Home
  By Author [ A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z |  Other Symbols ]
  By Title [ A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z |  Other Symbols ]
  By Language
all Classics books content using ISYS

Download this book: [ ASCII | HTML | PDF ]

Look for this book on Amazon


We have new books nearly every day.
If you would like a news letter once a week or once a month
fill out this form and we will give you a summary of the books for that week or month by email.

Title: Engelsk-Svensk och Svensk-Engelsk Ordbok Med Fullständig Uttalsbeteckning
Author: Lonnkvist, Fred.
Language: Swedish
As this book started as an ASCII text book there are no pictures available.
Copyright Status: Not copyrighted in the United States. If you live elsewhere check the laws of your country before downloading this ebook. See comments about copyright issues at end of book.

*** Start of this Doctrine Publishing Corporation Digital Book "Engelsk-Svensk och Svensk-Engelsk Ordbok Med Fullständig Uttalsbeteckning" ***

This book is indexed by ISYS Web Indexing system to allow the reader find any word or number within the document.Transcriber’s Note: on page 69 the entry for “Formality” is partially
missing: damage to the original book made the wording unreadable.             ENGELSK-SVENSK OCH
              SVENSK-ENGELSK

              UTTALSBETECKNING

         FÖRKORTNINGAR, SAMTALSÖFNINGAR OCH

      UTFÖRLIGA UNDERRÄTTELSER RÖRANDE BREFSKRIFNING
         OMFATTANDE AFFÄRSBREF, UMGÄNGESBREF,
             REKOMMENDATIONSBREF,
          O. S. V., MED FORMULÄR BÅDE PÅ
             SVENSKA OCH ENGELSKA

               Utarbetad af
            FRED. LÖNNKVIST, Fil. Dr.

              RIKT ILLUSTRERAD

    Entered according to Act of Congress in the year 1901, by
               W. E. SCULL,
   in the office of the Librarian of Congress, at Washington.

             ALL RIGHTS RESERVED.INNEHÅLL.


  Ordbok för menige man.

  1. ENGELSK-SVENSK ORDBOK MED FULLSTÄNDIG UTTALSBETECKNING,    25

  2. SVENSK-ENGELSK ORDBOK,                    177

  3. DE VIGTIGASTE FÖRKORTNINGAR OCH SAMMANDRAGNINGAR.

  4. FÖRTECKNING ÖFVER DE ALLMÄNNASTE DOPNAMN, DERAS HÄRLEDNING
  OCH SVENSKA BETYDELSE.

  5. DE OLIKA FÖRENTA STATERNAS VALSPRÅK OCH BINAMN SAMT DERAS
  INVÅNARES ÖKNAMN.

  6. FÖRTECKNING ÖFVER EGENDOMLIGA AMERIKANSKA ORD OCH UTTRYCK.

  Om användningen af Engelska språket,               291

  SAMTALSÖFNINGAR FÖR INLÄRANDE AF TITLAR, TILLTALSORD,
  HELSNINGAR, FÖRFRÅGNINGAR M. M.

  Engelska språkets tilltalsord och titlar.
   Vanliga fraser och talesätt.
   Om vädret och tiden.
   Att tala engelska.
   Att spisa middag.
   Före och under en sjöresa.
   Ankomst till hotellet.
   Om att förfråga sig.
   Att köpa och sälja.
   Med en läkare.
   Med en skomakare.
   Med en skräddare.
   Hos en hattmakare.
   Med urmakaren.
   Med tvätterskan.
   Att skrifva bref.
   Att röka och snusa.

  Huru och hvad man bör skrifva vid skilda tillfällen,       309

  1. HURU SKALL MAN FÖRVÄRFVA SIG GOD HANDSTIL.
   Den bästa handstil.
   Öfning i välskrifning.

  2. OM BREFSKRIFNING.
   Ett brefs olika delar.
   Adressering och inledning.
   Afslutning och namnteckning.
   Utanskrift.
   Formulär.
   Affärsbref.
   Sälskaps- och familjebref.
   Rekommendationsbref.
   Bjudningsbref.

  3. OM SKILJETECKNENS RÄTTA BRUK.
   Regler för bruket af skiljetecknen.
   Öfriga i skrift brukliga tecken.
   Om bruket af skiljetecknen i engelska språket.
   Om bruket af stor begynnelsebokstaf.              ORDBOK FÖR MENIGE MAN

                BASERAD PÅ

 NILSON-WIDMARK-COLLINS VÄLKÄNDA ENGELSK-SVENSKA ORDBOK, C. G. BJÖRKMANS
      FÖRTRÄFFLIGA SVENSK-ENGELSKA ORDBOK SAMT PÅ DR. VILH.
        STURZEN-BECKERS POPULÄRA UTTALSBETECKNING.

                INNEHÅLLANDE

              ENGELSK-SVENSK ORDBOK
           MED FULLSTÄNDIG UTTALSBETECKNING.

             SVENSK-ENGELSK ORDBOK.

            DE VIGTIGASTE FÖRKORTNINGAR,
         FÖRTECKNING ÖFVER DE ALLMÄNNASTE DOPNAMN,
       DE OLIKA FÖRENTA STATERNAS VALSPRÅK OCH BINAMN,
    UTTRYCK EGENDOMLIGA FÖR AMERIKA SAMT S. K. “SLANG”-UTTRYCK.FÖRKLARING


Öfver den uttalsbeteckning, som användes i efterföljande ordbok.

För att kunna så noggrant som möjligt återgifva det engelska uttalet,
hafva vi uti den inom parentes efter de engelska orden vidfogade
_uttalsförklaring_ begagnat åtskilliga _tecken_ för att uttrycka ljud,
hvilka icke medelst svenska bokstäfver kunna tydligt utmärkas. De äro
följande:

  - (förlängningstecken) öfver eller under en vokal betecknar
   dess _långa_ ljud; obetecknad vokal är _kort_. Ex. _hate_
   (hēt); _hat_ (hatt).

  · (en upptill stående punkt) betecknar det dunkla, obestämda
   mellanljudet mellan kort svenskt ä och ö. Ex. _nabour_
   (nēb·r); _needle_ (nīd·l).

  ° (ett litet, upptill stående o) framför en vokal betecknar det
   ytterst snabbt uttalade mellanljudet mellan kort svenskt o och
   u. Ex. _where_ (°ä̱r); _quite_ (k°ejt).

  ṡ utmärker, att s skall uttalas _lent_; obetecknadt s uttalas
   _hårdt_ som i svenskan. Ex. _his_ (hiṡ); _hiss_ (hiss).

  ŧ betecknar det _lena_ uttalet af engelskt th (ett läspande
   d-ljud). Ex. _this_ (ŧiss).

  þ betecknar det _hårda_ uttalet af engelskt th (ett läspande
   t-ljud). Ex. _thin_ (þinn).

  û betecknar ett (_långt_) mellanljud mellan svenskt o och u;
   det uttalas _kort_, när det efterföljes af dubbelkonsonant. Ex.
   _use_ (jûs); _few_ (fjû); _put_ (pûtt).

  a͡u betecknar, att a och u skola uttalas såsom _ett_ ljud. Ex.
   _our_ (a͡ur).

  ´ (accent) efter en stafvelse betecknar, att denna stafvelse
   erhåller tonvigten.

Vidare må erinras, att g och k i uttalsbeteckningen alltid hafva sitt
_hårda_ ljud, såsom i _gata_, _karl_; uti bokstafsförbindelsen _ng_ och
_nk_ uttalas de dock med näsljud som i svenska orden _lång_, _vink_.
Ex. _get_ (gätt); _kind_ (kejnd); _long_ (lång); _think_ (þink). --
Sj användes (äfven i slutet af ord) för att uttrycka ljudet af sj i
svenska ordet _sjelf_ eller af sk i svenska ordet skon. Ex. _she_
(sjī); _rich_ (ritsj). -- Svenskt f uttalas aldrig med v-ljud. Ex.
_laugh_ (lāf).ENGELSK-SVENSK ORDBOK.[1]

MED FULLSTÄNDIG UTTALSBETECKNING.

  [1] I stället för att vid exemplen till ett ord upprepa
  detsamma, begagna vi ständigt ett streck (--). Ex. =about=
  (abaut´) omkring; =what were you -- to say?= (°ått °·r
  jû -- tû sē) hvad ämnade ni säga? i st. f. =what were you
  about to say?= -- Adverben på -ly äro endast undantagsvis
  utsatta.


A.

=A= (e) en, ett; =twice a day= (t°ejs e dē) två gånger om dagen.

=Abaft= (abaft´) akter om.

=Abandon= (aband´n) öfvergifva, svika.

=Abase= (abēs), nedslå, förödmjuka, göra modfäld.

=Abash= (abash´) förvirra, sätta i förlägenhet.

=Abate= (abēt) nedslå, minska, slå af (på priset), minskas, aftaga.

=Abatement= (abēt´ment) afdrag, rabatt.

=Abbot= (ab´-böt) abbot.

=Abbreviate= (abbrī´viēt) förkorta.

=Abbreviation= (abbrīviēsj´n) förkortning.

=Abdicate= (ab´dikēt) afsäga sig.

=Abdomen= (abdå̱´m·n) underlif, buk.

=Abide= (abejd´) vistas; fördraga, tåla.

=Ability= (abill´iti) förmåga, duglighet, talang.

=Abject= (ab´djäkt) förkastad, föraktlig; (abdjäkt´) förkasta, stöta
från sig.

=Ablaze= (ablēs) brinnande, i brand.

=Able= (ēb·l) i stånd till, skicklig, duglig.

=Ableness= (ēb´ln·ss) förmåga, kraft.

=Ablution= (ablju´sj·n) tvagning.

=Abnormous= (abnårm´ös) regellös, missbildad.

=Abode= (abå̱d´) vistelseort, bostad.

=Abolish= (abåll´isj) afskaffa, upphäfva.

=Abominable= (abåmm´inab·l) afskyvärd.

=Abominate= (abåmm´inēt) afsky, hata.

=Abortion= (abår´sj·n) missfall.

=Abortive= (abår´tiv) för tidigt född, omogen, misslyckad.

=Abound= (abaund´) öfverflöda.

=About= (abaut´) omkring, angående, hos; =-- the town= (-- ŧ taun)
omkring staden; =-- eleven= (-- ilävv´n) omkring 11; =we spoke -- it=
(°i spå̱k -- itt) vi talade derom; =I have it not -- me= (ej havv itt
nått -- mi) jag har det icke på mig; =what were you -- to say?= (°ått
°·r jû -- tû sē) hvad ämnade ni säga? =Mind what you are --= (mejnd
°ått jû ār --) betänk hvad ni har för er.

=Above= (abövv´) öfver, ofvanpå; =he lodges -- me= (hi lådṡj´ṡ -- mi)
han bor öfver mig; =-- all= (-- å̱l) framför allt.

=Abrasion= (abresj´n) afrifning, afnötning.

=Abreast= (abräst´) sida vid sida.

=Abridge= (abridṡj´) förkorta, sammandraga.

=Abridgment= (abridṡj´m·nt) förkortning.

=Abroad= (abrå̱d´) ute, utomhus, utomlands.

=Abrogate= (ab´rågēt) upphäfva, afskaffa.

=Abrupt= (abröpt´) plötslig.

=Abruptly= (abröpt´li) oväntadt, plötsligen.

=Abscess= (ab´-säss) varsår, böld.

=Abscond= (abskånd´) gömma, dölja sig, hålla sig undan.

=Absence= (abs´ns) frånvaro.

=Absent= (abs´nt) frånvarande.

=Absolute= (abs´åljût) oinskränkt, sjelfständig.

=Absolve= (abså̱lv) frikänna.

=Absorb= (abså̱rb) insuga, uppsluka.

=Absorbed in thoughts= (abså̱rbd in þå̱ts) fördjupad i tankar.

=Abstain= (abstēn´) afhålla sig.

=Abstinence= (abs´tinäns) återhållsamhet.

=Abstinent= (abs´tinänt) återhållsam, måttlig.

=Abstract= (abs´trakt) afsöndrad; (abstrakt´) afsöndra, afdraga.

=Absurd= (absörd´) orimlig.

=Absurdity= (absörd´iti) orimlighet.

=Abundance= (abönd´ns) öfverflöd.

=Abundant= (abönd´ant) öfverflödande, i mängd.

=Abuse= (abjûṡ´) missbruka, bedraga; (abjûs´) missbruk, skymf.

=Accelerate= (aksäll´örēt) påskynda.

=Accend= (acksänd´) påtända.

=Accent= (acks´nt) accent, betoning.

=Accept= (acksäpt´) mottaga.

=Acceptance= (acksäpt´ns) accepterad vexel.

=Acceptation= (acksäptēsj´n) antagen betydelse.

=Access= (acksäss´) tillträde.

=Accessible= (acksäss´ib·l) tillgänglig.

=Accident= (ack´sidnt) händelse; =by --= (bej --) tillfälligtvis.

=Acclamation= (akklammēsj´n) bifallsrop.

=Accommodate= (ackåmm´ådēt) afpassa, lämpa; passande, öfverensstämmande.

=Accommodation= (ackåmmådēsj´n) öfverensstämmelse, beqvämlighet.

=Accompany= (ackömp´ani) ledsaga, ackompagnera.

=Accomplice= (ackåm´plis) deltagare, medbrottsling; anhängare, biträde.

=Accomplish= (ackåm´plisj) utbilda, fullända, smycka, vinna, förtjena.

=Accomplished= (ackåm´plisjt) utbildad, fulländad.

=Accomplishments= (ackåm´plisjments) fullkomligheter, talanger.

=Accord= (ackå̱rd´) förena, försona, öfverensstämma.

=According to= (ackå̱rding tû) enligt.

=Accordingly= (ackå̱rdingli) i öfverensstämmelse dermed, derefter.

=Accost= (ackåst´) tilltala.

=Account= (ackaunt´) räkning, räkenskap; underrättelse, skildring; =on
-- of= (ånn -- åvv) på grund af; =to -- for= (tû -- får) ansvara för,
gifva skäl för.

=Accourage= (ackörr´idj) uppmuntra.

=Accoutre= (ackå̱t´r) göra ren, göra grann, pryda.

=Accredit= (ackrädd´it) gifva förtroende.

=Accrescent= (ackräss´nt) tilltagande, tillväxande.

=Accroach= (ackrå̱tsj´) kapa åt sig, vinna genom svek, bemäktiga sig.

=Accroachment= (ackrå̱tsj´m·nt) ingrepp i annans rättigheter.

=Accrue= (ackrjû´) växa, tilltaga, förökas.

=Accubation= (ackjûbēsj´n) liggande vid måltiden (såsom hos de gamle).

=Accumbent= (ackömb´nt) till hälften liggande.

=Accumulate= (ackjûm´jûlēt) hopa, sammanhopa.

=Accumulation= (ackjûmjûlēsj´n) hopande, uppstapling.

=Accuracy= (ak´kjûrasi) noggranhet, sorgfällighet.

=Accurate= (ak´kjûrēt) noggrann.

=Accusable= (ackjûṡ´bl) tadelvärd, brottslig.

=Accusation= (ackjûṡēsj´n) anklagelse.

=Accuse= (ackjûṡ´) anklaga.

=Accustom= (acköst´m) vänja.

=Ace= (ēs) ess.

=Acerb= (ēsörb´) bitter, sträf, kärf, omogen.

=Acetic= (assätt´ik) innehållande ättika.

=Ache= (ēk) värk, smärta.

=Achieve= (attjīv´) utföra, förrätta, fullända.

=Acid= (ass´id) sur; syra.

=Acknowledge= (acknåll´edṡj) erkänna, bekänna.

=Acknowledgment= (acknåll´edṡjment) erkänsla, tacksamhet.

=Acorn= (ē´körn) ekollon.

=Acquaint= (ack°ä̱nt) underrätta.

=Acquaintance= (ack°ä̱nt´ns) bekantskap; =upon what --= (öpånn´ °ått
--) med hvad rätt?

=Acquainted= (ack°ä̱nt´ed) bekant (med).

=Acquiesce= (ack°iäss´) låta sig nöja (med); samtycka.

=Acquire= (ack°ejr´) förvärfva, uppnå.

=Acquisition= (ack°isissj´n) förvärf, vinst.

=Acquit= (ack°itt´) befria, frikänna, betala en skuld; =he acquitted
himself well= (hi ack°itt´d himsälf´ °äll) han rättfärdigade sig väl.

=Acre= (ēk·r) plogland (26 sv. kappland), ungef. ¹³/₁₆ svenskt tunnland.

=Acrid= (ack´rid) skarp, bitande, bitter.

=Across= (akråss´) i kors; tvärs öfver.

=Act= (ackt) spela (om skådespelare), handla, verka, utföra; handling,
gerning, beslut.

=Action= (acksj´n) handling; rättegång.

=Active= (ackt´iv) verksam, liflig, driftig, idog, behändig, praktisk.

=Activity= (acktivv´iti) verksamhet, flit.

=Actor= (ackt·r) skådespelare.

=Actual= (ack´tjû·l) verklig, verksam; nuvarande; =-- sin=, verksynd.

=Acumen= (ackjûm´n) skarp spets, snille.

=Acuminate= (ackjûm´inēt) spetsa, skärpa.

=Acute= (ackjût´) skarp, fin; =an -- angle=, en spetsig vinkel.

=Adage= (ad´idj) ordspråk, gammal sägen.

=Adapt= (adapt´) inpassa, vidfoga, lämpa.

=Aday= (adē´) om dagen; =now-a-days=, (nau adēs´), nu för tiden.

=Add= (add) bifoga, sammanlägga.

=Adder= (add´r) huggorm.

=Addict= (addickt´) tillegna.

=Addition= (addisj´n) tilläggande, addition.

=Address= (addräss´) vända sig till, tilltala; riktning, adress,
tilltal; skicklighet.

=Adhere= (adhīr´) fasthänga vid.

=Adherent= (adhīr´nt) anhängare.

=Adhibit= (adhibb´it) använda, bruka.

=Adieu= (addjû) farväl.

=Adjacent= (adjēs´nt) närgränsande, tillstötande.

=Adjourn= (addjörn´) uppskjuta (till viss dag).

=Adjudge= (addjödṡj´) tillerkänna, tilldöma.

=Adjust= (addjöst´) ordna, bringa i öfverensstämmelse med, justera.

=Adjutant= (add´jut·nt) adjutant.

=Adjutator= (addjutē´tör) hjelpare, biträde.

=Adjutory= (ad´djutöri) hjelpande, hjelpsam.

=Administer= (adminn´ist·r) förvalta, utdela; =to -- an oath= (tû --
ann å̱þ) förestafva en ed.

=Admirable= (add´mirab·l) beundransvärd.

=Admiral= (add´mir·l) amiral.

=Admiration= (admirēsj´n) beundran.

=Admire= (admejr´) beundra.

=Admission= (admissj´n) tillträde; =ticket of --= (tick´t åvv --)
inträdeskort.

=Admit= (admitt´) insläppa, erkänna, tillstå.

=Admittance= (admitt´ns) tillträde, erkännande.

=Admonish= (admånn´isj) påminna, varna.

=Admonition= (admånnisj´n) påminnelse, förmaning.

=Ado= (addû) möda, besvär; =much -- about nothing= (mötsj -- abaut´
nöþþ´ing) mycket väsen för ingenting.

=Adopt= (addåpt´) adoptera.

=Adoration= (addårēsj´n) tillbedjan, dyrkan.

=Adore= (addå̱r´) tillbedja, dyrka.

=Adorn= (addå̱rn´) smycka, pryda.

=Adrift= (adrift´) i drift.

=Adulation= (addjûlēsj´n) smicker.

=Adult= (addölt´) vuxen; äldre (person).

=Adulterate= (addölt´erēt) förfalska, begå äktenskapsbrott.

=Adultery= (addölt´ri) äktenskapsbrott.

=Advance= (advāns) skrida framåt, befordra, försträcka med penningar;
framsteg, befordran.

=Advantage= (advan´tedṡj) fördel, nytta.

=Advantageous= (advantēdṡj´ös) fördelaktig.

=Adventure= (advän´tjûrr) äfventyr, händelse; våga, försöka sig på.

=Adventurer= (advän´tjûr·r) äfventyrare, våghals.

=Adventurous= (advän´tjûrös) vågsam, djerf, äfventyrlig.

=Adverb= (ad´vörb) adverb, biord.

=Adversary= (add´v·rsari) motståndare.

=Adverse= (addv·rs´) motsatt, oblid, vidrig.

=Adversity= (adv·rs´iti) motgång.

=Advert= (addv·rt´) rikta tankarne på, uppmärksamma.

=Advertise= (adv·rtejṡ´) underrätta, tillkännagifva.

=Advertisement= (adv·rt´isment, eller adv·rtejṡ´ment),
tillkännagifvande, annons.

=Advice= (advejs´) råd.

=Advisable= (advejṡ´·bl) rådlig, fördelaktig, klok.

=Advise= (advejṡ´) råda, berätta, öfverlägga.

=Adviser= (advej´sör) rådgifvare, uppviglare.

=Advocate= (add´våkat) advokat, sakförare, försvarare.

=Affability= (affabill´iti) höflighet, artighet.

=Affable= (aff´abl) höflig, artig, angenäm i umgänge.

=Affair= (affä̱r) affär, åliggande.

=Affect= (affäkt´) eftersträfva, låtsa.

=Affectation= (affäktēsj´n) tillgjordhet.

=Affected= (affäkt´ed) angripen, rörd, tillgjord.

=Affection= (affäksj´n) tillgifvenhet.

=Affectionate= (affäksj´nnēt) tillgifven, kärleksfull.

=Affidavit= (affidē´vit) edligt vittnesmål.

=Affinity= (affinn´iti) slägtskap, frändskap.

=Affirm= (aff·rm´) bekräfta, stadfästa.

=Affirmation= (affirmēsj´n) bekräftelse, påstående.

=Affirmative= (affirm´ative) bekräftande.

=Afflict= (afflikt´) bedröfva, plåga.

=Affliction= (affliksj´n) bekymmer, sorg.

=Affluence= (aff´lûäns) öfverflöd, rikedom.

=Affluent= (aff´lûänt) riklig.

=Afford= (affård´) afgifva, förse, förskaffa; hafva råd till.

=Affray= (affrē´) slagsmål, tumult.

=Affront= (affrönt´) möta, antasta, skymfa; skymf, förolämpning.

=Afloat= (aflå̱t´) flott, flytande.

=Afoot= (afûtt´) till fots.

=Afore= (affå̱r) förrän, förut; =-- mentioned= (-- mänsj´nd)
förutnämnd; =-- said= (-- sädd) bemälte.

=Afraid (of)= (affrä̱d åvv) rädd (för).

=Afresh= (affräsh´) på nytt, återigen.

=Afront= (afrönt´) midt emot, midt öfver.

=Aft= (aft) akter, akterut.

=After= (āft·r) efter, enligt; sedan, efteråt.

=Afternoon= (āft·rnûn) eftermiddag.

=Afterwards= (āft·r°å̱rdṡ) derefter, sedermera.

=Again= (agänn´) igen, åter.

=Against= (agēnst) imot.

=Agate= (agg´ät) agat.

=Age= (ēdṡj) ålder; =full --= (fûll --) myndiga år; =under --= (önd·r
--) minderårig, öfvermage.

=Aged= (ēdṡjd) ålderstigen, gammal.

=Agency= (ēdṡj´nsi) agentur.

=Agent= (ēdṡj´nt) agent, förvaltare.

=Aggrandize= (agg´randejṡ) utvidga, förstora.

=Aggravate= (agg´ravēt) betunga, förvärra.

=Aggravation= (aggravēsj´n) förvärrande, förstorande.

=Aggregate= (ag´grigēt) hopad, förenad; hopa, sammangyttra.

=Aggress= (aggräss´) angripa, ge sig i fejd med.

=Aggrieve= (aggrīv´) bedröfva, kränka.

=Aghast= (aggast´) bestört, förvånad, häpen.

=Agile= (ad´djill) snabb, vig.

=Agility= (addjill´iti) vighet, smidighet, snabbhet.

=Agitate= (ad´djitēt) sätta i rörelse, oroa, uppviggla.

=Agitation= (adjitēsj´n) rörelse, oro.

=Agitator= (ad´djitēt·r) uppvigglare.

=Ago= (aggå̱) sedan; =long --= (lång --) länge sedan; =some years --=
(sömm jī·rṡ --) för några år sedan.

=Agony= (agg´åni) dödskamp, själsqval, smärta.

=Agree= (aggrī) öfverensstämma, passa, bli ense; gå in på.

=Agreeable= (aggrī´ab·l) angenäm.

=Agreement= (aggrīm´nt) öfverenskommelse, kontrakt.

=Agriculture= (agrikölt´tjûr) landthushållning, åkerbruk.

=Aground= (agraund) på grund (om fartyg).

=Ague= (ēg´jû) frossa.

=Ahead= (ahädd´) framåt, förom, föröfver.

=Aid= (ēd) hjelpa, bistå; hjelp, bistånd.

=Ail= (ēl) vara opasslig, smärta; =what ails you?= (°ått ēls jû) hvad
fattas er?

=Aim= (ēm) sigta, eftertrakta; sigte, riktning, mål, afsigt.

=Air= (ä̱r) luft, melodi, utseende.

=Ajar= (adjār) på glänt.

=Akin= (akin´) i slägt med.

=Alack= (alack´) ack! o ve!

=Alacrity= (allack´riti) glädtighet, liflighet.

=Alarm= (alārm) larma; buller, larm.

=Alas= (alass´) ack! o ve!

=Albeit= (å̱lbi´it) ehuru, oaktadt.

=Albion= (all´biån) England (poetisk benämning).

=Album= (al´böm) stambok, album.

=Albumen= (albjû´m·n) ägghvita.

=Alcohol= (al´kåhå̱l) alkohol.

=Alder= (å̱ld·r) alträd.

=Alderman= (å̱ld·rman) rådman.

=Ale= (ēl) öl.

=Alert= (al·rt´) liflig, pigg.

=Algebra= (al´djibra) algebra, bokstafsräkning.

=Alias= (all´ias) annars, eljest; fingeradt, falskt namn.

=Alibi= (al´ibi) en anklagad persons vistelse på annan ort, än der
förbrytelsen skett.

=Alien= (ali´ön) främmande, utländsk.

=Alight= (alejt´) stiga af.

=Alike= (alejk´) lika, liksom.

=Aliment= (all´iment) föda, näring.

=Alimony= (al´imönni) underhåll, som tilldömes en hustru vid
äktenskapsskilnad.

=Alive= (alejv´) lefvande, liflig.

=All= (å̱l) all, hel och hållen.

=Allege= (allädṡj´) anföra, bevisa.

=Alley= (all´i) allé, gränd.

=Alliance= (allej´ns) förbund.

=Alligator= (alligē´tör) kajman, ett slags krokodil.

=Allow= (allau´) tillåta, erkänna, tåla.

=Allowance= (allau´ns) underhåll, pension, tillåtelse.

=Alloy= (allåj´) blanda (metaller), legera.

=Allude= (alljûd´) syfta, anspela på (to).

=Alluminate= (alljû´minēt) illuminera, belägga med färger.

=Allure= (aljû·r) locka.

=Allusion= (alljûsj´n) anspelning.

=Ally= (allej´) bundsförvandt; förena.

=Almighty= (å̱lmej´ti) allsmägtig.

=Almond= (a´mönd) mandel.

=Almost= (å̱l´må̱st) nästan.

=Alms= (āmṡ) almosa.

=Aloft= (alåft´) högt upp, i höjden, till väders.

=Alone= (alå̱n) ensam, endast.

=Along= (alång´) jemt med, längs med; =come --= (kömm --) kom med!

=Aloud= (alaud´) högt, med hög röst.

=Alp= (alp) högt berg (ursprungligen med snötäckta spetsar).

=Alpine= (al´pin) förekommande i alptrakter; alpbo.

=Alphabet= (al´fabät) alfabet, A-B-C.

=Already= (å̱lrädd´i) redan.

=Also= (å̱l´så̱) äfven, också.

=Altar= (å̱l´t·r) altare.

=Altarcloth= (å̱lt·rklåþþ) altarduk.

=Alter= (å̱l´t·r) förändra; ändras.

=Alteration= (å̱lt·rēsj´n) förändring, sinnesrörelse.

=Alternate= (alt·r´nēt) omvexlande, ömsevis.

=Alternately= (alt·r´nētli) vexelvis.

=Alternative= (alt·r´nativv) val mellan tvänne saker, endera af två,
alternativ.

=Although= (å̱lŧå̱´) ehuru.

=Altitude= (al´titjûd) höjd (ett bergs öfver hafsytan); höghet, ädelhet.

=Altogether= (å̱ltûgäŧŧ´·r) helt och hållet.

=Always= (å̱l°ēṡ) alltid, beständigt.

=A. m.= (förkortning, _ante meridiem_) förmiddagen.

=Am= (amm) är; =I --=, jag är.

=Amateur= (ammatēr´) konstälskare, dilettant.

=Amaze= (amēṡ) förfära, förvåna.

=Amazement= (amēṡ´ment) förvåning.

=Ambassador= (ambass´ad·r) sändebud.

=Amber= (amb·r) bernsten.

=Ambiguous= (ambigg´jûös) tvetydig.

=Ambition= (ambissj´n) ärelystnad.

=Ambitious= (ambissj´ös) ärelysten.

=Ambulant= (am´bjûl·nt) kringvandrande.

=Ambulator= (am´bjûlēt·r) lustvandrare.

=Ambush= (am´bösj) bakhåll, försåt.

=Ameliorate= (amil´jörēt) förbättra.

=Amelioration= (amiljörēsj´n) förbättring.

=Amen= (ē´män) amen.

=Amend= (amänd´) förbättra, rätta.

=Amends= (amänd´ṡ) ersättning, upprättelse.

=America= (amärr´ika) Amerika.

=American= (amärr´ikan) amerikan.

=Amiability= (ēmjabill´iti) älskvärdhet.

=Amiable= (ēm´jab·l) älskvärd.

=Amicable= (amm´ikab·l) vänlig.

=Amid, Amidst= (amidd´, --st) midt ibland.

=Amiss= (amiss´) illa till pass, otjenligt, orätt.

=Among, Amongst= (amöng´, --st) bland.

=Amorous= (amm´årös) kär, öm, förälskad.

=Amount= (amaunt´) belöpa sig (till); belopp.

[Illustration: St. Georges Hall och Lime Street i Liverpool, England.]

=Amphibia= (amfib´ia), =Amphibials= (amfib´i·ls), =Amphibians=
(amfib´i·ns) amfibier; djur, som lefva både i vatten och på land.

=Amphibious= (amfib´iös) amfibisk, tvelifvad.

=Amphitheater= (amfiþi´atör) amfiteater.

=Ample= (amp·l) vidsträckt, stor, riklig.

=Amputate= (am´pjûtēt) amputera, afskära, afsåga.

=Amputation= (ampjûtēsj´n) afskärning, afsågning.

=Amulet= (am´jûlet) amulet.

=Amuse= (amjûṡ) roa, underhålla.

=An= (ann) en, ett.

=Anatomy= (ana´tomi) anatomi.

=Ancestor= (ans´äst·r) stamfader, ättefader.

=Anchor= (an´k·r) ankare.

=Ancient= (ēnsj´nt) gammal, forntida.

=And= (annd) och.

=Anew= (anju´) ånyo, återigen.

=Angel= (ēndṡj·l) engel.

=Anger= (ang´g·r) vrede.

=Angle= (ang´g·l) hörn, vrå, vinkel; metkrok.

=Angry= (ang´gri) ond, förbittrad.

=Anguish= (ang´g°isj) ängslan.

=Angular= (an´gjûl·r) som har en eller flera vinklar.

=Animal= (ann´im·l) djur.

=Animate= (ann´imēt) upplifva, uppmuntra.

=Animosity= (annimåss´iti) ovilja, öppet hat.

=Ankle= (ang´k·l) fotknöl, ankel.

=Annex= (annäcks´) bifoga, tillägga.

=Annex= (annäks´) bihang, bilaga.

=Annihilate= (annej´hilēt) tillintetgöra.

=Anniversary= (anniv·rṡ´ari) årsdag, årlig åminnelsedag.

=Annotation= (annåtēsj´n) anteckning.

=Announce= (annauns´) förkunna, kungöra.

=Annoy= (annåj´) skada, besvära.

=Annoyance= (annåj´ns) oförrätt, förtret, skada.

=Annual= (an´njû·l) årlig.

=Annuity= (annjû´iti) lifränta, årligt underhåll.

=Annul= (annöll´) upphäfva.

=Annulment= (annöll´ment) upphäfvande.

=Anoint= (annåjnt´) smörja.

=Anomaly= (annåm´ali) afvikelse från regeln, oregelbundenhet.

=Anon= (annån´) genast, strax, ögonblickligen.

=Anonymous= (annån´imös) obenämnd, anonym.

=Another= (anöŧŧ·r) en annan, ett annat.

=Answer= (āns·r) svara; svar.

=Ant= (ānt) myra.

=Antagonist= (antag´gånist) motståndare.

=Antecedent= (antisīd´nt) föregående.

=Anterior= (antīrjör) föregående, förre.

=Antichrist= (an´tikrist) antikrist.

=Anticipate= (antiss´ipēt) förutse, förmoda.

=Anticipation= (antissipēsj´n) förkänning, försmak.

=Antics= (an´tiks) sliddersladder, narraktigheter.

=Antidote= (an´tidå̱t) motgift; gifva motgift.

=Antipathy= (antipp´aþi) motvilja, afsky.

=Antipodes= (an´tipådiṡ) antipoder.

=Antiqua= (anti´k°a) latinsk bokstil.

=Antiquate= (an´tik°et) afskaffa, upphäfva.

=Antique= (antīk) uråldrig.

=Antiquity= (antik´°iti) forntid, fornålder.

=Anvil= (ann´vil) städ.

=Anxiety= (angṡej´iti) ängslan, bekymmer.

=Anxious= (ank´sjös) ängslig, bekymrad; ifrig.

=Any= (änn´i) någon, något, hvilken som helst; =-- thing= (-- þing)
någonting; =-- where= (-- °är) någorstädes.

=Apart= (apārt) afsides.

=Apartment= (apārtment) rum.

=Ape= (ēp) apa.

=Aperture= (app´·rtjûr) öppning.

=Apologize= (apåll´ådjejṡ) försvara; göra ursäkt för.

=Apostle= (appåss´l) apostel.

=Apothecary= (apåþ´ekarri) apotekare.

=Apparel= (apparr´·l) drägt; ståt.

=Apparent= (appä̱r´nt) uppenbar, ögonsynlig.

=Apparently= (appä̱r´ntli) till utseendet, sannolikt.

=Appeal= (appīl) vädja; vädjan.

=Appear= (appī·r) synas, visa sig.

=Appearance= (appīr´ns) utseende, sannolikhet; anseende; uppträdande.

=Appendant= (appänd´nt) tillhörande, underlydande.

=Appertain= (app·rtēn´) tillhöra.

=Appetite= (app´etejt) matlust.

=Applaud= (applå̱d´) bifalla, klappa bifall.

=Applause= (applå̱ṡ) bifall, handklappning.

=Apple= (app·l) äpple.

=Application= (applikēsj´n) ansökning, tillämpning; flit.

=Apply= (applej´) tillämpa, använda, passa; =to -- to= (tû -- tû) vända
sig till.

=Appoint= (appåjnt´) bestämma, förordna, utnämna.

=Appointment= (appåjnt´ment) utnämning, öfverenskommelse; gratifikation.

=Appraise= (apprēṡ) värdera.

=Appreciate= (apprī´sjiēt) skatta, värdera.

=Apprehend= (apprihänd´) gripa; begripa, fatta; frukta.

=Apprentice= (apprän´tiss) lärling.

=Apprise= (apprejṡ´) underrätta.

=Approach= (apprå̱tsj) nalkas, närma sig; ankomst, närmande.

=Approbate= (app´råbēt) gilla, bifalla, godkänna.

=Approbation= (appråbēsj´n) bifall; gillande.

=Approve= (apprûv´) gilla, bifalla; samtycka.

=April= (ēpril) April.

=April fool= (ēpril fûl) aprilnarr.

=Apron= (ēp·rn) förkläde.

=Apt= (apt) skicklig, tjenlig; fallen för.

=Arable= (arr´ab·l) plöjbar.

=Arbitrable= (ār´bitrabl) godtycklig.

=Arbitrage= (ār´bitridj) skiljemannadom.

=Arbitrary= (ār´bitrari) godtycklig.

=Arbitrate= (ār´bitrēt) afdöma såsom skiljedomare, bilägga.

=Arbor= (ārb·r) löfhvalf.

=Arbuscle= (ār´böss·l) buske.

=Arcade= (ārkēd´) långt bågformigt hvalf, arkad.

=Arch= (ārtsj) hvälfva; hvalf, hvalfbåge.

=Archbishop= (ārtsj´bisjåpp) erkebiskop.

=Architect= (ārk´itäkt) byggmästare.

=Archives= (ār´kejvṡ) arkiv.

=Ardent= (ārd´nt) het, ifrig.

=Ardor= (ārd·r) ifver, häftighet.

=Arduous= (ār´djuös) brant, hög, svår, mödosam.

=Area= (ä̱r´ia) yta.

=Argent= (ār´dj·nt) af silfver, silfverhvit.

=Argue= (ār´gjû) bestrida, motsäga, bevisa.

=Argument= (ār´gjûment) bevis, innehåll.

=Arid= (arr´id) torr, förtorkad.

=Aright= (arej´t) riktigt, rätt, upprätt.

=Arise= (arejṡ´) stiga upp; uppkomma.

=Aristocracy= (ariståck´rasi) aristokrati, de förnämste.

=Aristocrat= (aris’tåckrēt) aristokrat.

=Aristocratic= (ariståckrat´ik) aristokratisk.

=Arithmetic= (ariþþ´metick) räknekonst.

=Arm= (ārm) beväpna; arm.

=Arm-chair= (ārm´tjä̱r) länstol.

=Armor= (ārm·r) rustning.

=Armory= (ār´måri) rustkammare.

=Arms= (ārms) vapen.

=Army= (ār´mi) krigshär.

=Aroma= (arrå̱´ma) arom, luktämne.

=Aromatic= (arråmatt´ik) aromatisk, kryddad.

=Around= (araund´) rundt omkring.

=Arouse= (arrauṡ´) väcka, uppväcka, uppröra.

=Arraign= (arrēn´) ordna; anklaga, ställa inför rätta.

=Arrange= (arrēndṡj) sätta i ordning, inrätta.

=Arrangement= (arrēndṡj´ment) anordning, inrättning; förlikning.

=Array= (arrē´) ordning, rad; drägt, prydnad.

=Arrears= (arrī·rṡ) innestående skuld.

=Arrest= (arräst´) fasthålla, arrestera; arrest, fängslande.

=Arrival= (arrejv´l) ankomst.

=Arrive= (arrejv´) anlända; uppnå.

=Arrogance= (arr´åg·ns) förmätenhet.

=Arrogant= (arr´ågant) högmodig.

=Arrogate= (arr´ågēt) tillvälla sig.

=Arrow= (arr´å̱) pil.

=Arson= (ār´s·n) mordbrandsanläggning.

=Art= (ārt) konst.

=Artery= (ār´töri) pulsåder.

=Artful= (ārt´fûll) konstfärdig, listig.

=Article= (ār´tik·l) afdelning.

=Articulate= (ārtick´julēt) tydlig, ren.

=Artificial= (ārtifisj´·l) konstgjord.

=Artillery= (ārtill´öri) artilleri.

=Artisan= (ār´tiṡn) handtverkare.

=Artist= (ār´tist) konstnär.

=As= (aṡṡ) såsom, likaså; eftersom. =-- for= (-- få̱r) hvad angår; =--
soon --= (-- sûn --) så snart som.

=Ascend= (assänd´) stiga upp; bestiga.

=Ascension= (assänsj´n) uppstigande.

=Ascertain= (ass·rtēn) stadfästa, bestämma.

=Ascribe= (askrejb´) tillskrifva.

=Ash= (asj) askträd.

=Ashamed= (asjēmd) flat, skamfull; =to be --= (tû bi --) skämmas.

=Ashes= (asj´eṡ) aska.

=Ashore= (asjå̱r´) på land, i land.

=Aside= (asejd´) afsides.

=Ask= (āsk) fråga, bedja, begära.

  =Askance= (askans´) }
  =Askant= (askant´) } på tvären, snedt.

=Asleep= (aslīp´) i sömn, sofvande.

=Asparagus= (asparr´agös) sparris.

=Aspect= (as´späkt) syn, anblick.

=Aspen= (as´p·n) asp, af asp.

=Asper= (as´pör) sträf, skarp.

=Asperity= (aspärr´iti) ojemnhet.

=Asperse= (aspörs´) bespruta.

=Aspersion= (aspörsj´n) besprutning, bestänkning (med vigvatten);
bildl. förtal, smädelse, skymf.

=Aspirant= (aspej´r·nt) aspirant, kandidat, sökande.

=Aspiration= (aspirēsj´n) aspiration, sträfvan.

=Aspire= (aspej´·r) eftersträfva.

=Ass= (ass) åsna.

=Assail= (assēl´) anfalla.

=Assassin= (assass´in) lönnmördare.

=Assault= (asså̱lt) angripa, anfalla; angrepp, anfall.

=Assay= (assē´) försök, prof.

=Assemblage= (assäm´blidj) samling, hop, förening.

=Assemble= (assämb´·l) församlas.

=Assembly= (assämb´li) församling.

=Assent= (assänt´) samtycka, gilla; samtycke.

=Assert= (ass·rt´) påstå, förfäkta.

=Assertion= (ass·rsj´n) påstående.

=Assess= (assäss´) beskatta, taxera.

=Assets= (ass´äts) massan i ett konkursbo.

=Assiduity= (assidjû´iti) trägenhet, flit, uthållighet.

=Assiduous= (assid´jûös) trägen, flitig.

=Assign= (assejn´) anvisa.

=Assignation= (assiggnēsj´n) anvisning.

=Assignment= (assejn´m·nt) anvisning, öfverlåtelse, cession.

=Assist= (assist´) bistå, hjelpa.

=Assistance= (assist´ns) bistånd, hjelp.

=Assistant= (assist´nt) hjelpare, medhjelpare.

=Assizes= (assejṡ´eṡ) session, ting (ett två gånger årligen i
provinserna sammanträdande ting, bestående af konungens domare, sheriff
och edsvurne).

=Associable= (asså̱´sji·bl) sällskaplig.

=Associate= (asså̱´sjiēt) förena sig, ingå bolag med; bolagsman,
deltagare.

=Association= (asså̱siēsj´n) förening, förbund; samfund för ett
särskildt syfte.

=Assort= (asså̱rt´) ordna, sortera.

=Assume= (assjûm´) antaga, åtaga sig, tillegna sig.

=Assurance= (assjûr´ns) försäkring; säkerhet.

=Assure= (assjûr´) försäkra.

=Astern= (astörn´) akterut, akterom.

=Asthma= (ass´ma) andtäppa.

=Astonish= (astånn´isj) förvåna.

=Astonishment= (astånn´isjment) förvåning.

=Astraddle= (astrad´d·l) gränsle.

=Astray= (astrē) vilse.

=Astrologer= (astrå̱l´å·djör) astrolog, stjerntydare.

=Astronomer= (astrånn´åmör) astronom, stjernkunnig.

=Asunder= (asönd´·r) sönder, åtskiljs.

=At= (att) i, till, hos, på, för; =-- home= (-- hå̱m´) hemma; =-- the
play= (-- ŧ plē) på spektaklet; =-- sea= (-- sī) till sjös; =-- London=
(-- L.) i L.; =to play -- chess= (tû plē -- tjäss) spela schack; =not
-- all= (nått -- å̱l) icke alls; =-- a loss= (-- ē låss) i förlägenhet;
=-- your service= (-- jûr s·rv´is) till er tjenst; =-- an hour’s
warning= (-- ann aurṡ °å̱rning) efter en timmes tillsägelse; =-- noon=
(-- nûn) vid middagstiden; =-- nine o’clock= (-- nejn åklåck´) klockan
9.

=Atheism= (ē´þiism) förnekande af Guds tillvaro.

=Atheist= (ē´þiist) förnekare af Guds tillvaro.

=Athlete= (aþlit´) atlet, stark och vig karl, boxare.

=Atlantic= (atlan´tik) atlantisk; =-- ocean= (-- å̱sj´n) Atlantiska
hafvet.

=Atom= (at´töm) atom.

=Atone= (attå̱n´) försona.

=Atrocious= (attrå̱´sjös) gruflig, gräslig.

=Atrocity= (attråss´iti) gräslighet.

=Attach= (attatsj´) gripa, fästa.

=Attachment= (attatsj´m·nt) tillgifvenhet.

=Attack= (attack´) angripa, angrepp.

=Attain= (attēn) träffa, uppnå.

=Attempt= (attämt´) försöka, företaga; försök, företag, anfall.

=Attend= (attänd´) gifva akt på, uppvakta, bevista, ledsaga.

=Attendance= (attänd´ns) uppassning, uppvaktning, följe.

=Attention= (attänsj´n) uppmärksamhet.

=Attentive= (attän´tiv) uppmärksam.

=Attest= (attäst´) betyga, bevittna.

=Attestation= (attästēsj´n) betyg, bevittnande.

=Attire= (attej´·r) prydnad, klädedrägt.

=Attitude= (att´itjûd) kroppsställning.

=Attorney= (attå̱r´ni) sakförare.

=Attract= (attrakt´) draga till sig.

=Attribute= (attrib´bjût) tillskrifva, tillägga.

=Auburn= (å̱´börn) mörkbrun, kastanjebrun.

=Auction= (å̱ksj´n) auktion.

=Audacious= (ådēsj´ös) djerf, tilltagsen.

=Audacity= (ådass´iti) djerfhet, tilltagsenhet.

=Audible= (å̱dib·l) hörbar.

=Audience= (å̱djens) auditorium, åhöraresamling.

=Auger= (å̱g·r) borr.

=Augment= (ågmänt´) föröka, tilltaga.

=Augmentation= (ågmäntēsj´n) förökning, tillväxt.

=August= (å̱göst) augusti.

=Aunt= (ānt) faster, moster.

=Aurora= (årå̱´ra) morgonrodnad.

=Auspicious= (åspi´sjös) gynnsam, lycklig.

=Austere= (åstär´) sträng, hård.

=Austerity= (åstärr´iti) stränghet.

=Authentic= (åþän´tik) trovärdig.

=Author= (å̱þ·r) författare, upphofsman.

=Authority= (åþårr´iti) myndighet, anseende, öfverhet.

=Autograph= (å̱t´ågraff) egenhändig skrift.

=Automatic= (åtå̱mat´ik) maskinmessig.

=Autumn= (å̱t´m) höst.

=Auxiliary troops= (åksill´iarri trûps) hjelptrupper.

=Avail= (avēl) hjelpa, gagna.

  =Avalanche= }
  =Avalange= } (avalantj´) snöras, lavin.

=Avarice= (avv´ariss) girighet, snålhet.

=Avaricious= (avarisj´ös) girig, snål.

=Avenge= (avändṡj´) hämnas (på).

=Avenger= (avändṡj´ör) hämnare.

=Avenue= (avvn´njû) allé, uppkörsväg till en bygnad.

=Average= (avv´redṡj) haveri, sjöskada; medeltal; =upon an --= (öpönn´
ann --) i medeltal.

=Averse= (av·rs´) obenägen.

=Aversion= (av·rsj´n) motvilja.

=Avert= (avört´) afböja.

=Avidity= (avidd´iti) begärlighet.

=Avoid= (avå̱jd´) undvika.

=Avouch= (avautj´) påstå, försäkra.

=Avow= (avau´) tillstå.

=Await= (a°ēt) afvakta, vänta på.

=Awake= (a°ēk) vakna; väcka; vaken.

=Award= (a°å̱rd´) tilldöma, tillerkänna.

=Aware= (a°ä̱r) =to be --= (tû bi --) blifva varse, märka, veta, inse.

=Away= (a°ē) bort, undan.

=Awe= (å̱) fruktan, vördnad.

=Awful= (å̱fûll) fruktansvärd.

=Awhile= (a°ejl´) en tid, någon tid.

=Awkward= (å̱k´°å̱rd) oskicklig, klumpig, tafatt, förlägen; smaklös.

=Awl= (å̱l) syl, pryl.

=Awning= (å̱ning) solskärm, markis.

=Awns= (å̱nṡ) agnar.

=Awry= (arej´) på sned.

=Axe= (acks) yxa.

=Axle-tree= (acks·l-trī) hjulaxel.

=Ay= (ēj) åja! visserligen.

=Azure= (ēṡj·r) himmelsblå.


B.

=Babble= (bab´bl) pladder.

=Babbler= (bab´blör) pladdrare, pratmakare.

=Babe= (bēb·) spädt barn.

=Baby= (bēbi) spädt barn, docka.

=Bachelor= (batsj´l·r) ungkarl.

=Back= (back) rygg, baksida; tillbaka.

=Backbite= (back´bejt) baktala, förtala.

=Backbiter= (back´bejt·r) baktalare.

=Backwards= (back´°å̱rdṡ) baklänges, baktill.

=Bacon= (bēkn) rökt fläsk.

=Bad= (badd) elak, dålig, ond, osund.

=Bade= (bēd) bad, af =to bid=.

=Badge= (badj) tecken, ordenstecken.

=Badger= (badj´ör) gräfling.

=Baffle= (baff·l) förvirra, lura, bedraga.

=Bag= (bagg) säck, påse.

=Bagatelle= (bagatäll´) småsak, lapprisak.

=Baggage= (bagg´edṡj) tross, ressaker.

=Bail= (bēl) gå i borgen; borgen.

=Bait= (bēt) locka; lockbete.

=Bake= (bēk) baka.

=Baker= (bēk·r) bagare.

=Balance= (ball´ns) väga; afsluta räkning; våg, jemvigt; saldo,
öfverskott.

=Bald= (bå̱ld) skallig, kal.

=Bale= (bēl) inpacka; bal, packe; sorg.

=Balk= (bå̱k) bjelke.

=Ball= (bå̱l) kula; bal (dans).

=Ballast= (bal´l·st) ballast.

=Balloon= (ballûn) luftbalong.

=Balm= (bām) balsam.

=Balsam= (bål´söm) balsam.

=Balustrade= (bal´löstrēd) balustrad.

=Bamboo= (bam´bû) bamburör.

=Banana= (banna´na) bananträdet.

=Band= (band) band, trupp.

=Bandage= (band´edṡj) bindel.

=Banish= (bann´isj) fördrifva, landsförvisa.

=Bang= (bang) slag, stöt.

=Bank= (bank) strand; (vexel-)bank.

=Banker= (bank·r) bankir.

=Bankrupt= (bank´röpt) göra bankrutt, cession; bankruttör.

=Bankruptcy= (bank´röptsi) bankrutt, cession.

=Banns= (bannṡ) lysning (för förlofvade).

=Banquet= (bank´°ätt) större gästabud, kalas.

=Baptism= (bapp´tiṡm) dop.

=Baptist= (bap´tist) döpare.

=Baptize= (baptejṡ´) döpa.

=Bar= (bār) tillbomma; stång, skrank.

=Barb= (bārb) skägg.

=Barbarian= (bārbē´riön) barbarisk, rå.

=Barbarous= (bār´barös) osedlig, rå.

=Barber= (bārb·r) barberare.

=Bare= (bä̱r) bar, naken, kal.

=Bargain= (bārg·n) köp, handel.

=Barge= (bārdj) pråm.

=Bark= (bārk) fartyg; bark.

=Barley= (bārli) korn.

=Barn= (bārn) lada.

=Barometer= (barråm´it·r) barometer.

=Baron= (barr´ön) stark, fri man; baron.

=Barrel= (barr·l) fat, tunna.

=Barren= (barrn) ofruktbar, torr.

=Barrister= (barr´ist·r) lagkarl.

=Barter= (bārt·r) byta.

=Base= (bēs) låg, nedrig; basröst.

=Baseness= (bēsness) nedrighet.

=Bash= (basj) blygas.

=Bashful= (basj´fûll) blyg, blygsam.

=Basin= (bēsn) bäcken, skål, damm, bassin.

=Bask= (bāsk) sola sig.

=Basket= (bāskt) korg.

=Bass= (bēs) basröst.

=Bastard= (bas´törd) oäkta, falsk, oäkta barn.

=Bat= (batt) flädermus; påk.

=Bath= (bāþ) bad.

=Bathe= (bēŧ) bada.

=Battle= (batt·l) fältslag, batalj.

=Bay= (bē) hafsvik, bugt.

=Be= (bī) vara.

=Bead= (bīd) kula, perla.

=Beak= (bīk) näbb, spets.

=Beam= (bīm) bjelke, solstråle.

=Bean= (bīn) böna.

=Bear= (bä̱r) björn.

=Bear= (bä̱r) bära; fördraga; framföda.

=Beard= (bī·rd) skägg.

=Bearer= (bä̱r·r) bärare; innehafvare.

=Beast= (bīst) djur, best.

=Beat= (bīt) slå, stöta, bulta; slag, stöt.

=Beau= (bå̱) sprätt, kavaljer.

=Beautiful= (bjû´tifûll) skön.

=Beauty= (bjû´ti) skönhet.

=Beaver= (bī´vör) bäfver.

=Became= (bīkēm) blef, af =to become=.

=Because= (bikå̱ṡ´) emedan.

=Become= (bikömm´) blifva; passa.

=Bed= (bädd) säng, bädd.

=Bedew= (bidjû´) befukta, daggbestänka.

=Bedlam= (bädd´lamm) dårhus (i London).

=Bee= (bī) bi.

=Beech= (bītsj) bokträd.

=Beef= (bīf) oxkött.

=Beer= (bī·r) dricka, öl.

=Beetle= (bī´t·l) hammare, klappträ, majbagge, ekoxe.

=Befall= (bifå̱l) hända, ske.

=Before= (bifå̱r) innan, förrän, förut, framför.

=Befriend= (bifränd´) visa vänskap, bistå.

=Beg= (bägg) bedja, tigga.

=Beget= (bigätt´) föda, frambringa.

=Beggar= (bägg·r) tiggare.

=Begin= (biginn´) begynna, börja.

[Illustration: Bristols domkyrka, Bristol, England.]

=Beginning= (biginn´ing) begynnelse.

=Begird= (bigörd´) omgjorda, omgifva.

=Begone= (bigånn´) bort! gå!

=Begotten= (bigott´en) af =to beget=, född.

=Beguile= (bigejl´) bedraga, narra.

=Begun= (bigönn´) börjat, af =to begin=.

=Behalf= (bihāf´) nytta, fördel; försvar.

=Behave= (bihēv) uppföra sig.

=Behavior= (bihēvj·r) uppförande.

=Behind= (bihejnd´) bakom, baktill, bakåt; =you are -- your time= (jû
ār -- jûr tejm) ni kommer för sent.

=Behold= (bihå̱ld) beskåda, se.

=Being= (bīing) varelse.

=Belay= (bilē) spärra, blockera; pryda.

=Believe= (bilīv) tro, sätta tro till.

=Bell= (bäll) ringklocka.

=Bellows= (bäll´å̱ṡ) blåsbälg, pust.

=Belly= (bäll´i) buk.

=Belong= (bilång´) tillhöra.

=Beloved= (bilövd´) älskad.

=Below= (bilå̱) nere; under, nedanför.

=Belt= (bält) gördel, bälte; dragrem.

=Bench= (bäntsj) bänk, domstol.

=Bend= (bänd) böja, kröka; luta framåt.

=Beneath= (binīŧ) under.

=Benediction= (bännidicksj´n) välsignelse.

=Benefactor= (bännifackt´·r) välgörare.

=Benefit= (bänn´fit) välgerning; nytta, fördel.

=Benevolence= (binävv´åläns) välvilja.

=Benevolent= (binävv´ålänt) välvillig.

=Benign= (binejn´) god, mild, välgörande, gynnsam.

=Benignity= (binig´niti) mildhet, godhet, välgörande inflytande.

=Bent= (bänt) böjning.

=Bequeath= (bik´°īŧ) testamentera.

=Bequest= (bik°äst´) testamenterad gåfva.

=Bereave= (birīv) beröfva.

=Berry= (bärr´i) bär.

=Berth= (b·rþ) koj-plats (på skepp).

=Beseech= (bisītsj) bedja, bönfalla.

=Beseem= (bisīm´) passa, anstå, kläda.

=Beset= (bisätt´) besätta, belägra.

=Besides= (bisejdṡ´) dessutom; utom.

=Besiege= (bisīdṡj) belägra.

=Bespatter= (bispatt´·r) nedsmutsa.

=Bespeak= (bispīk) beställa.

=Besprinkle= (bispringk´·l) bestänka.

=Besputter= (bispöt´t·r) fläcka, nedspotta.

=Best= (bäst) bäst.

=Bestial= (bäst´j·l) djurisk, i hög grad sinnlig.

=Bestow= (bistå̱) bestå, gifva; påkosta.

=Bet= (bätt) slå vad; vad.

=Betake= (bitēk) begifva (sig).

=Bethink= (biþink´) betänka.

=Betimes= (bitejmṡ´) i god tid.

=Betray= (bitrē) bedraga, förråda.

=Betroth= (bitrå̱þ) förlofva sig.

=Better= (bätt·r) bättre.

=Between= (bit°īn) emellan, bland.

=Bevel= (bävv´il) sned, skef, krökt.

=Beverage= (bävv´·rredṡj) dryck.

=Beware= (bi°ä̱r) akta sig.

=Beyond= (bijånd´) bortöfver, bortom; =he went -- his depth= (hi °änt
-- hiṡ däpþ) han gick så långt, att han icke kunde nå botten.

=Bias= (bej´as) böjelse.

=Bib= (bibb) haklapp.

=Bible= (bejb´l) bibel.

=Bid= (bidd) bjuda, befalla.

=Bier= (bīr) likbår.

=Big= (bigg) stor, tjock.

=Bigamist= (big´amist) man, som har två hustrur; kvinna, som har två
män.

=Bilberry= (bill´bärri) blåbär.

=Bill= (bill) näbb; =--= sedel, räkning, lagförslag; =-- of exchange=
(-- åvv äckstjēndṡj´) vexel; =-- of fare= (-- åvv fä̱r) matsedel.

=Billiards= (bil´jardṡ) biljard.

=Billow= (bill´å̱) våg, bölja.

=Bind= (bejnd) binda, fästa, förbinda.

=Binder= (bejnd´r) bokbindare.

=Binding= (bejnd´ing) band (på en bok).

=Biography= (bejåg´rafi) lefvernesbeskrifning.

=Birch= (b·rtsj) björk.

=Bird= (b·rd) fogel.

=Birth= (b·rþ) födelse, börd, ursprung.

=Biscuit= (bis´kitt) skorpa.

=Bishop= (bis´sjåpp) biskop.

=Bit= (bitt) bit.

=Bite= (bejt) bita.

=Bitter= (bitt´r) bitter, kärf.

=Black= (black) svart, mörk; neger.

=Blackberry= (black´bärri) björnbär.

=Blackguard= (blagg´ārd) simpel karl, “sjåare,” kanalje.

=Bladder= (blad´dör) blåsa, urinblåsa.

=Blade= (blēd) blad (på knif etc.)

=Blame= (blēm) klandra; klander.

=Blameless= (blēm´läss) tadelfri.

=Blandish= (bland´isj) smeka, smickra.

=Blank= (blank) oskrifvet papper, blankett.

=Blanket= (blank´t) ylletäcke, filt.

=Blaspheme= (blasfīm) häda.

=Blasphemy= (blass´fimi) hädelse.

=Blast= (blast) vindstöt, explosion.

=Blaze= (blēṡ) låga, flamma.

=Bleach= (blītsj) bleka, blekna.

=Bleat= (blīt) bräka (om får).

=Bleed= (blīd) blöda.

=Blemish= (bläm´isj) skamfläck.

=Bless= (bläss) välsigna, prisa; =God -- me= (gådd -- mi) herre Gud!
Gud välsigne!

=Blessing= (bläss´ing) välsignelse, välgerning.

=Blight= (blejt) krossa någons förhoppningar.

=Blind= (blejnd) blind, mörk, dunkel.

=Blindfold= (blejnd´få̱ld) binda för ögonen.

=Bliss= (bliss) välsignelse.

=Blister= (blist·r) bläddra, brännblåsa.

=Blithe= (blejþ) blid, glad, munter.

=Block= (blåck) block; =-- up= (-- öpp´) inspärra, blockera.

=Blockhead= (blåck´hädd) dumhufvud.

=Blood= (blödd) blod.

=Bloody= (blödd´i) blodig.

=Blossom= (blöss´m) blomma.

=Blot= (blått) fläcka; fläck.

=Blotting-paper= (blått´ing-pēp·r) läskpapper.

=Blotch= (blåtj) svärta, fläcka.

=Blow= (blå̱) slag.

=Blow= (blå̱) blåsa på, blåsa; flämta; putsa näsan; =to -- up= (tû --
öpp´) spränga i luften.

=Blubber= (blöb´b·r) hvalfiskspäck; blåsa, vattenblåsa.

=Bludgeon= (blödj´n) dagg, blypiska.

=Blue= (bljû) blå.

=Bluff= (blöff) tjock, plump, rå, ohöflig.

=Bluish= (bljûish) blåaktig.

=Blunder= (blönd·r) fel, förseelse; “bock.”

=Blunt= (blönt) slö, trubbig; grof, plump.

=Blush= (blösj) rodna; rodnad.

=Bluster= (blöst·r) bullra, larma; buller.

=Boa= (bå̱´a) jätteorm, boa.

=Boar= (bå̱r) galt.

=Board= (bå̱rd) bord, bräde; embete, rådsförsamling; =-- of trade= (--
åvv trēd) “kommerskollegium.”

=Boarder= (bå̱rd·r) kostgängare.

=Boarding-house= (bå̱rdinghaus) spisqvarter.

=Boast= (bå̱st) skryta; skryt.

=Boat= (bå̱t) båt.

=Bob= (båbb) stöta, lura; knuff; (benämning på en eng. shilling.)

=Bodice= (bådd´is) snörlif, lifstycke.

=Body= (bådd´i) kropp; samhälle, kår, myndighet; =any --= (änni --)
hvilken som helst; =every --= (ävvri --) enhvar; =nobody= (nå̱--)
ingen; =some --= (sömm --) någon.

=Bog= (bågg) träsk.

=Bogus-money= (bå̱g´ös-mönn´i) falskt mynt.

=Boil= (båjl) böld, varsår.

=Boil= (båjl) koka.

=Boisterous= (båjst´röss) våldsam, bullersam.

=Bold= (bå̱ld) djerf, dristig.

=Boldness= (bå̱ldnäss) dristighet.

=Bolster= (bå̱lst·r) bolster.

=Bolt= (bå̱lt) regla; rigel.

=Bomb= (båm eller böm) bomb.

=Bond= (bånd) förbindelse, revers, obligation.

=Bone= (bå̱n) ben (i kroppen).

=Bonfire= (bån´fejr) lusteld (eld i fria luften antänd vid festliga
tillfällen).

=Bonnet= (bånn´t) fruntimmershatt.

=Bony= (bå̱´ni) benig.

=Booby= (bû´bi) tölp, pundhufvud.

=Book= (bûck) bok.

=Bookbinder= (bûck´bind·r) bokbindare.

=Bookseller= (bûck´säll·r) bokhandlare.

=Boom= (bûm) svälla, skryta öfver.

=Boot= (bût) stöfvel.

=Booty= (bû´ti) byte, rof.

=Bo-peep= (bå̱´pīp) kurragömma.

=Border= (bå̱rd·r) gränsa till; gräns, kant; gränsbo.

=Bore= (bå̱r) bar, af =to bear=.

=Born= (bå̱rn) född.

=Borne= (bå̱rn) buren.

=Borough= (börr’å̱) köping.

=Borrow= (bårr´å̱) borga, låna (af någon).

=Bosom= (bûṡm) barm; sköte.

=Bosom-friend= (bûṡm-fränd) förtrolig vän.

=Both= (bå̱þ) både, båda.

=Bother= (båŧ´·r) plåga, oroa.

=Bottle= (bått·l) flaska.

=Bottom= (bått´m) botten, grund.

=Bough= (bau) gren.

=Bought= (bå̱t) köpte, af =to buy=.

=Bounce= (bauns) knalla, braka; skryta.

=Bound= (baund) bunden, af =to bind=.

=Boundary= (baund´ari) gräns.

=Bounty= (baun´ti) frikostighet.

=Bouquet= (bû´kē) bukett, blomsterqvast.

=Bow= (bau) böja, buga sig; bugning.

=Bow= (bå̱) båge.

=Bowels= (bau·lṡ) inelfvor.

=Bower= (bau·r) bur; lusthus.

=Bowl= (bå̱l) bål, skål.

=Bowling-ground= (bå̱l´ing-graund) kägelbana.

=Box= (båcks) låda, ask; kuskbock; teaterloge.

=Box= (båcks) boxas, slåss; =-- on the ear= (-- ånn ŧi ī·r) örfil.

=Boy= (båj) gosse.

=Boyish= (båj´isj) gosslik, barnslig.

=Brace= (brēs) rem.

=Brag= (bragg) skryta; skryt.

=Braid= (brēd) fläta.

=Brain= (brēn) hjerna.

=Branch= (brāntsj) gren, afdelning.

=Brand= (brand) brand; brännmärka.

=Brandy= (brand´i) cognac.

=Brass= (brass) messing.

=Brave= (brēv) tapper, ädel, herrlig; trotsa.

=Bravery= (brēv´ri) tapperhet.

=Brawl= (brå̱l) buller, skri, gräl.

=Brawn= (brå̱n) svinkött; fläsk.

=Brawny= (brå̱´ni) köttig, stark, muskelstark.

=Bray= (brē) oljud, bräkande (som en åsna).

=Brazen= (brē´ṡ·n) af koppar.

=Brazier= (brēṡj·r) kopparslagare.

=Bread= (brädd) bröd.

=Breadth= (brädþ) bredd.

=Break= (brēk) bryta, brista.

=Breakfast= (bräck´fast) frukost.

=Breaking= (brēk´ing) brytning, brott.

=Breast= (bräst) bröst.

=Breath= (bräþþ) andedrägt.

=Breathe= (brīþ) andas.

=Breathless= (bräþþ´less) utan anda, andfådd, död.

=Breeches= (britsj´ṡ) byxor.

=Breed= (brīd) alstra; alster, afkomma.

=Breeding= (brīd´ing) uppfostran.

=Breeze= (brīṡ) kultje, vindfläkt.

=Breezy= (briṡ´i) sval, berörd af en kylig, frisk vind.

=Brethren= (bräŧŧ·rn) medbröder.

=Brew= (brû) brygga (öl); =-- house= (-- haus) bryggeri.

=Brewery= (brû´öri) bryggeri.

=Bribe= (brejb) muta; mutor.

=Brick= (brick) tegelsten; =-- layer= (-- lē·r) murare.

=Bride= (brejd) brud.

=Bridegroom= (brejd´grûm) brudgum.

=Bridge= (bridṡj) brygga, bro.

=Bridle= (brejd·l) betsel, tygel.

=Brief= (brīf) kortfattad.

=Brier= (brej´·r) buske, törnbuske.

=Bright= (brejt) klar, skinande.

=Brilliant= (brilj´nt) glänsande.

=Brim= (brimm) kant, bräm.

=Brimstone= (brim´stå̱n) svafvel.

=Brine= (brejn) lake, salt lake, salt vatten.

=Bring= (bring) bringa, skaffa.

=Brink= (bringk) rand, brädd, kant.

=Brisk= (brisk) liflig, munter.

=Bristle= (bris´s·l) svinborst.

=Broach= (brå̱tsj) bröstnål, stekspett.

=Broad= (brå̱d) bred.

=Broil= (bråjl) steka; larm.

=Broken= (brå̱kn) bruten, ruinerad.

=Broker= (brå̱k·r) mäklare.

=Brood= (brûd) afföda, kull; utkläcka.

=Brook= (brûck) bäck.

=Brooklet= (brûck´lätt) liten bäck, bäckrännil.

=Broom= (brûm) qvast.

=Broom-stick= (brûm´stick) qvastkäpp.

=Broth= (bråþþ) köttsoppa.

=Brother= (bröŧŧ·r) broder; =-- in-law= (-- in-lå̱) svåger.

=Brotherhood= (bröŧŧ·rhûd) broderskap.

=Brother officer= (bröŧŧ·r åff´is·r) krigskamrat.

=Brought= (bråt) bragte, af to bring.

=Brow= (brau) bryn.

=Brown= (braun) brun; =-- bread= (-- brädd) groft bröd.

=Browse= (brauṡ) afbeta.

=Bruise= (brûṡ) stöta, krossa; stöt, kross-sår.

=Brush= (brösj) borsta; borste.

=Brute= (brût) djurisk, rå; djur, fä.

=Brutish= (brût´ish) djurisk, sinnlig.

=Bubble= (böbb´b·l) vattenblåsa, blåsa.

=Buck= (böck) bock; =--= byk.

=Bucket= (böck´t) bytta, ämbar.

=Buckle= (böck´l) buckla, spänne, hårlock; böja sig.

=Bud= (bödd) knopp.

=Budget= (böddṡj´t) påse, ränsel; inkomst- och utgifts-beräkning.

=Buff= (böff) läderfärgad, gul som läder; styf, ståndaktig;
ogenomtränglig.

=Buffalo= (böf´falå̱) buffel, buffeloxe.

=Bug= (bögg) väggohyra; buse.

=Bugle= (bjûg·l) jagthorn.

=Build= (billd) bygga.

=Building= (bild´ing) bygnad.

=Bulk= (bölk) massa, hög.

=Bull= (bûll) tjur.

=Bullet= (bûllt) blykula.

=Bumper= (böm´p·r) stor bägare, remmare.

=Bunch= (böntsj) knöl, knippa.

=Bundle= (bönd´l) bundt, knyte.

=Bungle= (böng´g·l) förfuska, vara drumlig; fusk.

=Bunting= (bön´ting) flaggduk.

=Burden= (börd´n) börda, last.

=Burglar= (bör´gl·r) inbrottstjuf.

=Burglary= (bör´gl·ri) inbrott i ett hus för att stjäla.

=Bureau= (bjûrå̱´) skrifbord, byrå; embetsrum.

=Burial= (bärrj´l) begrafning.

=Burn= (börn) bränna, brinna.

=Burnish= (börn´isj) polera.

=Burst= (börst) brista, bryta.

=Bury= (bärr´i) begrafva.

=Bush= (bûssj) buske.

=Bushel= (bûssj·l) skäppa, mått för torra varor = 4 pecks eller 8
gallons, eller 64 pints (pejnts).

=Business= (biṡṡ´näss) sysselsättning, syssla, ärende, göromål.

=Bustle= (böss·l) bråka, hafva brådtom; bråk, väsen.

=Busy= (biṡṡ´i) ifrigt sysselsatt, orolig.

=But= (bött) men; utan, blott.

=But= (bött) slut, gräns; ett slags flundra.

=Butcher= (bûttsj·r) slagtare.

=Butler= (böttl·r) källarmästare, munskänk, taffeltäckare.

=Butter= (bött·r) smör.

=Butter-milk= (bött·r milk) kernmjölk.

=Butterfly= (bött´·rflej) fjäril.

=Buttock= (bött´t·k) bakdel, stuss.

=Button= (bött´n) knäppa; knapp.

=Buxom= (böcks´m) böjlig, välvillig, liflig.

=Buy= (bej) köpa.

=By= (bej) vid, genom, af, med; =not so much -- far= (nått så mötsj
-- fār) icke så mycket på långt när; =-- no means= (-- nå̱ mīnṡ)
ingalunda; =-- profession= (-- pråfässj´n) till yrket; =-- way of= (--
°ē åvv) för -- skull; =-- and --= (-- and --) genast; =-- the bye= (--
ŧ bej) i förbigående sagdt, på tal härom.

=Bye= i uttrycket =good --= (gûdd bej) (förkortning af: =God be with
you= = Gud vare med dig) farväl.


C.

=Cab= (kabb) droska.

=Cabal= (kabal´) ränker.

=Cabbage= (kabb´edṡj) kål.

=Cabin= (kabb´in) koja, kajuta.

=Cabinet= (kabb´inätt) litet rum.

=Cable= (kēb·l) ankartåg.

=Cadaverous= (kadavv´rös) likaktig, utseende af lik.

=Cadet= (kadätt´) kadett.

=Cadi= (kē´di) domare hos turkarne.

=Cage= (kēdṡj) bur.

=Cake= (kēk) kaka, bakelse.

=Calamity= (kallam´iti) elände.

=Calculate= (kal´kjûlēt) beräkna.

=Calculation= (kalkjûlēsj´n) beräkning.

=Calf= (kāf) kalf; -- tjockben.

=Call= (kå̱l) kalla, ropa; besöka (=on=); kallelse, rop; kort besök.

=Calm= (kām) lugn, stilla; stillhet; lugna.

=Calumniate= (kalöm´niēt) förtala.

=Came= (kēm) kom, af =to come=.

=Camel= (kam´il) kamel.

=Camp= (kamp) läger.

=Campaign= (kampēn) fälttåg.

=Can= (kann) kan.

=Can= (kann) kanna.

=Canal= (kanal´) kanal.

=Canary bird= (kanēr´i börd) kanariefogel.

=Candid= (kand´id) uppriktig, ärlig.

=Candle= (kand·l) ljus (af talg, stearin o. d.); =-- stick= (-- stick)
ljusstake.

=Candor= (kand·r) uppriktighet, ärlighet.

=Candy= (kan´di) konfekt, sötsaker.

=Cane= (kēn) rotting, käpp.

=Cannon= (kann·n) kanon.

=Cant= (kant) rotvälska, pöbelspråk; =-- term= (-- t·rm) för vissa
klasser egendomligt uttryck.

=Can’t= (kānt) kan icke.

=Canvass= (kann´vass) öfverväga; värfva röster.

=Cap= (kapp) mössa; sätta mössan på; taga mössan af.

=Capable= (kēp´ab·l) i stånd; duglig.

=Capacity= (kapass´iti) förmåga.

=Cape= (kēp) kap, udde; =-- of Good Hope= (-- åvv gûdd hå̱p) Goda
Hopps-udden.

=Caper= (kēp·r) hoppa; språng.

=Capital= (kapp´it·l) hufvud-, förträfflig; hufvudstad; kapital.

=Capitol= (kapp´itål) Kapitolium; För. St:s. riksdagshus.

=Capricious= (kaprissj´ös) nyckfull.

=Captain= (kapt´n) kapten.

=Captivate= (kapp´tivēt) fängsla.

=Captive= (kapp´tiv) fånge.

=Car= (kār) kärra; jernbanevagn.

=Carbon= (kār´b·n) träkol; kol.

=Card= (kārd) spelkort, visitkort.

=Cardinal= (kār´din·l) kardinal.

=Care= (kä̱r) omsorg, oro; =to take -- of= (tû tēk -- åvv) draga
försorg om; akta sig; =to -- for= (tû -- får) bry sig om; =I don’t --=
(ej då̱nt --) jag bryr mig inte derom.

=Career= (karī·r) bana.

=Careful= (kä̱rfûll) omsorgsfull.

=Careless= (kä̱rläss) sorglös.

=Caress= (karäss´) smekning.

=Caret= (kar´·t) not, som antyder, att något är utelemnadt och att
detta bör insättas, der noten eller märket står.

=Cargo= (kārg´å̱) skeppslast.

=Caricature= (karrikatjûr´) karikatyr, vrångbild.

=Car-man= (kār´man) forman, skjutsbonde.

=Carnage= (kār´nidj) blodbad.

=Carouse= (karûṡ) rumla, supa.

=Carpenter= (kārpnt·r) timmerman, snickare.

=Carpet= (kārpt) matta.

=Carpetbag= (kārpt´bagg) nattsäck.

=Carriage= (karr´idṡj) vagn; frakt, fora.

=Carrier= (karrj´r) bärare.

=Carrot= (karr´t) morot.

=Carry= (karr´i) föra, bära; =to -- on= (tû -- ånn´) befrämja,
fortsätta.

=Cart= (kārt) kärra, vagn.

=Cartridge= (kārt´ridj) patron, kardus.

=Cartwright= (kārt´rejt) vagnmakare.

=Carve= (kārv) skära, uthugga.

=Carver= (kār´vör) träskärare.

=Case= (kēs) tillfälle, omständigheter; sak, rättegång; =in --= (inn
--) i fall; =--= skrin, fodral.

=Cash= (kasj) reda pengar; kassa.

=Cash-book= (kasj´-bûck) kassabok.

=Cashier= (kasjī´·r) kassör.

=Casing= (kē´sing) foder, infattning.

=Cask= (kāsk) fat, fastage.

=Cassock= (kas´s·k) ett slags rock, prestrock.

=Cast= (kāst) kasta, bortkasta; kast, slag; form; =-- iron= (-- ej·rn)
gjutjern; =-- clothes= (-- klå̱ṡ) aflagda kläder.

=Castle= (kas·l) kastell, slott, borg.

=Castor= (kas´t·r) bäfver.

=Castor-oil= (kas´t·r-åjl) ricinolja.

=Casual= (kas´jû·l) tillfällig.

=Cat= (katt) katt.

=Catalogue= (katt´alåg) katalog.

=Catarrh= (katār´) katarr, snufva.

=Catch= (katsj) fånga, gripa; ådraga sig; =-- cold= (-- kå̱ld) förkyla
sig.

=Catechism= (katt´ikiṡm) katekes.

=Cathedral= (kaþīd´r·l) domkyrka.

=Catholic= (kaþþ´ålick) katolsk; katolik.

=Cattle= (katt·l) boskap.

=Caught= (kå̱t) fångade, af =to catch=.

=Cauliflower= (kå̱l´iflau·r) blomkol.

=Cause= (kå̱ṡ) förorsaka; orsak, sak, process.

=Causeway= (kå̱ṡ´°ē) chaussé, upphöjd väg.

=Caution= (kå̱sj´n) varna; försigtighet, borgen.

=Cautious= (kå̱sj´ös) försigtig.

=Cavalier= (kavalir´) ryttare, riddare.

=Cavalry= (kav´·lri) rytteri, kavalleri.

=Cave= (kēv) källare, håla.

=Cavern= (kav´·rn) håla.

=Cavil= (kav´il) tadla, klandra.

=Cavilous= (kav´ilös) spetsfundig.

=Cease= (sīs) upphöra.

=Cede= (sīd) afstå.

=Cedar= (sīd´ör) ceder.

=Ceiling= (sīling) tak (i ett rum).

=Celebrate= (säll´ebrēt) fira, högtidlighålla.

=Celebrated= (säll´ebrēted) berömd.

=Celebration= (sällebrēsj´n) firande, högtidlighållande.

=Cellar= (säll·r) källare.

=Cement= (simänt´) sammankitta; cement.

=Cemetery= (sämm´·tri ell. sämmitärr´i) kyrkogård.

=Censure= (sän´sj·r) klandra; klander, granskning.

=Census= (säns´ös) folkräkning.

=Cent= (sänt) amerikanskt mynt = 3,7 sv. öre; hundrade; =five per --=
(fejv p·r --) fem procent (%).

=Centre= (sänt·r) medelpunkt.

=Century= (sän´tjûri) århundrade.

=Ceremonial= (särrimå̱n´i·l) festlig, högtidlig.

=Ceremony= (särr´imåni) ceremoni; =without --= (°iŧŧaut´ --) utan krus.

=Certain= (s·rt´n) viss, säker.

=Certificate= (s·rtiff´iket) bevis, attest.

=Certify= (s·rt´ifej) bevittna.

=Certitude= (s·rt´itjûd) visshet.

=Cession= (sässj´n) afträdande, session.

=Chafe= (tjēf) värma, gnida; bli hetsig.

=Chain= (tjēn) kedja.

=Chair= (tjä̱r) stol; talarstol.

=Chairman= (tjä̱rmann) ordförande.

=Chalice= (tjall´is) skål, bägare.

=Chalk= (tjå̱k) krita.

=Challenge= (tjall´ändsj) utmana, jäfva; utmaning, jäf.

=Chamber= (tjēmb·r) kammare, rum.

=Chamberlain= (tjēm´b·rlin) kammarherre.

=Champagne= (sjampēn´) champagne-vin.

=Champion= (tjam´piön) kämpe, hjelte, riddare.

=Chance= (tjāns) händelse, slump; lyckträff; =by --= (bej --)
händelsevis.

=Chancel= (tjan´s·l) altare, kor.

=Chandelier= (sjandilīr) ljusstake, ljuskrona.

=Change= (tjēndṡj) förändra; byta, vexla; förändras; förändring,
vexling, löspengar.

=Changeable= (tjēndṡj·bl) föränderlig.

=Channel= (tjann´·l) kanal; ränna.

=Chapel= (tjap´p·l) kapell.

=Chaperon= (sjapp´örån) sällskap, “förkläde.”

=Chapter= (tjapt·r) kapitel.

=Char= (tjä̱r) dagsverke, arbete för dagspenning.

=Character= (karr´akt·r) karakter, skaplynne, egendomlighet.

=Charcoal= (tjārkå̱l) träkol.

=Charge= (tjārdṡj) pålägga, anförtro, beskylla, ladda; -- last, börda,
uppdrag; anfall, laddning.

=Charitable= (tjarr´it·bl) välgörande.

=Charity= (tjarr´iti) menniskokärlek, gifmildhet.

=Charm= (tjārm) förtjusa, intaga; förtrollning, behag.

=Char-woman= (tjä̱r°ûmmn) hjelphustru.

=Chase= (tjēs) jaga, förfölja; jagt.

=Chaste= (tjēst) kysk, ren.

=Chasten= (tjēsn) tukta, straffa.

=Chastise= (tjasstejṡ´) tukta, straffa.

=Chastisement= (tjass´tiṡmnt) bestraffning.

=Chat= (tjatt) prata, sladdra; prat.

=Chatter= (tjatt·r) pladdra; pladder, snack.

=Cheap= (tjīp) godt köp, billig.

=Cheat= (tjīt) bedraga, lura; bedrägeri; bedragare.

=Check= (tjäck) förebråelse; afbrott; hämma, hindra; bankanvisning,
vexel.

=Cheek= (tjīk) kind.

=Cheer= (tjī·r) glädjerop, bifallsyttring; traktering; =-- up= (--
öpp´) fatta mod.

=Cheerful= (tjīr´fûll) munter, upprymd.

=Cheerfulness= (tjīr´fûlln·ss) glädtighet.

=Cheese= (tjīṡ) ost.

=Cheese-monger= (tjīṡ-möngg·r) hökare.

=Chemistry= (kimm´istri) kemi.

=Chemise= (sjämmīṡ´) lintyg.

=Chemist= (kimm´ist) kemist.

=Cherish= (tjärr´isj) hålla af.

=Cherry= (tjärr´i) körsbär.

=Cherry-brandy= (tjärr´i-brand´i) körsbärsvin.

=Cherub= (tjärr´·b) kerub; flertal =Cherubim= (tjärr´ûbim) keruber.

=Chess= (tjäss) schackspel.

=Chess-board= (tjäss´bå̱rd) schackbricka.

=Chest= (tjäst) kista; =-- of drawers= (-- åvv drå̱·rṡ) dragkista, byrå.

=Chew= (tjû) tugga; =--tobacco= (--tåback´å) tuggtobak.

=Chicken= (tjickn) kyckling.

=Chide= (tjejd) banna; gräla.

=Chief= (tjīf) förnämst, öfverst; hufvudman, anförare.

=Chiefly= (tjīfli) hufvudsakligen.

=Child= (tjejld) barn; pluralis =children= (tjild·rn).

=Child-birth= (tjejld´börþ) barnsbörd.

=Childhood= (tjejld´hûdd) barndom.

=Childish= (tjejld´ish) barnslig.

=Chill= (tjill) frusen, modfäld; köld.

=Chimney= (tjimn´i) kamin, spisel.

=Chimney-sweeper= (tjimn´is°īp·r) skorstensfejare.

=Chin= (tjinn) haka.

=China= (tjejn´a) äkta porslin.

=Chink= (tjink) remna.

=Chip= (tjipp) tälja; spån, splittra, smula.

=Chirp= (tj·rp) qvittra; qvitter.

=Chisel= (tjiṡ·l) huggjern.

=Chock= (tjåck) stöt, angrepp, slag.

=Chocolate= (tjåck´ålet) choklad.

=Choice= (tjåjs) val.

=Choir= (k°ejr) kör, kor (i en kyrka).

=Choke= (tjå̱k) qväfva, qväfvas.

=Choker= (tjå̱k·r) stor halsduk.

=Choler= (kåll·r) galla; vrede.

=Cholera= (kåll´öra) kolera.

=Choose= (tjûṡ) välja, föredraga.

=Chop= (tjåpp) hugga, hacka; gräla; =chopped straw= (tjåppt strå̱)
hackelse.

=Chord= (kå̱rd) sträng.

=Chorus= (kå̱r´ös) sångkör.

=Christ= (krejst) Kristus.

=Christen= (krissn) döpa.

=Christian= (krist´jn) kristlig, kristen.

=Christmas= (kriss´mass) jul; =-- eve= (-- īv) julafton.

=Chuckle= (tjök´k·l) skrocka (som hönor.)

=Church= (tjörtsj) kyrka.

=Churl= (tjörl) lurk, tölp.

=Churn= (tjörn) smörtjärna.

=Cicatrice= (sick´atris) ärr, märke.

=Cider= (sej´dör) cider, äppelmust, äppelvin.

=Cigar= (sigār´) cigarr.

=Cinder= (sin´dör) utbrändt kol.

=Cinnamon= (sin´nam·n) kanel.

=Cipher= (seif´r) siffra, noll.

=Circle= (s·rk´·l) krets.

=Circuit= (s·rk´it) kretslopp, omkrets.

=Circulate= (s·r´kjûlēt) vara i omlopp; =circulating library=
(s·r´kjûlēting lejb´rari) lånbibliotek.

=Circumference= (sirköm´f·räns) omkrets.

=Circumspect= (s·rk´mspäkt) varsam, försigtig.

=Circumstance= (s·rk´mstans) omständighet.

=Circumstantial= (s·rkömstan´sj·l) omständlig, tillfällig, oväsendtlig.

=Cite= (sejt) stämma för domstol; åberopa, anföra.

=Citizen= (sitt´iṡn) borgare.

=City= (sitt´i) stor stad.

=Civil= (sivv´il) civil; bildad, artig.

=Civility= (sivill´iti) artighet.

=Civilization= (sivvilisēsj´n) civilisation, kultur.

=Civilize= (sivv´ilejṡ) civilisera, hyfsa.

=Claim= (klēm) fordra, göra anspråk på; fordran, anspråk.

=Clam= (klam) ett slags ätlig mussla.

=Clamber= (klam´b·r) klättra.

=Clamor= (klam´r) skri, buller; skria, larma.

=Clandestine= (klandes´tin) hemlig, förborgad.

=Clap= (klapp) klappa, smälla; smäll, slag.

=Claret= (klarrt) rödt vin (Bordeaux-vin).

=Clasp= (klāsp) häkta, hake, spänne; omfatta, omfamna.

=Class= (klass) klass, stånd; ordna, indela i klasser.

=Claw= (klå̱) klo.

=Clay= (klē) lera.

=Clean= (klīn) rensa, putsa; ren, snygg.

=Cleanliness= (klän´linäss) renlighet, renhet.

=Cleanly= (klän´li) renlig, snygg; snyggt.

=Cleanse= (klänṡ) rensa, putsa.

=Clear= (klī·r) klar, ljus, tydlig; göra klar, upplysa.

=Cleave= (klīv) klyfva, spräcka.

=Cleaver= (klīv´r) slagtaryxa.

=Clef= (kläff) klav (i musik).

=Clemency= (kläm´nsi) mildhet.

=Clement= (kläm´nt) nådig, mild.

=Clergy= (kl·rdṡj´i) presterskap.

=Clerk= (klörk) skrifvare, kontorist.

=Clever= (klävv´r) skicklig, behändig, duglig.

=Client= (klej´nt) klient (person, som åt sakförare öfverlemnat
försvaret af en sak inför rätta).

=Cliff= (kliff) klippa, sluttning.

=Climate= (klej´mt) klimat.

=Climb= (klejm) klättra.

=Clinch= (klintj) fatta, hopnita.

=Cling= (kling) fästa sig vid.

=Clip= (klipp) klippa.

=Cloak= (klå̱k) kappa.

=Clock= (klåck) ur, klocka.

=Clod= (klådd) klots, klimp; dummerjöns.

=Clog= (klågg) betunga; börda, black.

=Cloister= (klåj´st·r) kloster, korsgång.

=Close= (klå̱ṡ) tillsluta, afsluta; slutas; slut.

=Close= (klå̱s) instängd, sluten, dold; tät, nära.

=Closet= (klåss´et) skåp.

=Clot= (klått) klump, klimp.

=Cloth= (klåþþ) kläde, tyg; bordduk.

=Clothe= (klå̱ŧ) kläda, bekläda.

=Clothes= (klå̱ṡ) kläder.

=Cloud= (klaud) sky, moln.

=Cloudy= (klaud´i) mörk.

=Clout= (klaut) klut, trasa.

=Clover= (klå̱v·r) klöfver, väpling.

=Clown= (klaun) tölp; upptågsmakare, pajas.

=Club= (klöbb) klubba; -- klubb (sällskap, förening).

=Clumsiness= (klöm´sin·ss) klumpighet.

=Clumsy= (klöms´i) klumpig, klunsig.

=Cluster= (klöst´r) svärm, klase.

=Clutch= (klötj) grepp, klor; gripa, fasthålla.

=Coach= (kå̱tsj) täckvagn.

=Coachman= (kå̱tsjmann) kusk.

=Coagulate= (kåag´jûlēt) ysta, lefra, löpna, ysta sig, lefras.

=Coal= (kå̱l) kol.

=Coaldust= (kå̱l´döst) kolstybb.

=Coarse= (kå̱rs) grof, rå, simpel.

=Coast= (kå̱st) kust, strand.

=Coat= (kå̱t) rock.

=Coax= (kå̱kṡ) smeka, smickra, locka till.

=Cobweb= (kåbb´°äbb) spindelväf.

=Cobbler= (kåbb´l·r) skoflickare.

=Cock= (kåck) tupp.

=Cockade= (kåkēd´) kokard, fälttecken.

=Cockney= (kåck´ni) Londonerbo, morsgris.

=Codfish= (kådd´fish) kabeljo.

=Codicil= (kådd´isil) bihang till ett testament.

=Coffee= (kåff´i) kaffe.

=Coffin= (kåff´in) likkista.

=Cog= (kågg) kugge.

=Cognition= (kåggnīs´jn) kunskap.

=Cognizance= (kågg´niṡ·ns) kännedom, ransakning; erkännande inför
domstol, bekännelse.

=Coin= (kåjn) mynt.

=Cold= (kå̱ld) kall; köld, förkylning.

=Cold-cream= (kå̱ld´krīm) cerat.

=Collar= (kåll·r) halsband, krage.

=Collect= (kålläkt´) samla.

=Collection= (kålläksj´n) samling.

=College= (kåll´edṡj) fakultet, gymnasium, högre läroverk.

=Collision= (kållisj´n) sammanstötning.

=Colloquy= (kåll´åk°i) samtal.

=Colonel= (körn·l) öfverste.

=Color= (köll·r) färga; färg.

=Colt= (kå̱lt) föl.

=Column= (kåll´öm) pelare.

=Comb= (kå̱m) kamma; kam.

=Combustible= (kåmböst´ib·l) brännbar.

=Come= (kömm) komma, anlända.

=Comedy= (kåmm´idi) lustspel.

=Comely= (kömm´li) anständig; täck.

=Comet= (kåm´m·t) komet.

=Comfort= (kömm´fört) trefnad, beqvämlighet; tröst.

=Comfortable= (kömm´förtab·l) beqväm.

  =Comical= (kåmm´ik·l) }
  =Comic= (kåmm´ik)   } komisk.

=Command= (kåmmānd´) befalla, beherska; befallning.

=Commence= (kåmmäns´) begynna.

=Commend= (kåmmänd´) prisa, anbefalla.

[Illustration: Edinburg, Skottlands hufvudstad, från Calton Hill.]

=Comment= (kåm´m·nt) utläggning, förklaring.

=Commerce= (kåmm´·rs) handla; handel.

=Commercial= (kömmör´sj·l) kommersiel.

=Commission= (kåmmisj´n) uppdrag.

=Commit= (kåmmitt´) begå; anförtro.

=Committee= (kåmmitt´ī) komité, utskott.

=Commodious= (kåmmå̱d´jös) beqväm.

Commodity (kåmmådd´iti) beqvämlighet, nytta.

=Common= (kåmm´n) allmän, gemensam, vanlig; =house of commons= (haus
åvv --) underhuset (2:dra kammaren) i engelska parlamentet.

=Commonwealth= (kåmm´n°ällt) stat, republik.

=Communicate= (kåmmjû´nikēt) meddela.

=Communication= (kåmmjûnikēsj´n) samfärdsel; förbindelse.

=Communion= (kömmjûn´jön) nattvardsgång.

=Compact= (kömpakt´) tät, fast, packad.

=Compact= (kåm´pakt) fördrag, öfverenskommelse.

=Companion= (kåmpanj´n) kamrat, följeslagare.

=Company= (kömp´ani) sällskap; handelskompani.

=Comparative= (kåmparr´ativ) jemförande.

=Comparatively= (kåmparr´ativli) jemförelsevis.

=Compare= (kåmpä̱r´) jemföra.

=Comparison= (kåmparr´isn) jemförelse.

=Compass= (kömp´ss) cirkel, passare.

=Compassion= (kåmpassj´n) medlidande.

=Compel= (kåmpäll´) tvinga.

=Compensate= (kömpen´sēt) ersätta, godtgöra.

=Compensation= (kåmpensēsj´n) ersättning.

=Compete= (kåmpīt´) täfla.

=Competitor= (kåmpätt´it·r) medsökande, konkurrent.

=Complain= (kåmplēn´) klaga.

=Complaint= (kåmplēnt) klagan.

=Complaisant= (kåmm´plesant) höflig, tjenstvillig.

=Complete= (kåmplīt´) fullända; fullständig.

=Complexion= (kåmpläcksj´n) hy.

=Compliment= (kåm´pliment) helsning.

=Complot= (kåm´plått) sammansvärjning.

=Comply= (kåmplej´) foga sig (efter); underkasta sig.

=Compose= (kåmpå̱ṡ) sammansätta, utarbeta.

=Composer= (kåmpå̱ṡ´r) författare, kompositör.

=Composition= (kåmpåṡissj´n) sammansättning, utkast, komposition.

=Compositor= (kåmpåṡṡ´it·r) sättare.

=Composure= (kåmpå̱ṡj´·r) sinneslugn.

=Compound= (kåm´paund) sammansatt.

=Compound= (kåmpaund´) sammansätta.

=Comprehend= (kåmprihänd´) omfatta; begripa.

=Comprise= (kåmprejṡ´) innefatta, innehålla.

=Compromise= (kåm´pråmejṡ) kompromiss, öfverenskommelse; afgöra genom
skiljedomare.

=Compunction= (kömpöngksj´n) samvetsagg.

=Concave= (kång´kēv) kupig, urholkad.

=Conceal= (kånsīl´) dölja.

=Conceit= (kånsīt´) begrepp; infall.

=Conceive= (kånsīv´) fatta, inse.

=Concentrate= (kån´sentrēt) koncentrera.

=Concern= (kåns·rn´) angå, oroa, angelägenhet, bekymmer.

=Concerning= (kåns·rn´ing) angående.

=Concert= (kån´s·rt) öfverensstämmelse.

=Concession= (kånsässj´n) eftergift.

=Concise= (kånsejs´) kortfattad.

=Conclude= (kånklûd´) afsluta, draga slutsats, bedöma.

=Conclusion= (kånklûṡj´n) slut.

=Conclusive= (kånkljûs´iv) afgörande.

=Concord= (kång´kård) öfverensstämmelse.

=Concrete= (kånkrēt´) sammansatt.

=Concur= (kånkör´) medverka.

=Condemn= (kåndämm´) döma, fördöma.

=Condescend= (kåndisänd´) nedlåta sig.

=Condition= (kåndisj´n) vilkor.

=Conditional= (kåndiṡjn´l) vilkorlig.

=Condole= (kåndå̱l) beklaga, ömka.

=Condor= (kån´dår) kondor, ett slags roffogel.

=Conduct= (kåndökt´) föra, ledsaga; (kån´dökt) uppförande.

=Conduit= (kön´dit) rör, ledning.

=Cone= (kå̱n) kon, kägla, kotte.

=Confect= (kån´fäkt) konfekt, bakelse.

=Confection= (kånfäcksj´n) konfekt.

=Confederate= (kånfädd´ret) bundsförvandt; förbunden.

=Confer= (kånför´) förläna, anförtro.

=Conference= (kån´f·räns) förhandling, sammankomst.

=Confess= (kånfäss´) erkänna; skrifta sig.

=Confession= (kånfässj´n) bekännelse.

=Confide= (kånfejd´) anförtro, meddela.

=Confidence= (kån´fidäns) förtroende.

=Confine= (kånfejn´) begränsa; inspärra.

=Confinement= (kånfejn´ment) arrest; barnsäng.

=Confirm= (kånf·rm´) bekräfta.

=Conflagration= (kånflagrēsj´n) eldsvåda.

=Conflict= (kån´flikt) sammanstötning, strid.

=Conform= (kånfå̱rm´) likformig; rätta sig efter.

=Conformity= (kånfå̱rm´iti) öfverensstämmelse; =in -- with= (in --
°iŧŧ) i öfverensstämmelse med.

=Confound= (kånfaund´) förvirra.

=Confront= (kånfrönt´) jemföra, sätta ansigte mot ansigte.

=Confuse= (kånfjûṡ) förvirra.

=Confusion= (kånfjûṡj´n) förvirring.

=Confute= (kånfjût´) vederlägga.

=Congenial= (kåndjīn´j·l) närbeslägtad.

=Congest= (kåndjest´) hopa, samla.

=Congestion= (kåndjestsj´n) samling, stockning.

=Congratulate= (kånngrat´tjûlēt) lyckönska.

=Congress= (kång´gräss) kongress.

=Congruous= (kång´grjûös) öfverensstämmande, passande, tjenlig, lämplig.

=Conjecture= (kåndjäkt´tjûrr) gissning.

=Conjugal= (kån´djûg·l) äktenskaplig.

=Conjunction= (kåndjönksj´n) förening.

=Conjure= (kåndjûr´) besvärja, bönfalla; -- (kön´dj·r) frammana (andar).

=Connect= (kånnäkt´) förbinda.

=Connection= (kånnäksj´n) sammanhang.

=Connivance= (kånnej´v·ns) öfverseende, efterlåtenhet.

=Connive= (kånnejv´) blunda (för); se genom finger (med) (=at=).

=Conquer= (kånk·r) eröfra.

=Conquest= (kång´k°äst) eröfring.

=Conscience= (kånsj´ns) samvete, medvetande.

=Conscientious= (kånsjien´sjös) samvetsgrann.

=Conscious= (kånsj´ös) medveten.

=Consecrate= (kån´sikrēt) helgad, invigd; inviga.

=Consecutive= (kånsäk´jûtiv) på hvarandra följande.

=Consent= (kånsänt´) samtycka; samtycke.

=Consequence= (kån´sik°äns) följd; vigt.

=Consequently= (kån´sik°äntli) följaktligen.

=Conservation= (kånsörvēsj´n) bevarande.

=Consider= (kånsidd´·r) betrakta, öfverväga.

=Considerable= (kånsidd´·rab·l) ansenlig.

=Consideration= (kånsid·rēsj´n) eftertanke, aktning, afseende.

=Consign= (kånsejn´) öfverlåta, anförtro.

=Consignment= (kånsejn´m·nt) öfversändning; försändning af varor.

=Consist= (kånsist´) bestå.

=Consolation= (kånsålēsj´n) tröst.

=Console= (kånsål´) trösta.

=Consols= (kån´sålṡ) ett slags engelska statspapper.

=Consonant= (kån´sån·nt) öfverensstämmande; konsonant.

=Consort= (kån´sårt) make, gemål.

=Conspicuous= (kånspick´jûös) tydlig, utmärkt.

=Conspiracy= (kånspirr´asi) sammansvärjning.

=Conspiration= (kånspirēsj´n) sammansvärjning.

=Conspirator= (kånspirr´etör) en som är delaktig i en sammansvärjning.

=Conspire= (kånspej´·r) sammansvärja sig.

=Constancy= (kån´stansi) ståndaktighet, beslutsamhet.

=Constant= (kån´stant) beständig, ståndaktig.

=Consternation= (kånst·rnēsj´n) bestörtning.

=Constitute= (kån´stitjût) utnämna.

=Constitution= (konstitjûsj´n) statsförfattning; kroppsbeskaffenhet.

=Constrain= (kånstrēn) tvinga.

=Construct= (kånströckt´) uppföra, bygga.

=Construction= (kånströcksj´n) bygnad, sammansättning.

=Construe= (kån´strû) konstruera; utlägga, förklara.

=Consul= (kån´söl) konsul.

=Consulate= (kån´s·lēt) konsulat.

=Consult= (kånsölt´) öfverlägga.

=Consultation= (kånsöltēsj´n) öfverläggning, rådslag.

=Consume= (kånsjûm) förtära, förbruka.

=Consummate= (kånsöm´mēt) fullända.

=Consumption= (kånsömsj´n) åtgång; lungsot.

=Consumptive= (kånsöm´tiv) förtärande, lungsigtig.

=Contagious= (kåntēdṡj´ös) smittsam.

=Contain= (kåntēn) innehålla.

=Contaminate= (kåntamm´inēt) orena, besmitta.

=Contamination= (kåntamminē´sj´n) nedsölande.

=Contemn= (kåntämm´) förakta.

=Contemporary= (kåntämp´år·ri) samtida.

=Contempt= (kåntämt´) förakt.

=Contemptible= (kåntämt´ib·l) föraktlig.

=Contend= (kåntänd´) strida.

=Content= (kåntänt´) nöjd.

=Contentment= (kåntänt´ment) tillfredsställelse.

=Contents= (kåntänts´) innehåll.

=Contest= (kåntäst´) strida, bestrida; (kån´täst) strid.

=Contiguous= (kåntig´gjûös) tillstötande.

=Continent= (kån´tinänt) fastland.

=Contingent= (kåntin´djänt) andel; bidrag.

=Continual= (kåntin´njû·l) oafbruten, beständig.

=Continuance= (kåntin´njû·ns) fortfarande, varaktighet.

=Continuation= (kåntinnjûēsj´n) fortsättning.

=Continue= (kåntin´njû) fortsätta, fortfara.

=Contract= (kåntrakt´) sammandraga, afsluta kontrakt; (kån´trakt)
kontrakt, öfverenskommelse.

=Contraction= (kåntraksj´n) förkortning.

=Contradict= (kåntradikt´) motsäga.

=Contradiction= (kåntradiksj´n) motsägelse.

=Contrary= (kån´trari) motsätta sig; motsatt; motsats; =on the --= (ån
ŧ --) tvärtom.

=Contraries= (kån´trarris) motsatser.

=Contrariety= (kåntrarej´iti) stridighet.

=Contrast= (kån´trast) kontrast, motsats.

=Contribute= (kåntrib´bjût) bidraga.

=Contributary= (kåntrib´bjut·ri) skattdragande, skattskyldig.

=Contribution= (kåntribbjûsj´n) bidrag, skatt.

=Contrite= (kån´trejt) förkrossad, ångerfull.

=Contrition= (kåntrisj´n) förkrosselse, ånger.

=Contrivance= (kåntrejv´ns) påfund, uppfinning.

=Contrive= (kåntrejv´) uttänka, uppfinna.

=Control= (kåntrå̱l´) hafva uppsigt öfver, kontrollera; uppsigt,
tillsyn.

=Controversy= (kån´tråv·rsi) tvist.

=Contumacious= (kåntjûmē´sjös) hårdnackad, trotsig.

=Contumacy= (kån´tjûmasi) tredska, uppstudsighet.

=Contumely= (kån´tjûmili) smälek, skymf.

=Contusion= (kåntjûṡj´n) stöt.

=Conundrum= (kån´öndröm) ordlek, gåta.

=Convalescent= (kånvaläss´nt) tillfrisknande.

=Convene= (kånvīn) sammankalla.

=Convenience= (kånvīnj´ns) beqvämlighet.

=Convenient= (kånvīnj´nt) beqväm, passande.

=Convent= (kånvänt´) instämma till domstol.

=Convent= (kån´v·nt) sammankomst, kloster.

=Convention= (kånvänsj´n) sammankomst.

=Conversation= (kånv·rsēsj´n) samtal.

=Converse= (kånv·rs´) samtala.

=Convert= (kånv·rt´) omvända.

=Convert= (kån´v·rt) person, som är omvänd.

=Convex= (kån´väcks) konvex, bugtig utåt.

=Convey= (kånvē´) föra, skicka.

=Conveyance= (kånvē´ans) transport, fortskaffningsmedel.

=Convict= (kånvickt´) öfverbevisa, vederlägga.

=Convict= (kån´vikt) missdådare, straffånge.

=Conviction= (kånvicksj´n) öfvertygelse.

=Convince= (kånvins´) öfvertyga.

=Convulsion= (kånvölsj´n) kramp.

=Cook= (kûck) koka; kock, köksa.

=Cookery= (kûck´·ri) kok-konst.

=Cool= (kûl) afkyla, svalna; kall, sval; köld, förkylning.

=Coop= (kûpp) hönsbur.

=Cooper= (kûp·r) tunnbindare.

=Co-operation= (kå̱-åp·rēsj´n) medverkan.

=Cop= (kåpp) topp, spets.

=Cope= (kå̱p) strida, täfla.

=Copious= (kå̱´piös) ymnig.

=Copper= (kåpp·r) koppar, kopparkittel; af koppar.

=Copy= (kåpp´i) afskrifva; afskrift, exemplar, manuskript.

=Copy-right= (kåpp´irejt) förlagsrätt.

=Coquette= (kåkätt´) kokett, behagsjuk qvinna.

=Coral= (kår´öll) korall.

=Cord= (kå̱rd) snöre.

=Cordage= (kå̱rd´edṡj) tågverk.

=Cordial= (kård´j·l) hjertlig.

=Core= (kå̱r) kärna.

=Cork= (kå̱rk) kork.

=Corkscrew= (kå̱rkskrû) korkskruf.

=Corn= (kå̱rn) säd, sädeskorn; liktorn.

=Corner= (kå̱rn·r) vrå, hörn.

=Cornet= (kå̱rn´t) kornett; strut.

=Coroner= (kårr´ån·r) kronbetjent (som ransakar vid dråpstillfällen o.
d.).

=Cornflower= (kå̱rn´flauer) blåklint.

=Corned-beef= (kå̱r´nd-bīf) salt kött.

=Corporal= (kå̱r´pår·l) korporal.

=Corporation= (kå̱rpårēsj´n) samfund.

=Corps= (kå̱r; plur. kårṡ) kår, trupp.

=Corpse= (kå̱rps) lik, död kropp.

=Correct= (kårräckt´) förbättra, rätta; riktig, felfri.

=Correction= (kårräksj´n) rättelse, aga.

=Correspond= (kårrispånd´) svara mot; brefvexla.

=Correspondence= (kårrispånd´äns) brefvexling.

=Corroborate= (kårråb´örēt) stärka, bestyrka.

=Corrode= (kårrå̱d´) gnaga, fräta.

=Corrosive= (kårrå̱´siv) frätmedel.

=Corrupt= (kårröpt´) förderfva, muta.

=Corruption= (kårröpsj´n) förderf, bestickning.

=Cost= (kåst) kosta.

=Costly= (kåst´li) dyrbar.

=Costume= (kåsst´tjûm) klädedrägt.

=Cosy= (kå̱ṡi) hemtreflig.

=Cot= (kått) hydda; vagga, barnbädd.

=Cottage= (kått´edṡj) hydda; landställe.

=Cotton= (kåttn) bomull.

=Cotton-mill= (kåttn mill) bomullspinneri.

=Couch= (kautsj) lägga sig; bädd, läger.

=Cough= (kåff) hosta.

=Could= (kûdd) kunde, af =can=.

=Council= (kaun´sil) rådsförsamling.

=Counsel= (kaun´s·l) råda; råd.

=Counsellor= (kaun´sl·r) rådgifvare, sakförare.

=Count= (kaunt) grefve.

=Count= (kaunt) räkna, anse för; räkning.

=Countenance= (kaunt´nans) utseende; sinnesnärvaro.

=Counter= (kaunt·r) disk.

=Counteract= (kaunt´·rakt) motverka.

=Counterfeit= (kaunt´·rfīt) förfalska; eftergjord, förfalskad;
bedragare.

=Countermand= (kaunt´·rmānd) återkalla en befallning.

=Countermark= (kaunt´·rmārk) kontramärke.

=Countess= (kaunt´äss) grefvinna.

=Counting-house= (kaun´ting-haus) kontor.

=Country= (könn´tri) land.

=County= (kaunt´i) grefskap.

=Couple= (köpp·l) par.

=Courage= (körr´edṡj) mod.

=Courageous= (körrēdṡj´ös) modig.

=Course= (kå̱rs) lopp, riktning; of -- (åvv --) naturligtvis.

=Court= (kå̱rt) gård; hof; domstol.

=Courteous= (kå̱rt´jös) höflig.

=Courtesy= (kört´isi) höflighet; (kört´si) nigning.

=Cousin= (köṡn) syskonbarn.

=Cove= (kåv) bugt, liten vik.

=Covenant= (kövv´in·nt) fördrag, förbund.

=Cover= (kövv·r) betäcka; täcke, kuvert.

=Covet= (cövv´it) begära, vara lysten efter.

=Covetous= (kövv´töss) begärlig (efter).

=Cow= (kau) ko.

=Coward= (kau´ard) rädd, feg stackare.

=Cowardice= (kau´ardiss) feghet.

=Coxcomb= (kåcks´kå̱m) narr, sprätt.

=Coy= (kåj) blygsam.

=Cozen= (köṡn) narra, lura.

=Crab= (krabb) sur, kärf, knarrig; krabba.

=Crab-apple= (krabb´-appl) vildäpple.

=Crack= (krack) braka; knäcka, smälla; brak, remna.

=Cradle= (krēd·l) vagga.

=Craft= (kraft) skicklighet, list.

=Cram= (kramm) proppa i.

=Cramp= (kramp) kramp.

=Cranberry= (krann´bärri) tranbär.

=Crane= (krēn) trana; kran.

=Crank= (krank) vef; kollrig menniska.

=Crape= (krēp) krusflor.

=Crash= (krasj) sönderbryta.

=Crater= (krēt´r) krater.

=Cravat= (kravatt´) halsduk.

=Crawl= (krå̱l) krypa, kräla.

=Crazed= (krēṡ´d); =Crazy= (krēṡ´i) bräcklig, svag; förryckt.

=Cream= (krīm) grädde; afskumma grädden.

=Create= (kriēt´) skapa, utnämna.

=Creation= (kriēsj´n) skapelse.

=Creator= (kriēt´r) skapare.

=Creatur= (krī´tjûrr) skapadt ting, kreatur.

=Credible= (krädd´ib·l) trovärdig.

=Credit= (krädd´it) förtroende, kredit.

=Creditor= (krädd´it·r) borgenär.

=Credulity= (kridjûl´iti) lätttrogenhet.

=Credulous= (kräd´djûlöss) lätttrogen.

=Creed= (krīd) trosbekännelse.

=Creek= (krīk) vik, bugt; bäckdal.

=Creep= (krīp) krypa.

=Crescent= (kräss´n·t) nymåne.

=Crest= (kräst) tuppkam.

=Crest-fallen= (kräst´få̱ln) modfäld.

=Crew= (krû) besättning.

=Cribble= (kribb·l) sålla; såll.

=Cricket= (krick´t) syrsa; -- cricket, ett slags bollspel.

=Crime= (krejm) brott.

=Criminal= (krim´in·l) brottslig.

=Criminate= (krim´inēt) beskylla, anklaga.

=Crimson= (krimṡn) karmosinröd.

=Cripple= (kripp·l) krympling.

=Crisis= (krejs´is) vändpunkt, kris.

=Crisp= (krisp) skör, krusig.

=Critical= (kritt´ik·l) kritisk, farlig.

=Croak= (krå̱k) qväka (som en groda), kraxa; vara missnöjd.

=Crocodile= (kråk´ådejl) krokodil.

=Crook= (krûck) kröka; krok.

=Crop= (kråpp) skörda; skörd, gröda; kräfva (hos foglar).

=Cross= (kråss) korsa, gå tvärs öfver; kors; på tvären, tvär, trätgirig.

=Crow= (krå̱) kråka.

=Crowd= (kraud) hop, mängd, trängsel.

=Crown= (kraun) krona, topp; eng. silfvermynt.

=Crucifix= (krjû´sificks) krusifix.

=Crucify= (krjû´sifej) korsfästa.

=Crude= (krûd) rå, omogen.

=Cruel= (krû·l) grym.

=Cruelty= (krû´·lti) grymhet.

=Cruise= (krjûṡ) kryssa.

=Crumb= (krömm) brödsmula; inkråm.

=Crush= (krössj) krossa; trängsel.

=Crust= (kröst) brödskorpa, skal.

=Crutch= (krötsj) krycka.

=Cry= (krej) skrika, ropa, gråta; skrik, rop.

=Crystal= (krist·l) kristall.

=Cub= (köbb) unge (af vissa djur såsom björn, lejon, räf, säl etc.).

=Cube= (kjûb) kub, tärning.

=Cubic= (kjûbick) kubik.

=Cuckoo= (kûckû) gök.

=Cucumber= (kjû´kömb·r) gurka.

=Cudgel= (ködṡj´·l) prygla; påk.

=Cue= (kjû) svans; kö.

=Cuff= (köff) puffa; knytnäfveslag.

=Cull= (köll) utvälja, plocka.

=Culminate= (köl´minēt) nå sin höjdpunkt.

=Culpable= (köll´pab·l) straffbar.

=Culprit= (köll´prit) brottsling.

=Cultivate= (köll´tivēt) odla.

=Cultivation= (költivēsj´n) odling.

=Culture= (köll´tjûr) odling; bildning.

=Cumbersome= (köm´b·rsömm) besvärlig, bekymmersam.

=Cumbrance= (köm´brans) besvär.

=Cumulate= (kjû´mûlēt) hopa.

=Cunning= (könn´ing) listig, slug, list.

=Cup= (köpp) kopp, bägare.

=Cupboard= (köpp´båå̱rd) skänk, skåp.

=Cupidity= (kjûpidd´iti) begärlighet.

=Cur= (körr) (elak) hund; elak menniska.

=Curate= (kjû´ret) hjelpprest.

=Curd= (körd) ystad mjölk.

=Cure= (kjû·r) läka; kur.

=Curfew= (kör´fjû) aftonklocka.

=Curiosity= (kjûriåss´iti) nyfikenhet.

=Curious= (kjû´riös) nyfiken, märkvärdig.

=Curl= (körl) krusa, locka sig; hårlock.

=Curly= (kör´li) krusig, lockig.

=Currant= (körr´ant) röda vinbär.

=Currency= (körr´nsi) gångbarhet, gångbart mynt.

=Current= (körr´nt) gångbar, gängse; ström.

=Curse= (körs) banna; förbannelse.

=Curtail= (körtēl) afkorta, stubba.

=Curtain= (kört´n) förhänge, gardin, ridå.

=Curvature= (kör´vatjûr) krökning.

=Curve= (körv) kröka, böja.

=Cushion= (kûssj´n) dyna, kudde.

=Custard= (köst´ard) äggkaka.

=Custody= (köst´ådi) fängelse; bevakning.

=Custom= (köst´m) vana, sed; tull.

=Customary= (köst´åmari) bruklig.

=Custom-house= (köst´mhaus) tullhus.

=Cut= (kött) skära, klippa; snidt, hugg.

=Cutlass= (kött´l·s) hirschfängare (liten, kort sabel med bred klinga).

=Cutler= (kött´l·r) knifsmed.

[Illustration: Vyer från Dublin på Irland. 1. St. Patriks katedral. 2.
Sackville Street. 3. Christchurch-katedralen.]

=Cutlet= (kött´lätt) kotlett.

=Cuttle= (kött´l) bläckfisk.

=Cylinder= (sil´indör) cylinder, vals.

=Cymbal= (sim´b·l) cymbal.

=Cynic= (sin´ik) =Cynical= (sin´ik·l) cynisk, osnygg menniska.

=Cypress= (sej´pr·ss) cypress.

=Czar= (zār) czar, rysk kejsare.


D.

=D.= (förkort.) doctor; =D.D. (doctor of divinity)= teologie doktor.

  =Dad= (dadd)   }
  =Daddy= (dadd´i) } (barnspråk) pappa.

=Dagger= (dagg·r) dolk.

=Daily= (dēli) daglig, dagligen.

=Dainty= (dēnti) läckerbit, läcker.

=Dairy= (dä̱ri) mejeri.

=Dairy-maid= (dä̱r´imēd) ladugårdspiga, mejerska.

=Daisy= (dē´si) tusensköna, prestkrage.

=Dale= (dēl) dal.

=Dally= (dall´i) skämta, fjäsa för.

=Damage= (dam´edṡj) skada, förlust; tillfoga skada.

=Damask= (dam´ösk) damast (ett slags tyg).

=Damn= (damm) fördömma, förbanna.

=Damp= (damp) dimma, fukt; fuktig.

=Damp= (damp) dämpa; nedslagen.

=Dance= (dāns) dansa; dans.

=Dancing-master= (dānsingmāst·r) danslärare.

=Dandy= (dand´i) sprätt.

=Dandelion= (dandilej´ön) lejontand, maskros.

=Dane= (dēn) en dansk.

=Danger= (dēndṡj·r) fara, nöd.

=Dangerous= (dēndṡj´rös) farlig.

=Dangle= (dang´g·l) dingla.

=Danish= (dēniṡj) dansk; danska språket.

=Dare= (dä̱r) våga, utmana.

=Daring= (dä̱ring) dristig.

=Dark= (dārk) mörker; mörk.

=Darling= (dārling) älskling.

=Darn= (dārn) stoppa (strumpor).

=Dart= (dārt) slunga, kastspjut.

=Dash= (dasj) slå, stöta, krossa; slag, stöt, streck.

=Dastard= (dast´ard) feg.

=Date= (dēt) datum; datera.

=Daub= (då̱b) dålig, grof, suddig.

=Daughter= (då̱t·r) dotter; =-- in law= (-- in lå̱) sonhustru.

=Dauntless= (dānt´läss) oförfärad.

=Dawn= (då̱n) dagas.

=Day= (dē) dag; =to --= (tû --) i dag; =the -- before yesterday= (ŧ --
bifå̱r jäst´·rdē) i förrgårs.

=Dazzle= (daṡṡ·l) blända, bländas.

=Dead= (dädd) död, liflös.

=Deadly= (dä̱dd´li) dödlig.

=Deaf= (däff) döf; =-- and dumb= (-- and dömm) döfstum.

=Deal= (dīl) del, mängd; handla; =to -- with= (-- °iŧŧ) uppföra sig
mot, behandla.

=Dealer= (dīl·r) köpman.

=Dean= (dīn) domprost.

=Dear= (dī·r) dyr, kär; =-- me!= (-- mī) kära hjertandes!

=Dearth= (d·rþ) dyrhet.

=Death= (däþþ) död, dödlighet.

=Debase= (dibēs) förnedra, nedsätta.

=Debate= (dibēt) öfverlägga; debatt, öfverläggning.

=Debauch= (dibå̱tsj´) förföra; liderlighet.

=Debauchee= (dibå̱sjī´) vällusting, frossare.

=Debility= (dibill´iti) svaghet.

=Debt= (dätt) skuld.

=Debtor= (dätt·r) skuldenär, gäldenär.

=Decanter= (dikant´·r) karafin.

=Decapitate= (dikapp´itēt) halshugga.

=Decay= (dikē) förfalla; förfall.

=Decease= (disīs) aflida; frånfälle.

=Deceit= (disīt) bedrägeri.

=Deceive= (disīv) bedraga.

=December= (disämb´·r) december.

=Decent= (dīs´nt) anständig, ärbar.

=Deception= (disäpsj´n) bedrägeri.

=Decide= (disejd´) afgöra.

=Decimal= (däss´im·l) tiondedel, decimal.

=Decipher= (disej´för) dechiffrera, förklara.

=Decision= (disīṡj´n) dom, beslut.

=Decisive= (disejs´iv) afgörande.

=Deck= (däck) betäcka; däck.

=Declaim= (diklēm) deklamera.

=Declamation= (däcklamēsj´n) deklamation.

=Declaration= (diklarēsj´n) förklaring.

=Declare= (diklä̱r) förklara, förkunna.

=Declension= (diklänsj´n) sluttning.

=Declination= (däklinēsj´n) afvikning, förfall.

=Decline= (diklejn´) förfalla.

=Decorate= (däk´årēt) pryda.

=Decoration= (däkårēsj´n) prydnad.

=Decorous= (dikå̱´rös) anständig.

=Decorum= (dikå̱r´öm) anständighet.

=Decoy= (dikoj´) locka i snara.

=Decrease= (dikrīs) aftaga, förminska.

=Decree= (dikrī) besluta; förordning, påbud.

=Decrepit= (dikräpp´it) utlefvad.

=Decrescent= (dikräss´önt) aftagande (säges om månen).

=Dedicate= (dädd´ikēt) tillegna.

=Deduct= (didökt´) afdraga.

=Deduction= (didöcksj´n) afdrag, rabatt; slutledning.

=Deed= (dīd) handling; dokument.

=Deem= (dīm) dömma, anse.

=Deep= (dīp) djup.

=Deer= (dīr) rådjur.

=Deface= (difēs) utplåna.

=Default= (difå̱lt) fel, förseelse; bryta (sitt ord).

=Defeat= (difīt) tillintetgöra, drifva på flykten; nederlag.

=Defect= (difäkt´) brist, fel.

=Defectible= (difäkt´ib·l) bristfällig.

=Defence= (difäns´) försvar.

=Defend= (difänd´) försvara.

=Defendant= (difänd´nt) svarande part.

=Defensive= (difäns´iv) försvar, försvars-.

=Defer= (dif·r´) uppskjuta.

=Deference= (däff´·räns) aktning, eftergifvenhet.

=Defiance= (difej´ans) utmaning; =in -- of= (inn -- åvv) till trots för.

=Deficiency= (difisj´nsi) brist.

=Deficient= (difisj´nt) otillräcklig.

=Defile= (difejl´) vanära.

=Define= (difejn´) bestämma, förklara.

=Definition= (difinisj´n) noggrann förklaring.

=Deform= (difå̱rm) vanställa.

=Deformity= (difå̱rm´iti) vanskaplighet, lyte.

=Defraud= (difrå̱d) svika.

=Defray= (difrē) bestrida omkostnader.

=Defy= (difej´) utmana.

=Degenerate= (didjänn´rēt) urarta.

=Degradation= (digradēsj´n) förnedring.

=Degrade= (digrēd) nedsätta, afsätta.

=Degree= (digrī) grad; =by --s= (bej --ṡ) gradvis, småningom.

=Deign= (dēn) bevilja, värdigas.

=Deity= (dīiti) guddom.

=Deject= (didjäkt´) nedslå, bedröfva; nedslagen.

=Delay= (dilē) uppskjuta; uppskof.

=Delegate= (däll´igēt) befullmägtiga; fullmägtig.

=Deliberate= (dilibb´·rēt) öfverväga.

=Deliberation= (dilibb·rēsj´n) öfverläggning.

=Delicacy= (däll´ikassi) läckerhet, grannlagenhet.

=Delicate= (däll´iket) läcker, grannlaga.

=Delicious= (dilisj´ös) angenäm, särdeles behaglig.

=Delight= (dilejt´) lust, behag; fröjda, fröjdas öfver (=in=).

=Delightful= (dilejt´fûll) förnöjsam, angenäm.

=Delineate= (dilin´iēt) teckna, skildra.

=Delirium= (dilir´iöm) delirium, vanvett.

=Deliver= (dilivv´·r) öfverlemna, befria.

=Delivery= (dilivv´·ri) befrielse, nedkomst.

=Delude= (diljûd´) bedraga.

=Deluge= (däll´jûdṡj) öfversvämma; öfversvämning.

=Delusion= (diljûṡj´n) bedrägeri, villfarelse.

=Demand= (dimānd) fordra, fråga; fordran, förfrågan.

=Demeanor= (dimīn´·r) uppförande.

=Demency= (dī´mänsi) vanvett.

=Demersion= (dim·rsj´n) dränkning.

=Democracy= (dimåck´rasi) folkvälde; demokrati.

=Democrat= (dämm´åkrat) demokrat.

=Demolish= (dimåll´isj) nedrifva.

=Demolition= (dimålisj´n) ödeläggelse.

=Demon= (dīm·n) ond ande.

=Demonstrate= (dimån´strēt) bevisa.

=Demonstration= (dimånstrēsj´n) bevisning.

=Demonstrator= (dim´ånstrētör) person, som förklarar.

=Demoralization= (dimåraliṡēsj´n) sedeförderf.

=Demoralize= (dimårr´alejṡ) förderfva.

=Demur= (dimör´) betvifla, göra invändningar.

=Demure= (dimjûr) blygsam (till det yttre).

=Den= (dänn) djurs håla.

=Denial= (dinej´·l) afslag, nekande.

=Denizen= (dänn´iṡn) borgare.

=Denominate= (dinåmm´inēt) benämna.

=Denomination= (dinåminēsj´n) benämning.

=Denote= (dinå̱t) beteckna.

=Denounce= (dinauns´) angifva.

=Dense= (däns) tät.

=Dentist= (dänt´ist) tandläkare.

=Denude= (dinjûd´) blotta.

=Denunciation= (dinönsjiēsj´n) angifvelse.

=Deny= (dinej´) neka, vägra.

=Depart= (dipārt) afresa, gå hädan; =to -- with= (tû -- °iŧŧ) afstå
från; -- afresa, hädangång.

=Department= (dipārtment) departement, fack.

=Departure= (dipār´tjûr) bortgång, afresa.

=Depend= (dipänd´) bero, lita (på).

=Dependence= (dipänd´ns) beroende.

=Depict= (dipikt´) måla, skildra.

=Deplorable= (diplå̱r´ab·l) beklagansvärd, eländig.

=Deplore= (diplå̱r´) begråta.

=Deponent= (dipå̱´n·nt) person, som vittnar på ed.

=Depose= (dipå̱ṡ) aflägga, afsätta; vittna, intyga.

=Deposit= (dipåṡṡ´it) nedlägga, anförtro; underpant.

=Depravation= (däppravēsj´n) förderf.

=Deprecate= (däpp´rikēt) afbedja.

=Depreciate= (diprī´sjiēt) underskatta.

=Depress= (dipräss´) nedtrycka.

=Deprive= (diprejv´) beröfva.

=Depth= (däppþ) djup, afgrund.

=Deputation= (däpjûtēsj´n) beskickning.

=Deputy= (däpp´jûti) sändebud, ombud.

=Derange= (dirēndṡj) förvirra, störa.

=Derangement= (dirēndṡj´ment) oordning, förvirring.

=Derelict= (därr´ilikt) öfvergifven.

=Derision= (dirīṡj´n) åtlöje.

=Derivation= (därrivēsj´n) härledning.

=Derive= (direjv´) härleda, afleda.

=Derogate= (därr´ågēt) förminska, nedsätta.

=Derogation= (därrågēsj´n) förminskning, afbräck.

=Descend= (disänd´) nedstiga, härstamma.

=Descent= (disänt´) sluttning.

=Descension= (disänsj´n) nedstigande, sluttning.

=Describe= (diskrejb´) beskrifva.

=Description= (diskripsj´n) beskrifning.

=Desert= (däss´·rt) obebodd; öken; (dis·rt´) öfvergifva, rymma.

=Deserve= (dis·rv´) förtjena.

=Design= (disejn´) afteckna, bestämma; afsigt, utkast.

=Designate= (däss´iggnēt) utse.

=Designation= (dässiggnēsj´n) utnämning, beteckning.

=Desirable= (diṡejr´ab·l) önskvärd.

=Desire= (diṡej´·r) begära, önska; begär, önskan.

=Desirous= (diṡejr´ös) begärlig (of, efter).

=Desist= (disist´) afstå, upphöra.

=Desk= (däsk) pulpet.

=Desolate= (däss´ålet) obebodd, öde.

=Despair= (dispä̱r) förtvifla; förtviflan.

=Despatch= (dispatj´) depesch, telegram; hastigt afgöra, afsända.

=Desperate= (däss´p·ret) förtviflad.

=Despicable= (däss´pikab·l) föraktlig.

=Despise= (dispejṡ´) förakta.

=Despite= (dispejt´) hat, trots; förarga, kränka, trotsa.

=Despotism= (däs´påtiṡm) envälde.

=Dessert= (däṡṡ·rt´) dessert, efterrätt.

=Destination= (dästinēsj´n) bestämmelse, mål.

=Destine= (däss´tin) bestämma.

=Destiny= (däss´tini) öde.

=Destitution= (dästitjûsj´n) hjelplöshet.

=Destroy= (distråj´) förstöra.

=Destruction= (diströcksj´n) förderf, undergång.

=Detach= (ditatj´) lösa, lossa, taga löst.

=Detail= (dītēl) detalj.

=Detain= (ditēn) qvarhålla.

=Detect= (ditäckt´) upptäcka.

=Determination= (dit·rminēsj´n) föresats, afgörande beslut.

=Determine= (dit·rm´in) afgöra, besluta.

=Detest= (ditäst´) afsky.

=Detestable= (ditäst´ab·l) afskyvärd.

=Dethrone= (diþrå̱n´) afsätta från regeringen.

=Detriment= (dätt´riment) skada.

=Deuce= (djûs) djefvulen.

=Develop= (diväll´åpp) utveckla.

=Development= (diväll´åppment) utveckling.

=Device= (divejs´) list.

=Devil= (dävv´·l) djefvul.

=Devilish= (dävv´lisj) “förbaskadt,” besatt (öfvermåttan).

=Devise= (divejṡ´) påfinna.

=Devoid= (divåjd´) blottad på (=of=).

=Devote= (divå̱t) tillegna, helga.

=Devotion= (divå̱sj´n) andakt.

=Devour= (divau´·r) uppsluka.

=Devout= (divaut´) from.

=Dew= (djû) dagg.

=Dexterity= (däckstärr´iti) behändighet.

=Dexterous= (däcks´trös) behändig.

=Dial= (dej·l) urskifva.

=Dialect= (dej´aläkt) munart.

=Dialogue= (dej´alågg) samtal.

=Diameter= (dej-am´it·r) diameter, tvärlinie.

=Diamond= (dej´mönd) diamant.

=Diarrhœa= (dejarrīa) diarrhe, utsot.

=Diary= (dej´ari) dagbok.

=Dice= (dejs) tärningar, af =die=.

=Dictate= (dick´tēt) föreskrifva; föreskrift.

=Dictionary= (dicksjn´ari) ordbok.

=Did= (didd) gjorde, af =to do=.

=Die= (dej) dö.

=Die= (dej) tärning.

=Diet= (dej´t) näring, diet.

=Diet= (dej´t) riksdag.

=Differ= (diff´·r) afvika, vara af olika mening.

=Difference= (diff´·räns) olikhet, skilnad.

=Different= (diff´·ränt) olika.

=Difficult= (diff´ikölt) svår.

=Difficulty= (diff´ikölti) svårighet.

=Diffidence= (diff´idns) misstro.

=Diffident= (diff´idnt) misstänksam.

=Diffuse= (diffjûṡ´) utgjuta, sprida; (diffjûs´) spridd, vidlyftig.

=Dig= (digg) gräfva.

=Digest= (didjäst´) smälta (maten).

=Digestion= (didjästj´n) matsmältning.

=Dignified= (dig´nifejd) värdefull, värdig.

=Dignify= (dig´nifej) upphöja, hedra.

=Dignity= (digg´niti) värdighet.

=Digress= (digräss´) afvika.

=Digression= (digrässj´n) afvikelse från ämnet.

=Dike= (dejk) dike.

=Dilate= (dilēt) utvidga.

=Diligence= (dill´idjns) flit.

=Diligent= (dill´idjnt) flitig.

=Dim= (dimm) otydlig, svagsynt.

=Dimension= (dimänsj´n) storlek, utsträckning.

=Diminish= (diminn´isj) förminska.

=Diminution= (diminjûsj´n) minskning.

=Dimple= (dimp´·l) grop (i hakan eller kinden).

=Din= (dinn) dåna; dån.

=Dine= (dejn) spisa middag.

=Dining-room= (dej´ning-rûm) matsal.

=Dinner= (dinn·r) middagsmåltid.

=Dint= (dint) spår; =by -- of= (bej -- åvv) med hjelp af.

=Dip= (dipp) doppa; doppljus.

=Diploma= (diplå̱´ma) diplom.

=Diplomatic= (diplåmatt´ik) diplomatisk.

=Direct= (diräkt´) rak; rikta, inrätta, leda.

=Direction= (diräcksj´n) riktning; adress.

=Directly= (diräkt´li) genast.

=Directory= (diräkt´åri) adresskalender.

=Dirt= (d·rt) nedsmutsa; smuts.

=Dirty= (d·rt´i) smutsig; skamlig.

=Dis= (dis) framför ett ord betecknar motsats eller skiljaktighet;
motsvarar ofta sv. o-, miss-.

=Disable= (disēb·l) göra oförmögen.

=Disadvantage= (disadvan´tidj) skada, förlust.

=Disadvantageous= (disadvantēdṡj´ös) ofördelaktig.

=Disagree= (disagrī) vara oense.

=Disagreeable= (disagrī´ab·l) obehaglig.

=Disappear= (disappī·r) försvinna.

=Disappoint= (disappåjnt´) svika (någon i dess förhoppningar).

=Disappointment= (disappåjnt´ment) felslagen förhoppning.

=Disapprove= (disapprûv) ogilla.

=Disarm= (diṡārm) afväpna.

=Disaster= (diṡast´·r) olycka.

=Disastrous= (diṡast´rös) olycksalig.

=Disavow= (disavau´) förneka.

=Disburden= (disbörd´n) afbörda.

=Disburse= (disbörs´) utbetala.

=Discern= (diṡṡ·rn´) urskilja, varseblifva.

=Discernible= (diṡṡ·rn´ib·l) synbar.

=Discharge= (distjārdṡj) afbörda, afskjuta; frikänna, afskeda; --
salfva (skott), afsked, befrielse.

=Disciple= (dissejp´·l) lärjunge.

=Discipline= (diss´iplin) tukt, ordning; lära.

=Disclaim= (disklēm) frånsäga sig.

=Disclose= (disklå̱ṡ) uppenbara.

=Discomfit= (disköm´fit) slå på flykt; nederlag.

=Discompose= (diskåmpå̱ṡ) förvirra.

=Disconnect= (diskönnäkt´) upplösa.

=Discontent= (diskåntänt´) missnöjd.

=Discord= (dis´kård) oenighet.

=Discordant= (diskå̱rd´ant) oense, illaljudande.

=Discount= (diskaunt´) diskontera (vexlar); (dis´kaunt) afdrag,
diskonto.

=Discountenance= (diskaun´tin·ns) göra förlägen, bringa ur fattningen.

=Discourage= (diskörr´edṡj) göra modfäld.

=Discourse= (diskå̱rs´) samtala, afhandla; samtal.

=Discover= (diskövv´·r) upptäcka.

=Discovery= (diskövv´ri) upptäckt.

=Discredit= (diskrädd´it) vanrykte; bringa i vanrykte.

=Discreet= (diskrīt) försigtig.

=Discretion= (diskrässj´n) försigtighet; godtfinnande.

=Discriminate= (diskrimm´inēt) särskilja.

=Discrimination= (diskriminēsj´n) skilnad.

=Discuss= (disköss´) granska, öfverlägga.

=Discussion= (diskösj´n) undersökning, öfverläggning.

=Disdain= (diṡdēn) förakta; förakt.

=Disease= (diṡīṡ) sjukdom.

=Disembark= (disämbārk´) urlasta, sätta i land.

=Disengage= (disänggēdṡj´) befria, frigöra sig.

=Disentangle= (disäntang´g·l) utreda.

=Disfavor= (disfēv·r) ogunst.

=Disfigure= (disfigg´jûr) vanställa.

=Disgorge= (disgå̱rdṡj´) utspy.

=Disgrace= (disgrēs) onåd; bringa i onåd.

=Disguise= (disgejṡ´) förkläda, förställa sig; förklädning,
förställning.

=Disgust= (disgöst´) afsmak, motvilja; förorsaka afsmak.

=Dish= (disj) fat, rätt (mat).

=Disharmonious= (disharmå̱´niös) ej öfverensstämmande; opassande.

=Dishevel= (disjäv´·l) upplösa, bringa i oordning (hår); fladdra, ligga
oordnadt.

=Dishonest= (diṡånn´st) oärlig, vanhederlig.

=Dishonor= (disånn´·r) vanära.

=Disinterested= (disint´·rästed) oegennyttig.

=Disjoint= (disdjåjnt´) vrida ur led.

=Disjunct= (disdjönkt´) afsöndrad.

=Dislike= (dislejk´) icke tycka om; misshag.

=Dislocation= (dislåkēsj´n) vridning ur led.

=Dismal= (diṡ´mall) dyster, förskräcklig.

=Dismay= (dismē) förskräcka; skräck.

=Dismiss= (dismiss´) afskeda.

=Dismission= (dismisj´n) afsked.

=Dismount= (dismaunt´) stiga af; kasta ur sadeln.

=Disobedience= (disåbīdj´ns) olydnad.

=Disobedient= (disåbīdj´nt) olydig.

=Disoblige= (disåblejdṡj´) förnärma.

=Disorder= (diså̱rd·r) oordning; opasslighet; förvirra.

=Disown= (diṡå̱n) neka att erkänna.

=Disparate= (dis´paret) olikartad.

=Dispatch= (dispatsj´) hastigt afsända; depesch.

=Dispel= (dispäll´) fördrifva.

=Dispensable= (dispäns´ab·l) umbärlig.

=Dispense= (dispäns´) utdela; -- =with= (-- °iŧŧ) öfverse med; tillåta.

=Disperse= (disp·rs´) skingra.

=Displace= (displēs) ställa i oordning, rubba.

=Display= (displē) utveckla, framställa; framställning, exposition.

=Displease= (displīṡ) misshaga.

=Displeasure= (displäṡṡj´ûr) misshag.

=Disposal= (dispå̱ṡ·l) anordning.

=Dispose= (dispå̱ṡ) anordna; -- of (-- åvv) använda, förfoga öfver.

=Disposed= (dispå̱ṡd) hågad.

=Disposition= (dispåṡisj´n) förfogande; sinnesstämning.

=Dispossess= (dispåsäss´) afsätta; fråntaga någon något (=of=).

=Disproportion= (dispråpå̱rsj´n) missförhållande.

=Dispute= (dispjût) tvista; tvist.

=Disquisition= (disk°iṡisj´n) undersökning.

=Disregard= (disrigārd) ringakta; förakt.

=Disreputable= (disräp´pjût·bl) låg, skymflig.

=Disreputation= (disräpjûtēsj´n) vanära.

=Disrepute= (disripjût´) bringa i vanära.

=Dissection= (dissäcksj´n) sönderstyckande.

=Dissension= (dissänsj´n) split, oenighet.

=Dissent= (dissänt´) vara af olika mening.

=Dissenter= (dissänt´·r) olika tänkande (afvikande från engelska
statskyrkan).

=Dissert= (diss·rt´) afhandla.

=Dissertation= (diss·rtēsj´n) afhandling.

=Dissimilar= (dissim´il·r) olikartad, olik.

=Dissimulation= (dissimjûlēsj´n) förställning.

=Dissipate= (dissipēt) sprida, förskingra.

=Dissipation= (dissipēsj´n) slöseri; förströelse.

=Dissolute= (diss´åljût) utsväfvande.

=Dissoluteness= (diss´åljûtnäss) utsväfning, liderlighet.

=Dissolution= (dissåljûsj´n) upplösning.

=Dissolve= (diṡṡå̱lv) upplösa.

=Dissonance= (diss´ånans) missljud.

=Dissuade= (diss°ēd) afråda.

=Distance= (dist´ns) afstånd; aflägsna.

=Distant= (dist´nt) aflägsen.

=Distaste= (distēst) afsmak.

=Distemper= (distämp´·r) sjukdom.

=Distillation= (distillēsj´n) distillation.

=Distinct= (distinkt´) afsöndrad, tydlig.

=Distinction= (distinksj´n) åtskilnad; företräde.

=Distinguish= (disting´g°isj) åtskilja, urskilja; utmärka.

=Distract= (distrakt´) förvirra.

=Distraction= (distraksj´n) tankspriddhet.

=Distrain= (distrēn) utpanta.

=Distress= (disträss´) bekymmer, nöd.

=Distribute= (distrib´bjût) utdela.

=Distribution= (distribjûsj´n) utdelning.

=District= (dis´trikt) område, trakt.

=Distrust= (diströst´) misstro; misstroende.

=Disturb= (distörb´) störa.

=Disturbance= (distörb´ns) förvirring, uppror.

=Disunion= (dis-jûn´jn) oenighet; upplösning.

=Disunite= (dis-jûnejt´) skilja.

=Disuse= (dis-jûṡ) afvänja.

=Ditch= (ditsj) grop, dike.

=Ditto= (dit´tå) dito, af samma slag.

=Ditty= (dit´ti) liten sång, visa.

=Diurnal= (dej-örn´·l) daglig.

=Dive= (dejv) dyka.

=Diverge= (div·rdṡj´) spridas.

=Diverse= (dej´v·rṡ) olikartad, åtskillig.

=Diversion= (div·rsj´n) tidsfördrif.

=Divert= (div·rt´) afböja, roa.

=Divide= (divejd´) dela, indela.

=Divine= (divejn´) guddomlig; spå, gissa.

=Divinity= (divinn´iti) guddom.

=Divisible= (diviṡṡ´ibl·l) delbar.

=Division= (diviṡj´n) delning, indelning, afdelning.

=Divorce= (divå̱rs´) skilsmessa; upplösa ett äktenskap.

=Divulgate= (divöl´gēt) bekantgöra, utsprida.

=Divulge= (divöldṡj´) kungöra, utsprida.

=Dizzy= (diṡṡ´i) hufvudyr, tanklös.

=Do= (dû) göra, uträtta, fullända, befinna sig, duga.

=Dock= (dåck) skeppsdocka.

=Docket= (dåckt) faktura, lista.

=Doctor= (dåkt´·r) doktor, lärare, läkare.

=Doctrinal= (dåck´trin·l) lärorik.

=Doctrine= (dåck´trin) lära.

=Document= (dåck´jûmnt) dokument, skriftlig handling.

=Dodge= (dådṡj) hastigt vika undan; göra undflykter.

=Doe= (då̱) dofhind.

=Does= (döṡṡ) gör, af =to do=.

=Doff= (dåff) taga af.

=Dog= (dågg) hund.

=Dog-=days (dågg´-dēs) rötmånaden.

=Dogged= (dåg´gid) knarrig, tvär, butter, egensinnig.

=Doleful= (då̱lfûll) sorgsen, sorglig.

=Doll= (dåll) docka.

=Dollar= (dåll·r) amerikanskt mynt, 3,70 sv. kr.

=Dolorous= (dåll·rös) smärtsam, sorglig.

=Domain= (dåmēn´) gods, landtegendom.

=Domestic= (dåmäst´ick) huslig, hus-; =-- war= (-- °å̱r) inbördeskrig.

=Domicile= (dåmm´isill) bostad; bosätta sig.

=Dominate= (dåmm´inēt) beherrska.

=Domination= (dåmminēsj´n) herradöme, välde.

=Dominion= (dåminj´n) herravälde, landområde.

=Domino= (dåmm´ino) domino (ett spel).

=Don= (dånn) (spansk titel = herr von …)

=Donation= (dånēsj´n) gåfva, gåfvobref.

=Done= (dönn) afgjordt! låt gå! (af =to do=).

=Donkey= (dönk´i) åsna.

=Doom= (dûm) dom, utslag; dömma.

=Door= (då̱r) dörr; =in doors= (in då̱rṡ) inomhus; =out of doors= (aut
åvv då̱rṡ) utom hus, borta.

=Door-nail= (då̱r-nēl) stiftet, hvarpå en portklapp slår; =dead as a
--= (dädd aṡ e --) “död som en sten,” stendöd.

=Dormant= (då̱r´m·nt) sofvande.

=Dormitory= (då̱r´mitåri) sofrum.

=Dose= (då̱s) dosis, portion.

=Dot= (dått) prick, punkt; beströ.

=Dote= (då̱t) gå i barndom; (=on=) vara intagen (i), “fjeska för.”

=Dotingly= (då̱´tingli) fjolligt, barnsligt, narraktigt (kärlek).

=Double= (döbb·l) dubbel, fördubbla.

=Doubt= (daut) tvifla, tvifvel.

=Doubtful= (daut´fûll) tvifvelaktig.

=Dough= (då̱) deg.

=Doughty= (daut´i) dugtig, manhaftig.

=Dove= (dövv) dufva.

=Dowager= (dau´adṡj·r) enkefru.

=Dower= (dau·r) hemgift.

=Down= (daun) dun, fjun; -- sandbank.

=Down= (daun) utför, nere, ned.

=Downcast= (daun´kast) nedslagen.

=Downright= (daun´rejt) rättfram, uppriktig; lodrät.

=Downy= (dau´ni) dunig; mjuk, len.

=Dozen= (döṡṡn) dussin.

=Dozy= (då̱ṡi) dåsig, olustig.

=Drab= (drabb) grå, smutsgrå, ett slags tyg.

=Draft= (drāft) vexel (se =draught=).

=Drag= (dragg) draga, släpa.

=Dragon= (dragg·n) drake.

=Dragoon= (dragûn) dragon.

=Drain= (drēn) uttorka, dränera.

=Draining= (drēning) dränering.

=Dram= (dramm) sup.

=Drama= (dramm´a) skådeplats.

=Draper= (drēp·r) klädeshandlare.

=Draught= (drāft) drag, klunk, vexel; =draughts= (drāfts) damspel.

=Draw= (drå̱) draga, teckna.

=Drawback= (drå̱back) återbetalning af tullmedel (vid inkomna varors
utförsel); afdrag.

=Drawee= (drå̱ī´) trassat, acceptant, “godkännare” (person, på hvem en
vexel är dragen).

=Drawer= (drå̱·r) trassent, “vexelgifvare” (person, som utställer en
vexel).

=Drawing= (drå´ing) teckning, ritning.

=Drawing-room= (drå̱ing-rûm), förmak, salong.

=Dray= (drē) kärra.

=Dread= (drädd) skräck, fruktan; frukta.

=Dreadful= (drädd´fûll) förskräcklig.

=Dream= (drīm) drömma; dröm.

=Dreary= (drīri) dyster.

=Dredge= (drädj) ostronskrapa, muddermaskin.

=Dredger= (dräd´jör) ostronfiskare.

=Dregs= (dräggṡ) drägg.

=Drench= (dräntsj) tvinga att dricka; klunk (medicin).

=Dress= (dräss) drägt; påkläda, tillaga.

=Dresscoat= (dräss´kå̱t) frack.

=Dressing= (dräss´ing) klädande, sås.

=Dressing-gown= (dräss´inggaun) nattrock.

=Drift= (drift) drifvande kraft, snödrifva; hopa sig.

=Drill= (drill) genomborra, inöfva; drillborr.

=Drink= (drink) dricka; dryck.

=Drinker= (drink´r) drinkare.

=Drip= (dripp) droppe.

=Drive= (drejv) drifva, köra, åka; åkning, tur.

=Driver= (drejv´r) forman, kusk.

=Drizzle= (driṡṡ·l) dugga, småregna.

=Droll= (drå̱l) putslustig, löjlig; lustig person; gyckel; skämta.

=Drone= (drå̱n) drönare; dröna.

=Droop= (drûp) aftyna, vissna.

=Drop= (dropp) droppe; droppa, sjunka, släppa, tappa.

=Dropsy= (dråpp´si) vattensot.

=Drought= (draut) torka, torrhet.

=Drove= (drå̱v) boskapshjord.

=Drover= (drå̱v·r) oxdrifvare.

=Drown= (draun) dränka; drunkna.

=Drowsiness= (drauṡ´inäss) sömnighet.

=Drowsy= (drauṡ´i) sömnig, lat.

=Drub= (dröbb) prygla; slag.

=Drudge= (drödṡj) släpa, träla; handtlangare.

=Drug= (drögg) drogue.

=Druggist= (drög´gist) droghandlare, apotekare.

=Drum= (drömm) trumma, trumslagare; (larmande kalas).

=Drunk= (drönk) drucken, rusig, öfverlastad.

=Drunkard= (drönk´·rd) drinkare.

=Drunken= (drönk´n) rusig, öfverlastad.

=Drunkenness= (drönk´näss) dryckenskap.

=Dry= (drej) torr, törstig; torka.

=Dubious= (djûb´jös) tvifvelaktig.

=Ducal= (djûk·l) hertiglig.

=Ducat= (döck´at) dukat.

=Duchess= (dötsj´äss) hertiginna.

=Duck= (döck) anka; neddoppa.

=Ducker= (döck·r) dykare.

=Due= (djû) skyldig, passande, tillbörlig.

=Duel= (djû·l) duell, tvekamp.

=Dug= (dögg) impf. och p. pf. af =to dig=.

=Duke= (djûk) hertig.

=Dull= (döll) slö, trög, tråkig, dyster; förslöa, dämpa.

=Dullhead= (döll´hädd) dumbom.

=Dumb= (dömm) stum.

=Dumps= (dömps) svårmod.

=Dumpling= (dömp´ling) klimp.

=Dun= (dönn) mörk, mulen.

=Dunce= (döns) dummerjöns, dumhufvud.

=Dung= (döng) dynga, gödsel; =-- hill= (-- hill) gödselhög.

=Dungeon= (döndṡj´n) fängelsehåla.

=Dupe= (djûp) föra bakom ljuset.

=Duplicate= (djû´pliket) afskrift.

=Duplicity= (djûpliss´iti) dubbelhet, falskhet.

=Durability= (djûrabill´iti) varaktighet.

=Durable= (djûrab·l) varaktig.

=Duration= (djûrēsj´n) bestånd, fortvaro.

=During= (djûring) under, medan.

=Dusk= (dösk) dunkel, mörk; skymning.

=Dust= (döst) stoft, dam; afdamma.

=Dutch= (dötsj) holländsk; holländska (språket); =the --= (ŧ --)
holländarne.

=Dutiful= (djû´tifûll) lydig.

=Duty= (djûti) pligt, skyldighet, tull, skatt, vakt.

=Dwale= (d°ēl) sömndryck.

=Dwarf= (d°å̱rf) dverg.

=Dwell= (d°äll) vistas, bo.

=Dwelling= (d°äll´ing) bostad.

=Dwindle= (d°ind´·l) borttvina, försvinna.

=Dye= (dej) färga; färg.

=Dyer= (dej·r) färgare.

=Dysentery= (dis´äntri) rödsot.

=Dyspepsia= (dispäpp´sja) dålig matsmältning; magsyra.

=Dyspeptic= (dispäpp´tik) som har svag mage.


E.

=Each= (ītsj) hvarje; =-- other= (-- öŧŧ·r) hvarannan, hvarandra.

=Eager= (īg·r) skarp, häftig.

=Eagerness= (īg´rnäss) skärpa, ifver.

=Eagle= (īg·l) örn.

=Ear= (ī·r) öra; ax.

=Earl= (·rl) engelsk grefve (jarl).

=Early= (·rl´i) tidig, tidigt.

=Earn= (·rn) förtjena, förvärfva.

=Earnest= (·rn´st) allvar.

=Earning= (·rn´ing) förtjenst, vinst.

=Earth= (·rþ) jord.

=Earthen= (·rþen) af jord, =-- ware= (·rþen °är) krukmakargods.

[Illustration: Triumfbågen i Paris, upprest af Napoleon Bonapart till
minne af hans segrar.]

=Earthly= (·rþ´li) jordisk, verldslig.

=Earthquake= (·rþ´k°ēk) jordbäfning.

=Ease= (īṡ) lugn, ro; =at= -- (att --) i ro, efter behag.

=Easiness= (īṡinäss) otvungenhet.

=East= (īst) öster.

=East-Indiaman= (īstind´iamann) Ostindiefarare.

=Easter= (īst·r) påsk.

=Easy= (īṡi) lugn, lätt (att göra), otvungen; =to make --= (tû mēk --)
lugna.

=Eat= (īt) äta, förtära.

=Eatables= (ītab·lṡ) matvaror.

=Eaves= (īvṡ) takskägg, takfot.

=Ebb= (äbb) ebb.

=Ebony= (äbb´åni) ebenholts.

=Eccentric= (äcksän´trick) öfverspänd, oregelbunden.

=Eccentricity= (äcksäntriss´iti) öfverspändhet, besynnerligt sätt.

=Ecclesiastical= (äcklīsiast´ik·l) kyrklig.

=Echo= (äck´å) genljud.

=Eclipse= (iklips´) förmörkelse.

=Economical= (īkånåmm´ik·l) ekonomisk, sparsam.

=Economist= (ikånn´åmist) hushållare.

=Economize= (ikånn´åmejṡ) hushålla, spara.

=Economy= (ikånn´åmi) hushållsaktighet, sparsamhet.

=Ecstasy= (äck´stasi) hänryckning.

=Edacity= (idass´iti) begärlighet.

=Edge= (ädṡj) egg, spets, kant; hvässa, slipa, kanta.

=Edification= (äddifikēsj´n) uppbyggelse.

=Edifice= (ädd´ifiss) bygnad.

=Edify= (ädd´ifej) uppbygga.

=Edit= (ädd´it) offentliggöra, utgifva.

=Edition= (idisj´n) upplaga.

=Editor= (ädd´it·r) förläggare.

=Educate= (ädd´jûkēt) uppfostra.

=Education= (äddjûkēsj´n) uppfostran.

=Eel= (īl) ål.

=E’en= (īn) förkort. af =even=.

=E’er= (ä̱r) förkort. af =ever=.

=Efface= (äffēs) utstryka.

=Effect= (äffäkt´) verkan, följd; utverka, förorsaka; =--s=, lösören.

=Effective= (äffäkt´iv) verksam.

=Effectual= (äffäkt´jû·l) kraftig.

=Effeminate= (äffämm´inet) qvinlig, omanlig.

=Effervescence= (äff·rväss´ns) uppbrusning.

=Efficacious= (äffikēsj´ös) verksam.

=Efficacy= (äff´ikasi) verksamhet, kraft.

=Efficient= (äffisj´nt) verkande orsak, upphofsman.

=Effigy= (äff´idji) bild.

=Efflorescence= (äfflåräss´ns) blomstring.

=Effluence= (äff´lûäns) utströmning.

=Effort= (äff´å̱rt) ansträngning.

=Effulgent= (äfföldj´nt) strålande.

=Effusion= (äffjûsj´n) utgjutelse.

=Egad= (igadd´) min sann! ja visst!

=Egg= (ägg) ägg; uppegga.

=Egg-plant= (ägg´-plant) äggplanta.

=Egotism= (ī´gåtiṡm) egoism, egennytta.

=Egotist= (īgåtist) egoist.

=Egotistical= (īgåtis´tik·l) egennyttig.

=Egregious= (igrīdṡj´ös) herrlig, ovanlig (i dålig mening).

=Eight= (ēt) åtta; =eighth= (ētþ) åttonde.

=Eighteen= (ē´tīn) aderton; =--th= adertonde.

=Eighty= (ēt´i) åttio; =eightieth= (ēt´īþ) åttionde.

=Either= (īŧ·r) endera; någondera; antingen.

=Ejaculate= (idjak´jûlēt) utstöta.

=Ejaculation= (idjakjûlēsj´n) utbrott, verop.

=Eject= (idjäkt´) utkasta, bortjaga.

=Ejection= (idjäksj´n) bortdrifvande.

=Eke= (īk) öka, fullständiggöra (out).

=Elaborate= (ilabb´året) utarbetad.

=Elaboration= (ilabårēsj´n) utarbetning, fullkomnande.

=Elapse= (ilaps´) förflyta.

=Elastic= (ilast´ik) spänstig.

=Elasticity= (ilastiss´iti) spänstighet.

=Elate= (ilēt) uppblåst.

=Elbow= (äll´bå̱) armbåge; knuffa.

=Elder= (älld´·r) fläder.

=Elder= (älld´·r) äldre, gammal man; =eldest= (äld´·st) äldst (om
slägtingar; jfr. =older=).

=Elderly= (älld´·rli) ålderstigen.

=Elect= (iläkt´) utvälja; utvald.

=Election= (iläksj´n) val.

=Elector= (iläkt·r) elektor, valman.

=Electric= (iläk´trik) elektrisk.

=Electricity= (iläktriss´iti) elektricitet.

=Elegance= (äll´igans) smakfullhet.

=Elegant= (äll´igant) sirlig, smakfull, belefvad.

=Elegy= (äll´idji) sorgeqväde.

=Element= (äll´iment) element, grundämne, första grunderna.

=Elephant= (äll´ifant) elefant.

=Elevate= (äll´ivēt) upphöja.

=Elevation= (ällivēsj´n) upphöjning, höghet.

=Elevator= (äll´ivētör) hiss, lyftmaskin, hiss.

=Eleven= (ilävv´n) elfva; =--th= elfte.

=Elf= (älff) elfva, troll.

=Elicit= (iliss´it) utlocka, framdraga.

=Elk= (älk) elg.

=Ell= (äll) engelsk aln (=45 inches=).

=Elm= (älm) almträd.

=Elocution= (ällåkjûsj´n) utförsgåfva, “föredrag,” vältalighet.

=Elongation= (ilånggēsj´n) utsträckning, afstånd.

=Elope= (ilå̱p) rymma, fly.

=Elopement= (ilå̱p´ment) flykt.

=Eloquence= (äll´åk°äns) vältalighet.

=Eloquent= (äll´åk°änt) vältalig.

=Else= (äls) eljest; annan.

=Elsewhere= (äls°ä̱r) annorstädes.

=Elucidation= (iljûsidēsj´n) upplysning.

=Elude= (illjûd´) undslippa, gäcka.

=Elusion= (illjûṡj´n) undflykt, bedrägeri.

=Elusory= (illjûs´åri) bedräglig.

=’em= (ämm) förkort. af =them=.

=Emaciate= (imēsj´iēt) magra.

=Emaciation= (imēsjiēsj´n) afmagring.

=Emanation= (ämmanēsj´n) utflytning, utströmmande.

=Emancipate= (imans´ipēt) frigöra.

=Emancipation= (imansipēsj´n) frigörelse.

=Emasculate= (imas´kjûlēt) försvaga.

=Embale= (ämbēl) inpacka.

=Embalm= (ämbām´) balsamera.

=Embark= (ämbārk) inskeppa sig.

=Embarrass= (ämbarr´ass) förvirra.

=Embarrassment= (ämbarr´assment) förlägenhet.

=Embassador= (ämbas´sadör) ambassadör.

=Embellish= (ämbäll´isj) försköna.

=Embers= (ämb´·rṡ) glödande aska.

=Embezzle= (ämbäṡṡ´l) försnilla.

=Embezzlement= (ämbäṡṡ´·lment) förskingring, underslef.

=Emblem= (ämb´läm) sinnebild.

=Embody= (ämbådd´i) förkroppsliga.

=Embolden= (ämbå̱ld´n) uppmuntra.

=Emboss= (ämbåss´) förse med upphöjdt arbete.

=Embossment= (ämbåss´ment) upphöjdt arbete.

=Embrace= (ämbrēs) omfamna; omfamning.

=Embroider= (ämbråjd´·r) brodera.

=Embroil= (ämbråjl´) förvirra.

=Embryo= (äm´briå̱) embryo, foster.

=Emendation= (äm·ndēsj´n) beriktigande, förbättring.

=Emerald= (ämm´ör·ld) smaragd, smaragdgrön.

=Emerge= (im·rdṡj) uppdyka.

=Emergency= (im·rdṡj´nsi) oväntad händelse, trångmål.

=Emetic= (īmätt´ik) kräkmedel.

=Emigrant= (ämm´igrant) utvandrare.

=Emigrate= (ämm´igrēt) utvandra.

=Emigration= (ämmigrēsj´n) utvandring.

=Eminence= (ämm´inäns) höjd, hög värdighet.

=Eminent= (ämm´inänt) upphöjd, ansenlig, framstående.

=Emission= (imissj´n) utsändning.

=Emit= (imitt´) utskicka, sätta i omlopp.

=Emolument= (imåll´jûment) fördel.

=Emotion= (imå̱sj´n) sinnesrörelse, uppror.

=Emperor= (ämp´·rår) kejsare.

=Emphasis= (äm´fasis) eftertryck, kraft.

=Emphatic= (ämfatt´ik) eftertrycklig.

=Emphatical= (ämfatt´ik·l) eftertrycklig; =--ly= i hög grad.

=Empire= (äm´pej·r) välde, rike, kejsardöme.

=Empiric= (ämpirr´ik) empirisk, grundad på erfarenhet.

=Employ= (ämplåj´) sysselsätta, använda.

=Employment= (ämplåj´ment) sysselsättning, syssla.

=Emporium= (ämpå̱r´jöm) stapelstad, stor handelsstad.

=Empower= (ämpau´·r) bemyndiga.

=Empress= (ämp´räss) kejsarinna.

=Empty= (ämt´i) tom; tömma.

=Emulate= (ämm´jûlēt) rivalisera.

=Emulation= (ämmjûlēsj´n) täflan, afund.

=Emulator= (ämm´jûlētör) medtäflare.

=Emulsion= (imölsj´n) mjölkdryck.

=Enable= (ännēb´·l) sätta i stånd att.

=Enact= (ännakt´) förordna, stadga.

=Encamp= (änkamp´) slå läger.

=Enchant= (äntjānt) förtrolla.

=Enclose,= se =inclose=.

=Enclosure= (änklå̱´ṡjûr) inhägnad.

=Encompass= (änköm´pass) innesluta, omgifva.

=Encounter= (änkaunt´·r) möte, träffning, sammanträffa, möta, strida.

=Encourage= (änkörr´edṡj) uppmuntra.

=Encouragement= (änkörr´edṡjment) uppmuntran.

=Encroach= (änkrå̱tsj´) göra ingrepp (=on=), missbruka.

=Encumber= (änkömb´·r) besvära.

=Encumbrance= (änkömb´rans) besvär, hinder.

=Encyclopædia= (änsejklåpi´dia) encyklopedi, konversationslexicon.

=End= (änd) ända, slut; sluta.

=Endless= (änd´läss) oändlig.

=Endanger= (ändēndṡj´r) utsätta för fara.

=Endear= (ändīr´) göra dyr, omtyckt, älskad.

=Endeavor= (ändävv´·r) sträfva, försöka; sträfvan.

=Endorse= (ändå̱rs) indossera (öfverlåta en vexel till annan person
genom namnteckning å vexelns baksida).

=Endow= (ändau´) begåfva.

=Endowment= (ändau´ment) gåfva, stiftelse.

=Endurance= (ändjûr´ns) ihärdighet, varaktighet.

=Endure= (ändjûr´) uthärda, tåla.

  =Endways= (änd´°ēs) }
  =Endwise= (änd´°ejs) } upprätt, på ända, omvändt.

=Enemy= (än´·mi) fiende.

=Energetic= (än·rdjätt´ik) kraftfull, eftertrycklig, verksam.

=Energy= (änn´·rdji) kraft, eftertryck.

=Enervate= (in·rv´ēt) försvaga.

=Enervation= (än·rvēsj´n) kraftlöshet.

=Enfeeble= (änfīb·l) försvaga.

=Enforce= (änfå̱rs) genomdrifva, tvinga.

=Enfranchise= (änfran´tjiṡ) gifva burskap, upptaga till medborgare.

=Engage= (ängēdṡj) öfvertala, förpligta, inveckla.

=Engagement= (ängēdṡj´ment) förpligtelse, löfte, sysselsättning, strid.

=Engender= (ändjänd´·r) alstra.

=Engine= (än´djin) maskin, spruta.

=Engineer= (ändjinī´·r) ingeniör.

=Engineering= (ändjinīr´ing) ingeniörvetenskapen.

=English= (ing´glisj) engelsk; engelska (språket); =the --=,
engelsmännen.

=Englishman= (ing´glisjmann) engelsman.

=Engrave= (ängrēv) gravera.

=Engraver= (ängrēv·r) gravör.

=Engraving= (ängrēving) gravyr, bild.

=Engross= (ängrå̱s´) göra tjockare, absorbera, draga till sig.

=Enhance= (änhāns) förhöja, stegra.

=Enigma= (inigg´ma) gåta.

=Enjoin= (ändjåjn´) ålägga.

=Enjoy= (ändjåj) njuta, fröjdas öfver.

=Enlarge= (änlārdṡj) utvidga; =upon= (öpönn´) utbreda sig (öfver).

=Enlargement= (änlārdṡj´ment) utvidgning, frigifning.

=Enlighten= (änlejt´n) upplysa.

=Enlist= (änlist´) värfva.

=Enliven= (änlejv´n) uppmuntra.

=Enmity= (än´miti) fiendskap.

=Ennoble= (ännå̱b·l) förädla, upphöja i adligt stånd.

=Enormity= (inå̱rm´iti) gräslighet.

=Enormous= (inå̱rm´ös) ofantlig, gräslig.

=Enough= (inöff´) nog, tillräcklig.

=Enrage= (änrēdṡj) reta, upphetsa.

=Enrich= (änritsj´) göra rik, rikta.

=Enroll= (änrå̱l) inrullera.

=Enshrine= (änsjrejn´) innesluta.

=Ensign= (än´sejn) fana, fänrik.

=Ensue= (änsjû) följa.

=Entail= (äntēl) efterlemna i arf.

=Entangle= (äntang´g·l) inveckla, snärja.

=Enter= (änt´·r) inträda, inlåta sig, inskriva; taga i besittning
(=upon=).

=Enterprise= (änt´·rprejs) företag.

=Entertain= (änt·rtēn) underhålla, hysa.

=Entertainment= (änt·rtēn´ment) underhållning, kalas.

=Enthusiasm= (änþjû´ṡiaṡm) hänryckning.

=Enthusiast= (änþjû´ṡiast) svärmare.

=Entice= (äntejs´) locka, förleda.

=Entire= (äntej´·r) hel och hållen.

=Entitle= (äntejt´·l) berättiga.

=Entrails= (än´trēlṡ) inelfvor.

=Entrance= (än´trans) ingång, början.

=Entreat= (äntrīt´) anropa, bönfalla.

=Entreaty= (äntrīt´i) ifrig begäran.

=Entry= (än´tri) ingång, inträde, tillträde (af egendom).

=Enumerate= (injû´m·rēt) uppräkna.

=Enumeration= (injûm·rē´sj·n) uppräkning.

=Enunciate= (inönsj´iēt) förklara, uttala.

=Envelop= (änväll´åp) inveckla.

=Envious= (än´viös) afundsjuk.

=Environs= (änvej´·rnṡ) omgifningar.

=Envy= (än´vi) missunna; afund.

=Epigram= (äp´pigram) epigram.

=Epilepsy= (äpp´iläppsi) fallandesot.

=Epilogue= (äpp´ilåg) sluttal.

=Episcopal= (ipisk´åp·l) biskoplig, episkopal.

=Epistle= (ipiss´·l) sändebref.

=Epoch= (äpp´åk) tidpunkt.

=Equal= (ik°ål) lika, likformig, billig, like.

=Equality= (ik°åll´iti) likhet.

=Equally= (ik´°ålli) likformigt.

=Equator= (ik°ēt·r) dagjemningslinie, eqvator.

=Equilibration= (īk°ilibrēsj´n) jemvigt.

=Equilibrious= (īk°libb´riös) som är i jemvigt.

=Equilibrium= (īk°ilibb´riöm) jemvigt.

=Equip= (ik°ipp´) utrusta.

=Equipage= (äck´°ipēdṡj) utrustning (af fartyg); hästar och vagn,
ekipage.

=Equipoise= (īk´°ipåjṡ) jemvigt.

=Equitable= (äck´°itab·l) billig, rättrådig.

=Equity= (äck´°iti) billighet, opartiskhet.

=Equivalent= (ik°ivv´alänt) jemngod; ersättning (af samma värde).

=Equivocal= (ik°ivv´åk·l) tvetydig.

=Era= (īra) tideräkning.

=Erase= (irēs´) utskrapa.

=Ere= (ä̱r) förrän; =-- long= (-- lång) snart.

=Erect= (iräkt´) uppresa, uppföra; upprest, oböjd.

=Erection= (iräksj´n) resning, uppväckelse, bygnad.

=Erin= (ärr´in) poetiskt namn på Irland.

=Ermine= (·r´min) hermelin.

=Erotic= (irått´ik) behandlande kärlek, erotisk.

=Err= (·rr) fara vilse, misstaga sig.

=Errand= (·rr´nd) ärende.

=Erratic= (ärrat´ik) kringirrande, kringvandrande, regellös.

=Erroneous= (ärrå̱´niös) oriktig, missledande.

=Error= (ärr´år) villfarelse, fel, misstag.

=Erudition= (ärrûdisj´n) lärdom.

=Eruption= (iröpsj´n) utbrott.

=Erysipelas= (ärrisipp´ilas) rosen (sjukdom).

=Escape= (iskēp´) undfly, undgå, rymma; flykt, räddning.

=Escheat= (ästjīt) till staten hemfallen egendom (“danaarf”).

=Eschew= (ästjû´) undfly, undvika.

=Escort= (äss´kårt) följe; (ässkårt´) beskydda (genom följe).

=Especial= (ässpäsj´·l) särskild, synnerlig.

=Espousals= (äspauṡ´·ls) förlofning.

=Espouse= (äspauṡ´) trolofva, äkta, omfatta (en åsigt).

=Esquire= (esk°ej´·r) herr, (höflighetsuttryck på bref; egentl.
rangtitel).

=Essay= (ässē´) försöka; (äss´e) försök, afhandling.

=Essence= (äss´ns) tillvaro; välluktande ämne.

=Essential= (ässänsj´·l) väsentlig.

=Establish= (istabb´liṡj) inrätta, grundlägga, stadfästa.

=Establishment= (istabb´lisjment) inrättning, institut, anordning.

=Estate= (istēt´) gods, egendom.

=Esteem= (istīm) värdera, akta, mena; aktning.

=Estimable= (äss´timab·l) aktningsvärd.

=Estimate= (äs´timēt) värdera, anslå, beräkna; uppskattning.

=Estimation= (ästimēsj´n) uppskattning, beräkning, mening.

=Estival= (äs´tiv·l) sommar, som har afseende på sommaren.

=Estrange= (istrēndj´) aflägsna, bortvända.

=Eternal= (it·rn´·l) evig.

=Eternity= (it·rn´iti) evighet.

=Ethic= (äþ´ik) sedlig.

=Etymology= (ättimåll´ådji) ordhärledningslära, formlära.

=Eulogy= (jû´lådji) loftal.

=Euphemism= (jû´fimiṡm) förmildradt uttryck.

=Euphony= (jû´fåni) välljud.

=European= (jûråpī´an) europé; europeisk.

=Evacuate= (ivak´kjûēt) uttömma, lemna (ett ställe).

=Evacuation= (ivakjûēsj´n) uttömning.

=Evade= (ivēd´) undfly, undgå.

=Evaporate= (ivapp´årēt) fördunsta.

=Evaporation= (ivappårēsj´n) utdunstning.

=Evasion= (ivēṡj´n) undflykt.

=Evasive= (ivē´siv) undvikande.

=Eve= (īv) afton (före helgdag).

=Even= (īvn) just, till och med.

=Even= (īvn) jemn, lugn.

=Evenhanded= (īvn´handed) opartisk.

=Evening= (īv´ning) afton.

=Event= (ivänt´) händelse; =at all --s= (att å̱l --s´) i alla
händelser, i alla fall.

=Eventual= (ivänt´jû·l) tillfällig, möjlig.

=Ever= (ävv´·r) alltid, ständigt, någonsin; =let him be -- so poor=
(lätt him bi -- så pûr) låt honom vara hur fattig som helst.

=Every= (ävv´ri) hvarje; =-- one, body= (-- °önn, bådd´i) enhvar; =--
thing= (-- þing) allting; =-- where= (-- °är) öfverallt; =-- five
degrees= (-- fejv digrīs) hvar femte grad.

=Everyday= (ävvridē) hvardags-, vanlig.

=Evidence= (ävv´idäns) vittnesbörd, bevis; bevisa.

=Evident= (ävv´idänt) synlig, påtaglig.

=Evil= (īv·l) ond, elak; ondt.

=Evince= (ivins´) bevisa.

=Evitable= (äv´itab·l) undviklig.

=Evolve= (ivålv´) utveckla.

=Ewe= (jû) får, tacka.

=Ewer= (jû·r) tvättvatten-kanna.

=Exacerbation= (ägṡas·rbēsj´n) förbittring.

=Exact= (ägṡakt´) noggrann.

=Exaction= (ägṡaksj´n) utmätning, tvångskatt.

=Exactitude= (ägsakt´titjûd) omsorg, punktlighet.

=Exactness= (ägṡakt´näss) noggranhet.

=Exaggerate= (ägṡad´dj·rēt) öfverdrifva.

=Exalt= (ägṡå̱lt´) upphöja, prisa.

=Examination= (ägṡaminēsj´n) examen, förhör, undersökning.

=Examine= (ägṡamm´in) undersöka, förhöra.

=Example= (ägṡamp´·l) exempel.

=Exasperation= (ägṡasp·rēsj´n) förbittring.

=Excavate= (äcks´kavēt) urhålka.

=Excavation= (äckskavēsj·n) urhålkning.

=Exceed= (äcksīd´) öfvergå, öfverträffa.

=Excel= (äcksäll´) utmärka sig.

=Excellent= (äcks´·länt) utmärkt, förträfflig.

=Except= (äcksäpt´) undantaga; undantagandes, utom.

=Exception= (äcksäpsj´n) undantag.

=Excess= (äcksäss´) öfverdrift, utsväfning.

=Excessive= (äcksäss´iv) ofantlig, öfverdrifven.

=Exchange= (äckstjēndṡj´) vexla; vexel, börs (vanligen) =’Change= i
betyd. “börsen,” “handelsverlden.”

=Exchequer= (äkstjäck´r) räntkammare.

=Excise= (äcksejs´) accis.

=Excite= (äcksejt´) uppega.

=Excitement= (äcksejt´ment) väckelse, bevekelsegrund.

=Exclaim= (äcksklēm´) utropa.

=Exclamation= (äcksklamēsj´n) utrop.

=Exclude= (äckskljûd´) utesluta.

=Exclusion= (äckskljûṡj´n) uteslutning, afsöndring.

=Exclusive= (äckskljûs´iv) uteslutande, med undantag af (=of=).

=Excogitate= (äckskådṡj´itēt) uttänka.

=Excommunicate= (äckskåmjû´nikēt) bannlysa.

=Excrement= (äcks´kriment) exkrementer.

=Excrescence= (äckskräss´ns) utväxt.

=Excruciate= (äckskrû´sjiēt) martera, pina.

=Exculpate= (äcksköll´pēt) ursäkta, rättfärdiggöra.

=Excursion= (äckskörsj´n) utflygt, lustvandring.

=Excusable= (äckskjûṡ´ab·l) ursäktlig.

=Excuse= (äckskjûṡ´) ursäkta; (äckskjûs´) ursäkt.

=Execute= (äcks´ikjût) fullborda, utöfva, afrätta.

=Execution= (äcksikjûsj´n) fullbordan, utsökning, afrättning.

=Executioner= (äcksikjûsj´ån·r) skarprättare.

=Executive= (ägṡäck´jûtiv) utöfvande.

=Executor= (ägṡäck´jût·r) “god man,” testamentsverkställare.

=Exemplar= (ägṡämp´lar) mönster.

=Exemplification= (ägṡämplifikēsj´n) bevittnad afskrift.

=Exemplify= (ägṡämp´lifej) upplysa med exempel.

=Exempt= (ägṡämt´) undantaga, frikalla, undantagen, fri (från).

=Exercise= (äcks´·rsejṡ) utöfva, exercera; öfning, exercis.

=Exert= (ägṡ·rt´) anstränga, använda.

=Exhale= (ägṡhēl´) utandas, utdunsta.

=Exhaust= (ägṡhå̱st´) uttömma, utmatta.

=Exhibit= (ägṡhibb´it) framställa, ådagalägga, visa.

=Exhibition= (äckshibisj´n) utställning.

=Exhort= (ägṡhå̱rt´) uppmuntra.

=Exigence= (äcks´idjns) behof, nöd.

=Exigent= (äcks´idjnt) trängande.

=Exiguous= (ägṡigg´jûös) obetydlig, ringa.

=Exile= (äcks´ejl) landsförvisning; landsförvisa.

=Exist= (ägṡist´) existera, vara till.

=Existence= (ägṡist´ns) tillvaro.

=Exit= (äcks´it) bortgång, utgång.

=Exorbitant= (ägṡå̱r´bitant) ofantlig, öfverdrifven.

=Exorcise= (äks´årsejṡ) besvärja, utdrifva (onda andar.)

=Exotic= (ägṡått´ik) utländsk, främmande (t. ex. om växter).

[Illustration: Domkyrkan Notre Dame (Vår Fru) i Paris, Frankrike.]

=Expand= (äckspand´) utvidga, utbreda.

=Expansion= (äckspansj´n) utsträckning, rymd, utvidgning.

=Expatriate= (äckspē´triēt) landsförvisa.

=Expect= (äckspäkt´) vänta, afvakta.

=Expectance= (äckspäkt´ns) väntan, hopp.

=Expectation= (äckspäktēsj´n) förhoppning.

=Expectorate= (äckspäkt´årēt) upphosta.

=Expedient= (äckspīd´jnt) beqväm, passande, tjenlig; utväg, medel.

=Expedite= (äcks´pidejt) påskynda.

=Expedition= (äckspidisj´n) snabbhet, krigståg, expedition.

=Expel= (äckspäll´) fördrifva, utjaga.

=Expend= (äckspänd´) utgifva, bekosta.

=Expense= (äckspäns´) utgift.

=Expensive= (äckspäns´iv) dyrbar, slösande.

=Experience= (äckspīrj´ns) erfarenhet; pröfva, erfara.

=Experiment= (äckspärr´imnt) försök; göra försök.

=Expert= (äcksp·rt´) erfaren, kunnig.

=Expertness= (äcksp·rt´ness) skicklighet, erfarenhet.

=Expiate= (äcks´piēt) försona, godtgöra.

=Expiration= (äckspirēsj´n) utvandring.

=Expire= (äckspejr´) utandas, dö.

=Explain= (äcksplēn´) förklara, upplysa.

=Explanation= (äcksplanēsj´n) förklaring.

=Explicate= (äcks´plikēt) förklara.

=Explication= (äcksplikēsj´n) förklaring.

=Explicit= (äckspliss´it) tydlig, klar.

=Explode= (äcksplå̱d´) explodera.

=Exploit= (äcksplåjt´) bedrift.

=Exploration= (äcksplårēsj´n) undersökning.

=Explore= (äcksplå̱r´) utforska.

=Explosion= (äcksplå̱ṡj´n) utbrott.

=Export= (äcks´på̱rt) utförsel; (äckspå̱rt´) utföra (varor).

=Expose= (äckspå̱ṡ´) utsätta, blottställa.

=Exposition= (äckspåṡisj´n) utställning.

=Expostulation= (äckspåstjûlēsj´n) klagomål.

=Exposure= (äckspå̱´ṡjûr) tillstånd att vara utstäld, blottstäld.

=Express= (äckspräss´) uttrycka, yttra; uttrycklig, särskild; ilbud.

=Expressible= (äckspräss´ib·l) utsäglig.

=Expression= (äcksprässj´n) uttryck.

=Expugn= (äckspjûn´) eröfra med storm.

=Expulsion= (äckspölsj´n) fördrifvande.

=Expunge= (äckspöndṡj´) utstryka.

=Exquisite= (äcks´k°iṡit) utsökt, utmärkt.

=Extant= (äcks´tant) befintlig.

=Extemporaneous= (äckstämpårēn´jös) oförberedd.

=Extend= (äckständ´) utbreda, utsträcka.

=Extension= (äckstänsj´n) utsträckning.

=Extensive= (äckstäns´iv) vidsträckt.

=Extent= (äckstänt´) utsträckning, omfång.

=Extenuate= (äckstän´njûēt) utmagra, afknappa, urskulda.

=Exterior= (äckstīr´j·r) yttre, utseende.

=Exterminate= (äckst·rm´inēt) utrota.

=External= (äckst·rn´·l) utvärtes, yttre.

=Extinct= (äckstinkt´) utslocknad, afskaffad.

=Extinguish= (äcksting´g°isj) utsläcka.

=Extinguisher= (äcksting´g°isjör) ljussläckare.

=Extirpate= (äckst·rp´ēt) utrota.

=Extirpation= (äckst·rpēsj´n) utrotning.

=Extol= (äckstå̱´l) upphöja.

=Extort= (äckstå̱rt´) utpressa.

=Extract= (äckstrakt´) utdraga; (äcks´trakt) utdrag.

=Extraction= (äckstraksj´n) härkomst.

=Extraordinary= (äckstrå̱r´dinari) utomordentlig.

=Extravagance= (äckstravv´agans) utsväfning, öfverdrift.

=Extravagant= (äckstravv´agant) utsväfvande, svärmisk, slösande.

=Extreme= (äckstrīm´) ytterlig, i hög grad; ytterlighet.

=Extremity= (äcksträmm´iti) ytterlighet, nöd, stor förlägenhet.

=Extrude= (äckstrûd´) utdrifva.

=Exuberance= (ägṡjûb´·rans) öfverflöd, yppighet.

=Exult= (ägṡölt´) jubla.

=Exultation= (ägṡöltēsj´n) jubel.

=Eye= (ej) öga; ögna, se på; =to keep an -- on= (tû kīp an -- ånn)
hålla ögat på.

=Eyebrows= (ej´braus) ögonbryn.

=Eyelash= (ej´lasj) ögonhår.

=Eyelid= (ej´lidd) ögonlock.


F.

=F.= (förkort.) =fellow=, medlem; t. ex. =F. A. S.= =Fellow of the
Antiquarian Society.=

=Fable= (fēb·l) fabel.

=Fabric= (fabb´rik) bygnad, fabrik.

=Fabulous= (fabb´jûlös) fabelaktig.

=Face= (fēs) ansigte, utseende; vända emot, kanta.

=Facetious= (faci´sjös) lustig, munter, roande, gyckelfull.

=Facile= (fass´il) lätt (att göra).

=Facility= (fasill´iti) lätthet.

=Facing= (fē´sing) uppslag.

=Fact= (fakt) handling, verklighet, faktum; =in --=, verkligen.

=Faction= (faksj´n) parti, strid.

=Factitious= (faktisj´ös) konstgjord.

=Factor= (fakt´·r) kommissionär, handelsagent.

=Factory= (fakt´åri) fabrik.

=Faculty= (fack´ölti) egenskap, förmåga, fakultet.

=Fade= (fēd) vissna, förblekna.

=Fag= (fagg) arbeta strängt, “släpa”; handtlangare.

=Fagot= (fagg´åt) risknippa.

=Fail= (fēl) fattas, aftaga, misslyckas, göra cession, underlåta.

=Failure= (fēl´jûr) brist, misslyckadt försök, cession.

=Fain= (fēn) glad, munter, tvungen; gerna. =I was -- to do it= (ej °ås
-- tû dû itt) jag var tvungen att göra det.

=Faint= (fēnt) svag, matt; svimma.

=Fair= (fä̱r) ljus, vacker, uppriktig, ärlig; =the --=, det täcka könet.

=Fair= (fä̱r) årsmarknad, utställning.

=Fairy= (fä̱r´i) fé, elfva, hexa.

=Faith= (fēþ) tro, löfte.

=Faithful= (fēþfûll) trogen, ärlig.

=Falcon= (få̱kn) falk.

=Fall= (få̱l) falla; =-- short= (-- sjårt) fattas, icke räka till; =--
in love with= (-- in lövv °iŧŧ) bli kär i; -- fall, sluttning.

=Fallacy= (fall´asi) bedrägeri.

=Fallow= (fall´å̱) trädesåker, träde; =to lie --= (tû lej --) ligga i
träde.

=False= (få̱ls) falsk.

=Falsehood= (få̱ls´hûdd) falskhet.

=Falsification= (få̱lsifikēsj´n) förfalskning.

=Falsify= (få̱l´sifej) förfalska, bevisa falskheten af.

=Falter= (få̱lt·r) stamma.

=Fame= (fēm) rykte, beröm.

=Familiar= (familj´ar) huslig, bekant, förtrolig.

=Familiarity= (familjarr´iti) förtrolighet, öppenhet.

=Family= (famm´ili) familj.

=Famine= (famm´in) hungersnöd.

=Famous= (fēm´ös) berömd, ryktbar.

=Fan= (fann) solfjäder, fjädervinge; vifta.

=Fanatic= (fanatt´ick) svärmisk, svärmare, fanatiker.

=Fanciful= (fans´ifûll) svärmisk, löjlig.

=Fancy= (fans´i) inbillningskraft, fantasi, infall; inbilla sig.

=Fane= (fēn) väderflagg, väderhane.

=Fang= (fang) huggtand, klo.

=Fantastic= (fantast´ick) fantastisk, besynnerlig.

=Far= (fār) fjerran, aflägsen; vida; =by --= (bej --) utan jemförelse;
=-- from being= (-- frömm bīing) långt ifrån att vara.

=Farce= (fārs) köttfärs; fars, lustspel.

=Fare= (fä̱r) betalning (för resa eller åkning); =bill of --= (bill åvv
--) matsedel.

=Farewell= (fä̱r°äll´) farväl.

=Farm= (fārm) bondgård, hemman, arrendehemman; utarrendera, förpakta,
bruka jorden.

=Farmer= (fārm·r) förpaktare, arrendator; jordbrukare.

=Farmhouse= (fārm´haus) bondgård.

=Farm-hand= (fārm´hand) bonddräng, arbetare på en bondgård.

=Farrier= (farr´j·r) hofsmed.

=Farther= (fārŧ·r) vidare, längre.

=Farthing= (fārŧing) eng. kopparmynt.

=Fascination= (fassinēsj´n) förtrollning.

=Fashion= (fassj´n) utseende, fason, bruk, sätt, snidt; forma; =man of
--= (mann åvv --) ståndsperson.

=Fashionable= (fassjn´ab·l) bruklig, allmän, på modet, belefvad.

=Fast= (fāst) fast, orörlig, stark, hård; hastig, snabb; =-- by= (--
bej) nära intill.

=Fast= (fāst) fasta.

=Fasten= (fās´n) fästa, sammanfoga.

=Fastidious= (fastidd´jös) kräslig, öfvermodig.

=Fat= (fatt) fet, tjock; fett, göda.

=Fatal= (fēt·l) olycksbringande, dödlig.

=Fatality= (fatall´iti) oundvikligt öde, motgång, otur.

=Fate= (fēt) öde, skickelse.

=Father= (fāŧ·r) fader; =-- in law= (-- in lå̱´) svärfar.

=Fathom= (fāŧm) famn (längdmått).

=Fatigue= (fatīg´) uttrötta; trötthet.

=Fatness= (fatt´näss) fetma.

=Fatten= (fattn) göda.

=Fatuous= (fatt´jûös) svagsint, dum.

=Fault= (få̱lt) fel, förseelse, brist.

=Favor= (fēv·r) gunst, ynnest; gynna.

=Favorable= (fēv·rab·l) gunstig, gynnsam.

=Favorite= (fēv·rit) favorit, gunstling.

=Fawn= (få̱n) smickra, krypa (för, =upon=).

=Fear= (fī·r) fruktan; frukta.

=Fearful= (fī·r´fûll) fruktansvärd, rädd.

=Fearfulness= (fī·r´fûllness) förskräcklighet; feghet, fruktan.

=Feasible= (fī´ṡib·l) görlig, möjlig, utförbar.

=Feast= (fīst) fest; “kalasa.”

=Feather= (fäŧŧ·r) fjäder.

=Feature= (fīt´jûrr) anletsdrag.

=Febrifuge= (fäbb´rifjûg) feberfördrifvande.

=Febrile= (fäbb´ril) feberaktig.

=February= (fäbb´rûari) februari.

=Fecund= (fi´könd) fruktbar, fruktsam.

=Fecundity= (fikönd´iti) fruktbarhet.

=Federate= (fädd´·ret) förbunden.

=Fee= (fī) betalning, honorarium.

=Feeble= (fīb·l) svag.

=Feed= (fīd) föda, nära, spisa, beta; föda, näring.

=Feeder= (fīd·r) boskapshandlare.

=Feel= (fīl) känna.

=Feeling= (fīling) känsla.

=Feign= (fēn) låtsa, förställa sig.

=Felicitate= (filiss´itēt) lyckönska.

=Felicitous= (filiss´itös) lycklig.

=Felicity= (filiss´iti) sällhet.

=Fell= (fäll) skinn; -- fålla.

=Fellow= (fäll´å̱) kamrat, medlem, person, karl, “sälle”; =-- creature=
(-- krītjûrr) medmenniska.

=Fellowship= (fäll´å̱sjipp) kamratskap.

=Felon= (fäll´n) missdådare; grym, ondskefull.

=Felony= (fäll´åni) missgerning.

=Felt= (fällt) filt.

=Female= (fī´mēl) qvinlig; hona.

=Fen= (fänn) moras, sumpig trakt.

=Fence= (fäns) inhägnad; fäkta.

=Fencing-master= (fäns´ing-māst·r) fäktmästare.

=Feod= (fjûd) län, förläning.

=Ferment= (f·rmänt´) jäsa; (f·rm´nt) jäst.

=Fern= (f·rn) ormbunke.

=Ferocious= (firåsj´ös) vild, grym.

=Ferocity= (firåss´iti) vildhet, grymhet.

=Ferret= (färr´·t) vässla; eftersnoka.

=Ferrule= (färr´il) doppsko.

=Ferry= (färr´i) färja.

=Fertile= (f·rt´il) fruktbar.

=Fertility= (f·rtill´iti) fruktbarhet.

=Fervent= (f·rv´nt) het, häftig, hetsig.

=Fervor= (f·r´v·r) hetta, ifver.

=Festival= (fäst´iv·l) festlig; fest.

=Fetch= (fätsj) hemta; =-- a blow= (-- e blå̱) gifva ett slag; -- knep,
list.

=Fetter= (fätt´·r) länk; fjettra.

=Feud= (fjûd) fejd, hätskhet.

=Fever= (fīv·r) feber.

=Few= (fjû) få; =a --= (e --) några få.

=Fibre= (fejb·r) fiber, tråd.

=Fickle= (fick´·l) vacklande, vankelmodig.

=Fiction= (ficksj´n) dikt, osanning.

=Fictitious= (ficktisj´ös) eftergjord, oäkta.

=Fiddle= (fidd·l) fiol; spela fiol; =I care not a -- for it= (ej kär
nått e -- få̱r itt), jag bryr mig icke alls derom.

=Fiddler= (fidd´l·r) spelman.

=Fidelity= (fidäll´iti) trohet.

=Field= (fīld) fält, åker.

=Fiend= (fīnd) djefvul, fiende.

=Fierce= (fīrs) vild, häftig.

=Fiery= (fej´·ri) hetsig.

=Fifteen= (fiff´tīn) femton.

=Fifth= (fiffþ) femte.

=Fiftieth= (fiff´ti·þ) femtionde.

=Fifty= (fiff´ti) femtio.

=Fig= (figg) fikon.

=Fight= (fejt) fäkta; fäktning, strid.

=Fighter= (fejt·r) slagskämpe.

=Figurative= (figg´jûrativ) figurlig, oegentlig.

=Figure= (figg´jûrr) figur, form, siffra; bilda, spela en roll.

=Filbert= (fillb´·rt) hasselnöt.

=Filch= (filtsj) snatta.

=File= (fejl) rad, bundt dokumenter, rote; defilera; förelägga, inlemna
(lagterm).

=File= (fejl) fil; fila.

=Filer= (fejl´·r) filare.

=Filings= (fejl´ingṡ) filspån.

=Filial= (filj´al) sonlig.

=Fill= (fill) fylla, mätta.

=Film= (film) hinna.

=Filter= (filt·r) filtrum; filtrera.

=Filth= (filþ) smuts, orenlighet.

=Fin= (finn) fena.

=Final= (fejn´·l) slutlig.

=Finance= (finans´) inkomst.

=Finch= (fintsj) fink.

=Find= (fejnd) finna; =to -- fault with= (tû -- fålt °iŧŧ) klandra.

=Fine= (fejn) böter; pliktfälla.

=Fine= (fejn) fin, vacker, ren, listig.

=Finger= (fing´g·r) finger, fingra på.

=Finish= (finn´isj) sluta, fullända; fulländning, slut.

=Finnish= (finni´sj) finsk.

=Fir= (f·r) furu.

=Fir-tree= (f·r´trī) fur, tall, gran.

=Fire= (fej·r) eld, brand; antända, afskjuta.

=Fire-engine= (fej´·r-ändjin) spruta.

=Firm= (f·rm) fast; firma.

=Firmness= (f·rm´näss) fasthet.

=First= (f·rst) först; =at --= (att --) i början.

=First-born= (f·rst´bårn) förstfödd.

=First-rate= (f·rst´rēt) af första klass.

=Fish= (fisj) fisk; fiska.

=Fisher= (fisj·r) fiskare.

=Fissure= (fissj´ûr) remna.

=Fist= (fist) knytnäfve.

=Fisticuffs= (fist´iköffs) knytnäfvekamp.

=Fistula= (fist´jûla) fistel.

=Fit= (fitt) anfall (af sjukdom, skratt, raseri, tårar o. d.)

=Fit= (fitt) lämplig, passande, duglig; passa.

=Five= (fejv) fem.

=Fix= (ficks) fästa, bestämma.

=Flag= (flagg) flagga; slakna, förslappas.

=Flaggy= (flagg´i) slapp.

=Flagrancy= (flē´gransi) uppenbar skändlighet; “bar gerning”; brand,
hetta, inflammation.

=Flagrant= (flēgrant) uppenbar; skändlig.

=Flake= (flēk) flock (t. ex. snö-).

=Flame= (flēm) flamma, låga.

=Flamingo= (flaming´gå) flamingo.

=Flank= (flank) sida, flank.

=Flannel= (flan´n·l) flanell.

=Flap= (flapp) snibb, smäll; flaxa, smälla.

=Flare= (flä̱r) fladdra, skimra.

=Flash= (flasj) blixt, hastigt utbrott; blixtra, sqvalpa.

=Flask= (flask) flaska.

=Flat= (flatt) flat, slät, platt; slätt, “flata.”

=Flatten= (flatt´n) göra flat.

=Flatter= (flatt´r) smickra.

=Flattery= (flatt´·ri) smicker.

=Flaunt= (flānt) yfvas.

=Flavor= (flēv´·r) vällukt, doft; dofta.

=Flaw= (flå̱) remna; spricka, brist; knäcka, bryta.

=Flax= (flacks) lin.

=Flaxseed= (flacks´sīd) linfrö.

=Flay= (flē) flå, taga huden af.

=Flea= (flī) loppa.

=Flection= (fläck´sj·n) böjande, böjning.

=Fledge= (flädṡj) bli flygfärdig.

=Flee= (flī) fly.

=Fleece= (flīs) klippa (får); plundra.

=Fleecy= (flī´si) ullig, rik på ull.

=Fleer= (flī·r) hånskratta.

=Fleet= (flīt) snabb; flotta; flyta.

=Flemish= (flämm´isj) flamländsk.

=Flesh= (fläsj) kött.

=Flexibility= (fläcksibill´iti) böjlighet.

=Flexible= (fläcks´ib·l) böjlig.

=Flexion= (fläck´sj·n) böjning.

=Flicker= (flick·r) fladdra.

=Flight= (flejt) flygt, flykt; flock; =-- of stairs= (-- åvv stä̱rṡ)
trappor.

=Flimsy= (flimṡ´i) svag, innehållstom.

=Flinch= (flintsj) vika tillbaka, svika.

=Fling= (fling) slänga, kasta; slag.

=Flint= (flint) flinta.

=Flip= (flipp) en sjömansdryck af varmt öl, bränvin och socker.

=Flippancy= (flip´pönsi) munvighet, lättsinne.

=Flirt= (fl·rt) slänga, dänga, vifta, fjäsa, kokettera; behagsjuk
flicka, kokett.

=Flit= (flitt) flytta, fly.

=Float= (flå̱t) flyta; flotta.

=Flock= (flåck) flock; flocka sig.

=Flog= (flågg) piska, risa.

=Flood= (flödd) flod (mots. ebb); flöde, öfverflöd.

=Floor= (flå̱r) golf, våning; =the first --= (ŧ f·rst --) en trappa
upp; =he has the --= (hi haṡ ŧ --) “han har ordet” (i För. Stat.
kongress).

=Flop= (flåpp) flaxa.

=Florid= (flårr´id) blomstrande.

=Florin= (flårr´in) eng. mynt.

=Florist= (flå̱r´ist) blomsterodlare.

=Flounce= (flauns) plumsa i; prassla.

=Flounder= (flaund·r) flundra.

=Flour= (flaur) fint mjöl.

=Flourish= (flörr´isj) blomstra, svinga, pryda; glans, prydnad.

=Flout= (flaut) håna.

=Flow= (flå̱) flyta; flod (mots. ebb).

=Flower= (flau·r) blomma; blomstra.

=Fluctuate= (flöck´tjûēt) vackla.

=Fluctuation= (flöcktjûē´sj·n) svallning, ostadighet.

=Flue= (flû) rökfång.

=Fluent= (flû´änt) flytande.

=Fluid= (flûid) vätska.

=Flurry= (flörr´i) vindfläkt.

=Flush= (flösj) strömma, rodna; tillopp, rodnad.

=Fluster= (flöst·r) berusa; uppbrusning.

=Flute= (flût) flöjt.

=Flutter= (flött·r) fladdra, förvirra; oro.

=Flux= (flöcks) omlopp.

=Fly= (flej) flyga, fly.

=Fly= (flej) fluga.

=Foal= (få̱l) föl.

=Foam= (få̱m) skumma, skum.

=Fob= (fåbb) knep; lura; -- urficka.

=Fodder= (fådd´r) foder (till boskap).

=Foe= (få̱) fiende.

=Fog= (fågg) dimma.

=Fogginess= (fåg´ginäss) töcknighet, dunkelhet; dumhet.

=Foggy= (fåg´gi) dimmig; enfaldig, dum.

=Foil= (fåjl) tillintetgöra; -- florett.

=Foist= (fåjst) inflicka.

=Fold= (få̱ld) fåll, inhägnad; lägga ihop; =ten-fold= (tänn-få̱ld)
tiofaldig, o. s. v.

=Foliage= (få̱l´jedṡj) löfverk.

=Folks= (få̱kṡ) personer.

=Follow= (fåll´å̱) följa; =-- up= (-- öpp) fullfölja.

=Follower= (fåll´å̱·r) följeslagare, efterföljare.

=Folly= (fåll´i) dårskap.

=Foment= (fåmänt´) uppegga, badda.

=Fomentation= (få̱mäntēsj´n) varma omslag.

=Fond= (fånd) kär, öm; =to be -- of= (tû bi -- åvv) tycka om.

=Food= (fûdd) föda, näring.

=Fool= (fûl) narr; skämta, narra.

=Foolish= (fûlisj) narraktig.

=Foolhardiness= (fûlhār´diness) dumdristighet.

=Foolhardy= (fûl´hārdi) dumdristig.

=Foot= (fûtt) fot; pl. =feet= (fīt) fötter.

=Footman= (fûtt´man) betjent, infanterist.

=Fop= (fåpp) fåfäng narr.

=For= (få̱r) för, till; =is there any letter -- me?= (iṡ ŧä̱r änn´i
lätt·r -- mī) fins det något bref till mig? =as -- me= (aṡ -- mī) hvad
mig angår; =-- what?= (-- °ått) hvarför? =good -- nothing= (gûdd --
nöþþ´ing) oduglig; =-- shame= (-- sjēm) skäms! fy! =-- aught I know=
(-- å̱t ej nå̱´) såvidt jag vet; =but -- me= (bött -- mī) om jag icke
varit; =if it were not -- you= (iff itt °·rr nått -- jû´) om du icke
varit (kommit mig till hjelp); =-- three hours= (-- þrī aurṡ) under tre
timmars tid; =to send --= (tû sänd --) skicka efter; =-- want of= (--
°ånt åvv) i brist på; =-- all that= (-- å̱l ŧatt) det oaktadt; -- ty.

=Forage= (fårr´edṡj) foder (för hästar).

=Forbear= (fårbä̱r´) öfverse med, tåla.

=Forbearance= (fårbä̱r´ns) öfverseende, mildhet.

=Forbid= (fårbidd´) förbjuda.

=Force= (få̱rs) styrka, magt; tvinga, intaga med storm; =to -- open=
(tû -- å̱p´n) bryta upp, spränga.

=Ford= (få̱rd) vadställe, vada öfver.

=Fore= (få̱r) i sammansättningar för-, förut-; ex. =forebode=
(få̱rbå̱d´) förutsäga; =forefathers= (få̱r´fāŧ·rṡ) förfäder.

=Forehead= (få̱r´hädd) panna.

=Foreign= (fårr´in) främmande, utländsk.

=Foreigner= (fårr´in·r) utländing.

=Foremost= (få̱r´må̱st) främst.

=Forest= (fårr´st) stor skog.

=Fore-stall= (få̱rstå̱l´) förekomma, köpa förut.

=Forfeit= (få̱rfitt) böter, pant; =--s= (pl.) pantlek; förverka, bryta.

=Forge= (få̱rdṡj) smedja, härd; smida, förfalska.

=Forgery= (få̱rdṡj´·ri) förfalskning.

=Forget= (fårgätt´) glömma.

=Forgetful= (fårgätt´fûll) glömsk.

=Forgive= (fårgivv´) förlåta.

=Forgiveness= (fårgivv´näss) förlåtelse.

=Forgiving= (fårgivv´ing) försonlig, mild.

=Fork= (få̱rk) gaffel.

=Forlorn= (fårlå̱rn) hjelplös, öfvergifven.

=Form= (få̱rm) bänk, klass i en skola.

=Form= (få̱rm) form, skapnad, bildning; forma, bilda.

=Formal= (få̱rm´·l) formlig, stel, regelbunden.

=Formality= (fårmall´iti) yttre sken, formalitet, antagen

=Former= (få̱rm·r) föregående, förstnämnd.

=Formidable= (få̱r´midab·l) förfärlig.

=Formula= (få̱r´mjûla) formel.

=Forsake= (fårsēk) försaka, öfvergifva.

=Forsooth= (fårsûþ) i sanning!

=Forswear= (fårs°ä̱r) försvärja, afsvärja.

=Fort= (få̱rt) fäste, skans.

=Forth= (få̱rþ) framåt; =and so -- =(and så̱ --) och så vidare.

=Forthwith= (få̱rþ°iŧŧ´) genast.

=Fortieth= (få̱r´ti·þ) fyrtionde.

=Fortification= (få̱rtifikēsj´n) befästning.

=Fortify= (få̱r´tifej) befästa, stärka.

=Fortitude= (få̱r´titjûd) styrka, tapperhet.

=Fortnight= (få̱rt´nejt) fjorton dagar.

=Fortress= (få̱r´träss) fästning.

=Fortuitous= (fårtjû´itös) tillfällig.

=Fortunate= (få̱r´tjûnet) lycklig.

=Fortune= (få̱r´tjûn) lycka, tur, förmögnehet; hända.

=Forty= (få̱rti) fyrtio.

=Forward= (få̱r´°å̱rd) framåt; framtill, tidig, ifrig; befordra, främja.

=Fossil= (fås´sil) förstenad.

=Foster= (fåst´·r) uppfostra, nära.

=Foul= (faul) smutsig, skändlig; nedsmutsa; =-- play= (-- plē) falskt
spel.

=Foulness= (faul´näss) smuts, skändlighet.

=Found= (faund) grundlägga, inrätta; -- stöpa.

=Foundation= (faundēsj´n) grundläggning, grund, anstalt.

=Founder= (faund·r) sjunka, misslyckas.

=Foundling= (faund´ling) hittebarn.

=Fount= (faunt) källa, springkälla; stilsort.

=Fountain= (faunt´n) källa, vattenkonst.

=Four= (få̱r) fyra; =--th= (--þ) fierde; =Fourteen= (få̱r´tīn) fjorton;
=--th= (--þ) fjortonde.

=Fowl= (faul) fjäderfä, fogel.

=Fowling-piece= (fau´lingpīs) fogelbössa.

=Fox= (fåcks) räf.

=Foxhunter= (fåcks´hönter) räfjägare.

=Foxhunting= (fåcks´hönting) räfjagt.

=Foxlike= (fåcks´lejk) räfaktig, slug, listig.

=Foxy= (fåcks´i) räfaktig, listig.

=Fraction= (fracksj´n) bråk (del af helt tal).

=Fractious= (fracksj´ös) tvär, vresig.

=Fracture= (frack´tjûr) benbrott; bryta.

=Fragile= (fradd´jil) bräcklig.

=Fragment= (fragg´mänt) fragment, stycke.

=Fragrancy= (frē´gransi) vällukt.

=Fragrant= (frē´grant) välluktande.

=Frail= (frēl) skör, bräcklig.

=Frailty= (frēlti) bräcklighet.

=Frame= (frēm) form, kroppsbygnad, ram, utkast; forma, förfärdiga,
sammansätta.

=Franchise= (fran´tjiṡ) privilegium, fri- och rättigheter,
företrädesrätt.

=Frank= (frank) frimodig.

=Frantic= (fran´tick) vansinnig, ursinnig.

=Fraternal= (frat·rn´·l) broderlig.

=Fraternity= (frat·rn´iti) broderskap.

=Fraternize= (frat·rn´ejṡ) ingå brödraförbund.

=Fraud= (frå̱d) svek.

=Fraudulent= (frå̱d´jûlänt) bedräglig.

=Fraught= (frå̱t) befraktad.

=Fray= (frē) gnida.

=Freak= (frīk) infall, grill, nyck.

=Freckle= (fräck´·l) fräkne.

=Freckled= (fräck´k·ld) fräknig.

=Free= (frī) fri, öppen; befria.

=Freedom= (frī´döm) frihet.

=Freehold= (frī´hå̱ld) hemman.

=Freemason= (frī´mēsn) frimurare.

=Freemasonry= (frī´mēs·nri) frimureri.

=Freeze= (frīṡ) frysa.

=Freight= (frēt) befrakta; frakt.

=French= (fräntsj) fransk; fransmännen; franska (språket).

=Frenzy= (fräns´i) vanvett, raseri.

=Frequency= (frī´k°änsi) tillopp, talrikhet.

=Frequent= (frī´k°änt) talrik, ofta upprepad; -- (frik°änt´) ofta
besöka.

=Fresh= (fräsj) frisk, ny, färsk.

=Fret= (frätt) fräta, gnida, förbittra, uppbrusa, gräma sig; gäsning,
förtret.

=Friable= (frej´ab·l) spröd.

=Friar= (frej´·r) munk.

=Fribble= (fribb·l) lättsinnig.

=Friction= (fricksj´n) gnidning.

=Friday= (frej´dē) fredag.

=Friend= (fränd) vän; =a -- in need, a -- indeed= (e -- in nīd, e --
indīd´) i nöden pröfvar man vännen.

=Friendship= (fränd´sjipp) vänskap.

=Frigate= (frigg´et) fregatt.

=Fright= (frejt) fruktan; skrämma.

=Frightful= (frejt´fûll) förskräcklig.

=Frigid= (fridd´jid) kall.

=Fringe= (frindṡj) frans.

=Fripper= (fripp·r) klädesmånglare.

=Frippery= (fripp´·ri) aflagda kläder, klädstånd.

=Frisk= (frisk) muntert dansa.

=Frisky= (fris´ki) munter, yster, ostyrig.

=Frith= (friþþ) fjärd, en stor flods mynning.

=Fritter= (fritt·r) skifva (kött e. d.); ett slags (äppel) kaka.

=Frivolity= (frivåll´iti) lättsinne.

=Frivolous= (frivv´ålöss) småaktig, lättsinnig.

=Friz= (friṡṡ) frisera, krusa.

=Frizzle= (friṡṡ´l) krusa, frisera.

=Fro,= i sammans.; =to and --= (tû and --) fram och tillbaka.

=Frock= (fråck) blus, kjol.

=Frog= (frågg) groda.

=Frolic= (fråll´ick) munter, uppsluppen; skämt; skämta.

=From= (fråmm) från, af; =-- above= (-- abövv´) uppifrån; =-- below=
(-- bilå̱) nerifrån; =-- among= (-- amöng´) utifrån.

=Front= (frönt) panna, trots; stå, ligga midt emot.

=Frontier= (frånn´tīr) riksgräns.

=Frost= (fråst) frost.

=Froth= (fråþþ) fradga.

=Froward= (frå̱´°å̱rd) egensinnig, envis.

=Frown= (fraun) rynka pannan; dyster min.

=Frozen= (frå̱´ṡ·n) frusen, iskall.

=Fructify= (frökt´ifej) befrukta.

=Frugal= (frûg·l) måttlig, tarflig.

=Frugality= (frûgall´iti) måttlighet, sparsamhet.

=Fruit= (frût) frukt.

=Fruitful= (frût´fûll) fruktbar; ymnig.

=Fruitless= (frût´less) ofruktbar; fruktlös, onyttig.

=Frustrate= (fröst´rēt) tillintetgöra.

=Fry= (frej) steka.

=Frying-pan= (frej´ingpann) stekpanna.

=Fuel= (fjû·l) bränsle.

=Fugitive= (fjû´djitivv) flyktig, ostadig; flykting.

=Fulfill= (fûllfill´) uppfylla.

=Fulgency= (földṡj´nsi) glans.

=Fulgent= (földṡj´nt) glänsande.

=Full= (fûll) full, mätt, fullständig, hel; fullt, helt och hållet;
=-- fed= (-- fädd) fet och tjock.

=Full= (fûll) valka (kläder).

=Fulminate= (föl´minēt) knalla.

=Fulsome= (föll´söm) vämjelig.

=Fumble= (fömb·l) famla.

=Fume= (fjûm) rök, dunst; röka.

=Fun= (fönn) skämt, skoj.

=Funny= (fön´ni) skämtsam, putslustig.

=Function= (fönksj´n) syssla, embete.

=Functionary= (fönksj´näri) embetsman.

=Fund= (fönd) fond, summa; =saving --= (sēving --) sparbank.

=Fundament= (fönd´ament) säte (på kroppen).

=Fundamental= (föndamänt´·l) väsentlig.

=Funeral= (fjûn´·ral) begrafning.

=Fungus= (föng´gös) svamp.

=Fur= (för) pels, pelsverk.

=Furcap= (för´kapp) pelsmössa.

=Furcloak= (för´klå̱k) pelskappa.

=Furbish= (förb´isj) polera, blänka.

=Furious= (fjû´riös) rasande, förbittrad.

=Furlong= (för´lång) längdmått, en åttondels engelsk mil.

=Furnace= (förn´ass) ugn.

=Furnish= (för´nisj) förse, möblera, pryda.

=Furniture= (för´nitjûr) husgeråd, möbler.

=Furrier= (förr´j·r) bundtmakare.

=Furrow= (förr´å̱) fåra.

=Further= (förŧ·r) vidare; =on the -- side= (ån ŧ -- sejd) på andra
sidan; -- befrämja.

=Furthermore= (för´ŧ·rmå̱r) dessutom.

=Furthest= (för´ŧ·st) fjermast.

=Fury= (fjûr´i) raseri.

=Fuss= (föss) larm, buller, to =make -- about a thing= (tû mēk --
abaut´ e þing) uppröra himmel och jord öfver något.

=Futile= (fjû´till) intetsägande, af ringa värde.

=Future= (fjû´tjûr) tillkommande; framtid.

=Fy= (fej) fy.


G.

=G= (djī) bokstafvan G.

=Gab= (gabb) sladdra, prata, pladdra.

=Gabble= (gabb´·l) prata; prat, pladder.

=Gabel= (gēb·l) skatt, accis.

=Gable= (gēb·l) gafvel.

=Gaby= (gēbi) “dumbom.”

=Gad= (gadd) spets.

=Gad= (gadd) ströfva omkring.

=Gaff= (gaff) harpun, hake, gaffel (sjöterm).

=Gag= (gagg) kafle.

=Gage= (gēdṡj) pant.

=Gain= (gēn) vinst, förtjenst; vinna, erhålla.

=Gainsay= (gēn´sē) motsäga.

=Gait= (gēt) gång, sätt att gå.

=Gaiters= (gē´törs) damasker.

=Galaxy= (gall´öksi) vintergatan, lysande samling af personer.

=Gale= (gēl) blåst.

=Gall= (gå̱l) galla, bitterhet; -- reta.

=Gallant= (gall´nt) ädelmodig, tapper; (gallant´) artig; älskare.

=Gallantry= (gall´antri) tapperhet, artighet.

=Gallery= (gall´·ri) galeri.

=Gallican= (gall´ik·n) fransk, gallikansk.

=Gallon= (gall´n) rymdmått, 231 kubiktum.

=Gallop= (gall´åp) galopp, galoppera.

=Galloway= (gall´å°ē) liten skotsk häst.

=Gallows= (gall´ös) pl. =gallowses= (gall´ösiṡ) galge; pl. hängslen.

=Galoche= (galåsj´) galoche.

=Galvanism= (gall´vaniṡm) galvanism.

=Gamble= (gamb·l) spela om pengar.

=Gambler= (gamb´l·r) spelare.

=Gambling= (gam´bling) spel (om penningar).

=Gambling house= (gam´bling haus) spelhus.

=Gambol= (gamb´·l) hoppa; hopp, språng.

=Game= (gēm) spel, lek, vildt; spela.

=Gammon= (gamm´n) skinka; -- “draga vid näsan.”

=Gang= (gang) tjufband, hop.

=Gangrene= (gang´grīn) kallbrand.

=Gaol= (djēl) fängelse.

=Gaoler= (djēl·r) fångvaktare.

=Gap= (gapp) gap, öppning.

=Garb= (gārb) drägt, snidt.

=Garbage= (gār´bidj) afskräde.

=Garden= (gārdn) trädgård.

=Gardener= (gārd´n·r) trädgårdsmästare.

=Gargle= (gārg·l) gurgla.

=Garland= (gārl´nd) blomsterkrans.

=Garlic= (gārlick) hvitlök, vild lök.

=Garment= (gārm´nt) drägt.

=Garnet= (gār´n·t) granat.

[Illustration: Utsigt öfver Seine-floden och Paris från domkyrkan Notre
Dame.]

=Garnish= (gārnisj) pryda, pryd-.

=Garniture= (gār´nitjûr) prydnad, garnityr.

=Garret= (garr´t) vindsrum.

=Garrison= (garr´isn) besättning.

=Garrulity= (garrû´liti) pratsjuka.

=Garrulous= (garr´ûllöss) pratsjuk.

=Garter= (gārt·r) strumpeband; =the --= eller =the order of the --= (ŧ
å̱rd·r åvv ŧ --) strumpebandsorden, Englands högsta orden.

=Gas= (gass) gas.

=Gash= (gasj) hugga djupt; skråma, hugg.

=Gasp= (gāsp) gäspa; gäspning.

  =Gastronome= (gas´trånå̱m)  }
  =Gastronomer= (gastrån´åmör) } gastronom.

=Gate= (gēt) port.

=Gather= (gaŧŧ·r) samla, samlas.

=Gaudy= (gå̱di) uppsluppen.

=Gauge= (gēdṡj) mätare.

=Gauntlet= (gānt´lätt) stålhandske.

=Gauze= (gåṡ) gaz, flor.

=Gawky= (gå̱ki) klumpig.

=Gay= (gē) präktig, glad, munter.

=Gayety= (gē´iti) glädje, munterhet.

=Gaze= (gēṡ) stirra, betrakta; stirrande blick.

=Gazette= (gaṡätt´) officiel tidning.

=Gear= (gīr) redskap, husgeråd, drägt.

=Geese= (gīs) gäss.

=Gelid= (djäll´id) iskall.

=Gem= (djämm) ädelsten.

=Gender= (djänd´·r) kön, art; frambringa.

=Genealogy= (djänniall´ådji) slägtregister.

=General= (djänn´·ral) allmän; general; =in --= (inn --) i allmänhet.

=Generally= (djänn´·ralli) i allmänhet, för det mesta.

=Generate= (djänn´·rēt) skapa.

=Generation= (djänn·rēsj´n) slägt, afkomma, menniskoålder.

=Generosity= (djänn·råss´iti) ädelmod.

=Generous= (djänn´·rös) ädelmodig, frikostig.

=Geneva= (djännī´va) enbärsbränvin. Se _Gin_.

=Genial= (djīn´j·l) naturlig, snillrik, liflig.

=Genitals= (djänn´italṡ) könsdelar.

=Genius= (djīn´jös) ande, snille.

=Genteel= (djäntīl´) artig, väl uppfostrad, fin.

=Gentle= (djänt·l) mild.

=Gentleman= (djänt´·lmann) pl. =gentlemen= (djänt´·lmänn) man af god
börd, uppfostran och goda seder; i pl. ss. tilltal: mina herrar!

=Gentlemanlike= (djänt´·lmanlejk) bildad, som anstår en =gentleman=.

=Gentlewoman= (djänt´·l°ûmn) förnäm dam.

=Gentleness= (djänt´·lness) finhet, mildhet, behag, artighet.

=Gentry= (djänt´ri) ståndspersoner (en klass mellan den egentliga adeln
och borgarklassen, neml. =baronets, knights, squires= och =gentlemen=;
se =nobility=).

=Genuine= (djän´njûin) naturlig, äkta.

=Genus= (djīn´ös) slägte.

=Geodesy= (djiådd´isi) landtmäteri.

=Geography= (djiågg´rafi) geografi, jordbeskrifning.

=Geology= (djiåll´ådji) geologi, jordlära.

=Geometer= (djiåmm´it·r) landtmätare.

=Geometry= (djiåmm´itri) geometri, landtmäteri.

=Germ= (dj·rm) grodd.

=German= (dj·rm´n) närbeslägtad, köttslig.

=German= (dj·rm´n) tysk, tyska (språket).

=Gesticulation= (djästikjûlēsj´n) åtbörder.

=Get= (gätt) få, erhålla, förmå, frambringa, uppnå, blifva; =to --
drunk= (drönk) blifva drucken; =-- you gone!= (jû gånn´) bort med dig!
=to -- home= (hå̱m) komma hem; =to -- rid of= (ridd´ åvv) bli befriad
från.

=Gewgaw= (gjû´gå) leksak.

=Ghost= (gå̱st) ande, spöke; =holy --= (hå̱´li --) den Helige ande.

=Giant= (djej´·nt) jätte.

=Gibe= (djejb) håna, hån.

=Giddiness= (gidd´inäss) yrsel, vankelmod.

=Giddy= (gidd´i) yr, flygtig, yr.

=Gift= (gift) gåfva; begåfva.

=Gig= (gigg) snurra, vagn på två hjul.

=Gigantic= (djejgant´ick) ofantlig, jättelik.

=Giggle= (gigg´·l) fnissa.

=Gild= (gild) förgylla.

=Gilding= (gild´ing) förgyllning.

=Gill= (gill) fiskgäl.

=Gillyflower= (djill´iflau·r) nejlika, löfkoja.

=Gimlet= (gimm´lätt) borr.

=Gin= (djinn) genever, holländskt (enbärs-) brännvin.

=Ginger= (djin´dj·r) ingefära; =-- bread= (-- brädd) pepparkaka.

=Gipsy= (djip´si) zigenare.

=Gird= (g·rd) omgjorda, omgifva.

=Girdle= (g·rd´·l) omgjorda; gördel, bälte.

=Girl= (g·rl) flicka.

=Girt= (gört) sadelgjord.

=Give= (givv) gifva.

=Given= (giv´v·n) begifven på.

=Glacier= (glas´iör) jökel, gletscher.

=Glad= (gladd) glad, nöjd; =I am --= (ej amm --) det gläder mig.

=Glade= (glēd) öppen plats i skog; vak i is.

=Glair= (glä̱r) ägghvita.

=Glance= (glāns) blick; blicka, titta, snudda, förbi.

=Gland= (gland) körtel.

=Glare= (glä̱r) bländande glans, stirrande blick; blända, stirra.

=Glass= (glass) glas, spegel, kikare; glas-, af glas.

=Glassy= (glas´si) glaslik, klar.

=Glaze= (glēṡ) insätta glas, glasera.

=Glazier= (glēṡj´·r) glasmästare.

=Gleam= (glīm) glimt, stråle; stråla.

=Glean= (glīn) samla, plocka.

=Glebe= (glīb) jordtorfva.

=Glee= (glī) glädje, munterhet.

=Glen= (glänn) trång dal, bergsklyfta.

=Glib= (glibb) slipprig.

=Glide= (glejd) glida.

=Glimmer= (glimm´·r) skimra; skimmer.

=Glimpse= (glimps) blick, skymt.

=Glitter= (glitt·r) glittra, glitter.

=Gloat= (glå̱t) stirra.

=Globe= (glå̱b) klot; jordklot.

=Globular= (glåb´jûl·r) klotformig, rund.

=Glomerate= (glåmmr´·ēt) bilda till en boll eller nystan.

=Gloom= (glûm) mörker, dysterhet; förmörka.

=Gloomy= (glûm´i) dunkel, dyster.

=Glorification= (glårifikēsj´n) förherrligande.

=Glorify= (glå̱r´ifej) förherrliga, prisa.

=Glorious= (glå̱r´jös) herrlig, ypperlig.

=Glory= (glå̱´ri) ära, herrlighet, prakt; berömma sig.

=Gloss= (glåss) anmärkning, glans; göra glänsande.

=Glossy= (glåss´i) glänsande, skinande.

=Glove= (glövv) handske.

=Glow= (glå̱) glöda, vara eldröd; glöd.

=Glue= (gljû) lim; limma.

=Glut= (glött) sluka, öfverfylla.

=Glutinous= (gljû´tinös) klibbig.

=Glutton= (glött´n) frossare.

=Gnarl= (nārl) knorra, morra.

=Gnarled= (nār´lid) knutig, kvistig.

=Gnash= (nasj) skära (tänder).

=Gnat= (natt) mygg.

=Gnaw= (nå̱) gnaga.

=Gnome= (nå̱m) bergtroll.

=Go= (gå̱) gå, fara, resa, begifva sig; =to -- pale= (tû -- pēl)
blekna; =to -- mad= (tû -- madd) blifva galen; =to -- wrong= (tû --
rång) misslyckas, etc.

=Goad= (gå̱d) pik.

=Goal= (gå̱l) mål, ändamål.

=Goat= (gå̱t) get.

=Goblet= (gåbb´lätt) bägare.

=Goblin= (gåbb´lin) troll.

=God= (gådd) gud; =would to --= (°ûdd tû --) gifve Gud.

=Goggle= (gågg·l) bliga med ögonen.

=Gold= (gå̱ld) guld; guld-.

=Golden= (gå̱ldn) gyllene, guld-.

=Gone= (gånn) af =to go=; gången, borta, förlorad.

=Good= (gûdd) god, godt; =to make --= (tû mēk --) godtgöra, ersätta;
-- gods, bohag.

=Good-bye= (gûddbej´) farväl, adjö.

=Good Friday= (gûddfrej´dē) långfredag.

=Good-natured= (gûddnē´tjûrd) godmodig.

=Goose= (gûs) gås.

=Gooseberry= (gûṡ´bärri) krusbär; =-- fool= (-- fûl) krusbärsgröt.

=Gore= (gå̱r) lefradt blod.

=Gorge= (gå̱rdṡj) strupe; hålväg.

=Gorgeous= (gå̱rdṡj´ös) praktfull.

=Gory= (gå̱´ri) blodig; mordisk.

=Gospel= (gåsp´·l) evangelium.

=Gossip= (gåss´ip) pratmakare, sladderkärring; pladder; pladdra.

=Got= (gått) af =to get=; =I have --= (ej hav --) jag eger, har.

=Gothic= (gåþþ´ick) götisk.

=Gouge= (gaudṡj) mejsel; urhålka (am. lura; bedragare).

=Gourd= (gå̱rd) gurka, kurbits, kalebass.

=Gout= (gaut) gikt.

=Govern= (gövv´·rn) styra, regera.

=Government= (gövv´·rnment) regering, magt.

=Governor= (gövv´·nr·r) styresman, regent.

=Gown= (gaun) kappa, nattrock, kjol.

=Grab= (grabb) grepp; grabba, rycka till sig.

=Grace= (grēs) behag, gunst, nåd, bordsbön; benåda, smycka.

=Gracious= (grēsj´·ös) behaglig, nådig, vänlig.

=Gradation= (gradēsj´n) följd, rad.

=Grade= (grēd) grad, steg.

=Gradual= (grad´djû·l) gradvis.

=Graduate= (grad´juēt) gradera, graduera, taga examen.

=Graft= (grāft) ympa; ymp, ympqvist.

=Grain= (grēn) korn, smula; ådra i trä.

=Gram= (gramm) gramm (vigt).

=Grammar= (gramm´·r) språklära.

=Grammatical= (grammat´ik·l) grammatisk.

=Granary= (grann´ari) sädesmagasin.

=Grand= (grand) stor, herrlig, upphöjd.

=Grandchild= (grand´tjejld) barnbarn.

=Grandeur= (grand´jûrr) storhet, höghet.

=Granite= (grann´it) granit.

=Grant= (grānt) gifva, bevilja, erkänna; tillåtelse; skriftligt afträde
af egendom.

=Granular= (gran´jûl·r) kornig.

=Granulate= (grann´jûlēt) söndersmula, korna.

=Grape= (grēp) vindrufva.

=Grape-vine= (grēpvejn) vinranka.

=Graphic= (graff´ick) tydligt skrifven, liflig.

=Grapple= (grapp´·l) brottas; dragga; strid, draggning.

=Grasp= (grāsp) gripa, sträfva; grepp, handfull.

=Grass= (gras) gräs, grönska.

=Grasshopper= (gras´hopp·r) grässhoppa.

=Grate= (grēt) galler, rist; =--= skrapa; =to -- the teeth= (ŧ tīþ)
skära tänder.

=Grateful= (grēt´fûll) behaglig, tacksam.

=Grater= (grē´tör) rifjern.

=Gratification= (gratifikēsj´n) belöning.

=Gratify= (gratt´ifej) tillfredsställa, behaga, belöna.

=Gratis= (grē´tis) gratis, för ingenting.

=Gratitude= (gratt´itjûd) tacksamhet.

=Gratuitous= (gratjû´itös) frivillig, obevisad.

=Gratulate= (gratt´jûlēt) lyckönska.

=Grave= (grēv) graf; -- allvarlig, högtidlig, djup (om toner).

=Gravel= (gravv´·l) grus.

=Gravid= (gravv´id) hafvande.

=Gravitate= (gravv´itēt) tynga.

=Gravitation= (gravvitēsj´n) tyngdkraft.

=Gravity= (gravv´iti) tyngd, högtidlighet, allvar.

=Gravy= (grē´vi) köttsaft, sås.

=Gray= (grē) grå; grått.

=Graze= (grēṡ) släppa på bete, beta.

=Grazier= (grēṡj´·r) kreaturs handlare.

=Grease= (grīs) fett; smörja.

=Greasy= (grīs´i) fet, flottig, smörjig.

=Great= (grēt) stor; =a -- many= (e -- männ´i) ganska många.

=Great-coat= (grēt´kå̱t) öfverrock.

=Grecian= (grīsj´n) grekisk.

=Greece= (grīs) Grekland.

=Greed= (grīd) glupskhet, girighet.

=Greediness= (grīd´inäss) begärlighet.

=Greedy= (grīd´i) begärlig.

=Greek= (grīk) grek; grekisk; grekiska (språket).

=Green= (grīn) grön, färsk; pl. grönsaker.

=Greenness= (grīn´näss) grönska, friskhet.

=Greenback= (grīn´back) amerikansk sedel.

=Greenhorn= (grīn´hå̱rn) yngling, som ännu ej blifvit “torr bakom
öronen.”

=Greenhouse= (grīn´haus) växthus, orangeri.

=Green-sickness= (grīn´sicknäss) bleksot.

=Greet= (grīt) helsa, lyckönska.

=Greeting= (grīt´ing) helsning.

=Grenadier= (grännadīr´) flygelkarl, grenadier.

=Grewsome= (grû´söm) förskräcklig, stygg (jmf. sv. grufsam).

=Greyhound= (grē´haund) vindthund.

=Gridiron= (gridd´ej·rn) halster.

=Grief= (grīf) sorg, bekymmer.

=Grievance= (grīv´ns) besvär, nöd.

=Grieve= (grīv) bedröfva.

=Grievous= (grīv´ös) sorglig, bitter, gräslig.

=Grim= (grimm) ful, barsk.

=Grimace= (grimās) grimace.

=Grime= (grejm) smuts.

=Grimy= (grej´mi) smutsig, nedsotad.

=Grin= (grinn) grina; grin.

=Grind= (grejnd) slipa, krossa.

=Grindstone= (grejnd´stå̱n, vanl. grinst´n) slipsten.

=Gripe= (grejp) gripa, knipa; grepp, tryck; pl. knip (i underlifvet).

=Grisly= (griṡ´li) gräslig.

=Grist= (grist) mäld (säd som skall malas).

=Gristle= (griss·l) brosk.

=Grit= (gritt) grus; pl. gryn.

=Groan= (grå̱n) sucka; suck.

=Groat= (grå̱t) eng. mynt.

=Grocer= (grå̱s·r) kryddkrämare.

=Grocery= (grå̱´söri) kryddbod.

=Grog= (grågg) en dryck af rom och vatten.

=Grogginess= (gråg´ginös) rusighet.

=Groggy= (gråg´gi) rusig, raglande.

=Groin= (gråjn) ljumske.

=Groom= (grûm) betjent, stalldräng.

=Groove= (grûv) urhålka; ränna.

=Grope= (grå̱p) trefva.

=Gross= (grå̱s) stor, grof, tjock; gross; =dealer in --= (dīl·r inn --)
grosshandlare.

=Grotesque= (gråtäsk´) sällsam, underlig.

=Grotto= (grått´å) grotta.

=Ground= (graund) grund, jord, åker, golf; grunda.

=Ground-floor= (graund´flå̱r) bottenvåning.

=Group= (grûp) grupp; gruppera.

=Grouse= (graus) hjerpe.

=Grove= (grå̱v) lund.

=Grovel= (gråvv´·l) krypa.

=Grow= (grå̱) gro, växa, blifva.

=Grower= (grå̱´ör) odlare.

=Growl= (graul) brumma.

=Growth= (grå̱þ) växt, tillväxt.

=Grub= (gröbb) gräfva; larf.

=Grudge= (grödṡj) knota, afundas; afund, agg.

=Grudgingly= (gröd´sjingli) med afund, motvilja.

=Gruel= (grû·l) hafresoppa.

=Gruff= (gröff) barsk.

=Grumble= (grömb·l) brumma, bullra.

=Grumous= (grûm´ös) löpnad.

=Grunt= (grönnt) grymta; grymt.

=Guarantee= (garantī´); =guaranty= (garr´anti) borgen; borga.

=Guarantor= (garr´antår) borgensman.

=Guard= (gārd) vakt, vaktare, skydd, fals; vakta, skydda.

=Guardian= (gārd´jn) förmyndare; beskyddande.

=Guardianship= (gard´j·nship) förmynderskap.

=Gubernate= (gjû´bernēt) styra, herrska.

=Gudgeon= (gödṡj´n) lockbete.

=Guess= (gess) gissa.

=Guest= (gest) gäst.

=Guidance= (gejd´ns) ledning.

=Guide= (gejd) vägleda, styra; vägvisare, förare.

=Guild= (gilld) handtverksgille.

=Guildhall= (gilld´hå̱l) rådhuset i London.

=Guile= (gejl) svek.

=Guilt= (gillt) brott, skuld.

=Guilty= (gillt´i) brottslig, skyldig.

=Guinea= (ginn´i) ett guldmynt.

=Guise= (gejṡ) bruk, vis.

=Gulf= (gölf) hafsvik.

=Gull= (göll) bedraga; bedrägeri.

=Gullet= (göll´t) svalg.

=Gulp= (gölp) sluka; klunk.

=Gum= (gömm) gummi, stryka med gummi; gom, tandkött.

=Gun= (gönn) kanon, bössa, gevär.

=Gunpowder= (gönn´paud·r) krut.

=Gunsmith= (gönn´smiþþ) pistolsmed.

=Gurgle= (görg·l) porla.

=Gush= (gösj) utströmma; ström.

=Gust= (gösst) vindstöt, väderil; smak, njutning.

=Gut= (gött) tarm, buk; utplundra.

=Gutter= (gött·r) rännsten.

=Guttural= (gött´·r·l) strupbokstaf.

=Guzzle= (göṡṡel) rumla.

=Gymnasium= (djimnēṡ´iöm) gymnasium.

=Gymnastics= (djimnast´icks) gymnastik, kroppsöfning.

=Gypsum= (djips´öm) gips.

=Gypsy= (djips´i) se =gipsy=; zigenare, zigenerska.


H.

=H= (ētṡj) bokstafven H.

=Haberdasher= (habb´·rdasj·r) krämare, trådhandlare.

=Habit= (habb´it) vana, drägt; kläda.

=Habitation= (habbitēsj´n) bostad.

=Habitual= (habitt´jû·l) vanlig.

=Habitude= (habb´itjûd) vana.

=Hack= (hack) hacka. -- Se =hackney=.

=Hackle= (hack·l) häckla.

=Hackney= (hack´ni) uthyrd häst; hyr-; utsliten; =-- coach= (-- kå̱tsj)
hyrvagn.

=Had= (hadd) af =to have=; hade; =I --= (ej --) jag hade.

=Haft= (hāft) handtag, skaft.

=Hag= (hagg) hexa; skrämma.

=Haggard= (hagg´·rd) vild, gräslig.

=Haggle= (hagg·l) pruta.

=Hag-ridden= (hag´ridd·n) plågad af maran, förhexad.

=Hail= (hēl) hagel; hagla.

=Hair= (hä̱r) hår.

=Hairless= (hä̱rless) utan hår.

=Half= (hāf) half; hälft; =-- and --=, en blandning af öl och porter.

=Halfpenny= (hēp·ni) en half penny.

=Hall= (hå̱l) sal, rådstuga, tingshus, församlingssal.

=Halloo= (hallû´) hallo! ropa hallo.

=Hallow= (hal´lå) helga.

=Hallowe’en= (hallåīn´) aftonen före allhelgonadag.

=Halm= (hå̱m) halm.

=Halt= (hå̱lt) halta, göra halt, vackla; halt.

=Halter= (hå̱lt·r) galgrep.

=Halve= (hāv) halfvera.

=Ham= (hamm) skinka.

=Hamlet= (hamm´lätt) bondby.

=Hammer= (hamm·r) hammare; hamra.

=Hammock= (hamm´åck) hängmatta.

=Hamper= (hamp·r) stor korg; länk; snärja.

=Hand= (hand) hand, visare; öfverräcka, föra vid handen; =at --= (att
--) till hands; =to be -- and glove= (tû bi -- and glövv) vara mycket
förtrolig.

=Handful= (hand´fûll) handfull.

=Handicraft= (hand´ikrāft) handtverk.

=Handkerchief= (hank´·rtjiff) näsduk, halsduk.

=Handle= (hand´l) handtera, behandla; handtag, skaft.

=Handmaid= (hand´mēd) tjenstflicka.

=Handsel= (hand´s·l) handsöl, handpenningar, nyårsgåfva.

=Handsome= (han´sömm) vacker.

=Handy= (hand´i) händig.

=Hang= (hang) hänga.

=Hangman= (hang´man) bödel.

=Hank= (hank) docka (tråd).

=Hanker= (hank´·r) längta.

=Hap= (happ) lyckträff.

=Happen= (happ´n) hända; =I happened to be there= (ej happ´nd tû bī
ŧä̱r) jag var händelsevis der.

=Happiness= (happ´inäss) lycka.

=Happy= (happ´i) lycklig.

=Harangue= (harang´) offentligt tal.

=Harass= (harr´ass) trötta, plåga.

=Harbor= (hārb´·r) herberge, hamn; herbergera, skydda.

=Hard= (hārd) hård, stark, svår; nära, hastigt, flitigt.

=Harden= (hārd´n) härda, hårdna.

=Hard-fisted= (hārd´fist·d) “knusslig.”

=Hardihood= (hārd´ihûdd) tapperhet.

=Hardly= (hārdli) knappast.

=Hardness= (hārd´näss) hårdhet.

=Hard-run= (hārd´rönn) =to be -- for= (tû bi -- får) vara i knipa för,
ha ondt om.

=Hardware= (hārd-°ä̱r) jernkram.

=Hardy= (hārdi) härdig, ståndaktig, dristig.

=Hare= (hä̱r) hare.

=Harlot= (hārl´ått) sköka.

=Harm= (hārm) ondt, skada, tillfoga skada.

=Harmful= (hārm´fûll) skadlig.

=Harmless= (hārm´läss) oskadlig, oskyldig.

=Harmonical= (harmånn´ik·l) harmonisk.

=Harmonious= (harmå̱n´jös) harmonisk, öfverensstämmande.

=Harmonize= (hār´månējṡ) harmoniera, vara ense.

=Harmony= (hār´måni) harmoni, samklang, endrägt.

=Harness= (hār´näss) harnesk, seldon.

=Harp= (hārp) harpa; spela på harpa.

=Harrow= (har´rå̱) harf; harfva.

=Harsh= (harsj) rå, barsk.

=Harshness= (harsj´näss) råhet, hårdhet.

=Hart= (hārt) hjort.

=Harvest= (hārv´st) skörd, skördetid; skörda.

=Harvester= (hārv´vestör) skördeman, skördemaskin.

=Hash= (hasj) hacka, stycka; hackmat.

=Hasp= (hāsp) hasp, klinka.

=Hassock= (has´söck) grästufva.

=Haste= (hēst) hast, brådska; =to make --= (tû mēk --) skynda sig.

=Hasten= (hēs´n) skynda sig.

=Hastiness= (hēst´inäss) hastighet.

=Hastings= (hēs´tings) tidiga grönsaker, ärter.

=Hasty= (hēsti) snabb, hetsig.

=Hat= (hatt) hatt.

=Hatch= (hatsj) utkläcka; yngel; -- halfdörr.

=Hatchet= (hatsj´·t) handyxa.

=Hate= (hēt) hata; hat.

=Hateful= (hēt´fûll) förhatlig.

=Hatred= (hēt·rd) hat.

=Hatter= (hat´tör) hattmakare.

=Haughtiness= (hå̱t´inäss) högmod.

=Haughty= (hå̱´ti) öfvermodig.

=Haul= (hāl) hala.

=Haunch= (hāntsj) höft, länd.

=Haunt= (hānt) hemsöka, plåga; tillhåll.

=Have= (havv) hafva.

[Illustration: Det stora klocktornet i Brygge, Belgien.]

=Haven= (hēvn) hamn.

=Haversack= (havv´·rsack) ränsel.

=Havoc= (havv´åck) ödeläggelse.

=Haw= (hå̱) stamma, hacka.

=Hawk= (hå̱k) hök; -- utropa till salu, mångla; -- harkla.

=Hawthorn= (hå̱´þå̱rn) hagtorn.

=Hay= (hē) hö.

=Hazard= (haṡṡ´·rd) slump, vågspel; våga.

=Haze= (hēṡ) tjocka.

=Haze= (hēṡ) förskräcka, spela spratt.

=Hazel= (hēṡl) hassel.

=Hazy= (hē´ṡi) disig, mörk, drucken.

=He= (hē) han.

=Head= (hädd) hufvud; afdelning; anföra, upprinna.

=Headache= (hädd´-ēk) hufvudvärk.

=Head-gear= (hädd´-gīr) hufvudbonad, hårklädsel.

=Headlong= (hä̱dd´lång) hufvudstupa; “hals öfver hufvud.”

=Headstrong= (hädd´strång) envis, hårdnackad.

=Heal= (hīl) hela, bota.

=Health= (hälþ) helsa, skål (välkomst-).

=Healthy= (hälþ´i) helsosam, frisk.

=Heap= (hīp) hop; hopa.

=Hear= (hī·r) höra.

=Hearing= (hīr´ing) hörsel.

=Hearken= (hārkn) lyssna.

=Hearse= (h·rs) likvagn.

=Heart= (hārt) hjerta; =by --= (bej --) utantill; =to take --= (tû tēk
--) fatta mod.

=Hearten= (hārtn) uppmuntra.

=Hearth= (hārþ) härd.

=Hearty= (hārti) hjertlig.

=Heat= (hīt) hetta, värme; värma, upphetsa.

=Heath= (hīþ) hed, ljung.

=Heathen= (hīŧn) hedning, hednisk.

=Heave= (hīv) häfva, lyfta.

=Heaven= (hävv´n) himmel.

=Heavenly= (hävv´nli) himmelsk.

=Heavenward= (hävv·´n°ārd) mot himmelen.

=Heaviness= (hävv´inäss) tyngd.

=Heavy= (hävv´i) tung, mödosam.

=Heavy-hearted= (hävv´ihārted) tungsint, sorgsen.

=Hebrew= (hi´brû) hebre, jude.

=Hedge= (hädṡj) häck; inhägna.

=Hedgehog= (hädṡj´hågg) piggsvin.

=Heed= (hīd) gifva akt; iakttaga; akt, varsamhet.

=Heel= (hīl) häl.

=Heifer= (häff´·r) qviga.

=Height= (hejt) höjd.

=Heighten= (hejt´n) förhöja, öka, förstora.

=Heinous= (hē´nös) afskyvärd.

=Heir= (ä̱r) arfvinge.

=Held= (häld) imp. af =hold=; =I --= (ej --) jag höll.

=Hell= (häll) helvete.

=Helm= (hälm) hjelm; roder.

=Helmet= (häll´met) hjelm.

=Helmsman= (hälmṡ´man) rorgängare.

=Help= (hälp) hjelpa; hjelp; =I cannot -- laughing= (ej kann´åt --
lāf´ing) jag kan icke låta bli att skratta.

=Helve= (hälv) yxskaft.

=Hem= (hämm) fåll; fålla.

=Hemisphere= (hämm´isfīr) halfklot.

=Hemlock= (hämm´lock) en amerikansk gran.

=Hemorrhage= (hämm´årredj) blodflöde.

=Hemp= (hämp) hampa.

=Hen= (hänn) höna, hona.

=Hence= (häns) härifrån, härutaf, deraf.

=Hen-pecked= (hänn´päkt) “under toffeln”, undergifven sin hustru.

=Her= (h·r) hennes.

=Herald= (härr´·ld) härold.

=Herb= (·rb) ört; =herbs= (·rbs) grönsaker.

=Herd= (h·rd) hjord.

=Here= (hī·r) här, hit.

=Hereditament= (härriditt´ament) arfgods.

=Hereditary= (hirädd´itari) ärftlig.

=Heresy= (härr´isi) kätteri.

=Heretic= (härr´itick) kättare.

=Heritage= (härr´itedṡj) arfvedel.

=Hermetical= (härrmätt´ic·l) hermetisk, lufttät.

=Hermit= (h·rm´it) eremit.

=Hernia= (h·rn´ja) bråck.

=Hero= (hīrå) hjelte.

=Heroic= (hirå̱´ick) hjeltemodig, heroisk.

=Heroism= (härr´åiṡm) hjeltemod.

=Heron= (härr´·n) häger.

=Herpes= (h·rp´īṡ) ref-orm.

=Herring= (härr´ing) sill.

=Hers= (h·rṡ) hennes.

=Herself= (h·rsälf´) hon sjelf.

=Hesitate= (häṡ´itēt) tveka.

=Hesitation= (häṡitēsj´n) tvekan.

=Heterodox= (hätt´·rådåcks) irrlärig.

=Heterogeneous= (hätt·rådjīn´jös) olikartad.

=Hew= (hjû) hugga.

=Hey= (hē) hej! hoj!

=Hiatus= (hejē´tös) gap, lucka.

=Hibernal= (hejb·rn´·l) vinterlik.

=Hibernian= (hejb·rn´j·n) irländsk, irländare.

=Hiccough= (hick´öpp) hicka.

=Hickory= (hick´åri) amerikanskt valnötträd.

=Hidden= (hid´d·n) af =hide=, dold.

=Hide= (hejd) gömma, gömma sig; -- hud.

=Hide-and-seek= (hejd´andsīk) kurra-gömma.

=Hideous= (hidd´jös) gruflig, förfärlig, hisklig.

=Hierarch= (hej´irārk) hierark.

=Hierarchy= (hej´irarki) prestvälde.

=Higgle=, se =Haggle=.

=High= (hej) hög, högt.

=Highborn= (hej´bå̱rn) högboren.

=High German= (hej djör´man) högtysk.

=Highlander= (hej´land·r) högländare, skotte.

=High-low= (hej´lå̱) halfstöfvel.

=High-minded= (hej´mejnd·d) stolt, högsinnad.

=High-priced= (hej´prejsd) dyr.

=Highwayman= (hej´°ēman) stråtröfvare.

=Hilarity= (hilarr´iti) munterhet.

=Hill= (hill) backe.

=Hillock= (hill´åck) kulle.

=Hilt= (hilt) fäste, handtag.

=Him= (himm) honom; =--self= (--sälf´).

=Hind= (hejnd) hind.

=Hind= (hejnd), =hinder= (hejnd·r) bak-.

Hindberry (hejnd´bärri) hallon.

Hinder (hind·r) hindra.

Hindrance (hind´·rans) hinder.

Hinge (hindṡj) gångjern; bero (on, på).

=Hint= (hint) vink; häntyda (=at=, på).

=Hip= (hipp) höft; -- nypon.

=Hipshot= (hipp´sjått) höftlam.

=Hire= (hej·r) hyra, fästa (tjenstfolk); hyra, lön.

=Hirsute= (hirsiût´) raggig.

=His= (hiṡ) hans.

=Hiss= (hiss) hväsa; hväsning.

=Historian= (histå̱r´j·n) historieskrifvare.

=Historical= (histårr´ik·l) historisk.

=History= (hist´åri) historia.

=Hit= (hitt) träffa, stöta; slag, stöt, lyckträff.

=Hitch= (hitsj) hake; haka fast.

=Hither= (hiŧŧ·r) hit.

=Hive= (hejv) bikupa, svärm; hopa.

=Hoar= (hå̱r) hvitgrå; rimfrost.

=Hoard= (hå̱rd) förråd; samla.

=Hoarse= (hå̱rs) hes.

=Hoary= (hå̱r´i) hvitgrå.

=Hoax= (hå̱ks) gyckel, påhitt, “anka”; bedraga.

=Hob= (håbb) kamin-afsats.

=Hobble= (håbb´l) linka; haltande gång.

=Hobby= (håbb´i) käpphäst.

=Hobgoblin= (håbb´gåblin) spöke.

=Hobnail= (håbb´nēl) hästskosöm.

=Hod= (hådd) kalktråg.

=Hod-carrier= (hådd´kärr´ier) handtlangare.

=Hodman= (hådd´man) handtlangare.

=Hoe= (hå̱) trädgårdshacka.

=Hog= (hågg) svin, galt.

=Hogshead= (håggṡ´hädd) oxhufvud.

=Hoist= (håjst) hissa.

=Hoity-toity= (håj´titåj´ti) uppsluppen, yster; kors!

=Hold= (hå̱ld) hålla; tag, stöd.

=Holder= (hå̱ld·r) förpaktare.

=Hole= (hå̱l) hål, urhålka.

=Holiday= (håll´idē) helgdag, fridag, skol-lof.

  =Holla= (hål´la)   }
  =Hallo= }      }
  =Holloa= } (hållå̱´)  } holla! hallo!

=Holland= (håll´and) holländskt lärft.

=Hollow= (håll´å̱) ihålig; håla; urhålka; helt och hållet.

=Hollow-eyed= (håll´·å̱ejd) hålögd.

=Holly= (håll´i) jernek.

=Holm= (hå̱m) holme.

=Holster= (hå̱lst·r) pistolhölster.

=Holy= (hå̱´li) helig.

=Homage= (håmm´edṡj) hyllning.

=Home= (hå̱m) hem; =at --= (att --´) hemma.

=Home-baked= (håm´bēk·d) hembakad.

=Homely= (håm´li) huslig, enkel, grof.

=Homicide= (håmm´isejd) dråp; mördare.

=Homily= (håmm´ili) predikan.

=Homogeneous= (hå̱mådjīn´jös) likartad.

=Hone= (hå̱n) fin slipsten.

=Honest= (ånn´·st) ärlig, hederlig, dygdig.

=Honestly= (ånn´·stli) ärligt, hederligt.

=Honesty= (ånn´·sti) heder, ärlighet.

=Honey= (hönn´i) honung.

=Honey-moon= (hönn´imûn) smekmånad.

=Honorary= (ånn´·rari) heders-.

=Honor= (ånn´·r) ära, heder, rang; hedra, betala.

=Honorable= (ånn´·rab·l) ärad, hedrad, redlig, “välboren.”

=Honorably= (ånn´·rabli) hederligt.

=Hood= (hûdd) kåpa, hufva.

=Hoodwink= (hûdd´°ink) binda för ögonen.

=Hoof= (hûf) hof, klöfve.

=Hook= (hûck) haka, krok; fånga.

=Hoop= (hûp) tunnband, krinolin.

=Hooper= (hûp·r) tunnbindare.

=Hooping-cough= (hûp´ingkåff) kikhosta.

=Hoot= (hût) hojta; skrik.

=Hop= (håpp) hoppa; hopp.

=Hope= (hå̱p) hoppas; hopp, förhoppning.

=Hopeless= (hå̱p´löss) hopplös.

=Hopelessly= (hå̱p´lössli) hopplöst.

=Hops= (håppṡ) pl. humle.

=Horizon= (hårejṡ´n) horisont, synkrets.

=Horizontal= (hårriṡånt´·l) vågrät.

=Horn= (hå̱rn) horn.

=Horned= (hår´n·d) behornad.

=Hornet= (hårn´t) bålgeting.

=Horologe= (hårr´ålå̱dṡj) slagur, solvisare.

=Horrible= (hårr´ib·l) förfärlig.

=Horribly= (hårr´ibli) förfärligt.

=Horrid= (hårr´id) afskyvärd, gräslig.

=Horrify= (hårr´ifej) skrämma, förskräcka.

=Horror= (hårr´·r) fasa, förfäran.

=Horse= (hå̱rs) häst, rytteri, bock (att lägga något på); -- rida.

=Horseback= (hå̱rs´back) =on --= (ånn --) till häst; =to go on --= (tû
gå̱ ånn --) rida.

=Horse-blanket= (hå̱rs blan´kit) hästtäcke.

=Horse-chestnut= (hå̱rstjäst´nöt) hästkastanje.

=Horseman= (hå̱rs´man) ryttare.

=Horse-laugh= (hå̱rs´lāf) gapskratt.

=Horse-power= (hå̱rs´pau·r) hästkraft (enhet för ångmaskiners kraft,
motsv. 33,000 eng. skålp., lyftade 1 fot i minuten.)

=Horseradish= (hå̱rs´radisj) pepparrot.

=Horticulture= (hå̱r´tiköltjûrr) trädgårdsskötsel.

=Hose= (hå̱ṡ) lika i pl., strumpa.

=Hosier= (hå̱ṡj·r) strumphandlare.

=Hospitable= (håsp´itab·l) gästfri.

=Hospital= (håsp´it·l) sjukhus.

=Hospitality= (håspitall´iti) gästfrihet.

=Host= (hå̱st) värd, värdshusvärd; -- krigshär; -- nattvardsbrödet.

=Hostage= (håst´edṡj) gisslan.

=Hostile= (håst´il) fiendtlig.

=Hostility= (håstill´iti) fiendtlighet.

=Hostler= (åss´l·r) stalldräng.

=Hot= (hått) het.

=Hot-bed= (hått´bädd) drifbänk.

=Hotel= (håtäll´) hotel.

=Hough= (håck) knäveck, has.

=Hound= (haund) jagthund; förfölja.

=Hour= (aur) timme.

=House= (haus), pl. =--s= (hauṡ´iṡ) hus; -- (hauṡ) bysa, bo.

=House-breaking= (haus´brēking) inbrottsstöld (om dagen); =burglary=
(börg´lari) inbrottsstöld (om natten).

=Household= (haus´hå̱ld) hushåll; huslig, hus-, familj-; =-- bread=
(-- brädd) hembakt bröd.

=Housekeeper= (haus´kīp·r) husfader, hushållerska.

=House-warming= (haus´°å̱rming) kalas (vid inflyttning i ett nytt hus).

=Housewife= (höṡṡ´°iff) husmoder, hushållerska; syskrin.

=Housing= (hauṡ´ing) sadeltäcke.

=Hovel= (håvv·´l) skjul.

=Hover= (hövv·r) sväfva, kringvandra.

=How= (hau) huru.

=However= (hauävv´·r) huru mycket än, likväl, imellertid, dock.

=Howl= (haul) tjut; tjuta.

=Hub= (höb) hjulnaf; fäste (på ett vapen).

=Hubbub= (höbb´öbb) buller.

=Huckster= (höck´st·r) hökare, gårdfarihandlare; mångla.

=Huddle= (hödd´·l) brådskande och slarfvigt uträtta; trängas; oordning,
“hafs.”

=Hue= (hjû) färg, hy; -- larm.

=Huff= (höff) blåsa upp, skräfla; uppblåst sätt, uppbrusning.

=Huffish= (höff´isj) trotsig.

=Hug= (högg) omfamna, smeka; famntag.

=Huge= (hjûdṡj) ofantlig, stor.

=Hulk= (hölk) skrof.

=Hull= (höll) hylsa; skala.

=Hum= (hömm) surra, brumma, gnola; surr, mummel.

=Human= (hjûm´n) mensklig.

=Humane= (hjûmēn´) vänlig, medlidande, human.

=Humanity= (hjumann´iti) mensklighet, menniskokärlek.

=Humanlike= (hjû´mannlejk) menniskolik.

=Humble= (ömbl·l) ringa, ödmjuk; ödmjuka, nedlåta (sig).

=Humbleness= (höm´bl·ness) ödmjukhet.

=Humble-bee= (hömb´·lbī) humla.

=Humbug= (hömb´ögg) bedrägeri, påhitt; “bara prat!”

=Humid= (hjûm´id) fuktig.

=Humidity= (hjûmidd´iti) fuktighet.

=Humiliate= (hjûmill´jēt) ödmjuka.

=Humility= (hjûmill´iti) ödmjukhet.

=Humor= (jûm·r) vätska.

=Humorist= (jû´m·rist) besynnerlig menniska; “muntergök.”

=Humorous= (jûm´·rös) nyckfull, skämtsam.

=Humor= (jûm·r) humör, infall, godt lynne.

=Hump= (hömp) puckel.

=Hunch= (höntsj) knuffa; knuff, stöt, bula.

=Hunchback= (höntsj´back) puckelrygg.

=Hundred= (hönd·rd) hundra; =--th= (--þ) hundrade.

=Hungarian= (hönggēr´jn) ungrare.

=Hunger= (höng´g·r) hunger; hungra.

=Hungry= (höng´ri) hungrig.

=Hunks= (hönks) “gnidare.”

=Hunt= (hönt) jaga; jagt.

=Hunting= (hönt´ing) jagt.

=Huntsman= (hönts´man) jägare.

=Hurds= (hördṡ) blånor.

=Hurl= (hörl) slänga, stöta; kast, buller.

=Hurricane= (hörri´kēn) orkan.

=Hurry= (hörr´i) skynda; brådska, hast.

=Hurt= (hört) skada, smärta, stöta; stöt, ondt.

=Hurtleberry= (hört´·lbärri) blåbär.

=Husband= (höṡb´nd) husbonde, hushållare, äkta man; hushålla, odla.

=Husbandry= (höṡ´b·ndri) åkerbruk, landthushållning.

=Hush= (hösj) tyst! nedtysta.

=Husk= (hösk) skida, skal, agnar.

=Hussy= (höṡṡ´i) tös, slyna.

=Hustings= (höst´ingṡ) val-tribun, talarstol.

=Hustle= (höss·l) knuffa, köra (ut).

=Huswife= (höṡṡ´iff) se =Housewife=, husmoder.

=Hut= (hött) hydda.

=Hutch= (hötsj) kista.

=Huzza= (höṡṡā´) hurra!

=Hyacinth= (hej´asinþ) hyacint.

=Hybrid= (hej´brid) hybrid; bastard.

=Hydrant= (hej´dr·nt) vattenpost.

=Hydraulic= (hejdrå´lik) hydraulisk.

=Hyena= (hejī´na) hyena.

=Hymn= (himm) hymn, lofsång.

=Hyp= (hipp) se =Hypochondria=.

=Hyperbolic= (hejp·rbåll´ick) öfverdrifven.

=Hyphen= (hejf´n) bindstreck.

=Hypochondria= (hippåkån´dria) mjeltsjuka, svårmod.

=Hypocrisy= (hipåck´risi) hyckleri, skenhelighet.

=Hypocrite= (hipp´åkritt) skrymtare.


I.

=I= (ej) jag.

=Ice= (ejs) is.

=Icicle= (ejs´ik·l) istapp.

=Icy= (ejs´i) isig, is-.

=I’d= (ejd) sammandr. =I would.=

=Idea= (ejdī´a) idé, begrepp, tanke.

=Ideal= (ejdi´öl) idealisk.

=Idealist= (ejdi´alist) idealist.

=Identical= (ejdänt´ik·l) lika, samma, enahanda.

=Identify= (ejdänt´ifej) identifiera.

=Identity= (ejdänt´iti) fullkomlig öfverensstämmelse.

=Idiom= (idd´jåm) tungomål, munart.

=Idiot= (idd´jått) fåne.

=Idiotical= (idiått´ik·l) enfaldig, fånig.

=Idle= (ejd·l) sysslolös, lat, tom, obetydlig; slösa bort (=away=).

=Idleness= (ejd´·lnäss) lättja.

=Idol= (ejd´ål) afgud.

=Idolatry= (ejdåll´atri) afgudadyrkan.

=If= (iff) om, så framt.

=Igneous= (igg´njös) af eld, brinnande.

=Ignoble= (iggnå̱b´·l) simpel, oädel, låg.

=Ignominious= (iggnåmin´jös) skändlig.

=Ignominy= (igg´nåmini) vanära.

=Ignorance= (igg´nårans) okunnighet.

=Ignorant= (igg´nårant) okunnig, obekant (med, =of=); okunnig menniska.

=Ignore= (ignå̱r´) lemna utan afseende.

=I’ll= (ej·l) sammandr. =I will.=

=Ill (ill)= sjuk, dålig; illa; ondt, sjukdom.

=Ill-bred= (ill´brädd) illa uppfostrad.

=Illegal= (illīg·l) olaglig.

=Illegality= (illigall´iti) olaglighet.

=Illegible= (illäd´djib·l) oläslig.

=Illegitimate= (illidjit´imet) olaglig, född utom äktenskapet,
“naturlig.”

=Ill-gotten= (ill´gåttn) orättfången.

=Illiberal= (illibb´·ral) icke frisinnad, oädel, snål.

=Illicit= (illiss´it) otillåtlig.

=Illimitable= (illim´itab·l) gränslös.

=Illiterate= (illitt´·ret) olärd, okunnig.

=Ill-natured= (ill´nētjûrd) frånstötande, elak.

=Illness= (ill´näss) sjukdom.

=Illogical= (illåd´djik·l) förnuftsvidrig, ologisk.

=Illude= (illjûd´) bedraga.

=Illume= (illjûm´) upplysa.

=Illuminate= (illjûm´inēt) förklara, illuminera.

=Illumination= (illjûminē´sj·n) upplysning, ljus, glans.

=Illusion= (illjûṡj´n) bedrägeri, bländverk.

=Illusory= (illjûs´åri) bedräglig.

=Illustrate= (illös´strēt) förklara, upplysa, förse med bilder,
illustrera.

=Illustration= (illöstrēsj´n) upplysning, bild, illustration.

=Illustrative= (illöst´rativ) upplysande.

=Illustrious= (illöst´riös) utmärkt, berömd.

=Im= (imm) förekommer i en mängd sammansatta ord, liksom förstafv.
=Il, In, Ir= ofta motsvarande sv. o-, utmärkande motsats. Här saknade
sammansättningar med =Im, In, Ir= torde sökas under hufvudorden.

=I’m= sammandr. =I am.=

=Image= (imm´edṡj) bild.

=Imaginable= (imad´djinab·l) tänkbar.

=Imagination= (imadjinēsj´n) inbillning, föreställning.

=Imagine= (imad´djin) inbilla sig, föreställa sig.

=Imago= (imē´gå) fullbildad insekt.

=Imbecile= (im´bisīl) svag, kraftlös.

=Imbibe= (imbejb´) insuga.

=Imbitter= (imbitt´·r) förbittra.

=Imbody= (imbådd´i) förkroppsliga, samla i massa.

=Imbricate= (im´brikēt) tegellagd.

=Imbue= (imbjû) färga, inpregla.

=Imitable= (im´itab·l) efterföljansvärd.

=Imitate= (im´itēt) härma, efterbilda.

=Imitation= (imitēsj´n) efterbildning.

=Imitator= (im´itētör) efterbildare.

=Immaculate= (imack´jûlet) fläckfri, ren.

=Immanent= (im´anänt) inneboende, invärtes.

=Immaterial= (immatīr´j·l) okroppslig, oväsentlig.

=Immature= (imatjûr´) omogen.

=Immeasurable= (imäṡj´ûrab·l) omätlig.

=Immediate= (imīd´jet) omedelbar; =--ly= (--li) genast.

=Immemorial= (imimå̱r´j·l) urminnes.

=Immense= (imäns´) ofantlig.

=Immensurable= (imän´sjûrab·l) omätlig.

=Immerge= (im·rdṡj´) =immerse= (im·rs´) neddoppa, sänka, fördjupa (sig).

=Immigrate= (im´igrēt) invandra.

=Immigration= (imigrēsj´n) invandring.

=Imminent= (im´inänt) öfverhängande, hotande.

=Immitigable= (imitt´igab·l) obeveklig.

=Immobility= (imåbill´iti) orörlighet.

=Immoderate= (imådd´·ret) omåttlig, öfverdrifven.

=Immodest= (imådd´·st) ohöflig, oanständig, slipprig.

=Immolate= (im´ålēt) uppoffra.

=Immoral= (imårr´·l) omoralisk, osedlig, liderlig.

=Immorality= (imårall´iti) osedlighet.

=Immortal= (imå̱rt´·l) odödlig.

=Immortality= (imårtall´iti) odödlighet.

=Immortalize= (imå̱r´talejṡ) göra odödlig.

=Immovable= (imûv´ab·l) orörlig.

=Immunity= (imjûn´iti) företrädesrätt, undantagsfrihet.

=Immutable= (imjû´tab·l) oföränderlig.

=Imp= (imp) smådjefvul.

=Impair= (impä̱r´) förringa, minska, försvaga.

=Imparity= (imparr´iti) olikhet, missförhållande.

=Impart= (impārt´) tilldela, meddela.

=Impartial= (impārsj´·l) opartisk.

=Impartiality= (imparsjall´iti) opartiskhet.

=Impassable= (impass´ab·l) otillgänglig, oöfverstiglig.

=Impassibility= (impassibill´iti) känslolöshet.

=Impassible= (impass´ib·l) känslolös.

=Impassioned= (impasj´nd) upprörd, passionerad.

=Impassionate= (impas´j·nēt) häftigt upprörd.

=Impatience= (impēsj´ns) otålighet, häftighet.

=Impatient= (impēsj´nt) otålig.

=Impeach= (impītsj) offentligen anklaga, beskylla.

=Impeachment= (impītsj´ment) offentlig anklagelse (i synnerh. mot
embetsmän för tjenstefel); beskyllning.

=Impede= (impīd´) hindra.

=Impediment= (impädd´iment) hinder.

=Impel= (impäll´) tvinga, pådrifva.

=Impendent= (impänd´nt) öfverhängande.

=Impenetrable= (impänn´itrab·l) ogenomtränglig.

=Impenitent= (impänn´itänt) förhärdad, obotfärdig.

=Imperant= (im´pärr·nt) befallande.

=Imperative= (impärr´ativ) bjudande.

=Imperceptible= (imp·rsäpt´ib·l) omärkbar.

=Imperfect= (imp·r´fäkt) ofullkomlig, ofulländad; imperfekt.

=Imperfection= (imp·rfäcksj´n) ofullkomlighet.

=Imperial= (impīr´j·l) kejserlig.

=Imperious= (impīr´jös) mägtig, befallande, öfvermodig.

=Imperishable= (impärr´isjab·l) oförgänglig.

=Impermeable= (imp·r´mjab·l) ogenomtränglig.

=Impersonal= (imp·rs´·nal) opersonlig.

=Impertinence= (imp·rt´inäns) näsvishet, påflugenhet.

=Impertinent= (imp·rt´inänt) näsvis, påflugen.

=Imperturbable= (impärtörb´ab·l) orubblig.

=Impervious= (imp·rv´jös) ogenomtränglig, otillgänglig.

=Impetuosity= (impätjûåss´iti) häftighet, våldsamhet.

=Impetuous= (impätt´jûös) våldsam, häftig.

=Impetus= (im´pitös) rörelsekraft, stöt.

=Impiety= (impej´iti) ogudaktighet.

=Impious= (imp´jös) ogudaktig.

=Implacable= (implēk´ab·l) oförsonlig.

=Implant= (implant´) inplanta.

=Implement= (im´pliment) hjelpmedel, redskap.

=Impletion= (impli´sj·n) fullhet, fyllnad.

=Implicate= (im´plikēt) inveckla.

=Implication= (implikē´sj·n) inveckling.

=Implicit= (impliss´it) inbegripen, tyst.

=Implore= (implå̱r´) anropa, bönfalla.

=Impoison= (impåjṡ´n) förgifta.

=Impolite= (impålejt´) ohöflig.

=Import= (impå̱rt´) införa, importera; vara af vigt; (im´på̱rt)
införsel, vigt.

=Importance= (impå̱rt´ns) betydelse, vigt.

=Important= (impå̱rt´nt) vigtig, magtpåliggande.

=Importunate= (impå̱r´tjûnet) besvärlig, efterhängsen.

=Importune= (impårtjûn´) besvära.

=Importunity= (impårtjûn´iti) efterhängsenhet, enträgenhet.

=Impose= (impå̱ṡ´) ålägga, påbörda; =to -- upon= (öpånn´) bedraga,
narra.

=Imposing= (impå̱ṡ´ing) vördnadsbjudande.

=Imposition= (impåṡisj´n) pålaga, tvång, bedrägeri.

=Impossible= (impåss´ib·l) omöjlig.

=Impost= (im´på̱st) tull, pålaga.

=Imposthumate= (impåst´jûmēt) bulna.

=Impostor= (impåst´·r) bedragare.

=Imposture= (impåst´jûr) bedrägeri.

=Impotency= (im´påtänsi) oförmåga, svaghet.

=Impotent= (im´påtänt) kraftlös, svag.

=Impoverish= (impåvv´·risj) utarma.

=Impound= (impaund´) inspärra.

=Impracticable= (imprakt´ikab·l) outförbar, ostyrig.

=Imprecation= (imprikēsj´n) förbannelse.

=Impregnate= (imprägg´nēt) befrukta, mätta.

=Impress= (impräss´) påtrycka, inprägla; (im´präss) intryck, prägel.

=Impression= (impräsj´n) intryck, märke, aftryck.

=Imprint= (imprint´) intrycka.

=Imprint= (im´print) (boktr.) tryckort.

=Imprison= (impriṡ´n) sätta i fängelse, innesluta.

=Improbability= (impråbbabill´iti) osannolikhet.

=Improbable= (impråbb´ab·l) osannolik.

=Improbity= (impråbb´iti) oredlighet.

=Improper= (impråpp´·r) opassande, otillbörlig.

=Improve= (imprûv´) förbättra, tilltaga.

=Improvement= (imprûv´ment) förbättring, förädling, framsteg.

=Improvidence= (impråvv´idns) oförsigtighet.

=Improvident= (impråvv´idänt) oförsigtig, ovarsam.

=Imprudence= (imprûd´ns) oklokhet, oaktsamhet.

=Imprudent= (imprûd´nt) oklok, oförsigtig.

=Impudence= (im´pjûdäns) skamlöshet, fräckhet.

=Impudent= (im´pjûdänt) skamlös, fräck.

=Impugn= (impjûn´) bestrida, angripa.

=Impulse= (im´pöls) stöt, bevekelsegrund, anfall.

=Impulsion= (impöl´sj·n) påverkan, väckelse.

=Impulsive= (impöl´siv) opåtänkt, obetänksam.

=Impure= (impjûr´) oren, okysk.

=Impurity= (impjûr´iti) orenhet.

=Impute= (impjût´) tillräkna, tillskrifva.

=In= se anm. under =im=.

=In= (inn) in; =i=; =-- as much= (-- aṡ mötsj´) emedan; =-- a word=
(°örd) med ett ord.

=Inability= (inabill´iti) oförmåga.

=Inaccessible= (inacksäss´ib·l) otillgänglig.

=Inaccuracy= (inack´jûrasi) bristande noggranhet.

=Inaccurate= (inack´kjûrēt) ej noggrann, oriktig, felaktig.

=Inactive= (inakt´iv) overksam.

=Inactivity= (inaktivv´iti) overksamhet.

=Inadvertence= (inadv·rt´ns) ouppmärksamhet, ovarsamhet.

=Inaffability= (inaffabill´iti) ovänlighet, tillbakadragenhet.

=Inane= (inēn) tom.

=Inanimate= (inann´imet) liflös.

=Inanity= (inann´iti) tomhet.

=Inapplicable= (inapp´likab·l) oanvändbar.

=Inappreciable= (inaprīsj´iab·l) ovärderlig.

=Inapprehensible= (inaprihäns´ib·l) ofattlig.

=Inaptitude= (inap´titjûd) oskicklighet.

=Inarable= (inarr´ab·l) oplöjbar.

=Inasmuch= se =In=.

=Inattention= (inattänsj´n) ouppmärksamhet.

=Inattentive= (inattänt´iv) ouppmärksam.

=Inaudible= (inå̱d´ib·l) ohörbar.

=Inaugurate= (inå̱´gjûrēt) inviga, påbörja.

=Inauguration= (inågjûrēsj´n) invigning, högtidligt påbörjande.

=Inborn= (in´bå̱rn) medfödd.

=Incalculable= (inkal´kjûlab·l) oberäknelig.

=Incapability= (inkēpabill´iti) oduglighet, oförmåga.

=Incapable= (inkēp´ab·l) oduglig, urståndsatt.

=Incapacity= (inkapass´iti) oduglighet, oförmåga.

=Incarcerate= (inkars´·rēt) inspärra, sätta i fängelse.

=Incarnation= (inkarnēsj´n) menniskoblifvande, förkroppsligande.

=Incase= (inkēs) innesluta.

=Incautious= (inkå̱sj´ös) oförsigtig.

=Incendiary= (insänd´jari) mordbrännare.

=Incense= (ins´ns) rökelse; (insäns´) antända, upphetsa.

=Incentive= (insänt´iv) eggelsemedel, bevekelsegrund.

=Inception= (insäpsj´n) begynnelse.

=Incessant= (insäss´nt) oupphörlig.

=Incest= (in´säst) blodskam.

=Inch= (intsj) tum.

=Incident= (in´sidänt) tillfällighet, händelse, omständighet.

=Incipient= (insipp´jänt) begynnande.

=Incision= (insiṡj´n) inskärning.

=Incite= (insejt´) uppmuntra, egga.

=Incitement= (insejt´ment) sporre, bevekelsegrund.

=Incivility= (insivill´iti) ohöflighet.

=Inclemency= (inkläm´·nsi) omildhet, hårdhet.

=Inclement= (inkläm´nt) omild, hård, rå.

=Inclinable= (inklejn´ab·l) benägen.

=Inclination= (inklinēsj´n) böjelse; afvikning.

=Incline= (inklejn´) böja, luta, hafva böjelse.

=Inclose= (inklå̱ṡ´) innesluta, inlägga, inhägna.

=Inclosure= (inklåṡj´ûr) inhägnad.

=Include= (inkljûd) innesluta, innefatta, innehålla.

=Inclusive= (inkljû´siv) inberäknad.

=Incogitable= (inkågg´itab·l) otänkbar.

=Incoherence= (inkåhīr´ns) osammanhang.

=Incoherent= (inkåhīr´nt) osammanhängande.

=Income= (in´kömm) inkomst.

=Incommode= (inkåmå̱d´) falla besvärlig, komma olägligt, sätta i
förlägenhet.

=Incommodious= (inkåmå̱d´jös) obeqväm, besvärlig.

=Incommodity= (inkåmådd´iti) besvärlighet.

=Incomparable= (inkåm´parab·l) ojemförlig, makalös.

=Incompatible= (inkåmpatt´ib·l) oförenlig, stridig.

=Incompetency= (inkåm´pitänsi) oförmåga, obefogenhet, oduglighet.

=Incompetent= (inkåm´pitänt) oduglig, obefogad, ogiltig.

=Incomplete= (inkåmplīt´) ofullständig.

=Incompliant= (inkåmplej´nt) omedgörlig.

=Incomprehensible= (inkåmprihäns´ib·l) ofattlig, obegriplig.

=Incongruous= (inkång´grûös) oöfverensstämmande, opassande.

=Inconsequence= (inkån´sik°äns) brist på följdriktighet, motsägelse.

=Inconsequent= (inkån´sik°änt) motsägande, följdvidrig.

=Inconsiderable= (inkånsidd´·rab·l) obetydlig.

=Inconsiderate= (inkånsidd´·ret) obetänksam, vårdslös.

=Inconsistent= (inkånsist´nt) stridig, oförenlig.

=Inconsolable= (inkånså̱l´ab·l) tröstlös.

=Inconstancy= (inkån´stansi) ostadighet, vankelmod.

=Incontestable= (inkåntäst´ab·l) obestridlig, oemotsäglig.

=Incontrovertible= (inkåntråv·r´tib·l) obestridlig.

=Inconvenience= (inkånvinj´ns) besvär, olägenhet; besvära.

=Inconveniency= (inkånvin´j·nsi) olägenhet.

=Inconvenient= (inkånvīnj´nt) obeqväm, oläglig.

=Incorporate= (inkårr´pårēt) intaga i en förening, införlifva.

=Incorporation= (inkårpårēsj´n) förening, införlifvande.

=Incorrect= (inkårräkt´) oriktig, felaktig.

=Incorrigible= (inkårr´idjib·l) oförbätterlig.

=Incorrupt= (inkåröpt´) oförderfvad.

=Increase= (inkrīs´) tilltaga, växa, ökas; tillökning.

=Incredible= (inkrädd´ib·l) otrolig.

=Incredulity= (inkridjûl´iti) otro, misstrogenhet.

=Incredulous= (inkrädd´jûlös) misstrogen.

=Increment= (in´kriment) tillväxt.

=Incriminate= (inkrim´inēt) beskylla.

=Incrust= (inkröst´) öfverdraga med skorpa eller lager.

=Incubate= (in´kjûbēt) rufva, ligga (på ägg).

=Incubus= (in´kjûbös) nattmara.

=Inculcate= (inköl´kēt) inpregla.

=Incumbency= (inkömb´nsi) åliggande.

=Incurable= (inkjûr´ab·l) obotlig.

=Incurvate= (inkörv´ēt) kröka.

=Indebted= (indätt´·d) skyldig, förbunden; =to be -- to=, hafva någon
att tacka för.

=Indecency= (indīs´nsi) oanständighet.

=Indecent= (indīs´nt) oanständig.

=Indecision= (indisiṡj´n) villrådighet, obeslutsamhet.

=Indecisive= (indisej´siv) obeslutsam, villrådig.

=Indecorous= (indikå̱r´ös) opassande, oanständig.

=Indeed= (indīd´) verkligen, i sanning.

=Indefatigable= (indifatt´igab·l) outtröttlig.

=Indeficiency= (indifisj´nsi) fullkomlighet.

=Indefinite= (indäff´init) obegränsad, oinskränkt.

=Indelicacy= (indäll´ikassi) ogrannlagenhet.

[Illustration: Utsigt öfver staden Strassburg i Tyskland från St.
Tomaskyrkan.]

=Indelicate= (indäll´ikēt) ogrannlaga, obelefvad, grof.

=Indemnify= (indäm´nifej) hålla skadeslös, ersätta förlust.

=Indemnity= (indäm´niti) skadestånd.

=Indent= (indänt´) göra taggar, afsluta kontrakt med; inskärning, skåra.

=Independence= (indipänd´ns) oberoende, oafhängighet.

=Independent= (indipänd´nt) oberoende.

=Indeterminate= (indit·rm´inet) obestämd.

=Indevout= (indivaut´) oandäktig, ogudaktig.

=Index= (in´däcks) visare, innehållsförteckning, pekfinger.

=Indiaman= (ind´jaman) Ostindiefarare.

=Indian= (ind´j·n) indian; indisk; =-- corn= (-- kå̱rn) majs.

=Indicate= (in´dikēt) anvisa, tillkännagifva.

=Indication= (indikēsj´n) anvisning.

=Indicator= (in´diketör) den eller det, som angifver, mätare.

=Indict= (indejt´) skriftligen anklaga.

=Indifference= (indiff´·räns) likgiltighet, opartiskhet.

=Indifferent= (indiff´·ränt) opartisk, likgiltig.

=Indigency= (in´didjänsi) torftighet, armod.

=Indigenous= (indid´djinös) inhemsk.

=Indigent= (in´didjänt) behöfvande, fattig.

=Indigestible= (indidjäst´ib·l) osmältbar.

=Indignation= (indiggnēsj´n) ovilja, harm.

=Indignity= (indigg´niti) skymf.

=Indirect= (indiräkt´) sned, medelbar, på omvägar, oärlig.

=Indiscreet= (indiskrīt´) oförsigtig, oförtegen.

=Indiscretion= (indiskräsj´n) oförsigtighet, obetänksamhet.

=Indispensable= (indispäns´ab·l) oundgänglig, alldeles nödvändig.

=Indisposed= (indispå̱ṡt´) ohågad, obenägen, opasslig.

=Indisposition= (indispåṡisj´n) opasslighet, olust.

=Indisputable= (indis´pjûtab·l) oemotsäglig, otvifvelaktig.

=Indistinct= (indistinkt´) obestämd, otydlig.

=Indite= (indejt´) diktera, författa.

=Individual= (individ´djû·l) särskild, personlig; individ, enskild
person.

=Individuality= (individjûall´iti) egendomlighet, personlighet.

=Indivisible= (indiviṡ´ib·l) odelbar.

=Indocile= (indå̱s´il) oläraktig.

=Indolence= (in´dåläns) likgiltighet, maklighet.

=Indolent= (in´dålänt) likgiltig, maklig, lat.

=In-door= (in´då̱r) inomhus, hem-.

=Indorse=, se =Endorse=.

=Induce= (indjûs´) införa, förorsaka, förmå, öfvertala.

=Induction= (indöcksj´n) inledning, slutsats (från det enskilda till
det allmänna).

=Indulge= (indöldṡj´) öfverse med, tillåta, öfverlemna sig (åt, =in=).

=Indulgence= (indöll´djäns) öfverseende, mildhet.

=Indulgency= (indöll´djänsi) öfverseende.

=Indulgent= (indöll´dj·nt) efterlåten, skonsam.

=Indurate= (in´djûrēt) hårdna, härda.

=Industrial= (indöst´rial) industriel, industri-.

=Industrious= (indöst´riös) flitig, idog.

=Industry= (in´döstri) slöjd, flit.

=Inebriate= (inī´briēt) berusa, blifva rusig.

=Ineffective= (inäffäkt´iv) overksam, kraftlös.

=Inefficacy= (inäff´ikasi) kraftlöshet.

=Inept= (inäpt´) oduglig, orimlig, narraktig.

=Inequality= (inik°åll´iti) olikhet, skilnad, missförhållande.

=Inert= (in·rt) lat, overksam.

=Inestimable= (inäst´imab·l) ovärderlig.

=Inevitable= (inävv´itab·l) oundviklig.

=Inexcusable= (inäckskjûṡ´ab·l) oförlåtlig.

=Inexcusably= (inäckskjûs´abli) oursäktligt.

=Inexhaustible= (inägṡhå̱st´ib·l) outtömlig.

=Inexhaustibly= (inägṡhå̱st´ibli) outtömligt.

=Inexorable= (inäcks´årab·l) obeveklig.

=Inexpedient= (inäckspid´i·nt) olämplig.

=Inexperienced= (inäckspīr´jänst) oerfaren.

=Inexplicable= (inäcks´plikab·l) oförklarlig.

=Inexpressible= (inäckspräss´ib·l) outsäglig, obeskriflig; pl.
benkläder.

=Inextinguishable= (inäcksting´g°isjab·l) outsläcklig.

=Infallible= (infall´ib·l) ofelbar.

=Infamous= (in´famös) vanryktad, skamlig, afskyvärd.

=Infamy= (in´fami) vanära, skam.

=Infancy= (in´fansi) barndom, minderårighet.

=Infant= (in´fant) barn (till 8 år).

=Infantry= (in´fantri) fotfolk.

=Infatuate= (infatt´jûēt) bedåra, förblinda.

=Infatuation= (infattjûē´sj·n) bedåring.

=Infeasible= (infīṡ´ib·l) ogörlig.

=Infect= (infäkt´) smitta, förpesta.

=Infection= (infäcksj´n) smitta, pest.

=Infectious= (infäcksj´ös) smittsam.

=Infer= (inf·r´) draga slutsats, bevisa.

=Inference= (in´f·räns) slutsats.

=Inferior= (infīr´j·r) nedre, lägre; underordnad, underhafvande.

=Inferiority= (infīrjårr´iti) ringhet, underlägsenhet.

=Infernal= (inf·rn´·l) djefvulsk.

=Infertile= (inf·rt´il) ofruktbar.

=Infertility= (inf·rtill´iti) ofruktbarhet.

=Infest= (infäst´) hemsöka, härja.

=Infidel= (in´fid·l) irrlärig, fritänkare, otrogen.

=Infidelity= (infidäll´iti) trolöshet, otro.

=Infilter= (infil´tör) infiltrera, genomtränga (om vätskor).

=Infiltrate= (infil´trēt) se föreg.

=Infiltration= (infiltrē´sj·n) infiltrering.

=Infinite= (in´finit) oändlig.

=Infinity= (infin´iti) oändlighet.

=Infirm= (inf·rm´) svag, osäker.

=Infirmity= (inf·rm´iti) svaghet, sjuklighet.

=Inflame= (inflēm´) antända, upphetsa.

=Inflammation= (inflamēsj´n) upphetsning, inflammation.

=Inflate= (inflēt´) uppblåsa.

=Inflect= (infläkt´) böja.

=Inflexible= (infläcks´ib·l) oböjlig, obeveklig.

=Inflammable= (inflam´mab·l) antändlig.

=Inflammation= (inflammē´sj·n) antändning.

=Inflexible= (infläcks´·ib·l) oböjlig.

=Inflict= (inflikt´) ålägga (straff).

=Influence= (in´flûäns) inflytande; inflyta, verka.

=Influential= (inflûän´sj·l) inflytelserik.

=Inform= (infå̱rm) underrätta (om, =of=), anklaga (=against=).

=Information= (infårmēsj´n) underrättelse, anklagelse.

=Infringe= (infrindṡj´) bryta, kränka.

=Infuse= (infjûṡ´) ingjuta.

=Infusion= (infjûṡj´n) ingjutelse, ingifvelse.

=Ingenious= (indjīn´jös) sinnrik.

=Ingenuity= (indjinjû´iti) frimodighet, sinnrikhet.

=Ingenuous= (indjänn´jûös) frimodig, uppriktig, ädel.

=Ingraft= (ingrāft) inympa.

=Ingratitude= (ingratt´itjûd) otacksamhet.

=Ingredient= (ingrīd´jänt) beståndsdel.

=Ingress= (in´gräss) inträde.

=Ingulf= (ingölf´) uppsluka (i en afgrund).

=Inhabit= (inhabb´it) bebo.

=Inhabitant= (inhabb´itant) invånare.

=Inhale= (inhēl´) inandas.

=Inhere= (inhīr´) vidlåda, vidhänga.

=Inherent= (inhīr´nt) inneboende, medfödd.

=Inherit= (inhärr´it) ärfva.

=Inheritable= (inhärr´itab·l) ärftlig.

=Inheritance= (inhärr´itans) arf.

=Inhibit= (inhibb´it) hindra.

=Inhibition= (inhibi´sj·n) förhindrande.

=Inhospitable= (inhåsp´itab·l) ogästvänlig.

=Inhuman= (inhjûm´n) omensklig.

=Inhume= (inhjûm´) jorda.

=Inimical= (inim´ik·l) ovänlig.

=Inimitable= (inim´itab·l) oefterhärmlig.

=Iniquitous= (inick´°itös) obillig, orättfärdig.

=Iniquity= (inick´°iti) obillighet, orättrådighet, missgerning.

=Initial= (inisj´·l) börjande, begynnelse-; begynnelsebokstaf.

=Initiate= (inisj´iēt) inviga (uti, =into=).

=Inject= (indjäkt´) inkasta, ingjuta.

=Injudicious= (indjûdisj´ös) oförståndig, oklok.

=Injunction= (indjöngk´sj·n) åläggande.

=Injure= (in´djûrr) förorätta, skada.

=Injurious= (indjûr´jös) orättvis, kränkande, skadlig.

=Injury= (in´djûri) orättvisa, skymf, skada.

=Ink= (ink) bläck.

=Inkhorn= (ink´hå̱rn) bläckhorn.

=Inkstand= (ink´stand) skrifdon.

=Inky= (ink´i) bläckig, bläcksvart.

=Inland= (in´land) inländsk, inne i landet.

=Inlay= (inlē´) inlägga; (in´lē) inlagdt arbete.

=Inlet= (in´lätt) ingång, inlopp.

=Inmate= (in´mēt) hyresgäst, inhyseshjon.

=Inmost= (in´må̱st) innerst.

=Inn= (inn) gästgifvaregård, värdshus.

=Innate= (innēt´) medfödd.

=Innavigable= (innav´igab·l) osegelbar.

=Inner= (inn´·r) inre.

=Inning= (inn´ing) “att vara i leken” (i spel, t. ex. i cricket).

=Innocence= (inn´åsäns) oskuld.

=Innocent= (inn´åsänt) oskyldig.

=Innovation= (innovē´sj·n) förändring.

=Innuendo= (innjûänd´å) vink, antydan.

=Innumerable= (injûm´·rab·l) oräknelig.

=Inoculate= (inåck´jûlēt) inympa.

=Inoffensive= (inåffäns´iv) oskadlig, godmodig.

=Inopportune= (inåp´pårtjûn) oläglig.

=Inopportunity= (inåppårtjûn´iti) oläglighet.

=Inorganic= (inårgann´ik) oorganisk.

=Inquire= (ink°ejr´) fråga (efter, =of=), undersöka (=into=).

=Inquiry= (ink°ejr´i) undersökning, efterforskning.

=Inquisitive= (ink°iṡ´itiv) vetgirig, “frågvis.”

=Insalubrious= (insaljû´briös) ohelsosam, osund.

=Insalubrity= (insaljû´briti) osundhet.

=Insane= (insēn´) vansinnig.

=Insanity= (insann´iti) vansinne, galenskap.

=Insatiable= (insēsj´iab·l) omättlig.

=Inscribe= (inskrejb´) inrista, tillegna.

=Inscription= (inskripsj´n) inskrift, titel, tillegnande.

=Inscrutable= (inskrût´ab·l) outgrundlig.

=Insect= (in´säkt) insekt.

=Insecure= (insikjûr´) osäker.

=Insecurity= (insikjûr´iti) osäkerhet.

=Insensibility= (insänsibill´iti) känslolöshet, sinnesslöhet.

=Insensible= (insäns´ib·l) omärkbar, känslolös.

=Inseparable= (insäpp´arab·l) oskiljaktig.

=Insert= (ins·rt´) insätta, införa.

=Inside= (in´sejd) inre, invändig; innersida.

=Insidious= (insidd´jös) listig, försåtlig.

=Insight= (in´sejt) insigt, kunskap.

=Insignificant= (insiggniff´ikant) obetydlig, lumpen.

=Insincere= (insinsīr´) ouppriktig, falsk.

=Insinuate= (insin´njûēt) låta förstå; =-- one’s self= (-- °öns sälf´)
ställa sig in.

=Insinuation= (insinjûēsj´n) inställsamhet, anspelning.

=Insipid= (insipp´id) osmaklig, smaklös, platt.

=Insist= (insist´) förfäkta, vidhålla (=upon=).

=Insnare= (insnä̱r´) insnärja.

=Insociable= (inså̱sj´ab·l) oumgängsam.

=Insolence= (in´såläns) öfvermod, fräckhet.

=Insolent= (in´sålänt) öfvermodig, fräck.

=Insoluble= (insål´ljûb·l) oupplöslig.

=Insolvency= (insåll´v·nsi) oförmåga att betala.

=Insolvent= (insåll´vänt) urståndsatt att betala, insolvent.

=Insomuch= (insåmötsj´) i så måtto, (att).

=Inspect= (inspäkt´) öfvervaka, besigtiga.

=Inspection= (inspäksj´n) tillsyn, uppsigt.

=Inspiration= (inspirēsj´n) inandning, ingifvelse.

=Inspire= (inspej´·r) inandas, ingifva.

=Inspirit= (inspirr´it) upplifva.

=Install= (instå̱l´) insätta (i ett embete).

=Instance= (inst´ns) vigt, betydelse, exempel; =for --= (får --) t. ex.

=Instant= (inst´nt) omedelbar, trängande, enträgen; ögonblick; dennes
(innevarande månad).

=Instantaneous= (instantē´njös) ögonblicklig.

=Instantly= (in´stantli) ögonblickligt.

=Instead of= (instädd´åvv) i stället för.

=Instep= (in´stäpp) vrist.

=Instigate= (in´stigēt) uppegga.

=Instill= (instill´) indroppa, ingifva.

=Instinct= (in´stinkt) drift, instinkt.

=Institute= (in´stitjût) stifta, inrätta.

=Institution= (institjûsj´n) anstalt, stiftelse.

=Instruct= (inströkt´) undervisa, underrätta.

=Instruction= (inströksj´n) uppfostran, anvisning, föreskrift.

=Instructive= (inströkt´iv) lärorik.

=Instrument= (in´strûment) redskap, verktyg, skriftlig handling.

=Insubordination= (insöbårdinēsj´n) förgripelse mot förman,
uppstudsighet.

=Insufficient= (insöffisj´nt) otillräcklig.

=Insular= (in´sjûl·r) ö-.

=Insult= (in´sölt) skymf; (insölt´) skymfa, förolämpa.

=Insuperable= (insûp´·rab·l) oöfverstiglig.

=Insupportable= (insöppå̱rt´ab·l) outhärdlig.

=Insurance= (insjûr´ns) försäkring, assurans.

=Insure= (insjûr´) försäkra.

=Insurgent= (insördṡj´nt) upprorisk; upprorsmakare.

=Insurrection= (ins·räksj´n) uppror, resning.

=Insusceptible= (insössäpt´ib·l) oemottaglig.

=Intact= (intakt´) orörd.

=Integrity= (intägg´riti) ärlighet, redbarhet.

=Intellect= (in´tälläkt) förstånd.

=Intellection= (intälläck´sj·n) förstående.

=Intellectual= (intälläkt´jû·l) förnuftig, förstånds-, själs-.

=Intelligence= (intäll´idjäns) förstånd, insigt, underrättelse.

=Intelligent= (intäll´idjänt) insigtsfull, skicklig.

=Intelligible= (intäll´idjib·l) fattlig, begriplig.

=Intemperance= (intämp´·rans) omåttlighet.

=Intemperate= (intämp´·ret) omåttlig.

=Intend= (intänd´) erna, ha för afsigt.

=Intense= (intäns´) spänd, häftig.

=Intensity= (intäns´iti) styrka.

=Intent= (intänt´) uppmärksam (på, =on=).

=Intention= (intänsj´n) afsigt.

=Inter= (in´t·r) mellan- (i sammansättningar).

=Inter= (int·r´) begrafva.

=Intercede= (int·rsīd) träda emellan (=with=).

=Intercession= (int·rsäsj´n) bemedling, förbön.

=Intercept= (int·rsäpt´) uppsnappa, afskära, hindra.

=Interchange= (int·rtjēndṡj´) vexla; (in´tertjēndṡj) utbyte.

=Intercourse= (in´t·rkå̱rs) samqväm, umgänge.

=Interdict= (int·rdikt´) förbjuda.

=Interest= (int´·räst) intressera, intresse.

=Interested= (in´t·räst·d) intresserad.

=Interesting= (int·räst´ing) intressant.

=Interfere= (int·rfīr´) blanda sig (i, =with=).

=Interior= (intīrj´·r) inre.

=Interjacent= (int·rdjēs´nt) mellanliggande.

=Interlope= (int·rlå̱p´) göra ingrepp (i andras handel o. d.), idka
smyghandel.

=Intermeddle= (int·rmädd´·l) blanda sig (i, =with=).

=Intermediate= (int·rmīd´jet) mellanliggande.

=Interminable= (int·rm´inab·l) gränslös.

=Intermission= (int·rmisj´n) afbrott, mellanstund.

=Internal= (int·rn´·l) inre.

=Interpose= (int·rpå̱ṡ´) sätta emellan, medla.

=Interposition= (int·rpåṡisj´n) bemedling.

=Interpret= (int·r´prätt) tolka, förklara.

=Interpreter= (int·r´prit·r) tolk.

=Interrogate= (intärr´ågēt) fråga, förhöra.

=Interrogation= (int·rrågēsj´n) fråga, förfrågan, förhör.

=Interrupt= (int·röpt´) afbryta.

=Interruption= (int·rröpsj´n) afbrott, hinder.

=Interval= (in´t·rval) mellanrum.

=Intervene= (int·rvīn´) mellankomma, tillstöta.

=Intervenient= (int·rvi´ni·nt) mellankommande.

=Intervention= (int·rvänsj´n) mellankomst.

=Intestinal= (intäst´in·l) invändig.

=Intestine= (intäst´in) inre, invärtes; pl. =--s=, inelfvor, tarmar.

=Intimacy= (in´timesi) förtrolighet.

=Intimate= (in´timet) förtrogen.

=Intimation= (intimēsj´n) antydan.

=Intimidate= (intimm´idēt) förskräcka.

=Into= (in´tû) in i, uti, till.

=Intolerable= (intåll´·rab·l) outhärdlig.

=Intolerance= (intåll´·rans) ofördragsamhet.

=Intoxicate= (intåcks´ikēt) berusa.

=Intoxication= (intåcksikēsj´n) rus.

=Intractable= (intrakt´ab·l) ohandterlig, oböjlig, motsträfvig.

=Intrench= (inträntsj´) inkräkta (på, =upon=).

=Intrepid= (inträpp´id) oförskräckt.

=Intrepidity= (intripidd´iti) oförskräckthet.

=Intricate= (in´triket) invecklad.

=Intrigue= (intrīg´) knep, förveckling, ränker; stämpla, smida ränker.

=Intrinsic= (intrin´sik) inre.

=Introduce= (intrådjûs´) införa.

=Introduction= (intrådöksj´n) inledning; =letter of --= (lätt·r åvv --)
introduktionsbref.

=Intrude= (intrûd´) tränga sig på, komma objuden.

=Intrusion= (intrûṡj´n) påtrugning, ingrepp.

=Intrusive= (intrû´siv) inträngande, påträngande.

=Intrust= (intröst´) anförtro.

=Intumesce= (intjûmäss´) svulna.

=Inundate= (inön´dēt) öfversvämma.

=Inundation= (inöndēsj´n) öfversvämning.

=Invade= (invēd´) anfalla.

=Invalid= (invall´id) kraftlös, ogiltig; (in´valid) invalid.

=Invaluable= (invall´jûab·l) ovärderlig.

=Invariable= (invä̱r´jab·l) oföränderlig.

=Invasion= (invēṡj´n) infall, anfall, ingrepp.

=Invective= (inväkt´iv) smädeord, elak beskyllning; stickande,
satirisk.

=Inveigh= (invē´) klandra, smäda (=against=.)

=Inveigle= (invīg·l) förleda, locka.

=Invent= (invänt´) uppfinna.

=Invention= (invänsj´n) uppfinning.

=Inventor= (invänt´år) uppfinnare.

=Inventory= (in´väntåri) inventarium, bouppteckning.

=Inverse= (inv·rs´) omvänd.

=Invert= (inv·rt´) omvända, vända upp och ned.

=Invest= (inväst´) bekläda, skänka, =to -- money in= (mönn´i in) sätta
penningar uti.

=Investigate= (inväst´igēt) utforska, undersöka.

=Investment= (inväst´m·nt) insättande af kapital (i en egendom,
företag, etc.).

=Inveterate= (invätt´·rēt) ingrodd.

=Invidious= (invidd´jös) afundsjuk.

=Invincible= (invins´ib·l) oöfvervinnelig.

=Inviolable= (invej´ålab·l) okränkbar.

=Invisible= (inviṡ´ib·l) osynlig.

=Invitation= (invitēsj´n) inbjudning.

=Invite= (invejt´) inbjuda.

=Invoice= (in´våjs) faktura.

=Invoke= (invå̱k´) anropa.

=Involuntary= (invåll´öntäri) ofrivillig.

=Involve= (invålv´) inveckla.

=Invulnerable= (invöl´nörab·l) osårbar.

=Inward= (in´°ård) inåt, invärtes.

=Ir= se under =Im=.

=Irascible= (ejrass´ib·l) häftig, lättretlig.

=Irish= (ej´risj) irländsk.

=Irksome= (·rk´söm) tråkig, förtretlig.

=Iron= (ej´·rn) jern; jern-, stryka (med strykjern); =to strike the --
while it is hot= (tû strejk ŧi -- °eil itt is hått) smida medan jernet
är varmt.

=Ironical= (ejrånn´ik·l) ironisk.

=Irony= (ej´råni) ironi.

=Irradiate= (irrēd´jēt) bestråla, upplysa.

=Irrational= (irasj´·nal) orimlig.

=Irreconcilable= (irräkånsejl´ab·l) oförsonlig.

=Irrecoverable= (irrikövv´·rab·l) oersättlig.

=Irregular= (irrägg´jûl·r) oregelbunden.

=Irrelevant= (irräll´ivant) icke hörande (till, =to=).

=Irreligious= (irrilidṡj´ös) ogudaktig.

=Irremediable= (irrimīd´jab·l) obotlig.

=Irremissible= (irrimiss´ib·l) oförlåtlig.

=Irreparable= (irräpp´arab·l) oersättlig.

=Irreprehensible= (irräpprihäns´ib·l) oklanderlig.

=Irreproachable= (irriprå̱sj´ab·l) oförvitlig.

=Irresistible= (irriṡist´ib·l) omotståndlig.

=Irresolute= (irräṡ´åljût) obeslutsam, villrådig.

=Irretrievable= (irritrīv´ab·l) oersättlig.

=Irreverence= (irrävv´·räns) vanvördnad.

=Irrevocable= (irrävv´åkab·l) oåterkallelig.

=Irrigate= (irr´igēt) vattna.

=Irritability= (irritabill´iti) lättretlighet.

=Irritable= (irri´tab·l) retlig.

=Irritate= (irr´itēt) reta.

=Irritation= (irritēsj´n) retelse, förbittring.

=Irruption= (irröpsj´n) inbrott.

=Is= (iṡ) är, af =to be=.

=Isinglass= (ej´singglass) husbloss; glimmer.

=Island, isle= (ejl´nd, ejl) ö.

=Islander= (ejl´and·r) öbo.

=Isolate= (iss´ålēt) afsöndra, särskilja.

=Issue= (is´sjû) utgång, utlopp, utfall, följd, afkomma; =at --=,
oense; -- utgå, utströmma, utsända.

=Isthmus= (iss´mös) landttunga.

=It= (itt) det, den.

=Italian= (itall´j·n) italiensk; italienare, italienska (språket).

=Italic letter= (itall´ik lätt·r) kursiv (lutande) stil.

=Itch= (itsj) klåda.

=Item= (ejt´m) likaledes; post (i en räkning).

[Illustration: Vy från Venedig, Italien.]

=Iterate= (itt´·rēt) upprepa.

=Iteration= (it·rēsj´n) upprepning.

=Itinerant= (ejtinn´·rant) vandrande.

=Itinerate= (ejtinn´·rēt) kringvandra.

=Its= (itts) dess, sin.

=Itself= (itsälf´) sig sjelf.

=Ivory= (ejv´åri) elfenben.

=Ivy= (ejv´i) murgröna.


J.

=J= (djē) bokstafven J.

=Jabber= (djabb´·r) pladdra.

=Jack= (djack) Johan; “tosing;” stöfvelknekt, vimpel; =-- of all
trades= (-- åvv å̱l trēdṡ) tusenkonstnär; =-- with a lantern= (-- °iŧŧ
e lant´·rn) lyktgubbe.

=Jacket= (djack´t) jacka.

=Jaculate= (djack´kjûlēt) utkasta.

=Jade= (djēd) ök, slyna; uttrötta, utmattas.

=Jag= (djagg) tagg.

=Jail= (djēl) fängelse.

=Jam= (djam) trycka, klämma; folkträngsel; insyltad frukt.

=Jamb= (djam) dörrpost.

=Jangle= (djang´g·l) träta.

=Jangling= (djang´ling) prat, pladder, käbbel, gräl.

=January= (djan´njûari) januari.

=Japan= (djapann´) japansk; -- lackera, lackering.

=Japanese= (djapannīs´) japanesare, japanesiska.

=Japanner= (djapann´·r) lackerare.

=Jar= (djār) skramla, träta; tvist; -- stor kruka.

=Jargon= (djārg´n) rotvälska.

=Jasper= (djas´p·r) jaspis (ett slags ädelsten).

=Jaundice= (djān´diss) gulsot.

=Jaunt= (djānt) flacka omkring; utflykt.

=Jaw= (djå̱) käk.

=Jealous= (djäll´ös) svartsjuk, afundsjuk.

=Jealousy= (djäll´ösi) svartsjuka, afundsjuka.

=Jeer= (djīr) håna; hån.

=Jejune= (djidjûn´) fastande, tom, torr.

=Jelly= (djäll´i) gelé.

=Jeopard= (djäpp´·rd) sätta på spel, våga.

=Jeopardy= (djäpp´·rdi) vågstycke, fara.

=Jerk= (dj·rk) knuffa, stöta; stöt.

=Jersey= (djör´si) fint ullgarn; åtsittande tröja af ylle.

=Jest= (djäst) skämta; skämt.

=Jesuit= (djäṡ´-jûit) jesuit, skrymtare.

=Jesus= (djīṡ´ös) Jesus.

=Jet= (djätt) stå fram, ut; vattenstråle.

=Jetteau= (djätt´å) springvatten.

=Jew= (djû) jude.

=Jewel= (djû·l) juvel.

=Jeweler= (djû´·l·r) juvelerare.

=Jiffy= (djiff´i) ögonblick; =in a --=, “i ett nu.”

=Jig= (djigg) hoppa.

=Jilt= (djilt) bedraga (sin älskare); lättsinnig qvinna.

=Jingle= (djing´g·l) klinga, rassla.

=Job= (djåbb) tillfälligt arbete; hyra, mäkla.

=Jockey= (djåck´i) ridknekt (vid kapplöpningar), hästprånglare; lura.

=Jocose, jocular= (djåkå̱s´, djåk´kjûl·r) munter, skämtsam, uppsluppen.

=Jog= (djågg) skaka, knuffa; knuff.

=John= (djånn) Johan; =-- Bull= (-- bûll´) öknamn på engelska folket.

=Join= (djåjn) förena, förena sig med.

=Joiner= (djåjn´·r) snickare.

=Joint= (djåjnt) led, fogning; förenad; sammanfoga.

=Joke= (djå̱k) skämt; skämta.

=Jollity= (djåll´iti) munterhet.

=Jolly= (djåll´i) munter, glad.

=Jolt= (djå̱lt) skaka.

=Jostle= (djåss´·l) knuffa.

=Jot= (djått) anteckna (=down=).

=Journal= (djörn´·l) dagbok, tidskrift, tidning.

=Journey= (djörn´i) färd (å land); resa, vandra.

=Journeyman= (djörn´iman) dagsverkare, gesäll.

=Jovial= (djå̱v´j·l) munter, gladlynt.

=Joy= (djåj) glädje.

=Joyous= (djåj´ös) munter, glad.

=Judge= (djödṡj) dömma, anse för; domare.

=Judgment= (djödṡj´ment) dom, omdöme, omdömesförmåga.

=Judicial= (djûdisj´·l) lagenlig.

=Judicious= (djûdisj´ös) skarpsinnig, förståndig.

=Jug= (djögg) kruka.

=Juggle= (djögg´·l) gyckla, bedraga; gyckel, bedrägeri.

=Juggler= (djögg´l·r) taskspelare.

=Juice= (djûs) saft.

=Juicy= (djû´si) saftig, saftfull.

=July= (djûlej´) juli.

=Jumble= (djömb´·l) kasta, blanda (ihop, =together=).

=Jump= (djömp) hoppa; hopp.

=Junction= (djönksj´n) förbindelse.

=Juncture= (djönk´tjûr) sammanfogning, farligt eller afgörande
ögonblick.

=June= (djûn) juni.

=Jungle= (djöng´g·l) småskog.

=Junior= (djûn´j·r) yngre.

=Juniper= (djûn´ip·r) enbär.

=Junket= (djönk´·t) “kalasa.”

=Jupiter= (djû´pit·r) Jupiter.

=Juridical= (djûridd´ik·l) juridisk.

=Jurisdiction= (djûrisdiksj´n) domsrätt, domsaga.

=Jurisprudence= (djûrisprûd´ns) lagfarenhet.

=Jurist= (djûr´ist) jurist.

=Jury= (djûr´i) nämnd af edsvurne; =-- man=, edsvuren.

=Just= (djöst) rättrådig, riktig, noggrann; just, bara.

=Justice= (djöss´tis) rättvisa; domare.

=Justifiable= (djöst´ifejab·l) försvarbar.

=Justification= (djöstifikēsj´n) rättfärdiggörelse.

=Justify= (djöst´fej) rättfärdiggöra, försvara.

=Justle= (djöss´·l) knuffa.

=Justness= (djöst´näss) riktighet.

=Jut= (djött) skjuta fram, stå ut.

=Juvenile= (djûv´inil) ungdomlig.


K.

=K= (kē) bokstafven K.

=Kale= (kēl) kål, kålsoppa.

=Kaleidoscope= (kalej´d·skå̱p) kalejdoskop.

=Keel= (kīl) köl.

=Keen= (kīn) skarp, bitter.

=Keenness= (kīn´näss) skärpa.

=Keep= (kīp) hålla, bevara; hålla sig; =to -- silence= (sej´läns) vara
tyst, tiga.

=Keeper= (kīp´·r) uppsyningsman, fångvaktare; =Lord --= (lå̱rd --)
storsigillbevarare.

=Keepsake= (kīp´sēk) minne (gåfva till minne af någon).

=Kennel= (känn´·l) hundkoja, hundkoppel, rännsten.

=Kerchief= (k·r´tjiff) duk, sjalett.

=Kernel= (k·rn´·l) kärna.

=Kettle= (kätt·l) kittel.

=Key= (kī) nyckel, klaf, tonart.

=Kick= (kick) sparka; spark.

=Kid= (kidd) kid, getunge (“barnunge”).

=Kidnap= (kidd´nap) stjäla barn.

=Kidney= (kidd´ni) njure.

=Kill= (kill) dräpa, slagta.

=Kiln= (kill) ugn.

=Kimbo= (kimb´å) böjd; =arms a --= (ārmṡ) händerna i sidan.

=Kin= (kinn) slägt, =to be of --= (tû bī åvv --) vara slägt.

=Kind= (kejnd) art, slag; -- god.

=Kindle= (kind´·l) tända, uppflamma.

=Kindness= (kejnd´näss) godhet.

=Kindred= (kind´·rd) slägtskap; beslägtad.

=King= (king) kung.

=Kingdom= (king´döm) konungarike.

=Kinsman, kinswoman= (kinṡ´man, kinṡ´°ûmn) slägting.

=Kiss= (kiss) kyssa; kyss.

=Kit= (kitt) kärl, kagge.

=Kitchen= (kitsj´n) kök.

=Kite= (kejt) pappersdrake.

=Kitten= (kitt´n) kattunge.

=Knag= (nagg) knöl.

=Knaggy= (nagg´i) knagglig.

=Knapsack= (napp´sack) ränsel, tornister.

=Knave= (nēv) slyngel, knekt.

=Knavish= (nēv´isj) oärlig, skurkaktig.

=Knead= (nīd) knåda.

=Knee= (nī) knä.

=Kneel= (nīl) knäböja.

=Knell= (näll) själaringning.

=Knick-knack= (nick´nack) leksak, småsak.

=Knife= (nejf) knif.

=Knight= (nejt) riddare, springare (i schack).

=Knit= (nitt) knyta, sticka.

=Knitting-needle= (nitt´ing-nīd·l) strumpsticka.

=Knob= (nåbb) knopp, knöl.

=Knock= (nåck) knacka, slå; knackning, slag.

=Knocker= (nåck´·r) portklapp.

=Knoll= (nå̱l) kulle.

=Knot= (nått) knut, hop; knyta.

=Know= (nå̱) känna, veta.

=Knowledge= (nåll´edṡj) kunskap, kännedom, bekantskap, =to my --= (tû
mej --) så vidt jag vet.

=Knuckle= (nöck´·l) knoge.


L.

=L= (äll) bokstafven L.

=Label= (lēb·l) sedel, etikett (t. ex. på en flaska).

=Laborer= (lēb´år·r) arbetare.

=Laborious= (labå̱r´jös) arbetsam.

=Labor= (lēb´·r) arbete, möda; arbeta, förfärdiga.

=Labyrinth= (labb´irinþ) irrgång.

=Lace= (lēs) spets, snöre; snöra.

=Lacerate= (lass´·rēt) sönderrifva.

=Lack= (lack) brist; behöfva.

=Lackey= (lack´i) lakej, betjent.

=Laconic= (lakånn´ik) kort och fyndig, fåordig.

=Lacteal= (lack´ti·l) mjölkartad.

=Lad= (ladd) pojke.

=Ladder= (lad´d·r) stege, trappa.

=Ladle= (lēd·l) slef.

=Lady= (lēdi) adlig fru, fru, fruntimmer.

=Lag= (lagg) trög; söla; “sölkorf.”

=Laic= (lēik) verldslig; lekman.

=Laid= (lēd) af =to lay=.

=Lake= (lēk) sjö.

=Lamb= (lamm) lamm.

=Lame= (lēm) lam; förlama.

=Lament= (lamänt´) klaga, beklaga; klagan.

=Lamentable= (lam´·ntab·l) beklagansvärd.

=Lamina= (lamm´ina) skifva, plåt.

=Lamp= (lamp) lampa.

=Lamp-black= (lamp´-black) lampsot, kimrök.

=Lampoon= (lampûn´) smädeskrift.

=Lamprey= (lam´pri) nätting, nejonöga.

=Lance= (lāns) lans; sticka hål.

=Land= (land) land, jord; landa.

=Landlady= (land´lēdi) värdinna.

=Landlord= (land´lå̱rd) egendomsegare, värd.

=Lane= (lēn) gränd, smal väg.

=Language= (lang´g°edṡj) språk.

=Languid= (lang´g°id) matt, svag.

=Languish= (lang´g°isj) förslappas, smäkta.

=Languor= (lang´g°ör) matthet, tröghet.

=Lank= (lank) slankig.

=Lantern= (lan´t·rn) lanterna.

=Lap= (lapp) flik, sköte; veckla; -- läppja.

=Lapse= (laps) fall, fel; falla, glida.

[Illustration: Gloria Dei, svenska kyrkan i Philadelphia.]

=Lard= (lārd) späck; späcka.

=Larder= (lārd·r) skafferi.

=Large= (lārdṡj) stor, vid, bred.

=Lark= (lārk) lärka.

=Larynx= (larr´inks) struphufvud.

=Lascivious= (lasivv´jös) vällustig, lättsinnig.

=Lash= (lasj) pisksmäll, snärt; piska, smälla.

=Lass= (lass) bondflicka.

=Lassitude= (lass´itjûd) trötthet.

=Last= (lāst) sist, ytterst; =-- night= (-- nejt) i går afton; =at --=,
slutligen; -- räcka, hålla sig; -- läst.

=Lasting= (lāsting) varaktig.

=Latch= (latsj) dörrklinka.

=Late= (lēt) sen, sist, afliden, före detta; =of --= (åvv --) nyligen.

=Lately= (lētli) nyligen.

=Latent= (lēt´nt) förborgad, hemlig.

=Lateral= (latt´·ral) sido-.

=Lath= (lāþ) läkte.

=Lathe= (lēŧ) svarfstol.

=Lather= (laŧŧ·r) skum; fradga.

=Latin= (latt´in) latinsk, latin.

=Latitude= (latt´itjûd) breddgrad.

=Latitudinal= (lattitjû´din·l) hörande till polhöjden.

=Latten= (latt´n) messing.

=Latter= (latt´·r) senare.

=Lattice= (latt´is) galler.

=Laudable= (lå̱d´ab·l) berömvärd.

=Laugh= (lāf) skratta; skratt.

=Laughable= (lāf´ab·l) löjlig.

=Laughter= (lāft´·r) skratt.

=Launch= (lāntsj) utslunga.

=Launder= (lān´d·r) tvätta.

=Laundress= (lān´dräss) tvätterska.

=Laundry= (lān´dri) tvättinrättning.

=Laurel= (lå̱r·l) lagerbärsträd, lager.

=Lavender= (lav´änd·r) lavendel.

=Lavish= (lavv´isj) slösande, slösa.

=Law= (lå̱) lag, rätt; =father-in--= (faŧ·r in --) svärfar.

=Lawful= (lå̱´fûl) lagenlig, laglig.

=Lawless= (lå̱´läss) lagstridig, laglös.

=Lawn= (lå̱n) gräsplan.

=Lawyer= (lå̱´j·r) lagkarl.

=Lax= (lacks) lös, slapp.

=Laxative= (lacks´ativ) afförande medel.

=Lay= (lē) lägga; =to -- hold of= (hå̱ld åvv) bemägtiga sig; -- äng;
verldslig.

=Layman= (lē´man) lekman.

=Laziness= (lēṡ´inäss) lättja.

=Lazy= (lēṡi) lat.

=Lead= (lädd) bly.

=Lead= (līd) leda, föra; =to -- the way= (tû -- ŧ °ē) visa vägen.

=Leader= (līd´·r) förare.

=Leading= (līd´ing) förnämst, hufvudsaklig.

=Lead-pencil= (lädd´pänsil) blyertspenna.

=Leaf= (līf) löf, blad.

=League= (līg) förening.

=Leak= (līk) läcka.

=Lean= (līn) mager; luta sig.

=Leap= (līp) hoppa; språng, hopp.

=Leap-year= (līp´jī·r) skottår.

=Learn= (l·rn) lära, erfara.

=Learning= (l·rn´ing) lärdom.

=Lease= (līs) utarrendera; arrende, hyreskontrakt.

=Least= (līst) minst; =at --=, åtminstone.

=Leather= (läŧŧ´·r) läder.

=Leave= (līv) tillåtelse, afsked; lemna, upphöra.

=Leaven= (lävv´n) surdeg.

=Lecher= (lätsj´·r) liderlig menniska.

=Lechery= (lätsj´·ri) otukt.

=Lecture= (läkt´tjûr) läsning, föreläsning, lexa; hålla föreläsning,
“lexa upp.”

=Ledge= (lädṡj) list, kant.

=Ledger= (lädṡj´·r) hufvudbok.

=Lee= (lī) lä.

=Leech= (lītsj) blodigel.

=Leek= (līk) purjolök.

=Leer= (līr) snegla, plira.

=Left= (läft) venster; =on the --= (ånn ŧi --) till venster, på venster
hand.

=Left-handed= (läft´handid) vensterhändt.

=Leg= (lägg) ben, lägg.

=Legacy= (lägg´asi) testamenteradt gods.

=Legal= (līg´l) laglig.

=Legend= (lädṡj´nd) legend.

=Legible= (läddṡj´ib·l) läslig.

=Legion= (līdṡj´n) legion.

=Legislation= (lädjislēsj´n) lagstiftning.

=Legislative= (lädṡj´islētiv) lagstiftande; =-- body= (bådd´i)
lagstiftande församling.

=Legislator= (lädjislē´tör) lagstiftare.

=Legislature= (lädṡj´islētjûr) legislatur.

=Legitimate= (lidjitt´imet) laglig, äkta.

=Leisure= (līṡj´ûr) maklighet, ledighet, tid.

=Lemon= (lämm´n) citron.

=Lend= (länd) utlåna.

=Length= (längþ) längd; =at --=, omsider.

=Lengthen= (längþ´n) förlänga.

=Lenient= (līnj´nt) lindrande.

=Lenity= (länn´iti) mildhet.

  =Lens= }
  =Lense= } (länṡ) lins.

=Lent= (länt) fasta, fastlag.

=Leopard= (läpp´·rd) leopard.

=Leper= (läpp´ör) spetelsk.

=Leprosy= (läpp´råsi) spetelska.

=Leprous= (läpp´rös) spetelsk.

=Lesion= (līṡj´n) skada.

=Less= (läss) mindre.

=Lessee= (lässi´) hyresgäst, arrendator.

=Lessen= (läss´n) minska.

=Lesson= (läss´n) lexa.

=Lest= (läst) med mindre, att icke.

=Let= (lätt) låta, uthyra; =to -- alone= (alå̱n) låta bli; =to -- in=,
släppa in.

=Lethargy= (läþ´ördji) dvalar.

=Letter= (lätt·r) bokstaf, bref; pl. =--s= lärdom.

=Lettuce= (lätt´is) salad.

=Level= (lävv´·l) jämn; jämna, sigta; yta, plan.

=Lever= (lī´v·r) häfstång.

=Levity= (lävv´iti) lätthet, ostadighet.

=Levy= (lävv´ī) värfva; utskrifning.

=Lewd= (liûd´) okysk, liderlig.

=Liability= (lejabill´iti) ansvarighet.

=Liable= (lej´ab·l) ansvarig (för, =for=), utsatt (för, =to=).

=Liar= (lej´·r) lögnare.

=Libel= (lejb´·l) smädeskrift.

=Liberal= (libb´·ral) ädel, frikostig, fördomsfri.

=Liberalism= (libb´·raliṡm) fria tänkesätt.

=Liberality= (lib·rall´iti) frikostighet.

=Liberate= (libb´·rēt) befria.

=Libertine= (libb´·rtin) tygellös.

=Liberty= (libb´·rti) frihet; =-- of the press= (präss) tryckfrihet.

=Libidinous= (libidd´inös) vällustig.

=Librarian= (lejbrē´ri·n) bibliotekarie.

=Library= (lej´brari) bibliotek.

=Lice= (lejs) pl. af =louse=.

=License= (lejs´ns) tillåtelse; tillåta.

=Licentious= (lejsänsj´ös) utsväfvande, otyglad.

=Lick= (lick) slicka.

=Lid= (lidd) lock, ögonlock.

=Lie= (lej) ljuga; lögn; -- ligga.

=Lieutenant= (läftänn´ant) löjtnant; =-- colonel= (-- körn´·l)
öfverstlöjtnant.

=Life= (lejf) lif, lefnad.

=Lift= (lift) lyfta.

=Ligament= (ligg´ament) band, sena.

=Ligature= (ligg´atjûr) band, bandage.

=Light= (lejt) ljus; lysa, tända; -- lätt, lättsinnig; -- slå ner (på,
=on=).

=Lighten= (lejt´·n) lätta, lossa; -- upplysa, blixtra.

=Light-house= (lejt´haus) fyrbåk.

=Lightness= (lejt´näss) lätthet.

=Lightning= (lejt´ning) blixt.

=Lights= (lejts) lungor (hos djur).

=Like= (lejk) lik, lika, sannolik; like; liksom; -- tycka om, gerna
vilja.

=Likely= (lejk´li) sannolik.

=Likeness= (lejk´näss) likhet, porträtt.

=Liking= (lejk´ing) behag (uti, =to=).

=Lily= (lill´i) lilja.

=Limb= (limm) lem.

=Limber= (lim´b·r) böjlig, smidig.

=Lime= (lejm) fogellim; kalk; =quick --= (k°ick --) osläckt kalk.

=Limit= (limm´it) gräns; begränsa, inskränka.

=Limp= (limp) linka, halta.

=Limpid= (limp´id) genomskinlig.

=Linden= (lind´n) lind.

=Line= (lejn) linie, rad; -- fodra, besätta.

=Lineal= (linj´al) i rak linie.

=Linen= (linn´·n) linne, lärft; af lärft.

=Linger= (ling´g·r) dröja, “söla.”

=Lining= (lejn´ing) foder.

=Link= (link) led, länk; sammanlänka, förena; -- fackla.

=Linnet= (linn´·t) hämpling.

=Lint= (lint) lin.

=Lion= (lej´·n) lejon.

=Lip= (lipp) läpp.

=Liquefy= (lick´°ifej) smälta, lösa.

=Liquid= (lick´°id) flytande; vätska.

=Liquidate= (lick´°idēt) betala.

=Liquor= (lick´·r) vätska, saft, likör, spirituosa.

=Lisp= (lisp) läspa; läspning.

=List= (list) lista; inrullera; -- list, kant; kanta.

=Listen= (liss´n) lyssna.

=Listless= (list´less) ouppmärksam, likgiltig.

=Literal= (litt´·ral) bokstaflig, ordagrann.

=Literary= (litt´·räri) literär, vitter, lärd.

=Literature= (litt´·retjûr) literatur.

=Lithe= (lejŧ) smidig.

=Lithography= (liþågg´rafi) stentryck.

=Litigate= (litt´igēt) processa.

=Litigation= (litigē´sj·n) tvist inför domstol, process.

=Litigious= (litidṡj´·ös) trätgirig.

=Litter= (litt´·r) bår, kull.

=Little= (litt´·l) liten, ringa.

=Live= (livv) lefva, bo; (lejv) lefvande.

=Livelihood= (lejv´lihûdd) uppehälle, bergning.

=Lively= (lejv´li) liflig.

=Liver= (livv´·r) lefver.

=Livery= (livv´·ri) livré, borgerskapet (i London).

=Livery-man= (livv´·riman) betjent; valberättigad, borgare.

=Livid= (livv´id) blyfärgad, askgrå.

=Lizard= (liṡṡ´ard) ödla.

=Lloyd’s= (låjdṡ) ett sjöhandelssällskap i London.

=Load= (lå̱d) lass, börda; lassa, ladda.

=Loaf= (lå̱f) bröd, bulle; =-- of sugar= (sjûgg´·r) sockertopp.

=Loam= (lå̱m) lera.

=Loan= (lå̱n) lån; låna ut.

=Loath= (lå̱þ) olustig, motvillig; =nothing --= (nöþþ´ing --) icke
ovillig.

=Loathe= (lå̱ŧ) ledas, vämjas, hata.

=Loathsome= (lå̱ŧ´söm) vämjelig.

=Lob= (låbb) lurk.

=Lobby= (låb´bi) försal.

=Lobe= (lå̱b) lob, lapp, flik, snibb.

=Lobster= (låbb´st·r) hummer.

=Local= (lå´k·l) lokal, ortlig.

=Locality= (låkall´iti) belägenhet, ställe.

=Locate= (lå̱´kēt) bestämma ett område.

=Lock= (låck) lås, hårlock, låsa, stänga (in, =up=).

=Locomotive= (lå̱kåmå̱´tiv) lokomotiv; fritt rörlig.

=Locution= (lå̱kjûsj´n) talesätt.

=Lodge= (lådṡj) bo, vistas, hysa.

=Lodging= (lådṡj´ing) bostad, logi.

=Lodger= (låd´dj·r) hyresgäst.

=Loft= (låft) loft, vind.

=Lofty= (låft´i) upphöjd, hög.

=Log= (lågg) träkloss, logg.

=Loggerhead= (lågg´·rhädd) dumbom, “träskalle.”

=Logic= (lådṡj´ik) logik (läran om tankelagarna).

=Loin= (låjn) länd.

=Loiter= (låjt´·r) “slå dank,” “släpa benen efter sig.”

=Loll= (låll) “ligga och vräka sig,” hänga ut tungan.

=Lone, lonely= (lå̱n, lå̱n´li) ensam, enslig.

=Long= (lång) lång, länge; =-- ago= (-- agå̱´) för länge sedan; --
längta.

=Longanimity= (långganim´iti) långmodighet.

=Longevity= (låndjävv´iti) hög ålderdom.

=Longevous= (låndjīv´ös) långlifvad.

=Longing= (lång´ing) längtan.

=Longitude= (låndṡj´itjûd) längdgrad.

=Loof= (lûf) lof (sjöterm).

=Look= (lûck) se, skåda, se ut, tyckas; blik, utseende.

=Looker-on= (lûck·rånn´) overksam åskådare.

=Looking-glass= (lûck´ing-glas) spegel.

[Illustration: Utsigt öfver hamnen i Genua, Italien.]

=Loom= (lûm) väfstol.

=Loom= (lûm) blifva synbar, höja sig (om land och kuster).

=Loop= (lûp) ögla.

=Loop-hole= (lûp´hå̱l) öppning, smyghål.

=Loose= (lûs) lösa, befria; lös.

=Loosen= (lûsn) upplösa, lossna.

=Lop= (låpp) afskära (grenar).

=Loquacious= (låk°ēsj´ös) pratsjuk.

=Loquacity= (låk°ass´iti) munvighet.

=Lord= (lå̱rd) herre, man, lord (titel på adelsmän från =baron=
och uppåt, se =nobility=; vidare titel på höga embetsmän); =house
of --s= (haus åvv --ṡ) öfverhuset (i eng. parlamentet); =-- mayor=
(mē·r) öfverborgmästare; =the --’s prayer= (prä̱r) fader vår; =the
--’s supper= (söpp´·r) nattvarden; =lords spiritual, temporal= se
=parliament=; =our --= (aur) vår Herre, frälsaren.

=Lordship= (lå̱rd´sjipp) =his, your --= “hans, ers herrlighet” (titel
på en lord).

=Lore= (lå̱r) lära.

=Lose= (lûṡ) mista, förlora.

=Loss= (låss) förlust; =at a --=, i förlägenhet.

=Lost= (låst) förlorad, borta.

=Lot= (lått) lott; =lots of people= (pīp·l) en massa menniskor.

=Loth= (lå̱þ) se =loath=.

=Lottery= (lått´·ri) lotteri.

=Loud= (loud) högljudd, stark.

=Lounge= (laundṡj) slå dank, drifva omkring, sitta makligt.

=Lounger= (laundṡj´·r) dagdrifvare.

=Louse= (laus) lus.

=Lousy= (laus´i) lusig.

=Lout= (laut) tölp.

=Love= (lövv) älska; kärlek.

=Lovely= (lövv´li) älsklig.

=Lover= (lövv´·r) älskare.

=Low= (lå̱) låg, lågt.

=Lower= (lå̱´·r) lägre; förminska, nedsätta; (lau´·r) mulna.

=Low-spirited= (lå̱´spiritt·d) nedslagen.

=Loyal= (låj´·l) trogen, lojal.

=Lubber= (löbb´·r) slyngel.

=Lubric= (ljûb´rik) slipprig.

=Lubricity= (ljûbriss´iti) slipprighet.

=Lubricous= (ljû´brikös) otuktig, okysk.

=Lucid= (ljûs´id) lysande genomskinlig.

=Luck= (löck) slump; =good --= (gûdd) lycka; =ill --= olycka.

=Lucky= (löck´i) lycklig.

=Lucrative= (ljû´krativ) indrägtig, vinstgifvande.

=Lucre= (ljû´kör) vinst, vinning.

=Lucubrate= (ljû´kjûbrēt) studera vid ljus eller nattetid.

=Ludicrous= (ljûd´ikrös) löjlig, lustig.

=Lug= (lögg) släpa.

=Luggage= (lögg´edṡj) tross, ressaker.

=Lugubrious= (lûgjûb´riös) dyster.

=Lukewarm= (ljûk´°å̱rm) ljum.

=Lull= (löll) lulla.

=Lullaby= (löll´abej) vaggvisa.

=Lumber= (lömb´·r) skräp, sågadt timmer; vräka ihop.

=Luminous= (ljûm´inös) lysande, klar.

=Lump= (lömp) klump, stycke.

=Lumper= (lömp´·r) sjåare.

=Lunar= (ljû´n·r) månen tillhörig, månformig.

=Lunatic= (ljû´natik) vansinnig.

=Lunch, luncheon= (löntsj, löntsj·n) mellanmåltid, “lille-middag;” äta
frukost.

=Lung= (löng) lunga.

=Lurch= (lörtsj) lura, kränga.

=Lure= (ljûr) lockbete; locka.

=Lurk= (lörk) stå på lur, smyga sig.

=Luscious= (lösj´ös) sliskig, retande, ljuf.

=Lust= (löst) lusta; åtrå.

=Lustily= (löst´ili) med kraft; raskt.

=Lusty= (löst´i) kraftig, stark.

=Luster= (löst´·r) glans.

=Lute= (ljût) luta; kitt.

=Lutheran= (ljûþ´·ran) luteran, lutersk.

=Luxation= (löcksēsj´n) ledvrickning.

=Luxuriance= (lögṡ-jûr´jans) yppighet, ymnighet.

=Luxuriant= (lögṡjûr´jant) ymnig.

=Luxurious= (lögṡ-jûrjös) öfverdådig, yppig.

=Luxury= (löcksj´ûri) lyx, öfverflöd.

=Lye= (lej) lut.

=Lynch-law= (lintsj´lå̱) Lynch-lag (i För. stat., folkets egenmägtiga
tilltag att utom lagen bestraffa förbrytare).

=Lyre= (lej·r) lyra.

=Lyric= (lirr´ik) lyrisk.


M.

=M= (ämm) bokstafven M.

=M. P.= (förkortn. för =Member of Parliament=) parlamentsledamot; =Mr.=
(mist·r) herr; =Mrs.= (miss´is) fru.

=Ma’am= (mā´·m) min fru!

=Mac= (mack, förk. M’) framför skotska namn: son; ex. =M’Adam=
(makadd´am).

=Mace= (mēs) staf; -- muskotblomma.

=Macerate= (mass´örēt) utmatta.

=Maceration= (massörē´sj·n) utmattning.

=Machinate= (mack´inēt) anstifta, påhitta.

=Machination= (mackinēsj´n) intrig, ränker, konstgrepp.

=Machine= (masjīn´) maskin, redskap, verktyg.

=Mackerel= (mack´·räl) makrill.

=Maculate= (mack´jûlēt) fläcka.

=Mad= (madd) galen, vansinnig, vred, rasande.

=Madame= (mā·m) min fru!

=Madden= (madd´n) rasa; göra galen.

=Made= (mēd) af =to make=.

=Mad-house= (madd´haus) dårhus.

=Madman= (madd´man) dåre.

=Madness= (madd´näss) vansinne.

=Madonna= (madån´na) Jungfru Maria.

=Magazine= (magaṡīn´) magasin, förrådshus.

=Maggot= (magg´åt) mask.

=Magic= (madd´jik) magisk; trolldom.

=Magisterial= (madjistīr´j·l) stolt, myndig.

=Magistrate= (madṡj´istrēt) öfverhetsperson.

=Magnanimity= (maggnanim´iti) ädelmod, högsinthet.

=Magnanimous= (maggnan´imös) ädelmodig.

=Magnet= (magg´nät) magnet.

=Magnific= (maggniff´ik) herrlig, ståtlig.

=Magnificence= (maggniff´isäns) prakt.

=Magnificent= (maggniff´isänt) storartad, praktfull.

=Magnify= (magg´nifej) förstora, prisa.

=Magnitude= (magg´nitjûd) storhet, storlek.

=Magpie= (magg´pej) skata.

=Mahogany= (mahågg´ani) mahogni.

  =Mahometan= (mahåm´mit·n) }
  =Mahommedan= (mahåm´mid·n) } Muhamedan.

=Maid= (mēd) mö, flicka; =-- servant= (s·rv´nt) tjenstflicka.

=Maiden= (mēd´n) mö; jungfrulig, ren; =-- speech= (spītsj) en talares
första offentliga tal.

=Maidenhood= (mēd´nhûdd) jungfrudom.

=Mail= (mēl) pansar; bepansra; -- brefsäck, post.

=Maim= (mēm) stympa; stympning, skada.

=Main= (mēn) förnämst, vigtigast, hufvud-; det förnämsta.

=Maintain= (mäntēn´) uppehålla, underhålla, påstå, förfäkta.

=Maintenance= (mēn´tin·ns) underhållande, underhåll.

=Majestic= (madjäst´ik) majestätisk.

=Majesty= (madṡj´·sti) majestät.

=Major= (mēdṡj´·r) major; större, myndig.

=Majority= (madjårr´iti) flertal, myndig ålder.

=Make= (mēk) göra; =-- a bed,= bädda; =-- bold= (bå̱ld) drista sig;
=he made the best of his way home= (hi mēd ŧ bäst åvv his °ē hå̱m) han
skyndade sig hem så fort som möjligt; =-- good= (gûdd) godtgöra; =--
haste= (hēst) skynda sig; =-- merry= (märr´i) vara uppsluppen.

=Malady= (mall´adi) sjukdom.

=Malapert= (mall´ap·rt) näsvis.

=Malaria= (mala´ria eller malē´ria) osund luft; en sjukdom.

=Male= (mēl) manlig; hanne.

=Malediction= (mallidiksj´n) förbannelse.

=Malefactor= (mall´ifakt·r) missdådare.

=Malevolent= (malävv´ålänt) ond, fiendtlig.

=Malice= (mall´is) ondska, illvilja.

=Malicious= (malisj´ös) illvillig, elak.

=Malign= (malejn´) ond, illasinnad.

=Malignant= (maligg´nant) elakartad.

=Malleable= (mall´jab·l) smidbar.

=Malt= (må̱lt) malt; mälta.

=Maltreat= (maltrīt´) misshandla.

=Maltreatment= (maltrīt´m·nt) misshandling, dålig behandling.

=Mamma= (mammā´) mamma.

=Mammal= (mamm´al) däggdjur.

=Man= (mann); pl. =men= (männ) menniska, man; bemanna.

=Manacles= (mann´ak·lṡ) handklofvar.

=Manage= (man´edṡj) handhafva, leda.

=Management= (mann´edṡjment) förvaltning.

=Manager= (mann´edṡj·r) föreståndare.

=Mane= (mēn) hästman.

=Manger= (mēndṡj´·r) krubba.

=Mangle= (mang´g·l) mangla; mangel; sönderhacka.

=Manhood= (mann´hûdd) mandom.

=Mania= (mēn´ia) raseri.

=Maniac= (mēnj´ak) ursinnig.

=Manifest= (mann´ifäst) uppenbar; uppenbara, ådagalägga.

=Manifestation= (manifästēsj´n) uppenbarelse.

=Manifold= (mann´ifå̱ld) mångfaldig.

=Manipulate= (mannip´jûlēt) bearbeta (med handen).

=Manipulation= (mannipjûlē´sj·n) manipulering, behandling.

=Mankind= (mankejnd´) menniskoslägte.

=Manly= (man´li) manlig.

=Manner= (mann´·r) sätt, vis; =in a --=, på sätt och vis.

=Mannish= (mann´isj) oqvinlig.

=Manor= (mann´år) gods, landtegendom.

=Mansion= (mansj´n) bygnad, herregård.

=Mansion-house= (mansj´nhaus) lordmayor’ns residens (i London).

=Mantel= (mant´·l) kappa på en spisel.

=Mantle= (mant´·l) mantel; tillhölja, utbreda.

=Mantua= (man´tjû) fruntimmersdrägt.

=Manual= (man´jû·l) handbok; egenhändig.

=Manufactory= (manjûfakt´åri) fabrik.

=Manufacture= (manjûfakt´jûr) tillverkning, fabrikat; tillverka.

=Manure= (manjûr´) gödsla, odla; gödsel.

=Manuscript= (man´jûskript) handskrift, handskrifven.

=Many= (männ´i) många; mängd.

=Map= (mapp) karta.

=Maple= (mēp´·l) lönn (träd).

=Mar= (mār) förderfva.

=Marasmus= (maras´mös) tvinsot.

=Maraud= (marå̱d´) plundra.

=Marble= (mārb´·l) marmor.

=March= (mārtsj) mars; =march=, marschera; marsch.

=Mare= (mä̱r) märr.

=Margin= (mārdṡj´in) rand, kant.

=Marine= (marīn) sjöväsen; sjösoldat, sjö-.

=Mariner= (marr´in·r) sjöman.

=Marish= (mar´isj) kärr.

=Marital= (mar´it·l) som tillhör eller tillkommer en äkta man;
äktenskaplig.

=Maritime= (marr´itim) sjö-, belägen vid sjö.

=Mark= (mārk) märka; märke.

=Market= (mārk´·t) marknad, torg; köpslå.

=Marl= (mārl) mergel.

=Marquis= (mārk´°is) markis; se =Nobility=.

=Marriage= (marr´idṡj) giftermål.

=Married= (marr´id) gift; se =marry=.

=Marrow= (marr´å̱) märg.

=Marry= (marr´i) gifta sig, viga, taga till äkta.

=Marsh= (mārsj) moras.

=Marshal= (mārsj´·l) marskalk.

  =Marten= (mār´t·n)  }
  =Martern= (mār´t·rn) } mård; tornsvala.

=Martial= (mārsj´·l) krigisk.

=Martyr= (mārt·r) martyr; pina.

=Marvel= (mārv·l) underverk; undra.

=Marvelous= (mārv´·lös) underbar.

=Mary= (mä̱r´i) Maria.

=Masculine= (mās´kjûlin) manlig.

=Mask= (māsk) mask; maskera.

=Mason= (mēsn) murare.

=Masquerade= (mask·rēd) maskerad.

=Mass= (mas) massa, mängd; messa.

=Massacre= (mass´ak·r) blodbad.

=Massive= (mās´iv) massiv.

=Mast= (māst) mast.

=Master= (māst·r) mästare, “unga herre;” mästra, beherrska.

=Masterpiece= (māst´·rpīs) mästerstycke.

=Masticate= (mast´ikēt) tugga.

=Mat= (matt) matta; fläta (mattor).

=Match= (matsj) make, like, parti, täfling; -- mäta sig med; --
tändsticka.

=Mate= (mēt) make, medhjelpare, styrman; schackmatt.

=Material= (matīrj´·l) materiel, väsentlig; ämne.

=Maternal= (mat·rn´·l) moderlig.

=Mathematics= (maþimatt´iks) matematik.

=Matins= (matt´inṡ) ottesång.

=Matrice= (mat´ris) matris, gjutform.

=Matricide= (matt´risejd) modermord.

=Matrimony= (matt´rimåni) äktenskap.

=Matron= (mat´r·n) matrona, förestånderska för en inrättning.

=Matter= (matt´·r) ämne, sak; vara af vigt; =what is the --?= (°ått iṡ
ŧ --) hvad står på? =no --= det gör ingenting.

=Matter-of-fact= (matt·råvfakt´) verklighet; =a -- man=, en
förståndsmenniska.

=Mattress= (matt´räss) madrass.

=Mature= (matjûr´) mogen; mogna.

=Maul= (må̱l) prygla.

=Maundy-Thursday= (må̱nd´iþörsdē) skärtorsdag.

=Maxim= (maks´im) grundsats, regel.

=May= (mē) maj; =may=, må, få; =it -- be= (bī) det kan så vara, det är
möjligt.

=Mayor= (mä·r) borgmästare.

=Maze= (mēṡ) förvirra; oordning, irrgång.

=Me= (mī) mig.

=Mead= (mīd) mjöd.

=Meadow= (mädd´å̱) äng.

=Meager= (mīg´·r) mager.

=Meal= (mīl) måltid; mjöl.

=Mean= (mīn) usel, låg; -- mellan-; =in the -- time= (tejm) imellertid;
-- mellanting, medelväg; -- mena, anse, betyda.

=Meaning= (mīn´ing) mening.

=Means= (mīnṡ) medel; =by all --= i alla händelser; =by no --=
ingalunda, på intet sätt.

=Measles= (mīṡ´·lṡ) messling.

=Measure= (mäṡj´ûr) mått, måtta, mått och steg; mäta.

=Meat= (mīt) mat, kött.

=Mechanic= (mikann´ik) handtverkare; =--s=, mekanik.

=Mechanical= (mikann´ik·l) mekanisk.

=Medal= (mädd´·l) medalj.

=Meddle= (mädd´·l) blanda sig (i, =with=).

=Mediate= (mīd´jēt) medla; medelbar.

=Mediator= (mīd´jēt·r) medlare.

=Medical= (mädd´ik·l) medicinsk.

=Medicament= (mädd´ikament) läkemedel.

=Medicinal= (midis´in·l) medicinsk.

=Medicine= (mädd´sin) läkemedel, läkarekonst.

=Meditate= (mädd´itēt) öfverväga, grubbla.

=Meditation= (mädditēsj´n) betraktelse, andakt.

=Meditative= (med´itētiv) eftersinnande, tankfull.

=Mediterranean= (mädditärrēn´j·n), =the -- sea=, Medelhafvet.

=Medium= (mīd´jöm) medel, medeltal.

=Meek= (mīk) mjuk, mild.

=Meeken= (mī´k·n) förmildra.

=Meekly= (mīk´li) mildt.

=Meekness= (mīk´nöss) mildhet, ödmjukhet.

=Meet= (mīt) möta, råkas; =to -- with=, påträffa.

=Meeting= (mīt´ing) möte, sammankomst.

=Meeting-house= (mīt´inghaus) församlingshus, kyrka.

=Melancholic= (mäll´ankålik) melankolisk, tungsint.

=Melancholy= (mäll´ankåli) svårmod; svårmodig.

=Meliorate= (mäll´jårēt) förbättra.

=Mellow= (mäll´å̱) mör, mjuk; “påstruken”.

=Melodious= (milå̱d´jös) välljudande.

=Melody= (mäll´ådi) melodi.

=Melon= (mäll´·n) melon.

=Melt= (mält) smälta.

=Member= (mämb´·r) lem, medlem.

=Memoir= (mäm´°år) anteckning.

=Memorable= (mäm´·rab·l) minnesvärd.

=Memorandum= (mämårand´öm) anteckning, promemoria.

=Memory= (mäm´åri) minne.

=Men= (männ) pl. af =man=; män.

=Menace= (män´ass) hot; hota.

=Menagerie= (mänaṡj´·ri) menageri.

=Mend= (mänd) laga, bättra; bättra sig.

=Mendacious= (mändēsj´ös) lögnaktig.

=Mendacity= (mändass´iti) lögnaktighet.

=Mendicant= (mänd´ikant) tiggare.

=Menial= (mīn´j·l) ringa, simpel; tjenstehjon.

=Menstrual= (män´strû·l) månadtlig.

=Mental= (mänt´·l) inre; =-- faculties= (fack´öltiṡ)
själsförmögenheter.

=Mention= (mänsj´n) omnämna; =to make -- of=, omtala.

=Mentor= (män´tår) mentor, rådgifvare.

=Mercantile= (m·rk´antil) handels-, köpmans-.

=Mercenary= (m·rs´·näri) fal, vinningslysten.

=Mercer= (m·rs´·r) sidenkrämare.

=Merchandise= (m·r´tjandejṡ) handel, handelsvara; idka handel.

=Merchant= (m·r´tjant) köpman, grosshandlare.

=Merchant-man= (m·r´tjant-man) handelsfartyg.

=Merciful= (m·rs´ifûll) barmhertig.

=Merciless= (m·rs´iläss) obarmhertig.

=Mercury= (m·r´kjûri) Merkurius, qvicksilfver.

=Mercy= (m·rs´i) barmhertighet.

=Mere= (mīr) blott, oblandad, ren, icke annat än.

=Merely= (mīr´li) blott.

=Merge= (m·rdṡj) sänka, svälja, dyrka.

=Meridian= (miridd´jan) middagslinie.

=Merit= (märr´it) förtjenst, förtjena.

=Merle= (mörl) koltrast.

=Merrimake= (märr´imēk) muntert gille.

=Merriment= (märr´iment) lustighet, skämt.

=Merry= (märr´i) lustig, glad, skämtsam; =to make --= (mēk) vara
uppsluppen, “göra sig en glad dag.”

=Mesh= (mäsj) maska; fånga (i nät).

=Mess= (mäss) portion, gemensamt bord; äta tillsammans.

=Message= (mäss´edṡj) budskap.

=Messenger= (mäss´·ndṡj·r) sändebud.

=Messiah= (mässej´a) Messias.

=Messieurs= (mässj´·rṡ) herrar (skrifves =Messrs.=).

=Messuage= (mäss´°edṡj) hemman.

=Metal= (mätt´·l) metall.

=Metamorphose= (mättamå̱r´fås) förvandla, omgestalta.

=Metaphor= (mätt´afår) bildlikt uttryck.

=Meteor= (mit´jår) luftföreteelse, meteor.

=Meteorology= (mītjåråll´ådji) väderlekslära.

=Meter= (mīt´·r) mätare.

=Method= (mäþþ´åd) metod, plan.

=Methodist= (mäþþ´ådist) metodist.

=Metre= (mīt·r) versmått.

=Metropolis= (mitråpp´ålis) hufvudstad.

=Metropolitan= (mätråpåll´itan) erkebiskop; hufvudstads-.

=Mew= (mjû) fälla (fjäder); jama.

=Mewler= (mjûl´·r) skrikhals.

=Mice= (mejs) möss.

=Michaelmas= (mick´·lmass) den 29 september (Mikaeli).

=Mid-= (midd) i sammansättn. mid-, som är i midten.

=Midday= (midd´ē) middag.

=Middle= (midd´·l) midt; mellan-, medel-.

=Midnight= (midd´nejt) midnatt.

=Midsummer= (mid´sömm·r) midsommar.

=Midwife= (midd´°ejf) barnmorska; förlösa.

=Mien= (mīn) min, utseende.

=Might= (mejt) magt; måtte, af =may=.

=Mighty= (mejt´i) mägtig; mägta, högligen.

=Mignonette= (minjånätt´) reseda.

=Migrate= (mej´grēt) flytta (till annat land).

=Mild= (mejld) mild.

=Mile= (mejl) mil.

=Military= (mill´itäri) militär; krigs-.

=Militia= (milisj´a) landtvärn.

=Milk= (milk) mjölk; mjölka.

=Mill= (mill) qvarn; mala.

=Miller= (mill´·r) mjölnare.

=Milliner= (mill´in·r) modhandlerska.

=Million= (mill´j·n) miljon.

=Milt= (milt) mjälte, mjölke.

=Mimic= (mimm´ik) efterapa.

=Mince= (mins) sönderhacka, afklippa; trippa.

=Minced-pie= (minst´pej) köttpastej.

=Mind= (mejnd) sinne, tanke, vilja; =to put in --, call to --=
(pûtt, kå̱l) påminna; -- märka, bry sig om; =never --= (nävv·r --)
det gör ingenting! =-- your business= (-- jûr biṡṡ´näss) sköt era
angelägenheter!

=Mine= (mejn) min, mitt, mina; -- grufva, mina; underminera.

=Miner= (mejn´·r) grufarbetare.

=Mineral= (minn´·ral) mineral; malmartad.

=Mineralogy= (min·rall´ådji) mineralogi.

=Mingle= (ming´g·l) blanda.

=Minister= (minn´ist·r) minister, prest; tjenn, skaffa.

=Ministry= (minn´istri) ministär, presterskap.

=Minor= (mejn´·r) ringare, minderårig, omyndig.

=Minority= (minårr´iti) mindretal, fåtal, omyndig ålder.

=Minstrel= (minst´r·l) mästersångare, bard.

=Mint= (mint) mynt (hus); prägla.

=Minute= (minn´it) minut; (minjût´) obetydlig, noggrann.

=Miracle= (mirr´ak·l) underverk.

=Miraculous= (mirrack´jûlös) underbar.

=Mire= (mej·r) dy; nedsöla.

=Mirror= (mirr´·r) spegel; spegla.

=Mirth= (m·rþ) glädje, skämt.

=Mis= (miss) i sammansättningar motsv. sv. miss-. Här saknade ord,
börjande med =mis=, sökas under hufvudorden.

=Misadventure= (misadvänt´tjûr) olycka.

=Misanthrope= (miss´anþrå̱p) menniskohatare.

=Misapprehend= (missapprihänd´) missförstå.

=Misapprehension= (missapprihänsj´n) missförstånd.

=Misbehave= (misbihēv´) bära sig illa åt.

=Misbehavior= (misbihēv´j·r) dåligt uppförande.

=Misbelief= (misbilīf´) vantro.

=Miscarry= (miskarr´i) misslyckas, förolyckas, förkomma.

=Miscellaneous= (missällēn´jös) blandad.

=Miscellany= (miss´·lani) blandning.

=Mischance= (mistjāns´) otur.

[Illustration: Kejserliga operahuset i Wien, Österrike.]

=Mischief= (miss´tjif) skada, olycka; göra skada.

=Mischievous= (miss´tjivös) förtretlig, skadlig.

=Misconception= (miskånsäpsj´n) missuppfattning.

=Misconstruction= (miskånströksj´n) misstydning.

=Miscount= (miskaunt´) missräkna.

=Misdeed= (misdīd´) missgerning.

=Misdemeanor= (misdimīn´·r) förbrytelse.

=Misdirect= (misdiräkt´) vilseleda.

=Misdoing= (misdû´ing) missgerning.

=Misemploy= (misämplåj´) missbruka.

=Miser= (mejṡ´·r) girigbuk, usling.

=Miserable= (miṡṡ´rab·l) eländig, usel.

=Misery= (miṡṡ´·ri) uselhet, elände.

=Misfortune= (misfå̱r´tjûn) olycka.

=Misgive= (misgiv´) uppfylla med tvifvel.

=Misgiving= (misgiv´ing) farhåga, tvekan.

=Mishap= (mishapp´) otur.

=Misinterpret= (misint·r´prät) misstyda.

=Mislay= (mislē) lägga på orätt ställe, förlägga.

=Misle= (miṡṡ´·l) dugga, småregna.

=Mislead= (mislīd´) missleda, förleda.

=Misplace= (misplēs´) sätta på orätt plats.

=Misrepresentation= (misräpriṡäntēsj´n) oriktig framställning, osanning.

=Miss= (miss) fröken, mamsell.

=Miss= (miss) sakna, undvara, fattas, taga miste, gå miste om; förlust.

=Missay= (missē) förtala, missäga sig.

=Misshaped, misshapen= (mis-sjēpt, mis-sjēpn) vanskapad.

=Missile= (miss´il) kastvapen.

=Mission= (misj´n) mission, sändning.

=Missionary= (miṡj´näri) missionär.

=Missis= se =Mistress=.

=Mist= (mist) tjocka, dimma.

=Mistake= (mistēk´) misstaga sig; misstag; =I am mistaken= (ej amm
mistēk´n) jag har misstagit mig; =I am mistaken by you= (bej jû) ni har
missförstått mig.

=Mister= (mist·r) herr (skrifves =Mr.=).

=Mistletoe= (miṡ´·ltå̱) mistel.

=Mistress= (mist´räss) herskarinna, älskarinna; (miss´is) fru (skrifves
=Mrs.=).

=Mistrust= (miströst´) misstro.

=Misty= (mis´ti) töcknig, dimmig.

=Misuse= (misjûṡ´) missbruka; (misjûs´) missbruk.

=Mite= (mejt) smula, obetydlighet, skärf.

=Mitigate= (mitt´igēt) lindra.

=Mitten= (mitt´n) vante.

=Mix= (micks) blanda, blanda sig.

=Mixture= (micks´tjûr) blandning.

=Moan= (må̱n) klaga, jämra sig; jämmer, klagan.

=Mob= (måbb) pöbel.

=Mobility= (måbill´iti) rörlighet.

=Mock= (måck) förlöjliga, håna, lura; hån; falsk, oäkta.

=Mockery= (måck´·ri) hån, bländverk.

=Mode= (må̱d) sätt, vis, bruk.

=Model= (mådd´·l) modell, mönster; modellera.

=Moderate= (mådd´·ret) måttlig; (mådd´·rēt) mildra, hålla i styr.

=Moderation= (mådd·rēsj´n) måtta.

=Modern= (mådd´·rn) nymodig, nutidens, nyare.

=Modest= (mådd´·st) anständig.

=Modesty= (mådd´·sti) anständighet.

=Modification= (måddifikē´sj·n) inskränkning, jemkning.

=Modify= (mådd´ifej) förändra, lämpa.

=Moil= (måjl) nedsmutsa.

=Moist= (måjst) fuktig.

=Moisten= (måjst´n) befukta.

=Mold=, se =Mould=.

=Mole= (må̱l) mullvad.

=Molest= (måläst´) besvära.

=Mollify= (måll´ifej) lindra.

=Moment= (må̱m´nt) ögonblick, vigt.

=Monarch= (månn´ark) sjelfherrskare, konung.

=Monastery= (månn´astri) kloster.

=Monday= (mön´dē) måndag; =saint --= (sēnt --) frimåndag.

=Money= (mönn´i) pengar; =ready --= (rädd´i --) reda pengar, kontant.

=Money-order= (mönn´i-ord·r) postanvisning.

=Monger= (möng´g·r) i sammansättn. -handlare.

=Monition= (månisj´n) förmaning.

=Monk= (mönk) munk.

=Monkey= (mönk´i) apa.

=Monopoly= (månåpp´åli) monopol, uteslutande rättighet.

=Monster= (månst´·r) vidunder.

=Monstrous= (månst´rös) afskyvärd.

=Month= (mönþ) månad.

=Monument= (mån´njûment) monument, minnesvård.

=Mood= (mûd) sinnesstämning.

=Moody= (mûd´i) vresig, gnatig.

=Moon= (mûn) måne.

=Moonlight= (mûn´lejt) månljus.

=Moonshine= (mûn´sjejn) månsken.

=Moonshiner= (mûn´sjejn·r) lönnbrännare.

=Moor= (mûr) kärr; förtöja.

=Mope= (må̱p) förslöa; vara slö.

=Mopish= (må̱p´isj) trög, surmulen.

=Moral= (mårr´·l) dygdig; =--s=, moral, sedelära, seder.

=Morality= (mårall´iti) sedlighet.

=Morbid= (må̱r´bid) sjuklig.

=Morbidly= (må̱r´bidli) sjukligt.

=Mordacity= (mårdass´iti) skärpa.

=Mordant= (må̱rd´nt) bitande.

=More= (må̱r) mera, flere; =once --= (°öns --) ännu en gång; =the --=,
ju fler.

=Moreover= (må̱rå̱v´·r) dessutom.

=Mormon= (mår´m·n) anhängare af Mormons lära, mormon.

=Mormonism= (mår´m·nism) Mormons lära (sekt, grundad af Joseph Smith
och uppkallad efter en föregifven profet vid namn Mormon).

=Morning= (må̱rn´ing) morgon, förmiddag.

=Morning-gown= (mårn´ing-gaun) nattrock.

=Morose= (mårå̱s´) vresig, sur.

=Morrow= (mårr´å̱) morgondag; =to --= (tû --) i morgon; =to --
morning=, i morgon bittida; =good --= (gûdd --) god morgon!

=Morsel= (må̱rs´·l) bit, stycke.

=Mortal= (må̱rt´·l) dödlig.

=Mortality= (mårtall´iti) dödlighet.

=Mortar= (må̱rt´·r) mörsare; murbruk.

=Mortgage= (må̱r´gedṡj) pant, hypotek, inteckning; pantsätta.

=Mortification= (mårtifikēsj´n) förödmjukelse, förtret.

=Mortify= (må̱rt´ifej) förödmjuka, förtreta.

=Moss= (måss) mossa.

=Most= (må̱st) mest, flest, högst; =-- people=, de flesta menniskor.

=Moth= (måþþ) mått, mal.

=Mother= (möŧŧ´·r) moder; mudder.

=Mother-in-law= (möŧŧ´·r-in-lå̱) svärmor.

=Motion= (må̱sj´n) rörelse.

=Motive= (må̱´tiv) bevekelsegrund.

=Motley= (mått´li) brokig.

=Mould= (må̱ld) mull, jord; mögel, mögla; form; forma, stöpa.

=Moulder= (må̱ld´·r) multna.

=Mound= (maund) jordvall.

=Mount= (maunt) stiga upp, belöpa sig till, höja.

=Mountain= (maunt´n) berg.

=Mountaineer= (mauntinīr´) vilde; bergsbo; röfvare, fribytare.

=Mountebank= (maunt´ibank) qvacksalfvare, storskräflare.

=Mourn= (må̱rn) sörja, klaga.

=Mourner= (må̱rn´·r) sörjande (som går i likprocession).

=Mourning= (må̱rn´ing) sorg, sorgdrägt.

=Mouse= (maus) mus.

=Mouth= (mauþ) mun, mynning.

=Movable= (mûv´ab·l) rörlig.

=Move= (mûv) röra, flytta; drag (i spel).

=Movement= (mûv´ment) rörelse.

=Mow= (må̱) meja, slå gräs.

=Much= (mötsj) mycken, mycket.

=Muck= (möck) dynga; gödsla.

=Mucous= (mjûk´ös) slemmig.

=Mucus= (mjûk´ös) slem.

=Mud= (mödd) gyttja, dy.

=Muddle= (mödd´·l) grumsa.

=Muddy= (mödd´i) nedsmutsad, grumsig, oklar; nedsmutsa.

=Muff= (möff) muff.

=Muffin= (möf´fin) ett slags tébröd.

=Muffle= (möff´·l) insvepa.

=Mug= (mögg) mugg.

=Mulatto= (mjûlat´tå) mulatt, halfneger.

=Mulberry= (möl´bärri) mulbär.

=Mulct= (mölkt) plikt, böter; pliktfälla.

=Mule= (mjûl) mulåsna.

=Mull= (möll) krydda och glödga (vin).

=Multi-= (mölt´i) i sammansättningar: mång-.

=Multifarous= (möltifä̱r´ös) mångartad, mångfaldig.

=Multiplication= (möltiplikēsj´·n) multiplikation.

=Multiply= (mölt´iplej) multiplicera, mångfaldiga, föröka.

=Multitude= (mölt´itjûd) mängd.

=Mumble= (mömb´·l) mumla.

=Mummery= (möm´·ri) narrspel.

=Mump= (mömp) mumsa, mumla.

=Mumps= (mömps) inflammation i öronmandlarne.

=Mundane= (mön´dēn) verldslig, jordisk.

=Municipal= (mjûniss´ip·l) stads-, kommunal-.

=Munificence= (mjûniff´isäns) frikostighet.

=Munificent= (mjûniff´isänt) frikostig.

=Murder= (mörd´·r) mörda; mord.

=Murderer= (mörd´r·r) mördare.

=Murmur= (mörm´·r) sorl, brus; sorla, brusa, brumma.

=Muscle= (möss´·l) muskel, mussla.

=Muscular= (mösk´jûl·r) som tillhör musklerna, muskulös.

=Muse= (mjûṡ) grubbel; grubbla, fundera.

=Museum= (mjûṡī´öm) museum.

=Mushroom= (mösj´rûm) svamp, champignon.

=Music= (mjû´ṡik) musik.

=Musical= (mjûṡ´ik·l) musikalisk.

=Musician= (mjûṡisj´n) musikant.

=Musk= (mösk) moskus, mysk.

=Musket= (mösk´t) gevär.

=Muslin= (mös´lin) muslin, nättelduk.

=Must= (möst) måste.

=Must= (möst) bli unken.

=Mustachio= (möstāsj´å) mustache.

=Mustard= (möst´·rd) senap.

=Muster= (möst´·r) mönstra; mönstring.

=Musty= (möst´i) unken, möglig.

=Mutable= (mjût´ab·l) föränderlig.

=Mute= (mjût) stum.

=Mutilate= (mjût´ilēt) stympa.

=Mutilation= (mjûtilē´sj·n) stympning.

=Mutiny= (mjût´ini) myteri, uppror; göra uppror.

=Mutter= (mött´·r) muttra; mummel.

=Mutton= (mött´n) fårkött, lammkött.

=Mutual= (mjût´jû·l) gemensam, ömsesidig.

=Muzzle= (möṡṡ´·l) nos, mynning; sätta nosgrimma på.

=My= (mej) min, mitt, mina.

=Myopy= (mej´åpi) närsynthet.

=Myrrh= (mörr) myrra.

=Myrtle= (m·rt´·l) myrten.

=Myself= (misälf´) jag sjelf, mig.

=Mysterial= (mistīr´i·l) hemlighetsfull.

=Mysterious= (mistīr´jös) hemlighetsfull.

=Mystery= (mist´·ri) hemlighet.

=Mystic= (mist´ik) gåtfull.

=Mystify= (mist´ifej) föra bakom ljuset, inbilla.

=Myth= (miþ) myt, saga.

=Mythology= (miþåll´ådji) mytologi (läran om hedniska guddomligheter).


N.

=N= (änn) bokstafven N.

=Nab= (nabb) spets, topp.

=Nabob= (nē´båb) indisk höfding; person, som riktat sig i Indien.

=Nacre= (nēk´·r) perlemor.

=Nag= (nagg) liten häst.

=Nail= (nēl) nagel, spik; spika.

=Naive= (na´īv) okonstlad.

=Naked= (nēk´id) naken.

=Name= (nēm) namn; =to call --s=, utskälla; -- nämna, benämna, utnämna.

=Nameless= (nēm´less) namnlös.

=Namely= (nēm´li) nämligen.

=Namesake= (nēm´sēk) namne, kajman.

=Nap= (napp) slummer, slumra; -- lugg (på kläde).

=Napkin= (nap´kin) servet.

=Narcotic= (narkått´ik) bedöfvande; sömngifvande medel.

=Narcosis= (narkå̱´sis) bedöfning.

=Nard= (nārd) nardus.

=Nare= (nēr) näsborr.

=Narrate= (narrēt) berätta.

=Narration= (narrēsj´n) berättelse.

=Narrative= (narr´ativ) skildrande.

=Narrow= (narr´å̱) trång.

=Nasty= (nāst´i) smutsig, stygg.

=Natal= (nēt´·l) födelse-.

=Nation= (nēsj´n) nation.

=National= (nasj´·nal) national.

=Nationality= (nasj·nall´iti) nationalitet.

=Nationalization= (nasj·nalliṡē´sj·n) naturalisering.

=Native= (nēt´iv) medfödd, infödd, hem-; inföding.

=Nativity= (nativv´iti) födelse, börd.

=Natural= (natt´jûr·l) naturlig.

=Naturalist= (natt´jûralist) naturälskare.

=Naturalize= (natt´jûralejṡ) gifva infödingsrätt.

=Nature= (nēt´jûr) natur, egenskap; =by --=, af naturen.

=Naughty= (nå̱t´i) odygdig, stygg.

=Nausea= (nå̱sj´ia) äckel, qväljning.

=Nauseous= (nå̱sj´ös) äcklig, vämjelig.

=Nautical= (nå̱´tik·l) sjö- (med afseende på sjöman).

=Naval= (nēv´·l) sjö- (med afseende på sjöväsen).

=Nave= (nēv) skepp (i en kyrka).

=Navel= (nēv´·l) nafle.

=Navigable= (navv´igab·l) segelbar.

=Navigate= (navv´igēt) segla.

=Navigation= (navigēsj´n) skeppsfart.

=Navy= (nēv´i) flotta, sjöväsen.

=Nay= (nē) ja, till och med.

=Neap tide= (nīp´tejd) springtid (vid ebb och flod).

=Near= (nī·r) nära, nästan.

=Near-sighted= (nīr´sejt·d) närsynt.

=Neat= (nīt) nätt, ren; -- nötkreatur.

=Nebulous= (näbb´jûlös) töcknig, dimmig, molnhöljd.

=Necessary= (näss´äsäri) nödvändig; behof.

=Necessaries= (näss´äsäris) förnödenheter.

=Necessarily= (näss´ässär·li) nödvändigt.

=Necessitate= (nisäss´itēt) tvinga.

=Necessitous= (nisäss´itös) behöfvande.

=Necessity= (nisäss´iti) nödvändighet, behof, nöd.

=Neck= (näck) hals.

=Neckcloth= (näck´klåþþ) halsduk.

=Neckerchief= (näck´·rtjiff) halsduk.

=Necklace= (näck´les) halsband.

=Nectar= (näck´t·r) nektar, gudadryck.

=Need= (nīd) nöd; brist, behöfva.

=Needle= (nīd´·l) synål.

=Needless= (nīd´läss) onödig.

=Needlework= (nīd´·l°örk) söm, broderi.

=Needs= (nēds) nödvändigt; =if it -- must be= (iff itt -- möst bī) om
det ovilkorligen måste ske.

=Nefarious= (nifä̱r´jös) skändlig.

=Negative= (nägg´ativ) nekande.

=Neglect= (nigläkt´) försumma, uraktlåta, ringakta; försummelse.

=Negligence= (nägg´lidjäns) försumlighet.

=Negligent= (nägg´lidjänt) försumlig.

=Negotiate= (nigå̱sj´iet) drifva handel, underhandla.

=Negotiation= (nigå̱sjiēsj´n) underhandling, handelsförbindelse.

=Negro= (nī´grå) neger.

=Negus= (nīg´ös) en dryck (af vin, vatten, socker och citronsaft).

=Neigh= (nē) gnägga; gnäggning.

=Neighbor= (nēb´·r) granne; gränsa till.

=Neighborhood= (nēb´·rhûdd) grannskap.

=Neither= (nīŧ´·r) ingendera, hvarken.

=Nephew= (nävv´jû) brorson, systerson.

=Nepotism= (näp´åtism) favoritvälde på grund af slägtskap eller
relationer.

=Nerve= (n·rv) nerv.

=Nervous= (n·r´vös) retlig, ömtålig.

=Nervousness= (n·r´vösness) kraft, styrka; nervsvaghet.

=Nest= (näst) näste, fogelbo; bygga bo.

=Net= (nätt) nät; binda nät, fånga i nät; -- ren, netto.

=Nether= (näŧŧ´·r) nedre.

=Nettle= (nätt´·l) nässla.

=Neutral= (njût´r·l) neutral.

=Never= (nävv´·r) aldrig; =-- a whit= (nävv´·r ē h°itt) icke det
ringaste; =-- more= (-- må̱r) aldrig mer; =-- mind= (-- mejnd) det gör
ingenting, tala ej derom.

=New= (njû) ny.

=News= (njûṡ) nyheter.

=Newspaper= (njûṡ´pēp·r) tidning.

=New-year= (njû´jī·r) nyår.

=Next= (näkst) näst, närmast.

=Nib= (nibb) spets (af en penna).

=Nibble= (nibb´·l) nypa.

=Nice= (nejs) nätt, näpen, angenäm.

=Nick= (nick) inskära, passa ihop; insnidt; =in the very --= (värr´i) i
rätta ögonblicket; =old --= djefvulen.

=Nicknacks= (nick´nacks) leksaker.

=Nickname= (nick´nēm) öknamn.

=Nide= (nejd) bo; kull.

=Niece= (nīs) brorsdotter, systerdotter.

=Niggard= (nigg´·rd) njugg; girigbuk.

=Nigh= (nej) nära, nästan.

=Night= (nejt) natt, afton; =to--=, i afton; =last --=, i aftes.

=Nightfall= (nejt´få̱l) skymning.

=Nightingale= (nejt´ingēl) näktergal.

=Nightmare= (nejt´mä̱r) mara.

=Nimble= (nimb´·l) snabb, rask.

=Nimbleness= (nimb´·lness) raskhet.

=Nimbly= (nimb´li) raskt, hurtigt.

=Nine= (nejn) nio.

=Nineteen= (nejn´tīn) nitton.

=Ninety= (nejn´ti) nittio.

=Ninth= (nejnþ) nionde.

=Nip= (nipp) nypa, knipa, bita; nyp, klämning.

=Nippers= (nipp´·rṡ) pl. kniptång.

=Nitric acid= (nej´trik ass´id) salpetersyra.

=No= (nå̱) nej, ingen, intet; =-- longer= (-- lån´g·r) ej längre; =--
more= (-- må̱r) ej mer.

=Nobility= (nåbill´iti) adel. [Den eng. adeln indelas uti; =duke=
(djûk) hertig, =marquis= (mār´k°iss) markis, =earl= (·rl) grefve,
=viscount= (vej´kaunt) vicomte, =baron= (barr´n) baron; hit räknas icke
=baronet= (barr´·nätt), ehuru en ärftlig ridderlig värdighet].

=Noble= (nå̱b·l) ädel; adelsman.

=Nobleman= (nå̱b´·lman) adelsman.

=Nobody= (nå̱´båddi) ingen.

=Nocturnal= (nåcktörn´·l) nattlig.

=Nod= (nådd) nick; nicka.

=Noise= (nåjṡ) buller; bullra.

=Noisome= (nåj´söm) osund.

=Noisy= (nåj´si) bullrande, larmande.

=Nomads= (nåm´ads) herdefolk.

=Nominate= (nåmm´inēt) nämna, utnämna.

=Nomination= (nåminēsj´n) utnämning.

=Non= (nånn) i sammansättn. icke-, o-.

=Nonage= (nånn´edṡj) minderårighet.

=None= (nönn) ingen, intet.

=Nonplus= (nånn´plös) förbluffa; yttersta förlägenhet.

=Nonsense= (nåns´ns) dumt prat, snack.

=Nonsensical= (nånsäns´ik·l) meningslös, orimlig.

=Nook= (nûk) vrå, hörn.

=Noon= (nûn) middag.

=Noonday= (nûn´dē) middagstid.

=Noose= (nûs) snara; slinga.

=Nor= (nå̱r) icke heller; eller.

=Normal= (nå̱rm´·l) normal, lodrät.

=North= (nå̱rþ) norr; =-- east= (īst) nordost; =-- west= (°äst)
nordvest.

=Northern= (nå̱rŧ´·rn) nordlig.

=Norway= (nårr´°ē) Norge.

=Norwegian= (når°īdṡj´n) norrman, norsk.

=Nose= (nå̱ṡ) näsa.

=Nosegay= (nå̱ṡ´gē) blombukett.

=Nostril= (nåst´ril) näsborre.

=Not= (nått) icke, ej.

=Notable= (nå̱t´ab·l) märkvärdig; (nått´ab·l) flitig, huslig.

=Notably= (nå̱t´abli) märkligt.

=Notary= (nå̱t´·ri) notarie.

=Notch= (nåtsj) skåra, hack.

=Note= (nå̱t) tecken, anmärkning, kort bref, biljett, sedel, not;
anmärka, anteckna.

=Noted= (nå̱t´id) berömd.

=Noteworthy= (nå̱t´°·rŧi) märkvärdig.

=Nothing= (nöþþ´ing) ingenting.

=Notice= (nå̱´tiss) iakttagelse; märka; =to take -- of= (tēk) lägga
märke till.

=Notify= (nå̱´tifej) kungöra.

=Notion= (nå̱sj´n) begrepp.

=Notorious= (nåtå̱r´jös) uppenbar, beryktad.

=Notwithstanding= (nåt°iþstand´ing) oaktadt.

=Noun= (naun) substantiv.

=Nourish= (nörr´isj) nära, underhålla, uppfostra.

=Nourishment= (nörr´isjment) näring, föda.

=Novel= (nåvv´·l) ny, ovanlig; novell, roman.

=Novelty= (nåvv´·lti) nyhet.

=November= (nåvämb´·r) november.

=Novice= (nåvv´is) novis i ett kloster; nykomling.

=Now= (nau) nu.

=Nowadays= (nau´edēṡ) nu för tiden.

=Nowhere= (nå̱´°ä̱r) ingenstädes.

=Noxious= (nåksj´ös) skadlig.

=Nozzle= (nåṡṡ´·l) nos, mynning.

=Nucleus= (njû´kliös) kärna.

=Nude= (njûd) naken.

=Nudge= (nödṡj) vidröra, stöta till (med armbågen, ss. påminnelse).

=Nudity= (njûd´iti) nakenhet.

=Nuisance= (njûs´·ns) besvär, plåga, obehag, förfång.

=Null= (nöll) ogiltig, vårdslös.

=Numb= (nömm) styf; göra stel.

=Number= (nömb´·r) räkna; nummer, tal, antal, mängd.

=Numeral= (njûm´·ral) siffra, räkneord.

=Numerate= (njûm´·rēt) räkna.

=Numeration= (njûm·rēsj´n) räkning.

=Numerous= (njûm´·rös) talrik.

=Nun= (nönn) nunna.

=Nuncupate= (nöng´kjûpēt) högtidligt förklara.

=Nuncupation= (nöngkjûpē´sj·n) offentlig förklaring.

=Nuptials= (nöpsj´·lṡ) bröllop.

=Nurse= (nörs) uppamma, uppföda; amma, sköterska.

=Nurse-child= (nörs´tjejld) dibarn.

=Nurse-maid= (nörs´mēd) barnpiga.

=Nursery= (nörs´·ri) barnkammare, plantskola.

=Nursling= (nörs´ling) dibarn.

=Nurture= (nör´tjûr) näring, föda; uppfostra, upptukta.

=Nut= (nött) nöt, mutter.

=Nut-cracker= (nött´krack·r) nötknäckare.

=Nutmeg= (nött´mägg) muskotnöt.

[Illustration: Njevsky Prospekt, den förnämsta hufvudgatan i St.
Petersburg, Rysslands hufvudstad.]

=Nutriment= (njût´riment) födoämne.

=Nutrition= (njûtrisj´n) näring.

=Nutritious= (njûtrisj´ös) närande.

=Nutritive= (njû´tritiv) närande, födande.

=Nymph= (nimf) nymf.


O.

=O= (å̱) femtonde bokstafven i alfabetet.

=O’= (å) förk. =of; at 5 o’clock= (att fejv å’klåck´) kl. 5; framför
irländska namn betyder det “son af,” ex. =O’Connel=, Connels son.

=Oaf= (å̱f) bortbyting.

=Oak= (å̱k) ek.

=Oakum= (åk´öm) dref.

=Oar= (å̱r) åra; ro.

=Oaten= (å̱t´n) af hafre.

=Oath= (å̱þ) ed.

=Oats= (å̱ts) hafre.

=Obdurate= (åb´djûret) förhärdad.

=Obedience= (åbīdj´ns) lydnad.

=Obedient= (åbīdj´nt) lydig.

=Obese= (åbīs´) tjock och fet.

=Obey= (åbē´) lyda.

=Object= (åb´djäkt) föremål; (åbdjäkt´) invända.

=Objection= (åbdjäksj´n) invändning; =I have no --= (ej havv nå̱ --)
jag har ingenting deremot.

=Objective= (åbdjäkt´iv) objektiv, verklig.

=Objurgate= (åbdjörg´ēt) banna.

=Obligate= (åb´ligēt) förpligtiga.

=Obligation= (åbligēsj´n) förpligtelse, förbindelse, skuldsedel.

=Oblige= (åblejdṡj´) förbinda, nödga, tvinga.

=Obliging= (åblejdṡj´ing) förbindlig, artig.

=Oblique= (åblīk´) sned.

=Obliquity= (åblick´°iti) snedhet.

=Obliterate= (åblitt´·rēt) utplåna.

=Oblivion= (åblivj´n) glömska.

=Oblong= (åb´lång) aflång.

=Obloquy= (åb´låk°i) klander.

=Obnoxious= (åbnåksj´ös) klandervärd, förhatlig.

=Obscene= (åbsīn) otuktig, slipprig.

=Obscure= (åbskjûr´) mörk, obemärkt; förmörka, fördunkla.

=Obscurity= (åbskjûr´iti) mörker.

=Obsecrate= (åb´sikrēt) bönfalla.

=Observance= (åbṡ·rv´ns) åtlydnad, efterlefnad.

=Observant= (åbṡ·rv´nt) uppmärksam, lydig (på, mot, =of=).

=Observation= (åbṡ·rvēsj´n) iakttagelse, anmärkning.

=Observatory= (åbṡ·rv´atåri) observatorium.

=Observe= (åbṡ·rv´) iakttaga, märka, anmärka.

=Obsolete= (åbs´ålīt) föråldrad.

=Obstacle= (åb´stack·l) hinder.

=Obstinacy= (åb´stinasi) envishet.

=Obstinate= (åb´stinet) envis.

=Obstruct= (åbströkt´) förstoppa, hindra.

=Obstruction= (åbströksj´n) förstoppning, hinder.

=Obtain= (åbtēn´) erhålla.

=Obtainable= (åbtēn´able) möjlig att ernå.

=Obtrude= (åbtrûd´) påtruga.

=Obtund= (åbtönd´) dämpa.

=Obtuse= (åbtjûṡ´) trubbig.

=Obvious= (åb´vjös) tydlig, påtaglig.

=Occasion= (åkēṡj´n) tillfälle, anledning; förorsaka; =there is no --=
(ŧär iṡ nå̱ --) ingen orsak!

=Occasional= (åkēṡj´·n·l) tillfällig.

=Occasionally= (åkēṡj´n·lli) tillfälligt.

=Occident= (åcks´idnt) vestern.

=Occult= (åkölt´) hemlig.

=Occupation= (åkjûpēsj´n) sysselsättning, göromål.

=Occupy= (åck´jûpej) taga i besittning, bebo, sysselsätta (sig med).

=Occur= (åkör´) hända.

=Occurrence= (åkörr´ns) händelse.

=Ocean= (å̱sj´·n) verldshaf.

=October= (åktå̱b´·r) oktober.

=Ocular= (åck´jûl·r) ögon-.

=Oculist= (åck´jûlist) ögonläkare.

=Odd= (ådd) udda; besynnerlig; =-- jobs= (-- djåbbṡ) tillfälliga
uträttningar.

=Oddity= (ådd´iti) egenhet, sällsamhet.

=Odds= (åddṡ) utrop af förundran i sammans. =-- bobs! -- heart!=
(båbs, hārt) för tusan! kors!

=Odious= (å̱d´jös) förhatlig, afskyvärd.

=Odor= (å̱d´·r) lukt, doft.

=Odoriferous= (å̱dåriff´rös) välluktande.

=Of= (åvv) af; =-- course= (kå̱rs) naturligtvis; =-- late= (lēt)
nyligen.

=Off= (åff) bort; =he is badly --= (hi iṡ badd´li) han är illa deran.

=Offal= (åff´·l) affall, afskrap.

=Offence= (åffäns´) anstöt, förargelse.

=Offend= (åffänd´) förolämpa, synda.

=Offensive= (åffäns´iv) anstötlig, anfallande.

=Offer= (åff´·r) erbjuda; anbud.

=Office= (åff´is) embete, pligt, kontor; pl. uthusrum.

=Officer= (åff´is·r) embetsman.

=Official= (åffisj´·l) officiel.

=Officious= (åffisj´ös) fjäskande, beställsam.

=Offscum= (åff´sköm) afskum.

=Offspring= (åff´spring) afkomma.

=Often= (åff´n) ofta.

=Ogle= (å̱g´·l) snegla, kasta förstulna blickar.

=Ogre= (å̱g´·r) varulf.

=Oil= (åjl) olja.

=Oilcloth= (åjl´klåþ) vaxduk.

=Old= (å̱ld) gammal; =older= (å̱ld·r) äldre (än, =than=).

=Old-fashioned= (å̱ld´fasj·nd) gammalmodig.

=Olive= (åll´iv) oliv (träd, bär).

=Oliver= (åll´iv·r) eng. namn.

=Omelet= (åm´lätt) äggkaka.

=Omen= (å̱m´n) förebud.

=Ominous= (åmm´inös) olycksbådande.

=Omission= (åmisj´n) försummelse.

=Omit= (åmitt´) försumma, uraktlåta.

=Omnibus= (åm´nibös) omnibus (i dagl. tal =bus=).

=Omnifarious= (åmnifä̱r´jös) af alla slag.

=Omnipotent= (åmnipp´åtänt) allsmägtig.

=Omnipresent= (åmnipräṡṡ´nt) allestädes närvarande.

=Omniscient= (åmnisj´nt) allvetande.

=On= (ånn) på, angående; framåt, vidare; =go --=, gå på; =and so --=
(and så̱ --) o. s. v.

=Once= (°öns) en gång; =at --=, med ens; =-- more= (må̱r) en gång till.

=One= (°önn) en, ett; man; =the old coat and the new --= (ŧi å̱ld kå̱t
and ŧ njû --) den gamla och den nya rocken; =the little ones= (ŧ litt·l
°önṡ) de små; =it is all -- to me= (it iṡ å̱l -- tû mī) det är mig
detsamma.

=Onion= (önj´n) lök.

=Only= (å̱n´li) enda; endast, blott; =not -- … but= (nått -- … bött) ej
blott … utan äfven.

=Onset= (ån´sätt) angrepp.

=Onslaught= (ån´slå̱t) angrepp, anfall.

=Onyx= (å̱´niks) onyx.

=Onward= (ån´°·rd) framåt.

=Ooze= (ûṡ) sina, flyta långsamt; gyttja.

=Opacity= (åpass´iti) ogenomskinlighet, mörker.

=Opaque= (åpēk´) ogenomskinlig.

=Opal= (å̱´pal) opal.

=Open= (å̱p´n) öppen; öppna.

=Open-handed= (å̱p´nhand·d) frikostig.

=Open-hearted= (å̱p´nhārt·d) öppenhjertig.

=Opening= (å̱p´ning) öppning, början.

=Opera= (åpp´·ra) opera, sångspel.

=Operate= (åpp´·rēt) operera, göra verkan.

=Operation= (åpp·rēsj´n) operation, verkan.

=Operative= (åpp´·rativ) verksam; handtverkare.

=Ophthalmia= (åff´þalmja) ögoninflammation.

=Opiate= (å̱´piät) sömngifvande medel.

=Opinion= (åpinj´n) mening, åsigt.

=Opponent= (åppå̱n´nt) motståndare.

=Opportune= (åpårtjûn´) läglig.

=Opportunity= (åpårtjûn´iti) läglighet.

=Oppose= (åppå̱ṡ´) motsätta sig.

=Opposite= (åpp´åṡit) motsatt, gentemot (=to=).

=Opposition= (åppåṡisj´n) motstånd, motparti.

=Oppress= (åppräss´) förtrycka.

=Oppression= (åppräsj´n) förtryck.

=Opprobrious= (åpprå̱b´riös) vanhederlig, skändlig.

=Opprobrium= (åpprå̱b´riöm) vanära.

=Oppugn= (åppjûn´) bekämpa.

=Optician= (åptisj´n) optikus.

=Optimist= (åp´timist) en, som ser allt från dess bästa sida, optimist.

=Option= (åp´sj·n) valfrihet, fritt val, godtycklighet.

=Opulence= (åpp´jûläns) rikedom.

=Opulent= (åpp´jûlänt) förmögen.

=Or= (å̱r) eller.

=Oracle= (årr´ak·l) orakel.

=Oral= (å̱r´·l) muntlig.

=Orange= (årr´ndṡj) pomerans, apelsin.

=Oration= (årēsj´n) offentligt tal.

=Orator= (årr´at·r) talare.

=Orb= (å̱rb) klot, kretslopp.

=Orchard= (å̱r´tj·rd) fruktträdgård.

=Orchestra= (å̱rkäst´ra) orkester.

=Ordain= (årdēn´) förordna, inviga (i prestembetet).

=Ordeal= (år´di·l) pröfning.

=Order= (å̱rd´·r) ordna, inrätta, befalla; ordning, befallning, klass,
orden; =out of --= (aut åvv --) i oordning; =in -- to=, för att.

=Orderly= (å̱r´d·rli) ordentlig.

=Ordinance= (å̱r´dinans) föreskrift, förordning.

=Ordinary= (å̱r´dinäri) vanlig; spisqvarter, måltid.

=Ordure= (å̱r´djûr) smuts.

=Ore= (å̱r) malm.

=Organ= (å̱r´gan) organ, verktyg, orgel.

=Organic= (årgann´ik) organisk.

=Organism= (å̱r´ganiṡm) organism.

=Organist= (å̱r´ganist) organist.

=Organize= (å̱r´ganejṡ) inrätta.

=Orient= (å̱r´jänt) österlandet.

=Oriental= (årjänt´·l) österländsk.

=Orifice= (årr´ifiss) öppning.

=Origin= (årr´idjin) ursprung.

=Original= (åridṡj´in·l) ursprunglig, egendomlig, original.

=Originality= (åridṡjnall´iti) ursprunglighet, egendomlighet.

=Ornament= (å̱r´nament) pryda; prydnad.

=Orphan= (å̱rf´n) föräldralös.

=Orthodox= (å̱r´þådåks) renlärig.

=Orthography= (årtågg´rafi) rättskrifning.

=Oscillate= (åss´ilēt) svänga.

=Ostensible= (åstäns´ib·l) synbar.

=Ostentation= (åstäntēsj´n) prål, skryt.

=Ostentatious= (åstäntēsj´ös) prålig, skrytsam.

=Ostler=, se =hostler=.

=Ostrich= (ås´tritsj) struts.

=Other= (öŧŧ´·r) andra; =each -- =(ītsj --) hvarandra; =the -- day=
(dē) häromdagen; =every -- day=, hvarannan dag.

=Otherwise= (öŧŧ´·r°ejs) på annat sätt, annars.

=Otter= (ått´·r) utter.

=Ought= (å̱t) bör, borde (=to=).

=Ounce= (auns) uns.

=Our, ours= (aur, aurṡ) vår, vårt, våra.

=Ourselves= (aursälvṡ´) oss sjelfva.

=Out= (aut) ut, ute; förbi; =-- upon you= (öpånn´jû) ni borde skämmas!
=-- of= (-- åvv) utur, från, utom; =-- of breath= (-- åvv bräþþ´)
andtruten; =-- of use= (-- åvv jûs´) obruklig.

=Out= (aut) i en mängd sammansättningar; öfver- (mer än). Här saknade
ord med förstafvelsen =out-= sökas under hufvudordet.

=Outbid= (autbidd´) öfverbjuda.

=Outbound= (aut´baund) destinerad till utlandet.

=Outcast= (aut´kāst) landsförvist.

=Outdo= (autdû´) öfverträffa.

=Outdoor= (aut´då̱r) utomhus.

=Outfit= (aut´fit) utrustning.

=Outfit= (autfit´) utrusta.

=Outgrow= (autgrå̱´) växa från.

=Outing= (au´ting) utflygt.

=Outlaw= (aut´lå̱) fredlös; röfvare.

=Outline= (aut´lejn) utkast; göra utkast.

=Outlive= (autlivv´) öfverlefva.

=Outrage= (aut´redṡj) skymfa; skymf, våld.

=Outrageous= (autrēdṡj´ös) våldsam, afskyvärd.

=Outright= (autrejt´) rent ut, genast.

=Outrun= (autrönn´) springa hastigare än, öfvergå.

=Outset= (aut´sätt) första början.

=Outshine= (autsjejn´) öfverglänsa.

=Outside= (aut´sejd) utsida, yttre.

=Outstand= (autstand´) stå ut; =Outstanding debts= (autstand´ing dätts)
utestående fordringar.

=Outward= (aut´°·rd) utvärtes.

=Oval= (å̱v´·l) aflång, äggrund.

=Oven= (övv´n) ugn.

=Over= (å̱v´·r) öfver, alltför. Här saknade ord med förstafvelsen
=over-= sökas under hufvudordet.

=Overbid= (å̱v·rbidd´) öfverbjuda.

=Overboard= (å̱v·rbå̱rd´) öfverbord.

=Overboil= (å̱v·rbåjl´) koka öfver.

=Overcharge= (å̱v·rtjārdṡj´) öfverlasta.

=Overcome= (å̱v·rkömm´) öfvervinna, betvinga.

=Overdo= (å̱v·rdû´) anstränga sig för mycket, koka för mycket.

=Overdraw= (å̱v·rdrå̱´) öfverdrifva, draga öfver det belopp man har
till godo.

=Overfill= (å̱v·rfill´) öfverfylla.

=Overfull= (å̱v·rfûll´) öfverfull.

=Overhear= (å̱v·rhīr´) råka att höra (utan de talandes vetskap).

=Overlay= (å̱v·rlē´) betäcka.

=Overlive= (å̱v·rlivv´) öfverlefva.

=Overlook= (å̱v·rlûck) öfverskåda, öfverse (något, med något).

=Overreach= (å̱v·rrītsj´) bedraga.

=Overrun= (å̱v·rrönn´) öfversvämma, härja, springa förbi.

=Overseer= (å̱v·rsī´·r) uppsyningsman, faktor (å boktryckeri).

=Overtake= (å̱v·rtēk´) upphinna, öfverfalla.

=Overthrow= (å̱v·rþrå̱´) kullkasta, tillintetgöra.

=Overture= (å̱´v·rtjûr) förslag, förspel.

=Overvalue= (å̱v·rvall´·jû) värdera för högt.

=Overwhelm= (å̱v·r°älm´) öfverväldiga.

=Owe= (å̱) vara skyldig, hafva att tacka för; =this was owing to= (ŧiss
°åṡ å̱´ing tû) detta hade sin grund i.

=Owl= (aul) uggla.

=Own= (å̱n) egen; ega, erkänna.

=Owner= (å̱n´·r) egare.

=Ox= (åcks) oxe; pl. =oxen= (åksn).

=Oxygen= (åks´idjän) syre.

=Oyster= (åjst´·r) ostron.


P.

=P.= (pī) bokstafven P.

=P.M.= (förkortn. _post meridiem_) eftermiddagen.

=Pace= (pēs) gång, steg; skrida.

=Pacific= (pasiff´ik) fredlig; =the -- Ocean= (å̱sj´n) Stilla Hafvet.

=Pacify= (pass´ifej) lugna.

=Pack= (pack) packe; packa, packa sig.

=Packet= (pack´t) paket.

=Pact= (pakt) förbund.

=Pad= (padd) dyna.

=Paddle= (padd´·l) plaska; skofvel.

=Paddlebox= (padd´·lbåcks) hjulhus.

=Paddock= (padd´åck) padda.

=Paddy= (padd´i) ett skämtnamn på irländare.

=Padlock= (padd´låck) hänglås.

=Pagan= (pēg´n) hedning.

=Page= (pēdṡj) sida (i en bok).

=Pageant= (padṡj´nt) pomp och ståt.

=Pail= (pēl) balja.

=Pain= (pēn) straff, smärta, qval; bekymra, smärta.

=Painful= (pēn´fûll) smärtsam.

=Paint= (pēnt) måla; färg.

=Painter= (pēnt´·r) målare.

=Painting= (pēnt´ing) målning, tafla.

=Pair= (pär) par.

=Palace= (pall´es) palats.

=Palate= (pall´et) gom.

=Pale= (pēl) blek; -- påle, inhägnad.

=Paleness= (pēl´näss) blekhet.

=Paling= (pēl´ing) staket.

=Pall= (på̱l) väcka afsmak, bli osmaklig, förlora smaken.

=Palliate= (pall´jēt) bemantla.

=Palliative= (pall´jativ) lindringsmedel.

=Pallid= (pall´id) blek.

=Pall Mall= (päll´ mäll) en stor gata i London.

=Palm= (pām) palm; flata handen.

=Palmer= (pām´·r) pilgrim.

=Palpable= (palp´ab·l) känbar, påtaglig.

=Palpitate= (palp´itēt) häftigt klappa (om hjertat).

=Palpitation= (palpitēsj´n) hjertklappning.

=Palsy= (på̱lṡ´i) lamhet.

=Palter= (på̱lt´·r) bruka knep.

=Paltry= (på̱lt´ri) eländig, usel.

=Pamper= (pamp´·r) göda.

=Pamphlet= (pam´flätt) flygskrift.

=Pan= (pann) panna.

=Pancake= (pann´kēk) pannkaka.

=Pander= (pand´·r) kopplare; koppla.

=Pane= (pēn) glasruta.

=Panel= (pann´·l) panelning.

=Pang= (pang) smärta, qval.

=Panic= (pann´ik) panisk; plötslig fruktan, blindt allarm.

=Pannage= (pann´edṡj) ollonbete.

=Pannier= (panj´·r) pack-korg.

=Panorama= (panårē´ma) panorama, rundmålning.

=Pansy= (panṡ´i) styfmorsblomma.

=Pant= (pānt) flämta; flämtning.

=Pantaloons= (pantalûnṡ´) benkläder. (I England vanligen: =trousers=.)

=Pantofle= (pantûf´·l) toffel.

=Pantomime= (pant´åmejm) pantomim (spel med åtbörder).

=Pantry= (pant´ri) skafferi.

=Pap= (papp) bröstvårta.

=Papa= (pappā´) pappa.

=Paper= (pēp´·r) papper, tidning; pappers-.

=Paper money= (pēp´·rmönni) papperspengar.

=Pappy= (papp´i) saftig.

=Par= (pār) lika värde; =at --=, al pari.

=Parable= (parr´ab·l) liknelse.

=Parade= (parēd´) parad, prakt; prunka, paradera.

=Paradise= (parr´adejs) paradis.

=Paradox= (parr´adåks) paradox (en skenbar orimlighet).

=Paragraph= (parr´agraf) afdelning, paregraf (§).

=Parallel= (parr´al·l) parallel; parallel linie (ständigt på samma
afstånd från en annan); jemförelse, sammanställning; jemföra.

=Paralyze= (parr´alejṡ) förlama.

=Paramount= (parr´amaunt) förnämst, öfverhufvud.

=Paramour= (parr´amår) älskare, älskarinna.

=Paraphrase= (parr´afrēṡ) omskrifning.

=Parasite= (parr´asejt) snyltgäst.

=Parasol= (parr´asål) parasol.

=Parcel= (pārsl) stycke, del; sönderstycka, dela.

=Parch= (pārtsj) torka, sveda.

=Parchment= (pārtsj´ment) pergament.

=Pardon= (pārd´n) förlåta; förlåtelse, ursäkt.

=Pardonable= (pārd´nab·l) förlåtlig.

=Pare= (pä̱r) skala, afskrapa.

=Parent= (pä̱r´nt) fader, moder: pl. föräldrar.

=Parenthesis= (paränþ´isis) parentes.

=Parish= (parr´isj) socken.

=Park= (pārk) park.

=Parley= (pārl´i) underhandla.

=Parliament= (pār´liament) parlament. [Storbritanniens och Irlands
riksdag, bestående af the =House of Lords= (ŧ haus åvv lå̱rdṡ)
öfverhuset, och the =House of Commons= (ŧ haus åvv kåmm´ns)
underhuset. Öfverhuset utgöres af andliga ledamöter, =lords spiritual=
(spirr´itjû·l), och verldsliga, =lords temporal= (tämp´år·l).]

=Parlor= (pārl´·r) förmak.

=Parochial= (parå̱k´j·l) socken-.

=Parricide= (parr´isejd) fadermördare, fadermord.

=Parrot= (parr´åt) papegoja.

=Parsimonious= (parsimå̱n´jös) sparsam.

=Parsimony= (pars´imåni) sparsamhet.

=Parsley= (pārs´li) persilja.

=Parsnip= (pārs´nip) palsternacka.

=Parson= (pārs´n) prest, kyrkoherde.

=Parsonage= (pars´nedṡj) prestgård.

=Part= (pārt) del, åliggande; dela, gå sönder, afresa; förlora, skiljas
(från, =with=).

=Partake= (partēk´) deltaga (i, =of=).

=Partial= (pārsj´·l) partisk, ensidig.

=Partiality= (parsjiall´iti) partiskhet.

=Participant= (partiss´ipant) delaktig (i, =of=); deltagare.

=Participate= (partiss´ipēt) deltaga.

=Particle= (pārt´ik·l) liten del.

=Particular= (partick´kjûl·r) särskild, egendomlig, nogräknad; särskild
omständighet, enskild person; =in --=, i synnerhet.

=Parting= (pārt´ing) skilsmessa; afskeds-.

=Partisan= (pārt´iṡn) anhängare, partigängare; staf.

=Partition= (partisj´n) delning.

=Partly= (pārt´li) dels.

=Partner= (pārt´n·r) deltagare, kompagnon, meddansande, make.

=Partook= (partûk´) af =to partake=.

=Partnership= (pārt´n·rsjip) bolag, kompani.

=Partridge= (pārt´ridṡj) rapphöna.

=Party= (pārt´i) parti, antal, sällskap.

=Pasch egg= (pask´ägg) påskägg.

=Pasquin= (pask´°in) smädeskrift.

=Pass= (pās) pass, trång väg; passera, gå, färdas, skicka, förbigå,
tillbringa.

=Passable= (pās´ab·l) farbar, hjelplig, som “kan gå an.”

=Passage= (pass´edṡj) genomgång, genomresa, resa, ställe (i en bok).

=Passenger= (pass´ndṡj·r) resande.

=Passer-by= (pās´·rbej) förbigående person.

=Passing= (pās´ing) utomordentlig.

=Passion= (pasj´n) lidelse, vrede.

=Passionate= (pasj´·net) lidelsefull.

=Passive= (pass´iv) passiv.

=Pass-port= (pās´på̱rt) respass.

=Past= (pāst) förlupen, förbi, mer än; förfluten tid; =half -- ten=
(hāf -- tänn´) kl. half elfva; =-- hope= (hå̱p) hopplös.

=Paste= (pēst) deg, klister.

=Pastime= (pās´tejm) tidsfördrif.

=Pastor= (pāst´·r) pastor.

=Pastry= (pēst´ri) bakelser.

=Pastry-cook= (pēst´rikûck) pastejbagare.

=Pasturage, pasture= (pāst´jûredṡj, pās´tjûrr), betesmark, bete, foder.

=Pat= (patt) klappa (med handen); lätt slag, klick.

=Pat= (patt) förk. af =Patrick=, vanl. irländskt namn.

=Patch= (patsj) lapp; lappa.

=Patent= (patt´nt) tydlig, offentlig, pattenterad; patent.

=Paternal= (pat·rn´·l) faderlig.

=Path= (pāþ) stig.

=Pathetic= (paþätt´ik) högtidig.

=Pathway= (pāþ´°ē) gångstig.

=Patience= (pēsj´ns) tålamod.

=Patient= (pēsj´nt) tålig, sjukling.

=Patriarch= (pēt´riark) patriark.

=Patrimony= (patt´rimåni) fädernearf.

=Patriot= (pēt´riåt) fosterlandsvän.

=Patriotic= (pētriått´ik) fosterlandsälskande.

=Patriotism= (pēt´riåtiṡm) fosterlandskärlek.

=Patrol= (patrå̱l) patrull.

=Patron= (pēt´r·n) beskyddare; kund.

=Patronage= (patt´rånedṡj) beskydd.

=Patronize= (patt´rånejṡ) beskydda.

=Patter= (patt´·r) smattra.

=Pattern= (patt´·rn) mönster.

[Illustration: Från Göteborg.]

=Paunch= (pāntṡj) buk.

=Pauper= (på̱p´·r) fattighjon.

=Pause= (på̱ṡ) uppehåll afbrott; hvila, vänta.

=Pavement= (pēv´ment) stenläggning.

=Paw= (på̱) tass, klo.

=Pawn= (på̱n) pant, pantsätta; -- bonde (i schackspel).

=Pawnbroker= (på̱n´brå̱k·r) pantlånare.

=Pay= (pē) betala; betalning; =to -- a visit= (viṡ´it) aflägga ett
besök.

=Payable= (pē´ab·l) betalbar, förfallen.

=Payment= (pēm´nt) betalning.

=Pea= (pī) ärta.

=Peace= (pīs) fred, ro.

=Peaceable= (pīs´ab·l) fredlig.

=Peaceful= (pīs´fûll) fredlig.

=Peach= (pītsj) persika.

=Peacock= (pī´kåck) påfogel.

=Peak= (pīk) spets, topp.

=Peal= (pīl) starkt ljud, buller, dunder; =-- of thunder= (-- åvv
þön´d·r) dunderslag.

=Pear= (pä̱r) päron.

=Pearl= (p·rl) perla.

=Peasant= (päṡṡ´nt) bonde.

=Pease= (pīṡ) ärter.

=Peat= (pīt) torf.

=Pebble= (päbb´·l) kiselsten.

=Pectoral= (päkt´år·l) bröst-.

=Peculate= (päck´jûlēt) begå underslef, undansnilla.

=Peculation= (päkjûlēsj´n) underslef, kassastöld.

=Peculiar= (pikjûl´j·r) egendomlig, synnerlig.

=Peculiarity= (pikjûljarr´iti) egendomlighet.

=Pecuniary= (pikjûn´jari) penning-.

=Peddle= (pädd´·l) utbjuda kram till salu.

=Peddler= (pädd´l·r) vandrande krämare.

=Pedestrian= (pidäst´rian) till fots; fotgängare.

=Pedigree= (pädd´igrī) stamträd.

=Pedlar= se =peddler=.

=Peel= (pīl) skal; afskala.

=Peep= (pīp) titta; titt.

=Peer= (pī·r) jemlike, adelsman; =the house of --s= (ŧ haus åvv --ṡ)
öfverhuset (i eng. parlamentet).

=Peerless= (pīr´läss) makalös.

=Peevish= (pīv´isj) kinkig, gnatig, vresig.

=Peevishness= (pīv´isjnäss) vresighet.

=Peg= (pägg) pigg, plugg.

=Pell-mell= (pällmäll´) huller om buller.

=Pellucid= (pälljûs´id) genomskinlig (ex. hornskifvor). Jemför
=transparent=.

=Pelt= (pält) pels; -- kasta, slå.

=Pen= (pänn) penna; uppteckna; -- inhägnad; instänga.

=Penal= (pīn´·l) straff-; =-- law= (-- lå̱) strafflag.

=Penalty= (pänn´alti) böter, penningstraff.

=Penance= (pänn´·ns) bot och bättring.

=Pence= pl. af =penny=.

=Pencil= (päns´il) pensel, blyertspenna.

=Pendant= (pänd´nt) örhänge.

=Pendent= (pänd´nt) sväfvande, öfverhängande.

=Pending= (pänd´ing) oafgjord.

=Pendulum= (pän´djûlöm) pendel.

=Penetrable= (pänn´itrab·l) genomtränglig.

=Penetrant= (pänn´itrant) genomträngande.

=Penetrate= (pänn´itrēt) genomtränga.

=Penetration= (pänitrēsj´n) skarpsinne.

=Peninsula= (päninsj´ûla) halfö.

=Penitence= (pänn´itäns) ånger.

=Penitent= (pänn´itänt) botfärdig.

=Penknife= (pänn´nejf) pennknif.

=Pennant= (pänn´nt) vimpel.

=Penny= (pänn´i) eng. mynt.

=Penny-post= (pänn´ipå̱st) lokalpost.

=Pennyworth= (pänn´i°örþ, vanl. pänn´örþ) godt köp, obetydlighet.

=Pension= (pänsj´n) lifränta.

=Pensionary= (pänsj´·näri) pensionär.

=Pensive= (päns´iv) tankfull.

=Pentecost= (pän´tekost) pingst.

=Pent up= (pänt öpp´) inspärrad.

=Penthouse= (pänt´haus) regnskjul.

=Penurious= (pinjûr´jös) girig, njugg.

=Penury= (pänn´jûri) armod.

=People= (pīp´·l) folk, man.

=Pepper= (päpp´·r) peppar; peppra.

=Peppermint= (päpp´·rmint), pepparmynta.

=Per= (p·r) genom, om; =-- cent= (sänt) procent; =-- day= (dē) om
dagen, dagligen.

=Perambulate= (p·ram´bjûlēt) genomvandra.

=Perceivable= (p·rsīv´ab·l) märkbar, fattlig.

=Perceive= (p·rsīv´) märka, varseblifva, begripa.

=Percentage= (p·rsän´tidj) procent.

=Perception= (p·rsäpsj´n) förnimmelse, begrepp.

=Perceptible= (p·rsäp´tib·l) förnimbar.

=Perceptive power= (p·rsäpt´iv pau´·r) fattningsförmåga.

=Perch= (p·rtsj) aborre; -- eng. längdmått; sätta sig (på en pinne).

=Perchance= (p·rtjāns´) måhända.

=Percolate= (p·rk´ålēt) sila.

=Percussion= (p·rkösj´n) slag, stöt.

=Perdition= (p·rdisj´n) fördömelse.

=Peregrinate= (pärr´igrinēt) vandra, vara på resor.

=Peremptory= (pärr´mtåri) afgörande, oböjlig.

=Perennial= (p·ränn´j·l) ständig.

=Perennity= (p·ränn´iti) beständighet.

=Perfect= (p·r´fäkt) fullkomlig; fullända.

=Perfection= (p·rfäksj´n) fullkomlighet.

=Perficient= (p·rfisj´·nt) verksam.

=Perfidious= (p·rfidd´jös) trolös; förrädisk.

=Perfidy= (p·r´fidi) trolöshet.

=Perforate= (p·r´fårēt) genomborra.

=Perform= (p·rfå̱rm´) fullända, utföra.

=Performance= (p·rfå̱rm´ns) utförande, framställning.

=Perfume= (p·r´fjûm) vällukt; fylla med vällukt.

=Perhaps= (p·rhaps´) kanske.

=Peril= (pärr´il) fara; våga.

=Perilous= (pärr´ilös) vågsam.

=Period= (pīr´jåd) period.

=Periodical= (pīriådd´ik·l) periodisk, regelbunden.

=Periphery= (piriff´·ri) omkrets.

=Periphrase= (pärr´ifrēṡ) omskrifva; omskrifning.

=Perish= (pärr´isj) omkomma, förlisa.

=Perishable= (pärr´isjabb·l) förgänglig.

=Periwig= (pärr´i°igg) peruk.

=Perjure= (p·r´djûrr) begå mened, försvära (sig, =one’s self=).

=Perjurious= (p·rdjû´rjös) menedig.

=Perjury= (p·r´djûri) mened.

=Permanency= (p·rm´anänsi) varaktighet.

=Permanent= (p·rm´anänt) fortfarande, beständig.

=Permeable= (p·rm´jab·l) genomtränglig.

=Permissible= (p·rmis´sib·l) tillåtlig.

=Permission= (p·rmisj´n) tillåtelse.

=Permit= (p·rmitt´) tillåta.

=Permutation= (p·rmjûtēsj´n) omflyttning, byte.

=Pernicious= (p·rnisj´ös) farlig, förderflig.

=Perpendicular= (p·rpändik´jûl·r) lodrät.

=Perpetrate= (p·r´pitrēt) begå (ondt).

=Perpetual= (p·rpätt´jû·l) oafbruten.

=Perpetuity= (p·rpitjû´iti) evighet.

=Perplex= (p·rpläks´) inveckla, förvirra.

=Perplexity= (p·rpläks´iti) förlägenhet, förvirring.

=Perquisite= (p·r´k°iṡit) sportler.

=Persecute= (p·rs´ikjût) förfölja.

=Persecution= (p·rsikjûsj´n) förföljelse.

=Perseverance= (p·rsivīr´ns) ihärdighet.

=Persevere= (p·rsivīr´) uthärda.

=Persevering= (p·rsivīr´ing) ihärdig.

=Persian= (p·r´sjön) persisk.

=Persist= (p·rsist´) fortfara.

=Persistence= (p·rsist´ns) ståndaktighet.

=Person= (p·rs´n) person, rol; =in --=, personligen.

=Personage= (p·rs´·nedṡj) personlighet.

=Personal= (p·rs´·nal) personlig.

=Perspective= (p·rspäkt´iv) perspektiv.

=Perspicacious= (p·rspikēsj´ös) skarpsinnig, klarseende.

=Perspicacity= (p·rspikass´iti) skarpsynthet.

=Perspicuity= (p·rspikjû´iti) klarhet, genomskinlighet.

=Perspicuous= (p·rspick´jûös) klar, tydlig.

=Perspiration= (p·rspirēsj´n) svettning, utdunstning.

=Perspire= (p·rspejr´) svettas.

=Persuade= (p·rs°ēd´) öfvertyga.

=Persuasion= (p·rs°ēṡj´n) öfvertygelse.

=Pert= (p·rt) näsvis.

=Pertain= (p·rtēn´) tillhöra.

=Pertinacious= (p·rtinēsj´ös) enträgen, ståndaktig.

=Pertinacity= (p·rtinass´iti) enträgenhet.

=Pertinent= (p·rt´inänt) passande, lämplig.

=Perturbation= (p·rtörbēsj´n) förvirring.

=Pertuse= (p·rtjûs´) genomborrad.

=Peruse= (pirûṡ´) genomläsa.

=Pervade= (p·rvēd´) genomgå.

=Pervasion= (p·rvēṡj´n) genomträngande.

=Perverse= (p·rv·rs´) egensinnig, förhärdad.

=Perversity= (p·rv·rs´iti) elakhet.

=Pervert= (p·rv·rt´) vränga, förleda.

=Pervious= (p·rv´jös) farbar.

=Pest= (päst) pest.

=Pester= (päst´·r) plåga, oroa.

=Pestiferous= (pästiff´·rös) smittsam.

=Pestilence= (päst´iläns) pestsmitta.

=Pestle= (päss´·l) mortelstöt.

=Pet= (pätt) älskling.

=Petition= (pitisj´n) ansökan, bön; ansöka, begära.

=Petrify= (pät´rifej) förstena.

=Petroleum= (pitrå̱l´jöm) stenolja, fotogen, petroleum.

=Petticoat= (pätt´ikå̱t) kjortel (fruntimmers-); =-- government=
(gövv´·rnment) qvinnovälde.

=Pettifogger= (pätt´ifågg·r) “bränvinsadvokat,” lagvrängare.

=Pettish= (pätt´isj) vresig.

=Petty= (pätt´i) obetydlig.

=Petulance= (pätt´jûlans) lättsinne, fräckhet.

=Petulant= (pätt´jûlant) lättsinnig, fräck.

=Pew= (pjû) kyrkstol.

=Pewter= (pjût´·r) tenn.

=Phantom= (fant´åm) spöke.

=Pheasant= (fäṡṡ´nt) fasan.

=Phenomenon= (finåmm´inån) fenomen.

=Philanthropic= (filanþråpp´ik) menniskoälskande, filantropisk.

=Philanthropy= (filanþ´råpi) menniskokärlek.

=Philosopher= (filåss´åf·r) tänkare, naturforskare.

=Philosophic= (filåsåff´ik) filosofisk.

=Philosophy= (filåss´åfi) filosofi, naturvetenskap.

=Phlegm= (fläm) tröghet, slem.

=Phlegmatic= (flägmatt´ik) trög.

=Phosphorus= (fås´fårös) fosfor.

=Phrase= (frēṡ) fras, talesätt; benämna.

=Phraseology= (frēṡiåll´ådji) samling af talesätt.

=Phthisic= (tiṡṡ´ik) lungsot.

=Physic= (fiṡṡ´ik) läkemedel.

=Physical= (fiṡṡ´ik·l) fysisk.

=Physician= (fiṡisj´n) läkare.

=Physics= (fiṡṡ´iks) fysik.

=Physiognomy= (fiṡiågg´nåmi) min, ansigtsuttryck.

=Pianist= (pjan´ist) pianist.

=Piano= (pjan´å) piano.

=Pick= (pick) picka, hacka, rensa, snatta; =to -- up= (öpp) upp-plocka,
uppsnappa; pigg.

=Pickerel= (pick´·ril) ung gädda, gräsgädda.

=Picket= (pick´t) påle.

=Pickle= (pick´·l) saltlake, inlagda grönsaker; nedsalta.

=Pickpocket= (pick´påck·t) ficktjuf; stjäla.

=Picnic= (pick´nick) sommarutflykt, sällskap (som äter i det gröna).

=Picture= (pikt´jûr) målning, bild, tafla; måla, afbilda.

=Picturesque= (picktjûräsk´) målande, pittoresk.

=Pie= (pej) pastej; skata.

=Piece= (pīs) stycke, pjes.

=Pier= (pīr) vågbrytare.

=Pierce= (pīrs) genomborra.

=Piercing= (pīrs´ing) genomträngande, bitande, skarp.

=Piety= (pej´iti) gudsfruktan.

=Pig= (pigg) gris.

=Pigeon= (pidṡj´n) dufva.

=Pigment= (pig´m·nt) färgämne.

=Pike= (pejk) spjut; gädda.

=Pilchard= (pilt´jard) engelsk sill.

=Pile= (pejl) stapel, hög; uppstapla.

=Pilfer= (pilf´·r) snatta.

=Pilgrim= (pill´grim) pilgrim.

=Pill= (pill) piller; stjäla.

=Pillage= (pill´edṡj) plundring, plundra.

=Pillar= (pill´·r) pelare.

=Pillory= (pill´åri) skampåle.

=Pillow= (pill´å̱) kudde.

=Pilot= (pejl´åt) lots; lotsa.

=Pilotage= (pejl´åtedṡj) lotspengar.

=Pimp= (pimp) kopplare.

=Pimple= (pimp´·l) finne.

=Pin= (pinn) knappnål; fästa (med knappnål).

=Pinch= (pintsj) knipa, klämma; nypa.

=Pinchers= (pintsj´·rṡ) kniptång, hoftång.

=Pincushion= (pinn´kûsj·n) nåldyna.

=Pine= (pejn) granträd; magra, längta (efter, =for=).

=Pine-apple= (pejn´-app·l) ananas.

=Pinion= (pinj´·n) vinge; binda.

=Pink= (pink) nejlika; blekröd.

=Pinnacle= (pinn´ak·l) tinne.

=Pinner= (pinn´·r) nålmakare.

=Pint= (pejnt) ett mått.

=Pioneer= (pejånī´·r) skansgräfvare; bana väg.

=Pious= (pej´ös) gudfruktig.

=Pip= (pipp) kärna (i frukt).

=Pipe= (pejp) pipa.

=Pippin= (pipp´in) en äpplesort.

=Piquant= (pick´nt) skarp.

=Pique= (pīk) förtret, agg; ägga, förtreta.

=Pirate= (pej´ret) sjöröfvare.

=Pish= (pisj) jo, pytt!

=Piss= (piss) pink; pinka.

=Pistol= (pist´·l) pistol.

=Pit= (pitt) håla, graf, grop, ärr, parterr (på en teater).

=Pitch= (pitsj) beck; -- höjd, sluttning; slunga, fästa, falla
hufvudstupa.

=Pitch-coal= (pitsj´kå̱l) stenkol.

=Pitcher= (pitsj´·r) lerkrus.

=Pitchfork= (pitsj´få̱rk) högaffel.

=Pitchy= (pitsj´i) becksvart.

=Piteous= (pitt´jös) ömklig.

=Pith= (piþþ) märg, kraft.

=Pitiable, pitiful= (pitt´jab·l, pitt´ifûll), jemmerlig, ömklig.

=Pity= (pitt´i) medlidande; =it is a --= (itt iṡ ē --) det är skada,
det är synd; -- beklaga, hysa medlidande med.

=Pivot= (piv´öt) tapp på och kring hvilken något vrider sig.

=Placable= (plēk´ab·l) försonlig.

=Placard= (plakārd´) affisch, offentligt anslag.

=Place= (plēs) plats; lägga, ställa; =in the first --= (in ŧ f·rst --)
för det första; =to take --= (tû tēk --) ega rum.

=Placid= (plass´id) lugn, mild.

=Plague= (plēg) plåga; pest.

=Plaice= (plēs) plundra.

=Plaid= (pladd) skotskt ylletyg, långschal.

=Plain= (plēn) jemn, tydlig, klar, uppriktig; slätt; jemna.

=Plain-dealing= (plēn-dīling) redbar; redbarhet.

=Plaint= (plēnt) klagan.

=Plaintiff= (plēnt´iff) kärande part.

=Plait= (plēt) fläta.

=Plan= (plann) plan; göra utkast, uttänka.

=Plane= (plēn) yta, hyfvel; plan; hyfla.

=Planet= (plann´·t) planet.

=Plank= (plank) planka.

=Plant= (plant) växt, planta; plantera.

=Plantation= (plantēsj´n) plantage, koloni.

=Plash= (plasj) plaska.

=Plaster= (plāst´·r) plåster; rappning, murbruk.

=Plastic art= (plast´ik ārt) bildhuggarekonst.

=Plat= (platt) fläta; flätning.

=Plate= (plēt) plåt; husgeråd (af silfver eller guld).

=Platform= (platt´få̱rm) upphöjdt golf, platt tak.

=Plausible= (plå̱ṡ´ib·l) antaglig, sannolik.

=Play= (plē) spela, leka, skämta; spel, lek, skämt, skådespel; =to --
at cards= (kārdṡ) spela kort.

=Playful= (plē´fûll) lekfull.

=Playhouse= (plē´haus) teater.

=Plaything= (plē´þing) leksak.

=Plea= (plī) rättegång, svarandens inlaga.

=Plead= (plīd) tala inför rätta, ursäkta sig med.

=Pleadings= (plädd´ingṡ) inlagor.

=Pleasant= (pläṡṡ´nt) behaglig, angenäm, munter.

=Pleasantry= (pläṡṡ´ntri) skämt, munterhet.

=Please= (plīṡ) behaga, glädja.

=Pleasing= (plīṡ´ing) angenäm.

=Pleasure= (pläṡj´·r) nöje, behag; =at --=, efter behag.

=Pleasure-ground= (pläṡj´·r-graund) lustställe.

=Pledge= (plädṡj) pant, borgen; pantsätta, gå i borgen, dricka (någons)
skål.

=Plenteous, plentiful= (plänt´jös, plänt´ifûll) riklig, öfverflödig.

=Plenty= (plänt´i) mängd.

=Pliable= (plej´ab·l) böjlig.

=Pliant= (plej´nt) böjlig, mjuk.

=Plight= (plejt) sätta i pant (ära, ord o. d.).

=Plod= (plådd) arbeta ifrigt, släpa, plugga.

=Plot= (plått) plats; sammansvärjning, förveckling, plan; sammansvärja
sig, uppfinna.

=Plough, plow= (plau) plog, plöja.

=Pluck= (plöck) plocka.

=Pluck= (plöck) mod, friskt mod.

=Plucky= (plöck´i) modig.

=Plug= (plögg) plugg.

=Plum= (plöm) plommon, russin.

=Plumb= (plöm) lodrät.

=Plumbline= (plöm´lejn) snöre med blylod, lodrät linie.

=Plumbrule= (plöm´rûl) vattenpass.

=Plume= (plûm) fjäderbuske.

=Plummet= (plömm´·t) sänklod.

=Plump= (plömp) fyllig, trind; =a -- lie= (lej) en påtaglig osanning.

=Plumpudding= (plöm´pûdding) russinpudding (eng. älsklingsrätt).

=Plunder= (plönd´·r) plundra; rof.

=Plunge= (plöndṡj) neddoppa, störta, dyka, störta sig.

=Plurality= (plûrall´iti) flertal, mängd.

=Plush= (plösh) plys.

=Ply= (plej) böja, vika.

=Pneumatic= (njûmatt´ik) luft-.

=Poached eggs= (på̱tsj´t äggṡ) förlorade ägg.

=Poacher= (på̱tsj´·r) krypskytt.

=Pock= (påck) koppa.

=Pocket= (påck´t) ficka; stoppa i fickan.

=Pocket-book= (påck´t-bûck) plånbok, anteckningsbok.

=Pocket-comb= (påck´t-kå̱m) fick-kam.

=Pocket-edition= (påck´t-ädi´sj·n) fickupplaga.

=Pocket-knife= (påck´t-nejf) pennknif.

=Pod= (pådd) hylsa, skal.

=Poem= (på̱´äm) skaldestycke.

=Poesy= (på̱´isi) skaldekonst.

=Poet= (på´ät) skald.

=Poetic= (på̱ätt´ik) poetisk.

=Poetry= (på̱´ätri) skaldekonst, skaldestycke, verser.

=Poignant= (påj´nant) skarp.

=Point= (påjnt) spets, prick, punkt; spetsa, rikta, peka; =on the --=
(ån ŧ --) i begrepp, “på vippen.”

=Pointer= (påjnt´·r) hönshund.

=Poise= (påjṡ) vigt; väga.

=Poison= (påjṡ´n) gift; förgifta.

=Poisonous= (påjṡ´nös) giftig.

=Poke= (på̱k) stöta mot, sticka uti, trefva, röra omkring (i en brasa);
påse.

=Poker= (på̱k´·r) eldgaffel.

=Polar= (på̱´l·r) hörande till polen.

=Polar-bear= (på̱´l·r-bä̱r) isbjörn.

=Pole= (på̱l) pol; -- påle.

=Pole= (på̱l) polack.

=Polemic= (pålämm´ik) polemisk; =--s= polemik.

=Police= (pålīs´) polis.

=Police-man= (pålīs´man) poliskonstapel.

=Policy= (påll´isi) politik; -- assurans-bevis.

=Polish= (påll´isj) polera, hyfsa; politur, glans.

=Polite= (pålejt´) artig.

=Politeness= (pålejt´näss) artighet, höflighet.

=Politic= (påll´itik) politisk; =--s= politik.

=Political= (pålitt´ik·l) politisk.

=Politician= (pålitisj´n) politiker.

=Polity= (påll´iti) statsförfattning, förvaltning.

=Polka= (på̱lk´a) polka.

=Poll= (på̱l) hufvud, namnlista; afhugga, upprätta namnlista.

=Pollute= (pålljût´) befläcka, orena, vanhelga.

=Poltroon= (påltrûn´) feg stackare, usling.

=Polygamy= (påligg´ami) månggifte.

=Polytheism= (påll´iþīiṡm) mångguderi.

=Pomade= (påmēd´) pomada.

=Pomegranate= (pömm´granet) granatäpple.

=Pommel= (pömm´·l) sadelknapp, värjknapp.

=Pomp= (påmp) pomp, ståt.

=Pompous= (påmp´ös) ståtlig.

=Pond= (pånd) damm, kärr.

=Ponder= (pånd´·r) öfverväga.

=Ponderance= (pånd´·rans) vigt.

=Ponderous= (pånd´rös) tung, vigtig.

=Poniard= (pånn´jard) dolk.

=Pontiff= (pån´tiff) påfve.

=Pontific= (påntiff´ik) påflig.

=Pony= (på̱n´i) liten häst.

=Poodle= (pûd´·l) pudel.

=Pooh= (pû) pytt! skräp!

=Pool= (pûl) pöl.

=Poor= (pûr) fattig, arm, stackars, usel; =the --=, de fattiga.

=Poorjohn= (pûr´djånn) stockfisk.

=Poor-laws= (pûr´lå̱ṡ) förordningar ang. fattigvården.

=Pop= (påpp) smäll, fräsande dryck; smälla; =to -- off= (åff) smyga sig
undan, ge sig i väg, “gno.”

=Pope= (på̱p) påfve.

=Popish= (på´pisj) påflig.

=Popinjay= (påpp´indjē) papegoja.

=Poplar= (påpp´l·r) poppel.

=Poppy= (påpp´i) vallmo.

=Populace= (påpp´jûlas) menige man.

=Popular= (påpp´jûlar) folklig, folk-, lättfattlig.

=Popularity= (påpjûlarr´iti) folkgunst.

=Populate= (påpp´jûlēt) befolka.

=Population= (påpjûlēsj´n) befolkning.

=Populous= (påpp´jûlös) folkrik.

=Porcelain= (på̱rs´län) porslin.

=Porch= (på̱rtsj) portik.

=Porcupine= (på̱r´kjûpejn) piggsvin.

=Pore= (på̱r) stirra, fördjupa sig (i, =on=); -- por.

=Pork= (på̱rk) fläsk.

=Porous= (på̱r´ös) porös.

=Porpoise= (på̱r´pös) marsvin.

=Porridge= (pårr´idṡj) välling.

=Porringer= (pårr´indj·r) soppskål.

=Port= (på̱rt) hamn, babord; portvin; hållning.

=Portage= (på̱rt´edṡj) bärarelön.

=Portend= (pårtänd´) förebåda.

=Portent= (pårtänt´) varsel.

=Portentous= (pårtänt´ös) olycksbådande.

=Porter= (på̱rt´·r, slutet o-ljud) portvakt, bärare; -- porter (brun
maltdryck).

=Portfolio= (pårtfå̱l´jå) portfölj.

=Portion= (på̱rsj´n) portion, del, hemgift, utdela.

=Portliness= (på̱rt´linäss) ståtlighet.

=Portly= (på̱rt´li) ståtlig.

=Portmanteau= (på̱rtmant´å) kappsäck.

=Portrait= (på̱rt´rätt) porträtt.

=Portray= (på̱rtrē´) afmåla, teckna, skildra.

=Portress= (på̱rt´räss) portvakterska.

=Portuguese= (på̱r´tjûgīṡ) portugis, portugisiska (språket).

=Pose= (på̱ṡ) förvirra.

=Position= (påṡisj´n) ställning.

=Positive= (påṡṡ´itiv) bestämd, positiv.

=Possess= (påṡṡäss´) ega.

=Possession= (påṡṡäsj´n) egendom.

=Possessor= (påṡṡäss´·r) egare.

=Possibility= (påssibill´iti) möjlighet.

=Possible= (påss´ib·l) möjlig.

=Post= (på̱st) post; utsätta vakt, afskrifva, öfverföra (en räkning).

=Postage= (på̱st´edṡj) postporto.

=Posterior= (påstīrj´·r) senare.

=Posterity= (påstärr´iti) efterverld.

=Posthumous= (påst´jûmös) född efter faderns död, efterlemnad.

=Postman= (på̱st´man) brefbärare.

[Illustration: Grupp af invånare från Färöarne i norra Atlantiska
Oceanen.]

=Postmark= (på̱st´mārk) frimärke.

=Postmaster= (på̱st´māst·r) postmästare.

=Post-office= (på̱st´åffiss) postkontor.

=Postpaid= (på̱st´pēd) franko.

=Postpone= (på̱stpå̱n´) uppskjuta.

=Postscript= (på̱st´skript) postskriptum.

=Posture= (påst´jûr) kroppställning.

=Pot= (pått) gryta, mugg.

=Potash= (pått´asj) pottaska.

=Potato= (påtēt´å), pl. =potatoes= (påtēt´å̱ṡ) potatis.

=Potent= (på̱t´nt) mägtig.

=Pother= (påŧŧ´·r) buller; bråka.

=Pot-herb= (pått´·rb) köksväxt (till soppor).

=Pot-hook= (pått´hûck) grytkrok; =--s=, “kråkfötter.”

=Pot-luck= (pått´löck) “hvad huset förmår.”

=Potter= (pått´·r) krukmakare.

=Pottery= (pått´·ri) lerkärl.

=Pottle= (pått´·l) fruktkorg.

=Pouch= (pautsj) läderpung.

=Poultice= (på̱l´tis) omslag, gröt (på sår).

=Poultry= (på̱lt´ri) fjäderfä.

=Pounce= (pauns) klo; slå ned (på, =on=); -- raderpulver.

=Pound= (paund) pund (vigt och mynt); stöta (i mortel); inspärra;
inhägnad.

=Pour= (på̱r) utgjuta, hälla, strömma.

=Pout= (paut) vara surmulen.

=Poverty= (påvv´·rti) fattigdom, armod.

=Powder= (paud´·r) pulver, krut; pulvrisera.

=Power= (pau·r) förmåga, magt, fullmagt.

=Powerful= (pau´·rfûll) mägtig, stark.

=Pox= (påcks) syfilis; =chicken-pox= (tjick´·npåcks) vattenkoppor;
=small-pox= smittkoppor.

=Practicable= (prakt´ikab·l) utförbar, farbar.

=Practical= (prakt´ik·l) praktisk, användbar.

=Practice= (prakt´iss) bruk, vana, utöfning, praktik; utöfva, utföra,
praktisera.

=Prairie= (prē´ri) stor grässlätt, gräsöken (i N. Am.)

=Praise= (prēṡ) pris, beröm; prisa, berömma.

=Praiseworthy= (prēṡ´°örŧi) berömvärd.

=Prance= (prāns) kråma sig.

=Prank= (prank) pryda; puts, skämt.

=Prate= (prēt) prat; prata.

=Prattle= (pratt´·l) sladder; sladdra.

=Pray= (prē) bedja; “jag ber,” “var så god.”

=Prayer= (prä̱r) bön.

=Pre= i sammans., förut, före.

=Preach= (prītsj) predika.

=Preacher= (prītsj´·r) predikant.

=Precarious= (prikä̱r´jös) osäker, oviss.

=Precaution= (prikå̱sj´n) försigtighetsmått; varna.

=Precede= (prisīd´) gå före.

=Precedence= (prisīd´ns) företräde, högre rang.

=Precedent= (prisīd´nt) föregående; (präss´idänt) prejudikat.

=Precept= (prīs´äpt) föreskrift.

=Preceptor= (prisäpt´·r) lärare, skolföreståndare.

=Precinct= (prīs´inkt) gräns, (kyrko-)församling.

=Precious= (präsj´ös) dyrbar.

=Precipice= (präss´ipis) bråddjup.

=Precipitance= (prisipp´itans) öfverilning.

=Precipitate= (prisipp´itēt) störta, förhasta sig; häftig, förhastad.

=Precipitation= (prisippitēsj´n) brådska, öfverilning.

=Precipitous= (prisipp´itös) brant, farlig.

=Precise= (prisejs´) noggrann.

=Preciseness= (prisejs´näss) noggranhet, punktlighet.

=Precision= (prisiṡj´n) noggranhet.

=Preclude= (priklûd´) förebygga.

=Precocious= (prikå̱sj´ös) brådmogen, tidigt utvecklad.

=Precocity= (prikåss´iti) brådmognad.

=Preconceit= (prikånsīt´) förutfattad mening.

=Preconception= (prikånsäp´sj·n) förutfattad mening.

=Precursor= (prikörs´·r) förelöpare, förebud.

=Predal= (pri´d·l) röfvande.

=Predecessor= (präddisäss´·r) företrädare.

=Predestinate= (pridäst´inēt) förut bestämma.

=Predestination= (pridästinē´sj·n) bestämmande på förhand.

=Predicament= (pridick´ament) förhållande, ställning.

=Predict= (pridickt´) förutsäga.

=Prediction= (pridiksj´n) förutsägelse, spådom.

=Predilection= (prīdiläksj´n) förkärlek.

=Predisposition= (prīdispåṡisj´n) mottaglighet.

=Predominant= (pridåmm´inant) förherrskande.

=Predominate= (pridåmm´inēt) herrska.

=Pre-eminent= (pri-ämm´inänt) utmärkt, framstående.

=Pre-engagement= (prī-ängēdṡj´ment) föregående löfte.

=Pre-existent= (prī-ägṡist´nt) förutvarande (före, =to=).

=Preface= (präff´as) företal.

=Prefect= (prī´fäkt) prefekt, ståthållare.

=Prefer= (prif·r´) framföra, befordra, föredraga.

=Preferable= (präff´·rab·l) som är att föredraga (framför, =to=),
bättre.

=Preference= (präff´·räns) företräde.

=Prefix= (prī´fiks) förstafvelse.

=Pregnancy= (prägg´nansi) hafvandeskap.

=Pregnant= (prägg´nant) hafvande, vigtig.

=Prehistoric= (prīhistårr´ik) förhistorisk.

=Prejudice= (prädd´jûdiss) fördom, skada.

=Prejudicial= (prädjûdisj´·l) skadlig.

=Prelate= (präll´et) högre andlig embetsman.

=Prelect= (priläkt´) föreläsa.

=Preliminary= (prilimm´inäri) inledning, inledande.

=Prelude= (präll´jûd) förspel.

=Premature= (primatjûr´) för tidigt mogen, förhastad.

=Premeditate= (primädd´itēt) förut öfverlägga.

=Premeditation= (primäditēsj´n) förutgående öfverläggning, “berådt
mod.”

=Premier= (prim´j·r) förste; premierminister.

=Premise= (primejṡ´) förutskicka; (prämm´is) försats.

=Premium= (prīm´jöm) premie, belöning.

=Prenomen= (prīnå̱m´n) förnamn (vanl. =Christian name=, dopnamn).

=Prentice= (pränt´is) lärling, se =apprentice=.

=Preoccupation= (priåkjûpēsj´n) fördom.

=Preparation= (präpparēsj´n) förberedelse.

=Preparative= (priparr´ativ) förberedande.

=Preparatory= (priparr´atåri) förberedande.

=Prepare= (pripä̱r´) förbereda, göra i ordning.

=Preponderant= (pripånd´·rant) öfvervägande.

=Preponderate= (pripånd´·rēt) väga mer; hafva öfvervigt.

=Prepossessed= (pripåṡäst´) intagen (för, emot).

=Prepossession= (pripåṡäsj´n) förutfattad mening.

=Preposterous= (pripåst´·rös) bakvänd, orimlig.

=Prerogative= (prirågg´ativ) företrädesrättighet.

=Presage= (präss´edṡj) förebud; (prisēdṡj´) bebåda, ana.

=Prescribe= (priskrejb´) föreskrifva.

=Prescript= (prī´skript) föreskrift.

=Prescription= (priskripsj´n) recept, urgammal häfd.

=Presence= (präṡṡ´ns) närvaro; =-- of mind= (mejnd) sinnesnärvaro.

=Present= (präṡṡ´nt) närvarande; närvarande tid, gåfva; (präṡänt´)
föreställa, öfverräcka, skänka; =-- arms= (ārmṡ) skyldra gevär!

=Presentiment= (prisänt´iment) förkänsla.

=Presently= (präṡṡ´ntli) genast, snart.

=Preservation= (präṡ·rvēsj´n) bevarande, räddning.

=Preservative= (pris·rv´ativ) skyddsmedel.

=Preserve= (priṡ·rv´) bevara, förebygga, insylta; sylt.

=Preserver= (priṡ·rv´·r) räddare.

=Preside= (priṡejd´) föra ordet.

=President= (präṡṡ´idänt) president, ordförande.

=Presidential= (prässidän´sj·l) hörande till president.

=Press= (präss) trycka, tvinga; press, skåp, trängsel.

=Pressure= (präsj´ûr) tryck.

=Prestige= (präss´tidj) inflytande.

=Presume= (priṡiûm´) förmoda.

=Presumption= (priṡömsj´n) förmodan, inbilskhet.

=Presumptuous= (priṡömt´jûös) inbilsk, förmäten.

=Presumptive= (prisöm´tiv) förmodad, antagen.

=Presuppose= (prisöppå̱ṡ´) förutsätta.

=Pretend= (pritänd´) förebära, göra anspråk (på, =to=).

=Pretense= (pritäns´) förevändning.

=Pretension= (pritänsj´n) fordran, anspråk.

=Pretentious= (pritän´sjös) anspråksfull.

=Pretext= (pritäkst´) förevändning.

=Pretty= (pritt´i) nätt, vacker; temligen, någorlunda.

=Prevail= (privēl) vara öfverlägsen, förmå (till, =upon=).

=Prevalence= (prävv´aläns) öfverlägsenhet, öfvervigt.

=Prevalent= (prävv´alänt) herrskande, rådande.

=Prevaricate= (privarr´ikēt) bruka undflykter, vränga.

=Prevarication= (privarrikēsj´n) undflykt, oredlighet.

=Prevent= (privänt´) förekomma.

=Previous= (prīv´jös) föregående; =-- to=, innan, förrän.

=Prey= (prē) röfva; rof, byte.

=Price= (prejs) pris, värde.

=Prick= (prick) sticka, sporra; spets, rulle (tråd, tobak).

=Pride= (prejd) stolthet; =to -- one’s self= (°önṡ sälf´) vara stoldt,
brösta sig (öfver, =in=).

=Priest= (prīst) prest.

=Priggish= (prigg´iṡj) “förnumstig,” tillgjord.

=Prim= (primm) tillgjord.

=Primary= (prej´märi) först, förnämst, primär-.

=Prime= (prejm) först; början, gryning, helsa, styrka.

=Primitive= (primm´itiv) ursprunglig.

=Primogeniture= (prejmådjänn´itjûr) förstfödsel.

=Primordial= (prejmå̱rd´j·l) ursprunglig.

=Primrose= (prim´rå̱ṡ) gullvifva.

=Prince= (prins) furste, prins.

=Princess= (prins´äss) prinsessa.

=Principal= (prins´ip·l) förnämst väsentligast; hufvud-; hufvudperson,
rektor, kapital (motsatt: ränta).

=Principally= (prins´palli) hufvudsakligen.

=Principle= (prins´ip·l) grundsats, första grund.

=Print= (print) trycka; tryck; _out of --_, utsåld.

=Printer= (print´·r) boktryckare; =--’s devil= (dävv´·l) springpojke.

=Printer’s ink= (print´·rs ink) trycksvärta.

=Printing-office= (print´ing-åffiss) boktryckeri.

=Prior= (prej´·r) äldre.

=Priority= (prejjårr´iti) företräde, tidigare rätt.

=Prism= (priṡm) prisma.

=Prison= (priṡṡ´n) fängelse, fängsla.

=Prisoner= (priṡṡ´n·r) fånge.

=Prithee= (priŧ´i) förk. af =Pray thee= eller =I pray thee=.

=Privacy= (prejv´asi) ensamhet.

=Private= (prejv´et) enskild; gemen (soldat); =in --=, i hemlighet.

=Privation= (prejvēsj´n) förlust, brist.

=Privilege= (privv´ilädṡj) privilegium, förmån; undantaga (från,
=from=).

Privy (privv´i) hemlig; =the -- council= (kauns´il) statsrådet (i
England); -- afträde.

Prize (prejṡ) krigsbyte, vinst; värdera.

Probability (pråbabill´iti) sannolikhet.

Probable (pråbb´ab·l) sannolik.

Probably (pråbb´abli) sannolikt.

Probate (prå̱´bēt) lagfart, styrkande af ett testamentes giltighet.

Probation (pråbēsj´n) pröfning, prof.

=Probity= (pråbb´iti) ärlighet.

=Problem= (pråbb´läm) uppgift.

=Problematical= (pråblämatt´ik·l) tvifvelaktig.

=Procedure= (pråsīd´jûr) förfarande.

=Proceed= (pråsīd´) framskrida, fortfara, utgå.

=Proceeding= (pråsīd´ing) framskridande, företag, handling.

=Process= (pråss´äs) behandling, rättegång.

=Procession= (pråsäsj´n) procession, högtidligt tåg.

=Proclaim= (pråklēm´) utropa, tillkännagifva.

=Proclamation= (pråklamēsj´n) tillkännagifvande.

=Proclivity= (pråklivv´iti) böjelse.

=Procrastinate= (pråkrast´inēt) uppskjuta.

=Procreate= (prå̱´kriēt) afla.

=Proctor= (pråk´tör) förvaltare; ett slags advokat.

=Procumbent= (pråkömb´nt) framåtliggande.

=Procurator= (pråck´jûrēt·r) ombudsman.

=Procure= (pråkjûr´) skaffa.

=Prodigal= (prådd´ig·l) slösande; slösare; =the -- son= (ŧi -- sönn)
den förlorade sonen.

=Prodigality= (prådigall´iti) slöseri.

=Prodigious= (prådidṡj´ös) vidunderlig, ofantlig.

=Prodigy= (prådd´idji) vidunder, underverk.

=Produce= (prådjûs´) frambringa, alstra, tillverka; produkt.

=Product= (prådd´ökt) alster, produkt.

=Production= (prådöksj´n) alster.

=Productive= (prådökt´iv) fruktbar, produktiv (på, =of=).

=Profanation= (pråfanēsj´n) vanhelgande.

=Profane= (profēn´) vanhelga; verldslig, ogudaktig.

=Profess= (pråfäss´) förklara, erkänna, utöfva.

=Profession= (pråfäsj´n) embete.

=Professor= (pråfäss´·r) lärare.

=Proffer= (pråff´·r) erbjuda.

=Proficience= (pråfisj´ns) framsteg.

=Proficient= (pråfisj´·nt) skicklig.

=Profile= (prå̱´fīl) profil.

=Profit= (pråff´it) fördel, inkomst; vinna, gagna.

=Profitable= (pråff´itab·l) fördelaktig, nyttig.

=Profligacy= (pråff´ligasi) lastbarhet.

=Profligate= (pråff´liget) skändlig, lastfull; skamlös menniska.

=Profound= (pråfaund´) djup.

=Profundity= (pråfön´diti) djup.

=Profuse= (pråfjûs´) öfverflödande, slösande.

=Profusion= (pråfjûṡj´n) öfverflöd, slöseri.

=Progenitor= (prådjän´it·r) en af förfäderna.

=Progeny= (prådṡj´ini) afkomma.

=Prognostic= (prågnåst´ik) förutsägelse, förebud.

=Programme= (prå̱´gram) program.

=Progress= (prågg´räss) framsteg; (prågräss´) framskrida.

=Progressive= (prågräss´iv) tilltagande; =--ly=, gradvis.

=Prohibit= (pråhibb´it) hindra, förbjuda.

=Prohibitive= (pråhibb´itiv) förhindrande.

=Prohibition= (prå̱hibisj´n) förbud.

=Project= (prådjäkt´) framkasta, föreslå, göra utkast; (prådj´äkt)
plan, förslag.

=Prolific= (pråliff´ik) fruktbar.

=Prolix= (pråliks´) vidlyftig.

=Prolixity= (pråliks´iti) vidlyftighet, långdragenhet.

=Prologue= (prå̱´låg) prolog.

=Prolong= (prålång´) förlänga.

=Prolongation= (prå̱långēsj´n) förlängning, uppskof.

=Promenade= (pråm´inēd) promenad; promenera.

  =Prominence= (pråm´in·ns) }
  =Prominency= (pråm´in·nsi) } framstående, utmärkthet.

=Prominent= (pråmm´inänt) framstående.

=Promiscuous= (pråmisk´jûös) hopblandad, huller om buller.

=Promise= (pråmm´is) lofva; löfte.

=Promontory= (pråm´·ntåri) näs.

=Promote= (pråmå̱t´) befrämja.

=Promotion= (pråmå̱sj´n) befordran.

=Prompt= (pråmt) beredvillig, snabb; sufflera.

=Prompter= (pråmt´·r) sufflör.

=Promptitude= (pråmt´itjûd) beredvillighet.

=Promulgate= (pråmöl´gēt) kungöra.

=Promulgator= (pråmölgē´tör) en som kungör.

=Prone= (prå̱n) framstupa; benägen, fallen (för, =to=).

=Pronoun= (prå̱´naun) pronomen.

=Pronounce= (prånauns´) uttala, förkunna.

=Pronunciation= (prånönsjiēsj´·n) uttal.

=Proof= (prûf) prof, bevis; korrektur; säker, ogenomtränglig; se
=waterproof=.

=Prop= (pråpp) stödja; stöd.

=Propagate= (pråpp´agēt) fortplanta, sprida.

=Propagation= (pråppagēsj´n) fortplantning, spridning.

=Propel= (pråpäll´) framdrifva.

=Propeller= (pråpäll´·r) skruf, skruf-fartyg.

=Propend= (pråpänd´) luta, vara benägen.

=Propense= (pråpäns´) böjd, benägen.

=Propensity= (pråpäns´iti) benägenhet, fallenhet.

=Proper= (pråpp´·r) egen, egentlig, passande.

=Property= (pråpp´·rti) egendom, egenskap.

=Prophecy= (pråff´isi) spådom.

=Prophet= (pråff´t) profet.

=Propinquity= (pråpink´°iti) grannskap, slägtskap.

=Propitiable= (pråpisj´iab·l) försonlig.

=Propitiate= (pråpisj´iēt) försona.

=Propitious= (pråpisj´ös) mild, nådig.

=Proportion= (pråpå̱rsj´n) proportion, förhållande; jemka.

=Proportional= (pråpå̱rsj´ån·l) proportionel.

=Proposal= (prå̱påṡ´·l) anbud.

=Propose= (pråpå̱s´) föreslå, fria.

=Proposition= (pråpåṡisj´n) förslag, sats.

=Propound= (pråpaund´) framlägga.

=Proprietor= (pråprej´it·r) egare.

=Proprietress= (pråprej´itr·ss) egarinna.

=Propriety= (pråprej´iti) anständighet.

=Prorogation= (prå̱rågēsj´n) parlamentets förlängning.

=Prosaic= (pråṡē´ik) prosaisk.

=Proscribe= (pråskrejb´) landsförvisa.

=Prose= (prå̱ṡ) prosa.

=Prosecute= (pråss´ikjût) lagsöka.

=Prosecution= (pråsikjûsj´n) lagsökning.

=Prospect= (pråsp´äkt) utsigt.

=Prosper= (pråsp´·r) gunna, trifvas.

=Prosperity= (pråspärr´iti) lycka, välstånd.

=Prosperous= (pråsp´·rös) lycklig, gynnsam.

=Prostitute= (pråst´itjût) vanära; skamlös, otuktig; sköka.

=Prostitution= (pråstitjû´sj·n) prostituering.

=Prostrate= (pråst´rēt) nedkasta.

=Prostration= (pråstrē´sj·n) utmattning, nedslagenhet.

=Prosy= (prå̱ṡ´i) “långtrådig.”

=Protect= (pråtäkt´) beskydd.

=Protection= (pråtäksj´n) skydd.

=Protege= (pråtēṡjē´) skyddsling.

=Protest= (pråtäst´) bedyra, protestera; (prå̱t´st) protest.

=Protestant= (prått´·stant) protestant.

=Prothonotary= (prå̱þån´åt·ri) förste notarie (i en rätt).

=Prototype= (prå̱´tåtejp) urbild, förebild.

=Protract= (pråtrakt´) draga ut på längden, (tiden).

=Protrude= (pråtrûd) stöta fram, skjuta fram.

=Protrusion= (pråtrû´sj·n) framskjutande.

=Protuberance= (pråtjûb´·rans) svulst, knöl.

=Proud= (praud) stolt.

=Prove= (prûv) profva, bevisa, visa sig vara, befinnas.

=Proverb= (pråvv´·rb) ordspråk; pl. =--s=, Ordspråksboken.

=Provide= (pråvejd´) förse, skaffa, sörja (för, =for=); =provided that=
(pråvejd´d ŧatt) förutsatt att.

=Providence= (pråvv´idäns) försyn.

=Provident= (pråvv´idänt) försigtig, omtänksam.

=Province= (pråvv´ins) provins, landskap, stift.

=Provincial= (pråvinsj´·l) provins-, obildad.

=Provision= (pråviṡj´n) försorg, förråd, proviant.

=Provisional= (pråviṡj´·n·l) tills vidare, provisorisk.

=Provocation= (pråvå̱kē´sj·n) retelse, eggelse.

=Provoke= (pråvå̱k´) uppegga, förtreta.

=Provost= (pråvv´öst) borgmästare.

=Prow= (prau) framstam, förstäf.

=Prowess= (prau´äss) tapperhet.

=Prowl= (praul) genomströfva.

=Proximate= (pråks´imet) närmast.

=Proximity= (pråksim´iti) granskap.

=Proxy= (pråks´i) fullmagt.

=Prudence= (prûd´ns) klokhet.

=Prudent= (prûd´nt) klok, försigtig.

=Prudery= (prû´d·ri) tillgjord, ärbarhet.

=Prudish= (prûd´isj) tillgjord.

=Prune= (prûn) sviskon; -- qvista (träd).

=Pruning= (prû´ning) klippning af träd.

=Prurience= (prûr´jäns) klåda.

=Prussian= (prösj´n) preussisk, preussare.

=Prussic= (pröss´ik) preussisk; =-- acid= (-- ass´id) blåsyra.

=Pry= (prej) speja, snoka.

=Psalm= (sām) psalm.

=Pseudo= (siûd´å) falsk (i sammansättningar).

=Pseudonym= (sjû´dånim) pseudonym, antaget namn af en författare.

=Pshaw= (sjå̱) bah! inte annat!

=Puberty= (pjûb´·rti) manbarhet.

=Public= (pöbb´lik) offentlig; allmänhet.

=Publican= (pöbb´likan) krögare.

=Publication= (pöblikēsj´n) kungörelse, utgifvande.

=Publicity= (pöbliss´iti) offentlighet.

=Public-spirited= (pöbb´likspirrit·d) patriotisk, “som ser på det
allmänna bästa.”

=Publish= (pöbb´lisj) offentliggöra, utgifva, förlägga (en bok).

=Publisher= (pöbb´lisj·r) utgifvare, förläggare.

=Publishing-house= (pöbb´lisjing-haus) förläggarefirma.

=Puce= (pjûs) mörkbrun.

=Puck= (pöck) rå, skogsrå.

=Pucker= (pöck´·r) rynka; förvirring.

=Pudder=, se =Pother=.

=Pudding= (pûdd´ing) pudding.

=Puddle= (pödd´·l) pöl; grumsa.

=Puerile= (pjû´·ril) barnslig.

=Puff= (pöff) uppblåsa, pusta; pust, “puff.”

=Pug= (pögg) mops.

=Pug-dog= (pögg-dågg) mops.

=Pugh= (pû) usch! åh!

=Pugil= (pjûdṡj´il) fingernypa.

=Pugilism= (pjû´djiliṡm) knytnäfskamp.

=Pugilist= (pjû´djilist) knytnäfskämpe.

=Pugnacious= (pögnēsj´ös) stridslysten, trätgirig.

=Puke= (pjûk) kasta upp; kräkmedel; -- mörkbrun.

=Pule= (pjûl) pipa, jemra sig.

=Pull= (pûll) draga, rycka, plocka; ryckning.

=Pullet= (pûll´t) ung höna.

=Pulley= (pûll´i) trissa.

=Pulmonic= (pölmånn´ik) lung; lungsigtig.

=Pulp= (pölp) kött (i frukt).

=Pulpit= (pûll´pit) predikstol.

=Pulpy= (pölp´i) saftig, köttig.

=Pulsate= (pöl´sēt) klappa (om pulsen).

=Pulsation= (pölsēsj´n) slag.

=Pulse= (pöls) puls; pulsera.

=Pulverize= (pölv´·rejṡ) pulvrisera.

=Puma= (pjû´ma) puma, amerikanskt lejon.

=Pumice= (pömm´is) pimpsten.

=Pump= (pömp) pump; pumpa.

=Pun= (pönn) ordlek.

=Punch= (pöntsj) punsch; -- mejsel; genomborra.

=Punctilious= (pönktill´jös) allt för nogräknad.

=Punctual= (pönkt´jû·l) punktlig, noggrann.

=Punctuate= (pönkt´ûēt) interpunktera, sätta skiljetecken.

=Pungent= (pön´djänt) stickande.

=Punish= (pönn´isj) straffa.

=Punishment= (pönn´isjment) straff.

[Illustration: Benares, Indiens heliga Stad vid floden Ganges.]

=Punster= (pönst´·r) ordryttare.

=Punt= (pönt) eka, ekstock.

=Puny= (pjûn´i) späd, svag.

=Pup= (pöp) valp; valpa.

=Pupil= (pjûp´il) ögonsten, myndling, skolbarn, öfvermaga.

=Puppet= (pöpp´·t) docka.

=Puppy= (pöpp´i) valp.

=Purblind= (pör´blejnd) närsynt.

=Purchase= (pör´tjēs) köpa; köp.

=Pure= (pjûr) ren, klar.

=Purely= (pjûr´li) helt och hållet.

=Purgation= (pörgē´sj·n) renande.

=Purgative= (pörg´ativ) afföringsmedel.

=Purgatory= (pörg´atåri) skärseld.

=Purge= (pördṡj) rensa, luttra, laxera.

=Purifier= (pjû´rifej·r) reningsmedel.

=Purify= (pjûr´ifej) rensa.

=Purity= (pjûr´iti) renhet.

=Purl= (pörl) porla; porl.

=Purlieu= (pör´ljû) trakt.

=Purloin= (p·rlåjn´) stjäla.

=Purple= (pörp´·l) purpur.

=Purpose= (pörp´ös) afsigt, ämna; =on --=, med vilja; =to no --= (tû
nå̱ --) förgäfves.

=Purse= (pörs) börs, pung.

=Pursuance= (p·rsjiû´·ns) fullföljande.

=Pursuant= (p·rsiû´·nt) till följd (af, =to=).

=Pursue= (p·rsiû´) förfölja.

=Pursuit= (p·rsiût´) förföljelse, sträfvande, sysselsättning.

=Purvey= (p·rvē´) anskaffa.

=Pus= (pöss) var (i sår).

=Push= (pûsj) stöta, drifva, stånga; stöt.

=Puss= (pûss) kisse; hare.

=Pusillanimity= (pjûsillanim´iti) modlöshet.

=Pustule= (pöst´jûl) blemma.

=Put= (pûtt) sätta, ställa, lägga; =to -- to death= (däþþ) afrätta; =to
-- in for=, ansöka om; =to -- up at=, taga in hos; =to -- up with=,
finna sig i.

=Putid= (pjût´id) stinkande.

=Putrefaction= (pjûtrifaksj´n) förruttnelse.

=Putrefy= (pjût´rifej) ruttna.

=Putrid= (pjût´rid) rutten.

=Putty= (pött´i) kitt; kitta.

=Puzzle= (pöṡṡ´·l) förvirra, sätta i förlägenhet; förlägenhet, bryderi,
leksak, som fordrar eftertanke eller händighet.

=Pygmy= (pig´mi) dvärg.

=Pyramid= (pir´amid) pyramid.

=Pyramidal= (piram´id·l) pyramidisk.


Q.

=Q= (kjû) bokstafven Q (är i engelskan alltid åtföljd af u).

=Quack= (k°ack) skräfla; qvacksalfvare.

=Quadrate= (k°ådd´ret) qvadrat.

=Quadruped= (k°ådd´rûpädd) fyrfotadjur.

=Quadruple= (k°ådd´rûp·l) fyrdubbel; fyrdubbla.

=Quaff= (k°åff) “bälga i sig.”

=Quagmire= (k°agg´mejr) träsk.

=Quail= (k°ēl) vaktel; bäfva.

=Quaint= (k°ēnt) besynnerlig.

=Quake= (k°ēk) darra; bäfvan.

=Quaker= (k°ēk´·r) qväkare.

=Qualification= (k°ållifikēsj´n) nödvändig egenskap, inskränkning.

=Qualified= (k°åll´ifejd) duglig, passande.

=Qualify= (k°åll´ifej) berättiga, lämpa.

=Quality= (k°åll´iti) egenskap, talang, rang.

=Qualm= (k°ām) qväljning.

=Quantity= (k°ånt´iti) storhet, mängd, antal.

=Quarantine= (k°årr´antīn) karantän.

=Quarrel= (k°årr´·l) gräla; gräl; -- glasruta.

=Quarrelsome= (k°årr´·lsöm) grälaktig.

=Quarry= (k°årr´i) stenbrott.

=Quart= (k°å̱rt) ett mått (= ¼ gallon); fjerdedel.

=Quarter= (k°å̱r´t·r) fjerdedel, qvart, qvarter.

=Quash= (k°åsj) krossa, kufva.

=Quaver= (k°ēv´·r) dallra, trilla, trill (i musik).

=Quay= (kē) kaj.

=Queasy= (k°īṡ´i) kräsmagad.

=Queen= (k°īn) drottning.

=Queer= (k°īr) löjlig, underlig.

=Quell= (k°äll) dämpa.

=Quench= (k°äntsj) släcka.

=Querulous= (k°ärr´ûlös) klagande, surmulen.

=Query= (k°īr´i) fråga.

=Quest= (k°äst) undersökning, ansökning; söka.

=Question= (k°äst´j·n) fråga.

=Quibble= (k°ibb´·l) ordlek; begagna spetsfundigheter.

=Quick= (k°ick) liflig, snabb; fort; =to the --=, “på det ömma,” “genom
märg o. ben.”

=Quicken= (k°ick´n) qvickna, upplifva, påskynda.

=Quick-lime= (k°ick´lejm) osläckt kalk.

=Quickly= (k°ick´li) snabbt, skyndsamt.

=Quicksand= (k°ick´sand) flygsand.

=Quicksilver= (k°ick´silv·r) qvicksilfver.

=Quid= (k°idd) buss; tugga tobak.

=Quiescent= (k°ejjäss´nt) hvilande, lugn.

=Quiet= (k°ej´·t) stilla, lugn; ro; fred; lugna.

=Quietly= (k°ej´·tli) lugnt, stilla.

=Quill= (k°ill) penna, pigg.

=Quilt= (k°ilt) sängtäcke; stoppa, sticka.

=Quince= (k°ins) qvitten (ett slags äpple).

=Quinsy= (k°inṡ´i) halsinflammation.

=Quip= (k°ipp) skämt, stickord; “pika.”

=Quire= (k°ejr) bok (papper); kör (i kyrka).

=Quirk= (k°·rk) stickord, fint, knep.

=Quit= (k°itt) gälda, öfvergifva.

=Quite= (k°ejt) alldeles.

=Quittance= (k°itt´ns) qvitto.

=Quiver= (k°ivv´r) pilkoger; -- darra.

=Quiz= (k°iṡṡ) gåta; drifva gäck med.

=Quizzical= (k°iṡṡ´ik·l) putslustig, komisk.

=Quorum= (k°å̱´r·m) det lagbestämda antal, som måste vara närvarande
för att en korporation skall vara beslutmässig.

=Quotation= (k°åtējs´n) citat.

=Quote= (k°å̱t) anföra, citera.

=Quoth= (k°öþþ) säger, sade.


R.

=R= (ār) bokstafven R.

=Rabbin= (rabb´in) rabbin.

=Rabbit= (rabb´it) kanin.

=Rabble= (rabb´·l) pöbel.

=Rabid= (rabb´id) rasande, vild.

=Raccoon= (rakkûn´) sjupp, tvättbjörn.

=Race= (rēs) slägt, ras; -- lopp, kapplöpning.

=Rack= (rack) pinbänk; pina, lägga på sträckbänk; drifmoln; arrack.

=Racket= (rack´t) raket; buller; bullra.

=Racy= (rēs´i) rent smakande.

=Raddle= (radd´·l) gärdgårdsstör.

=Radial= (rē´dj·l) radie-; utspringande.

=Radiance= (rēd´jans) glans.

=Radiant= (rēd´jant) strålande.

=Radiate= (rēd´jēt) stråla.

=Radiation= (rēdiē´sj·n) utstrålning.

=Radiator= (rē´diet·r) kropp, som utstrålar (ex. värme, ljus).

=Radical= (radd´ik·l) grundlig, rot-; radikal.

=Radicated= (radd´ikēt·d) inrotad, rotfästad.

=Radish= (radd´isj) rädisa, rättika.

=Raft= (rāft) timmerflotte.

=Rag= (ragg) trasa.

=Rage= (rēdṡj) raseri; rasa.

=Ragged= (ragg´d) trasig; =-- school= (skûl) tras-skola.

=Ragman= (ragg´man) lumpsamlare.

=Rail= (rēl) ledstång, jernskena; =by --=, “med jernväg;” -- håna
(=at=).

=Raillery= (rall´·ri) skämt.

=Rain= (rēn) regn; regna.

=Rainbow= (rēn´bå̱) regnbåge.

=Rainy= (rēn´i) regnig.

=Raise= (rēṡ) höja, uppresa, lyfta.

=Raisin= (rēṡn) russin.

=Rake= (rēk) räfsa, kratta.

=Rake= (rēk) vällusting.

=Rakish= (rēk´isj) utsväfvande.

=Rally= (rall´i) skämta, drifva gäck med; skämt; -- återförena.

=Ram= (ramm) bagge.

=Ram= (ramm) drifva ned, packa, proppa.

=Ramble= (ramb´·l) vandra omkring; vandring, tur.

=Rambling= (ramb´ling) oregelbunden, kringsväfvande; ströftåg.

=Ramekin= (ramm´kin) rostadt bröd med ägg och ost.

=Ramify= (ramm´ifej) grena sig.

=Ramp= (ramp) slingra sig, hoppa; skutt.

=Rancid= (rans´id) härsk.

=Rancorous= (rank´·rös) hätsk.

=Rancor= (rank´·r) hätskhet.

=Random= (rand´·m) slump, =at --=, på måfå.

=Range= (rēndṡj) ordna, vandra omkring; ordning, klass, rad.

=Rank= (rank) rad, linie, rang; ordna, inhafva rang; -- frodig, härsk.

=Rankle= (rank´·l) bulna.

=Ransack= (rann´sack) ransaka.

=Ransom= (rans´·m) lösen; friköpa.

=Rant= (rant) svulst (i tal).

=Rap= (rapp) knackning; knacka, rycka, plundra.

=Rapacious= (rapēsj´ös) rofgirig.

=Rapacity= (rapass´iti) rofgirighet.

=Rape= (rēp) rofva; -- våldtägt.

=Rapid= (rapp´id) snabb.

=Rapidity= (rapid´iti) snabbhet.

=Rapier= (rē´pi·r) lång värja.

=Rapine= (rapp´in) rof.

=Rapture= (rapp´tjûr) hänryckning; hänrycka.

=Rare= (rä̱r) sällsynt; halfkokt.

=Rarity= (rarr´iti) sällsynthet.

=Rascal= (rask´·l) slyngel.

=Rascality= (rask´·liti) skälmstycke.

=Rash= (rasj) obetänksam.

=Rashness= (rasj´näss) öfverilning.

=Rasp= (rāsp) rasp.

=Raspberry= (raṡ´bärri) hallon.

=Rat= (ratt) råtta.

=Rate= (rēt) pris, afgift; värdera; -- näpsa.

=Rather= (raŧŧ´·r) temligen, snarare; =I had --= jag skulle heldre
vilja.

=Ratification= (ratifikē´sj·n) stadfästelse.

=Ratify= (ratt´ifej) stadfästa, bekräfta.

=Rational= (rasj´·n·l) förnuftig.

=Rattle= (ratt´·l) bullra; buller, rossling.

=Raucity= (rå̱s´iti) heshet.

=Raucous= (rå̱k´ös) hes.

=Ravage= (ravv´edṡj) plundra; plundring.

=Rave= (rēv) vara utom sig, yra.

=Ravel= (ravv´·l) reda (ut), repa (upp, =out=).

=Raven= (rēvn) korp.

=Raven= (ravv´n) sluka.

=Ravenous= (ravv´·nös) rofgirig.

=Ravish= (ravv´isj) bortröfva, våldtaga, hänrycka.

=Raw= (rå̱) rå, omogen.

=Ray= (rē) stråle; stråla; -- rocka (fisk).

=Raze= (rēṡ) tillintetgöra.

=Razor= (rēṡ´·r) rakknif.

=Re= (rī) i sammans. åter.

=Reach= (rītsj) räcka, uppnå; sträckning, vidd, förmåga.

=React= (rīakt´) återverka.

=Reaction= (rīaksj´n) återverkan, reaktion.

=Read= (rīd) läsa; (rädd) läste, läst; beläst.

=Reader= (rīd´·r) läsare.

=Readiness= (rädd´inäss) beredvillighet, lätthet.

=Reading= (rīd´ing) läsning.

=Ready= (rädd´i) färdig, beredd, snabb.

=Real= (rī´·l) verklig.

=Reality= (riall´iti) verklighet.

=Realize= (rī´alejṡ) förverkliga, realisera.

=Realm= (rälm) rike.

=Ream= (rīm) ris (papper).

=Ream= (rīm) upprymma (borrhål).

=Reap= (rīp) skörda.

=Reaper= (rīp´·r) skördeman.

=Re-appear= (rīappī´·r) åter visa sig.

=Rear= (rīr) eftertrupp; uppfostra (=up=); stegra sig.

=Reason= (rīṡn) förnuft, skäl, orsak, fog; öfverväga.

=Reasonable= (rīṡn´ab·l) förnuftig, rimlig.

=Reasoning= (rīṡn´ing) omdöme.

=Reassemble= (riassem´b·l) återsamlas.

=Reassert= (riass·rt´) ånyo påstå.

=Rebate= (ribēt´) rabatt.

=Rebel= (räbb´·l) upprorsman; (ribäll´) göra uppror.

=Rebellion= (ribälj´n) uppror.

=Rebellious= (ribälj´ös) upprorisk.

=Rebound= (ribaund´) studsa, återkastas.

=Rebuff= (riböff´) bakslag.

=Rebuild= (ribild´) återuppbygga.

=Rebuke= (ribjûk´) klandra; klander.

=Recall= (rikå̱l´) återkalla.

=Recapitulate= (rīkapitt´jûlēt) återupprepa.

=Recede= (risīd´) afstå.

=Receipt= (risīt´) qvitto, recept.

=Receive= (risīv´) mottaga, få.

=Receiver= (risīv´·r) uppbördsman; en person, som förordnas att taga
hand om och afveckla affärerna i en konkurs (jmf. sv. utredningsman).

=Recent= (rīs´nt) nyligen skedd, ny, färsk.

=Reception= (risäpsj´n) emottagande, mottagning.

=Recess= (risäss´) afvikelse, uppehåll, gömställe.

=Reciprocal= (risipp´råk·l) ömsesidig.

=Reciprocity= (rässipråss´iti) ömsesidighet.

=Recital= (risejt´·l) berättelse, deklamation.

=Recite= (risejt´) upprepa, berätta, återgifva.

=Reckless= (räck´läss) obekymrad, sorglös.

=Reckon= (räck´n) räkna, anse.

=Reckoning= (räck´ning) beräkning, räkning.

=Reclaim= (riklēm´) tämja, förbättra, återfordra.

=Recline= (riklejn´) luta sig tillbaka, luta.

=Recluse= (riklûṡ) innesluten.

=Recognize= (räck´åggnejṡ) igenkänna, erkänna.

=Recoil= (rikåjl´) fara, springa tillbaka.

=Recollect= (räckåläkt´) erinra.

=Recollection= (räckåläksj´n) minne, besinning.

=Recommend= (räckåmänd´) anbefalla.

=Recompense= (räck´åmpäns) ersätta; ersättning.

=Reconcile= (räck´ånsejl) försona.

=Reconciliation= (räckånsiliēsj´·n) försoning.

=Record= (rikå̱rd´) uppteckna; (räck´ård) dokument, protokoll.

=Recorder= (rikår´dör) registrator, arkivarie.

=Recover= (rikövv´·r) återvinna, bli frisk.

=Recreant= (räck´riant) feg; feg usling.

=Recreate= (räck´riēt) uppmuntra, förfriska.

=Recreation= (räckriēsj´n) tidsfördrif, uppmuntran.

=Recruit= (rikrût´) förstärka, rekrytera; rekryt.

=Rectify= (räkt´ifej) rätta.

=Rectitude= (räkt´itjûd) ärlighet, rättskaffenshet.

=Rector= (räkt´·r) kyrkoherde, rektor.

=Rectory= (räkt´·ri) prestgård.

=Recumbent= (rikömb´nt) liggande, hvilande.

=Recur= (rikör´) återvända.

=Red= (rädd) röd; rödt.

=Red-cheeked= (rädd´tjīk·d) rödkindad.

=Red-deal= (rädd-dīl) furutimmer.

=Redden= (rädd´·n) rödfärga, rodna.

=Redeem= (ridīm´) inlösa.

=Redemption= (ridämpsj´n) inlösen, återlösning.

=Red-haired= (rädd´hä̱r·d) rödhårig.

=Redness= (rädd´n·s) rödaktighet.

=Redolent= (rädd´ålänt) doftande.

=Redouble= (ridöbb´·l) fördubbla.

=Redress= (ridräss´) hjelpa, godtgöra; hjelp, bistånd.

=Reduce= (ridjûs´) bringa, inskränka, minska.

=Reduction= (ridöksj´n) inskränkning.

=Redundance= (ridönd´·ns) öfverflöd.

=Redundant= (ridönd´nt) öfverflödig, vidlyftig.

=Re-echo= (riäck´å) genljuda.

=Reed= (rīd) rör, vass.

=Reek= (rīk) rök; röka.

=Reel= (rīl) härfvel; härfla.

=Refer= (rif·r´) hänvisa.

=Reference= (räff´·räns) hänvisning, afseende.

=Refine= (rifejn´) förfina.

=Refinement= (rifejn´ment) förfining, förädling.

=Reflect= (rifläkt´) återkasta, öfverlägga (=on=).

=Reflection= (rifläksj´n) eftertanke, begrundande.

=Reflex= (rī´fläks) vänd inåt, tillbakaböjd; (rifläks´) böja.

=Reform= (rifårm´) ombilda, förbättra, bättra sig; reform.

=Reformation= (räffårmēsj´n) ombildning.

=Reformist= (rifå̱rm´ist) reformert.

=Refractory= (rifrakt´åri) gensträfvig, ostyrig.

=Refrain= (rifrēn´) tygla.

=Refresh= (rifräsj´) förfriska.

=Refreshment= (rifräsj´ment) förfriskning.

=Refuge= (räffjûdṡj) tillflykt, utväg.

=Refulgent= (riföldṡj´nt) glänsande.

=Refund= (rifönd´) återbetala, återställa.

=Refusal= (rifjûṡ´·l) vägran.

=Refuse= (rifjûṡ´) vägra.

=Refuse= (räff´jûs) afskräde, affall.

=Refute= (rifjût´) vederlägga.

=Regal= (rīg´·l) kunglig.

=Regale= (rigēl´) förpläga.

=Regard= (rigārd´) betrakta; blick, aktning, vördnadsfull helsning;
=with -- to=, med afseende på.

=Regenerate= (ridjänn´·rēt) pånyttföda.

=Regeneration= (ridjänn·rē´sj·n) pånyttfödelse, ny födelse.

=Regent= (rīdṡj´nt) regerande; regent.

=Regiment= (rädj´iment) regimente.

=Regimentals= (rädjimänt´·lṡ) regimentsuniform.

=Region= (rīdṡj´n) trakt.

=Register= (rädj´ist·r) förteckning, register, spjäll, ventil (på
ugnar); föra till boks.

=Registrate= (räd´djistrēt) registrera.

=Regret= (rigrätt´) beklaga; sorg.

=Regular= (rägg´jûl·r) regelbunden, riktig.

=Regulate= (rägg´jûlēt) ordna.

=Regulation= (räggjûlē´sj·n) reglering.

=Rehearsal= (rih·rs´·l) repetition, pröfning.

=Rehearse= (rih·rs´) upprepa, berätta.

=Reign= (rēn) herrska; regering.

=Re-imburse= (rīimbörs´) återbetala, ersätta.

=Rein= (rēn) tygel; tygla.

=Reindeer= (rēn´dīr) ren (djur).

=Reins= (rēnṡ) njurar.

=Reiterate= (ri-itt´·rēt) upprepa flera gånger.

=Reject= (ridjäkt´) förkorta.

=Rejoice= (ridjåjs´) glädja sig, glädja.

=Rejoin= (rīdjåjn´) återförenas, sammanträffa.

=Relapse= (rilaps´) återfalla.

=Relate= (rilēt) berätta.

=Relation= (rilēsj´n) berättelse, förhållande, slägting, slägt.

=Relative= (räll´ativ) relativ, beslägtad.

=Relax= (rilaks´) lossa, släppa, gifva efter.

=Relay= (rilē´) skjutsombyte.

=Release= (rilīs´) befria; befrielse, eftergift.

=Relent= (rilänt´) mildras, känna medlidande.

=Relevant= (räll´ivant) vigtig, hörande till saken.

=Reliable= (rilej´ab·l) pålitlig.

=Reliably= (rilej´abli) pålitligt.

=Reliance= (rilej´·ns) tilltro.

=Relics= (räll´iks) qvarlefvor.

=Relief= (rilīf´) hjelp.

=Relieve= (rilīv´) hjelpa, understödja, lindra.

=Religion= (rilidṡj´n) religion.

=Religious= (rilidṡj´ös) gudfruktig, samvetsgrann.

=Relinquish= (rilink´°isj) lemna, afstå.

=Relish= (räll´isj) finna smak i, smaka (utaf, =of=); smak.

=Relive= (rilivv´) lefva om, på nytt.

=Reluctance= (rilökt´ns) olust, motvilja.

=Reluctant= (rilökt´nt) motvillig, motsträfvig.

=Rely= (rilej´) lita (på, =on=).

=Remain= (rimēn´) qvarblifva, återstå; återstod.

=Remainder= (rimēnd´r) rest.

=Remand= (rimand´) återkalla.

=Remark= (rimārk´) anmärka, iakttaga; anmärkning.

=Remarkable= (rimārk´ab·l) märkvärdig.

=Remedy= (rämm´idi) hjelpmedel, hjelp; hjelpa, bota.

=Remember= (rimämb´·r) erinra sig; =-- me to him=, helsa honom från mig.

=Remembrance= (rimämb´rans) minne.

=Remind= (rimejnd´) påminna.

=Reminiscence= (räminiss´ns) hågkomst.

=Remiss= (rimiss´) slapp, slö.

=Remission= (rimisj´n) eftergift, lindring.

=Remit= (rimitt´) öfversända, öfverlemna, förlåta.

=Remittance= (rimitt´ns) penningeförsändning.

=Remnant= (rämn´·nt) lemning.

=Remonstrance= (rimåns´tr·ns) föreställning, invändning.

=Remonstrate= (rimåns´trēt) förmana, föreställa.

=Remorse= (rimå̱rs´) samvetsagg.

=Remote= (rimå̱t´) aflägsen.

=Remotion= (rimå̱´sj·n) förflyttning.

=Removal= (rimûv´·l) flyttning.

=Remove= (rimûv´) flytta.

=Remunerate= (rimjûn´·rēt) belöna.

=Remuneration= (rimjûnrē´sj·n) vedergällning.

=Rend= (ränd) splittra, rifva.

=Render= (ränd´·r) gifva, lemna, återgifva, göra.

=Rendezvous= (rän´divû) (aftaladt) möte.

=Renew= (rinjû´) förnya.

=Renounce= (rinauns´) försaka, afstå från.

=Renovate= (ränn´åvēt) förnya.

=Renown= (rinaun´) namnkunnighet, godt rykte.

=Renowned= (rinaund´) berömd.

=Rent= (ränt) spricka; -- grundränta, arrendesumma, hyra; utarrendera,
hyra.

=Reorganize= (riå̱r´ganejṡ) ombilda.

=Repair= (ripä̱r´) iståndsätta, ersätta; förfoga sig; =out of --=,
skröplig.

=Reparation= (räparēsj´n) förbättring, reparation, upprättelse.

=Repartee= (räpartī´) qvickt svar.

=Repast= (ripāst´) måltid.

=Repay= (ripē´) återgälda.

=Repeal= (ripīl´) afskaffa, upphäfva; upphäfvande.

=Repeat= (ripīt´) upprepa.

=Repel= (ripäll´) drifva tillbaka, vederlägga.

=Repent= (ripänt´) ångra.

=Repentance= (ripänt´ns) ånger.

=Repentant= (ripänt´ant) ångerfull, botfärdig.

=Repetition= (räppitisj´n) upprepning.

=Repine= (ripejn´) gräma sig (öfver, =at=).

=Replace= (riplēs´) sätta, ställa tillbaka.

=Replant= (riplant´) omplantera.

=Replenish= (riplän´isj) fylla.

=Replete= (riplīt´) öfverfyld.

=Replevin= (riplä̱v´in) återvinnande (af gods, som orätt fråntagits).

=Reply= (riplej´) svara; svar.

=Report= (ripå̱rt´) berätta, omtala; rapport, rykte, knall.

=Reporter= (ripå̱rt´·r) referent.

=Repose= (ripå̱s´) anförtro, hvila; ro, hvila.

=Reposit= (ripåṡṡ´it) förvara.

=Reprehend= (räprihänd´) klandra, förebrå.

=Reprehensible= (räprihäns´ib·l) klandervärd.

=Reprehension= (räprihänsj´n) klander.

=Represent= (räpriṡänt´) föreställa, framställa.

=Representation= (räpriṡäntēsj´·n) föreställning.

=Representative= (räpriṡänt´ativ) föreställande; representant.

=Repress= (ripräss´) undertrycka.

=Reprieve= (riprīv´) uppskof; bevilja uppskof.

=Reprimand= (räpp´rimand) förebrå; förebråelse.

=Reprint= (riprint´) trycka om, eftertrycka.

=Reproach= (riprå̱tsj´) förebrå; förebråelse, skymf.

=Reprobate= (räpp´råbēt) förkasta; fördömd.

=Reproduce= (riprådjûs´) reproducera.

=Reproduction= (riprådök´sj·n) reproduktion.

=Reproof= (riprûf´) klander.

=Reprovable= (riprûv´ab·l) klandervärd.

=Reprove= (riprûv´) klandra.

=Reptile= (räpt´il) krypdjur.

=Republic= (ripöbb´lik) republik, fristat.

=Republican= (ripöbb´lik·n) republikan.

=Republish= (ripöbb´lisj) utgifva på nytt.

=Repudiate= (ripjûd´jēt) förskjuta.

=Repugnance= (ripögg´nans) motvilja.

=Repugnant= (ripögg´nant) stridig (mot, =to=).

=Repulse= (ripöls´) drifva tillbaka; vägran.

=Repulsive= (ripöls´iv) frånstötande, kall.

=Reputable= (räpjût´ab·l) ansedd, hederlig.

=Reputation= (räpjûtēsj´n) rykte, anseende.

=Repute= (ripjût) anse för.

=Request= (rik°äst´) bedja, anhålla; anhållan.

=Requiem= (räk´k°iäm) själamessa.

=Require= (rik°ejr´) fordra.

=Requisite= (räck´°iṡit) nödvändig; erforderlig sak.

=Requisition= (räk°iṡisj´n) begäran, beställning.

=Requital= (rik°ejt´·l) vedergällning.

=Requite= (rik°ejt´) vedergälla.

=Rescind= (risind´) upphäfva.

=Rescue= (räsk´jû) befria; räddning, befrielse.

=Research= (ris·rtsj´) undersöka; undersökning.

=Resemblance= (riṡämb´·lans) likhet.

=Resemble= (riṡämb´·l) likna.

=Resent= (riṡänt´) harmas.

=Resentment= (riṡänt´mnt) harm.

=Reservation= (räṡ·rvēsj´n) förbehåll.

=Reserve= (riṡ·rv´) bevara; reserv, förbehållsamhet.

=Reside= (riṡejd´) uppehålla sig.

=Residence= (räṡṡ´idäns) bostad, vistelseort.

=Resident= (räṡṡ´idänt) bosatt.

=Residue= (räṡṡ´idjû) rest.

=Resign= (riṡejn´) afträda.

=Resignation= (räṡiggnēsj´n) undergifvenhet.

=Resigned= (riṡejnd´) undergifven.

=Resin= (räṡṡ´in) kåda.

=Resist= (riṡist´) motstå.

=Resistance= (riṡist´ns) motstånd.

=Resolute= (räṡṡ´åljût) bestämd, beslutsam.

=Resolution= (räṡålljûsj´n) upplösning, fasthet, beslut.

=Resolve= (riṡålv´) upplösa, besluta; beslut.

=Resonance= (räṡṡ´ånans) genljud.

=Resort= (riṡå̱rt´) taga sin tillflykt; tillflykt.

=Resound= (riṡaund´) genljuda.

=Resource= (rīså̱rs´) hjelpmedel, utväg.

=Respect= (rispäkt´) värdera, vörda; aktning, vördnad, afseende; =my
--s=, min helsning.

=Respectable= (rispäkt´ab·l) aktningsvärd.

=Respecting= (rispäkt´ing) angående.

=Respective= (rispäkt´iv) vederbörande, särskild.

=Respiration= (räspirēsj´n) andedrägt.

=Respire= (rispejr´) andas.

=Respite= (räsp´it) uppskof.

=Resplendent= (rispländ´nt) lysande, blank.

=Respond= (rispånd´) svara.

=Respondent= (rispånd´nt) svarande.

=Response= (rispåns´) svar.

=Responsible= (rispåns´ib·l) ansvarig.

=Responsibility= (rispånsibill´iti) ansvar.

=Rest= (räst) återstå; återstod; -- hvila.

=Resting-place= (räst´ingplēs) hviloplats.

=Restitution= (rästitjûsj´n) ersättning.

=Restive= (räst´iv) istadig.

=Restless= (räst´läss) rastlös.

=Restoration= (rästårēsj´n) förnyelse, bättring.

=Restore= (ristå̱r´) återställa, iståndsätta.

=Restrain= (ristrēn´) hindra, tvinga.

=Restraint= (ristrēnt´) hinder, tvång.

=Restrict= (ristrikt´) inskränka.

=Result= (riṡölt´) följd; uppstå, följa (af, =from=).

=Resume= (riṡiûm´) börja ånyo, återtaga.

=Resurrection= (räṡ·rräksj´n) uppståndelse.

=Resuscitate= (risöss´itēt) återuppväcka.

=Resuscitation= (risössitē´sj·n) återuppväckande.

=Retail= (ritēl´) sälja i detalj; (rīt´ēl) minuthandel.

=Retain= (ritēn´) behålla.

=Retaliate= (ritall´jēt) vedergälla (lika mot lika).

=Retaliation= (ritalliē´sj·n) vedergällning.

=Retard= (ritārd´) fördröja.

=Retardation= (rītardēsj´n) hinder, dröjsmål.

=Retire= (ritej´·r) draga sig tillbaka.

=Retired= (ritej´·rd) afsides.

=Retirement= (ritejr´ment) bortgång, enslighet.

=Retort= (ritå̱rt´) svara (någon med dess egna ord), “ge igen;” “svar
på tal.”

=Retrace= (ritrēs´) spåra.

=Retract= (ritrakt´) återkalla.

=Retreat= (ritrīt´) draga sig undan; återtåg, enslighet; --
tillflyktsort.

=Retrench= (riträntsj´) inskränka.

=Retribution= (rätribjûsj´n) vedergällning.

=Retrieve= (ritrīv´) återvinna, godtgöra.

=Retrograde= (rīt´rågrēd, rätt´rågrēd) tillbakagående, motsatt.

=Return= (ritörn´) återvända, svara, återgifva; återkomst, återresa,
återbetalning.

=Reunion= (rījûnj´·n) återförening, församling.

=Reunite= (rījûnejt´) återförena.

=Rev.= förkort. se =Reverend=.

=Reveal= (rivīl´) afslöja.

=Revel= (rävv´·l) rumla; bullrande dryckeslag.

=Revelation= (rävilēsj´n) uppenbarelse.

=Revelry= (rävvl´ri) “sus och dus.”

=Revenge= (rivändṡj´) hämnas; hämnd, upprättelse.

=Revenue= (rävv´injû) inkomst; pl. räntor.

=Reverberate= (riv·rb´·rēt) återkasta, genljuda.

=Reverence= (rävv´·räns) vördnad, bugning, nigning, “ärevördighet”
(titel); vörda.

=Reverend= (rävv´ränd) ärevördig, högvördig (titel på prester; en
biskop är =right --=, en erkebiskop =most --=).

=Reverent= (rävv´ränt) vördnadsfull.

=Reverse= (riv·rs´) vända upp och ned, upphäfva; frånsida, motsats.

=Revert= (riv·rt´) förändra.

=Revery= (rävv´·ri) grubbel.

=Review= (rivjû´) granska; mönstring, öfversigt, revy (tidskrift).

=Revile= (rivejl´) smäda.

=Revise= (rivejṡ´) genomse.

=Revision= (riviṡj´n) genomseende, revision.

=Revival= (rivej´v·l) återväckande.

=Revive= (rivejv´) återupplifva, lefva upp ånyo.

=Revocation= (rävvåkēsj´n) återkallelse.

=Revoke= (rivå̱k´) återkalla.

=Revolt= (rivå̱lt´) göra uppror, uppröras (af, =at=); uppror.

=Revolution= (rävålljûsj´n) statshvälfning.

=Revolve= (rivålv´) hvälfva, svänga.

=Revolver= (rivålv´·r) revolver (omvridningspistol).

=Reward= (ri°å̱rd´) belöna; belöning, lön.

=Rhetoric= (rätt´årik) vältalighet.

=Rheum= (rûm) snufva, slem.

=Rheumatism= (rû´matiṡm) reumatism, fluss.

=Rhubarb= (rû´barb) rabarber.

=Rhyme= (rejm) rim; rimma.

=Rib= (ribb) refben.

=Ribald= (ribb´·ld) utsväfvande; liderlig sälle.

=Ribbon= (ribb´n) sidenband.

=Rice= (rejs) ris, risgryn.

=Rich= (ritsj) rik.

=Riches= (ritsj´ṡ) rikedomar.

=Richness= (ritsj´näss) rikedom, öfverflöd.

=Rickets= (rick´·ts) engelska sjukan.

=Rickety= (rick´·ti) svag, rankig.

=Rid= (ridd) befria; =to get -- of=, bli fri från, bli qvitt.

=Riddle= (ridd´·l) gåta.

=Ride= (rejd) rida; ridt.

=Rider= (rejd´·r) ryttare, “profryttare.”

=Ridge= (ridṡj) ås.

=Ridicule= (ridd´ikjûl) löje; utskratta.

=Ridiculous= (ridick´jûlös) löjlig.

=Rifle= (rejf´·l) röfva; reffebössa.

=Rift= (rift) remna, spricka.

=Rig= (rigg) smycka, tackla.

=Rigging= (rigg´ing) tackling.

=Right= (rejt) rät, rak, höger; rakt, mycket; rättighet, höger hand;
=to be --=, hafva rätt; =all --=, allt väl.

=Right-angled= (rejt´-angld) rätvinklig.

=Righteous= (rejtsj´ös) rättvis, rättskaffens.

=Rigid= (ridṡj´id) sträng, styf.

=Rigor= (rigg´·r) stränghet.

=Rigorous= (rigg´·rös) sträng, noggrann.

=Rill= (rill) liten bäck.

=Rim= (rimm) rand, kant.

=Rime= (rejm) rimfrost.

=Rimple= (rimp´·l) skrynkla.

=Rind= (rind) bark, skal.

=Ring= (ring) ring; -- ringa; ringning.

=Rinse= (rinse) skölja.

=Riot= (rej´åt) upplopp, oljud; göra upplopp, lefva liderligt; =to run
--=, utsväfva.

=Riotous= (rej´åtös) utsväfvande, upprorisk.

=Rip= (ripp) rispa, sprätta.

=Ripe= (rejp) mogen.

=Ripen= (rejp´n) mogna.

=Ripper= (rip´p·r) uppsprättare.

=Ripple= (ripp´·l) krusa sig.

=Rise= (rejṡ) uppstå, stiga; stigning, höjning.

=Risible= (riṡ´ib·l) lustig.

=Risk= (risk) våga; vågspel.

=Rival= (rejv´·l) medtäflare; täfla.

=Rive= (rejv) klyfva, remna.

=River= (rivv´·r) flod.

=Rivet= (rivv´t) nitnagel; nita.

=Rivulet= (rivv´jûlätt) bäck.

=Road= (rå̱d) väg; -- redd.

=Roam= (rå̱m) rödstrimmig.

=Roar= (rå̱r) vråla, larma; vrål, larm.

=Roast= (rå̱st) steka, rosta; =-- beef= (-- bīf) oxstek.

=Rob= (råbb) röfva, råna.

=Robber= (råbb´·r) röfvare.

=Robe= (rå̱b) klädning.

=Robin= (råbb´in) rödbrösta (en fogel).

=Robust= (råböst´) stark.

=Rock= (råck) klippa, stenblock; -- vagga, vackla.

=Rocket= (råck´t) raket.

=Rocking-chair= (råck´ing-tjä̱r) gungstol.

=Rod= (rådd) spö, stång; längdmått.

=Roe= (rå̱) fiskrom, mjölke.

=Roebuck= (rå̱´böck) råbock.

=Rogue= (rå̱g) skurk, skälm.

=Roguery= (rå̱g´·ri) skurkstreck.

=Roguish= (rå̱g´isj) skälmaktig.

=Roll= (rå̱l) rulla, veckla, vältra; rulle, lista, rundt bröd;
trumhvirfvel.

=Roller= (rå̱l´·r) rulle, vals.

=Roly-poly= (rå̱l´ipå̱li) engelsk pudding (hoprullad deg med sylt uti).

=Roman= (rå̱m´n) romersk; romare.

=Romance= (råmans´) roman; sång, romans.

=Romantic= (råmant´ik) romantisk.

=Romp= (råmp) yrhätta, yr lek; rasa.

[Illustration: Vy från staden Seringham, Indien.]

=Rood= (rûd) kors (med Kristusbild).

=Roof= (rûf) tak (på hus).

=Rook= (rûck) råka (en fogel); torn (schackspel); rokera.

=Room= (rûm) rum, plats.

=Roost= (rûst) vagel, stång hvarpå höns flyga upp; sitta och sofva.

=Rooster= (rûst´·r) tupp.

=Root= (rût) rot; rota.

=Rope= (rå̱p) rep, tåg.

=Rope-maker= (rå̱p´mēk·r) repslagare.

=Ropy= (rå̱p´i) seg, klibbig.

=Rose= (rå̱ṡ) ros.

=Rose-bush= (rå̱ṡ´-bösh) rosenbuske.

=Rosy= (rå̱ṡ´i) rosen-, rosig.

=Rot= (rått) ruttna, röta.

=Rotate= (rå´tēt) rotera.

=Rotatory= (rå̱´tatårri) kringsväfvande.

=Rote= (rå̱t) ramsa; =by --=, utantill.

=Rotten= (rått´n) rutten.

=Rotund= (råtönd´) rund.

=Rough= (röff) skroflig, rå.

=Rough-hewn= (röff´hjûn) grofhuggen, ohyfsad.

=Roughness= (röff´näss) grofhet, knagglighet.

=Round= (raund) rund; afrunda; rundt omkring; =all --=, åt alla håll.

=Rouse= (rauṡ) väcka, vakna.

=Rout= (raut) bullrande folkhop, stort kalas.

=Rove= (rå̱v) ströfva omkring.

=Row= (rå̱) ro (med åror); rad.

=Royal= (råj´·l) kunglig.

=Rub= (röbb) gnida, skura.

=Rubber= (röbb´·r) torktrasa; =India --= (ind´ja --) kaoutschuk; =--s=,
pl. gummigaloscher.

=Rubbish= (röbb´isj) grus, skräp.

=Rubicund= (rûb´ikönd) rödaktig.

=Ruby= (rûb´i) rubin.

=Ructation= (röktēsj´n) rapning, uppstötning.

=Rudder= (rödd´·r) roder.

=Ruddy= (rödd´i) röd, rosig, frisk.

=Rude= (rûd) rå, grof, plump.

=Rudiment= (rûd´iment) första början, “tillstymmelse.”

=Rue= (rû) ångra, sörja öfver.

=Rueful= (rû´fûl) sorglig, jemmerfull.

=Ruffian= (röff´j·n) skurk.

=Ruffle= (röff´·l) skrynkla, förvirra; oro, tumult.

=Rug= (rögg) grof filt, matta.

=Rugged= (röggd) ojemn, rå, sträf, stormande.

=Ruin= (rû´in) ödelägga; förfall, undergång, ruin.

=Ruinous= (rû´inös) bristfällig.

=Rule= (rûl) regel; herrska.

=Ruler= (rûl´·r) lineal, herrskare.

=Rum= (römm) rom (sprit).

=Rumble= (römb´·l) mullra.

=Ruminate= (rûm´inēt) idisla.

=Rumor= (rûm´·r) rykte; utsprida.

=Rump= (römp) gump, länd.

=Rumple= (römp´·l) rynka.

=Run= (rönn) löpa, springa, rinna, flyta, låta springa; =it runs thus=
(itt rönṡ ŧöss) det lyder så här; =to -- mad=, bli galen; -- lopp.

=Runaway= (rönn´ä°ē) rymmare.

=Rune= (rûn) runa, runbokstaf.

=Runner= (rönn´·r) löpare; person, som värfvar arbetare eller sjömän.

=Rupee= (rûpī´) ostindiskt mynt (=gold --= motsv. $7.16, =silver --= 48
cents).

=Rupture= (röpt´jûr) brytning, brott, split; spränga.

=Rural= (rûr´·l) landtlig.

=Ruse= (rûṡ) list, bedrägeri.

=Rush= (rösj) vass, säf; -- rusa, ila; framfart, brådska.

=Russet= (röss´·t) rödbrun.

=Russian= (rösj´·n) ryss, rysk.

=Rust= (röst) rost; rosta.

=Rustic= (röst´ik) bondaktig.

=Rusty= (röst´i) rostig.

=Rut= (rött) hjulspår; brunst.

=Ruthful= (rûþ´fûll) sorglig.

=Ruthless= (rûþ´läss) obarmhertig.

=Rye= (rej) råg.


S.

=S= (äss) bokstafven S.

=S= förk. för =shilling=.

=Sabbath= (sab´b·þ) sabbat.

=Saber= (sēb´·r) sabel.

=Sable= (sēb´·l) sobel (djur).

=Sabre= (sēb´·r) se =Saber=.

=Sack= (sack) säck, påse.

=Sacrament= (sack´rament) sakrament.

=Sacred= (sēk´·rd) helig, invigd.

=Sacrifice= (sack´rifejṡ) offra; offer.

=Sacrilege= (sack´rilädṡj) helgerån.

=Sacrilegious= (sack´rilädsjös) vanhelgande.

=Sacristan= (sack´rist·n) klockare.

=Sad= (sadd) sorgsen, dyster.

=Saddle= (sadd´·l) sadel; sadla.

=Saddler= (sadd´l·r) sadelmakare.

=Sadness= (sadd´näss) sorgsenhet, dysterhet.

=Safe= (sēf) säker; kassaskåp.

=Safely= (sēf´li) säkert.

=Safety= (sēf´ti) säkerhet.

=Safety-valve= (sēf´ti-valv) säkerhetsventil.

=Sag= (sagg) svigta, bågna.

=Sagacious= (sagēsj´ös) skarpsinnig.

=Sagacity= (sagass´iti) skarpsinnighet.

=Sage= (sēdṡj) vis, klok.

=Sail= (sēl) segla; segel.

=Sailer= (sēl´·r) seglare.

=Sailor= (sēl´·r) sjöman.

=Saint= (sēnt) helgon; helig.

=Sake= (sēk) skull; =for his --=, för hans skull.

=Salad= (sall´ad) sallad.

=Salary= (sall´ari) årlig lön.

=Sale= (sēl) försäljning.

=Saliva= (salej´va) saliv, spott.

=Sallow= (sall´å̱) sälg; -- gulblek.

=Sally= (sall´i) utfall, qvickt infall; göra utfall (=out=).

=Salmagundi= (salmagönd´i) sillsallad.

=Salmon= (samm´n) lax.

=Saloon= (salûn´) salong.

=Salt= (så̱lt) salt; salta.

=Saltcellar= (så̱lt´säll·r) saltkar.

=Saltpeter= (så̱ltpīt´·r) salpeter.

=Salubrious= (salljûb´riös) helsosam.

=Salubrity= (salljûb´riti) helsa, sundhet.

=Salutary= (sall´jûtäri) sund, nyttig.

=Salutation= (salljûtēsj´n) helsning.

=Salute= (salljût´) helsa; helsning, salut.

=Salvation= (salvēsj´n) räddning, salighet; =-- army= (-- ārm´i)
“frälsningsarmeen.”

=Salve= (sāv) salva.

=Salver= (salv´·r) bricka.

=Same= (sēm) samme; =the very --=, just den samme.

=Sample= (samp´·l) prof, profbit.

=Sanctify= (sankt´ifej) helga.

=Sanction= (sanksj´n) stadfästelse; stadfästa.

=Sanctity= (sankt´iti) helighet.

=Sanctuary= (sankt´jûäri) helgedom, fristad.

=Sand= (sand) sand; sanda.

=Sandwich= (sand´°itṡj) dubbelsmörgås med salt kött ell. d. imellan.

=Sane= (sēn) frisk, rask, sund.

=Sanguinary= (sang´g°inäri) blodtörstig.

=Sanguine= (sang´g°in) liflig, förtröstansfull.

=Sanity= (sann´iti) helsa.

=Sap= (sapp) växtsaft; -- undergräfva; löpgraf.

=Sapid= (sapp´id) välsmakande.

=Sapience= (sēp´jäns) vishet.

=Sapient= (sēp´jänt) vis.

=Sapper= (sapp´·r) skansgräfvare, sappör.

=Sappy= (sapp´i) saftig, vek.

=Sarcasm= (sārk´aṡm) bitande uttryck, stickord.

=Sarcastic= (sarkast´ik) bitande, hånfull.

=Sardel= (sār´d·l) sardell.

=Sardine= (sārd´in) sardin.

=Sardonic= (sardånn´ik) hånande, bitter (om skratt).

=Sarsaparilla= (sārsaparil´la) sassaparill.

=Sash= (sasj) skärp, bälte.

=Satan= (sēt´·n) Satan.

=Satanic= (satann´ik) djefvulsk.

=Satchel= (satsj´äl) påse, väska.

=Satellite= (satt´·lejt) drabant, måne.

=Satiate= (sēsj´iēt) mätta.

=Satiety= (satej´iti) mätthet.

=Satire= (satt´ejr, satt´·r) satir.

=Satiric= (satirr´ik) satirisk, gisslande.

=Satisfaction= (satisfaksj´n) tillfredsställelse, upprättelse.

=Satisfactory= (satisfakt´åri) tillfredsställande.

=Satisfy= (satt´isfej) tillfredsställa, mätta.

=Saturday= (satt´·rdē) lördag.

=Saturn= (satt´·rn) Saturnus.

=Sauce= (så̱s) sås, krydda.

=Sauceboat= (så̱s´bå̱t) såsskål.

=Saucepan= (så̱s´pan) kastrull.

=Saucer= (så̱s´·r) téfat.

=Sauciness= (så̱s´inäss) näsvishet, fräckhet.

=Saucy= (så̱s´i) fräck, näsvis.

=Saunter= (sānt´·r) “slå dank.”

=Saunterer= (sānt´·r·r) dagdrifvare.

=Sausage= (så̱s´idṡj) korf.

=Savage= (savv´edṡj) vild, grym; vilde.

=Save= (sēv) rädda, spara; utom, med undantag af.

=Save-all= (sēv´å̱l) ljusknekt.

=Saving= (sēv´ing) sparsam; utom; besparing.

=Savings-bank= (sēv´ingṡbank) sparbank.

=Saviour= (sēv´j·r) frälsare.

=Savor= (sēv´·r) smak, smaka.

=Savory= (sēv´·ri) smaklig.

=Saw= (så̱) såg; såga.

=Sawdust= (så̱´döst) sågspån.

=Saxon= (saks´n) sachsisk.

=Say= (sē) säga, läsa (bön); =that is to --= (ŧatt iṡ tû sē´) det vill
säga.

=Scab= (skabb) skabb.

=Scabbard= (skabb´·rd) slida.

=Scabby= (skab´bi) skabbig; ömklig, usel.

=Scabrous= (skēb´rös) skroflig.

=Scaffold= (skaff´åld) murareställning, läktare, schavott.

=Scald= (skå̱ld) skålla.

=Scale= (skēl) stege; uppklättra; -- vågskål, fjäll; fjälla.

=Scalp= (skalp) hufvudsvål.

=Scamper= (skamp´·r) flykta hals öfver hufvud.

=Scandal= (skand´·l) vanära, förtal; förtala.

=Scandalize= (skand´alejṡ) förarga, förtala.

=Scandalous= (skand´alös) skamlig.

=Scant= (skant) sparsam, knapp.

=Scanty= (skant´i) ringa, tarflig, inskränkt, knapp.

=Scapegoat= (skēp´gå̱t) syndabock.

=Scapegrace= (skēp´grēs) odåga.

=Scar= (skār) skråma, ärr.

=Scarce= (skä̱rs) sparsam, sällsynt; knapt.

=Scarcely= (skä̱rs´li) knapt.

=Scarcity= (skä̱rs´iti) brist.

=Scare= (skä̱r) skrämma.

=Scarf= (skārf) skärp.

=Scarlet= (skārl´·t) skarlakan; röd; =-- fever= (fīv·r) skarlakansfeber.

=Scate= (skēt) se =Skate=.

=Scath= (skaþþ) skada.

=Scatter= (skatt´·r) skingra.

=Scavenger= (skavv´·ndj·r) gatsopare.

=Scene= (sīn) skådeplats, scen.

=Scenery= (sīn´·ri) dekorationer, utseende af ett landskap, utsigt.

=Scent= (sänt) lukta; lukt, väderkorn.

=Sceptre= (säpp´t·r) spira.

=Schedule= (skädd´jûl) förteckning, bilaga; registrera.

=Scheme= (skīm) utkast, plan; göra utkast.

=Schism= (siṡm) söndring.

=Scholar= (skåll´·r) lärd man, skolgosse.

=School= (skûl) skola.

=Schooner= (skûn´·r) skonert.

=Science= (sej´ns) vetenskap.

=Scientific= (sej·ntiff´ik) vetenskaplig.

=Scintillate= (sint´illēt) tindra, gnistra.

=Scissors= (siṡṡ´·rṡ) sax.

=Scoff= (skåff) håna; hån.

=Scold= (skå̱ld) gräla (på, =at=).

=Sconce= (skåns) skans.

=Scoop= (skûp) skopa; ösa.

=Scope= (skå̱p) ändamål, fritt spelrum.

=Scorbutic= (skårbjû´tik) angripen af skörbjugg.

=Scorch= (skå̱rtsj) sveda.

=Score= (skå̱r) tjog; skära.

=Scorn= (skå̱rn) förakt; förakta.

=Scot= (skått) skotte.

=Scotch, Scottish= (skåtsj, skått´isj) skotsk.

=Scoundrel= (skaund´r·l) skurk.

=Scour= (skaur) skura, löpa.

=Scourge= (skördṡj) gissel; ris; piska, straffa.

=Scourging= (skördṡ´jing) gissling.

=Scouring= (skaur´ing) rengöring.

=Scout= (skaut) kunskapare, spejare.

=Scowl= (skaul) se surmulen ut; sur min.

=Scragged= (skragg´·d) tunn och mager, knottrig.

=Scramble= (skramb´·l) klättra, klifva, gripa efter; klättring.

=Scrap= (skrapp) bit, stump.

=Scrape= (skrēp) skrapa; skrapning, svår knipa.

=Scratch= (skratsj) rifva; skråma.

=Scrawl= (skrå̱l) “kråkfötter;” skrifva kråkfötter.

=Scream= (skrīm) skrika; skrik.

=Screen= (skrīn) skärm; skydda, sålla.

=Screw= (skrû) skruf; skrufva.

=Screw-driver= (skrû´drejv·r) skrufmejsel.

=Scribbler= (skribb´l·r) usel författare.

=Scribe= (skrejb) skrifvare; skriftlärd.

=Scripture= (skript´jûr) skrift.

=Scrivener= (skrīv´n·r) penningmäklare.

=Scroll= (skrå̱l) pappersrulle.

=Scrub= (skröbb) skrubba, skura.

=Scruple= (skrûp´·l) tvifvel, betänklighet; tveka.

=Scrupulous= (skrû´pjûlös) samvetsgrann, försigtig.

=Scrutinize= (skrût´inejṡ) utforska, granska.

=Scud= (sködd) löpa, ila, flykta.

=Scuffle= (sköff´·l) slagsmål; brottas, slåss.

=Scull= se =Skull=.

=Sculptor= (skölpt´·r) bildhuggare.

=Sculpture= (skölp´tjûr) bildhuggarkonst.

=Scum= (skömm) skum; skumma.

=Scurf= (skörf) skorf.

=Scurrile, scurrilous= (skörr´il, skörr´ilös) grofkornig, plump.

=Scurvy= (skörv´i) skörbjugg; gemen, usel.

=Scutcheon= (skötsj´·n) vapensköld.

=Scythe= (sejŧ) lia.

=Sea= (sī) sjö, haf.

=Seal= (sīl) skäl (djur); sigill; försegla.

=Sealing-wax= (sīl´ing°aks) lack.

=Seam= (sīm) söm; sömma.

=Seaman= (sī´mann) sjöman.

=Seamstress= (sīm´sträss eller säm´sträss) sömmerska.

=Sear= (sī·r) sveda; torr.

=Search= (s·rtsj) söka, utforska; undersökning.

=Seasick= (sī´sick) sjösjuk.

=Season= (sīṡn) årstid; krydda.

=Seasonable= (sīṡn´ab·l) lämplig, i rättan tid.

=Seasoned= (sī´ṡ·nd), =-- timber=, torrt timmer.

=Seat= (sīt) säte, stol, bostad; sätta; =to be seated= (sīt´d) sitta.

=Secede= (sisī´d) utträda, afgå.

=Secern= (sis·rn´) åtskilja.

=Secession= (sisäs´sj·n) afgång, skilsmessa.

=Seclude= (siklûd´) utesluta.

=Seclusion= (siklûṡj´n) afsöndring, ensamhet.

=Second= (säck´·nd) andra, nästa; sekund; bistå.

=Secondary= (säckn´däri) af andra ordningen, underordnad.

=Second-hand= (säck´ndhand) begagnad; =at --=, “på andra hand.”

=Second-rate= (säck´ndrēt) af andra rangen.

=Secrecy= (sīk´risi) hemlighet.

=Secret= (sīk´r·t) hemlig; hemlighet.

=Secretary= (säck´ritäri) sekreterare; =-- of State= (-- åvv stēt)
statsminister, “departements-chef;” =-- of war=, krigsminister.

=Secretly= (sīk´r·tli) hemligt.

=Sect= (säkt) sekt.

=Section= (säksj´n) del, jordområde utaf 640 =acres=.

=Secular= (säck´jûl·r) hundraårig, verldslig.

=Secure= (sikjûr´) säker, trygg; betrygga.

=Security= (sikjûr´iti) säkerhet, borgen.

=Sedate= (sidēt´) stilla, lugn.

=Sedentary= (säd´·ntäri) stillasittande.

=Sedge= (sädṡj) starrgräs.

=Sedition= (sidisj´n) uppror.

=Seditious= (sidisj´ös) upprorisk.

=Seduce= (sidjûs´) förföra.

=Sedulous= (sädd´jûlös) arbetsam, flitig.

=See= (sī) se, besöka.

=Seed= (sīd) säd, frö; så.

=Seek= (sīk) söka.

=Seem= (sīm) synas.

=Seeming= (sīm´ing) utseende, =--ly=, till utseendet.

=Seemly= (sīm´li) passande, anständig.

=Seesaw= (sīs´å̱) vippgunga (en gunga, bildad af en planka, lagd öfver
en bock); =to play at --= (tû plē att --), “gunga bräde.”

=Seethe= (sīŧ) sjuda, koka.

=Seize= (sīṡ) gripa; bemägtiga sig (=upon=).

=Seizure= (sīṡj´ûr) arrestering.

=Seldom= (säld´öm) sällan.

=Select= (siläkt´) utvälja; utvald.

=Selection= (siläksj´n) val.

=Self= (sälf) sjelf; sjelf-.

=Self-command= (sälfkåmmānd´) sjelfbeherskning.

=Selfish= (sälf´isj) sjelfvisk.

=Self-love= (sälf-lövv) egenkärlek.

=Self-same= (sälf´sēm) just samme.

=Self-sufficient= (sälfsöffisj´nt) sjelfbelåten.

=Sell= (säll) sälja.

=Semi= (sämm´i) i sammansättningar: half-.

=Seminary= (sämm´inäri) läroverk.

=Senate= (sänn´et) senat.

=Senator= (sänn´at·r) senator (motsvarande i Sverige riksdagsman i
första kammaren.)

=Send= (sänd) sända; =to -- word= (°örd), skicka bud (till); =to --
for=, skicka efter; =to -- forth=, frambringa.

=Senior= (sīn´j·r) äldre.

=Sennight= (sänn´it) åtta dagar.

=Sensation= (sänsēsj´n) förnimmelse.

=Sense= (säns) sinne, mening, förstånd; =common --=, sundt omdöme.

=Senseless= (säns´läss) sanslös, orimlig.

=Sensibility= (sänsibill´iti) känslighet.

=Sensible= (säns´ib·l) känslig (för, =of=,) förståndig.

=Sensibly= (säns´ibli) förståndigt.

=Sensitive= (säns´itiv) känslig.

=Sensual= (sänsj´û·l) sinnlig.

=Sentence= (sänt´ns) sats (tanke klädd i ord), dom (i brottmål); dömma.

=Sentiment= (sänt´iment) känsla.

=Sentimental= (säntimänt´·l) känslofull.

=Sentinel= (sänt´in·l) skyldtvakt.

=Sentry-box= (sänt´ribåks) skyllerkur.

=Separable= (säpp´·rab·l) skiljaktig.

=Separate= (säpp´·rēt) skilja; särskild.

=Separation= (säpp·rēsj´n) skilsmessa.

=September= (säptämb´·r) september.

=Sepulcher= (säpp´ölk·r) graf.

=Sequel= (sīk´°äl) följande, följd.

=Sequester= (sik°äst´·r) lägga beslag på.

=Serenade= (särinēd´) serenad.

=Serene= (sirīn´) klar, mild.

=Serenity= (siränn´iti) klarhet, lugn.

=Sergeant= (sārdṡj´nt) sergeant.

=Series= (sīr´īṡ) följd, rad.

=Serious= (sīr´jös) allvarsam, högtidlig.

=Sermon= (s·rm´·n) predikan.

=Serpent= (s·rp´nt) orm.

=Servant= (s·rv´nt) tjenare, betjent, piga.

=Serve= (s·rv) tjena, passa upp, lägga för, gagna.

=Service= (s·rv´is) tjenst, bordservis; -- rönn.

=Servile= (s·rv´il) slafvisk.

=Servitude= (s·rv´itjûd) slafveri.

=Session= (säsj´n) sittning, sammankomst, session.

=Set= (sätt) sätta, ställa, bestämma, gå ned (om solen); =to -- at
ease= (īṡ) lugna; =to -- out=, begifva sig; -- bestämd; samling (af
likartade föremål).

=Setter= (sätt´·r) fogelhund.

=Settle= (sätt´·l) befästa, lugna, ordna, befolka, sjunka, nedsätta sig.

=Settlement= (sätt´·lment) bosättning, lifränta, nybygge, förlikning.

Settler (sätt´l·r) nybyggare.

=Seven= (sävv´n) sju; =--th=, sjunde.

=Seventeen= (sävv´ntīn) sjutton; =--th=, sjuttonde.

=Seventy= (sävv´nti) sjuttio.

=Sever= (sävv´·r) skilja.

=Several= (sävv´·ral) åtskillig.

=Severe= (sivīr´) sträng, hård.

=Severity= (sivärr´iti) stränghet.

=Sew= (så̱) sy.

=Sewer= (siû´·r) afloppsränna, kloak.

=Sewing= (så̱´ing) söm; sy-.

=Sex= (säks) kön, qvinnokön.

=Sexton= (säkst´n) klockare.

=Sexual= (säck´sjû·l) hörande till kön, köns-.

=Shabby= (sjabb´i) trasig, ruskig, usel.

=Shackle= (sjack´·l) fjättra.

=Shad= (sjadd) en art sill.

=Shade= (sjēd) skugga (motsats: ljus), ande.

=Shadow= (sjadd´å̱) skugga (af ett föremål); beskugga.

=Shadowy, shady= (sjadd´å̱i, sjē´di) skuggrik.

=Shaft= (sjāft) skaft, schakt, axel.

=Shag= (sjagg) schagg.

=Shake= (sjēk) skaka, darra; skakning.

=Shaker= (sjē´k·r) skakare, en nordamerikansk religionssekt, hvars
gudstjenst består i ett slags dans.

=Shale= (sjēl) hylsa.

=Shall= (sjall) skall.

=Shallow= (sjall´å) grund; låg, icke djup, ytlig.

=Sham= (sjamm) bedrägeri, falsk, låtsad; lura, låtsa.

=Shambles= (sjamb´·lṡ) slagtarbod.

=Shame= (sjēm) skam; =for --=, ni borde skämmas! fy skam!

=Shameful= (sjēm´fûll) skamlig.

=Shameless= (sjēm´läss) skamlös.

=Shamrock= (sjam´råck) hvitklöfver, Irlands nationalblomma.

=Shank= (sjank) ben, skank.

=Shanty= (sjān´ti) hydda, skjul.

=Shape= (sjēp) skapa, skapnad, form, figur.

=Share= (sjä̱r) dela, deltaga i; del, aktie.

=Shark= (sjārk) haj.

=Sharp= (sjārp) skarp, listig.

=Sharpen= (sjārp´n) skärpa, hvässa.

=Sharper= (sjār´p·r) bedragare, skälm.

=Shatter= (sjatt´·r) splittra.

=Shave= (sjēv) raka (skägget).

=Shaver= (sjēv´·r) barberare, bedragare, blodsugare.

=Shawl= (sjå̱l) schal.

=She= (sjī) hon.

=Sheaf= (sjīf) kärfve.

=Shear= (sjīr) klippa (ull).

=Shears= (sjīrṡ) pl. stor sax, ullsax.

=Sheath= (sjīþ) skida.

=Shed= (sjädd) utgjuta, afkasta; utgjutelse; -- skjul.

=Sheep= (sjīp) får.

=Sheepish= (sjīp´isj) enfaldig.

=Sheer= (sjīr) skär, ren.

=Sheet= (sjīt) ark, lakan.

=Sheet-iron= (sjīt´ej·rn) jernbleck.

=Shelf= (själf) (bok-)hylla.

=Shell= (själl) skal; skala.

=Shelter= (själt´·r) skydd; skydda.

=Shelve= (själv) “lägga på hyllan.”

=Shepherd= (sjäpp´·rd) herde.

=Sheriff= (sjärr·iff) fredsdomare.

=Sherry= (sjärr´i) sherry (vin).

=Shield= (sjīld) sköld; skydda.

=Shift= (sjift) skifta; utväg, list, lintyg.

=Shilling= (sjill´ing) eng. silfvermynt.

=Shin= (sjinn) skenben.

=Shine= (sjejn) skina; sken.

=Shingle= (sjing´g·l) takspån.

=Ship= (sjip) en ändelse, motsvarande sv. -skap.

=Ship= (sjipp) skepp; inskeppa.

=Shipbroker= (sjipp´brå̱k·r) skeppsklarerare.

=Shipwreck= (sjipp´räck) skeppsbrott.

=Shire= (sjejr, sj·r) grefskap.

=Shirt= (sj·rt) skjorta.

=Shiver= (sjivv´·r) darra; darrning; skifva.

=Shoal= (sjå̱l) stimm, svärm.

=Shock= (sjåck) stöt, anfall; anfalla, stöta.

=Shocking= (sjåck´ing) stötande, anstötlig, afskyvärd.

=Shoddy= (sjåd´di) lumpull.

[Illustration: Byn Tengaroung på Borneo.]

=Shoe= (sjû) sko.

=Shoemaker= (sjû´mēk·r) skomakare.

=Shook= (sjûck) af =shake=.

=Shoot= (sjût) skjuta; skott.

=Shop= (sjåpp) bod, verkstad.

=Shopgirl= (sjåpp´görl) bodflicka.

=Shopkeeper= (sjåpp´kīp·r) minuthandlare.

=Shoplifter= (sjåpp´lift·r) butiktjuf.

=Shoplifting= (sjåpp´lifting) stöld (i bodar).

=Shore= (sjå̱r, slutet o) kust.

=Short= (sjå̱rt) kort, otillräcklig (of), bräcklig; =in --=, kortligen.

=Shorten= (sjå̱rt´n) förkorta.

=Shorthand= (sjå̱rt´hand) snabbskrift, stenografi.

=Shot= (sjått) skott, skytt.

=Should= (sjûdd) skulle, af =shall=.

=Shoulder= (sjå̱ld´·r) skuldra.

=Shout= (sjaut) ropa, jubla; jubelskri.

=Shouting= (sjaut´ing) rop.

=Shove= (sjövv) framskjuta, drifva; knuff.

=Shovel= (sjövv´·l) skyffel.

=Show= (sjå̱) visa, förete; skådespel, syn, prål, exposition.

=Shower= (sjau´·r) regnskur; hällregna.

=Shred= (sjrädd) sönderskära; remsa.

=Shrew= (sjrû) “argbigga.”

=Shrewd= (sjrûd) listig, slug.

=Shriek= (sjrīk) skrik, skrika.

=Shrill= (sjrill) genomträngande, gäll.

=Shrimp= (sjrimp) räka.

=Shrine= (sjrejn) helgonskrin, helgedom, tempel.

=Shrink= (sjrink) krypa hop, krympa; rysa.

=Shrinkage= (sjrink´edj) krympning.

=Shroud= (sjraud) svepning; svepa (lik).

=Shrovetide= (sjrå̱v´tejd) fet-tisdag.

=Shrub= (sjröbb) buske.

=Shrug= (sjrögg) rycka på axlarna.

=Shudder= (sjödd´·r) rysa; rysning.

=Shuffle= (sjöff´·l) förblanda, blanda (kort); göra knep; knep.

=Shun= (sjönn) undvika.

=Shut= (sjött) låsa; =to -- up=, tillspärra, innesluta.

=Shutter= (sjött´·r) fönsterlucka.

=Shuttle= (sjött´·l) skottspole.

=Shy= (sjej) skygg, blyg.

=Sick= (sick) sjuk.

=Sicken= (sick´n) sjukna.

=Sickly= (sick´li) sjuklig, svag; osund.

=Sickness= (sick´näss) sjukdom.

=Side= (sejd) sida; sido-; hålla med (=with=).

=Sideboard= (sejd´bå̱rd) matskänk.

=Siege= (sīdṡj) belägring.

=Sieve= (sivv) såll, sikt.

=Sift= (sift) sålla, sikta.

=Sigh= (sej) sucka; suck.

=Sight= (sejt) syn.

=Sign= (sejn) tecken, skylt; underteckna.

=Signal= (sig´n·l) tecken, signal; utmärkt.

=Signature= (sigg´natjûr) påsatt märke, namnteckning.

=Significant= (siggniff´ikant) betecknande, vigtig.

=Signification= (siggnifikēsj´n) betydelse.

=Signify= (sigg´nifej) betyda.

=Silence= (sejl´ns) tystnad; tysta; tyst!

=Silent= (sejl´nt) tyst, stilla; =to be --=, tiga.

=Silk= (silk) silke, siden.

=Silken= (silk´n) siden-.

=Sill= (sill) tröskel.

=Silliness= (sill´inäss) enfaldighet.

=Silly= (sill´i) enfaldig.

=Silver= (silv´·r) silfver; silfver-; försilfra; =German --= (djör´man
--) nysilfer.

=Similar= (simm´il·r) likartad.

=Similarity= (similarr´iti) likhet.

=Simmer= (simm´·r) småkoka.

=Simple= (simp´·l) enkel.

=Simpleton= (simp´·lt·n) dumhufvud.

=Simplicity= (simpliss´iti) enkelhet.

=Simplify= (simp´lifej) förenkla.

=Simply= (simp´li) helt enkelt, rätt och slätt, blott.

=Simulate= (sim´mjûlēt) låtsa, hyckla.

=Simulation= (simjûlē´sj·n) förställning.

=Simultaneous= (simöltēn´jös) samtidig.

=Sin= (sinn) synd; synda.

=Since= (sins) sedan; emedan; =ever --= (ävv´·r) alltsedan.

=Sincere= (sinsīr´) sann, verklig, ärlig.

=Sincerity= (sinsärr´iti) ärlighet, uppriktighet.

=Sinecure= (sej´nikjûr) sinekur (tjenst utan tjenstgöring).

=Sinew= (sinn´jû) sena.

=Sinful= (sinn´fûll) syndig.

=Sing= (sing) sjunga.

=Singe= (sindṡj) sveda, bränna.

=Singer= (sing´·r) sångare.

=Singing= (sing´ing) sång-.

=Single= (sing´g·l) enkel, ensam, ogift.

=Singular= (sing´gjûl·r) ensam, enstaka, underlig.

=Singularity= (singgjûlarr´iti) egenhet.

=Sinister= (sin´ist·r) olycksbådande, elak.

=Sink= (sink) sjunka, sänka; slaskrör (i kök).

=Sinner= (sinn´·r) syndare.

=Sinuous= (sinn´jûös) bugtig.

=Sinus= (sejn´ös) bugt.

=Sip= (sipp) smutta; klunk.

=Siphon= (sejf´n) häfvert.

=Sir= (s·rr) min herre; titel på eng. =baronets= eller =knights=.

=Sire= (sejr) tilltalstitel till kungar och kejsare; fader, gubbe.

=Sirup= (s·rr´·p) inkokt frukt och bärsaft (jfr. =treacle=).

=Sister= (sist´·r) syster; =-- -in-law=, svägerska.

=Sit= (sitt) sitta; =to -- down=, sätta sig.

=Sitting-room= (sitt´ingrûm) arbetsrum, hvardagsrum.

=Situated= (sit´jûēt·d) belägen, befintlig.

=Situation= (sittjûēsj´n) belägenhet, läge.

=Six= (siks) sex; =--th=, sjette.

=Sixteen= (siks´tīn) sexton.

=Sixty= (sikst´i) sextio.

=Size= (sejṡ) storlek, format, hornlim; klistra.

=Skate= (skēt) skridsko; åka skridskor.

=Skein= (skēn) docka (tråd).

=Skeleton= (skällt´n) benrangel.

=Sketch= (skätsj) utkast, göra utkast.

=Skiff= (skiff) julle.

=Skill= (skill) duglighet, konstfärdighet.

=Skilled= (skill´d) öfvad (=in=).

=Skillet= (skill´·t) liten gryta.

=Skillful= (skill´fûll) skicklig, konstfärdig.

=Skim= (skim) skumma, fara lätt öfver.

=Skin= (skinn) skinn, hud; flå.

=Skip= (skipp) hopp, språng; hoppa, begifva sig bort, “schappa.”

=Skipper= (skipp´·r) skeppare.

=Skirmish= (sk·rm´isj) skärmytsling; strida.

=Skirt= (sk·rt) skört, kjol, utkant.

=Skittles= (skitt´·lṡ) käglor.

=Skull= (sköll) skalle.

=Sky= (skej) himmel.

=Slack= (slack) slak, slapp.

=Slacken= (slack´n) slakna, slappas.

=Slander= (sland´·r) förtala; förtal.

=Slang= (slang) pöbelspråk, uttryck, egendomliga för vissa yrken,
klasser o. s. v.

=Slant= (slānt) sned; luta.

=Slap= (slapp) slag med flata handen; slå.

=Slate= (slēt) skiffer, griffeltafla; =-- pencil=, griffel.

=Slattern= (slatt´·rn) “slamsa,” “slampa.”

=Slaughter= (slå̱t´·r) slagta; slagtning, slagt.

=Slave= (slēv) slaf.

=Slaver= (slavv´·r) dregel; dregla.

=Slay= (slē) dräpa.

=Sled= (slädd) släde (i Förenta Stat.) se =Sledge, Sleigh=.

=Sledge= (slädṡj) släda (i England); -- slägga.

=Sleek= (slīk) slätt, glatt.

=Sleep= (slīp) sofva; sömn.

=Sleeper= (slīp´·r) sofvare, sofvagn; underlagsbjelke.

=Sleeping-room= (slīp´ing-rûm) sängkammare.

=Sleepy= (slīp´i) sömnig.

=Sleet= (slīt) snöslask.

=Sleeve= (slīv) ärm.

Sleigh (slē) släde.

Slender (sländ´·r) smärt, svag.

=Slept= (släpt) af =to sleep=; =I --=, jag sof.

=Slice= (slejs) skifva; skära i skifvor.

=Slide= (slejd) glida, smyga sig; jemn bana, isbana.

=Slight= (slejt) obetydlig, ringa; förakta.

=Slime= (slejm) dy, gyttja.

=Sling= (sling) slunga.

=Slip= (slipp) glida, halka, smyga sig; felsteg, papperslapp.

=Slipper= (slipp´·r) toffel.

=Slippery= (slipp´·ri) slipprig, hal.

=Slit= (slitt) klyfva.

=Sloop= (slûp) slup.

=Slop= (slåpp) slask; =--s=, färdiggjorda kläder, diskvatten.

=Slop-basin= (slåpp-bēsn) spilkum.

=Slope= (slå̱p) sluttning; slutta.

=Sloth= (slå̱þ) lättja.

=Slouch= (slautsj) hänga med hufvudet.

=Slough= (slau) pöl; (slöff) afkastadt ormskinn.

=Sloven= (slövv´n) slusk.

=Slovenly= (slövv´nli) sluskig.

=Slow= (slå̱) trög, långsam.

=Slowly= (slå̱´li) långsamt.

=Slubber= (slöbb´·r) slarfva.

=Sludge= (slödṡj) dy.

=Slug= (slögg) snigel (utan skal), “latmask”; “lägga sig på latsidan.”

=Sluggard= (slögg´·rd) lätting.

=Sluggish= (slögg´isj) lat.

=Sluice= (slûs) sluss.

=Slumber= (slömb´·r) slummer; slumra.

=Slur= (slör) smutsa; fläck.

=Slut= (slött) snuskig qvinna.

=Sluttish= (slött´isj) snuskig.

=Sly= (slej) slug, fiffig.

=Smack= (smack) smacka; smackande kyss, pisksmäll.

=Small= (små̱l) liten.

=Small-beer= (små̱l´bīr) svagdricka.

=Smart= (smārt) smärta; lida smärta; skarp, bitande; skicklig.

=Smash= (smasj) slå sönder.

=Smear= (smīr) smörja.

=Smell= (smäll) lukta; lukt.

=Smelt= (smält) nors (en fisk).

=Smelt= (smält) smälta (malmer).

=Smile= (smejl) le; leende.

=Smirch= (smörtj) fördunkla, nedsmutsa.

=Smirk= (sm·rk) smila; tvunget leende.

=Smite= (smejt) slå, dräpa.

=Smith= (smiþþ) smed.

=Smitten= (smitt´n) intagen.

=Smock= (småck) särk.

=Smockfrock= (småck´fråck) blus.

=Smoke= (små̱k) rök; röka.

=Smoker= (små̱k´·r) rökare, rökvagn.

=Smoky= (små̱k´i) rökig.

=Smooth= (smûŧ) jemn, mjuk, mild; jemna, mildra.

=Smother= (smöŧŧ´·r) qväfva.

=Smoulder= (små̱ld´·r) “pyra.”

=Smuggle= (smögg´·l) smuggla.

=Smut= (smött) smuts; smutsig.

=Smutty= (smött´i) smutsig.

=Snag= (snagg) trädstam (i floder, För. Stat.), knagg.

=Snail= (snēl) snäcka, snigel (med hus).

=Snake= (snēk) snok, orm.

=Snap= (snapp) afbryta (=off=), knäcka, nappa; napp.

=Snare= (snä̱r) snara; snärja.

=Snarl= (snārl) knorra, morra.

=Snatch= (snatsj) hastigt gripa, röfva; grepp.

=Sneak= (snīk) smyga sig.

=Sneer= (snīr) “rynka på näsan” (åt, =at=), håna; hånleende.

=Sneeze= (snīṡ) nysa; nysning.

=Snicker= (snick´·r) fnissa; fnissning.

=Sniff= (sniff) snyfta.

=Snip= (snipp) afklippa.

=Snob= (snåbb) “spetsborgare,” person, som vill synas vara mer än han
är.

=Snore= (snå̱r) snarka; snarkning.

=Snout= (snaut) tryne, pip.

=Snow= (snå̱) snö; snöga.

=Snow-ball= (snå̱´bå̱l) snöboll.

=Snub= (snöbb) stubba, snubba.

=Snuff= (snöff) snus; =to take --=, snusa.

=Snuffers= (snöff´·rṡ) ljussax.

=Snuffle= (snöff´·l) snöfla.

=Snug= (snögg) tarflig.

=So= (så̱) så; =-- he did= (hī didd) det gjorde han; =she is more --=
(sjī iṡ må̱r --) hon är det ännu mer.

=Soak= (så̱k) blöta; ligga i blöt.

=Soap= (så̱p) tvål; =soft --= (såfft --) såpa.

=Soar= (så̱r) flyga högt, svinga.

=Sob= (såbb) snyfta; snyftning.

=Sober= (så̱b´·r) nykter.

=Sobriety= (såbrej´iti) nykterhet.

=Sociable= (såsj´ab·l) sällskaplig, umgängsam.

=Social= (så̱sj´·l) samhälls-, sällskaps-.

=Society= (såsej´iti) samfund, förening, samhälle, sällskapslif.

=Socket= (såck´t) ljuspipa, håla.

=Sod= (sådd) grästorfva.

=Soda-water= (så̱d´a-°å̱t´·r) sodavatten.

=Soever= (såävv´·r) som helst (i sammansättn.).

=Sofa= (så̱f´a) soffa.

=Soft= (såfft) mjuk, mild.

=Soften= (såff´n) mildra, blidka, bli mjuk.

=Soil= (såjl) jordmån; -- nedsmutsa; smuts.

=Sojourn= (så̱dṡj´örn) vistas.

=Solace= (såll´es) trösta; tröst.

=Solder= (såld´·r) hoplöda.

=Soldier= (så̱ld´j·r) soldat.

=Sole= (så̱l) såla; tunga (fisk); -- ensam.

=Solemn= (såll´·m) högtidlig.

=Solmnity= (såläm´niti) högtidlighet.

=Solicit= (såliss´it) enträget begära, ansöka.

=Solicitation= (sålisitēsj´n) ansökan.

=Solicitor= (såliss´it·r) förespråkare, sakförare; =-- general=
(djänn´r·l) generalfiskal.

=Solicitous= (såliss´itös) ängslig, sorgfällig.

=Solid= (såll´id) fast, solid.

=Solidity= (sålidd´iti) fasthet, säkerhet.

=Solitary= (såll´itäri) enslig; enstaka; ensling.

=Solitude= (såll´itjûd) ensamhet.

=Solution= (sålljûsj´n) lösning.

=Solve= (sålv) lösa.

=Solvent= (sålv´nt) i stånd att betala, solvent.

=Some= (sömm) någon, några; =--body= (söm´båddi) någon; =--how=
(söm´hau) på ett eller annat sätt; =--thing= (söm´þing) någonting;
=--times= (söm´tejmṡ) understundom; =--what= (söm´°ått) något;
=--where= (söm´°ä̱r) någorstädes.

=Somniferous= (såmniff´·rös) sömngifvande.

=Son= (sönn) son; =-- -in-law= (-- in lå̱) svärson.

=Song= (sång) sång, visa.

=Sonorous= (sånå̱r´ös) klingande, klart ljudande.

=Soon= (sûn) snart.

=Soot= (sûtt) sot.

=Soothe= (sûŧ) blidka.

=Soothsayer= (sûþ´sē·r) spåman.

=Sooty= (sûtt´i) sotig.

=Sop= (såpp) genomdränkt bit (att äta).

=Soporous= (såpp´årös) sömngifvande.

=Sorb= (så̱rb) rönn.

=Sorcerer= (så̱rs´·r·r) trollkarl.

=Sorcery= (så̱rs´·ri) trolleri.

=Sordid= (så̱rd´id) nedrig, låg, knusslig.

=Sore= (så̱r) sår; smärtsam, öm, i hög grad, “svåra.”

=Soreness= (så̱r´näss) ömhet.

=Sorrel= (sårr´·l) syra (växt).

=Sorrel= (sårr´·l) fuxröd.

=Sorrow= (sårr´å̱) sorg; sörja.

=Sorrowful= (så̱rr´åfûll) sorgsen.

=Sorry= (sårr´i) bedröfvad. =I am --=, det gör mig ondt.

=Sort= (så̱rt) sort, slag, art; sortera.

=Sot= (sått) “fyllbult.”

=Soul= (så̱l) själ.

=Sound= (saund) sund, frisk; -- sund (mellan stränder); ljud; ljuda; --
pejla; undersöka.

=Sounding-lead= (saund´ing-lädd) sänklod.

=Soundly= (saund´li) sundt, eftertryckligt.

=Soup= (ṡûp) köttsoppa.

=Sour= (saur) sur.

=Source= (så̱rs) källa.

=Souse= (saus) insalta; lake; sylta; -- slå ned.

=South= (sauþ) söder; sydlig; =-- east= (īst´) sydost; =-- west=
(°äst´) sydvest.

=Sovereign= (sövv´rin) förnämst, förträfflig; öfverherre; eng. guldmynt.

=Sow= (sau) so, sugga; (så̱) utså.

=Space= (spēs) rum, rymd.

=Spacious= (spēsj´ös) rymlig, vidsträckt.

=Spade= (spēd) spade, spader.

=Spaniel= (spanj´·l) vaktelhund.

=Spanish= (spann´isj) spansk; spanska (språket).

=Spar= (spār) sparre, spat.

=Spare= (spä̱r) spara, skona; sparsam; =to --=, qvar, öfver; =enough
and to --= (inöff´) fullt upp.

=Sparing= (spä̱r´ing) tarflig, knapp.

=Spark= (spārk) gnista.

=Sparkle= (spārk´·l) gnistra; gnista.

=Sparkling= (spārk´ling) skummande, gnistrande.

=Sparrow= (sparr´å̱) sparf.

=Spasm= (spaṡm) kramp.

=Spatter= (spatt´·r) öfverstänka.

=Spatter-dashes= (spatt´·rdasj·ṡ) damaskor.

=Spawn= (spå̱n) fiskromm.

=Speak= (spīk) tala.

=Speaker= (spīk´·r) talman.

=Speaking-trumpet= (spīk´ing-trömp·t) talrör.

=Spear= (spīr) spjut.

=Special= (späsj´·l) särskild.

=Speciality= (späsjiall´iti) särskildhet.

=Species= (spīsj´īṡ) art.

=Specific= (spīsiff´ik) särskild, egendomlig.

=Specimen= (späss´imän) prof.

=Specious= (spīsj´ös) skenbar.

=Speck= (späck) fläck.

=Spectacle= (späkt´ak·l) skådespel, syn; =--s=, glasögon.

=Spectator= (späktēt´·r) åskådare.

=Spectre= (späkt´·r) spöke.

=Speculate= (späck´jûlēt) grubbla, spekulera.

=Speculation= (späkjûlēsj´n) granskning, spekulation.

=Speech= (spītsj) mål, tal.

=Speechless= (spītsj´läss) mållös, stum (af förvåning).

=Speed= (spīd) skynda sig; brådska, fart.

=Speedy= (spīd´i) snabb.

=Spell= (späll) stafva.

=Spell= (späll) kort stund, tag, ryck.

=Spell-bound= (späll´baund) förhexad.

=Spend= (spänd) använda, tillbringa, förslösa.

=Spendthrift= (spänd´þrift) slösare.

=Spew= (spjû) spy.

=Sphere= (sfīr) sfer, krets, klot.

=Spice= (spejs) krydda.

=Spicer= (spejs´·r) kryddkrämare.

=Spicy= (spej´si) kryddrik, doftande; pikant.

=Spider= (spejd´·r) spindel.

=Spike= (spejk) spets; fastspika, förnagla.

=Spill= (spill) spilla; pinne.

=Spin= (spinn) spinna.

=Spinage= (spinn´edṡj) spenat.

=Spine= (spejn) ryggrad.

=Spinning-wheel= (spinn´ing-°īl) spinnrock.

=Spinous= (spejn´ös) taggig.

=Spinster= (spinst´·r) ogift qvinna, (gammal) mö.

=Spiny= (spejn´i) törnig.

=Spiral= (spejr´·l) spiral.

=Spire= (spej´·r) spira.

=Spirit= (spirr´it) anda, ande, lifskraft, spöke, sprit; =in high --s=,
upprymd; =in low --s=, nedslagen.

=Spirited= (spirr´it·d) liflig.

=Spiritual= (spirr´itjû·l) andlig, kyrklig.

=Spirt= (sp·rt) se =spurt=.

=Spit= (spitt) spett, landtunga; spott; spotta.

=Spite= (spejt) nagg; =in -- of=, till trots för, oaktadt.

=Splash= (splasj) plaska.

=Spleen= (splīn) mjeltsjuka, vresighet, tungsinthet.

=Splendid= (spländ´id) präktig, herrlig.

=Splendor= (spländ´·r) glans.

=Splenetic= (splänn´itik) vresig, tungsint.

=Splint= (splint) spillra; spjela.

=Splinter= (splint´·r) splittra.

=Split= (splitt) splittra, remna.

=Spoil= (spåjl) byte; plundra, förderfva.

=Spoke= (spå̱k) hjuleker.

=Spoke, spoken=, af =to speak=.

=Spoliate= (spå̱l´jēt) plundra.

=Sponge= (spöndṡj) tvättsvamp.

=Sponger= (spöndṡj´r) snyltgäst.

=Spongy= (spöndṡj´i) svampaktig, lös.

=Sponsor= (spåns´·r) fadder.

=Spontaneous= (spåntēn´jös) frivillig.

=Spoon= (spûn) sked.

=Spooney= (spûn´i) fåne.

=Sport= (spå̱rt) lek, förlustelse i det fria, idrott (kapplöpningar,
jagt, fiske, kroppsöfningar o. d.); =in --=, på skämt.

=Sportful= (spå̱rt´fûll) skämtsam.

=Sportsman= (spå̱rts´man) idkare ell. älskare af jagt, fiske o. s. v.;
idrottsman.

=Spot= (spått) fläck, ställe; fläcka.

=Spotless= (spått´läss) fläckfri.

=Spousal= (spauṡ´·l) bröllops-.

=Spouse= (spauṡ) make, maka.

=Spout= (spaut) rör, tut, pip; utspruta.

=Sprain= (sprēn) vricka, sträcka.

=Sprawl= (språ̱l) sprattla.

=Spray= (sprē) qvist, stänk.

=Spread= (sprädd) sprida, utbreda.

=Sprig= (sprigg) telning.

=Sprightly= (sprejt´li) liflig, munter.

=Spring= (spring) hoppa, härstamma, frambryta, spränga; språng, fjeder;
-- vår (årstiden).

=Sprinkle= (sprink´·l) strö, stänka.

=Sprit= (spritt) spröt.

=Sprout= (spraut) slå ut; skott.

=Spruce= (sprûs) tall; -- grann.

=Spume= (spjûm) skum.

=Spunk= (spönk) fnöske.

=Spur= (spör) sporre; sporra.

=Spurious= (spjûr´jös) oäkta.

=Spurn= (spörn) sparka, förakta.

=Spurt= (spört) utspruta.

=Sputter= (spött´·r) småspotta.

=Spy= (spej) spion; spionera.

=Squab= (sk°åbb) tjock och fet; uppstoppad kudde.

=Squabble= (sk°åbb´·l) gräla; gräl, träta.

=Squadron= (sk°ådd´r·n) sqvadron.

=Squalid= (sk°åll´id) smutsig.

=Squall= (sk°å̱l) skrål; skråla.

=Squanderer= (sk°ånd´·r·r) slösare.

=Square= (sk°är) fyrkantig, qvadratisk, undersätsig; fyrkant, qvadrat,
öppen plats.

=Squash= (sk°åsj) krossa; ett slags gurkväxt.

=Squat= (sk°ått) huka sig ned, olofligt nedsätta sig på andras mark
(För. Stat.).

=Squatter= (sk°ått´·r) nybyggare, som slår sig ned, der han finner
lämpligt, se föreg.

=Squeak= (sk°īk) hvina; skrik.

=Squeamish= (sk°īm´isj) kräsmagad, nogräknad.

=Squeeze= (sk°īṡ) krysta, klämma.

=Squib= (sk°ibb) svärmare.

=Squint= (sk°int) skela.

=Squirrel= (sk°·rr´·l) ekorre.

=Squirt= (sk°·rt) utspruta.

=Stab= (stabb) genomborra; stöt, sår.

=Stability= (stabill´iti) fasthet.

=Stable= (stēb´·l) fast, varaktig; -- stall.

=Stack= (stack) stack.

=Staff= (stāf) staf, skaft, stab.

=Stag= (stagg) hjort.

=Stage= (stēdṡj) ställning, skådeplats, station, postvagn.

=Stage-coach= (stēdṡj´kå̱tsj) postdiligens.

=Stagger= (stagg´·r) vackla, göra tvehogsen.

=Stagnant= (stagg´nant) stillastående.

=Stagnation= (stagnē´sj·n) stockning.

=Staid= (stēd) af =to stay=; =I --=, jag stod.

=Staid= (stēd) stadig, stadgad.

=Staidly= (stēd´li) allvarligt.

=Staidness= (stēd´näss) stadighet.

=Stain= (stēn) färga, fläcka; fläck, vanära.

=Stair= (stä̱r) trappa, trappsteg; =up --s=, uppför trappan, “deruppe;”
=down --s=, utför trappan, “dernere.”

=Staircase= (stä̱r´kēs) trappa.

=Stake= (stēk) stake, påle, insats; =at --=, i fara; utstaka (=out=).

=Stale= (stēl) dufven, kraftlös.

=Stalk= (stå̱k) stjelk.

=Stall= (stå̱l) spilta, bås, salustånd.

=Stallion= (stallj´n) hingst.

=Stammer= (stamm´·r) stamma.

=Stamp= (stamp) stampa, intrycka; stämpel, stämpelpapper, märke.

=Stanch= (stāntsj) hämma; fast, säker.

=Stand= (stand) stå, uthärda; stånd, station, förlägenhet, ställning.

=Standard= (stand´·rd) standar, myntfot, mönster; mönstergiltig.

=Stander-by= (stand´·rbej) åskådare.

=Standing= (stand´ing) stående, fast; rang, plats.

=Staple= (stē´p·l) krampa; stapel (hufvud --) artikel.

=Star= (stār) stjerna.

=Starboard= (stār´bå̱rd vanligen stār´b·rd) styrbord.

=Starch= (stārtsj) stärkelse; stärka.

=Stare= (stä̱r) stirra.

=Stark= (stārk) alldeles.

=Starling= (stār´ling) stare.

=Start= (stārt) studsa, störta, afresa; stöt, infall; =to get the --=,
få försprång.

=Starter= (stārt´·r) stöfvare; den som vid kapplöpningar ger tecken
till loppets början.

=Startle= (stārt´·l) studsa, skrämma, bestörtning.

=Starvation= (starvēsj´n) hungersnöd.

=Starve= (stārv) hungra ihjel, uthungra.

=Starving= (stār´ving) uthungrad.

=State= (stēt) tillstånd, ståt, stat, stats-; berätta.

=Stately= (stēt´li) ståtlig.

=Statesman= (stēts´man) statsman.

=Station= (stēsj´n) station, post; stationerna.

=Stationary= (stēsj´·näri) stillastående.

=Stationer= (stēsj´·n·r) pappershandlare.

=Stationery= (stēsj´n·ri) rit- och skrifmaterialier.

=Station-master= (stēsj´nmāst·r) stationsinspektor.

=Statistics= (statist´iks) statistik.

=Statuary= (statt´jûärri) bildhuggare, bildhuggarkonst.

=Statue= (statt´jû) bildstod.

=Stature= (statt´jûr) kroppshöjd, växt.

=Statute= (statt´jût) lag, förordning.

=Stay= (stē) stanna, dröja; upbehåll; =--s=, lifstycke, snörlif.

=Stead= (städd) i sammans. =bed-stead= (bädd-städd) säng.

=Steadfast= (städd´fāst) ståndaktig.

=Steadiness= (städd´inäss) stadighet.

=Steady= (städd´i) stadig, fast.

=Steak= (stēk) köttskifva.

=Steal= (stīl) stjäla.

=Stealth= (ställþ) hemlig handling; =by --=, i hemlighet.

=Steam= (stīm) ånga.

=Steamboiler= (stīm´båjl·r) ångpanna.

=Steamboat= (stīm´bå̱t) ångbåt.

=Steam-engine= (stīm´ändjin) ångmaskin.

=Steamer= (stīm´·r) ångfartyg.

=Steampower= (stīm´pau·r) ångkraft.

=Steel= (stīl) stål; härda.

=Steelyard= (still´yard) besman.

=Steep= (stīp) brant; bråddjup; neddoppa.

=Steeple= (stīp´·l) kyrktorn.

=Steeple-chase= (stīp´·ltjēs) kappridt med hinder.

=Steer= (stīr) ungtjur; styra.

=Stellar= (ställ´·r) stjern-.

=Stem= (stämm) stam, stäf.

=Stench= (stäntsj) stank.

=Step= (stäpp) stiga, träda; steg.

=Step-brother= (stäpp´bröŧŧ·r) halfbror; =step-child= (stäpp´tjejld)
styfbarn; =step-daughter= (stäpp´då̱t·r) styfdotter; =step-father=
(stäpp´fāŧ·r) styffader.

=Sterile= (stärr´il) ofruktbar.

=Sterling= (st·rl´ing) “efter engelsk myntfot;” ren, oförfalskad.

=Stern= (st·rn) sträng, dyster; -- akter.

=Stew= (stjû) stufva.

=Steward= (stjû´·rd) förvaltare, proviantmästare.

=Stick= (stick) käpp; sticka, fastna; =to -- at=, tveka; =to -- to=,
hänga fast vid.

=Sticking-plaster= (stick´ing-plāst·r) häftplåster.

=Sticky= (stick´i) klibbig.

=Stiff= (stiff) styf.

=Stifle= (stej´f·l) qväfva.

=Stigma= (stigg´ma) brännmärke, skamfläck.

=Still= (still) ännu, dock; -- stilla; lugna; destillera.

=Still-born= (still´bå̱rn) dödfödd.

=Stilt= (stilt) stylta.

=Stimulant= (stimm´jûlant) hetsande medel.

=Stimulate= (stimm´jûlēt) uppegga, hetsa.

=Stimulus= (stimm´jûlös) sporre, driffjeder.

=Sting= (sting) sticka, stinga, styng.

=Stingy= (stindṡj´i) snål.

=Stink= (stink) stinka; stank.

=Stint= (stint) inskränka.

=Stipend= (stejp´nd) aflöning.

=Stipulate= (stipp´jûlēt) bestämma, öfverenskomma.

=Stipulation= (stippjûlē´sj·n) öfverenskommelse.

=Stir= (st·r) röra, uppegga, röra sig; uppror.

=Stirrup= (störr´·p) stigbygel.

=Stitch= (stitsj) hopsy; stygn.

=Stock= (ståck) stock, stam, block, skaft; förråd, kapital, obligation;
spännhalsduk.

=Stocking= (ståck´ing) strumpa.

=Stoical= (stå̱´ik·l) orubbligt lugn, kall.

=Stoker= (stå̱k´·r) eldare.

=Stolid= (ståll´·id) fånig.

=Stomach= (stömm´ak) buk, magsäck, matlust.

=Stomacher= (stömm´atsj·r) bröstduk.

=Stone= (stå̱n) sten; stena.

=Stoneware= (stå̱n´°ä̱r) stenkärl.

=Stool= (stûl) stol (utan ryggstöd), pall, nattstol.

=Stoop= (stûp) böja sig, luta.

=Stop= (ståpp) stanna, spärra, hindra; hinder, uppehåll.

=Stoppage= (ståpp´edṡj) hinder.

=Stopple= (ståpp´·l) propp.

=Store= (stå̱r) förråd; lägga i förråd.

=Store-house= (stå̱r´haus) packhus, förrådshus.

=Stork= (stå̱rk) stork.

=Storm= (stå̱rm) storm, oväder; storma.

=Story= (stå̱r´i) berättelse, saga; våning.

=Stout= (staut) stark, tjock, dugtig; starkt öl.

=Stove= (stå̱v) ugn.

=Stow= (stå̱) instufva, packa.

=Straddle= (stradd´·l) skrefva (med benen), sitta grensle på.

=Straggle= (stragg´·l) ströfva omkring, flacka.

=Straggler= (stragg´l·r) landstrykare.

=Straight= (strēt) rak; strax.

=Straightway= (strēt´°ē) genast.

=Strain= (strēn) spänna, öfveranstränga, sila; ansträngning, ljud,
melodi, uttryckssätt.

=Strait= (strēt) trång; =--s=, sund (smal farled).

=Strand= (strand) strand; stranda.

=Strange= (strēndṡj) främmande, utländsk, besynnerlig.

=Stranger= (strēndṡj´·r) främling, utländing.

=Strangle= (strang´g·l) strypa.

=Strap= (strapp) stropp.

=Stratagem= (stratt´adjäm) krigslist.

=Straw= (strå̱) strå.

=Strawberry= (strå̱´bärri) smultron.

=Stray= (strē) fara vilse.

=Streak= (strīk) strimma; =to -- it=, “springa allt hvad tyget håller.”

=Stream= (strīm) ström; strömma.

=Streamer= (strīm´·r) vimpel.

=Street= (strīt) gata.

=Strength= (strängþ) styrka.

=Strenghhen= (strängþ´n) stärka.

=Strenuous= (stränn´jûös) ifrig, nitisk.

=Stress= (sträss) tryck, vigt.

=Stretch= (strätsj) sträcka, sträcka sig, anstränga; utsträckning.

=Strew= (strû) strö.

=Strict= (strikt) sträng, noggrann.

=Stride= (strejd) taga långa steg, skrefva; långt steg.

=Strife= (strejf) strid.

=Strike= (strejk) slå; lemna sitt arbete; arbetsinställelse (för att
framtvinga bättre vilkor); =to -- a bargain=, afsluta ett köp.

=String= (string) sträng, snodd, rem; spänna, stämma.

=Stringent= (strindṡj´nt) strängt bindande.

=Strip= (stripp) afdraga, beröfva (=off=); remsa.

=Stripe= (strejp) strimma.

=Stripling= (stripp´ling) yngling stadd i uppväxt.

=Strive= (strejv) sträfva, strida.

=Stroke= (strå̱k) slag; stryka med handen.

=Stroll= (strå̱l) kringvandra; vandring.

=Strong= (strång) stark.

=Stronghold= (strång´hå̱ld) fästning.

=Strop= (stråpp) rakstrigel.

=Structure= (strökt´jûr) bygnad.

=Struggle= (strögg´·l) sträfva, brottas, kämpa; kamp.

=Strumpet= (strömp´t) sköka.

=Strut= (strött) stolt gång; “sprätta.”

=Strutter= (strött´·r) sprätt.

=Stub= (stöbb) stubbe.

=Stubborn= (stöbb´årn) hårdnackad, envis.

=Stud= (stödd) lös skjortknapp, bröstknapp; stuteri.

=Student= (stjûd´nt) studerande, student, lärd man.

=Studied= (stödd´id) genomläst, genomtänkt, bevandrad.

=Studious= (stjûd´jös) flitig, bemödande sig (om, =of=).

=Study= (stödd´i) studium, arbetsrum; studera.

=Stuff= (stöff) ämne, tyg, skräp; stoppa, fylla.

=Stumble= (stömb´·l) snafva, stöta (på, =upon=); felsteg.

=Stump= (stömp) stump; stympa; =to -- it=, hålla tal (vid
riksdagsmannaval i För. Staterna).

=Stun= (stönn) bedöfva.

=Stupe= (stjûp) varmt omslag.

=Stupefaction= (stjûpifaksj´n) bestörtning.

=Stupefy= (stjû´pifej) bedöfva, förslöa, göra häpen.

=Stupendous= (stjûpänd´ös) förvånande.

=Stupid= (stjûp´id) dum.

=Stupidity= (stjûpidd´iti) dumhet.

=Stupor= (stjûp´·r) känslolöshet, slöhet.

=Sturdiness= (störd´inäss) sturskhet.

=Sturdy= (störd´ī) stursk, stark.

=Sturgeon= (stördṡj´n) stör (fisk).

=Stutter= (stött´·r) stamma.

=Sty= (stej) svinstia.

=Style= (stejl) stil; kalla.

=Stylish= (stejl´isj) “stilfull,” nymodig.

=Suavity= (s°avv´iti) behag.

=Sub= (söbb) i sammansättningar; under. Här saknade ord med
förstafvels. =sub= sökas under hufvudordet.

=Subaltern= (söbå̱lt´·rn) underordnad.

=Subalternate= (söbalt·rn´et) omvexlande.

=Subdue= (söbdjû´) underkufva, tämja.

=Subjacent= (söbdjēs´nt) nedanför liggande.

=Subject= (söbb´djäkt) underdånig, utsatt, mottaglig, böjd (för, =to=);
undersåte, föremål; (söbdjäkt´) utsätta (för, =to=), kufva.

=Subjection= (söbdjäksj´n) undergifvenhet.

=Subjective= (söbdjäkt´iv) subjektiv, personlig.

=Subjugate= (söb´djûgēt) underkufva.

=Sublime= (söblejm´) upphöjd; det höga.

=Submarine= (söbmarīn´) undervattens-.

=Submerge= (söbm·rdṡj´) sänka, nedsjunka.

=Submission= (söbmisj´n) undergifvenhet.

=Submissive= (söbmiss´iv) undergifven.

=Submit= (söbmitt´) underkasta (sig, =one’s self=), finna sig (i,
=to=), öfverlemna.

=Subordinate= (söbå̱r´dinet) underordnad; (söbå̱r´dinēt) underordna.

=Suborn= (söbå̱rn´) förleda.

=Subscribe= (söbskrejb´) underteckna, samtycka, subskribera.

=Subscriber= (söbskrejb´·r) subskribent.

=Subscription= (söbskripsj´n) subskription.

=Subsequent= (söb´sik°änt) påföljande.

=Subside= (söbsejd´) lugna sig, upphöra.

=Subsidiary= (söbsidd´järi) hjelp-; hjelpare.

=Subsidy= (söb´sidi) penningunderstöd.

=Subsist= (söbsist´) hafva sitt uppehälle; underhålla; =to -- on=,
lefva af.

=Subsistence= (söbsist´ns) lifsuppehälle.

=Subsistent= (söbsist´nt) bestående.

[Illustration: Vy af Mount Stephen, bergstopp på Klippiga bergen (Rocky
Mountains), Kanada.]

=Substance= (söbst´·ns) väsen, ämne.

=Substantial= (söbstansj´·l) väsentlig, kraftig.

=Substitute= (söbb´stitjût) sätta i stället; ersättning,
tjenstförrättande.

=Subterranean= (söbtärrēnj´·n) underjordisk.

=Subtile= (söb´til) fin, skarp.

=Subtle= (sött´·l) listig.

=Subtract= (söbtrakt´) draga från.

=Subtraction= (söbtraksj´n) afdrag, subtraktion.

=Suburb= (söbb´örb) förstad.

=Subversion= (söbv·rsj´n) omstörtning, undergång.

=Subvert= (söbv·rt´) kullkasta.

=Succeed= (söksīd´) följa efter (=to=), lyckas.

=Success= (söksäss´) lycklig utgång, tur.

=Successful= (söksäss´fûll) lycklig.

=Succession= (söksäsj´n) följd, arfsföljd.

=Successive= (söksäss´iv) på hvarandra följande.

=Succinct= (söksinkt´) sammandragen, kort.

=Succor= (söck´·r) hjelpa, bistå; hjelp.

=Succulent= (söck´jûl·nt) saftig.

=Succumb= (söckömb´) duka under (=under=).

=Such= (sötsj) sådan; =-- as=, de som.

=Suck= (söck) suga, dia; di.

=Suckling= (söck´ling) spädt barn, dibarn.

=Sudden= (södd´n) plötslig; =on a --=, plötsligen, med ens.

=Suds= (söddṡ) såplödder; =to be in the --=, “vara i knipa.”

=Sue= (siû) lagsöka, stämma, ansöka (om, =for=).

=Suet= (siû´·t) njurtalg.

=Suffer= (söff´·r) uthärda, tåla, lida.

=Suffering= (söff´·ring) lidande.

=Suffice= (söffejṡ´) vara nog.

=Sufficiency= (söffisj´nsi) tillräcklig mängd, sjelftillit.

=Sufficient= (söffisj´nt) tillräcklig.

=Suffix= (söff´iks) ändelse.

=Suffocate= (söff´åkēt) qväfva.

=Suffrage= (söff´redṡj) röst.

=Suffuse= (söffjûṡ´) öfvergjuta, sprida öfver.

=Sugar= (sjûgg´·r) socker.

=Suggest= (söddjäst´) föreslå, ingifva.

=Suggestion= (söddjästj´n) inrådan, råd.

=Suicide= (sû´isejd) sjelfmord, sjelfmördare.

=Suit= (siût´) frieri, rättegång; par, följd (af likartade föremål),
drägt; passa, tillfredsställa.

=Suitable= (siût´ab·l) passande.

=Suite= (s°īt´) följe, rad.

=Suitor= (siût´·r) friare; rättsökande.

=Sulky= (sölk´i) vresig.

=Sullen= (söll´n) dyster, tvär, butter.

=Sullenness= (söll´nnäss) vresighet, bisterhet.

=Sully= (söll´i) nedsmutsa.

=Sulphur= (sölf´·r) svafvel.

=Sulphureous= (sölfjûr´jös) svafvelhaltig.

=Sulphuric acid= (sölfjûr´ik ass´id) svafvelsyra.

=Sultry= (sölt´ri) qväfvande varm, qvalmig.

=Sum= (sömm) summa; summera (ihop, =up=).

=Summary= (sömm´äri) kortfattad; sammandrag.

=Summer= (sömm´·r) sommar.

=Summit= (sömm´it) spets, topp.

=Summon= (sömm´·n) uppmana, stämma, kalla.

=Summons= (sömm´nṡ) stämning (inför rätta).

=Sumptuous= (sömt´jûös) dyrbar, praktfull.

=Sun= (sönn) sol.

=Sunburnt= (sönn´börnt) solbränd.

=Sunday= (sönn´dē) söndag.

=Sunder= (sönd´·r) söndra, dela.

=Sun-dial= (sönn´dej·l) solvisare.

=Sunken rocks= (sönk´n råcks) blindskär.

=Sunny= (sönn´i) solig, sol-.

=Sunrise= (sönn´rejṡ) soluppgång.

=Sunset= (sönn´sätt) solnedgång.

=Sun-stroke= (sönn´strå̱k) solstygn.

=Sup= (söpp) äta aftonvard.

=Super= (siûp´·r) förstafvelse: öfver, mer än, högligen. Här saknade
sammans. med =super= sökas under hufvudordet.

=Superb= (siûp·rb´) ypperlig, praktfull, herrlig.

=Supercilious= (siûp·rsill´jös) öfvermodig, stolt.

=Superficial= (siûp·rfisj´·l) ytlig.

=Superficies= (siûp·rfisj´īṡ) yta.

=Superfine= (siû´p·rfejn) mycket fin.

=Superfluity= (siûp·rflû´iti) öfverflöd.

=Superfluous= (siûp·r´flûös) öfverflödig.

=Superintend= (siûp·rintänd´) öfvervaka, förestå.

=Superintendent= (siûp·rintänd´·nt) öfveruppsyningsman.

=Superior= (siûpīrj´·r) öfre, högre, öfverlägsen; förman.

=Superiority= (siûpīrjårr´iti) företräde.

=Superlative= (siûp·rl´ativ) högst möjlig; högsta grad.

=Superlunar= (siûp·rliûn´·r) öfverjordisk.

=Supernatural= (siûp·rnatt´jûr·l) öfvernaturlig.

=Supersede= (siûp·rsīd´) undantränga, upphäfva.

=Superstition= (siûp·rstisj´n) vidskepelse.

=Superstitious= (siûp·rstisj´ös) vidskeplig.

=Supervene= (siûp·rvīn´) oförmodadt tillkomma.

=Supine= (siûpejn´) tillbakalutad, maklig, tanklös.

=Supper= (söpp´·r) aftonmåltid; se =Lord=.

=Supplant= (söpplant´) undantränga, “slå ur brädet.”

=Supple= (söpp´l) böjlig.

=Supplement= (söpp´liment) tillägg, bilaga.

=Suppliant= (söpp´liant) ödmjuk; supplikant.

=Supplicate= (söpp´likēt) ansöka, bönfalla.

=Supply= (söpplej´) fylla, förse, ersätta; =supplies=, lifsmedel,
penninganslag.

=Support= (söppå̱rt´) understödja; understöd.

=Suppose= (söppå̱ṡ´) förmoda.

=Supposition= (söppåṡisj´n) förmodan.

=Suppress= (söppräss´) undertrycka, hindra.

=Supremacy= (siûprämm´asi) öfvervälde.

=Supreme= (siûprīm´) högst, öfverst.

=Surcharge= (s·rtjārdṡj´) öfverlasta.

=Sure= (sjûr) säker; =to be --=, säkerligen, i sanning!

=Surety= (sjûr´ti) säkerhet.

=Surf= (sörf) bränning.

=Surface= (sörf´es) yta.

=Surfeit= (sörf´it) öfverfylla; öfvermätthet, äckel.

=Surge= (sördṡj) svall; svalla.

=Surgeon= (sördṡj´·n) fältskär, kirurg, skeppsläkare.

=Surly= (sörl´i) surmulen.

=Surmise= (s·rmejṡ´) förmoda; aning, misstanke.

=Surmount= (s·rmaunt´) öfverstiga.

=Surname= (sör´nēm) tillnamn.

=Surpass= (s·rpās´) öfverträffa.

=Surprise= (s·rprejṡ´) öfverraska; öfverraskning.

=Surrender= (s·rränd´·r) öfvergifva, gifva sig.

=Surround= (s·rraund´) omgifva, omringa.

=Surtout= (s·rtût) åtsittande öfverrock.

=Survey= (s·rvē´) öfverskåda, besigtiga; (sör´vē) öfversigt, uppsyn.

=Surveyor= (s·rvē´·r) uppsyningsman, landtmätare.

=Survive= (s·rvejv´) öfverlefva.

=Susceptible= (sössäpt´ib·l) mottaglig (för, =of=).

=Suspect= (söspäkt´) misstänka.

=Suspend= (söspänd´) upphänga, uppskjuta.

=Suspension= (söspänsj´n) upphängning, uppskof; =-- bridge=, hängbro.

=Suspicion= (söspisj´n) misstanke.

=Suspicious= (söspisj´ös) misstänksam.

=Sustain= (söstēn´) understödja, bistå, tåla.

=Sustenance= (söst´inans) stöd.

=Sutler= (sött´l·r) marketentare, marketenterska.

=Suture= (siût´jûr) sammanfogning.

=Swab= (s°åbb) svabb; skura med svabb, spola.

=Swaddle= (s°ådd´·l) svepa, linda (om barn).

=Swagger= (s°agg´·r) skryta.

=Swallow= (s°åll´å̱) svala; -- svälja; svalg.

=Swamp= (s°åmp) kärr; sänka.

=Swan= (s°ånn) svan.

=Sward= (s°å̱rd) grässvål.

=Swarm= (s°å̱rm) svärm; svärma.

=Swarthy= (s°årþ´i) mörk.

=Swash= (s°åsj) sqvalpa.

=Swathe= (s°ēŧ) linda.

=Sway= (s°ē) svinga, herska; magt, välde.

=Swear= (s°ä̱r) svära.

=Sweat= (s°ätt) svett; svettas.

=Sweaty= (s°ätt´i) svettig.

=Swede= (s°īd) en svensk.

=Swedish= (s°īd´isj) svensk; svenska (språket).

=Sweep= (s°īp) sopa, sota; sväng, ryck, sopare, sotare.

=Sweeper= (s°īp´·r) sotare.

=Sweepings= (s°īp´ingṡ) sopor.

=Sweet= (s°īt) söt; sötma.

=Sweeten= (s°īt´n) sockra, mildra.

=Sweetheart= (s°īt´hārt) fästman, fästmö.

=Sweetmeat= (s°īt´mīt) sylt, syltade frukter.

=Sweet-root= (s°īt´rût) lakrits.

=Swell= (s°äll) svälla.

=Swelling= (s°äll´ing) svulst.

=Swerve= (s°·rv) afvika.

=Swift= (s°ifft) snabb; -- ringsvala.

=Swill= (s°ill) sluka; klunk; =--s=, skulor (till svin).

=Swim= (s°imm) simma, flyta; simning, =to be in the --= “hafva tur,”
“vara i ropet.”

=Swimmer= (s°imm´·r) simmare.

=Swindler= (s°ind´l·r) bedragare.

=Swine= (s°ejn) svin.

=Swing= (s°ing) svinga; gunga.

=Swinge= (s°indṡj) prygla.

=Swinish= (s°ejn´isj) “svinaktig,” plump.

=Swiss= (s°iss) schweizare.

=Swoon= (s°ûn) svimma; svimning, vanmagt.

=Swoop= (s°ûp) slå ned på.

=Sword= (så̱rd, med slutet o-ljud) svärd.

=Syllable= (sill´ab·l) stafvelse.

=Syllogism= (sill´ådjiṡm) slutledning (bestående af försatser,
=premises=, och slutsats, =conclusion=).

=Symbol= (simb´·l) sinnebild.

=Symmetrical= (simmätt´rik·l) symmetrisk.

=Symmetry= (simm´itri) likformighet.

=Sympathy= (simp´aþi) medkänsla, deltagande.

=Symptom= (simpt´·m) symptom, sjukdomsyttring.

=Synonym= (sinn´ånim) liktydigt ord.

=Synonymous= (sinånn´imös) liktydig.

=System= (sist´m) system.

  =Systematic= (sist·matt´ik)   }
  =Systematical= (sist·matt´ik·l) } systematisk.


T.

=T= (tī) bokstafven T.

=Tabernacle= (tab´örnak·l) tabernakel.

=Tabid= (tab´id) trånsjuk, aftärd.

=Table= (tēb·l) bord.

=Tablet= (tab´let) skrifttafla.

=Taciturn= (tass´itörn) tystlåten.

=Tack= (tack) nubb, stift.

=Tackle= (tack´·l) tackel.

=Tackling= (tack´ling) tackling.

=Tact= (takt) finkänsla.

=Tadpole= (tadd´på̱l) grodunge.

=Taffety= (taff´ti) taft.

=Tag= (tagg) tagg, “tag-fatt.”

=Tail= (tēl) svans.

=Tailor= (tēl´·r) skräddare.

=Taint= (tēnt) smitta; fläck.

=Take= (tēk) taga; =to -- care=, akta sig, hafva omsorg (om, of); =to
-- cold=, förkyla sig; =to -- place=, ega rum; =to -- a pride in=,
sätta en ära i; =to -- tea=, dricka té; =to -- a walk= (°åk) promenera.

=Tale= (tēl) berättelse.

=Talent= (tall´nt) talang.

=Talk= (tå̱k) tala, prata, berätta (om, of); tal, samtal.

=Talkative= (tå̱k´ativ) pratsam.

=Tall= (tå̱l) lång (i höjden.)

=Tallow= (tall´å̱) talg.

=Tally= (tall´i) stämma öfverens, passa.

=Tally-shop= (tåll´isjåpp) bod, hvarest varor erhållas “på bok”;
=tally-trade= (trēd) dylik handel.

=Tame= (tēm) tam; tämja.

=Tamer= (tē´mör) tämjare.

=Tamper= (tam´p·r) inlåta sig på.

=Tan= (tann) ekbark; garfva.

=Tang= (tang) tång (sjögräs); bismak.

=Tangent= (tan´dj·nt) tangent.

=Tangible= (tan´djib·l) som kan vidröras.

=Tangle= (tang´g·l) tång (sjögräs), trassel; inveckla.

=Tank= (tank) stor vattenbehållare, brunn.

=Tankard= (tank´·rd) dryckeskanna (med lock), stånka.

=Tanner= (tann´·r) garfvare.

=Tannery= (tann´·ri) garfveri.

=Tantalize= (tant´alejs) plåga (genom att väcka och ständigt svika ens
förhoppningar).

=Tap= (tapp) slå lätt, klappa; lätt slag; -- tapp; aftappa.

=Tape= (tēp) smalt band, linneband.

=Taper= (tēp´·r) vaxljus; afsmalnande, afsmalna.

=Tapestry= (tapp´·stri) väfda tapeter.

=Tap-house= (tapp´haus) krog.

=Tar= (tār) tjära.

=Tarantella= (tarantäll´a) en nationaldans i Italien.

=Tarantula= (taran´tjûla) tarantel, en art giftig spindel.

=Tardiness= (tārd´inäss) långsamhet.

=Tardy= (tārd´i) långsam, sen.

=Target= (tār´djätt) målskjutningstafla.

  =Tarif= }
  =Tariff= } (tarr´if) tulltaxa.

=Tarnish= (tār´nisj) fördunkla.

=Tarpaulin= (tārpå´lin) presenning.

=Tarry= (tarr´i) dröja, afvakta; (tār´i) tjärig.

=Tart= (tārt) skarp, sur; tårta.

=Tartness= (tārt´näss) syra, kärfhet.

=Task= (task) ålagdt arbete, lexa, sysselsättning.

=Tassel= (tass´·l) tofs, frans.

=Taste= (tēst) smak, smaka.

=Tattle= (tatt´·l) “prata bredvid mun”; sladder.

=Tattler= (tatt´l·r) pratmakare.

=Tattoo= (tatû´) tapto; tatuering.

=Taunt= (tānt) håna; hån.

=Tautology= (tå̱tåll´ådji) onödigt upprepande.

=Tavern= (tavv´·rn) vinkällare, värdshus.

=Tawdry= (tå̱´dri) prålig.

=Tawny= (tå̱n´i) gulbrun.

=Tax= (tacks) pålaga; beskatta, beskylla (för, =with=).

=Taxation= (taksēsj´n) beskattning.

=Taxidermist= (taks´id·rmist) konservator, person som uppstoppar djur.

=Taxidermy= (taks´id·rmi) konsten att uppstoppa djur.

=Tea= (tī) té.

=Teach= (tītsj) undervisa.

=Teacher= (tītsj´·r) lärare.

=Tea-cup= (tī´köpp) tékopp.

=Tea-kettle= (tī´kätt·l) tékök.

=Tea-pot= (tī´pått) tékanna.

=Team= (tīm) spann; spänna för, säla på.

=Tear= (tīr) tår; (tä̱r) rifva sönder, rycka.

=Tearful= (tīr´fûl) full af tårar, gråtande.

=Tearless= (tīr´less) utan tårar, känslolös.

=Tease= (tīṡ) karda, reta, häckla.

=Teasel= (tīṡ´·l) kardborre.

=Teat= (tīt) bröstvårta.

=Tea-things= (tī´þingṡ) téservis (tékanna, sockerskål och gräddskål).

=Tea-urn= se =Urn=.

=Technical= (täck´nik·l) teknisk, konstmässig.

=Tedder= (tädd´·r) tjuder, tjudra.

=Tedious= (tīd´jös) tråkig, besvärlig.

=Teem= (tīm) alstra.

=Teens= (tīnṡ) åren från tretton till och med nitton.

=Teeth= (tīþ) tänder; få tänder.

=Teetotaler= (tītå̱t´·l·r) nykterhetsvän, “absolutist.”

=Telegram= (täll´igram) telegram.

=Telegraph= (täll´igraf) telegraf.

=Tell= (täll) berätta, säga; =I have been told= (ej havv binn tå̱ld´)
man har berättat mig.

=Teller= (täll´·r) berättare; räknare.

=Tell-tale= (täll´-tēl) örontasslare, lismare.

=Temerity= (timärr´iti) djerfhet, dristighet.

=Temper= (tämp´·r) mildra, härda; sinnelag, lynne.

=Temperament= (tämp´·rament) skaplynne.

=Temperance= (tämp´·rans) måttlighet.

=Temperate= (tämp´·ret) måttlig, lugn.

=Temperature= (tämp´·ratjûr) värmegrad.

=Tempest= (tämp´·st) oväder, stark storm; storma.

=Templar= (tämp´l·r) tempelherre, tempelriddare.

=Temple= (tämp´·l) tempel, tinning.

=Temporal= (tämp´år·l) verldslig, timlig.

=Temporary= (tämp´åräri) tillfällig, räckande en viss tid.

=Tempt= (tämt) fresta.

=Temptation= (tämtēsj´n) frestelse.

=Ten= (tänn) tio.

=Tenacious= (tinēsj´ös) klibbig, ihärdig, säker.

=Tenacity= (tinass´iti) seghet, ihärdighet.

=Tenancy= (tänn´ansi) städsel, lega, arrende.

=Tenant= (tänn´ant) arrendator.

=Tend= (tänd) afse, syfta.

=Tendency= (tänd´nsi) syfte.

=Tender= (tänd´·r) kolvagn; -- späd, öm, mör, skör.

=Tenderness= (tänd´·rnäss) ömhet, mjukhet.

=Tendril= (tänd´ril) klänge.

=Tenebrous= (tänn´ibrös) mörk, dunkel.

=Tenement= (tänn´ment) bostad, arrendehemman.

=Tennis= (tänn´is) ett slags bollspel.

=Tenor= (tänn´·r) beskaffenhet, väsen, tenor.

=Tense= (täns) spänd.

=Tension= (tänsj´n) spänning.

=Tent= (tänt) tält, linneskaf.

=Tenth= (tänþ) tionde.

=Tenuous= (tänn´jûös) tunn.

=Tenure= (tänn´jûr) det sätt, hvarpå en egendom innehafves.

  =Tepefy= }
  =Tepify= } (täpp´ifej) göra ljum.

=Tepid= (täpp´id) ljum.

=Terebinth= (tärr´ibinþ) terpentinträd.

=Term= (t·rm) bestämd tid, uttryck, tingstermin (i England fyra om
året, kallade =Hillary --=, =Easter --=, =Trinity --=, =Michaelmas
--=); -- benämna.

=Termagant= (t·rm´agant) trätsjuk qvinna.

=Terminal= (t·r´min·l) som utgör, eller sitter i toppen; -- änd-,
ändstation.

=Terminate= (t·rm´inēt) begränsa, afsluta.

=Termination= (t·rminēsj´n) gräns, ändelse, slut.

=Terrestrial= (tärräst´ri·l) jord-, jordisk.

=Terrible, terrific= (tärr´ib·l, täriff´ik) förfärlig, ryslig.

=Terrify= (tärr´ifej) förskräcka.

=Territory= (tärr´itåri) jordområde, territorium (i För. Stat., område,
som ännu icke utgör en särskild stat i unionen.)

=Terror= (tärr´·r) fruktan.

=Terse= (törs) klar, ren, prydlig.

=Tertian= (t·rsj´·n) tredjedagsfrossa.

=Tertiary= (tär´sji·ri) tertiär.

=Test= (täst) pröfvosten; pröfva; =to put to the --=, sätta på prof.

=Testament= (täst´ament) testamente.

=Testator= (tästēt´·r) testamentsgifvare.

=Testify= (täst´ifej) vittna.

=Testimony= (täst´imåni) vittnesbörd.

=Testy= (täst´i) lättretlig, tvär.

=Tew= (tjû) bearbeta.

=Text= (täkst) text.

=Textile= (täks´til) som kan väfvas, väfd.

=Texture= (täkst´jûr) väfnad.

=Than= (ŧann) än.

=Thank= (þank) taka; =--s= tack.

=That= (ŧatt) att; det; som.

=Thatch= (þatsj) takhalm; täcka med halm.

=Thaw= (þå̱) tö; töa.

=The= (ŧi, ŧ·) best. artikeln.

=Theatre= (þī´et·r) teater.

=Thee= (ŧī) dig.

=Theft= (þäfft) stöld.

=Their, theirs= (ŧä̱r, ŧä̱rṡ) deras, sin, sitt, sina.

=Them= (ŧämm) dem.

=Theme= (þīm) ämne.

=Themselves= (ŧämsälvṡ´) sig sjelf, de sjelfva.

=Then= (ŧänn) då; alltså; =now and --=, då och då.

=Thence= (ŧäns) derifrån.

=Theologian= (þīålå̱dṡj´ian) teolog.

=Theological= (þīålådṡj´ik·l) teologisk.

=Theology= (þiåll´ådji) teologi.

=Theoretic= (þīårätt´ik) teoretisk, vetenskaplig.

=Theory= (þī´åri) teori, lära (motsatt: tillämpning).

=There= (ŧär) der, dit; =-- is=, =-- are=, det finnes.

=Therefore= (ŧä̱r´få̱r) derför.

=Thermometer= (þärmåmm´it·r) värmemätare, termometer.

=These= (ŧīṡ) dessa.

=They= (ŧē) de.

=Thick= (þick) tjock; =-- of hearing= (hīr´ing) tunghörd.

=Thicken= (þick´n) förtjocka, tjockna.

=Thicket= (þick´t) snår, dunge.

=Thick-head= (þick´hädd) “dummer-jöns,” “tjockskalle.”

=Thickness= (þick´näss) tjocklek.

=Thief= (þīf) tjuf.

=Thieve= (þīv) stjäla.

=Thievish= (þīv´iṡj) tjufaktig.

=Thigh= (þej) lår.

=Thill= (þill) vagnsstång.

=Thimble= (þimb´·l) fingerborg.

=Thin= (þinn) tunn; förtunna.

=Thine= (ŧejn) din, ditt, dina.

=Thing= (þing) ting.

=Think= (þink) tänka, anse.

=Thinness= (þinn´äss) tunnhet.

=Third= (þ·rd) tredje; tredjedel, ters.

=Thirst= (þ·rst) törst; törsta.

=Thirsty= (þ·rst´i) törstig.

=Thirteen= (þ·r´tīn) tretton.

=Thirty= (þ·r´ti) trettio.

=This= (ŧiss) denna, detta.

=Thistle= (þiss´·l) tistel.

=Thither= (ŧiŧŧ´·r) dit.

=Thong= (þång) läderrem.

=Thorn= (þå̱rn) törne.

=Thorough= (þörr´å̱) grundlig, fullkomlig.

=Thoroughbred= (þörr´å̱brädd) fullblods-, af oblandad ras (om hästar m.
fl. djur).

=Thoroughfare= (þörr´å̱fä̱r) öppen väg, besökt gata.

=Those= (ŧå̱ṡ) de, dem.

=Thou= (ŧau) du (numera i eng. obrukligt ord).

=Though= (ŧå̱) ehuru; =as --=, som om; -- ändå (i slutet af en sats).

=Thought= (þå̱tt) tanke.

=Thoughtful= (þå̱t´fûll) tankfull.

=Thoughtless= (þå̱t´läss) tanklös, enfaldig.

=Thousand= (þauṡ´nd) tusen.

=Thrall= (þrå̱l) träl, slaf.

=Thralldom= (þrå̱l´d·m) träldom.

=Thrash= (þrasj) tröska, prygla.

=Thread= (þrädd) tråd; träda.

=Threadbare= (þrädd´bä̱r) trådbar, barsliten, utnött.

=Threat= (þrätt) hotelse.

=Threaten= (þrätt´n) hota.

=Three= (þrī) tre.

=Threepence= (þripp´ns) tre pence.

=Thresh= (þräsj) se =Thrash=.

=Threshold= (þräsj´å̱ld) tröskel.

=Thrice= (þrejs) tre gånger.

=Thrift= (þrift) sparsamhet, välmåga.

=Thrifty= (þrift´i) driftig, sparsam.

=Thrill= (þrill) borra, genomtränga; jfr. =drill=.

=Thrilling= (þrill´ing) genomträngande, upprörande, gäll.

=Thrive= (þrejv) trifvas, hafva framgång.

=Thriving= (þrej´ving) helsosam, lycklig.

=Throat= (þrå̱t) strupe; =to have a sore --=, ha ondt i halsen.

=Throb= (þråbb) slå, pulsera; (hjertats) slag.

=Throe= (þrå̱) smärta, födslovånda.

=Throne= (þrå̱n) tron.

=Throng= (þrång) trängsel; trängas.

=Throstle= (þråss´·l) trast.

=Throttle= (þrått´·l) luftrör; strypa.

=Through= (þrû) genom.

=Throughout= (þrû-aut´) helt igenom, öfverallt.

[Illustration: “Napoleon Bonaparte 1814” efter en målning at
Meissonier.]

=Throw= (þrå̱) kasta; kast.

=Thrush= (þrösj) trast.

=Thrust= (þröst) stöta, tränga; stöt, puff.

=Thud= (þödd) vindstöt.

=Thumb= (þömm) tumme; tumma, fingra.

=Thump= (þömp) doft slag; stöta.

=Thunder= (þönd´·r) åska, dunder.

=Thunderbolt= (þönd´·rbå̱lt) blixt, åskvigg.

=Thunderstruck= (þönd´·rströck) högligen förvånad (“såsom slagen af
åskan”).

=Thursday= (þörs´dē) torsdag.

=Thus= (ŧöss) sålunda, så.

=Thwack= (þ°ack) prygla.

=Thwart= (þ°å̱rt) korsa, hindra.

=Thy= (ŧej) din, ditt, dina.

=Thyme= (þejm) timjan.

=Thyself= (ŧejsälf´) du sjelf, dig sjelf, dig.

=Tick= (tick) bolstervar; lus (på kreatur); pickande (en klockas); =at
--=, på räkning.

=Ticket= (tick´·t) biljett.

=Tickle= (tick´·l) kittla.

=Ticklish= (tick´lisj) kittlig.

=Tidal= (tej´d·l) som har afseende på ebb och flod.

=Tide= (tejd) ebb och flod, tidvatten.

=Tides-man= (tejdṡ´man) tullbetjent (på fartyg).

=Tide-waiter= (tejd´°ēt·r) tulltjensteman.

=Tidiness= (tej´dinäss) nätthet, renlighet.

=Tidings= (tejd´ingṡ) underrättelser.

=Tidy= (tejd´i) snygg, nätt.

=Tie= (tej) binda; band; halsduk.

=Tier= (tīr) rad.

=Tiger= (tejg´g·r) tiger.

=Tight= (tejt) tät, åtsittande.

=Tile= (tejl) taktegel; täcka med taktegel.

=Tiler= (tejl´·r) taktäckare.

=Till= (till) tills, ända till; =not -- now=, icke förrän nu; =--
then=, dittills; -- odla, plöja; -- penninglåda (i en bod).

=Tillage= (till´edṡj) jordbruk.

=Tiller= (till´·r) jordbrukare, rorpinne.

=Tilt= (tilt) tält; luta (framåt), stöta med (lans).

=Timber= (timb´·r) timmer; timra.

=Time= (tejm) tid, gång, takt.

=Timid= (tim´id) blyg, rädd.

=Timidity= (timidd´iti) blyghet, rädsla.

=Timorous= (timm´årös) ängslig, villrådig.

=Tin= (tinn) tenn; förtenna.

=Tincture= (tinkt´jûr) anstrykning, tinktur; färga.

=Tinder= (tind´·r) fnöske, tunder.

=Tinge= (tindṡj) färga, ge en anstrykning; färg.

=Tingle= (ting´g·l) klinga.

=Tinker= (tink´·r) kittelflickare.

=Tinkle= (tink´·l) klinga.

=Tinman= (tinn´man) tenngjutare.

=Tinsel= (tins´·l) glitter.

=Tint= (tint) färg, nyans.

=Tiny= (tejn´i) späd, tunn.

=Tip= (tipp) tipp, topp; =to -- a person= (tû -- ē p·r´s·n) gifva någon
drickspengar.

=Tipple= (tipp´·l) “pimpla.”

=Tipsy= (tips´i) rusig, “glad.”

=Tiptoe= (tipp´tå̱) tåspets.

=Tire= (tej´·r) trötta, tröttna.

=Tired= (tej´·rd) trött.

=Tiresome= (tej´·rsöm) tråkig.

=’Tis= (tiṡṡ) förk., =it is=.

=Tissue= (tisj´sjû) väf, väfnad.

=Tithe= (tejŧ) tionde.

=Titillate= (tit´ilēt) kitla.

=Titillation= (titilēsj´n) kittling.

=Title= (tejt´·l) titel, benämning, rätt (till något); benämna.

=Titled= (tej´t·ld) betitlad.

=Titter= (titt´·r) fnissa.

=Titular= (titt´tjûl·r) titulär.

=To= (tû) till, åt; att; =-- and fro=, fram och tillbaka.

=Toad= (tå̱d) padda, groda.

=Toast= (tå̱st) rosta; rostadt bröd; -- dricka en skål, dricka någon
till; skål.

=Tobacco= (tåback´å) tobak.

=To-day= (tû-dē´) i dag.

=Toddle= (tådd´·l) “tulta.”

=Toe= (tå̱) tå.

=Together= (tûgäŧŧ´·r) tillsammans.

=Toil= (tåjl) arbeta strängt; möda, arbete; -- nät.

=Toilsome= (tåjl´söm) mödosam.

=Toilet= (tåj´lätt) toalett.

=Token= (tå̱k´n) tecken.

=Told= (tå̱ld) af =to tell=; =I --=, jag sade; =I am --=, man har sagt
mig, jag har hört.

=Tolerable= (tåll´rab·l) medelmåttig, temlig.

=Tolerance= (tåll´·rans) fördragsamhet.

=Tolerant= (tåll´·rant) fördragsam, tålig.

=Tolerate= (tåll´·rēt) tåla.

=Toleration= (tåll·rēsj´n) religiös fördragsamhet.

=Toll= (tå̱l) tull; ringning; ringa (med kyrkklockor).

=Toller= (tå̱l´·r) tullnär; ringare.

=Tollgatherer= (tå̱l´gaŧŧ·r·r) tullförvaltare.

=Tomb= (tûm) graf; begrafva.

=Tomboy= (tåm´båj) “yrhätta.”

=Tome= (tå̱m) del (af en bok).

=To-morrow= (tûmårr´å̱) i morgon, morgondagen.

=Ton= (tönn) tunna.

=Tone= (tå̱n) ton, röst.

=Tongs= (tångṡ) (=a pair of --=) tång.

=Tongue= (töng) tunga.

=To-night= (tûnejt´) i natt, i qväll.

=Tonnage= (tånn´edṡj) fartygs drägtighet, lästetal.

=Tonsil= (tåns´il) halskörtel.

=Tonsure= (tån´sjûr) tonsur, hårets afrakande i bestämd form.

=Too= (tû) också; alltför.

=Tool= (tûl) verktyg.

=Toot= (tût) tuta (i horn).

=Tooth= (tûþ) tand; =--ache=, (--ēk) tandvärk.

=Tooth-pick= (tûþ´-pick) tandpetare.

=Top= (tåpp) det öfversta (af någonting), topp, snurra; beherrska.

=Tope= (tå̱p) supa.

=Toper= (tå̱p´·r) drinkare.

=Topic= (tåpp´ik) sats, ämne.

=Topmost= (tåpp´må̱st) högst.

=Topography= (tåpågg´rafi) ortbeskrifning.

=Topple= (tåp´p·l) falla framstupa; nedstörta.

=Topsy-turvy= (tåps´itörvi) hufvudstupa.

=Torch= (tå̱rtsj) fackla.

=Tore= (tå̱r) af =to tear=; =I --=, jag ref.

=Torment= (tå̱rm´nt) en plåga; (tårmänt´) att plåga.

=Tornado= (tårnē´då) stormvind (på vestkusten af Afrika).

=Torpedo= (tårpi´då) torpedo.

=Torpid= (tå̱rp´id) trög, dum.

=Torpor= (tå̱rp´·r) tröghet.

=Torrent= (tårr´·nt) ström.

=Torrid= (tårr´id) förtorkad.

=Torse, Torso= (tå̱rs, tå̱rs´å) bål af en bildstod, torso.

=Torsion= (tå̱rsj´n) vridning.

=Tortoise= (tå̱rt´is) sköldpadda.

=Tortuous= (tå̱rt´jûös) vriden.

=Torture= (tå̱rt´jûr) qval; pina.

=Tory= (tå̱ri) tory (anhängare af kungamagt och kyrka i England),
“konservativ;” se =Whig=.

=Toss= (tåss) slunga, slänga, knycka; knyck.

=Total= (tå̱t´·l) hel, fullkomlig; fullt belopp.

=Totter= (tått´·r) vackla.

=Touch= (tötsj) röra, känna; beröring, känsel, drag.

=Touching= (tötsj´ing) rörande.

=Tough= (töff) seg.

=Toughness= (töff´näss) seghet.

  =Toupee= }
  =Toupet= } (tjûpi´) tupé, lugg.

=Tour= (tûr) tur, rundresa.

=Tourney= (törn´i) turnering.

=Touse= (tauṡ) rifva, slita.

=Tow= (tå̱) bogsera.

=Toward= (tå̱´·rd) emot; -- lydig, villig; =--s=, emot.

=Towel= (tau´·l) handduk.

=Tower= (tau´·r) torn.

=To wit= (tû´ °it) nämligen, det vill säga.

=Town= (taun) stad.

=Townhouse= (taun´haus) rådhus.

=Township= (taun´sjipp) stadsmenighet, kommun, stadsområde.

=Toy= (tåj) leksak, lappri; leka, skämta.

=Trace= (trēs) spår; spåra, göra utkast, teckna.

=Track= (track) spår, jernvägsspår; spåra.

=Tract= (trakt) trakt, liten afhandling (religiös).

=Tractable= (trakt´ab·l) böjlig, läraktig, foglig.

=Trade= (trēd) handel, handtverk; idka handel.

=Tradesman= (trēdṡ´man) köpman, handlande.

=Trade-wind= (trēd´°ind) passadvind.

=Tradition= (tradisj´n) sägen.

=Traduce= (tradjûs´) förtala.

=Traducer= (tradjû´s·r) person, som förtalar.

=Traffic= (traff´ik) handel, trafik; handla.

=Tragedian= (tradṡji´di·n) tragiker.

=Tragedy= (tradṡj´idi) sorgespel.

=Tragic= (tradṡj´ik) sorglig.

=Trail= (trēl) spåra; spår.

=Train= (trēn) inöfva, uppfostra (=up=); släp, jernbanetåg (i För.
Stat. ofta =the cars=, ex. =the cars are late=, tåget kommer sent).

=Train-oil= (trēn´åjl) tran.

=Trait= (trēt) drag, karaktersdrag.

=Traitor= (trēt´·r) förrädare.

=Traitorous= (trēt´·rös) förrädisk.

=Trammel= (tramm´·l) grytkrok, hinder; fånga.

=Tramp= (tramp) trampa; fotresa; vandrare, landstrykare.

=Trample= (tramp´·l) nedtrampa.

=Tram-road= (tram´rå̱d) spårväg.

=Tranquil= (trank´°ill) lugn, stilla.

=Tranquillity= (trank°ill´iti) lugn, ro.

=Transact= (transakt´) utföra.

=Transaction= (transaksj´n) underhandling, affär.

=Transatlantic= (transatlant´ik) på andra sidan Atlantiska hafvet.

=Transcend= (transänd´) öfvergå.

=Transcribe= (trans´krejb) afskrifva, kopiera.

=Transcript= (trans´kript) afskrift, kopia.

=Transfer= (transf·r´) öfverföra, öfverflytta.

=Transfiguration= (transfigjûrē´sj·n) omgestaltning; förklaring
(Kristi).

=Transfix= (transfiks´) genomborra.

=Transform= (transfå̱rm´) förvandla.

=Transgress= (transgräss´) öfverskrida.

=Transgression= (transgrässj´·n) öfverträdelse, fel.

=Transgressor= (transgräss´·r) förbrytare.

=Transient= (transj´nt) förgänglig, flygtig.

=Transition= (transiṡj´n) öfvergång.

=Transitory= (trans´itåri) öfvergående.

=Translate= (translēt´) öfverföra, öfversätta.

=Translation= (translēsj´n) öfversättning.

=Translator= (translēt´·r) öfversättare.

=Translucent= (transliûs´nt) half genomskinlig (ex. mattslipadt glas).

=Transmission= (transmisj´n) öfversändning, öfverlåtelse.

=Transmit= (transmitt´) öfversända, släppa igenom.

=Transmute= (transmjût´) förvandla.

=Transparent= (transpä̱r´nt) genomskinlig (ex. glas).

=Transpiration= (transpirēsj´n) utdunstning.

=Transpire= (transpej´·r) svettas, utdunsta, bli känd; hända.

=Transplant= (transplant´) omflytta.

=Transport= (transpå̱rt´) öfverflytta, hänrycka; (trans´på̱rt)
öfverflyttning, hänförelse.

=Transportation= (transpårtē´sj·n) fortskaffning, försändelse.

=Transpose= (transpå̱ṡ) omflytta.

=Transposition= (transpå̱ṡi´sj·n) omflyttning.

=Transumpt= (transömpt´) afskrift af en urkund, transumt.

=Trap= (trapp) snara, giller, fälla; snärja, fånga.

=Trap-door= (trapp´då̱r) fall-lucka.

=Trash= (trasj) afhuggna qvistar, skräp; qvista.

=Trashy= (trasj´i) usel, dålig.

=Travel= (travv´·l) resa.

=Traveler= (travv´·l·r) resande.

=Traverse= (travv´·rs) på tvärs; tvärbjelke, hinder; öfverfara,
genomresa.

=Tray= (trē) tråg, bricka.

=Treacherous= (trätsj´·rös) förrädisk, trolös.

=Treachery= (trätsj´·ri) förräderi, trolöshet.

=Treacle= (trīk´·l) sirap (brun saft vid sockers raffinering), jfr.
=sirup=.

=Tread= (trädd) träda, trampa (på, =on=); steg.

=Treason= (trīṡ´n) högförräderi, majestätsbrott.

=Treasure= (träṡj´ûr) skatt, rikedom; samla (hop, =up=).

=Treasurer= (träṡj´ûr·r) räntmästare.

=Treasury= (träṡj´ûri) skattkammare; =the --=, “statskontoret;” =first
lord of the --=, förste skattkammarlorden, “premierminister.”

=Treat= (trīt) behandla, afhandla, handla (om, =of=), traktera; kalas.

=Treatise= (trīt´is) afhandling.

=Treatment= (trīt´ment) behandling.

=Treaty= (trīt´i) förbund.

=Treble= (träbb´·l) trefaldig; diskant.

=Tree= (trī) träd.

=Trefoil= (trī´fåjl) klöfver, väpling.

=Tremble= (trämb´·l) darra.

=Tremendous= (trimänd´ös) förfärlig, gräslig.

=Tremor= (trīm´·r, trämm´·r) darrning.

=Trench= (träntsj) utgräfva; dike, graf.

=Trepid= (träp´id) darrande, rädd.

=Trepidation= (träpidēsj´n) ångest, ängslan.

=Trespass= (träss´pass) öfverträdelse, ingrepp; ingripa, synda.

=Tress= (träss) hårfläta, lock.

=Trial= (trej´·l) försök, förhör.

=Triangle= (trej´angg·l) triangel, trehörning.

=Triangular= (trejang´jûl·r) trevinklig, trekantig.

=Tribe= (trejb) stam, folkslag.

=Tribulation= (tribjûlē´sj·n) elände, lidande.

=Tribunal= (trejbjûn´·l) domstol.

=Tribune= (tribb´jûn) talarestol.

=Tributary= (tribb´jûtäri) skattskyldig, undergifven; =-- stream=
(strīm) biflod.

=Tribute= (tribb´jût) pålaga.

=Trick= (trick) puts, list, konstgrepp; lura, pryda.

=Trickish= (trick´isj) “slipad,” slug.

=Trickle= (trick´·l) rinna droppvis, trilla.

  =Tricksy= }
  =Tricksey= } (trick´si) skön, vacker, kär.

=Triennial= (trej-änj´·l) treårig.

=Trifle= (trejf´·l) småsak, lappri; tala och handla utan allvar,
skämta, leka.

=Trifler= (trejf´l·r) skämtare, tok.

=Trifling= (trejf´ling) obetydlig, ringa.

=Trigger= (trigg´·r) trycket på eldvapen.

=Trill= (trill) drill; drilla.

=Trim= (trim) snygg, nätt; ordna, pryda, putsa (t. ex. en lampa),
vackla; drägt.

=Trimming= (trim´ming) garnering (på klädning, etc.).

=Trinity= (trinn´iti) treenighet.

=Trinket= (trinn´k·t) kram, smycke; strunt.

=Trip= (tripp) trippa, göra en utflygt, göra felsteg, omkullkasta
(=up=); utflygt, felsteg.

=Tripe= (trejp) inelfvor, tarmar.

=Triple= (tripp´·l) tredubbel.

=Trisyllable= (trisill´ab·l) trestafvig.

=Trite= (trejt) utsliten, platt.

=Triumph= (trej´ömf) triumf, seger; triumfera.

=Trivial= (trivv´j·l) hvardaglig, obetydlig, platt.

=Trod= (trådd) af =to tread=; =I --=, jag trädde.

=Troll= (trå̱l) rulla.

=Troop= (trûp) tropp, trupp.

=Trooper= (trûp´·r) ryttare.

=Trope= (trå̱p) bild (i tal).

=Trophy= (trå´fi) segertecken.

=Tropic= (tråpp´ik) vändkrets.

=Tropical= (tråpp´ik·l) tropisk, tillhörande vändkretsarna; oegentlig,
bildlik.

=Trot= (trått) trafva; traf.

=Trouble= (tröbb´·l) grumla, bekymra, besvära; oro, besvär, bekymmer.

=Troublesome= (tröbb´·lsöm) besvärlig, oroande.

=Trough= (tråff) tråg.

=Trousers= (trauṡ´·rṡ) benkläder. (Detta är det vanliga ordet i
England, i För. Stat. begagnas =pantaloons=, förk. =pants=.)

=Trout= (traut) laxöring.

=Trowel= (trau´·l) trädgårdsspade.

=Trowsers= se =Trousers=.

=Truant= (trû´·nt) lat; lätting.

=Truce= (trûs) stillestånd.

=Truck= (tröck) byte; byteshandel.

=Truckle= (tröck´·l) böja sig, krypa (för, =to=).

=Trudge= (trödṡj) traska.

=True= (trû) trogen, sann, ärlig; =-- born=, äkta, riktig.

=Truffle= (trûf´·l) tryffel.

=Truly= (trûl´i) verkligen.

=Trump= (trömp) trumf; narra.

=Trumpet= (trömp´·t) trumpet; utbasunera.

=Trumpeter= (trömp´·t·r) trumpetare.

=Truncate= (trönk´ēt) stympa, lemlästa.

=Truncheon= (tröntsj´·n) staf.

=Trundle= (trönd´·l) rulla; rulle.

=Trunk= (trönk) stam, bål; koffert.

=Truss= (tröss) knippa (hö); hopbinda.

=Trust= (tröst) tilltro, tillförsigt, kredit; lita (på, =in=), =-- one
with a thing=, betro någon något.

=Trusty= (tröst´i) pålitlig.

=Truth= (trûþ) sanning.

=Try= (trej) försöka, pröfva, anställa förhör.

=Tub= (több) balja, bytta.

=Tube= (tjûb) rör.

=Tuber= (tjû´b·r) böld, knöl, utväxt.

=Tuck= (töck) insvepa (=up=).

=Tuesday= (tjûṡ´dē) tisdag.

=Tuft= (töft) tofs, grupp, knippa.

=Tug= (tögg) draga, släpa; ryck, ansträngning, “släp.”

=Tuition= (tjûisj´n) uppsigt, förmynderskap.

=Tulip= (tjû´lip) tulpan.

=Tumble= (tömb´·l) tumla, kasta, vältra; fall.

=Tumbler= (tömb´l·r) tumlare (bägare), taskspelare.

=Tumid= (tjûm´id) svullen, svulstig (om stil).

=Tumor= (tjûm´·r) svulst.

=Tumult= (tjûm´ölt) tumult, larm, uppror.

=Tumultuary= (tjûmölt´jûäri) upprorisk, larmande.

=Tumultuous= (tjûmölt´jûös) orolig, våldsam.

=Tun= (tönn) tunna.

=Tune= (tjûn) ton, melodi; stämma (ett instrument).

=Tuner= (tjûn´·r) stämmare.

=Tuning-fork= (tjûn´ingfå̱rk) stämgaffel.

=Tunnel= (tönn´·l) hvälfd gång.

=Turban= (tör´b·n) turban.

=Turbid= (törb´id) grumlig.

=Turbot= (törb´åt) piggvar.

=Turbulence= (törb´jûläns) virrvarr, förvirring.

=Turbulent= (törb´jûlänt) orolig, stormande.

=Turf= (törf) torf, kapplöpningsbana, kapplöpning.

=Turgent, turgid= (tördṡj´nt, tördṡj´id) svullen.

=Turk= (törk) turk.

=Turkey= (törk´i) Turkiet; kalkon.

=Turkish= (törk´isj) turkisk.

=Turmoil= (tör´måjl) oväsen.

=Turn= (törn) vända, förvandla (till, =into=), vända sig, blifva;
vändning, kort promenad (“slag”), tur (ordning); =to -- the corner=,
vända om hörnet; =by --s=, vexelvis; =-- over=, vänd om bladet!

=Turncoat= (törn´kå̱t) affälling (person, som “vänder kappan efter
vinden”).

=Turner= (törn´·r) svarfvare.

=Turnery= (törn´·ri) svarfning, svarfvade saker.

=Turning= (törn´ing) gathörn, tvärgata.

=Turning-lathe= (törn´ing-lēŧ) svarfstol.

=Turnip= (törn´ip) rofva.

=Turnkey= (törn´kī) fångvaktare.

=Turnpike= (törn´pejk) bom, grind (på en väg), landsväg.

=Turnstile= (törn´stejl) vändkors.

=Turpentine= (törp´·ntejn) terpentin.

=Turpitude= (törp´itjûd) skändlighet.

=Turret= (törr´·t) litet torn.

=Turtle= (tört´·l) turturdufva; sköldpadda.

=Tush= (tösj) tyst! prat!

=Tusk= (tösk) huggtand.

=Tussle= (tös´s·l) kamp, strid, larm; kämpa.

=Tutelage= (tjût´iledṡj) förmyndarskap.

=Tutor= (tjût´·r) lärare, förmyndare; “mästra.”

=Tutorship= (tjût´·rsjipp) förmyndarskap, lärarebefattning.

=Twaddle= (t°ådd´·l) snack; sladdra.

=Twain= (t°ēn) två, båda; par.

=Twang= (t°ang) klang; ljuda.

=’Twas= (t°åṡ) förk. =it was=.

=Twattle= (t°ått´·l) smeka.

=Tweak= (t°īk) knipa.

=Tweed= (t°īd) ett slags sommartyg.

=Twelfth= (t°älfþ) tolfte.

=Twelfth-cake= (t°älfþ´kēk) “trettondagsbulle.”

=Twelfth-day= (t°älfþ´dē) trettondagen; =twelfth-night=,
trettondagsafton.

=Twelve= (t°älv) tolf.

=Twenty= (t°änt´i) tjugu.

=Twice= (t°ejs) två gånger.

=Twig= (t°igg) qvist, gren.

=Twilight= (t°ej´lejt) skymning; dunkel.

=Twin= (t°inn) tvilling.

=Twine= (t°ejn) tvinna; tvinntråd, segelgarn.

=Twinge= (t°indṡj) knipa, stinga.

=Twinkle= (t°ink´·l) blinka; blinkning, blink.

=Twinkling= (t°ink´ling) blink, ögonblick, “nu.”

=Twirl= (t°·rl) hvirfla, snurra kring; hvirfvel.

=Twist= (t°ist) fläta, tvinna, förvrida; tvinnad tråd.

=Twit= (t°itt) förevita.

=Twitch= (t°itsj) rycka; ryckning, ryck.

=Twitter= (t°itt´·r) qvittra, darra; qvitter, darrning.

=Two= (tû) två.

=Twofold= (tû´få̱ld) dubbel.

=Two-pence= (tûp´ns, vanl. töpp´·ns) två =pence=.

=Type= (tejp) typ, tecken, stil.

=Typic= (tipp´ik) typisk.

=Typhus= (tejf´ös) nervfeber.

=Typography= (tipågg´rafi) boktryckarkonst.

=Tyrannical= (tejrann´ik·l) tyrannisk.

=Tyranny= (tirr´anni) tyranni, grymhet.

=Tyrant= (tejr´nt) tyrann.


U.

=U= (jû) bokstafven U.

=U. S.= förkortn. =United States= (jûnejt´d stētṡ) Förenta Staterna.

=Uber= (jû´bör) jufver.

=Udder= (ödd´·r) jufver (vanl. bag).

=Ugly= (ögg´li) ful, otäck.

=Ulcer= (öls´·r) sår.

=Ulterior= (öltīrj´·r) belägen på andra sidan; ytterligare.

=Ultimate= (ölt´imēt) slutlig.

=Ultimatum= (öltimē´t·m) sista oåterkalleliga beslut.

=Ultra= (ölt´ra) i sammansättn. hinsides; i hög grad.

=Umbrage= (öm´bredṡj) skugga, sken, misstanke.

=Umbrate= (öm´brēt) beskugga.

=Umbrella= (ömbräll´a) paraply.

=Umpire= (öm´pejr) skiljedomare.

=Un= (önn) en nekande förstafvelse, vanligen motsvarande sv. o-,
hvilken kan förekomma vid nästan alla eng. adjektiv och ss. adjektiv
begagnade particip. Blott de vigtigaste anföras här, tillika med
sådana, som icke hafva rent nekande betydelse eller motsvarande jakande
adjektiv; öfriga med un sammansatta ord sökas under hufvudordet.

=Unanimity= (jûnanimm´iti) enhällighet.

=Unanimous= (jûnann´imös) enhällig.

=Unapt= (önapt´) oduglig, opassande.

=Unawares= (öne°ä̱rṡ) oförhappandes.

=Unbefitting= (önbifit´ting) opassande.

=Unbelief= (önbilīf´) otro.

=Unbending= (önbänd´ing) ståndaktig, oböjlig.

=Unbeseeming= (önbisīm´ing) opassande.

=Unbiased= (önbej´ast) fördomsfri, opartisk.

=Unblemished= (önbläm´isjt) oförvitlig.

=Unbolt= (önbå̱lt´) öppna (en dörr).

=Unbosom= (önbûṡ´·m) öppna sitt hjerta för någon.

=Unbounded= (önbaund´·d) obegränsad, gränslös.

=Unbred= (önbrädd´) illa uppfostrad, obelefvad, rå.

=Unbridled= (önbrejd´·ld) otyglad, våldsam.

=Unburden= (önbörd´n) aflasta, “befria sitt samvete.”

=Unbutton= (önbött´n) uppknäppa.

=Uncandid= (önkan´did) oredlig, förställd.

=Uncanny= (önkan´ni) farlig, lättsinnig.

Uncertain (öns·rt´n) oviss.

=Uncivil= (önsivv´il) ohöflig.

=Uncle= (önk´·l) farbror, morbror.

=Unclean= (önklīn´) oren.

=Unclose= (önklå̱ṡ´) öppna.

=Unclothe= (önklå̱þ´) afkläda.

=Uncoil= (önkåjl´) upprulla.

=Uncomely= (önköm´li) ej täck.

=Uncomfortable= (önkömf´örtab·l) otreflig, obeqväm.

=Uncommon= (önkåmm´n) ovanlig; sällsynt.

=Unconcerned= (önkåns·rnd´) obekymrad (öfver, =at=).

=Uncork= (önkå̱rk´) draga upp korken ur (en flaska).

=Uncouth= (önkûþ´) besynnerlig, rå, grof.

=Uncover= (önkövv´·r) aftäcka, aftaga hatten, blotta.

=Unction= (önksj´n) smörjelse, salvelse.

=Unctuous= (önk´tjûös) fet.

=Undaunted= (öndānt´d) oförfärad, modig.

=Undeceive= (öndisīv´) taga någon ur villfarelse.

=Under= (önd´·r) under; under-ordnad, under-. Saknade sammans. med
=under= sökas under hufvudordet.

=Under-bearer= (önd´·rbä̱r·r) likbärare.

=Underdone= (önd·rdönn´) för litet kokt eller stekt.

=Undergo= (önd·rgå̱´) undergå, uthärda.

=Under-ground= (önd´·rgraund) under jordytan.

=Underhand= (önd´·rhand) hemlig, dold.

=Undermine= (önd·rmejn´) undergräfva.

=Undermost= (önd´·rmå̱st) underst, nederst.

=Underneath= (önd·rnīŧ) inunder.

=Understand= (önd·rstand´) förstå, inse, anse.

=Understanding= (önd·rstand´ing) förstånd, insigt.

=Undertake= (önd·rtēk´) åtaga sig, företaga sig; gå i borgen (för,
=for=).

=Undertaker= (önd·rtēk´·r) begrafningsentreprenör.

=Undervalue= (önd´·rvall´jû) undervärdera; underpris.

=Underwork= (önd·r°örk´) arbeta för mindre lön, undergräfva.

=Underwrite= (önd·rrejt´) underskrifva, assurera.

=Undesigning= (öndiṡejn´ing) ärlig, troskyldig.

=Undetermined= (öndit·rm´ind) oafgjord, obegränsad.

=Undevout= (öndivaut´) ej andäktig.

=Undisciplined= (öndiss´iplind) oöfvad, rå.

=Undisturbed= (öndistörbd´) ostörd.

=Undo= (öndû´) lösa, öppna, ödelägga; =he is undone= (öndönn´) det är
förbi med honom.

=Undress= (öndräss´) afkläda, kläda af sig; (ön´dräss) släpuniform.

=Uneasy= (önnīṡ´i) besvärlig, tvungen, obehaglig, ängslig.

=Unequal= (önīk´°ål) olika, underordnad, icke vuxen (=to=).

=Uneven= (önī´v·n) ojemn, olik, obillig.

=Unexpected= (önäkspäkt´·d) oväntad, plötslig.

=Unfailing= (önfēl´ing) ofelbar.

=Unfashionable= (önfasj´·nab·l) omodern.

=Unfasten= (önfās´n) lossa.

=Unfavorable= (önfēv´·rab·l) ogynnsam.

=Unfeeling= (önfīl´ing) känslolös, hårdhjertad.

=Unfeigned= (önfēnd´) oförstäld.

=Unfit= (önfitt´) olämplig.

=Unfix= (önficks´) lösa.

=Unfold= (önfå̱ld´) utveckla, uppenbara.

=Unfortunate= (önfå̱r´tjûnet) olycklig.

=Unfounded= (önfaund´·d) ogrundad.

=Unfrequent= (önfrīk´°änt) sällsynt.

=Ungodly= (öngådd´li) ogudaktig.

=Ungovernable= (öngövv´·rnab·l) oregerlig, tygellös.

=Unguent= (öng´g°änt) salva.

=Unhallowed= (önhall´å̱d) ohelig, oren.

=Unhappy= (önhapp´i) olycklig.

=Unhealthy= (önhälþ´i) osund.

=Unheard-of= (önh·rd´åvv) oerhörd.

=Unhinge= (önhindṡj´) lyfta af hakarna, rubba.

=Unhoped-for= (önhå̱pt´får) oväntad.

=Unhurt= (önhört´) oskadad.

=Uniform= (jûn´ifå̱rm) likartad, öfverensstämmande; uniform.

=Uninhabitable= (öninhabb´itab·l) omöjlig att bebo.

=Union= (jûnj´·n) förening.

=Unique= (jûnīk´) ensam i sitt slag, enstaka.

=Unit= (jûn´it) enhet, etta.

=Unite= (jûnejt´) förena.

=United States, the= (ŧ jûnejt´·d stēts) Förenta Staterna.

=Unity= (jûn´iti) enhet, enighet.

=Universal= (jûniv·rs´·l) allmän, fullständig, allsidig.

=Universe= (jûn´iv·rs) hela verlden.

=University= (jûniv·rs´iti) högskola.

=Unjust= (öndjöst´) orättvis, obillig.

=Unkind= (önkejnd´) ovänlig, grym.

=Unknit= (önnitt´) upplösa.

=Unknown= (önnå̱n´) okänd.

=Unlawful= (önlå̱´fûll) olaglig.

=Unlearned= (önl·rn´·d) olärd.

=Unless= (önläss´) med mindre, så framt icke.

=Unlike= (önlejk´) olik.

=Unlikely= (önlejk´li) osannolik.

=Unlimited= (önlimm´it·d) obegränsad.

=Unload= (önlå̱d´) aflasta.

=Unlock= (önlåck´) låsa upp.

=Unlooked-for= (önlûckt´få̱r) oförutsedd.

=Unloose= (önlûs´) upplösa.

=Unlucky= (önlöck´i) olycklig.

=Unmannerly= (önmann´·rli) obelefvad, plump.

=Unmask= (önmāsk´) aftaga masken, afslöja.

=Unmeaning= (önmīn´ing) intetsägande.

=Unmerciful= (önm·rṡ´ifûll) obarmhertig.

=Unnatural= (önnatt´jûr·l) onaturlig.

=Unnecessary= (önnäss´äsäri) onödvändig.

=Unnerve= (önn·rv´) försvaga.

=Unpack= (önpack´) packa upp.

=Unpaid= (önpēd´) obetald.

=Unperceived= (önp·rsīv´d) obemärkt.

=Unpleasant= (önpläṡṡ´nt) oangenäm, obehaglig.

=Unprepared= (önpripä̱rd´) oförberedd.

=Unpretending= (önpritänd´ing) anspråkslös.

=Unprofitable= (önpråff´itab·l) ofördelaktig, gagnlös.

=Unqualified= (önk°åll´ifejd) olämplig, oduglig.

=Unquestionable= (önk°ästj´·nab·l) otvifvelaktig.

=Unravel= (önravv´·l) utreda.

=Unready= (önrädd´i) oberedd, senfärdig.

=Unrelenting= (önrilänt´ing) obarmhertig, hård.

=Unremitting= (önrimitt´ing) oupphörlig, ständig.

=Unreserved= (önriṡ·rvd´) oinskränkt, oförbehållsam.

=Unriddle= (önridd´·l) lösa (en gåta).

=Unrighteous= (önrejt´sjös) orättvis.

=Unripe= (önrejp´) omogen.

=Unrivaled= (önrejv´·ld) makalös, ojemförlig.

=Unroot= (önrût´) rycka upp med roten, utrota.

=Unruly= (önrûl´i) ostyrig.

=Unsaddle= (önsadd´·l) afsadla.

=Unsafe= (önsēf´) osäker.

=Unsay= (önsē´) taga sina ord igen, återkalla.

=Unscrew= (önskrû´) lösskrufva.

=Unseal= (önsīl´) öppna (något försegladt).

=Unseam= (önsīm´) uppsprätta.

=Unsearchable= (öns·rtsj´ab·l) outransaklig.

=Unseemly= (önsīm´li) opassande, oanständig.

=Unsettled= (önsätt´·ld) obestämd, vacklande, obebodd, grumlig.

=Unsew= (önså̱´) uppsprätta.

=Unsheathe= (önsjīŧ´) draga ur skidan, blotta.

=Unship= (önsjipp´) lossa (varor); =-- your oars=, årorna in!

=Unshrinking= (önsjrink´ing) oförfärad.

=Unskillful= (önskill´fûll) oskicklig, klumpig.

=Unsociable= (önså̱sj´ab·l) folkskygg, ovänlig.

=Unsound= (önsaund´) osund, falsk, osann, orolig.

=Unspeakable= (önspīk´ab·l) outsäglig.

=Unspoken of= (önspå̱k´n åvv) oomtalad.

=Unspotted= (önspått´·d) obefläckad, fläckfri.

=Unstaid= (önstēd´) ostadig.

=Unsteady= (önstädd´i) ostadig.

=Unstop= (önståpp´) öppna.

=Unstrained= (önstrēn´·d) otvungen.

=Unsuccessful= (önsöksäss´fûll) olycklig, som icke har framgång.

=Untangle= (öntang´g·l) utreda.

=Unthankful= (önþank´fûll) otacksam.

=Unthinking= (önþink´ing) tanklös.

=Unthought of= (önþåt´ åvv) bortglömd, opåaktad.

=Unthrifty= (önþrift´i) slösande.

=Untie= (öntej´) uppknyta, lösa.

=Until= (öntill´) intill (en tid); tills, förrän.

=Untimely= (öntejm´li) brådmogen, alltför tidig.

=Untoward= (öntå̱´·rd) envis, motvillig.

=Untried= (öntrejd´) oförsökt.

=Untrodden= (öntrådd´n) obanad.

=Untrue= (öntrû´) osann.

=Untruth= (öntrûþ´) osanning.

=Untwine, untwist= (önt°ejn´, önt°ist´) utveckla.

=Unusual= (önjûṡj´û·l) ovanlig, sällsynt.

=Unutterable= (önött´·rab·l) outsäglig.

=Unveil= (önvēl´) afslöja.

=Unwary= (ön°är´i) oförsigtig.

=Unwearied= (ön°ä̱ri´d) outtröttlig, oförtruten.

=Unwell= (ön°äll´) opasslig.

=Unwholesome= (önhå̱l´söm) ohelsosam.

=Unwilling= (ön°ill´ing) ovillig; =--ly=, ogerna.

=Unwind= (ön°ejnd´) nysta upp, utreda, utredas.

=Unwise= (ön°ejs´) oförståndig, oklok.

=Unwittingly= (ön°itt´ing-li) omedvetet.

=Unwonted= (ön°önt´·d) ovan; ovanlig.

=Unworthy= (ön°örŧ´i) ovärdig (=of=), värdelös.

=Unwrap= (önrapp´) utveckla.

=Unwritten= (önritt´n) oskrifven, blank.

=Unyielding= (önjīld´ing) obeveklig.

=Unyoked= (önjå̱kt´) okufvad.

=Up= (öpp) upp, uppe, uppför.

=Upbear= (öpbēr´) häfva, lyfta; stödja.

=Upbind= (öpbejnd´) binda upp.

=Upbraid= (öpbrēd´) förebrå (för, =with, for=.)

=Upcast= (öpp´kāst) uppåt riktad.

=Uphill= (öpp´hill) uppåt stigande, besvärlig.

=Uphold= (öphå̱ld´) upprätthålla, stödja.

=Upholsterer= (öphå̱lst´·r·r) möbelhandlare (och tapetserare).

=Upland= (öpp´land) högland.

=Upon= (öppånn´) på; =-- the whole=, i det hela taget.

=Upper= (öpp´·r) öfre, högre.

=Uppermost= (öpp´·rmå̱st) högst.

=Upright= (öpp´rejt, öprejt´) upprättstående, rättfram, ärlig.

=Uproar= (öpp´rå̱r) oväsen.

=Uproarious= (öpprår´iös) upprorisk, larmande.

=Upset= (öpsätt´) välta; (öpp´sätt) vältning.

=Upshot= (öpp´sjått) utgång.

=Upside down= (öpp´sejd daun) upp och ned, huller om buller.

=Upstart= (öpstārt´) springa upp; (öpp´stārt) uppkomling.

=Upward= (öp´°ård) uppåt; =-- of=, mer än, vid =pass=.

[Illustration: Höfding från Fidjiöarna i Stilla Oceanen.]

=Urbanity= (örbänn´iti) artighet.

=Urchin= (örtsj´n) piggsvin, “elak unge,” “byting.”

=Urge= (ördṡj) yrka, tvinga, söka göra gällande.

=Urgency= (ördṡj´nsi) enträgenhet, ifrig bön.

=Urgent= (ördṡj´nt) enträgen.

=Urine= (jûr´in) urin.

=Urn= (örn) urna; tékök.

=Us= (öss) oss.

=Usage= (jûṡ´edṡj) behandling, bruk.

=Use= (jûs) bruk, användning; (jûṡ) begagna, bruka, vänja.

=Useful= (jûs´fûll) nyttig.

=Useless= (jûs´läss) onyttig.

=Usher= (ösj´·r) marskalk, “ceremonimästare,” underlärare; anmäla,
införa; =gentleman --=, “kammarherre” (eg. ett slags tjensteman vid
eng. hofvet och öfverhuset).

=Usquebaugh= (öss´k°ibå̱) irländskt kryddbränvin.

=Usual= (jûṡj´û·l) vanlig.

=Usufruct= (jûṡj´ûfrökt) nyttjanderätt.

=Usurer= (jûṡj´ûr·r) ockrare.

=Usurp= (jûṡörp´) tillvälla sig.

=Usurpation= (jûṡörpēsj´n) ingrepp (i andras rättigheter).

=Usurper= (jûṡörp´·r) usurpator, inkräktare.

=Usury= (jûṡj´ûri) ocker.

=Utensil= (jûtäns´il) redskap, husgerådssak, kärl.

=Utility= (jûtill´iti) nytta.

=Utilize= (jût´ilejṡ) tillgodogöra sig.

=Utmost= (ött´må̱st) ytterst.

=Utopian= (jûtå̱p´j·n) inbillad.

=Utter= (ött´·r) fullständig; -- yttra, sätta i omlopp.

=Uttermost= (ött´·rmå̱st) ytterst.


V.

=V= (vī) bokstafven V.

=Vacancy= (vēk´·nsi) ledighet, tomrum, hvilotid.

=Vacant= (vēk´nt) tom, ledig.

=Vacate= (vē´kēt) öfvergifva, utrymma.

=Vacations= (vēkēsj´nṡ) ferier (vid skolor, högskolor, domstolar o. s.
v.).

=Vaccinate= (vaks´inēt) inympa kokoppor.

=Vaccination= (vaksinē´sj·n) vaccinering.

=Vaccinator= (vak´sinētör) vaccinatör.

=Vaccine= (vak´sin) beträffande kokoppor.

=Vacillate= (vass´ilēt) vackla.

=Vacuity= (vakjû´iti) tomhet.

=Vacuous= (vack´jûös) tom.

=Vagabond= (vagg´abånd) lösdrifvare.

=Vagrant= (vē´grant) omflackande; landstrykare.

=Vague= (vēg) oviss, obestämd.

=Vain= (vēn) tom, fruktlös, fåfäng; =in --=, förgäfves.

=Vainglory= (vēn-glå̱r´i) storskryt, skräfvel.

=Vale= (vēl) dal (i poesi).

=Valentine= (vall´·ntejn) kärleksbref, afsändt å Valentinsdagen;
fästman eller fästmö, utvald denna dag. =St. Valentine’s day= (sēnt --ṡ
dē), de 14 februari.

=Valet= (vall´·t) betjent.

=Valetudinarian= (vallitjûdinä̱rj´·n) sjukling.

=Valiant= (vall´jant) tapper.

=Valid= (vall´id) stark, giltig.

=Validity= (vallidd´iti) giltighet.

=Valise= (valis´) rensel, kappsäck.

=Valley= (vall´i) dal, däld.

=Valorem= (valå̱´räm) värde; =ad --= (add --) efter värde.

=Valorous= (vall´·rös) oförskräckt.

=Valor= (vall´·r) tapperhet.

=Valuable= (vall´jûab·l) dyrbar, värderik.

=Value= (vall´jû) värde; värdera.

=Valve= (valv) klaff.

=Vamp= (vamp) öfverläder, laga, upplappa.

=Vampire= (vamp´ejr) “blodsugare.”

=Van= (vann) förtrupp, solfjäder; vifta, vanna; transportvagn.

=Vandalism= (vand´aliṡm) förstöringslusta, fiendtlighet mot konst och
vetenskap.

=Vane= (vēn) vindflöjel, väderhane.

=Vanguard= (vann´gārd) förtrupper.

=Vanilla= (vanill´a) vanilj.

=Vanish= (vann´isj) försvinna.

=Vanity= (vann´iti) fåfänga.

=Vanquish= (vank´°isj) öfvervinna, besegra.

=Vapid= (vapp´id) dufven, fadd.

=Vapor= (vēp´·r) dunst, gas; afdunsta, göra buller.

=Variable= (vär´jab·l) föränderlig, obeständig.

=Variance= (vä̱r´jans) oenighet; =at --=, oense.

=Variation= (vä̱riēsj´n) omvexling, förändring.

=Varied= (vä̱´rid) mångfaldig.

=Variegated= (vä̱r´jigēt·d) brokig.

=Variety= (varej´iti) omvexling, skilnad, afart, olika slag.

=Various= (vä̱r´jös) olikartad, mångfaldig.

=Varnish= (vār´nisj) fernissa.

=Vary= (vä̱r´i) förändra, omvexla, skifta, förändras.

=Vase= (vēs) vas.

=Vassal= (vas´s·l) vasall.

=Vast= (vast) vidsträckt, ofantlig; =--ly=, i hög grad.

=Vat= (vatt) kar, fat.

=Vault= (vå̱lt) hvalf; hvälfva; -- hoppa; hopp.

=Vaunt= (vānt) skryta; skryt.

=Veal= (vīl) kalfkött.

=Veer= (vīr) kasta sig (vinden).

=Vegetable= (vädṡj´itab·l) växt; växt- (tillhörande växtriket).

=Vegetarian= (vädṡjitä̱r´j·n) person som afhåller sig från köttmat.

=Vegetate= (vädṡj´itēt) växa, föra ett overksamt lif.

=Vegetation= (vädṡjitēsj´n) växtlighet.

=Vehemence= (vī´himäns) våldsamhet, häftighet.

=Vehemency= (vī´himänsi) våld.

=Vehement= (vī´himänt) våldsam, häftig.

=Vehicle= (vī´hik·l) åkdon, hjelpmedel.

=Veil= (vēl) slöja; beslöja.

=Vein= (vēn) ådra.

=Vellum= (väll´öm) pergament; velin.

=Velocity= (vilåss´iti) hastighet (ex. vindens).

=Velvet= (välv´·t) sammet.

=Venal= (vīn´·l) fal, till salu.

=Vend= (vänd) sälja, afyttra.

=Vendee= (vändī´) köpare.

=Vender= (vänd´·r) säljare.

=Vendible= (vänd´ib·l) säljbar.

=Venerable= (vänn´·rab·l) vördnadsvärd.

=Venerate= (vänn´·rēt) vörda.

=Veneration= (vän·rēsj´n) vördnad.

=Venetian= (vinīsj´an) venetiansk; =-- blind= (-- blejnd) spånjalusi.

=Vengeance= (vändṡj´ans) hämnd.

=Venial= (vīn´j·l) tillåtlig.

=Venice= (vänn´is) Venedig.

=Venison= (vänṡ´n) vildt (i För. Stat.: rådjurskött).

=Venom= (vänn´åm) gift.

=Venomous= (vänn´åmös) giftig.

=Vent= (vänt) lufthål, fritt lopp; =to take --=, bli allmänt bekant.

=Venter= (vänt´·r) buk; moder.

=Ventilate= (vänt´ilēt) vädra, skaffa luftvexling.

=Ventilation= (väntilē´sj·n) luftvexling.

=Ventriloquist= (väntrill´åk°ist) buktalare.

=Venture= (vänt´jûr) vågspel; =at a --=, på höft; våga, sätta på spel.

=Venturous= (vänt´jûrös) dristig, djerf, oförvägen.

=Venus= (vīn´ös) Venus (kärleksgudinnan; en planet).

=Veracious= (virēsj´ös) sannfärdig.

=Veracity= (virass´iti) sanningskärlek.

=Verb= (v·rb) verb, tidsord.

=Verbal= (v·rb´·l) ordagrann, muntlig.

=Verbiage= (v·rb´jedṡj) ordsvall, mångordighet.

=Verbose= (v·rbå̱s´) ordrik, “vidt och bredt talande.”

=Verbosity= (v·rbåss´iti) vidlyftighet (i tal).

=Verdancy= (v·rd´·nsi) grönska.

=Verdant= (v·rd´·nt) grönskande, grön (äfven: okunnig, “grön.”)

=Verderer= (v·rd´·r·r) jägmästare.

=Verdict= (v·rd´ikt) utslag (af en nämnd), omdöme.

=Verdure= (v·rd´jûr) grönska.

=Verge= (v·rdṡj) staf; rand, kant; gränsa, närma sig.

=Verification= (värrifikēsj´n) bekräftelse.

=Verify= (värr´ifej) bekräfta, intyga sanningen af.

=Veritable= (värr´itab·l) verklig, sann.

=Verity= (värr´iti) sanning.

=Verily= (vä̱r´ili) sannfärdigt, sant.

=Vermin= (v·rm´in) skadedjur, ohyra.

=Vernacular= (v·rnack´jûl·r) inhemsk; =-- language=, modersmål.

=Vernal= (v·r´n·l) hörande till våren.

=Versatile= (v·rs´atil) ostadig, föränderlig.

=Verse= (v·rs) vers, dikt.

=Versed= (v·rst) öfvad, erfaren.

=Versicolor= (v·rs´iköll·r) mångfärgad.

=Versify= (v·rsifej´) sätta på vers.

=Version= (v·rsj´n) öfversättning.

=Vertex= (v·rt´äks) hjessa, topp.

=Vertical= (v·rt´ik·l) lodrät.

=Vertigo= (v·rt´igå) yrsel.

=Very= (värr´i) sann, verklig; just, mycket, ganska.

=Vesicle= (väss´ik·l) liten blåsa.

=Vesper= (väsp´·r) aftonstjerna.

=Vessel= (väss´·l) kärl, skepp.

=Vest= (väst) klädnad, vest (För. Stat.; i Engl. =waistcoat=); bekläda,
förläna.

=Vestibule= (väst´ibjûl) försal, tambur.

=Vestige= (väst´idṡj) spår.

=Vestment= (väst´ment) drägt.

=Vestry= (väst´ri) sakristia, sockenstämma.

=Vetch= (vätsj) vicker.

=Veteran= (vätt´·ran) gammal bepröfvad krigsman.

=Veterinarian= (vät·rinēr´i·n) djurläkare.

=Veto= (vīt´å) förbud, rättighet att förkasta.

=Vex= (väcks) oroa, plåga, bry.

=Vexation= (väksēsj´n) oro, förtret, bryderi.

=Vexatious= (väksēsj´ös) plågsam, förarglig.

=Via= (vej´a) öfver (på bref) ex. =-- Prussia=, öfver Preussen.

=Viaduct= (vej´ad·kt) bro, medelst hvilken en jernväg eller annan väg
ledes öfver ett vattendrag.

=Vial= (vej´·l) liten glasflaska.

=Viand= (vej´·nd) kött, kötträtt, köttmat.

=Vibrate= (vej´brēt) svinga, darra, dallra.

=Vibration= (vejbrēsj´n) svingning.

=Vicar= (vick´·r) prest.

=Vice= (vejs) last, brist; skruftång; i sammans. vice-.

=Vicinity= (visinn´iti) grannskap.

=Vicious= (visj´ös) lastbar.

=Vicissitude= (visiss´itjûd) omvexling, skiftning.

=Victim= (vikt´im) offer.

=Victor= (vikt´·r) segrare.

=Victorious= (viktå̱r´jös) segrande, segerrik.

=Victory= (vikt´åri) seger.

=Victualer= (vitt´l·r) proviantmästare.

=Victuals= (vitt´·lṡ) lifsmedel, mat, kost.

=Videlicet= (vidäll´isät) nemligen (vanl. förk. =viz.=).

=Vie= (vej) täfla.

=View= (vjû) se, skåda; syn, utsigt, betraktelse, afsigt.

=Vigil= (vidṡj´il) nattvak.

=Vigilance= (vidṡj´ilans) vaksamhet.

=Vigilant= (vidṡj´ilant) vaksam, påpasslig.

=Vigorous= (vigg´årös) kraftig, stark.

=Vigor= (vigg´·r) styrka, kraft.

=Vile= (vejl) nedrig, låg, usel.

=Vilify= (vill´ifej) smäda.

=Village= (vill´edṡj) by.

=Villain= (vill´·n) skurk.

=Villainous= (vill´änös) skurkaktig, skändlig.

=Villainy= (vill´äni) skurkaktighet, bofstreck.

=Vindicate= (vind´ikēt) förfäkta, häfda, påstå.

=Vindication= (vindikē´sj·n) försvar.

=Vindicator= (vin´dikēt·r) försvarare.

=Vine= (vejn) vinranka.

=Vinegar= (vinn´ig·r) ättika.

=Vineyard= (vinn´jard) vingård.

=Vintage= (vint´edṡj) vinskörd.

=Vintner= (vint´n·r) vinhandlare.

=Violate= (vej´ålēt) kränka, skända, göra våld på.

=Violation= (vej´ålēsj·n) kränkning.

=Violence= (vej´åläns) våldsamhet, våld.

=Violent= (vej´ålänt) våldsam, häftig.

=Violet= (vej´ålätt) violett (färg); violblomma.

=Violin= (vej´ålinn) fiol.

=Violist= (vej´ålist) fiolspelare.

=Viper= (vejp´·r) huggorm.

=Viperous= (vejp´·rös) giftig.

=Virago= (vejrēg´å) stor och grof qvinna, argbigga.

=Virgin= (v·rdṡj´in) mö, jungfru; jungfrulig, ren.

=Virile= (vej´ril, virr´il) manlig.

=Virtual= (v·rt´jû·l) verksam.

=Virtue= (v·rt´jû) dygd, kraft; =in -- of=, i kraft af, till följd af.

=Virtuous= (v·rt´jûös) dygdig.

=Virulence= (virr´ûl·ns) gift.

=Virulent= (virr´ûl·nt) giftig, bitter.

=Visage= (viṡṡ´edṡj) ansigte.

=Vis-a-vis= (viṡ-a-vi´) person, som står, sitter eller bor midt emot en
annan, motpart i spel, dans o. s. v.

=Viscid= (viss´id) klibbig.

=Viscount= (vej´kaunt) vicomte; se =Nobility=.

=Viscous= (viss´kös) klibbig.

=Vise= (vejs) skrufstäd.

=Visible= (viṡṡ´ib·l) synlig.

=Vision= (viṡj´n) syn.

=Visionary= (viṡj´ånäri) inbillad; fantast.

=Visit= (viṡṡ´it) besöka; besök.

=Visitation= (viṡṡitēsj´n) besigtning.

=Visual= (viṡj´û·l) syn-.

=Vital= (vejt´·l) lifs-.

=Vitality= (vej´talliti) lifskraft.

=Vitiate= (visj´iēt) förderfva, upphäfva.

=Vitiation= (visjiē´sj·n) förderfvande.

=Vitreous= (vitt´riös) glas-.

=Vitrify= (vitt´rifej) förglasa, förglasas.

=Vitriol= (vitt´ri·l) vitriol.

=Vituperate= (vejtjûp´·rēt) klandra.

=Vivacious= (vejvēsj´ös) liflig.

=Vivacity= (vejvass´iti) liflighet.

=Vivid= (vivv´id) liflig, klar.

=Vivify= (vivv´ifej) upplifva.

=Vixen= (viksn) grälaktig qvinna.

=Viz.= (viṡṡ, bör uttalas vidäll´isät, ss. förk. af =videlicet=)
nemligen.

=Vocable= (vå̱k´ab·l) ord.

=Vocabulary= (våkabb´jûläri) ordbok.

=Vocal= (vå̱k´·l) sjungande, ren; =-- music=, sång.

=Vocation= (våkēsj´n) kallelse, kall.

=Vociferate= (våsiff´·rēt) högt utbrista, skrika.

=Vogue= (vå̱g) uti uttrycket: =in --=, i bruk.

=Voice= (våjs) röst, stämma.

=Void= (våjd) tom, ogiltig; tömma, göra ogiltig.

=Volatile= (våll´atil) flygtig.

=Volcanic= (vålkann´ik) vulkanisk.

=Volcano= (vålkēn´å) eldsprutande berg.

=Volition= (vålisj´n) vilja.

=Volley= (våll´i) salva (af skott), ström (af ord); aflossa.

=Volubility= (våljûbill´iti) munvighet.

=Voluble= (våll´jûb·l) rörlig, munvig.

=Volume= (våll´jûm) band, del (af en bok), omfång, massa.

=Voluminous= (våljû´minös) voluminös, stor, tjock.

=Voluntary= (våll´öntäri) frivillig, otvungen.

=Volunteer= (vålöntīr´) frivillig soldat.

=Voluptuous= (vålöpt´jûös) vällustig.

=Vomit= (våmm´it) kräkas, kasta upp (=up, out=).

=Vomition= (våmisj´n) kräkning, uppkastning.

=Voracious= (vårēsj´ös) rofgirig, glupsk.

=Voracity= (vårass´iti) rofgirighet, glupskhet.

=Vortex= (vå̱rt´äks) hvirfvel.

=Vote= (vå̱t) röst, omröstning; rösta, afgöra, anslå genom omröstning
(ex. pengar).

=Voter= (vå̱t´·r) röstegande, röstberättigad.

=Vouch= (vautsj) bekräfta, inkalla, ss. vittne, vittna.

=Vouchee= (vautsjī´) åberopadt vittne (lagterm).

=Voucher= (vautsj´·r) vittne, skriftligt bevis.

=Vouchsafe= (vautsj-sēf´) bevilja, värdigas.

=Vow= (vau) löfte; lofva.

=Vowel= (vau´·l) vokal.

=Voyage= (våj´edṡj) sjöresa; att resa till sjös.

=Voyager= (våj´edṡj·r) sjöfarande.

=Vulgar= (völg´·r) allmän, simpel, låg; =the --=, menige man.

=Vulgarism= (völl´gariṡm) simpelt uttryck.

=Vulgo= (völ´gå̱) gemenligen, vanligtvis.

=Vulnerable= (völl´n·rab·l) sårbar.

=Vulnerate= (völl´n·rēt) såra, skada.

=Vulpine= (völp´in) räfaktig.

=Vulture= (völt´jûr) gam.


W.

=W= (döb´b·ljû) tjugutredje bokstafven i engelska alfabetet.

=Wabble= (°åbb´·l) vackla.

=Wad= (°ådd) bundt, förladdning; vaddera.

=Wadding= (°ådd´ing) vadd.

=Waddle= (°ådd´·l) “tulta.”

=Wade= (°ēd) vada.

=Wafer= (°ēf´·r) munlack, oblat.

=Waffle= (°åff´·l) våffla.

=Waft= (°āft) fladdra.

=Wag= (°agg) skaka (på hufvudet), vifta (med svansen); skalk.

=Wage= (°ēdṡj) sätta på spel; =--s=, lön, hyra, sold.

=Wager= (°ēdsj´·r) vad; =to lay a --=, slå vad.

=Waggish= (°agg´isj) skälmaktig, skalkaktig.

=Waggon, wagon= (°agg´·n) lastvagn, jernbanevagn.

=Wagtail= (°agg´tēl) ärla.

=Wail= (°ēl) jemra sig, beklaga; jemmer.

=Wainscot= (°ēn´skått) panel, panelning; panela.

=Waist= (°ēst) lif, midja.

=Waistcoat= (°ēst´kå̱t, vanl. °äsk´öt) vest.

=Wait= (°ēt) vänta (på, =for=), besöka (=on=); bakhåll; =to -- at
table= (tû -- att tä̱b·l) passa upp vid bordet; =to -- for something=
(tû -- få̱r söm´þing) vänta på något; =to -- on a person= (tû -- ånn ē
p·r´son) passa upp på någon.

=Waiter= (°ēt´·r) uppassare, kypare; bricka.

=Waive= (°ēv) bortkasta, uppgifva.

=Wake= (°ēk) väcka, vakna, vaka.

=Waken= (°ēkn) väcka, vakna.

=Wale= (°ēl) klädeslist, valk.

=Walk= (°å̱k) gå, vandra; gång, promenad.

=Walker= (°å̱k´·r) fotgängare, vandrare.

=Wall= (°å̱l) vall, vägg, mur.

=Wallet= (°å̱ll´·t) resväska.

=Wallop= (°åll´åp) sjuda.

=Wallow= (°åll´å̱) vältra sig.

=Walnut= (°åll´nött) valnöt.

=Waltz= (°å̱lts) vals; valsa.

=Wan= (°ånn) blek, blåblek.

=Wand= (°ånd) spö, staf.

=Wander= (°ånd´·r) vandra, vara förvirrad, irra omkring.

=Wanderer= (°ånd´·r·r) vandrare.

=Wane= (°ēn) förminskas; nedan (om månen).

=Wanness= (°ånn´äss) blekhet.

=Want= (°å̱nt, °ånt) behof, brist; behöfva, fattas, sakna, önska; =for
-- of=, i brist på. =I -- to know the reason= (ej -- tû nå̱ ŧi rīs´n)
jag skulle gerna vilja veta orsaken. =I -- to speak to you= (ej -- tû
spīk tû jû) jag önskar tala med Er.

=Wanton= (°ånt´·n) ostadig, lättsinnig; rasa, vara yr.

=War= (°å̱r) krig; kriga; =man-of--=, örlogsman.

=Warble= (°å̱rb´·l) qvittra; qvitter.

=Ward= (°å̱rd) vakta, beskydda; vakt, uppsigt, besättning, qvarter (i
en stad), fängelse, myndling.

=Warden= (°ård´n) väktare, uppsyningsman, föreståndare.

=Wardrobe= (°å̱rd´rå̱b) garderob.

=Wardship= (°å̱rd´sjipp) förmyndarskap.

=Ware= (°ä̱r) vara, varor.

=Warehouse= (°ä̱r´haus) packhus, magasin.

=Warfare= (°å̱r´fä̱r) krigstjenst, krig.

=Warily= (°ä̱r´ili) försigtigt.

=Wariness= (°ä̱r´inäss) försigtighet, varsamhet.

=Warlike= (°å̱r´lejk) krigisk.

=Warm= (°å̱rm) varm; värma.

=Warmth= (°å̱rmþ) värme.

=Warn= (°å̱rn) varna, erinra, bebåda.

=Warning= (°å̱rn´ing) varning, uppsägning.

=Warp= (°å̱rp) krympa, vrida; varp.

=Warrant= (°årr´ant) bekräfta, ansvara; säkerhet, fullmagt,
arresteringsorder.

=Warranty= (°årr´anti) fullmagt, säkerhet.

=Warrior= (°årj´·r) krigare.

=Wart= (°å̱rt) vårta.

=Wary= (°ä̱r´i) varsam.

=Was= (°åṡṡ) var, af =to be=.

=Wash= (°åsj) tvätta, tvätta sig; tvätt, moras.

=Washer-woman= (°åsj´·r°ûmn) tvätterska.

=Wasp= (°åsp) geting.

=Waspish= (°åsp´isj) snarsticken, argsint, smal som en geting.

=Wassail= (°åss´il) en fordom i England bruklig juldryck; dricka, rumla.

=Wast= (°åst) var, af =to be=.

=Waste= (°ēst) ödelägga, slösa, förfalla, aftaga; öde, ouppodlad;
slöseri, förlust, ödemark.

=Waste-basket= (°ēst´baskit) papperskorg.

=Wasteful= (°ēst´fûll) slösande, slösaktig.

=Waste-paper= (°ēst´pēp·r) makulatur.

=Watch= (°åtsj) vakt, fickur; vakta, bevaka, uppmärksamma.

=Watch-dog= (°åtsj´dågg) bandhund.

=Watchful= (°åtsj´fûll) vaksam.

=Watchman= (°åtsj´man) väktare.

=Watch-word= (°åtsj´°örd) lösen, fältrop.

=Water= (°å̱t´·r) vatten; vattna; =the mouth waters=, det vattnar sig i
munnen.

=Watering-place= (°å̱t´·ringplēs) badort (brunnsort).

=Water-proof= (°å̱t´·rprûf) vattentät.

=Watery= (°å̱t´·ri) vattnig.

=Wattle= (°ått´·l) qvist, inhägnad.

=Wave= (°ēv) bölja, våg; gunga, gå i vågor, vifta.

=Waver= (°ēv´·r) vackla, ragla.

=Wavy= (°ēv´i) vågig, svallande.

=Wax= (°acks) vax; växa, blifva.

=Way= (°ē) väg, sätt, vis; =by -- of=, medelst.

=We= (°i) vi.

=Weak= (°īk) svag, bräcklig.

=Weaken= (°īk´n) försvaga.

=Weakness= (°īk´näss) svaghet.

=Weal= (°īl) välfärd; =the public --=, det allmänna bästa.

=Wealth= (°älþ) rikedom.

=Wealthy= (°älþ´i) förmögen.

=Wean= (°īn) afvänja.

=Weapon= (°äpp´n) vapen.

=Weaponed= (°äpp´nd) beväpnad.

=Wear= (°ä̱r) bära, slita, förtära, nötas.

=Weariness= (°īr´inäss) trötthet.

=Wearing-apparel= (°ä̱ring-apparr´·l) gångkläder.

=Wearisome= (°īr´isöm) tröttsam, tråkig.

=Weary= (°īr´i) trött, utledsen (på, =of=); trötta, uttråka; =to be
wearied out of patience= (°īr´id) förlora tålamodet.

=Weasand= (°īs´nd) luftstrupe.

=Weasel= (°īṡ´·l) vessla.

=Weather= (°äŧŧ´·r) väder, väderlek.

=Weather-cock= (°äŧŧ´·rkåck) vindflöjel.

=Weave= (°īv) väfva; =to -- all pieces on the same loom= (tû -- å̱l
pīs´is ånn þi sēm lûm) skära alla öfver en kam.

=Weazen= (°īṡ´n) tunn, mager.

=Web= (°äbb) väf.

=Wed= (°ädd) viga.

=Wedding= (°ädd´ing) bröllop.

[Illustration: By på Mindanao, ögruppen Filippinerna i Stilla
Oceanen.]

=Wedge= (°ädṡj) kil; inkila.

=Wedlock= (°ädd´låck) äktenskap.

=Wednesday= (°änṡ´dē) onsdag.

=Wee= (°ī) liten, spenslig; =a -- bit= (ē -- bitt) en liten bit; =the
-- hours= (ŧi -- aurs) “småtimmarne” (timmarne från 1 på natten till 6
på morgonen).

=Weed= (°īd) ogräs; rensa.

=Week= (°īk) vecka; =--ly=, en gång i veckan.

=Weep= (°īp) gråta.

=Weigh= (°ē) väga, pröfva, lyfta (ankar).

=Weight= (°ēt) vigt, blylod.

=Weighty= (°ēt´i) vigtig, tung.

=Welcome= (°äll´köm) välkommen; välkomna.

=Weld= (°äld) sammansmida.

=Welfare= (°äll´fä̱r) välfärd, lycka.

=Well= (°äll) källa, brunn; framvälla; -- väl, godt, bra, nåväl! =to be
--=, må bra; =-- off=, i goda omständigheter; =-- to do=, förmögen.

=Welladay= (°äll´edē) o, ve!

=Well-being= (°äll´bīing) lycksalighet.

=Well-bred= (°äll´brädd) väl uppfostrad.

=Well-nigh= (°äll´nej) nära nog.

=Welsh= (°älsj) valesisk; valesare; språket i =Wales=.

=Welt= (°ält) kant, bräm.

=Wen= (°änn) utväxt.

=Wench= (°äntsj) ung flicka, slyna, sköka.

=Went= (°änt) gick, af =to go=.

=Were= (°·rr) var, vara, af =to be=; =as it --=, så att säga.

=West= (°äst) vester, vestlig.

=West-End= (°äst´änd) den vackraste, mest storartade stadsdelen i
London.

=Western= (°äst´·rn) vestlig.

=Westward= (°äst´°ård) vestlig, åt vester.

=Wet= (°ätt) våt, fuktig; väta.

=Whack= (°ack) prygla, grundligt omklappa.

=Whale= (°ēl) hvalfisk.

=Whame= (°ēm) broms.

=Wharf= (°å̱rf) varf.

=What= (°ått) hvad, hvilken, hvilket, hvilka; =I’ll tell you --=, jag
skall säga er någonting; =-- so ever= (°ått så̱ ävv´·r) hvadhelst.

=Wheat= (°īt) hvete.

=Wheedle= (°īd´·l) smickra.

=Wheel= (°īl) hjul, ratt; rulla omkring.

=Wheelwright= (°īl´rejt) hjulmakare.

=Whelp= (°älp) valp.

=When= (°änn) när, då; =-- so ever=, närhelst.

=Whence= (°äns) hvarifrån.

=Where= (°ä̱r) hvarest, hvart; =every --=, öfverallt; =no --=,
ingenstädes.

=Whereabouts= (°ä̱rabauts´) hvar?

=Whereas= (°ä̱raṡṡ´) hvaremot, då, deremot, alldenstund.

=Wherefore= (°ä̱´få̱r) hvarför.

=Wherever= (°ä̱rävv´·r) hvarhelst.

=Whet= (°ätt) hvässa, skärpa.

=Whether= (°äŧŧ´·r) vare sig, huruvida.

=Whetstone= (°ätt´stå̱n) slipsten.

=Whey= (°ē) vassla.

=Which= (°itsj) hvilken, hvilket, hvilka; =-- so ever=, hvilken som
helst.

  =Whichever= (°itsjävv´·r)   }
  =Whichsoever= (°itsjsåävv´·r) } hvilken som helst.

=Whiff= (°iff) pust; pusta.

=Whiffle= (°iff´·l) vara ostadig.

=Whig= (°igg) whig (vän af en frisinnad regering och folkets frihet);
se =Tory=.

=While= (°ejl) tid, stund; medan, under det att; slösa (bort, =away=);
=it is not worth --=, det lönar icke mödan.

=Whilst= (°ejlst) medan.

=Whim= (°imm) vurm, nyck.

=Whimper= (°imp´·r) snyfta.

=Whimsey= (°im´ṡi) nyck, griller.

=Whimsical= (°imṡ´ik·l) nyckfull, sällsam.

=Whine= (°ejn) gnälla, lipa.

=Whip= (°ipp) piska; röra sig hastigt.

=Whip-stitch= (°ipp´stitsj) skräddare (skämtsamt eller föraktligt
uttryck).

=Whir= (°·rr) surra; surr.

=Whirl= (°·rl) hvirfla; hvirfvel.

=Whisk= (°isk) viska, visp; vispa.

=Whiskers= (°isk´·rṡ) polissonger, murrhår (på en katt).

=Whisky= (°isk´i) kornbränvin.

=Whisper= (°isp´·r) hviska; hviskning.

=Whist= (°ist) tyst! whist (ett slags kortspel).

=Whistle= (°iss´·l) hvissla; hvissling, hvisselpipa.

=Whit= (°itt), =not a --=, icke det ringaste, “icke en vitten.”

=White= (°ejt) hvit; hvitt, hvita; göra hvit.

=White-bait= (°ejt´bēt) hvit sill; =-- dinner=, stor middag, som
årligen plägat hållas i Greenwich efter eng. parlamentets afslutande,
vid hvilken nämnda fisksort serverats.

=White-copper= (°ejt´kåpp·r) nysilfver.

=White-lead= (°ejt´lädd) blyhvitt.

=White-meat= (°ejt´mīt) mjölkmat (egentligen rätter af mjölk, smör,
ost, ägg och dylikt).

=Whiten= (°ejt´n) hvitna, bleka.

=Whither= (°iŧŧ´·r) hvarthän.

=Whiting= (°ejt´ing) hvittling.

=Whitsuntide= (°its´ntejd) pingst.

=Who= (hû) hvem? hvilken, hvilket, hvilka; =--soever= hvem som helst.

=Whole= (hå̱l) hel; =upon the --=, i det hela taget.

=Wholly= (hå̱l´li) helt och hållet.

=Wholesale= (hå̱l´sēl) grosshandel; =by --=, in parti, i det hela.

=Wholesome= (hå̱ls´öm) helsosam, sund.

=Whom= (hûm) hvem, af =who=.

=Whoop= (hûp) hojta.

=Whore= (hå̱r) sköka.

=Whortleberry= (°ört´·lbärri) blåbär.

=Whose= (hûṡ) hvars; af =Who=.

=Why= (°ej) hvarför? nå, hvad!

=Wick= (°ick) veke.

=Wicked= (°ick´·d) ogudaktig, lastbar, syndig.

=Wicker= (°ick´·r) videqvist.

=Wicker-work= (°ick´·r°örk) korgarbete.

=Wicket= (°ick´·t) lucka.

=Wide= (°ejd) vid, vidsträckt; =far and --=, vidt och bredt.

=Widen= (°ej´d·n) utvidga.

=Widow= (°idd´å̱) enka.

=Widower= (°idd´å̱·r) enkling.

=Widowhood= (°idd´å̱hûdd) enkestånd.

=Width= (°idþ) vidd, bredd.

=Wield= (°īld) föra, svinga.

=Wife= (°ejf) hustru.

=Wig= (°igg) peruk.

=Wild= (°ejld) vild; öken.

=Wilderness= (°ild´·rnäss) öde trakt.

=Wildness= (°ejld´näss) vildhet, förvirring.

=Wilful= se =Willful=.

=Will= (°ill) vilja.

=Willful= (°ill´fûll) egensinnig, envis.

=Willing= (°illing) villig; =--ly=, gerna.

=Willow= (°ill´å̱) pilträd.

=Wily= (°ejl´i) listig, slug.

=Win= (°inn) vinna.

=Wince= (°ins) slå bakut.

=Winch= (°intsj) gångspel.

=Wind= (°ind) vind, blåsväder; uppspåra; (°ejnd) sno, vrida, slingra
sig; =to -- up=, draga upp (klockan).

=Winding= (°ejnd´ing) krökning.

=Windlass= (°ind´lass) vindspel.

=Windmill= (°ind´mill) väderqvarn.

=Window= (°ind´å̱) fönster.

=Window-blind= (°ind´å̱blejnd) fönsterskärm.

=Windy= (°ind´i) blåsig.

=Wine= (°ejn) vin.

=Wing= (°ing) vinge, flygel; bevinga.

=Wink= (°ink) blinka, se genom fingrarne (med, =at=); blink, vink.

=Winning= (°inn´ing) intagande.

=Winnow= (°inn´å̱) ränsa, kasta (säd), granska.

=Winsome= (°in´söm) liflig, glad.

=Winter= (°int´·r) vinter.

=Wipe= (°ejp) aftorka, utstryka; aftorkning.

=Wire= (°ej´·r) metalltråd.

=Wiry= (°ejr´i) af metalltråd, seg, kraftig.

=Wisdom= (°iṡṡ´döm) vishet.

=Wise= (°ejṡ) vis, klok.

=Wish= (°isj) önska; önskan; =to -- for=, önska sig.

=Wisp= (°isp) viska, visp.

=Wistful= (°ist´fûll) begärlig, trånande.

=Wit, to --= (tû °itt) nemligen.

=Wit= (°itt) qvickhet; =there I am at my wit’s end= (ŧär ej amm att mej
°its änd) der står mitt förstånd stilla.

=Witch= (°itsj) hexa.

=Witchery= (°itsj´·ri) trolldom.

=With= (°iŧŧ) med, hos, af; =tired --=, trött af.

=Withal= (°iŧŧå̱l´) tillika.

=Withdraw= (°iŧŧ drå̱´) undandraga, återkalla, gå bort.

=Withe= (°iŧŧ) vidja.

=Wither= (°iŧŧ´·r) vissna.

=Withhold= (°iŧŧhå̱ld´) afhålla, vägra.

=Within= (°iŧŧin´) inuti, inom.

=Without= (°iŧŧaut´) utanför, utom, utan.

=Withstand= (°iŧŧstand´) motstå, motsätta sig.

=Witless= (°itt´läss) oförståndig.

=Witness= (°itt´näss) vittne, vittnesbörd; vittna.

=Witticism= (°itt´isiṡm) qvickhet.

=Wittingly= (°itt´ingli) afsigtligt, med vilja.

=Witty= (°itt´i) qvick.

=Wizard= (°iṡṡ´·rd) trollkarl.

=Woe= (°å̱) sorg, ve.

=Woful= (°å̱´fûll) sorglig.

=Wolf= (°ûlf) varg.

=Woman= (°ûmmn) qvinna.

=Womanhood= (°ûmm´nhûdd) qvinnokön.

=Womb= (°ûm) sköte.

=Women= (°immn) qvinnor.

=Won= (°önn) af =to win; I --=, jag vann.

=Wonder= (°önd´·r) under; undra (öfver, =at=).

=Wonderstruck= (°önd´·rströck) slagen af förvåning.

=Wondrous= (°önd´rös) underbar.

=Won’t= (°å̱nt) vill icke; =it -- do=, det duger icke.

=Wont= (°önt) van; vara van.

=Wonted= (°önt´·d) van; vanlig.

=Woo= (°û) fria, göra någon sin kur.

=Wood= (°ûdd) skog, ved.

=Woodcock= (°ûdd´kåck) morkulla.

=Wood-craft= (°ûdd´krāft) jagt.

=Wood-cut= (°ûdd´kött) träsnitt.

=Wooden= (°ûdd´n) trä-.

=Wood-grouse= (°ûdd-graus) tjäder.

=Wood-man= (°ûdd´man) skogvaktare.

=Wood-pecker= (°ûdd´päck·r) hackspett.

=Woody= (°ûdd´i) skogig.

=Wooer= (°û´·r) friare.

=Wool= (°ûll) ull.

=Woolen= (°ûll´n) ylle-, ull-; =-- draper=, klädeshandlare.

=Wool-sack= (°ûll´sack) ull-säck.

=Wool-stapler= (°ûl´stēpl·r) ull-handlare.

=Word= (°örd) ord, bud; =to send --=, skicka bud; =to bring --=,
medföra underrättelse; =in a --=, med ett ord.

=Wordy= (°örd´i) talträngd.

=Wore= (°å̱r) af =to wear=; =I --=, jag bar.

=Work= (°örk) arbeta, göra; arbete.

=Work-house= (°örk´haus) arbetshus, fattighus.

=Working-day= (°örk´ingdē) arbetsdag, hvardag.

=Workman= (°örk´man) arbetare.

=Workmanlike= (°örk´manlejk) konstfärdig, mästerlig.

=Workmanship= (°örk´mansjipp) arbete, skicklighet.

=World= (°örld) verld.

=Worldly= (°örld´li) verldslig, jordisk.

=Worm= (°örm) mask.

=Worm-eaten= (°örm´īt·n) maskäten.

=Wormwood= (°örm´°ûdd) malört.

=Worn= (°årn´ med slutet o-ljud) slitten, buren, af =to wear=.

=Worry= (°örr´i) plåga, sönderslita.

=Worse= (°örs) värre, sämre; =the --=, dess värre.

=Worship= (°ör´sjipp) hedra, dyrka; =your --=, ers nåd.

=Worst= (°örst) värst; =at the --=, i värsta fall.

=Worsted= (°ûrst´·d vanl. °ûst´·d) ullgarn.

=Wort= (°ört) ört.

=Worth= (°örþ) värde; värd, värdig; =it is -- while=, det lönar mödan.

=Worthiness= (°örŧ´inäss) värde.

=Worthless= (°örþ´läss) värdelös, oduglig.

=Worthy= (°örŧ´i) värdig.

=Would= (°ûdd) ville, skulle, af to will.

=Wound= (°aund) af =to wind=.

=Wound= (°ûnd) sår; såra.

=Wove= (°å̱v) af =to weave=; =I --=, jag väfde.

=Wrangle= (rang´g·l) gräla; gräl.

=Wrap= (rapp) inveckla, slå in (paket =up=).

=Wrapper= (rapp´·r) omslag, vid kappa, klädning, som användes inom hus
i hvardagslag.

=Wrath= (rāþ) vrede.

=Wrathful= (rāþ´fûll) vredgad.

=Wreak= (°rīk) hämnas.

=Wreath= (rīþ) blomsterkrans, hvirfvel.

=Wreathe= (rīŧ) binda, fläta.

=Wreck= (räck) vrak; stranda.

=Wren= (ränn) gärdsmyg (fogel).

=Wrench= (räntsj) vrida, rycka.

=Wrest= (räst) frånrycka, vränga.

=Wrestle= (räss´·l) brottas.

=Wrestling= (räss´ling) tvekamp, brottning, strid.

=Wretch= (rätsj) usling.

=Wretched= (rätsj´·d) usel, eländig, jemmerlig.

=Wriggle= (rigg´·l) vricka, vicka.

=Wring= (ring) vrida.

=Wrinkle= (rink´·l) rynka; skrynkla, krympa.

=Wrist= (rist) handled.

=Writ= (ritt) skrift, stämning.

=Write= (rejt) skrifva.

=Writer= (rejt´·r) skrifvare, skriftställare.

=Writing= (rejt´ing) skrift, skrif-.

=Writhe= (rejŧ) vrida.

=Wrong= (rång) orätt; göra orätt; =to be --=, hafva orätt.

=Wrongful= (rång´fûll) orättfärdig.

=Wroth= (rå̱þ) vredgad.

=Wrought= (rå̱þ) bearbetad.

=Wrought-iron= (råþ´ej·rn) stångjern.

=Wry= (rej) sned; sned-.


X.

=X= (äckṡ) bokstafven X.

=Xanthippe= (ṡanþip´pi) Xantippa; grälsjuk hustru.

=Xiphias= (ṡif´ias) svärdfisk.

=Xylographer= (ṡejlågg´raf·r) träsnidare, xylograf.

=Xylography= (ṡejlågg´rafi) xylografi.


Y.

=Y= (°ej) bokstaven Y.

=Yacht= (jått) jakt, speljakt.

=Yacht-club= (jått´klöbb) segelsällskap.

=Yankee= (jank´i) yankee (skämtsam benämning på innebyggarne i de
under namnet Ny England inbegripna nordamerikanska staterna; sedan
amerikanare i allmänhet).

=Yard= (jārd) eng. aln; -- gård.

=Yarn= (jārn) garn, anekdot; =to spin a --= att berätta en historia.

=Yawl= (jå̱l) julle.

=Yawn= (jå̱n) gäspa; gäspning.

=Ye= (jī) I, ni (om flera personer).

=Yea= (jē, jī) ja.

=Yeanling= (jīn´ling) litet lamm.

=Year= (jī·r) år; =last --=, i fjor; =this --=, i år.

=Yearly= (jīr´li) årlig; årligen.

=Yearn= (j·rn) längta, ängslas.

=Yearning= (j·rn´ing) längtan.

=Yeast= (jīst) jäst, fradga.

=Yelk= (jälk) se =Yolk=.

=Yell= (jäll) tjuta; tjut.

=Yellow= (jäll´å̱) gul; gult.

=Yelp= (jälp) skrika, “bjäbba,” gläfsa.

=Yeoman= (jå̱´man) odalman.

=Yerk= (j·rk) puffa; stöt.

=Yes= (jäss) ja.

=Yesterday= (jäst´·rdē) i går.

=Yet= (jätt) dock, ändå; ännu.

=Yew= (jû) idegran.

=Yield= (jīld) gifva, lemna, tillåta; foga sig (efter, =to=); =to -- up
the ghost=, uppge andan.

=Yielding= (jīld´ing) foglig.

=Yoke= (jå̱k) ok; föra under oket.

=Yolk= (jå̱k) ägg-gula.

=Yon= (jånn) den der; derborta.

=Yonder= (jånd´·r) den der; der.

=Yore= (jå̱r), =of --=, fordom.

=You= (jû) ni.

=Young= (jöng) ung; unge.

=Your, yours= (jûr, jûrṡ) er.

=Yourself= (jûrsälf´) ni sjelf; du sjelf.

=Youth= (jûþ) ungdom, yngling.

=Yule= (jûl) jul (vanligen =Christmas=).


Z.

=Z= (ṡī) bokstafven Z.

=Zeal= (ṡīl) ifver, nit.

=Zealous= (ṡäll´ös) nitisk.

=Zebra= (ṡī´bra) zebra.

=Zephyr= (ṡäff´·r) vestanvind.

=Zero= (ṡīr´å) noll.

=Zest= (ṡäst) fin smak, “krydda.”

=Zigzag= (ṡig´ṡag) zigzag.

=Zinc= (ṡink) zink.

=Zodiac= (ṡå̱´diak) djurkretsen.

=Zone= (ṡå̱n) bälte, luftstreck.

=Zoology= (ṡå-åll´ådji) zoologi.

=Zoological= (ṡå-ållåd´jik·l) zoologisk.

=Zounds= (ṡaundṡ) för fanken!

[Illustration: Egyptens stora Pyramider samt Sfinxen vid Djisa.]SVENSK-ENGELSK ORDBOK

UTARBETAD EFTER

C. G. BJÖRKMANS BERÖMDA SVENSKA UPPLAGA.SVENSK-ENGELSK ORDBOK.[2]

  [2] Önskas uttalet af de engelska orden, har man att
  slå upp samma ord i den engelsk-svenska ordboken. Att
  upprepa uttalsbeteckningen här skulle hafva tagit för
  mycket rum och betydligt förökat bokens pris.


A.

=Abnorm=, abnormal.

=Abonnemang=, subscription.

=Aborre=, perch.

=Accent=, accent.

=Ack=, alas.

=Ackurat=, accurate, punctual.

=Adam=, Adam; =afkläda sig den gamle --= to strip off old A.

=Addera=, to add up.

=Addition=, addition.

=Adel=, nobility.

=Adla=, to ennoble.

=Adlig=, noble.

=Aderton=, eighteen.

=Adjö=, good bye, farewell.

=Adoptera=, to adopt.

=Adress=, address, direction.

=Adresskalender=, directory.

=Advokat=, advocate, lawyer, attorney.

=Af=, of, by, with.

=Afbedja=, to beg pardon (for).

=Afbetala=, to pay off.

=Afbida=, to wait for, to stay for, to attend, to expect, to abide.

=Afbild=, image.

=Afbrott=, (uppehåll), interruption, stop; (kontrast) contrast.

=Afbruten=, broken, interrupted.

=Afbryta=, to break off, to discontinue, to suspend.

=Afbräck=, damage, loss.

=Afböja=, (en olycka), to avert, (ett hugg) to ward off; (ett anbud) to
decline.

=Afbön=, apology, amends; deprecation.

=Afbörda sig=, to discharge.

=Afdela=, to divide.

=Afdelning=, division.

=Afdika=, to drain, to underditch.

=Afdrag=, subtraction, deduction.

=Afdunsta=, to evaporate.

=Affall=, desertion, defection; (afskräde) offal, garbage.

=Affalla=, to fall off, to desert.

=Affisch=, play bill.

=Afflytta=, to remove.

=Affyra=, to discharge, to fire.

=Affällig=, defective, apostatical.

=Affär=, business.

=Affärd=, departure, dispatch.

=Afföda=, progeny, offspring, issue, brood, breed.

=Afgift=, duty, impost, excise.

=Afgifva=, to give, to deliver, to return, to render.

=Afgjord=, settled.

=Afgrund=, precipice.

=Afgud=, idol.

=Afgå=, to go off, to depart.

=Afgöra=, to decide, to settle.

=Afhålla sig=, to forbear, to abstain (from).

=Afhängig=, dependent.

=Afhöra=, to hear, to listen to.

=Afkastning=, rent, revenue.

=Afkläda=, to undress, to unclothe, to strip.

=Afkomling=, descendant.

=Afkunna=, to proclaim, to publish.

=Afla=, to conceive.

=Aflagd=, to cast off; =aflagda kläder=, cast off clothes.

=Afleda=, to divert.

=Aflemna=, to deliver.

=Aflida=, to expire, to die, to decease; =den aflidne=, the deceased.

=Aflopp=, drain, channel.

=Aflång=, oblong, oval.

=Aflägga=, to set aside, to lay by; =-- besök=, to pay a visit.

=Aflägsen=, remote, distant.

=Aflägsna sig=, to withdraw, to remove.

=Aflöna=, to pay.

=Aflöpa=, to turn out.

=Aflösa=, to untie, to unbind; =gifva aflösning=, to absolve.

=Afmarsch=, departure, decampment.

=Afmåla=, to depict.

=Afmärgla=, to emaciate, to macerate.

=Afpassa=, to suit, to adopt, to adjust.

=Afrad=, rent.

=Afresa=, to depart; departure.

=Afrikan=, African.

=Afrunda=, to round.

=Afråda=, to dissuade.

=Afrätta=, to execute, to send to death.

=Afrättning=, execution.

=Afrödja=, to clear, to clear away.

=Afröjd mark=, cleared ground.

=Afsats=, shelf; (på en kakelugn) mantel-piece; (i en trappa) landing;
(på en mur) setback, setoff; (i ett schakt) shamble.

=Afse=, to aim at, to tend to.

=Afseende=, respect, regard, intent, intention, purpose.

=Afsegla=, to sail, to set sail, to leave.

=Afsides=, aside, apart.

=Afsigt=, view, end, purpose, intention, design.

=Afskaffa=, to abolish, to repeal.

=Afsked=, discharge, dismission; (farväl) leave, farewell.

=Afskedsstund=, parting moment.

=Afskicka=, to send off, to dispatch.

=Afskild=, separated, detached, separate.

=Afskilja=, to separate (from), to detach.

=Afskrap=, scrapings, dregs.

=Afskrift=, copy, transcript.

=Afskrifva=, to copy.

=Afskräcka=, to deter, to discourage (from).

=Afskräde=, refuse, offal, garbage.

=Afskum=, refuse.

=Afsky=, aversion, abhorrence; to detest.

=Afskyvärd=, detestable.

=Afslag=, refusal.

=Afsluta=, to complete, to accomplish, to finish.

=Afslå=, to refuse, to deny; to repulse.

=Afslöja=, to unveil, to disclose.

=Afsmak=, disgust, dislike.

=Afsmalna=, to decrease, to taper.

=Afsnäsa=, to cut off, to snap off.

=Afsomna=, to go asleep, to depart.

=Afspegla=, to reflect.

=Afstanna=, to stop, to come to a stand.

=Afstå=, to desist, to give up, to yield up.

=Afstånd=, distance.

=Afsvalna=, to cool, to get cool.

=Afsvuren=, vowed.

=Afsvärja=, to abjure, to swear off.

=Afsäga sig=, to resign, to give up.

=Afsända=, to send, to send off.

=Afsätta=, to remove, to depose, to dethrone.

=Afsöndra=, to segregate, to detach.

=Aftaga=, to take off, to decrease.

=Aftal=, agreement, stipulation, appointment.

=Afton=, evening, even.

=Aftonmåltid=, supper.

=Aftorka=, to wipe.

=Aftryck=, impression, copy, print.

=Afträda=, to assign, to cede.

=Afträdeshus=, privy.

=Aftåg=, retreat, departure.

=Afund=, envy, grudge.

=Afvakta=, to wait for.

=Afvel=, breed, race.

=Afvig=, inside out.

=Afvika=, to turn off, to leave, to depart.

=Afvisa=, to show off, to turn off.

=Afväpna=, to disarm.

=Afvärja=, to ward off.

=Afyttra=, to sell.

=Aga=, correction, castigation; to castigate.

=Agent=, agent.

=Agg=, grudge, rancor.

=Agn=, (på säd) husk; (vid fiske) bait.

=Akademi=, academy.

=Akt=, (dokument, högtidlighet), act; (uppmärksamhet) care.

=Akta=, to take care of; se =Värdera=.

=Akta sig=, to take care.

=Akter=, stern.

=Aktning=, esteem, respect, regard, deference.

=Aktie=, action, stock, share.

=Aktris=, actress.

=Aktsam=, careful, watchful.

=Aktör=, actor.

=Al=, alder.

=Alarm=, alarm, noise.

=Aldrig=, never.

=All=, all, every.

=Allahanda=, various, several.

=Alldeles=, entirely, quite.

=Alldenstund=, because.

=Allena=, alone.

=Allesamman=, every one.

=Allestädes=, everywhere.

=Alligator=, alligator.

=Allmagt=, allmightiness, omnipotence.

=Allmoge=, peasantry, country-people, yeomanry.

=Allmän=, public, common, popular, vulgar, trivial.

=Allra=, very, of all, most, by far.

=Alls=, at all; =-- intet=, nothing at all.

=Allsmägtig=, omnipotent, almighty.

=Allt=, all, everything.

=Alltför=, too.

=Alltjemt=, incessantly.

=Alltid=, always, ever.

=Allting=, every thing.

=Alltså=, thus, consequently.

=Allvar=, earnest, seriousness.

=Alm=, elm, elm-tree.

=Almanacka=, almanac, calendar.

=Almosa=, alms, charity.

=Aln=, yard.

=Alster=, produce, breed, production.

=Alstra=, to produce, to bring forth.

=Altan=, balcony, gallery.

=Altare=, altar.

=Alun=, alum.

=Amen=, amen; =det är säkert som amen i kyrkan=, it is as sure as
anything.

=Amiral=, admiral.

=Amma=, nurse, wet-nurse.

=Amsaga=, nursery tale, story, yarn.

=Ana=, to foreknow, to suspect.

=Ananas=, pine-apple.

=Anbefalla=, to recommend.

=Anblick=, look, view, sight.

=Anbringa=, to put, to put up, to apply.

=Anbud=, offer, proposal.

=And=, wild duck, mallard.

=Andakt=, devotion.

=Andas=, to breathe, to respire.

=Ande=, ghost, spirit.

=Andel=, portion, share, lot, part.

=Andlig=, spiritual, religious, divine.

=Andra=, next, second, other.

=Andraga=, to present, to set forth.

=Andtruten=, out of breath, breathless.

=Andtäppa=, asthma.

=Andäktig=, devout, pious.

=Anekdot=, anecdote.

=Anfall=, onset, attack, charge, (af vrede, sjukdom) fit.

=Anfäkta=, to annoy, to pester, to infest, to plague.

=Anföra=, to conduct, to command, to guide; (ord) to cite, quote;
(skäl) to allege.

=Anförtro=, to trust, to commit.

=Anförvandt=, kinsman, kinswoman; =anförvandter=, kindred.

=Angelägen=, important, of consequence, of moment; (brådskande)
pressing.

=Angenäm=, agreeable, pleasant, delightful.

=Angifva=, to denounce, to inform against; (skäl) to give reason for,
to tell (the reason) why.

=Angifvare=, informer, denouncer.

=Angifvelse=, accusation, information, denunciation.

=Angrepp=, attack, charge.

=Angripa=, to attack.

=Angränsa=, to border (on ell. upon).

=Angränsande=, adjoining, contiguous, bordering upon, adjacent.

=Angå=, to concern; =angående=, respecting, regarding.

=Anhang=, faction, party, band, gang.

=Anhålla= (gripa), to stop, to arrest; (begära) to solicit, to beseech,
to entreat, to ask.

=Anhängare=, adherent, follower.

=Anhörig=, kindred, relation.

=Aning=, presentiment, forefeeling, foreboding.

=Anka=, duck.

=Ankare=, anchor.

=Anklaga=, to accuse (of), to impeach, to arraign.

=Anklang=, response, sympathy, acclamation.

=Anknyta=, to lie on (to), to attach (to), to open (with).

=Anknytningspunkt=, junction.

=Ankomma=, to arrive.

=Ankomst=, arrival.

=Anlag=, disposition, talent.

=Anledning= (skäl) reason; (tillfälle) occasion; =med -- af=, on
account of.

=Anlete=, face, countenance, visage.

=Anlita=, to solicit.

=Anlopp=, onset, onrush, shock, start.

=Anlupen=, dull, tarnished.

=Anlägga=, to establish, to plan, to scheme, to contrive, to build, to
found.

=Anlända=, to arrive.

=Anlöpa=, to call at, to touch at (a port).

=Anmana=, to summon, to challenge, to request.

=Anmoda=, to request, to desire, to ask, to solicit.

=Anmäla=, to announce, to notify, to present, to introduce.

=Anmärka=, to observe, to remark, to note.

=Anmärkning=, remark, commentation, censure.

=Anmärkningsvärd=, remarkable, noticeable.

=Annalkande=, approach, advance.

=Annamma=, to appropriate, to pocket, to lay hold of; =att annamma
sakramentet=, to receive communion; (=svordom=) =annamma det!=
botheration! bother it!

=Annan=, other.

=Annars=, otherwise, else.

=Annons=, advertisement.

=Annorledes=, otherwise.

=Annullera=, to annul, to cancel, to nullify.

=Anonym=, nameless, anonymous.

=Anor=, ancestry; pedigree (stamträd); lineage.

=Anordna=, to order, to arrange.

=Anrop=, challenge, call.

=Anropa=, to invoke, to implore.

=Anrycka=, to advance, to approach, to draw near.

=Anrätta=, to prepare, to dress.

=Ans=, care, attention.

=Ansats=, start, run; effort.

=Anse=, to regard, to look upon, to think.

=Anseende=, reputation.

=Ansenlig=, considerable, respectable, notable.

=Ansigte=, face, countenance, visage.

=Anskaffa=, to procure, to get, to provide.

=Anskri=, cry, shout.

=Anslag= (plan), project, plan, scheme; (understöd) contribution.

=Anspela=, to allude (to), to touch (upon).

=Anspråk=, claim, pretension, title.

=Anstalt=, disposition, order, preparation; (inrättning) institution.

=Anstifta=, to devise, to contrive, to machinate, to raise.

=Anstränga=, to strain, to fatigue.

=Ansträngning=, effort.

=Anstå=, to become, to beseem, to suit, to please.

=Anstånd=, respite, delay; =bevilja anstånd=, to grant a delay (eller
respite).

=Anställa= (försök), make; (gifva befattning) to place, to appoint.

=Anställning=, employment, place, situation.

=Anständig=, decent, becoming, proper.

=Anstöt=, offence, =gifva --= to give offence.

=Anstötlig=, offensive, scandalous.

=Ansvar=, responsibility, account.

=Ansvarig=, responsible, liable; =hålla -- för=, to hold responsible
for.

=Ansöka=, to apply (for, to).

=Ansökan=, application, address, request.

=Antaga=, to receive, to assume, to adopt; (förmoda) to suppose.

=Antal=, number, quantity.

=Antasta=, to challenge, to stop, to arrest.

=Anteckna=, to note.

=Antingen=, whether.

=Anträda=, to enter upon, to undertake, to set out on.

=Anträffa=, to find, to meet with.

=Antyda=, to signify, to hint.

=Antåg=, approach.

=Antända=, to light, to set on fire, to kindle, to inflame.

=Anvisa=, to assign, to direct.

=Använda=, to employ, to apply, to use.

=Apa=, ape, monkey.

=Apelsin=, (sweet) orange.

=Apel=, apple tree.

=Apokryfisk=, apocryphal; =--a böckerna=, the Apocrypha.

=Apostel=, apostle; =--lagerningarna=, Acts of the Apostles, the Acts.

=Apostolisk=, apostolic.

=Apotek=, apothecary’s shop, drugstore.

=Apotekare=, pharmacist, druggist, apothecary.

=Apparat=, apparatus, contrivance.

=Appell=, call ell. roll-call; appeal; öfversättes ofta med help (for).

=Appetit=, appetite.

=Aprikos=, apricot.

=April=, April.

=Apropos=, by the bye, by the way.

=Arbeta=, to work, to labor; (mödosamt) to toil, to drudge.

=Arbete=, work, task; (mindre) job.

=Arbetsdag=, working-day.

=Arbetsfolk=, work-people, laborers.

=Arbetshus=, workhouse.

=Arbetskarl=, laborer.

=Arbetslön=, wages, hire.

=Arf=, inheritance, patrimony.

=Arffiende=, hereditary enemy, arch-enemy.

=Arfvinge=, heir, inheritor.

=Arg=, angry, passionate, mad.

=Argbigga=, scold, shrew.

=Aristokrat=, aristocrat.

=Aritmetik=, arithmetic.

=Ark=, (papper) sheet.

=Arkebusera=, to shoot (by order of the court-martial).

=Arla=, early.

=Arm= (fattig), poor.

=Arm= (en), arm.

=Armband=, bracelet.

=Armbåge=, elbow.

=Armod=, indigence, penury, poverty.

=Arrendator=, farmer, tenant.

=Arrende=, farm-rent.

=Arrendehemman=, farm.

=Arrendera=, to farm, to take in lease.

=Arrest=, prison, arrest, imprisonment, confinement.

=Arsenik=, arsenic.

=Art=, sort, kind, race; fashion, manner, nature.

=Artig=, polite, civil.

=Artikel=, article.

=Arvode=, pay, salary.

=Artilleri=, artillery.

=As=, carrion, carcass.

=Ask= (dosa), box; (träd) ash.

=Aska=, ashes.

=Asp=, aspen.

=Att= (vid infinitiv), to; that; =för --=, in order to.

=Attentat=, attempt; =se Anfall=.

=Attest=, certificate, testimony, attest.

=Augusti=, August.

=Auktion=, auction, public sale.

=Avancera=, advance, approach.

=Ax=, ear, spike; (=på en nyckel=) bit.

=Axel=, shoulder; (på hjul) axle.

=Axelbred=, broad-shouldered.

=Axla sig=, to shrug one’s shoulders.

=Axplockare=, gleaner; =axplockning=, gleaning, earing.

=Azur=, azure.


B.

=Babord=, port, larboard.

=Backe=, hill.

=Bad=, bath.

=Bada=, to bathe.

=Badda=, to bask.

=Baddrägt=, bathing dress, bathing suit.

=Badinrättning=, baths, bath-house.

=Badkar=, bathing-tub.

=Bagage=, luggage, baggage, things.

=Bagarbod=, baker’s shop; =må som en prins i en --= to live in clover.

=Bagare=, baker.

=Bagatell=, trifle, bagatelle, a thing of no importance.

=Bagge=, ram.

=Bajonett=, bayonet.

=Bak=, back.

=Baka=, to make bread, to bake; =hembakadt bröd=, home-made (ell.
home-baked) bread.

=Bakelse=, cake; pastry.

=Baklänges=, backwards.

=Bakom=, behind.

=Baktala=, to backbite, to slander.

=Bakugn=, baker’s oven.

=Bakväg=, by-road.

=Bakvänd=, reversed; awkward, clumsy.

=Bal= (dansnöje) ball; (varor) pack, bag.

=Balja=, tub.

=Balk=, beam; partition.

=Ballast=, ballast.

=Ballett=, ballet.

=Ballong=, balloon.

=Balsam=, balsam.

=Bana=, path, course.

=Band= (=att binda=), ribbon, tie, band, string; (sällskap) gang; (del
af en bok) volume; (förbindelse) obligation.

=Banér=, banner, standard.

=Bangård=, depot, railway station.

=Bank=, bank.

=Bankir=, banker.

=Bankrutt= (=en=), bankruptcy, failure.

=Banna=, to chide, to reprove, to scold.

=Bannor=, reproof, reprehension.

=Bantåg=, train.

=Bar=, bare, naked.

=Bara=, only, but, merely.

=Barbar=, barbarian, savage.

=Barbera=, to shave.

=Barberare=, barber.

=Barfotad=, barefoot(ed).

=Bard=, minstrel; (på hvalfisk) whale bone.

=Bark=, bark, rind.

=Barm=, bosom, breast.

=Barmhertig=, merciful.

=Barmhertighet=, mercy, pity.

=Barn=, child; _pl._ children.

=Barnbarn=, grandchild.

=Barndom=, childhood.

=Barnmorska=, midwife.

=Barnslig=, childish, boyish, filial.

=Baron=, baron.

=Barrträd=, fir, pine.

=Barsk=, stern, harsh.

=Barsliten=, threadbare, worn.

=Bas=, base.

=Bastant=, stout, substantial.

=Bastard=, bastard, natural child.

=Batalj=, battle.

=Batteri=, battery.

=Bearbeta=, to work, to manage.

=Bebo=, to inhabit, to dwell in, to occupy.

=Bebygga=, to build upon, to occupy.

=Bebåda=, to announce.

=Beck=, pitch.

=Bedagad=, aged, advanced in years.

=Bedja=, to pray, to beseech, to entreat, to beg, to ask, to request;
(=böner=) to say prayers.

=Bedraga=, to deceive, to cheat, to impose upon, to trick; =-- sig=, to
be mistaken.

=Bedragare=, cheat, impostor.

=Bedrift=, achievement, exploit.

=Bedrifva=, to perpetrate.

=Bedrägeri=, deceit, deception, fraud, cheat, delusion.

=Bedräglig=, deceitful, fraudulent, illusory.

=Bedröflig=, mournful, sad, sorrowful, dismal, grievous.

=Bedröfva=, to afflict, to grieve, to sadden, to trouble.

=Bedröfvad=, sad, grieved, melancholy, sorrowful.

=Bedröfvelse=, sadness, melancholy, grief, affliction.

=Bedyra=, to protest, to assert.

=Bedåra=, to fascinate, to enchant, to charm, to infatuate, to befool.

=Bedårande=, fascination, infatuation.

=Bedöfva=, to make unconscious; stupefy.

=Bedöma=, to judge, to decide.

=Befalla=, to order, to command, to bid, to charge, to direct.

=Befallning=, order, command.

=Befara= (frukta), to fear, to dread; (genomresa) to travel over, to
pass over.

=Befatta sig= (=med=), to meddle, to occupy one’s self (with).

=Befinna sig=, to find one’s self, to dwell; (=må=) to be.

=Befintlig=, existing, existent; situated.

=Beflita sig om=, to endeavor, to study, to exert one’s self.

=Befläcka=, to stain, to bespatter.

=Befogad=, entitled.

=Befolka=, to people.

=Befolkning=, population.

=Befordra=, to advance, to encourage, to promote, to forward.

=Befordran=, advancement, promotion, furtherance.

=Befria=, to deliver, to save, to free, to clear, to exempt.

=Befrielse=, deliverance.

=Befrukta=, to fructify.

=Befrynda sig=, to ally one’s self (with).

=Befryndad=, allied (with), related (to).

=Befrämja=, to advance.

=Befullmägtiga=, to authorize, to empower, to warrant.

=Befullmägtigad=, authorized.

=Befäl=, command.

=Befängd=, insane, absurd, ridiculous.

=Befästa=, to fortify.

=Begabba=, to scoff (at), to mock (at).

=Begagna=, to use, to wear.

=Begge=, both, either.

=Begifva sig=, to set out.

=Begifven= (=på=), addicted, prone, given, inclined, apt (to).

=Begjuta=, to pour upon, to shower upon.

=Begrafning=, burial, funeral.

=Begrafva=, to bury.

=Begrepp=, notion, idea, apprehension, judgment, sense.

=Begripa=, to comprehend, to conceive, to understand.

=Begrunda=, to meditate, to ponder, to consider.

=Begråta=, to deplore, to lament.

=Begränsa=, to bound, to set off.

=Begränsad=, finite, definite, bounded.

=Begynna=, to begin, to commence.

=Begynnelsebokstaf=, initial letter, capital.

=Begå=, to commit.

=Begåfning=, endowment, gift, talent, genius.

=Begåfvad=, endowed, talented, gifted, bright.

=Begär=, desire, appetite.

=Begära=, to request, to crave, to ask, to demand.

=Begäran=, request, entreaty, desire, demand.

=Begärelse=, desire, appetite, greed.

=Begärlig=, greedy, covetous.

=Behag=, will, delight, grace.

=Behaga=, to please, to like.

=Behaglig=, agreeable, grateful, pleasant, delightful.

=Behandla=, to treat, to use.

=Behandling=, usage, treatment.

=Beherrska=, to rule, to sway.

=Behjerta=, to pity, to compassionate; to deliberate.

=Behof=, want, necessity, need, use.

=Behornad=, horned, cornuted.

=Behåll=, safety; possession.

=Behålla=, to retain, to keep.

=Behållning=, residue, remainder, balance.

=Behäftad=, affected (with), suffering (from), (om egendom) encumbered
with.

=Behändig=, handy, dexterous, clever, smart.

=Behöflig=, necessary, needful.

=Behöfva=, to need, to want, to require.

=Behörig=, due, just, fit, proper, legitimate.

=Beifra=, to follow up, to investigate.

=Bejaka=, to affirm, to consent to.

=Bekant=, acquainted (with), familiar, known (to); (=för=) renowned
(for).

=Bekantskap=, acquaintance (with), knowledge (of).

=Beklaga=, to complain, to pity, to deplore, to lament, to bewail, to
be sorry for.

=Bekläda=, to clothe, to dress; (ett embete) to occupy.

=Bekomma=, to get, to receive, to obtain.

=Bekosta=, to pay (the cost of), to defray (the expenses of).

=Bekostnad=, cost, expense.

=Bekriga=, to make war upon.

=Bekräfta=, to confirm, to corroborate; to affirm, to ascertain, to
assert.

=Bekräftelse=, confirmation, affirmation.

=Bekröna=, to crown.

=Bekymmer=, care (of); concern, uneasiness, trouble (for); solicitude,
anxiety, worry, pain.

=Bekymra sig=, to care (for), to concern one’s self.

=Bekymrad=, anxious (for), uneasy, solicitous (about).

=Bekämpa=, to fight against, to oppugn, to oppose.

=Bekänna=, to confess, to own.

=Bekännelse=, confession.

=Belasta=, to load, to charge.

=Bele=, to laugh at, to deride.

=Beledsaga=, to accompany, to attend, to conduct, to guide.

=Belefvad=, wellbred, civil, complaisant, polite, polished, refined.

=Belefvenhet=, politeness.

=Belopp=, amount, sum.

=Belysa=, to illustrate.

=Belåna=, to raise money on; =inteckna=, to mortgage.

=Belåten=, content, satisfied.

=Belägen=, situated.

=Belägga= (med straff), to inflict; (betäcka) to cover.

[Illustration: Märkvärdig brygga vid Sougomba i Tibet, Central-Asien.]

=Belägra=, to besiege.

=Belägring=, besiegement, siege.

=Beläsen=, =beläs=t, versed in literature.

=Beläte=, image, statue.

=Belöna=, to reward, to recompense; =belöning=, reward.

=Belöpa sig=, to amount to.

=Bemanna=, to man (a vessel); to equip (an expedition).

=Bemantla=, to palliate.

=Bemedla=, to mediate, to interfere.

=Bemedlad=, of means, well off, well-to-do.

=Bemyndiga=, to authorize.

=Bemägtiga= sig, to seize, to usurp.

=Bemärka=, to observe, to remark.

=Bemärkelse=, signification, meaning, sense.

=Bemöda= sig, to strive, to endeavor, to try.

=Bemödande=, pursuit, exertion, effort.

=Bemöta=, to receive, to use.

=Ben=, leg; (=i kroppen=) bone.

=Benkläder=, trousers, pantaloons; förk, pants.

=Benrangel=, skeleton.

=Benåda=, to pardon.

=Benägen=, inclined, disposed, apt, favorable, kind.

=Benämna=, to name, to call.

=Beordra=, to order, to direct, to command.

=Beprisa=, to praise, to extol.

=Bepröfva=, to try; =bepröfvad=, tried.

=Beqväm=, convenient, comfortable.

=Beqvämlighet=, convenience, ease.

=Bereda=, to prepare; =bereda sig= (=på=), to prepare one’s self (for),
to make one’s self ready (for), to qualify one’s self (for).

=Beredvillig=, willing and prepared, most willing, ready.

=Beredskap=, readiness.

=Beredvillighet=, willingness.

=Beresa=, to travel over; =berest=, travelled; =en mycket berest
person=, a great traveller.

=Berg=, mountain, hill, mount.

=Berga=, to reap, to save.

=Bergspredikan=, the Sermon on the Mount.

=Beriktiga=, to correct.

=Bernsten=, amber.

=Bero=, to depend (on, upon).

=Beroende=, dependence.

=Berså=, bower, arbor.

=Berusa=, to intoxicate; =berusad=, intoxicated.

=Beryktad=, notorious, famous (for); =illa --=, ill famed.

=Beräkna=, to calculate.

=Berätta=, to tell, to report, to relate (=för=, to; =om=, of).

=Berättelse=, narration, account.

=Berättiga=, to entitle (to).

=Beröfva=, to deprive (of).

=Beröm=, praise, applause.

=Berömd=, praised, famous.

=Berömma=, to praise, to celebrate, to applaud.

=Beröra=, to touch, to come in contact with.

=Besatt=, mad, frenzied; =af djefvulen=, possessed by the devil.

=Bese=, to view, to visit.

=Besegla=, to seal.

=Besegra=, to conquer, to vanquish, to overcome.

=Besigtiga=, to inspect, to survey, to overlook.

=Besinna=, to consider.

=Besitta=, to possess, to occupy.

=Besittning=, possession.

=Besk=, bitter, acrid.

=Beskaffad=, disposed, qualified.

=Beskaffenhet=, quality, condition, nature.

=Beskatta=, to tax.

=Besked=, information, account; =gifva besked om=, to give an account
of; =med --=, properly.

=Beskedlig=, kind, good-natured.

=Beskrifning=, description.

=Beskrifva=, to describe, to give an account of.

=Beskugga=, to overshadow, to shadow, to shade.

=Beskydd=, protection, shelter.

=Beskydda=, to protect, to shelter, to defend.

=Beskylla=, to charge (with), to accuse (of, for).

=Beskyllning=, accusation, charge, imputation.

=Beskåda=, to view, to behold.

=Beskäfftig=, busy, se =Beställsam=.

=Beskära= (=tilldela=), to assign, to bestow; =det var honom icke
beskärdt=, it was not assigned to (ell. given unto) him.

=Beskärm=, =se beskydd=.

=Beslag=, plate, boss, spangle; (=gripande=) seizure, embargo; =lägga
-- på=, to lay hold of.

=Beslut=, decree, resolution.

=Besluta=, to decide, to resolve.

=Besluten=, determined (upon), resolved (upon), intent (upon).

=Beslutsam=, resolute.

=Beslutsamhet=, resoluteness, =vanl.= resolution, determination,
spirit, pluck, grit.

=Beslå=, to mount; (=med lögn=) to catch one in a lie.

=Beslägtad=, akin (to), related (to), kindred (with).

=Besman=, steelyard.

=Besmitta=, to infect, to communicate a disease to, to taint, to
contaminate, to pollute, to corrupt.

=Besolda=, to hire, to fee, to pay.

=Bespara=, to spare, to save.

=Bespisa=, to feed; ofta, to feast, to treat.

=Bespotta=, to scoff at, to blurt at.

=Best=, beast, brute.

=Bestiga=, to ascend, to mount.

=Bestorma=, to assault, to assail, to storm.

=Bestraffa=, to punish.

=Bestrida= (=förneka=), to dispute, to contradict, to gainsay;
(=sköta=) to manage, to perform, to administer; (=en utgift=) to defray.

=Beströ=, to sprinkle over.

=Bestyr=, care, management, disposal, charge.

=Bestyrka=, to confirm, to corroborate, to ascertain.

=Bestyrkande=, certification, attestation, verification, affirmation,
confirmation, corroboration.

=Bestå= (=utgöra=), to consist (of); (=fortvara=) to continue;
(=bekosta=) to bestow (upon); (=lyckligt genomgå=) to stand, to endure;
=-- profvet=, to stand the test.

=Bestånd=, duration, durableness, permanence.

=Beställa=, to order; (=bestyra=) to do; =ha mycket att --=, to have a
great deal to do; (to take care of, to attend to, to think about).

=Beställning=, order.

=Bestämma=, to appoint, to fix, to determine, to destine.

=Bestämmelse=, destiny, destination, object, view.

=Beständig= (=fast=), constant, firm; (=fortfarande=) continual,
lasting.

=Bestört=, astonished, amazed, confounded (at).

=Bestörtning=, astonishment, amazement, perplexity.

=Besvara=, to answer, to reply.

=Besvika=, to deceive, to disappoint, to foil.

=Besvär=, trouble, pains.

=Besvära=, to trouble.

=Besvärja=, to conjure.

=Besvärlig=, troublesome, burdensome, tiresome, hard.

=Besynnerlig=, curious, singular, odd, strange.

=Beså=, to sow, to seed, to seed down.

=Besätta=, to set.

=Besättning=, garrison, crew.

=Besök=, visit, call.

=Besöka=, to visit, to call on.

=Besörja=, to look to, to attend to, to take care of.

=Beta=, to pasture, to graze.

=Betala=, to pay, to settle.

=Betalning=, payment.

=Bete=, pasture, grazing, bait.

=Beteckna=, to indicate.

=Bete sig= (=väl=), to behave.

=Beteckna=, to mark, to sign, to signify, to indicate.

=Betjena=, to attend, to serve, to wait upon.

=Betjent=, servant, foot-man.

=Betla=, to beg, to go a-begging.

=Betona=, to accentuate, to emphasize, to lay stress upon.

=Betrakta=, to regard, to observe, to consider, to reflect.

=Betraktelse=, reflection, meditation.

=Betro=, to trust (with), to confide (in).

=Betryck=, oppression, grievance, misery, affliction, trouble.

=Betrygga=, to secure, to assure.

=Beträda=, to enter (a house); (=ngn med ngt=) to convict anyone of a
thing.

=Beträffa=, to concern, to regard; =hvad mig beträffar=, as for me, for
my part.

=Betsa=, to stain.

=Betsel=, bridle-bit.

=Bett=, bite, sting.

=Betunga=, to burden, to encumber.

=Betvifla=, to doubt (of).

=Betvinga=, to compel.

=Betyda=, to signify, to mean.

=Betydelse=, signification, sense, meaning.

=Betydelselös=, insignificant, invalid, unimportant.

=Betydlig=, considerable, important, of consequence.

=Betyg=, certificate, testimony.

=Betäcka=, to cover, to shelter.

=Betänka=, to consider, to reflect, to mind.

=Betänketid=, time for consideration, time to consider.

=Betänklig=, doubtful, hazardous, dangerous.

=Beundra=, to admire.

=Bevaka=, to guard, to take care of, to watch, to keep.

=Bevakning=, guard, custody.

=Bevandrad=, versed (in).

=Bevara=, to preserve, to save.

=Beveka=, to affect, to move.

=Bevekelsegrund=, motive, reason, spur.

=Bevilja=, to grant, to allow.

=Bevinga=, to be-wing, to wing; =fruktan bevingar flykten=, fears add
wings to fright.

=Bevingad=, winged, penned.

=Bevis=, proof, evidence, testimony.

=Bevisa=, to prove.

=Bevista=, to be present at, to attend.

=Bevittna=, to testify, to witness.

=Bevuxen=, overgrown, covered.

=Bevåg=, risk, =på eget bevåg=, at (ell. on) one’s own risk; on one’s
own responsibility.

=Bevågen=, affectionate.

=Bevändt= (med), of value, valuable; =är det något -- med det?= is
there anything in it?

=Beväpna=, to arm.

=Bevärdiga=, to favor, to deign.

=Bi=, bee; =--kupa=, bee-hive.

=Bibehålla=, to maintain, to preserve, to continue.

=Bibel=, Bible.

=Bibringa=, to impart (to), to inculcate, to inspire.

=Bidevind=, side-wind, by the wind, close-hauled.

=Bidrag=, contribution.

=Bifall=, applause, approbation; (=samtycke=) assent.

=Bifalla=, to approve, to consent to.

=Biffstek=, beefsteak.

=Bifoga=, to adjoin, to add.

=Bigöromål=, by-business.

=Bihang=, supplement.

=Biinkomst=, by-profits.

=Bikt=, confession.

=Bikta=, to confess; =-- sig=, to confess; =bikta sig för presten=, to
confess to the minister.

=Bikupa=, bee-hive.

=Bila=, broad-axe.

=Bilaga=, supplement.

=Bild=, image, statue, figure; (=i tal=) metaphor.

=Bilda= (=skapa=), to form, to fashion, to shape; (=förädla=) to
cultivate, to improve.

=Bildhuggare=, sculptor.

=Bildning=, cultivation, accomplishment.

=Bildstod=, statue.

=Biljard=, billiards.

=Biljett=, ticket; (=bref=) note.

=Billig= (=rättvis=), equitable, reasonable; (=för godt pris=), cheap.

=Biltog=, outlaw, proscribed.

=Biläger=, nuptials; se =Bröllop=.

=Bilägga=, to compose, to conciliate, to arbitrate, to make up.

=Binda=, to bind, to tie.

=Binnikemask=, tapeworm.

=Biroll=, underpart, subordinate part.

=Bisak=, by-matter, incident.

=Bisarr=, odd, fanciful, fantastical, grotesque.

=Bisats=, subordinate sentence.

=Biskop=, bishop.

=Bismak=, tang, aftertaste.

=Bispringa=, to succor, to assist, to help, to aid.

=Bister=, fierce, sharp.

=Bistå=, to assist, to aid, to support, to second.

=Bistånd=, support, aid, help, assistance, relief.

=Bit=, bit, piece, morsel.

=Bita=, to bite.

=Biträda=, to assist, to aid.

=Bitter=, bitter, sharp, acrid, biting, nipping.

=Bittida=, early, betimes.

=Biväg=, by-way, by-road.

=Bjebba=, to squabble; (=om hundar=) to yelp.

=Bjefs=, finery.

=Bjelke=, beam.

=Bjert=, bright, clear.

=Bjuda= (=befalla=), to bid, to command; (=erbjuda=) to offer;
(=inbjuda=) to invite.

=Bjudning=, invitation.

=Bjugg=, barley.

=Björk=, birch.

=Björn=, bear.

=Blad=, leaf.

=Bladguld=, leaf-gold, gold-foil, beaten gold; =oäkta --=, Dutch gold,
Dutch metal.

=Bladknopp=, leaf-bud.

=Bladlus=, plant-louse.

=Bladmage=, tripe.

=Bladnerv=, vein.

=Bladskaft=, leaf-stalk, petiole.

=Bladskifva=, disk.

=Bland=, among, between.

=Blanda=, to mix, to mingle.

=Blank=, bright, shining, clear.

=Blanksmörja=, shoe-blacking.

=Blaserad=, blasé, used up.

=Blaska=, to splash.

=Bleck=, tin-plate, sheet-metal.

=Bleckslagare=, tinsmith.

=Blek=, pale, wan.

=Blemma=, pimple, blister.

=Blick=, look, glance.

=Blicka=, to look.

=Blid=, mild, kind, gentle, soft.

=Blifva=, to be, to become, to get, to grow, to turn; =-- qvar=, to
remain, to be left; =låt bli honom=, let him alone.

=Bliga=, to gaze, to stare (at).

=Blind=, blind (=för=, to).

=Blindbock=, blindman’s-buff; =leka --=, to play at --.

=Blixt=, lightning.

=Blod=, blood; =--korf=, black-pudding.

=Blomma=, flower.

=Blomstra=, to blossom, to flourish.

=Blond=, fair, light.

=Blott=, merely, only, but.

=Blottställa=, to expose, to endanger.

=Blund=, slumber, nap, snooze.

=Blus=, blouse.

=Bly=, lead.

=Blyertspenna=, pencil.

=Blyg=, bashful, shy, coy, timid.

=Blygas=, to blush, to be ashamed.

=Blygsam=, modest, bashful.

=Blå=, blue.

=Blåsa= (=en=), bladder, bubble; (=att=) to blow, to sound.

=Blåsippa=, hepatica, liver-wort.

=Blåsyra=, Prussic acid.

=Bläck=, ink; =--horn=, inkstand.

=Blända=, to blind, to dazzle.

=Blänka=, to shine, to glitter.

=Bläster=, blast.

=Blöda=, to bleed.

=Blödig=, weak, timid, timorous.

=Blöt=, soft, yielding, pulpous, pulpy; (våt) wet.

=Bo= (fogelbo), nest; (bohag) furniture, property; =Stockholms--=,
inhabitant of S.; =att --=, to live, to dwell, to reside, (mot hyra) to
lodge.

=Bock=, buck; (fel) blunder; (bugning) bow.

=Bod=, shop.

=Boett=, case.

=Bof=, rogue, villain, rascal.

=Bog=, shoulder, (på fartyg) bow.

=Bohag=, household goods, furniture.

=Bohvete=, buckwheat.

=Boja=, bond, bolt.

=Bok= (träd), beech; (pl. böcker) book; (papper) quire of paper.

=Bokbindare=, bookbinder.

=Bokförare=, bookkeeper.

=Bokhandel=, book-store.

=Bokhandlare=, bookseller.

=Bokstaf=, letter.

=Boktryckare=, printer.

=Boktryckeri=, printing-house.

=Bolag=, partnership.

=Boll=, ball.

=Bolster= (feather, straw, etc.) bed.

=Bom= (stängsel), bar, bolt; (skott) miss.

=Bomb=, bomb.

=Bomull=, cotton.

=Bonde=, peasant, countryman, farmer; (i schack) pawn.

=Bondgård=, farmhouse, farm.

=Boning=, habitation, abode, dwelling.

=Bord=, table; =--sbön=, grace.

=Bordsduk=, table-cloth.

=Borg=, castle, tower.

=Borgare=, citizen.

=Borgen=, bail, caution, security, surety.

=Borgenär=, creditor.

=Borgesman=, bail, surety.

=Borr=, auger, gimlet.

=Borra=, to bore, to perforate.

=Borst=, bristle.

=Borsta=, to brush; =borste=, brush.

=Bort=, away, off.

=Borta=, away, absent, abroad; (förlorad) lost.

=Bortlåna=, to lend.

=Bortom=, beyond.

=Bortresa=, to depart, to go away.

=Borttappa=, to lose, to drop.

=Bosatt=, settled.

=Boskap=, cattle.

=Bostad=, domicile, abode, residence.

=Bosätta sig=, to settle (one’s self), to furnish (a house).

=Bot=, remedy, cure.

=Bota=, to heal, to cure.

=Botemedel=, remedy.

=Botten=, bottom; (i hus) floor.

=Bottensats=, settlings, sediment, grounds.

=Bottna=, to bottom, to reach the bottom.

=Boxare=, boxer, pugilist.

=Boägg=, nest-egg.

=Bra=, good, well, honest.

=Bragd=, deed, feat.

=Brak=, crack, crash.

=Brand= (eld), brand, firebrand; (eldsvåda) fire.

=Brandförsäkra=, to insure against fire.

=Brandförsäkring=, fire insurance.

=Brant=, steep; (en) precipice.

=Brasa=, fire.

=Brass=, brace; =brassa=, to brace.

=Braxen=, bream.

=Bred=, broad, large, wide.

=Bredd=, breadth, width.

=Bredsida=, broad-side.

=Bredvid=, near, beside, by.

=Bref=, letter.

=Brefbärare=, postman, letter-man, letter-carrier.

=Brefdufva=, carrier-pigeon.

=Brefkort=, postal card; =--porto=, postage.

=Brefvexla=, to correspond.

=Brefvexling=, correspondence.

=Bricka=, board, tray.

=Briljant=, brilliant, splendid, fine.

=Bringa=, to bring, to carry.

=Brinna=, to burn.

=Bris=, breeze.

=Brist=, want, need, lack.

=Brista= (gå sönder), to break, (ut --) to burst.

=Bro=, bridge.

=Brodd=, germ, sprout, shoot, sprig.

=Broder=, brother; =brorsdotter=, niece; =--son=, nephew.

=Brodera=, embroider.

=Brokig=, variegated.

=Brons=, bronze.

=Brosch=, brooch, clasp, pin, breastpin.

=Brosk=, cartilage.

=Brott= (förbrytelse), crime; (brytning) fracture.

=Brottslig=, criminal, guilty, culpable.

=Brud=, bride, spouse.

=Brudtärna=, bridesmaid.

=Brudslöja=, bridal veil.

=Bruk= (sed), custom, fashion, use, usage; (jern--) (iron-)works.

=Bruka= (nyttja), to use, to employ; (odla) to cultivate; (pläga) to be
wont, to use.

=Brukbar=, usable; =ofta= useful, fit, good.

=Bruklig=, usual, common, customary, modern.

=Brumma=, to hum, to buzz; (knota) to growl (at).

=Brun=, brown.

=Brunn=, well, spring; =artesisk --=, artesian well.

=Brunnsgräfvare=, well-sinker.

=Brunst=, lust, heat; =brunstig=, lustful, hot.

=Brusa=, to roar.

=Brutal=, brutal, brutish, beastly.

=Bry= (sig om), to care for, to mind.

=Bryderi=, puzzle, trouble.

=Brygga=, to brew; (en) bridge.

=Bryggeri=, brew-house, brewery.

=Bryna= (göra brun), to fry, to do brown; (hvässa) to whet, to set.

=Brynsten=, whetstone.

=Bryta=, to break.

=Brytning= (i uttal), foreign accent, accent.

=Bråd=, abrupt, sudden; (rastlös) busy, bustling.

=Bråddjup=, precipice.

=Brådska=, hurry, haste.

=Brådtom= (hafva), to be in a hurry.

=Bråk=, trouble, ado; (brutet tal) fraction.

=Brås=, to take after.

=Bräcklig=, brittle, infirm, frail.

=Brädd=, brim, margin, edge, border.

=Bräde=, board.

=Bräm=, border, brim.

=Bränna=, to burn.

=Bränsle=, fuel.

=Bränvin=, brandy, aqua vitæ.

=Brätte=, brim (of a hat).

=Bröd=, bread.

=Brödbulle=, loaf of bread; =brödlös=, breadless.

=Bröllop=, wedding, marriage.

=Bröllopsskrud=, bridal robes.

=Bröst=, breast, bosom.

=Bröstben=, breast-bone; =bröstbild=, bust.

=Bud= (befallning), order, commandment; (anbud) bidding, offer;
(budskap) message; (budbärare) messenger.

=Buffel=, buffalo.

=Buga sig=, to bow.

=Bugt=, bend, flexure, curve; gulf, bay.

=Buk=, belly.

=Bukett=, bunch of flowers, nosegay, bouquet.

=Buljong=, broth.

=Bulle=, loaf.

=Buller=, noise, clamor, bustle.

=Bullra=, to bustle, make noise.

=Bulna=, to fester, to suppurate.

=Bult=, bolt.

=Bulta=, to knock.

=Bunden=, bound.

=Bundt=, bundle, truss, bunch.

=Bur=, cage.

=Burk=, pot.

=Burskap=, burgership, citizenship.

=Buske=, bush, shrub.

=Butelj=, bottle.

=Butik=, shop.

=By=, village; (väder) squall.

=Bygd=, country, neighborhood, district.

=Bygga=, to build; (lita) to rely (på, on).

=Bygnad=, structure, building.

=Byk=, wash, washing.

=Bylte=, bundle, pack.

=Byrå=, chest of drawers.

=Bysätta=, imprison for debt.

=Byta=, to change, to exchange, to barter, to shift.

=Bytta=, pail.

=Byväg=, village road.

=Byxor=, trousers, pantaloons.

=Båda=, both.

=Både … och=, as well … as.

=Båge=, bow, curve, frame.

=Bål=, (af ved), wood-pile; (kropp) trunk; (skål) bowl.

=Båld=, bold, daring, brave.

=Bår=, barrow, litter.

=Bård=, border, edging.

=Bårhus=, mortuary, dead-house.

=Bås=, crib, stall.

=Båt=, boat.

=Båta=, to avail, to be of use, to boot, to profit.

=Båtnad=, advantage, benefit, profit.

=Bäck=, brook, rivulet.

=Bädd=, bed; =bädda=, to make the bed.

=Bäfva=, to tremble, to shake.

=Bäfver=, castor, beaver.

=Bägare=, goblet, cup.

=Bägge=, both.

=Bälg= (bläster), bellows.

=Bälte=, belt, girdle.

=Bända=, to pry, to bend, to strain.

=Bänk=, bench, seat, form.

=Bär=, berry.

=Bära=, to bear, to carry; (om kläder) to wear.

=Bärighet=, bearing, endurance.

=Bäst=, best; =bäste herre=, dear sir; =bästa=, interest.

=Bättra=, to better, to improve.

=Bättre=, better, preferable.

=Böja=, to bend, to incline.

=Böjelse=, inclination, disposition of mind.

=Böjlig=, flexible.

=Böld=, boil, abscess.

=Bölja=, billow, wave.

=Bön=, prayer; (begäran) entreaty, request.

=Böna=, bean.

=Bönbok=, prayer book.

=Böra=, ought (to).

=Börd=, birth, extraction; =Kristi --=, the Nativity.

[Illustration: Kokospalm-plantage på Fidjiöarne.]

=Börda=, (en), burden, load.

=Bördig= (född), native; (fruktbar) fertile, fruitful, rich.

=Börja=, to begin, to commence.

=Början=, beginning; =till en --=, to begin with.

=Börs= (bygnad), exchange, change; (pung) purse.

=Bössa=, fowling-piece, gun.

=Böta=, to pay a fine; (lida, umgälda) to smart (for), to suffer (for).

=Böter=, fine, mulct.

=Böxor=, see =Byxor=.


C.

=Ceder=, cedar.

=Cedera=, to surrender, to cede.

=Cell=, cell.

=Cellväf=, (cellular) tissue.

=Cement=, cement.

=Centner=, hundredweight.

=Central=, central.

=Ceremoni=, ceremony.

=Cession=, bankruptcy, failure.

=Champagne=, champagne.

=Champignon=, mushroom.

=Chanker=, chancre, shanker.

=Charad=, charade.

=Charlatan=, charlatan.

=Charmant=, charming, lovely, splendid.

=Charpi=, lint.

=Chikan=, insult, disgrace, scandal.

=Choklad=, chocolate.

=Cigarr=, cigar.

=Cigarett=, cigarette.

=Cirka=, about.

=Cirkel=, circle, compasses.

=Citat=, quotation.

=Citron=, lemon.

=Civil=, civil.

=Cylinder=, cylinder.


D.

=Dadel=, date.

=Dag=, day; =i dag=, to-day; =fjorton dar=, a fortnight; =härom dagen=,
the other day; =hurdags?= at what time?

=Dagg=, dew.

=Dagligen=, daily, every day.

=Dal=, valley, vale.

=Dallra=, to vibrate.

=Dam=, (fruntimmer), lady; (stoft) dust; (vatten) pond; (fördämning)
bank.

=Damma=, to dust.

=Damspel=, draughts, chequers.

=Dank= (ljus), small candle; =slå --=, to loiter.

=Dans=, dance; =dansa=, to dance.

=Darra=, to tremble, to shake.

=Datera=, to date; =datum=, date.

=Dato=, datum, date.

=De=, they, those.

=Debatt=, debate.

=Debet=, debit; =debitera=, to debit.

=Debut=, first appearance.

=December=, December.

=Defekt=, defective, incomplete.

=Deg=, dough.

=Deklamation=, recitation.

=Dekoration=, decoration.

=Del=, part, deal, portion, share, (af en bok) volume.

=Dela=, to divide, to part.

=Delaktig=, participant (of), concerned (in).

=Delegare=, partner.

=Dels=, partly.

=Deltaga=, to take part (in), to partake (in, of).

=Dem=, them.

=Demokrat=, democrat.

=Demon=, demon, fiend.

=Den=, the, that; =-- som=, he who.

=Denne=, this.

=Der=, there; =-- borta=, yonder.

=Derefter=, thereafter; after that.

=Deremot=, on the other hand, whereas.

=Derför=, therefore; =-- att=, because.

=Derjemte=, beside, besides that.

=Dermed=, therewith, thereby, by means of.

=Dernäst=, next.

=Derom=, about it; =derpå=, thereupon.

=Dess=, his, her, its.

=Desse=, these.

=Desto=, the; =-- bättre=, so much the better.

=Det=, that, it; so; =det finnes=, there is, there are.

=Detalj=, detail, particular.

=Detta=, this; =f. d.=, formerly.

=Di=, suck; =gifva --=, to nurse, to feed.

=Dia=, to suck.

=Diamant=, diamond.

=Diet=, diet, regimen.

=Dig=, thee.

=Dika=, to ditch; =dike=, ditch.

Dikt (skaldestycke), poem; (osanning) fable.

=Dikta=, to invent, to make (up); to write.

=Dimma=, fog, mist.

=Din=, thy, thine.

=Dinapp=, nipple, teat.

=Dingla=, to swing, to dangle.

=Diplom=, diploma.

=Direkt=, direct, straight, right.

=Disig=, muggy, misty, foggy.

=Disk=, counter, bar.

=Diska=, to cleanse, to rinse.

=Disput=, dispute.

=Distrikt=, district, territory.

=Dit=, (thither), there.

=Ditt=, thy, thine.

=Diverse=, divers, various, sundries.

=Djefvul=, devil.

=Djerf=, bold, daring.

=Djup=, deep, profound, low; (ett) depth.

=Djur=, animal, creature, beast.

=Dock=, yet, still, nevertheless, however.

=Docka= (leksak), doll, baby; (tråd) skein; =skepps --= dock.

=Dof=, obtuse, deaf, dull, hollow.

=Doft= (stoft), dust; (vällukt) fragrance, odor.

=Doktor=, doctor; (läkare) physician.

=Dold=, concealed, hidden.

=Dolk=, poniard, dagger.

=Dom=, doom, sentence, judgment, verdict; =--stol=, court of justice,
tribunal.

=Domare=, justice, judge; =-- boken=, the Book of Judges.

=Domna=, to grow numb.

=Dop=, baptism; =--namn=, Christian name.

=Doppa=, to dip, to plunge, to immerge.

=Dos=, dose, dosis.

=Dosa=, box.

=Dotter=, daughter.

=Drabant=, yeoman of the guard.

=Drabba=, to descend on, to fall on.

=Drag=, (dragande), pull; (luft-) draught; (penn-) stroke; (anlets-)
feature; (i schack) move; (karakters-) trait; (ur en pipa) whiff.

=Draga=, to draw, to pull.

=Dragg=, grapnel.

=Dragon=, dragoon.

=Dram= (sup), dram.

=Drapera=, to drape.

=Dref=, oakum.

=Dregla=, slobber, drivel.

=Dregellapp=, bib.

=Dressera=, to train, to break in.

=Dricka= (svagt öl), small-beer; (att) to drink; -- té, to take tea.

=Drifbänk=, hotbed.

=Drift= (instinkt), impulse, motion, instinct; (kraft) activity;
(kreaturs-) drove; (gyckel) mockery.

=Drifva= (förmå), to compel, to urge, to carry; (skämta) to jest; (gå
sysslolös) to lounge; =snö--=, drift of snow.

=Drinkare=, drinker, drunkard.

=Drista sig=, to dare, to venture, to presume.

=Dristig=, bold, daring.

=Droppa=, to drop; =droppe=, drop.

=Droska=, drosky, coupé.

=Drottning=, queen.

=Drucken=, drunk, tipsy.

=Drufva=, grape.

=Drummel=, blunderbuss, lout, lubbar, booby.

=Drunkna=, to be drowned.

=Dryck=, drink, liquor.

=Dryckenskap=, drunkenness.

=Dryg=, ample, large, voluminous; (högmodig) haughty.

=Drypa=, to drop, to trickle.

=Dråp=, manslaughter, homicide.

=Dräglig=, tolerable.

=Drägt=, dress, garment, habit.

=Dränera=, to drain.

=Dräng=, man-servant.

=Dränka=, to drown, to drench.

=Dräpa=, to kill.

=Drätsel=, finances; =-- kammare=, board of f.

=Drög=, dray, sled.

=Dröja=, to stay, to tarry.

=Dröjsmål=, delay, stay.

=Dröm=, dream.

=Drömma=, to dream.

=Dröna=, to drone, to slug.

=Du=, thou.

=Dubba=, to dub; =-- till riddare=, to dub a knight.

=Dubbel=, double, twofold.

=Dubblera=, to double.

=Duell=, duel.

=Duet=, duet, duetto, duo.

=Dufna=, to get (ell. become) flat, stale.

=Dufva=, pigeon, dove.

=Dufven=, stale, flat.

=Duga=, to be good, to be fit (for).

=Duggregn=, drizzle.

=Duglig=, fit, proper, able, clever.

=Dugtig=, doughty, hearty.

=Duk=, cloth, table-cloth.

=Duka=, to lay the cloth.

=Dum=, stupid, dull, foolish.

=Dumbom=, dunce, blockhead.

=Dumdristig=, foolhardy.

=Dumhet=, stupidity, folly.

=Dunder=, thunder, crack, peal.

=Dunkel=, gloomy, dim; (ett) obscurity, dimness.

=Duns=, dump, bump, thud.

=Dunst=, vapor, steam.

=Dusch=, shower-bath.

=Dussin=, dozen.

=Dust=, grapple.

=Dusör=, gratuity, fee.

=Dvala=, torpor, lethargy.

=Dverg=, dwarf.

=Dväljas=, to dwell, to live.

=Dy=, mud, mire.

=Dygd=, virtue; =--ig=, virtuous.

=Dygn=, a day and a night, twenty-four hours.

=Dyka=, to dive.

=Dykare=, diver.

=Dylik=, the like, such.

=Dyna=, cushion.

=Dynga=, dung, muck.

=Dypöl=, slough, cess-pool.

=Dyr=, dear, expensive.

=Dyrbar=, precious, costly, valuable.

=Dyrka=, (tillbedja), to worship, to adore; (upp ett lås) to pick.

=Dyrköpt=, hard-earned.

=Dyster=, dark, gloomy.

=Då=, then, at that time, when, as, since.

=Dåd=, deed, act, feat.

=Dålig=, poor, bad, ill.

=Dån=, din, noise.

=Dåna=, (bullra), to din; (svimma) to faint, to swoon.

=Dåra=, to besot, to infatuate, to befool.

=Dåre=, fool, madman.

=Dårskap=, folly.

=Däck=, deck.

=Däfna=, to grow damp.

=Däfvert=, davit.

=Dämpa=, to quench, to subdue.

=Dö=, to die, to decease.

=Död= (vara), dead; (en) death.

=Döda=, to kill.

=Dödlig=, mortal, deadly.

=Döf=, deaf; =--het=, deafness.

=Dölja=, to conceal, to hide.

=Döma=, to judge; (anse) to deem.

=Döpa=, to baptize, to christen.

=Döpelse=, baptism.

=Dörr=, door.

=Dörrfoder=, door-case.

=Dörrhake=, hinge, door-catch.

=Dörrtröskel=, threshold.

=Dörrvaktare=, door-keeper, janitor.


E.

=Eau-de-cologne=, cologne-water; oftast säges endast cologne.

=Ebb=, ebb; =ebb och flod=, tide; =det är ebb=, the tide goes out.

=Ed=, oath; (svordom) execration.

=Eden=, Eden; garden of Eden.

=Eder, er=, your; yours.

=Edlig=, sworn, on oath.

=Effekt=, effect, duty.

=Efter=, after, behind; (enligt) according to, by, at.

=Efterdöme=, example, pattern.

=Efterfråga=, to inquire after.

=Efterfrågan=, inquiry, demand; =denna vara röner stor --=, this
article is in great demand.

=Efterföljd=, imitation.

=Eftergifvenhet=, compliance.

=Efterhängsen=, importunate.

=Efterkomma=, to obey, to comply with.

=Efterlåten=, indulgent.

=Eftermiddag=, afternoon.

=Efterrättelse=, advice.

=Eftersom=, because, since.

=Eftersträfva=, to aspire to, to aim at.

=Eftertanke=, reflection.

=Efterträda=, to succeed.

=Efterverld=, posterity.

=Efteråt=, afterwards.

=Ega=, to own, to possess.

=Egare=, owner, proprietor.

=Egen=, own, proper, peculiar; (besynnerlig) strange, singular, odd.

=Egendom=, fortune, possession, property, estate.

=Egenhet=, singularity; =egenkär=, selfish.

=Egennytta=, self-interest.

=Egennyttig=, selfish.

=Egensinnig=, obstinate, stubborn.

=Egensinne=, self-will, obstinacy.

=Egenskap=, quality, property.

=Egentlig=, proper, real.

=Egenvilja=, self-will.

=Egg=, edge.

=Egna=, to devote; =egnad=, fit, proper.

=Egodelar=, wealth, riches.

=Egoism=, egotism.

=Egor=, lands, premises, grounds.

=Ehuru=, although, though.

=Ehvad=, whatever; =ehvar=, wherever.

=Ej=, no, not; =-- heller=, nor, neither.

=Ejder=, eider; =--dun=, eiderdown.

=Ek=, oak.

=Ekipage=, equipage, turnout, carriage (and pair), team.

=Eklärera=, to illuminate.

=Ekonom=, economist; =--i=, economy; =ekonomisk=, economic.

=Ekorre=, squirrel.

=Ekoxe=, stag-beetle, horn-beetle, stag.

=Ekskog=, oak-forest.

=Elak=, bad, evil, ill, wicked, malignant, naughty.

=Elakartad=, bad, malignant, virulent.

=Elakhet=, badness, malice.

=Eld=, fire; =--gaffel=, poker.

=Eldfast=, fire-proof, incombustible.

=Eldgaffel=, fire-fork, poker.

=Eldgnista=, fire-spark.

=Eldmärke=, wine-stain.

=Eldmörja=, glowing embers.

=Eldslåga=, flame.

=Eldsprutande=, volcanic, fire-spitting.

=Eldsvåda=, fire.

=Elefant=, elephant; =--tand=, tusk.

=Elfenben=, ivory.

=Elfva=, eleven, =elfte=, eleventh.

=Elektricitet=, electricity.

=Eljest=, else, otherwise.

=Eller=, or.

=Elände=, misery, distress.

=Eländig=, miserable.

=Emalj=, enamel.

=Embete=, office, place.

=Embets-=, =i samns.= official; t. ex. =embetsbref=, official letter,
etc.

=Embetsman=, civil officer.

=Emedan=, because, since, as.

=Emigrant=, emigrant; =emigrera=, to emigrate.

=Emellan=, between, betwixt.

=Emellanåt=, sometimes.

=Emellertid=, meanwhile, however.

=Emot=, against, contrary, towards, to.

=En=, a, an, one; =ende=, sole.

=Endast=, only, solely.

=Endera=, either.

=Endrägt=, concord, unanimity.

=Energi=, energy; =energisk=, energetic.

=Enervera=, enervate, enerve.

=Enfald=, simplicity.

=Enfaldig=, simple, silly.

=Enformig=, uniform; monotonous.

=Engel=, angel.

=Engelsk=, English.

=Engelsman=, Englishman, Briton.

=Enhet=, unity.

=Enhvar=, every one.

=Enhällig, enig=, unanimous, concordant.

=Enka=, widow.

=Enkedrottning=, queen dowager.

=Enkel=, single, plain.

=Enkling=, widower.

=Enkom=, peculiarly, on purpose.

=Enligt=, according (to).

=Enrum=, privacy; =i --=, privately; =sofva i --=, to sleep apart.

=Ens, icke --=, not even.

=Ensam=, alone, solitary.

=Ense, vara --=, to agree.

=Ensidig=, partial.

=Enskild=, private, particular.

=Enslig=, solitary, retired, private, lonely.

=Enträgen=, assiduous, pressing.

=Envis=, stubborn, wilful, obstinate.

=Envälde=, absolute rule (eller government); absolutism, despotism.

=Erbjuda=, to offer.

=Erfara=, to experience, to learn, to know.

=Erfaren=, experienced, skilled, versed (in).

=Erfarenhet=, experience.

=Erfordra=, to require.

=Erg=, verdigris; =i friare bem.= rust.

=Erhålla=, to obtain, to set, to receive.

=Erinra=, to remind; =-- sig=, to remember, to recollect.

=Erinran=, recollection.

=Erkebiskop=, archbishop.

=Erkänna=, to acknowledge, to own, to confess, to admit.

=Erlägga=, to pay down.

=Ernå=, to obtain, to get.

=Ersätta=, to compensate, to repay, to restore.

=Ersättning=, amends, compensation.

=Ertappa=, to surprise, to apprehend, to catch.

=Eröfra=, to conquer, to win.

=Ess= (i spel), ace.

=Essens=, essence (of spirits).

=Etablera=, establish.

=Eter=, ether.

=Etikett= (bruk), etiquette; (på flaskor, etc.) label.

=Ett=, one.

=Etter=, pus; atter, venom.

=Evangelium=, Gospel.

=Evig=, eternal, everlasting.

=Exempel=, example, instance; till --, for instance.

=Exemplar=, copy.


F.

=Fabel=, fable, parable, myth.

=Fabelaktig=, fabulous, mythical.

=Fabricera=, to manufacture, to make.

=Fabrik=, manufactory.

=Fack= (rum i allm.), partition, compartment; (yrke) profession;
=ofta=, line, branch.

=Fackman=, specialist, expert.

=Fadd=, insipid, stale.

=Fadder=, sponsor, god-father, god-mother.

=Fader=, father.

=Fager=, fair, pretty; =-- mö=, fair maid.

=Faktum=, fact; =ett erkändt --=, an acknowledged fact.

=Fal=, for sale, mercenary; prostitute.

=Falk=, falcon, hawk.

=Fall=, fall, downfall; (händelse) case, event; =i --=, in case; =i
alla --=, at all events.

=Falla=, to fall.

=Fallen= (för), given, subject (to).

=Fallenhet=, inclination, disposition, talent.

=Falna=, to wither, to fade.

=Fals=, fold; (ränna) furrow, groove.

=Falsk=, false.

=Falskhet=, falsehood.

=Familj=, family.

=Famla=, to grope, to feel one’s way, to dive.

=Famn=, embrace, arms; (mått) fathom; (=ved-=) cord; =taga i --=, to
hug, to embrace.

=Fan!= the devil!

=Fana=, ensign, colors.

=Fantasi=, fancy, imagination.

=Fantisera=, to dream, to build castles (in the air); (under feber) to
wander, to be delirious.

=Fara= (en), danger, peril, risk, hazard; (att) to travel, to journey,
to depart; (åka) to drive.

=Farbar=, practicable.

=Farbror=, uncle.

=Farfar=, grandfather.

=Farhåga=, fear, apprehensions, misgiving, dread.

=Farlig=, dangerous.

=Farmor=, grandmother.

=Farstu=, hall; =--bro=, front-door landing, doorstep.

=Fart=, course, passage; (hastighet) speed, rapidity.

=Fartyg=, vessel.

=Farvatten=, fair-way, bed, channel; way, passage.

=Farväl=, farewell, good-bye.

=Fasa=, horror, terror.

=Faslig=, horrible, dreadful, hideous.

=Fason=, shape, form, style; (bruk) manner, fashion.

=Fast=, firm, solid, fixed.

=Faster=, aunt.

=Fastna=, to stick, to hitch.

=Fastställa=, to fix, to determine.

=Fasttaga=, to seize.

=Fastvuxen=, grown fixed.

=Fastväxa=, to grow fixed, to grow (on to, to), to fix.

=Fastän=, though, although.

=Fat=, dish, cask.

=Fatal=, fatal, awkward.

=Fatt, hur är det --=, what’s the matter? =taga --=, to catch.

=Fatta=, to catch, to seize, to take; (förstå) to comprehend, to
conceive, to understand.

=Fattas=, to need, to want.

=Fattig=, poor, indigent.

=Fattigdom=, poverty, want.

=Fattighus=, poor house, almshouse.

=Favorisera=, to favor, to patronize, to protect.

=Feber=, fever.

=Feberaktig=, feverish; =feberdrifvande=, febrifuge.

=Februari=, February.

=Feg=, cowardly, dastard.

=Fel=, fault, defect, error, mistake, blunder.

=Fela=, to fail, to err.

=Felande=, defective; =Darwins -- länk=, Darwin’s missing link.

=Felfri=, faultless, without a fault.

=Felslagen=, miscarried, failed, disappointed.

=Feltag=, mistake.

=Fem=, five; =femtio=, fifty; =femton=, fifteen.

=Fena=, fin; =fenig=, finny.

=Ferier=, vacation, holidays.

=Ferm=, prompt, expert, ready, speedy.

=Fernissa=, varnish; (att) to varnish.

=Fest=, feast, festival.

=Fet=, fat; =-- tisdag=, Shrove Tuesday.

=Fetma=, fatness.

=Fett=, fat, grease.

=Fiber=, fibre, fiber, filament.

=Ficka=, pocket, fob.

=Ficktjuf=, pickpocket.

=Fickur=, watch.

=Fiende=, enemy, foe.

=Fiendskap=, enmity, animosity, hatred, ill-will.

=Fiendtlig=, hostile, inimical (to).

=Fiffig=, sly, cunning.

=Figur=, figure.

=Fika=, to seek (to); =-- efter=, to endeavor, to hanker (after).

=Fikon=, fig; =fick du -- Zakarias?= did you enjoy it? I hope you liked
it? are you satisfied?

=Fil=, file.

=Filt=, felt, (sängfilt) blanket.

=Fin=, fine, nice, delicate.

=Finanser=, finances; =dåliga --=, disordered finances.

=Finger=, finger; =--borg=, thimble.

=Finna=, to find.

=Finnas=, to be, to be met with.

=Finne=, Finlander, Finn.

=Finne=, (utslag) pimple.

=Fintlig=, inventive, ingenious.

=Fiol=, fiddle, violin.

=Fiollåda=, violin-case.

=Fiolstråke=, bow.

=Fiolsträng=, violin-string, fiddle-string.

=Fira=, to celebrate, to solemnize.

=Firma=, firm, commercial house.

=Fisk=, fish; =fiska=, to fish.

=Fiskare=, fisher.

=Fjell=, mountain.

=Fjerde=, fourth.

=Fjerrglas=, spy-glass.

=Fjert=, fart, bruit, =--a=, to fart.

=Fjettra=, to fetter, to shackle.

=Fjol=, =i --=, last year.

=Fjolla=, silly (ell. foolish) woman.

=Fjollig=, silly, foolish.

=Fjor=, i, last year.

=Fjorton=, fourteen; =-- dagar=, a fortnight.

=Fjun=, down, floss.

=Fjäder=, (fogel-), feather; (stål-) spring.

=Fjäll=, (tunn skifva), scale; (berg, ofta stafvadt =fjell=) mountain.

=Fjäril=, butterfly.

=Fjäsk=, fuss, bustle; =--a=, to make a fuss.

=Fjät=, step, track.

=Fjättra=, to fetter.

=Flack=, flat, level, open.

=Fladder=, flutter.

=Fladdermus=, se =Flädermus=.

=Flagg=, flag, colors, ensign.

=Flamma=, (en), flame, blaze; (att) to flame, to blaze.

=Flank=, flank.

=Flaska=, bottle, vial.

=Flat=, flat, level.

=Flens=, flange, collar.

=Flere=, more, several.

=Fleste=, most.

=Flicka=, girl, lass, maid.

=Flik=, lap, lappet, tip.

=Flin=, giggle, titter.

=Flink=, brisk, nimble, smart, fleet.

=Flintskallig=, bald, bald-pated.

=Flisa=, chip, flake.

=Flit=, industry, diligence, assiduity, application.

=Flitig=, industrious, diligent, assiduous.

=Flock=, group, parcel, bevy.

=Flod=, river, flood, flow.

=Flor= (tyg), gauze, crape; (slöja) veil; (blomstring) blossom.

=Florett=, floret, foil, fencing-foil.

=Flott= (fett), grease; =bli --=, to get off.

=Flotta=, fleet, navy.

=Fluga=, fly.

=Flugsmuts=, fly-blow, fly-speck.

=Flundra=, flounder, but.

=Flux=, in the twinkling of an eye, in a second, before you can say
Jack Robinson.

=Fly=, to fly, to run away; (sky, undfly) to avoid, to shun.

=Flyga=, to fly.

=Flygel=, wing (of an army), wing (of a house).

=Flykt=, flight, escape.

=Flyktig=, volatile, fickle.

=Flykting=, fugitive.

=Flyta=, to flow.

=Flytta=, to move, to remove, to transfer, to convey.

=Flyttfogel=, bird of passage.

=Flyttning=, moving, removal.

=Flå=, to flay, to skin.

=Flåsa=, to heave for breath, to blow (om hästar).

=Fläck=, spot, blot, stain.

=Fläder=, elder.

=Flädermus=, bat.

=Fläkt=, (vind) gale, waft, cat’s paw; (redskap), corn-van.

=Flämta=, to pant, to gasp; (om ljussken), to flicker.

=Fläng=, agitation, hurry.

=Flärd=, vanity.

=Fläsk=, pork, bacon.

=Fläta=, (en) plait, tress; (att) to plait, to braid.

=Flöda=, to flow, to abound; =-- öfver=, to flow over.

=Flöja=, to leap (over).

=Flöjt=, flute.

=Flöte=, float (på metref).

=Fnurra=, knot; =det kom en fnurra på tråden=, something got into the
way; something got wrong between them.

=Fnöske=, spunk.

=Fock=, fore-sail.

=Foder= (föda), fodder; (tyg) lining.

=Fodra= (föda), to fodder; (med tyg) to line; (med pelsverk) to fur.

=Fodral=, case, casing, box.

=Fog= (anspråk), justice; =med allt fog=, in good justice; with good
reason (ell. right); (sammanfogning) joint.

=Foga=, to join; (anordna) to order; =-- sig= (=i=), to submit (to), to
yield (to), to comply (with).

=Fogel=, bird, fowl.

=Foglig=, compliant.

=Folk=, people, nation.

=Folkkär=, popular.

=Folkmöte=, meeting.

=Folknöje=, popular amusement.

=Folksaga=, folk-tale, folk-lore.

=Folksamling=, crowd of people.

=Folkskola=, public school.

=Folkvisa=, ballad, country song, popular ditty.

=Fond=, (bakgrund) back-ground; (kapital) fund.

=Fordom=, formerly, once.

=Fordra=, to demand, to ask, to require, to claim.

=Fordran=, (begäran) demand; (penning-) claim.

=Form=, form, mould, shape.

=Forntid=, antiquity.

=Fors=, torrent, rapid, fall.

=Forska=, to investigate, to search (for).

=Forsla=, to carry, to convey, to transport.

=Fort=, fast, swiftly, quickly.

=Fortfara=, to continue, to proceed, to go on.

=Fortplanta=, to propagate.

=Fortskaffa=, to convey.

=Fortskrida=, to advance.

=Fortsätta=, to continue.

=Foster=, fœtus, product.

=Fosterland=, native country.

=Fot=, foot; =fötter=, feet.

=Fotogen=, kerosene oil, petroleum.

=Fradga=, froth, foam.

=Frakt=, freight.

=Fram=, forward, forth, onward.

=Frambringa=, to produce.

=Framdrifva=, to drive forth; (ett fartyg) to propel.

=Framför=, before, above.

=Framföra=, to carry, to bring; =-- helsningar=, to present compliments.

=Framgång=, success.

=Framkomst=, arrival.

=Framsteg=, progress.

=Framställa=, to represent, to propound, to propose.

=Framställning=, statement.

=Framtid=, future.

=Framåt=, forward, forth.

=Franko=, post-paid (p. p.).

=Frans=, fringe.

=Fransk=, French; =fransman=, Frenchman.

=Frappera=, to strike; =--nde=, striking.

=Fras=, phrase, expression; =tomma --er=, mere talk.

=Fred=, peace, rest; =låt mig vara i --=, let me alone!

=Freda=, to protect (against, from); =-- sig=, to keep one’s self
clear, to clear one’s self.

=Fredlig=, peaceful.

=Fredag=, Friday.

=Fresta=, to attempt, to try; (locka) to tempt.

=Frestelse=, temptation.

=Fri=, free, exempt, easy; =-- måndag=, Saint Monday, holy-day.

=Fria= (frikänna), to absolve; (till) to court, to woo.

=Friare=, wooer, suitor.

=Frid=, peace; =--full=, peaceful; =--lysa=, to forbid; =--lös=,
peaceless; =--sam=, peaceable.

=Frihet=, liberty, freedom.

=Frikostig=, liberal, generous, openhanded.

=Frilla=, mistress, paramour.

=Frimodig=, frank, bold.

=Frimurare=, freemason.

=Frimureri=, freemasonry.

=Frimärke=, post-stamp, stamp.

=Frisera=, to frizzle; to curl the hair; to dress the hair.

=Frisinnad=, liberal-minded, liberal, broad.

=Frisk=, (kylig), fresh, cool; (sund) sound, healthy.

=Fristad=, free city, asylum, refuge.

=Fristående=, freestanding, isolated.

=Fritänkare=, freethinker.

=Frivillig=, voluntary, spontaneous; (en) volunteer.

=Frodas=, to thrive.

=Frodig=, plump, vigorous.

=From=, pious, devout, mild, gentle, harmless, meek.

=Fromhet=, piousness.

=Frossa=, ague.

=Frost=, frost.

=Frottera=, to rub, to chafe.

=Fru=, mistress; =min --= (vid tilltal), madam.

=Frukost=, breakfast, lunch.

=Frukt=, fruit.

=Frukta=, to fear, to dread, to apprehend.

=Fruktan=, fear, dread, apprehension, terror, awe.

=Fruktbar=, fertile.

=Fruktbärande=, fruitful.

=Fruktlös=, fruitless, vain, futile, useless.

=Fruktsam=, fruitful, fecund, prolific.

=Fruntimmer=, lady, woman.

=Frusen=, frozen, cold.

=Fryntlig=, cheerful, kind, affable.

=Frysa=, to freeze, to be cold.

=Fråga= (att), to ask (about), to question, to interrogate, to inquire
(for, about); (en) question, interrogation.

=Från=, from.

=Frånvarande=, absent.

=Frånvaro=, absence.

=Fräck=, impudent, insolent.

=Fräjd=, character, repute, reputation, renown.

=Fräken=, horse-tail.

=Fräkne=, freckle.

=Frälsa=, to save.

=Frälsare=, saviour.

=Främja=, to further, to forward, to favor, to promote, to advance.

=Främling=, stranger.

=Främmande=, strange.

=Främre=, anterior.

=Främst=, foremost.

=Frän=, rancid, rank, frowzy.

=Frände=, relation.

=Fränka=, kinswoman.

=Fräsa=, to hiss, to frizzle, to seethe.

=Fräta=, to fret, to corrode.

=Frö=, seed, germ.

=Fröjd=, joy, exultation.

=Fröjda=, to delight.

=Fröken=, lady, miss.

=Fuffens=, trick, fun.

=Fukt=, moisture, humidity, damp.

=Fuktig=, damp, moist, humid.

=Fuktfri=, free from damp, dry.

=Ful=, ugly, unhandsome, ill-looking, (om väder etc.) bad.

=Full=, full, replete, complete, total; (drucken) drunk.

=Fullborda=, to fulfill, to accomplish, to complete.

=Fullfölja=, to follow up, to pursue to the end.

=Fullgiltig=, indisputable.

=Fullgod=, valid, up to the mark.

=Fullgöra=, to perform, to execute, to fulfill.

=Fullkomlig=, perfect.

=Fullmagt=, full powers, authority.

=Fullmägtig=, mandatory; attorney.

=Fullriggad=, fullrigged.

=Fullständig=, complete, perfect, entire, whole.

=Fulltalig=, full-numbered, complete, in full.

=Fulltonig=, sonorous.

=Fullvuxen=, full grown.

=Fullända=, to complete.

=Fundera=, to think (of, about, on), to ponder (over).

=Furste=, prince.

=Fur, furu-=, pine, fir.

=Fusk=, botch, bungle; =--a=, to cheat.

=Futtig=, paltry, shabby, mean.

=Fy=, fy! fie! pish! =fy skam!= for shame.

=Fylla=, to fill; (göra drucken) to make drunk; =i --n=, in a drunken
fit.

=Fyllerie=, drunkenness.

=Fynd=, find; discovery.

=Fyndig=, inventive.

=Fyr=, lighthouse; =en glad --=, a jolly fellow.

=Fyra=, four; =fyrtio=, forty.

=Fyrkant=, square.

[Illustration: Höfdingens bostad, Senegambien, Afrika.]

=Fyrskepp=, lightship.

=Fyrtorn=, lighthouse.

=Fyrverkeri=, firework.

=Få=, few; =några --=, a few; -- (erhålla) to get, to obtain;
(tillåtas) to be permitted, may.

=Fåfäng= (flärdfull), vain; (gagnlös) idle.

=Fåfänga=, vanity.

=Fåkunnig=, unlearned, ignorant.

=Fålla=, to hem.

=Fåne=, fool, idiot.

=Fånga=, to catch, to capture.

=Fånge=, prisoner.

=Fångvaktare=, warder, keeper, jailer.

=Fånig=, underwitted, idiotic.

=Fåordig=, chary of words, laconic.

=Får=, sheep; =--kött=, mutton.

=Fåra=, groove, furrow.

=Fä=, beast, brute.

=Fädernesland=, native country.

=Fägna sig=, to rejoice (at).

=Fäkta=, to fight, to strive.

=Fälla= (tappa), to drop; (slå omkull) to cast, to knock down;
(nedhugga) to fell; (dömma skyldig) to condemn; =-- tårar=, to shed
tears.

=Fält=, field, plain.

=Fältskär=, surgeon.

=Fälttåg=, campaign.

=Fängelse=, prison, jail.

=Fängsla=, to imprison, to captivate.

=Fänghål=, vent, touch-hole.

=Fänrik=, ensign.

=Färd=, voyage, course, way.

=Färdig= (beredd), ready, prepared; (fullbordad) finished, done;
(skicklig) expert.

=Färg=, color, tint, hue; paint.

=Färga=, to dye, to color.

=Färsk=, fresh, new.

=Fästa=, to fasten, to fix.

=Fästman=, lover, sweetheart.

=Fästmö=, mistress, sweetheart.

=Fästning=, castle, fortress.

=Föda= (få ungar), to bear; (nära) to feed, to nourish; (alstra) to
breed, to produce; (en) food, aliment.

=Född=, born.

=Födelse=, birth, nativity.

=Födelsebygd=, native place.

=Födelsedag=, birthday.

=Födelseort=, birthplace; =--stad=, native town.

=Födkrok=, trade, business, profession.

=Föga=, little, a little.

=Föl=, colt, foal.

=Följa=, to follow, to attend, to accompany.

=Följaktligen=, consequently.

=Följaktig=, accompanying; =vara någon --=, to accompany anyone.

=Följd=, consequence, sequel, result; (ordning) succession.

=Fönsterbåge=, window-sash; sash.

=Fönsterfoder=, window case.

=Fönsterkarm=, window-frame.

=Fönsterkitt=, putty.

=Fönsterluft=, light, bay, day.

=Fönsternisch=, embrasure, bay.

=Fönsterruta=, window-pane.

=Fönster=, window.

=För= (=alltför=), too; (=framför=) before; =i stället --=, instead of;
=-- att=, in order to; =-- en vecka sedan=, a week ago; =-- alltid=,
for ever; =-- min del=, as for me, for my part.

=Föra=, to convey, to carry, to bring, to lead.

=Förakt=, contempt, disdain.

=Förakta=, to despise, to scorn.

=Föranleda=, to cause, to bring on, to induce.

=Föranlåta=, se föreg.; =föranlåten, finna sig --=, find one’s self
called upon (to).

=Föranstalta=, to arrange for, to take steps.

=Förarbeta=, to manufacture; to use upp.

=Förare=, guide.

=Förarga=, to offend.

=Förargelse=, scandal, offence.

=Förargelseväckande=, offensive, scandalous.

=Förarglig=, vexatious, troublesome, annoying, provoking.

=Förband=, bond, ligature.

=Förbanna=, to curse.

=Förbannelse=, curse.

=Förbarma sig=, to have compassion (on), to pity.

=Förbehåll=, reserve, exception, condition.

=Förbereda=, to prepare.

=Förberedelse=, preparation.

=Förbi=, by, past; done.

=Förbida=, se =Vänta=.

=Förbigående=, =i --=, in passing, by the way.

=Förbinda= (sår), to tie up; (förena) to knit together, to join;
(förpligtiga) to oblige, to engage.

=Förbinda sig=, to engage one’s self (to).

=Förbindelse= (=förening=), connection; (pligt) obligation, engagement.

=Förbindlig=, obliging.

=Förbise=, to overlook, to disregard.

=Förbistra=, to confound; =förbistring=, confusion.

=Förbittrad=, enraged.

=Förbjuda=, to forbid.

=Förblanda=, to mix up, to confound.

=Förblekna=, to grow pale, to fade.

=Förblifva=, to remain.

=Förblinda=, to blind, to dazzle.

=Förbluffa=, to amaze.

=Förblöda=, to bleed to death.

=Förborga=, to conceal.

=Förbruka=, to consume, to use up.

=Förbruten=, forfeited.

=Förbrylla=, to confound.

=Förbrytare=, criminal.

=Förbrytelse=, crime, offence.

=Förbud=, prohibition.

=Förbund=, alliance, confederacy.

=Förbunden=, obliged (to).

=Förbättra=, to improve.

=Förbättring=, improvement, reformation.

=Förbön=, intercession, entreaty; commendatory prayer; prayer.

=Fördel=, advantage, profit, interest, benefit.

=Fördela=, to distribute, to divide.

=Fördelaktig=, advantageous, profitable.

=För den skull=, therefore.

=Förderf=, ruin, corruption.

=Förderflig=, ruinous, destructive, pernicious.

=Förderfva=, to ruin, to destroy, to spoil, to corrupt.

=Fördjupad= (i), absorbed (in), lost (in), intent (upon).

=Fördold=, occult, secret, hidden, concealed.

=Fördom=, prejudice.

=Fördrag=, treaty.

=Fördrifva=, to expel, to dispel.

=Fördröja=, to delay, to detain.

=Fördubbla=, to double.

=Fördunkla=, to eclipse, to obscure.

=Fördunsta=, to evaporate.

=Fördöma=, to condemn.

=Före=, before.

=Förebild=, type; pattern, example, model.

=Förebringa=, to produce.

=Förebrå=, to reproach (with; for), to reprove (of).

=Förebråelse=, reproach.

=Föredraga=, (gifva företräde), to prefer (to), (utföra) execute;
(redogöra) to report.

=Föredöme=, model, example.

=Förefalla= (hända), to happen; (synas) to seem, to appear.

=Förefinnas=, to be, to be found.

=Föregifva=, to pretend.

=Föregå=, to precede; =föregående=, antecedent, previous, former.

=Förehafva=, to be about.

=Förekomma= (förebygga), to prevent, to obviate; (hända) to occur;
(synas) to appear, =till förekommande af=, in order to prevent.

=Föreligga=, to be present, to be presented.

=Förelägga=, to lay before, to present, to submit.

=Föreläsa=, to hold a lecture, to lecture (upon).

=Föreläsning=, reading, lecture.

=Föremål=, object, matter.

=Förena=, to unite, to join.

=Förening=, union.

=Förenkla=, to simplify.

=Förenlig=, consistent (with, to).

=Föresats=, purpose, intention.

=Föreskrift=, prescription.

=Föreskrifva=, to prescribe, to direct, to appoint.

=Föreslå=, to propose.

=Förespegla=, to hold out, to promise, to depict.

=Förestå= (sköta), to manage; (tillstunda) to be near at hand.

=Föreståndare=, administrator, director (of).

=Föreställa= (visa), to expose, to show; (afbilda) to represent;
(presentera) to present; =-- sig=, to imagine, to think.

=Föreställning=, representation, idea; (=teater-=) performance.

=Föresväfva=, to float (ell. hover) before (one’s mind).

=Föresyn=, example, model.

=Föresätta sig=, to determine.

=Företag=, undertaking, enterprise, task.

=Företaga sig=, to undertake.

=Företagsam=, active.

=Företal=, preface.

=Förete=, to produce, to exhibit, to present.

=Företeelse=, event, occurrence, phenomenon.

=Företräde= (tillträde), admission; (rang) precedence; (i rättigheter)
prerogative, preference.

=Föreviga=, to perpetuate, to celebrate, to consecrate.

=Förevisa=, to show, to exhibit.

=Förevita=, to reproach.

=Förevändning=, pretext.

=Förfall= (hinder), hinderance; (försämring) decay, decline.

=Förfalla=, to decay, to decline, to fall to ruin.

=Förfallodag=, day of payment.

=Förfalska=, to falsify, to counterfeit.

=Författa=, to compose, to write.

=Författare=, author.

=Författning=, statute, constitution.

=Förfela=, to miss, to fail.

=Förflugen=, wild, random; äfven, indiscreet.

=Förfluten=, gone by, by-gone, past.

=Förflyta=, to pass, to expire; förfluten, past.

=Förfoga=, to dispose (of).

=Förfogande=, disposal.

=Förfriska=, refresh, recreate.

=Förfriskning=, refreshment.

=Förfrusen=, benumbed with cold.

=Förfråga sig=, to ask (about).

=Förfång=, prejudice, detriment; =till -- för=, to the detriment of.

=Förfäder=, ancestors.

=Förfäkta=, to vindicate, to assert, to maintain.

=Förfära=, to frighten.

=Förfäran=, horror, fright.

=Förfärdiga=, to make, to manufacture.

=Förfärlig=, terrible, dreadful, horrid.

=Förfölja=, to pursue.

=Förföra=, to seduce.

=Förfördela=, to wrong, to injure, to harm.

=Förförelse=, seduction.

=Förförisk=, seductive, fascinating, seducing.

=Förgapa sig på=, to fall in love with.

=Förgift=, poison, venom.

=Förgifva=, to poison.

=Förgjord=, bewitched.

=Förgrena sig=, to ramify, to branch out.

=Förgripa sig=, to commit an outrage, to assault.

=Förgyld=, gilded, gilt.

=Förgylla=, to gild.

=Förgå= (förflyta), to pass away, to vanish; =-- sig=, to offend, to
injure; =förgås=, to perish, to be lost.

=Förgår=, the day before yesterday.

=Förgås=, to perish, to be lost.

=Förgäfves=, in vain, to no purpose.

=Förgängelse=, decay, corruption, destruction.

=Förgäta=, to forget.

=Förhand=, =på --=, previously, in advance, (i spel) lead.

=Förhasta sig=, to be too hasty, to act under the impulse of one’s
first feelings.

=Förhatad=, detested, abhorred.

=Förhatlig=, hateful, odious, obnoxious.

=Förherrska=, to prevail.

=Förhinder=, obstacle.

=Förhoppning=, hope, expectation, prospect.

=Förhålla sig= (vara), to stand, to be; (bära sig åt) to behave.

=Förhäfva sig=, to boast, to vaunt, to pride.

=Förhänge=, curtain, screen.

=Förhärdad=, obdurate.

=Förhör=, examination, trial.

=Förifra sig=, to grow passionate, to get hot.

=Förirra sig=, to go astray, to be lost.

=Förjaga=, to chase away, to expel.

=Förkasta=, to reject, to refuse.

=Förkastlig=, condemnable.

=Förklara= (tillkännagifva), to declare; (uttyda) to explain.

=Förklaring=, declaration; explanation.

=Förklena=, disparage, detract, belittle.

=Förkläda=, disguise, masque.

=Förkläde=, apron.

=Förkofran=, improvement.

=Förkofra sig=, to improve, to increase.

=Förkomma=, to be lost.

=Förkorta=, to shorten, to abbreviate, to abridge.

=Förkrossa=, to crush, to annihilate.

=Förkrympt=, stunted.

=Förkunna=, to announce, to publish.

=Förkyla= sig, to catch cold.

=Förkärlek=, predilection.

=Förlag=, stock, store.

=Förlagsrätt=, copyright.

=Förlama=, to lame.

=Förleda=, to seduce.

=Förliden=, past, gone; =förlidet år=, last year.

=Förlig=, fair, =-- vind=, fair wind.

=Förlika=, to reconcile (to).

=Förlikning=, reconciliation, agreement.

=Förlisa=, to lose.

=Förlita sig=, to depend (upon), to rely (on), to trust (in).

=Förlofva=, to affiance, to engage.

=Förlofning=, espousal, engagement.

=Förlopp= (tid), expiration; (sätt) course.

=Förlora=, to lose.

=Förlorad=, lost, undone; ruined; =--e ägg=, poached eggs, fried eggs.

=Förlossa=, to deliver (from), to redeem (from).

=Förlust=, loss, disadvantage.

=Förlusta sig=, to amuse one’s self.

=Förlustelse=, amusement, diversion.

=Förlustig=, =döma --=, to sentence to forfeiture of.

=Förlåta=, to forgive, to pardon.

=Förlåtelse=, pardon.

=Förlägen=, puzzled (with), embarrased (at), at a loss (for).

=Förlägga=, (l. på orätt ställe), to mislay; (flytta) to transfer;
(böcker) to publish.

=Förläggare=, publisher.

=Förläggarslef=, soup-ladle.

=Förläna=, to grant (to), to bestow (upon), to confer (upon); to endow
(with); =-- mig kraft, O Gud!= grant me power, O God!

=Förlänga=, to lengthen, to prolong.

=Förläsa sig=, to overread one’s self.

=Förläst=, overread.

=Förlöjliga=, to ridicule, to deride, to mock.

=Förlösa=, to deliver (of), to midwife (of).

=Förmak=, drawing-room.

=Förman=, superior.

=Förmana=, to admonish, to warn, to caution.

=Föremast=, foremast.

=Förmedla=, to negotiate, to mediate, to procure.

=Förmena=, to deny, to forbid; (tro) to be of opinion, to think, to
believe.

=Förmer=, of higher worth.

=Förmiddag=, forenoon, morning.

=Förmildra=, to mitigate.

=Förminska=, to reduce, to abridge.

=Förmoda=, to suppose.

=Förmultna=, to moulder, to crumble to dust, to decay.

=Förmyndare=, guardian.

=Förmå= (beveka), to induce, to cause; (vara i stånd) to be able.

=Förmåga=, power, reach.

=Förmån=, advantage, profit, benefit, use.

=Förmäla=, to report, to state, to tell.

=Förmäla sig=, to marry, to wed.

=Förmäten=, presumptuous, arrogant, audacious, insolent, bold.

=Förmögen= (rik), wealthy; (i stånd till) able, capable (of).

=Förmögenhet=, wealth, opulence; faculty.

=Förmörka=, to darken, to obscure, to eclipse.

=Förnamn=, Christian name.

=Förnedra=, to abase, to humble, to lower.

=Förnedring=, debasement.

=Förneka=, to deny.

=Förnimma=, to perceive.

=Förnuft=, reason, sense, understanding.

=Förnuftig=, reasonable.

=Förnya=, to renew, to renovate, to repeat.

=Förnäm=, noble, gentle.

=Förnämst=, principal, chief.

=Förnärma=, to offend, to insult.

=Förnöja= (tillfredsställa), to content, to satisfy; (glädja) to divert.

=Förnöjd=, contented, delighted.

=Förolyckas=, to perish, to be lost.

=Förolämpa=, to offend, to affront.

=Förord=, recommendation; (företal) preface.

=Förordna=, to order, to dispose; to constitute.

=Förorsaka=, to cause.

=Förorätta=, to wrong, to injure, to affront.

=Förpakta=, to farm, to rent.

=Förpanta=, to mortgage.

=Förplikta=, to oblige, to engage.

=Förpläga=, to treat, to entertain.

=Förpost=, outpost.

=Förqväfning=, smothering, suffocation.

=Förr= (fordom), formerly, once; (snarare) sooner; (hellre) rather;
=--än=, before.

=Förra=, former; =-- veckan=, last week.

=Förrgår=, se =Förgår=.

=Förringa=, to reduce, to diminish, to abate, to lessen, to decrease.

=Förrutna=, to rot, to rotten; =--else=, putrefaction, rotting.

=Förråd=, store, stock, reserve.

=Förråda=, to betray.

=Förräderi=, treason.

=Förrädare=, betrayer, traitor.

=Förrädisk=, treacherous.

=Förrän=, before.

=Förränta=, to make profitable, to put out to interest.

=Förrätt=, entree, entry.

=Förrätta=, to perform, to do, to execute, to transact.

=Förrättning=, business.

=Försaka=, to renounce.

=Församla=, to assemble, to gather, to collect.

=Församling=, assembly; (socken) parish.

=Försann=, forsooth, in verity, indeed.

=Försats=, premise.

=Förse=, to provide, to furnish.

=Förseelse=, mistake, fault.

=Försegla=, to seal, to seal up.

=Försena=, to delay.

=Försiggå=, to take place, to happen, to come to pass.

=Försigtig=, prudent, cautious.

=Försigtighet=, prudence.

=Försilfra=, to silver-plate; =--d=, silver-plated.

=Försinka=, to retard, to detain; =-- sig=, to stay too long.

=Försjunka=, to sink, to get (ell. become) absorbed in, to be lost in;
=--en i tankar=, lost in contemplation, absorbed in thought.

=Förskaffa=, to procure, to get.

=Förskingra=, to scatter, to dissipate.

=Förskjuta=, to reject; =-- pengar=, to advance money.

=Förskona=, to spare, to save.

=Förskott=, advance.

=Förskräcka=, to frighten.

=Förskräckelse=, terror.

=Förskräcklig=, terrible.

=Förskyllan=, merit, deserving.

=Förskämd=, foul, corrupt (-- smak, -- taste).

=Försköna=, to beautify, to embellish, to adorn.

=Förslag=, project, plan, scheme.

=Förslagen=, crafty, cunning, astute, clever.

=Förslappa=, to weaken; =--s=, to get weak.

=Förslå=, to suffice, to be enough.

=Förslösa=, to waste, to squander.

=Försmå=, to disdain, despise, to disregard.

=Försmäda=, to scoff, to sneer, to abuse.

=Försmädlig=, provoking.

=Försmäkta=, to languish, to pine, to perish.

=Försnilla=, to embezzle, to purloin.

=Försoffad=, lethargic, dull, drowsy.

=Försofva sig=, to oversleep one’s self.

=Försona=, to atone (for); (förlika) to reconcile.

=Försoning=, reconciliation.

=Försorg=, care; =draga -- om=, to take care of.

=Förspilla=, to spill, to lose.

=Försprång=, start, advance.

=Först=, first, at first.

=Förstad=, suburb.

=Försteg=, precedence, lead.

=Förstelna=, to grow stiff, to stiffen; =--d af köld=, stiff with cold.

=Förstena=, to petrify.

=Förstfödd=, first-born, first-begotten.

=Förstockad=, hardened, obstinate, perverse.

=Förstoppning=, constipation.

=Förstora=, to enlarge.

=Försträcka=, to advance.

=Förströelse=, amusement.

=Förstuga=, entry.

=Förstå=, to understand.

=Förstånd=, understanding.

=Förståndig=, sensible, prudent, wise, judicious.

=Förställa sig=, to feign.

=Förställning=, dissimulation, hypocrisy.

=Förstämd=, discordant; (nedslagen) low-spirited, cast down.

=Förstärka=, to strengthen.

=Förstöra=, to destroy, to ruin; (slösa) to squander.

=Förstörelse=, destruction.

=Försumlig=, negligent.

=Försumma=, to neglect.

=Försvaga=, to weaken.

=Försvar=, defence.

=Försvara=, to defend.

=Försvinna=, to disappear.

=Försyn=, providence.

=Försåtlig=, insiduous.

=Försäkra=, to assure, to insure.

=Försäkran=, assurance.

=Försälja=, to sell, to dispose of.

=Försämra=, to make worse, to impair.

=Försända=, to send.

=Försök=, attempt, essay, trial.

=Försöka=, to try, to essay.

=Försörja=, to maintain, to provide for, to support.

=Förtal=, slander.

=Förtala=, to slander.

=Förtappad=, lost, dead, perished, damned.

=Förteckning=, list, index, table.

=Förtenna=, to tin; =förtent jernbleck=, white sheet-iron.

=Förtid=, foretime; =i --=, in foretime, too soon.

=Förtiga=, to conceal.

=Förtjena=, to gain; to deserve.

=Förtjenst=, profit; merit.

=Förtjusa=, to charm.

=Förtjusning=, rapture.

=Förtona= (om ljud), to die away; (om dagrar etc.) to fade, to fade
away.

=Förtorka=, to dry up; =--t löf=, dead leaf.

=Förtrampa=, to tread down; to trample down.

=Förtret=, vexation, harm.

=Förtreta=, to vex, to irritate.

=Förtro=, to trust (with).

=Förtroende=, confidence.

=Förtrogen=, familiar.

=Förtrolig=, intimate.

=Förtrolla=, to enchant, to bewitch, to fascinate.

=Förtrupp=, avant-guard.

=Förtryck=, oppression.

=Förtrycka=, to oppress.

=Förtryta=, to provoke, to aggravate, to regret.

=Förtrytelse=, anger, regret, indignation.

=Förträfflig=, excellent.

=Förtrösta=, to trust, to put one’s trust (in), to confide (in).

=Förtröttas=, to flag, to tire.

=Förtulla=, to pay duty (on ell. for goods).

=Förtvifla=, to despair.

=Förtviflan=, despair.

=Förtyda=, to misinterpret, to misrepresent.

=Förtydliga=, to make clear, to illustrate, to clear up.

=Förtäckt=, disguised.

=Förtälja=, to tell, to narrate, to relate.

=Förtänka=, to think ill of, to find fault with, to blame.

=Förtära=, to eat, to consume.

=Förtäring=, entertainment.

=Förtörna=, to offend.

=Förunderlig=, wonderful.

=Förundran=, wonder.

=Förundra sig=, to wonder (at).

=Förut=, before, beforehand.

=Förutan=, without.

=Förutom=, except; with the exception of.

[Illustration: Butelj-trädet i Australien.]

=Förutse=, to foresee, to anticipate.

=Förutsätta=, to presuppose.

=Förutsättning=, supposition.

=Förvalta=, to manage, to govern.

=Förvaltare=, steward, manager.

=Förvaltning=, administration.

=Förvandla=, to change.

=Förvandling=, change.

=Förvar=, care, charge, custody.

=Förvara=, to keep, to secure.

=Förveckla=, to entangle.

=Förverka=, to forfeit, to lose.

=Förverkliga=, to realize, to execute.

=Förvexla=, to confound.

=Förvilla=, to lead astray, to mislead.

=Förvirra=, to confound.

=Förvirring=, confusion.

=Förvissad=, assured (of).

=Förvåna=, to astonish.

=Förvåning=, astonishment.

=Förväg=, =i --=, beforehand.

=Förvärfva=, to acquire.

=Föråldrad=, obsolete.

=Föräldralös=, orphan.

=Föräldrar=, parents.

=Förälskad=, enamored (of).

=Förälska sig=, to fall in love (with).

=Föränderlig=, changeable.

=Förändra=, to alter, to change.

=Förändring=, change, reform.

=Förära=, to present (with).

=Föröda=, to devastate, to waste.

=Förödelse=, devastation, destruction.

=Förödmjuka=, to humble.

=Förödmjukelse=, humiliation mortification.

=Föröka=, to augment.

=Fösa=, to drive.


G.

=Gadd=, stinger, piercer.

=Gaffel=, fork.

=Gaffelformig=, forked, furcated.

=Gafvel=, gable; =på vid --=, wide open.

=Gagn=, benefit, profit, use.

=Gagnlös=, useless, unprofitable.

=Gagna=, to be of use.

=Gala=, to crow; =i full gala=, in full dress.

=Galen=, mad, insane.

=Galenskap=, madness.

=Galer=, galley.

=Galerslaf=, galley-slave.

=Galet=, wrong, wrongly, amiss.

=Galgbacke=, gibbet-place.

=Galge=, gallows.

=Galgrep=, halter.

=Galgstreck=, hang-gallows trick.

=Gall=, barren, sterile.

=Gallblåsa=, gall-bladder.

=Galle=, gal, bile.

=Galler=, lattice, grate.

=Gallskrik=, yell; =--a=, to yell, to howl, to scream.

=Galläpple=, gall-nut, oak-apple.

=Galnas=, to play pranks.

=Galon=, galloon, lace.

=Galopp=, gallop.

=Galt=, hog.

=Gammal=, old, aged, ancient.

=Gamman=, mirth, merriment.

=Gan=, gill.

=Ganska=, very, rather.

=Gap=, mouth, chasm.

=Gapskratt=, loud laughter.

=Garantera=, to guarantee, to warrant.

=Garde=, guard (foot g., horse g.).

=Gardin=, curtain.

=Garfva=, to tan.

=Garfvare=, tanner.

=Garn=, yarn, twist.

=Garnera=, to trim (mat), to garnish.

=Garnison=, garrison.

=Garnityr=, (smycken) set; (på kläder) trimming.

=Garnnystan=, ball of yarn.

=Gas= (ånga), gas; (tyg) gauze.

=Gata=, street.

=Gedigen=, solid, substantial.

=Gehäng=, sword-belt.

=Gehör=, musical ear; (aktning) respect, esteem.

=Gemen=, common, vulgar, mean, low, sordid, vile.

=Gemensam=, mutual.

=Gemål=, consort, spouse.

=Gen=, near, short.

=Genant=, embarrassing, annoying, awkward.

=Genast=, instantly.

=Genera=, to trouble, to inconvenience, to worry.

=General=, general.

=Genever=, gin.

=Gengåfva=, present in return; return-gift.

=Gengångare=, ghost, spectre.

=Gengäld=, return, retribution.

=Gengälda=, to return, to repay.

=Genkärlek=, return of affection.

=Genljud=, echo.

=Genmäla=, to reply, to rejoind.

=Genom=, through, by.

=Genomborra=, to perforate.

=Genombruten=, pierced, perforated.

=Genomdrifva=, to pull through, to carry through.

=Genomfart=, passage.

=Genomforska=, to explore.

=Genomfrusen=, frozen through, frozen to ice.

=Genomföra=, to carry out, to accomplish.

=Genomgripande=, thorough, radical, sweeping.

=Genomgå=, to go through.

=Genomgående=, thorough.

=Genomkokad=, done.

=Genomresa=, to pass through, to traverse, to cross.

=Genomrutten=, rotten through.

=Genomskinlig=, transparent.

=Gensträfvig=, obstinate.

=Genväg=, short cut.

=Gerna=, fain, willingly.

=Gerning=, action, deed, act.

=Gestalt=, shape, figure.

=Gesäll=, journeyman, (j. carpenter, tailor, etc.).

=Get=, goat.

=Geting=, wasp.

=Gevär=, gun, musket.

=Gifmild=, generous.

=Gift=, poison; -- married.

=Gifta sig=, to marry.

=Giftermål=, marriage.

=Giftig=, poisonous.

=Gifva=, to give; =-- efter=, to yield; =-- sig=, to surrender; =det
gifves=, there is.

=Gigtåg=, brail, clew-garnet, clew-line.

=Gikt=, gout.

=Gilja=, to woo.

=Gilla=, to approve (of).

=Gille=, guild, society.

=Giller=, trap, gin; =gillra=, to put a trap for.

=Giltig=, valid.

=Gips=, gypsum, plaster of Paris, stucco.

=Girig=, avaricious.

=Girigbuk=, miser.

=Girighet=, avarice.

=Gissa=, to guess.

=Gissel=, scourge.

=Gissla=, to scourge, to flagellate.

=Gitta=, to take the trouble, to think proper (ell. fit).

=Gjuta=, to cast; (ut) to pour.

=Gjuteri=, foundry.

=Glad=, glad, cheerful, gay.

=Glada=, kite.

=Gladlynt=, gay, cheerful.

=Glaf, glaven=, glaive, glave; (svärd) falchion.

=Glam=, merriment, mirth.

=Glandel=, gland.

=Glans=, lustre, splendor.

=Glas=, glass.

=Glasmästare=, glazier.

=Glasögon=, spectacles, glasses.

=Glatt=, smooth.

=Gles=, thin, rare.

=Glida=, to glide.

=Glimma=, to glimmer.

=Glimmer= (mineral), mica.

=Glitter=, glitter, spangle.

=Glugg=, hole, aperture.

=Glupsk=, voracious.

=Glädjas=, to rejoice (at).

=Glädje=, joy, gladness.

=Glädtig=, gay, cheerful.

=Gläfs=, yelping, barking.

=Glänsa=, to shine.

=Glöd=, burning coal, glow.

=Glödga=, to neal, to heat.

=Glömma=, to forget.

=Glömsk=, forgetful (of).

=Glömska=, forgetfulness.

=Gnabb=, bickering, tiff, spat.

=Gnabbas=, to bicker, to tiff, to spat, to jangle, to jar, to quarrel.

=Gnaga=, to gnaw, to nibble.

=Gnagare=, gnawer; (zool.) rodent (pl. rodentia).

=Gnat=, carping, nagging, nibble.

=Gnida=, to rub; =--re=, niggard.

=Gnissla=, to grit, to grate, to screak, to squeak.

=Gnista=, spark, sparkle.

=Gnola=, to hum.

=Gnugga=, to rub.

=Gny=, clamor, (vapengny) clash of arms.

=Gnägga=, to neigh.

=God=, good, kind.

=Godhet=, goodness.

=Godkänna=, to approve (of).

=Godlynt=, good-tempered.

=Godmodig=, se föreg.

=Gods=, goods, effects; estate.

=Godsegare=, proprietor.

=Godsint=, good-natured.

=Godståg=, freight-train; =--vagn=, freight-car.

=Godtrogen=, confident, credulous, unsuspicious.

=Godtycke=, pleasure.

=Golf=, floor.

=Gom=, palate.

=Gosse=, boy, lad.

=Grad=, degree.

=Graf=, grave, tomb; ditch.

=Grafvård=, tombstone.

=Graföl=, funeral.

=Gran=, pine.

=Grand=, atom, corpuscle, least, particle.

=Grann=, gaudy, fine.

=Granne=, neighbor.

=Grannlaga=, delicate, regardful, nice.

=Grannlåt=, finery, gimcrack.

=Grannskap=, neighborhood.

=Granska=, to examine.

=Gratis=, gratis.

=Gratulera=, to congratulate.

=Grefve=, earl, count.

=Grefvinna=, countess.

=Gren=, bough, branch.

=Grensle=, astride.

=Griffel=, slate-pencil.

=Grift=, crypt, grave.

=Griller=, scruple, whim, fancy.

=Grimma=, halter (för hundar, etc.), muzzle.

=Grin=, grin; (flin) fleer, (grimas) grimace.

=Grind=, gate.

=Gripa=, to catch, to seize.

=Gris=, pig.

=Grisstek=, roast pig.

=Gro=, to germinate.

=Groda=, frog.

=Grof=, coarse, big, rude.

=Groll=, grudge.

=Grop=, pit, ditch; dimple.

=Grosshandlare=, merchant.

=Grubbla=, to ponder.

=Gruflig=, dreadful.

=Grufva=, mine.

=Grufva sig=, to grieve (at, over), to complain (of).

=Grumlig=, muddy, turbid.

=Grund= (ett), shallow; (skäl) reason, motive.

=Grundlig=, fundamental, radical, thorough.

=Grundlägga=, to found.

=Grundsats=, principle.

=Grus=, gravel.

=Grym=, cruel.

=Grymhet=, cruelty.

=Gryning=, dawn, daybreak.

=Gryn=, grain, groats.

=Gryta=, pot.

=Grå=, gray, hoary.

=Gråpapper=, brown paper.

=Gråsparf=, English sparrow.

=Gråt=, weeping, crying.

=Gråta=, to weep.

=Grädde=, cream.

=Gräfva=, to dig.

=Gräl=, gräla, quarrel, to quarrel.

=Grälsjuk=, quarrelsome.

=Gräma sig=, to grieve (at, for, over).

=Gränd=, lane, alley.

=Gräns=, frontier, border.

=Gränslös=, boundless.

=Gräs=, grass.

=Gräslig=, heinous, atrocious, terrible.

=Gräslik=, grassy.

=Gräslök=, cive.

=Gräsmark=, pasture.

=Gröda=, crop, growth.

=Grön=, green.

=Gröt=, thick pap; porridge.

=Gubbe=, old man.

=Gubbaktig=, oldish.

=Gud=, God.

=Guddom=, divinity, deity.

=Guddomlig=, divine.

=Gudlös=, impious.

=Gul=, yellow; =--a=, yolk.

=Guld=, gold.

=Guldsmed=, goldsmith.

=Gumma=, old woman.

=Gummi=, gum, (upplöst) mucilage.

=Gumse=, ram.

=Gunga=, swing.

=Gunst=, favor, kindness.

=Gurka=, cucumber.

=Gyckel=, joke, jest.

=Gyckla=, to joke, to jest.

=Gynna=, to favor.

=Gyttja=, mud, mire.

=Gå=, to go, to walk.

=Gåfva=, present, gift.

=Gång=, pace, walk, gait; -- time; =en --=, once; =två, tre --er=,
twice, thrice.

=Går=, =i --=, yesterday.

=Gård=, yard, court.

=Gårdag=, yesterday.

=Gårdvar=, watchdog.

=Gås=, goose.

=Gåta=, riddle, enigma.

=Gäcka=, disappoint.

=Gädda=, pike, luce.

=Gäldenär=, debtor.

=Gälla=, to be of value.

=Gänga= (på skruf), thread, worm, fillet.

=Gängse=, current.

=Gärda=, to fence, to put up a fence (round).

=Gärde=, field.

=Gärdesgård=, fence.

=Gäspa=, to yawn.

=Gäst=, guest; =--abud=, feast, banquet.

=Gästfri=, hospitable.

=Gästfrihet=, hospitality.

=Gästgifvare=, innkeeper.

=Gästgifvaregård=, inn.

=Göda=, to fat, to manure.

=Gödboskap=, fattened cattle.

=Gödsel=, dung, manure.

=Gök=, cuckoo.

=Gömma=, to keep; to hide.

=Göra=, to do, to make.

=Gördel=, girdle.

=Görlig=, practicable, feasible.

=Göromål=, business.

=Gös=, bass; (af en metall) pig, lingot.


H.

=Hacka=, to chop, to mince.

=Hackelse=, chopped straw.

=Hackknif=, chopping-knife.

=Hackmat=, mince-meat.

=Hackspett=, woodpecker.

=Haf=, sea, ocean.

=Hafre=, oats.

=Hafregryn=, grits.

=Hafresoppa=, watergruel.

=Hafsstrand=, sea-beach.

=Hafsström=, sea-current.

=Hafsvik=, bay.

=Hafva=, to have.

=Hafvande=, pregnant, with child.

=Hagel=, hail; =hagla=, to hail.

=Haj=, shark.

=Haka=, chin; (att) to hook.

=Hake=, hook, hasp, clasp.

=Hal=, slippery, glib.

=Hala=, to haul.

=Half=, half.

=Halfdäck=, quarter-deck.

=Halfnaken=, half naked.

=Halfslumra=, to doze.

=Halfstrumpa=, sock.

=Halfsyskon=, half-brothers and half-sisters.

=Halftimme=, half-hour.

=Halftokig=, half mad, half crazy.

=Halfvägs=, half-way, midway.

=Halfår=, half-year, six months.

=Halfö=, peninsula, (mindre) demi-island.

=Halka=, to slip, to slide.

=Hallon=, raspberry.

=Halm=, straw; =--tak=, thatch.

=Hals=, neck, throat.

=Halsband=, necklace; collar.

=Halsduk=, neckcloth, cravat.

=Halshugga=, to behead.

=Halster=, grill, broiler.

=Halt=, lame.

=Halta=, to limp, to halt.

=Hammare=, hammer.

=Hamn=, harbor, port.

=Hampa=, hemp.

=Han=, he.

=Hand=, hand.

=Handarbete=, handiwork.

=Handatlas=, school-atlas.

=Handbok=, handbook.

=Handbref=, autograph letter.

=Handduk=, towel.

=Handel=, commerce, trade.

=Handla=, to trade, to deal; to act.

=Handlande=, merchant.

=Handling=, action, act.

=Handlinning=, wrist-band.

=Handlöst=, deliberately, helplessly.

=Handqvarn=, hand-mill.

=Handske=, glove.

=Handskmakare=, glover.

=Handtera=, to treat, to handle.

=Handtverk=, trade.

=Handtverkare=, mechanic, artisan.

=Hans=, his.

=Hare=, hare.

=Harm=, anger, indignation.

=Harmlig=, provoking.

=Harmsen=, indignant, vexed, angry (at).

=Hassel=, hazel.

=Hast=, haste, hurry, speed.

=Hat=, hatred, ill-will.

=Hatt=, hat; bonnet.

=Haveri=, average, damage by sea.

=Hed=, heath.

=Heder=, honor, credit.

=Hederlig=, honest.

=Hedersbetygelse=, mark of esteem.

=Hedersdomstol=, court of honor.

=Hedersgubbe=, dear old man; =--gumma=, dear old woman.

=Hedning=, heathen, pagan.

=Hedra=, to honor.

=Hel=, entire, whole, all, total.

=Helg=, holidays, festival.

=Helgd=, sanction.

=Helgedag=, holiday.

=Helig=, holy, sacred.

=Helighålla=, to follow, to observe (religiously).

=Heller=, =icke --=, neither, nor.

=Hellre=, rather.

=Helsa=, health; (att) to salute; =-- på=, to visit, to see.

=Helsning=, respect.

=Helst=, rather, above all.

=Helt=, entirely, quite.

=Helvete=, hell.

=Hem=, home; =hemma=, at home.

=Hembakad=, home-made.

=Hembära=, to tender, to offer.

=Hemfalla=, to come under, to become addicted to.

=Hemgift=, portion, dower.

=Hemlighet=, secret.

=Hemman=, estate, farm.

=Hemsk=, dreadful, horrid.

=Hemta=, to fetch, to bring.

=Hemtreflig=, comfortable, cosy.

=Hemtrefnad=, comfort, cosiness.

=Hemvist=, abode.

=Henne=, her.

=Herde=, shepherd.

=Herre=, gentleman, lord; =min --=, Sir! =Herr N. N.=, Mr. N. N.

=Herravälde=, dominion.

=Herrlig=, glorious.

=Herska=, to rule, to reign.

=Hertig=, duke.

=Hes=, hoarse.

=Het=, hot, ardent.

=Heta=, to be called.

=Hetlefrad=, hot-tempered, hot-headed.

=Hetta= (en), heat; (att) to heat.

=Hexa=, witch.

=Hicka=, hiccough.

=Himmel=, heaven, sky.

=Hinder=, hinderance, obstacle.

=Hinderlig=, troublesome, cumbersome.

=Hindra=, to hinder, to stop.

=Hingst=, stallion, steed.

=Hinna=, to reach; to have time.

=Hisklig=, hideous, horrible.

=Hisna=, to turn giddy.

=Hiss=, elevator.

=Hissa=, to hoist.

=Historia=, history.

=Hit=, hither, here.

=Hitta=, to find, to discover.

=Hjelp=, help, aid, assistance.

=Hjelpa=, to help, to aid.

=Hjelpsam=, ready to help, helping, helpful, benevolent.

=Hjelte=, hero.

=Hjerna=, brain.

=Hjerta=, heart.

=Hjertlig=, cordial, hearty.

=Hjessa=, crown of the head.

=Hjort=, hart, stag.

=Hjul=, wheel.

=Hof= (en), hoof; (ett) court.

=Hofman=, courtier.

=Hofrätt=, court of appeal.

=Hofsam=, temperate, moderate.

=Hofvera sig=, to bluster, to pride one’s self over.

=Hon=, she.

=Hona=, female, she, dam.

=Honnett=, fair, handsome.

=Honom=, him, to him.

=Honung=, honey.

=Hop=, heap, crowd.

=Hopp= (språng), leap, jump; (förhoppning) hope.

=Hoppa=, to hop, to leap, to jump.

=Hoppas=, to hope, to trust.

=Horn=, horn.

=Hos=, with, by.

=Hosta=, cough; (att) to cough.

=Hot=, threat, menace.

=Hota=, to threaten.

=Hotelse=, threatening.

=Hud=, skin, hide.

=Hufvud=, head.

=Hufvudroll=, leading part.

=Hufvudsak=, principal cause, main substance.

=Hufvudsaklig=, principal.

=Hufvudskål=, skull.

=Hufvudstad=, capital.

=Hufvudvärk=, headache.

=Hugg=, cut, blow.

=Hugga=, to cut, to hew.

=Huggorm=, viper.

=Hull=, flesh; =lägga på hullet=, to grow fat, to gather flesh.

=Humle=, hop, hops.

=Hummer=, lobster.

=Humör=, temper, humour, mind.

=Hund=, dog, hound.

=Hundra=, hundred.

=Hunger=, hunger, appetite.

=Hungra=, to hunger.

=Hungrig=, hungry.

=Hurra=, hurrah, =ropa --=, to cheer.

=Hurtig=, sprightly, spry, prompt.

=Huru=, how.

=Huruvida=, whether.

=Hus=, house.

=Hushåll=, household, family.

=Hushålla=, to manage.

=Hushållning=, economy.

=Hushållsaktig=, economical, sparing.

=Huslig=, domestic.

=Hustru=, wife, spouse.

=Hvad=, what.

=Hvalf=, vault, arch.

=Hval=, whale.

=Hvar=, =hvarje=, every; =hvarandra=, each other; =hvarest=, where.

=Hvardag=, working-day; =--s=, every day, ordinary.

=Hvardera=, each.

=Hvarför=, why, wherefore.

=Hvarifrån=, whence.

=Hvarken=, neither.

=Hvass=, sharp, keen.

=Hvem=, who.

=Hvete=, wheat.

=Hvi=, why, wherefore.

=Hvila=, to rest, to repose.

=Hvilken=, who, which.

=Hvirfla=, to whirl.

=Hvirfvel=, whirl, whirlpool.

=Hviska=, to whisper.

=Hviskning=, whispering.

=Hvissla=, to whistle.

=Hvit=, white.

=Hväsa=, to hiss.

=Hvässa=, to whet.

=Hy=, complexion.

=Hycklare=, hypocrite.

=Hyckleri=, hypocrisy.

=Hydda=, hut.

=Hyfsa=, to make tidy, to civilize.

=Hyfvel=, plane.

=Hygglig=, amiable.

=Hylla= (en), shelf; (att), to pay (do, render) homage (to); to
acknowledge, to acclaim.

=Hyra= (en), rent, hire; (att) to rent, to hire.

=Håg=, mind, fancy.

=Hågad=, disposed, inclined.

=Håglös=, listless, dull, indifferent.

=Hål=, hole, gap.

=Håll= (afstånd), distance; (sjukdom) stitch.

=Hålla=, to hold, to keep; =-- af=, to be fond of; =-- med=, to agree
(with); =-- på med=, to be about.

=Hån=, scorn, sneer.

=Hår=, hair.

=Hård=, hard, firm, severe.

=Hårdkokt=, hard-boiled.

=Hårdsmält=, indigestible.

=Häda=, to blaspheme.

=Hädan=, hence, from hence.

=Häfstång=, lever.

=Häfta=, to fasten.

=Häftig=, violent, eager.

=Häfva=, to heave, to raise.

=Häkta= (att), to confine.

=Häktningsorder=, warrant (of arrest).

=Häl=, heel.

=Hälft=, half.

=Hälla=, to pour.

=Hämma=, to stop.

=Hämnas=, to revenge.

=Hämnd=, revenge.

=Hända=, to happen, to occur.

=Händelse=, accident, case.

=Hänföra=, to carry away, to excite.

=Hänga=, to hang, to suspend.

=Hänglås=, padlock.

=Hängslor=, pair of braces.

=Hänryckning=, rapture.

=Hänseende=, respect.

=Hänsyftning=, hint.

=Hänvisa=, to refer (to).

=Hänvisning=, reference.

=Häpen=, amazed.

=Här=, here; (en) army.

=Härad=, district.

=Härd=, hearth, fireside.

=Härda=, to harden.

=Härfva=, skein, hank; snarl, tangle.

=Härkomst=, birth, origin.

=Härma=, to imitate.

=Härsk=, rancid, rank.

=Häst=, horse; (i schack), knight.

=Hö=, hay.

=Höfding=, chief, chieftain.

=Höflig=, civil, polite.

=Höflighet=, politeness.

=Hög= (en), heap, hill; -- high, tall; =högst=, highest.

=Höger=, right.

=Högfärd=, pride, insolence.

=Högljudd=, loud.

=Högtid=, festival, feast.

=Högtidskläder=, holiday clothes.

=Högtidlig=, solemn.

=Höja=, to raise, to lift up.

=Höjd=, height; -- eminence.

=Hök=, hawk.

=Hökare=, cheesemonger.

=Hölja=, to cover, to veil.

=Hölster=, holster.

=Höna=, hen.

=Hönsägg=, hen-egg.

=Höra=, to hear; =hör!= hark!

=Hörn=, corner, angle.

=Hörnhus=, corner-house.

=Hörsel=, hearing.

=Höst=, autumn, fall.

=Höstack=, haystack.

=Höstrå=, hay-straw, straw of hay.


I.

=I=, in, at, to, upon; =-- dag=, to-day.

=Iakttaga=, to observe.

=Ibland=, among; se =Stundom=.

=Icke=, not, no; =-- dess mindre=, nevertheless, however.

=Ide=, lair, covert, den, lodge; =gå i --=, to go to sleep.

=Idé=, idea.

=Ideal=, ideal, beau ideal.

=Idel=, mere, pure.

=Idog=, industrious.

=Ifra=, to exert one’s self (for), to strive.

=Ifrig=, eager, fervent.

=Ifrån=, from, of.

=Ifver=, ardor, eagerness.

=Igel=, leech; =--kott=, hedgehog.

=Igen=, again; (qvar) left.

=Igenom=, through, by.

=Ihjäl=, dead.

=Ihop=, together.

=Ihåg=, =komma --=, to recollect.

=Ihålig=, hollow.

=Ihärdig=, assiduous.

=Ihärdighet=, perseverance.

=Ijåns=, lately, of late.

=Ila=, to hurry, to haste.

=Illa=, ill, bad.

=Illamående=, indisposed.

=Illfundig=, wily, guileful, crafty.

=Ilska=, rage, fury.

=Imma=, steam, vapor.

=In=, in.

=Inbegripen=, comprehended.

=Inbilla=, to make believe.

=Inbillning=, imagination.

=Inbjudning=, invitation.

=Inbringa=, to bring in; to render.

=Inbrott=, invasion.

=Inbrottsstöld=, burglary.

=Inbördes=, mutual.

=Inbördes krig=, civil war.

=Indela=, to divide.

=Indelning=, division.

=Inelfvor=, entrails.

=Inemot=, almost, nearly.

=Infall= (i ett land), incursion, inbreak; (idé, påhitt), sally, fancy,
whim.

=Infinna sig=, to appear (at).

=Inflyttning=, settlement.

=Infödd=, native, inborn.

=Inföding=, native.

=Inför=, before, in presence of.

=Införa=, to import, to introduce, to establish, to insert.

=Införsel=, importation.

=Ingalunda=, by no means.

=Ingen=, none, nobody, no one.

=Ingendera=, neither.

=Ingenstädes=, nowhere.

=Ingenting=, nothing.

=Ingång=, entry, avenue.

=Inhemsk=, indigenous, native, domestic.

=Inkomst=, income, revenue.

=Inkräkta=, to usurp.

=Inköp=, purchase.

=Inkörsport=, gateway.

=Inlaga=, bill.

=Inledning=, introduction.

=Inlopp=, mouth, entrance.

=Innan=, before.

=Inne=, within, at home.

=Innefatta=, to include.

=Innehafva=, to possess.

=Innehafvare=, possessor.

=Innehåll=, contents.

=Innehålla=, to contain.

=Innelagd=, enclosed.

=Innerlig=, hearty, cordial.

=Innerst=, innermost, inmost.

=Innesluta=, to include.

=Innevarande=, present.

=Inplanta=, to implant, to instil.

=Inpregla=, to inculcate (in), to implant.

=Inom=, within.

=Inqvartera=, to quarter.

=Inre=, inner, interior.

=Inregistrera=, to register, to enrol.

=Inredning=, disposition.

=Inrikes=, interior.

=Inrota sig=, to gain ground.

=Inrotad=, inveterate.

=Inrådan=, suggestion.

=Inrätta=, to institute, to establish, to found.

=Inrättning=, institution, establishment.

=Inse=, to conceive.

=Insekt=, insect.

=Insigt=, insight.

=Insigtsful=, intelligent.

=Insjö=, lake.

=Inskeppa=, to import, (föra ombord) to embark.

=Inskrift=, inscription.

=Inskränka=, to limit, to confine, to restrain.

=Inspektor=, intendant, steward, overseer.

=Insteg=, entry, influence.

=Instifta=, to institute.

=Instiftelse=, institution.

=Instrument=, instrument.

=Instundande=, approaching.

=Inställa=, (upphöra med) to suspend; (sig), to appear.

=Inställelse=, appearance.

=Instämma=, to summon, to appear (before).

=Intagande=, charming.

=Intala=, to persuade.

=Inteckning=, mortgage.

=Intendant=, director, manager.

=Intet=, nothing, nought.

=Intill=, till, until, to.

=Intresse=, interest.

=Intressera=, to interest.

=Intryck=, impression.

=Intrång=, prejudice, injury.

=Inträde=, entrance, entry.

=Inträffa=, to happen.

=Intyg=, certificate.

=Intyga=, to testify, to attest.

=Inunder=, underneath, under.

=Inuti=, within.

=Inveckla=, to wrap up, to involve; =--d=, intricate.

=Invigning=, inauguration.

=Invånare=, inhabitant.

=Invända=, to object (to).

=Invändig=, interior, internal.

=Invändning=, objection.

=Invärtes=, inward, intestine.

=Inåt=, inward.

=Is=, ice.

=Ispigg=, icicle.

=Ister=, lard, fat.


J.

=Ja=, yes; =ja så!= indeed!

=Jacka=, jacket.

=Jag=, I; =-- sjelf=, I myself.

=Jaga=, to hunt.

=Jagt=, chase, hunting; =gå på --=, to go hunting.

=Jagtväska=, game-bag.

=Jaka=, to consent, to agree.

=Jakt=, yacht.

=Januari=, January.

=Jembredd=, =i --=, side by side; abreast.

=Jemföra=, to compare.

=Jemförelse=, comparison.

=Jemn=, even, plain.

=Jemngod=, equal (to), as good (as).

=Jemnlike=, equal.

=Jemnt=, continually.

=Jemte=, near, besides.

=Jern=, iron.

=Jernarbete=, iron-work.

=Jernklädd=, iron-clad.

=Jernverk=, iron-works.

=Jernväg=, railway, railroad.

=Jernvägsskena=, rail.

=Jernvägsvagn=, wagon.

=Jernålder=, iron age.

=Jesuit=, Jesuit.

=Jo=, yes, ya.

=Jollra=, to chat, to tattle.

=Jord=, earth; soil, ground.

=Jordbruk=, agriculture, farming.

=Jordbrukare=, farmer.

=Jordbäfning=, earthquake.

=Jordfästa=, to bury.

=Jordgubbe=, strawberry.

=Jordmån=, soil.

=Ju=, the; =-- förr desto hellre=, the sooner, the better.

=Jubel=, enthusiasm, triumph.

=Jude=, jew.

=Jul=, Christmas.

=Julafton=, Christmas-eve.

=Juli=, July.

=Jungfru=, virgin, maid.

=Juni=, June.

=Jurist=, barrister, lawyer.

=Just=, just, exactly.

=Juvel=, jewel, gem.

=Juvelskrin=, jewel-box, jewel-casket.

=Jäf=, challenge.

=Jäfva=, to challenge.

=Jägare=, hunter, huntsman.

=Jämmer=, lamentation.

=Jämmerlig=, miserable.

=Jäsa=, to ferment.

=Jäst=, yeast.

=Jätte=, giant.

=Jättelik=, gigantic.

=Jökel=, glacier.


K.

=Kabel=, cable.

=Kabiljo=, codfish.

=Kackerlacka=, cockroach.

=Kackla=, to cackle, to gobble.

=Kadett=, cadet.

=Kafe=, coffee-house, café.

=Kaffe=, coffee.

=Kaja=, jackdaw.

=Kajuta=, cabin, great cabin.

=Kaka=, cake.

=Kakelugnsvrå=, chimney-corner.

=Kalas=, banquet.

=Kalf=, calf; =--kött=, veal.

=Kalk=, lime.

=Kalkon=, turkey.

=Kall=, cold, chill.

=Kalla=, to call, to name.

=Kallelse=, vocation.

=Kam=, comb; =kamma=, to comb.

=Kammare=, chamber.

=Kamp=, conflict, combat.

=Kamrat=, comrade, fellow, mate, chum.

=Kanal=, channel, canal.

=Kanalje=, villain, rascal.

=Kanarifogel=, canary-bird.

=Kanel=, cinnamon.

=Kanelbrun=, canel brown.

=Kanhända=, perhaps, maybe, perchance.

=Kanin=, rabbit.

=Kanna=, can, tankard.

=Kanon=, cannon, gun.

=Kanske=, perhaps, maybe.

=Kant=, border, edge.

=Kantband=, braid.

=Kantra=, to capsize.

=Kapell=, chapel.

=Kapitel=, chapter.

=Kapital=, capital, stock, fund.

=Kapplöpning=, race.

=Kappa=, cloak.

=Kappsäck=, portmanteau, valise.

=Kapten=, captain.

=Kar=, large tub.

=Karafin=, decanter.

=Karakter=, character.

=Karda=, to card.

=Karl=, man, fellow.

=Karott=, deep plate.

=Karp=, carp.

=Karta=, map.

=Kassa=, cash.

[Illustration: Byn Outiri i Central-Afrika.]

=Kassör=, cashier.

=Kasta=, to cast, to throw.

=Kastanje=, chestnut.

=Kastrull=, stew-pan.

=Katt=, cat.

=Kavaljer=, cavalier, beau.

=Kavalleri=, cavalry, horse.

=Kavat=, cocky, confident, pert.

=Kaxe=, bully, blusterer.

=Kedja=, chain.

=Kejsare=, emperor.

=Kif=, strife, quarrel.

=Kikare=, telescope; opera-glass.

=Kind=, cheek.

=Kinkig=, querulous; ticklish.

=Kista=, chest; =lik--=, coffin.

=Kitt=, putty.

=Kittel=, kettle.

=Kittla=, to tickle.

=Kittlig=, ticklish.

=Kjortel=, petticoat.

=Klack=, heel.

=Klaga=, to complain (öfver, of; för, to), to lament.

=Klagomål=, complaint.

=Klander=, censure, blame.

=Klandra=, to censure.

=Klang=, ring, clang, jingle, jingling.

=Klappa=, to knock (at).

=Klar=, clear, plain.

=Klase=, cluster, bunch.

=Klass=, class, order.

=Klen=, weak, crazy.

=Klensmed=, locksmith.

=Klentrogen=, incredulous.

=Klia=, to itch.

=Klibbig=, glutinous, viscous, sticky.

=Klifva=, to climb, to mount.

=Klimat=, climate.

=Klimp=, lump; dumpling.

=Klinga=, to sound.

=Klint= (bergklint), rock.

=Klippa=, (en) rock; (att) to cut.

=Klipsk=, waggish, cunning.

=Klister=, paste.

=Klo=, claw, clutch.

=Klocka=, (fickur) watch; (väggklocka) clock; (ring-) bell; =hvad är
klockan?= what o’clock is it? what’s the time?

=Klockare=, sacristan.

=Klockkedja=, watch-chain.

=Klok=, wise, prudent, cunning.

=Klokhet=, prudence.

=Kloster=, cloister, convent.

=Klot=, globe, ball.

=Klubb=, club.

=Klubba=, club.

=Klufven=, split, cleft.

=Klump=, lump; =--ig=, clumsy.

=Klunk=, gulp, draught.

=Klyfva=, to cleave, to split.

=Kläda=, to dress, to clothe; (passa) to become, to suit.

=Kläde=, cloth; =--r=, clothes.

=Klädesborste=, clothes-brush.

=Klädning=, suit; gown.

=Klämma=, to squeeze.

=Klämta=, to chime, to toll.

=Klättra=, to climb.

=Knacka=, to knock, to tap.

=Knall=, report, thunder.

=Knapp=, button; =--nål=, pin.

=Knapp= (=ringa=), scanty, narrow, short.

=Knappt=, scarcely.

=Knep=, trick.

=Knif=, knife.

=Knipa=, to pinch.

=Knippa=, bundle, bunch.

=Kniptång=, pincers, wire-nippers, cutting-nippers.

=Knoge=, knuckle.

=Knopp=, bud.

=Knot=, grumbling.

=Knota=, to grumble, to growl.

=Knussel=, pinching, stinginess.

=Knusslig=, stingy.

=Knut=, knot.

=Knyck=, jerk.

=Knyta=, to knit, to tie.

=Knyte=, bundle, fardel.

=Knytnäfve=, fist.

=Knä=, knee; =--böja=, to kneel.

=Knäbyxor=, knee-breeches, (barns) knickerbockers.

=Knäck=, (fatal) blow.

=Knäck=, snap.

=Knäppa=, to button.

=Knöl=, bump, knob.

=Ko=, cow.

=Kock=, cook.

=Koffert=, coffer, trunk.

=Koka=, to boil.

=Kokerska=, woman cook.

=Kol=, (sten-) coal; (trä-) charcoal.

=Komedi=, comedy, play.

=Komma=, to come, to arrive.

=Komma sig=, to rally, to come to.

=Kommun=, commune, parish.

=Kommunalutskylder=, local taxation.

=Komplott=, plot, conspiracy.

=Koncentrera=, to concentrate.

=Konkurs=, bankruptcy.

=Konkursmessig=, insolvent.

=Konsert=, concert.

=Konst=, art, artifice; (knep) trick.

=Konstnär=, artist.

=Kontor=, office.

=Kontorist=, clerk.

=Kontrakt=, contract, agreement.

=Konung=, king; =--arike=, kingdom.

=Kontant= (om penningar), ready; (om betalning) in cash.

=Kopia=, copy.

=Kopp=, cup.

=Koppar=, copper.

=Kopparorm=, blind-worm, brazen serpent.

=Kopparslagare=, coppersmith, brazier.

=Koppel=, cry, pack, kennel.

=Koppla=, to couple, to join, to link, to shackle.

=Koppor=, smallpox.

=Kor=, choir, quire; (afdelning i en kyrka) choir, chancel.

=Korall=, coral.

=Koralsång=, choral song.

=Korf=, sausage.

=Korg=, basket, hamper.

=Kork=, cork; =--skruf=, corkscrew.

=Korn=, barley; =sädes--=, corn.

=Korp=, raven.

=Korrekt=, correct, faultless.

=Korrespondens=, correspondence.

=Korridor=, corridor, passage.

=Kors=, cross; =kors!= bless me!

=Korsfästa=, to crucify.

=Kort=, short, brief; =kort=, card; =spela --=, to play at cards.

=Kortfattad=, brief, condensed.

=Korthus=, card-castle.

=Kortkonst=, trick of cards.

=Kortsynt=, short-sighted.

=Kortvaruhandlare=, dealer in dry goods.

=Kosa=, course, way, route, direction.

=Kost=, fare, board.

=Kosta=, to cost; =kostbar=, costly.

=Kostnad=, cost, charge, expense.

=Kostnadsfri=, free of cost, free.

=Kostsam=, expensive, costly, dear.

=Kostym=, costume, suit.

=Kota=, vertebra.

=Kotlett=, cutlet, chop.

=Krabat=, fellow, dog.

=Krabb=, short; =--sjö=, short sea.

=Krabba=, crab.

=Kraf=, claim.

=Krafla=, crawl, scramble.

=Kraft=, force, strength.

=Kraftig=, powerful, strong.

=Krage=, collar.

=Kram=, goods, merchandise.

=Kramhandel=, mercery, dry goods.

=Kramp=, cramp.

=Krans=, garland, chaplet.

=Krasslig=, feeble, crazy.

=Kreatur=, creature, cattle, beast, animal.

=Krets=, circle, sphere.

=Krig=, war; =krigare=, warrior.

=Krigstjenst=, military service.

=Kring=, about.

=Kristall=, crystal.

=Kristen=, Christian.

=Krita=, chalk.

=Kritik=, criticism.

=Krog=, alehouse.

=Krok=, hook, angle.

=Krokig=, crooked, bent, curved.

=Krokodil=, crocodile.

=Krokväg=, roundabout way; by-path.

=Krona=, crown.

=Kropp=, body; =--sbeskaffenhet=, constitution; =--sstraff=, corporal
punishment.

=Krossa=, to bruise, to crush.

=Krubba=, manger.

=Kruka=, pitcher, pot, jar.

=Krum=, curved.

=Krus=, (kärl) mug; (artighet) ceremony.

=Krusbär=, gooseberry.

=Krut=, gunpowder, powder.

=Kry=, lively, brisk, pert.

=Krycka=, crutch.

=Krydda=, spice; (att) to season.

=Kryddbod=, grocer’s shop.

=Kryddkrämare=, grocer.

=Krympa=, to shrink.

=Krympling=, cripple.

=Krypa=, to creep, to crawl.

=Kryssa=, to cruise.

=Kråka=, crow.

=Krångel=, trouble.

=Krånglig=, trickish.

=Kräfta=, craw-fish; (=sjukd.=) cancer.

=Kräfva=, to demand.

=Kräk=, little creature; poor creature.

=Kräkas=, to vomit.

=Kräkmedel=, vomit, emetic.

=Kräla=, to crawl.

=Kränka=, to violate.

=Kräslig=, rich, choice.

=Krögare=, alehouse-keeper.

=Kröka=, to bend.

=Krökning=, winding.

=Krön=, top, crown.

=Kröna=, to crown.

=Kröning=, coronation.

=Kudde=, cushion, pillow.

=Kufva=, to subdue, to conquer, to compel.

=Kugge=, cog.

=Kujon=, coward.

=Kula=, ball; (håla) den.

=Kulen=, bleak, gray, raw, chilly.

=Kuliss=, side-scene; =bakom --erna=, behind the scenes, behind the
curtain.

=Kulle= (hatt-), crown; (jord-), hillock.

=Kullerbytta=, summersault, sommerset.

=Kullra=, to roll.

=Kullslå=, to knock down.

=Kultur=, to culture.

=Kulturväxt=, garden-plant.

=Kummel=, cairn.

=Kund=, customer.

=Kung=, king, se =Konung=.

=Kunglig=, royal.

=Kungöra=, to make known, to publish, to advertise.

=Kungörelse=, publication.

=Kunna=, to be able, to know; can.

=Kunskap=, knowledge.

=Kupa=, hive.

=Kurs=, course.

=Kursnotering=, quotation of rates.

=Kurtis=, love-making, flirtation.

=Kurtisera=, to coax, to court.

=Kusin=, cousin.

=Kusk=, coachman; =--bock=, box.

=Kust=, coast, shore.

=Kutter=, cutter.

=Kuttra=, to coo.

=Kuvert=, envelope, cover.

=Kyckling=, chick, chicken.

=Kyla=, chill.

=Kylig=, chilly.

=Kypare=, waiter.

=Kyrka=, church.

=Kyrkogård=, cemetery.

=Kyrkoherde=, parson, rector.

=Kysk=, chaste.

=Kyss=, kiss; =--a=, to kiss.

=Kåda=, resin, gum.

=Kål=, cabbage.

=Kålrot=, Swedish turnip.

=Kåre=, cat’s paw.

=Käck=, brave, bold.

=Kägla=, pin; =spela --or=, to play at nine-pins.

=Käk=, jaw.

=Käle=, frost.

=Kälke=, sledge.

=Källa=, fountain; source.

=Källardisk=, bar.

=Källare=, cellar; tavern.

=Kält=, nagging.

=Kämpa=, to contend, to struggle.

=Kängor=, half-boots.

=Känna=, to know, to feel.

=Kännbar=, sensible.

=Kännedom=, knowledge.

=Kännemärke=, mark, sign.

=Känsel=, feeling, touch.

=Känsla=, feeling, sense.

=Känslolös=, insensible.

=Käpp=, stick, cane.

=Kär=, dear; enamored.

=Kära=, to sue, to prosecute.

=Kärande=, plaintiff.

=Käresta=, sweetheart.

=Kärf=, crab, crabbed, rough.

=Kärfve=, sheaf, gait.

=Käring=, old woman, hag.

=Kärkommen=, welcome.

=Kärl=, vessel.

=Kärlek=, love, affection.

=Kärleksfull=, affectionate, loving.

=Kärleksbref=, love-letter.

=Kärleksförklaring=, declaration of love.

=Kärlig=, amorous.

=Kärna=, kernel, stone.

=Kärna= (smör-) churn; =att --= to churn.

=Kärr=, fen, marsh, bog.

=Kärrmark=, bog-land.

=Kärra=, cart.

=Käxa=, to bother, to worry.

=Kök=, kitchen.

=Köksa=, kitchen-maid, cook.

=Köl=, keel.

=Köld=, cold, frost.

=Kön=, sex.

=Köp=, purchase.

=Köpa=, to buy, to purchase.

=Köping=, borough.

=Köpman=, merchant.

=Köra=, to drive.

=Körsbär=, cherry.

=Körsnär=, fur-merchant, furrier.

=Körsven=, driver, coachman.

=Körtel=, glandule.

=Kött=, flesh, meat.

=Köttbod=, butcher’s shop.

=Köttig=, fleshy.

=Köttsoppa=, gravy soup.


L.

=Labb=, paw.

=Labyrint=, labyrinth.

=Lack=, sealing-wax; =--a=, to seal.

=Lada=, barn.

=Ladda=, to charge, to load.

=Laddstock=, gunstick, ramrod.

=Ladugård=, dairy, farm.

=Laf=, lichen.

=Lafve=, trough, lime-pit.

=Lag=, law; (hvarf) bed.

=Laga= (tillreda), to prepare; (reparera) to mend; (ställa till) to
take care, to cause.

=Lager= (träd), laurel; (förråd) stock; (hvarf) stratum.

=Laggiltig=, valid, sanctioned by law, legal.

=Lagkarl=, lawyer.

=Laglig=, legal, lawful.

=Laglös=, lawless.

=Lagning=, mending.

=Lagom=, just enough.

=Lagra=, to store.

=Lagstiftning=, legislation.

=Lagsökning=, lawsuit.

=Lakan=, sheet.

=Lakej=, footman.

=Lakrits=, liquorice.

=Lam=, lame.

=Lamm=, lamb.

=Lampa=, lamp.

=Lampveke=, lamp-wick.

=Land=, land, country, ground.

=Landskap=, province.

=Landstrykare=, tramp, vagabond.

=Landsväg=, highway, highroad.

=Landsätta=, to land, to disembark.

=Landtbruk=, agriculture, husbandry.

=Landtegendom=, estate.

=Landtmätare=, land-surveyor.

=Lans=, lance.

=Lapp=, piece, patch, botch.

=Lappa=, to patch, to botch.

=Lappri=, trifle, bagatelle.

=Larm=, alarm, bustle, noise.

=Larmklocka=, alarm-clock.

=Larv=, caterpillar.

=Lass=, load.

=Last= (tyngd), burden, charge; (skepps-) cargo; (fel) vice.

=Lastbar=, vicious, wicked.

=Lastgammal=, very old; aged, over-old.

=Lat=, lazy, idle, sluggish.

=Latin=, Latin.

=Latmansgöra=, lazy work.

=Lava=, lava.

=Lavemang=, clyster.

=Lavett=, carriage, bed, mounting, frame.

=Lax=, salmon.

=Laxera=, to purge.

=Le=, to smile (at, on).

=Led= (stygg), odious; (slägt-) degree; (af soldater) rank; (fogning)
joint; (i kedja) link.

=Leda= (en), disgust; (att) to lead, to conduct, to convey.

=Ledamot=, member, fellow.

=Ledas=, to dislike, to feel disgusted, to be bored.

=Ledig=, vacant; at leisure; (otvungen) free, easy.

=Ledighet=, vacancy, leisure.

=Ledsaga=, to guide, to conduct.

=Ledsagare=, guide.

=Ledsam=, tedious; tiresome.

=Ledsen=, weary (vid, of); sorry.

=Ledsna=, to get (ell. grow) tired (of).

=Leende=, smiling; smile.

=Lefnad=, life.

=Lefnadssätt=, way of life.

=Lefva=, to live; =lef väl!= farewell! =lefve friheten!= liberty for
ever!

=Lefvande=, living, alive.

=Lefver= (en), liver.

=Lefverne=, life, course of life, behavior.

=Lega=, to hire.

=Legitim=, legitimate.

=Lejon=, lion.

=Lek=, sport, play, fun, game.

=Leka=, to play, to sport.

=Lekamen=, body.

=Lekboll=, plaything, play-ball.

=Lekman=, layman.

=Lekplats=, playing-ground.

=Leksaker=, playthings, toys.

=Lektion=, lesson.

=Lem=, limb, member.

=Lemna=, to leave; to deliver, to afford, to relinquish.

=Lemning=, residue, remnant.

=Len=, soft.

=Lera=, clay.

=Lerkärl=, earthen vessel.

=Leta=, to seek, to search.

=Leverans=, delivery.

=Leverera=, to deliver.

=Lexa=, lesson.

=Lexikon=, dictionary.

=Liberal=, liberal.

=Lida=, to suffer, to undergo.

=Lidande=, suffering.

=Lidelse=, passion.

=Liderlig=, dissolute.

=Lif=, life; (liflighet) vivacity; (midja) body, waist.

=Lifförsäkring=, life-insurance.

=Liflig=, lively, brisk.

=Liflös=, lifeless.

=Lifnära sig=, to get one’s livelihood.

=Lifsfara=, danger of life.

=Lifsmedel=, provision.

=Lifsstraff=, capital punishment, =vid --=, on pain of death.

=Lifstid=, lifetime.

=Lifstycke=, corset.

=Ligga=, to lie.

=Lik= (ett), corpse, dead body; (liknande) similar; (till utseende)
like, alike; (till antal) equal.

=Lika=, alike; =--ledes=, likewise.

=Like=, equal, match.

=Likgiltig=, indifferent; =--het=, indifference.

=Likhet=, resemblance.

=Likkista=, coffin.

=Likmätig=, conformable, in conformity with.

=Likna=, to resemble.

=Liknelse=, allegory, parable.

=Liknöjd=, careless, indifferent.

=Liksom=, as; =-- om=, as if.

=Likstäld=, equal (with), on par (with).

=Liktorn=, corn.

=Liktydig=, synonymous.

=Liktåg=, funeral train.

=Likvagn=, hearse.

=Likväl=, yet, however.

=Lilja=, lily.

=Lim=, glue.

=Limpa=, loaf.

=Lin=, flax.

=Lina=, line, rope.

=Lind=, lime-tree.

=Linda=, to swaddle, to wrap.

=Lindebarn=, infant in arms.

=Lindra=, to soften, to mitigate.

=Lindring=, ease, relief.

=Lineal=, ruler.

=Linie=, line.

=Linne=, linen.

=Liqvid=, payment.

=Liqvidera=, to pay.

=Lisa=, relief, to relieve.

=List= (slughet), fraud, wile, artifice; (kant) list.

=Lista=, list, catalogue.

=Listig=, cunning, sly.

=Lit=, trust, faith, confidence.

=Lita= (på), to depend (upon), to rely (on); to confide (in).

=Liten=, little, small, short; =litet=, a little.

=Ljud=, sound, noise; =--lig=, loud.

=Ljuf=, sweet, delightful.

=Ljuga=, to lie; =--re=, liar.

=Ljum=, lukewarm.

=Ljung=, heath, ling, heather.

=Ljunga=, to lighten, to flash.

=Ljus= (klar), light, bright, clear; (sken) light; (talg-, stearin-)
candle; (vax-) taper.

=Ljusblå=, light blue.

=Ljusbrun=, light brown.

=Ljusglimt=, glimpse of light.

=Ljushårig=, light-haired, blonde.

=Ljussax=, a pair of snuffers.

=Ljusstake=, candlestick.

=Ljusstöpare=, chandler.

=Ljuta=, to make, to pour; =-- döden=, to perish.

=Lock= (gryt-), lid, cover; (hår-) lock, curl.

=Locka=, to allure, to entice.

=Lockig=, curled, curly.

=Lockmat=, bait, lure.

=Lod=, weight, lead.

=Lodjur=, lynx.

=Lodlina=, lead-line, sounding-line.

=Lodrät=, perpendicular.

=Lof= (tillåtelse), leave; (skol-) holiday; (beröm) praise.

=Lofva=, to promise; to praise.

=Loflig=, permissible, allowable.

=Lofsjunga=, to sing the praise of.

=Lofsång=, hymn of praise.

=Loge= (lada), barn.

=Lopp=, course, career.

=Loppa=, flea.

=Lossa=, to loosen, to slacken; to discharge; to unload.

=Lots=, pilot.

=Lott=, lot, share, portion.

=Lotteri=, lottery.

=Lottsedel=, ticket.

=Lucka=, shutter, wicket; (dörr-) slider.

=Lucker=, mellow, loose.

=Luden=, hairy, shaggy.

=Luft=, air.

=Lufttom=, void of air.

=Lufttryck=, atmospheric pressure.

=Lugn=, calm, quiet.

=Lugna sig=, to calm one’s self.

=Lukt=, smell, scent; =--a=, to smell.

=Lummig=, leafy, dense.

=Lumpor=, rags.

=Lumpsamlare=, ragman, ragpicker.

=Lund=, grove.

=Lunga=, lung; (djur-) light.

=Lungsot=, consumption.

=Lur= (sömn), nap, doze; (försåt) ambush.

=Lurfvig=, rough, rugged, shaggy.

=Lus=, louse; =löss=, lice.

=Lust=, mind, fancy.

=Lustig=, merry; pleasant.

=Lustspel=, comedy.

=Lut=, lye; (tvätt-) buck, lye.

=Luta=, to lean, to stoop.

=Lutning=, inclination.

=Lycka=, fortune, chance, luck, happiness, success.

=Lyckas=, to succeed.

=Lycklig=, happy, successful.

=Lyckträff=, lucky chance.

=Lyckönska=, to congratulate.

=Lyckönskan=, congratulation.

=Lyda=, to obey, to comply with; =det lyder så=, it runs thus.

=Lydig=, obedient; dutiful.

=Lydkonung=, tributary king.

=Lydnad=, obedience.

=Lyfta=, to lift.

=Lykta=, (en), lantern; (att) to end.

=Lymmel=, knave, rogue, rascal.

=Lynne=, humor, temper.

=Lyra=, lyre.

=Lysa=, to light; to shine.

=Lysning=, bans (of marriage).

=Lyssna=, to listen, to hearken.

=Lyte=, defect, blemish.

=Lyx=, luxury.

=Låda=, box; drawer.

=Låg=, low, humble, mean, base.

=Låga=, flame; to flame.

=Lågmält=, low-voiced, low, subdued.

=Lågsinnad=, low-minded, mean, base.

=Lån=, loan.

=Låna= (af), to borrow (from); (till) to lend (to), to loan, =-- ut mot
ränta=, to loan on interest.

=Lång=, long, tall, high.

=Långsam=, slow, tardy.

=Långsynt=, far-sighted.

=Långsökt=, far-fetched, strained.

=Långt=, long, much, far.

=Lår=, thigh, buttock, leg.

=Lås=, lock; =låsa=, to lock.

=Låta=, (tillåta), to let, to allow, to suffer, to permit; (föranleda)
to get, to cause.

=Låtsa=, to make as if, to feign.

=Läcker=, delicate, dainty.

=Läckerhet=, delicacy.

=Läder=, leather.

=Läge=, situation, position.

=Lägenhet=, opportunity.

=Läger=, camp.

=Lägga=, to lay, to put, to place.

=Läglig=, seasonable, proper, fit, opportune.

=Lägre=, lower; =lägst=, lowest.

=Läka=, to heal, to cure.

=Läkare=, physician, doctor.

=Läkemedel=, medicine, remedy.

=Lämpa=, to adjust, to suit.

=Lämplig=, applicable, fit, proper, appropriate.

=Län=, county, shire.

=Lända=, to serve (to), to tend (to).

=Längd=, length.

=Länge=, long; =-- sedan=, long ago, long since; =längre=, longer.

=Längs efter=, along, lengthwise.

=Längta=, to long, to desire.

=Länk=, link.

=Läns=, empty, dry, free.

[Illustration: Invånare från oasen Merv i Asiatiska Ryssland.]

=Länstol=, easy chair.

=Läpp=, lip; =läppja=, to lip.

=Lära=, to teach; =-- sig=, to learn; =-- utantill=, to learn by heart;
-- (en) doctrine; (yrke) apprenticeship.

=Läraktig=, docile.

=Lärare=, teacher, master.

=Lärd=, learned, scholar.

=Lärdom=, learning, erudition.

=Lärft=, linen.

=Lärgosse=, apprentice.

=Lärjunge=, disciple, pupil.

=Lärka=, lark, sky-lark.

=Lärling=, apprentice.

=Lärorik=, instructive.

=Lärotid=, apprenticeship.

=Läsa=, to read; =läsare=, reader; (sekt) pietist.

=Läska=, to refresh, to cool.

=Läskpapper=, blotting-paper.

=Läslig=, legible, readable.

=Läspa=, to lisp.

=Läst= (skomakare-), last.

=Läte=, cry, sound.

=Lätt=, light, (att göra) easy; easily.

=Lättfärdig=, wanton, frivolous.

=Lätthet=, facility.

=Lättja=, laziness, idleness.

=Lättrogen=, credulous.

=Lättrogenhet=, credulity.

=Lättrörd=, sensible.

=Lättsinnig=, frivolous.

=Lättsinnighet=, levity.

=Löda=, to solder.

=Lödder=, lather.

=Löf=, leaf, foliage.

=Löfsal=, bower.

=Löfte=, vow, promise.

=Lögn=, lie.

=Löje=, laughter.

=Löjlig=, ridiculous, comical.

=Löjtnant=, lieutenant.

=Lök=, onion, (stånd) garlic.

=Lömsk=, malicious.

=Lön=, salary, pay, wages; (belöning), reward, recompense.

=Löna=, to reward.

=Lönn= (träd), maple, mapletree.

=Lönnmördare=, assassin.

=Löpa=, to run.

=Lördag=, Saturday.

=Lös=, loose, free, slack.

=Lösa=, to loose, to untie.

=Lösdrifvare=, vagabond, tramp.

=Löspenningar=, small money, change.


M.

=Madam=, titel på gifta qvinnor af alla klasser är Mistress (förkortadt
Mrs.); vid tilltal användes äfven Madam, men aldrig i förening med
namnet. =Madam Andersson=, Mrs. A.

=Madrass=, mattress.

=Magasin=, (tidskrift) magazine, (förvaringshus) storehouse.

=Mage=, stomach, belly.

=Mager=, lean, thin, meagre.

=Magra=, to grow lean.

=Magt=, might, power, authority.

=Magtlös=, feeble, faint.

=Magtpåliggande=, of great moment, momentous, important.

=Magtspråk=, peremptory language.

=Mahogny=, mahogany.

=Maj=, May.

=Majestät=, majesty.

=Major=, major.

=Majs=, corn, Indian corn.

=Maka=, spouse, wife.

=Makalös=, incomparable, peerless.

=Make= (like), match; (gift man) spouse.

=Maklig=, commodious.

=Makrill=, mackerel.

=Makulatur=, waste-paper.

=Mala=, to grind.

=Malm=, metal; ore.

=Malt=, malt.

=Maläten=, moth-eaten.

=Mamma=, mamma, mam.

=Mamsell=, miss, young lady.

=Man=, one, (äkta --) husband.

=Mana=, to exhort, to urge.

=Mandel=, almond.

=Mandom=, manhood.

=Mangel=, mangle.

=Manlig=, male, manly.

=Mantel=, mantel, cloak, robe.

=Manöver=, manœuvre, movement.

=Mara=, nightmare.

=Marginal=, margin.

=Mark=, ground, field.

=Markatta=, monkey.

=Markera=, to mark.

=Marknad=, fair.

=Marmor=, marble.

=Mars=, March, (planeten) Mars.

=Martyr=, martyr; =--dom=, martyrdom.

=Mask=, worm; (ansigts-) mask.

=Maskerad=, masquerade.

=Maskin=, machine, engine.

=Massa=, mass.

=Mast=, mast.

=Mat=, victuals, food, meat.

=Matematik=, mathematics.

=Matgäst=, boarder.

=Matros=, sailor.

=Matsal=, dining-room.

=Matsedel=, bill of fare.

=Matsked=, tablespoon.

=Matsäck=, knapsack, provision.

=Matt=, weak, faint, feeble.

=Matta=, (en) carpet; (att) to fatigue, to weary.

=Matvaror=, eatables, food, provisions.

=Med=, with; =-- mindre=, unless.

=Medalj=, medal.

=Medan=, while, whilst.

=Medbrottsling=, accomplice.

=Meddela=, to communicate.

=Medel=, means, expedient, way.

=Medelmåtta=, mediocrity.

=Medelmåttig=, mediocre, middling.

=Medelst=, by means of, by.

=Medfödd=, innate, born with.

=Medfölja=, to make company, to go along with, to follow, to accompany.

=Medföra=, to bring along with.

=Medgifva=, to admit, to grant, to permit.

=Medgång=, prosperity.

=Medhjelpare=, assistant.

=Medhåll=, support.

=Medicin=, medicine.

=Medla=, to mediate (between).

=Medlare=, mediator, conciliator.

=Medlem=, member, fellow.

=Medlidande=, compassion, pity.

=Medsökande=, rival, competitor.

=Medtäflare=, rival.

=Medverka=, to co-operate.

=Medvetande=, consciousness.

=Medveten=, conscious (of).

=Medvind=, prosperous (favorable, fair), wind; =ha --=, to go before
the wind.

=Medömkan=, compassion, pity.

=Mejeri=, dairy, creamery.

=Mejsel=, chisel.

=Mekanik=, mechanics.

=Mellan=, between.

=Mellerst=, central, middle.

=Melodi=, melody, tune, strain, air.

=Melon=, melon.

=Men=, but.

=Mena=, to mean, to think.

=Mened=, perjury.

=Menför=, lame, crippled, maimed, infirm, disabled.

=Menige man=, the people, the general public.

=Mening= (åsigt), opinion; (betydelse), sense, meaning; (afsigt),
design; (sats), sentence.

=Menlig=, detrimental, injurious.

=Menlös=, innocent, harmless.

=Menniska=, man.

=Menniskoslägte=, mankind.

=Mensklig=, human.

=Mer=, more; =med mera=, and so forth.

=Merg=, marrow.

=Merla=, staple.

=Messa=, mass.

=Messing=, brass.

=Messling=, measles.

=Mest=, most.

=Meta=, to angle.

=Metall=, metal, brass.

=Metkrok=, angling-hook, fish-hook.

=Metspö=, angling- (ell. fishing-) rod.

=Middag=, noon; =--småltid=, dinner.

=Midnatt=, midnight.

=Midsommar=, midsummer.

=Midt=, =-- emellan=, in the middle, in the midst; =-- emot=, opposite
to; =-- i=, in the middle of.

=Mig=, me.

=Mil=, mile.

=Mild=, mild, kind, gentle, soft.

=Mildhet=, clemency, mildness.

=Militär=, military man, soldier.

=Million=, million.

=Min=, my, mine; -- (utseende) look, countenance, face.

=Minderårig=, under age.

=Mindre=, less, smaller.

=Minister=, minister, secretary; =stats--=, Secretary of state.

=Minnas=, to remember.

=Minne=, memory, mind.

=Minnesvård=, monument.

=Minnesvärd=, memorable.

=Minsann=, indeed.

=Minska=, to lessen, to diminish.

=Minskning=, diminution.

=Minst=, least, smallest.

=Minut=, minute.

=Minutera=, to retail.

=Missbelåten=, discontented.

=Missbruk=, abuse; =--a=, to abuse.

=Missfall=, abortion, unnatural birth.

=Missförstå=, misunderstand, misinterpret.

=Missförstånd=, misconception, misunderstanding.

=Missgerning=, crime.

=Misshaga=, to displease.

=Misshandel=, ill-treatment, cruelty.

=Misshandla=, to treat ill.

=Misshushålla=, to waste, to mismanage.

=Misslyckas=, to miscarry, to fail.

=Missnöjd=, discontent.

=Missnöje=, discontent, displeasure.

=Missräkna sig=, to misreckon.

=Missräkning=, disappointment.

=Misstag=, mistake, error.

=Misstaga sig=, to be mistaken.

=Misstanke=, suspicion.

=Misstro=, to distrust.

=Misstroende=, distrust, diffidence.

=Misstrogen=, diffident, distrustful.

=Misstycka=, to dislike.

=Misstänka=, to suspect.

=Misstänksam=, suspicious.

=Misstänkt=, suspected (of).

=Missunna=, to envy, to grudge.

=Missväxt=, bad crop, dearth.

=Missöde=, mischance, misfortune.

=Mista=, to lose.

=Miste=, amiss, wrong, falsely.

=Mjell=, dandruff; (adj.) clear, transparent.

=Mjelte=, spleen.

=Mjuk=, soft, supple.

=Mjöd=, mead.

=Mjöl=, meal, flour.

=Mjölk=, milk; =--a=, to milk.

=Mjölnare=, miller.

=Mod=, courage, heart, spirit.

=Mode=, fashion.

=Modehandlerska=, milliner.

=Modell=, model, pattern.

=Moder=, mother.

=Modern=, modern, fashionable.

=Modfälld=, low-spirited, cast down.

=Modig=, courageous, valiant, stout, bold.

=Modlös=, crestfallen, downhearted.

=Mogen=, ripe, mature.

=Mogna=, to ripen.

=Moln=, cloud.

=Monark=, monarch; =--i=, monarchy.

=Monument=, monument.

=Mops=, pug, pug-dog.

=Moral=, moral, morality.

=Moras=, marsh, fen, bog.

=Morbror=, uncle; =morfar=, grandfather; =mormor=, grandmother.

=Mord=, murder, homicide.

=Morgon=, morning, morrow; =i --=, to morrow; =i morgse=, this morning.

=Morgonbön=, morning prayer.

=Morgondagg=, morning dew.

=Morgondrägt=, morning dress.

=Morgonfrisk=, smart, fresh.

=Morgonrodnad=, dawn of day.

=Morgontidning=, morning paper.

=Mormor=, grandmother.

=Morot=, carrot.

=Morra=, to growl.

=Morsk=, bold, game.

=Mortel=, mortar.

=Mos=, pulp.

=Mossa=, moss.

=Moster=, aunt.

=Mot=, against.

=Motbjudande=, disagreeable.

=Motbok=, pass-book.

=Motgift=, antidote.

=Motgång=, adversity.

=Motsats=, opposition.

=Motsträfvig=, repugnant.

=Motstå=, to resist, to withstand, to oppose.

=Motstånd=, resistance.

=Motståndare=, adversary.

=Motsvarighet=, correspondence.

=Motsägelse=, contradiction.

=Motverka=, to counteract.

=Motvilja=, repugnance, reluctance, dislike.

=Motvillig=, reluctant, unwilling.

=Motvind=, head-wind.

=Motväga=, counterbalance.

=Motvärn=, defence; =sätta sig till --=, to make resistance, to oppose.

=Mudder=, mud.

=Muddra=, to dredge.

=Muff=, muff.

=Mugg=, mug.

=Mulen=, cloudy, gloomy, sad.

=Mull=, mould, earth, dust.

=Mullra=, to rumble.

=Mullvad=, mole, mole warp.

=Mulna=, to cloud over, to get cloudy.

=Multna=, to moulder, to decay, to rot.

=Mulåsna=, mule.

=Mumla=, to mumble, to mutter.

=Mun=, mouth; =--lack=, wafer.

=Munförråd=, provisions.

=Munk=, friar, monk.

=Munlås=, muzzle.

=Munsbit=, morsel, mouthful.

=Munter=, cheerful, merry.

=Muntlig=, verbal.

=Muntra=, to cheer up.

=Munvatten=, gargle.

=Munvig=, ready-spoken.

=Munväder=, empty words; talk.

=Mur=, wall; =mura=, to wall.

=Murare=, bricklayer, mason.

=Murgröna=, ivy.

=Mursten=, brick.

=Mus=, mouse; =möss=, mice.

=Musik=, music.

=Musikalisk=, musical.

=Musikant=, musician.

=Muskel=, muscle.

=Mustasch=, mustache, mustachio.

=Mustig=, juicy, sappy; (bildl.) coarse, gross, obscene.

=Muta=, to bribe; =mutor=, bribes.

=Mycken=, much; =mycket=, very.

=Mygga=, gnat, mosquito.

=Myndig=, of age; =bli --=, to come to full age, to be of age.

=Myndling=, ward, pupil, charge.

=Mynna ut i=, to open out into.

=Mynning=, mouth, (på skjutvapen) muzzle.

=Mynt=, money, coin; (=--verk=) mint; =--a=, to coin.

=Myra=, ant.

=Myrländ=, boggy, swampy, marshy.

=Myrten=, myrtle.

=Mysk=, musk.

=Myteri=, mutiny.

=Må=, may, can; =hur mår ni?= how do you do? how do you feel? how are
you?

=Måfå=, =på --=, at random.

=Måg=, son-in-law.

=Mål= (tungo-), speech, language, tongue; (sak) case; (syfte-) aim;
(mått) measure; (måltid) meal.

=Måla=, to paint; =--re=, painter.

=Målning=, picture, painting.

=Målsman=, guardian, ward.

=Måltid=, meal, repast, banquet.

=Mån=, (måtto) measure; =i någon --=, in some measure; (ifrig) careful
(of), solicitous (about).

=Månad=, month.

=Måndag=, Monday, =fri måndag=, Saint Monday.

=Måne=, moon; =--sken=, moonshine.

=Många=, mången, many; =ganska --=, a great many.

=Månggifte=, polygamy.

=Månne=, do you think?; =månne det är sannt?= is it true, do you think?
=månne han ej vill?= perhaps he will not?

=Månsken=, moonshine, moonlight.

=Mård=, marten.

=Måste=, must, to be obliged.

=Mått=, measure.

=Måtta=, measure, moderation.

=Måttlig=, moderate, middling.

=Mägtig=, powerful, mighty.

=Mäkla=, to broke, to job.

=Mäklare=, broker.

=Mäld=, grist, multure.

=Mälta=, to malt.

=Mängd=, multitude; a great deal (of).

=Märka=, to perceive, to observe.

=Mästare=, master.

=Mästarebref=, certificate of mastership.

=Mästerstycke=, masterpiece.

=Mäta=, to measure.

=Mätt=, satisfied; =jag är --=, I can eat no more.

=Mö=, maid, maiden, virgin.

=Möbel=, piece of furniture; möbler, furniture.

=Möblera=, to furnish.

=Möda=, pain, trouble, toil; =det lönar ej mödan=, it is not worth
while.

=Möderne=, =på --t=, on the mother’s side; =möderne arf=, maternal
inheritance.

=Mödosam=, painful, tiresome, troublesome.

=Mögel=, mould; =möglig=, mouldy.

=Möjlig=, possible.

=Möjligen=, possibly.

=Möjlighet=, possibility.

=Mönster=, pattern, model.

=Mönstra=, to muster, to review.

=Mör=, tender.

=Mörda=, to murder, to assassinate.

=Mördare=, murderer, assassin.

=Mörk=, obscure, dark.

=Mörkblå=, dark blue; =mörkbrun=, dark brown.

=Mörker=, obscurity, darkness.

=Mörklagd=, of a dark complexion, dark complexioned; dark, dusky.

=Mörsare=, mortar, mortar-piece.

=Mössa=, cap, bonnet.

=Möta=, to meet, to go to meet.

=Mötas=, to meet.

=Möte=, meeting.


N.

=Nackdel=, disadvantage, detriment.

=Nacke=, neck.

=Nafle=, navel.

=Nagel=, nail.

=Naken=, naked, nude.

=Nalkas=, to approach.

=Namn=, name.

=Namnam=, sweetmeats.

=Namngifva=, to nominate, to call by name.

=Namnkunnig=, renowned; =--het=, renown, fame.

=Namnlös=, nameless, unnamed.

=Namnsdag=, anniversary.

=Nappa=, to catch, to snatch.

=Narr=, fool.

=Narra=, to delude, to deceive.

=Narraktig=, foolish.

=Narri=, joke, jest.

=Nation=, nation; =nationel=, national.

=Natt=, night; =i --=, this night, to night; =--vard=, Lord’s supper.

=Natur=, nature, temper.

=Naturforskare=, natural philosopher.

=Naturlig=, natural.

=Ned=, down.

=Nedanför=, below.

=Nederlag= (milit.) defeat; =lida --=, to be defeated; (handelsterm)
store, depot.

=Nederst=, lowest.

=Nedgång=, =solens --=, sunset.

=Nedkomst=, delivery.

=Nedlåta sig=, to condescend.

=Nedre=, below; =-- botten=, the ground floor.

=Nedrig=, low, mean, base.

=Nedrighet=, baseness, objection.

=Nedskrifva=, to write down.

=Nedskrufva=, to screw down.

=Nedslagen=, dejected, low-spirited.

=Nedsänka=, to lower.

=Nedsätta=, to put down, to deposit.

=Neger=, negro.

=Nej=, no, nay.

=Nejd=, neighborhood, environs.

=Nejlika= (blomma), pink (krydda) clove.

=Neka=, to deny, to refuse.

=Nemligen=, that is to say, to wit, namely, viz.

=Ner=, =nere=, down.

=Nerv=, nerve; =--feber=, nervous fever.

=Neslig=, ignominious, shameful, infamous.

=Ni=, you.

=Nicka=, to nod, to beckon.

=Nickel=, nickel.

=Niga=, to courtesy.

=Nio=, nine.

=Nit=, zeal; (nitnagel), rivet; (lott utan vinst), blank; =--isk=,
zealous.

=Nittio=, ninety.

=Nitton=, nineteen.

=Njugg=, niggard, covetous.

=Njure=, kidney, rein.

=Njuta=, to enjoy.

=Njutbar=, digestible, enjoyable, eatable.

=Njutning=, enjoyment.

=Njutningslysten=, bent on pleasure.

=Nog=, enough.

=Noga=, noggrann, exact, accurate, punctual, strict.

=Noggrannhet=, exactness, accuracy.

=Noll=, zero, cipher.

=Nord=, north; =--en=, the north.

=Norr=, north.

=Nors=, smelt.

=Norsk=, Norwegian.

=Nos=, snout, nose.

=Not= (musik-), note; (fisk-), drag.

=Notera=, to note; to quote, to mark.

=Notificera=, to notify.

=November=, November.

=Nu=, now; =-- för tiden=, now-a-days.

=Nubb=, tack, small nail.

=Numera=, now; after this, now-a-days.

=Nummer=, number.

=Nunna=, nun.

=Nuvarande=, present.

=Ny=, new, fresh, modern.

=Nybyggare=, colonist, settler.

=Nybygge=, colony, settlement.

=Nybörjare=, beginner, freshman.

=Nyck=, caprice, whim, freak, fancy.

=Nyckel=, key; =--hål=, key-hole.

=Nyckfull=, capricious, whimsical.

=Nyfallen=, newfallen, new (=-- snö=, -- snow).

=Nyfiken=, curious, inquisitive.

=Nyfikenhet=, curiosity.

=Nyfödd=, newborn.

=Nygift=, newly married.

=Nyhet=, novelty, news.

=Nyligen=, lately, of late.

=Nykter=, sober, temperate; =på -- mage=, fasting.

=Nykterhet=, soberness, temperance.

=Nykterhetslöfte=, vow of abstinence; =göra --=, to take the pledge.

=Nymf=, nymph.

=Nypa=, to pinch; =en -- mjöl=, a pinch of flour.

=Nypon=, hip.

=Nyptång=, pincers, nippers.

=Nys=, =få -- om något=, to get the wind (ell. scent) of a thing.

=Nysa=, to sneeze.

=Nysta=, to wind, to bottom.

=Nystan=, bottom, ball.

=Nyss=, just now, just.

=Nytt=, news; =på --=, anew.

=Nytta=, utility, use, good, benefit, emolument, advantage, profit.

=Nyttig=, useful, good.

=Nyttja=, to use, to make use of.

=Nyår=, new year.

=Nå=, (utrop) well; (uppnå), to reach.

=Nåd=, grace, favor; pardon; mercy.

=Nådig=, gracious.

=Någon=, somebody, anybody; some, any.

=Någonsin=, at any time, ever.

=Någonstädes=, somewhere, in some place.

=Någonting=, something.

=Några=, some; =-- få=, a few.

=Nål=, (sy-) needle; (knapp-) pin.

=Nålbok=, needle-book.

=Nålbref=, packet of needles; (knappnålar) paper of pins.

=Nåldyna=, pin-cushion.

=Nålhus=, needle-case, pin-case.

=Nålmakare=, needle-maker, pin-maker.

=Nålpenningar=, pin-money.

=Nålstyng=, stitch.

=Nålsöga=, eye of a needle.

=Näbb=, bill, beak; =--ig=, pert.

=Näfve=, fist, hand.

=Näktergal=, nightingale.

=Nämna=, to call, to name, to mention.

=Nännas=, to have the heart (to); (i dålig bem.) to grudge one’s self.

=Näpen=, pretty, sweet.

=Näpsa=, to chastise, to punish.

=Näpst=, correction, chastisement.

=När=, when.

=Nära=, near, nigh; close; =på långt --=, by far.

=Nära=, to nourish, to feed.

=Näring=, nourishment; (yrke) trade.

=Närma sig=, to approach.

=Närsynt=, shortsighted.

=Närvarande=, present.

=Närvaro=, presence.

=Näs=, isthmus; neck of land; (udde) cape, point, promontory.

=Näsa=, nose.

=Näsborr=, nostril.

=Näsduk=, pocket-handkerchief.

=Nässla=, nettle.

=Näst=, next, next to.

=Nästa=, neighbor.

=Nästan=, almost, well nigh.

=Näste=, nest.

=Näsvis=, impertinent, saucy, pert, insolent, petulant.

=Näsvishet=, impertinence.

=Nät=, net.

=Nätt=, neat; (knappt), barely.

=Nöd=, necessity, need, want, distress.

=Nödankare=, sheet-anchor.

=Nödbjuden=, hard to ask.

=Nöddop=, discretionary baptism.

=Nödfall=, case of necessity, emergency.

=Nödga=, to oblige, to compel.

=Nödlögn=, shift, white lie.

=Nödsaka=, to compel, to force.

=Nödtorft=, want; necessities (of life).

=Nödtvång=, constraint.

=Nödvändig=, necessary, needful.

=Nödvändighet=, necessity, exigence.

=Nöja sig=, to be contented (with).

=Nöjaktig=, satisfactory.

=Nöjd=, content, satisfied.

=Nöje=, delight, pleasure.

=Nöjsam=, pleasant, delightful, agreeable.

=Nöt=, (ett), neat, head of cattle; (en) nut, filbert.

=Nöta=, to wear; =--s=, to be worn.

=Nötaktig=, idiotic, stupid.

=Nötknäppare=, nutcracker.

=Nötkreatur=, head of cattle; neat.

=Nötkött=, beef.

=Nötning=, wear, rubbing, fretting.


O.

=Oafbruten=, uninterrupted.

=Oafgjord=, undecided.

=Oafhängig=, independent.

=Oafkortad=, undiminished.

=Oaflåtlig=, unremitting, unceasing, incessant, continued.

=Oafsett=, apart from; apart.

=Oafsigtlig=, unintentional, unintended.

=Oafslutad=, unfinished.

=Oafvislig=, undeniable, indisputable.

=Oaktadt=, notwithstanding, though, although.

=Oaktsam=, careless, heedless.

=Oangenäm=, disagreeable.

=Oanmodad=, unasked, unrequested.

=Oanmäld=, unannounced, unintroduced.

=Oanmärkt=, unnoticed.

=Oansenlig=, inconsiderable.

=Oanständig=, indecent.

=Oansvarig=, irresponsible, unanswerable.

=Oantaglig=, unacceptable.

=Oantastad=, unmolested, undisturbed.

=Oaptitlig=, unsavory, disagreeable.

=Oarbetad=, raw (silk, cotton, etc.); (om guld, silfver) in bullion, in
bars; (om jern o. d.) unwrought.

=Oart=, (odygd) trick, bad habit.

=Oartig=, naughty; impolite.

=Oartighet=, incivility.

=Obarmhertig=, uncharitable, unmerciful, pitiless.

=Obebodd=, uninhabited.

=Obefläckad=, stainless, spotless, untainted.

=Obefogad=, unauthorized, unwarranted, unjustified.

=Obefästad=, unfortified, open, defenceless.

=Obegagnad=, unused.

=Obegriplig=, incomprehensible, inconceivable.

=Obegränsad=, unlimited, unbounded, boundless.

=Obehag=, trouble, unpleasantness.

=Obehaglig=, unpleasant, disagreeable.

=Obehinradt=, without hinderance.

=Obehöflig=, unnecessary, needless.

=Obekant=, unacquainted, unknown.

=Obekymrad=, unconcerned.

=Obemedlad=, poor.

=Obemärkt=, unobserved.

=Obenägen=, unwilling, averse.

=Obeqväm=, inconvenient.

=Obeqvämlighet=, inconvenience.

=Oberedd=, unprepared.

=Oberoende=, independent.

=Oberäknad=, uncounted (for).

=Oberättigad=, unauthorized.

=Oberömd=, fameless; obscure.

=Oberörd=, unaffected.

=Obeskedlig=, bad, naughty.

=Obeskriflig=, inexpressible.

=Obeslutsam=, irresolute.

=Obesmittad=, undefiled, immaculate.

=Obesticklig=, incorruptible.

=Obestridd=, uncontested.

=Obestridlig=, incontestable, indisputable.

=Obestyrkt=, unverified, unattested, unauthorized.

=Obestånd=, ruin, decay.

=Obestämd=, undetermined.

=Obestämdhet=, irresolution.

=Obeständig=, inconstant.

=Obesvarad=, unanswered; =-- kärlek=, hopeless love.

=Obesvärad=, untroubled, easy, free.

=Obetald=, unpaid.

=Obetingad=, unconditional, absolute.

=Obetydlig=, inconsiderable.

=Obetänksam=, inconsiderate, rash, heedless.

=Obevakad=, unguarded; =i ett --t ögonblick=, in an unguarded moment.

=Obevandrad=, unversed, unskilled.

=Obeveklig=, inexorable.

=Obevisad=, unproved.

=Obevittnad=, unwitnessed.

=Obevågen=, unfavorable.

=Obeväpnad=, unarmed.

=Obildad=, unpolished, uncivilized, rough, rude, uneducated.

=Obillig=, unreasonable.

=Objuden=, uninvited, unbidden.

=Oblandad=, unmixed; pure.

=Oblat=, wafer.

=Oblekt=, unbleached.

=Oblid=, unkind, ungentle.

=Oblyg=, bold, impertinent.

=Oborstad=, rough, unpolished, uncivilized.

=Obotfärdig=, impenitent.

=Obotlig=, incurable.

=Obrottslig=, inviolable.

=Obrukad=, unused, unworn; (om jord) uncultivated.

=Obrukbar=, useless.

=Obruklig=, unfashionable, obsolete.

=Obunden=, unbound, untied.

=Obygd=, wilderness, bush, wild.

=Obytt=, unexchanged; =vi ha ingenting --=, we have nothing in common.

=Obändig=, intractable, ungovernable.

=Oböjlig=, inflexible.

=Ocean=, ocean.

=Och=, and; =ock=, too, even.

=Ocker=, usury.

=Ockrare=, usurer.

=Också=, also, likewise, too.

=Odaterad=, undated.

=Odelad=, undivided, entire, whole.

=Odjur=, monster.

=Odla=, to cultivate, to till.

=Odling=, cultivation, culture.

=Odoga=, good for nothing.

=Odräglig=, intolerable.

=Oduglig=, useless, unfit.

=Odygd=, vice, naughtiness.

=Odygdig=, vicious, wicked, naughty.

=Odödlig=, immortal.

=Oeftergiflig=, indispensable.

=Oefterhärmlig=, inimitable.

=Oefterrättlig=, incorrigible.

=Oegennytta=, disinterestedness.

=Oegennyttig=, disinterested.

=Oegentlig=, improper.

=Oemotståndlig=, irresistible.

=Oemotsäglig=, indisputable.

=Oemottaglig=, impervious, insusceptible.

=Oenighet=, variance, discord.

=Oense=, =vara --=, to disagree.

=Oerfaren=, inexperienced.

=Oerhörd=, unheard of, enormous.

=Oersättlig=, irreparable.

=Ofantlig=, enormous, excessive.

=Ofarlig=, safe, harmless.

=Ofelbar=, infallible.

=Offentlig=, public; open.

=Offer=, sacrifice, offering.

=Officer=, officer.

=Offra=, to sacrifice, to offer.

=Ofog=, mischief, nuisance.

=Oformlig=, shapeless.

=Ofrankerad=, not postpaid.

=Ofreda=, to disturb.

=Ofri=, unfree; =ofrid=, war, disturbance.

=Ofrivillig=, involuntary.

=Ofruktbar=, unfertile, barren, sterile.

=Ofrälse=, not noble, common.

=Ofta=, often, frequently.

=Ofullbordad=, unfinished, unaccomplished.

=Ofullkomlig=, imperfect.

=Ofullständig=, incomplete.

=Ofvan=, above, over.

=Ofvannämnd=, above mentioned.

=Ofärd=, ruin, misfortune, disaster, destruction; =bereda någons --=,
to work anyone’s ruin.

=Ofärdig=, lame, crippled.

=Oförarglig=, inoffensive.

=Oförbehållsam=, unreserved.

=Oförberedd=, unprepared; extemporary.

=Oförbätterlig=, incorrigible, beyond correction.

=Ofördelaktig=, disadvantageous.

=Oförderfvad=, uncorrupted.

=Ofördragsam=, intolerant, illiberal, narrow-minded, bigot; =--het=,
intolerance, bigotry.

=Ofördröjligen=, immediately, instantly, without delay.

=Oförfalskad=, genuine.

=Oförfärad=, undaunted.

=Oförgänglig=, imperishable.

=Oförgätlig=, ever memorable.

=Oförhindrad=, at liberty, unprevented.

=Oförliknelig=, matchless, unequalled, unparalleled, unrivalled,
peerless.

=Oförlåtlig=, unpardonable.

=Oförmodad=, unexpected, unlooked for.

=Oförmåga=, incapacity.

=Oförmärkt=, imperceptible.

=Oförmögen=, impotent, unable, incapable; (att betala) insolvent.

=Oförnuft=, want of reason, absurdity.

=Oförnuftig=, unreasonable.

=Oförnöjd=, discontent.

=Oförnöjsam=, not satisfied.

=Oförrätt=, injury, injustice; =hämnas sina --er=, to revenge one’s
wrongs.

=Oförsagd=, undaunted, intrepid.

=Oförsigtig=, imprudent.

=Oförsigtighet=, imprudence.

=Oförskräckt=, intrepid, fearless, bold.

=Oförskyld=, unmerited, undeserved.

=Oförskämd=, impudent.

=Oförskämdhet=, impudence.

=Oförsonlig=, implacable.

=Oförstånd=, indiscretion, imprudence.

=Oförstäld=, unaffected, undisguised; real, true, sincere.

=Oförsynt=, impudent, audacious, shameless, boldfaced.

[Illustration: Grupp af invånare från Tibet i Central Asien.]

=Oförsökt=, untried, (om person) inexperienced.

=Oförsörjd=, unprovided for.

=Oförtjent=, undeserved, unmerited.

=Oförtruten=, indefatigable, assiduous, active.

=Oförtröttad=, untiring, se =Oförtruten=.

=Oförtäckt=, undisguised, plain, downright.

=Oförtöfvadt=, instantly, immediately.

=Oförutsedd=, unforeseen, unlooked for, unexpected.

=Oförvitlig=, irreproachable.

=Oförvållad=, involuntary.

=Oförvägen=, rash, daring.

=Oförvägenhet=, temerity.

=Oföränderlig=, unchangeable.

=Ogenerad=, free and easy; =var --=, be at your ease, make yourself
comfortable, consider yourself at home, you are quite at liberty.

=Ogenomtränglig=, impenetrable.

=Ogerna=, unwillingly.

=Ogerning=, foul deed.

=Ogift=, unmarried, single.

=Ogilla=, to disapprove.

=Ogillande=, disapprobation.

=Ogiltig=, invalid.

=Ogrannlaga=, indelicate.

=Ograverad=, unencumbered.

=Ogrundad=, groundless.

=Ogräs=, weed.

=Ogudaktig=, wicked, impious.

=Ogunst=, disgrace; =--ig=, unfavorable.

=Ogynsam=, averse, noxious, unpropitious.

=Ogästvänlig=, inhospitable, unfriendly.

=Ogörlig=, impracticable.

=Ohandterlig=, unwieldy, bulky, unhandy; (bildl.), unmanageable.

=Ohederlig=, dishonorable, dishonest, unfair.

=Ohejdad=, unchecked, unrestrained.

=Ohelga=, to profane, to desecrate.

=Ohelsosam=, unwholesome.

=Ohjelplig=, past help.

=Ohyfsad=, unpolished.

=Ohygglig=, foul, hideous.

=Ohyra=, vermin.

=Ohågad=, indisposed, disinclined.

=Ohållbar=, untenable; unsupportable.

=Ohägn=, trespass; =göra --=, to trespass.

=Ohämmad=, se =Ohejdad=.

=Ohöflig=, uncivil, uncourteous, impolite.

=Ohöflighet=, incivility.

=Oinskränkt=, unbounded, unlimited.

=Ointressant=, uninteresting, of no interest; dull, tedious, stupid.

=Ointresserad=, uninterested, unconcerned.

=Oinvigd=, uninitiated.

=Ojemförlig=, incomparable.

=Ojemn=, uneven, unequal; odd.

=Ojäfaktig=, irrefutable.

=Ojäst=, unfermented.

=Ok=, yoke.

=Oklanderlig=, irreproachable.

=Oklar=, overcast, cloudy, misty; (om vatten) muddy; (om meningar)
obscure, misty.

=Oklok=, imprudent, unwise.

=Okonstlad=, artless, plain.

=Oktober=, October.

=Okunnig=, ignorant.

=Okunnighet=, ignorance.

=Okynne=, naughtiness, mischief.

=Okynnig=, naughty, vicious, mischievous.

=Okysk=, unchaste, wanton, loose, lewd.

=Okänd=, unknown (to).

=Olag=, disorder, huddle.

=Olaglig=, illegal, illicit, unlawful.

=Olidlig=, unendurable.

=Olik=, unlike, dissimilar.

=Olika=, unequal, different.

=Olikhet=, difference.

=Oliv=, olive.

=Olja=, oil.

=Oljud=, noise.

=Ollon=, acorn.

=Oloflig=, illicit, unlawful.

=Olust=, dislike, aversion, repugnance.

=Olustig=, low-spirited, drowsy.

=Olycka=, ill luck, misfortune, disaster, mischance.

=Olycklig=, unlucky, unhappy.

=Olyckshändelse=, mischance, accident.

=Olydig=, disobedient (to).

=Olägenhet=, inconvenience, trouble.

=Oläglig=, unseasonable.

=Olämplig=, unfit (for).

=Oländig=, broken, rugged, rough.

=Oläraktig=, indocile.

=Olärd=, illiterate, unlearned.

=Oläslig=, illegible.

=Olåst= (icke stängd), unlocked.

=Om=, again, anew, over, over again; (omkring) about; (angående) of,
upon, concerning, for; (huruvida) if, whether.

=Omak=, trouble, inconvenience.

=Omaka=, odd, wrong.

=Omanlig=, unmanly.

=Ombesörja=, to arrange about.

=Ombestyra=, to attend to; se föreg.

=Ombud=, attorney, delegate.

=Ombyta=, to change.

=Ombyte=, change, variety.

=Ombytlig=, variable.

=Omdöme=, judgment, opinion.

=Omedelsam=, reticent, close.

=Omedelbar=, immediate.

=Omedgörlig=, intractable, perverse.

=Omedveten=, unconscious.

=Omensklig=, inhuman, cruel.

=Omfamna=, to embrace, to hug.

=Omfatta=, to embrace.

=Omflyttning=, removing, interchange, shift.

=Omfång=, circuit.

=Omgestalta=, transform, transfigure.

=Omgift=, married again.

=Omgifva=, to environ, to surround, to enclose.

=Omgifningar=, environs.

=Omgjorda=, engird, gird, begird.

=Omgående=, =med --=, by return, immediately.

=Omgång=, round, turn.

=Omhulda=, to nurse, to nestle, to take care of.

=Omhvälfning=, revolution.

=Omhägna=, to fence (around).

=Omhänge=, curtain.

=Omild=, inclement.

=Omintetgöra=, to defeat, to foil, to baffle, to frustrate.

=Omkomma=, to perish.

=Omkostnad=, charge, expense.

=Omkrets=, circumference, circuit, compass.

=Omkring=, about, round about; (vid pass) almost, about.

=Omkull=, down.

=Omliggande=, circumjacent.

=Omlopp=, circulation.

=Omnejd=, environs, surroundings.

=Omnibus=, omnibus, ’bus.

=Omnämna=, to mention.

=Omogen=, immature, unripe.

=Omoralisk=, immoral.

=Omringa=, to surround.

=Område=, territory, district.

=Omrösta=, to vote.

=Omröstning=, vote.

=Omsider=, at last, at length.

=Omskapa=, to transform.

=Omskifta=, to alternate, interchange.

=Omskära=, to circumcise; =--else=, circumcision.

=Omslag=, cover, envelop.

=Omsorg=, care, charge.

=Omsorgsfull=, careful.

=Omstående=, on the other side.

=Omständighet=, circumstance, condition, occasion.

=Omständlig=, circumstantial.

=Omstöpa=, (bildl.) to transform, to reform.

=Omstörta=, to overthrow, to overturn.

=Omsvep=, detour, beating about the bush.

=Omtala=, to speak of, to mention.

=Omtanke=, caution, consideration.

=Omtvistad=, contested, in dispute.

=Omtyckt=, beloved, in favor.

=Omtänksam=, considerate, prudent, cautious.

=Omutlig=, unbribable, strict.

=Omvexla=, to alternate.

=Omvexling=, change, vicissitude.

=Omväg=, round about way, circuit.

=Omvända=, to convert.

=Omvändelse=, conversion.

=Omyndig=, under age, minor.

=Omåttlig=, immoderate.

=Omåttlighet=, intemperance.

=Omärkbar=, imperceptible.

=Omätlig=, immense.

=Omättlig=, insatiable.

=Omöjlig=, impossible.

=Onaturlig=, unnatural.

=Ond=, bad, ill; (vredgad) angry.

=Ondska=, malice, malignity.

=Ondskefull=, malicious, malignant.

=Onsdag=, Wednesday.

=Onyttig=, useless, fruitless.

=Onåd=, disgrace, displeasure.

=Onämnbar=, unmentionable, inexpressible, nameless.

=Onämnd=, unmentioned.

=Onäpst=, unpunished.

=Onödig=, needless.

=Oordentlig=, irregular, disorderly.

=Oordning=, disorder, confusion.

=Opartisk=, impartial.

=Opassande=, unbeseeming.

=Opasslig=, indisposed.

=Opera=, opera.

=Opersonlig=, impersonal.

=Opraktisk=, unpractical.

=Opåkallad=, uncalled for.

=Opålitlig=, not to be depended upon.

=Opåmint=, unreminded; of one’s own accord.

=Opåräknad=, unlooked for.

=Opåtänkt=, unthought of.

=Oqvinlig=, unwomanly.

=Oqväda=, to abuse, to call names.

=Oqvädingsord=, abusive words, bad language, names.

=Ord=, word, vocable.

=Orden=, order (of knighthood).

=Ordentlig=, regular, orderly, punctual.

=Ordentlighet=, regularity.

=Order=, order.

=Ordförande=, speaker, chairman.

=Ordlek=, pun, quibble.

=Ordna=, to order, to regulate.

=Ordning=, order, discipline.

=Ordspråk=, proverb, saying, adage.

=Ordvexling=, debate, dispute, altercation.

=Oreda=, confusion, disorder.

=Oredig=, confused, entangled.

=Oredlig=, unfair, dishonest.

=Oregelbunden=, irregular.

=Oren=, dirty, unclean, impure.

=Orena=, to dirt, to soil, to commit nuisance.

=Orenlig=, uncleanly, foul, dirty.

=Orenlighet=, uncleanliness, impurity; filth.

=Organ=, organ, medium.

=Organisk=, organic.

=Orgel=, organ.

=Oriktig=, wrong, erroneous.

=Orimlig=, absurd, nonsensical.

=Orimlighet=, absurdity.

=Orka=, can, to be able.

=Orkan=, hurricane.

=Orklös=, weak, feeble, infirm.

=Orlofssedel=, character.

=Orm=, serpent, viper, adder.

=Ormbunke=, fern.

=Ornament=, ornament.

=Oro=, anxiety, uneasiness.

=Oroa=, to disquiet, to trouble, to disturb.

=Orolig=, uneasy, unquiet, restless, troublesome.

=Orsak=, cause, reason, occasion.

=Ort=, country, region, place, locality, quarter.

=Orubbad=, unaltered.

=Orygglig=, inflexible, irrevocable.

=Oråd=, =ana=, =märka --=, to take alarm.

=Oräknelig=, innumerable.

=Orätt=, injustice, wrong.

=Orättfärdig=, unrighteous, unjust.

=Orättmätig=, unlawful.

=Orättvis=, unjust, unfair.

=Orättvisa=, injustice.

=Orörd=, untouched, unmoved.

=Orörlig=, unmovable.

=Os=, damp, smoke.

=Osalig=, unblessed; cursed, unhappy.

=Osammanhängande=, incoherent, unconnected.

=Osann=, untrue, false.

=Osanning=, untruth, falsehood.

=Osannolik=, improbable.

=Osedlig=, immoral.

=Osedvanlig=, uncustomary.

=Oskadad=, unhurt, unharmed, sound, safe.

=Oskaplig=, deformed.

=Oskattbar=, inestimable.

=Oskick=, bad custom, vice, nuisance.

=Oskicklig=, unfit, unable, incapable, improper; unseemly.

=Oskiljaktig=, inseparable.

=Oskrymtad=, unfeigned, sincere.

=Oskuld=, innocence.

=Oskummad=, unskimmed, new.

=Oskyldig=, innocent.

=Oslipad= (om knifvar) unsharpened; (om diamanter o. d.) uncut, rough.

=Osmak=, distaste, disgust.

=Osmaklig=, insipid, disgusting.

=Osminkad=, unpainted, (bildl.) plain, undisguised.

=Osnygg=, dirty, nasty.

=Oss=, us.

=Ost= (öster), east; (en) cheese.

=Ostadig=, inconstant, unsteady.

=Ostlig=, east, easterly, eastern.

=Ostraffad=, unpunished.

=Ostron=, oyster.

=Ostuderad=, illiterate.

=Ostyrig=, ungovernable, wild.

=Ostädad=, disordered; unpolished.

=Ostämd=, untuned, out of tune.

=Ostörd=, undisturbed.

=Osund=, unwholesome.

=Osviklig=, infallible.

=Osvuren=, unsworn; =osvuret är bäst=, better not swear.

=Osynlig=, invisible.

=Osäker=, unsure, uncertain; (farlig) unsafe.

=Osäljbar=, unsalable.

=Osäll=, unblessed; se =Olycklig=.

=Osälskaplig=, unsocial.

=Osökt=, unsought, unaffected, natural.

=Otack=, ingratitude.

=Otacksam=, ungrateful.

=Otalig=, innumerable.

=Otid=, =i --=, untimely, unseasonably.

=Otillbörlig=, improper, undue.

=Otillfredsstäld=, unsatisfied, insufficient.

=Otillgänglig=, inaccessible.

=Otillräcklig=, insufficient.

=Otillräknelig=, irresponsible.

=Otillåtlig=, not allowed, illicit.

=Otjenlig=, unfit, improper, inconvenient.

=Otreflig= (person), unsociable.

=Otro=, unbelief, incredulity.

=Otrogen=, incredulous; false, infidel.

=Otrolig=, incredible, improbable, unlikely.

=Otrygg=, unsafe.

=Otröstlig=, inconsolable.

=Otta=, prime of day.

=Ottesång=, matins.

=Otur=, ill luck, bad luck.

=Otvifvelaktig=, undoubted, doubtless.

=Otvungen=, uncompelled, easy.

=Otydlig=, obscure, dark.

=Otyglad=, unrestrained, unchecked.

=Otymplig=, shapeless, uncouth.

=Otålig=, impatient.

=Otäck=, nasty, ugly.

=Otänkbar=, incredible, impossible.

=Otät=, leaky.

=Oumbärlig=, indispensable.

=Oundviklig=, inevitable.

=Oupphörlig=, continual.

=Ouppmärksam=, inattentive.

=Ouppriktig=, insincere, false.

=Ouppsåtlig=, unintentional.

=Oursäktlig=, inexcusable.

=Outforskad=, unexplored.

=Outförbar=, impracticable.

=Outslitlig=, not to be worn out.

=Outsäglig=, unspeakable, inexpressible.

=Outtröttlig=, indefatigable.

=Outtömlig=, inexhaustible.

=Outvecklad=, undeveloped.

=Ovan=, unaccustomed.

=Ovana=, bad custom.

=Ovanlig=, uncommon, unusual, odd.

=Ovansklig=, everlasting.

=Ovaraktig=, not durable, not lasting.

=Ovarsam=, incautious, heedless.

=Ovedersäglig=, indisputable.

=Oveld=, impartiality.

=Overksam=, inactive.

=Ovetande=, ignorant.

=Ovett=, rude language, abuse, scolding.

=Ovettig=, abusive, scurrilous.

=Ovig=, clumsy, awkward.

=Ovigtig=, unimportant, unessential.

=Ovilja=, ill will, malevolence.

=Ovilkorlig=, absolute.

=Ovillig=, unwilling, loath.

=Ovis=, unwise.

=Oviss=, uncertain, doubtful.

=Ovisshet=, uncertainty, suspense.

=Ovårdad=, neglected; (om klädsel) untidy.

=Ovärdig=, untidy, slovenly, careless.

=Oväder=, foul weather, tempest.

=Ovän=, enemy.

=Ovänskap=, enmity.

=Oväntad=, unexpected.

=Ovärderlig=, inestimable.

=Ovärdig=, unworthy.

=Oväsen=, bustle, stir, noise.

=Oväsentlig=, unessential, immaterial.

=Oxe=, ox; =oxkött=, beef.

=Oxstek=, roast beef.

=Oåterkallelig=, irrevocable.

=Oåtkomlig=, beyond one’s reach, unattainable, inaccessible.

=Oädel=, ignoble, mean, base.

=Oäkta=, bastard, not genuine.

=Oändlig=, infinite.

=Oärlig=, unfair, dishonest.

=Oöfvad=, unpractised, untrained.

=Oöfverlagd=, indeliberate.

=Oöfverstiglig=, insurmountable.

=Oöfverträffad=, unsurpassed, unexcelled.

=Oöfvervinnelig=, invincible.


P.

=Pack=, mob, vulgar.

=Packa=, pack, packet.

=Packhus=, warehouse.

=Padda=, toad.

=Paket=, parcel, packet.

=Palats=, palace.

=Pall=, footstool, stool.

=Palt=, blood-dumpling.

=Pank=, moneyless.

=Panna=, forehead, brow; (gryta) pan, boiler.

=Pannkaka=, pancake.

=Pansar=, armor.

=Pansarklädd=, armor-clad, iron-clad.

=Pant=, pawn, pledge.

=Pantlek=, forfeits.

=Pantlånare=, pawnbroker.

=Pantsedel=, pawn-ticket.

=Pantsätta=, to pawn.

=Papegoja=, parrot.

=Papp=, pasteboard.

=Pappa=, papa.

=Papper=, paper; =--sark=, sheet.

=Pappersmynt=, paper-money.

=Par=, pair, couple, brace.

=Parad=, parade, review; =i full --=, in full dress.

=Paradis=, paradise.

=Paraply=, umbrella.

=Parasoll=, parasol.

=Parera=, to ward off, to fend off.

=Parti=, party, faction; (äktenskap) match; (spel) game; (sälskap)
company.

=Partisk=, partial.

=Parvis=, by pairs, in pairs.

=Pass=, pass, passage; (=res--=) passport.

=Passa=, to fit, to suit, to adapt, to become; =-- sig=, to be fit, to
become.

=Passagerare=, passenger.

=Passande=, fit, proper, convenient, becoming.

=Passa på=, to watch, to observe.

=Pastej=, pie, pastry.

=Pastor=, parson, curate.

=Patent=, patent.

=Patron=, squire, master.

=Peka=, to point (at).

=Pekfinger=, forefinger.

=Pelare=, pillar, column.

=Pels=, pelt, fur; (rock) fur coat.

=Penna=, pen.

=Penning=, piece of money; penny.

=Penningbelopp=, amount (of money).

=Pennknif=, penknife.

=Pensel=, pencil.

=Peppar=, pepper.

=Pepparrot=, horse-radish.

=Perla=, pearl.

=Perm=, cover.

=Persedel=, thing, article.

=Persilja=, parsley; =prata persilja=, to talk nonsense.

=Person=, person; character.

=Personlig=, personal.

=Personligen=, personally, in person.

=Peruk=, wig, periwig.

=Pest=, plague, pestilence.

=Peta=, to poke.

=Piga=, maid, maidservant.

=Pil=, arrow; (träd) willow.

=Piller=, pill.

=Pina=, to torment.

=Pinbänk=, rack.

=Pingst=, Whitsuntide.

=Pinka=, to make water.

=Pip= (rör), pipe, spout; (ljud) piping.

=Pipa= (att), to pipe, to whine, to whistle; (en) pipe, tube.

=Pipskägg=, chin-beard, imperial, goatee.

=Pirum=, tipsy.

=Pisk=, whipping, whacking.

=Piska= (att), to whip, to lash; (en) whip.

=Pistol=, pistol.

=Pjes=, piece; (på teatern) play; (i schack) man.

=Pladder=, prattle.

=Plagg=, garment.

=Plan=, plain.

=Plank=, paling, fence.

=Planta=, plant.

=Plantera=, to plant, to set.

=Plantering=, plantation.

=Plats=, place, spot; =ledig --=, vacancy.

=Platt=, flat, plain.

=Pligg=, (shoe) peg.

=Pligt=, duty.

=Plikt=, fine, mulct.

=Plikta=, to pay a fine.

=Pliktfälla=, to fine.

=Plocka=, to gather, to pluck.

=Plog=, plough.

=Plommon=, plum.

=Plugg=, plug.

=Plump=, clownish, coarse; vulgar, clumsy; (en) blot.

=Plundra=, to plunder.

=Plysch=, plush.

=Plåga= (att), to torment, to trouble, to vex; (en) torment, pain.

=Plånbok=, pocketbook.

=Plåster=, plaster.

=Plåstra=, to plaster; =-- ihop=, to plaster up.

=Plåt=, plate.

=Pläga=, to use, to be wont.

=Plägsed=, custom, way.

=Plötslig=, sudden, unexpected.

=Poesi=, poetry.

=Pojke=, boy.

=Pojkaktig=, boyish.

=Pol=, pole.

=Polera=, to polish.

=Polis=, police.

=Polisonger=, whiskers.

=Polityr=, polish.

=Poppel=, poplar.

=Porslin=, china, porcelain.

=Port=, gate, door.

=Portion=, portion, share.

=Portklapp=, knocker.

=Porto=, postage; =--fri=, post-free.

=Porträtt=, portrait, picture.

=Post= (bref-), post, mail; (vakt) post, sentinel, guard; (sysla)
employment, place; (dörr-) post.

=Postkontor=, post-office.

=Postpapper=, letter-paper.

=Postpenningar=, postage.

=Potatis=, potato, pl. potatoes.

=Potta=, pot.

=Prakt=, magnificence, state.

=Praktfull=, splendid.

=Praktik=, practice.

=Praktisk=, practical.

=Prassel=, rustle, noise.

=Prassla=, to sprawl, to rustle.

=Prat=, prattle, chat, nonsense.

=Prata=, to prate, to chat.

=Pratmakare=, tattler, chatterbox.

=Pratsam=, talkative, loquacious, chatty.

=Precis=, exact, accurate.

=Predika=, to preach.

=Predikan=, sermon.

=Predikant=, preacher, (prest) minister.

=Predikstol=, pulpit.

=Preja=, to fleece, to cheat.

=Prejeri=, extortion.

=Premie=, premium, reward.

=Prenumerant=, subscriber.

=Prenumerera=, to subscribe.

=Present=, present.

=Press=, press.

=Prest=, priest, minister, parson, clergyman.

=Prick=, point, dot, prick.

=Princip=, principle.

=Prins=, prince.

=Pris=, (på varor) price; (lof) praise; (nypa) pinch; =en -- snus=, a
pinch of snuff.

=Prisbelöna=, to award a prize, to reward.

=Procent=, per cent.

=Procentare=, usurer, pawnbroker.

=Process=, lawsuit, process.

=Prof=, (försök), proof, essay; (på varor) pattern, sample; (bevis)
proof, mark.

=Profet=, prophet.

=Profva=, to try; to try on.

=Promenad=, walk.

=Propp=, stopple, tampion.

=Prost=, dean.

=Protokoll=, record, minutes.

[Illustration: En nutida grek från ön Kreta.]

=Proviant=, provision, victuals.

=Prut=, protests, grumbling, murmur, bargain.

=Pruta=, to haggle, to bargain; =-- af=, to abate.

=Pryda=, to adorn, to decorate.

=Prydlig=, elegant.

=Prydnad=, ornament.

=Prygel=, flog, whipping.

=Prygla=, to cudgel, to beat.

=Prålig=, showy.

=Prägel=, stamp.

=Präktig=, magnificent.

=Pröfning=, trial.

=Pröfva=, to try, to examine.

=Psalm=, psalm, hymn.

=Puckel=, bunch, hump.

=Pudding=, pudding.

=Puder=, powder.

=Puff=, push, box, blow.

=Puls=, pulse.

=Pulver=, powder.

=Pump=, pump; =--a=, to pump.

=Pund=, pound.

=Pung=, purse, bag.

=Punkt=, point.

=Punktlig=, punctual.

=Punsch=, punch.

=Pust=, breath of wind, blast.

=Puts=, trick, joke, lark.

=Putsa=, to scour, to snuff, to trim.

=Putslustig=, comical.

=På=, on, upon, in, at.

=Påbud=, edict, decree, ordinance, proclamation.

=Påfogel=, peacock; =--höna=, peahen.

=Påfund=, invention, trick.

=Påfve=, pope.

=Påk=, cudgel.

=Pålitlig=, reliable.

=Påminna=, to remind (of); =-- sig=, to recollect.

=Påminnelse=, remembrance.

=Påse=, bag.

=Påseende=, look, sight.

=Påsk=, Easter.

=Påstå=, to insist upon, to declare.

=Påstötning=, (vink) hint, intimation, suggestion.

=Påtaglig=, palpable, evident.

=Päron=, pear.

=Pöbel=, mob.

=Pöl=, puddle, mire, pool.


Q.

=Qvacksalfvare=, quack-doctor, charlatan.

=Qvadrat=, square.

=Qvaf=, close, sultry.

=Qval=, pang, anguish, agony.

=Qvalmig=, sultry.

=Qvar=, left, behind, remaining.

=Qvarlefva=, remain, relic.

=Qvarn=, mill.

=Qvart=, =qvarter=, quarter.

=Qvarts=, quartz.

=Qvast=, broom, besom.

=Qvastkäpp=, broomstick.

=Qvick=, witty, ingenious.

=Qvickhet=, wit.

=Qviga=, heifer.

=Qvinfolk=, womankind.

=Qvinlig=, female, effeminate.

=Qvinna=, woman, female.

=Qvist=, twig, sprig.

=Qvitt=, quit, rid.

=Qvittens=, acquittance, receipt.

=Qvittera=, to receipt.

=Qvittra=, to chirp, to twitter.

=Qväda=, to sing, to chant.

=Qväfva=, to suffocate, to stifle.

=Qväka= (om grodor), to croak.

=Qväkare=, quaker.

=Qvälja=, to torment, to torture.

=Qväljning=, =--ar=, nausea, sickness, qualm.

=Qväll=, evening; =i --=, this evening, to-night.

=Qvällsmål=, supper.

=Qväsa=, to quell, to quench, to quash.


R.

=Rabatt= (i handel), discount; (trädgårdsland) platband.

=Rackare= (skällsord), rascal, villain, dog, cur.

=Rad=, line, row, range.

=Radera=, to erase, to rub out.

=Ragla=, to reel, to stagger.

=Rak=, straight, upright, erect.

=Raka=, to shave; =--knif=, razor.

=Raket=, rocket.

=Ram=, frame.

=Ramla= (bullra), to rattle; (falla) to tumble down.

=Rand=, border, edge.

=Rang=, rank.

=Rangera=, to arrange, to array.

=Ransaka=, to examine, to scrutinize.

=Ransakning=, search, trial.

=Rapphöns=, partridge.

=Rar= (ovanlig), rare, uncommon; (präktig), dear, excellent, charming,
delightful, exquisite.

=Rasande=, furious, outrageous, enraged.

=Raseri=, fury, madness, rage.

=Rask=, brisk, smart; well.

=Rast=, rest, repose.

=Rata=, to reject, to refuse.

=Reda=, (en) order; (att) to disentangle; =-- pengar=, ready money,
cash.

=Redan=, already.

=Redbar=, honest, candid, fair.

=Redig=, clear, orderly.

=Redlig=, honest, sincere.

=Redlighet=, integrity, honesty.

=Redogörelse=, account.

=Redovisa=, to account for.

=Redskap=, instrument, tool.

=Reel=, real; fair, solid, proper.

=Refben=, rib.

=Reflektera=, to reflect; (tänka) to reflect (upon, over), to meditate
(upon).

=Regel=, (föreskrift) rule, precept; (dörr-) bolt.

=Regelbunden=, regular.

=Regellös=, irregular.

=Regemente=, regiment.

=Regent=, regent.

=Regera=, to govern, to reign.

=Regering=, reign, government.

=Register= (i böcker), index, table of contents; (i orgelverk) register.

=Regla=, to bolt, to make fast.

=Regn=, rain; =--a=, to rain.

=Regnbåge=, rain-bow.

=Rekryt=, recruit.

=Religion=, religion; =--sfrihet=, liberty of faith.

=Rem=, strap, thong.

=Remna=, cleft, chap, gap.

=Ren=, clean, pure; (en) reindeer; =rent af=, quite; =-- ut=, plainly,
openly.

=Rengöra=, to clean, to cleanse.

=Renhållning=, cleaning.

=Renlig=, cleanly, neat.

=Rensa=, to cleanse, to purge.

=Rensel=, knapsack, wallet.

=Rep=, rope, cord.

=Repslagare=, roper, cordmaker.

=Republik=, republic, commonwealth.

=Resa=, (en) journey, travel; (sjö-) voyage; (utflykt) trip; (att) to
travel, to go; (=af-=) to start; =-- sig upp=, to raise one’s self, to
rise.

=Resfärdig=, ready to set out.

=Residens=, capital, residence.

=Reskamrat=, fellow-traveler.

=Reslig=, tall, high.

=Resning=, erection, upheaval; (uppror äfven) insurrection.

=Rest=, rest, remainder.

=Reta=, to irritate, to provoke.

=Retelse=, irritation.

=Retlig=, irritable, fretful.

=Revers=, (skuldförbindelse) promissory note.

=Rida=, to ride, to go on horseback.

=Riddare=, knight.

=Ridderlig=, chivalrous; gallant.

=Rifva=, to scratch; to tear.

=Rik=, rich, wealthy, opulent.

=Rike=, realm, kingdom, empire.

=Rikedom=, wealth, riches.

=Riksdag=, Parliament, Diet; =--sman=, member of Parliament,
representative.

=Rikta=, (göra rik) to enrich; (peka) to point, to direct.

=Riktig=, right, just, proper.

=Rim=, rhyme; =--frost=, rime.

=Rimmig=, frosty.

=Rimlig=, reasonable.

=Ring=, ring, circle.

=Ringa=, (obetydlig) small, little, slight; (låg) mean, low; (att) to
ring, to toll.

=Ringakta=, to disrespect, to disregard.

=Ringaktning=, disregard.

=Rinna=, to run, to flow.

=Ris=, (papper) ream; (säd) rice; (till straff) rod.

=Rispa=, (en) rift; (att) to scratch.

=Rita=, to draw, to design.

=Ritare=, drawer, draughtsman.

=Ritning=, drawing, sketch.

=Ritskola=, drawing-school.

=Ro=, (lugn) quiet, rest; =för -- skull=, for sport’s sake; (=att=) to
row, to oar.

=Roa=, to divert, to amuse.

=Roder=, rudder, helm.

=Rodna=, to blush, to turn red.

=Rodnad=, blush, blushing.

=Rof=, prey, spoil, plunder.

=Rofdjur=, beast (ell. animal) of prey, carnivorous animal.

=Rofgirighet=, rapacity.

=Rofva=, turnip, rape.

=Rolig=, pleasant, merry.

=Roll=, character, part; =spela en --=, to act a part.

=Rom=, (dryck) rum; (fisk-) roe.

=Roman=, romance, novel, tale.

=Rond=, round.

=Rop=, cry, shout, call.

=Ropa=, to cry, to call.

=Ros=, rose.

=Rosa=, to praise, to boast.

=Rost=, (på jern) rust; (halster) grate.

=Rosta=, to rust; =-- bröd=, to toast bread.

=Rot=, root.

=Rote=, (i stad) ward, district; (milit.) file.

=Rotfast=, rooted; fixed in the ground.

=Rubba=, to move, to remove.

=Rulla=, to roll; =rulle=, roll.

=Rum=, room, apartment.

=Rumla=, to carouse.

=Rund=, round.

=Rus=, intoxication.

=Rusa=, (störta) to rush; (berusa) to intoxicate; =rusig=, tipsy.

=Ruskig=, chill, uncomfortable.

=Ruskväder=, chilly weather.

=Russin=, raisin.

=Rusta=, to get ready; =-- upp=, to do up; =-- sig=, to prepare one’s
self.

=Ruta=, pane; square.

=Ruter=, diamond.

=Rutig=, checkered.

=Rutten=, rotten, putrid.

=Rycka=, to pull, to pluck.

=Rygg=, back.

=Rykta=, to dress, to rub.

=Ryktbar=, renowned, famous.

=Rykte=, renown, fame; report.

=Rymd=, space.

=Rymlig=, spacious, extensive.

=Rymma=, (innehålla) to contain, to hold; (fly) to desert, to run away.

=Rymning=, desertion, running away.

=Rynka=, gather, wrinkle.

=Rysa=, to shudder, to shiver.

=Ryslig=, horrid, dreadful, horrible.

=Ryta=, to roar, to bellow, to shout.

=Ryttare=, horseman, trooper.

=Rytteri=, cavalry, horse.

=Rå=, raw, rough, rude; (att) se =råda=; =jag rår ej derför=, I cannot
help it.

=Råd=, (tillgång) fortune, power; =jag har icke --=, I cannot afford;
(tillstyrkande) counsel, advice; (församling) senate.

=Råda=, to counsel, to advise; (öfver) to rule, to sway.

=Rådfråga=, to consult.

=Rådjur=, roe-deer, roebuck, roe.

=Rådlös=, at a loss.

=Rådman=, alderman.

=Rådpläga=, to deliberate, to confer.

=Rådplägning=, consultation.

=Rådstuga=, guild-hall, town-house.

=Råg=, rye.

=Råka=, to hit; to find, to meet.

=Rån=, robbery.

=Råna=, to rob.

=Rånare=, robber.

=Råtta=, rat.

=Räcka=, to stretch; (gifva) to reach; (fortfara) to last, to continue.

=Rädd=, (för) afraid (of), fearful; (om) careful (of).

=Rädda=, to rescue, to save.

=Räddning=, rescue, deliverance.

=Räddningsbåt=, life-boat.

=Rädisa=, radish.

=Rädsla=, fright, fear, dread.

=Räf=, fox.

=Räfsa=, rake; to rake.

=Räfsax=, fox-trap, fox-gin.

=Räka=, shrimp.

=Räkenskap=, account.

=Räkna=, to count, to reckon, to calculate.

=Räkning=, account, bill.

=Ränker=, intrigues.

=Ränna=, (en) gutter; (att) to run.

=Rännsten=, kennel, gutter.

=Ränsel=, knapsack.

=Ränta=, interest, use.

=Rät=, right, straight.

=Rätlinig=, rectilinear.

=Rätt=, (rättvisa) justice, right; (mat) dish; (riktig) right, just.

=Rätta=, to mend, to correct; =-- sig efter=, to comply with, to follow.

=Rättegång=, law-suit.

=Rättelse=, correction.

=Rättfram=, downright.

=Rättfärdig=, just, righteous, rightful.

=Rättfärdiga=, to justify.

=Rättighet=, right, privilege.

=Rättrådig=, equitable, honest.

=Rättskaffenshet=, integrity, probity, honesty.

=Rättskaffens=, true, right.

=Rättvis=, just, righteous.

=Rättvisa=, justice, equity.

=Rätvinklig=, rectangular.

=Röd=, red; =--sot=, dysentery.

=Rödja=, to clear; =-- bort=, to clear away.

=Rödvin=, claret.

=Röfva=, to rob.

=Röfvare=, robber, highwayman.

=Röja=, to discover, to betray.

=Rök=, smoke; =röka=, to smoke.

=Rön=, experiment, observation, trial, essay.

=Rönn=, quick-tree.

=Rör=, (växt) reed, cane; (pipa) pipe, tube.

=Röra=, (sätta i rörelse), to move, to stir; (vidröra) to touch;
(beveka) to move, to affect; =-- sig=, to move; =-- hop=, to mix
together.

=Rörande=, pathetic, affecting, (beträffande) regarding.

=Rörelse=, motion, exercise; emotion; (affärs-) trade, business.

=Rörig=, like a mess, messy.

=Rörlig=, (som kan röras) movable; (som rör sig) moving.

=Rös=, heap of stones.

=Röst=, voice, vote; =--rätt=, right of voting.

=Rösta=, to vote.

=Röta=, to putrify, to rot, to decay.

=Rötägg=, addled (ell. bad) egg.

=Rötmånad=, the dog-days.


S.

=Sabbat=, sabbath; the Lord’s day.

=Sabel=, sabre.

=Sadel=, saddle; =--makare=, saddler.

=Sadla=, to saddle; =-- af=, to take off the saddle, to unsaddle.

=Saft=, juice, sap.

=Saga=, tale, story, legend.

=Sak=, thing, case, business, matter.

=Sakna=, to miss; to want; to regret.

=Sakta=, gentle, soft; low; slow.

=Sal=, (matsal) dining-room; (konsertsal, vapensal o. d.) hall.

=Salad=, lettuce, salad.

=Salig=, blessed; =min -- far=, my late father.

=Salt=, salt.

=Salu=, =till --=, for sale.

=Samhälle=, society, community.

=Samla=, to gather, to collect, to pick up.

=Samling=, collection; assembly.

=Samma=, same.

=Samman=, together.

=Sammandrag=, abridgment.

=Sammanfatta=, to comprise.

=Sammanfoga=, to join, to connect.

=Sammanfogning=, conjunction.

=Sammanhang=, connection.

=Sammankomst=, meeting.

=Sammanmalet mjöl=, coarse meal.

=Sammanskott=, subscription.

=Sammanstötning=, collision.

=Sammansvärjning=, conspiracy.

=Sammanträde=, assembly, meeting.

=Sammet=, velvet.

=Sams=, friends; =äro ni icke --?= are you not friends? =komma om sams
med=, to agree with.

=Samt=, and, and also.

=Samtal=, conversation, discourse, dialogue, colloquy.

=Samtala=, to converse.

=Samtid=, present time.

=Samtlig=, all, altogether.

=Samtycka=, to consent, to agree.

=Samverka=, to co-operate, =--an=, co-operation.

=Samvete=, conscience.

=Sand=, sand.

=Sandbank=, bank, reef, shoal; =stöta på --=, to run on a bank.

=Sann=, true, real.

=Sanning=, truth.

=Sannolik=, likely, probable.

=Sannolikhet=, probability.

=Sans=, sense; =--lös=, senseless.

=Sarga=, to carve, to hack (at); (kälta) to nag.

=Satan=, Satan.

=Satir=, satire.

=Sats=, (dosis) dose; (sprängsats) composition; (saker som tillsammans
bilda ett helt) set; (ansats) jump, leap; (gram.) proposition, sentence.

=Sattyg=, mischief, deviltry.

=Sax=, pair of scissors.

=Schack=, chess.

=Se=, to see, to look, to behold.

=Sed=, custom, fashion, manner.

=Sedan=, afterwards, then; ago, since.

=Sedel=, billet, note, bank-note.

=Sedermera=, afterwards, then, moreover.

=Sedlig=, moral; =--het=, morality.

=Seg=, tough, glutinous.

=Segel=, sail; =segla=, to sail.

=Segel-garn=, pack-thread, twine.

=Seger=, victory.

=Segra=, to triumph, to conquer.

=Segrare=, victor.

=Sekel=, century.

=Sekund=, second.

=Seldon=, harness.

=Sen=, late, slow; backward.

=Sena=, sinew.

=Senap=, mustard.

=Senfärdig=, slow, sluggish, tardy.

=Senhöst=, late in the autumn (fall).

=Senig=, sinewy.

=September=, September.

=Servera=, to serve.

=Sex=, six; “=sexa=,” supper.

=Sextio=, sixty.

=Sexton=, sixteen.

=Sfer=, sphere.

=Sida=, side; (i bok) page.

=Siden=, silk.

=Siffra=, cipher, figure.

=Sig=, one’s self, himself, o. s. v.

=Sigill=, seal.

=Sigta=, to aim; =sigte=, sight.

=Sikt=, sieve.

=Silfver=, silver.

=Silfvermynt=, silver-coin.

=Silke=, silk.

=Sill=, herring.

=Simma=, to swim; =--re=, swimmer.

=Simpel=, easy, simple, common.

=Sin=, =sitt=, his, her, one’s, its, their.

=Sinnad=, disposed; =vara -- att=, to have a mind to.

=Sinne=, sense, temper, mind.

=Sinlig=, sensual, carnal, brutal.

=Sinnrik=, ingenious.

=Sirap=, syrup.

=Sirat=, ornament.

=Sirlig=, elegant, neat, nice.

=Sist=, last, extreme.

=Sitta=, to sit; (om kläder) to fit, to suit; =-- i=, to sit fast.

=Sjelf=, self; =han --=, he himself.

=Sjelfaktning=, self-respect, self-esteem.

=Sjelfbedrägeri=, self-deceit, self-deception.

=Sjelfbefläckelse=, onanism.

=Sjelfbelåten=, self-contented.

=Sjelfdöd=, that has died a natural death.

=Sjelfständig=, independent.

=Sjelfständighet=, independence.

=Sju=, seven.

=Sjuttio=, seventy.

=Sjutton=, seventeen.

=Sjuk=, sick, ill.

=Sjukbår=, litter.

=Sjukdom=, sickness, disease.

=Sjunga=, to sing.

=Sjunka=, to sink.

=Själ=, soul, mind.

=Sjö=, sea, lake; =--man=, sailor, seaman, mariner.

=Sjöfart=, navigation; naval commerce.

=Sjöröfvare=, pirate.

=Sjösjuk=, sea-sick.

=Skada=, (en) damage, loss, harm; (att) to hurt; =det är --=, it is a
pity.

=Skadeersättning=, indemnification, damages; =begära --=, to claim
damages.

=Skadlig=, noxious, pernicious.

=Skaffa=, to get, to procure.

=Skafferi=, pantry, larder.

=Skaft=, handle; (=pip-=) stem.

=Skaka=, to shake, to tremble.

=Skal=, shell; =--a=, to shell, to peel.

=Skald=, poet.

=Skalk=, rogue, wag.

=Skalle=, skull; pate.

=Skallra=, rattle; =att --=, to rattle; (om tänderna) to chatter.

=Skalm=, (på kärror) shaft; (på glasögon) branch.

=Skam=, shame, disgrace.

=Skamlig=, ignominious, shameful, mean.

=Skandal=, scandal, disgrace, infamy.

=Skans=, redoubt, small fort.

=Skapa=, to create, to make.

=Skapelse=, creation.

=Skara=, crowd, multitude.

=Skare=, crust of snow, crust.

=Skarp=, sharp, keen, acute.

=Skarprättare=, hangman.

=Skarpsinne=, acumen, sagacity.

=Skarpsinnig=, sagacious, ingenious.

=Skata=, magpie.

=Skatt=, (pålaga) tax, tribute; (rikedom) treasure.

=Ske=, to happen, to take place.

=Sked=, spoon.

=Skef=, crooked, wry, perverted.

=Skefögd=, squint-eyed.

=Skela=, to squint.

=Sken=, shine, light.

=Skena=, (att) to run away; (en) rail.

=Skenhelig=, hypocritical.

=Skepnad=, shape, form, figure.

=Skepp=, ship, vessel.

=Skick=, order, state, condition.

=Skicka=, to send.

=Skicklig=, clever, skilled; fit.

=Skicklighet=, skill, capacity.

=Skida=, (snöskida) snow-skate; (bot.) sheath, cod, pod, legumen.

=Skifta=, to change; to divide.

=Skildra=, to paint, to describe.

=Skildtvakt=, sentry, sentinel.

=Skilja=, to separate, to part, to divide.

=Skiljaktig=, different.

=Skiljaktighet=, difference.

=Skilnad=, difference.

=Skilsmessa=, separation.

=Skimmer=, glitter, glimmer.

=Skina=, to shine.

=Skingra=, to disperse, to dissipate; to dispel.

=Skinka=, ham, gammon.

=Skinn=, skin.

=Skinna=, to skin, to fleece, to cheat.

=Skjorta=, shirt.

=Skjul=, shed.

=Skjuta=, (med vapen) to shoot, to fire; (flytta) to push, to shove.

=Skjuts=, post.

=Sko=, shoe; to shoe.

=Skoband=, shoe-string, shoe-lace.

=Skock=, crowd, heap.

=Skog=, forest, wood.

=Skoj=, cheating, fraud, humbug.

=Skojare=, sharper, swindler, charlatan.

=Skola=, (en) school.

=Skona=, to spare, to save.

=Skorpa=, crust; biscuit.

=Skorsten=, chimney.

=Skoskaf=, gall (by walking).

=Skott=, shot; =--håll=, reach.

=Skottår=, leap-year.

=Skral=, weak, poor.

=Skramla=, rattle; to rattle.

=Skrapa=, to scrape, to scratch.

=Skratt=, laughter, laugh.

=Skratta=, to laugh.

=Skri=, shriek, cry, scream.

=Skrida=, to advance, to proceed.

=Skridt=, pace.

=Skrifdon=, writing-stand.

=Skrift=, writing; publication.

=Skrifva=, to write; =--re=, clerk.

=Skrifvelse=, letter.

=Skrik=, cry; =skrika=, to cry.

=Skrin=, box, shrine.

=Skrock=, superstition.

=Skrof=, body, hull, hulk; (af djur) carcass.

=Skruf=, screw.

=Skrymtare=, hypocrite.

=Skrynkla=, wrinkle, rumple.

=Skrynklig=, wrinkled.

=Skryt=, boast, brag.

=Skryta=, to boast, to brag.

=Skräck=, dread, fear, fright.

=Skräda=, to reject; (mjöl) to bolt; (bildl.) to despise; =-- ord=, to
mince words, to pick expressions.

=Skräddare=, tailor.

=Skräfla=, to rant, to brag.

=Skräll=, crack, clash.

=Skrämma=, to terrify, to frighten; =skrämsel=, fright.

=Skrän=, yell, yelling, howl.

=Skräp=, lumber, trash.

=Skröplig=, weak, feeble, infirm.

=Skuffa=, to push.

=Skugga=, shade, shadow.

=Skuld=, (förbindelse) debt; (orsak) cause; (fel) fault, guilt.

=Skuldra=, shoulder.

=Skum=, (ett) froth, foam.

=Skumrask=, dusk (of the evening).

=Skur=, shower.

=Skurk=, rascal, scoundrel.

=Sky=, cloud.

=Skydd=, protection.

=Skydda=, to protect, to shelter.

=Skyffel=, iron-shovel.

=Skygd=, shade, shelter.

=Skygg=, shy, coy.

=Skyla=, to cover, to cloak.

=Skyldig=, indebted; obliged; guilty, criminal.

=Skylla=, to charge, to accuse.

=Skyllerkur=, sentry-box.

=Skylt=, sign.

=Skymf=, insult, affront.

=Skymfa=, to insult.

=Skymflig=, opprobrious, ignominious.

=Skymning=, twilight, dusk.

=Skymt=, glimpse.

=Skynda=, to hurry, to hasten, to make haste.

=Skyndsam=, hasty, quick, speedy.

=Skytt=, shot, hunter.

=Skåda=, to behold, to view.

=Skådebana=, stage, boards; =lifvets --=, the theatre of life.

=Skådespel=, play, drama; spectacle; =--are=, actor.

=Skål=, basin, bowl; =dricka någons --=, to drink one’s health, to
toast one.

=Skåp=, press, cup-board.

=Skägg=, beard.

=Skäl=, reason, ground, motive.

=Skälfva=, to shake, to quake.

=Skälla=, to bark.

=Skällsord=, nickname, abuse.

=Skälm=, rogue, knave.

=Skälmaktig=, waggish, roguish.

=Skälmstycke=, roguery, trick.

=Skämma=, to corrupt, to spoil; =--s=, to be ashamed (of).

=Skämt=, joke, jest, fun.

=Skämtsam=, merry, jocose.

=Skända=, defile; (en kvinna) to outrage.

=Skändlig=, infamous.

=Skänk=, (skåp) buffet, sideboard; (gåfva) present, gift.

=Skänka=, to bestow, to confer upon, to present (one with).

=Skär=, (klippa) rock; (ren) clear, fair, pure, serene.

=Skära=, to cut, to carve.

=Skära sig=, (öm mjölk) to turn.

=Skärfva=, shiver, splinter.

=Skärm=, screen.

=Skärpa=, sharpness, acrimony.

=Skärskåda=, to examine, to consider.

=Sköka=, prostitute, strumpet, harlot.

=Sköld=, shield; =--padda=, tortoise, turtle, terrapin; (hafs-) snapper.

=Skölja=, to rinse, to wash.

=Skön=, beautiful, charming.

=Skönhet=, beauty.

=Skör=, brittle, fragile, frail.

=Skörd=, harvest; =--a=, to reap.

=Skört=, skirt; (på rock äfven) tail.

=Sköta=, to take care of; to manage, to cultivate.

=Sköte=, arms, bosom, lap.

=Sköterska=, nurse.

=Skötsel=, attendance, attention, care.

=Slaf=, slave.

=Slag=, blow, stroke, knock; (på örat) box; (pisk-) lash, whip; (strid)
battle, fight; (klock-) stroke; (sjukdom) fit of apoplexy; (puls-)
beating; (sort) species, kind, sort; (gång) turn.

=Slagsmål=, fray, brawl.

=Slagt=, killing of cattle.

=Slagta=, to kill; =--re=, butcher.

=Slarf=, negligence.

=Slarfva=, to slubber, to slight.

=Slask=, wet; =--ig=, wet, rainy.

=Slem=, slime, mucus.

=Slicka=, to lick.

=Slik=, such.

=Slinga=, noose, running knot, sling; loop.

=Slingra=, to roll; to wind.

=Slinta=, to slip, to slide.

=Slipa=, to grind.

=Slippa=, to get rid of, to get from.

=Slipprig=, slippery.

=Slita=, to tear, to pull; (nöta) to wear.

=Slockna=, to go out.

=Slott=, castle, palace.

=Slug=, sly, cunning.

=Sluka=, to swallow, to devour.

=Slummer=, slumber, nap.

=Slump=, chance, accident.

=Slumra=, to slumber, to doze, to nap.

=Slup=, sloop, barge.

=Slusk=, sloven.

=Slut=, end, close, conclusion.

=Sluta=, to end, to finish, to conclude; (stänga) to shut.

=Slutligen=, at last, after all.

=Slutta=, to slope.

=Sluttning=, declivity.

=Slyngel=, scoundrel.

=Slå=, to beat, to strike, to knock, to dash.

=Slåss=, to fight.

=Slå sig=, to hurt one’s self.

=Slå sönder=, to break in pieces.

=Släcka=, to quench, to extinguish.

=Släda=, sled.

=Slägga=, sledge, sledge-hammer.

=Slägt=, family, relations.

=Slägte=, generation.

=Släpa=, to drag; (slita) to drudge.

=Släppa=, to let go, to let loose, to quit, to drop.

=Slät=, smooth; plain, level, even.

=Slätborrad=, smooth-bored.

=Slätt=, (en) plain.

=Slö=, blunt.

=Slöja=, veil.

=Slöjd=, industry, manufacture.

=Slösa=, to lavish, to squander.

=Slösaktig=, prodigal, lavish.

=Slösare=, spendthrift.

=Smak=, taste, gust.

=Smaka=, to taste.

=Smakfråga=, question of taste.

=Smaklös=, tasteless, flat, stale, dry.

=Smal=, slender; narrow.

=Smed=, smith; =--ja=, forge.

=Smek=, caresses, fawning.

=Smeka=, to caress, to coax.

=Smicker=, flattery, adulation.

=Smickra=, to flatter.

=Smida=, to forge, to hammer.

=Smidig=, flexible, pliable.

=Smila=, to smirk, to fawn.

=Smitta=, (en) contagion, infection; (att) to infect, to taint.

=Smittsam=, contagious.

=Smuggla=, to smuggle; =--are=, smuggler.

=Smula=, crumb.

=Smultron=, strawberry.

=Smuts=, dirt, filth.

=Smutsig=, dirty, foul, nasty.

=Smyga=, to sneak, to slink; =-- sig bort=, to steal away.

=Små=, small, little.

=Småningom=, by degrees.

=Smårolig=, funny, comical.

=Småsak=, trifle.

=Smäda=, to rail, to calumniate.

=Smäll=, clap, report, noise.

=Smälla=, to crack.

=Smälta=, to melt; (mat) to digest.

=Smärt=, slender.

=Smärta=, grief, pain; (att) to afflict.

=Smärtsam=, painful.

=Smör=, butter; =--gås=, slice of bread and butter, sandwich.

=Smörja=, to anoint, to grease.

=Snabb=, swift, quick, speedy.

=Snabblöpning=, racing, coursing.

=Snafva=, to stumble.

=Snar=, ready, quick, prompt.

=Snara=, snare, noose.

=Snarka=, to snore.

=Snart=, soon, in a minute.

=Sned=, oblique.

=Snibb=, tip.

=Snickare=, joiner, carpenter.

=Sniken=, covetous, eager.

=Snille=, genius, wit.

=Snillrik=, ingenious.

=Sno=, to twist; to twine.

=Snobb=, snob, dandy, dude.

=Snok=, snake.

=Snoka=, to search.

=Snopen=, discountenanced.

=Snor=, snot.

=Snufva=, cold, catarrh.

=Snus=, snuff; =--a=, to take snuff.

=Snuskig=, slovenly, nasty.

=Snyfta=, to sob.

=Snygg=, neat, clean.

=Snyta sig=, to blow one’s nose.

=Snål=, covetous, avaricious.

=Snäll=, good, kind.

=Snälltåg=, fast train.

=Snärja=, to snare.

=Snäsa=, to snub.

=Snö=, snow; =--a=, to snow.

=Snöplig=, shameful.

=Snöra=, to lace, to string.

=Snöre=, string, line, cord.

=So=, sow.

=Socken=, parish.

=Socker=, sugar.

=Sockerbagare=, confectioner.

=Soffa=, sofa.

=Sofrum=, bed-chamber.

=Sofva=, to sleep.

=Sol=, sun; =sola sig=, to bask.

=Sold=, pay; =soldat=, soldier.

=Solig=, sunny.

=Solljus=, sunlight.

=Solnedgång=, sunset.

=Solring=, halo.

=Solros=, sunflower.

=Solrök=, haze.

=Solsken=, sunshine.

=Solstyng=, sunstroke.

=Som=, who, which, that; as.

=Somlige=, some.

=Sommar=, summer.

=Somna=, to fall asleep.

=Son=, son; =--hustru=, daughter-in-law.

=Sopa=, to sweep.

=Soppa=, soup, broth.

=Soppskål=, porringer.

=Sopqvast=, broom, besom.

=Sorg=, sorrow, grief, affliction; =--drägt=, mourning.

=Sorglig=, sad, sorrowful.

=Sorglös=, careless.

=Sorgsen=, sorry.

=Sorgspel=, tragedy.

=Sorl=, noise, murmuring.

=Sort=, sort, kind.

=Sot=, soot; =--a=, to sweep.

=Sotare=, chimney-sweeper.

=Spad=, broth; =--e=, spade.

=Spader=, spade.

=Spak=, tame, gentle, quiet.

=Spalt=, column.

=Spana=, to trace, to spy.

=Spannmål=, corn, grain.

=Spara=, to spare, to save.

=Sparbank=, savings bank.

=Sparf=, sparrow.

=Spark=, kick; =--a=, to kick.

=Sparsam=, sparing, saving.

=Spatsera=, to walk.

=Spe=, mock, derision.

=Spegel=, looking-glass.

=Spegla sig=, to look at one’s self in the glass.

=Spel=, game; =--a=, to play.

=Spelkort=, play-card, card.

=Spenat=, spinage.

=Spenbarn=, sucking babe.

=Spenslig=, slender, slim.

=Spets=, point, pinnacle, summit, top; (virkad), lace.

=Spetsig=, pointed, acute.

=Spik=, nail; =--a=, to nail.

=Spilla=, to spill, to shed.

=Spindel=, spider.

=Spinna=, to spin.

=Spion=, spy.

=Spira= (en), sceptre.

=Spis=, spisel, chimney, fireplace.

=Spis= (föda) food, meat.

=Spisa= (middag), to dine; (afton), to sup.

=Spjut=, spear, lance.

=Spjäll=, damper, shutter.

=Split=, strife, contention, discord.

=Spola= (garn), to spool; (skölja öfver), to wash, to water.

=Sporra=, to spur; =sporre=, spur.

=Spotsk=, insolent, arrogant.

=Spott=, spittle; =--a=, to spit.

=Spratt=, trick.

=Spricka=, (att) to break, to burst; (en) crack, crevice.

=Sprida=, to spread, to extend.

=Springa=, to run, to race.

=Spring=, run.

=Sprit=, spirit.

=Spruta=, to squirt, to spout.

=Språk=, language.

=Språklära=, grammar.

=Språng=, leap, jump.

=Spränga=, to spring, to blow up.

=Sprätt=, beau, fop, dude.

=Spy=, to vomit, to puke.

=Spå=, to foretell, to predict.

=Spådom=, prediction, presage.

=Spår=, track; footstep.

=Spåra=, to trace; to perceive.

=Späd=, tender, feeble.

=Spänna=, to stretch, to strain.

[Illustration: Kvinna från Tonking i sydöstra Asien.]

=Spänne=, buckle.

=Spänstig=, elastic.

=Spärra=, to bar, to block, to obstruct.

=Spö=, rod, wand.

=Spöke=, ghost, spectre.

=Sqvaller=, idle stories, gossip.

=Sqvalpa=, to shake.

=Stackare=, wretch, poor fellow.

=Stackars=, poor.

=Stad=, city, town.

=Stadd=, (på resa) being (on journey); (-- vid kassa) being (in cash).

=Stadfästa=, to confirm.

=Stadga=, to ordain, to direct.

=Stadig=, steady, firm, solid, stable, fixed.

=Stafva=, to spell.

=Stafvelse=, syllable.

=Stake=, stake, stick.

=Staket=, palisade, paling.

=Stall=, stable; =--dräng=, groom.

=Stam=, trunk, stem; tribe.

=Stamma=, to falter, to stammer.

=Stamp=, stamp, pestle.

=Standar=, standard, pennon, colors.

=Stank=, stink.

=Stanna=, to stop; to stay.

=Stappla=, to stumble, to falter.

=Stark=, strong, vigorous.

=Stat=, state.

=Statsförfattning=, constitution.

=Steg=, pace, step.

=Stege=, ladder.

=Stek=, roast-meat.

=Steka=, to roast, to broil; to toast, to fry.

=Stel=, stiff, hard, numb.

=Sten=, stone.

=Stenkol=, pit-coal.

=Stenläggare=, paver.

=Sterbhus=, (efterlemnad egendom) estate (of a deceased person); (den
aflidnes arfvingar) heirs.

=Sticka=, (en) splinter, spill.

=Sticka=, to sting, to prick, to stick; (strumpor) to knit.

=Stift= (spik), pin, tack.

=Stifta=, to found, to establish, to institute.

=Stiftelse=, foundation, establishment, institution.

=Stig=, path, footpath.

=Stiga=, to step, to tread; to rise, to mount; =-- i land=, to go
ashore.

=Stil=, style, hand; (=boktryckare-=) type.

=Stilig=, =stilfull=, stylish, graceful, tasteful.

=Stilla=, quiet, calm; =tiga --=, to be silent.

=Stillhet=, silence, tranquillity.

=Stim= (oväsen), row, kick-up; (fisk) shoal.

=Stinka=, to stink.

=Stirra=, to stare, to gaze.

=Stjelk=, stalk, stem.

=Stjelpa=, to overturn, to upset.

=Stjerna=, star.

=Stor=, great, big, vast, large, tall.

=Stork=, stork.

=Storlek=, bigness, size.

=Storm=, storm, tempest.

=Storma=, to blow hard.

=Stormig=, stormy, violent, rough.

=Stolpe=, post.

=Stolt=, lofty, haughty.

=Stolthet=, loftiness, pride.

=Stoppa=, (en pipa) to fill; (täcken) to quilt; (korf) to stuff;
(strumpor) to darn; (=till-=) to stop.

=Stjert=, tail.

=Stjäla=, to steal, to pick.

=Sto=, mare.

=Stock=, timber, beam, stock.

=Stoft=, dust.

=Stoj=, noise, bustle.

=Stol=, chair, seat.

=Straff=, pain, punishment.

=Straffa=, to punish.

=Straffanstalt=, penitentiary, prison.

=Strand=, shore, beach, strand, coast.

=Stranda=, to strand.

=Strapats=, fatigue, hardship.

=Strax=, instantly, immediately, directly.

=Streck=, (snöre) cord, string, line; (linie) stroke, line.

=Streta=, to strive, to struggle.

=Strid=, (om strömmar) rapid, violent, strong.

=Strid=, combat, battle, fight; (tvist) dispute, strife.

=Strida=, to fight, to strive.

=Strumpa=, stocking.

=Strumpeband=, garter.

=Strupe=, throat.

=Strut=, cornet, wrapper.

=Stryk=, blows, stripes, beating.

=Stryka=, to stroke, to iron; to strike.

=Strypa=, to strangle.

=Strå=, straw.

=Stråke=, bow (of a violin).

=Stråle=, ray, beam.

=Stråt=, road, highway.

=Stråtröfvare=, highwayman.

=Sträcka=, (en) extension, reach, stretch; (att) to stretch, to extend,
to reach.

=Sträf=, harsh, rough, coarse.

=Sträfva=, to strive, to struggle.

=Sträng=, (en) string; (hård) severe, rigorous, hard, rigid.

=Stränghet=, severity, rigor.

=Strö=, to strew, to scatter.

=Ströfva=, to rove, to ramble.

=Ström=, river, stream; torrent.

=Stubbig=, curtailed, docked.

=Student=, student.

=Studera=, to study.

=Studsa=, to bound; (rycka till) to start.

=Stufbit=, remnant, fag-end.

=Stufva=, (mat) to stew.

=Stuga=, room, chamber, cottage.

=Stuka=, to beat down; (en hatt) to crush, to flatten; (bildl.) to
crush, to beat.

=Stum=, dumb, mute.

=Stump=, stump, end, bit.

=Stund=, while, moment.

=Stundom=, sometimes.

=Stupa=, to fall; (luta) to tilt.

=Stursk=, arrogant, saucy.

=Sturskhet=, arrogance.

=Stycka=, to cut in pieces.

=Stycke=, piece, fragment.

=Styf=, stiff; =--barn=, step-child.

=Stygg=, ugly; bad, wicked; (=olydig=) naughty.

=Stylta=, stilt.

=Stympa=, to mutilate, to curtail.

=Stympare=, a good-for-nothing fellow.

=Styng=, sting, (af en nål) prick, puncture; (söm) stitch.

=Styra=, to steer; to direct, to guide; to govern.

=Styre=, helm, rudder.

=Styrelse=, government, direction, administration.

=Styresman=, chief, commander, governor.

=Styrka=, (en) vigor, strength, energy, force; (att) to strengthen, to
confirm.

=Styrman=, mate.

=Stå=, to stand, to stay; =huru står det till?= how do you do?

=Stål=, steel; =--tråd=, iron-wire.

=Stånd=, stand, condition, state, quality; =vara i -- att=, to be able
to.

=Ståndaktig=, steadfast, firm.

=Stång=, pole, staff, stake, bar.

=Stånga=, to gore.

=Ståt=, state, pomp, show; =--lig=, splendid, magnificent.

=Städ=, anvil.

=Städa=, to put in order, to fit up, to clear, to sweep.

=Stäfva= (kärl), pail.

=Ställ=, stand, set.

=Ställa=, to place, to set, to put.

=Ställe=, place.

=Ställning=, position, situation; (=byggnads-=) scaffold.

=Stämma=, (en) voice; (att) to tune.

=Stämpel=, stamp, mark.

=Stämpla=, to stamp, to mark.

=Ständig=, continual, perpetual.

=Stänga=, to shut, to close.

=Stängsel=, bar, bolt; fence, hedge.

=Stänka=, to sprinkle.

=Stärka=, to strengthen.

=Stöd=, stay, support.

=Stödja=, to support; =-- sig=, to lean.

=Stödjepunkt=, point of support.

=Stöfvel=, boot.

=Stök=, stir, bustle.

=Stöld=, theft.

=Stöna=, to groan.

=Störa=, to disturb, to interrupt.

=Störta=, to cast down.

=Stöt=, thrust, push, knock.

=Stöta=, to thrust, to push, to shock; =stötande=, shocking; =bli
stött=, to be offended (at).

=Subtrahera=, to subtract.

=Suck=, sigh, groan; =--a=, to sigh.

=Sudd= (ngt kluddigt), daubery; (slarf) negligence.

=Suga=, to suck, to soak.

=Sugga=, sow.

=Summa=, sum.

=Sump=, pool, swamp.

=Sund=, (ett) strait, sound; (frisk) sound, healthy.

=Sup=, dram, draught; =--a=, to drink, to tipple; =--are=, drunkard.

=Sur=, acid, sour.

=Surr=, buzz, fizz, drone, humming.

=Surra=, to hum, to buzz.

=Sus=, rustling, whistling.

=Susa=, to whistle; to murmur.

=Svafvel=, brimstone.

=Svag=, weak, infirm, feeble.

=Svaghet=, weakness, infirmity.

=Svagsint=, weak of mind.

=Sval=, cool, fresh.

=Svala=, swallow.

=Svalg=, throat; gulf.

=Svamp=, sponge.

=Svan=, swan.

=Svans=, tail.

=Svar=, answer; =--a=, to answer.

=Svarf=, lathe; turning-lathe.

=Svarfva=, to turn; =--are=, turner.

=Svart=, black; =--sjuk=, jealous.

=Svartsjuka=, jealousy.

=Svek=, guile, deceit, cheat.

=Svensk=, Swede; Swedish.

=Svepa=, to wrap, to shroud.

=Svett=, sweat; =--as=, to sweat.

=Svettig=, sweaty.

=Svida=, to smart, to ache.

=Svika=, to disappoint.

=Svimma=, to swoon, to faint.

=Svin=, swine, hog.

=Svindel=, giddiness, dizziness.

=Svinga=, to swing, to whirl.

=Svordom=, swearing, cursing.

=Svullen=, swelled, swollen.

=Svulten=, starved.

=Svulst=, tumor.

=Svåger=, brother-in-law.

=Svår=, difficult, hard.

=Svårighet=, difficulty.

=Svårmod=, melancholy, sadness, gloom, gloominess.

=Sväfva=, to hover, to float.

=Svägerska=, sister-in-law.

=Svälja=, to swallow.

=Svälla=, to swell.

=Svält=, starvation, hunger, want of food.

=Svälta=, to starve.

=Svänga=, to brandish, to wave, to swing; to vibrate.

=Svärd=, sword.

=Svärdotter=, daughter-in-law.

=Svärfader=, father-in-law.

=Svärja=, to swear.

=Svärm=, swarm, crowd.

=Svärmare=, fanatic.

=Svärmoder=, mother-in-law.

=Svärson=, son-in-law.

=Svärta=, (en) blackness; (att) to blacken.

=Sy=, to sew; =--nål=, needle.

=Syd=, south; =--ost=, south-east; =--vest=, south-west.

=Syfta=, to aim; =syfte=, aim.

=Syl=, awl.

=Sylt=, preserves.

=Syn=, sight, view.

=Synas=, to appear, to seem.

=Synbar=, visible, evident.

=Synd=, sin; =synda=, to sin.

=Syndare=, sinner; =syndig=, sinful.

=Syndfri=, sinless, free from sin.

=Synkrets=, horizon.

=Synlig=, visible, apparent.

=Synnerhet=, =i s.=, especially.

=Synpunkt=, point of view.

=Syra=, acid.

=Syrlig=, acetous, sourish.

=Syrsa=, cricket.

=Syskon=, brother and sister.

=Sysselsätta=, to occupy.

=Sysselsättning=, occupation, business.

=Syssla=, business; employment.

=Syssling=, second cousin.

=Sysslolös=, idle; unemployed, out of work.

=Syster=, sister; =--dotter=, niece; =--son=, nephew.

=Så=, so, thus; as; then; (att), to sow; (en), tub.

=Sådan=, such, the like.

=Såg=, saw; =--a=, to saw.

=Sålunda=, thus.

=Sång=, song; =--are=, singer.

=Såpa=, soft soap.

=Sår=, wound; =--a=, to wound; (förnärma), to hurt, to injure, to
violate anyone’s feelings.

=Sårbar=, vulnerable.

=Sås=, sauce, gravy, dressing.

=Såsom=, as.

=Säck=, sack, bag.

=Säd=, corn.

=Säga=, to say, to tell, to speak.

=Sägen=, tradition.

=Säker=, sure, secure, certain.

=Säkerhet=, security.

=Sälja=, to sell; =--re=, seller.

=Sällan=, seldom.

=Sällhet=, bliss, felicity.

=Sällsam=, strange, odd.

=Sällskap=, company, society.

=Sällspord=, singular, rare, uncommon.

=Sällsynt=, rare, uncommon.

=Sälta=, saltness.

=Sämja=, concord, harmony.

=Sämre=, worse, poorer.

=Sämst=, worst, meanest.

=Sända=, to send, (efter, for).

=Sändebud=, envoy, messenger.

=Säng=, bed, bedstead.

=Sänka=, to sink, to plunge.

=Särdeles=, especially.

=Särskild=, separate, different.

=Säte=, seat; residence.

=Säteri=, freehold, manor.

=Sätt=, manner, fashion; way.

=Sätta=, to set, to put, to place.

=Sättare=, compositor, type-setter.

=Söckendag=, working-day.

=Söder=, south.

=Söderut=, southward.

=Söfva=, to bring asleep.

=Sömn=, sleep; =--ig=, sleepy.

=Söndag=, Sunday.

=Sönder=, broke, in pieces.

=Söndrig=, broken, torn.

=Sörja=, to mourn, to regret, to grieve; =-- för=, to take care of.

=Söt=, sweet, (om vatten), fresh.

=Sötma=, sweetness.

=Söfvande=, somniferous.

=Söka=, to seek, to search (for, after); -- (att), endeavor (to).

=Söla=, to linger, to loiter; =-- ned=, to soil, to dirty.

=Söm=, seam, sewing.

=Sömmerska=, seamstress.


T.

=Tabell=, table.

=Tabernakel=, tabernacle.

=Tack=, thanks; =tacka=, to thank.

=Tackel=, tackle.

=Tackjern=, cast iron.

=Tacksam=, thankful; =--het=, thankfulness, gratitude.

=Tadel=, censure, blame.

=Tadla=, to find fault with, to censure, to blame.

=Tafatt=, awkward, clumsy.

=Tafla=, picture; =griffel--=, slate.

=Taft=, taffety.

=Tag=, stroke, hold, grasp.

=Taga=, to take, to seize.

=Tagel=, horse-hair.

=Tagg=, prickle, point.

=Tak=, (hus-) roof; (i rum) ceiling.

=Takpanna=, pan-tile.

=Takränna=, gutter, spout.

=Takt=, time, measure.

=Taktlös=, indiscreet.

=Taktmessig=, measured, regular.

=Tal=, speech, discourse.

=Tala=, to speak, to talk.

=Talang=, talent.

=Talare=, speaker, orator.

=Talesätt=, expression.

=Talg=, tallow.

=Talja=, tackle, (lina) whip.

=Tall=, fir, spruce.

=Tallrik=, plate.

=Talman=, speaker.

=Talrik=, numerous, large.

=Talträngd=, talkative.

=Tam=, tame, domestic.

=Tambur=, lobby.

=Tand=, tooth; =tänder=, teeth.

=Tandagnisslan=, gnashing of teeth.

=Tandläkare=, dentist.

=Tandpetare=, toothpick.

=Tandvärk=, tooth-ache.

=Tanke=, thought, opinion, mind.

=Tankfull=, thoughtful.

=Tanklös=, thoughtless.

=Tankspridd=, distracted, absent.

=Tankspriddhet=, distraction.

=Tapet=, paper-hanging.

=Tapp=, (tunn-) tap, spigot; (ull-) wisp, tuft, lock, flock.

=Tappa=, (förlora) to lose, to drop; (aftappa) to tap, to draw.

=Tapper=, valiant, brave, bold.

=Tapperhet=, bravery, gallantry.

=Tarflig=, frugal, sparing.

=Tarm=, gut.

=Tass=, paw; =ge vacker tass!= give a paw!

=Taxa=, rate; (åkaretaxa o. d.) fare.

=Taxera=, to tax.

=Taxering=, taxation.

=Té=, tea.

=Teater=, theatre, play-house.

=Tecken=, sign, mark.

=Teckna=, to mark, to sign; (rita) to draw.

=Teckning=, drawing, sketch.

=Tegel=, (mur-) brick; (tak-) tile.

=Temligen=, pretty, tolerably, rather.

=Tempel=, temple.

=Temperatur=, temperature.

=Tenn=, tin; pewter.

=Tenngjutare=, pewterer.

=Tenor=, tenor.

=Termin=, term.

=Terrass=, terrace.

=Testamente=, testament, will.

=Testamentera=, to give by will, to bequeath, to leave (by will to).

=Text=, text; (musik-) words.

=Tid=, time; =god --=, leisure; =--s nog=, early enough.

=Tidig=, early.

=Tidning=, news, newspaper.

=Tidningskontor=, newspaper office.

=Tidsfördrif=, pastime.

=Tidskrift=, periodical, journal, magazine.

=Tiga=, to be silent, to keep silence.

=Tiger=, tiger.

=Tigga=, to beg, to ask alms.

=Tiggare=, beggar.

=Till=, to, at, by; =till och med=, even; =till sjös=, by sea; =till
fots=, on foot.

=Tillaga=, to prepare, to cook.

=Tillbaka=, back, in return.

=Tillbedja=, to adore, to worship.

=Tillbjuda=, to offer.

=Tillbringa=, to spend, to pass.

=Tillbud=, offer, proposal.

=Tillbörlig=, due, proper.

=Tilldela=, to distribute.

=Tilldraga sig=, to happen.

=Tillegna=, to attribute.

=Tillerkänna=, to adjudge.

=Tillflykt=, refuge, shelter.

=Tillfoga ondt=, to do wrong.

=Tillfreds=, satisfied, content.

=Tillfredsställa=, to satisfy.

=Tillfredsställelse=, contentment, satisfaction.

=Tillfriskna=, to recover.

=Tillfälle=, occasion, opportunity.

=Tillfällig=, accidental.

=Tillfällighet=, accident, chance.

=Tillfälligtvis=, by chance.

=Tillförlitlig=, trusty, reliable, trustworthy.

=Tillförordna=, to appoint.

=Tillförsel=, conveyance.

=Tillförsigt=, trust, reliance.

=Tillgift=, pardon.

=Tillgifven=, affectionate.

=Tillgifvenhet=, affection.

=Tillgjord=, affected.

=Tillgång=, stock, resources.

=Tillgänglig=, accessible.

=Tillhands=, at hand, ready.

=Till hjelp=, aid, assistance.

=Tillhopa=, together.

=Tillhåll=, dwelling-place.

=Tillhöra=, to belong to.

=Tillhörighet=, belonging, property.

=Tillika=, together.

=Tillintetgjord=, prostrate, annihilated.

=Tillit=, trust, reliance.

=Tillkännagifva=, to notify.

=Tillkännagifvande=, notification.

=Tillmäle=, charge, reproach.

=Tillnamn=, surname.

=Tillopp=, affluence, concourse.

=Tillreda=, to prepare.

=Tillreds=, ready, in order.

=Tillrygga=, =lägga --=, to travel, to cover, to make, to do, to run.

=Tillräcklig=, sufficient.

=Tillräkna=, to impute.

=Tills=, till.

=Tillsammans=, together.

=Tillsats=, ingredient.

=Tillse=, to look after, to take care of.

=Tillskott=, contribution.

=Tillstunda=, to approach.

=Tillstyrka=, to persuade.

=Tillstå=, to own, to confess, to acknowledge, to admit.

=Tillstånd=, state, condition, situation; (tillåtelse), permission.

=Tillstädes=, present, at hand.

=Tillstädja=, to allow, to permit.

=Tillställa= (öfverlemna), to hand to; (föranstalta), to arrange, to
get up.

=Tillsyn=, inspection.

=Tillsägelse=, call.

=Tillsätta=, to appoint.

=Tilltag=, attempt.

=Tilltaga=, to increase.

=Tilltagsen=, bold, daring.

=Tilltala=, to accost, to address.

=Tilltro sig= (att), to think one’s self capable (of).

=Tillvaro=, existence.

=Tillverka=, to manufacture.

=Tillverkning=, manufacture.

=Tillvitelse=, charge, reproach.

=Tillväxa=, to increase.

=Tillväxt=, growth, increase.

=Tillåta=, to permit, to allow.

=Tillåtelse=, permission.

=Tillåtlig=, allowable.

=Tillägg=, addition, supplement.

=Tillägga=, to add.

=Tillämpa=, to apply.

=Tillämpning=, application.

=Timme=, hour.

=Timmer=, timber.

=Timmerman=, carpenter.

=Ting=, thing.

=Tinning=, temple.

=Tio=, ten.

=Tisdag=, Tuesday.

=Tistel=, thistle.

=Titel=, title.

=Titta=, to peep, to gaze.

=Titthål=, peep-hole, peeping-hole.

=Tjena=, to serve; =--re=, servant.

=Tjenarinna=, maid-servant.

=Tjenlig=, proper, fit.

=Tjenst=, service; office.

=Tjenstaktig=, obliging.

=Tjensteflicka=, servant-girl.

=Tjenstefolk=, servants.

=Tjock=, thick, large, big.

=Tjog=, score.

=Tjuf=, thief; =--pojke=, rogue.

=Tjugo=, twenty.

=Tjur=, bull.

=Tjut=, howl; =--a=, to howl.

=Tjäder=, woodgrouse.

=Tjära=, tar.

=Tobak=, tobacco.

=Toffel=, slipper.

=Tofs=, (på kläder), tassel; (hårtofs), tuft.

=Tok=, fool; =--ig=, foolish, insane.

=Tolf=, twelve.

=Tolfte=, twelfth.

=Tolk=, interpreter.

=Tom=, empty, void.

=Tomt=, (en) ground, place, site.

=Ton=, tune, tone.

=Topp=, top, summit.

=Torf=, turf; (=bränn-=) peat.

=Torftig=, poor, indigent.

=Torg=, market; square.

=Torka=, (en) dry weather; (att) to dry.

=Torn=, tower, steeple.

=Torp=, cottage, a little farm.

=Torpare=, cottager.

=Torr=, dry; arid.

=Torsdag=, Thursday.

=Torsk=, cod.

=Traf=, trot; =--va=, to trot.

=Trakt=, tract, region.

=Traktat=, treaty.

=Traktera=, to entertain.

=Trampa=, to tread.

=Trana=, crane.

=Trappa=, stair, staircase.

=Trasa=, rag, tatter.

=Traska=, to trudge.

=Trasslig=, entangled.

=Trast=, thrush, throstle.

=Tratt=, funnel.

=Tre=, three; =--dje=, third.

=Tredska=, contumacy, opposition.

=Treflig=, comfortable, homely, cosey.

=Tretton=, thirteen.

=Trifvas=, to thrive.

=Trilla=, to roll.

=Trind=, round.

=Tro=, (att) to believe; to think, to suppose; (en) faith, belief.

=Trogen=, faithful.

=Trolig=, credible, likely; =--en=, probably.

=Troll=, hobgoblin.

=Trolös=, perfidious.

=Tropp=, troop.

=Tross=, baggage.

=Trots=, spite, defiance.

=Trotsa=, to defy, to brave.

=Trotsig=, bold, obstinate.

=Trottoar=, sidewalk, foot-path.

=Trovärdig=, credible.

=Trubbig=, blunt, obtuse.

=Trumf=, trump.

=Trumma=, (en) drum; (att) to drum.

=Trumpen=, sullen, morose.

=Tryck=, print; =--a=, to print.

=Tryckalster=, print.

=Tryckfrihet=, liberty of the press.

=Tryckmaskin=, printing-machine.

=Trygg=, secure, safe.

=Tråd=, thread.

=Tråkig=, tiresome, tedious.

=Tråna=, to pine (for, after).

[Illustration: Maori-familj, Nya Seland, Australien.]

=Trång=, tight, narrow.

=Trä=, wood, timber.

=Träd=, tree; =--gård=, garden.

=Träda=, to step.

=Träde=, fallow.

=Trädgårdsmästare=, gardener.

=Träffa=, to meet, to find, to hit; =--s=, to meet.

=Trägen=, assiduous, busy.

=Träl=, slave; =--dom=, slavery.

=Tränga=, to press, to force.

=Trängsel=, crowd.

=Träsk=, bog, fen, marsh.

=Träta=, to quarrel, to scold.

=Trätgirig=, quarrelsome.

=Trög=, slow, tardy, dull; =--het=, slowness, tardiness.

=Tröska=, to thrash.

=Tröskel=, threshold.

=Tröst=, comfort, consolation.

=Trösta=, to comfort, to console.

=Tröstlös=, inconsolable.

=Tröstlöshet=, despair.

=Trött=, weary, tired; =--na=, to grow tired (vid, of).

=Tu=, two.

=Tugga=, to chew.

=Tuggtobak=, chewing tobacco.

=Tukt=, discipline.

=Tukta=, to correct, to chastise.

=Tull=, custom, duty; =--fri=, duty-free, free of duty; =--hus=,
custom-house.

=Tum=, inch; =tumme=, thumb.

=Tumma=, to thumb.

=Tung=, heavy, ponderous, weighty; =--sint=, melancholy.

=Tunga=, tongue; =tungomål=, tongue, language, speech.

=Tunn=, thin.

=Tunna=, barrel, cask; =--band=, hoop.

=Tunnbindare=, hooper.

=Tunnland=, acre.

=Tupp=, cock; =--lur=, nap.

=Tur=, (färd) turn, trip; (ordning) turn; (framgång) chance, good luck.

=Tusen=, thousand.

=Tvedrägt=, discord.

=Tvegifte=, bigamy.

=Tvehågsen=, doubtful, hesitating.

=Tveka=, to hesitate.

=Tvekan=, hesitation.

=Tvestjert=, earwig.

=Tvetytig=, equivocal, ambiguous.

=Tvifla=, to doubt; =tvifvel=, doubt.

=Tvifvelaktig=, doubtful.

=Tvilling=, twin.

=Tvinga=, to force, to compel.

=Tvinna=, to twine, to twist.

=Tvist=, dispute, controversy.

=Tvista=, to contest, to dispute.

=Tvungen=, obliged, forced, compelled.

=Två=, two.

=Tvål=, soap.

=Tvålfabrik=, soap manufactory.

=Tvång=, constraint, force.

=Tvär=, transverse; cross.

=Tvärt emot=, right opposite.

=Tvärtom=, on the contrary.

=Tvätt=, wash; =--a=, to wash.

=Ty=, for, because; =--värr=, unfortunately.

=Tycka=, to think; =-- om=, to like, to be fond of; =--s=, to seem.

=Tycke= (åsigt), opinion; (likhet) resemblance; (smak) taste; -- (för)
liking.

=Tyckmycken=, fastidious.

=Tyda=, to explain.

=Tydlig=, plain, evident, clear.

=Tyg=, stuff, cloth.

=Tygel=, rein; =tygla=, to bridle.

=Tyna=, to languish.

=Tynga=, to burden.

=Tyngd=, heaviness, gravity.

=Tyrann=, tyrant; =--i=, tyranny.

=Tyst=, silent, quiet.

=Tysthet=, silence.

=Tystlåten=, silent, discreet.

=Tystlåtenhet=, taciturnity, discretion.

=Tystna=, to become silent.

=Tå=, toe; =gå på --=, to walk on tiptoe.

=Tåg=, (rep) rope, cable; (vandring) expedition; (=jernvägs-=) train.

=Tåga=, to march.

=Tåla=, to suffer, to endure, to bear; =--mod=, patience.

=Tålig=, patient.

=Tång=, tongs, pincers.

=Tår=, tear; drop.

=Täck=, pretty, lovely.

=Täcka=, to cover.

=Täckas=, to please, to be pleased.

=Täcke=, quilt, coverlet.

=Täckvagn=, coach.

=Täfla=, to contend, to cope.

=Täflan=, emulation, rivalry.

=Tälja=, to cut; (räkna) to count.

=Täljare=, numerator.

=Tält=, tent; =--säng=, tentbed.

=Tämja=, to tame.

=Tända=, to light, to kindle, to set on fire.

=Tänka=, to think, to reflect, to imagine; (ämna) to intend.

=Täppa= till, to shut up.

=Tära=, to consume, to fret.

=Tärna=, handmaid, girl.

=Tärning=, die; pl. dice.

=Tät=, close, tight; solid.

=Tö=, thaw; =--a=, to thaw.

=Töcken=, fog, mist.

=Töfva=, se =Dröja=.

=Töja=, to stretch; to draw.

=Tölp=, awkward fellow.

=Tömma=, to void, to empty.

=Töra=, may.

=Töras=, to dare, to venture.

=Törne=, thorne; =--ros=, rose.

=Törst=, thirst; =--a=, to thirst.

=Törstig=, thirsty, dry.

=Tös=, lass, girl.

=Töväder=, thaw.


U.

=Udd=, point, prick; =--a=, odd.

=Udde=, point, cape.

=Uf=, great-owl; eagle-owl.

=Ugla=, owl.

=Ugn=, oven, furnace.

=Ulf=, wolf.

=Ull=, wool; =--garn=, woolen yarn.

=Umbära=, to spare, to do without.

=Umbärlig=, dispensable.

=Umgås=, to keep company.

=Umgälder=, dues, taxes.

=Umgälla=, to suffer for.

=Umgänge=, company.

=Umgängeskrets=, social circle, society.

=Umgängeslif=, social life.

=Umgängesvän=, friend.

=Umgängsam=, sociable.

=Undan=, out of the way; away!

=Undandraga=, to withdraw.

=Undantag=, exception.

=Undantaga=, to except.

=Undantagande=, except, save.

=Under=, under, beneath, below; (om tid) during; =-- det att=, while;
(ett) wonder.

=Underbar=, wonderful.

=Underdånig=, humble.

=Undergifven=, subject; =--het=, resignation.

=Undergång=, ruin, destruction.

=Underhafvande=, inferior.

=Underhandla=, to negotiate, to treat.

=Underhuset=, House of Commons, (Am.) H. of Representatives.

=Underhåll=, support.

=Underhålla=, to maintain, to sustain; (roa) to amuse.

=Underkasta=, to submit.

=Underkastad=, subjected to, subject to, liable to.

=Underkjortel=, petticoat.

=Underkufva=, to subdue.

=Underkäk=, lower jaw.

=Underlif=, abdomen.

=Underlig=, strange, odd.

=Underlåta=, to omit, to neglect.

=Underlåtande=, omission, neglect, failure.

=Underlägsen=, inferior.

=Underlätta=, to help.

=Underrätta=, to advise, to inform.

=Underrättelse=, notice, advice.

=Underskrift=, signature.

=Underskrifva=, to sign.

=Underskön=, exquisitely beautiful.

=Underslef=, prevarication.

=Underst=, undermost.

=Understå sig=, to make bold, to dare.

=Underställa=, to refer to.

=Understöd=, support, help.

=Understödja=, to support.

=Undersåte=, subject.

=Undersöka=, to examine.

=Undersökning=, examination.

=Undertecknad=, undersigned.

=Undertrycka=, to oppress.

=Underverk=, miracle, wonder.

=Undervisa=, to instruct.

=Undervisning=, instruction.

=Undfly=, to escape.

=Undflykt=, escape, evasion.

=Undfå=, to receive, to get.

=Undfägna=, to entertain.

=Undfägnande=, entertainment.

=Undgå=, to avoid, to escape.

=Undkomma=, to escape.

=Undra=, to wonder; =--n=, wonder.

=Undskylla sig=, to excuse one’s self.

=Undsätta=, to relieve, to assist.

=Undvika=, to avoid, to shun.

=Ung=, young; =--dom=, youth.

=Unge=, young; cub; urchin.

=Ungefär=, about.

=Ungersven=, swain, lad.

=Ungkarl=, bachelor.

=Uniform=, uniform, regimentals.

=Universitet=, university.

=Unken=, musty, fusty.

=Unna=, to wish well, to grant.

=Upp=, up.

=Uppassa=, to wait on, to attend.

=Uppassare=, waiter.

=Uppbrott=, breaking up.

=Uppbyggelse=, edification.

=Uppbygglig=, edifying.

=Uppbära=, to carry up, to support.

=Uppbörd=, collection.

=Uppdrag=, commission, charge.

=Uppe=, above; up-stairs.

=Uppehåll= (vistelse), abode; (afbrott), pause; (uppskof), delay.

=Uppehålla sig=, to reside, to dwell.

=Uppehälle=, subsistence, livelihood.

=Uppenbar=, manifest, plain.

=Uppenbara=, to reveal, to discover.

=Uppenbarelse=, apparition.

=Uppfatta=, to conceive.

=Uppfinna=, to invent.

=Uppfinnare=, inventor.

=Uppfinning=, invention.

=Uppfostra=, to educate.

=Uppfostran=, education.

=Uppfylla=, to perform, to execute.

=Uppför=, up, up-hill.

=Uppföra sig=, to behave, to conduct one’s self.

=Uppförande=, conduct.

=Uppgift=, problem, question; account.

=Uppgång= (trappor), stairs.

=Upphetsa=, to excite, to provoke.

=Upphof=, origin; =--sman=, author.

=Upphållsväder=, dry weather.

=Upphäfva=, to raise; to abolish, to dissolve.

=Upphänga=, to hang up; to suspend.

=Upphöra=, to cease, to stop.

=Uppifrån=, from above.

=Uppkomst=, origin.

=Uppkörsväg=, avenue.

=Upplag=, stock, store.

=Upplaga=, edition.

=Upplopp=, riot, tumult.

=Upplysning=, illustration, notice, information.

=Upplösning=, solution.

=Uppmana=, to exhort.

=Uppmaning=, exhortation.

=Uppmuntra=, to encourage.

=Uppmuntran=, encouragement.

=Uppmärksam=, attentive.

=Uppmärksamhet=, attention.

=Uppnå=, to attain, to reach.

=Uppoffring=, sacrifice.

=Upprepa=, to repeat.

=Upprepning=, repetition.

=Uppresning=, erection.

=Uppreta=, to irritate.

=Uppriktig=, sincere, candid.

=Uppriktighet=, sincerity.

=Upprinnelse=, origin, rise.

=Uppror=, insurrection.

=Upprorisk=, rebellious.

=Uppräkning=, enumeration.

=Upprätta=, to raise, to erect; to repair.

=Upprättelse=, satisfaction.

=Upprätthålla=, to maintain.

=Uppsats=, essay, paper.

=Uppseende=, attention.

=Uppseendeväckande=, sensational.

=Uppsigt=, inspection, care.

=Uppskatta=, to estimate.

=Uppskjuta=, to delay.

=Uppskof=, delay.

=Uppstigande=, ascension.

=Uppstudsighet=, obstinacy.

=Uppståndelse=, resurrection.

=Uppställning=, arrangement, plan.

=Uppsyn=, look, countenance.

=Uppsyningsman=, surveyor.

=Uppsåt=, intention, purpose.

=Uppsägning=, warning.

=Uppträde=, scene.

=Upptuktelse=, discipline.

=Upptåg=, trick, frolic.

=Upptäcka=, to discover.

=Upptäckt=, discovery.

=Upptänklig=, imaginable.

=Uppvaktning=, attendance.

=Uppåt=, upwards.

=Uppägga=, to incite.

=Ur=, clock; (=fick-=) watch; -- (af, från) out, of, from.

=Uraktlåta=, to neglect.

=Urarta=, to degenerate.

=Urhålka=, to excavate.

=Urhålkning=, excavation.

=Urin=, urine.

=Urkund=, charter.

=Urmakare=, watch-maker.

=Urminnes=, out of mind, immemorial.

=Urmodig=, out of fashion.

=Urna=, urn.

=Ursinnig=, furious.

=Urskilja=, to distinguish.

=Urskiljning=, discernment.

=Urskulda=, to acquit.

=Ursprung=, source, origin.

=Ursäkt=, excuse, pardon.

=Ursäkta=, to excuse.

=Urval=, choice, selection.

=Usel=, miserable, wretched.

=Uselhet=, wretchedness.

=Usling=, wretch.

=Ut=, out, forth.

=Utan=, without; but.

=Utanskrift=, address.

=Utantill=, by heart.

=Utarbeta=, to compose.

=Utarendera=, to farm out, to lease (out).

=Utbedja sig=, to request.

=Utbekomma=, to get, to receive.

=Utbetala=, to disburse.

=Utbetalning=, payment.

=Utbilda=, to perfect.

=Utblotta=, to deprive (of).

=Utbreda=, to spread, to extend.

=Utbrista=, to burst out.

=Utbrott=, eruption; burst.

=Utbördig=, foreigner.

=Utdelning=, distribution.

=Utdrag=, extract.

=Utdunstning=, transpiration.

=Utdöd=, extinct.

=Ute=, abroad, out of doors.

=Uteblifva=, to fail to come.

=Utelemna=, to omit.

=Utesluta=, to exclude.

=Utfattig=, reduced to the utmost poverty.

=Utflyttning=, emigration.

=Utforska=, to explore.

=Utför=, down.

=Utföra=, to export; (verkställa) to execute, to perform.

=Utförlig=, full, particular.

=Utförsel=, exportation.

=Utgallra=, to pick out.

=Utgift=, expense, charge.

=Utgifvare=, editor.

=Utgång=, issue, end, exit.

=Uthus=, out-house.

=Uthvissling=, hissing.

=Uthärda=, to sustain.

=Utifrån=, from without.

=Utkast=, sketch, outline.

=Utkik=, look-out.

=Utkomst=, living.

=Utkora=, to elect.

=Utlofva=, to promise, to vow.

=Utländing=, foreigner, stranger.

=Utländsk=, foreign.

=Utmagrad=, emaciated.

=Utmaning=, challenge.

=Utmattad=, exhausted.

=Utmärkt=, distinguished.

=Utmätning=, seizure.

=Utnämna=, to appoint.

=Utnämning=, nomination.

=Utom=, without, beyond, but.

=Utomlands=, abroad.

=Utomordentlig=, extraordinary.

=Utransaka=, to search out.

=Utredning=, explanation.

=Utrikes=, abroad.

=Utrop=, exclamation.

=Utrota=, to exterminate.

=Utrustning=, equipment.

=Utrymme=, room, compass.

=Uträkning=, calculation.

=Uträtta=, to execute, to do, to perform, to effect.

=Utröna=, to experiment, to try.

=Utse=, to choose, to elect.

=Utseende=, appearance, air.

=Utsigt=, view, prospect.

=Utskott=, (riksdags-) committee.

=Utskrifning=, conscription.

=Utslag= (dom), judgment; (på kroppen) eruption.

=Utsprida=, to spread, to divulge.

=Utstå=, to suffer, to bear.

=Utsvulten=, almost starved with hunger.

=Utskrifva=, to be dissolute.

=Utskrifning=, extravagance, debauch.

=Utsäde=, seedcorn.

=Utsökt=, exquisite, choice.

=Uttal=, pronunciation.

=Uttala=, to pronounce.

=Uttryck=, expression, phrase.

=Uttrycka=, to express.

=Uttrycklig=, express, plain.

=Uttydning=, interpretation.

=Uttömning=, evacuation.

=Utvald=, chosen, exquisite.

=Utvandring=, emigration.

=Utveckla=, to develop.

=Utverka=, to obtain, to procure.

=Utvidgande=, extension.

=Utväg=, expedient, means.

=Utvärtes=, outward, external.

=Utväxt=, excrescence.

=Utåt=, outward.

=Utöfva=, to exercise; to commit.


V.

=Vaccin=, cow-pox.

=Vacker=, handsome, beautiful, fair, pretty, fine.

=Vackla=, to stagger, to reel.

=Vad=, (ställe) ford; (ben) calf; (aftal) wager, bet; =--a=, to wade.

=Vadmal=, wadmal, homespun.

=Vagga=, (en) cradle; (att) to rock.

=Vagn=, carriage, coach.

=Vagnmakare=, cart-wright.

=Vak=, hole, rift, opening.

=Vaka=, to watch, to sit up.

=Vakans=, vacancy.

=Vaken=, awake; =vakna=, to awake.

=Vaksam=, vigilant, attentive.

=Vaksamhet=, vigilance.

=Vakt=, watch, guard; (person) sentry; =--a=, to watch.

=Vaktmästare=, waiter.

=Val=, election, choice.

=Valla=, to tend (the cattle).

=Vallgosse=, cowboy.

=Vallmo=, poppy.

=Valnöt=, walnut.

=Valp=, whelp; puppy.

=Vals=, cylinder; (dans) waltz.

=Valuta=, value.

=Van=, accustomed, used.

=Vana=, custom, habit, wont.

=Vanartas=, to degenerate.

=Vandel=, life, conduct.

=Vandra=, to wander, to stroll.

=Vanheder=, dishonor, shame.

=Vanhedra=, to disgrace.

=Vanhelgd=, profanation.

=Vankelmodig=, irresolute.

=Vanlig=, usual, common.

=Vanlottad=, ill-favored.

=Vanmakt=, impotence.

=Vanmäktig=, impotent, weak, feeble.

=Vanrykte=, disrepute.

=Vansinne=, madness.

=Vansinnig=, mad, insane.

=Vanskaplig=, disfigured.

=Vansköta=, to neglect.

=Vansläktas=, to degenerate.

=Vanställa=, to disfigure.

=Vante=, glove, mitten.

=Vantrifvas=, to thrive ill.

=Vantro=, incredulity.

=Vantrogen=, incredulous.

=Vanvårda=, to neglect.

=Vanvörda=, to disregard.

=Vanvördnad=, contempt.

=Vapen=, weapon, arms.

=Var=, pus, matter.

=Vara=, to be, to exist; (räcka) to last, to continue; =taga -- på=, to
take care of; (en) merchandise, ware.

=Varaktig=, durable, lasting.

=Varelse=, existence.

=Varg=, wolf.

=Varm=, warm, hot.

=Varna=, to warn, to caution.

=Varning=, warning, caution.

=Varsam=, wary, cautious.

=Varseblifva=, to perceive.

=Vass=, reed.

=Vassla=, whey.

=Vatten=, water.

=Vattenaktig=, watery.

=Vattenbehållare=, water-tank.

=Vattenfall=, waterfall, cataract.

=Vattentät=, waterproof.

=Vax=, wax; =--stapel=, wax-winder.

=Veck=, plaid, fold.

=Vecka=, (en) week.

=Veckla=, to wrap.

=Ved=, wood; =--träd=, billet.

=Vederbörande=, authority.

=Vederbörlig=, due, proper.

=Vedergälla=, to reward, to return.

=Vederlike=, equal.

=Vederlägga=, to refute, to confute; =--ning=, refutation.

=Vedermäle=, pledge, token.

=Vedermöda=, pain, anguish.

=Vederqvicka=, to refresh.

=Vederqvickelse=, refreshment.

=Vederstygglig=, abominable.

=Vek=, week; =veke=, wick.

=Vekhet=, weakness.

=Veklig=, soft, effeminate.

=Venster=, left.

=Verk=, work; =--a=, to work.

=Verkan=, effect.

=Verklig=, actual, real.

=Verklighet=, reality, fact.

=Verksam=, active.

=Verksamhet=, activity.

=Verkstad=, shop, workshop.

=Verkställa=, to execute.

=Verktyg=, tool, instrument.

=Verld=, world; =--slig=, worldly.

=Vers=, verse.

=Vest=, waist-coat.

=Vestanvind=, west-wind.

=Vester=, west.

=Veta=, to know.

=Vetenskap=, science.

=Vetskap=, knowledge.

=Vett=, wit, sense.

=Vetta åt=, to face, to look out on, to open into; =-- åt norr=, to
face north.

=Vexel=, bill of exchange.

=Vexla=, to change.

=Vi=, we.

=Vicker=, vetch.

=Vid=, (invid), near, nigh; at, about, upon, by; (vidsträckt) wide,
large, ample.

=Vida=, far, much.

=Vidare=, farther, further; =och så --=, and so on.

=Vidd=, width, breadth, expanse.

=Vidga=, to enlarge.

=Vidlyftig=, extensive.

=Vidrig=, adverse; loathsome.

=Vidskepelse=, superstition.

=Vidskeplig=, superstitious.

=Vidsträckt=, extensive.

=Vidunder=, monster.

=Vidöppen=, quite open.

=Vig=, nimble, agile.

=Viga=, to marry.

=Vighet=, agility, activity.

=Vigsel=, wedding.

=Vigt=, weight, importance.

=Vigtig=, weighty, important.

=Vigtskål=, scale.

=Vik=, cove, creek, bay.

=Vika= (ihop), to fold; (ge --) to yield; =-- af=, to turn.

=Viking=, viking.

=Vild=, wild; =vildt=, venison.

=Vilja= (en), will; =med --=, on purpose; (att), to will, to be
willing; to want.

=Vilkor=, condition, term.

=Villervalla=, confusion.

=Villfarelse=, error, mistake.

=Villig=, willing, ready.

=Villrådig=, irresolute.

=Villrådighet=, hesitation.

[Illustration: Fjellappar.]

=Vilse=, astray.

=Vimla=, to swarm, to be crowded.

=Vimmel=, swarm, crowd.

=Vin=, wine; =--drufva=, grape.

=Vinbär=, currant.

=Vind= (loft), garret; (blåst), wind.

=Vindsdörr=, garret-door.

=Vindögd=, squint-eyed.

=Vingad=, winged.

=Vinge=, wing.

=Vingleri=, shuffling, swindle.

=Vink=, beck, sign; hint.

=Vinka=, to beckon.

=Vinkel=, angle.

=Vinkelrät=, rectangular.

=Vinna=, to win, to gain; to get.

=Vinning=, gain, lucre.

=Vinningslysten=, covetous of gain.

=Vinst=, profit, benefit.

=Vinter=, winter.

=Virka=, to knit.

=Virke=, timber, wood.

=Vis= (sätt), manner; (klok), wise.

=Visa= (förete), to show, to exhibit; (sång), song, ditty.

=Vise=, queen-bee.

=Vishet=, wisdom.

=Visit=, visit.

=Viska=, whisk; to whisk.

=Viss=, certain, sure.

=Vissen=, withered, faded.

=Visserligen=, certainly.

=Visshet=, certainty, surety.

=Visso=, =för --=, for certain.

=Vistas=, to reside, to dwell.

=Vistelse= (-ort), stay, abode, residence.

=Vite=, fine, mulct, penalty.

=Vitsord=, witness.

=Vitterhet=, literature; letters; belles-lettres; polite literature.

=Vittna=, to witness, to testify.

=Vittnesbörd=, testimony.

=Vokal=, vowel.

=Votera=, to vote; =votum=, vote.

=Vrak=, wreck.

=Vred=, wrath (with), wrathful (with), angry (with).

=Vrede=, wrath, passion, anger.

=Vredgas=, to be angry.

=Vresig=, cross, morose.

=Vrida=, to wring, to turn.

=Vrist=, instep.

=Vrå=, corner, nook.

=Vråla=, to bellow, to roar.

=Vrångstrupe=, windpipe.

=Vräka=, to reject, to throw.

=Vränga=, to turn, to wrest, to wriggle.

=Vurm=, whim, fancy.

=Våda=, danger, peril.

=Vådlig=, perilous.

=Våffla=, waffle.

=Våg=, (att väga med) balance; (bölja) wave, billow.

=Våga=, to venture, to risk.

=Vågrät=, horizontal, level.

=Vågspel=, hazard, risk.

=Våld=, violence, force.

=Våldsam=, outrageous, violent.

=Vålla=, to cause.

=Vålnad=, apparition, ghost.

=Vånda=, (en) pang, anguish.

=Våning=, story, floor; apartments, lodgings.

=Vår=, our; (en) spring.

=Vårblomma=, spring-flower.

=Vård=, care, inspection.

=Vårda=, to guard, to watch, to take care of.

=Vårdslös=, careless (of).

=Vårdslöshet=, negligence, carelessness.

=Vårta=, wart.

=Våt=, wet, moist, humid.

=Väcka=, to awake, to rouse.

=Väckarur=, alarm-clock.

=Väder=, wind, weather.

=Väderqvarn=, windmill.

=Vädja=, to appeal.

=Väf=, web, cloth; =väfva=, to weave.

=Väg=, way, road, path.

=Väga=, to weigh, to balance.

=Vägg=, wall; =--lus=, bedbug.

=Vägnar=, =på mina --=, on my behalf.

=Vägra=, to refuse, to deny.

=Vägran=, refusal, denial.

=Vägvisare=, guide.

=Väktare=, watchman.

=Väl=, well, very well; =så -- som=, as well as.

=Välde=, dominion, empire.

=Väldig=, powerful, mighty.

=Välfägnad=, treat, entertainment.

=Välfärd=, welfare, prosperity.

=Välförtjent=, well deserved.

=Välgerning=, benefit.

=Välgång=, prosperity.

=Välgörande=, charitable.

=Välgörare=, benefactor.

=Välgörenhet=, charity.

=Välja=, to choose, to elect.

=Välkommen=, welcome.

=Välling=, pap.

=Välljud=, harmony.

=Vällukt=, fragrance.

=Välluktande=, fragrant.

=Vällustig=, voluptuous, sensual.

=Välmening=, good intention.

=Välmåga=, health, prosperity.

=Välsigna=, to bless.

=Välsignelse=, blessing.

=Välsinnad=, benevolent, kind.

=Vältalare=, orator; =vältalig=, eloquent; =--het=, eloquence.

=Vältra=, to roll.

=Välvilja=, benevolence.

=Välvillig=, benevolent, kind.

=Vämjas=, to loath.

=Vämjelig=, loathsome.

=Vämjelse=, disgust.

=Vän=, friend.

=Vända=, to turn.

=Vänja=, to accustom.

=Vänlig=, friendly, kind.

=Vänlighet=, kindness.

=Vänskap=, friendship.

=Vänta=, to expect, to wait.

=Väntan=, expectation.

=Väpling=, trefoil.

=Väpna=, to arm.

=Värd=, worth, worthy; (en) landlord, host.

=Värde=, worth, value.

=Värdera=, to prize, to estimate, to value, to appreciate.

=Värdig=, worthy (of); (passande) dignified.

=Värdigas=, to vouchsafe.

=Värdighet=, worthiness, dignity.

=Värdshus=, tavern, inn.

=Värdshusvärd=, innkeeper.

=Värf=, business, affair.

=Värfva=, to list, to recruit.

=Värfvare=, pressman.

=Värja=, (att) to defend; (en) sword.

=Värk=, pain, ache.

=Värma=, to warm; =värme=, warmth.

=Värn=, shelter, defence.

=Värna=, to defend.

=Värnlös=, defenceless.

=Värpa=, to lay eggs.

=Värre=, worse; =värst=, worst.

=Väsen=, (varelse) being; (buller) noise; (sätt) manners.

=Väska=, pouch.

=Väsnas=, to make a noise.

=Väst=, waist-coat.

=Väta=, wetness; (att) to wet.

=Vätska=, fluid, liquor.

=Växa=, to grow.

=Växt= (planta), vegetable, plant; (gestalt) size, stature.

=Vörda=, to respect, to venerate.

=Vördig=, reverend, venerable.

=Vördnad=, respect; =--sbetygelse=, reverence.

=Vördnadsfull=, respectful.


Y.

=Yfva sig=, =--s=, to plume one’s self (on), to take pride (in), to
pride (in), to be proud (of).

=Yfvig=, bushy, swelling.

=Ylle=, wool; =yllen=, woollen, worsted.

=Ymnig=, plentiful, abundant; =--het=, abundance.

=Ymp=, graft; =ympa=, to graft.

=Yngel=, brood.

=Yngling=, youth, young man.

=Yngre=, younger.

=Yngst=, youngest.

=Ynnest=, favor.

=Yppa=, to discover, to betray.

=Ypperlig=, excellent, choice.

=Yppig=, luxurious.

=Yppighet=, luxury.

=Yr=, giddy, dizzy; wild.

=Yra=, to rave.

=Yrhet=, giddiness.

=Yrka=, to urge, to insist.

=Yrke=, trade, profession.

=Ysta sig=, to curdle, to curd.

=Yster=, pert, wanton.

=Yta=, surface.

=Ytlig=, superficial.

=Ytterlig=, extreme, excessive.

=Ytterst=, last, utmost.

=Yttra=, to utter, to declare.

=Yttre=, exterior.

=Yxa=, axe.


Å.

=Å=, river, brook.

=Åberopa=, to refer, to appeal.

=Åbo=, inhabitant, tenant.

=Åbyggnad=, =--er=, houses, buildings.

=Åbäka sig=, to make one’s self absurd.

=Ådagalägga=, to exhibit.

=Åder=, vein; =--låta=, to bleed.

=Ådraga=, to attract.

=Ådöma=, to sentence to.

=Åhörare=, hearer, auditor.

=Åka=, to drive.

=Åkare=, carter; coachman.

=Åkdon=, carriage.

=Åker=, field.

=Åkerbruk=, agriculture, husbandry; =--are=, farmer.

=Åklagare=, complainant.

=Åkomma=, hurt.

=Ål=, eel.

=Ålder=, age; =--dom=, old age.

=Åldras=, to grow old.

=Åldrig=, old, aged.

=Åliggande=, duty, affair.

=Ålägga=, to impose.

=Åminnelse=, memory.

=Ånga=, vapor, steam.

=Ångbåt=, steam-boat.

=Ånger=, repentance.

=Ångest=, anguish, pang, agony.

=Ångra=, to repent, to regret.

=År=, year; =i --=, this year.

=Åra=, oar.

=Århundrade=, century.

=Årlig=, yearly, annual.

=Årstid=, season.

=Åsidosätta=, to neglect.

=Åsigt=, opinion, view; idea, notion, mind.

=Åska=, thunder; to thunder.

=Åskledare=, conductor.

=Åskväder=, tempest.

=Åskåda=, to behold.

=Åskådare=, spectator.

=Åsna=, ass.

=Åstadkomma=, to produce.

=Åstunda=, to desire.

=Åsyn=, sight, aspect.

=Åsyna vittne=, eye-witness.

=Åt=, to, at, towards, for.

=Åtaga sig=, to undertake.

=Åtal=, charge, accusation.

=Åtala=, to complain, to accuse.

=Åtbörd=, gesture.

=Åter=, (ånyo) again, once more; (tillbaka) again; (deremot) on the
contrary.

=Återhållsam=, abstinent.

=Återkomst=, return.

=Återlemnande=, restitution.

=Återsken=, reflection.

=Återstod=, rest, remainder.

=Återstå=, to remain, to be left.

=Återställa=, to restore.

=Återtåg=, retreat.

=Åtgång=, consumption.

=Åtgärd=, measure.

=Åthäfvor=, gestures.

=Åtkomst=, acquisition.

=Åtlyda=, to obey.

=Åtlöje=, laughter.

=Åtminstone=, at least.

=Åtnjuta=, to enjoy.

=Åtra sig=, to alter one’s mind.

=Åtrå=, desire; to desire.

=Åtskilja=, to distinguish, to discern, to part, to separate.

=Åtskillig=, several.

=Åtskilnad=, difference.

=Åtskils=, separately, apart.

=Åtta=, eight; =åttatio=, eighty.

=Åttio=, eighty.

=Åttonde=, eighth.

=Åvägabringa=, to bring about.


Ä.

=Äckel=, disgust.

=Äcklig=, nauseous.

=Ädel=, noble, generous.

=Ädelmod=, generosity.

=Ädelmodig=, generous.

=Äflan=, endeavor.

=Äfven=, also, even, too.

=Äfventyr=, adventure.

=Äfventyrare=, adventurer.

=Ägg=, egg; =förlorade --=, poached eggs.

=Äkta=, genuine, pure, authentic.

=Äktenskap=, marriage; =--sbrott=, adultery; =--sskilnad=, divorce.

=Äkthet=, authenticity.

=Äldre=, elder, older.

=Älska=, to love; =--re=, lover.

=Älskling=, darling.

=Älskvärd=, lovely, amiable.

=Ämbar=, pail, bucket.

=Ämna=, to intend.

=Ämne=, stuff, subject, matter.

=Än=, than; =ingen annan --=, none but.

=Ända=, to end, to finish; =-- till=, as far as, until.

=Ände=, end, extremity.

=Ändelse=, termination, end.

=Ändra=, to alter (t. ex. kläder o. d.); to change (t. ex. mening.)

=Ändtligen=, at last; lately.

=Ändå=, yet, nevertheless.

=Äng=, meadow.

=Ängslan=, anxiety, fright.

=Ängslig=, anxious.

=Ännu=, yet, still.

=Äpple=, apple.

=Ära=, to honor; honor.

=Ärbar=, decent, modest.

=Äregirighet=, ambition.

=Ärelös=, infamous.

=Ärende=, errand, business.

=Ärfd=, inherited.

=Ärftlig=, hereditary.

=Ärfva=, to inherit.

=Ärke=, arch; se =Erke-=.

=Ärlig=, honest, good.

=Ärlighet=, honesty.

=Ärm=, sleeve.

=Ärna=, to intend, to mean.

=Ärr=, scar, cicatrice.

=Ärt=, pea; =ärter=, peas ell. pease.

=Äss=, ace.

=Äta=, to eat; se =Spisa=.

=Ätt=, family, stock, race.

=Ättika=, vinegar.

=Ättled=, generation.

=Ättling=, descendant.


Ö.

=Ö=, island, isle.

=Öbo=, islander.

=Öda=, to waste, to be lavish with.

=Öde=, waste; (ett) fate.

=Ödelägga=, to waste.

=Ödemark=, wilderness, desert.

=Ödla=, lizard.

=Ödmjuk=, humble.

=Ödmjukhet=, humility.

=Ödslig=, lonely, solitary.

=Öflig=, customary, usual.

=Öfning=, practice, exercise.

=Öfre=, upper.

=Öfrig=, remaining, left.

=Öfva=, to exercise, to train.

=Öfver=, over, above; (förbi) past.

=Öfverallt=, everywhere.

=Öfverbevisa=, to convince.

=Öfverdomstol=, supreme court.

=Öfverdrift=, excess.

=Öfverdrifva=, to exaggerate.

=Öfverens=, =vara --=, to agree; =--kommelse=, agreement.

=Öfverensstämma=, to agree.

=Öfverfall=, surprise, attack.

=Öfverfalla=, to attack.

=Öfverfart=, passage.

=Öfverflöd=, abundance.

=Öfvergifva=, to abandon.

=Öfvergående=, transitory.

=Öfvergång=, passage.

=Öfverhet=, government.

=Öfverilning=, rashness.

=Öfverlasta sig=, to get drunk.

=Öfverlastad=, drunk.

=Öfverlefva= (en), residue; (att) to outlive.

=Öfverlemna=, to deliver.

=Öfverljudt=, aloud, loudly.

=Öfverlägga=, to deliberate.

=Öfverläggning=, deliberation.

=Öfverlägsen=, superior.

=Öfverlägsenhet=, superiority.

=Öfverlöpare=, deserter.

=Öfvermage=, under age.

=Öfvermagt=, superiority.

=Öfverman=, superior.

=Öfvermensklig=, superhuman.

=Öfvermod=, arrogance.

=Öfvermorgon=, =i --=, the day after to-morrow.

=Öfvermåttan=, exceedingly.

=Öfverraska=, to surprise.

=Öfverraskning=, surprise.

=Öfverrock=, great coat, overcoat.

=Öfverrösta=, to outcry.

=Öfverseende=, forbearance.

=Öfversigt=, review; prospect.

=Öfverskott=, surplus.

=Öfverst=, uppermost.

=Öfverste=, colonel.

=Öfverstånden=, past.

=Öfversätta=, to translate.

=Öfversättning=, translation.

=Öfvertala=, to persuade.

=Öfvertro=, superstition.

=Öfverträda=, to transgress.

=Öfverträffa=, to exceed.

=Öfvertyga=, to convince.

=Öfvertygad=, convinced, sure, certain; confident.

=Öfvertygelse=, persuasion.

=Öfvervikt=, overweight.

=Öfvervinna=, to overcome.

=Öfverväga=, to consider.

=Öfvervälde=, superiority.

=Öga=, eye; =ögonblick=, twinkling, moment, instant.

=Ögonblicklig=, instantaneous.

=Ögonbryn=, eyebrow.

=Ögonhår=, eyelashes.

=Ögonskenlig=, apparent, manifest.

=Öka=, to increase, to augment.

=Öknamn=, nickname.

=Öl=, beer, ale.

=Öm=, painful, sore; tender.

=Ömhet=, tenderness, affection.

=Ömka=, to pity; =--n=, pity.

=Ömklig=, pitiful, miserable.

=Ömsa=, to change, to shift.

=Ömsint=, tender-hearted, tender.

=Ömsom=, by turns.

=Ömtålig=, sensible.

=Ömtålighet=, delicacy.

=Önska=, to wish, to desire.

=Önsklig=, desirable.

=Önskningsvärd=, se föregående.

=Öppen=, open, frank.

=Öppenhjertlig=, open-hearted, candid.

=Öppna=, to open.

=Öppning=, opening; aperture.

=Öra=, ear.

=Örfil=, box on the ear.

=Örn=, eagle.

=Örngott=, pillow.

=Örring=, ear-ring.

=Ösa=, to lade, to ladle, to pour.

=Öster=, east.

=Östlig=, easterly, east; oriental.

[Illustration: Nordmännens landstigning i Amerika.]               DE VIGTIGASTE
               FÖRKORTNINGAR
                 OCH
              SAMMANDRAGNINGAR

          SOM ALLMÄNT ANVÄNDAS I ENGELSKA
            SPRÅKET TILLIKA MED DERAS
             SVENSKA BETYDELSE.FÖRKORTNINGAR OCH SAMMANDRAGNINGAR.


A.--Acre (40,467 ar; ungf. ¹³/₁₆ sv. tunnland).

A. ell. Ans.--Answer (Sv. svar).

A. B.--_Artium Baccalaureus_, Bachelor of Arts (en, som tagit lägsta
graden till doktorsvärdighet inom en akademisk fakultet).

Abp.--Archbishop (Ärkebiskop).

Abr.--Abridged (Förkortning).

A. B. S.--American Bible Society (Amerikanska bibelsällskapet).

A. C.--_Ante Christum_, before the birth of Christ (Före Kristi
födelse).

Acad.--Academy (Akademi).

Acad. Nat. Sci.--Academy of Natural Sciences (Naturvetenskapsakademi).

Act.--Active; Acting (Verksam).

Acct.--Account (Räkning, Vidräkning).

Advt.--Advertisement (Annons).

A. D.--_Anno Domini_, in the year of the Lord (I Herrens år).

Adjt.--Adjutant (Adjutant).

Ad lib.--_Ad libitum_, at pleasure (Efter behag).

Admr.--Administrator (Förvaltare).

Ad val.--_Ad valorem_, at (or on) the value (Efter ell. mot värde).

A. F. B. S.--American and Foreign Bible Society (Amerikanska och
utländska bibelsällskapet).

Ag.--_Argentum_, Silver (Silfver).

Agr.--Agriculture (Jordbruk).

Agt.--Agent (Agent).

Ala.--Alabama (En af Nord Amerikas Förenta Stater).

Alex.--Alexander.

Alt.--Altitude (Höjd).

A. M.--_Ante Meridiem_, before noon (Förmiddagen).

Amer.--American (Amerikansk).

Amt.--Amount (Belopp).

An.--_Anno_ (I året).

An. A. C.--_Anno ante Christum_, in the year before Christ (Året före
Kristus).

Anat.--Anatomy (Anatomi).

Ang. Sax.--Anglo-Saxon (Anglo-Saxisk).

Anon.--Anonymous (Anonym).

Ans.--Answer (Svar).

Ap.--Apostle (Apostel).

Apoc.--Apocalypse (Apokalypsen, Johannes’ uppenbarelse).

Apocr.--Apocrypha (Apokryferna; Apokryfiska böckerna).

App.--Appendix (Bihang; Tillägg).

Apr.--April (April).

Arch.--Architect; Architecture (Arkitekt; Arkitektur).

Ari.--Arizona (En af Amerikas Förenta Stater).

Arith.--Arithmetic (Aritmetik).

Ark.--Arkansas (En af Amerikas Förenta Stater).

Arr.--Arrive, Arrival (Ankomst).

Artil.--Artillery (Artilleri).

As.--Arsenicum (Arsenik).

Ass., Assn.--Association (Förening; sällskap).

Astron.--Astronomy (Astronomi).

Atty.--Attorney (Sakförare).

Au.--_Aurum_, Gold (Guld).

A. U. C.--_Ab urbe condita_, in the year from the building of the city
(Rome) (Från stadens (Roms) grundläggning).

Aug.--August.

Auth. Ver.; A. V.--Authorized Version (of the Bible) (En stadfästad
bibelöfversättning).

Av.; Ave.--Avenue (Aveny; en bredare gata).

B.--Born (Född).

B. A.--Bachelor of Arts (se förklaringen i början af föregående spalt).

Bal.--Balance (Balans).

Balt.--Baltimore (Stad i Maryland; äfven namn på fyra andra mindre
städer i Förenta Staterna).

Bar.--Barometer (Barometer).

Bbl.--Barrel (Tunna, fjerding).

B. C.--Before Christ (Före Kristus).

Bdls.--Bundles (Bylten; packor).

Belg.--Belgic; Belgian; Belgium (Belgisk, Belgier, Belgien).

Benj.--Benjamin.

B. I.--British India (Britiska Indien).

Bib.--Bible; Biblical (Bibel; biblisk).

Biog.--Biography; Biographical (Biografi; biografisk).

Bk.--Book (Bok).

Bls.--Bales (Balar).

Bot.--Botany (Botanik).

Bp.--Bishop (Biskop).

Br.--Brig (Brigg).

Bro.--Brother (Broder).

Bros.--Brothers (Bröder).

Bush.--Bushel; Bushels (Bushel, ett mått för torra varor ss. säd,
potates o. s. v.)

C.--Cent (Cent).

C., Cels.--Celsius’s Scale for the thermometer (Celsii termometer).

C., Cent.--_Centum_ (Ett hundra).

Ch., Chap.--Chapter (Kapitel).

Cal.--California (Kalifornien, en af Amerikas Förenta Stater).

Cap., C.--_Caput_, _capitulum_, chapter (Kapitel).

Caps.--Capitals (Stora bokstäfver, Initialer).

Capt.--Captain (Kapten).

Card.--Cardinal (Kardinal).

Cash.--Cashier (Kassör).

Cata.--Catalogue (Katalog).

C. E.--Civil Engineer (Civil ingeniör).

Cent.--Centigrade (100-gradig).

Certif.--Certificate (Intyg; certificat).

Cf., or cf.--_Confer_, compare (Jemför).

C. H.--Court house (Rådhus).

Chap.--Chapter (Kapitel).

Chas.--Charles (Karl).

Chem.--Chemistry (Kemi).

Chr.--Christ; Christian (Kristus; kristen).

Chron.--Chronicles (Krönikeböckerna).

Cin.--Cincinnati (Stad i Ohio; äfven 6 andra städer i För. Stat.)

Clk.--Clerk (Bokhållare).

Co.--Company; county (Kompany; county).

C. O. D.--Cash (or collect) on delivery (Betalas vid mottagandet).

Col.--Colorado; Colonel; Colossians (Stad i För. Stat.; öfverste;
kolosserna).

Coll.--College; Collection (Högskola; samling).

Com.--Committee; Commissioner; (Kommitte; kommissionär).

Comp.--Compound (Sammansätta).

Com. Ver.--Common Version (of the Bible) (Vanliga bibelöfversättningen).

Con.--_Contra_, against (Emot).

Confed.--Confederate (Konfedererad).

Cong.--Congress (Kongress, amerikanska riksdagen).

Conn. or Ct.--Connecticut (En af Am:s För. Stat.)

Cr.--Creditor; credit (Fordringsegare; kredit).

C. S. A.--Confederate States of America (Amerikas confedererade stater;
“Sydstaterna”).

Cwt.--Hundredweight (Hundra-vigt; centner).

Cts.--Cents (Cent).

Cub. ft.--Cubic foot (Kubik fot).

D.--Died (Död; dog).

D.--Five hundred (Fem hundra).

Dak.--Dakota (Två af Am:s För. Stat.)

Dan.--Daniel (Daniel).

D. C.--_Da Capo_, again (Musikaliskt uttryck, som betyder omspelning
eller omsjungning).

D. C.--District of Columbia (Staden Washington med område).

D. D.--_Divinitatis Doctor_, Doctor of Divinity (Teologie doktor).

D. D. S.--Doctor of Dental Surgery (Tandläkare).

Dec.--December.

Def.--Definition (Definition; förklaring).

Deft.--Defendant (Svarande).

Deg.--Degree; degrees (Grad; grader).

Del.--Delaware; Delegate (En af Am:s För. Stat.; Valman).

Del.--_Delineavit_, he (or she) drew it (han (ell. hon) har ritat denna
tafla).

Dem.--Democrat; Democratic (Demokrat; demokratisk).

Dept.--Department (Departement).

Deut.--Deuteronomy (Deuteronomion; 5te Mose bok).

D. G.--_Dei gratiâ_ (Med Guds nåd).

Diam.--Diameter (Diameter).

Dict.--Dictionary (Ordbok, lexikon).

Dist.--District (Distrikt, område).

Do.--_Ditto_, the same (Dito, detsamma).

Dols.--Dollars (Dollar = ungef. 3,70 sv. kronor).

Doz.--Dozen (Dussin).

Dr.--Debtor; Doctor (Gäldenär; Doktor).

Duo.--Duodecimo (Duodes, storlek på böcker, i hvilka hvart ark är viket
i tolf blad).

D. V.--_Deo volente_, God willing (Om Gud vill).

E.--East (Öster).

E. & O. E.--Errors and omissions excepted (Misstag och utelemningar
undantagna).

Ea.--Each (Hvarje).

Ed.--Editor; Edition (Utgifvare, redaktör; upplaga).

Edw.--Edward.

E. G.--_Exempli gratia_, for example (till exempel).

Eliz.--Elizabeth.

E. Lon.--East longitude (Östlig längd).

Encyc.--Encyclopedia (Konversationslexikon).

Eng.--England; English (England; engelsk).

E.-N.-E.--East-North-East (Ost-nord-ost).

E. o. d.--Every other day (Hvarannan dag).

E. o. w.--Every other week (Hvarannan vecka).

Eph.--Ephesians; Ephraim (Efeserna; Efraim).

Epis.--Episcopal (Episkopal).

E.-S.-E.--East-South-East (Ost-syd-ost).

Esq.--Esquire (Titel, som användes efter namnet).

Etc., or &c.-- _et cetera_, and so forth (och så vidare, o. s. v.).

Ex.--Example (Exempel).

Exch.--Exchange (Utbyte).

Ex. gr.--_Exempli gratia_, for example (till exempel).

Exr. or Exec.--Executor (Embetsman, som verkställer eller utför).

F., or Fahr.--Fahrenheit (Thermometer).

Fe.--_Ferrum_, Iron (Jern).

Feb.--February (Februari).

Fig.--Figure (Siffra; figur).

Fla.--Florida (En af N. Am. För. Stat.).

F. o. b.--Free on board (Fritt om bord, vid varu-transport).

Fol.--Folio (Sida).

Fr.--France; French (Frankrike; Fransk).

Fred.--Frederick (Fredrik).

Fri.--Friday (Fredag).

Ft.--Foot; Feet; Fort (Fot; fäste).

Fur.--Furlong (Ett längdmått, ⅛ eng. mil).

Ga.--Georgia (En af N. Am. För. Stat).

Gal.--Galatians (Galaterna).

Gal.--Gallon (Ett rymdmått, kanna).

G. B.--Great Britain (Stor Britanien).

G. B. & I.--Great Britain and Ireland (Stor Britanien och Irland).

Gen.--Genesis; General (Första Mose bok; General).

Gen.--Genus; Genera (Slägte; slägten).

Geo.--George (Georg).

Ger.--German; Germany (Tysk; Tyskland).

Gov.--Governor (Guvernör).

Gov. Gen.--Governor General (Generalguvernör).

Govt.--Government (Regeringen).

G. P. O.--General Post-Office (General-postkontoret).

Gr.--Greek; Gross (Grekisk; Gross = 144 stycken).

Gr., Grs.--Grain; Grains (En vigt).

Gram.--Grammar (Grammatik, språklära).

G. T.--Good Templars (Good templare).

Hab.--Habakkuk.

Hag.--Haggai.

Hdkf.--Handkerchief (Näsduk).

Heb.--Hebrews (Ebreerna).

Heb.--Hebrew (Jude; judisk).

Hhd.--Hogshead (Oxhufvud, ett rymdmått = 52½ gallons).

Hist.--History (Historia).

H. M.--His Majesty (Hans Majestet, Hans Maj:t.).

Hon.--Honorable (Ärevördige, titel).

Hos.--Hosea.

H. P.--Horse-power (Hästkraft).

H. R. H.--His Royal Highness (Hans kungliga höghet).

Hund.--Hundred (Hundra).

Ia.--Iowa (En af N. Am:s För. Stat.).

Ib. or Ibid.--_Ibidem_, in the same place (Der. sammastädes).

Id.--_Idem_, the same (Densamme).

I. E.--_Id est_, that is (Det är, d. ä.).

I. H. S.--_Jesus Hominum Salvator_, Jesus the Saviour of Men (Jesus,
menniskornas Frälsare).

Ill.--Illinois (En af N. Am:s För. Stat.).

Imp.--Imperial; _Imperator_, Emperor (Kejserlig; kejsare).

In.--Inch; inches (Tum).

Incog.--_Incognito_, unknow (Okänd, incognito).

Incor.--Incorporated (Inkorporerad, inregistrerad).

Ind.--Indiana; Index (En af N. Am:s För. Stat.; Register).

Ind. Ter.--Indian Territory (Indian-området).

Inf.--_Infra_, beneath, or below (Nedanför).

I. N. R. I.--_Jesus Nazarenus, Rex Iudæorum_, Jesus of Nazareth, King
of the Jews (Jesus af Nasaret, Judarnes Konung).

Inst.--Instant, of this month; Institute (Innevarande, i denna månad;
Institut).

Int.--Interest (Intresse).

Int. Dept.--Department of the Interior (Inrikesdepartementet).

I. O. O. F.--Independent Order of Odd Fellows (Namn på ett, särdeles i
England och Amerika vidt utbredt ordenssälskap).

I. O. U.--I owe you (Jag är Er skyldig).

Ire.--Ireland (Irland).

Isa.--Isaiah (Esaias).

J.--Justice; Judge (Rättvisa; Domare).

Jan.--January (Januari).

Jas.--James (Jakob).

Jer.--Jeremiah (Jeremias).

Jno.--John (Johan, Jon).

Jona.--Jonathan (Jonatan).

Jos.--Joseph (Josef).

Jr., or Jun.--Junior (Yngre).

K.--King (Konung).

Kan.--Kansas (En af Am:s För. Stat.)

Kil.--Kilometer.

Kilo.--Kilogramme (Kilogram).

Knt. or Kt.--Knight (Riddare).

Ky.--Kentucky (En af N. Am:s För. Stat.)

L. or Lib.--_Liber_, book (bok).

L., or £. s. d.--Pound, shillings, pence (Engelska mynt).

La.--Louisiana (En af N. Am:s För. Stat.)

Lat.--Latitude; Latin (Latitud, breddgrad; Latin).

Lev.--Leviticus (Tredje Mose bok).

L. I.--Long Island (En ö utanför New-York).

Lieut, or Lt.--Lieutenant (Löjtnant).

Linn.--Linnæus; Linnæan (Linné; Linneanska).

Long.--Longitude (Långitud, längdgrad).

Lond.--London (Englands hufvudstad).

L. S.--_Locus sigilli_, place of the seal (Sigillets plats, förekommer
ofta under handlingar i st. f. sigill).

M.--Married; Mile; _Meridies_, noon; _Mille_, a thousand (Gift; Mil;
Middag; ett tusen).

M., or Mons.--Monsieur (Det franska uttrycket för Herre).

Mal.--Malachi (Malakias).

Mar.--March (Mars, månaden).

Mass.--Massachusetts (En af Am:s För. Stat.)

Matt.--Matthew (Matteus).

M. C.--Member of Congress (Ledamot af Kongressen).

M. D.--_Medicine Doctor_, Doctor of Medicine (Medicine Doktor).

Md.--Maryland (En af N. Am:s För. Stat.)

Mdlle.--Mademoiselle (Min fröken).

M. E.--Methodist Episcopal; Mechanical Engineer (Metodist-Episkopal;
Mekanisk ingeniör).

Me.--Maine (En af N. Am:s För. Stat.)

Mech.--Mechanic; Mechanical (Maskin arbetare; Mekanisk).

Mem.--Memorandum (Minneslista, minnesanteckning).

Messrs., or MM.--Messieurs, Gentlemen (Herrar).

Meth.--Methodist (Metodist).

Mex.--Mexico; Mexican (Mexiko; Mexikanare).

Mfd.--Manufactured (Fabricerad, tillverkad).

Mic.--Micah (Mika).

Mich.--Michigan (En af N. Am:s För. Stat.)

Min.--Minute (Minut).

Minn.--Minnesota (En af N. Am:s För. Stat.)

Miss.--Mississippi (En af För. Stat.)

Mme.--Madame (Min fru).

Mo.--Missouri; Month (En af För. Stat.; Månad).

Mon.--Monday (Måndag).

Mont.--Montana (En af För. Stat.)

Morn.--Morning (Morgon).

Mos.--Months (Månader).

M. P.--Member of Parliament (Medlem af Parlamentet, engelska riksdagen).

Mr.--Mister (Herre, åtföljes alltid af namnet).

Mrs.--Mistress (Fru, åtföljes alltid af namnet).

MS.--_Manuscriptum_, manuscript (Handskrift).

MSS.--Manuscripts (Handskrifter).

Mt.--Mount, or mountain (Berg).

Mus. D.--Doctor of Music.

N.--North; Number; Noun (Nord; Nummer, antal; Nomen).

N. A.--North America (Nord Amerika).

Nah.--Nahum.

Nat. Hist.--Natural History (Naturalhistoria).

N. B.--New Brunswick (Provins i Kanada).

N. B.--_Nota bene_, mark well; take notice (Märk väl, gif noga akt).

N. C.--North Carolina (En af För. Stat.).

N. E.--New England; North east (Ny England, gemensamt namn på de
nordöstligaste För. Stat.; Nord-ost).

Neb.--Nebraska (En af För. Stat.).

Nev.--Nevada (En af För. Stat.).

New M., or N. M.--New Mexico (Territorium tillhörande För. Stat.).

N. F.--Newfoundland.

N. H.--New Hampshire; New Haven (En af För. Stat.; Stad i Conn.,
dessutom namn på flera andra städer i För. Stat.).

N. J.--New Jersey (En af För. Stat.).

N. lat.--North latitude (Nordlig latitud, nordlig bredd).

N.-N.-E.--North-north-east (Nord-nord-ost).

N.-N.-W.--North-north-west (Nord-nord-vest).

N. O.--New Orleans (Stad i Louisiana).

Nol. pros.--Nolle prosequi, unwilling to proceed (Ovillig att
fortsätta, en rättegångsterm).

Non seq.--_Non sequitur_, it does not follow (Det följer icke).

Nos.--Numbers (Nummer).

Nov.--November.

N. S.--New Style; Nova Scotia (Nya Stilen (efter 1752); Provins i
Kanada).

Num.--Numbers (Nummer).

O.--Ohio (En af För. Stat.).

Ob.--Obiit, he or she died (Han eller hon dog).

Obad.--Obadiah (Obadia).

Obs.--Obsolete; Observatory; Observation (Föråldrad; Observatorium;
Iakttagelse).

Obt. or obdt.--Obedient (Lydig, underdånig, användes vid
underskrifter).

Oct. or 8vo.--Octavo (Oktav, bokformat).

Oct.--October (Oktober).

O. K.--All correct (alldeles riktig).

Ont.--Ontario (Den minsta och östligaste af de stora sjöarne i Kanada).

Or.--Oregon (En af För. Stat.).

Ornith.--Ornithology (Ornitologi, läran om foglarne).

O. S.--Old Style (Gammal stil).

Oz.--Ounce (Uns, vigt).

P., or p.--Page; Part (Sida; Del).

Pa., or Penn.--Pennsylvania (En af För. Stat.).

Payt.--Payment (Betalning).

Pd.--Paid (Betald).

P. E.--Protestant Episcopal.

Per, or pr.--By the, or per lb. (Genom; för skålpund).

Per cent.--_Per centum_, by the hundred (för hundra).

Pet.--Peter (Petrus).

Ph. D.--_Philosophiæ Doctor_, Doctor of Philosophy (Filosofie doktor).

Phil.--Philip; Philippians; Philosophy; Philemon (Filippus; Filipperna;
Filosofi; Filemon).

Phila., or Philada.--Philadelphia (Stad i Pennsylvania; äfven namn på
flera andra platser i För. Stat.).

Pinx., or pxt.--_Pinxit_, he (or she) painted it (Han, eller hon, har
målat den, märken på målningar).

Plff.--Plaintiff (Kärande).

P. M.--_Post meridiem_, afternoon, evening (Eftermiddag, e. m., afton).

P. M.--Postmaster (Postmästare).

P. M. G.--Postmaster-General (Generalpostmästare).

P. O.--Post-Office (Postkontor).

Pop.--Population (Befolkning, folkmängd).

Port.--Portugal; Portuguese (Portugal; Portugis).

P. P. C.--_Pour prendre congé_, to take leave (För att taga afsked,
förekommer ofta i ett hörn på visitkort).

Pp., or pp.--Pages (Sidor).

Pref.--Preface (Företal).

Pres.--President (President).

Presb.--Presbyterian (Presbyterian).

Prob.--Problem (Problem, uppgift).

Prof.--Professor (Professor).

Prop.--Proposition (Förslag, proposition).

Prot.--Protestant (Protestant).

Prot. Epis.--Protestant Episcopal.

Pro tem.--_Pro tempore_, for the time being (För närvarande tid).

Prov.--Proverbs (Ordspråksboken).

Prox.--_Proximo_, next (month) (i nästa månad).

Prs.--Pairs (Par).

P. S.--_Post scriptum_, Postscript (Efterskrift, Tillägg till ett bref).

Ps.--Psalm, or Psalms (Psalm, eller Psalmer).

Pub.--Publisher; Publication; Published; Public (Förläggare; Förlag;
Förlagd; Publik).

Pub. Doc.--Public Documents (Allmänna handlingar).

Pxt.--_Pinxit_, he (or she) painted it (Han, eller hon, har målat den;
såsom märke på målningar).

Q. e.--_Quod est_, which is (Hvilket är).

Q. e. d.--_Quod erat demonstrandum_, which was to be proved (Hvilket
skulle bevisas).

Q. M.--Quartermaster (Qvartermästare).

Qr.--Quarter (En fjerdedel; fjerdedelen af en dollar).

Qt.--Quart (En qvart; fjerdedelen af en gallon).

Quar.--Quarterly (fjerdedelsvis, qvartalsvis).

Que.--Quebec (Stad i nedre Kanada vid St. Lawrence floden, äfven namn
på ett par, tre mindre platser i För. Stat.).

R., Reau.--Reaumur (Reaumurs termometer).

R.--River; Rod (Flod; ett längdmått = 16½ fot).

R. A.--Royal Academy (Kunglig Akademi).

R. C.--Roman Catholic (Romersk katolsk).

R. E.--Reformed Episcopal (Reformert episkopal).

Recd.--Received (Mottagen).

Rect.--Receipt (Qvitto).

Ref.--Reformed; Reformation; Reference (Reformert; Reformation;
Hänvisning).

Ref. Ch.--Reformed Church (Reformerta kyrkan).

Reg.--Register; Regular (Register; Vanlig).

Regt.--Regiment (Regimente).

Rep.--Representative; Reporter (Representant; Notisjägare).

Retd.--Returned (Återvänd, återsänd).

Rev.--Reverend (vördig, titel framför presters namn).

R. I.--Rhode Island (En af För. Stat.).

R. N.--Royal Navy (Kungl. Sjömagten).

R. N. O.--Knight of the Order of the Polar Star, Sweden (Riddare af
Svenska Nordstjerne-Orden).

Robt.--Robert.

Rom.--Romans (Romare--Pauli bref till --).

Rom. Cath.--Roman Catholic (Romersk katolsk).

R. P.--Reformed Presbyterian (Reformert presbyteriansk).

R. R.--Railroad (Jernväg).

R. S. V. P.--_Répondez, s’il vous plaît_, answer, if you please
(franskt uttryck för “Var god lemna svar”).

Rt. Hon.--Right Honorable (Mycket ärade--framför högre embetsmäns
titlar).

Rt. Rev.--Right Reverend (Högvördige--framför högre prestmäns titlar).

R. W. O.--Knight of the Order of Wasa, Sweden (Riddare af Wasa-Orden).

Ry.--Railway (Jernväg).

S.--_Solidus_, a shilling (Shilling, engl. mynt = 0.90 sv. Kr.).

S.--South; Sunday (Söder; Söndag).

S. A.--South America; South Australia (Syd-Amerika; Syd-Australien).

Sam.--Samuel.

Sat.--Saturday (Lördag).

Sc. or Sculp.--_Sculpsit_, he (or she) engraved it (“Han, eller hon,
har graverat det,” användes såsom märke på gravyrer, etc.).

Sc., or Scil.--_Scilicet_, namely (nämligen).

Schr.--Schooner (Skonert).

S.-E.--South-east (Sydost).

Sec.--Secretary; Second (Sekreterare; den andre).

Sect.--Section (Afdelning).

Sen.--Senior (Äldre).

Sept.--September.

Seq.--_Sequentia_, following; _sequitur_, it follows (Det följande; det
följer).

Shak.--Shakespeare (En stor engl. skald, född 1564).

Sic.--Doubtful (Tvifvelaktigt).

S. lat.--South latitude (Sydlig latitud, sydlig bredd).

Sol.--Solomon; Solution (Salomo; Lösning).

Sp. gr.--Specific gravity (Specifik vigt, egentlig vigt; det tal, som
anger vigten af en kropp i förhållande till vigten af en lika stor
volym vatten).

S. P. Q. R.--_Senatus Populusque Romanus_, The Senate and people of
Rome (Romerska senaten och folket).

Sq. ft.--Square foot, or square feet (Kvadratfot).

Sq. in.--Square inch, or inches (Kvadrattum).

Sq. m.--Square mile, or miles (Kvadratmil).

Sq. yd.--Square yard (Kvadrataln).

Sr.--Senior (Äldre).

S. S.--Sunday-school (Söndagsskola).

S.-S.-E.--South-south-east (Syd-syd-ost).

S.-S.-W.--South-south-west (Syd-syd-west).

St.--Saint; Street (Helgon, helig; Gata).

Sun., or Sund.--Sunday (Söndag).

Supt.--Superintendent (Superintendent, föreståndare,
öfveruppsyningsman).

S. W.--South-west (Sydvest).

Syn.--Synonym; Synonymous (Synonym, liktydig, liknämnig, namn ofta
antaget af författare, hvarunder de skrifva).

T., or tom.--Tome, volume (Del af en bok).

Tenn.--Tennessee (En af För. Stat.).

Ter.--Territory (Territorium, område).

Tex.--Texas (En af För. Stat.).

Th., or Thurs.--Thursday (Torsdag).

Theo.--Theodore (Teodor).

Thess.--Thessalonians (Tessalonisenserna).

Tho’.--Though (ehuru, likväl).

Thos.--Thomas (Tomas).

Thro’.--Through (genom).

Tim.--Timothy (Timoteus).

Tit.--Titus.

Tr.--Transpose; Translation (Omflytta; Öfversättning).

Treas.--Treasurer (Skattmästare).

Tues., or Tu.--Tuesday (Tisdag).

U.--Union (Förening).

U. B.--United Brethren (Förenade bröder).

Ult.--_Ultimo_, last; of the last month (den siste; i sistförflutna
månad).

Unit.--Unitarian (Unitarisk; Unitarian).

Univ.--University (Universitet, lärdomsskola).

Univt.--Universalist (Universalist).

U. S.--United States (Förenta Staterna).

U. s.--_Ut supra_, as above (Som ofvan).

U. S. A.--United States Army (Förenta Staternas armé).

U. S. A.--United States of America (Amerikas Förenta Stater).

U. S. M.--United States Mail (Förenta Staternas postväsende).

U. S. N.--United States Navy (Förenta Staternas flotta).

U. T.--Utah Territory (Territoriet Utah).

V., or vid.--_Vide_, see (Se).

V., or vs.--_Versus_, against (emot).

Va.--Virginia (En af För. Stat.).

Val.--Value (Värde).

Ver.--Verse (Vers).

Vice-Pres., or V. P.--Vice-President (Vice President).

Viz., or vl.--_Videlicet_, to wit; namely; that is to say (det är, d.
ä.; nämligen; det vill säga, d. v. s.).

Vol.--Volume (Volym, bok).

Vt.--Vermont (En af För. Stat.).

W.--West (Vester).

Wash.--Washington (För. Stat:s hufvudstad; äfven en af För. Stat.).

Wed.--Wednesday (Onsdag).

W. I.--West Indies (West-Indien).

Wis.--Wisconsin (En af För. Stat.).

Wk.--Week (Vecka).

Wm.--William (Vilhelm).

W.-N.-W.--West-north-west (Vest-nordvest).

Wt.--Weight (Vigt).

Wyo.--Wyoming (En af För. Stat.).

W. Va.--West Virginia (En af För. Stat.).

Xmas, or Xm.--Christmas (Jul).

Yd.--Yard (Aln).

Y. M. C. A.--Young Men’s Christian Association (Unge mäns kristliga
förening).

Yr.--Year (År).

Yrs.--Years; Yours (År; Eder, Edra).

Y. W. C. A.--Young Women’s Christian Association (Unga qvinnors
kristliga förening).

Zach.--Zachary (Sakarias).

Zeph.--Zephaniah (Sefania).

Zool.--Zoology (Zoologi, läran om djuren).

&--And (Och).

[Illustration: Monumentet på Bunkerhill, Boston.]

[Illustration: Småfoglarnes julkalas.

Kälkåkning.]DE BRUKLIGASTE MANLIGA OCH KVINLIGA

DOPNAMN

MED DERAS ENGELSKA UTTAL, DERAS HÄRLEDNING SAMT DERAS SVENSKA
BETYDELSE.DE BRUKLIGASTE MANLIGA OCH KVINLIGA DOPNAMN.


En stor del af nu brukliga dopnamn är biblisk, och af dessa komma
de flesta från hebreiska språket; en annan del leder sitt ursprung
från tevtoniska (forntyska) språken; andra komma från grekiskan
eller latinet eller med latinet beslägtade språk. Men härledning och
betydelse af ett stort antal äro mycket osäkra, och språkforskare äro
af vidt skilda meningar rörande dessa frågor. Här nedan lemna vi en
förteckning öfver i engelska språket allmännast förekommande dopnamn
jemte deras uttal, motsvarighet på svenska, ursprung och betydelse,
såsom vi med stöd af de tillförlitligaste källor kunnat utreda dessa
frågor.


Manliga Namn.

=Aaron= (ē´r·n), Aron, _Heb._, en bergsbo.

=Abel= (ē´b·l), Abel, _Heb._, fåfänglighet.

=Abraham= (ē´braham), Abraham, _Heb._, fader för många, stamfader.

=Adam= (add´am), Adam, _Heb._, stoftbarn, man.

=Adolphus= (adål´f·s), Adolf, _Angl. Sax._, lycklig hjelpare, (andra:
ätt-varg).

=Albert= (āl´b·rt), Albert, _Fornt._, ädel-bjert.

=Alexander= (aläckṡan´d·r), Alexander, _Gr._, menniskornas hjelpare.

=Alfred= (āl´fräd), Alfred, _Fornt._, ande-råd ell. all-frid.

=Alvin= (āl´vin), Alvin, _Fornt._, öfvervinnande alla ell. all-vän.

=Ambrose= (ambrå̱ṡ´), Ambrosius, _Gr._, odödlig.

=Amos= (ē´mås), Amos, _Heb._, stark.

=Andrew= (an´drû), Anders, _Gr._, manlig.

=Anthony= (an´tåni), Anton, _Gr._, blomma.

=Arthur= (ār´þ·r), Artur, _Brit._, stark man.

=Augustus= (ågöst´·s), August, _Lat._, härlig, präktig.

=Benjamin=, förk. =Ben= (bänn´djamin, bänn), Benjamin, _Heb._, högra
handens son d. v. s. lyckans son.

=Bernard= (b·r´nārd), Bernhard, _Angl. Sax._, björn-hård, tapper man.

=Caleb= (kē´läb), Kaleb, _Heb._, hund.

=Calvin= (kal´vin), _Heb._, skallig.

=Cecil= (säss´il ell. sī´sil), Cecilia, _Lat._, skumögd, svagsynt.

=Charles= (tjārlṡ), Karl, Kalle, _Ang. Sax._, manlig, ädelsinnad.

=Christopher= (kriss´t·f·r), Kristoffer, _Gr._, kristus-bärare.

=Clarence= (klarr´·ns), Klarentius, _Lat._, lysande.

=Clement= (kläm´m·nt), Klemens, _Lat._, mild.

=Conrad= (kån´rad), Konrad, _Fornt._, djerf i råd.

=Cornelius= (kårnī´liös), Kornelius, _Lat._, bet. oviss.

=Cyrus= (sej´r·s) Cyrus, _Pers._, solen.

=Daniel= (dann´j·l), Daniel, _Heb._, Gud min domare.

=David= (dē´vid), David, _Heb._, älskvärd, högt älskad.

=Edgar= (ädd´g·r), Edgar, _Ang. Sax._, framgångsrikt spjut ell.
krigsman.

=Edmund= (ädd´m·nd), Edmund, _Ang. Sax._, egendomsvärn.

=Edward= (ädd´°·rd), Edvard, _Ang. Sax._, egendomsvård.

=Edwin= (ädd´°in) Edvin, _Ang. Sax._, lycklig i krig.

=Elijah=, =Elias= (ilej´a, ilej´as), Elias, _Heb._, Jehova--Gud.

=Elisha= (ilej´sja), Elisa, Elis, _Heb._, Gud min frälsning.

=Enock= (ī´nåck), Enoch, _Heb._, invigd.

=Enos= (ī´nås), Enos, _Heb._, man.

=Ephraim= (ī´fraim), Efraim, _Heb._, fruktsam.

=Ernest= (ör´n·st), Ernst, _Tysk_, allvarsam.

=Eugene= (jû´djin), Eugen, _Gr._, välboren.

=Francis=, =Frank= (fran´sis, frank), Frans, _Fr._, af fransk börd,
(andra: fri).

=Frederic= (frädd´·rick), Fredrik, _Tysk_, fridfull.

=George= (djå̱rdj), Georg, _Gr._, jordbrukare.

=Gideon= (djid´iån), Gideon, _Heb._, förstörare.

=Gilbert= (djill´b·rt), Gilbert, _Angl. Sax._, glänsande som guld.

=Gustavus= (göstē´v·s), Gustaf, _Fornt._, snillestöd.

=Henry= (hänn´ri), Henrik, _Fornt._, hem-höfding.

=Herbert= (h·r´b·rt), Herbert, _Fornt._, härens ära.

=Herman= (h·rr´man), Herman, _Fornt._, här-man, krigare.

=Hiram= (hej´ram), Hiram, _Heb._, välboren, adlig.

=Horace= (hårr´ēs), Horatius, _Lat._, bet. oviss.

=Hugh= (hjû), Hugo, _Fornt._, hög, upphöjd, (andra: snille).

=Isaac= (ej´ṡak), Isak, _Heb._, glädjebarn.

=Isaiah= (ejsē´ia), Esaias, _Heb._, Jehovas hjelp.

=Israel= (iss´raäl) Israel, _Heb._, Guds kämpe, (en som kämpat med Gud).

  =Jacob= (djē´k·b), Jakob, }
  =James= (djēmṡ), Jakob,  } _Heb._, den som håller i hälen.

=Jeremiah= (djärrimej´a), Jeremias, _Heb._, den som Jehova upphöjer.

=Jesse= (djäss´i), Jesse, _Heb._, fast.

=Job= (djå̱b), Job, _Heb._, förföljd, pröfvad.

=John= (djånn), Johan, _Heb._, Jehova skänker d. v. s. nådegåfva af Gud.

=Jonathan= (djå̱n´aþ·n), Jonatan, _Heb._, gåfva af Gud.

=Joseph= (djå̱´sif), Josef, _Heb._, han tillägger.

=Josiah=, =Josias= (djåsej´a, djåsej´as), Josias, _Heb._, den som
Jehova helar.

=Joshua= (djås´sjûa), Josua, _Heb._, Jehova är hans hjelpare.

=Julian= (djû´lian), Julianus, _Lat._, mjukhårig (andra: skäggfjun).

=Julius= (djûl´iös), Julius, samma som föreg.

=Lawrence= (lå̱´r·ns), Larentius, Lorenz, Lars, _Lat._, blomstrande som
ett lagerträd.

=Lemuel= (läm´jû·l), Lemuel, _Heb._, skapad af Gud.

=Leonard= (länn´·rd), Leonard, _Ang. Sax._, lejonhjerta, tapper som ett
lejon.

=Levi= (lī´vej), Levi, _Heb._, förening.

=Lewis=, =Louis= (lû´is), Ludvig, _Fornt._, ryktbar i krig.

=Lorenzo= (låränn´ṡå̱), Lorens, _It._, samma som Lawrence.

=Luke= (ljûk), Lukas, _Lat._, ljus.

=Luther= (lû´þ·r), Luther, _Tysk_, ryktbar.

=Matthew= (mat´þjû), Matteus, Mats, _Heb._, gåfva.

=Maurice= (må̱´ris), Maurits, Morits, _Lat._, mörklagd (andra:
afkomling af en mohr).

=Moses= (må̱´ṡiṡ), Moses, _Egypt._, den ur vattnet upptagne.

=Nathan= (nē´þan), Natan, _Heb._, gåfva.

=Oliver= (åll´iv·r), Oliver, _Lat._, oliv.

=Patrick= (patt´rick), Patrik, _Lat._, adelsman.

=Paul= (på̱l), Paulus, Paul, Pål, _Lat._, liten, ringa.

=Peter= (pī´t·r), Petrus, Petter, Per, _Gr._, klippa.

=Philip= (fill´ip), Filippus, Filip, _Gr._, hästvän.

=Ralph= (rālf), Rudolf, Rolf, _Ang. sax._, hjelpsam i råd.

=Reuben= (rû´b·n), Ruben, _Heb._, se, en son!

=Richard= (ritj´·rd), Richard, _Ang. sax._, mägtig.

=Robert= (råbb´·rt), Robert, Ruprecht, _Fornt._, berömd i råd.

=Roger= (råd´dj·r), Roger, _Fornt._, lugn.

=Roland= (rå̱´l·nd), Roland, _Fornt._, beröm-land.

=Rufus= (rû´f·s), Rufus, _Lat._, röd, rödhårig.

=Samuel= (sam´jû·l), Samuel, _Heb._, hörd af Gud.

=Seth= (säþþ), Seth, _Heb._, ersättning.

=Silas= (sej´las), Silas, Silvanus, _Lat._, skogsvän.

=Sylvester= (silväs´t·r), Sylvester, _Lat._, lefvande i skogarne.

=Simeon=, =Simon= (sim´i·n, sej´m·n), Simeon, Simon, _Heb._, bönhörelse.

=Solomon= (såll´å̱mån), Salomon, _Heb._, fridfull.

=Stephen= (stī´v·n), Stefanus, Staffan, _Gr._, bekransning.

=Thaddeus= (þaddī´ös), Taddeus, _Syr._, kärt barn.

=Theodore= (þī´ådå̱r), Teodor, _Gr._, Guds gåfva.

=Thomas= (tåmm´·s), Tomas, _Heb._, tvilling.

=Timothy= (tim´moþi), Timoteus, _Gr._, som fruktar Gud.

=Tobias= (tåbej´as), Tobias, _Heb._, behaglig för Jehova.

=Valentine= (vall´·ntejn), Valentin, _Lat._, frisk, stark.

=Walter= (°å̱l´t·r), Valter, _Fornt._, herskare ell. skogsman.

=William= (°ill´j·m), Vilhelm, Ville, _Fornt._, gyllene hjelm.

=Zachary= (ṡack´ari), Zacharias, _Heb._, hågkommen af Jehova.

=Zebedee= (ṡäbb´idi), Zebbedeus, _Heb._, gåfva af Jehova.


Qvinliga Namn.

=Abigail= (abb´ig·l), Abigail, _Heb._, fadrens glädje.

=Ada= (ēd´a), Ada, _Ang. sax._, lycka.

  =Adelaide= (add´älēd), Adelaid, Adél, }
  =Adeline= (addilejn´), Adelina,    } _Fornt._, ädelboren.

=Agatha= (a´gaþa), Agata, _Gr._, god.

=Agnes= (agg´n·s), Agnes, Agneta, _Gr._, kysk.

=Alice= (all´is), Alis, _Tysk_, ädel.

=Amanda= (aman´da), Amanda, _Lat._, älskvärd.

=Amelia= (ammī´lja), Amalia, Ameli, Emeli, _Gr._, artighet.

=Amy= (ē´mi), Amata, _Lat._, älskvärd.

  =Anna= (an´na), Anna,   }
  =Anne=, Ann (ann), Annie, } _Heb._, nådig, god.

=Arabella= (arabäll´a), Arabella, _Lat._, skönt altare.

=Augusta= (ågöst´a), Augusta, _Lat._, präktig, herrlig.

=Barbara= (bār´barā), Barbara, _Lat._, utländsk.

=Beatrice= (bī´atris), Beata, Beatrix, _Lat._, lycklig.

=Bertha= (bör´þa), Berta, _Ang. sax._, bjert, lysande.

=Blanche= (blansj), Blanka, Blanche, _Fr._, hvit, skön.

=Bridget= (brid´dj·t), Brigitta, _Ir._, skinande, glänsande.

=Caroline= (kār´ålin), Karolina, Lina, _Ang. sax._, ädelsinnad.

=Catharine= (kaþþ´·rin), Katarina, _Gr._, ren, kysk.

=Cecilia= (sässīl´ja), Cecilia, Sissa, _Lat._, svagsynt.

=Celia= (sīl´ja), Celia, _Lat._, svagsynt.

=Charlotte= (sjār´lått), Charlotta, Lotta, _Fr._, ädelsinnad.

=Chloe= (klå̱´ī), Kloë, _Gr._, grönskande.

=Clara= (klār´a), Klara, _Lat._, klar, lysande.

=Clarissa= (klariss´a), Klarissa, _Lat._, se =Clara=.

=Constance= (kån´stans), Konstantia, _Lat._, ståndaktighet.

=Cora= (kå̱´ra), Kora, _Gr._, jungfru, dotter.

=Cornelia= (kårnīl´ja), Kornelia, _Lat._, bet. osäker.

=Cynthia= (sin´þia), Cyntia, _Gr._, hörande till berget Cynthus.

=Deborah= (däbb´åra), Debora, _Heb._, bi.

=Delia= (dīl´ja), Delia, _Gr._, hörande till ön Delos.

=Diana= (dejēn´a), Diana, _Gr._, namn på jagtens och kyskhetens gudinna.

=Dinah= (dej´na), Dina, _Heb._, frikänd.

=Dora= (då̱r´a), Dora, _Gr._, gåfva.

=Dorothy= (dårr´åþi), Dorotea, _Gr._, Guds gåfva.

=Edith= (ī´diþ), Edit, _Ang. Sax._, lycka.

=Edna= (ädd´na), Edna, _Heb._, nöje, behag.

=Eleanor= (äll´in·r, äll´ian·r) Eleonora, _Ang. Sax._, fruktbärande;
(andra: solens gåfva).

  =Eliza= (ällej´ṡa), Elisa,     }
  =Elizabeth= (iliṡṡ´abäþ), Elizabet, } _Heb._, hvars ed är vid Gud.

  =Ella= (äll´a), Ella, Ellen,    }
  =Ellen= (äll´n), Helena, Ellen,   } se =Eleanor=.

=Emeline= (ämm´·lin), Emelina, _Gr._, harmonisk, behagfull.

=Emily= (ämm´ili), Emili, se föreg.

=Emma= (ämm´a), Emma, _Ital._, ädelsten, (andra: bi).

=Esther= (äss´t·r), Ester, _Gr._, stjerna.

=Eugenia= (jûdjī´nia), Eugenia, _Gr._, välboren.

=Eunice= (jû´nis), Eunice, _Gr._, lycklig seger.

=Euphemia= (jûfēm´ia), Eufemia, _Gr._, välfräjdad.

=Evangeline= (evan´djelin, evan´djelejn) Evangelina, _Gr._, som bringar
glada underrättelser.

=Eve=, =Eva= (īv, īv´a), Eva, _Heb._, lifgifvande.

=Flora= (flå̱´ra), Flora, _Lat._, namn på blomstergudinnan.

=Florence= (flårr´·ns), Florentia, _Lat._, blomstrande.

=Frances= (fran´säṡ), Fransiska, _Fr._, af fransk börd.

=Georgiana= (djå̱rdjiann´a), Georgina, _Gr._, jordbrukerska.

=Gertrude= (g·r´trûd), Gertrud, _Lat._, stridsmö.

=Grace= (grēs), _Lat._, nåd, välbehag.

=Hannah= (han´na), Hanna, _Heb._, nådig.

=Harriet= (harr´i·t), Henrietta, se Henry.

=Helen= (häll´·n), Helena, Lena, Elin, _Gr._, fackla.

=Henrietta= (hänriätt´a), se Henry.

=Huldah= (h·l´da), Hulda, _Heb._, vesla.

=Ida= (ejd´a), Ida, _Ang. Sax._, lycka (andra: af sv. id).

=Irene= (ejrī´ne), Irene, _Gr._, fred.

=Isabella= (iṡabäll´a), _Heb._, kysk.

=Jane= (djēn), Johanna, _Heb._, nådegåfva af Jehova.

=Jemina= (djimej´na), _Heb._, dufva.

=Joan=, =Joanna= (djå̱n, djån´na), Johanna, se =Jane=.

=Josephine= (djå̱´ṡefin), Josefina, Fina, _Heb._, han tillägger.

=Judith= (djû´diþ), _Heb._, prisad.

=Julia= (djûl´ia), Julia, _Lat._, mjukhårig.

=Juliana= (djûlian´a), se föreg.

=Juliet= (djû´liät), Julia, se =Julia=.

=Katharine=, =Katherine= (kaþ´arin, kaþ´rin), Katrina, Karin, se
=Catharine=.

=Laura= (lå̱´ra), Laura, _Lat._, lager.

=Lavinia= (lavīn´ia), Lavinia, _Lat._, af _lavare_, tvätta.

=Letitia=, =Lettice= (litisj´ia, lätt´is), Letitia, _Lat._, glädje.

=Lilly= (lill´i), Lilia, _Lat._, lilja.

=Louisa=, =Louise= (lûīṡ´a, lûīṡ´), Lovisa, _Fornt._, ryktbar i strid.

=Lucretia= (lûkrī´sjia), Lukretia, _Lat._, vinst, (andra: ljus).

=Lucy=, =Lucia= (lû´si), Lucia, _Lat._, ljus.

=Lydia= (lidd´ia), Lydia, _Gr._, lydisk (från Lydien).

=Mabel= (mē´b·l), intet motsv., _Lat._, älskvärd.

=Madeline= (mad´ilejn), Magdalena, Malin, Malla, _Heb._, från staden
Magdala.

=Margaret= (mār´garit, mār´grit), Margaret, Märta, Greta, _Gr._, perla.

=Maria= (marej´a), Maria, Mia, Maja, _Arab._, tredska.

=Marion= (mār´ion), intet motsv., se föreg.

=Martha= (mār´þa), Marta, _Kald._, husbonde.

=Mary= (mē´ri), Maria, se =Maria=.

  =Matilda= (matil´da), Matilda, Tilda, Milda  }
  Maud (må̱d), förk. af Matilda ell. Magdalena. } _Fornt._, hjeltinna.

=May= (mē), af månaden Maj.

=Miranda= (miran´da), Miranda, _Lat._, beundransvärd.

=Miriam= (mir´iam), samma som Maria, se =Maria=.

=Nora= (nå̱´ra), Nora, Eleonora, _Gr._, solens gåfva.

=Olive=, Olivia (åll´iv, åliv´ia), Olivia, _Lat._, oliv.

=Patience= (pē´sjäns), Patientia, _Lat._, tålamod.

=Phebe=, =Phoebe= (fī´be), _Gr._, skinande, ljus.

=Phyllis= (fill´is), _Gr._, grönskande.

=Priscilla= (prissill´a), Priskilla, _Lat._, åldrig.

=Rachel= (rē´tj·l), Rakel, _Heb._, en tacka.

=Rebecca= (ribäck´a), Rebecka, _Heb._, snara.

=Rhoda= (rå̱´da), _Gr._, ros.

=Rosa=, =Rose= (rå̱´ṡa, rå̱ṡ), Rosa, _Lat._, ros.

=Rosalie= (rå̱ṡ´ali), Rosalie, _Fr._, liten ros.

=Rosamond= (rå̱ṡ´am·nd), Rosamunda, _Fornt._, rosenmun.

=Ruth= (rûþ), Rut, _Heb._, väninna.

=Salome= (salå̱´mi), Salome, _Heb._, fridfull.

=Sarah=, =Sara= (sē´ra), _Heb._, herskarinna.

=Selina= (silej´na), Selina, _Gr._, persilja.

=Sophia= (såfej´a), Sofia, _Gr._, visdom.

  =Susan= (sû´ṡ·n), Susanna, Susen, }
  =Susanna= (sûṡan´na), Susanna,   } _Heb._, lilja.

=Theodora= (þiådå̱r´a), Teodora, _Gr._, gåfva af Gud.

=Theodosia= (þiådå̱´sja), Teodosia, _Gr._, gåfva af Gud.

=Ursula= (ör´sjûla), Ursula, _Lat._, liten björnhona.

=Viola=, =Violet= (vej´åla, vej´ålätt), Viola, _Lat._, viol.

=Virginia= (v·rdjīn´ia), Virginia, _Lat._, jungfrulig, ren.

=Wilhelmina= (°ilhälmi´na), Vilhelmina, _Fornt._, gyllene hjelm.

=Winifred= (°inn´ifräd), Vinfrida, _Angl. Sax._, fredsälskande.

[Illustration: Bondgumma från Skåne.]

[Illustration: Svensk Bondkvinna med sitt Barn.

Grupp på nya Stadshusets torn i Philadelphia, Pa.]DE OLIKA FÖRENTA STATERNAS

VALSPRÅK OCH BINAMN

SAMT

DERAS INVÅNARES ÖKNAMN.DE OLIKA FÖRENTA STATERNAS SAMT DERAS INVÅNARES VALSPRÅK OCH BINAMN.[3]


  Namn.
   Valspråk.
    Statens binamn.
     Folkets öknamn.

  =Alabama=
   “Here we rest.” (Här hvila vi.)
    Land of Flowers. (Blomsterlandet.)
     Lizards. (Ödlor.)[4]

  =Arkansas=
   _Regnant populi_, “The people rule.” (Folket styr.)
    Bear State. (Björn-staten.)
     Bears. (Björnar.) Toothpickers. (Tandpetare.)

  =California=
   _Eureka_, “I have found it.” (Jag har funnit det.)
    Golden State. (Den gyllene staten.)
     Gold hunters. (Guldjägare.)

  =Colorado=
   _Nil sine numine_, “There is nothing without a providence.” (Det är
   intet utan en försyn.)
    Centennial State. (Hundraårs-staten.)
     Rovers. (Kringströfvare.) Centennials.

  =Connecticut=
   _Qui transtulit sustinet_, “He who transplanted still sustains.” (Den
   som omplanterade, uppehåller.)
    Nutmeg state. (Muskott-staten.) Land of Steady Habits. (Landet med
    stadgade vanor.)
     Wooden Nutmegs. (Trämuskott.)

  =Delaware=
   “Independence and Liberty.” (Oberoende och frihet.)
    Blue Hen State. (Blåhön-staten.) Diamond State. (Diamant-staten.)
     Muskrats. (Myskråttor.) Blue-Hen Chickens. (Blåhönskycklingar.)

  =Florida=
   “In God is our trust.” (I Gud vår tillit.)
    Gulf State. (Golf-staten.) Peninsula State. (Halfö-staten.)
     Fly-up-the-Creeks. (De som fly uppför bäckdalarne.)

  =Georgia=
   “Wisdom, Justice and Moderation.” (Vishet, rättvisa och måtta.)
    Cracker State. (Knäppar-staten.)
     Buzzards. (Ormvråkar; Hönshökar.) Crackers. (Knäppare.)

  =Illinois=
   “State Sovereignty, National Union.” (Statens härskaremagt, nationel
   förening.)
    Sucker State. (Sugare-staten.) Prairie State. (Präri-staten.)
     Suckers.

  =Indiana=
   (Intet valspråk.)
    Hoosier State. Hoosierdom.
     Hoosiers. (_Hoosier_ betecknar, enl. någras tolkning, en man af
     stor fysisk styrka.)

  =Iowa=
   “Our liberties we prize and our rights we will maintain.” (Vår frihet
   sätta vi värde på och våra rättigheter skola vi uppehålla.)
    Hawkeye State. (Skarpöge-staten.)
     Hawkeyes. (De skarpsynte.)

  =Kansas=
   _Ad astra per aspera_, “To the stars through difficulties.” (Genom
   svårigheter mot stjernorna.)
    Garden of the West. (Vesterns trädgård.)
     Jayhawkers. (Kan knappast öfversättas. _Jay_ bet. _Nötskrika_ och
     _Hawker_ är en person, som går omkring och säljer varor från hus
     till hus.)

  =Kentucky=
   “United we stand, divided we fall.” (Förenade stå vi, söndrade falla
   vi.)
    Blue Grass State. (Blågräs-staten.)
     Corn Crackers. (Majsknäppare.)

  =Louisiana=
   “Union and Confidence.” (Förening och förtroende.)
    Creole State. (Kreol-staten.)
     Pelicans. (Pelikaner.)

  =Maine=
   _Dirigo_, “I lead.” (Jag visar vägen.)
    Pine Tree State. (Barrträds-staten.)
     Foxes. (Räfvar.) Down Easters. (Nedre-östboar.)

  =Maryland=
   _Crescite et multiplicamini_, “Increase and multiply.” (Växen och
   mångfaldigens.)
    Old Line State. (Gamla linie-staten.)
     Craw Thumpers. (_Craw_ bet. kråka och _Thumper_ den som slår
     eller faller med ett doft ljud.)

  =Massachusetts=
   _Ense petit placidam sub libertate quietem_, “With the sword she
   seeks quiet peace under liberty.” (Med svärdet söker hon lugn fred
   under friheten.)
    Old Bay State. (Gamla vik-staten.)
     Bay staters. (Invånare i Vik-staten.)

  =Michigan=
   _Si quæris peninsulam amænam circumspice_, “If thou seekest a
   beautiful peninsula, behold it here.” (Om du söker en skön halfö, så
   se den här.)
    Wolverine State. (Järf-staten.)
     Wolverines. (Järfvar.)

  =Minnesota=
   _L’Etoile du nord_, “The Star of the North.” (Nordens stjerna.)
    Gopher State. (_Gopher_ är ett djur, som gräfver gångar i jorden.)
     Gophers.

  =Mississippi=
   (Intet valspråk.)
    Bayou State. (Lagun-staten.) Mudcat State. (Dykatt-staten.)
     Tadpoles. (Grodungar.) Mudcats. (Dy-katter, ett slags fisk.)

  =Missouri=
   _Salus populi suprema lex est_, “The welfare of the people is the
   highest law.” (Folkets välfärd är högsta lag.)
    Bullion State. (_Bullion_ bet. omyntadt guld eller silfver.) Iron
    State. (Jern staten.)
     Bullions. (Se vidstående förklaring.)

  =Montana=
   …
    …
     …

  =Nebraska=
   “Equality before the law.” (Jemlikhet inför lagen.)
    Black-Water State. (Svart vatten-staten.)
     Bug Eaters. (Insekt-ätare.)

  =Nevada=
   _Volens et potens_, “Willing and able.” (Villig och kraftig.)
    Silver State. (Silfver-staten.)
     Sage Hens. (_Sage hen_ bet. en fogelart af hönsfamiljen,
     Salviehöna.)

  =New Hampshire=
   (Intet valspråk.)
    Granite State. (Granit-staten.)
     White Mountain Boys. (Hvita bergens gossar.) Granite Boys.
     (Granit-gossar.)

  =New Jersey=
   (Intet valspråk.)
    …
     Clam Catchers. (Musslefångare; _clam_ är en ätlig mussla.)

  =New York=
   _Excelsior_, “Still higher.” (Ännu högre.)
    Empire State. (Kejsar-staten.)
     Knickerbockers. (Detta ord bet. knäbyxor; det är också namnet på
     en framstående slägt.)

  =North Carolina=
   (Intet valspråk.)
    Old North State. (Gamla nord-staten.) Turpentine State
    (Terpentin-staten.)
     Tar Heels. (Tjär-hälar.) Tuckoes.

  =North Dakota=
   …
    …
     …

  =Ohio=
   _Imperium in imperio_, “A government within a government.” (En
   regering inom regeringen.)
    Buckeye State. (Buckeye är en art hästkastanje, som växer i de
    vestra staterna.)
     Buckeyes.

  =Oregon=
   _Alis volat propriis_, “She flies on her own wings.” (Hon flyger med
   egna vingar.)
    …
     Webfeet. (Simfötter.)

  =Pennsylvania=
   “Virtue, Liberty, Independence.” (Dygd, frihet, oberoende.)
    Keystone State. (Slutstens staten.)
     Leatherheads. (Läderhufvuden.)

  =Rhode Island=
   “Hope.” (Hopp.)
    Little Rhody. (Af namnet.)
     Gun Flints. (Bössflintor.)

  =South Carolina=
   _Animis opibusque parati_, “Prepared in mind and resources.” (Med
   beredda sinnen och krafter.)
    Palmetto State. (Palm-staten; Palmetto är en palmart, som
    förekommer i de södra staterna.)
     Weasels. (Veslor.)

  =South Dakota=
   …
    …
     …

  =Tennessee=
   “Agriculture, Commerce.” (Åkerbruk, handel.)
    …
     …

  =Texas=
   (Intet valspråk.)
    Lone Star State. (Den ensamma stjernans stat.)
     Beef-heads. (Kött-hufvuden.)

  =Vermont=
   “Freedom and Unity.” (Frihet och enhet.)
    Green Mountain State. (Gröna bergens stat.)
     Green Mountain Boys. (Gröna bergens gossar.)

  =Virginia=
   _Sic semper tyrannis_, “Ever so to tyrants.” (Alltid så åt
   tyrannerna.)
    Old Dominion. (Gamla området.)
     Beagles. (Harhundar.)

  =Washington=
   …
    …
     …

  =West Virginia=
   _Montani semper liberi_, “Mountaineers are always freemen.”
   (Bergsboarne äro alltid frie.)
    Loyal Highlands. (De laglydiga högländerna.)
     …

  =Wisconsin=
   “Forward.” (Framåt.)
    Badger State. (Gräfsvins-staten.)
     Badgers. (Gräfsvin.)

[3] Åtskilliga af dessa valspråk och binamn äro mycket svåra,
ja, nästan omöjliga, att återgifva på svenska. Vi hafva dock här gifvit
en ordagrann öfversättning för att låta våra läsare, som icke hafva det
förut, få åtminstone en föreställning om betydelsen af dessa valspråk
och namn.

[4] Man bör komma i håg att dessa öknamn brukas i skämtsam
betydelse, utan all ond afsigt.

[Illustration: “Den förlorade sonen” från M. Peynots staty.]               FÖRTECKNING

                 ÖFVER

           EGENDOMLIGA AMERIKANSKA ORD
               OCH UTTRYCK

                 SAMT

       S. K. “SLANG”-UTTRYCK JEMTE DERAS BETYDELSE
               PÅ SVENSKA.AMERIKANSKA ORD OCH UTTRYCK.


Ehuru det språk, som talas i Amerika är det engelska språket, så
har dock en mängd originella och betecknande amerikanska ord och
fraser uppstått, af hvilka de flesta måste läras särskildt för att af
utländingar begripas. I de allra flesta ordböcker återfinnas de icke.
Åtskilliga af dessa, som äro egendomliga endast för vissa trakter eller
utgöra, hvad man skulle kunna kalla, provinsialismer hafva här icke
blifvit upptagna; nedanstående förteckning innehåller endast sådana,
som erhållit vidsträcktare spridning och allmännare användning.

=Aboard= (ombord). Den användning den nautiska termen _aboard_ erhållit
i Förenta Staterna, äfven då det är fråga om förhållanden på land,
är ganska egendomlig. Personer, som färdas på jern- eller spårvägar
uppmanas att “_go aboard the cars_” (gå ombord på vagnarne), och
konduktören utropar, när alla äro uppe: “_All aboard_” (Alla ombord!)

=Baggage-car= (engl. Luggage-van, sv. Packvagn). På amerikanska
jernvägar användes det första, på engelska det andra af dessa uttryck.
Likaså kallar amerikanaren “baggage” (packning), hvad som engelsmannen
kallar “luggage.” _Se Freight._

=Barking up the Wrong Tree= (egentl. att göra ståndskall vid orätt
träd.) _Se Tree._

=Bartender= (engl. Barmaid, sv. kypare, uppasserska.) Under
det i England personer, som passa upp på källare och andra
förfriskningsställen, i allmänhet äro kvinnor och benämnas “barmaids,”
intagas dylika platser i Förenta Staterna af män, hvilka kallas
“bartenders.”

=Bayou= (uttalas: bajû´). Ett uttryck, som leder sitt ursprung från de
tidigare franska nybyggarne, och som betecknar dessa inlands laguner,
så vanliga på stränderna af de vattendrag, som flyta till Mexikanska
viken.

=Bee= (Bī). Den betydelse, som detta ord erhållit i Förenta Staterna,
är helt och hållet betecknande för dem. Den tidige nybyggaren byggde
vanligen sin stockkoja (_log cabin_) utan någon hjelp, men då han
företog sig att bygga ett ordentligt hus, stälde han till en _raising_,
såsom uppresandet af virket kallades. Alla grannarne lemnade då sitt
biträde, och detta kallades “_a building-bee_” eller “_a raising-bee_.”
På samma sätt finna vi uttrycken “_chopping-bee_” (hvilket på sv.
skulle kunna återgifvas med “vedhuggningskalas”), “_husking-bee_”
(majsrensningskalas) o. s. v.

=Bee-line=. Bijägaren har riktat engelska språket med frasen “_to
strike a bee-line_.” Ett energiskt bemödande eller hastigt, direkt
lopp mot ett visst mål kallas “_to make a bee-line_” för detta mål.

=Blaze, Blazing=. I Virginia voro förläningar af regeringen vanligen
“_blazed out_,” eller “_blazoned_” (utmärkta) genom att hugga några
märken i barken af ett träd. Ordet, som är af franskt ursprung (från
det franska _blason_) har öfvergått till en amerikanism; en nykomling
“_blazes out_” (utmärker) sin företrädesrätt på trädstammar eller dödar
(_deadens_) ett träd för samma ändamål genom att i barken hugga en ring
rundt omkring detsamma (_by ringing it_), så att saften hindras från
att uppstiga (jmf. det sv. “bleka” ell. “blecka” träden).

=Blizzard=. Ett modernt amerikanskt ord, som antagligen är mer eller
mindre ljudhärmande (onomatopoiätiskt). Ord, som erinra om detta, äro
_blow_, _blast_, _blister_, _bluster_. Det franska _blesser_ (såra)
har också blifvit föreslaget såsom ursprungsord, men det gifves föga
skäl för att antaga ett franskt ursprung. Såsom betecknande en rasande
snöstorm blef ordet allmänt användt i amerikanska tidningar under den
stränga vintern 1880-1881; och i enstaka fall förekom ordet tidigare
med samma betydelse.

=Blue Envelope= (blått kuvert). Några af de stora amerikanska
jernvägarne använda olika färgade kuvert för olika grenar af sina
affärer. Vid några af dessa brukas ett blått kuvert för att lemna
underrättelse om afsked. Häraf härleder sig frasen “_to get the blue
envelope_,” som sålunda betyder förlust af en anställning. Ett gult
kuvert brukas äfven understundom.

=Bogus= (Counterfeit, Fraudulent; sv. falsk, efterapad). Den
sannolikaste förklaringen af detta mycket vanliga uttryck är, att
namnet Borghese, som en på sin tid ovanligt framgångsrik svindlare
antagit, under tidernas lopp icke endast förvreds till _Bogus_,
utan slutligen kom att beteckna allt, som var falskt och svekfullt.
Uttrycket spreds hastigt öfver hela unionen och är nu en af de
allmännaste amerikanismer.

=Bonanza.= En spansk term, som betyder det samma som _Placer_ (se
detta). Det är en sjöfartsterm och betecknar vackert väder till sjös.
Om läsaren vill slå upp i en engelsk bibel Matt. 8: 26, så skall han
finna, att sedan Frälsaren näpst vädret och hafvet “_there was a great
calm_.” Och om man uppsöker samma ställe i en spansk öfversättning, så
finnar man samma fras återgifven med “_una grande bonanza_.” Det är
lätt att förstå, huru ordet erhöll sin figurliga betydelse och kom att
beteckna ett lyckligt lugn och ett godt hopp efter ett ansträngande
sökande.

=Boss= (Master, Employer, Leader; sv. Förman, Bas). Ordet “boss”
härledes af det holländska _baas_. Från början användt i sin
ursprungliga betydelse af herre eller uppsyningsman, blef det senare
brukligt att tala om en “_boss tailor_” eller en “_boss carpenter_”
utmärkande en handtverkare, som använde flera personer såsom arbetare.
Snart erhöll ordet vidsträckt popularitet. Det har också öfvergått till
ett verb, och “_to boss a job_” är ett vanligt uttryck för att åtaga
sig ett arbete. Ordet har äfven öfvergått i politiken. Hufvudmannen
för ett parti, ledaren af en intrig, upphofsmannen till en motion i
kongressen kallas hvar och en “_the boss_.” Uttrycket är nu i bruk
från St. Lawrence viken till Mexikanske golfen, från New York till San
Francisco.

=Bottoms= (bottnar). Den bördigaste marken ligger vanligtvis utefter
något vattendrags lopp eller, såsom det uttryckes, “_in the river
bottom_.”

=Boy= (gosse). I södern blefvo husets och stallets tjenare allmänt
kallade “_boys_” oberoende hvilken deras ålder var. Häraf uppstod den
vanan att dubba den manliga hjelpen i amerikanska hotell till “boys,”
såsom “_the bell-boy_” (springgossen), “_the waiter-boy_” (uppassaren),
äfven om de äro gråhårsmän.

=Broke= (bruten, utarmad). “_Flat broke_,” “_Dead broke_” eller “Gone
broke” äro likbetydande uttryck, som beteckna en utfattig eller
bankrutterad ställning. “_Busted_” sprängd är likaledes ett mindre
elegant, men icke mindre kraftigt uttryck för samma sak. Det leder sitt
ursprung från spelarens språk, “_breaking the bank_” (spränga banken).

=Buggy=, i England ett litet tvåhjuligt enbetsåkdon, som knappast
förekommer i våra dagar, betecknar i Amerika kanske det mest använda af
alla åkdon. Det har fyra hjul, men endast ett säte samt förekommer både
med och utan kur (sufflett) öfver.

=Bummer.= Till och med språkforskare blifva måhända förvånade öfver
att höra, att ordet “_bummer_” är icke allenast icke ett “slang” ord,
utan är icke ens af rent amerikanskt ursprung. Det träffas nämligen i
engelska tidningar under formen “_bummaree_” så tidigt som år 1600.
Ursprungligen menades dermed en person, som färdades omkring och sålde
fisk utom den vanliga torgplatsen. Som sådana personer betraktades
såsom bedragare af de regelbundna handlandena, blef uttrycket en
föraktlig benämning för en oredlig person med oregelbundna vanor. Ordet
uppträdde först i Förenta Staterna på femtitalet i Californien samt
spred sig österut, tills det under inbördeskriget kom i allmänt bruk.

=Bushwhacker.= Ordet “_bush_” har på några orter, särskildt i
Australien och Syd-Afrika erhållit betydelsen af en trakt rik på träd
och småskog. Det är knappast troligt, att termen är en ren amerikanism;
ehuru uttrycket knappast är kändt i England, förekommer det i
Australien och Syd-Afrika. Ursprungligen användes det för att beteckna
framdrifvandet af en båt genom att draga i buskarne på flodens strand
och blef sedan ett uttryck för laglösa personer och sådana, som för att
undgå rättvisan togo sin tillflyckt till skogs- och buskmarker.

=Busted.= _Se Broke._

=Butte.= Ett ord af franskt ursprung, som öfver hela vestern brukas för
att beteckna enstaka höjder eller jordbankar af obetydlig höjd. Det
användes äfven såsom verb och utmärker afskärandet af något föremål med
ett slött verktyg.

=Call= (kallelse). En amerikansk prestman, som åstundar ett
verksamhetsfält, väntar på “_call_” eller inbjudning från en församling
att komma och taga dess andliga vård om hand. Då kallelsen antages, så
är han stadfästad i sitt embete (“_settled_”) och erhåller en faststäld
lön.

=Campaign= (Contest; sv. kampanj). Det i England brukliga uttrycket
“election contest” (valstrid) heter i Amerika “a political campaign”
(politisk kampanj).

=Camp-meeting.= En församling i det fria. Öfver allt i Förenta Staterna
hållas möten för religiösa ändamål, i synnerhet för bön och predikande,
vanligen sommartiden i lundar. Det är ett uteslutande amerikanskt bruk.

=Cars= (Carriages; sv. vagnar). På amerikanska jernvägar kallas
passagerarvagnarne för “_cars_” eller “coaches,” medan de i England
benämnas “_carriages_.” _Se Horse-car._

=Cattle= (boskap). I England brukas detta ord om alla djur, som tjena
till föda eller användas såsom dragare, men i Amerika betecknar det
djur endast af oxslägtet.

=Cattle-ranges= (betesmarker för boskapen) utgöras af dessa väldiga
landsträckor i vestern eller syd-vestern, hvarpå boskapen ströfvar
omkring och söker sin föda.

=Chores= (uttalas Tjå̱rs). En ren amerikanism, som utgör ett gemensamt
namn på alla de mångfaldiga olika göromål omkring huset och farmen, som
dagligen behöfva skötsel.

[Illustration: En så kallad “cotton chute” för lastning af bomull.]

=Chute= (uttalas Sjût). När en ström plötsligen sammantränges och
inneslutes mellan höga stränder och derigenom kastar sig ned på det
lägre landet med större eller mindre hastighet, så benämnes ett sådant
ställe “_a chute_.” Äfven vid grufdrift användes ordet för att beteckna
en artificiel ström, som inneslutes inom trånga bräddar. Men icke nog
härmed: rännor, för att leda t. ex. kol från kolvagnar ned i källare
eller andra aflastningsplatser eller bomullsbalar ned på fartyg vid
lastning, kallas “_chutes_.” Se för öfrigt _Flume_.

=Clever= (skicklig) är en af de mest misshandlade amerikanismer, som
finnes. Ordet har erhållit två mycket olika betydelser: uppe i norden
betecknar det en godsint, förbindlig person, medan det i södern betyder
begåfvad, talangfull. Det amerikanska älsklingsordet “_smart_” har
emellertid betydligt utträngt det.

=Cob= (urtröskad majskolf). Detta namn har gifvits till majsplantans ax
eller kolfvar, sedan majskornen blifvit, såsom det heter, “_shucked_,”
d. v. s. urtagna.

=Cole-slaw.= En maträtt af sönderskuren, rå kål, egendomlig för Förenta
Staterna; liksom namnet leder den sitt ursprung från de tidiga,
holländska nybyggarne, som kallade den “_kool-slaa_.”

=Conductor= (Guard; sv. konduktör). Tjensteman på jernvägståg eller
spårvagnar; i England kallas en sådan tjensteman “_guard_”.

=Creole= (Kreol). Person af europeiska stamfäder född i de södra
staterna eller Vestindien. Ordet härledes af det spanska _criollo_.
Endast i Louisiana utgör en blandning af franskt blod den sanna
kreolen. Hans språk, som är en blandning af engelska, franska och några
få afrikanska ord, kallas “Kreol-franska.”

=Cunning= (näpen, slug, knepig). Ett samtalsord, som betecknar
tilldragande egenskaper, uppfinningsrikhet, lekfullhet; användes mest
om barn. Ex. _A cunning child_, ett näpet barn.

=Cute= (skarp, skarpsinnig). En Yankee-förkortning af “_acute_,” som
betecknar skicklig, skarpsinnig.

=Dead Broke.= _Se Broke._

=Diggings.= Ordet diggings är icke främmande för engelska öron på
grund af dess användning i guldminorna i Australien. Der betecknar det
vanligen endast en plats, hvarest man gräfver efter ädla metaller;
men i Amerika menas dermed nästan hvad plats som helst, der gräfning
företages.

=Divide= (delare). Långsträkta åsar, som bilda vattendelare.

=Domestics.= En term, som brukas för att beteckna inom landet
tillverkadt gods till skilnad från importerade varor.

=Doughnuts= (ut. då̱´nöts; ett slags bakelse). Ett ord lika amerikanskt
som det bakverk det betecknar. Det är en engelsk förvrängning af det
holländska _donnets_. Bakverket motsvarar närmast, hvad man på svenska
kallar _strufvor_.

=Down East, Down-Easter.= De s. k. Ny-England-staterna samt innevånarne
deri.

=Drink.= Liktydigt med det engelska ordet “_dram_,” sv. _sup_.

=Drummer= (Commercial traveller; sv. handelsresande, profryttare). “The
drummer” har förmodligen erhållit detta namn på grund af sin vana att
resa landet rundt och liksom _trumma i hop_ kunder.

=Dry Goods= (alngods). Detta ord användes i Förenta Staterna om sådana
varor, som i England äro kända under benämningen “_linen-drapery_”
eller “_haberdashery_” (sv. kortvaruhandelsartiklar). Korta varor för
män kallas vanligen “_men’s furnishings_.”

=Dump.= _To dump_ i betydelsen af att vicka upp en kärra och stjelpa ur
innehållet är ett rent amerikanskt uttryck, och de öppna platser der
aska, sopor och annat dylikt aflassas benämnas “_dumping grounds_.”

=Dutch.= Särskildt i New York, men äfven i många andra trakter af
Förenta Staterna användes benämningen “_Dutch_” oriktigt såväl om
tyskar som om holländare. Äfven i England har i äldre tider ett
sådant missbruk egt rum. Sannolikt är att detta har sin grund i en
sammanblandning af det tyska ordet _Deutsch_ och det engelska _Dutch_
eller uti ett engelskt bemödande att benämna tyskarne med deras eget
namn.

=Engineer= (Engine-driver; sv. maskinist). Den person, som sköter ett
lokomotiv, kallas i England “engine-driver,” men i Amerika _engineer_
(sv. lokomotivförare).

=F. F. V.’s.= En förkortning af “_First Families of Virginia_,” som
ofta skämtsamt användes för att utmärka nedstamning från någon familj i
det tidigast bebygda området.

=Fireman= (Stoker; sv. eldare). En eldare på amerikanska lokomotiv och
ångbåtar kallas i Amerika “_fireman_,” i England “_stoker_.”

=Fix.= “_To fix_” är, säger en författare “ordet öfver alla ord,” enär
det knappast gifves en handling eller yttring af kropp eller sinne
som icke i ett eller annat fall kan återges med detta ord. Hvad helst
som skall göras, som skall repareras, ordnas eller arrangeras--allt
är “_fixed_.” Presidenten “_fixes his cabinet_,” handtverkaren sin
arbetsbänk, och sömmerskan sin symaskin. Och än vidare kan “_fix_”
innebära svårigheter eller villrådigheter. En ung dam t. ex., som
tvekar mellan två friare “_is in a painful fix_.”

=Fizzle= (utt. fiṡṡ´l). Detta ord har fått en egendomlig betydelse i
Amerika. Den gammalmodiga musköten kunde ofta klicka vid affyrandet, då
krutet i fängpannan brann upp med ett hvinande (_fizzling_) ljud. Häraf
har ordet _fizzle_ kommit att beteckna hvarje löjligt felslående eller
misslyckande (fjasko), sedan stora förhoppningar närts (jemf. det sv.
slang-uttrycket: “Det blef pankaka af alltihopa”).

=Flat Broke.= _Se Broke._

=Flats= beteckna i den fjerran vestern de alluvial--(genom
öfversvämning danade) landsträckor på en flods stränder, hvilka äro
utsatta för öfversvämningar, samt äfven vidsträckta sandgrund i
flodbädden.

=Flume= (kvarnränna). Detta ord har i vesterns grufdistrikt kommit att
beteckna en ström af vatten, som ofta ledes i tråglika lådor öfver
en sträcka af många mil från källorna, hvarifrån vattnet tages till
platsen, der dess kraft behöfves (jemf. de skandinaviska _timmer-_
eller _flottrännorna_).

=Folks.= _Se people._

=Freight= (utt. Frēt; Goods; sv. fraktgods). Artiklar, som
transporteras med jernvägarne kalles i Amerika “_freight_” och i
England “_goods_.” Sålunda har man i Amerika “_freight-train_”
(godståg) och i England “_goods-train_” eller “luggage-train.” En
engelsman benämner aldrig saker sända med fartyg “freight,” utan
“_cargo_” eller “_lading_.”

=Freight-cars= (Trucks). _Se Railroad._

=Garden Sass.= _Se Sass._

=Given Name.= Detta är endast ett samtalsuttryck för =dopnamn=.

=Gone broke.= _Se Broke._

=Gone Up, Gone Under.= Dessa begge uttryck beteckna i vestern samma
sak; de betyda “_misstaga sig_,” “_gå i kras_” eller till och med
“_dö_.”

=Greens= (grönsaker). Detta är ett gemensamt uttryck för sådana
grönsaker, hvars blad kokas och ätas t. ex. spenat; i England betecknar
ordet ett slags kål.

=Grit, Clear Grit.= Ett rent amerikanskt uttryck, som betecknar friskt
mod (_pluck_), energi, idoghet eller alla dessa tre tillsammans.
Förmodligen står uttrycket i förbindelse med den föreställningen, att
ju mer grus (“_grit_”) eller grofkornighet sandsten innehåller, desto
bättre nöter den vid slipning af hårda föremål.

=Guess= (gissa). Detta ord, som i England innebär en supposition eller
ett antagande, har i en amerikanares mun betydelsen af säkerhet. “_I
guess I can_” betyder från hans läppar nästan det samma som “_I am sure
I can_,” (Jag är säker på, att jag kan).

=Gulch.= Ett gammalt engelskt ord, som i Amerika lefvat upp och betyder
en uttorkad strömfåra eller flodbädd; det är icke såsom allmänt
förmodas af spanskt ursprung.

=Handle= (handtag). “_To fly off the handle_” betyder att förlora sitt
tålamod eller, då fråga är om en dam, _att bedraga_ (_drifva med_) sin
älskare.

=Help= (Servant; sv. hjelp). Ordet “_help_” blef förmodligen upptaget
för att undvika ordet _servant_ i “detta frihetens land.”

=Hired Man, Hired Girl= (sv. dräng, piga). Två uttryck, som troligen
också antagits i Förenta Staterna för att undvika ordet _Servant_.

=Hog-wallows.= Omvexlande håligheter och kullar, som uppstått genom att
vattnet bortnött de lösare lagren; ett uttryck begagnadt i vestern.

=Homely= (Plain; sv. grof, ful). Amerikanaren säger, en flicka är
“_homely_,” då han menar, att hon eger grofva drag; och sålunda har
ett ord, som egentligen utmärker kvinnans älskvärdaste egenskap,
husligheten (_homely_ betyder egentl. huslig), kommit att blifva ett
uttryck för någonting mindre önskvärdt.

=Horse-car= (Tram-car; sv. spårvagn). Spårvagn kallas i Amerika
“_horse-car_,” i England åter “_tram-car_.”

=Hummock.= Ett namn, som i södern gifves åt lindrigt afrundade kullar,
beklädda med skog. I nord-vestern återgifves samma begrepp med
uttrycket “_knobs_”, och ett sådant område kallas “_a knobby country_.”

=Island= (egentl. ö). En enstaka samling af träd på ett vidsträckt
prärieland.

=Jackknife= (Pocket-knife; sv. fällknif). I Ny-England kallas i dag ett
särskildt slag af knif “_a jackknife_.”

=Jersey Lightning= (egentl. Jersey-blixt). Ett samtals-uttryck för den
cider (äppelvin), som säljes i staten New Jersey. Det är ett allmänt
antagande, att den rusar ovanligt snabbt (“som en blixt”), deraf
troligen namnet.

=Jim-jams.= En grufarbetares uttryck för _delirium tremens_
(fyllerigalenskap).

=Knickerbocker.= Ursprungligen namnet på en gammal holländsk
borgarfamilj i New York; namnet har kommit att användas som en
hedersbenämning på alla värda afkomlingar af holländskt ursprung.

=Knob.= _Se Hummock._

=Logging.= En ren amerikanism, som betecknar nedforslandet af
fälda trädstammar till vattendrag eller till en såg. En koloni af
timmerhuggare kallas “_loggers_.” Detta ord har gifvit upphof till en
politisk amerikanism: “_log-rolling_.”

=Lot.= (Plot eller Field). Ordet _lot_ såsom betecknande land är okändt
i England, men vanligt i Förenta Staterna. Denna betydelse leder
sitt upphof från en gammal puritansk sedvana. De första nybyggarne
på Ny-Englands kustplantager innehade de vidsträckta saltkärr, som
frambragte så utmärkt salt-hö, såsom gemensam egendom, och hvar och
en slog, stackade och insaltade så mycket deraf, som han önskade.
När emellertid befolkningen tillväxte, och den första enkelheten och
endrägten icke längre var rådande, kom man öfverens om att fördela
dessa allmänningar i lika lotter på alla familjer. Detta verkstäldes
enligt bibliskt föredöme genom lottkastning (“_by lot_”), och det
stycke, som hvar och en utvalde, då hans namn uppropades, blef kändt
såsom hans “_lot_.” Puritaneras fasta tro på, att en särskildt försyn
vakade öfver dem och deras intressen, förmådde dem att fortfarande
anlita detta förfaringssätt vid fördelning af mark eller andra föremål
af värde, som hittills ansetts såsom gemensam egendom, och sålunda kom
uttrycket “_lots_” snart att beteckna hvilken betydligare storhet som
helst.

=Lumber= (Timber, sv. timmer). I Förenta Staterna förstås med
“_lumber_” förarbetadt timmer; häraf hafva vi uttrycken “_lumber-yard_”
(brädgård) för det engelska “_timber-yard_” och “_lumber-camp_” för att
beteckna en koloni af timmerhuggare, hvilka sägas vara sysselsatta med
“_lumbering_” samt kallas “_lumber-men_”. _Se Logging._

=Mad= (Wild, Angry; sv. Ond, rasande). _Mad_ i betydelsen af ond,
förargad och såsom en motsvarighet för det engelska _wild_, har blifvit
erkändt som utmärkt god, gammal engelska.

=Muss.= Ett samtalsord, som betecknar _att bringa i förvirring, kasta
huller om buller_. Såsom ett nomen betyder det _skräp_, _smörja_ o.
s. v. Äfven användes det understundom för att beteckna _slagsmål_,
_stormigt uppträde_, _träta_.

=Notion.= “_Notion_” i betydelsen af _små, obetydeliga varor_ kan
betraktas såsom en genuin amerikanism.

=Oil= (olja). Under petroleum-feberns dagar i Pennsylvania betydde
ett oljefynd detsamma som förmögenhet för den lycklige upptäckaren.
Häraf öfvergick frasen “_Struck oil_” i allmänt tal till att beteckna
plötslig rikedom.

=People= (Relations; sv. slägt, anhöriga). En amerikanare talar om
“_his people_” (sitt folk) och menar dermed sina närmaste anhöriga,
under det en engelsman skulle säga “_relations_”. Ordet “_folks_”
nyttjas i samma betydelse.

=Pile.= Grufegaren eller köpmannen, som blifvit rik, säges hafva “_made
his pile_”--ett uttryck, som importerats från guldgräfvarelägren.

=Pineries.= Dermed menas de trakter i östern, vestern, norden eller
södern, der det värdefulla barrträdstimret hugges.

=Placer.= En amerikansk grufterm af spanskt ursprung, hvarmed från
början menades helt enkelt nöjet att komma obemärkt till någon rik
guldgrufva; men som nu betecknar icke allenast den lösa sand, som
innehåller guld, utan hvarje god sak, som lofvar riklig vinst. _Se
Bonanza._

=Posted.= Bland talspråks-uttryck, som leda sitt ursprung från handeln,
höres knappast något så ofta som _posting_ och _posted_. Uttrycken
komma naturligtvis från vidräkningar, som, då de fullständigt införts
i liggaren, sägas vara “_posted_”. Såsom amerikanismer brukas dessa
termer för att beteckna, att man är fullt hemma i en viss sak eller
eger full kännedom om ett ämne. En person, som ämnar slå sig på
landtbruk kan derför säga: “_I require much posting (information)
before I begin_” (jag behöfver mycken undervisning, innan jag börjar),
och en lärd man, som är hemma i litet af hvarje, anses vara _posted on
all grave questions_.

=Prairie.= Denna term, som i Amerika utgör uttrycket för hvad som i
Europa och Asien kallas stepper och i Syd-Amerika pampas, betecknar de
väldiga sträckor af gräsbevuxet land, som finnas i fjerran vestern.
Ordet är af franskt ursprung.

=Prairie-dog= (Präriehund). Detta är alldeles icke någon hund utan en
art murmeldjur, som fått sitt namn från sitt skrik, hvilket liknar det
gälla skallet af en leksakshund.

=Prairie-hen= (Präriehöna). Det vestamerikanska namnet för en
amerikansk hönsfågel (_Tetrao cupido_).

=Prairie-wolf= (Prärievarg). Detta är en amerikansk art af vargslägtet.
Den är af en rapphönshunds storlek samt lefver i hålor utgräfda i
jorden. I södern och syd-vestern bär den det spansk-amerikanska namnet
_coyote_.

=Railroad= (Railways; sv. jernväg). “_The railroad_,” såsom
amerikanarne säga i stället för det engelska _railway_, har fört
med sig en hel del termer, egendomliga för nya verlden. Hvad som i
England kallas “_station_”, blir i Amerika “_a depot_”; gamla verldens
“_trucks_” (lastvagnar) kallas “_freight-cars_”, och dessutom förekomma
“_palace cars_” (palatsvagnar) och till och med “_silver palace cars_”.

=Raise= (uppdraga). Detta ord, som i England användes, när det är fråga
om växter och djur, brukas i Amerika äfven med afseende på personer.
Mycket ofta får man höra frågan: “_where were you raised?_” (Hvar
blef Ni uppfostrad). Man får också höra sådana uttryck som “_to raise
money_” (att anskaffa pengar) o. s. v.

=Ranch, Ranchman.= _Rancho_ var den mexikanska spaniorens farm
(landtgård) och _ranchero_ var farmaren (landtbrukaren) sjelf. I den
stora vestern betecknar uttrycket “_ranch_” boskapsuppfödarens hem.

=Reckon= (räkna på). Söderns motsvarighet för Ny-Englands “_guess_”
(gissa) och mellanstaternas “_expect_” (vänta).

=Right away= (Genast). _Right away_ användt i stället för _straightway_
uppväckte den berömde engelske skriftställaren Dickens förtrytelse vid
hans första besök i Boston. Nu förekommer uttrycket öfver hela unionen
och har banat sig väg äfven till England.

=Run.= Mycket betecknande för amerikansk hast och brådska är det
jemförelsevis moderna uttrycket “_run_” i betydelsen af att _sköta,
stå i spetsen för, förvalta_ något slags affär, från det mest jättelika
hotell till den allra obetydligaste handel. “_Who runs this business
now?_” betyder: Hvem är nu affärens föreståndare? Hvem sköter nu denna
affär? Frasen “_run on a bank_” (rusning på en bank) är icke ett rent
amerikanskt uttryck, enär det förekommer äfven i England.

=Saloon= (Public-House; sv. krog, värdshus). Benämningen _public-house_
i England har i Amerika utbytts mot det mera anspråksfulla uttrycket
“_saloon_.”

=Santa Claus= (Jul-tomte). Barnens Jul-tomte är i Förenta Staterna känd
under detta namn; den holländska formen _Santa Klaas_ är helt enkelt en
förkortning af Nicholas, ett skyddshelgon af otvifvelaktigt holländskt
ursprung.

[Illustration: Så kalladt “Shucking bee” i södern.]

=Sass.= I Ny-England menas med “_garden sass_” hvarje slag af mindre
grönsaker. _Se Truck._

=Shanty= (skjul). Ett ord af franskt ursprung (_chantier_), som allmänt
användes för att beteckna ett obetydligt trädskjul eller lider.

=Shuck= (majsagnar). Den yttre betäckningen på majsplantans
fruktsamling. Detta namn är egendomligt för södern. I vestra och norra
staterna är motsvarande ord “_husk_.” Derför blir också benämningen på
en särskild sammankomst för att rensa agnarne af majsen i södern “_a
shucking bee_” och på andra trakter “_a husking bee_.”

=Shute.= _Se Chute._

=Skedaddle.= En amerikanism, som kom i omlopp under inbördeskriget och
som betecknade en brådstörtad flykt. Ordet påstås af några vara af
irländskt af andra af skotskt ursprung. Andra åter anse det komma från
grekiskan. Huru nu härmed förhåller sig, torde vara tämligen svårt att
afgöra.

=Small Potatoes= (egentl. små potatis). Hvad som helst som är litet,
uselt eller obetydligt. Fullständiga frasen är “_Small potatoes and few
in a hill_” (små potatis och få under).

=Smart.= _Se Clever._

=Sour, Soured= (missbelåten). Vesterns humoristiske son talar om en
missbelåten nybyggare såsom en man “_who has soured on his section_”
(som har blifvit utledsen på sitt område). En bedragen älskare “_sours
on his former flame_” (är förbittrad på sin förra flamma), och förlust
af pengar genom en banks cession “_has soured the stockholders_” (har
gjort aktieegarne förbittrade).

=Spout, Up the.= _Se Gone up._

=Squatter.= En person som icke köper land på lagligt sätt utan helt
simpelt slår sig ned (“squats”) på den plats, som bäst passar honom.

=Stump= (stubbe). På en trakt, hvarifrån skog nyligen blifvit afröjd,
kvarstå trädstubbar under åratal såsom ett i ögonen fallande drag
för landskapet. Sådana hafva ofta erbjudit en läglig talarestol för
politiska talare, och deraf hafva uppstått uttrycken “_to take the
stump_” eller “_to stump the country_,” hvilka beteckna att fara från
plats till plats, hålla politiska tal och värfva röster. En person, som
gör detta, betecknas med uttrycket “_stump speaker_.”

=Sugar-camp.= Ett i de norra staterna och Canada förekommande uttryck,
som betecknar en sammankomst i någon lund för att af sockerlönnens saft
bereda lönnsocker. En lund af sockerlönnar kallas “_a sugar-orchard_.”

=Surprise-party= (öfverraskningsparti). En visit af flera personer,
hvilka efter öfverenskommelse besöka en familj, som på förhand icke
blifvit underrättad och som derför är “_surprised_” (öfverraskad). Af
denna orsak medföra de besökande sina egna förfriskningar.

=Ten-pins.= Ten-pins är kägelspel med tio käglor. En gammal lag, som
utfärdades mot kägelspel (Nine-pins), kringgicks genom att tillägga
en tionde kägla. Den person, som slog alla käglorna sades “_to make
a ten-strike_” (göra ett tio-slag). Sålunda kom frasen “_to make a
ten-strike_” att i dagligt tal beteckna ett lyckligt drag.

=Ten-strike.= _Se Ten-pins._

=Timber= (Forest; sv. skog). Ordet “_timber_” begagnas i vestern för
hvilket skogsland som helst. Häraf betyder “_to take to the timber_”
att hålla sig dold i skogen. Uttrycket “_Presidential timber_” användes
också om personer, som anses lämpliga för presidentembetet. Liksom
intet annat än de högsta och rakaste träden utväljas för afverkarens
yxa, så äro de mest framstående männen de ende, som kunna sättas i
fråga för det högsta embetet.

=Track= (Line; sv. jernvägs- eller spårvägslinie). En jernvägsbank, som
i England kallas “_line_,” benämnes i Amerika “_track_.”

=Tree.= Den allmänna vanan hos jagadt villebråd att taga sin tillflykt
till träd gaf upphof till frasen “_to tree one’s self_” eller “_to tree
game_,” (jmf. “_att träa_,” som är en allmän jagtterm i Sverige). Vid
opossum-jagt misstaga sig hundarne ofta om trädet, hvari djuret tagit
sin tillflykt, och sägas derför “_to be barking up the wrong tree_,” en
fras, som sedermera kommit att begagnas om liknande misstag i allmänna
lifvet. Uttrycket “_Up a tree_,” i betydelsen af att vara i någon
brydsam belägenhet, är också af samma ursprung. _Se Barking up the
wrong tree._

=Truck= (Vegetables; sv. grönsaker). Köksträdgårdens alster äro
i Amerika kända under namnen “_truck_,” “_garden-truck_” eller
“_garden-sass_.”

=Truck= (Litter, Rubbish; sv. skräp). En annan betydelse af det
amerikanska “_truck_.”

=Truck= (Van eller Dray; sv. transportvagn; jmf. det sv. “drög”). Det
fordon, som i Förenta staterna är kändt under namn af “_truck_,” kallas
i England “_van_” eller “_dray_.”

=Ugly= (Ill-tempered; sv. vid dåligt humör, butter). En mycket
besynnerlig förvrängning af betydelsen af ordet _ugly_ är, då det
användes såsom likbetydande med “_ill-tempered_” eller “_angry_”
(förargad, butter, tvär).

=Up a Tree.= _Se Tree._

=Vandoo.= I de mellersta staterna, i synnerhet på landsbygden, utmärker
“_vandoo_” en auktion på gods och boskap. Det är en förvrängning af det
franska _vendue_ (af _vendre_ = att sälja).

=Vigilantes, Vigilance Committees.= Af eget initiativ inrättade lag-
och ordnings-föreningar i vesterns första nybyggen för att döma och
straffa förbrytare.

=Wash-out.= Detta ord betecknar en genombrytning eller öppning i en
fördämning eller en strandvall; i synnerhet användes ordet om en
genombrytning af en jernvägsbank, och äfven om bottnen på en kanal
rasat.

=Wilt.= _To wilt_ synes vara en genuin amerikanism, utmärkande
det tillstånd i en blommas lif, som ligger mellan “slokandet” och
förvissnandet. Frasen “_He wilted right down_” (han förlorade både mod
och krafter, han föll tillhopa) är ett uttryck egendomligt för den nya
verlden.

=Wiped out= (utplånad). Ett uttryck i vestern för “_death_” (död).

=Yellow Envelope.= _Se Blue Envelope._

[Illustration: HENRY W. LONGFELLOW.

Den populäraste af alla amerikanska poeter; öfversättare af Tegnérs
“Nattvardsbarnen” och många andra af nordiska literaturens skönaste
alster.]OM ANVÄNDNINGEN AF ENGELSKA SPRÅKET

SAMTALSÖFNINGAR

FÖR INLÄRANDE AF TITLAR, TILLTALSORD OCH HELSNINGAR, FÖRFRÅGNINGAR
NÖDVÄNDIGA FÖR EN FRÄMLING PÅ RESA, PÅ ETT HOTELL, VID KÖP, FÖRSÄLJNING
O. S. V.SAMTALSÖFNINGAR.

Engelska språkets tilltalsord och titlar.


Förutom det såsom tilltalsord till alla personer användbara engelska
pronomen _You_ (utt. jû), Ni, begagnas i engelskan hufvudsakligen
följande ord vid tilltal eller vid personers omnämnande:

Mr. (Mister), herr;

Messrs. (Messieurs, utt. mas´sj·rs eller mäs´s·rs), herrar;

Mrs. (Mistress, utt. mis´sis), fru;

Miss, fröken;

Master (utt. mās´t·r), ung herre, unge herr;

Sir (utt. sörr), herre;

Madam (utt. mad´d·m), min fru;

Gentleman (utt. djän´t·lman), herre;

Lady (utt. lē´di) fru, nådig fru;

Esquire (utt. äsk°ejr´) herre.

De användas på följande sätt:

_Mr._ herr, och _Mrs._ fru, begagnas alltid med åtföljande namn, både
_till_ och _om_ en person. Ex. _Good morning, Mr. Smith_ (God morgon,
herr S.); _How do you do, Mrs. Miller?_ (Hur står det till, fru M.) _I
saw Mr. Smith and Mrs. Miller yesterday_ (Jag såg hr S. och fru M. i
går).

_Messrs._ herrar, begagnas med åtföljande namn _om_ flera herrar. Ex.
_Messrs. Brown and Co._ (hrr B. & Comp.)

_Miss_ fröken (mamsell) efterföljes likaledes af namnet och användes
_till_ och _om_ ogifta fruntimmer. Ex. _I beg your pardon, Miss Mary_
(Jag ber om ursäkt, fröken Maria).

_Master_ “unge herr” begagnas ofta _om_ och _till_ gossar. Ex. _Master
William is a good boy_ (Unge herr Vilhelm är en bra gosse).

_Sir_ min herre användes ensamt utan efterföljande namn, vid tilltal
till manliga personer.

_Anm._ Efterföljdt af ett förnamn, användes _Sir_ till och om adelsmän
(_baronets_ eller _knights_). Ex. _Sir John._--“Min herre” kan aldrig
heta _my Sir_, utan _Sir, dear Sir_ eller _my dear Sir_.

_Madam_ min fru nyttjas likaledes utan namn, vid tilltal till gifta
fruntimmer (eller äldre ogifta damer). Ex. _Good bye, Sir, Madam_
(Farväl, min herre, min fru).

_Gentleman_, en herre, användes utan efterföljande namn om en herre;
_gentlemen_, herrar, utan namn _till_ och _om_ flere herrar; _lady_, en
fru, utan namn _till_ och _om_ en fru. Ex. _A gentleman has inquired
for you_ (En herre har frågat efter Er). _Step in, gentlemen_ (Stig
in, mina herrar). _Ladies and gentlemen!_ (Mina damer och herrar!).
_An elderly lady has been here_ (Ett äldre fruntimmer har varit här).
Förnäma fruar tilltalas med _Mylady_ (utt. milē´di).

_Anm._ Gentleman betyder äfven i allmänhet en bildad, väluppfostrad man
med städadt sätt och god karakter.

_Esquire_ (förk. _Esq._) användes vid utanskrifter _efter_ namnet på
bref, då man icke framför namnet använder ordet Mr. Ex. _To John Smith,
Esq._ (Till herr Johan Smith). Man kan äfven skrifva: _To Mr. John
Smith_, då ordet Esq. _icke_ får utsättas.

Vidare märke man de adliga titlarne _Lord_ (utt. lå̱rd), _Mylord_
(milå̱rd´), _Your Lordship_ (jûr lå̱rd´sjipp) o. a. d.--Prester
benämnas _Reverend_ (räyv´rend), motsvarande det svenska (hög)-vördig
o. s. v.


Vanliga talesätt.

 _Good morning, Sir. How do you do?_ | God morgon, min herre. Hur står det
                   |  till?
                   |
 _Good afternoon. Good evening._   | God afton.
                   |
 _Perfectly well, thank you._    | Jag tackar, fullkomligt bra.
                   |
 _Good bye, dear Charles._      | Adjö, bäste Karl.
                   |
 _You may be sure of it._      | Det kan ni vara säker på.
                   |
 _You may depend upon it._      | Det kan ni lita på.
                   |
 _There is no doubt of it._     | Det är intet tvifvel underkastadt.
                   |
 _I really don’t believe it._    | Jag tror det verkligen icke.
                   |
 _You are right and I am wrong._   | Ni har rätt och jag orätt.
                   |
 _I can positively assure you._   | Jag kan bestämdt försäkra er.
                   |
 _Indeed, is it possible?_      | Verkligen? Är det möjligt?
                   |
 _It is almost incredible._     | Det är nästan otroligt.
                   |
 _Is it true? Yes, to be sure._   | Är det sant? Ja, helt säkert.
                   |
 _Do you understand me?_       | Förstår ni mig?
                   |
 _What did you say?_         | Hvad sade ni?
                   |
 _What do you want?_         | Hvad önskar ni?
                   |
 _What are you looking for?_     | Hvad söker ni efter?
                   |
 _Whom do you ask for?_       | Hvem frågar ni efter?
                   |
 _What is your name, Sir?_      | Hvad är ert namn?
                   |
 _It is all one to me._       | Det är mig alldeles likgiltigt.
                   |
 _What do you mean by that?_     | Hvad menar ni dermed?
                   |
 _Are you done? Of course._     | Har ni slutat? Naturligtvis.
                   |
 _Don’t trouble yourself._      | Gör er icke besvär.
                   |
 _It is no trouble at all._     | Det är intet besvär alls.
                   |
 _I beg your pardon, Sir. Excuse me, | Jag ber om ursäkt. Ursäkta mig!
  Sir._               |
                   |
 _Pray, don’t take it unkindly._   | Upptag det inte illa, jag ber.
                   |
 _Not in the least. It is no matter. | På intet vis. Ingen orsak.
  Don’t mention it._        |  Ingenting att tala om.
                   |
 _Without ceremony. No compliments._ | Utan krus. Inga omständigheter.
                   |
 _By your leave, Sir. If you permit, | Med er tillåtelse. Om ni tillåter,
  if you please._          |  om ni behagar.
                   |
 _I will do it with pleasure._    | Det skall jag med nöje göra.
                   |
 _I am glad of it. I am sorry for  | Det gläder mig. Det gör mig ondt.
  it._               |
                   |
 _It is a pity! Never mind._     | Det är skada. Det gör ingenting.
                   |
 _I take the liberty._        | Jag tar mig friheten.
                   |
 _I am much obliged to you._     | Jag är er mycket förbunden.
                   |
 _What is that called in English?_  | Hvad heter det på engelska?
                   |
 _How long ago is it?_        | Hur länge sedan är det?
                   |
 _Who is there? Who knocks?_     | Hvem är der? Hvem knackar?
                   |
 _Do you know him?_         | Känner ni honom?
                   |
 _I know him by sight._       | Jag känner honom till utseendet.
                   |
 _What’s the matter? What is going  | Hvad står på? Hvad är det som
  on?_               |  försiggår?
                   |
 _Can you tell me?_         | Kan ni säga mig?
                   |
 _Have I the honor to speak to    | Har jag den äran att tala med herr
  Mr. B.?_             |  B.?
                   |
 _Where are you going?_       | Hvart går ni?
                   |
 _I am going home._         | Jag går hem.
                   |
 _Where do you come from?_      | Hvarifrån kommer ni?
                   |
 _Are you going out?_        | Ämnar ni gå ut?
                   |
 _You walk too fast, too slow._   | Ni går för fort, för långsamt.
                   |
 _Come this way, please._      | Var god och kom hit.
                   |
 _All right, come along._      | Nå, kom nu!
                   |
 _Let me alone._           | Låt mig vara i fred.


Om vädret och tiden.

 _How is the weather?_        | Hurudant är vädret?
                   |
 _The weather is fine, tolerable,  | Vädret är vackert, drägligt,
  shocking, charming, delightful._ |  afskyvärdt, herrligt, angenämt.

                   |
 _It is dreadfully cold._      | Det är gräsligt kallt.
                   |
 _It is very mild; it is sultry._  | Det är mycket mildt; det är
                   |  kvalmigt.
                   |
 _The sun shines. Is it raining?_  | Solen skiner. Regnar det?
                   |
 _It is going to rain._       | Det blir snart regn.
                   |
 _The rain is over._         | Regnet är förbi.
                   |
 _I think we shall have snow._    | Jag tror, vi få snö.
                   |
 _It is snowing already; it is    | Det snöar redan; det töar.
  thawing._             |
                   |
 _It froze last night._       | Det har frusit i natt.
                   |
 _The wind blows hard._       | Det blåser starkt.
                   |
 _It lightens, it thunders, it    | Det blixtrar, åskar, haglar; det
  hails; it is foggy._       |  är dimmigt.
                   |
 _It will soon be over._       | Det går snart öfver.
                   |
 _The heat is intolerable._     | Hettan är odräglig.
                   |
 _What is the thermometer to-day?_  | Hur många grader varmt (kallt) ha
                   |  vi i dag?
                   |
 _It grows dark at four o’clock._  | Det blir mörkt redan kl. fyra.
                   |
 _What time is it? It is five    | Hvad är klockan? Kl. är fem.
  o’clock._             |
                   |
 _It is going to strike four._    | Hon slår snart fyra.
                   |
 _It is a quarter past five, half  | Hon är en kvart på sex, half sex.
  past five._            |
                   |
 _It wants a quarter of six._    | Hon är tre kvart till sex.
                   |
 _What did it strike?_        | Hvad slog hon?
                   |
 _Does your watch go right?_     | Går er klocka rätt?
                   |
 _It goes too fast, too slow._    | Hon går för fort, för sent.
                   |
 _It has stopped. I forgot to wind  | Hon har stannat. Jag glömde draga
  it up._              |  upp henne.
                   |
 _My watch is too fast by      | Min klocka går fem minuter för
  five minutes._          |  fort.
                   |
 _It is rather late._        | Det är temligen sent.


Att tala engelska.

 _Do you speak English, Sir?_    | Talar ni engelska, min herre?
                   |
 _A little, Sir. I can make myself  | Något litet. Jag kan göra mig
  understood._           |  förstådd.
                   |
 _If you do not speak too fast, I  | Om ni icke talar för fort, så kan
  shall be able to understand you._ |  jag (nog) förstå er.
                   |
 _Well, let us speak English._    | Nåväl, låt oss tala engelska.
                   |
 _How do you like English?_     | Hur tycker ni om engelska?
                   |
 _I like it very well._       | Jag tycker mycket bra om det.
                   |
                   |
 _Do you understand me?_       | Förstår ni mig?
                   |
 _The English pronunciation is very | Det engelska uttalet är mycket
  difficult._            |  svårt.
                   |
 _How long have you been learning  | Hur länge har ni hållit på att lära
  English?_             |  engelska?
                   |
 _I began only a short time ago._  | Jag började helt nyligen.
                   |
 _Then you have made good progress  | Då har ni redan gjort stora
  already._             |  framsteg.
                   |
 _Have you been in England before?_ | Har ni varit i England förut?
                   |
 _Never yet, but I have much     | Nej, aldrig; men jag har samtalat
  conversed with Englishmen._    |  mycket med engelsmän.
                   |
 _That is certainly the best way to | Det är säkerligen det bästa sättet
  learn it._            |  att lära det.
                   |
 _Please speak more slowly, I cannot | Jag får be er tala långsammare; jag
  follow you._           |  kan inte följa med.
                   |
 _I want practice._         | Det fattas mig öfning.
                   |
 _I must take lessons as soon as   | Jag måste taga lektioner så fort
  possible._            |  som möjligt.
                   |
 _Can you recommend me a good    | Kan ni anvisa mig en god lärare?
  teacher?_             |
                   |
 _What is his name? Where does he  | Hvad heter han? Hvar bor han?
  live?_              |
                   |
 _I shall often go to read English  | Jag skall ofta gå ut för att läsa
  papers._             |  engelska tidningar.
                   |
 _I think practice makes perfect._  | Jag anser, att öfning gör mästaren.
                   |
 _As a beginner I am rather timid  | Såsom nybörjare är jag temligen
  when I am to speak with natives._ | blyg, när jag skall tala med
                   | infödda.
                   |
 _You will certainly feel bolder   | Ni blir nog djerfvare, när ni fått
  when you have had more practice._ | mer öfning.
                   |
 _I wish we could meet more often to | Jag önskar, att vi kunde råkas
  converse together._        | oftare, för att samtala.

[Illustration: Greely-Expeditionen uppnår den nordligaste kända punkt
på jorden.]


Att spisa middag.

 _Pray, take dinner with us to-day._ | Vill ni hålla till godo med att
                   |  spisa middag hos oss i dag.
                   |
 _Dinner will be ready directly._  | Middagen blir genast färdig.
                   |
 _It is served up. Take your seat._ | Den är serverad. Slå er ned.
                   |
 _Will you take some soup?_     | Önskar ni litet köttsoppa?
                   |
 _May I help you to a slice of this | Får jag lägga för er en skifva
  roast beef?_           |  rostbiff?
                   |
 _You don’t eat, Sir._        | Ni äter ju inte.
                   |
 _I beg your pardon, I eat with good | Jag ber om ursäkt, jag äter med god
  appetite, as you see._      |  aptit, som ni ser.
                   |
 _Will you take spinach or      | Önskar ni spenat eller potatis?
  potatoes?_            |
                   |
 _May I give you some fish?_     | Får jag ge er litet fisk?
                   |
 _I will merely taste it; I am no  | Jag skall endast ta helt litet; jag
  fish-eater._           |  är ingen fiskälskare.
                   |
 _I like very much a piece of good  | Jag tycker mycket om ett stycke
  meat, beef, veal, mutton, pork;  |  godt kött, oxkött, kalf, lam,
  boiled or roasted is all the same |  fläsk; (om det är) kokt eller
  to me._              |  stekt, är mig detsamma.
                   |
 _Here are chickens coming; will you | Här kommer kyckling, vill ni
  try them?_            |  försöka det?
                   |
 _Thank you; I make it a rule to eat | Jag tackar, jag har gjort det till
  of one dish only._        |  regel att blott äta en rätt.
                   |
 _Bring other knives and forks, and | Tag hit andra knifvar och gafflar
  the dessert-spoons._       |  och dessert-skedarna.
                   |
 _You will not refuse to eat some  | Ni försmår väl icke lite dessert?
  dessert?_             |
                   |
 _Here is pudding, pie, cake,    | Här är pudding, tårta, bakelse,
  preserves._            |  sylter.
                   |
 _There is also some fruit: grapes, | Der är också frukt: vindrufvor,
  pears, plums, peaches._      |  päron, plommon, persikor.
                   |
 _No, thank you, I have quite    | Nej, jag tackar; jag är fullkomligt
  enough._             |  mätt.
                   |
 _You will take at least some bread | Ni äter väl åtminstone lite smörgås
  and butter, and cheese?_     |  och ost?
                   |
 _Yes, if you please._        | Det säger jag icke nej till.
                   |
 _We will take the coffee in the   | Vi ska’ dricka kaffe i trädgården.
  garden._             |


Före och under en sjöresa.

 _Have you any commissions for New  | Har ni några kommissioner till
  York?_              |  New-York?
                   |
 _What! are you going to America?_  | Hvad! reser ni till Amerika?
                   |
 _Yes, Sir, I shall leave next    | Ja, jag ämnar afresa nästa vecka.
  week._              |
                   |
 _Are you going to settle there?_  | Ärnar ni slå er ned der?
                   |
 _Yes, if I can find a place to suit | Ja, om jag kan finna en plats, som
  me._               |  passar mig.
                   |
 _What do you intend to do there?_  | Hvad tänker ni företaga er der?
                   |
 _I intend to settle as a farmer, if | Jag ämnar bli landtbrukare, om jag
  I can get some good land at a low |  kan få någon god jord till
  price._              |  billigt pris.
                   |
 _Where do you think of settling?_  | Hvar tänker ni slå er ned.
                   |
 _I think I shall go to Wisconsin._ | Jag tror, att jag far till W.
                   |
 _Shall you take many things with  | Tar ni många saker med er?
  you?_               |
                   |
 _Yes, I have packed up a good many | Ja, jag har inpackat en hel hop
  things which it will be necessary |  saker, som det är nödvändigt att
  to have there._          |  ha’ der.
                   |
 _Have you many clothes?_      | Har ni mycket kläder?
                   |
 _Not too many; a settler can buy  | Inte just mycket; en nybyggare kan
  clothes in America as well as in |  köpa kläder lika väl i Amerika
  Europe._             |  som i Europa.
                   |
 _Can you recommend me a good    | Kan ni rekommendera mig en god
  steamer for America?_       |  ångare (som går) till Amerika?
                   |
 _Yes, I know of two fine steamers  | Ja, jag känner till två bra
  that will start in a few days._  |  ångbåtar, som afgå om några
                   |  dagar.
                   |
 _What are the names of the     | Hvad heta kaptenerna?
  captains?_            |
                   |
 _I advise you to apply to Captain  | Jag råder er att vända er till
  S.; he is a clever and      |  kapten S.; det Är en duglig och
  respectable man._         |  aktningsvärd man.
                   |
 _Sir, I come to inquire when your  | Min herre, jag kommer för att
  steamer will leave?_       |  fråga, när ert Fartyg kommer att
                   |  afgå?
                   |
 _To-morrow morning, at six o’clock | I morgon bittida kl. 6 på slaget.
  precisely._            |
                   |
 _Send your baggage on board this  | Sänd edra saker ombord i afton.
  evening._             |
                   |
 _How long will our passage last?_  | Hur länge kommer öfverfarten att
                   |  räcka?
                   |
 _Is this the first time you have  | Är det för första gången ni är till
  been at sea?_           |  sjös?
                   |
 _Are you afraid of sea-sickness?_  | Är ni rädd för sjösjuka?
                   |
 _I think I suffer from it already._ | Jag tror, jag lider redan deraf.
                   |
 _I have a violent headache._    | Jag har en häftig hufvudvärk.
                   |
 _Have patience, it will soon be   | Haf tålamod, det går snart öfver.
  over._              |
                   |
 _Take a few drops of Cologne water | Tag några droppar Eau-de-Cologne på
  on a small lump of sugar._    |  ett litet stycke socker.
                   |
 _The wind is getting higher._    | Vinden blir allt häftigare.
                   |
 _Storms often happen at sea; we   | Stormar förekomma ofta på sjön; vi
  must get used to it._       |  få vänja oss dervid.
                   |
 _Do you think there is any danger?_ | Tror ni, det är någon fara?
                   |
 _Don’t be afraid, Sir._       | Var inte rädd.
                   |
 _When shall we arrive at New York?_ | Hur snart komma vi till N.?
                   |
 _In two or three days._       | Om två, tre dagar.
                   |
 _Now, thank God, we have arrived!_ | Nu äro vi då gudskelof framme!
                   |
 _Where do you intend to lodge?_   | Hvar ämnar ni taga in?
                   |
 _I don’t know; I must inquire for  | Jag vet inte, jag får höra efter
  some good hotel._         |  något bra hotell.
                   |
 _Can you recommend me one?_     | Kan ni rekommendera något?
                   |
 _I have no acquaintance here._   | Jag har ingen kännedom om denhär
                   |  platsen.


Ankomst till hotellet.

 _I think that is the hotel (which  | Jag tror, att det der är det
  was) recommended to us; let us  |  hotell, (som blef) oss anvisadt;
  go in._              |  låt oss gå in.
                   |
 _It looks very well._        | Det ser ganska snyggt ut.
                   |
 _Are you the landlord?_       | Är ni värden?
                   |
 _We want two rooms with beds._   | Vi önska få två rum med sängar.
                   |
 _We should like to have a      | Vi skulle vilja ha ett rum i första
  first-floor room._        |  våningen.
                   |
 _I am sorry, sir; they are taken  | Jag beklagar, att de redan äro
  already._             |  upptagna.
                   |
 _This room is too dark; show me a  | Detta rum är för mörkt, visa mig
  lighter one._           |  ett ljusare.
                   |
 _Please walk up-stairs._      | Haf den godheten och stig upp.
                   |
 _Where is the waiter?_       | Hvar är uppassaren?
                   |
 _Send him up directly._       | Sänd honom genast upp.
                   |
 _Make a good fire, please; it is  | Var god gör upp en dugtig brasa,
  rather cold._           |  det är rätt kallt.
                   |
 _Send the tea up to my room._    | Skicka téet upp i mitt rum.
                   |
 _Do you want anything else?_    | Önskar ni någonting annat?
                   |
 _Nothing for the present._     | Ingenting för närvarande.
                   |
 _Waiter, you must call me to-morrow | Kypare, ni skall väcka mig i morgon
  morning at five, precisely._   |  bittida precist kl. fem.
                   |
 _Let me have my coffee at a     | Låt mig få mitt kaffe en kvart på
  quarter-past five._        |  sex.
                   |
 _Let me have my bill, and I will  | Kypare, gif mig räkningen, jag vill
  pay it._             |  betala.
                   |
 _Make haste to bring it; I must   | Skynda er att ge mig den, jag måste
  be off._             |  i väg.
                   |
 _Here it is, Sir._         | Här är den, min herre.
                   |
 _Well, send for a cab._       | Godt, skicka efter en droska.


Om att förfråga sig.

 _I am a stranger here, be so kind  | Jag är en främling här; var god och
  as to tell me which way I must go |  säg mig, hvilken väg jag skall gå
  to get to the -- hotel._     |  för att komma till hotell --?
                   |
 _I will show you, I am going that  | Jag skall visa er, jag går sjelf
  way myself._           |  samma väg.
                   |
 _So much the better._        | Så mycket bättre.
                   |
 _Have the goodness to tell me if I | Haf den godheten och säg mig, om
  am still far from New Street._  |  jag ännu är långt borta från
                   |  Nygatan?
                   |
 _Go along this street, and take the | Gå fram den här gatan och så nästa
  next to the right, and when you  |  till höger, och när ni kommer den
  come out, it is straight before  |  ut, ligger den rakt framför er.
  you._               |
                   |
 _Please show me the way there; I  | Var god visa mig vägen dit, jag
  will give you a dime._      |  skall ge er tio cents (för
                   |  besväret).
                   |
 _Don’t walk too fast._       | Gå inte för fort.
                   |
 _Must I afterwards turn to the   | Skall jag sedan vända till höger
  right or to the left?_      |  eller venster?
                   |
 _Whom are you asking for?_     | Hvem frågar ni efter?
                   |
 _I am asking for Mr. S. Do you know | Jag söker en viss hr. S. Känner ni
  a person of that name?_      |  någon med det namnet?
                   |
 _Yes, I know him pretty well; he  | Ja, jag känner honom temligen väl;
  lives at number 59, Regent    |  han bor nr. 59. Regeringsgatan,
  Street, second floor._      |  2 tr. upp.
                   |
 _Is that far off?_         | Är det långt härifrån?
                   |
 _Did not Mr. S. live here      | Bodde hr S. icke här förut?
  formerly?_            |
                   |
 _Yes, he did; but some weeks ago he | Jo, det gjorde han; men han
  changed his lodgings._      |  flyttade för några veckor sedan.


Att köpa och sälja.

 _What do you want to buy?_     | Hvad önskar ni köpa?
                   |
 _Have the goodness to show me some | Var så god och visa mig några
  gloves._             |  handskar.
                   |
 _Do you sell gloves?_        | Säljer ni handskar?
                   |
 _Yes, Sir; I have a large      | Ja, jag har ett stort urval deraf.
  assortment of them._       |
                   |
 _What is the price of a pair of   | Hvad är priset på ett par af dessa
  these dark ones?_         |  svarta?
                   |
 _I sell them at two dollars._    | Jag säljer dem för två dollars.
                   |
 _That’s too dear; that’s a great  | Det är för dyrt; det är mycket
  deal of money._          |  penningar.
                   |
 _I cannot give more than one    | Jag kan icke ge mer än en dollar.
  dollar._             |
                   |
 _I can’t possibly sell them any   | Jag kan omöjligt sälja dem
  cheaper._             |  billigare.
                   |
 _Tell me the lowest price._     | Nämn mig lägsta priset.
                   |
 _I wish to buy some cloth for a   | Jag önskar köpa kläde till en rock
  coat and stuff for pantaloons._  |  och tyg till benkläder.
                   |
 _Show me your patterns, please._  | Var god och visa mig edra mönster.
                   |
 _Here they are; you may choose._  | Här äro några, behagar ni välja.
                   |
 _Show me a piece of this pattern._ | Visa mig ett stycke af detta
                   |  mönster.
                   |
 _Let me see cloths of various sorts | Låt mig få se kläden af olika
  and colors._           |  sorter och färger.
                   |
 _How much do you ask for this sort, | Hur mycket tar ni för alnen af
  a yard?_             |  denna sort?
                   |
 _I always sell at fixed prices._  | Jag säljer alltid till bestämda
                   |  priser.
                   |
 _How many yards do you want?_    | Hur många alnar önskar ni?
                   |
 _This color is too light; I don’t  | Denna färg är för ljus, jag tycker
  like it._             |  inte om den.
                   |
 _This stuff does not suit me; it is | Detta tyg anstår mig icke, det är
  too thin, too gay, too coarse._  |  för tunnt, för grant, för groft.
                   |
 _I think this color will fade._   | Jag anser, att den här färgen icke
                   |  håller sig.
                   |
 _Now please pack up what I have   | Var nu god och packa in det jag
  bought and send it to my lodging; |  köpt och skicka det till min
  here is my address._       |  bostad; här är min adress.
                   |
 _Please make out my bill._     | Var god gör i ordning min räkning.
                   |
 _Here is your bill; the whole    | Här är er räkning, det hela belöper
  amounts to --._          |  sig till --.
                   |
 _Are you not mistaken?_       | Har ni icke missräknat er?
                   |
 _Can you give me change for a    | Kan ni ge mig tillbaka på en
  bank-note?_            |  banksedel?


Med en läkare.

 _Sir, I have taken the liberty to  | Jag har tagit mig friheten skicka
  send for you. I have been very  |  efter er. Jag har mått mycket
  unwell since last night._     |  illa alltsedan i går afton.
                   |
 _Where do you feel pain?_      | Hvar har ni ondt?
                   |
 _I feel very weak; I am often    | Jag känner mig mycket svag, jag är
  giddy; I feel a great uneasiness; |  ofta yr i hufvudet, jag känner
  I can hardly stand on my feet._  |  mycken oro, jag kan knapt stå på
                   |  mina ben.
                   |
 _I am not well at all. I feel very | Jag mår alls icke bra. Jag känner
  ill._               | mig mycket sjuk.
                   |
 _I have rheumatism; a cold._    | Jag har gikt, jag har blifvit
                   |  förkyld.
                   |
 _At times I feel disposed to    | Imellanåt känner jag mig nära att
  vomit._              |  kasta upp.
                   |
 _I have had a violent headache for | Jag har ett par timmar haft en
  two hours._            |  häftig hufvudvärk.
                   |
 _I have often a shivering all over | Jag har ofta rysningar i hela
  the body._            |  kroppen.
                   |
 _When did your illness begin?_   | När började ert illamående?
                   |
 _Last night, Sir._         | Förliden natt.
                   |
 _Have you any appetite?_      | Har ni någon matlust?
                   |
 _I could not eat anything._     | Jag har icke kunnat äta någonting.
                   |
 _Show me your tongue._       | Låt mig se er tunga.
                   |
 _Your tongue is coated._      | Tungan är belagd.
                   |
 _Do you sleep well?_        | Sofver ni godt?
                   |
 _No; I have not been able to sleep | Nej, jag har icke kunnat sofva alls
  at all these three nights._    |  de sista tre nätterna.
                   |
 _Let me feel your pulse. You are  | Låt mig känna er puls. Ni har
  feverish._            |  feber.
                   |
 _Do you think my illness      | Tror ni, att min sjukdom är farlig?
  dangerous?_            |
                   |
 _Do not be afraid; it will soon be | Var icke ängslig, det går snart
  over if you take care of     |  öfver, om ni är rädd om er.
  yourself._            |
                   |
 _What am I to do?_         | Hvad skall jag göra?
                   |
 _You must stay in bed for some   | Ni måste intaga sängen (ligga till
  days._              |  sängs) några dagar.
                   |
 _What may I eat and drink?_     | Hvad får jag äta och dricka?
                   |
 _Nothing but watergruel and     | Ingenting annat än hafresoppa och
  eldertea._            |  fläderté.
                   |
 _Here is a prescription. You will  | Här har ni ett recept. Ni får en
  get a mixture, of which you must |  mixtur, hvaraf ni skall taga en
  take a tablespoonful       |  full matsked (tésked) hvar annan
  (teaspoonful) every other hour._ |  timme.
                   |
 _When will you see me again?_    | När besöker ni mig igen?
                   |
 _To-morrow morning._        | I morgon bittida.
                   |
 _Ah! Doctor, I am glad you are   | Ack, herr doktor, det gläder mig,
  come._              |  att ni kommit.
                   |
 _Well, how have you passed the   | Nå, hur har ni tillbringat natten?
  night? How do you feel at     |  Hur befinner ni er för
  present?_             |  närvarande?
                   |
 _I feel a great deal better     | Jag känner mig mycket bättre i dag.
  to-day._             |
                   |
 _The headache has entirely left   | Hufvudvärken har helt och hållet
  me._               |  upphört.
                   |
 _I have a dreadful headache._    | Jag har en förskräcklig hufvudvärk.
                   |
 _The heat and fever have much    | Hettan och febern hafva gifvit med
  abated._             |  sig mycket.
                   |
 _I will prescribe another      | Jag skall föreskrifva andra
  medicine._            |  läkemedel åt er.
                   |
 _When may I get out of bed?_    | När får jag lemna sängen?
                   |
 _In two days, perhaps._       | Kanske om två dagar.
                   |
 _If you don’t go out too soon, and | Om ni icke går ut för tidigt och
  take care of yourself, you will  |  väl aktar er, kan ni bli
  be well in four or five days._  |  återstäld på fyra, fem dagar.

[Illustration: William Penn underhandlar med indianerne.]


Med en skomakare.

 _I am in want of a pair of stout  | Jag behöfver ett par starka
  boots; have you any ready made?_ |  stöflar; har ni några
                   |  färdiggjorda?
                   |
 _Yes, we have some._        | Ja, vi ha några till er tjenst.
                   |
 _These are too narrow; let me have | De här äro för trånga; låt mig få
  another pair._          |  ett par andra.
                   |
 _I beg your pardon, they fit you  | Jag ber om ursäkt, de passa er
  very well._            |  mycket bra.
                   |
 _No, I cannot walk in them; they  | Nej, jag kan icke gå med dem, de
  hurt my toes; they pinch me._   |  trycka mina tår, de klämma mig.
                   |
 _You must make a pair for me; when | Ni får göra mig ett par; när kunna
  can they be ready?_        |  de bli färdiga?
                   |
 _You shall have them the day after | Ni skall få dem i öfvermorgon.
  to-morrow._            |
                   |
 _Take care that they are not too  | Se till, att de icke bli för
  narrow; I like to have them wide |  trånga; jag tycker om att ha dem
  and easy._            |  rymliga och bekväma.
                   |
 _Let me take your measure, Sir._  | Låt mig taga mått af er.
                   |
 _Well, are you bringing my boots?_ | Jaså, kommer ni nu med mina
                   |  stöflar?
                   |
 _Yes, Sir; here they are; please  | Ja, här äro de; var god och profva
  try them on._           |  dem.
                   |
 _They are too tight at the instep._ | De äro för smala öfver vristen.
                   |
 _I assure you they will grow easier | Jag försäkrar, att de bli vidare,
  by wearing; but if you desire it, |  när ni begagnat dem något; men om
  I can take them back and put   |  ni så vill, skall jag taga dem
  them on the last again._     |  tillbaka och sätta dem på lästen
                   |  igen.
                   |
 _Do so. I will also give you some  | Gör det. Jag skall också ge er
  old boots and shoes that must be |  några gamla stöflar och skor, som
  mended; this pair of boots is to |  måste lagas; detta par stöflar
  be newly vamped, and these shoes |  skall förskos och dessa skor
  are to be half-soled._      |  half-sulas.


Med en skräddare.

 _I want a suit of clothes made as  | Jag önskar få en drägt gjord så
  soon as possible._        |  fort som möjligt.
                   |
 _Please make me a great-coat, a   | Ni skall göra mig en öfverrock, en
  dress-coat, two pairs of     |  frack, två par benkläder och två
  pantaloons, and two waistcoats._ |  vestar.
                   |
 _How will you have your coat made?_ | Hur vill ni ha er rock gjord?
                   |
 _Make it as they wear them now._  | Gör den, som de bruka dem nu.
                   |
 _What sort of cloth do you like?_  | Hvilket slags kläde vill ni ha?
                   |
 _I will take this blue here._    | Jag skall taga af det här blåa
                   |  klädet.
                   |
 _What sort of stuff shall I use for | Hvad för tyg skall jag taga till
  the waistcoats and pantaloons?_  |  vestarna och benkläderna?
                   |
 _What buttons do you like?_     | Hvad vill ni ha för knappar?
                   |
 _I wish to have covered buttons._  | Jag vill helst ha öfverklädda
                   |  knappar.
                   |
 _Is the collar to be of cloth or  | Skall kragen vara af kläde eller
  velvet?_             | sammet?
                   |
 _Are the sleeves to be full or   | Skola ärmarna vara vida eller
  tight?_              |  åtsittande?
                   |
 _When will all that be ready? Can I | När blir alltsammans färdigt? Kan
  have it on Monday next?_     |  jag få det till nästa måndag?
                   |
 _It would be impossible; but you  | Det är omöjligt, men ni skall
  shall certainly have your clothes |  säkert få edra kläder om torsdag
  on Thursday of next week._    |  i nästa vecka.
                   |
 _Sir, here are your clothes._    | Här kommer jag med edra kläder.
                   |
 _I am very glad you have kept your | Det gläder mig, att ni hållit ord;
  word; let me see how the coat   |  låt mig se, hur rocken passar
  fits me._             |  mig.
                   |
 _It fits you extremely well._    | Den sitter utmärkt väl.
                   |
 _Are not the sleeves too large?_  | Äro ärmarna icke för vida?
                   |
 _It pinches me under the arms._   | Den stramar under armarna.
                   |
 _It wrinkles between the shoulders; | Den slår veck mellan skuldrorna;
  that must be altered._      |  det får ändras.
                   |
 _Well, then, I shall take it back  | Nå, då får jag taga den med mig och
  and bring it again to-morrow._  |  komma igen med den i morgon.


Hos en hattmakare.

 _I want to buy a hat._       | Jag skulle önska att få köpa en
                   |  hatt.
                   |
 _Well, Sir, I have all sorts and  | Godt, jag har af alla slag och
  sizes._              |  storlekar.
                   |
 _Will you show me some of the    | Vill ni visa mig några af nyaste
  latest styles?_          |  modet?
                   |
 _I must have a hat that will stand | Jag vill ha en hatt, som kan tåla
  a good shower of rain._      |  en dugtig regnskur.
                   |
 _Will you have a silk, felt, or   | Önskar ni en kastor-, filt- eller
  straw hat?_            |  halmhatt?
                   |
 _Is this hat water-proof?_     | Är den här hatten vattentät?
                   |
 _Here is one (that is) very soft  | Här är en, som är mycket mjuk och
  and light, and at the same time  |  lätt och på samma gång ganska
  durable._             |  stark.
                   |
 _It is a pity it does not fit me;  | Det är skada, att den icke passar,
  it is too large._         |  den är för stor.
                   |
 _Besides, I see the brim is much  | Dessutom ser jag, att hattbrättet
  broader than they are worn at   |  är mycket bredare, än hvad man nu
  present._             |  brukar.
                   |
 _The crown is too high; I must have | Kullen är för hög, jag vill ha en
  one with a lower crown._     |  med lägre kulle.
                   |
 _High-crowned hats are now quite in | Höga hattar äro numera alldeles på
  fashion._             |  modet.
                   |
 _Pray, try this one; look in the  | Var så god och försök den här; se i
  glass._              |  spegeln.
                   |
 _I like this hat well enough._   | Jag tycker rätt bra om den här
                   |  hatten.
                   |
 _You look very well in it, I assure | Ni tar er mycket bra ut i den, det
  you._               |  kan jag försäkra.
                   |
 _What’s the price of it?_      | Hvad är priset på den?


Med urmakaren.

 _I want to buy a watch._      | Jag önskar köpa ett fickur.
                   |
 _Here are both gold and silver   | Här äro både guld- och silfverur.
  watches._             |
                   |
 _What is the price of this silver  | Hvad kostar detta silfverur?
  watch?_              |
                   |
 _Is this watch good, can you    | Är detta ur godt; kan ni ansvara
  warrant it?_           |  för det?
                   |
 _I should like to give my old watch | Jag skulle vilja ge min klocka i
  in exchange._           |  utbyte.
                   |
 _Here is also a watch to be     | Här är också ett ur, som skall
  repaired._            |  lagas.
                   |
 _It is out of order; it does not go | Det är i oordning, det går icke
  well; it goes too fast, too    |  bra, det går för fort, för
  slow._              |  långsamt.
                   |
 _The main-spring is probably    | Fjedern är sannolikt sönder.
  broken._             |
                   |
 _Please clean it; put it in order  | Jag får be er göra det rent, ställa
  again, and in the meantime lend  |  det i ordning igen och låna mig
  me another._           |  ett annat under tiden.
                   |
 _The glass and a hand are broken._ | Glaset och en visare äro sönder.
                   |
 _When may I have my watch again?_  | När kan jag få igen min klocka?


Med tvätterskan.

 _Are you the washerwoman I sent for | Är ni tvätterskan, som jag skickade
  yesterday?_            |  efter i går?
                   |
 _I have some soiled clothes; can  | Jag har litet orent linne; kan ni
  you wash them by Saturday?_    |  tvätta det innan lördag?
                   |
 _You shall certainly have them on  | Ni skall få det helt säkert den
  that day._            |  dagen.
                   |
 _I hope you will wash them well._  | Jag hoppas ni tvättar det bra.
                   |
 _Do you also mend linen? You may  | Lagar ni också linne? Ni får laga
  mend every piece that wants    |  hvarje plagg, som behöfver lagas.
  mending._             |
                   |
 _I have brought your clothes, Sir._ | Jag kommer här med ert linne.
                   |
 _That’s well; let me see if they  | Det är bra; låt mig se, om det är
  are well washed._         |  väl tvättadt.
                   |
 _Please look at them, sir._     | Var god och se efter.
                   |
 _I find these shirts are not white | Jag tycker, att dessa skjortor icke
  enough, and they are also not  |  äro hvita nog; de äro heller icke
  well ironed._           |  väl strukna.
                   |
 _Here are still some spots._    | Här äro ännu några fläckar.
                   |
 _I could not get them out; they are | Jag kunde icke få ut dem, det är
  ink-spots._            |  bläckfläckar.
                   |
 _Now give me the bill; I will count | Gif mig notan, jag vill räkna
  my linen over to see if all is  |  linnet för att se om allt är
  right._              |  rätt.
                   |
 _One dozen shirts, four pairs of  | Ett dussin skjortor, fyra par
  drawers, six pairs of socks,   |  kalsonger, sex par halfstrumpor,
  eleven handkerchiefs, six towels, |  elfva näsdukar, sex handdukar,
  six pairs of ruffles, sixteen   |  sex par manchetter, sexton
  collars._             |  löskragar.
                   |
 _There is a towel that does not   | Der är en handduk, som icke tillhör
  belong to me._          |  mig.
                   |
 _Nothing is missing; all is right; | Ingenting fattas; allt är rätt; här
  here is your money._       |  äro edra pengar.


Att skrifva bref.

 _I wish to write a letter; can   | Jag skall skrifva ett bref; kan ni
  you give me a sheet of      |  ge mig ett ark postpapper?
  letter-paper?_          |
                   |
 _With pleasure, Sir; here it is._  | Gerna; här är det.
                   |
 _Where is the inkstand, the     | Hvar är skrifdonet, pennknifen,
  pen-knife, the blotting-paper?_  |  läskpapperet?
                   |
 _Here is all you want._       | Här allt hvad ni behöfver.
                   |
 _This paper will not do; it blots; | Det här papperet duger icke, det
  may I ask you for another sheet?_ |  slår igenom, får jag be er om ett
                   |  annat ark?
                   |
 _I must make haste to get my letter | Jag får skynda mig att få mitt bref
  ready or it will be too late._  |  färdigt, eljest blir det för
                   |  sent.
                   |
 _I notice that this ink is very   | Jag märker, att bläcket är mycket
  pale._              |  blekt.
                   |
 _This is blacker, but rather    | Det här är svartare, men temligen
  thick._              |  tjockt.
                   |
 _No matter; I will pour in some   | Det gör ingenting, jag skall hälla
  drops of water._         |  i några droppar vatten.
                   |
 _Now I am still to write a note._  | Nu skall jag vidare skrifva en
                   |  liten biljett.
                   |
 _Take this letter to the post    | Tag detta bref på posten; jag vet
  office; I don’t know how much the |  ej, hur mycket portot är.
  postage is._           |
                   |
 _You may drop the note into the   | Biljetten kan ni lägga i breflådan;
  box; I’ll put a stamp on it._   |  jag skall sätta frimärke på den.


Att röka och snusa.

 _Do you smoke? Do you take snuff?_ | Röker ni? Snusar ni?
                   |
 _I will thank you for a pinch of  | Jag tackar, får jag be om en pris
  snuff; I have forgotten my    |  snus. Jag har glömt min snusdosa.
  snuff-box._            |
                   |
 _May I offer you a cigar?_     | Får jag bjuda en cigarr?
                   |
 _Oh, what a splendid cigar-case!_  | Se, hvilket präktigt cigarrfodral.
                   |
 _This is a poor cigar; it does not | Den här cigarren är illa spunnen;
  draw._              |  den har ingen luft.
                   |
 _How do you like this amber     | Hur tycker ni om det här
  mouth-piece?_           |  bernstensmunstycket?
                   |
 _Ladies, may I be allowed to smoke | Mina damer, tillåter ni mig röka
  a cigar?_             |  en cigarr?
                   |
 _Oh, no, Sir; I detest smoking;   | Ack nej, bäste herre! Jag afskyr
  really I should very soon feel  |  cigarr-rök. Sannerligen skulle
  ill._               |  jag inte snart känna mig
                   |  illamående.
                   |
 _Smoking is prohibited in the    | Det är förbjudet att röka i första
  first-class carriages._      |  klassens vagnar.
                   |
 _You seldom see Mr. G. without a  | Man ser sällan herr G. utan pipan
  pipe in his mouth._        |  i mun.
                   |
 _Shall I light your pipe?_     | Skall jag tända er pipa?


Ordspråk.

 _A penny saved is a penny earned._ | Sparad penning är så god som
                   |  vunnen.
                   |
 _A friend in need is a friend    | I nöden pröfvas vännen.
  indeed._             |
                   |
 _Necessity knows no law._      | Nöden har ingen lag.
                   |
 _Where there is a will there is a  | Man kan hvad man vill.
  way._               |
                   |
 _Charity begins at home._      | Man är sig sjelf närmast.
                   |
 _Man proposes; God disposes._    | Menniskan spår, och Gud rår.
                   |
 _No rose without a thorn._     | Ingen ros utan törnen.
                   |
 _Rome was not built in a day._   | Rom bygdes icke på en dag.
                   |
 _Still waters run deep._      | I det djupaste vattnet gå de
                   |  största fiskarna.
                   |
 _Empty vessels make most sound._  | Tomma kärl slamra mest.
                   |
 _Strike while the iron is hot; make | Man måste smida, medan jernet är
  hay while the sun shines._    |  varmt.
                   |
 _No pains, no gains._        | Utan möda ingen vinst.
                   |
 _Like father, like son._      | Äplet faller icke långt från
                   |  trädet.
                   |
 _Honesty is the best policy._    | Ärlighet varar längst.
                   |
 _First come, first served._     | Den, som först kommer till kvarn,
                   |  får först mala.
                   |
 _Hunger is the best sauce._     | Hungern är den bästa krydda.
                   |
 _Grasp all, lose all._       | Den, som gapar efter mycket, mister
                   |  ofta hela stycket.
                   |
 _Self-praise is no recommendation._ | Eget beröm luktar illa.
                   |
 _Habit is second nature._      | Vanan är andra naturen.
                   |
 _Heaven helps those who help    | Hjelp dig sjelf, så hjelper dig
  themselves._           |  Gud.
                   |
 _Nothing venture, nothing have._  | Den, som vågar, vinner.
                   |
 _Who won’t be advised can’t be   | Den, som icke vill låta sig råda,
  helped._             |  står heller icke att hjelpa.
                   |
 _There’s no place like home._    | Borta är bra, men hemma är bäst.
                   |
 _Slow and steady wins the race._  | Långsam och ihärdig vinner målet.
                   |
 _Vice brings its own punishment._  | Lasten medför sitt eget straff.
                   |
 _There’s many a true word spoken  | Mången sanning är iklädd skämtets
  in jest._             |  drägt.
                   |
 _All that glitters is not gold._  | Allt, som glimmar, är ej guld.
                   |
 _Well begun is half done._     | Väl börjadt är halfgjordt arbete.
                   |
 _No man can serve two masters._   | Ingen kan tjena två herrar.
                   |
 _A bird in the hand is worth two in | En fogel i hand är bättre än tio i
  the bush._            |  skogen.
                   |
 _Out of debt, out of danger._    | Fri från skuld, fri från fara.
                   |
 _Look before you leap._       | Se dig för, innan du tar språnget!
                   |
 _He who tries to please everybody, | Den, som söker behaga alla, behagar
  pleases nobody._         |  ingen.
                   |
 _One swallow does not make a    | En svala gör ingen sommar.
  summer._             |
                   |
 _Opportunity makes the thief._   | Tillfället gör tjufven.
                   |
 _A new broom sweeps clean._     | Nya qvastar sopa rent.
                   |
 _A burnt child dreads the fire._  | Brändt barn skyr elden.
                   |
 _Anger is short madness._      | Vrede är kort vanvett.
                   |
 _Slander always leaves a scar._   | Förtalet lemnar alltid ärr.
                   |
 _Labor conquers all things._    | Arbete öfvervinner allt.
                   |
 _Fortune favors the brave._     | Lyckan står den djerfve bi.
                   |
 _Waste not, want not._       | Den icke slösar har få behof.
                   |
 _Do as you would be done by._    | Det ni vill andra skola göra eder,
                   |  det skall ni ock göra dem.
                   |
 _He who gives quickly, gives    | Hastig hjelp är dubbel hjelp.
  twice._              |
                   |
 _Ill got, ill spent._        | Illa fånget, snart gånget.
                   |
 _Experience is the best master._  | Öfning gör mästaren.
                   |
 _Adversity tries friends._     | I motgången pröfvas vännen.
                   |
 _Cast not pearls before swine._   | Kasta icke perlor för svin.
                   |
 _Virtue is its own reward._     | Dygden belönar sig sjelf.
                   |
 _Every bird is known by its note._ | Hvar fogel sjunger efter sin näbb.
                   |
 _A soft answer turns away wrath._  | Ett mildt svar stillar vrede.
                   |
 _Birds of a feather flock      | Lika barn leka bäst.
  together._            |
                   |
 _Ill weeds grow apace._       | Ogräs (ondt krut) förgås ej så
                   |  lätt.
                   |
 _Forewarned is forearmed._     | Varsnad fara skadar minst.
                   |
 _Better late than never._      | Bättre sent än aldrig.
                   |
 _Out of sight, out of mind._    | Långt från ögonen, snart ur sinnet.
                   |
 _All’s well that ends well._    | När slutet är godt, är allting
                   |  godt.
                   |
 _It is never too late to mend._   | Det är aldrig för sent att bättra
                   |  sig.
                   |
 _Pride will have a fall._      | Högmod går för fall.
                   |
 _One to-day is worth two      | Ett “i dag” är mera än två “i
  to-morrows._           |  morgon.”
                   |
 _Little strokes fell great oaks._  | Små hugg fälla stora ekar.
                   |
 _Jack of all trades and master of  | Den, som försöker sig i alla yrken,
  none._              |  blir icke mästare i något.
                   |
 _Cut your coat according to your  | Man får rätta munnen efter
  cloth._              |  matsäcken.
                   |
 _In union is strength._       | Enhet ger styrka.
                   |
 _Too many cooks spoil the broth._  | Ju flere kockar, ju sämre soppa.
                   |
 _If you want a thing done, do it  | Den hulpen vill bli, han hjelpe sig
  yourself._            |  sjelf!
                   |
 _As you sow, so shall you reap._  | Som man sår, får man skörda.
                   |
 _When the cat is away, the mice   | När katten är borta, dansa råttorna
  will play._            |  på bordet.
                   |
 _Time is money._          | Tid är pengar.
                   |
 _Silence gives consent._      | Den, som tiger, samtycker.
                   |
 _While there’s life there’s hope._ | Så länge lifvet finnes, finnes
                   |  hoppet.
                   |
 _Business first, pleasure      | Tjensten går framför allt.
  afterwards._           |
                   |
 _Deeds, not words._         | Ord och inga visor.
                   |
 _Soon ripe, soon rotten._      | Det, som tidigt mognar, ruttnar
                   |  snart.
                   |
 _Wisdom is better than wealth._   | Visdom är bättre än rikedom.
                   |
 _Misfortunes never come singly._  | En olycka kommer sällan ensam.
                   |
 _A still tongue makes a wise head._ | En stilla tunga gör ett klokt
                   |  hufvud.
                   |
 _Constant dropping wears away    | Fallande droppe urhålkar en sten.
  stone._              |
                   |
 _Kindness begets kindness._     | Godhet aflar godhet.
                   |
 _Do in Rome as the Romans do._   | Man får taga seden dit man kommer.
                   |
 _A little wit is worth a great deal | Litet sundt förstånd uppväger
  of strength._           |  mycken kroppsstyrka.
                   |
 _One man’s meat is another man’s  | Den enes död är den andres bröd.
  poison._             |
                   |
 _Ignorance is the root of evil._  | Okunnighet är roten till mycket
                   |  ondt.
                   |
 _It cuts me to the quick._     | Det går genom merg och ben.
                   |
 _Many a little makes a mickle._   | Många bäckar små göra en stor å.
                   |
 _Near is my coat, but nearer is my | Skinnet är mig närmare, än rocken.
  skin._              |
                   |
 _When poverty comes in at the door, | Fattigdomen kom in genom dörren,
  love flies out at the window._  |  och kärleken flög ut genom
                   |  fönstret.
                   |
 _Early to bed, and early to rise,  | Tidigt i säng och bittida opp
  Makes a man healthy, wealthy and |  lyfter din själ och styrker din
  wise._              |  kropp.

[Illustration: Jätteträd i Yosemitedalen i Kalifornien.]

[Illustration: Mönstring af unionstrupperne i Washington efter
inbördeskrigets slut.]           HURU OCH HVAD MAN BÖR SKRIFVA
             VID SKILDA TILLFÄLLEN

        SÄTTET ATT FÖRVÄRFVA SIG EN GOD HANDSTIL.
              OM BREFSKRIFNING.
              ETT BREFS DELAR.
            ADRESSERING AF KUVERTET.
         BREFFORMULÄR PÅ SVENSKA OCH ENGELSKA.

[Illustration: Huru pennan bör hållas.]HURU OCH HVAD MAN BÖR SKRIFVA VID SKILDA TILLFÄLLEN.


SÄTTET ATT FÖRVÄRFVA SIG EN GOD HANDSTIL.

Det är icke allom gifvet att blifva en skönskrifvare; men en och hvar,
som vill göra sig någon möda, kan förvärfva sig en god och läslig
handstil.

De vigtigaste och mest eftersträfvansvärda punkter beträffande
handstilen äro _tydlighet_, _snygghet_ och _regelbundenhet_. Det är ett
misstag att mena, att slängar, fantastiska linier och krumelurer tjena
till att förbättra en skrift. Tvärtom äro de ganska ofta till skada och
förargelse. Man bör komma ihåg, att första syftemålet med en skrift
är att tydligt och bestämdt på papperet återgifva skrifvarens mening;
skönhet är någonting som först sedermera bör tagas i betraktande.

Men äfven om skönhet vore en af de vigtigare egenskaperna, så äro, när
allt kommer omkring, regelbundenhet och snygghet skönhetens förnämsta
bestämningar. Ett bref, skrifvet med en prålig, slängig stil, med
krokiga och oregelbundna rader samt svårläsligt gör skrifvaren helt
simpelt löjlig.

Vid unga år är naturligtvis den bästa tiden att förvärfva sig en god
handstil. Det är vida lättare att tillegna sig goda vanor från början,
än att, sedan man kommit till mognare år, blifva kvitt dåliga och
ersätta dem med goda. En ung person, som skrifver några rader hvarje
dag och dervid är noggrann att forma hvarje bokstaf rigtigt samt icke
försöker att i början skrifva fort, skall på jemförelsevis kort tid
erhålla en handstil, som kommer att utgöra en högst värdefull egendom
och som tiden skall stadga och förbättra.

Men ehuru det visserligen är sant, att ungdomen är den lämpligaste
tiden för att vinna färdighet i skrifning, bör dock icke den, som
kommit till mognare år, låta afskräcka sig häraf eller uppgifva
hoppet om att kunna nå samma mål. Skrifkonsten är måhända en af de
färdigheter, som lättast kan göras till föremål för sjelfundervisning.
Affärer eller andra dagliga göromål utgöra inga allvarsammare hinder;
ty olikt många andra studier och öfningar, hvilka kräfva ett visst mått
af sammanhängande arbete på en gång, kan man vid öfning i välskrifning
nedlägga pennan nästan vid hvilken bokstaf eller hvilken rad som helst
utan betydligare men för framgången.

Rätta sättet att lära sig att skrifva väl är att _flitigt öfva sig_.
Skaffa Er en förskrift, sådan som vanligen användes i skolorna, och
välj dervid en, som Ni tycker har vacker stil eller sådan, som Ni sjelf
önskar att förvärfva Er. Ni kan också, i stället för att köpa förskrift
särskildt och papper särskildt, förskaffa Er en skrifbok, försedd med
förskriftsrader. Öfva Er regelbundet att skrifva i en sådan bokäfven
om Ni icke har tillfälle att skrifva mer än två eller tre rader hvarje
gång. Bemöda Er alltid om att göra Er skrift i hvarje afseende så lika
förskriftens som möjligt. Gör den hvarken gröfre eller finare, större
eller mindre, hvarken mer lutande eller mer upprätt. Låt ert syftemål
vara att få hvarje sida, då den är färdigskrifven, att se ut, som om
förskriften skulle hafva blifvit öfverflyttad till hvarje linie.

[Illustration]

Ett utmärkt tillvägagående är att börja på nedersta raden af sidan i
stället för på den öfversta. Låt handen hvila på ett stycke läskpapper
och skjut upp detta, sedan hvarje rad är fullskrifven. Fördelen vid
detta förfaringssätt är, att det riktiga mönstret, förskriften, alltid
är framför ögat, och eder egen felaktiga skrift hålles dold, i stället
för att städse stå framför Er för att afritas och blifva sämre och
sämre med hvarje rad. Det är nämligen ett allmänt fel hos nybörjaren,
att han ofta vill se på och efterlikna sin egen skrift hellre än
förskriften. Ett annat allmänt fel är att se på förskriften endast så
mycket, att man finner, hvilken bokstaf eller hvilket ord man skall
nedskrifva, utan att--hvilket är det väsendtligaste--iakttaga _formen_
på den bokstaf eller de bokstäfver, man skall efterlikna. Kom derför
noga ihåg att för hvarenda penndrag se på förskriften och bemöda Er att
efterlikna den. Genom att följa ofvannämnda anvisningar skall Ni finna,
att hvarje rad blifver bättre än den föregående i stället för sämre,
och att den sista raden blifver den bästa af dem alla i stället för att
vara den sämsta, såsom ofta är förhållandet.


NÅGRA SPECIELLA FÖRESKRIFTER RÖRANDE VÄLSKRIFNING.

Följande regler lemnas af den framstående svenske skrifläraren J. M. O.
Påhlman och tillämpas vid hans skrifinstitut i Stockholm.

=Den ställning, som bör intagas.= Eleven bör intaga en ledig ställning
och sitta så mycket vänd åt venster, att högra sidan af bröstet
kommer midt för bordet. Högra underarmen bör endast helt lätt hvila
på bordet med armbågen till fast stödjepunkt, från hvilken underarmen
rör sig under skrifningen. Den högra handen får härvid löst hvila på
lillfingrets spets, hvaremot den venstra hålles stadigt hvilande på
bordet och så långt fram, att handen med fingerspetsarne kommer att
ligga på papperet, midt för den högra. Bröstet får ej hvila mot bordet,
utan bör eleven städse söka hålla sig så rak i ryggen som möjligt.

=Huru pennan bör hållas.= Pennan fattas på sådant sätt mellan de tre
första fingrarne, att hon hvilar på långfingrets öfre nagelkant, med
pennspetsen ungefär en tum nedanför densamma, och så att pekfingrets
nedre del ligger på pennan, samt tummen stöder på hennes venstra sida;
alla fingrarne hållas något krökta. Pennskaftet hvilar mot pekfingrets
öfversta knoge (eller nästan i greppet mellan tummen och pekfingret),
med öfre spetsen riktad mot högra axeln. Det fjerde fingret sluter sig
något böjdt till långfingret. Blott lillfingret, som sluter sig till
fjerde fingret, får med högra sidan af nageln beröra papperet. Under
skrifningen åtföljer det handens rörelser och får således icke hvila
stilla på papperet. Äfven bör eleven undvika att allt för hårdt hålla i
pennan.

Pennan bör föras lätt och ledigt, icke vändas mellan fingrarne, utan
alltid beröra papperet med båda spetsarne.

=Hvad läge papperet bör hafva.= Papperet lägges så mycket på sned till
venster, att de raka streck, som man skrifver, då man, med armbågen som
fast stödjepunkt, drar handen till sig, komma i 45 graders lutning åt
höger mot raden, något som bidrager att göra stilen på samma gång ledig
och prydlig.

=Om skrifmaterialierna.= Läskpapper eller läskplån kunna köpas
i hvarje pappershandel (_stationery store_). Sådant bortskänkes
också af affärshus i stor skala såsom annonsering, i synnerhet af
försäkrings-agenter, bokförläggare och tryckare. Om Ni skrifver till
den tidning eller tidskrift, Ni subskriberar på, och anhåller om några
läskpappersplån, så är det mycket troligt, att Ni erhåller dem fritt.

Skaffa Er goda pennor, hellre lösa än hårda, mera trubbiga än spetsiga.
Den obetydliga oljighet, som finnes på nya pennor och som hindrar
bläcket att flyta jemt, kan aflägsnas genom att väta pennan med tungan,
innan Ni första gången doppar den i bläcket.

Det bläck, som användes, bör vara svart, icke af någon fantastisk färg.
Bläckhornet bör hållas väl korkadt, då det icke användes, för att
hindra dam att intränga samt bläcket från att blifva tjockt eller genom
afdunstning torka ut.


OM BREFSKRIFNING.

Som nästan hvarje person i våra dager har behof af att skrifva ett
större eller mindre antal bref af olika slag under sitt lif, så är det
af ganska stor vigt att vara i stånd att skrifva ett godt bref och att
klart och bestämdt kunna uttrycka sina tankar. Brefskrifning kan dock
icke läras genom regler eller föreskrifter. Öfning och aktgifvande
på mönstergilla skriftställares brefvexling äro de bästa medlen för
förkofran.

De så kallade “brefställare,” som föregifva sig vara i stånd att
undervisa i konsten att skrifva bref, äro sämre än odugliga; ty deras
stereotypa formulär hämma den ursprunglighet i tanke och uttryck, som
just utgör ett brefs största behag.

Det gifves dock vissa slags bref, såsom affärsbref, bjudningsbref
o.s.v., i hvilka vissa former för bekvämlighets skull ofta återkomma.
Dessa gör man naturligtvis bäst i att följa; ty sådana bref utgöra
endast ett upprepande af samma tankar, och det är derför bekvämast,
att, så att säga, stöpa dem i samma form. Men vid vanlig korrespondens,
som underhålles vänner emellan, böra alla stereotypa formulär undvikas.
Man bör skrifva, såsom man samtalar, samt bemöda sig om att vara
ledig och naturlig i uttrycket af sina tankar. Brefvets stil bör vara
beroende på den grad af förtrolighet, som finnes mellan de brefvexlande
parterna.

Vid hvad slags brefskrifning som helst äro följande vinkar värda att
påaktas:

1) Skrif utanskriften på kuvertet så tydlig som möjligt och undvik
derigenom dröjsmål i befordringen. Skrif ert namn tydligt och läsligt.

2) Skrif icke korsvis i ert bref, d. v. s. skrif icke på tvären öfver
hvad Ni först skrifvit; ty på detta sätt göres ett bref ofta oläsligt.

3) Undvik att använda många tankstreck och understrykningar.

4) Tag Er i akt för att tillägga s. k. “post scripta.” De vanställa ett
bref och vittna om glömska och uraktlåtenhet.

[Illustration: Washingtons färd öfver Delawarefloden 1776.]

5) När Ni skrifver till en obekant person med begäran om underrättelser
eller endast för edra egna affärer, så inneslut alltid frimärke för
svaret.

Ett bref utgöres af följande delar: Skrifvarens vistelseort (adress)
vid tillfället, då brefvet skrifves, samt dato; tilltals-linien;
brefvets hufvuddel; höflighetsbetygelsen vid slutet; skrifvarens
namnteckning samt namnet och adressen på den person till hvilken man
skrifver eller den så kallade “öfverskriften” (hvilken stundom skrifves
vid brefvets början strax efter dateringen, stundom åter vid dess slut,
efter brefskrifvarens namnteckning).

_Ett brefs delar._

  +-------------------------------------------------+
  |  _Brefskrifvarens adress._      _Dato._ |
  |                         |
  |_Tilltalslinien._                |
  |                         |
  |    _Brefvets hufvuddel._          |
  |                         |
  |     _Höflighetsbetygelsen._        |
  |       _Namnteckning._          |
  |                         |
  | _Mottagarens namn._              |
  |   _Adress._                 |
  +-------------------------------------------------+

_Formulär._

  +-------------------------------------------------+
  |  (_Brefskrifvarens adress._)     (_Dato._)|
  | 1036 BROAD ST., PHILA., PA., den 17 Mars 1894. |
  |                         |
  |(_Tilltalslinien._)               |
  |  MIN HERRE!                  |
  |                         |
  |   (_Brefvets hufvuddel._)          |
  |                         |
  |Jag vill härmed underrätta Er, att jag      |
  |om Lördag, den 22 innevarande månad ämnar    |
  |mig till New York, der jag kommer att kvarstanna |
  |en vecka. Jag önskar rådgöra med Er rörande   |
  |vissa angelägenheter och skall derför hafva nöjet|
  |att besöka Er. Skulle Ni vilja vara god låta mig |
  |veta, hvilken dag och timme det är Er lämpligt  |
  |att mottaga mig?                 |
  |                         |
  |    (_Höflighetsbetygelsen._)        |
  |      Högaktningsfullt,           |
  |                         |
  |        (_Namnteckningen._)       |
  |        AXEL F. ANDERSON.        |
  |                         |
  |  (_Öfverskriften._)              |
  |HERR FRANS PETTERSON,              |
  |  820 Fulton St., New York.          |
  +-------------------------------------------------+

_Engelskt formulär för samma bref._

  +-------------------------------------------------+
  |   (_Writer’s Address._)    (_Date._)   |
  | _1036 Broad St., Phila., Pa., March 17, 1894._ |
  |                         |
  | (_Complimentary Address._)           |
  |  DEAR SIR:                   |
  |                         |
  |     (_Body of Letter._)          |
  |                         |
  |I write to inform you that I will be in New York |
  |on Saturday, the 22d inst., where I shall remain |
  |for a week. I wish to confer with you upon    |
  |certain matters, and shall give myself the    |
  |pleasure of calling upon you. Will you kindly  |
  |let me know what day and hour will suit your   |
  |convenience?                   |
  |                         |
  |      (_Complimentary Closing._)      |
  |       Very Truly Yours,         |
  |                         |
  |         (_Signature._)         |
  |        AXEL F. ANDERSON.        |
  |                         |
  |  (_Superscription._)             |
  | FRANK PETTERSON, Esq.              |
  |   820 Fulton St., New York.         |
  +-------------------------------------------------+

Ordet “Till” (“_To_”) kan sättas framför namnet i “öfverskriften;” t.
ex. “_Till Herr Frans Petterson_” (“_To Franc Peterson, Esq._”)

I affärsbref och formella bref sättes öfverskriften (superscription)
vanligen ofvanför tilltalslinien (complimentary address); t. ex.

  _Till Jakob C. Carlson & Co.,_
    _Galveston, Texas._

  _Mine Herrar!_

Eller på engelska:

  _To James C. Carlson & Co.,_
    _Galveston, Texas._

  _Gentlemen:_

Då öfverskriften sättes upptill, skrifves ofta brefskrifvarens egen
adress, eller hans adress och dato under i nedra venstra hörnet på
arket. Vare sig nu de placeras upptill eller nedtill på brefvet, kunna
brefskrifvarens adress och datot skrifvas på skilda rader, om detta
faller sig lämpligare.

I bref till förtrogna vänner kan den formella öfverskriften utelemnas.

Det finnes en hel del formler för tilltalslinien i början och för
höflighetsbetygelsen vid slutet af brefvet. Hvilken af dessa olika
formler bör användas, beror naturligtvis på den grad af förtrolighet,
som eger rum mellan de begge brefvexlande parterna.

I affärsbref är formen för tilltalslinien “Min herre!” “Mine herrar!”
“Min fru!” “Mina damer!” (på engelska: “_Sir_,” “_Dear Sir_,”
“_Dear Sirs_,” eller “_Gentlemen_”--använd aldrig förkortningen
“_Gents_”--“_Madam_” eller “_Dear Madam_”).

Artighetsbetygelsen vid slutet är för affärsbref: “Med högaktning”
eller “Högaktningsfullt” (på engelska: “_Yours Truly_” eller “_Truly
Yours_”).

I vanliga bref och biljetter kan såsom tilltalslinie användas “_Dear
Sir_,” “_My dear Sir_” (Min herre), “_Dear Mr. Anderson_” (Min käre
herr A.), “_My dear Friend_” (Käre vän), “_My dear John_” (Käre John)
eller, då stor förtrolighet eger rum, ännu hjertligare uttryck.
Höflighetsbetygelsen kan vara: “_Yours Truly_,” “_Truly Yours_”
(Högaktningsfullt, Tillgifvet), “_Very Truly Yours_” (Med största
högaktning, Tillgifnast), “_Sincerely Yours_” (Er uppriktiga vän),
“_Cordially Yours_” (Er hjertligt tillgifne) o. s. v. “_Believe me,
with kind regards, sincerely yours_” (Jag beder Er vara försäkrad om
min uppriktiga tillgifvenhet) är en formel, som ofta användes vänner
emellan.

Vid besvarandet af ett bref bör man iakttaga, hvilken eller hvilka
af dessa formler äro använda i detsamma, för att derigenom bilda sig
en föreställning om den grad af förtrolighet, man kan tillåta sig i
sitt svar. Såvida man icke af välgrundad anledning önskar förminska
bekantskapens förtroliga karakter, bör man aldrig besvara ett bref,
som är affattadt i hjertliga ordalag, på ett kallt och formelt sätt.
Tilltalslinien i början och artighetsbetygelsen vid slutet böra
uttrycka ungefär samma grad af vänskap i svaret, som i det bref man
mottagit.

Vid egen namnteckning bör man naturligtvis _icke_ tillägga någon sådan
titel som _Mr._ (Herr), _Mrs._ (Fru) o. s. v. Att kalla sig sjelf Herr
Axel Anderson eller Fru John Peterson faller sig, minst sagdt, löjligt.
Till mottagarens namn i adressen bör man lika naturligt foga en titel,
såsom Mr. (Herr) före eller Esq. efter. Deremot får man _icke_ skrifva
Mr. Axel Anderson, Esq.; ettdera af de två är alldeles tillräckligt.

Prestmän tilltalas i engelskan med “_Reverend_” (Vördig, Högvördig
eller Pastor); t. ex. _Rev. James Smith_ (Pastor Jakob Smith). Om de
ega rätt till titeln “_Doctor of Divinity_” (Teologie doktor), kan man
tillägga denna; t. ex. “_Rev. James Smith, D.D._” (Teol. Dokt., Pastor
Jakob Smith). Biskopar tituleras i eng. med “_The Right Reverend_”
(Högärevördige) “_Bishop of --_” (sv. Doktorn och Biskopen etc.).

Läkare adresseras med _Dr._ framför eller “_M. D._” (Medicine doctor)
efter namnet; t. ex. “_Dr. James Smith_” eller “_James Smith, M. D._”

En officer i arméen får sin rang utsatt framför samt U. S. A. (_United
States Army_, Förenta Staternas armé) efter sitt namn; en sjöofficer
likaledes sin rang före och U. S. N. (_United States Navy_, För. St:s.
flotta) efter namnet. Ex. “_Col. John Brown, U. S. A._” (Öfverste etc.)
“_Capt. Josuah Anderson, U. S. N._”

Tilltalslinien kan vara helt enkelt “_Captain_” eller “_Dear Captain_;”
men vid öfverskriften och vid adressen utanpå kuvertet bör full titel
utsättas.

Lagkarlar, medlemmar af Legislaturen o. s. v. tituleras vanligen
“_Esq._” efter namnet. Denna titel användes nu mycket allmänt i stället
för “_Mr._” framför namnet, men det är bättre att bruka sistnämnda
titel, då man adresserar personer, som icke hafva något specielt embete.

Domare i högsta domstolen (_the Superior Court_), medlemmar
af kabinettet, medlemmar af kongressen, vice guvernörer
(_Lieutenant-governors_) adresseras med “_Honorable_” eller förkortadt
“_Hon._” (motsvarar närmast det svenska “Välborne”).

Ambassadörer och främmande ministrar, staternas guvernörer, Förenta
Staternas president och vice president bära titeln “_Excellency_”
(Excellens). Vanliga formeln för adress till presidenten är: “_His
Excellency the President of the United States_.” Samma formel kan äfven
användas till vice presidenten.

Bref till ogifta damer eller enkor adresseras med personernas dopnamn,
men bref till gifta damer böra bära deras mäns förnamn; t. ex. “_Mrs.
Axel R. Anderson_” (Fru Axel R. Anderson).


Adressering af kuvertet.

Vid adressering af kuvertet skrifvas först mottagarens namn och titel
ett stycke från kuvertets venstra kant. Nummer på hus och namn på
gata, om brefvet sändes till en större stad, följa derunder; denna rad
bör sträcka sig något längre åt höger än namnraden ofvanför; derunder
skrifves namnet på staden eller orten dit brefvet sändes; äfven denna
rad sträcker sig något längre till höger än den föregående; derunder
och litet mera åt höger skrifves namnet på _County_ (på svenska bref
_länet_), såvida brefvet icke sändes till en stor välkänd stad, i
hvilket fall _county_ icke behöfver utsättas; ofta sättes countynamnet
i nedre hörnet till venster. Sist kommer namnet på den stat, der
adressorten är belägen; denna rad skrifves i nedre hörnet till höger.
Om man så önskar kan statens namn sättas i linie med stadsnamnet, om
countynamnet icke utsättes, eller i linie med countynamnet, om detta är
utsatt. För att åskådliggöra ofvanstående anvisningar lemnas härnedan
några formulär.

_För svenska bref._

  +----------------------------------------+
  |             +-----------+ |
  |             |      | |
  | (_Europe._)       |_Frimärke._| |
  |             |      | |
  |             +-----------+ |
  |                    |
  | _Herr Axel Larsson,_         |
  |   _224 Drottninggatan,_       |
  |    _Stockholm,_          |
  |     _Sweden._           |
  |                    |
  +----------------------------------------+

  +----------------------------------------+
  |             +-----------+ |
  |             |      | |
  | (_Europe._)       |_Frimärke._| |
  |             |      | |
  |             +-----------+ |
  |                    |
  | _Fil. Dokt.,_             |
  |  _Kyrkoherden Herr Axel Blom,_    |
  |   _Styrnäs prestgård,_       |
  |    _Vesternorrlands län,_     |
  |     _Sweden._           |
  +----------------------------------------+

  +----------------------------------------+
  |             +-----------+ |
  |             |      | |
  | (_Europe._)       |_Frimärke._| |
  |             |      | |
  |             +-----------+ |
  |                    |
  | _Hemmansegaren._           |
  | _Herr Johan Pettersson,_       |
  |      _Johannelund,_        |
  |  _Bålsta jernvägsstation, St. W. B.,_ |
  |    _Stockholms län,_        |
  |     _Sweden._           |
  +----------------------------------------+

_För amerikanska bref._

  +----------------------------------------+
  |             +-----------+ |
  |             |      | |
  |             | _Stamp._ | |
  |             |      | |
  |             +-----------+ |
  |                    |
  | _Mr. Axel Anderson,_         |
  |  _No. 1226 Chestnut St.,_      |
  |   _Philadelphia,_          |
  |    _Pa._              |
  +----------------------------------------+

  +----------------------------------------+
  |             +-----------+ |
  |             |      | |
  |             | _Stamp._ | |
  |             |      | |
  |             +-----------+ |
  |                    |
  | _Prof. James Brown,_         |
  |  _No. 607 Broadway,_         |
  |   _New York, N. Y._         |
  |                    |
  +----------------------------------------+

Komma sättes efter hvarje rad af adressen utom efter den sista, efter
hvilken man sätter punkt.

Angifver man nummer på emottagarens postlåda (_post-office box_),
behöfva hus- och gat-nummer icke utsättas. Postlådans nummer skrifves
vanligen i nedra hörnet till venster.

Var alltid noga med att sätta ett frimärke (eller flera, om så
erfordras) i öfre hörnet till höger på kuvertet och iakttag, att den
flik af kuvertet, medelst hvilken förseglingen sker, är vänd uppåt.

Då brefvets framlemnande anförtros åt en vän, bör orden “_Politeness
of_” eller “_Kindness of_” åtföljda af denne persons namn skrifvas i
nedre hörnet till venster: t. ex.

       _Mr. Axel Anderson,_
         _No. 220 Mt. Vernon St.,_
           _Philadelphia, Pa._

   _Kindness of
  Mr. Henry F. Johnson._

Om ett bref adresseras till annan person, än den till hvilken
innehållet är, för att af den förre befordras till den senare, skrifvas
orden “_Care of_” på andra raden under namnet på den person, till
hvilken brefvet är. Orden “_Care of_” förkortas ofta sålunda C. o. Ex.

  +-------------------------------------+
  |             +--------+ |
  |             |    | |
  |             |_Stamp._| |
  |             |    | |
  |             +--------+ |
  |                   |
  | _Mr. John F. Karlson,_       |
  |   _Care of Henry Johnson,_    |
  |     _Pittsburg, Pa._      |
  |_P. O. Box 49._           |
  +-------------------------------------+

I adresser på kuverter, paket o. d. förkortas staternas namn vanligen
på följande sätt: Maine, Me.; New Hampshire, N. H.; Vermont, Vt.;
Massachusetts, Mass.; Rhode Island, R. I.; Connecticut, Conn.; New
York, N. Y.; New Jersey, N. J.; Pennsylvania, Penn. eller Pa.;
Delaware, Del.; Maryland, Md.; Virginia, Va.; North Carolina, N.
C.; South Carolina, S. C.; Georgia, Ga. eller Geo.; Alabama, Ala.;
Mississippi, Miss.; Missouri, Mo.; Louisiana, La.; Tennessee, Tenn.;
Kentucky, Ky.; Indiana, Ind.; Ohio, O.; Michigan, Mich.; Illinois,
Ill.; Wisconsin, Wis.; Arkansas, Ark.; Texas, Tex.; Iowa, Ia.; Florida,
Fla.; Oregon, Or.; California, Cal.; Minnesota, Minn.; District of
Columbia, D. C. I händelse af ett kort namn t. ex. Iowa och i den
händelse något misstag skulle kunna uppstå (t. ex. vid förkortningar af
Indiana och Iowa) gör man bäst att skrifva ut namnet fullständigt. I
alla fall skadar aldrig detta.


FORMULÄR FÖR OLIKA SLAGS BREF.

=Affärsbref.= (_Business Letters_).

_Allmänna upplysningar._ För affärsändamål utgöres det papper, som
vanligen användes, af half ark (s. k. _commercial note_). Affärsbref
böra vara så korta som möjligt; undvik derför alla omsägelser och
uttryck er mening i sådana ord, att den icke kan missförstås.

Var noggrann i att uppgifva rätt dato och er fullständiga adress. När
brefvet är färdigt, så läs noga igenom det för att se, om Ni uteglömt
något eller begått några misstag.

Förvara af hvarje bref, Ni sänder, en kopia tagen medelst kopiepress,
om Ni har tillgång till sådan; om Ni icke det har, så tag en afskrift
eller inför brefvets hufvudinnehåll i er dagbok.

Om pengar sändas med bref, så angif beloppet och sättet, hvarpå de
sändas.

När Ni mottager ett bref, anteckna dato för mottagandet samt
brefskrifvarens namn och adress tvärs öfver brefvets ena ända och
förvara det för att vid kommande behof rådfrågas. Missförstånd och
tvistemål kunna stundom undvikas genom företeende af ett föregående
bref, och om tvistemål skulle uppstå rörande affärsförbindelser, så
finnes intet bättre vittnesmål en ett handbref från ena eller andra
parten.

Besvara skyndsamt och ordentligt alla affärsbref. Vid besvarandet är
det, om icke någon brefbok föres, nyttigt att på det mottagna brefvet
anteckna, när och af hvem det besvaras; understundom göras äfven några
korta anteckningar rörande svarets innehåll.

De flesta affärshus hafva sin affär och adress tryckta upptill på sit
brefpapper. Om adressen icke finnes tryckt bör den skrifvas tillika med
dato i öfre hörnet till höger af arket; namn och adress på den person
eller det hus, hvartill man skrifver, sättas något längre ned till
venster; t. ex.

      _1525 Chestnut St.,
       Chicago, Ill., Jan. 10, 1894._

  _Messrs. Anderson, Peterson & Co.,
     Nashville, Tenn.,_

  _Dear Sirs:_

    _(Brefvets innehåll)_

      _Yours Truly,_
        _Axel Anderson._

eller på Svenska:

     _1525 Chestnut St.,
      Chicago, Ill., den 10 Jan. 1894._

  _Herrar Anderson, Peterson & Co.,
    Nashville, Tenn._

  _Mine Herrar!_

      _Högaktningsfullt_
        _Axel Anderson._

För korthetens skull kan dato angifvas sålunda; 1 | 10 | 94 eller i
svenska bref 10 | 1 | 94.


Rekvisition af varor.

Då Ni rekvirerar varor, så uppgif noggrant och bestämdt, hvad Ni
önskar, samt huruvida Ni vill hafva godset sändt med frakt (_by
freight_) eller med express.

I rekvisitioner är det brukligt att använda de förkortningar af
affärsuttryck, som äro kända inom affärsverlden.

Skulle Ni önska göra några förfrågningar eller förslag, så skrif dessa
för sig sjelfva på ett särskildt papper.

Sänd er rekvisition någon tid, innan Ni behöfver varorna, så att Ni
icke kommer att lida af något mindre dröjsmål i befordringen.


FORMULÄR.


Business Letters.

Affärsbref.[5]

  [5] Som vår bok är afsedd för den Svensk-Amerikanska publiken,
  lemna vi våra formulär både på engelska och svenska i den tro,
  att mången skall komma att hafva bruk för begge.

_Ordering a Supply of Goods for a Store in the Country._

             Spike, Thompson County, Ky., Jan. 2, 1894.

  MESSRS. ANDERSON & LIND, NEW YORK:

  GENTLEMEN:--I have just opened a large grocery store in this
  place, and the prospects of success seem assured. I should be
  very happy to deal with your firm. I can refer you to Johnson
  & Brown, of 275 Broadway, New York. This being our first
  transaction, I shall be prepared to pay the express co. upon
  delivery of goods, if you will forward me your ac. with the
  usual cash discount by a previous mail.

  Enclosed please find order, which I should wish filled as
  promptly as is consistent with your convenience.

                    Very respectfully,

                          JOHN NILLSON.

_Rekvisition af varor för en handelsbod på landet._

           Spike, Thompson County, Ky., den 2 Jan. 1894.

  HERRAR ANDERSON & LIND, NEW YORK.

  MINE HERRAR!--Jag har nyligen öppnat en kryddkramhandel
  här på platsen, och utsigterna till framgång synas
  vara otvifvelaktiga. Det skulle glädja mig att träda i
  affärsförbindelse med edert hus. För underrättelser om mig kan
  jag hänvisa till Johnson & Brown, 275 Broadway, New York. Som
  detta är vår första förbindelse, är jag villig att vid varornas
  mottagande lemna likvid till expresskompaniet, om Ni med en
  föregående post benäget sänder eder räkning, med vanlig rabatt
  för kontant betalning.

  Jag innesluter härmed rekvisition, hvilken jag beder eder att
  expediera så fort lägligt tillfälle gifves Eder.

                    Högaktningsfullt

                           JOHN NILLSON.

_Reply._

                 Broadway, New York, Jan. 4, 1894.

  MR. JOHN NILLSON:

  DEAR SIR:--Your favor of the 2d to hand. We shall be pleased to
  open an account with you, Messrs. Johnson & Brown having spoken
  very highly of you.

  We have this day forwarded to your address the goods according
  to your invoice, but being desirous of obtaining your approval
  of their quality and value, will await your examination for the
  enclosed bill, which is subject to 5 per cent. discount for
  prompt cash. A post-office order or draft on one of our city
  banks will suit our convenience equally as well as collection
  by Dodd’s Express.

  Hoping to receive further orders, we are,

                    Yours respectfully,

                          ANDERSON & LIND.

_Svar på föregående._

                Broadway, New York, den 4 Jan. 1894.

  HERR JOHN NILLSON.

  MIN HERRE!--Eder ärade skrifvelse af den 2 dennes har kommit
  oss till handa. Med nöje vilja vi träda i förbindelse med Er,
  eftersom Herrar Johnson & Brown högligen rekommenderat Er.

  Vi hafva i dag afsändt under eder adress varor i enlighet
  med eder faktura, men som vi äro angelägna att varornas
  beskaffenhet och pris skola tillfredsställa Er, vilja vi,
  tills Ni undersökt dem, vänta med betalning af inneslutna
  räkning, hvarpå i händelse af kontant likvid, lemnas 5 procents
  afdrag. Postanvisning eller vexel på någon af vår stads banker
  tillfredsställer oss lika väl som inkassering genom Dodds
  Express.

  I förhoppning om vidare order, förblifva vi,

                    Med högaktning,

                          ANDERSON & LIND.

_Letter Proposing to Sell Goods on Commission._

             Drakeville, Young Co., Md., Jan. 28, 1894.

  MESSRS. BRANDT & LUND:

  GENTLEMEN:--I have been in business in this town for over
  twelve years, and refer to the National Bank, and to Mr. John
  Miller, ex-Mayor, and a prominent citizen. I see a good opening
  for increasing my sales, and am desirous of a supply of your
  goods to sell on commission. If required I will give you full
  security against any loss.

  Should this proposition meet your views, please fill the
  accompanying order, and give me the benefit of your most
  favorable terms.

                       Respectfully,

                            SIMON MEJER.

_Bref med förslag att mottaga varor till försäljning mot kommission._

           Drakeville, Young Co., Md., den 28 Jan. 1894.

  HERRAR BRANDT & LUND.

  MINE HERRAR!--Jag har drifvit affär här i staden i öfver tolf
  år och kan hänvisa Er till “_the National Bank_” samt till den
  framstående medborgaren, f. d. borgmästaren, Herr John Miller,
  för upplysningar rörande mig. Jag har godt tillfälle att öka
  min afsättning och åstundar derför att mottaga lager af edra
  varor för försäljning mot kommission. Om så önskas kan jag
  ställa fullgod säkerhet för all förlust.

  Om Ni äro villiga att ingå på detta förslag, så haf godheten
  expediera medföljande rekvisition och meddela mig de bästa
  försäljningsvilkor, Ni möjligtvis kan gifva,

                    Högaktningsfullt,

                           SIMON MEJER.

_Reply._

                     Baltimore, Feby. 2, 1894.

  MR. SIMON MEJER:

  DEAR SIR:--We have to-day forwarded by Dodd’s Express the
  goods ordered per letter of the 28th ult.; the inquiries about
  you, as suggested by you, having proved most satisfactory. The
  commission is 10 per cent. The bill of sale accompanies each
  package.

  Trusting that opening will lead to a long connection of mutual
  benefit,

                We are yours respectfully,

                           BRANDT & LUND.

Svar.

                  Baltimore, den 2 Februari 1894.

  HERR SIMON MEJER.

  MIN HERRE!--Vi hafva i dag med Dodds Express afsändt de varor,
  Ni bestälde genom edert bref af den 28 sistl. Jan., eftersom
  de förfrågningar rörande Er, Ni sjelf föreslog, utföllo
  särdeles tillfredsställande. Vi äro villiga lemna 10 procent i
  kommissionsarvode. Priskurant åtföljer hvarje packe.

  I förhoppning att denna början kommer att leda till en lång
  förbindelse med ömsesidig vinst, förblifva vi,

                    Högaktningsfullt,

                           BRANDT & LUND.

_Requesting the Settlement of an Account._

                  Milwaukee, Wis., March 30, 1894.

  MR. X. Y. DOWN:

  DEAR SIR:--As we have a large payment to make at the end of
  next week, and as your account remains unsettled, we must beg
  of you to send us a check for same by Tuesday next. We are
  reluctant to press you, but we are pressed ourselves.

                    Very respectfully,

                          WILLIS & BROWN.

_Anhållan om likvid._

                 Milwaukee, Wis., den 30 Mars 1894.

  HERR X. Y. DOWN:

  MIN HERRE!--Som vi hafva en större utbetalning att verkställa i
  slutet af nästkommande vecka, och som eder räkning är obetald,
  se vi oss nödsakade bedja Er att till nästa Tisdag sända oss
  vexel för samma. Det är endast ogerna, vi sända Er anmaning,
  men vi äro sjelfva hårdt ansatta.

                  Med mycken högaktning,

                          WILLIS & BROWN.

_From a Lady in the Country Ordering Goods._

            Iron Hill, Bucks Co., Mass., April 14, 1894.

  MESSRS. SLARF & TRASK,
    Washington Street, Boston:

  GENTLEMEN:--Please send me by Dodd’s Express the following
  goods:

    12 yards of green gauze.

    24 yards gingham.

     2 pair of six-button gloves, lavender color, size 6¼,
      Dent’s make.

     6 pocket handkerchiefs, plain white, with broad
      hem-stitched border.

  Also please send pattern of black satin of a good quality,
  price marked.

  The goods must be sent to Warrington by rail, and to Mr. Axel
  Anderson, 240 State Street, who will pay C. O. D.

  Direct as follows:

                   MRS. CHAS. NILSON,
                      Warrington Station,
                         Bucks Co., Mass.

_Rekvisition af varor från ett fruntimmer på landet._

          Iron Hill, Bucks Co., Mass., den 14 April 1894.

  HERRAR SLARF & TRASK,
    Washington street, Boston:

  MINE HERRAR!--Haf godheten sända mig med Dodds Express följande
  varor:

    12 alnar grön gas.

    24 alnar bomullstyg (gingham).

     2 par sexknäppta handskar, lavendelfärgade, storlek 6¼,
      af Dent’s tillverkning.

     6 näsdukar, helhvita, bred bård med hålsöm.

  Sänd äfven prof på svart atlas af god kvalitet, med utsatt pris.

  Godset måste sändas med jernväg till Warrington samt ställas
  till herr Axel Anderson, 240 State street, hvilken vid
  mottagandet skall lemna likvid.

  Addressera det på följande sätt:

                    FRU KARL NILSON,
                      Warrington Station,
                          Bucks Co., Mass.


ANSÖKNINGSBREF (_Letters of Application_).

_Allmänna upplysningar:_ Dagligen förekommer i tidningarne en hel
mängd annonser rörande anställningar för män och kvinnor inom
skilda verksamhetsgrenar. Och som det städse finnes ett stort antal
personer utan anställning, mottager annonsören i vanliga fall massor
af ansökningar till den lediga platsen. Om andra meriter äro lika,
kommer platsen säkerligen att lemnas till den, som skrifvit det bästa
ansökningsbrefvet; genom detta är också det första intrycket gjordt
på den blifvande husbonden, och det är särdeles vigtigt, att detta
blifver godt. Den, som derför är i stånd att skrifva ett prydligt,
välstafvadt ansökningsbref, har stora utsigter att tillförsäkra sig om
den åstundade anställningen.

Ansökan bör skrifvas och afsändas omedelbart, efter det annonsen
blifvit läst, ty hvarje dröjsmål förminskar utsigterna att erhålla
platsen.

Annonsens dato, dess innehåll samt namnet på tidningen, der den
förekom, böra angifvas; eller ännu bättre: klipp ut annonsen, klistra
den upptill i brefvet och nämn, ur hvilken tidning den är tagen. En
tjenstesökande bör icke rosa sig sjelf i öfverdrifna ordalag, utan bör
kort och godt angifva sina rekommendationer, samt den erfarenhet och
duglighet han anser passande för den önskade anställningen. Om han
vill förete skrifna betyg, är det bäst att sända afskrifter af dessa
och anteckna på dem, att de äro afskrifter; om originalbetygen sändas,
riskerar man att förlora dem.

Brefvet bör skrifvas af den sökande sjelf; det bör utgöras af hans egen
sammansättning och hans egen handstil. Att förete annans arbete skulle
vara ett lågt bedrägeri, som sannolikt snart skulle upptäckas.


Formulär för ansökningsbref.

_Book-Keeper._

          28 Washington St., Boston, Mass., Jan. 4, 1894.

  TO MESSRS. MILLER, BROWN & CO.:

  GENTLEMEN:--In reply to your advertisement in this day’s
  _Transcript_ for a competent book-keeper, I respectfully beg to
  offer myself as a candidate for that position. I have been in
  the employment of Mr. George Levy, 19 Tremont street, in this
  city--the large dry-goods store--in the capacity of book-keeper
  for the last three years, and am about to leave on the 1st
  _proximo_, as Mr. Levy is about to retire from business.

  Mr. Levy has authorized me to refer to him in reference to
  character and ability. I can also refer to Messrs. Ross &
  Rogers, 17 Remsen street, with whom I clerked for a year and a
  half.

  Hoping to be fortunate enough to suit your requirements,

              I am, gentlemen, respectfully,

                           AXEL GREEN.

_Bokhållareplats._

         28 Washington St., Boston, Mass., den 4 Jan. 1894.

  TILL HERRAR MILLER, BROWN & CO.

  MINE HERRAR!--Till svar på eder annons i dagens “_Transcript_”
  rörande en duglig bokhållare beder jag att vördnadsfullt få
  framställa mig sjelf såsom sökande till sagde plats. Jag har
  under de tre sista åren innehaft anställning såsom bokhållare i
  herr George Levys betydliga kramhandel, 19 Tremont Street här i
  staden, men kommer att lemna den 1sta nästkommande April, enär
  herr Levy står i begrepp att nedlägga sin affär.

  Herr Levy har godhetsfullt gifvit mig tillåtelse att hänvisa
  till honom för upplysningar om min karakter och duglighet. Jag
  kan också hänvisa till herrar Ross & Rogers, 17 Remsen Street,
  hos hvilka jag under ett och ett halft år haft plats som
  kontorist.

  I förhoppning om att vara lycklig nog att tillfredsställa edra
  fordringar, förblifver jag,

                    Högaktningsfullt,

                            AXEL GREEN.

[Illustration: Oafhängighetsförklaringen undertecknas.]

_General Employment._

                     Newburg, 11th Feb., 1894.

  SIR:--I hasten to reply to your advertisement in the New York
  _Sun_ of to-day. I am most desirous of obtaining employment,
  and would not consider present emolument so much an object as
  the prospect of a permanent and respectable situation.

  I am a young man (age 21), and single. I have received a
  good commercial education, and am versed in book-keeping and
  accounts generally. In other respects I am willing to render
  myself generally useful, and, although I have not hitherto
  filled a situation, I doubt not that in a short time I shall be
  able to fulfill any duties assigned to me.

  In the event of your doing me the honor to select me for the
  proffered employment, I could furnish you with satisfactory
  testimonials as to character, and could, if necessary, give
  security.

  Trusting that I may have the honor of hearing from you in reply,

            I remain, sir, your obedient servant,

                          FRANC PETERSON.

  To C. R. MILLER, 27 Wand St., N. Y.

_Ansökan om hvad slags arbete som helst._

                   Newburg, den 11 Februari 1894.

  MIN HERRE!--Jag skyndar mig att svara på eder annons i dagens
  New York _Sun_. Jag är mycket angelägen om att erhålla
  sysselsättning och fäster icke afseende så mycket vid
  aflöning för tillfället som vid utsigt till stadigvarande och
  aktningsvärd anställning.

  Jag är en ung man af 21 års ålder och ogift. Jag har erhållit
  en god kommersiel uppfostran och eger insigt i bokhålleri och
  räkenskapsföring i allmänhet. Jag är villig att äfven i andra
  afseenden vara af nytta, och, ehuru jag icke hittills innehaft
  någon plats, tviflar jag icke på, att jag inom kort skall vara
  i stånd att uppfylla hvilka åligganden som än kunna anförtros
  mig.

  I händelse Ni skulle göra mig den äran att utvälja mig till
  omtalade anställning, kan jag förete tillfredsställande betyg
  rörande min karakter och kan äfven, om så erfordras, ställa
  säkerhet.

  I förhoppning om att Ni vill hedra mig med ett svar, förblifver
  jag

                    Eder ödmjuke tjenare,

                          FRANS PETERSON.

  Till C. R. MILLER, 27 Wand St., N. Y.

_Clerk._

            29 Grove St., St. Louis, Mo., Nov. 16, 1894.

  MR. FRED. CLARK.

  SIR: I see by this day’s _Chronicle_ that you are in want of
  a competent clerk, and I respectfully apply for the position.
  Owing to the financial difficulties of my late employers,
  Messrs. Mott & Lee, with whom I was clerk for eight years, I am
  out of employment. I can refer to either of those gentlemen for
  a testimonial as to my industry, good conduct and ability. I
  may add that I am a teetotaler.

  Hoping to receive a favorable reply,

                    I am, respectfully,

                           JAMES FRANSON.

_Kontoristbefattning._

          29 Grove St., St. Louis, Mo., den 16 Nov. 1893.

  HERR FREDRIK CLARK.

  MIN HERRE!--I dagens “_Chronicle_” ser jag, att Ni är i behof
  af en duglig kontorist och beder derför att vördsammast
  få anmäla mig såsom sökande till platsen. På grund af de
  finansiella svårigheter, hvari mina förre principaler, herrar
  Mott & Lee, hos hvilka jag haft plats i åtta år, råkat, är
  jag nu utan anställning. Jag kan hänvisa till endera af dessa
  herrar för vitsord rörande flit, godt uppförande och duglighet.
  Jag vill tillägga, att jag är en anhängare af absolut nykterhet.

  I förhoppning om ett gynsamt svar, förblifver jag,

                    Högaktningsfullt,

                           JACOB FRANSON.

_Cook._

         310 N. 23d St., Philadelphia, Pa., March 15, 1894.

  MRS. ANNA FRANK.

  RESPECTED MADAM: Having seen your advertisement for a plain
  cook in this day’s _Herald_, I respectfully apply for the place.

  I can roast meats and do all manner of plain cooking, as my
  present employer, Mrs. James Claghorn, is willing to testify.
  As Mrs. Claghorn is going to Europe on the 1st of April, I
  will be out of place on that day. A line to Mrs. Claghorn will
  satisfy all inquiries in regard to my character and capacity.

                      Respectfully,

                          JOHANNA KRANTZ.

_Kokerska._

          310 N. 23th St., Phila., Pa., den 15 Mars 1894.

  FRU ANNA FRANK!

  ÄRADE FRU!--Som jag sett eder annons i dagens “_Herald_”
  rörande en enkel kokerska, får jag vördnadsfullt anmäla mig som
  sökande till platsen.

  Jag är hemmastadd i stekning samt all enklare matlagning, såsom
  min nuvarande husmoder, fru Jakob Claghorn, är villig att
  intyga. Enär fru Claghorn ämnar resa till Europa den 1 April,
  blir jag den dagen utan plats. Genom några rader till fru
  Claghorn kan Ni få tillfredsställande underrättelser rörande
  min karakter och min duglighet.

                    Högaktningsfullt,

                          JOHANNA KRANTZ.

_Governess._

               19 Bleeker St., Boston, July 27, ’93.

  MRS. C. B. STEPHENS.

  MADAM: In reply to your advertisement in to-day’s _Courier_
  for a governess to teach three little girls French, German and
  English, I hasten to inform you that I am a graduate of Vassar,
  Class ’91; that I have resided one year in Paris and five
  months in Vienna, sojourning in both capitals for the purpose
  of completing my knowledge of French and German.

  I have been governess in the family of Mr. George Hill,
  but owing to the death of my dear little pupil, their only
  daughter, Ada, I have been thrown out of employment. In
  addition to my college and academy testimonials, I beg to
  refer to Mrs. Hill, Holly Park, Brookline, and to the Rev. Mr.
  Brooks, St. Matthew’s Church.

  Hoping to be favored by your selection,

             I am, madam, yours respectfully,

                          P. K. BRINKMAN.

_Guvernant (Lärarinna)._

             19 Bleecker St., Boston, den 27 Juli 1893.

  FRU C. B. STEPHENS.

  MIN FRU!--Till svar på eder annons i dagens “_Courier_” rörande
  lärarinnabefattning för tre små flickor i franska, tyska
  och engelska skyndar jag att underrätta Er, att jag år 1891
  utexaminerats från Vassar läroverk; att jag vistats ett år i
  Paris samt fem månader i Wien, på begge ställen i afsigt att
  fullända mig i franska och tyska språken.

  Jag har varit lärarinna i herr Georg Hills familj, men
  tillföljd af min lilla lärjunges, deras enda dotter Adas,
  död står jag nu utan anställning. Utom till mina skol- och
  akademi-betyg, beder jag att få hänvisa till Fru Hill, Holly
  Park, Brookline samt till herr pastor Brooks vid _St. Matthew’s
  Church_.

  I förhoppning om att Ni hedrar mig med edert val, förblifver jag

                    Högaktningsfullt,

                          P. K. BRINKMAN.


REKOMMENDATIONSBREF (_Letters of Introduction and Recommendation_).

_Allmänna upplysningar._ Introduktions- och rekommendationsbref böra
lämnas oförseglade. De böra vara kort och omsorgsfullt affattade; ty
brefskrifvaren erbjuder sig i viss grad sjelf såsom säkerhet för den
introducerade eller rekommenderade personen.

Rekommendationsbref böra uppgifva fullständiga namnet på personen,
som rekommenderas, samt hans bostad. De böra icke innehålla några
storartade loford öfver innehafvarens dygder och egenskaper, utan
endast antyda det ömsesidiga nöje brefskrifvaren er viss om, att
rekommendationen skall medföra för de begge ifrågavarande parterna;
så korta och få anmärkningar som möjligt böra tilläggas rörande den
rekommenderade personen. Här nedan lemna vi några exempel på, huru ett
rekommendationsbref bör vara affattadt.


Formulär.

          807 Calvert St., Baltimore, Md., Jan. 17, 1894.

  MY DEAR FRIEND: The bearer of this note, Mr. John Simmonds,
  of Baltimore, is an old and warm friend of mine, whom I take
  great pleasure in introducing to you, feeling assured that
  the acquaintance thus formed will be mutually agreeable. Any
  attention that it may be in your power to bestow upon Mr.
  Simmonds during his sojourn in your city will be appreciated
  and gratefully acknowledged by

                    Your sincere friend,

                            JAMES BROWN.

  To MR. FRANK RUSSELL,
    1227 Locust St., Philadelphia.

         807 Calvert St., Baltimore, Md. den 17 Jan. 1894.

  MIN KÄRE VÄN! Innehafvaren af denna billjett, herr John
  Simmonds från Baltimore är en af mina gamla, goda vänner, och
  det gör mig ett stort nöje att rekommendera honom till Er, enär
  jag är förvissad om, att den bekantskap, som sålunda inledes,
  skall komma att medföra ömsesidig tillfredsställelse. All
  uppmärksamhet, Ni kan vara i stånd att visa herr Simmonds under
  hans vistelse i eder stad, skall högt värderas och tacksamt
  erkännas af

                    Eder uppriktige vän

                            JAKOB BROWN.

  Till herr FRANS RUSSELL,
    1227 Locust St., Philadelphia.

Kuvertet till ett rekommendationsbref bör vara adresseradt på följande
sätt:

  +------------------------------+
  |   _Mr. Frank Russell,_  |
  |    _1227 Locust Street,_ |
  |     _Philadelphia,_   |
  |      _Pa._       |
  |_Introducing_         |
  | _Mr. John Simmonds,_    |
  |  _of Baltimore, Md._    |
  +------------------------------+

Rekommendationsbrefvet tillika med den rekommenderade personens
visitkort kunna aflemnas i eller sändas till adressatens bostad.
Innehafvaren väntar, tills svar erhålles medelst besök eller
inbjudningskort. Om en herre innehar sådant bref till en dam, sänder
han upp det samma jemte sitt kort, och väntar, tills han fått höra,
huruvida hon vill mottaga honom strax eller bestämma något lämpligare
tillfälle. Person, som ämnar stanna blott en kortare tid på platsen,
kan på samma sätt framlemna ett rekommendationsbref till hvilken person
som helst. Vid ett affärshus bör bref jemte kort insändas på kontoret.

Ett rekommendationsbref och ett kort böra på ett eller annat sätt
besvaras inom 24 timmar. Främlingen bör besökas och visas någon
uppmärksamhet eller inbjudas att aflägga besök, så snart det är honom
lämpligt. En inbjudning till middag eller annan dylik uppmärksamhet bör
visas honom.

_Introducing a Young Lady Seeking Employment._

                    Poughkeepsie, June 1, 1893.

  DEAR MR. BROWN:

  The young lady whom this letter will make known to you is
  desirous of obtaining employment in your city, and I use our
  old acquaintanceship as the bridge to your good offices in her
  behalf. She has received a very liberal education, and would
  prove of immense value to a family whose young children need
  careful and judicious teaching. She is gentle, amiable and
  willing. I trust you may be able to serve her.

  I am, etc., dear Mr. Brown,

                   Your sincere friend,

                           AXEL JOHNSON.

  MR. W. F. BROWN.

_Rekommendation för en ung dam, som söker anställning._

                   Poughkeepsie, den 1 Juni 1893.

  HÖGÄDLE HERR BROWN!

  Den unga dam, som Ni genom detta bref, får lära känna är
  angelägen om att erhålla anställning i eder stad, och jag
  begagnar mig af vår gamla bekantskap såsom ett medel att vinna
  edert biträde till hennes bästa. Hon har erhållit en särdeles
  god uppfostran och skulle säkerligen blifva af ovärderlig nytta
  för en familj, som behöfver en samvetsgrann och förståndig
  lärarinna för sina barn. Hon är foglig, vänlig och villig. Jag
  hoppas, att Ni kan vara i stånd att på något sätt stå henne
  till tjenst.

            Jag förblifver eder uppriktige vän,

                           AXEL JOHNSON.

  HERR W. F. BROWN.

_Introducing a Gentleman Seeking a Position in a Counting-House._

                       Albany, June 1, 1893.

  MY DEAR SIR:

  Recognizing your well-merited and extensive influence in the
  commercial circles of your city, I beg to introduce to you
  W. Jakobson, who is desirous of obtaining a clerkship in a
  counting-house. He is a gentleman of capacity and ability.
  His character stands A 1, and he is as industrious as he is
  energetic. He considers New York a better field than this
  place, and prefers to try his chances there to remaining here.
  He can refer to me. Trusting that you will lend him a helping
  hand, I am,

                  Yours, very truly,

                           JOHN PETERSON.

  JAMES FELDT, ESQ.

_Rekommendation för en herre, som söker plats på kontor._

                      Albany, den 1 Juni 1893.

  MIN HERRE!

  Som jag är väl bekant med ert välförtjenta och vidsträckta
  inflytande inom affärskretsar på eder ort, beder jag att få
  rekommendera till Er W. Jakobson, som är angelägen att erhålla
  anställning på något kontor. Han är en hederlig man med stor
  duglighet. Hans karakter är förträfflig, och han är lika
  arbetsam, som han är energisk. Han anser New York ett bättre
  verksamhetsfält än denna plats och föredrager derför att
  försöka sin lycka derstädes framför att stanna här. Han har
  tillåtelse att hänvisa till mig. I förhoppning om att Ni kan
  bistå honom, förblifver jag

                    Högaktningsfullt,

                          JOHN PETTERSSON.

  JAMES FELDT, ESQ.

_Introducing a Sister to a Schoolmate._

                    Wilkesbarre, April 8, 1894.

  DEAR ANNA:

  This letter will introduce my sister Karin. I do not think that
  I need say another word. I love you both. You will love both of
  us. I will write a long letter very soon.

                       Yours, as ever,

                              BESS.

  MISS ANNA HILL.

_Introduktion af en syster till en skolkamrat._

                   Wilkesbarre, den 8 April 1894.

  KÄRA ANNA!

  Detta bref är skrifvet i afsigt att introducera min syster
  Karin. Jag tror icke, jag behöfver säga ett enda ord mer. Jag
  älskar Er begge, och du skall älska oss begge. Jag skall mycket
  snart skrifva ett långt bref.

                      Din alltid tillgifna

                              BETTY.

  MISS ANNA HILL.

_Introducing a Young Married Lady to a Friend in her New Home._

                   Stanford, Conn., June 1, 1894.

  MY DEAR MARY:

  Mrs. Leeds will present this note, and when I tell you that she
  is a bride, and is about to settle in your town, I feel that I
  have secured her a pleasant friendship, and that she will find
  in you an old _new_ friend in the midst of strangers. I know
  that you will pay her all the attention that lies in your power
  for the sake of auld lang syne.

                     Your loving friend,

                              ALFHILD.

  MRS. M. A. KRUSE.

_Introduktion af en ung gift dam till en vän på hennes nya hemort._

                 Stanford, Conn., den 1 Juni 1894.

  MIN KÄRA MARIA!

  Fru Leeds kommer att öfverlemna denna biljett, och om jag säger
  dig, att hon är nygift och ämnar bosätta sig på din ort, vet
  jag, att jag tillförsäkrat henne ett angenämt vänskapsband,
  och att hon i dig skall finna en gammal _ny_ vän midt ibland
  främlingar. Jag vet, att du för gammal vänskaps skull vill visa
  henne all den uppmärksamhet, som står i din magt.

                     Din kärleksfulla vän

                              ALFHILD.

  FRU M. A. KRUSE.

_Introducing a Daughter about to Make a Visit._

                    Cleveland, O., June 1, 1894.

  MY DEAR MRS. WARREN:

  My daughter Lena will present this in person, as her
  introduction to her mother’s old friend, whose kind invitation
  to spend a few weeks she accepts, _con amore_. That she will
  have a delightful time is amongst the few certainties in
  this very uncertain life. You may find her a little shy and
  reserved, but under your care she will soon feel herself as
  much at home as in Euclid Avenue, Cleveland. With warmest
  regards to your husband, and lots of love to yourself, I am,

                   Your sincere friend,

                            MARY NILSON.

  MRS. T. N. WARREN.

_Introduktion af en dotter, som ämnar företaga ett besök._

                  Cleveland, O., den 1 Juni 1894.

  MIN KÄRA FRU WARREN!

  Min dotter Lena kommer personligen att öfverlemna detta bref
  såsom en introduktion till sin moders gamla vän, hvars vänliga
  inbjudning till några veckors besök hon _con amore_ mottager.
  Att hon kommer att få det förtjusande angenämt är en af de få
  saker, hvarpå man kan vara viss i all denna lifvets ovisshet.
  Ni finner henne måhända en smula blyg och tillbakadragen,
  men under Er omvårdnad skall hon säkerligen snart finna sig
  lika hemmastadd som på Euclid Avenue i Cleveland. Med min
  uppriktigaste högaktning för er man och varm tillgifvenhet för
  er sjelf, förblifver jag

                  Eder uppriktiga vän,

                           MARIA NILSSON.

  FRU T. N. WARREN.

_Letter Recommending a Book-keeper._

                  Brooklyn, N. Y., August 5, 1894.

  Mr. Henry Johnson has been in our employ for the past three
  years in the capacity of book-keeper; during this time he
  has proved himself an able and expert accountant, and has
  faithfully and intelligently discharged his duties. We take
  pleasure in giving him a hearty recommendation.

                        ANDERSON, LUND & CO.

_Betyg för en bokförare._

                 Brooklyn, N. Y., den 5 Aug. 1894.

  HERR HENRY JOHNSON har varit i vår tjenst i egen skåp af
  bokförare under de tre sista åren; under denna tid har han
  visat sig såsom en skicklig och erfaren räkenskapsförare och
  har troget och förståndigt fullgjort sina åligganden. Det
  bereder oss derför ett nöje att på det varmaste rekommendera
  honom.

                        ANDERSON, LUND & CO.

_Letter Recommending a Servant._

                  Pittsburgh, Pa., March 1, 1894.

  MRS. C. B. BROWN.

  DEAR MADAM:--In answer to your inquiries I would say that
  Bridget Ryan has served me in the capacity of chambermaid for
  two years, and has given me satisfaction. She is neat and tidy
  in her work, and respectful in her deportment.

                         MRS. JAMES BROWN.

_Rekommendationsbref för en tjenarinna._

                  Pittsburg, Pa., den 1 Mars 1894.

  FRU C. B. BROWN.

  MIN FRU! Till svar på edra spörjsmål kan jag säga, att Bridget
  Ryan har under två år varit i min tjenst i egenskap af
  kammarjungfru och har varit till min fulla belåtenhet. Hon är
  nätt och renlig i sitt arbete samt höflig i sitt uppförande.

                          FRU JAKOB BROWN.


BJUDNINGSBREF (_Invitations_).

Bjudningsbref böra besvaras så skyndsamt som möjligt. Intet svar
erfordras på inbjudning till en “mottagning” (_reception_) eller till
“té.”

Bjudning till en bal bör utsändas omkring tre veckor i förväg, bjudning
till andra festligheter minst en vecka före den för samkvämet bestämda
tiden.

Inbjudningar till dansnöjen och baler utfärdas i värdinnans namn och
böra vara affattade i följande ordalag:

        _Mrs. Axel Brown requests the pleasure
              of your company
         on Wednesday evening, December tenth,
              at nine o’clock._

        _Dancing._

Or,

              _Mrs. Axel Brown,
                At Home,
         Wednesday evening, December tenth,
              at nine o’clock._

         _Dancing._

          _Fru Axel Brown anhåller om nöjet
              af ert sälskap
         Onsdags afton, den tionde December,
               klockan 9._

         _Dans._

Eller:

              _Fru Axel Brown,
                Hemma,
         Onsdags afton, den tionde December,
               klockan 9._

         _Dans._

Bokstäfverna R. S. V. P., som äro en förkortning af det franska
uttrycket “_Respondez s’il vous plait_” (haf godheten lemna svar)
sättas ofta nedtill på en inbjudning för att fästa uppmärksamhet på,
att ett svar åstundas. Följande formulär kan användas såsom jakande
svar på ofvanstående inbjudning.

  “MR. SMITH accepts with pleasure MRS. BROWN’S kind invitation
  for Wednesday evening, December tenth.”

  “HERR SMITH mottager med nöje _fru Browns_ vänliga inbjudning
  till Onsdags afton, den tionde December.”

Eller inbjudningen kan afböjas i följande ordalag:

  “MR. SMITH regrets his inability to accept MRS. BROWN’S kind
  invitation for Wednesday evening, December tenth.”

  “HERR SMITH är ledsen att icke vara i stånd att mottaga _fru
  Browns_ vänliga inbjudning till Onsdags afton, den tionde
  December.”

Inbjudningar till middagar utfärdas i värdens och värdinnans namn och
formuläret för dem lyder på följande sätt:

            _Mr. and Mrs. James Brown
            request the pleasure of
        Mr. and Mrs. Smith’s company at dinner,
          October ninth, at seven o’clock._

                    _1125 Arch St._

            _Herr och Fru Jakob Brown
             anhålla om nöjet af
        Herr och Fru Smiths sälskap till middag
          den nionde Oktober, klockan sju._

                    _1125 Arch St._

Sådana inbjudningar böra ofördröjligen besvaras och svaret aldrig
affattas i vilkorliga ordalag. Uppgif bestämdt, huruvida Ni ämnar komma
eller icke komma. Om Ni skulle mottaga inbjudningen och senare finna,
att Ni är ur stånd att hålla ert löfte, så skrif genast till värdinnan
och underrätta henne derom.

[Illustration: Amerikas upptäckt 1492. Första åsynen af land.]

_Form of Acceptance._

            Mr. and Mrs. John Smith
       accept with pleasure the kind invitation of
         Mr. and Mrs. James Brown for dinner
         on October ninth, at seven o’clock.

_Formulär för ett jakande svar._

            Herr och Fru John Smith
         mottaga med nöje Herr och Fru Browns
          vänliga inbjudning till middag
          den nionde Oktober, klockan sju.

Skulle inbjudningen behöfva afböjas böra orden “äro ledsna att icke
kunna mottaga” (“_regret that they cannot accept_”) insättas i stället
för orden “mottaga med nöje” (“_accept with pleasure_”).

Inbjudningar till bröllop böra utsändas minst två veckor före
bröllopsdagen. De böra vara tryckta på papper af mindre format
(“biljett-papper”) samt bära föräldrarnes och brudens namn; de kunna
hafva följande utseende:

             Mr. and Mrs. Smith

       _request the pleasure of your company at the
      wedding of their daughter Anna to Henry Jones,
             at Trinity Church,
         on Thursday evening, June eleventh,
             at eight o’clock._

             Herr och Fru Smith

         _anhålla om nöjet af eder närvaro vid
     vigselakten mellan deras dotter Anna och Henry Jones,
              i Trinity Church,
           klockan åtta Torsdagsafton,
              den elfte Juni._

Mindre kort till de personer, som inbjudas till mottagningen efter
vigselaktens slut, inneslutas med bröllopsinbjudningen och lyda sålunda:

                Reception

        _at 24 Vernon Place, at half-past eight._

               Mottagning

        _No. 24 Vernon Place, klockan half nio._

Intet svar erfordras på dessa inbjudningar. Om Ni icke kan öfvervara
mottagningen, bör Ni sända ert kort.

Inbjudning till té och vanliga mottagningar kunna skrifvas på visitkort
sålunda:

                 Tea

           _from seven to nine o’clock._

                 Té

           _från klockan sju till nio._

Vid besvarandet af inbjudningar bör Ni gifva akt på, huru de äro
affattade. Om de äro i tredje personen, bör svaret vara i tredje
personen; om i den första, böra de vara i första.

_Invitation to a Dinner Party._

  Mr. and Mrs. George request the pleasure of Mrs. Putnam’s
  company at dinner on Thursday, the 19th of December, at six
  o’clock.

  Riversham Park, December 10.

_Inbjudning till middag._

  Herr och fru George anhålla om nöjet af Fru Putnams sällskap
  till middag Torsdagen, den 19 December, klockan sex.

  Riversham Park den 10 December.

_Declining the Same._

  Mrs. Putnam regrets extremely that a prior engagement will
  prevent her having the pleasure of dining with Mr. and Mrs.
  George on the 19th of December.

  31, Russell Square, December 11.

_Afböjande svar på föregående._

  Fru Putnam är särdeles ledsen, att en tidigare öfverenskommelse
  hindrar henne från att hafva nöjet att infinna sig till middag
  hos Herr och Fru George den 19 December.

  31 Russell Square den 11 December.

_Accepting._

  Mrs. Putnam has much pleasure in accepting Mr. and Mrs.
  George’s invitation to dinner on the 19th of December.

  391, Russell Square, December 11.

_Mottagande svar._

  Fru Putnam har det stora nöjet att mottaga Herr och Fru Georges
  inbjudning till middag den 19 December.

  31 Russell Square den 11 December.

_Invitation to a Dinner Party._

  MY DEAR MISS SUMMER:

  Will you favor us with your company at dinner on Tuesday next?
  It will be quite a family gathering, but Edward and I should
  not consider it complete without your presence. I will take no
  denial.

              Believe me, Yours sincerely,

                          HANNAH DELMAR.

  Judd Street, June 9.

_En annan middagsinbjudning._

  MIN KÄRA FRÖKEN SUMMER!

  Vill Ni hedra oss med ert sällskap till middag nästkommande
  Tisdag? Det är ingenting annat än ett familjesälskap, men
  Edvard och jag skulle icke anse det fullständigt utan er
  närvaro. Jag vill icke veta af något afslag.

         Var försäkrad om min uppriktiga vänskap,

                          HANNA DELMAR.

  Judd Street den 9 Juni.

_The Same._

  DEAR LOUIS:

  Come and dine with us on Thursday next, to meet a few old and
  valued friends, whose names I shall not here mention, but I
  assure you it will give you great pleasure to see them. Pray
  let me have a favorable reply, and

            Believe me, Yours ever sincerely,

                           LUCY GORDON.

  The Elms, Hornsey, June 4.

_En liknande inbjudning._

  KÄRE LUDVIG!

  Kom och ät middag med oss nästkommande Torsdag, då du får
  träffa några gamla, värderade vänner, hvilkas namn jag icke nu
  vill uppenbara, men hvilka du säkerligen skall finna stort nöje
  i att träffa. Var god och låt mig hafva ett gynsamt svar och
  var försäkrad om, att jag förblifver

                Din alltid uppriktiga vän,

                           LUCY GORDON.

  The Elms, Hornsey, den 4 Juni.

_Invitation to Evening Parties._

  Mrs. Falk requests the pleasure of Mr. Catto’s company
  to-morrow evening, half-past nine.

  Dancing.

  Romney Lodge, January 4.

_Inbjudning till aftonsälskap._

  Fru Falk anhåller om nöjet af Herr Cattos sälskap i morgon
  afton klockan half nio.

  Dans.

  Romney Lodge den 4 Januari.

_An Invitation to an Evening Party._

  Mrs. Strom requests the pleasure of Captain, Mrs. Frodsham, and
  family’s company to a small evening party, on Friday, the 18th
  September, 1893. Eight o’clock.

  Music and cards.

  4, St. Dominic Place, E. C.

_Liknande inbjudning._

  Fru Ström anhåller om Fru kaptenskan Frodshams och hennes
  familjs sälskap vid en mindre aftonbjudning klockan 8 Fredagen
  den 18 September 1893.

  Musik och kort.

  4, St. Dominic Place, E. C.

_A Very Friendly Invitation._

                      Ashmead, Dec. 22, 1893.

  DEAR MRS. HILL:

  We propose having a small party for music and cards next
  Thursday, and hope that you, your husband, and the dear girls
  will join us. If you can favor us with your company, please ask
  the young ladies to bring their music, and do not be later than
  eight o’clock.

  We unite in kindest love to you all.

          Believe me, most affectionately yours,

                          SUSAN SHARPLESS.

_En särdeles vänlig inbjudning._

                   Ashmead den 22 December 1893.

  KÄRA FRU HILL!

  Vi ämna hafva ett mindre sälskap till musik och kort
  nästkommande Torsdag och hoppas, att Ni, er man och era kära
  flickor vilja komma till oss. Om Ni kan glädja oss med nöjet af
  ert sälskap, så var god och bed de unga damerna att taga med
  sina notor och kom icke senare än klockan åtta.

  Vi förena oss alla i en kärleksfull helsning.

                   Er varmt tillgifna

                         SUSANNA SHARPLESS.

_Accepting._

                     The Grove, Dec. 23, 1893.

  MY DEAR MRS. SHARPLESS:

  We shall have much pleasure in accepting your kind invitation
  for Thursday next. Edith desires me to give you her love, and
  to say that she is delighted at the prospect of a musical
  evening; she will bring all your favorite songs, and do her
  best to sing them.

  With our united regards, believe me,

                   Yours affectionately,

                             JANE HILL.

_Mottagande Svar._

                  The Grove den 23 December 1893.

  MIN KÄRA FRU SHARPLESS!

  Det är med stort nöje vi mottaga eder vänliga inbjudning till
  nästa Torsdag. Edith beder mig framföra sin kärleksfulla
  helsning och säga, att hon är förtjust öfver utsigten af en
  musik-afton; hon skall taga med sig alla edra favoritsånger och
  göra sitt bästa i att sjunga dem.

  Mottag våra kärleksfulla helsningar och var förvissad om

                Vår uppriktiga högaktning,

                           JOHANNA HILL.

_Invitation to a Juvenile Party._

                    George Street, December 4th.

  DEAR MRS. GIBSON:

  Will you allow your little girls to join a juvenile party at
  our house, at five o’clock, on the 7th instant? It is Selina’s
  birthday, and I have invited a few of her young friends to keep
  it with her.

  I have named an early hour, as I do not like late hours for
  little folks.

  With kind regards, believe me, yours sincerely,

                           MARIA GRAY.

_Inbjudning till ett ungdomssälskap._

                  George St. den 4 December 1893.

  MIN KÄRA FRU GIBSON!

  Vill Ni tillåta edra små flickor att deltaga i ett
  ungdomssälskap hemma hos oss klockan fem den 7 dennes? Det är
  Selinas födelsedag, och jag har inbjudit några af hennes unga
  väninnor att komma till henne.

  Jag har bestämt en tidig timme, emedan jag icke tycker om, att
  smått folk är sent uppe.

  Mottag min vänliga helsning och var försäkrad om

                   Min uppriktiga vänskap,

                            MARIA GRAY.

_Answer Accepting._

                     John Street, December 4th.

  DEAR MRS. GRAY:

  I feel much pleasure in accepting your kind invitation for my
  little girls, particularly as you have named an early hour. I
  have hitherto refused all invitations for them, on account of
  the late hours of juvenile parties in the present day, which I
  consider very injurious to children.

  With many thanks, believe me, yours very sincerely,

                           MARIA GIBSON.

_Mottagande svar._

                  John Street den 4 December 1893.

  KÄRA FRU GRAY!

  Det är med stort nöje, jag mottager eder vänliga inbjudning
  till mina små flickor, i synnerhet som Ni bestämt en tidig
  timme. Jag har hittills afböjt alla inbjudningar till dem, på
  grund af att ungdomssälskap i våra dagar hållas så sent, något
  som jag anser särdeles skadligt för barn.

  I det jag frambär min hjertliga tacksamhet, förblifver jag

                    Eder uppriktiga,

                           MARIA GIBSON.

_Declining._

                   John Street, December 4, 1893.

  MY DEAR MRS. GRAY:

  Thanks for your kind invitation to my little ones. I should not
  hesitate to accept it if they were quite well, but Sarah has
  a very bad cold and sore throat; and as our doctor has some
  fear that she is showing symptoms of measles, I am compelled to
  decline it.

  I hope Selina may enjoy her birthday party. Kiss her for me,
  and wish her many happy returns of the day.

                   Ever yours very truly,

                           MARIA GIBSON.

_Afböjande svar._

                  John Street den 4 December 1893.

  MIN BÄSTA FRU GRAY!

  Mottag mina tacksägelser för er vänliga inbjudning till mina
  små. Jag skulle icke draga i betänkande att mottaga den, om
  de voro riktigt friska, men Sara lider af en mycket svår
  förkylning och af ondt i halsen; och som vår läkare hyser
  farhågor för symptomer till mässling, ser jag mig nödsakad att
  lemna ett afböjande svar.

  Jag hoppas Selina skall komma att roa sig på sin födelsedag.
  Kyss henne från mig och önska henne många lyckliga födelsedagar.

                  Eder mycket tillgifna,

                           MARIA GIBSON.

[Illustration: KARL VON LINNÉ, verldsberömd svensk naturforskare.]Om skiljetecknen.


Skiljetecknens ändamål är att främja öfverskådligheten af skriftlig
framställning och, i sammanhang dermed, att angifva hvilopunkter för
rösten vid uppläsning.

Man har indelat skiljetecknen i två klasser: =De större skiljetecknen=
och =de mindre skiljetecknen=.

De större skiljetecknen, hvilka sättas vid slutet af fullständiga
meningar och beteckna de längsta uppehållen, äro: =punkt=,
=frågetecken= och =utropstecken=.

De mindre skiljetecknen, hvilka sättas inuti meningar och
beteckna kortare uppehåll äro: =komma=, =semikolon=, =kolon=,
=inneslutningstecken= och =tankstreck=.

Andra skriftecken äro; anföringstecken, bindetecken,
uteslutningstecken, likhetstecken, accenttecken, paregraftecken,
hänvisningstecken, omsägningstecken, kvantitetstecken, et-tecken samt
förklaringstecken.

Att på rätt sätt använda skiljetecknen är af den allra största vigt.
En persons sätt att bruka dem är en god gradmätare på hans bildning,
eftertanke och ordentlighet.

Riktig satsbildning är ett nödvändigt vilkor för god interpunktion
(bruk af skiljetecknen). En sådan omöjliggöres eller försvåras genom
fel mot satsläran. Omsorgsfull uppläsning af hvad man skrifvit främjar
skiljetecknens rätta bruk.

Mycket ofta gifva samma ord helt olika mening med olika interpunktion.
Det är t. ex. stor skilnad mellan “ett mindre, vackert rum” och “ett
mindre vackert rum,” mellan “den andra, vackra flickan” och “den andra
vackra flickan.” Ett ganska åskådligt exempel i samma afseende äro
följande verser, som uppgifvas vara ett af en domare afkunnadt utslag i
ett tvistemål:

  _“Om nådig fröken det gamla aset,_
  _Den döda hästen, begrafva vill,_
  _Så må hon veta: att det hör rackarn,_
  _Och ej vällofliga rätten till,”_

hvilka ord få en ganska olika mening, om man sätter komma efter
“fröken,” men ej efter “hästen.”


Kort anvisning rörande bruket af de olika skiljetecknen.

=Punkt= (.) sättes:

1) Efter meningar, som icke utgöra direkta frågor eller äro utrops-,
önske- eller uppmaningssatser. Ex. _Alla nya sanningar möta i början
motstånd_.

2) Efter ofullständiga satser, t. ex. svar, samt efter vissa enstaka
ord och uttryck, hvilka ej kunna anses såsom fullständiga satser, t.
ex. de flesta öfverskrifter, boktitlar, inskrifter m. m.

3) Stundom i stället för utropstecken, i synnerhet efter längre
meningar, hvilka innehålla en önskan eller en uppmaning.

4) Såsom förkortningstecken: t. ex. (= till exempel), d. v. s. (det
vill säga), o. s. v. (och så vidare), m. m. (med mera), i st. f. (i
stället för).

_Anm._ Fel emot den första af dessa regler äro ytterst vanliga och
röja alltid okunnighet eller tanklöshet. Mången skrifver komma, då
sammanhanget (afslutad mening) nödvändigt kräfver punkt eller annat
större skiljetecken. I ett tidningsnummer står: “Ni bör taga i
betraktande Er ålder, krafterna förminskas och själsförmögenheterna med
dem.” Detta borde vara: _Ni bör taga i betraktande Er ålder._ (Kropps-)
_krafterna förminskas, och själsförmögenheterna med dem._

Den oriktiga föreställningen, att ordet _men_ icke får stå i början
af en mening, framkallar sådana interpunktionsfel som nedanstående:
“_Patronen fordrade, att tjenarne skulle slafva från tidigt på
morgnarna till sent på aftnarna, men icke nog dermed. Han gaf dem ej
tillräcklig föda._” I st. f. _Patronen … på aftnarna. Men icke nog
dermed: Han gaf …_

Stundom får man se punkt, der meningen icke är afslutad. Så t. ex. var
det i synnerhet förr mycket vanligt att sätta punkt i st. f. komma
vid början af relativsatser (satser, som börja med _hvilken_, _som_,
_hvarpå_ o. s. v.).

=Frågetecken= (?) nyttjas:

1) Efter direkta frågor (ord och satser), äfven när de stå inuti en
mening. Ex.: _Hvarföre?_ _Hvad har händt?_ _Hvem der? ropade han._ _Har
du hört nyheten? frågade han._

2) Stundom inuti meningar (ensamt eller jemte utropstecken) för att
antyda tvifvel om en uppgifts sanning o. s. v. Ex.: _Modern påstår, att
hennes son är lydig[?] och arbetsam._

_Anm._ Efter indirekta frågor sättes icke frågetecken, utan punkt. Ex.
_Han frågade, hvad som hade händt._

=Utropstecken= (!) nyttjas:

1) Efter utrops- eller tilltalsord. Ex. _Ack!_ _Ve öfver förrädaren!_
_Min herre!_

2) Efter meningar, som innehålla utrop, önskningar, befallningar eller
uppmaningar, äfven om de icke afsluta en mening. Ex. _Hvad hör jag!_
_Gud skydde fosterlandet!_ _Håll ut!_ _Gud sade: “Varde ljus!” och det
vardt ljus._

3) Stundom sättes utropstecken inom parentes inuti meningar för att
påpeka tryck- eller skriffel, besynnerliga påståenden, ovanliga ord o.
s. v. Ex. _Karlen skref, att han blifvit bragd [!] i olycka._

_Anm. 1._ Inuti tal, bref o. d. plägar man omsluta tilltals-uttryck
inom kommata i st. f. att sätta komma före och utropstecken efter dem.
Ex. _Det är, mine herrar, ingen lätt fråga, som vi nu dryfta._

_Anm. 2._ Sätt ej utropstecken efter utropssatser, som till betydelsen
äro vilkorssatser. Ex. _Kom (= om du kommer), så skall du få se._

_Anm. 3._ I allmänhet bör inom en mening ej gerna förekomma mer
än ett utropstecken. Det gäller derför att noga tillse, huruvida,
utropstecknet tillhör ett enskildt ord eller hela satsen. Ex. _Hörpå,
gosse!_ _Ack, hvad lyckan är flyktig!_ _Drottning, Björn! du fåfängt
jagar._ (Tegnér). _Verka, menniska, medan tiden varar!_

_Anm. 4._ Man bör ej använda utropstecken ofta och ej gerna sätta två
eller flere tillsammans.

=Kommats= (,) användning är i flere fall ganska svår. Brist på
utrymme hindrar oss att här gifva fullständiga regler derför, men
följande korta anvisningar torde dock, om också icke uttömmande, tjena
till någon ledning. Vi rekommendera härvid exemplen till noggrant
begrundande, ty genom dem torde mer kunna läras än genom de korta
regler, vi här kunna gifva.

Detta skiljetecken bör _utsättas_ i följande fall:

1) Mellan samordnade hufvudsatser, i de flesta fall. Ex. _Gossen
läser, och flickan skrifver._ _Hon sjunger, och hon dansar._ (Om det
hade stått: _Hon sjunger och dansar_, så borde icke sats komma framför
och). _Fröken B. spelar bra, men hennes mor spelar bättre._ _Antingen
läser Hjalmar, eller är han ute i skogen._ _Ju mer han arbetade, desto
friskare blef han._ _Han är lycklig, ty han är nöjd._ _Nordanvindarna
komma från kalla nejder, derför_ (eller _och derför_) _medföra de
köld._ I sistnämnda exempel kan--i fall _och_ ej utsättes--i stället
_semikolon_ nyttjas.

_Anm._ Framför _men_ och _utan_, när de stå i början af bisatser,
sättes komma, äfven om dessa satser äro sammandragna. Ex. _Han är
klok, men icke rik._ _Karl reser icke i dag, utan i morgon._

2) För att från hufvudsatser skilja fullständiga relativbisatser (vare
sig det relativa ordet är utsatt eller icke). Ex. _Lycklig är den,
som_ (relativet) _är nöjd med sin lott._ _I Paris, der_ (hvarest) _han
uppehållit sig flera år, har han många vänner._ _Den son, för hvilken
modern var mest svag, har artat sig sämst._ (Märk, komma framför för!).
_De skäl, på grund af hvilka han fattade sitt beslut, äro i alla
afseenden bindande._

3) För att skilja hufvudsatser från fullständiga konjunktivbisatser
(äfven om den inledande konjunktionen skulle vara utelemnad). Ex. _Hon
var mycket glad, när_ (konjunktionen) _hon var ung._ _Han sprang,
tills_ (ell. _till dess_, icke _tills dess_) _han tappade andan._ _Herr
X. besöker sin mor, så ofta han kan._

4) För att skilja bisatser af olika slag (öfver- och underordnade).
Ex. _Den, som vet, att kamraterna blygas för honom, emedan han är
oordentlig, måste äfven blygas öfver sig sjelf._ (Detta exempel
innehåller 4 satser: “_Den måste äfven blygas öfver sig sjelf_” är
hufvudsatsen; _som vet_ är en bisats; _att kamraterna blygas för honom_
en annan; _emedan han är oordentlig_ en tredje. Alltså en hufvudsats
och tre bisatser, alla åtskilda medels komma. Detta exempel torde vara
värdt att noga studeras af dem, som vilja göra sig bekanta med bruket
af komma).

5) Vid participialkonstruktion och sjelfständig ackusativ. (Den, som
är obekant med grammatiska termer torde dock hafva godt af att studera
exemplen). _Sjelf lycklig, söker han äfven främja sina medmenniskors
glädje._ _Väckt af bullret, rusade han upp._ _Sjuk,_ (= då han var sjuk
eller emedan han var sjuk) _önskade han sig döden._ (Deremot: _Sjuk
ville han icke blifva_; utan skiljetecken). _Olik andra, ville han ej
mottaga lön för sitt arbete._ _Huset, uppfördt efter en framstående
konstnärs ritning, är en vacker byggnad._

Observera äfven följande exempel: _Lyran i handen, står der en ängel så
skön_ (Tegnér.) (I st. f. _Med lyran i handen o. s. v._).

6) Ofta omkring ord och satser, hvilka äro inskjutna i texten,
fastän de icke utgöra nödvändiga beståndsdelar af sammanhanget.
Ex. _Sveriges öde, liksom alla andra lands, hvilar på medborgarnes
fosterlandskärlek._ _Briggen Svalan, kapten Svensson, har hemkommit._

7) Mellan samordnade satsdelar då ett _och_ eller annat sammanbindande
ord är utelemnadt. Ex. _Geijer, Tegnér, Stagnelius och Runeberg voro
store skalder._ (Här sättes komma mellan namnen i st. f. att säga
_Geijer och Tegnér och Stagnelius o. s. v._) _Det nya, vackra huset._
_Den sanna menniskokärleken är tålig, mild, välgörande och oegennyttig._

8) Omkring appositioner, äfven _att-_ satser, som stå efter
hufvudordet. Ex. _Andeskådaren Emanuel Svedenborgs fader, Jesper
Svedberg, var biskop._ _Sveriges nuvarande konung, Oskar II, är skald
och häfdatecknare._

9) För att afskilja adverbial, när menings-sammanhanget sådant kräfver
(för undvikande af missförstånd, och då uppfattningen derigenom
underlättas). Ex. _På afstånd synes en vacker ö, med höga träd på och
mellan boningshusen åkrar._

10) För att åtskilja utrops- och tilltalsord från de egentliga
satsdelarne. Ex. _Ni, herr doktor, är en lärd man._ _Sjung, min själ,
din skapares lof!_

11) När, för större eftertrycks skull, något eller några ord upprepas
två eller flera gånger efter hvarandra. Ex. _Skuggan faller så tjock,
så tjock._ (Geijer). _Gå sakta, sakta!_ _Tack, tack, tack! ropade han._

12) När ett föregående ord upprepas på annat ställe i meningen, och
när betydelsen af ett eller flera ord sammanfattas i ett följande.
Ex. _Jag är en fattig gosse, jag, som äter andras bröd._ (Runeberg).
_Det skall han säga, han(,) som är så rik._ _Fästmön var förtjust, ja
öfverlycklig._

13) Stundom kan det för tydlighetens skull blifva nödvändigt att
sätta komma till och med i uppenbar strid mot allmänt gällande
interpunktionslagar. Ex. _Att lefva eller dö, för asarne var ett._
(Märk dubbelmeningen i orden “_Förlåt oss alla våra synder!_”)

Ex. _Han är redlig och gör alla rätt._ (Intet komma här framför _och_,
emedan satsbindningen är sammandragen. Utfyld skulle den blifva: Han
är redlig, och han gör alla rätt.) _Jag faders rostiga svärd tog i
hand och svor att eröfra mig rike och land._ (Geijer.) _Sven är både
flitig och snäll._ _Konungen och drottningen samt prinsarne äfvensom de
här varande utländske furstarne jemte deras uppvaktning hafva besökt
staden._ _Soldaten hvarken fruktar eller önskar döden._ _Han blef
glad öfver att du kom._ (Man brukar vanligen ej sätta komma framför
_att_-satser, som styras af en preposition.) _Jag förlorade på att jag
sålde min vara för tidigt._

Ofvanstående korta regler torde vara tillräckliga för att gifva några
hållpunkter för kommats användning. Dock må tilläggas, att bruket
af detta skiljetecken är i svenskan underkastadt stor omvexling,
dels på grund af författares olika åsigter och tycken, dels såsom
följd af bristande eftertanke. Många sätta t. ex. komma vid alla
relativbisatser, då deremot andra utelemna det vid relativsatser,
der relativet är utelemnadt. I öfverensstämmelse med det franska
interpunktionssystemet utelemna ganska många komma vid sådana
relativbisatser, hvilka till hufvudsatsen foga en nödvändig bestämning
och som följaktligen icke kunna borttagas, utan att sammanhanget blir
ofullständigt eller felaktigt, men utsätta kommat, om bisatsen endast
innehåller en tillfällig bestämning och kan, utan att stympa eller
förändra meningen, borttagas. Men att ingå på alla dessa olika och i
många fall godtyckliga bruk af kommat är icke förenligt med planen för
föreliggande arbete. Det ofvan sagda må derför vara nog.

=Semikolon= (;) äfven kalladt _komma med punkt_ (_comma cum puncto_),
är ett slags förstärkning af kommat och begagnas derför hufvudsakligen
för att åtskilja längre afdelningar i en mening. Det nyttjas:

1) Framför det motsättande inledningsordet _men_, då detta föregås
och efterföljes af längre satsföreningar. Ex. _Föräldrarne, hvilka
bo i Chicago, äro hederliga menniskor; men barnen, som flyttat till
Californien, der de försökt slå sig fram, åtnjuta ingen aktning._
(Deremot: _Han ropade, men ingen hörde honom._ _Han kom, men utan sina
böcker._)

2) I längre satsbindningar före följdsatser (konklusiva satser). Ex.
_Salig är den menniska, som Gud straffar; derför förkasta icke den
allsmäktiges tuktan!_ (Här kunde också sättas punkt framför _derför_, i
hvilket fall detta ord naturligtvis skulle komma att skrifvas med stor
begynnelsebokstaf.)

3) Ofta i längre satsföreningar mellan försats och eftersats. Ex.
_Emedan Gustaf II Adolf, som 1632 stupade vid Lützen, utförde härliga
och evigt minnesrika bragder; så har han, med bättre rätt än mången
annan, blifvit kallad “den store.”_

4) Stundom emellan satser, hvilka, ehuru grammatiskt sjelfständiga och
icke sammanbundna genom konjunktion, dock stå i ett närmare sammanhang
för tanken. Ex. _Med humle brygges mjödet, ej blott med honung; lägg
stål i svärd och allvar i leken, konung!_ (Tegnér.) I sådana fall kan
man ock nyttja _kolon_ eller _punkt_.

5) Vid uppräkningar för att beteckna grupper. Ex. I Småland finnas
åtta städer: _Kalmar, Oskarshamn, Vestervik, Vimmerby; Vexiö;
Jönköping, Eksjö och Grenna._ (Obs. Städerna här grupperade efter
länsindelningen.) Salomos Ordspr. 2: 6; 3: 11; 10: 1, (= 2 kap. 6 vers;
3 kap. 11 vers; 10 kap. 1 vers).

_Anm._ Undvik slöseri med detta tecken!

[Illustration: Det heliga korsets berg i Kolorado.] (Skrif t. ex.
_icke_ “G; F; Carlsson,” utan G. F. Carlsson.)

=Kolon= (:) nyttjas:

1) Framför direkta anföranden, som hafva anföringsord framför sig
(jemte anföringstecken). Ex. _Gud sade: “Varde ljus!” och det vardt
ljus._

2) Framför indelningar, exempel, förklaringar, bevis o. d. Ex. _Det
finnes många slags löfträd: al, alm, ask, björk, lind o. s. v._

_Anm. 1._ När ord eller satser, hvilka stå såsom exempel, förklaringar
o. s. v., föregås af orden _till exempel_, _nämligen_, _såsom_ o. d.
nyttjas icke kolon, utan komma. Ex. _Somliga städer, t. ex. London,
Paris, New York och Chicago äro folkrika._

_Anm. 2._ Man får ock se kolon användt såsom förkortningstecken. Ex.
_Kongl. Maj:t_, _n:o_, _d:r_ (eller _dr._). Detta torde dock nu kunna
anses föråldradt och knappast värdt efterföljd.

=Inneslutningstecknen= äro =parentes=: [()], =klammer= ([]) och =två
tankstreck= (-- --). De nyttjas för att afskilja ord och satser, som
äro inskjutna i texten, fastän de icke utgöra nödvändiga delar af
sammanhanget (hänvisningar, förklaringar, korta anmärkningar, frågor
o. d.), samt stundom för tydlighetens skull omkring till sammanhanget
hörande längre mellanmeningar. Ex. _Vid Bogesund (nu Ulricehamn) blef
Sten Sture dödligt sårad._ _Vasa (äfven kalladt Nikolaistad) är beläget
i Finland._ _Det gifves -- och derpå tviflar väl ingen -- en evig
rättvisa._

_Anm._ För att innesluta kortare satser och satsdelar nyttjas mest
_parenteser_.--Omkring längre parentetiska inskjutningar lämpar sig
_tankstreck_ bäst.--_Klammer_ böra användas vid inneslutningar uti
citerad text.--Endast i nödfall bör man sätta ett inneslutningstecken
inom ett annat.

=Tankstreck= (--) sättes:

1) Då slutet af ett yttrande afsigtligt utelemnas. Ex. _Jag skall
infinna mig, om--._ I detta fall nyttjas stundom två eller flera
tankstreck eller punkter.

2) Framför ord, som äro ämnade att innehålla någonting öfverraskande,
och stundom framför starka uttryck. Ex. _Befriaren kom: det var --
döden._ _Sanningen må fram, fast den är bitter: karlen är -- en skurk._

3) Emellan siffror, när man vill beteckna ett ungefärligt tal eller
en begränsning. Ex. _6-8 tum_ (= 6 till 8 tum eller 6 à 8 tum).
_1682-1893_ (= från och med 1682 till och med 1893).

4) Emellan namnen på ändpunkterna och hufvudstationerna i
samfärdslinier. Ex. _Ångbåtslinien New York--Queenstown--Liverpool.
New York--Philadelphia banan._ (Deremot: _Ångfartyget Tingvalla afgick
igår till Köpenhamn, Kristiania och Kristiansand_).

=Anföringstecken= eller =citationstecken= (“…”) nyttjas vid början och
slutet af en ordagrann anföring, företrädesvis då anförandet utgöres
af en eller flera meningar eller satser, samt ofta omkring enstaka ord
och uttryck (boktitlar, benämningar, ovanliga ord o. s. v.). Om framför
det anförda står ett direkt anföringsord, sättes äfven kolon efter det
senare. Ex. _Herr prosten talte: “Döbeln är en hedning.”_ _Arkitekturen
har blifvit kallad “en frusen musik.”_ _“Det är,” skref min bror,
“ingen olycka att vara fattig.”_

_Anm. 1._ Ett vanligt fel är att sätta anföringstecken omkring direkt
anföring, ehuru ordformer och satsföljd äro ändrade, nya ord tillagda
o. s. v. Man får ej skrifva: _Herr prosten sade, “att Döbeln var en
hedning;”_ men man kan skrifva: _Herr prosten sade, att Döbeln var “en
hedning.”_

_Anm. 2._ Ofta användes kursiv eller spärrad stil i st. f. eller jemte
anföringstecken.

=Bindetecken= eller =bindestreck= (- eller =) nyttjas i slutet af
raden, samt för vinnande af tydlighet och åskådlighet i vissa slags
sammansättningar. Ex. _General-fälttygmästare_. _Med- och motgång_.
_Fäderne- och möderne fränder_. _Samt- och synnerligen_. _Ref-orm_
(till skilnad från _reform_, förbättring). _Trä-lår_ (till skilnad från
_Träl-år_). _Vid 10-tiden_; _1800-talet._

=Uteslutningstecken= eller =apostrof= nyttjas vid mera ovanliga
uteslutningar af bokstäfver och stafvelser samt i några fall för
undvikande af förvexling, t. ex. _sa’_ och _sad’_ (sade), _så’nt_
(sådant), _sluta’_ (slutade), _re’n_ (redan; jfr. adj. _ren_), _se’n_
(sedan; jfr. adj. _sen_). I sådana ord som _ha_ (hafva), _har_
(hafver), _bli_ (blifva), _blir_ (blifver) o. d. behöfves intet
uteslutningstecken.

=Likhetstecken= (=) användes för att beteckna likhet i betydelsen
mellan siffror, ord eller uttryck. Vid uppläsning återgifves det genom
orden “lika med.” Ex. _3 + 4 = 7_, _Grammatika = språklära_.

=Accenttecken:= _akut_ (´), _grav_ (`) och _circumflex_ (^), nyttjas
i några namn samt i enstaka främmande ord, t. ex. _Eugène_, _Rhône_,
_idé_, _mystèr_, _dôm_. Ofta utelemnas numera dessa tecken.

=Paregraftecken= (§) nyttjas för att beteckna smärre afdelningar i
skrift (lagar, protokoll m. m.) Om två eller flera paregrafer afses,
nyttjas vid hänvisningar ofta två paregraftecken (§§).

Såsom =hänvisnings-= eller =nottecken= nyttjas _asterisk_ (*), _kors_
(†) eller _siffror_.

En stjerna brukas stundom äfven för att beteckna “född.” Ex. _Erik
Gustaf Geijer* 1783._ _Kors_ användes stundom för att beteckna “död.”
_J. E. Rydqvist† 1877._

=Omsägningstecken= (:×: eller :,:) nyttjas för att beteckna omsägning
eller omsjungning. Se t. ex. Svenska psalmboken 328 och 331.

=Et-tecken= (& = och) nyttjas mycket ofta i firmanamn och på skyltar
samt i annonser. Ex. _Jansson & Pettersson_ (i st. f. _Jansson och
Pettersson_). _Öl & Porter._ Stundom skrifves äfven _&c._ för _et
cetera_, men detta betecknas bättre med _etc._

=Förklaringstecken= (Ɔ) utmärker, att en förklaring följer. Vid
uppläsning kan det återgifvas med “det är,” “det vill säga,” “eller”
o. s. v. Ex. _Hela verlden (Ɔ hvarje sakkunnig) delar hans åsigt_.
Vanligen sättes förklaringstecknet, jemte förklaringen, inom parentes.
Det nyttjas sällan i svensk skrift.

=Särskilda skriftecken=, motsvarande hela ord och uttryck, nyttjas
i många andra fall. Sådana tecken äro siffrorna samt räknetecken +
(plus), - (minus) och % (procent) m. fl., vigttecken lb (skålpund), Llb
(lispund) m. fl., kalendertecken meteorologiska och geometriska tecken
o. s. v.

=Afdelningar= (=stycken=) i en skrift skiljas genom små tomrum i början
af hvarje styckes första rad och ofta, för att utmärka mera betydande
afdelningar (strofer o. d.), genom längre afstånd mellan sista raden
i ett föregående och den första i ett följande stycke. -- I dialoger
(samtal) böra de särskilda personernas yttranden begynna ny rad,
(stundom sättes tankstreck i början af raden).

=Sammansatta ords delning på två rader= bör, så vidt möjligt är,
ske efter sammansättningen, t. ex. _kyrko-herde_ (gerna _icke_
“kyr-koherde”). Äfven i andra dylika fall bör man undvika allt, som kan
förefalla stötande.

=Understrykning= (med ett eller flera streck) af ord eller bokstäfver
sker för att ådraga dem särskild uppmärksamhet. I tryck motsvaras
understrykningen af s. k. versaler (stora bokstäfver) samt spärrad
eller kursiverad stil.

Onödiga understrykningar verka störande i stället for upplysande. Sätt
icke en ensam rad, ännu mindre ett eller annat enstaka ord, på en sida.


Om användningen af skiljetecknen i engelska språket.

Hvad vi ofvan sagt gäller hufvudsakligen bruket af skiljetecknen
i svenska språket. I många fall öfverensstämmer detta med deras
användning i engelskan; men för tydlighetens skull lemna vi dock här
nedan några korta föreskrifter rörande interpunktionen i sistnämnda
språk.


Skiljetecknens (och andra skrifteckens) namn.

  .  Period.         ̆    Short, or breve.
  ?  Interrogation.     š   Diæresis.
  !  Exclamation.      ^   Caret.
  :  Colon.         “ ”  Quotation marks.
  ;  Semicolon.       {   Brace.
  ,  Comma.         ***  Ellipsis.
  -- Dash.          ...  Leaders.
  ( ) Parenthesis.      ---- Ellipsis.
  [ ] Brackets.        *   Asterisk.
  ’  Apostrophe.       †   Dagger, or obelisk.
  -  Hyphen.         ‡   Double dagger.
  ´  Acute accent.      §   Section.
  `  Grave accent.      ∥    Parallel.
  ^  Circumflex accent.   ¶   Paragraph.
  ~  Circumflex, tilde.   ☞   Index.
   ̄   Long, or macron.    ⁂   Asterism.


Regler för användningen.

I. =Punkt= (The Period). -- 1) Punkt sättes vid slutet af alla
meningar, som icke utgöra frågor eller äro utrops-, önske- eller
uppmanings satser. Ex. _It rains._ (Det regnar).

2) Efter alla förkortningar. Ex. _Gen._ för _General_; _Dr._ för
_Doctor_; _U. S. Grant_ för _Ulysses Simpson Grant_.

3) Efter alla öfverskrifter, titlar, rubriker o. d. Ex. _Rules for
punctuating._ (Regler för interpunktionen). Efter siffror, som angifva
ordningen af sidor i en bok (= paginering), brukas icke punkt.

II. =Frågetecken= (Interrogation mark). -- Frågetecken sättes vid
slutet af hvarje direkt fråga. _Have you heard the news?_ _What are
your desires, your plans, your expectations concerning the future?_
(Märk att vid flera sådana frågor efter hvarandra frågetecknet sättes
endast vid slutet af meningen). Stundom insättes ett frågetecken inom
parentes i en mening för att tillkännagifva tvifvel. Ex. _His testimony
will be conclusive (?) for the defendant._ Frågetecknet utmärker här,
att författaren tviflar på, huruvida vittnesmålet kommer att blifva
afgörande eller icke.

III. =Utropstecken= (The Exclamation Point). -- Detta tecken bör sättas
efter hvarje utropssats och efter alla utrop med undantag af “O.” Ex.
_Away with him!_ (Bort med honom!) _O wretched state!_ (Ack, olyckliga
stat!) Efter “Oh” (= aj!) brukas utropstecken. Ex. _Oh! you hurt me._
(Aj, du gör illa mig!).

IV. =Kolon= (The Colon) _sättes_:

1) Framför direkta anföringar, då de föregås af anföringsord. Ex.
_The President said: “Ladies and gentlemen, I take great pleasure,”_
etc. (Presidenten sade: “Mina darner och herrar, det är med stort
nöje” o. s. v.) Då anförandet är inryckt i meningen användes komma
i st. f. kolon. Ex. _He was surprised, but responded, “I am not the
chairman--he is there,” at the same time pointing to his friend._ (Han
var öfverraskad, men svarade: “Jag är icke ordföranden -- han sitter
der,” och dervid pekade han på sin vän.)

2) Efter orden “yes” och “no” såsom svar på en fråga, då dessa ord
åtföljas af en repetition af en del af frågan. Ex. _Can you take the
citadel? Yes: you can._ (Kan Ni taga citadellet? Ja, det kan Ni!) Då
orden “Yes” och “no” efterföljas af ett tilltalsuttryck, bör kolon få
sin plats efter detta uttryck. Ex. _Yes, my lords: I am astounded._
(Ja, mina lorder, jag är förvånad.) _No, sir: I can never do that._
(Nej, min herre, jag kan aldrig göra detta.)

3) Efter sådana ord som _thus_ (sålunda), _following_ (följande), _as
follows_ (som följer) o. s. v. Ex. _Mr. Spurgeon ascended the platform
and spoke as follows: My friends_, etc. (Hr. S. besteg platformen
och yttrade följande: Mina vänner o. s. v.) _The chairman made the
following remarks: “I am happy to meet you,”_ etc. (Ordföranden gjorde
följande anmärkningar: “Jag känner mig lycklig att möta Er” o. s. v.)

V. =Semikolon= (the Semicolon). Detta skiljetecken bör sättas

1) Mellan satser, som icke stå i närmare förbindelse med hvarandra. Ex.
_I understand your meaning; it is not hidden._ (Jag förstår er mening;
den är icke dold.)

2) Då flera längre satser följa på hvarandra, alla beroende af en annan
gemensam sats, så skiljas de genom semikolon. Ex. “_I love to wander
through the valleys and over the plains; to see the fruit of the earth
maturing for the harvest; to study the growth of the vegetable world;
and_” etc. (“Jag älskar att vandra genom dalarne och öfver slätterna;
att se jordens frukt mogna till skörd; att studera växtverldens
utveckling och att” o. s. v.)

3) Då exempel och förklaringar inledas genom ordet _as_ (t. ex.), så
sättes ett semikolon _framför as_. Ex. _The Period should be placed
after declarative and imperative sentences; as, “It rains.”_ (Punkt bör
sättas efter förklarande och påstående satser, t. ex. “Det regnar.”)

4) Då en mening, som är fullständig i sig sjelf, åtföljes af en sats
tillagd såsom en förklaring, uppräkning eller dylikt, så bör en sådan
tilläggssats, såvida den inledes genom något sammanbindande ord
såsom _namely_ (nämligen), _for_ (ty), _but_ (men) o. s. v., föregås
af semikolon; men om intet sammanbindande ord utsättes, bör kolon
användas. Ex. _Write with great care; for it will redound to your
credit._ (Skrif med stor omsorg, ty det bidrager till ert anseende.)
Men deremot: _Write with great care: it will redound to your credit._

VI. =Komma= (The Comma).

_Allmän regel._ -- Komma bör alltid användas, då det gör författarens
mening klarare eller bidrager till att undanrödja tvetydighet. Denna
regel följes mycket allmännare i engelskan än i svenskan, och om man
håller fast härvid torde öfriga regler för kommats användning vara
mindre nödvändiga. Vi vilja dock gifva några få här nedan.

1) Oberoende satser böra åtskiljas genom komma. Ex. “_The word comma,
from the Greek κόμμα, to cut, denotes something cut off._” (Ordet
komma, från det grekiska κόμμα, att skära, utmärker något afskuret.)

2) Beroende och tilläggssatser böra skiljas från hvarandra genom komma.
Ex. _If you will succeed, be honest and industrious._ (Om Ni vill
lyckas, så var hederlig och flitig).

_Anm._ Ingen af ofvanstående regler tillämpas, då satserna stå i mycket
nära sammanhang med hvarandra. Ex. _Hope for the best and trust in
God._ (Förtrösta på Gud och hoppas det bästa.) _You will reap as you
sow._ (Som man sår får man uppskära.) Beroende satser förenade genom
_that_ (att) böra icke skiljas genom komma, såvida _that_ icke är
aflägsnadt på något afstånd från verbet.

3) Relativa bisatser, som icke äro inskränkande, böra sättas inom
komma. Ex. _Give time to the study of nature, whose laws are all
deeply interesting._ (Egna tid åt att studera naturen, hvars lagar äro
högligen intressanta).

4) Parentetiska ord och fraser böra inneslutas inom komma. Ex. _There
is, however, a limit to forbearance._ (Det gifves dock en gräns för
fördragsamheten.)

5) När den vanliga ordföljden är omvänd (inverterad ordföljd), skiljes
det inverterade uttrycket från det öfriga af meningen genom komma. Ex.
_To obtain an education, he was willing to make sacrifices._ (För att
erhålla uppfostran var han villig att göra uppoffringar.)

_Anm._ Om den inverterade delen står i nära sammanhang med det
följande, bör komma utelemnas. Ex. _Of Addison’s childhood we know
little._ (Vi känna föga om A.’s barndom.)

6) Kortare anföranden eller satser, som likna anföranden, böra föregås
af komma. Ex. _Some one justly remarks, “it is a great loss to lose an
affliction.”_ (Någon har med rätta anmärkt: “Det är en stor förlust att
gå miste om en pröfning”).

7) Den tilltalade personen eller föremålet med sina utbildningar bör
skiljas medelst komma från det öfriga af meningen. Ex. _Remember,
Arthur, you cannot go._ (Kom ihåg, Artur, att du icke kan resa).
_Accept, my dear young friends, this expression of my regards._
(Mottagen, mina kära unga vänner, detta uttryck af min aktning).
Vid uttryck af stark rörelse bör utropstecken användas efter sådana
uttryck. Ex. _O, Hamlet! thou hast cleft my heart in twain._ (O,
Hamlet! du har kommit mitt hjerta att brista).

8) Participial satser böra skiljas från det öfriga af meningen medels
komma, då dessa satser icke hafva något grammatiskt sammanhang med det
öfriga af meningen. Ex. _The hour having arrived, we proceeded on our
journey._ (Då timmen kommit, fortsatte vi vår resa.)

9) I fortsatta satser, hvilka hafva ett gemensamt verb (eller
konjunktion), som är utsatt i en af lederna, men utelemnadt i den
(eller de) andra, utmärkes utelemnandet af verbet (eller konjunktionen)
genom komma. Ex. _Chaucer painted persons; Spencer, qualities._
(Chaucer målade personer, Spencer egenskaper.) _Solomon was a wise,
prudent and powerful monarch._ (Salomo var en vis, klok och mägtig
härskare.) Då kommat utmärker utelemnandet af ett verb böra de begge
lederna helst skiljas åt genom semikolon. (Se första exemplet.)

10) Appositioner med sina bestämningar böra inneslutas inom komma.
Ex. _Paul, the great apostle of the Gentiles, was a man of energy._
(Paulus, den store hedna-aposteln, var en energisk man).

11) Ord och uttryck, som stå parvis, böra hafva komma efter hvarje par.
Ex. _Industry and virtue, idleness and vice, go hand in hand._ (Flit
och dygd, lätja och last gå hand i hand.)

12) Då två eller flera ord icke äro förenade genom en konjunktion
böra de skiljas åt medels komma. Ex. _Industry, honesty, frugality,
and temperance, are among the cardinal virtues._ (Flit, redbarhet,
måttlighet och nyckterhet äro bland hufvuddygderna.)

13) Då subjektet består af många ord, bör komma användas framför
verbet. Ex. _Those who can put the best countenance upon outrages of
this nature, are not without their secret anguish._ (De, som kunna
gifva det bästa utseendet åt våldsbragder af denna art, äro icke utan
sin hemliga ångest.)

14) Tal, som bestå af fyra eller flera siffror, böra medels komma
uppdelas i grupper af tre siffror hvardera från höger räknadt. Ex.
3,528,660,207.

_Anm._ Årtal uppdelas icke på detta sätt. Ex. 1893. Skrifves ett tal
medelst bokstäfver förekommer naturligtvis ingen uppdelning medels
komma.

VII. =Parentes= (the Parenthesis) användes för att innesluta uttryck,
som afbryta sammanhanget mellan de olika delarne af en mening och som
skulle kunna, utan väsendtligt inflytande på meningen, utelemnas.
Ex. _I have known charity (if charity it can be called) to insult
with an air of pity._ [Jag har sett välgörenhet (om det kan kallas
välgörenhet) förolämpa under en min af medlidande.] Sätt intet komma
efter det inneslutna uttrycket eller framför det andra parentestecknet,
såvida icke meningen fordrar det efter det ord, som föregår det första
parentestecknet.

VIII. =Klammer= (Brackets) 1) Dessa tecken användas för att innesluta
inryckta hänvisningar. Ex. _Lincoln admired the scriptural account of
the creation._ [See Genesis, chap. 1.] (Lincoln beundrade den bibliska
skapelsehistorien. [Se 1 Mose bok 1.].)

2) Då klammer användas vid slutet af en mening utelemnas ofta det andra
klam-tecknet. Ex. _The mightiest human power known under the stars
is profound conviction._ [Ed. Christian Advocate. (Den mägtigaste
menskliga kraft jag känner under stjernorna är en djup öfvertygelse.)

3) Vid redogörelse för sceniska dialoger (samtal på scenen) sättes
klammer omkring sceniska föreskrifter. Ex. “_Farewell, my son; [turning
away to hide the falling tears,] a father’s blessing shall follow
you._” (“Farväl, min son, [vänder sig bort för att dölja sina tårar] en
faders välsignelse skall följa dig.”)

4) Inryckta förklaringar eller definitioner inneslutas ofta inom
klammer. Ex. _The Parenthesis (Gr. παρενθεσις, insertion) is used as
shown above._ [Parentes (Gr. παρενθεσις, inneslutning), användes såsom
ofvanför är visadt.]

IX. =Apostrof= (The Apostrophe) (ett tecken som skiljer sig från
kommat genom sin plats i öfre kanten af raden). Ex. _’Tis_ for _it
is_, _o’er_ for _over_. Detta tecken användes också för att utmärka
genitivställningen af ett nomen (egande-ställning). Ex. _Frank’s
essay_. Detta bruk af apostrof bör inhemtas genom någon språklära.

X. =Bindestreck= (The Hyphen) sättes mellan två enkla ord, hvilka
användas såsom ett sammansatt. Ex. _A book-loving boy._ (En bokälskande
gosse). Det sättes också vid slutet af en rad, då sista ordet på
raden är afdeladt. I alla händelser bör bindestreck sättas mellan
stafvelser, aldrig mellan delar af stafvelser.

XI. =Accent-tecknen= (The Accent Marks) lånades i äldre tider från
grekiskan, men användas nu högst sällan i vanlig skrift.

XII. =Förlängningstecken= (The Long eller Macron) sättes öfver en vokal
för att utmärka dess långa ljud. Ex. _Pāge_.

XIII. =Förkortningstecken= (The Short eller Breve) sättes öfver en
vokal för att utmärka dess korta ljud. Ex. _Măt._, _Mĕt._ De två
sistnämnda tecknen användas nästan uteslutande endast i ordböcker eller
språkläror.

XIV. =Diftong= (The Diæresis) sättes öfver den andra af två bredvid
hvarandra stående vokaler för att tillkännagifva, att begge vokalljuden
böra tydligt uttalas. Ex. _Coöperate_ (uttalas: Kå̱åp´·rēt).

XV. =The Caret= [^] användes för att utmärka att öfverskrifna
bokstäfver eller ord äro uteglömda.

         l    that
  _Ex._ He real y did all  he promised.
         ^     ^

XVI. =Anföringstecken= (Quotation Marks). 1) Ett eller flera ord, som
anföras från en annan författare böra sättas inom anföringstecken. Ex.
_Longfellow says, “Deeds are better things than words are.”_ (L. säger:
“Handlingar äro bättre en ord.”)

2) En anföring inom en anföring kräfver enkla anföringstecken. Ex.
“_The command, ‘Thou shalt not kill,’ forbids many crimes besides
murder.