Home
  By Author [ A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z |  Other Symbols ]
  By Title [ A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z |  Other Symbols ]
  By Language
all Classics books content using ISYS

Download this book: [ ASCII | HTML | PDF ]

Look for this book on Amazon


We have new books nearly every day.
If you would like a news letter once a week or once a month
fill out this form and we will give you a summary of the books for that week or month by email.

Title: Prometheus ontboeid - Een lyrisch drama in vier bedrijven
Author: Shelley, Percy Bysshe, 1792-1822
Language: Dutch
As this book started as an ASCII text book there are no pictures available.
Copyright Status: Not copyrighted in the United States. If you live elsewhere check the laws of your country before downloading this ebook. See comments about copyright issues at end of book.

*** Start of this Doctrine Publishing Corporation Digital Book "Prometheus ontboeid - Een lyrisch drama in vier bedrijven" ***

This book is indexed by ISYS Web Indexing system to allow the reader find any word or number within the document.PROMETHEUS ONTBOEIDWERELDBIBLIOTHEEK

ONDER LEIDING VAN L. SIMONS


SHELLEY


PROMETHEUS ONTBOEID


EEN LYRISCH DRAMA
IN VIER BEDRIJVEN

VERTAALD DOOR
ALEX. GUTTELING

HET RECHT VAN VERTOONEN VOORBEHOUDEN VOLGENS
DE WET OP HET AUTEURSRECHT

UITGEGEVEN DOOR DE
MAATSCHAPPIJ VOOR
GOEDE EN GOEDKOOPE
LECTUUR--AMSTERDAM*INLEIDING*


Tot dit gedicht van Shelley is de lezing van Aeschylus' "Prometheus
Geboeid", waarvan het vervolg: "Prometheus Ontboeid" verloren is, de
aanleiding geweest. Talrijke regels en brokstukken in het engelsche
drama herinneren aan het grieksche, wat men reeds voldoende kan zien, al
kent men, zoo als ik, hiervan alleen de vertaling van Elisabeth
Browning. Wat meer is: de grootsche figuur van Prometheus is bij
Aeschylus geen andere dan bij Shelley. Aeschylus zag in zijn daad ook
het nuttelooze, hij liet het koor hem toeroepen: "O vriend, schouw en
zie! wat is al de schoonheid van het menschdom?--kan het schoon zijn?
Wat is al zijn sterkte?--is het sterk? En wat voor hoop kunnen zij
dragen, deze stervende levenden; die éen dag leven? En ziet gij niet,
mijn vriend, hoe zwak en traag, en als een droom, dit arme blinde
menschdom gaat, afgedreven van zijn doel? En hoe geen menschetwisten
kunnen verwarren de harmonie van Zeus?"--maar toch rijst uit dit drama,
dat door dit besef van het wanhopige van Prometheus' streven wezenlijk
een drama is, bewonderenswaardig reusachtig de gestalte van hem, die de
menschen zoo liefhad, dat hij om hen den toorn van Zeus trotseerde.

Prometheus is de grieksche Heiland. Door zijn hulp werd Jupiter (Zeus)
de opperste der Goden, op voorwaarde dat hij den mensch zou ontzien.
Jupiter brak zijn belofte en Prometheus alleen weerhield den tyran, het
menschdom te vernietigen. Hij eindelijk stal uit den hemel het vuur, dat
het in staat stelde een gelukkiger leven te leiden. Alles wat het tot
troost en hulp kon krijgen, ontving het van Prometheus, die tot straf
aan den Kaukasus geketend en gemarteld werd. Maar hij wist een geheim:
op welke wijze Jupiter eenmaal zou vallen en hij bevrijd worden. Jupiter
trachtte hem dit geheim te ontrukken. In het tweede gedicht van
Aeschylus moet het onderwerp geweest zijn, hoe hij erin slaagde zijn val
te voorkomen tegen den prijs van een verzoening met Prometheus en diens
bevrijding. Shelley heeft deze oplossing, die hem weinig verheven
voorkwam en in strijd met Prometheus' karakter in Aeschylus' eerste
drama, versmaad en voorgesteld, alsof Prometheus nu nog lijdt en lijden
zal tot Jupiters ondergang, waarna hij het menschdom verlossen zal uit
alle ellende.

Shelley heeft het moderne verlangen naar een vrije, liefdevolle
menschenwereld uitgestort in dit beeld: Prometheus: de onbedwingbare
"Moed," "Wijsheid" en "duldende Liefde," lang geboeid door Jupiter: den
wereldregeerder, éen naam voor duizend Goden, waarvoor de menschen ooit
knielden, tot Demomorgon: de Eeuwigheid, dezen neerstort en Hercules: de
Kracht, Prometheus bevrijdt, die zich dan hereenigt met Asia: de
"schaduw van onaanschouwde Schoonheid," waarna de wereld en de
gemeenschap der menschen gelijk worden aan een paradijs.

De schoonheid van deze schepping ligt in de titanische kracht ervan, die
samengaat met de wonderbare fijnheid en innigheid die Shelley altijd
kenmerken; in de macht van verbeelding en de grootschheid van gedachte;
in de zuiverheid van geluid en den zeldzamen, misschien nooit
geëvenaarden rijkdom van zang. Er is een stijging in, die eindelijk
gejubel wordt; het is na de verschrikkingen in den aanvang, de
openbarsting van een verrukkelijke lente: men voelt er de heerlijkheid
in van het italiaansche voorjaar, waarin het geschreven werd.

Daarentegen is alles, wat tot den vorm in engeren zin behoort, van een
opmerkelijke losheid. Shelley's poëzie is een fontein die zijn bekken
overstroomt, een vulkaan van onberekenbare uitbarstingen, maar geen
bouwwerk. De compositie van zijn "Prometheus" is zelfs zwak te noemen.
Alles hangt er af van den val van Jupiter, en hoe schetsmatig wordt deze
behandeld, terwijl bijkomstige tafereelen een groote ruimte beslaan! In
maat, strofenbouw en rijmen gebruikt hij vele vrijheden, die evenwel
nooit aan de schoonheid der verzen afbreuk doen en haar zelfs vaak
verhoogen, omdat die schoonheid berust op de ritmische vaart en den zang
van Shelley's verzen, op de levende bewogenheid van zijn stem dus, en
niet op de kunst-verfijning, waarmee sommigen die bewogenheid bedwingen
in de strakste beperkingen. Zoo is ook zijn woordenkeus niet, zooals
o.a. die van Poe, bepaald door een onverbiddelijke noodwendigheid, maar
hij stelt zich wel eens tevreden met een ietwat retorische uitdrukking
mits zij den stroom van vers en gedachte niet belemmert. Zijn woorden
zijn druppels, die men niet een voor een, maar altijd in die strooming
beschouwen moet.

Bij het vertalen vergemakkelijkten deze eigenschappen mijn taak. Wie
eenmaal Shelley's toon met den zijnen heeft weten te benaderen, en den
geest van het werk goed verstaat, mag zich menige vrijheid veroorloven.
Als er iets van den geweldigen gang en tevens van de verrukkelijke
teerheid van het oorspronkelijk in mijn Hollandsch is overgegaan, ben ik
tevreden. Aan hem, wiens vertaling van "Shelley's Gedichten van 't jaar
1816" mij tot voorbeeld was, draag ik dit werk op.*OPGEDRAGEN AAN ALBERT VERWEY*PERSONEN:

 PROMETHEUS.
 DEMOGORGON.
 JUPITER.
 DE AARDE.
 OCEANUS.
 APOLLO.
 MERCURIUS.
 HERCULES.
 ASIA  |
 PANTHEA | DOCHTERS DER ZEE.
 IONE  |
 DE SCHIM VAN JUPITER.
 DE GEEST DER AARDE.
 DE GEEST DER MAAN.
 GEESTEN DER UREN.
 GEESTEN, ECHO'S EN FAUNEN.
 FURIËN.*EERSTE BEDRIJF.*


*PLAATS:*

_Een ravijn van ijsrotsen in den Indischen Caucasus. Prometheus is
zichtbaar, aan de steilte gebonden. Panthea en Ione zijn aan zijn voeten
gezeten. Tijd: nacht. Gedurende het tooneel breekt langzaam de morgen
aan._

*PROMETHEUS.*

 Monarch van Goden, Demons, alle Geesten--
 Op Een na--waar die werelden van weemlen,
 De stralend-wentlende, door u en mij
 Alleen van al wat leeft met slaaplooze oogen
 Aanschouwd! Zie hoe deze aard krielt van uw slaven
 Die gij voor knieval, prijs, gebed, gezwoeg
 En offrand van gebroken harten loont
 Met vrees en zelfverachting, hooploosheid;
 Terwijl gij, blind in haten, mij uw vijand
 Deedt heerschen, triomfeeren, u tot hoon,
 Over mijn rampspoed en uw ijdle wraak.
 Drieduizend jaar van uren onbeschermd
 Door slaap, en oogenblikken steeds gekloofd
 Door felle pijnen, tot zij jaren schenen,
 Foltring en eenzaamheid, wanhoop en smaad,
 Die zijn mijn rijk:--eindloos roemruchtiger
 Dan de gebieden, die gij overschouwt
 Van onbenijden troon, o Machtge God!
 Almachtig, had de schande ik willen deelen
 Dier snoode dwinglandij, hing ik niet hier
 Genageld aan dees bergwand aadlaar-tartend,
 Zwart, wintersch, dood, onmeetlijk; zonder kruid,
 Insect of beest, vorm of geluid van leven.
 Wee mij! helaas! pijn, pijn, eeuwig, voor eeuwig!

 Geen wissling, rust noch hoop! Toch houd ik vol.
 Ik vraag aan de Aard, voelden de bergen 't niet?
 Ik vraag den Hemel, heeft de alziende Zon
 Dit niet gezien? De Zee, in stilte of storm,
 's Hemels nooit eendre Schaûw omlaag-gespreid,
 Hoorden haar doove golven niet mijn nood?
 Wee mij! helaas! pijn, pijn, eeuwig, voor eeuwig!

 Gletschers, aansluipende, doorboren mij
 Met speren van kristal in maan bevrozen;
 De helle ketens vreten me in 't gebeent
 Met kou die brandt; 's Hemels gevlerkte hond,
 Met gif niet van hemzelf, van uwe lippen,
 Zijn bek bezoedelend, verscheurt mijn hart;
 En vormlooze gezichten zwerven aan,
 Spookge bevolking van het droomenrijk,
 Spottend met mij; de Aardbeving-demons moeten
 De spijkers uit mijn sidderende wonden
 Loswringen, wen de rots splijt en weer sluit;
 Wijl uit hun luide afgronden huilend zwermen
 Stormgeesten, 't razen van den wervelwind
 Opzweepend, treffend mij met scherpen hagel.
 En toch, hoe welkom zijn mij nacht en dag,
 't Zij voor den een de morgenrijp verdwijnt,
 't Zij sterrig, donker, langzaam, de ander stijg'
 In 't loodblauw Oosten; want dan leiden zij
 De wiekloos-kruipende Uren, waarvan een--
 Gelijk een sombre priester 't weigrig offer--
 U, wreede koning, sleuren zal om 't bloed
 Te kussen van dees voeten bleek, die dan
 U trappen konden, als zoo'n slaaf in 't stof
 Niet werd veracht door hen. Verachten! Neen!
 'k Heb medelij met u. Welk een verwoesting
 Jaagt onbeschermd u dan door wijden hemel!
 Hoe zal uw ziel, van schrik ten kern gespleten,
 Hel-gelijk in u gapen! 'k Spreek in leed,
 Niet juichend, want ik haat niet meer, als toen,
 Eer 'k door ellende wijs werd. 'k Zou den vloek,
 Eens geâdemd over u, herroepen willen.
 Gij Bergen, wier veelstemmige Echo's wierpen
 Door mist van cataracten 't dondrend doemwoord!
 Gij ijzge Bronnen, stijf, rimplig bevrozen,
 Die trildet toen gij 't hoordet en dan kroopt
 Siddrend door Indië! Gij puurste Lucht,
 Waardoor de Zon schrijdt brandend zonder stralen!
 En snelle Wervelwinden gij, die hingt
 Op evenwichtge vlerken stom, beweegloos,
 Boven verstilden afgrond, toen een donder
 Luider dan die van u, de ronde wereld
 Schokte! Als mijn woorden toen een kracht bezaten,
 Schoon 'k zoo veranderd ben, dat in mij stierf
 Iedere kwade wensch, en 'k niet meer weet
 Wat haat is,--laat hen thans niet krachtloos zijn!
 Hoe was die vloek? gij allen hoordet mij.

*EERSTE STEM, VAN DE BERGEN.*

 Driemaal drieduizend keer honderd jaren
  Staande boven Aardbevings bed,
 Trilden onze tallooze scharen
  Vaak als menschen vrees-ontzet:--

*TWEEDE STEM, VAN DE BRONNEN.*

 Bliksemstralen zengden ons water,
  Door bitter bloed werden we ontwijd,
 Tusschen moordkreten zweeg ons geklater
  In een stad en een eenzaamheid:--

*DERDE STEM, VAN DE LUCHT.*

 Ik die sinds de Aard verrezen is kleedde
  Verwoesting in kleuren, haar eigen niet,
 Voelde dikwijls mijn zuiveren vrede
  Splijten door scheurende kreet van verdriet:--

*VIERDE STEM, VAN DE WERVELWINDEN.*

 Ons die beneden dees bergen vlogen
  Rustlooze eeuwen, hadden de dondren,
 Vulkanen die vlammenfonteinen spogen,
  Of welke macht ook van boven of ondren,
  Nimmer verstomd in verwondren:--

*EERSTE STEM.*

 Maar nooit, nooit boog onze sneeuwige kam,
 Als toen ze de stem van uw smart vernam.

*TWEEDE STEM.*

 Nimmer tevoren droegen wij
 Naar de indische golven zulk een schrei.
 Een loods in slaap op het huilende diep
 Sprong op van het dek in wanhoop en riep
 Toen hij het hoorde: "o wee mij, wee!"
 En stierf ontzind als de wilde zee.

*DERDE STEM.*

 Nooit mijn stil rijk zoo vreeslijke kreten
 Van de Aarde tot den Hemel doorspleten:
 Toen de wond was gesloten, stond er een gloed
 Duister over den dag als bloed.

*VIERDE STEM.*

 En wij schrikten terug: verwoestingsvizioenen--
 Wij vliênd naar ijsholen--vervolgden ons toen en
 Deden ons zwijgen--zuchten--zacht--
 Zwijgen, door ons een hel geacht.

*DE AARDE.*

 Der rotsge heuvlen spraaklooze Spelonken
 Schreeuwden toen: "Wee!", de holle Hemel riep
 Tot antwoord: "Wee!", der Zee purperen golven
 Bestegen 't land, huilden 't zweepende winden
 Tegen, de bleeke volken hoorden 't: "Wee!"

*PROMETHEUS.*

 'k Verneem geluid van stemmen, niet de stem
 Die klonk uit mij. Moeder, gij en uw zonen
 Hoont hem zonder wiens al-doorstaanden wil
 Onder de wreede almacht van Jupiter
 Niet zij alleen, ook gij vergaan zoudt zijn
 Als dunne mist, op morgenwind ontrold.
 Kent gij mij niet, den Titan? hem, die tegen
 Uw anders al-veroverenden Vijand
 Zijn lijden slagboom zijn deed? O in rotsen
 Schuilende weiden, sneeuw-gevoede stroomen,--
 'k Zie u heel diep dwars door bevrozen dampen--
 Door wier beschaduwende wouden 'k eens
 Met Asia liep, het leven drinkend uit
 Haar dierbaar oog; waarom versmaadt de geest
 Die u bezielt, nu het verkeer met mij,
 Met mij alleen die intoomde, als wie demon-
 Getrokken voerman stuit, de kracht en valschheid
 Van hem die oppermachtig heerscht, en vult
 Daldiepte en waterige wildernissen
 Met kreten van rampzaalge slaven? Broeders,
 Antwoordt gij nóg niet, hoe?

*DE AARDE.*

               Zij durven 't niet.

*PROMETHEUS.*

 Wie durft? Want ik begeer dien vloek te hooren.
 Ha! welk een vreeselijk gefluister stijgt!
 't Lijkt nauwlijks klank: het tintelt door het lijf
 Als bliksem tintelt, aarzlend eer hij slaat.
 Spreek, Geest! want door uw lichaamlooze stem
 Weet ik alleen dat gij mij nader komt,
 En liefhebt. Hoe vervloekte ik hem?

*DE AARDE.*

               Hoe kunt gij,
 Die niet de taal der dooden kent, het hooren?

*PROMETHEUS.*

 Gij zijt een geest die leeft, spreek zooals zij.

*DE AARDE.*

 'k Durf niet als 't leven spreken, want des Hemels
 Grimmige Vorst zou 't hooren, aan een rad
 Van pijn zou hij mij kluistren, foltrender
 Dan dat waarop ik wentel. Gij zijt wetend
 Zoowel als goed, en schoon de Goden niet
 Deze stem hooren--gij zijt meer dan God:
 Vriendlijk en wijs zijnd,--hoor aandachtig nu.

*PROMETHEUS.*

 Donker gaan door mijn brein, als doffe schaduwen
 Gruwbre gedachten, snel en dicht opeen.
 Ik voel me of ik bezwijm, als wie in liefde
 Vereenend zich omstrenglen, maar geen vreugd is 't.

*DE AARDE.*

 Neen, gij kunt niet verstaan: gij zijt onsterflijk,
 Dees taal is enkel stervelingen bekend.

*PROMETHEUS.*

 En wat zijt gij, o weemoed-volle Stem?

*DE AARDE.*

 'k Ben de Aard, uw moeder, in wier steenen aadren
 Tot 't laatste nerfje van den hoogsten boom,
 Wiens dun geblaart trilde in de ijskoude lucht,
 Vreugd stroomde, als bloed stroomt in een levend lijf,
 Toen gij haar schoot gelijk een gloriewolk
 Ontreest--een wezen van geweldge vreugd!
 En bij uw stem hieven haar kranke zonen
 't Gebogen hoofd op van 't bezoedlend stof;
 En onze almachtige Tyran werd bleek
 Van felle vrees,--totdat zijn donder hier
 U vastklonk. Toen,--zie die millioenen werelden
 Rondom ons brandend, wentlend,--hun bewoners
 Zagen mijn ronde licht in wijden hemel
 Slinken; de zee hief zich in vreemden storm;
 Nieuw vuur uit helle sneeuwgebergten, die
 De aardbeving spleet, schudde zijn dreigend haar
 Onder gefronsden hemel; bliksem, vloed,
 Kwelden de vlakten; blauwe distels bloeiden
 In steden, voedsellooze padden kropen
 Zuchtend in weelderige kamers rond,
 Toen Pest en Honger mensch, beest, worm beviel;
 En zwart bederf planten en boomen; 't koren,
 De wijnstok, 't weidegras, krielde van onkruid,
 Ondelgbaar, giftig, en hun groeikracht zuigend,--
 Want mijn vervallen borst was droog van leed;
 De dunne lucht, mijn adem, was bezoedeld
 Met de besmetting van een moeders haat,
 Dien ze op den pijniger aêmde van haar kind.
 Ja, 'k heb dien vloek gehoord, dien, moogt dan gij
 Hem kwijt zijn, mijn tallooze zeeën, stroomen,
 Bergen, holen en winden, wijde lucht,
 En 't onverstaanbaar doodenvolk, bewaren;--
 Gelijk een schat is die bezwering ons,
 Wij overpeinzen in geheime vreugd
 En hoop die vreeselijke woorden, maar
 Durven ze niet te spreken.

*PROMETHEUS.*

               Waardge Moeder!
 Alle andre levenden die lijden, krijgen
 Van u eenge vertroosting: bloemen, vruchten,
 Blijde geluiden, liefde--al vliedt die snel.
 Dit 's niet voor mij:--mijn eigen woorden,--'k smeek u.
 Weiger die niet aan mij.

*DE AARDE.*

               Gij zult ze hooren.
 Eer Babylon tot puin verging, ontmoette
 Mijn doode zoon, de Magiër Zoroaster,
 Zijn eigen beeltnis wandlend in den tuin.
 Hij enkel zag van 't menschdom die verschijning.
 Want weet, twee werelden bestaan, van leven
 En dood:--een, die ge aanschouwen kunt, maar de andre
 Is onder 't graf, daar, waar de schimmen wonen
 Aller gedaanten met gedachte en leven,
 Tot dood hen eent en nimmermeer zij scheiden;
 Droomen, lichte verbeeldingen der menschen,
 Al wat geloof schept of wat liefde hoopt,
 Vreeslijk, verheven, vreemd en schoon van maaksel.
 Daar zijt ook gij, en hangt, wringend een schim,
 In wervelwind-bevolkte bergen. Al
 De Goden zijn daar; al de Machten van
 Naamlooze werelden, reusachtge schaduwen,
 Geschepterd, en heroën, menschen, dieren;
 En Demogorgon, een schrikwekkend Duister;
 En hij, de Opper-Tyran, zit op zijn troon
 Van brandend goud. Zoon, een van hen zal uiten
 Den vloek dien ieder kent. Roep wien gij wilt,
 Uw eigen geest, den geest van Jupiter,
 Hades of Typhon, of wat machtger Goden
 Uit over-vruchtbaar Kwaad, sinds uw verderf,
 Rezen en trapten mijn geknielde zonen.
 Vraag, en zij moeten antwoorden: de wraak
 Des Hoogsten raze dan door holle schaduwen,
 Als regenwind door de verlaten poort
 Van een verwoest paleis.

*PROMETHEUS.*

               Moeder, dat niets
 Van wat misschien verkeerd is weer mijn lippen
 Ontga, of die van iets dat mij gelijkt.
 Schaduw van Jupiter, verrijs, verschijn!

*IONE.*

 Mijn wieken vouwde ik voor mijn ooren,
  Mijn wieken kruiste ik voor mijn oogen,--
  Toch zie 'k door zilveren schaduwbogen,
 Toch kan ik door sussende veedren hooren,--
   Een Schim, een klankenzwerm.
 Nadere u geen onheil nu,
     O veel-doorwonde, ocharm,
 Bij wien we, ons Zusterlief ten troost,
 Slapeloos waken onverpoosd.

*PANTHEA.*

 't Geraas is van vuur, van wervlend geblaas
  Onder de aarde, van bergen die scheurend beven,
 De schim is vreeslijk als 't geraas.
  In donker purper, sterren-doorweven.
     Een schepter van bleek goud,
 Die zijn stappen schraag', trotsch over wolken traag,
     Zijn hand, de dooraderde, houdt.
 Wreed, maar toch kalm en sterk hij ziet,
 Als wie onrecht doet, maar lijdt het niet.

*SCHIM VAN JUPITER.*

 Waartoe werd ik, een broze en ijle schaduw,
 Door dezer vreemde weerld geheime machten
 Hierheen gedreven op de wildste stormen?
 Wat ongewone klanken zweven er
 Op mijnen mond, een andre stem dan die
 Waarmee ons bleeke ras spookachtig spreekt
 In duister?--Trotsche lijder, wie zijt gij?

*PROMETHEUS.*

 Ontzachlijke verschijning! gelijk gij zijt
 Moet hij zijn dien ge afschaduwt. 'k Ben zijn vijand,
 De Titan. Spreek de woorden die 'k wou hooren,
 Schoon geen gedachte uw leege stem beziel'.

*DE AARDE.*

 Luistert! wel moet uw echo stom zijn, grijze
 Bergen, orakelholen, geestenbronnen,
 Stroomen rond eilanden, en oude wouden,--
 Verblijdt u hoorend wat gij niet kunt spreken!

*DE SCHIM.*

 Mij grijpt een geest, die binnen in mij spreekt:
 Hij scheurt me als vuur een donderwolk verscheurt.

*PANTHEA.*

 Zie hoe zijn machtge blik zich heft! de hemel
 Donkert omhoog!

*IONE.*

       Hij spreekt! Wil mij beschermen!

*PROMETHEUS.*

 Ik zie den vloek, in trotsch en koud gebaar,
 Blikken van vaste uitdaging, kalme haat en
 Wanhoop die met zichzelf glimlachend spot,
 Geprent als op een rol. Maar spreek, o spreek!

*DE SCHIM.*

 "Duivel, ik daag u uit! kalm, vast van geest,--
  Zooveel gij slaan kunt bid ik u te slaan;
 Booze Tyran, door god en mensch gevreesd,
  Eén eénig wezen zult gij niet verslaan!
   Regen uw plagen altemaal,
   Krankzinnige angst, spookachtige kwaal
   Op mij, laat wisslend vorst en gloeden
   Knagen in mij, en zij uw woede
 Bliksem, snijdende hagel, tallooze vormen
 Van Furiën drijvend aan op wonden-slaande stormen!

 "Ja, doe het ergste, almachtige! over 't al
  Behalve uzelf en mijn wil gaf 'k u macht!
 Zend uit dien hemeltoren 't talloos tal
  Onheilen snel, verzengend 't menschgeslacht.
   Dat uw boosaardge geest omzweef'
   In duister wie 'k mijn liefde geef:
   'k Wil dat gij mij en de mijnen slaat
   Met de uiterste pijniging van uw haat;
 Zoo wijd 'k aan foltring, door geen slaap verdoofd,
 Zoolang gij heerscht omhoog dit nimmer-zinkend hoofd.

 "Maar gij, die God en Heer zijt! Gij wiens ziel
  Vervult dees weerld van wee, Vijand die heerscht:
 Buigt niet in eerbied of in bang gekniel
  Voor u elk ding van heem'l en aarde om 't zeerst?
   Ik vloek u! Als berouw omgrijp'
   Eens lijders vloek zijn beul, en nijp',
   Totdat uw eindloosheid een kleed
   Gelijke van vergiftigd leed,
 En tot uw almacht zij een kroon van pijn,
 Klemmend als brandend goud rondom uw smeltend brein!
 "In naam van dezen Vloek staaple gij tal
  Van zonden op uw ziel, wees 't goede ziend
 Verdoemd dan, bei oneindig als 't heelal,
  Gij en uw eenzaamheid, zelf-pijnging biênd!
   Nog zit ge, een vreeslijke figuur
   Van kalme macht, maar kome t' uur,
   Waarin zal blijken wat gij zijt
   In allerdiepste inwendigheid,
 En, na veel zonden, valsche en vruchtelooze,
 Hoon volge uw tragen val, eeuwig, door 't eindelooze!"

*PROMETHEUS.*

 Sprak ik zoo, moeder Aarde?

*DE AARDE.*

               Zoo spraakt gij.

*PROMETHEUS.*

  't Berouwt me: ijdel en haastig woorden zijn:
 Smart is een wijle blind, en zoo was mijn':
  Niets wat er leeft wensch ik dat lijdend zij.

*DE AARDE.*

   Wee mij, wee,
   Dat Hij u eindlijk buigen deê!
   Klaagt, huilt luid, Land en Zee,--
   Aarde's gescheurde hart krijt mee!
   Geesten der levenden en dooden, schreit!
   Uw toeverlaat en steun thans overwonnen leit.

*EERSTE ECHO.*

   Thans overwonnen leit?

*TWEEDE ECHO.*

    Verwonnen leit!

*IONE.*

 Vrees niet: die huivring zal niet duren,--
  De Titan is niet overmand.--
 Maar zie omhoog waar door de azuren
  Spleet van dien sneeuwtop scherp-getand,
 Op hellende winden tredend zijn voet
 In gouden sandaal--hij straalt
 Onder veeren gekleurd in purpergloed
 Ivoor gelijk door een roos bebloed--
  Een Gedaante daalt,--
 Uit zijn rechterhand oprijzend blinkt
 Een staf door een slang omkringd.

*PANTHEA.*

 Mercuur, Jupiters boô, die 't al doordwaalt.

*IONE.*

 En wie zijn die met hydraharen,
  En vlerken van ijzer, den wind bestijgend?
 De God, gefronsd, weerhoudt hun scharen
  Achter hem stoomenden damp gelijkend,
 Met luid geroep, een eindlooze troep-- --

*PANTHEA.*

 't Zijn Jupiters honden die hij met krijten
  En bloed verzaadt, zij bezweven de' orkaan,
  Wen zijn raadren op zwaavlige wolken gaan,
 En de grenzen der hemelen splijten.

*IONE.*

 Of van de ijle doôn zij gezonden zijn,
 Zich te voeden met nieuwe pijn?

*PANTHEA.*

 De Titan ziet als steeds vast, niet hoovaardig.

*EERSTE FURIE.*

 Ha! ik ruik leven!

*TWEEDE FURIE.*

       Laat mij in zijn oog maar zien!

*DERDE FURIE.*

 De hoop van hem te foltren ruikt gelijk een stapel
 Van lijken na den slag voor een doodsvogel!

*EERSTE FURIE.*

 Durft gij nog treuzlen, o Heraut? Verheugt u, Honden
 Der Hel! Hoe, als de Zoon van Maia dra
 Tot voedsel en vermaak ons strekken zou?
 Wie kan den Oppermachtge lang behagen?

*MERCURIUS.*

 Terug naar jullie ijzren torens, knarst
 Met voedsellooze tanden, naast de stroomen
 Van vuur en weeklacht! Geryon, verrijs!
 Gorgon, Chimaera, Sphinx, de meest verfijnde
 Duivel, die 's hemels gifwijn reikte aan Thebe:
 Ontaarde liefde, en meer ontaarde haat!--
 Die zullen 't werk volvoeren.

*EERSTE FURIE.*

               Medelij!
 O medelij! wij sterven in ons smachten:
 Jaag ons niet weg van hier!

*MERCURIUS.*

               Neer dan en zwijgt!--
 Ontzachbre Lijder! Willens niet, onwillens
 Nader ik u: de wil des Grooten Vaders
 Dreef mij omlaag, dat ik een doem volvoer'
 Van nieuwe wraak. Helaas! 'k bemeelij u,
 En 'k haat mij zelf, dat ik niet meer kan doen.
 Ja, als ik weerkeer, nadat ik u zag,
 Schijnt voor een poos de Hemel mij een Hel,
 Zoo achtervolgt me uw magere gedaant
 Des daags, des nachts, en glimlacht een verwijt.
 Wijs sterk en goed zijt gij, maar woudt vergeefs
 Alleen weerstaan de' Almachtge; gindsche lampen,
 De heldre, die de moede jaren meten
 En scheiden, die niet een ontkomen kan,
 Leerden 't reeds lang en moeten 't lang nog leeren.
 Juist op dit oogenblik wapent uw foltraar
 Met vreemde kracht van nooitgedroomde pijnen
 Machten, die in de hel langzame ellenden
 Beramen, en aan mij werd opgedragen
 Hen hier te voeren, of wat wreeder, wilder,
 Verfijnder duivels in den afgrond huizen,
 Dat zij hun taak volbrengen! Zij het niet zoo!
 U, en van al wat leeft anders niet een,
 Is een geheim bekend,--den schepter van
 Den wijden Hemel kan het overdragen,--
 De vrees daarvoor verbijstert de' Oppergod.
 Kleed het in woorden, vraag of het zijn troon
 Bemiddelend omgrijp'; buig in gebed
 Uw ziel, laat in uw trotsche hart den wil
 Knielen, een smeekling in een prachtgen tempel:
 Weldaân, deemoedige onderwerping temmen
 Den meest vertoornde en machtigste tot zachtheid.

*PROMETHEUS.*

 Kwade naturen wijzigen het goede
 Naar eigen aard. Ik gaf al wat hij heeft;
 En tot belooning ketent hij mij hier,
 Jaren, neen eeuwen, nacht en dag; hetzij
 De zon mijn droge huid doet barsten, 't zij
 In maannacht de kristal-gewiekte sneeuw
 Kleeft rond mijn haar; wijl mijn geliefd geslacht
 Vertreên wordt door wie zijn gedachte doen.
 Zoo is 't dat de Tyran vergeldt, 't Is recht:
 Hij die niet goed is kan geen goed ontvangen
 En voor een weerld geschonken of een vriend
 Verloren kan hij haat, vrees, schaamt gevoelen;
 Geen dankbaarheid. Hij loont mij enkel voor
 Zijn eigen misdaad. Vriendlijkheid is fel
 Verwijt voor zulk een, dat met scherpe steken
 Den lichten sluimer afbreekt van de Wraak.
 Gij weet, dat 'k mij niet onderwerpen kan:
 Welke onderwerping dan dat noodlot-woord,
 Doodszegel van des menschdoms slavernij,
 Als 't zwaard des Siciliaans, dat aan een haar hangt
 Bevend boven zijn kroon, zou hij aanvaarden,
 Of kon ik toestaan? Maar niet wil 'k ze toestaan.
 Laat andren Misdaad vleien waar hij troont
 In snel-verganklijke almacht! Veilig zijn zij:
 Want wen het Recht verwint zal 't meelij reegnen,
 Geen straf, op 't onrecht dat het leed, en dat
 Te over geboet werd door wie dwalen, 'k Wacht,
 Dus duldende, 't vergelding-brengende uur,
 Dat sinds wij spraken zelfs iets nader kwam.
 Maar luister, de Helhonden razen. Vrees
 Uitstel! want zie! de hemel donkert onder
 Uws Vaders frons!

*MERCURIUS.*

               O bleve 't ons bespaard--
 Mij 't leed doen, u het lijden! Antwoord me éens nog:
 Kent gij het eindperk niet van zijn gezag?

*PROMETHEUS.*

 Ik weet slechts dat het eind eens komt.

*MERCURIUS.*

               Helaas!
 Gij kunt de jaren die uw pijn nog dure
 Niet tellen!

*PROMETHEUS.*

          Zoolang Jupiter regeert,
 Houden zij aan, niet meer noch minder hoop
 Of vrees ik.

*MERCURIUS.*

          Maar denk even na, en duik
 In de eeuwigheid, waar tijd dien ge u herinnert--
 Zelfs al wat we ons verbeelden, eeuw op eeuw--
 Een punt maar schijnt, en de weerstrevende
 Gedachte kwijnt, moe in de oneindge vlucht,
 Tot duizlend, blind, verloren, onbeschermd,
 Zij zinkt. Ze telde allicht de trage jaren
 Nog niet, die gij in foltring zonder uitstel
 Doorleven moet?

*PROMETHEUS.*

          Misschien kan geen gedachte
 Ze tellen. Evenwel, zij gáán voorbij.

*MERCURIUS.*

 Als gij mocht wonen bij de Goôn dien tijd,
 In wellustvreugd gekoesterd?

*PROMETHEUS.*

               Toch zou 'k niet
 Willen verlaten dezen zwarten afgrond,
 Noch deze pijnen, wien geen pijndoen rouwt.

*MERCURIUS.*

 Helaas! 'k verbaas mij, maar beklaag u toch.

*PROMETHEUS.*

 Beklaag des hemels slaven, die zichzelf
 Verachten, maar niet mij: want in mijn geest
 Zit heldre vrede, als in de zon het licht,
 Ten troon. Hoe doelloos is het spreken. Roep
 De duivels op.

*IONE.*

          O zuster, zie! Wit vuur
 Spleet dien geweldgen sneeuw-beladen ceder
 Tot aan de wortels. Hoe ontzettend huilt
 Gods donder 't achterna!

*MERCURIUS.*

          Ik moet zijn woorden
 En die van u gehoorzamen! Helaas!
 Hoe hangt zich zwaar de wroeging aan mijn hart!

*PANTHEA.*

 Zie waar het Hemelkind, gewiekt van voet,
 Omlaagsnelt langs het schuine daagraad-zonlicht.

*IONE.*

 Dierbare zuster, sluit uw veedren nu
 Over uw oogen, anders ziet ge en sterft.
 Zij komen, komen, zwartend dags geboorte
 Met vlerken zonder tal, waaronder 't hol is
 Gelijk de dood!

*EERSTE FURIE.*

       Prometheus!

*TWEEDE FURIE.*

               Kampioen
 Van 's Hemels slave'!

*DERDE FURIE.*

       Onsterfelijke Titan!

*PROMETHEUS.*

 Hier is hij dien een vreeselijke stem
 Aanroept, Prometheus, de geboeide Titan.
 Gruwbare vormen, wat en wie zijt gij?
 Nimmer nog kwamen zoo afgrijslijke
 Droombeelden door de hel die monsters teelt
 Uit Jupiters alles wanscheppend brein.
 Wijl 'k zoo verfoeilijke wezens zie,
 Is 't me of ik lijken ga op wat ik schouw
 En lach en staar in walglijke gemeenschap.

*EERSTE FURIE.*

 Wij zijn de dienaars van ontgoocheling,
 Van pijn en vrees en wantrouwen en haat,
 En zonde die zich vastklemt aan de ziel,
 Als ranke honden die door woud en meer
 Een jeugdig hert, geraakt en snikkend, volgen,
 Gaan we alles na wat weent en bloedt en leeft,
 Wanneer de groote Vorst hen overlevert
 Aan onzen wil.

*PROMETHEUS.*

       O veel vreeslijke wezens
 In éenen naam! ik ken u; en dees meren
 En echo's kennen 't duister en 't gedruisch
 Van uwe vlerken. Maar waarom verrijst gij
 Leelijker dan uw walgingwekkend wezen
 Vergaderd in legioenen uit den afgrond?

*TWEEDE FURIE.*

 Dat wisten wij nog niet. Verheugt u, Zusters!

*PROMETHEUS.*

 Kan iets om zijn wanstaltigheid verblijd zijn?

*TWEEDE FURIE.*

 Schoonheid van wellust maakt verliefden blij,
 Starende naar elkaar,--zoo zijn ook wij.
 Als van de roos, die knielend plukken wil
 Voor feestelijken bloemkroon de priestres,
 De bleeke, een roode schijn valt op haar wang
 Waardoor zij bloost, zoo kleedt ons onze vorm:
 De schaûw van smarten die ons offer wachten,--
 Anders zijn vormloos we als ons' Moeder Nacht.

*PROMETHEUS.*

 'k Bespot uw macht en die van wie u zond,
 In diepsten hoon. Giet leeg uw kelk van pijn.

*EERSTE FURIE.*

 Bedenkt gij dat we u zullen scheure' uiteen,
 Zenuw voor zenuw, been voor been, als vuur
 Vretend in u?

*PROMETHEUS.*

          Pijn is mijn element,
 Als haat het uwe. Gij verscheurt mij nu,
 Het raakt mij niet.

*TWEEDE FURIE.*

       Stelt ge u wel voor, dat we in
 Uw lidlooze oogen zullen lachen?

*PROMETHEUS.*

                    'k Schat
 Niet wat gij doet, maar wat gij lijdt, kwaad zijnde.
 Wreed was de macht die u, of wat dan ook,
 Zoo slecht, in 't licht riep.

*DERDE FURIE.*

          Denkt gij hier wel aan,
 Dat we in u zullen leven, een voor een,
 Als dierlijk leven, en ofschoon wij niet
 De ziel die in u brandt kunnen verduistren,
 Dat wij daarneven zullen wonen, als
 Een ijdle luide menigt, folterend
 De zelftevredenheid der wijste menschen;
 Wij zullen zijn ontzettende gedachte
 Onder uw brein, en leelijke begeerte
 Rond uw verbaasde hart, en bloed dat kruipt
 In doolhof van uw aadren als zieltoging.

*PROMETHEUS.*

 Wel, nu reeds zijt gij zoo, toch ben ik vorst
 Over mijzelf en heersch over die volten
 Die in mij worstlen en me inwendig martlen,
 Gelijk over uw menigt Jupiter
 Regeert, wanneer de Hel aan 't muiten slaat.

*KOOR VAN FURIËN.*

 Van de einden der aard, van de einden der aard,
 Waar zijn graf heeft de nacht en de morgen klaart,
              Komt, komt, komt!
 Wier vreugdkreet de heuvelen schokkend doorvaart
 Wen steden zinken in puin met gesteen!
 Wier vlerklooze voetstappen treên op de zeên,
 Die snatert--Schipbreuk en Hongersnood vlak
 Op het spoor--van pret op het voedselloos wrak,
            Komt, komt, komt!
 Laat het bed, laag, koud en rood,
  Waar een natie neerligt, dood;
 Laat de haat, want in de sintels
  Bleef nog vuur dat straks moog' flakkeren:
 't Zal opvlammen in bloediger krinkels
  Als, spoedig terug, gij 't aan zult wakkeren;
 Laat de zelf-walg die verovert
 Jeugdige zielen zinnen-betooverd,
  Nog onontstoken haard van leed;
 Laat het Hel-geheim, half onthuld
  Den waan-bevangen droomer;--wreed,
   Meer dan gij die de haat bewoog,
 Werd hij door vrees voor schuld.
             Komt, komt, komt!
   Uit den wijden hellepoort stoomen we omhoog,
 Wij bezwaren de vlagen van de lucht,
 Maar ons doen is vergeefsch totdat gij tot ons vlucht!

*IONE.*

 Zuster, 'k hoor 't donderen van nieuwe vlerken.

*PANTHEA.*

 Dees vaste bergen trillen van 't geluid
 Gelijk de sidderende lucht: hun schaduwen
 Doen 't zwarter zijn dan nacht tusschen mijn veedren.

*VIERDE FURIE.*

 Uw roep was als een gewiekte wagen,
 Op wervelwinden snel en ver gedragen,
 Hij kwam van rooden krijgskolk ons verjagen;

*VIJFDE FURIE.*

 Van wijde steden waar de honger woedt,

*ZESDE FURIE.*

 Van klachten half-gehoord, en ongedronken bloed;

*ZEVENDE FURIE.*

 Van konings-raden, barsch en koud,
 Waar bloed verkwanseld wordt om goud;

*ACHTSTE FURIE.*

 Van den oven, wit en heet,
 Waar--

*EEN FURIE.*

       Spreek niet, daar 'k alles weet
 Wat gij woudt zeggen--wil niet fluistren--
 Breken mochten de tooverkluistren,
 Waardoor straks buig' de strenge van gedachte,
 Dien niets nog buigen deed:
 De diepste macht der Hel blijft hij verachten.

*EEN FURIE.*

 Scheur het floers!

*EEN ANDERE.*

       Het is door.

*KOOR.*

               't Bleek gesternt van Auroor
 Schijnt op smart zwaar te dragen. Bezwijmt gij erdoor,
 Machtge Titan? Wij lachen hoon-schaatrend in koor!
 Roemt ge op wetenschap klaar, die den mensch gij deedt dagen?
 Toen ontgloeide er een dorst in hem, nimmer verslagen
 Door die stervende waatren, een koortsdorst verterend,
 Liefde, twijfel, hoop, smachten, hem eeuwig verheerend.
    Een verscheen van zachte waarde
    Lachend op de bloedroode aarde:
    Zijn woorden duurden, snel venijn
     Gelijk, verdelgend waarheid, deernis, vrede.
    Zie! langs de wijde kimmelijn
     Rondom, veel dichtbevolkte steden,
    Braaksels rookend in de heemlen klaar!
    Hoor dien kreet van wanhoop zwaar!
    't Is zijn zachte en teedre geest die treurt
     Om 't geloof door hem ontstoken.
    Zie opnieuw! de vlam die hoog zich beurd'
     Tot een glimworm-lamp ineengedoken:
    De overlevenden rondom de kolen
     Verzaamlen zich ontzet.
       Vreugd! vreugd! vreugd!
       Het verleên overstelpt u, maar iedere eeuw heugt;
    En het heden--de toekomst blijft duister verholen--
     Is voor 't sluimerloos hoofd u een dorenenbed!

*HALFKOOR I.*

 Droppen van bloedige ellende leken
 Van zijn voorhoofd, 't sidderend bleeke.
  Gun een kort heraadmen thans.
 Zie een volk zijn ban verbreken,
  't Springt uit moedloosheid als morgenglans;
 Aan Waarheid wijdde het zijn staat
 En Vrijheid leidt het voort, haar maat;--
 Een legioen aaneengesloten broeders,
 Die Liefde kindren noemt--

*HALFKOOR II.*

               Van andre moeders
 Zijn ze, zie hoe verwanten magen moorden!
  Het is de wijnoogst-tijd voor Zonde en Dood.
  Bloed schuimt als nieuwe wijn zoo rood.
 Straks wordt, wanneer haar Wanhoop smoorde,
  Die worstelende wereld prooi van slaven en despoot.

               _(Al de Furiën verdwijnen, op een na.)_

*IONE.*

 Hoor zuster! wat een diep maar wreed gekreun,
 Gansch niet teruggehouden, 't hart verscheurt
 Van de' eedlen Titan, gelijk stormen 't diep,
 Wanneer de dieren hooren hoe de zee
 Huilt in de holen onder 't binnenland!
 Durft gij te zien hoe hem de duivels martlen?

*PANTHEA.*

 Helaas! Ik keek tweemaal, doch doe 't niet meer.

*IONE.*

 Wat zaagt ge?

*PANTHEA.*

       Een smartlijk schouwspel: een geduldig
 Starende jonkman aan een kruis genageld.

*IONE.*

 Wat meer?

*PANTHEA.*

       De hemel in het rond, en de aard
 Omlaag, was dicht bevolkt met vormen van
 Menschlijken dood, alle verschriklijk, en
 Gewrocht door menschehand; en enkle schenen
 Het werk van menscheharten, moordend traag
 Door frons en glimlach. Andere gezichten,
 Te schandlijk om te noemen en te leven,
 Dreven voorbij. Laat ons niet ergre vrees
 Verzoeken door te zien: voldoende smart
 Is dat gekreun.

*FURIE.*

               Zie een symbool: dat zij
 Die voor den mensch diep onrecht lijden, hoon
 En keetnen, enkel duizendvoudge foltring
 Wentelen op zichzelf en ook op hem.

*PROMETHEUS.*

 Verzacht den doodsnood van dat stralend staren;
 Sluit nu die lippen bleek, doe 't doorn-doorwonde
 Voorhoofd van bloed niet stroomen: met uw tranen
 Vloeit het ineen! Stil, stil 't gefolterd oog
 In vrede en dood,--dat niet uw kranke weeën
 Schudden dat kruis,--dat niet die vingren bleek
 Met uw geronnen bloed meer spelen! O,
 Afgrijslijke! Uwen naam wil ik niet spreken:
 Hij is een vloek geworden! 'k Zie, ik zie
 De wijzen, zachten, eedlen en rechtvaardgen,--
 Uw slaven haten hen, die zijn als gij--
 Enklen verdreven uit huns harten huis,
 Een vroeg-gekozen, laat-bejammerd huis,
 Door vuile leugens: panters die geblinddoekt
 Een opgejaagde hinde dicht vervolgen;
 Enklen in giftige kelders saamgeketend
 Met lijken; enklen--hoor 'k de menigt daar
 Niet lachen luid?--omsloten door traag vuur;
 En machtge rijken drijven aan mijn voet,
 Gelijk eilanden door de zee ontworteld,
 Wier zonen zijn gekneed in één plas bloed,
 Bij rooden brandgloed van hun eigen huizen.

*FURIE.*

 Bloed kunt gij zien, en vuur, en kreuning hooren,--
 Ergere dingen resten, ongehoord
 En ongezien.

*PROMETHEUS.*

       Ergere?

*FURIE.*

               In 't menschehart
 Wordt prooi, dien het verslond, steeds overleefd
 Door schrik. De edelsten vreezen dat wat hún
 Te laag schijnt om te denken waarheid zij;
 Gewoonte, huichlarij maken hun geest
 Tempels van meengen thans versleten godsdienst.
 Zij durven voor den toestand van den mensch
 Geen heil beramen, en zij weten niet
 Dat zij 't niet durven. Zij die goed zijn hebben
 Geen macht, en kunnen enkel vruchtloos weenen;
 De machtgen missen goedheid--dat gebrek
 Is erger; wijzen missen liefde; en wie
 De liefde hebben missen wijsheid; zoo
 Is al 't uitmuntendste verkeerd in kwaad.
 Velen zijn sterk en rijk, wilden wel goed zijn,
 En leven toch onder hun medemenschen
 Die lijden, of er niemand iets gevoelde:
 Zij weten zelf niet wat zij doen.

*PROMETHEUS.*

               Uw woorden
 Zijn als een wolk gevlerkte slangen; toch
 Bemedelij ik wie zij niet doen lijden.

*FURIE.*

 Bemedelijdt ge? Ik spreek niet meer!

               _(verdwijnt)_

*PROMETHEUS.*

               Wee mij!
 Wee mij! helaas! pijn, pijn, eeuwig, voor eeuwig!
 Ik sluit mijn traanlooze oogen,--o verfijnde
 Tyran! uw werken zie ik klaarder in
 Mijn leed-verlichten geest. In 't graf is vreê:
 Het graf verbergt al schoone en goede dingen.
 Ik ben een God, en kan haar dáár niet vinden--,
 Noch zou 'k haar zoeken: want, schoon wreede wraak,
 Dit is verslagen zijn, niet zegepralen,
 O felle Koning! De gezichten waar
 Gij mij mee foltert, sterken mijn gemoed
 Met meer volharding, tot het uur verschijnt
 Dat zij geen beeld meer zijn van wat bestaat.

*PANTHEA.*

 Helaas! wat zaagt gij?

*PROMETHEUS.*

               Er is tweeërlei
 Ellende: zien, en spreken:--spaar me er een.
 Namen, die 't heilig wachtwoord der Natuur zijn,
 Droeg men omhoog in blinkende blazoenen;
 De volken wemelden in 't rond en riepen
 Eenstemmig luid: "Waarheid, Vrijheid en Liefde!"
 Plotseling viel er van den hemel wilde
 Verwarring: er was strijd, bedrog en vrees:
 Tyrannen stoven aan, deelden de buit.
 Dit was de schaduw van de waarheid die
 'k Aanschouwde.

*DE AARDE.*

       'k Voelde uw foltring, zoon, met zoo
 Gemengde vreugd als pijn en deugd kan geven.
 Nu, om uw toestand te verheldren, vraag ik
 Die fijne en schoone geesten op te stijgen,
 Wier woonstede in de donkere gewelven
 Der menschgepeinzen is en die, als vooglen
 Den wind bezeilen, thuis in dier gedachten
 Wereld-omcirkelenden ether zijn.
 Zij zien achter dat schemerig gebied,
 Als in een spiegel dat wat komen zal:
 O dat zij spreken om u troost te schenken!

*PANTHEA.*

 Zie zuster, waar zich zaamlen geestenscharen,
 Als wolkenkudden in der Lente klaren
 Hemel, verruklijk blauw!

*IONE.*

               En zie! meer komen,
 Als bronnedampen 't dal uit opwaarts stoomen,
 Wen winden zwijgen, in verspreide lijnen.
 En hoor! is het de ruisching van de pijnen?
 Is 't van het meer? Is het de waterval?

*PANTHEA.*

 't Is iets veel droever, zoeter dan dat al.

*KOOR VAN GEESTEN.*

 Wij zijn 't die van de oudste tijden
 Teer beschermen en geleiden
 't Menschdom dat de Goôn doen lijden.
 We aadmen--nooit kon het ons krenken--
 De atmosfeer van 't menschlijk denken,
 Zij ze ook donker, nat en grauw
  Als een dag door storm gebluscht,
 Nog doorvloeid van glanzen flauw,
  Zij ze stralend als wat rust
 Tusschen wolkenlooze lucht
 En rivieren zonder zucht,
 Lieflijk, stil, in klaar genucht.
 Als de vooglen in den wind,
  Als de visschen in den vliet,
 Als wat 's menschen ziel verzint
  Vloeit door 's levens licht gebied,
 Leegren wij daar vlot en vrij:
 Als de wolken onweerhouden reizen wij
  Door die sferen die geen grens verkleint:
 Daaruit dragen wij de profeetsij,
  Die in u begint en eindt!

*IONE.*

 Meer komen, een voor een: de lucht in 't rond
 Ziet schittrend als de lucht rondom een ster.

*EERSTE GEEST.*

 Door een krijgstrompet met kracht
 Opgestooten in den nacht,
 Kwam 'k hierheen in snelle jacht.
 Uit het stof van eeredienst versleten,
 Van tyrannenvaan uiteengereten,
 Klonken daar vermengde kreten,
 Die rondom mij medestegen:
 't Luidde: Vrijheid! Hoop! Dood! Zege!
 Tot ze omhoog versuizlend zwegen.
 Eén geluid klonk voor mij uit:
 Liefde's ziel, en 't ruischte en deind'
  Onder, boven, rondom mij:
  't Was de hoop, de profeetsij
 Die in u begint en eindt.

*TWEEDE GEEST.*

 Een regenboog stond op de zee
 Die woelde omlaag, in vreemde vreê,
 Waardoor, alsof veroovraar toog
  Onder triomfpoort trotsch en snel,
 De stormwind zegevierend vloog,
 Meevoerend veel gevangen wolken:
 Vormlooze, donkre, vlugge volken,--
  Elke gekliefd door 't weerlicht schel.
 'k Hoorde 't dondren: schor geschater--
 'k Zag beneên, als kaf uiteen
 Verstrooid, verspreid op 't witte water,
 Machtge vloten--een hel van dood.
 'k Daalde er op een groote boot--
 Bliksem spleet haar romp vaneen--,
 Op de zucht vlood ik hierheen
 Van een die aan een vijand schonk
 Zijn plank, en zijwaarts dook en zonk.

*DERDE GEEST.*

 'k Zat naast eens wijzen legersteê,
 Een rosse schijn van 't lamplicht gleê
 Langs 't boek dat straks hem peinzen deê,--
 Toen een Droom--als vlammen straalde
 Zijn gevedert--nederdaalde.
 En ik wist in hem verschenen
 Wie ontstak eeuwen voorhenen
 Deernis, eedle taal, en pijn;
 Korten tijd droeg schaduwschijn
 Van zijn luister 't aardeduister.
 Hierheen droeg hij mij met spoed
 Als Begeerte's bliksemvoet:
 Dat 'k hem wederbreng' voor morgen,
 Of de wijze ontwaakt in zorgen.

*VIERDE GEEST.*

 'k Sluimerde op een dichtermond,
 Droomend als wie liefde vond
 In zijn aêm geluid nog suizend,--
  Aardsche vreugden zoekt noch vindt hij,
  Hemelsch kust hij en bemint hij
 Wezens in de wouden huizend
 Der gepeinzen. Van het dagen
  Tuurt hij soms tot 's avonds duister:
  O van gele bijen ruischt er
 't Bloesemen der klimophagen,
  't Gouden zonlicht hoogt hun luister,
   't Weergekaatste door het meer;
 Wat hij ziet, hij weet het niet,
 Maar herschept het in zijn lied
   Tot gestalten werklijk, méer
 Dan de mensch die levend heet:
   Kindren der Onsterflijkheid.
 Een van dees me ontwaken deed:
  'k Ging u troosten, daar gij lijdt.

*IONE.*

 Ziet gij niet naadren van het Oost en 't West
 Twee wezens? glijden tot één dierbaar nest
 Duiven niet zoo, een tweelingpaar gevoed
 Door de atmosfeer die alles leven doet,
 Op snelle, stille vlerken naar omlaag?
 En hoor! die stemmen zoet, toch vol geklaag:
 't Is leed vermengd met liefde tot éen lied.

*PANTHEA.*

 Spreekt gij nog, zuster? Woorden vind ik niet.

*IONE.*

 Hun schoonheid geeft mij stem. Zie hoe zij drijven:
 Op wieken rusten zij van hemel-kleur,
 Oranje en hemelsblauw verdiept tot goud:
 De lucht straalt van hun lach als van een ster.

*KOOR DER GEESTEN.*

 Hebt gij de Liefde-zelf aanschouwd?

*VIJFDE GEEST.*

               Toen 'k over wijde landen
  Haastte als de vlugge wolken die de luchtwoestijn bevaren,
 Vloog die gestalte ster-gekroond op vleugelen die brandden
  Van weerlicht aan en schudde heil uit ambrozijnsche haren;
 Haar stappen spreidden licht op de aard. Maar dra verdween dat stralen,
  Verwoesting gaapte: waanzin bond wie hooge wijsheid zeiden;
 Helden verdwaasd, jonglingen bleek die stierven zonder smalen,
  Zag 'k in den nacht. En ik ging voort, tot gij, o vorst van Lijden,
  Glimlachend wreedste erinnering verkeerdet in verblijden.

*ZESDE GEEST.*

 't Vernielende is iets zeer verfijnds, o Zuster! weet waarom:
  Het wandelt niet op de aard, het zweeft niet in de heemlen,
 Maar het vertreedt met stap die stilt en 't koelt met vlerken stom
  De teedre wenschen die in 't hart der besten, eêlsten, weemlen;
 Die door het waaierend geveêrt in valsche rust gewiegd
  En door 't bewegen melodieus dier zachte en snelle voeten,
 Droomen van bovenaardsche vreugd en noemen 't monster Liefd'
 En, wakker, zien de schaduw Pijn, als hij dien thans wij groeten.

*KOOR.*

 Schoon nu Verwoesting schaduw zij
 Der Liefde, volgend haar nabij
 Op 't witte Doodspaard, dat gevleugeld
 Als een stormwind onbeteugeld--
 Ook de snelste ontvliedt het niet--
 Trapt op onkruid en gebloemt,
 't Slechte en schoone saâm verdoemt,
 Menschen en gediert vertreedt--
 Eens stuit gij dien ruiter wreed,
 Hart en lichaam ongedeerd.

*PROMETHEUS.*

 Geesten, zegt wie u dit leert!

*KOOR.*

 Zijn dan niet in onze luchten
 (Evenals wen de sneeuwstorm vluchtte
  Voor de Lente en knoppen gloeien,--
 't Vlierbosch trilt in winden mild,--
 Ook de herders dolend weten
  Dat de meidoorn gauw zal bloeien)
 Recht en Vrede, Liefde en Weten:
  Glans die worstlend wijder schijnt,--
 Als de winden zacht en blij
 Den herdersknaap, de profeetsij
  Die in u begint en eindt?

*IONE.*

 Waar vloôn de Geesten heen?

*PANTHEA.*

               Niets blijft er over
 Dan een gevoel van hen, gelijk de toover
 Van tonen, wen bezielde stem en luit
 Verruischen, eer het antwoordend geluid
 Nog zweeg, dat in de diepe ziel blijft dolen
 Als echo's winden door oneindge holen.

*PROMETHEUS.*

 Hoe schoon dees lucht-geboren wezens! Toch
 Voel 'k alle hoop vergeefsch behalve liefde!
 En gij zijt ver, Asia, die wen mijn wezen
 Overliep, als een gouden beker waart
 Voor heldren wijn, anders in dorstig stof
 Vervloeid.--Alles is stil. Helaas! hoe zwaar
 Weegt deze rustge morgen op mijn hart!
 'k Zou kunnen slapen met mijn leed, ofschoon
 Ik droomen zou, waar' slaap mij niet ontzeid.
 'k Zou willen zijn wat ik eens wezen zal,
 De redder en de kracht van 't lijdend menschdom,
 Of in de oer-baaiert van 't heelal verzinken.
 Er is geen smart, geen heul die nu nog rest:
 Aard heeft geen troost, Hemel geen foltring meer.

*PANTHEA.*

 Hebt gij vergeten een die bij u waakt
 In kouden duistren nacht, en nimmer slaapt,
 Dan wen de schaduw van uw geest haar aanroert?

*PROMETHEUS.*

 'k Noemde alle hoop vergeefsch, slechts liefde niet,
 En gij hebt lief.

*PANTHEA.*

          Innig voorwaar. Maar zie,
 De ster van 't Oosten is verbleekt, en Asia
 Wacht in dat ver-verwijderd Indisch dal,
 't Oord van haar droeve ballingschap, eens ruw,
 Eenzaam, bevrozen, gelijk dit ravijn,
 Doch nu gehuld in schoon gebloemte en kruid,
 Vol zoete winden en geluiden zwevend
 In 't woud en langs den vloed, door de atmosfeer
 Van haar herscheppend bijzijn, die zou kwijnen
 Als zij niet éen met de uwe waar'. Vaarwel.*TWEEDE BEDRIJF.*


*EERSTE TOONEEL.*

_Morgen. Een liefelijk dal in den Indischen Caucasus._

*ASIA.*

       _alleen._

*ASIA.*

 Uit al des hemels vlagen daaldet gij!
 Ja, als een geest, als een gedachte dringt
 Naar hoornige oogen ongewone tranen,
 En het verlaten hart met kloppen kwelt,
 Dat rust moest leeren, zijt gij neergedaald,
 Gewiegd in stormen; wordt gij wakker, Lente,
 O veler winden kind! Zoo plotseling
 Komt ge als de erinring van een droom die nu
 Verdrietig is omdat hij eenmaal zoet was;
 Gelijk bezieling, gelijk vreugde, oprijzend
 Van de aarde als 't ware, kleedend in goudwolken
 De leegheid van ons leven.--
 Dit is het jaargetij, de dag, het uur;
 Bij 't rijzen van de zon zoudt, zoete Zuster,
 Gij komen, kom, te lang verwachte, nu!
 Te lang vertoeft gij! Hoe de vleugellooze
 Seconden traag gelijk doodswormen kruipen!
 Nog steeds trilt van éen witte ster de stip
 Diep in de' oranjen lichtschijn van den morgen
 Die zich verwijdt voorbij de purpren bergen:
 't Donkerder meer weerkaatst haar door een spleet
 Van wind-gedeelde mist. Nu flauwt zij heen,
 Maar blinkt weer, wijl de golven bleeker worden
 En wijl de gloênde draên van wolkenweefsels
 Verrafelen in bleeke lucht. Ze is weg!
 En door dier toppen wolk-gelijke sneeuw
 Trilt het rozige zonlicht. Hoor ik niet
 De Aeolische muziek van haar zeegroen
 Gevedert, dat de roode daagraad klieft?

               _(Panthea verschijnt.)_

 Ik voel, ik zie die oogen brandend door
 Geglimlach dat in tranen flauwt, als sterren
 Half uitgedoofd in mist van zilvren dauw.
 Beminde en schoonste, die de schaduw draagt
 Dier ziel waardoor ik leef,--wat zijt gij laat:
 De ronde zon beklom de zee; mijn hart
 Was ziek van hoop, voor de indruk-looze lucht
 Het naadren voelde van uw late veedren.

*PANTHEA.*

 Vergeef mij, groote Zuster! maar mijn wieken
 Waren zoo traag door zaalge erinnering
 Van wat ik droomde, als 's middags het geveêrt
 Van zomerwind, verzaad met zoete bloemen.
 Ik was gewoon aan storeloozen slaap,
 En ik ontwaakte steeds verfrischt en kalm,
 Eer's heilgen Titans val, en uwe liefde,
 De onzaalge, door gewoonte en medelij
 Bei liefde en smart mijn hart gemeenzaam maakten,
 Gelijk ze uw hart al werden, 'k Sliep voorheen
 In grotten blauw van de' ouden Oceaan,
 In scheemrige prieelen, waar het mos
 Groen was of purper,--onzer jonge Ione
 Teedere en melkwitte armen sloten zich
 Toen, gelijk nu, achter mijn haren donker
 En vochtig, wijl 'k mijn wangen en dichte oogen
 Drukte in gevouwen diepte van haar boezem,
 Die leven ademde; maar niet als nu,--
 Sinds ik de wind ben, zwijmend onder tonen
 Die 'k draag van woordeloos verkeer met u;
 Sinds, opgelost in het gevoel waarmee
 De liefde spreekt, mijn rust onrustig was
 En lieflijk toch, en de uren die ik waakte
 Te vol van zorg en pijn.

*ASIA.*

               Licht óp uw oogen,
 Dat ik uw droom daar leze.

*PANTHEA.*

               'k Zeide reeds,
 Hoe 'k aan zijn voeten sliep met ons Zee-zuster.
 De neevlen van 't gebergte, op onze stem
 Onder de maan verdichtend, hadden zacht
 Hun sneeuwge vlokken uitgespreid, beschermend
 Onzen vervlochten slaap voor 't snijdend ijs.
 Twee droomen kwamen toen. Een is me ontgaan.
 Maar in den andren vielen van Prometheus
 Zijn bleeke, wond-verminkte leden af;
 De azuren nacht werd stralend van de glorie
 Van die gestalt' die onveranderd leeft
 In hem, en o zijn stem viel als muziek,
 Die duizlen doet het donkre brein, bezwijmd
 Door de bedwelming van zoo helle vreugd:
 "Zuster van haar wier stappen de aard bespreien
 Met lieflijkheid--schoonste behalve haar
 Wier wederschijn gij zijt--zie op tot mij."
 Ik hief mijn oogen. 't Overweldgend licht
 Van die onsterflijke gestalte zag 'k
 Gansch overschaduwd door de liefde die
 Zijn zacht-vloeiende leên, lippen half-open
 In hartstocht, vurige doch droomrige oogen,
 Ontstoomde als dampend vuur; een atmosfeer
 Die in haar al-smeltend geweld me omsloot,
 Als warme lucht, van morgenzon omhuld,
 Eer zij haar drinkt, een wolk zwervende dauw.
 Ik zag niet, hoorde niet, bewoog mij niet;
 Maar voelde alleen zijn tegenwoordigheid
 Vervloeien en vereenen met mijn bloed,
 Tot het zijn leven werd, en 't zijne mijn.
 Zoo was 'k als opgeslorpt,--maar 't ging voorbij;
 En, als de dampen, wen de zon verzinkt,
 Zich weer in dropplen zaamlen op de pijnen,
 En sidderend als zij, verdichtte zich
 Mijn wezen in den diepen nacht; en wijl
 De stralen der gedachte langzaam weer
 Verzameld werden, kon 'k zijn stem nog hooren,
 Wier tonen talmden voor zij henenstierven
 Gelijk voetstappen van een zwak geluid.
 Uw naam hoorde ik alleen, in tal van klanken,
 Van het misschien-verstaanbre, ofschoon 'k bleef luistren
 In 't duister, toen er geen geluid meer klonk,
 Ione ontwaakte toen, en zei tot mij:
 "Kunt gij soms raden wat mij verontrust
 Vannacht? Ik wist voorheen steeds wat ik wenschte
 En vond geen vreugde ooit in vergeefschen wensch.
 Maar nu kan ik niet tolken wat ik zoek:
 Weet ik het zelf? 't is zoet, want zoet is 't al
 Om te begeeren. 't Is, trouwlooze zuster,
 Een spel van u; ge ontdekte een ouden toover,
 Wiens ban mijn geest stal toen ik sliep en met
 Uw geest vereende: want, toen straks wij kusten,
 Voelde ik de zoete lucht die mij deed leven
 In uwer lippen kier, en o de warmte
 Van 's levens bloed, door wier gemis ik zwijm,
 Beefde in den boog onzer vervlochten armen."
 'k Antwoordde niet, want de Oosterster werd bleek,
 Maar vlood tot u.

*ASIA.*

          Gij spreekt, maar ach, uw woorden
 Zijn als de lucht: ik voel ze niet. O! licht
 Uw oogen op, dat ik zijn ziel, daarin
 Geschreven, leze!

*PANTHEA.*

          'k Hef ze, schoon zij zinken
 Onder de zwaart' van wat zij spreken wouden:
 Wat kunt gij zien dan uw lieflijkste schaduw
 Daar afgebeeld?

*ASIA.*

          Uw oogen zijn gelijk
 De diepe, blauwe, grenzenlooze hemel,
 Tesaamgedrongen tot twee cirkels onder
 Hun lange fijne wimpers: donker, ver,
 Mateloos, kring in kring en lijn in lijn
 Vervlochten.

*PANTHEA.*

          Waarom kijkt ge, of er een geest
 Voorbijging?

*ASIA.*

       Anders wordt het: achter 't diepst
 Dier diepte zie 'k een schaduw, een gestalte:
 't Is Hij, gekleed in van zijn eigen glimlach
 Het zachte licht dat om hem henen spreidt
 Als straling van de wolk-omkringde maan!
 Prometheus, het is de uwe! Vlied nog niet!
 Zegt niet die glimlach dat we elkander eens
 Weer zullen vinden in die heldre tent
 Die zijn gestraal bouwe op de woeste wereld?
 De droom is uitgezeid!--Wat schim is dat,
 Tusschen ons? Zijn ruig haar verwart de wind
 Die 't opwaait, wild en levend is zijn blik,
 Toch is 't een wezen van de lucht: er schijnt
 Door zijn grijs kleed de gouden dauw wiens sterren
 De middag niet gebluscht heeft.

*DE DROOM.*

               Volg, o volg!

*PANTHEA.*

 Het is mijn andre droom.

*ASIA.*

               Zie, hij verdwijnt.

*PANTHEA.*

 Hij komt nu in mijn geest. 'k Verbeeldde mij,
 Wij zaten hier, en open sprongen al
 De knoppen, bloem-omwikklend, van daarginds
 De' amandelboom, dien bliksem heeft verzengd,
 Toen snel van witte Scythische woestijn
 Een wind aanvlaagde, rimplend de Aard met vorst.
 Ik keek,--al bloesems waren neergewaaid,
 Maar op elk blaadje stond--verhalen zoo
 De blauwe hyacintheklokjes niet
 Apollo's daar geschreven leed?--"Volg, volg!"

*ASIA.*

 Terwijl gij spreekt, vullen uw woorden, poos
 Na poos, ook mijn slaap dien 'k vergeten was,
 Met beelden. 't Scheen me of wij tesamen schreden
 Onder de jonge grijze dageraad
 Over grasperken, en een menigte
 Van zware, witte, wolge wolken dreef
 In dichte kudden langs de bergen heen,
 Geherderd door den trage' onwilgen wind.
 De witte dauw op 't nieuw-ontsproten gras,
 Even de donkere aard ontschoten, hing
 Heel stil. En er was meer dat me is ontgaan.
 Maar op de schaduwen der morgenwolken,
 Dwars op de purpren helling van 't gebergt,
 Stond ook geschreven: "Volg, o volg!" en wijl ze
 Verdwenen, en op elken halm waarvan
 De dauw des hemels neergevallen was
 't Zelfde gedrukt werd als met welkend vuur,
 Rees wind tusschen de pijnen; die ontschokte
 Gerank van melodieën aan hun twijgen
 En toen hoorde ik geluiden, laag, zoet, zacht,
 Als het vaarwel van geesten: "Volg, volg, volg!"
 Toen zei 'k tot u: Panthea, zie mij aan:
 Maar in de diepte van die dierbare oogen
 Zag ik nog altijd: "Volg, o volg!"

*ECHO.*

               "O volg!"

*PANTHEA.*

 De rotsen, op dees klaren voorjaarsmorgen,
 Spotten met onze stem, als spraken geesten.

*ASIA.*

 Het is een wezen zwevend rond de rotsen.
 Wat fijne heldere geluiden! Luister!

*ECHO'S.*

       _(onzichtbaar)._

          Echo's wij, luister!
           Wij wijlen niet:
          Als dauwdrups luister
           Ge kort maar ziet--
            Zee-geboorne!

*ASIA.*

 Hoor! Geesten spreken! Vloeiende echo's klinken
 Nog van hun hemelstemmen na.

*PANTHEA.*

               Ik hoor.

*ECHO'S.*

           Volg, o volg!
          Wen ons lied dreigt te zwijgen,
           Waar een grot ons verzwolg--
          Waar wouden stijgen--

               _(meer verwijderd)_

           Volg, o volg,
           Waar een grot ons verzwolg.
          Ga ons na als 't lied versuist,
          Waar de wilde bij nooit ruischt,
          Door het diepe middagdonker,
           Langs het nachtgebloemte loom,
           Geuren aadmend in zijn droom,
          Langs de golfjes, waar geflonker
          Van een bron in holen blinkt,
           Wijl onstuimig en toch zoet
           Ons gezang speelt met uw voet
          Die zoo zacht ter aarde zinkt,
             Zeegeboorne!

*ASIA.*

 Zullen wij 't zingen volgen? Zachter wordt het
 En verder.

*PANTHEA.*

       Hoor! het koor komt nader nu.

*ECHO'S.*

          In het onbekende
          Slaapt een ongesproken stem;
          Slechts als gij u daarheen wendde,
          Wekt gij hem;
             Zeegeboorne!

*ASIA.*

 Hoe op den wind die ebt de tonen zinken!

*ECHO'S.*

           Volg, o volg,
           Waar een grot ons verzwolg!
          Ga ons na als 't lied verflauwt;
          Door het dauwig middagwoud,
          Langs de meren en fonteinen,
          Bosschen door, en grilge lijnen
          Van gebergten, naar de spleten,
          Diepten, scheuren, waar 't vaneengereten
          Lijf van de Aarde rustte van zijn lijden
            Op den dag toen Hij en Gij
          Zijt gescheiden--
           Paar dat nu hereenigd zij;--
             Zeegeboorne!

*ASIA.*

 Mijn lieve Panthea, kom, geef mij uw hand,
 En volgen we, eer de stemmen zijn verruischt.


*TWEEDE TOONEEL.*

_Een bosch, afgewisseld door rotsen en holen. Asia en Panthea
gaan het in. Twee jonge faunen zitten luisterend op een rots._

*HALFKOOR I VAN GEESTEN.*

 Het pad waarlangs dat lieflijk paar
  Schreed onder ceder, taxis, pijn,
  Al donkre boomen die er zijn,
 Scheidt van den hemel wijd en klaar
  Een ondoordringbaar loofgordijn
  Wind, regen, zon- noch maneschijn
 Vindt zich een weg door die geweven
  Prieelen, slechts een wolk van dauw
  Drijft somtijds langs de stammen grauw
 Op winden mee die de aard bezweven,
 Doet overal een parel beven
 In bloesems bleek, opnieuw ontbloeid,
  Van 't lauwergroen, en buigt de kroon
  Van een teer-lieflijke anemoon,
 Waarna ze stil vervloeit.
 Of wen een ster, van velen een,
  Die stijgt en drijft in steilen nacht,
 De eenige kloof vond waardoorheen
  Nog dalen kan der stralen pracht,--
 Voordat zij vliedt voorbij, voorbij:
 De heemlen, nimmer rusten zij,--
 Sprenkelt zij droppend gouden schijnen
 Als nooit vereenende regenlijnen:--
 En 't heilig duister is in 't rond;
 Omlaag is de bemoste grond.

*HALFKOOR II.*

 Daar zijn den heelen heldren noen
  Verliefde nachtegalen wakker.
   Wen een bezwijmt van heil of smart
 En zinkt door 't windloos klimopgroen
   Stervend van zoete liefde op 't hart,
  Het toon-doortrilde, van zijn makker;
 Verheft een ander die daar wachtte,
  In bloesems heen en weer bewogen,
 Het kwijnende eind der laatste klachten
  Om in te vallen, plots ten hoogen
 De wieken van den weeken zang,--
 Tot eigen lied uit nieuwen drang
 Van voelen rijst,--en 't woud wordt stom;
  Men hoort alleen door donkre lucht
  Van vlerken 't ritselend gerucht,
 En evenals fluiten, wen rondom
 Een meer zich spreidt, bedwelmen 't brein
 Klanken zoo zoet dat vreugde zweemt naar pijn.

*HALFKOOR I.*

 Als tooverkolken spelen daar
  Zoet-stemmige echo's en zij tijgen
   Door Demogorgons machtge wet,
   Smeltend verrukt of zoet ontzet,
 Langs 't heimlijk pad een geestenschaar;
  Als stroomen die van bergdooi stijgen
 Schepen uit land naar zee toe voeren.
  Tot wie door slaap of zacht gepraat
  Geboeid zijn eerst een fluistren gaat;
 't Wekt de verkoornen; zacht ontroeren
 Trekt hen en stuwt hen voort. Ja, zwoeren
 Niet zij die 't zagen dat een wind
  Achter hen stoomt van de aadmende aard,
  Die veedren optilt en wiens vaart
 Hen verder drijft gezwind,
 Terwijl zij denken dat hun voet
  En eigen vleuglenpaar zoo snel
 Gehoorzaamt aan hun wenschen zoet?
  Zoo drijven zij--tot, lieflijk wel
 Nog steeds, maar krachtiger en luid
 De storm van klank zwelt voor hen uit,
 Haastend, als opgeslorpt; zij volgen,
 En weer verzaamlen zich zijn golven,
 Die naar den berg van 't noodlot dragen
 Als wolken de wijkende lucht doorjagen.

*EERSTE FAUN.*

 Kunt ge u verbeelden waar die geesten leven,
 Die in het woud zoo fijne melodieën
 Doen klinken? In de minst bezochte holen
 En dichtste lommerlegers wonen wij
 En kennen deze wildernissen wél,
 Doch hen ontmoeten nooit we, ofschoon wij vaak
 Hen hooren: waar toch, denkt ge, schuilen zij?

*TWEEDE FAUN.*

 't Is zwaar te weten. Wel heb ik gehoord,
 Dat andren meer bekend met geesten zeiden:
 De bellen die de zonnetoover zuigt
 Uit bleeke, teere waterbloemen die
 Den slijkgen bodem van de heldre meren
 En plassen overspreiden, zijn de tenten
 Waarin die wezens wonen en doorzweven
 De groene en gouden atmosfeer, ontstoken
 Door 't middaguur onder het blaadrenweefsel;
 En wen die barsten en de dunne lucht,
 De vuurge, die zij aêmden in die helle
 Gewelven, stijgt om meteoorgelijk
 Te vliegen door den nacht, rijden zij dáarop
 En sturen hun onstuimge vaart en buigen
 Hun flonkerende kuiven, en in vuur
 Glijden zij weer onder der aarde waatren.

*EERSTE FAUN.*

 Als zulke zoo bestaan, leven dan andre
 Weer andre levens, onder anemonen,
 Of in de klokjes van de weidebloemen,
 In de gevouwen diepte van viooltjes,
 Of op hun stervende zoetgeurigheid
 Wanneer zij sterven, of in 't zonlicht van
 De ronde dauw?

*TWEEDE FAUN.*

          Ja, velen, wel te raden.--
 Maar als wij praten bleven werd het middag,
 En knorrige Silenus zou zijn geiten
 Nog ongemolken vinden, en ons brommend
 Die wijze en liefelijke zangen weigren,
 Van Noodlot, Toeval, God, en ouden Chaos,
 Liefde, en den droevgen doem van den geboeiden
 Titan, en hoe die eens, bevrijd, heel de aard
 Eén broederschap zal maken: schoone liedren,
 Die onze eenzame schemers blij doen zijn,
 En die tot luistrend zwijgen zelfs bekoren
 De niet naijverige nachtegalen.


*DERDE TOONEEL.*

_Een rotspunt tusschen bergen._ ASIA en PANTHEA.

*PANTHEA.*

 Hier droeg 't geluid ons heen, naar het gebied
 Van Demogorgon, en de machtge poort,
 Gelijk van een vulkaan de meteoor-
 Aadmende spleet, waaruit de orakeldamp
 Opwervelt, dien de eenzamen in hun jeugd
 Rondzwervend drinken, en zij noemen hem
 Waarheid of deugd, bezieling, liefde of vreugd,--
 Die levenswijn die als ontzind doet zijn,
 Wiens droesem zij tot diepe dronkenschap
 Gansch leedgen, en dan heffen zij de stem,
 Gelijk Maenaden luidkeels "Evoë!"
 Uitgalmend, die de weerld besmetting dunkt.

*ASIA.*

 Waardig een troon voor zulk een Macht! Hoe schoon!
 Wat zijt gij grootsch, o Aarde! En als gij zijt
 De schaduw van een geest, nog lieflijker,--
 Schoon kwaad zijn werk bevlekke, en of ook hij,
 Gelijk zijn schepping, zwak doch heerlijk zij,--
 Dan zou ik kunnen knielen en u beiden
 Vereeren! Ja, ook nu aanbidt mijn hart.
 Hoe wonderbaar! Zie, Zuster, eer de damp
 Uw brein beneevle. Omlaag is een wijd veld
 Golvende mist, gelijk een meer, plaveiend
 Onder de morgenlucht met blauwe golven,
 Barstend in zilverschijn, een Indisch dal.
 Zie hoe het rolt onder de stollende winden,
 En hoe 't den bergtop waar we in 't midden staan
 Aan alle zijden tot een eiland maakt,
 Omkringd door wouden, donker en in bloei,
 Scheemrige weiden, stroom-verlichte holen,
 En zwerfsche mist-gestalten: winden-toover;
 En ver omhoog werpen de scherpe bergen,
 Den hemel splijtend, van hun ijzge spitsen,
 Stralend als zonneschijn, den dageraad,
 Als der geheven zee verblindend schuim
 Omhooggespat tege' een Atlantisch eiland,
 Den wind bestert met lamp-gelijke dropplen.
 Het dal is door hun muren als omgordeld,
 Gehuil van katarakten, uit ravijnen,
 Door dooi gekliefd, verzaadt den wind die luistert,
 Aanhoudend, wijd, geweldig als de stilte.
 Hoor! 't stuwen van de sneeuw! de zon-ontwaakte
 Lawine! wier drievoudig door den storm
 Gezifte massa vlok bij vlok verzaêmd was,
 Gelijk in geesten die den hemel tarten
 Gedachte wordt gestapeld op gedachte,
 Totdat een groote waarheid losraakt, rondom
 Weergalmen dan de volken, tot hun wortels
 Daavrend geschud, als thans de bergen doen.

*PANTHEA.*

 Zie hoe de onstuimge zee van neevlen breekt
 In purper schuim, en juist aan onzen voet!
 Zij rijst als de oceaan bij manetoover
 Rondom schipbreukelingen zonder voedsel
 Op een laag, slijkig eiland.

*ASIA.*

               De wolkflarden
 Verspreiden zich naar boven. 'k Voel den wind
 Die ze optilt warren in mijn haar; de golven
 Drijven over mijn oogen nu, mijn brein
 Duizelt; ziet gij gedaanten in de mist?

*PANTHEA.*

 't Is een gelaat--zijn glimlach wenkt--er brandt
 Azuren vuur in zijn goudlokken. Zie!
 Nog een en nog een! Luister! zij gaan spreken!

*ZANG VAN GEESTEN.*

    Naar omlaag, naar omlaag,
      Daal, daal!
      Door de schaduw vaag
    Van den slaap, en de dampen
    Waar de Dood en het Leven kampen;
    Door den slagboom van 't zijnd'
    En het waas van wat schijnt,
 Naar de treden van troon in den versten zaal,
      Daal, daal!

    Wijl 't geluid kolkt in 't rond,
      Daal, daal!
    Als het hert trekt een hond,
    Als den bliksem de damp,
    Als een vlinder de lamp,
    Wanhoop dood, liefde zorgen,
    Tijd beî, heden morgen,
 Als de geest van den steen doet gehoorzamen 't staal,
      Daal, daal!

    Door het grijs leeg ravijn,
      Daal, daal!
    Maan noch sterren er zijn,
    Geen prisma de lucht is,
    Om de rotsen geducht, is
    Geen hemelsche luister
    Noch aardeduister,--
 Doordrongen van Een is het t'eenemaal--
      Daal, daal!

    Naar het diepst van den kolk,
      Daal, daal!
    Als bliksem in slaap in een wolk,
    Als de in kolen gekoesterde vonk,
    Als, door Liefde herdacht, een laatste lonk,
    Als van een edelen steen de schijnen
    Op den donkeren rijkdom der mijnen,
 Wordt een toover gezwegen, die voor u zich vertaal'--
      Daal, daal!

    Wij bonden, wij leiden u,
      Daal, daal!
    Met de heldre gestalte bezijden u;
    Schuw niet dat ge ontkracht zijt:
    Zoo machtig is zachtheid,
    Dat de Eeuwge, de Onsterflijke,
    Door de poort van het Werklijke,
 Moet loslaten den Doem, die beneên zijn troon slaapt
                  (in slange-spiraal,
      Alleen om haar.


*VIERDE TOONEEL.*

_De grot van Demogorgon._ ASIA en PANTHEA.

*PANTHEA.*

 Wat voor gesluierde gestalte zit
 Ginds op dien ebben troon?

*ASIA.*

               De sluier viel.

*PANTHEA.*

 'k Zie een geweldig Donker, 't vult den zetel
 Dier Macht; stralen van duister schieten rond
 Als licht van middagzon, door geen bestaard,
 En zonder vorm. Leden, gedaant' noch omtrek;
 Toch voelen wij: het is een Geest die leeft.

*DEMOGORGON.*

 Vraag wat gij weten wildet.

*ASIA.*

               Maar wat kúnt
 Gij openbaren?

*DEMOGORGON.*

       Al wat gij durft vragen.

*ASIA.*

 Wie schiep de weerld die leeft?

*DEMOGORGON.*

               God.

*ASIA.*

               Wie schiep al
 Wat ze in zich sluit? gedachte, hartstocht, rede,
 Wil en verbeelding?

*DEMOGORGON.*

               God, de Almachtge God.

*ASIA.*

 Wie schiep 't gevoel, dat bij het ongemeenst
 Bezoek van Lentewind, of bij de stem
 Van een beminde alleen in jeugd gehoord,
 Tranen 't verflauwende oog ontwellen doet,
 Die, vallend, van 't niet rouwende gebloemt
 Den hellen blik verduistren,--dat deze aard,
 De dicht-bevolkte, als eenzaam achterlaat,
 Wen het niet weerkeert?

*DEMOGORGON.*

               De barmhartge God.

*ASIA.*

 En wie schiep schrik, waanzin, berouw en zonde,
 Die, van de schakels van den grooten keten
 Der dingen, tot de nietigste gedachte
 In 's menschen geest, regeeren en zwaar sleepen,
 En elkeen wankelt naar den kuil des doods
 Onder dien druk; hoop die men opgaf; liefde
 Verkeerd in haat; en zelfverachting, wranger
 Een drank dan bloed; leed, wiens geluid, gemeenzaam,
 Onopgemerkt, luid huilt en heftig krijt
 Dag in dag uit; en Hel, of voor de Hel
 De hevige angst?

*DEMOGORGON.*

       Hij heerscht.

*ASIA.*

               Zeg hoe hij heet!
 Een weerld in pijn verkwijnend vraagt zijn naam
 Alleen: haar vloek zal hem zijn troon af sleuren.

*DEMOGORGON.*

 Hij heerscht.

*ASIA.*

       Ik voel, ik weet het: wie?

*DEMOGORGON.*

               Hij heerscht.

*ASIA.*

 Wie heerscht? In 't eerst was er de Hemel, de Aarde,
 Het Licht, de Liefde; dan Saturnus, van
 Wiens troon, als een naijverige schaduw,
 De Tijd viel. De eerste schepselen der aard
 Leefden, toen hij regeerde, als in de vreugd,
 De kalme, van gebloemt en levend loof,
 Voordat de wind of zon het welken deed,
 En half-levende wormen. Maar hij wilde
 't Geboortrecht van hun wezen hun niet geven:
 Kennis en macht, de kunst die de elementen
 Handelbaar maakt, gedachte die als 't licht
 Dit donker Al doordringt, zelfheerschappij,
 En majesteit van liefde; en zij verkwijnden
 Van dorst daarnaar. Toen schonk Prometheus wijsheid,
 Dus kracht, aan Jupiter, en met deze eisch
 Alleen: "Zij 't menschdom vrij," bekleedde hij
 Hem met de macht over den wijden Hemel.
 Te kennen trouw noch wet noch liefde, almachtig
 Maar zonder vriend te zijn, is heerschappij.
 Jupiter heerschte nu; want op 't geslacht
 Des menschen viel eerst honger, toen gezwoeg,
 Toen ziekte, strijd en wonden, en de dood,
 Spookachtig, en voorheen nimmer aanschouwd;
 De ontijdige getijden dreven toen
 Met wisselende schichten: ijs en vuur,
 Hun onbeschutte bleeke benden heen
 Naar bergspelonken; in hun leege harten
 Zond hij heevge begeerten, zinlooze onrust,
 En ijdle schaduwen van onwerklijk goed,
 Die onderlingen oorlog stichtten, 't leger
 Verwoestend waar ze in raasden. Maar Prometheus
 Zag het, en deed der Hoop legioenen rijzen,
 Die in 't gevouwen elyseesch gebloemt,
 Bloesems die nooit verwelken, Amarant,
 Nepenthe en Moly, sluim'ren, dat hun dunne
 Regenboog-wieken Doods gedaant' verborgen;
 En Liefde zond hij dat zij binden zou
 De uiteengescheurde ranken van dien wijnstok
 Die 's levens wijn doet rijpen: 't menschenhart;
 Hij temde 't vuur dat als een roofdier speelde,
 Vreeslijk doch lieflijk, onder 's menschen frons;
 En naar zijn wil martelde hij het ijzer
 En 't goud, de slaven en 't symbool der Macht,
 Juweelen en vergiften, al 't verfijndste
 Dat onder bergen en in golven schuilt.
 Hij gaf den Mensch de taal, taal schiep gedachte,
 Die van 't heelal de maat is; kennis schokte
 De tronen van den hemel en van de aard,
 Die trilden maar niet stortten; en de ziel
 Vol harmonie uitte zich al-profetisch
 In zang; muziek hief, tot hij zorg-bevrijd,
 Godgelijk schreed over de klare golven
 Van zoet geluid, den luisterenden geest;
 En menschenhanden bootsten na, bespotten
 Ten laatste, met gestalten geboetseerd
 Lieflijker dan hun eigne, 's menschen vorm,
 Totdat het marmer godlijk werd, en moeders
 Die het beschouwden er de liefde dronken
 Die menschen in hun kroost weerspiegeld zien
 En 't ziende sterven. Van gewas en bronnen
 Zei hij wat kracht zij bergen, en de Ziekte
 Dronk en vond slaap. De Dood werd slaapgelijk.
 Hij onderwees de veel-vervlochten banen
 Geweven door 't wijd-zwervende gestarnt,
 En hoe de zon van plaats verandert, hoe
 De bleeke maan, door een geheimen toover,
 Wisselt van vorm, wen haar breed oog niet staart
 Op de onverlichte zee. Ook leerde hij,
 Als 't leven ledematen stuurt, te heerschen
 Over de storm-gewiekte zeeëwagens,
 En Kelt en Indiaan kenden elkaar.
 Steden verrezen toen, en door hun sneeuw-
 Gelijke zuilen vloeiden warme winden,
 En scheen de azuren lucht en zag men 't blauw
 Der zee en schaduwige heuvlen. Dit
 Werd door Prometheus aan den mensch geschonken
 Tot een verlichting van zijn toestand, daarvoor
 Hangt hij en kwijnt in opgelegde pijn.
 Maar wie regent het Kwaad neer, de ongeneesbre
 Plaag, die wijl godgelijk de mensch zijn schepping
 Beschouwt en ziet haar heerlijkheid, hem voortjaagt,
 't Wrak van zijn eigen wil, de spot der Aarde,
 De eenzame, de verlaten uitgestootne?
 Niet Jupiter. Terwijk zijn frons den Hemel
 Nog schokte,--en hem zijn tegenstander vloekte,
 In diamant geketend, trilde hij
 Gelijk een slaaf. Zeg mij, wie is zijn meester?
 Is hij een slaaf, ook hij?

*DEMOGORGON.*

               Al geesten zijn 't,
 Die 't slechte dienen: en of Jupiter
 Zoo'n geest is, ja of neen, dat weet gij zelf.

*ASIA.*

 Wien noemt gij God?

*DEMOGORGON.*

       Ik sprak slechts gelijk gij,
 Want Jupiter is de opperste van al
 Wat leeft.

*ASIA.*

       Wie is de meester van den slaaf?

*DEMOGORGON.*

 Als de afgrond zijn geheimen uit kon werpen....
 Maar er ontbreekt een stem, de diepe waarheid
 Is beeldloos; wat zou 't helpen of 'k u 't wentlen
 Der weerld aanschouwen deed? of spreken liet
 Lot, Toeval, Tijd, Kans en Verandering?
 Aan deze is alles onderworpen, enkel
 De eeuwige Liefde niet.

*ASIA.*

               Zoo veel vroeg 'k reeds
 Voorheen, en 't antwoord dat gij gaaft, gaf ook
 Mijn hart; van zulke waarheden moet elk
 Zichzelf 't orakel zijn. Nog éen ding vraag ik;
 Antwoord gij mij gelijk mijn eigen ziel
 Antwoorden zou, wist zij maar wat ik vraag.
 Prometheus zal verrijzen en voortaan
 De zon zijn van deze opgetogen wereld:
 Wanneer zal de bestemde stond verschijnen?

*DEMOGORGON.*

               Zie!

*ASIA.*

 De rotsen spleten, door den purpren nacht
 Zie 'k wagens, regenboog-gewiekte paarden
 Trekken ze en treden op de duistre winden:
 In iedren staat een voerman wild van blik,
 Hun vlucht aanhitsend. Enklen zien naar achter,
 Of duivels hen vervolgden, toch zie 'k niets
 Dan 't schitterend gestarnt: met brandend oog
 Buigen zich andren over, die den wind
 Van de eigen vaart met greetge lippen drinken,
 Alsof dat wat zij minden voor hen vlood
 En nu, juist nu, zij 't grepen. Heldre lokken
 Ontstroomen hun gelijk het flikkrend haar
 Van een komeet: zij allen haasten verder.

*DEMOGORGON.*

 Dit zijn de onsterflijke Uren waar ge om vroegt.
 Eén wacht op u.

*ASIA.*

       Een Geest, vreeslijk van aanblik,
 Beteugelt bij de rotsge krocht zijn wagen,
 De donkre. Uw broedren ongelijke voerman,
 Spookachtige, wie zijt gij? Waarheen woudt gij
 Mij dragen? Spreek!

*GEEST.*

       Ik ben de schaduw van
 Een vreeselijker noodlot dan mijn aanblik.
 Eer gindsche ster verzonk, zal 't met mij stijgend
 Duister des Hemels koningloozen troon
 In eeuwgen nacht omwikklen.

*ASIA.*

               Wat bedoelt gij?

*PANTHEA.*

 Die vreeselijke Schaduw vliegt omhoog
 Van zijn troonzetel, als de doodsche damp
 Van steden die de aardbeving heeft verwoest
 Over de zee. Zie! hij bestijgt den wagen;
 De paarden rennen als ontzet! Aanschouw
 Zijn pad tusschen de sterren, nacht-verduistrend!

*ASIA.*

 Zoo word ik beantwoord: vreemd!

*PANTHEA.*

               Zie, bij den zoom
 Een andre wagen,--een ivoren schelp,
 Doorvloeid van purper vuur dat komt en gaat
 Binnen haar rand, gebeeldhouwd vreemd en fijn
 Van lijnensier. De jonge Geest, haar sturend,
 Heeft de oogen van de Hoop, de duif-gelijke.
 Hoe haar zacht lachen lokt de ziel! als 't licht
 Vliegende insecten door lamplooze lucht.

*GEEST.*

 Mijn renpaarden voedde het weerlicht,
  Zij drinken van 's wervelwinds vloed,
 En zij baden in 't purperen meer zich, 't
  Frisch meer van den morgenzon-gloed.
 Hun sterkte volstaat voor hun spoed;--
  Stijg dan op met mij, Zeegeboorne!
 Ik verlang,--door den nacht vaart een lichtschijn;
  Ik vrees,--zij ontvlieden de' orkaan;
 Eer de wolken om de' Atlas gezwicht zijn,
  Omcirklen wij de aarde en de maan.
  Dat wij rusten wen 't werk is gedaan:--
   Stijg dan op met mij, Zeegeboorne!


*VIJFDE TOONEEL.*

_De wagen houdt stil in een wolk op den top van een sneeuwigen berg.
Asia, Panthea, en de Geest van het Uur._

*GEEST.*

   Op de grens van den daagraad en 't duister
  Zijn mijn paarden veraadming gewend;
 Maar van de Aard hoorde ik juist een gefluister
  Dat sneller dan 't vuur dient gerend:
  Drinkt verlangen en vaart ongekend!

*ASIA.*

 Op hun neusgaten blaast gij, maar mijn adem
 Zou hun meer snelheid geven.

*GEEST.*

               Kon dat maar!

*PANTHEA.*

 O Geest! vertoef; zeg, waar is 't licht vandaan
 Dat deze wolk vult? Nog verrees geen zon.

*GEEST.*

 De zon zal niet verrijzen voor den noen.
 Verwondring houdt Apollo in den hemel,
 En 't licht dat dezen damp doorvloeit, niet anders
 Dan van de rozen die een bron aanstaren
 Doorzichtge tint het water vult, ontstroomt
 Uw machtge Zuster.

*PANTHEA.*

       Ja, ik voel 't--

*ASIA.*

               Wat is er,
 Zuster? Gij zijt zoo bleek.

*PANTHEA.*
               O hoe veranderd
 Zijt gij! 'k durf u niet aanzien, ik gevoel
 Maar zie u niet. Ternauwernood doorsta ik
 De straling van uw schoonheid. Zeekre goede
 Verandring werkt in de elementen, die
 Uw tegenwoordigheid ontsluierd dulden.
 De Nereïden zeggen, op den dag
 Toen 't heldre zeekristal bij uw verrijzen
 Spleet, en gij stondt in een dooraarde schelp,
 Die aandreef op den kalmen zeeëspiegel
 Tusschen de Egeïsche eilanden en langs
 Den oever die uw naam draagt,--barstte er liefde,
 Als de atmosfeer van zonvuur 't levende Al
 Vullend, uit u, dat aarde en hemel straalden,
 De diepe zee en de zonlooze holen,
 En al wat daarin woont; tot leed verduistring
 Wierp op de ziel waaruit dat schijnsel kwam.
 Zoo zijt gij thans; en ik ben 't niet alleen--
 Uw zuster, gezellin, uwe uitverkoorne--
 't Is heel de wereld, die uw liefde zoekt.
 Hoort gij geen klanken in de lucht die uiten
 Liefde van al wat stem heeft? Voelt gij niet
 Hoe de onbezielde winde' op u verliefd zijn?
 Luister!

       (_Muziek_)

*ASIA.*

       Uw woorden klinken zoeter mij
 Dan wat ter wereld ook, behalve zijne,
 Wier wederklank zij zijn: doch alle liefde
 Is zoet, of men haar schenke of zelf ontvang'.
 Liefde is als 't licht voor iedereen en al,
 En haar vertrouwde stem verveelt niet, immer.
 Gelijk de wijde hemel en de lucht
 Die alles leven doet, maakt zij 't reptiel
 Den God gelijk. Zij die haar 't meest doen voelen
 Zijn zalig, gelijk ik thans, maar wie 't meest
 Haar voelen, zijn nog zaalger, na lang lijden,--
 Als ik gauw zijn zal.

*PANTHEA.*

       Luister! Geesten spreken.

*STEM IN DE LUCHT, DIE ZINGT.*

  Levens Leven! doen uw lippen
   Niet van liefde uw adem gloeien?
  Van uw lachjes, voor zij glippen,
   Brandt de koude lucht,--dan vloeien
  Ze in die blikken waar wie lazen
  Zwijmen warrende in hun mazen.

  Kind van Licht! Uw leden schijnen
   Door de plooien die ze omspreiden,
  Als de helle morgenlijnen
   Door de wolken ongescheiden,
  Deze hemelsch-teedre glans,
  Waar ge ook blinkt, omhult u gansch.

  Schoon zijn andren; geen aanschouwt u.
   Maar uw stem zacht-lieflijk ruischt er
  Als de schoonste,--hij onthoudt u
   Aan 't gezicht, die vloeibre luister,--
  Ieder voelt, maar ziet u nimmer,
  Als thans ik, vergaan voor immer!

  Lamp der Aarde! Uw stralen doopen
   Oovral donkre vorme' in klaarte,
  Zielen die gij liefhebt loopen
   Op de winden zonder zwaarte.
  Tot zij zwijme' als ik, verslagen,
  Duizlig, zwijm, doch zonder klagen!

*ASIA.*

  Mijn ziel is een bekoorde kaan,
  Die als een sluimerende zwaan
 Drijft op de zilverzee van uw zoet kweelen;
  Engelgelijk zit de uwe daar
  Neven het roer geleidend haar,
 Wijl melodiên door alle winden spelen.
   Zij drijft, naar 't schijnt, immer, voor immer:
   De waatren staken 't kronklen nimmer
   Tusschen ravijnen, bergen, wouden--
   't Wildst paradijs dat 'k ooit aanschouwde!
 Tot, als een die sluimring bond,
 Naar de' oceaan gedragen 'k neerdrijf in het rond,
 In diepe zee van klank die eindloos opwaarts bront.

  Nu heft uw geest in reinste rijken
  Van zang zijn vleuglen, en zij grijpen
 Winden, die in dien zaalgen hemel beven;
  Wij zeilen voort, ver weg, zoo ver,
  Zonder een koers, zonder een ster,
 Slechts door den drang van zoeten klank gedreven;
   Tot ge eindelijk door eilandgaarden,
   --O schoonste loods!--te schoon voor de aarde,
   Waar nooit een sterflijk scheepje glijdt,
   De boot van mijn begeerte leidt;
 Liefde is wat we aadmen hier, liefde volkomen,
 Bewegende in den wind en op de stroomen,
 Makend deze aard gelijk aan 't geen we omhoog ons droomen.

  Ouderdoms ijzge holen varen
  Voorbij we, en ruwe donkre baren:
 Volwassenheid; en de effen zee der Jeugd,
  Glimlachend maar bedrieglijk; langs den spiegel
  Der Kindsheid vlieden wij, vol schaûw-gewiegel,
 Door Dood, Geboorte, naar volmaakter vreugd:--
   Daar welven zich prieelen tot een Eden,
   Verlicht door bloemen starend naar beneden,
   En waterpaden die zich windend spoên
   Door wildernissen kalm en groen,
 Bevolkt door wezens, al te stralend klaar
 Om aan te zien, onverontrust,--bijna als gij voorwaar--
 Die schrijden op de zee, en zingen wonderbaar!*DERDE BEDRIJF.*


*EERSTE TOONEEL.*

_De Hemel. Jupiter op zijn troon, Thetis en de andere Godheden
verzameld._

*JUPITER.*

 Gij hemelmachten hier verzaêmd, die deelt
 De glorie en de kracht van wien gij dient,
 Verblijdt u! want voortaan ben ik almachtig.
 Ik onderwierp al 't andre, alleen de ziel
 Des menschen, dat onuitgebluschte vuur,
 Brandt nog den hemel tegen, fel verwijtend,
 Twijflend, weeklagend, in gebed weerstrevend,
 Ophuilend muiterij, die ons oud rijk
 Wankelbaar maken kon, al is 't gebouwd
 Op oudst geloof en vrees, hel's evenouder.
 En schoon mijn vloeken, gelijk vlok bij vlok
 De sneeuw op onbegroeide kruinen valt,
 Dalen door zwevende atmosfeer en kleven
 Aan haar,--schoon ze in het duister van mijn toorn
 Stijgt op des levens rotsen stap na stap,
 Gelijk het ijs den ongeschoeiden voet
 Haar wondend,--tòch blijft zij de ellende meester,
 Strevend, niet onderdrukt;--maar weldra valt zij.
 Juist nu baarde ik een wonder, een vreemd wonder--
 't Noodlottig kind, de schrik van de aard, slechts wachtend
 Tot de bestemde stond verschijnen zal
 (Dragend van Demogorgons leedgen troon
 De vreeselijke macht van eeuwge leden,
 Die ongezien dien schrikbren geest bekleedden)
 Om, weer gedaald, dien sprankel te vertreden.

 Pleng 's hemels wijn, o Ida's Ganymeed,
 Doe hem als vuur de kunstge bekers vullen,
 En van den bloem-doorweven godenvloer,
 Verrijs, al-zegevierende muziek,
 Als dauw van de aard onder der scheemring starren!
 Drinkt! dat de nectar door uw aadren cirklend
 De ziel der vreugde zij, gij eeuwge Goden,
 Tot jublen uitbarst in één wijde stem,
 Als melodie van de Elyseesche winden.

 En gij, stijg naast me, omsluierd in het licht
 Van het verlangen dat u eent met mij,
 Thetis, o stralend beeld van de eeuwigheid!
 Toen ge uitriept: "God, niet-te-verduren macht!
 Spaar me! ik doorsta de snelle vlammen niet,
 't Doordringend bijzijn; heel mijn wezen smolt,
 Als dat van hem die tot een dauw vervloeide
 Door 't gif van de Numidische haagdis,--
 Zinkende door zijn grondvest;" toen juist maakten
 Twee machtge geesten saâm vereend een derden,
 Machtger dan bei, die onlichaamlijk nu
 Tusschen ons zweeft, gevoeld schoon niet aanschouwd,
 En de gestaltenis verbeidt die stijgt
 (Hoort gij den donder van de vuurge wielen,
 Snijdend den wind?) van Demogorgons troon.
 Zegepraal! Zegepraal! Voelt gij niet, wereld!
 De aardbeving van zijn wagen die de' Olympus
 Opdondert?

_(De Wagen van het Uur verschijnt. Demogorgon stijgt af,
en gaat naar den Troon van Jupiter)._

   Vreeslijk wezen, spreek! wat zijt gij?

*DEMOGORGON.*

 De Eeuwigheid. Vraag niet een gruwbrer naam.
 Daal van uw troon en volg me in d'afgrond neer.
 Ik ben uw kind, als gij Saturnus' kind,
 Machtger dan gij. En samen moeten wij
 Voortaan in duister. Licht uw bliksems niet.
 De dwinglandij des hemels moog' voortaan
 Niet een zich nemen, krijgen of behouden
 Na u: doch wilt ge--daar 't het noodlot is
 Van wormen daar me' op treedt dat ze zich kronklen
 Totdat ze dood zijn--toon wat ge vermoogt.

*JUPITER.*

 Vloekbre misboorte! zóo dan treed ik u
 Neer onder diepte van Titanen-holen--
 Draalt ge nog?
       O erbarmen! o erbarmen!
 Geen deernis, geen bevrijding, geen respijt.
 Maakte mijn vijand ge tot rechter mij,
 Hemzelf, die hangende aan den Caucasus
 Door mijn langduurge wraak verdord is--Hij
 Zou mij niet zóo verdoemen. Is hij niet,
 De zachte en vreeslooze en rechtvaardige,
 De koning van de wereld? Wat zijt gìj dan?--
 Geen toevlucht, geen verhooring!
               Zink dan mét mij!
 Verzinken beiden we in de wijde baren
 Van ondergang, gelijk een gier en slang,
 Ontkracht, in onontwarbren strijd vervlochten,
 Neerstorten, in een strandlooze' oceaan.
 De hel ontsluit' nu haar omwalde zeeën
 Van stormend vuur, en overstelpe daar
 In 't boômloos leeg deze verlaten wereld,
 En u, en mij, verwinnaar en verslaagne,
 En 't wrak van dat waarom zij streden.
               Wee!
 Wee! De elementen zijn mij niet gehoorzaam!
 Duizelend zink ik neer, eeuwig, voor eeuwig!
 En, als een wolk, verduistert met zijn zege
 Mijn vijand van omhoog mijn val! Wee! Wee!


*TWEEDE TOONEEL.*

_(De mond van een groote rivier in het eiland Atlantis. Oceanus
is zichtbaar rustend bij het strand, Apollo staat naast hem.)_

*OCEANUS.*

 Hij viel onder den frons van zijn verwinnaar,
 Zoo zegt ge?

*APOLLO.*

       Ja, bij 't einde van den strijd,
 Waardoor de bol dien ik bestuur verduisterd'
 En 't vast gestarnte trilde, werd de hemel
 Beschenen door de ontzetting van zijn oog
 Met bloedrood licht, door dichten flardenzoom
 Van 't zegepralend duister, wijl hij viel:
 Gelijk de laatste glans van rooden doodsstrijd
 Des daags, die door een spleet der vuurge wolken
 Ver brandt over het storm-doorgroefde diep.

*OCEANUS.*

 Zonk hij naar de' afgrond, naar het donker Leêg?

*APOLLO.*

 Gelijk een aadlaar op den Caucasus
 Gevangen in een wolk die splijt; zijn vlerken
 Waarmee de donder spot, in wervelwind
 Verward; zijn oogen die de zon aanstaarden
 Zonder verblind te zijn, door 't witte weerlicht
 Verbijsterd; wijl de zware hagel slaat
 Zijn worstlende gestalt', die eindlijk zinkt
 Voorover, en het hemelsche ijs omklemt haar.

*OCEANUS.*

 Voortaan zal 't hemelspieglend zeeëveld--
 Mijn rijk--opdeinen, door geen bloed bevlekt,
 Onder de winden die het rijzen doen
 Als 't graanveld golvende in de zomerlucht;
 Mijn stroomen zullen rijkbevolkte kusten
 Omvlieten en gelukkige eilandrijken.
 En van hun glazen tronen zullen Proteus,
 De zeeëblauwe, met zijn vochtge nymfen,
 De schaduw zien van schoone schepen (zoo
 Zien menschen, hoe de licht-beladen maan:
 Drijvende bark, saam met die witte ster:
 Kroon van onzichtbren loods, wordt meegedragen
 Op zee die ebt: snelle zonsondergang--);
 Volgend hun pad niet meer door bloed en klachten,
 Verwoesting, en dooreengemengde stemmen
 Van slaafschheid en bevel--maar door het licht
 Van golf-weerkaatst gebloemt, drijvende geuren,
 Zachte muziek, en vriendelijke en vrije,
 Zachtmoedge stemmen: lieflijkste muziek,
 Waarvan de geesten houden.

*APOLLO.*

               En ik zal
 Niet meer op daden staren die mijn geest
 Verduisteren met smart, gelijk de eclips
 Den bol dien 'k leid verdonkert.--Luister! 'k hoor
 De kleine, klare, zilvren luit waarmee
 De jonge Geest speelt in de Morgenster.

*OCEANUS.*

 Nu moet gij gaan. Uw paarden zullen rusten
 Vanavond--tot zoolang zeg 'k u vaarwel.
 Het luide diep roept mij juist nu naar huis,
 Om het te voeden met azuren kalmte
 Uit de smaragden urnen, die voor eeuwig
 Gevuld, neven mijn troon staan. Zie de Nymfen,
 Onder de groene zee, 't beweeglijk lijf
 Gedragen op den wind-gelijken vloed,
 Haar armen blank boven haar stroomend haar
 Getild, met kransen bont en sterge kronen
 Van zeegebloemt, zich haastende om te sieren
 De vreugde die haar machtge zuster beidt.

       _(Een geluid van golven wordt gehoord.)_

 't Is de ongeweide zee hongrend naar kalmte.
 Monster, wees stil; ik kom. Vaarwel.

*APOLLO.*

               Vaarwel.


*DERDE TOONEEL.*

_(De Caucasus. Prometheus, Hercules, Ione, de Aarde, Geesten;
Asia en Panthea, in den wagen met de Geest van het Uur.)_

*HERCULES* _ontboeit_ *PROMETHEUS* _die neerdaalt_.

*HERCULES.*

 Roemruchtigste der Geesten! zoo dient Kracht
 Wijsheid en Moed en lang-duldende Liefde,
 En u, die 't wezen zijt dat zij bezielen,--
 Gelijk een slaaf.

*PROMETHEUS.*

       Uw vriendelijke woorden
 Zijn zoeter zelfs dan vrijheid, lang begeerd
 En lang verschoven.
       Asia, 's levens licht,
 Afglans van onaanschouwde Schoonheid; gij ook,
 Lieflijke zusternymfen die 't erinren
 Dier lange jaren van ellende zoet maakt
 Door liefde en zorg; nu scheiden wij niet meer.
 Er is een grot, gansch overgroeid met geurge
 Kruipende planten, die den dag afsluiten
 Met blaadren en gebloemte, en geplaveid
 Met aderig smaragd; en een fontein,
 Wier klank ontwaken doet, springt middenin.
 Van het gebogen dak hangen omneer
 Bevrozen tranen van den berg, als zilver
 Of sneeuw of lange diamanten spitsen,
 Waaruit een twijfelachtig schijnsel stroomt.
 Daar hoort men de altijd-door bewogen lucht,
 Erbuiten fluisterend van boom tot boom,
 Vogels en bijen, en in 't rond zijn zetels
 Van mos; de ruwe wanden zijn bekleed
 Met lang zacht gras:--'t is een eenvoudge woning,
 Die de onze zijn zal; waar wij neergezeten
 Veel zullen spreken over tijd en wissling,
 Wanneer de wereld ebt en vloedt, doch wij
 Dezelfden blijven. Want wat zou den Mensch
 Kunnen vrijwaren voor verandering?--
 En, wen gij zucht, zal ik glimlachen; gij,
 Ione, zult zee-melodieën zingen,
 Totdat ik ween,--dan zal _uw_ glimlach drogen
 De tranen die zij wekte, nochtans zoet.
 Wij zullen knoppen, bloemen, en de stralen
 Die fonklen aan den zoom van de fontein
 Verwinden, en tot vreemde vormen vlechten
 't Gewone, als kleine menschenkindren doen
 In korte onschuldigheid. Wij zullen zoeken
 Met blikken en met woorden onzer liefde
 Naar schuilende gedachten, elke schooner
 Dan de voorafgegane, in onze zielen,
 Nooit uitgeput; en gelijk luiten bevend
 Onder 't bespelen van verliefden wind,
 Hemelsche harmonieën, altijd nieuw,
 Uit lieflijke verscheidenheid, waar nooit
 Oneenigheid kan zijn, tesamenweven.
 En hierheen komen, op bekoorde winden
 Die van elk hemeleind elkaar ontmoeten
 (Als bijen die van iedre bloem, gevoed
 Door 't hemelsche Enna, bij hun eigen huizen
 Op 't eiland Himera tesamenkomen)
 De echo's aansnellen van de menschenwereld,
 Die spreken van de zachte stem der Liefde,
 Schier ongehoord, en van 't gemurmeld leed
 Van Medelij duif-oogig, en Muziek,
 Zelf de echo van het hart,--al wat het leven
 Des menschen, vrij nu, zachter, beter maakt.
 En lieflijke verschijningen, eerst scheemrig,
 Dan stralend,--als de geest, helder ontrijzend
 Schoonheids omhelzing (daarvandaan de vormen
 Waar deze 't schaduwbeeld van zijn) haar kleedt
 In stralenbundels--die zijn werklijkheid,--
 Zullen daar tot ons komen; het onsterflijk
 Nakroost van Schilderschoon en Beeldhouwkunst
 En opgetogen Poëzie, en andre,
 Die zullen zijn, schoon wij niet weten hoe.
 Zwervende stemmen zijn ze en schaduwen
 Van al wat 't menschdom past, bemiddelaars
 Van liefde--'t beste dat men eeren kan--
 Door hen en ons geschonken en beantwoord;
 Snelle gestalten en geluiden, schooner
 En zachter naar de mensch wijs wordt en teeder,
 En kwaad en dwaling storten, floers na floers.
 Dat is 't vermogen van de grot en 't oord.

     _(Zich wendend tot de Geest van het Uur.)_

 Voor u, lieflijke Geest, rest nog éen arbeid,
 Ione, geef haar die gebogen schelp,
 Die de oude Proteus gaf als bruidsgeschenk
 Aan Asia, ademend een stem daarin,
 Die zal verwerklijkt worden,--en die gij
 Verborgt in gras onder de holle rots.

*IONE.*

 Gij van alle Uren meest begeerde, meer
 Bemind en minnenswaard dan al uw zusters,
 Dit is de tooverschelp. Zie 't bleek azuur
 Dat overgaat in zilver, het bedekt haar
 Inwendig met een zacht maar gloeiend licht:
 Schijnt het geen zwijgende muziek daar sluimrend?

*GEEST.*

 Waarlijk, het schijnt de mooiste schelp der zee;
 Haar klank moet tegelijk zoet zijn en vreemd.

*PROMETHEUS.*

 Ga, door uw wervelwind-voetige paarden
 Over de steden van den mensch gedragen;
 Snel nu nog eens rondom de ronde wereld
 De zon voorbij, en blaas, terwijl uw wagen
 De ontgloeide lucht klieft, in die bochtge schelp,
 Zoodat haar machtige muziek bevrijd wordt:
 't Zal zijn als donder, menglend met klare echo's.
 Kom dan terug, en woon naast onze grot.
 En gij, o Moeder Aarde!--

*DE AARDE.*

               Ik hoor, ik voel.
 Uw lippen raken mij, en hun beroering
 Stroomt langs mijn zenuwen van marmer neer
 Tot, middenin, het diamanten duister;
 't Is leven, vreugd,--en door mijn oud, verwelkt
 En ijzig lijf schiet nu in kringloop weer
 De warmte van onsterfelijke jeugd.
 Voortaan zullen de vele schoone kindren,
 Omstrengeld in mijn leven-gevende armen,
 Alle gewassen, kruipende gedaanten,
 Insecten regenboog-gevleugeld, vogels,
 Dieren, visschen en menschlijke gestalten,
 Die ziekte en pijn mijn droge borst ontzogen
 Drinkend het gif van wanhoop,--van mij krijgen
 En onderling uitwisselen zoet voedsel.
 Als zuster-antilopen zullen zij
 Mij worden, die éen schoone moeder voedt,
 Sneeuwblank en snel gelijk de wind, waar 't wemelt
 Van lelies naast een boordevollen stroom.
 De dauwge mist van mijn zonloozen slaap
 Zal onder het gestarnt als balsem vlieten,
 's Nachts opgevouwen bloemen zullen zuigen
 Terwijl zij rusten onverwelkbre kleuren;
 Wijl mensch en dier in blijden droom zal zaamlen
 Kracht voor den dag die komt en al zijn vreugd.
 Dood zal de laatste omhelzing zijn van haar
 Die 't leven dat zij schonk herneemt: een moeder
 Die spreekt, haar kind omarmend: "Blijf thans bij me."

*ASIA.*

 O moeder! waartoe noemt den naam des doods gij?
 Houden zij op te lieven, te bewegen,
 Te ademen en te spreken, zij die sterven?

*DE AARDE.*

 Wat zou het baten of 'k u antwoord gaf?
 Gij zijt onsterflijk, en dees taal verstaan
 Enkel de doôn die nooit iets mededeelen.
 Dood is de sluier dien de levenden
 Het leven noemen, en een slaap bevangt hen,
 Dan wordt hij opgetild. En onderwijl
 Zullen in lieflijke verscheidenheid
 De lieflijke seizoenen, met hun buien
 Van regenboge' omboord, en geurge winden;
 En lange blauwe meteoren zuivrend
 Den doffen nacht; en pijlen, die het leven
 Ontbranden doen, van de al-klievende boog
 Der helle zon; en dauw-vermengde regen
 Van kalme manestralen, zacht van werking,--
 De wouden en de velden kleeden--ja,
 De rots-gebouwde woestenijen zelfs
 Van 't naakte diep--met steeds-levende blaadren,
 En vruchten, en gebloemt.--En gij! Er is
 Een grot waaruit mijn ziel zich opwaarts zuchtte
 In foltring, wijl uw pijn mijn hart verdwaasde.
 Zij die haar aêmden werden ook verdwaasd,
 En bouwden daar een tempel, en zij spraken
 Orakeltaal, en lokten de misleide
 Volken in 't rond tot wederkeergen krijg,
 En trouweloosheid, gelijk Jupiter
 U heeft betoond. Die adem rijst ook nu,
 Maar als violengeur in het hooge onkruid,
 Vullend met klaarder licht en roode lucht,
 Hevig doch zacht, de rotsen en de wouden
 In 't rond. Hij voedt den snel-groeienden wijnstok,
 Slangachtig kronklend, en de donkre klimop,
 Vast aan elkaar wild vlechtende, en de bloesems,
 Knoppend, ontbloeid, of welkende van geur,
 Die wen de wind erdoor stroomt hem besterren
 Met stippen kleurig licht; en heldre gouden
 Vruchtbollen, hangende in hun eigen hemel,
 Die groen is; en, door aderige blaadren
 En amberkleurge stengels, het gebloemt
 Welks purpren en doorschijnge bekers altijd
 Te schuimen staan van hemeldauw, den drank
 Van geesten. En hij kringt in 't rond, gelijk
 Van middagdroomen zacht-wuivende wieken,
 Kalme en gelukkige gedachten wekkend,
 Gelijk de mijne, nu ge in eer hersteld zijt.
 Dees grot zal de uwe zijn.--Verrijs! Verschijn!

 _(Een Geest rijst op in de gedaante van een gevleugeld kind.)_

 Dit is mijn fakkeldrager, die zijn lamp
 In ouden tijd liet uitgaan door te staren
 Naar oogen, waar opnieuw hij haar ontstak
 Aan liefde, die als vuur is, dochterlief,
 Want die in de uwe is zoo.--Loop, koppige jongen,
 Leid dit gezelschap langs den top van Nysa,
 Den Bacchus-berg, waar de Maenaden huisden,
 Voorbij den Indus en schatplichtge stroomen
 Tredend de bergriviere' en glazige meren
 Met voeten onbevochtigd, onvermoeid,
 En nergens poozend; dan het groen ravijn op,
 Dwars door het dal, naast den kristallen vijver,
 Waarop geen wind waait en waar altijd stil
 Het door geen golven uitgewischte beeld
 Ligt van een tempel op den top gebouwd,
 Duidelijk zichtbaar met zijn kapiteelen
 Als palmen, architraven, zuilen, bogen,
 En overal bewerkt en weemlend van
 Het levendst beeldwerk, zoo Praxiteles
 Eens schiep, wier marmeren geglimlach vult
 Met eeuwge liefde de gestilde lucht.
 Hij is verlaten nu, maar eenmaal droeg hij
 Uw naam, Prometheus. Daar werd u tot eer
 Door de naijverige jonglingschap
 De lamp--uw zinnebeeld--door 't heilig duister
 Gedragen; eevnals zij die door den nacht
 Van 't leven naar het graf de toorts der hoop,
 Die zij niet afstaan, torsen; eevnals gij
 Die hebt gedragen--schoonste zegepraal!--
 Naar dit ver doel der Tijden.--Gaat. Vaartwel.
 De grot, voor u bestemd, ligt naast dien tempel.


*VIERDE TOONEEL.*

_(Een bosch. Op den achtergrond een grot. Prometheus, Asia,
Panthea, Ione, en de Geest van de Aarde.)_

*IONE.*

 Zuster, hij is niet aardsch! Zie hoe hij glijdt
 Onder de bladeren! hoe op zijn hoofd
 Een lichtschijn brandt gelijk een groene ster
 Wier stralen van smaragd vervlochten zijn
 Met zijn blond haar! hoe, als hij gaat, de glans
 In vlokken op het gras valt. Kent gij hem?

*PANTHEA.*

 Het is de fijne geest, die de aard geleidt
 Door 't hemelruim. De volkrijke gesternten
 Noemen, van ver, dat licht het lieflijkste
 Van de planeten;--en somwijlen ook
 Vliegt over 't schuim hij van de zoute zee;
 Of maakt zijn wagen van een mistge wolk;
 Of wandelt door de velden of de steden
 Terwijl het menschdom slaapt, of over toppen
 Van bergen, of stroomafwaarts op rivieren,
 Of door de groene, woeste wildernis,
 Als thans, verbaasd om al wat hij aanschouwt.
 Voor Jupiter regeerde, minde hij
 Ons beider zuster Asia; elk vrij uur
 Kwam hij om uit haar oogen 't vochtig licht
 Te drinken, waar hij zóo naar dorstte, zei hij,
 Als een die door een dipsas werd gebeten;
 Hij schonk aan haar zijn kinderlijk vertrouwen
 En al wat hij te weten kwam of zag
 (Want hij zag veel, maar wat hij zag verklaarde
 Hij vaak verkeerd) vertelde hij aan haar,
 En noemde haar--want hij wist evenmin
 Als ik zijn afkomst--"moeder, lieve moeder."

*DE GEEST V. D. AARDE.*

       _(op Asia toesnellend)._
 Moeder, o moederlief, mag 'k dan weer spreken
 Met u, als ik gewend was? Mag 'k mijn oogen
 In uw zachte armen bergen, als uw blikken
 Ze moe van vreugde maakten? Mag 'k dan spelen
 Naast u, den langen middag, wen geen werk
 Te doen valt in de heldre stille lucht?

*ASIA.*

 Ik min u, teederst wezen, en voortaan
 Zal u te koestren mij niet éen misgunnen.
 Toe, spreek: uw simple taal die eens mij troostte,
 Vervult mij nu met blijdschap.

*DE GEEST V. D. AARDE.*

               Ik ben wijzer
 Geworden, moeder (schoon een kind niet zóo wijs
 Kan zijn als gij) vandaag, en ook gelukger.
 Gelukkiger en wijzer allebei.
 Gij weet, dat padden, slangen, vieze wormen,
 Vergiftige en kwaadaardige gedierten,
 En takken, schadelijke bessen dragend,
 In 't woud, mij altijd stoorden bij mijn tochten
 Over de groene wereld, en dat ook,
 Waar 't menschdom woont, mannen met hard gelaat,
 Of trotsche en booze blikken, of met kouden
 En starren gang, of valschen, hollen glimlach,
 Of dommen grijns van ijdle onwetendheid,
 Of andre leelke maskers waarmee slechte
 Gedachten 't schoone wezen dat wij geesten
 Mensch noemen, gansch verbergen,--en ook vrouwen,
 Afzichtelijkst van al wat leelijk is
 (Schoon lieflijk, in een wereld zelfs waar gij
 Liefelijk zijt, wen zij oprecht en vrij,
 Vriendlijk en goed zijn, dus op u gelijken),
 Wanneer zij valsch of stuursch zijn,--als 'k voorbijging
 Ofschoon zij sliepen en 'k onzichtbaar bleef--
 Mijn hart ziek maakten.--Nu, mijn pad leidde onlangs
 Dwars door een groote stad naar bosschige heuvels
 Die haar omringden, en een schildwacht vond ik
 Sluimerend aan de poort; toen er opeens
 Een klank gehoord werd, zoo geweldig luid,
 Dat in het manelicht de torens trilden,
 Doch zoeter dan ooit stem, behalve de uwe,
 Die 't allerzoetst is, klonk; een lang geluid,
 Zoo lang, alsof het nimmer eindgen zou;
 En al de inwoners sprongen plotseling
 Op uit hun rust, bijeengaande in de straten,
 Verwonderd opziend naar den hemel, wijl
 Nog altijd de muziek voortgalmde. Ik borg mij
 In een fontein op 't openbare plein,
 Waar 'k lag als de weerspiegling van de maan
 Gezien in 't water onder groene blaadren.
 En weldra vloeiden die onschoone vormen
 En aangezichten van de menschen heen,--
 Waarvan ik zei dat zij mij leed aandeden--,
 De lucht door, en verwelkend in de winden
 Die ze verstrooiden, zij van wie zij weken
 Schenen zachtmoedge, lieflijke gedaanten
 Nadat een leelijke vermomming viel.
 En allen waren eenigzsins veranderd,
 En na kortstondige verwondering
 En groeten blij-verbaasd, gingen zij allen
 Weer slapen.--En, toen 't daagde,--kondt gij denken
 Dat padden, slangen, salamanders, ooit
 Schoon konden zijn? En toch waren zij schoon,--
 Met weinig wijzging van hun vorm of kleur.
 En alles had zijn slechten aard verloren.
 Ik kan mijn vreugd niet zeggen, toen ik zag
 Boven een meer, op een gebogen twijg
 Omrankt van nachtschaduw, twee blauwe ijsvogels,
 Hangende naar omlaag en etend van
 Een heldre tros van amberkleurge bessen
 Met snelle lange snavels, en in 't diep
 Zag ik die lieflijke gestalten spieglen,
 Als in een hemel. Zoo, met mijn gedachten
 Vol van die heerlijke veranderingen,
 Vinden we elkaar--zoetste verandring!--wêer.

*ASIA.*

 En scheiden nimmer, tot uw kuische zuster,
 Die de bevrozen, wisselende maan leidt,
 Op uw gelijker, warmer licht zal zien
 Totdat haar hart ontdooit, als vlokken van
 Aprilsneeuw, en ze u liefheeft.

*DE GEEST V. D. AARDE.*

               Wat, als Asia
 Prometheus liefheeft?

ASIA.

       Stil, lichtzinnige jongen,
 Je bent nu nog niet oud genoeg. Wat denk je,
 Door 't staren in elkanders oogenlicht,
 Je lieve wezens te vermenigvuldgen
 En den maanloozen hemel te doen weemlen
 Van vuurge bollen?

*DE GEEST V.D. AARDE.*

       Moeder, als mijn zuster
 Haar uitgebrande lamp verzorgt, is 't dan
 Niet hard dat 'k duister zijn moet?

*ASIA.*

               Luister; zie!

       _(De Geest van het Uur verschijnt.)_

*PROMETHEUS.*

 Wij voelen wat gij hoorde en zaagt; maar spreek!

*DE GEEST VAN HET UUR.*

 Na 't eindgen van den klank, wiens donder vulde
 De afgronden van de lucht en de wijde aarde,
 Was er weldra verandering: de ontastbre,
 Dunne atmosfeer en 't al-omrondend zonlicht
 Werden vervormd, alsof 't gevoel van liefde
 Daar opgelost, zich om de ronde wereld
 Gewikkeld had. Mijn oog werd helder toen,
 En de heelal-geheimen kon 'k doorzien.
 Duizelig als van wellust zweefde ik neer,
 Waairend de heldre lucht met loome vlerken.
 Mijn paarden zochten in de zon het oord
 Van hun geboorte, waar zij voortaan vrij
 Van arbeid zullen leven, bloemen grazend
 Van een plantaardig vuur; en waar mijn wagen,
 Gelijk de maan, zal staan binnen een tempel,
 Bestaard door beelden, als van Phidias,--
 Van u, en Asia, en van de Aarde, en mij,
 En u, lieflijke nymfen, die de liefde
 Die wij gevoelen in uw blikken draagt,--
 Als een gedachtnis van de tijdingen
 Die hij gedragen heeft,--onder een koepel,
 Versierd met beitelwerk dat bloemen nabootst,
 In evenwicht op twalef zuilen van
 Schittrend gesteent, en open naar den hemel,
 Die hel en lieflijk is. Daaraan geboeid
 Door een aan beide zijden in een kop
 Eindgenden slang, zal 't beeld dier vleugelpaarden
 Den spoed waarvan zij rusten als bespotten.
 Helaas! waarheen zwierf mijn eenzijdig praten,
 Wijl al wat gij woudt hooren ongezegd blijft?
 Zooals ik zeide, vloog ik neer naar de aard:
 Het was, als 't nù nog is, de bijna pijn
 Lijkende zaligheid van te bewegen,
 Te aadmen, te zijn. En zwervend ging ik naar
 De huizen en verblijven van het menschdom,
 En was in 't eerst teleurgesteld, daar 'k nergens
 Zoo machtgen omkeer zag als ik gevoeld had
 Vanbinnen, uitgedrukt in het uitwendge.
 Maar weldra zag 'k nauwlettender, en zie!
 De tronen waren koningloos, en menschen
 Zag 'k schrijden met elkaar als geesten doen.
 Minachting, vrees, zelf-liefde of zelf-versmading
 Stonden op 't menschenhoofd niet meer geschreven,
 Als op de hellepoort: "Laat alle hoop
 Varen, gij die hier intreedt."--Geen was toornig,
 Geen beefde, niemand staarde naar eens andren
 Koud en bevelend oog met felle vrees,
 Tot het slachtoffer van tyrannenwil
 Veracht werd (erger noodlot!) door zijn eignen,
 Die hem ter dood spoorde als een krachtloos paard.
 Geen boog zijn mond in lijnen die de waarheid
 Verstrikten en den leugen die zijn tong
 Niet wilde spreken door een glimlach uitten.
 Geen die met harden grijns in 't eigen hart
 De sprankelen vertrad van liefde en hoop,
 Tot daar die bittere asch bleef van een ziel
 Die door zichzelf verteerd is, en de ellendge
 Gelijk een vampier onder 't menschdom kroop,
 Alles besmettend met zijn leelke kwaal.
 Geen sprak die algemeene, valsche, koude,
 Ledige praat die het hart ontkennen doet
 Het _ja_ dat 't ademt, en die nochtans maakt
 Dat het die ongemeende huichlarij
 Nog ondervraagt met naamloos zelfmistrouwen.
 En vrouwen ook, oprecht, vriendlijk en schoon,
 Gelijk de vrije hemel die frisch licht
 En dauw op de wijde aarde regent, zag 'k
 Voorbijgaan,--stralende, lieftalge wezens,
 Gezuiverd, vrij, van der gewoonte smet,
 De wijsheid die zij eens niet konden denken
 Uitsprekend, en gevoelens die zij eens
 Vreesden te voelen in haar blikken dragend,
 Tot alles wat zij eens niet dorsten zijn
 Veranderd,--nu zij 't waren, maakten zij
 Van de aarde een hemel. Trots, naijver, nijd,
 Noch valsche schaamte, bitterste dier droppen
 Van opgespaarde gal, bedierven meer
 Den zoeten smaak van de nepenthe, liefde.

 Tronen, altaren, kerkers, rechterzetels,
 Waarop, waarnaast, ellendelingen droegen
 Schepters, tiara's, zwaarden, ketens, boeken
 Beredeneerd onrecht, gevleid door domheid,--
 Waren gelijk die monsterlijk-barbaarsche
 Gestalten, geesten van vergeten roem,
 Die van hun onversleten obelisken
 Staren in zegepraal over paleizen
 En tomben van wie hun verwinnaars waren,
 Rondom vergaande. Die verbeeldden ook--
 Hoogmoed van koningen en priesters wekkend--
 Een donker, sterk geloof, een macht zoo wijd
 Als het door haar verwoeste deel der wereld,
 En wekken thans niets dan verbazing meer.
 Zoo staan ook de symbolen en werktuigen
 Der laatste slavernij van 't menschgeslacht
 Tusschen de woningen der volkrijke aard,
 Niet omgeworpen, maar door geen beschouwd.
 En al die slechte wezens, god en mensch
 Tot walging; onder meengen naam en vorm,
 Vreemd, woest, spookachtig, duister en afschuwlijk,
 Jupiter zijnde, de tyran der wereld,--
 En die de volken, angst-geslagen, dienden
 Met bloed en harten door langduurge hoop
 Gebroken, en met liefde die zij sleurden
 Voor hun bezoedelde, onversierde altaren
 En moordden, waar de menschen tranen weenden
 Niet weer-opeischend, vleiend wat zij vreesden--
 Een vrees die haat was--, toornen, snel vergaand,
 Over hun leedge heiligdommen thans.
 't Gekleurde floers--leven genoemd door hen
 Die wáren--dat al 't geen de mensch geloofde
 Of hoopte, nabootste, als met ijdle kleuren,
 Is weggescheurd. Het walglijk masker viel.
 De mensch blijft over,--schepterloos en vrij,
 Zonder beperking mensch: allen gelijk,
 En niet verdeeld in klassen, stammen, volken,
 Vrij van ontzag, vereering, stand, en koning
 Over zichzelf, rechtvaardig, zacht en wijs,
 Maar mensch. Hartstochteloos? dat niet,--maar vrij
 Van schuld of leed--die wáren, want zijn wil
 Schiep of verduurde ze; en nog niet bevrijd
 Van kans, verandring, dood, ofschoon als slaven
 Die trits beheerschend,--zware aanhangsels nog
 Van dat wat anders hooger stijgen zou
 Dan verste ster van de' onbeklommen hemel,
 Torenend scheemrig in 't geweldig Leêg.*VIERDE BEDRIJF.*


_(Tooneel: een deel van het woud bij de grot van Prometheus.
Panthea en Ione slapen, zij ontwaken langzamerhand gedurende
            den eersten zang.)_

*STEM VAN ONZICHTBARE GEESTEN.*

    De bleeke sterren (ontvluchtend
     Hun herder vol ijver:
      De zon die ze sture
    Ten stal diep in de uchtend,
 En aansnelt in praal meteoren-verduisterend) vlieden voorbij
      Zijn woning, de azuren,
     Als herten den tijger,--
 Maar waar zijt gij?
 _(Een stoet van donkere vormen en schimmen gaat verward voorbij,
              zingende)._

  Zwaar, o zwaar
  Is de baar voorwaar
  Van den Vader van menig verdwenen jaar,
  Zie hier leit
  Het lijk van den Tijd,
  In de tombe der eeuwigheid zij het gevlijd
  Door ons die gaan
  Met die last belaên:
  Ons, de schimmen der Uren vergaan.
  Strooi, o strooi
  Nu lokkentooi,
  Geen taxisloof; en tranendooi
  Bevloei', geen dauw,
  Het doodskleed grauw;
  En spreidt verwelkte bloemen tot rouw
  Uit het ontbloot
  Prieel van den Dood
  Op het lijk van den Urenkoning groot!
  Gauw, o gauw!
  Als schaûwen grauw,
  Verjaagd door den dag van het hemelblauw,
  Smelten wij heen
  Als schuim der zeên
  Van de kindren van tijden zonder geween,
  Wijl de wiegezang luidt
  Van wind die ruischt uit,
  Stervend op 't hart van zijn eigen geluid.

*IONE.*

 Wat donkre vormen zongen die wijs?

*PANTHEA.*

 De Uren die stierven, zwak en grijs,
 En zij droegen den buit
  Nog verzameld bijeen
 Uit de zege gestuit
      Door Een alleen.

*IONE.*

  Zijn zij heen?

*PANTHEA.*

               Zij zijn heen.
   Zij ontsnelden den wind
   Als een woord zoo gezwind.

*IONE.*

  Doch waarheen, o waarheen?

*PANTHEA.*

  Naar het donkere, doode verleên.

*STEM VAN ONZICHTBARE GEESTEN.*

     Lichtwolke' in den hemel,
      Dauwsterren op de aarde,
       De zeeën vol baren;
     En al dat gewemel
 Drijft stormwind van wellust, verbijstering blij!
       Vreugd trilt door hun scharen,
      Ten reidans vergaarde,--
 Maar waar zijt gij?

     De pijnboomen suizen
      't Oud lied met nieuw blij-zijn,
       Fonteinen en waatren
     Frisch-zangerig ruischen:
 Als muziek van een geest rijst van 't land en de zee melodij;
       De bergen beschaatren
      Stormdonders die blij zijn,
 Maar waar zijt gij?

*IONE.*

       Wat wagenmenners zijn 't?

*PANTHEA.*

               Waar zijn hun wagens?

*HALFKOOR I VAN UREN.*

 Toen van Lucht- en Aardgeesten de stem ons riep
  Is 't versierde gordijn van den slaap gescheurd
  Dat ons wezen bedekte en ons worden ontkleurd'
 In het diep.

*EEN STEM.*

       In het diep?

*HALFKOOR II.*

               O! onder het diep.

*HALFKOOR I.*

 Wij waren gewiegd ontelbare jaren
  In vizioenen van haat en naarheid,
  En ieder die wakker werd vond de waarheid--

*HALFKOOR II.*

 Wreeder dan zijn vizioenen waren!

*HALFKOOR I.*

 Wij hoorden de luit van de Hoop, zoo zoet
  En de stem van de Liefde in ons droomen zingen,
  Wij voelden den staf van de Macht, en springen--

*HALFKOOR II.*

 Als de golven springen in morgengloed.

*KOOR.*

 Weeft den dans op den vloer van den wind,
  Klieve ons gezang 't zwijgend licht van de lucht,
 Betoovert den dag, die ontvliedt te gezwind,
  Om vóor 't hol van den nacht te beteuglen zijn vlucht.

 Eens waren de hongerige Uren honden,
  Die jaagden den dag als een bloedend dier,
 En hij hinkte en struikelde, vol van wonden,
  Door van 't eenzame jaar het nachtlijk revier.

 Maar thans--o! weeft de mystische maten
  Van dans en muziek en gestalten van schijn!
 Laat de Uren met geesten van macht en behagen
  Als de wolken en 't zonlicht, vereenigd zijn.

*EEN STEM.*

       Vereenigd zijn.

*PANTHEA.*

 Zie waar de Geesten van de menscheziel
 Naadren in zoet geluid als heldre sluiers.

*KOOR VAN GEESTEN.*

 De zingende rei
 Bereiken wij,
 De wervling van blijdschap draagt ons nabij;
 Als de vleugel-gevinden,
 Die 't diep niet kan binden,
 Zeevogels half-sluimrend in 't luchtruim vinden.

*KOOR DER UREN.*

 Waarvandaan komt gij, zoo wild en met spoed?
 Sandalen van weerlicht zijn aan uw voet,
 Als gedachte uw gevedert is, zacht en snel,
 En uw oogschijn als liefde, naakt en hel.

*KOOR VAN GEESTEN.*

 Wij komen van 't hart
 Van den mensch, eens zwart,
 Onrein en blind, en gebukt onder smart;
 Nu is 't een zee
 Van bewogen vree,
 Een heldere hemel,
 Maar vol ontroering en machtig gewemel;--

 Uit die wondere mijn
 Van vreugden rein,
 Wier holen kristallen paleizen zijn;
 Van die torentransen,
 Waar uwe dansen--
 O zalige Uren!--
 Gedachte's gekroonde machten beturen;

 Uit verborgenheden
 Vol teederheden,
 Waar lievende paren
 U poozen doen, grijpend uw losse haren;
 't Blauw eilandrijk,
 Waar Sirenen-gelijk
 Zoete Wijsheid uw zeilen
 Door een glimlach doet wijlen;

 Van de tempels gesticht
 Voor 't gehoor en 't gezicht
 Van den Mensch, hoog bewelvend zoo Beeld als Gedicht;
 Van de murmelingen
 Van bronnen die springen,
 Zonder dat zegel ze tegenhoudt:
 Waar Kennis haar kunstige wieken bedauwt.

 Jaren na jaren
 Waadden we in scharen
 Door bloed en tranen,
 En een hel vol van haat en hoop en wanen;
 O zeldzaam de streken,
 Waar bloemen, bleeke,
 In knop verschroeide,
 Van het geluk, kortstondig bloeiden.

 Thans schoeit onzen voet
 De vrede zoet,
 En de dauw onzer wieken is balsemvloed;
 In ons oog is de schijn
 Der mensch-liefde rein,
 Die alles wat ze aanstaart een Eden doet zijn.

*KOOR VAN GEESTEN EN UREN.*

 Weeft nu het web van de mystische maten,
  Van de diepten des hemels en de einden der aard,
 Komt, snelle geesten van macht en behagen,
  Tot reidans en jubelzangen vergaard,--
 Als de golven van duizend rivieren vliên
 In een zee van geflonker en melodiên!

*KOOR VAN GEESTEN.*

   Wij wonnen den buit,
   Ons zwoegen is uit,
 Nu mogen wij duiken of stijgen of zweven,
   Waar wij ook wenschen
   Tot in de grenzen
 Die het heelal met duister omgeven.

   Verder dan de oogen
   Der sterren-bogen
 Maken we in de' oerouden afgrond ons huis;
   Chaos, Dood, Nacht,--
   Als mist voor de macht
 Van den storm,--zullen vliên voor ons wiekgeruisch.
   En Aard, Licht en Lucht,
   En de Geest, die de vlucht,
 De vuurge, in het rond drijft der sterren tezamen,
   Liefde, Adem, Gedachte--
   Dood-temmende machten--
 Zullen beneden ons oovral verzaêmen.

   En ons zingen zal bouwen
   In de ijle landouwen
 Van 't Leêg, voor de Wijsheid een heilig domein,
   Naar 't menschenrijk richten
   We ons, 't nieuw-gestichte,
 En ons werk zal genaamd naar Prometheus zijn.

*KOOR DER UREN.*

 Breekt den dans en verstrooit nu het koor,
  Laat enklen blijven, en andren gaan.

*HALFKOOR I.*

  Wij drijven diep de hemelen door,--

*HALFKOOR II.*

 Ons trekt de toover van 't aardrijk aan,--

*HALFKOOR I.*

 Vurig en vrij, en rusteloos-ras,
  Met de Geesten die bouwen een nieuwe aarde en zee,
 En een hemel waar nooit nog een hemel was.

*HALFKOOR II.*

  Plechtig en langzaam, vol helderen vreê,
 Leidend den dag en ontsnellend den nacht,
  Met de machten van stralende wereld meê.

*HALFKOOR I.*

  Wij wervlen luid zingende rond den bol,
 En zijn chaos verhelderd door liefde's macht,
 En niet door vrees, vertoont zich in pracht,
  Van boomen en dieren en wolken vol.

*HALFKOOR II.*

 Wij omcirklen de zee en de bergen der aard,
 En de blijde gedaanten van wat zij baart
 En gestorven weer tot zich neemt, wisselen bij de
 Zoete muziek van ons innig verblijden.

*KOOR VAN UREN EN GEESTEN.*

 Breekt den dans en verstrooit nu het koor,
  Laat enklen blijven en andren gaan.
 Waar wij ook vlieden, wij leiden aldoor,
  Aan banden als stralen van sterrenschijn
  Die teeder maar onverbrekelijk zijn,
 De wolken met liefderegen belaên.

*PANTHEA.*

 Ach! zij zijn heen!

*IONE.*

       Maar voelt gij toch geen vreugd
 Door de voorbije zoetheid?

*PANTHEA.*

               Als de naakte
 En groene heuvel lacht met duizend droppen
 Van zonnig water naar den open hemel,
 Wanneer een zachte wolk verdwijnt in regen!

*IONE.*

 Juist wijl wij spreken rijzen nieuwe noten.
 Wat is dat machtige geluid?

*PANTHEA.*

               De diepe
 Muziek der wentelende wereld is 't,
 Die in de snaren der gegolfde lucht
 Aeolische geluidsschakeering wekt.

*IONE.*

 Luister, hoe iedre rust ook is gevuld
 Met onder-noten, klare, zilvren tonen,
 IJzig en hel en die ontwaken doen,
 Die door de zinnen boren naar de ziel,
 En daarin leven; als de scherpe sterren
 Boren door de kristallen winterlucht
 En staren naar zichzelf in zee weerspiegeld.

*PANTHEA.*

 Maar zie, waar door twee poorten van het woud,--
 Hangende twijgen overwelven die,--
 En waar twee aadren van een stroompje maakten
 Tusschen het dichte mos, vol van viooltjes,
 Hun zangrig pad (gelijk een zusterpaar,
 Scheidend met zuchten, dat ze in lachjes weer
 Vereenen mogen, makend tot een eiland
 Van lieflijk leed, een woud van zoete, droeve
 Gedachten, hun beminnelijke scheiding),--
 Twee vizioenen, wonderbaar van straling,
 Aandrijven op den zee-gelijken toover
 Van machtgen klank, die nog geweldger, heller,
 En dieper schijnt te stroomen onder de aard
 En door de lucht waarin geen wind beweegt.

*IONE.*

 Ik zie een wagen als die smalste boot,
 Waarin der Maanden Moeder wordt gedragen
 Bij ebbend schijnsel naar haar grot in 't Westen,
 Als ze opspringt uit haar tusschen-maansche droomen;
 Waarover buigt een cirkelend gewelf
 Van teeder duister, en geboomte en heuvels,
 Goed zichtbaar door dien donkren luchten sluier,
 Lijken gedaanten uit een tooverspiegel.
 Zijn raderen zijn vaste wolken, blauw
 En goud,--de geesten van den donderstorm
 Stapelen zulke op den verlichten zeevloer,
 Wanneer de zon daaronder snelt; zij wentlen,
 Bewegen, groeien aan, als door een wind
 Die hen inwendig drijft. Er binnen in
 Zit een gevleugeld kind, met wit gelaat
 Gelijk de witheid van de heldre sneeuw.
 Zijn wieken zijn als zonnig ijs-gevedert,
 Zijn leden lichten blank door de op den wind
 Golvende vouwen van zijn blank gewaad,
 Weefsel van hemel-paarlen. Ook zijn haar
 Is wit, de glinstring van wit licht verdeeld
 In draden; maar zijn oogen zijn twee heemlen
 Van vloeiend duister, dat zijn godlijkheid
 Schijnt te doen stroomen, evenals een storm
 Uit kartelige wolken wordt gestort,
 Uit hun pijlvormige wimpers, temperend
 De koude en stralende atmosfeer in 't rond
 Met vuur, dat toch niet helder is. Zijn hand
 Zwaait een trillenden manestraal, wiens punt
 De macht heeft om den steven van den wagen
 Te sturen op zijn wielgelijke wolken;
 Die, wen zij wentlen over gras en bloemen
 En waatren, klanken wekken, even zoet
 Als zilvren dauw zijn zangerige regen.

*PANTHEA.*

 En zie, uit de andere oopning in het woud
 Snelt aan, met luide en wervlende muziek,
 Een bol: duizenden bollen zijn 't in éen,
 Vast als kristal, maar 'lijk een leedge ruimte
 Geheel doorvloeid van melodie en licht:
 Tienduizend cirkels vlechtend en vervlochten,
 Purper, azuur en blank, gulden en groen,
 Kring binnen kring; en ieder vakje ertusschen
 Bevolkt met onverbeeldbare gestalten
 Als geesten droomen in het lamploos diep,
 Doch alle zijn doorzichtig. En zij wervlen
 Over elkaar in duizendvoud bewegen,
 Op duizenden onzichtbare assen wentlend;
 En met de kracht van snelheid die zichzelf
 Tegenstreeft, rollen zij, geweldig, langzaam,
 En statig; zij ontsteken met een mengling
 Van klank en meengen toon verstaanbre woorden
 En wilde melodie. Met machtge wervling
 Doorsnijdt, verstuift de wemelende bol
 't Heldre riviertje in een azuren mist
 Van opgeloste fijnheid, licht-gelijk;
 En van het boschgebloemt de wilde geur,
 Muziek van 't levend gras en van de lucht,
 't Smaragden licht van stralen in 't gebladert
 Vervlochten, schijnen om zijn machtgen spoed,
 Die toch zichzelf bestrijdt, samengekneed
 Tot éen etherische zelfstandigheid,
 Waarin de zinnen zwijmen. In den bol,
 Op zijn albasten armen, als een peluw,
 Gelijk een kind door lieflijk werk vermoeid,
 Ligt op zijn eigen toegevouwen vlerken
 En golvig haar de Geest der Aard te slapen,
 En gij kunt zien zijn lipjes die bewegen
 In van hun eigen glimlach 't wisslend licht
 Als een die droomend spreekt van wat hij liefheeft.

*IONE.*

 Hij doet alleen uit scherts de melodie
 Van zijn bol voertuig na.

*PANTHEA.*

               En van een ster
 Die op zijn voorhoofd schijnt schieten er stralen,
 Als zwaarden van azuren vuur, goudsperen
 Met loof van myrten, dat tyrannen temt,
 Bevlochten als symbool dat aarde en hemel
 Nu éen zijn; machtge stralen, die als spaken
 Van een onzichtbaar wiel in 't ronde draaien,
 Gelijk de bol draait, sneller dan gedachte,
 Den afgrond vullend met hun zonnebliksems,--
 En nu loodrecht, dan dwars, den donkren grond
 Doorboren, en terwijl zij 't doen, ontblooten
 Van 't diepe hart der aarde al de geheimen;--
 Eindlooze mijn van diamant en goud,
 Waardloos gesteent en onverbeeld juweel,
 Holen gestut op kristallijnen zuilen,
 Van een plantaardig zilver overspreid,
 Bronnen van peilloos vuur, en waterwellen
 De groote zee voedend gelijk een kind,
 Wier dampen 't vorstelijk gebergt van de aard
 Met prinslijk hermelijnen sneeuw omkleeden.
 De stralen schieten voort, en doen verschijnen
 Droeve ruïnen van verdwenen tijden;
 Ankers, snebben van schepen, en in marmer
 Verkeerde planken, pijlkokers en helmen,
 Speren, en schilden met medusa-hoofden,
 Wielen van zeisenwagens, en blazoenen
 Van standaarden, trofeeën en heraldisch
 Gedierte, waaromheen de lach des Doods klonk,
 Begraven teekens van verwoesting, dood nu,
 Verwoesting in verwoesting;--en ernaast
 Bouwvallen van veel uitgestrekte steden,
 Waar de bevolking, overgroeid door de aarde,
 Sterfelijk, maar niet menschlijk was. O zie!
 Daar liggen hun barbaarsche werken en
 Lompe geraamten; beelden, huizen, tempels;
 Monster-gedaanten door elkaar gesmeten
 In kleurlooze vernietiging, gespleten,
 Beklemd in 't harde zwarte diep; daarboven
 Riffen van onbekende vleugelwezens,
 Visschen: eens levende eilanden van schubben
 En slangen, beenge ketens rond-omkrinklend
 De ijzeren rotsen, of in hoopen stof:
 De kronkelige kracht van hun laatst lijden
 Vermorzelde tot stof de ijzeren rotsen;
 Daarboven, de getande krokodil,
 En 't machtig nijlpaard, dat eens de aarde schokte,
 Voorheen monarchen van 't gediert, voortteelend
 Op slijmige stranden, wildernis-begroeide
 Vastlanden van deze aard, als zomerwormen
 Op een verlaten lijk,--tot, als een mantel
 De blauwe bol rond zich een zondvloed sloot,
 En zij luid huilden, hijgden, en vergingen;
 Of wel, een God, wiens troon in een komeet was,
 Kwam de aard voorbij en riep tot hen: "Vergaat!"
 En als mijn woorden, waren zij niet meer.

*DE AARDE.*

 O vreugd, o zegepraal, o wellust, o verdwazen,
  O blijdschap grenzenloos, uitbarstend, overstroomend,
 Niet te beperken juiching gelijk ijle wazen;
  Heil! heil! 't verheugen dat mijn ziel heeft ingenomen, 't
 Omhult me: een atmosfeer van licht, en 't draagt gezwind
 Mij voort, gelijk een wolk drijvend op eigen wind!

*DE MAAN.*

   Broeder, die reist in kalm genucht,
   Zalige bol van land en lucht,
 Gelijk een straal schoot gij een Geest tot mij,
   Die mijn bevrozen lijf doorklieft
  Met warmte als van een vlam, en liefd'
  En geuren stuwt en diepe melodij,
               Door mij, door mij!

*DE AARDE.*

  Heil! heil! hoe mijn gespleten vlammenkraatren,
  De holen van mijn hol gebergt, en jublende fonteinen,
 Lachen met onbegrensd en onuitbluschbaar schaatren!
  De zeeën en de afgronden en woestijnen
  En van de diepe lucht de onmeetlijke domeinen,
 Echoën 't na van al hun wolken, al hun waatren!

  Zij roepen luid als ik. Vloek, die den schepter tildet,
  Die heel ons groen en blauw heelal wel wildet
 Met donkren ondergang omwikkelen rondom,
  Zendend een vaste wolk, om heete donderklooten
  Te reegnen, en 't gebeente van mijn kindren stuk te stooten,
 Al wat ik baar kneedend en kneuzend tot éen massa, leeg en stom,--

  Tot iedere vermaarde zuil en toren rotsgelijk,
  Paleis en obelisk en tempel plechtig-rijk,
 Mijn keizerlijk gebergt bekroond met wolken, vuur en gloeden,
  Mijn zee-gelijke wouden, ieder sprietje, en iedre bloesem,
  Die de eerste koestring en zijn graf vindt in mijn boezem,
 Waren vertreên tot zielloos slijk door uw geweldge woede,--

  Hoe zijt gij nu gezonken, weg, bedekt, en opgezogen
  Door 't dorstig niets, gelijk de brakke togen
 Gedronken door een karavaan--maar weinig voor elkeen!--
  En 't vullend van omlaag, omhoog, rondom, en binnenin
  Barst nu de liefde in 't Leêg van uw vernietiging,
 Gelijk het licht in holen, die de bliksem spleet vaneen!

*DE MAAN.*

  De sneeuw smelt op mijn doode kruinen
  In stralend-levende fonteinen,
 Mijn vaste zeeën vloeien in zang en schijn:
  Een geest springt uit mij op met kracht,
  Hij kleedt met schepping onverwacht
 Mijn koude naakte borst; o het moet de uwe zijn
               Op mijn', op mijn'!
  Starend naar u
       voel en besef ik nu
 Dat groene stengels rijzen, helle bloemen bloeien;--
  Levende wezens op mijn borst bewegen,
 Zangen de zee, de lucht doorvloeien,
  Gewiekte wolken, donker van den regen
 Waarvan de knoppen droomen, drijven wijd uiteen--
               't Is liefde, liefde alleen!

*DE AARDE.*

  Hoe dringt door mijn granieten lichaam zij;
  Door wortels dicht-vervlochten en vertreden klei
 Tot in het fijnst gebloemt en 't uiterste gebladert;
  Winden en wolken maakt zij tot haar woon,
  Een leven wekt ze in de vergeten doôn:
 Een ziel wordt uit hun zwartste holen opgeädemd;

  En als een storm met wervelwind en donder
  Splijtend zijn wolkenkerker, rees ze--o wonder!--
 Uit grotten onverlicht van ongedroomd bestaan;--
  Met schok of de aarde beeft en snelheid die den stillen
  Gedachte-chaos, steeds bewegingloos, doet trillen;
 Tot haat en vrees en pijn als schaûw voor 't licht vergaan,

  Den Mensch verlatend, die een grilge spiegel was,
  't Waarachtig schoon heelal verminkend in zijn glas
 Tot menig drogbeeld, nu een zee weerkaatsend liefde,
  Die over heel zijn ras--gelijk de hemel glijdt
  Op zuivren oceaan, rimpelloos uitgespreid--
 Beweegt, en licht en leven schiet uit sterge diepten;

  Den Mensch verlatend--als een kindje dat melaatsch
  Verlaten wordt, en een ziek dier nagaat tot naar de plaats
 Waar de geneeskracht van een bron door warm een rotskloof dringt,--
  Dan gaat het onbewust naar huis.... zijn moeder vreest
  Een oogwenk, om zijn rozigen glimlach: 't is een geest....
 Maar dan herkent zij 't en zij schreit op haar herstelde kind.

  Den Mensch--o! niet de menschen! maar één keten van gedacht'
  Aaneengeschakeld, en onscheidbre liefde en macht,
 Drijvend met diamanten sterkt' natuur haar krachten:
  Als met tyrannenblik de zon beheerscht
  De onrustge staat van de planeten, die om 't zeerst
  Naar 's hemels vrije wildernis te worstlen trachten.

  Den Mensch, één harmonieuze ziel van vele zielen saam,
  Wier godlijke aard het is, zichzelve na te gaan,
 Waar alles vliedt tot alles, als naar zee de stroomen;--
  Liefde vermooit het dagelijksche doen,
  Arbeid en pijn en leed, in 's levens groen plantsoen,
 Spelen als tam gediert--wie kon zoo zacht hen droomen?

  Zijn wil,--met lagen hartstocht, slecht genot,
  En zelfsche zorgen, die hem dienen als een god,--
 Een geest, slecht als hij heerscht, als hij gehoorzaamt machtig,
  Is als een stormgevleugeld schip, en Liefde stuurt het voort
  Door golven die niet durven breken overboord,--
 De wildste levensstranden dwingt ze in haar regeering krachtig.

  Alles bekent zijn sterkte. Door het koude marmer gaan,
  En door de doffe kleur, zijn droomen: heldre draên,
 Waarvan de moeders kleedren voor haar kindren weven;
  De taal is een oneindig Orfeus-lied:
  Beheerscht haar harmonie, de kunstge, niet
 Ontelbre vormen en gedachten, anders zonder leven?

  De bliksem is zijn slaaf; 't diepst van den hemel
  Toont hem zijn sterren, langs zijn oog gaat hun gewemel
 Gelijk een kudde schapen, en hij telt hen een voor een,
  De storm is als zijn paard; de luchten hij beschrijdt;
  En de afgrond roept ten hemel, uit zijn diepten, blootgeleid,
 "Hebt gij nog éen geheim? De mensch ontfloerst me: ik heb er geen."--

*DE MAAN.*

   De schaduw van den witten dood,
   Die als een lijkkleed mij omsloot
  Van vaste vorst en slaap, week van mijn weg in 't eind;
   Door nieuw-geweven looverpaên
   Volzalige beminden gaan,--
  Zoo machtge niet, maar even zachte zijn 't,
 Als zij wier schoonheid in uw diepre dalen schijnt.

*DE AARDE.*

 Gelijk de warmte van den ochtendgloed
  Een half bevrozen dauw-bol smelten doet,
 Kristal en groen en goud, tot, een gewiekte mist,
  Hij opzweeft in den blauwen dagezaal,
  Den noen doorleeft, en op den laatsten zonnestraal
 Hangt boven zee, een vlies van vuur en amethyst.

*DE MAAN.*

  Gij ligt neer, omhuld in schijnen
  Van het licht dat niet zal kwijnen
 Van uw vreugd en van den hemel die zoo godlijk lacht;
  Alle zonnen, alle sterren,
  Regenen op u van verre--
 Uwen bol bekleedend,--leven, licht en macht.
  Maar úw schijnen regent gij
               Op mij, op mij!

*DE AARDE.*

  Ik wentel voort onder mijn piramide
  Van duister, spitsend in de heemlen,--droomen bieden
 Mij wellust, in mijn tooverslaap murmel ik zegepralend;
  Eevnals een jongling, in een liefdedroom gesust,
  Zacht zuchtend in den afglans van zijn schoonheid rust,
 Gelijk een wacht van warmte en licht zijn sluimering omstralend.

*DE MAAN.*

   Als in de eclips, teeder en zoet
   Wanneer de ziel een ziel ontmoet
  Op lieve lippen, hooge harten stil
   En helderste oogen wazig zijn,--
   Zoo, valt uw schaduw op mijn schijn,
  Ook ik, gestild, niet spreken wil,
 Door u bedekt, en van uw liefde, o schoonste Bol,
               Vol, ál te vol!

   Om de zonne spoedt ge u snel,
   Helderste wereld van 't heelal,
   Groen-en-blauwe bol die straalt
   Met een licht waar geen bij haalt:
   Geen der lampen die de heemlen
   Licht en levensvol doorweemlen
   Komt uw godlijkheid nabij.
   Ik, gedreven aan uw zij--
   Uw kristallen lief--door kracht
   Als der minnaarsoogen macht:
   Lokkende magneet-gewijs
   Naar dien pool, dat paradijs;
   Ik, een maagd verliefd zoozeer
   Dat de liefdevreugd haar teer
   Denken overlaadt, omstrijk u
   Als van zinnen, en bekijk u--
   Als een bruid die niet kan scheiden
   Van 't genot, aan alle zijden
   Haren bruigom te beschouwen;
   Als verdwaasde Bacchus-vrouwen
   Rond den beker, opgetild
   Door Agave in Cadmus' wild
   En betooverd woud. O broeder,
   Waar ge ook henenzweeft, ik moet er
   Volgen, haastig, wervelend,
   Door de heemlen zonder end,
   Voor het hongrig Leêg beschermd
   Daar uw ziel mij warm omarmt.
   'k Drink, wijl ik u voel en zie,
   Majesteit, macht, harmonie,--
   Als op dat waar zij naar kijken
   Minnaar en kameleon lijken;
   Als de teedere oogjes schouwen
   Van viooltjes naar den blauwen
   Hemel, tot hun kleuren zijn
   Als 't azuur zoo puur en fijn;
   Als een grijze vochtge mist
   Gloeit gelijk vast amethyst
   Tegen den berg in 't West dien hij omhult,
   Wen de zonsondergang bleek-guld
   Slaapt op zijn sneeuw, en 't teedre daglicht schreit
   Om eigen eindigheid.

*DE AARDE.*

 O teedre Maan, uw stem vol zaligheid
 Valt op mij als uw licht dat klaar omspreidt,
 Streelend en teer, den zeeman die doorglijdt,
    In zomernacht, eilanden eeuwig-vredig;
 O teedre Maan, die uw kristallen zingen
 In diepe holen van mijn trots doet dringen,
 Temmend den tijger vreugd, wiens wilde trappelingen
    Mij wonden sloegen, die uw balsem lenig'.

*PANTHEA.*

 Ik rijs--als uit een bad van schittrend water,
 Een bad van blauwen schijn in donkre rotsen,--
 Uit die rivier van klank.

*IONE.*

               O! zoete Zuster,
 De stroom van klank is van ons weggevloeid;
 En uit zijn golven zegt gij op te rijzen,
 Omdat uw woorden vallen als de dauw,
 De heldre, zachte, die een woudnymf schudt,
 Nadat zij baadde, van haar lijf en haar.

*PANTHEA.*

 Stil! stil! Een machtge Geest, gelijk het duister,
 Stijgt op uit de aarde, en regent van den hemel,
 Als nacht en barst van binnen uit de lucht,
 Als een eclips, verzameld in de poriën
 Van 't zonlicht. En de heldere vizioenen
 Waarin de Geesten die er zongen, dreven
 En schenen, glimmen, bleeke meteoren
 Door vochtgen nacht.

*IONE.*

       Mijn oor voelt iets als woorden.

*PANTHEA.*

 Een algemeen geluid als woorden. Luister!

*DEMOGORGON.*

 Aard, van een zaalge ziel de kalme staat,
  Van godlijkste gedaante' en zangen vol,
  Verzamelend in 't wentlen, schoone bol,
 De liefde die plaveit uw hemelstraat!

*DE AARDE.*

 Ik hoor: ik ben een dauwdrup die vergaat.

*DEMOGORGON.*

 Maan, die verbaasd de nachtlijke Aard bestaart,
  Gelijk hij u, terwijl gij beiden zijt
 Voor menschen, dieren, vooglen die gij baart,
  Rust, kalmte, harmonie en lieflijkheid!

*DE MAAN.*

 Ik hoor: ik ben een blad: doorsidder gij 't.

*DEMOGORGON.*

 Vorsten van zonne' en sterren! Goôn, Demonen,
  Hemelsche Machten, die bezitters zijt
 Van zaalge windlooze Elyseesche wonen,
  Voorbij des Hemels sterrige eenzaamheid!

*EEN STEM VAN OMHOOG.*

 Ons Rijk hoort toe; zeegnend in zaligheid.

*DEMOGORGON.*

 Gelukge Doôn, die 't stralendste gedicht
  Enkel bewolkt, nooit beeldt in schilderij,
 Hetzij uw wezen in die wereld ligt
  Die gij eens zaagt en leedt--

*EEN STEM VAN BENEDEN.*

               Hetzij we, als zij
 Die levend zijn, verandrend gaan voorbij--

*DEMOGORGON.*

 Geesten der elementen, die bewoont
  Van 's menschen hooge ziel tot zelfs van 't grijs,
 Droef lood de kern; van 's hemels ster-gekroond
  Gewelf, tot het traag wier, een worm ten spijs!

*EEN VERMENGDE STEM.*

  Wij hooren: het vergeetne wekt uw wijs.

*DEMOGORGON.*

 Geesten die huist in vleesch! vogels en dieren,
  Visschen en wormen; knoppen ook, en blaêren;
  Bliksem en wind! en gij, ontembre scharen,
 Meteoren, misten, die de lucht doorzwieren!

*EEN STEM.*

 Uw stem is ons als wind in woudrevieren.

*DEMOGORGON.*

 Mensch, eens een wreed tyran of dienaar laf,
  Bedrieger of bedrogene, een vergaan,
 Een reiziger, van de wieg tot aan het graf,
  In 't duister, door dees dag voorgoed verdaan!

*ALLEN.*

 Spreek! uw sterk woord mag nimmer ondergaan.

*DEMOGORGON.*

 Dit is de dag dat de leege afgrond wacht,
 Op 's Aard-geboornen ban, 's Hemels tyrannenmacht,
  En de Overweldger wordt gesleurd aan band
 Door 't opgesperde diep. Van haar geweldgen troon:
 Geduldge macht in 't wijze hart; van het laatste uur van hoon,
  Duizling en lijdzaamheid; van smallen glibberkant,
 Steil, van de rots-gelijke smart; springt nu de Liefde en sluit
 De wereld in haar wiekenpaar: daar drupt genezing uit.

 Zachtheid en Deugd, Wijsheid en Lijdzaamheid--
 Dat zijn de zegels die met machtge zekerheid
  Boven Verwoestings kracht den afgrond sluiten;
 En als met zwakke hand soms de Eeuwigheid,
 Moeder van vele dade' en uren, weer bevrijdt
  De slang die met zijn heele lengt' haar wilde omsluiten--
 Herovert gij de volle heerschappij
 Over de' ontbonden doem door deze tooverij.

 Smarten te lijden, wen de Hoop geen uitkomst wacht;
 En onrecht te vergeven, donkerder dan nacht
  Of dood; Macht te trotseeren die almachtig schijnt;
  Te lijden, dulden, hopen, tot de Hoop in 't eind
 Uit eigen bouwval schept wat ze in haar droom zich dacht;
 Noch te verandren, noch door spijt en vreeze
  Te wanklen; dit gelijk des Titans glorie,
 Is schoon en groot en blij en vrij en deugdzaam wezen,
  Slechts dit is Heerschappij, Vreugd, Leven en Victorie!*VERBETERINGEN.*


 Bladz. 1 r. 3 v. o. _staat_   smart     _lees_ smaad
   "  7 na regel 11 v. b. is _weggevallen_:
      Ondelgbaar, giftig, en hun groeikracht zuigend,--
   "  22 r. 6 v. o. _staat_ foltering      _lees_ foltring
   "  40 r. 3 v. o.   "    wakker      "  wakker.
   "  60 r. 2 v. b.   "    gruwbre      "  gruwbrer
   "  67 r. 13 v. o.   "    bescheidenheid  "  verscheidenheid
   "  71 r. 4 v. o.   "    klonk       "  klonk;

 Nota: Bovenstaande verbeteringen zijn reeds aangebracht in de tekst.

*** End of this Doctrine Publishing Corporation Digital Book "Prometheus ontboeid - Een lyrisch drama in vier bedrijven" ***

Doctrine Publishing Corporation provides digitized public domain materials.
Public domain books belong to the public and we are merely their custodians.
This effort is time consuming and expensive, so in order to keep providing
this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties,
including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ Make non-commercial use of the files We designed Doctrine Publishing
Corporation's ISYS search for use by individuals, and we request that you
use these files for personal, non-commercial purposes.

+ Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort
to Doctrine Publishing's system: If you are conducting research on machine
translation, optical character recognition or other areas where access to a
large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of
public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ Keep it legal - Whatever your use, remember that you are responsible for
ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because
we believe a book is in the public domain for users in the United States,
that the work is also in the public domain for users in other countries.
Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we
can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is
allowed. Please do not assume that a book's appearance in Doctrine Publishing
ISYS search means it can be used in any manner anywhere in the world.
Copyright infringement liability can be quite severe.

About ISYS® Search Software
Established in 1988, ISYS Search Software is a global supplier of enterprise
search solutions for business and government. The company's award-winning
software suite offers a broad range of search, navigation and discovery
solutions for desktop search, intranet search, SharePoint search and embedded
search applications. ISYS has been deployed by thousands of organizations
operating in a variety of industries, including government, legal, law
enforcement, financial services, healthcare and recruitment.Home