huis, naar de rivier
loopt. Het loopt onder den grond, of beter gezegd, het is overkluisd,
en de tramps weten niet dat het bestaat. Ik ben hen voorbijgeslopen
tot aan de rivier, en in weerwil van de duisternis heb ik de plaats
gevonden waar het kanaal uitloopt. Die plaats heb ik herkend aan
de groote steenblokken, die daar in het water geworpen zijn om een
kleinen dam te vormen, door welke het water uit de rivier in het
kanaal wordt geleid. En begrijpt nu eens goed, messieurs! juist daar
aan de uitwatering hebben de tramps zich gelegerd in een halven cirkel,
binnen welken zij de gevangenen geplaatst hebben. Zij verbeelden zich,
dat zij hun zoodoende beter dan ooit den pas hebben afgesneden om
te ontkomen, en toch verschaft juist deze omstandigheid aan ons de
mogelijkheid, om hen uit hun handen te verlossen."

"O, nu begin ik het eenigszins te begrijpen," zei Old Firehand. "Gij
wilt dus op het erf het kanaal in, en zoo tot aan de rivier?"

"Juist. Maar niet ik alleen; er moeten er twee met mij mee: want voor
iederen gevangene is er één noodig."

"Hum! het idee is inderdaad uitmuntend. Maar wij dienen ons eerst te
vergewissen of het kanaal wel zonder gevaar te doorwaden is."

Old Firehand wendde zich om inlichtingen tot eenige knechts, en
vernam tot zijn blijdschap, dat het kanaal vrij was van modder en
van bedompte lucht, dat men het zonder eenig gevaar doorwaden kon,
en dat er aan de monding een bootje verborgen lag, berekend om drie
man te kunnen dragen. Dat bootje lag daarbinnen in het kanaal, opdat
het niet door Indianen of andere lieden gestolen zou worden.

Het plan van de oude oolijke Tante werd nu tot de kleinste
bijzonderheden besproken, en men kwam overeen, dat het door Droll,
Humply-Bill en den Gunstick-Uncle ten uitvoer gebracht zou worden. Toen
men zoo ver gekomen was, kwamen Blenter en Tom terug. Zij hadden een
grooten omtrek afgezocht, maar tot hun leedwezen hun paarden niet
gevonden. De tramps waren zoo wijs geweest, die zoo ver mogelijk van
de boerderij af te brengen.

Nu wipte Old Firehand met de daartoe aangewezen knechts over den
muur, om den Osage-hoofdman op te zoeken, en zich te vergewissen,
dat die zijn opdracht goed begrepen had. Toen hij dit gedaan had
en teruggekeerd was, ontdeden Droll, Bill en de Uncle zich van hun
bovenkleeren, en daalde in het kanaal af, waartoe hun een lantaarn
meegegeven werd. Het bleek, dat het water hen tot aan de borst
reikte. Zij namen de geweren op schouder, en maakte de messen,
revolvers, en den zak met kruit en lood om hun hals vast. De lange
Gunstick-Uncle ging met de lantaarn vooruit. Toen zij aan den
ingang van het kanaal verdwenen waren, brak Old Firehand met zijn
manschappen op.

De poort werd zacht voor hem geopend, en toen hij met zijn geleide
er uit was, liet hij die aanduwen op een kier, opdat hij die open
zou vinden, ingeval hij zich onverhoopt genoodzaakt zag terug te
trekken. Hij liet er echter een knecht de wacht bij houden, om
die ijlings te sluiten indien de tramps er op mochten aanrukken. De
overige knechts en ook de meiden, stonden aan den naar de rivierzijde
gekeerden muur om een onverhoopten aanval zoogoed mogelijk af te slaan.

De rafters, en vooral de bij hen zijnde Westmannen, waren in het
besluipen geoefend. Onder de leiding van den beroemden jager beschreven
zij eerst een boog naar het noorden, om niet door het schijnsel van het
vuur beschenen te worden. Toen zij zoodoende de rivier bereikt hadden,
keerden zij langs den oever kruipende naar het zuiden terug, totdat
zij vooronderstellen konden, dat zij dicht genoeg in de nabijheid der
tramps waren. Old Firehand kroop alleen nog een eind weegs verder,
totdat zijn scherpziend oog, in weerwil van de duisternis, den halven
cirkel der bivakkeerende vagebonden ontdekt had. Nu wist hij op
welk punt de aanval gericht moest worden, en keerde terug naar zijn
medestrijders, om hen te oriënteeren, en dan op het sein te wachten,
dat hij met de bevrijders van de gevangenen had afgesproken.

Dezen hadden ondertusschen den tocht afgelegd door het kanaal, waar
het water niet zoo koud bleek te zijn, dat zij er last van gehad
hadden. Dicht bij den mond van het kanaal, nog daarbinnen, lag het
bootje dat vastgemaakt was aan een ijzeren haak. Twee roeiriemen lagen
er in. De Uncle deed het licht van de lantaarn uit, en hing die aan
den haak op. Toen gebood Droll aan de twee anderen daar te blijven
wachten; hij wilde eerst alleen naar buiten in de rivier, om het
terrein te verkennen. Het duurde ruim een kwartier eer hij terugkwam.

"Wel?" vroeg Humply-Bill met zichtbaar ongeduld.

"Het was geen gemakkelijke taak," antwoordde de Tante. "Het water
hindert ons niet zoozeer, want het is in de rivier niet dieper dan
in het kanaal; maar de duisternis, die tusschen het kreupelhout en de
boomen heerscht, heeft het mij ontzaglijk moeilijk gemaakt. Ik kon er
letterlijk geen hand voor oogen zien, en ik heb op den tast moeten
voortsukkelen. Maar nu ik georiënteerd ben, is juist die volslagen
duisternis onze beste bondgenoot."

"Mij dunkt, als men naar onze vuren kijkt moet men toch vrij goed
kunnen zien."

"Van den oever af ja, maar niet uit het water, want dat ligt lager. Nu,
de tramps zitten in een halven cirkel, waarvan de rivier de middellijn
vormt; en in dien cirkel, nagenoeg vlak aan den waterkant, zitten
de gevangenen...."

"Welk een onvoorzichtigheid! Op die manier kunnen zij bij de
heerschende duisternis, onmogelijk goed in het oog gehouden
worden. Vooronderstel eens, dat zij zich van hun boeien wisten te
bevrijden, dan konden zij immers gemakkelijk ontkomen in het water;
want de twee mannen zullen ten minste wel kunnen zwemmen!"

"Altemaal onzin! Er ligt een tramp als bewaker bij hen, die nauwlettend
het oog op hen houdt."

"Hum! Die dient uit de voeten. Maar hoe?"

"Hij wordt van kant gemaakt, dat is het eenige, dat er op
zit. Overigens is er ook niets aan den kerel verbeurd."

"Hebt gij dan al een plan?"

"Ja, de gevangenen behoeven niet het water in. Wij brengen het bootje
eenvoudig aan den walkant."

"Maar dat zal immers gezien worden, want door den golfslag zal het
bootje telkens in de hoogte gaan."

"Dat zal slechts een schemering zijn. Door den regen van gisteren
is het water zoo troebel geworden, dat het vooral onder de boomen
aan den walkant niet van den vasten grond te onderscheiden is. Wij
brengen dus het bootje het kanaal uit, en meren het aan den oever vast;
gij blijft er in het water bij staan en ik ga alleen aan wal om den
bewaker met mijn mes te bedienen en de touwen van de gevangenen los te
snijden. Ik breng hen hier bij u; zij roeien het kanaal in, waar zij
veilig zijn, en dan gaan wij, alsof er geen vuiltje aan de lucht is,
op de plaats zitten waar de gevangenen gezeten hebben. Zoodra wij
dan het sein geven--den gierenschreeuw--gaan de poppen dadelijk aan
het dansen. Begrepen?"

"_Well_, het is niet beter te bedenken."

"En gij, Uncle?"

"Juist zoo, als gij 't hebt uitgedacht--wordt heel 't fameuze werk
volbracht," antwoordde de gevraagde op zijn gewone rijmelaars-manier.

"Mooi zoo, nu vooruit maar!"

Zij maakten de boot los, schoven die uit het kanaal in
de rivier. Droll, die het terrein verkend had, speelde voor
gids. Bestendig dicht onder den wal houdende, bewogen zij zich langzaam
en voorzichtig voorwaarts, totdat hij het bootje vastbond.

"Wij zijn waar wij wezen moeten," fluisterde hij hun toe; "nu wacht
gij maar tot ik terugkom."

De rivier-oever was hier niet hoog; hij kroop er voorzichtig tegen
op. Aan de andere zijde van het kreupelhout bij de twee hoeken van den
muur, brandden de vuren, tegen welker schijnsel men de voorwerpen,
ofschoon onbestemd, althans in hun buitenlijnen onderscheiden
kon. Hoogstens tien voetstappen van den waterkant af zaten vier
personen, de gevangenen en hun bewaker. Wat verder daarachter zag
de kleine Tante al de tramps liggen in allerlei bedenkelijke vormen
van rust. Zonder zijn geweer af te leggen kroop hij voort, totdat hij
zich achter den bewaker bevond. Nu eerst legde hij zijn geweer op den
grond, en greep zijn mes. De tramp moest sterven, zonder een kik te
kunnen geven. Droll trok de knieën meer onder zijn lijf, sprong toen
eensklaps overeind, greep met de linkerhand den man van achteren bij
de keel als om hem te wurgen, en stiet hem met de rechterhand het mes
zoo op de juiste plek in den rug, dat het ineens het hart doormidden
sneed. Toen schielijk weder neerduikende, trok hij de tramp naast zich
op den grond. Dat alles was zoo pijlsnel in zijn werk gegaan, dat de
gevangenen er niets hoegenaamd van bespeurd hadden. Eerst na verloop
van eenige seconden zei het meisje: "He, vader! onze bewaker is weg!"

"He, ja; dat verwondert mij; maar blijf maar stil zitten, kind! het
is misschien om ons op de proef te stellen."

"Suut, suut!" fluisterde Droll hun toe. "Ze moeten u niet hooren. De
bewaker ligt hier doodgestoken in het gras. Ik ben gekomen om u
te redden."

"Redden? _Heavens!_ Onmogelijk! Gij zijt de bewaker zelf!"

"Neen, sir! ik ben uw vriend. Gij kent mij nog wel van den Arkansas;
Droll, dien ze Tante noemen."

"Groote Genade! Is het tòch waar?"

"Stil, sir! Stil! Old Firehand is ook hier, en Zwarte Tom, en nog
vele anderen. De tramps hebben de boerderij willen plunderen; maar
wij hebben hen afgeslagen. Wij zagen, dat zij u gevangennamen, en nu
ben ik met twee ferme _boys_ naar hier geslopen, om u uit hun handen
te halen. En als gij mij nog niet vertrouwt, daar gij mijn gezicht
niet kunt zien, zal ik u de waarheid van mijn woorden bewijzen,
door u van uw boeien te ontdoen. Houdt u vooral stil!"

Eenige sneden met het mes, en de drie personen hadden weer het vrije
gebruik van hun ledematen.

"Ja, nu gelooven wij u, sir!" fluisterde de landbouwer, die tot nu
gezwegen had. "Gij zult zien hoe dankbaar ik u ben. Maar waarheen nu?"

"Zacht naar beneden in de boot. Wij zijn het kanaal doorgekomen, en
hebben het bootje meegebracht. Gij stapt er in met de kleine _Miss_
(= jonge juffrouw,) en retireert naar het kanaal, dat gij kent;
en daar wacht gij, totdat de dans afgeloopen is."

"De dans? Welke dans?"

"Die op het oogenblik beginnen zal. Hier aan dezen kant hebben
de tramps de rivier, en aan de andere zijde den muur van de
boerderij--twee hindernissen, die zij niet weg kunnen goochelen. Rechts
van ons staat Old Firehand met een aantal rafters en jagers, en links
de Osagen-hoofdman de 'Goede Zon' met een troep Roodhuiden--zij wachten
slechts totdat ik hun het sein geef tot den aanval. Zoodra ik dat
sein geef weten zij, dat gij in veiligheid gebracht zijt, en dan gaan
zij op de tramps los, die van rechts en links tegelijk aangetast,
en ingesloten tusschen de rivier en den muur, al worden zij niet
totaal vernietigd, toch zoo groote verliezen zullen lijden, dat zij
er niet meer aan behoeven te denken de vijandelijkheden te hervatten."

"O, staan de zaken zoo! Dus wij, wij moeten ons in de boot in
veiligheid brengen?"

"Juist. Het stond te vreezen, dat de kerels, zoodra wij hen aantastten,
korte metten met u zouden maken, en daarom zijn wij gekomen, om u
eerst uit hun handen te halen."

"Dat is even edel als kloekhartig van u, en het verzekert u van
onze levendigste dankbaarheid. Maar gij kunt toch niet denken, dat
wij, mijn broeder en ik, laf genoeg zullen zijn om met de handen in
den schoot te blijven zitten, terwijl gij allen uw leven voor ons
waagt? Neen sir! dan vergist gij u."

"Hum! Dat is goed gesproken. Het doet mij pleizier! Dat zijn twee man
meer voor ons. Doet dus, zooals gij goedvindt. Maar de kleine Miss
kan niet blijven waar het kogels zal regenen: zij dient althans in
veiligheid gebracht te worden."

"Natuurlijk. Wilt gij zoo goed zijn haar in de boot naar het kanaal
te brengen? Maar hoe komen wij aan wapenen? De onzen hebben ze ons
afgenomen. Kunt gij ons niet al is het maar een revolver of een
mes afstaan?

"Dat is niet noodig, sir! Wat wij hebben, hebben wij zelf noodig;
maar het wapentuig van den bewaker, die daar dood in het gras ligt,
is althans voor een van u beiden voldoende. En voor den tweede zal
ik ook wel gauw maken dat ik het noodige krijg. Ik zal even naar een
van de tramps sluipen om hem... Stil! daar komt er al een aan! Stellig
een der aanvoerders, die zich vergewissen wil of gij wel goed bewaakt
wordt. Laat mij maar eens begaan!"

In de richting van het vuur kijkende, zag men een man aankomen, die
de legerplaats der tramps afliep om te zien of alles in orde was. Hij
kwam langzaam naderbij, bleef voor de gevangenen staan, en vroeg:
"Well, Collins! niets bijzonders voorgevallen?"

"Neen!" antwoordde Droll, dien hij voor den bewaker hield.

"_Well!_ Houdt uw oogen maar goed open! Als gij niet goed oppast kost
het u uw kop. Begrepen?"

"_Yes_. Mijn kop zit vaster dan de uwe. Pas maar op!"

Hij bediende zich met opzet van deze dreigende woorden, en sprak dit
met opzet uit, zonder zijn stem te veranderen. Hij hoopte, dat de man
over hem heen zou bukken. En dat doel bereikte hij. De tramp trad een
schrede nader, boog voorover, en zei: "Wat zegt gij daar? Hoe bedoelt
gij dat? Wiens stem is dat? Zijt gij dan niet Collins, dien ik...."

Verder spreken kon hij niet, want Droll greep hem met beide handen
om zijn keel, trok hem neer op den grond, en kneep hem de keel zoo
geweldig dicht, dat hij hoegenaamd geen geluid meer geven kon. Er
volgde nog een oogenblik gespartel met de beenen, en toen was alles
stil, totdat Droll zachtkens zeide: "Ziezoo! die heeft u zijn wapen
gebracht; wel vriendelijk van hem."

"Hebt gij hem dan beet?" vroeg de landbouwer.

"Hoe kunt gij zoo iets vragen! Ik heb hem beetgehad, zoo beet, dat hij
geen mensch op de wereld meer in den weg zal loopen. Neem zijn geweer
maar, en alles wat hij verder bij zich heeft. Ik zal ondertusschen
de kleine Miss naar het bootje brengen."

Droll richtte zich half overeind, nam Ellen Butler bij de hand,
en leidde haar naar den waterkant, waar hij de hem wachtenden van
den staat van zaken onderrichtte. Bill en de Uncle brachten het
meisje in het kanaal, waar zij de boot vastbonden, en waadden toen
terug, om zich bij Droll en de twee Butlers aan te sluiten. Dezen
hadden zich intusschen met de wapens van de twee tramps in staat van
tegenweer gesteld, en nu zei Tante Droll ernstig: "Nu zal het er toe
komen! De kerels zullen natuurlijk terstond naar hier komen, om zich
van de gevangenen meester te maken, en dat zou voor ons gevaarlijk
kunnen worden. Wij zullen dus eerst een eind weegs rechtsaf kruipen,
dan hebben wij geen nood."

Het vijftal bewoog zich voorzichtig langs den waterkant, totdat zij
een geschikte plaats vonden. Daar gingen zij recht overeind staan, en
ieder vatte post achter een boom, die hem tot beschutting diende. Zij
bevonden zich in volslagen duisternis en hadden de tramps duidelijk
genoeg voor zich, om met juistheid op hen te kunnen mikken. Nu
bracht Droll de hand aan den mond, en liet een kort vermoeid gekras
hooren, als van een roofvogel, die een oogenblik wakker wordt uit
den slaap. Dit geluid, dat in de prairie zoo dikwijls gehoord wordt,
kon aan de tramps geen argwaan geven; zij letten er niet eens op,
in weerwil dat het nog tweemaal herhaald werd. Nog een oogenblik
heerschte er diepe stilte; toen hoorde men eensklaps Old Firehand's
wijd in het rond klinkend commando: "Geeft acht! Vuurt!"

Van de rechterzijde knalden de geweren der rafters, die zoo dichtbij
geslopen waren, dat ieder hunner precies op zijn man kon vuren. Daarop
klonk rechts het door merg en been gaande, schrille krijgsgehuil
der indianen, die eerst een stortvloed van pijlen op de tramps deden
regenen, en hen toen met hun tomahawks te lijf gingen.

"Nu de beurt ook aan ons!" commandeerde Droll. "Eerst de kogels,
en dan met de kolven er op los!"

Het was een echt woest, wild Westlands-tooneel, dat nu volgde. De
tramps hadden zich zoo volkomen veilig gewaand, dat die plotselinge
overrompeling hen letterlijk verlamde van schrik. Als hazen, die
de vleugels van den adelaar boven zich hoorden fladderen, doken zij
aanvankelijk neer, zonder aan weerstand-bieden te kunnen denken; maar
toen de aanvallers zich in hun midden hadden geworpen, en druk aan het
werk waren met geweerkolven, tomahawks, revolvers en bowie-messen,
toen begon de verbijstering van het eerste oogenblik te wijken, en
boden zij hier en daar een oogenblik tegenstand. Zij waren niet in
staat hun bespringers te tellen; in het schemerschijnsel der vuren,
dat in de stikdonkere duisternis van den nacht doordrong, waanden
zij de getalsterkte der aanvallers twee-, driemaal grooter, dan die
werkelijk was. Dit vermeerderde hun angst, en zij zagen geen ander
redmiddel, dan in de vlucht.

"Voort, voort, naar de paarden!" hoorde men een stem roepen, of
juister gezegd brullen. "Dat is de kornel!" riep Droll. "Laat die
toch den dans niet ontspringen!"

Hij vloog naar de plaats van waar die roepstem gekomen was, en
anderen volgden hem; doch tevergeefs. De roodharige kornel was zoo
slim geweest zich dadelijk in het kreupelbosch te verschuilen, en van
daar het schouwspel gade te slaan. Hij gleed als een slang van den
eenen heester naar den anderen, en hield zich daarbij bestendig in den
donker, zoodat hij door geen mensch gezien kon worden. De overwinnaars
gaven zich alle mogelijke moeite om te zorgen dat er zoo weinig als
het maar kon ontkwamen. Doch het aantal tramps was zoo groot, dat het
hun, vooral toen zij eindelijk zoo wijs werden vast aaneengesloten op
te treden, niet moeilijk viel door hun aanvallers heen te breken. En
toen vluchtten zij in noordelijke richting.

"Hen zoolang mogelijk achternazetten!" commandeerde Old Firehand. "Zij
moeten niet op verademing kunnen komen!"

Hij wilde tegelijk met de tramps bij hun paarden komen, maar dat
bleek alras onmogelijk te zijn. Hoe verder men zich van de boerderij
verwijderde, des te geringer werd het schijnsel der brandende vuren;
en al spoedig waren zij omringd door zulk een zware duisternis,
dat men vriend en vijand niet meer onderscheiden kon. Old Firehand
zag zich genoodzaakt bevel te geven om halt te houden, en het duurde
eenige minuten eer hij de zijnen allen bijeen had. Daardoor waren
de vluchtenden een goed eind weegs vooruitgekomen, welk voordeel,
vooral bij de heerschende duisternis, onmogelijk door de anderen
kon worden ingehaald. Wel drongen de vervolgers in dezelfde richting
nog een goed eind voorwaarts; doch weldra hoorden zij een spottend
hoongehuil van de tramps, en de hoefslag van een aantal wegrennende
paarden verried hun, dat alle verdere moeite tevergeefs zoude zijn.

"Omkeeren!" gebood Old Firehand. "Het eenige, dat wij nu nog te doen
hebben, is: te maken, dat de gekwetsten zich niet kunnen verschuilen
om vervolgens te ontkomen."

Deze moeite was overbodig. De Indianen hadden aan de vervolging geen
deel genomen. Begeerig naar de scalps der blanken waren zij achter
gebleven, en hadden het slagveld en het daaraan grenzende kreupelbosch
tot aan de rivier afgezocht om elken nog levenden tramp te dooden en
te scalpeeren.

Toen vervolgens bij het schijnsel van brandende stukken hout de
lijken geteld werden, bleek, dat er, met inbegrip van de reeds overdag
gevallenen, op ieder der overwinnaars twee overwonnenen kwamen--een
ontzettend aantal. In weerwil daarvan was het aantal ontkomenen nog
zoo aanzienlijk, dat men zich met hun vlucht geluk mocht wenschen.

Ellen Butler was natuurlijk terstond uit haar schuilplaats gehaald. Het
jonge meisje was niets bang geweest, en had zich van het oogenblik
der gevangenneming af zeer bedaard gehouden. Toen Old Firehand dit
vernam, verklaarde hij aan haar vader: "Tot nu toe heb ik het voor
zeer gewaagd gehouden, Ellen mee te nemen naar het Zilvermeer; maar
nu heb ik er niets meer tegen, want ik ben overtuigd, dat zij ons
geen bijzondere bezorgdheid zal veroorzaken."

Daar men voor een terugkeer van de tramps geen vrees behoefde te
koesteren, kon men althans wat de Indianen betrof, het overige
gedeelte van den nacht geheel aan de feestvreugde over de behaalde
overwinning wijden. Zij kregen twee runderen, die geslacht en
verdeeld werden, en weldra ging van de vuren de heerlijke geur van
het vleesch-braden uit. Later werd de buit verdeeld. Het wapentuig
der gevallenen en alles wat die verder bij zich gehad hadden, werd
aan de Roodhuiden afgestaan, een gunstbetoon, waarmee zij ten hoogste
ingenomen waren. Aan die ingenomenheid gaven zij lucht op de bij hen
gebruikelijke manier. Lange redevoeringen werden gehouden, krijgs-
en andere dansen werden er uitgevoerd, en eerst toen de dag aanbrak
kwam er aan de uitbundige feestviering een einde; het gejuich en
gejubel werd minder en minder, en weldra lagen al de Roodhuiden,
in hun dekkleeden gehuld, in een gezonden slaap.

Geheel anders de rafters. Gelukkig was er niet een van hen gevallen,
wel waren er eenigen gekwetst. Old Firehand was van plan, om, zoodra
het dag werd, met hen het spoor der tramps te volgen, ten einde te
weten te komen waar die gebleven waren. Daarom hadden zij zich terstond
te slapen gelegd, om den volgenden morgen, verkwikt en gesterkt door
de genoten rust, weer op de been te kunnen zijn. Zij bevonden toen,
dat het spoor terugliep naar den Osage-nook; doch toen zij daar
aankwamen, vonden zij de plaats ledig. Old Firehand onderzocht die
nauwkeurig. Er waren intusschen nog verscheiden andere tramps daar
aangekomen; de vluchtelingen hadden zich daarbij aangesloten, en waren
toen onverwijld in noordelijke richting weggereden, wel voorziende,
dat men hen te Osage-nook zou komen opzoeken. Zij hadden dus hun plan,
om de boerderij te bemachtigen, laten varen, en vermoedden niet, dat
Old Firehand nauwkeurig wist wat zij nu verder in hun schild voerden.ACHTSTE HOOFDSTUK.

EEN DRAMA OP DE PRAIRIE.


Over de prairie schreed langzaam en vermoeid een voetganger, een
zeldzaam iets, waar zelfs de allerarmste drommel een paard bezit,
daar het onderhoud van dat dier niets kost. Tot welken stand die
man behoorde was moeilijk te gissen. Zijn kleeding was die van
een stedeling, maar zeer afgedragen en gaf hem het voorkomen van
een eenvoudig, vredelievend man, ofschoon het oude, ijselijk lange
geweer, dat hij op den schouder droeg, eigenlijk niet zoo bijzonder
een zinnebeeld van vredelievendheid was. Zijn aangezicht was bleek
en ingevallen, misschien wel een gevolg van de ontberingen, waarmee
een langdurende voetreis gepaard gaat.

Nu en dan bleef hij stilstaan, als om uit te rusten; maar de hoop
om menschen aan te treffen, dreef hem telkens, om van zijn vermoeide
voeten nog meer inspanning te vergen. Hij gluurde opnieuw en telkens
opnieuw naar den gezichteinder, doch lang tevergeefs, totdat eindelijk
zijn gezicht eensklaps opklaarde--hij had daarginds aan den verren
horizon een man in het oog gekregen, ook een voetganger, die van
de rechterzijde kwam, zoodat zij elkander moesten ontmoeten. Dit
gaf aan zijn ledematen nieuwe veerkracht; hij stapte met versnelden
tred en zooveel mogelijk met zijn armen zwaaiende voorwaarts, en zag
al spoedig, dat hij door den andere was opgemerkt, want die bleef
stilstaan om hem dichterbij te laten komen.

Die andere was zeer zonderling gekleed. Hij droeg een blauwen rok met
een rooden staanden kraag en gele knoopen, een broek van rood fluweel,
en hooge laarzen met gele leeren kappen. Om zijn hals was een doek
van blauwe zijde gewonden, van voren vastgeknoopt met een grooten,
breeden strik, die de geheele borst bedekte. Zijn hoofd werd beschut
door een strooien hoed met breeden rand. Aan een om zijn hals geslagen
riem hing voor zijn lijf een kistje van gepolitoerd hout. De man was
lang en mager, zijn gladgeschoren gezicht scherp geteekend en vel
over been. Wie die gelaatstrekken goed bekeek en goed in die listige,
kleine oogen zag, begreep dadelijk, dat hij een echten Yankee voor
zich had, een Yankee van die soort, welker doortrapte geslepenheid
spreekwoordelijk is geworden.

Toen de twee zoo dicht bij elkander waren, dat zij elkaar gemakkelijk
konden beroepen, tilde de man met het kistje even zijn hoed in de
hoogte, en groette: "_Good day_, kameraad! Waar komt gij vandaan?"

"Van Kinsley daarbeneden," antwoordde de gevraagde, met de hand
rugwaarts wijzende. "En gij?"

"Ik kom overal vandaan. Nu het laatst van de boerderij, die daarachter
mij ligt."

"En waar wilt gij naar toe?"

"Overal naar toe; en nu het allereerst naar de boerderij, die daar
vóór ons ligt."

"Ligt daar dan een boerderij?"

"Wel zeker. Wij zullen op zijn hoogst nog een half uur te loopen
hebben eer wij daar zijn."

"God zij dank! Want ik zou het ook niet veel langer meer kunnen
uithouden."

Dit zeggende loosde hij een diepen zucht. Al sprekende was hij
naderbij gekomen, en bleef nu stilstaan; men kon het hem aanzien,
want hij stond te waggelen op zijn beenen.

"Niet langer uithouden? Waarom niet?"

"Van den honger."

"Wat zegt gij? Van den honger? Hoe is het mogelijk? Wacht, dan zal
ik u wel helpen. Ga eerst maar zitten, hier op mijn kist. Ik zal u
dadelijk wel iets te verorberen geven."

Hij zette de kist, die hij om zijn hals droeg, op den grond, duwde den
hem onbekende daarop neder, haalde toen uit den borstzak van zijn rok
twee ferme, dikke sneden brood en uit een zak, die voor zijn lijf hing,
een groot stuk ham, gaf dat een en ander aan den hongerige, en zei:
"Ziedaar, kameraad! Het zijn wel geen lekkernijen, maar voor den
honger zijn ze probatum!"

De andere greep gretig aan, wat hem geboden werd. Hij leed zoo geweldig
van den honger, dat hij het brood dadelijk aan zijn mond bracht. Doch
eer hij er in hapte bedacht hij zich, en zei: "Gij zijt wel goed,
sir! Maar deze dingen zijn voor _u_ bestemd; en als _ik_ die nu opeet,
zult gij dan zelf geen honger moeten lijden?"

"Volstrekt niet. Ik verzeker u, dat ik op de volgende boerderij
zooveel eten kan krijgen als ik maar hebben wil."

"Zijt gij dan daar bekend?"

"Neen. Ik ben nog nooit in deze streek geweest. Doch praat nu maar
niet langer--eet liever."

De hongerige gaf aan die aansporing terstond gevolg, en de Yankee
ging in het gras zitten, met welgevallen den etende gadeslaande
en ziende hoe gezwind de groote happen achter zijn gezonde kiezen
verdwenen. Toen èn het brood èn de ham opgepeuzeld was, vroeg hij:
"Al hebt gij niet half genoeg gehad, gij zult nu ten minste wel
eenigszins bijgekomen zijn?"

"Ik ben als nieuwgeboren, sir! Denk eens aan: ik ben al drie dagen
onderweg en al dien tijd is er geen kruimel eten over mijn lippen
gekomen."

"Dat is bijna niet te gelooven! Van Kinsley af tot hier niets
gegeten? Hoe is dat mogelijk? Hebt gij dan geen proviand op reis
meegenomen?"

"Neen, daartoe heb ik den tijd niet gehad; er was te veel haast bij
mijn vertrek."

"Maar dan hadt gij toch wel aan de een of andere boerderij om een
maal eten kunnen aankloppen."

"Ik heb de boerderijen moeten mijden."

"O, zeg mij zoo! Maar gij hebt een geweer, dus had gij toch best hier
of daar een stuk wild kunnen schieten."

"Ach neen, sir! ik ben volstrekt geen schutter. Ik zou eer de maan
raken, dan een hond die vlak voor mij zat."

"Wat doet gij dan dat geweer mee te sleepen?"

"Dat heb ik meegenomen om roode of blanke vagebonden af te schrikken."

De Yankee keek hem uitvorschend aan, en zei toen: "Hoor eens
master! het is niet pluis met u, de dingen zijn niet in den haak. Gij
schijnt op de vlucht te zijn, en toch houd ik u voor een onschadelijken
sukkel. Waar wilt gij eigenlijk naar toe?'

"Naar Sheridan, aan den spoorweg."

"Zoo ver nog? En dat zonder levensmiddelen! Het is tien tegen een,
man! dat gij onderweg bezwijkt. Gij kent mij niet; maar als men in
nood zit, is het nuttig iemand te vertrouwen. Zeg mij dus, waar u de
schoen wringt. Misschien kan _ik_ u wel helpen."

"Dat is gemakkelijk gezeid. Gij zijt niet uit Kinsley, want anders zou
ik u kennen, en gij kunt dus niet tot mijn vijanden behooren. Ik heet
Haller; mijn ouders waren Duitschers. Zij kwamen uit het oude land
over, in de hoop, dat zij het hier tot iets zouden brengen; maar zij
kwamen niet vooruit. Ook mij ging het niet naar wensch. Ik heb alles
geprobeerd, alles bij de hand gehad, totdat ik nu twee jaar geleden
schrijver bij den spoorweg geworden ben. Eindelijk was ik te Kinsley
aangesteld. Ik ben een man, sir! die met moedwil niet op een worm zou
kunnen trappen; maar als men al te erg beleedigd wordt, loopt de gal
eindelijk over. Ik heb het te kwaad gekregen met een meerdere daar, en
dat heeft tot een duel geleid. Verbeeldt u, een duel met geweren! En ik
had nooit van mijn leven zulk een moordtuig in mijn handen gehad! Een
duel met geweren, op dertig passen afstands! Alles werd geel en groen
voor mijn oogen toen ik het hoorde. Ik zal het maar kort maken;
het bepaalde uur kwam, en wij stonden gereed om te beginnen. Gij
kunt van mij denken wat gij wilt, sir! maar ik ben een vredelievend
mensch, en zou voor geen millioenen een moordenaar willen zijn. De
gedachte alleen, dat ik mijn tegenstander misschien zou kunnen dooden,
maakte dat ik kippenvel kreeg over mijn heele lijf. Daarom mikte ik,
toen er gecommandeerd werd, een meter of tien bezijden. Ik haalde den
haan over, hij ook. De schoten knalden, en ... ik was ongedeerd, maar
mijn kogel had mijn tegenstander midden in zijn hart getroffen. Het
geweer, dat niet eens van mij was, hield ik in mijn hand, en zette
het op een loopen. Ik geloof, dat de loop krom is; de kogel gaat ten
minste te veel links. Wat echter het ergste was, mijn tegenstander had
een grooten aanhang van vrienden en kennissen, en dat wil hier in het
Westen heel wat zeggen. Ik moest vluchten, op staande voet vluchten, en
gunde mij slechts den tijd om van mijn superieur afscheid te nemen. Om
mijn toekomst niet geheel en al te vernietigen, gaf hij mij den raad,
om naar Sheridan te gaan; en hij gaf mij een open aanbevelingsbrief
mede voor den ingenieur aldaar. Ik zal u dien brief laten lezen,
om u te overtuigen, dat ik u de waarheid vertel."

Hij haalde den brief uit zijn zak, vouwde hem open, en gaf hem aan
den Yankee. Deze las:


"_Waarde Charoy!_


"Brenger dezes, master Joseph Haller, is tot heden klerk bij mij
geweest. Hij is van Duitsche afkomst, eerlijk, ijverig en trouw, maar
heeft het ongeluk gehad, mis te willen schieten, en juist daardoor
zijn tegenstander het licht uit te blazen. Daarom dient hij eenigen
tijd van hier weg, en gij zult mij groot genoegen doen, als gij hem
op uw kantoor kunt plaatsen, totdat dit geval doodgebloed en er gras
over gegroeid is. Tot wederdienst bereid!

Uw

Bent Norton."Onder de naamteekening stond ter meerdere geloofwaardigheid het
stempel van het kantoor Kinsley afgedrukt. De Yankee vouwde den brief
weer dicht, gaf hem aan den eigenaar terug, en zei, terwijl er een
half spottend, half medelijdend glimlachje om zijn lippen speelde:
"Ik geloof wat gij mij vertelt master Haller! al hadt gij mij dien
brief niet laten lezen. Wie u ziet en u hoort spreken, weet, dat hij
iemand voor zich heeft, die doodeerlijk is en die met moedwil geen
mensch kwaad zal doen. Het is met mij juist als met u: ik ben ook geen
groot jager voor het aangezicht des Heeren. Dat is geen schande en ook
geen zonde, want de mensch leeft niet enkel door kruit en lood. Maar
zoo bang als gij u gemaakt hebt, zou ik in uw plaats toch niet geweest
zijn. Gij hebt het heele gevalletje al te zwaar getild."

"O neen! Het is wel degelijk gevaarlijk voor mij."

"Zijt gij dan overtuigd, dat ze u vervolgd hebben?"

"O ja, dat weet ik zeker. Daarom heb ik alle boerderijen vermeden,
opdat ze niet te weten zouden komen in welke richting ik gevlucht was."

"En zijt gij verzekerd, dat gij in Sheridan goed ontvangen zult worden,
en dat gij er dadelijk geplaatst zult worden."

"O ja, want Mr. Norton en Mr. Charoy, de ingenieur te Sheridan,
zijn boezemvrienden."

"En hoeveel salaris denkt gij daar te zullen krijgen?"

"Ik verdiende te Kinsley acht dollars in de week, en denk wel dat
Mr. Charoy mij dat ook zal betalen."

"Zoo! Ik weet een betrekking voor u, die dubbel zooveel betaalt,
dus zestien dollars per week, en vrij eten en drinken."

"Wat? Is het tòch waar?" riep de klerk zichtbaar blij verrast. "Zestien
dollars? Dat is goed om gauw een rijk man te worden!"

"Dat nu zoozeer niet; maar gij zult er toch altoos iets van kunnen
sparen."

"En waar is die betrekking? Bij wien?"

"Bij mij."

"Bij ... u?" klonk het op een toon van teleurstelling.

"Ja, bij mij. Gij schijnt te twijfelen of het mij wel ernst is."

"Hum! Ik ken u niet."

"Dat is in een oogenblik te verhelpen. Ik ben dokter Jefferson Hartley,
geneesheer en veearts van mijn beroep."

"Dus, arts voor menschen en voor paarden?"

"Ja, arts voor menschen en dieren," knikte de Yankee. "Hebt gij er
zin in, dan zult gij mijn famulus zijn, en ik betaal u het weekgeld,
dat ik gezegd heb."

"Maar ik versta niets van dat vak," zeide Haller bescheiden.

"Ik ook niet," bekende de dokter.

"Niet?" vroeg de andere verwonderd. "Gij moet toch in de medicijnen
gestudeerd hebben?"

"Dat is nooit in mij opgekomen."

"Maar, als gij arts zijt, en dokter...."

"Ja, dat ben ik; die titels bezit ik; dat weet ik zelf het best,
want ik heb die zelf aan mij verleend."

"Gij ... gij zelf?"

"Natuurlijk. Ik speel open kaart met u, omdat ik denk, dat gij mijn
voorstel aannemen zult. Eigenlijk ben ik kleermaker; toen ben ik
kapper geworden, later dansmeester; daarna heb ik een kostschool voor
jonge dames geopend; toen die ophield te bestaan, nam ik de harmonica
ter hand en werd rondreizend muzikant; later heb ik nog een paar
dozijn vakken uitgeoefend, allen met goed succes. Ik heb het leven
en de menschen leeren kennen, en de slotsom van die kennis is deze,
dat iemand die oolijk is, geen domkop mag wezen. De menschen willen
bedrogen zijn, en men doet hun wezenlijk een genoegen, waarvoor zij
zich zeer erkentelijk betoonen, als men hun knollen voor citroenen
verkoopt. Vooral moet men hun gebreken vleien, hun verstandelijke
en lichamelijke gebreken, en daarom heb ik mij daarop toegelegd en
ben arts geworden. Gij moet maar eens zien welk een apotheek ik er
op na houd."

Dit zeggende ontsloot hij zijn kistje en maakte het deksel open. Van
binnen zag het er keurig uit; het bestond uit vijftig vakjes, die
met fluweel bekleed en met gouden strepen en arabesken versierd
waren. In ieder vakje stond een fleschje, met een vloeistof van de
eene of andere prachtige kleur. Het geheel scheen een verzameling
van allerhande fraaie kleuren en kleurschakeeringen.

"Dit is dus uw apotheek!" zei Haller. "Waar haalt gij al die
medicamenten?"

"Die maak ik zelf."

"Och kom! Gij verstaat er immers niets van?"

"O ja, zóóveel weet ik er wel van! Het is zoo eenvoudig en zoo
gemakkelijk als ge maar behoeft. Alles wat gij daar ziet is niets
anders dan een heel klein beetje kleursel met een beetje veel water,
dat _aqua_ heet. Dat is het eenige woord Latijn, dat ik ken. Al de
andere daaraan toegevoegde benamingen heb ik zelf gefabriceerd:
een naam moet altoos zoo mooi mogelijk klinken. Zoo ziet gij
hier opschriften als: _Aqua salammandra, Aqua peloponnesia, Aqua
chimborassolaria, Aqua invocabulataria_ en zoo al meer. Gij kunt u
niet verbeelden welke geneeskuren ik met al die watertjes volbracht
heb; en dat neem ik u volstrekt niet kwalijk, want ik geloof er zelf
niemendal van. De hoofdzaak is, dat men de werking van het medicament
niet afwacht, maar dat men het honorarium opstrijkt en zich uit de
voeten maakt. De Vereenigde Staten zijn groot, en eer ik die afgereisd
heb, ben ik een rijk man geworden. Mijn levensonderhoud kost mij geen
cent; want overal waar ik kom discht men mij meer op, dan ik opeten
kan, en als ik heenga stopt men nog bovendien mijn zakken vol. Voor
de Indianen behoef ik niet bang te zijn, daar ik als medicijnmeester
voor hen een heilig en onschendbaar persoon ben. Sla nu maar toe! Wilt
gij mijn famulus zijn?"

"Hm!" mompelde Haller, en krabde zich achter het oor. "Het ding komt
mij bedenkelijk voor. Het is allesbehalve eerlijk, vind ik."

"Kerel, maak u toch niet belachelijk! Het geloof doet alles. Mijn
patiënten gelooven aan de werking van mijn medicijnen, en daardoor
worden zij gezond. Is dat bedriegerij? Probeer het ten minste dan maar
eens! Gij zijt nu een beetje opgeknapt; en daar de boerderij waar ik
naar toe ga, toch op uw weg ligt, hebt gij er niets bij te verliezen."

"Nu probeeren wil ik het, louter uit dankbaarheid jegens u; maar ik
ben er niet geschikt voor, om den menschen iets wijs te maken."

"Dat behoeft ook niet; dat zal ik zelf wel doen. Gij hebt eenvoudig
eerbiedig te zwijgen. Het eenige dat van u verlangd wordt, is:
mij uit het kistje een fleschje aan te geven, dat ik noem. Gij moet
het u natuurlijk laten welgevallen, dat ik daarbij tegen u spreek
op den toon van een patroon tegen zijn famulus. En nu zullen wij
oprukken. Vooruit maar!"

Hij hing het kistje weder om zijn hals, en nu stapten zij te zamen
op de boerderij aan. Na omstreeks een half uur geloopen te hebben,
zagen zij die in de verte voor zich liggen; zij scheen niet groot te
zijn. Nu moest Haller het kistje dragen, daar zulks eigenlijk beneden
de waardigheid van een arts was.

Het hoofdgebouw van de boerderij was van hout opgetrokken; daar
naast en achter lag een goed onderhouden boomgaard en moestuin. De
overige gebouwen, die voor het landbouwbedrijf dienden, stonden
op eenigen afstand van het woonhuis. Voor dit laatste stonden drie
paarden vastgebonden, een ontwijfelbaar teeken, dat zich vreemden daar
bevonden. Dezen zaten in de huiskamer en dronken gewoon bier, dat de
landman zelf gebrouwen had. De vreemden waren alleen; want de vrouw
des huizes, die maar alleen thuis was, bevond zich op dit oogenblik in
den kleinen stal. Zij zagen den kwakzalver met zijn famulus aankomen.

"_Thunderstorm!_" riep een hunner. "Kijk ik wel goed? Ik geloof, dat
ik dien eenen snuiter ken! Als ik mij niet vergis, is het Hartley,
de muzikant met de harmonica!"

"Een kennis van u?" vroeg de tweede. "Hebt gij iets met hem aan de
hand gehad?"

"O ja. Die kerel had goede zaken gemaakt, en zijn zakken vol
dollars. Daar heb ik hem natuurlijk des nachts van ontlast, zoodat
ik óók goede zaken gemaakt heb."

"Weet hij, dat gij dat geweest zijt?"

"Hum, waarschijnlijk wel. Het is maar goed, dat ik gisteren mijn roode
haar zwart geverfd heb. Noem mij in zijn bijzijn niet Brinkley, en
ook niet kornel! De kerel kon ons een schrap door de rekening halen."

Uit deze woorden bleek, dat dit de roodharige kornel was.

De twee voetgangers hadden nu het huis bereikt, en juist op dit
oogenblik kwam de vrouw des huizes uit den stal. Zij groette de twee
vreemden vriendelijk, en vroeg wat er van hun verlangen was. Toen zij
hoorde, dat zij een arts met zijn famulus voor zich had, scheen haar
dat veel genoegen te doen en de deur opendoende, verzocht zij hun om
binnen te komen.

"Messieurs!" riep zij den binnenzittenden toe, "daar komt een
hooggeleerde arts met zijn apotheker. Ik denk, dat het gezelschap
van die heeren u wel aangenaam zal wezen."

"Hooggeleerde arts!" mompelde de kornel half binnensmonds. "De
onbeschaamde vlegel! Wat let mij, dan zal ik hem eens laten zien hoe
ik over hem denk!"

De binnentredenden groetten, en namen zonder plichtplegingen aan
de tafel plaats. De kornel merkte met zelfvoldoening, dat Hartley
hem niet herkende. Hij gaf zich uit voor vallen-opzetter, en zei
dat hij met zijn twee kameraden van plan was om het gebergte in te
gaan. Toen ontspon zich een gesprek, terwijl de vrouw des huizes
bezig was met het vuur aan den haard. Over dat vuur hing een ketel,
waarin het middag-eten kookte. Toen dat klaar was ging zij even voor
de huisdeur staan, en blies, zooals het gebruik in die streken was,
op den hoorn, ten einde haar huisgenooten te roepen.

Dezen kwamen al spoedig van de omliggende akkers. Het waren de
landbouwer zelf, een zoon, een dochter en een knecht. Zij gaven
aan de gasten, en inzonderheid aan den arts, met oprecht gemeende
vriendelijkheid de hand, en namen toen insgelijks aan de tafel plaats,
om het middagmaal te gebruiken, dat voorafgegaan en gesloten werd door
een gebed. Het waren eenvoudige, ongekunstelde, brave menschen, die
tegen de _smartness_ (= windzakkerij) van een echten Yankee volstrekt
niet opgewassen waren.

Onder het eten liet de landbouwer geen ander stemgeluid hooren, dan nu
en dan een eenlettergrepig woord. Toen de maaltijd afgeloopen was stak
hij een pijp op, met zijn ellebogen leunend op de tafel, zei hij tegen
Hartley op den toon van iemand, die een bevredigend antwoord hoopt
te ontvangen: "Wij moeten straks weer naar den akker, dokter! maar nu
hebben wij een oogenblik tijd, om met u te praten. Misschien kan ik wel
gebruik maken van uw kunst. In welke ziekte zijt gij alzoo ervaren?"

"Welk een zonderlinge vraag!" antwoordde de kwakzalver. "Ik ben arts
en veearts, en genees dus alle bedenkelijke ziekten van menschen
en dieren."

"_Well_, dan zijt gij juist de man, dien ik noodig heb. Ik merk zeer
goed aan u, dat gij niet een van die zwendelaars zijt, die als dokter
rondtrekken na eerst allerlei geweest te zijn, en die alles beloven,
maar nooit gestudeerd hebben."

"Ik geloof niet, dat ik er uitzie als zulk een ellendige
beunhaas!" hernam Hartley, een hooge borst zettende. "Hoe zou ik
mijn examen als dokter en arts hebben kunnen afleggen, als ik niet
gestudeerd had? Hier zit mijn famulus. Vraag hem maar eens; hij zal u
wel vertellen hoeveel duizenden bij duizenden menschen--van dieren die
legio zijn, spreek ik niet eens--aan mij hun leven en hun gezondheid
te danken hebben."

"Ik geloof het, ik geloof het, sir! Gij komt als een engel uit den
hemel. Ik heb een koe op stal staan. Wat dat zeggen wil, zult gij wel
weten. Hier te lande komt een koe niet anders op stal, dan wanneer zij
zwaar ziek is. In de laatste twee dagen heeft zij niets gegeten, en
laat zij den kop bijna op den grond hangen. Ik heb haar al opgegeven."

"_Pshaw!_ Ik geef een zieke nooit op, zoolang die nog niet gestorven
is! Als de knecht mij het beest maar eens laat zien, zal ik u wel
vertellen of er nog iets aan te doen is."

Hij liet zich naar den stal brengen, om de koe in oogen schouw
te nemen. Toen hij terugkwam, zette hij een zeer ernstig
gezicht, en zei: "Het was meer dan tijd, hoor! Het arme dier
zou waarschijnlijk den avond niet gehaald hebben. Het heeft
bilzenkruid gegeten. Gelukkigerwijze bezit ik een onfeilbaar tegengif;
morgenochtend vroeg zal het beest zoo gezond zijn als een hoen. Breng
mij maar eens een emmer water; en gij, famulus! geef mij het fleschje
met _Aqua sylvestropolia_ eens aan."

Haller maakte het kistje open, en zocht het bedoelde fleschje
op. Hartley goot daaruit eenige droppels in den emmer water, waarvan
men om de drie uur een halve galon aan de koe moest ingeven. Nu
kwamen de menschelijke patiënten aan de beurt. De vrouw had het
begin van een wen, en kreeg _Aqua sumatralia_. De landbouwer leed
aan rheumatiek, en moest _Aqua sensationis_ innemen. De dochter,
een ferme meid met blozende wangen, liet zich gemakkelijk bepraten
om _Aqua furonia_ te nemen tegen eenige zomersproeten. De knecht,
die reeds sedert zijn kinderjaren een beetje mank liep, maakte van de
gelegenheid gebruik, om van dat gebrek bevrijd te komen door _Aqua
ministerialia_. Eindelijk vroeg Hartley ook aan de drie vreemden of
hij hen van dienst kon zijn. De kornel schudde ontkennend zijn hoofd
en antwoordde: "Dank je, sir! wij zijn zoo gezond en springlevend
als een visch in het water. En voel ik mij eens meer ongesteld,
kan kureer ik mij op de Zweedsche manier."

"Hoe zoo?"

"Door heil-gymnastiek. Ik laat mij dan een luchtig dansdeuntje
voorspelen op de harmonica, en dans daarbij totdat het zweet mij
langs mijn gezicht druipt. Dat middel is probatum. Begrepen?"

Dit zeggende gaf hij den geneesmeester een veelbeteekenend
knipoogje. Deze begreep den zet, zei niets meer tegen hem, en wendde
zich tot den gastheer, om naar de dichtstbij gelegen boerderijen
te vragen. Volgens de inlichting, die hij kreeg, lag de eerste
boerenplaats acht mijlen ver naar het westen, en dan lag er een
vijftien mijlen naar het noorden. Toen de arts verklaarde, dat hij
zonder langer verwijlen naar eerstgenoemde boerderij wilde, vroeg de
landbouwer hoeveel geld hij hem schuldig was. Hartley vorderde vijf
dollars, en die werden hem met de meeste tevredenheid betaald. Toen
vertrok hij met zijn famulus, die zich weer met het dragen van het
kistje belastte. Zoodra zij ver genoeg waren, zoodat men hen van de
boerderij niet meer kon zien, zeide de arts: "Wij zijn in westelijke
richting gegaan, maar zullen ons nu noordwaarts richten; want het
is niet in mij opgekomen, om naar de eerste boerderij te gaan; wij
zullen de tweede opzoeken. Maar een middagmaal en vijf dollars voor
tien droppeltjes aniline-water, is dat niet uitlokkend? Ik hoop dat
gij uw eigen voordeel zult begrijpen en bij mij in dienst treden."

"In die hoop vergist gij u, sir!" antwoordde Haller. "Wat gij mij
biedt is veel, zeer veel geld; maar daarvoor zou ik mijn ziel moeten
bezondigen met wie weet hoeveel leugens nog. Gij moet het mij niet
kwalijk nemen! Ik ben een eerlijk man, en hoop dat ook te blijven. Mijn
geweten verbiedt mij, uw voorstel aan te nemen."

Hij zei dit zoo ernstig en vastberaden, dat Hartley begreep, dat
alle verdere aandrang tevergeefs zou zijn. Daarom sprak hij, terwijl
hij medelijdend zijn hoofd schudde: "Ik heb het goed met u gemeend,
maar het is jammer dat uw geweten zoo nauw gezet is."

"Ik dank God, dat hij mij geen ander gegeven heeft. Hier hebt gij uw
kistje terug. Ik zou u gaarne mijn dankbaarheid toonen voor hetgeen
gij voor mij gedaan hebt, maar ik kan niet; het is mij onmogelijk."

"_Well!_ Eens menschen wil is eens menschen leven; ik zal er dus
niet langer bij u op aandringen. Maar daarom behoeven wij toch niet
dadelijk van elkander af te gaan. Uw weg loopt vijftien mijlen ver
tot aan de boerderij waar ik nu naar toe ga, en zoo ver kunnen wij
ten minste nog bij elkander blijven."

Hij hing zijn medicijnkist weer om zijn eigen hals. Het stilzwijgen,
waarin hij nu verviel, deed vermoeden, dat de oprechtheid van den
klerk wel eenigen indruk op hem gemaakt had. Zwijgend liepen zij naast
elkander voort, en richtten hun blikken onafgewend voor zich uit,
totdat zij achter zich den hoefslag van paarden hoorden naderen. Zij
keken om, en herkenden de drie vreemden, met wie zij aan de boerderij
aan tafel hadden gezeten.

"_Woe to me!_" zuchtte Hartley onwillekeurig. "Dat schijnt op mij
gemunt. Die kerels zeiden, dat zij het gebergte in wilden! Waarom
rijden zij dan niet naar het Westen? Ik vertrouw hen niet. Zij hebben
meer weg van landloopers, dan van trappers."

Hij zou spoedig tot zijn leedwezen ontwaren, dat hij met die
vooronderstelling den bal niet missloeg. De ruiters hielden bij de
twee voetgangers halt, en de kornel wendde zich op een spottenden toon
tot den kwakzalver: "Master! waarom zijt gij van koers veranderd? Nu
zal de boer van de zieke koe u niet kunnen vinden."

"Mij vinden?" vroeg de Yankee.

"Ja. Toen u weg was, heb ik hem onverbloemd verteld, hoe de vork met
uw mooie titels eigenlijk in den steel zit; en toen is hij u dadelijk
achterna gegaan, om zijn geld terug te halen."

"Onzin, sir!"

"Neen, geen onzin, maar waarheid. Hij is naar de boerderij, die gij
gezegd hadt met uw bezoek gelukkig te zullen maken. Maar wij zijn
oolijker geweest dan hij. Wij verstaan de kunst van voetsporen te
volgen, en hebben het uwe gevolgd, om u een voorstel te doen."

"Ik zou niet weten welk. Ik ken u niet, en heb niets met u te maken."

"Maar wij, wij hebben wel degelijk met u te maken. Wij kennen
u. Doordien wij u hebben laten begaan, om die eenvoudige menschen voor
vijf dollars in den nek te zien, zijn wij uw medeplichtigen geworden,
en als zoodanig komt ons ons part toe; dat is niet meer dan recht en
billijk. Gij zijt met uw beiden, wij zijn met ons drieën; wij hebben
dus aanspraak op drie vijfden van het door u ingepalmde. Gij ziet,
wij verlangen niets meer, dan hetgeen ons toekomt. Mocht gij tegen
willen sporrelen, kijk dan eerst even mijn kameraden aan."

Hij wees naar de twee anderen, die hun geweren reeds op Hartley
aangelegd hadden. Deze begreep nu dat hij alle verdere moeite kon
sparen, dat hij te doen had met echte struikroovers, en dat hij blij
mocht zijn zoo goedkoop van hen af te komen. Daarom haalde hij drie
dollars uit zijn zak, wilde die aan den kornel overhandigen, en zei:
"Gij schijnt mij voor een ander aan te zien, en u op dit oogenblik
in omstandigheden te bevinden, dat gij aan dit gedeelte van mijn
eerlijk verdiend honorarium behoefte hebt. Ik wil uw eisch als een
grap beschouwen, en er aan voldoen. Hier zijn de drie dollars, waarop
gij u verbeeldt aanspraak te kunnen maken."

"Drie dollars? zijt gij dronken of zijt gij gek?" hernam de kornel
lachende. "Denkt gij dat wij ons voor zulk een lorrig bagatel de moeite
zouden geven u achterna te rijden? Neen, neen, kameraad! De bedoeling
was niet het bagatelletje, dat gij daareven ingepakt hebt; maar wij
moeten ons aandeel hebben van al het geld, dat gij met kwakzalverij
reeds binnen hebt geloodst. Ik verbeeld mij, dat gij al een aardig
sommetje bij u zult hebben."

"O neen, sir! dat is het geval volstrekt niet," zei Hartley ontsteld.

"Dat zullen wij zien. Daar gij het ontkent, zullen wij u visiteeren. Ik
vertrouw, dat gij geen tegensporreling zult maken; want ik moet
u waarschuwen, dat mijn kameraden niet veel kluchten verdragen
kunnen. Het leven van een ellendigen harmonica-muzikant is ons geen
pijp tabak waard."

Hij steeg van zijn paard af, en ging naar den Yankee. Deze verzon
alle mogelijke uitvluchten om het dreigende gevaar af te wenden,
doch tevergeefs. De geweerloopen waren zoo dreigend op hem gericht,
dat hij begreep, zich in zijn lot te moeten schikken, te meer daar
hij nog altijd hoopte, dat de kornel toch niets zou vinden; want hij
had zijn geld zeer goed weggestopt, verbeeldde hij zich.

Door den thans zwartgeverfden roodbaard werden eerst al zijn zakken
doorzocht, waarin slechts eenige dollars bleken te zitten. Toen werden
zijn kleederen bevoeld, duim voor duim, om zekerheid te erlangen,
dat er geen geld tusschen een of ander kleedingstuk genaaid zat. Dit
onderzoek leidde echter tot niets. Nu dacht Hartley, dat hij het
gevaar ontsprongen was. Maar de kornel was hem te slim. De medicijnkist
moest nu geopend en nauwkeurig bekeken worden.

De kornel liet er eens goed zijn oog over gaan, en zei toen: "Hum! Die
fluweelen apotheek schijnt mij zoo diep, dat de fleschjes op verre
na niet op den bodem komen. Ik moet eens zien of er niet een dubbelen
bodem in die kist is."

Hartley's gelaat bestierf van schrik, want de gauwdief sloeg den
spijker precies op den kop, en slaagde er al spoedig in, de geheele
fluweelen apotheek ineens uit de kist te tillen; en daar, op den
echten bodem, lagen verscheiden papieren enveloppen naast en op
elkander. Als die geopend wierden zou blijken, dat ze allen gevuld
waren met banknoten, in elke enveloppe van een ander bedrag.

"Ha, ha!" lachte de kornel: "nu heb ik den aap gevonden! Dat dacht ik
wel. Zulk een arts voor menschen en beesten verdient geld als water. Er
moest dus een aardig sommetje hier op den kop te tikken zijn."

Hij greep toe, om de enveloppen uit de kist te halen. Dit bracht
den Yankee tot razernij, en hij sprong toe, om den roover het geld
te ontweldigen. Paf! knalde een geweerschot. De kogel zou hem stellig
doodelijk getroffen hebben, indien hij niet in zulk een snelle beweging
geweest was; nu werd hij slechts aan den bovenarm gewond en zijn
schouderblad bijna verbrijzeld. Met een gil zeeg hij op het gras neer.

"Goed zoo, schobbejak!" riep de kornel. "Gij moogt weer opstaan;
maar spreek geen woord meer, dat mij niet bevalt, of de tweede kogel
zal beter raak zijn dan de eerste! Nu zullen wij den master famulus
onder handen nemen."

Hij stak de enveloppen met banknoten in zijn zak, en trad op Haller
aan.

"Ik ben zijn famulus niet," zei deze angstig. "Ik heb hem aangetroffen
pas kort eer wij op de boerderij aankwamen."

"Zoo? Wie en wat zijt gij dan?"

Haller beantwoordde die vraag overeenkomstig de waarheid. Hij liet den
kornel zelfs den aanbevelingsbrief lezen, ter bevestiging van hetgeen
hij zei. Na kennis te hebben genomen van den inhoud sprak de kornel:
"Ik wil u gelooven. Men behoeft u maar aan te zien, om te begrijpen
dat gij een doodeerlijke hals zijt, die het buskruit niet uitgevonden
heeft. Kuier jij maar naar Sheridan: ik heb niets met je te maken." En
zich nu weer tot den Yankee wendende, vervolgde hij: "Ik heb gesproken
van ons aandeel; maar daar gij getracht hebt ons met allerlei leugens
te bedriegen, kan het u niet verwonderen dat wij u nu alles maar
afnemen. Doe uw best, om ook voortaan goede zaken te maken. Als wij
u dan eens weer ontmoetten, zullen wij beter gelijk-op deelen."

Hartley besefte, dat alle verweer vergeefsch zou zijn. Hij begon
dus zoete broodjes te bakken, dat wil zeggen zoo beleefd en gedwee
mogelijk te zijn, om te zien of hij zóó ten minste iets van zijn geld
terug zou kunnen krijgen; maar het eenige, dat hij daarmee uitwerkte,
was, dat hij uitgelachen werd. De kornel steeg weer te paard en reed
met zijn kornuiten en het geroofde geld weg, de richting nemende
naar het Noorden, en daardoor bewijzende, dat hij geen trapper was,
en het volstrekt niet in zijn plan had gelegen, zich westwaarts naar
het gebergte te begeven.

Onderweg spraken en lachten de drie schavuiten over het avontuur, dat
zij gehad hadden; en zij kwamen overeen, om het geld maar onder hun
drieën te deelen, en er niets van te vertellen aan hun kameraden. Toen
zij, na een vrij langen rit, een geschikte plaats vonden, van waar
zij den ganschen omtrek overzien konden, en waar zij dus ongestoord
en ongezien aan het deelen konden gaan, stegen zij af om den geroofden
buit te tellen. En toen ieder zijn part in zijn eigen zak had, zei een
der twee anderen tramps tegen den kornel: "Het is eigenlijk jammer,
dat gij den andere toch ook maar niet gevisiteerd hebt. Het zou mij
verwonderen als die in het geheel geen geld bij zich gehad heeft."

"_Pshaw!_ Wat kan er bij een armen klerk te vinden zijn? Op zijn
hoogst eenige dollars, en dat loont de moeite niet."

"Het is de vraag of hij de waarheid gezegd heeft, en of hij werkelijk
maar een klerk was. Wat stond er in dien brief, dien hij u heeft
laten lezen?"

"Het was een aanbevelingsbrief aan den ingenieur Charoy te Sheridan."

"Wat zegt gij? Is het toch waar?" riep de kerel uit. "En dien brief
hebt gij hem teruggegeven?"

"Natuurlijk. Wat had _ik_ aan dat vod?"

"Veel, heel veel! Het gaat mijn begrip te boven, dat gij zoo
iets nog vragen kunt. Het ligt immers voor de hand dat die brief
ons de uitvoering van ons plan veel gemakkelijker had kunnen
maken. Het verwondert mij, dat gij niet dadelijk zelf op het idee
gekomen zijt. Wij hebben onze kameraden achtergelaten, om eerst
goed de gelegenheid op te nemen. Wij moeten nauwkeurig het terrein
verkennen, en tevens te weten zien te komen hoe het met den staat der
kassen gesteld is; en dat is moeilijker, daar wij ons schuil moeten
houden. Doch als wij dien man den brief afgenomen hadden, had een van
ons naar Sheridan kunnen gaan, zich uitgevende voor dien klerk. Dan zou
hij stellig op het kantoor geplaatst zijn, had zoodoende gelegenheid
gehad om de boeken na te zien, en zou ons reeds den eersten of tweeden
dag geheel op de hoogte van den staat van zaken hebben kunnen brengen."

"Verduiveld," riep de kornel. "Dat is waar! Hoe heb ik zoo onnoozel
kunnen zijn, dat niet dadelijk in te zien! Gij, die vlug met de pen
zijt, zoudt juist de man voor zoo iets geweest zijn."

"En ik zou het er goed afgebracht hebben ook. Dan waren ineens alle
moeilijkheden overwonnen geweest. Zou er geen mogelijkheid meer zijn
om dat verzuim te herstellen?"

"O ja, zeer zeker! Wij weten immers waar de twee naar toe willen. De
weg is hun door den landbouwer uitgeduid, en die loopt hierlangs. Wij
hebben dus eenvoudig hier te wachten tot zij komen."

"Goed zoo! dat zullen wij doen. Maar het is niet genoeg den klerk den
brief af te nemen. Hij zou dan toch naar Sheridan gaan, en alles voor
ons bederven. Dat dienen wij hem en den kwakzalver te beletten."

"Dat spreekt vanzelf, en niets is eenvoudiger: wij jagen hun ieder
een kogel door den kop, en stoppen hen dan onder de aarde. Dat gedaan
zijnde, gaat gij met den brief naar Sheridan, tracht al het noodige
te weten te komen en deelt dat mee aan ons."

"Maar waar en hoe?"

"Wij met ons beiden rijden terug, en halen de anderen. Gij zult
ons dan in de streek vinden, waar de spoorlijn over Eagle-tail
loopt. Met juistheid kunnen wij de plaats niet vooruit bepalen. Ik
zal voorposten in de richting naar Sheridan uitzetten, en die zult
gij stellig aantreffen, dat kan niet missen."

"Mooi! Maar als mijn afwezigheid opgemerkt wordt en achterdocht geeft."

"Hum! daar dienen wij bedacht op te zijn. Maar daar is gemakkelijk voor
te zorgen, als gij niet alleen gaat. Faller moet met u mee gaan. Gij
vertelt, dat gij hem onderweg aangetroffen hebt; en hij vertelt,
dat hij werk komt zoeken aan den spoorweg."

"Uitmuntend!" merkte de tweede tramp, die Faller heette, op. "Werk
zal ik denkelijk wel dadelijk krijgen; en is dat het geval niet,
zooveel te beter, want dan zal ik den tijd hebben, om de boodschap
naar Eagle-tail te brengen."

Het plan werd nog verder besproken, en het besluit werd genomen,
het ten uitvoer te brengen. Het drietal bleef dus wachten op den
kwakzalver en zijn kameraad. Maar er verliepen uren, zonder dat die
twee kwamen opdagen. Het vermoeden lag dus voor de hand, dat zij hun
oorsponkelijke richting veranderd hadden, ten einde niet opnieuw met
de drie tramps in aanraking te komen. Dit drietal kwam daarom tot het
besluit, om terug te rijden, en het nieuwe spoor der twee te volgen.

Wat nu de beide mannen betreft, die door dit nieuwe gevaar bedreigd
werden, de Yankee had zich allereerst, zooals hoognoodig was,
door den klerk laten verbinden. De bovenarm was zwaar gekwetst, en
het bleek, dat het voor den gekwetste dringend noodzakelijk was een
plaats op te zoeken, waar hij zich althans de eerstvolgende dagen kon
laten verplegen. Dat was de boerderij, naar welke zij zich begeven
wilden. Maar aangezien de tramps diezelfde richting ingeslagen waren,
gaf de Yankee uiting aan de volgende overweging:

"Is het wel zaak voor ons, hen nogmaals in den mond te loopen? Mij
dunkt, zij hebben misschien nu reeds berouw, dat zij ons maar niet
ineens onschadelijk gemaakt hebben; en als wij nu andermaal in hun
bereik komen, zullen ze waarschijnlijk dat verzuim willen inhalen. Mijn
geld hebben zij; maar ik zou hun liever niet mijn leven ook nog
achterna dragen. Wij moeten dus maar een andere boerderij opzoeken."

"Wie weet hoe lang het duren zal eer wij er een vinden," zei
Haller. "Zult gij u wel zoo lang op de been kunnen houden?"

"Ja, dat denk ik wel. Ik ben zoo sterk van inhoud, dat wij stellig
wel onder dak zullen zijn eer ik door de wondkoorts aangetast word. In
elk geval zult gij bij mij blijven, hoop ik, totdat wij een onderkomen
gevonden hebben."

"Dat spreekt vanzelf. En mocht gij onverhoopt onderweg blijven
liggen, dan zal ik wel zorgen, dat ik menschen vind, die u huisvesting
verschaffen. Maar laat ons nu geen tijd meer verliezen. Welken koers
gaan wij nu uit?"

"Naar het noorden, zooals aanvankelijk; maar wat meer rechts. De
horizon is donker daar; daar schijnt dus een bosch of althans
boschgroei te wezen; en waar boomen zijn, daar is ook water te vinden,
waaraan ik behoefte voel om mijn wond af te koelen."

Haller nam het kistje op, en beiden verlieten de ongeluksplaats. Het
vermoeden van den Yankee werd bevestigd. Na verloop van eenigen tijd
bereikten zij een streek, waar tusschen groen en kreupelbosch een
stroomend water liep, aan welks oever het eerste verband vernieuwd
werd. Hartley goot al zijn zoogenaamde medicijn-fleschjes leeg, en
vulde die met schoon water, ten einde onderweg het verband nat te
kunnen houden. Toen hervatten zij hun tocht.

Zij kwamen over een prairie, begroeid met gras van zoo weinig lengte,
dat het voetspoor er bezwaarlijk te herkennen was. Het oog van een
ervaren Westman zou moeite gehad hebben om te ontdekken, of het
't spoor was van een dan wel van twee personen. Na verloop van
een geruimen tijd zagen zij de streep van den gezichteinder weer
donker voor zich liggen, een bewijs, dat zij opnieuw een boschstreek
naderden. En toen de Yankee toevallig eens omkeek, werd hij in de verte
achter zich eenige stippels gewaar, die zich schenen te bewegen. Er
waren er drie, en dit bracht hem terstond tot de overtuiging, dat de
tramps omgekeerd waren; het was dus zonder twijfel te doen om hun
leven. Een ander zou waarschijnlijk dadelijk den klerk opmerkzaam
gemaakt hebben op de vervolgers; maar Hartley deed niet alzoo;
hij versnelde echter zijn schreden op in het oog loopende wijze;
en toen Haller verwonderd vroeg wat hem dreef, om zooveel jacht te
maken, had hij dadelijk een voorwendsel, dat de andere voor goede
munt kon aannemen.

Ruiters kan men natuurlijk op grooteren afstand zien dan voetgangers;
en de afstand, waarop de drie zich nog bevonden, was van dien aard,
dat Hartley onderstellen mocht, dat hij en zijn metgezel nog niet
door de tramps opgemerkt konden zijn. Op die veronderstelling bouwde
hij het plan tot zijn redding. Hij besefte, dat tegenstand-bieden ten
eenenmale vruchteloos zou zijn: werden zij ingehaald, dan waren zij
beiden verloren. Hoogstens voor een hunner was er misschien eenige
kans om zich te redden, maar dan moest de andere opgeofferd worden; en
die andere zou natuurlijk de klerk zijn; die mocht dus niet ingelicht
worden omtrent het gevaar, dat hem boven het hoofd hing. Daarom zweeg
de sluwe Yankee. Dat hij zijn metgezel aan een wissen dood ten prooi
liet, kon hem nimmer de minste gewetenswroeging veroorzaken--zoo
redeneerde hij--want een kind des doods was de man anders toch.

Zoo ging het als met den stormpas aanhoudend vooruit, totdat zij
het geboomte bereikten, zijnde een dicht kreupelbosch, waarboven de
hooge toppen van enkele hickory's, eiken-, noteboomen en water-olmen
uitstaken. Het bosch was niet diep, maar strekte zich over een groote
lengte rechts uit. Toen zij het bosch door waren en den zoom aan
de achterzijde bereikt hadden, bleef de Yankee stilstaan, en zei:
"Master Haller! ik heb er eens over nagedacht, dat ik u eigenlijk tot
niets anders dan tot last ben. Gij wilt naar Sheridan, en om mijnentwil
hebt gij van den rechten weg moeten afwijken. Wie weet of wij, in de
richting, die wij nu gaan, wel ergens een boerderij zullen vinden,
en zoo ja, wie weet dan wanneer. Gij zult misschien dagen en dagen
achtereen met mij moeten voortsukkelen; en er is zulk een eenvoudig
middel om u al die moeite te besparen."

"Zoo? waarin bestaat dat middel dan?" vroeg Haller argeloos.

"Gij vervolgt in 's hemelsnaam uw eigen koers, en ik keer terug naar
de boerderij, waar ik vandaan kwam toen ik u vandaag aangetroffen heb."

"Dat mag ik niet toelaten; dat is te ver voor u."

"Volstrekt niet. Ik ben eerst westelijk geloopen, en toen met u
regelrecht op het noorden aan, dus in een rechten hoek. Als ik dien
hoek afsnijd, heb ik hier vandaan niet eens ten volle drie uur te
loopen, en zóó lang kan ik het best uithouden."

"Zoudt gij dat denken? Ik mag het lijden; maar dan ga ik met u mee. Ik
heb u beloofd, dat ik u niet verlaten zou."

"Maar van die belofte moet ik u ontslaan; want ik mag u niet in
gevaar brengen."

"In gevaar?"

"Ja. De vrouw van den landbouwer heeft mij, toen dat zoo in het
gesprek te pas kwam, verteld, dat zij een zuster is van den sheriff
van Kinsley. Wordt gij van daar vervolgd, dan is het honderd tegen
één, dat de sheriff die boerderij zal bezoeken. En gij zoudt hem dus
regelrecht in den mond loopen."

"Daar zal ik wel zalig op passen," zeide Haller verschrikt. "Wilt
gij werkelijk daar naar toe?"

"Ja; het is het beste voor mij, en ook voor u."

Hij stelde hem de voordeelen van dit besluit zoo duidelijk en
met zooveel overredingskracht in het licht, dat de arme klerk
eindelijk toestemde in een scheiding. Zij gaven elkander de hand,
uitten wederzijds de beste wenschen, en gingen daarop van elkander
af. Haller ging verder, de open prairie op. Hartley keek hem na,
en mompelde bij zich zelf: "Het spijt mij voor den man; maar het kan
niet anders. Bleven wij bij elkander, dan kon hij toch den dood niet
ontgaan, en dan zou het ook mij het leven kosten. Maar nu heb ik geen
oogenblik meer te verliezen. Als zij hem inhalen en naar mij vragen,
zal hij hun zeggen, welken weg ik gegaan ben, namelijk rechtsaf. Gauw
dus gemaakt, dat ik linksaf uit de voeten kom, en een plaats vind
waar ik mij schuilhouden kan!"

Hij was geen jager of vallen-opzetter; maar hij wist toch, dat
hij zorgen moest geen voetspoor achter te laten; en hij had ook
wel eens gehoord hoe men doen moest om een spoor onherkenbaar te
maken. Toen hij verder het bosch inging zocht hij zulke plekken uit,
waar de grond hard genoeg was om geen indrukken van voetstappen op te
nemen. Bleef er hier of daar eens een voetstap zichtbaar, dan wischte
hij dat afdruksel met zijn handen weer uit. Daarbij had hij echter
veel last van zijn kwetsuur en van zijn medicijnkist, die hij niet
achter had willen laten. Hij kwam dus slechts zeer langzaam vooruit:
doch het duurde niet lang of hij had het geluk een plaats te bereiken,
waar de boschgroei zoo dicht was, dat het scherpste oog er onmogelijk
in doordringen kon. Daar wist hij zich tusschen de struiken in te
werken, zette toen zijn kist neder, en ging daarop zitten. Nauwelijks
had hij dit volbracht, of hij hoorde de stemmen der drie ruiters en
den hoefslag hunner paarden. Zij reden voorbij, zonder op te merken,
dat het spoor van daar af slechts van één persoon was.

De Yankee schoof de takken in die richting een weinig ter zijde, zoo,
dat zijn blik de prairie overzien kon. Daarginder liep Haller. De
tramps kregen hem blijkbaar in het oog, want zij brachten hun paarden
in galop. Al spoedig scheen de ongelukkige hen te hooren, want hij
keek om, en bleef verschrikt stilstaan. Weldra hadden de ruiters hem
bereikt; zij spraken met hem; hij wees met de hand in een oostelijke
richting: klaarblijkelijk dus zei hij hun dat de Yankee in die richting
naar de boerderij teruggekeerd was. Daarop knalde er een pistoolschot,
en Haller stortte op den grond neer.

"Het is afgeloopen," mompelde Hartley. "Wacht maar,
schobbejakken! Misschien ontmoet ik u nog wel eens, en dan zal ik
u dat schot betaald zetten! Ik ben benieuwd wat de schavuiten nu
zullen doen."

Hij zag, dat zij van hun paarden afstegen, en zich met den
doodgeschotene bezighielden. Vervolgens stonden zij als beraadslagende
bij elkander, totdat zij weer te paard stegen, waarbij de kornel den
vermoorde dwars over het zadel bij zich te paard nam. Tot verbazing
van den Yankee kwam die terug, terwijl zijn beide metgezellen niet
met hem terugkeerden, maar hun weg verder vervolgden. Toen de kornel
het kreupelbosch bereikte, deed hij zijn paard een eind weegs daarin
doordringen, en wierp toen het lijk op den grond. Het lag daar zoo,
dat het van buitenaf niet gezien kon worden, en dicht in de nabijheid
van Hartley. Daarna liet de ruiter zijn paard achteruit loopen, en
reed toen weg--waarheen, dat kon Hartley niet zien. Hij hoorde den
hoefslag nog een korte poos, toen werd alles stil.

Er ging den Yankee een rilling over de leden. Hij voelde nu bijna
berouw dat hij den klerk maar niet gewaarschuwd had. Hij was
ooggetuige geweest van de afschuwelijke daad; thans lag het lijk
als ware het in zijn onmiddellijke nabijheid; hij was verlangend om
die plaats der misdaad te ontvlieden, maar hij durfde niet, daar hij
vooronderstellen moest, dat de kornel wel naar hem zoeken zou. Zoo
verliep er een kwartier, en nog een tweede kwartier, toen besloot
hij die huiveringwekkende schuilplaats te verlaten. Eerst keek hij
nog eens goed uit over de prairie; en daar werd hij iets gewaar,
dat hem noopte, zich alsnog schuil te houden waar hij was.

Een ruiter, die, behalve het paard dat hij bereed, nog een tweede
paard zonder berijder bij zich had, kwam van rechtsaf de prairie op. Al
spoedig stiet hij op het spoor der beide tramps, en hield toen halt om
af te stijgen. Eerst keek hij nauwlettend rond naar alle richtingen,
toen bukte hij neder, om dat spoor van nabij te bekijken. Daarop liep
hij, terwijl de paarden hem uit eigen beweging volgden, langs dat spoor
terug tot aan de plek, waar de moord had plaats gehad. Daar bleef hij
weer stilstaan, om die plek nauwkeurig op te nemen. Het duurde een
geruime poos eer hij zich weer oprichtte en met zijn oogen onafgewend
op den grond gericht, volgde hij nu het spoor van den kornel. Omstreeks
vijftig schreden van het kreupelbosch af, bleef hij stilstaan, liet
een zeer zonderling keelgeluid hooren, en wees met zijn arm naar het
kreupelhout. Een en ander scheen zijn rijpaard te gelden; althans
dat dier verwijderde zich van hem, beschreef een kleinen boog naar
het boschgewas, en kwam toen langs den zoom daarvan terug, de lucht
insnuivende in zijn wijd opengespalkte neusgaten. Daar het geen het
minste teeken van onrust gaf, voelde de ruiter zich gerustgesteld,
en kwam nu ook naderbij.

Nu zag de Yankee, dat hij een Indiaan voor zich had. De Roodhuid
droeg leggins, van onderen uitgetand als franje, en een jachthemd,
op de naden insgelijks met franje en borduursel bezet. Zijn kleine
voeten waren bekleed met mokassins. Zijn lange, zwarte hoofdhaar
was in een helmachtig uitziende kuif opgemaakt, doch prijkte met
een adelaarsveer. Om zijn hals hingen een driedubbele keten van
beren-nagels, de vredespijp en de medicijnzak.

In zijn hand hield hij een dubbelloops-geweer, waarvan het houtwerk
beslagen was met een menigte zilveren spijkers. Zijn gelaat, mat
lichtbruin, eenigszins naar bronskleur zweemende, had bijna den vorm
van het Romeinsche type, en enkel de min of meer vooruitstekende
kaakbeenderen deden zien, dat men te doen had met een type van het
Amerikaansche ras.

Eigenlijk was de nabijheid van een Roodhuid wel geschikt om den
Yankee die toch niet veel heldenbloed in zijn lijf had, met angst te
vervullen. Maar hoe langer hij het gezicht van den Indiaan aankeek,
des te meer begon hij tot de overtuiging te komen, dat hij van dien
man niets te vreezen had. De Roodhuid was op dit oogenblik hoogstens
nog maar een twintigtal passen van hem af. Het rijpaard was nog
verder vooruitgedrongen, terwijl het andere paard vlak achter den
ruiter bleef. Reeds hief het rijpaard weer een der voorbeenen op,
om nog verder door te dringen, toen het eensklaps begon te steigeren,
en met een vervaarlijk gesnuif achteruitsprong. Het had een van den
Yankee of van den doode uitgaande lucht geroken. De Indiaan deed in
een oogwenk een waren panter-sprong zijwaarts en verdween, en met
hem ook het tweede paard. Hartley kon hem niet meer zien.

Lang, zeer lang hield hij zich stil en bewegeloos, totdat een
half onderdrukte uitroep zijn oor trof. "Oef!" dat was de klank,
dien hij gehoord had; en toen hij naar den kant keek, van waar
dat geluid gekomen was, zag hij den Indiaan op de knieën liggen,
voorovergebogen over het lijk van den klerk, dat hij met handen en
oogen onderzocht. Reeds spoedig kroop de Roodhuid weer weg van daar, en
er verliep een groot kwartier zonder dat hij zich weer vertoonde. Toen
werd de Yankee eensklaps verschrikt door een stem vlak naast hem,
die vroeg: "Waarom zit het bleekgezicht hier verscholen? Waarom komt
hij niet te voorschijn, om zijn aangezicht aan den rooden krijgsman te
laten zien? Wil hij misschien niet zeggen, waarheen de drie moordenaars
van het bleekgezicht getogen zijn?"

Toen Hartley zijn hoofd omdraaide, zag hij den Indiaan met het blanke
bowie-mes in de hand naast zich op de knieën zitten. Zijn woorden
bewezen dat hij het spoor goed had gelezen, en niet den Yankee voor
den moordenaar hield; dat stelde dezen gerust, en hij antwoordde: "Ik
heb mij hier voor hen verscholen. Twee zijn er weg, de prairie in; de
derde heeft het lijk hier neergeworpen, en ik heb mij schuilgehouden,
omdat ik niet weet of hij weg is of niet."

"Hij is weg. Zijn spoor loopt door het bosch, en dan naar het oosten."

"Dan is hij naar de boerderij, om mij te vervolgen. Maar zijt gij
wel zeker dat hij niet meer hier is?"

"O ja, daar is geen twijfel aan. Mijn blanke broeder en ik zijn de
eenige levende wezens, die zich hier bevinden. Gij kunt gerust het
bosch uitkomen en mij vertellen wat er gebeurd is."

De Roodhuid sprak zeer goed Engelsch. Wat hij zei, en de toon waarop
hij het zei, boezemde den Yankee vertrouwen in, die dan ook niet
aarzelde daaraan te voldoen. Toen hij uit het kreupelbosch kwam,
en dit achter zich had liggen, zag hij dat de twee paarden op
een tamelijken afstand zijwaarts aan in den grond geslagen pinnen
vastgemaakt waren. De Roodhuid nam hem op met een paar doordringende
oogen, en zei toen: "Van het zuiden af zijn twee mannen te voet
hier gekomen; de een heeft zich hier verscholen, en dat zijt gij;
de andere is verder gegaan, de prairie in. Daarop zijn drie ruiters
gekomen, die den voetganger achterna zijn gegaan, en die hebben hem
een kogel door het hoofd gejaagd. Twee hunner zijn doorgereden. De
derde heeft het lijk bij zich op het paard genomen, is er mee naar
hier gereden, heeft het hier in het bosch neergeworpen, en is toen
in galop weggereden oostwaarts. Is dat zoo?"

"Ja, zoo is het precies gebeurd," antwoordde Hartley.

"Nu zou ik gaarne weten, waarom, om welke reden, zij uw blanken
broeder doodgeschoten hebben. Wie zijt gij, en met welk doel bevindt
gij u hier in deze streek? Zijn het ook die drie mannen geweest,
die uw arm gekwetst hebben?"

De vriendelijke toon, waarop die vragen gedaan werden, was voor
den Yankee een bewijs, dat de Roodhuid welgezind jegens hem was
en geen argwaan tegen hem koesterde. Hij beantwoordde de aan hem
gedane vragen. De Indiaan keek hem daarbij niet aan; maar vroeg toen
eensklaps met een doorborenden blik op hem: "Dus heeft uw kameraad
voor uw leven moeten boeten met het zijne?"

De Yankee sloeg zijn oogen neer, en antwoordde bijna stamelend:
"Neen. Ik heb hem verzocht zich met mij te verschuilen; maar dat
verkoos hij niet."

"Hebt gij hem dan verteld, dat de moordenaars u vervolgden?"

"Ja."

"En hebt gij hem ook gezegd, dat gij u hier verbergen wildet?"

"Ja."

"Waarom heeft hij dan den moordenaar, toen die naar u vroeg, oostwaarts
naar de boerderij gewezen?"

"Om hem van den weg af te brengen."

"Dus heeft hij u willen redden, en heeft zich een trouw kameraad
getoond. Zijt gij zijner waardig geweest? Alleen de groote Manitou weet
alles; mijn oog kan niet in uw binnenste doordringen. Kon het dat,
dan zoudt gij u misschien voor mij moeten schamen. Ik zal zwijgen;
uw God moge uw rechter zijn. Kent gij mij?"

"Neen," antwoordde Hartley met een bevende stem.

"Ik ben Winnetou, de Hoofdman der Apachen. Mijn hand is gericht
tegen alle slechte menschen en mijn arm beschermt iedereen, die een
goed geweten heeft. Ik zal op het oogenblik naar uw wond zien; maar
nog noodiger dan dat is het mij, te vernemen, waarom de moordenaars
omgekeerd zijn om u te volgen. Weet gij dat?"

Hartley had reeds dikwijls van Winnetou gehoord. Nu hij wist,
dat die beroemde hoofdman voor hem stond, antwoordde hij op den
beleefdsten toon dien hij in staat was aan te slaan: "Ik heb het
u reeds gezegd. Zij wilden ons uit den weg ruimen, opdat wij niet
zouden kunnen verraden, dat zij mij bestolen hebben."

"Neen. Als dat het geval was, zouden zij u dadelijk van kant gemaakt
hebben. Het moet iets anders zijn, iets, dat hun eerst later in de
gedachten is gekomen. Hadden zij u nauwlettend gevisiteerd?"

"Ja."

"En hadden zij u alles afgenomen? En uw kameraad ook?"

"Neen. Hij zei hun, dat hij een arme vluchteling was, en bewees hun
dat met een brief, dien hij bij zich had."

"Een brief? Hebben zij dien gehouden?

"Neen; zij hebben dien aan hem teruggegeven."

"Waar heeft hij dien geborgen?"

"In den borstzak van zijn jas."

"Daar zit die niet meer. Ik heb al de zakken van den doode doorzocht,
maar ik heb geen brief gevonden. Zij hebben hem dien dus afgenomen;
en het is klaarblijkelijk, dat zij, om dien brief machtig te worden,
omgekeerd zijn en u achtervolgd hebben."

"Dat kan ik bezwaarlijk denken," zei Hartley, zijn hoofd schuddende. De
Indiaan gaf daarop geen antwoord. Hij haalde het lijk uit het bosch,
en doorzocht al de zakken nogmaals. De doode zag er afzichtelijk
uit, niet door de kogelwond, maar doordien ze zijn aangezicht met
messneden volslagen onkenbaar gemaakt hadden. De zakken waren ledig;
en ook zijn geweer hadden zij natuurlijk medegenomen.

De Indiaan staarde peinzend in de onafzienbare ruimte; toen zei hij
op een toon van innige overtuiging: "Uw kameraad wilde naar Sheridan
gaan, twee van de moordenaars zijn noordwaarts gereden; zij willen
ook dus daarheen. Waarom hebben zij hem dien brief afgenomen? Omdat
zij dien noodig hebben, omdat zij zich er van bedienen willen. Waarom
hebben zij het aangezicht van den vermoorde afschuwelijk verminkt? Om
hem onkenbaar te maken. Niemand moet weten, dat Haller dood is; hij
mag niet dood zijn, omdat een der moordenaars zich in Sheridan voor
Haller wil uitgeven."

"Maar met welk doel?"

"Dat weet ik niet! maar dat zal ik wel te weten komen."

"Wilt gij dan ook daarheen, hen achterna?"

"Ja. Ik wilde naar de Smokyhill-rivier, en Sheridan ligt niet ver
daar vandaan. Als ik naar die plaats rijd, zal ik toch geen grooten
omweg maken. Die bleekgezichten hebben iets kwaads in den zin, dat
zij daar ten uitvoer denken te brengen. Misschien is het mij mogelijk
daarvoor een stokje te steken. Gaat mijn blanke broeder met mij mee?"

"Ik wilde een dichtbij gelegen boerderij opzoeken, om er mijn arm
tijd te geven om te kunnen genezen. Maar ik ging natuurlijk liever
naar Sheridan. Misschien kreeg ik daar het geld, dat zij mij ontroofd
hebben, nog wel terug."

"Dus wilt gij met mij meerijden?

"En mijn gekwetsten arm dan?"

"Dien zal ik onderzoeken. Op de boerderij vindt mijn blanke broeder
wel verpleging, maar geen heelmeester; in Sheridan echter is bepaald
heelkundige hulp te vinden. Doch ook Winnetou verstaat wel iets van
het behandelen van wonden. Hij kan gesplinterde beenderen weer aaneen
doen groeien, en heeft een voortreffelijk middel tegen wondkoorts. Laat
mij uw arm maar eens zien."

De klerk had de armsmouw van den Yankee reeds opengetornd, zoodat
het den patiënt niet moeilijk viel den arm te ontblooten. Winnetou
onderzocht de wond, en verklaarde, dat die niet zoo gevaarlijk was
als zij zich liet aanzien. Daar het schot zoo in de onmiddellijke
nabijheid was afgevuurd, had de kogel het been niet gesplinterd,
maar regelrecht doorboord. De Roodhuid haalde een gedroogde plant
uit zijn zadeltasch, bevochtigde die, en legde die op de wond; toen
sneed hij twee spalkhouten op maat, en verbond daarmede den arm zóó
volgens de regelen van de kunst, dat de knapste chirurgijn het hem,
met dezelfde eenvoudige hulpmiddelen, niet had kunnen verbeteren. Toen
verklaarde hij: "Mijn broeder kan gerust met mij meerijden. De koorts
zal in het geheel niet komen, of, in het slimste geval, althans niet
voordat hij hoog en droog in Sheridan is."

"Maar willen wij niet eerst te weten zien te komen wat de derde
moordenaar doet?" vroeg Hartley.

"Neen. Hij zoekt naar u, en als hij uw spoor vindt, zal hij omkeeren
en de twee anderen volgen. Misschien doet hij dat niet, maar heeft hij
nog andere kornuiten, die hij eerst opzoekt, om met hen naar Sheridan
te rijden. Ik kom uit bewoonde streken, en heb vernomen, dat zich in de
Kansas vele bleekgezichten die tramps genoemd worden, verzamelen. Het
is mogelijk, dat de moordenaars tot die lieden behooren, en dat de
tramps een aanslag op Sheridan willen beproeven. Wij hebben dus geen
tijd te verliezen; wij moeten maken dat wij wegkomen, om de blanken
daar te waarschuwen."

"Maar als die derde vijand naar hier terugkeert, zal hij ons spoor
vinden en daaruit zien, dat wij zijn vrienden gevolgd zijn? Moet hij
dan geen argwaan krijgen?"

"Wij volgen hen niet. Winnetou weet waar zij naar toe willen, en
heeft dus hun spoor niet noodig. Wij rijden een anderen weg."

"En wanneer zullen wij dan te Sheridan aankomen?"

"Ik weet niet hoe mijn broeder paard rijdt."

"Nu, een kunstrijder ben ik natuurlijk niet. Ik heb nog maar weinig
in het zaal gezeten; maar er uitwerpen laat ik mij niet."

"Dan mogen wij niet hollen; maar dat zullen wij inhalen door
bestendig onzen weg te vervolgen. Wij rijden van nu af, den ganschen
nacht door, en zullen morgenochtend vroeg de plaats onzer bestemming
bereiken. Degenen, die wij achtervolgen, zullen des nachts bivakkeeren,
en dus later aankomen dan wij."

"En wat moet er hier gebeuren met het lijk van den armen Haller?"

"Dat zullen wij begraven, en dan kan mijn broeder een gebed doen op
het graf."

De grond had niet veel vastheid, zoodat men, in weerwil dat men
geen ander graaftuig had dan messen, toch reeds spoedig een kuil
had gemaakt van genoegzame diepte; en toen zij den doode daarin
gelegd hadden, werd het lijk bedekt met de uitgegraven aarde. Daarop
zette de Yankee zijn hoed af, en vouwde zijn handen samen. Of hij
werkelijk daarbij bad, was te betwijfelen. De Apache staarde ernstig
in de ondergaande zon. Het was alsof zijn oog aan gene zijde van het
westen de eeuwige jachtgronden zocht. Hij was een heiden, maar hij,
hij bad zeer stellig. Toen traden zij op de paarden aan.

"Mijn blanke broeder kan mijn dier nemen," zei de roodhuid. "Het heeft
een zachten gang, gelijkmatig en effen als een kano in het water. Ik
neem het andere."

Zij stegen te paard, en reden weg, eerst een eind weegs westelijk, en
toen sloegen zij de richting in naar het noorden. De paarden hadden
stellig reeds een goeden rit afgelegd, en liepen toch nog zoo vlug
en opgewekt, alsof zij pas uit de weide gehaald waren.

De zon daalde lager en lager, en verdween eindelijk achter den
horizon; de korte avondschemering ging spoedig voorbij, en toen werd
het donkere nacht. Dit maakte den Yankee bang.

"Zult gij in zulk een volslagen duisternis niet verdwaald raken?"

"Winnetou raakt nooit verdwaald, bij nacht zoomin als bij dag. Hij
is gelijk aan de ster, die zich altijd op de goede plaats bevindt,
en kent alle oorden van het land zoo nauwkeurig, als een bleekgezicht
al de kamers van zijn huis kent."

"Maar er zijn zooveel hindernissen, die men niet zien kan."

"Winnetou's oogen zien ook in den nacht. En wat hij zelf niet mocht
opmerken, wordt in allen gevalle opgemerkt door zijn paard. Als mijn
broeder maar niet naast mij, doch achter mij rijdt, zal zijn paard
geen enkele misstap doen."

Het was ook inderdaad bewonderenswaardig, met welk een zekerheid
paard en ruiter zich bewogen. Nu eens stapvoets, dan weer in den
draf, van tijd tot tijd zelfs in galop, werd het eene uur voor en
het andere na afgelegd en al wat hindernis geleek ontweken. Er waren
moerassige plekken te vermijden en beken te doorwaden; men kwam
boerderijen voorbij; en overal wist Winnetou waar hij zich bevond,
geen oogenblik scheen hij in twijfel te staan omtrent de vraag "waar
zijn wij nu?" Dit was een groote geruststelling voor den Yankee, die
zich vooral ongerust had gemaakt over zijn arm; maar het wondkruid,
dat er op lag, deed een wonderdadige werking. Hij voelde bijna in het
geheel geen pijn, en had bijna over niets anders te klagen, dan over
het ongemak van het rijden, waaraan hij niet gewoon was. Een enkelen
keer nu en dan werd er aan een pleisterplaats aangelegd, om de paarden
te laten drinken en ook het verband nat te houden met koud water. Na
middernacht haalde Winnetou een stuk vleesch te voorschijn, dat Hartley
moest opeten. Maar overigens ondervond men geen vertraging; en toen
de toenemende kilheid den dageraad aankondigde, dacht de Yankee bij
zich zelf, dat hij best nog eenige uren langer in den zadel kon zitten.

In het oosten begon de morgenschemering aan te breken; doch de
omtrekken van het terrein waren nog niet te herkennen, daar er een
dikke mist over de aarde hing.

"Dat zijn de nevelen van de Smokyhill-rivier," verklaarde de
hoofdman. "Die zullen wij spoedig bereiken."

Men kon aan hem hooren, dat hij nog meer had willen zeggen; maar hij
liet eensklaps zijn paard stilstaan, en luisterde naar links, van
waar een snelle hoefslag in aantocht scheen. Dat moest de hoefslag
zijn van een galoppeerend ruiter. En zoo was het. Daar kwam hij aan,
en vloog voorbij, _ventre à terre_, pijlsnel als een bliksemflits. De
twee hadden noch hem noch zijn paard gezien: enkel zijn donkere
breedgerande hoed, die boven den dichten, op den grond hangenden mist
zweefde, was een oogenblik zichtbaar geweest. Eenige seconden later
was zelfs de hoefslag niet meer te hooren.

"Oef!" riep Winnetou verrast. "Een bleekgezicht! Zooals die man
reed kunnen slechts twee blanken rijden, namelijk Old Shatterhand,
maar die is niet hier, want dien zal ik ontmoeten, boven, aan het
Zilvermeer; de tweede is Old Firehand. Zou die op dit oogenblik in
Kansas zijn? Zou die het geweest zijn?"

"Old Firehand?" zeide de Yankee. "Dat is een hoogberoemde naam."

"Hij en Old Shatterhand zijn de beste en dapperste, en tevens de meest
in de school der ondervinding gerijpte bleekgezichten, die Winnetou
kent. Hij is hun vriend."

"De man scheen buitengewoon veel haast te hebben. Waar zou hij naar
toe willen?"

"Naar Sheridan, want zijn weg is ook de onze. Links ligt Eagle-tail,
en voor ons krijgen wij het wad, dat we door moeten om over de rivier
te komen. Daar zullen we in eenige minuten zijn. En in Sheridan zullen
we wel te weten komen wie die ruiter geweest is."

De mist begon op te trekken; die werd door den ochtendwind
uiteengedreven, en weldra zagen de twee de Smokyhill-rivier voor zich
liggen. Ook hier bleek de buitengewone plaatselijke kennis van den
Apache. Hij bereikte den oever juist op de plek, waar de waadbare
plaats zich bevond. Het water kwam hier nauwelijks tot aan den buik
der paarden, zoodat het zeer gemakkelijk en volstrekt niet gevaarlijk
was, die rivier over te steken.

Aan de overzijde aangekomen, moesten de ruiters dwars door een bosch,
dat zich langs de rivier uitstrekte, en reden vervolgens weer door
een open grasland, totdat zij Sheridan, het doel van hun reis, in
het oog kregen.NEGENDE HOOFDSTUK.

LIST EN TEGENLIST.


Sheridan was ten tijde waarin ons verhaal speelt, niets anders dan
een tijdelijke nederzetting van spoorwegwerkers. Er stond een menigte
van steenen-, aarden- en blokhuizen, zeer primitieve voortbrengselen
van bouwkunst; boven de deur kon men hier en daar de hoogdravendste
opschriften lezen. Men zag er hotels en salons, in welke, in het
beschaafde deel van Europa, de geringste ambachtsman niet zou willen
wonen. Er waren ook eenige allerliefste houten woningen, zoodanig
samengesteld, dat ze te allen tijde uiteengenomen en op een andere
plaats weer ineengezet konden worden. Het grootste van die gebouwen
stond op een hoogte, en droeg den reeds van verre af zichtbaren naam
"Charles Charoy, Ingenieur." Daarheen reden de twee; zij stegen
af aan de deur, waar een Indiaansch gezadeld en opgetoomd paard
vastgebonden stond.

"Oef!" zei Winnetou, toen hij dien viervoeter met het oog van een
kenner bekeek. "Dat paard is een goed ruiter waard. Het is stellig
het paard van dat bleekgezicht, dat ons voorbij is gereden."

Zij stegen af en bonden hun paarden insgelijks vast. Er was geen
mensch in de nabijheid; en toen zij de nederzetting overkeken, zagen
zij ver-af drie of vier personen, die zoo vroeg reeds in den ochtend
geeuwende naar buiten kwamen en naar de lucht opzagen om te zien welk
weer het was. Maar de deur stond open, en zij traden binnen. Een jonge
neger kwam hen te gemoet, en vroeg wat zij verlangden. Nog eer zij
op die vraag konden antwoorden, ging er op zij een deur open en kwam
daar een nog jeugdig uitziende blanke te voorschijn, die den Apache
aanstaarde met een paar vriendelijke verwonderde oogen. Dat was de
ingenieur. Zijn naam, zijn bruinachtige tint en zijn donkere krulhaar
deden vermoeden, dat hij afstammeling was van een oorspronkelijk
Fransche familie in een der zuidelijke staten van de Unie.

"Wien zoekt gij hier zoo vroeg, messieurs?" vroeg hij, terwijl hij
voor den Roodhuid een zeer beleefde buiging maakte.

"Wij zoeken den ingenieur Mr. Charoy, antwoordde deze in vloeiend
Engelsch, waarbij hij zelfs den Franschen naam volkomen goed uitsprak.

"_Well_, dat ben _ik_. Weest zoo goed, en komt binnen."

Hij trad achteruit weer de kamer in, zoodat de anderen hem konden
volgen. Het vertrek was klein en eenvoudig gemeubeld. De op de meubelen
liggende schrijfbehoeften deden vermoeden, dat dit het kantoor van den
ingenieur was. Deze schoof hun ieder een stoel toe, en wachtte toen
met zichtbare nieuwsgierigheid wat zij hem te zeggen hadden. De Yankee
ging zonder plichtplegingen zitten; de Indiaan bleef nog wellevend
staan, knikte als groetend tegen den mooien krullekop, en begon:
"Sir, ik ben Winnetou, de hoofdman der Apachen ..."

"Is mij reeds bekend, is mij reeds bekend," viel de ingenieur hem in
de rede.

"Is dat u reeds bekend, sir?" vroeg de Roodhuid. "Hebt gij mij dan
al meer gezien?"

"Neen, maar daarbinnen zit iemand, die u kent, en die u door het raam
zag aankomen. Het doet mij bijzonder veel genoegen, met den beroemden
Winnetou kennis te maken. Ga zitten, asjeblieft; en zeg mij, waaraan
ik dit bezoek te danken heb; daarna zal ik u uitnoodigen mijn gast
te willen zijn."

De Indiaan nam plaats op den stoel, en antwoordde: "Kent gij een
bleekgezicht, dat beneden in Kinsley woont en Bent Norton heet?"

"Ja, zeer goed. Die man is een mijner beste vrienden," was het
antwoord.

"En kent gij dan ook zijn klerk, het bleekgezicht Haller?"

"Neen. Sedert, mijn vriend te Kinsley woont, heb ik hem nog niet
bezocht."

"Die klerk zal vandaag met nog een blanke bij u komen, om u een
aanbevelingsbrief van Norton te brengen. Gij zult den eene op uw
kantoor aanstellen, en ook aan den andere zult gij werk geven. Maar
als gij dat doet zult gij u aan een groot gevaar blootstellen."

"Hoe zoo dat?"

"Ja, precies weet ik dat op dit oogenblik nog niet te zeggen. Die twee
bleekgezichten zijn moordenaars. Als gij een verstandig man zijt,
zullen wij, zoodra zij met u gesproken hebben, kunnen raden wat zij
in hun schild voeren."

"Zij zullen mij toch niet willen vermoorden?" zei Charoy schertsend,
met een lachje.

"Misschien ook dat wel," antwoordde Winnetou ernstig. "En niet alleen
u, maar nog anderen ook. Ik houd hen voor tramps."

"Voor tramps?" vroeg de ingenieur schielijk. "O, dat verandert. Ik
heb daarstraks juist vernomen, dat een bende tramps naar Eagle-tail
en naar hier wil, om ons te berooven. Die kerels hebben het op onze
kas gemunt."

"Van wien hebt gij dat vernomen?"

"Van ... of neen, het is beter dat ik den man niet noem, maar dat ik
hem aan u voorstel in persoon."

Er gleed een glans van vergenoegen over zijn gelaat, dat hij den
Roodhuid een aangename verrassing bereiden kon. Hij opende de deur
van het aangrenzende vertrek, en Old Firehand trad te voorschijn. Als
de ingenieur verwacht had dat de roodhuid zijn hart zou luchten
in een vloed van woorden, was hij volstrekt niet bekend met de
gewoonten der Indianen. Geen krijgsman der Roodhuiden zal ooit in
tegenwoordigheid van anderen uiting geven aan zijn gewaarwordingen,
zoomin van blijdschap als van leedgevoel. Wel fonkelden de oogen van
den Apache, maar voor het overige bleef hij doodbedaard; hij trad op
den jager toe, en stak hem de hand toe. Deze trok hem aan zijn breede
borst, kuste hem op zijn beide wangen en zei op een toon van blijde
aandoening: "Mijn vriend, mijn waarde, waarde broeder! Hoe groot was
mijn blijdschap, toen ik u zag aankomen en van uw paard afstijgen. In
hoe lang hebben wij elkander niet gezien!"

"Ik heb u van morgen gezien toen de dag aanbrak," antwoordde de
Indiaan, "toen gij ons aan de andere zijde der rivier voorbijgevlogen
zijt in een zee van mist!"

"En gij hebt mij niet aangeroepen!"

"De mist omhulde u zoo, dat ik u niet goed herkennen kon, en als een
stormwind over de vlakte waart gij voorbij."

"Ik moest hard rijden, om eer hier te komen dan de tramps. Ook moest
ik dezen rit zelf doen; want het gold een zaak van zooveel gewicht,
dat ik die niet kon toevertrouwen aan een ander. Er zijn over de
tweehonderd tramps in aantocht."

"Dan heb ik mij niet vergist. De moordenaars zijn de bespieders,
die door hen vooruit zijn gezonden."

"Mag ik van u hooren hoe eigenlijk met die lieden de vork in den
steel zit?"

"De hoofdman der Apachen is geen man van de tong, maar van de
daad. Doch hier is een bleekgezicht, die u alles vertellen zal."

Dit zeggende wees hij op Hartley, die verhaalde wat hij den dag te
voren beleefd had.

Daarna deelde Old Firehand, in het kort zijn ontmoetingen mee met
den roodharigen kornel, eerst op de stoomboot, toen bij de rafters,
en eindelijk op de Boerderij van Butler. Daarop liet hij zich een
beschrijving geven van den hoofdpersoon der drie tramps, dat wil
zeggen van hem, die den klerk doodgeschoten had en daarop van de twee
anderen afgegaan was. Toen het den Yankee gelukt was een tamelijk
nauwkeurige beschrijving van den persoon te geven, zei de jager:
"Ik zou durven wedden, dat het de kornel geweest is. Hij zal zijn
haar zwart geverfd hebben. Ik heb goede hoop, dat ik hem eindelijk
toch in mijn handen zal krijgen."

"Dan zullen hem zijn streken wel afgeleerd worden," zei de ingenieur
wrevelig. "Meer dan tweehonderd tramps! Wat zou dat een moorden en
brandstichten en vernielen gegeven hebben! Messieurs! Gij zijt onze
redders, en ik weet niet hoe ik u danken zal! Die kornel is stellig
op de eene of andere manier te weten gekomen, dat ik de noodige
gelden voor een vrij lang tijdsbestek ontvang, en dat ik daarvan de
uitbetaling doe aan mijn collega's. Nu ik gewaarschuwd ben, kan hij
komen met zijn tramps: wij zullen klaar zijn om hem te ontvangen."

"Waan u maar niet al te veilig!" waarschuwde Old Firehand. "Tweehonderd
desperate kerels hebben altoos iets te beteekenen."

"Dat is wel mogelijk; maar in een paar uur tijds kan ik een groote
duizend baanwerkers bijeen hebben."

"Die goed gewapend zijn?"

"Allen hebben een of ander vuurwapen bij zich. En overigens kunnen
messen en spaden óók nog dienst doen."

"Spaden en schoppen tegen tweehonderd geweren? Dat zou een
bloedvergieten worden, hetwelk ik niet gaarne voor mijn verantwoording
zou nemen."

"Nu, dan krijg ik van Fort Wallace met alle pleizier een honderdtal
soldaten, om ons te helpen."

"Uw moed is prijzenswaardig, Sir! Maar list is toch altijd beter dan
geweld. Als ik den vijand door list onschadelijk kan maken, waarom
zal ik dan zooveel menschenlevens opofferen?"

"Welke list bedoelt gij, sir? Ik wil gaarne doen wat gij mij
aanraadt. Gij zijt een heel ander man, dan _ik_ ben; en als gij wilt
ben ik dadelijk bereid, het commando over deze plaats en over mijn
ondergeschikten aan u af te staan."

"Niet zoo haastig, sir! Wij moeten overleggen. In de allereerste plaats
moeten de tramps niet op het idee kunnen komen, dat gij gewaarschuwd
zijt. Zij moeten dus niet weten dat _wij_ ons hier bevinden. Ook onze
paarden moeten zij niet zien. Is er geen middel om de dieren ergens
te plaatsen waar ze buiten het gezicht zijn?"

"Die kan ik terstond laten verdwijnen, sir!"

"Maar zoo, dat wij hen gemakkelijk bij de hand hebben?"

"Ja, gelukkigerwijze zijt gij zoo vroegtijdig in den ochtend hier
aangekomen, dat niemand van het werkvolk u gezien heeft. Van hen kunnen
de spionnen dus niets te weten komen. Mijn neger, op wiens trouw en
stilzwijgen ik mij verlaten kan, zal de paarden wel in veiligheid
brengen en goed verzorgen."

"Goed; wil hem dat maar gelasten! En gij zelf moet u het lot van
dezen master Hartley aantrekken. Geef hem een bed, waar hij de hem
noodige rust kan genieten. Maar geen mensch mag weten dat hij hier is,
geen mensch, behalve gij, de neger en de dokter. Gij hebt immers een
dokter hier?"

"O ja. Ik zal hem dadelijk laten halen."

Hij verwijderde zich met den Yankee die blijde was, dat hij een poos
rust zou kunnen nemen. Toen de ingenieur na verloop van eenigen tijd
terugkwam om te zeggen, dat de gekwetste en de paarden goed bezorgd
waren, zeide Old Firehand: "Ik heb alle beraadslaging in bijzijn
van dien kwakzalver willen vermijden, want ik vertrouw hem niet. Er
is in zijn verhaal een duister punt. Ik ben overtuigd, dat hij dien
armen klerk met opzet den dood in den mond heeft laten loopen, ten
einde zich zelf te kunnen redden. Met zulke menschen wil ik niets te
maken hebben. Nu zijn wij onder ons, en weten bepaald, dat wij ons
op elkaar kunnen verlaten."

"Hebt gij ons dan een plan mee te deelen?" vroeg de ingenieur met
merkbare belangstelling.

"Neen. Een plan kunnen wij niet maken, voordat wij weten wat de
tramps eigenlijk in hun schild voeren en hoe zij hun aanslag denken
te beproeven. En dat kunnen we eerst te weten komen, als de door hen
uitgezonden spionnen met u gesproken hebben."

"Dat is zoo. Wij zullen dus voorloopig geduld dienen te hebben."

Nu hief Winnetou zijn hand omhoog ten teeken, dat hij van een
ander gevoelen was, en zei: "Ieder krijgsman kan op tweeërlei
manieren strijden: hij kan aanvallenderwijze te werk gaan, of
verdedigenderwijze. Als Winnetou niet weet hoe en òf hij zich
verdedigen kan, valt hij den vijand liever aan. Dat is sneller,
zekerder en ook dapperder."

"Dus wil mijn roode broeder van het plan der tramps in het geheel
niet weten?" vroeg Old Firehand.

"Dat plan zal hij tòch wel te weten komen; maar waarom zou de hoofdman
der Apachen zich laten dwingen om naar _hun_ plan te werk te gaan,
indien het hem gemakkelijk is, hen te dwingen om zich naar het zijne
te regelen?"

"O, gij hebt dus reeds een plan?"

"Ja. Dat is van nacht onder het rijden bij mij opgekomen, en het is tot
uitvoerbaarheid gerijpt, toen ik hoorde wat de tramps vroeger gedaan
hebben. Die wezens zijn geen krijgslieden, met wie men eervol strijd
voeren kan; het zijn schurftige honden, die men met stokken moet
doodslaan. Waarom moet ik wachten, tot zulk een hond mij bijt, als
ik hem vóór dien tijd met één slag dooden of in een val wurgen kan?"

"Kent gij zulk een val voor zulk een menigte tramps?"

"Ja, ik ken er een en wij moeten hen daarin lokken. Die coyoten komen
om de kas leeg te plunderen. Is de kas hier, dan zullen ze hier komen,
is die ergens anders, dan zullen ze die daar zoeken; en zit die in
den vuurwagentrein, dan zullen zij dien trein bestormen en er mee
in hun verderf rijden, zonder dat zij de menschen, die hier wonen,
in het minst of geringst gemoeid hebben."

"O, nu begin ik het te begrijpen!" sprak Old Firehand. "Welk een
plan! Om zoo iets uit te denken moet men een Winnetou zijn! Uw
bedoeling is dus, dat wij de kerels in den trein moeten lokken?"

"Juist. Winnetou heeft geen verstand van het vuurpaard, en weet niet
hoe het gemend moet worden. Hij heeft het idee aan de hand gedaan,
en nu kunnen zijn blanke broeders er over nadenken."

"Hen in een trein lokken?" vroeg de ingenieur. "Waar zou dat toe
dienen. Wij kunnen hen immers hier afwachten en vernietigen, hier op
den beganen grond.

"Waarbij echter menigeen der onzen het leven zou inschieten,"
hernam Old Firehand. "Stormen zij daarentegen den trein in, zooals
ik verwacht, dan kunnen we hen naar een plaats brengen, waar zij zich
_moeten_ overgeven, zonder ons te kunnen schaden."

"Maar zij zullen den trein niet ingaan!"

"Dat zullen zij wel, als wij er hen maar inlokken met de kas."

"Zou ik dan de kas in den trein moeten doen?"

Dit was een vraag, die men van den verstandig uitzienden ingenieur
niet verwacht zou hebben. Winnetou maakte een kleinachtende beweging
met de hand; doch Old Firehand antwoordde: "Wie denkt er aan, dat
van u te willen? Maar de tramps moeten in den waan zijn, dat er
geld in den trein is. Gij stelt den voornaamste hunner spionnen als
klerk op uw kantoor aan, en doet alsof gij hem uw volle vertrouwen
schenkt. Gij deelt hem mee, dat hier een trein zal stilhouden, waarin
een aanzienlijk geldbedrag vervoerd wordt. Dan zullen zij elkander
verdringen om er in te komen; en zitten ze eenmaal in de wagens,
dan gaat het _full speed_ (= met vollen stoom) voort met hen."

"Dat klinkt inderdaad niet kwaad, sir! maar het is niet zoo gemakkelijk
als gij denkt."

"Zoo? Welke moeilijkheden zijn er dan aan verbonden? Hebt gij geen
trein te uwer beschikking?"

"O ja wel! Zooveel wagens als gij maar wilt! En de verantwoordelijkheid
zou ik ook met alle pleizier op mij nemen, als ik maar eenigszins
aan het welslagen gelooven kon. Maar er komt nog heel wat anders bij
kijken. Wie zal den trein besturen? Want de machinist en de stoker
zullen terstond door de tramps doodgeschoten worden; daar valt niet
aan te twijfelen."

"_Pshaw!_ Een machinist zal er wel te vinden zijn, en voor stoker
speel ik zelf. Ik geloof, als ik die rol op mij neem, dat ik dan
daardoor voldoende bewijs geef, hoe gering ik het gevaar schat. De
bijzonderheden zullen wij nader bespreken; de hoofdzaak is, dat wij
niet al te lang moeten wachten. Ik vermoed, dat de tramps vandaag
aan den Eagle-tail zullen aankomen; want daar willen zij eerst naar
toe. Wij kunnen dus bepalen, dat wij morgennacht onzen slag zullen
slaan. Dan is het noodig, dat wij precies weten, waar wij de kerels
zullen brengen. Die plaats zullen wij nog voor den middag gaan zoeken,
want reeds heden na den middag verwacht ik de spionnen hier. Hebt
gij een locomotief voor uw inspectietochten, sir?"

"Natuurlijk."

"Nu, dan rijden wij met ons beiden. Winnetou kan niet mee. Hij moet
zich hier schuilhouden; want zijn aanwezigheid zou ons oogmerk kunnen
verraden. Ook aan mij moet men niet kunnen zien, dat ik Old Firehand
ben. Daar ben ik op voorbereid: daarom heb ik altijd een oud linnen
kostuum bij mij, om mij als het noodig is daarin onkenbaar te maken."

De ingenieur zette meer en meer een verlegen gezicht, en zei: "Gij
spreekt over de zaak alsof alles van een leien dakje zal gaan. Maar
mij komt dat allesbehalve gemakkelijk en natuurlijk voor. Hoe maken
wij, dat de tramps te weten komen, dat er geld in den trein is? En
hoe krijgen wij hen er in?"

"Zijn dat nu vragen! De nieuwe klerk zal u uithooren; en alles wat
gij hem wijsmaakt zal hij hun in het geniep overbrengen als waarheid."

"Nu, goed! maar als zij nu op den inval komen om niet in de wagens
te stappen, maar hier of daar de rails op te breken, ten einde den
trein te doen ontsporen?"

"Dat kunt gij gemakkelijk voorkomen, als gij maar aan den klerk zegt,
dat er aan die geldtreinen zooveel gelegen is, dat er veiligheidshalve
altijd een losse locomotief vóór zulk een trein wordt gezonden. Dan
zullen zij aan geen opbreken van de rails denken. Als gij het
maar oolijk aanlegt, zal alles zoo mooi gaan alsof het met een
schaartje geknipt is. De klerk moet gij zóó bezighouden en hem door
vriendelijkheid zóó ongemerkt den pas weten af te snijden om de deur
uit te komen, dat hij, als hij naar bed gaat, nog geen oogenblik
gelegenheid gehad heeft om met iemand buitenshuis te spreken. Gij
geeft hem een slaapkamertje boven, met één raam. Het platte dak ligt
een halve el boven dat raam; ik klim er op, en zoo zal ik ieder woord
kunnen hooren, dat er gesproken wordt."

"Denkt gij dan dat hij het raam open zal maken, om zoo met iemand
te spreken?"

"Natuurlijk. Die zoogenaamde Haller heeft in last, om u den wurm
uit den neus te halen; en de andere, die met hem meekomt, moet de
tusschenpersoon wezen, die alles overbrieft. Alles is mij zoo duidelijk
mogelijk; en gij zult al spoedig inzien, dat ik het bij het rechte
eind heb. Die andere zal u om werk vragen, ten einde hier te kunnen
blijven; maar hij zal onder een of ander voorwendsel _niet_ aan het
werk gaan; want hij zal vrij willen blijven, om voor boodschapper te
kunnen spelen. Hij zal den klerk trachten te spreken, om te hooren
wat die reeds weet; maar hij zal niet met hem in aanraking komen eer
de tijd daar is, dat iedereen geacht wordt te slapen. Dan zal hij
rondsluipen om het huis heen; de klerk zal zijn raampje opendoen,
en ik lig boven op het dak, om alles af te luisteren. Ik begrijp
zeer goed, dat gij dit alles voor zeer moeilijk en zeer avontuurlijk
houdt, want gij zijt geen Westman; maar als gij de zaak eerst maar
aangepakt hebt, zooals ik het u daar heb uitgelegd, zult gij zien,
dat alles naar wensch gaat!"

"Howgh!" bevestigde de Indiaan. "Mijn blanke broeders kunnen nu een
geschikte plaats gaan zoeken, waar de val gesloten kan worden. Als
zij terugkomen, zal ik mij verwijderen, opdat niemand mij zien zal."

"Waar denkt mijn roode broeder zich voorloopig op te houden?"

"Winnetou is overal tehuis, in het bosch en op de prairie."

"Dat weet niemand beter dan ik, maar de hoofdman der Apachen kan
gezelschap vinden, als hij wil. Ik heb mijn rafters, en de jagers, die
bij hen zijn, naar een plaats gezonden, die ongeveer een uur rijdens
beneden Eagle-tail ligt. Daar houden zij het oog op de tramps. Tante
Droll is óók bij hen."

"Oef!" riep de Apache, terwijl zijn doorgaans ernstig gezicht in een
vroolijke plooi kwam. "Die Tante is een ferm, dapper en verstandig
bleekgezicht. Winnetou zal hem gaan opzoeken."

"Mooi zoo! Mijn roode broeder zal daar nog meer degelijke mannen
vinden: Zwarten Tom, Humply-Bill, den Gunstick-Uncle, allen, mannen,
wier naam hij althans wel zal kennen. Voorloopig echter kan hij in
mijn kamer gaan, en daar wachten tot wij terugkomen."

Nog voordat de Apache aangekomen was, had de ingenieur een kamertje
aangewezen aan Old Firehand, die nu met Winnetou daarheen ging, om
er zijn opvallend jachtkostuum tegen zijn linnen pak te verwisselen,
waarin hij door de baanwerkers voor een nieuw aangeworven kameraad
gehouden kon worden; want die lieden mochten nog niet weten,
dat er iets buitengewoons op til was. Reeds spoedig stond de
inspectie-locomotief gereed, Old Firehand en de ingenieur namen op de
voorbank plaats. Verder gingen alleen nog maar mee de machinist en de
stoker om de machine te bedienen. Weldra rolde nu de locomotief over
den weg, waarlangs vlijtige handen druk in de weer waren, en kwam
weldra buiten op de vlakke baan, welke reeds tot Kit Karson gelegd was.

De Apache nam middelerwijl zijn gemak. Hij had den ganschen nacht
doorgereden, en wilde de gelegenheid om een poosje te slapen niet
ongebruikt voorbij laten gaan. Toen de twee anderen terugkwamen
werd hij gewekt. Hij vernam nu dat Old Firehand een zeer geschikte
plaats had gevonden; en toen men hem die plaats beschreef, knikte
hij tevreden, en zei: "Dat is goed! De honden zullen sidderen van
angst en huilen van schrik. Het zal een uitkomst voor hen zijn, in
onze handen te komen. Winnetou rijdt nu naar Tante Droll, om aan hen
en aan de rafters te zeggen, dat zij zich gereed moeten houden."

Hij sloop, om niet opgemerkt te worden, zoo heimelijk mogelijk het
huis uit en naar de schuilplaats, waar zijn paarden zich bevonden.

De scherpzinnige hoofdman had zich, ook wat de aankomst der spionnen
betrof, niet vergist. Nauwelijks was het middag-schaft-uur voorbij, of
men zag twee ruiters langzaam komen aanrijden van de rivier af. Volgens
de beschrijving, die den Yankee van hen gegeven had, viel er niet veel
aan te twijfelen, of het waren de twee personen, die men verwachtte.

Old Firehand ging gauw naar Hartley, die lag te slapen, maar
die dadelijk opstond om te zien, of het wellicht niet twee andere
mannen waren. Nadat hij hen stellig en zeker herkend had als de twee
bedoelden, spoedde Old Firehand zich naar het vertrek, dat aan het
kantoor-lokaal grensde, om door de aanstaande deur getuige te wezen
van het gesprek. Op den tocht met de inspectie-locomotief had hij den
ingenieur geheel voor zijn plan gewonnen, en dezen zoo nauwkeurig alles
ingeprent, dat een vergissing van diens zijde bijna onmogelijk was.

De ingenieur bevond zich in zijn kamer, toen de twee mannen
binnentraden. Zij groetten zeer beleefd, en daarop overhandigde de
een den aanbevelingsbrief zonder een woord te zeggen over het doel van
zijn komst. De ingenieur las den brief, en zei toen zeer vriendelijk:
"Gij zijt dus bij mijn vriend Norton op het kantoor geweest? Hoe
maakt hij het?"

Nu volgden de bij zulke gelegenheden gebruikelijke vragen en
antwoorden; en toen wenschte de ingenieur de redenen te vernemen,
die den klerk uit Kinsley verdreven hadden. De gevraagde dischte
nu een aandoenlijk verhaal op, dat wel is waar in overeenstemming
was met den inhoud van den brief, maar dat hij van a tot z uit zijn
duimpje had gezogen. De stations-chef hoorde hem aandachtig aan, en
zei toen: "Uw geschiedenis is zoo treurig, dat ik niet anders kan,
dan er deernis mee te gevoelen, te meer daar ik uit den brief zie,
dat Norton zeer tevreden was en dat gij zijn vertrouwen genoot. Daarom
zal ik gaarne voldoen aan zijn verzoek. Ik heb wel reeds een klerk;
maar sedert lang heb ik al behoefte gevoeld aan iemand, wien ik ook
vertrouwelijke en zeer belangrijke aangelegenheden kan opdragen. Denkt
gij, dat ik met u de proef daarvan zal kunnen nemen?"

"Sir!" antwoordde de nagemaakte Haller, op den toon van iemand die
blij is, "probeer het met mij! Ik ben overtuigd, dat gij tevreden
over mij zult wezen."

"_Well_, wij zullen het probeeren. Over het salaris zullen wij nu
nog niet spreken; ik moet u eerst leeren kennen, en dat zal mij in
weinige dagen voldoende blijken. Hoe bruikbaarder gij zijt, des te
beter zult gij betaald worden. Ik heb het juist op dit oogenblik zeer
volhandig. Kijk de werkzaamheden hier eens rond, en kom dan om vijf uur
terug. Intusschen zal ik eenig schrijfwerk opzoeken. Gij woont hier
bij mij aan huis, eet met mij mee aan mijn tafel, en hebt u dus te
schikken naar de regeling van mijn huishouden. Ik ben er op gesteld,
dat gij geen praatjes met het gewone werkvolk houdt. En als de klok
tien slaat 's avonds, wordt mijn deur gesloten."

"Dat is alles zeer naar mijn zin, sir! want precies zoo ben ik het
tot nu toe gewend geweest," verzekerde de man, die zichtbaar verheugd
was, dat hij zoo dadelijk geplaatst werd. En nu voegde hij er bij:
"Ik heb nóg een klein verzoek aan u, sir! voor mijn reisgenoot. Zou
u ook voor hem misschien eenig werk hebben?"

"Wat soort van werk?"

"Om het even wat, sir!" antwoordde de andere bescheiden. "Ik zal al
blij zijn, als ik maar _iets_ te doen krijg."

"Hoe is uw naam?"

"Faller, sir! Ik heb master Haller onderweg aangetroffen en mij bij hem
aangesloten toen ik hoorde, dat hier aan den spoorweg gewerkt wordt."

"Haller en Faller. Dat zijn twee namen, die nog al opmerkelijk op
elkander gelijken. Ik wil hopen, dat gij ook in andere opzichten op
elkander gelijkt. Wat zijt gij tot nu toe geweest, mr. Faller?

"Ik ben lang _cow-boy_ (= koeien-hoeder) geweest op een boerderij
hooger op, bij Las Animas. Dat was een ruw, alleronaangenaamst leven,
dat ik niet langer kon uithouden, en toen ben ik heengegaan. Daarbij
kwam nog, dat ik juist den laatsten dag twist kreeg met een anderen
boy, een doldriftigen kerel, die mij met zijn mes een wond aan mijn
hand toebracht. Die wond is nog niet geheel genezen; maar ik hoop
toch, dat ik over een paar dagen mijn hand wel zal kunnen gebruiken
om te werken, als u mij eenig werk geven wilt."

"Nu, werk kunt gij krijgen, zoodra gij uw hand gebruiken kunt. Blijf
dus voorloopig maar hier in de nabijheid; en meld u dan nog maar eens
aan, zoodra gij in staat zijt om te werken. Nu kunt gij beiden gaan!"

De schavuiten verlieten het kantoor. Toen zij buiten het openstaande
raam voorbijkwamen van het vertrek, waar Old Firehand zich bevond,
hoorde die, dat een der twee met een half fluisterende stem tegen
den andere zei: "_All right_ (= alles in orde)! Als het einde zoo
mooi is als het begin...."

Meer kon Old Firehand niet hooren, want de ingenieur kwam binnen,
en zei: "Gij hebt goed gezien, sir! Die Faller heeft gezorgd, dat hij
niet dadelijk aan het werk gezet kan worden, zoodat hij den tijd zal
hebben om naar Eagle-tail te gaan. Hij droeg zijn gezwachtelde hand
in een doek.'

"Maar die hand is natuurlijk volkomen gezond als de mijne. Waarom
hebt gij den klerk pas tegen vijf uur besteld?"

"Omdat ik hem bezig wil houden tot het tijd is om naar bed te gaan. Als
dat langer moest duren zou het zoowel mij als hem te veel vermoeien,
en hij zou het misschien ook eenigszins vreemd vinden."

"Ja, dat kon wel. Het zijn in elk geval vijf volle uren, en het zal
toch al kunst- en vliegwerk zijn, hem zóó lang buiten aanraking met
anderen te houden."

Het eerste gedeelte van het voorstel was dus afgehandeld. Tot het
tweede gedeelte kon men eerst dan overgaan, als men het gesprek
tusschen de twee spionnen had afgeluisterd. Dat zou dus nog verscheiden
uren duren; en Old Firehand, die zich toch niet vertoonen wilde,
maakte van dien tusschentijd gebruik, om zich te verkwikken door den
slaap. Toen hij ontwaakte was het bijna donker geworden, en de neger
bracht hem zijn avondeten. Tegen tien uur kwam de ingenieur hem zeggen,
dat de klerk al lang gegeten had, en nu naar zijn kamertje zou gaan.

Old Firehand ging dus naar boven op de vliering, waar hij een
vierkant luik vond, om op het platte dak te komen. Daar aangeland,
ging hij liggen en kroop zacht naar dien kant van het dak, waar hij
wist dat zich daaronder het raam bevond van het slaapvertrekje van
den klerk. Het was zóó donker, dat hij het gerust wagen kon eens te
voelen hoe ver de bovenkant van het raam van het dak af was. Het was
zoo dichtbij, dat hij het gemakkelijk bereiken kon.

Toen hij eenigen tijd rustig wachtende daar gelegen had, hoorde
hij beneden het gekras van een open- of dichtgaande deur. Er kwamen
voetstappen naar het raam, en uit dat raam viel het schijnsel van
een licht naar buiten. Het dak bestond uit een laag dunne planken
en daaroverheen gespijkerde bladen blik. Evenals Old Firehand de
voetstappen onder zich hoorde, kon hij zelf ook door den klerk gehoord
worden; het was dus noodzakelijk de grootst mogelijke voorzichtigheid
in acht te nemen.

Nu spalkte de jager zijn oogen zoo wijd hij kon open, ten einde in de
nachtelijke duisternis te kunnen doordringen; en dat gelukte. In de
nabijheid van het schijnsel, dat uit het raam viel, stond de gedaante
van een mensch. Toen kraste het raam; het ging open.

"Ezelskop!" bromde fluisterend een gemelijke stem; "maak dat licht
toch uit; het maakt, dat iedereen mij zien kan."

"Een ezelskop, die het mij zegt!" antwoordde de klerk. "Waarom komt
gij nu al? Iedereen in huis is nu nog op. Kom over een uur terug."

"Goed! Maar zeg mij ten minste of ge iets te weten gekomen zijt?"

"Ja, en wat goeds ook!"

"Zoo?"

"Ja, òf het iets goeds is! Zóó goed, dat wij nooit zoo iets hadden
kunnen denken. Maar ga nu maar gauw heen; ik ben anders bang dat ze
u zien zullen."

Het raam ging weer dicht, en de gedaante verdween in de nabijheid van
het huis. Nu was Old Firehand genoodzaakt, een uur lang en misschien
nog wel langer, te wachten, zonder zich te kunnen verroeren. Maar
dat was geen bijzonder moeilijke taak voor hem, want een Westman
is aan vrij wat grooter moeilijkheden gewoon. De tijd, zooals
gemeenlijk wanneer men wacht, ging zeer langzaam om; maar hij _ging
toch om_. Verder naar beneden in de huizen en hutten brandde overal
nog licht. Maar hier, in de woning van den ingenieur, was alles in
stikdonkeren nacht gehuld. Old Firehand hoorde, dat het raam weer
openging; maar er brandde geen licht meer. De klerk verwachtte zijn
kameraad. Het duurde dan ook niet lang meer, of men hoorde het gekraak
van voetstappen op den grond.

"Faller!" fluisterde de klerk uit het raam naar beneden.

"Ja," was het gefluisterde antwoord.

"Waar staat gij? Ik zie u niet."

"Ik sta dicht bij den muur, vlak onder uw raam."

"Is alles donker in huis?"

"Alles. Ik ben er een paar keeren omheen geloopen. Er is geen mensch
meer op. Welk nieuws hebt gij voor mij?"

"Dat de kas hier de moeite niet waard is, er een hand voor uit te
steken. Om de veertien dagen worden hier loonen uitbetaald, en juist
gisteren is het weer betaaldag geweest. Wij zouden dus minstens een
dag of twaalf moeten wachten, en dat is een onmogelijkheid. Er is op
dit oogenblik niet meer in de kas dan een kleine driehonderd dollars;
en dat loont de moeite niet."

"En gij hadt zulk verbazend goed nieuws, hebt gij gezegd! Hadt gij
dat dan gedroomd?"

"Wacht uw tijd af, Heintje wijsneus! Aan de kas hier hebben wij
niemendal, maar morgennacht komt hier een trein langs met viermaal
honderd duizend dollars er in!"

"Gekheid!"

"Neen, geen gekheid, maar waarheid! Daar heb ik mij met eigen oogen van
overtuigd. Die trein komt van Kansas City en gaat naar Kit Karsen waar
dat geld gebruikt moet worden voor het verder doortrekken van de lijn."

"Weet ge dat zeker?"

"Ja. Ik heb den brief gelezen en de telegrammen ook. Die malle
ingenieur heeft een blind vertrouwen in mij; hij schijnt mij nog
beter te vertrouwen dan zich zelf."

"Goed! Maar wat baat ons dat? De trein gaat immers door hier?'

"Ezel!... De trein houdt hier vijf minuten halt."

"Is het tòch waar?"

"En ik en gij, wij beiden zullen op de locomotief staan."

"Nu geloof ik, dat ge een loopje met mij nemen wilt?"

"Er is geen lid aan mijn lijf, dat daaraan denkt! De trein moet te
Carlyle overgenomen worden door een bijzonder daartoe aangewezen
ambtenaar. Die man blijft tot hier op de locomotief, en rijdt dan
nog mee tot Wallace, om daar den trein over te geven."

"En die daartoe aangewezen ambtenaar, zult _gij_ dat zijn?"

"Ja. En _gij_ moet met mij mee; of juister gezegd gij moogt met
mij mee."

"Hoe zoo dat?"

"De ingenieur heeft mij vergund nog een tweede te kiezen, die bij mij
moet zijn; en toen ik hem vroeg, wien hij mij daartoe wilde aanwijzen,
kreeg ik ten antwoord, dat hij dat geheel aan mij overliet, en dat
hij mijn keus zou goedkeuren. Het spreekt dus vanzelf dat ik _u_
gekozen heb."

"Vindt gij zulk een groot vertrouwen, zoo dadelijk, eigenlijk niet
een beetje vreemd?"

"Eigenlijk gezegd, ja. Maar ik zie uit alles, dat hij een vertrouwd
persoon noodig heeft, en dat hij er nooit een gehad heeft. Nu lijdt
het geen twijfel dat die fameuze aanbevelingsbrief ook van grooten
invloed is op zijn houding tegenover mij. En buitendien kan dat
spoedig vertrouwen-schenken mij toch ook niet zoo bevreemden, want
er is een maar bij."

"He! Een maar?"

"Ja; aan de taak, die mij opgedragen wordt, kan nog al gevaar
verbonden zijn."

"O, dat verandert, dat stelt mij gerust. Is de aarden baan niet stevig
genoeg gelegd?"

"Neen, wat dat betreft, er mankeert niets aan, in weerwil dat het
slechts een tijdelijke lijn is, die later door een meer degelijke
zal worden vervangen, zooals mij uit de boeken, is gebleken. Maar
het gevaar, dat ik bedoel, schuilt in iets anders. Bij een
nieuwen spoorweg van zoo groote uitgestrektheid heeft men maar
niet dadelijk een overvloed van bekwame en ervaren beambten bij
de hand. Er zijn machinisten, die men nog niet kent, en als stoker
bieden zich verscheiden personen aan, wier herkomst nu juist niet zoo
aanbevelenswaardig is. Stel u nu een trein voor, die een half millioen
dollars vervoert, met zulk een machinist en zulk een stoker. Als die
twee snuiters de zaak eens zijn, kunnen zij den trein ergens onderweg
stil laten staan en zich met het geld uit de voeten maken. Daarom
moeten zij een beambte bij zich hebben; en aangezien zij met hun
beiden zijn, dient ook de beambte een tweede te hebben, die hem ter
zijde staat. Begrepen? Het is een soort van politie-maatregel. Wij,
gij en ik krijgen ieder een geladen revolver in ons zak, om de anderen
overhoop te schieten, zoodra wij merken dat die iets misdadigs in
hun schild voeren."

"Nu maar, dat noem ik allerkoddigst! Wij, om over dat geld te
waken! Wij zullen de kerels onderweg dwingen om halt te houden,
en dan gaan wij met de dollars schuiven!"

"Jongen neen, dat zou niet gaan; want behalve de machinist en de
stoker, is de conducteur er ook nog, en ook een der kassiers van het
hoofdkantoor te Kansas-City, die het geld in een koffer over moet
brengen. Die twee zijn goed gewapend; en al konden wij de twee anderen
dwingen om den trein te doen stoppen, dan zouden die twee dadelijk
lont ruiken en hun wagen verdedigen. Neen, neen! dat moet op een
andere manier gebeuren. Wij moeten hen met overmacht overrompelen,
en wel op een plaats, waar zij op zoo iets volstrekt niet verdacht
kunnen zijn ... en dat is hier!"

"En denkt gij, dat dàt gelukken zou?"

"O zeer zeker! daar is geen de minste twijfel aan, en aan niet een der
onzen zal een haar gekrenkt worden. Ik ben zoo zeker van mijn zaak,
dat ik u nu dadelijk wegstuur om er den kornel van te onderrichten."

"Die rit is bij de volslagen duisternis, die er heerscht, totaal
onmogelijk; want deze streek is mij geheel onbekend."

"Welnu, wacht dan tot morgenochtend vroeg. Maar dan is er ook geen
minuut meer te verliezen; want ik dien tegen den middag bericht te
hebben. Geef dus uw paard goed de sporen--al rijdt gij het dood,
dat hindert niet!"

"En wat moet ik zeggen?"

"Al wat gij nu van mij gehoord hebt. De trein zal hier stilhouden
precies om drie uur na middernacht. Wij beiden staan op de locomotief
en zullen, zoodra die stilhoudt, den machinist en den stoker voor
onze rekening nemen. Desnoods schieten wij hen overhoop. De kornel
moet met al de onzen heimelijk post gevat hebben langs de baan en
oogenblikkelijk de wagens bestormen. Bij zulk een overmacht zullen
de bewoners van Sheridan en de drie of vier beambten, met wie wij te
doen hebben, zoo verbluft zijn, dat zij geen tijd zullen hebben om
aan tegenweer te denken."

"Hum! het plan is niet kwaad. Een verbazende som! Als wij met ons
allen gelijk-op deelen, krijgt ieder zoo wat twee duizend dollars. Ik
hoop maar dat de kornel uw voorstel zal aannemen."

"Hij zou stapelgek moeten wezen, om dat niet te doen. Mocht dat
onverhoopt het geval zijn, zeg hem dan, dat ik mij van hem afscheid,
en dat ik besloten ben, den slag op mijn eigen hand te slaan. Het
waagstuk zou dan wel veel grooter wezen; maar als het gelukte, had
ik dan ook al de dollars alleen."

"Maak u maar niet ongerust! Het kan niet in mij opkomen deze heerlijke
gelegenheid te laten ontglippen. Ik zal het den kornel zoo smakelijk
maken, dat hij er geen boe of ba tegen zegt. Ik breng u bepaald
zijn toestemmend antwoord; maar hoe zal ik dat in uw handen weten
te spelen?"

"Ja, dat is nog al een netelige vraag. Wij moeten alles vermijden wat
achterdocht gaande zou kunnen maken, wat iemand op het idee zou kunnen
brengen, dat wij geheimen samen hebben. Daarom moeten wij volstrekt
niet persoonlijk met elkander in aanraking komen. Ook weet ik niet
of wij daartoe wel een gunstige gelegenheid zouden vinden. Gij moet
mij dus liever schriftelijk het antwoord doen geworden."

"Zou dat niet veel meer nog in het oog loopen? Als ik u iemand met
een brief stuur...."

"Iemand met een brief? Wie denkt daaraan?" viel de klerk hem in de
rede. "Dat zou de grootste domheid wezen, die wij begaan konden. Ik
weet niet eens of ik wel gelegenheid zal hebben een oogenblik het
huis te verlaten. Gij moet mij duidelijk het antwoord opschrijven,
en dat papier stopt gij, dichtgevouwen, hier of daar weg."

"Goed!"

"Hum laat mij eens even prakkizeeren. Het moet een plaats wezen,
waar ik het ongemerkt vandaan kan halen, zonder dat ik ver behoef te
loopen. Ik weet reeds, dat ik van morgen heel druk werk zal hebben;
er zijn lange loonlijsten in te vullen, heeft de ingenieur mij
gezegd. In elk geval zal ik wel een oogenblik kunnen vinden, om ten
minste even aan de voordeur te komen. Vlak bij die deur staat een
regenton; en daarachter stopt gij het gevouwen papier weg, en gij
legt er een steen boven op--daar zal niemand erg in hebben."

"Maar hoe zult gij weten, dat het briefje aldaar ligt? Gij kunt niet
te dikwijls vergeefs naar de regenton loopen."

"Daar is gemakkelijk iets op te vinden. Ik zal u immers moeten zeggen,
of aan u laten zeggen, dat gij met mij op den geldtrein post vatten
moet. Dat zal ik reeds op den voormiddag doen. Ik zal naar u laten
zoeken, en dat zullen zij u wel zeggen, zoodra gij terugkomt. Dan
komt gij terstond vragen, waarom ik naar u heb laten zoeken; maar
eerst verbergt gij het papier achter de ton. En zoodoende weet ik,
dat ik het daar vinden kan. Begrepen?'

"Ja. Zijn wij klaar nu, of is er nóg iets?'

"Neen, ik heb niets meer te zeggen. Dring er vooral op aan, dat het
plan aangenomen wordt, en zoo mogelijk zonder veranderingen; want
anders zouden er weer andere toebereidselen noodig zijn, en daar is
geen tijd meer toe. Maak vooral spoed onderweg. En nu, goedennacht!"

De ander zei ook "goedennacht", en spoedde zich weg. Het raam werd
zachtkens dichtgemaakt. Old Firehand bleef nog een poosje liggen, en
schoof toen zeer voorzichtig terug naar het luik, om naar beneden te
klimmen. Nog eer hij de trap af was, vroeg hem een fluisterende stem:
"Wie komt daar? Ik ben het, de ingenieur."

"Old Firehand. Kom mee in mijn kamer, sir!"

Zoodra zij zich daar bevonden, vroeg de ambtenaar of het mogelijk
geweest was het gesprek af te luisteren. De jager verhaalde hem
alles wat hij gehoord had, en sprak de overtuiging uit, dat de zaak
uitmuntend van stapel zou loopen. Na nog eenige woorden met elkander
gewisseld te hebben, gingen zij van elkander af, om te gaan slapen.

Old Firehand ontwaakte den volgenden morgen reeds in de vroegte. Voor
hem, die gewend was aan beweging en bedrijvigheid, was het een zeer
moeilijk ding, zich zoo werkeloos schuil te houden in zijn kamer;
maar dat kon nu niet anders, en hij moest er zich in schikken. Het
moest omstreeks elf uur zijn, toen de ingenieur hem kwam opzoeken,
en hem meedeelde, dat de klerk druk aan het hem opgedragen werk was,
en alle moeite deed om zich den schijn te geven van iemand, die stipt
was in het plichtbetrachten. Er was ook om Faller gezonden, doch
dien had men natuurlijk niet kunnen vinden. Dientengevolge was er aan
het werkvolk last gegeven, om hem, zoodra zij hem zagen, te zeggen,
dat hij bij den ingenieur moest komen. Die mededeelingen waren juist
afgeloopen, toen Old Firehand een gebocheld klein kereltje de hoogte
zag opkomen, gekleed in een leeren jachtgewaad, en met een geweer
dat over zijn schouder hing.

"He, Humply-Bill!" zei hij op een toon van bevreemding. En ter
opheldering liet hij er op volgen: "Er is stellig onverwachts iets
bijzonders gebeurd, want anders zou hij niet hier komen. Ik hoop,
dat het maar niet iets onaangenaams is. Hij weet, dat ik hier om zoo
te zeggen incognito ben; en hij zal dus aan niemand anders dan aan
u naar mij vragen. Wees zoo goed, Sir! en breng hem dadelijk bij mij."

De ingenieur ging de kamer uit, en op hetzelfde oogenblik trad Bill
het huis binnen.

"Neem mij niet kwalijk sir!" zei hij. "Ik lees daar op dat bord,
dat hier de ingenieur woont. Zou ik dien eens mogen spreken?"

"O ja wel, ik ben het zelf. Kom binnen."

Hij bracht hem in Old Firehand's kamer, die den kleine ontving met de
vraag wat hem genoopt had, zoo tegen alle afspraak hier te komen. "Wees
gerust, sir! het is geen doodwond," antwoordde Bill. "Misschien is
het integendeel iets goeds; maar het is allen gevalle iets, dat gij
dient te weten. Daarom ben ik gekozen, om het u te komen meedeelen. Ik
ben dus door niemand hunner gezien. Mijn paard heb ik in het bosch op
een veilige plaats geborgen, en ben toen met zooveel omzichtigheid
naar hier gekomen, dat zelfs niemand van het werkvolk hier mij kan
hebben opgemerkt."

"Goed!" knikte Old Firehand. "En wat is er gebeurd?"

"Gisteren tegen den avond is Winnetou bij ons gekomen, zooals u
bekend zal zijn. Zijn komst was voor de Tante een reden tot groote
blijdschap, en ook de anderen waren er trotsch op, dien beroemden
man in hun midden te zien...."

"Als hij u zoo gemakkelijk heeft kunnen vinden, hebt gij u stellig
niet heel goed verscholen?"

"Integendeel, sir! Daar de tramps ons niet mogen zien, hebben wij
juist een plaats uitgezocht, waar die kerels ons stellig nooit zullen
zoeken. Kort voordat hij bij ons kwam, had hij ook de legerplaats
van de tramps opgesnuffeld; en toen het geheel donker was geworden,
begaf hij zich daarheen, om hen gade te slaan en zoo mogelijk iets
af te luisteren. Toen hij met het aanbreken van den dag nog niet
terug was, en zijn uitblijven zelfs nog eenige uren langer duurde,
maakten wij ons zeer ongerust: maar dat was onnoodig; er was hem niets
wedervaren. Integendeel, hij had weer eens een van zijn meesterstukken
ten uitvoer gebracht. Op klaarlichten dag was hij zoo dicht in de
nabijheid van de tramps geslopen, dat hij woord voor woord verstaan kon
wat er gesproken werd. Of, gesproken is eigenlijk het goede woord niet:
er werd veel meer geschreeuwd en gejubeld. Er was een boodschapper van
hier aangekomen met een tijding, die de gansche bende als uitgelaten
en dol maakte van blijdschap."

"Aha, Faller!"

"Juist, Faller; zoo heette de kerel. Die sprak van een half millioen
dollars, dat uit een spoortrein gehaald zou worden."

"Dat is richtig."

"Zoo! De Apache heeft daar ook van gesproken. Dat is dus een valstrik,
waarin gij de kerels wilt lokken. Faller heeft de tramps louter
meegedeeld, wat gij hem wijsgemaakt hebt. En dus weet gij ook dat
hij naar hen toe is, om het hun te vertellen."

"Ja, dat hij het aan hen zou gaan vertellen, maakt natuurlijk een
deel van ons plan."

"Maar dan dient gij noodwendig ook te weten, dunkt mij, wat daarop
besloten is?"

"Natuurlijk! Daartoe hebben wij een middel bedacht, waardoor wij dat te
weten zullen komen, zeer kort nadat Faller hier teruggekeerd zal zijn."

"Nu, daarvoor behoeft gij niet eens op den kerel te wachten,
want Winnetou heeft alles afgeluisterd. De schobbers hebben van
uitgelatenheid zoo hard geschreeuwd, dat het mijlen ver in het rond
wel te hooren was. Faller heeft een slecht paard, en zal dus stellig
pas in den namiddag hier terugkomen. Het is dan ook maar goed, dat
Winnetou mij naar u toe gezonden heeft."

"Ja, daar heeft hij zeer verstandig aan gedaan; want hoe eer wij
weten wat de tramps van plan zijn te doen, des te eer kunnen wij
onze maatregelen daarnaar nemen. Ik zal u ons plan in zijn geheel
meedeelen."

Old Firehand beschreef den kleine al de bijzonderheden, waarop
men bedacht moest zijn, en waarmee men rekening te houden had. Bill
luisterde aandachtig, en zei toen: "Uitstekend sir! Ik denk dat alles
precies zal gaan, zooals gij het berekend hebt. De tramps hebben
het voorstel van den klerk terstond gaaf aangenomen, op slechts één
kleinigheid na."

"En dat is?"

"De plaats, waar zij den trein overvallen zullen. Daar hier te
Sheridan vele baanwerkers wonen, en zulk een belangrijke geldtrein
altoos iets buitengewoons is, waren de meeste tramps van oordeel,
dat er waarschijnlijk velen op de been zullen komen om dien trein
te zien. Dat kon onvoorziens aanleiding geven tot verzet; en de
schavuiten willen het geld hebben, maar liefst niet ten koste van hun
bloed. Daarom moet de klerk den trein rustig weer uit Sheridan laten
afrijden, maar dan kort daarna den machinist en den stoker dwingen
op de openliggende lijn te stoppen."

"Weet gij ook waar?"

"Neen, die plaats is niet bepaald. Maar de tramps zullen op zij van den
weg een vuur aanleggen, en daarnaast moet de locomotief stoppen. Willen
de machinist en de stoker niet gehoorzamen, dan moeten ze doodgeschoten
worden. Misschien is die verandering niet erg naar uw zin, sir?"

"Integendeel, want nu loopen wij ten minste het anders altoos mogelijke
gevaar mis, dat het tusschen het werkvolk hier en de tramps tot
een gevecht kon komen. Bovendien behoeven wij nu ook niet met twee
spionnen naar Carlyle. Het is niet eens meer noodig hen nog langer
in hun waan te laten. Heeft Winnetou u ook gezegd, waar gijlieden
post moeten vatten?

"Ja, voor den tunnel, die uitloopt aan de andere zijde van de brug."

"Goed! Maar gij moet u schuilhouden tot de trein in den tunnel is. Dan
volgt de rest vanzelf."

Nu wist men waaraan men zich te houden had, en kon men een begin
maken met de noodige toebereidselen. De telegraaf speelde naar
Carlyle en ook naar Fort Wallace: naar eerstgenoemde plaats, dat de
bewuste trein in gereedheid gebracht kon worden, en naar de andere
plaats om soldaten. Ondertusschen kreeg Humply-Bill eten en drinken,
en verwijderde zich toen even ongezien als hij gekomen was.

Omstreeks den middag kwamen van beide stations de antwoorden aan,
inhoudende, dat aan het uitgedrukte verlangen voldaan zou worden. En
een paar uur later zag men Faller aankomen. Old Firehand zat met den
ingenieur in zijn kamer. Beiden hielden ongemerkt den tramp in het oog,
en deze hield zich even bij de regenton op.

"Ontvang hem op uw kantoor," zeide Old Firehand, "en houd hem daar aan
den praat tot ik u achterna kom. Ik wil eerst even het bericht lezen,
dat hij terugbrengt."

De ingenieur ging naar zijn kantoor, en toen Faller daar binnen
gelaten was, spoedde Old Firehand zich naar de voordeur. Toen hij
zijn blik achter de ton wierp, zag hij daar een steen liggen, Die
tilde hij op, en daaronder vond hij het papier zooals hij verwachtte;
hij vouwde het open, en las de door den kornel geschreven regelen. De
inhoud kwam volkomen overeen met de mededeeling van Humply-Bill. Hij
vouwde het papier weer dicht, legde het weer onder den steen, en kwam
toen op het kantoor, waar Faller in een onderdanige houding voor den
ingenieur stond, de tramp herkende den jager niet, gekleed in zijn
linnen kostuum; en hij schrikte dan ook niet weinig, toen deze de hand
op een zijner schouders legde, en hem op een dreigenden toon vroeg:
"Weet gij wie ik ben, master Faller?"

"Neen," was het antwoord.

"Dan hebt gij bij de boerderij van Butler niet goed uit uw oogen
gekeken. Ik ben Old Firehand. Hebt gij wapentuig bij u?"

Meteen trok hij den tramp een mes uit den gordel en haalde een revolver
uit zijn broekzak, zonder dat de ontstelde kerel een vinger verroerde
om dat te beletten. Toen zei hij tegen den ingenieur: "Wees zoo goed,
sir! en ga even aan den klerk zeggen, dat Faller hier geweest is;
maar verder niets. En kom dan asjeblieft hier terug."

De ambtenaar verwijderde zich. Old Firehand duwde den tramp op een
stoel neer, en bond hem, met een op de schrijftafel liggend stevig
touw, aan de leuning van den stoel vast.

"Sir?" sprak de nu eenigszins van zijn schrik bekomen schavuit;
"wat beduidt die behandeling? Waarom knevelt gij mij? Ik ken u niet!"

"Zwijg!" gebood de jager, meteen de revolver grijpende. "Als ik uw
geluid nog eens hoor, voordat ik u veroorloof te spreken, jaag ik u
een kogel door den kop!"

De dus bedreigde werd doodsbleek, en durfde zijn lippen niet meer
bewegen. Nu kwam de ingenieur weder binnen. Old Firehand wenkte hem,
om aan de deur te blijven staan; hij zelf ging aan het raam staan,
maar zoo, dat hij van buiten af niet gezien kon worden. Hij hield
zich overtuigd, dat de klerk zijn nieuwsgierigheid niet lang zou
kunnen bedwingen. Het duurde dan ook geen twee minuten, of hij zag
het voorste gedeelte van een arm achter de ton grijpen; de eigenaar
van dien arm kwam niet te zien, want die stond dicht bij den stijl
van de deur. Old Firehand knikte den ingenieur toe, en deze opende
schielijk de deur, juist toen de klerk daar voorbij wilde.

"Master Haller! wilt gij even binnenkomen?" vroeg hij hem.

De toegesprokene had het papier nog in zijn hand. Hij moffelde het
gauw weg, en voldeed aan de hem gedane uitnoodiging met zichtbare
verlegenheid. Maar wat zette hij een verschrikt gezicht, toen hij zijn
kameraad daar zag zitten vastgebonden aan den stoel! Hij herstelde
zich echter dadelijk, en wel zoo goed, dat zijn gelaat geen zweem
verried van zijn inwendige ontroering. "Wat is dat voor een papier,
dat gij daar in uw zak gestoken hebt?" vroeg Old Firehand.

"Een oud winkelzakje," antwoordde de tramp.

"Zoo? Laat het mij eens even zien!"

De klerk keek hem verwonderd aan, en antwoordde: "Hoe komt het in u
op, mij zulk een onbegrijpelijk bevel te willen geven? Eerstens weet
ik niet wie gij zijt; ik ken u niet. En overigens ben ik toch baas
over mijn eigen zak, geloof ik."

"Gij kent hem wel degelijk," viel de ingenieur in de rede. "Het is
Old Firehand!"

"Old Fire...." riep de tramp, letterlijk gillende. De laatste
lettergreep bleef hem in de keel steken van schrik. Zijn
wijd-opengespalkte oogen waren strak op den grooten jager gericht.

"Ja, ik ben het!" bevestigde deze. "Hier hebt gij mij stellig niet
verwacht. En wat den inhoud van uw zakken betreft, daar heb ik stellig
meer recht op dan gij zelf. Laat mij eens dat papier zien!"

Dit zeggende nam hij den tramp die niet waagde zich te verzetten,
eerst zijn mes af, haalde toen uit zijn zak een geladen revolver,
die hij bij zich stak, en eindelijk ook het bewuste papier.

"Sir!" vroeg de schurk nu met kwalijk verbeten woede; "met welk recht
behandelt gij mij zoo?"

"In de eerste plaats met het recht van den sterkste en van een
eerlijk man; en in de tweede plaats heeft Mr. Charoy, die hier
als vertegenwoordiger van de politie fungeert, in deze zaak zijn
bevoegdheid aan mij opgedragen."

"In welke zaak? Wat ik bij mij draag is mijn eigendom. Ik heb niets
onwettigs gedaan, en verlang bepaald te weten waarom gij mij als een
dief behandelt?"

"Als een dief? _Pshaw!_ Gij mocht willen, dat het daarbij bleef! Het
betreft hier niet enkel een diefstal, maar in de eerste plaats een
moord, namelijk het overrompelen en plunderen van een spoortrein,
waarbij onvermijdelijk een aantal menschenlevens het slachtoffer
zou worden."

"Sir! versta ik u wel goed?" riep de kerel met een goed gehuichelde
verbazing. "Wie heeft u zulk een ongehoorden bonk op de mouw gespeld?"

"Niemand. Wij weten stellig en zeker, dat die ongehoorde bonk beproefd
moet worden."

"Door wien dan?"

"Door u!"

"Door mij?" En de tramp schoot in den lach. "Neem mij niet kwalijk,
Sir! maar wie zich verbeeldt, dat ik, een arme klerk, die hier geheel
alleen staat en die dat stuk dus zou moeten uitvoeren zonder helpers,
een trein zou willen overrompelen, die moet wel stapelgek zijn."

"Dat stem ik toe! Maar in de eerste plaats zijt gij geen klerk, en
ten andere staat gij niet zoo alleen als gij ons wilt wijsmaken. Gij
behoort tot de tramps, die aan den Osage-nook de Osagen overvallen
hebben, die daarna een aanslag beproefd hebben op de boerderij van
Butler, en nu hier een half millioen dollars uit den spoortrein
wilden halen."

Men zag aan beide tramps, dat zij ontstelden; maar toch wist de
nagemaakte Haller zich goed te houden, en antwoordde op den toon van
iemand, die zoo onschuldig is als een pasgeboren kind: "Van al die
dingen weet ik niemendal."

"En toch zijt gij louter daarvoor hier gekomen, om de gelegenheid af
te loeren en er bericht van te geven aan uw komplot-genooten."

"Ik? En ik heb hier nog geen voet buiten de deur gezet!"

"Dat is zoo; maar uw kameraad heeft voor boodschapper gespeeld. Wat
hebt gij dan gisteravond door het geopende raam met elkander
gesproken? Ik heb boven uw hoofd op het dak gelegen en alles woord
voor woord afgeluisterd. Op dit papier staat het antwoord, dat de
roodharige kornel u zendt. Ik heb het ding nog niet gelezen, maar ik
weet toch precies wat er in staat; en dat zal ik u bewijzen. De tramps
hebben zich genesteld hooger op, aan den Eagle-tail. Zij willen in
den aanstaanden nacht herwaarts komen en zich buiten Sheridan aan de
spoorbaan schuilhouden, en daar een vuur aanleggen, dat dienen moet,
om u de plaats aan te wijzen, waar gij de machinist moet dwingen,
om den trein te doen stoppen; en dan willen zij er het geld uithalen."

"Sir!" stotterde de klerk, nu niet langer in staat om zijn angst
te verbergen, "als er werkelijk lieden zijn, die zoo iets van plan
zijn, is het louter een mij onverklaarbaar gevolg van omstandigheden,
waardoor ik met zulke boosdoeners in aanraking ben gekomen. Ik ben
een eerlijk mensch, en....."

"Zwijg!" gebood Old Firehand. "Een eerlijk mensch moordt niet!"

"Wilt gij daarmee zeggen, dat _ik_ gemoord heb?"

"Natuurlijk! Gij zijt moordenaars alle twee. Waar is die rondreizende
dokter en waar is zijn famulus, die gij met den roodharigen kornel
vervolgd hebt? Is de famulus niet doodgeschoten, omdat gij zijn brief
noodig hadt, teneinde u hier, in zijn plaats, te kunnen uitgeven voor
den klerk Haller, om u op die manier het werk van spion gemakkelijk
te maken? Hebt gij den dokter niet al zijn geld afgenomen?"

"Sir!... ik... ik weet ... geen woord ... van al die dingen," stotterde
de tramp.

"Niet? Dan zal ik u dadelijk overtuigen. Maar om te zorgen, dat gij
geen poging kunt doen om ons te ontsnappen, zullen wij u eerst den
pas daartoe afsnijden. Mr. Charoy! wees zoo goed, dezen kerel de
armen eens op den rug te binden. Ik zal hem vasthouden."

Toen de tramp deze woorden hoorde, vloog hij op de deur aan om te
ontkomen. Maar Old Firehand was hem te vlug. Die greep hem, trok hem
terug en hield hem, in weerwil van zijn wanhopig verzet, zoo stevig
vast, dat de ingenieur hem zonder moeite knevelen kon. Toen werd Faller
van den stoel losgemaakt, en met den klerk naar de kamer gebracht,
waar de gekwetste Hartley lag. Zoodra deze de twee snaken zag, die
hij terstond herkende richtte hij zich ter halve op, met den uitroep:
"Gud! dat zijn de kerels, die mij mijn geld afgenomen, en die den
armen Haller vermoord hebben! Is de derde er ook?"

"Neen, dien hebben wij nog niet; maar dien zullen wij óók wel in
handen krijgen!" antwoordde Old Firehand. "De kerels ontkennen alles!"

"Ontkennen? Ik herken hen goed allebei! Daar durf ik duizend eeden
op doen. Ik hoop, dat _mijn_ woord geloofwaardiger is dan het hunne?"

"Uw verzekering is volstrekt niet noodig, master Hartley! Wij hebben
bewijzen genoeg in handen, om te weten waaraan wij ons te houden
hebben!"

"Mooi zoo! Maar hoe is het met mijn arme geldje?"

"Dat zal óók wel terechtkomen. Ik heb hun eerst hun wapentuig maar
afgenomen, en dit briefje, dat ik nu eens zal lezen."

Hij vouwde het open, nam kennis van den inhoud en gaf het toen ter
inzage aan den ingenieur. Op dat papier stond alles precies, zooals
Winnetou het had afgeluisterd, en zooals Old Firehand het reeds
aan de twee tramps gezegd had. De twee zeiden nu geen woord meer;
zij begrepen, dat verder ontkennen hun toch niets meer baten kon.

Nu werden al hun zakken doorzocht en geledigd. Ook de banknoten,
die zij als hun aandeel ontvangen hadden, kwamen nu voor den dag,
en werden aan Hartley teruggegeven. Zij bekenden, dat de roodharige
kornel het overige gedeelte had. Daarop werden zij ook aan de voeten
gekneveld en op den vloer neergelegd. Er was in het huis geen kelder
of eenig ander vertrek, waar zij in verzekerde bewaring gebracht
konden worden. En Hartley was zóó op hen gebeten, dat zij wel niet
onder strengere bewaking gesteld konden worden. Men gaf hem een
geladen revolver, met den last om hen terstond dood te schieten,
als zij de minste poging deden om hun boeien te verbreken.

Toen men met die twee klaar was, konden de verdere toebereidselen
gemaakt worden voor de tenuitvoerlegging van het plan. Het was nu niet
meer noodig, de twee tramps op de locomotief te doen post vatten, en
daarom behoefde de trein, die te Carlyle gerangeerd werd, niet reeds
door Old Firehand overgenomen te worden. Er werd dus opnieuw naar het
station getelegrafeerd, dat de trein op het bepaalde tijdstip van daar
moest vertrekken, om vóór Sheridan te stoppen op een bepaald punt,
waar die zou worden overgenomen.

Iets later in den namiddag kwam er een telegram uit Fort Wallace,
dat er tegen den avond een detachement soldaten zou worden afgezonden,
om te middernacht ter bepaalde plaatse aan te komen.TIENDE HOOFDSTUK.

AAN DEN EAGLE-TAIL. [2]


De baanwerkers te Sheridan waren meerendeels Duitschers en Ieren. Zij
wisten van al het hiervoren verhaalde nog niets hoegenaamd, daar het
zich wel liet vermoeden, dat de kornel twee of meer verspieders zou
uitzenden, om hen gade te slaan, en die dan allicht uit de gebaren van
het werkvolk konden opmaken en raden, dat men gewaarschuwd was. Toen
echter het uur van uitscheiden dien avond op de komst was, deelde de
ingenieur aan zijn _Overseeer of the workmen_ (= opzichter over het
werkvolk) het noodige mee, en droeg hem de taak op, om zonder veel
opzien te verwekken de werklieden er bekend mee te maken en hun op
het hart te drukken, dat zij zich vooral moesten houden alsof zij
van niets wisten, dat de spionnen, die misschien zouden komen, geen
argwaan konden krijgen.

De opzichter was iemand uit New-Hampshire en had een zeer bewogen
leven achter den rug. Aanvankelijk voor het bouwkundige vak bestemd,
was hij daarin dan ook geen geruimen tijd werkzaam geweest, doch
had het niet tot zelfstandigheid daarin kunnen brengen, waardoor
hij naar een ander middel van bestaan had omgezien, waarin voor een
Yankee geen schande steekt. De fortuin was hem echter ook toen niet
gunstig geweest, waarom hij aan het Oosten vaarwel had gezegd en den
Mississippi overgestoken was, ten einde daar zijn geluk te beproeven,
doch alweer met hetzelfde ongunstige gevolg. Nu eindelijk had hij
hier te Sheridan zijn tegenwoordige betrekking gevonden, waarin hij
van zijn vroeger opgedane kundigheden partij kon trekken; maar ook
hier voelde hij zich niet tevreden. Voor ieder, die eens de lucht
der prairie en van het oerwoud ingeademd heeft, zal het moeilijk,
zoo niet onmogelijk wezen, weer aan een geregelde levenswijs te wennen.

Deze man, die Watson heette, was uitermate in zijn schik, toen hij
hoorde wat er gebeuren zou.

"De hemel zij gedankt, dat er eindelijk eens een kleine afwisseling zal
komen in dat alledaagsche zelfde koekoek-éénzang!" zei hij. "Mijn oude
geweer heeft al zoolang in een hoek gestaan en er zoo reikhalzend naar
verlangd om weer eens een verstandig woord te mogen spreken. Ik denk,
dat het vandaag wel gelegenheid daartoe vinden zal. Maar heb ik u goed
verstaan? De naam, dien gij mij genoemd hebt, komt mij niet onbekend
voor, sir! De roodharige kornel? En noemde u hem niet Brinkley? Ik
heb eens een Brinkley ontmoet, die valsch haar droeg, dat rood was;
maar zijn natuurlijk haar was donker van kleur. Die ontmoeting heeft
mij bijna mijn leven gekost."

"Waar en wanneer is dat geweest?" vroeg Old Firehand.

"Dat is twee jaar geleden; het was hooger op, aan den Grand River. Ik
was met een kameraad, een Duitscher, die Engel heette, boven aan
het Zilvermeer geweest; wij wilden naar Pueblo, en dan over den
Arkansas-weg naar het Oosten, om daar de noodige werktuigen en
gereedschappen te halen voor een onderneming, die ons millioenen had
kunnen inbrengen."

Old Firehand luisterde met alle aandacht.

"Heette die man Engel?" vroeg hij. "Een onderneming, die u millioenen
had kunnen inbrengen? Mag ik ook iets naders daarvan weten?"

"O ja, waarom niet? Wij beiden hadden elkaar wel de stiptste
geheimhouding beloofd; maar de millioenen zijn op niets uitgedraaid,
doordien het plan nooit tot uitvoering gekomen is. En daarom, dunkt
mij, ben ik niet langer tot geheimhouding verplicht. Het betrof,
namelijk, het ophalen van een verbazenden schat, die in het water
van het Zilvermeer verzonken ligt."

De ingenieur liet een kort, ongeloovig lachje hooren. Daarom vervolgde
de opzichter; "Het moge ongelooflijk klinken, sir! maar niettemin
is het waar. Gij, Mr. Firehand! zijt een der beroemdste Westmannen,
en zult heel wat beleefd en ondervonden hebben, dat, indien u het
vertellen wilde, niemand zou willen gelooven. Misschien zult gij
althans niet lachen om hetgeen ik vertel."

"Dat kan niet in mij opkomen," antwoordde de jager op een ernstigen
toon. "Ik ben gaarne bereid u wel degelijk te gelooven; daartoe heb
ik mijn goede redenen. Ik heb zelfs voor de vaste waarheid gehoord,
dat er op den bodem van het meer een schat bedolven ligt."

"Is het tòch waar! Nu, dan zal ik ten minste niet door u voor iemand
gehouden worden, die zich alles laat wijsmaken, of die anderen
sprookjes zoekt te vertellen. Ik zou er, dunkt mij, een eed op durven
doen, dat die schat er werkelijk ligt. De man, die het mij verteld
heeft, kan niet gelogen hebben."

"Wie was dat dan?"

"Een oude Indiaan. Ik heb nog nooit een tweede gezien zoo stok-,
stok-oud. Het was letterlijk een levend geraamte, zoo was hij
uitgeteerd, en vertelde ons zelf dat hij ver, ver over de honderd
zomers doorleefd had. Hij noemde zich Hawi-kolakatho, maar deelde ons
eens in vertrouwen mee, dat zijn naam eigenlijk Itatsjitatli was. Wat
die Indiaansche namen beteekenen weet ik niet."

"Maar ik weet het wel," zei Old Firehand. "De eerste naam behoort tot
de Tonkawa-taal, de tweede tot de taal der Azteken, en de beteekenis
van beide namen is dezelfde, namelijk: de groote vader. Vertel verder,
Mr. Watson! Ik ben uiterst verlangend om van u te hooren, hoe gij
met dien Indiaan in kennis gekomen zijt."

"Wel, dat is eigenlijk niets bijzonders of avontuurlijks. Ik had mij
in den tijd verrekend, en was te lang in de bergen gebleven, zoodat ik
door de eerste sneeuw overvallen werd. Ik moest dus boven blijven en
hier of daar een plaats trachten te vinden, waar ik, zonder van den
honger om te komen, zou kunnen overwinteren. Ik, moederziel alleen,
rondom ingesneeuwd, dat was me een toestand! Gelukkig kwam ik nog tot
aan het Zilvermeer, en ontwaarde daar een steenen hut, uit welke rook
opsteeg; toen was ik gered. De bewoner van die hut was de bedoelde
oude Indiaan. Hij had een kleinzoon en een achterkleinzoon, genaamd
de Groote Beer en de Jonge Beer, die...."

"O, Nientropan-hawi en Nientropan-homosj?" viel Old Firehand hem in
de rede.

"Juist, dat waren hun namen in het Indiaansch. Kent gij die twee, Sir?"

"Ja. Maar vertel verder, vertel verder!"

"De twee Beren waren naar de Wazatej-bergen gegaan, en moesten dus daar
het voorjaar afwachten. Door het vroege invallen van den winter was
het een volslagen onmogelijkheid voor hen, door de massa's sneeuw heen
te komen, en van daar naar het Zilvermeer. Zij verkeerden natuurlijk
in de grootste ongerustheid over den ouden man; want zij wisten niet
beter of hij was daar moederziel alleen, zoodat hij onvermijdelijk zou
moeten omkomen. Gelukkig vond ik, toen ik bij hem kwam, reeds een ander
daar, die ook de wijk in zijn hut genomen had, namelijk den straks
reeds genoemden Duitscher, die Engel heette. Doch ik zal het maar een
beetje kort maken: wij besloten dat wij met ons drieën den ganschen
winter maar bij elkander zouden blijven. Voor hongerlijden behoefden
wij niet bang te zijn: er was wild in overvloed. Maar de koude had
den ouden man zóó aangepakt, dat nauwelijks de eerste zachtere dagen
gekomen waren, of wij moesten hem begraven. Hij had ons lief gekregen,
om ons zijn dankbaarheid te toonen, deelde hij ons het geheim mede
van den schat in het Zilvermeer. Hij was in het bezit van een zeer
oud leder, waarop een nauwkeurige afbeelding de plaatsen aanwees,
waar de schat bedolven lag, en hij vergunde ons een kopie daarvan
te maken. Toevallig had Engel papier bij zich, want anders hadden
wij er met geen mogelijkheid een kopie van kunnen maken, en het stuk
leder wilde de oude man ons niet geven: dat bewaarde hij voor de twee
Beren. Op den dag waarop hij stierf, heeft hij het kort voor zijn
dood begraven; maar waar, dat weten wij niet; en uit eerbied voor
zijn nagedachtenis hebben wij er ook niet naar willen zoeken. Toen
hij onder zijn grafheuvel lag, zijn wij van daar vertrokken. Engel
had de kopie-teekening in zijn jachtbuis genaaid."

"Dus hebt gij niet op de terugkomst van de twee Beren gewacht?" vroeg
Old Firehand.

"Neen."

"Dat is zeer verkeerd van u geweest."

"Dat zal ik niet tegenspreken; maar wij hadden maandenlang in de sneeuw
gezeten, en waren verlangend om weer menschen te zien. Nu, wij kwamen
dan ook al spoedig onder menschen; maar welke? Wij werden door een
troep Utah-Indianen overvallen en letterlijk van alles beroofd. Zij
zouden ons ook stellig vermoord hebben; maar zij kenden den ouden
Indiaan, die hoog bij hen in eere stond; en toen zij hoorden, dat
wij ons het lot van den ouden man aangetrokken en hem na zijn dood
begraven hadden, schonken zij ons het leven, gaven ons althans onze
kleeren terug, en lieten ons verder ongemoeid onzen weg gaan. Maar onze
wapens behielden zij, waarmee zij ons eigenlijk een grooten ondienst
deden, daar wij zonder wapenen aan allerlei gevaren blootstonden,
tot zelfs aan het gevaar van honger om te komen, uit gebrek aan
voedsel. Gelukkigerwijze, of beter gezegd ongelukkigerwijze, troffen
wij den derden dag een jager aan van wien wij wat vleesch kregen. Toen
hij hoorde dat wij naar Pueblo wilden, gaf hij voor dat hij ook daar
naar toe ging; en hij vergunde ons, ons bij hem aan te sluiten."

"Was dat de roodharige Brinkley?"

"Ja. Hij noemde zich wel anders; maar ik ben later te weten gekomen,
dat hij zóó heette. Hij hoorde ons uit, en wij vertelden hem alles;
alleen de bijzonderheden van den schat en van de kopie-teekening, die
Engel bij zich had, verzwegen wij hem; want zijn uiterlijk boezemde
ons eigenlijk niet veel vertrouwen in. Het is misschien gek van mij,
maar ik heb altijd een soort van afkeer gehad van menschen met rood
haar, ofschoon mijn gezond verstand mij zegt, dat zich onder die
lieden waarschijnlijk niet meer schurken bevinden dan onder anderen,
wier hoofd met haar van een andere kleur begroeid is. Overigens heeft
onze geheimhouding ons niet veel gebaat. Daar hij alleen wapentuig
had, ging hij dikwijls uit om te jagen, en dan zaten wij, Engel
en ik, alleen, en spraken wij bijna over niets anders dan over den
schat. Op zekeren dag is hij tersluiks teruggekomen, en heeft ons
gesprek afgeluisterd. Toen hij den volgenden morgen weer uitging om
vleesch te maken, zei hij tegen mij, dat ik met hem mee moest gaan,
want dat vier oogen meer zagen dan twee. Na verloop van een uur toen
wij ons ver genoeg van Engel verwijderd hadden, zei hij mij, dat hij
alles afgeluisterd had, en dat hij ons de kopie-teekening zou afnemen,
om ons te straffen voor ons wantrouwen. Meteen trok hij zijn mes,
en viel op mij aan. Ik verweerde mij als een wanhopige, maar dat was
tevergeefs; hij stiet mij het mes in de borst!"

"Schandelijk!" riep Old Firehand. "Zijn plan was, om vervolgens ook
Engel te vermoorden, en zoodoende alleen in het bezit van het geheim
te komen."

"Juist. Gelukkig had hij mij niet in mijn hart getroffen, maar zich
toch verbeeld, dat ik dood was. Toen ik weer tot bezinning kwam,
lag ik naast een grooten plas bloed op de knieën van een Indiaan,
die mij gevonden had. Dat was Winnetou, de hoofdman der Apachen."

"Wat een geluk! Toen was u in goede handen. Die man schijnt overal
te zijn!"

"In goede handen was ik, dat is waar. De Roodhuid had mij reeds
verbonden. Hij gaf mij water; en ik moest hem, zoo goed als mijn
zwakte toeliet, vertellen wat er gebeurd was. Daarop liet hij mij
alleen liggen, en ging het voetspoor van Brinkley na. Toen hij
ruim twee uur later terugkwam, vertelde hij mij hoe hij gevaren
was. De moordenaar was regelrecht teruggegaan, om ook Engel van kant
te maken. Deze had echter, doordien Brinkley mij medegenomen had,
achterdocht gekregen, en was ons achternagegaan. Wat er nu gebeurd was,
dat zeiden de sporen duidelijk. Hij had het beoogde moordbedrijf van
verre gezien; maar hij was te ver van mij af, en de moordenaar was zóó
snel te werk gegaan, dat hij den tijd niet gehad had, om mij te hulp
te snellen. Hij begreep zeer goed, dat hij nu zelf in gevaar was;
en geheel ongewapend zijnde, vond hij het raadzaam, om zonder een
oogenblik te verliezen te vluchten. Toen Brinkley mij vervolgens voor
dood liet liggen en terugkeerde, vond hij het spoor van den gevluchte,
en ging dien achterna. Maar Engel is hem toen toch ontkomen, zooals
ik later gehoord heb."

"Ja, hij is het ontkomen," knikte Old Firehand.

"Hoe?" vroeg de opzichter. "Weet gij dat, sir?"

"Ja; maar daarover later. Vertel eerst maar verder."

"Winnetou was op een rit naar het noorden. Hij had geen tijd, om
zich weken lang met mij bezig te houden, en hij bracht mij in een
legerplaats der Timbabatsj-Indianen, met wie hij op een vriendelijken
voet stond. Die hebben mij verpleegd tot ik geheel hersteld was,
en toen brachten zij mij naar de dichtstbij gelegen nederzetting,
waar ik op de menschlievendste wijs ontvangen werd, en alle mogelijke
hulp vond. Ik heb daar een halfjaar lang allen bedenkelijken arbeid
verricht, ten einde zooveel te verdienen, dat ik in staat was om naar
het oosten te komen."

"Waar wilde u dan naar toe?"

"Naar Engel. Ik ging uit van de vooronderstelling, dat hij ontkomen
was. Ik wist, dat hij in Russelville, Kentucky, een broeder had,
dien wij van plan geweest waren op te zoeken, om daar de noodige
toebereidselen te maken voor onzen tocht naar het Zilvermeer. Toen ik
daar aankwam hoorde ik, dat die broeder naar den Arkansas vertrokken
was, maar geen mensch wist mij te zeggen naar welke plaats. Bij zijn
buurman had hij een brief achtergelaten voor zijn broer, als die
naar hem mocht komen vragen. En die was dan ook werkelijk gekomen,
en had den brief in ontvangst genomen, waarin natuurlijk wel de nieuwe
woonplaats opgegeven was. Daarop was Engel vertrokken; en de buurman
was sedert dien tijd gestorven. Ik ging dus naar Arkansas; en ik heb
den ganschen staat doorzocht, maar tevergeefs. Doch in Russelville had
Engel het avontuur verteld en mijn moordenaar Brinkley genoemd. Hoe
en waardoor hij dien naam te weten gekomen was, is mij onbekend. Nu
weet gij alles, messieurs! wat ik u te vertellen had. Als het met
dien naam Brinkley is zooals ik vermoed, dan zal het een genot voor
mij wezen, als ik dien schobbejak in mijn handen krijg. Ik geloof,
dat ik met pleizier de rekening met hem vereffenen zal."

"Er zijn er meer, die datzelfde plan hebben," merkte Old Firehand
aan. "Maar een ding is mij nog niet duidelijk. Gij hebt daarstraks
gezegd, dat het roode haar van dien Brinkley valsch haar was. Hoe
kunt gij dat weten?"

"Dat is zeer eenvoudig. Toen hij mij aanviel en ik mij verweerde, greep
ik hem bij zijn kop. Ik zou hem stellig op den grond getrokken hebben
en overwinnaar gebleven zijn, als de scalp op zijn kop vastgezeten
had; maar ik hield het losse pruikje in mijn hand. Van dat vluchtige
oogenblik mijner verbazing maakte hij gebruik, om mij het mes in de
borst te stooten. Zijn eigen haar, zooals ik nog zien kon, was donker."

"_Well!_ Er valt niet aan te twijfelen; gij hebt te doen gehad met den
roodharigen kornel. Het gansche leven en streven van dien kerel schijnt
een aaneenschakeling te zijn van misdaden en moorden. Wij willen hopen,
dat het ons van nacht gelukt, daaraan voorgoed een einde te maken."

"Dat hoop ik van ganscher harte met u. Maar gij hebt mij nog niet
gezegd hoe wij ons bij den ophanden zijnden aanval verweren moeten."

"Dat behoeft gij nu nog niet te weten. Gij zult het vernemen zoodra
het tijd is. Voorloopig hebben de werklieden zich rustig te houden;
zij kunnen er zich op voorbereiden, dat zij van nacht niet veel zullen
slapen. Ook moeten zij vooral hun wapenen in orde brengen. Nog vóór
middernacht moeten zij plaats nemen in een trein, die hen naar de
plaats der ontknooping zal brengen."

"_Well_, sir! dan begrijp ik, dat ik verder niets meer behoef te
vragen. Uw bevelen zullen stipt ten uitvoer gebracht worden."

Toen de opzichter zich verwijderd had, vroeg Old Firehand aan den
ingenieur, of hij niet een paar werklieden had, die, wat lichaamsbouw
en voorkomen betrof, eenigszins geleken op de twee gevangen tramps,
en die moed genoeg zouden hebben om op de locomotief de plaats van
de twee tramps in te nemen. Charoy dacht een oogenblik na, en zond
toen zijn neger uit, om de twee personen te halen, die hij voor die
taak het geschiktst achtte.

Toen zij kwamen, zag Old Firehand terstond, dat de keus van den
ingenieur vrij gelukkig uitviel. Wat grootte en vorm der gestalten
betrof geleken zij vrij wel op de twee gevangenen; en wat het gelaat
betrof, liet het zich voorzien dat in de nachtelijke duisternis
niemand het onderscheid zou opmerken. Het eenige dat nog een
bezwaar kon opleveren, was: dat het stemgeluid niet al te veel moest
verschillen. Daarom nam Old Firehand de twee werklieden mee naar de
kamer van Hartley, en nam voor de leus de twee tramps nog even in het
verhoor. De twee werklieden werden daardoor in staat gesteld om de
stemmen der gevangenen te hooren en die zoogoed mogelijk na te bootsen.

Toen dit alles afgeloopen was, besloot de jager nu eens op verkenning
uit te gaan, om zich te vergewissen of de roodharige kornel wellicht
verspieders uitgezonden had. Hij verliet het huis, en zocht op
de manier der Westmannen den ganschen omtrek af. Dit geschiedde
natuurlijk naar dien kant, van waar dergelijke lieden komen moesten,
dus in de richting naar dien kant van Eagle-tail.

Als een ervaren jager iemand besluipen wil, zonder te weten waar die
zich bevindt, gaat hij niet aan het zoeken in het honderd, maar hij
overlegt bij zich zelf, waar die persoon, de gegeven omstandigheden
goed overwogen, hoogst waarschijnlijk zijn oponthoud gekozen zal
hebben. Zoo deed ook Old Firehand. Indien er verspieders gekomen
waren, bevonden zij zich in allen gevalle op een plaats, van waar
de nederzetting der werklieden bij nacht met het minste gevaar en
toch voldoende kon worden gadegeslagen. En zulk een plaats was er op
slechts geringen afstand van het huis van den ingenieur. Men had het
terrein moeten afgraven, en dientengevolge verhief zich vlak naast
het spoor een vrij steil opgaand talud, op welks hoogste punt eenige
boomen stonden. Van daar naar beneden had men het beste overzicht
terwijl men er gedekt was door de boomen. Zoo ergens, dan moesten de
spionnen daar gezocht worden.

Old Firehand wist ongezien aan den anderen kant tot aan den voet van
die kleine hoogte te komen, en kroop toen behoedzaam naar boven. Zoodra
hij daar aankwam, zag hij, dat zijn veronderstelling juist was. Onder
de boomen zaten twee mannen, die zoo zacht met elkander spraken, dat
zij beneden noch gehoord noch gezien konden worden. De stoutmoedige,
onverschrokken jager naderde hen tot op korten afstand. Hij had
hen met beide handen kunnen grijpen. Dat hij zich zoo dicht in hun
nabijheid durfde wagen, was te danken aan zijn grijze linnen kostuum,
dat in de duisternis niet te onderscheiden was van de kleur van den
grond. Het was hem echter niet te doen om hen onschadelijk te maken,
maar integendeel om te hooren wat zij zeiden. Ongelukkigerwijze
was er in hun gesprek juist een pauze ingetreden; en het duurde een
goede poos, eer een der twee zei: "Hebt gij bijgeval iets gehoord
van hetgeen er gebeuren moet als wij hier klaar zijn?"

"Neen, niets met zekerheid," was het antwoord.

"Er gaan allerlei praatjes; maar het ware, geloof ik, weet niemand,
of althans slechts zeer weinigen."

"De kornel is over het geheel niet erg spraakzaam, en vertrouwt om
zoo te zeggen niemand. Als er zijn, die zijn eigenlijk plan kennen,
zijn het stellig slechts de weinigen, die reeds vóór ons bij hem
geweest zijn."

"Bedoelt gij Woodward, die met hem aan de rafters ontsnapt is? Nu,
die schijnt met u nog al op een vertrouwelijken voet. Heeft die u
niets gezegd?"

"Onbestemde aanduidingen, anders niet."

"Maar uit aanduidingen kan men toch gevolgtrekkingen afleiden."

"Zeer zeker. Zoo maak ik, bij voorbeeld, uit zijn woorden op, dat de
kornel geen plan heeft, om onzen geheelen troep bijeen te houden. Zulk
een talrijke menigte is hem voor zijn verdere plannen hinderlijk. Waar
veel varkens zijn is de spoeling dun, zegt het spreekwoord. Ik denk
dat hij er de besten zal uitpikken, en dat hij met die keurbende
eensklaps verdwijnen zal."

"Verduiveld! Zouden al die anderen om den tuin geleid worden?"

"Hoe zoo om den tuin geleid?"

"Wel, als de kornel met de weinigen, die hij bij zich behouden wil,
morgen verdwijnt?"

"Dat zou volstrekt geen kwaad kunnen. Ik zou er zelfs blij om zijn."

"Zoo! En ik hoop maar, dat hij zoo iets niet doen zal."

"Heb ik ooit zulk een ezelskop gehoord! Ik dacht niet, dat je zoo
onnoozel was."

"Hoe zoo dat?"

"Het spreekt immers vanzelf, dat wij, gij en ik, niet onder de velen
zullen behooren, die om den tuin geleid worden, en die op hun duim
zullen kunnen fluiten."

"Hebt gij daar eenig bewijs van? Zoo niet, dan zal ik mijn oogen goed
openhouden, en desnoods alarm maken."

"Het beste bewijs voor hetgeen ik zeg is, dat hij u met mij naar hier
heeft gezonden."

"Wat beduidt dat?"

"Zulk een opdracht wordt slechts aan bruikbare mannen gegeven, op wie
men zich verlaten kan. Door ons te kiezen om hier een oog in het zeil
te houden heeft hij ons het allerbeste bewijs van zijn vertrouwen
gegeven. Wat volgt daaruit? Als hij werkelijk plan heeft een der
onzen van zich af te schudden, dan zullen wij niet daartoe behooren,
maar in elk geval tot hen, die hij meeneemt."

"Hum! Die redeneering is zoo kwaad nog niet en stelt mij eenigszins
gerust. Maar als gij denkt, dat ik mee onder de uitverkorenen behooren
zal, waarom laat gij mij dan in het onzekere, en zegt gij mij niet,
wat gij door Woodward van zijn plannen weet?"

"Omdat ik er zelf het rechte ook nog niet van weet. Zooveel heb ik
er echter van begrepen, dat er een tocht ondernomen zal worden naar
hoogerop, het gebergte in."

"He! Het gebergte in?"

"Hum! Ik weet niet of het wel raadzaam is daarover te spreken, maar aan
u wil ik het toch vertellen. Daar, veel hoogerop, heeft in overoude
tijden een zeker volk gewoond--de naam is er mij van ontschoten. Dat
volk is of naar het zuiden getrokken of ze hebben het uitgeroeid, nadat
het van te voren verbazende schatten in het meer heeft laten zinken."

"Gekheid! Wie schatten bezit, neemt die mee als hij naar elders
verhuist."

"Maar ik zeg u immers, dat het best mogelijk is, dat ze dat volk
uitgeroeid hebben."

"Waar bestaan die schatten in? In geld?"

"Dat weet ik niet. Ik ben geen geleerde, en kan dus niet zeggen, of
vroegere volken reeds geld gemunt of banknoten gedrukt hebben. Zulke
banknoten, trouwens, zouden thans natuurlijk hoegenaamd geen waarde
meer hebben. Woodward heeft mij gezegd, dat het een heidensch volk
geweest is, dat verbazende tempels bezat, met afgodsbeelden van gedegen
goud en van massief zilver en ontelbare dito dito gewijde vaten. En
al die rijkdom ligt bedolven in het Zilvermeer, dat daarnaar zijn
naam draagt."

"Moeten wij dat meer dan leegdrinken, om al die kostbaarheden op den
bodem te vinden?"

"Praat toch niet zulken onzin! De kornel zal wel weten hoe hij daarmee
aan moet. Hij moet in het bezit zijn van een teekening, waarop de
plaatsen, waar die schatten liggen, nauwkeurig zijn aangeduid."

"Zoo? En waar ligt dat Zilvermeer?"

"Dat weet ik niet. Daar zal hij niet mee voor den dag komen, denk ik,
voordat hij bepaald heeft wie hij meenemen wil. Het spreekt vanzelf,
dat hij zijn geheim en zijn plannen nu niet lang van te voren gaat
uitbazuinen."

"Neen, dat spreekt. Maar het ding zal nog al gevaarlijk zijn,
vrees ik."

"Hoe zoo dat?"

"Wel, door de Indianen."

"Pshaw! Er wonen daar maar twee Roodhuiden, de kleinzoon en de
achterkleinzoon van dien Indiaan, van wien de teekening afkomstig
is. En die twee zijn met twee looden knikkers van de baan geknikkerd."

"Als dat zoo is, dan verandert de zaak natuurlijk. Ik ben nog nooit
heel hoog het gebergte in geweest, en moet mij dus op hen verlaten,
die er verstand van hebben. Maar in de allereerste plaats, dunkt mij,
hebben wij nu te denken over de onderneming, die op dit oogenblik
voor de deur staat. Zou die gelukken, denkt gij?"

"O, daar is geen twijfel aan! Zie maar eens hoe rustig alles
daarbeneden is. Geen mensch daar zal op de gedachte komen, dat wij,
gij en ik, hier zitten en wat er eigenlijk broeit. En twee van onze
oolijkste en geslepenste snuiters zijn reeds hier, om het noodige
voorwerk te verrichten. Er valt dus aan geen mislukken te denken."

"_Well!_ Als dat werkvolk nu maar zoo wijs is, zich niet met de zaak
te bemoeien; zij zouden ons anders dwingen, van onze geweren gebruik
te maken."

"Daar is volstrekt geen nood voor, want zij weten niets hoegenaamd van
hetgeen er op til is. De trein komt hier aan, houdt vijf minuten stil,
en rijdt dan weer door. Een uur gaans van hier brandt ons vuur. Daar
zetten onze twee kameraden, die op de locomotief staan, den machinist
de revolver op de borst en dwingen hem om te stoppen. Wij omsingelen
den trein; de kornel stapt er in, en neemt...."

"Wacht even!" viel de andere hem in de rede. "Wie stapt den trein
in? De kornel alleen misschien, of althans met slechts weinigen,
en stoomt dan op zijn gemak vooruit, en laat een poos later weer
stoppen. Dan stapt hij den trein uit, neemt het halve millioen mee,
en verdwijnt. Al de anderen zitten hier op hun neus te kijken en
hebben niets. Neen, neen! zoo gaat dat niet aan."

"Wat verbeeldt gij u dan?" hernam de andere gemelijk. "Ik heb u immers
gezegd, als de kornel werkelijk dat in zijn schild voerde, dat wij,
gij en ik, dan onder diegenen zouden behooren, die mee mochten in
den trein."

"Als gij dat zoo voor zeker houdt, wil ik het gelooven, en zal ik het
afwachten; maar ik heb ook gehoord wat anderen zeggen. Men vertrouwt
den kornel niet; en ik ben overtuigd, als de trein stilhoudt, dat
dan eensklaps allen elkander zullen verdringen om er in te komen."

"Nu, mij is het wèl! Ik zou geen kameraad willen benadeelen om mij zelf
te verrijken, en ik zal den kornel waarschuwen, dat hij dat niet moet
probeeren. Als er in dat Zilvermeer zulke verbazende schatten voor
ons te halen zijn, is het onnoodig onze kameraden hier oneerlijk te
behandelen. Wat wij hier op den kop tikken, moeten wij deelen; en als
ieder zijn part heeft, kan de kornel uitzoeken, wie hij wil meenemen
naar het gebergte. En daarmee afgepraat! Ik zou nu wel graag weten
wat die locomotief moet, die daarbeneden staat, het vuur brandt onder
den ketel; dus staat die klaar om af te rijden. Maar waar naar toe?"

"Het is misschien de probeer-machine, die veiligheidshalve vóór den
geldtrein uitgezonden zal worden."

"Neen. Die zou niet zoo lang van te voren klaar staan. De trein komt
immers pas om drie uur van nacht. Het is met die machine niet kausjer;
ik zou wel eens willen weten wat ze daarmee voor hebben."

De kerel uitte daar een argwaan, die niet in den wind geslagen mocht
worden. Old Firehand begreep, dat de machine daar niet moest blijven
staan. Het was een gewone kleine locomotief voor bouwmateriaal, met
wagens er aan vastgehaakt, waarin doorgaans de baan-aarde vervoerd
werd. In die wagens moesten de werklieden overgebracht worden. Daarmee
kon nu niet gewacht worden tot omstreeks middernacht; maar, om den
argwaan van den tramp te verschalken, diende dit hoe eer hoe beter
te gebeuren. Old Firehand kroop dus achteruit, en sloop naar het huis
van den ingenieur, aan wien hij meedeelde wat hij gehoord had.

"_Well!_" zei deze, "dan dienen wij hen dadelijk weg te sturen. Maar
de spionnen zullen hen in de wagens zien klimmen."

"Neen. Wij zullen aan de werklieden bevel geven weg te sluipen,
en even voorbij de bocht, die de weg maakt--dat is ongeveer een
kwartier gaans--moeten zij aan den kant van den weg blijven wachten
tot de ledige trein komt, die hen zal opnemen. Daar het geluid van de
stoomfluit zoo ver niet doordringt, en de baan een kromming maakt,
zullen de spionnen niet kunnen hooren en ook niet kunnen zien, dat
de trein daar stilhoudt."

"En hoeveel man houd ik hier?"

"Twintig zijn voldoende, om uw huis te beschermen en de twee gevangenen
te bewaken. Uw maatregelen kunnen in een half uur genomen zijn; dan
vertrekt de bouw-trein. Ik sluip weer naar de spionnen om te hooren
wat zij zeggen."

Al spoedig lag hij weer achter de twee tramps, die nu niet met
elkander spraken. Hij kon evengoed als zij het terrein overzien,
en gaf zich alle moeite om eenige beweging onder de bewoners te
ontdekken, doch tevergeefs. De werklieden verwijderden zich zoo in
het geheim en voorzichtig, dat de spionnen er hoegenaamd niets van
bespeurden. Overigens waren de lichten, die in de woonverblijven en
hutten brandden, ten eenenmale ontoereikend om de daarbuiten liggende
ruimten zoo te verlichten, dat men de gestalten van menschen duidelijk
zou hebben kunnen onderscheiden.

Daar zag men een lantaarn, die een hel schijnsel wierp, uit het huis
van den ingenieur op de rails aankomen. De drager van die lantaarn
riep, zoo luid dat het ver in het rond duidelijk verstaan kon worden:
"De leege bouw-trein naar Wallace af! Men heeft de wagens dáár noodig."

Het was de ingenieur, die deze woorden riep. Hij was, zonder een wenk
van Firehand ontvangen te hebben, zelf zoo scherpzinnig geweest na
te denken, op welke wijze hij het best de achterdocht van den spion
kon ontgaan. Hij had daarom een afspraak gemaakt met den machinist,
en deze antwoordde even luid: "_Well_, sir! Blij dat ik eindelijk weg
kan, en niet langer mijn kolen voor niet behoef te verbranden. Hebt
u in Wallace nog iets te doen?"

"Neen dank je! De ingenieur zal denkelijk zijn kaartje zitten te
spelen, als gij daar aankomt. Zeg hem goedennacht van mij. En nu:
_Good road_ (= goede reis)!"

"_Good night_, sir!"

Eenige keeren schril gefluit van de stoomfluit, en de trein zette
zich in beweging. Toen het geraas er van niet meer te hooren was,
zei de eene spion tegen den anderen:

"Weet gij nu, waaraan gij u met die locomotief te houden hebt?"

"Ja, nu ben ik gerust. Die brengt leege wagens naar Wallace, die men
daar noodig heeft. Mijn achterdocht is ongegrond geweest. Trouwens,
alle argwaan is hier onzin. Het plan is zóó goed aangelegd, dat het
bepaald gelukken moet. Wij konden eigenlijk nu al wel opkrassen."

"Neen. De kornel heeft order gegeven, dat wij hier moeten blijven
tot van nacht twaalf uur, en daaraan hebben wij te gehoorzamen."

"Nu, óók goed! Maar als ik hier tot twaalf uur moet zitten te
koekeloeren, begrijp ik niet waarom ik al dien tijd mijn oogen open
zou moeten houden. Ik ga lekker een dutje doen."

"Ik ook; dat is het verstandigst. Later zal er niet veel tijd, en
misschien ook niet veel trek zijn om rust te nemen."

Old Firehand maakte schielijk dat hij wegkwam; want de twee spionnen
stonden op om een plaatsje te zoeken, waar zij hun uiltje zouden kunnen
knappen. Hij zocht den ingenieur op, om hem een pluimpje te geven over
de manier, waarop hij den bouwtrein had laten vertrekken, en beiden
begaven zich in huis, waar zij onder een glas wijn en het rooken van
een sigaar het uur verbeidden, waarop zij moesten opbreken. Er waren
nu nog twintig baanwerkers hier gebleven, en dat was overvoldoende,
want vijandelijkheden had men hier niet te wachten.

De overige werklieden waren, overeenkomstig de hun gegeven bevelen,
weggeslopen. Buiten Sheridan wachtten zij op elkander, en begaven
zich toen gezamenlijk naar het hun aangeduide punt. Daar bleven
zij wachten tot die trein kwam, die hen opnam, en die hen naar den
Eagle-tail bracht, waar hij halt hield. Dat de tramps zouden kunnen
bespieden wat er nu zou gebeuren, was onmogelijk; want zij waren van
daar reeds opgebroken. En de rivier noodzaakte hen bij hun rit op
zulk een afstand van de spoorlijn te blijven, dat zij niets gewaar
konden worden van hetgeen daarop voorviel.

Old Firehand had met zijn geoefenden scherpen blik een bijzonder
geschikt terrein uitgekozen. De spoorweg moest over een rivier, die
daar tusschen hooge oevers aan weerszijden doorliep. Daartoe was er
een hulpbrug gelegd, voorzien van de noodige spoorstaven, die aan de
overzijde terstond aansloten aan de lijn door een tunnel van omstreeks
zeventig meters lengte. Eenige schreden vóór die brug stopte die trein,
die niet, zooals de twee spionnen gedacht hadden, louter uit de ledige
wagens bestond: de twee achterste wagens waren volgeladen met droog
hout en met kolen. Nauwelijks was de trein tot staan gekomen, of
uit de rondom heerschende duisternis van den nacht kwam een klein,
dik kereltje, die er uitzag als een vrouw, op de locomotief aan,
en vroeg met een schel fluitstemmetje aan den bestuurder: "Wat komt
gij nu reeds hier doen, sir? Brengt gij misschien de werklieden nu al?"

"Ja," antwoordde de gevraagde, terwijl hij de zonderlinge gestalte,
die juist in het schijnsel van het vuur stond, verwonderd opnam van
het hoofd tot de voeten: "Maar wie zijt gij?"

"Ik?" lachte het dikke ventje. "Ik ben Tante Droll."

"Een tante! Sapper de malle mosterdpot! Wij hebben hier wat anders
te doen, dan praatjes te maken met vrouwen en oude tantes!"

"Nu mijn goede man! maak u maar zoo dik niet: dat is niet goed voor
uw zenuwen. Tante ben ik maar voor bijzaak; dat zullen ze u later
wel vertellen. Op wiens last komt gij nu reeds hier?"

"Op last van Old Firehand, die twee door de tramps afgezonden spionnen
beluisterd heeft. Die zouden argwaan gekregen hebben als wij pas later
afgereden waren, zooals eerst het plan was. Behoort gij tot de lieden
van dien beroemden master?"

"Ja, maar ga maar niet drossen van angst; het zijn altemaal oomes:
de eenige tante, die er bij is, ben ik."

"O neen, _miss_ of _mistress_! Bang voor u ben ik volstrekt niet. Maar
waar zijn de tramps nu?"

"Die zijn weg; ruim drie kwartier geleden zijn zij opgebroken."

"Dus dan kunnen wij nu het hout en de kolen lossen?"

"Ja. Laat uw mannen weer instappen; en ik, ik kom bij u op de
locomotief staan, om u de noodige wenken te geven."

"Gij? Wenken geven aan mij? Gij zijt toch niet benoemd tot commandant
van dit legerkorps?"

"Ja, dat ben ik juist, als gij het niet kwalijk neemt. Ziezoo! hier
ben ik. Nu laat gij uw ijzeren paard langzaam over de brug loopen,
en dan zoo stoppen, dat de kolenwagens aan den ingang van den tunnel
te staan komen."

Toen Droll "Ziezoo, hier ben ik" zei, was hij meteen in een oogwenk
op de locomotief geklommen. De werklieden, die toen de trein stopte
uitgestapt waren moesten nu weer instappen. De machinist keek het
dikke kereltje nog eens aan met een blik, die duidelijk verried, dat
het hem moeite kostte om aan de voorschriften van die twijfelachtige
tante te gehoorzamen.

"Nu, hoe zit het er mee?" vroeg Droll gebiedend.

"Zijt gij dan werkelijk de man wiens bevelen ik te volbrengen heb?"

"Ja. En als gij dat niet oogenblikkelijk doet, zal ik het u leeren. Ik
heb geen trek, om tot op den jongsten dag hier op de brug te blijven
plakken."

Hij trok zijn bowie-mes, en richtte het op de maagstreek van den
machinist.

"Verduiveld, gij schijnt een lastige kitteloorige tante te zijn,"
riep deze uit. "Maar juist nu gij uw mes trekt moet ik u niet voor
een bondgenoot, maar voor een tramp houden. Kunt gij mij bewijzen
wie gij zijt?"

"Praat toch geen verderen onzin," antwoordde de dikzak, nu op een zeer
ernstigen toon, terwijl hij het mes weer in zijn gordel schoof. "Wij
bevinden ons aan de overzijde, achter den tunnel. Dat ik de brug over
en u tegemoet gekomen ben moet u toch bewezen hebben, dat uw komst
mij bekend was, en dat ik dus niet tot de tramps kan behooren."

"Ja, nu geloof ik u. Wij zullen voortrijden."

De trein ging de brug over en reed zóó ver den tunnel in, dat de twee
achterste wagens daarbuiten bleven staan. Nu sprongen de werklieden
weer er uit, en losten den inhoud van een der stortwagens. Daarop
reed de trein verder, den tunnel door, zoodat de nog volgeladen
wagen vóór den uitgang van den tunnel leeggestort kon worden. Die
stortwagens zijn zoo ingericht, dat, terwijl het onderstel met de
wielen op den grond blijft staan, de daarop rustende bak neerduikelt,
den inhoud leegstort, en dan weer in zijn vorigen stand teruggebracht
kan worden. De werklieden stapten uit, om voor en achter den tunnel
de kolen en het hout zoo op te stapelen, dat alles gemakkelijk aan
het branden gemaakt kon worden, en dat de spoorstaven niet beschadigd
konden worden door het vuur. De machinist stoomde nog een eind weegs
verder, stopte toen, en reed vervolgens terug.

Zijn wantrouwen was nu geheel verdwenen. Wat hij zag, verschafte hem de
zekerheid, dat hij zich in het goede gezelschap bevond. De tunnel was
door een hooge rots geboord, waarachter een vuur brandde, dat beneden
in het rivierdal, waar de tramps gebivakkeerd hadden, niet gezien
kon worden. Rondom dit vuur hadden de rafters zich geschaard en al de
anderen, die met Old Firehand naar Eagle-tail waren gekomen. Rechts
en links van de vlam waren twee boomstammen ingeheid, die van boven
uitliepen in de gedaante van tweetandige vorken, waarin een lange,
stevige ijzeren stang, met kolossale stukken buffelvleesch er aan,
bij wijze van braadspit rondgedraaid werd. Toen de trein door den
tunnel kwam, waren alle mannen opgestaan, om de aankomende werklieden
te begroeten.

"Nu, gelooft gij nu, dat ik geen tramp ben?" vroeg Droll aan den
machinist, toen die van de locomotief afkwam en insgelijks op het
vuur aantrad.

"Yes, sir!" knikte deze. "Gij zijt een eerlijk man!"

"En een goed mensch ook! Dat zal ik u dadelijk bewijzen, want ik noodig
u allen ten eten. Wij hebben een vette buffelkoe geschoten, en gij
zult eens proeven hoe goed die smaakt, gebraden _à la prairie_. Wij
hebben er met ons allen overvloedig aan, en ik hoop, dat uw mannen
spoedig klaar zullen zijn met hun werk, om gezamenlijk met ons te
kunnen aanzitten."

Het duurde dan ook niet lang meer, of men begon zich te goed te doen
aan het malsche vleesch. Voor de meesten echter was er geen plaats bij
het vuur. Er hadden zich verscheiden groepjes gevormd, welke bediend
werden door de rafters, die zich de gastheeren voelden. Behalve de
buffelkoe was er nog een goede hoeveelheid klein wild, zoodat er, in
weerwil van het groot aantal der baanwerkers, toch nog eten genoeg was.

Vroeger, voordat de trein gerangeerd werd en de ingenieur aan den
opzichter het bevel kwam brengen om op te breken, had hij hem nog
gezegd: "Old Firehand heeft mij opgedragen u mee te deelen, als
gij iets naders wenscht te vernemen aangaande dien master Engel, uw
vroegeren kameraad, wend u dan tot zekeren Mr. Pampel, een Duitscher,
dien gij onder de rafters zult vinden."

"Kent die hem? Weet die iets van hem?"

"Hoogstwaarschijnlijk wel, want anders zou Old Firehand u niet aan
hem geadresseerd hebben."

Watson herinnerde zich dat, en spitste nu zijn ooren, of hij ook
aan de Duitschachtige uitspraak van een der rafters kon hooren, of
die wellicht Mr. Pampel zijn kon. Het duurde niet lang of hij had
hen hooren spreken; maar hij had er niet één gehoord, die niet het
echte Yankee-Engelsch sprak. De opzichter besloot dus, regelrecht
naar zijn man te vragen. Hij was een der weinigen, die bij het vuur
plaats gevonden hadden. Naast hem zat Tante Droll en Humply-Bill. Hij
wendde zich tot den laatstgenoemde: "Sir! houd mij een vraag ten goede:
Weet gij ook, of zich een Duitscher onder ulieden bevindt."

"O ja," antwoordde Bill. "Zelfs verscheidenen."

"Is het tóch waar? Wie dan, bij voorbeeld?"

"Wel in de allereerste plaats is Old Firehand zelf een Duitscher. En
dan kan ik onze dikke Tante noemen, die naast u zit; en vlak over ons
zit óók nog een Duitscher, Zwarte Tom. Misschien is ook de kleine
Fred, dien gij daar naast hem ziet zitten, onder de Duitschers mee
te rekenen."

"Hum! Wien ik zoek, is onder de aangeduiden niet."

"Zoo! Wien zoekt gij dan?"

"Een zekeren Mr. Pampel."

"Pam--pam--pam--pampel?" riep Bill, terwijl hij uitbarstte in een
schaterend gelach. "_Heavens!_ Wat een naam is dat? Wie kan zulk
een naam over zijn lippen krijgen. Pam--pam--pam--hoe was het ook al
weer? Ik dien het woord nog eens te hooren, eer ik het nazeggen kan."

"Mr. Pampel," herhaalde de opzichter; en nu begonnen allen luidkeels
met Humply-Bill mee te lachen.

Het woord deed de ronde van de eene groep naar de andere, en lokte
overal een uitbundig gelach uit, zoodat er weldra op de gansche
verzamelplaats niet één ernstig gezicht meer te zien was. Niet een? O,
ja wel! Droll's gelaat was onbeweeglijk gebleven. Hij had een groot
stuk lendevleesch van den buffel genomen, sneed groote stukken
daarvan af en stak die in zijn mond en kauwde met zooveel ijver en
onverdeelde aandacht, alsof hij noch den naam, noch het schaterende
lachen hoorde. Toen dit laatste eindelijk tot bedaren kwam, liet de
stem van Bill zich weer hooren: "Neen, sir! Gij zijt bepaald verkeerd
ingelicht; er is niemand onder ons, die Pampel heet."

"En Old Firehand heeft het mij laten zeggen," antwoordde Watson.

"Dan hebt gij stellig den naam niet goed verstaan of niet goed
onthouden. Ik ben overtuigd, dat ieder onzer zich liever een kogel
door den kop zou jagen, dan zich door zulk een naam belachelijk te
maken. Zijt gij dat niet met mij eens, oude Tante?"

Droll hield even op met kauwen, en antwoordde: "Een kogel? Dat zou
niet in mij op kunnen komen."

"Dat kunt gij gemakkelijk zeggen, omdat gij geen Pampel maar Droll
heet. Maar als dit zoo was, ben ik overtuigd, dat gij niet onder de
menschen zoudt gaan."

"Maar ik ben immers onder de menschen gegaan?"

Hij zei dit met zulk een bijzonderen nadruk, dat Bill hem van ter zijde
eens aankeek, en toen vroeg: "Dus gij, gij lacht niet om dien naam?"

"Neen. Ik doe dat niet, om den kameraad, die zich in ons midden
bevindt, en die werkelijk dien naam draagt, niet te beleedigen."

"Wat? Wat zegt gij? Bevindt die Pampel zich werkelijk onder ons?"

"Zeer zeker."

"Verduiveld! Wie is het dan?"

"Ik ben het zelf."

Nu sprong Bill overeind, en riep: "Gij, gij zelf zijt die
Pam--pam--pam!"

Hij kon van den lach niet verder; en de anderen bezaten zoo weinig
zelfbeheersching, dat het gelach opnieuw algemeen was. Niet weinig
werd de vroolijkheid verhoogd, doordien Droll volkomen ernstig
bleef en zoo uitsluitend verdiept in het smakelijk verorberen van
het buffelvleesch, dat hij door bleef kauwen, alsof het gelach en
de oorzaak daarvan hem volstrekt niet aangingen. Maar toen hij zijn
laatste stukje vleesch opgepeuzeld had, stond hij op, keek flink om
zich heen, en riep zoo, dat iedereen hem verstaan kon: "Messieurs! nu
moet de pret uit wezen. Geen mensch kan helpen welken naam hij draagt;
en wie den mijne belachelijk vindt, mag mij dat nu zeggen in ernst,
en dan zijn mes nemen, om eventjes met mij op zij te gaan in den
donker. Dan zullen wij zien wie van ons beiden dan nog lacht!"

Er volgde een diepe stilte.

"Maar, Droll!" zei Humply-Bill vriendelijk, "wie kon denken, dat
_gij_ zoo heet! De naam is inderdaad een beetje potsierlijk. Maar
wij hebben u niet willen beleedigen, en gij moet mij vergeven wat
ik gezegd heb--dat verzoek ik u dringend--ik heb er spijt van. Kom,
kom maar weer bij mij zitten."

"_Well_, dat zal ik doen. Haatdragend ben ik volstrekt niet; want
ik weet zelf dat het woord een beetje pampelig klinkt. Maar nu gij
weet, dat het mijn naam is, hoop ik, dat gij mij verder ongemoeid
zult laten."

"Natuurlijk! Dat spreekt vanzelf. Maar waarom hebt gij ons dat tot nu
toe verzwegen? Gij zijt over het geheel iemand, die over zijn vroeger
leven niet graag spreekt."

"Niet graag spreekt? Wie zegt dat? Ik denk zeer graag terug aan den
tijd uit mijn vroegere jeugd; maar ik heb nog nooit gelegenheid gehad
om er over te spreken."

"Dan moet gij dat nu in zien te halen. Van ons allen weet gij wat
wij zijn en wat wij geweest zijn. Wij hebben gedurende den rit allen
vertrouwelijk met elkander omgegaan, en de een kent dus den andere
op een prik; maar van en over u alleen weten wij niets, zoogoed
als niets."

"Omdat het ook niets te beduiden heeft, wat ik te vertellen zou
hebben. Trouwens, mijn geboorteplaats is reeds bekend."

"Ja, Langenleuba in het Altenburgsche. Wat was uw vader daar? Mogen
wij dat weten?"

"O ja, waarom niet!" antwoordde Droll met een glimlachje. "Die was
meer, veel meer, dan de vader van menig ander geweest is. Wij hebben
tot morgenochtend drie uur op de tramps te wachten; er is dus nog
tijd in overvloed, om u met al zijn ambten en waardigheden bekend
te maken. Hij was klokkenluier, kelderknecht, koster en doodgraver,
doopmaals-, bruilofts- en begrafenis-nooder, zeisenslijper, koddebeier
en sergeant-majoor bij de burgerwacht. Daar hebt gij alles."

Men keek hem uitvorschend aan, om te ontdekken of hetgeen hij zei
scherts was of ernst.

"Gij kunt mij gerust gelooven!" verzekerde hij. "Dat alles is
hij werkelijk en warendig geweest; en wie de toestanden in mijn
geboorte-land kent, weet nu meteen, dat mijn vader een doodarme drommel
was en toch in weerwil daarvan, geacht en geëerd werd door zijn
medeburgers. Wij waren met ons twaalven, en hebben er allesbehalve
vet van gesopt, om eerlijk door de wereld te komen en aan ieder het
zijne te geven. Later zal ik wel eens vertellen....."

"Een oogenblik!" viel de opzichter hem in de rede. "Gij voldoet aan
den wensch van de anderen, sir! maar _ik_ ben degene, die naar u
gevraagd heeft. Old Firehand heeft mij uw naam opgegeven...."

"Ja, hij was de eenige, die wist, dat ik zoo heet."

".....omdat ik van u te weten zou kunnen komen," vervolgde Watson,
"wat er geworden is van uw landsman Engel."

"Engel? Welken Engel bedoelt gij?"

"Den jager en vallen-opzetter, die hoog in het gebergte geweest is,
aan het Zilvermeer."

"O, die? Meent gij dien?" vroeg Droll met zichtbare bevreemding. "Hebt
gij hem gekend?"

"Ja, en zeer goed ook. Leeft hij nog?"

"Neen, hij is dood."

"Weet gij dat stellig?"

"Ja, zeer stellig. Waar hebt gij hem leeren kennen?"

"Juist daarboven aan het Zilvermeer. Daar hebben wij een geheelen
winter moeten doorbrengen, want wij zaten er ingesloten door de
sneeuw....."

"Is uw naam dan Watson?" viel Droll hem in de rede.

"Ja, sir! zoo heet ik."

"Watson, Watson! Hoe toevallig! Of neen er bestaat geen toeval! Het
is een bestiering van het Opperwezen! Ik heb u nog nooit van mijn
leven gezien, master! en toch ken ik u reeds evengoed als ik mijn
eigen zak ken."

"Heeft iemand dan over mij tegen u gesproken? Wie is dat geweest?"

"De broeder van uw kameraad Engel. Ziehier! Die jongeling heet Fred
Engel; hij is de neef van uw lotgenoot aan het Zilvermeer, en is met
mij op reis getogen, om den moordenaar van zijn vader te zoeken."

"Is zijn vader dan vermoord?" vroeg Watson, terwijl hij den jongeling
zijn hand toestak en hem vriendelijk toeknikte.

"Ja, en dat eenvoudig om een teekening, die...."

"Alweer een teekening!" viel de opzichter hem in de rede. "Kent gij
den moordenaar? Dat is stellig de roodharige kornel!"

"Ja, die is het, sir! Maar...... die had ook u vermoord, heette het."

"Slechts gewond, sir! slechts gewond. De steek had gelukkig mijn
hart niet geraakt. Maar ik zou stellig door het zware bloedverlies
gestorven zijn, als er niet een ruiter gekomen was, een Indiaan,
die mij verbond en mij toen naar andere Roodhuiden bracht, bij wie
ik blijven mocht totdat ik hersteld was. De ruiter, mijn redder,
is de beroemdste man onder de Indianen en heet....."

Eensklaps zweeg hij; midden in zijn volzin brak hij af, richtte
zich langzaam op, en staarde naar de rots als iemand, die een
bovennatuurlijk visioen heeft. Van de rots kwam met langzame schreden
Winnetou af, die op verkenning was geweest.

"Daar komt hij aan, daar komt hij aan, Winnetou, de hoofdman der
Apachen!" riep de opzichter uit: "Hij is daar, hij is hier! Wat een
geluk! Winnetou! Winnetou!"

Hij snelde op den hoofdman aan, greep zijn handen, en drukte die
aan zijn hart. De Apache keek hem goed in zijn gezicht, en terwijl
diens eigen gelaat in een zachte plooi kwam door een vriendelijk
glimlachje, antwoordde hij: "Mijn blanke broeder Watson! Ik ben bij
de krijgslieden der Timbabatsj geweest, en heb van hen vernomen,
dat gij geheel hersteld en naar den Mississippi gegaan waart. De
goede Manitou moet u zeer liefgehad hebben, dat hij uw wond heeft
laten heelen, want die was veel erger, dan ik u heb durven zeggen,
om u niet ongerust te maken. Ga zitten, en vertel mij eens hoe het
u verder gegaan is tot op den dag van heden."

Er was er niet één, die dacht, dat het nu noodiger was aan de tramps
te denken, dan naar het verhaal te luisteren van de wederwaardigheden
en lotgevallen van den opzichter. Wat Winnetou deed, was stellig
goedgedaan; als hij de aandacht van de eigenlijke hoofdzaak--de
aanwezigheid van zulk een talrijken troep vijanden--afleidde, en die
vestigde op één persoon--den opzichter--dan moest hij daarmee zijn
goede oogmerk hebben en moest hij, die op verkenning was uit geweest,
volkomen overtuigd zijn, dat men volkomen veilig was, en dat men
gerust over iets anders kon spreken dan over de tramps.

Natuurlijk waren allen nieuwsgierig naar het verhaal van een man, wien
Winnetou het leven gered had; en men had wel een speld op den grond
kunnen hooren vallen, toen Watson nu al zijn wedervaren vertelde juist
zooals hij het aan Old Firehand en den ingenieur verteld had. Toen hij
alles verhaald had, wachtte hij geen minuut met de vraag: "En gij,
master Droll, weet gij mij nu te zeggen wat er van mijn kameraad
geworden is?"

"Ja, dat weet ik u te zeggen," antwoordde de dikke. "Er is een lijk
van hem geworden."

"Dus heeft de kornel hem vermoord?"

"Neen, maar wel gekwetst, juist als u; en aan die wond is de arme
drommel gestorven."

"Vertel, vertel, sir!"

"Dat is gauw verteld, daar heb ik niet veel woorden toe noodig. Toen
de kornel u meegenomen had om te gaan jagen, begon Engel na te denken,
dat gij, die geen wapenen bij u had, den Roodbaard ook bitter weinig
van dienst zou kunnen zijn. Daar moest hij dus een ander oogmerk mee
gehad hebben. Gij beiden had den kornel al niet erg vertrouwd; en nu
begon Engel, die veel van u had leeren houden, bang te worden, dat u
een ongeluk boven het hoofd kon hangen. Die angst liet hem al spoedig
rust noch duur, en eindelijk besloot hij, uw spoor, dat duidelijk
genoeg te herkennen was, te volgen. De ongerustheid verdubbelde zijn
schreden, en eer er ongeveer een uur verstreken was had hij u in
zooverre ingehaald, dat hij u zien kon. Juist toen hij den hoek van
een boschje omsloeg, kreeg hij u in het oog; maar wat hij zag, deed
hem terstond weer achteruitdeinzen. Terwijl hij het bloed in zijn
aderen voelde stollen, gluurde hij door de takken van het geboomte
heen. De Roodbaard stiet u neer met zijn mes, en knielde toen, om zich
te vergewissen dat de wond doodelijk was. Toen stond hij weer op, en
bleef een oogenblik stilstaan, als iemand die in beraad staat wat hij
doen wil. Wat moest Engel nu doen? Den goed gewapenden moordenaar te
lijf gaan om uw dood te wreken, die volstrekt geen wapentuig bij zich
had? Dat zou waanzinnig geweest zijn. Of moest hij wachten, totdat
de kornel zich verwijderd zou hebben, en zich dan naar u toe spoeden,
om te zien of er nog leven in u was? Ook dat niet! U was toch bepaald
dood, want anders zou de schobberd u nog wel een por hebben gegeven;
en dan was de Roodbaard stellig op Engel's spoor gekomen, en zou hem
vervolgd hebben, om ook hem naar de andere wereld te zenden. Neen,
had de schurk u vermoord dan lag nu bepaald Engel aan de beurt, zoodat
deze begreep, dat het eenige, dat hem nu te doen stond, was: zich zoo
gauw mogelijk te redden door de vlucht; hij maakte dus rechtsomkeert,
en vlood, eerst terug op het spoor waarlangs hij gekomen was; en
vervolgens, zoodra het terrein gunstig was, sloeg hij zijwaarts een
oostelijke richting in. Maar al te spoedig echter zou hij tot de
ontdekking komen, dat de moordenaar zich niet lang in den omtrek van
zijn schanddaad had opgehouden, maar teruggekeerd was, en het spoor
van den vluchteling gevonden had. Engel had een hoogte beklommen,
en zag, toen hij even omkeek, dat de Roodbaard hem dicht op de hielen
zat. Wel bevond die zich nog in het dal beneden, doch hoogstens slechts
op een afstand van tien minuten gaans. Aan de andere zijde der hoogte
strekte zich de open prairie uit. Engel spoedde zich de hoogte af,
en liep toen al rechtuit, zoo hard hij maar kon. Eerst na verloop
van een kwartier waagde hij het even stil te blijven staan en om te
zien. Hij zag den vervolger veel dichter achter zich dan daarstraks,
en zette het opnieuw op een loopen. Die parforce-jacht duurde nog
wel een uur, totdat Engel eindelijk boschgroei vóór zich zag. Nu
dacht hij, dat hij gered was. Maar de heesters stonden tamelijk ver
uit elkander, en daartusschen lag welig gras, waarin het spoor van
de voeten duidelijk bleef staan. De vluchteling was eigenlijk een
uitmuntend hardlooper; maar de ontberingen in den afgeloopen strengen
winter hadden de krachten zeer doen afnemen; de vervolger kwam hem
hoe langer hoe dichter op de hielen. Toen hij weder omkeek, zag hij
hem op hoogstens honderd passen afstands achter zich. Dit spoorde
hem aan tot het inspannen van zijn laatste krachten. Hij zag water
vóór zich. Dat was de Orfork van den Grand River. Daar snelde hij op
aan; doch eer hij den oever bereikt had, knalde er een schot. Hij
voelde een stoot als van een stevige vuist in zijn rechterzijde,
snelde verder, en sprong in het water, om naar den anderen oever
over te zwemmen. Links van zich zag hij echter de uitwatering van
een beek, die zich in de rivier ontlastte. Op die beek zwom hij aan,
en zwom die een eind weegs in, tot hij een kreupelbosch gewaarwerd,
welks dichte takken, die door daaraan hangend gebleven spoelgras nog
ondoordringbaarder voor het oog waren geworden, van den oever af in
het water neerhingen. Hij glipte daartusschen, en bleef er staan,
want zijn voeten voelden daar grond. Gij kunt denken, dat hij van
opgewondenheid beefde als een riet!"

"En van overspanning en angst!" voegde Watson er bij. "Neem mij niet
kwalijk. Vertel verder asjeblieft."

"De kornel had nu insgelijks den oever bereikt. Daar hij Engel niet
zag en de rivier niet zeer breed was, dacht hij, dat zijn slachtoffer
naar de overzij was gezwommen, en ook hij ging te water. Maar daar
hij zijn vuurwapenen en zijn schietbenoodigdheden droog moest houden,
ging dat zeer voorzichtig, en duurde het vrij lang eer hij, op zijn rug
zwemmende en die voorwerpen boven water houdende, den oever bereikte
en in het kreupelhout verdween."

"Hij is bepaald teruggekeerd," zei Humply-Bill. "Toen hij aan
de overzijde geen spoor vond, moest hij vooronderstellen, dat de
vluchteling nog aan deze zijde van de rivier was."

"Juist," knikte Droll. "Hij zocht eerst aan de overzij van de rivier
een goed eind weegs af, en toen keerde hij terug, om ook aan deze
zijde te zoeken; en dat bracht hem in de war. Tweemaal ging hij
de schuilplaats voorbij: maar den verscholene zag hij niet. Deze
bleef nog lang luisteren, maar van den moordenaar zag of hoorde hij
niets meer. Toch bleef hij in het water staan, totdat het donker
was geworden; toen zwom hij over en liep den ganschen nacht door,
regelrecht westwaarts, om zoo ver mogelijk uit de voeten te komen."

"Was hij niet gekwetst?"

"Ja, hij was door een schampschot getroffen aan zijn bovenlijf, onder
den arm. In zijn staat van opgewondenheid, en bij de kilheid van het
water, had hij zijn kwetsuur niet zoo gevoeld, of er althans minder
acht op geslagen: maar op zijn marsch begon de wond te steken. Hij
stopte die dicht, zoogoed als hij kon, totdat hij des morgens
verkoelende bladeren vond, die hij er oplegde en van tijd tot tijd
ververschte. Hij was dood-af van vermoeidheid, en had een razenden
honger, dien hij zocht te stillen met wortels, die hij niet kende
maar die hij toch at. Zoo sleepte hij zich voort, totdat hij tegen den
avond een eenzaam kamp bereikte, waar men hem gastvrij ontving. Hij was
zoo afgetobd, dat hij hun niet vertellen kon, wat hem wedervaren was;
hij verloor zijn bewustzijn. Toen hij uit zijn bewusteloozen toestand
ontwaakte, lag hij in een oud bed, en wist niet hoe hij daarin gekomen
was. Toen vernam hij, dat hij bijna veertien dagen lang in ijlende
koortsen had gelegen, en dat hij van niets anders geijld had dan van
moord, bloed, vlucht en water. Nu eerst vertelde hij zijn wedervaren,
en vernam hij, dat de cow-boy een roodharigen man ontmoet had, die
hem had gevraagd of er een vreemde in het kamp aangekomen was. De boy
had dien man vroeger eens in Colorado Springs gezien, en wist, dat hij
Brinkley heette; hij hield hem voor iemand, die niet te vertrouwen was,
en had daarom zijn vraag ontkennend beantwoord. Zoo was Engel den naam
van den moordenaar te weten gekomen, want hij vooronderstelde wel,
dat die aan hem vroeger een valschen naam opgegeven had. De wond begon
te heelen, en toen werd hij op een keer meegenomen naar Las Animas."

"Dus niet naar Pueblo," zei de opzichter; "anders zou ik, toen ik
later daar kwam, zijn spoor misschien wel gevonden hebben. Wat deed
hij vervolgens?"

"Hij verbond zich als voerman bij een handels-karavaan, die volgens
oud gebruik over den Arkansas-weg naar Kansas City ging. Toen hij
daar zijn loon ontving, had hij de middelen om zijn broeder op te
zoeken. In Russelville aangekomen, hoorde hij, dat zijn broeder van
daar vertrokken was; maar van zijn naasten buurman ontving hij een
voor hem achtergelaten brief, waarin stond, dat hij hem in Benton,
Arkansas, zou vinden."

"O, daar! En Benton is juist een der weinige plaatsen waar ik niet
geweest ben," zei Watson. "Maar hoe stond het met de teekening,
die hij bij zich droeg?"

"Die was in het water van den Orfork erg beschadigd, en Engel moest
die kopieeren. Natuurlijk vertelde hij alles aan zijn broer, en die was
volkomen bereid, om den tocht met hem te ondernemen. Ongelukkigerwijze
bleek al spoedig, dat alles wat hij had uitgestaan, niet, zooals
men gehoopt had, zonder nadeelige gevolgen zou blijven. Engel begon
te hoesten, en werd van dag tot dag in het oog loopend magerder. De
dokter verklaarde, dat hij de vliegende tering had; en acht weken na
de aankomst bij zijn broer was hij een lijk. Het lange staan in het
koude voorjaars-water had hem ten doode gedoemd."

"Dus heeft de kornel dan toch Engel's dood op zijn geweten!"

"Als hij anders maar niets op zijn geweten had! Er zijn er verscheiden
hier onder ons, die met dien veelvuldigen moordenaar een rekening te
vereffenen hebben. Maar luister, wat er verder gebeurd is! Engel,
namelijk de broer, was een welgesteld man, die zijn akker bebouwde
en bovendien een winstgevenden handel dreef. Hij had twee kinderen,
een jongen en een meisje. Het huisgezin bestond uit de ouders, die twee
kinderen en een knecht voor alles, die, wanneer het noodig was, ook het
werk van een meid deed. Op zekeren dag nu is een vreemdeling bij Engel
gekomen, die zich uitgaf voor reeder van kanaalbooten; hij vertelde
dat hij als goudzoeker fortuin gemaakt had. Bij die gelegenheid is
ter sprake gekomen, dat hij destijds een jager gekend had, die Engel
heette, en dat die óók een Duitscher was. Daarmee werd natuurlijk de
broer bedoeld; en toen is er zóóveel te vertellen geweest, dat daarmee
de gansche namiddag en de avond verliep, zonder dat de vreemdeling
aan heengaan dacht. Hij werd natuurlijk uitgenoodigd om den nacht
over te blijven, hetgeen hij na eenige plichtplegingen aannam. Op
het laatst heeft Engel ook den dood van zijn broer en de oorzaak
daarvan verteld, en de teekening uit het kleine hoekkastje gehaald
en die aan den vreemdeling laten zien. En eindelijk is men naar bed
gegaan. De ouders en de kinderen hadden hun slaapplaatsen boven in
een kamer, aan de rechter-achterzijde van het huis, de knecht in een
kamertje ook daar, maar aan de linkerzijde. Aan den gast had men de
mooie voorkamer gegeven. Beneden was alles gesloten, en Engel had de
sleutels, zooals hij iederen avond deed, mee naar boven genomen. Nu
was kort te voren het zoontje, Fred, jarig geweest, en die had voor
zijn verjaardag een tweejarig veulen ten geschenke gekregen. De
jongen had nog niet lang te bed gelegen, of hij herinnerde zich,
dat hij door al het praten en door de vele lotgevallen, die hij had
hooren vertellen, dien avond vergeten had zijn paard te voeren. Hij
stond dus weer op, en verliet, zeer zacht om niemand wakker te maken,
de slaapkamer. Beneden schoof hij den grendel van de achterdeur en
ging het erf over naar den stal. Licht mee te nemen had hij niet
noodig geoordeeld; trouwens, de lantaarn stond in de keuken, en die
was gesloten. Hij moest dus in den donker voederen, zoodat dit iets
langer duurde dan gewoonlijk. Hij was er nog niet klaar mee, toen
hij zich verbeeldde een noodkreet te hooren. Hij vloog den stal uit,
het erf op, en zag licht in de slaapkamer. Dat licht verdween, en
kwam dadelijk weer te voorschijn in het kamertje van den knecht. Daar
deed zich een verschrikkelijk leven hooren; de knecht schreeuwde om
hulp, en er kraakten meubelen. Fred vloog naar den muur, en klauterde
tegen het spalier van den druivenwingerd op naar het raam. Toen hij
daar naar binnen keek, zag hij den knecht op den vloer liggen: de
vreemdeling zat op de knieën boven op hem, hield hem met de linkerhand
bij de keel vast, en in de rechterhand hield hij een revolver, die
hij tegen het hoofd van den knecht aanhield. Er knalden twee schoten,
Fred had willen schreeuwen, maar hij had geen geluid kunnen geven. Van
ontzetting liet hij het latwerk uit zijn handen glippen, en juist toen
de schoten knalden, stortte hij van boven neer op de steenen van het
daar geplaveide erf. Hij was met zijn hoofd naar beneden gevallen,
en had zijn bewustzijn verloren. Toen hij weer tot bezinning kwam,
vroeg hij zichzelf af wat hij doen zou. De moordenaar was stellig
nog in huis, zoodat hij niet naar binnen durfde. Maar hulp moest er
komen. Hij sprong dus over de omheining, en schreeuwde zoo hard als
hij kon, ten einde de moordenaar vrees aan te jagen en van zijn ouders
af te houden, en snelde naar de woning van den dichtstbijwonenden
nabuur, wiens huis, evenals dat van Engel, een eind weegs buiten Benton
stond. De lieden daar hoorden het geroep om hulp, en kwamen al spoedig
naar buiten. Toen zij hoorden wat er gebeurd was, wapenden zij zich in
allerijl en volgden den terugsnellenden jongeling op den voet. Eer zij
echter het huis bereikten, zagen zij, dat het bovengedeelte in brand
stond. De vreemdeling had brand gesticht en zich zoo ver mogelijk uit
de voeten gemaakt. De vlammen hadden zoo snel om zich heen gegrepen,
dat er geen mogelijkheid meer bestond om naar boven te komen; wat op
de gelijkvloers-verdieping stond en lag, werd grootendeels gered. Het
hoekkastje stond opengebroken, en was ledig. De lijken, die niet meer
te bereiken waren, moest men laten verbranden."

"Afschuwelijk! IJzingwekkend!" klonk het uit aller mond, toen Droll
een oogenblik zweeg. Fred Engel zat bij het vuur, hield met beide
handen zijn gelaat bedekt, en weende.

"Ja, wel afschuwelijk, wel ijzingwekkend!" zei Droll. "Het verwekte dan
ook groot opzien en groote ontsteltenis. Er werden nasporingen gedaan
in alle richtingen, maar vruchteloos. De twee broeders Engel hadden
in St. Louis een zuster, de vrouw van een rijken rivier-reeder. Die
loofde tien duizend dollars als premie uit, voor het inhechtenisnemen
van den brandstichter-moordenaar; doch ook dat baatte niet. Toen kwam
zij op de gedachte, zich tot het particuliere detective-bureau van
Harris & Blother te wenden, en dat heeft beter gevolg gehad."

"Beter gevolg?" vroeg Watson. "De moordenaar is immers nog op vrije
voeten! Ik veronderstel natuurlijk dat het de kornel is."

"Ja, op vrije voeten is hij nog," antwoordde Droll; "maar hij is
nu toch reeds zoogoed als in de knip. Ik ben naar Benton geweest,
om daar mijn oogen een beetje beter open te doen dan anderen gedaan
hebben, en...."

"Gij? Waarom gij?"

"Om die vijf duizend dollars te verdienen."

"Het waren er immers tien duizend?"

"Ja, maar het honorarium wordt gedeeld," zei Droll. "De eene helft
krijgen Harris & Blother, de andere helft krijgt de detective."

"He, sir! zijt _gij_ dan een detective?"

"Hum! Ik geloof, dat ik hier enkel te doen heb met eerlijke menschen,
waaronder er niet één is, op wien ik later jacht zal behoeven te maken;
en daarom wil ik u nu zeggen, wat ik tot dusverre verzwegen heb: Ik
ben particulier politie-agent, en wel voor sommige districten van het
verre Westen. Ik heb reeds menigen booswicht, die zich volkomen veilig
waande, overgeleverd aan het galghout, en hoop dat nog lang te kunnen
blijven doen. Ziezoo! nu weet gij het, en nu weet gij meteen waarom
ik niet graag over mij zelf spreek. De oude Tante Droll, over wien
reeds honderden bij honderden gelachen hebben, is, als men hem kent,
volstrekt zoo belachelijk niet. Maar dat komt hier nu eigenlijk niet
te pas; ik heb nu over den moord te spreken."

Had men vroeger om den naam van Tante Droll gelachen, nu zag men
hem met geheel andere oogen aan. Zijn bekentenis, dat hij detective
was gaf opheldering van al het vreemde en wonderlijke in zijn
persoonlijkheid. Hij verschool zijn ware ik achter zijn potsierlijk
uiterlijk, om zijn handen des te zekerder te kunnen uitsteken naar
dengene, dien hij wilde vatten.

"Ik wendde mij dus," vervolgde hij, "in de allereerste plaats tot Fred,
en hoorde hem uit. Zoodoende vernam ik al wat er dien avond verteld
en gesproken was. Het hoekkastje was door den moordenaar geopend. Hij
had het niet open durven breken, omdat dit waarschijnlijk de bewoners
des huizes wakker gemaakt zou hebben; hij had hen eenvoudig vermoord,
om in het bezit van die teekening te komen. Hij wilde die natuurlijk
gebruiken, en was dus voornemens, om naar het Zilvermeer te gaan. Ik
moest hem achterna, en nam Fred, die hem gezien had, en die hem dus
herkennen zou met mij mee. Reeds op de stoomboot, toen ik de tramps
zag, was ik nagenoeg zeker van mijn zaak; die zekerheid is van dag
tot dag grooter geworden, en vandaag, hoop ik, zal de dader wel in
mijn handen vallen."

"In _uwe_ handen?" vroeg de oude Blenter. "Wat denkt gij dan met hem
te doen?"

"Wat ik op dit oogenblik voor het beste zal houden."

"Gij zult hem toch niet naar Benton brengen?"

"Misschien wèl!"

"Zet dat maar gerust uit uw hoofd! Er zijn er, die vrij wat meer
recht op hem hebben dan gij. Denk maar eens aan de rekening, die ik
met hem te vereffenen heb."

"En ik!" riep de opzichter.

"En wij andere rafters ook!" klonk het van verscheiden zijden.

"Maakt u maar niet warm; want wij hebben hem nog niet!" antwoordde
Droll.

"Wij hebben hem!" beweerde Blenter. "Hij zal bepaald wel de allereerste
zijn, die in den trein klimt."

"Dat is wel mogelijk; maar ik heb nog geen buffelvleesch te eten,
of ik moet eerst den buffel geschoten hebben. Overigens is het mij
volkomen onverschillig wie hem krijgt. Ik behoef hem volstrekt niet
mee te sleepen. Als ik maar bewijzen kan, dat hij dood is, en dat ik
daartoe het mijne heb bijgedragen, ben ik zoo zeker van de premie
als mijn nachtjapon. Voor het oogenblik heb ik genoeg gesproken,
en ga een poosje slapen. Wekt mij zoodra het tijd is."

Hij stond op, om een afgelegen donker plekje te zoeken. De anderen
echter dachten aan geen slaap. Wat zij gehoord hadden, hield hen nog
lang bezig; en toen werd de ophanden zijnde ontmoeting met de tramps
een thema, dat niet uitvoerig genoeg besproken kon worden.

Winnetou nam geen deel aan dat gesprek. Hij had plaats genomen leunende
tegen de rots, en zat met zijn oogen dicht; maar slapen deed hij
volstrekt niet, want nu en dan gingen zijn oogleden open, en dan schoot
er een scherpe, uitvorschende blik uit, aan een weerlichtstraal gelijk.

Het was omstreeks middernacht, toen de twintig werklieden bij den
ingenieur kwamen, om post te vatten bij zijn huis. Old Firehand
ging Hartley opzoeken. Deze lag te bed, en sliep; maar naast hem zat
Charoy's neger, met een revolver in zijn hand. Hij had in plaats van
den gekwetste, die behoefte aan slaap had, de bewaking van de twee
tramps op zich genomen, en Old Firehand zag, dat hij in dat opzicht
volkomen gerust kon zijn. Hij ging dus terug naar den ingenieur,
en zei tegen dezen, dat hij nu den trein te gemoet zou gaan.

"Dus is nu het gevaarlijke uur gekomen!" zei Charoy. "Zijt gij toch
óók niet een beetje bevreesd, sir?"

"Bevreesd?" antwoordde de jager verwonderd. "Zou ik dan dit zaakje
uit eigen beweging op mij genomen hebben, als ik bevreesd was?"

"Of althans ongerust?"

"Ik heb maar één ongerustheid, dat de kornel mij misschien ontsnappen
zal."

"Maar het is mogelijk, ja meer dan waarschijnlijk, dat ze op u
schieten zullen."

"Nog veel waarschijnlijker is het, dat ze mij niet raken zullen. Maak
u om mijnentwil volstrekt niet ongerust, en houdt hier zoolang ik
afwezig ben, den boel maar goed in orde. Het is best mogelijk, dat
de kornel eenige kerels vooruitzendt, die moeten oppassen, dat alles
hier loopt zooals hij wenscht. Doet hij dat, dan zal hij met hen wel
een sein afgesproken hebben om hen te waarschuwen. Houd u dan volkomen
zoo, alsof er niets buitengewoons aan de hand is."

Nu riep hij de twee werklieden, die in plaats van de tramps post
moesten vatten op de locomotief, en ging met hen de baan op, zonder dat
de spionnen, indien die er waren, er iets van gewaar konden worden. De
ingenieur had gezorgd, dat die twee mannen bijna juist gekleed waren
als de beide tramps.

Het was stikdonker; maar de werklieden kenden den weg, en namen den
jager tusschen hen in. Terwijl zij dus in de richting naar Carlyle
voortgingen, prentte hij hun nog eens goed in, hoe zij zich bij al
wat er gebeuren mocht, te gedragen hadden. Zij bereikten de plek, die
telegraphisch bepaald was, en gingen daar in het gras zitten, om de
komst van den trein af te wachten. Het was nog even voor drieën toen
die aankwam en vlak bij hen stilhield. Hij bestond uit de locomotief
met tender en zes groote personen-wagens. Old Firehand stapte in,
en doorliep de rijtuigen. Zij waren ledig. In den voorsten wagen
stond een met steenen gevulde, gesloten kist. Een conducteur was er
niet bij; er waren slechts twee personen op den trein, de machinist
en de stoker. Toen Old Firehand de wagens in oogenschouw genomen
had, ging hij naar die twee, en gaf hun de noodige orders. Doch eer
hij nog uitgesproken had, viel de stoker hem in de rede, en zei:
"Een oogenblikje, sir! ik geloof niet, dat het noodig is uw verdere
bevelen te geven. Ik heb geen trek om daaraan te voldoen."

"Zoo? waarom dat?"

"Ik ben stoker en heb voor het vuur onder den ketel te zorgen;
daarvoor word ik betaald; maar ik ben niet aangesteld om mij te
laten doodschieten."

"Wie spreekt dan van doodschieten?"

"Gij natuurlijk niet, maar ik zooveel te beter."

"Er is geen mensch, die aan schieten zal denken."

"Goed! dan zullen zij steken of slaan; dat komt precies op hetzelfde
neer. Of ik doodgeschoten, gestoken of geslagen of gewurgd word,
dat is alles zoo wat eenerlei. Op geen van al die manieren wensch ik
mijn post te verlaten."

"Maar hebben uw superieuren u dan niet bevolen, te doen wat wij u
hier zullen voorschrijven?"

"Neen; dat kunnen zij niet. Ik heb een vrouw en een huishouden
met kinderen en doe mijn plicht. Met de tramps te gaan vechten, dat
behoort volstrekt niet tot mijn bezigheden. Men heeft mij gezegd, dat
ik tot hier moest meerijden, en dat ik hier zou vernemen wat er van
mij verlangd wordt. Of ik genegen ben om dat te doen, dat hangt geheel
af van mijzelf, en nu heb ik er toevallig hoegenaamd geen trek in."

"Is dat bepaald uw besluit?"

"Ja."

"En gij, sir?" vroeg Old Firehand aan den machinist, die het geheele
gesprek aangehoord had zonder iets te zeggen.

"Ik verlaat de locomotief niet," antwoordde de brave, onvervaarde man.

"Maar ik voel mij verplicht u opmerkzaam te maken, dat u door een of
ander onvoorzien voorval toch wel een ongeluk overkomen kan."

"En u niet, sir?"

"O ja, dat spreekt vanzelf."

"Welnu wat gij durft wagen, zonder er verplicht toe te zijn, moet
ook ik durven wagen, omdat het een staaltje van mijn plicht is."

"Bravo! gij zijt een flinke vent. De stoker kan op zijn gemak naar
Sheridan gaan, en daar onze terugkomst afwachten; ik zal zijn plaats
wel innemen."

"_Well_, dan ga ik maar heen, en wensch u een goeden afloop," prevelde
de stoker, terwijl hij zich verwijderde.

Old Firehand klom met de twee werklieden op de locomotief, en gaf
nogmaals nauwkeurig zijn orders aan den machinist; daarop maakte hij
zijn gezicht zwart met roet. Nu zag hij er in zijn linnen pak precies
als een stoker uit. De trein zette zich in beweging.

De wagens waren naar Amerikaansch model gemaakt. Men moest er van
achteren in den achtersten wagen inklimmen, om in de voorste wagens te
komen; ze waren natuurlijk verlicht. De locomotief was een zoogenaamde
tender-machine, en omringd met hooge, stevige wanden van dik blik, ter
beschutting tegen weer en wind. Dat was in dit geval zeer gelukkig,
want die wanden verborgen de op de locomotief staande personen bijna
geheel en al en bezaten genoeg weerstandsvermogen om pistool- en
geweerkogels er op te doen afstuiten.

De trein bereikte al spoedig Sheridan, en hield daar stil. Er was
niemand anders op het perron dan de ingenieur; hij wisselde met den
machinist de gebruikelijke vragen en antwoorden, en liet toen den
trein verder gaan.

Intusschen waren de twee spionnen, die Old Firehand op de hoogte
van het talud beluisterd had, ter plaatse aangekomen, waar de kornel
zich met de tramps bevond. Zij berichtten hem, dat in Sheridan geen
sterveling eenig vermoeden had van hetgeen er gebeuren zou, hetgeen
groote vreugde veroorzaakte. Toen echter namen zij den kornel ter
zijde, en deelden hem de vrees mee, die zij reeds tegen elkander
uitgesproken hadden. Hij hoorde hen bedaard aan, en zei toen: "Wat
gij mij zegt, weet ik al. Het komt niet in mij op, al die kerels, die
meerendeels geen knip voor den neus waard zijn, bij mij te houden, en
evenmin kan het in mij opkomen, aan hen, die ik niet noodig heb, een
enkelen dollar van dat halve millioen af te staan--zij krijgen niets!"

"Dan zullen zij nemen wat zij hebben willen."

"Dat moet gij afwachten. Ik heb mijn plan."

"Maar zij zullen elkander bijna dooddringen, om maar het eerst in
den trein te komen."

"Dat begrijp ik! Ik ben er zeker van, dat zij den trein zullen
bestormen; maar ik blijf buiten staan, en wacht, totdat de kas uit
den wagen gehaald wordt. Als de trein dan weg is, zullen wij wel zien
wat er gebeurt."

"Hoe staat het dan met ons beiden?"

"Gijlieden blijft bij mij. Doordien ik u naar Sheridan gezonden
heb, heb ik bewezen, dat ik u mijn vertrouwen schenk. Gaat nu naar
Woodward. Die kent mijn plan, en zal u de namen noemen van hen,
die ik van plan ben bij mij te houden."

Zij voldeden aan dat verlangen, en legerden zich bij den genoemde,
die zoowat den rang van luitenant onder den kornel bekleedde. Alles
lag nog in duisternis gehuld; toen het uur begon te naderen, werd er
op zij van de baan een vuur aangemaakt. De tramps vermoedden niet,
dat dit uur zoo laat in den nacht gekozen was tot hun verderf. Om
drie uur was het nog donker; maar toen de trein Eagle-tail bereikte,
brak de morgenstond aan, zoodat men goed kon mikken.

Omstreeks kwartier over drieën hoorden de wachtenden veraf het
rollen van den trein, en kort daarop zagen zij de felle lichten van de
machine. Old Firehand hield het vuurgat gesloten, zoodat hij en de drie
andere personen niet duidelijk gezien zouden kunnen worden. Nauwelijks
honderd passen van het vuur af, gaf de machinist, als gehoorzaamde
hij aan een plotselingen dwang tegenstoom. De stoomfluit gilde,
de wielen krasten en steunden; de trein kwam tot staan.

Tot nu toe hadden de tramps in ongerustheid verkeerd, of het den
nagemaakten klerk en zijn kameraad gelukken zou den machinist en
den stoker vrees aan te jagen; toen zij nu den trein zagen stoppen,
begonnen zij te jubelen van blijdschap, en verdrongen elkander naar
den achtersten wagen. Ieder wilde de eerste zijn. Maar de kornel
wist wel wat het noodigste was. Hij ging naar de locomotief, keek om
den hoek van den eenen beschuttenden wand even naar boven, en vroeg:
"Alles richtig, boys?"

"_Well!_" antwoordde de eene werkman, die den machinist de revolver
op de borst hield. "Zij hebben eieren voor hun geld moeten kiezen. Zie
maar, kornel! Als zij zich durven verroeren, geven wij vuur."

Old Firehand stond als sidderende van angst tegen den waterbak gedrukt,
en voor hem stond de andere werkman met zijn revolver. De kornel werd
volkomen verschalkt. "Mooi zoo!" zei hij. "Gij hebt uw taak goed
gedaan: gij zult er extra voor beloond worden. Blijft nog boven,
tot wij klaar zijn; en dan, als ik het sein geef, kunt gij van de
locomotief afkomen; dan behoeven deze brave menschen niet van angst
te sterven, en kunnen zij doorrijden."

Hij verwijderde zich in den donker weer van de locomotief. Hij had
niet anders gedacht, dan zijn beide tramps te zien, te meer daar de
werkman, die hem geantwoord had, zeer goed de stem van den zoogenaamden
klerk had nagebootst. Toen hij weg was, boog Old Firehand voorover,
om de plaats waar men stond te overzien. Hij zag geen mensch staan;
maar in de wagens heerschte een verschrikkelijk rumoer. Hij hoorde,
dat zij aan het vechten waren, om de groote geldkist machtig te worden.

"Vooruit! Vooruit!" gebood de jager aan den machinist. "En niet
langzaam, maar zoo hard als we maar kunnen, want anders komen ze de
wagens, weer uit."

De trein zette zich weer in beweging, zonder dat de machinist de
stoompijp deed fluiten.

"Halt, halt!" schreeuwde een stem. "Schiet de honden
neer! Schiet! Schiet!"

Men kon de woorden verstaan, maar den klank der stem kon men niet
herkennen. Daardoor wist Old Firehand niet, dat het de kornel was,
die dat riep.

De in de wagens zijnde tramps schrikten, toen de trein hoe langer
hoe harder begon te rijden. Zij wilden er uitspringen, maar dat was
bij de snelheid, die de machinist aan de vaart gaf, niet te doen. Old
Firehand moest het vuur opporren. De vlammen wierpen hun schijnsel op
hem en op zijn bijstanders. De voordeur van den voorsten wagen werd
geforceerd, en Woodward kwam daar te voorschijn. Hij zag de locomotief
vóór zich, en het helder beschenen gelaat van den jager, bij wien de
twee nagemaakte tramps zeer vertrouwelijk stonden te kijken.

"Old Firehand!" bulderde hij zoo hard, dat het boven het geraas der
ijzeren wielen en het gepoef der locomotief uitklonk. "Die hond is
het! Rijd naar de hel."

Meteen greep hij het pistool uit zijn gordel en schoot. Maar
Firehand wierp zich met de snelheid eener gedachte op den grond, en
bleef ongedeerd. Doch in het volgende oogenblik glinsterde ook zijn
revolver en Woodward, in zijn hart getroffen, stortte achterover in den
wagen terug. Anderen verschenen aan de opengebroken deur, maar werden
insgelijks terstond door zijn kogels getroffen. Ook de twee werklieden
richtten hun revolvers op de deur, en schoten, totdat het gelukt was
de beschuttende wand in zijn dwarsvouw te brengen tusschen den wagen en
de locomotief. Nu mochten de tramps schieten zoo hard als zij wilden.

Intusschen was de trein verder gereden. De machinist hield goed de
lichten op de baan in het oog. Er verliep een half uur, en in het
oosten begon het licht te worden. Toen liet hij de stoompijp fluiten,
niet in korte tempo's maar in een lang gerekt gehuil, waaraan geen
einde scheen te komen. Hij naderde de brug, en wilde de daar wachtende
mannen van de nadering van den trein verwittigen.

Die mannen stonden sedert lang op hun post. Even vóór middernacht
waren de dragonders uit Fort Wallace aangekomen; die hadden zich nu
aan weerszijden van de rivier onder de brug geposteerd, om iederen
tramp, die het wellicht daarboven mocht weten te ontkomen, beneden
te vatten. Daar, waar de brug begon, stond Winnetou met de rafters en
jagers. Aan de andere zijde van de brug, aan weerskanten van den ingang
van den tunnel, stonden drie vierden van de gewapende baanwerkers, en
aan den uitgang van den tunnel wachtte het overige vierde gedeelte. Bij
dezen bevond zich de opzichter, die de niet zonder gevaar zijnde taak
op zich genomen had, om binnen in den tunnel de locomotief van den
trein te gaan afhaken. Toen hij het gehuil van de stoompijp hoorde,
gebood hij aan zijn mannen: "Het vuur aanmaken!"

Terwijl aan dat bevel terstond gevolg werd gegeven, doordien men den
hoop hout en kolen, die voor den mond van den tunnel lag in brand stak,
sloop hij behoedzaam den tunnel in, om, zich tegen den muur houdende,
den trein af te wachten.

Deze was met verminderde vaart de brug over gekomen, en naderde den
tunnel. Old Firehand zag de daar geposteerde manschap, en riep hun toe:
"Achter ons het vuur aanmaken!"

Een oogenblik later hield de trein stil. De locomotief stond juist
waar de opzichter die verwacht had.

"Slechts een oogenblik!"

Bij deze woorden kroop hij tusschen de machine en den eersten wagen,
haakte die beide van elkander af, en snelde toen den tunnel uit. De
locomotief volgde oogenblikkelijk; de wagens bleven staan; en de voor
en achter brandende vuren werden door de werklieden midden op de baan
geschoven, nadat men de spoorstaven haastig met steenen bedekt had,
om die te beveiligen voor de vuurhitte.

Dit alles was in veel minder tijd geschied, dan noodig is geweest
om het hier te vertellen, en wat meer zegt veel te gauw, dan dat de
tramps zoo spoedig hadden kunnen beseffen in welk een toestand zij
zich bevonden. Zij waren al niet op hun gemak geweest toen de trein
zoo ijselijk hard reed. Zij hadden nu gehoord, dat Old Firehand
op de locomotief stond, en wisten dus, dat hun plan verijdeld was;
maar zij hielden zich verzekerd, dat zij daar, waar de trein stil
zou houden al ware dat op een druk station, hun vrijheid terug zouden
krijgen. Zij waren goed gewapend en zóó talrijk, dat wel niemand het
hart zou hebben hen gevangen te willen houden. Nu stond de trein stil,
en daarop hadden zij gewacht. Maar toen zij uit de zijraampjes keken,
grijnsde hen een onderaardsche duisternis aan. Zij verdrongen elkander
om aan het portier van den achtersten wagen te komen en uit den trein
te stappen, doch kregen een gewaarwording alsof zij door een nauwen,
donkeren koker in een ontzaglijk groot vlammend, knetterend vuur
staarden. En zij, die zich in den voorsten wagen bevonden, zagen,
dat de locomotief verdwenen, en daarvoor een knapperend en krakend
kolenvuur in de plaats getreden was. Een hunner kwam op de juiste
gedachte.

"Een tunnel, een tunnel!" riep hij verschrikt; en "een tunnel, een
tunnel! wij zitten in een tunnel!" riepen al de anderen hem na. "Er
uit! Wij moeten er uit!"

Er volgde een ontzettend geschuif en gedrang, zoodat zij die aan
de portieren waren, niet konden uitstappen, maar er letterlijk
uitgeworpen werden. De tweede viel neer op den eerste, de derde
tuimelde neer op den tweede, en zoo vervolgens. Het was een warboel
van menschen-gedaanten, van armen en beenen, van geschreeuw en
verwenschingen en vloeken, en dat ging niet zonder dat menigeen
gekwetst werd. Er waren er zelfs, die naar hun wapens grepen, om
zich te verweren tegen hen, die zich aan hen vastklemden of die op
hen lagen.

En aan de duisternis, die door de voor en achter aan den tunnel
brandende vuren en door de wagon-lampen niet eens draaglijk verlicht
werd, paarde nu de dikke, zware kolendamp, die door den ochtendwind
in den tunnel gedreven werd.

"Voor den..... (er volgde een vloek)! Ze willen ons doen stikken!" riep
een krijschende stem. "Er uit! Er uit!"

Tien, twintig, vijftig, honderd kelen schreeuwden het hem na, en in
waren doodsangst drong, dreef, duwde en worstelde alles op de beide
uitgangen van den tunnel aan. Maar daar knetterden en kraakten de beide
vuren welker felle vlammen den ganschen uitgang versperden. Wie er uit
wilde moest door het vuur springen en was vooruit verzekerd, dat zijn
kleeren in brand zouden geraken. Dat beseften de voorsten: zij keerden
zich om, en wilden terug; maar de gansche menschenzwerm achter hen
bleef opdringen en wilde niet wijken. En daardoor ontstond er in de
nabijheid van de beide vuren een verwoede worsteling tusschen lieden,
die zoo kort te voren nog kameraadschappelijk eensgezind waren geweest
in het nastreven van helsche plannen. Het tunnel-verwulfsel kaatste
het gebrul en getier vertienvoudigd terug, zoodat het daarbuiten klonk
alsof alle duivelen uit de hel waren losgebroken, om daarbinnen feest
te vieren.

Old Firehand was om de rots heen naar het voorste vuur geloopen.

"Wij behoeven niets te doen," riep een der baanwerkers hem toe. "De
beesten verscheuren elkander. Hoor maar, sir! Uitmuntender plan,
dan het uwe is, had nooit uitgedacht kunnen worden."

"Ja, zij hebben het erg te kwaad met elkander," antwoordde hij. "Maar
het zijn menschen, en vermoorden mogen wij hen niet. Maak den ingang
een beetje vrij van het vuur!"

"Wilt gij er dan in?"

"Ja."

"Om Godswil, doe dat niet! Zij zullen u aanvliegen en u wurgen!"

"Geen nood! Zij zullen blij zijn, als ik hun de kans bied om zich
te redden."

Hij hielp zelf mee het vuur ter zijde te schuiven, zoodat er tusschen
de vlammen en den tunnelmuur een opening kwam, groot genoeg voor één
man om er doorheen te springen. Hij deed den sprong, en nu bevond
hij zich in den tunnel, hij alleen, tegenover al die dollen en
razenden. Wel nooit in zijn leven was zijn onverschrokkenheid zóó
duidelijk als thans; maar stellig ook nooit in zijn leven was zijn
zelfvertrouwen grooter geweest dan op dit oogenblik. Dikwijls had
hij bij ondervinding gehad hoe somwijlen de moed van een enkel man
in staat is, om duizenden te verbazen en als het ware te verlammen.

"_Hallo, silence!_" weerklonk zijn forsche stem boven het geschreeuw
van honderd kelen uit, en allen zwegen stil. "Hoort wat ik u zeg!"

"Old Firehand!" riepen er eenigen, verbaasd over zijn weergalooze
onvervaardheid.

"Ja, dat ben _ik_!" antwoordde hij. "En gij hebt het ondervonden, waar
_ik_ ben, komt geen weerstand-bieden te pas. Als gij niet stikken wilt,
legt dan hier uw wapenen neer en komt dan den tunnel uit, maar één voor
één. Ik zal buiten bij het vuur staan, en commandeeren. Wie naar buiten
springt zonder mijn commando af te wachten, wordt oogenblikkelijk
neergeschoten. En wie iets van zijn wapentuig bij zich houdt, krijgt
ook terstond den kogel. Wij zijn talrijk genoeg, baanwerkers, jagers,
rafters en soldaten, meer dan genoeg, om mijn bedreiging ten uitvoer
te brengen. Overlegt het met elkander! En als gij een pet of een
hoed naar buiten werpt, zal dat voor ons het teeken zijn, dat gij u
overgeeft. Doet gij dat niet, dan zijn honderd geweren op de vuren
gericht om niemand door te laten."

Het had hem, door den rook, moeite gekost de laatste woorden goed
verstaanbaar uit te brengen, en meteen sprong hij snel weer den tunnel
uit, om niet wellicht het mikpunt te worden van een of ander schot. Die
voorzichtigheid was verstandig, maar eigenlijk noodeloos. De indruk,
dien zijn verschijning op de tramps gemaakt had, was van dien aard, dat
niemand hunner het gewaagd zou hebben zijn geweer op hem aan te leggen.

Nu gaf hij aan zijn baanwerkers bevel hun geweren op de opening
van den tunnel aan te leggen, ten einde de tramps, als die een
poging mochten doen om zich door de massa heen te slaan, te
ontvangen met peloton-vuur. Men kon hooren dat zij met elkander
beraadslaagden. Verscheiden stemmen spraken luid, alle tegelijk. De
omstandigheden lieten hun niet toe, hun beraadslaging lang te rekken,
want de rook, die in den tunnel drong, belemmerde hun ademhaling meer
en meer. Tegenover een man als Old Firehand hadden zij den moed geheel
verloren; zij wisten, dat hij er de man naar was om te doen wat hij
zei: de dood door stiklucht werd hoe langer hoe dreigender, en zij
zagen geen anderen uitweg tot redding, dan zich over te geven. Er
kwam een hoed uit den tunnel vliegen over het vuur heen, en terstond
daarop werden de tramps door de roepstem van Old Firehand verwittigd,
dat de eerste hunner uit den tunnel mocht komen. Hij sprong er uit,
en moest dadelijk de brug over, waar hij door rafters en jagers in
ontvangst werd genomen. Men had zich ingevolge het zoo goed geslaagde
plan, dat eigenlijk afkomstig was uit het brein van Winnetou voorzien
van touwen, koorden en riemen, en zoodra de eerste tramp over de
brug was, werd hij gekneveld. Zoo ging het al zijn kameraden, die
na hem kwamen. Zij werden in zulke tusschenpoozen uit den tunnel
gelaten, dat men telkens den tijd had om den vorige te knevelen. Maar
alles ging toch zoo snel in zijn werk, dat er nog niet ten volle een
kwartier verloopen was of al de tramps bevonden zich in handen van de
overwinnaars. Maar nu bleek het tot teleurstelling en verdriet der
laatsten, dat zij den roodharigen kornel nog niet hadden. Toen men
aan de gevangenen naar hem vroeg, vernam men van hen, dat de kornel
met een twintigtal anderen in het geheel niet in den trein geweest
was. Zekerheidshalve doorzocht men goed den ganschen tunnel en al
de wagons; maar men vond hem niet, zoodat men veronderstellen moest,
dat de gevangenen de waarheid gezegd hadden.

Zou dan juist die kerel, op wien het voornamelijk gemunt was geweest,
den dans ontspringen? Neen! De gevangenen werden aan de bewaking
van de soldaten en van de baanwerkers toevertrouwd, en Old Firehand
en Winnetou reden met de jagers en de rafters terug, om het spoor
van den vermiste te ontdekken, ter plaatse waar de trein halt had
gehouden. Daar aangekomen, zond Old Firehand vier rafters verder naar
Sheridan, om zijn paard en zijn jachtkostuum, en de twee nog geboeid
daar liggende tramps naar den tunnel te laten brengen. Hij wilde niet
zelf naar Sheridan terugkeeren, maar met zijn gezelschap dadelijk mee
vertrekken naar Fort Wallace, waarheen de tramps gebracht werden,
omdat zij daar onder militaire bewaking beter geborgen waren dan
ergens elders. De vier boodschappers kregen natuurlijk ook in last,
om aan den ingenieur mede te deelen in hoeverre de uitvoering van
het plan gelukt was.

Men vond de plaats, waar de tramps gebivakkeerd hadden om den trein
af te wachten. Niet ver van daar waren de paarden vastgebonden
geweest. Na lang zoeken en nauwlettend beoordeelen van de vele voet-
en hoef-indrukken bleek het, dat werkelijk een twintigtal tramps
ontkomen waren. Die hadden even zooveel paarden medegenomen, en
natuurlijk de beste viervoeters; de overige hadden zij naar alle
richtingen uiteengejaagd.

"Die kornel is met sluw overleg te werk gegaan," zei Old Firehand. "Had
hij al de paarden meegenomen, dat zou een groote last geweest zijn voor
zulk een kleine bende, en het door zooveel paarden achtergelaten spoor
zou voor een kind te herkennen geweest zijn. Door de achtergebleven
paarden links en rechts uit elkander te jagen, heeft hij ons het
zoeken naar zijn spoor zeer moeilijk gemaakt, en daardoor heeft hij
zelf veel tijd gewonnen. En daar hij in elk geval niet de slechtste
dieren gehouden zal hebben, komt hij ons zoo snel vooruit, dat wij
moeite zullen hebben om den verloren afstand in te halen."

"Mijn blanke broeder vergist zich misschien," antwoordde Winnetou. "Dat
bleekgezicht heeft stellig deze streek niet verlaten zonder zich eerst
te vergewissen hoe het met zijn kornuiten afgeloopen is. Als wij nu
zijn spoor volgen, zal dat ons bepaald naar den Eagle-tail brengen."

"Ik ben overtuigd, dat het vermoeden van mijn rooden broeder juist
is. De kornel is van hier weggereden, om ons te beluisteren. Hij
zal nu weten, waaraan hij zich te houden heeft, en nu zal hij zich
in allerijl uit de voeten gemaakt hebben. Maar wij zijn hier gekomen
om naar hem te zoeken, en daardoor hebben wij den kostbaarsten tijd
te loor laten gaan."

"Als wij snel terugkeeren, zullen wij hem misschien nog wel kunnen
inhalen."

"Neen. Mijn broeder moet bedenken, dat wij hem niet terstond kunnen
volgen. Wij moeten eerst mee naar Fort Wallace, om daar onze
verklaringen af te leggen. Daar is vandaag deze geheele dag mee
gemoeid, zoodat wij pas morgen die twintig tramps achterna zullen
kunnen gaan."

"Dan zullen zij ons een geheelen dag vooruit zijn!"

"Ja; maar wij weten waar zij naar toe willen, en wij verliezen er dus
volstrekt geen tijd mee, als wij hun spoor volgen. Wij gaan regelrecht
naar het Zilvermeer."

"Denkt mijn broeder dan, dat zij nu nog daar naar toe willen?"

"O ja, stellig."

"Nu, nadat zij hier zulk een nederlaag geleden hebben?"

"Ja, in weerwil daarvan."

"Maar nu hun plan hier zoo totaal mislukt is, zullen zij nu hun
voornemen maar niet liever opgeven?"

"O neen! Zij willen geld hebben, om daarmee hier of daar inkoopen te
doen. Doch die inkoopen zijn niet zoo bepaald noodig. Leven kunnen
zij van het wild dat zij schieten. Wapenen hebben zij, kruit en lood
ook. En mochten zij aan het laatste behoefte krijgen, dan hebben zij
onderweg wel gelegenheid, om het zich op een eerlijke of oneerlijke
manier te verschaffen. Ik ben overtuigd, dat zij naar het Zilvermeer
zullen gaan."

"Dan willen wij hun spoor volgen, om ten minste te weten te komen,
waar zij hier vandaan naar toe gereden zijn."

Twintig ruiters laten hoef-indruksels genoeg achter zich; en hier waren
genoeg geoefende oogen, aan wie zelfs een veel minder zichtbaar spoor
niet had kunnen ontgaan. Het spoor van de tramps liep naar de rivier,
en vervolgens altijd langs den rivier-oever naar hoogerop; het was
zoo duidelijk zichtbaar, dat men had kunnen galoppeeren zonder het
uit het oog te kunnen verliezen.

Aan den Eagle-tail, niet ver van de brug af, hadden de tramps halt
gehouden. Een hunner, waarschijnlijk de kornel, was toen, beschut
door het daar staande struikgewas, opgeslopen naar de spoorbaan,
waar hij stellig getuige geweest was van de gevangenneming van de
gansche bende. Na zijn terugkeer hadden zij zich uit de voeten gemaakt.

De jagers en de rafters volgden het spoor nog wel een half uur lang,
en keerden toen, toen zij precies wisten welke richting de vluchtenden
ingeslagen waren, terug naar de brug. De tramps hadden hun koers naar
de Busch-Creek genomen, een bijna zeker teeken, dat zij van plan
waren, zich naar Colorado te begeven, en dan van daar stellig naar
het Zilvermeer.

Ondertusschen waren de vier rafters uit Sheridan teruggekeerd. Zij
hadden ook Hartley en den ingenieur Charoy meegebracht, die insgelijks
naar Fort Wallace wilden, waar hun getuigenis van gewicht was. De
baanwerkers gingen te voet naar Sheridan; als belooning mochten zij al
de wapenen meenemen, die de tramps hadden moeten achterlaten. Voor het
transport van de laatstbedoelden waren er wagens genoeg aanwezig. De
bouwtrein stond ook daar, en zoo ook de "geldtrein", waarin trouwens
geen geld vervoerd was. Zoodra de gevangenen in de wagens geladen waren
stapten de anderen in en de twee treinen zetten zich in beweging. De
dragonders echter keerden te paard naar Fort Wallace terug.

Daar was intusschen het groote nieuws reeds ten deele bekend geworden;
en de bevolking brandde van ongeduld, om te vernemen hoe alles
was afgeloopen. Toen de treinen aankwamen, verdrongen de menschen
elkander om er bij te komen, en de tramps werden ontvangen op een
manier, die hun een voorproefje gaf van hetgeen zij hier later, na
hun veroordeeling, te wachten hadden. Ware hun aantal niet zoo groot
geweest, en had hun escorte het niet weten te beletten, dan zouden
zij stellig gelyncht geworden zijn.

Zij hadden overigens groote verliezen geleden, daar bijna het
vierde gedeelte van hun aanvankelijk aantal dood in den tunnel
gevonden was. Nog heden ten dage vertelt men elkander gaarne, in die
streek, deze vermaarde uitrookerij van de tramps uit den tunnel van
Eagle-tail, waarbij natuurlijk de namen van Old Firehand en Winnetou
met bewondering genoemd worden.ELFDE HOOFDSTUK.

IN DE KLEM.


Daar, waar aan gene zijde van den Cumison Rivier de Elk Mountains zich
verheffen, reden vier mannen over het hoog-plateau, dat met kort gras
was begroeid, en, zoo ver als het oog reikte, noch kreupelhout noch
boomen vertoonde. Ofschoon men er in het verre Westen aan gewend is
buitengewone figuren te zien, moesten toch deze vier ruiters bijzonder
de aandacht trekken van ieder, die hen zag.

Een hunner, aan wien men terstond kon zien, dat hij de voornaamste
was van de vier, bereed een prachtigen zwarten hengst, zooals
die bij sommige stammen der Apachen gefokt worden. Zijn gestalte
was noch te lang noch te breed, en toch maakte die den indruk van
groote kracht en van groot weerstandsvermogen tegen vermoeienissen
en ontberingen. Zijn door de zon gebruind gelaat was omrand door
een donker blonden baard. Hij droeg lederen leggins, een jachthemd
van dezelfde stof, en hooge laarzen, die hij tot boven de knieën had
opgetrokken. Op zijn hoofd droeg hij een vilten hoed met breeden rand,
en het daaromheen zittende lint was rondom versierd met punten van
ooren van den Grisly-beer. In den breeden, van verscheiden leeren
riemen gevlochten gordel, die met patronen gevuld scheen, staken twee
revolvers en een bowie-mes. Verder hingen aan dien gordel twee paar
schroefhoefijzers en vier dikke bijna ronde cirkels, gevlochten van
biezen en stroo, en voorzien van riemen en gespen. De cirkels moesten
stellig dienen, om aan de hoeven der paarden vastgegespt te worden,
ingeval het noodig werd vervolgers op een dwaalspoor te brengen. Van
den linkerschouder tot aan de rechterheup hing een ineengestrengeld
lasso, en om den hals, aan een stevig zijden koord, een vredespijp,
versierd met kolobrie-huidjes, die nog prijkten met hun glanzigen
vederdos. In zijn rechterhand hield hij een geweer, kort van loop
en met een slot, dat van een hoogst eigenaardig samenstel scheen te
zijn; en op zijn rug droeg hij, aan een breeden riem, een zeer lang
en dik dubbelloops-geweer van een tegenwoordig uiterst zeldzaam model,
maar die vroeger veel gebruikt plachten te worden: destijds werden die
"berendooders" genoemd, en uit hun loopen schoot men slechts kogels van
het allergrootste kaliber. Deze man was Old Shatterhand, de beroemde
jager, die dezen bijnaam te danken had aan de bijzonderheid, dat hij
een vijand kon doodslaan met een enkelen vuistslag.

Naast hem reed een klein, schriel, baardeloos kereltje, gekleed in een
blauwe frak met lange panden en zeer glimmend gepoetste geelkoperen
knoopen. Zijn hoofd was gedekt met een grooten vrouwenhoed (een
zoogenaamden amazonen-hoed), die met een reusachtige veer prijkte. Zijn
broeks-pijpen waren hem veel te kort, en zijn naakte voeten zaten
in oude grofleeren schoenen, met groote Mexicaansche sporen. Deze
ruiter had een geheel arsenaal van allerhande wapentuig aan en om zijn
lijf hangen; maar wie zijn goedig gezichtje aankeek kon niet anders
denken, dan dat die vracht van wapentuig louter diende, om vijanden
af te schrikken. Dit mannetje was mijnheer Heliogabalus Hobble-Frank
genoemd, omdat hij, ten gevolge van een vroegere verwonding, aan één
been een weinig kreupel liep.

Achter die twee volgde een ver over de zes voet lange, en daardoor ook
des te magerder gestalte, op een ouden kleinen muilezel, die nauwelijks
de kracht scheen te hebben om zijn berijder te dragen. Deze droeg
een leeren broek, die stellig voor kortere beenen en een dikker lijf
gemaakt was. De naakte voeten staken in leeren schoenen, die reeds
zoo dikwijls gelapt en gekalefaterd waren, dat ze thans uit louter
aaneengeflanste stukjes leer bestonden. Het lijf in buffelleeren
hemd, dat de borst onbedekt liet. De mouwen reikten niet verder
dan tot de ellebogen. Om zijn langen hals was een katoenen doek
gewonden, waarvan de oorspronkelijke kleur niet meer te herkennen
was. Op zijn spitse hoofd stond een hoed, die een groot aantal
jaren geleden een lichtgrijze "cylinder" was geweest. Misschien had
die destijds gediend als hoofddeksel van een millionnair, maar was
vervolgens aan het dalen geraakt, hoe langer hoe meer in verval,
totdat die eindelijk in de prairie aangeland en in handen van den
tegenwoordigen eigenaar gekomen was. Deze had den rand als overtollig
beschouwd, en dien dus er afgetrokken; slechts een klein stukje had
hij er aangelaten, om te dienen als handvatsel bij het afnemen van
dit onbeschrijflijk verbogen en verfrommeld hoofddeksel. In een dik
touw, dat hij bij wijze van gordel om zijn middel had, staken twee
revolvers en een scalpeer-mes, en bovendien hingen daaraan verscheiden
zakken, waaraan al de kleinigheden, die een Westman niet wel ontberen
kan. Over zijn schouders hing een caoutchouc-mantel, maar welk een
mantel! Dit pronkstuk was bij het eerste regentje zoo gekrompen, dat
het zijn aanvankelijke bestemming nooit meer vervullen kon, en dat het
voortaan slechts als een huzarenbuis gedragen kon worden. Dwars over
zijn verbazend lange beenen had deze man een van die geweren liggen,
waarmee een geoefend jager nooit misschiet. Hoe oud dat geweer was
kon niemand raden, veel minder zeggen, en evenmin was de ouderdom
van zijn muilezel te bepalen. Hoogstens liet zich vermoeden, dat
die twee elkander van nabij kenden en reeds menig avontuur te zamen
beleefd hadden.

De vierde ruiter zat op een zeer hoog en sterk paard. Hij was zeer,
zeer zwaarlijvig, maar zoo klein, dat zijn korte beenen de flanken van
het paard slechts ten halve konden omsluiten. Hij droeg, in weerwil
dat de zon brandend heet aan den hemel stond, een pelsjas, die echter
in den hoogsten graad lijdende was aan haarloosheid. Zijn hoofd werd
bedekt met een veel te grooten Panama-hoed, en onder den kalen pels uit
kwamen twee reusachtige kaplaarzen te voorschijn. Daar de mouwen van
de pelsjas veel te lang waren, kon men van den geheelen man eigenlijk
niets anders zien, dan het vette, roode, goedhartige sluwe gezicht. Hij
was voorzien van een lang geweer. Welke wapenen hij wellicht nog meer
bij zich had, was niet te zeggen, daar de pels alles bedekte.

Deze twee mannen waren David Kroners en Jacob Peperkorrel, overal niet
anders bekend, dan onder de namen "Lange Davy" en "Dikke Gemmy". Die
twee waren onafscheidelijk; nog nooit had iemand den een gezien, zonder
dat de andere er bij of in de nabijheid was. Jemmy was een Duitscher
en Davy een Yankee; doch de laatste had in de vele jaren, die deze
twee reeds bij elkander waren, zooveel Duitsch geleerd, dat hij zich
ook in die taal voldoende kon uitdrukken. Even onafscheidelijk, als
die twee ruiters, waren ook hun paarden. Die stonden altijd naast
elkander, graasden naast elkander; en als zij hier of daar op een
legerplaats genoodzaakt waren het gezelschap van andere rijpaarden
te dulden, wisten zij zich altijd een eindje daarvan af te zonderen,
en drongen zij nog des te dichter bijeen, om met snuiven en snuffelen
en likken elkander te liefkoozen.

Ofschoon het nog niet ver over het middaguur was, moesten die vier
ruiters vandaag reeds een goeden afstand afgelegd hebben, en niet
enkel over zacht grasland gekomen zijn, want zij en hun paarden waren
bedekt met stof. En toch kon men noch aan hen noch aan hun viervoeters
zien, dat zij vermoeid waren. Gevoelden zij zich werkelijk zoo, dan
kon men dit louter opmaken uit hun stilzwijgen. Dit werd het eerst
afgebroken door den naast Old Shatterhand rijdenden Hobble-Frank, die
in zijn moedertaal de vraag tot zijn nevenman richtte: "Dus zullen
wij te Elkfork moeten overnachten? Hoe ver is dat dan eigenlijk nog
hier vandaan?"

"Wij zullen tegen den avond aan dat water aankomen," antwoordde
de gevraagde.

"Tegen den avond pas? O wee! Wie kan dat uithouden! Wij zitten nu al
sedert van morgen vroeg in den zadel. Wij dienen toch een oogenblik
ergens te pleisteren, om de paarden even te laten uitblazen. Vindt
gij dat ook niet?"

"Natuurlijk! Zoodra wij de prairie maar achter den rug hebben, komen
wij aan een bosch, waar wij ook een stroomend water zullen vinden."

"O dat is goed! Dan kunnen de paarden drinken, en gras vinden zij daar
ook. Maar wij, wat vinden wij dan? Gisteren hebben wij het laatste
buffelvleesch opgegeten, en van morgen de beenderen afgekloven. Maar
sedert hebben wij geen musch of eenig ander wild onder schot gehad;
ik rammel dus van den honger, en als ik niet spoedig wat krijg,
ga ik bepaald dood!"

"Wees maar gerust! Ik zal u wel een stukje vleesch bezorgen."

"Ja, maar wat voor een stukje? Dit oude grasland is letterlijk een
gras-woestijn; ik geloof niet, dat er een kikvorsch op te vinden
is. Waar zal dan een Westman, die bijna blaft van den honger, een
ordentelijk stukje vleesch vandaan kunnen halen?"

"Ik heb het al in het oog. Neem mijn paard maar aan den teugel,
en rijd met de anderen maar langzaam door."

"Zoo?" zeide Frank, terwijl hij hoofdschuddend rondkeek. "Hebt _gij_
al iets in het oog? _Ik_ zie nog niemendal."

Hij nam de teugels van Old Shatterhand's paard, en reed met Davy en
Jemmy verder. Old Shatterhand echter sloeg zijwaarts af, waar men een
aantal heuvels in het gras zag liggen. Daar bevond zich een kolonie
van prairie-honden zooals de Amerikaansche mormeldieren om hun keffende
stem genoemd worden. Dat zijn onschadelijke niemand kwaaddoende, maar
zeer nieuwsgierige dieren, die, zonderling genoeg, bij voorkeur met
ratelslangen en uilen samenwonen. Als iemand hen nadert, staan zij
op, om hem aan te kijken, waarbij zij de potsierlijkste standen en
bewegingen vertoonen. Krijgen zij argwaan, dan duiken zij pijlsnel
weg in hun holen, en zijn niet meer te zien. Als de jager een ander
stuk vleesch machtig kan worden, zal hij naar dat van deze dieren
niet talen, niet omdat het onsmakelijk of bijna oneetbaar is,
maar eenvoudig omdat hij er een vooroordeel tegen heeft. Wil hij
echter een prairie-hond schieten, dan behoeft hij niet te probeeren
om dat dier heimelijk te besluipen; want die dieren letten zóó op
alles, dat zulks den knapsten jager niet gelukken zou. Hij moet hen
nieuwsgierig weten te maken, en hun nieuwsgierigheid weten gaande te
houden, totdat hij hen onder schot heeft. Dit doel kan hij echter
niet bereiken, zonder zelf de allerkoddigste standen aan te nemen
en de allerzotste bewegingen te maken. De prairie-hond weet dan niet
hoe hij het heeft en wat hij van den naderende denken moet. Dit wist
Old Shatterhand. Hij begon dus, zoodra hij bespeurde, dat hij door de
zittende dieren opgemerkt was, allerlei kromme sprongen en cabriolen
te maken, dook op den grond neer, sprong weer in de hoogte, draaide
in de rondte als een tol, liet zijn armen zwaaien als de wieken van
een windmolen, en had bij dat alles slechts één doel voor oogen,
namelijk, om dichterbij te komen.

Hobble-Frank, die nu naast Jemmy en Davy reed, zag al die fratsen,
en zei op een toon van bezorgdheid: "Heerejéminie! Wat zal ons nu
overkomen? Is hij ineens krankzinnig geworden? Hij doet precies als
iemand, die Bellamadonna gedronken heeft!"

"Belladonna, wilt gij zeggen," verbeterde Jemmy.

"Zwijg!" gebood de kleine. "Belladonna beduidt niemendal. Het heet
Bellamadonna. Dat moet ik, die in Moritzburg geboren ben toch wel
weten. Daar in het bosch groeit de Bellamadonna in het wild, en ik
heb die wel duizendmaal zien staan. Hoort! Hij schiet!"

Old Shatterhand had juist twee schoten gelost, zoo snel achter
elkander, dat ze beide als één schot knalden. Zij zagen hem op een
draf een eind weegs voortloopen, en tweemaal bukken om iets op te
rapen. Toen keerde hij tot hen terug. Hij had twee prairie-honden
geschoten, stak die in de zadeltasch, en steeg toen weer te
paard. Hobble-Frank zette een zeer twijfelend gezicht, en vroeg toen:
"Is dat misschien het stukje vleesch, dat gij ons bezorgen zoudt? Dan
zal ik u vriendelijk bedanken, sir!"

"Waarom dat?"

"Zulk spul lust ik niet."

"Hebt gij wel eens prairie-hond gegeten?"

"Neen, dat is nooit in mijn hersens opgekomen."

"Dan kunt gij er ook niet over oordeelen, of een prairie-hond eetbaar
is of niet. Hebt gij wel eens vleesch van een jonge geit gegeten?"

"Vleesch van een jong sikje? Nu, dat zal waar zijn!" antwoordde Frank
terwijl bij met zijn tong smakte; "òf ik dat gegeten heb! Dat's een
vleeschje voor koningen en prinsen!"

"Zoo, vindt gij dat?" vroeg Old Shatterhand glimlachende.

"Ja op mijn woord van eer! Dat is een lekkernij, zooals er geen
tweede bestaat."

"En duizenden trekken er den neus voor op!"

"Nu, maar dan zijn die duizenden domkoppen. Ik verzeker u, dat wij
Saksen op lekker eten en drinken uitgeslapen zijn, meer dan de knapste
natie in Europa. Een jong sikje in de pan, een klein klauwtje knoflook
en een paar stengeltjes marjolein daarbij, en dat goed met een bruin
korstje gebraden, dat is een kostje voor de heeren en dames van den
Olympus. Ik weet er van mee te praten: want zoo omstreeks Paschen,
als er een macht van jonge geitjes is, eet geheel Saksen op Zon-
en feestdagen gebraden sikjes."

"Nu goed! Maar vertel mij nu ook, of gij wel eens lapijn gegeten hebt."

"Lapijn? Wat is dat voor een ding?"

"Dat is tamme haas of koe-haas, of wat ze in Saksen karnieal noemen. De
eigenlijke naam is konijn."

"O, karniekl! A la bonne heure! Dat is óók nog iets van de bovenste
plank. In Moritzburg en omstreken waren er in mijn tijd met kermis
altijd karniekls in overvloed. Dat is me óók een vleeschje, zoo malsch
als boter, en het kleeft letterlijk aan iemands verhemelte!"

"En toch zijn er velen, die u zouden uitlachen, als zij het u hoorden
zeggen."

"Dan zijn zij in hun hersens gepikt. Zulk een karniekl, die niet anders
vreet dan de puntjes van de fijnste kruiden, moet immers het fijnste
vleesch hebben dat er bestaan kan! dat is zoo klaar als een klontje,
dunkt me. Of gelooft gij dat ook niet."

"Ik geloof, dat gij met kennis van zaken spreekt; maar nu verlang ik
ook, dat gij niet op mijn prairie-hond zult schimpen. Gij zult zien,
dat hij juist smaakt als uw gebraden sikje, en bijna net zoo lekker
als uw karniekl."

"Dat heb ik nog van mijn leven niet gehoord!"

"Maar gij hebt het nu gehoord, en proeven zult gij het ook. Ik zeg u,
dat.... he, zijn dat geen ruiters, die daar aankomen?"

Hij wees naar het zuidwesten, waar zich een menigte gedaanten
bewoog. Ze waren nog zóó ver weg, dat men nog niet onderscheiden kon of
het dieren waren, misschien buffels, dan wel ruiters. De vier jagers
reden langzaam verder, en hielden het oog aanhoudend op dien troep
gericht. Het duurde niet lang, of men zag duidelijk dat het ruiters
waren, en reeds ontdekte men nu, dat het ruiters waren in uniform:
het waren soldaten.

Die hadden eigenlijk in een noordoostelijke richting gereden; maar
zoodra zij de vier in het oog kregen, veranderden zij van koers en
kwamen in galop op hen aanrennen. Er waren er twaalf, onder commando
van een luitenant. Tot op ongeveer dertig passen afstands genaderd,
hielden zij halt. De officier monsterde de vier ruiters met een
somberen blik, en vroeg: "Waar komt gijlieden vandaan, boys?"

"Wel heb ik ooit!" prevelde Hobble-Frank. "Zullen wij ons nu met het
woord _boys_ (= jongens) laten aanspreken? Die kerel moet toch zien
dat wij tot den goeden stand behooren."

"Wat fluistert gij daar?" riep de luitenant op strengen toon. "Ik
wil weten waar gij vandaan komt."

Frank, Jemmy en Davy keken naar Old Shatterhand, wat die doen of
zeggen zou. Hij antwoordde op een doodbedaarden toon: "Uit Leadville."

"En waar wilt gij naar toe?"

"Naar de Elk Mountains."

"Dat is een leugen!"

Old Shatterhand gaf zijn paard de sporen, en in een oogwenk stond
het vlak naast het paard van den officier. Nu vroeg hij, nog altijd
op denzelfden bedaarden toon:

"Hebt gij reden, om mij voor een leugenaar uit te maken?"

"Ja."

"Welke reden dan?"

"Gij komt niet uit Leadville, maar van Indian Fort."

"Daarin vergist gij u."

"Ik vergis mij niet. Ik ken u."

"Zoo? Wie zijn wij dan?"

"De namen ken ik niet. Maar die hebt gij mij terstond te zeggen."

"Ei! En als wij het nu eens niet doen?"

"Dan neem ik u mee!"

"En als wij ons nu eens niet laten meenemen, sir?"

"Dan zult gij de gevolgen te wijten hebben aan u zelf. Wie en wat
wij zijn, en wat deze uniform beduidt, is u bekend. Wie van uw vieren
naar zijn wapen grijpt schiet ik neer!"

"Meent gij dat?" vroeg Old Shatterhand met een glimlachje. "Probeer
dan eens of ge dat klaarspelen kunt. Hier ben ik!"

Hij had zijn geweer in de rechterhand, en hield dat bij wijze van
pistool op den officier gericht; meteen had hij ook zijn revolver
uitgehaald. Ook Frank, Davy en Jemmy stonden dadelijk gereed om vuur
te geven.

"Wat...." riep de officier, een paar vloeken uitbrakende en meteen
naar zijn gordel grijpende. "Ik...."

"Halt!" viel Old Shatterhand's geweldige stem hem in de rede. "Hand
weg van den gordel, boy! Alle handen in de hoogte, of wij vuren!"

In oogenblikken als dit--indien ze ernstig gemeend zijn, hetgeen
hier het geval niet was--komt het er maar op aan, wie het eerst zijn
wapenen gereed heeft te schieten. Deze eischt den tegenstander op,
om de handen omhoog en dus zoo ver mogelijk van den gordel of van
de in den zak zittende wapenen af te houden. Voldoet de opgeëischte
niet oogenblikkelijk daaraan dan is ook zijn sterfuur daar, want
dan krijgt hij terstond den kogel. Dat wist de officier, en ook zijn
onderhebbenden wisten het. In het besef van hun overmacht hadden zij
verzuimd hun vuurwapenen gereed te hebben; nu zagen zij de loopen van
vier geweren en van vier revolvers op zich gericht, en zij hielden zich
overtuigd, te doen te hebben met vier booswichten; zij gehoorzaamden
dus oogenblikkelijk aan het ontvangen bevel, en staken hun handen in
de hoogte.

Het was eigenlijk een lachverwekkend gezicht, om zooveel goed
gewapende cavaleristen met hoog omhooggeheven armen op hun paarden te
zien zitten. Er gleed dan ook een glimlachje over Old Shatterhand's
doorgaans altijd zeer ernstig gelaat, terwijl hij vervolgde: "Zoo! Wat
denkt ge nu wel, dat wij doen zullen, boy?"

"Schiet maar toe!" antwoordde de luitenant, tot wien die vraag gericht
was. "Maar de wraak zal u achtervolgen tot die u ingehaald heeft."

"_Pshaw!_ Wat zouden wij er aan hebben, onze goede kogels te verspillen
aan lieden, die zich door vier menschen, die zij voor ellendige
schavuiten aanzien, zóó bang laten maken, dat zij allen de armen
omhoogsteken, ten teeken dat zij om genade vragen. Roem zouden wij
daarmee niet behalen! Ik heb u maar eens een lesje willen geven. Gij
zijt nog jong, en het zal u tot een leer kunnen strekken. Wees
altijd zoo wellevend mogelijk, sir! Een gentleman laat zich niet
gaarne door den eersten den besten, dien hij tegenkomt, met _boy_
aanspreken. En dan ook, zeg nooit dat iemand liegt, als gij niet
overtuigend bewijzen kunt, dat hij een leugenaar is; gij kondt u anders
allicht vergaloppeeren, zooals gij dat met ons gedaan hebt. En in de
derde plaats, als gij hier in het Westen lieden aantreft, met wie gij
denkt wat kras te moeten omspringen, zorg dan, dat gij uw geweer klaar
hebt; anders zoudt gij gevaar loopen, om nog eens de vertooning te
moeten maken van een schooljongen, die straf verdiend heeft, zooals
op dit oogenblik het geval is geweest. Gij hebt u in ons vergist:
wij zijn geen _boys_, en leugenaars evenmin. Nu kunt gij uw armen
weer neerlaten; wij hebben geen plan om gaten in uw huid te schieten."

Hij stak zijn revolver in zijn gordel, en trok zijn geweer terug;
zijn drie metgezellen volgden zijn voorbeeld. Daarop lieten ook
de soldaten hun armen weer naar omlaag gaan. De officier, rood van
schaamte en van verkropte woede, bulderde nu uit: "Hoe hebt gij het
hart, sir! Zulk een flauwe komedie met ons te spelen? Weet gij wel,
dat ik de macht heb, u daarvoor te straffen?"

"De macht?" vroeg Old Shatterhand lachende. "Den lust, ja, dat
begrijp ik; maar de macht volstrekt niet; dat heb ik u duidelijk
genoeg laten zien, dunkt mij. Ik zou wel eens willen weten hoe gij
het zoudt aanleggen om ons te straffen. Ik geloof, dat gij u nog
belachelijker zoudt maken dan daareven."

"Wacht! nu zal ik u wel....."

Verder bracht hij het niet. Zijn hand wilde naar zijn revolver in den
gordel grijpen; maar op hetzelfde moment voelde hij zich bij den kraag
gegrepen, uit den zadel getild en overgewipt naar Old Shatterhand,
die hem dwars voor zich over zijn paard legde, en hem het snel
als een weerlichtstraal getrokken mes op de borst zette, en toen,
nogmaals lachende, uitriep: "Spreek verder, sir: U wilde nog iets
zeggen, geloof ik. Maar zoodra een van uw manschappen zich verroert,
gaat mijn mes door uw uniform heen. Probeer dat maar eens!"

Zijn ruiters zaten verbluft op hun paarden. Zulk een spierkracht,
behendigheid en vlugheid hadden zij niet verwacht. Zij waren zoo
verschrikt en beteuterd, dat de gedachte, dat zij wapenen hadden en
driemaal zoo sterk in aantal waren, niet eens in hen opkwam.

"Wat ... (alweer met een vloek)!" schreeuwde de officier; doch hij
waagde het niet een vinger te verroeren: "Wat begint gij nu? Laat
mij los."

"Wat ik nu begin? Ik begin u nu het bewijs te leveren, dat gij
met andere personen te doen hebt, dan gij u hebt gelieven te
verbeelden. Voor zooveel man, als gij hier bij u hebt, zijn wij
volstrekt niet bang. Al had gij een geheel eskadron bij u, dan
zouden wij er nog niet over inzitten. Nu gaat gij daar staan, en
hoort beleefd aan wat ik nog zeggen zal."

Meteen pakte hij hem bij zijn kraag, tilde hem met één hand van het
paard af, en zette hem daarnaast in het gras neer. Toen vervolgde hij:
"Hebt gij nog nooit iemand van ons vroeger gezien?"

"Neen!" antwoordde de gevraagde, terwijl hij diep ademhaalde. Hij
gloeide van woede, doch had het hart niet, iets daarvan te laten
blijken. Hij voelde, dat hij in de oogen van zijn onderhebbenden een
allererbarmelijkst figuur had gemaakt, en hij zou graag zijn sabel
getrokken en die Old Shatterhand door het lijf gejaagd hebben; doch
na proefjes, die hij reeds gehad had, begreep hij, dat hij ook op
zulk een poging niet veel frisch weer zou treffen. "Ik ken zoo min
den persoon als zijn naam," bromde de officier.

"Dus niet?" zei de jager. "En toch ben ik overtuigd, dat gij ons
kent. Onze namen zult gij ten minste wel eens gehoord hebben. Heeft
men u nooit eens iets van Hobble-Frank verteld! Die staat daar vlak
vóór u."

"Maar van den langen Davy en en den dikken Jemmy hebt gij toch wel
eens gehoord?"

"Wilt gij daarmee zeggen, dat dit die twee zijn?"

"Juist!"

"_Pshaw!_ Dat geloof ik niet."

"Dus alweer zoogoed alsof gij mij voor een leugenaar houdt? Dat moest
gij niet meer doen, sir! Old Shatterhand zegt nooit iets, of hij kan
bewijzen dat het waar is."

"Old Shat.....!" riep de luitenant uit, terwijl hij een schrede
achteruit deed, en den jager met een paar groote oogen vol verbazing
aanstaarde. De laatste twee lettergrepen van den naam waren hem in
de keel blijven steken.

Ook zijn manschappen lieten zichtbare teekenen blijken van ver-,
of juister gezegd van bewondering. Men hoorde zelfs meer dan één
"O!" van verbazing dat over hun lippen kwam.

"Ja, Old Shatterhand!" zei deze. "Kent gij dien naam?"

"Ja, dien ken ik; en dien kennen wij allen zeer goed. En wilt
gij.....gij die man zijn, sir?"

Uit zijn toon en uit het gezicht waarmee hij den jager aanzag, sprak
nog maar al te duidelijk twijfel. Maar daar viel zijn oog op het
geweer met korten loop en eigenaardig bolvormig slot, en terwijl
eensklaps zijn gelaat geheel veranderde, liet hij er dadelijk op
volgen: "_Behold!_ Is dat niet een Henry-karabijn sir?'

"Natuurlijk!" zei Old Shatterhand met een bevestigend
hoofdknikje. "Kent gij die soort van geweren?"

"Gezien heb ik er nooit een, maar men heeft er mij een nauwkeurige
beschrijving van gegeven. De uitvinder moet een zonderling man geweest
zijn, en er slechts eenige van gemaakt hebben, omdat hij bang was,
dat de Indianen en de buffels spoedig uitgeroeid zouden zijn, als
deze revolver-karabijn algemeen in gebruik kwam. De weinige door hem
vervaardigde exemplaren zijn verloren geraakt, en Old Shatterhand
moet de eenige zijn, die er nog een, en wel het allerlaatste, bezit."

"Zoo is het, sir! Van de twaalf Henry-karabijnen, die er in het
geheel geweest zijn, bestaat alleen het mijne nog, zooals gij ziet;
de andere zijn met hun eigenaars in het wilde Westen verdwenen."

"Dus zijt gij dan toch werkelijk, werkelijk die Old Shatterhand,
die wijdberoemde Westman, die den kop van een volwassen buffelstier
op den grond duwt en den sterksten Indiaan met een enkelen vuistslag
doodslaat?"

"Ik heb u immers reeds gezegd, dat ik het ben. Als gij er nu nog aan
twijfelt, zal ik u gaarne het bewijs leveren. Niet enkel aan Indianen,
maar, als de gelegenheid het meebrengt, ook aan blanken geef ik mijn
vuist. Wilt gij er van gediend zijn?"

Bij deze vraag boog hij in den zadel voorover naar den officier,
en haalde uit met de gebalde vuist, als om te slaan. Maar de andere
sprong schielijk achteruit, en riep: "Dank u sir! dank u. Ik wil u
veel liever op uw woord gelooven, zonder dat bewijs. Ik heb maar één
hersenpan, en zou niet weten waar aan een andere te komen, als gij
mij die insloegt. Neem het niet langer kwalijk, dat ik aanvankelijk
niet zeer beleefd ben geweest! Wij hebben alle reden om sommige lieden
scherp in de oogen te zien. Zoudt gij niet de goedheid willen hebben,
ons te vergezellen? Mijn manschappen zouden daarover niet slechts even
verheugd zijn als ik, maar wij zouden het tevens als een bijzondere
eer voor ons beschouwen, als gij besluiten kondt onzen gast te zijn."

"Waar naar toe?"

"Wij moeten naar Fort Mormon."

"Dan kan ik tot mijn leedwezen van uw vriendelijke uitnoodiging geen
gebruik maken; want wij moeten juist in tegenovergestelde richting,
om op den bepaalden tijd onze vrienden daar te treffen."

"Dat spijt mij geweldig. Mag ik ook vragen, waar gij naar toe gaat
sir?"

"Eerst naar de Elk Mountains, zooals ik u reeds gezegd heb. En van
daar gaan wij naar de Book Mountains."

"Dan moet ik u waarschuwen sir!" zei de officier die nu een toon
aangeslagen had zoo eerbiedig, alsof hij tegenover den opperbevelhebber
van zijn korps stond.

"Hoe zoo dat? Waarvoor of voor wie?"

"Voor de Roodhuiden."

"Dank u. Voor de Indianen behoef ik niet bang te zijn. Overigens
weet ik ook niet, welk gevaar van dien kant zou kunnen dreigen. De
Roodhuiden leven op dit oogenblik in vollen vrede met de blanken,
en zelfs de Utahs, met wie men hier te doen heeft, hebben sedert
jaren niets gedaan, waardoor zij wantrouwen jegens zich hadden kunnen
opwekken."

"Dat is zoo. Maar juist daarom zijn zij thans des te erger
verbitterd. Wij weten zeer bepaald, dat zij sedert kort hun
strijdbijlen weer opgegraven hebben en daarom moeten wij van Fort
Mormon en van Indian Fort aanhoudend patrouille rijden."

"Zoo? Daarvan weten wij nog niets."

"Dat geloof ik graag; want gij komt van Colorado, en zoo ver kan
dat nieuws nog niet doorgedrongen zijn. Uw weg loopt midden door het
territoor der Utah-Indianen. Ik weet, dat de naam van Old Shatterhand
bij de Roodhuiden van alle natiën een grooten invloed heeft. Maar
toch, sir! neem de zaak niet al te licht op. Juist de Utahs hebben
alle reden, om op de blanken verbitterd te wezen."

"Waarom dat?"

"Een troep blanke goudzoekers heeft een legerplaats der Utahs
overvallen om paarden te rooven; het was in den nacht; maar de
Utahs zijn wakker geworden en hebben zich te weer gesteld, waarbij
verscheiden hunner door de veel beter gewapende blanken gedood zijn. De
aanvallers zijn het met de geroofde paarden en veel andere in hun
handen gevallen voorwerpen ontkomen; doch de Roodhuiden hebben hen den
volgenden morgen achternagezet. De roovers werden ingehaald; en toen
volgde er weer een gevecht, dat andermaal verscheiden menschenlevens
gekost heeft. Daarbij moeten zestig Indianen doodgeschoten, maar ook
slechts zes blanken ontkomen zijn. Nu dolen de Utahs rond, om die zes
bleekgezichten te vinden; en tevens hebben zij een gezantschap naar
Fort Union gezonden, ten einde schadevergoeding te erlangen; voor
ieder paard een ander, voor de andere verloren voorwerpen ineens een
som van duizend dollars, en voor elken gedooden Indiaan twee paarden
en een geweer."

"Dat vind ik zeer billijk. Is daarin bewilligd?"

"Neen. De blanken willen er niets van weten, aan de Roodhuiden
het recht op schadevergoeding toe te kennen. Het gezantschap is
onverrichterzake teruggekeerd, en dientengevolge zijn de tomahawks
opgegraven. De Utahs staan in massa op; en daar wij hier in het
territoor, jammer genoeg, geen voldoende militaire macht bezaten,
om hen in één slag te vernietigen, heeft men naar bondgenooten
omgezien. Er zijn eenige officieren naar de Navajos gezonden, om die
tegen de Utahs te winnen, en dat is gelukt."

"En wat is aan de Navajos geboden voor hun hulp?"

"Alles wat zij buitmaken."

Het gezicht van Old Shatterhand betrok toen hij dit hoorde. Hij schudde
zijn hoofd, en zei: "Dus eerst worden de Utahs overvallen en beroofd,
en verscheiden hunner gedood. Toen zij vroegen om bestraffing van de
boosdoeners en om een billijke schadevergoeding, wordt hun verzoek van
de hand gewezen. En nu zij hun zaak zelf in handen nemen, hitst men
de Navajos tegen hen op, en betaalt die met den buit, dien zij aan de
beleedigden zullen ontweldigen. Is het dan wel wonder, dat zij zich
tot het uiterste gedreven voelen? Hun verbittering moet groot zijn,
en wee nu stellig iederen blanke, die in hun handen valt!"

"Ik moet natuurlijk gehoorzamen aan de bevelen, die ik ontvang,
en heb het recht niet om een eigen oordeel te vellen. Ik heb u deze
mededeeling gedaan, om u te waarschuwen. Onze zienswijzen kunnen niet
dezelfde zijn."

"Neen, dat begrijp ik. Ontvang mijn dank voor uw waarschuwing; en
mocht gij in het Fort van uw ontmoeting met ons gewag maken, wees dan
zoo goed er bij te zeggen, dat Old Shatterhand geen vijand van de
Roodhuiden is, en dat hij het diep betreurt, dat een rijk begaafde
natie ten onder moet gaan, doordien men haar den tijd niet geeft,
om zich geleidelijk te wennen aan de wetten der maatschappelijke
beschaving, maar van haar verlangt, dat zij in een ommezien
tijds van een jagervolk herschapen wordt in een staatsburgerlijke
maatschappij. Volkomen met hetzelfde recht kan men een schooljongen
ter dood brengen, omdat hij nog de knapheid of de kunde niet bezit,
om generaal of professor in de sterrenkunde te zijn. _Good b'ye, Sir!_"

Hij wendde zijn paard om, en reed, gevolgd door zijn drie metgezellen,
weg, zonder verder naar de soldaten om te zien, die hem verbluft
nastaarden, en toen hun afgebroken rit vervolgden. De drift had
hem tot zijn laatste, en zooals hij zelf zeer goed begreep, totaal
vergeefsche woorden verleid, maar des te minder spraakzaam was hij
thans, nu hij bij zich zelf overwoog, dat het vruchtelooze moeite is
"Broeder Jonathan" aan het verstand te willen brengen dat hij geen
grooter recht om daar te zijn heeft dan die Indianen, die van oord tot
oord, en van plaats tot plaats verjaagd worden, totdat zij, zooals te
voorzien is, letterlijk doodgejaagd hun leven zullen eindigen zonder
ergens medelijden te hebben gevonden.

Er verliep een half uur, eer Old Shatterhand uit zijn overpeinzingen
ontwaakte, om zijn aandacht te vestigen op den horizon, die thans
de gedaante had aangenomen van een donkere, ieder oogenblik breeder
wordende streep. Zijn hand daarnaar uitstrekkende zei hij: "Daar
ligt het bosch, waarover ik u gesproken heb. Geef uw paard de sporen,
dan zullen wij er in vijf minuten zijn."

De paarden werden in galop gebracht, en spoedig bereikten de vier
ruiters een hoog, dicht pijnboomen-bosch, welks zoom zoo vast gesloten
scheen te zijn, dat er te paard aan geen doorkomen te denken viel. Maar
Old Shatterhand wist raad. Hij reed regelrecht op een plaats aan,
dreef zijn paard door het smalle kreupelhout, en bevond zich nu op een
zoogenaamd Indianen-pad, een door de zich hier ophoudende Roodhuiden
begaan voetpad van hoogstens drie voet breedte. Toen steeg hij van
zijn paard af, om te onderzoeken, of hij er ook sporen ontdekken kon,
doch er geen vindende besteeg hij zijn paard weer, en verzocht zijn
metgezellen hem te volgen.

Hier, in dit geheimzinnige oer-woud bewoog zich geen windje,
en behalve de voetstappen der paarden hoorde men geen het minste
gedruisch. Old Shatterhand hield zijn karabijn, gereed om te schieten,
in de rechterhand, en met zijn oogen wijd open voor zich uitgericht,
ten einde bij een mogelijke vijandelijke ontmoeting de eerste te zijn,
wiens wapen den tegenstander bedreigde. Als de Roodhuiden te paard
door een streek trokken, waren er doorgaans zooveel bijeen, dat zij
stellig zulk een pad niet zouden opzoeken waar niets te ontdekken
viel, en waar de dichtheid van het woud de vrije beweging zeer
belemmerde. Er waren op dit pad slechts weinige plaatsen, waar een
ruiter met zijn paard zou hebben kunnen keeren. Een talrijke schaar
Indianen zou hier, aangevallen door een klein aantal mannen te voet,
verloren geweest zijn.

Na verloop van een vrij langen tijd liep dit pad uit op een open
vlakte, met in het midden verscheiden groote op elkander gestapelde
rotsblokken. Hier hield Old Shatterhand halt, terwijl hij zei: "Hier
is de plaats, waar wij aan onze paarden een poosje rust willen gunnen,
en in dien tijd kunnen wij onze prairie-honden braden en water hebben
wij ook, zooals gij ziet."

Er stroomde namelijk van onder die steenen een beekje te voorschijn,
dat kronkelend de vlakte doorliep, en dan in het bosch onzichtbaar
werd. De ruiters stegen af, ontdeden de paarden van hun gebit, om
hen te laten grazen, en zochten toen droog hout op, om vuur aan te
maken. Jemmy nam de taak op zich, de prairie-honden van hun huid en
ingewand te ontdoen en Old Shatterhand ging op verkenning uit of zij
hier veilig waren.

Het bosch was namelijk slechts drie kwartier gaans breed, en werd
dwars door het Indianen-pad doorsneden. De open vlakte lag ongeveer
in het midden.

Het duurde niet lang of het vleesch, dat over het vuur hing, begon
te braden en een niet onaangename geur vervulde den omtrek. Toen
keerde Old Shatterhand terug. Hij was met snelle schreden naar den
anderen zoom van het bosch gegaan, waar men het uitzicht had ver weg
over een open prairie. Zijn oog had niets verdachts ontdekt, zoodat
hij aan het drietal kwam mededeelen, dat men hier veilig was en geen
overrompeling te vreezen had.

Een uur later waren de prairie-honden gebraden, en Old Shatterhand
nam er een stuk van.

"Hum!" bromde Hobble-Frank. "Hondenvleesch eten! Als iemand het vroeger
in zijn hersens gekregen had, mij te voorspellen, dat ik den besten
vriend van den mensch tusschen mijn tanden fijn zou kauwen, zou ik
hem een antwoord gegeven hebben, waarvan hem de haren te berge gerezen
zouden zijn. Maar ik heb honger nu, en ik moet het dus probeeren."

"Maar 't is geen hond!" zei Jemmy. "Gij hebt immers gehoord, dat
dit mormeldier louter prairie-hond genoemd wordt, omdat het zulk een
keffende stem heeft."

"Dat verandert aan de zaak zelf niemendal. Dat maakt het veeleer nog
erger. Gebraden mormeldier! Wie zou het in zijn hersens kunnen krijgen
er naar te talen! Een mensch is toch tusschenbeide genoodzaakt tot
vreemde dingen. Enfin, wij zullen zien."

Hij nam een stukje borstvleesch, en proefde het met lange tanden; maar
zijn gezicht klaarde op; hij stak een grooter stukje in zijn mond,
en zei kauwende: "Warendig niet kwaad! Het smaakt bijna als karniekl,
maar toch niet zoo fijn als een gebraden sikje. Jongens! ik vrees
dat er van die twee honden niet veel over zal blijven."

"Ja, wij moeten toch iets voor den avond bewaren," antwoordde
Jemmy. "Wij weten niet of wij vandaag nog wel iets zullen schieten."

"Ik zorg nooit voor de toekomst; ik zeg altijd maar: Geen ellende vóór
den tijd. Als ik moe ben, en mij in de armen van Orpheus kan werpen,
ben ik voorshands alweer tevreden."

"Morpheus heet hij," verbeterde Jemmy.

"Verkoop nu maar geen wijsneuzerij. Gij zult mij zoo mal niet
krijgen, dat ik mijn Orpheus nog met een Emme opscheep. Ik weet hoe
zijn naam is. In het dorp Klotsche bij Moritzburg hadden wij een
zangvereeniging, die Orpheus in de Bovenwereld heette; die kerels
zongen zoo verrukkelijk, dat de toehoorders altijd in een zoeten dut er
van vielen. En daarom is uit Klotsche ook het spreekwoord afkomstig:
In de armen van Orpheus zinken. Houdt dus uw wijsheid maar thuis,
en eet uw prairie-hond liever zonder praatjesmakerij, die met een man
van mijn ondervinding niet opgaat. Gij weet, ik ben geen kwade kerel;
maar als iemand mij onder mijn eten met een Morpheus komt vervelen,
dan word ik allicht een beetje kitteloorig!"

Old Shatterhand gaf een wenk aan Jemmy, dat hij maar zwijgen moest,
opdat men ten minste ongestoord af zou kunnen eten. Maar dit belette
niet, dat er toch een andere stoornis op de komst was, en niet uitging
van den kleinen, kort aangebonden Hobble-Frank.

Toen de vier mannen zich volkomen veilig waanden, verkeerden zij in een
groote dwaling. Er was gevaar voor hen in aantocht, in de gedaante van
twee troepen ruiters, die hun koers genomen hadden op het bosch aan.

De een van die troepen was klein: hij bestond slechts uit twee ruiters,
die van het noorden afkwamen en op het spoor van Old Shatterhand
en zijn metgezellen stootten. Zij hielden halt en sprongen van hun
paarden, om het spoor te onderzoeken. De manier, waarop zij daarbij
te werk gingen, deed vermoeden, dat zij geen onervaren Westmannen
waren. Zij waren goed gewapend; maar hun kleeding zag er vrij haveloos
uit. Aan sommige kleinigheden kon men zien, dat zij in den laatsten
tijd stellig geen goede dagen beleefd hadden. Wat hun paarden betrof,
die waren flink en goed gevoed, maar zonder zadel, ook ongetoomd,
en slechts van een halster voorzien. Op die wijze laten de Indianen
doorgaans hun paarden grazen in de nabijheid van hun legerplaats.

"Wat denkt gij van dit spoor, Knox?" vroeg een der twee. "Zouden wij
misschien Roodhuiden voor ons hebben?"

"Neen," antwoordde de andere zeer bepaald.

"Blanken dus? Waar maakt gij dat uit op?"

"De paarden waren beslagen, en de ruiters reden niet achter elkander,
zooals de Roodhuiden doen, maar naast elkander."

"En met hun hoeveel zijn zij?"

"Slechts met hun vieren. Wij hebben dus niets te vreezen, Hilton!"

"Behalve wanneer het soldaten zijn."

"_Pshaw!_ Ook dan niet. Op een fort durven wij ons wel niet laten
zien; want daar zijn zooveel oogen en vragen, dat wij ons stellig
verraden zouden. Maar vier cavaleristen, die zullen niet veel uit
ons krijgen. Hoe zouden zij overigens op het vermoeden kunnen komen,
dat wij tot de blanken behooren, die de Utahs overvallen hebben?"

"Dat denk ik nu ook wel niet; maar de duivel speelt den mensch
somwijlen rare parten, zonder dat men er van te voren iets van vermoed
heeft. Wij verkeeren eigenlijk in een ellendigen toestand. Door
de Roodhuiden zoogoed als vogelvrij verklaard, en door de soldaten
overal gezocht, dolen wij in het gebied der Utahs rond. Het is van
ons dom geweest, dat wij ons door dien roodharigen kornel en zijn
tramps gouden bergen hebben laten voorspiegelen."

"Dom? Neen, dat niet. Spoedig rijk te kunnen worden, is een mooi ding;
en ik wanhoop er nog volstrekt niet aan. De kornel zal met den anderen
troep wel spoedig komen opdagen, en dan behoeven wij ons niet ongerust
meer te maken."

"Maar tusschen nu en dan kan er heel wat gebeuren."

"Dat ben ik met u eens. Wij moeten trachten hoe eer hoe beter uit den
benarden toestand van het oogenblik te komen. Als ik daarover nadenk,
zie ik maar één middel daartoe: en dat middel biedt zich thans aan
als vanzelf."

"En waarin bestaat dat middel?"

"Wij moeten ons best doen om blanken te vinden, bij wie wij ons
kunnen aansluiten. In hun gezelschap zullen wij voor jagers doorgaan,
en niemand zal op de gedachte komen, om ons voor lieden te houden,
die in eenigerlei betrekking staan met hen, die de Utahs genoodzaakt
hebben om hun oorlogstuig op te graven."

"En denkt gij, dat wij zulke mannen vóór ons hebben?"

"Ja, dat vermoed ik. Zij zijn naar het bosch. Wij zullen hen volgen."

Zij reden, Old Shatterhands spoor volgende, op het bosch aan. Daarbij
spraken zij over hetgeen zij reeds beleefd hadden, en over hetgeen
zij nu van plan waren te doen. Uit hetgeen zij elkander vertelden,
bleek nu tamelijk duidelijk, dat zij volgelingen waren van den
roodharigen kornel.

Deze had zijn troep, die, zooals men zich herinneren zal, uit de
twintig aan den Eagle-tail den dans ontsprongen tramps bestond,
trachten te vergrooten. Hij was tot het besef gekomen, dat zijn handvol
onderhebbenden hoogst waarschijnlijk daarboven in het gebergte erg
gedund zou worden door de Indianen, en dat twintig man dus veel te
weinig waren. Daarom had hij op zijn rit door Colorado getracht, overal
aanhangers te werven. Dat waren natuurlijk allen menschen zonder middel
van bestaan, naar wier moraliteit geen onderzoek noodig was. Onder
hen bevonden zich ook Knox en Hilton, de twee, die nu op het bosch
aanreden. De troep van den kornel was al spoedig zoo groot geworden,
dat die opzien moest baren, en dat het proviandeeren voor zooveel
monden van dag tot dag moeilijker werd. Daarom had de kornel besloten
zijn troep te splitsen. Met de eene helft wilde hij in de streek van La
Veta over de Rocky Mountains gaan, en de andere helft zou de richting
naar Morriso en Georgetown nemen, om van daar het gebergte over te
komen. Daar Knox en Hilton mannen van ondervinding waren, moesten
die de tweede afdeeling commandeeren, een opdracht die zij gaarne op
zich genomen hadden. Zij waren gelukkig over de bergen gekomen, en
hadden in de streek van Breekenridge halt gehouden. Daar was hun het
ongeluk overkomen, dat de losgebroken stoeterij van een haciendero
hun voorbij was gedraafd, en dat hun eigen paarden zich losgerukt
hadden, en met de andere op den loop waren gegaan. Om in het bezit
van nieuwe paarden te komen, hadden zij later de legerplaats van een
troep Utah-Indianen overvallen, en waren door de Indianen vervolgd en
verslagen geworden. Slechts zes waren het ontkomen. Maar de Roodhuiden
zaten ook de zes op de hielen; vier hunner waren gisteren nog gevallen,
en de twee aanvoerders, Knox en Hilton, waren de eenigen, die het
geluk gehad hadden aan de wrekende pijlen der Indianen te ontkomen.

Daarover waren zij aan het spreken, toen zij het bosch naderden. Daar
aangekomen, vonden zij het Indianen-pad en volgden dat. Zoo bereikten
zij de open vlakte, juist op het oogenblik, toen de kleine kibbelpartij
tusschen Jemmy en Hobble-Frank geëindigd was.

Toen zij het bij het vuur zittende gezelschap gewaarwerden, hielden
zij een oogenblik halt, doch begrepen dadelijk, dat zij van die lieden
slechts goed en geen kwaads te verwachten hadden.

"Dus, jagers, begrepen?" fluisterde Knox tegen Hilton.

"Ja," antwoordde deze. "Maar zij zullen ons vragen waar wij vandaan
komen!"

"Dan laat gij mij maar antwoorden."

Nu zag Old Shatterhand de twee. Een ander zou geschrikt zijn; maar
bij hem was schrikken een onmogelijkheid. Hij nam zijn karabijn in
de hand, en nam hen, terwijl zij naderbij kwamen, goed op van het
hoofd tot de voeten.

"_Good day_, messieurs!" groette Knox. "Is het ons vergund, hier bij
u een weinig uit te rusten?"

"Ieder eerlijk man is ons welkom," antwoordde Old Shatterhand,
terwijl hij met een doordringenden blik nogmaals de ruiters en toen
hun paarden opnam.

"Wij willen hopen, dat gij ons niet voor het tegendeel houdt," zei
Hilton, terwijl hij den scherpen blik van den jager, naar het scheen,
goed doorstond.

"Ik oordeel over mijn medemenschen alleen dan, wanneer ik hen heb
leeren kennen."

"Nu, vergun ons dan, dat wij u de gelegenheid daartoe geven."

De twee waren afgestegen, en namen plaats bij het vuur. Zij hadden
stellig honger, want zij wierpen vrij verlangende blikken naar het
gebraden vleesch. De goedhartige Jemmy schoof hun eenige stukken
er van toe, en spoorde hen aan om te eten, hetgeen zij zich geen
tweemaal lieten zeggen. Nu verbood de wellevendheid vragen tot hen
te richten; de tijd totdat zij genoegzaam hun honger gestild hadden,
werd dus zwijgend doorgebracht.

De reeds vermelde andere troep, die van de andere zijde op het bosch
aankwam, bestond uit een schaar van omstreeks tweehonderd Indianen. Old
Shatterhand was wel ook aan dien kant op verkenning uit geweest;
maar toen hij de prairie, die zich daar opende, overzag, had hij de
in vollen ren aankomende Roodhuiden nog niet kunnen zien, doordien ze
zich op dat oogenblik nog achter een vooruitspringenden hoek van een
bosch bevonden. Ook zij moesten de streek nauwkeurig kennen, want
zij hielden regelrecht op den uitgang van het smalle woudpad aan,
langs welks ingang de blanken naar de open ruimte waren gekomen.

De Roodhuiden bevonden zich op een krijgstocht: dat kon men zien aan
de schelle kleuren, waarmede zij hun gezichten geverfd hadden. De
meesten waren gewapend met geweren, slechts enkelen met pijl en
boog. Aan het hoofd van den troep reed een reusachtige gestalte,
die hun hoofdman was, want vóór op zijn schedel droeg hij de veer
van een adelaar. Zijn ouderdom was niet te herkennen, want ook zijn
gelaat was geheel bedekt met zwarte, gele en roode strepen. Aan
het pad aangekomen, steeg hij, om dat te onderzoeken, af. De
voorste krijgslieden van den stoet, die vlak achter hem waren,
zagen in gespannen verwachting aan hoe hij begon. Daar snoof een
paard. Hij hief waarschuwend de hand omhoog, en de berijder van dat
dier hield het terstond de neusgaten dicht. Daar de hoofdman door
zijn waarschuwende handbeweging tot de grootste stilte aanmaande,
moest hij iets verdachts ontdekt hebben. Hij liep langzaam, voetje
voor voetje en met zijn bovenlijf diep ter aarde gebogen, een kort
eind weegs op het pad verder het bosch in. Vervolgens terugkeerende,
zei hij fluisterend in de taal der Utahs, die deel uitmaakt van den
Sjosjonischen tak van den Sorarataalstam: "Er is hier een bleekgezicht
geweest vóór den tijd, dien de zon noodig heeft om een spanne ver te
loopen. De krijgslieden der Utahs zullen zich met hun paarden onder de
boomen verbergen. Owoets-awaat zal gaan om het bleekgezicht te zoeken."

De hoofdman, die nog iets langer, breeder en dikker was dan Old
Firehand, heette dus Owoets-awaat, hetgeen beteekent: de Groote
Wolf. Hij sloop toen weer het bosch in. Toen hij ongeveer een half uur
later terugkwam, was er niet een van zijn onderhebbenden te zien. Hij
floot even, en dadelijk kwamen de Roodhuiden van onder de boomen te
voorschijn, terwijl zij de paarden daar achterlieten. Hij gaf een wenk,
waarop de onder-aanvoerders, vijf of zes in getal, op hem toetraden.

"Zes bleekgezichten kampeeren bij de rotsen," sprak hij tot hen. "Dat
zijn waarschijnlijk de zes, die het gisteren ontkomen zijn. Zij eten
vleesch, en hun paarden loopen te grazen bij hen. Mijn broeders kunnen
mij volgen tot daar, waar dit pad ten einde loopt; dan splitsen zij
zich; de eene helft sluipt naar rechts, de andere helft naar links,
totdat hun legerplaats omsingeld is. Dan zal ik het sein geven, waarop
de roode krijgslieden dadelijk te voorschijn komen. De blanke honden
zullen zoo verschrikt zijn, dat zij er niet aan denken tegenweer te
bieden. Wij zullen hen met onze handen kunnen grijpen en naar het
dorp sleuren, om hen daar aan een paal te binden. Vijf man blijven
hier om de vastgebonden paarden te bewaken. _Howgh!_"

Dit laatste woord dient ter bekrachtiging, en heeft ongeveer dezelfde
beteekenis als onze woorden: "Het zij zoo" of "basta" of "daarmee
afgepraat!" Als een Indiaan dat woord uitspreekt, geeft hij daarmee
te kennen, dat hij het onderwerp beschouwt als geheel afgehandeld.

Met hun hoofdman voorop, drongen de Roodhuiden het pad in het bosch
in, zoo zacht, dat er geen zweempje van gedruisch of geritsel gehoord
werd. Toen zij de plaats bereikten, waar het pad op de open vlakte
uitliep, gingen zij naar weerszijden uit elkander, om de open ruimte
te omsingelen. Te paard zou niemand zich in het bosch een doortocht
hebben kunnen banen; maar te voet, en vooral voor de lenige gestalte
van de Indianen, was dat mogelijk.

De blanken hadden pas hun maaltijd geëindigd. Hobble-Frank schoof
zijn bowie-mes in zijn gordel en zei, om door de twee pas aangekomenen
verstaan te worden natuurlijk in het Engelsch: "Nu hebben wij gegeten
en de paarden zijn uitgerust, dus kunnen wij nu opbreken, om nog vóór
den nacht de plaats van onze bestemming te bereiken."

"Ja," merkte Jemmy aan. "Maar vóór alles dienen wij toch elkander te
leeren kennen, en te vernemen of onze wegen niet uiteenloopen."

"Juist!" zeide Knox, met een vriendelijk hoofdknikje. "Als ik vragen
mag, wat is vandaag de plaats van uw bestemming?"

"Wij rijden naar de Elk-bergen."

"Wij ook. Dat treffen wij al zeer mooi. Dan kunnen wij de reis
gezamenlijk doen."

Old Shatterhand zei geen woord. Hij gaf tersluiks een wenk aan Jemmy,
om voort te gaan met vragen; want hij wilde eerst dan spreken, als
hij den tijd daartoe gekomen achtte.

"Dat vind ik niet kwaad," antwoordde de dikke. "En waar wilt gij dan
verder heen?"

"Dat is nog onbepaald. Misschien naar de Greenrivier, om naar bevers
te zoeken."

"Daar zult gij er niet veel vinden. Wie dikstaarten (= bevers) vangen
wil, moet meer naar het noorden gaan. Dus gijlieden zijt trappers,
beverjagers?"

"Ja. Mijn naam is Knox, en mijn kameraad heet Hilton."

"Maar waar zijn dan uw bever-vallen, master Knox? want als gij die
niet hebt, zult gij niet veel vangen, vrees ik."

"Die zijn ons daarbeneden aan de San Juan-rivier, door dieven
ontstolen, waarschijnlijk door Indianen. Misschien komen wij wel aan
een kamp, waar wij andere zullen koopen. Dus hebt gij er niets tegen,
dat wij ons naar de Elk-bergen bij u aansluiten?"

"Mij is het goed, als mijn kameraden het ook goedvinden."

"Mooi, master! mogen wij dan nu ook naar uw namen vragen?"

"Waarom niet? Mij noemt men den dikken Jemmy; en mijn buurman
rechts..."

"Stellig den langen Davy?" viel Knox hem schielijk in de rede.

"Juist! Dat hebt gij goed geraden."

"Natuurlijk! Gij zijt beiden wijd en zijd overbekend; en waar de dikke
Jemmy is, daar behoeft men ook niet lang naar zijn Davy te zoeken. En
die kleine master hier aan uw linkerhand?"

"Dien noemen wij Hobble-Frank, een ferm kereltje, zooals u spoedig
genoeg blijken zal."

Frank wierp, zichtbaar gestreeld, een dankbaren blik op den spreker,
en deze vervolgde: "En de laatste naam, dien ik u nog te noemen heb,
is stellig nog beter bekend, dan de mijne. Ik denk ten minste wel,
dat gij wel eens van Old Shatterhand hebt hooren spreken."

"Old Shatterhand?" riep Knox, met alle kenteekenen van aangename
verrassing. "Is het wezenlijk waar, sir! dat gij Old Shatterhand zijt?"

"Waarom zou dat niet waar zijn?" antwoordde de genoemde.

"Vergun mij dan u te zeggen, dat het mij onuitsprekelijk veel genoegen
doet, kennis met u te maken."

Dit zeggende stak hij den jager de hand toe, en keek meteen vluchtig
Hilton aan met een blik, die aan dezen duidelijk te kennen gaf:
"Toon ook, dat gij blijde zijt, want nu zijn wij geborgen. Als wij
bij dezen beroemden man zijn, hebben wij niets meer te vreezen."

Old Shatterhand deed echter alsof hij de hem toegereikte hand niet
zag, en antwoordde ijskoud: "Doet u dat inderdaad genoegen? Dan is
het jammer, dat ik in uw genoegen niet kan deelen."

"Waarom niet, sir?"

"Omdat gij beiden lieden zijt, met wie het iemand volstrekt geen
genoegen kan doen kennis te maken."

"Hoe bedoelt ge dat?" vroeg Knox, geheel uit het veld geslagen door
zulk een onverbloemd antwoord. "Ik houd het er voor, dat gij schertst,
sir!"

"Integendeel, ik zeg u in vollen ernst wat ik meen. Gij zijt zulk
een paar zwendelaars, en misschien iets nog veel ergers."

"Oho! Denkt gij, dat wij ons zulk een beleediging zoetsappig zullen
laten welgevallen?"

"Ja, dat is juist wat ik denk. Wat zoudt gij anders kunnen doen?"

"Kent gij ons dan?"

"Volstrekt niet. En dat zou ook geen eer voor mij zijn."

"Sir! gij wordt hoe langer hoe kwetsender. Men beleedigt geen mensch,
met wien men kort van te voren zijn maaltijd heeft gedeeld. Kunt gij
ons bewijzen, dat wij zwendelaars zijn?"

"Waarom zou ik dat niet kunnen?"

"Omdat het u onmogelijk is. Gij erkent zelf, dat gij ons volstrekt
niet kent. Gij hebt ons nooit gezien. Hoe wilt gij dan bewijzen,
dat uw woorden op waarheid gegrond zijn?"

"_Pshaw!_ Geef u toch geen noodelooze moeite; en houdt toch in 's
hemels naam Old Shatterhand niet voor zóó dom, dat hij zich door lieden
van uw stempel knollen voor citroenen laat verkoopen. Zoodra ik u zag
heb ik geweten, waaraan ik mij met u te houden had, en wat gijlieden
zijt. Dus, beneden aan den San Juan hebt gij vallen opgezet? Wanneer
is dat geweest?"

"Vier dagen geleden."

"Dus zijt gij regelrecht van daar naar hier gekomen?"

"Ja."

"Dat zou dus zijn van het zuiden hierheen, en is bijgevolg een
leugen. Gij zijt zeer kort na ons gekomen, zoodat wij u buiten op de
open prairie hadden moeten zien. Maar naar het noorden springt het
bosch verder vooruit, en achter dien uitsprong van het bosch hebt
gij u bevonden, toen ik den laatsten keer, eer wij het pad insloegen,
goed overal rondgekeken heb. Gij zijt van het noorden gekomen."

"Neen, sir! ik heb u de waarheid gezegd. Gij zult ons niet gezien
hebben."

"Ik? U niet gezien hebben? Als ik zulke slechte oogen had, ware ik
reeds duizendmaal verloren geweest. Neen, gij maakt mij niets wijs! En
nu verder: Waar hebt gij uw zadels?"

"Die hebben ze ook gestolen."

"En het paardetuig?"

"Dat ook."

"Man! denk toch niet, dat gij met een onnoozel kind te doen hebt!" riep
Old Shatterhand, vol minachting lachende. "Dus gij hebt zadels en
paardetuig met de bever-vallen in het water gestoken, zoo, dat u
alles tegelijk ontstolen is kunnen worden. Welke jager ontdoet zijn
paard van den toom? En hoe komt gij nu aan die Indiaansche halsters?"

"Die hebben wij van een Roodhuid gekocht."

"En de paarden ook misschien?"

"Neen," antwoordde Knox, die begreep dat hij onmogelijk ook deze leugen
zou kunnen staande houden--die zou al te groot, al te onbeschaamd
geweest zijn.

"Dus, de Utah-Indianen doen negotie met halsters! Dat wist ik nog
niet. En waar zijt gij aan uw paarden gekomen?"

"Die hebben wij gekocht van Fort Dodge."

"Zóó ver hier vandaan? En ik zou durven wedden, dat die dieren tot pas
zeer kort geleden wekenlang achtereen in de wei geloopen hebben. Een
paard, dat zijn ruiter van Fort Dodge af naar hier heeft gedragen,
ziet er heel anders uit. En hoe komt dat, dat uw paarden niet
beslagen zijn?"

"Dat zoudt ge aan den koopman dienen te vragen, die ze aan ons
verkocht heeft."

"Koopman! Onzin! Die paarden zijn in het geheel niet gekocht!"

"Wat dan?"

"Gestolen!"

"Sir?" riep Knox, terwijl hij naar zijn mes greep. Ook Hilton tastte
met de hand naar zijn gordel.

"Laat de messen maar zitten, of ik sla u beiden neer als een paar
kegelpoppen," dreigde Old Shatterhand. "Of denkt gij, dat ik niet
gezien heb, dat die paarden op zijn Indiaansch gedresseerd zijn?"

"Hoe kunt gij dat gezien hebben? Gij hebt ons immers niet zien
rijden! Alleen dat korte eindje van het voetpad naar hier hebt gij
ons te paard zien zitten. En dat is niet voldoende om een oordeel
te vellen."

"Maar ik merk, dat zij onze paarden mijden, dat zij dicht bij elkander
blijven. Die paarden zijn ontstolen van de Utahs, en gij beiden
behoort onder het gespuis, dat die arme Roodhuiden overvallen heeft."

Knox wist niet meer wat hij zeggen zou. Tegen de scherpzinnigheid
van dezen man was hij niet opgewassen. Zooals het met zulke lieden
in dergelijke gevallen doorgaans gaat, ging het ook met hem: Hij nam
ten laatste zijn toevlucht tot grofheden.

"Sir! ik heb veel van u gehoord, en u voor een gansch ander mensch
gehouden," zei hij. "Gij redeneert als iemand, die droomt. Wie
zich dingen verbeeldt, zooals gij doet, moet volslagen krankzinnig
zijn. Onze paarden op zijn Indiaansch gedresseerd! Het zou wezen
om zich dood te lachen, als men er zich niet over ergeren moest. Ik
begin te begrijpen, dat wij volstrekt niet bij elkander passen, en
om niet langer genoodzaakt te zijn uw verder geraaskal aan te hooren,
zullen wij opbreken."

Hij stond op, en Hilton insgelijks. Maar Old Shatterhand stond óók op,
vatte hem bij den arm, en zei gebiedend: "Gij blijft hier!"

"Hier blijven, sir? Moet dat bijgeval een bevel zijn?"

"Natuurlijk!"

"Hebt gij dan iets over ons te zeggen?"

"Ja. Ik zal u overleveren aan de Utahs; dan kunnen die u straffen."

"Ei, ei! Dat zou nog een sportje gekker wezen, dan de Indiaansche
dressuur!"

Hij zei dat met een hoonenden glimlach; maar zijn lippen beefden, en
men kon duidelijk aan hem zien, dat hij niet zoo op zijn gemak was,
als hij moeite deed om te schijnen.

"Maar het zal precies zoo geraden zijn, als bij de dressuur,"
antwoordde de jager, "Dat uw paarden aan de Utah's toebehoord hebben,
blijkt ook...... verduiveld, wat is dat?"

Terwijl hij over de paarden sprak, had hij zijn oogen op die dieren
gericht en daarbij iets opgemerkt, dat in hooge mate de aandacht
trok. Zij hielden namelijk de neusgaten in de hoogte, draaiden zich
om naar alle richtingen, slurpten zoo de lucht in, en renden toen,
als verheugd hinnikend, op den zoom van de open vlakte aan.

"Ja, wat kan dàt zijn?" riep ook Jemmy. "Er zijn Roodhuiden in de
nabijheid."

Het zich nooit vergissend oog van Old Shatterhand doorzag ineens den
omvang van het gevaar dat dreigde. Hij antwoordde: "Wij zijn omsingeld,
stellig door de Utahs, wier nabijheid ons door de paarden verraden is;
en die zullen nu genoodzaakt zijn ons onverhoeds te overvallen."

"Wat dan?" vroeg Davy. "Moeten wij ons verweren?"

"Wij zullen hun eerst toonen, dat wij met die twee bandieten niets
te maken hebben. Dat is de hoofdzaak. Dus afgepraat met hen!"

Met zijn gebalde vuist gaf hij Knox een slag tegen zijn hoofdslaap,
zoodat hij als een koekzak op den grond viel; en toen kreeg Hilton,
eer hij het ontwijken kon, een dito slag met hetzelfde gevolg.

"Nu gauw de rots op!" gebood Old Shatterhand; "dààr zijn wij gedekt,
hierbeneden niet. Dan moeten wij het verdere afwachten." De kolossale
steenmassa's waren niet gemakkelijk te beklimmen; maar in toestanden,
als die van dit oogenblik, kan de mensch oneindig meer, dan hij zelf
voor mogelijk zou hebben gehouden. In drie, vier, vijf seconden
waren de jagers boven, en achter de hoeken, kanten en struiken,
waarachter zij neerdoken, verdwenen. Sedert het blijde hinniken der
twee Indianen-paarden kon er hoogstens een minuut verloopen zijn. De
hoofdman had dadelijk het sein tot den aanval willen geven; doch
hij had dat niet gedaan, toen hij zag, dat het eene bleekgezicht twee
andere bleekgezichten neersloeg. Dat begreep hij niet, en hij aarzelde;
daardoor had het viertal tijd gehad om op de rotsen te komen.

Nu deed "de Groote Wolf" aan zich zelf de vraag, wat hij, in de
gegeven omstandigheden, nu moest doen. De blanken te overrompelen,
die gelegenheid had hij zich laten ontglippen. Nu waren zij boven,
en konden door de kogels en pijlen niet bereikt worden; maar wel waren
zij in staat, om uit de hoogte de gansche open ruimte te beheerschen,
en hun kogels naar alle richtingen te zenden. Tweehonderd Roodhuiden
tegen vier of hoogstens zes blanken! Voor eerstgenoemden was de
overwinning zeker. Maar hoe, op welke manier konden zij zich die
verschaffen? Zouden zij de rots bestormen? Het liet zich voorzien,
dat veel Indianen het leven daarbij zouden inschieten. Wanneer het
wezen moet is de Roodhuid dapper, onverschrokken, vermetel zelfs;
maar als hij zijn doel bereiken kan door list, en zonder zich aan
gevaar bloot te stellen, zal hij er niet aan denken iets te doen,
waardoor zijn leven op het spel gezet kon worden. De hoofdman riep
dan ook, door even te fluiten, zijn onderbevelhebbers tot zich,
om met hen te beraadslagen.

De uitslag van die beraadslaging was zeer spoedig te zien, of
juister gezegd te hooren. Van den zoom der open vlakte klonk een
luide stem. Daar die vlakte hoogstens vijftig passen breed was, en
de afstand tusschen de rots en de plaats, waar die stem zich deed
hooren, slechts de helft, dus slechts vijf en twintig passen bedroeg,
kon men ieder woord duidelijk verstaan. De hoofdman achter een boom
staande, riep: "De bleekgezichten zijn door vele Roodhuiden omsingeld,
en kunnen naar beneden komen."

Dit was zoo kinderachtig, dat er niet eens antwoord op gegeven werd. De
Roodhuid herhaalde die opeisching nog tweemaal, en toen hij ook nog
geen antwoord ontving, liet hij er op volgen: "Als de blanke mannen
niet gehoorzamen, zullen wij hen dooden!" Daarop gaf Old Shatterhand
nu ten antwoord: "Wat hebben wij den rooden krijgslieden gedaan,
dat zij ons omsingeld hebben en ons overvallen willen?"

"Gijlieden zijt de honden, die onze mannen gedood en onze paarden
geroofd hebben."

"Daar vergist gij u in! Slechts twee van die boosdoeners zijn hier;
die zijn pas kort geleden bij ons gekomen; en zoodra ik vermoedde, dat
zij tot de vijanden der Utahs behoorden, heb ik hen neergeveld. Zij
zijn niet dood, en zullen spoedig weer tot bewustzijn komen. Wanneer
gij hen hebben wilt kunt gij hen weghalen."

"Gij wilt ons op de vlakte lokken, om ons te kunnen dooden!"

"Neen."

"Ik geloof u niet."

"Wie zijt gij? Hoe is uw naam?"

"Ik ben Owoets-awaat, de hoofdman der Utahs."

"Ik ken u. De Groote Wolf is sterk naar lichaam en naar geest. Hij is
de krijgs-overste der Yampa-Utahs, die dapper en rechtvaardig zijn,
en die geen onschuldigen voor de euveldaden der schuldigen zullen
doen boeten."

"Gij praat als een vrouw. Gij jammert om uw leven. Gij noemt u
onschuldig, omdat gij bang zijt voor den dood. Ik veracht u. Hoe is
uw naam? Stellig de naam van een ouden, blinden hond?"

"Is de Groote Wolf zelf niet blind? Hij schijnt onze paarden
niet te zien. Hebben die ooit aan de Utahs toebehoord? Er is een
muilezel bij. Is die hun ontstolen? Hoe kan de Groote Wolf ons
voor paardendieven aanzien? Als hij mijn zwarte hengst maar eens
bekijkt! Hebben de Utahs ooit zulk een paard in hun bezit gehad? Dat
is er een van het bloed, dat alleen voor Winnetou, den hoofdman der
Apachen, en voor zijn vrienden aangefokt wordt. Moet de Groote Wolf
daaruit niet begrijpen, dat ik een vriend van dien grooten man ben? Mag
hij mij dan wel van bangheid en lafheid betichten? De krijgslieden der
Utahs kunnen hooren of mijn naam die van een hond is. De bleekgezichten
noemen mij Old Shatterhand; en in de taal der Utahs word ik Pokai-Moe
(= de doodende hand) genoemd."

De hoofdman antwoordde niet dadelijk, en de nu ingetreden stilte
duurde eenige minuten. Dat was bepaald een teeken, dat de naam van den
jager indruk gemaakt had. Eerst na verloop van eenige minuten deed de
stem van den Grooten Wolf zich weer hooren: "Het bleekgezicht wil ons
wijsmaken, dat hij Old Shatterhand is; maar wij gelooven hem niet. Hij
weet dat die beroemde blanke jager bij alle Roodhuiden in hooge achting
staat, en neemt zijn naam aan, om ons te misleiden, en den dood te
ontgaan. Wij maken uit zijn gedrag op, dat die naam hem niet toekomt."

"Hoe dat zoo?" vroeg de jager.

"Old Shatterhand kent geen vrees; maar u heeft de angst den moed
benomen, om u aan ons te vertoonen."

"Als dat opging, gevoelden de krijgslieden der Utahs nog meer angst
dan ik. Ik laat mij niet zien, en gijlieden telt vele, zeer vele
gewapenden; maar gijlieden houdt u allen schuil voor slechts vier
man! Wie is nu banger, ik of gij? Overigens wil ik u wel bewijzen,
dat ik geen bangheid ken. Gij zult mij zien!"

Hij trad uit zijn schuilplaats te voorschijn, beklom het hoogste
punt van de rots, staarde langzaam in het rond, en stond daar in de
hoogte zoo vrij en onbevangen, alsof er geen één geweer was, waaruit
de kogel hem raken kon.

"Ing Pokai-moe, ing Pokai-moe, howgh!" klonken luid verscheiden stemmen
(= het is de doodende hand, het is de doodende hand, zonder twijfel).

Dat waren mannen, die hem kenden, doordien zij hem vroeger gezien
hadden. Hij bleef zonder vrees staan, en riep den hoofdman toe:
"Hebt gij de getuigenis van uw krijgslieden gehoord? Gelooft gij nu,
dat ik werkelijk Old Shatterhand ben?"

"Nu geloof ik het. Uw moed is groot. Onze kogels dragen ver, veel
verder dan waar gij staat. Hoe licht kan een van onze geweren afgaan."

"Dat zal niet gebeuren; want de krijgslieden der Utahs zijn dappere
mannen maar geen moordenaars. En als ik door u gedood werd, zou mijn
dood ontzettend aan u gewroken worden."

"Wij zijn niet bang voor wraak."

"Die zou u treffen en verdelgen, zonder te vragen of gij er bang voor
zijt of niet. Ik heb aan het verlangen van den Grooten Wolf voldaan en
mij aan hem vertoond. Waarom blijft hij zich nu nog schuilhouden? Is
hij nu nòg bang, of houdt hij mij voor een sluipmoordenaar die hem
zoekt te dooden?"

"De hoofdman der Utahs is zonder vrees. Hij weet, dat Old Shatterhand
alleen naar de wapenen grijpt, wanneer hij aangevallen wordt. En
daarom zal hij zich nu óók laten zien."

Hij trad van achter den boom te voorschijn, zoo, dat zijn kolossale
gestalte duidelijk te zien kwam.

"Is Old Shatterhand nu voldaan?" vroeg hij.

"Neen!"

"Wat verlangt hij dan nog meer?"

"Ik wil met u spreken in dichtere nabijheid, om beter te vernemen wat
uw verlangen is. Kom dus naderbij, tot op de helft van den afstand,
die nu tusschen ons ligt. Ik zal van de rots afklimmen en u tegemoet
komen. Dan gaan wij bij elkander zitten, zooals het aan degelijke
krijgslieden en hoofdmannen voegt, om te beraadslagen."

"Wilt gij niet liever bij ons komen?"

"Neen; wij behooren elkander te eeren door ieder van zijn kant den
andere halverwegen tegemoet te komen."

"Dan zou ik met u op het open grasveld zitten, en onbeschut
blootgesteld zijn aan de kogels van uw metgezellen."

"Ik geef u mijn woord, dat u geen leed geschieden kan. Zij zouden
alleen dan schieten, als uw krijgslieden mij een kogel zonden. Dan
waart gij natuurlijk een verloren man."

"Als Old Shatterhand zijn woord geeft kan men er op vertrouwen: dat
is hem even heilig als de groote eed. Ik zal dus komen. Hoe zal de
groote blanke jager gewapend zijn?"

"Ik zal al mijn wapenen afleggen en hier achterlaten; maar u staat
het vrij, te doen zooals gij goedvindt."

"De Groote Wolf zal geen schande op zich laden, door minder moed en
vertrouwen aan den dag te leggen. Kom dus maar naar beneden!"

De hoofdman legde zijn wapenen neer waar hij stond, in het gras,
en wachtte toen Old Shatterhand af.

"Gij waagt te veel," antwoordde Jemmy hem. "Zijt gij inderdaad
overtuigd, dat gij het durft besteken?"

"Ja. Als de hoofdman eerst achteruit was getreden om met de zijnen
te beraadslagen, of hun een bevel of een wenk te geven, dan zou ik
argwaan opgevat hebben. Maar daar hij dat niet gedaan heeft, moet ik
hem vertrouwen."

"En wat moeten wij ondertusschen doen?"

"Niets. Zonder dat men het beneden merkt legt gij uw geweren op hem
aan, en schiet hem terstond neer als ik aangevallen word."

Hij klom van de rots af, en toen traden de twee langzaam op elkander
aan. Zoodra zij dicht genoeg bij elkander waren, stak Old Shatterhand
den hoofdman de hand toe, en zei: "Ik heb den Grooten Wolf nog nooit
gezien; maar ik heb dikwijls gehoord, dat hij in de beraadslaging
de verstandigste en in het gevecht de dapperste is. Het doet mij
dus genoegen thans zijn aangezicht te zien, en hem als vriend te
kunnen begroeten."

De Indiaan deed juist alsof hij niet zag, dat de blanke hem de hand
aanbood, nam hem met een doordringenden blik op van het hoofd tot de
voeten, en toen op den grond wijzende, antwoordde hij: "Laat ons gaan
zitten! De weerbare mannen der Utahs hebben hun strijdbijlen tegen
de bleekgezichten moeten opgraven, en er is dus niet één blanke,
dien ik als vriend begroeten kan."

Hij ging zitten, en Old Shatterhand deed insgelijks, vlak tegenover
hem. Het vuur was uitgegaan; naast de asch lagen nog altijd Knox en
Hilton, die òf in erge mate bewusteloos òf misschien wel dood moesten
zijn, daar zij nog altoos bewegingloos lagen. Old Shatterhand's
mustang had de indianen geroken, nog eer de hoofdman zijn stem
had doen hooren, en was snuivend achterwaarts geweken tot bij de
rots. Ook de oude muilezel van Davy had zulk een fijnen neus, en had
het voorbeeld van den hengst gevolgd. De paarden van Frank en Jemmy,
ziende wat de andere deden, deden insgelijks, zoodat de vier dieren
nu vlak bij de rots stonden; en uit hun houding en geheele manier
van zijn bleek ten duidelijkste, dat ook zij het gevaar beseften,
waarin zoowel zij en hun meesters verkeerden.

Geen der twee tegenover elkander zittenden scheen het gesprek te willen
beginnen. Old Shatterhand zat rustig wachtende op den grond te kijken,
en scheen zoo onbekommerd, alsof hem hoegenaamd niets kwaads overkomen
kon. De Roodhuid daarentegen kon zijn uitvorschend oog niet van den
blanke afhouden. De verf, die dik op zijn aangezicht gesmeerd zat,
maakte het onmogelijk de uitdrukking er van te bespieden; maar de
breed en min of meer naar beneden getrokken mondhoeken schenen aan te
duiden, dat hij zich van den veel besproken jager een geheel andere
voorstelling gemaakt had, waaraan zijn uiterlijke gedaante, zooals
hij die thans vóór zich zag, volstrekt niet beantwoordde. Dit bleek,
toen hij eindelijk de bijna als ironie klinkende opmerking maakte:
"De roep van Old Shatterhand is groot; maar de groei van zijn gestalte
is daaraan niet geëvenredigd."

Old Shatterhand was wel is waar iets grooter dan de meeste mannen
van middelbare lengte; maar een reuzengestalte had hij volstrekt
niet. En de Roodhuid had zich den jager altijd voorgesteld als
een echten Goliath. Met een glimlachje antwoordde Old Shatterhand:
"Wat heeft de groei der gestalte te maken met den roep? Zou ik, van
mijn kant, nu den hoofdman der Utahs moeten antwoorden: De gestalte
van den Grooten Wolf is groot, maar zijn roep, zijn dapperheid,
is daaraan niet geëvenredigd?"

"Dat zou een beleediging zijn," antwoordde de Roodhuid met
vlammenschietende oogen, "waarop ik u terstond verlaten zou, om bevel
te geven den strijd te beginnen."

"Waarom veroorlooft gij u dan zulk een opmerking over mijn
gestalte? Wel kunnen uw woorden een Old Shatterhand niet beleedigen,
maar zij verraden toch een kleinachting, die ik niet mag dulden. Ik
ben minstens een even groot hoofdman als gij; ik zal wellevend met u
spreken en verlang van u dezelfde wellevendheid. Dat moet ik u zeggen,
voordat wij ons onderhoud beginnen, want anders zou dat toch niet
tot een gewenscht doel kunnen leiden."

Hij was het aan zich zelf en zijn drie medestanders verplicht, den
Roodhuid deze terechtwijzing te geven. Hoe krachtiger hij optrad,
des te meer indruk maakte hij; en juist van den indruk, dien hij op
dit oogenblik maakte, hing grootendeels af, hoe de toestand, waarin
hij en de zijnen zich bevonden, zou eindigen.

"Er is maar één doel en geen ander," verklaarde de Groote Wolf.

"En dat is?"

"Uw dood!"

"Dat zou een moord zijn, want wij hebben u niets gedaan."

"Wij vinden u in gezelschap van de moordenaars, die wij vervolgen!"

"Gelooft gij dan, dat ik er bij geweest ben, toen zij u des nachts
overvallen hebben?"

"Neen! Old Shatterhand is geen paardendief: hij zou hen daarvan
teruggehouden hebben."

"Welnu, waarom behandelt gij mij dan nog als vijand?"

"Omdat gij met hen meegereden zijt."

"Neen, dat is onwaar. Zend een uwer lieden terug op ons spoor. Hij
zal spoedig ontdekken, dat die twee kerels na ons gekomen zijn en
toen ons spoor hebben gevolgd."

"Dat verandert niets aan de zaak. De bleekgezichten hebben ons
in vollen vrede overvallen, onze paarden geroofd, en velen van
onze krijgslieden gedood. Onze verbittering was groot, en onze
bedachtzaamheid niet kleiner. Wij hebben wijze mannen afgevaardigd,
om straf voor de schuldigen en schadevergoeding voor onze verliezen te
vragen. Men heeft hen uitgelachen en afgewezen. Daarom hebben wij de
tomahawks opgegraven en gezworen, dat, tot onze wraak voleindigd is,
iedere blanke, die in onze handen valt, gedood zal worden. Dien eed
moeten wij houden, en gij zijt een blanke."

"Maar een blanke, die onschuldig is."

"Waren mijn krijgslieden, die men gedood heeft, dan óók niet
onschuldig? Verlangt gij van ons, dat wij barmhartiger moeten zijn,
dan onze tegenstanders en moordenaars?"

"Wat er gebeurd is betreur ik. De Groote Wolf moet weten, dat ik een
vriend der roode mannen ben."

"Dat weet ik; en toch zult ook gij moeten sterven. Als de
onrechtvaardige bleekgezichten, die met onze klachten spotten,
vernemen, dat zij door hun gedrag den dood van vele onschuldigen en
zelfs den dood van Old Shatterhand op hun geweten hebben, dan zal
dat hun misschien een leer zijn voor het vervolg, om verstandiger en
rechtvaardiger te handelen."

Dat klonk gevaarlijk. De Indiaan sprak in vollen ernst, en de
gevolgtrekking, die hij maakte, was allesbehalve onlogisch. Maar
toch antwoordde Old Shatterhand: "De Groote Wolf denkt slechts aan
zijn eed, maar niet aan de gevolgen daarvan. Wanneer gij ons ter
dood brengt, zal er een kreet van verontwaardiging over de bergen
en prairiën weergalmen, en duizenden bleekgezichten zullen zich ten
strijde opmaken, om onzen dood te wreken. Die wraak-oefening zal
des te strenger wezen, omdat wij altijd de vrienden der roode mannen
geweest zijn."

"Wij--dus gij niet alleen? Bedoelt gij met dat woord uw drie
metgezellen? Wie zijn dat dan?"

"De eene heet Hobble-Frank, en dien zult gij misschien niet kennen;
maar den naam der twee anderen hebt gij stellig dikwijls gehoord:
den dikken Jemmy en den langen Davy."

"Ja, die twee ken ik. Men heeft nooit den een zonder den ander gezien,
en ik heb nooit gehoord dat zij vijanden van de Indianen zijn. Maar
juist daarom zal hun dood aan de onrechtvaardige hoofdmannen der
blanken doen zien, hoe onverstandig het van hen geweest is, onze
afgevaardigden kortweg af te wijzen. Uw lot is beslist; maar gij
zult een eervollen dood sterven. Gijlieden zijt dappere en beroemde
mannen, en zult den allerfolterendsten dood sterven dien wij voor u
kunnen uitdenken. Dien zult gij doorstaan, zonder dat uw ooghaartjes
zich bewegen, en de mare daarvan zal weerklinken door het gansche
land. Daardoor zal uw roem nog schitterender worden, dan die tot nu toe
reeds was, en in de eeuwige jachtgronden zult gij tot de hoogste eer
geraken. Ik hoop dat gij erkennen zult, welk een eer wij u zoodoende
bereiden, en dat gij er ons dankbaar voor wezen zult."

Old Shatterhand voelde zich volstrekt niet gestreeld door de groote
onderscheiding, die hem in uitzicht gesteld werd. Hij liet echter
niets daarvan blijken, en antwoordde: "Uw bedoeling is zeer goed,
en ik ben er u dankbaar voor. Maar degenen, die ons wreken zullen,
zullen er volstrekt niet dankbaar voor zijn."

"Ik belach hen; zij kunnen komen!"

"Verbeeldt gij u, dat gij hen overwinnen zult, dat gij hen bij
honderdtallen zult kunnen tellen?"

"Owoets-awaat is niet gewend om zijn vijanden te tellen. En weet
gij niet hoe talrijk wij dan zullen zijn? Al de krijgslieden zullen
zich verzamelen van de Weawers, van de Oeienta, van de Yampa,
van de Sampietsjes, van de Pah-vants, van de Wimminoetsjes Elks,
van de Capotes, van de Païs, van de Tasjes, van de Moeatsjes en van
de Tabequatsjes. Al die volkeren behooren tot den stam der Utahs:
zij zullen de blanke krijgslieden verpletteren!"

"Ga dan eens naar het Oosten, en tel ook de blanken eens! En welke
krijgsoversten zullen zij hebben! Er zullen ons wrekers opstaan,
waarvan een enkele opweegt tegen vele, vele Utahs!"

"Wie dan alzoo?"

"Ik zal er maar één noemen, namelijk Old Firehand."

"Dat is een held; hij is onder de bleekgezichten, wat de Grizly onder
prairie-honden is," erkende de hoofdman. "Maar dat zou ook de eenige
zijn: een tweede kunt gij mij niet noemen."

"O, ik zou er nog vele, zeer vele kunnen noemen; maar van slechts
één wil ik u nog den naam zeggen: Winnetou, dien gij wel kennen zult."

"Wie zou dien niet kennen; maar als ik hem hier had, zou hij ook
moeten sterven; hij is onze vijand."

"Neen, hij waagt zijn leven voor den minste zijner roode broeders."

"Zwijg daarover! Hij is de hoofdman der Apachen. De blanken voelen
zich te zwak tegen ons; zij hebben naar de Navajos gezonden, en die
tegen ons opgehitst."

"Weet gij dat al?"

"De oogen van den Grooten Wolf zijn scherp, en aan zijn ooren kan
het minste geruisch niet ontgaan. Behooren de Navajos niet tot den
stam der Apachen? Moeten wij dus Winnetou niet als onzen vijand
beschouwen? Wee hem als hij in onze handen valt."

"En wee dan ook u? Ik waarschuw u. Gij zoudt niet alleen de
krijgslieden der blanken tegen u hebben, maar tevens vele duizenden der
krijgslieden van de Mescaleros, van de Llaneros, van de Xicarillas,
Taracones, Navajos, Tsjiriguamïs, Pilanenjos, Lipans, Coppers, Gilas
en Mimbrenjos, die immers allen tot den stam der Apachen behooren? Die
allen zouden tegen u te velde trekken; en de blanken zouden niets
anders behoeven te doen, dan rustig gade te slaan, hoe de Utahs en
de Apachen bezig waren elkander te verdelgen. Wilt gij aan uw bleeke
vijanden werkelijk dat pleizier verschaffen?"

De hoofdman keek voor zich op den grond, en antwoordde na een korte
pauze: "Gij hebt de waarheid gezegd; maar de bleekgezichten dringen
van alle kanten op ons aan, zij overstroomen ons, en de roode man is
gedoemd, om een langzamen en smartelijken marteldood te sterven. Is het
dan niet beter voor hem, den strijd zoo te voeren, dat hij spoediger
sterft en spoediger vernietigd wordt? De blik, dien gij mij in de
toekomst laat slaan, kan mij niet weerhouden, maar moet mij veeleer
aansporen, de strijdbijl zonder genade en zonder aanzien des persoons
te gebruiken. Geef u dus geen verdere moeite, het blijft bij hetgeen
ik gezegd heb."

"Dat gij ons dus aan den martelpaal wilt laten sterven?'

"Ja. Wilt gij u schikken in het lot, dat mijn woorden u hebben
aangekondigd?"

"Ja," antwoordde Old Shatterhand zoo doodbedaard, dat de Roodhuid
als in verrassing uitriep: "Geef dan uw wapenen maar over!"

"Neen, dat zullen wij nu eigenlijk nog niet doen!"

"En gij zegt, dat gij u in uw lot wilt schikken!" riep de andere op
een toon van groote verwondering.

"Natuurlijk! Wij zullen ons schikken in het lot, dat uw woorden ons
aangekondigd hebben. Maar wat hebt gij gezegd? Dat gij iederen blanke,
die in uw handen valt, dooden zult. Is het niet zoo?"

"Ja, dat heb ik gezegd," knikte de Roodhuid toestemmend, zichtbaar
nieuwsgierig wat Old Shatterhand nu nog kon antwoorden.

"Welnu, dood ons dan, zoodra wij in uw handen gevallen zijn; maar op
dit oogenblik is dat het geval nog niet."

"Oef! Denkt gij ons dan nog te kunnen ontkomen?"

"Zeer zeker denk ik dat."

"Maar dat is immers onmogelijk! Weet gij wel hoeveel krijgslieden ik
bij mij heb? Over de tweehonderd!"

"Zoo weinig maar?! Gij hebt toch stellig wel eens hooren vertellen,
dat reeds vrij wat talrijker troepen tevergeefs getracht hebben mij
te vangen of vast te houden."

"Maar tweehonderd en gij slechts met uw vieren! En er is geen enkel
gaatje waardoor gij ontsnappen kunt."

"Dan zullen wij zulk een gaatje maken."

"Daarbij wordt gij immers gedood!"

"Misschien ja. Maar hoeveel krijgslieden van u zullen daarbij het leven
inschieten? Ieder van mijn metgezellen neemt er minstens twintig voor
zijn rekening; en ik voor mij, ik zal er stellig ver over de vijftig
het licht uitgeblazen hebben, eer gij mij in handen krijgt."

Hij zei dit op zulk een toon van vaste overtuiging, dat de Roodhuid hem
vol verbazing aankeek, maar dadelijk daarop in een akeligen schaterlach
uitbarstte; en een minachtende beweging met zijn hand makende, zei hij:
"Nu loopen uw gedachten te spelen, geloof ik. Gij zijt een knap jager,
maar hoe zoudt gij vijftig man kunnen doodschieten?"

"O, zeer gemakkelijk! Hebt gij nooit gehoord welk wapen ik heb?"

"Ze zeggen dat gij een geweer hebt, waarmee gij kunt schieten in het
oneindige zonder dat gij ooit behoeft te laden; maar daar geloof ik
niets van; want dat is een onmogelijkheid."

"Wil ik u dat eens laten zien?"

"Ja, laat mij dat eens zien!" riep de hoofdman, als geëlectriseerd
door de gedachte, dat hij dat geheimzinnige wonder-geweer, waarover
zooveel fabelachtige praatjes in omloop waren, eens zou kunnen zien.

Hij stond op, om zijn karabijn te halen. Zooals de zaken stonden,
moest hij allereerst trachten, den Indianen, in weerwil van hun groote
overmacht, vrees aan te jagen; en daartoe was die karabijn het beste
middel. Hij wist welke en hoeveel legenden over dat wapen onder de
Roodhuiden in omloop waren. Zij hielden het voor een toover-geweer,
dat de groote Manitou aan den jager gegeven had, om hem onverwinnelijk
te maken.

"Hier is het geweer; bekijk het nu maar eens goed!"

De Indiaan stak er gretig zijn hand naar uit; maar hij trok die
terstond weer achteruit, en vroeg: "Mag ook iemand anders dan gij
het aanraken? Als het werkelijk het toover-geweer is, moet het ieder,
aan wien het niet toebehoort, zoodra hij het aanraakt gevaar brengen."

Van die hem zeer welkome zienswijze moest Old Shatterhand partij
trekken. Indien hij en zijn metgezellen zich aan de Roodhuiden over
moesten geven, zou hij evenals zij gedwongen zijn, alle wapentuig uit
te leveren. In dat geval was het van het hoogste belang, als hij ten
minste dit eene geweer behouden kon. Een rechtstreeksche leugen wilde
Old Shatterhand niet bezigen, maar hij antwoordde: "De geheimen van
dat geweer mag ik aan niemand openbaren. Maar hier is het; probeer
het zelf maar eens."

Hij had de karabijn in zijn rechterhand, en bracht, terwijl hij
dat zeide, zijn duim aan den patroonbal, om dien door een kleine,
onmerkbare beweging zoo naar voren te draaien, dat het schot bij de
minste aanraking af moest gaan. Zijn scherpziend oog zag een groep
van verscheiden Roodhuiden, die uit nieuwsgierigheid hun gedekte
stellingen hadden verlaten, en nu aan den zoom van de vlakte bij
elkander stonden. Die groep bood zulk een goed mikpunt aan, dat een
schot, al ware het nòg zoo onbeholpen gemikt, bezwaarlijk missen kon,
maar stellig den een of den ander moest raken.

Nu kwam het er op aan of de hoofdman het geweer in zijn hand zou nemen
of niet. Hij was wel minder bijgeloovig dan de andere Roodhuiden; maar
hij vertrouwde de zaak toch niet al te best. "Zou ik het wagen, of
zou ik het niet doen?" Die vraag stond in zijn begeerig op het geweer
gerichte oogen te lezen. Old Shatterhand nam het nu in zijn beide
handen, kwam er wat dichter mee bij hem staan, en hield het ongemerkt
zoo, dat de loop precies op gindsche groep Roodhuiden gericht was. De
nieuwsgierigheid van den hoofdman was sterker dan zijn vrees; hij
greep toe, en Old Shatterhand speelde hem het geweer zóó in de hand,
dat hij onvermijdelijk den patroonbal moest aanraken. Paf! knalde het
schot; en waar de Indianen stonden, werd een luide gil gegeven. De
Groote Wolf liet verschrikt de karabijn uit zijn handen vallen,
en een der Roodhuiden riep, dat hij gekwetst was.

"Heb _ik_ hem gekwetst?" vroeg de hoofdman ontsteld.

"Wie anders?" antwoordde Old Shatterhand. "Dat is nu maar gebeurd,
om u een kleine waarschuwing te geven. Als gij het geweer nog eens
aanraakt zal het minder goed afloopen. Wat mij betreft, kunt gij
gerust uw gang gaan; maar ik moet u wèl op het hart drukken, dat de
tweede kogel......"

"Neen, neen!" riep de Roodhuid, terwijl hij met beide handen een
afwerende beweging maakte. "Het is werkelijk een toovergeweer, en
bestemd voor u alleen. Als een ander het opneemt, gaat het af, en
met dat schot raakt hij zijn eigen vrienden, of misschien wel zich
zelf. Ik taal er niet meer naar, ik taal er niet meer naar!"

"Dat is zeer verstandig van u," sprak Old Shatterhand op een ernstigen
toon. "Gij moogt van geluk spreken, dat het ditmaal slechts één
keer afgegaan is. Het zal louter geweest zijn om u een klein lesje
te geven. Een volgenden keer zou het slimmer afloopen. Ik zal u
eens laten zien hoe dikwijls het afgaat. Ziet gij dat ahornboompje
daarginder bij de beek? Het is maar een paar vingers dik, en ik zal
er tien gaatjes in schieten, die juist de breedte van uw duim van
elkander af zullen staan."

Hij nam de karabijn, legde er mee aan, mikte op den ahorn, en trok den
haan over; een.... drie... zeven.... tienmaal. Toen zei hij: "Ga nu
eens zien, wat er met dat boompje gebeurd is. Ik zou nog ontelbare
keeren kunnen schieten, maar dit is voldoende om u te overtuigen,
dat ik in één minuut tijds vijftig van uw krijgslieden in het hart
zou kunnen raken, als ik dat wilde."

De hoofdman begaf zich naar het boompje. Old Shatterhand zag, dat
hij met zijn duim de afstanden tusschen de schoten mat. Verscheiden
Roodhuiden, insgelijks door nieuwsgierigheid gedreven, kwamen uit de
schuilhoeken te voorschijn en bij hen staan. Van dat oogenblik maakte
de jager gebruik om gauw nieuwe patronen in den zich excentrisch
bewegenden bol te schuiven.

"Oef! Oef! Oef!" hoorde hij roepen. Was het voor de Indianen inderdaad
reeds een wonder, dat hij zooveel schoten gedaan had zonder te laden,
in de hoogste mate stonden zij verbaasd, toen zij zagen, dat niet
één zijner kogels gemist had, maar dat zij het dunne boompje geraakt
hadden, telkens het eene schot een duim breedte hooger dan het
andere. De hoofdman keerde terug, ging weer zitten, en maakte een
beweging tegen Old Shatterhand, dien hij daardoor uitnoodigde zijn
voorbeeld te volgen. Hij bleef een lange poos voor zich neerstaren
zonder iets te zeggen, en sprak toen: "Ik zie dat gij een uitverkorene
van den Grooten Geest zijt. Ik had veel van dat geweer gehoord,
maar ik heb het nooit kunnen gelooven. Maar nu weet ik, dat alles,
wat er van verteld wordt, waarheid is."

"Wees dan voorzichtig, en weet wel wat gij doet. Gij wilt ons
gevangennemen en dooden. Probeer het; ik heb er niets tegen. Als gij
dan de krijgslieden telt, die door mijn kogels getroffen zijn, zal
in uw dorp het geweeklaag der vrouwen en kinderen van de gevallenen
opgaan; maar aan mij zult gij dan de schuld niet kunnen geven."

"Denkt gij dan, dat wij ons door u zullen laten doodschieten? Gij zult
u aan ons moeten overgeven, zonder dat er een schot gelost behoeft
te worden. Gij zijt omsingeld, en gij hebt niets te eten. Wij houden
u zoo lang belegerd, dat de honger u eindelijk noodzaakt de wapenen
neer te leggen."

"Dan zult gij lang kunnen wachten. Wij hebben water om te drinken,
en vleesch genoeg om te eten. Daar staan immers onze viervoeters, vier
paarden, waarop wij verscheiden weken zullen kunnen teren. Maar zoo ver
zal het nooit komen; wij zullen ons door uw cordons heenslaan. Ik ga
voorop met mijn toovergeweer in de hand, zend u den eenen kogel voor
en den anderen na, en dat ik goed weet te mikken, hebt gij gezien."

"Wij zullen achter de boomen staan!"

"Denkt gij dan, dat dàt u voor mijn toovergeweer beschutten zal? Neem
u in acht! Gij zult de eerste zijn, op wien ik vuur. Ik ben een
vriend van roode mannen, en het zou mij leed doen er zooveel van u
te moeten dooden. Gij hebt nu reeds zware verliezen te betreuren,
en als de oorlog met de blanke soldaten en de Navajos begint, zullen
alweer vele, zeer vele van uwe manschappen vallen. Daarom moest gij
niet ons, uwe vrienden, noodzaken, den dood in uw gelederen te zenden."

Deze ernstige woorden misten hun uitwerking niet. De hoofdman staarde
lang voor zich neer op den grond, en zat onbeweeglijk als een steenen
beeld. Eindelijk zei hij op een bijna jammerenden toon: "Als wij niet
gezworen hadden, dat wij alle bleekgezichten zullen dooden, zouden
wij u en uw metgezellen waarschijnlijk loslaten; maar een gezworen
eed moet men houden."

"Neen. Een eed, dien men onbedachtzaam gezworen heeft, kan men
terugnemen."

"Maar niet anders dan met toestemming van den grooten raad."

"Welnu, vraag dan de toestemming van den grooten raad."

"Hoe kunt gij nog zoo iets zeggen! Ik ben de eenige hoofdman hier! Met
wien zou ik dus te rade kunnen gaan!"

Nu had Old Shatterhand den hoofdman waar hij hem hebben wilde. Toen die
van beraadslagen begon, was het grootste gevaar reeds geweken. De jager
kende de eigenaardigheden van het karakter der Roodhuiden goed. Hij had
nu zijn voorloopig doel bereikt, en begreep, dat nu het verstandigste
was, niet verder in die richting aan te dringen. Daarom zweeg hij,
en wachtte wat de Groote Wolf nu verder zou zeggen.

Deze liet zijn oogen uitvorschend over de open vlakte gaan. Hij zat
stellig bij zich zelf te overpeinzen, of het toch, in weerwil van dat
gevaarlijke toovergeweer, niet mogelijk zou zijn, de vier blanken hier
in zijn macht te krijgen. Toen die overpeinzing echter wat al te lang
duurde, zei Old Shatterhand, terwijl hij deed alsof hij wilde opstaan:
"De hoofdman der Utahs heeft nu alles gehoord, wat ik hem zeggen kan;
meer valt er niet te bespreken, en ik zal dus naar mijn metgezellen
terugkeeren. Hij kan doen, wat hem belieft."

"Wacht nog even!" antwoordde de Roodhuid schielijk. "Zult gij ons
niet voor lafaards houden, wanneer wij besluiten, niet hier met u te
gaan vechten?"

"O, neen! Een hoofdman moet niet enkel dapper en moedig zijn, hij
behoort ook verstandig en voorzichtig te wezen. Geen aanvoerder
mag zijn onderhebbenden noodeloos opofferen. Ik zelf heb altijd
den vijand slechts dan aangetast, wanneer ik zeker was van de
overwinning. Iedereen weet, dat de Groote Wolf een dapper krijgsman is;
maar als gij hier door vier blanken de helft van uw manschappen liet
dooden, zou men aan alle bivak-vuren vertellen, dat gij onzinnig hadt
gehandeld en niet meer geschikt waart om de krijgslieden der Utahs
ten strijde te voeren. Bedenk, dat de blanken en de Navajos reeds
tegen u oprukken, en dat gij uw krijgslieden hoognoodig zult hebben,
om die vijanden te verslaan. Het zou dus een te groote dwaasheid zijn,
hen hier noodeloos dood te laten schieten."

"Gij hebt gelijk," antwoordde de hoofdman, met een diepen zucht
van leedgevoel, dat hij zich met tweehonderd tegen slechts vier man
genoodzaakt zag, om inschikkelijkheid te toonen. "Ik zelf kan mijn
eed niet terugnemen; door de vergadering der oudsten moet ik er van
ontheven worden. Daarom zult gijlieden als mijn gevangenen met ons
meegaan, om te vernemen wat die raadsvergadering over u beslissen zal."

"En als wij nu eens weigeren dat te doen?"

"Dan zullen wij ons genoodzaakt zien den strijd te beginnen en u met
kogels te overstelpen."

"Van al uw kogels zal er niet één raak zijn. De rotsen hebben holen
en gaten genoeg, die ons tot schuilplaats zullen dienen. Maar wij,
wij zullen van daarboven in alle richtingen goed kunnen mikken,
en elke kogel van ons zal precies zijn man vinden."

"Dan zullen wij wachten dat het donker is, zoo, dat gijlieden niets
zien kunt. Dan sluipen wij naar de rots, om hout aan te dragen, dat
wij in brand zullen steken. Vroeg, zoodra de zon opkomt, zullen wij
dan zien of gij gestikt, dan wel nog in leven zijt."

Hij zei dat op een toon van het grootste zelfvertrouwen; maar
Old Shatterhand antwoordde met een glimlachje: "Dat is niet zoo
gemakkelijk, als gij schijnt te denken. Zoodra het donker geworden
is, zullen wij van de rots af naar beneden komen, en daar zoo post
vatten, dat elke roode krijgsman, die het hart heeft binnen ons schot
te komen, onmiddellijk weggeblazen wordt! Gij ziet dus, wij zijn op
alle manieren in ons voordeel; maar juist omdat ik een vriend van
roode mannen ben, en niet gaarne een enkele hunner zou dooden, ben ik
bereid, om van al die voordeelen afstand te doen. Ik ben uw vriend,
en gij moet niet in den moeilijken toestand blijven, waarin gij u op
dit oogenblik bevindt. Ik wil met mijn metgezellen spreken. Misschien
zijn zij bereid, om met u mee te gaan. De eenige vraag is dan, welke
voorwaarden gij ons dan denkt te stellen. Gevangene kan iemand dan
alleen zijn, wanneer hij zich heeft laten vangen. Wilt gij probeeren,
of gij dat ons kunt doen, ga dan gerust uw gang; ik heb er hoegenaamd
niets tegen; maar dan hebben wij natuurlijk juist den strijd, dien
gij vermijden wilt."

"Oef!" riep de hoofdman onwillekeurig. "Uw woorden treffen evengoed
als uw kogels. Old Shatterhand is niet alleen een held in den strijd,
maar ook een meester in de redekunst."

"Ik spreek niet louter in mijn eigen belang, maar evenzeer in het
uwe. Waarom moeten wij vijanden zijn. Gij hebt de tomahawks tegen
de soldaten en de Navajos opgegraven; zou het niet van belang voor
u zijn, als Old Shatterhand uw bondgenoot kon worden, in plaats van
uw vijand te moeten zijn?"

De hoofdman was verstandig genoeg om in te zien, dat de jager gelijk
had. Maar door zijn eed waren zijn handen gebonden. Daarom verklaarde
hij: "Ik moet u als vijanden beschouwen, totdat de vergadering
gesproken zal hebben. Neemt gij daar geen genoegen mee, dan moeten
de wapenen maar beslissen."

"Ik neem er genoegen mee; ik zal met mijn metgezellen spreken, en ik
twijfel niet of ook zij zullen bereid wezen om met u mee te rijden;
maar niet als gevangenen, dat nooit!"

"Als wat dan anders?"

"Als begeleiders."

"Dus, gij zoudt niet uw wapenen willen afgeven, en u ook niet laten
binden?"

"Neen, in geen geval!"

"Oef! Dan zal ik u mijn laatste woord laten hooren. Als gij u niet
daarmee vereenigt, zullen wij u hier belegeren, in weerwil van uw
toovergeweer. Gij zult met ons opbreken naar het dorp; gij behoudt
uw wapenen en uw paarden, en gij wordt ook niet geboeid. Wij zullen
precies doen alsof wij in vrede met u leefden; maar daartegenover
moet gij er op zweren, dat gij u zonder verzet zult onderwerpen aan
het besluit der beraadslaging. Ik heb gezegd, Howgh!"

Dat laatste woord was het bewijs, dat hij in geen geval nog meer
zou toegeven; maar Old Shatterhand was met den uitslag volkomen
tevreden. Als de Roodhuiden hem en de zijnen hier ernstig aangetast
hadden zou het volslagen onmogelijk geweest zijn heelhuids uit hun
handen te komen. Het was een geluk, dat zij zooveel ontzag voor
het toovergeweer hadden; daardoor was thans bereikt, wat er met
mogelijkheid bereikt worden kon. En dat ontzag zou stellig ook wel
van eenigen invloed moeten zijn op het besluit van de vergadering
der oudsten. Daarom antwoordde Old Shatterhand: "De Groote Wolf moet
erkennen, dat ik zijn vriend ben. Ik wil niet eens met mijn metgezellen
gaan spreken, maar u reeds dadelijk uit hun en mijn naam mijn woord
geven. Wij zullen ons zonder verzet in het te vallen besluit schikken."

"Neem dan uw calumet (= vredespijp), en bezweer dat gijlieden zoo
handelen zult."

Old Shatterhand maakte zijn vredespijp van het koord los, deed
wat tabak in den kop, en stak dat aan met behulp van den punks
(= prairie-vuurslag). Eerst blies hij den rook uit hemelwaarts,
toen naar den grond, en daarop naar de vier hemelstreken, en zei:
"Ik beloof, dat wij aan geen verzet zullen denken!"

"Howgh!" knikte de hoofdman. "Nu is het goed!"

"Neen, want ook gij moet uw belofte bezegelen," verklaarde Old
Shatterhand, terwijl hij den Roodhuid de pijp aanbood.

Deze had er misschien heimelijk op gerekend, dat zulks niet van hem
gevergd zou worden. In dat geval zou hij zich niet aan zijn belofte
gebonden hebben geacht; en zoodra de blanken dan van de rots af beneden
waren gekomen, zou hij hebben kunnen handelen zooals hij verkoos. Maar
hij schikte zich er in zonder de minste tegenspraak. Hij nam de pijp,
blies den rook insgelijks eerst naar het luchtruim, toen naar de aarde,
en daarop naar de vier hemelstreken, en zei toen: "Aan de vier blanken
zal door ons geen haar gekrenkt worden, voordat de beraadslaging der
oudsten beslist zal hebben over hun lot. Howgh!"

Nu gaf hij de pijp aan Old Shatterhand terug, en ging naar Knox en
Hilton, die nog precies zoo lagen als zij neergeslagen waren.

"Neen," antwoordde Old Shatterhand, aan wiens scherpen blik het
gedurende zijn gesprek niet ontgaan was, dat beiden even het hoofd
hadden opgetild, om rond te kijken. "Zij zijn niet dood; zij zijn
niet eens bewusteloos meer; maar zij houden zich alsof zij dood zijn,
in de hoop, dat wij hen hier zullen laten liggen."

"Dan kunnen de honden opstaan, of ik zal hen vertrappen onder mijn
voeten!" riep de hoofdman, meteen aan elk hunner een zoo geweldigen
schop gevende, dat zoowel Knox als Hilton geen trek voelde om langer
den in zwijm liggende te spelen; zij stonden op. Hun angst was zoo
groot, dat de gedachte om te vluchten of om tegenweer te bieden niet
eens in hen opkwam.

"Gijlieden zijt van morgen aan mijn krijgslieden ontkomen," zei de
hoofdman op zeer strengen toon. "Maar de groote Manitou heeft u nu
in mijn handen gegeven; en voor de moorden, die gij gepleegd hebt,
zult gij aan den martelpaal huilen en kermen, zoo luid, dat alle
bleekgezichten in het gebergte het hooren."

De twee verstonden ieder woord van den Roodhuid, want hij sprak
tamelijk goed Engelsch.

"Moorden?" vroeg Knox, die zich nog hoopte te redden door alles te
ontkennen. "Daar weten wij niets van. Wien zouden wij vermoord hebben?"

"Zwijg hond! Wij kennen u; en ook deze bleekgezichten, die door uw
toedoen in onze handen zijn gevallen, weten wat gij gedaan hebt."

Knox was een sluwe kerel. Hij zag Old Shatterhand ongedeerd en
ongedwongen naast den Roodhuid staan. De Indianen hadden het niet
gewaagd zich aan den beroemden man te vergrijpen. Wie door hem
beschermd werd, had stellig evenmin iets van hen te vreezen als hij
zelf; vandaar dat de moordenaar op de gedachte kwam, die hij als
zijn eenige redmiddel beschouwde. Old Shatterhand was een blanke;
hij moest dus meer op de hand van de blanken dan van de Roodhuiden
zijn. Zoo althans dacht Knox, en daarom antwoordde hij: "Natuurlijk
moeten zij weten wat wij gedaan hebben, want wij zijn met hen mee
komen rijden en reeds weken lang bij hen geweest."

"Lieg niet!"

"Ik zeg de waarheid. Vraag het maar aan Old Shatterhand; die zal u
wel bewijzen, dat wij volstrekt niet degenen kunnen zijn, voor wie
wij door u aangezien worden."

"Vlei u niet met die ijdele hoop!" voegde Old Shatterhand hem toe. "Als
gij denkt, dat ik leugentaal zal spreken, om u te onttrekken aan de
welverdiende straf, moet ik u zeggen, dat het niet in mij kan opkomen,
mij op één lijn met u te plaatsen. Gij weet, wat ik van u denk; dat
heb ik u duidelijk gezegd, en mijn gedachten over u zijn nog volkomen
dezelfde als toen."

Dit gezegd hebbende, draaide hij hem den rug toe.

"Maar sir!" riep Knox. "Gij zult ons toch niet aan ons lot overlaten:
ons leven is er mee gemoeid!"

"Juist, juist zooals er vroeger het leven mee gemoeid was van hen,
die door u vermoord zijn. Gij hebt beiden den dood verdiend, en ik
heb volstrekt geen reden om mij voor kerels, gelijk gij zijt, in de
bres te stellen."

"Wel... (er volgde een vloek).... denkt gij ons zóó te behandelen,
dan weet ik ook wat _mij_ te doen staat. Gij wilt ons niet redden,
dan sleepen wij u mee in het verderf." En zich nu van Old Shatterhand
afwendende, richtte hij het woord tot den hoofdman. "Waarom behandelt
gij de vier met verschooning?" vroeg hij. "Zij hebben immers evengoed
paarden meegestolen als wij! evengoed op de Utahs geschoten als wij,
en door hun kogels zijn de meesten der uwen gevallen!"

Dit was een onbeschaamdheid zonder weergade. Old Shatterhand maakte
een beweging alsof hij zich op den onverlaat wilde werpen, maar hij
bedacht zich, en bleef zwijgend staan. Doch de straf liet niet op
zich wachten; en welk een straf! De oogen van den hoofdman schoten
eensklaps vuur en vlam, en met een bulderende stem voegde hij Knox toe:
"Lafaard! Gij hebt den moed niet, om de straf voor uw schanddaden
alleen te dragen, en daarom zoekt gij de schuld op de anderen te
schuiven, in vergelijking bij wie gij een stinkende padde zijt. Daarom
zal de straf voor u niet pas aan den martelpaal beginnen, maar reeds
hier op staanden voet. Ik zal uw scalp nemen, en gij zult leven,
om hem aan mijn gordel te zien hangen. Nani wietsj, nani wietsj!"

Die twee Utah-woorden beduiden: "mijn mes, mijn mes!" Hij riep dat
toe aan de Indianen, die aan den zoom der vlakte stonden.

"Om Godswil neen!" gilde de bedreigde. "Mij levend scalpeeren,
neen, neen!"

Hij deed een sprong om te vluchten; maar de hoofdman was even vlug als
hij, sprong hem na, en greep hem bij de keel; een druk van zijn stevige
vingers, en Knox hing in zijn hand zoo slap als een vaatdoek. Een
Indiaan kwam aansnellen, om den hoofdman het mes te brengen. Deze nam
het, wierp den halfgewurgde op den grond, knielde op hem neer--drie
vlugge sneden, een ruk aan het haar, een allerijselijkst gegil van
den onder hem liggende, en hij stond op, met den bloedenden scalp in
de linkerhand. Knox verroerde zich niet; hij was weer van zichzelf
gevallen; zijn schedel leverde een ontzettenden aanblik op.

"Zoo moet het elken hond gaan, die de roode mannen verdelgt, en dan
onschuldigen daarvan beticht!" riep de Groote Wolf, terwijl hij den
scalp in zijn gordel stak.

Hilton had met een rilling van afgrijzen gezien wat er met zijn
kameraad gebeurd was. De schrik maakte hem als verlamd: hij zeeg
langzaam neer naast den gescalpeerde, en bleef zitten zonder geluid
te geven.

De hoofdman gaf een sein, waarop de Roodhuiden kwamen aansnellen;
weldra wemelde de geheele vlakte van hun aantal. Hilton en Knox werden
met riemen geboeid.

Zoodra de Groote Wolf van scalpeeren gesproken had, was Old Shatterhand
weer de rots opgeklommen om geen getuige te zijn van het barbaarsche
schouwspel, maar aan zijn metgezellen mee te deelen welk resultaat
hij bereikt had.

"Dat ziet er niet best uit," merkte Jemmy aan. "Hebt gij ons niet
geheel en al vrij kunnen krijgen?"

"Neen, dat was een onmogelijkheid."

"Misschien was het beter geweest, als gij het maar tot een gevecht
hadt laten komen."

"Neen, dat zeer stellig niet. Dat zou ons bepaald het leven gekost
hebben."

"Oho! Wij zouden ons toch verweerd hebben. En bij de vrees, die
de Roodhuiden voor uw karabijn hebben, behoefden wij, geloof ik,
niet te wanhopen. Zij zouden het wel uit hun lijf gelaten hebben,
ons te na te komen."

"Dat geloof ik ook wel; maar zij zouden ons hebben laten
doodhongeren. Daarop had ik hem wel gezegd, dat wij vleesch in
overvloed hadden aan onze paarden; maar gij begrijpt wel, dat ik liever
van honger zou omkomen, dan mijn prachtigen hengst dood te schieten."

"Dat zoudt gij zelf ook niet hebben behoeven te doen. Want zoodra de
vijandelijkheden begonnen, zouden de eerste kogels van de Roodhuiden
natuurlijk op onze paarden gemunt geweest zijn."

"En juist daardoor zouden wij van ons beste middel om te ontkomen,
beroofd zijn geweest."

"De paarden hadden wij best kunnen missen. Wij zouden ons zelf wel
gered hebben. Tweehonderd man als cordon rondom deze gansche vlakte! De
Roodhuiden staan dus niet dicht aaneengesloten en ook niet achter
elkander. Zoodra het donker was, waren wij van de rots afgeslopen,
vier personen dicht bij elkander; en wij hadden allicht hier of daar
een gaatje gevonden om er doorheen te glippen; maar stellig hadden
wij nergens met meer dan een paar Roodhuiden ieder te doen gehad--twee
schoten of twee messteken ieder, en wij waren door hen heen geweest."

"En wat dan? Gij stelt u de zaak geheel anders voor, dan die geworden
zou zijn. De Roodhuiden zouden overal rondom de rots vuren aangelegd
hebben, zoodat de minste poging van ons, om te ontkomen, dadelijk
opgemerkt zou zijn geworden. En zelfs als het ons gelukt was door
hen heen te breken, dan hadden wij toch niet ver weg kunnen komen,
zonder hen op onze hielen te zien. Dan zouden wij natuurlijk eenigen
hunner hebben moeten doodschieten, en zoodoende hadden wij ineens
alle kans op eenige verschooning van hun kant verloren."

"Dat is zeer juist gezien," merkte Hobble-Frank aan. "Ik begrijp ook
niet hoe het in de hersens van zulk een dikken Jemmy Peperkorrel kan
opkomen, wijzer te willen zijn dan onze Old Shatterhand. Gij zijt
altijd en eeuwig het ei, man! dat wijzer wil zijn dan het hoen. Old
Shatterhand heeft alles gedaan wat mogelijk was; ik geef hem daarvoor
een bon met een sterretje er achter; en ik geloof zeer stellig,
dat Davy er ook zoo over denkt."

"Dat spreekt vanzelf," antwoordde deze. "Een gevecht zou onvermijdelijk
tot onzen ondergang geleid hebben."

"Maar waartoe zal het leiden, dat wij met hen meegaan?" vroeg
Jemmy. "Het is toch wel te voorzien, dat de vergadering der oudsten
ons ook als vijanden behandelen zal."

"Dat zou ik hun maar niet raden," dreigde Frank. "Bij die geschiedenis
heb ik toch ook nog een woordje mee te spreken. Heel gemakkelijk zal
ik mij niet aan zulk een martelpaal laten brengen. Ik zou er mij met
hand en tand tegen verzetten."

"Dat moogt gij immers niet. Er is immers een eed gezworen! Wij zullen
alles, wat zij met ons verkiezen aan te vangen, moeten opeten voor
zoete koek."

"Wie heeft u dat verteld? Begrijpt gij dan werkelijk niet, rampzalige
zwaartiller! dat zulk een eed eigenlijk een wassen neus is? Men heeft
waarlijk geen gastronomischen spiegel-telescoop noodig..."

"Astronomischen wilt gij zeggen," verbeterde Jemmy.

"Val mij toch niet in de rede met uw onbekookte aanmerkingen," zei
de kleine driftig. "Ik weet wat ik zeg. Er is geen vergrootglas toe
noodig, om in te zien, dat onze beroemde Old Shatterhand daarbij
nog een allerliefst achterdeurtje opengehouden heeft. Dat wij alles
voor zoete koek zullen moeten opeten, wie heeft dat ooit op de
viool hooren spelen? Er is gezworen, dat wij aan geen verzet zullen
denken. Opperbest, dat zullen wij ook niet. De raad der oudsten kan
over ons beslissen, al wat hij wil, verzetten zullen wij ons in geen
geval. Maar tusschen verzet en list is een groot onderscheid. List, dat
is de ware Jacob. Als de souffleur ons ter dood veroordeelt, verdwijnen
wij eensklaps als in een afgrond, maar komen aan den anderen kant van
het hof-theater weder op het tooneel met geconcentreerde grandifloria."

Bij die twee laatste woorden speelde er een ironiek lachje om de lippen
van Jemmy, die alweer een kleine terechtwijzing op de tong had. Maar
Old Shatterhand wenkte hem, om maar liever te zwegen, en zei toen:
"Frank heeft mij goed begrepen. Tot verzet zullen wij onze toevlucht
niet nemen, dat mogen wij niet; maar van list zullen wij ons kunnen
bedienen, zonder onzen eed te schenden. Ik hoop echter, dat er nog
wel iets anders op te vinden zal zijn, wanneer de nood werkelijk aan
den man komt. Maar nu hebben wij ons voorloopig bezig te houden met
het tegenwoordige oogenblik."

"En dan is allereerst de vraag," merkte Davy op, "of wij den Roodhuid
kunnen vertrouwen. Zal de Groote Wolf zijn woord houden?"

"Zeer zeker. Nog nooit heeft een hoofdman den eed geschonden, waarbij
hij de vredespijp gerookt had. Tot op het oogenblik der beraadslaging
kunnen wij ons gerustelijk slapend aan de Utahs toevertrouwen. Laat
ons van de rots afklauteren naar beneden en te paard stijgen. De
Roodhuiden maken aanstalten om op te breken."

Knox en Hilton waren door de Indianen op hun paarden
vastgebonden. Eerstgenoemde, die nog steeds volslagen bewusteloos
was, lag overlangs op het paard, om welks hals men zijn armen had
bevestigd. De Utahs verdwenen, de een voor en de andere na op het
smalle pad. De hoofdman was de laatste: hij wachtte op de blanken,
om zich bij hen aan te sluiten. Dat was een goed teeken; want het was
juist het tegenovergestelde van de vijandige behandeling, die men
verwacht had. De jagers hadden gedacht, dat zij hen in hun midden
nemen en zeer streng bewaken zouden. Nu was echter aan te nemen,
dat de Groote Wolf geen wantrouwen koesterde, maar aan de belofte
van Old Shatterhand ten volle geloof hechtte.

Toen hij met hen het smalle Indianen-pad afgelegd had en aan den zoom
van het bosch kwam, hadden de Roodhuiden hun paarden reeds onder de
boomen vandaan gehaald, en stegen in den zadel. De stoet zette zich
in beweging. De vier blanken bleven met den hoofdman achteraan.TWAALFDE HOOFDSTUK.

OP DOOD EN LEVEN


De Roodhuiden schenen grooten spoed te maken; zij reden meestal in
vollen draf. Tegen den avond bereikte men de eerste uitloopers der
bergen. De Roodhuiden sloegen een langwerpig smal zijdal in, aan
beide kanten begrensd door bosch. Daarna ging het door verscheiden
zulke zijdalen, aanhoudend berg-op; en in weerwil van de ingevallen
duisternis vonden de Indianen hun weg zoo gemakkelijk, als ware het
klaarlichte dag.

Later kwam de maan op, en verlichtte met haar matte schijnsel de dicht
met boschgroei bedekte rotshellingen, tusschen welke de ruiters zich
stil en statig voortbewogen. Eerst tegen middernacht scheen men in de
nabijheid te komen van de plaats van bestemming; want de hoofdman gaf
aan eenigen der zijnen bevel, om vooruit te rijden en de aankomst der
krijgslieden aan te kondigen. Zwijgend gehoorzaamden die boodschappers
aan dat bevel, en reden weg.

Vervolgens kwam men aan een stroomend water van tamelijke breedte,
welks hooge oevers, die men volgde, aanhoudend breeder van elkander
afweken, totdat men den oever aan de overzijde, in weerwil van het
thans helder geworden maanlicht, bijna niet meer kon herkennen. Het
bosch, dat aanvankelijk aan beide zijden bijna tot aan het water
reikte, week later terug en opende een grazige savanne, op welke men
in de verte de vuren zag branden.

"Oef!" liet de hoofdman nu voor het eerst gedurende den rit zijn
stem hooren. "Daar liggen de tenten van mijn stam, en daar zal uw
lot beslist worden."

"Vandaag nog?" vroeg Old Shatterhand.

"Neen. Mijn krijgslieden hebben rust noodig; en uw doodsstrijd zal
langer duren en ons meer vermaak verschaffen, als gij eerst uit den
slaap nieuwe krachten geput hebt."

"Dat klonk niet onakelig!" zei de dikke Jemmy in het Duitsch, om niet
door de Roodhuiden verstaan te worden. "Onze doodsstrijd! Hij schijnt
dus van idee, dat wij den martelpaal niet ontgaan kunnen. Wat zegt
gij daarvan, oude Frank?"

"Vooreerst nog niemendal," antwoordde de kleine Saks. "Spreken zal ik
eerst later, als de congressieve tijd daartoe gekomen is. Er sterft
geen mensch vóór zijn tijd, en ik heb warendig geen trek, om een
uitzondering op dien wereld-historischen regel te maken. Alleen wil
ik daarbij voegen, dat ik op dit oogenblik nog volstrekt geen aanleg
voel om te sterven. Wij dienen de zaak dus af te wachten. Maar als
zij zich verbeelden, dat ik mij door brutaal geweld zoo ontijdig bij
mijn voorvaderen zal laten verzamelen, dan ben ik van plan toch ook
een woordje mee te spreken; en ik weet vooruit reeds zeker, dat er
dan later op mijn grafgesteente een eindeloos geween en gejammer zal
zijn van al de weduwen en weezen van hen, die ik voor mij uit naar
de Elize geëxpediëerd heb."

"Bedoelt gij naar het Elyzee?" vroeg de dikke.

"Praat toch zoo onverstandig niet. Wij spreken immers Duitsch nu,
en Elize is echt Germaansch. Ik ben een goed Christen, en met
een heidensche Elyzee van de oude Romeinen wil ik niets te maken
hebben. Het is toch wonderlijk, dat juist die menschen, die het
minste verstand hebben, altijd doen als hadden zij de wijsheid in
pacht! Maar het is altijd zoo geweest, en zal wel altijd zoo blijven;
de leege vaten klinken het hardst."

Hij zou aan zijn ergernis over de ontvangen terechtwijzing
waarschijnlijk nog verder lucht gegeven hebben, indien hij den tijd
daartoe gehad had. Maar die tijd ontbrak hem, want het oogenblik
van de ontvangst was daar. De bewoners van het dorp hadden zich
opgemaakt, om de terugkeerende krijgslieden te begroeten. Zij kwamen
hen in dichte drommen te gemoet; voorop de mannen en de jongens,
daarachter de vrouwen en de meisjes, allen schreeuwende en brullende
om het hardst, zoodat het klonk, alsof de gansche menigte uit louter
wilde beesten bestond.

Old Shatterhand had verwacht een gewoon tentendorp te zullen
vinden, maar moest erkennen, dat hij zich daarin deerlijk vergist
had. Het groote aantal der vuren bewees hem, dat er vele, zeer vele
krijgslieden meer aanwezig waren, dan de tenten konden herbergen. De
bewoners van vele andere Utah-dorpen waren hier bijeengekomen, om
over den wrekenden krijgstocht tegen de blanken te beraadslagen. De
vooruitgezonden boodschappers hadden verteld, dat de hoofdman zes
bleekgezichten meebracht, en de Roodhuiden gaven aan hun blijdschap
daarover lucht op een wijze, waartoe slechts wilde volken in staat
zijn. Zij zwaaiden met hun wapenen en schreeuwden zich letterlijk
heesch, waarbij zij de verschrikkelijkste bedreigingen uitbraakten.

Toen men in de legerplaats aankwam, zag Old Shatterhand dat die
bestond uit tenten van buffelhuiden, en uit inderhaast van boomtakken
vervaardigde hutten--tenten en hutten een grooten cirkel vormende, in
welks midden de stoet halt maakte. Hier werden de twee geboeiden van
de paarden losgebonden en op den grond gesmeten. Het akelige gekerm van
den gescalpeerden Knox ging geheel verloren in het jubelend gehuil der
Roodhuiden. Toen werden ook de andere vier bij deze twee gebracht. De
krijgslieden vormden een wijden kring om hen heen, en toen kwamen de
vrouwen en meisjes in den kring, om met een oorverscheurend gezang
om de blanken heen te dansen.

Dat was een der grootste beleedigingen, die men zich denken kan. Het
is voor de gevangenen een verklaring, dat zij allen moed en alle
eergevoel hebben verloren, wanneer de vrouwen een rondedans om hen
heen komen doen. Wie zich dat laat welgevallen zonder verzet, wordt
voor nog minder dan een hond gehouden. Men had de vier jagers tot
nu toe in het bezit van hun wapenen gelaten. Old Shatterhand riep
zijn metgezellen eenige woorden toe, waarop zij neerknielden en hun
geweren aanlegden. Hij zelf schoot zijn berendooder af, waarvan de
knal boven het gehuil uit klonk, en legde terstond daarop de karabijn
aan zijn wang. Oogenblikkelijk werd alles doodstil.

"Wat is dat?" riep hij zoo luid, dat allen het hoorden. "Zijn wij
gedwongen geweest, om met u mee te komen, of hebben wij dat vrijwillig
gedaan? Hoe kunnen de roode mannen ons als gevangenen behandelen? Ik
heb met den Grooten Wolf de pijp der beraadslaging gerookt, en ben
met hem overeengekomen, dat de krijgslieden der Utahs met elkander
beraadslagen zouden, of wij als vijanden, dan wel als vrienden
behandeld moeten worden. Zelfs indien de Utahs ons als vijanden
wilden beschouwen, zijn wij toch nog hun gevangenen niet. En zelfs
indien wij gevangen waren, zouden wij nog niet dulden, dat men de
vrouwen en de meisjes om ons heen liet dansen als om coyoten. Wij
zijn slechts met ons vieren, en de mannen der Utahs zijn te tellen bij
honderden; en toch vraag ik: wie uwer heeft het hart Old Shatterhand
te beleedigen? Dat hij opkome om met mij te vechten, of ik zal hem
voor een lafaard moeten houden. Neemt u in acht! Gij hebt mijn geweer
gezien, en gij weet hoe het schiet. Zoodra de vrouwen het hart hebben,
den dans der beleediging nog eens te beginnen, zullen wij onze geweren
laten spreken, en deze plaats zal geverfd worden met het bloed van
hen die trouweloos genoeg zijn, om de pijp der beraadslaging, die
voor alle dappere roode krijgslieden heilig is, ten spot te maken!"

De indruk, dien deze woorden maakten, was groot. Dat de beroemde jager
den moed had, tegenover zulk een overmacht met bedreigingen op te
treden, daarin vonden de Roodhuiden niets onzinnigs; het imponeerde
hen. Zij wisten, dat zijn woorden geen holle klanken waren, maar
dat hij de man was om te doen wat hij dreigde. De vrouwen en meisjes
trokken zich terug, zonder een bevel daartoe af te wachten. De mannen
fluisterden elkander half hardop hun gedachten toe, waarbij de woorden
"Old Shatterhand" en "Geweer des doods" duidelijk gehoord werden. Er
traden eenige met veeren getooide krijgslieden op den Grooten Wolf aan,
en spraken met hem, waarop hij naar de vier jagers kwam, die zich nog
altijd in den cirkel bevonden; en in de taal der Utahs, waarvan ook Old
Shatterhand zich bediend had, sprak hij: "De hoofdman der Yampa-Utahs
is niet trouweloos; hij houdt den calumet der beraadslaging in eere,
en weet wat hij beloofd heeft. Morgen, als het dag geworden is, zal
over het lot der vier bleekgezichten beslist worden, en tot zoolang
zullen zij in de tent blijven, die ik hun nu zal aanwijzen. De twee
anderen echter zijn moordenaars, en hebben met mijn belofte niets te
maken; zij zullen sterven, zooals zij geleefd hebben, druipende van
bloed, Howgh! Is Old Shatterhand met mijn woorden tevreden?"

"Ja," antwoordde deze. "Maar ik verlang, dat onze paarden in de
nabijheid van onze tent zullen blijven."

"Ook dat wil ik toestaan, ofschoon ik niet begrijp met welk inzicht
Old Shatterhand dat verlangt. Denkt hij misschien, dat hij nog kans
heeft om te ontkomen? Ik zeg hem, dat zijn tent omringd zal zijn door
een drie-, vier-dubbel cordon van krijgslieden, zoodat hij onmogelijk
ontkomen kan."

"Ik heb beloofd, dat ik den uitslag van uw beraadslaging zal afwachten;
gij behoeft dus geen bewakers op post te zetten. Maar wilt gij dat
toch doen, dan heb ik er niets tegen."

"Komt dan maar mee."

Toen het viertal nu den hoofdman volgde, schaarden de Indianen
zich aan twee rijen; en toen Old Shatterhand daar tusschendoor liep,
keken zij hem met een soort van eerbiedige schuchterheid aan. De tent,
die aan de blanken werd aangewezen, was een der grootste. Verscheiden
lansen staken aan weerszijden van den ingang in den grond, en de drie
adelaarsveeren, waarmede het bovengedeelte prijkte, deden vermoeden,
dat het eigenlijk de woning van den Grooten Wolf was.

De deur bestond uit een breede mat, die op dit oogenblik
openhing. Hoogstens vijf schreden van daar brandde een vuur, waardoor
het inwendige van de tent verlicht werd. De jagers traden binnen,
legden hun geweren af, en gingen zitten. De hoofdman verwijderde zich;
doch reeds spoedig kwamen verscheiden Roodhuiden, die zich op een
betamelijken afstand zoo om de tent neervlijden, dat die van alle
kanten ten scherpste bewaakt werd.

Na verloop van eenige minuten trad een jonge vrouw binnen, die twee
voorwerpen voor de blanken neerzette, en zich toen, zonder een woord
te zeggen, weer verwijderde. Het eene voorwerp was een oude pot met
water, en het andere een groote ijzeren pan waarin verscheiden stukken
vleesch lagen.

"Oho!" zei Hobble-Frank lachende. "Dat is vast ons avondeten. Een pot
vol met water, dat is nobel. De kerels halen uit van avond. Wij moeten
verbaasd staan over hun civilisatorische keuken-benoodigdheden. En
buffelvleesch, minstens acht pond! Zij zullen het toch niet ingewreven
hebben met rattenkruit?"

"Rattenkruit?" lachte de dikke. "Waar zouden de Utahs zulk spul vandaan
halen? Overigens is het vleesch van een eland, en niet van een buffel."

"Weet gij het alweer beter dan ik? Ik kan toch maar doen of zeggen wat
ik wil, gij hebt er altijd het een of het ander op aan te merken. Daar
schijnt maar geen beterschap op. Doch ik wil vandaag niet met u
redetwisten, maar u louter een geëxtemporeerden blik toewerpen,
waaruit gij ontwaren kunt, hoe oneindig ik mijn persoonlijkheid
verheven acht boven uw pigment-gestalte."

"Pygmeën-gestalte," verbeterde Jemmy.

"Wilt gij nu wel eens handig uw mond houden!" gebood de kleine. "Breng
mijn gal niet in pneumatische beweging, maar bewijs mij de hoogachting,
waarop ik door mijn buitengewonen levensloop met het volste recht
aanspraak kan maken! Want enkel op die voorwaarde kan ik mij zoo
populair maken; aan dat vleesch den zegen van mijn onbetwistbare
kookkunstvaardigheid ten goede te laten komen."

"Ja, braad maar!" knikte Old Shatterhand, om aan de ergernis van den
kleine een afleiding te geven.

"Dat is heel gemakkelijk gezeid. Maar hoe kom ik aan uien en aan
laurierbladeren? Overigens weet ik nog niet, of ik met de pan wel de
tent uit mag om aan het vuur te komen."

"Dat zult gij dienen te probeeren!"

"Ja, probeeren! Als de kerels het niet hebben willen, en ze zenden
mij een kogel in de maagstreek, dan is het mij precies hetzelfde of
dat vleesch van een eland of van een buffel gegroeid is. Maar bang
ben ik niet zoolang mij de echte kloekmoedigheid maar bijblijft;
_feni, fidi, fidzji_--ik ga er uit!"

Hij droeg de pan met het vleesch naar het vuur, en begon daar voor
kok te spelen, zonder dat hij door de bewakers daarin verhinderd
werd. De andere drie bleven in de tent zitten, en sloegen door de
open deur de drukke bedrijvigheid van de Indianen gade.

De maan scheen nu zoo helder, alsof het daglicht was. Haar volle
schijnsel viel op de steile plek van een nabij zijnden, met donkeren
boschgroei bedekten berg, van welken een breede, glinsterende
zilverstreep naar beneden kronkelde, een riviertje, of juister gezegd
een snelstroomende beek, die zich beneden in een vrij groot, bijna een
meer gelijkend waterbekken ontlastte. De uitwatering van dat bekken
vormde een waterloop, langs welks oever men in de legerplaats gekomen
was. Boschgroei of geboomte scheen daar in de nabijheid niet te zijn;
de omtrek van dat meer was vlak en effen.

Aan ieder vuur zaten Indianen, die naar hun met het vleeschbraden
bezige vrouwen keken. Nu en dan stond er eens een van hen op, om
langzaam voorbij de tent te loopen en meteen een schuinschen blik
op de blanken te werpen. Van Knox en Hilton was niets te zien, en
evenmin iets te hooren; maar toch kon men veronderstellen, dat hun
toestand niet zoo bevredigend was als op dit oogenblik die van Old
Shatterhand en zijn metgezellen.

Na verloop van een uur kwam Hobble-Frank met de heet wasemende pan in
de tent terug; hij zette die voor zijn lotgenooten neer, en zei op een
toon van groote zelfvoldoening: "Hier is de lekkernij! Ik ben benieuwd
naar de groote oogen, die gij allen zult opzetten. Ik had wel niets
om het vleesch geurig gekruid te maken, maar mijn aangeboren talent
heeft mij in staat gesteld, om in dat gemis behoorlijk te voorzien."

"Op welke manier?" vroeg Jemmy, terwijl hij zijn kleine neusje even
boven de pan hield. Het vleesch snerkte niet slechts, maar het rookte,
en niet zuinig ook; in den tijd van eenige seconden was het in de
tent bijna niet uit te houden van de scherpe brandlucht.

"Op een manier zoo eenvoudig, dat het resultaat in waarheid een wonder
genoemd mag worden," antwoordde de kleine. "Ik heb eens gelezen, dat
houtskool niet alleen het zout kan remplaceeren--en dat mankeert ons
hier--maar dat het zelfs aan vleesch, waaraan reeds een erg luchtje
is, dien hookoe-reuk geheel ontneemt. Ons vleesch nu riekte reeds
allesbehalve versch, en daarom heb ik dat middeltje te baat genomen
en het laten smoren in de heete asch van dat houtvuur. Dat de vlam
daarbij een keer of drie in de pan geslagen is, kan volstrekt geen
kwaad. Mijn geniaal keukenverstand zegt mij, dat het vleesch juist
daardoor meer lekkere bruine korstjes zal hebben, waarover ieder,
die eenig fijn gevoel en goeden smaak bezit, in de wolken zal zijn
als hij het proeft."

"O wee! Elandsvleesch in heete houtskool-asch gebraden! Zijt gij dan
van uw verstand beroofd!"

"Maak toch zulk een spektakel niet. Ik heb mijn volle verstand nog;
en dat weet ik altijd te gebruiken ook. Mij dunkt, dat gij daarvan
toch al lang overtuigd moest wezen. De asch is een chemisch product,
dat alle alchimistische onreinigheden vernietigt. Gebruik dus ons
elandvleesch, met uw gezonde menschenverstand; dan zal het u zeer
goed bekomen en aan uw constitutie naar lichaam en geest die krachten
schenken zonder welke de mensch door het snoode onorganismus geheel
ten onder gebracht zou worden."

"Maar," hernam Jemmy hoofdschuddende, "gij zegt zelf, dat de vlam
eenige keeren in de pan geslagen is. Dus is het vleesch verbrand of
aangebrand, met andere woorden oneetbaar geworden."

"Praat niet, maar kauw!" viel Frank uit. "Het is zeer ongezond,
onder het eten te zingen of te praten, want daardoor gaat de klep
van het verkeerde keelgat open, en komt het eten, in plaats van in
de maag in de milt terecht."

"Ja, kauwen! Wie kan zulk een spul kauwen! Kijk zelf, is dat nog
vleesch?"

Meteen stak hij een stuk aan zijn mes, en hield dat den kleine onder
zijn neus. Het vleesch was zwart gebrand en rondom bedekt met een
donkere, vettige laag asch.

"Natuurlijk is het vleesch. Wat zou het anders wezen?" antwoordde
Frank.

"Maar het is zoo zwart, zoo zwart als roet."

"Hap er maar eens in! Dan zult gij verwonderd zijn over hetgeen
gij proeft."

"Dat geloof ik graag; dan zal ik asch proeven."

"Neen, die wordt er eerst afgeveegd."

"Doe mij dat dan eens voor."

"Met koninklijk gemak!"

Hij nam een stuk uit de pan, en wreef dat zoolang tegen den leeren
wand van de tent aan, totdat al de asch daaraan gekleefd zat.

"Dat doet men zoo!" sprak hij triomfantelijk. "Het mankeert u altijd
aan de noodige vingervaardigheid en tegenwoordigheid van geest. En
nu zult gij zien hoe delicaat dat smaakt, als ik er een stukje van
afbijt en dat tusschen tong en verhemelte fijnmaak. Dat...."

Eensklaps zweeg hij. Hij had in het vleesch gebeten, sperde zijn
twee rijen tanden ver van elkander af, en, met zijn mond wijd open,
keek hij ontsteld een voor een zijn drie metgezellen aan.

"Nu," lachte Jemmy, "bijt maar toe!"

"Bijt maar toe....hoe? Dat mag de drommel weten. Het kraakt en knarst
als..... als..... als een gebraden schoenschuier. Mijn verstand staat
er stil bij."

"Dat was toch licht te voorzien. Ik houd het er voor, dat die oude
pan nog eer klein te bijten zou zijn, dan dat vleesch. Nu kunt gij
die schepping van uw keukentalent zelf oppeuzelen."

"Oho! Er moet niet van mij gezegd kunnen worden, dat mijn vrienden
door mijn toedoen honger moeten lijden. Zouden wij het niet wat
malscher kunnen kloppen?"

"Probeer dat maar eens!" zei Old Shatterhand lachende. "Maar ik,
ik zal liever eerst eens kijken of alles bedorven is."

"Ja, misschien is er nog wel een stuk bij, dat niet tot zooveel
vastheid van karakter gekomen is. Ik zal wel eens zoeken, en het
afvegen."

Gelukkig waren er eenige stukken, die nog niet volslagen oneetbaar
waren geworden, en waaraan zij met hun vieren genoeg hadden. Maar Frank
was veel minder spraakzaam geworden; hij ging in een donker hoekje
zitten, en hield zich alsof hij sliep. Hij hoorde echter alles wat er
gesproken werd, en zag ook wat daarbuiten in de legerplaats voorviel.

Morgen zouden Knox en Hilton aan den martelpaal sterven, en de andere
blanken misschien hetzelfde lot ondergaan. Dat was voor de Roodhuiden
een groot feest, waartoe zij vroegtijdig gereed moesten zijn. Daarom
begaven zij zich, na zoo laat hun avondeten genuttigd te hebben,
dadelijk ter ruste. De vuren gingen uit op twee na, namelijk, dat
voor de tent, waar Old Shatterhand met zijn metgezellen verblijf
hield, en dat, waar Knox en Hilton met hun bewakers lagen. Rondom
eerstgenoemd vuur lag een drievoudig cordon van Roodhuiden, en buiten,
vóór het dorp, waren talrijke wachtposten uitgezet. Aan ontkomen uit
hun feitelijke gevangenschap behoefden de vier dus niet te denken; zoo
niet totaal onmogelijk, zou elke poging daartoe een allergevaarlijkst
waagstuk geweest zijn.

Maar de gedachte om te willen ontsnappen kwam ook niet in hen op.

Om niet den ganschen nacht de oogen der Roodhuiden op zich gevestigd
te hebben, had Old Shatterhand de mat, die als deur diende,
neergelaten. Nu lagen de vier blanken in het donker, en deden
vergeefsch alle mogelijke moeite om in slaap te komen.

"Hoe zal het morgen om dezen tijd met ons gesteld zijn!" sprak
Davy. "Misschien hebben de Roodhuiden ons dan reeds over doen springen
op de eeuwige jachtgronden."

"Ten minste een of twee of drie van ons." antwoordde Jemmy.

"Hoe dat zoo?" vroeg Old Shatterhand.

"Ik denk niet, dat zij het hart zullen hebben zich aan u te
vergrijpen."

"Dus enkel aan u? Hum! Wat denkt gij dan van mij? Wij behooren immers
bij elkander; en niemand mag er aan denken, zich aan het lot, dat
den anderen treft, te onttrekken. Als gijlieden bestemd wordt om te
sterven, zal het niet in mij opkomen, voor mij zelf lijfsgenade van
hen aan te nemen. In dat geval zouden wij vechten, totdat de laatste
van ons vieren viel."

"Maar gij hebt immers beloofd, dat gij u niet verzetten zult."

"Natuurlijk. En die belofte zal ik letterlijk nakomen. Maar ik heb niet
beloofd, dat ik niet zal vluchten. Dat zouden wij ten minste probeeren;
en wie ons bij die poging in den weg trad, zou het aan zich zelf te
wijten hebben als hij uit den weg werd geruimd. Overigens ben ik bang
voor heel iets anders; ik vrees, dat de Roodhuiden niet dadelijk tot
onzen dood zullen besluiten."

"Dus, dat zij ons op vrije voeten zullen stellen?"

"Ook dat niet. Hun verbittering tegen de blanken is zoo groot, en ik
moet erkennen zoo gerechtvaardigd, dat zij aan geen gevangengenomen
bleekgezicht zoo maar zoetsappig zijn vrijheid terug zullen
geven. Maar onze namen hebben een goeden klank bij hen, en daarbij
zijn zij bevreesd voor mijn karabijn: daar zijn zij zoo bang voor,
dat zij die niet eens durven aanraken. Ik houd het dus niet alleen
voor mogelijk, maar zelfs voor hoogst waarschijnlijk, dat zij met ons
een uitzondering zullen maken. Dat wil zeggen, zij zullen ons niet
leven en vrijheid schenken, maar zij zullen ons er om laten vechten."

"Wel verduiveld! Dat zou wat moois wezen. Dat zou precies hetzelfde
zijn als vermoordden zij ons op staanden voet, want zij zouden de
voorwaarden zóó stellen, dat wij er het hachje bij moesten inschieten."

"Dat is zoo. Maar daarom behoeven wij den moed nog niet op te geven. De
blanken hebben veel van de Roodhuiden geleerd. Wij bezitten evenveel
list en vlugheid als zij, en wat taaiheid om lang veel te verduren
betreft, zijn wij hen de baas. Dat weten wij allen bij ondervinding, en
het zal ditmaal niet falen. Alles wel beschouwd, kom ik tot de slotsom,
dat in een open gevecht drie blanken opwegen tegen vier Indianen, mits
de wapenen en de lichaamskrachten gelijkstaan. Maar de krijgsmanstrots
der Roodhuiden zal hun wel beletten een te groot aantal kampioenen
tegenover ons te stellen. Mochten zij dat echter doen, dan zouden
wij hen door spotternij dwingen om de kansen meer gelijk te maken."

"Maar," zei Hobble-Frank, die tot nu toe gezwegen had, "het
vooruitzicht dat gij ons daar voorspiegelt, is allesbehalve
bemoedigend. De kerels zullen ons de zaak natuurlijk zoo zuur maken
als zij maar kunnen. Gij, met uw reuzenkracht en olifantssterkte,
gij hebt goed praten; gij stoot u door alles heen; maar wij andere
drie ongelukkige slampampers, wij zullen vandaag voor het laatst de
genietingen van ons aardsche aanzijn genoten hebben."

"Genietingen? Bedoelt gij in de gedaante van gebraden
Elandsvleesch?" vroeg Jemmy.

"Begint gij weer. Mij dunkt, dat onze toestand van dien aard is,
dat gij wel mocht nalaten uw besten vriend en krijgsmakker het leven
te verzuren zoo kort vóór zijn laatste hemelvaart. Versplinter toch
mijn denkvermogen niet! Ik heb nu al mijn gedachten te scherpen op
middelen, om ons te redden. Of denkt gij, dat het zeer edelmoedig en
ook heldhaftig is, een aan het hippollogische gezicht gewijde mensch
vier uur vóór zijn competenten dood met flauwe spotternijen het land
op te jagen?"

"Hippocratisch gezicht bedoelt ge; hippologisch is heel wat anders,"
merkte Jemmy aan.

Maar nu werd de kleine zoo boos, dat hij uitriep: "Nu wordt het al
te erg, nu loopt het de spuigaten uit. Uit vriendschap heb ik veel
van u verdragen, maar nu is het met onze vriendschap gedaan! Uw koude
temperament zal nooit meer gekoesterd worden door de warme zonnestralen
van mijn geest. Addio, Jemmy, addio voor eeuwig. Op dit oogenblik
verdwijnt uw planeet in den duisteren nacht der eeuwen. _Requiriescat
in pänem_!"

Hij vlijde zich neer, en deed zijn oogen dicht. Uit een ander hoekje
van de tent hoorde men een half onderdrukt gegichel: maar hij sloeg
er geen acht op. Ook de andere twee zetten hun gesprek niet voort,
en nu heerschte er een diepe stilte, die niet anders gestoord werd
dan nu en dan door het geknapper van het vuur.

Langzamerhand ontfermde zich de slaap over de vermoeide oogleden
die zich niet weer openden, dan toen zich daarbuiten een luid geroep
deed hooren, en de deurmat van de tent opengemaakt werd. Een Roodhuid
keek naar binnen, en zei: "De bleekgezichten kunnen opstaan en met
mij medegaan."

Zij stonden op, namen hun wapenen, en volgden hem.

Voor en tusschen de hutten en tenten stonden of bewogen zich roode
gestalten, die zich in vollen krijgstooi gedost hadden, om het
feestelijk ter dood brengen bij te wonen van de twee moordenaars. Zij
traden wellevend ter zijde, toen de vier blanken voorbijgeleid werden,
wier gestalten zij opnamen met oogen, waaruit eer nieuwsgierigheid
sprak, dan bepaald vijandige gezindheid.

"Wat scheelt dat volkje?" vroeg Frank. "Zij staan mij aan te gapen,
zooals men een paard bekijkt dat men koopen wil."

"Zij nemen onzen lichaamsbouw eens op," antwoordde Old
Shatterhand. "Dat is mij een teeken, dat mijn vermoeden juist is
geweest. Wat waarschijnlijk ons lot zal wezen, is hun reeds bekend. Wij
zullen om ons leven moeten wedstrijden."

"Goed! Het mijne zullen zij niet heel goedkoop krijgen. Hoe denkt
gij er over, Jemmy? Zijt gij bang?"

Zijn verbolgenheid op den dikke was reeds geheel over. Aan zijn vraag
kon men duidelijk hooren, dat hij meer aan zijn vriend dan aan zich
zelf dacht.

"Bang ben ik niet, maar wel een beetje ongerust, zooals heel natuurlijk
is. Bangheid zou ons niet anders dan kwaad kunnen doen. Het is nu
zaak voor ons, kalm en bedaard te blijven."

Buiten de legerplaats waren twee palen in den grond geheid; dicht
daarbij stonden vijf met vederen getooide krijgslieden; een hunner
was de Groote Wolf. Hij kwam eenige schreden naar de blanken toe,
en zei: "Ik heb de bleekgezichten laten halen, om hun eens te laten
zien hoe de roode krijgslieden hun vijanden straffen. Men zal dadelijk
de moordenaars hier brengen, om hen aan den paal te doen sterven."

"Wij zouden dat liever niet willen zien," antwoordde Old Shatterhand.

"Zijt gijlieden dan lafhartigen, die bang zijn om het stroomende
bloed te zien? In dat geval moeten wij u als zoodanig behandelen,
en behoeven wij ons niet aan mijn belofte te houden."

"Wij zijn christenen. Wij dooden onze vijanden, als wij daartoe
genoodzaakt zijn; maar wij martelen hen niet."

"Gij zijt nu bij ons, en hebt u naar onze gebruiken te voegen. Wilt
gij dat niet doen, dan beleedigt gij ons, en wordt daarvoor met den
dood gestraft."

Old Shatterhand wist, dat de hoofdman in vollen ernst sprak, en dat hij
zich zelf en de drie anderen aan het grootste gevaar zou blootstellen,
indien hij weigerde de terdoodbrenging bij te wonen. Daarom verklaarde
hij met tegenzin: "Welnu, wij zullen blijven."

"Zet u dan bij ons neder! Als gij u naar onze gebruiken schikt,
zal u een _eervolle_ dood beschoren zijn."

Hij nam plaats in het gras, met zijn gezicht naar de palen gekeerd. De
andere hoofdmannen deden insgelijks, en de blanken waren gedwongen
hun voorbeeld te volgen. Toen liet de Groote Wolf een heinde en
verre weergalmenden roep hooren, die met een algemeen triomfgehuil
beantwoord werd. Dat was het sein, dat het walgingwekkende schouwspel
zou aanvangen.

De krijgslieden kwamen dichterbij, en vormden een halven cirkel om de
palen heen, waarin de hoofdmannen met de blanken zaten. Toen kwamen
ook de vrouwen en de kinderen; en die schaarden zich in den vorm van
een boog tegenover de mannen, zoodat de cirkel gesloten was.

Nu bracht men Knox en Hilton, die zoo zwaar geboeid waren, dat zij
niet loopen konden, maar telkens een eindje weegs gedragen moesten
worden. De riemen sneden zoo diep in hun vleesch, dat Hilton er van
kermde. Knox was stil; hij lag in een zware wondkoorts, en had pas
zooeven opgehouden te ijlen. Hij zag er letterlijk schrikwekkend
uit. Beiden werden recht overeind aan de palen vastgebonden, en wel
met natte riemen, die, als zij droog werden, zoo moesten krimpen,
dat de slachtoffers van een wreede gerechtigheid alleen daardoor
reeds de gruwzaamste pijnen zouden lijden.

De oogen van Knox waren dicht, en zijn hoofd hing zwaar op zijn
borst neer; hij had zijn bewustzijn verloren, en wist niet wat er met
hem voorviel. Hilton liet zijn angstige oogen rondgaan. Toen hij de
vier jagers gewaarwerd, riep hij hun toe: "Redt mij, messieurs! redt
mij! Gij zijt immers geen Heidenen. Gij kunt toch niet hier gekomen
zijn, om ons zulk een verschrikkelijken dood te zien sterven, en u
te vergasten aan de folteringen, die ze ons zullen aandoen?"

"Neen," antwoordde Old Shatterhand; "wij zijn zelf gedwongen hier,
en kunnen niets voor u doen!"

"Ja, ja, dat kunt gij wel, dat kunt gij wel, als gij maar wilt. De
Roodhuiden zullen wel naar u luisteren."

"Neen. Al wat gij te lijden hebt is uw eigen schuld. Wie den moed
heeft euveldaden te doen, moet ook den moed hebben om de straf er
voor te dragen."

"Ik ben onschuldig. Ik heb geen Indiaan doodgeschoten. Dat heeft
Knox gedaan!"

"Lieg niet! Het is een schaamtelooze lafhartigheid, de schuld op
hem alleen te willen schuiven. Voel liever berouw over alles, wat
gij misdreven hebt, opdat het u vergeven moge worden in de wereld
hiernamaals!"

"Maar ik wil niet sterven; ik kan niet sterven! Help, help, help!"

Hij brulde zoo hard, dat het weergalmde over de gansche vlakte, en
wrong daarbij zoo geweldig in zijn boeien, dat het bloed uit zijn
vleesch spoot. Toen stond de Groote Wolf op, en gaf met de hand een
teeken, dat hij spreken wilde. Aller oogen waren dadelijk op hem
gevestigd. Hij verhaalde op de korte, krachtige en toch hoogdravende
manier van een Indiaanschen improvisator, wat er gebeurd was, en
schilderde het verraderlijke gedrag der bleekgezichten, met wie men in
vrede had geleefd, en die men door niets had beleedigd; hij deed dat
met zooveel vuur en in bewoordingen, die een zoo diepen indruk op de
Roodhuiden maakten, dat zij met hun wapenen begonnen te rammelen en
kletteren. Daarop verklaarde hij, dat de twee moordenaars veroordeeld
waren om aan den martelpaal te sterven, en dat de terechtstelling een
aanvang zou nemen. Toen hij geëindigd en weer plaats genomen had,
verhief Hilton andermaal zijn stem, ten einde Old Shatterhand te
bewegen een goed woord voor hem te doen.

"Nu, ik zal het probeeren," zei deze. "Van den dood zal ik u niet
kunnen redden; maar misschien verkrijg ik wel, dat zij de marteling
wat spoediger ten einde brengen."

Hij wendde zich tot den hoofdman, doch eer hij nog den mond geopend had
om te spreken, snauwde de Groote Wolf hem op een toon van verbolgenheid
toe: "Gij weet, dat ik de taal der bleekgezichten spreek, en dat ik
dus heb kunnen verstaan wat gij dien hond daar beloofd hebt. Is het
niet genoeg, dat ik voor u zulk een gunstige uitzondering gemaakt
heb? Wilt gij tegen ons vonnis spreken, en onze krijgslieden daardoor
zoo in toorn doen ontsteken, dat ik u niet meer beveiligen kan voor hun
woede? Zwijg dus, en spreek geen woord! Mij dunkt, dat gij genoeg over
u zelf te denken hebt, en dat gij u waarlijk niet over anderen behoeft
te bekommeren. Als gij partij voor die twee moordenaars trekt, stelt
gij u met hen gelijk, en zult gij hetzelfde lot als zij ondergaan."

"Mijn godsdienst gebiedt mij een goed woord voor hen te doen." Dit
was de eenige verontschuldiging, die de blanke zich durfde veroorloven.

"Naar welken godsdienst hebben wij ons hier te regelen, naar den uwen
of den onzen? Heeft uw godsdienst aan die honden geboden, ons in diepen
vrede te overvallen, onze paarden te rooven en onze krijgslieden te
dooden? Neen! Dus moet uw godsdienst ook geen invloed uitoefenen op
de straf, die de daders ondergaan zullen."

Hij keerde zich om, en gaf een teeken met de hand, waarop wel een
dozijn krijgslieden te voorschijn traden. Daarop wendde hij zich nog
eens tot Old Shatterhand, en zei: "Dit zijn de bloedverwanten van hen,
die door de bleekgezichten vermoord zijn. Aan hen komt het recht toe,
de strafoefening te beginnen."

"Waarin bestaat die?" vroeg de jager.

"In verschillende martelingen. Het eerst wordt er met messen naar
hen geworpen."

Als bij de Roodhuiden een vijand aan den martelpaal moet sterven,
zoeken zij de folteringen zoo lang mogelijk te rekken. De verwondingen,
die hem toegebracht worden, zijn aanvankelijk niet zeer erg,
maar worden van lieverlede zwaarder. Gewoonlijk begint men met het
messenwerpen, waarbij zoo te werk wordt gegaan, dat achtereenvolgend de
verschillende ledematen en lichaamsdeelen worden genoemd, die geraakt
moeten worden of waarin de messen moeten blijven zitten. Men regelt
die opsomming zoo, dat er niet veel bloed vergoten wordt, opdat de
gemartelde niet ontijdig aan bloedverlies zou bezwijken.

"Den rechterduim!" gebood de Groote Wolf.

De armen der gevangenen waren zoo gebonden, dat de handen vrij
hingen. De voor het front getreden Roodhuiden splitsten zich in twee
groepjes, het eene was voor Hilton, het andere voor Knox. Zij namen
een afstand van twaalf passen, en stonden achter elkander. De voorste
nam zijn mes in de opgeheven rechterhand, tusschen de eerste drie
vingers, mikte, wierp, en raakte den duim. Hilton stiet een gil van
pijn uit. Knox werd ook geraakt, doch verkeerde in zulk een staat
van bewusteloosheid, dat hij er niet eens door bijkwam.

"Den wijsvinger!" gebood de hoofdman.

Op die manier ging hij voort, telkens den vinger noemende die geraakt
moest worden. Had Hilton den eersten keer een enkelen gil gegeven, nu
brulde hij zonder ophouden door. Knox kwam pas tot bewustzijn, toen
zijn linkerhand tot mikpunt werd gekozen. Hij staarde als wezenloos
om zich heen, deed toen zijn met bloed onderloopen oogen weer dicht,
en hief toen een niets naar het geluid van een mensch gelijkend
gehuil aan. Hij had gezien wat men met hem voorhad; de koorts greep
hem weer aan, en koortsijling en doods-angst beide deden hem geluiden
voortbrengen, waartoe voorzeker niemand de menschelijke stem in staat
zou achten.

Onder het onafgebroken gebrul van die twee werd de straf-oefening
voortgezet. De messen troffen het bovengedeelte der handen, de
handgewrichten, de spieren van den onder-arm, en dezelfde volgorde werd
ook bij de beenen gevolgd. Dat alles duurde ongeveer een kwartier,
en was het spelende begin van de marteling, die urenlang achtereen
duren zou. Old Shatterhand en zijn drie metgezellen hadden het hoofd
ter zijde gewend. Het was hen niet mogelijk, dat schouwspel met hun
oogen te blijven volgen. Maar het gejammer en gekerm moesten zij
blijven aanhooren.

Een Indiaan wordt van zijn prilste jeugd af in het verduren van
lichamelijke pijnen geoefend. Daardoor brengt hij het zoo ver,
dat hij de ergste pijnen kan uitstaan zonder te verblikken of
verblozen. Misschien ook zijn de zenuwen der Roodhuiden minder
gevoelig, dan die der blanken. Wanneer de Indiaan gevangen wordt en aan
den martelpaal moet sterven, verduurt hij de ijselijkste folteringen
met een lachend gezicht, zingt met luider stemme zijn lijkzang,
en breekt dien slechts nu en dan af, om hen, die hem pijnigen, uit
te schelden en uit te lachen. Een jammerende man aan den martelpaal
is bij de Roodhuiden een onmogelijkheid. Wie over pijnen klaagt,
wordt veracht, en hoe luider het klagen wordt, des te grooter wordt
de verachting. Het is zelfs gebeurd, dat gemarteld wordende blanken,
die sterven moesten, op vrije voeten gesteld werden, omdat zij door
hun onmannelijk jammeren en weeklagen bewezen, dat zij lafhartige
ellendelingen waren, die men niet behoefde te vreezen, zoodat het
voor den overwinnaar een schande geweest zou zijn hen te dooden.

Men kan zich dus verbeelden welk een indruk het gelamenteer van
Knox en Hilton maakte. De Roodhuiden wendden het hoofd af, en lieten
uitroepen van ergernis en verachting hooren. Toen de bloedverwanten
van de vermoorde Utahs hun hart aan de moordenaars opgehaald hadden,
werden andere krijgers opgeroepen, om het werk der wrake met nieuwe
pijnigingen voort te zetten; doch er was er niet één, die zich
daartoe aanbood. Aan zulke honden, coyoten en padden wilde niemand
zijn handen vuilmaken. Toen stond een der hoofdmannen op, en sprak:
"Die twee ellendelingen zijn niet waard, dat een dapper krijgsman de
hand tegen hen opheft; dat beseffen al mijn broeders. Wij zullen hen
dus overlaten aan de vrouwen. Wie door de hand van een vrouw sterft,
diens ziel neemt in de eeuwige jachtgronden de gedaante van een vrouw
aan, en moet werken in alle eeuwigheid. Ik heb gezegd."

Dit voorstel werd na een korte beraadslaging aangenomen. De vrouwen
en moeders der vermoorden werden opgeroepen; zij kregen messen, om
er de ten doode gedoemden kleine sneetjes mede te geven, ook weer in
de volgorde, die de Groote Wolf zou afroepen.

Een beschaafd Europeaan zal moeite hebben om te gelooven, dat een
vrouw zich tot dergelijke wreedheden verlagen kan. Maar de Roodhuiden
zijn eerstens nog niet beschaafd, en ten andere verbande de dorst naar
wraak over de gepleegde moorden elke zachte gewaarwording. De vrouwen,
voor verreweg het meerendeel bejaarde, begonnen het tweede gedeelte
van de straf-oefening, en het gekerm en gebrul van de twee blanken
begon van voren af aan en wel zoo dat het zelfs voor de ooren der
Roodhuiden onuitstaanbaar werd. De Groote Wolf gebood stilte, en sprak:
"Deze lafaards zijn niet eens waard, na hun dood vrouwen te zijn. Geen
Roodhuid zal durven aanraden, hen op vrije voeten te stellen, want
hun schuld is veel te groot; zij moeten sterven maar zij zullen de
eeuwige jachtgronden betreden als coyoten, rusteloos nagejaagd en
vervolgd. Ik stel voor hen over te geven aan de honden. Ik heb gezegd!"

Nu volgde er een beraadslaging, waarvan de uitslag door Old
Shatterhand voorzien en met afgrijzen verwacht werd. Hij waagde het,
een goed woord voor de twee gemartelden te doen, doch werd op zulk
een krasse manier afgewezen, dat hij blijde mocht zijn er zóó van af
te komen. Het besluit dat viel, was geheel in overeenstemming met het
voorstel van den Grooten Wolf. Eenige Roodhuiden verwijderden zich,
om de honden te halen. De hoofdman wendde zich tot de vier blanken,
en zei: "De honden der Utahs zijn op de bleekgezichten gedresseerd;
zij doen hen niets; alleen dan, wanneer zij er toe aangehitst worden,
werpen zij zich op hen; maar dan verscheuren zij ook iederen blanke,
die zich in de nabijheid bevindt. Ik zal u daarom wegbrengen, en in
een tent laten bewaken, totdat de dieren weer vastgebonden zijn."

Op zijn bevel werden de vier naar een tent in de nabijheid gebracht,
en daar door verscheiden Roodhuiden bewaakt. Het was hun alsof zij
zelf bestemd waren om het lot te ondergaan, dat den beiden moordenaars
wachtte. Den dood hadden die verdiend; maar bij levenden lijve door
honden verscheurd te worden, dat was een ijzingwekkend uiteinde.

Daarbuiten heerschte wel tien minuten lang een stilte, welke slechts
nu en dan werd afgebroken door het gejammer van Hilton, die zijn lot
nog niet kende. Toen hoorde men een even hard, als verwoed geblaf,
dat terstond in een bloeddorstig gehuil overging; twee luid-gillende
menschenstemmen, die den vier blanken door merg en been gingen;
en toen werd alles weer stil.

"Luister!" zei Jemmy. "Ik hoor beenderen kraken. Ik geloof, dat zij
die twee door de honden laten opvreten."

"Het is mogelijk, maar ik geloof het niet," antwoordde Old
Shatterhand. "Dat gij beenderen hoort kraken, is een spel van uw
overspannen verbeelding. Ook de mijne is in een zeer opgewonden
toestand. Wij mogen van geluk spreken, dat zij ons niet gedwongen
hebben het barbaarsche schouwspel mee aan te zien."

Nu werden zij weer uit de tent gelaten, om naar de plaats der
terechtstelling teruggebracht te worden. Een eind verder in de
legerplaats zag men vier of vijf Roodhuiden loopen, die de honden
aan stevige riemen hadden. Of die dieren het spoor der blanken
rooken.... een der honden was bijna niet voort te krijgen; hij keek
om, en kreeg de vier jagers in het oog; met een geweldigen ruk trok
hij zich los, en holde op het viertal aan. Een algemeen gegil van
schrik en ontzetting weerklonk. Die hond was zoo groot en sterk, dat
geen mensch het voor mogelijk hield het dier in zijn bloeddorstige
woede te stuiten. En toch wilde geen der Indianen er op schieten,
omdat het een colossus was van zeer hooge waarde. Jemmy legde zijn
geweer aan, en mikte.

"Niet schieten!" gebood Old Shatterhand. "De Roodhuiden zouden het ons
zeer kwalijk nemen, als wij dien prachtigen hond doodschoten, en ik wil
hun meteen eens laten zien wat de vuist van een blanken jager vermag."

Die woorden werden gejaagd uitgesproken. Overigens geschiedde alles
veel sneller, dan het beschreven kan worden, want de hond had den
ganschen afstand, met echte panter-sprongen, in tien à twaalf seconden
afgelegd. Old Shatterhand trad hem met een vlugge beweging in den weg,
zijn handen naar omlaag houdende.

"Gij zijt verloren!" riep de Groote Wolf hem toe.

"Wacht het af!" antwoordde de jager.

Nu was de hond daar. Hij had den met groote tanden gewapenden bek
wijd opengesperd, en wierp zich met roofdierachtig gesnuif op zijn
tegenstander. Deze hield zijn oogen strak op die van het dier gericht,
en toen het een zetje nam om den beslissenden sprong te doen, en zich
reeds in de lucht bevond, sprong hij met snel uitgespreide armen het
beest te gemoet--een botsing van hond en mensch.--Old Shatterhand
sloeg zijn armen om den nek van het dier, dat hem naar de keel was
gesprongen, en drukte den kop van den hond zoo vast tegen zich aan,
dat die niet bijten kon. Een nog steviger druk, en de hond kon geen
adem meer halen; zijn spartelende achterbeenen vielen slap naar
beneden. Met een vlugge beweging zijner linkerhand trok de jager den
kop van zich af, gaf hem met zijn rechtervuist een slag op zijn snoet,
en smeet hem toen op den grond.

"Daar ligt hij!" riep hij, zich omkeerende, den hoofdman toe. "Laat hem
vastbinden opdat hij, als hij weer bijkomt, geen kwaad meer kan doen."

"Oef, oegh, oegh, oef!" klonk het van de lippen der verbaasde
Roodhuiden. Dat zou niemand van hen gewaagd hebben; dat hadden
zij bepaald voor onmogelijk gehouden. De Groote Wolf gaf bevel,
om het dier weg te brengen, kwam naar Old Shatterhand toe, en zei
op bewonderenden toon: "Mijn blanke broeder is een held! In plaats
van zich door den bloedhond te laten omverwerpen en verscheuren,
heeft hij het dier gegrepen en op den grond gesmeten. Geen Roodhuid
had zoo vast op zijn beenen kunnen staan, en de borst van geen mensch
ware tegen zulk een schok bestand geweest; van ieder ander waren de
ribben ingedrukt. Maar waarom liet Old Shatterhand niet schieten?"

"Omdat ik u dat prachtige dier niet wilde laten verliezen."

"Welk een onvoorzichtigheid! Als het u nu eens verscheurd had."

"_Pshaw!_ Old Shatterhand laat zich niet verscheuren door een hond. Wat
denken de krijgslieden der Utahs nu te doen?"

"Zij gaan nu over u beraadslagen, want de tijd daartoe is
gekomen. Willen de bleekgezichten niet om medelijden verzoeken?"

"Medelijden? Zijt gij krankzinnig? Gij moest mij liever vragen of ik
genegen ben om met u medelijden te hebben."

De hoofdman bracht hem, met een blik, die evenzeer verbazing als
bewondering uitdrukte, ter zijde, waar de vier blanken buiten den
kring der Roodhuiden konden gaan zitten, zonder dat zij er iets van
de beraadslaging konden afluisteren.

Nu begon de beslissende vergadering, die geheel op Indiaansche manier
gehouden werd. De eerste spreker was de Groote Wolf, die een lange
rede hield; op hem volgden de hoofdmannen een voor een; de Groote Wolf
nam andermaal het woord, na hem de andere vorige sprekers insgelijks;
de gewone krijgslieden mochten het woord niet voeren, zij stonden
eerbiedig luisterend in den kring. De Indiaan is van nature weinig
spraakzaam: maar bij beraadslagingen spreekt hij gaarne en veel. Er
zijn Roodhuiden, die als redenaar een groote vermaardheid verworven
hebben.

De beraadslaging duurde ruim twee uur: een langen tijd voor hen,
wier lot afhing van het daarin te nemen besluit. Eindelijk kondigde
een algemeen met luider stemme geroepen "howgh" het einde van de
vergadering aan. De blanken werden gehaald; zij werden midden in
den kring geleid, om daar te vernemen wat over hen besloten was. De
Groote Wolf stond van den grond op, om het hun aan te kondigen. "De
vier bleekgezichten," sprak hij, "hebben reeds gehoord waarom wij de
strijdbijlen hebben opgegraven; dat behoef ik dus niet te herhalen. Wij
hebben gezworen dat wij alle blanken, die in onze handen vallen, zullen
vermoorden en ik mocht met u lieden geen uitzondering maken. Gij
zijt met mij herwaarts gekomen, opdat er over uw lot beslist zou
worden, en gij hebt mij beloofd dat gij u tegen ons besluit niet zult
verzetten. Wij weten dat gijlieden vrienden der roode mannen zijt,
en daarom zult gij niet het lot deelen van de andere bleekgezichten,
die wij gevangennemen. Die komen terstond aan den martelpaal maar
gij zult om uw leven mogen kampen."

Hier maakte hij even een pauze, waarvan Old Shatterhand partij trok,
om de vraag tot hem te richten: "Met wie? Wij met ons vieren tegen u
allen? Goed, het is mij wel. Mijn Geweer van den Dood zal een zoodanige
opruiming onder u houden, dat de eeuwige jachtgronden nog nooit door
zulk een toevlucht van nieuwelingen tegelijk zijn bestormd."

Dit zeggende hief hij zijn karabijn omhoog. De hoofdman was niet in
staat zijn angst te verbergen; hij maakte een snelle beweging met de
hand, en antwoordde: "Old Shatterhand vergist zich: ieder uwer zal
slechts één tegenstander hebben, met wien hij den kampstrijd voert,
en de overwinnaar zal het recht hebben om den overwonnene te dooden."

"Dat is billijk en rechtvaardig. Maar wie zal het recht hebben om
onze tegenstanders te kiezen, wij of gij?"

"Wij natuurlijk. Ik zal een oproeping doen, dan kunnen er zich
vrijwilligers voor aanmelden."

"En hoe of met welke wapenen zal er gekampt worden?"

"Dat zal de kampioen, die zich aanmeldt, zelf bepalen."

"O zoo! Dus wij zullen volstrekt geen keus hebben?"

"Neen."

"Dat is onbillijk."

"Volstrekt niet. Het is zoo billijk als het maar behoeft. Gij moet
in aanmerking nemen, dat wij het voordeel aan onze zijde hebben,
en dat wij dus ook een voordeel verlangen kunnen."

"Het voordeel aan uw zijde? Hoe bedoelt gij dat?"

"Wel, zoo velen tegen vier!"

"_Pshaw!_ Wat beteekenen al uw wapenen tegen mijn Geweer des
Doods? Alleen hij, die bang is, verlangt dat zijn tegenstander hem
iets zal voorgeven."

"Die bang is?" vroeg de Groote Wolf met vlammen-schietende oogen. "Wilt
gij mij beleedigen? Wilt gij bijgeval te kennen geven, dat _wij_
bang zijn?"

"Wat ik zeg, doelt niet op u; ik spreek in het algemeen. Als een slecht
looper moet harddraven tegen een goed looper, krijgt hij gemeenlijk
een zekeren afstand voor. Daar gij ons in het nadeel stelt, geeft gij
mij daardoor het recht om het er voor te houden, dat gij ons voor
betere krijgslieden houdt dan gij zelf zijt. En zoo iets zou ik,
als ik hoofdman van de Utahs was, niet doen."

De Groote Wolf keek een heele poos voor zich op den grond. Hij
kon den jager geen ongelijk geven, maar gelijk geven wilde hij
hem ook niet. Daarom zei hij eindelijk: "Wij hebben reeds zooveel
inschikkelijkheid met u gebruikt, dat gij niet nog meer van ons
verlangen kunt. Of wij bang voor u zijn zult gij bij den wedkamp
wel gewaarworden."

"Goed! Maar ik verlang eerlijke voorwaarden."

"Hoe bedoelt gij dat?"

"Gij zegt dat de overwinnaar het recht zal hebben, den overwonnene te
dooden. Gesteld nu, dat ik een van uw krijgslieden overwin en dood,
kan ik dan vrij en veilig deze plaats verlaten?"

"Ja."

"Dus zal niemand mij dan iets doen?"

"Neen; maar gij zult niet overwinnen. Niemand van uw vieren zal
overwinnen!"

"Ik begrijp u. Gij zult uw keus onder de uwen zóó doen, en den
aard van den kampstrijd zóó bepalen, dat wij het onderspit moeten
delven. Maar reken daar niet al te vast op. Het is best mogelijk,
dat het anders uitvalt dan gij denkt."

"Hoe het uit zal vallen weet ik zóó precies, dat ik zelfs nog een
voorwaarde zal stellen, namelijk deze: dat de overwinnaar eigenaar
zal worden van alles, wat de overwonnene bezeten heeft."

"Die voorwaarde is hoognoodig; want zonder dat zou waarschijnlijk
niemand der uwen trek hebben, om den strijd met ons aan te binden."

"Word niet te stekelig, pas op!" snauwde de hoofdman hem driftig
toe. "Gij hebt eenvoudig te zeggen of gij mijn voorwaarden aanneemt,
ja of neen."

"En als wij dat nu eens niet doen?"

"Dan schendt gij uw belofte; want gij hebt gezegd, dat gij er niet
aan denken zult u te verzetten."

"Mijn belofte zal ik houden; maar ik wil uw woord hebben, dat elk
onzer, die als overwinnaar uit den strijd komt, door u beschouwd en
behandeld zal worden als vriend."

"Dat beloof ik u!"

"Laat ons dan de vredespijp daarop rooken!"

"Gelooft gij mij dan niet?" riep de Groote Wolf.

Old Shatterhand begreep, dat hij zijn streng niet al te strak moest
houden, als hij geen gevaar wilde loopen, de reeds verkregen gunstige
bepalingen weer te verliezen. Daarom verklaarde hij: "Kom aan, ik
geloof u op uw woord. Roep nu de vrijwilligers voor den kampstrijd
maar op!"

Nu ontstond er een groote beweging onder de Indianen; zij liepen en
drongen vragende en schreeuwende door elkander. Old Shatterhand zei
tegen zijn metgezellen: "Ik heb mijn streng, tot mijn leedwezen, niet
al te strak durven houden; want ik was bang dat die zou breken. Ik
ben met de bedongen voorwaarden allesbehalve in mijn schik."

"Wij moeten er tevreden mee zijn, aangezien er geen betere te bedingen
waren," zei de lange Davy.

"Wat mij zelf aangaat, maak ik mij volstrekt niet ongerust. De
Roodhuiden zijn zoo bang voor mij, dat ik benieuwd ben of er wel één
zal opkomen om met mij aan te binden."

"O, zeer zeker."

"Wie dan?"

"De Groote Wolf zelf. Daar zich geen ander zal aanmelden, dient hij
de eer van zijn stam op te houden. Hij is een reusachtige kerel,
een echte olifant."

"Bah! Ik ben niet bang voor hem. Maar voor u zal hij de gevaarlijkste
tegenstanders kiezen, en voor ieder onzer den aard van den kampstrijd
zóó bepalen, dat hij vooruit bijna zeker is van onze minderheid. Zoo
zal hij zich, bij voorbeeld, wel wachten, met mij een vuistgevecht
te kiezen."

"Wij zullen het maar afwachten," zei Jemmy. "Al maken wij ons nòg
zoo ongerust, dat helpt ons niet. Wij zullen de spieren maar stevig
en de oogen maar open houden."

"En het hoofd op de rechte plaats," voegde Hobble-Frank er bij. "Wat
mij aangaat, ik ben zoo kalm als een mijlpaal aan een straatweg. Ik
weet zelf niet hoe het komt, maar het is wezenlijk de waarheid,
ik voel mij niets bang, hoegenaamd niets. Die Utahs zullen vandaag
een Saksischen Moritzburger leeren kennen. Ik zal mij zóó weren,
dat de vonken heel tot Groenland spatten."

Nu begon de orde zich onder de Roodhuiden te herstellen. De kring
werd weer gevormd, en de Groote Wolf liet drie krijgslieden voor
het front komen, die hij voorstelde als de zich aangeboden hebbende
vrijwilligers.

"Wijs nu dan de paren maar aan," verzocht Old Shatterhand.

De hoofdman schoof den eerste naar langen Davy toe, en zei: "Hier
staat Pagoe-angara (= de roode visch), die met dit bleekgezicht om
zijn leven wil zwemmen."

De keus was voor de Roodhuiden goed getroffen. Men kon het den langen,
skeletachtig uitgedroogden Davy aanzien, dat het water volstrekt zijn
element niet was. De Roodhuid daarentegen was een kerel met ronde
heupen, een breede, goed in het vleesch zittende borst, en forsch
gespierde armen en beenen. Hij was stellig de beste zwemmer van den
ganschen stam. Had men dat niet reeds kunnen raden door den naam,
dien hij droeg, dan zou men het hebben kunnen begrijpen uit den blik
vol minachting, die hij op Davy wierp.

Toen nam de hoofdman een langen kerel, breed van schouders en wiens
spieren als dunne worstjes zichtbaar op zijn armen en beenen waren,
plaatste hem voor den kleinen, dikken, Jemmy, en zei: "Dit hier is
Namboh-awaat (= de groote voet), die zal met dit dikke bleekgezicht
worstelen. Zij zullen rug aan rug worden gebonden. Ieder krijgt een
mes in de rechterhand, en wie den ander het eerst op den grond krijgt,
mag hem doodsteken."

De Groote Voet droeg zijn naam met het volste recht. Hij had ontzaglijk
groote en breede voeten, waarop hij stellig zóó vast stond, dat er
aan hem geen verwikken of verwegen zou zijn, zoodat de kleine dikke
Jemmy geen heel plezierig vooruitzicht had.

Nu stond daar de derde nog, een beenderige kerel, bijna vier el lang,
ijl en smal maar met een hooggewelfde borst en eeuwig lange armen
en beenen. Dezen plaatste de hoofdman voor Hobble-Frank, en zei:
"Hier is To-ok-tey (= het springende hert), die bereid is, om met
dit bleekgezicht om het leven te harddraven."

Arme Hobble-Frank! Als dat Springende Hert met zijn zevenmijlsbeenen
twee voetstappen deed, moest de kleine er minstens tien doen! Ja,
de Roodhuiden waren wel bedacht geweest op hun voordeel!

"En wie is mijn tegenstander?" vroeg Old Shatterhand.

"Ik!" antwoordde de Groote Wolf op hooghartigen toon, terwijl hij zijn
giganten-gestalte met fierheid oprichtte. "Gij hebt zeker gedacht,
dat wij bang voor u waren; ik zal u laten zien, dat gij u daarin
vergist hebt."

"Dat doet mij genoegen," antwoordde de blanke vriendelijk. "Ik heb
tot nu toe altijd mijn tegenstanders onder de hoofdmannen gezocht."

"Gij zult het onderspit delven."

"Old Shatterhand wordt nooit overwonnen."

"En Owoets-awaat ook niet! Geen mensch ter wereld kan vertellen,
dat hij mij overwonnen heeft!"

"Dat zal _ik_ vandaag reeds vertellen."

"En zal _ik_ meester van uw leven zijn."

"Laat ons niet langer vechten met woorden, maar met het geweer!"

Old Shatterhand zei dit op ietwat spottenden toon. Hij wist zeer
goed, dat de hoofdman daar geen ooren naar hebben zou. En werkelijk
antwoordde deze schielijk: "Ik heb niets met uw Geweer van den Dood
te maken. Tusschen ons zal het mes en de tomahawk beslissen."

"Ook dat vind ik goed."

"Dan zult gij zeer spoedig een lijk zijn, en dan wordt al wat van u
is dus ook uw paard, mijn eigendom."

"Ik geloof, dat mijn paard u de keel afbijt; maar het toovergeweer
heeft nog veel grootere waarde. Wat zult gij daarmee aanvangen?"

"Dat wil ik niet hebben, en een ander heeft er ook geen begeerte
naar. Het is te gevaarlijk; want wie het aanraakt, schiet er zijn
beste vrienden mee dood. Wij zullen het in den grond begraven, dan
kan het daar verroesten en verrotten."

"Dan mag hij, die het begraven moet, wel zeer voorzichtig zijn, want
anders zal hij ramp en rouw over den ganschen stam der Yampa-Utahs
brengen. Maar nu moest gij mij eens zeggen in welke volgorde de
verschillende wedkampen zullen plaats hebben."

"Het eerst zal er gezwommen worden. Maar ik weet, dat de christenen
gaarne vóór hun dood geheimzinnige gebruiken volgen. Ik zal ulieden
daartoe een tijdruimte geven, die de bleekgezichten een uur noemen."

De Roodhuiden hadden den kring om de blanken heen weer gesloten,
om allen goed te kunnen zien hoe verschrikt de bleekgezichten zouden
kijken, als zij hoorden met welke tegenstanders zij te doen zouden
krijgen. Maar van schrik en ontsteltenis hadden zij hoegenaamd niets
bespeurd, en daarom gingen zij nu weer uit elkander. Zij schenen zich
nu volstrekt niet meer om de jagers te bekommeren; maar toch wisten
dezen zeer goed, dat er scherp het oog op hen gehouden werd. Zij
zaten bij elkander en spraken over de kansen, die hun voor de deur
stonden. Voor langen Davy was het gevaar het dichtst ophanden, daar
hij de eerste was, die den kampstrijd beginnen moest. Hij zette wel
geen radeloos, maar toch een zeer ernstig gezicht.

"De Roode Visch!" mompelde hij. "Dien naam hebben ze natuurlijk aan
den schobbejak gegeven, omdat hij een baas in het zwemmen is."

"En gij?" vroeg Old Shatterhand. "Ik heb u wel eens zien zwemmen,
maar niet anders dan bij het baden of bij het oversteken van een
rivier. Hoe is het met uw knapheid gesteld?"

"Niet al te best."

"O wee!"

"Ja, o wee! Het is mijn schuld niet, dat mijn lichaam slechts uit
zware bonken en schonken bestaat. Ik geloof, dat mijn beenderen veel
zwaarder zijn dan die van een gewoon menschenkind."

"Dus, wat de snelheid betreft, is het mis. Maar hoe is het met den duur
van uw weerstandsvermogen? Kunt gij lang vermoeienissen uithouden?"

"Uithouden? Dat is mij niets waard, dat kan ik zoolang als gij maar
wilt. Aan krachten mankeert het mij niet; maar aan het vooruitkomen
hapert het. Ik zal er mijn scalp wel bij inschieten."

"Dat is nog zoo zeker niet te zeggen. Ik geef de hoop nog niet op. Hebt
gij wel eens op uw rug gezwommen?"

"Ja; en dan schijnt het iets beter te gaan."

"Juist! Men heeft de ervaring opgedaan, dat magere en ongeoefende
menschen op den rug beter zwemmen dan op den buik. Ga dus op uw rug
liggen, met uw hoofd goed laag en met de beenen hoog; slaat zeer
regelmatig en druk met de voeten; en als gij adem moet halen, houd
dan de handen onder den rug."

"_Well!_ Maar het zal mij niet helpen; die Roode Visch zal mij het
loodje wel laten leggen."

"Misschien ook niet, als ten minste mijn list mij gelukt."

"Welke list?"

"Gij moet met den stroom meezwemmen en hij tegen den stroom in."

"Ja, als dàt kon! Maar is er dan een strooming?"

"Ik denk ja. Als dat het geval niet is, zijt gij bepaald verloren."

"Wij weten niet eens _waar_ gezwommen moet worden."

"Natuurlijk daarboven in het meer, dat eigenlijk slechts een vijver
is. Hij is langwerpig rond, vijfhonderd passen lang en driehonderd
passen breed, naar ik gis, hier vandaan begroot. Het bergwater
stort zich met een groot verval er in, en wel, naar het schijnt,
op den linker-oever aan. Dat geeft dus een strooming, die langs
dien oever loopt, drie vierden der lengte van het meer tot aan de
uitwatering. Laat mij maar eens begaan. Als het eenigszins mogelijk is,
zal ik het daarheen leiden, dat gij met die strooming uw tegenstander
slaat."

"Dat zou een uitkomst zijn, sir! En gesteld eens, dat het mij gelukt,
moet ik dan den kerel overhoopsteken?"

"Hebt gij daar trek in?"

"Hij zou mij stellig niet sparen, al ware het louter om het luttele
beetje goed, dat ik bezit."

"Dat stem ik u toe. Maar behalve de overweging dat wij Christenen zijn,
is het bepaald in ons eigen belang als wij zachtmoedigheid betrachten."

"Goed! Maar wat zult gij doen, als hij mij overwint, en met zijn mes
op mij afkomt? Ik mag immers geen tegenstand bieden?"

"In dat geval zal ik trachten te bewerken, dat er met dooden gewacht
wordt, totdat alle vier de kampstrijden gestreden zijn."

"_Well_, dat is ten minste een troost zelfs in het allerergste geval,
en nu ben ik gerust. Maar hoe staat het met Jemmy?"

"Niets beter," antwoordde de dikke. "Mijn tegenstander heet Groote
Voet. Weet gij wat dat te beduiden heeft?"

"Nu?"

"Dat hij zoo vast op zijn voeten staat, dat geen mensch hem ten
onderste boven kan krijgen. En dat moet ik nu probeeren, ik, die
twee hoofden kleiner ben dan hij. En spieren heeft de kerel als een
nijlpaard. Wat is mijn beetje vet, daarbij vergeleken."

"Laat u maar niet bang maken, beste Jemmy!" troostte Old
Shatterhand. "Ik heb hetzelfde tegen mij als gij. De hoofdman is
vrij wat langer en breeder dan ik ben; maar het zal hem denkelijk
wel haperen aan vlugheid; en ik zou haast durven wedden, dat ik meer
spierkracht heb, dan hij."

"Ja, uw spierkracht is verbazend. Maar ik tegen den Grooten Voet! Ik
zal mij natuurlijk verweren zoolang als ik kan, maar het eindje is
toch dat ik bezwijken zal. Had ik ook maar zulk een strooming! Wist
ik ook maar zulk een list te bedenken."

"Dat behoeft niet!" viel Hobble-Frank hem in de rede. "Die list ligt
voor de hand. Als _ik_ het met dien platvoeter moest uitvechten,
zou ik mij volstrekt niet ongerust maken."

"Gij? En gij hebt minder kracht dan ik!"

"Naar het lichaam, ja, maar niet naar den geest. En met den geest
moet men overwinnen. Vat ge mij?"

"Wat kan de geest mij helpen tegen zulk een Herkules?"

"Ziet gij wel, zoo zijt gij! Alles weet gij altijd beter dan ik; maar
nu het leven er mee gemoeid is, en als een extraatje nog scalpeeren
daarbij komt, nu zit gij daar als een vlieg in een melkkan. Gij
spartelt met handen en voeten, maar gij komt er niet uit."

"Welnu, kom er mee op de proppen als gij een goeden inval hebt."

"Inval! Wat is dat nu weer voor mallepraat! Ik heb geen inval noodig;
ik ben zonder invallen geestig genoeg. Denk u nu eens goed uw toestand
in! Gij gaat beiden tegen elkander staan, rug aan rug, en men bindt
u over den buik aan elkander vast, juist als het mooie sterrenbeeld
van de Siameesche Tweelingen in den Melkweg. Ieder krijgt een mes
in de hand, en dan gaat het ruitergevecht aan den gang. Wie zijn
tegenstander onder de knie krijgt, is overwinnaar. Maar hoe kan men
in zulk een toestand de tegenpartij onder de knie krijgen? Alleenlijk
door te maken dat zijn voeten geen steunpunt meer hebben, en dat doel
kan men bereiken door hem van achteren tegen zijn kuiten te schoppen,
of een been om het zijne te slaan, en dat weg te trekken. Heb ik
gelijk of niet?"

"Ja. Maar verder."

"Zachtjes aan, dan breekt het lijntje niet, en er is ook volstrekt
geen haast bij. Gelukt het experiment, dan tuimelt de tegenstander
op zijn neus en men komt op hem te liggen, maar jammer genoeg met
den rug op zijn rug, waarbij men het Europeesche evenwicht zeer
licht zelf kan verliezen. Eigenlijk moesten de twee zoo aan elkander
gebonden worden, dat ze elkaar in het gezicht konden kijken. Of de
Roodhuiden, door de tegenovergestelde staatkundige richting te volgen,
een list in hun schild voeren, heb ik nog niet kunnen doorzien; maar
zooveel weet ik zeker, dat hun list, indien er een achter schuilt,
niet anders kan strekken dan tot uw voordeel."

"Hoe zoo dan? Maak het kort!" drong Jemmy.

"Hemeltje-lief! hoe kan een mensch zoo onverstandig iets zeggen; ik
spreek immers pas een half uur! Maar luister nu! De Roodhuid zal u
van achteren schoppen, om een beentje te lichten en u uw evenwicht te
doen verliezen. Dat deert u volstrekt niet; want bij de confessable
dikte van uw kuiten, voelt gij zijn schoppen pas veertien maanden
later. Nu wacht gij een oogenblik af, dat hij weer schopt, en dus op
slechts één been staat. Dan bukt gij met kracht en macht naar omlaag,
tilt hem zoodoende op uw rug, snijdt gezwind het touw of den riem door,
waarmee gij aan hem vastgebonden zijt, en met een snelle beweging van
uw beide handen smijt gij hem over uw hoofd heen op den grond. Maar
dan oogenblikkelijk boven op hem, hem bij de keel gepakt, en hem het
mes op het hart gezet. Hebt gij mij begrepen, oude sneeuwzifter?"

Old Shatterhand gaf den kleine de hand, en zei: "Frank! gij zijt geen
kwade kerel. Ik zou het waarlijk niet beter hebben kunnen uitdenken. Uw
raad is uitstekend bedacht, en moet zonder mankeeren tot een goed
einde leiden."

Over Frank's eerlijke gezicht gleed een glans van zelfvoldoening toen
hij de hem aangeboden hand drukte, en daarbij zei: "Genoeg, genoeg,
beste bovenmeester! Op iets, dat zoo eenvoudig als vanzelf spreekt,
kan ik mij niet veel laten voorstaan. Mijn merieten en asters bloeien
geheel ergens anders. Maar het is alweer een bewijs, dat een diamant
door onverstandige menschen dikwijls voor een tegelsteen gehouden
wordt. Daarom...."

"Kiezelsteen, niet tegelsteen!" viel Jemmy hem in de rede. "Lieve
hemel! wat zou dat voor een diamant zijn, die de grootte van een
tegelsteen had!"

"Wilt gij nu wel eens gauw stilzwijgen, oude, onverbeterlijke
kibbelaar! Door de grootere scherpzinnigheid van mijn helder verstand,
red ik u het leven; en uit dankbaarheid smijt gij mij uw ongeslepen
tegelsteen naar het hoofd! Een knappe kerel, die zulke nukken
heeft! Hebt gij wel eens een diamant gevonden?"

"Neen."

"Praat dan niet over dingen, waarvan gij geen verstand hebt."

"Hebt gij er dan een gevonden?"

"Ja. De glazenmaker in Moritzburg had den zijnen verloren, en ik
vond hem op straat liggen en raapte hem op. Ik was destijds nog
jong, en kreeg voor mijn eerlijkheid een geschenk, dat een groote
waarde in mijn oogen had. De glazenmaker, namelijk, deed tevens
een winkel van zoowat allerlei, en gaf mij een aarden pijpje van
twee cent en een half pakje krultabak van drie. Dat is mij altijd
onvergetelijk bijgebleven, en gij ziet dus, dat ik het recht heb
om over diamanten mee te praten. Als gij niet ophoudt mij altijd
en eeuwig te hakketeeren, zal het er warendig nog toe komen, dat ik
u de vriendschap opzeg, en dan zult gij ondervinden hoe gij zonder
mij door de wereld komt. Het is hier noch de plaats noch de tijd, om
aanhoudend met elkander te haspelen; wij staan allen voor ons laatste
levenslicht, en op ons rust de heilige verplichting om elkander met
raad en daad bij te staan, in plaats van elkander den voet dwars te
zetten. Als wij, eer wij een uur verder zijn, afgemaakt moeten worden,
waarom zullen wij dan nu onze kostelijke gezondheid gaan benadeelen,
en elkander door grofheden het leven vergallen. Mij dunkt, dat het
nu eindelijk tijd wordt om ons verstand te gebruiken."

"Dat is zeer juist gedacht," merkte Old Shatterhand aan. "Wij hebben
nu te denken aan de kampstrijden die ons te wachten staan. Jemmy zal
er zich wel doorheen werken; ik zie aan zijn gezicht, dat zijn hart
wel honderd pond lichter is geworden. Maar wat zult gij beginnen,
beste Frank?"

"Beste Frank!" herhaalde de kleine. "Wat een heerlijke acoustiek ligt
er in die woorden. Het is toch werkelijk heel iets anders dan ordinair,
als men met echt beschaafde menschen omgaat. Wat ik beginnen zal? Wel,
harddraven! Wat zou ik anders doen?"

"Dat weet ik wel; maar gij zult achterblijven."

"Dat weet ik wel."

"Gij zult minstens drie voetstappen moeten doen, tegen dat hij er
één doet."

"Dat is jammer genoeg."

"De groote vraag is maar, welken afstand gij te loopen zult hebben,
en of gij het zult kunnen uithouden. Hoe is het met de ademhaling?"

"O, opperbest! Ik heb longen als een hommelbij. Ik gons en brom den
ganschen dag, zonder dat het mij aan lucht ontbreekt. En loopen kan
ik ook. Daar heb ik als koninklijk Saksisch onderkoddebeier bewijzen
genoeg van gegeven."

"Maar tegen dien Indiaan met zijn lange beenen zult gij niet opgewassen
zijn."

"Hum! Dat zullen wij zien."

"Ze noemen hem het Springende Hert; dus snelheid in het loopen,
vlugheid ter been is zijn voornaamste eigenschap."

"Hoe ze hem noemen, daar lach ik om, als ik maar eer dan hij aan het
eind van den rit kom."

"Ja maar, dat is juist wat gij niet zult kunnen."

"Oho! Waarom niet?"

"Dat zeg ik immers al, en gij hebt het beaamd. Kijk uw beenen eens
bij de zijne!"

"O zoo, de beenen! Gij verbeeldt u dus, dat het op de beenen aankomt?"

"Natuurlijk! Waar zou het anders op aankomen bij een wedloop, waarbij
het om dood en leven gaat?"

"Op de beenen ook een beetje, ja; maar die zijn toch op verre na de
hoofdzaak niet. Verreweg het meest komt het op het hoofd aan."

"Daar loopt men toch niet mee!"

"Wel zeker loopt men er mee. Of denkt gij, dat ik mijn beenen alleen
zal laten springen, en de rest van mijn corpus laat wachten tot zij
terugkomen? Dat zou een gevaarlijke geschiedenis wezen. Als ze mij
niet terugvonden, kon ik blijven zitten tot mij nieuwe gegroeid waren,
en dat voorrecht hebben alleen de kreeften. Neen, neen, het hoofd
moet mee, want daar hangt het voornamelijk van af."

"Ik begrijp u niet," zei Old Shatterhand, verwonderd over de
bedaardheid van den kleine.

"Ik ook niet, ten minste nu nog niet. Op dit oogenblik weet ik slechts,
dat één goede gedachte beter is, dan een honderdtal voetstappen of
sprongen, die het doel voorbijstreven."

"Hebt gij dan zulk een gedachte?"

"Nog niet. Maar nadat ik aan Jemmy een goeden raad heb kunnen geven,
verbeeld ik mij, dat ik toch mij zelf niet in den steek zal laten. Ik
weet nu nog niet eens wáár geloopen zal moeten worden. Zoodra dat
bepaald is, zal ik wel weten hoe de vork eigenlijk in den steel
zit. Maak u over mij volstrekt maar niet ongerust! Een inwendige
tenor-stem zegt mij, dat ik aan deze wereld vooreerst nog niet
den rug zal toedraaien. Ik ben nog tot groote dingen geboren;
en wereldhistorische persoonlijkheden sterven nooit, voordat zij
hun taak volbracht en van de zachte genietingen der civilisatie hun
bescheiden deel gehad hebben."

Nu kwam de Groote Wolf met de andere hoofdmannen de blanken roepen,
om zich met hem naar het meer te begeven. Daar wemelde het reeds van
menschen van allerlei leeftijd en van beiderlei geslacht, want daar
zou de zwemwedstrijd plaats hebben.

Toen zij den oever bereikten, zag Old Shatterhand, dat zijn vermoeden
juist was geweest; er ging een vrij sterke strooming. Het meer
had de gedaante van een ellips. Boven, aan de eene smalle zijde
stortte zich het bergwater in het meer, en stroomde eerst langs de
linker lange zijde, en vervolgens langs de onderste smalle zijde
op de uitwatering aan, welke zich op de rechter lange zijde en niet
heel ver van de invloeiing af bevond. Die strooming volgde dus bijna
drie vierden van den oeverzoom. Als Davy daar gebruik van kon maken,
was hij misschien gered.

De vrouwen, meisjes en jongens verspreidden zich ver langs den
oever. De krijgslieden hielden halt aan de onderste smalle zijde,
want daar zou de kampstrijd beginnen. Aller oogen waren op de
twee hoofdpersonen gevestigd. De Roode Visch keek trots en vol
zelfgenoegzaamheid over het water als iemand, die volkomen zeker is
van zijn zaak. Ook Davy scheen bedaard, maar hij slikte dikwijls;
zijn strottenhoofd was aanhoudend in beweging. Zij, die hem kenden,
was dat een teeken van heftige inwendige gemoedsbeweging.

Eindelijk wendde de Groote Wolf zich tot Old Shatterhand met de vraag:
"Denkt gij, dat wij kunnen beginnen?"

"O ja," antwoordde de gevraagde; "maar wij kennen de nadere bepalingen
nog niet."

"Die zult gij hooren. Hier vlak voor mij gaan de twee kampioenen te
water. Zoodra ik daartoe het sein geef door in mijn handen te klappen,
steken zij van wal. Zij zwemmen één keer het gansche meer rond,
waarbij zij altijd zorg dragen precies een manslengte van den oever
af te blijven. Wie binnenwaarts houdt om den afstand te bekorten,
is overwonnen. Hij, die het eerst hier aankomt, steekt den andere
overhoop."

"Goed. Maar naar welken kant zwemmen zij af? Naar rechts of naar
links?"

"Naar links. Dan keeren zij van rechts hier terug."

"Moeten zij naast elkander zwemmen?"

"Natuurlijk."

"Dus mijn kameraad aan de rechter- en de Roode Visch aan de
linkerhand?"

"Neen, omgekeerd."

"Waarom?"

"Omdat hij die links zwemt het dichtst bij den oever is en dus den
versten afstand af te leggen heeft."

"Het is verkeerd en onbillijk, hen beiden in dezelfde richting te laten
zwemmen. Gij zijt een vijand van bedrog, en zult moeten toestemmen,
dat het veel rechtvaardiger is, hen in verschillende richting van
wal te laten steken. De een zwemt van hier af langs den rechteroever
en de andere langs den linkeroever; boven ontmoeten zij elkander,
en dan keert ieder langs den tegenover liggenden oever terug."

"Gij hebt gelijk," verklaarde de hoofdman. "Maar wie moet rechts en
wie moet links?"

"Om ook hierin rechtvaardig te zijn, zullen wij het lot laten
beslissen. Ziehier! Ik neem twee grashalmen, en de twee zwemmers
trekken er elk een. Wie den langsten halm trekt zwemt naar links,
wie den kortsten trekt naar rechts."

"Goed, zoo zal het zijn. Howgh!"

Dat laatste woord werd tot Davy's geluk gesproken, want het bewees
dat er aan dat besluit niets meer te veranderen viel. Old Shatterhand
had twee grashalmen geplukt, maar zoo, dat ze precies even groot
waren. Hij kwam eerst bij den Rooden Visch, en liet hem kiezen,
toen gaf hij aan Davy het tweede halmpje, maar kneep er ongemerkt
een stukje af. De halmen werden vergeleken; Davy had den kortsten en
moest dus naar rechts. Zijn tegenstander toonde zich daarover zeer
gebelgd; bij scheen nog geen vermoeden te hebben van het nadeel,
waarin hij thans verkeerde. Maar des te opgeklaarder was het gezicht
van Davy geworden. Hij overzag de watervlakte, en zei fluisterend
tegen Old Shatterhand: "Hoe ik aan dien kleinen halm gekomen ben,
weet ik niet; maar hij redt mij; ik heb nu hoop, dat ik de eerste
zal zijn die aankomt. Er gaat een sterke strooming; hij zal heel wat
moeite hebben om er tegen op te komen."

Hij ontdeed zich van zijn kleeren, en ging in het zeer ondiepe water
staan. De Roode Visch deed insgelijks. Nu klapte de hoofdman in zijn
handen--een sprong, beiden bevonden zich op een diepere plaats, en
zwommen van elkander af, de Roodhuid naar links, en de blanke langs
den oever naar rechts.

"Houd u goed, Davy!" riep Hobble-Frank zijn vriend achterna.

Aanvankelijk was er een groot verschil tusschen de twee zwemmers te
bespeuren. De Indiaan sloeg langzaam, maar ver en krachtig uit, als
iemand, die zich in het water volkomen thuis gevoelt. Hij keek recht
voor zich uit, en wachtte zich wel naar den blanke om te zien, daar
hij anders, al was het slechts een oogenblik, tijd zou verliezen. Davy
zwom onrustiger, onregelmatiger. Hij was geen geoefend zwemmer, en
moest eerst den juisten, afgemeten slag weten te vatten. Toen dat
niet spoedig gelukken wilde, ging hij op zijn rug liggen, en zoo ging
het beter. De strooming was hier niet sterk meer, maar hielp hem toch
zooveel, dat hij den Roodhuid nog altijd bijhield. Zij bevonden zich
nu beiden op de lange zijde van het meer.

Nu echter begon de Indiaan te begrijpen, dat hem de moeilijkste
taak ten deel was gevallen. Hij had de geheele zijde van het meer af
te zwemmen tot voorbij de van den berg daarin uitloopende beek, en
bij elken zet, dien hij voorwaarts deed, voelde hij dat de strooming
sterker werd. Nog altijd zwom hij dood op zijn gemak; doch nu begon men
spoedig op te merken, dat hij niet anders meer vooruitkwam, dan met
de grootste krachtsinspanning. Hij sloeg uit met zooveel kracht, dat
zijn bovenlijf bij elken slag tot over zijn borst boven water uitstak.

Aan de overzijde bij Davy werd de strooming hoe langer hoe zwakker,
maar liep daar in een voor den zwemmer gunstige richting. Daarbij
kwam, dat hij zich meer en meer thuis begon te voelen in de noodige
regelmaat der bewegingen. Hij werkte thans veel geregelder en veel
bedachtzamer. Hij sloeg de uitwerking gade van elken zet, en leerde
daardoor al zeer spoedig elke verkeerde beweging vermijden. Daardoor
verdubbelde zijn snelheid, en weldra was hij den Rooden Visch vooruit,
hetgeen dezen aanspoorde om nòg meer van zijn krachten te vergen,
in plaats van die te bewaren voor de grootere moeilijkheden, die hij
later te boven zou moeten zien te komen.

Nu naderde Davy de uitwatering. De strooming werd sterker, en dreigde
ieder oogenblik hem te grijpen en mee te sleuren buiten de zwembaan,
en het meer uit. Hij kampte met groote moeite, en geraakte bij den
Roodhuid weer ten achter. Dat was het oogenblik, waarvan alles afhing.

Zijn kameraden stonden in de grootste spanning op den oever hem gade
te slaan.

"De Roodhuid haalt hem weer in," zei Jemmy op angstigen toon. "Hij
zal verliezen!"

"Als hij zich nog maar drie el verder werkt," antwoordde Old
Shatterhand, "dan heeft hij den fellen stroom der uitwatering
overwonnen, en dan is hij behouden."

"Ja, ja," merkte Frank aan; "hij schijnt dat zelf ook te beseffen. Zie
eens hoe hij stoot en stampt! Bravo, goed zoo; hij komt vooruit;
hij is er overheen. Hoera, hoera!"

Het was den lange gelukt de belemmering te overwinnen, en nu kwam hij
in rustig water. Weldra had hij de rechter lange zijde achter zich,
terwijl de Roodhuid de linkerzijde nog niet afgelegd had, en sloeg
nu de smalle zijde in, op de invloeiing van de beek aan.

De Roodhuid zag dat, en weerde zich als een razende, om zijn leven
te redden; maar elke nieuwe zet, de krachtigste niet uitgezonderd,
bracht hem hoogstens een el vooruit, terwijl Davy op zijn gemak het
dubbele van dien afstand voorwaarts kwam. De laatste bereikte nu de
plaats, waar de beek zich in het meer stortte. Het beekwater greep
hem, en sleepte hem mee. Hij had nog slechts het derde gedeelte van
de baan af te leggen, en de Indiaan had nog geen derde achter den
rug. De twee zwemmers schoten elkaar voorbij.

"Hoera!" riep Davy, niet in staat om dien vreugdekreet te bedwingen. De
Roodhuid beantwoordde dien jubelkreet met een ver in het woud hoorbaar
woedend gebrul.

Nu was het zwemmen voor Davy geen inspanning meer, maar een aangename
uitspanning. Hij behoefde slechts een weinig met de handen te
roeien om in de voorgeschreven richting te blijven. Langzamerhand,
hoe zwakker de strooming werd, moest hij weer meer kracht aanwenden;
maar het ging zoo gemakkelijk, dat het hem te moede werd, alsof hij
zijn gansche leven lang in het water had rondgezwommen. Zoo bereikte
hij de bepaalde plaats aan den oever, en stapte aan wal. Toen hij zich
omdraaide, zag hij, dat de Roodhuid pas de uitwatering bereikt had,
en daar opnieuw aan het worstelen was tegen de strooming.

Een kort, maar door merg en door been snijdend gehuil der Roodhuiden
weerklonk. Zij zeiden daarmee, dat de Roode Visch verloren had en ten
doode gedoemd was. Davy echter trok gauw zijn kleederen weer aan,
en spoedde zich toen naar zijn kameraden, om hen, als een uit de
dooden verrezene, te begroeten.

"Wie had dat gedacht!" zei hij, terwijl hij Old Shatterhand de handen
drukte. "Ik heb den knapsten zwemmer der Utahs overwonnen!"

"Door een grashalm!" antwoordde de jager met een glimlachje.

"Hoe hebt gij dat toch bewerkt?"

"Daarover later. Het is een kleine handbehendigheid geweest, die
echter geen bedrog genoemd kan worden, daar het de redding van uw
leven gold, zonder dat de Roodhuiden er in het minst of geringst door
benadeeld werden."

"Zoo is het!" zeide Frank, die zich onuitsprekelijk gelukkig voelde
over de door zijn vriend behaalde overwinning. "Uw leven heeft niet
aan een stroohalm, maar aan een grashalm gehangen. Zoo is het ook
bij het wedloopen. De beenen alleen doen het 'm niet, dat gelijkt
er niet naar. Wie weet welk halmpje mij redding zal aanbrengen. Ja,
de beenen heeft men er ook wel bij noodig, maar toch, op het hoofd
komt het 't meest aan. Kijkt, daar komt de Ongeluks-visch aanschuiven!"

De Indiaan bereikte van rechtsaf de bepaalde plaats, ruim vijf
minuten na den blanke. Hij stapte aan wal, en ging daar zitten,
met zijn gelaat naar het water gekeerd. Niemand van de Roodhuiden
keek naar hem, niemand verroerde zich, allen wachtten, dat Davy den
overwonnene den doodsteek zou geven.

Daar naderde een squaw, met een kind aan elke hand. Zij ging naar den
overwonnene. Hij nam het eene kind rechts, het andere links, drukte
beiden aan zijn hart, en schoof hen toen zachtkens weer van zich af,
gaf aan zijn vrouw de hand, en wenkte haar, dat zij zich verwijderen
moest. Toen zocht hij met zijn oogen naar Davy, en riep hem toe:
"Nani wietsj, ne pokai (= uw mes, dood mij)!"

Den braven lange schoten bij dit tooneel de tranen in de oogen. Hij
nam de vrouw en kinderen, en schoof die weer naar den man terug, en
zei half Engelsch, half in het Utah, dat hij niet volkomen machtig was:
"No wiesj--not pokai!"

Toen keerde hij zich om, en kwam terug bij zijn kameraden. De Utahs
hadden dat alles gezien en gehoord. De hoofdman vroeg: "Waarom doodt
gij hem niet?"

"Omdat ik een christen ben. Ik schenk hem het leven."

"Maar als hij overwonnen had, zou hij u stellig doodgestoken hebben."

"Hij heeft niet overwonnen, en heeft dat dus niet kunnen doen. Hij
mag leven."

"Maar zijn eigendom ontneemt gij hem toch? Zijn wapenen, paarden,
vrouw en kinderen?"

"Dat komt niet in mij op! Ik ben geen roover. Hij mag behouden wat
hij heeft."

"Oef, ik begrijp u niet! Hij zou wijzer geweest zijn."

Ook de andere Roodhuiden schenen het niet te begrijpen. De blikken,
die zij op hem richtten, verrieden duidelijk hoe verbaasd zij waren
over zijn gedrag. Niet een hunner zou van zijn recht afstand gedaan
hebben, al waren er honderd menschenlevens mee gemoeid geweest. De
Roode Visch sloop weg. Ook hij kon niet begrijpen, waarom de blanke
hem niet doodstak en scalpeerde, hij schaamde zich overwonnen te zijn,
en hield het voor het beste zich onzichtbaar te maken.

Maar een dankbetuiging kreeg hij toch. De vrouw kwam naar den lange
toe, en gaf hem de hand; zij hief ook de handjes der kinderen tot
hem op, en stamelde eenige woorden, die half in haar keel bleven
steken. Wat zij zei kon Davy niet verstaan; maar hij begreep het toch.

Nu naderde Namboh-awaat (de Groote Voet) den hoofdman, en vroeg,
of hij nu met zijn bleekgezicht beginnen kon. De Groote Wolf knikte
toestemmend, en gebood naar de daarvoor bestemde plaats op te
breken. Die plaats lag in de nabijheid der twee martelpalen. Daar
werd, als gewoonlijk, weer een wijden kring gevormd, in welks midden
de hoofdman den Grooten Voet bracht. Old Shatterhand leidde er den
dikken Jemmy heen. Hij deed dat om te kunnen toezien, dat er geen
listen ten nadeele van den dikke in het spel gebracht konden worden.

De twee kampioenen ontblootten het bovenlijf en gingen toen met den rug
tegen elkander staan. De kruin van Jemmy's hoofd reikte niet eens tot
aan den schouder van den Roodhuid. De hoofdman had een lasso in de hand
waarmee hij de twee aan elkander vastbond. De riem ging den Roodhuid
over de heupen, maar den blanke over de borst. Toevallig en in het
voordeel van laatstbedoelde, reikten de einden van de lasso juist zoo
ver, dat de hoofdman den strik op de borst van den dikke maken moest.

"Nu behoeft gij den riem niet door te snijden, gij hebt eenvoudig den
strik open te trekken," zei Old Shatterhand in het Duitsch tegen hem.

Nu kreeg ieder zijn mes in de rechterhand, en het schouwspel kon
beginnen. Daar de hoofdman terugtrad, volgde Old Shatterhand zijn
voorbeeld.

"Sta vast, Jemmy! en laat u niet van de been brengen," riep
Hobble-Frank. "Gij weet het, als hij u doodsteekt, ben ik voor
geheel mijn leven een arme wees; en dat verdriet zult gij mij toch
niet willen aandoen. Laat hem maar schoppen zooveel als hij wil,
en licht hem het beentje, zoodra gij er kans toe ziet."

Ook de Roodhuid kreeg van verscheiden kanten opwekkende toeroepen
te hooren. Hij antwoordde: "Ik ben geen Groote Visch, die zich laat
overwinnen. Ik zal dat kleine, breede gedrocht, dat op mijn rug hangt,
spoedig dooddrukken en verpletteren."

Jemmy zei hoegenaamd niets. Hij was stil, en zijn gezicht was ernstig;
hij maakte echter op den rug van den Roodhuid een allerkoddigste
vertooning. Voorzichtigheidshalve hield hij zijn gelaat ter zijde
gewend, om de voetbewegingen van den Roodhuid in het oog te houden. Het
lag niet in zijn plan, en was ook niet in zijn belang, den strijd te
beginnen; hij liet dat liever aan den Indiaan over.

Deze stond lang stil en onbeweeglijk; hij wilde zijn tegenstander met
een plotselingen aanval overrompelen; maar dat gelukte hem niet. Toen
hij, naar hij dacht, geheel onverhoeds, zijn voet naar achteren schoof,
om Jemmy een beentje te lichten, gaf deze hem zulk een schop tegen
zijn andere, vaststaande been, dat de Roodhuid bijna ten onderste
boven ging.

Maar nu volgde aanval op aanval. De Roodhuid was sterker, maar de
blanke ging meer met omzichtigheid te werk. De eerste werd al spoedig
geweldig boos over het niet gelukken van zijn pogingen; maar hoe
harder hij raasde en hoe meer hij met zijn voeten achteruittrapte
des te bedaarder werd de ander. Het scheen een vertooning van langen
adem te zullen worden; de belangstelling van de toeschouwers begon te
verflauwen, daar men aanhoudend zag, dat geen der kampioenen het minste
of geringste voordeel op zijn tegenstander wist te behalen. Maar het
einde zou spoediger komen dan men dacht, namelijk door een afgesproken
list van den Indiaan.

Die had tot nu toe slechts beoogd, om zijn tegenstander in den waan
te brengen, dat er geen andere aanval volgen kon of zou. Maar nu
greep de Indiaan opeens de lasso, trok dat strak aan, zoodat hij van
voren ruimte kreeg om zich te keeren, en draaide zich om ...... maar
niet geheel.

Ware zijn oogmerk gelukt, dan zou hij den blanke vlak vóór zich
gehad hebben, en hij zou hem hebben kunnen dooddrukken. Maar Jemmy
was een slimme gast, en zeer op zijn hoede. Ook Hobble-Frank had het
verraderlijke oogmerk van den Roodhuid terstond bemerkt, en riep den
dikke schielijk toe: "Gooi hem overboord; hij draait zich om!"

"Ik weet het!" antwoordde Jemmy.

Op het oogenblik, waarop hij dit antwoord gaf, en eer de Roodhuid zijn
draai half volbracht had en dus niet stevig meer stond, bukte Jemmy
snel naar omlaag, bracht daardoor zijn tegenstander in de hoogte,
en trok den strik van de lasso los. De lasso gaf mee. De Roodhuid
greep met de handen in de lucht, en tuimelde, over Jemmy's hoofd,
zoo lang als hij was op den grond, waar hem zijn mes ontviel. Met de
snelheid eener gedachte sprong de dikke boven op hem, greep hem met
de linkerhand bij de keel, en zette hem met de rechterhand het mes
op de hartstreek.

Misschien had de Groote Voet plan gehad, zich in geen geval gewonnen te
geven, maar zich tot het uiterste te verdedigen; doch de onwillekeurige
tuimeling had hem zoo verbluft, en de oogen van den dikke fonkelden
hem van zoo nabij en dreigend aan, dat hij het voor het best hield
bewegingloos te blijven liggen. Toen richtte Jemmy zijn blik op den
hoofdman, en vroeg: "Ziet gij, dat hij verloren is?"

"Neen!" antwoordde de gevraagde, naderbij tredende.

"Waarom niet?" vroeg terstond Old Shatterhand, die insgelijks naderbij
was gekomen.

"Hij is niet overwonnen."

"Ik beweer het tegendeel. Hij is wel degelijk overwonnen."

"Dat is niet waar, want de lasso is losgemaakt."

"Dat is de schuld van den Grooten Voet, want hij heeft zich omgedraaid,
en daarbij den riem losgewrongen."

"Dat heeft niemand gezien. Laat hem los! Hij is niet overwonnen,
en de worsteling moet van voren af aan beginnen."

"Neen, Jemmy! laat hem niet los!" gebood de jager. "Zoodra hij zich
verroert, of zoodra ik het u beveel, steekt gij hem dood!"

Nu richtte de hoofdman fier zijn gestalte op, en vroeg: "Wie heeft
hier te bevelen, gij of ik?"

"Gij en ik, wij beiden."

"Wie zegt dat?"

"Dat zeg ik. Gij zijt de hoofdman der uwen, en ik ben de aanvoerder
der mijnen. Gij en ik, wij beiden, hebben een overeenkomst over
de voorwaarden van den kampstrijd aangegaan. Wie die voorwaarden
niet nakomt, heeft de overeenkomst gebroken, en is een leugenaar
en bedrieger."

"Gij--gij vermeet u zoo tegen mij te spreken, ten aanhoore van al
mijn roode krijgslieden?"

"Daar vermeet ik mij niets mee. Ik zeg de waarheid, en verlang
eerlijkheid en trouw. Wanneer _ik_ niet meer spreken mag, welnu,
dan zal ik het Geweer des Doods laten spreken."

Hij had de kolf van zijn karabijn op den grond gehad; nu nam hij die
op een veelzeggende manier in de hand.

"Maar wat verlangt gij dan eigenlijk?" vroeg de hoofdman op een vrij
wat minder hoogen toon.

"Erkent gij, dat die twee moesten kampen rug aan rug gebonden?"

"Ja."

"Maar de Groote Voet heeft de lasso losgewrongen en zich omgedraaid. Is
dat eerlijk? En dat _moet_ gij gezien hebben!"

"Ja, dat is zoo," antwoordde de hoofdman aarzelend.

"En hij zou moeten sterven, die den ander boven zich zou krijgen op
den grond. Herinnert gij u die voorwaarde?"

"Ja, zoo is het."

"Welnu, wie ligt er nu onder?"

"De Groote Voet."

"Wie is dus de overwonnene?"

"Hij ......" antwoordde de hoofdman tegen wil en dank, want Old
Shatterhand hield de karabijn zoo, dat de loop bijna de borst van
den hoofdman aanraakte.

"Hebt gij daar nog iets tegen in te brengen?"

Bij deze woorden schoot uit de oogen van den beroemden jager zulk een
machtige, overweldigende blik, dat de hoofdman zich in weerwil van
zijn reuzengestalte klein gevoelde, en het verwachte antwoord gaf:
"Neen; de overwonnene behoort aan den overwinnaar. Zeg hem, dat hij
hem doodsteken kan."

"Dat behoef ik hem niet eerst te zeggen, want hij weet het al, maar
hij zal het niet doen."

"Wil hij hem misschien óók weer het leven schenken?"

"Daarover zal later beslist worden. Tot zoolang kan de Groote Voet
geboeid blijven met dezelfde lasso, waaruit hij zich heeft zoeken
los te wringen."

"Waarom hem te binden? Hij zal u niet ontvluchten."

"Staat gij mij daar borg voor?"

"Ja."

"Waarmee?"

"Met alles wat ik bezit."

"Dat is mij voldoende. Dan kan hij gaan waar hij wil, als hij maar
tot zijn overwinnaar terugkeert, zoodra de twee laatste wedstrijden
afgeloopen zijn."

Nu stond Jemmy op, en trok zijn kleeren weer aan. Ook de Groote
Voet sprong overeind, en maakte zich ruim baan door den kring der
Roodhuiden heen, die niet wisten of zij hem blijken van verachting
zouden geven of niet.

Die Utahs hadden het zeer zeker nog nooit beleefd, dat een blanke,
die niet eens in het volle bezit van zijn vrijheid was, op zulk een
manier als die Old Shatterhand had omgesprongen met hen en met hun
hoofdman. Zij hadden hem immers in hun macht, en toch hadden zij het
hart niet om te weigeren wat hij verlangde. Dat was de macht van zijn
persoonlijkheid en het gevolg van den nimbus, waarmee de geschiedenis
en legenden (dat is de waarheid en de verdichting) hem omringd hadden.

De hoofdman was er stellig over uit zijn humeur, dat reeds twee van
zijn krijgslieden overwonnen waren, en dat door tegenstanders, die,
naar het geschenen had, stellig niet tegen hen opgewassen waren. Nu
viel zijn blik op Hobble-Frank, en toen kwam hij in een betere
luim. Dat kleine ventje was onmogelijk in staat het Springende
Hert bij te houden. Hier was nu ten minste voor de Roodhuiden de
overwinning zeker.

Hij wenkte het Springende Hert tot zich, bracht hem naar Old
Shatterhand, en zei: "Deze krijgsman heeft de snelheid van den wind,
en is nog nooit door een anderen looper overtroffen. Zoudt gij uw
kameraad maar niet raden, zich gewonnen te geven zonder wedloop?"

"Neen!"

"Dan stierf hij spoedig, zonder zich eerst schande op den hals gehaald
te hebben."

"Is het niet de allergrootste schande, zich over te geven zonder
strijd? Hebt gij den Rooden Visch ook niet voor onoverwinnelijk
gehouden? En heeft de Groote Voet niet gezegd, dat hij zijn
tegenstander in korten tijd dooddrukken en verpletteren zou? Denkt
gij dat het Springende Hert gelukkiger zal wezen dan die twee, die
met zooveel ophef begonnen en zoo naar geëindigd zijn?"

"Oef!" riep het Springende Hert. "Ik durf een wedloop aan met een ree."

Old Shatterhand bekeek hem nu eens met aandacht. Ja, hij had den
lichaamsbouw van een goed looper, en zijn beenen waren zeer zeker in
staat, om groote afstanden af te leggen zonder moede te worden. Maar
de qualiteit van zijn hersens scheen niet geëvenredigd aan de lengte
van zijn beenen. Hij had een echt apengezicht, maar zonder dat men
er een zweem van de oolijkheid dier diersoort op ontdekken kon.

Hobble-Frank was ook naderbij gekomen, en had ook eens goed het
Hert bekeken.

"Wel, wat denkt gij van hem?" vroeg hem Old Shatterhand.

"Het is precies de domme jongen van Meissen, die de oogjes vet op
de soep ziet drijven, maar die de soep niet vinden kan," antwoordde
de kleine.

"Denkt gij dat gij het met hem zult kunnen klaren?"

"Hum! Wat zijn beenen betreft is hij mij driemaal de baas; maar wat
den kop betreft, hoop ik, zal ik niet voor hem behoeven onder te
doen. Wij moeten eerst te weten zien te komen, welken afstand wij
te loopen zullen hebben. Misschien loop ik met mijn hoofd beter en
gauwer, dan hij met zijn beenen."

Old Shatterhand wendde zich dus weer tot den hoofdman, en vroeg:
"Is er reeds bepaald waar de wedloop om het leven plaats zal hebben?"

"Ja, ga maar eens mee; ik zal het u wijzen."

Old Shatterhand en Hobble-Frank volgden hem, den kring der Indianen
uit; het Springende Hert ging niet met hen mee; hij wist reeds waar
het eindpunt van den wedloop was. De hoofdman wees met de hand naar
het zuiden, en zei: "Ziet gij dien boom daar, halverwegen tusschen
hier en het bosch?"

"Ja."

"Tot zoo ver moet er geloopen worden. Wie driemaal om den boom heen
loopt, en dan het eerst terugkeert is de overwinnaar."

Hobble-Frank mat den afstand met zijn oogen, en ook het geheele verder
zuidwaarts gelegen terrein, en zei toen in het Engelsch, welke taal
hij veel beter sprak dan Duitsch: "Maar ik hoop, dat alles eerlijk
zal gaan!"

"Wilt gij daarmee zeggen, dat gij onze eerlijkheid wantrouwt?" vroeg
de hoofdman schamper.

"Ja."

"Moet ik u neerslaan?"

"Probeer dat, als gij lust hebt. De kogel uit mijn revolver zou
iets gauwer wezen dan uw hand. Heeft de Groote Voet zich óók niet
omgedraaid, ofschoon dat verboden was. Noemt gij dat eerlijk te
werk gaan?"

"Dat was niet oneerlijk, maar listig."

"O! En zijn zulke listen geoorloofd?"

De hoofdman bedacht zich een oogenblik. Als hij "ja" zei, was daarmee
de handelwijze van den Grooten Voet gerechtvaardigd; en misschien
zou het Springende Hert óók wel zijn toevlucht tot list dienen te
nemen; want de blanken waren veel knapper, dan men van hen verwacht
had. Misschien was dat blanke kleine gedrocht óók een goed harddraver;
en daarom vond hij het raadzaam voor zijn rooden kampioen nog een
achterdeurtje open te houden. Daarom antwoordde hij: "List is geen
bedrog. Waarom zou die dan verboden zijn?"

"Kan list dan ook van het stipte nakomen van de voorwaarden ontslaan?"

"Neen, die moeten stiptelijk nagekomen worden."

"Dan heb ik er vrede mee, en ben ik bereid den wedloop te
beginnen. Waar is honk?"

"Ik zal een lans in den grond steken: Daar zal de wedloop beginnen
en ook eindigen."

Hij verwijderde zich voor een oogenblik, zoodat de blanken alleen
stonden.

"Gij zijt reeds op een idee gekomen, geloof ik," zei Old Shatterhand.

"Ja; kunt gij dat aan mij zien?"

"Natuurlijk, want gij lacht zoo vergenoegd in uw geest."

"Het is ook inderdaad wel om te lachen. De hoofdman heeft mij met
zijn list willen benadeelen, en heeft er mij daarentegen een zeer
grooten dienst mee gedaan."

"Hoe zoo?"

"Dat zal ik u aanstonds zeggen. Wat een soort van boom is dat toch,
waar wij driemaal omheen moeten dansen?"

"Een beukeboom."

"En kijk nu eens een goed eind verder links; daar staat ook nog een
boom, maar bijna tweemaal zoo ver. Wat is dat er voor een?"

"Een pijnboom."

"Mooi. Waar moeten wij dus naar toe loopen?"

"Naar den beuk."

"Maar ik zal regelrecht koers zetten op den pijnboom aan."

"Zijt gij dwaas!"

"Neen, nog niet. Met mijn hoofd loop ik ook naar den beuk, maar met
mijn beenen naar den pijnboom, ofschoon dat tweemaal zoo ver is."

"Maar wat beoogt gij daarmee?"

"Dat zult gij wel zien, en gij zult er schik in hebben. Ik geloof
niet, dat ik mij in mijn verwachtingen bedrogen zal zien. Als ik dat
domme bakkes van het Springende Hert aankijk, kan ik mij met geen
mogelijkheid vergissen."

"Wees voorzichtig, Frank! Bedenk dat uw leven er mee gemoeid is."

"Nu, als er niets anders dan mijn leven mee gemoeid was, dan zou ik mij
waarlijk niet veel moeite behoeven te geven. Al werd ik overwonnen,
zou ik toch wel blijven leven. De Groote Voet moet sterven, en den
hoofdman zult gij zelf wel in zijn huur helpen; tegen die twee zou ik
immers uitgeleverd kunnen worden. Voor mijn leven ben ik dus volstrekt
niet bang; maar het geldt hier mijn eer en reputatie. Ze moeten later
in de geschiedenis van het laatste kwartaal der negentiende eeuw niet
kunnen lezen, dat ik, Hobble-Frank uit Moritzburg, mij door zulk een
Indiaansch merino-gezicht heb laten overvleugelen. Die schande zullen
ze mij niet kunnen nageven."

"Maar zeg mij dan ten minste wat uw plan is. Misschien kan ik u nog
wel een goeden raad geven."

"Dank u vriendelijk. Een goeden raad heb ik mij zelf reeds gegeven;
en van mijn uitvindingen wil ik de eer voor mij alleen hebben. Zeg
mij liever eens, hoe heet pijnboom in de taal der Utahs?"

"Owomb."

"Owomb? Een gekke naam! En hoe zoudt gij zeggen: Naar gindschen
pijnboom?"

"Ientsj owomb? Dat is gemakkelijk genoeg te onthouden."

"Wat heeft dat ientsj owomb toch te maken met uw plan?"

"Het is de lichtende ster op mijn wedloopspad. Maar stil nu, daar
komt de hoofdman aan!"

De Groote Wolf keerde terug. Hij stak een lans in den weeken grasgrond,
en verklaarde, dat de wedloop om het leven beginnen zou.

"In welke kleeding?" vroeg Hobble-Frank.

"Naar ieders verkiezing."

Frank ontdeed zich van al zijn kleeren op de broek na; het Springende
Hert had nu niets anders dan een leeren schortje voor. Hij keek
op zijn tegenstander neer met een blik, die den superlatief van
minachting moest uitdrukken, maar die hem verhief tot een toonbeeld
van idiotismus in den hoogsten graad.

"Frank, pas op, hoor!" maande Jemmy hem aan. "Denk er om, dat Davy
en ik overwonnen hebben."

"Huilt maar niet," troostte de kleine. "Als gij nog niet weet of ik
goede beenen heb, zult gij ze nu eens zien protuberanseeren."

Daar klapte de hoofdman in zijn handen. Een schrille schreeuw
uitstootende, vloog het Springende Hert van honk af, en de kleine
Frank hem achterna. De bevolking van de gansche legerplaats was weer
op de been, om den wedloop aan te zien. Naar hun oordeel was het nu,
na verloop van drie of vier seconden, reeds een uitgemaakte zaak wie de
overwinnaar zou zijn. Het Hert was zijn tegenstander reeds ver vooruit,
en liet hem bij elke schrede nog verder achter zich. De Roodhuiden
jubelden. Men zou krankzinnig hebben moeten zijn, om te kunnen denken,
dat de blanke den Roodhuid nog zou kunnen inhalen en voorbijstreven.

Het was een lust te zien hoe de kleine met zijn beentjes
manoeuvreerde. Men zag ze bijna niet, zoo snel bewogen zij zich; en
toch had het althans voor den opmerkzamen toeschouwer, allen schijn,
alsof hij, indien hij wilde, nog harder zou hebben kunnen loopen.

De Indianen begonnen rumoerig te worden; zij lieten eenige uitroepen
van hoon, van bespotting hooren; zij lachten, en dachten werkelijk,
dat zij daartoe alle reden hadden. De oorzaak was het volgende:
De beukeboom, uit de legerplaats gezien, stond in een regelrechte
richting midden in de prairie, hoogstens op een afstand van drie
duizend voet. Links van daar, doch minst genomen nog twee duizend
voet verder, stond de reeds uitgeduide pijnboom; en nu, nu de twee
loopers zich reeds op een tamelijken afstand van honk bevonden, zag
men duidelijk dat de kleine koers zette niet naar den beuk, maar op
den pijnboom aan. In die richting draafde hij voort, zoo hard als
zijn beentjes maar wilden gaan. Dat was waarlijk zoo belachelijk,
dat de vroolijkheid der Indianen zeer verklaarbaar was.

"Uw kameraad schijnt mij verkeerd verstaan te hebben," riep de hoofdman
Old Shatterhand toe.

"Neen!"

"Maar hij loopt immers op den pijnboom aan!"

"Ja, juist."

"Nu zal het Springende Hert nog zooveel te gauwer overwinnaar zijn."

"Neen!"

"Niet?" vroeg de Groote Wolf verwonderd.

"Het is een list, en die hebt gij hem zelf vergund."

"Oef, oef! Ja." En oef, oef! riepen ook de andere Roodhuiden, toen
de hoofdman hun de woorden van Old Shatterhand vertolkte. Hun gelach
verstomde, en hun spanning verdubbelde, vertienvoudigde zich.

Zeer spoedig had het Hert den beukeboom bereikt. Hij moest daar
driemaal omheen. Reeds bij de eerste ronde werd hij zijn tegenstander
gewaar, die in een geheel andere richting, ofschoon slechts een
driehonderdtal schreden zijwaarts af, voortdraafde. Hij bleef
verschrikt stilstaan, en staarde met verbazing den Moritzburger aan.

Nu zag men uit de legerplaats duidelijk, dat de kleine met zijn hand
naar den nog zoo ver verwijderden pijnboom wees; maar men kon niet
hooren wat hij daarbij zeide.

"Ientsj owomb, ientsj owomb (= naar gindschen pijnboom, naar gindschen
pijnboom)!" riep hij namelijk den Roodhuid toe.

Deze bedacht zich, of hij het wel goed verstaan had. Zijn gedachten
hielpen hem niet verder, dan tot de verklaring, dat hij den hoofdman
verkeerd verstaan moest hebben, en dat niet de beukeboom, maar de
pijnboom, de helft van den af te leggen wedloop was. De kleine was
intusschen reeds verder, veel verder gekomen; het was dus geen zaak
zich nog lang te bedenken of lang te aarzelen, want.... het leven
was er immers mee gemoeid!

De Roodhuid liet den beukeboom den beukeboom en stormde verder op den
pijnboom aan. Binnen weinige oogenblikken stoof hij den kleine voorbij,
en vloog zonder verder om te kijken op zijn tweede doelwit aan.

Dit veroorzaakte een geweldig rumoer onder de Roodhuiden. Zij huilden
en lamenteerden alsof het leven van allen op het spel stond. Des te
grooter was de blijdschap der blanken, en vooral van den dikken Jemmy,
toen zij de krijgslist van hun kameraad zoo goed zagen gelukken.

Deze maakte rechtsomkeert, zoodra het Springende Hert hem voorbij was
gestevend, en snelde op den beukeboom aan. Daar aangekomen, liep hij
er drie-, vier-, vijf maal omheen, en nam toen zoo hard als hij maar
loopen kon den terugtocht aan. Vier vijfde gedeelten van den afstand
legde hij af in gestrekten draf; toen bleef hij even stilstaan, om eens
naar den pijnboom te kijken. Daar stond het Springende Hert als aan
den grond genageld. Men kon natuurlijk evenmin zijn handen en armen
als zijn gezicht onderscheiden; maar zooveel was duidelijk te zien,
dat hij daar stond bewegingloos als een zoutpilaar. Hij; wist niet
hoe hij het had, en zijn verstand was niet genoeg ontwikkeld om te
kunnen raden, hoe glorierijk men hem bij den neus had genomen.

Hobble-Frank voelde zich in de hoogste mate tevreden, en legde het
nog overige gedeelte van den weg op zijn gemakje af, als deed hij een
wandelingetje. De Indianen ontvingen hem met sombere gezichten, maar
daar bekommerde hij zich niet om; hij trad regelrecht op den hoofdman
aan, klopte hem op den schouder, en vroeg: "Wel, oude kameraad! wie
heeft overwonnen?"

"Hij die de voorwaarden vervuld heeft," antwoordde de Roodhuid barsch.

"Dat ben ik."

"Gij?"

"Ja, ik ben immers aan den beukeboom geweest?"

"Dat heb ik gezien."

"En ik ben immers het eerst weder hier?"

"Dat zie ik."

"Heb ik niet, in plaats van driemaal, vijfmaal de ronde om den boom
heen gedaan?"

"Waarom twee keeren meer?"

"Louter uit genegenheid voor het Springende Hert. Toen hij er eens
omheen was geweest, is hij weggeloopen; daarom heb ik het de twee
keeren gedaan, die hij in den steek had gelaten, opdat de beuk niet
over hem te klagen zou hebben."

"Waarom is hij van den beuk weggeloopen om naar den pijnboom te gaan?"

"Dat heb ik hem willen vragen; maar hij stoof mij zoo gejaagd voorbij,
dat ik er den tijd niet toe had. Als hij komt, zal hij het u misschien
zelf wel zeggen."

"Waarom hebt gij eerst koers gezet op den pijnboom aan?"

"Omdat ik het voor een denneboom hield. Old Shatterhand had het een
pijnboom genoemd, en ik wilde weten wie gelijk had, hij of ik."

"Waarom zijt gij dan omgekeerd, in plaats van er naar toe te gaan?"

"Omdat het Springende Hert er naar toe ging. Van hem kon ik later
evengoed te weten komen wie zich vergist heeft, ik of Old Shatterhand."

Hij zei dat alles zoo bedaard en zoo natuurlijk, dat het bloed van
den hoofdman er bij kookte van woede. Zijn woorden kwamen bijna
sissend over zijn lippen, toen hij vroeg: "Hebt gij het Springende
Hert misschien bedrogen?"

"Bedrogen? Moet ik u neerslaan?" voer de kleine schijnbaar in drift
uit, terwijl hij zich van dezelfde woorden bediende, die de hoofdman
vroeger zelf gebezigd had.

"Of hebt gij een list gebruikt?"

"Een list? Waartoe zou die hebben kunnen dienen?"

"Om het Hert naar den pijnboom te laten loopen."

"Dat zou een onnoozele list geweest zijn, waarover ik mij zou moeten
schamen. Iemand, die om zijn leven wedloopt, laat zich als hij den
eindpaal bereikt heeft, niet nog een eind weegs verder zenden. Als
hij dat deed, zou het hem in zijn bol mankeeren; en zij, tot wie hij
behoort, zouden zich moeten schamen dat zij hem niet beter gedresseerd
hadden. Alleen een gek zou zoo iemand met een blanke laten wedloopen
om het leven. Ik kan u en uw vermoedens niet begrijpen, want gij
blameert er u mee."

De hand van den hoofdman greep in zijn gordel en omklemde het
heft van zijn mes. Dolgraag had hij den even moedigen als sluwen
en voorzichtigen kleine oogenblikkelijk overhoop gestoken; maar op
zijn woorden had hij niet genoegzaam vat, om zulk een daad te kunnen
rechtvaardigen, en hij moest dus zijn gramschap verduwen.

Hobble-Frank ging naar zijn vrienden, waar hij met stille, maar des
te hartelijker vreugde verwelkomd werd.

"'k Heb óók overwonnen; zijt gij over mij tevreden?" vroeg hij aan
Jemmy, in antwoord op zijn goedgemeende aanmaning toen de wedloop
begon.

"Natuurlijk! Gij hebt het slim overlegd. Het is in waarheid een
meesterstuk."

"Zoo? Houd dan deze pagina goed in uw gedachten, en sla die altijd
op, zoodra de alimentatie bij u opkomt, om mijn meerder doorzicht
in twijfel te trekken! Ha, daar komt het Springende Hert aan, niet
springende, maar alsof hij lood in zijn hielen heeft. Hij schijnt
geen goed geweten te hebben, en hij draait op zij, alsof hij bang is
dat hij klappen zal krijgen. Kijkt me zijn gezicht eens! En met dien
Confusius heb ik mij moeten meten. Ja, ja, de beenen doen het 'm niet,
zelfs bij het wedloopen niet; op het hoofd komt het 't meest aan!"

Het Springende Hert scheen ongemerkt weg te willen sluipen; maar
de hoofdman riep hem tot zich, en vroeg hem op barschen toon: "Wie
heeft overwonnen?"

"Het bleekgezicht," luidde bedeesd het antwoord.

"Waarom zijt gij naar den pijnboom geloopen?"

"Het bleekgezicht loog tegen mij. Hij zei, dat de pijnboom de
eindpaal was."

Old Shatterhand vertolkte aan Hobble-Frank, dat hij voor een leugenaar
uitgemaakt was. Daarom wendde de sluwe kleine zich terstond tot den
hoofdman: "Ik moet gelogen hebben, hoor ik. Ik moet aan het Hert gezegd
hebben, dat zijn eindpunt de pijnboom was. Maar dat is onwaar. Ik zag
hem aan den beuk staan; hij keek mij verbouwereerd aan, en scheen vol
bezorgdheid en angst, wat ik eigenlijk in mijn schild voerde. Toen
kreeg ik medelijden met den armen drommel, en riep hem toe: Ientsj
owomb! Ik zei hem dus, dat ik naar den pijnboom wilde. Waarom hij er
toen in mijn plaats naar toe geloopen is, is mij op dit oogenblik nog
een raadsel; misschien weet hij het zelf niet. Ik heb gezegd, Howgh!"

Old Shatterhand moest lachen, dat de kleine ironieke sprinkhaan zich
van de Indiaansche spreekwijze bediende. Maar de hoofdman werd daardoor
nog toorniger, en hij riep: "Ja, gij hebt gesproken en zijt klaar;
maar ik ben nog niet klaar en zal met u spreken, zoodra later mijn
tijd gekomen is. Maar mijn woord houden moet ik. Het leven, de scalp
en hetgeen aan het Springende Hert toebehoort, behoort thans aan u."

"Neen, neen!" zei de kleine afwerend. "Ik wil er niets van hebben. Houd
hem hier maar bij u, gij kunt hem best gebruiken, vooral wanneer er
weer eens een wedloop om het leven met een blanke moet plaats hebben."

Onder de Roodhuiden ging een zacht, toornig gemompel op, en de
hoofdman grauwde hem toe: "Gij kunt nu nog uw gal uitbraken; maar
later zult gij jammerend om genade smeeken, zoo luid, dat de hemel uw
gekerm terugkaatst. Ieder afzonderlijk gedeelte van uw lichaam zal
een afzonderlijken dood sterven, en uw ziel zal slechts aan stukken
en brokken van uw lichaam scheiden, al moest uw sterven maandenlang
duren."

"Wat kunt gij mij doen? Ik heb overwonnen en ben vrij."

"Er is er nog een, die nog niet overwonnen heeft, Old
Shatterhand. Wacht eenige oogenblikken, dan zal die voor mij in het
stof liggen, en om zijn leven smeeken. Dat zal ik hem schenken in
ruil voor het uwe, en dan zijt gij mijn eigendom."

"Maak maar geen misrekening," waarschuwde Old Shatterhand ernstig. "Ik
lig nog niet voor u. En zoo u gelukte, wat nog nooit aan iemand gelukt
is, namelijk mij te overwinnen, dan zou ik mijn leven toch niet voor
dat van een ander willen inruilen."

"Wacht tot later! Op dit oogenblik zijt gij nog ongedeerd; maar onder
de pijnen, die u wachten, zal uw trots gefnuikt worden en uw idee wel
veranderen, zoodat gij mij duizend levens voor het uwe zoudt bieden,
als gij die ter uwer beschikking hadt! Volgt mij allen! De laatste,
grootste en alles beslissende strijd zal nu beginnen."

De Roodhuiden volgden den hoofdman en de blanken kwamen achteraan.

"Heb ik misschien iets te veel gezegd?" vroeg Hobble-Frank op een
toon van bezorgdheid.

"Volstrekt niet," antwoordde Old Shatterhand. "Het is heel goed,
dat hun krijgsmanstrots eens buigen moet, zelfs voor zulk een klein
kereltje als gij zijt. Er valt niet aan te twijfelen, als het den
hoofdman gelukte mij te dooden, waart gij alle drie ook verloren;
want zij zouden zich dadelijk als tijgers op u werpen. Maar zelfs in
het hoogst waarschijnlijke geval, dat ik overwinnaar blijf, zelfs dan
zijn zij niet te vertrouwen. Zonder er bepaald reden toe te hebben,
houd ik mij overtuigd, dat de Roodhuiden ons in geen geval vreedzaam
zullen laten vertrekken. Zij hebben tot den wedstrijd man tegen man
besloten, denkende, dat wij alle vier zouden vallen. Nu hun dat uit hun
schreef is gegaan, zullen zij op iets anders peinzen. De hoofdzaak is,
dat wij hen imponeeren. Dat heeft hen tot nu toe in toom gehouden,
en zal ons ook verder van nut zijn. En daarom doet het mij genoegen,
dat gij zoo onbeschroomd tegen den Grooten Wolf gesproken hebt, gij,
Klein Duimpje tegen een Goliath. Dat heeft hem wel boos gemaakt;
maar hij heeft nu ondervonden, dat zelfs de kleinste der onzen hem
aandurft. Het zal er nu op aankomen, hem zelfs in de oogen der zijnen
klein te maken. Daartoe zal _ik_ mijn best doen, nu ik mij met hem
ga meten. Ik heb zoo het idee, dat zij ons als gijzelaars zullen
willen houden, en daartoe dienen wij hun den pas af te snijden,
want dan waren wij ons leven geen oogenblik zeker."

Onder deze verklaringen waren zij aan den kring gekomen, gevormd door
de daaromheen staande tenten en hutten. Midden in die ruimte waren
zij bezig met de toebereidselen tot den hoog belangwekkenden tweekamp.

Daar was in den grond een dikke paal geslagen, waaraan twee lasso's
bevestigd werden. En rondom het plein stond de gansche bevolking der
legerplaats, om getuige te wezen van het zeldzame schouwspel. Het
trof Old Shatterhand's opmerkzaamheid, dat de roode krijgslieden
allen volledig gewapend waren, een bijzonderheid, die hem niet
geruststelde. Hij besloot, daartegen op te komen, en stapte midden in
den kring, waar de hoofdman reeds stond in de houding van iemand, die
zich zeker waande van de overwinning. Naar de twee lasso's wijzende,
vroeg deze: "Ziet gij die riemen? Weet gij waartoe die dienen moeten?"

"Neen, maar dat kan ik wel begrijpen," antwoordde de jager. "Wij
moeten, zoolang de kampstrijd duurt, vastgebonden zijn."

"Juist. Het eene eind van de lasso zit aan den paal, het andere zal
om ons lijf gebonden worden."

"Waarom dat?"

"Opdat wij ons niet anders dan in dien engen kring zouden kunnen
bewegen, en dat wij elkander niet kunnen ontvluchten."

"Wat mij betreft, is die maatregel noodeloos, want het zal niet in
mij opkomen voor u op den loop te gaan. Ik begrip de ware reden. Gij
verbeeldt u, dat ik vlugger en behendiger ben, dan gij zelf zijt, maar
minder sterk; en nu wilt gij mij met die riemen den pas afsnijden,
om met mijn goede eigenschappen mijn voordeel te doen. Enfin, het is
mij tamelijk onverschillig! Met welke wapenen zullen wij strijden?"

"Ieder krijgt een mes in de rechter- en een tomahawk in de
linkerhand. Daarmee wordt gevochten, totdat een van ons beiden
dood is."

Het was duidelijk, dat de hoofdman deze manier van vechten gekozen
had, omdat hij dacht, daarin den blanke de baas te zijn. Maar Old
Shatterhand antwoordde doodbedaard: "Ik zal er genoegen mee nemen."

"Er genoegen mee nemen? Met uw dood? Want gij wordt stellig
overwonnen."

"Dat zullen we afwachten."

"Probeer eerst uw kracht eens, en doe mij dit eens na als gij kunt."

Dit zeggende nam hij een grooten zwaren steen, en tilde dien op. Hij
bezat groote spierkracht, en stellig zou niet een zijner Roodhuiden
in staat zijn geweest het hem na te doen. Old Shatterhand bukte,
om denzelfden steen op te tillen, maar bracht dien, naar het scheen
met de grootste inspanning, niet hooger dan een duim of drie. Er ging
een "oef!" van zelfvoldoening in den kring der Indianen op. Maar de
kleine Saks, zei tegen den dikken Jemmy: "Hij houdt zich maar zoo,
om den hoofdman nog opgeblazener te maken. Ik ben bepaald zeker,
dat hij dien steen best boven zijn hoofd kan tillen en hem dan een
voet of tien ver van zich afsmijten. Wij moeten het maar afwachten,
totdat het tot de perplexie komt. Dan zal de Roodhuid wel gewaarworden
waar Abram den mosterd haalt."

De hoofdman dacht er echter anders over. Hij had met zijn proefje
van krachtvertoon den blanke bang willen maken, en hij hield zich
overtuigd, dat hem dit gelukt was. Daarom zei hij op een toon van
gemoedelijkheid: "Gij ziet wat gij te wachten hebt. De bleekgezichten
zijn gewoon te bidden, als zij een wissen dood voor oogen hebben. Ik
vergun u, u tot uw Manitou te wenden eer de strijd begint."

"Dank u, dat is niet noodig," antwoordde Old Shatterhand kalm. "Ik zal
mij tot Hem wenden, zoodra mijn ziel tot Hem gaat. Gij zijt een sterke
man, en ik hoop, dat gij u in dezen strijd alleen op u zelf verlaat!"

"Dat zal ik. Wie zou mij helpen?"

"Uw krijgslieden. Naar het schijnt houden zij het toch voor mogelijk
dat gij door mij overwonnen wordt. Waarom hebben zij zich gewapend,
alsof zij moeten gaan vechten?"

"Zijn uw metgezellen dan ongewapend?"

"Neen. Maar wij zullen al onze wapenen naar onze tent brengen. Dat
is bij de bleekgezichten zoo het gebruik. De trots van een dapperen
blanken krijgsman gedoogt niet, dat door de een of andere omstandigheid
de schijn van argwaan op hem geladen kan worden. Moet ik gelooven,
dat ook gij een dapper man zijt?"

"Wilt gij mij beleedigen?" riep de Roodhuid driftig. "Ik heb geen
hulp van anderen noodig. Mijn krijgslieden zullen al hun wapenen in
de tenten brengen, als de uwen dat ook doen."

"Goed. Gij zult zien, dat wij het terstond doen. Ik zal enkel mijn
mes behouden."

Hij gaf zijn overige wapentuig aan Hobble-Frank. Jemmy en Davy
deden insgelijks. Daarbij zei hij tegen den kleine in het Duitsch:
"Gij brengt dit alles in de tent; maar als gij niet bespied wordt,
schuift gij het aan de achterzijde weer naar buiten. Gij komt niet hier
terug. Men zal uw uitblijven niet eens opmerken, daar aller aandacht
gevestigd zal wezen op den kampstrijd hier. Gij kruipt achter uit de
tent, en maakt onze paarden, die zich daar bevinden, reisvaardig."

"Wat hebt gij met dien man te praten?" grauwde de hoofdman hem toe. "En
waarom spreekt gij een taal met hem, die wij niet verstaan?"

"Omdat dit de eenige taal is, die hij goed verstaat."

"Wat hebt gij tegen hem gezegd?"

"Dat hij die voorwerpen in onze tent moet brengen, en daar blijven
om ze te bewaken."

"Waarom bewaken? Denkt gij dat wij u bestelen zullen?"

"Neen; maar ik kan mijn toovergeweer niet alleen laten. Ik zou niet
gaarne willen, dat er een ongeluk mee gebeurde. Gij weet dat het
afgaat en de roode mannen kwetst, zoodra een ander het aanraakt."

"Ja, dat heb ik gezien. Gij kunt het dus nu nog laten bewaken. Maar
zoodra ik u gedood heb, zal ik het voorzichtig laten begraven of in
het meer laten werpen, om het onschadelijk te maken."

Op het bevel van den hoofdman legden de Indianen hun wapenen af,
en gaven die aan de vrouwen, om ze in de tenten te brengen. Ook
Hobble-Frank verwijderde zich. De hoofdman ontdeed zich van zijn
bovenkleederen, om er niet in zijn bewegingen door belemmerd te
worden. Old Shatterhand volgde dat voorbeeld niet. Ingeval hij overwon,
zou het weer-aankleeden een tijdverlies hebben veroorzaakt, dat zeer
licht noodlottig had kunnen worden. De vrouwen keerden spoedig terug,
om toch niets van het schouwspel te verliezen. Aller oogen waren op
het middelpunt van den kring gevestigd, en niemand dacht meer om den
kleinen Saks.

"Nu hebt gij uw zin gehad," zei de Groote Wolf. "Willen we nu
beginnen?"

"Eerst nog een vraag. Wat zal er met mijn kameraden gebeuren als gij
mij doodt?"

"Die zullen onze gevangenen zijn."

"Maar die hebben zich toch vrijgevochten, en kunnen immers gaan waar
zij willen."

"Dat zullen zij ook. Maar voorloopig houden wij hen vast als
gijzelaars."

"Dat is in strijd met de afspraak; maar ik beschouw het als onnoodig,
daarover een woord te verspillen. En wat gebeurt er verder, ingeval
dat ik u dood?"

"Dat zal het geval niet worden," antwoordde de Roodhuid hooghartig.

"Wij moeten dat geval toch onder de mogelijkheden rangschikken."

"Nu goed. Als gij mij overwint, zijt gij vrij!"

"En zal niemand ons tegenhouden?"

"Geen mensch!"

"Dan ben ik tevreden, en wij kunnen beginnen."

"Ja, wij willen beginnen. Wij zullen ons eerst laten vastbinden. Hier
hebt gij een tomahawk."

Er waren twee strijdbijlen achtergebleven. De hoofdman, die natuurlijk
ook met zijn mes gewapend was, nam een van die bijlen, en overhandigde
die aan Old Shatterhand. Deze nam dat wapen aan, bekeek het even,
en smeet het toen in een hoogen, wijden boog ver weg buiten den kring.

"Wat doet gij?" vroeg de hoofdman verwonderd.

"Ik werp den tomahawk weg, omdat hij niet deugt. De uwe, zie ik, is
van beter maaksel; de andere zou bij den eersten slag aan splinters
gevlogen zijn."

"Denkt gij, dat ik hem aan u gegeven heb om u te bedriegen?"

"Ik denk, dat hij mij meer geschaad dan gebaat zou hebben, anders
niets."

Hij wist natuurlijk zeer goed, dat men hem met opzet zulk een slecht
wapen gegeven had. In weerwil van de dikke verflaag, die het aangezicht
van den hoofdman bedekte, zag men duidelijk, dat het zich in een
spottende plooi vertrok, toen hij antwoordde: "Het stond u vrij de
bijl weg te werpen; maar gij krijgt geen andere."

"Dat behoeft ook niet. Ik zal het wel af kunnen met mijn mes alleen,
waarvan ik weet, dat ik er op vertrouwen kan."

"Oef! Zijt gij van uw verstand beroofd! De eerste slag met mijn
tomahawk zal u dooden. En buitendien heb ik mijn mes, en gij zijt
niet zoo sterk als ik ben."

"Dan schijnt gij daarstraks mijn scherts als ernst opgenomen te hebben,
merk ik. Ik heb u niet bang willen maken. Maar nu wil ik uzelf laten
oordeelen wie de sterkste is, gij of ik."

Hij bukte naar een steen, die veel zwaarder was dan die, welken de
Groote Wolf opgetild had, tilde dien eerst op ter hoogte van zijn
gordel, stak hem toen in de hoogte, hield hem een paar minuten boven
zijn hoofd, en smeet hem toen weg, een pas of tien verder, waar hij
bleef liggen.

"Doe mij dat eens na!" riep hij den Roodhuid toe.

"Oef, oef, oef!" klonk het uit den kring der toeschouwers. De hoofdman
antwoordde niet dadelijk. Hij keek van den jager naar den steen, en van
den steen weer naar den jager; hij was meer dan verwonderd, en eerst
na een vrij lange pauze liet hij zijn stem hooren: "Verbeeldt gij u,
dat gij mij bang kunt maken? Denk dat maar niet! Ik zal u dooden en
uw scalp nemen, al moest de strijd tot van avond duren!"

"Zoo lang zal het niet duren; het zal wel in eenige minuten afloopen,"
antwoordde Old Shatterhand glimlachende. "Dus, gij zoudt graag mijn
scalp hebben?"

"Ja, want de schedelhuid van den overwonnene behoort aan den
overwinnaar ... Bindt ons maar vast!"

Dit bevel werd gericht tot twee gereedstaande Roodhuiden, die den
hoofdman en Old Shatterhand de lasso's om de heupen bonden, en toen
achteruittraden. Op die wijze aan den paal vastgemaakt, konden die
twee zich nu slechts in een cirkel bewegen, waarvan de middellijn
de lengte van het nog vrije lasso-gedeelte bedroeg. Zij stonden zoo,
dat de twee lasso's een rechte lijn, dus de middellijn, vormden, de
een met zijn gelaat naar den rug van den andere gekeerd. De Roodhuid
had den tomahawk in zijn linker-, het mes in zijn rechterhand; Old
Shatterhand hield zijn mes in de rechtervuist.

De Groote Wolf had zich den strijd zoo voorgesteld, dat de een
den ander in den cirkel zou ronddrijven, en zoo dicht bij hem
zou trachten te komen, dat er mogelijkheid bestond om een wissen
bijlslag of messteek te geven. Hij had wel moeten inzien, dat hij
zijn tegenstander niet in kracht overtrof; maar de wapenen waren
ongelijk en hij had de stellige overtuiging, dat hij overwinnen zou;
te meer daar hij zag, dat de blanke het mes glad verkeerd in de hand
hield. Old Shatterhand hield het mes namelijk zoo, dat de punt niet
naar omlaag, maar naar omhoog gericht was, zoodat hij onmogelijk een
stoot van boven naar beneden er mee kon toebrengen. De Roodhuid lachte
in zijn geest daarover, en hield zijn tegenstander scherp in het oog,
zoodat de minste van zijn bewegingen hem niet ontgaan kon.

Ook de blanke hield zijn oogen onafgewend op zijn tegenstander
gericht. Hij was volstrekt niet van plan zich in den cirkel te
laten rondjagen; hij wilde niet aanvallen, maar eenvoudig den
aanval afwachten, en die eerste botsing moest ineens het pleit
beslechten. Het kwam er maar op aan, op welke wijze de Groote Wolf
zich van zijn tomahawk zou bedienen: wilde hij er met vaste hand
een slag mee toebrengen, dan was er hoegenaamd niets te vreezen;
doch wilde hij zijn bijl als werptuig gebruiken, wilde hij er zoo
zijn tegenstander mee verwonden, dan had deze al zijn opmerkzaamheid
en de grootst mogelijke voorzichtigheid noodig. De twee stonden zoo
dicht bij elkander, dat het uiterst moeilijk zou wezen zulk een worp
te ontwijken.

Gelukkig dacht de hoofdman er niet aan, met zijn strijdbijl te
werpen. Als hij dat deed en niet zijn tegenstander raakte, dan ware
de bijl uit zijn handen en kon hij die niet meer machtig worden.

Zoo stonden zij vijf minuten, tien minuten, en geen van beiden
verroerde zich. Reeds begonnen de Indiaansche toeschouwers ongeduldig
te worden, en uitroepen van aansporing, ja zelfs van afkeuring, te
laten hooren. De Roode Wolf daagde zijn tegenstander spottend uit om te
beginnen; hij riep hem beleedigingen toe. Old Shatterhand zei niets;
zijn antwoord bestond hierin, dat hij ging zitten, zoo doodbedaard
en op zijn gemak, alsof hij zich te midden van een vriendenkring
bevond. Maar zijn spieren en zenuwen waren gereed, om in een oogwenk
tot vlug en krachtig handelen over te gaan.

De hoofdman beschouwde dit gedrag als een bewijs van kleinachting,
dus als een beleediging, en feitelijk was het niets anders dan
een krijgslist, om hem tot de een of andere onvoorzichtigheid
te verleiden. En dat oogmerk werd volkomen bereikt. Hij dacht
het met een zittenden vijand nog gemakkelijker te kunnen klaren,
zoodat hij van deze gunstige gelegenheid gebruik wilde maken. Een
luide oorlogskreet aanheffende, sprong hij op Old Shatterhand toe,
den tomahawk omhooggeheven, om hem den genadeslag te geven. Reeds
dachten de Roodhuiden dien slag te zien vallen; reeds openden zich veel
lippen tot triomfgejubel, maar eensklaps sprong de blanke zijwaarts
overeind--het met opzet verkeerd gehouden mes deed zijn plicht;
de tomahawk sloeg mis, en de vuist die hem bestuurd had, greep naar
het bliksemsnel omhooggeheven mes, zoodat de strijdbijl op den grond
viel; een snelle slag van Old Shatterhand tegen den linkerarm van den
Roodhuid, en ook zijn mes vloog hem uit de hand; en nu gaf de blanke
zijn tegenstander, zoo snel dat niemand er iets van zag, met het harde
heft van zijn bowie-mes zulk een geweldigen stoot tegen de hartstreek,
dat de Roodhuid als een zoutzak neerstortte en bleef liggen. Old
Shatterhand hield zijn mes omhoog, en riep: "Wie is de overwinnaar?"

Niemand antwoordde. Zelfs zij, die het voor mogelijk hadden gehouden
dat hun hoofdman overwonnen werd, hadden niet gedacht, dat het
zoo spoedig en op die manier gebeuren kon. De menschen stonden er
verslagen van.

"Hij zelf heeft gezegd, dat de schedelhuid van den overwonnene aan den
overwinnaar toebehoort," vervolgde Old Shatterhand. "Zijn scalp is dus
mijn eigendom, maar ik wil dien niet hebben. Ik ben een Christen en
een vriend van de roode mannen, en ik schenk hem het leven. Misschien
heb ik hem een rib kapot geslagen, maar dood is hij niet. Mijn roode
broeders kunnen hem tot bewustzijn zien te brengen; maar ik ga naar
mijn tent."

Hij bond zich los en ging. Niemand dacht er aan hem dat te beletten,
en niemand verhinderde Davy en Jemmy hem te volgen. Ieder wilde zich
eerst vergewissen hoe het met den Grooten Wolf gesteld was, en zij
verdrongen elkander om hem heen. Dientengevolge bereikten de jagers
hun tent, zonder dat iemand op hen lette. Daarachter lagen hun wapenen,
en daar stond ook Hobble-Frank met de paarden.

"Vlug te paard en voort!" gebood Old Shatterhand. "Praten kunnen
wij naderhand."

In een ommezien zaten zij alle vier te paard, en reden weg, eerst
langzaam en achter de tenten en hutten heen. Maar toen werden zij
door de wachtposten opgemerkt, die ook overdag buiten de legerplaats
waren betrokken. Dezen hieven het krijgsgehuil aan en schoten op
hen. Daarom gaven de blanken de sporen aan hun paarden en brachten
die in galop. Even omkijkende, zagen zij, dat het roepen en alarm
maken van de wachtposten de aandacht van al de anderen had getrokken,
die nu in geheele zwermen tusschen de tenten uit te voorschijn kwamen
en aan de ontkomenen een helsch gehuil achternazonden, dat door de
echo der bergen veelvoudig werd teruggekaatst.

De jagers galoppeerden over de vlakte, regelrecht koers zettende
naar het punt, waar het bergwater zich in het meer ontlastte. Old
Shatterhand kende de landstreek genoeg om te weten, dat het dal van
die beek de beste weg was om spoedig uit de voeten te komen. Hij was
overtuigd, dat de Utah's dadelijk zouden opbreken om hen achterna
te zetten, en hij moest dus maken dat hij in een streek kwam, waar
het voor de Roodhuiden zoo moeilijk mogelijk zou wezen om hun spoor
te volgen.DERTIENDE HOOFDSTUK.

GROOTMOEDIGHEID VAN OLD SHATTERHAND.


Dienzelfden morgen bewoog zich een troep ruiters bergopwaarts langs
de beek, waarlangs den avond te voren de Utahs met hun gevangenen
getrokken waren. Aan het hoofd van dien troep reed Old Firehand met
Tante Droll. Achter hen reden Humply-Bill en de Gunstick-Uncle met
den Engelschen lord; om kort te gaan het waren al de blanken, die het
reeds verhaalde avontuur aan den Eagle-tail als handelende personen
hadden bijgewoond, en die toen naar de bergen waren opgebroken,
om zich naar het Zilvermeer te begeven. In Denver had Butler de
ingenieur met zijn dochtertje Ellen zich bij hen aangesloten. Van de
boerderij van zijn broer was hij regelrecht daarheen gereisd, dewijl
het natuurlijk niet in hem had kunnen opkomen, zijn kind bloot te
stellen aan de gevaren en een nieuwe ontmoeting met de tramps. Het
meisje, dat in geen geval van haar vader had willen scheiden, en dat,
uit kinderlijke gehechtheid aan hem, mee de wildernis inging, zat in
een soort van draagstoel, die tusschen twee kleine, maar tegen veel
vermoeienis geharde Indiaansche hitten hing.

Winnetou was thans niet te zien, doordien hij als verspieder, waartoe
hij beter dan iemand geschikt was, vooruitreed. Toevallig liep de weg,
die door hem en Old Firehand was voorgeschreven, naar het bosch en
over de open vlakte, waar Old Shatterhand en zijn metgezellen hun
ontmoeting met de Utahs gehad hadden. De twee aanvoerders waren
bedreven en scherpzinnig genoeg, om de sporen te kunnen lezen; zij
hadden daaruit gezien, dat blanken door de Indianen gevangengenomen
waren, en hadden terstond besloten om dat spoor te volgen, ten einde
misschien nog hulp te kunnen brengen.

Zij wisten niet, en vermoedden ook niet, dat de Utahs hun strijdbijlen
opgegraven hadden. Zoowel Winnetou als Old Firehand, beiden wisten
niet beter, of zij leefden met dien stam in vollen vrede; en beiden
hielden zich overtuigd, dat zij er vriendelijk ontvangen zouden worden,
en dat zij voor de blanke gevangenen een goed woord zouden kunnen doen.

Waar de Roodhuiden hun bivak opgeslagen hadden wisten zij niet met
zekerheid; maar zij kenden het meer; en daar de omtrek van dat meer een
mooie gelegenheid aanbood om er zich op te legeren, vermoedden zij,
dat zij de Utahs daar zouden vinden. In weerwil van de onderstelde
vriendschappelijke gezindheid, zou het toch geheel en al in strijd
geweest zijn met het in het Westen vaste gebruik, zich aan hen te
vertoonen, zonder hen eerst gadegeslagen te hebben. Daarom was Winnetou
vooruitgereden, om op verkenning uit te gaan. Juist toen de troep de
plaats bereikte, waar de oevers van de beek uiteenliepen om de vlakte
te vormen, keerde de Apache terug. Hij kwam in galop aanrijden, en
wenkte reeds van verre, dat men halt moest houden. Dat was geen goed
teeken, en daarom vroeg Old Firehand, zoodra Winnetou dicht genoeg
bij was: "Mijn broeder wil ons waarschuwen. Heeft hij de Utahs gezien?"

"Ja, hen en hun legerplaats."

"En heeft Winnetou zich niet aan hen durven vertoonen?"

"Neen, want ze hebben hun strijdbijlen opgegraven."

"Waaraan hebt gij dat ontdekt?"

"Aan de verf, waarmee zij hun gelaat besmeerd hebben, en ook hieraan,
dat er zoo verbazend velen bij elkander waren. De roode krijgslieden
vereenigen zich tot zulk een grooten zwerm, nooit anders dan in tijd
van oorlog of in den tijd der groote jachten. Daar wij ons niet in
het jaargetijde der buffeljachten bevinden, kan het niet anders wezen
dan de oorlogsbijl, om welke zich zulk een menigte heeft geschaard."

"Hoe groot is hun aantal wel?"

"Dat heeft Winnetou niet goed kunnen opnemen. Er stonden er op zijn
minst een honderd of drie aan het meer, en in de tenten zullen er
ook nog wel geweest zijn."

"Aan het meer? Zoo velen? Wat was daar dan aan de hand? Werd de visch
misschien opgejaagd naar één kant?"

"Neen, dat kan het niet zijn. Bij het opjagen van de visch zijn de
menschen in dezelfde richting in beweging; maar nu stonden zij stil,
en keken allen in het water."

"Drommels! zou dat een terechtstelling beduiden? Zou men blanken in
het water geworpen hebben, om hen te doen verdrinken?"

Dit vermoeden van Old Firehand was niet zoo geheel en al mis; want de
Apache had de Utahs bespied op het oogenblik, toen pas de zwemwedstrijd
begonnen was. Winnetou antwoordde op zulk een stelligen toon, alsof
hij er bij gestaan en alles gezien had: "Neen, zij willen hen niet
verdrinken; maar het is een zwemwedstrijd om het leven."

"Hebt gij reden om dat te vermoeden?"

"Ja, Winnetou kent de gebruiken zijner roode broeders, en Old Firehand
is ook genoeg daarmee bekend, om mijn onderstelling te deelen. De Utahs
dragen de oorlogskleuren, en beschouwen dus de bij hen zijnde blanken
als vijanden. Die moeten gedood worden. Maar de Roodhuid laat zijn
vijand niet spoedig sterven, hij martelt hem langzaam dood; hij werpt
hem niet in het water om hem spoedig te verdrinken, maar hij geeft hem
een tegenstander, die hem in het zwemmen de baas is, en tegen wien hij
zwemmen moet om zijn leven. Daar de tegenstander altijd beter zwemt
dan de blanke, is het bleekgezicht bepaald verloren. Men laat hem
zwemmen, louter om zijn sterven, zijn doodsangst langer te doen duren."

"Zoo is het," zei Old Firehand; "ik ben volkomen van uw gevoelen. Wij
hebben de sporen van eerst vier en toen twee blanken geteld. Dat
zijn er dus zes. Maar men zal die stellig niet allen laten zwemmen;
ieder zal op een andere manier om zijn leven moeten wedstrijden. Wij
moeten ons haasten, om hen te redden."

"Als mijn blanke broeder dat doet, zal hij zich slechts haasten om
zelf te sterven."

"Nu, dat moet gewaagd worden. Ik verlaat mij er op, dat ik mij nooit
als een vijand van de Utahs heb doen kennen."

"Daarop moogt gij u volstrekt niet verlaten. Hebben zij eenmaal de
strijdbijlen tegen de blanken opgegraven, den behandelen zij hun
besten vriend als vijand, wanneer hij een bleekgezicht is; zij zouden
ook u niet sparen."

"Maar de hoofdmannen zouden mij beschermen!"

"Neen. De Utah is niet trouw en oprecht; en niet één hoofdman van
dat volk heeft op zijn krijgslieden zooveel overwicht, dat hij u zou
kunnen redden. Wij mogen ons niet laten zien."

"Maar gij, gij kunt dan toch naar hen toe gaan?"

"Neen, ook niet; want ik weet niet, of zij de strijdbijl niet wellicht
ook tegen andere roode natiën gescherpt hebben.

"Maar dan zijn die zes blanken tòch reddeloos verloren."

"Dat kan mijn broeder niet zeggen. Ik heb twee redenen, die mij het
tegendeel doen denken."

"En die redenen zijn?"

"Eerstens heb ik reeds gezegd, dat de gevangenen der Roodhuiden
niet anders dan langzaam mogen sterven; maar het is nog vroeg in
den ochtend, en wij hebben dus nog tijd om op verkenning uit te
gaan. Misschien komen wij iets meer te weten, dan wij op dit oogenblik
weten; en dan zullen wij gemakkelijker een besluit kunnen nemen."

"En ten tweede?"

De Apache zette een alleroolijkst gezicht, toen hij antwoordde:
"Onder de bleekgezichten bevindt zich iemand die zich zelf en de
zijnen niet zoo gemakkelijk laat doodmaken."

"Wie is dat?"

"Old Shatterhand."

"Wat!" riep de jager, van verwondering opspringende. "Old Shatterhand,
dien gij boven, aan het Zilvermeer, hoopt te ontmoeten? Zou die
werkelijk reeds hier zijn?"

"Old Shatterhand is zoo prompt op zijn tijd als de zon of een ster
aan den hemel."

"Hebt gij hem gezien?"

"Neen."

"Hoe kunt gij dan zeggen, dat hij zich hier bevindt?"

"Ik wist dat gisteren reeds."

"Zonder het mij te zeggen?"

"Zwijgen is dikwijls veel beter dan spreken. Als ik gisteren gezegd
had wiens geweer op de vlakte gesproken heeft, zoudt gij niet bedaard
gebleven zijn, maar veel sneller vooruit gewild hebben."

"Zijn geweer, heeft dat gesproken? Hoe weet gij dat?"

"Toen wij den zoom van het bosch en het gras der open vlakte afzochten,
vond ik een boompje met een aantal gaatjes er in, gemaakt door kogels
uit Old Shatterhand's wondergeweer, dat weet ik bepaald zeker. Hij
heeft stellig den rooden mannen vrees willen inboezemen, en zij zullen
dan ook nu voor zijn geweer wel ontzag hebben."

"Het spijt mij, dat gij mij dat boompje niet gewezen hebt! Hum! Als
Old Shatterhand zich onder die blanken bevindt, dan behoeven wij ons
niet erg ongerust te maken. Ik ken hem; ik weet, wat hij in staat is
te doen, en hoeveel ontzag de Indianen voor hem hebben. Wat zullen
wij doen? Wat stelt gij ons voor?"

"Mijn vrienden moeten mij nu volgen; zij moeten allen achter
elkander rijden, om te zorgen dat de Utahs, als zij ons spoor mochten
aantreffen, niet kunnen tellen met hoe velen wij zijn. Howgh!"

Hij liet zijn paard rechts zwenken en reed verder, zonder te vragen
of Old Firehand er genoegen meenam, en zonder om te kijken of men
hem volgde.

De oevers van de beek waren, zooals reeds gezegd is, van elkander
geweken, om aanvankelijk als een lage, en vervolgens als aanhoudend
klimmende bergen-rij de vlakte van het meer te omzoomen. De vlakte
was geheel zonder boomgroei, maar de hoogten waren dicht bedekt
met bosch, tot onder aan den voet der heuvelen, waar het een zoom
van kreupelbosch vormde. Achter dit kreupelhout en onder de boomen
beschutting en dekking zoekende, volgde Winnetou de hoogten rechts,
die de noordzijde der vlakte begrensden, en vervolgens in het westen
op den berg stieten, die zijn water ontlastte in het meer.

Op die wijze reden de blanken om de vlakte heen, van het oostelijkste
punt, tot aan het westelijkste, waar zij aan de beek kwamen, en zich
eenige honderden passen van het meer af onder boomen bevonden, van
waar zij, tusschen de boomen door, de legerplaats der Utahs overzien
konden. Toen stegen zij van hun paarden af. Maar zij bonden de dieren
niet vast, ieder hield het zijne bij den toom, en Winnetou verdween
om den omtrek af te zoeken. Maar hij keerde zeer spoedig terug, en
meldde, dat hij niets verdachts had gevonden. Er was vandaag geen Utah
daar geweest. Nu eerst bond men de paarden vast, en men ging in het
zachte mos op zijn gemak zitten. De plaats, waar zij zich bevonden,
was als opzettelijk er voor gemaakt, om ongezien het gansche bivak
der Utahs te kunnen begluren.

Men zag hen als op elkander gedrongen aan de zuidzijde van de
legerplaats staan. Toen zag men de twee personen, die zich van den
grooten hoop afzonderden, en als bezetenen zuidwaarts renden. Old
Firehand bracht zijn verrekijker voor zijn oogen, en riep dadelijk:
"Een wedloop tusschen een Roodhuid en een blanke! De roode is reeds
ver vooruit, en zal stellig overwinnen. De blanke is een zeer klein
kereltje."

Hij gaf zijn kijker aan den Apache. Nauwelijks had deze den kleinen
blanke voor het glas getrokken, of hij riep uit: "Oef! dat is
Hobble-Frank! Die kleine held moet om zijn leven harddraven, en hij
kan den Roodhuid onmogelijk inhalen."

"Hobble-Frank, van wien gij ons verteld hebt?" vroeg Old Firehand. "Dan
mogen wij niet met onze handen in den schoot blijven zitten; wij
moeten een besluit nemen!"

"Nu nog niet!" zei de Apache. "Er is nu nog geen gevaar. Old
Shatterhand is immers bij hen?"

De boomen stonden zoo, dat men niet het geheele terrein van den
wedloop overzien kon. De beide harddravers waren rechts verdwenen;
men verwachtte hun terugkomst, en hield zich natuurlijk overtuigd,
dat de Roodhuid de eerste zou zijn, die weer te voorschijn kwam. Doch
hoe groot was aller verbazing, toen zij het eerst den kleine zagen,
dood op zijn gemak loopende, alsof hij een wandelingetje deed.

"Frank het eerst!" riep Old Firehand. "Hoe is dat mogelijk!"

"Door list," antwoordde Winnetou. "Hij heeft overwonnen, en hoe hij dat
aangeleid heeft, zullen wij wel vernemen. Hoort de Utahs eens verwoed
schreeuwen! Zij verwijderen zich, zij keeren naar de legerplaats
terug. En ziet, daar staan vier bleekgezichten, die ik alle vier ken."

"Ik ook," riep Droll. "Old Shatterhand, lange Davy, dikke Jemmy en
die kleine Hobble-Frank."

Die namen verwekten algemeen opzien. Eenigen kenden een of meer der
genoemden persoonlijk; de anderen hadden genoeg van hen gehoord,
om insgelijks in hooge mate belang in hen te stellen. Het werd een
kruisvuur van opmerkingen, totdat Winnetou tegen Old Firehand zei:
"Ziet mijn broeder nu, dat ik gelijk had? Onze vrienden hebben hun
wapenen nog; het gevaar voor hen kan dus niet heel groot zijn."

"Vooreerst ja; maar hoe spoedig kan dat verkeeren! Ik stel voor,
om er ruiterlijk naar toe te rijden."

"Wil mijn broeder er naar toe, hij ga zijn gang! maar ik blijf
hier," antwoordde de Apache zeer beslist. "Old Shatterhand kent de
omstandigheden, en hij weet wat hij doet; maar wij, wij weten van al
de bijzonderheden niets; en onze ontijdige tusschenkomst zou wellicht
zijn geheele plan van handelen in duigen werpen. Blijf hier! Ik zal
zoover doenlijk vooruitdringen, om te weten te komen wat er gebeurt."

Hij hield den verrekijker in zijn hand, en verdween tusschen de
boomen. Er verliep een groot halfuur eer hij terugkeerde met de
mededeeling: "Er is midden in de legerplaats een tweegevecht aan
den gang. De Utahs staan er zoo opeengepakt rondom, dat ik de twee
kampioenen niet heb kunnen zien; maar ik heb Hobble-Frank gezien. Die
bracht de paarden heimelijk en omzichtig achter een tent, en gaf hun
de dekken. De blanken willen dus maken, dat zij wegkomen."

"En heimelijk? Dus vluchten?" vroeg Old Firehand. "Dan vatten wij
post hier aan den weg, of, wij gaan hen te gemoet."

"Noch het een, noch het ander," hernam de Apache hoofdschuddende.

"Mijn zienswijzen schijnen vandaag bij mijn rooden broeder telkens
op tegenspraak te stuiten!"

"Old Firehand moet niet boos worden maar nadenken. Wat zullen de
Roodhuiden doen, als de blanken vluchten?"

"Dan zullen zij hen achternazetten."

"Als men vier of zes vluchtenden achternazet, hoeveel krijgslieden
heeft men daartoe noodig?"

"Wel twintig--zeg dertig."

"Goed! Die zullen wij gemakkelijk overwinnen. Maar als wij ons
ontijdig aan de Utahs vertoonen, zullen wij met den geheelen stam te
doen krijgen, en dan zal er ontzaglijk veel bloed stroomen."

"Gij hebt gelijk, Winnetou! Maar wij kunnen de Roodhuiden toch niet
blind maken. Zij zullen uit ons spoor zeer gauw ontdekken met ons
hoe velen wij zijn."

"Zij zullen het spoor opnemen, dat vóór hen ligt, maar niet het spoor,
dat zich achter hen bevindt."

"O, bedoelt gij, dat wij hen volgen?"

"Juist."

"Zonder dat wij ons aan Old Shatterhand vertoonen?"

"Wij zullen met hem spreken, maar enkel wij beiden, gij en
ik. Luister! Wat is dat?"

Uit de legerplaats ging een allerontzettends gehuil op, en dadelijk
daarop zag men vier ruiters in galop er uit komen. Het waren
blanken. Zij sloegen de richting in naar het boveneinde van het
meer; hun oogmerk was dus klaarblijkelijk om de beek te bereiken,
en daarlangs berg-op te rijden.

"Daar komen zij aan," zei Winnetou. "Old Firehand kan mij volgen. Maar
mijn andere blanke broeders moeten gauw met de paarden dieper het
bosch in, en daar wachten tot wij terugkomen. Zij kunnen onze paarden
meenemen."

Hij nam Old Firehand bij de hand en trok hem met zich voort, steeds
den hoogen oever van de beek langs, onder de boomen door, tot aan
een plaats, van waar men de legerplaats der Utahs kon overzien,
zonder door hen gezien te worden. Daar bleven zij staan.

Old Shatterhand kwam pijlsnel nader. Hij hield zich met zijn
metgezellen dicht langs den waterkant, en reed dus beneden, terwijl de
Apache en Old Firehand boven stonden. Toen hij die plaats bereikte,
klonk het van boven: "Oef! Mijn blanke broeders kunnen hier een
oogenblik halt houden."

De vier kortten den teugel, en keken naar boven.

"Winnetou, Winnetou!" riepen alle vier tegelijk.

"Ja, het is Winnetou, de hoofdman der Apachen," antwoordde deze. "En
hier staat er nog een, die een vriend van mijn blanke broeders is."

Hij trok den geweldigen jager van achter een boom te voorschijn.

"Old Firehand!" riep Old Shatterhand. "Gij hier, gij! Ik moet naar
boven om u welkom te heeten! Of kom even naar beneden!"

In weerwil van het gevaar, waarin hij zich bevond, maakte hij een
beweging om van zijn paard af te springen.

"Blijf zitten, blijf zitten!" riep Old Firehand hem toe. "En naar u
toe komen kan ik ook niet!"

"Waarom niet?"

"De Utahs, die u achtervolgen zullen, moeten niet weten dat wij
hier zijn."

"O! Zijt gij alleen?"

"Neen. Wij zijn ruim veertig man, jagers, rafters en andere
westmannen. Gij zult goede bekenden onder ons vinden. Maar er is nu
geen tijd om te praten. Waar wilt gij naar toe?"

"Naar het Zilvermeer."

"Wij ook. Rijdt nu maar verder. Zoodra uw vervolgers voorbij zijn,
komen wij ook: dan zitten zij tusschen ons in!"

"Heerlijk, heerlijk!" riep Old Shatterhand. "Welk een blijdschap en
welk een geluk, u hier te ontmoeten! Maar al hebben wij geen tijd
om lang te praten, moet gij toch in korte woorden vernemen wat er
gebeurd is. Kunt gij van daarboven de legerplaats zien?"

"Ja."

"Past dan op, dat wij niet overrompeld worden. Ik zal gauw het
noodigste vertellen."

De blijdschap van die mannen over deze onverwachte ontmoeting was in
waarheid groot; maar de omstandigheden veroorloofden niet, daaraan in
woorden lucht te geven, en zoodoende tijd te verliezen. Men gaf elkaar
met enkele woorden een kort verslag, dat de geoefende scherpzinnigheid
van die mannen gemakkelijk zou weten aan te vullen. Toen men daarmee
klaar was, nam Winnetou het woord, en vroeg aan Old Shatterhand:
"Kent mijn blanke broeder het diepe ravijn, dat door de bleekgezichten
Night-Canon genoemd wordt?"

"Ja, ik ben immers verscheiden malen met u daar geweest."

"Van hier af is dat ravijn in vijf uur tijds te bereiken. In het midden
verwijdt het zich tot een ronde ruimte, omringd door rotswanden,
die tot aan den hemel schijnen te reiken, en die door niemand te
beklimmen zijn. Herinnert Old Shatterhand zich die plaats?"

"Ja, zeer goed."

"Tot zoo ver kan mijn blanke broeder rijden. Is hij die ronde ruimte
over, dan kan hij aan de andere zijde post vatten. Het ravijn is daar
zoo smal, dat er geen twee ruiters voor elkander kunnen uitwijken. Hij
heeft er niet eens de hulp van zijn metgezellen noodig, en kan, met
zijn toovergeweer, alleen verscheiden honderden Utahs tegenhouden. Als
zij daar aangekomen zijn, kunnen zij niet voor- of achterwaarts meer,
want wij zullen spoedig achter hen zijn. Dan hebben zij niet anders
meer dan de keus, om of zich tot den laatsten man te laten doodschieten
of zich over te geven."

"Goed, wij zullen dien raad volgen. Maar zeg mij nu vóór alles nog
één ding: waarom rijdt gij met uw zoo velen naar boven, aan het
Zilvermeer?"

"Dat zal ik u zeggen," antwoordde Old Firehand. "Er ligt daarboven een
uitermate rijke zilvermijn, maar in een streek, die volslagen gebrek
heeft aan water, zoodat de ontginning van die mijn een onmogelijkheid
is, als het ons niet gelukt er ons water te verschaffen. Daardoor
ben ik op het denkbeeld gekomen, om het water van het Zilvermeer
daarheen te leiden. Gelukt ons dat, dan zal die mijn ons millioenen
opleveren. Ik heb een ingenieur bij mij, die de technische punten
eerst goed te keuren en, als alles goed wil, uit te voeren heeft."

Over het gelaat van Old Shatterhand gleed een onbeschrijfelijk
glimlachje, toen hij zei: "Een mijn? Wie heeft die ontdekt?"

"Ik ben zelf ook daarbij geweest."

"Hum. Leid dan het water uit het meer naar die mijn: dan kunt gij
twee vliegen in één klap slaan."

"Hoe bedoelt gij dat?"

"Wel, op den bodem van het meer liggen schatten, waarbij uw zilvermijn,
in vergelijking, niets is."

"O, bedoelt gij den Schat in het Zilvermeer?"

"Natuurlijk."

"Wat weet gij daarvan?"

"Meer dan gij denkt. Dat zal ik u later wel vertellen, als wij wat
meer tijd hebben. Maar gij zelf spreekt van een zilvermijn. Van wien
zijt gij dat te weten gekomen?"

"Van..... Later! Maakt dat gij wegkomt! Ik zie de Indianen uit de
legerplaats komen."

"Hierheen?"

"Ja, te paard."

"Hoeveel?"

"Vijf."

"_Pshaw!_ Daar zijn wij niet bang voor. Maar, dat is waar, gij moet
u niet door hen laten zien. Het is de voorhoede, die ons niet uit het
oog mag verliezen; het gros zal nu stellig wel spoedig volgen. Vooruit
dus! Tot weerziens in den Night-Canon!"

Hij gaf zijn paard de sporen, en reed met zijn drie metgezellen
weg. Old Firehand en Winnetou doken neer, om de vijf Utahs in het
oog te houden. Die kwamen aanrennen, de oogen recht voor zich uit,
opmerkzaam op den grond gericht; zij reden voorbij, zonder te vermoeden
welke gevaarlijke lieden zich in de nabijheid bevonden.

Nu keerden de twee naar hun mannen terug, die zich in het bosch
teruggetrokken hadden en zich thans in de nabijheid bevonden van
de plaats, waar de beek zich in het meer ontlastte. Old Firehand
wilde hun mededeelen wat hij met Old Shatterhand besproken had. Daar
viel zijn oog op verscheiden Utah-vrouwen, die op den oever van het
meer aankwamen; zij hadden het noodige in haar handen om naar visch
te gaan hengelen. Hij maakte Winnetou opmerkzaam op haar, en zei:
"Als men die squaws beluisteren kon, zou men misschien wel iets van
de plannen harer krijgslieden te weten komen."

"Winnetou zal het probeeren, als zij dichtbij genoeg komen," antwoordde
de Apache.

Ja, zij kwamen dichtbij genoeg. Zij wilden niet in het meer, maar
in de uitwatering van de beek visschen. Daar gingen zij onder het
kreupelhout naast elkander zitten, lieten haar vangtuig in het water
neer, en zaten met elkander te praten. Zij schenen niet te weten, of
althans er zich niet aan te storen, dat een hengelaar in het geheel
niet spreken mag. Winnetou gleed als een slang nader en nader, en bleef
achter het struikgewas liggen, waar zij zaten. Het zou de moeite waard
geweest zijn, hem en die vrouwen tegelijk te kunnen gadeslaan, zoo lag
hij daar een groot kwartier, en keerde toen terug met de mededeeling:
"Als die squaws niet beter leeren zwijgen, zullen zij nooit een forel
vangen. Zij hebben mij alles laten hooren wat ik wenschte te weten."

"En wat is dat?" werd er gevraagd.

"Die vijf krijgslieden, die ons voorbijgereden zijn, moeten het spoor
van Old Shatterhand duidelijker maken, en zeer spoedig zullen vijftig
anderen volgen, aangevoerd door den Grooten Wolf."

"Dus is die niet gekwetst?"

"Jawel. De slag van Old Shatterhand heeft zijn rechterhand
lam geslagen, en zijn ademhaling doen stilstaan. Die heeft hij
teruggekregen, en de hand hinderde hem niet, om zelf het commando over
den troep op zich te nemen. Old Shatterhand moet doodgeschoten worden,
om te zorgen, dat hij van de voornemens der Utahs niets aan de Navajos
zal kunnen verraden. Al de Utahs verspreiden zich vandaag over den
ganschen omtrek, om te jagen en vleesch te maken, want morgen wordt
het kamp opgebroken."

"Waar gaan zij naar toe?"

"De vrouwen en kinderen gaan het gebergte in naar de ouden, waar
zij veilig zullen zijn; maar de krijgslieden volgen den Grooten Wolf
achterna, om de verzamelplaats van al de Utah-stammen op te zoeken."

"Waar is dat?"

"Dat schenen de squaws niet te weten; en meer heb ik niet kunnen
hooren: maar voor hetgeen ons te doen staat is het genoeg."

"Dan kunnen wij niets anders doen, dan wachten totdat de Groote Wolf
met zijn troep voorbij is. Dat hij vijf en vijftig man meeneemt,
bewijst ons, welk een ontzag hij voor Old Shatterhand heeft. Zulk
een overmacht tegen vier blanken!"

"Old Shatterhand is mijn vriend en leerling," zei Winnetou met fiere
zelfvoldoening. "Voor vijf en vijftig man behoeft hij niet bang
te zijn."

Nu ging men op de loer liggen, en het duurde nog wel een uur, eer
de Groote Wolf met zijn troep zich vertoonde. Zij reden voorbij,
zonder een blik onder de boomen te werpen. Hun uiterlijk was in de
hoogste mate strijdlustig. Zij waren allen, niet één uitgezonderd,
met geweren gewapend. De hoofdman droeg zijn rechterhand in een
draagband. Zijn gelaat was nog dikker met verf besmeerd dan dien
ochtend. Van zijn schouders hing de met vederen getooide krijgsmantel
op den rug van het paard neer, maar zijn hoofd prijkte niet meer met
den adelaarsvederbos. Men had hem overwonnen, en daarom wilde hij dat
sieraad niet meer dragen, of eerst moest hij zijn dorst naar wraak
bevredigd hebben. Zijn onderhebbenden bereden de beste paarden uit
het legerkamp.

Tien minuten later volgde hem de stoutmoedige Winnetou, geheel alleen,
en nog tien minuten daarna braken de anderen op.

Van een gebaanden weg was natuurlijk geen sprake. Men reed bestendig
berg-op langs de beek. Deze had in het voorjaar, toen het hoog
water was, aan de oevers geknabbeld. Losgeraakte steenen en boomen
lagen overal, en daardoor kwam men slechts zeer langzaam vooruit,
vooral doordat de draagstoel niet dan met veel moeite over dergelijke
hindernissen heen was te brengen. Toen men vervolgens deze helling
van den berg achter zich had, werd het beter. De grootste stijging was
overwonnen, en hoe minder val het water had, des te minder vernieling
had het langs de beek aangericht.

Wat het spoor betreft, dat men volgde, dit was zoo duidelijk als
men verlangen kon. Daar Old Shatterhand zulke bondgenooten gevonden
had, achtte hij het niet meer noodig voor een onleesbaar spoor te
zorgen. De hem volgende vijf Utahs hadden opzettelijk zoo gereden, dat
de indrukken van de hoeven hunner paarden gemakkelijk te zien waren;
en daar de Groote Wolf niet wist, dat hij een vijand achter zich had,
was de gedachte aan voorzichtig-zijn niet eens bij hem opgekomen.

De richting naar den _Night_-canon liep op de smalste plaats der
Elk-Mountains dwars over het gebergte. Toen men zich boven bevond
werd de beek verlaten; toen ging het midden door oerwoud dat geen
kreupelhout had. De wijd uit elkander staande boomen vereenigden hun
toppen tot een zoo dicht loofdak, dat slechts op enkele plaatsen hier
en daar eens een zonnestraal er doorheen kon dringen. De grond was
week en slijkerig, en het spoor dientengevolge zeer diep.

Enkele keeren kwam men zoo dicht in de nabijheid van den Apache, dat
men hem te zien kreeg. Zijn houding was de onbezorgdheid zelf. Hij
wist, dat de Utahs hun opmerkzaamheid bezwaarlijk achterwaarts zouden
aanwenden.

Omstreeks te tien uur was Old Firehand met de zijnen van het meer
opgebroken. Tot een uur of een ging het bijna uitsluitend door bosch,
en vervolgens over een prairie met kreupelhout, hetgeen voor de blanken
zeer aangenaam was. Was het een open prairie geweest, dan zou men veel
grootere afstanden hebben moeten bewaren. Het grasland liep herhaalde
malen zoo naar de laagte, dat het een klein dal vormde, om aan de
andere zijde weer naar boven te gaan; toen kwam er weer bosch, maar
niet voor lang, want reeds na verloop van eenige minuten was men er
doorheen. Toen hield de Apache halt, en wachtte er zijn metgezellen
af. Op hun vraag waarom hij niet verder reed gaf hij geen bescheid
met woorden, maar slechts met een handbeweging, die voorwaarts wees.

Een in waarheid verheven schouwtooneel bood zich hier aan de oogen
der blanken aan. Achter zich had men het gebied van het Elk-gebergte
en vóór zich dat van den Grand-River met zijne canon. Van rechts,
van links en van het punt waar de ruiters zich bevonden, liepen drie
zwarte, schuine rotsvlakten naar omlaag, als reusachtige platen
lei, die beneden uitliepen in één punt. De helling van die platen
was zoo sterk en haar oppervlakte zoo glad, dat men onmogelijk
te paard kon blijven. Het was bijna ijzingwekkend naar de diepte
daar ver in de laagte te kijken, die men intusschen moest trachten
te bereiken. Van beide zijden, daar waar de reuzenplaten tegen
elkander stieten, stroomde een water neer, maar zonder een boom,
een heester of een halmpje zelfs te drenken. Geheel beneden vloeiden
die twee waterstroomen ineen, om in een rotsspleet te verdwijnen,
die schijnbaar niet breeder was dan een platte lineaal.

"Dat is de _Night_-canon," zei Old Firehand, naar die rots-spleet
wijzende. "Men heeft er dien naam aan gegeven, omdat hij zoo diep en
smal is, dat het licht der zon er nooit in doordringen kan, en het
in zijn diepte altijd, zelfs op klaarlichten dag, stikdonkere nacht
is. Vandaar de benaming Nacht-canon. Men rijdt daar, omstreeks den
middagtijd, in een vrij donker schemerduister. En .... kijkt eens,
daarbeneden!"

Hij wees met de hand naar omlaag, waar het water, in de rotsspleet
verdween. Daar bewogen zich kleine menschengestalten; het waren
ruiters, zoo klein, dat zij nauwelijks tot aan de knieën van een
gewoon mensch schenen te reiken. Dat waren de Utahs, die juist in de
rotsspleet verdwenen.

Die rotsspleet was een bijna loodrechte berst in een kolossale
steen-massa, boven welke een onafzienbare vlakte zich uitstrekte,
die ingesloten lag tusschen hemelhooge bergen. Dat was het
Book-gebergte. Tante Droll keek naar de laagte, en keek toen Old
Firehand aan. "Moeten wij daar naar toe, naar die diepte? Dat zet
ik den knapsten leidekker te doen! Dat is immers klinkklaar een
levensgevaarlijke nederdaling, als het noodig is! Als gij hier
op uw hurken gaat zitten, en ik geef u een duwtje, dan kunt gij
sleedje-rijden totdat gij beneden aankomt!"

"En toch _moeten_ wij naar omlaag," zei Old Firehand. "Stijg uit den
zadel, en ieder neemt zijn paard bij den teugel, maar kort. Wij moeten
het echter maken juist als bij een sledevaart, wanneer het berg-af
gaat. Daar wij geen sleeptuig en geen remtoestellen bij ons hebben,
zit er niets anders op dan zigzagsgewijze te dalen."

Die raad werd gevolgd, en het bleek, dat het beter ging dan men
verwacht had. Recht naar beneden was men bezwaarlijk zonder ongelukken
gegaan; de daling duurde wel een groot half uur.

Eindelijk was men beneden, en maakte men de noodige aanstalten om
den canon binnen te dringen, die hier zoo smal was, dat er langs
het water slechts twee ruiters naast elkander konden rijden. Vooraan
was natuurlijk weer Winnetou. Vlak achter hem volgde Old Firehand,
naast wien nu de lord reed. Dan kwamen de jagers, en achter dezen de
rafters, die den ingenieur met zijn dochter in hun midden hadden. De
troep was sedert het voorgevallene aan den Eagle-tail aanmerkelijk
grooter geworden, doordat de opzichter Watson zich met een aantal
baanwerkers daarbij aangesloten had.

Gesproken mocht er niet worden, daar ieder geluid in deze rotsspleet
veel verder te hooren was dan in de open lucht. De hoefslag der
paarden had hen kunnen verraden; daarom was Winnetou afgestegen en,
terwijl zijn paard door een der rafters bij den toom geleid werd,
ging hij op zijn zachte mocassins voor zijn metgezellen uit.

Het was als een tocht door de Onderwereld. Voor en achter zich de
enge rotsspleet, onder zich den strammen, met steenen bezaaiden
rotsbodem en het spookachtig ruischende water, en links en rechts
de loodrechte rotswanden, die zoo hoog waren, dat ze niet eens het
daglicht lieten doordringen, maar daarboven tegen elkander schenen te
stooten. Hoe verder men kwam, des te kouder en zwaarder werd de lucht,
en men bewoog zich in een akelig schemerduister.

En lang was de canon, eeuwiglang! Op sommige plaatsen werd hij iets
breeder, zoodat er vijf of zes ruiters naast elkander hadden kunnen
rijden; maar dan kwamen de wanden weer zoo dicht bij elkander, dat men
vreezen moest ieder oogenblik doodgedrukt te zullen worden. Zelfs de
paarden waren angstig; zij snoven geweldig en spoedden zich zoogoed
mogelijk voorwaarts, verlangend om uit deze engte verlost te worden.

Zoo verliep er een kwartier, en nog een; toen--allen bleven
onwillekeurig stilstaan--hoorden zij een knal, alsof er tien kanonnen
tegelijk afgeschoten werden.

"Lieve hemel, wat is dat?" vroeg Butler, de ingenieur. "Storten de
rotsen in?"

"Het was een geweerschot!" antwoordde Old Firehand. "Het oogenblik
is gekomen. Bij elke drie paarden blijft één man achter, de anderen
voortreden! Afstijgen!"

In een ommezien stonden ruim dertig man, ieder met zijn geweer in
de hand, gereed om hem te volgen. Nauwelijks hadden zij een tiental
passen achter zich, of zij zagen Winnetou staan, met den rug naar
hen gekeerd, en met zijn geweer in den aanslag.

"De wapenen neer, anders zal mijn toovergeweer spreken!" klonk een
forsche stem; men wist niet waar vandaan, van boven naar beneden,
of uit den grond naar boven.

"Neer de wapenen!" bulderde het andermaal in de taal der Utahs, zoo,
dat in de nauwe rotsspleet die weinige lettergrepen weergalmden als
het rollende gerommel van donder.

Toen vielen er snel achter elkander drie schoten. Men hoorde, dat zij
uit een en denzelfden geweerloop kwamen. Dat moest de Henry-karabijn
van Old Shatterhand wezen, waarvan de knal hier waarlijk de kracht
van een kanonschot had. Dadelijk daarop sprak ook het zilver-geweer
van Winnetou. De gekwetsten gilden en toen volgde er een gehuil en
gebrul, alsof alle duivels uit de hel losgebroken waren.

Old Firehand had den Apache bereikt, en kon nu zien wat en wie hij
voor zich had. De rotsspleet werd hier over eenigen afstand wijder,
en vormde een ruimte, die men genoeglijk een "ridderzaal in de rots"
zou kunnen noemen. Het was een bijna ronde ruimte, zoo groot, dat er
naar gissing wel honderd ruiters plaats in konden vinden. Het water
stroomde er voort langs den linkerrand; en ofschoon ook hier nog
schemerduister heerschte, kon men toch den troep Utahs zien.

De vijf vooruitgezonden krijgslieden hadden een groote fout begaan. Zij
hadden hier halt gehouden, om op de hunnen te wachten. Als zij
dat niet gedaan hadden, zouden de vier aan de overzijde post gevat
hebbende blanken genoodzaakt geweest zijn hen aan te spreken, en
dan hadden zij het hazenpad terug kunnen kiezen, om de hunnen te
waarschuwen. Doordat zij gewacht hadden tot de anderen zich bij hen
hadden gevoegd, waren zij nu allen ingesloten. Aan de overzijde stond
Old Shatterhand met zijn opgeheven Henry-karabijn, en naast hem zat
Hobble-Frank neergeknield, zoodat Davy en Jemmy over hem heen konden
schieten. De Roodhuiden hadden op de aanmaning van Old Shatterhand
niet dadelijk de wapenen nedergelegd, en daarom waren de schoten
gevallen. Vijf doode Utahs lagen op den grond. De anderen konden
bijna niet aan tegenweer denken; zij hadden genoeg te doen om hun
paarden in toom te houden, die door het buitengewone weergalmen van
de schoten schichtig waren geworden.

"Legt de wapenen neer, of ik schiet weer!" klonk opnieuw de stem van
Old Shatterhand.

En van de andere zijde klonk het: "Hier staat Old Firehand! Als
gijlieden uw leven wilt redden, geeft u dan over!"

En terstond daarop riep de Apache: "Wie kent Winnetou, den hoofdman der
Apachen? Wie tegen hem zijn geweer opheft, verliest zijn scalp. Howgh!"

Waren de Utahs van gedachte geweest, dat zij den vijand enkel vóór
zich hadden, zij zagen nu dat hun ook de terugtocht afgesneden
was. Daar stond de machtige gestalte van Old Firehand, en de slanke,
fiere gestalte van den beroemden hoofdman der Apachen. Naast hem,
maar in het water, omdat er anders geen plaats was, stond Tante Droll
met aangelegd geweer, en achter die drie zag men nog verscheiden
geweerloopen blinken.

Niet een der Utahs waagde het, zijn geweer weer aan te leggen. Zij
keken naar voren en naar achteren, en wisten niet wat zij doen
zouden. Tegenstand bieden ware zich in het verderf storten; zooveel
beseften zij allen; maar toch, zich zoo overgeven, zonder eenige
onderhandeling, dat konden zij niet van zich verkrijgen. Hun talmen
ziende, sprong Droll uit het water, liep regelrecht op den hoofdman
aan, zette hem het geweer op de borst, en commandeerde: "Werp uw
geweer neer of ik schiet u overhoop!"

De Groote Wolf keek verbouwereerd die dikke, vreemdsoortige gestalte
aan, als zag hij zich door een spook aangetast; de vingers van zijn
rechterhand openden zich, en lieten zijn geweer op den grond vallen.

"Ook den tomahawk en het mes!" klonk het gebiedend.

De hoofdman stak de hand in zijn gordel, haalde de twee genoemde
wapens er uit, en wierp die op den grond.

"Nu uw lasso!" gebood Droll.

Ook aan dit bevel gehoorzaamde de Groote Wolf. Droll nam de lasso,
en bond er de voeten van den hoofdman mee vast onder zijn paard. Toen
nam hij dit bij den toom, bracht het ter zijde, en riep aan den
Gunstick-Uncle die achter Old Firehand stond: "Kom hier, onkel! en
bindt _gij_ nu zijn handen!"

De Uncle trad stijf en statig voorwaarts, en antwoordde:


  "Bloed behoeft er niet te vloeien!
    'k Heb hem in mijn macht, om vlug
    Zijn handen op zijn rug
  Met zijn eigen riem te boeien!"


Meteen sprong hij achter den Grooten Wolf op zijn paard, volbracht wat
hij gedeclameerd had, en sprong toen weer van het paard af. Het was
alsof de hoofdman geen besef had van hetgeen er met hem gebeurde; hij
verkeerde als in een droom. Zijn voorbeeld werkte. De zijnen schikten
zich nu ook gedwee in hun lot; zij werden insgelijks ontwapend en
geboeid; en dat ging met buitengewone snelheid, daar al de blanken
zich beijverden om nu slechts het allereerst noodige gedaan te krijgen.

Hobble-Frank zou gaarne Winnetou begroet hebben; Davy en Jemmy
waren ook verlangend om dat te doen; maar er was nu geen tijd,
om zich dergelijke hartelijkheden te veroorloven; daarmee diende
men te wachten tot later. Het allereerst noodige was nu, te maken
dat men den canon uitkwam. Nauwelijks had men dan ook den laatsten
Roodhuid gebonden, en al de buitgemaakte wapenen bijeengeraapt, of men
vervolgde oogenblikkelijk den tocht. Vooraan reden de jagers, achter
dezen kwamen de Roodhuiden, en de achterhoede vormden de rafters.

Winnetou en Old Firehand reden met Old Shatterhand voorop. Zij hadden
hem stil de hand gedrukt, de eenige begroeting die zij voorloopig
noodig vonden. Vlak vóór de gevangenen reden er twee, die elkander
veel nader waren, dan beiden vermoedden, namelijk Tante Droll en
Hobble-Frank. Zij spraken samen geen woord. Toen zij zoo een eind
voortgereden hadden, trok Droll zijn voeten uit de stijgbeugels,
klom al rijdende op den rug van zijn paard en ging toen achterste
voren in het zadel zitten.

"_Heavens!_ Wat heeft dàt te beteekenen?" vroeg Frank. "Wilt gij
komedie gaan spelen, sir? Zijt gij bijgeval in een circus als clown
werkzaam geweest?"

"Neen, master!" antwoordde de dikke. "Ik heb louter de gewoonte om
de feestdagen zoo te vieren als zij vallen."

"Hoe bedoelt gij dat?"

"Ik ga verkeerd zitten, omdat het ons anders verkeerd zou kunnen
gaan. Gij moet niet vergeten, dat wij vlak achter ons vijftig
Roodhuiden hebben; en dat er licht iets zou kunnen gebeuren, waarop
geen mensch bedacht is geweest. Zooals ik nu zit, houd ik hen in het
oog, en ik heb de revolver in mijn hand, om hun, als het noodig is,
een pil toe te dienen. Als gij wijs zijt, doet gij precies zooals ik."

"Hum! Wat gij zegt, is zoo dom niet. Mijn paard zal het mij niet
kwalijk nemen: ik keer mij óók om."

Eenige seconden later zat ook hij verkeerd in het zadel, om op de
Roodhuiden het oog te kunnen houden. Het kon nu bijna niet anders,
of die twee potsierlijke ruiters moesten elkander dikwijls aankijken;
daarbij werden hun blikken van lieverlede vriendelijker; het was
klaarblijkelijk dat zij elkander bevielen. Dat duurde zoo een poos,
zonder dat er een woord tusschen hen gewisseld werd; doch eindelijk
kon Hobble-Frank niet langer het stilzwijgen bewaren. Hij begon:
"Neem mij niet kwalijk als ik u naar uw naam vraag. Zooals gij daar
naast mij zit, heb ik u reeds vroeger gezien."

"Waar dan?"

"In mijn verbeelding."

"Verduiveld! Wie zou dat gedacht hebben, dat ik in uw verbeelding
huisde? En hoeveel huishuur heb ik u dan te betalen? En hoe is het
met het opzeggen van de huur?"

"Dat laat ik alles aan uw eigen goeddunken over; maar van vandaag af
aan, is het met de verbeelding uit, daar ik u nu in eigen persoon mag
aanschouwen. Als gij zijt, voor wien ik u houd, heb ik veel grappigs
van u gehoord."

"Zoo? Voor wien houdt gij mij dan?"

"Voor Tante Droll."

"En waar hebt gij van die tante gehoord?"

"Op verscheiden plaatsen, waar ik met Old Shatterhand en Winnetou
geweest ben."

"Wat? Hebt gij met die twee beroemde mannen gereden?"

"Ja. Wij zijn boven in het gebergte geweest, in het Nationale Park
en zaten ook in het Estacato."

"Sapperdekriek! Zijt gij dan bijgeval Hobble-Frank?"

"Ineens geraden! Kent gij mij?"

"Natuurlijk! De Apache heeft dikwijls over u gesproken, en u vandaag
nog toen wij voor het bivak der Utahs lagen, een kleinen held genoemd."

"Een.... kleinen held!" zei Frank hem na, terwijl er een gelukzalig
lachje over zijn gelaat gleed. "Een.... kleinen.... held! Dat moet
ik in mijn oor knoopen. Gij hebt goed geraden, wie ik ben; maar nu
weet ik nog niet of _ik_ goed geraden heb?"

"Voor wien houdt gij mij dan?"

"Wel, dat heb ik u al gezeid: voor die Tante Droll."

"Goed geraden! Dat ben ik in hoogst-eigen persoon!"

"Inderdaad? Nu, dat doet mij drommels veel pleizier."

"Maar hoe zijt gij op het idee gekomen, dat ik die tante was?"

"In de eerste plaats door uw kleeding, en dan door uw gedrag. Ik heb
dikwijls hooren vertellen, dat die Tante Droll een zeer courageus
vrouwspersoon was; en toen ik u zoo handig met den hoofdman der
Utahs zag omspringen, dacht ik dadelijk: Dat is geen mensch anders
dan die tante."

"Zeer vereerend voor mij! Nu zijn wij allebei mannen, die den gek
niet met zich laten steken. Maar de hoofdzaak voor mij is, dat ik
gehoord heb, dat gij een landsman van Old Shatterhand zijt?"

"Ja, dat is waar."

"Dus een Duitscher?"

"Ja."

"Waar vandaan dan?"

"Uit het hartje. Ik ben, namelijk, een Saks."

"Wel drommels! Wat voor
een? Koninkrijk? Altenburg? Koburg-Gotha? Meiningen-Hildburghausen?"

"Koninkrijk, Koninkrijk! Maar gij kent die namen zoo precies: zijt
gij bijgeval ook een Duitscher?"

"Natuurlijk."

"Waar vandaan?" vroeg Frank, nu op zijn beurt verwonderd.

"Ook uit Saksen, namelijk Saksen-Altenburg."

"Wel, sapperloot!" riep de kleine uit. "Ook een Saks, en ook een
Altenburger! Hoe is het mogelijk! Uit de stad Altenburg of van het
platteland, he?"

"Niet uit de residentie, maar uit Langenleube."

"Langen...leube?" vroeg Frank, terwijl zijn mond wijd open bleef
staan. "Langenleube-Niederhain?"

"Ja, òf ik dat ken! Ik heb er familie wonen, zeer na in den bloede,
bij wie ik als jongen tweemaal op de kermis geweest ben. Als
de menschen van kermis praten, dan zijn je dàt kermissen, daar
in het Altenburgsche! Veertien dagen lang worden er pannekoeken
gebakken. En als zulk een kermis uit is, begint er op een ander dorp
weer een. Daarom spreekt men daar ook zoo in het algemeen van den
Altenburger plattelandskost."

"Precies!" zei Droll met een hoofdknikje. "Wat kermishouden is, weten
wij daar; en er aan meedoen kunnen wij ook. Maar gij hebt familie
bij ons, zegt gij? Hoe heeten die menschen, en waar zijn ze vandaan?"

"Het is zeer na in de familie. Het is namelijk zóó: Mijn vader heeft
een peetoom gehad, wiens schoondochter zaliger in Langenleube weder
getrouwd was. Later is zij gestorven; maar haar stiefzoon heeft een
zwager; en dat is de persoon, dien ik bedoel."

"Zoo. En wat deed die voor den kost?"

"Die deed zoo wat van alles. Hij was een gladde vogel, dat was hij, een
man, die overal op zijn plaats was. Nu eens was hij koffiehuisbediende,
dan kelderknecht, dan weer koster, tusschenbeide ook sergeant-majoor
bij de burgerwacht; als dat te pas kwam ook bruiloftsnooder,
en ook...."

"Stop!" viel Droll hem in de rede, hem meteen bij den arm
grijpende. "Hoe was zijn naam?"

"Hoe de voornamen waren, weet ik mij niet meer te herinneren; maar zijn
'van' was Pampel. Ik noemde hem altijd maar neef Pampel."

"Wat? Pampel? Versta ik het wel goed?" riep Droll. "Had hij kinderen?"

"Ja, een zwerm!"

"Weet ge ook hoe die kinderen geheeten hebben?"

"Neen, dat weet ik niet meer. Maar van den oudsten zoon herinner ik
mij den naam heel goed. Dat was een ferme jongen; hij heette Bastel."

"Bastel, dus Sebastiaan."

"Ja, want Sebastiaan wordt op zijn Altenburgsch Bastel uitgesproken. Ik
geloof dat hij er ook nog Melchior bij heette--dien naam hebben in
Altenburg van de tien menschen negen."

"Ja, ja, dat klopt, dat klopt precies: Sebastiaan Melchior Pampel. Weet
gij ook wat er van hem geworden is?"

"Tot mijn leedwezen, neen!"

"Kijk _mij_ eens aan! Kijk mij eens goed aan!"

"Waarom?"

"Omdat _ik_ het ben wat er van hem geworden is."

"Gij.... gij?" vroeg de kleine.

"Ja, ik! Ik was die Bastel; en ik weet nog zeer goed wie bij ons op
de kermis geweest is: dat was neef Frank uit Moritzburg, die later
knecht bij den boschwachter geworden is."

"Dat ben ik, ik in eigen persoon. Neef! Dus hier, hier midden in
de wildernis ontmoeten wij elkander als stamverwante menschen
en koezijns! Wie had zoo iets ooit kunnen denken. Kom hier,
broederhart! Ik moet u in mijn armen drukken!"

"Ja, ik ook. Hier hebt gij mij!"

Hij boog zich naar den ander en de ander boog zich naar hem. Daar
beiden verkeerd op hun paarden zaten, ging de omarming niet bijzonder
gemakkelijk, maar de moeilijkheden werden toch overwonnen.

De somber kijkende Indianen wisten bepaald niet wat zij van de gebaren
der beide blanken denken moesten; maar die twee bekreunden zich niet
om al die geverfde gezichten; zij reden hand aan hand naast elkander,
met hun ruggen naar voren, en praatten over de gelukkige dagen van hun
jeugd. En zij zouden waarschijnlijk nog in lang niet uitgepraat geweest
zijn, indien er niet een staking in den tocht was gekomen. Men had,
namelijk, het einde van de rotsspleet bereikt, die uitliep op een
grooteren en veel breederen canon.

Wel was de zon reeds zoo ver aan het ondergaan, dat haar stralen er
den bodem niet meer bereikten, maar er was toch nog licht, en daarbij
een zuivere atmosfeer. De ruiters haalden ruimer adem, toen zij in
de open lucht kwamen, hetgeen zij echter niet deden, zonder eerst
behoorlijk rondgezien te hebben of er zich geen vijandige wezens in
den omtrek bevonden.

Die canon was misschien tweehonderd passen breed, en over den bodem
stroomde een smal riviertje, dat men gemakkelijk doorwaden kon. Langs
dit water groeide gras en kreupelhout, en er stonden ook eenige boomen.

De Roodhuiden werden van de paarden afgenomen en, nadat hun voeten
weer geboeid waren, op den grond gezet. Nu eerst was het gunstige
oogenblik gekomen om elkander hartelijk te begroeten, en daarvan werd
dan ook behoorlijk gebruik gemaakt. Zij, die nog niet met elkander
bekend waren, maakten thans kennis, en het duurde niet lang of allen
waren met elkander op den gemeenzaamsten voet. Daarvan waren Firehand,
Shatterhand, Winnetou, de lord en de ingenieur natuurlijk uitgesloten.

De troep van Old Firehand had leeftocht bij zich gehad, en er werd
allereerst gegeten. Daarna moest over het lot der Roodhuiden beslist
worden. Hierover liepen de meeningen nogal uiteen. Winnetou, Old
Firehand en Old Shatterhand waren bereid hen op vrije voeten te
stellen; maar de anderen verlangden strenge straf. De lord sprak
zijn gevoelen uit als volgt: "Totdat de wedstrijden afgeloopen waren
zijn zij, naar mijn oordeel niet strafbaar; maar toen hadden zij u de
vrijheid moeten geven. In plaats daarvan hebben zij u vervolgd, om u te
vermoorden, en ik twijfel er geen oogenblik aan, dat zij dat ook gedaan
zouden hebben, indien zij er slechts gelegenheid toe gehad hadden."

"Dat ben ik volkomen met u eens," zei Old Shatterhand; "maar zij
hebben er geen gelegenheid toe gevonden, en zij hebben het dus ook
niet gedaan."

"_Well!_ Dan is hun oogmerk toch strafbaar: men moet den wil voor de
daad nemen."

"En hoe zoudt gij hun oogmerk dan gestraft willen zien?"

"Ja, dat is moeilijk te beslissen."

"Toch niet met den dood?"

"Neen."

"Met gevangenschap, met tuchthuis?"

"_Pshaw!_ Ransel hen goed af."

"Dat zou het onverstandigste zijn van alles wat wij doen konden, want
er is voor den Indiaan geen grootere beleediging dan klappen. Zij
zouden ons vervolgen tot aan het uiteinde van het vasteland."

"Leg hun dan een geldboete op."

"Hebben zij geld?"

"Neen; maar zij hebben paarden en wapenen."

"Is uw bedoeling, dat wij hun die moeten afnemen? Dat zou wreedaardig
zijn. Zonder paarden en wapens zouden zij van honger omkomen of in
handen van hun vijanden vallen."

"Ik begrijp u niet, sir! Hoe inschikkelijker gij met dat volkje
zijt, des te ondankbaarder zullen zij worden. Het bevreemdt mij,
dat _gij_ zoo zachtmoedig over hen denkt, daar zij zich aan u het
ergst vergrepen hebben."

"En juist omdat zij zich aan mij, Frank, Davy en Jemmy vergrepen
hebben, juist daarom zijn wij met ons vieren de eenigen, die over
hun lot te beslissen hebben."

"Doe dan met hen, zooals gij verkiest!" zei de lord, terwijl hij
zich gemelijk omdraaide. Maar dadelijk wendde hij zich weer tot Old
Shatterhand en vroeg: "Willen wij eens wedden?"

"Waarover?"

"Dat die kerels u met ondank beloonen zullen, als gij hen te
zachtmoedig behandelt."

"Neen."

"Ik wed om tien dollars."

"Ik niet."

"Ik zet twintig dollars tegen tien!"

"En ik wed in 't geheel niet!"

"Nooit?"

"Neen."

"Dat is jammer! dat is eeuwig jammer! Van Osage-nook af tot hier,
op dien ganschen langen rit, heb ik geen enkelen keer gelegenheid
gevonden om eens een weddenschap aan te gaan. Na alles wat ik van u
gehoord heb, moet ik u voor een echt gentleman houden; en nu antwoordt
ook gij mij, dat ge nooit wedt. En ik herhaal dus: Doe dan met hen
zooals gij verkiest!"

Hij was werkelijk eenigszins korzelig geworden. In de levenswijze van
het verre Westen had hij zich zeer spoedig goed weten te schikken;
maar dat hij nooit eens iemand aantrof, die met hem wedden wilde,
dat beviel hem niet erg.

De woorden van Old Shatterhand, dat hij, Frank, Jemmy en Davy de
eenigen waren, die het recht hadden om over het lot der Roodhuiden
te beslissen, waren niet zonder uitwerking gebleven, en na een
beraadslaging, die vrij lang geduurd had, was men eindelijk de zaak
eens geworden, dat aan de genoemde vier de beslissing zou worden
overgelaten, met dien verstande echter, dat men van de Roodhuiden geen
verdere vijandelijkheden meer te verwachten zou hebben. Er moest dus
nu een degelijke overeenkomst met hen gesloten worden. Daartoe was het
niet voldoende, dat die met hun hoofdman alleen werd getroffen; zijn
onderhebbenden moesten ook hooren wat hij zei en beloofde. Misschien
dat hij zich dan, om in hun oogen een man van eerlijkheid en goede
trouw te blijven, nog te meer genoopt zou voelen om zijn gegeven
woord gestand te doen.

Er werd dus een ruime kring gevormd, die uit al de blanken en al de
Roodhuiden bestond. Twee rafters moesten aan de twee uiteinden van den
canon de wacht houden, om dadelijk te kunnen waarschuwen wanneer er
soms een vijand in aantocht was. De hoofdman zat vlak voor Winnetou
en Old Shatterhand. Hij sloeg de oogen niet naar hen op; maar men
kon niet aan hem zien of dat schaamte was, dan wel verstoktheid.

"Wat denkt de Groote Wolf wel, dat wij nu met hem doen zullen?" vroeg
Old Shatterhand in de taal der Utahs.

De gevraagde gaf geen antwoord.

"De hoofdman der Utahs is bang; daarom antwoordt hij niet."

Nu vlamden zijn oogen op; met een kwaadaardigen blik keek hij den
jager aan, en zei: "Als het bleekgezicht zegt, dat ik bang ben,
is hij een leugenaar."

"Geef dan antwoord! Overigens moogt _gij_ niet van leugens spreken;
want gij zijt het, die zich er van bediend heeft."

"Dat is niet waar."

"Het is wel degelijk waar. Toen wij ons nog in uw legerplaats bevonden,
heb ik u gevraagd of wij vrij zouden zijn, indien ik u overwon. Wat
hebt gij mij daarop geantwoord?"

"Dat gij dan heen kondt gaan."

"Was dat geen leugen?"

"Neen, wat gij zijt immers gegaan."

"Maar gij hebt ons vervolgd!"

"Neen!"

"Wilt gij dat ontkennen?"

"Ja, dat ontken ik."

"Met welk doel hebt gij dan het bivak verlaten?"

"Om naar de verzamelplaats der Utahs te rijden, niet om u te
vervolgen."

"Waarom hebt gij dan vijf man op ons spoor gezonden?"

"Dat heb ik niet gedaan. Wij hebben de strijdbijlen opgegraven, en
als dat gebeurt, moeten wij voorzichtig zijn. Toen ik u de vrijheid
beloofde, indien ik door u overwonnen werd, wist ik niet eens in welke
richting gij u heen begeven zoudt. Wij wilden u in dat geval laten
vertrekken, en dat hebben wij gedaan. Wij hebben dus woord gehouden;
maar gij, gij hebt ons overvallen, ons alles afgenomen en vijf van
onze krijgslieden gedood. Hun lijken liggen nog in de rots-spleet."

"Gij weet zeer goed wat ik van uw woorden te denken heb. Waarom is
er uit uw wachtposten op ons geschoten, toen wij wegreden?"

"Die daar op post stonden wisten niet wat ik u beloofd had."

"Waarom hebben dan al uw krijgslieden den oorlogskreet aangeheven? Die
wisten toch zeer goed wat gij beloofd hadt."

"Dat geschreeuw gold niet u, maar diende om aan de wachtposten te
kennen te geven, dat zij niet meer schieten moesten. Alles wat wij
gedaan hebben was goed gemeend, maar wordt door u in ons nadeel
uitgelegd."

"Gij verstaat de kunst om u zeer scherpzinnig te verdedigen; maar
het gelukt u niet, mij uw onschuld te bewijzen. Ik wil eens zien of
uw krijgslieden den moed hebben, oprechter te wezen dan gij zelf zijt."

Hij deed aan eenigen der Roodhuiden de vraag, op wie het bij hun
laatsten rit gemunt was geweest, en zij antwoordden in overeenstemming
met den hoofdman, dat zij niets kwaads tegen de bleekgezichten van
zins waren geweest.

"Die menschen willen u niet tot een leugenaar maken," vervolgde
hij, het woord weer tot den hoofdman richtende. "Maar ik heb een
onomstootelijk bewijs. Wij zijn tot dicht in de nabijheid van uw bivak
geslopen, en hebben uw lieden beluisterd. Wij weten, dat uw plan was
ons te dooden."

"Dat vermoedt gij maar."

"Neen, wij hebben het gehoord. Wij weten ook, dat het bivak morgen
opgebroken wordt, en dat al de krijgslieden u naar de verzamelplaats
der Utahs zullen volgen; maar de vrouwen en kinderen gaan naar de
ouden in het gebergte. Is dat waar?"

"Ja."

"Welnu, zoo is al het andere, dat wij afgeluisterd hebben, ook
waar. Wij zijn vast overtuigd, dat gij ons naar het leven getracht
hebt. Welke straf denkt gij nu wel, dat gij daarvoor krijgen zult?"

De Groote Wolf gaf geen antwoord.

"Wij hadden u niets gedaan, en gij hebt ons meegenomen om ons
te dooden. En nu hebt gij ons van het leven willen berooven;
gij hebt dus meer verdiend dan eenvoudig den dood. Maar wij zijn
christenen. Wij willen u alles vergeven. Gij zult uw vrijheid en
wapenen terugontvangen; en daarvoor moet gij ons beloven, dat aan
niemand van ons, die hier zitten, ooit door u een haar gekrenkt
zal worden."

"Zegt uw tong dat of uw hart?" vroeg de hoofdman, met een ongeloovig
uitvorschenden, doordringenden blik Old Shatterhand aanziende.

"Mijn tong heeft nooit andere woorden dan mijn hart. Zijt gij bereid
mij die belofte te geven?"

"Ja."

"Dat wij allen, zooals wij hier bijeen zijn, roode en blanke mannen,
van dit oogenblik af aan broeders zijn?"

"Ja."

"Die elkander willen en moeten bijstaan in allen nood en gevaar?"

"Ja."

"En zijt gij bereid dat met de vredespijp te bezweren?"

"Ja, daar ben ik bereid toe."

Hij antwoordde vlug, zonder zich een oogenblik te bedenken; daaruit
was wèl op te maken, dat het hem met zijn belofte ernst was. De
uitdrukking van zijn gelaat was niet te zien, door de dikke verfkorst,
die er op zat.

"Dan zullen wij de pijp laten rondgaan," vervolgde Old Shatterhand. "Ik
zal u de woorden voorzeggen, die gij daarbij nazeggen moet."

"Zeg ze, ik zal ze nazeggen."

Deze bereidwilligheid scheen een goed teeken te zijn, en deed den
goedhartigen jager innig genoegen; maar toch kon hij niet nalaten
er een waarschuwing bij te voegen: "Ik hoop, dat gij het dezen keer
eerlijk meent. Ik ben altijd een vriend van de roode mannen geweest;
ik neem in aanmerking, dat de Utahs thans aangevallen zijn. Was dat
het geval niet, dan zoudt gij er niet zoo gemakkelijk van afkomen. Als
gij echter ook nu weer trouweloos wordt, zoudt gij er voor boeten
met uw leven. Dat waarschuw ik u, en ik zal woord houden!"

De hoofdman keek vóór zich op den grond, zonder zijn oogen naar den
sprekende op te slaan. Deze nam nu den calumet, die om zijn hals
hing, en stopte hem. Nadat hij hem aangestoken had, maakte hij de
boeien van den hoofdman los. Deze moest opstaan, den rook naar de
bekende zes richtingen blazen, en daarbij zeggen: "Ik ben de Groote
Wolf, de hoofdman der Yampa-Utahs; ik spreek voor mij en voor deze
mijne krijgslieden, die zich bij mij bevinden. Ik spreek tegen de
bleekgezichten, die ik zie, tegen Old Firehand, Old Shatterhand en alle
anderen, ook tegen Winnetou, den beroemden hoofdman der Apachen. Al
die krijgslieden en blanke mannen zijn onze vrienden en broeders. Zij
zullen zijn als wij, en wij zullen zijn als zij. Er zal hun nooit
door ons eenig leed geschieden, en wij zullen liever sterven, dan
hun reden te geven, om ons voor hun vijanden te houden! Dat is mijn
eed. Ik heb gezegd, Howgh!"

Hij ging weer zitten. Nu werden ook de anderen van hun boeien bevrijd,
en de pijp ging van mond tot mond, totdat allen gerookt hadden. Zelfs
de kleine Ellen Butler moest haar zes haaltjes doen; in haar eigen
belang mocht men haar niet daarvan verschoonen.

Daarop ontvingen de Roodhuiden al hun wapenen terug. Dat was niets
gewaagds, indien men op hun eed vertrouwen kon. Maar toch waren
de blanken volkomen op hun hoede, en ieder hunner hield de hand in
de nabijheid van zijn revolver. De hoofdman haalde zijn paard, en
vroeg toen aan Old Shatterhand: "Heeft mijn broeder ons de vrijheid
volkomen teruggegeven?"

"Ja, volkomen."

"Dus mogen wij wegrijden?"

"Ja, waarheen gij wilt."

"Dan zullen wij naar ons bivak terugkeeren."

"O! Ik dacht, dat u naar de verzamelplaats der Utahs wilde. Nu bewijst
gij toch, dat uw rit wel degelijk ons heeft gegolden?"

"Neen. Gij hebt ons den tijd doen verliezen, zoodat wij nu te laat
zouden komen. Wij gaan terug."

"Door de rotsspleet?"

"Ja. Vaarwel!"

Hij gaf hem de hand, en steeg te paard. Toen reed hij de rotsspleet
in, zonder verder naar iemand om te zien. De zijnen volgden hem,
nadat zij allen, een voor een, vriendelijk gegroet hadden.

"En de kerel is toch een schobberd!" zei de oude Blenter. "Als de verf
niet een vinger dik op zijn bakkes lag, zou men de valschheid er uit
hebben kunnen proeven. Een kogel door zijn kop was het beste geweest!"

Winnetou hoorde die woorden, en merkte aan: "Mijn broeder kan gelijk
hebben, maar het is beter goed te doen dan kwaad. Wij blijven van
nacht hier, en ik zal nu de Utahs volgen, om hen te beluisteren."

Hij verdween in de rotsspleet, niet te paard; want te voet kon hij
gemakkelijker volbrengen wat hij te doen had.

Eigenlijk was het nu allen veel beter en vrijer te moede, dan
te voren. Wat zou men met de Utahs hebben moeten aanvangen? Hen
dooden? Onmogelijk! Hen als gevangenen met zich meesleepen? Even
onmogelijk! Nu had men hen in de verplichting gebracht, om vrede en
vriendschap te betrachten, en men was hen meteen kwijt. Dat was beter,
dan iets anders.

De dag begon ter ruste te neigen, daar het hier in den canon eer donker
werd dan daarbuiten. Eenigen der mannen gingen hout zoeken voor een
bivakvuur. Old Firehand reed zuidwaarts in den canon naar beneden,
en Old Shatterhand noordwaarts naar boven, om te verkennen. Men
moest voorzichtig zijn. Beiden legden een goed eind weegs af, en
niets bespeurende dat argwaan wekken kon, keerden zij terug.

Er waren hier stellig in langen tijd geen menschen geweest, die een
vuur gebrand hadden; want ofschoon er geen sprake kon zijn van een
bosch, vond men toch hout om te branden in overvloed. De voorjaarsvloed
had veel meegebracht en aangespoeld. Niemand verheugde zich meer
over het vuur dan de lord, want dat verschafte hem een heerlijke
gelegenheid om met behulp van zijn braadpan zijn talenten als kok
in praktijk te brengen. Men had nog een kleinen voorraad vleesch,
en bovendien conserven, meel en zooal meer, welk een en ander men
uit Denver meegenomen had. Nu kon hij bakken en braden naar hartelust.

Later kwam ook Winnetou terug. Die man had, in weerwil van de
stikdonkere duisternis, die in den canon heerschte, met zijn geoefende
oogen zonder moeite den weg gevonden. Hij verhaalde, dat de Utahs de
lijken meegenomen, en werkelijk hun weg vervolgd hadden. Hij had hen
tot buiten de rotsspleet gevolgd en nog duidelijk gezien, dat zij de
steile rotshelling opgereden waren, en toen waren zij boven in het
bosch verdwenen.

Toch werd er een wacht diep in de rotsspleet uitgezet, ten einde
van dien kant elke overrompeling onmogelijk te maken. Twee andere
wachten stonden ieder op honderd passen afstands aan de boven- en
aan de benedenzijde van het bivak in den hoofdcanon, op die wijze
was voor volkomen veiligheid gezorgd.

Men had elkander natuurlijk veel te vertellen, en het was al lang na
middernacht toen men zich ter ruste neerlegde. Old Firehand bezocht
eerst nog de wachtposten, om zich te vergewissen, dat er goed gewaakt
werd; en aan de anderen bracht hij nog eens in herinnering hoe de
volgorde was, waarin de aflossing moest plaats hebben. Toen werd het
vuur uitgebluscht, en er heerschte stilte en duisternis in den canon.VEERTIENDE HOOFDSTUK.

GEVANGEN EN BEVRIJD.


Winnetou had goed gezien; de Utahs waren boven in het bosch verdwenen;
zij waren er echter niet doorheen gereden, maar hadden er halt
gehouden. Het vervoer van de lijken was hun niet zeer moeilijk
gevallen, daar zij, bij hun eigen paarden, tevens die der gedooden
terugontvangen hadden. Nu liet de hoofdman de lijken van de paarden
afnemen. Daarop trad hij terug naar den zoom van het bosch, keek naar
de rotsspleet in de laagte, en zei: "Zij zullen ons denkelijk wel in
het oog gehouden hebben. Daarbeneden staat stellig zulk een blanke
hond, om te zien of wij werkelijk naar ons bivak terugkeeren."

"Doen wij dat dan niet?" vroeg een zijner onderhebbenden, die zich
waarschijnlijk door dapperheid of door eenigerlei andere verdienste
zoo onderscheiden had, dat hij die vraag durfde veroorloven.

"Hebt gij even weinig hersens als de jakhalzen der prairie?" voer
de Groote Wolf tegen hem uit. "Wraak moeten wij hebben, wraak moeten
wij nemen op dat blanke ontuig."

"En het zijn nu onze vrienden en broeders?"

"Neen."

"Hebben wij dan de vredespijp niet met hen gerookt?"

"Van wien was die pijp?"

"Van Old Shatterhand."

"Welnu, dan is de eed verbindend voor hem, maar niet voor ons. Waarom
is hij zoo dom geweest, zich niet van mijn pijp te bedienen! Begrijpt
gij dat niet?"

"De Groote Wolf heeft altijd gelijk," antwoordde de man, die het met
de spitsvondigheid van den hoofdman volkomen eens was. Zijn uitlegging
moest, natuurlijk, iederen krijgsman der Utahs naar den zin zijn.

"Morgenochtend zullen de zielen der bleekgezichten reeds de eeuwige
jachtgronden betreden, om ons daar later te bedienen," vervolgde
de hoofdman.

"Wilt gij hen overrompelen?"

"Ja."

"Dan zijn wij te weinigen in getal; en wij kunnen ook niet door de
rotsspleet terug, want die zullen zij wel bewaken."

"Dan gaan wij een anderen weg, en halen eerst nog zooveel krijgslieden,
als wij noodig hebben. Er liggen er immers genoeg daarginds hooger
op in het P'a-mow (= Woud van het Water)? loopt er niet verder hooger
op dwars door den canon een weg, dien de bleekgezichten niet schijnen
te kennen? De lijken en paarden blijven hier, en twee van ulieden er
bij als bewakers. Wij overigen rijden noordwaarts."

Dat besluit werd ten uitvoer gebracht. Het bosch was wel slechts
smal, maar vormde een strook van een uur gaans lengte, langs welke de
Utahs voortrenden in galop, totdat de hoogte langzamerhand afdaalde
naar een ravijn, dat dwars door de rots liep. Door dat ravijn kwam
de Groote Wolf in den hoofdcanon, waar de blanken zich bevonden;
trouwens, dat ravijn liep er in uit minstens drie Engelsche mijlen
hooger op, dan het bivak der blanken. Tegenover het ravijn liep een
enge zijcanon in den hoofdcanon uit; doch die was niet zoo smal als
de rotsspleet, waar vandaag de ontmoeting tusschen de blanken en de
Roodhuiden had plaats gehad. Daarheen richtte zich de Groote Wolf
met zijn gevolg. Hij scheen den weg zeer goed te kennen, althans
in weerwil van de duisternis vergiste hij zich geen enkelen keer,
en mende zijn paard met zooveel zekerheid, als bevond hij zich op
een goed onderhouden straatweg.

Deze canon had geen water, en liep bergop. Weldra bereikten de
Roodhuiden de kruinhoogte van de uitgestrekte rotsvlakte, in welke het
veelvertakte net der canons diep ingesneden is. In galop ging het de
vlakte over, en na verloop van een half uur begon de streek langzaam
te dalen in de gedaante van een breede, zachte insnijding. Rechts
en links bleven de rotsen als beschuttende wanden staan, aanhoudend
hooger wordende, hoe lager het terrein daalde, en toen doken vóór de
verraderlijke bende de bladerrijke toppen van boomen op, waaronder veel
vuren brandden. Het was een bosch, of beter gezegd een woud, midden
op of in de door stormen gladgeveegde, en door de zon uitgedroogde
en tot steen verschroeide vlakte.

Dit bosch had zijn ontstaan louter te danken aan de depressie van
den bodem. De stormen loeiden er overheen, zonder het te beroeren,
en de neerslag van het hemelwater kon er zich verzamelen, om een
soort van meer te vormen, welks water de aardkorst week en voor de
wortels vruchtbaar maakte. Dat was de P'a mow, het Woud van het Water,
waarheen de Groote Wolf zich begeven wilde.

Er was volstrekt geen maneschijn noodig geweest om hier den weg te
kunnen vinden, zoo talrijk waren de vuren, die hier brandden. Het
was er een bedrijvig kampleven, en wel het leven van een kamp in
oorlogstijd. Men zag er geen tent, geen hut of barak. De vele roode
krijgslieden, die men er zag, lagen bij de vuren hetzij op hun dekken,
hetzij op den naakten grond; daartusschen lagen of stonden en graasden
even zooveel paarden. Dat was de plaats, waar de scharen der Utahs van
alle stammen zich verzamelen moesten voor den aanstaanden krijgstocht.

Toen de Groote Wolf bij het eerste vuur aankwam, hield hij halt,
steeg van zijn paard af, wenkte de zijnen, dat zij hier moesten
wachten, en riep een der bij het vuur zittenden den naam "Nanap neaw"
toe. Die twee woorden beteekenden "oude hoofdman". Daarmede was stellig
de opperbevelhebber van al de Utah-stammen bedoeld. De aangesprokene
stond op, en bracht den Grooten Wolf naar het meer, aan welks oever een
groot, van de overige afgezonderd, vuur brandde. Aan dat vuur zaten
vier Indianen, allen getooid met een adelaarsveer. Vooral een hunner
moest inzonderheid de opmerkzaamheid trekken. Hij had zijn gezicht niet
geverfd; het was doorploegd door ontelbare diepe rimpels. Zijn lang,
sneeuwwit haar hing neer tot op zijn rug. Die man was stellig op zijn
minst tachtig jaar oud, en toch zat hij zoo rechtop, krachtvol en fier,
als telde hij vijftig levensjaren minder. Hij sloeg een doordringenden
blik op de naderenden, maar zonder een woord of een groet te uiten;
ook de anderen zwegen. De Groote Wolf ging zitten zonder iets te
zeggen, en keek voor zich op den grond. Zoo verliep er een goede poos;
toen eindelijk klonk het uit den mond van den oude: "De boom werpt
in den herfst zijn bladeren af; maar als hij die vroeger verliest,
deugt hij niet meer, en moet omgehakt worden. Drie dagen geleden
droeg hij ze nog; waar zijn ze gebleven?"

Deze vraag zinspeelde op de adelaarsveeren, die de Groote Wolf
niet meer droeg; er lag voor elken dapperen krijgsman een grievend
verwijt in.

"Morgen zal die tooi het hoofd weer sieren, en zullen aan den gordel
de scalps van tien of twintig bleekgezichten hangen," antwoordde de
Groote Wolf.

"Is de Groote Wolf door bleekgezichten overwonnen, dat hij de
onderscheidingsteekenen van zijn dapperheid en waardigheid niet meer
dragen mag?"

"Door slechts één bleekgezicht, maar wiens vuist zwaarder is dan de
handen van honderd andere blanke mannen."

"Dat kan niemand anders wezen dan Old Shatterhand."

"Die is het!"

"Oef!" ontsnapte het aan de lippen van den oude, en "oef!" klonk het
ook uit den mond der anderen. Toen vroeg hij: "Dus heeft de Groote
Wolf dien beroemden blanke gezien?"

"Hem, en nog vele anderen: Old Firehand, Winnetou, den langen en
den dikken jager, een troep, wel vijfmaal tien hoofden sterk. Ik ben
gekomen, om u hun scalpen te kunnen brengen."

De Indiaan moet zijn gevoelens en gewaarwordingen weten te verbergen;
vooral wordt dat van de oudsten en van de hoofdmannen verlangd;
maar wat deze vier aanvoerders nu hoorden, gaf zulk een geweldigen
schok aan hun zelfbeheersching, dat zij aan hun gemoedsbeweging
onwillekeurig lucht gaven in uitroepen van blijdschap, verwondering
en verbazing. Het gelaat van den oude nam zulk een uitdrukking van
spanning aan, dat er bijna geen rimpel meer op te zien was.

"De Groote Wolf kan vertellen!" zei hij.

Het verhaal was niet in overeenstemming met de waarheid; hij deed
zijn best, om zich zelf en zijn handelwijze in een gunstig daglicht te
stellen. De anderen zaten bewegingloos, en hoorden het verhaal met de
grootste opmerkzaamheid aan. Daarna vroeg de oudste der hoofdmannen:
"En wat wil de Groote Wolf nu doen?"

"Gij zult mij nog vijftig krijgslieden geven, waarmee ik die honden
overrompelen zal. Hun scalpen moeten aan onze gordels hangen, nog
eer de dag van morgen aanbreekt."

De rimpels van den oude kwamen weer te voorschijn; hij fronste zijn
wenkbrauwen, en zijn haviksneus werd nog wel ééns zoo dun en scherp.

"Nog eer de dag van morgen aanbreekt?" vroeg hij. "Zijn dat woorden
van een rooden krijgsman? De bleekgezichten hebben ons overvallen en
beroofd, en onze mannen gedood. Nu rukken zij met overmacht op ons aan,
om ons bloed te vergieten, en roepen ook de scharen der Navajos tegen
ons in het veld. Zij hebben het gemunt op onzen ondergang; en nu de
Groote Geest de beroemdsten en voornaamsten hunner in onze handen
heeft gegeven, zullen zij snel en zonder pijnen sterven gelijk een
kind in de armen der moeder. Wat zeggen mijn roode broeders van die
woorden van den Grooten Wolf?"

"De blanken moeten aan den martelpaal!" antwoordde een der hoofdmannen.

"Wij moeten hen levend vangen!" sprak de tweede.

"Hoe beroemder zij zijn, des te grooter moeten hun pijnen zijn!" was
het oordeel van den derde.

"Mijn broeders hebben goed gesproken," prees de oude. "Wij zullen
die honden levend grijpen."

"De oude hoofdman moet bedenken, welke mannen er onder hen zijn,"
waarschuwde de Groote Wolf. "Old Shatterhand duwt den kop van
een buffel op den grond neer, en Old Firehand doet niets voor hem
onder. In hun wapenen schuilen alle booze geesten. En Winnetou is
een groot krijgsman...."

"Maar een Apache," viel de oude hem driftig in de rede. "Behooren de
Navajos, die tegen ons oprukken, misschien niet tot de Apachen? Hij
is onze doodvijand, en moet veel erger gemarteld worden dan de
bleekgezichten. Ik weet over welke krachten en bekwaamheden die
beroemde bleekgezichten te beschikken hebben; maar wij hebben
krijgslieden genoeg om hen dood te drukken. Gij hebt het eerste
recht op wraak, en zult dus de aanvoerder zijn. Ik geef u driehonderd
krijgslieden mee, en gij moet mij de bleekgezichten levend brengen."

"Mag ik dan, als zij aan den martelpaal gebonden worden, de scalps
nemen van Old Firehand, Old Shatterhand en Winnetou?"

"Die behooren aan u, maar alleen dan, wanneer geen blanke van te voren
gedood wordt. Een ontijdige dood van ieder hunner zou ons berooven
van het genot hen te zien martelen. Gij hebt reeds vijftig man bij
u; dus komen er op iederen blanke zeven Roodhuiden. Als gij hen goed
bekruipt, moet het u gelukken hen te omslingeren en te binden, eer zij
goed wakker zijn. Neemt vooral genoeg riemen mee! Kom nu; ik zal de
manschappen kiezen, die met u meegaan. De anderen, die hier blijven,
zullen er jaloersch over wezen; maar om hen schadeloos te stellen,
zullen zij de voorsten zijn aan de martelpalen."

Zij stonden op, en deden een rondgang van het eene vuur naar het
andere, om de uitverkorenen aan te wijzen. Men had spoedig de
driehonderd man bijeen, en buitendien nog vijftig om op de paarden
te passen, die niet tot dicht in de nabijheid der blanken medegenomen
konden worden. De Groote Wolf gaf aan die lieden de noodige opheldering
wat er gedaan worden moest, beschreef hun nauwkeurig de plaatselijke
gesteldheid, en zette hun vervolgens zijn plan van aanval uiteen. Toen
stegen de Roodhuiden te paard en aanvaardden hun tocht, die voor
de blanken zoo noodlottig moest worden. De namen Old Firehand, Old
Shatterhand en Winnetou weerklonken in aller ooren. Welk een roem,
zulke helden gevangengenomen en aan den martelpaal gebracht te hebben.

Het ging precies denzelfden weg terug, dien de Groote Wolf gekomen was,
maar slechts tot in den hoofdcanon. Daar steeg men af, om de paarden
onder bewaking van de vijftig man achter te laten. Bij de overmacht,
waarover men te beschikken had, kon de onderneming geacht worden
zoogoed als zonder gevaar te zijn. En toch was het welgelukken nog
niet eens zeker; de paarden der blanken konden alles nog verijdelen. De
Groote Wolf wist maar al te wel, hoe die dieren de gaaf hadden, om de
nadering van een Roodhuid reeds van verre te ruiken. Bij de nadering
van een troep van driehonderd Indianen was te veronderstellen, dat die
paarden zeer onrustig zouden worden en dat ze door hun luid gesnuif
alles zouden verraden. Wat was daartegen te doen? De hoofdman uitte
zijn twijfel. Een hunner bukte, trok een plant uit, en zei: "Hier is
een onfeilbaar middel, om den fijnen neus der paarden te misleiden."

De hoofdman herkende de plant aan den sterken reuk, dien zij van
zich gaf. Het was een wilde salie-plant. Er zijn in het verre Westen
streken, verscheiden vierkante mijlen groot, die geheel met salie
bedekt zijn. Ook in dezen canon, waar de zon tot op den bodem kon
doordringen, groeide die plant in overvloed. De raad was goed, en werd
terstond gevolgd. De Roodhuiden wreven hun handen en kleederen met
salie in. Dit gaf zulk een sterken reuk, dat men veilig kon aannemen,
dat de paarden der blanken er door verschalkt zouden worden. Buitendien
merkte de Groote Wolf, dat de onbeduidende luchtstroom, die er was,
van beneden naar boven kwam, en derhalve in het voordeel van de
Roodhuiden was.

Dezen hadden, hun overgroote meerderheid in aanmerking nemende, hun
geweren niet medegenomen, en waren slechts gewapend met messen. De
blanken zouden zoo overrompeld en opeengedrongen worden, dat het in
het geheel niet tot een gevecht kon komen.

Nu werd de verdere tocht te voet aangevangen, een afstand van drie
Engelsche mijlen. Aanvankelijk kon men zonder veiligsheidsmaatregelen
voortmarcheeren, doch toen er twee mijlen afgelegd waren, was het
raadzaam voorzichtiger te zijn.

Eerst nu kwam de hoofdman op de gedachte, dat de blanken uit
voorzichtigheid hun bivak naar elders verlegd konden hebben; en die
gedachte vervulde hem met een bijna koortsachtige ongerustheid. Verder
ging het aanhoudend verder, zacht en slangachtig. Zeshonderd
voeten, en nog hoorde men geen het minste gedruisch, geen steentje
werd er van zijne plaats afgebrokkeld, geen twijgje werd er
geknakt. Maar....eensklaps bleef de voorop marcheerende Wolf
stilstaan. Hij zag het wachtvuur branden. Dat was juist op het
oogenblik, toen Old Firehand de posten in oogenschouw nam. De hoofdman
had overdag gezien, dat er aan het boven- en aan het benedeneinde zulk
een wachtpost geplaatst was. Die schildwachten stonden er stellig nog;
en die dienden dus allereerst onschadelijk gemaakt te worden.

Hij gebood fluisterend halt, en gaf aan slechts twee bevel om hem te
volgen. Zij gingen op den grond liggen, en kropen voorwaarts. Spoedig
bereikten zij den eersten schildwacht; hij keek Old Firehand
na, die hem pas verlaten had, en stond dus met zijn rug naar de
Roodhuiden. Eensklaps grepen hem twee handen bij de keel, en vier
anderen grepen hem bij de armen en beenen. Hij kon geen adem halen;
hij verloor zijn bewustzijn, en toen hij weer bijkwam lag hij geboeid,
met een prop in den mond, om hem het schreeuwen te beletten. Naast hem
zat een Indiaan, die hem de punt van zijn mes op de borst hield. Dat
onderscheidde hij, in weerwil dat het maanlicht niet tot op den bodem
van den canon doordrong.

Intusschen was het vuur uitgegaan, en de hoofdman had weer aan twee der
zijnen bevel gegeven om hem te volgen. Het gold nu den schildwacht aan
het benedeneinde. Men moest dus het bivak van de blanken voorbij. Daar
dat aan dezen kant van het water lag, was het raadzaam den weg aan
de overzijde af te leggen. De drie waadden door het water heen,
en kropen aan den anderen kant verder--een niet zeer gevaarlijke
tocht. Men kon aannemen, dat de schildwachten op gelijken afstand van
het bivak uitgezet waren, en men kon dus te naastenbij berekenen welken
afstand men af te leggen had. Het water schemerde phosphoresceerend,
en het plassen daarin kon hen zeer licht verraden. Daarom kropen de
Roodhuiden nog een eind weegs verder, waadden toen naar de overzij,
gingen daar weer op den grond liggen, en schoven toen op handen en
voeten naar boven. Het duurde niet lang, of zij kregen den schildwacht
in het oog; hij stond een pas of zes van hen af, met zijn gelaat ter
zijde gewend. Nog een kleine minuut, een sprong, een kort gespartel
met voeten, en ook deze post was vermeesterd. De twee Roodhuiden
bleven bij hem; en de Groote Wolf ging alleen weer het water over,
om nu den grooten slag te gaan slaan.

De paarden stonden aan twee groepen tusschen het bivak en de twee
schildwachten. Zij waren tot nu toe volkomen rustig geweest; maar
het was niet te denken, dat dit nu zoo zou blijven. Als de Indianen
zeer dicht langs hen kwamen, moesten zij wel lont ruiken in weerwil
van den salie-reuk. Daarom hield de Groote Wolf het voor raadzaam,
ook zijn manschappen het water te laten oversteken. Dit geschiedde
inderdaad meesterlijk, zonder het minste gedruisch. Op de overzijde
aangekomen gingen allen op den grond liggen, om den afstand van een
honderdtal passen kruipende af te leggen, tot zij zich tegenover het
bivak bevonden. De grootste moeilijkheid daarbij was hierin gelegen,
dat zich zooveel menschen in een enge ruimte opeengedrongen moesten
bewegen, en dat nog wel geheel onhoorbaar. Toen zij nu naast elkander
lagen, tegenover de menschen en de paarden, begonnen de laatstgenoemde
toch onrustig te worden. Nu kwam het er op aan, snel te handelen. Van
onhoorbaar het water over te steken kon nu geen sprake zijn.

"Voorwaarts!" klonk de onderdrukte, maar toch door alle Roodhuiden
verstaan wordende stem van den Grooten Wolf.

Het riviertje was men spoedig over. Van de blanken was er nog niet
een ontwaakt; zij lagen allen in den eersten slaap. Het tooneel, dat
nu volgde, is niet te beschrijven. De bleekgezichten lagen dicht bij
elkander, zoodat de Indianen volstrekt geen ruimte hadden om zich
behoorlijk te bewegen. Vijf en zes hunner, en somwijlen nog meer,
wierpen zich op één blanke, trokken hem overeind, en smeten den
slaapdronkene aan de achter hen staanden toe, om oogenblikkelijk
een tweede, een derde, een vierde te vatten. Dit alles overviel den
slapenden zoo snel, dat zij zich in de macht der Indianen bevonden,
eer zij nog goed wakker waren geworden.

En geheel tegen het gebruik der Indianen, om bij elken aanval hun
oorlogsgehuil aan te heffen, gingen deze Utahs te werk schier zonder
geluid te laten hooren. Eerst toen de blanken luidruchtig werden,
hieven zij hun gegil en geschreeuw aan, dat ver door de nachtelijke
stilte drong, en door de wanden van den canon veelvoudig teruggekaatst
werd.

Daarbij was er een gewoel van lichamen, armen en beenen, die in de
duisternis niet van elkander te onderscheiden waren. Slechts drie
afzonderlijke groepen waren, in weerwil van de duisternis, eenigszins
te herkennen, drie groepen, die, niet ver van elkander verwijderd,
zich dicht aan den rotswand bewogen. De middelpunten er van waren Old
Firehand, Old Shatterhand en Winnetou, die, ten gevolge van hun groote
tegenwoordigheid van geest en vlugheid van handelen, niet gelijk de
anderen overrompeld hadden kunnen worden. Zij waren opgesprongen,
en hadden met den rug tegen den rotswand dekking gezocht. Nu
verdedigden zij zich met de messen en revolvers tegen de overmacht
van de vijanden, die zich niet van hun scherp mochten bedienen, daar
hun bevel was gegeven om de blanken levend te vangen. De drie moesten
echter bezwijken, in weerwil van hun beroemde bekwaamheid, verbazende
vlugheid en aan het wonderdadige grenzende spierkracht. Zij werden
door de Roodhuiden zoo overstelpt dat het hun ten laatste onmogelijk
was hun armen te verroeren. Zij werden ook op den grond getrokken,
half gewurgd, en evenals de anderen geboeid. Een door merg en been
dringend jubelgehuil der Roodhuiden verkondigde, dat de overrompeling
gelukt was.

Nu gebood de Groote Wolf een vuur aan te steken. Toen de vlammen
daarvan het tooneel der worsteling verlichtten, bleek, dat door de
steken en schoten van het genoemde drietal ruim twintig Roodhuiden
gekwetst en eenigen zelfs gedood waren.

"Daar zullen de honden tiendubbele martelingen voor uitstaan!" zei
de hoofdman grimmig. "Wij zullen hun vel aan reepen van hun lichaam
snijden. Zij zullen allen een ijzingwekkenden dood sterven, en
niet een der hunnen zal de sterren van morgenavond aan den hemel
aanschouwen! Neemt onze dooden op, en neemt de paarden en de wapenen
der bleekgezichten. Wij moeten terugkeeren."

"Wie moet het wondergeweer van den blanken jager aanraken?" vroeg
er een. "Dat gaat vanzelf af, en doodt hem, die het aanraakt, en nog
vele anderen bovendien."

"Wij laten het liggen, en bedekken het met een hoop steenen, opdat
geen roode man er een hand zal kunnen aanslaan. Waar is het?"

Men zocht er naar, zonder het te vinden; het was verdwenen. Toen
de Groote Wolf er aan Old Shatterhand naar vroeg, gaf die geen
antwoord. Toen hij, door het krijgsrumoer wakker geworden,
opgesprongen was, had men hem de karabijn uit de hand gerukt en
die weggeslingerd. De hoofdman liet brandende stukken hout nemen,
om het heldere, doorschijnende water van de beek te verlichten. Dat
was zoo ondiep, dat men er de steentjes op den bodem kon zien liggen;
maar de karabijn zag men nergens.

De Yampa-Utahs hadden dat geweer overdag nog in handen van Old
Shatterhand gezien, en konden de verdwijning niet begrijpen. Misschien
lag het in de rotsspleet. Men onderzocht die tot een goed eind
weegs er in, natuurlijk met behulp van brandende stukken hout,
maar ook tevergeefs. Het gevolg was, dat zelfs die Roodhuiden, die
twijfelden of het geweer van Old Shatterhand wel bovennatuurlijke
eigenschappen bezat, zich thans volkomen met het gevoelen der
anderen vereenigden. Zoolang men hier bleef, kon het toovergeweer
zijn onverklaarbare krachten doen gelden: dat was het eenparige
oordeel; en daarom gebood de Groote Wolf, die daardoor zelf niet op
zijn gemak was: "Bindt de gevangenen aan de paarden vast, en dan van
hier opgerukt! Een booze geest heeft het toovergeweer gemaakt. Wij
mogen hier niet blijven tot het zijn kogels op ons uitbraakt."

Aan dit bevel werd oogenblikkelijk gevolg gegeven; en toen de
Roodhuiden opbraken, was er sedert het begin van het gevecht nog geen
uur verstreken.

"Niet een der hunnen zal de sterren van morgenavond aan den hemel
aanschouwen!" had de hoofdman gezegd. Hij dacht, dat al de blanken in
zijn handen gevallen waren, en toch was dat niet het geval. Zooals
reeds verhaald is, had Old Firehand ook in de rotsspleet een
schildwacht op post gezet, om te zorgen, dat de wellicht langs dien
weg terugkomende Yampa-Utahs de blanken niet konden overrompelen. Die
schildwacht was... Droll, die pas twee uur later afgelost moest
worden. Hobble-Frank was uit eigen beweging met hem meegegaan,
om met hem nog eens goed over het dierbare geboorteland te kunnen
praten. Zij zaten, natuurlijk voorzien van al hun wapenen, in diepe
duisternis, en luisterden van tijd tot tijd, of zij wellicht in de
rotsspleet iets zouden hooren. Zij waren volstrekt niet vermoeid,
en zij hadden elkander zooveel te vertellen, dat het hun vooreerst
volstrekt niet ontbrak aan stof.

Daar hoorden zij opeens aan den uitgang van de rotsspleet een
gedruisch, dat wel geschikt was om hun opmerkzaamheid gaande te maken.

"Luister!" fluisterde Frank zijn neef (?) toe. "Hebt gij óók iets
gehoord?"

"Ja, ik heb óók iets gehoord," antwoordde de Tante zacht. "Wat kan
dat geweest zijn?"

"Ik denk voor het naast, dat eenigen der onzen opgestaan zijn."

"Neen, dat kan het niet wezen. Er moeten zeer, zeer veel menschen
op de been zijn--naar het gescharrel met de voeten te oordeelen,
op zijn minst wel een paar honderd...."

Plotseling zweeg hij, want nu werden de overrompelden wakker, en
hoorde men hun stemmen.

"Verduiveld, er wordt gevochten!" vervolgde Hobble-Frank. "Ik geloof
warendig dat wij overrompeld zijn."

"Ja, overrompeld zijn wij, dat is zeker," antwoordde Droll; "dat
moeten stellig die roode schobbejakken zijn, als het noodig is."

Het volgende oogenblik bewees, dat dit vermoeden juist was, want toen
weergalmde de oorlogskreet der Indianen.

"God moge ons bijstaan! zij zijn het werkelijk!" riep Frank. "Er op
los, er op los! Gauw, gauw!"

Hij greep den arm van Droll, om dien met zich voort te trekken; maar
deze door zijn geslepenheid bekende jager hield hem terug, en zei
met zulk een bevende stem, dat men hooren kon hoe ook hij ontsteld was:

"Hier blijven! Niet zoo holderdebolder er op los! Als de Indianen nu
bij nacht een overrompeling ondernemen, zijn er zoo ontzaglijk velen
bijeen, dat wij niet voorzichtig genoeg kunnen wezen. Wij moeten eerst
afkijken, hoe het met de zaak geschapen staat. Dan eerst weten wij,
wat ons te doen zal staan. Wij moeten op den grond gaan liggen en
voorwaarts kruipen."

Dat deden zij. Op handen en voeten schoven zij vooruit tot aan
den uitgang. Toen zagen zij, in weerwil van de duisternis, dat
hun metgezellen verloren waren. De overmacht der Roodhuiden was
te groot. Links van hen was het gevecht juist begonnen. De schoten
van Firehand, Shatterhand en Winnetou knalden, maar niet lang; toen
weerklonk het triomfgehuil der Roodhuiden. Vlak vóór den uitgang der
rotsspleet was de baan vrij.

"Gauw achter mij en het water over!" fluisterde Droll.

Hij kroop zoo snel en voorzichtig mogelijk over den grond. Frank
volgde hem. Opeens voelde de hand van laatstgenoemde een hard
lang voorwerp; het was een geweer met een bolvormig slot. "Old
Shatterhand's Henry-karabijn!" Dat was zijn eerste gedachte. En hij
nam het geweer mee.

Beiden kwamen gelukkig aan het water, en vervolgens aan de
overzijde. Toen nam Droll neef Hobble-Frank bij de hand, en trok
hem met zich voort, zijwaarts, in een zuidelijke richting. De vlucht
gelukte hun, doordat het zoo donker was, en het gescharrel van hun
voeten niet gehoord kon worden door het oorverdoovend spektakel, dat
de Indianen maakten. Reeds spoedig echter werd de ruimte tusschen den
rotswand en het water zoo smal, dat Droll aanried: "Wij moeten weer het
water over naar den linker-oever. Daar zal de baan wel breeder zijn."

Zij waadden naar den overkant. Tot hun geluk bevonden zij zich reeds
ver beneden de plaats, waar de schildwacht gestaan had. Zij liepen,
of beter gezegd zij draafden verder, zich telkens tegen den rotswand
of tegen op den grond liggende steenen stootende, totdat zij de
stemmen van de Indianen niet meer hoorden: toen hield Hobble-Frank
zijn metgezel staande, en zei op een toon van verwijt: "Blijf toch
eens een oogenblik stilstaan, duizendsapprements-kerel! Waarom zijt
gij eindelijk weggehold en hebt gij mij schandelijk meegetroond? Dat
strijdt immers tegen allen plicht en kameraadschappelijkheid! Hebt
ge dan geen ambitie meer in je lijf?"

"Ambitie?" antwoordde Droll, door zijn zwaarlijvigheid bijna buiten
adem van het loopen. "Die heb ik nog genoeg in mijn lijf; maar wie
er de ambitie in wil houden, dient vóór alle andere dingen zijn lijf
in veiligheid te brengen. Daarom ben ik maar gauw weggekuierd."

"Maar dat mocht gij toch eigenlijk niet!"

"Ei! Waarom mocht ik dat dan niet doen?"

"Wel, omdat het onze plicht was onze vrienden te redden."

"Ei, ei! Vertel mij dan eens hoe gij dat reddingswerk aangelegd
zoudt hebben."

"Wel, wij hadden ons op de Roodhuiden moeten werpen, en hen moeten
wurgen en doodsteken."

"Hihihihi! Wurgen en doodsteken," lachte Droll met zijn onnavolgbaar
eigenaardig lachje. "Weet gij wat wij daarmee uitgericht zouden
hebben? Niets anders, dan dat ze ons óók gevangengenomen zouden
hebben."

"Gevangengenomen? Verbeeldt gij u dan, dat onze kameraden maar
gevangengenomen zijn, en niet doodgeschoten, doodgestoken of
doodgeslagen?"

"Neen, omgebracht zijn ze nog niet; dat staat vast bij mij, dat weet
ik zeker."

"Dat zou mij gerust kunnen stellen."

"Welnu, laat het u dan geruststellen. Gij hebt toch hooren schieten?"

"Ja."

"En wie hebben dan geschoten? De Indianen?"

"Neen, want wat ik gehoord heb, waren revolverschoten."

"Dus, de Indianen hebben hun geweren in het geheel niet gebruikt;
zij zijn dus van plan geweest om de bleekgezichten bij levenden lijve
gevangen te nemen, om hen later des te beter te kunnen martelen. Daarom
ben ik op den loop gegaan. Nu zijn wij beiden gered, en kunnen wij
voor de onzen meer doen, dan wanneer wij ons óók gevangen hadden
laten nemen."

"Daar hebt gij gelijk in, neef! daar hebt gij gelijk in. Nu is er een
zware steen van mijn hart gevallen. Zou er ooit van den wereldberoemden
Hobble-Frank gezegd kunnen worden, dat hij het hazenpad heeft
gekozen, terwijl zijn kameraden zich in levensgevaar bevonden? Neen,
dat nooit! Liever werp ik mij in het heetste strijdgewoel, en hak
om mij heen links en rechts als een razende Hoefland. Het is in één
woord afschuwelijk! Wie had in zijn stille, vredelievende temperament
ooit kunnen denken, dat zoo iets gebeuren zou. Ik ben er letterlijk
kapot van!"

"Ik ben er ook van ontsteld, erg ontsteld; maar toch, er dadelijk
den kop bij laten hangen, dat doe ik niet. Zulke mannen als Winnetou,
Firehand en Shatterhand mag men niet eer verloren geven, of ze moeten
eerst werkelijk verloren zijn. En ze zijn toch ook niet geheel alleen,
maar er zijn mannen bij hen, die haar op de tanden hebben. Wij moeten
het dus maar bedaard afwachten."

"Dat is gemakkelijk gezegd. Maar welke Indianen kunnen het geweest
zijn?"

"Utahs natuurlijk. De groote Wolf is niet in zijn bivak teruggekeerd;
maar hij heeft vast geweten, dat zich nog andere Utahs in de nabijheid
bevonden, en die zal hij er bijgehaald hebben."

"De schobberd! En kort te voren heeft hij de vredespijp met ons
gerookt! Van welken kant kan hij toch gekomen zijn?"

"Ja, als ik dàt wist, zou ik meer weten, dan ik nu weet. Daar
hooger-op in het bivak zal hij zich stellig niet ophouden, maar hij
zal de gevangenen verder weg laten brengen. Daar wij niet weten welke
richting, mogen wij hier niet blijven staan; wij moeten weg, veel
verder weg, tot wij een plaats vinden, waar wij ons goed verschuilen
kunnen."

"En dan?"

"Dan? Nu, wij zullen wachten tot het dag geworden is; dan onderzoeken
wij de sporen, en loopen zoo lang achter de Indianen, tot wij weten,
wat wij voor onze vrienden doen kunnen. Maar nu, opgerukt! Kom!"

Hij nam Frank weer bij den arm, en raakte daarbij de karabijn aan.

"Wat?" vroeg hij. "Hebt gij twee geweren?"

"Ja. Het eene heb ik gevonden, toen wij naar het water kropen: dat
is het geweer van Old Shatterhand, zijn Henry-karabijn."

"O, dat is goed, dat is heerlijk! Dat kan ons van groot nut wezen. Maar
kunt gij er wel mee schieten?"

"Natuurlijk kan ik dat. Ik ben al zóó lang bij Old Shatterhand, dat
ik het evengoed ken als hij zelf. Maar nu vooruit! Als de Roodhuiden
op den inval komen om naar de beneden-rivier te rijden, dan halen
zij ons in, en dan zijn wij verloren. Maar ik moet mijn dierbaar
leven nog een poosje zien te behouden, om het voor mijn vrienden te
kunnen opofferen. Wee den Indianen, en wee het geheele wilde Westen,
als er van een van onze vrienden een haar op zijn hoofd gekrenkt
wordt! Ik ben een goed mensch; ik ben, om zoo te zeggen, twee zielen
en één gedachte; maar als ik boos word, hak ik de gansche formidabele
wereldgeschiedenis in de pan. Gij zult mij nog leeren kennen zooals
ik ben. Ik ben een Saks, verstaat ge mij! Wij Saksen zijn altijd
een strategisch amusant volk geweest, en hebben in alle oorlogen en
diatonische twisten de meeste klappen uitgedeeld."

"Of gekregen," antwoordde Droll, terwijl hij zijn kameraad voorttrok.

"Zwijg!" zei deze. "Gij Altenburgers zijt maar kaas-Saksen, maar
wij aan de Elbe zijn de echte. Zoo lang een menschelijke lip van
beschavingsgebeurtenissen spreekt, zijn Moritzburg en Perne altijd de
sublieme geweest van alle excentrieke grootheid en fatsoenlijkheid. Bij
Leipzig werd Napoleon verslagen; en te Räcknitz bij Dresden verloor
Moreau allebei zijn beenen--de twee eenige, die hij had; aan de
Weisseritz ligt de bakermat van de stoutmoedigheid, die ik in mijn
boezem consumeer, en ik zou dus den Roodhuiden maar aanraden, het bij
mij niet tot den climax van mijn verbolgenheid te laten komen. Ik ben
geadstringeerd in mijn toorn en incapabel in mijn gramschap. Morgen,
morgen spreek ik verder met u, morgen, als de eerste straal der zon
_dos à dos_ met het laatste schijnsel van de duisternis neerschiet
op het bloedige slagveld!"

Hij balde zijn vuist en schermde er dreigend mee achter zich. Nog nooit
van zijn leven was hij zoo opgewonden en verwoed geweest als op dit
oogenblik; dat openbaarde zich niet alleen in zijn woorden, maar ook in
de manier, waarop hij in weerwil van de duisternis voorwaarts stormde,
als gold het den vijand in te halen, die echter achter hem was.

En toch was de richting, die de twee ingeslagen waren, de juiste en
voor hen de geschikte om bij de Roodhuiden te komen, zooals hun later,
tot hun verrassing, zou blijken. Om niet door de Indianen ingehaald te
worden, verhaastten zij hun schreden zooveel als bij de heerschende
duisternis mogelijk was. Met het water rechts en den rotswand links,
liepen zij altijd zuidwaarts, tot ongeveer een uur later, toen de
canon een richting naar het oosten nam. Boven den daardoor gevormden
hoek scheen aan hun rechterhand en tot hun verwondering de maan,
zoo, dat zij die, toen zij een blik naar omhoog wierpen, helder
aan den hemel konden zien staan, doordat hier een zijcanon in den
hoofdcanon uitliep. Droll bleef stilstaan, en zei: "Halt! Hier moeten
wij overleggen, waarheen wij ons wenden zullen, rechts of links."

"Daarover behoeven wij ons geen oogenblik te bedenken," antwoordde
Frank. "Wij moeten het zijdal in."

"Waarom?"

"Omdat wij met absolute consecratie veronderstellen kunnen, dat
de Roodhuiden in den hoofdcanon zullen blijven. Als wij ons in den
zijcanon verschuilen, trekken zij ons voorbij, en dan kunnen wij hen
vroeg met obligatore hypnologie op hun achterste hielen zitten. Vindt
ge dat óók niet?"

"Hum! Het idee is niet kwaad, te meer daar de maan vlak boven het
zijdal staat, zoodat wij zien kunnen wat wij doen."

"Ja, Luna straalt mij troost in mijn hart, en kust mij de bruisende
stroomen mijner tranen uit het van woede verdroogde gemoed. Wij
zullen haar liefelijk schijnsel volgen; misschien brengt het ons
naar een plaats, waar wij ons goed verschuilen kunnen, hetgeen in
onze imponderabele positie de hoofdzaak is."

Zij sprongen het water over, en gingen den zij-canon in, waar nu
geen water liep; er waren echter kenteekenen genoeg die aanduidden,
dat de gansche bodem van het smalle dal in een ander jaargetijde
een stroombed vormde. Hun richting was nu regelrecht westwaarts. Zij
moesten diep den canon in, om door de Indianen toch niet ontdekt te
worden. Wel een half uur lang waren zij in die richting voortgegaan,
toen zij, eensklaps alleraangenaamst verrast, stil bleven staan. De
rotswand, namelijk aan hun rechterhand, hield plotseling op, om met
een van het noorden komenden wand een scherpen hoek te vormen. Daar
lag nu vóór hen, niet een open terrein, maar een woud, een echt woud,
zooals geen vreemde hier had kunnen vermoeden. Boven slechts weinig
kreupelbosch vormden de kruinen der hooge boomen zulk een dicht
loofdak, dat het licht der maan er slechts op enkele plaatsen even
doorheen kon dringen. Dit was het Woud des Waters, waar de Utahs hun
legerkamp hadden opgeslagen.

De dalgrond, dien dit woud vulde, liep regelrecht van het Noorden naar
het Zuiden, parallel met den niet veel verder dan een halfuur gaans
verwijderden hoofdcanon. Tusschen dien canon en het woud had men
twee wegen van gemeenschap, twee zijdalen: een noordelijk, waarvan
de Groote Wolf gebruik had gemaakt, en een zuidelijk, door hetwelk
Droll en Frank thans waren gekomen. Die twee van het oosten naar het
westen loopende zijdalen vormden met den hoofdcanon en het woud een
rechthoek, welks binnenvlak uit het hooge, urenlange rotsgevaarte
bestond, waarin het water loodrechte en verscheiden honderden voeten
diepe wegen had ingevreten.

"Een bosch, een woud, met echte bosschages en boomen, als was het door
een koninklijk Saksischen opperhoutvester aangelegd!" zei Frank. "Beter
konden wij het nooit treffen, want dat verschaft ons een schuilplaats,
zoo mooi als er ooit een in een boek beschreven is. Vindt gij dat
óók niet?"

"Neen!" antwoordde Tante Droll. "Dit woud komt mij verdacht voor,
of beter gezegd beangstigend. Ik vertrouw het niet."

"Hoe zoo dat en waarom dat? Denkt gij bijgeval, dat hier beren hun
nachtelijk difficiel opgeslagen hebben?"

"Dat niet zoo bijzonder. Voor beren behoeven wij hier niet bang te
zijn, geloof ik; maar wel voor andere creaturen, die precies even
gevaarlijk zijn."

"Wat voor creaturen dan?"

"Indianen."

"Dat is onnoozel; dat is wezenlijk ijselijk onnoozel."

"Nu, het zal mij plezier doen als ik abuis heb, maar mijn vermoedens
zullen wel juist uitkomen, zooals ik denk."

"Wilt ge dan de vriendelijkheid hebben, mij die vermoedens logisch
te expliceeren?"

Zij stonden beiden aan den rotshoek, waar de schaduw viel, en hielden
hun oogen scherp gericht op den zoom van het woud, die door de maan
werd beschenen. Daarbij vroeg Droll: "Wie zal wel beter weten, dat
hier een woud is, wij of de Roodhuiden?"

"De Indianen natuurlijk."

"Zouden zij niet evengoed weten als wij, dat men zich in het woud
het best verschuilen kan?"

"Natuurlijk."

"Heb ik u niet reeds gezeid, dat hier in de nabijheid Indianen
moeten zijn?"

"Ja, want bij hen heeft de Groote Wolf zijn hulptroepen gehaald."

"Waar zullen die snaken nu zitten? In den naakten, kalen canon,
of in het gemakkelijke woud?"

"In het woud natuurlijk."

"Goed; dan moeten wij hier ook bijzonder op onze hoede wezen. Ik ben
overtuigd, dat wij reden hebben om zeer voorzichtig te zijn."

"Dus, gij zijt van idee, dat wij het woud moeten mijden?"

"Neen; maar wij moeten oppassen. Ziet gij bijgeval iets verdachts?"

"Neen, hoegenaamd niets."

"Ik ook niet. Wij zullen het dus maar eens probeeren. Gezwind naar
de overzij, en dan in het kreupelhout neergedoken, en geluisterd,
of er leven in de kist is. Vooruit maar!"

In een wip waren zij de door het maanlicht beschenen kleine open ruimte
over. Bij de boomen gekomen, doken zij neer om te luisteren. Zij
hoorden niets; geen blaadje bewoog zich; maar Droll zoog de lucht
in, en vroeg zacht: "Frank! snuif even de lucht in! Ik ruik rook. En
jij niet?"

"Ja, maar de reuk is bijna niet te bespeuren. Het is maar een half
zweempje van een kwartspoor van rook."

"Doordat het niet dichtbij is. Wij moeten de zaak onderzoeken, en er
naar toe sluipen."

Zij namen elkander bij de hand, en gingen langzaam en voorzichtig
voorwaarts. Het was donker onder het dichte loofdak, en zij moesten dus
meer op het gevoel afgaan dan op het gezicht. Hoe verder zij kwamen,
des te merkbaarder werd de rooklucht; zij vorderden trouwens slechts
langzaam. Bij Hobble-Frank scheen er intusschen eenige bedenking tegen
de gevaarlijke onderneming te rijzen, want hij vroeg fluisterend:
"Zou het maar niet beter zijn als wij den rook rook lieten en ons
niet totaal nutteloos blootstelden aan een gevaar, dat mij niet
comprimeeren kan?"

"Een gevaar is het zeer zeker," antwoordde Droll; "maar wij moeten
het wagen. Misschien kunnen wij onze vrienden redden."

"Hier?"

"Ja. Als de Groote Wolf niet in ons bivak blijven wil, zal hij
regelrecht hierheen komen."

"Dat zou een buitenkansje wezen!"

"Een buitenkansje? Nu, dat mag wel zoo zijn. Het kan ons ons leven
kosten."

"Dat hindert niet, als wij onze kameraden maar redden. Nu denk ik al
niet meer aan terugkeeren."

"Goed zoo, neef! gij zijt een ferme kerel. Maar list is beter dan
geweld. Dus voorzichtig maar, voorzichtig maar!"

Zij slopen verder, totdat zij moesten blijven staan, omdat het
schijnsel van een vuur te zien kwam. Ook kon men onbestemde klanken
als menschenstemmen uit de verte vernemen. Het woud scheen zich nu
meer naar rechts uit te breiden. Zij volgden die richting, en zagen
spoedig nog meer vuren.

"Een groot, zeer groot bivak," fluisterde Droll. "Dat zullen de
Utah-krijgslieden zijn, die zich verzamelen voor den veldtocht tegen
de Navajos. Er zijn er op zijn minst verscheiden honderden bijeen."

"Dat hindert niet. Wij moeten dichterbij. Ik wil weten wat er met
Old Shatterhand en de anderen gebeuren zal. Ik moet...."

Eensklaps zweeg hij, want daar vóór hen klonk plotseling een gehuil uit
honderden kelen--geen gehuil van smart of van woede, maar van gejubel.

"O, nu zijn zij met de gevangenen in aantocht," sprak Droll. "De
Groote Wolf komt van het noorden, en wij komen van het zuiden. Nu
moeten wij bepaald weten, wat zij met hen willen aanvangen."

Tot nu toe hadden zij rechtop geloopen, maar nu moesten zij den
vijand gaan besluipen. Zij gingen dus op den grond liggen, en kropen
verder. Reeds spoedig bereikten zij den hemelhoog schijnenden rotswand,
die de oostelijke grens van het woud vormde. Daarlangs slopen zij
verder, vlak naast elkander blijvende. Zij hadden nu de vuren aan
hun linkerhand, en zagen zeer spoedig het kleine meer, waarbij het
vuur der hoofdmannen brandde.

"Een vijver of een meer," fluisterde Droll. "Dat heb ik wel
gedacht. Waar bosch is, moet ook water zijn. Wij kunnen niet verder
voort, want het water loopt tot vlak aan de rots, wij moeten dus weer
naar links."

Zij bevonden zich aan het zuideinde van het meer, waar op den
westelijken oever het vuur brandde, en de hoofdmannen gezeten
hadden. Zij kropen langs den oever voort, totdat zij een hoogen boom
bereikten, waarvan men de onderste takken gemakkelijk met de handen
grijpen kon. Juist werd er nieuwe brandstof op het genoemde vuur
geworpen; de vlam sloeg hoog, en bescheen de gevangen bleekgezichten,
die nu gebracht werden.

"Nu is goed oppassen de boodschap," zei Droll. "Kunt gij in een boom
klimmen, neef?"

"Als een eekhoorn."

"Dan maar gauw den boom in. Als wij boven zijn, hebben wij een veel
vrijer en beter uitzicht, dan hierbeneden."

Zij klauterden naar boven, en zaten al spoedig daar in het gebladerte,
zoodat de scherpste oogen van een Indiaan hen niet konden opmerken.

De gevangenen hadden moeten loopen; aan hun voeten waren zij dus niet
geboeid. Zij werden bij het vuur gebracht, waar de hoofdmannen weer
plaats genomen hadden. Bij hen was natuurlijk ook de Groote Wolf. Deze
Indiaan had de in zijn gordel verborgen adelaarsveeren voor den dag
gehaald en er zijn hoofd weer mee getooid. Hij was overwinnaar, en
mocht dus de onderscheidingsteekenen van zijn rang weer dragen. Zijn
oog rustte met de uitdrukking van een hongerigen panter op de blanken;
maar hij zei nog niets, daar de oudste hoofdman het recht had om het
eerst het woord te nemen.

De blik van Nanap-neaw, den oude, vloog van den eenen blanke naar
den anderen, totdat hij ten laatste aan Winnetou kwam.

"Wie zijt gij?" vroeg hij hem. "Hebt gij een naam, en hoe heet de
schurftige hond, dien gij uw vader noemt?"

Hij had stellig verwacht, dat de fiere Apache hem in het geheel niet
zou antwoorden; maar Winnetou zei op bedaarden toon: "Wie mij niet
kent is een blinde worm, die van vuiligheid leeft. Ik ben Winnetou,
de hoofdman der Apachen."

"Gij zijt geen hoofdman, geen krijgsman, maar het kreng van een doode
rat!" voegde de oude hem hoonend toe. "Al deze bleekgezichten zullen
een eervollen dood aan den martelpaal sterven; maar u zullen wij hier
in het water werpen, als aas voor de kikvorschen en kreeften."

"Nanap-neaw is een oude man. Hij heeft vele zomers en winters gezien,
en zeer veel ondervinding opgedaan; maar toch schijnt hij nog niet te
weten, dat Winnetou zich niet ongestraft laat hoonen. De hoofdman der
Apachen is bereid, om alle folteringen te ondergaan; maar beleedigen
laat hij zich door een Utah niet."

"Wat wilt gij mij maken?" lachte de oude hardop. "Uw armen zijn
geboeid!"

"Nanap-neaw moest bedenken, dat het voor een vrijen, gewapenden man
gemakkelijk is, grof tegen een geboeiden gevangene te zijn! Maar
waardig is het niet. Een fier krijgsman zou het beneden zich achten
zulke woorden te bezigen; en als Nanap-neaw dien wenk niet ter harte
wil nemen, zal hij aan zich zelf de gevolgen te wijten hebben."

"Welke gevolgen? Heeft uw neus ooit den stinkenden jakhals geroken,
waarvan zelfs de aasgier een afkeer heeft! Zulk een jakhals zijt
gij. De stank, dien gij...."

Verder kwam hij niet. Er ging een kreet van ontzetting op uit de
kelen van al de Utahs, die in de nabijheid stonden. Winnetou was met
een geweldigen sprong den oude zoo hard tegen zijn lijf aan geloopen,
dat hij hem op den grond deed tuimelen, toen gaf hij hem met zijn hiel
eenige trappen op de borst en op het hoofd, en keerde toen terug naar
de plaats waar hij gestaan had.

Op den algemeenen kreet van ontzetting volgde voor een oogenblik diepe
stilte, zoodat de luide stem van den Apache door allen gehoord werd,
toen deze riep: "Winnetou heeft hem gewaarschuwd. Nanap-neaw heeft
niet willen hooren. Hij zal nu nimmer weer een Apache beleedigen."

De andere hoofdmannen waren opgesprongen, om zich aangaande den
toestand van den oude te vergewissen. Zijn hersenpan was rechts
ingetrapt, en zoo ook een gedeelte van de borstkas. Hij was dood. De
roode krijgslieden drongen naderbij, de handen aan hun messen houdende,
en bloeddorstige blikken op Winnetou werpende. Men zou meenen, dat de
daad van den Apache de Utahs zou hebben aangespoord tot huilende woede;
maar dat was niet het geval. Zij gaven geen uiting aan hun toorn,
te meer daar de Groote Wolf zijn hand terugwijzend ophief, en daarbij
gebood: "Terug! De Apache heeft den ouden hoofdman omgebracht, om zelf
zeer snel en zonder pijniging te sterven. Hij hoopte, dat gij u op
hem zoudt werpen, om hem op staanden voet af te maken. Maar hij heeft
buiten den waard gerekend. Hij zal een dood sterven, zooals nog nooit
iemand er een ondergaan heeft. Wij zullen daarover beraadslagen. Brengt
den ouden hoofdman in zijn deken weg, opdat de oogen van die blanke
honden zich niet verlustigen in de aanschouwing van zijn lijk! Aan
zijn graf zullen zij allen den marteldood sterven. Old Firehand en
Old Shatterhand zullen met den Apache levend begraven worden!"

"Gij leeft niet lang genoeg om mij te kunnen begraven!" riep Old
Shatterhand hem toe.

"Zwijg, hond! tot u iets gevraagd wordt. Hoe wilt gij de dagen kennen,
die ik nog te leven heb?"

"Die ken ik! Het is geen enkele dag meer, want morgen om dezen tijd
zal uw ziel uw lichaam reeds verlaten hebben."

"Zijn uw oogen zoo scherp, dat zij in de toekomst kunnen lezen? Dan
zal ik ze laten uitsteken!"

"Om te weten wanneer gij sterven zult, heeft men geen scherp gezicht
noodig. Hebt gij ooit gehoord, dat Old Shatterhand een onwaarheid
heeft gesproken?"

"Alle bleekgezichten liegen, en gij zijt er ook een."

"De Roodhuiden liegen; dat hebt gij bewezen. Wij waren met ons vieren
blanken, en hebben met vier roodhuiden een wedstrijd gestreden om ons
leven. Indien wij overwonnen, konden wij onze tegenstanders dooden,
en dan zouden wij vrij zijn. Wij hebben overwonnen, en wij schonken
u het leven. En toch hebt gij ons de vrijheid niet gegund. Gij
hebt ons vervolgd en zijt in onze handen gevallen. Wij konden u
het leven ontnemen; dat hadt gij verdiend; maar wij deden dat niet,
omdat wij christenen zijn. Wij hebben de vredespijp met u gerookt, en
gij hebt ons de gelofte gedaan, dat gij tot aan uw dood onze vrienden
en broeders zoudt zijn. Daarop hebben wij u vrijgelaten; en tot loon
daarvoor hebt gij ons overvallen en hierheen gesleept. Wie heeft dus
gelogen, gij of wij? Maar weet gij nog wat ik tegen u gezegd heb,
eer wij tegen den avond in den canon van elkander afgingen?"

"De Groote Wolf is een fier krijgsman, hij onthoudt nooit de woorden
van een bleekgezicht."

"Dan wil ik uw geheugen even opfrisschen. Ik heb u gewaarschuwd,
als gij ook dezen keer weer uw woord niet hieldt, dat het dan uw dood
zou zijn. Gij hebt opnieuw uw belofte geschonden, en bijgevolg zult
gij sterven!"

"Wanneer?" grijnsde de Wolf.

"Morgen."

"Door wiens hand?"

"Door de mijne."

"Gij hebt een gat in uw hoofd, en daar zijn de hersens uitgeloopen!"

"Ik heb het gezegd, en zoo zal het gebeuren. Tweemaal heb ik uw leven
in mijn hand gehad: ik heb het u tweemaal geschonken, en toch hebt
gij mij bedrogen. Een derden keer zal dat niet gebeuren. De roode
mannen zullen ondervinden, dat Old Shatterhand wel toegevend is,
maar dat hij ook weet te straffen."

"Hond! Gij zult geen mensch meer straffen. Gij wordt nu omsingeld,
en van nacht bewaakt. Maar wij zullen nu over u beraadslagen; en
zoodra de dag aanbreekt zullen de folteringen beginnen, die eenige
dagen zullen duren, totdat gij sterft."

De gevangenen werden naar een kleine open ruimte in het woud
gebracht, waar een vuur brandde; een Indiaan zat er bij, om het
te onderhouden. Men bond hen nu ook de voeten bijeen, en legde hen
neer. Twaalf gewapende krijgslieden stonden rondom onder de boomen,
om de wacht te houden. Ontvluchten was dus onmogelijk, scheen althans
een volslagen onmogelijkheid te zijn.

Droll en Frank hadden uit hun verheven schuilplaats alles duidelijk
gezien. De boom, waarin zij zich bevonden, stond ongeveer honderd
vijftig passen ver van het vuur der hoofdmannen verwijderd, zoodat zij
ook het grootste deel der woorden, die gesproken waren, hadden kunnen
verstaan. Nu kwam het er dus op aan, de plaats te ontdekken waar de
gevangenen naar toe gebracht werden, en dan die plaats te naderen.

Juist toen zij uit den boom klommen, werden de buitgemaakte wapenen
en andere voorwerpen bij de ho