Home
  By Author [ A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z |  Other Symbols ]
  By Title [ A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z |  Other Symbols ]
  By Language
all Classics books content using ISYS

Download this book: [ ASCII | HTML | PDF ]

Look for this book on Amazon


We have new books nearly every day.
If you would like a news letter once a week or once a month
fill out this form and we will give you a summary of the books for that week or month by email.

Title: Novena sa Maloualhating Ama,t, Doctor at Ilao nang Santa Iglesia na si San Agustin
Author: Serrano, Fr. Juan
Language: Tagalog
As this book started as an ASCII text book there are no pictures available.
Copyright Status: Not copyrighted in the United States. If you live elsewhere check the laws of your country before downloading this ebook. See comments about copyright issues at end of book.

*** Start of this Doctrine Publishing Corporation Digital Book "Novena sa Maloualhating Ama,t, Doctor at Ilao nang Santa Iglesia na si San Agustin" ***

This book is indexed by ISYS Web Indexing system to allow the reader find any word or number within the document.University of Michigan.[Transcriber's note: Tilde g in old Tagalog which is no longer used is
marked as ~g.]

[Paalala ng nagsalin: May kilay ang mga salitang "ng, mga," at iba pa
upang ipakita ang dating estilo sa pag-sulat ng Tagalog na sa ngayon
ay hindi na ginagamit.]NOVENA

SA MALOUALHATING AMA,T, DOCTOR

AT ILAO NANG SANTA IGLESIA

NA SI

=SAN AGUSTÍN=

DATI NANG LIMBAG

SA UICANG CASTILA, AY TINAGALOG NANG

P. PREDICADOR

FR. JUAN SERRANO,

SA ORDEN NITO RING MABUNYI AT MARILAG NA AMAGUADALUPE

Pequeña imp. del Asilo de huérfanos.

1887


[Larawan: San Agustín]


NOVENA

SA MALOUALHATING AMA,T, DOCTOR AT ILAO

NANG SANTA IGLESIA NA SI

=SAN AGUSTÍN=.


Sa Amang ualang pinagmulan, sa Anac niyang bugtong, sa Espíritu
Santong mangaalio, iisang Dios at tatlong Personas.

Sa camahal-mahalan at cataas-taasang misterio nang Trinidad na
casantosanto-san nagcucusang nonoui, cun baga sa cusa, itong Novenas
nang mapantas na Doctor at Ama nang santa Iglesia na si san Agustíng
na Ama cong liniliyag, sapagca cun sa Dios Ama inahihinguil ang
capangyarihan, sa Anac ang carunun~gan at sa Espíritu Santo ang sinta;
ang sinta, carunun~gan at capangyarihan, ay siyang sinag na
ipinagbibigay liuanag sa sangdaigdigan nang arao nang santa Iglesiang
si san Agustín. Ang pinagcacaquilalanan nang calachan nang caniyang
capangyariha,t, cabagsican, ay ang pagca inamin nang santa
Iglesia ang lahat niyang aral tungcol sa gracia, tuloy siyang
pinasasampalatayanan sa sangcacristianohan. Hayag naman ang caniyang
carunun~gan at ang baquit siya,i, águila nang man~ga Doctor, ay
lungmipad pa naman siyang nagpacataas-taas, na nangyari niyang
siniyasat at inonaua ang cataastaasan at calihim-lihimang misterio
nang Santísima Trinidad, nang mangyaring malipol ang lahat nang man~ga
camaliang linalang nang man~ga erejes laban dito sa Misteriong ito.

N~guni ¿saan di? Palibhasa,i, naquinabang siya sa Dios Ama nang
capangyarihan, sa caniyang bugtong na Anac nang caniyang carunun~gan,
at ang Dios Espíritu Santo nama,i, nagcaloob at naghulog sa caniyang
puso nang caniyang sinta; si san Agustíng din ang nagbigay pagcatotoo
nito; na ganito n~ga ang marahil niyang uiniuica sa Pan~ginoon Dios:
_Cun ga icao_, aniya, _Pan~ginoon co ay si Agustino, at ga ang Dios na
ay aco, iiuang co ang pagca Dios co, at ibibigay co sa iyo,t, nang
icao ang maguing Dios co_. Sí, sapagca palad co aya, cun aco,i,
maguing dapat magcamit nang gagaduplis man lamang na quidlat nang
gayong sinta, na icapaglathala nang pananampalataya, manin~gas na
pan~gayupapang pagcauili at maliyag na pagbunyi dito sa
casanto-santosan at canin~gasnin~gas na Trinidad.

Sa iyo n~ga, ¡aba Trinidad Santísima! iniaalay at inihahayin nang
totoong pananaguisuyu,t, pagpapacababa at tunay na pan~gan~gayupapa
niring loob co itong Novenas, na baga man munti sa tin~gin, ay ang
tun~go,i, calaquilaquihan. Cahimanauari ang man~ga loob nang man~ga
tauo, ay man~ga sulong at magsipanibulos na pagdongdon~gang
pan~gadying, nang macamtan nila ang lubhang maalam at macapanyarihang
ampon at saclolo nang manin~gas na puso ni san Agustín na pinaglaosan
nang tunod, sampon nang man~ga cabanalan at graciang hinihin~gi dito
sa Novenas na ito; siya cong nasa,t, pita, siya co rin namang
iniamo-among idinaraing, idinadalan~gin at hihin~gi sa Dios Ama na
macapangyarihang tunay, sa Dios Anac na carunun~gang lubos, at sa
Espíritu Santong apoy na sintang tibobos, iisang Dios na totoo, na
nabubuhay at naghahari magparating man saan. Siya naua.

    *    *    *    *    *BILI,T, TADHANA

SA PAGNONOVENAS CAY SAN AGUSTÍNG NA AMA NATIN.


Cacailan mang panahon at cacailan mang arao, ay sucat mul-an at gauin
itong Novenas, ayon sa pagcauili ó pagcasalat nang isa,t, isa; n~guni
ang lalong tapat, ay cun mul-an sa icadalauang puong arao nang bouang
Agosto, at nang masadha,t, matapos sa icamaycatlong ualo; arao n~ga na
ipinagpifiesta sa caniya nang santa Iglesia; at cun dili caya, ay
sucat mul-an sa icamaycatlong pitong arao nang bouang Abril; at nang
matapos sa icalimang arao nang Mayo, arao n~ga nang catacatacang
pagbabalic niyang loob sa Dios.

Sa arao nang camumul-an ay magcocomulgar, at sa boong siyam na arao,
ay magpapacapilit magin~gat sa anomang pagcacasala nang marapat sa
ating Pan~ginoong Dios ang caniyang hinihin~gi. Arao arao ay darasalin
ang unang _Panalan~gin_ at aacalain sa loob at gunamgunamin, na
siya,i, humarap sa casanto-santosan Trinidad; at saca isusunod ang
icalaua na natatala sa ibaba sa balang isa,t, isang arao, at cun
matapos ay man~gadyi nang tatlong _Ama namin_ at tatlong _Aba Guinoong
María_, puri at dan~gal sa Santísima Trinidad na sininta nang totoong
pagninin~gas nang puso ni san Agustíng Ama natin, at saca isa pang
_Ama namin_ at _Aba Guinoong María_, puri at bunyi sa maliyag na alab
at nin~gas nang caniyang dibdib.

_Saca naman isusunod na babasahin ang man~ga touang dalit na nasa
cauacasan nito_.NOVENA

SA MALOUALHATING AMA,T, DOCTOR AT ILAO NANG SANTA IGLESIA NA SI

=SAN AGUSTÍNG AMA NATIN=.


_Cun macapagmula nang mag_ Ang tanda nang Santa Cruz _at macapag_
Pan~ginoon cong Jesucristo, _ay babasahin itong_ Panalan~ging
_masusunod at oolitin din sa arao arao_.PANALAÑGIN SA ARAO ARAO.


Sa harapan mong camahal-mahalan, Pan~ginoong macapangyayari sa lahat,
iisa sa pagca Dios at tatlo sa pagca Personas; ay ipinagpapatirapa co
yaring caabaan co at ang hiling co,t, nasa, ay ang balang nang
panimdimin, gaui,t, uicain co dito sa pagnonovenas na ito,i,
paraparang maoui,t, mahinguil sa pagpupuri,t, pagdaran~gal sa Iyo. At
sapagca naquiquilala co,t, natatalastas ang pagcababa, pagcamura,t,
pagcaualang halaga nang man~ga gaua co, ang tica co,t, nasa ay
ipaquisama,t, ilangcap sa man~ga ualang hangang carapatan at Pasiong
camahal-mahalan nang aquing Pang~inoong Jesucristo, at nang mahugasan
nang caniyang mahal na dugo ang aquing caloloua, luminis at mauala ang
dilang libag nang casalanan at man~ga pitang masasama. Inilalangcap
co nama,t, pinipintacasi ang man~ga carampatan nang calin~gas-lin~gas
na Virgeng si Guinoong santa María, at nang calahat-lahatang ángeles
at santos; at ang bucod cong pinipintacasi ay ang Ama cong liniliyag
na si san Agustín, at ang ampon niya,t, saclolo ang ninanasa co,t,
hinahan~gad dito sa pagnonovenas na ito. At yayamang icao, Santo,t,
Ama cong minamahal, ay naguing arao na nagpaunaua at nagpaliuanag sa
boong sang mundo nang calalim-lalimang misterio nang Santísima
Trinidad doon sa labing limang guinaua mong libro; at ang puso mo,i,
naguing carurucan nang Trinidad na casanto-santosan, ayon sa
ipinapahayag nang angel cay san Sigisberto, ay saan di aamini,t,
ipagcacaloob ang anomang iyong dalan~ginin. Caya n~ga yata idalan~gin
mo aco sa Pan~ginoong Dios nang tauad sa acquing man~ga casalanan,
man~ga arao at tulong na ipagpepenitencia co,t, ipagdurusa nang tapat
sa man~ga calilohang co; at ang bucod co pang hinihin~gi dito sa
pagnonovenas na ito; at ang idinaraing co pang isa sa iyo, Ama cong
iguinagalang, ay ang yayang icao noong nabubuhay pa dini sa ibabao
nang lupa, ay naguing tagapagtangol at tagapagsangalang sa
pananampalataya, at ang caniya pang santa Iglesia, ay ipinagbilin at
ipinagcatiuala sa iyo nang caniya ring Esposo na si Jesucristo, ay
ipatuloy mo rin n~gayong na sa Lan~git ca na ang dati mong ampon, at
pagpilitan mong hin~gin sa Pan~ginoong Dios na palataguin at palaguiin
sa boong sangmundo ang totoong pananampalataya, ang magcasundong totoo
ang lahat na man~ga haring cristiano, at ang matuto pa silang magutos
at magpasunod sa sangcacristianohan nang dilang ipagpupuri,t,
ipagdaran~gal sa Pan~ginoong Dios na nabubuhay at naghahari sa Lan~git
magparating man saan. Siya naua.ICALAUANG PANALAÑGIN

SA UNANG ARAO.


Dios at Pan~ginoon cong macapangyayari sa lahat, na sa carunun~gan
mong ualang hangan ay pinapaguing liuanag mo ang cariliman, noong
baliquin mo ang ualang casinglalim na bait at loob nang aquing Amang
si san Agustín, at pinapaguing ilao mo nang pananampalataya, at arao
na maliuanag nang santa Iglesia, na magsasaysay at magpaunaua sa boong
sangmundo nang man~ga Misterio mong mataas, at parang diamante cun
mutyang mahal, ay liniloc mo,t, pinalambot nang man~ga luha nang Ina
cong si santa Mónica, at pinili,t, hinirang na magcalat at magpahayag
nang iyong casanto-santosang n~galan, ay aco,i, nagaamo-amo sa iyo,
Dios co, na pacundan~gan sa caniyang man~ga carapatan, ay aco,i,
pagcalooban mo nang liuanag na icatuto cong malis at lumayo sa
casalanan, at icagagaling nang dila cong gagauin; at pacundan~gan
naman sa pagal niya,t, pagod sa pagsasangalang sa pananampalataya, ay
pagcatibayin mo ang aquing loob, sampon nang man~ga loob nang lahat na
man~ga capoua co tauo sa totoong pananampalataya. At sa iyo naman, Ama
cong liniliyag, ang hinihin~gi co, ay pacundan~gan sa catacataca mong
pagbabalic loob sa Pan~ginoon Dios, ay idalan~gin mo aco sa caniya
nitong aquing idinaraing; at ang hinihin~gi co pa naman dito sa
pagnonovenas na ito, ay inaasahan co ring cacamtan, pacundan~gan sa
ampon at man~ga carapatan mo, nang maran~gal at mabantog ang caalaman
nang Dios sa aquing magparating man saan. Siya naua.

Ang apat na _Ama namin_ at _Aba Guinoong María, ayon sa sinasabi sa
man~ga bilin_.ICALAUANG PANALAÑGIN

SA ICALAUANG ARAO.


¡Aba liniliyag cong Amang si san Agustín! yayang nagnin~gas ang iyong
puso na parang arao, na hindi napupugnao, at hiualay man sa catauan,
ay nagbibigay pagcatotoo at ipinaquiquita nang moli,t, moling
paglulucso ang alab at nin~gas nang sinta sa Dios, na namahay sa iyong
dibdib, at icao rin ang nagpahayag at nagcompisal nang pagca icao ay
nasugatan nang palasong sinta; aco,i, nagaamo-amo sa iyo, Ama cong
mahal, na alang-alang dito sa camahal-mahalang alab, ay dalan~ginin mo
sa Pan~ginoon Dios, ang aco,i, siga,t, sunoguin nang quidlat nang sinta
sa caniya, at nang cun masan~gag at luminis ang aquing dibdib, ang
Dios na lamang ang ouia,t, patun~guhan nang dilang pita,t, nasa nang
loob co; at gayon din namang aco,i, nagaamo-amo sa iyo na idalan~gin
mo rin sa caniya itong aquing hinihin~gi sa pagnonovenas na ito, cun
macacaayon at mararapat sa panininta sa Dios, at nang cun matularan co
ang malinis mong sinta dito sa buhay na ito, ay maguing dapat acong
masama at maramay sa iyong magnin~gas niyong sintang mapalad na
inaasahan nang aquing caloloua, na hindi matatapos magparating man
saan. Siya naua.

Ang apat na _Ama namin_ at _Aba Guinoong María_.ICALAUANG PANALAÑGIN

SA ICATLONG ARAO.


¡Aba Pan~ginoon at Dios na mapagcalin~ga! na nagcaloob sa aquing Amang
si san Agustín nang maningning at masinag na carunun~gan, palibhasa,i,
arao nang santa Iglesia, na nacapagpapanao nang dilim nang man~ga
eregias, naguing maestro nang man~ga Doctores, paraluman nang man~ga
cristiano, at nang sila,i, matuto,t, houag masinsay sa daan nang
pananampalataya; at naguing patnugot, na cahalimbaua niyong columnang
alapaap at apoy na natnugot sa man~ga campon mong bayan sa una, at
itinuturo sila sa lupang pan~gaco mo sa canila, at nacasisira sa
man~ga matitigas na loob na dumurouahagui,t, ongmuusig sa canila. Ay
ang idinaraing co sa iyo, Pan~ginoo,t, Dios co, ay ang pacundan~gan sa
pagpipilit niyang magpaliuanag nang loob nang man~ga tauong
nagcacamali,t, nasisinsay, ay pagcalooban mo aco nang liuanag na
icaalinsunod co sa mahal mong calooban, at icalalayo co,t, icaiilag sa
cariliman nang man~ga camalia,t, casamaan. At icao naman Salomón nang
man~ga cristiano, calarahin mo aco sa Pan~ginoon Dios, at caniyang
ipagcaloob sa aquin, at tuloy pa namang pacamtan sa aquin itong aquing
hinihin~gi sa iyo dito sa pagnonovenas na ito, at nang cun paratihin
cang purihin nang aquing caloloua, ay tumouid ang man~ga hacbang nang
aquing buhay, hangan di sumapit at mahanganan sa caguinhauahang ualang
hangan. Siya naua.ICALAUANG PANALAÑGIN

SA ICAPAT NA ARAO


¡Aba cabababaang loob na Jesús! Na baquit icao ay manin~gas at
maliuanag pa sa arao, ay tiquis cang nagpacaonti, at ipinaglin~gid mo
ang ningning at sinag nang iyong carunun~ga,t, camahalan sa alapaap na
marupoc nang aming catauohan, at nagcaloob ca sa aquing Amang san
Agustín nang malacas na loob na ipinagpaualang, halaga,t, ihinamac
nang dilang puri at dan~gal dito sa ibabao nang lupa; at tulad sa iyo,
at nagdamit nang mababa at murang damit ermitaño, binago,t, binalic
ang man~ga dati niyang camalian, at isinulat na ipinahayag sa boong
sangmundo ang caniyang man~ga casalanan nang totoong caguilaguilalas
na capacumbabaan nang loob, na di pinan~gahasang tularan nang sino
man. Diyata, Dios at Pan~ginoong co, aco,i, nagaamo-amo sa iyo,t,
dumaraing na iyong casihan, sidla,t, hulugan ang aquing caloloua nang
totoong capacumbabaan, at nang maiubos cong icompisal ang lahat na
man~ga casalana,t, camalian co, at nang paualang halaga,t, hamaquin
ang dilang capurihan dito sa buhay na ito, at houag acong may ibang
pagnasa,t, pitahin, cundi ang hamaqui,t, ayopin dahilan sa pagcaibig
sa iyo. At sa iyo naman, Santo,t, Pantas na Doctor, dumaraying din aco
na idalan~gin mo aco sa Pan~ginoong Dios nitong capacumbabaang loob,
sampon nang hinihin~gi co sa iyo dito sa pagnonovenas na ito, at nang
cun mahouaran co ang cababaan mong loob, ang Dios na nagpaparan~gal at
nagpapala sa mababang loob, ay pagpalain niya acong papagcamtin nang
corona sa caloualhatian sa Lan~git. Siya naua.ICALAUANG PANALAÑGIN

SA ICALIMANG ARAO.


¡Aba malubay at catiis-tiisang Jesús! na nagcaloob sa Ama cong san
Agustín, nang manin~gas na nasa,t, ibig sa cagalin~gan nang man~ga
caloloua; na parang arao na masicat, ay dili isamang lumamlam at
nagcolimlim ang caniyang ningning at sinag sa pagpapaliuanag sa man~ga
tauo nang caniyang pan~gan~garal; at nagdalita na ualang saua nang
madlang saquit at, carouahaguinan sa man~ga eregeng nagbubudhi sa
caniya nang camatayan; at bagcus sa malaqui niyang pagnanasang maguing
mártir, ay dili n~ga isa man nanghinauang magtiis, at ang dinorongdong
niyang uiniuica, ay ganito: Pan~ginoong co, aniya, pagcalooban mo aco
nang icapagtiis, at dagdagan mo pa,t, ololan ang saquit at hirap. Caya
n~ga Pan~ginoong co, pacundan~gan sa di masaysay niyang pagtitiis, ay
pagcalooban mo aco nang icapagtitiis co nang hirap, at hologan mo aco
nang manin~gas na nasang maghirap dahilan sa pananamlataya. At yamang
iniadya mo ang caibigibigan mong Doctor sa maraming pan~ganib, nang
maguing calasag nang sangcacristianohan, aco,i, nagaamo-amo sa iyo, na
ipagadya mo naman aco sa casalanan at sa tanang caauay co, naquiquita
ma,t, di man naquiquita. At sa iyo naman, Ama cong iniibig na san
Agustín, ay dumaraing aco na idalan~gin mo aco nito rin sa Pan~ginoon
Dios, sampon nang hinihin~gi co dito sa pagnonovenas cong ito, at nang
tulad sa iyong dalita ay matiis co,t, maralita, bayad at dusa sa
man~ga casalanan co, ang tanang cahirapan dini sa buhay na malait,
hangan di macasapit sa tiuasay na doon~gan sa Lan~git. Siya naua.ICALAUANG PANALAÑGIN

SA ICAANIM NA ARAO.


¡Aba Dios at Pan~ginoong co! Na pinagpala mo ang caloloua nang Ama
cong san Agustín, sa pinacalan~git nang iyong santa Iglesia, at
pinarating mo sa cataas-taasang pagninilay, na ga nauaualang loob at
natitilihan sa man~ga cababalaghan mong Misterio, at nagcamit pang
nanood dini sa buhay na yari nang Trinidad na casanto-santosan, at
naguing dapat numamnam nang dugong camahal-mahalan sa taguiliran nang
aming Pan~ginoong Jesucristo, at nang calinalinamnamang gatas nang
casanto-santosang Virgen María, at pinagitanan nilang mag-Ina na uala
siyang matotohang lin~gonin nang malaquing pagcatoua, at ungmalab na
sungmilacbo ang apoy nang caniyang sinta cay Jesús at cay María: ay
panin~gasin mo naman, Pan~ginoon co, ang dibdib co sa pagcauili cay
Jesús at sa caniyang casanto-santosang Ina. At sa iyo nainan, Arao na
maalab, aco,i, ungmaamo-amo, na pacundan~gan sa catouaan mong
quinamtan dito sa man~ga caloob sa iyong ito, ay idalan~gin mo aco sa
Pan~ginoon Dios nang graciang hinin~gi co dito sa novenas na ito, at
idalan~gin mo pa naman aco nang caliuanagan nang loob, na icatututo
cong magnilay nang man~ga camahalan niya,t, caloob, at nang cun
maboong manatili ang aquing loob dito sa pagninilay na ito, ay houag
acong may hanapi,t, han~garin, cundi ang igaganti cong catampatan, at
nang purihin ang caniyang camahalan magpasaualang hangan. Siya naua.ICALAUANG PANALAÑGIN

SA ICAPITONG ARAO.


¡Ay Jesús! Dios na totoo,t, Maestro nang tanang sarisaring cabanalan,
na inilagay mo,t, inihalal dini sa ibabao nang lupa ang aquing Amang
san Agustín, dili nang pamahayan nang lahat na man~ga cabanalan
lamang, cun di nang alaga,t, diliguin (at parang totoong arao) ay
palagoin pa naman niya ang man~ga cabanalan sa halamanan nang santa
Iglesia, at magacay siya,t, manogot sa pitong puo,t, limang Religión,
na umaalinsunod sa liuanag nang caniyang casanto-santosang Regla at
aral nang totoong pagpapacaruc-ha, pamimintuho at pag-iin~gat sa
cahalayan; ang idinaraing co sa iyo, Pan~ginoong co, ay ang itanim mo
sa caloloua co ang lahat nang cabanalan, at nang cun aco,i, maguing
duc-hang totoo sa loob, at mapagin~gatang co ang dilang cahalayan, at
masunod co ang man~ga utos mo, ay maguing dapat pamahayan ang puso co
nang Santísima Trinidad. At sa iyo, casanto-santosang Patriarca,
dumaraing naman aco, at dumadalan~gin na aco,i, anaquin mo, di man aco
dapat, at ipagcaloob mo sa aquin ang hinihin~gi co dito sa novenas na
ito, sampon nang icao rin ang parating maguing panogot, paraluman at
Maestro co, at nang sa tulong nang iyong liuanag tontonin nang
caloloua co, na houag ding masinsay, ang itinuro mong daang cabulusan
sa Lan~git. Siya naua.ICALAUANG PANALAÑGIN

SA ICAUALONG ARAO.


¡Aba Pan~ginoon at mananacop sa amin! na nagbigay cang pasunod sa Ama
cong san Agustín, nang tularan niya ang manin~gas mong pagcaibig sa
man~ga caloloua, at caya inibig niyang minahiguit ang mamatay siya,
houag lamang niyang maquitang hinahamac ang man~ga tantong dapat
igalang na man~ga casangcapan sa Simbahan, at houag mapanood nang
maibiguin niyang mata ang libuti,t, pag-itanan nang caganiran nang
man~ga ereges ang man~ga obejas niyang caual, at pinagcalooban mo rin
siyang maglin~gid nang caniyang liuanag, at mamatay nang magpanibagong
mabuhay sa lalong mabuting lan~git, at pinagpala mo siya sa
caloualhatian nang Lan~git, at isiniping mo sa man~ga Apóstoles, ayon
sa napahayag sa isang mahal at santong Obispo, at doo,i, nagbibigay
siyang dilag sa ibang man~ga Santos, ayon sa naquita ni santa
Gertrudis: Ay pagcalooban mo naman aco, Pan~ginoong co, nang totoong
pagcaibig sa man~ga capoua co tauo, at ipagcaloob mo namang manatili
sa tunay at totoong pananampalataya, at sa boong pagsunod sa santa
Iglesiang Ina namin, itong caharian at ang sangcacristianohang bayan.
At icao naman, mahal cong Amang san Agustín, yayang ang uica ni santa
Gertrudis, ay naquita ca niyang dumaralan~gin sa casanto-santosang
Trinidad, na papagnin~gasi,t, paalabin nang totoong sinta sa Dios ang
man~ga puso nang man~ga tauong mauilihin sa iyo; aco,i, nagaamo-amo sa
iyo nang totoong capacumbabaan, na pacamtan mo sa aquin yaon alab na
yaon, sampon nitong hinihin~gi co sa iyo dito sa novenas na ito, at
nang parang pagninin~gas nang puso mo, ay magnin~gas naman ang puso co
sa harapan nang Santísima Trinidad magparating man saan. Siya naua.ICALAUANG PANALAÑGIN

SA CATAPUSANG ARAO.


¡Aba casanto-santosang Doctor, Arao ca nang sangcacristianohan! dili
lamang sa aral mo, liuanag at nin~gas, cun di sa man~ga tulong mo,t,
saclolo, na ipinagcacalin~ga mo sa man~ga mauiuilihin sa iyo, at
pinagcacalooban mo sila nang buhay at cagalin~gan sa caloloua,t,
catauan, at iniin~gatan mo,t, ini-aadya ang puri at ari nang balang
nang napaaua at napasasacolo sa iyo, at n~gayong mamatay ca na, ay
ipinararati mo rin ang iyong calin~ga, caya n~ga yaong iyong tubig na
bumubucal sa pinagbaonan sa iyo, ay nacapagbibigay mata sa man~ga
bulag, lacas sa man~ga mahihina, caaliua,t, cagalin~gan sa balang nang
macainom noon, at doon naman sa Toledong bayan, ay napatanghal ca,t,
napaquitang nugao nang balang, at iniaboy mong inilulunod sa ilog;
aco,i, dungmaraing sa iyo, na gamotin mo ang aquing man~ga saquit at
pagalin~gin mo ang aquing caloloua, at iadya mo itong boong caharian
sa man~ga dinaralitang casaquitan, sa man~ga lindol, man~ga
pagcacagutom, at sa iba pang man~ga sarisaring cahirapan, tuloy
ipagcaloob mo naman sa aquin ang hinihin~gi co sa iyo dito sa novenas
na ito, yayang sa boo cong loob ay nauiuili aco sa iyo. At icao naman,
Dios at Pan~ginoong co, tatlo sapagca Personas at sapagca Dios ay
iisa, na tantong Cang dapat tac-han, dili sa iyong man~ga camahalan
lamang cundi sa man~ga cababalaghan pa namang gaua nang iyong man~ga
Santos, ipagcaloob mo rin sa aquin ang hinihin~gi co dito sa
pagnonovenas na ito, maguing pagpapahayag mo baga nang iyong aua,t,
caalaman, maguing pagpapaquita mo naman nang iyong pagcaibig sa
casanto-santosan mong Doctor, at nang cun amponin aco nang gayong
camahal na pintacasi,t, maestro, ay mapanoto ang caloloua co sa
tiuasay na raan nang iyong mahal na aral, at sa pagpanao dito sa buhay
na malait, ay maguing dapat casihan nang iyong mahal na gracia, nang
panoorin at paquinaban~gan Ca sa caloualhatian sa Lan~git
magpasaualang hangan. Siya naua.ISA PANG PANALAÑGIN

SA CATAPUSANG ARAO.


¡Aba balon nang carunun~gan! maestro nang Teología, ilao nang man~ga
man~ga-n~garal, Doctor nang man~ga Doctor haligui nang santa Iglesia,
calasag nang pananampalatayang cristiano, tabac sa man~ga croges. ¡Aba
Agustíng bulaclac nang man~ga matatalas na bait, at tauong inaralan
nang Dios! na cun ihalimbaua ca sa man~ga Santos, icao ay
casanto-santosan, at cun sa man~ga marurunong, carunungdunun~gan ca.
Pacundan~gan doon sa graciang matibay at mapilit na ipinagcaloob sa
iyo nang Pan~ginoong Dios, na tungmaos at nanaimtim sa puso mo na
pinacalinislinis, at pinaui ang dilang caibigang lupang quinauiuilihan
mo, at pinaliuanag ang iyong bait na pinaalis at pinapanao ang man~ga
camaliang iquinalalabo, at minulat ang iyong man~ga mata nang mapanood
mo,t, malasmasin yaong camahal-mahalang liuanag, at nang
pagpacatulinan mong haboli,t, alinsunurin ang caban~gohan nang man~ga
bagay sa Lan~git: aco,i, nagaamo-amo sa iyo, Ama co, at
dungmaralan~gin na igauad mo sa aquin ang iyong camay, nang aco,i,
macaahon dito sa man~ga casamaang quinabalonan co, at macapagbalic
loob na totoo sa Dios co, at macapagsisi,t, macapagdusa nang tapat sa
man~ga casalanan co.

Pacundan~gan doon sa catamisan at biyayang calinalinamnaman na
ipinamuti at ipinayaman nang Pan~ginoong Dios sa iyong caloloua, at
pinagcalooban nang madlang catouaan, at guinilio nang maraming
pagdalao niya sa iyong loob, na ga naaaninag at naquiquiniquita sa
man~ga gaua mo: aco,i, nagaamo-amo sa iyo, Ama cong casanto-santosan,
na idalan~gin mo aco sa Pan~ginoong Dios nang graciang icauiuili,t,
icalalambot nang puso co,t, icatututo cong manalan~gin, at icaaalam co
pa,t, icaquiquilala, na cun sino aco at cun sino siya, at ang pagca
dapat paualang halaga ang lahat nang balang na, liban sa Dios.

Pacundan~gan sa catacatacang pagcahusay, pagcacaayo,t,
pagcariquitdiquit nang tanang man~ga cabanalan na ipinamuti sa iyo
nang Pan~ginoong Dios, at alang-alang doon sa mahal na banaag na
inihulog nang Pan~ginoong Dios sa iyong caloloua, at nang ihalal cang
maestro,t, ama sa gayong caraming Religión sa caniyang santa Iglesia,
aco,i, dungmaraing sa iyo, mapalad na santo cong Ama, na idalan~gin mo
aco sa ating Pan~ginoong Dios nang graciang icatutupad at
icaaalinsunod co sa man~ga ipinagpasunod mo, ihin~gi mo naman ang
man~ga mahal na Religión na pinagpupunuan mo, na ang sinusunod
baga,t, pinipintuho nila,i, ang Regla mong quinatha, sampon nang iba
pang calahat-lahatan, ay paraparang maquinabang din sila nang man~ga
biyaya,t, graciang ipinagcaloob sa iyo nang Pan~ginoong Dios, at nang
maisulat mo yaong Regla.

Alang-alang doon sa carunun~gan mong lalong lalo sa carunun~gang tauo,
na ipinag paliuanag nang Pan~ginoong Dios sa iyong calalim-lalimang
bait, at binungcal ang man~ga cayamanan sa santong Sulat, at
ipinaunaua ang man~ga lihim at matataas na misterio nang santong
Pananampalataya natin, sampon nang man~ga lalong malalalim at marilim
sa mahal na Teología, at nang sa iyo parang bucal na namamarating
malinao at malalim ay magmulang umagos at umanod ang man~ga ilog nang
totoo,t, tiuasay na aral sa Lan~git na idirilig at ipagpapalago sa
man~ga halaman nang santa Iglesia. Aco,i, nagaamo-amo sa iyo mabunying
Doctor, na nacaliuanag sa boong sangmundo, na idalan~gin mo aco sa
Pan~ginoon Dios na pagcalooban aco nang loob na mababa at mauilihin sa
aral na itinuro mo,t, itinuro nang Ina nati,t, maestrang santa
Iglesia, apostólica, romana. At yayang inihalal ca nang Pan~ginoong
Dios na haligui at catibayan nang santa Iglesia, at tabac nang man~ga
ereges na dito mo mamacailang pinaquipaglabanan, at sa toui touina,i,
dinaig pinapan~gayupapa pinasuco mo sila. Tingni, santong Ama, at cun
gaano ang paghihirap at pagcacasaquit n~gayon nito ring santa Iglesia,
at ang daming halimao sa infierno na dumurouahagui at gumugubat sa
caniya, ay magpatirapa ca sa camahal-mahalang harapan nang
casanto-santosang Trinidad, at pagaamo-amoin mong dain~gan, na
ipagsangalang at iadya ang caniyang man~ga campon na ovejas dini sa
man~ga ganid na halimao, ituro,t, ipanuto sa catouid-touiran at
cabulusang daan nang aral nang santo Evangelio, nang dumating na
maloualhati diyan sa caguinha-guinhauaha,t, lubhang mapalad na buhay,
na iyong quinadoroona,t, pinaquiquinaban~gan. Siya naua.

[Larawan: Banál na puso]=MAÑGA TOUANG DALIT=

NA PAGPUPURI SA MABUYING AMANG

=SAN AGUSTÍN=.


 Sa sinta,i, serafíng tunay
Querubing sa carunun~gan.

 _Agustíng Amang maran~gal
ilao nami,t, paraluman_.

 Pananaghoy ualang humpay
niyong pusong nahahambal
nang Ina mo nang mamasdan,
casiraan mong nacamtan,
pagamin mo,t, pagtataman
sa lihis at maling aral.

 _Agustíng Amang maran~gal
ilao nami,t, paraluman_.

 Bautismo,i, nang iyong camtan
Himnong _Te-Deum_ minulan
ni Ambrosiong Pantas Paham
sumagot ca,t, nagsaliuan
cayo han~gang nauacasan,
lupa,t, Lan~git ay nagdiuang.

 _Agustíng Amang maran~gal
ilao nami,t, paraluman_.

 Dios ay nang paglingcoran
nagtumago ca sa ilang,
doong mo agad linalang
Religióng cagalang-galang,
nagangquin nang iyong n~galan
na sa mundo,i, cabantogan.

 _Agustíng Amang maran~gal
ilao nami,t, paraluman_.

 Pitong puo at cun ilan
na man~ga Religióng banal
tinangap nila,t, quinamtan
quinatha mong Reglang mahal,
at ang siya,i, tantong hagdan
sa sinta nang pusong tanan.

 _Agustíng Amang maran~gal
ilao nami,t, paraluman_.

 Si Cristo,i, sa pobre nagay
naguica nang mahinauan:
Agustinong Amang Paham
icao ang hirang co,t, halal,
sa Iglesia co,i, pagbinlan
itangol mo,t, isangalang.

 _Agustíng Amang maran~gal
ilao nami,t, paraluman_.

 Isa pang caloob naman
ni Cristo,t, nang Virgeng tunay
bibig mo,i, pinaraloyan
gatas nang Inang maalam,
gayon din nang dugo naman
ni Jesús sa taguiliran.

 _Agustíng Amang maran~gal
ilao nami,t, paraluman_.

 Bagay ring cababalaghan
cun _Te-Deum_ magsaliuan,
uicang _Sanctus_ cun maturan,
puso mo,i, naglulucsohan
sa quinadoroonang cristal,
bigay puri sa mayacapal.

 _Agustíng Amang maran~gal
ilao nami,t, paraluman_.

 Aguilang matang malinao
sa man~ga Doctor cang arao,
dilag mo,i, nacaca-campan
sa Iglesiang cabilugan,
at ang sa Dios na aral
maliuanag mong sinaysay.

 _Agustíng Amang maran~gal
ilao nami,t, paraluman_.

 Tabac nang Dios cang hirang
sa sangeregeng caauay,
sinapol mong inihapay
aral nilang bagay bagay,
at sa touing paglalaban
icao rin ang may tagumpay.

 _Agustíng Amang maran~gal
ilao nami,t, paraluman_.

 Dios iyong dalan~ginan
sintahin naming matibay.

 _Agustíng Amang maran~gal
ilao nami,t, paraluman_.ANTIFONA.

Casanto-santosang Patriarca Amang san Agustín, landas nang matotouid
na asal at tagapag-unaua nang dilang cautusan, ilao nang man~ga
Doctores, at salamin nang aming buhay: maguing pintacasi naua naming
maalam sa harapan nang Dios.

V). Ipanalan~gin mo cami, maloualhating Amang san Agustín.

R). At nang cami maguing dapat magcamit nang man~ga pan~gaco ni
Jesucristo.PANALAÑGIN.

Pan~ginoon naming Dios: yamang pinaghimalaan mong panibago ang iyong
santa Iglesia niyong nalilimpoc na papairi,t, apoy na nan~gun~guna sa
caparan~gan sa man~ga taga Israel, nang pagpapahayag mo sa mabunying
Amang san Agustín nang lalong calalim-lalimang Misterio nang
Carunun~gan mong ualang hanga, at nang pagpapa-alab sa puso niya nang
nin~gas nang mahal mong sinta, ay magdalita ca, at ipagcaloob mo na
ituro cami niya nang pagtauid naming maloualhati sa man~ga tucso at
capan~ganiban nitong maralitang mundo, at tuloy aming camtan ang
pan~gaco mo sa aming bayan nang dilang toua na ualang han~gan.
Alang-alang cay Jesucristong Pan~ginoon namim. Siya naua.

_Ang Illmo. Señor Doctor D. Fr. Pedro da la SSma. Trinidad, Arzobispo
dito sa sangcapoloan, ay nagcaloob nang apat na puong arao na
indulgencia sa touing arao-arao sa balang macacanta ma,t, magdasal man
caya nitong dalit sa mabunying Amang san Agustín; at gayon din naman
nagcaloob nang apat na puong arao rin na Indulgencia sa balang
magnovenas nito_.

=Laus Deo=.

*** End of this Doctrine Publishing Corporation Digital Book "Novena sa Maloualhating Ama,t, Doctor at Ilao nang Santa Iglesia na si San Agustin" ***

Doctrine Publishing Corporation provides digitized public domain materials.
Public domain books belong to the public and we are merely their custodians.
This effort is time consuming and expensive, so in order to keep providing
this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties,
including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ Make non-commercial use of the files We designed Doctrine Publishing
Corporation's ISYS search for use by individuals, and we request that you
use these files for personal, non-commercial purposes.

+ Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort
to Doctrine Publishing's system: If you are conducting research on machine
translation, optical character recognition or other areas where access to a
large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of
public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ Keep it legal - Whatever your use, remember that you are responsible for
ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because
we believe a book is in the public domain for users in the United States,
that the work is also in the public domain for users in other countries.
Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we
can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is
allowed. Please do not assume that a book's appearance in Doctrine Publishing
ISYS search means it can be used in any manner anywhere in the world.
Copyright infringement liability can be quite severe.

About ISYS® Search Software
Established in 1988, ISYS Search Software is a global supplier of enterprise
search solutions for business and government. The company's award-winning
software suite offers a broad range of search, navigation and discovery
solutions for desktop search, intranet search, SharePoint search and embedded
search applications. ISYS has been deployed by thousands of organizations
operating in a variety of industries, including government, legal, law
enforcement, financial services, healthcare and recruitment.Home