Home
  By Author [ A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z |  Other Symbols ]
  By Title [ A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z |  Other Symbols ]
  By Language
all Classics books content using ISYS

Download this book: [ ASCII | HTML | PDF ]

Look for this book on Amazon


We have new books nearly every day.
If you would like a news letter once a week or once a month
fill out this form and we will give you a summary of the books for that week or month by email.

Title: Mathias Sandorf - Een Model-volksplanting
Author: Verne, Jules, 1828-1905
Language: Dutch
As this book started as an ASCII text book there are no pictures available.
Copyright Status: Not copyrighted in the United States. If you live elsewhere check the laws of your country before downloading this ebook. See comments about copyright issues at end of book.

*** Start of this Doctrine Publishing Corporation Digital Book "Mathias Sandorf - Een Model-volksplanting" ***

This book is indexed by ISYS Web Indexing system to allow the reader find any word or number within the document.             WONDERREIZEN.


             JULES VERNE            Mathias Sandorf

          EEN MODEL-VOLKSPLANTING.         ROTTERDAM.--JACS. G. ROBBERS.     Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij.I.

Het Presidio van Ceuta.


Drie weken na de schrikkelijke gebeurtenissen, welke wij in het
vorige deel verhaalden, en waarvan de provincie Catania, op het eiland
Sicilië, het tooneel was geweest--drie weken later, zeggen wij, dus
op 9 October, stevende een snelvarend stoomjacht--de _Ferrato_, onze
oude bekende--geholpen door een stevige noordoosterbries, tusschen
de zuiderpunt van Europa, die eigenaardig genoeg op het Spaansche
schiereiland Engelsch is, en kaap Almina, de noordelijkste punt
van Afrika, die daarentegen, op het Marokkaansch gebied gelegen,
Spaansch is. De vier mijlen afstand, welke van de eene landspits
tot de andere gerekend worden, zouden, wanneer men op mythologische
gronddenkbeelden zou mogen afgaan, of daaraan slechts eenige waarde
mocht schenken, door wijlen Hercules, een waardigen voorganger van den
heer Ferdinand de Lesseps, de moderne landengte-doorsteker, daargesteld
en toegang aan de wateren van de Mare Mediterranea of Middellandsche
zee tot die van den Atlantischen Oceaan verleend zijn, door met een
enkelen knodsslag de rotsachtige omdijking van het Middellandsche
meerbekken daar ter plaatse te verbrijzelen, hetgeen, zooals ieder
lezer zal moeten bekennen, eene vrij aardige krachtsontwikkeling zou
vereischt hebben. Jammer, dat dergelijke halfgoden in onze eeuw niet
meer aangetroffen worden. De doorgraving van de landengte van Suez
zou zooveel geld niet gekost hebben, en de landengten van Panama en
van Corinthe zouden zooveel schatten niet verslinden. Met drie zulke
knodsslagen waren dan de Andes in de Nieuwe Wereld, de Dioikos in
Griekenland en de drempel van Serapeum in Egypte verbrijzeld geweest,
om de Middellandsche zee met de Roode zee, de golf van Corinthe met
die van Egina, en den Mexicaanschen zeeboezem met de Groote Stille
Zuidzee in verbinding te stellen. Nogmaals jammer, doodjammer!

Ziedaar, wat Pescadospunt voorzeker aan zijn vriend Kaap Matifou zou
medegedeeld hebben, terwijl hij hem daarbij tegelijkertijd de rots
van Gibraltar in het noorden, en den Hachoberg in het zuiden zoude
aangewezen hebben.

En, inderdaad, Calpé en Abyla zijn nog steeds de beide bekende
rotsmassa's, de beide zuilen, die als de "Zuilen van Hercules,"
den naam van den beroemden Griekschen held dragen.

Kaap Matifou zou ongetwijfeld dat "kunststuk van krachtsinspanning"
bewonderd en naar waarde geschat hebben, en dat nog wel, zonder dat de
nijd zijne eenvoudige en bescheiden ziel zoude verontreinigd, zonder
dat zijn edel hart door eene onwaardige gedachte zoude bezoedeld
zijn. Nogmaals, Kaap Matifou zou bewonderd en gewaardeerd hebben.

De Provençaalsche Hercules zou voor den Griekschen held, voor den
zoon van Jupiter en Alcmene, eerbiedig het groote hoofd gebogen hebben.

Maar Pescadospunt kon zijnen vriend dat verhaal niet opdisschen,
en Kaap Matifou kon zijn Titanshoofd niet buigen, om de eenvoudige
reden, dat noch de een noch de andere zich aan boord bevond. Beiden
waren op bevel van dokter Antekirrt te Antekirrta achtergebleven,
de eerste, omdat hij, zooals wij weten, vrij ernstig gekwetst was,
en de andere, om zijn vriend op te passen en te verplegen.

Dokter Antekirrt en Piet Bathory waren alleen aan boord van de
_Ferrato_, die door kapitein Köstrik gekommandeerd werd; terwijl
Luigi-Ferrato nog steeds als eerste officier aan boord van het
stoomjacht dienst deed. Van bevordering was nog geen sprake
geweest. Maar er was nog tijd.

De expeditie, laatstelijk op het eiland Sicilië ondernomen, met het
doel om Sarcany en Silas Toronthal op te sporen en op te lichten,
als daar mogelijkheid toe bestond, had volstrekt geen resultaat
gehad, daar zij den dood van Zirone tengevolge had gehad. Men moest
dus andermaal trachten, die twee booswichten op het spoor te komen,
door den Spanjaard Carpena te noodzaken mede te deelen, alles wat
hij omtrent Sarcany en diens medeplichtige moest weten en ook wist;
daarvan waren dokter Antekirrt en Piet Bathory overtuigd.

Daar de Spanjaard nu tot de galeien veroordeeld en naar het Presidio
van Ceuta verwezen was, zou men hem daar moeten gaan opzoeken. Want
daar alleen kon men in aanraking met hem komen, en daarom was tot
die reis besloten.

Ceuta, in het Spaansch als Ce Veta en in het Arabisch als Septa
uitgesproken, is eene kleine, maar zeer versterkte stad, een
ware vesting, een soort van Spaansch Gibraltar op de Oostelijke
hellingen van den Hacho-berg en op de Marokkaansche kust gelegen,
op eene landtong ten westen van Tanger, waarachter de Apenberg, een
der Zuilen van Hercules verrijst. De stad bestaat uit drie deelen,
namelijk: de reeds genoemde berg Hacho, waarop een zeer sterk fort,
hetwelk de geheele landtong en den ingang der zeeëngte bestrijkt; de
Citadel, aan het uiteinde van de landtong gelegen en alleen over een
ophaalbrug toegankelijk; en eindelijk de eigenlijke stad of Almena,
waar de burgers en handelaren wonen. Hier bevinden zich ook de
hoofdkerk, twee kloosters, een hospitaal en onderscheidene scholen,
waaronder eene voor de zeevaart. Langs den zeeoever voert eene kade,
vanwaar men een verrukkelijk uitzicht op Spanje heeft. Aan de andere
zijde der stad ligt de Alameda of openbare wandelplaats, vanwaar men
het oog kan laten rondwaren, langs de Marokkaansche kust tot aan de
bergen van het Riff. Het aantal inwoners bedraagt bijna 12,000 en
deze vormen een mengelmoes van Spanjaarden, Engelschen, Franschen,
Italianen, Mooren, Negers, Mulatten, Israëlieten en Marokkanen. Ceuta
is de zetel van een bisschop, gesteld onder den aartsbisschop van
Sevilla; de Spaansche Regeering bezigt de stad voornamelijk als
ballingsoord en bagno.

Ceuta is het oude Septa of Septum of Ad Septem fratres: In de zeven
broeders.

Het wordt door sommigen voor Abyla, door anderen voor het Esilissa
van koning Ptolomeus gehouden, en was weleer de hoofdstad van
Mauritania Tingitana. Na den val van het Romeinsche rijk werd
de stad achtereenvolgens door de Vandalen, Gothen en Arabieren
overweldigd. Laatstbedoelden gaven haar den naam van Septa, en
verhieven haar tijdens hunne heerschappij over Zuid-Spanje, tot
een gewichtig oord. Later viel zij ten deel aan de Hamoedieten en
daarna aan de Almoravieden; en in 1409 werd zij veroverd door den
Portugeeschen koning Joào I, nadat ook de Genueezen er reeds korten
tijd heerschappij hadden gevoerd.

In 1580 kwam zij tegelijk met Portugal aan Spanje en bleef hieraan
onderworpen,--ook na de scheiding van die twee rijken in 1640.

Vruchteloos belegerden haar de Marokkanen bijna 23 jaren, van 1697
tot 1720, en te vergeefs trokken zij in 1732, onder aanvoering van
den bekenden renegaat Ripperda, nogmaals met een groote krijgsmacht
derwaarts. De stad werd dapper verdedigd, en is ook nu nog het
belangrijkste steunpunt der Spanjaarden in Noord-Afrika.

Er bestaat niets levendiger ter wereld dan die beroemde zeeëngte
van Gibraltar, die als het ware de monding der Middellandsche zee
vormt. Het is langs dat smalle kanaal, dat de heerlijke en overschoone
Amphytrite water-verversching uit de wereldzee, uit den Atlantischen
Oceaan erlangt. Daarlangs ontvangt zij ook duizenden vaartuigen, die
van Noordelijk Europa en van de beide Amerika's komen, om de honderden
havens aan te doen, die langs haren onmetelijken omtrek aangetroffen
worden. Daarlangs stoomen, naar binnen en naar buiten, die prachtige
en groote pakketbooten, die oorlogschepen van alle natiën, aan wie
het genie van een Franschman, van Ferdinand de Lesseps, eene deur
ontsloten heeft, toegang verleenende tot de Roode zee, tot de Golf
van Bengalen, tot den Indischen Oceaan, tot de Chineesche zee en tot
de Groote Stille Zuidzee.

Die Straat, door de Ouden _Fretum Herculeum_ geheeten, heeft eene
diepte van 16 meters [1], doch bezit in haar vaarwater geen banken of
klippen. Toch levert zij voor de schepen, die uit de Middellandsche
zee komen, wel eens gevaar op, wegens den sterken stroom, die er van
den kant van den Atlantischen Oceaan doorheen trekt. Bij dezen is
de ingang der Straat--tusschen Kaap Trafalgar en Kaap Spartel--vijf
geographische mijlen, en aan den anderen kant--tusschen Punta de Europa
en Punta de Afrika--ruim half zoo breed. Het smalste gedeelte is 1 2/3
geographische mijl breed en bevindt zich tusschen Punta del Frayle,
ten noorden, en Punta de Ciris ten zuiden.

Aan de Afrikaansche kust is de Straat begrensd door een effen rotswand;
doch de oever aan de Europeesche zijde vormt onderscheidene inhammen,
bepaaldelijk ten oosten in de golf van Gibraltar, die ook, vanwege
de daartegenover gelegen stad, Golf van Algesiras geheeten wordt.

Niets schilderachtiger bestaat er dan die smalle zeeëngte, die door
hoog gebergte van zeer verschillend uitzicht omlijst is. In het
noorden strekken zich de Sierra's van Andalusië uit. In het zuiden
steigeren langs die zoo heerlijk ingesneden kust, van Kaap Spartel
af tot aan de punt van d'Almina, de zwarte toppen van de Bullonen,
van den Apenberg en de nokken van de _Septem fratres_, de Zeven
Gebroeders omhoog. Rechts en links vertoonen zich in de diepte der
baaien en der kreeken, of als neergevlijd aan den voet en op de eerste
hellingen, welke zich langs de lagere kuststreek uitstrekken en door
een reusachtigen achtergrond beheerscht worden, schilderachtig gelegen
steden, als Tarifa, Algesiras, Tanger en Ceuta. Dan tusschen die
beide romantische oevers vertoont zich voor den scherpen boeg der
stoomschepen, die noch door de zee, noch door den wind weerhouden
worden, of voor den steden der zeilschepen, die soms bij honderden
door den westenwind in die monding naar den Atlantischen Oceaan
weerhouden worden, eene zeer bewegelijke wateroppervlakte, die uiterst
veranderlijk van kleurtinten is, die zich hier grijs en met machtige
kuiven getooid voordoet, elders aangenaam blauw en kalm, hier weer
geheele strepen van kleine krullende golfjes en maalkolkjes vormt die
de grenzen der stroomen en tegenstroomingen met hunnen getanden rand
zoo duidelijk mogelijk aangeven.

Niemand die zulk een tafereel onder de oogen krijgt, kan ongevoelig
blijven voor de bekoorlijkheden van die verheven schoonheden, die door
twee tegenover elkander gelegen werelddeelen als een dubbel panorama
langs de oevers van de zeeëngte van Gibraltar ten toon gespreid worden,
en de reizigers in den volsten zin des woords in verrukking brengen.

De _Ferrato_ naderde inmiddels vlug de Afrikaansche kust. De diep
ingesneden baai, aan welker uiteinde Tanger zich als het ware verbergt,
begon zich voor het oog der opvarenden te sluiten, terwijl de rotsmassa
van Ceuta des te meer zichtbaar werd, daar de kust daar ter plaatse
eene haaksgewijze verandering van richting naar het zuiden vormt. Men
zag dien steenklomp langzamerhand zich van de achtergelegen massa
afscheiden en alleen vooruitkomen als een schiereiland, dat aan den
voet van eene kaap gelegen, en daaraan door een smalle landengte
verbonden is, die het aan den vasten wal vasthecht.

Hoog daarboven, dicht bij den top van den Hachoberg, werd een fortje
bespeurd dat op de plek verrezen was, waar vroeger eene Romeinsche
citadel gestaan had. Daarin zijn steeds uitkijken op wacht, die in
opdracht hebben, de zeeëngte scherp gade te slaan, maar vooral het
Marokkaansche grondgebied waardoor Ceuta, behalve aan de zeezijde,
geheel omsloten wordt. Die geheele streek vertoont nagenoeg eene
zelfde bergachtige terreingesteldheid, evenals het kleine vorstendom
Monaco te midden van het Fransche grondgebied.

Het sloeg tien uren in den morgen, toen de _Ferrato_ eindelijk het
anker liet vallen in de haven, op twee kabellengten afstand van de
ontschepingskade, die door de deininggolven uit volle zee met ongetemde
kracht gebeukt werd. Daar bestaat echter slechts eene vluchthaven,
die bij frisschen en stevig doorstaanden wind voor de branding uit
de Middellandsche zee weinig beschutting aanbiedt, en dus nog al
gevaarlijk is.

Zeer gelukkig dat wanneer de schepen niet ten westen van Ceuta kunnen
ankeren, zij eene tweede ligplaats aan den anderen kant der rots
vinden, waar zij voor de westenwinden behoorlijk gedekt liggen.

Toen "de geneeskundige dienst" aan boord was gekomen, en toen de
scheepspapieren van de _Ferrato_ in orde bevonden waren, stapten dokter
Antekirrt en Piet Bathory tegen een uur des namiddags in de sloep en
lieten zich naar den wal roeien. Zij ontscheepten op eene kleine kade,
die zich dicht langs den voet der walmuren van de vesting uitstrekte.

Dat de dokter het ernstige voornemen opgevat had, om zich van Carpena
meester te maken, daaromtrent bestond hoegenaamd geen twijfel. Maar
hoe zou hij dat uitvoeren? Dat zou hij eerst beslissen, nadat hij de
plaats en hare omgeving in oogenschouw had genomen. Daarna zou hij
naar omstandigheden te werk gaan, hetzij door geweld te gebruiken,
om den Spanjaard te ontvoeren, hetzij hij diens ontsnapping uit het
Presidio van Ceuta in de hand zou werken. In ieder geval, hij rekende
er op, dat hij den Spanjaard in handen kreeg. Zijne maatregelen zouden
goed getroffen worden. Ditmaal was de dokter er niet op uit, om het
incognito te bewaren. Integendeel, reeds hadden zijn agenten, die
aan boord verschenen waren en hem weer verlaten hadden, het gerucht
van de aankomst van zoo een beroemd persoon allerwege verbreid. Wie
toch in dat geheele Arabische land, van Suez af tot aan Kaap Spartel,
kende dien geleerden taleb niet bij naam, die zich thans op het eiland
Antekirrta teruggetrokken had en daar in het binnenste gedeelte der
Syrtische zee verblijf hield?

De beste ontvangst viel hem dan ook, zoowel van den kant der
Spanjaarden, als van dien der Marokkanen ten deel.

Daarenboven was het niet verboden de _Ferrato_ te bezoeken en te
bezichtigen, zoodat weldra een groot aantal vaartuigen het stoomjacht
omringden en men aan boord kwam.

Dat alles kwam waarschijnlijk met de plannen van dokter Antekirrt
overeen. Zijne beroemdheid moest zijne voornemens te hulp komen. Piet
Bathory en hij poogden dan ook niet, zich aan de algemeene aandacht te
onttrekken. Een open rijtuig, dat in het voornaamste hôtel van Ceuta
gehuurd was, veroorloofde hen, om in de stad rond te toeren en haar
te bezichtigen. Die rijtoer was een ware zegetocht door het stadje.

Zij bevonden, dat de straten smal, ja nauw en omgeven waren door
droefgeestig uitziende huizen, waaraan iedere eigenaardigheid of
lokale kleur ontbrak. Hier en daar bespeurden zij kleine pleinen
met teringachtige boomen, welker takken en bladeren met een grauw
stof overdekt waren, en hunne spaarzame schaduw verleenden aan eene
armzalige kroeg of aan een of twee openbare gebouwen, die veel op
kazernes geleken. In één woord, er bestond niets oorspronkelijks,
tenzij het Moorsche kwartier, dat zijn bijzonderen stempel niet
verloren had.

Tegen drie uren gaf dokter Antekirrt aan den koetsier bevel, om hem
naar den Gouverneur van Ceuta te rijden, wien hij een bezoek wilde
brengen,--een eenvoudig beleefdheidsbezoek, dat van den kant van
een zoo aanzienlijk vreemdeling niet anders dan natuurlijk moest
voorkomen. Onmiddellijk werd in die richting voortgereden.

Het zal wel niet behoeven gezegd te worden, dat die gouverneur
onmogelijk een civiel ambtenaar kon zijn. Ceuta is boven alles een
militaire kolonie. Men telt er ongeveer tien duizend zielen, alles
bij elkaar gerekend: officieren en soldaten, handelaren, visschers
en matrozen van de kustvaart, die zoowel in de stad wonen, als op de
terreinstrook, die zich oostwaarts van de vesting uitstrekt, en zoo
de omgeving van het Spaansche grondgebied vormt.

Ceuta werd in die dagen bestuurd en gekommandeerd door den Kolonel
Guyara.

Die hoofdofficier had onder zijne bevelen drie bataillons infanterie,
die van het landleger van Spanje gedetacheerd waren, en die daar
den garnizoens-dienst waarnamen; verder had hij een regiment van
aan de strengere krijgstucht onderworpen militairen, die bestendig
in de kleine kolonie gevestigd waren; dan nog twee batterijen
vestingartillerie, eene kompagnie pontonniers, en eindelijk nog eene
kompagnie Mooren, wier gezinnen een bijzonder kwartier bewoonden. Het
garnizoen was dus vrij sterk, zooals men ziet. Ongeveer drie duizend
vijfhonderd man.

Wat de tot de galeien veroordeelden betrof, hun getal bedroeg nagenoeg
twee duizend.

Om zich van de stad naar den zetel van den gouverneur te begeven,
moest het rijtuig den bedekten weg of ronde-weg volgen, die buiten
den walgang der stad liep. Dat was een gemaccadamiseerde heirbaan,
die niet alleen rondom het geheele territoir, maar ook tot aan het
oostelijkste uiteinde daarvan voerde.

Aan beide kanten van die baan was de smalle strook tusschen haar en den
voet der bergen aan de eene zijde, en tusschen haar en den zeeoever
aan de andere zijde, die, dank zij der onbezweken vlijt en arbeid
der inwoners, goed bebouwd was. Deze hebben de slechte hoedanigheden
van den grond weten te overwinnen. Noch groenten van allerlei soort,
noch vruchtboomen, die heerlijk dragen, ontbreken er. Maar er mag ook
niet verzwegen worden, dat aan handen en armen om te arbeiden geen
gebrek is, en dat de teelaarde, evenals dit voor Sint Helena gebeurde,
van Europa aangevoerd werd.

Inderdaad, de gedeporteerden worden niet alleen voor of vanwege den
Staat gebezigd, hetzij in bijzondere werkplaatsen, hetzij aan de
vestingwerken, hetzij aan de wegen, welker onderhoud voortdurende
voorzorgen vereischt, hetzij bij de stedelijke politie, wanneer
hun voortdurend goed gedrag aanleiding geeft, om er agenten van te
maken, die het toezicht voeren, maar tevens onder opzicht staan. Die
mannen, die hetzij voor twintig jaren, hetzij voor levenslang naar
het Presidio van Ceuta gezonden werden, kunnen ook door particulieren
gebezigd worden, evenwel slechts onder zekere voorwaarden, die door
het gouvernement in het belang der openbare veiligheid gesteld zijn, en
waaraan natuurlijk streng de hand gehouden wordt, hetgeen noodzakelijk
is, zooals ieder moet beamen.

Dokter Antekirrt had bij zijn bezoek te Ceuta verscheidene van die
ellendelingen ontmoet, die vrij en frank door de straten van de
stad zich bewogen, voornamelijk diegenen, die voor huishoudelijken
arbeid gebezigd werden. Maar hij zou een veel grooter aantal te zien
krijgen, wanneer hij buiten den versterkten walgang met voorliggende
verdedigingswerken gekomen zou zijn, daar buiten op de wegen en op
het veld, in de voorwerken of op den akker.

Tot welke categorie van het personeel van dat Presidio behoorde
nu Carpena? Dat was in de eerste plaats belangrijk om te weten
te komen. Want het plan van dokter Antekirrt kon toch slechts in
algemeene trekken vastgesteld zijn, en moest natuurlijk gewijzigd
worden, naarmate de bestaande omstandigheden, dat wil zeggen: naar
gelang de Spanjaard vrij rondliep of opgesloten zat, of hij bij
particulieren arbeidde, of in de werkplaatsen van den Staat. Dat
diende dus in de eerste plaats uitgevischt te worden.

"Maar", zeide de dokter tot Piet Bathory, "daar die Carpena nog niet
lang geleden veroordeeld is, is het meer dan waarschijnlijk, dat
hij nog niet die voordeelen geniet, welke den ouderen veroordeelden,
vanwege hun goed gedrag, toegestaan zijn."

"Dat 's waar," antwoordde Piet, "hoewel het toch zou kunnen zijn,
dat hij reeds buiten kwam."

"Jawel, wij kunnen daarop toch eenigermate rekenen, ja wij moeten
het zelfs."

"Maar als hij opgesloten zit?" vroeg de jonge werktuigkundige. "Dan
dunkt mij...."

"Dan wordt het vraagstuk veel lastiger," antwoordde dokter Antekirrt
droog.

"Dat meen ik ook. Het zal goed zijn, dit bij onze ontwerpen niet uit
het oog te verliezen."

"Maar, om het even: die kerel moet ontvoerd worden, en hij zal
ontvoerd worden!"

Het rijtuig reed gedurende dat gesprek zachtkens voort, terwijl de
paarden in een matigen korten draf liepen.

Op twee honderd meter afstand buiten den kring der vestingwerken,
was een zeker getal gedeporteerden onder opzicht van ettelijke
gevangenbewaarders van het Presidio bezig met keien en steenen als
verhardings-materiaal op den weg te brengen. Er waren daar een goede
vijftig aanwezig, waarvan een gedeelte de keien in kleine stukken
sloeg, een ander gedeelte die stukken over den weg uitstortte, en
een derde gedeelte hen onder een kolossale welrol verbrijzelde en
schier fijnmaalde.

Het rijtuig had dat gedeelte van den weg, waar die herstelling plaats
had, stapvoets, ja zelfs gedeeltelijk langs een zijweg moeten volgen,
waarop het werk nog niet aangevangen was. Dat was onzen reizigers
evenwel niet aangenaam.

Plotseling greep dokter Antekirrt Piet Bathory bij den arm.

"Hij!" zeide hij met gedempte stem, terwijl hij zijn makker gevoelig
kneep.

"Waar?" vroeg Piet Bathory, overal rondkijkende. "Waar toch? Ik zie
hem niet."

De dokter trok Piet naar zich toe en wees met den vinger in zekere
richting.

"Daar! Daar!" sprak hij steeds fluisterend.

Een man stond daar, op twintig passen afstand van zijne makkers en
leunde op den steel zijner schop.

Dat was Carpena.

Aan zijne oude geaardheid getrouw, nam hij er zijn gemak van en
arbeidde zoo min mogelijk.

Dokter Antekirrt had, hoewel hij dien man in twintig jaren niet
gezien had, den zoutvervaardiger van Istrië, in weerwil van zijne
tegenwoordige kleeding als galeiboef, dadelijk herkend, zooals Maria
Ferrato hem ook, in weerwil van zijn Maltezer kleeding, in de straten
van het Manderaggio-kwartier zonder aarzelen herkend had.

Dien misdadiger, die door zijne aangeboren luiheid, niets geleerd
had in het leven en dan ook tot eenig vak, welk ook, geheel en al
ongeschikt was, had men in de werkplaatsen van het Presidio niet
kunnen gebruiken. Keien stuk slaan op den weg, dat was alles, waartoe
hij gebezigd kon worden. Tot iets anders was hij onmogelijk in staat.

Maar had dokter Antekirrt hem ook al herkend, Carpena kon onmogelijk
in dien man daar in dat rijtuig den graaf Mathias Sandorf herkennen,
dien hij zoo snood verraden had. Ternauwernood had hij hem toen
eventjes gezien in het huis van den visscher Andreas Ferrato te
Rovigno, op het oogenblik, dat hij tot gids strekte van het detachement
politie-agenten, die de woning zouden omsingelen, om de vluchtelingen
gevangen te nemen.

Echter, evenals iedereen had hij de aankomst van dokter Antekirrt te
Ceuta vernomen.

Nu was die zoo beroemde dokter--en dat was Carpena niet
onbekend--dezelfde persoon, waarvan hem Zirone gedurende hun
onderhoud bij de rotsen van Polyphemus, op het zeestrand van het
eiland Sicilië, gesproken had. Dat was de man, waarvoor hij zich,
volgens de aanbeveling van Sarcany, vooral wachten moest. Dat was de
millioenen-bezitter tegen wien de bende van Zirone den vergeefschen
aanslag bij de Casa Inglese op de hellingen van den Etna uitgevoerd, en
waarbij ze het onderspit gedolven had. Ja, zeker, dat alles wist hij.

Wat ging er in Carpena's brein om, toen hij zich zoo plotseling in
tegenwoordigheid van dokter Antekirrt bevond?

Welke waren de indrukken, die zijne hersenen met die gevoeligheid
en die oogenblikkelijkheid opvingen, welke sommige photografische
bewerkingen kenmerken?

Dat zou zeer moeielijk te zeggen zijn. De lezer zal dat wel begrijpen,
hopen wij.

Wat evenwel de Spanjaard in werkelijkheid ondervond, dat was:
dat hij plotseling gevoelde, dat de dokter zich door een soort van
moreel overwicht van zijn geheel wezen meester maakte; dat zijne
verpersoonlijking te niet ging tegenover die van dien vreemden man;
dat eene vreemde wilskracht, sterker dan de zijne, hem beheerschte
en vermeesterde.

Te vergeefs poogde hij zich tegen dien invloed te verzetten. Hij
bezweek er voor en vermocht niets anders te doen, dan voor die
overheersching lijdelijk te bukken.

Intusschen had dokter Antekirrt zijn rijtuig doen stilstaan en ging
voort den galeiboef met een doordringenden blik aan te staren. De
schitterende uitstraling van dien blik bracht op de hersenen van
Carpena een vreemdsoortig en onweerstaanbaar effect teweeg. De
zinnen van den Spanjaard werden als door een soort van verdooving
verlamd. Zijne oogleden knipten en sloten zich eindelijk, daar hij
onmachtig was ze open te houden; terwijl hij geene andere beweging dan
eene trillende beving in de oogleden en wenkbrauwen ondervond. Toen
viel hij, zoodra de gevoelloosheid de overhand genomen had en derhalve
volkomen was, aan den rand van den weg neer, zonder dat zijne makkers
of lotgenooten er iets van bespeurden, daar hunne aandacht op de zoo
rijke reizigers gevestigd was. Hij was in een diepen magnetischen
slaap gedompeld, waaruit niemand hem zou hebben kunnen wekken, welke
middelen ook aangewend werden.

Toen het zoover gekomen was, gaf dokter Antekirrt bevel, om den
rijtoer te vervolgen en gebood den koetsier zich naar het verblijf
van den gouverneur te richten.

Dat geheele tooneel had hem niet meer dan eene halve minuut oponthoud
gekost. Niemand had kunnen waarnemen, wat tusschen hem en dien
Spaanschen galeiboef voorgevallen was,--niemand tenzij Piet Bathory,
die de zaak daarenboven niet begrepen had.

"Thans behoort die man mij", zei dokter Antekirrt tot Piet, "hij is
in mijne macht en ik kan hem tot alles noodzaken."

"Ook om u alles mede te deelen wat hij weet?" vroeg Piet Bathory
vrij ongeloovig.

"Neen, dat niet," antwoordde dokter Antekirrt met een geheimzinnigen
glimlach.

"Niet?... Dat is jammer!" meende de jeugdige werktuigkundige
teleurgesteld.

"Neen, maar ik kan hem wel noodzaken, alles te doen, wat ik wil,
dat hij uitvoeren zal."

"Zonder dat hij dit weet?... Zonder dat hij dit zal willen?"

"Ja, maar niet alleen dat, maar zelfs geheel onbewust," antwoordde
dokter Antekirrt.

"Hoe weet gij dat?" vroeg Piet Bathory, die, als ingenieur, het hoe
en waarom gaarne vernam.

"Bij den eersten blik, dien ik op den ellendeling wierp, gevoelde
ik, dat ik hem in mijne macht had, dat ik zijn wil door den mijnen
kon vervangen."

"Die man is toch niet ziek, niet waar? Zijn uiterlijk verraadde
daarvan niets."

"Neen, hij is volstrekt niet ziek. Hij is integendeel zoo gezond als
gij en ik", antwoordde dokter Antekirrt.

"Hoe verklaart gij dan...?"

"Denkt gij dan, dat die zenuwuitwerkselen alleen bij ziekelijke
zenuwlijders teweeg kunnen gebracht worden?"

"Mij dunkt, dat een gezond mensch aan dergelijke invloeden weerstand
kan bieden."

"Neen, Piet. Zij, die nog het meeste weerstand bieden, zijn juist de
hersenzieken, de waanzinnigen."

"Maar..."

"Een goed en gevoelig sujet moet juist een eigen wil hebben,
om behoorlijk gedomineerd te worden, en ik ben uitermate door de
omstandigheden begunstigd geworden, daar ik in dien Carpena juist
eene geaardheid aangetroffen heb, geheel en al geschikt, om mijn
invloed te ondervinden..."

"Maar wat helpt dat thans?" vroeg Piet Bathory. "Al hebt gij hem ook
al onder uwen zedelijken invloed, dan hebt gij hem nog niet in uwe
physieke macht."

"Neen, maar die galeiboef zal in slaap gedompeld blijven, en zonder
mijne tusschenkomst zal die slaap niet wijken."

"Aangenomen", zei Piet; "maar waartoe zal dat dienen? Ik zie daar
geen uitkomst in."

"Waartoe dat zal dienen, vraagt ge? Welke uitkomst dat zal hebben?"

"Voorzeker vraag ik dat, daar het onmogelijk is, om hem in den
toestand, waarin hij zich bevindt, te doen zeggen, wat wij zooveel
belang hebben te weten te komen."

"Dat is ontwijfelbaar waar," antwoordde dokter Antekirrt. "Ik kan
hem wel in mijne gedachten doen lezen; maar ik kan hem onmogelijk
doen zeggen, wat ik zelf niet weet."

"Welnu, dan herhaal ik mijne vraag: waartoe zal dat dienen, welke
uitkomst zal dat opleveren?"

"Maar wat ik wel in mijne macht heb", ging dokter Antekirrt
onverstoorbaar voort, alsof hij die vraag niet gehoord had, "is hem
te noodzaken te doen, wat mij in mijn kraam te pas komt, wat ik zal
willen, dat hij doen zal, en dat zonder dat zijn wil er zich tegen
verzetten kan."

"Ja, maar wat?" vroeg Piet Bathory ongeduldig. "Ja, maar wat? Zeg mij."

"Wanneer ik bijvoorbeeld zal willen, dat hij morgen of overmorgen,
over acht dagen of over drie of zes maanden, zelfs wanneer hij in
wakenden toestand is, het Presidio zal verlaten, dan zal hij dat
ongetwijfeld doen."

"Het Presidio verlaten!... Kom, gij gekscheert met mij!... Hoe zou
dat mogelijk zijn?"

"Ja! het Presidio verlaten!... Piet, ik ben te ernstig, om mij eene
grap te veroorloven!"

"Het Presidio verlaten?... Vrij en ongehinderd?..." vroeg Piet
Bathory steeds ongeloovig. "Dan zouden de bewakers dat toch moeten
veroorloven! De invloed van uwe wilskracht kan zoo ver niet reiken,
om hem zijne ketenen te doen verbreken, om hem de deur van het
bagno te doen verbrijzelen, om hem een onoverkomelijken muur te doen
overklimmen, ... waarbij de gevangenbewaarders hem dan nog behulpzaam
zouden moeten zijn."

"Neen, Piet," antwoordde dokter Antekirrt, "gij hebt gelijk; ik kan
hem niet noodzaken te doen, wat ik zelf niet uitrichten kan... Maar
ik kan..."

"Maar wat dan? Wat is uw plan?" vroeg de jonge werktuigkundige vrij
opgewonden.

"Mijn plan? Juist om dat uit te voeren, begeven wij ons thans naar
den gouverneur van Ceuta, ten einde dien hoofd-officier een officiëel
bezoek te brengen. En let nu maar op de verdere ontwikkeling van de
zaak, die ik mij gesteld heb."

Dokter Antekirrt overdreef niet. Dat zou Piet Bathory spoedig genoeg
ondervinden.

Die daadzaken omtrent den invloed der wilskracht op iemand in den
hypnotischen toestand, zijn thans algemeen erkend. De werken en
nasporingen van Charcot, van Brown Sequard, van Azam, van Richet,
van Dumontpallier, van Maudsley, van Bernheim, van Hack Tuke, van
Rieger, en van zooveel andere geleerden, kunnen daaromtrent geen
twijfel laten bestaan.

Dokter Antekirrt had gedurende zijne reizen in Oostersche landen
zeer merkwaardige gevallen daaromtrent kunnen bestudeeren en aan
dien tak der physiologie een rijken schat van nieuwe en belangrijke
waarnemingen toevoegen, en zijne reeds zoo rijke ondervinding zeer
kunnen vermeerderen.

Hij was dus uitnemend op de hoogte van die verschijnselen en van de
resultaten, die er van te erlangen zijn. Hij was zelf begaafd niet
eene groote mate van zich opdringende wilskracht, die hij dikwijls
gelegenheid had gehad in Klein-Azië uit te oefenen. En het was op
die wilskracht, dat hij rekende, om zich van Carpena meester te
maken,--daar toch het toeval het zoo gewild had, dat de Spanjaard
aan haren invloed volkomen onderhevig was.

Maar al was dokter Antekirrt voortaan meester over de wilskracht
van Carpena; al kon hij hem ook doen handelen, zooals en wanneer
hij wilde, door hem zijn eigen wil op te dringen, zoo was het toch
noodzakelijk, om tot eene afdoende handeling te kunnen overgaan,
dat de gevangene vrij in zijne bewegingen was, wanneer het oogenblik
gekomen zou zijn om hem deze of gene daad te doen uitvoeren. Daarvoor
was de vergunning van den gouverneur noodig, en die vergunning hoopte
hij wel van den kolonel Guyara, een uiterst welwillend en goedaardig
mensch, te verkrijgen, om daardoor de ontvluchting van den Spanjaard
uit het Presidio mogelijk te maken.

Tien minuten later kwam het rijtuig van dokter Antekirrt bij den
ingang der groote kazernes aan, die bij de grens van het geënclaveerde
grondgebied opgetrokken zijn, en hield bij het verblijf van den
gouverneur, dat in de nabijheid gebouwd is, stil.

De kolonel Guyara had reeds kennis bekomen van de aankomst van
dokter Antekirrt te Ceuta. Die beroemde persoon was, dank zij zijn
algemeen door zijne rijkdommen en zijne bekwaamheden bekenden naam,
als een soort souverein op reis. Nadat hij dan ook in het salon van
het gouvernements-paleis was binnengeleid, ontving de gouverneur hem,
alsook zijnen jeugdigen reisgenoot, op de meest innemende wijze. Al
dadelijk wilde die kolonel zich geheel en al ter hunner beschikking
stellen, om het kleine geënclaveerde grondgebied te bezoeken, dat
kleine stuk van Spanje, zoo zonderling in het Marokkaansche rijk
ingesneden.

"Gaarne nemen wij uw aanbod aan, heer gouverneur," antwoordde dokter
Antekirrt in het Spaansch,--eene taal, die ook door Piet Bathory goed
verstaan en vlug gesproken werd.--"Maar ik weet niet, of wij wel den
tijd zullen hebben, om uwe dienstvaardigheid te kunnen benuttigen."

"O, de kolonie is niet groot, dokter Antekirrt", antwoordde de
gouverneur. "In een halven dag kan men den geheelen omtrek er van
afleggen."

"Dat is zoo, maar ... onze tijd is nog al beperkt, heer gouverneur,"
antwoordde de dokter.

"Denkt gij dan niet eenigen tijd hier te vertoeven, zooals het gerucht
zich verbreid heeft?"

"Hoogstens vier of vijf uren," antwoordde de dokter. "Langer kan ik
inderdaad niet."

"Zoo kort? Maar, heer dokter, dan zult gij niets kunnen bezichtigen. En
dat is toch jammer."

"Ik moet heden avond nog naar Gibraltar vertrekken, waar ik morgen
in de ochtenduren verwacht word."

"Heden avond nog vertrekken!" riep de gouverneur uit. "Hoe is dat
toch mogelijk?"

"Het moet! heer gouverneur, het moet! Geloof intusschen, dat het mij
geweldig spijt."

"O, veroorloof mij te beproeven, u van dat voornemen af te
brengen." zei kolonel Guyara.

"Dat zou vergeefsche moeite zijn, heer gouverneur. Volkomen vergeefsche
moeite, geloof mij."

"Ik verzeker u, dokter Antekirrt, dat onze militaire volksplanting
inderdaad waard is van nabij bestudeerd te worden," drong kolonel
Guyara levendig aan.

"Ik twijfel er niet aan, heer gouverneur. Ik weet het trouwens,
want ik heb er veel van gelezen."

"Gij hebt ongetwijfeld veel gezien, veel waargenomen, heer
dokter, gedurende uwe veelvuldige reizen; maar uit het oogpunt
van verbeterings-kolonie of beter strafkolonie, verdient Ceuta,
ik verzeker het u, de geheele opmerkzaamheid zoowel van geleerden,
als van staathuishoudkundigen!"

Natuurlijk dreef de eigenliefde kolonel Guyara wel eenigermate om
zijn kleine volksplanting zoodanig te prijzen en te verheffen. Toch
overdreef hij niet; want het administratief bestuur van het Presidio
van Ceuta, wat geheel gelijk is aan dat der Presidios van Sevilla,
wordt beschouwd als een van de besten, zoowel van het Oude als van
het Nieuwe halfrond. En, dat niet alleen wat betreft den materieelen
toestand der gedeporteerden, maar ook hunne zedelijke verbetering,
waarbij beoogd wordt, gelouterde sujetten aan de maatschappij weer
te geven.

De gouverneur drong er dan ook op aan, dat een zoo voornaam man
als dokter Antekirrt was, zijn vertrek zou willen uitstellen, om de
verschillende lokalen en inrichtingen van de strafkolonie met een
bezoek te vereeren.

"Het is onmogelijk, dat ik langer blijf, heer gouverneur," verzekerde
de dokter, en ging met een glimlach voort; "maar heden behoor ik u
toe, en wanneer gij wilt, dan is het weinigje tijd, dat mij rest,
nog wel te benutten, dunkt mij."

"Het is reeds vier uren," hernam kolonel Guyara, terwijl hij een blik
op de pendule wierp.

"Reeds zoo laat?" vroeg de dokter, terwijl hij zijn horloge met het
salon-uurwerk vergeleek.

"Voorzeker. En gij ziet, er blijft ons slechts weinig tijd over,
om Ceuta te bezichtigen."

"Inderdaad," antwoordde de dokter, "en dat hindert mij te meer,
daar ik er prijs op gesteld zoude hebben, om u, na uwe gastvrijheid
genoten te hebben, aan boord van mijn stoomjacht te ontvangen."

"Dokter Antekirrt, zoudt gij uw vertrek naar Gibraltar niet een dag,
een enkelen dag kunnen uitstellen?"

"Dat deed ik zeker, heer gouverneur, als ik geen samenkomst bepaald
had voor morgen, zooals ik u reeds gezegd heb. Inderdaad, ik ben
verplicht, om nog heden avond zee te kiezen!"

"Dat is waarlijk betreurenswaardig," hernam de gouverneur, "en
niets zal mij kunnen troosten, dat ik u niet langer hier heb kunnen
houden! Maar ... pas op..."

"Waarop moet ik passen, heer gouverneur?" vroeg dokter Antekirrt met
een glimlach.

"Het vaartuig ligt onder het bereik mijner kanonnen en mijner mortieren
ten anker...."

"Ho, ho!" riep de dokter lachende uit. "Dat is eene internationale
bedreiging!"

"En ik kan u op de plaats in den grond boren!" vervolgde kolonel
Guyara schertsende.

"En de represailles dan, heer gouverneur?" vroeg dokter Antekirrt
lachende.

"Welke represailles? Zijn er represailles mogelijk, als uw scheepje
in den grond geschoten is?"

"Zoudt gij denken dat Antekirrta die schending van het volkenrecht
ongewroken zou laten?"

"Wat, Antekirrta?..." riep kolonel Guyara schaterlachende uit.

"Zoudt gij in staat van oorlog met het machtige rijk van Antekirrta
willen geraken?"

"Ik weet, dat ik groot gevaar zou loopen," antwoordde de gouverneur
op denzelfden toon van gekscheren.

"Dat geloof ik ook... Zijt derhalve zeer op uw hoede, want Antekirrta
is machtig!"

"Maar, wat zou men niet willen wagen, om u vier en twintig uren langer
te mogen behouden!"

"Ja, maar het is toch beter dat gevaar niet te trotseeren," antwoordde
dokter Antekirrt met een beleefden glimlach.

Piet Bathory, die geen deel aan dit gesprek genomen had, vroeg zich af,
of dokter Antekirrt al of niet het doel, dat hij wenschte te bereiken,
nader was gekomen. Het besluit, om denzelfden avond nog Ceuta te willen
verlaten, hoorde hij voor het eerst, en het bevreemdde hem niet weinig.

"Te drommel", dacht hij, "hoe zullen in zoo weinig tijd de noodige
maatregelen te nemen zijn, om de ontsnapping van Carpena, met hoop
op goeden uitslag, te kunnen bewerkstelligen. Dat zal inderdaad een
tooverstuk zijn!"

Hij overdacht dat weinige uren later de gedeporteerden in het
Presidio wedergekeerd en achter slot gesteld zouden zijn. Onder die
omstandigheden werd het zeer onwaarschijnlijk, dat iemand de vergunning
verkrijgen zou, dat de Spanjaard zich buiten de gevangenismuren zoude
mogen begeven. Waarlijk, het vraagstuk werd uiterst belangwekkend.

Maar Piet begreep, dat de dokter een vastgesteld plan volgde, toen
hij hem hoorde antwoorden:

"Waarlijk, heer gouverneur, het spijt mij zeer, dat ik aan uw zoo
vriendelijk geuit verlangen niet voldoen kan."

"Het spijt mij nog meer. Maar kunt gij waarlijk niet?" vroeg kolonel
Guyara met plichtpleging.

"Neen, althans heden niet. Maar toch is het mogelijk, dat ik aan uw
wensch zal kunnen voldoen."

"Hoe dat?... Spreek spoedig!... Ik ben inderdaad zeer verlangend,
heer dokter..."

"Luister."

"Spreek, dokter Antekirrt, spreek dan toch!" hernam de gouverneur
ongeduldig.

"Daar ik morgen ochtend noodzakelijk te Gibraltar moet wezen, moet
ik heden avond vertrekken. Daaraan valt niets te veranderen. Maar ik
reken, dat mijn verblijf op die Engelsche rots niet langer dan twee
of drie dagen zal duren. Het zou mij zeer tegenvallen, wanneer het
anders ware en ik er langer zou moeten blijven."

"Des te beter! Want geloof mij, daar op dat Britsche grondgebied is
niet veel te zien."

"Neen, ik wil er niet langer verwijlen dan noodig is. Het is heden
Donderdag, niet waar?"

"Inderdaad."

"Welnu, in plaats van mijne reis langs de noordkust der Middellandsche
zee te vervolgen, zal mij niets gemakkelijker vallen, dan Zondagmorgen
naar Ceuta terug te keeren...."

"Juist, niets gemakkelijker dan dat, inderdaad," antwoordde de
gouverneur, "en ook niets aangenamer en verplichtender voor mij! Ik
betoon waarschijnlijk wel wat te veel eigenliefde, niet waar,
heer dokter?"

"Laten wij daarvan niet spreken, heer gouverneur."

"Och, wie heeft zijne ijdelheids-beweegredenen niet in deze wereld,
niet waar? Dat is dus afgesproken, dokter Antekirrt, tot Zondag! Niet
vergeten, hoor!"

"Jawel, maar op eene voorwaarde, hoort gij op uwe beurt, heer
gouverneur?"

"Voorzeker, ik hoor. En die voorwaarde is, heer dokter?.. Kom laat
hooren!"

"Maar neemt gij ze aan? Dat dien ik vooraf te weten, heer
gouverneur. Neemt gij ze aan?"

"Blindelings! Welke zij ook moge zijn!" antwoordde kolonel Guyara
galant.

"Ook dat gij met uw adjudant aan boord van de _Ferrato_ zult komen
ontbijten?"

"Aangenomen, heer dokter, aangenomen! Maar..."

Kolonel Guyara scheen te aarzelen.

"Maar wat? Trekt ge terug, heer gouverneur? Dat zou ik niet mooi
vinden."

"Maar, ook op mijne beurt, op eene voorwaarde, heer dokter," ging de
kolonel voort.

"Evenals gij, neem ik haar blindelings aan. Laat hooren, heer
gouverneur."

"Dat is, dat gij met den heer Bathory op het gouvernementshuis zult
komen dineeren."

"Dat is afgesproken, heer gouverneur. Zoodat tusschen het ontbijt en
het middagmaal..."

"Ik van mijn gezag en mijne macht misbruik zal maken..." antwoordde
kolonel Guyara lachende.

"Brr! Misbruik van gezag en macht! Het is om kippenvel te krijgen! Om
er van te ontstellen!"

"Om u al de heerlijkheid van mijn rijk te doen bewonderen," voleindigde
kolonel Guyara, terwijl hij de hand van dokter Antekirrt drukte.

Piet Bathory had evenzeer de uitnoodiging, die hem gedaan was,
aangenomen, en bedankte voor de welwillendheid van den gouverneur
van Ceuta met eene beleefde buiging.

Dokter Antekirrt nam afscheid, en Piet kon toen reeds in zijne
oogen lezen, dat hij zijn doelwit bereikt had. Maar de gouverneur
wilde zijne toekomstige gasten tot in de stad vergezellen. Alle drie
namen toen plaats in het rijtuig en volgden den eenigen weg, die het
gouvernements-hôtel met het stedeke Ceuta in verbinding stelt.

Het was van dien Spaanschen gouverneur niet te verwonderen, dat
hij de gelegenheid te baat nam, om de beide bezoekers de min of meer
betwistbare schoonheden van de kleine volksplanting te doen bewonderen,
dat hij met eene zekere voorliefde sprak over de verbeteringen, die
hij zich voorgenomen had in te voeren, zoowel in het militair als in
het civiel bestuur der nederzetting; dat hij de meening verkondigde
en verdedigde, dat de ligging van het oude Abyla niet minder was
dan die van Calpi aan de andere zijde van de zeeëngte; dat hij
beweerde, dat het mogelijk was er een waar Gibraltar van te maken,
even onneembaar als zijn Britsche tegenhanger; dat hij protesteerde
tegen de onbeschofte woorden van master Ford: dat Ceuta aan Engeland
moest toebehooren, omdat Spanje er niets van weet te maken en onbekwaam
is om het te behouden indien het aangevallen werd; dat hij zich zeer
vertoornd betoonde over die halsstarrige Engelschen, die nergens
den voet aan wal kunnen zetten, zonder dat die voet dadelijk wortel
schiet. Neen waarlijk, dat was niet te verwonderen.

"Inderdaad", riep hij vrij opgewonden uit, "voordat zij er aan denken,
om zich van Ceuta meester te maken, moeten zij er voor waken, dat
zij Gibraltar behouden! Er bestaat daar een berg, die Spanje op hun
hoofd zou kunnen neerstorten!"

Dokter Antekirrt, zonder te vragen op welke wijze de Spanjaarden een
zoodanig gewelddadig geologisch verschijnsel in het leven zouden kunnen
roepen, wachtte zich wel die bewering tegen te spreken, die met al de
opgewondenheid, een hidalgo zoo eigen, geuit was. Daarenboven werd het
gesprek door het plotseling stil houden van het rijtuig afgebroken. De
koetsier had zich genoodzaakt gezien zijne paarden te moeten inhouden
bij eene verzameling van gedeporteerden, die als het ware den weg
afsloten. Het was eene bepaalde opstopping, zooals men wel in groote
steden, maar niet in eene verbeteringsplaats kon verwachten.

De gouverneur werd ongeduldig, wenkte met een enkel gebaar een der
brigadiers van het bewakings-detachement, om tot hem te komen. Die
agent naderde hem dadelijk met den voorgeschreven versnelden militairen
pas. Bij het rijtuig aangekomen, bracht hij de hielen op dezelfde lijn,
sloot het dikke der kuiten tegen elkander, bracht de rechterhand aan de
klep zijner politiemuts, en wachtte in die voorschriftmatige houding,
totdat de gouverneur het woord tot hem zoude richten.

Al de andere aanwezigen, zoowel bewakers als gevangenen, hadden zich
op een gelid aan weerszijden van den weg geschaard en keken eerbiedig
toe, zonder een vin te durven verroeren.

"Wat is er aan de hand?" vroeg de gouverneur. "Waarom die versperring
van den weg?"

"Excellentie," antwoordde de brigadier, "wij hebben een veroordeelde
op de helling van het talud van den weg vinden liggen. Hij schijnt
slechts ingeslapen te zijn..."

"Welnu, brigadier? Wat heeft dat te beduiden?" ging kolonel Guyara
met vragen voort.

"Men is er niet in geslaagd hem wakker te kunnen maken, Excellentie,"
was het antwoord.

"Sinds hoelang is die man in dien toestand, brigadier?"

"Sedert een uur ongeveer, Excellentie," was het eerbiedige antwoord
van den ondergeschikte.

"En slaapt hij steeds door? Het is, alsof gij mij een sprookje
vertelt."

"Steeds, Excellentie."

"Hoe weet gij dat, brigadier? Hebt gij u daarvan overtuigd? Zeg?"

"Ja, Excellentie. Hij is zoo ongevoelig, alsof hij dood ware. Men
heeft hem geschud, men heeft hem geprikt...."

"Wat verder?"

"Men heeft hem geroepen, zelfs een pistoolschot vlak bij het oor
gelost."

"Welnu?"

"Excellentie, hij voelt niets en hij hoort niets! Hij blijft ongevoelig
en bewusteloos liggen."

"Waarom heeft men den geneesheer van het Presidio niet gehaald?" vroeg
de gouverneur. "Dat is eene nalatigheid."

"Ik heb hem laten halen, Excellentie; maar men trof hem niet te huis"

"En?"

"In afwachting dat hij komt, weten wij niet, wat wij met dien man
moeten uitvoeren."

"Welnu, laat hem naar het hospitaal dragen! Mij dunkt, dat is nog
al eenvoudig."

De brigadier was op het punt dat bevel te doen uitvoeren, toen dokter
Antekirrt tusschenbeide kwam.

"Heer gouverneur," sprak hij, "wilt gij mij in mijne hoedanigheid van
geneesheer veroorloven, dien hardnekkigen slaper te onderzoeken. Ik
wenschte hem wel van nabij gade te slaan."

"Waarachtig, dat 's waar ook," zei de gouverneur, "dat behoort tot
uw departement!... Een boef, die door dokter Antekirrt behandeld
zal worden!... Waarlijk, de kerel zal zich niet te beklagen hebben,
dunkt me."

Het drietal stapte uit het rijtuig en de dokter naderde den
veroordeelde, die op het talud van den weg uitgestrekt lag. Het leven
vertoonde zich bij dien man, die in diepen slaap gedompeld was,
niet anders meer dan door eene ietwat hijgende ademhaling en door
eene snellere beweging van den pols. Dat was alles.

De dokter wenkte, dat de omstanders meer achteruit zouden wijken,
om de toetreding van meer lucht mogelijk te maken. Toen dat gebeurd
was, bukte hij zich over dat schijnbaar levenlooze lichaam, en sprak
tot Carpena, maar met een zachte stem. Daarna bekeek hij hem een
lange poos, alsof hij een zijner wilsuitingen in de hersenen van den
galeiboef wilde doen doordringen.

En zich toen oprichtende, zeide hij kalm en bedaard, alsof het geheele
voorval niets te beduiden had:

"Het is niets! Die man is slechts door een aanval van magnetischen
slaap overvallen geworden!"

"Waarlijk?" vroeg de gouverneur. "Niets anders dan dat?"

"Niets anders," antwoordde de dokter met een schier onmerkbaren
glimlach op de lippen.

"Dat is inderdaad zonderling," meende de gouverneur. "Vindt gij niet,
dokter Antekirrt?"

"Toch niet," antwoordde deze ernstig en afgemeten in toon en
gebaren. "Zoo iets komt meer voor."

"En kunt gij hem uit dien slaap wakker maken? Dat zou ik wel eens
willen zien."

"Niets gemakkelijker dan dat!" antwoordde dokter Antekirrt
meesmuilend. "Kijk goed toe, kolonel."

En na het voorhoofd van Carpena met de vingertoppen aangeraakt te
hebben, opende hij met vaardige en lichte hand de oogleden van den
lijder, en zeide toen:

"Word wakker! ... ik wil het! Hoort ge?... Ik wil het... word wakker!"

Carpena bewoog zich, eerst onmerkbaar schier, daarna meer duidelijk,
keerde zich om, opende de oogen, hoewel hij toch nog in een staat
van slaapdronkenheid en verdooving bleef. De dokter bewoog toen
verscheidene malen en in schuine richting de hand voor het gelaat van
den gedeporteerde, alsof hij ten doel had de hem omringende luchtlaag
in beweging te brengen. Langzamerhand verdween de verdooving. Toen
stond Carpena op en ging, evenwel loom en traag, en zonder dat hij
eenig bewustzijn scheen te hebben van hetgeen er voorgevallen was,
plaats tusschen zijne makkers nemen.

De gouverneur Guyara, dokter Antekirrt en Piet Bathory stegen weer
in het rijtuig, dat de weg naar de stad vervolgde in vollen draf,
om het tijdverlies van het oponthoud in te halen.

"Was de kerel, alles wel beschouwd, niet ietwat onder den invloed van
sterken drank?" vroeg de gouverneur met een spotachtigen glimlach. "Het
kwam mij zoo voor."

"Dat geloof ik niet," antwoordde dokter Antekirrt ernstig. "Neen,
dat was het niet."

"Vooreerst ontbrak geheel en al de alcohollucht," zei Piet Bathory,
die den dokter te hulp kwam.

"Meent ge? Ik moet erkennen, dat ik daar niet op gelet heb," zei
kolonel Guyara.

"En dan valt hier slechts eene eenvoudige uitwerking van het
somnambulisme te constateeren."

"Maar hoe kan die uitwerking te voorschijn geroepen zijn?" vroeg
de gouverneur.

"Daarop kan ik niet antwoorden, heer gouverneur. Misschien is die
man onderhevig aan dergelijke aanvallen."

"Maar hij is nu op de been, verdere zorgen mijnerzijds zijn nu
overbodig en deze aanval zal hem geen kwaad doen."

"Mijnentwege," dacht de gouverneur. "Zoo'n boef! Alsof ik mij daarom
bekommeren zou."

Het rijtuig bereikte weldra den gordel der vestingwerken, reed de
stad in en dwars door en hield stil op een klein plein, waarbij de
verschillende inschepings-kaden van Ceuta uitkwamen.

Daar nam dokter Antekirrt hartelijk afscheid van den kolonel Guyara.

"Ziet, daar ligt de _Ferrato_," sprak de eerstgenoemde, terwijl hij
naar het sierlijk stoomjacht wees, dat op de open reede bevallig
door de deining heen en weer bewogen werd. "Vergeef mij, dat ik
u uwe belofte herinner. Gij zult niet vergeten, heer gouverneur,
dat gij aangenomen hebt, om aanstaanden Zondag-ochtend aan boord te
komen ontbijten?"

"Zeker niet, dokter Antekirrt. Evenmin als gij vergeten zult, dat gij
Zondag-avond op het gouvernementshuis dineeren zult! Denk daar ook om;
want ik reken er op."

"Ik zal woord houden, heer gouverneur, dat verzeker ik u," zei dokter
Antekirrt met plichtpleging.

"En ik ook, wees daar verzekerd van," was het wederantwoord van
den kolonel.

Beiden scheidden en de gouverneur verliet de kade niet, dan nadat
hij de sloep had zien afsteken.

"Een merkwaardig man!" zei hij bij het heengaan tot zijn
adjudant. "Bepaald een merkwaardig man."

De jonge officier knikte toestemmend, zooals dat een goed
ondergeschikte betaamt.

Toen de sloep aan boord gekomen was, antwoordde dokter Antekirrt
op de vraag van Piet Bathory, of alles volmaakt naar zijn wensch
was afgeloopen en of hij de uitvoering zijner plannen meer nabij
gekomen was:

"Ja!"

"Meent gij dat wezenlijk?" vroeg Piet Bathory, niet zonder ietwat
verbazing te laten blijken.

"Zeker! Want Zondag-avond zal Carpena met of zonder vergunning van
den gouverneur aan boord van de _Ferrato_ zijn."

Tegen acht uren verliet het stoomjacht zijne ankerplaats, wendde
den steven noordwaarts en weldra verdween de berg Hacho, die deze
Afrikaansche kusten beheerscht, in den nevel, die zich bij het vallen
van den avond uit den Atlantischen Oceaan en uit de Middellandsche
zee verhief.II.

EENE PROEFNEMING VAN DOKTER ANTEKIRRT.


Een passagier, wien men niets omtrent de bestemming van het vaartuig,
waarop hij zich bevindt, medegedeeld heeft, kan onmogelijk raden op
welk gedeelte van den aardbol hij aanlandt, wanneer hij te Gibraltar
voet aan wal zet.

Vooreerst is het eene kade, die men ziet, welke van kleine inhammen
voorzien is, om het aanleggen der sloepen van de zeekasteelen
gemakkelijk te maken; daarna krijgt men een bastion te zien, dat
gevormd wordt door den walgang, waaronder een poort doorvoert, welke
geheel zonder karakter of bouwstijl is. Vervolgens komt men op een
onregelmatig plein, dat allerwege door hooge kazernes omgeven is,
die zich terrasgewijze langs de heuvelhelling verheffen; en eindelijk
bevindt men zich in eene lange, smalle en bochtige straat, die den
naam van Mainstreet voert. Eigenaardig, de macadam van die straat
blijft steeds vochtig, welk weer het ook zijn moge. Daarin komen
en gaan, te midden van de pakkendragers, van de sluikhandelaars,
van de schoenpoetsers, van de sigaren- en lucifers-verkoopers,
tusschen de kruiwagens, de draagmanden en de karretjes, met groenten
en vruchten beladen, tusschen de draaiorgels en liedjeszangers, als
een cosmopolitisch mengelmoes, Maltezers, Marokkanen, Spanjaarden,
Italianen, Arabieren, Franschen, Portugezen, Duitschers--dus zoowat
van alles, zelfs inboorlingen van het Vereenigd Koninkrijk, die
hoofdzakelijk door infanteristen vertegenwoordigd worden, die met hun
eigenaardigen rooden uniformjas, terwijl de artilleristen een licht
blauwen dragen, eene bonte afwisseling daarstellen, vooral met hunne
gaarkeuken-petjes op het hoofd, die den vorm eener kleine taart hebben,
en slechts op een oor door een evenwichts-kunststuk gedragen worden.

Toch bevindt men zich in weerwil van dat alles te Gibraltar, en die
zoogenaamde Mainstreet strekt zich door de geheele stad uit, van de
Zeepoort af tot aan de Alamedapoort.

Van dit laatste punt af verlengt zij zich naar de zuidelijke punt van
Europa en voert langs veelkleurige villa's en groenende squares, onder
het lommer van hoog plantsoen en te midden van prachtige bloemperken,
die afgewisseld worden met kanonbatterijen van ieder stelsel en met
kogelstapels van ieder kaliber, langs boschjes van sierplanten, die
in iedere luchtstreek tehuis behooren, en dat zoo over eene lengte
van vier duizend drie honderd meters. Dat is ongeveer de maat van
de rots van Gibraltar, die den vorm van een hoofdeloozen drommedaris
vrij wel nabij komt, welke gehurkt zou liggen op de zandvlakte van San
Roqua en wiens staart zich met een weinig verbeeldingskracht tot in
de Middellandsche zee zoude uitstrekken. Waarlijk, een merkwaardige
verschijning, van uit zee gezien.

Die kolossale rotsklomp verheft zich op vier honderd vijf en twintig
meters loodrecht boven de oppervlakte van den Oceaan en bedreigt met
zijne kanonnen, met zijne "oude besjestanden" zooals de Spanjaarden ze
noemen, het vasteland van weerszijden, zoowel Afrika als Europa. Van
die kanonnen bevinden zich daar ruim achthonderd stuks, wier mondingen
door de schietgaten in de borstweringen en schildmuren der bomvrije
kasematten ingesneden, te ontwaren zijn, en het alles een uiterst
somber aanzien verleenen.

Twintig duizend ingezetenen en zes duizend militairen der bezetting
wonen als het ware op de eerste verdieping van die rots, waarvan de
voet door de zee bespoeld wordt, zonder de vierhandige bewoners te
rekenen, die beruchte "monos", een soort van staartelooze apen, Simia
Ecaudato genaamd, die als de nakomelingen van de oudste familiën van
de streek, maar in waarheid als de ware grondbezitters te beschouwen
zijn van de hellingen en hoogten van het oude Calpé. Dit zijn de
eenige apen, die op Europeesch grondgebied aangetroffen worden,
de menschelijke apen natuurlijk uitgezonderd.

Die apen zijn de sierlijkste exemplaren van het geheele geslacht der
vierhandigen. Zij zijn over den rug en aan de zijden kastanjebruin met
uiterst fijne leikleurige stipjes aan de armen en het onderlijf, maar
met sneeuwwitte stipjes aan de beide zijden van den staartwortel. Het
hoofd dier dieren schittert met eene geelachtig groene kleur met
zwarte stippen, het aangezicht is purperblauw en de baard geel met
een zwarte streep tusschen het oog en het oor. Deze apen worden
dikwijls naar andere landen overgebracht, hoewel men hun vaderland
niet met juistheid weet aan te geven en men aangenomen heeft, dat
zij op de rotsen van Gibraltar in den natuurstaat voorkomen. Zooveel
is zeker, dat hun vaderland binnen den noorder keerkring en in het
westelijk gedeelte van Afrika gelegen is, vanwaar zij, daar de apen
over het algemeen goede zwemmers zijn, naar Europa overgestoken
kunnen zijn. Deze apensoort weet zich zeer goed aan de gematigde
luchtgesteldheid te gewennen; zij kunnen in gevangen staat lang leven
en worden zeer mak. Zij verloochenen evenwel nimmer hunnen grappigen
aard en verwerven daardoor veler gunst.

Van den top van de rots van Gibraltar beheerscht de bezoeker de
geheele zeeëngte, kan hij het Marokkaansche strand gade slaan en
heeft aan de eene zijde een vergezicht over de Middellandsche zee en
aan den anderen kant op den vollen Atlantischen Oceaan, die, wanneer
het weder helder is, een prachtigen aanblik oplevert.

De Engelschen bespieden van die hoogte met hunne uitstekende teleskopen
en verrekijkers, een omtrek van ruim twee honderd kilometers, en
laten niet na, nauwgezet gade te slaan, wat in dien kring voorvalt,
ten einde steeds op hunne hoede te zijn.

Gibraltar, eigenlijk een voorgebergte, is sedert 1704 eene aan
Engeland toebehoorende rotsvesting met een stad. Deze ligt in de
Spaansche provincie Cadix, in Andalusië, op drie geografische mijlen
ten noordoosten van kaap Tarifa, de zuidelijkste punt van Europa. De
rots met hare vestingwerken, is door eene strook neutralen grond, eene
lage door lagunen of haften doorsneden landtong, met het vasteland
verbonden en schijnt derhalve in zee te liggen. Die rots is tien
duizend meter lang, vijftien honderd meter breed en vier honderd
meter hoog, bestaat uit fijnkorrelige Jurakalk, welke op Silurisch
gesteente rust, en bevat onderscheidene grotten en druipsteenholen,
onder anderen de Cueva de Miquel. De bergkam heeft eene dakvormige
gedaante en telt drie kruinen. Op de middelste van deze bevindt
zich het Signaalhuis (Signalhouse) en een uitmuntend hôtel. Aan den
zeekant gaat de rots over in een terras, dat allengs lager wordt, maar
eindelijk steil, ja schier loodrecht in zee afdaalt. Op zijn sterk
bevestigden zuidelijken rand, op de Punta d'Europa, verheft zich een
vuurtoren op 36° 6' 42'' Noorderbreedte. De westelijke helling, hoewel
ook rotsachtig en steil, heeft gelegenheid gegeven tot stichting der
stad Gibraltar. Daarentegen vormen de oostelijke en noordelijke zijden
nagenoeg loodrechte muren. Aan de andere zijde van den aarden wal,
op de reeds vermelde landtong opgeworpen, verheft zich op eene rots
de Spaansche stad Santa Roqua.

Natuur en kunst hebben Gibraltar tot eene onoverwinnelijke vesting
gemaakt en deze is in handen der Engelschen de sleutel tot de
Middellandsche zee. Behalve aan de loodrechte oostzijde is zij overal
bevestigd door batterijen, forten, redouten, wallen, gecreneleerde
muren en ver uitspringende bastions. Zooals reeds verhaald is, bedraagt
de bewapening der vesting ruim acht honderd vuurmonden, welker aantal
gemakkelijk tot twee duizend kan vermeerderd worden. Deze metalen
vuurmonden staan steeds gereed, om alle nadering van den vijand te
verhinderen. De vestingwerken zijn voor het grootste gedeelte in
de rots uitgehouwen. Merkwaardig zijn vooral de hooggewelfde breede
rotsgaanderijen, gedurende de laatste belegering der Spanjaarden van
1779-1781, ter hoogte van twee honderd en drie honderd meters en twee
honderd en zestig meters diepte in het gesteente aangebracht--twee
boven elkander gelegen gangen, die met honderden zware stukken geschut
bewapend zijn.

Er is eene veilige en voldoende bomvrije wijkplaats voor het gewone
garnizoen, hetwelk, zooals reeds medegedeeld werd, uit drie duizend
man bestaat. Acht ontzettend groote bomvrije waterbakken en een
kolossaal diepe put leveren genoegzame waarborgen tegen mogelijk
watergebrek. Nergens in Europa is het klimaat zoo warm; maar het is er
toch zeer gezond. Alle zuidelijke gewassen willen er gaarne tieren. De
berg is trouwens geen kale rots; runderen, schapen en geiten vinden
er een weelderigen plantengroei.

Terrasvormig verheft zich de stad Gibraltar, aan de westzijde der
indrukwekkende rots. Bij bovenbedoelde belegering door de Spanjaarden,
werd zij in de asch gelegd, doch later weer opgebouwd. Het hoogste
gedeelte der stad ligt veel, zeer veel hooger dan het laagste; de
straten zijn er zeer eng en de huizen geheel in Engelschen trant
gebouwd, doch meestal donkerkleurig geverfd, zoodat ze van de
donkergrijze kleur der rots nauwelijks te onderscheiden zijn.

Slechts hier en daar zijn er woningen door tuinen omgeven. Voor
de stad vindt men een prachtig park, Alameda-garden genaamd, met
sierlijke gewassen beplant. Van hier loopt langs de helling van den
berg tusschen vestingwerken, forten, kazernes, magazijnen, villa's
en tuinen, een weg naar Punta d'Europa.

Merkwaardige openbare gebouwen zoekt men er te vergeefs. Het
gouvernements-gebouw, door een fraaien tuin omgeven, was voorheen
een Franciskaner klooster, en van de vroeger zoo prachtige kerk is
een gedeelte in een balzaal en het andere in een Engelsch bedehuis
herschapen. Van de voormalige Roomsch-Katholieke kerken, die meest
in magazijnen werden veranderd, is alleen de Maria-kerk overgebleven.

Voorts bevinden zich te Gibraltar drie synagogen, eene moskee;
uitmuntende scholen, goede hôtels en koffiehuizen en fraaie winkels;
maar geen schouwburg. Op eene hoogte, aan de noordzijde der stad;
heeft men de artillerie-kazerne en de militaire gevangenis in het oude
Moorsche kasteel, hetwelk uit de VIIIe eeuw dagteekent. Het Britsche
grondgebied heeft eene oppervlakte van slechts O.69 vierk. geografische
mijlen. Hoewel alle levensmiddelen te Gibraltar aangevoerd moeten
worden, heerscht er steeds overvloed, en de vele schepen, die er ten
anker komen,--jaarlijks ongeveer tienduizend,--geven aanleiding tot
een levendig handelsverkeer. Ook wordt er een aanmerkelijke sluikhandel
gedreven met Spanje.

Karel V liet de oude Moorsche vestingwerken door den beroemden
ingenieur Spreekel uit Straatsburg, naar de beginselen der nieuwere
Europeesche vestingbouwkunde veranderen. Gedurende den Spaanschen
Successie-oorlog werd de vesting door de Engelschen aan de Spanjaarden
ontrukt. Eene Engelsche vloot onder Admiraal Rook verscheen den
21sten Juli 1704 in de wateren van Gibraltar en zette een klein maar
dapper korps Britsche en Nederlandsche krijgslieden aan den wal,
die reeds den 4en Augustus onder aanvoering van den Keizerlijken
luitenant-veldmaarschalk Prins George van Hessen Darmstadt de vesting
bij overrompeling innamen. Philippus V liet toen de stad den 12en
daaropvolgende met tienduizend man van de landzijde aantasten en de
vesting aan de zeezijde door vier en twintig schepen onder admiraal
Poyer insluiten, doch zijne pogingen werden zoowel door de batterijen
der rotsvesting, als door den bijstand der Nederlandsch-Engelsche vloot
verijdeld. Eene herhaling dier pogingen in 1705 had geen ander gevolg,
dan dat de admiraal Pontis in de haven van Gibraltar de nederlaag
leed. In 1714 bij den vrede van Utrecht werd Engeland uitsluitend in
het bezit van Gibraltar bevestigd en na dien tijd heeft dat Rijk alle
hulpmiddelen aangewend om Gibraltar, het bolwerk van zijnen handel in
de Middellandsche zee, onoverwinnelijk te maken. Dit was tevens oorzaak
van den klimmenden naijver van Spanje, dat den 7en Maart 1727 het beleg
voor Gibraltar sloeg, hetwelk echter, na de komst van den Britschen
admiraal Wager met elf oorlogschepen, opgebroken moest worden.

Te vergeefs bood Spanje twee millioen pond sterling voor de vesting;
het moest volgens het verdrag van Sevilla, in 1729 gesloten, van alle
aanspraken op Gibraltar afzien.

In 1779 werd Gibraltar opnieuw te water en te land door de Spanjaarden
ingesloten; maar de Britsche admiraal Rodney wist middelen te vinden,
om de bedreigde vesting van versterking en munitie te voorzien. De
bezetting deed op den 27sten November 1781 een gelukkigen uitval naar
de landzijde onder de generaals Elliot en Ross, waarbij zij door haar
vuur al de belegeringswerken, die door de Spanjaarden waren aangelegd,
vernielden. Het plan der Spanjaarden, om door middel van drijvende
batterijen de vesting van de zeezijde te veroveren, leed schipbreuk
op de uitstekende maatregelen van Lord Elliot.

De vrede van 1783 liet eindelijk Gibraltar in het bezit der Engelschen,
nadat de belegering van 1779 tot 1782 aan de oorlogvoerende Mogendheden
meer dan honderd tachtig millioen gulden gekost had.

Na die uitwijding over de voornaamste vesting, die in Europa
aangetroffen wordt, hervatten wij ons verhaal.

Wanneer de _Ferrato_, door een gelukkig gesternte geleid, twee dagen
vroeger op de reede van Gibraltar ware aangekomen, wanneer dokter
Antekirrt en Piet Bathory alsdan tusschen zonsopgang en ondergang op
de smalle kade ontscheept, de Zeepoort ingestapt en de Mainstreet tot
buiten de Alamedapoort gevolgd waren, om zich naar de fraaie tuinen
te begeven, die zich tot nagenoeg ter halverhoogte van den rotsheuvel
aan de linkerzijde verheffen, dan zouden wellicht de gebeurtenissen,
die wij te vertellen hebben, een sneller en ongetwijfeld een geheel
ander verloop hebben gehad.

Inderdaad zaten in den achtermiddag van den 19en September op een
dier hooge houten banken, die gewoonlijk in de Engelsche Squares te
vinden zijn, onder beschutting van het hooge geboomte en met den rug
naar de kanonbatterijen gekeerd, die met hun vuur de geheele reede
kunnen bestrijken, twee personen met elkander te praten, waarbij zij
er evenwel nauwkeurig voor zorgden, dat zij niet door de wandelaars
konden worden beluisterd.

Die twee personen waren onze oude kennissen, Sarcany en de
Marokkaansche vrouw Namir.

De lezer zal, hopen wij, de bijzonderheid wel niet vergeten hebben,
dat de Tripolitaan Sarcany zich op het eiland Sicilië bij Namir moest
vervoegen, terzelfder tijd dat de medegedeelde rooftocht naar de
Case Inglese ondernomen zoude worden, waarbij Zirone evenwel zoo'n
vreeselijken dood vond.

Sarcany, die bijtijds van dien noodlottigen afloop onderricht werd,
veranderde toen dadelijk zijne plannen, waaruit noodzakelijk volgde,
dat dokter Antekirrt hem natuurlijk gedurende acht volle dagen,
die hij ter reede van Catania doorbracht, te vergeefs wachtte.

De Marokkaansche had van haren kant, luidens de bevelen, die zij
ontvangen had, dadelijk Sicilië verlaten, om naar Tetuan op de
Marokkaansche kust terug te keeren, alwaar zij destijds woonde.

Van Tetuan vertrok zij naar Gibraltar, alwaar Sarcany haar verzocht
had te komen.

Hij was den vorigen dag reeds aangekomen en rekende er op den volgenden
dag te kunnen vertrekken.

Namir, de halfwilde gezellin van Sarcany, was hem met ziel en lichaam
toegedaan. Zij was het, die hem in de douars van het Tripolitaansche
rijk, als ware zij zijne moeder opgevoed had. Zij had hem nimmer
verlaten, zelfs gedurende dat tijdperk, toen hij makelaar in het
Regentschap was, waar hij geheimzinnige aanrakingen had met de
vreeselijke sektegenooten van het Senousisme, die met hunne plannen
het eiland Antekirrta bedreigden, zooals hiervoren reeds met enkele
woorden verhaald werd.

Namir kende alle zijne gedachten, zoowel als al zijne daden, zelfs de
meest laakbare. Ja, in het ontwerpen en in de uitvoering had zij bijna
altijd haar deel. Zij was door eene soort van moederlijke liefde aan
Sarcany verbonden, en was wellicht meer aan hem gehecht dan Zirone,
zijn makker in lief en leed, het ooit was. Op een teeken, op een
gebaar van hem, zou zij ongetwijfeld eene misdaad begaan hebben,
zou zij den dood zonder aarzeling tegemoet gesneld zijn.

Sarcany kon dus een onbeperkt vertrouwen in Namir stellen, en dat
hij haar naar Gibraltar had doen komen, was om haar te spreken over
Carpena, van wien hij thans alles te vreezen had.

Dat onderhoud was evenwel het eerste, dat zij sedert de aankomst van
Sarcany te Gibraltar te zamen hadden. Het zou ook het eenige zijn en
het werd in de Arabische taal gevoerd.

Sarcany begon het gesprek met eene vraag en ontving daarop een
antwoord, dat beiden ongetwijfeld als het meest belangwekkende
beschouwden, daar hunne toekomst er van afhing.

"Sava?..." vroeg Sarcany met uiterst levendige stem en gebaar. "Waar
is Sava?"

"Die bevindt zich te Tetuan in zekerheid," antwoordde het oude wijf,
met een grijnslach.

"Dus ik kan daaromtrent gerust zijn? Gij staat mij voor het meisje
in?" vroeg de Tripolitaan.

"Volkomen. Wees daaromtrent geheel gerust," was het antwoord van de
oude feeks.

"Maar gedurende uwe afwezigheid! Dan zou van de gelegenheid gebruik
kunnen gemaakt worden...."

"Geen nood! Ik heb mijn maatregelen te goed getroffen, om dienaangaande
iets te vreezen te hebben."

"Verklaar u nader, Namir. Gij weet welke belangen met dat meisje op
het spel staan."

"Gedurende mijne afwezigheid staat het huis onder opzicht eener oude
jodin, die het jonge meisje geen oogenblik zal verlaten. Op die vrouw
kan ik volkomen vertrouwen."

"Is dat zeker?"

"Alsof Sava in eene gevangenis zat, waarin niemand kan binnendringen
dan gij. Daarenboven..."

"Ga voort... Ga dan toch voort... Ik brand van ongeduld. Dat ziet gij."

"Daarenboven, Sava weet niet, dat zij te Tetuan is, zij weet niet wie
ik ben en zij weet nog minder, dat zij zich in uwe macht bevindt. Wees
dus volkomen gerust."

"Spreekt gij haar nog steeds over dat huwelijk?... Gij weet, dat dit
van belang is."

"Voorzeker, Sarcany," antwoordde Namir. "Ik laat haar niet van het
denkbeeld vervreemden, dat zij uwe vrouw moet worden. En dat zal
zij! Dat heb ik gezworen!"

"Ja, het moet, Namir, het moet! En te meer, daar van het vermogen
van Toronthal nog maar weinig meer overblijft... Waarlijk, die arme
Silas heeft weinig geluk bij het spel."

"Gij zult hem niet noodig hebben, Sarcany, om rijker te worden,
dan gij ooit geweest zijt!"

"Dat weet ik, Namir, dat weet ik. Maar het laatste tijdstip, waarop
mijn huwelijk met Sava voltrokken moet wezen, nadert! En gij weet,
dan heb ik hare vrijwillige toestemming noodig, en wanneer zij mocht
weigeren... Dat ware dan al zeer noodlottig. Want dan ontgaat dat
vermogen mij."

"Ik zal haar wel noodzaken toe te geven," antwoordde Namir
gemelijk. "Ja, ik zal haar die toestemming ontweldigen!... Laat dat
maar aan mij over, Sarcany!"

Het was moeielijk zich een meer vastberaden en woester gelaat voor
te stellen, dan dat, hetwelk de Marokkaansche vertoonde, toen zij
zoo sprak.

"Goed, Namir, zeer goed!" antwoordde Sarcany, geheel en al
gerustgesteld.

"O, gij kunt op mij rekenen! Daarvan zijt gij te goed verzekerd,
niet waar, Sarcany?"

"Ga voort met goed op te passen. Weldra zal ik mij bij u vervoegen,"
antwoordde deze.

"Komt het met uwe plannen nog niet overeen, om Tetuan weldra te
verlaten?" vroeg de Marokkaansche.

"Neen, zoolang ik er niet toe genoodzaakt zal zijn," antwoordde
Sarcany met een glimlach.

"Gij hebt gelijk," zei de Marokkaansche, op diepzinnigen en peinzenden
toon.

"Niet waar? Niemand kent noch kan daar Sava Toronthal
kennen. Intusschen, wanneer de loop der gebeurtenissen mij noopte,
om haar te doen vertrekken, zal ik u bijtijds waarschuwen. Dat is
goed afgesproken, niet waar?"

"Zoo is het goed, Sarcany," hernam Namir. "Maar zeg mij nu, waarom
gij mij naar Gibraltar hebt laten komen?"

"Omdat ik u over zekere zaken te spreken heb, die het beter is te
zeggen dan te schrijven."

"Spreek, Sarcany. En wanneer gij mij een bevel te geven hebt, spreek
het gerust uit. Wat het ook zij, ik neem op mij, om het uit te voeren,
al ware het ook een moord!"

"Zoo erg is het niet; maar ziehier, Namir, de zaak. Luister
goed," antwoordde Sarcany: "Mevrouw Bathory is verdwenen en haar
zoon is dood! Van die familie heb ik dus volstrekt niets meer te
vreezen. Mevrouw Toronthal is dood en Sava is in mijne macht. Van
dien kant beschouwd, kan ik dus gerust zijn. Van de andere personen,
die mijne geheimen kennen of daarin betrokken zijn, is de eene Silas
Toronthal, mijn medeplichtige, geheel en al in mijne macht. De
andere, Zirone, is ellendig omgekomen bij zijn laatsten tocht op
Sicilië. Zoodat van die allen, die ik zooeven genoemd heb, niemand
kan praten en ook niemand zal praten!"

"Welnu, mij dunkt, dat is geruststellend," zei Namir met haren
leelijken grijnslach.

"Ja, maar ..." hernam Sarcany nog meer fluisterend en met aarzelende
stem. "Ja maar...."

"Wat is er nog? Wien of wat hebt gij nog meer te vreezen?" vroeg Namir,
terwijl zij hem met onderzoekenden blik aankeek.

"Ik vrees alleen nog maar de tusschenkomst van twee personen, waarvan
de eene een gedeelte van mijn verleden weet, en de andere zich in
mijne tegenwoordige plannen meer mengt dan mij inderdaad lief is."

"Wie zijn dat?" vroeg Namir heftig en woest, terwijl zij opsprong.

"De eene is Carpena," antwoordde Sarcany. "Gij weet wel, de Spanjaard
Carpena!"

"Zoo!" gromde de Marokkaansche met sombere stem. "En wie is de andere?"

"De andere... dat is die dokter Antekirrt, wiens verhouding tot de
familie Bathory mij vroeger te Ragusa al zeer verdacht voorkwam,
en mij nu ernstige ongerustheid inboezemt!"

De oogen van het oude wijf flikkerden gedurende een ondeelbaar
oogenblik.

"Ik heb bovendien van Benito, den kastelein van Santa Grotta
vernomen, dat die laatstgenoemde, die millioenen rijk is, Zirone door
tusschenkomst van een zekeren Pescados een loozen strik gespannen
heeft. Indien dat waar is, dan heeft hij dat gedaan om zich van
zijn persoon, daar ik niet in de nabijheid was, meester te maken,
natuurlijk met het doel om hem zijne geheimen te ontwringen!"

"Mij dunkt, dat dit duidelijk genoeg is," antwoordde Namir. "Meer
dan ooit moet gij u voor dien dokter Antekirrt in acht nemen... Ik
heb u vroeger reeds voor dien persoon gewaarschuwd."

"Dat is goed en wel; maar in de eerste plaats dien ik intusschen
steeds te weten, wat hij uitvoert..."

"Dat is waar. En dat zal lang zoo gemakkelijk niet gaan, als gij wel
zoudt meenen."

"Maar vooral waar hij zich bevindt. Dat moet en dat zal ik weten,"
sprak de Tripolitaan.

"Dat is zeer moeielijk, nog moeielijker dan het andere, Sarcany,"
antwoordde Namir.

"Waarom dat?"

"Ik heb te Ragusa hooren vertellen, dat hij zich den eenen dag in
dit gedeelte der Middellandsche zee bevindt en den volgenden weer
aan het andere uiteinde!"

"Ja, die man schijnt de gave der alomtegenwoordigheid te
bezitten!" riep Sarcany met een zucht uit. "Maar het zal niet gezegd
worden, dat ik hem zal veroorloven, mij spaken in het wiel te steken,
zonder dat ik een woordje meegepraat zal hebben. Dat die dokter zich
ernstig in acht neme!"

"Voorzichtig, Sarcany!" vermaande de oude. "Voorzichtig toch! Als
gij met vuur omgaat..."

"En al moest ik hem tot op zijn eiland Antekirrta gaan opzoeken,"
ging Sarcany hartstochtelijk voort, "ik zal hem..."

"Als dat huwelijk voltrokken is," suste hem Namir, "dan zult gij
van hem en van niemand meer iets te vreezen hebben. Niet waar,
Sarcany? Van niemand meer?"

"Ongetwijfeld, Namir; ... maar intusschen ... is dat huwelijk nog
niet voltrokken."

"Middelerwijl moeten wij oppassen, moeten wij zorgvuldig
uitkijken! Daarenboven, wij zullen steeds een voordeel boven hem
hebben! Gij verstaat mij, hoop ik?"

"Welk, Namir? Neen, ik begrijp u niet geheel en al. Welk voordeel?"

"Wij zullen kunnen vernemen, waar hij is, zonder dat hij weten kan,
waar wij ons bevinden."

"Dat is waar."

"Laten wij nu over Carpena spreken, Sarcany. Wat hebt gij van dien
man te vreezen?"

"Carpena kent mijne verhouding tot Zirone. Hij weet, dat wij trouwe
makkers en vrienden waren."

"Zoo!"

"Sedert verscheidene jaren maakte hij deel uit van enkele
rooversexpedities, waarin ik de hand had. Hij kan praten en dan
... dan zou ik verloren zijn."

"Accoord, maar Carpena bevindt zich thans in het Presidio van Ceuta,
veroordeeld tot levenslange galeistraf, wegens gepleegden moord,
niet waar?"

"Ja, Namir, en het is juist dat, hetgeen mij verontrust. Dat wil ik
u niet verbergen."

"Spreek, Sarcany. Spreek op, en ontvouw mij uwe geheimste
gedachten. Zeer waarschijnlijk kan ik helpen."

"Carpena kan, om zijn toestand te verbeteren, om eene verzachting
van straf te erlangen, aan het verraden gaan."

"Och, kom!... Zou hij daartoe in staat zijn? Dat geloof ik nog zoo
gauw niet."

"Zoowel als wij weten, dat hij naar Ceuta gedeporteerd is, weten dat
anderen ook."

"Dat is zoo. Ik moet erkennen, dat dit voor wederlegging niet
vatbaar is."

"Anderen kennen hem persoonlijk. Bijvoorbeeld die Pescados, die hem
te Malta zoo beet gehad heeft. Nu zal dokter Antekirrt door dien man
wel middel weten te vinden, om tot hem te genaken."

"Dat is niet onmogelijk," zei Namir peinzende. "En in dat geval is
inderdaad het gevaar groot."

"Die man kan zijne geheimen door kracht van goud willen koopen. Daartoe
bezit hij de middelen."

"Wat zou Carpena in het bagno van Ceuta met goud kunnen uitvoeren? Men
zou hem dat daar toch maar afnemen."

"Hij kan hem willen doen ontsnappen, Namir. En dan kan Carpena altijd
goud gebruiken."

"Ja, zoo beschouwd... Maar dat zou geld kosten. Veel, zeer veel
geld!" zei de Marokkaansche.

"Daarvoor zal de dokter wel niet terugdeinzen. En inderdaad, het
verwondert mij, dat hij het nog niet gedaan heeft!"

Sarcany, die trouwens schrander genoeg was, gaf hier blijken van zeer
scherpziende te zijn; want hij raadde inderdaad, welke de plannen
des dokters ten opzichte van den Spanjaard waren. Hij begreep als
bij instinct, alles wat hij van hem te vreezen had.

Namir moest toegeven, dat Carpena, bij den thans bestaanden toestand,
zeer gevaarlijk kon worden.

"Waarom," riep Sarcany uit, "is hij niet in stede van Zirone daar ginds
verdwenen! Hij ware beter in den krater van den Etna terecht gekomen!"

"Wat niet in Sicilië gebeurd is," antwoordde Namir kalm en op ijskouden
toon, "kan nog te Ceuta geschieden, hoewel ik bekennen moet, dat hier
geen krater ter beschikking staat."

Met dat woord was het vraagstuk zuiver gesteld. Die twee begrepen
elkander.

Namir verklaarde toen, dat haar niets gemakkelijker zoude vallen,
dan van Tetuan naar Ceuta te gaan, zoo dikwijls als zij zulks noodig
zou kunnen oordeelen. Hoogstens een twintigtal mijlen zijn die twee
steden van elkander gescheiden. Tetuan bevindt zich iets voorbij de
strafkolonie, ten zuiden van de Marokkaansche kust gelegen. Daar nu
de veroordeelden aan de wegen of in de stad te werk zijn gesteld, zou
het zeer gemakkelijk zijn met Carpena, die haar kende, in aanraking
te komen, en hem dan te doen gelooven, dat Sarcany zich onledig
hield met een plan, om hem te doen ontsnappen. Zij zou hem dan eenig
geld kunnen geven, ook eenige levensmiddelen, als toevoegsel aan het
schrale maal der gevangenen. Wanneer het nu gebeurde, dat een stuk
brood of wel eene vrucht vergiftigd was, wie zou zich dan om den dood
van Carpena bekommeren? Wie zou er de oorzaken van opsporen? Niemand,
niet waar? Een galeiboef is geen mensch meer. Wie bekommert zich over
zijne verdwijning?

Een schoft minder in het Presidio, dat zou geen voorval zijn, om den
gouverneur van Ceuta bovenmate te verontrusten! Dan zou Sarcany niets
meer van den Spanjaard te vreezen hebben, ook niet van de pogingen
van dokter Antekirrt, die er belang bij had, om Carpena's geheimen
te doorgronden. Een moord! Eenvoudiger kon het niet.

Alles wel beschouwd, was het gevolg van dat onderhoud dit: terwijl van
de eene zijde alles klaar gemaakt werd voor de ontsnapping van Carpena,
werd van de andere zijde alles beproefd om die ontvluchting onmogelijk
te maken, door hem naar die strafkolonie der andere wereld te zenden,
vanwaar niemand ontvluchten kan.

Toen alles behoorlijk overeengekomen was, wandelden Sarcany en
Namir weer naar de stad terug en namen daar een hartelijk afscheid
van elkander.

Dienzelfden avond verliet Sarcany Spanje, om Silas Toronthal te gaan
opzoeken; terwijl Namir den volgenden ochtend, na de baai van Gibraltar
overgestoken te zijn, zich te Algesiras inscheepte aan boord van de
pakketboot, die geregeld den dienst tusschen Europa en Afrika verricht.

Juist toen die pakketboot de haven verliet, kruiste zij een
pleizierjacht, dat spelevarende, de baai van Gibraltar rondstoomde,
alvorens in de Engelsche wateren het anker te laten vallen.

Dat was de _Ferrato_. Namir, die het vaartuig gezien had, toen het
Catania aandeed, herkende het dadelijk.

"Dokter Antekirrt hier!" prevelde zij binnensmonds. "Sarcany heeft
gelijk! Er is gevaar; en dat gevaar is wellicht reeds meer nabij dan
iemand onzer zelfs vermoedt."

Weinige uren later ontscheepte de Marokkaansche vrouw te
Ceuta. Alvorens evenwel naar Tetuan terug te keeren, nam zij hare
maatregelen, om in aanraking met den Spanjaard te komen.

Haar plan was eenvoudig, zoo eenvoudig zelfs, dat het slagen moest,
als haar ten minste de tijd gegund werd, om het ten uitvoer te
brengen. En dat zou slechts van de gelegenheid afhangen.

Eene verwikkeling verrees evenwel, waarop Namir onmogelijk verdacht
kon geweest zijn. Carpena had zich namelijk, ten gevolge van de
tusschenkomst van dokter Antekirrt tijdens zijn eerste bezoek, ziek
gemeld; en hoewel hij dat niet was, was hij er in geslaagd, voor eenige
dagen in het hospitaal van de strafkolonie opgenomen te worden. Namir
bleef dus niets over, dan rondom het hospitaal te drentelen, zonder dat
het haar evenwel gelukte tot hem door te dringen. Wat haar evenwel
geruststelde, was, dat al kon zij Carpena niet te zien krijgen,
dat dit dokter Antekirrt, of zijne agenten evenmin gelukken zou.

"Dus," dacht zij, "er bestaat geen onmiddellijk gevaar. Waarlijk,
een geluk bij een ongeluk!"

En inderdaad, geene ontsnapping scheen te vreezen, zoolang de
veroordeelde zijn arbeid op de wegen der kolonie niet hervat had.

Toch vergiste zich Namir bij die vooronderstelling. De opname van
Carpena in het hospitaal van de strafkolonie zou integendeel de
plannen des dokters begunstigen en het welslagen daarvan waarschijnlijk
verzekeren.

De _Ferrato_ kwam in den avond van den 22sten September in het
binnenste gedeelte der baai van Gibraltar ten anker. Die baai
werd dikwijls door de westen- en zuidwestenwinden geteisterd,
zoodat oppassen de boodschap was. Maar het stoomjacht zou er niet
lang vertoeven, hoogstens gedurende den dag van den 23sten, dat
wil zeggen: den geheelen Zaterdag. Dokter Antekirrt en Piet Bathory
begaven zich dan ook, na aan wal gegaan te zijn, naar het Post Office
in de Mainstreet, waar zij post-restant brieven hoopten te vinden.

Die hoop werd verwezenlijkt. Een door een der agenten op Sicilië aan
den dokter gerichte brief meldde hem, dat Sarcany, sedert het vertrek
der _Ferrato_, noch te Catania, noch te Syracuse, noch te Messina,
zich had laten zien. In één woord, dat hij spoorloos verdwenen was.

Een andere brief, die door Pescadospunt aan Piet Bathory geadresseerd
was, berichtte, dat hij veel beter ging en dat geen spoor zijner
wond weldra zou overblijven. Dokter Antekirrt kon hem, zoodra hij
verkoos, zijn dienst doen hervatten. Natuurlijk ook Kaap Matifou,
die aan beiden de eerbiedige groeten van een rustend Hercules aanbood.

De derde brief eindelijk was aan Luigi Ferrato gericht en kwam van
Maria. Deze was, en dat valt wel te begrijpen, meer een brief van
eene moeder dan wel van eene zuster.

Wanneer dokter Antekirrt en Piet Bathory zes en dertig uren vroeger
in de openbare tuinen van Gibraltar rondgewandeld hadden, zouden zij
voorzeker Sarcany en Namir ontmoet hebben.

Die dag werd gebezigd, om de kolenruimen van de _Ferrato_ te vullen met
behulp der gabara's, eene soort van lichters, die de steenkolen gingen
halen bij de kolenschepen, die vlottende magazijnen, welke op de reede
ten anker lagen. Men vulde ook den zoetwatervoorraad aan, benoodigd
zoowel voor de stoomketels, als voor de waterkisten en watervaten
van het stoomjacht. In het voornaamste werd dus dadelijk voorzien.

Alles was dus aangevuld en in orde, toen de dokter en Piet, die
in een hôtel op de Commercial Square gedineerd hadden, aan boord
terugkwamen, op het oogenblik dat het "first gun fire", het eerste
kanonschot, de sluiting verkondigde der poorten van die stad, waarin
de krijgstucht even streng en voorbeeldeloos gehandhaafd werd, als
in eene strafkolonie van Norfolk of van Cajenne, of in eene Duitsche
vesting als Mainz of Coblenz.

Toch lichtte de _Ferrato_ niet dienzelfden avond het anker. Daar het
vaartuig slechts kleine twee uren noodig had, om de zeeëngte over te
steken, ging het eerst den volgenden ochtend tegen acht uren onder
stoom. Toen stoomde het met volle kracht in de richting van Ceuta,
na onder het vuur der Engelsche batterijen voortgestevend te zijn,
die hunne excercitie-vuren wel wilden staken, om het bevallige
pleiziervaartuig niet in den vollen romp te treffen en in den grond
te boren.

Om half tien kwam het aan den voet van den berg Hacho aan; maar daar
de bries uit het noordwesten blies, zouden de ankers op dezelfde
plaats waar het stoomjacht drie dragen te voren ter reede gelegen had,
niet gehouden hebben. De kapitein ging dus aan de andere zijde der
stad ankeren in eene kleine kreek, welke door hare ligging tegen de
zeewinden gedekt was. Daar liet de _Ferrato_ op twee kabellengten
afstand van den oever het anker vallen. Het vaartuig zwenkte voor
de aanrollende zee om, met den boeg in den wind, en bleef toen
onbewegelijk liggen.

Dokter Antekirrt ontscheepte twee uren later op een kleinen pier,
die in zee uitgebouwd was.

Namir, die hem bespiedde, had geen enkele der wendingen en bewegingen
van het stoomjacht uit het oog verloren. De dokter herkende haar
natuurlijk niet; hij had haar ter nauwernood bij het vallen van den
avond op den bazaar van Cattaro ontmoet, en haar toen waarschijnlijk
niet eens opgemerkt. Zij daarentegen, had hem dikwijls te Gravosa en
te Ragusa ontmoet. Zij herkende hem dan ook dadelijk, en besloot,
gedurende al den tijd dat het stoomjacht te Ceuta zou doorbrengen,
uiterst voorzichtig en zeer nauwgezet op hare hoede te zijn.

Toen de dokter ontscheepte, stond de gouverneur van de kolonie,
vergezeld van een zijner adjudanten, hem op de kade af te wachten. Dat
was inderdaad een eerbetoon, hetwelk niet iedereen gegund werd.

"Goeden dag, waarde gast! en welkom hier!" riep kolonel Guyara
uit. "Gij zijt een man van uw woord. En, nu gij mij voor den geheelen
dag toebehoort..., zult gij mij niet ontsnappen."

"Heer gouverneur, ik zal u eerst dan toebehooren, wanneer gij mijn
gast zult geweest zijn. Vergeet niet..."

"Wat, dokter Antekirrt? Als ik u vriendelijk bidden mag...!" vroeg
kolonel Guyara.

"Ik moet u herinneren, dat het ontbijt aan boord van de _Ferrato_
gereed staat."

"Dat's waar ook! Welnu, wanneer het ontbijt gereed staat, zou het
niet beleefd zijn, mij te laten wachten!"

De sloep bracht den dokter met zijne genoodigden naar boord terug. De
tafel was weelderig voorzien, en allen deden het maal, hetwelk in
het salon van het stoomjacht klaar stond, alle eer aan.

Gedurende het ontbijt liep het gesprek voornamelijk over het bestuur
der kolonie, over de zeden en gebruiken harer bewoners, over de
betrekkingen, die bestonden tusschen de Spaansche bevolking en de
inboorlingen. Als bij toeval, kwam dokter Antekirrt er toe, om over
dien veroordeelde te spreken, dien hij twee of drie dagen te voren
op den weg naar het gouvernementshuis uit een magnetischen slaap
gewekt had.

"Hij herinnert zich ongetwijfeld niets meer?" vroeg hij niet zonder
belangstelling.

"Niets," antwoordde de gouverneur. "Ten minste, zooals mij is
gerapporteerd geworden."

"Dat verwondert mij niet," opperde dokter Antekirrt zoo ernstig
mogelijk.

"Maar," ging kolonel Guyara voort, "hij is niet meer ten arbeid
gesteld aan de verharding der wegen."

"Niet? Waarom niet? Hebt gij daar bijzondere redenen voor, heer
gouverneur?"

"Neen, dokter Antekirrt," antwoordde de kolonel. "Volstrekt niet."

"Waar is hij dan?" vroeg dokter Antekirrt, met een schakeering van
ongerustheid in zijne stem, die Piet Bathory alleen vermocht waar
te nemen.

"Hij is in het hospitaal," antwoordde de gouverneur. "Het schijnt dat
dit toeval zijne kostbare gezondheid geschokt heeft, en, niet waar,
die moet hersteld worden?"

"Wat is het voor een landsman? Is het een Franschman, een Duitscher
of een Italiaan?"

"Neen, het is een Spanjaard, die Carpena heet," antwoordde kolonel
Guyara. "Hij is voor levenslang hier."

"Is het een erge booswicht? Wat heeft hij voor streken uitgevoerd,
die hem hier gebracht hebben?"

"Het is een gewone moordenaar, die hoegenaamd geene belangstelling
verdient, dokter Antekirrt. Als die kerel overleed, zou het waarlijk
geen verlies voor het Presidio zijn!"

Daarna ging het gesprek op iets anders over. Waarschijnlijk wenschte
de dokter niet te laten blijken, dat hij eenigermate belang stelde in
dien gedeporteerde, die na weinige dagen, als hersteld, het hospitaal
zou verlaten.

Toen het ontbijt ten einde geloopen was, werd koffie op het dek
rondgediend, en werd die met smaak verorberd, terwijl de blauwe
rookwolkjes der Manilla-sigaren van de gasten onder de zonnetent van
het achterschip bevallig omhoog kronkelden.

Nadat die uitspanning een poos geduurd had, bood dokter Antekirrt den
gouverneur aan, om zonder verwijl naar den wal te gaan. Hij stelde zich
thans geheel ter beschikking en was gereed het geënclaveerde Spaansche
grondgebied in Afrika in alle zijne bijzonderheden te bezichtigen.

Dat aanbod werd natuurlijk dadelijk aangenomen, en de gouverneur zou
tot het diner tijd te over hebben, om zijn beroemden gast rond te
geleiden en hem alles te laten bezichtigen.

Dokter Antekirrt en Piet Bathory werden dan ook met zorg rondgeleid
door het geheele Spaansche grondgebied, zoowel door de stad, als door
de omstreken. Geen enkele bijzonderheid werd overgeslagen, noch in de
strafkolonie, noch in de kazernes der bezetting, noch daarbuiten. Dien
dag--het was op een Zondag--waren de gedeporteerden niet aan hunnen
gewonen arbeid gezet, zoodat de dokter hen in dien nieuwen toestand
kon waarnemen.

Wat Carpena betreft, dien zag hij slechts ter loops, terwijl hij door
het hospitaal kwam, en hij scheen zijne aandacht niet te trekken.

De dokter dacht dienzelfden nacht van Ceuta te vertrekken, om naar
Antekirrta terug te keeren, evenwel niet zonder het grootste gedeelte
van dien avond aan den gouverneur gewijd te hebben. Tegen zes uren
ongeveer kwam hij dan ook in het Gouvernementshuis terug, waar hem een
keurig diner wachtte, dat tot tegenhanger moest dienen van het ontbijt,
des ochtends aan boord van het stoomjacht de _Ferrato_ genoten.

Het zal wel niet behoeven verteld te worden, dat de dokter gedurende
die wandeling _intra et extra muros_, binnen en buiten de stad, door
Namir gevolgd was. Hij kon niet bevroeden, dat hij het voorwerp was
van zulk eene hardnekkige bespieding. Maar al had hij het geweten,
wat zou hij er tegen hebben kunnen doen? Niets, niet waar?

Het ging vroolijk aan tafel toe. Eenige notabelen der kolonie,
verscheidene officieren met hunne echtgenooten, twee of drie rijke
handelaren waren genoodigd geworden, en die lieten vrij uit het
genoegen blijken, dat zij smaakten, zoo in de nabijheid te zijn van
den beroemden dokter Antekirrt en hem te kunnen zien en hooren.

De dokter verhaalde gaarne van zijne reizen in het Oosten, door
Syrië, door Palestina, door Arabië, door Nubië, door Egypte, door
Noord-Afrika. Daarna bracht hij het gesprek weer op Ceuta. Hij kon
niets anders dan den gouverneur zijn compliment maken, die met zooveel
verdiensten het Spaansche geënclaveerde grondgebied bestuurde. Het
was volgens hem bewonderenswaardig.

"Maar," liet hij er op volgen, "het toezicht over de veroordeelden
moet u toch soms zorgen veroorzaken, niet waar?"

"Waarom zou het dat, waarde dokter? Ik trek mij de wereldsche zaken
zoo zeer niet aan. Ik volvoer mijn plicht..."

"Maar die boeven zullen toch wel pogingen aanwenden, om te ontsnappen,
denk ik. En daartegen dient gewaakt te worden."

De kolonel glimlachte minachtend, maar antwoordde niet dadelijk,
alsof hij nadacht.

"Daar nu de gevangenen," ging de dokter voort, "er meer aan denken
om te ontvluchten, dan hunne bewakers om hun dat te beletten, volgt
daaruit, dat het voordeel aan den kant der gevangenen is. En het zou
mij niet verwonderen, wanneer nu en dan eenigen op het avondappèl
mankeerden."

"Nooit!" riep de gouverneur uit. "Nooit! Ik zou wel eens willen zien,
dat zoo iets zou gebeuren!"

"Evenwel, heer gouverneur... Er bestaan legenden van beroemde
ontsnappingen."

"Waarheen zouden die vluchtelingen gaan? Vraag u dat eerst eens
af! Daarin zit de groote moeilijkheid."

"Maar, mij dunkt, dat alle wegen voor hen open staan, en zij derhalve
maar te kiezen hebben."

"Maar, dokter Antekirrt. Over zee is de ontsnapping onmogelijk! Over
land zou zij te midden van die woeste, onbeschaafde bevolking
van Marokko zeer gevaarlijk zijn. Onze gedeporteerden blijven dan
ook stil in het Presidio, zoo niet voor hun genoegen, dan toch uit
voorzichtigheid. Zij vinden, dat een levende galeiboef beter is dan
een doode ontsnapte."

"Als dat zoo is," antwoordde de dokter, "dan kan ik u gelukwenschen,
heer gouverneur; want het is te vreezen, dat de bewaking der gevangenen
in de toekomst allengs moeielijker zal worden."

"Om welke reden, als het u belieft?" vroeg een der genoodigden,
die te meer belang in het gesprokene stelde, dewijl hij directeur
der strafkolonie was.

"Welnu, mijnheer," antwoordde de dokter, "omdat de studie der
magnetische verschijnselen bij het menschdom zeer groote vorderingen
heeft gemaakt...."

"Wat hebben magnetische verschijnselen met de bewaking der gevangenen
te maken?" vroeg de verblufte directeur.

Maar dokter Antekirrt liet zich niet uit het veld slaan, en vervolgde,
alsof hij niet gestoord ware:

"Omdat de toepassing dier magnetische verschijnselen door iedereen
kan geschieden; omdat eindelijk de uitwerking of gevolgen der
gedachtenopdringing meer en meer algemeen worden zal en dat die niets
minder beoogen dan den eenen persoon in de plaats van den anderen
te stellen. Ik meen, dat onder zulke omstandigheden het bewaken
moeielijk wordt."

"En, in dat geval?" ... vroeg de gouverneur nieuwsgierig, maar zonder
achterdocht.

"In dat geval, heer kolonel, meen ik, dat het verstandig zal zijn,
niet alleen de gevangenen, maar ook hunne bewakers te bewaken. Dat
zult gij moeten toegeven!"

"Hé, hé!" riep de directeur geërgerd uit. "Dat is sterk. Als de
bewakers bewaakt zullen moeten worden!"

"Gedurende mijne reizen, heer gouverneur," ging dokter Antekirrt voort,
"ben ik getuige geweest van zoo buitengewone voorvallen, dat ik voor
mij geloof, dat in die reeks van verschijnselen alles mogelijk is."

"Dus gij meent?..." vroeg kolonel Guyara uiterst nieuwsgierig.

"Ik meen dus, heer gouverneur, dat gij in uw belang niet moet
vergeten, dat wanneer een gevangene zijns onbewust, zijns ondanks
zelfs, onder den invloed van een vreemden wil kan ontvluchten,
eveneens een bewaker, aan denzelfden invloed onderworpen, hem even
onbewust kan laten ontsnappen."

"Zoudt gij ons kunnen uitleggen, waarin dat verschijnsel
bestaat?" vroeg de directeur der strafkolonie ernstig.

"Zeker, mijnheer, kan ik dit uitleggen, wanneer gij zulks
verlangt. Spreek maar een woord."

"Mag ik u dan om die uitlegging verzoeken? Gij zult mij daarmede
zeer verplichten."

"Leeringen wekken, maar voorbeelden trekken en ... zijn beter. Een
enkel voorbeeld zal u beter doen begrijpen dan iedere uitleg,"
antwoordde de dokter.

"Wij zijn nieuwsgierig, dokter Antekirrt," zei de gouverneur. "En
wachten met ongeduld uw voorbeeld."

"Veronderstelt, dat een bewaker eene natuurlijke voorbeschikking heeft
tot onderwerping aan den magnetischen of hypnotischen invloed; want dat
is hetzelfde, en laten wij aannemen, dat een gevangene dien invloed
op hem uitoefent... Welnu, van het oogenblik af dat deze laatste van
zijn invloed of zijne macht kennis zal dragen, zal hij baas over den
bewaker zijn, zal hij hem alles doen verrichten wat hij wil, zal hij
hem doen gaan, waarheen hij verlangt, zal hij hem noodzaken de deur
der gevangenis te openen, wanneer hij hem die gedachte zal opdringen."

"Ongetwijfeld, heer dokter," antwoordde de directeur, "maar op eene
voorwaarde, niet waar?"

"En die is?" vroeg dokter Antekirrt, met een goedkeurenden hoofdknik.

"Dat de gevangene zijn bewaker eerst in slaap zal gemaakt hebben,
meen ik?"

"Daarin vergist gij u, mijnheer," antwoordde de dokter hoogst ernstig.

"Zou ik?"

"Ja, gij vergist u. Al die daden kunnen volvoerd worden in wakenden
toestand, zonder dat de bewaker er eenig bewustzijn van heeft of
ondervindt."

"Wat, gij beweert...?"

"Ik beweer en verzeker, dat de gevangene aan den bewaker, die onder
zijn invloed is, kan zeggen: op dien dag, op dat uur, zult gij dit of
dat uitvoeren. Op dien dag zult gij mij de sleutels mijner cel brengen,
en hij zal gehoorzamen! Op dien dag zult gij de poort van het Presidio
openen, en hij zal het doen! Op dien dag zal ik u voorbijgaan en gij
zult mij niet zien!... Mij dunkt, heeren, dat is duidelijk."

"Dat alles, wanneer hij wakker is?" vroeg de directeur steeds uiterst
ongeloovig.

"Juist wanneer hij volkomen wakker is!" bevestigde de dokter op een
toon, die geen tegenspraak duldde.

Toch werd hij, in weerwil van die bevestiging, een gebaar van ongeloof
gewaar, dat enkelen genoodigden, in weerwil zijner verzekering,
als huns ondanks ontsnapte. Zij allen waren onder den invloed van
den dokter en spraken en dachten, zooals hij verlangde. Op hen nam
hij de proefneming, om te ervaren, hoe ver hij gaan kon.

"Niets is toch zekerder evenwel," zei toen Piet Bathory; "en ik zelf
ben getuige geweest van daadzaken ..."

"Zoodat," zei de gouverneur, "men de stoffelijkheid van een persoon
aan den blik van een andere kan onttrekken?"

"Geheel en al, heer gouverneur," antwoordde dokter Antekirrt,
"evenals men sommige sujetten zoodanig biologeeren kan, zoodanige
wijzigingen in hunne zinnen, in hun waarnemingsvermogen kan teweeg
brengen, dat zij zout voor suiker zullen aannemen, melk voor azijn,
of gewoon water voor geneeskundige afdrijvende middelen, waarvan
zij zelfs de gevolgen zullen ondervinden. Niets is op het gebied der
verbeelding of der halucinaties onmogelijk, want de hersens zijn aan
dien invloed onderworpen."

"Dokter Antekirrt" zei toen de gouverneur, "ik meen het gevoelen van
alle mijne genoodigden uit te drukken, door u te zeggen, dat men die
zaken moet gezien hebben, om ze te kunnen gelooven!"

"En, zelfs dan nog! ..." meende een der tegenwoordige personen bij
wijze van voorbehoud te moeten doen hooren.

"Het is dus zeer betreurenswaardig," hernam de gouverneur, "dat de
weinige tijdruimte, die gij ons wijden kunt hier te Ceuta, u niet
veroorlooft, ons proefondervindelijk te overtuigen."

"Maar... met uw verlof, heer gouverneur," zei de dokter tot den
gouverneur.

"Wat wilt gij zeggen, dokter Antekirrt?" vroeg kolonel Guyara. "Gij
wildet iets zeggen."

"Dat kan ik, als gij er uwe toestemming slechts toe wilt geven."

"Mijne toestemming? Dadelijk," sprak de gouverneur opgewonden uit.

"Dadelijk, wanneer gij zulks verkiest!" antwoordde dokter Antekirrt
bescheiden.

"Ja, wat mij betreft," antwoordde de gouverneur. "Zult gij willen? Zult
gij kunnen?"

"Gij hebt slechts te spreken. Gij, heer gouverneur, zijt hier te te
Ceuta de baas."

"Welnu, uit naam van het geheele gezelschap, verzoek ik u onze
weetgierigheid te bevredigen."

"Het zij zoo," antwoordde dokter Antekirrt met eene buiging. "Gij
zult voorzeker niet vergeten hebben, heer gouverneur, dat een der
veroordeelden van het Presidio, drie dagen geleden, bewusteloos op
den weg van het gouvernements-hôtel naar Ceuta gevonden werd. Die man
was, zooals ik u toen reeds zeide, in een diepen magnetischen slaag
gedompeld. Herinnert gij u dat nog?"

"Inderdaad," zei de directeur der strafkolonie, "en die man bevindt
zich thans in het hospitaal."

"Gij herinnert u ook, niet waar," ging de dokter voort tot den
gouverneur, "dat ik hem toen wakker gemaakt heb, nadat geen der
bewakers daarin geslaagd was?"

"Voorzeker herinner ik mij dat," antwoordde kolonel Guyara levendig.

"Welnu, dat is voldoende geweest," ging de dokter kalm en bedaard
voort.

"Voldoende voor wat, dokter Antekirrt?" vroeg de gouverneur. "Voldoende
voor wat?"

"Om tusschen mij en dien... Hoe heet die gedeporteerde, heer kolonel?"

"Carpena."

"...Om tusschen mij en dien Carpena een band van gedachtenopdringing
te scheppen, die hem geheel en al in mijne macht stelt."

"Ha!" riep de directeur ongeloovig. "Dat zal te bewijzen vallen,
dokter Antekirrt!"

"Zoodat... gij hier in het gouvernements-hôtel ... en hij daar ginds
in het hospitaal!..." vroeg de gouverneur nieuwsgierig.

"Ongeloofelijk!" zei de directeur hoofdschuddend. "Dat is niet
mogelijk!"

"Wanneer gij bevelen wilt geven, heer gouverneur," vroeg de dokter,
"om dien Carpena vrij te laten, om de deuren van het hospitaal en
van de strafkolonie voor hem te openen, weet gij wat hij dan doen zal?"

"Jawel, hij zal wegloopen!" antwoordde kolonel Guyara met een gullen
lach.

Het moet erkend worden, dat zijne lachbui zoo aanstekelijk was, dat de
geheele vergadering er mede instemde. Inderdaad, men proestte het uit.

"Neen, heeren," hernam dokter Antekirrt zeer ernstig, "die Carpena
zal niet wegloopen, wanneer ik dat niet wil. Hij zal niets ter wereld
doen, dan wat ik zal willen!"

"Maar wat, als 't u blieft?" vroeg kolonel Guyara met aandrang.

"Bij voorbeeld, wanneer hij buiten de gevangenis zal zijn, kan ik
hem gelasten, om den weg op te gaan van het gouvernements-hôtel,
heer gouverneur."

"En hier te komen? Kom, dat meent gij niet. Dat is immers onmogelijk."

"Onmogelijk, heer gouverneur? Het hangt van u alleen af. Wilt
ge? Spreek slechts."

"Mij wel," antwoordde de gouverneur. "Ik geef ten volle permissie,
heer directeur."

"Ook dat hij zal vragen om u te spreken, heer gouverneur?" zeide
dokter Antekirrt.

"Mij?"

"Ja, u! U in persoon. En als gij er niets tegen zult hebben,--en dat
zult gij moeielijk kunnen, daar hij aan mijn wil zal gehoorzamen,--zal
ik hem het denkbeeld opdringen, om u voor een anderen persoon te
houden."

"Voor wien, als 't u belieft, heer dokter? Daar ben ik benieuwd
naar! Voor wien?"

"Ja, voor wien?... Laat zien... Bij voorbeeld... voor den Koning
Alphonsus XII."

"Voor zijne Majesteit, den Koning van Spanje?" vroeg kolonel Guyara
ongeloovig.

"Ja, heer gouverneur, en hij zal u daarenboven vragen..."

"Gratie? Dat is de gewone vraag van alle galeiboeven."

"Ja, gratie, en wanneer gij er geen bezwaar in zult zien, daarenboven
nog..."

"Wat?"

"Het Isabella-kruis!"

Een algemeen gelach begroette die laatste woorden van dokter
Antekirrt. Het was een jool van belang!

"En die man zal dat volkomen wakker doen?" vroeg de directeur van
de strafkolonie.

"Zoo wakker als wij thans zijn, heer directeur! Gij zult u in persoon
van de zaak kunnen overtuigen."

"Neen!... Neen!... Dat is ongeloofelijk, dat is onmogelijk!" riep
kolonel Guyara uit.

"Meent gij, heer gouverneur?" vroeg de dokter met een glimlach. "Wacht
de uitkomst af."

"Ik herhaal het, dokter Antekirrt, het is onmogelijk! Nimmer zult
gij mij kunnen overtuigen."

"Welnu, neem de proef. Niets gemakkelijker dan dat, niet waar?"

"Hoe kan dat?"

"Geef bevelen, dat men dien Carpena geheele vrijheid van handelen
late!"

"Opdat hij wegloope! Drommels, dat is voor mij een gevaarlijke proef."

"Laat hem voor alle zekerheid, zoodra hij de strafkolonie zal verlaten
hebben, door twee bewakers van verre volgen, dan zal hij alles doen,
wat ik zoo even gezegd heb."

"Welnu, dat is afgesproken," zei de gouverneur. "En wanneer gij
slechts zult willen..."

"Het is thans acht uren." zei de dokter, terwijl hij zijn horloge
raadpleegde. "Welnu, te negen uren. Is dat goed?"

"Zeer goed. Maar...."

"Spreek vrij uit, heer gouverneur. Wat wilt gij dat ik nog zal
toelichten."

"Na de proef?..."

"Na de proef zal Carpena gerust naar het hospitaal terugkeeren,
zonder dat eenige herinnering bij hem achterblijft, van hetgeen hij
verricht zal hebben."

"Is dat zeker? Staat gij daarvoor in?" vroeg de directeur van het
bagno onthutst.

"Daar kunt gij op rekenen. Ik herhaal,--en dat is de eenige uitleg,
die van het verschijnsel te geven is,--Carpena zal van nu af geheel
en al onder den gedachtengang staan, die van mij uitgaat; en in
werkelijkheid zal _hij_ dat alles niet verrichten, maar _ik_! Ik, die
hem mijn wil opdring en hem noodzaak te handelen naar mijne inzichten."

De gouverneur, wiens ongeloof ten opzichte van die magnetische
verschijnselen, onomstootbaar was, schreef een briefje, waarin hij
aan den eersten bewaker van het Presidio de noodige bevelen gaf, om
den veroordeelden Carpena geheele vrijheid van handelen te geven,
daarbij evenwel voegende, dat hij op een afstand moest gevolgd
worden. Dat briefje werd terstond door een der bereden ordonnancen,
aan den gouverneur toegevoegd, naar de strafkolonie overgebracht. In
gedachten volgden al de gasten den hoefslag van het paard, die in de
verte wegstierf.

Toen het diner afgeloopen was, stonden de gasten van tafel op en
gingen op uitnoodiging van den gouverneur, naar het groote salon,
om daar een kop koffie te gebruiken en een sigaar te rooken.

Het onderhoud liep, zooals zich gemakkelijk denken laat, voornamelijk
over de verschillende verschijnselen van het magnetisme of van
het hypnotisme, die zooveel aanleiding geven tot tegenstrijdige
gedachtenwisselingen, die zoovele geloovigen, maar ook zoovele
tegenstanders tellen. Dat de gedachtenwisseling levendig was, kan de
lezer nagaan.

Dokter Antekirrt verhaalde, terwijl de koffie in keurige kopjes
aangeboden werd, terwijl de blauwe rook der manilla-sigaren en der
donna-cigaretten, welke laatsten zelfs door de Spaansche schoonen
niet versmaad werden, in bevallige spiralen omhoog kronkelde, twintig
verschillende feiten, waarvan hij getuige, of waarvan hij de bewerker
geweest was bij de uitoefening van zijn geneesheersambt, feiten die
hij allen staven kon, die onbetwistbaar waren, maar toch niet in
staat schenen, om iemand van het gezelschap te overtuigen. Neen,
men wachtte op de komst van Carpena.

Hij beweerde ook dat die macht van gedachte-opdringing de wetgevers, de
rechters der lijfstraffelijke rechtspleging en de overige magistraten
ernstig moest bezighouden, daar zij toch met een misdadig doel kon
aangewend worden. Het was toch niet te loochenen, dat met behulp
van die nog onverklaarbare verschijnselen, zich gevallen konden
voordoen, waarbij vele misdaden konden gepleegd worden, waarvan de
ware schuldigen onmogelijk te ontdekken zouden zijn, terwijl de daders
voor niet toerekenbaar gehouden moesten worden.

Terwijl hij zoo nog sprak, keek de directeur op zijn horloge, stuitte
de rede en wilde spreken. Maar alvorens hij aan het woord kon komen,
zei eensklaps dokter Antekirrt:

"Het is thans drie minuten vóór half negen."

"Wat wilt gij daarmede zeggen?" vroeg kolonel Guyara, die ook zijn
horloge raadpleegde.

"Niets minder, heer gouverneur, dan dat Carpena op dit oogenblik het
hospitaal verlaat."

Allen keken elkander met een glimlach aan. Men meende met een
kwakzalver te doen te hebben.

Een minuut later evenwel, vervolgde de dokter hoogst ernstig en
bedaard als altijd:

"Hij gaat thans de poort door van de strafkolonie. Hij stapt flink
door."

De toon, waarop die woorden gesproken werden, maakte toch eenigermate
indruk op de genoodigden in het gouvernementshuis. Alleen kolonel
Guyara bleef ongeloovig het hoofd schudden.

Het gesprek hernam zijne rechten. Er werd voor en tegen gepleit en
het moet erkend worden: allen spraken wel een weinig tegelijkertijd,
tot op het oogenblik,--het was vijf minuten vóór negen,--dat de dokter
andermaal de algemeene opmerkzaamheid trok door overluid te zeggen:

"Carpena is thans reeds tot bij de deur van het gouvernements-hôtel
genaderd!"

"Och, kom!" zei de gouverneur, steeds ongeloovig en met een
glimlach. "Is hij reeds zoo nabij?"

Bijna terzelfder tijd ging de deur van het salon open en trad een
bediende binnen, die den gouverneur mededeelde, dat een persoon,
die gekleed was als een gedeporteerde, met aandrang vroeg om hem
te spreken.

Alle aanwezigen keken uiterst verbaasd op. Hoe voorbereid ook, hadden
zij toch gemeend, te mogen twijfelen.

"Laat dien persoon binnen komen," antwoordde kolonel Guyara, wiens
ongeloof nu toch begon te wankelen, tegenover de niet te loochenen
feiten.

Juist sloeg de klok negen uren, toen Carpena in de omlijsting der
deur van het salon verscheen. Zijne oogen waren geheel open en
keken helder rond. Toch scheen hij niemand der aanwezige personen
te ontwaren. Hij stapte regelrecht op den gouverneur toe en viel,
toen hij hem op twee passen afstands genaderd was, op de knieën voor
hem neder, terwijl hij de handen tot een smeekend gebaar samenvouwde.

"Sire!" zei hij met heldere stembuiging, "ik vraag gratie van Uwe
Koninklijke Majesteit!"

De gouverneur was, zooals zich wel denken laat, geheel uit het veld
geslagen en verkeerde thans zelf in een toestand, alsof hij onder
den invloed van een benauwenden droom was. Hij wist in het eerst niet
wat te antwoorden.

"Gij kunt hem gerust gratie verleenen," zei de dokter glimlachende;
"want bij hem zal geen enkele herinnering aan het gebeurde
overblijven."

"Ik verleen ze u!" antwoordde de gouverneur met eene waardigheid,
alsof hij werkelijk Koning was van geheel Spanje, zoowel van het rijk
in Europa, als van dat in West-Indië en Oost Indië.

"Ja, maar..." zei Carpena aarzelend. "Ik wenschte nog een verzoek
te doen."

"Wat wilt ge nog meer?" vroeg kolonel Guyara, hem goedaardig aanziende.

"Dat ge die gratie aanvult," ging de veroordeelde steeds geknield
voort, "met het eerekruis van de Isabella-orde."

"Ik schenk het u! Zijt gij nu tevreden, Carpena? Hebt gij nog iets
te verzoeken?"

Carpena wenkte neen met het hoofd en volvoerde toen een gebaar,
alsof hij een voorwerp uit de hand van den gouverneur aannam, hetwelk
deze hem zoude aangeboden hebben; hij hechtte dat denkbeeldige kruis
eerbiedig op zijne borst, stond daarna op en trad, steeds met het
gelaat naar den persoon, die voor hem de Koning was, gekeerd, de
zaal uit.

Ditmaal waren alle aanwezigen overtuigd en volgden Carpena tot aan
de deur van het gouvernements-hôtel.

"Ik wil hem begeleiden, ik wil hem naar het hospitaal zien
terugkeeren!" riep de gouverneur uit, die in zijn binnenste een
heftigen strijd voerde, alsof hij weigerde geloof te slaan aan hetgeen
zijne eigene oogen toch waargenomen hadden, maar daarbij aan geheel
andere invloeden gehoorzaamde. Hij stond geheel en al onder den
invloed van zijn gast.

"Gelooft gij mij nog niet?" vroeg dokter Antekirrt met een ietwat
schamperen glimlach.

"Ik kan niet!" antwoordde kolonel Guyara. "Het gaat totaal mijn begrip
te boven."

"Welnu, kom dan!" zei de dokter, terwijl hij van zijn stoel
oprees. "Kom dan!"

De gouverneur, Piet Bathory en dokter Antekirrt, vergezeld van
nog eenige andere personen, sloegen denzelfden weg in als Carpena,
die reeds zijne schreden naar de stad richtte. Namir, die hem van
het oogenblik af, dat hij de strafkolonie verlaten had, bespied had,
sloop in de donkere schaduw der boomen langs den weg voort, en verloor
hem geen oogenblik uit het oog. Het kon toch zijn, dat het oogenblik
gunstig kon worden, om een lastig getuige uit den weg te ruimen.

De nacht was vrij donker. De Spanjaard stapte met regelmatigen pas
zonder aarzeling langs den weg voort. De gouverneur en de personen van
zijn gevolg hielden zich op een afstand van hem, met twee bewakers
van het Presidio bij zich, die bevel hadden, den gevangene niet uit
het oog te verliezen.

De weg omgeeft, terwijl hij naar de stad voert, de kreek, die de
tweede haven aan dezen kant van de rots van de Ceuta vormt. Op
het onbewegelijke en zwartschijnend water der zee, schitterde de
weerschijn van twee of drie lichten. Dat waren de seinlantaarns en
het toplicht van de _Ferrato_, welker vormen ijl en nevelachtig,
maar door de duisternis zeer vergroot, ontwaard werden.

Toen hij dit punt genaderd was, verliet Carpena den weg en sloeg
rechts in naar eene opeenhooping van rotsblokken, die ter hoogte van
twaalf voeten ongeveer de zee beheerschten. Voorzeker had een gebaar
van den dokter, dat door niemand opgemerkt was, wellicht slechts
eene eenvoudige gedachtenuiting als overbrenger van zijn wil, den
Spanjaard genoopt in dier voege zijn richting te wijzigen.

De bewakers wilden toen den pas versnellen, om Carpena in te halen,
ten einde hem te noodzaken den rechten weg te hernemen; maar de
gouverneur, die zeer goed wist, dat van dien kant eene ontsnapping
tot de onmogelijkheden behoorde, beval hem vrij en ongemoeid te laten.

Carpena was intusschen op een der rotsen blijven stilstaan, alsof hij
daar ter plaatse door eene onweerstaanbare macht tot onbewegelijkheid
gedoemd was. Al had hij de voeten willen optillen, al had hij de
beenen in beweging willen stellen, dan zou hij het toch niet gekund
hebben. Dokter Antekirrt's wil, die hem beheerschte, nagelde hem aan
den bodem vast, en hij stond daar als een standbeeld, maar als een
zeer leelijk standbeeld.

De gouverneur sloeg hem gedurende eenige oogenblikken gade en wendde
zich toen tot zijn gast:

"Welnu, waarde dokter, of ik wil of niet, ik moet aan de waarheid
hulde doen!..."

"Zijt gij thans overtuigd, maar inderdaad overtuigd, heer
gouverneur?" vroeg dokter Antekirrt zegevierend.

"Ja, ik ben overtuigd, dat er zaken bestaan, die men gelooven moet,
al begrijpt men ze niet."

"Dat's nog al gelukkig. Ik ben dus in mijne proefneming volkomen
geslaagd?"

"Ja, dokter Antekirrt; maar als ik u bidden mag, dring nu dien man
de gedachte op..."

"Welke, heer gouverneur?... Gij hebt slechts te bevelen. Welke gedachte
wilt gij dat hij ten uitvoer zal leggen?"

"Om dadelijk naar het Presidio terug te keeren! Alphonsus XII beveelt
u dat!"

Nauwelijks had de gouverneur dien volzin uitgesproken, toen Carpena
zich oogenblikkelijk, zonder een kreet te slaken, in de wateren van
de haven stortte.

Was dat een ongeval? Was dat een willekeurige daad
zijnerzijds. Ontsnapte hij door eene onvoorziene omstandigheid aan
de macht en den invloed des dokters?

Dat kan niemand zeggen. Dat was voor alle aanwezigen totaal
onverklaarbaar.

Allen liepen dadelijk zoo gezwind mogelijk naar de rotsen, terwijl
de bewakers naar een smal strand afdaalden, hetwelk zich langs de
zee uitstrekte...

Na lang zoeken was geen spoor van Carpena gevonden. Eenige
visschers-vaartuigen kwamen met allen spoed toeschieten, ook de sloepen
van het stoomjacht... Alles was overbodig... Men vond zelfs het lijk
van den veroordeelde niet terug. De stroom, die naar buiten zette,
had het voorzeker naar volle zee gedreven.

"Heer gouverneur," zei dokter Antekirrt, "ik betreur inderdaad
levendig, dat mijne proefneming dien tragischen uitslag, waarop
niemand verdacht kon zijn, heeft gehad."

"Maar hoe verklaart gij, hetgeen plaats heeft gehad?" vroeg de
gouverneur belangstellend.

"Niet anders dan daardoor," antwoordde dokter Antekirrt, "dat bij de
uitoefening van die gedachten-opdringing, waarvan gij het bestaan en
de gevolgen niet meer kunt ontkennen, er nog leemten bestaan, nog
onderbrekingen te constateeren zijn. Die man is een oogenblik aan
mijne macht ontsnapt, dat is niet twijfelachtig; en, hetzij dat hij
door eene duizeling overvallen is, hetzij dat eene andere oorzaak
in het spel is, gij hebt het gezien: hij is van boven die rotsen
neergestort! Dat is zeer betreurenswaardig..."

"Och kom!" zei kolonel Guyara lachende. "Wat is er bij zoo'n geval
betreurenswaardig!"

"Neen, laat mij uitspreken, heer gouverneur," hernam dokter Antekirrt
op zeer ernstigen toon. "Dat is zeer betreurenswaardig, omdat wij
werkelijk een kostbaar sujet voor onze proefnemingen verloren hebben!"

"Wij zijn een schoft kwijt, anders niet!" antwoordde de gouverneur
wijsgeerig.

Dat was de geheele en eenige grafrede op Carpena. Trouwens hij was
geen andere waard.

Dokter Antekirrt en Piet Bathory namen toen afscheid van den gouverneur
van Ceuta. Zij wenschten vóór het aanbreken van den dag naar Antekirrta
te vertrekken, en zij haastten zich, om hunnen gastheer te bedanken
voor het aangename onthaal, hetwelk zij in de Spaansche volksplanting
genoten hadden.

De gouverneur drukte den dokter met warmte de hand en wenschte hem
een voorspoedigen overtocht toe; maar deed hem alvorens beloven,
dat hij hem bij gelegenheid weer zou komen opzoeken. Eerst toen hij
daarop des dokters toezegging vernomen had, nam hij den terugtocht
naar het gouvernements-hôtel aan.

Misschien zal de lezer vinden, dat dokter Antekirrt wel eenigermate
misbruik van het goede geloof en van het vertrouwen van kolonel Guyara,
den gouverneur van Ceuta gemaakt heeft. Dat men hem veroordeele,
dat men zijn gedrag bij die gelegenheid afkeure, het zij zoo, wij
mogen er niets tegen hebben; want werkelijk, aan de loyauteit was
eenigermate te kort gedaan. Maar de lezer mag evenwel daarbij niet
uit het oog verliezen, aan welke taak graaf Mathias Sandorf zijn
leven toegewijd had, ook niet dat hij eens verkondigd had: "duizend
wegen... maar één doel!" [2]

Hier was het één van die duizend wegen, dien hij ingeslagen had,
en die had hem naar zijn doel gevoerd.

Weinig tijds later had een van de sloepen van de _Ferrato_ den
dokter en Piet Bathory aan boord overgevoerd. Luigi wachtte hen aan
de valreep en ontving hen hartelijk.

"En die man?..." vroeg de dokter met de uiterste belangstelling. "Is
die man aan boord?"

"De vlet, die hem volgens uwe bevelen aan den voet der rotsen
bespiedde," antwoordde de jeugdige zeeman, "heeft hem na zijn val
dadelijk opgenomen en ter sluiks aan boord gebracht. Ik heb hem in
de kajuit van het voorschip doen opsluiten."

"Heeft hij niets gezegd, toen hij uit het water gehaald werd?..." vroeg
Piet Bathory.

"Niets," antwoordde Luigi.

"In het geheel niets?"

"Wat zou hij hebben kunnen zeggen? Hij kon niet spreken... Hij schijnt
stom te zijn."

"Waarom kan hij niet spreken?"

"Wel, hij is in diepen slaap gedompeld en heeft volstrekt geen
bewustzijn zijner handelingen."

"Goed," zei dokter Antekirrt.

De beide jongelieden keken hem ietwat verwonderd aan, maar waagden
het niet eene vraag te uiten.

"Het was mijn wil," ging de dokter voort, "dat Carpena van boven die
rots neerstortte en... hij is er afgestort.... Het was mijn wil,
dat hij sliep en... hij slaapt!... Wanneer ik zal willen dat hij
ontwaakt, zal hij ontwaken!... En nu, Luigi, anker op, en onder
stoom! Ik hoop, dat gij daartoe geen uwer maatregelen zult uit het
oog verloren hebben."

De jonge zeeman knikte glimlachend van neen; de stoomketel had zijne
volle spanning, het anker winden was spoedig geschied, en weinige
minuten later had de _Ferrato_ de open Middellandsche zee bereikt en
stevende oostwaarts op naar Antekirrta.III.

ZEVENTIEN MALEN


"Zeventien malen?..."

"Ja, zeventien malen!"

"Onmogelijk!"

"Wel mogelijk!... Rood is zeventien malen achter elkander uitgekomen!"

"Ongeloofelijk! Ik herhaal, dat het volstrekt onmogelijk is. En ik
houd dat vol!"

"Het mag onmogelijk, het mag ongeloofelijk schijnen; maar het is zóó
en niet anders!"

"En hebben de spelers daar tegen in volgehouden?"

"Ja!"

"Die domooren! Die ezels! die ganzen! Hadden zij dan hun verstand
verloren?"

"De bank heeft meer dan negen maal honderd duizend franken gewonnen!"

"Zeventien malen?... Zeventien malen?... Achter elkander?..."

"Ja, zeventien malen! en achter elkander!"

"Met de roulette of met het trente et quarante?... Zeg mij, met welke
dier beiden?"

"Met het trente et quarante!"

"Dat is voorzeker binnen het tijdperk van vijftien jaren niet
voorgekomen."

"Vijftien jaren, drie maanden en veertien dagen geleden, is het nog
eens gebeurd!" antwoordde koelbloedig een oude speler, die tot de
eerbiedwaardige klasse der ongelukkige dobbelaars behoorde. "Ja,
mijnheer, en het was toen zomer--wat zeer opmerkelijk is.--Ik ben
betaald, om er iets van te weten."

Zoodanig waren de praatjes of beter de uitroepen, welke in het
voorportaal en tot op het bordes van den Club der Vreemdelingen te
Monte Carlo in den avond van den 3den October, dus acht dagen na de
ontsnapping van Carpena uit de Spaansche strafkolonie, gehoord werden.

En toen ontstond te midden van die opeengedrongen menigte van spelers,
zoowel uit vrouwen als uit mannen van iedere nationaliteit, van iederen
leeftijd, van iederen rang of klasse bestaande, eene uitbarsting van
geestdrift. Het was of hooren en zien moest vergaan.

Men zou de roode kleur wel hebben willen toejuichen, zooals men een
paard zou gedaan hebben, dat den grooten prijs bij de wedrennen van
Longchamps of van Epsom zoude behaald hebben.

En, inderdaad, voor die wel eenigszins gemengde bevolking, welke
dagelijks daar in dat kleine vorstendom Monaco uit de Oude en Nieuwe
wereld samenstroomt, had dat hardnekkig uitkomen der roode kleur in
eene serie van zeventien malen de belangrijkheid van eene staatkundige
gebeurtenis, die de wetten van het Europeesche evenwicht zou verbroken
of gewijzigd hebben. Erger dan dat! Want wat gaat het Europeesche
evenwicht een rechtgeaarden speler aan?

Gemakkelijk zal door den lezer aangenomen worden, dat die wel wat
zonderlinge hardnekkigheid van de roode kleur niet had kunnen plaats
hebben zonder veelvuldige slachtoffers gemaakt te hebben, vooral als
medegedeeld wordt, dat de winst der bank belangrijke sommen beliep.

"Bijna een millioen!" mompelde men in de verschillende groepjes. "Bijna
een millioen!"

En die winst sproot voornamelijk daaruit voort, dat de groote
meerderheid der spelers koppig tegen zulk eene onwaarschijnlijke
uitkomst gestreden hadden.

Onder die allen hadden voornamelijk twee vreemdelingen het grootste
deel betaald aan dat, wat door de ridders van de groene tafel de
"déveine" genoemd wordt.

De eene koel van uiterlijk, was zeer teruggetrokken, hoewel hij groote
aandoeningen bij het spel ondervonden had, waarvan trouwens zijn bleek
gelaat nog de sporen droeg. De andere vertoonde een ontsteld gelaat,
had de haren in wanorde, terwijl zijn oogen rondkeken als die van
een waanzinnige of van een wanhopige.

Beiden waren de trappen van het perron afgedaald en verdwenen in het
duister naar den kant van de Duivenschietbaan.

"Dat is op meer dan viermaal honderd duizend francs, dat die vervloekte
serie ons te staan komt!" riep de oudste dier twee uit. "Het is
verschrikkelijk!"

"Gij kunt zeggen viermaal honderd en dertien duizend," verbeterde
de jongste op den toon van een kassier, die de som eener optelling
controleert.

"En thans blijft mij...."

"Hoeveel?... Kom, zeg op, en wees niet achterhoudend! Het kan je toch
niets baten!"

"Nauwelijks tweemaal honderd duizend francs over!" jammerde de eerste
speler op treurigen toon.

"Denkt ge dat?" vroeg de andere snijdend spottend. "Ik geloof, dat
gij u vergist!"

"Meent ge meer?"

"Het mocht wat!... Slechts honderd zeven en negentig
duizend!" antwoordde de jongste op niet te verstoren flegmatischen
toon.

"Slechts dat?"

"Ja, kijk maar!" ging de jongste voort, terwijl hij zijn makker een
met cijfers bekrabbeld papier vertoonde.

"Dat is dus alles, wat mij van de twee millioenen overblijft, die ik
nog had, toen gij mij genoodzaakt hebt u te volgen."

"Een millioen, zeven honderd vijf en zeventig duizend francs! Niets
meer of minder dan dat!"

"En dat in minder dan twee maanden!..."

"In een maand en zestien dagen!"

"Sarcany!..." riep de oudste, die door de koelbloedigheid zijns
makkers, maar niet minder door de bijtende juistheid der cijfers,
die deze opsomde, buiten zich zelven geraakte, verbitterd uit.

"Welnu, Silas! Wat wilt ge? Ik dien u op de hoogte te brengen en te
houden. Effen rekeningen onderhouden de vriendschap."

"Ga zoo niet voort!" sprak de andere dreigend.

"Ah bah!" zei de ander met een luchtig gebaar. "Gij zijt heden in
een booze bui."

Ja, het waren Silas Toronthal en Sarcany, welke dat gesprek met
elkander voerden. Sedert zij Ragusa verlaten hadden, in dat kort
tijdsbestek van drie maanden, hadden zij het verzwendelen van hun
vermogen nagenoeg voltooid. Daaraan ontbrak waarlijk nog maar weinig
aan. Nadat hij zijn geheel aandeel, hetwelk hij tot prijs voor zijne
schandelijke verklikking genoten had, opgemaakt en verbrast had,
was Sarcany zijn ouden medeplichtige te Ragusa komen opzoeken. Daarop
hadden beiden met Sava die stad verlaten.

Toen was Silas Toronthal, die steeds door Sarcany in die doolhoven
van het dobbelspel voortgesleurd werd, niet veel tijd meer gegund
om tot verademing te komen. Zijn vermogen was spoedig te gronde
gericht. Er moet bijgevoegd worden om der rechtvaardigheids wille,
dat het Sarcany niet veel moeite gekost had, om van den ouden bankier,
die steeds een doldriftig speculant was geweest, die meer dan eens
zijn naam en bestaan in finantiëele ondernemingen, waarvan het blind
geluk de gids was, ergerlijk gewaagd had, een speler, een getrouwe
van kroegen en speelholen te maken. De geaardheid zat er in en had
slechts op de gelegenheid gewacht, om tot ontwikkeling te komen.

Daarenboven, hoe zou Silas Toronthal hierbij weerstand hebben kunnen
bieden?

Was hij niet meer dan ooit in de macht van zijn ouden makelaar bij
zijne Tripolitaansche handelsondernemingen?

Wel is waar, kwam zijn gemoed meermalen in opstand, maar dat baatte hem
weinig; want Sarcany hield hem door zijne onweerstaanbare meerderheid
in onverbreekbare boeien gekluisterd; en de ellendeling was zoo diep
gezonken, dat hem de geestkracht ontbrak, zich uit zijne vernedering
op te richten.

Sarcany verontrustte zich dan ook geenszins over die vlagen van
weerstand, welke zijn medeplichtige soms aan den dag legde, alsof
hij het juk van zijn noodlottigen invloed wilde afschudden. De
onbeschoftheid zijner antwoorden, de onwrikbaarheid zijner logica
deden Silas Toronthal ras den nek weer buigen.

De eerste zorg der beide medeplichtigen was geweest, toen zij Ragusa
onder de omstandigheden, die de lezer voorzeker niet vergeten heeft,
verlaten hadden, om Sava onder bewaking van Namir in verzekerde
bewaring te stellen. En inderdaad, in die schuilplaats te Tetuan,
als het ware een verloren plekje op de grenzen van het Marokkaansche
rijk, zou het moeielijk geweest zijn haar weer te vinden.

Daar had de onverbiddelijke bondgenoote van Sarcany op zich genomen,
de wilskracht van het jonge meisje te verbrijzelen, ten einde haar te
noodzaken hare toestemming tot dat gehaatte huwelijk te geven. Sava
evenwel was tot nu toe onverzettelijk in haar besluit geweest en
had zich daarbij gesterkt gevoeld door hare herinneringen aan Piet
Bathory. Maar, ... zou zij--die vraag mocht wel rijzen: altijd kunnen
weerstand bieden?

Intusschen had Sarcany zijn makker steeds opgehitst, om voort te
gaan met dwaasheden aan de speeltafel uit te voeren, hoewel hij zelf
daarbij zijn eigen vermogen verkwist had. Hij scheen daar een doel
mede te hebben.

In Frankrijk, in Italië, in Duitschland, in een woord in alle de groote
bevolkings-centra, waar de blinde godin van het spel hare altaren
opgeslagen had, op de beurs, bij de wedrennen en in de speelzalen
der groote hoofdsteden, der badplaatsen, enz. had Silas Toronthal
aan de stem der verleiding van Sarcany gehoor gegeven; en weldra was
zijn vermogen tot op een paar honderd duizend francs ingeslonken En
dat kon niet anders, want terwijl de bankier slechts zijn eigen geld
op het spel zette, waagde Sarcany dat van den bankier. En langs dat
dubbel hellend vlak spoedden beiden zich met dubbele snelheid naar
het verderf.

Daarenboven wat de spelers de "déveine" noemen,--een naam waarachter
zij hunne domme verblindheid verbergen,--verklaarde zich werkelijk in
hun nadeel. En toch geschiedde dat niet zonder dat zij alle kansen
beproefd hadden. Zij waren zelfs uitermate vindingrijk geweest,
om nieuwe speelwijzen te volgen; maar te vergeefs.

Om kort te gaan, het was het baccarat-spel, dat het grootste gedeelte
der millioenen verslond, die van de goederen van graaf Mathias Sandorf
afkomstig waren, zoodat Silas Toronthal er toe was moeten overgaan,
om het fraaie huis in de Stradona-laan te Ragusa te verkoopen. Dat
was een zware slag voor den bankier geweest.

Eindelijk, walgend van die verdachte huizen en bijeenkomsten, alwaar
het "rien ne va plus" der "croupiers" in de Peloponesische taal,
in de zoogenaamde dieventaal, uitgesproken moest worden, waren zij
ten langen laatste een weinig meer eerlijkheid komen afbedelen aan
de roulette en aan het "trente et quarante" te Monte Carlo. Dat zij
nu letterlijk uitgeschud waren, hadden zij thans slechts aan hunne
stijfhoofdigheid te wijten, die hen er toe aangezet had, om den strijd
bij zoo ongelijke kansen hardnekkig vol te houden en voort te zetten.

En, ziedaar de redenen, waarom die twee mannen zich thans sedert drie
weken te Monte Carlo bevonden.

Monte Carlo maakt een onderdeel uit van het vorstendom Monaco, en daar
het _à tout Seigneur tout honneur_ ook hier betracht dient te worden,
zullen wij, hoe bescheiden dat landje ook is, ons eerst met het Rijk
en daarna met de onderhoorigheid bezighouden.

Monaco is een zelfstandig, onder de beschermheerschappij van den koning
van Italië gesteld vorstendom, hetwelk aan den westelijken oever van
de golf van Genua gelegen en door het Fransche departement des Alpes
Maritimes ingesloten wordt. Vroeger was het iets meer uitgebreid
dan thans, maar in 1871 stond Vorst Karel Honorius, nadat in 1860
Nizza door Frankrijk ingelijfd was geworden, de gemeenten Mentone
en Roccabruna tegen eene vergoeding van vier millioen francs aan
laatstgenoemd rijk af.

Het tegenwoordige vorstendom, dat bijna O,5 vierk. geograpische mijl
beslaat en ongeveer dertig minuten lang en op sommige plaatsen slechts
honderd vijftig meter breed is, telt ongeveer 10,200 inwoners en vormt
eene erfelijke monarchie in het bezit van het Genueesche Huis Grimaldi.

Volgens de geleerden, zoude de naam Monaco afgeleid worden van een
tempel aan Hercules Monoecus gewijd. Het rijkje bezit een staatsraad,
die uit vijf leden bestaat, en eene bezetting van een bataillon
nationale militie.

Het stedeke Monaco is gelegen op een in zee uitspringend terras,
en zoowel deze uitnemende ligging als het ongemeen gunstig klimaat
en het voortbestaan van de eenige speelbank in Europa, lokt vele
vreemdelingen derwaarts. Men ziet er een vorstelijk kasteel, omringd
door fraaie wandelparken en vestingwerken. De stad telt nagenoeg
drie duizend inwoners; heeft eene haven voor niet diepgaande schepen
en eene katoenfabriek, die nog al verkeer verschaft. Door hare
breede en stevige muren heeft de stad een krijgshaftig en zelfs een
sterk aanzien, en herinnert er weer aan, hoe deze muren weleer tot
schuilplaats van zeeroovers dienden.

Aan de andere zijde der baai, vlak tegenover, ligt Monte Carlo met
zijn Casino, waarheen een prachtige en uitstekend onderhouden rijweg
heen voert, te midden van berken- en pijnboomen, cypressen en ceders.

De ingang van het Casino, hetwelk op een open plein staat, is met
fraaie marmeren beelden versierd. Dat plein geeft toegang tot de
rijk gemeubelde voorzalen, waarin danspartijen en concerten gegeven
worden. Daarachter bevindt zich een heerlijk ingerichte leeszaal,
waarin men de dagbladen en de tijdschriften van de geheele beschaafde
wereld vindt.

Naast de eetzaal zijn de inderdaad smaakvolle en weelderig ingerichte
_Salons de jeu_ te vinden.

Het geheele Casino is op Franschen voet ingericht, wat zich door de
onmiddellijke nabijheid der grenzen wel verklaren laat.

Men ziet er slechts Fransch geld op de groene tafel.

De toegang tot de speelzalen wordt niet aan een ieder verleend. Zij,
die tot den dienstbaren stand behooren, en personen, die niet net
genoeg gekleed zijn, worden stelselmatig geweerd. In de eerste plaats
wordt er een vernis van goede manieren geëischt. De edelman, die zich
aan de groene tafel ruïneert, doet dat in de meest verfijnde vormen.

Toch kan op gebeurtenissen gewezen worden, dat een ongelukkige speler
zich in het midden der zaal, ten aanschouwe van een ieder, door een
pistoolschot het leven benam.

De contrôle, op de gasten der speelzalen uitgeoefend, is zeer streng,
ook op hen die, wat hunne kleeding en manieren betreft, niets te
wenschen overlaten. Niemand kan er binnen komen zonder eene entrée-
of beter eene introductie-kaart, die door den _Commissaire Spécial_
onderteekend moet zijn. Die kaart wordt slechts tegen nauwkeurige
opgave van naam, woonplaats en stand in de maatschappij afgegeven,
terwijl op iedere kaart duidelijk uitgedrukt staat, dat zij slechts
voor één dag geldig is.

Door de veelvuldige zalen, gangen en galerijen zwerven tallooze lakeien
met gegalonneerde rokken en met gladgeschoren vervelende gezichten.

In den regel wordt het spel tegen den avond met meer opgewondenheid
voortgezet dan over dag. De geheele zaal is dan door duizenden
waskaarsen schitterend verlicht en verdringt zich dan eene dichte
menigte rondom de groene tafel, zoodat de voorste rij, waar gewoonlijk
de vaste spelers zitten, onwillekeurig angstig omkijkt. Er wordt
nimmer toegejuicht; maar evenmin wordt er eene klacht vernomen. Men
hoort slechts het gerinkel of beter het metaalachtig geriktik van
het goud. Hier mogen slechts de oogen, niet de lippen spreken. Ook
dat is door de almachtige "Administration" bepaald.

Maar hoe duidelijk zijn die blikken, hoe begrijpelijk is dat
gebarenspel!

In die vertrekken vinden wij Silas Toronthal en Sarcany terug. Zij
verlieten de speeltafels niet meer, waarbij zij de onfeilbaarste en de
nieuwste kunstgrepen probeerden, die hen evenwel al verder en verder in
het verderf dompelden. IJverig bestudeerden zij de omwentelingen der
roulette, wanneer de hand des croupiers in het laatste kwartieruur
van haren dienst vermoeid raakte; zij stapelden maximum sommen op
de nummers, die maar niet uit wilden komen; zij verwarden de meest
eenvoudige combinatiën met de meest samengestelde; zij hoorden de
raadgevingen aan van oude ongeluksvogels bij het spel, die zich
thans voor professoren in de edele kunst uitgaven, en volgden die
blindelings; zij wendden de domste pogingen aan en pleegden de meest
bijgeloovige handelingen, die den speler tusschen het kind, dat zijn
verstand nog niet heeft, en den idioot, die het voor altijd verloren
heeft, eene plaats aanwijzen. En nog, wanneer men slechts zijn geld bij
het spel verloor, dan was het betrekkelijk nog niets; maar men raakt
er zijne verstandelijke vermogens tevens zoodanig kwijt, dat men er
toe komt de meest bespottelijke combinatiën uit te denken; men geeft
er zijne persoonlijke waardigheid prijs bij de aanraking dier wereld,
welker gemengdheid zich aan allen, die er zich in wagen, opdringt.

Om kort te gaan, ten gevolge van de gebeurtenissen op dien avond,
die berucht werden in de annalen van het wereldberoemde Monte Carlo,
door de hardnekkigheid, ja de stijfhoofdigheid om vol te houden tegen
eene serie van zeventien keeren, dat de roode kleur bij het _trente
et quarante_ uitkwam, bleven aan de twee medeplichtigen nog niet eens
meer tweemaal honderd duizend francs over.

Dat was de ellende en de bedelstaf binnen een zeer beperkt verschiet,
vooral voor mannen als deze.

Maar al hadden zij ook al hun vermogen verloren, zoo waren zij toch
nog hun verstand niet geheel en al kwijt; want terwijl zij daar op het
terras stonden te praten, konden zij een speler zien voorbijsnellen,
die met het hoofd op hol, door de tuinen van het Casino rondliep
en uitriep:

"Kijk!... Kijk!... Hij draait steeds!... Hij draait steeds!... En
zal altijd draaien!..."

Allen, die hem zagen, lachten hartelijk; en toch was daar zeer weinig
reden om te lachen.

De ongelukkige verbeeldde zich, dat hij juist gezet had op het nummer,
hetwelk voorbeschikt was, om uit te komen; maar dat de cilinder,
door eene spookachtige omwentelingskracht verward, draaide, draaide,
draaide, en was blijven draaien tot het einde der eeuwen en der
wereld!...

De arme kerel was krankzinnig! Geheel en al onherstelbaar krankzinnig!

"Zijt gij thans weer kalm geworden, Silas Toronthal?" vroeg Sarcany
aan zijnen medeplichtige, die geheel buiten zichzelven van ontsteltenis
was.

"Kalm, kalm!" bromde de bankier binnensmonds. "Gij hebt goed praten! Ik
wilde u wel in mijne plaats zien."

"Dat die waanzinnige u tot voorbeeld strekke, wat het zeggen wil,
in zulke omstandigheden het hoofd te verliezen."

"Ik herhaal het, en zal het steeds herhalen: gij hebt mooi praten;
maar ik wilde u wel in mijne plaats zien."

"Wij zijn niet geslaagd, dat is zoo," vervolgde Sarcany; "maar het
lot zal keeren, omdat het daartoe gedwongen zal worden, ook zonder
dat wij er iets voor doen."

Silas Toronthal, in de meest onbevredigde stemming verkeerende,
knorde steeds binnensmonds.

"Neen, wij moeten en wij mogen niets ondernemen, om het lot gunstiger
te stemmen!" ging Sarcany voort. "Dat is gevaarlijk, en daarenboven
geheel overbodig.... Men slaagt er nimmer in, het lot te wijzigen,
wanneer het ongunstig is. En niets kan het storen, wanneer het in
ons voordeel is!... Laten wij wachten, totdat het ongeluk afgewend
zal zijn, en laten wij dan niet aarzelen, om ons spel, wanneer wij
de veine hebben, hoog op te voeren."

Luisterde Silas Toronthal naar die trouwelooze raadgevingen, die
evenals alle redeneeringen, welke hasardspelen betreffen, slecht,
zeer slecht waren? Neen, voorzeker niet! Hij gevoelde zich diep
ter neergedrukt en had toen slechts eene overheerschende gedachte,
namelijk: om aan de macht, welke Sarcany zoo noodlottig op hem
uitoefende, te ontsnappen, om zoover weg te vluchten, dat zijn
verleden achter bleef en hem niet zou kunnen volgen, om op een
gegeven oogenblik tegen hem op te staan! Maar zulke aanvallen van
beslissende wilskracht konden onmogelijk lang duren in die verweekte
ziel, waarvan al de veerkracht gebroken was. Daarenboven werd hij van
nabij bewaakt en bespied door zijn medeplichtige. Sarcany, alvorens
hem aan zich zelven over te laten, alvorens hem als een uitgeperste
citroen weg te werpen, had hem nog noodig, totdat zijn huwelijk met
Sava voltrokken zoude zijn. Daarna zou hij zich van Silas Toronthal
wel weten te ontdoen. Hij zou hem dan vergeten, hij zou zich dat zwakke
wezen niet meer herinneren, alsof hij nimmer bestaan had, hij zou niet
meer willen weten, dat zij te zamen zaken gedaan hadden! Maar tot dat
oogenblik moest de bankier in zijne afhankelijkheid blijven! Zoo had
Sarcany het besloten en zoo meende hij dat het moest geschieden.

"Silas Toronthal," hernam Sarcany, "wij zijn heden zoo ongelukkig
geweest, dat het ongunstige lot in ons voordeel moet keeren!... Morgen
zal het ons gunstig zijn!"

"En als ik het weinige wat mij overblijft verlies!" antwoordde de
bankier, die te vergeefs tegen die verkeerde raadgevingen trachtte
op te komen. "Zeg, wat dan?"

"Dan blijft ons Sava Toronthal over!" was het antwoord, dat Sarcany
vrij driftig gaf.

"En dan?" vroeg de bankier op geheel ter neder geslagen toon. "En
dan?..."

"Dat is eene bovenste beste troef in ons spel. Die kan onmogelijk
overgetroefd worden!"

"Ja, morgen!... Gij denkt slechts, die dan leeft, die dan zorgt,
niet waar?"

"Zeker morgen!" bevestigde Sarcany. "Morgen zal het mijn geluksdag
zijn, wees daarvan verzekerd."

"Ja, morgen! ... morgen!" herhaalde de bankier, die zich in die
gemoedsstemming bevond, waarin een speler zijn hoofd als inzet zou
stellen. "Morgen!... Morgen!... Welaan, het zij zoo!"

Beiden keerden naar hun hôtel terug, dat halverwege van de laan
gelegen was, die van Monte Carlo naar La Condamine voert.

De haven van Monaco, die begrepen ligt tusschen de kaap Focinana en
het fort Antonius, vormt een vrije open kreek of kleine baai, die
toegang aan de noordwestelijke en zuidwestelijke winden verleent. Zij
buigt zich landwaarts in van de rotsmassa af, die de hoofdstad van den
Monacoschen staat torscht, tot aan het hoogvlak, waarop de hôtels,
de villa's en het speelhuis van Monte Carlo verrijzen, aan den voet
van den prachtigen Mont-Ayel, wiens top elf honderd meters hoog is
en het schilderachtige panorama van de kusten van Ligurië beheerscht.

De stad, die zooals gezegd is drie duizend inwoners telt, gelijkt
op een dischversiersel, hetwelk op die prachtige tafel geplaatst
zoude zijn, die door de rots van Monaco gevormd en langs drie zijden
door de zee bespoeld wordt, en die zelve onzichtbaar is onder het
eeuwige groen der palmboomen, der granaatboomen, der sycomoren, der
peperboomen, der oranje- en citroenboomen, der eucalyptussen, der
boomachtige varens en struikgewassen, zooals geraniums, aloëssen,
myrten, palmachristi's en zoovele anderen, die in eene bevallige
wanorde naast en tusschen elkander groeien.

Aan de andere zijde van de havenkom ligt, vlak tegenover de hoofdplaats
Monaco, Monte Carlo met zijne zonderlinge gebouwen en massa's, die zich
op alle bergwrongen verheffen, die zigzagsgewijze nauwe en klimmende
straten vormen, die tot bij den weg van La Corniche stijgen, welke weg
halverwege den berg, als in de lucht hangende, aangetroffen wordt. Dat
Monte Carlo vertoont als het ware een schaakbord van tuinen, waarin de
gewassen steeds in bloei zijn, van bevallige woningen in alle vormen,
van villa's in alle bouwstijlen, en waarvan er ettelijke als zwevende
boven de heldere wateren der Middellandsche zee gebouwd zijn. Het is
inderdaad een bekoorlijk oord, een der fraaiste, hetwelk het schoone
Italië oplevert.

Tusschen Monaco en Monte Carlo, heel diep in de bocht der haven,
van het strand af tot aan de vernauwing van het grillig toeloopend
dal, dat de berggroepen scheidt, ontwikkelt zich eene derde stad:
dat is La Condamine.

Daarboven ter rechterzijde verrijst een grootsche berg, wiens profiel,
naar de zeezijde gekeerd, hem den naam van den Hondenkop heeft
verleend. Op dien kop ontwaart men thans ter hoogte van vijfhonderd
twee en veertig meters boven de oppervlakte der zee, een fort, dat
gezegd kan worden onneembaar te zijn, en de eer heeft tot het Fransche
grondgebied te behooren. Aan dien kant bevindt zich de grens van het
Monacosche rijkje.

Van La Condamine naar Monte Carlo kunnen de rijtuigen langs een
prachtigen hellenden weg naar boven komen. Op het hoogste gedeelte
daarvan verrijzen de particuliere woningen en de hôtels, waarvan een
door Sarcany en Silas Toronthal betrokken was. Van uit de vensters
hunner vertrekken, die naast elkander gelegen waren, genoot men
een vergezicht, hetwelk zich tot La Condamine, ja tot over Monaco
uitstrekte en slechts door den Hondenkop begrensd werd, door dat
dogsgelaat, hetwelk de Middellandsche zee schijnt te ondervragen,
zooals de Sfinx dat met de Lybische woestijn deed.

Sarcany en Silas Toronthal hadden zich na hunne teleurstellingen in
hunne kamers teruggetrokken en onderzochten en overpeinsden daar den
toestand, natuurlijk ieder van zijn standpunt. Zouden thans de banden
der gemeenschappelijke belangen, die hen gedurende vijftien jaren te
zamen gebonden hadden, door de fortuinswisselingen verbroken worden?

Bij zijne thuiskomst had Sarcany een brief gevonden, die van Tetuan
aangebracht was en dien hij dadelijk geopend had. Hij wierp er in
alle haast een blik in.

In weinige regels deelde hem Namir twee tijdingen mede, die voor
hem zeer belangrijk waren. Vooreerst den dood van Carpena, die in
de haven van Ceuta, tengevolge van zeer zonderlinge omstandigheden
verdronken was. Dan de verschijning van dokter Antekirrt op dat punt
van de Marokkaansche kust, alsmede de aanrakingen die deze met den
Spanjaard gehad had, waarna hij dadelijk weer verdwenen was.

Toen hij dien brief gelezen had, opende Sarcany het venster van zijne
kamer. En daar, geleund op den rand van het balkon, gaf hij zich,
terwijl zijn blik doelloos en verstrooid over het landschap en over de
blauwe golven der Middellandsche zee waarde, aan zijne overpeinzingen
over. Die waren verre van rooskleurig.

"Carpena dood!... Dat kon waarlijk niet beter te pas komen!... Komaan,
dan waren zijne geheimen met hem verdronken en in de diepte op den
bodem van den Oceaan begraven!... Van dien kant kan ik dus gerust
zijn!.. Daaromtrent heb ik niets meer te vreezen!"

Toen met alle nieuwsgierigheid tot het tweede gedeelte van den brief
overgaande:

"Wat de verschijning van dien dokter Antekirrt te Ceuta betreft,
dat komt mij ernstiger voor!... Wie is die man toch?... Dat zou mij,
alles wel beschouwd, bitter weinig kunnen schelen, wanneer ik hem
niet sedert eenigen tijd min of meer daadwerkelijk gemengd vond in
alles wat mij betreft! ... Te Ragusa, zijne bezoeken aan de familie
Bathory! ... Te Catania, die strik, welken hij aan Zirone gespannen
heeft! ... Te Ceuta, die tusschenkomst, die evenwel Carpena het leven
gekost heeft! ... Hij was daar dicht bij Tetuan! ... Maar het schijnt
niet, dat hij er heen gegaan is, ook niet, dat hij weet, dat daar de
schuilplaats van Sava te vinden is. Dat zou een verschrikkelijke slag
zijn, die evenwel nog gebeuren kan! ... Wij zullen zien, of die niet
voorkomen kan worden, niet alleen voor het toekomstige maar zelfs voor
het tegenwoordige! ... De Senousisten zullen weldra meester zijn van de
geheele Cyrenaïsche kuststrook; ... zij zullen dan slechts een zeearm
over te steken hebben, om Antekirrta aan te kunnen vallen! ... Als zij
in dat spoor voortgedreven moeten worden ... welnu, dan zal ik wel ..."

Het is klaarblijkelijk, dat alle die feiten donkere vlekken aan
Sarcany's gezichteinder vormden. In de sombere verwikkelingen, die
hij pas voor pas ontwierp, om zijn doelwit te bereiken, en hetwelk
hij schier met de hand aanraakte, kon het kleinste steentje een
struikelblok worden, die hem zou kunnen doen vallen en vernietigen. En
van dien val zou hij waarschijnlijk niet meer opstaan. Nu was die
tusschenkomst van dokter Antekirrt in zijne plannen wel geschikt om
hem te verontrusten; maar wat hem nog meer zorgen baarde, en ernstige
zorgen, was de tegenwoordige toestand van Silas Toronthal. Die was
het krankzinnig worden nabij.

"Ja," zoo sprak hij tot zich zelven, "wij zijn, inderdaad, zonder
uitweg tegen den muur gedrongen! ... Morgen wordt alles op één worp,
op één dobbelsteen gezet! ... Of de bank zal springen, of ... wij! Dat
ik geruïneerd zal zijn door zijn val ... wat kan dat schelen? Ik kan
mij herstellen ... Maar Silas Toronthal? Dat is iets anders ... Dan
zal hij gevaarlijk worden, ... dan kan hij geneigd zijn te praten,
... dan kan hij het geheim openbaren, waarop mijn geheele toekomst
rust! ... Dan zou hij, nadat hij zoolang in mijne macht geweest is,
macht over mij krijgen!"

En, inderdaad, de toestand was zoodanig, als Sarcany hem inzag. Hij
kon zich deswege geen droombeelden maken, ook niet over de moreele
waarde van zijn medeplichtige. Hij had hem vroeger onderwijs in onrecht
en laaghartigheid gegeven, en Silas Toronthal zou niet nalaten die
lessen op te volgen, wanneer hij niets meer te verliezen zou hebben.

Sarcany vroeg zich toen af, hoe hij te handelen had in zoo'n benauwend
uiterste.

Terwijl hij zoo in gedachten verzonken zat, zag hij niet, wat bij den
ingang der haven van Monaco, die eenige honderden voeten beneden hem
gelegen was, plaats vond.

Op den afstand van eene kabellengte van dien ingang gleed een
lang spoelvormig lichaam in volle zee voorwaarts, dat noch mast
noch schoorsteen vertoonde, en waarvan de romp slechts twee of drie
voeten boven de wateroppervlakte uitstak. Dat vaartuig kwam weldra, na
langzamerhand de Focicana-kaap tot vlak onder het duiven-schietterrein
van Monte Carlo genaderd te zijn, eene meer gunstige ankerplaats,
voor de branding beveiligd, zoeken. Toen die gevonden en het anker
in den zeebodem gevallen was, stak eene lichte jol, van plaatijzer
vervaardigd, die als in de flanken van dat schier onzichtbare schip
verscholen was geweest, van boord af, nadat drie mannen daarin plaats
hadden genomen. Weinige riemslagen waren voldoende, om het nabijgelegen
strand te bereiken, waar twee der opvarenden aan wal stapten, terwijl
de derde de jol naar boord terugroeide. Weinige minuten later was
het geheimzinnige vaartuigje, dat zijne tegenwoordigheid noch door
een licht noch door eenig gedruisch verraden had, zonder eenig spoor
na te laten, in de duisternis verdwenen.

Wat de beide ontscheepte mannen betrof, deze volgden, nadat zij de
strandstrook overgestoken waren, den voet der rotsen en richtten
hunne schreden naar het station van den spoorweg van Monaco, daarna
sloegen zij de Spelugualaan in, die sierlijk en bevallig om de tuinen
van Monte Carlo voert.

Sarcany had daarvan niets gezien. Zijne gedachten voerden hem in dit
oogenblik ver, zeer ver van Monaco, naar den kant van Tetuan... Maar
hij dwaalde er niet alleen heen. Hij noodzaakte zijn medeplichtige
die denkbeeldige reis mede te maken. Die was waarachtig in geene
stemming om denkbeeldige reizen te volvoeren.

"Silas! ... ik in de macht van Silas Toronthal!.." zoo herhaalde hij
al prevelend in zich zelven. "Silas, die met één woord mij zou kunnen
beletten, mijn doel te bereiken! ... Dat nooit! ... Als wij morgen
het geld niet teruggewonnen hebben, wat het spel ons ontnomen heeft,
dan zal ik hem wel noodzaken mij te volgen! ... Ja, dat zal ik ... mij
te volgen tot Tetuan toe ... en wie zal zich daar op de Marokkaansche
kust om Silas Toronthal bekommeren, wanneer hij eensklaps kwam te
verdwijnen? Niemand ter wereld, niemand, niet waar?"

De lezer weet het: Sarcany was er de man niet naar, om voor
eene misdaad meer of minder terug te deinzen, vooral wanneer de
omstandigheden, zooals de onbekendheid van de landstreek, de woestheid
harer inwoners, de onmogelijkheid om den schuldige op te sporen en
uit te vinden, de volvoering zoo gemakkelijk zouden maken.

Toen zoo zijn plan vastgesteld was, sloot Sarcany het venster, ging
naar bed en was weldra in een diepen slaap gedompeld, zonder dat
zijn geweten die rust stoorde, zonder dat zelfs eenige wroeging zich
deed gevoelen.

Met Silas Toronthal was het niet zoo gesteld. De bankier bracht een
schrikkelijken nacht door. En niet zonder reden! Wat bleef hem van
zijn vermogen van weleer nog over? Ter nauwernood tweemaal honderd
duizend franken, die door het spel niet verzwolgen waren. En dan
nog: die behoorden hem niet eens. Dat was de inzet van de laatste
partij! De laatste kans, die te wagen was! De toestand was in zijn
oogen ontzettend netelig.

Dat was de wil van zijn medeplichtige; dat was zijn eigen wil! Zijne
verzwakte, verweekte hersenen, die met dwaze berekeningen vervuld
waren, gedoogden hem niet meer om kalm en juist te redeneeren. Hij
was zelfs onbekwaam--in dit oogenblik althans--om zich rekenschap
van zijn toestand te kunnen geven, om dien te kunnen overzien, zooals
Sarcany niet zonder sluwheid gedaan had. Hij begreep volstrekt niet,
dat de rollen verwisseld waren, dat hij den man nu in zijne macht
had, die hem zoo lang het dwangjuk had doen gevoelen. Hij had slechts
oogen voor het tegenwoordige, dat hem zijn onmiddellijken ondergang
deed aanschouwen, en dacht slechts aan den dag van morgen, die hem
redden zou, of hem tot de laagste sport van de ladder der menschelijke
ellende zou doen afdalen.

Zoo ging die nacht voor de beide vennooten zeer ongelijk, zooals men
ziet, voorbij.

Gunde hij den eenen eenige uren rust, zoo liet hij den anderen zich
slechts wanhopig wentelen in angstige pijnlijkheid en volslagen
slapeloosheid.

Den volgenden morgen tegen tien uren vervoegde Sarcany zich bij
Silas Toronthal. De bankier was voor zijne tafel gezeten en hield
zich halsstarrig bezig met eenige vellen papier met cijfers en
formulen te bekladden. Blijkbaar had hij den nacht met dien arbeid
doorgebracht. Hij zag er uit als het beeld der verpersoonlijkte
wanhoop.

"Welnu, Silas Toronthal," begon de Siciliaan op dien luchtigen toon,
die aan de ellende in dit tranendal niet meer gewicht schenkt, dan
zij waard is.

De bankier antwoordde niet, hij scheen te zeer in zijne formulen en
berekeningen verdiept.

"Hebt gij eindelijk de voorkeur aan de roode of aan de zwarte kleur
geschonken?" vervolgde Sarcany.

"Ik heb geen enkel oogenblik geslapen!" siste Silas Toronthal meer
dan hij sprak.

"Niet?"

"Neen, geen enkel. Hebt gij kunnen slapen?" vroeg de bankier woest,
terwijl een zweem van afgunst zijn gelaat ontroerde.

"Zeker heb ik kunnen slapen. Maar ... des te erger, Silas Toronthal,
des te erger voor u."

"Waarom? Zeg mij, waarom des te erger voor mij en niet voor u? Dat
wil en moet ik weten."

"Heden moet gij noodzakelijk koelbloedig wezen en zouden een paar
uren rust u goed gedaan hebben."

"Och, wat! Bah!... Wat beteekent rust?... Heb ik rust noodig?.. En
toch...."

"Kijk mij... Ik heb heerlijk geslapen, en ik bevind mij in den
gewenschten toestand om den kamp met de fortuin te aanvaarden. Ik
wilde, dat gij zoo kalm waart als ik."

"De fortuin?... De fortuin?..." herhaalde Silas Toronthal nadenkend
en met de hand voor het voorhoofd geslagen.

"Ja, de fortuin! Zij is, wel beschouwd, vrouw en als zoodanig deelt
zij hare gunsten uit aan hen, die sterk genoeg zijn, om haar te
beheerschen en haar onder den duim te houden,"

"Zij heeft ons toch verraden! Ja, verraden, zooals dat slechts eene
vrouw doen kan!"

"Bah!... Een eenvoudige gril!... Als die gril over is, keert zij tot
ons terug! Zijt gij daaromtrent niet ten innigste overtuigd? Gij zult
zien, zij komt tot ons terug!"

Silas Toronthal antwoordde niet. Had hij wel gehoord, wat Sarcany tot
hem zeide, terwijl zijn blik het vel papier niet verliet, dat voor
hem lei en waarop hij zijne vrij nuttelooze combinatiën uitgerekend
had? Dat was voorzeker te betwijfelen. Hij bleef het oog op de
cijferreeksen gevestigd houden en scheen overigens niets te zien of
te hooren.

"Wat deedt gij dan toch, toen ik binnentrad?" vroeg Sarcany, terwijl
hij het papier greep.

"Ik?" hernam de bankier als verschrikt... "Ik?... Geef mij dat papier
terug, Sarcany."

"Berekeningen, ... onfeilbare martingalen om te winnen?.. Drommels,
waarde Silas, het komt mij voor, dat gij zeer ongesteld zijt. Het
begint u waarlijk in het hoofd te schelen!"

"Kom, loop heen, ik... Maar geef mij dat papier terug, Sarcany,
ik bid er u om."

"De fortuin, of beter het toeval, de kans laat zich niet door
berekeningen onderwerpen. En het is die fortuin, dat toeval, die kans
alleen, die heden uitspraak zal doen: voor of tegen ons!"

"Welnu?" vroeg Silas Toronthal, terwijl hij hem het papier uit de
handen trok, het opvouwde en in zijne portefeuille opborg.

"Ik ken maar eene manier, Silas, om dat toeval te leiden, te dwingen,"
hernam Sarcany op spotzieken toon.

"Welnu?" herhaalde de bankier vragend: "Zeg mij die manier, Sarcany,
als zij goed is."

"Ja, maar daarvoor moet men bijzondere studiën gemaakt hebben ... en
op dat gebied--dit moet gij erkennen--is onze opvoeding onvoltooid
gebleven. Van studie hebben wij beiden niet veel willen weten."

"Maar, wat verder? Spreek dan toch, Sarcany. Wat verder?" vroeg Silas
Toronthal stampvoetende.

"Laten wij het derhalve geheel, aan het toeval overlaten. Gisteren had
de bank de veine, het is niet onmogelijk, dat zij heden déveine zal
hebben. En als dat zoo is, dan"... Sarcany's oogen glinsterden... "heb
ik u niets meer te zeggen."

"Dan?..."

"Dan zal het spel ons alles weergeven, wat wij verloren hebben! Zult
gij dan tevreden zijn?"

"Alles?..."

"Ja, alles, Silas Toronthal! Alles! Verstaat gij
mij? Alles! Alles! Verlaat u op mij."

"God geve het!" zuchtte de bankier zoo weemoedig, alsof het eerlijk
verdiende penningen gold.

"Maar, nu geene zwakheid, geene ontmoediging meer! Integendeel
stoutheid en koelbloedigheid!"

"En als wij hedenavond geruïneerd zullen zijn?" hernam de bankier,
die voor Sarcany ging staan en hem strak in de oogen keek. "Zeg,
als wij hedenavond niets meer hebben zullen?"

"Welnu, dan verlaten wij Monaco! Dat is afgesproken, Silas Toronthal,
niet waar?"

"Monaco verlaten? Waarom Monaco verlaten? En waarheen dan?... Zoo
zonder geld?"

"Voorzeker. Wat zouden wij hier uitrichten? Zonder de speelzalen is
te Monaco niets uit te richten."

"Monaco verlaten?... Om waarheen te gaan? Daarop antwoordt gij niet,
dunkt mij."

Neen, Sarcany antwoordde niet, daarin had Silas Toronthal volkomen
gelijk.

"O, gevloekt zij de dag, waarop ik u leerde kennen, Sarcany, de dag,
toen ik uwe diensten verzocht!"

De Siciliaan grinnikte van de pret. Het gesprek werd nu eerst
interessant voor hem.

"Ik zou niet zoo diep gevallen zijn, als ik thans ben!" ging de
bankier kermend voort.

"Het is een beetje laat, om thans dergelijke verwijten als oude koeien
uit de sloot te halen!" antwoordde de schaamtelooze kerel. "Dat moest
ge toch zelf inzien."

"Zwijg!" riep de bankier uiterst vertoornd. "Zwijg, of ik zal u..."

"Het is ook al te gemakkelijk, de menschen ten laatste met verwijten
te overladen, wanneer men zich eerst van hen bediend heeft. Dat is
de meest gebruikelijke manier, om zijne dankbaarheid te toonen!"

"Pas op!" riep de bankier verbolgen uit. "Ik waarschuw u ernstig. Pas
op!"

"Ja!... ik zal oppassen!" mompelde Sarcany onverstaanbaar. "Daar kunt
ge staat op maken."

Die soort bedreiging van Silas Toronthal moest den ellendeling in
het voornemen sterken, om zijn medeplichtige buiten staat te stellen,
hem te kunnen benadeelen.

Daarna hernam hij met luider stem, alsof er hoegenaamd niets gebeurd
was:

"Waarde Silas," zei hij honigzoet, "laten wij toch niet boos
op elkander worden!... Waartoe zou dat dienen?... Dat overspant
slechts de zenuwen, en, geloof mij, wij mogen heden niet zenuwachtig
zijn!... Schep vertrouwen en kijk naar mij: ik wanhoop niet!... Gij
zult zien, heden zal het de dag onzer zegepraal zijn!"

"Maar, intusschen.... Als dat nu eens niet gebeurt? Wat dan? is
de vraag."

"Mocht bij ongeluk de déveine ons nogmaals teisteren.... Dan ... ja
dan...."

"Welnu?..."

"Vergeet dan niet, dat ik nog andere millioenen in het verschiet heb,
waarvan gij uw deel zult hebben."

"Ja!... Ja!..." riep Silas Toronthal uit, bij wien de
spelersgeaardheid, die een oogenblik afgeleid was, weer de bovenhand
kreeg. "Ja!... Ja!... ik moet mijne revanche hebben! De bank is te
gelukkig geweest!"

"Juist, zoo! Zie, nu wordt ge weer de oude fideele kerel! Nu herken
ik u weer."

"Te gelukkig geweest!" herhaalde Silas Toronthal, "en dezen avond
nog.... Ja, dezen avond!..."

"Dezen avond zullen wij rijk, zeer rijk zijn!" riep Sarcany uit,
"en ik beloof u, dat wij dan niet meer verliezen zullen, wat wij
teruggewonnen zullen hebben! Wat er ook heden gebeuren moge ... wij
zullen dan het spelen staken."

"Heden?..." vroeg de bankier in gespannen verwachting. "Het spelen
staken?... Heden reeds?"

"Morgen verlaten wij Monte Carlo!... Morgen stevenen wij naar Tetuan."

"Naar Tetuan?... Monte Carlo verlaten?... Waarom, als ik u bidden mag?"

"Ja, wij zullen vertrekken.... En deze noodlottige plaats ontvlieden,
waar men slechts zijn geld kan verliezen."

"Waarheen?... Maar, waarheen dan toch?"

"Zooals ik zeide, naar Tetuan, waar wij eene laatste partij te spelen
hebben, waarlijk eene allerlaatste partij! Maar daar niet met leelijke
croupiers, maar integendeel met een allerliefst aanvallig meisje."

Silas Toronthal grinnikte, maar antwoordde niet. Hij verdiepte zich
weer in zijne kansberekeningen. Eene gedachte aan de arme Sava kwam
niet bij hem op. Het was inderdaad een kerel zonder ziel.IV.

DE LAATSTE INZET.


De salons van den Vreemdelingen-Kring--gewoonlijk Casino
geheeten--waren sedert elf uren geopend. Hoewel het getal spelers nog
zeer beperkt was, waren toch reeds eenige roulette-tafels ter wille
van de ongeduldigen aan den gang. En het was daar rondom, dat thans
die weinige aanwezigen gezeten of gegroepeerd waren.

De stand dezer tafels was vooraf nagegaan en zoo noodig hersteld
geworden; want het is van het uiterste belang dat zij volkomen waterpas
staan. En inderdaad, het geringste gebrek te dien opzichte zou toch
invloed kunnen hebben op den knikker, die langs de ronddraaiende
schijf voortloopt. Dat zou opgemerkt worden en de arglistige spelers
zouden dat spoedig in de gaten hebben en daarmede zeer ten nadeele
van de bank hun voordeel kunnen doen.

Op ieder der zes roulette-tafels waren zestig duizend franken, zoowel
in goud als in zilverspecie en in papiergeld nedergelegd. Op ieder der
twee trente et quarante-tafels honderd vijftig duizend franken. Dat
is de gewone inzet der bank, in afwachting dat het gunstige seizoen
geopend wordt, en het is zeer zeldzaam, dat het bestuur der inrichting
genoopt wordt, die eerste fondsen-verstrekking aan te vullen. Met
hare zoo gunstige kansen moet zij steeds winnen. Is dus het spel op
zich zelf reeds als onzedelijk te beschouwen, het is daarenboven dom,
want de speler staat tegenover de bank met zeer ongelijke kansen. Hij
wordt als het ware opgelicht en afgezet.

Rondom ieder der roulette-tafels hadden reeds acht croupiers, met
hunne harken in de hand, de plaatsen ingenomen, die voor hen bestemd
waren. Naast hen zaten of stonden de spelers, of de toeschouwers in
gespannen verwachting.

In de salons wandelden de inspecteurs en de opzichters op en neer en
hielden het oog zoowel op de croupiers als op hunne slachtoffers,
terwijl talrijke kellners heen en weer liepen, om het publiek
te bedienen. Om een denkbeeld te geven van het gewemel, dat hier
plaats kan hebben, valt mede te deelen, dat niet minder dan honderd
en vijftig geëmployeerden in de speelzalen van Monte Carlo heen en
weder drentelen. Een ware legermacht inderdaad.

Tegen half een in den namiddag bracht de trein van Nizza zijn gewoon
contingent van spelers aan. Zij waren dien dag wellicht talrijker
dan anders. Die serie van zeventien malen de roode kleur van daags
te voren, had haren natuurlijken invloed niet gemist. Een ieder wilde
een kijkje komen nemen, of zich zoo iets niet zou herhalen.

Dit werkte als eene nieuwe aantrekkingskracht, en een ieder, die van
het toeval des spels leefde of daaraan offerde, was gekomen om met
belangstelling het vervolg van zoo'n serie te zien en op te merken.

De salons waren een uur later gevuld. Men koutte natuurlijk over
die zonderlinge uitkomst, evenwel met zachte stem. Niets stemt
meer akelig dan dat gefluister in die onmetelijke zalen, welker
versieringen met verguldsel overladen zijn, die weelderig gemeubeld
en door prachtige kronen en kandelabres verlicht zijn, zonder nog de
olielampen te vermelden, die van groene oogenschermen voorzien zijn,
en voornamelijk boven de speeltafels aangebracht zijn.

Wat hier, in weerwil van de menigte, die er zich verdringt, den
boventoon voert, is niet het geluid der gesprekken, maar wel het
metaalachtige gerinkel der gouden of zilveren muntstukken, die
geteld, of op het groene kleed geworpen worden, ook het geritsel van
de bankbiljetten, alsmede het voortdurende: "rood wint en kleur" of
"zeventien, zwart, oneven," door de eentonige en onverschillige stem
des speldrijvers uitgegalmd.

Dat alles levert een treurig gezicht op, dat een diepen blik in den
afgrond der menschelijke hartstochten gunt.

Evenwel twee der voornaamste verliezers van den vorigen dag waren
nog niet in de speelsalons verschenen. Reeds waren eenige spelers
op het punt om verschillende kansen te volgen en te wagen, om de
veine te grijpen, hetzij bij de roulette, hetzij bij de trente et
quarante-tafel. Maar de afwisselingen van winst en verlies wogen
tegen elkander op, en niets duidde er op, dat het verschijnsel van
den vorigen dag zich weer zou voordoen.

Tegen drie uren eerst traden Sarcany en Silas Toronthal het Casino
binnen.

Voordat zij in de speelzalen verschenen, wandelden zij de ruime zaal
op en neer, waarin zij weldra de algemeene nieuwsgierigheid tot zich
trokken. Men bekeek hen, men bespiedde hen, men vroeg zich af of zij
den strijd weer zouden aanbinden met het noodlot, dat hun den vorigen
dag zoo vijandig, zoo noodlottig was geweest.

Eenige zoogenaamde professoren hadden van de gelegenheid wel willen
gebruik maken om hun onfeilbare martingalen of kunstgrepen om te
winnen, aan den man te brengen, indien de nieuw aangekomenen maar
genaakbaar geweest waren. Maar de bankier Silas Toronthal zag er zeer
verstrooid uit, en merkte niet op, hetgeen rondom hem voorviel. Sarcany
was meer koelbloedig, meer gesloten dan ooit. Het was, alsof hij beider
lot in handen had en, van zekere zijde beschouwd, was dat ook zoo.

Beiden waren, als het ware, in zich zelven gekeerd, nu zij den laatsten
inzet gingen wagen.

Onder de vele personen, die hen met die bijzondere nieuwsgierigheid
hadden gadegeslagen, welke men aan ernstige lijders of aan
veroordeelden verleent, bevond zich een vreemdeling, die vast besloten
scheen, om hen geen oogenblik uit het oog te verliezen.

Dat was een jonge man, twee en twintig of drie en twintig jaren oud,
met een fijn besneden gelaat en schrander uiterlijk en spitse neus--een
van die neuzen, die, als het ware, meer toekijken dan ruiken.--Zijne
oogen waren bijzonder doordringend, maar verscholen zich achter een
bril met eenvoudige beschermende glazen. Hij scheen zeer levendig
en het was alsof hij kwikzilver in de aderen had. Hij hield dan
ook de handen angstvallig in de zakken van zijn overjas, om hen te
beletten gebaren te maken, terwijl hij zijne voeten noodzaakte om
met de hielen op dezelfde lijn aan elkander gesloten te zijn, om
des te zekerder te zijn, dat zij zoodoende op de plaats bleven. Hij
was zeer fatsoenlijk gekleed, hoewel er aan zijn kleeding niets ten
offer gebracht was, om de overdreven eischen van de modedwaasheid te
bevredigen. Er was dan ook niets in zijne houding op te merken, dat
naar gezochte voornaamheid zweemde, hoewel hij zich waarschijnlijk
niet zeer op zijn gemak voelde in die nauwsluitende kleedingstukken,
die den glans der nieuwheid nog bezaten.

Zoo iets zal wel niemand bevreemden, want dat jonge mensch was niemand
anders dan Pescadospunt in eigen persoon.

Buiten in den tuin stond hem Kaap Matifou geduldig te wachten. Beide
vrienden waren dus te Monte Carlo weer vereenigd.

Wie zal er aan twijfelen, dat zij voor rekening van dokter Antekirrt
in dit paradijs, of in deze hel, door het Monacosche gebied gevormd,
gekomen waren?

Zij waren daags te voren door de vlet van de _Electric 2_, behoorende
tot de vloot van het eiland Antekirrta, op de kaap van Monte Carlo
zonder meer ontscheept. Bagage hadden zij niet noodig geacht.

Met welk doel waren zij hier gekomen? Wat voerde hen hier heen,
in die plaats des verderfs?

Wij zullen het straks vernemen. De ontwikkeling van het verhaal zal
ons wel tot de ontknooping voeren.

Twee dagen nadat Carpena aan boord van de _Ferrato_ gebracht
was geworden, was hij, in weerwil van zijn protest en zijne
tegenspartelingen, in een der onderaardsche casematten van het
eiland Antekirrta gekerkerd geworden. Daar begreep die ontsnapte
van het Spaansche presidio al heel spoedig, dat hij slechts de eene
gevangenis tegen eene andere verwisseld had. In plaats van te behooren
tot het personeel van veroordeelden onder het juk van den gouverneur
van Ceuta, was hij, evenwel zonder dat hij het wist, in de macht van
dokter Antekirrt.

Waar bevond hij zich? Dat wist hij niet. Dat kon hij onmogelijk raden,
hoezeer hij zijn brein ook aftobde.

Had hij bij de verandering gewonnen? Dat vroeg hij zich niet zonder
ongerustheid af. Hij was besloten om alles te doen, alles in het werk
te stellen, om zijn toestand te verbeteren.

Hij aarzelde dan ook geen oogenblik, om op de eerste aanmaning, die
hem door den dokter zelven gedaan werd, met de grootste openhartigheid
te antwoorden.

Of hij den Triëster bankier Silas Toronthal al dan niet kende?

Daarop antwoordde hij ontkennend.

Sarcany dan?

Ja, dien kende hij, hoewel hij hem slechts zelden en dan nog met
groote tusschenpoozen gezien had.

Of Sarcany met Zirone en zijne bende in betrekking stond, sedert
deze op het eiland Sicilië werkzaam was en de omstreken van Catania
onveilig maakte?

Carpena antwoordde daarop bevestigend, daar Sarcany op Sicilië verwacht
werd, en hij daar zeer zeker aangekomen zou zijn, wanneer hij geen
bericht had bekomen van den ongelukkigen afloop van den tocht,
waarbij Zirone omgekomen was.

Waar was Sarcany thans? luidde vervolgens de vraag van dokter
Antekirrt.

Te Monte Carlo, wanneer hij ten minste die stad niet binnen kort
verlaten had. Daar had hij sedert eenigen tijd zijn verblijf
gevestigd en was daar waarschijnlijk in gezelschap van den bankier
Silas Toronthal.

Meer wist Carpena niet en meer kon hij dus ook niet vertellen. Maar
het medegedeelde was voldoende voor dokter Antekirrt, om den veldtocht
te beginnen.

Het is buiten kijf, dat de Spanjaard de drijfveer niet kende,
waarom hem de dokter van Ceuta had doen ontsnappen, waarom hij zich
van zijn persoon had meester gemaakt. Ook kon Carpena niet gissen,
dat zijn verraad jegens Andreas Ferrato gekend was door hem, die hem
ondervroeg. Daarenboven wist hij ook niet, dat Luigi de zoon was van
den visscher van Rovigno.

Carpena werd in eene donkere casemat opgesloten, waarin hij nog
strenger bewaakt werd dan dat ooit in de gevangenis van Ceuta geschied
was. Hij zou met niemand in aanraking komen, totdat zijn lot beslist
zoude zijn.

Zoo was dan een der drie verraders, die de bloedige ontknooping van
de Triëster samenzwering veroorzaakt hadden, in handen van dokter
Antekirrt. Dezen bleef dus nog de taak over, om de twee anderen te
achterhalen, wat niet moeielijk meer kon zijn, daar Carpena thans
medegedeeld had, waar ze gevonden konden worden.

Daar evenwel de dokter en Piet Bathory door Silas Toronthal en
Sarcany herkend konden worden, scheen het hun geraden niet eerder
persoonlijk op te treden, dan wanneer zulks met zekerheid van te zullen
slagen kon geschieden. Maar nu men het spoor der beide medeplichtigen
teruggevonden had, kwam het er voornamelijk op aan, hen, in afwachting
dat de gelegenheid zich zou voor doen om daadwerkelijk te handelen,
niet meer uit het oog te verliezen.

Daarom werd Pescadospunt naar Monaco gezonden met opdracht om hen
overal te volgen, waarheen zij gaan zouden. Kaap Matifou vergezelde
hem, om hem des vereischt met zijne stevige vuisten bij te springen,
terwijl dokter Antekirrt, Piet Bathory en Luigi ook derwaarts met
de _Ferrato_ zouden vertrekken, wanneer het gunstige oogenblik
aangebroken zou zijn. Zooals men ziet, werden de mazen van het net
al meer en meer om de schuldigen dichtgetrokken.

De beide akrobaten waren midden in den nacht te Monte Carlo aangekomen
en waren des morgens dadelijk aan den arbeid getogen. Het was hen niet
moeielijk gevallen, het hôtel uit te vinden, waar Silas Toronthal
en zijn medeplichtige Sarcany hun intrek genomen hadden. Terwijl
Kaap Matifou, in afwachting dat de avond viel, in den omtrek van
Monte Carlo rondwandelde, zag Pescadospunt, die zorgvuldig de wacht
hield en niets liet ontglippen, de beide vennooten tegen een uur in
den namiddag naar buiten treden. Het scheen den wakkeren verspieder
toe, dat de bankier Silas Toronthal zeer neerslachtig was en bitter
weinig sprak, hoewel Sarcany zijn best deed om het onderhoud levendig
te houden. In de morgenuren had Pescadospunt hooren verhalen, wat
daags te voren in de speelzalen van Monte Carlo plaats gevonden had,
namelijk die ongeloofelijke reeks van de roode kleur, die zoovele
slachtoffers gemaakt had en waaronder voornamelijk Sarcany en Silas
Toronthal aangehaald werden. Met zijne aangeboren schranderheid
besloot de wakkere kerel daaruit, dat hun onderhoud daarover
moest loopen, en in het bijzonder over het kwade gesternte, dat
hen vervolgd had. Bovendien vernam hij, dat die beide spelers niet
alleen ten gevolge van die noodlottige reeks, maar ook vroeger en
vooral in de laatste dagen groote sommen verloren hadden, waaruit
hij alweer met niet minder schranderheid de gevolgtrekking maakte,
dat hunne laatste hulpmiddelen nagenoeg uitgeput moesten zijn, en dat
het oogenblik naderde, waarop dokter Antekirrt daadwerkelijk en met
vrucht zou kunnen optreden. Waarlijk, de dokter had een meesterlijke
greep gedaan, toen hij de beide akrobaten voor zijn dienst aanwierf.

Die mededeelingen werden des morgens dadelijk door Pescadospunt,
evenwel zonder iemand te noemen, aan een bekend adres te La Valetta op
het eiland Malta getelegrafeerd, vanwaar zij langs een particulieren
draad snel naar het eiland Antekirrta overgeseind werden.

Toen Sarcany en Silas Toronthal het gebouw van het Casino van Monte
Carlo binnentraden, stapte Pescadospunt achter hen aan. Toen zij de
salons van de roulette en van het trente-et-quarante binnengingen,
volgde hij hen ook.

Het was toen juist drie uren in den namiddag. De heldere metalen klok
van het torentje van het Casino verkondigde dat luid genoeg, terwijl
de nagalm over de watervlakte van de Middellandsche zee wegstierf.

Het spel begon toen levendiger te worden, hoewel er nog geen groote
geestdrift heerschte.

De bankier en zijn makker wandelden eerst de zalen rond. Hier en daar
bleven zij gedurende eenige oogenblikken bij sommige speeltafels staan,
sloegen den gang van het spel gade, maar onthielden zich blijkbaar
stelselmatig er deel aan te nemen.

Pescadospunt verloor hen niet uit het oog, terwijl hij als een
onbedreven nieuwsgierige op en neder slenterde. Hij meende zelfs,
om hunne aandacht niet te trekken, hier en daar een paar vijf
francstukken op de kolommen of op de nummers der roulette te moeten
wagen. Die verloor hij natuurlijk; het moet evenwel erkend worden,
hij deed dat met de meest mogelijke onverschilligheid. Maar waarom had
hij ook niet den uitmuntenden raad gevolgd, die hem een professor,
een beunhaas in het spel, in vertrouwen gegeven had? Ja, waarom
niet? Was het betweterij?

"Om te slagen in het spel," had deze gezegd, "moet men er zich
op toeleggen, om de kleine inzetten te verliezen en de groote te
winnen! Daarin bestaat het geheele geheim, mijnheer!"

Pescadospunt knikte den raadgever gedachteloos toe; maar drentelde
verder.

Het sloeg vier uren op de groote pendule in de speelzaal, waarin zij
zich bevonden, toen Silas Toronthal en Sarcany het geschikte oogenblik
gekomen achtten, om de veine "den tand te voelen", zooals zij dat
uitdrukten. Verscheidene plaatsen waren nog onbezet bij eene der
roulette-tafels. Beiden namen daaraan plaats en wel tegenover elkander,
en weldra zag de roulettehouder zich niet alleen door spelers omringd,
maar ook door eene talrijke menigte toeschouwers, die begeerig waren
den revanche-strijd te aanschouwen, dien de twee ongelukkige spelers
van den vorigen dag te leveren hadden. Aller aandacht was natuurlijk
ten hoogste geprikkeld. Men verdrong zich als het ware.

Pescadospunt had natuurlijk gezorgd in de eerste rij der nieuwsgierigen
plaats te nemen, en was, zooals wel te bedenken is, niet een der
minsten van hen, die belangstelling in de lotswisselingen van de
begonnen partij stelden.

Gedurende het eerste uur wogen de kansen nagenoeg tegen elkander
op. Winst en verlies stonden gelijk.

Om die kansen des te beter te verdeelen, volgden Silas Toronthal en
Sarcany natuurlijk niet hetzelfde spel. Zij zetten ieder afzonderlijk
op en maakten zoo verscheidene belangrijke winsten, zoowel op de
eenvoudige als op de meer samengestelde combinatiën, die bij de
roulette gebruikelijk zijn. Maar het lot besliste niet voor en niet
tegen hen.

Maar tusschen vier en zes uren scheen het lot te keeren en hen zeer
te begunstigen.

Het maximum van inzet, dat bij de roulette zes duizend franken
bedraagt, werd herhaaldelijk door hen op volle nummers gewonnen. De
gelaatstrekken der bankhouders waren nog strakker dan gewoonlijk.

De handen en vingers van Silas Toronthal beefden koortsachtig,
wanneer hij ze over het groene laken uitstrekte, hetzij om zijn inzet
ter gewilde plaatse bij te schuiven, hetzij om de goudstukken en de
bankbiljetten van onder de harken der croupiers naar zich toe te halen.

Sarcany integendeel was zichzelven steeds meester. Hij liet geen
enkele der gewaarwordingen, die zijne ziel bestormden, op zijn gelaat
bespeuren. Hij vergenoegde zich zijnen medeplichtige met den blik aan
te moedigen; want het was Silas Toronthal, die, alles wel beschouwd,
de gunstige kansen van het oogenblik in zijn voordeel had.

Hoewel Pescadospunt als in een halven roes verkeerde, door het heen
en weer geschuif van al die goudstukken, en door het geritsel van al
die bankbiljetten veroorzaakt, verzuimde hij geen oogenblik die beide
mannen met de grootste aandacht gade te slaan, Hij vroeg zich af,
of zij voorzichtig genoeg zouden zijn, om bij tijds met spelen op
te houden, ten einde het vermogen, dat zij bezig waren te verwerven,
te behouden.

Toen kwam de gedachte bij hem op, dat wanneer Silas Toronthal en
Sarcany verstandig genoeg waren, om zoo te handelen, wat hij echter
betwijfelde, zij geneigd konden wezen om Monte Carlo te verlaten, ten
einde naar een anderen hoek van Europa te vluchten, waar zij dan weer
opgespoord moesten worden. En als zij geen geldgebrek zouden hebben,
zouden zij moeielijk in de macht van dokter Antekirrt vallen.

"Het zal, alles wel beschouwd, beter zijn," mompelde hij in zich
zelven, "dat zij alles, ja alles verliezen. Ik geloof niet, dat ik
mij vergis, maar die schoft van een Sarcany is er de man niet naar
om het spel te midden van de gunsten der veine te staken. Enfin,
wij zullen zien en geheel naar omstandigheden handelen."

Wat ook dienaangaande de meeningen en het hopen van Pescadospunt waren,
de gelukkige kansen verlieten onze twee medeplichtigen voorloopig
niet. Zij zouden inderdaad de bank drie malen reeds hebben doen
springen, wanneer de speelchef niet telkenmale toevoeging aan het
aanwezige kasgeld van twintig duizend franken bewerkstelligd had.

Dat was waarlijk eene buitengewone gebeurtenis voor de toeschouwers
van dien strijd, waarvan het meerendeel de beide spelers zeer
genegen scheen. Was dat niet als eene soort weerwraak, genomen op
die onbeschofte reeks van de roode kleur, waarvan de administratie
der bank den vorigen dag zoo ruimschoots geprofiteerd had.

Toen Silas Toronthal en Sarcany eindelijk tegen half zeven met spelen
ophielden, hadden zij, toen de rekening nauwkeurig opgemaakt werd,
eene winst gemaakt, die ruim twintig duizend louis d'or te boven
ging. Zij stonden toen op en verlieten de roulette tafel. Silas
Toronthal liep met wankelende schreden, alsof hij een weinig dronken
was. Dat was hij evenwel niet van sterken drank of van zware wijnen,
maar wel van opgewondenheid, ook van vermoeienis der hersenen. Hij
zag bleek van aandoening en was genoodzaakt herhaalde malen te blazen,
alsof de lucht zijner longen hem benauwde.

Zijn makker was kalm, ja gevoelloos gebleven; maar die bewaakte den
bankier en vreesde niets meer of minder, dan dat deze trachten zou te
ontvluchten met de eenige honderd duizend franken, die met zooveel
moeite terug gewonnen waren, om zich zoo aan zijne heerschappij te
onttrekken. Nu hij meer geld had, was dit niet geheel onmogelijk.

Beiden verlieten de speelzaal en het Casino, daalden daarna de trap
van het hooge bordes af en richtten hunne schreden naar hun hôtel,
alwaar zij eenige uren wenschten uit te rusten van die aandoeningen.

Pescadospunt volgde hen van verre, evenwel zoo dat zij hem niet
bespeuren konden.

Toen hij buiten kwam, ontwaarde hij bij een der kiosken van den tuin
Kaap Matifou, die heel gemakkelijk op een bank gezeten was en in
wijsgeerige beschouwingen verdiept scheen.

Wijsgeerige beschouwingen van een Hercules? Welken omvang zouden die
wel gehad hebben?

Pescadospunt ging tot hem en nam op zijne aanwijzing geen plaats
naast zijn vriend op de bank.

"Kom," zeide hij integendeel met eenigszins gejaagde en kort afgebroken
stem.

"Is het oogenblik gekomen?" vroeg Kaap Matifou, die dadelijk opstond
en mede wilde gaan.

"Welk oogenblik?"

"Hou je me voor den gek?" vroeg de reus gemelijk. "Pescadospunt zou
mij niet begrijpen?"

"Neen, waarachtig niet. Ik begrijp je niet. Welk oogenblik?" vroeg
de kleine man ongeduldig.

"Het oogenblik van ... van ... je weet wel.... Och, je wilt mij
niet verstaan...."

"O, van ten tooneele te verschijnen?" riep Pescadospunt uit, wien
een licht plotseling opging.

"Juist!"

"Neen, mijn waarde Kaap!... Nog niet!... Blijf nog maar wat ter
zijde!..." was het antwoord.

"Drommels!" pruttelde de reus. "Ik beken het volgaarne, ik begin mij
gruwelijk met dat niets-doen te vervelen."

"Hebt ge al gegeten?" vroeg zijn vriend hem met alle
belangstelling. "Ik hoop van ja."

"Ja, Pescadospunt, en goed ook! Daaraan schort het mij niet,"
antwoordde Kaap Matifou met een zucht.

"Ik feliciteer je wel! Ik heb de maag bij mijne hielen zitten, zoo
laag is zij gezakt."

"Dat is laag! Maar, Pescadospunt, dan zit dat lichaamsdeel bij jou
niet op z'n plaats."

"Niet waar? Want dat is de plaats van een fatsoenlijke maag niet."

"Dat dunkt me ook. Maar, vertel mij. Hoe komt dat zoo? Gij hebt toch
zoovele behoeften niet."

"Wees gerust, ik zal mijn maag wel weer naar boven werken, als ik
tijd heb. Intusschen...."

"Intusschen? Gij spreekt er van, of gij bij dat werk eene domme-kracht
wilt bezigen."

"Ga hier niet van de plaats, voordat ge me terug gezien hebt, Kaap
Matifou! Begrepen?"

"Daar kunt ge op aan!" bromde de athleet. "Maar het begint knapjes
saai te worden."

Pescadospunt ijlde naar den hellenden weg, dien Sarcany en Silas
Toronthal thans afdaalden.

Toen hij de verzekering bekomen had, dat de beide medeplichtigen zich
het diner in hunne vertrekken hadden laten voordienen, nam Pescadospunt
den tijd om plaats te nemen aan de table d'hôte van het hôtel. Het
was tijd, want de arme kerel had werkelijk honger. Maar in een half
uur tijd had hij, zooals hij Kaap Matifou verzekerd had, zijn maag
weer omhoog en op de normale plaats gebracht, welke dat orgaan in
het menschelijke lichaam moet innemen. Hij veegde zijn lippen met
zijn servet af, en loosde een zucht van voldaanheid....

Daarna stak hij een overheerlijke sigaar, een echte Panatella op,
ging naar buiten en stelde zich vóór het hôtel verdekt op, om zijn
bespieden voort te zetten. Hij was een onbetaalbare kerel voor dengeen,
die hem wist te gebruiken.

"Waarachtig, ik ben in de wieg gelegd om schildwacht te
spelen!" mompelde hij. "Ik ben mijn loopbaan misgeloopen. Maar,
wat er aan te doen? Het is thans geen tijd meer om soldaat te gaan
worden. Daartoe is het te laat."

Hij wandelde achter een perk sierstruiken op en neer, en peinsde over
de aangelegenheden, die hij te behartigen had.

De eenige vraag, die hij zich in het onderhavige geval inderdaad
stellen kon, was:

"Zouden de heeren Sarcany en Toronthal heden avond naar het Casino
terugkeeren of niet?"

Tegen tien uren verschenen Silas Toronthal en Sarcany in de omlijsting
van de deur van het hôtel. Pescadospunt meende te hooren en te
begrijpen, dat zij vrij levendig met elkander kibbelden.

Klaarblijkelijk poogde de bankier voor de laatste maal weerstand te
bieden aan de verleidingen en aan het lastige aandringen van zijn
medeplichtige. Deze ging zelfs verder; want hij eindigde met op
bevelenden toon te zeggen:

"Het moet, Silas!... Ik wil het!... Zoo gij niet naar mij hoort
... dan blijven de gevolgen voor uwe rekening."

Het overige ging door den afstand voor Pescadospunt verloren.

De beide medeplichtigen stapten daarop den hellenden weg weer op,
die naar den tuin van het Casino Monte Carlo voert. Pescadospunt
volgde hen onmiddellijk, zonder evenwel tot zijn grooten spijt,
verder iets van hun onderhoud te kunnen vernemen.

Ziehier evenwel wat Sarcany, op een toon die geen tegenspraak duldde,
zeide tot den bankier, die in zijn tegenstand dadelijk merkbaar
verflauwde.

"Thans ophouden, Silas Toronthal, nu de veine teruggekomen is, dat
zou dwaasheid zijn!... Het is, of gij het hoofd kwijt zijt!... Wat,
wij zouden bij de ongelukkigste kansen, het spel als gekken doorgezet
hebben, en nu de kans gekeerd is, zouden wij het spel niet als wijzen
forceeren?... Wat, wij hebben eene eenige gelegenheid misschien, eene
gelegenheid, die wellicht zich niet meer aanbieden zal, om het lot te
overmeesteren, om de fortuin te bemachtigen, en wij zouden haar door
onze schuld laten ontsnappen?... Dat zou al te dwaas zijn, niet waar?"

"Maar,..." poogde de ongelukkige te zeggen. "Als wij alles eens
verloren?... Denk daar toch aan."

Sarcany liet hem evenwel niet verder aan het woord, maar hernam
oogenblikkelijk:

"Silas, voelt gij dan niet dat de veine!..."

"Als zij maar niet uitgeput is!" mompelde Silas Toronthal uiterst
neerslachtig. "Ik heb zoo'n voorgevoel."

"Neen! honderdmaal neen! Zij is niet uitgeput!" hernam Sarcany
met drift. "Dat is, bij God, zoo niet uit te leggen, maar dat
gevoelt men; zoo iets doordringt iemand tot in het merg der
beenderen!... Een millioen wacht ons heden avond op de speeltafels
van het Casino!... Ja, een millioen!... hoort ge, een millioen! En ik
zal die laten ontsnappen!... Bij den duivel! dat moogt gij ook niet,
Silas Toronthal. Neen, dat moogt gij niet!"

"Speel gij dan, Sarcany!... Ik voel dat ik zeer ongelukkig zal wezen,"
stamelde de bankier.

"Ik?"

"Ja, gij!"

"Ik!... Ik alleen spelen?... Neen, waarachtig niet!... Wij spelen
samen!... Ja!... En als ik moest kiezen tusschen ons tweeën, dan zou
ik aan u mijn plaats inruimen. De fortuin gaat persoonlijk te werk
en het is buiten kijf, dat zij u heden toelacht!... Speel dus en gij
zult winnen...."

"Maar...."

"Zwijg!... ik wil het!... Er valt hier niet meer op terug te komen,"
sprak de verleider op kort afgebroken toon.

Wat Sarcany wilde, was in het kort, dat Silas Toronthal zich niet zou
vergenoegen met de eenige honderd duizend franken, die hem veroorloofd
zouden hebben aan zijne heerschappij te ontsnappen. Wat hij wilde, was,
dat zijn medeplichtige weer de millionnair van weleer of straatarm
zou worden. Was hij rijk, dan kon hij voortgaan te leven, zooals hij
gedaan had; arm, dan zou hij Sarcany wel moeten volgen, overal waar
die hem voeren wilde. In beide gevallen zou hij niets meer van hem
te vreezen hebben. Neen, niets! Niets!

Daarenboven, hoewel Silas Toronthal poogde weerstand te bieden, was
dat geheel te vergeefs; want hij gevoelde thans al de hartstochten van
den speler ongeketend in zich woelen. Te midden van den ellendigen
toestand, waartoe hij vervallen was, ondervond hij tegelijkertijd
zoowel vrees als aandrang om naar de speelzalen van het Casino te
Monte Carlo terug te keeren. De woorden van Sarcany goten vloeiend
vuur in zijne aderen. Ja, hij zag het, hij begreep het, de fortuin had
zich naar hem gewend en wel met zoodanige standvastigheid gedurende
de laatste uren, welke hij aan de speeltafel doorbracht, dat het
onvergeeflijk, ja onverantwoordelijk zoude zijn om thans de partij
op te geven! Neen, dat kon, dat mocht niet! Hij was dan ook weldra
vast besloten te doen, wat Sarcany verlangde.

Die dwaas!

Evenals alle spelers, zijne evenbeelden, stelde Silas Toronthal
op rekening van het tegenwoordige, wat niet anders dan tot het
verledene kan behooren! In plaats van te zeggen: het geluk _heeft_
mij toegelachen,--wat inderdaad waar was,--prevelde hij: het geluk
_lacht_ mij toe--wat onwaar was! En toch, in het brein van allen, die
plaats rondom de speeltafels nemen, wordt geene andere redeneering
gevoerd! Zij allen vergeten maar al te zeer, wat een der grootste
wiskunstenaars van Frankrijk nog kort geleden zoo schrander en zoo
juist ter snede zeide:

"Het toeval heeft slechts grillen, geene gewoonten!"

Intusschen waren Sarcany en Silas Toronthal, steeds gevolgd door
Pescadospunt, tot voor het Casino genaderd. Daar stonden zij nog
een oogenblik stil. Het was inderdaad alsof zij voor de poorten des
tempels andermaal weifelden.

"Silas," vermaande Sarcany toen, "Silas, geene aarzeling!... Gij zijt
vast besloten om te spelen, niet waar?"

"Ja!" antwoordde de bankier, die zijn moed als 't ware met beide
handen greep. "Ja, ik ben vast besloten!"

"Ja, maar bepaald besloten? Denk er om, geen aarzelen, geen
weifelen! Vast besloten!"

"Bepaald en vast besloten ... om alles te wagen, ten einde alles te
winnen!" ging Silas Toronthal, wiens aarzelingen als nachtschimmen
verdwenen, zoodra zijn voet de eerste trede van de trap van het bordes,
dat tot de speelzalen toegang verleende, aangeraakt had, koortsachtig
voort: "Ik zal het noodlot tarten! Ik zal de fortuin dwingen!"

"Ik wil geen invloed op u uitoefenen!" hernam Sarcany met zachte stem
en teemend.

"Dat hoeft ook niet," antwoordde Silas Toronthal kort af, maar met
hartstochtelijke stem.

"Gij moet niet mijne ingeving, maar de uwe volgen. Gij zijt het
gelukskind, niet ik."

"Juist."

"Die ingeving kan u niet misleiden. Wees daarvan ten volle
overtuigd. Die zal u op geen dwaalspoor brengen."

"Dat denk ik ook."

"Zult ge weer plaats aan de roulette-tafel nemen? Of hebt gij een
ander voornemen?"

"Neen,... ik wensch bij het trente-et-quarante-spel op te
zetten!" antwoordde Silas Toronthal, terwijl zij het gebouw
binnentraden.

"Gij hebt gelijk, Silas! Hoor slechts naar uwe ingeving!... De roulette
heeft u bijna een vermogen verschaft, het trente-et-quarante zal het
overige wel verrichten!"

Beiden traden de salons binnen en wandelden eerst een poos op en
neer. Tien minuten later zag Pescadospunt hen plaats nemen aan een
der trente-et-quarante-tafels, waaromheen zich dadelijk het meerendeel
der spelers schaarden.

Daar kunnen inderdaad meer stoutmoedige zetten gedaan worden. Daar
zijn de kansen van het spel meer eenvoudig, daar is ook het maximum van
inzet twaalf duizend franken, en in weinige oogenblikken kan de speler
groote verliezen, maar ook groote winsten maken. Rondom die tafels is
het dan ook, dat de groote spelers bij voorkeur plaats nemen. Daar
eindelijk ontluiken groote vermogens of worden die met zulk eene
duizelingwekkende snelheid verspeeld, dat de Beurzen te Parijs, te
New-York, te Londen of te Amsterdam er jaloersch op zouden kunnen zijn.

Toen hij eenmaal aan de trente-et-quarante-tafel had plaats genomen,
was Silas Toronthal alle zijne vroegere angsten vergeten. Hij speelde
nu niet angstig, maar met eene soort van razernij, of wat juister is,
als een man, die weldra het hoofd kwijt zal zijn. Kon men daarenboven
ernstig meenen, dat er eene manier van spelen bestaat, eene manier om
zijn geld op te offeren? Klaarblijkelijk neen, hoewel de beunhazen en
de hartstochtelijke spelers het tegendeel beweren. Men is en blijft,
wanneer men speelt, de slaaf van het toeval. En dat willen of wenschen
die verblinden niet in te zien.

Silas Toronthal speelde dus, terwijl Sarcany, wiens belang bij die
laatste partij dubbel gold en die steeds winner was, welke ook de
afloop zou zijn, hem nauwkeurig op de vingers keek en van iedere
winst of verlies aanteekening hield.

In de eerste uren, wogen de afwisselingen van winst en verlies tegen
elkander op. Toch scheen de fortuin naar den kant van Silas Toronthal
te willen overhellen. Dat was uit de laatste uitkomsten, meenden zij,
duidelijk op te maken.

Toen meenden hij en Sarcany zeker van den goeden uitslag te zijn. Hunne
oogen schitterden van begeerlijkheid.

Zij hitsten elkander op, zooals men dat noemt; zij moedigden elkander
aan en plaatsten niet anders meer dan de hoogst toegestane inzetten
op het groene kleed. De lezer weet dat dat inzetten van twaalf duizend
franken zijn.

Maar weldra hernam de bank, die over eene onwrikbare koelbloedigheid
beschikt, die zich niet laat medeslepen door de dwaasheden van eene
krankzinnige vervoering, en welker belangen door het vastgestelde
maximum, den speler opgelegd, beschermd wordt, geheel en al het
voordeel.

Toen leden de medeplichtigen achtereenvolgens schrikkelijke
verliezen. Het was alsof het geld langs een hellend vlak wegstroomde!

Al de winst, die Silas Toronthal in den namiddag behaald had, vervloog
voor en na.

De bankier was schrikkelijk om aan te zien. Zijn gelaat was verwrongen
en vuurrood en toonde aan, hoedanig het bloed hem naar het hoofd
steeg. Zijne oogen stonden verwilderd en schier uitpuilend. Hij
klemde zich vast aan de tafelranden, aan zijn stoel, aan de pakjes
bankbiljetten, aan de rolletjes goudstukken, die zijne hand niet kon
loslaten. En dat alles geschiedde met stuipachtige bewegingen, met
zenuwachtige trillingen, met spiertrekkingen, met schokken evenals een
man zou overkomen, die op 't punt is van te verdrinken! Er was niemand
om hem op den rand van den afgrond te weerhouden! Geene hand, die hem
toegestoken werd, om hem te redden! Sarcany deed geen enkele poging,
om hem van die noodlottige plek te sleuren, om hem heen te voeren,
alvorens zijn ondergang volkomen was, voor dat zijn hoofd verdwenen
was onder de toeijlende golf van het verderf!

Het was omstreeks tien uren, toen Silas Toronthal zijn laatsten inzet,
zijn laatste maximum waagde. Hij won ... won nog eens, verloor daarna
... verloor nogmaals en was toen alles kwijt! Toen hij met berooid
hoofd opstond, werd hij bestormd door dien afschuwelijk wreedaardigen
wensch, dat de bovenverdiepingen der Salons van het Casino mochten
instorten, om hem en met hem al diegenen te verpletteren, die zich
daarin bewogen. Hij bezat niets meer--niets meer van de millioenen, die
hij met zijn bankiershuis verdiend had, niets meer van de millioenen,
die hem als uitslag van zijn afschuwelijk verraad van het vermogen
van graaf Mathias Sandorf ten deel waren gevallen! Het noodlot had
onverbiddelijk uitspraak gedaan. De bankier was doodarm.

Silas Toronthal, vergezeld van Sarcany, die toen zijn gevangenbewaarder
scheen te zijn, verliet de speelzalen, stapte het gebouw door en ijlde
buiten het Casino. Beiden vluchtten vervolgens als het ware langs
de square naar de voetpaden, die naar La Turbia opklommen. Het was,
alsof zij vreesden achtervolgd te worden.

Pescadospunt was hen evenwel reeds op het spoor. Maar hij spoedde
zich in het voorbijgaan naar zijn vriend Kaap Matifou en sleurde
dien van zijne bank af, waarop de Hercules half ingedommeld lag,
en schreeuwde hem toe:

"Op! en spoedig!... De oogen open en de beenen gebruikt! Drommels,
het oogenblik is daar!"

"Wat is daar?" riep de reus, zoo uit den dommel wakker geschud,
onthutst uit. "Wat is daar?"

"Kom maar, wij hebben geen tijd om te babbelen," antwoordde
Pescadospunt gejaagd.

En beiden ijlden op het spoor voort, dat zij niet meer wilden
verliezen. Het was tijd ook.

Sarcany en Silas Toronthal bleven intusschen in allerijl naast elkander
voortstappen en stegen steeds, terwijl zij de kronkelende en klimmende
paden volgden, die langs de hellingen van het bergterrein te midden
van olijf- en oranje-boschjes voerden. Die grillige kronkelingen en
wendingen veroorloofden aan Pescadospunt en aan Kaap Matifou, om hen
niet uit het oog te verliezen, hoewel zij geen woord konden verstaan
van hetgeen de beide medeplichtigen spraken.

"Keer naar het hôtel terug, Silas Toronthal," herhaalde Sarcany
onophoudelijk met bevelende stem, "keer terug ... en herneem uwe
koelbloedigheid.... Het is alsof gij krankzinnig zijt."

"Neen!... Ik keer niet naar het hôtel terug," kreet Silas Toronthal,
met onaangenaam klinkende stem.

"Kom, het moet!... Laat u door mij raden.... Laat u door mij
geleiden.... Er is nog herstel mogelijk."

"Neen, zeg ik u.... Wij zijn tot den bedelstaf gebracht.... En dat
alles is uwe, uwe schuld, Sarcany!"

"Kom, wees nu niet dwaas.... Anders zijt gij zoo verstandig.... Hoe
is het mogelijk zich zoo op te winden?"

"Wij moeten scheiden, Sarcany.... Ik wil u niet meer zien!... Ik
wil.... Ik wil verre van hier ... ver, zeer ver!"

"Scheiden?... Waarom?... Zeg mij!... Is dat nu niet het dwaaste
denkbeeld, dat bij u opkomen kan?"

"Ik wil.... Hoort gij, Sarcany.... Ik wil.... Ik ben uwe
tegenwoordigheid moede. U heb ik alles te danken."

"Gij zult mij volgen, Silas Toronthal. Morgen zullen wij Monte Carlo
verlaten!... Er blijft ons geld genoeg over om Tetuan te bereiken,
en daar zullen wij onze taak voleindigen. Gij weet wel, dat wij daar
niet zonder middelen zullen zijn."

"Neen!... Neen!... Duizendmaal neen!... Ik wil niet ... en daarmee
uit!" kreet de rampzalige.

"Maar, waarom niet?"

"Laat mij, Sarcany, laat mij!" riep Silas Toronthal uit. "Laat mij,
of ik bega een ongeluk!"

En hij stootte zijn makker gewelddadig terug, toen deze hem wilde
grijpen. Daarna stoof hij met zooveel vaart vooruit, dat Sarcany moeite
had, om hem weer in te halen. Geheel onbewust van hetgeen hij deed
of omtrent hetgeen rondom hem voorviel, liep Silas Toronthal veel
kans in de steile ravijnen te storten, waarboven en waarlangs zich
het net der tuinpaden uitspreidde. Eene enkele gedachte huisde nog in
het brein van den ongelukkigen bankier tot bedwelmens toe, dat was:
Monte Carlo te ontvluchten, waar hij zijn ondergang gevonden had,
en Sarcany te ontvluchten, wiens raadgevingen hem zoo verderfelijk
geweest waren en zoo ellendig gemaakt hadden. Hij wilde in één woord
vluchten, en het aan het toeval overlaten, waarheen hij zich zoude
wenden, zonder te weten, wat van hem worden zou.

Sarcany gevoelde wel, dat hij geen macht meer op zijn medeplichtige
zou kunnen uitoefenen, dat die op het punt was aan zijn invloed
te ontsnappen! O! wanneer de bankier niet bekend was met geheimen,
die hem in het verderf konden storten, of hem voor het allerminst de
laatste partij, die hij nog spelen wilde, kon doen verliezen, dan zou
hij zich al zeer weinig bekommerd hebben over dien man, dien hij tot
aan den rand van den afgrond gesleurd had! Maar, alvorens in dien
afgrond te storten, kon Silas Toronthal een laatsten gevaarlijken
kreet slaken, en die kreet moest vermeden, moest verstikt worden,
al moest dat ook door middel van eene misdaad geschieden!

Toen, in dat oogenblik was er van de gedachte aan die misdaad, waartoe
hij in zijn binnenste besloten was, tot de daadwerkelijke uitvoering
slechts een pas te maken en Sarcany aarzelde geen oogenblik dien
pas uit te voeren. Wat hij op weg naar Tetuan, in de eenzaamheid der
Marokkaansche velden wilde uitvoeren, zou hij dat niet, dezen zelfden
nacht op deze plek, die weldra geheel eenzaam en verlaten zoude zijn,
kunnen doen? Die gedachte bestormde wild en woest zijn misdadig brein.

Maar op dit uur werden toch nog te veel menschen, die zich verlaat
hadden, op dien weg tusschen Monte Carlo en la Turbia ontmoet. Nog te
veel wezens bewogen zich op die hellingen en klommen haar op of daalden
haar af. Een kreet, een schreeuw van Silas Toronthal zou hen kunnen
doen te hulp schieten, en de moordenaar wilde, dat de moord onder
zoodanige omstandigheden geschiedde, dat nimmer eenige achterdocht hem
zoude kunnen bereiken. Dat noodzaakte hem gebiedend te wachten. Hooger,
daar ginds la Turbia voorbij, over de Monacosche grenzen, op dien
bergachtigen weg, die zich op meer dan twee duizend voeten boven
de oppervlakte der zee, aan de flanken van het eerste voorgebergte
der Zeealpen vastklemde, zou Sarcany zeker en zonder gevaar kunnen
toestooten. Wie zou daar zijn slachtoffer te hulp komen? Hoe zou daar
het lijk van Silas Toronthal in de diepte van die peillooze, sombere
ravijnen, die langs den weg aangetroffen werden, weer gevonden worden?

Evenwel wilde Sarcany een laatste maal zijn medeplichtige weerhouden
en een laatste poging aanwenden, hem naar Monte Carlo naar het hôtel
terug te voeren. Die poging zou evenwel deerlijk mislukken.

"Kom, Silas Toronthal, kom!" zei hij, terwijl hij zijn makker bij
den arm greep. "Kom dan toch, zeg ik u!"

"Neen!... Laat mij! Laat mij!..." kreet de bankier; terwijl hij zijn
makker met verbeten woede terugstootte.

"Morgen zullen wij het spel hervatten!... Ik heb nog eenig
geld.... Morgen kunnen wij alles terugwinnen."

"Neen, neen! Laat mij..." riep Silas Toronthal met eene van razernij
trillende stem uit.

Wanneer hij bij machte geweest ware, om met Sarcany te worstelen;
wanneer hij met dolk of revolver gewapend geweest ware, dan zou hij
voorzeker niet geaarzeld hebben, om zich over al het kwaad, dat hem
zijn vroegere Tripolitaansche agent berokkend had, te wreken. Hij
zou dan toegestooten hebben, al had hij daarna ook het hoofd op het
schavot moeten brengen.

Met een woest handgebaar, waaraan de toorn nog meer spierkracht
verleende, stootte Silas Toronthal Sarcany terug; daarna ijlde hij
voort naar den laatsten draai van het pad en daalde langs eenige
trappen af, die den weg vormden in den rotswand waartusschen kleine
terrasvormige tuinen uitgehouwen waren. Hij had weldra de voornaamste
straat van Turbia bereikt, die op den smallen zadelrug uitkomt,
die den Hondskop van de bergmassa van Ayel afscheidt, en de vroegere
grensscheiding tusschen Italië en Frankrijk uitmaakt.

"Welnu, als gij het dan zoo wilt, ga dan, Silas," riep Sarcany hem
voor de laatste maal achterna. "Ga, maar ge zult niet ver loopen. Dat
verzeker ik u!"

En daarna rechts wendende, overschreed hij eene kleine omheining,
uit losse steenen opgetrokken, stak een schuinhellenden tuin dwars
over, regelde zijne schreden dermate, dat hij voor Silas Toronthal
op den grooten weg zoude uitkomen. Daar wilde hij zijn vroegeren
medeplichtige opwachten, om met hem af te rekenen.

Al hadden Pescadospunt en Kaap Matifou ook al niets van die
woordenwisseling kunnen hooren, zoo hadden zij toch duidelijk
waargenomen met hoeveel geweld de bankier Sarcany had teruggestooten en
hadden zij gezien, hoe de laatstgenoemde in de schaduw der boomgroepen
verdween.

"De duivel mengt zich in het spel," riep Pescadospunt uit. "Gauw,
gauw!"

"Denkt ge?" vroeg Kaap Matifou, terwijl hij zijn vriend met verwonderde
blikken poogde aan te kijken, wat bij de heerschende duisternis
mislukte.

"Waarachtig!... De voornaamste ontsnapt ons
waarschijnlijk.... Gauw!... Gauw! Wij moeten ons haasten!"

"Och kom, die kerels kunnen toch niet vliegen!" sprak Kaap Matifou
gemelijk.

"Dat moest er nog maar bij komen ..." hijgde Pescadospunt schier
wanhopig.

"Wat?"

"Dat de andere ons ook ontsnapte! Dat zou iets moois voor ons zijn! Wat
zou Dokter Antekirrt wel zeggen?"

"Dat kan niet."

"Gelukkig ook. Die Toronthal zal weldra onze krijgsgevangene
zijn!... Opgepast, Kaap!"

"Dat meen ik ook. Wees intusschen gerust, ik zal oppassen,
Pescadospunt."

"Daarenboven, er valt hier niet te kiezen... Kom vooruit, waarde
Kaap, vooruit!"

En voortspoedende hadden zij Silas Toronthal weldra ingehaald. Dat
merkten zij weldra.

Deze besteeg snel de straat van Turbia. Nadat hij de kleine
verhevenheid, waarop de Augustustoren verrijst, voorbij geijld was,
liep hij met vlugge schreden langs de huizen, welker deuren reeds
gesloten waren, en bevond zich weldra op den weg der Kroonlijst.

Pescadospunt en Kaap Matifou volgden hem op een afstand van ongeveer
vijftig passen en verloren hem niet uit het oog.

De weg der Corniche of der Kroonlijst is het overblijfsel van eene oude
Romeinsche heerbaan. Van Turbia af daalt zij langs de berghellingen,
te midden van prachtige rotspartijen, van alleen staande kegelheuvels,
van diepe afgronden, die zich tot bij de spoorbaan uitstrekken, welke
langs de kuststrook aangelegd is, naar Nizza af. Over den spoorweg
heen, waren bij den helderen sterrenhemel en bij het zachte licht der
maan, die in het oosten opkwam, in het nevelig verschiet zes baaien
te ontwaren, alsmede het Hospitaaleiland, de monding van de Var,
de golf van Juan, de Lerinische eilanden, de golf van Napocila, het
schiereiland van Garoupa, de kaap van Antibes en daarachter als een
verheven achtergrond: het Esterelgebergte. Hier en daar schitterden
havenlichten, zooals dat van Beaulieu, hetwelk aan den voet der
steile oevers van Klein-Afrika opgericht is, dat van Villafranca,
hetwelk door den Leuzaberg beheerscht wordt. Vervolgens werden nog
eenige signaallichten van visschersvaartuigen ontwaard, die zich in
de kalme wateroppervlakte spiegelden.

Het was toen iets later dan middernacht. In de verte stierf het
metalen geluid van een klokkentoren weg.

Op dit oogenblik was Silas Toronthal aan het einde der Turbiastraat
gekomen en verliet thans den weg der Kroonlijst en spoedde zich op een
pad voort, dat rechtstreeks naar Eza voert, hetwelk een adelaarsnest
genoemd moet worden, alwaar een half barbaarsche bevolking, boven op
dien rotsblok, te midden van woeste pijnboomen en wild struikgewas,
huist. Dat pad was volmaakt eenzaam. De waanzinnige bankier volgde
het gedurende een poos, zonder den pas te vertragen, zonder het hoofd
om te keeren, ten einde achterwaarts te zien. Plotseling wendde hij
zich ter linkerzijde langs een smal padje, dat den hoogen rotsmuur
van de kuststrook, waarlangs de spoorbaan en de rijweg onder een
tunnel aangelegd zijn, scheidde en schier raakte.

Pescadospunt en Kaap Matifou volgden den radelooze op den voet en
verloren hem niet uit het oog.

Op honderd passen verder ongeveer bleef Silas Toronthal eindelijk
stilstaan. Hij was op eene rots gesprongen, die loodrecht boven een
afgrond hing, waarvan de zool eenige honderd meter lager door de
deininggolven der Middellandsche zee, die er donderend tegen brak,
gezweept werd.

Wat wilde Silas Toronthal daar doen? Dat vroegen de twee vrienden
zich met ontzetting af.

Was eene gedachte aan zelfmoord in dat ziekelijke brein opgekomen? Zou
hij zich willen van kant maken?

Wilde hij, door in dien afgrond te springen, een einde aan zijn
ellendig bestaan maken?

"Duizend duivels!" riep Pescadospunt uit. "Dat zou onze geheele
rekening in de war sturen!"

"Ik doe er evenveel duivels bij," antwoordde Kaap Matifou. "Maar wat
moeten die duivels? Wat is er aan de hand?"

"Wij moeten hem levend hebben! Kaap, wij moeten dien kerel levend
aan dokter Antekirrt overleveren."

"Dat 's waar ook," beaamde Kaap Matifou beteuterd. "Drommels ja,
dat is waar ook!"

"Grijp hem," riep Pescadospunt, "en houd hem goed vast! Grijp hem,
maar verworg hem niet!"

Maar nauwelijks hadden beiden ongeveer twintig passen afgelegd, toen
zij een man ter rechterzijde van het pad zagen verschijnen. Deze gleed
als het ware langs de helling tusschen mastiek- en mirten-struiken
door en sloop blijkbaar naar de rots, waarop Silas Toronthal zich
bevond. Het was alsof een verscheurend gedierte naderde.

Dat was Sarcany. De beide acrobaten herkenden hem dadelijk. Men kon
zich trouwens daarin niet vergissen.

"Drommels!" mompelde Pescadospunt tusschen de tanden. "Daar is die
andere nu ook!"

"Wie is er nu weer?" vroeg de reus, die eensklaps stil bleef
staan. "Zeg, wie is er nu weer?"

"Het is niet onmogelijk, dat die schurk zijn makker een handje wil
helpen, dat hij hem een duwtje wil geven, om hem van deze wereld naar
de andere te zenden...."

"Dat is zelfs zeer waarschijnlijk.... Dat bespaart ons de moeite,
dunkt me."

"Welnu, Kaap Matifou, gij den eenen en ik den anderen. Dan hebben
wij ze beiden."

Maar Sarcany was stil blijven staan.... Hij had iets gehoord ... en
wilde niet herkend worden....

Plotseling ontsnapte een ijselijke vloek aan zijne lippen. Daarna
ijlde hij rechts af en verdween, alvorens Pescadospunt hem had kunnen
bereiken, te midden van het struikgewas.

Toen Silas Toronthal een oogenblik later in den afgrond wilde springen,
werd hij door Kaap Matifou gegrepen en op den weg teruggebracht.

"Laat mij!..." riep hij. "Laat mij!... Wat moet gij van mij
hebben?... Wilt gij geld?... Ik heb het niet."

"Wij zouden u een misstap laten doen, die u het leven zou kunnen
kosten, mijnheer Toronthal," antwoordde Pescadospunt. "Dat nooit!"

"Dat nooit!" herhaalde Kaap Matifou. "Geloof ons, inderdaad,
dat nooit!"

De slimme Pescadospunt was op dit voorval, hetwelk zijne instructiën
niet voorzien konden, natuurlijk niet voorbereid geweest. Maar al was
Sarcany ook al ontsnapt, zoo was toch Silas Toronthal in den val, en
er bleef thans slechts over, om hem naar Antekirrta over te voeren,
alwaar hij met al de eerbetuigingen, die hem rechtens toekwamen,
zoude ontvangen worden. Dat was de eindbeslissing, waartoe onze beide
akrobaten besloten.

"Wilt ge u tegen verminderden prijs met den vervoer van mijnheer
belasten?" vroeg Pescadospunt aan Kaap Matifou.

"Volgaarne," antwoordde deze. "Hij zal het bij mij goed hebben. Hij zal
niets te betalen hebben en daarentegen goed eten en drinken krijgen."

Silas Toronthal had zelfs geen besef meer van hetgeen met hem voorviel,
en kon dan ook geen weerstand bieden. Pescadospunt stapte vooruit
en daalde langs een steil voetpad, dat langs een afgrond naar het
strand leidde. Hij werd onmiddellijk door Kaap Matifou gevolgd,
die het bewustelooze lichaam van den bankier nu eens voortsleepte,
dan weer eens op zijne schouders torschte, zoo als hij met een stout
kind zoude gedaan hebben.

Die afdaling was uiterst moeielijk, en inderdaad, zonder de
buitengewone behendigheid van Pescadospunt, en zonder de buitengewone
lichaamskracht van Kaap Matifou, zoude een ongeluk onvermijdelijk
gebeurd zijn, en zouden twee van die drie mannen naar beneden gestort
zijn, waar zij een oogenblikkelijken dood zouden gevonden hebben.

Eindelijk evenwel bereikten zij, na zeker twintig malen hun leven
gewaagd te hebben, de laatste rotslagen, die met de oppervlakte der
zee gelijk waren. Daar bestond de kuststrook uit eene aaneenschakeling
van kleine inhammen, die grillig in de rotswanden ingesneden waren. De
wanden dier kleine baaien waren steil en hoog en hadden eene roode
kleur, afkomstig van ijzerverbindingen, waaruit het gesteente bestond,
maar waardoor zij aan de golfjes van de branding eene akelige
bloedkleur verleenden.

De dag begon juist aan te breken, toen Pescadospunt eene schuilplaats
in een van die uithollingen van den oever ontdekte, die voorzeker door
een der geologische beroeringen in vroegere eeuwen gevormd was. Daarin
werd Silas Toronthal op den oever neergelegd, om onder bewaking van
Kaap Matifou een poos te verwijlen.

Toen deze den bankier, die er niets van scheen te bemerken en zich
ook niet verontrustte, daarheen gebracht had, zei Pescadospunt tot
Kaap Matifou:

"Ge blijft bij hem, niet waar, Kaap? Luister als je blieft goed
naar mij".

"Ja, ik luister. Ik zal bij hem blijven, zoolang als ge wilt,
Pescadospunt."

"Ook al blijf ik twaalf uren weg? Dat is lang, niet waar, Kaap
Matifou?"

"Zeker.... Maar, wees gerust, ik zal bij hem blijven. Als ik dat
beloof, gebeurt het ook."

"Zonder te eten?"...

"Drommels, zonder eten?... Maar alles wel beschouwd, wat zal dat er
toe doen?"

"Zoo zonder ontbijt?"

"Bah, als ik hedenochtend niet ontbijt", antwoordde de reus, "zal
ik van avond bij het diner mijn schade inhalen. Ik zal dan voor
twee eten."

"En als gij niet dineert, Kaap Matifou? Hoort ge, dat wordt ernstiger!"

"Bah!... Dan zal ik voor vier soupeeren", antwoordde de edele kerel
kalm en gelaten.

Kaap Matifou nam toen zoodanig plaats op een rots, dat hij zijn
gevangene geen seconde uit het oog verloor. Pescadospunt volgde van
zijn kant den zeeoever van baai tot baai en richtte zijn schreden
naar den kant van Monaco. Het was geen gemakkelijke weg, die hier
over dat rotsachtig strand met zijne scherpe punten te volgen was.

Pescadospunt zou evenwel zoo langen tijd niet behoeven weg te
blijven, als hij eerst berekend had. In minder dan twee uren had hij
de _Elektriek_ opgespoord. Deze lag ten anker in een van die eenzame
kreken, die door een aaneenschakeling van rotsen tegen de deininggolven
uit volle zee beveiligd waren. Een uur later kwam het vlugge vaartuig
voor de monding der smalle baai aan, waar Kaap Matifou, van uit zee
gezien, zich voordeed als een mythologische Proteus, die de kudden
van Neptunus weidde. Hij was van de plaats niet afgeweest en had den
bankier niet uit het oog verloren.

Het duurde niet lang, of Silas Toronthal en Kaap Matifou waren
aan boord ingescheept. Men had daarbij noch kustbewakers, noch
ambtenaren van de in- en uitgaande rechten, noch zelfs kustvisschers
ontwaard. Zoodra de inscheping volbracht was, sloeg de _Elektriek_
met volle kracht vooruit, verliet de golf van Genua, stevende de
Tyrrheensche zee in en richtte den boeg naar het eiland Antekirrta
in de Syrtische zee.V.

AAN GODS GOEDE ZORGEN OVERGELATEN.


Dat het ons thans vergund zij een algemeen overzicht van de
volkplanting te Antekirrta te leveren.

Silas Toronthal en Carpena waren thans in de macht van dokter Antekirrt
of beter van graaf Mathias Sandorf, en deze wachtte slechts op een
gunstige gelegenheid, om het spoor van Sarcany te vervolgen. Aan den
anderen kant beijverden zijne zaakgelastigden zich om te ontdekken,
waar mevrouw Bathory zich ophield. Tot nu toe was hun dat slecht
gelukt. Sedert zijne moeder, in gezelschap van den ouden Borik,
die haar eenige steun was, spoorloos verdwenen was, had eene ware
wanhoop, die zich ieder uur, iedere minuut deed gevoelen, zich van
Piet Bathory meester gemaakt. Zichtbaar leed hij daaronder. Het zou
dan ook voor dokter Antekirrt een groot geluk geweest zijn, wanneer
hij eenige verzachting aan dat hart, hetwelk tweemaal gebroken was,
had kunnen schenken. Wanneer de jonge man toch van zijne moeder
sprak, dan voelde de dokter dat hij dan aan Sava Toronthal dacht,
hoewel die naam in hunne gesprekken nimmer uitgesproken werd.

In het stedeke, dat de hoofdplaats van het eiland Antekirrta uitmaakte,
bewoonde Maria Ferrato niet verre van het stadhuis een der fraaiste
woningen van Artenak. De dankbaarheid van dokter Antekirrt had daarin
alle voorwerpen vereenigd, die de meeste gemakken aanbieden en het
leven kunnen veraangenamen. Haar broeder woonde daar bij haar,
wanneer hij niet op zee was, of wanneer hij niet met den een of
anderen transportdienst of eenig opzicht belast was. Dan ging er geen
dag voorbij, zonder dat die twee jonge lieden een bezoek bij dokter
Antekirrt aflegden, of dat deze hen opzocht. Zijne toegenegenheid voor
de kinderen van den visscher van Rovigno vermeerderde aanmerkelijk,
naarmate hij hen beter leerde kennen. Dat was natuurlijk, want beiden
bezaten eene edele geaardheid.

"Hoe gelukkig zouden wij zijn," herhaalde Maria meermalen, "wanneer
Piet het ook kon wezen."

"Ja zeker," zuchtte Luigi, "maar dat kan eerst, wanneer hij zijne
moeder weergevonden zal hebben. Daaromtrent, Maria, heb ik nog niet
alle hoop opgegeven. Met de middelen, waarover dokter Antekirrt
te beschikken heeft, moet den een of anderen dag het oord ontdekt
worden, waarheen Borik bij het verlaten van Ragusa mevrouw Bathory
vervoerd heeft."

"Die hoop koester ik ook, Luigi, maar..."

Hier zweeg het meisje als ware zij beschroomd.

"Maar, wat? Nu, spreek op, zusjelief. Wat wildet gij mij zeggen,
Maria?"

"Zou Piet geheel getroost wezen, wanneer hij alleen zijne moeder weer
gevonden had?..."

"Mij dunkt van neen."

"Waarom niet, Luigi? Mij dunkt, dat hem dat al zeer gelukkig moest
maken."

"Omdat het niet mogelijk is, Maria, dat Sava Toronthal ooit zijne
vrouw wordt."

"Luigi," antwoordde Maria, "wat den mensch onmogelijk toeschijnt,
is dat onmogelijk voor God?"

Toen Piet aan Luigi de verzekering had gegeven, dat zij beide broeders
voor elkander zouden zijn, kende hij Maria Ferrato nog niet en kon hij
dus nog niet weten, welke teedere, toegenegene en liefderijke zuster
hij in haar zoude aantreffen! Toen hij dan ook gelegenheid had gehad,
haar naar eisch te kunnen waardeeren, aarzelde hij geen oogenblik,
om haar zijne smarten en zijne droefheden toe te vertrouwen. Dat
verlichtte hem een weinig, wanneer zij te zamen praatten. Wat hij aan
dokter Antekirrt niet had willen zeggen, wat hij zich zelven verbood
hem mede te deelen, dat vertrouwde hij Maria toe. Hij vond in haar een
liefhebbend hart, dat voor het medelijden geheel en al geopend was,
een hart, dat hem begreep, dat hem troostte; hij vond in haar een
vertrouwvolle ziel, die de wanhoop niet kende. Wanneer Piet Bathory
buitengewoon veel leed, wanneer zijn hart ten boorden toe overvuld
was, wanneer zijne smart hem dreigde te overweldigen, dan ijlde hij
naar haar, en wie weet hoe menigmaal Maria er in slaagde, hem troost
en vertrouwen in de toekomst in te boezemen.

Intusschen bevond zich thans een man in de kasematten van Antekirrta,
die weten moest, waar Sava Toronthal zich bevond, of ook zij nog
steeds in de macht van Sarcany was. Dat was hij, die haar voor zijne
dochter had laten doorgaan, dat was de bankier Silas Toronthal. Maar
uit eerbied voor de nagedachtenis van haren vader, zou hij nimmer
gepoogd hebben, hem over dit onderwerp aan het praten te krijgen.

Silas Toronthal bevond zich daarenboven sedert zijne gevangenneming
in een zoodanigen geestestoestand, in een zoodanige lichamelijke en
zedelijke neerslachtigheid, dat hij niets zou hebben kunnen mededeelen,
al had zijn eigen belang gevergd, dat hij zulks deed. Maar hij had
integendeel in het geheel geen belang er bij om mede te deelen, wat
hij van Sava wist, omdat hij onkundig was dat hij de gevangene van
dokter Antekirrt was, ook dat Piet Bathory niet dood maar levend op
het eiland Antekirrta aanwezig was, een eiland waarvan hij den naam
zelfs niet kende, en dus nog veel minder wist, waar dat ergens ter
wereld gelegen was.

Inderdaad, slechts God, zooals Maria Ferrato zeide, kon dien toestand
ontwikkelen.

De werkelijke staat der kleine volkplanting zou slechts onvolkomen
in het licht gesteld zijn, wanneer vergeten werd melding te maken van
Pescadospunt en van Kaap Matifou. Die behoorden toch in het kader van
het personeel van het eiland Antekirrta te huis. Die twee behoorden
tot de notabelen van de kleine volkplanting, en dat verdienden zij ook.

Hoewel het Sarcany gelukt was te ontsnappen, hoewel men zelfs
zijn spoor bijster geraakt was, zoo was de gevangenneming van Silas
Toronthal zoo belangrijk, dat de dankbetuigingen van dokter Antekirrt
en van Piet Bathory aan Pescadospunt niet ontbraken. Geheel aan zijn
eigen gedachtenloop overgelaten, had die brave kerel juist gedaan,
wat in de gegeven omstandigheden moest verricht worden. Niemand
had het kunnen verbeteren. Daar nu dokter Antekirrt zich tevreden
betoonde, zou het den beiden vrienden niet gepast hebben, het ook
niet te zijn. Zij hadden derhalve hunne lieve en fraaie woning weer
betrokken, in afwachting dat men andermaal hunne diensten noodig zoude
hebben. Hunne vurigste hoop was, dat zij meermalen voor de goede zaak
nuttig zouden kunnen zijn.

Pescadospunt en Kaap Matifou hadden dadelijk na hunne aankomst te
Antekirrta, een bezoek afgelegd bij Maria en Luigi Ferrato, daarna
hadden zij hunne opwachting gemaakt bij eenigen der notabelen van
Artenak. Overal werden zij uitstekend ontvangen; want zij hadden zich
bij iedereen bemind weten te maken. Men had dan Kaap Matifou bij die
plechtige gelegenheden moeten zien. Hij schitterde dan inderdaad,
hoewel hij zich een weinig verlegen met zijn kolossalen omvang
betoonde, waarmede hij alleen een zaal vulde.

"Ik ben evenwel dun," merkte Pescadospunt op, "dat maakt evenwicht,
en herstelt de ongelijkheid."

Wat dien kleinen behendigen akrobaat aangaat, hij was de vreugde
van de geheele volkplanting, die hij met zijne vroolijke geaardheid
verlevendigde. Hij stelde zijne schranderheid en behendigheid ten
dienste van allen. O! als hij de zaken naar het algemeen welbehagen
mocht regelen, welk program van vermakelijkheden zou hij dan niet
zoowel voor de stad als voor de omstreken ontwerpen. Ja, als het moest,
dan zou hij, Pescadospunt en Kaap Matifou geen oogenblik aarzelen, om
hun beroep van kunstenmakers te hervatten, ten einde de Antekirrtsche
bevolking in opgetogenheid te brengen.

In afwachting dat die fraaie dag zoude aanbreken, hielden Pescadospunt
en Kaap Matifou zich onledig met hun tuin, die door prachtige boomen
beschaduwd was, te verfraaien, alsook hunne villa, die waarlijk onder
de bloemen bedolven scheen. Bij die werken aan de kleine havenkom
verleenden zij krachtige en nuttige hulp. Wanneer men Kaap Matifou
kolossale rotsbrokken zag loswringen en vervoeren, dan moest betuigd
worden, dat onze Provençaalsche Hercules niets van zijne krachten
verloren had.

Slaagden de lasthebbers van dokter Antekirrt niet in hunne pogingen
om mevrouw Bathory op te sporen, anderen, die Sarcany opzochten, waren
niet gelukkiger. Geen hunner had kunnen ontdekken, waar die ellendeling
een schuilplaats had gevonden, nadat hij Monte Carlo verlaten had.

Kende Silas Toronthal het geheim van die schuilplaats? Dat was op zijn
minst genomen aan twijfel onderhevig, wanneer men de omstandigheden in
aanmerking neemt, waaronder die twee op den weg naar Nizza van elkander
gescheiden waren. Daarenboven, al was de bankier met de verblijfplaats
van zijn medeplichtige bekend, dan was het nog de vraag, of hij die zou
willen aanwijzen. Het meest waarschijnlijke was dat hij zou weigeren.

Dokter Antekirrt wachtte dan ook uiterst ongeduldig het tijdstip
af, dat Silas Toronthal in staat zoude zijn te kunnen antwoorden,
om alsdan de proef te nemen.

Het was in een fortje, dat bij den noordwestelijken hoek aangelegd was,
dat Silas Toronthal en Carpena ieder in eene cel opgesloten waren,
waarin zij hoegenaamd niemand te zien kregen. Zij kenden elkander niet
anders dan van naam; want de bankier had zich nimmer met de zaken
van Sarcany op Sicilië ingelaten. Er was dan ook een streng bevel
uitgevaardigd, namelijk: dat men hen zelfs niet mocht laten gissen, dat
zij te zamen dat fortje bewoonden. Zij waren in twee gekasematteerde
vertrekken opgesloten, die van elkander verwijderd lagen en die zij
slechts verlieten, om een poos op afzonderlijke pleintjes lucht te
scheppen. Zij werden bewaakt door twee sergeanten van de Antekirrtsche
militie, van welker trouw dokter Antekirrt verzekerd was. Het was
dan ook onmogelijk, dat de twee gevangenen gemeenschap met elkander
konden hebben, of dat zij afspraken met elkander hadden kunnen houden.

Ook was geen onbescheidenheid te vreezen. Op alle vragen, die Silas
Toronthal en Carpena tot hunne bewakers richtten omtrent de plaats
hunner gevangenschap, hadden zij nimmer antwoord ontvangen. Niets
kon hen dus doen vooronderstellen, dat zij in de macht van dien
geheimzinnigen dokter Antekirrt geraakt waren, dien de bankier kende,
omdat hij hem te Ragusa verscheidene malen ontmoet had, en voor wien
hij een instinctmatigen angst had voelen ontgloren.

De eenige en voortdurende gedachte van den dokter was thans, om
Sarcany uit te vinden, om hem te kunnen bemachtigen, zooals dat met
zijne twee medeplichtigen reeds geschied was. Toen Silas Toronthal
dan ook tegen den 16n October zoover in beterschap toegenomen was, dat
hij in staat was om de vragen te kunnen beantwoorden, die hem gesteld
zouden worden, besloot de dokter hem aan een onderzoek te onderwerpen.

Maar alvorens werd een raad belegd, bestaande uit dokter Antekirrt,
uit Piet Bathory en Luigi Ferrato, waarin ook Pescadospunt geroepen
werd, wiens adviezen niet te versmaden waren.

Dokter Antekirrt bracht hen op de hoogte van zijne voornemens met
betrekking tot de gevangenen.

"Wat denkt gij er van?" vroeg hij, toen hij daarmee geëindigd had.

"Zou Silas Toronthal," merkte Luigi Ferrato op, "bij het vernemen
dat men verlangt te weten, waar zich Sarcany ophoudt, niet gissen
kunnen, dat men het er op toelegt om ook zijn medeplichtige in handen
te krijgen?"

"Welnu," vroeg de dokter, "welk bezwaar zou daarin gelegen zijn,
nu hij ons toch niet ontsnappen kan?"

"Toch meen ik, dat er een is, heer dokter," antwoordde Luigi.

"Silas Toronthal kan meenen, dat het in zijn belang is, om niets te
zeggen, wat ten nadeele van Sarcany kan uitgelegd worden. Dat zou
hem den mond kunnen snoeren."

"Maar waarom?" vroeg dokter Antekirrt. "Welk belang zou hij kunnen
hebben, om niets te zeggen?"

"Ja, waarom?" herhaalde Piet Bathory. "Welk belang?... Waarlijk,
ik kan aan mijn gedachte geen vorm geven."

"Omdat hij zich zelven daarmede kan benadeelen." antwoordde Luigi. "Mij
dunkt dat dat eene reden is."

"Mag ik mij eene bemerking veroorloven?" vroeg Pescadospunt, die zich
uit bescheidenheid een weinig ter zijde hield.

"Voorzeker, mijn vriend," antwoordde de dokter. "Wat wildet gij
ons zeggen?"

"Heeren," hernam Pescadospunt, "ga ik af op de omstandigheden,
waaronder die twee boezemvrienden afscheid van elkander genomen hebben,
dan meen ik het er voor te moeten houden, dat zij elkander niet meer
te ontzien hebben. De bankier Silas Toronthal moet Sarcany, die hem
tot den bedelstaf bracht, uit den grond van zijn hart haten. Wanneer
onze gevangene dus weet, waar zijn medeplichtige zich thans bevindt,
dan zal hij geen oogenblik aarzelen,--zoo denk ik ten minste,--om dat
mede te deelen. Vertelt hij niets, dan is dat volgens mij het bewijs,
dat hij niets weet, dus dat hij niets te zeggen heeft."

Die redeneering was niet van juistheid ontbloot. Het was meer dan
waarschijnlijk dat wanneer de bankier Silas Toronthal met de plaats
bekend was, waarheen Sarcany gevlucht kon zijn en waar hij zich zou
kunnen ophouden, hij zich niet verplicht zoude rekenen geheimhouding
te betrachten, vooral wanneer zijn eigen belang mede zoude brengen
om haar te verbreken.

"Wij zullen heden nog vernemen, waaraan wij ons te houden hebben,"
antwoordde de dokter, "en ik zal zien wat mij verder te doen staat,
wanneer Silas Toronthal niets weet of niets wil mededeelen. Maar,
daar hij nog onkundig moet blijven, dat hij in de macht van dokter
Antekirrt is, daar hij evenzeer nog niet mag weten, dat Piet Bathory
in leven is, zoo zal Luigi Ferrato de taak op zich willen nemen,
om hem te ondervragen."

"Ik stel mij geheel tot uwen dienst, heer dokter," antwoordde de
jonge zeeman.

Luigi begaf zich ten gevolge van dit gesprek naar het fortje, alwaar
hem toegang verleend werd tot de kasemat, die Silas Toronthal tot
gevangenis diende.

De bankier was op dat oogenblik in een hoek bij eene tafel gezeten. Hij
had juist zijn bed verlaten. Naar zijn uiterlijk te oordeelen, was
zijn gemoedstoestand veel verbeterd. Hij hield zich toen niet met
de gedachte bezig, dat hij zijn vermogen verloren had. Hij dacht
zelfs niet aan Sarcany. Er was iets wat hem bovenmate verontrustte,
en dat was de zucht om te weten de reden waarom, en de plaats waar
hij opgesloten was, en wie toch wel de machtige persoon kon zijn,
die er belang bij kon hebben, zich van zijn persoon te verzekeren. Dat
was het wat hem bezig hield, maar waaromtrent hij geen oplossing kon
vinden. Zoo veel was zeker, dat hij begreep alles te vreezen te hebben.

Toen hij Luigi Ferrato zijne cel zag binnentreden, stond hij op;
maar op een teeken van dezen ging hij weder onmiddellijk zitten. Het
onderhoud, dat plaats had, was slechts van korten duur en ziehier de
vragen, die hem gesteld werden:

"Gij zijt Silas Toronthal, voorheen te Triëst en laatstelijk te Ragusa
woonachtig, niet waar?"

"Op die vraag heb ik niet te antwoorden. Zij die mij gevangen hebben,
moeten weten wie ik ben, dunkt mij."

"Dat weten zij. Wees daaromtrent onbekommerd, heer Toronthal! Op zijn
tijd zult gij alles te weten komen."

"Maar wie zijn zij, als ik u bidden mag? Zijn het machtige mannen? Dat
zou ik wel willen weten."

"Dat zult gij later vernemen. Niet te nieuwsgierig, heer bankier. Dat
is eene ongepaste ondeugd hier."

"En wie zijt gij?"

"Alweer te nieuwsgierig. Maar ik wil daarop wel antwoorden, dat ik
een man ben, die de opdracht heeft u te ondervragen."

"Opdracht van wien? Gij spreekt steeds in onbegrijpelijke raadselen."

"Van hem, wien gij rekening en verantwoording verschuldigd zijt,
die recht over leven en dood over u heeft."

"Maar nogmaals, wie is dat? Gij zoudt mij inderdaad beangst kunnen
maken."

"Dat is niet aan mij om het u te zeggen. Misschien zal hij het u
later zelf zeggen."

"Welnu, in dat geval weiger ik te antwoorden. Vertrouwen tegenover
vertrouwen."

"Zoo als ge verkiest! Ge waart te Monte Carlo in gezelschap van
een man, dien gij sedert lang kent en die u, sedert gij van Ragusa
vertrokken zijt, niet verlaten heeft. Die man is van Tripolitaansche
afkomst en heet Sarcany. Hij is ontsnapt op het oogenblik, dat gij
op den weg naar Nizza in hechtenis genomen werd. Ziehier nu wat mij
opgedragen is u te vragen: Weet gij waar die man zich thans bevindt
en zoo ja, zijt gij genegen dat mede te deelen?"

Silas Toronthal wachtte zich er wel voor om te antwoorden. Wanneer
men verlangde om te weten waar Sarcany zich bevond, dan was daarvan
klaarblijkelijk het doel om zich van zijn persoon meester te maken,
zooals men met hem gedaan had. En waarom wilde men dat doen? Had
dat betrekking op gebeurtenissen van het verleden, waarin zij
beiden gezamenlijk de hand hadden gehad? Stond dat in verband met
de kuiperijen, die zij zich ter zake van de Triëster samenzwering
veroorloofd hadden? Maar hoe zouden die feiten bekend geraakt
zijn? En wie kon er belang bij hebben, om als wreker van graaf Mathias
Sandorf en van zijne twee vrienden, die reeds sedert vijftien jaren
overleden waren, op te treden? Dat alles zweefde den ellendeling in
een ondeelbaar oogenblik voor den geest.

Dat waren de vragen, die Silas Toronthal zich in de eerste plaats
stelde. Hij begreep al spoedig, dat hij zich niet in handen van
een wettig ingestelde rechtbank bevond, wier macht zich over hem en
zijn medeplichtige dreigde uit te strekken. Dat moest hem evenwel
nog ongeruster maken. Hoewel het voor hem niet twijfelachtig was,
dat Sarcany eene schuilplaats te Tetuan in het huis van de oude Namir
gezocht had, waar de laatste inzet van de partij, die hij speelde,
zelfs binnen een zeer begrensd tijdvak moest gewonnen worden, besloot
hij dadelijk zich niets daarvan te laten ontvallen. Wanneer later
zijn belang mocht medebrengen om openhartig te zijn, welnu, dan zou
hij spreken; maar totdat hem dat gebleken zoude zijn, zou hij zeer
gesloten spel spelen. Na hem een kort oogenblik van beraad gelaten
te hebben, vervolgde Luigi:

"Welnu...? Zijt gij van zins te spreken? Of weigert gij?"

"Ik zou u kunnen antwoorden," hernam Silas Toronthal, "dat ik weet
waar die Sarcany, waarvan gij spreekt, zich ophoudt, dat ik het
evenwel niet wil zeggen. Maar inderdaad, ik weet het niet."

"Is dat uw eenig antwoord, Silas Toronthal?" vroeg Luigi Ferrato
zeer ernstig.

"Ja, het eenige en het waarachtige. Ge behoeft mij niet te gelooven,
als gij niet wilt. Toch zult gij geen ander antwoord erlangen."

"Bedenk u wel.... Uw stilzwijgen zou u kunnen berouwen, heer bankier."

Silas Toronthal trok de schouders op. Hij was thans vast besloten. Hij
wilde en zou niet spreken.

Luigi Ferrato verliet hem toen en deelde dokter Antekirrt den uitslag
van dat onderhoud mede. Ofschoon het antwoord van den bankier, alles
wel beschouwd, niet onaanneembaar was, was men wel verplicht zich
er mede te vergenoegen. Er bleef dus niets anders te doen over om
de schuilplaats van Sarcany te ontdekken, dan de nasporingen ijverig
voort te zetten, ja, te verdubbelen en daartoe noch moeite noch geld
te sparen.

Maar terwijl intusschen gewacht werd, dat de een of andere tijding
aanleiding kon geven om de vervolging te hervatten, moest dokter
Antekirrt zich met andere kwestiën bezig houden, die ernstig waren en
waarbij de veiligheid van het eiland Antekirrta zeer betrokken was. Die
kwestiën zouden weldra uitsluitend beslag op zijne aandacht leggen.

Hij had geheime berichten uit de Cyrenaïsche provinciën ontvangen.

Cyrenaïca, in het Grieksch Kyrenaikeh, was in den voortijd een
belangrijk Noord-Afrikaansch landschap, door Grieken gesticht en
bewoond, en op de hoogvlakte Barca gelegen.

De Grieksche volkplanting werd er omstreeks het jaar 631 vóór de
geboorte van Christus op bevel van het orakel van Delphi, door inwoners
van het eiland Thera en doof eenige Spartanen onder aanvoering van
Battus gesticht.

Het landschap ontleende zijn naam aan de stad Cyrene, terwijl er voorts
nog vier andere Grieksche steden verrezen, weshalve dat gewest ook
wel Pentapolis (vijfstad) genoemd werd. De nakomelingen van Battus
hadden er als vorsten een onbeperkt gezag, en onder Acceulaus III
verviel het aan de Perzen.

Omtrent het jaar 440 vóór Christus, werd er de republikeinsche
regeeringsvorm ingevoerd, terwijl handel, scheepvaart, nijverheid,
kunsten en wetenschappen er toen buitengewoon bloeiden. Weldra
ontstond er echter verdeeldheid, en tyrannen maakten zich meester
van de heerschappij.

Na den dood van Alexander de Groote werd het veroverd door Ptolomeus
 III Psycon, die het in 96 vóór Christus aan de Romeinen naliet, welke
het eerst onafhankelijk verklaarden, maar het 30 jaren later met het
eiland Creta tot een Romeinsch wingewest vereenigden. Later werd
Cyrenaïca door Barbaarsche horden uit de binnenlanden van Afrika
geteisterd, en in de VIIde eeuw onzer jaartelling voltooiden de
Saraceenen het werk der verwoesting.

De grond leverde in de dagen der oudheid een overvloed van kostelijke
vruchten op.

Het land was vóór de geboorte van Christus de zetel der Cyrenaïsche
wijsbegeerte, wier aanhangers ook Hedonici genoemd werden, omdat zij
vrijelijk hunne hartstochten en lusten opvolgden. Die wijsbegeerte
stond tegenover die der Cynici, bloeide omstreeks eene eeuw in en
buiten Griekenland en werd door die der Epicuristen verdrongen. Zij
versmaadde alle bespiegeling en bepaalde zich tot het tastbare en
zinnelijke, zoodat zij tevens tot atheïsme verviel.

Tot de meest beroemde volgelingen van Aristippus behoorden, behalve
zijne dochter Areta, zijn kleinzoon Aristippus Metrodoctus, Antipater,
Anniceris, Theodorus en Hesegius.

Voorts was Cyrenaïca tot in de Vde eeuw na Christus de hoofdzetel
der Gnostische wijsgeeren. Het geheele gewest bevat een overgrooten
schat van merkwaardige overblijfselen der oudheid.

De hoofdstad des lands was Cyrene, gelegen aan de waterbron Kyra,
thans Aim-ej-Shedah of Eeuwige bron. Zij lag op eene hoogvlakte,
vier uren gaans van de kust, tusschen twee bergtoppen, van welke de
oostelijke waarschijnlijk de Akropolis of Citadel torschte. Aan de
noordelijke helling van den anderen ontsprong de reeds genoemde bron,
waarbij zich een tempel van Apollo verhief, en wat verder westwaarts
was een schouwburg in de rotsen uitgehouwen. Voorts blijkt het uit
de trotsche bouwvallen, dat de stad weleer in het bezit was van een
groot aantal prachtige tempels en andere openbare gebouwen.

Ook werd de wetenschap er ijverig beoefend; want zij was de vaderstad
van Aristippus, Anniceris, en Carnéades, van den dichter Callimachus
en van den geleerden Erasthothenes.

De agenten, welke dokter Antekirrt in dat nabij gelegen land had,
beveelden hem aan om de omstreken van de golf van Sidra uiterst
nauwkeurig te doen gadeslaan. Volgens hen was het geduchte
bondgenootschap der Senousisten bezig hare strijdkrachten op de
grenzen van Tripoli te zamen te trekken. Een algemeene beweging
bracht de benden langzamerhand al meer en meer in de nabijheid van
het Syrtische kustland.

Vlugge boden brachten voortdurend zendbrieven over van den Grootmeester
naar de verschillende zaouiyias van Noordelijk en Oostelijk Afrika.

Vuur- en blanke wapens, uit het buitenland afkomstig, waren afgeleverd
en door het bondgenootschap in ontvangst genomen. Eindelijk, en dat
was wel het meest gewichtige van die tijdingen, was het blijkbaar dat
eene aanzienlijke macht in het villayetschap van Ben Gaza, derhalve in
de onmiddellijke nabijheid van het eiland Antekirrta bijeengetrokken
werd. Waarlijk, de toestand begon zich wel te ontwikkelen.

Met het vooruitzicht op die gevaarlijke nabijheid, die weldra dreigend
kon worden, was dokter Antekirrt verplicht die maatregelen te treffen,
welke hem de voorzichtigheid gebood.

Piet Bathory en Luigi Ferrato stonden hem gedurende de drie laatste
weken van de maand October volijverig bij die werkzaamheden ter zijde,
en alle bewoners der volkplanting brachten volgaarne alles bij,
wat de weerbaarheid van het eiland kon verhoogen.

Pescadospunt werd herhaaldelijk maar zoo geheim mogelijk naar
de Cyrenaïsche kust gezonden, om zich daar in betrekking met de
agenten te stellen, en weldra had die schrandere kleine kerel zich
overtuigd, dat het gevaar, hetwelk het eiland Antekirrta bedreigde,
niet hersenschimmig, niet denkbeeldig genoemd mocht worden.

De zeeschuimers toch van de provincie Ben Ghâzi, versterkt en
aangevuld door eene ware te wapen oproeping van de geaffilieerden en
bondgenooten der geheele kuststreek, hielden zich volijverig onledig
met het uitrusten van een krijgstocht, die het eiland Antekirrta tot
doelwit had.

Zou die tocht binnen betrekkelijk korten tijd ondernomen worden,
of zou hij nog uitgesteld worden?

Daaromtrent was niets te vernemen.

Toch kreeg men te weten, dat de hoofden der Senousisten zich nog in
de zuidelijke districten ophielden, waaruit men de gevolgtrekking
mocht opmaken, dat geene belangrijke operatiën in de eerste dagen
ondernomen zouden worden. Die hoofden toch zouden haar moeten besturen
en aanvoeren.

Daarom kregen de _Elektrieks_ van Antekirrta bevel om in de buurt
van de Syrtische zee te kruisen, zoowel om de kuststrook van het
Cyrenaïsche en van het Tripolitaansche gebied als de kust van geheel
het Tunische rijk tot aan Kaap Bon in het oog te houden. Voor
zulke kleine vaartuigen was dat een belangrijke dienst. Hunne
bewonderenswaardige snelheid vergoedde evenwel veel.

De lezer weet dat de verdedigingswerken van het eiland Antekirrta
nog niet volgens de ontworpen plannen voltooid waren. Maar al mocht
het ook niet mogelijk heeten om dien arbeid ter gewenschter tijd te
kunnen beëindigen, zoo had men zich toch beijverd om den voorraad van
levensmiddelen, munitiën en verdere krijgsbehoeften in de magazijnen
en arsenalen van Antekirrta zoo rijkelijk mogelijk aan te vullen.

Het eiland Antekirrta, dat door een zeearm ter breedte van ongeveer
twintig mijlen van de Cyrenaïsche kust gescheiden was, zou geheel
eenzaam in den Syrtischen zeeboezem liggen, wanneer niet een klein
eiland, algemeen bekend onder den naam van het Kencraf eilandje,
hetwelk een omtrek van ongeveer driehonderd meters bezat, in
de nabijheid van zijn zuidoostelijke punt gelegen ware. Volgens
den gedachtegang van dokter Antekirrt, zou dit eilandje later tot
verbanningsoord moeten dienen, namelijk wanneer een der kolonisten
die straf ooit zoude verdienen en zij door de ingestelde rechtsmacht
op het hoofdeiland uitgesproken zoude worden, een geval dat zich
gelukkig nog niet voorgedaan had. Men had er evenwel bij wijze van
voorzorg eenige barakken tot dat doeleinde opgericht.

Maar in weerwil daarvan was het eilandje Kencraf niet versterkt
en--het mocht niet verbloemd worden--wanneer eene vijandelijke vloot
een aanval op Antekirrta in het schild voerde, dan stelde de ligging
daarvan een daadwerkelijk gevaar voor de hoofdvestiging daar. Want eene
vijandelijke macht had niets anders te doen dan daar te ontschepen
en van dat eilandje eene degelijke operatie-basis te maken. Het bood
alle gemakken aan om er levensmiddelen en munitiën te debarkeeren
men kon er eene batterij opwerpen en derhalve zou het een aanvaller
een stevig steunpunt verschaffen. Het ware beter geweest, dat het
eilandje in het geheel niet bestond, vooral omdat de tijd ontbrak,
om het behoorlijk in staat van verdediging te stellen.

De ligging van het eilandje Kencraf en de voordeelen, die een vijand er
van trekken kon, moesten dan ook dokter Antekirrt ongerust maken. Nadat
hij alles rijpelijk overwogen had, besloot hij het te vernietigen, maar
die vernietiging tevens te doen dienen, om de honderden zeeschuimers,
die het wagen zouden er bezit van te nemen, om te brengen, zonder
er een van te laten ontsnappen. Hij dacht er zeer ernstig over na en
kwam toen tot een vrij goed uitgewerkt plan.

Dat plan werd dadelijk ten uitvoer gelegd. Onmiddellijk werden
loopgraven en mijngangen aangelegd, die mijngangen werden behoorlijk
geladen, zoodat weldra het geheele eilandje Kencraf aan een grooten
mijnoven gelijk was, die door een onderzeeschen geleiddraad met het
eiland Antekirrta in verbinding gebracht werd. Een zwakke electrische
stroom langs dien geleiddraad was voldoende, om eene uitbarsting te
weeg te brengen, die geen spoor van het eilandje aan de oppervlakte
der zee zoude achterlaten. En waarlijk, het was geen gewoon buskruit,
ook geen schietkatoen, zelfs geen dynamiet, hetwelk dokter Antekirrt
zoude bezigen, om die vreeselijke ontploffing teweeg te brengen. Neen,
hij kende de samenstelling van een ontploffende stof, die kort geleden
uitgevonden werd, en welker verbrijzelende kracht zoo aanmerkelijk
was, dat men van haar kon zeggen dat zij in verhouding tot het
dynamiet stond zooals deze laatste stof tot het gewone buskruit van
Barthold Schwarz. Zij was veel handelbaarder dan de nitroglycerine,
ook gemakkelijker vervoerbaar, daar zij slechts het bezigen van twee
onafhankelijke vloeistoffen behoefde, welker vermenging niet vroeger
dan op het oogenblik van gebruik bewerkstelligd moest worden. Die
vloeistoffen bevroren niet, terwijl het dynamiet reeds bij vijf of zes
graden bevriest, en zij konden slechts ontploffen door het aanbrengen
van een geweldigen schok, zooals de aanvuring van een slaghoedje,
met slagkwik gevuld, kan teweeg brengen. Zooals men ziet, was dat
een gemakkelijk en eenvoudig maar verschrikkelijk middel.

Hoe wordt dat verkregen?

Eenvoudig door de inwerking van het zuivere en watervrije protoxyd
van stikstof in vloeibaren toestand op verschillende lichamen, rijk
aan koolstof, zooals op minerale, plantaardige, dierlijke oliën of
andere vloeibare voortbrengselen van vetstoffen. Die beide vochten,
die afzonderlijk geheel onschuldig en in elkander oplosbaar zijn,
worden in zekere verhouding gemengd, zooals men water met wijn zou
mengen, zonder dat er gevaar bij de behandeling bestaat. Zoo wordt
de "panklastiet" vervaardigd, een woord dat: "alles verbrijzelend"
beteekent, een inderdaad juiste naam, want die nieuw verkregen
vloeistof is in staat alles te verbrijzelen, en overtreft in kracht
verre alle overige bekende ontploffingsmiddelen.

Dit scheikundig schrikmiddel werd dus in talrijke mijngangen onder
de oppervlakte van het maaiveld van het eilandje geladen. Met een
onderzeeschen telegraafdraad stond die lading in verbinding met
het eiland Antekirrta. Langs dien draad zou de electrische vonk
voortspoeden naar de aanvuringen van slagkwik, waarvan iedere mijngang
voorzien was, en het kon niet missen, of de algemeene ontploffing zou
alsdan onmiddellijk volgen. Daar het evenwel zoude kunnen gebeuren,
dat de draad door de eene of andere omstandigheid onbruikbaar werd,
zoo werden er nog twee uitgebracht, onafhankelijk van elkander,
en werden bovendien bij wijze van voorzorgsmaatregel nog andere
electrische batterijen op verschillende plekken van het eiland
onder de oppervlakte van den bodem ingegraven en door onderaardsche
geleidingsdraden met de mijngangen verbonden. Het was voldoende de
plaatjes van een dier batterijen, die met de oppervlakte van den
grond gelijk gelegd waren, met den voet eventjes aan te raken, om den
stroom af te sluiten, den benoodigden schok op het slagkwik en zoo
de ontploffing te veroorzaken. Het zou dus onmogelijk genoemd worden,
dat wanneer talrijke aanvallers op het eilandje Kencraf ontscheepten,
er een aan de totale vernietiging zoude ontsnappen.

Die verschillende werkzaamheden waren in de eerste dagen van November
tamelijk gevorderd, toen er een ongeval plaats greep, dat dokter
Antekirrt noodzaakte zijn eiland gedurende eenige dagen te verlaten.

In den ochtend van den 3den November kwam het stoomvaartuig, dat
bestemd was om de steenkolen van Cardiff over te voeren, in de haven
van Antekirrta ten anker. Gedurende den overtocht was het door slecht
weder genoodzaakt geworden Gibraltar aan te doen. Daar vond de kapitein
der boot op het postkantoor een brief, die aan dokter Antekirrt
gericht was. Die brief was door de verschillende postdiensten her-
en derwaarts gezonden geworden, zonder dat hij den geadresseerde had
kunnen bereiken. De menigvuldige postmerken op den omslag, gaven daar
de meest afdoende getuigenis van.

Dokter Antekirrt nam dien brief in ontvangst, bekeek den omslag, die
de postmerken van Malta, Catania, Ragusa, Ceuta, Otranto, Malaga en
Gibraltar droeg.

Het adres, hetwelk een zwaar beverig schrift vertoonde, was
klaarblijkelijk door iemand ter neder gesteld, die de gewoonte niet
meer had om de pen te voeren, wien het ook misschien aan kracht
ontbroken had, om die weinige woorden ter neer te schrijven. De
omslag voerde slechts één naam, den naam van den dokter, met die
roerende aanbeveling:


  "Aan dokter Antekirrt.

  "Aan Gods goede zorgen overgelaten."De dokter scheurde den omslag open, ontvouwde den brief, die op een
vel papier geschreven was, dat door den tijd reeds geel geworden was,
en las het navolgende:


  "Heer dokter!


  "Dat God u dezen brief toch in handen voere!... Ik ben reeds
  zeer bejaard!... Ik kan sterven.... Dan zal zij alleen op de
  wereld zijn!... Och, heb medelijden met de laatste dagen van
  mevrouw Bathory!... Zij is gedurende haar geheele leven zoo
  zeer beproefd geweest!... Kom haar te hulp! Dat is de bede van


  Uwen ootmoedigen dienaar
  Borik."Verder stond er in een hoek: "Carthago" en daaronder deze woorden:
"Regentschap Tunis."

De dokter bevond zich alleen op het Stadhuis, toen hij van dien brief
kennis nam. Een kreet van vreugde en van wanhoop te gelijkertijd
ontsnapte hem,--van vreugde, omdat hij 't spoor van mevrouw Bathory
wedervond,--van wanhoop of beter van vrees, want de postmerken op
den omslag van dien brief duidden aan, dat hij reeds langer dan een
maand geleden geschreven was.

Luigi Ferrato werd dadelijk geroepen. Hij kwam terstond aangeloopen
en meldde zich op het Stadhuis aan.

"Luigi," zei dokter Antekirrt, "geef kapitein Ködrik de noodige
bevelen, dat de _Ferrato_ binnen twee uren stoom op heeft en in staat
zij om te kunnen vertrekken."

"Het vaartuig zal gereed zijn, om op den opgegeven tijd zee te kunnen
kiezen," antwoordde Luigi.

"Goed zoo."

"Maar vergeef mij eene onbescheidene vraag: moet het vaartuig ter
uwer beschikking zijn, heer dokter?"

"Ja, Luigi. Daarop dient gerekend te worden," antwoordde dokter
Antekirrt.

"Zal het een lange reis gelden? Ook dat dien ik te weten, heer dokter,"
was Luigi's tweede vraag.

Dokter Antekirrt raadpleegde eene kaart.

"Slechts drie of vier dagen. Meer niet, denk ik," was zijn antwoord.

"Vertrekt gij alleen?"

"Neen! Zoek Piet Bathory op, en zeg hem zich gereed te houden mij
te vergezellen."

"Piet is op dit oogenblik afwezig, heer dokter...." antwoordde Luigi
Ferrato. "Maar ik zal hem seinen."

"Afwezig?"

"Ja, maar binnen een uur zal hij van het eilandje Kencraf terug zijn,
alwaar hij de werkzaamheden bestuurt."

"O, zoo is het goed."

"Ik ga dus uwe bevelen volbrengen en kapitein Ködrik waarschuwen,
heer dokter."

"Wacht even. Ik heb nog iets ... ik verlang ook dat uwe zuster
dat tochtje medemaakt, Luigi," ging dokter Antekirrt voort, "laat
haar daartoe dadelijk alle voorbereidingen treffen. Maar spoedig,
niet waar?"

"Dadelijk, heer dokter."

Luigi ijlde heen, om de bevelen, die hij van dokter Antekirrt ontvangen
had, ten uitvoer te brengen. Hij seinde dadelijk naar het eilandje
Kencraf en spoedde zich naar zijn zuster en naar kapitein Ködrik.

Een uur later vertoonde Piet Bathory zich op het Stadhuis. Hij had
de depêche van Luigi ontvangen.

"Lees," zei de dokter.

En hij reikte hem Boriks brief over.VI.

DE GEESTVERSCHIJNING.


Het stoomjacht lichtte weinige minuten na het middaguur het anker. Het
had kapitein Ködrik tot gezagvoerder en Luigi Ferrato tot eersten
officier. Als passagiers waren slechts dokter Antekirrt, Piet Bathory
en Maria Ferrato aan boord. Deze laatste werd medegenomen om mevrouw
Bathory hare zorgen te kunnen wijden, wanneer het onmogelijk zoude
blijken haar onmiddellijk van Karthago naar Antekirrta te vervoeren.

Zonder dat daarop in 't bijzonder gewezen behoeft te worden, zal
de lezer beseffen, welke gewaarwordingen, welke angsten het hart
van Piet Bathory bestormden. Hij wist thans waar zijne moeder was,
hij ging naar haar toe!... Maar waarom had Borik haar zoo onverwachts
en zoo spoedig uit Ragusa weggevoerd en dat nog wel om haar naar dat
verre kustland van Tunis te brengen? In welken toestand van ellende en
armoede zou hij beiden terugvinden? Bij die gedachte ijsde hij. Bij
die gedachte durfde hij niet verwijlen, uit vrees te zeer door zijne
aandoeningen overmeesterd te worden.

Op al dat leed, hetwelk Piet Bathory aan Maria toevertrouwde,
antwoordde deze slechts met hoopvolle en troostvolle woorden. Zij
herkende in den brief, dien de dokter ontvangen had, de zichtbare
tusschenkomst der Voorzienigheid. Dat was volgens het vrome en brave
meisje niet te miskennen. Hier was de vinger Gods!

Natuurlijk waren bevelen verstrekt, om de _Ferrato_ hare meest
mogelijke snelheid te doen bereiken. Door de stoomkleppen te bezwaren,
werd weldra eene vaart van gemiddeld vijftien mijlen in het uur
overschreden. Nu bedraagt de afstand van de golf van Sidra tot kaap
Bon, aan het noordoostelijk uiteinde van het Tunische vasteland
gelegen, hoogstens duizend kilometers. Verder van kaap Bon tot aan de
Goulet, die de haven van Tunis vormt, duurt het slechts anderhalf uur
voor een vlug stoomjacht, om dien afstand af te leggen. Ongerekend
slecht weder of andere wederwaardigheden, kon de _Ferrato_ in twee
en dertig uren tijds op hare bestemming aankomen.

De zee was buiten de Sidragolf effen en glad. Er woei een zachte
noord-westen bries, die evenwel niet scheen te zullen aanwakkeren. De
kapitein liet recht op kaap Bon aansturen, om dicht daarbij iets
af te vallen, ten einde des te sneller de beschuttende strook te
bereiken, die de vaste wal zoude aanbieden, wanneer de wind mocht
aanwakkeren. Hij zou dus het eiland Pantellaria, dat halfweg tusschen
kaap Bon en Malta gelegen is, niet in het gezicht loopen, daar hij
de gezegde kaap zoo dichtbij mogelijk wilde voorbij stevenen.

Terwijl de kust zich buiten de Sidrabaai afrondt, wordt zij westwaarts
diep ingesneden en beschrijft daar een bocht met zeer grooten
straal. Daar langs ontwikkelt zich voornamelijk het kustland van het
regentschap Tripoli, dat zich tot aan de golf van Gabes tusschen het
eiland Dscherba en de stad Sfax uitstrekt. Daarna buigt de kust weer
eenigermate oostwaarts naar kaap Dinias toe, om de baai Hammamet te
vormen, en ontwikkelt zich verder van zuid naar noord tot aan kaap Bon.

Eenmaal bij die kaap aangekomen, stevende de _Ferrato_ naar die
Hammamet baai. Daarin zou het vaartuig langs den wal loopen, om dien
niet weer uit het gezicht te verliezen tot bij de Goulet.

Hoewel de bries niet sterk genoemd mocht worden, verhieven de golven
zich toch aanmerkelijk gedurende den dag van den derden November en
den daaropvolgenden nacht. Er is slechts weinig wind noodig om die
Syrtische zee, waarin de meest grillige stroomingen en tegenstroomingen
van de geheele Middellandsche zee te zamen komen, in beroering te
brengen. Maar reeds den volgenden ochtend werd land verkend, juist
ter hoogte van kaap Dinias. Eenmaal onder dien hoogen oever gekomen,
werd de vaart van het jacht aangenaam en voorspoedig.

De _Ferrato_ stevende op ongeveer twee mijlen van de kust, waarvan men
al de bijzonderheden nauwkeurig kon opmerken. Buiten de Hammamet-baai
op de hoogte van Kelibiah, stevende het stoomjacht nog dichter
langs de kust, om een blik in de kleine kreek Sidi Youssouf, die ten
noorden door eene aaneenschakeling van klippen en rotsen gedekt is,
te kunnen werpen. Eigenlijk kon deze laatste beweging van de _Ferrato_
eene verkenning van het vijandelijke strand heeten.

Bij de inbuiging der kust strekte zich een prachtig zandig strand
voor het oog uit. Naar achteren vertoonde zich eene reeks van lage
heuvelen, die met klein struikgewas bekleed waren, hetwelk met moeite
ontkiemd was in dien bodem, die meer overvloed aan steenen heeft
dan aan teelaarde. Verder af werden hoogere heuvels ontwaard, die als
uitloopers van de nog verder gelegen "djebels", die het gebergte in het
het binnenland uitmaakten, konden beschouwd worden. Hier en daar werd
een verlaten marabout ontwaard, die zich als een soort witte vlek te
midden van het groen der struiken voordeed. Op den voorgrond verrees
een kleine verschansing, die er bouwvallig uitzag, en hooger-op een
grooter fort, dat in beteren staat verkeerde en dat zich op den heuvel
verhief, die de Sidi Youssouf-kreek ten noorden afsloot.

Intusschen was die kreek niet verlaten. Door de rotsblokken beschut,
lagen verscheidene Levantsche vaartuigen, als chebekken, polacres
enz. op eene halve kabellengte der kust op eene diepte van vijf of
zes vademen ten anker. Maar de helderheid en doorzichtigheid van
het groene water dier kreek was zoo volmaakt, dat men den bodem,
uit zwarte steenen en uit lichtgestreept zand bestaande, waarin de
lepels der ankers grepen, en waaraan de weerkaatsing van het licht
wonderlijke vormen verleende, duidelijk ontwaren kon.

Langs het strand, aan den voet der lage duinen, die met mastiek-
en tamarinde stuiken bezaaid waren, bemerkte men een douar, die
uit een twintigtal goubi's bestond en zijne tenten van vuil geel
gestreept linnen vertoonde. Men kon dat vergelijken met een grooten
Arabischen mantel, die achteloos op het strand geworpen was. Buiten de
plooien van dien mantel graasden schapen en geiten, die in de verte er
uitzagen als zwarte raven, wier schreeuwende bende door een geweerschot
opgejaagd had kunnen worden. Een tiental kameelen lagen òf uitgestrekt
op het zand, òf stonden onbeweeglijk, alsof zij in steen uitgebeiteld
waren en herkauwden in de nabijheid van eene rotsachtige omheining,
die als ontschepingskade kon dienen.

Terwijl men de monding der Sidi Youssouf-kreek voorbijstevende,
kon men er een blik in werpen en merkte dokter Antekirrt op, dat men
munitiekisten, wapenen en zelfs eenige kleine kanonstukken, die tot
het veldgeschut behoorden, ontscheepte. De Sidi Youssouf-kreek leende
zich door hare verwijderde ligging op de buitenste grenskuststrook
van het regentschap Tunis, maar al te gemakkelijk tot deze soort
van smokkelhandel.

Luigi Ferrato vestigde de aandacht van dokter Antekirrt op de lossing
dier oorlogscontrabande, welke toen daar op dat strand, zonder eenige
contrôle hoegenaamd, gedreven werd.

"Ja, Luigi," antwoordde hij, "ik zie het wel. Dat is inderdaad
bedenkelijk genoeg."

"En wat denkt gij er over?"

"Dat het Arabieren zijn, welke die oorlogs-wapenen en munitiën in
ontvangst komen nemen."

"Maar voor wie die wapens."

"Wie weet het? Wellicht om ze aan de bergbewoners te verstrekken,
ten einde daarmede de Fransche troepen zoowel in Tunis als in Algiers
te bevechten."

"Denkt gij dat?" vroeg dokter Antekirrt met een bitteren glimlach om
de lippen.

"Ik weet niet wat te denken. Dat oorlogstuig kan ook aangekocht zijn
voor rekening der talrijke geaffilieerden aan het Senousisme, die
aan wal struikroovers en aan boord zeeschuimers zijn, en die zich
tegenwoordig in de Cyrenaïsche provinciën met een bepaald doel al
meer en meer te zamen trekken."

"Zou zoo iets kunnen geschieden?"

"Inderdaad, en ik meen zelfs onder die Arabieren eenige typen te
herkennen, die eerder uit de binnenlanden van Afrika dan wel uit de
Tunische provinciën afkomstig zijn."

"Maar," vroeg Luigi, "waarom verzetten de autoriteiten van het
regentschap of ten minste de Fransche autoriteiten zich niet ernstig
tegen die ontscheping van wapenen en munitiën?"

"Waarom? Omdat men te Tunis zelfs niet gist wat aan de andere zijde
van kaap Bon voorvalt," antwoordde dokter Antekirrt, "en wanneer
de Franschen eindelijk meester van Tunisië zullen zijn, dan zullen
deze oostelijke hellingen van de djebels nog voor langen tijd aan
hunne macht ontsnappen. Hoe het ook zij, dat lossen van wapentuig en
krijgsbehoeften komt mij zeer verdacht voor."

"Het is gelukkig, dat ons stoomjacht een snel varend vaartuig is,"
merkte Luigi gekscherend op.

"Zeker is dat gelukkig, want had de _Ferrato_ hare snelheid niet
in haar voordeel, dan zou de flottilje, die wij daar ontwaren, geen
oogenblik aarzelen om haar aan te tasten."

Hadden de Arabieren werkelijk die gedachte gekoesterd, zoo als
dokter Antekirrt vermoedde, dan had het stoomjacht toch niets te
vreezen. In minder dan een half uur was het de kleine reede van Sidi
Youssouf voorbij gestevend. Nadat kaap Bon, die zich zoo ver buiten
het Tunische vasteland uitstrekt, genaderd was, stevende de _Ferrato_
met volle kracht den vuurtoren voorbij, die op haar uiterste uiteinde,
dat geheel met rotsen, die in prachtige lagen gelegerd zijn, bedekt
is, verrijst.

Het stoomjacht doorsneed nu, steeds niet volle kracht stoomende,
de Tunische golf, die zich tusschen kaap Bon en kaap Karthago
uitstrekt. Ter linkerzijde van de _Ferrato_ verhief zich de reeks van
steile hellingen van den djebel Bon-Karnin, van den djebel Rossas
en van den djebel Zaghouan, met eenige dorpen hier en daar in de
bergplooien verscholen. Ter rechter zijde verscheen in het volle
licht, in al hare heerlijkheid als eene andere Arabische Kasbah, de
heilige stad Sidi-Bon-Saïd, die zeer waarschijnlijk een der voorsteden
was van het oude Carthago. Op den achtergrond verhief zich Tunis,
geheel wit in het schitterende zonlicht boven het meer van Bahira,
een weinig achter dien arm, welke de Goulet aan alle de ontscheepten
uit de pakketbooten van Europa als het ware toesteekt.

Op een afstand van drie mijlen van de haven lag een smaldeel van
Fransche oorlogschepen ten anker, terwijl een weinig dichter bij
den kant eenige handelsvaartuigen voor hunne ankerkettingen lagen te
dobberen, die door de groote verscheidenheid hunner nationale vlaggen
eene groote levendigheid aan die reede bijzetten.

Het was ongeveer één uur, toen de _Ferrato_ op een afstand van drie
kabellengten van de haven van Goulet haar anker liet vallen. Nadat de
formaliteiten van den geneeskundigen dienst vervuld waren, werd de
vrije toegang aan de passagiers van het stoomjacht verleend. Dokter
Antekirrt, Piet Bathory, Luigi Ferrato en zijne zuster Maria namen
plaats in de sloep, die dadelijk van boord afstak.

Na de havenpier omgeroeid te zijn, gleed zij door dat smalle kanaal,
hetwelk steeds overvuld is met barkassen, sloepen, vletten en andere
ontschepingsvaartuigen, die aan beide kaden vastgemeerd waren,
en legde dicht bij een onregelmatig gevormd plein aan, hetwelk
met boomen beplant, en met villa's, handelskantoren, koffiehuizen
enz. omgeven was. Op dat plein wemelde het van Malthezers, Joden,
Arabieren, Fransche en inlandsche soldaten, die daar bij den ingang
van de voornaamste straat der havenbuurt drentelden.

De brief van Borik gaf Karthago tot adres op en die naam van eenige
bouwvallen, die ter nauwernood op de oppervlakte van den bodem ontwaard
worden, is alles wat van de geboortestad van Hannibal overbleef.

Om zich naar het strand van Karthago te begeven, is het niet noodig
gebruik te maken van het klein eindje Italiaanschen spoorweg, dat
den dienst verricht tusschen de Gouleta en Tunis en daarbij langs het
meer van Bahira loopt. Hetzij men het strand volgt, dat met zijn hard
en fijn zand een uitnemend wandelpad voor de voetgangers oplevert,
hetzij men den stofachtigen weg kiest, die meer landwaarts in, de
vlakte doorsnijdt, langs beide wegen bereikt men gemakkelijk den
voet van den heuvel, waarop de kapel van den Heiligen Lodewijk en
het klooster der Algerijnsche zendelingen verrijzen.

Toen dokter Antekirrt en zijne reisgenooten ontscheepten, stonden
verscheidene rijtuigen, met kleine paarden bespannen, te wachten. In
een oogwenk had men een rijtuig bestegen en was den koetsier bevel
gegeven, om zoo spoedig mogelijk naar Karthago te rijden.

Het rijtuig, na eerst de voornaamste straat van de Gouleta in flinken
draf gevolgd te hebben, reed tusschen twee rijen prachtige villa's
door, die door de rijke Tunisiërs gedurende de warme maanden bewoond
worden, daarna langs de paleizen van Keredina en Mustapha, die op
de kust in de nabijheid van de oude havenkommen der Karthaagsche
stad verrijzen. Het is meer dan twee duizend jaren geleden toen de
mededingster van Rome dat geheele strand innam, van de punt der Goulet
af tot aan de kaap, die haren naam behouden heeft.

De kapel van den Heiligen Lodewijk, gebouwd op een heuvel van
twee honderd voeten hoog, is opgericht op dezelfde plaats, waar
men beweert, dat die koning van Frankrijk in 1270 gestorven zou
zijn. Dat gebouwtje is te midden van eene omheining gelegen, die
meer oudheidkundige brokstukken, deelen van bouwwerken, stukken van
standbeelden, van vazen, kommen, zuilen, kapiteelen en architraven,
dan boomen of struiken bevat. Het klooster der zendelingen, waarvan
pater Delattre, een zeer geleerd archeoloog, toen prior was, is
meer achterwaarts gelegen. Van de hoogte van dien heuvel, waarop die
omheinde plek staat, beheerscht men geheel en al het zandige strand,
van kaap Karthago af tot aan de eerste huizen der Goulet.

Aan den voet van dien heuvel verrijzen eenige paleizen van Arabische
bouworde, die evenwel van pieren naar Engelsche mode voorzien zijn,
alsook van bevallige staketsels, die zich tot ver in zee uitstrekken
en waaraan de sloepen en jollen der reede kunnen aanleggen. Verder-op
strekt zich de baai met alle hare voorgebergten, alle hare uitstekende
punten, alle hare inhammen, die bij afwezigheid van bouwvallen,
hunne geschiedkundige herinneringen behouden hebben, in hare geheele
heerlijkheid uit.

Maar wanneer er paleizen en villa's aangetroffen werden tot op de
plaats, waar voorheen de oude oorlogs- en handelshavens van het
machtige Karthago zich bevonden, dan vindt men er ook hier en daar
tusschen de plooien van het heuvelland, te midden van het in puin
liggend gesteente, op een grijsachtigen bodem, die bijna ongeschikt
ter bebouwing is, kleine huizen, ware stulpen, waarin de armen der
streek wonen. De meesten van de laatstbedoelde bewoners oefenen geen
ander handwerk uit dan op de oppervlakte of in de eerste lagen des
bodems naar min of meer kostbare voortbrengselen van het Karthaagsche
tijdperk, zooals bronzen, steenen voorwerpen, aardewerk, medailles,
munten, enz. te zoeken. Dat alles wordt door de kloosterlingen voor
hun archeologisch museum opgekocht. Zij doen dat evenwel veel meer
uit medelijden, dan dat zij tuk op die zaken zouden zijn.

Eenige dier ellendige stulpen bezitten slechts twee of drie
muurvlakken. Men zou ze met bouwvallen van marabouts kunnen
vergelijken, die in dit klimaat van hevigen zonneschijn, wit gebleekt
zijn.

Dokter Antekirrt en zijne tochtgenooten gingen van de eene hut naar
de andere. Zij bezochten ze in de hoop er mevrouw Bathory aan te
treffen. Toch konden ze niet gelooven, dat zij tot dien trap van
ellende vervallen zoude zijn.

Plotseling hield het rijtuig stil voor eene nog ellendiger stulp,
waarvan de deur slechts een gat vertoonde, dat in den muur gebroken
was. De muur zelf lag half in puin en was gedeeltelijk met struiken
en ruig overdekt.

Eene oude vrouw, die in een donkeren mantel gehuld was, zat voor
die deur.

Piet had haar herkend!... Hij stiet een wilden kreet uit!... Hij
sprong uit het rijtuig....

"Moeder!... Moeder!..." riep hij.

Ja.... dat was zijne moeder!... Hij ijlde naar haar toe, knielde voor
haar neder, sloot haar in zijne armen....

Maar zij beantwoordde die liefkozingen niet. Zij zag hem met strakken
blik aan.

Zij scheen hem niet te herkennen.... Neen ... dat oog stond levenloos
... dof....

"Moeder!... Moeder!..." riep hij uit, terwijl de dokter met Luigi en
zijne zuster naderden en zich bij hem voegden.

"Bedaar, bedaar, Piet," sprak dokter Antekirrt. "In Gods naam
bedaar. Uwe hartstochtelijkheid kan alles bederven."

In dit oogenblik verscheen bij den hoek der hut een grijsaard, die
zij nog niet bemerkt hadden.

Dat was Borik.

Borik de trouwe dienstknecht!

Dadelijk herkende hij dokter Antekirrt. Zijne knieën knikten nu reeds
en dat was wel te begrijpen.

Maar toen hij Piet herkende.... Piet, wiens begrafenisstoet hij tot
op het kerkhof van Ragusa gevolgd was! Dat was te veel voor den ouden
man! Hij stortte bewegingloos neer, terwijl hij naar mevrouw Bathory
wees en zijne lippen nog prevelden:

"Zij is krankzinnig!"

Krankzinnig! Dus op het oogenblik, dat die zoon zijne moeder wedervond,
was alles wat haar overbleef, slechts een wezenloos lichaam! En het
zien van haar kind, dat zij dood moest wanen en dat daar plotseling
voor hare oogen verschenen was, was niet voldoende om haar de
herinnering aan het verledene te hergeven!

Mevrouw Bathory was opgestaan met verwilderde, maar toch nog heldere
oogen. Daarna trad zij de stulp binnen, zonder iets gezien, zonder
een enkel woord gesproken te hebben. Maria volgde haar op een teeken
van dokter Antekirrt.

Piet stond onbewegelijk bij de deur, zonder den moed, ja zonder de
macht te hebben een pas te doen.

Borik had intusschen, dank zij de goede zorgen van den dokter, zijn
bewustzijn herkregen. Toen hij een poos rondgekeken en zijne verwarde
gedachten verzameld had, riep hij uit:

"Gij, mijnheer Piet!... Gij!... Levend!... Hoe is het bij God
mogelijk? Gij!... Levend!"

"Ja," antwoordde Piet Bathory, "ja, levend!... En toch ware het beter,
dat ik dood was!"

In korte trekken stelde dokter Antekirrt den ouden dienaar op de
hoogte van hetgeen te Ragusa gebeurd was. Daarna deed Borik op zijn
beurt en niet zonder moeite het verhaal van de laatste twee maanden
van armoede en ellende, die de arme vrouw doorstaan had. Het was
inderdaad een schrikkelijk verhaal, schrikkelijk vooral voor den zoon
om aan te hooren.

"Maar," vroeg dokter Antekirrt, zoodra hij de gelegenheid daartoe
vond, "is het de dood van haren zoon, die de geestvermogens van
mevrouw Bathory gekrenkt heeft? Heeft zij zich dat verlies zoozeer
aangetrokken?"

"Neen, mijnheer Antekirrt, neen," antwoordde Borik. "Er is heel wat
anders. Ik zal het u vertellen."

"Wat dan?... Spreek, o spreek!" kreet Piet Bathory onstuimig, terwijl
hij den ouden man bij de handen greep.

Ziehier, wat de trouwe dienaar toen in beknopte trekken, maar met
horten en stooten verhaalde.

Toen mevrouw Bathory, na den dood van haren zoon, alleen op de wereld
achterbleef, had zij Ragusa verlaten en zich in het dorpje Vinticello
gevestigd, waar zij nog eenige bloedverwanten bezat. Gedurende dat
tijdperk zou men het weinige, dat zij in haar bescheiden woning
bezat, te gelde maken, daar het haar voornemen was, het huis in de
Marinella-straat niet meer te betrekken.

Zes weken later keerde zij in gezelschap van Borik naar Ragusa terug,
om de laatste hand aan de regeling harer zaken te leggen, en toen
zij in de Marinella-straat aankwam, vond zij een brief, die in de
bus van het huis gestoken was.

Bij het lezen van dien brief was het reeds alsof hare geestvermogens
geschokt werden. Zij las hem evenwel ten einde toe, stiet toen een
kreet uit en stoof in ijlende vaart de straat op. Zij liep naar de
Stradona-laan, stak die over en klopte aan de poort van het hôtel
Toronthal, die dadelijk geopend werd.

"Het hôtel Toronthal!..." riep Piet Bathory uit. "Mijn God, wat moet
dat beteekenen?"

"Ja, het hôtel Toronthal," antwoordde de oude Borik, "en toen ik
mevrouw Bathory eindelijk ingehaald had, herkende zij mij niet
meer.... O God ... Piet, Piet, zij was krankzinnig! Volslagen
krankzinnig!"

"Maar waarom ging mijne moeder naar het hôtel Toronthal" vroeg Piet
Bathory onstuimig.

Borik keek hem met nieuwsgierigen blik aan, maar antwoordde niet
dadelijk.

"Waarom ging zij naar het hôtel Toronthal?" herhaalde de jonge man,
die den ouden dienaar met een verbijsterd oog aanzag, alsof hij niets
van het gesprokene begreep. "Wat had mijne moeder in Gods naam daar
te doen?"

"Zij wenschte waarschijnlijk mijnheer Toronthal te spreken,"
antwoordde Borik.

"Wat had zij toch met mijnheer Toronthal te maken?" vroeg de jonge
man afgetrokken... "Maar... verder? Verder?"

"Mijnheer Toronthal had evenwel sedert twee dagen met zijne dochter die
fraaie woning van de Stradona-laan verlaten, zonder dat iemand wist,
waarheen zij gegaan waren. Ziedaar alles wat ik op mijne pogingen om
inlichtingen te verwerven, kon vernemen."

"O, noodlot!" riep dokter Antekirrt uit. "Zonder dat iemand wist
waarheen zij gegaan waren?..."

"Ja, heer dokter."

"En die brief... die brief?..." vroeg Piet Bathory zoo hartstochtelijk
mogelijk. "Die brief?..."

"Dien heb ik niet kunnen weervinden, mijnheer Piet," antwoordde de
grijsaard," en hetzij mevrouw Bathory hem verloren of verscheurd
heeft, hetzij iemand haar dien afhandig gemaakt heeft, ik heb nimmer
kunnen vernemen, wat hij inhield, hoeveel pogingen ik daartoe ook
heb aangewend, wanneer ik meende, dat de arme vrouw in meer heldere
oogenblikken verkeerde."

Die brief spoorloos verdwenen! Dat was inderdaad iets geheimzinnigs!

Dokter Antekirrt, die dat verhaal opmerkzaam gevolgd had, wist geen
beteekenis aan de handeling van mevrouw Bathory te verleenen. Welke
kracht had haar naar dat hôtel van de Stradona-laan geleid, waarvan
haar juist alles verwijderd had moeten houden? En waarom had zij zulk
een hevigen schok ondervonden, dat zij er krankzinnig van was geworden,
toen zij het verdwijnen van Silas Toronthal vernam? Inderdaad, dat
alles kwam allen belanghebbenden zeer raadselachtig voor.

Het verhaal van den ouden bediende, hoe dikwijls ook afgebroken door
tranen, was nu spoedig geëindigd.

Het gelukte hem den ongelukkigen toestand van mevrouw Bathory geheim
te houden, terwijl hij zich onledig hield met hare verdere zaken te
regelen en het weinige dat overbleef te gelde te maken. De aard van
den waanzin van de ongelukkige vrouw was zacht en kalm, en daardoor was
het hem mogelijk geweest te kunnen handelen zonder argwaan te wekken.

Hij had slechts één wensch, namelijk Ragusa te verlaten en eene
schuilplaats te zoeken, onverschillig waar, mits dat zij slechts ver
van die gevloekte stad gevonden werd.

Hij slaagde er eenige dagen later in, zich met mevrouw Bathory in te
schepen op een der pakketbooten, die de kustvaart in de Middellandsche
zee uitoefenen, en zoo kwam hij te Tunis of beter bij de Gouleta aan.

Die streek kwam hem afgelegen genoeg voor en daar besloot hij zich
te vestigen.

En hier in die vervallen stulp, wijdde de grijsaard zich geheel en
al aan de verzorging, die de gekrenkte geestestoestand van mevrouw
Bathory noodzakelijk maakte. Zij scheen zelfs het gebruik der spraak
terzelfder tijd met de rede verloren te hebben. Maar hare bezitting
was zoo armzalig, dat hij het oogenblik zag naderen, dat zij beiden tot
de uiterste ellende zouden gedoemd zijn. En dat op zoo'n leeftijd! Het
was verschrikkelijk.

Onder die noodlottige omstandigheden herinnerde de oude zich dokter
Antekirrt en de belangstelling, die hij immer omtrent het gezin van
Stephanus Bathory had laten blijken. Maar Borik wist niet, waar de
dokter zich gewoonlijk ophield. Hij schreef evenwel, en de brief,
die zulk een hartverscheurenden wanhoopskreet inhield, had hij aan
de goede zorgen van de Voorzienigheid toevertrouwd. Het schijnt, dat
de Voorzienigheid nog al goed den dienst der posterij uitoefent, daar
de brief, in weerwil van alles, aan zijn adres terecht gekomen was.

Wat thans te doen viel, was als het ware aangewezen. Mevrouw Bathory
werd, zonder dat zij den geringsten wederstand bood, naar het rijtuig
gevoerd, waarin zij met haren zoon, Borik en Maria Ferrato, welke
laatste haar niet meer verlaten zou, plaats nam. Terwijl zij naar
de Goulet reden, volgden dokter Antekirrt en Luigi Ferrato te voet
het strand. Dat was, zooals wij weten, niet ver. En die lichamelijke
inspanning zou hen een gewenschte afleiding bezorgen.

Allen waren een uur later aan boord van het stoomjacht, dat onder
volle stoomspanning gebleven was, ingescheept. Het anker werd dadelijk
gelicht en zoodra de _Ferrato_ kaap Bon gerond had, stevende zij op
den vuurtoren van Pantellaria aan. In den ochtend van den tweeden dag
daarna, kwam het stoomjacht in de haven van Antekirrta aan, en lag
weldra met zijn kostbaren last aan boord aan de veilige kade gemeerd.

Mevrouw Bathory werd dadelijk ontscheept en naar Artenak vervoerd en
daar in een der beste kamers van het Stadhuis gehuisvest. Maria Ferrato
verliet hare woning om haren intrek bij de ongelukkige weduwe te nemen.

Welke nieuwe oorzaak van verdriet en smart die toestand zijner moeder
voor Piet Bathory was, is wel na te gaan.

Die moeder krankzinnig, die moeder in hare geestvermogens gekrenkt
onder omstandigheden, die waarschijnlijk onopgelost zouden blijven. Als
men nu maar de oorzaak dier waanzinnigheid kende, dan ware de eene
of andere heilzame reactie te beproeven! Maar men wist niets; men
kon niets weten! En dat maakte allen nog radeloozer.

"Ik moet haar genezen!..." had de dokter, die zich geheel en al aan
haar wijdde, meermalen in zich zelven gepreveld. "Ja!... ik moet! ik
zal slagen! In dien strijd moet ik overwinnen!"

Dat was evenwel eene uiterst moeielijke taak; want mevrouw Bathory
bleef voortdurend volkomen bewusteloos, omtrent hetgeen met haar en
rondom haar voorviel.

Maar zou die machtige gedachten-opdringing, die dokter Antekirrt
in zoo hooge mate bezat, en waarvan hij zoo onbetwistbare bewijzen
geleverd had, niet kunnen aangewend worden? Was het nu geen zaak om
haar toe te passen, ten einde den geestestoestand van mevrouw Bathory
te wijzigen? Zou men niet door magnetische invloeden het geschokte
hersenvermogen kunnen herstellen en de rede kunnen vastketenen
totdat de reactie, die toch niet uitblijven kon, ingetreden zoude
zijn? Bedenkelijk schudde de geleerde het hoofd. Hij wanhoopte aan
den uitslag.

Piet Bathory smeekte den dokter, bezwoer hem als het ware, om
toch schier het onmogelijke te beproeven tot genezing zijner arme
moeder. Het was te vergeefsch.

"Neen," antwoordde dokter Antekirrt op diep bedroefden toon, "zelfs
dat kan niet slagen."

"Waarom toch niet?" snikte de arme jongen wanhopig. "Waarom toch niet?"

"Omdat de krankzinnigen juist de sujetten zijn, die het meest weerstand
aan het gedachten-opdringen bieden."

"Maar... zeg mij, ware het toch niet te beproeven? O, dat er toch
iets gedaan worde!"

"Neen, ik mag dat niet beproeven, Piet. Om den invloed der
gedachten-opdringing te kunnen ondervinden," ging de dokter
onverstoorbaar voort, "zou het noodig zijn, dat uwe moeder nog een
persoonlijken onafhankelijken wil had, in wiens plaats ik den mijnen
zou kunnen stellen. Maar, ik herhaal het, dat zou zonder invloed op
haar blijken. Daarenboven, zou zoo iets haar zenuwgestel zeer aandoen."

"Neen...! die uitspraak kan ik niet voor onwederlegbaar
aannemen!" hernam Piet, die er maar niet toe komen kon, om toe te
geven. "Ik kan, ik wil niet aannemen, dat niet den een of anderen
dag mijn moeders brein helder genoeg zal wezen, om haren zoon te
herkennen ... haren zoon, dien zij dood waant...!"

"Ja!... dien zij dood waant!" herhaalde dokter Antekirrt, als in
gedachten verzonken "Maar,... wellicht,... wanneer zij u levend
waande,... of... wanneer zij, voor uw graf gebracht,... u zag
verschijnen...."

Dokter Antekirrt bleef bij dat denkbeeld verwijlen. Wat werkte hij
in zijn brein uit?

Waarom zou zulk een moreele schok, die onder de meest gunstige
omstandigheden aangebracht kon worden, geen invloed op mevrouw
Bathory hebben? In ieder geval zouden er geen nadeelige gevolgen van
te vreezen zijn.

"Ik zal er de proef van nemen!" riep hij uit. "En... o, dat ik mocht
slagen! Dat zou mij veel vergoeden!"

Van nu af werd het tafereel, dat opgevoerd moest worden, en het
welslagen der proefneming kon verzekeren, eene ware studie, de eenige
gedachte van die mannen. Het gold toch niets minder dan bij mevrouw
Bathory de uitwerkselen der herinnering, die in haren tegenwoordigen
toestand vernietigd of verdoofd schenen, te verlevendigen en dat
onder zulke aangrijpende omstandigheden, dat eene reactie in haar
brein kon geboren worden.

Dokter Antekirrt riep de hulp in van Borik en van Pescadospunt, om
de plaatselijke gesteldheid van het kerkhof te Ragusa en den vorm van
het gedenkteeken, hetwelk op den grafkelder der familie Bathory stond,
met genoegzame nauwkeurigheid weer te geven.

Nu verrees er op het kerkhof van het eiland, ongeveer op een mijl
afstand van Artenak gelegen, onder een groep van groenende boomen
eene kleine kapel, welke aan die van Ragusa niet ongelijk was. Men had
slechts de omgeving een weinig te rangschikken, om de gelijkenis der
twee monumenten te treffender te maken. Toen dat geschied was, werd
op den muur van den achtergrond een zwart marmeren steen geplaatst,
waarop:


  STEPHANUS BATHORY
  1867.te lezen stond. Dat jaartal was het tijdstip van den dood van den
martelaar voor de vrijheid van Hongarijë.

Den 13den November scheen het oogenblik gekomen te zijn, om met
de voorbereidende proefnemingen tot opwekking der verstandelijke
vermogens van mevrouw Bathory door eene langzame en nagenoeg onmerkbare
opklimming te beginnen.

Zoo omstreeks zeven uur des avonds nam Maria Ferrato, die daarbij
door Borik bijgestaan werd, de weduwe onder den arm en bracht
haar buiten het Stadhuis. Daarna geleidde zij haar door het veld
naar het kerkhof. Voor den ingang der kleine kapel gekomen, bleef
mevrouw Bathory zoo als zij steeds was, wezenloos, en sprak geen
woord, hoewel zij door het heldere schijnsel eener lamp, die in het
gebouwtje brandde, den naam van Stephanus Bathory op de marmeren
plaat had kunnen lezen. Alleen toen Maria Ferrato en de grijsaard
op de trappen der kapel knielden, was het alsof een bliksemstraal,
die evenwel dadelijk verdween, haren wezenloozen blik verlevendigde.

Mevrouw Bathory was ongeveer een uur later op het Stadhuis terug,
alsook zij, die haar nabij geweest waren, of haar gedurende die eerste
proefneming van verre gevolgd hadden.

Den volgenden dag en de verdere dagen hervatte men die proefnemingen,
die evenwel geen resultaat schenen op te leveren. Piet Bathory had
ze met beklemde gemoedsaandoening gevolgd, en verkeerde inderdaad
in volslagen wanhoop door den geringen uitslag, hoewel dokter
Antekirrt hem toch herhaaldelijk verzekerde dat de tijd hun eenige
helper, hun beste bondgenoot moest zijn. Hij wilde dan ook eerst den
laatsten slag slaan, wanneer mevrouw Bathory genoegzaam voorbereid
zou zijn, om er den geweldigen schok van te kunnen doorstaan, niet
eerder. Intusschen viel het niet te ontkennen, dat bij ieder bezoek
op het kerkhof, toch eene zekere verandering in den geestestoestand
van de arme vrouw waar te nemen was. Zoo gebeurde het op een avond,
dat mevrouw Bathory, die eerst achteraf gebleven was, langzamerhand
naderbij trad, en terwijl de oude Borik en Maria Ferrato op de treden
der kapel geknield lagen, het ijzeren hekwerk met hare handen omvatte,
den achterwand, die door de lamp helder verlicht was, scherp aankeek,
en daarop met spoed achterwaarts ijlde.

Toen Maria haar ingehaald had, hoorde zij haar herhaaldelijk een
naam mompelen.

Dat was wel de eerste maal, dat de lippen van de beklagenswaardige
waanzinnige zich openden om te spreken.

Maar hoe groot was de verwondering,--neen meer dan verwondering,--de
verstomming van allen, die haar toen omringden en het gesprokene
verstaan konden.

Die naam was dien van haren zoon niet. Het was het woord: "Piet" niet,
dat aan hare lippen ontgleden was, maar het woord: "Sava." Hoe kwam
die naam in deze oogenblikken haar te ontvallen?

De lezer zal bevroeden, wat Piet Bathory toen moest ondervinden. En
wie zou kunnen beschrijven, wat bij die onverwachte oproeping van den
naam van Sava Toronthal in de ziel van dokter Antekirrt omging? Hij
sprak evenwel geen woord, en liet in niets merken, wat hij bij het
hooren van dien naam moest lijden.

Op een anderen avond, dat de proefneming ook herhaald werd, kwam
mevrouw Bathory, alsof zij door eene onzichtbare hand geleid werd,
uit eigen aandrang op den drempel der kleine kapel knielen. Zij
boog haar hoofd toen voorover, een zucht welde uit hare borst op,
een traan ontsnapte aan hare oogleden. Maar dien avond ontglipte geen
woord, geen naam aan hare lippen, en men zou hebben kunnen meenen,
dat zij den naam van Sava vergeten had.

Toen mevrouw Bathory op het Stadhuis teruggebracht werd, was zij ten
prooi aan eene zenuwachtige opgewondenheid, die haar anders vreemd
was. De kalmte, die tot heden de karakteristieke aanduiding van
haren gemoedstoestand was, had plaats gemaakt voor eene zonderlinge
inspanning. In dat brein werd voorzeker toen eene levenwekkende
arbeid volbracht, die wel geschikt was, om de opmerkers met hoop te
vervullen. Dokter Antekirrt sloeg haar met alle aandacht gade.

Inderdaad, de lijderes bracht een naren en onrustigen nacht door. Zij
prevelde herhaaldelijk woorden, die Maria Ferrato niet vatten kon. Het
was alsof zij droomde. Maar als zij werkelijk droomde, dan was dat
het bewijs, dat het verstand begon weder te keeren. Dat duidde op
genezing, vooral wanneer de rede haar zou bijblijven bij het wakker
worden. De hoop keerde in aller harten weder, nu men het tijdstip
van den einduitslag zag naderen.

Dokter Antekirrt besloot dan ook den volgenden dag eene nieuwe
proefneming te wagen, waarbij het opgevoerde tafereel nog aangrijpender
zoude wezen.

Gedurende dien geheelen dag van den 18den was mevrouw
Bathory onophoudelijk onder den invloed van eene zeer sterke
hersen-overspanning. Dat trof Maria Ferrato zeer, terwijl Piet, die
bijna den geheelen tijd bij zijne moeder doorbracht, er een bijzonder
gunstig voorgevoel van ondervond. De arme jongen was evenwel zelf
onrustiger en zenuwachtiger dan de lijderes.

De nacht brak aan,--een zwarte nacht, zonder dat zich een koeltje,
na een dag, die zelfs onder de lage breedte van Antekirrta zeer warm
was geweest, had laten gevoelen.

Mevrouw Bathory verliet, geleid door Maria Ferrato en door Borik,
tegen half negen het Stadhuis. Dokter Antekirrt volgde, eenigszins
op een afstand blijvende, met Luigi Ferrato en Pescadospunt.

De geheele kleine volkplanting verkeerde in eene angstige spanning
omtrent de verschijnselen, die te wachten waren. Eenige toortsen,
die onder het hooge geboomte van het kerkhof ontstoken waren, wierpen
met hunnen dikken rook een spookachtig schijnsel op de naaste omgeving
der kapel. In de verte werd met regelmatige tusschenpoozen het luiden
der klok van de kerk te Artenak vernomen, hetwelk weerklonk, alsof
eene begrafenis plaats had.

Piet Bathory ontbrak alleen aan de groep, die langzaam door het veld
het kerkhof naderde. Hij was de overigen evenwel vooruit gesneld, om
in het gewichtige oogenblik van die uiterste proefneming op te treden.

Het was ongeveer negen uren, toen mevrouw Bathory op het kerkhof
aankwam. Plotseling liet zij den arm van Maria Ferrato los en stapte
naar de kleine kapel toe.

Men liet haar geheel vrijheid van handelen onder den indruk van het
nieuwe gevoel, hetwelk haar geheel en al scheen te beheerschen. Een
ieder ging uit den weg voor haar, maakte plaats voor haar.

Te midden eener doodsche stilte, die slechts afgebroken werd door
het eentonige klokkengelui, bleef mevrouw Bathory een poos stil en
bewegingloos staan. Toen knielde zij op de eerste trede, en boog het
hoofd voorover, terwijl men haar duidelijk hoorde weenen.... Dat
was eene handeling, die volgens dokter Antekirrt een zeer gunstig
voorteeken opleverde.

In dit oogenblik ging het hek van de kapel langzaam open en verscheen
Piet Bathory, in een wit lijklaken gehuld, alsof hij uit zijn graf
opstond, in het volle licht....

"Mijn zoon!... mijn zoon!..." riep mevrouw Bathory, de handen naar
Piet toestekende uit, terwijl zij daarbij in zwijm viel. Gelukkig
dat zij bijtijds door liefderijke armen werd opgevangen.

Die val was niets! Maar de herinnering en de gedachten waren bij haar
herboren! En dat was alles!

De moeder had zich in dien kreet geopenbaard! Zij had haren zoon
herkend! Dat was het voornaamste!

Door de zorgen van dokter Antekirrt was zij weldra weder bijgebracht
en toen zij tot bewustzijn wedergekeerd was en hare oogen den blik
van haren zoon ontmoetten, riep zij:

"Levend!... mijn Piet,... levend! O, God! is dat toch
waar?... Levend!... Mijn Piet!"

"Ja, zeker levend, moeder! levend voor u, levend om u, dierbare,
dierbare moeder te beminnen!"

"En om haar ... ook te beminnen ... haar ... Piet, gij weet wel
... gij herinnert u toch nog?"

"Haar?..." riep Piet Bathory ten hoogste verwonderd uit. "Haar?..."

"Ja, haar!..."

"Wie haar? Moeder, spreek. Wie haar? Spreek dan toch, wat ik u
bidden mag."

"Zij!... Sava!..."

"Sava Toronthal?..." riep dokter Antekirrt op zijne beurt ten hoogste
verbaasd uit.

"Neen, niet Sava Toronthal, maar Sava Sandorf!" antwoordde de arme
moeder haastig.

Bij die woorden tastte mevrouw Bathory in haren zak en bracht daaruit
den verkreukelden brief te voorschijn, die door de stervende mevrouw
Toronthal geschreven was, en reikte hem den dokter over.

De regels, die deze las, lieten geen den minsten twijfel omtrent de
geboorte van Sava over!

Sava was het kind, hetwelk van het kasteel van Artenak opgelicht
was! Dat was onwraakbaar duidelijk.

Sava was de dochter van graaf Mathias Sandorf!

Wat er in dat oogenblik in het hart van dien vader omging, zullen de
lezers wel beseffen.VII.

EEN HANDDRUK VAN KAAP MATIFOU.


Graaf Mathias Sandorf was, zooals de lezer weet, behalve voor Piet
Bathory, voor het geheele personeel van de volkplanting van zijn klein
eiland dokter Antekirrt gebleven. Het strookte met zijne plannen,
om tot de geheele volbrenging van de taak, die hij ondernomen had,
die rol te blijven vervullen. Toen dan ook de naam zijner dochter
daar zoo plotseling en onverwacht door mevrouw Bathory genoemd werd,
had hij geestkracht en zelfbeheersching genoeg, om zijne aandoeningen
niet te laten blijken. Toch had zijn hart een oogenblik opgehouden
te kloppen en wanneer hij zich minder krachtig had betoond, dan zou
hij op den drempel der kapel neergestort zijn, alsof hij door den
bliksem ware getroffen. Maar daar klopte een ijzeren hart, zooveel
malen door het lijden gelouterd, in die fiere borstkas.

Dus zijne dochter was niet dood! Dat was boven allen twijfel
verheven. Het bewijsstuk lag daar.

Dus zij was onder de levenden! O! welke vreugdekreet juichte in
het vaderhart.

Dus zij beminde Piet Bathory en werd wederbemind! Dokter Antekirrt
wierp een schuchteren blik op den jongeling. Want hij... hij, Mathias
Sandorf had alles in het werk gesteld, om de vereeniging der beide
jongelieden te beletten!

En dat geheim, waardoor hem Sava weergegeven werd, zou nimmer
geopenbaard zijn, wanneer mevrouw Bathory haar verstand niet als door
een wonder terugbekomen had!

Maar wat was er toch vijftien jaren geleden op het kasteel Artenak
gebeurd?

O, de lezer weet dat thans! Dat kind, de eenige erfgename der goederen
van graaf Mathias Sandorf, dat kind, wiens overlijden nimmer wettelijk
gestaafd werd, was ontvoerd en daarna aan Silas Toronthal overgeleverd
geworden. Toen de bankier zich eenigen tijd later te Ragusa vestigde,
had hij van zijne echtgenoote gevergd Sava als hare dochter op
te voeden.

Die kuiperijen waren uitgedacht door Sarcany, maar door Namir zijne
medeplichtige uitgevoerd.

Sarcany was niet onkundig, dat Sava, wanneer zij achttien jaren oud
zoude zijn, in het bezit zoude komen van een zeer groot vermogen;
en hij rekende er op, dat, wanneer zij zijne echtgenoote geworden
zoude zijn, hij haar wel als de erfgename der familie Sandorf zou
weten te doen erkennen. Dat zou de bekroning moeten zijn van zijn
schandelijk bestaan. Hij zou dan heer en meester der domeinen van
Artenak zijn! Een ware belooning voor zooveel miskende deugd.

Maar kon er inderdaad gezegd worden, dat dit plan tot heden mislukt
was, het was toch voortreffelijk beraamd.

Ja, voortreffelijk was het voorzeker, maar mislukt was het totaal. Want
wanneer het huwelijk voltrokken ware, dan zou Sarcany zich wel gehaast
hebben, er al de mogelijke voordeden uit te trekken.

Welke smarten, welke teleurstellingen moest dokter Antekirrt thans
ondervinden?

Was hij het niet, die deze betreurenswaardige aaneenschakeling van
feiten had in het leven geroepen, eerst door zijn medewerking aan Piet
Bathory te weigeren; verder door Sarcany in de gelegenheid te stellen
zijne plannen te vervolgen en ten uitvoer te leggen, terwijl hij hem
bij hunne ontmoeting te Cattaro reeds onschadelijk had kunnen maken;
eindelijk door mevrouw Bathory haren zoon niet weer te geven, toen
hij dezen aan den dood ontrukt had? En, inderdaad, hoeveel rampen
zouden niet vermeden zijn, wanneer Piet Bathory zijne moeder nabij
geweest ware, toen de brief van mevrouw Toronthal door deze zelve
in de Marinella-straat aan huis bezorgd werd! Het was waarlijk een
samenloop van noodlottige omstandigheden. En als Piet eens geweten
had, dat Sava de dochter van graaf Sandorf was, zou hij er dan niet
in geslaagd zijn, haar aan de gewelddadigheden van Sarcany en Silas
Toronthal te ontrukken? Dat was meer dan waarschijnlijk, dat moet
erkend worden.

Waar was Sava thans? Die vraag beheerschte bij dokter Antekirrt alles.

O, voorzeker in de macht van Sarcany! Dat antwoord maakte den
rampzaligen vader radeloos.

Maar waar hield die ellendeling haar thans verscholen? Eene tweede
vraag, die in belangrijkheid voor de eerste niet onderdeed.

Hoe zou men het moeten aanleggen om haar aan dien snoodaard te
ontrukken?

Dat moest snel beraamd worden, want binnen weinige weken zou de
dochter van graaf Sandorf haar achttiende jaar bereikt hebben, het
tijdstip, waarop zij als erfgename zoude moeten optreden, op gevaar
af anders hare rechten te zullen verliezen.--Sarcany wist dat, en
deze omstandigheid moest hem het uiterste doen beproeven, om Sava's
toestemming tot dit gehate huwelijk te verwerven. De tijd was dus
kort, en er moest uiterst spoedig gehandeld worden, dat gevoelde
dokter Antekirrt.

In een ondeelbaar oogenblik, als het ware, had die opvolging van
gedachten het brein van den rampzaligen vader doorkruist. Na dat
verleden, evenals mevrouw Bathory en haar zoon gedaan hadden, in
gedachten opgebouwd te hebben, gevoelde hij de verwijtingen die de
echtgenoote en de zoon van Stephanus Bathory hem, onverdiend wel is
waar, konden doen! En toch, wanneer de zaken bestaan hadden, zoo als
hij ze zich voorgesteld had, zou dan eene vereeniging mogelijk geweest
zijn tusschen Piet Bathory en haar, die voor allen, ook voor hemzelven,
Sava Toronthal genoemd werd?

Het was nu zaak, het koste wat het wilde, om zijne dochter Sava uit
te vinden,--wiens naam, gevoegd aan dien van de gravin Rena, zijn
echtgenoote, gegeven was aan de goelet _Savarena_, zooals de naam van
Luigi's vader aan het stoomjacht _Ferrato_ verleend was.--Waarlijk,
geene geringe taak, dat moet erkend worden. Maar er was geen dag,
geen uur, geen oogenblik meer te verliezen. Alle krachten moesten
ingespannen worden, om tot het doel te geraken.

Mevrouw Bathory was reeds naar het Stadhuis teruggevoerd, toen dokter
Antekirrt er ook binnentrad in gezelschap van Piet, die zich aan de
grootste afwisselingen van blijdschap en wanhoop overgaf, evenwel
daarbij geen woord sprak. Op zijn gelaat was nochtans te ontwaren,
aan welke aandoening hij ten prooi was.

De brave moeder was genezen. Zij was evenwel zeer verzwakt en uitgeput
door de geweldige reactie, die zij ondergaan had. Zij was in haar kamer
gezeten, toen dokter Antekirrt en Piet Bathory haar daar opzochten.

Maria Ferrato had, met de scherpzinnigheid der vrouwen eigen,
begrepen, dat die drie menschen alleen bij elkander gelaten moesten
worden. Derhalve was zij zacht, en zonder dat iemand het merkte,
naar de groote zaal in het Stadhuis gegaan.

Dokter Antekirrt naderde, met de hand op den schouder van Piet geleund,
mevrouw Bathory.

"Mevrouw," sprak hij, "ik had reeds van uwen zoon den mijnen
gemaakt. Maar dat was hij nog maar krachtens vriendschapsbanden;
geloof mij, ik zal alles doen, om te bewerken, dat hij het ook door
de banden van het bloed wordt. Als ik daarin slaag, zal ik, dat kan
ik u betuigen, de gelukkigste aller stervelingen zijn. Sava mijne
dochter! en Piet mijn zoon!"

Mevrouw Bathory keek hem verbaasd aan. Zij kon hem onmogelijk
begrijpen, dat was haar wel aan te zien.

"Ja," ging dokter Antekirrt voort, "dat hij in mij een waren vader,
ik een waren zoon in hem vond..."

De arme vrouw wist niet wat te denken en keek beteuterd beide mannen
beurtelings aan.

"Door hem Sava... mijne dochter... te laten trouwen!" lichte de dokter
eindelijk toe.

"Uwe dochter?..." kreet mevrouw Bathory, terwijl zij de hand aan het
voorhoofd bracht... "Sava uwe dochter?"

"Ja, mijne dochter! Deel toch in mijn geluk, waarde mevrouw. Sava is
mijne dochter!"

"Maar... wie zijt ge dan?" vroeg de ontstelde moeder, terwijl zij
haar gelaat met de beide handen bedekte.

"Wie ik ben?... Ik ben graaf Mathias Sandorf! Ik ben de beste vriend
van Stephanus, uwen echtgenoot!"

Mevrouw Bathory sprong van haren stoel op, strekte de handen uit, en
viel schier onmachtig in de armen van haren zoon. Maar al kon zij van
aandoening niet spreken, zoo kon zij toch hooren. In weinige woorden
deelde Piet haar mede, wat zij niet wist; hoe graaf Mathias Sandorf
door de toewijding en opoffering van den visscher Andreas Ferrato
gered was geworden; waarom deze gedurende vijftien jaren onbekend
en voor dood had willen blijven doorgaan en hoe hij eindelijk onder
den naam van dokter Antekirrt te Ragusa gekomen was. Hij verhaalde,
wat Sarcany en Silas Toronthal met betrekking tot het verraad van de
Triëster samenzwering gedaan hadden; daarna het verraad van Carpena,
waarvan zijn vader het slachtoffer geweest was, hoe eindelijk dokter
Antekirrt hem levend aan het graf op het kerkhof te Ragusa ontrukt
had, om hem deelgenoot te maken van de rechtspleging, die hij wenschte
ten uitvoer te leggen. Hij eindigde zijn verhaal met de mededeeling,
dat twee der ellendelingen: de bankier Silas Toronthal en de Spanjaard
Carpena, reeds in hunne macht waren; maar dat de derde nog ontbrak,
de derde, namelijk Sarcany, dezelfde schaamtelooze kerel, die van
Sava Sandorf zijne vrouw wilde maken, van Sava, de dochter van zijn
slachtoffer.

Gedurende meer dan een uur zaten dokter Antekirrt, mevrouw Bathory en
haar zoon, een drietal dat in de toekomst door een zoo innigen band
van toegenegenheid zoude verbonden worden, bij elkander, om nog de
daadzaken betreffende het ongelukkige jonge meisje in bijzonderheden te
behandelen en te bespreken. Het was voor hen allen helder als de dag,
dat Sarcany voor niets zou terugdeinzen, om Sava tot dat huwelijk,
hetwelk hem het vermogen van graaf Sandorf moest in handen spelen, te
nopen. Zij vestigden in het bijzonder hunne aandacht op dien toestand,
die, al waren ook al de vroegere plannen van den ellendeling verijdeld,
toch nog voor het tegenwoordige angstverwekkend genoeg was. Dus voor
en boven alles: Sava moest weergevonden worden, al moest ook hemel en
aarde bewogen worden. Dat was de eerst voor de hand liggende taak. Dat
begrepen allen.

Men kwam overeen, dat mevrouw Bathory en Piet voorloopig de eenigen
zouden blijven, die weten zouden, dat graaf Mathias Sandorf zich
achter den naam van dokter Antekirrt verborg. Wanneer men dat geheim
prijs gaf, zou het bekend worden, dat Sava zijne dochter was, en het
was in het belang van de nasporingen, die ondernomen moesten worden,
dat dit nog niet geweten werd. Dus het diepste geheim werd daaromtrent
aanbevolen.

"Maar waar is Sava?" vroeg mevrouw Bathory, toen zij hare gedachte
weer eenigermate verzameld had.

En toen zij daarop van niemand, noch van haren zoon, noch van dokter
Antekirrt antwoord ontving, vervolgde zij:

"Waar haar te zoeken?... Waar haar te vinden? Zeg, zal dat te
ontdekken zijn?"

"O, dat zullen wij wel te weten krijgen!" antwoordde Piet, bij wien
de wanhoop vervangen was door eene geestkracht, die niet meer tanen
zoude. "Dat zullen wij wel uitvinden!"

"Ja!... dat zullen wij!" hernam dokter Antekirrt vastberaden.

"En al kan ook aangenomen worden, dat Silas Toronthal niet weet,
waarheen Sarcany eene schuilplaats gezocht heeft, zoo zal hij toch
niet kunnen ontkennen, dat hij weet, waar die ellendeling mijne
dochter opgesloten houdt. En dat zal hij, dat moet hij ons zeggen,
al moet ook geweld gepleegd worden!"

"Ja, als hij het weet,... dan zal hij het moeten zeggen!" riep Piet
Bathory woest uit.

"Ja!... dat moet!" zei de dokter. "Ik herhaal het, al zou geweld
moeten gebruikt worden."

"Onmiddellijk!" riep Piet Bathory uit. "Laten wij geen oogenblik
verliezen."

"Ja, onmiddellijk!"

Noch dokter Antekirrt, noch mevrouw Bathory, noch haar zoon Piet zouden
langer in dien staat van onzekerheid hebben kunnen verblijven. Er
moest naar eene uitkomst getracht worden.

Luigi Ferrato, die zich met Pescadospunt en Kaap Matifou in de groote
zaal van het Stadhuis bevond, alwaar Maria zich bij hen gevoegd had,
werd dadelijk geroepen.

Hij kreeg bevel, om zich naar het fortje te begeven, zich daarbij
door Kaap Matifou te doen vergezellen, en Silas Toronthal naar het
Stadhuis over te brengen.

De bankier verliet een kwartier later het gekasematteerde vertrek, dat
hem tot gevangenislokaal diende, waarbij Kaap Matifou met zijne breede
hand de vuist van den misdadiger als in een schroef geklemd hield,
en volgde gedwee zijn geleider door de groote straat van Artenak,
naar de Raadzaal.

De bankier had aan Luigi gevraagd, waarheen men hem voerde, maar
had daarop geen antwoord bekomen. Dit maakte hem te meer ongerust,
daar hij steeds niet wist in handen van welk machtig persoon hij zich
sedert zijne gevangenneming bevond.

Silas Toronthal, die steeds door Kaap Matifou vastgehouden werd,
trad, voorafgegaan door Luigi Ferrato, de zaal binnen.

Wel zag hij terstond Pescadospunt, echter niet mevrouw Bathory
noch haren zoon, die zich beiden ter zijde hielden. Maar plotseling
bevond hij zich tegenover dokter Antekirrt, met wien hij te Ragusa te
vergeefsch getracht had in aanraking te komen. Nu scheen hem plotseling
een vreeselijk licht op te gaan. Nu eerst scheen hij te begrijpen.

"Gij!... Gij!"... riep hij ontzet en ten uiterste verbaasd
uit. "Gij!... Gij, dokter Antekirrt!"

Maar zijne zelfbeheersching, evenwel niet zonder inspanning,
hernemende.

"Zoo, zoo!" zeide hij. "Het is dokter Antekirrt, die mij op
Fransch grondgebied heeft laten gevangen nemen! Hij is het, die mij
wederrechtelijk van mijne vrijheid beroofd heeft?"

"Wederrechtelijk? Durft Silas Toronthal, die in zijn leven zooveel
wederrechtelijke daden pleegde, dat woord gebruiken?"

"Ja, wederrechtelijk!" herhaalde de bankier, terwijl hij zijn
toespreker onbeschaamd aankeek.

"Maar, toch niet onrechtvaardig!" antwoordde de dokter met
indrukwekkende stem.

"Wat heb ik met u te maken? Wat heb ik u gedaan? Zeg, wat heb ik u
gedaan?" vroeg de bankier.

"Mij?" ...

"Ja, u?"

"Gij zult het vernemen, Silas Toronthal, en dat wel vroeger dan u
wellicht lief zal zijn."

"Wanneer? Spreek! Wanneer?"

De bankier bleef in zijn onbeschaamde rol volharden. Hij meende van
dokter Antekirrt niets te vreezen te hebben.

"Wanneer gij geantwoord zult hebben op deze vraag: wat hebt gij deze
ongelukkige vrouw gedaan?"

"Mevrouw Bathory!" riep de bankier uit, terwijl hij een paar
stappen achteruit deed, toen hij de weduwe ontwaarde, die op hem
toetrad. "Mevrouw Bathory! O God!"

"En haar zoon!" vulde dokter Antekirrt aan. "Zeg, wat hebt gij haren
zoon gedaan?"

"Piet!" ...

"Ja, Piet!"

"Piet Bathory?" stamelde Silas Toronthal. "Geeft het graf dan zijn
prooi terug?"

Hij zou voorzeker van ontsteltenis omver gevallen zijn, wanneer Kaap
Matifou hem niet onwrikbaar overeind en op zijne plaats vastgehouden
had. Die kolossus verwrikte niet.

Dus Piet Bathory, dien hij dood waande, de man wiens lijkstatie hij
had zien voorbij trekken, Piet Bathory die op het kerkhof te Ragusa
begraven was, diezelfde Piet Bathory stond daar voor hem als een geest,
die uit het graf verrezen was! Silas Toronthal gevoelde zich in zijne
tegenwoordigheid hevig beangst.... Hij begon te begrijpen, dat hij
de straf zijner misdaden niet zou kunnen ontloopen.... Hij voelde,
dat hij verloren was. Hij keek rond, alsof hij een hoek zocht, waar
hij zich voor aller oogen kon verbergen.

"Waar is Sava?" vroeg eensklaps dokter Antekirrt. "Waar is dat jonge
meisje, dat ..."

"Mijne dochter?"

"Sava is uwe dochter niet!" antwoordde dokter Antekirrt gestreng en
met indrukwekkend gebaar.

"Sava, mijne dochter niet?" vroeg Silas Toronthal geheel en al
onthutst. "Wie heeft u dat gezegd?"

"Neen! Sava is de dochter van graaf Mathias Sandorf, dien gij, door
hem en zijne beide makkers, Stephanus Bathory en Ladislas Zathmar,
laaghartig te verraden, aan den dood hebt overgeleverd! Verstaat gij
mij? Dat is duidelijk!"

Bij die zoo formeele beschuldiging gevoelde zich de bankier Silas
Toronthal vernietigd.

Dokter Antekirrt wist toch niet alleen, dat Sava zijne dochter
niet was, maar hij wist ook, dat zij de dochter van graaf Mathias
Sandorf was! Hij wist hoe en door wien de samenzweerders van Triëst
verraden waren! Dat walgelijke verleden verhief zich in zijne geheele
schrikkelijkheid tegen Silas Toronthal. Hij wenschte in den grond te
kunnen verzinken, om die beschuldigende oogen te kunnen ontgaan.

"Waar is Sava," hernam de dokter, die zijn toorn slechts door zeer
veel wilskracht bedwong.

Geen antwoord. Silas Toronthal gluurde met gebogen hoofd rond en
scheen zich te beraden.

"Waar is Sava, die door Sarcany, uwen medeplichtige bij al uwe
misdaden, van het kasteel te Artenak opgelicht is geworden? Zult
gij spreken?"

En toen de ellendeling steeds zweeg, vervolgde Antekirrt somber en
schrikkelijk in stem en gebaren:

"Waar is Sava, die door dien ellendeling op eene plaats, die gij kent
en kennen moet, opgesloten gehouden wordt, om haar hare toestemming
af te dwingen tot een huwelijk, dat haar afschuw inboezemt ... tot
een huwelijk met een der verraders van haren vader!"

Andermaal geen antwoord. In het brein van Silas Toronthal begon. een
denkbeeld te gloren. Hij glimlachte onmerkbaar.

"Voor de laatste maal: waar is Sava?" brulde dokter Antekirrt buiten
zich zelven.

Hoe schrikverwekkend het uiterlijke van den dokter zich ook
voordeed, hoe dreigend zijne woorden ook klonken, dat alles kon Silas
Toronthal niet bewegen om te antwoorden. De aterling had begrepen,
dat de tegenwoordige toestand van het jonge meisje hem tot schild,
tot dekmantel kon dienen. Hij voelde, dat zijn leven geen gevaar
liep, zoolang hij dat geheim niet geopenbaard had. Ziedaar, wat hem
eenigermate gerustgesteld had, en wat dien glimlach te voorschijn
getooverd had.

"Luister," hernam de dokter, wien het gelukt was zijne
zelfbeheersching en koelbloedigheid te herwinnen, "hoor naar mij, Silas
Toronthal! Misschien meent gij verplicht te zijn, uwen medeplichtige te
sparen! Gij vreest misschien hem te benadeelen door te spreken! Welnu,
weet dit dan: Sarcany, na uw vermogen verkwist te hebben, heeft, om
zich van uwe stilzwijgendheid te verzekeren, gepoogd u te vermoorden,
zoo als hij Piet Bathory te Ragusa vermoord heeft... Ja... twijfelt
gij? Op hetzelfde oogenblik, toen mijne lasthebbers de hand op u
legden, en zich van uw persoon op den straatweg naar Nizza, meester
maakten, stond hij gereed met zijn dolk toe te stooten... En zult gij,
nu gij dat weet, blijven zwijgen? Zult gij dien man willen blijven
sparen, die ook jegens u voor geen moord terugdeinsde? Komaan, spreek."

Silas Toronthal bleef bij het denkbeeld volharden, dat zijn stilzwijgen
zijne tegenstanders nopen moest, om hem te ontzien. Hij gaf dan ook
geen antwoord.

"Waar is Sava?" herhaalde dokter Antekirrt.

Niets, geen woord! Dat zwijgen was tergend, was uitdagend. Piet
Bathory stond te knarsetanden van woede.

"Waar is Sava?" herhaalde de dokter, die ditmaal zijn geduld begon
te verliezen.

"Ik weet het niet!..." antwoordde Silas Toronthal, vast besloten zijn
geheim zorgvuldig te bewaren.

Eensklaps stiet hij echter een gil uit en poogde, terwijl hij zich
van pijn kromde en spartelde, Kaap Matifou, die zijne hand steeds
in de zijne omklemd hield, achteruit te duwen. Hij had eerder kunnen
proberen een granietblok van zijne plaats te brengen.

"Genade... Genade!" riep hij, terwijl hij zich van pijn
kromde. "Genade! ik smeek u!"

Kaap Matifou kneep die hand, waarschijnlijk onbewust, alsof hij ze
verbrijzelen wilde.

"Genade!" kreet de bankier, "zoo'n pijn heb ik nog nooit
ondervonden! Mijne hand is verpletterd."

"Zult ge spreken?... Of..."

En hij gaf een teeken aan Kaap Matifou, die dadelijk de klemschroef
aanzette.

"Ja... Ja..." kreet de ongelukkige misdadiger. "Ja... ja!... ik
zal spreken!"

"Welnu dan, haast u! Waar is Sava?"

"Sava... Sava..." stamelde Silas Toronthal, die slechts met afgebroken
woorden kon antwoorden.

"Welnu, Sava?... Waar is zij? Geen omwegen, geen onwaarheden. Ik
waarschuw u ten beste."

"Sava.. in het huis... van Namir... de verspiedster
van... Sarcany... Daar is zij opgesloten."

"Maar waar is dat huis? Nogmaals waarschuw ik u tegen misleiding. De
waarheid, niets dan de waarheid!"

"Te... Tetuan! in Marokko!..." kreet de gemartelde. "Daar zult gij
haar vinden."

Kaap Matifou liet, nadat die woorden den bankier ontvallen waren,
diens hand eerst los, en die hand viel machteloos langs zijne zijde
neder. Ja, een handdruk wisselen met dien reus, mocht voorwaar
ongeraden heeten.

"Breng den gevangene naar zijne cel terug!" zei dokter Antekirrt;
"wij weten, wat wij verlangden te vernemen."

Luigi Ferrato trok Silas Toronthal met zich voort, het Stadhuis uit
en sloot hem in zijn kasemat op.

Sava te Tetuan! Sava in Marokko! Sava in de macht van dat afzichtelijk
wijf!

Dus, toen dokter Antekirrt en Piet Bathory twee maanden geleden te
Ceuta aangekomen waren, om den Spanjaard Carpena aan dat boevenverblijf
te ontvoeren, scheidden hen slechts eenige weinige mijlen van de
plaats, waar dat Marokkaansche vrouwmensch het jonge meisje opgesloten
hield! En dat hadden zij niet geweten! Het was om te vertwijfelen!

"Dezen nacht nog vertrekken wij naar Tetuan, Piet," zei de dokter op
kalmen toon.

Toen ten tijde bestond nog geen spoorweg, die rechtstreeks van
Tunis naar de Marokkaansche grenzen voerde. Om dan ook binnen den
kortst mogelijken tijd te Tetuan te kunnen aankomen, viel niets
beters te doen, dan zich in te schepen op een van die snelvarende
vervoermiddelen, tot de flottilje van Antekirrta behoorende.

Voor dat de scheepsbel de acht glazen had laten weerklinken, die het
middernachtsuur moesten aangeven, had de _Elektriek_ 2 haar anker
gelicht en stoomde de Syrtische zee uit en de volle Middellandsche
zee in.

Aan boord bevonden zich slechts dokter Antekirrt, Piet Bathory,
Luigi Ferrato, Pescadospunt en Kaap Matifou.

Van die allen was Piet Bathory slechts aan Sarcany bekend. De anderen
had hij nimmer gezien.

Wanneer men te Tetuan zou aangekomen zijn, dan zou men zien, hoe
te handelen. Want het was nog niet uitgemaakt, of men met list of
gewelddadig zou te werk gaan. Dat zou van de omstandigheden afhangen,
waarin Sarcany zich te midden van die geheel Marokkaansche stad
zoude bevinden. Dat zou ook afhangen van den aard van het verblijf
van dien man in de woning van Namir en van het personeel, waarover
hij kon beschikken.

Maar, voor alles moest men te Tetuan aankomen! Ja, dat ging voor
alles. En daarom moest spoed gemaakt worden.

Van Antekirrta af tot aan de Marokkaansche grenzen wordt gerekend een
afstand van twee duizend vijfhonderd kilometers te bedragen, hetgeen
ongeveer met dertien honderd vijftig zeemijlen overeenkomt. Wanneer nu
de _Elektriek 2_ zich met volle kracht voorwaarts bewoog, dan kon zij
om en nabij zeven en twintig mijlen in het uur afleggen. Hoeveel
sneltreinen op de spoorwegen van het vasteland bereiken die
snelheid? Dus dat lange stalen spilvormige lichaam, waarop de
wind geen vat had, dat door de deininggolven heenschoof, zonder er
vertraging door te ondervinden, of weerstand te bieden, dat om geen
brekers scheen te geven, zou niet eens vijftig uren noodig hebben,
om ter gewilder plaatse te komen.

De _Elektriek 2_ was den volgenden ochtend, reeds vóórdat de dag
aanbrak, kaap Bon genaderd. Van dat punt af zou het vaartuig, na de
monding van de golf van Tunis voorbijgestevend te zijn, slechts weinige
uren noodig hebben om kaap Bizerta uit het gezicht te verliezen. La
Calle, Bône, de IJzeren Kaap, wier metaalmassa, zooals men beweert,
de kompasnaald doet afwijken, de Algerijnsche kust, Stora, Bougie,
Dellys, Algiers, Cherchell, Montanagem, Oran, Nemours, daarna de
Rifsche kuststreken, kaap Melilla, die evenals Ceuta aan Spanje
toebehoort, kaap Tres Forcas, vanwaar het vasteland zich tot bij
kaap Negro afrondt, dat geheele panorama van de Afrikaansche kust
ontrolde zich, terwijl het scheepje zich voortspoedde gedurende de
dagen van 20 en 21 November voor de oogen der opvarenden, zonder dat
een oponthoud of een ongemak de vaart kwam vertragen. Nooit was de
machine, door de accumulatoren bewogen, in de gelegenheid geweest,
dergelijke diensten te presteeren. Maar zij hield zich goed.

Werd de _Elektriek_ ook al ontwaard, nu eens langs en evenwijdig
aan de kust stevenende, dan weer eens in volle zee buiten de baaien,
die zij van kaap tot kaap doorsneed, dan moesten de kustwachters wel
aan de verschijning van een bovennatuurlijk vaartuig of wel aan een
buitengewoon grooten visch van het geslacht der walvisschen gelooven,
die door geen stoomboot, de wateren der Middellandsche zee beploegende,
ingehaald zoude kunnen worden. Men keek er naar uit. Men wees elkander
dat vreemdsoortig voorwerp aan, maar daar bleef het ook bij.

Dokter Antekirrt, Piet Bathory, Luigi Ferrato, Pescadospunt en Kaap
Matifou ontscheepten zoo omstreeks tegen acht uren in den avond
bij de uitwatering van de kleine Tetuan-rivier, waarin de sloep eene
aanlegplaats gezocht had. Die rivier, door de aardrijkskundigen Martil
genaamd, heeft twee forten, die hare nadering beschermen.

Op ongeveer honderd passen van den rivier-oever verwijderd, bestond
een soort van caravanserail, waar onze reizigers muildieren en
een Arabischen gids aantroffen, die aanbood hen naar de stad te
brengen. De prijs, dien hij vroeg, werd zonder afdingen aangenomen,
zoodat zij dadelijk konden vertrekken.

In dit gedeelte van de Rifsche kuststreek, hebben de Europeanen noch
van de inheemsche bevolking, noch van de zwervende volksstammen, die
het land afloopen, iets te vreezen. Het land is bovendien zeer slecht
bewoond en nog slechter bebouwd. De weg kronkelt door eene vlakte,
die met schrale boompjes en struiken bezaaid is. De lezer moet zich
niet verbeelden, dat die weg een aangelegd gemeenschapsmiddel was;
neen, het was slechts een pad, dat eer aan de hoeven der paarden of
muilezels, dan wel aan eenige menschenhand te danken was. Aan de eene
zijde vloot de rivier binnen hare modderige oevers, waar het gekwaak
der padden en kikvorschen en het schrille gepiep der sprinkhanen zich
lieten hooren. Op de watervlakte dobberden eenige visschersschuiten,
die midden op stroom ten anker lagen, terwijl er ook op het droge
gehaald waren. Aan de andere zijde rechts van den weg ontwikkelde zich
eene reeks van kale heuvels, die zich in de verte bij het zuidelijk
gebergte aansloten.

De nacht was prachtig, de maan scheen heerlijk en overgoot de omstreken
met haar zacht licht. Door de terugkaatsing harer bleeke stralen in
den spiegel der rivier, veroorzaakte zij, dat de omtrekken der hoogten
van den noorder-gezichteinder zich minder nauwkeurig afteekenden. In
de verte ontwaarde men de witte gebouwen van Tetuan, en deed zich de
stad voor als eene onmetelijke witte vlek op den somberen nevelachtigen
achtergrond.

De Arabische gids geleidde zijn troepje met vluggen pas; twee of
drie malen moest men stil blijven houden bij eenige alleenstaande
wachthuizen, wier eenig venster, uitziende op dat gedeelte van het
gebouw, hetwelk niet door de maan verlicht werd, een geelachtig licht
te ontwaren gaf. Dan traden een of twee Marokkanen met eene smokende
lantaarn in de hand naar buiten, om met den gids te spreken. Na eenige
woorden gewisseld te hebben, die tot herkenning moesten dienen, werd
de weg vervolgd. Klinkende munt was hierbij het hoofdmiddel om vlug
vooruit te komen, en het herkenningsteeken naar eisch te doen slagen.

Noch de dokter, noch zijne tochtgenooten spraken een
woord. Stilzwijgend schreden zij naast elkander voort.

Zij waren afgetrokken, in gedachten verzonken, en lieten de muildieren,
die met dien vlakken weg, welke hier en daar een ravijn vertoonde,
goed bekend waren en de veelvuldige steenen, boomstronken en
wortels, waarmede hij bezaaid was, behendig wisten te mijden, rustig
voortstappen. Het stevigste en sterkste van die dieren bleef evenwel
somwijlen achter. Toch moest het daarom niet minder geacht worden dan
de anderen: want het droeg Kaap Matifou en die woog inderdaad op zijn
minst voor twee.

Dat wekte de goede luim van Pescadospunt op, die de opmerking niet
weerhouden kon:

"Het zou wenschelijk zijn dat Kaap Matifou eerder het muildier,
dan dat het muildier Kaap Matifou droeg!"

Zoo omstreeks half tien liet de Arabische gids stilhouden bij een
grooten witten walmuur, die met torens en schietgaten bekroond,
de stad aan dezen kant moest beschermen en verdedigen. In dien muur
opende zich een lage poort, die op Marokkaansche wijze met allerlei
arabesken versierd was. Daarenboven gluurden door talrijke schietgaten
de mondingen van kanonnen, niet oneigenaardig aan die groote kaaimannen
gelijk, die in het maanlicht op de modder uitgestrekt liggen te slapen.

De poort was gesloten en men moest alweer met de beurs in de hand
onderhandelen, om haar geopend te krijgen. Eindelijk gelukte dat ook,
en toen stapten allen naar binnen en verloren zich te midden der
smalle, bochtige, soms verwulfde straten, die door andere poorten
van elkander gescheiden werden, welke niet anders dan door hetzelfde
tooverwoord geopend konden worden.

Tetuan is eene stad, die dertig duizend zielen telt, en vele moskeeën
bezit.

Na een goed kwartieruur ronddoolens, kwamen de dokter en zijne makkers
bij eene herberg aan,--eene fonda, zooals zij plaatselijk genoemd
wordt,--de eenige trouwens van de geheele stad, die door eene Jodin
gehouden werd, terwijl eene eenoogige meid den dienst van kellner
waarnam. Aanlokkelijk zag het er niet uit.

Het gebrek aan comfort dezer fonda, welker schamele vertrekken zich
rondom eene binnenplaats uitstrekten, laat zich verklaren door het
gering getal vreemdelingen, die de reis naar Tetuan ondernemen. Daar
ter stede bevindt zich zelfs slechts één vertegenwoordiger der
Europeesche mogendheden, namelijk de consul van Spanje, die te midden
van eenige duizenden inwoners verblijf houdt, waarvan verreweg het
grootste getal inboorlingen en dus geen Spanjaarden zijn.

Hoe ongeduldig dokter Antekirrt ook was om zijne nasporingen en
ondervragingen nopens de woning van Namir te beginnen, en hoe hij ook
haakte, om er dadelijk heen te ijlen, zoo bedwong hij zich toch. Hier
moest immers noodzakelijk met de uiterste voorzichtigheid gehandeld
worden. In de omstandigheden, waarin Sava geplaatst was, kon eene
ontvoering ernstige moeielijkheden ondervinden en opleveren. Het voor
en het tegen moest zeer ernstig gewikt en gewogen worden. Misschien
was het raadzaam, om onverschillig welken losprijs voor de vrijheid
van het jonge meisje te bieden. Maar in geen geval mochten dokter
Antekirrt of Piet Bathory zich althans aan Sarcany bekend maken,
die waarschijnlijk te Tetuan aanwezig was. In zijne handen was Sava
een vrijgeleide, eene zekerheid voor de toekomst, die hij niet licht
zoude laten glippen. En dan moest bedacht worden, dat men zich hier
niet in een beschaafd land van Europa bevond, waar justitie en politie
hunne tusschenkomst, hunnen bijstand hadden kunnen verleenen. In dat
brandpunt van slavenhandel zou het betoog niet te leveren zijn, dat
Sava niet het wettige eigendom van de Marokkaansche vrouw was. Hoe zou
bewezen kunnen worden, anders dan door den brief van mevrouw Toronthal
en door de bekentenis van den bankier, dat zij de dochter was van graaf
Mathias Sandorf? Daarenboven, hoe bij haar te geraken? Die Arabische
huizen zijn gewoonlijk goed gesloten en weinig toegankelijk. Men kan
er zoo gemakkelijk niet indringen. De tusschenkomst van een Kadi kon
zelfs vruchteloos blijken, in de vooronderstelling altijd, dat die
bekomen kon worden, hetgeen meer dan twijfelachtig mocht heeten.

Er werd dan ook besloten, dat voorshands het huis van Namir ten
nauwkeurigste zoude gadegeslagen worden, evenwel zoo, dat geen
achterdocht opgewekt zoude worden. Pescadospunt zou iederen ochtend bij
het krieken van den dag met Luigi Ferrato op kondschap uitgaan. Deze
laatste had gedurende zijn verblijf op het zoo cosmopolitische eiland
Malta eenigermate de Arabische taal geleerd. Beiden zouden trachten
op te sporen in welk kwartier en in welke straat die Namir woonde,
wier naam toch bekend moest zijn. Dan zou men eerst naar omstandigheden
kunnen handelen.

In afwachting had de _Elektriek_ 2 eene schuilplaats gezocht in
een der smalle en kleine kreeken van de kust bij de monding van de
Tetuan-rivier, alwaar dat vaartuig gereed moest blijven, om op het
eerste sein te kunnen vertrekken. Dat punt was niet moeielijk te
vinden en weldra lag het vaartuig daar zoo rustig als in een haven
van het vasteland.

Zoo ging in de fonda die eerste nacht, die dokter Antekirrt en Piet
Bathory zoo lang toescheen, voorbij. Wat Pescadospunt en Kaap Matifou
betreft, wanneer die ooit gehoopt hadden in bedden te slapen, die
met porselein ingelegd waren, dan hadden zij thans redenen te over
om tevreden te zijn. Zij sliepen daarom niet minder goed.

Luigi Ferrato en Pescadospunt begonnen den volgenden ochtend
hunnen onderzoekingstocht, door zich naar den bazaar te begeven,
waarheen reeds een gedeelte der Tetuansche bevolking zich verzameld
had. Pescadospunt kende Namir, die hij wel twintigmalen gelegenheid had
gehad in de straten van Ragusa op te merken, toen zij daar de rol van
verspiedster ten behoeve van Sarcany vervulde. Het kon dus gebeuren,
dat hij haar ontmoette; maar daar zij hem niet kende, zou dat geen
nadeelige gevolgen hebben. En in dat geval zou hij haar slechts te
volgen hebben.

De voornaamste bazaar van Tetuan bestaat uit eene verzameling
van keeten, winkels en kramen, allen lang, smal, vuil en smerig,
waartusschen vochtige en glibberige toegangen voeren. Eenige linnen
lappen van verschillende tint en kleur, over touwen gespannen,
beschermden die holen tegen de brandende stralen der zon. Overal
zag men sombere winkels en uitstallingen, waar geborduurde zijden
stoffen verkocht werden, schel gekleurde passementwerken, babouchen,
een soort van sloffen, geldtaschjes, burnous, aardewerk, juweelen,
halssnoeren, armbanden, ringen, gesmeed en gedreven koperwerk,
kandelaars, wierookvaten, lantaarns,--in één woord alles, wat zich
in de bijzondere magazijnen van de groote steden in Europa bevindt
en wat hier als het ware op de straat te koop aangeboden wordt.

Er was reeds eene groote menigte op den bazaar aanwezig, zoodat het
moeite kostte, om zijn weg te vervolgen.

Iedereen genoot van de frischheid der ochtend-uren. Mauresken, die tot
aan de oogen gesluierd waren, Jodinnen met ongedekt gelaat, Arabieren,
Kabylen, Marokkanen, Negers kwamen en gingen in dien bazaar, waar de
vreemdelingen waarlijk ook niet ontbraken; zoodat de tegenwoordigheid
van Luigi Ferrato en van Pescadospunt geene bevreemding kon baren en
dat ook niet deed. Het eenige, waarop zij te letten hadden, was om
in dat gedrang bij elkander te blijven.

Gedurende ruim een uur poogden zij in die menigte Namir te
ontwaren. Maar te vergeefs. De Marokkaansche vrouw was niet te
bespeuren.

En Sarcany evenmin. Beiden waren en bleven onzichtbaar. Dat was
inderdaad eene teleurstelling.

Luigi Ferrato besloot toen eenige dier jongens te ondervragen, die
daar half naakt rondliepen, en als eene staalkaart konden gelden van al
de Afrikaansche rassen, welker vermenging van de Rifsche kustplaatsen
af tot aan de grenzen van de Sahara geschiedt en waarvan de produkten
op al de Marokkaansche bazaars rondkrioelen. Hij riep den eerste den
besten tot zich en begon met het weinige Arabisch, dat hij kende,
uit te kramen.

De eersten dier bengels, tot wie de zeeman zich wendde, wisten op zijne
vragen geen antwoord te geven. Eindelijk was er een, een Kabylische
jongen, ongeveer twaalf jaar oud, met het schalksche gezicht van
een Parijzer straatjongen, die verzekerde dat hij de Marokkaansche
kende en aanbood de beide Europeanen, tegen eene belooning van eenige
geldstukken, naar hare woning te geleiden. Dat was een lichtpunt,
dat in de duisternis scheen.

Natuurlijk werd dat aanbod dadelijk aangenomen en stapte het drietal
weldra door een schier onuitwarbaar netwerk van straten, die naar de
vestingwerken der stad uitstralen. Binnen tien minuten hadden zij een
bijna eenzaam kwartier bereikt, waarin de laaggebouwde en spaarzame
huizen geen enkel raam in den voorgevel vertoonden. Het zag er akelig
en somber uit. Intusschen wachtten dokter Antekirrt en Piet Bathory de
terugkomst van Luigi Ferrato en Pescadospunt met koortsachtig ongeduld
af. Wel twintig malen waren zij op het punt om zelf heen te gaan en de
nasporingen te leiden. Zij werden evenwel door de gedachte weerhouden,
dat zoowel Sarcany als de Marokkaansche hen beide kenden. Dat was
waarschijnlijk alles op het spel zetten, wanneer een dier twee hen
ontmoette. Dit dwong hen derhalve tot oppassen, ja tot vluchten, om
buiten het bereik hunner vijanden te zijn. Zij bleven dus ten prooi
aan de hevigste onrust te huis en wisten niet om met den tijd hun
ongeduld te dooden.

Het was negen uur, toen Luigi Ferrato en Pescadospunt in de fonda
terugkeerden.

Hun betrokken gelaat verkondigde genoegzaam, dat zij slechts ongunstige
tijdingen mede te deelen hadden.

En inderdaad, Sarcany en Namir hadden in gezelschap van een jong
meisje, dat niemand kende, reeds sedert vijf weken Tetuan verlaten,
terwijl een oude vrouw tot bewaakster van het huis achtergebleven was.

Op dien slag waren noch dokter Antekirrt noch Piet Bathory
voorbereid. Zij waren dan ook vernietigd.

"En toch is dat vertrek heel natuurlijk," merkte Luigi Ferrato na
het verhaal hunner nasporing op.

En dokter Antekirrt en Piet Bathory keken hem vragend aan.

"Wat bedoelt gij?" vroegen beiden tegelijk.

"Moest Sarcany niet vreezen," ging Luigi voort, "dat Silas
Toronthal uit wraakzucht of door eenige andere reden gedrongen,
zijne schuilplaats zou openbaren?"

Dat moest beaamd worden; maar dat veranderde de zaak hoegenaamd niet.

Zoolang het slechts gold misdadigers en verraders op te sporen,
had dokter Antekirrt nimmer aan zijn taak getwijfeld, en was nimmer
teruggedeinsd om haar te volbrengen. Nu het evenwel gold om zijne
eigene dochter uit de handen van Sarcany te redden, voelde hij
datzelfde zelfvertrouwen in zijne te treffen maatregelen niet meer.

Intusschen kwam hij met Piet overeen, dat men dadelijk het huis van
Namir moest bezoeken. Misschien zou men daar meer dan eene enkele
herinnering aan Sava aantreffen. Misschien zou de een of andere
bijzonderheid hen openbaren, wat van haar geworden was. Misschien ook
zoude de oude Jodin, dier ter bewaking van het huis achtergelaten was,
hen uiterst nuttige inlichtingen voor hunne verdere nasporingen kunnen
geven of verkoopen.

Luigi Ferrato geleidde hen dadelijk derwaarts. Het was niet ver. Binnen
een half uur waren zij er.

Dokter Antekirrt, die het Arabisch sprak alsof hij in Arabia Petrea
geboren was, gaf zich uit voor een vriend van Sarcany. Hij was zoo
even te Tetuan aangekomen en zoude slechts doortrekkend zijn. Hij
zou zich gelukkig gevoeld hebben, wanneer hij zijn vriend had mogen
ontmoeten. Nu dat niet kon, vroeg hij zijn huis te mogen bezichtigen.

Eerst maakte de oude Jodin eenige moeielijkheden. Maar een handvol
seechinen maakte haar veel leniger en handelbaarder. Al dadelijk
weigerde zij niet om de vragen van dokter Antekirrt te beantwoorden,
die, dat moet erkend worden, de grootste belangstelling voor haren
meester ademden.

Het meisje, door de Marokkaansche vrouw aangebracht, was bestemd
om de echtgenoote van Sarcany te worden. Dat was reeds sedert lang
beslist en misschien zou, zonder hun overhaast vertrek, het huwelijk
reeds te Tetuan voltrokken zijn. Dat jonge meisje had, sedert hare
aankomst alhier, dat wil zeggen sedert drie maanden ongeveer, nimmer
de woning verlaten. Men verhaalde dat zij van Arabische afkomst was,
maar de oude Jodin meende redenen te hebben, om te gelooven, dat zij
eene Europeesche moest zijn. Heel zeker daaromtrent was zij niet,
want zij had haar slechts weinig gezien en dat nog wel gedurende de
afwezigheid van de Marokkaansche vrouw. Meer wist zij er niet van
te vertellen.

Ook het land, waarheen Sarcany zoowel Namir als Sava gevoerd had,
wist de oude Jodin niet te noemen. Alles wat zij wist, was dat zij
ongeveer vijf weken geleden vertrokken waren met eene karavaan,
die naar het oosten trok. Sedert dien dag stond de woning onder hare
bewaking en zij moest er oppassen, totdat Sarcany gelegenheid zoude
gevonden hebben om haar te verkoopen--waaruit de gevolgtrekking
was af te leiden, dat het zijn plan niet was naar Tetuan weer te
keeren. Verder wist dat vrouwmensch niet te vertellen. Het nieuws
wat zij medegedeeld had, was uiterst schraal.

Dokter Antekirrt hoorde die antwoorden koelbloedig aan en vertaalde
ze, naarmate ze gegeven werden, voor Piet Bathory. Wat, alles
goed beschouwd, als zeker kon gerekend worden, was dat Sarcany
het niet geraden geoordeeld had, zich in te schepen op een van die
pakketbooten, die Tanger aandoen, of om in den spoortrein plaats te
nemen, die bij Oran een aanvang neemt. Dat reeds duidde op plannen,
die het daglicht niet mochten zien, en vermeerderde de onrust onzer
vrienden niet weinig.

Sarcany had zich bij eene karavaan aangesloten, die van Tetuan
vertrokken was, om te gaan.... Ja, waarheen? Naar de een of andere
oase in de woestijn?... Of nog verder, naar een van die streken,
welke door halfwilden bewoond worden en waar Sava geheel en al in
zijne macht zoude zijn en van zijne genade zou afhangen? Hoe dat te
weten te komen? Want het is in Noord-Afrika al even moeielijk om het
spoor eener karavaan als van een persoon alleen weer te vinden! Het
spoor eener karavaan verdwijnt in het zand der woestijn evenals het
kielzog van een vaartuig zich verliest in de wateren van den Oceaan.

Dokter Antekirrt hield dan ook bij de oude Jodin aan. Hij herhaalde,
dat hij belangrijke berichten, die Sarcany ter zeerste golden, mede te
deelen had, en die juist dat huis betroffen, waarvan hij zich ontdoen
wilde. Maar hoe hij ook praatte, en hoe hij het ook verder aanlegde,
het was hem onmogelijk iets verder te weten te komen.

Klaarblijkelijk was die vrouw onbekend met de nieuwe schuilplaats,
waarheen Sarcany gevlucht was, om de ontknooping van het drama te
bespoedigen. Die teleurstelling was nog wel de grootste, die dokter
Antekirrt en Piet Bathory konden ondervinden.

Beide mannen en Luigi Ferrato verzochten toen de woning, die naar
Arabischen stijl gebouwd was, en welker vertrekken hun daglicht
ontvingen van een patio of binnenplein, dat met eene rechthoekige
galerij omgeven was, te mogen bezichtigen. Hoe zwak ook hunne hoop
hierbij was, meenden zij dat de een of andere aanwijzing hun hierbij
den weg zou kunnen wijzen.

Dat werd hun toegestaan, en weldra hadden zij de kamer bereikt, die
door Sava bewoond was geweest. Dat was eene ware gevangeniscel. Hoe
veel uren had het rampzalige jonge meisje daar in dat vertrek ten
prooi aan de diepste wanhoop, zonder dat zij op hulp en verlossing kon
rekenen, doorgebracht? Zonder een woord te spreken, doorsnuffelden
dokter Antekirrt en Piet Bathory die kamer en zochten het geringste
merk of teeken, dat hen op het spoor, hetwelk zij zochten, kon brengen.

Eensklaps naderde de dokter een klein koperen brasero of komfoor,
dat in een hoek van de kamer op den drievoet rustte. In dat komfoor
bewogen zich eenige overblijfselen van papieren, die door de vlam
verbrand, maar niet volkomen verteerd waren.

Zou Sava geschreven hebben? Dat was niet geheel en al onwaarschijnlijk.

Zou zij, door dat plotselinge vertrek overvallen, er toe besloten
hebben dien brief, vóórdat zij Tetuan verliet, te verbranden?

Of, wat ook mogelijk was, werd die brief bij Sava gevonden en door
Sarcany of Namir vernietigd?

Piet Bathory had den blik van dokter Antekirrt, die over dien brasero
gebogen stond, gevolgd.

"Wat is er toch?" vroeg hij, met een angstig voorgevoel. "Wat ziet
gij toch in dat komfoor?"

Antekirrt wees op de papierasch.

En inderdaad, op die asch, die door een windzuchtje in fijn poeder
kon vernietigd worden, waren eenige letters zichtbaar en staken zwart
af op dien lichtgrijzen grond. Onder anderen stond daarop duidelijk,
hoewel de woorden onvolkomen waren: "mev... Bath..." Ja, dat stond
er heel duidelijk op. Daarin kon men zich niet vergissen.

Sava wist niet en kon niet weten, dat mevrouw Bathory uit Ragusa
verdwenen was. Had zij gepoogd haar te schrijven als aan de eenige
persoon op deze wereld, van wien zij hulp verwachten kon?

Maar achter den naam van mevrouw Bathory was nog een andere te lezen:
namelijk die van haren zoon...

Piet hield den adem in, om die asch niet te doen verstuiven, en poogde
eenig ander woord te ontdekken, dat nog leesbaar was... Maar zijn
blik was beneveld!... Het was hem onmogelijk iets meer te ontwaren!...

En toch stond er nog een woord, dat hem op het spoor van het jonge
meisje kon brengen,... een woord dat dokter Antekirrt in staat was
bijna ongeschonden waar te nemen:

"Tripoli!"... riep hij uit. En na nogmaals gekeken te hebben: "Ja,
dat staat er duidelijk... Zie maar... Tripoli!"

Het was dus in het Regentschap Tripoli, in zijn geboorteland, waar
hij eene volkomene veiligheid moest vinden, dat Sarcany eene toevlucht
gezocht had!

Het was naar die landstreek dat de karavaan zich begaf, waarbij
Sarcany zich vijf weken geleden aangesloten had.

"Naar Tripoli!" zei de dokter. "En zonder een dag, zonder een uur,
zonder eene minuut te verliezen!"

"Naar Tripoli!" herhaalde Piet in de grootste opgewondenheid. "Gij
hebt gelijk, wij mogen geen tijd verloren laten gaan!"

Dienzelfden dag waren allen weer op de _Elektriek 2_ ingescheept en
had dat vaartuig zee gekozen. Men kon uitrekenen, dat Sarcany op het
punt was, om aldaar aan te komen. En mocht hij reeds aangekomen zijn,
dan hoopten de opvarenden, dat dit slechts weinige dagen vóór hen
zou geschied zijn.VIII.

HET OOIEVAARS-FEEST.


Tripoli, in het Turksch _Tarablus Giharb_, ook Tripolitanië geheeten,
is de meest Oostelijke der Berberijsche Staten en ligt aan de
Middellandsche zee tusschen Tunis en Egypte en beslaat met de daartoe
behoorende landstreken Fezzan en Barka, eene oppervlakte van ruim
zestien duizend twee honderd vierkante geografische mijlen. Tripoli
vormt eene vlakte, waarover slechts hier en daar uitloopers van het
Atlasgebergte zich uitstrekken, en is vooral langs de kust zeer
zandig. Terwijl de westelijke kustlanden vrij goed besproeid en
vruchtbaar zijn, is het landschap Sort, hetwelk woestijn beteekent,
ten oosten van kaap Mesurata, aan de Golf van Sidra gelegen, zeer
onvruchtbaar en bedekt met duinen en moerassen, welke laatsten
met zout water gedrenkt zijn. In het binnenland strekt de vlakte
Westwaarts zich uit tot aan de Zwarte Bergen, die ongeveer 2700 voet
hoog zijn en de noordelijke grenzen van Fezzan vormen en daar door
diepe ouaddi's of rivieren doorsneden zijn, welke hier en daar aan
een weligen plantengroei het aanschijn verleenen.

Het klimaat is in Tripoli over het algemeen gezond en de winter wordt
er vervangen door den regentijd.

Tripoli is bevolkt door 1,550,000 inwoners, die in de steden tot
de Mooren en op het land tot de Arabische Bedouinen en de Berbers
behooren. Allen zijn natuurlijk belijders van den Mohammedaanschen
godsdienst. Daarenboven zijn er ook veel Israëlieten, terwijl er in
de stad Tripoli ook nog een paar honderd Europeanen, meest Italianen,
aangetroffen worden.

De Bedouinen houden zich vooral bezig met de veeteelt, en de Mooren
met den handel, vooral met den karavaanhandel. De nijverheid is in
dat rijk weinig ontwikkeld; maar levert toch fraaie zijden, wollen
en katoenen stoffen, wapens, lederen en metalen voorwerpen. De
Tripolitaansche Staat vormt een ejalect of onderhoorigheid van het
Turksche rijk en wordt namens den Sultan van Constantinopel bestuurd
door een gouverneur-generaal.

De stad Tripoli, in het Arabisch Tarabolus geheeten, is op eene
landtong aan de Middellandsche Zee gelegen. Zij wordt beschermd door
hooge muren, bezit een fraai paleis voor den gouverneur-generaal,
heeft nauwe maar zindelijke straten en eene door flinke batterijen
gedekte haven voor den zeehandel met Europa en den binnenlandschen
handel met Afrika. In de stad telt men twaalf moskeeën, onderscheidene
synagogen, eene Roomsch-Katholieke kapel, vele openbare baden, bazaars,
karavancera's, scholen, hôtels, enz. Er bestaat een levendige handel in
corduaanleder, in wollen en zijden stoffen en zij telt eene bevolking
van dertig duizend zielen.

Deze stad is het aloude Oea en in haren onmiddellijken omtrek vindt
men nog vele oudheden.

Zij behoorde weleer tot het naburige Karthago en vormde daarvan de
Regio Syrtica of de Syrtische landstreek. Na den tweeden Punischen
oorlog werd zij door de Romeinen ten prooi gelaten aan de Numidische
koningen, en na de onderwerping van dezen, bij de Romeinsche provincie
Afrika gevoegd.

Nadat in de derde eeuw na Christus, het gebied der drie steden Oea,
Sabrata en Groot Deptis tot ééne provincie verheven was, ontstond de
Grieksche naam Tripolis of Drie Steden. Na den inval der Arabieren
in de VIIde eeuw, deelde de stad het lot van het overige Barbarije.

In 1509 werd de stad Tripoli door de Spanjaarden onder graaf Pietro
van Navarra veroverd en aan het gezag van een Spaanschen stadhouder
onderworpen. Keizer Karel V gaf haar in 1530 in leen aan de ridders
van Sint Jan, maar reeds in 1551 werd zij door de Turken heroverd
en was na dien tijd de hoofdzetel der zeerovers aan de Afrikaansche
kust. In 1681 deed Koning Lodewijk XIV de Tripolitaansche zeeschuimers
door den admiraal Duquesne in de haven van Seios aantasten, waarbij
vele hunner schepen in den grond geboord werden. In 1685 bombardeerde
de maarschalk d'Estrées de stad met zoo goed gevolg, dat de Dey den
vrede met een half millioen livres koopen moest. In 1714 maakte de
Turksche Pacha Hamed Bey zich nagenoeg onafhankelijk van de Porte,
doordien hij aan deze enkel een jaarlijksche schatting betaalde en
de dynastie der Karamanli stichtte. In 1728 ondernamen de Franschen
eene expeditie tegen Tripoli, die met de verwoesting der stad
eindigde. Evenwel vernietigde eerst de verovering van Algiers door
de Franschen in 1830 de te Tripoli gevestigde zeeschuimers. In 1835
eindelijk ontzette de Porte het Huis Karamanli van zijne heerschappij
en voegde Tripoli als een ejalect aan het Turksche rijk.

Die aardrijks- en geschiedkundige bijzonderheden zullen den lezer gewis
niet onwelkom geweest zijn, en kunnen wij thans ons verhaal vervolgen.

Het uitgestreke plein van Soung Ettelati, dat zich ten oosten buiten
de muren van Tripoli uitspreidt, leverde op den 23sten November een
zonderlingen aanblik op. Dien dag zou men onmogelijk hebben kunnen
zeggen, of dat plein woest of wel vruchtbaar was. Op zijne oppervlakte
wemelde het toch inderdaad van veelkleurige tenten, die met roode
kwasten uitgemonsterd en met vlaggen versierd waren en de meest
schelle kleuren te zien gaven, van gourbis, welks tentlinnen versleten
en veelvuldig versteld, den bewoners daarvan slechts onvolkomen
beschutting kon verleenen tegen den invloed van den "gibly," een
drogen en heeten wind, die uit het zuiden waait. Hier en daar werden
groepen van paarden ontwaard, die op oostersche wijze getuigd waren,
van kameelen, die op het zand uitgestrekt lagen en wier hoofd veel
op een half geledigd vat geleek, van kleine ezels, die niet veel
grooter waren dan groote honden, van muildieren met die overgroote
zadels getuigd, welker lepel en zadelknop als een bult van een kameel
uitsteekt. Verder waren daar ruiters, met het geweer op den rug, met
de knieën ter hoogte van de borst, met de voeten in stijgbeugels,
die wel eenigermate op sloffen gelijken, met een dubbele sabel aan
den koppel, die dan te midden van eene groote menigte van mannen,
vrouwen en kinderen rond galoppeerden, zonder zich te bekreunen,
of zij ook iemand in het voorbijgaan overrijden en verpletteren
konden. Eindelijk werden daar ook nog inboorlingen aangetroffen,
die bijna eenvormig met de Barbarijsche "haouly" gekleed waren,
waaronder men geen man van eene vrouw zou kunnen onderscheiden,
wanneer de mannen namelijk de plooien van dat kleed of die soort
deken niet ter hoogte hunner borst met een koperen knoop vastmaakten,
terwijl de vrouwen de voorslip zoodanig over het gelaat trekken, dat
slechts het linker oog zichtbaar is. De onderkleeding van die haouly,
die slechts een soort wollen mantel is, verschilt volgens de klasse,
waartoe de drager behoort. De armen dragen haar over de naakte huid,
de welgestelden dragen daaronder het vest en de breede broek der
Arabieren; de rijken hebben prachtige kleedingstukken, geruit wit met
blauw, waaronder zij een tweede haouly van gaas dragen, die uit wol
met zijde doorweven bestaat en op een hemd, dat met gouden koortjes
versierd is, gedragen wordt.

Waren het alleen Tripolitanen, die daar op dat plein verzameld waren?

Zeker niet. In den omtrek van de hoofdstad verdrongen zich kooplieden
van Ghadamès en Sohna en werden gevolgd door eene escorte van
zwarte slaven. Dan waren daar Joden en Jodinnen uit de omliggende
provinciën. De laatstbedoelden hadden het gelaat ongesluierd,
waren volgens hunne geaardheid vet en droegen zeer onsmaakvolle
broeken. Verder wemelden daar negers uit de naburige plaatsen die
hunne ellendige dorpen verlaten hadden, om hier de feestelijkheden
te komen bijwonen. Deze droegen zeer weinig linnengoed, daarentegen
veel sieraden bestaande uit ruwe koperen armbanden, halssnoeren van
schelpen, reeksen van dierentanden, zilveren ringen in de ooren en in
het neusbeen. Dan nog werden daar ontwaard Benoulienen, Awagairren,
die den omtrek der Syrtische baai bewonen en die uit den dadelboom,
die in hun land groeit, wijn, vruchten, brood en confituren trekken. En
eindelijk te midden van die opeenhooping van Mooren, Berbers, Turken,
Bedouïnen en zelfs Moucafirs, zooals de Europeanen genoemd worden,
paradeerden pacha's, cheiks's, kadi's, kaid's, in één woord al de
voornamen van die buurt, die door de menigte van raja's drongen,
welke laatsten nederig en voorzichtig uitweken voor de ontbloote
sabel der soldaten of voor den politiestok der rapties, wanneer de
gouverneur-generaal van dat Afrikaansche bewind van die Turksche
provincie, welker administratie--zooals wij weten--van den Sultan
van Constantinopel afhankelijk is, in zijne voorname en verheven
onverschilligheid voorbijging.

Men telt, zooals reeds gezegd werd, meer dan vijftienhonderdduizend
bewoners in het Regentschap Tripoli, met een garnizoen van duizend
soldaten. Hierbij dient gevoegd te worden een duizendtal voor de
Djebel-, en vijfhonderd voor de Cyrenaïsche streken. De hoofdplaats
Tripoli, alleen in de bevolkingstelling opgenomen, bevat niet meer dan
dertig of hoogstens vijf en dertig duizend zielen. Dien dag kon evenwel
gerekend worden, dat het aantal dier bevolking minstens verdubbeld was,
door den toevloed van nieuwsgierigen, die van het geheele regentschap
samengestroomd waren. Die landbewoners hadden evenwel geen onderkomen
in de hoofdstad des rijks gezocht. Want een zoo groote menigte zou
noch tusschen de weinig rekbare walmuren van de versterkte omheining,
noch in de woningen, die door het slechte gehalte der gebezigde
bouwmaterialen, weldra in een staat van puinhoopen verkeeren, noch
in de nauwe en smalle ongeplaveide straten en stegen, waarin voor
het meerendeel zelfs de vrije toetreding van lucht ontzegd is, noch
in de havenvoorstad, alwaar zich de consulaten bevinden, noch in
het westerkwartier, waar de Joodsche volksstam krioelt, noch in het
overige gedeelte der stad, dat ter beschikking van het Muzelmansche
ras is gebleven, een beschikbare ruimte tot onderkomen aangetroffen
hebben. Dat ware inderdaad eene volkomen onmogelijkheid geweest.

Maar het plein Soung-Ettelâtch was uitgestrekt genoeg, om de
vele vreemdelingen te bevatten, die samengekomen waren, om het
Ooievaars-feest bij te wonen, dat eene legende tot grondslag heeft,
welke steeds eenstemmig in de oostelijke landen van Afrika herdacht
wordt. Wij zullen straks wel zien waarin dat Ooievaars-feest bestaat.

Die vlakte met haar geel zand, die door de zee bij langdurige
oostewinden somtijds overstroomd wordt, kan beschouwd worden als
een stukje van de Sahara-woestijn. Zij omgeeft de stad langs drie
kanten en heeft eene breedte van nagenoeg een kilometer. Als eene
tegenstelling, die schril afsteekt, ontwikkelt zich aan hare zuidelijke
grensscheiding de oase Menehié, met hare gebouwen, welker muren
van witheid schitteren; met hare tuinen, die met behulp van magere
koeien, die het water met een lederen drijfriem uit de diepe putten te
voorschijn halen, besproeid worden; met hare bosschen van dadelpalmen,
oranje- en citroenboomen; met hare steeds groene struiken, met bloemen
overdekt; met hare antilopen, hare gazellen, hare flamingo's. Die
oase is een uitgestrekt afgesloten geheel, waarin eene zeer nijvere
bevolking leeft, die niet minder dan dertig duizend zielen telt en
grootendeels van de veeteelt, den akkerbouw en karavaanhandel bestaat.

Daarachter wordt de eigenlijke woestijn aangetroffen, die op geen
enkel punt van het uitgestrekte Afrika de kust van de Middellandsche
zee zoo nabij komt. De woestijn, met hare beweeglijke duinvormingen,
met hare onmetelijke uitgestrektheid van zand, waarvan de baron de
Krafft zoo juist gezegd heeft, "dat de wind daarop even gemakkelijk
golven veroorzaakt als op de zee"; een ware Lybische oceaan, waarop
zelfs de nevel niet ontbreekt, die evenwel uit onvoelbare stof bestaat.

Het Tripolitaansche rijk--een grondgebied bijna zoo groot als dat van
Frankrijk--strekt zich tusschen het Regentschap Tunis, Egypte en de
Sahara uit, en heeft eene kustlijn van ruim drie honderd kilometer
langs de Middellandsche zee.

Het was in deze provincie dat Sarcany, na Tetuan verlaten te hebben,
eene schuilplaats gezocht had. Die streek kon gerekend worden te
behooren tot de minst bekende van Noord-Afrika, waar iemand zich dus
gevoegelijk kon verbergen, zonder de vrees te koesteren, althans
van wege Europeesche autoriteiten ontdekt te zullen worden. Hij
was in Tripoli geboren en dat land was het tooneel zijner eerste
heldendaden geweest. Hij deed dus niets meer dan naar zijn bakermat
terugkeeren. Daarenboven was hij, zooals de lezer zich ongetwijfeld
herinneren zal, geaffilieerd aan het zoo gevreesde bondgenootschap van
Noord-Afrika en kon hij daar op werkelijke hulp van de Senousisten
rekenen, welker belangen hij steeds in den vreemde ijverig had
voorgestaan en voor wie hij steeds inkoopen van wapenen en munitiën
had verricht. Het was vooral als agent dier dweepers, dat hij indertijd
Silas Toronthal zeer veel geld had laten verdienen.

Toen hij dan ook te Tripoli aankwam, had hij huisvesting gevonden in
de woning van den Moquaddem Sidi Hassan, het erkende opperhoofd van de
Sectegenooten in het district. Bij dien man was hij volkomen te huis.

Na de ontvoering van Silas Toronthal op den weg naar Nizza, eene
ontvoering die voor Sarcany onverklaarbaar was gebleven, had deze
Monte Carlo verlaten. Eenige duizenden franken, de laatste van
vroegere winsten, die hij niet als laatsten inzet gewaagd had, hadden
hem veroorloofd, om in de onkosten zijner reis te voorzien en aan
de overige mogelijke gebeurlijkheden het hoofd te bieden. En onder
die gebeurlijkheden behoorde de mogelijkheid, dat Silas Toronthal,
inderdaad door de wanhoop vervoerd, er toe besloten kon hebben, zich
op hem te willen wreken, hetzij door het verleden aan het licht te
brengen, hetzij door den toestand van Sava bloot te leggen. Want de
bankier wist maar al te goed, dat het jonge meisje zich te Tetuan
in de macht van Namir bevond. Die overwegingen waren oorzaak, dat
Sarcany besloot Marokko zoo spoedig mogelijk te verlaten. Want daar
gevoelde hij zich niet meer veilig.

Dat was voorwaar zeer voorzichtig handelen; want zooals de lezer reeds
weet, had Silas Toronthal niet lang gedraald met de mededeeling in
welk land en in welke stad het rampzalige jonge meisje zich onder het
toezicht van het Marokkaansche wijf bevond. Een enkele handdruk van
Kaap Matifou was voldoende geweest, om hem tot die mededeeling over
te halen; meer niet!

Sarcany had dus het besluit genomen, om in het Regentschap Tripoli eene
schuilplaats te zoeken, alwaar hem de aanvals- en verdedigingsmiddelen
niet zouden ontbreken. Maar hij begreep,--en dat zag dokter Antekirrt
zeer goed in,--dat het reizen derwaarts met een der pakketbooten,
die de kustvaart uitoefenen, of met de Algerijnsche spoorbaan te
veel gevaren voor hem zou opleveren. Hij gaf er dan ook de voorkeur
aan, zich bij eene karavaan van Senousisten te voegen, die naar de
Cyrenaïsche landstreek op weg was, en van de gelegenheid gebruik te
maken, om in de voornaamste villayets van Marokko, Algiers en het
Tunische grondgebied nieuwe geaffiliëerden voor het eedgenootschap
aan te werven. Zijn reis had dus, zooals men ziet, een dubbel doel.

Die karavaan, die zeer wel de vijfhonderd uren afstand tusschen Tetuan
en Tripoli zou afleggen, en daarbij de noorder-zoom der woestein dacht
zou volgen, vertrok op den 12den October van eerstgenoemde plaats.

Sava was thans geheel aan de genade of ongenade van hem, die haar
ontvoerde, overgeleverd; maar hare standvastigheid, haar zelfvertrouwen
was daarom niet geschokt. Noch de bedreigingen van Namir, noch de
toorn van Sarcany scheen haar te deren. Het jonge meisje ontwikkelde
eene wilskracht, die een ieder ongelooflijk moet voorkomen.

Bij haar vertrek telde de karavaan reeds een vijftigtal Khouâns of
geaffiliëerden, die onder de leiding van een imam, een geestelijke,
die hen op militairen voet organiseerde, ingedeeld waren. Er was
daarbij geen kwestie, om de provinciën door te trekken, die aan het
Fransche gezag onderworpen zijn en waar hun doortocht moeielijkheden
zou kunnen ondervinden. Zij zou die langs de zuidelijke grenzen geheel
en al ontwijken.

Het Afrikaansche vasteland vormt, door de gedaante van het kustland van
Algiers en Tunis, een grooten boog tot aan de westkust van de Groote
Syrtische zee, die plotseling naar het zuiden insnijdt. Daaruit volgt
natuurlijk, dat de kortste weg van Tetuan naar Tripoli is de koorde
welke dezen boog onderspant. En die weg voert niet noordelijker dan
Lagouât, een der laatste Fransche steden op de grenzen der Sahara
gelegen.

De karavaan trok, na het Marokkaansche keizerrijk verlaten te hebben,
langs de grenzen van die rijke Algerijnsche provinciën, welke men
voorgesteld heeft "Nieuw Frankrijk" te heeten, en die inderdaad wel
Frankrijk zelf mogen heeten, met meer recht dan Nieuw Caledonië,
Nieuw-Holland, Nieuw-Schotland, die veel minder op Schotland, Holland
en Caledonië, dan Algiers op Frankrijk gelijken. Daarenboven, eene zee
van slechts dertig uren breedte, scheidt dat land van het Fransche
grondgebied, en met onze tegenwoordige gemeenschapsmiddelen mag die
zee geen scheidsmuur heeten.

In het Beni-Matansche, zoowel als in de Oulad Nail en de
Charfat-El-Hamal-streken, vermeerderde de karavaan nog met een
zeker getal geaffiliëerden. Hare sterkte was dan ook tot ruim drie
honderd man gestegen, toen zij het Tunische kustland, op de grens der
Syrtische zee bereikte. Zij had toen slechts den oever te volgen,
terwijl zij andermaal nieuwe leden onder de Khouâns in de vele
dorpen dier provincie aanwierf, en waarbij Sarcany al zijn invloed
en schranderheid bezigde.

De karavaan kwam op den 20sten November bij de grenzen van het
regentschap aan, na eene reis van ruim zes weken.

Dus op het oogenblik, toen dat Ooievaarsfeest met groote plechtigheid
en omhaal zou gevierd worden, waren Sarcany en Namir nog slechts sedert
drie dagen de gasten van den Moquaddem Sidi Hassan, wiens woning thans
tot gevangenis van Sava Sandorf strekte. Waarlijk, de karavaan had
zich wel gehaast, want zij had gedurende de negen en dertig dagen,
die zij tot de reis besteed had, een groot traject afgelegd.

De woning van den Moquaddem, welke door een slanken minarettoren
beheerscht werd, had met hare witgekalkte muren, waarin volstrekt
geen vensters, maar wel hier en daar schietgaten gebroken waren,
met hare gecreneleerde terrassen, met hare smalle en lage deur, wel
eenigszins het uiterlijk van eene kleine vesting, of beter van een
zeer sterk blokhuis. Het was ook inderdaad een ware zaoaiya, welke
buiten de stad gelegen was, op de grens tusschen de zandvlakte en
de aanplantingen van Menehié, welker akkers, omgeven door een hoog
staketsel, tot bij het grondgebied der oase voortdrongen.

Het innerlijke dier woning vertoonde den gewonen bouwtrant der
Arabische huizen, met dien verstande dat die bouwtrant hier als
het ware verdriedubbeld was, hetgeen te beduiden heeft, dat er drie
patio's of binnenplaatsen te tellen waren. Rondom elk dier patio's
ontwikkelde zich een vierkant van galerijen met hare zuiltjes en
kanteelbogen, waarop de verschillende vertrekken van de woning,
die voor het meerendeel zeer rijk gemeubeld waren, uitkwamen. De
vloeren dier galerijen waren met kostbare marmersteenen ingelegd,
en de zuilen daarvan kunstig gebeeldhouwd.

Op het tweede binnenplein vonden de bezoekers of de gasten van den
Moquaddem eene ruime "stufa", een soort van vestibule of van hall,
waarin reeds meer dan eene raadbelegging onder de leiding van Sidi
Hassan door de Senousisten had plaats gehad. Dat was eigenlijk het
vertrek, waarin de saamgezworenen krijgsraad hielden.

Maar behalve dat die woning eene natuurlijke bescherming in hare hooge
en doelmatig aangelegde muren vond, bevatte zij bovendien een zeer
talrijk personeel, dat tot hare verdediging veel kon bijbrengen,
ingeval van aanval van den kant der zwervende Barbaresken, die
steeds mogelijk was, of zelfs van den kant der Tripolitaansche
autoriteiten, die steeds poogden de Senousisten der provincie aan
zich te onderwerpen, hetgeen tot heden niet gelukt was.

Die woning bezat een garnizoen van ruim vijftig geaffiliëerden, die,
uitmuntend bewapend, niet alleen ter verdediging, maar ook tot aanval
konden dienen. Die mannen, gekozen onder de meest dweepzieken, waren
uitmuntend geoefend.

Slechts een enkele deur verleende toegang tot die zaoaiya; die deur
was daarenboven uitermate dik en stevig met ijzerwerk beslagen. Men
zou haar niet gemakkelijk opengebroken hebben, en slaagde dat ook al,
dan zou haar drempel nog niet zoo gemakkelijk te overschrijden zijn;
want dan eerst begon het ernstige gevecht.

Sarcany had dus bij den Moquaddem eene veilige schuilplaats gevonden.

Daar hoopte hij zijne heillooze plannen tot een goed einde te voeren.

Zijn huwelijk met Sava moest hem een zeer aanzienlijk vermogen
verzekeren, en hij kon desnoods op den bijstand van het eedgenootschap
rekenen, wiens belangen bij zijn welslagen direct betrokken waren. Die
dweepers zouden niet aarzelen, hem bij zijne snoode plannen bij
te staan.

Wat de geaffiliëerden betrof, die van Tunis aangekomen of in de
villayets aangenomen waren, deze hadden zich in de Menehié-oase
verspreid; maar waren toch gereed, om op het eerste sein te zamen
te komen.

Dat Ooievaars-feest zou, zonder dat de Tripolitaansche politie zulks
gissen kon, juist de plannen der Senousisten in de hand werken. Daar op
die vlakte van Soung-Ettélaté zouden de Khouâns van noordelijk Afrika
het wachtwoord der mufti's komen ontvangen, om hunne concentratie
op Cyrenaïsch gondgebied te bewerkstelligen en een waar rijk van
zeeschuimers onder de machtige bevelen van een kalief te stichten,
hetgeen met de overoude neigingen van die strandbewoners maar al te
zeer strookte.

Daartoe waren de omstandigheden zeer gunstig, wijl het eedgenootschap
juist in de villayet Ben Ghazi, de voornaamste der Cyrenaïsche streken,
reeds het grootste ledental telde, hetwelk geheel tot handelen
gereed was.

Den dag, waarop het Ooievaars-feest in het Tripolitaansche rijk
gevierd zou worden, drentelden drie vreemdelingen op de vlakte van
Soung-Ettélaté, tusschen de menigte, welke zich daar bevond, rond.

Niemand zou die vreemdelingen, onder hunne Arabische kleeding, voor
Moucafirs, voor Europeanen herkend hebben. De oudste der drie droeg
daarenboven zijn kostuum met eene gemakkelijkheid, die slechts door
eene langdurige gewoonte kon verkregen worden. Men zag het hem aan,
dat hij den tulband en de Chlamyde (bovenkleed) meer gedragen had.

Dat was dokter Antekirrt, die van Piet Bathory en Luigi Ferrato
vergezeld was.

Pescadospunt en Kaap Matifou waren in de stad gebleven, waar zij zich
met zekere voorbereidende werkzaamheden bezighielden. Ongetwijfeld
zouden zij ten tooneele verschijnen, wanneer daartoe het oogenblik
gekomen zou zijn. Zij beiden zouden toch in de beraamde plannen de
voornaamste rol te vervullen hebben, zooals de lezer wel zien zal.

Het was ter nauwernood vier en twintig uren geleden, sedert de
_Elektriek_ 2 in den namiddag onder beschutting van die uitgestrekte
rotsen, welke voor de haven van Tripoli een natuurlijken dam vormen,
ten anker gekomen was.

De overtocht was, zoowel bij de heen- als bij de terugreis,
voorspoedig geweest. Men had zich slechts drie uren opgehouden te
Philippeville, aan de kleine kreek Filfila gelegen; overigens niet. En
dat oponthoud was nog geschied, om zich Arabische kleeding aan te
schaffen. Daarna was de _Elektriek_ onmiddellijk vertrokken, zonder
dat hare aanwezigheid in de Numidische golf de aandacht getrokken
had. Hare geringe verhevenheid boven de oppervlakte van het water
had haar daarbij uitnemend gediend.

Dus, toen de dokter Antekirrt en zijne metgezellen ontscheept
waren,--niet op de kaden van Tripoli, maar op de rotsen der
buitenhaven--waren het geen vijf Europeanen, die voet aan wal
gezet hadden op den bodem van het Tripolitaansche grondgebied,
maar waren het vijf Oosterlingen, wiens kleeding de aandacht niet
kon trekken. Misschien zouden Piet Bathory en Luigi Ferrato zich,
in die kleeding gestoken, door de ongewoonte voor scherpziende
toeschouwers verraden hebben; maar Pescadospunt en Kaap Matifou,
gewoon aan de veelvuldige gedaanteverwisselingen en verkleedingen
der kermispotsenmakers, waren er geheel op hun gemak in, en bewogen
zich als volbloed Arabieren. Die beide grappenmakers konden evenwel
een glimlach niet verbergen, wanneer zij elkander aankeken.

Toen de nacht ingevallen was, ging de _Elektriek_ zich verschuilen
aan de andere zijde van de haven in eene der veelvuldige kreeken van
die slecht bewaakte kust. Daar moest dat vaartuig zich gereed houden,
om op ieder uur van den nacht of van den dag zee te kunnen kiezen. Aan
die opdracht werd natuurlijk stipt voldaan.

Zoodra dokter Antekirrt en zijne metgezellen ontscheept waren,
stapten zij langs den rotsachtigen oever voort en volgden daarna den
van groote rotsblokken vervaardigden kadedam, die naar Bab-el-Bahr
voerde, traden de zeepoort binnen en bevonden zich weldra te midden
van de nauwe straten der stad.

Het eerste hôtel, dat zij op hunnen weg ontmoetten,--en de keus was
niet moeielijk, want er waren er niet veel,--scheen hun voldoende
toe, om er ettelijke dagen, misschien slechts weinige uren door te
brengen. Zij toonden zich daar als bescheiden lieden, en gaven voor
eenvoudige Tunische kooplieden te zijn, die bij hunne doorreis te
Tripoli van de gelegenheid wilden gebruik maken, om het Ooievaars-feest
bij te wonen. Daar dokter Antekirrt het Arabisch even zuiver en
juist sprak als de overige taaleigens van de Middellandsche zee,
zoo kon zijne spraak hem niet verraden.

De kastelein ontving de vijf reizigers, die hem de eer wilden aandoen
in zijne inrichting af te stappen, uiterst voorkomend. Het was een
dik man, die zeer praatziek was. Daarvan maakte dokter Antekirrt
behendig gebruik, en vernam zoodoende zaken, die hem bijzonder belang
inboezemden. Al dadelijk wist hij, dat eene karavaan kort geleden van
Marokko in het Tripolitaansche rijk was aangekomen. Daarna vernam hij,
dat Sarcany, die in het Regentschap zeer bekend was, van die karavaan
deel had uitgemaakt en dat hij thans de gastvrijheid genoot in de
woning van den beroemden Moquaddem Sidi Hassan in de zaouiya op de
vlakte van Soung Ettélaté.

Dat was de reden, waarom dokter Antekirrt, Piet Bathory en Luigi
Ferrato, na de meest mogelijke voorzorgen genomen te hebben, zich
dienzelfden avond nog begeven hadden te midden der menigte van nomaden
op de vlakte van Soung Ettélaté. Zij bespiedden al wandelende de woning
van den Moquaddem Si-Hassan, op den zoom van de Oase Menehié gelegen.

Daar was dus Sava Sandorf opgesloten! In die sterke woning bevond
zich dus het eenige kind van den graaf.

Sedert het verblijf van dokter Antekirrt te Ragusa, waren nimmer
vader en dochter dichter bij elkander geweest dan thans! En toch,
door hoeveel hinderpalen waren zij niet gescheiden!

Het was niet alleen een schier onoverkomelijke muur, die het grootste
beletsel daarstelde!

Inderdaad, Piet Bathory was in die oogenblikken tot alles in staat,
zelfs om met Sarcany te onderhandelen, om Sava maar aan zijne macht
te ontrukken. Graaf Mathias Sandorf en hij waren bereid, om hem die
wenschen te laten verwezenlijken, welke de ellendeling begeerde! En
toch, zij konden en mochten niet vergeten, dat zij recht moesten
uitoefenen over den verrader van professor Stephanus Bathory en van
graaf Ladislas Zathmar!

Intusschen moesten zij in de omstandigheden, waarin zij zich vonden,
erkennen, dat de bemachtiging van Sarcany en de bevrijding van
Sava Sandorf uit het huis van den Moquaddem Sidi Hassan eene bijna
onuitvoerbare taak was. De moeielijkheden waren schier onoverkomelijk,
dat kon onmogelijk ontveinsd worden.

Zou men in plaats van geweld, dat toch geen kans van welslagen
aanbood, list moeten gebruiken? En zou het feest, dat den volgenden dag
gevierd zou worden, daartoe gelegenheid geven? Ja, dat zou het zonder
twijfel. Pescadospunt had daaromtrent een plan ontworpen, en het was
met dit plan, dat dokter Antekirrt, Piet Bathory en Luigi Ferrato zich
dien avond onledig hielden. Ieders rol moest goed besproken worden,
om in het gewichtigste oogenblik geene teleurstelling, die alles
verijdelen kon, te ondervinden.

Bij de uitvoering van dat plan zou de moedige ontwerper zijn leven
wagen; maar gelukte het hem de woning van den Moquaddem Sidi Hassan
binnen te dringen, dan was er veel kans, dat hij er in slagen zou, Sava
Sandorf te ontvoeren. Niets scheen voor den moed en de behendigheid
van Pescadospunt onuitvoerbaar.

Het was dus ter uitvoering van het vastgestelde plan, hetwelk wij bij
zijne ontwikkeling vernemen zullen, dat dokter Antekirrt, Piet Bathory
en Luigi Ferrato zich daags daarna, tegen drie uren des namiddags,
ter bespieding op de vlakte van Soung Ettélaté bevonden, terwijl
Pescadospunt en Kaap Matifou zich intusschen voorbereidden voor de
rol, die zij te midden van het bedrijvigste gedeelte van het feest
te vervullen zouden hebben.

Op dat uur bestond er nog niets, dat een voorgevoel kon geven van het
leven, van het spektakel en van de beweging, waarvan de vlakte het
schouwspel ging leveren, wanneer zij bij het vallen van den avond door
ontelbare fakkels zoude verlicht worden. Ter nauwernood kon te midden
van die dicht opeengepakte menigte het komen en gaan opgemerkt worden
van de Senousistische saamgezworenen, die, zeer eenvoudig gekleed,
elkander slechts door een soort van vrijmetselaarsteeken de bevelen
hunner opperhoofden mededeelden.

Het is evenwel hier de plaats, om eene Oostersche of beter Afrikaansche
legende mede te deelen, waarvan de voornaamste bijzonderheden bij
dat Ooievaars-feest, hetwelk eene groote aantrekkingskracht voor de
Muselmansche bevolking heeft, in herinnering gebracht zouden worden.

Op het Afrikaansche Vasteland bestond in vroeger tijden een ras
van Djins. Die Djins bewoonden onder den naam van Bou-lhebers een
uitgestrekt grondgebied, hetwelk op de grens van de Hamada-woestijn
tusschen de Tripolitaansche en de Fezzaansche rijken gelegen was. Het
was een machtige volkstam, die zeer woest en dus ook uitermate gevreesd
was. Hij was oneerlijk, trouweloos, twistziek en onmenschelijk
wreed. Geen Afrikaansche souverein had er nog terecht mede kunnen
komen. Zij hadden weerstand weten te bieden aan iedere poging, om
hen aan tucht te gewennen.

Het gebeurde eens, dat de profeet Soeleyman eene poging aanwendde, niet
om de Djins aan te vallen of te onderwerpen, maar om hen tot het goede
te bekeeren. Te dien einde zond hij hen een zijner apostelen, om hun
de liefde tot het goede en den haat voor het kwade te prediken. Het was
verloren moeite! Die woeste horden grepen den zendeling en brachten hem
wreedaardig ter dood. Zij ontzagen zich niet den heiligen man eerst te
spietsen en hem verder, alvorens hij dood was, langzaam te verbranden.

Dat de Djins zooveel stoutmoedigheid aan den dag legden, vond daarin
zijn oorzaak, dat hun land afgelegen en zeer moeielijk te bereiken
was. Zij wisten, dat geen naburig vorst zijne legerscharen in die
streken durfde wagen. Zij meenden daarenboven, dat niemand den profeet
Soeleyman zou gaan overbrieven, welk onthaal zijn zendeling ten deel
gevallen was.

Daarin vergisten zij zich evenwel. Allah waakte er over, dat de
misdaad gestraft zoude worden.

Een groot aantal ooievaars was, daar het winter in Noordelijk Europa
was, in het land aanwezig. Zooals de lezer wel weten zal, zijn dat
vogels, tot het geslacht der steltloopers behoorende, van zeer kuische
zeden, die eene buitengewone schranderheid gepaard aan eene groote
opmerkingsgave bezitten. De legende beweert toch, dat zij nimmer
eene landstreek bewonen, welker naam op een geldstuk voorkomt [3],
omdat het geld de bron is van alle kwaad en de machtigste hefboom is,
die den mensch in den afgrond zijner bedorven hartstochten drijft.

Nu hadden die ooievaars de verdorvenheid, waarin de Djins leefden,
opgemerkt. Zij hadden den gruwelijken moord gezien en kwamen in eene
groote vergadering bij elkander, om te beraadslagen en besloten
daarin een hunner naar den profeet Soeleyman af te vaardigen, ten
einde zijnen gerechten toorn over de moordenaars van den zendeling
te doen ontbranden.

De profeet riep dadelijk zijne "hiep" of lievelingskoeriers tot
zich en gaf hen bevel al de ooievaars van de geheele wereld in de
bovenstreken van Afrika bijeen te brengen.

Dat geschiedde natuurlijk, en toen de ontelbare scharen van die
vogels voor den profeet Soeleyman vergaderd waren,--zooals de legende
woordelijk verhaalt,--vormden zij eene wolk, welker schaduw de geheele
landstreek, tusschen Mezda en Morseug, had kunnen bedekken.

Toen greep op bevel van den profeet ieder dier langsnavels een
steen in den bek en vloog naar het land der Djins. En terwijl zij
daarboven zweefden, steenigden zij dat slechte ras, welker zielen
voor de eeuwigheid in het binnenste der Hamada-woestijn opgesloten
zitten. Waarlijk, eene gerechte straf voor zulk een snoode daad!

Dat is de fabel, die als het ware ten tooneele zoude gevoerd worden,
en welker voorstelling het eigenlijke feest zou vormen. Eenige
honderden ooievaars waren onder onmetelijke netten, die op de vlakte
van Soung Ettélaté uitgespannen waren, verzameld. Daar wachtten zij,
voor het meerendeel zooals gewoonlijk op één poot rustende, het uur
der bevrijding af, terwijl zij door het geklepper met hunne lange
snavels soms een gerommel in de lucht veroorzaakten, hetwelk wel iets
van het geroffel van een menigte tamboers op hunne trommen had. Op
een gegeven teeken moesten de netten plotseling verdwijnen en de
vogels in de ruimte opstijgen, om gevaarlooze en nagemaakte steenen
van weeke klei te midden van het gehuil der toeschouwers, het getoet
der blaasinstrumenten en de losbranding van ontelbare geweren en
verlicht door eene menigte fakkels met veelkleurige vlammen, op de
opeengepakte geloovigen te laten neervallen.

Pescadospunt was met het program van dat feest bekend, en dat was
het, hetwelk hem op de gedachte gebracht had, er eene rol in te
vervullen. Wellicht zou hij onder de gegeven omstandigheden, die
veel verwarring zouden daarstellen, gelegenheid vinden in het huis
van den Moquaddem Sidi Hassan te dringen.

Op het oogenblik toen de zon onderging, werd op het fort of kasteel van
Tripoli een zwaar kanonschot gelost, dat het sein was, hetwelk door het
publiek op de vlakte van Soung Ettélaté zoo lang en ongeduldig verbeid
was. Statig rolde het zware geluid voort, wekte al de echo's der
omstreken op, en stierf eindelijk als een ver verwijderde donder weg.

Dokter Antekirrt, Piet Bathory en Luigi Ferrato waren eerst als het
ware verdoofd door het vreeselijke spektakel, dat zich in het eerste
oogenblik van alle kanten hooren deed; vervolgens werden zij verblind
door de duizenden lichtjes die op de vlakte schitterden. Het was, of
de geheele Soung Ettélaté met al de sterren des firmaments getooid was.

Toen dat kanonschot losbrandde, was die menigte van Nomaden nog
bezig met hun avondmaal te nuttigen. Hier zag men er zich te goed
doen aan gebraden schapenvleesch. Elders werd pilau met kippenvleesch
er bij verorberd door hen, die Turk waren of daarvoor wenschten door
te gaan; op eene andere plek ontwaarde men bij vermogende Arabieren
couscoussou; verder zag men een eenvoudige "bazina," eene soort pap
van gruttemeel met olie gekookt, die het gewone voedsel uitmaakte van
die arme drommels, evenals elders het meest talrijk, die meer koperen
"mehbouhs" dan gouden "mictals" op zak hadden; eindelijk ontwaarde men
overal en inderdaad met stroomen, de "lagby," een soort vruchtensap,
afkomstig van den dadelpalm, dat wanneer het evenals het bier gegist
heeft, zooveel alcohol bevat, dat het meer dan smoordronken, ja,
dat het stapelgek maakt. [4]

Eenige minuten nadat het kanonschot gedreund had, waren allen, mannen,
vrouwen, kinderen, Turken, Arabieren, Khouans en Negers reeds als
buiten zich zelven van opgewondenheid. Het was waarlijk noodig, dat de
koperen blaasinstrumenten van die barbaarsche orchesten buitengewoon
geluidmakend waren, om zich te midden van dat menschelijk spektakel
te kunnen doen vernemen. Hier en daar sprongen ruiters met hunne
paarden rond en schoten hunne lange geweren en hunne ruiterpistolen
af, terwijl vuurwerk afgestoken werd en moorslagen knalden, alsof
het geschut was, dat losgebrand werd te midden van een leven, hetwelk
onmogelijk te beschrijven zoude zijn.

Hier was een negerhoofd, dat, potsierlijk aangekleed, met rammelende
beentjes aan zijn buikgordel, terwijl zijn gelaat door een duivelsch
mombakkes bedekt was, en bij het licht van walmende toortsen, en
aangevuurd door het geroffel op houten trommen en door het klagend
opdreunen van een eentonig gezang, een dertigtal zwarte kroeskoppen,
die te midden van een kring van stuiptrekkende vrouwen, welke in de
handen klapten, hunne vertooning opvoerden, tot den dans aanmoedigde.

Elders waren er wilde Aïssassouas, die tot het uiterste door
godsdienstige en alcoholische [5] opgewondenheid vervoerd waren en met
opgespoten gelaatstrekken en met uitpuilende oogen, hout tusschen de
tanden maalden, op ijzer kauwden, zich diepe insnijdingen in de huid
maakten, met gloeiende kolen goochelden, zich door afgrijselijke
slangen lieten omwikkelen, die hen aan de handen, aan de wangen,
aan de lippen beten, en die zij met gelijke munt betaalden door hun
bloedige staarten te verorberen.

Maar in weerwil van dat aanlokkelijke schouwspel, drong de menigte
weldra volijverig op naar den kant van het huis van den Moquaddem
Sidi Hassan, alsof eene nieuwe en meer belangwekkende vertooning haar
daarheen getrokken had.

En inderdaad, daar bevonden zich twee mannen, de een buitengewoon
groot en dik, de andere buitengewoon klein en slank. Het waren twee
akrobaten, wier opmerkenswaardige krachts- en behendigheidsoefeningen,
die te midden van eene vierdubbele rij toeschouwers uitgevoerd werden,
de meest levendige toejuichingen, die door een Tripolitaanschen mond
konden uitgestoten worden, verwierven. Het was daar om hooren en zien
te doen vergaan.

Het waren Pescadospunt en Kaap Matifou, die waarlijk geheel en al op
dreef waren.

Zij hadden eene plek uitgekozen, om hunne kermisvertooning op te
voeren, welke slechts op weinige passen afstand van de woning van
den Moquaddem Sidi Hassan gelegen was. Beiden hadden voor deze
bijzondere gelegenheid hun baantje van voorheen, hun baantje van
kenniskunstenaars ter hand genomen. Zij waren behoorlijk gekleed in een
gelegenheidspakje, dat zij van Arabische stoffen vervaardigd hadden,
en hoopten op daverende toejuichingen.

"Je zult toch niet te zeer verroest wezen?" had Pescadospunt alvorens
te beginnen aan Kaap Matifou gevraagd.

"Verroest?... Wat meen je?" had de reus gevraagd. "Ik ben toch geen
oude spijker, denk ik?"

"Neen, dat weet ik wel; maar ik vraag je, of je soms stijf in de
gewrichten geworden bent?"

"Neen, volstrekt niet," antwoordde Kaap Matifou. "Dat zul je wel
ondervinden."

"En je deinst voor geene oefening terug... Voor geen enkele? Bedenk
je wel."

"Neen, voor geen enkele. Maar wat zal het doel van die oefening
wezen? Zeg mij toch."

"Het doel moet wezen om die lummels in vervoering te brengen. Zul je
daarvoor niet terugdeinzen?"

"Ik!... ooit terugdeinzen!... Kom, je houdt mij voor den gek," sprak
Kaap Matifou verstoord.

"Zelfs, wanneer je ..."

Pescadospunt scheen te aarzelen.

"Wat? Ga toch voort. Je bent anders zoo spraakzaam en thans sta je
te kieskauwen."

"Nu ja, zelfs wanneer je keisteenen met de tanden moet
fijnmalen?" vroeg de kleine man.

"Is dat alles?" was de ietwat kleinachtende wedervraag van den reus.

"Of slangen oppeuzelen?"

"Slangen?"

Thans scheen Kaap Matifou te aarzelen.

"Ja, slangen!"

"Gekookt?" vroeg Kaap Matifou. "Gekookt of rauw, daarin bestaat
onderscheid."

"Neen, rauw! waarde Kaap. Geheel rauw."

"Rauw?... Br! br!"

"En nog wel levend!"

Kaap Matifou had een leelijk gezicht getrokken; maar als het moest
zijn, dan was hij besloten om slangen te eten, evenals een eenvoudige
Aïssasoua. Hij pruttelde evenwel nog iets tegen.

"Moeten wij dat voor ons pleizier doen?" vroeg hij na een poos
bedenkens.

"Voor ons pleizier neen," antwoordde Pescadospunt met een guitigen
glimlach op de lippen.

"Maar waartoe dan die gekheid?"

"Zooals ik je gezegd heb, om die lummels in vervoering te brengen."

"Loop heen!" had de reus geantwoord. "Voor die schoeljes eet ik geen
slangen. Als het nog Europeanen, als het nog Franschen waren! Dan
was het wat anders."

"Och, die kerels kunnen ons ook niet schelen," antwoordde Pescadospunt,
hartelijk lachende.

"Maar, waarom dan?"

"Kaaplief, je schijnt maar niet te kunnen begrijpen."

"Maar, wat dan?"

"Dat we eene rol spelen. Wij moeten het groote doel bevorderen. Wij
moeten de bevrijding van juffrouw Sava bewerken."

"Met levende slangen te eten?" vroeg de reus hoofdschuddend. "Als ik
dat er mee bewerken kan, ben ik bereid een frikadel van alle slangen
der wereld te maken en die op te peuzelen."

Dokter Antekirrt, Piet Bathory en Luigi Ferrato bevonden zich onder
de menigte van toeschouwers en verloren hunne makkers niet uit het
oog, hoewel zij zich te midden van dien ontzaglijken menschendrom de
grootste inspanning daartoe moesten getroosten.

Neen, Kaap Matifou was niet verroest! Hij had niets van zijne
buitengewone kracht verloren. Vijf of zes Arabieren, en nog wel van
de stevigsten uit een geheelen hoop, hadden een kans gewaagd door
met hem te worstelen. Maar zij lagen al heel spoedig op den grond
uitgestrekt, met de schouders in aanraking met het maaiveld, zooals
de akrobatische uitdrukking luidt.

Daarna volvoerden beide kunstenaars te zamen goocheltoeren, die de
Arabieren, daar verzameld, in verrukking brachten, vooral toen zij
elkander behendig brandende fakkels toewierpen, die overgaande van
de hand van Pescadospunt in die van Kaap Matifou, hare vurige zigzags
kruisten. Dat verwekte algemeene verbazing.

En toch kon dat publiek, waarvoor zij werkten, terecht moeielijk te
bevredigen zijn.

Er bevonden zich toch onder die menigte een vrij groot aantal van hen,
die de half wilde Touaregs hadden leeren bewonderen, welker lenigheid
en behendigheid aan die der vlugste diersoorten mag gelijk gesteld
worden, zooals weleer met veel ophef in het bewonderingwekkend
program van den beroemden kermistroep van Bracca aangekondigd
werd. Die kenners en bewonderaars hadden toch gelegenheid gehad den
stoutmoedigen Mustapha, den Samson der woestijn, het kanonmensch toe
te juichen, "wien de koningin van Groot Brittanje en Ierland door
haren kamerdienaar, bij gelegenheid van dergelijke voorstellingen te
Londen, had laten verzoeken, niet meer zijne oefeningen te herhalen,
bevreesd als de vorstin was, dat er een ongeluk zoude gebeuren!"

Maar Kaap Matifou was onvergelijkelijk bij zijne krachtsvertooningen
en hij behoefde voor geen mededinger bevreesd te zijn. Neen, voor
niemand ter wereld, al ware het Hercules, de goddelijke zoon van
Alcmene, in eigen persoon geweest.

Eindelijk kwam er eene laatste oefening, die de geestdrift van die
cosmopolitische menigte, welke de Europeesche kunstenaars omgaf, ten
top voerde. En hoewel die oefening voor de Europeesche kermisspellen
oud en versleten mocht heeten, scheen zij hier voor de Tripolitaansche
nieuwsgierigen nog de aantrekkelijkheid der nieuwheid te hebben.

De toeschouwers verdrongen dan ook elkander, ja verpletterden zich
schier rondom de beide kunstenaars, die bij afwezigheid der zon in
dit uur bij fakkellicht werkten.

Kaap Matifou had een staak gegrepen, die vijf en twintig of dertig voet
lang was en hield hem met beide handen, die op zijne borst rustten,
loodrecht omhoog. Pescadospunt klom met een behendigheid van een
aap langs dien staak naar boven, en bij het uiteinde gekomen, nam
hij daar, terwijl hij den staak onrustbarend deed buigen, de meest
bevallige houdingen aan. Inderdaad, het was een verrukkelijk maar
uiterst moeielijk kunststuk. Een zwak oogenblik bij hem, die den
staak torste, en een val kon niet uitblijven. En die val moest voor
den armen Pescadospunt noodlottig zijn.

Maar Kaap Matifou kende geene aanvallen van zwakte. Hij stond daar,
met achterover gebogen hoofd en vooruitgestrekte borst, onwrikbaar
stevig als de rots, waarvan hij den naam voerde, hoewel hij bij
zijne pogingen om den staak met den daarop kunsten-vertoonenden
Pescadospunt in evenwicht te houden, trappelde, zich keerde en draaide
en langzamerhand van plaats veranderde.

Toen hij eindelijk in de onmiddellijke nabijheid van den heiningmuur
van Sidi Hassan's woning gekomen was, dreef hij de vermetelheid zoo
ver en ontwikkelde zooveel kracht, om den staak van zijne borst op
te tillen, in de rechterhand te nemen en dien arm uit te strekken,
terwijl Pescadospunt daarboven den stand aannam van den Roem en
evenals die wufte godin kushandjes aan de menigte toezond. Het was
inderdaad eene bevallige vertooning.

De saamgepakte Arabieren en Negers waren buiten zich zelven van
bewondering. Zij stieten schelle kreten uit, klapten woest met
de voeten. Gelukkig, dat het geen planken vloer was, waarop zij
stonden. Neen, waarlijk, dat moest erkend worden; zoo iets had de
Samson der woestijn, de koene Mustapha, de stoutmoedigste der Touaregs,
niet durven ten uitvoer leggen. De geestdrift was dan ook ten top;
want zulke krachtsontwikkeling was inderdaad nog nooit waargenomen.

In dit oogenblik dreunde op het onverwachtst een kanonschot van de
wallen der citadel van Tripoli.

Op dat sein vlogen de honderden ooievaars op, die eensklaps bevrijd
werden van de onmetelijke netten, die hen gevangen hielden, stegen
in de lucht op, terwijl zij, onder het uitvoeren van een klepperend
concert, waarop met een onmetelijk geschreeuw, door de menschen
aangeheven, geantwoord werd, eene hagelbui van nagemaakte steenen
lieten neervallen, die natuurlijk niemand konden deeren, daar zij,
zooals gezegd werd, van weeke klei vervaardigd waren.

Dat was het glanspunt van het feest. De vogels van den profeet Soleyman
leidden evenwel de aandacht zeer af.

Men zou gezegd hebben, dat al de krankzinnigen-gestichten van Europa,
Azië en Afrika plotseling ontruimd waren, en dat hunne bewoners op eens
op de vlakte van Soung-Ettélaté in het Tripolitaansche Regentschap bij
elkander gebracht waren; zulk een vreeselijk spektakel werd daar door
die saamgeschoolde en opgewonden menigte aangeheven. Evenwel, alsof
hare bewoners doof en stom waren, nog erger, alsof zij uitgestorven
waren, was de woning van den Moquaddem Sidi Hassan hardnekkig
gesloten gebleven gedurende die uren van algemeene vroolijkheid,
en geen enkele bediende of huisgenoot was aan de deur of op de
terrassen verschenen. Het was alsof daarin geen nieuwsgierigen,
geen belangstellenden in het feest behoorden.

Maar ziet! In hetzelfde oogenblik, toen al de fakkels, die het
feest verlicht hadden, na de opstijging der ooievaars, plotseling
uitgebluscht waren, was ook Pescadospunt eensklaps verdwenen, alsof hij
met de getrouwe vogels van den profeet Soleyman hemelwaarts gevlogen
was. Dat was inderdaad uiterst merkwaardig.

Waar was hij heen gevaren?...

Wat was er van hem geworden?

Ja, wat? Dat wist niemand te verklaren. Daarop was geen antwoord
te geven.

Toch scheen Kaap Matifou zich omtrent die verdwijning niet veel te
bekommeren. Nadat hij zijn staak in de lucht opgeworpen en hem vele
buitelingen had laten maken, ving hij hem behendig bij het andere einde
op, liet hem ronddraaien en bogen beschrijven, zooals de meest ervaren
tamboer-majoor met zijn dikgeknopten stok zoude gedaan hebben. Het
wegmoffelen van Pescadospunt scheen voor hem de natuurlijkste zaak
der wereld te zijn. Hij keek met eene zelfvoldaanheid rond, alsof
die goochelpartij tot het program behoorde.

De bewondering der toeschouwers was intusschen ten top gestegen en
hunne geestdrift uitte zich dan ook door een ontzaglijk hoerah, dat
tot voorbij de uiterste grenzen der oase moest gehoord worden. Niemand
hunner twijfelde er aan, of de behendige acrobaat was door de ruimte
naar het rijk der Ooievaars vertrokken en was bij den profeet Soleyman
aangeland.

Het onverklaarbare bekoort in den regel de menigte het meest. Daarmede
is zij steeds te verschalken.IX.

HET HUIS VAN SIDI HASSAN.


Het was ongeveer negen uren, toen het kanonschot gevallen was en de
ooievaars opgestegen waren.

Vuurwerk, geweerschoten, muziek, geschreeuw, gehuil, dat alles had
eensklaps opgehouden. De menigte begon langzamerhand te verdwijnen. De
meesten keerden naar Tripoli terug, anderen begaven zich naar de
Menehié-oase en naar de naburige dorpen van de provincie. Vóórdat
het een uur later zoude zijn, zou de vlakte van Soung Ettélaté stil
en ledig geworden, zijn. Zij zou dan eene verbazende tegenstelling
vormen met de levendigheid en drukte van straks.

De tenten waren opgerold, de kampementen opgebroken. Berbers en
Negers waren reeds op weg naar de verschillende streken van het
Tripolitaansche Regentschap, terwijl de Senousisten zich naar de
Cyrenaïsche provincie wendden en daar voornamelijk de villayet Ben
Ghazi opzochten, ten einde er al de strijdkrachten van den kalief bij
elkander te brengen. Zoo had het feest het zijne er toe bij gebracht,
om ongemerkt eene aanmerkelijke verplaatsing van menschendrommen
te bewerkstelligen.

Slechts dokter Antekirrt, Piet Bathory en Luigi Ferrato zouden de
vlakte gedurende den geheelen nacht niet verlaten. Zij moesten zich na
de verdwijning van Pescadospunt op iedere gebeurlijkheid voorbereid
houden, en ieder hunner had zich dadelijk een observatiepost onder
aan den voet van den omheiningsmuur van de woning van den Moquaddem
Sidi Hassan uitgekozen. Daar zouden zij evenwel een paar vervelende
uren door te brengen hebben.

Pescadospunt intusschen, die op het oogenblik, dat Kaap Matifou zijn
staak met uitgestrekten arm omhoog hield, met een verbazenden sprong
over den muur wipte, was op de parapet-helling van een der terrassen,
aan den voet van den minarettoren, die de verschillende binnenplaatsen
dier woning beheerschte, neergekomen. Door de veerkracht zijner lenige
beenen had hij de zwaarte van den val gebroken, zoodat binnenshuis
daarvan niets bemerkt was.

Niemand had hem te midden van dien somberen nacht kunnen zien, noch
van buiten, noch van binnen, en niemand had hem kunnen hooren. Hij
was zelfs niet uit de skiffa bemerkt, die te midden van de patio
gelegen was, en waar binnen zich een zeker getal khouans bevonden,
die gedeeltelijk sliepen, maar ook gedeeltelijk volgens de bevelen van
den Moquaddem Sidi Hassan waakzaam waren, en zelfs als schildwachten
op post stonden. Dat was nog al gunstig uitgevallen.

Men begrijpt, dat Pescadospunt onmogelijk eenig plan had kunnen
beramen. Zulk een plan zou toch door zooveel onvoorziene omstandigheden
herhaaldelijk gewijzigd moeten worden, dat het geen waarde zou gehad
hebben. De innerlijke indeeling van het huis van Sidi Hassan was hem
toch geheel onbekend, en hij wist niet en kon ook niet weten, waar
het jonge meisje opgesloten was, ook niet of zij van nabij bewaakt
werd, en nog minder, of haar in het gewichtige oogenblik de ziels-
en lichaamskracht niet zou ontbreken, om daadwerkelijk op te treden
en tot hare ontvoering mede te werken.

Daarom moest de stoutmoedige kerel noodzakelijk geheel en al op goed
geluk te werk gaan.

Ziehier, wat hij zichzelf voorgespiegeld had, alvorens dien luchtsprong
te ondernemen:

"Vóór alles moet ik," zoo mompelde hij in zich zelven, "hetzij door
geweld, hetzij door list, bij Sava Sandorf zien te geraken. Indien
zij mij niet dadelijk volgen kan, indien ik haar gedurende dezen
nacht niet ontvoeren kan, moet zij ten minste vernemen, dat Piet
Bathory levend is, dat hij zich in hare nabijheid, aan den voet van
de omheiningsmuren bevindt, dat dokter Antekirrt en zijne makkers
gereed staan, om haar te hulp te komen, en eindelijk moet haar
aan het verstand gebracht worden, dat, wanneer hare ontvoering
eenige vertraging mocht ondervinden, zij voor geene bedreiging
moet bezwijken!... In geen geval mag zij hare toestemming tot dat
schandelijk huwelijk geven!... Het is waar, ik kan ontdekt worden,
vóórdat ik haar gevonden en bereikt zal hebben!... Maar.... komt tijd,
komt raad!... Gebeurt dat onverhoopt, dan is het oogenblik daar,
om de noodige middelen ter ontkoming te beramen."

Hij klom nu over den parapetmuur, die een dik witachtig steenkussen
vormde, hetwelk met schietgaten ingesneden was. Hierbij was de
eerste zorg van Pescadospunt geweest, een dun maar sterk touw,
van knoopen voorzien, dat hij onder zijn licht clownspak had kunnen
verbergen, te ontwikkelen, en wel zoodanig, dat het naar buiten hing
en den bodem bereikte. Dat was een voorzorgsmaatregel, die gebiedend
noodzakelijk was. Toen hij daarmede klaar was, legde de wakkere kleine
kerel zich, alvorens verder te schrijden, plat op den buik langs den
parapetmuur. In die houding, die hem door de voorzichtigheid geboden
werd, wachtte hij, zonder ook maar de geringste beweging uit te
voeren. Wanneer hij toch bespeurd was geworden, zou het terras weldra
door de lieden van Sidi Hassan bestormd en overweldigd zijn, en in
dat geval zou hem niets meer overblijven, dan van het touw gebruik
te maken, waarop hij zijne hoop bouwde als op het reddingsmiddel
voor Sava Sandorf. Dat alles doorkruiste in die oogenblikken zijn
schrander brein.

Eene diepe stilte heerschte allerwege in de woning van den Moquaddem
Sidi Hassan. Daar noch hij, noch Sarcany, noch iemand anders hunner
lieden deel aan het Ooievaarsfeest hadden genomen, was de deur van
de zaouya sedert zonsopgang niet geopend geweest, en zou dat ook niet
na zonsondergang worden.

Na eenige minuten wachtens, sloop Pescadospunt, steeds op den buik
liggende en kruipende, naar den hoek der woning, waar het meest nabij
zijnde minarettorentje verrees. De trap, welke van het bovenste van
dat torentje neerdaalde, moest klaarblijkelijk uitkomen op den vloer
der eerste patio. En, inderdaad, hij vond deze deur, die op het terras
uitkwam en die toegang tot de beneden-binnenplaatsen verleende. Dat
was een aanvankelijk gunstige uitslag zijner pogingen.

Maar die deur was gesloten, niet met een sleutelslot, maar door middel
van een grendel, die onmogelijk terug te schuiven was, tenzij men
een gat in het paneel boorde. Dat werk had Pescadospunt zeer goed
kunnen verrichten, want hij had een mes in den zak met verscheidene
lemmeten en dus tot verschillende doeleinden geschikt, hetwelk hij van
dokter Antekirrt ten geschenke had ontvangen en waarvan hij behendig
gebruik wist te maken. Maar dat zou een tijdroovende arbeid zijn,
die ook niet in alle stilte zou kunnen uitgevoerd worden, en waaraan
hij dan ook niet verder dacht. Waarlijk, zijne oogenblikken waren
thans te kostbaar.

Het was daarenboven niet noodig. Drie voeten boven het terras was
een opening in den vorm van een schietgat in den muur van het minaret
gebroken. Dat gat was wel een beetje nauw, maar onze Pescadospunt was
niet dik. Daarenboven had hij wel iets van een kat, die zich uitrekken
kan en door openingen glijdt, die aanvankelijk geen doortocht schijnen
te kunnen verleenen. Hij probeerde, en ... weldra bevond hij zich in
het minaret, evenwel niet zonder zijne schouders eenigszins geschaafd,
niet zonder zijne knieën wat ontwricht en zijne scheenbeenen ontveld
te hebben. Maar zoo iets deerde hem weinig. Dat kwam bij hem niet
in aanmerking.

"Ziet, dat zou Kaap Matifou met al zijne kracht onmogelijk hebben
kunnen uitvoeren," dacht hij niet zonder grond.

En hij lachte bij de gedachte aan de dikke zware gestalte van Kaap
Matifou in dat nauwe schietgat.

Toen keerde hij op den tast af naar de deur, waarvan hij thans den
grendel terugschoof, ten einde gebruik van dien doortocht te kunnen
maken, wanneer hij denzelfden weg terug moest. En zoo iets was toch
zeer goed mogelijk, niet waar? Hij moest in zijne omstandigheden op
alles bedacht zijn.

Terwijl hij de wenteltrap afdaalde, liet Pescadospunt zich meer
omlaag glijden, dan dat hij steun op de treden zocht, die door de
drukking zijner voeten konden kraken. Zoo iets moest in de eerste
plaats vermeden worden.

Beneden vond hij andermaal eene deur; maar hij had slechts noodig,
om tegen haar te duwen, om die op hare hengsels te zien draaien. Dat
ging gemakkelijk genoeg.

Die deur gaf toegang tot eene galerij, die op zuiltjes rustte en de
eerste patio omgaf, en waarop een zeker getal vertrekken uitkwamen. Op
de trap had eene dikke duisternis geheerscht; die galerij bevond zich
in een schemerdonker, dat minder somber was. Hier kon hij ten minste
met behulp zijner oogen voortschrijden, terwijl dat op de trap slechts
op den tast had kunnen geschieden.

Overigens werd er nergens licht en ook nergens eenig geluid hoegenaamd
waargenomen.

In het midden van de patio bevond zich een bekken, gevuld met
helder frisch water, en omgeven door tuinbeddingen, waarin fraaie
sierplanten, zooals peperstruiken, dwergpalmen, lauriersoorten,
cactussen, enz. groeiden, welker weelderig groen als een dicht boschje
rondom den oever vormde.

Pescadospunt sloop die galerij, zoo zacht hem maar mogelijk was, rond,
terwijl hij voor iedere kamer stilhield, om te luisteren. Het was,
alsof die onbewoond waren. Allen evenwel niet, want achter een der
deuren vernam hij stemmen, die hij duidelijk kon onderscheiden. Ja,
daarin kon hij zich niet vergissen. Hij hoorde spreken.

Aanvankelijk stoof Pescadospunt eenige passen achteruit; want hij
had de stem van Sarcany herkend. Dwaling was onmogelijk; want die
stem had hij te Ragusa meermalen gehoord. Hij trad weer naderbij;
maar hoewel hij zijn oor tegen het paneel der deur hield, kon hij
toch onmogelijk verstaan, wat in die kamer gesproken werd.

Er kwam een oogenblik, dat een ander en een harder geluid vernomen
werd. Pescadospunt had nauwelijks tijd, om achteruit te springen, en
achter een der grootste struiken, die rondom het waterbekken stonden,
te schuilen.

Sarcany trad de kamer uit. Een Arabier van groote gestalte vergezelde
hem. Beiden vervolgden hun gesprek, terwijl zij onder de galerij van
de patio rondwandelden. Drommels, een oogenblik vroeger, dan ware de
bespieder onvermijdelijk ontdekt geweest.

Ongelukkiglijk kon Pescadospunt onmogelijk verstaan, wat Sarcany en
zijn makker spraken; want zij bezigden bij hun onderhoud de Arabische
taal, waarvan de schrandere kerel, helaas! niets verstond. Twee
woorden evenwel troffen hem, of beter gezegd, twee namen, die
van Sidi Hassan--het was inderdaad de Moquaddem, die met Sarcany
praatte,--daarna de naam van Antekirrta, die herhaaldelijk in het
gesprek voorkwam.

"Dat is op zijn minst genomen vreemd," mompelde Pescadospunt
natuurlijk onhoorbaar, "waarom spreken zij over ons eiland, over
Antekirrta?.... Zou de Moquaddem Sidi Hassan, Sarcany en al die
Tripolitaansche zeeschuimers een aanslag op ons dierbaar eiland
smeden?... Duizend duivels!... En dan niets van die taal, die door die
twee schoften gebezigd werd, te kunnen verstaan!... Het was inderdaad,
om wanhopig te worden!"

Pescadospunt spitste de ooren en trachtte nog een ander verdacht woord
op te vangen. Hij zorgde evenwel nauwlettend, dat hij in het groen
verborgen bleef, wanneer Sarcany en Sidi Hassan het waterbekken nabij
kwamen. Maar de nacht was donker genoeg, zoodat zij hem onmogelijk
ontwaren konden.

"Als Sarcany maar alleen in die galerij ronddoolde," sprak Pescadospunt
bij zich zelven, "dan kon ik hem bij de keel grijpen en buiten staat
stellen, om verder schadelijk of gevaarlijk te zijn! Maar... daarmede
zou Sava Sandorf niet geholpen zijn. En het is om haar te redden,
dat ik dien gevaarlijken sprong over den omheiningsmuur volbracht
heb!... Geduld!... Ja, geduld! Wij moeten wachten!... Sarcany's beurt
zal ook wel komen, dat beloof ik hem, en wat ik beloof, volbreng ik;
want... belofte maakt schuld."

Het gesprek en de wandeling van den Moquaddem Sidi Hassan met Sarcany
duurden ongeveer twintig minuten. Sava's naam werd ook herhaaldelijk
uitgesproken met de aanwijzende bijvoeging van "arouch" Pescadospunt
herinnerde zich dat woord meer gehoord te hebben, dat "bruid" of
"verloofde" in het Arabisch beteekent. De Moquaddem was klaarblijkelijk
met de plannen van Sarcany bekend en leende er de hand toe.

Eindelijk verlieten die twee mannen de patio door een der hoekdeuren
van de galerij, die toegang verleende tot de overige bijgebouwen van
de ruime woning. Een zucht van verlichting ontsnapte aan de borst
van den koenen bespieder.

Zoodra zij verdwenen waren, kwam Pescadospunt weer te voorschijn en
sloop door de galerij tot bij die deur. Zij was niet gesloten. Hij
behoefde haar slechts open te duwen, om zich in een smalle gang te
bevinden, waarvan hij den muur, met de hand betastende, behoedzaam
volgde. Aan het einde van die gang rondde zich een dubbel booggewelf
af, dat door een middenzuil gedragen werd. Dat gewelf verleende toegang
tot een tweede binnenplaats of patio. Hier moest onze verspieder met
verdubbelde omzichtigheid tewerk gaan.

Vrij levendige lichtstralen drongen toch tusschen de zuilen door,
waarlangs de skiffa lucht en licht van uit die patio ontving,
en vormden breede lichtsectors op den vloer. Het ware uiterst
gevaarlijk geweest die in dit oogenblik te overschrijden. Het geluid
van talrijke stemmen liet zich toch vernemen van achter de deur van
een der zalen, welke op die tweede patio uitkwamen. Het begon er voor
onzen Pescadospunt inderdaad bedenkelijk uit te zien.

Hij aarzelde dan ook een oogenblik, maar ook slechts één enkel;
want aarzelen kwam met zijne geaardheid weinig overeen.

Wat hij zocht, was de kamer, waarin de rampzalige Sava opgesloten
was. Hij mocht op niets anders dan op het toeval rekenen, om dat
vertrek te ontdekken. Of hem dat toeval dienen zou? Dat zullen
wij zien.

Een licht verscheen eensklaps aan het andere uiteinde van die
binnenplaats. Eene vrouw, die eene rijk met gedreven koperwerk
versierde Arabische lantaarn droeg, trad eene kamer uit, die in den
tegenovergestelden hoek der patio gelegen was, en volgde de galerij,
waarop de deur der skiffa uitkwam.

Pescadospunt herkende die vrouw dadelijk.... Neen, maar hierbij was
dwaling onmogelijk!

Het was Namir. Ja, Namir! Dat was toch al eene zeer gunstige uitkomst,
niet waar?

Daar het mogelijk was, dat de Marokkaansche vrouw zich naar het
vertrek begaf, waar het jonge meisje zich bevond, moest het middel
uitgedacht worden, om haar te kunnen volgen. En om haar te kunnen
volgen, moest onze verspieder haar vooraf doortocht verleenen, zonder
dat hij ontdekt werd. Dat was in de eerste plaats noodzakelijk,
dat moest Pescadospunt erkennen.

Dit oogenblik zou beslissend zijn omtrent het welslagen van de
stoutmoedige poging van Pescadospunt, ook omtrent het lot van Sava
Sandorf. Ziedaar, wat het brein van den stoutmoedigen acrobaat in
een ondeelbaar oogenblik doorkruiste.

Namir kwam naderbij. Hare lantaarn, die zij laag bij den grond droeg,
liet het bovengedeelte der galerij in eene duisternis, te zwarter
naarmate de mozaïek-vloer te scherper verlicht werd. Daar zij nu
onder het booggewelf moest voorbijgaan, wist Pescadospunt waarachtig
niet, hoe het aan te leggen, om niet bespeurd te worden, toen eene
lichtstraal der lantaarn hem liet bemerken, dat het bovengedeelte van
dat booggewelf uit arabesken bestond, die _à jour_ of doorzichtig
volgens den Moorschen bouwtrant opgetrokken waren. Toen had hij
inderdaad een kostelijken inval.

Langs de middenzuil opklouteren, zich aan een dier arabesken
vastklemmen, zich aan zijne handen optillen, zich verschuilen in het
middenogief, en daar als een heiligenbeeld in zijne nis onbewegelijk
blijven, was voor onzen Pescadospunt het werk van een oogenblik. Met
de vlugheid van een aap en de lenigheid eener kat was hij naar boven
gevlogen.

Namir vervolgde haren weg, trad onder het booggewelf voort, zonder
erg en natuurlijk zonder den indringer te bespeuren, ging langs de
andere zijde der galerij recht op de deur af der skiffa en opende
die met den sleutel, dien zij in de hand hield.

Een bundel lichtstralen schoot dadelijk naar buiten, maar doofde
onmiddellijk weer uit, toen die deur achter haar gesloten werd. Alles
was weer zwart als de nacht onder dat sombere booggewelf.

Pescadospunt dacht na. En waarlijk, waar kon hij beter zitten dan in
die nis, om aan zijne overpeinzingen bot te vieren? Het was inderdaad,
of die nis er voor bestemd was. Hij zat daar ineen gedoken met de
handen onder de kin en de ellebogen op de knie gesteund.

"Ja, het is Namir, die daar dat vertrek binnengetreden is," mompelde
hij. "Daaraan valt niet te twijfelen! Het is dus klaarblijkelijk, dat
zij zich niet naar de kamer van Sava Sandorf begaf!... Maar zij kwam
er wellicht vandaan?... En als dat zoo is, dan ligt die kamer aan het
andere uiteinde van de binnenplaats.... Daaromtrent moet ik zekerheid
hebben! Het oude wijf kwam daar vandaan, als ik mij niet vergis."

In gedachte wees Pescadospunt op dat gedeelte der galerij, waar Namir
het eerst verschenen was.

Hij wachtte nog eenige oogenblikken, alvorens zijn post te
verlaten. Het licht scheen in het binnenste der skiffa langzamerhand
te verminderen, terwijl het stemgeluid nog slechts als een eenvoudig
en verwijderd gemurmel vernomen werd. Hij wilde nog wachten, om niets
in de waagschaal te stellen. Als het moest, was hij de voorzichtigheid
in persoon.

Het oogenblik zou ongetwijfeld aanbreken, dat het geheele personeel
van den Moquaddem Sidi Hassan weldra in diepe rust gedompeld zou
zijn. Dan zouden de omstandigheden meer gunstig zijn, om te handelen,
daar alsdan dit gedeelte dier woning geheel eenzaam zoude zijn,
al werd dan ook het laatste licht niet uitgebluscht.

Zoo gebeurde het inderdaad. De meest gewenschte stilte trad weldra in,
die door niets verbroken werd.

Pescadospunt liet zich toen langs de middenzuil, die het
booggewelf torschte, naar beneden glijden, sloop kruipende over de
marmervloersteenen der galerij, de deur der skiffa voorbij, sloeg
den uitersten hoek der patio om, en bereikte weldra het vertrek,
waaruit Namir straks getreden was. Het hart bonsde hem in het lijf,
van aandoening en gespannen verwachting.

Pescadospunt opende die deur, welke niet op slot gesloten was, en
kon toen bij het zwakke schijnsel van eene Arabische lamp, die aan
de zoldering hing en als nachtlicht dienst moest doen, en derhalve
van een witmatten ballon voorzien was, met een blik het innerlijke
van die kamer in oogenschouw nemen. Hetgeen hij ontwaarde, was verre
van ongunstig voor zijne plannen.

De wanden waren versierd met Oostersche tapijten; hier en daar stonden
zetels in Moorschen stijl, terwijl in de hoeken van het vertrek
kussens opgestapeld lagen, en een dik Perzisch kleed den mozaïek-vloer
bedekte. Op eene tafel bevonden zich nog de overblijfselen van het
avondmaal en aan het uiterste einde van de kamer stond een divan,
die met wollen stof bekleed was. Het was in één woord een kostbaar
gemeubeld vertrek.

Ziedaar, wat Pescadospunt met één oogopslag zag. Hij was gewoon alles
wat hij zag, goed in zich op te nemen.

Hij trad binnen en sloot zacht de deur achter zich. Daarop trad hij
behoedzaam vooruit.

Eene vrouw lag op den divan uitgestrekt. Zij scheen niet ingeslapen,
maar verkeerde in dien dommelenden toestand, die van den slaap niet
veel verschilt. Hare ledematen waren bedekt met een soort burnous,
waarmede de Arabieren zich gewoonlijk van het hoofd tot de voeten
weten te dekken. Haar hoofd lag achterover gebogen en rustte op een
rijkbewerkt kussen.

Dat was Sava. Daar lag de rampzalige dochter van graaf Mathias Sandorf.

Neen, Pescadospunt kon zich niet vergissen. Hij herkende haar
dadelijk. Vroeger had hij haar toch verscheidene malen in de straten
van Ragusa ontmoet.

Maar hoe scheen het arme meisje veranderd te zijn! Waarlijk, er was
een geoefend oog noodig, om haar te herkennen.

Zij was nog steeds doodsbleek als in het oogenblik, toen hare
huwelijkskoets op den lijkstoet van Piet Bathory stuitte. Maar haar
geheele uiterlijk, hare lijdensvolle houding, haar weemoedig gelaat,
alles, alles verkondigde, hoezeer zij geleden had!

Er was geen oogenblik te verliezen. Dat begreep Pescadospunt
terstond. Hier moest gehandeld worden!

Inderdaad, de deur was niet op slot gesloten, eene omstandigheid,
die het vermoeden rechtvaardigde, dat Namir ongetwijfeld bij Sava
zou wederkeeren. Misschien bewaakte de Marokkaansche vrouw haar dag
en nacht. Dat was inderdaad waarschijnlijk.

Maar..., al zou het jonge meisje dat vertrek kunnen verlaten, hoe zou
zij kunnen ontvluchten, wanneer geen hulp van buiten daarbij verleend
werd? Was de woning van den Moquaddem Sidi Hassan niet ommuurd als
een gevangenis? Was zij niet aan eene ware vesting gelijk, die zonder
verkregen verlof niet verlaten kon worden?

Pescadospunt boog het hoofd over den divan en dacht diep na, terwijl
hij het jonge meisje beschouwde.

Mijn God! hoe was hij verbaasd, toen hij de gelijkenis opmerkte,
die hem tot nu toe ontgaan was, de gelijkenis van Sava Sandorf met
dokter Antekirrt! En die gelijkenis was niet te loochenen! Neen,
dat was zij inderdaad niet!

Hij stond een oogenblik als getroffen. Hij wreef zich het
voorhoofd. Het was, alsof een denkbeeld daarin ontkiemde.

Het jonge meisje opende de oogen. Zij was op het punt een kreet te
slaken. En toch...

Toen zij daar een vreemdeling vóór haar zag staan, met den rechter
wijsvinger op de lippen, met smeekenden blik op haar gevestigd en in
het zonderlinge hansworstenpak van den acrobaat gestoken, gevoelde
zij eerder verbazing dan wel schrik. Snel sprong zij op, maar had
toch den goeden geest, of beter de koelbloedigheid, om ieder geluid
te bedwingen.

"Shut!... " zei Pescadospunt fluisterend en steeds met den wijsvinger
op den mond. "Shut!... Laat niemand ons hooren!"

Het meisje keek hem ten uiterste verbaasd aan en opende de lippen om
te spreken.

"Shut!... Stil!..." herhaalde Pescadospunt. "Van mij hebt gij niets
te vreezen."

Zij ondervroeg hem met de oogen. Zij gevoelde zich, in weerwil van
alles, in de nabijheid van dien man gerustgesteld.

"Ik ben hier, om u te redden...." fluisterde Pescadospunt schier
onhoorbaar. "Shut!..."

De vragende uitdrukking van 's meisjes oogen werd nog dringender. Zij
wachtte eene nadere verklaring.

"Achter die muren," ging Pescadospunt voort, "wachten u vrienden,
om u aan de handen van Sarcany te ontrukken."

"Wie?" vroeg de blik. "Wie toch kan in dit akelig land eenig belang
in mij stellen?"

"Piet Bathory is niet dood!" was het fluisterende antwoord van den
acrobaat.

"Piet... niet dood?"... kreet het meisje met bedwongen stem, terwijl
zij de hand op haar hart legde, om er het gebons van te bedwingen.

"Neen, niet dood!" bevestigde Pescadospunt. "Maar wees in Godsnaam
bedaard!"

"Gij schertst wreed. Ik heb toch den lijkstoet van den armen jongeling
met mijne eigene oogen gezien."

"Lees!"

En Pescadospunt reikte een briefje aan het jonge meisje over, dat
slechts deze weinige woorden bevatte:


  "Sava, vertrouw den man, die zijn leven gewaagd heeft, om bij
  u te komen!.... Ik ben levend!... Ik ben dicht bij u! Vertrouw
  hem. Vertrouw op God!

  Piet Bathory."


Piet levend!... Piet in de nabijheid!... Aan den voet van den
omheiningsmuur!... Maar gebeurden er dan wonderen?... O, dat zou
Sava later vernemen!... Zij zou later vernemen, hoe hij aan den
dood ontrukt was. Voor het oogenblik was het genoeg te weten, dat
Piet Bathory haar nabij was! Ja, zeker, dat was voor het oogenblik
genoeg. Meer wilde zij, meer verlangde zij thans niet te vernemen.

"Kom, laten wij vluchten!" zei zij. "Kom, laten wij maken uit die
nare woning te komen!"

"Ja, laten wij vluchten," antwoordde Pescadospunt. "Dat is goed en
wel, maar..."

"Maar?..." vroeg Sava ongeduldig. "Ik geloof niet, dat het raadzaam
is, zich lang te bezinnen."

"Wij moeten alle kansen aan onze zijde hebben. Eene mislukking,
zou den toestand nog gevaarlijker maken."

"Welke kansen?" vroeg het jonge meisje, dat de redeneering van den
acrobaat moest beamen.

"Luister. Eene vraag slechts: Is Namir gewoon den nacht in dit vertrek
door te brengen?"

"Neen," antwoordde Sava. "Zij slaapt gewoonlijk in haar eigen vertrek,
nimmer hier."

"Neemt zij de voorzorg, om u hier op te sluiten, wanneer zij voor
eenigen tijd afwezig moet zijn?"

"Ja."

"Waarom heeft zij dat thans niet gedaan?"

"Dat weet ik niet."

"Zij kan dus terugkomen. Dunkt u dat ook niet?... Anders zou zij de
deur wel gesloten hebben."

"Ja!... Laten wij vluchten!" sprak Sava Sandorf gejaagd. "Kom, dan
toch. Wij hebben geen tijd te verliezen."

"Dadelijk!" antwoordde Pescadospunt. "Maar luister eerst naar mij."

Hij ontwikkelde toen het plan, dat zijn schrander brein uitgedacht
had. Het was zeer eenvoudig.

Zij moesten de trap op van den minarettoren, die tevens toegang
verleende tot het terras, dat uitzicht op de vlakte had.

Eenmaal daar aangekomen, zou de ontsnapping met het touw, dat daar hing
en tot aan den grond reikte, gemakkelijk te volvoeren zijn. Daartoe
had men weldra besloten.

"Kom!" zei Pescadospunt, terwijl hij Sava Sandorf de hand reikte. "Kom,
het is nu tijd."

"Kom!" zei het jonge meisje, die onbeschroomd hare hand in de zijne
legde. "Ik ga met u mede."

Hij was op het punt, om de deur van het vertrek te openen toen
eensklaps voetstappen op de marmeren vloersteenen van de galerij
vernomen werden. Ter zelfder tijd weerklonk eene stem, die eenige
woorden op gebiedende wijs uitsprak.

Pescadospunt had de stem van Sarcany herkend. Ja, hij was het die in
allerijl naar Sava's kamer toetrad.

Bewegingloos bleef de acrobaat een poos op den drempel van de deur
staan.

"Hij is het"... fluisterde het jonge meisje. "Hij is het!... God zij
ons genadig!..."

"Ja, dat hoor ik," antwoordde Pescadospunt eveneens fluisterend. "Maar
wat te doen?"

"Als hij u hier vindt..."

Het meisje aarzelde.

"Nu, wat dan?"

"Dan zijt gij verloren! Reddeloos verloren! O God, wat zal hier
gebeuren?"

"Ja, maar hij zal mij niet vinden!"

"Hoe wilt gij doen?... Ontkomen is thans niet meer mogelijk", was
Sava's meening.

Maar Pescadospunt antwoordde op die vraag niet.

De vlugge acrobaat had zich op den grond uitgestrekt en toen, met eene
rappe en behendige beweging, die hij zoo dikwijls op de kermissen,
bij het verrichten zijner meesterstukken volvoerd had, wikkelde hij
zich in een van de tapijten, die op den vloer uitgestrekt lagen,
en waarvan hij een punt met vlugge hand gegrepen had, en rolde zich
toen tot in den donkersten hoek van het vertrek. Niemand zou daar in
dat pak een menschelijk wezen vermoed hebben.

Juist was hij daarmede klaar, toen de deur vrij luidruchtig open ging,
waardoor Sarcany en Namir binnentraden. Eenmaal binnen, sloten zij
de deur achter zich toe.

Sava had middelerwijl weer plaats op den divan genomen. Zij hield
zich zoo bedaard mogelijk en geen van beide nieuwaangekomenen
bemerkten iets.

Met welk oogmerk kwam haar Sarcany thans opzoeken?... Dat was de vraag,
die Sava bezig hield.

Zou hij weer moeite komen doen, om hare weigering tot dat gehate
huwelijk te overwinnen?

Om het even! Sava Sandorf gevoelde zich thans sterk! Zij wist, dat
Piet Bathory levend was, dat hij haar buiten wachtte!

Pescadospunt lag, steeds in het tapijt gerold, in den hoek, en al
kon hij niets zien, zoo kon hij toch alles hooren, wat er gezegd
werd. Niets zou hem ontsnappen.

"Sava," begon Sarcany, "morgen ochtend zullen wij dit huis verlaten,
om ons elders te vestigen."

Het jonge meisje antwoordde niet. Het was alsof tot haar niet
gesproken werd.

"Ik wil evenwel niet van hier gaan," vervolgde Sarcany, "zonder
dat gij in ons huwelijk toegestemd zult hebben, ja, zonder dat het
voltrokken zal zijn..."

Hij wachtte een oogenblik. Maar geen antwoord liet zich hooren. Sava
zat slechts te luisteren.

"Alles is gereed." ging hij kalm en bedaard voort, "en gij zult
dadelijk moeten..."

"Moeten!... Noch nu, noch later!" antwoordde het jonge meisje op
koelen en vastbesloten toon.

"Sava," hernam Sarcany, alsof hij dat antwoord niet gehoord had,
"Sava, in ons beider belang is het noodig, dat uwe bewilliging vrij
geschiede. Begrijpt gij?"

"Wij kunnen nimmer gemeenschappelijke belangen hebben!" antwoordde
zij trotsch en fier.

"Pas op!... Ik waarschuw u. Trotseer mij niet! Dat is een gevaarlijk
spel."

En toen het jonge meisje slechts met een verachtelijk glimlachje op
die bedreiging antwoordde, vervolgde Sarcany:

"Ik meen u te moeten herinneren, dat gij uwe bewilliging reeds te
Ragusa gegeven hebt"...

"Zoo, meent gij dat?" vroeg Sava hoonend. "Mijne bewilliging te
Ragusa?... Durft gij daarop nog zinspelen?"

"Ja, die bewilliging hebt gij gegeven."

"De redenen daartoe bestaan niet meer."

"Luister, Sava," hernam Sarcany, wiens gemoed kookte van drift, terwijl
hij alle moeite deed, om uiterlijk kalm te blijven, zonder dat hem
dit gelukte, "thans vraag ik voor de laatste maal uwe bewilliging..."

"Onnoodig!"

"Wat is onnoodig?... Maak toch niet zooveel praatjes," antwoordde
hij kortaf.

"Ja, onnoodig. Die bewilliging zal ik, zoolang een ademtocht mij
bezielt, weigeren."

Sarcany glimlachte smadelijk. Hij meende zeker te zijn, haar te
kunnen dwingen.

"O, wees verzekerd, ik zal er de kracht toe hebben!"

"Welnu, die kracht zal ik u ontnemen! Daar is reeds voor gezorgd,
daar kunt gij op rekenen."

Thans was het aan Sava, om een gebaar te maken. Zij was zich van hare
kracht bewust.

"Breng mij niet tot het uiterste!" brulde Sarcany. "Ja, die kracht zal
men u ontnemen, die gij tegen mij aanwendt. Namir zal haar wel weten
te temmen, en dat uws ondanks, met geweld zelfs, als het moet. Weersta
mij niet, Sava!... Hoort gij mij? Ik dreig zelden, maar als ik dreig,
is de uitvoering steeds nabij. Vergeet dat niet."

Steeds diezelfde tergende glimlach. De Tripolitaan stond te trillen
van woede. Hij hernam evenwel zoo bedaard mogelijk:

"De Imam staat gereed, om ons huwelijk volgens de gebruiken van dit
land, dat mijn vaderland is, te voltrekken.... Volg mij dus! Wilt
gij niet goedschiks, dan zal ik u met geweld dwingen."

Bij die woorden trad Sarcany op het jonge meisje toe, dat vlug van
den divan opsprong en in allerijl naar het uiteinde van het vertrek
vluchtte.

"Ellendeling!" zei zij, terwijl een waas van verachting hare schoone
lippen krulde.

"Gij zult met mij meegaan!... O, gij kunt mij onmogelijk ontkomen! Uw
lot is beslist."

"Met u meegaan?... dat nooit!" sprak het jonge meisje vastberaden
uit. "Dat nooit! Hoort ge?"

"Gij zult mij volgen!" brulde Sarcany, die zichzelven niet meer
meester was. "Gij zult!"

"Nooit! Nooit!... Ik herhaal het u tot walgens toe. Nooit! Nooit!"

"Pas op! Ik waarschuw u nogmaals. Dwing mij niet tot gewelddadigheden."

Sarcany had den arm van het jonge meisje gegrepen om haar, geholpen
door Namir, naar de skiffa te sleepen, waar de Moquaddem Sidi Hassan
en de Imam hen beiden wachtten.

"Help!... help!" riep Sava verbijsterd uit. "Help!... Help!..."

"Ja, roep maar om hulp!" grinnikte de ellendeling.

"Help!... help!... Piet Bathory, te hulp!"

De arme Sava wrong zich de handen.

"Piet Bathory!..." riep Sarcany spottend uit. "Roept ge de dooden
te hulp?"

"Neen, Piet Bathory is niet dood!" kreet het jonge meisje in hare
overspanning. "Hij is levend!... Piet Bathory! te hulp! te hulp! Ik
smeek u. Help!"

Dat antwoord trof Sarcany en verschrikte hem meer dan de verschijning
van zijn slachtoffer zou hebben kunnen teweeg brengen. Maar hij
herstelde zich spoedig.

Piet Bathory levend! Piet Bathory, dien hij met vaste hand
getroffen had en wiens lijk hij naar het kerkhof te Ragusa had zien
dragen!... Inderdaad, dat kon slechts in het brein eener krankzinnige
opkomen.

En, was het niet mogelijk, dat Sava onder den invloed der wanhoop
krankzinnig was geworden?

Pescadospunt had intusschen dat geheele gesprek gehoord. Door Sarcany
mede te deelen, dat Piet Bathory niet dood was, had Sava haar leven
in groot gevaar gebracht. Dat was buiten twijfel. Onze acrobaat
hield zich dan ook gereed, om met zijn mes in de hand te voorschijn
te treden, wanneer de ellendeling tot verdere gewelddadigheid zou
willen overgaan. Niemand zal hem verdenken, dat hij zou aarzelen, om
toe te stooten, en wie dat zou willen doen, zou waarlijk Pescadospunt
niet gekend hebben! Hij was in dat oogenblik tot alles in staat, ja,
zelfs tot een moord!

Maar het zou zoover, Goddank, niet komen. Uitkomst was inderdaad nabij.

Plotseling sleurde Sarcany Namir mede. Hij sloot de deur met geweld
toe en draaide den sleutel om, ten einde over het lot van het jonge
meisje te gaan beraadslagen.

Pescadospunt ontrolde zich uit zijn tapijt, toen hij de deur hoorde
toeslaan, en was met één sprong op de been.

"Kom," zei hij tot Sava. "Kom, nu mag er geen enkel oogenblik
verloren gaan!"

Deze keek hem verbijsterd aan. "Zijn wij dan niet opgesloten?" vroeg
zij.

Daar het slot zich aan den binnenkant der deur bevond, beijverde de
behendige kerel zich de schroeven met den schroevendraaier van zijn
zakmes los te maken. Dat was slechts kinderspel voor hem! Dat was
volstrekt niet moeielijk en veroorzaakte geen gedruisch. In weinige
oogenblikken was hij daarmede dan ook gereed, en stak hij zijn mes
weer in den zak.

Toen de deur geopend was en zij naar buiten gestapt waren, sloot
hij haar weer. Daarna schreed Pescadospunt vooruit en sloop door de
galerij langs den muur der patio.

Het kon toen zoo ongeveer half twaalf in den nacht zijn. Eenige
lichtstralen ontsnapten nog door de muurversieringen der
skiffa. Pescadospunt vermeed dan ook zorgvuldig om die zaal voorbij
te gaan, en richtte zich daarentegen naar den tegenovergestelden hoek
der binnenplaats, om langs dien de patio te bereiken.

Toen beiden aan de deur van die gang aangekomen waren, volgden zij
die tot aan het andere uiteinde. Zij hadden nog slechts eenige weinige
passen af te leggen, om de trap van het minarettorentje te bereiken,
toen Pescadospunt plotseling bleef staan en Sava Sandorf, wier hand
de zijne niet losgelaten had, tegenhield. Ook het jonge meisje stond
toen verschrikt stil.

Drie mannen liepen in de eerste binnenplaats rondom het beschreven
waterbekken op en neer. De Moquaddem Sidi Hassan--want deze was
een hunner,--gaf een bevel aan beide anderen. Deze verdwenen bijna
onmiddellijk daarop langs de trap van het minarettorentje, terwijl
hun heer een der zijvertrekken binnentrad.

Pescadospunt begreep, dat Sidi Hassan er aan dacht, om den omtrek
zijner woning te doen bewaken. Dus het was te voorzien, dat wanneer
het jonge meisje en hij het terras zouden bereiken, dit niet verlaten,
maar wel degelijk bewaakt zoude zijn. Dat zou wel de noodlottigste
teleurstelling wezen, die zij zouden kunnen ondervinden. Dat viel
niet te ontkennen.

"Wij moeten evenwel alles er aan wagen!" zei Pescadospunt vastberaden.

"Ja..... alles!" antwoordde Sava Sandorf, niet minder kloekmoedig.

Beiden bereikten weldra, na de galerij doorgeslopen te zijn, de
trap, die zij met de meeste voorzichtigheid en zonder eenig gekraak
te veroorzaken, bestegen. Toen Pescadospunt op de bovenste trede
aangekomen was, bleef hij staan en keek scherp rondom zich.

Geen gerucht hoegenaamd werd vernomen, zelfs niet de eentonige pas
van de een of andere schildwacht.

Pescadospunt opende zachtkens de deur en, gevolgd door Sava Sandorf,
sloop hij langs de schietgaten van den borstweringsmuur.

Plotseling weerklonk nu uit het bovenste gedeelte van het
minarettorentje een alarmkreet, die door een der wachthebbende
manschappen geslaakt werd. In hetzelfde oogenblik sprong de andere
op Pescadospunt toe, terwijl Namir het terras opvloog en het overige
personeel van den Moquaddem Sidi Hassan zich over de binnenplaatsen
der woning verspreidde.

Zou Sava Sandorf zich weer laten vatten?... Zou zij weer in handen
van hare belagers vallen?

Neen!... Wanneer zij andermaal in de macht van Sarcany geraakte,
dan was zij verloren!... Zij verkoos den dood boven die
wisselvalligheid! Ja, liever den dood!

Het jonge meisje ijlde, na Gode hare ziel aanbevolen te hebben, naar
den borstweringsmuur en sprong, zonder een oogenblik te aarzelen,
van boven het terras naar beneden.

Pescadospunt had den tijd en de gelegenheid niet gehad, om haar te
weerhouden. Hij velde den man, die hem wilde grijpen, met een stomp
onder de korte ribben ter neder, daarop greep hij ijlings het touw,
dat buiten het kanteel werk hing, en eene seconde later was hij buiten
en aan den voet van de muuromheining aangekomen. Een angstig gevoel
maakte zich evenwel onmeedoogend van hem meester.

Hij keek rondom zich en huiverde bij de vreeselijke gedachte, die
bij hem opkwam.

"Sava!... Sava!..." riep hij, terwijl hij zich woest aan de haren
trok. "Sava!"

En toen hij niet dadelijk antwoord kreeg, herhaalde hij:

"Sava!... Sava!... Och, zou het arme meisje een ongeluk overkomen
zijn?"

"Hier is de juffer!..." antwoordde hem eene bekende stem. "Schreeuw
toch zoo niet. Hier is zij!"

"En?..." vroeg Pescadospunt aarzelend.

Hij durfde niet verder.

"En niets gebroken!..." vervolgde de bekende stem. "Neen, haar deert
niets. Daar heb ik voor gezorgd."

"Niets?"

"Neen!... Ik bevond mij daar juist van pas, om... Maar, pas op!... Wat
is dat?"

Een kreet van woede, gevolgd door een dof gerucht, brak den volzin
van Kaap Matifou af.

Namir, door een gevoel van razernij vervoerd, had hare prooi, die
haar ontsnapte, niet willen verlaten. Zij had ook den sprong gewaagd,
maar had zich het hoofd op den grond verbrijzeld, zooals dat Sava
Sandorf ook wedervaren zoude zijn, wanneer de sterke armen van Kaap
Matifou haar niet opgevangen en in haren val weerhouden hadden.

Dokter Antekirrt, Piet Bathory en Luigi Ferrato waren toegeijld
en hadden zich bij Kaap Matifou en Pescadospunt aangesloten. Deze
vluchtten toen terstond naar den kant van het strand. Sava Sandorf
woog, hoewel zij haar bewustzijn verloren had, niet meer dan eene
veer voor de stevige armen van haren redder. Hij zou er wel drie
zulke hebben kunnen dragen.

Toen die kleine bende de kreek bereikte, waar de _Elektriek_ wachtte,
bevond dokter Antekirrt zich met zijne makkers reeds aan boord, en
na eenige weinige omwentelingen van de schroef, waren allen buiten
het bereik hunner vijanden. Het vaartuig stevende de kreek uit en de
buitenhaven voorbij, en was in weinige oogenblikken in het ruime sop
en buiten gevaar.

Sava werd in het salon gebracht. Toen zij daar met dokter Antekirrt
en Piet Bathory alleen was, keerde het bewustzijn weder. Zij vernam
toen, natuurlijk met veel aandoening, dat zij de dochter van graaf
Mathias Sandorf was!... Zij bevond zich weldra in de armen en aan
de borst van haren vader. Welke aandoeningen die man toen ondervond,
zal de lezer waarschijnlijk wel bevroeden. Eene menschelijke pen is
onbekwaam die naar eisch weer te geven.X.

ANTEKIRRTA.


Vijftien uren nadat zij de kust van Tripoli verlaten had, werd de
_Elektriek 2_ door den uitkijk van Antekirrta geseind. Het vaartuig
was toen nog maar ter nauwernood zichtbaar, maar in den namiddag
lag het in de binnenhaven van het eiland ten anker. Dokter Antekirrt
was tevreden, en moest erkennen, dat die overtocht binnen den kortst
mogelijken tijd volvoerd was.

De lezer zal gemakkelijk kunnen gissen, welke ontvangst het geachte
hoofd van het eiland en zijne wakkere tochtgenoten ten deel viel.

Hoewel Sava zich nu geheel en al buiten gevaar bevond, werd er toch
besloten, dat de banden, die haar aan dokter Antekirrt verbonden,
stipt geheim zouden gehouden worden. Daar bestonden redenen voor, en
ieder die met de ware toedracht bekend was, verbond er zich toe. Die
waren trouwens niet veel, namelijk: Piet Bathory, zijne moeder,
Luigi en Maria Ferrato, Kaap Matifou en Pescadospunt.

Graaf Mathias Sandorf wilde onbekend blijven, totdat hij volledig de
taak zou vervuld hebben, die hij op zich genomen had. Maar het was
voldoende, dat Piet Bathory, die voor hem een zoon was,--zoo veel hield
hij van hem,--verloofd was met Sava Sandorf, om overal en van alle
kanten de vreugde te ontwaren, die dan ook door allen, op werkelijk
aandoenlijke wijze aan den dag gelegd werd, zoowel op het stadhuis
als in Artenak, de kleine hoofdplaats van het eiland Antekirrta.

De lezer zal zich gewis ook kunnen voorstellen, wat mevrouw Bathory
moest ondervinden, toen Sava na zooveel beproevingen teruggevonden
en haar weergegeven was! Die goede vrouw gevoelde zich inderdaad zoo
gelukkig mogelijk.

Het jonge meisje herstelde spoedig. Weinige dagen van geluk waren
voldoende, om haar de volle gezondheid weer te geven.

Wat Pescadospunt betreft, die brave kerel had zijn leven gewaagd;
dat was ontwijfelbaar en dat viel niet te ontkennen, maar volgens
hem was dat zeer natuurlijk, en er bestond geen mogelijkheid om
hem daarover althans in woorden erkentelijkheid te betuigen. Piet
Bathory had hem zoo innig aan zijn hart gedrukt en dokter Antekirrt
had hem met zulk een goedaardigen blik aangekeken, dat hij verder
niets hooren wilde. Volgens zijne gewoonte daarenboven, kende hij de
geheele verdienste van de redding aan Kaap Matifou toe. Ja, aan Kaap
Matifou, zijn tweeling-broeder als het ware.

"Ziet ge," herhaalde hij telkens, "dat is de man, dien gij moet
bedanken. Niet mij!..."

"Loop heen," sprak de reus, half lachende, half gebelgd. "Loop heen
met je praatjes!"

"Hij heeft alles gedaan," ging Pescadospunt voort. "Hij alleen,
die sterke vent."

"Ik? Neen, hij!"

"Ja, hij, die Kaap van mijn hart! Als hij er niet geweest was, dan
waarachtig ..."

"Nogmaals, loop heen! Je brengt mij waarlijk uit mijn humeur!" zei
de Hercules blozend.

"Als die goede Kaap niet zooveel behendigheid bij de oefening met dien
staak aan den dag had gelegd, dan zou ik niet met een sprong binnen het
huis van dien akeligen Moquaddem Sidi Hassan hebben kunnen dringen...."

"Schei uit! Je maakt mij inderdaad zeeziek! Je bent een nare
kerel! Hoor je?"

"En Sava Sandorf", ging Pescadospunt voort, zonder op de onderbreking
van Kaap Matifou te letten, "zou den dood gevonden hebben, wanneer
mijn dierbare Kaap niet daar geweest was, om haar in zijn armen op
te vangen!"

"Dat is waar," sprak het jonge meisje met een schalkschen
glimlach. "Dat is ontwijfelbaar waar, mijnheer Matifou!"

"Zal je nu eindigen!" sprak Kaap Matifou half gebelgd tot Pescadospunt.

"Waarom? Waarom zou ik eindigen? Ik spreek slechts de waarheid,
dat kan niemand ontkennen."

"Gij gaat te ver, want het denkbeeld, om..."

"Zwijg, Kaaplief!" viel hem Pescadospunt in de rede.

"Waarom zou ik nu moeten zwijgen? Ik wil en zal thans spreken! Hoort
ge? Niemand zal mij dat beletten."

"Drommels, ik ben niet sterk genoeg, om complimenten van dat gehalte
in ontvangst te nemen, terwijl gij..."

"Nu terwijl ik?" vroeg Kaap Matifou, terwijl hij zijne mouwen
opstroopte en zijne Hercules-armen met welgevallen beschouwde. "Nu,
ga voort, terwijl ik?..."

"Kom, laten wij onzen tuin gaan bebouwen en verzorgen", zei
Pescadospunt lachende. "Daar zullen die cyclopen-armen te pas
komen. Wij hebben onze plantage te lang verwaarloosd."

"Cyclopen-armen!..." pruttelde Kaap Matifou, terwijl hij zijn vriend
volgde. "Gij zoudt willen, dat gij uwe magere asperges tegen die
cyclopen-armen kondet verruilen. Wacht maar... die cyclopen-armen
zullen je die plagerijen wel betaald zetten!..."

Pescadospunt schaterde het uit, maar antwoordde niet en trok zijn
vriend met zich voort.

Kaap Matifou zweeg verder; maar eindigde met zich alle gelukwenschen
te laten aanleunen, alleen "om zijn kleinen Pescadospunt niet te
ontstemmen." Dat duidde op een goedig karakter. Maar ieder was dat
van den zachtaardigen reus gewoon.

Er werd besloten, dat het huwelijk van Piet Bathory met Sava Sandorf
al zeer spoedig, namelijk op den 9den November zoude voltrokken
worden. Wanneer onze jonge vriend de echtgenoot van Sava geworden
zou zijn, zou hij dadelijk beginnen, om de rechten zijner vrouw op
de erfenis van graaf Mathias Sandorf te doen erkennen. De brief
van mevrouw Toronthal liet omtrent de geboorte en de afkomst van
het jonge meisje geen twijfel bestaan. Wanneer het daarenboven
noodig zoude zijn, dan zou men wel eene gelijkluidende verklaring
van den bankier verwerven. Het behoeft niet verzekerd te worden,
dat de noodige formaliteiten daarbij betracht werden, vooral omdat
Sava Sandorf nog niet meerderjarig was en derhalve den leeftijd nog
niet bereikt had, om hare rechten te doen eerbiedigen. Inderdaad,
zij zou haar achttiende jaar eerst over zes weken bereiken.

Er moet bovendien bij verteld worden, dat in dat verloopen tijdvak van
vijftien jaren, een wijziging in de staatkunde plaats had gegrepen,
geheel ten voordeele van de Hongaarsche kwestie, en waaruit een betere
toestand geboren was, vooral ten opzichte van de herinnering, die de
zoo plotseling bedwongen onderneming van graaf Mathias Sandorf bij
eenige staatslieden achtergelaten had. Mildere gevoelens zaten bij
hen voor en zouden hunnen invloed niet missen.

Wat den Spanjaard Carpena en den bankier Silas Toronthal betreft,
omtrent hun lot zou later afdoend beslist worden, evenwel niet vóórdat
Sarcany op zijne beurt een plaatsje in de kasematten van Antekirrta
zoude erlangd hebben. Eerst dan zou de taak van gerechtigheid, die
dokter Antekirrt ondernomen had, volvoerd mogen heeten. Ja, eerst
dan zou de deugd beloond en de misdaad gestraft mogen heeten.

Maar terzelfdertijd, dat de dokter de middelen beraamde, om zijn doel
te bereiken, gebood de noodzakelijkheid ernstig om maatregelen van
voorzorg voor de veiligheid der kolonie te treffen. Zijne agenten in
de Cyrenaïsche streken en in het Tripolitaansche Regentschap meldden
hem toch, dat de Senousistische beweging in belangrijkheid buitengewoon
toenam, vooral in het villayetschap van Ben Ghazi, dat zich het meest
in de nabijheid van het eiland Antekirrta bevond. Speciale loopers
stelden zich onafgebroken in betrekking tot Jerhboub, dat nieuwe
brandpunt van de Islamitische beweging, zooals de heer Duveyrier
dat tweede metropolitaansche Mekka noemde, waar toen Sidi Mohammed
El Mahedi tegenwoordige Grootmeester der Broederschap met zijne hem
ondergeschikte hoofden van de geheele provincie resideerde. Daar nu
die Senousisten de waardige nakomelingen zijn van de oude Barbarijsche
zeeschuimers, dragen zij derhalve een ingekankerden en doodelijken
haat toe aan een ieder, die tot het Europeesche ras behoort. Dokter
Antekirrt begreep dan ook, dat hij zeer op zijne hoede moest zijn
en dat voor het eiland Antekirrta inderdaad zeer gevaarvolle dagen
aanbreken konden.

En werkelijk, moeten niet aan de Senousisten toegeschreven worden
de veelvuldige moorden, die sedert twintig jaren op de Afrikaansche
sterftelijst hebben moeten ingeschreven worden? Als wij Beurman in 1863
te Kanem hebben zien omkomen, Van der Decken met zijne makkers in 1865
op de rivier Djouba, mejuffrouw Alexina Tinne en hare volgelingen in
1865 in de Ouadj Abedjouch, Dournaux Duperré en Joubert in 1874 bij
den waterput van In Azhar, de paters Paulmier, Bouchard en Menored in
1876 in de omstreken van In Calah, de paters Richard Morat en Pouplard
van den zendingspost Ghadames in het noorden van de Azdjer-streek,
den kolonel Flatters, de kapiteins Masson en De Dianous, den dokter
Guiard, de ingenieurs Beringer en Roche in 1881 op den openbaren
weg naar Warglâ, dan moeten alle die moorden toegeschreven worden
aan die bloeddorstige geaffilieerden, die er toe gedwongen worden de
Senousistische leer ten opzichte van stoutmoedige landonderzoekers ten
uitvoer te leggen. Onbedwingbare dweepzucht komt daarbij voornamelijk
in het spel. Dat is niet te betwisten.

Omtrent dit onderwerp onderhield dokter Antekirrt zich zeer dikwijls
met Piet Bathory, met Luigi Ferrato, met de gezagvoerders zijner
flottilje, met de hoofden zijner militie en met de voornaamste
notabelen van zijn klein eiland.

Zou Antekirrta een aanval van die schrikkelijke zeeschuimers kunnen
weerstaan?

Ja, ongetwijfeld, hoewel het geheele versterkingsplan nog niet geheel
ontworpen, en sommige vestingwerken nog niet voltooid waren, zeker
zou Antekirrta zich kunnen verdedigen, evenwel in het geval dat de
aanvallers niet te talrijk zouden zijn.

Van eene andere zijde beschouwd, zouden de Senousisten er eenig belang
bij hebben, het eiland te bemachtigen?

Voorzeker, daar het de geheele Sidragolf beheerschte, die door de
kusten van de Cyrenaïsche en Tripolitaansche streken omzoomd en gevormd
werd. Voor hen vormde dat eiland als het ware een strategische knoop
en was dus zeer belangrijk.

De lezer zal wel niet vergeten hebben, dat ten zuidwesten van
Antekirrta het eilandje Kenkrof op een afstand van ongeveer
twee mijlen gelegen was. Nu had men den tijd niet gehad, om dat
eilandje te versterken, en dat dreigde gevaarlijk te worden, in
het waarschijnlijk geval, dat eene vloot daarvan hare operatiebasis
wilde maken. Dokter Antekirrt had het dan ook, zooals wij weten, bij
wijze van voorzorgsmaatregel laten ondermijnen, en thans werd eene
schrikkelijke ontplofbare stof, de penkrastiet, in de mijngangen, die
te midden van de rotsachtige massa aangelegd waren, geladen. Verdere
voorzorgen waren voorloopig niet te nemen.

Er was maar eene electrische vonk noodig, die langs een onderzeeschen
metaaldraad, die het eilandje met Antekirrta verbond, afgezonden kon
worden, om Kenkrof, met alles wat zich op zijne oppervlakte bevond,
in de lucht te doen vliegen en te vernietigen.

Ziehier, wat omtrent de andere verdedigingswerken van het eiland
verricht was.

De kustbatterijen waren in goeden staat gebracht en wachtten slechts
dat de aangewezen bedieningsmanschappen der militie hunne posten kwamen
innemen. Het centraal conisch fortje was gereed om vuur te kunnen
geven met zijne stukken, die zeer ver droegen. Talrijke torpedo's,
die in het vaarwater gezonken lagen, verdedigden den toegang der
haven. Ook de _Ferrato_ en de beide _Elektrieks_ waren tot handelen
gereed, hetzij om den aanval verdedigenderwijze tegen te gaan, hetzij
om bij den uitval op de aanvallende vloot in te loopen. Inderdaad,
de verdedigingsmiddelen van het kleine eiland Antekirrta waren niet
gering te schatten.

Toch had het eiland eene kwetsbare plaats, namelijk de zuidwestelijke
kust. Daar was eene strook, die niet door het vuur der strandbatterijen
en door dat van het fortje bestreken werd, en waar dus gemakkelijk
troepen konden ontscheept worden. Men had nog geen tijd gehad, om
daar het versterkingsplan te voltooien. Dat was wel te betreuren.

Daar bestond het gevaar, en misschien was het reeds te laat, om
afdoende verdedigingswerken te ontwerpen en daar te stellen. Maar
daaraan was nu in de gegeven omstandigheden niets meer te doen. Maar
was het, alles wel beschouwd, onwraakbaar zeker, dat de Senousisten
plan hadden, om het eiland Antekirrta aan te tasten?

Dat was toch, bij eenig nadenken, eene zaak van belang, ja eene
gevaarlijke onderneming, die daarenboven een belangrijk materiëel
vorderde. Luigi Ferrato kon aan dat plan niet gelooven en twijfelde
nog. Dat gaf hij eens te kennen bij gelegenheid dat dokter Antekirrt,
Piet Bathory en hij de versterkingswerken van het eiland in oogenschouw
namen.

"Wat zouden zij hier komen doen?" vroeg hij. "Neen, op Antekirrta
hebben zij het oog niet gevestigd."

"Dat 's mijne meening niet," antwoordde dokter Antekirrt. "Het eiland
is rijk, het beheerscht de streken, die aan de Syrtische Zee gelegen
zijn. Al bestonden ook slechts die redenen, geloof mij, dan zou het
eiland toch vroeg of laat aangevallen worden; want de Senousisten
hebben er zeer groot belang bij, er zich van te bemachtigen!"

"Meent gij?" vroeg Luigi Ferrato hoofdschuddende en nog steeds
ongeloovig.

"Niets is zekerder dan dat," vulde Piet Bathory aan. "En mij dunkt, dat
dit eene gebeurlijkheid is, die ons zeer op onze hoede moet doen zijn!"

"Nu, dat zullen wij!... Maar, intusschen wil het bij mij er nog maar
niet in..."

"Wat mij vooral aan een aanstaanden aanval doet gelooven," hernam
dokter Antekirrt, "dat is, dat Sarcany tot de geaffilieerden van de
Khouâns behoort, en het is mij bekend, dat hij vroeger steeds voor
hen als agent in het buitenland werkzaam is geweest... Hij was het,
die wapens, kruit en lood voor hen opkocht."

"Dat is zoo, maar..."

"Herinnert u nu, mijne vrienden, dat Pescadospunt in het huis van den
Moquaddem een onderhoud tusschen Sarcany en Sidi Hassan afgeluisterd
heeft. In dat onderhoud werd de naam van het eiland Antekirrta
herhaaldelijk uitgesproken... Mij dunkt, dat dit zijne beteekenis
moet hebben. Zijt gij ook niet van die meening?"

"Ja, maar..."

"Sarcany weet," ging de dokter onverstoorbaar voort, "dat het eiland
mij toebehoort, dat wil zeggen aan den man, die een schrik voor hem is,
aan den man die Zirone op de hellingen van den Etna deed aanvallen..."

"Jawel, maar welke..."

"Dus, omdat hij daarginds op het eiland Sicilië niet geslaagd is, zal
hij ongetwijfeld hier trachten te slagen en dat met veel meer kansen in
zijn voordeel. Mij dunkt toch, Luigi, dat die redeneering steek houdt."

"Heeft hij een persoonlijken haat jegens u, heer dokter?" vroeg
Luigi Ferrato.

Antekirrt trok onverschillig de schouders op. De haat van zoo'n
aterling scheen hem niet te deeren.

"Kent hij u ten minste?" vroeg de jonge zeeman, die zich zoo gauw
niet gewonnen gaf, met aandrang.

"Het is mogelijk, dat hij mij te Ragusa gezien heeft," antwoordde
dokter Antekirrt.

"Maar dat is niet voldoende om..."

"In ieder geval," ging de dokter voort, "kan het hem niet onbekend
gebleven zijn, dat ik in die stad in aanraking gekomen ben met de
familie Bathory..."

"Dat is te zeggen...."

"Daarenboven moet hem op het oogenblik, toen Pescadospunt Sava uit
het huis van den Moquaddem Sidi Hassan ontvoerde, bekend geworden
zijn, dat Piet Bathory nog leefde. Dat alles moet in zijn geest eenig
verband gezocht hebben, en hij kan er niet aan twijfelen, dat èn Piet
èn Sava eene schuilplaats op het eiland Antekirrta gevonden hebben. Die
gedachte alleen is meer dan genoeg, om er hem toe te brengen, het
geheele Senousistische hondenpak tegen ons aan te voeren. En van die
hebben wij geene genade te verwachten, wanneer zij er in slaagden,
ons eiland te overweldigen."

Die redeneering was volstrekt niet zonder grond. Het was meer dan
zeker, dat Sarcany nog niet wist, dat dokter Antekirrt en Graaf
Mathias Sandorf slechts één persoon uitmaakten. Hij wist evenwel
genoeg, om alles in het werk te stellen, ten einde de erfgename van het
domein Artenak weer in handen te krijgen. Niemand zal er zich dus over
verwonderen, dat hij den Kalief aangezet had, om een krijgstocht tegen
de Antekirrtsche volksplanting uit te rusten! Hij had zelfs aangeboden,
den aanval te besturen en te geleiden. Een lafaard was Sarcany niet.

Men bereikte evenwel eindelijk den 3en December, zonder dat iets
geschied was, hetgeen op een aanstaanden aanval kon duiden. Het
was tot dien datum in den omtrek van het eiland Antekirrta volkomen
rustig gebleven.

Er mag niet uit het oog verloren worden, dat de vreugde over het
weerzien en het geluk, om zich eindelijk allen te zamen vereenigd te
vinden, allen, behalve den dokter, als in eene betoovering besloot,
die voor de gedachten aan eene ernstige toekomst weinig, zeer weinig
overliet. Het aanstaande huwelijk van Piet Bathory met Sava Sandorf
vervulde aller harten en aller hoofden. Iedereen trachtte zich zelven
de overtuiging op te dringen, dat de ongeluksdagen voorbij waren en
dat zij niet meer wederkeeren zouden. Hoe zou men zich intusschen
daarin vergissen!

Het moet ten volle erkend worden, dat Pescadospunt en Kaap Matifou
de algemeene gerustheid volmaakt deelden. Zij gevoelden zich zoo
overgelukkig over het geluk der anderen, dat zij als het ware in
een voortdurenden staat van verrukking verkeerden. Zij betrachtten
dat geluk, hetwelk zij toch teweeg gebracht hadden, voortaan als
onverstoorbaar.

"Het is om, bij mijn ziel, niet aan te gelooven," herhaalde
Pescadospunt voortdurend.

Waarop Kaap Matifou, steeds onbevattelijk, onveranderlijk antwoordde
met de vraag:

"Waaraan valt niet te gelooven? Op het vraagstuk omtrent geloof ben
ik nog al gemakkelijk."

"Wel," antwoordde Pescadospunt dan lachende, "dat gij een dikke,
vette rentenier gaat worden, en dat...."

"En dat?" vroeg Kaap Matifou dan ongeduldig. "Waarom gaat gij niet
voort? Zeg?"

"En, dat ik er aan denk, om je te laten trouwen!"

"Mij?" riep de reus verbouwereerd uit. "Kom, ge houdt mij voor
den gek!"

"Ja, gij trouwen! Gij in eigen persoon!"

"Ik, trouwen?... Het is inderdaad, om het uit te gieren van lachen,"
hernam Kaap Matifou, die inderdaad zijn buik vasthield.

"Ja,... en met een lief klein vrouwtje!" ging Pescadospunt met een
onverstoorbaar ernstig gelaat voort.

"Houdt ge me voor den gek! Zeg het dan bijtijds, dan kan ik de plaat
poetsen."

"Komaan, komaan, een lief klein vrouwtje... Is je dat nu voor den
gek houden?"

"Waarom moet ze klein zijn?" vroeg Kaap Matifou plotseling nurksch
geworden. "Mij dunkt, dat ik niet zoo heel klein ben."

"Verduiveld, ja... Je bemerking is juist... Een klein vrouwtje zou
niet bij je passen!..."

"Welnu?"

"Ge moet eene mooie vrouw hebben, maar onmetelijk van omvang... Mevrouw
Kaap Matifou moet iets kolossaals zijn, niet waar?... Zoo iets als
een klokketoren! Wat denkt ge er van?"

"Dat ge andermaal spot!"

"Neen, Kaap van mijn hart, wij zullen je zoo'n vrouw bij de Patagoniers
gaan zoeken!"

"Loop naar den duivel! Dan ben je met je plagerijen een eind uit de
buurt! Goede reis!"

Maar in afwachting, dat men voor Kaap Matifou eene wederhelft zou
vinden, die hem en ook zijner gestalte waardig zoude zijn, hield
Pescadospunt zich voornamelijk met het huwelijk van Piet Bathory
en Sava Sandorf bezig. Hij beraamde en overwoog, natuurlijk met
toestemming van dokter Antekirrt, de openbare feestelijkheden,
welke bij die gelegenheid, waarbij kermisspelen toegelaten, waarbij
gezangen voorgedragen en danspartijen georganiseerd zouden worden,
plaats zouden hebben. Dat daarbij saluutschoten uit alle stukken
geschut van het eiland niet zouden vergeten worden, alsook niet
een monsterachtig feestmaal in de open lucht, met eene serenade
aan de jonggehuwden, waarna een solemneele taptoe met fakkellicht,
bekroond door een prachtig vuurwerk, zal wel niet behoeven vermeld te
worden. Hij, hij Pescadospunt, zou voor dat alles zorgen. Bij zoo iets
was hij in zijn waar element. Het feest zou prachtig, zou schitterend
wezen! Men zou er lang, zeer lang over praten! Het zou eeuwig in de
herinnering der bewoners blijven! Leve! Leve de jonggehuwden!

De vreugde zou echter van korten duur zijn. Een flikkervlam, niets
anders. Een waar stroovuur!

Al die plannen zouden door de gebeurtenissen in hunne geboorte
verstikt, althans uitgesteld worden.

In den nacht van den 3den op den 4den December,--een uiterst kalme
nacht, die evenwel door een dik wolkendak verduisterd werd--weerklonk
plotseling een electrische schel op het Stadhuis in het vertrek van
dokter Antekirrt. Dat was een afgesproken alarmsignaal.

Het was toen ongeveer tien uur in den avond. De bewoners van het
Stadhuis zaten gezellig bij elkander.

De dokter en Piet verlieten op dat sein het salon, waarin zij den
avond met mevrouw Bathory en met Sava Sandorf doorgebracht hadden. De
dames bleven, door een soort van voorgevoel vervoerd, wel eenigermate
ongerust achter.

Toen de heeren in het kabinet gekomen waren, ontwaarden zij dat
het signaal kwam van den observatie-post, die op den top van den
centraalheuvel van het eiland Antekirrta geplaatst was. Vandaar had
men een ruim uitzicht.

Vragen en antwoorden werden natuurlijk onmiddellijk gewisseld. Men
zou niet lang in twijfel verkeeren.

De strandwachters en uitkijkers seinden de nadering eener flottilje
aan den zuidwestkant van het eiland. Het aantal en de aard van de
vaartuigen, waaruit die flottilje bestond, was door de heerschende
duisternis nog niet aan te geven. Maar dat zij talrijk waren, werd
door alle waarnemers op het nadrukkelijkst bevestigd.

"Wat denkt gij er van?" vroeg Piet Bathory aan dokter Antekirrt,
die als in gedachten verzonken stond.

"Wij moeten den Raad bij elkander roepen," antwoordde deze, na een
oogenblik peinzen.

"Juist!" zeide Piet; "maar mij dunkt, dat er haast bij is."

In minder dan tien minuten waren, behalve de dokter en Piet, ook
Luigi Ferrato en de gezagvoerders Narsos en Ködrik en de hoofden van
de militie op het Stadhuis vergaderd.

Onmiddellijk werd hen mededeeling gedaan van de waarschuwingen, die van
de kustwachters en uitkijkers ingekomen waren. Een kwartier later waren
allen, na een bezoek aan de haven gebracht te hebben, op het uiteinde
van de lange pier, waarboven het kustlicht helder brandde, vergaderd.

Van dit punt, dat slechts zeer weinig boven de oppervlakte der
zee verheven was, was het onmogelijk de flottilje te ontwaren, die
door de kustwachters, op den top van den centraalheuvel geplaatst,
ontdekt was. Maar wanneer men den gezichteinder schel verlichtte, zou
het ongetwijfeld mogelijk zijn het aantal dier vaartuigen te weten
te komen, alsook waar en onder welke omstandigheden zij de kusten
meenden te kunnen naderen en bereiken. De meeste stemmen waren voor
die verkenning.

De vraag werd evenwel door eenigen geopperd, of het niet onvoorzichtig
was zoo de ware ligging van het eiland te kennen te geven? De dokter
meende van neen. Als het de lang verwachte vijand was, dan kwam die
niet blindelings. Die kende de ligging van het eiland Antekirrta zeer
goed, en dan zou niets hem kunnen beletten het te bereiken.

De galvanische stroom werd dus in werking gesteld en weldra,
dank zij der kracht van twee electrische stralenbundels, die de
zee verlichtten, lag een breede sector van den gezichteinder bloot
voor het onderzoekende oog van de bewoners van Antekirrta, die den
gezichteinder angstvallig en zorgvuldig peilden.

De kustwachters hadden zich helaas! niet vergist. Dat bleek al heel
spoedig.

Tweehonderd vaartuigen, op zijn minst gerekend, naderden in breede
linie het eiland. Het waren voornamelijk chebekken, polacres,
trabacolos, sacolieven, en eene menigte anderen van minder gehalte. Dat
was zonder eenigen twijfel de flottilje der Senousisten, die deze
zeeschuimers van uit alle havens der Afrikaansche kuststreek van heinde
en verre hadden bij elkander gehaald, en die thans herwaarts stevende.

Daar er volkomen windstilte heerschte en geen briesje de zeilen
deed zwellen, moesten de opvarenden noodzakelijk roeien. Dat had te
minder bezwaar, daar de kustbewoners aan zulk werk gewoon waren, en de
afstand tusschen de Cyrenaïsche kust en het eiland betrekkelijk kort
was, zoodat de overtocht gevoegelijk zonder wind kon geschieden. De
kalmte der zee begunstigde zelfs hunne plannen, daar de verscheping
nu niet door eene altijd gevaarlijke branding bemoeielijkt zou
worden. Daarenboven, een zeilend vaartuig is nimmer zoo van zijne
bewegingen zeker, als een vaartuig dat geroeid wordt.

De flottilje bevond zich in dat oogenblik nog op een afstand van
ruim vier of vijf mijlen ten zuidwesten van het eiland. Zij zoude
dus niet voor zonsopgang den oever kunnen bereiken. Dat scheen in de
plannen der opvarenden te liggen; want het zou zeer onvoorzichtig te
noemen zijn, voordat het dag was, hetzij den aanval te ondernemen,
hetzij om te pogen om gewelddadig den ingang van de haven binnen te
dringen, hetzij om eene ontscheping op het zuidelijk gedeelte der
kust van Antekirrta te bewerkstelligen, hetwelk, zooals wij weten,
in onvoldoend verdedigbaren toestand verkeerde. Het was dan ook voor
een ieder duidelijk, dat de opvarenden geen haast maakten en den dag
wilden afwachten.

Toen de naderende flottilje behoorlijk verkend was, werden de
electrische lichtbronnen uitgedoofd, waardoor de gezichteinder
weer in het duister gehuld werd. Dit geschiedde bij wijze van
voorzichtigheidsmaatregel. Men wilde zien, zonder gezien te worden.

Er bleef dus niets anders over, dan het aanbreken van den dag af
te wachten.

Inmiddels evenwel betrokken alle manschappen der militie, op bevel
van dokter Antekirrt, de hun reeds vroeger aangewezen posten. Het kon
toch zijn, dat de flottilje niet vereenigd was, en een afgezonderd
gedeelte elders trachtte te landen.

Men moest gereed zijn, om eerste slagen toe te brengen. Daarvan hangt
veelal de uitslag van eene krijgsonderneming af. Hij die den eersten
slag toebrengt, heeft in den regel veel, zeer veel voor.

Het was thans zoo goed als zeker, dat de aanvallers er niet meer aan
konden denken, het eiland te overvallen, daar de bundels lichtstralen,
die de waakzaamheid der opgezetenen wel is waar verraden hadden,
dezen tevens gelegenheid gegeven hadden, om het aantal der aanvallers
en de algemeene richting, welke zij namen, waar te nemen.

Men waakte gedurende de laatste nachtelijke uren met de grootste
zorgvuldigheid en nauwgezetheid. Herhaaldelijk verlichtte men nog
den gezichteinder, hetgeen voornamelijk ten doel had, om het punt,
waar de flottilje zich bevond, meer nauwkeurig waar te nemen, en zoo
haren voortgang en de richting, die zij nam, oplettend te volgen. Men
bleef in de overtuiging, dat men, alvorens het dag was, voor geene
vijandelijkheden te vreezen had.

Dat de aanvallers talrijk waren, daaromtrent kon hoegenaamd geen
twijfel bestaan.

Of zij voldoend materiëel met zich voerden, om opgewassen te zijn tegen
de batterijen van Antekirrta, en dezen tot zwijgen te kunnen brengen,
was minder zeker en natuurlijk niet uit te maken. Misschien ontbrak
het hun wel geheel en al aan vesting- of positie-geschut. Maar al kon
zoo iets aangenomen worden, zoo waren toch de Senousisten door hunne
overgroote getalsterkte, waardoor de hoofden zich in staat gesteld
zagen, het eiland op verschillende punten tegelijk te laten aantasten,
zeer gevaarlijk en zeer te vreezen. Daarenboven, dokter Antekirrt
was van meening, dat men zijn vijand nimmer te licht moet achten.

Eindelijk brak de dag aan, en de eerste zonnestralen verdreven in
weinige oogenblikken de laatste nevelbanken, die bij den horizon op
de oppervlakte der zee waren blijven hangen.

Aller blikken wendden zich toen met eene zekere spanning naar de
zee ten oosten en ten zuiden van het eiland Antekirrta. Wat men toen
ontwaarde, was verre van geruststellend.

De vaartuigen der flottilje ontwikkelden zich toen in eene lange
linie, die zich bij hare uiteinden eenigermate omboog, om zoo het
eiland te omsluiten. En dat was eene uiterst gevaarlijke beweging,
dat moesten de bewoners van Antekirrta erkennen.

Inderdaad, daar waren meer dan tweehonderd vaartuigen in het gezicht,
waaronder er waren van een laadvermogen van dertig tot veertig
tonnen. Ongetwijfeld konden die te zamen eene macht van vijftienhonderd
tot tweeduizend gewapenden aan boord hebben. Met een weinig goeden wil,
waren er veel meer te bergen.

Het was ongeveer vijf uren in den morgen, toen de flottilje ter hoogte
van het eiland Kenkrof aangekomen was.

Zouden de aanvallers dat eilandje aandoen en daarop post vatten,
alvorens het hoofdeiland direct aan te tasten? Als ze dat deden,
zou dat een zeer gelukkige omstandigheid zijn; want dan zouden de
mijnwerken, door dokter Antekirrt aangelegd, al dadelijk in werking
kunnen komen en, zoo niet de oplossing en het einde van het vraagstuk
daarstellen, dan toch reeds bij het begin van den aanval den uitslag
voor de aanvallende Senousisten hachelijk maken. Hunne gelederen zouden
dan zoo gedund kunnen worden, dat verslagenheid niet zoude uitblijven.

Een half uur kroop in de grootste spanning voorbij. Het was, alsof
de minuten uren waren.

Een oogenblik kon de meening gelden, dat de vaartuigen, die het
eilandje langzamerhand genaderd waren, zouden landen en daar eene
ontscheping bewerkstelligen... Men tuurde... men wachtte...

Daar kwam evenwel niets van. Het was, alsof de aanvallers het
gevaarlijke dier plek roken.

Geen enkele sloep legde daar aan, en de vijandelijke aanvals-linie boog
meer zuidwaarts af, terwijl zij het eilandje rechts liet liggen. De
opvarenden maakten daarbij alle haast, en repten hunne roeiriemen
zoo krachtig zij maar konden.

De uitgevoerd wordende beweging was duidelijk. Het was nu voor allen
begrijpelijk, dat het eiland Antekirrta direct aangevallen, of beter
gezegd, door de Senousisten overstroomd zoude worden. Overstroomd is
het ware woord, want nu de flottilje naderbij kwam, ontwaarde men,
dat zij zeer sterk bemand was.

"Thans blijft ons niets anders over, dan ons te verdedigen!" zei
dokter Antekirrt tot de hoofden der militie. "Is dat ook niet uw
oordeel? Spreek onbewimpeld!"

"Ja! ja!" riepen allen. "En wij zullen ons verdedigen! Als het moet,
tot den laatsten man!"

Een sein werd oogenblikkelijk gegeven. Het geheele personeel, dat
buiten verspreid was, spoedde zich in allerijl naar de stad, waar
iedereen den post innam, die hem bij voorbaat aangewezen was. Dat was
in weinige minuten geschied. De versterkte punten waren nu behoorlijk
bezet en de omstreken geheel verlaten. Vrouwen en kinderen hadden
zich in de hoofdplaats teruggetrokken.

Op bevel van dokter Antekirrt, nam Piet Bathory het commando op zich
over het zuidelijk gedeelte van de vestingwerken. Luigi Ferrato kreeg
het bevel over het oostelijk gedeelte. Zoo konden zij behoorlijk
hunne manschappen overzien.

De verdedigers van het eiland--bestaande uit hoogstens vijf honderd
militieplichtigen--werden zoodanig verdeeld, dat zij overal tegen
den vijand konden optreden, waar deze pogen mocht den walgang der
stad aan te tasten. Wat den dokter betrof, die bleef het opperbevel
voeren, en hield zich gereed daar op te treden, waar hij meenen mocht,
dat zijne tegenwoordigheid het meest vereischt werd. Dat was niet de
gemakkelijkste betrekking, die hij voor zich behouden had.

Mevrouw Bathory en Sava Sandorf moesten in de middenzaal van het
Stadhuis verblijven. Wat de andere vrouwen betrof, die moesten, in het
geval de stad bestormd zoude worden, volgens de getroffen beschikkingen
met hare kinderen een toevlucht in de bomvrije kazematten zoeken,
waar zij niets te vreezen hadden, zelfs wanneer de belegeraars eenige
stukken, ter ontscheping geschikt, ter hunner beschikking hadden.

Nu het vraagstuk omtrent het eilandje Kenkrof ongelukkiglijk ten
nadeele van het hoofdeiland beslist was, moest de aandacht aan de haven
gewijd worden. Wanneer de flottilje daarin gewelddadig zoude pogen
binnen te dringen, dan zouden de fortjes op de beide pieren, welker
vuurmonden een kruisvuur op den ingang daarstelden, en de kanonnen
van de _Ferrato_, met de _Elektrieks_, die als torpedo-dragers dienst
deden, alsook de slapende torpedo's in de geul een overkomelijke
hinderpaal daarstellen, die niet gering te achten was. Het zou
zelfs een voordeeligen kans opleveren, wanneer de aanval aan dien
kant ondernomen mocht worden. De deskundigen hoopten dan ook, dat
zulks geschieden mocht. Evenwel,--en dat was voor een ieder maar al
te duidelijk,--het opperhoofd der Senousisten scheen maar al te wel
de verdedigings-middelen van het eiland Antekirrta te kennen; ook
scheen hij niet onbekend gebleven te zijn omtrent de kwetsbaarheid
van het zuidelijk gedeelte van het eiland en de gemakkelijkheid
eener landing aldaar. Eene poging, om een onvoorbereiden aanval op de
haven te bewerkstelligen, zou blootstellen aan een onmiddellijke en
volkomen vernietiging. Daarentegen leende zich eene ontscheping in het
zuidelijk gedeelte van het eiland veel beter tot het bereiken van het
beoogde doel. Tot dat plan werd dan ook besloten. Na dus zorgvuldig
vermeden te hebben, om in de toegangswateren van de haven te geraken,
zooals ook vermeden was geworden, vasten voet op het eilandje Kenkrof
te nemen, wendde de vijand, met de meeste inspanning voortroeiende,
zijne talrijke flottilje naar de zwakke punten, die de zuidelijke kust
van het eiland Antekirrta aanbood. Had men hem nu nog maar met de
strandbatterijen kunnen teisteren!... Maar neen, de flottilje bleef
op een eerbiedigen afstand buiten het werkzame vuur der kanonnen en
der mortieren.

In weerwil, dat de afstand geschat werd te groot te zijn, werden toch
eenige schoten van de forten gelost. Onder den grootsten elevatiehoek
bereikten de kanonkogels bij den eersten boogaanslag niet eens het
derde gedeelte van den afstand, terwijl de projectielen, na hare
verdere aanslagen volbracht te hebben, de meest naastbijzijnde
vaartuigen niet eens bereikten, maar in de diepte verdwenen.

Met de bommen en granaten was het niet beter gesteld. Hoewel de
blokken der mortieren aan het achtereinde omhoog getild waren,
om zoo minder valhoogte, maar meer afstand te verkrijgen, werd ter
nauwernood de helft van den af te leggen afstand bereikt, waar evenwel
de projectielen in zee ploften, zonder aanslagen op de wateroppervlakte
te maken.

Het leverde evenwel een prachtig tafereel op, die volkogels op de
oppervlakte der zee te zien aanslaan, hen onder het opwerpen van
eene hooge waterzuil, die zich als een onmetelijke Geyzer sneeuwwit
in het zonlicht voordeed, te zien opspringen, een boog vormen,
andermaal aanslaan, opspringen en een waterstraal opwerpen, en zoo
voortgaande, terwijl de bogen en de waterzuilen allengskens kleiner
en kleiner werden, totdat het projectiel over de watervlakte een
eind weegs scheen te rollen, en daarbij eene diepe vore te ploegen,
die evenwel langzamerhand vervloot, totdat de aanleidende oorzaak in
de diepte verdween.

Het was ook een trotsch gezicht, een bom of granaat van eene
betrekkelijk aanmerkelijke valhoogte plomp verloren in zee te zien
storten, waarbij het water met geweld omhoog spatte, en de oppervlakte
door tallooze kringen bewogen werd, die zich tot aan den horizon
uitstrekten. Het geluid van zulk een plomp werd in een ruimen kring
vernomen. Soms sprong zoo'n hol projectiel juist bij de aanraking
van de wateroppervlakte. Dan waren het wilde waterstralen, die in
alle richtingen voortgeschoten werden, dan waren het schuimmassa's en
fijne, waterstofdeeltjes, die met woest geweld opgeslingerd werden,
niet op eene eenige plaats, maar rondom het centraalpunt op ontelbare
plekken, alwaar de scherven van de uiteengesprongen ijzermassa het
water onder de meest verschillende hoeken scheerden.

Maar de bewoners van het eiland hadden voor die tafereelen in die
oogenblikken weinig aandacht. Zij staakten weldra hun nutteloos vuur
en volgden met angstige oogen de richting der vijandelijke flottilje,
die al meer naar de zuidelijke kust van het eiland afhield.

Zoodra deze beweging onmiskenbaar gebleken was, meende dokter Antekirrt
de maatregelen te moeten nemen, die door de omstandigheden geboden
werden. Men mocht den vijand daar niet ongehinderd laten landen.

De gezagvoerders Ködrik en Narsos bestegen met eenige kloekmoedige
zeelieden ieder een der torpedobooten en verlieten in allerijl de
haven door een der toegangen, die geen gevaar van wege de slapende
watermijnen opleverden.

Een kwartier later stormden de beide _Elektrieks_ als het ware op
de flottilje los; zij verbraken er de linie van, deden met hunne
torpedo's vijf of zes vaartuigen in de lucht vliegen en ramden een
dozijn anderen zoodanig, dat zij in zinkenden toestand verkeerden.

Dat was een schoon succes! Had dat maar vervolgd kunnen worden,
dan ware de aanval bij zijn begin gestuit geworden!

Evenwel was de overmacht der aanvallende Senousisten zoo groot, dat
de beide gezagvoerders er op bedacht moesten zijn en ook inderdaad
bedreigd werden, om geënterd te worden. Zij waren derhalve genoodzaakt
om hunne schuilplaats achter de havendammen met den meesten spoed op
te zoeken. Een der _Elektrieks_ had door den schok ernstige schade
aan den boeg bekomen, zoodat hij in allerijl op het strand gezet
moest worden, om hem voor zinken te behoeden.

Intusschen was de _Ferrato_ niet werkeloos gebleven, maar had stelling
genomen en begon de flottilje met haar geschut te beschieten. Maar
hoewel de kustbatterijen haar vuur aan dat van het kloeke vaartuig
paarden, was men toch onmachtig, om te beletten, dat de groote massa
der zeeschuimers hunne ontscheping volbrachten. Hoewel een groot getal
der aanvallers gesneuveld was, en hoewel een twintigtal vaartuigen
reeds in den grond geschoten of in de lucht gesprongen waren, gelukte
het toch aan meer dan duizend Senousisten, om voet aan wal te zetten
op de rotsen van den zuidelijken oever, waarvan de nadering door de
te kalme zee in geenendeele bemoeilijkt werd.

Toen kon men zien, dat de kanonstukken aan de dwepende aanvallers niet
ontbraken. De grootste Chebekken voerden eenige veldstukken, die op
veldaffuiten, behoorlijk van raderen voorzien, lagen. De aanvallers
konden hen ontschepen op dat gedeelte der kust, hetwelk buiten het
bereik van het vuur der stad gelegen was, en zelfs buiten dat der
kanonnen, waarmede het fortje op den centraalheuvel bewapend was.

Van den post, dien dokter Antekirrt op den naastbijzijnden
uitspringenden hoek der versterkingen ingenomen had, had hij een
volledig overzicht, en kon hij de operatiën der ontscheping volkomen
volgen. Het was hem onmogelijk geweest, zich er tegen te verzetten. Dat
liet hem de geringe sterkte van zijn personeel niet toe.

Maar daar hij achter zijne muren betrekkelijk veel sterker was, zou
de taak der belegeraars, hoe talrijk zij ook waren, uiterst moeielijk
worden. Dat zouden zij al dadelijk ondervinden.

Dezen hadden zich, terwijl zij hunne lichte artillerie voortsleepten,
in twee kolonnes verdeeld. Zij marcheerden voorwaarts, zonder eenige
dekking te zoeken, en met die zorgelooze koelbloedige dapperheid,
den Arabier zoo eigen, met die stoutmoedigheid der dweepziekte,
die bij hen door de hoop op buit en den haat tegen de Christenen en
Europeanen, eene ware doodsverachting doet geboren worden.

Toen zij goed en wel onder schot gekomen waren, braakten de batterijen
met hunne kogels, granaten en kartetsen, dood en verderf uit. Dat
weerhield hen niet. Integendeel, zij beijverden zich al meer en meer
op te dringen, al meer en meer veld te winnen.

Hunne veldstukken namen stelling en begonnen bres te schieten in een
muurvak, dat den hoek uitmaakte van de onvoltooide courtine van het
zuider-vestingfront. Die muur kon niet veel weerstand bieden en was
dan ook spoedig in puin gelegd.

Het opperhoofd der aanvallers stond steeds kalm en moedig te midden
van hen, die onder het moorddadig geschut der belegerden aan zijne
zijde vielen, en bestuurde met beleid den aanval. Sarcany bevond
zich bij hem en hitste hem voortdurend op, om storm te doen loopen,
door eenige honderd strijders op de gevormde bres te werpen.

Dokter Antekirrt en ook Piet Bathory herkenden hem zeer goed. Meermalen
gaven zij een schot op hem af, zonder hem evenwel te raken. De afstand
daartoe was te groot.

Hij van zijn kant had hen ook herkend en hield hen goed in het oog,
maar beantwoordde hun vuur met een uittartend gebaar.

De groote massa der belegeraars begon zich middelerwijl in de
richting van den muur in beweging te stellen, die ingestort was
en thans doorgang kon verleenen. Wanneer zij er in slaagden, die
bres te bekronen, te overschrijden, en wanneer zij zich in de stad
konden verspreiden, dan waren de belegerden te zwak om krachtigen
wederstand te kunnen bieden. Dan waren dezen genoodzaakt, om de
plaats te ontruimen. En met de bloeddorstige geaardheid van die
zeeschuimers, zou de overwinning dadelijk door een algemeenen moord
gevolgd worden. Wee dan, de arme vrouwen en kinderen!

Er moest dus op leven en dood gevochten worden! Hier zou dus het
pleit beslecht worden!

De strijd, die hier man tegen man gevoerd werd, was dan ook
schrikkelijk te noemen. Gelukkig, dat om de bres te kunnen beklimmen,
de aanvallers zich slechts over een smal punt konden uitbreiden.

Onder de bevelen van den dokter, die kalm en bedaard in het
grootste gevaar, en als onkwetsbaar te midden van den kogelregen
pal stond, verrichtte Piet Bathory en zijne makkers wonderen van
dapperheid. Pescadospunt en Kaap Matifou sprongen hen bij met eene
stoutmoedigheid, die zijne weerga niet had, en alleen geëvenaard werd
door hunne behendigheid, om de gevaarlijke slagen te ontwijken.

De stevige Hercules had in de eene hand een mes en in de andere
eene bijl, waarmede hij op verwonderlijke wijze ruimbaan rondom zich
maakte. Ware er tijd toe geweest, dan zou zich een kring toeschouwers
rondom hem gevormd hebben, en die zouden zeker in de handen geklapt
hebben.

"En hier!"

"En daar!" riep de reus, terwijl hij met de eene hand zijn wapen in
eene borst stiet, en met de andere een schedel kloofde. Hij miste
nooit! De heuvel gesneuvelden hoopte zich rondom hem op.

"Flink zoo, dierbare Kaap!" riep Pescadospunt, die zich ook
repte. "Stoot toe! Sla toe!"

"Wat willen ze?" schreeuwde Kaap Matifou woedend. "Laat ze maar
opkomen!"

"Sla ze dood!" antwoordde zijn makker, wiens revolver, voortdurend
herladen en afgeschoten, het geknetter van een vuurwerk liet hooren.

Maar de vijand week niet. Hij hield met een bewonderenswaardigen
moed stand.

Na herhaaldelijk uit de bres verdreven te zijn, hervatten nieuwe
drommen telkens en telkens de bestorming en waren eindelijk op het
punt, om haar te beklimmen en de stad in te snellen, toen er eindelijk
van achteren eene afleiding uitgevoerd werd.

Wat was er gebeurd? Vanwaar kwam die onverwachte hulp? O, wij zullen
het dadelijk vernemen.

De _Ferrato_ had op minder dan drie kabellengten afstand van
den oever postgevat, alwaar hij, met zijne schepraderen voor en
achterwaarts slaande, onder stoom bleef. Van dat punt begon hij met
zijne kanonnaden, die allen langs stuurboord gehaald waren, met zijn
lang jaagstuk, met zijne Hotchkiss-revolverkanons, met zijne Gattling
mitrailleuses te vuren, en maaide de aanvallers als het koren onder
de zeis weg. Het vaartuig viel hen in den rug aan, het beschoot ze
op het strand, terwijl het terzelfder tijd de vaartuigen vernielde,
die aan den voet der rotsen vastgemaakt lagen.

Dat was een schrikkelijke en onverwachte slag voor de Senousisten. Niet
alleen werden zij in den rug beschoten, maar ieder middel ter
ontvluchting werd hen ontnomen, wanneer, wel te verstaan, hunne
vaartuigen door de projectielen van de _Ferrato_ verbrijzeld werden. En
dat lag bij den gang van het gevecht voor de hand.

Voor Oostersche volkeren bestaat er--hoe moedig ze ook zijn--niets
verschrikkelijkers, dan wanneer hunne terugtochtslijn bedreigd wordt.

De aanvallers hielden toen halt voor de bres, die door de
militieplichtigen hardnekkig verdedigd werd. Reeds meer dan vijfhonderd
Senousisten hadden den dood op het strand gevonden, terwijl het getal
der belegerden niet merkbaar geslonken was. Er ontstond aarzeling en
weifeling. Een achterwaartsche beweging werd weldra merkbaar.

De aanvoerder van de Senousistische benden begreep, dat hij zoo spoedig
mogelijk zee moest kiezen, wanneer hij ten minste zijne makkers niet
aan een onvermijdelijken ondergang wilde blootstellen. Te vergeefs
wilde Sarcany de dwepers aansporen, zich andermaal op de bres te
werpen. Het mocht niet baten. De poging mislukte, toen zij zonder
geestdrift volvoerd werd. De aanvallers werden met bebloede koppen
teruggeslagen.

Eindelijk werd bevel gegeven, om naar het strand terug te trekken,
en--het moet erkend worden--de Senousisten volvoerden hunne
terugtochts-beweging even gehoorzaam als zij zich tot den laatsten man
zouden hebben laten neerhouwen, wanneer zij het bevel hadden gekregen,
om te sterven.

Maar het was noodzakelijk die zeeschuimers eene les toe te dienen,
die hun onuitwischbaar in het geheugen zoude blijven. De lust om
terug te keeren, moest hen voor goed ontnomen worden.

"Vooruit!... vrienden!... Voorwaarts!" riep dokter Antekirrt "Er op
in!... En geen genade of medelijden!"

En onder aanvoering van Piet Bathory en van Luigi Ferrato stormden
een honderdtal militieplichtigen naar buiten, ter vervolging der
vluchtelingen, die het strand met den meesten spoed trachtten
te bereiken. Maar dezen bevonden zich daar tusschen twee vuren,
dat van de _Ferrato_ en dat van de stad, zoodat van standhouden
geen sprake kon zijn. Toen begon er wanorde in hunne gelederen te
heerschen, en weldra zag men hen in woeste vaart naar de zeven of
acht inschepings-vaartuigen stormen, die door de losbrandingen van
de _Ferrato_ min of meer onbeschadigd gelaten waren. Toen ontspon
zich een vreeselijke strijd, waarbij mededoogen onbekend was.

Piet Bathory en Luigi Ferrato trachtten, bij het handgemeen worden,
vooral één man te kunnen vatten. Behoeft het nog gezegd te worden:
die man was Sarcany. Maar zij wilden hem levend in handen krijgen,
hoewel hij hen niet ontzag, en het waarlijk een wonder te noemen was,
dat zij telkens aan zijne revolverschoten ontkwamen.

En toch, in weerwil van hunne inspanning, scheen het noodlot zich
tot taak te stellen, dien man nogmaals aan hunne gerechtigheid te
onttrekken. Waarlijk, het had er veel van, of de hel tusschenbeiden
trad.

Sarcany en het opperhoofd der Senousisten, omgeven door een tiental
hunner meest dappere en meest te vertrouwen strijdmakkers, waren er
in geslaagd, om een kleine polacre te bereiken, waarvan de meertouwen
reeds losgegooid waren, en die reeds manoeuvreerde om zee te kiezen. De
_Ferrato_ was van dat punt te ver verwijderd, om haar sein te kunnen
geven, ten einde dat vaartuig, hetwelk zou ontsnappen, te vervolgen
en in den grond te boren.

In dat oogenblik ontwaarde Kaap Matifou een veldstuk, dat in de hitte
van den strijd van zijn affuit afgerold was, en op het zand in de
nabijheid der zee lag.

Naar dat stuk, hetwelk nog geladen was, heenvliegen, het met
bovenmenschelijke kracht op een der rondomliggende rotsen optillen,
zich schrap zetten, om het met de tappen in den noodigen stand en
de vereischte richting te houden, dat alles was voor den reus het
werk van een oogenblik. Daarop riep hij met hijgende, maar toch
krachtvolle stem:

"Hierheen, Pescadospunt, hierheen!... Gauw! Gauw toch!... Hierheen! Er
is geen minuut te verliezen!"

Pescadospunt hoorde dien kreet van Kaap Matifou. Hij ijlde toe en
begreep met een oogopslag, wat er gaande was. Hij verbeterde de
richting van het kanonstuk, gelegen op zijn levend affuit, en mikte
nauwkeurig op de polacre. Daarop bracht hij de brandende lont bij
het zundgat.

Het schot ging af. De kogel trof den romp van het vaartuig en
verbrijzelde dien... maar de reus trilde zelfs niet onder den
terugstoot van het stuk geschut.

Het Senousisten-hoofd geraakte met zijne makkers te water. Het
meerendeel hunner verdronk en kwam in de golven om. Zij, die zich
uit het water redden, werden aan wal onbarmhartig doodgeslagen.

Wat Sarcany betrof, deze spartelde in de branding. Toen Luigi Ferrato
dat zag, sprong hij onmiddellijk in zee. En een oogenblik later was
de fielt overgeleverd in de handen van Kaap Matifou, die hem als in
eene schroef omklemden en hem door middel van een sterk touw armen
en beenen stevig knevelde.

De zegepraal was zoo volkomen mogelijk. Op een zoodanige had men niet
durven hopen.

Van de twee duizend aanvallers, die op het eiland ontscheept waren,
ontsnapten ter nauwernood eenige honderden aan de algemeene ramp. Zij
konden de tijding van hun bloedig wedervaren op de Cyrenaïsche kust
gaan mededeelen.

In langen tijd, zoo hoopte men althans, zou het eiland Antekirrta
geen overlast meer ondervinden van die zeeschuimers. De indruk van
de ontvangen les zoude onuitwischbaar zijn.XI.

GERECHTIGHEID.


Graaf Mathias Sandorf had zijne dankbaarheidsschuld tegenover Maria
en Luigi Ferrato voldaan. Die beiden waren in eene fraaie villa
gehuisvest, terwijl zij overigens voor hun geheele leven geborgen
waren.

Mevrouw Bathory, haar zoon Piet en zijne eigene dochter Sava
Sandorf waren thans met elkander vereenigd. Na beloond te hebben,
bleef niets anders over, dan te straffen. Aan de gerechtigheid moest
voldaan worden.

Gedurende de eerste dagen, die op de nederlaag der Senousisten volgden,
was het personeel van het eiland Antekirrta druk in de weer geweest,
om de gesneuvelden te begraven en de gekwetsten te verplegen, om de
geleden schade te herstellen, en alles weer in orde te brengen. Eenige
weinige onbeduidende verwondingen niet medegerekend, waren Piet
Bathory, Luigi Ferrato, Pescadospunt en Kaap Matifou,--dat wil zeggen
al diegenen, welke meer in het bijzonder bij de verwikkelingen van
dit drama betrokken waren,--er heelhuids afgekomen. Dat zij zich in
de hitte van den strijd niet ontzien hadden, daarvan kan de lezer
overtuigd wezen. Welke vreugde er dan ook heerschte toen zij zich weer
met Sava Sandorf, met Maria Ferrato, met mevrouw Bathory en haren ouden
dienaar Borik in de groote zaal van het Stadhuis te zamen bevonden,
is eenvoudig onmogelijk te beschrijven. Zoo iets laat zich beter
gevoelen dan onder woorden brengen.

Na op de meest plechtige wijze de laatste eer bewezen te hebben aan
het aardsche omhulsel van hen, die in den strijd omgekomen waren,
hervatte de kleine kolonie hare gewone bezigheden, die ongetwijfeld
niet meer onderbroken zouden worden. De nederlaag toch, door de
Senousisten geleden, was zoo afdoend mogelijk geweest, en hadden
de aanvallers daarbij zulke bloedige verliezen geleden, dat zulk
een ramp wel geschikt was, om hen van verdere ondernemingen op het
eiland Antekirrta af te schrikken. Daarenboven was Sarcany, die hen
tot dien veldtocht aangezet had, niet meer onder hen, om die dwepers
door zijne gevoelens van haat en zijn dorst naar wraak te bezielen.

Om evenwel op iedere mogelijke gebeurlijkheid voorbereid te zijn,
was dokter Antekirrt er op bedacht, het verdedigingstelsel van het
eiland in den kortst mogelijken tijd te voltooien. Niet alleen, dat
de hoofdplaats Artenak dadelijk tegen eene overrompeling beveiligd
werd, maar het eiland zelf zou geen enkel kwetsbaar punt meer langs
zijn omtrek aanbieden, waar eene vijandelijke macht ongestraft zou
kunnen landen. Met die werkzaamheden werd dadelijk begonnen en geen
rust werd gegund, voordat zij voleindigd waren.

Eene andere zorg van den dokter was, om nieuwe, maar vooral om
geschikte kolonisten naar zijn eiland te lokken, wien door de zeldzame
vruchtbaarheid van den bodem eene behoorlijke welvaart verzekerd kon
worden. Bij zijn vaderlijk bestuur was dat zoo moeielijk niet.

Middelerwijl was er niets meer, dat aan het huwelijk van Piet
Bathory met Sava Sandorf eenigen hinderpaal in den weg kon
leggen. De voltrekking der plechtigheid werd nu op den 9den December
bepaald. Niets zou daarin meer verandering brengen. Of die beide
jongelieden ook gelukkig waren! Maar zij niet alleen. De geheele
bevolking deelde in hun geluk.

Pescadospunt was dan ook volijverig in de weer, om de voorbereidende
maatregelen voor de publieke vermakelijkheden te treffen. Hij was
daarmede reeds eenigermate bezig geweest, maar was door den inval der
zeeschuimers van het Cyrenaïsche gebied in de volvoering zijner taak
vertraagd geworden. Dat uitstel moest en zou hij inhalen.

Er bleef intusschen nog eene andere, maar meer treurige zaak te
beëindigen.

Er moest toch omtrent het lot van Sarcany, van Silas Toronthal en
van Carpena beslist worden.

Deze misdadigers zaten afzonderlijk in de kazematten van het fortje
van Antekirrta opgesloten, en wisten zelfs niet, dat zij zich alle
drie in de macht van dokter Antekirrt bevonden. Wie zou hen dat ook
verteld hebben?

Den 6den December, dus twee dagen na den aftocht der Senousisten,
deed de dokter hen in de groote zaal van het Stadhuis, waarin hij zich
met Piet Bathory en met Luigi Ferrato ter zijde hield, voorbrengen.

Daar was het, dat de gevangenen elkander voor het eerst, maar thans
in tegenwoordigheid der rechtbank van Artenak en bewaakt door een
gewapend detachement der militie van Antekirrta, wederzagen. Dat
wederzien miste zijne uitwerking niet, hoewel bij ieder hunner,
naarmate van hunne geaardheid, verschillend waarneembaar.

Carpena scheen ongerust; maar daar hij niets van zijn arglistigen
aard verloren had, wierp hij rechts en links steelsgewijze blikken,
doch durfde zijne oogen niet op zijne rechters vestigen. Dat verleende
hem een schuw en angstig uiterlijk, dat niet voor hem innam.

Silas Toronthal was zeer ter neer geslagen en hield het hoofd diep
gebogen. Als instinctmatig vermeed hij zorgvuldig iedere aanraking met
zijne medeplichtigen. Hij schoof zoo ver van hen af, als hij maar kon.

Sarcany werd slechts door een eenig gevoel beheerscht, namelijk door
verwoedheid, dat hij in handen van dokter Antekirrt gevallen was. Die
gedachte was hem onverdragelijk; dat was uit zijn geheele voorkomen
op te merken.

Toen die drie voor de rechtbank van Artenak, welke uit de voornaamste
magistraten en notabelen van het eiland samengesteld was, gebracht
waren, trad Luigi tot voor de rechters, nam toen met hun verlof het
woord en wendde zich tot den Spanjaard:

"Carpena," zei hij, "kijk mij aan! Ik ben Luigi Ferrato, de zoon
van den visscher van Rovigno, die ten gevolge van uw laaghartig
verraad naar het bagno van Stein gezonden werd, waar hij ellendig
gestorven is!"

Carpena had voor een oogenblik het hoofd opgeheven en den spreker
schuw aangekeken. Toorn deed een blos naar zijn hoofd schieten en
schenen zijn oogen met bloed beloopen. Dus het was wel degelijk Maria
Ferrato, die hij in de steegjes van het Manderaggio-kwartier te Malta
had meenen te herkennen, en het was Luigi Ferrato, haar broeder, die
hem thans die aanklacht in de ooren deed klinken. Verdoemenis! hij
had zijne toekomst in handen gehad!

Piet Bathory trad daarop voor. Eerst strekte hij de hand naar den
bankier uit.

"Silas Toronthal", sprak hij, "ik ben Piet Bathory, de zoon
van Stephanus Bathory, den Hongaarschen patriot, dien gij, in
gemeenschap handelende met Sarcany, uwen medeplichtige, laaghartig
hebt verraden aan de Oostenrijksche politie te Triëst, en wiens dood
gij dientengevolge berokkend hebt."

En zich toen tot den Tripolitaan, die hem met verbeten woede
aanstaarde, wendende:

"Ik ben Piet Bathory, dien gij hebt pogen te vermoorden in de straten
van Ragusa! Ik ben de verloofde van Sava, de dochter van graaf Mathias
Sandorf, die gij vijftien jaren geleden van het kasteel te Artenak
hebt doen ontvoeren!"

Silas Toronthal gevoelde zich, alsof hij door een knodsslag op het
hoofd getroffen werd, toen hij Piet Bathory herkende, dien hij sedert
lang dood waande.

Sarcany daarentegen had de armen over de borst gekruist. Behalve dat
zijne oogleden lichtelijk beefden, vertrok zich geen spier van zijn
gelaat en bewaarde hij een uittartend stilzwijgen.

Geen antwoord werd door Silas Toronthal of Sarcany gegeven. Wat zouden
zij hun slachtoffer, dat als het ware uit het graf verrezen was,
om hen te beschuldigen, ook hebben kunnen zeggen?

En toch was het ergste nog niet gekomen. Hoe geheel anders werd het,
toen dokter Antekirrt op zijne beurt oprees en met ernstige stem zeide:

"En ik, ik ben de vriend van graaf Ladislas Zathmar en van Stephanus
Bathory, die tengevolge van uw beider verraad in de vesting van Pisino
doodgeschoten zijn! Ik ben de vader van Sava, die gij ontvoerd hebt, om
u van haar vermogen meester te maken!... Ellendelingen, ziet mij aan!"

"Maar wie zijt gij dan?" vroegen Silas Toronthal en Sarcany bijna
tegelijkertijd.

"Ik?... Ik ben graaf Mathias Sandorf!"

Ditmaal was de uitwerking van die verklaring zoodanig, dat de knieën
van Silas Toronthal knikten, en hij bijna ter aarde stortte; terwijl
Sarcany het hoofd boog, alsof hij zich verbergen wilde.

Toen werden de drie beschuldigden achtereenvolgens verhoord. Zij konden
hunne misdaden niet ontkennen, en die misdaden waren van dien aard, dat
op geen erbarmen te hopen viel. De voorzitter der rechtbank herinnerde
Sarcany, dat de aanslag op het eiland, die voor zijn persoonlijk belang
ondernomen was, het leven aan verscheidene bewoners van het eiland
gekost had, en dat het bloed der slachtoffers om wraak schreeuwde.

"Door uw toedoen is onschuldig bloed vergoten," sprak hij plechtig,
"gij zijt des doods schuldig!"

Daarna werd den beschuldigden de gelegenheid en ook de volle vrijheid
gegeven, om zich te verdedigen.

Eindelijk paste hij de wet toe, volgens welke hij de rechtspleging
voerde en krachtens welke hij het voorzitterschap van die rechtbank
uitoefende.

"Silas Toronthal, Sarcany, Carpena," zei hij, "gij hebt wetens en
willens den dood veroorzaakt van Stephanus Bathory, van Ladislas
Zathmar, van Andreas Ferrato! Wij veroordeelen u ter dood!"

"Zooals gij het goedvindt!" antwoordde Sarcany, wiens onbeschaamdheid
weer de overhand verkreeg.

"Genade!" smeekte Carpena met lafhartig gebaar. "Mijne heeren, ik
smeek om genade!"

Een blik op zijne rechters overtuigde hem, dat hier geen genade te
verwachten was.

Silas Toronthal was eene onmacht nabij. Het was hem onmogelijk een
enkel woord te uiten.

Men bracht de drie veroordeelden naar hunne gekazematteerde vertrekken
terug, alwaar zij van stonde af, nog meer van nabij bewaakt werden. Elk
hunner kreeg nu een schildwacht voor hunne kazemat, die, voor de
geopende deur op post staande, hen niet uit het oog verliezen mocht,
en zelf onder strenge controle van een der militie-officieren stond.

Van welken aard zou de doodstraf zijn, welke men die ellendelingen
zou laten ondergaan?

Zouden zij op eene eenzame en afgelegen plek van het eiland
doodgeschoten worden? Maar dan ware de bodem van Antekirrta
verontreinigd met het bloed van die verraders! Daartegen kwam een
ieder op. Er werd dan ook besloten, dat het vonnis op het eiland
Kenkrof ten uitvoer gelegd zoude worden. Kenkrof behoorde als het
ware niet tot Antekirrta.

Dienzelfden avond werden de drie veroordeelden aan boord van een der
_Elektrieks_, die met tien matrozen onder de bevelen van Luigi Ferrato
bemand was, gebracht. Dat vaartuig voerde hen naar het eilandje over,
waar zij tot het aanbreken van den dag moesten wachten, om hun vonnis
te ondergaan.

Sarcany, Silas Toronthal en Carpena verkeerden noodzakelijk in de
meening, dat het stervensuur voor hen aangebroken was. Toen zij dan
ook ontscheept waren, stapte Sarcany recht op Luigi Ferrato toe.

"Moeten wij er van avond aan gelooven?" vroeg hij op onbeschaamden
sarcastischen toon.

Luigi antwoordde niet. De drie veroordeelden werden alleen gelaten
en de nacht was reeds ingetreden, toen de _Elektriek_ in de haven
van Antekirrta wederkeerde en het anker uitwierp.

Het eiland was nu van de bezoedelende tegenwoordigheid der verraders
bevrijd. Wat eene ontvluchting van het eilandje Kenkrof betrof, die
was eenvoudig onmogelijk. Een zeearm van twintig mijlen breedte,
scheidde het van het vaste land. De misdadigers bevonden er zich
zonder hulpmiddelen hoegenaamd, en er viel niet aan te denken, den
zeearm over te zwemmen.

"Weet ge wat ik denk?" vroeg Pescadospunt aan zijn vriend Kaap
Matifou. "Zeg, weet gij dat?"

De reus krabde zich achter een oor. In het raden van andermans
gedachten was hij nooit een held geweest. Zelfs kon hij de zijnen
niet altijd onder woorden brengen.

"Drommels!" antwoordde hij, "dat is niet gemakkelijk te raden!... Ik
geef het op!"

Pescadospunt lachte bij dat antwoord. Hij kende zijn trouwen makker.

"Volgens mij," vervolgde hij, "zullen die ellendelingen, voordat
morgen de dag aanbreekt, elkander daar op dat eilandje verslonden
hebben! Meent gij dat ook niet?"

"Pouah!" riep Kaap Matifou met walging uit. "Een onsmakelijk
beafstuk! Nog erger dan levende slangen!"

Die laatste nacht voor de veroordeelden werd onder die omstandigheden
doorgebracht.

Op het Stadhuis merkte men evenwel op, dat graaf Mathias Sandorf geen
oogenblik rust nam. Hij had zich in zijne kamer opgesloten, en liep
dat vertrek, hetwelk hij eerst tegen vijf uren in den ochtend wilde
verlaten, onafgebroken op en neer. Toen de dag aangebroken was, begaf
hij zich naar de groote zaal, alwaar hij Piet Bathory en Luigi Ferrato
dadelijk bij zich liet komen. Het was voor hem geen kleinigheid,
over drie menschenlevens te beschikken.

Middelerwijl was eene afdeeling der militieplichtigen op het
binnenplein van het Stadhuis aangetreden en stond gereed, om op het
eerste bevel zich naar het eiland Kenkrof in te schepen. Dat zou het
executie-peloton zijn.

Graaf Mathias Sandorf trad de beide geroepenen tegemoet, en greep
hen ieder bij eene hand.

"Piet Bathory, Luigi Ferrato," vroeg hij met van aandoening bewogen
stem, "niet waar? de meest stipte rechtvaardigheid, de meest
uitgebreide onpartijdigheid heeft voorgezeten, toen die verraders
ter dood veroordeeld werden?"

"Ja!" antwoordde Piet Bathory met vastberaden stem. "Dat getuig
ik volgaarne!"

"Ja!" herhaalde Luigi Ferrato, even onwrikbaar. "Ook ik ben gereed
dat te getuigen!"

"Zij hebben den dood ten volle verdiend!" vervolgde de eerste plechtig
en ernstig.

"En iedere aanspraak op medelijden of genade verbeurd!" beaamde
de andere.

"Is dat de meening van uw hart, de overtuiging van uw geweten?" vroeg
de graaf.

"Ja, dat is zij!" antwoordde Piet. "Volgens mijne overtuiging,
volgens mijn geweten!"

"Ja!" knikte Luigi, terwijl hij graat Mathias als bezegeling van zijn
gebaar de hand drukte.

"Dat dan de gerechtigheid haren loop hebbe! en dat God hen die
vergeving schenke, welke de stervelingen aan zulke misdadigers niet
kunnen verleenen!... Dat het Opperwezen hunne zielen genadig zij!.."

Nauwelijks had graaf Mathias Sandorf die plechtige woorden
uitgesproken, toen eene verschrikkelijke ontploffing vernomen werd,
die zoowel het geheele eiland Antekirrta als het Stadhuis op hunne
grondvesten deed schudden. Het was alsof een hevige aardbeving de
aardkorst deed golven en trillen. Het was alsof inderdaad de laatste
dag aangebroken was!

Graaf Mathias Sandorf, Piet Bathory en Luigi Ferrato stormden naar
buiten, terwijl de geheele bevolking van Artenak, ten hevigste
verschrikt en beangst, in de grootste ontsteltenis hare woningen
ontvlood.

Een verschrikkelijke zuil van vlammen, rook en stoom, vermengd
met groote rotsblokken en kleinere steenen, en gepaard met een
ontzettenden knal, schoot naar het luchtgewelf tot eene onmetelijke
hoogte voort. Kort daarop vielen de harde lichamen, kletterend als
hagel, rondom het eiland neer, en deden de wateren der Middellandsche
zee in wilde golven hoog opstuiven, terwijl eene dikke wolk als
een lijkfloers boven de oppervlakte bleef hangen. Die wolk had eene
akelige loodkleur en verdween eerst langzamerhand.

Van het eilandje Kenkrof en van de drie ter dood veroordeelden bleef
niets over. De uitbarsting had alles en allen vernietigd. De golven
der zee sloegen met woest geweld te zamen over de plek, waar het
eilandje gestaan had, en verstrooide wat er drijvende van overgebleven
mocht zijn.

Wat was daar toch gebeurd? Dat is wel te gissen.

De lezer zal voorzeker niet vergeten hebben, dat het eilandje, als
voorzorgsmaatregel tegen eene landing der Senousisten, geheel en al
ondermijnd was; ook niet dat, voor het geval de drievoudige electrische
kabelgeleiding, die het met Antekirrta in verbinding stelde, onklaar
werd en buiten werking kwam, zeer gevoelige electrische toestellen
in den bodem begraven waren, die men slechts met den voet had aan te
raken, om den stroom te verbreken en de ontploffing van al de mijnen
teweeg te brengen.

Ziet, dat was geschied. Een der veroordeelden, die op het eilandje
rondzwierven, en misschien reeds op plannen ter ontsnapping bedacht
was, had een dier toestellen bespeurd, had het houten omhulsel willen
te voorschijn halen, dat allicht tot ondersteuning in zee kon dienen;
maar daarop was de uitbarsting en de vernietiging van het geheele
eilandje met al wat er op was, oogenblikkelijk gevolgd.

"God heeft ons de afschuwelijkheid van die terechtstelling willen
besparen!" sprak graaf Mathias Sandorf diep ontroerd. "Wij allen
moeten Hem daarvoor dankbaar zijn!"

Noch Piet Bathory, noch Luigi Ferrato waren in staat antwoord te geven.Het huwelijk van Piet Bathory met Sava Sandorf werd drie dagen later
in de kleine kerk van Artenak voltrokken. Bij die gelegenheid teekende
dokter Antekirrt met zijn waren naam van Mathias Sandorf, dien hij
voortaan zou blijven voeren, nu aan de gerechtigheid voldaan was.

Sava Bathory werd drie weken later officiëel door het Oostenrijksche
gouvernement erkend als de erfgename van de niet verbeurd verklaarde
goederen van graaf Mathias Sandorf. De brief van mevrouw Toronthal,
alsook eene verklaring, die men bijtijds van den bankier had bekomen,
waren voldoende om hare identiteit te bevestigen. Daar Sava nog geen
achttien jaren oud was, werd haar alles, wat van het vorstelijk domein
in Transylvanië, te midden van het Karpathisch gebergte gelegen,
overgebleven was, teruggegeven, hetgeen nog een groot vermogen
daarstelde.

Graaf Mathias Sandorf zou zelf het beheer zijner goederen weder hebben
kunnen aanvaarden. In den loop der tijden was toch eene amnestie
ten gunste der staatkundige veroordeelden uitgevaardigd. Maar al
had hij ook openlijk zijn naam van Mathias Sandorf weer aangenomen,
zoo verkoos hij toch aan het hoofd te blijven van de groote familie
van Antekirrta. Daar zou hij zijn leven te midden van hen, die hem
beminden, doorbrengen.

De kleine volkplanting breidde zich, door zijne onvermoeide zorgen,
al meer en meer uit. Haar bevolkingscijfer verdubbelde in minder dan
een jaar. Geleerden en uitvinders, door graaf Mathias Sandorf daartoe
uitgenoodigd, kwamen er hunne ontdekkingen in praktijk brengen, die
anders zonder zijne raadgevingen en zonder het onmetelijk fortuin,
waarover hij beschikte, onvruchtbaar zouden gebleven zijn. Het eiland
Antekirrta werd dan ook weldra de meest belangrijke plek van de
Syrtische zee. Toen daarenboven het verdedigingstelsel van het eiland
beëindigd was, kon de veiligheid daar volkomen heeten en behoefde
niemand afgeschrikt te worden, zich daar metterwoon te vestigen.

Wat valt nu nog te vertellen van mevrouw Bathory, van Maria en Luigi
Ferrato? Wat van Piet en Sava Bathory? De lezer zal beter hun geluk
kunnen bevroeden, dan wij dit zouden kunnen beschrijven.

Wat ook nog te vertellen van Pescadospunt en Kaap Matifou, die tot
de meest notabelen van de Antekirrtsche volkplanting behoorden? Als
die twee goedige wezens iets betreurden, dan was het, dat zij de
gelegenheid niet meer hadden, om zich toe te wijden aan, of zich op
te offeren voor hem, die hen zulk eene toekomst bereid had!

Graaf Mathias Sandorf had zijne taak volbracht, en ware de herinnering
weg te nemen geweest aan zijne twee mede-samenzweerders, professor
Stephanus Bathory en graaf Ladislas Zathmar, dan zou hij zoo gelukkig
geweest zijn, als een edelmoedig mensch op dit ondermaansche wezen kan,
wanneer hij welvaart en geluk onder zijne omgeving verspreidt.

Men zal in de geheele Middellandsche Zee, zelfs in een der andere
Oceanen van ons wereldrond, zelfs te midden der Gelukkige eilanden,
geen enkele streek vinden, welker welvaart met die van Antekirrta
kan wedijveren. Iemand die zulk een streek zou willen opzoeken,
zou vergeefsche moeite doen.

Toen dan ook Kaap Matifou zich door zijn geluk overstelpt gevoelde,
meende hij te moeten zeggen:

"Verdienen wij waarlijk, zoo gelukkig te zijn? Zeg, Pescadospunt
verdienen wij dat inderdaad?"

"Neen, dierbare Kaap, neen!" antwoordde de trouwe makker van
den reus. "Maar wat er aan te doen?... Wij zijn verplicht ons te
onderwerpen en het noodlot te aanvaarden, wat ons beschoren is!"

Kaap Matifou zuchtte eens, maar antwoordde niet. Hij besloot met
volkomen onderwerping zijn geluk te genieten.               EINDE.INHOUD.  I. Het Presidio van Ceuta  1
  II. Eene proefneming van Dokter Antekirrt  26
  III. Zeventien malen!  56
  IV. De laatste inzet  76
  V. Aan Gods goede zorgen overgelaten  100
  VI. De geestverschijning  117
  VII. Een handdruk van Kaap Matifou  134
  VIII. Het Ooievaars-feest  156
  IX. Het huis van Sidi Hassan  179
  X. Antekirrta  197
  XI. Gerechtigheid  220AANTEEKENINGEN


[1] De werkelijke diepte van de straat van Gibraltar is 300 tot
900 meter.--J.H.

[2] Een zeer afkeurenswaardige leer; want dat is de leer van: _het
doel heiligt de middelen_ huldigen. Vert.

[3] En Nederland, waar vele Ooievaars wonen en welks naam toch op de
muntstukken voorkomt? Vert.

[4] In Ned. Indië heeft men denzelfden drank, Sagoeweer genaamd,
afkomstig van de Arenga saccharifera. Vert.

[5] Zou hier wel van alcoholische opgewondenheid kunnen gesproken
worden? Mahommedaansche bevolkingen gebruiken uiterst zeldzaam
alcoholische dranken, daarentegen geven zij zich te meer aan het
gebruik of beter het misbruik van opium, van haschich of dergelijke
narcotische verdoovingsmiddelen over. Jules Verne schijnt zich vergist
te hebben. Vert.Bij den Uitgever dezes zijn mede verschenen:


DE REIS om de WERELD in 80 DAGEN. Met 52 houtgravuren f 1.50
DE REIS naar de MAAN in 28 DAGEN en 12 UREN. Met 60
houtgravuren " 1.50
DE KINDEREN van KAPITEIN GRANT. Zuid-Amerika. Met 60
houtgravuren " 1.50
DE KINDEREN van KAPITEIN GRANT. Australië. Met 50 houtgravuren
" 1.50
DE KINDEREN van KAPITEIN GRANT. Stille Zuid-Zee. Met 52
houtgravuren " 1.50
20.000 MIJLEN ONDER ZEE. Oost. Halfrond. Met 50 houtgravuren
" 1.50
20.000 MIJLEN ONDER ZEE. West. Halfrond. Met 60 houtgravuren
" 1.50
VIJF WEKEN in een LUCHTBALLON. Ontdekkingsreis in de
Binnenlanden van Afrika. Met 75 houtgravuren " 1.50
HET GEHEIMZINNIGE EILAND. De Luchtschipbreukelingen. Met 54
houtgr. " 1.50
HET GEHEIMZINNIGE EILAND. De Verlatene. Met 54 houtgravuren
" 1.50
NAAR het MIDDELPUNT der AARDE. Met 53 houtgravuren " 1.50
MICHAEL STROGOFF. De Koerier van den Czaar. Met 60 houtgravuren
" 1.50
HET ZWARTE GOUD. Met 55 houtgravuren " 1.50
HEKTOR SERVADAC. De Vulkaanbewoners. Met 51 houtgravuren " 1.50
HEKTOR SERVADAC De Terugtocht naar de aarde. Met 74
houtgravuren " 1.50
AVONTUREN van DRIE RUSSEN en DRIE ENGELSCHEN. Gevolgd door
"De Blokkadebrekers". Met 64 houtgravuren " 1.50
EEN KAPITEIN van 15 JAAR. De Walvischjagers. Met 51
houtgravuren " 1.50
EEN KAPITEIN van 15 JAAR. In Slavernij. Gevolgd door "Een
overwintering in het ijs". Met 56 houtgravuren " 1.50
DE SCHIPBREUK van de CHANCELLOR. Gevolgd door "Martin Paz". Met
56 houtgravuren " 1.50
WONDERLIJKE AVONTUREN van een CHINEES. Gevolgd door "Muiterij
aan boord der Bounty". Met 54 houtgravuren " 1.50
ELDORADO en het MONSTERKANON van STAALSTAD. Gevolgd door
"Meester Zacharias". Met 51 houtgravuren " 1.50
HET LAND der BUITENSTE DUISTERNIS. De Pelterijhandel. Met 56
houtgr " 1.50
HET LAND der BUITENSTE DUISTERNIS. Het Drijvende
Eiland. Gevolgd door "Een treurspel in de Wolken". Met 56
houtgravuren " 1.50
HET STOOMHUIS. De IJzeren Reus. Met 57 houtgravuren " 1.50
HET STOOMHUIS. De Waanzinnige der Nerbudda. Gevolgd door
"Dokter Ox". Met 56 houtgravuren " 1.50
REIZEN en LOTGEVALLEN van KAPITEIN HATTERAS. De Engelschen
aan de Noordpool. Met 128 houtgravuren " 1.50
REIZEN en LOTGEVALLEN van KAPITEIN HATTERAS. De
IJswoestijn. Met 127 houtgravuren " 1.50
EENE VLOTREIS. Acht honderd mijlen op de Amazone. Met 56
houtgravuren " 1.50
EENE VLOTREIS. Het Raadselschrift. Gevolgd door "Een Drijvende
Stad". Met 53 houtgravuren " 1.50
EEN LEERSCHOOL voor ROBINSONS. Gevolgd door "Van Rotterdam
naar Kopenhagen". Met 69 houtgravuren " 1.50
DE WONDERSTRAAL. Gevolgd door "Tien uren op jacht". Met 91
houtgrav. " 1.50
KERABAN DE STIJFHOOFDIGE. Een Hollander in de klem. Met 48
houtgr. " 1.50
KERABAN DE STIJFHOOFDIGE. Schipbreuk en Redding. Met 51
houtgrav. " 1.50
DE ZUIDSTER. Het Land der Diamanten. Met 60 houtgravuren " 1.50
DE ARCHIPEL IN VUUR EN VLAM. Met 46 houtgravuren " 1.50
DE VONDELING van het FREGAT CYNTHIA. Met 24 houtgravuren " 1.50
MATHIAS SANDORF. Een verijdelde Samenzwering. Dokter
Antekirrt. Met 39 houtgravuren " 1.50
MATHIAS SANDORF. De Middellandsche Zee. Met 36 houtgravuren
" 1.50
HET LOTERIJBRIEFJE. Met 36 houtgravuren " 1.50

*** End of this Doctrine Publishing Corporation Digital Book "Mathias Sandorf - Een Model-volksplanting" ***

Doctrine Publishing Corporation provides digitized public domain materials.
Public domain books belong to the public and we are merely their custodians.
This effort is time consuming and expensive, so in order to keep providing
this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties,
including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ Make non-commercial use of the files We designed Doctrine Publishing
Corporation's ISYS search for use by individuals, and we request that you
use these files for personal, non-commercial purposes.

+ Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort
to Doctrine Publishing's system: If you are conducting research on machine
translation, optical character recognition or other areas where access to a
large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of
public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ Keep it legal - Whatever your use, remember that you are responsible for
ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because
we believe a book is in the public domain for users in the United States,
that the work is also in the public domain for users in other countries.
Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we
can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is
allowed. Please do not assume that a book's appearance in Doctrine Publishing
ISYS search means it can be used in any manner anywhere in the world.
Copyright infringement liability can be quite severe.

About ISYS® Search Software
Established in 1988, ISYS Search Software is a global supplier of enterprise
search solutions for business and government. The company's award-winning
software suite offers a broad range of search, navigation and discovery
solutions for desktop search, intranet search, SharePoint search and embedded
search applications. ISYS has been deployed by thousands of organizations
operating in a variety of industries, including government, legal, law
enforcement, financial services, healthcare and recruitment.Home