Home
  By Author [ A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z |  Other Symbols ]
  By Title [ A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z |  Other Symbols ]
  By Language
all Classics books content using ISYS

Download this book: [ ASCII ]

Look for this book on Amazon


We have new books nearly every day.
If you would like a news letter once a week or once a month
fill out this form and we will give you a summary of the books for that week or month by email.

Title: Genealogie der familie Franssen te Tegelen, van 1651 tot heden
Author: Michels, M. Hub. H.
Language: Dutch
As this book started as an ASCII text book there are no pictures available.
Copyright Status: Not copyrighted in the United States. If you live elsewhere check the laws of your country before downloading this ebook. See comments about copyright issues at end of book.

*** Start of this Doctrine Publishing Corporation Digital Book "Genealogie der familie Franssen te Tegelen, van 1651 tot heden" ***

This book is indexed by ISYS Web Indexing system to allow the reader find any word or number within the document.               Genealogie

                 der

              Familie Franssen

               te Tegelen

            =van 1651 tot heden,=

                 door

             M. Hub. H. MICHELS,
          Oud Gem.-Archivaris te Venlo.


                 Fortis in fide, firmus in proposito
                      misericors ergo pauperes.         _Verkrijgbaar bij den Schrijver._               VOORWOORD.


Reeds in het oud verbond bij de Joden had en onderhield men
geslachtlijsten, zoodat ieder kon aanwijzen, opklimmende tot Abraham,
uit welk geslacht hij afstamde. Zoo sproten de H. Maagd Maria en de H.
Jozef uit het koninklijk geslacht van David, uit den stam van Juda;
deze was de vierde zoon van Jacob, deze was zoon van Izaäk, deze was
zoon van Abraham. Na de verwoesting van Jeruzalem, 37 jaren na den
dood van onzen Heer Jezus Christus, toen de Joden over de geheele
aarde verspreid werden, zijn hunne stamlijsten verloren geraakt,
misschien op enkele uitzonderingen na, zoodat er van weinigen iets met
zekerheid is aan te wijzen.

Later hebben slechts koningen en vorsten, benevens enkele adellijke
geslachten, hunne lijsten bijgehouden en deze zijn meestal nog zeer
onvolledig.

Het is voor eene familie groote eer te kunnen wijzen op eene lange rei
van eerzame voorvaderen.

Zulke geslachtlijst dient somtijds tot groot voordeel eener familie.
In den loop der XVI. en XVII. eeuw zijn door geestelijken en
wereldlijken stichtingen gemaakt van verschillenden aard, welker
opbrengsten dienden om jongelingen te laten studeeren voor priester of
een wereldsch ambt, of om een gewoon ambacht te leeren, ook wel om
gebruikt te worden als bruidschat voor jongedochters, enz.

Veeltijds zijn stichtingen gemaakt ten voordeele eener familie, maar
zeer weinige stichters hebben bij hun brieven een stamboom gevoegd,
waardoor het thans na 2 à 300 jaren, veelal onmogelijk is om de
rechthebbenden aan te wijzen. Hadden de stichters eene behoorlijke
stamlijst achtergelaten, met verplichting die bij te houden, dan waren
de voordeelen hunner stichtingen voor de familie meer bewaard
gebleven.

Wijl de meeste kerkelijke doop- trouw- en sterfregisters eerst
beginnen met de XVII. eeuw en zelden vroeger, is het opmaken van eene
geslachtlijst een lastige arbeid.

Sedert meer dan 150 jaren hebben zich enkele leden der familie
_Franssen_ onledig gehouden met het aanteekenen van namen, datums en
bijzonderheden.

Al deze bouwstoffen zijn nu verzameld om voor het nageslacht bewaard
te blijven, in de hoop, hierdoor een goed werk verricht te hebben, dat
strekken kan tot voordeel van velen.

Van de Bijlagen en Stamboomen waarnaar verwezen wordt, zijn de eerste
hier bijgevoegd, de laatste kunnen op verlangen geleverd worden.

                      _De Schrijver._             De Familie Franssen
                 te
      Steyl, Tegelen, Sempst, Schiefbahn, Xanten, enz.


Deze is een der oudste geslachten van Tegelen; zij was door huwelijken
verwant aan verschillende voorname familiën der omliggende plaatsen.

De gegevens zijn geput uit een aanzienlijk familiearchief en uit de
kerkelijke doop- trouw- en sterfregisters van Tegelen, Venlo, Sempst,
enz.

De eigendommen der eens zoo rijke familie Franssen waren talrijk, doch
zijn langzamerhand door tegenspoeden en allerlei ongelukken, door
plunderingen en schattingen in oorlogstijd, en door groote
nakomelingschap zeer verminderd.

Zij splitste zich in twee hoofdtakken, waarvan eene te Tegelen en de
andere te Steyl in het oude stamhuis gevestigd was. De eersten waren
gedurende vele jaren Keizerlijke Duitsche postmeesters en woonden in
het oude Posthuis, gelegen in het midden van het dorp, dat later door
erfschap aan de familie Moubis overging, met twintig morgen land
daartoe behoorende; de tweede waren grondeigenaren en dreven handel in
koloniale waren en andere artikelen.

De geheele familie onderscheidde zich door eenen levendigen
godsdienstzin; nooit is één het geloof ontrouw geworden en slechts
éenmaal wordt een gemengd huwelijk aangetroffen. Zij bracht eenige
priesters voort, waaronder drie missionarissen en een pater Lazarist,
benevens twee kloosterzusters.

         *    *    *    *    *

De oudste bekende stamvader dezer familie was _Willem Franssen_,
schepen van Tegelen, eigenaar van het Geldersch leen in der Munte (of
Bongartshof) en van de halve tiende aldaar. Van zijne ouders weten wij
niets. (Zie bijlage =A=.)

Volgens de bescheiden zou hij _rentmeester_ zijn geweest van den
Hertog van Gelder, wonende eerst te Geldern, later te Maasbree op een
kasteel in de Veestraat, waar meer adellijke huizen zouden gelegen
hebben. Wij konden in het werk van den ouden Limburgschen historicus,
den eerw. heer Joannes van Knippenbergh, pastoor der heerlijkheid
Helden (_Historia Eccl. Duc. Gelr._) dienaangaande niets vinden. Die
bescheiden zeggen dat de familie oorspronkelijk van Geldern afstamt;
heden wonen er nog van dien naam.

_Willem_ heeft vele goederen bezeten, waaronder kasteelen, als
bovenstaand te Maasbree door hem bewoond; een te Kessel gelegen
tusschen het huis Oeyen en de bouwhoeve de Boschakker dicht bij de
Maas, ter plaatse heden nog genoemd het Kasteel, hetwelk tot in 1857
aan de familie Franssen te Schiefbahn behoorde; de Munt te Tegelen en
het huis Steyl te Steyl, waar hij zich later vestigde. Jammer genoeg
zijn tijdens de Fransche revolutie, op bevel van den _postmeester
Willem Franssen_, al de oude familiedocumenten—naar men zegt een
geheele bakoven vol—door zijn zoon in het Posthuis te Tegelen verbrand
moeten worden.

Lang heeft men getwijfeld of de familie van Steyl, waarvan later leden
te Xanten woonden, verwant was met de familie te Tegelen, waarvan
naderhand ook leden te Schiefbahn worden aangetroffen. Door eene
deelingsakte van 7 April 1768 tusschen de gebroeders _Willem_ en
_Henri_ is bewezen, dat beiden den _rentmeester Willem_ tot grootvader
hadden. (Zie bijlage =B= en stamboomen Op Muysemeulen en Van Daers.)

Hij huwde, tijdens pastoor Saeren, te Tegelen 14 Februari 1651 met
_Wendelina Cürnzich_. (Getuigen waren Mettel (Mechthilda) Saeren en
Jan in de Pas.)


I. _Willem_ had eene zuster _Caecilia_, die den 26. November 1684 te
Tegelen huwde met _Michael van den Schaffelt_ of _Schaffers_, familie
thans nog in de vrouwelijke linie te Venlo aanwezig. (Getuigen hierbij
waren Franciscus Heldens en Godefridus Franssen.) Deze _Caecilia_
stierf den 19. Januari 1694 en haar echtgenoot _Michael_ den 14. Mei
1707, beiden te Venlo. Uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren.

_Willem_ overleed te Steyl 3 December 1686 en zijne echtgenoote
_Wendelina_ 26 October 1693, ook aldaar.


Uit dit huwelijk sproten 13 kinderen:

II. 1. _Anna Franssen_ geboren te Steyl 18 December 1651.
(Doopgetuigen waren Cranenveld uit Venlo en Neeske van Dulcken.) Zij
huwde te Tegelen 17 October 1670 met _Joannes Cruysbergh_, van het
huis Cruysbergh te Beesel, thans bewoond door mevrouw Janssen, weduwe
van den burgemeester Janssen. (Getuigen waren Gerardus Cruysbergh en
Mechtel Nyen.) _Anna_ overleed te Tegelen 24 Februari 1724.

Deze echt werd gezegend met vele kinderen, waar van het jongste, III.
_Nicolaus Cruysbergh_, later wegens oneenigheid aan huis naar
West-Indië vertrok; hij werd Gouverneur van Paramaribo, vergaarde er
als planter groote schatten en stierf op de terugreis. Zijn vermogen
(13 tonnen gouds, behalve zijne plantages) is nog bij de Rekenkamer te
Amsterdam. Omstreeks 1830 werd het den mannelijken afstammelingen te
Beesel en te Tegelen (alwaar er nog wonen) aangeboden, maar werd
geweigerd omdat bij de doopakte te Beesel de namen der ouders niet
vermeld zijn. (Zie stamboom Cruysbergh.)

Eene dochter III. _Elisabeth Cruysbergh_ huwde met _Jacobus Litjens_,
stamvader dier familie, waarvan de tegenwoordige pastoor van Neer,
vroeger kapelaan te Venlo, herkomstig is.

Eene kleindochter IV. _Anna Sophia Cruysbergh_ trouwde te Straelen 15
November 1768 met _Arnoldus Graven_, burgemeester van Venlo. De
afstammelingen van Graven hebben recht op de studiebeurs van Henricus
Gansmald, in leven pastoor te Wanckum, aldaar overleden 3 Februari
1638. (Zie stamboom Gansmald.)

II. 2. _Michael Franssen_ geboren te Steyl 16 Juni 1653. (Doopgetuigen
waren Peter Gostses in naam van Godfried Verhorst en Nees der
Veerstraat, de vrouw van Jost op den Steyl.)

II. 3. _Michael Franssen_ geboren te Steyl 17 April 1655.
(Doopgetuigen waren Henricus van Velden en Peterke Janssen.) Hij trad
in den echt te Sempst, België, 2 Maart 1683 met _Antonia de la Rue_,
andermaal met _Johanna Leemans_ 25 October 1695, en overleed aldaar 9
September 1703. Zijne echtgenoote _Antonia_ stierf 28 December 1694,
beiden zijn in de kerk aldaar begraven. De tweede echtgenoote
_Johanna_ overleed 27 Augustus 1734 (1754?).

Uit het eerste huwelijk zijn 6 kinderen geboren:

III. _a. Henricus Franssen_ geboren te Sempst 9 Februari 1684.

III. _b. Guillielmus Franssen_ geboren te Sempst 12 Augustus 1685.

III. _c. Francisca Barbara Franssen_ geboren te Sempst 15 Januari
1687.

III. _d. Nicolaus Franssen_ geboren te Sempst 5 Juli 1690.

III. _e. Margaretha Franssen_ geboren te Sempst 8 Mei 1693, overleden
aldaar 8 September 1693.

III. _f. Laurentius Henricus Franssen_ geboren te Sempst 20 December
1694, gestorven in 1756 te Yperen als kanunnik van St. Martinus.

Uit het tweede huwelijk sproten 2 kinderen:

III. _g. Anna Maria Franssen_ geboren te Sempst 21 April 1697, trouwde
met _Martinus de Groef_, waarvan 3 kinderen:

IV. ..... _de Groef_ minderbroeder.

IV. ..... _de Groef_ priester.

IV. _August de Groef_.

III. _h. Barbara Franssen_ geboren te Sempst 29 Maart 1699.

Voogd der kinderen uit het eerste huwelijk was _Godfried (Geurt)
Franssen_, wiens broeder _Michael Franssen_, die bij deeling der
erfgoederen zijner ouders voor de helft eigenaar is geworden van het
leen in der Munte en der halve tiende aldaar; de andere helft viel ten
deel aan hun zuster _Maria Franssen_ gehuwd met _Joannes a Thoer_ (von
Thoer) uit Mulbracht (Bracht).

Het huis in der Munte werd den 30. Januari 1696 verkocht wegens de
onmondige kinderen van _Michael Franssen_, koopman te Sempst, aan
Joannes Borz, postmeester te Roermond. (Zie bijlage =A=.)

II. 4. _Franciscus Franssen_ geboren te Steyl 6 Mei 1657.
(Doopgetuigen waren Jan in gen Rydt in naam van Joannes Haffer te Lom,
en Antonetta van Beringen.)

II. 5. _Godefridus Franssen_ geboren te Steyl 4 April 1659.
(Doopgetuigen waren Peter Houzer te Bracht en Trieneke Trynesen.) Hij
huwde 1 Februari 1687 te Venlo met _Agatha Raeymaeckers_ gedoopt te
Venlo 11 December 1662. Zij stichtte eene rente van 5 gulden voor
wijn, brood en was, ten dienste der kapel te Steyl en overleed aldaar
3 Augustus 1702. (Getuigen bij voornoemd huwelijk waren Michael van
den Schaffelt en Agatha van Stockum.) (Zie stamboom Raeymaeckers.)

Ten tweeden male trouwde hij te Tegelen 19 April 1703 met _Agatha van
Stockum_ gedoopt te Venlo 13 November 1659 (Zie stamboom Van Stockum.)
en overleed te Steyl 20 Maart 1739. (Getuigen bij deze echtverbintenis
waren Joannes a Thör, Henricus Vervoort en Petrus Elters.)

Hij overleed te Steyl 20 April 1727 en was schepen van Tegelen.

II. 6. _Caecilia Franssen_ geboren te Steyl 6 October 1660.
(Doopgetuigen waren Godefridus Cürnzich junior en Elisabeth Franssen.)

II. 7. _Franciscus Franssen_ geboren te Steyl 13 Februari 1662.
(Doopgetuigen waren Godfried in de Middel en An op den Steyl.)

II. 8. _Franciscus Franssen_ geboren te Steyl 29 Juli 1663.
(Doopgetuigen waren Jacobus Ronck en Jenneke Franssen.) Hij overleed
aldaar 2 Februari 1666.

II. 9. _Maria Franssen_ geboren te Steyl 10 December 1665.
(Doopgetuigen waren Joannes Schaeders en Tryn Engelen.) Zij huwde te
Tegelen 8 October 1694 met _Joannes a Thoer_ uit Bracht. (Getuigen
waren de eerw. heer Henricus a Thoer pastoor te Bracht, Arnoldus
Leenen en Elisabeth Ronck.)

Maria eigenares geworden van de Munt, had zich vroeger aldaar
gevestigd. In hare trouwakte staat als echtgenoot Joannes a Thoer uit
Bracht en Maria Franssen op de Munt alhier (Tegelen).

Uit dit huwelijk waren 5 kinderen:

III. a. _Agnes a Thoer_ op de Munt geboren 1 Maart 1696. Toen is de
Munt verkocht en het huisgezin naar Bracht vertrokken, waar deze stam
nog voortleeft. (Zie stamboom a Thoer.) _Agnes_ huwde met _Lambert
Further_.

III. b. _Wilhelm a Thoer_ werd priester, later missionaris in Holland
en pastoor in partibus infidelium te Werckhoven en Cothen bij Utrecht,
overleed te Bracht in den nacht van 27 op 28 Januari 1780 en had bij
testament van 7 December 1773 eene beurs gesticht voor eene
wekelijksche h. mis, of om te gebruiken voor studie, of voor
wijdingstitel, of om eene jongedochter uit de familie in de eene of
andere wetenschap, langstens vier jaren, te laten onderrichten.

III. c. _Matthias a Thoer_ die in het huwelijk trad en 4 kinderen
naliet.

III. d. _Wendelina a Thoer_ bleef ongehuwd.

III. e. _Franciscus Leonardus a Thoer_ werd priester, was in 1732
kapelaan te Belfeld.

II. 10. _Jacobus Franciscus Franssen_ geboren te Steyl 29 Juni 1668.
(Doopgetuigen waren Thoenis Linssen en Anneke Duickers.)

II. 11. _Agnes Franssen_ geboren te Steyl 8 Januari 1671.
(Doopgetuigen waren de heer Wolter van Ryndyck en Anneke Gisberts.)

II. 12. _Jacobus Franssen_ geboren te Steyl Mei 1673. (Doopgetuige
was de edele heer Van Stockum.)

II. 13. _Gertruda Franssen_ geboren te Steyl 16 November 1682.
(Doopgetuigen waren Jelis Kerstjens en Neel op gen Steyl.)


Uit het huwelijk van II. 5. _Godefridus Franssen_ met zijne eerste
echtgenoote _Agatha Raeymaeckers_ werden 10 kinderen geboren:

III. 14. _Gertruda Franssen_ geboren te Steyl 11 November 1687.
(Doopgetuigen waren Matthias Clucker, in wiens plaats fungeerde
Jacobus Ronck, en Wendelina Cürnzich.) Zij huwde 5 Mei 1705 te Tegelen
met _Matthias Deckers_ uit Arcen (Getuigen waren de eerw. heer Deckers
en Matthias Hinssen.), stierf in het kraambed te Arcen den 11.
Februari 1714.

Uit dezen echt volgden 5 kinderen waarvan drie jeugdig overleden; de
twee anderen waren _Christiaan_ en _Willem Deckers_; de eerste werd
kanunnik en deken te Emmerich. (Zie stamboom Deckers.)

III. 15. _Gisbertus Franssen_ geboren te Steyl 8 Januari 1690.
(Doopgetuigen waren Joannes Cruysbergh en Catharina op Muysemeulen, de
echtgenoote van Henricus van Stockum te Venlo.) Hij werd priester en
vicaris van het altaar St. Catharina te Breyell, waarschijnlijk in
1720; althans den 4. Maart 1720 leenden zijne ouders van hunnen zwager
Matthias Clucker 80 patacons ten behoeve van hunnen heerzoon
Gisbertus. (Zie bijlage =C= en stamboom Clucker.) Deze vertrok in 1722
als missionaris naar Holland, werd pastoor in partibus infidelium te
Oma, d. i. Hoogmade bij Leiden, alwaar hij 11 Juli 1726 overleed.

III. 16. _Lucia Franssen_ geboren te Steyl 27 Augustus 1691.
(Doopgetuigen waren Jacques Ronck en Elisabeth Franssen.) Zij overleed
aldaar 13 April 1692.

III. 17. _Lucia Franssen_ geboren te Steyl 26 September 1692.
(Doopgetuigen waren Michael van den Schaffelt, in wiens plaats
fungeerde Joannes op Heys, en Helena Raeymaeckers.) Zij stierf op
jeugdigen leeftijd.

III. 18. _Willem Franssen_ geboren te Steyl 16 October 1693.
(Doopgetuigen waren Michael Franssen en Catharina Cuypers, echtgenoote
van Matthias op Muysemeulen, in wier plaats fungeerde Joannes
Schrijven en Catharina van Aerssen.) Hij overleed aldaar 22 Maart
1694.

III. 19. _Wendelina Franssen_ geboren te Steyl 15 Februari 1695.
(Doopgetuigen waren Joannes a Thoer en Anna Catharina Ottdam, tweede
echtgenoote van Michael van den Schaffelt te Venlo.) Zij trad in het
huwelijk 28 November 1719 te Tegelen met _Jacobus Canoy_, schepen
aldaar, wiens ouders vluchtten uit Venlo naar Kenzingen, bij Marsburg
in Baden. Waarschijnlijk is deze Jacobus aldaar geboren, hij was een
afstammeling van Bartholomeus Cano, Spaansch ridder, die met den
Hertog van Alva naar de Nederlanden kwam, was in 1567 advocaat der
Spaansche schatkist te ʼs-Gravenhage en werd in 1570 wegens zijn
katholiek geloof vergiftigd. (Bij dit huwelijk waren getuigen Willem
en Hendrik Franssen, Beatrix Ronck en Margaretha Canoy.) _Wendelina_
overleed 14 April 1759 en haar echtgenoot 7 Juli 1752, beiden te
Steyl.

Uit dit huwelijk werden 14 kinderen geboren. (Zie stamboom Canoy.)
Deze stichtten voor de zielerust hunner ouders twee jaargetijden, voor
hun vader op 12 Juli en voor hunne moeder op 1 November te houden in
de parochiekerk van St. Martinus te Tegelen.

III. 20. _Willem Franssen_ geboren te Steyl 4 Augustus 1696.
(Doopgetuigen waren Godefridus van Aerssen en Johanna Leemans.) Hij
overleed aldaar in hetzelfde jaar.

III. 21. _Wilem Franssen_ geboren te Steyl 22 Februari 1698.
(Doopgetuigen waren Franciscus Douven uit Baarlo en Anna Franssen.)
Hij huwde te Tegelen 26 November 1733 met _Beatrix Ronck_ (Getuigen
waren Henricus Ronck voor Joannes Clucker en Agatha Canoy.), die 4
Augustus 1700 te Steyl geboren werd (Zie stamboom Ronck.) en dochter
was van Caspar Ronck en Anna Keuth. (Zie stamboom Keuth.)

_Willem_ was postmeester te Tegelen (Zie bijlage =D=.) en overleed den
9. Juni 1773; zijne echtgenoote den 20. Augustus 1739, beiden te
Tegelen.

Afstammelingen dezer echtelieden hebben recht op het beneficie Keuth
te Viersen. (Zie bijlage =E=.)

III. 22. _Lucia Franssen_ geboren te Steyl 20 Augustus 1699.
(Doopgetuigen waren Nicolaus van Stockum en Maria Franssen.)

III. 23. _Henricus Franssen_ geboren te Steyl 9 Juni 1702.
(Doopgetuigen waren Jacobus Litjens en Agatha van Stockum.) Hij was
schepen van Tegelen en huwde 31 Augustus 1727 met _Anna Margaretha
Schaepkens_ (Schöpkens) uit Brüggen, Rijnland (Zie stamboom
Schaepkens.), in tegenwoordigheid van eene groote schare volks.
(Getuigen waren Willem Franssen en Agatha Deckers.) In het
huwelijksregister te Tegelen staat: Praesente junumerabili populo et
specialiter. Hij overleed 30 October 1772 en zijne echtgenoote 4 Juli
1783, beiden te Steyl.

De kinderen stichtten voor hunne ouders een jaargetijde in de
parochiekerk van St. Martinus te Tegelen, telken jare te houden op den
4. Juli.


         III. 21. =Stam van Willem Franssen.=

Uit het huwelijk van _Willem Franssen_ met _Beatrix Ronck_ sproten 2
kinderen:

IV. 24. _Godefridus Stephanus Franssen_ geboren te Tegelen 26 December
1734. (Doopgetuigen waren Henricus Jacques Ronck voor den eerw. heer
Jacobus Ronck, vicaris te Viersen, en Agatha van Stockum.) Hij stierf
in zijn geboorteplaats op jeugdigen leeftijd.

IV. 25. _Caspar Eugenius Jozef Franssen_ geboren te Tegelen 16 October
1736. (Doopgetuigen waren Henricus Franssen nomine praenobilis domini
Eugenii Josephi de Bors en Margareta Canoy nomine Maria Keuth.) Hij
was de laatste postmeester uit de familie te Tegelen, en huwde 27
November 1766 met _Anna Catharina van Aerssen_ uit Bergen (Zie
stamboomen Van Aerssen uit Bergen en Heyming uit Udem.), welk huwelijk
met toestemming van den pastoor van Tegelen ingezegend werd in de kerk
te Ayen, gemeente Bergen, door den eerw. heer Jacobus Jozef van
Aerssen, pastoor te Zieflick. (Getuigen waren de eerw. heer Petrus
van Aerssen, kanunnik te Wissen, en Petrus Antonius van Aerssen.)
_Caspar_ stierf 5 Juni 1823 en zijne echtgenoote 4 Mei 1813, beiden te
Tegelen.

Uit dezen echt ontstonden 10 kinderen, die voor hunne ouders een
jaargetijde stichtten in de parochiekerk van St. Martinus te Tegelen,
elk jaar te houden op 12 Juni.

V. 26. _Beatrix Franssen_ geboren te Tegelen 2 Januari 1768.
(Doopgetuigen waren Willem Franssen en Dorothea Heyming.) Zij trouwde
te Tegelen 26 April 1796 met _Franciscus Hermanus Holtmann_ geboren te
Uerdingen in 1776, zoon van Matthias Holtmann en Anna Maria Weggen.
(Getuigen waren Henricus Schumaecker, Jozef Franssen, Hendrina
Franssen en Christina Holtmann.) Zij overleed 18 September 1819 en
haar echtgenoot 13 December 1821, beiden te Tegelen.

V. 27. _Wilhelmus Henricus Franssen_ geboren te Tegelen 6 Juli 1769.
(Doopgetuigen waren Willem Franssen voor Gerardus van Aerssen, en
Hendrina van Aerssen voor Anna Catharina Ronck.)

V. 28. _Henricus Wilhelmus Franssen_ geboren te Tegelen 23 Augustus
1770. (Doopgetuigen waren Henricus Franssen en Hendrina van Aerssen
voor Hendrina Heyming.)

V. 29. _Maria Elisabeth Franssen_ geboren te Tegelen 2 Juli 1772.
(Doopgetuigen waren de eerw. heer Jacobus Canoy voor Petrus van
Aerssen, en Margaretha Canoy.) Zij huwde te Venray 15 Juli 1800 met
_Joannes Henricus Ruttée_ geboren te Venray 30 November 1770, zoon van
Jacobus Henricus Ruttée en Anna Christina Verblackt. Zij overleed te
Tegelen 8 November 1840 en haar echtgenoot te Venray 6 Maart 1815.

V. 30. _Jozef Franssen_ geboren te Tegelen 8 Maart 1774.
(Doopgetuigen waren Willem Franssen voor den eerw. heer Willem
Heyming, kanunnik te Kleef, en Anna Margaretha Schaepkens.) Hij
overleed aldaar 29 April 1780.

V. 31. _Anna Catharina Franssen_ geboren te Tegelen 23 Juli 1776.
(Doopgetuigen waren de eerw. heer Henricus Heyming, kanunnik van de
aartsdiaconale kerk te Wissen, en Beatrix Ronck.) Zij woonde bij haren
broeder Jacobus Godefridus aan het Kruis te Tegelen, werd waanzinnig
tot haren dood 8 October 1845.

V. 32. _Hendrina Maria Franssen_ geboren te Tegelen 4 Mei 1778.
(Doopgetuigen waren Caspar Ronck en Hendrina van Aerssen voor Maria
Elisabeth van Aerssen.) Zij trad in den echt te Tegelen 25 April 1798
met _Johan Heinrich Moubis_ geboren te Schaeg omstreeks 1758. (Zie
stamboom Moubis.) (Getuigen waren Johan Matthias Moubis en Catharina
Franssen.) Zij stierf 18 Februari 1837 en haar echtgenoot 11 September
1835, beiden te Schaeg bij Breyell.

Uit dit huwelijk werden 8 kinderen geboren: _Matthias Caspar Aloysius_
die _Maria Antonetta Canoy_ huwde, wier afstammelingen recht hebben op
de studiebeurs van Petrus van Roye, in leven pastoor te Hamont in de
Belgische Kempen, die waarschijnlijk te Weert geboren is en ze
gesticht heeft bij testament van 3 Mei 1724. (Zie stamboom Van Roye.)

V. 33. _Gerardus Jozef Franssen_ geboren te Tegelen 21 Mei 1780.
(Doopgetuigen waren Bartholomeus Canoy voor Petrus van Aerssen en
Catharina Franssen.) Hij trouwde te Schaeg omstreeks 1811 met
_Petronella Moubis_, die geboren te Schaeg, aldaar overleden in 1817.
(Zie stamboom Moubis.)

Hij was aanvankelijk zijn vader behulpzaam bij de
posterij-werkzaamheden te Tegelen. In den woeligen Franschen tijd
verloren zij in één jaar meer dan honderd paarden door den
geforceerden dienst, waarvoor hij aan de regeering schadevergoeding
vroeg, verkreeg eene audiëntie bij Z. M. den Koning van Holland, die
hem in het vooruitzicht eener gunstige beschikking stelde, welke
echter verijdeld werd door eene familie te Venlo, wier dochter hij
niet wenschte te huwen. Na eenige jaren te Tegelen gewoond te hebben,
vertrok hij naar Schaeg en werd koopman. Na overlijden zijner
echtgenoote trad hij den 5. November 1819 te Schiefbahn opnieuw in
den echt, thans met _Henrietta Jacobina Duckweiler_ geboren den 19
September 1798 te Schiefbahn, waarheen hij vertrok en tot zijnen dood
25 Februari 1845 rustig leefde. Deze echtgenoote stierf te Eitorf 4
October 1869 bij haren geestelijken zoon, die aldaar vicaris was.

Gerardus Jozef was algemeen geacht en bemind, zoowel te Schiefbahn als
elders.

V. 34. _Jacobus Godefridus Franssen_ geboren te Tegelen 3 Mei 1782.
(Doopgetuigen waren de eerw. heer Jacobus Jozef van Aerssen, pastoor
te Zieflick, en Hendrina van Aerssen voor Hendrina Sleuverts.) Hij
huwde te Tegelen 12 Februari 1824 met _Joanna Margaretha Peeters_
geboren aldaar 20 Maart 1786, dochter van Andreas Peeters en Maria
Bourgons, stierf 18 November 1863 en zijne echtgenoote 6 December
1861, beiden te Tegelen.

Hij was goedaardig en zachtzinnig van karakter, bleef bij zijn vader
zoolang deze leefde, waarvoor hem 10,000 gulden extra werden
geschonken.

V. 35. _Petrus Antonius Franssen_ geboren te Tegelen 27 Juli 1784.
(Doopgetuigen waren Bartholomeus Canoy en Hendrina van Aerssen voor
Aldegonda Schraven.)


Uit ʼt huwelijk van V. 26. _Beatrix Franssen_ met _Franz Hermann
Holtmann_ werden 6 kinderen geboren:

VI. 36. _Franz Holtmann_.

VI. 37. _Wilhelm Holtmann_, huwde met _Maria van Oelft_.

VI. 38. _Jacobus Gottfried Holtmann_ geboren te Tegelen 11 Mei 1802.
(Doopgetuigen waren Jacobus Franssen en Anna Catharina Franssen.)

VI. 39. _Johann Heinrich Holtmann_ geboren te Tegelen 31 December
1804. (Doopgetuigen waren Caspar Franssen en Maria Agnes Eskens.)

VI. 40. _Maria Henrietta Catharina Holtmann_ geboren te Tegelen 15 Mei
1808, huwde te Kaldenkirchen met _Arnold Terstappen_ geboren aldaar 2
April 1809, overleden 4 September 1876; wier afstammelingen daar nog
voortleven.

VI. 41. _Felix Caspar Clemens Heinrich Holtmann_ geboren te Tegelen 25
November 1811, overleden aldaar 17 April 1813.


Uit het huwelijk van V. 29. _Maria Elisabeth Franssen_ met _Joannes
Henricus Ruttée_ te Venray sproten 5 kinderen:

VI. 42. _Maria Dorothea Ruttée_ geboren te Vierlingsbeek omstreeks
1802, huwde te Tegelen 4 April 1829 met _Johann Heinrich Hohnen_
geboren te Schiefbahn in 1795. Hunne afstammelingen leven te
Schiefbahn nog voort.

VI. 43. _Jozef Ruttée_ trouwde met _Catharina Weinhaus_, en overleed
in 1864 te Mettmann. Uit hun huwelijk sproot eene dochter VII.
_Elisabeth_, die ook daar overleed.

VI. 44. _Jacobus Ruttée_, vertrok naar Amerika.

VI. 45. _Carolina Ruttée_.

VI. 46. _Caspar Ruttée_ geboren te Venray 22 December 1811, huwde
aldaar met _Maria Catharina Terstappen_ geboren te Kaldenkirchen in
1812. Hij overleed 10 Maart 1876 en zijne echtgenoote in 1862, beiden
te Venray.

Uit dit huwelijk werden 12 kinderen geboren, waarvan 10 op jeugdigen
leeftijd of ongehuwd stierven.

VII. 47. _Elisabeth Ruttée_ geboren te Venray 1 November 1840, huwde
aldaar in 1865 met _Matthias van de Pasch_, geboren in 1848 en
overleden aldaar 30 September 1894.

Uit hun huwelijk volgde VIII. _Joanna_ geboren te Venray 16 October
1875.

VII. 48. _Jozef Ruttée_ geboren te Venray 17 Mei 1851, huwde te
Breyell 16 Mei 1882 met _Maria Christina Terstappen_ geboren te
Breyell 20 Juli 1848, aldaar overleden 30 Mei 1903.

Uit dit huwelijk sproten 4 kinderen:

VIII. 49. _Joseph Ruttée_ geboren te Breyell 8 September 1883.

VIII. 50. _Aloysius Ruttée_ geboren te Breyell 8 Mei 1885.

VIII. 51. _Paulus Ruttée_ geboren te Breyell 29 Juli 1887.

VIII. 52. _Leonard Ruttée_ geboren te Breyell 4 November 1889.


Het huwelijk van V. 33. _Gerardus Jozef Franssen_ met zijne eerste
echtgenoote _Petronella Moubis_ werd met 2 kinderen gezegend:

VI. 53. _Eugen Franssen_ geboren te Schaeg bij Breyell in 1813. Hij
maakte als jonggezel eene wandelreis tot in Zuid-Frankrijk; huwde te
Schiefbahn 17 Mei 1836 met _Christina Mertens_ geboren te Schiefbahn
16 December 1815, en stierf aldaar 25 Augustus 1846; zijne echtgenoote
20 Juni 1890 te Corschenbroich, kreis M.-Gladbach.

VI. 54. _Heinrich Joseph Franssen_ geboren te Schaeg, die aldaar op
jeugdigen leeftijd overleed.


Uit ʼt huwelijk van VI. 53. _Eugen Franssen_ met _Christina Mertens_
volgden 5 kinderen:

VII. 55. _Josephina Franssen_ geboren te Schiefbahn 14 Februari 1837.

VII. 56. _Ferdinand Franssen_ geboren te Schiefbahn 30 December 1838,
huwde te Düren den 13 Juni 1865 met _Christina Hoverz_, grondeigenares
te Düren, geboren te Willich 12 October 1838. Hij stierf 12 October
1907 en zijne echtgenoote 4 November 1884, beiden te Düren.

VII. 57. _Joseph Richard Franssen_ geboren te Schiefbahn 28 Februari
1841 en aldaar 18 Mei 1871 overleden.

VII. 58. _Sophia Franssen_ geboren te Schiefbahn 29 April 1843, huwde
aldaar 21 Mei 1867 met _Wilhelm Mönker_ geboren 17 Augustus 1833 op
Schürkeshof te Strümp bij Lank en overleed aldaar den 17. October
1887.

VII. 59. _Elisabeth Franssen_ geboren te Schiefbahn 9 November 1845,
huwde aldaar 9 November 1872 met med. dokter _Johann Knein_ geboren
te Ingenbroich, kreis Montjoie, woonde te Corschenbroich, kreis
M.-Gladbach, alwaar beiden overleden.

Uit het huwelijk van VII. 56. _Ferdinand Franssen_ met _Christina
Hoverz_, sproten 7 kinderen:

VIII. 60. _Clara Gertrud Franssen_ geboren te Düren 17 April 1866.

VIII. 61. _Eugen Franssen_, geboren te Düren 10 November 1867, aldaar
overleden 1 Maart 1876.

VIII. 62. _Maria Johanna Franssen_ geboren te Düren 24 Juni 1870,
huwde aldaar 15 Juli 1893 met _Gerhard Johann Terheggen_ geboren te
Ostenrath 3 October 1856, wonende te Krefeld.

VIII. 63. _Richard Franssen_ geboren te Düren 24 Juni 1870, overleed
aldaar 7 April 1871.

VIII. 64. _Richard Johann Carl Franssen_ geboren te Düren 22 December
1875, apotheker te Düsseldorf, huwde 22 Juli 1904 met _Martha Reyher_
geboren te Teuchern (Saksen) 22 December 1871.

VIII. 65. _Joseph Ludwig Franssen_ geboren te Düren 18 Maart 1881.

VIII. 66. _Ferdinand Franssen_ geboren te Düren 18 Maart 1881, stierf
22 Juni 1881 aldaar.


Uit het huwelijk van VII. 58. _Sophia Franssen_ met _Wilhelm Mönker_
waren 2 kinderen:

VIII. 67. _Julia Mönker_ geboren op Schürkeshof te Strümp bij Lank 21
Mei 1868, en trouwde aldaar den 30. Augustus 1892 met _Joseph Kohtes_
grondeigenaar te Willich, geboren 1 Augustus 1865.

Hun huwelijk is met verscheidene kinderen gezegend.

VIII. 68. _Wilhelmina Mönker_ geboren op Schürkeshof te Strümp bij
Lank 28 Mei 1869, huwde 12 September 1891 met _Robert Dadder_,
architect, geboren te Krefeld 30 September 1861. Zij stierf te Krefeld
in 1892.


Uit den echt van VII. 59. _Elisabeth Franssen_ met med. dokter
_Johannes Knein_ werden 6 kinderen geboren:

VIII. 69. _Johann Richard Knein_ geboren te Corschenbroich 24
September 1873, priester gewijd te Keulen 10 Augustus 1907, vicaris te
Büsbach bij Aachen.

VIII. 70. _Johanna Catharina Eugenia Knein_ geboren te Corschenbroich,
alwaar zij overleed 20 Mei 1900.

VIII. 71. _Hermann Paulus Eugen Knein_ geboren te Corschenbroich 22
Februari 1877, priester gewijd te Keulen 15 Maart 1902, rector te
Königshof bij Krefeld.

VIII. 72. _Anna Wilhelmina Paulina Knein_ geboren te Corschenbroich 20
November 1878, aldaar overleden 2 December 1886.

 VIII. 73. _Maria Knein_ geboren te Corschenbroich.

 VIII. 74. _Ernst Heinrich Knein_ geboren te Corschenbroich 27
Augustus 1881, aldaar overleden 2 December 1890.


Uit ʼt huwelijk van VIII. 62. _Maria Johanna Franssen_ met _Gerhard
Johann Terheggen_ volgden 5 kinderen:

IX. 75. _Christina Terheggen_ geboren te Krefeld.

IX. 76. _Clara Terheggen_ geboren te Krefeld.

IX. 77. _Carl Terheggen_ geboren te Krefeld.

IX. 78. _Robert Terheggen_ geboren te Krefeld.

IX. 79. _Maria Terheggen_ geboren te Krefeld.


Uit ʼt huwelijk van VIII. 64. _Richard Johann Franssen_ met _Martha
Reyher_ zijn 2 kinderen:

IX. 80. _Maria Franssen_ geboren te Düsseldorf.

IX. 81. _Helena Clara Franssen_ geboren te Düsseldorf.


Het huwelijk van V. 33. _Gerhardus Jozef Franssen_ met zijne tweede
wederhelft _Henrietta Jacobina Duckweiler_ werd met 6 kinderen
gezegend:

VI. 82. _Wilhelm Joseph Franssen_ geboren te Schaeg in 1820, overleden
te Schiefbahn 3 Februari 1886, was president van het Kerkbestuur
aldaar.

VI. 83. _Elisabeth Franssen_ geboren te Schaeg in 1822, overleden te
Schiefbahn 19 Januari 1847.

VI. 84. _Frans Heinrich Franssen_, gondeigenaar, geboren te Schaeg 7
Juli 1824, huwde te Schiefbahn 17 October 1857 met _Anna Maria
Duckweiler_ geboren aldaar 17 Januari 1834. Hij overleed 4 Juni 1907,
zijne echtgenoote 19 Maart 1902, beiden te Schiefbahn.

VI. 85. _Caecilia Josephina Franssen_ geboren te Schaeg 22 September
1826; zij huwde te Schiefbahn 18 Maart 1848 met _Wilhelm Jacobus
Mertens_ geboren te Fischeln 14 September 1812, juwelier te Krefeld,
alwaar zij overleed 11 Mei 1903 en hij 5 December 1879.

VI. 86. _Carl Goswin Franssen_ geboren te Schiefbahn 10 Mei 1830,
priester gewijd te Keulen 30 Augustus 1856, werd benoemd tot rector te
Karrheim, Süng en Stolberg-Mühle, vervolgens tot vicaris te Eitorf, en
eindelijk den 23. October 1869 tot pastoor te Ittenbach bij
Königswinter. Hij vierde den 30. Augustus 1906 den 50. verjaardag
zijner priesterwijding, bij welke gelegenheid de aartsbisschop van
Keulen, kardinaal Fischer, hem schriftelijk gelukwenschte (Zie bijlage
=F=.), en de Duitsche keizer Wilhelm II hem vereerde met de orde van
den Rooden Adelaar 4. klas.

Deze gebeurtenis werd door zijne talrijke familie en vrienden, niet
minder door zijne parochianen, op het allerluisterrijkst gevierd. Hij
was een ijverig priester, plichtgetrouw zielverzorger en overleed 8
Juli 1910.

VI. 87. _Euphrosina Franssen_ geboren te Schiefbahn 14 November 1832.

[Illustratie: Eerw. Heer Carel Goswinus FRANSSEN.]

Uit ʼt huwelijk van VI. 84. _Franz Heinrich Franssen_ met _Anna Maria
Duckweiler_ werden 9 kinderen geboren:

VII. 88. _Margaretha Elisabeth Franssen_ geboren te Schiefbahn 27
November 1860, trouwde aldaar 13 October 1880 met _Johann Ditges_
geboren op Lautenhof te Schiefbahn 4 November 1859.

VII. 89. _Eugen Franssen_ geboren te Schiefbahn, overleed aldaar op
jeugdigen leeftijd.

VII. 90. _Eugen Franssen_ geboren te Schiefbahn 26 October 1862,
grondeigenaar, huwde te Vorst bij Kempen 12 Mei 1902 met _Anna
Fohles_, van Penningshof te Vorst, waar zij 10 Juni 1869 geboren was.

VII. 91. _Euphrosina Carolina Franssen_ geboren te Schiefbahn 27
September 1864.

VII. 92. _Maria Josephina Franssen_ geboren te Schiefbahn 4 Augustus
1866.

VII. 93. _Wilhelm Theodor Franssen_ geboren te Schiefbahn 10 Februari
1869; hij drijft paardenfokkerij en akkerbouw in het ouderlijke huis
te Schiefbahn.

VII. 94. _Maria Pia Christina Franssen_ geboren te Schiefbahn 8
Februari 1871; huwde aldaar 14 Mei 1905 met den Kassenrendant _Theodor
Knappertz_ geboren te Neuwerk 24 Juli 1868.

VII. 95. _Josephina Jacobina Franssen_ geboren te Schiefbahn 6
Februari 1875.

VII. 96. _Carl Victor Franssen_ geboren te Schiefbahn 29 Maart 1878.


Uit ʼt huwelijk van VI. 85. _Cäcilia Josephina Franssen_ met _Wilhelm
Jacobus Mertens_, sproten 13 kinderen:

VII. 97. _Eugen Joseph Mertens_ geboren te Krefeld 30 December 1848,
photograaf, trouwde aldaar 10 April 1877 met _Maria Hoppe_ geboren te
Krefeld 23 Februari 1854.

VII. 98. _Victor Mertens_ geboren te Krefeld 2 Januari 1851, professor
aan het Koninklijk Gymnasium te Bonn; hij trad in den echt 12 April
1898 met _Catharina Goetges_.

VII. 99. _Emma Mertens_ geboren te Krefeld 14 Januari 1853, huwde daar
22 Maart 1885 met _Max Otten_ geboren te Scheuern-Mühle 14 Januari
1861.

VII. 100. _Maria Mertens_ geboren te Krefeld 10 October 1855.

VII. 101. _Josephina Mertens_ geboren te Krefeld 10 October 1855.

VII. 102. _Maria Elisabeth Clementina Mertens_ geboren te Krefeld 3
April 1859; zij huwde aldaar 10 Februari 1885 met _Adolf Schmitt_
geboren in October 1860 te Oberpleis, overleed te Bochum 17 April
1905.

VII. 103. _Carl Mertens_ geboren te Krefeld, aldaar op jeugdigen
leeftijd overleden.

VII. 104. _Carl Mertens_ geboren te Krefeld 19 November 1862, huwde in
1900 met _Selma Keussen_ te Berlijn.

VII. 105. _Euphrosina Mertens_ geboren te Krefeld 13 September 1864,
huwde daar 28 Januari 1902 met Joseph Bötzkes geboren te Kindt-Schaeg;
zij overleed 16 September 1902.

VII. 106. _Ferdinand Mertens_ geboren te Krefeld 29 December 1866,
photograaf te Parijs—Aubervilliers; huwde 1 Februari 1896 met _Emilia
Klauser_ geboren in het zuiden van Baden.

VII. 107. _Otto Mertens_ geboren te Krefeld 29 December 1866,
photograaf te Parijs, huwde 20 Juni 1894 met _Victoria Gunsart_
geboren aldaar.

VII. 108. _Wilhelm Mertens_ geboren te Krefeld 8 November 1868,
photograaf aldaar, huwde 25 Mei 1901 met _Elisabeth Fahrenberg_
insgelijks uit Krefeld.

VII. 109. _Christina Mertens_ geboren te Krefeld 8 November 1870,
huwde aldaar 18 Mei 1903 met _Petrus Hoenen_ geboren 8 Augustus 1851.


Uit ʼt huwelijk van VII. 88. _Margaretha Elisabeth Franssen_ met
_Johann Ditges_ volgden 9 kinderen:

VIII. 110. _Johann Paulus Heinrich Ditges_ geboren te Schiefbahn 21
September 1881, huwde aldaar 1 October 1907 met _Catharina
Stickelbrucks_ geboren op het huis Klapdor bij Schiefbahn; waarvan
was:

IX. 111. _Johanna Elisabeth Ditges_ geboren te Schiefbahn 10 October
1908.

VIII. 112. _Wilhelm Leo Ditges_ geboren te Schiefbahn 9 Maart 1884,
ingenieur te Keulen.

VIII. 113. _Paulus Wilhelm Ditges_ geboren te Schiefbahn 13 April
1885.

VIII. 114. _Maria Eugenia Ditges_ geboren te Schiefbahn 1 April 1886.

VIII. 115. _Carl Goswin Sigismund Ditges_ geboren te Schiefbahn 5
Augustus 1887.

VIII. 116. _Augusta Eugenia Ditges_ geboren te Schiefbahn 17 Maart
1891.

VIII. 117. _Gustav Wilhelm Joseph Ditges_ geboren te Schiefbahn 23
Februari 1893.

VIII. 118. _Elisabeth Ditges_ geboren te Schiefbahn 8 Februari 1894.

VIII. 119. _Euphrosina Theodora Ditges_ geboren te Schiefbahn 11
September 1895.


Uit het huwelijk van VII. 90. _Eugen Franssen_ met _Anna Fohles_
kwamen 3 kinderen:

VIII. 120. _Jacobus Franssen_ geboren te Vorst 24 April 1903.

VIII. 121. _Maria Franssen_ geboren te Vorst 16 April 1905.

VIII. 122. _Bertha Franssen_ geboren te Vorst 14 April 1908.

Uit het huwelijk van VII. 94. _Maria Pia Christina Franssen_ met
_Theodor Knappertz_ sproot 1 kind:

VIII. 123. _Theodora Knappertz_ geboren te Neuwerk 2 October 1896.


Uit het huwelijk van VII. 97. _Eugen Joseph Mertens_ met _Maria Hoppe_
volgden 2 kinderen:

VIII. 124. _Maria Mertens_ geboren te Krefeld 11 Maart 1878, gehuwd
met _Georg Arand_, rentenier te Berlijn, waarvan was:

IX. 125. _Charlotta_ geboren te Berlijn in Juli 1908.

VIII. 126. _Eugen Mertens_ geboren te Krefeld 5 Augustus 1880,
photograaf.


Uit het huwelijk van VII. 99. _Emma Mertens_ met _Max Otten_ zijn 2
kinderen:

VIII. 127. _Alfred Otten_ geboren te Düsseldorf 28 Mei 1885.

VIII. 128. _Erich Otten_ geboren te Krefeld 28 Februari 1893.


Uit het huwelijk van VII. 102. _Maria Elisabeth Clementina Mertens_
met _Adolf Schmitt_ volgden 2 kinderen:

VII. 129. _Elisabeth Margaretha Josephina Schmitt_ geboren te Bochum 2
December 1885, daar overleden 10 December 1892.

VIII. 130. _Carl Johann Schmitt_ geboren te Bochum 14 Januari 1887.


Uit het huwelijk van VII. 106. _Ferdinand Mertens_ met _Emilia
Klauser_ werden 3 kinderen geboren:

VIII. 131. _Ferdinand Mertens_ geboren te Parijs 16 April 1897.

VIII. 132. _Catharina Mertens_ geboren te Parijs 10 Januari 1899.

VIII. 133. _Wilhelm Mertens_ geboren te Parijs 2 April 1901.


Uit het huwelijk van VII. 108. _Wilhelm Mertens_ met _Elisabeth
Fahrenberg_ sproten 2 kinderen:

VIII. 134. _Elisabeth Mertens_ geboren te Krefeld 26 April 1897.

VIII. 135. _Friedrich Wilhelm Mertens_ geboren te Krefeld 10 Maart
1908.

[Illustratie: Mgr. Casper. Joan. Hub. FRANSSEN.]

Uit den echt van V. 34. _Jacobus Godefridus Franssen_ met _Joanna
Margaretha Peeters_ waren 3 kinderen:

VI. 136. _Caspar Joannes Hubertus Franssen_ geboren te Tegelen 23
Januari 1826. Het eerste onderwijs genoot hij in zijn geboorteplaats,
daarna aan het College te Venlo, destijds onder leiding van den
ijverigen en geleerden directeur Heuvels. Zijne studiën zette hij te
Rolduc voort, besteedde tevens zijne vrije uren aan het geven van
teekenonderwijs aan de leerlingen die daar het lager onderwijs
genoten; onderwijzen was toen reeds zijn lusten zijn leven.

Na de klassen der philosophie te hebben afgemaakt, ging hij naar het
Groot Seminarie te Roermond, om zich voor het priesterlijke ambt voor
te bereiden. In 1851 den 8. December werd hij door mgr. Paredis tot
priester gewijd, die hem in hetzelfde jaar tot professor aan het
Bisschoppelijk College te Roermond benoemde, welke plaats hij als
diaken reeds waargenomen had. Met ijver en talent was hij er als
professor tot 1855 werkzaam.

Toen werden missionarissen gevraagd voor Oost-Indië. De
verdienstvolle leeraar voelde zich geroepen, om in de verre gewesten
zijn veelzijdige kennis tot heil van den Javaan te besteden. Den 17.
September 1855 begaf hij zich aan boord van het schip „Herman”
waarmede ook 6 religieuzen vertrokken, van welke eene onderweg stierf.
Zijn eerste standplaats was Soerabaja, waar hij als onderpastoor,
later als pastoor met zeer veel vrucht werkte. Hierna was hij nog op
ʼt fort Willem I op Amboina en op het eiland Flores, waar hij den
Radsja en de heele vorstelijke familie doopte. Vooral heeft hij zich
in Indië verdienstelijk gemaakt door de verspreide katholieken in
parochiën te vereenigen, alwaar hij ook de zieken, zelfs de
melaatschen, ondersteunde, troostte en verbond.

Op Timor, in de stad Koepang, stichtte hij veel nut door de hulp van
den toenmaligen stads-commandant baron de Bounam de Ryckholt. Niet
lang echter mocht hij hier verblijven, eene leverziekte maakte het
gebiedend naar Europa terug te keeren. Den 22. December 1863 scheepte
hij zich te Batavia in en landde alhier den 18. April 1864.

Den 19. Februari 1866 vertrok hij andermaal naar Batavia om er als
pastoor werkzaam te zijn, doch moest wegens zijn oude kwaal nog in
hetzelfde jaar repatrieeren en kwam den 24. Februari 1867 in het
vaderland terug.

De gedwongen rust hier te lande strekte hem tot last, waarom mgr.
Paredis hem als pastoor te Ittervoort in 1869 benoemde. Toen in 1872
te Grathem, Thorn en Ittervoort de zoo gevreesde typhus heerschte, was
het pastoor Franssen die zich onderscheidde en alle gevaren
trotseerde, de lijdenden bijstond, evenals hij in Indië had gedaan.

In 1869 benoemde paus Pius IX hem tot eere-kamerheer, als bewijs
zijner tevredenheid over het werken en priesterlijk streven van den
pastoor.

Van 1879 tot 1885 was hij als rector in het klooster St. Elisabeth te
Heythuysen met veel vrucht arbeidend.

In de drie laatste jaren zijns levens was hij rector van ʼt klooster
der Ursulienen te Grubbenvorst, waar hij den 7. Mei 1888 om 4 uur nm.
overleed. Wat hij in dat tijdsverloop heeft gewrocht kunnen alleen zij
beseffen, die hem van den vroegen morgen tot den laten avond
arbeidzaam zagen. Tot kort voor zijnen dood, dien hij voelde naderen,
gunde hij zich geene rust. Hij was een groot vereerder van den H.
Franciscus en lid der Orde van den Derden Regel.

Zijn ijver om de kinderen tot de eerste H. Communie voor te bereiden
kende geene palen, ofschoon hij toen reeds voelde dat de dood nabij
was. Tot hen richtte hij op den 1. Mei deze woorden: „Bidt niet dat de
Heer zijnen dienaar behoude, maar dat Hij hem weldra tot zich neme”.
Zaterdag den 5. Mei deed hij nog al zijne gewone bezigheden. Den
volgenden Maandag besteeg hij nog het altaar om het heilig misoffer op
te dragen, doch vreezende dat zijne krachten hem mochten begeven,
ontdeed hij zich van het priesterlijk gewaad, en begaf zich naar zijne
kamer, vervolgens naar den tuin. Allen die hem omringden sprak hij van
zijn naderend einde. Den dood zag hij onverschrokken onder de oogen.
Tegen 3 uur liet hij den e. h. kapelaan ontbieden, om hem de hh.
sacramenten toe te dienen, die hij zittende in een stoel ontving.

Na allen die hem omgaven, en vooral de weenenden te hebben getroost,
vroeg hij allen om vergiffenis, en nam daarna een hartelijk afscheid.
Na aan de omstanders verzocht te hebben het „credo” te bidden, waren
zijn laatste woorden: „Mijn God, ik dank U, ik wil sterven in het
geloof, dat ik anderen onderwezen heb”.

Zacht en onverschrokken gaf hij zijne schoone ziel aan God; wij hopen
en vertrouwen, dat Zijn dienaar het loon geniete voor het vele goede
hierop aarde gedurende zooveel jaren gesticht.

Den 11. Mei had de plechtige lijkdienst in de kerk van het klooster te
Grubbenvorst plaats, bijgewoond door talrijke vrienden, zoo
geestelijke als wereldlijke.

De lijkdienst werd gehouden door den z. e. h. deken Geenen, van Horst,
geassisteerd door den h. e. h. professor en kanunnik Russel, van
Roermond, den z. e. h. pastoor Bovens, van Beugen, en den w. e. h.
Gitmans kapelaan te Blerick.

Na den lijkdienst besteeg de z. e. h. Notermans, pastoor te Venray,
den kansel om de lijkrede uit te spreken. Als tekst koos de redenaar:
Rom. 1. 17.

In korte maar juist gekozen trekken en diepgevoelde taal, die op al de
aanwezigen indruk maakte, welke zich door snikken en tranen lucht gaf,
schetste hij den vruchtbaren en langen werkkring van den vereeuwigde,
hoe hij er steeds naar streefde om zijne veelzijdige talenten, al zijn
gaven van hart en geest dienstig te maken voor het éene doel:
„priester zijn”. En daarom was hij dan ook een priester naar Gods
hart, een priester onovertroffen in den ijver voor Gods eer.

In treffende woorden gaf hij weer, wat de kinderen en vooral de
zusters in den ontslapene verliezen. Met recht mochten zij uitroepen:
„De blijdschap is uit ons hart geweken, onze vreugdezangen zijn in
geween veranderd, want onze kroon is ons van het hoofd gevallen”. Na
van mgr. Franssen nog geschetst te hebben wat hij steeds was als gids,
als geestelijke vader, als vriend, als priester, als zielverzorger,
als weldoener voor den hulpbehoevende, riep hij hem vaarwel toe en
sloot met de troostvolle woorden: „dat zij, die anderen onderwezen
hebben, zullen schitteren als sterren aan het firmament”.

Hierop volgde de droeve gang naar den godsakker, waar het stoffelijk
overschot van den diepbetreurde aan den voet van ʼt kruis, en onder
het lommer van een treuresch, aan den schoot der aarde werd
toevertrouwd, om met dat van zoo veel maagden die daar rusten, den dag
der opstanding te verbeiden.

Zijn wensch is vervuld. Hier toch wilde hij rusten. Bewaarheid zal
worden wat een der kleinen hem hij zijn laatste naamfeest zeide:
„Dankestränen werden wir Dir an deinem bemoosten Grabeshügel noch
weihen, wenn dein reiner Engelgeist schon in höhere Sphären
aufgenommen ist”.

Het beeld van dat waarlijk krachtvol kunstenaarshoofd met zijn dicht
zilverwit haar en frissche gelaatskleur, die helderstralende oogen en
dien vriendelijken glimlach om de lippen, zullen zoo spoedig niet uit
het geheugen worden gewischt van zijne vele vereerders. Bij allen die
hem gekend hebben zal hij in dankbare herinnering blijven door zijn
stichtend voorbeeld bij zijn afsterven gegeven. Zijn dood toch was die
van een christenheld. („Memoriam” bij de familie berustende.)

VI. 137. _Joannes Jozef Hubertus Franssen_ geboren te Tegelen 10
Februari 1828, en huwde te Haelen den 17. Juli 1865 met _Joanna
Verheggen_ geboren aldaar 11 Juli 1833. Hij overleed te Buggenum 24
Mei 1893.

VI. 138. _Jozef Hubertus Franssen_ geboren te Tegelen 4 Augustus 1831,
huwde te Belfeld den 6. Juli 1857 met _Anna Catharina Beelen_ geboren
aldaar 8 Augustus 1833. Hij stierf 2 December 1888 en zijne
echtgenoote 8 April 1912, beiden te Tegelen.


Uit het huwelijk van VI. 137. _Joannes Jozef Hubertus Franssen_ met
_Joanna Verheggen_ sproten 5 kinderen:

VII. 139. _Joanna Franssen_ geboren te Buggenum 13 April 1866.

VII. 140. _Petrus Franssen_ geboren te Buggenum 9 November 1867.

VII. 141. _Jacobus Franssen_ geboren te Buggenum 7 September 1870, en
huwde te Kessel 25 Mei 1909 met _Mathilda Maria Christina van Lier_
geboren te Kessel 29 Mei 1876.

VII. 142. _Cornelia Franssen_ geboren te Buggenum 21 Augustus 1872.

VII. 143. _Helena Franssen_ geboren te Buggenum 23 November 1875.


Uit het huwelijk van VII. 141. _Jacobus Franssen_ met _Mathilda Maria
Christina van Lier_ volgden 2 kinderen:

VIII. 144. _Richardus Maria Wilhelmus Joannes Franssen_ geboren te
Haelen 4 Mei 1910.

VIII. 145. _Maria Elisabeth Joanna Hubertina Franssen_ geboren te
Haelen 10 Juli 1911.


Uit het huwelijk van VI. 138. _Jozef Hubertus Franssen_ met _Anna
Catharina Beelen_ kwamen 3 kinderen:

VII. 146. _Caspar Joannes Hubertus Franssen_ geboren te Tegelen 14 Mei
1860, architect te Roermond, alwaar hij huwde 17 Mei 1892 met _Leonie
Elisa Guillaume_ geboren te Bouillon, België, 27 Januari 1863. Hij is
een kundig architect, waarvan de vele bestaande kerkgebouwen en
gestichten bewijs geven. In 1897 behaalde hij op de tentoonstelling te
Brussel den eersten prijs voor zijn plan der Nederlandsche geloftekerk
van den h. Antonius van Padua te Blerick.

VII. 147. _Lucia Agnes Franssen_ geboren te Tegelen 18 Januari 1859,
huwde aldaar 26 September 1882 met _Leonardus Franciscus Jacobus
Coppes_ geboren te Broeckhuysenvorst 25 Maart 1857, groot industrieel,
zeer werkzaam steen- en pannenfabrikant te Venlo en Brüggen, Rhld.

VII. 148. _Henrietta Joanna Maria Franssen_ geboren te Tegelen 30
Augustus 1868, huwde aldaar 20 September 1898 met _Carl Wilhelm von
Bergh_, koopman te Venlo, geboren te Lobberich 12 Juni 1873, zoon van
Hermann Wilhelm von Bergh en Maria Receveur. (Zie stamboom Van den
Berg, later Von Bergh.)


Uit het huwelijk van VII. 146. _Caspar Joannes Hubertus Franssen_ met
_Leonie Elisa Guillaume_ werden 6 kinderen geboren:

VIII. 149. _Jozef Gustaaf Constant Franssen_ geboren te Roermond 15
April 1893.

VIII. 150. _Anna Catharina Maria Hubertina Franssen_ geboren te
Roermond 2 December 1894.

VIII. 151. _Elisabeth Jozefina Franssen_ geboren te Roermond 31
October 1897.

VIII. 152. _Caspar Joannes Hubertus Franssen_ geboren te Roermond 6
Augustus 1900.

VIII. 153. _Maximiliaan Henricus Hubertus Franssen_ geboren te
Roermond 28 Maart 1903.

VIII. 154. _Leonardus Martinus Hubertus Franssen_ geboren te Roermond
14 September 1905.


Uit het huwelijk van VII. 147. _Lucia Agnes Franssen_ met _Leonardus
Franciscus Jacobus Coppes_ zijn 9 kinderen.

VIII. 155. _Herman Jozef Maria Hubertus Coppes_ geboren te Venlo 14
Augustus 1883.

VIII. 156. _Jozefina Catharina Hubertina Coppes_ geboren te Venlo 21
Juli 1885, overleden aldaar 22 Juli 1885.

VIII. 157. _Jozefina Maria Hubertina Coppes_ geboren te Venlo 21
December 1886.

VIII. 158. _Adolphus Hubertus Jozef Coppes_ geboren te Venlo 3 Juli
1889.

VIII. 159. _Maximiliaan Hubertus Coppes_ geboren te Venlo 12 Juni
1892.

VIII. 160. _Anna Maria Coppes_ geboren te Venlo 22 Augustus 1894.

VIII. 161. _Leonardus Coppes_ geboren te Venlo 15 Juli 1896.

VIII. 162. _Robertus Coppes_ geboren te Venlo 15 Augustus 1898.

VIII. 163. _Maria Elisabeth Coppes_ geboren te Venlo 18 Maart 1901.


Uit het huwelijk van VII. 148. _Henrietta Johanna Maria Franssen_ met
_Carl Wilhelm von Bergh_ sproten 5 kinderen:

VIII. 164. _Catharina Wilhelmina Maria von Bergh_ geboren te Venlo 16
December 1899.

VIII. 165. _Cornelis Caspar Willem von Bergh_ geboren te Venlo 13
December 1900.

VIII. 166. _Maria Carolina Jozefina von Bergh_ geboren te Venlo 25
December 1902.

VIII. 167. _Anna Gerardina Elisabeth von Bergh_ geboren te Venlo 27
Februari 1904.

VIII. 168. _Jozef Hubertus Emil von Bergh_ geboren te Venlo 28 Mei
1908.


        III. 23. =Stam van Henricus Franssen.=

Uit het huwelijk van _Henricus Franssen_ met _Anna Margaretha
Schaepkens_ volgden 8 kinderen:

IV. 169. _Agatha Franssen_ geboren te Steyl 14 September 1729.
(Doopgetuigen waren Willem Franssen en Eva Cüsters.) Zij overleed
aldaar op jeugdigen leeftijd.

IV. 170. _Godefridus Franssen_ geboren te Steyl 3 October 1730.
(Doopgetuigen waren Jacobus Canoy voor Arnoldus Cüsters en Agatha van
Stockum.)

Hij studeerde voor priester en werd den 24. April 1756 door de
beheerders van een familie-beneficie in de kerk van Borren (Born) bij
Brüggen, Rijnprovincie, gesticht, tot rector dezer stichting benoemd,
na het overleggen van een stamboom, opgemaakt den 26. Juni 1574,
waaruit bleek dat zijne moeder Anna Margaretha Schöpges afstamde van
Joannes Gielen, schepen van Brüggen, en Maria, welke laatsten als
naaste verwanten, erfgenamen en opvolgers des stichters genoemd
worden. De benoeming als rector werd door den provisor der kerk den
11. Juni 1756 ingestemd en drie dagen later verleenden de schepenen
van Brüggen er hunne goedkeuring aan.

Wanneer hij gewijd werd is niet bekend. Den 8. Augustus 1759, om 9 uur
des morgens en om 3 uur des namiddags, verdedigde hij, in het
Bisschoppelijk Seminarie te Roermond, om den graad van doctor of
laureaat te verkrijgen, eenige stellingen uit de gewijde geschiedenis
in eene openbare vergadering, voorgezeten door den hoog eerw.
professor Fr. Vincentius Herffs, enz.

[Illustratie: Eerw. Heer. D^r. Godefridus FRANSSEN.]

Genoemd beneficium werd gesticht door Mathias In gen Raedt en
Christina zijne huisvrouw, die daartoe des avonds voor St. Jan Baptist
in 1528 gaven 13-1/2, bunder land, onverdeeld, gelegen in het kerspel
Borren, tot stichting eener erfelijke h. mis, ter eere van Maria en
tot lafenis hunner zielen voor eeuwig en onophoudelijk, op alle
Zondagen in de kerk van Borren aan het altaar van den h. Antonius op
te dragen, te beginnen zoodra als den „asperges” (zegen) voor de
hoogmis gegeven is. Tijdens de Fransche revolutie zijn de landerijen
verkocht, de 56 h. missen op Zon- en hoogtijdsdagen worden echter nog
telken jare gelezen.

Een priester-erfgenaam van een der beide erflaters heeft de voorkeur
om deze stichting te bedienen; zij kan ook als wijdingstitel voor
behoeftige priesters gebruikt worden.

De 13-1/2 bunder land werden aan de naaste verwanten, den schepen
Joannes Gielen en echtgenoote Maria, en Joannes In gen Hove en
echtgenoote Margaretha, in erfpacht gegeven, voor 450 valide en goede
Thalers of de waarde daarvan, in eens te betalen; en verder elk jaar
te beginnen met 1574, op het feest van st. Andreas of binnen de
veertien dagen daarna, 4 malder wintertarwe, volle Brüggensche maat.

Daar deze stichting ruim 150 jaren later niet meer voldoende was tot
onderhoud van een beneficiant, vermeerderde Carolus Philippus,
palts-graaf van den Rijn enz., dezelve, op verzoek van burgemeester en
schepenen der stad Brüggen, den 25. September 1733 met 12 bunder land.
(Zie bijlage =G=.)

Hij trad als rector af den 12. November 1760 en werd tot pastoor van
Belfeld benoemd den 1. Februari 1761.

In 1797 nam deze met nog andere priesters de wijk naar Emmerich, en
zeker zouden zij bij den overtocht van den Rijn zonder zijn moedig
gedrag in handen der Franschen, die hen achtervolgden en op hen
schoten, gevallen zijn. Van deze vlucht is nog bekend, dat hij de
eerste nacht onder houtgewas aan de Aalsbeek bij de Maas zich
verborgen had en zijn rood haar sneeuwwit geworden was. Later
teruggekeerd leefde hij verborgen in het huis aan de Mergelstraat
tusschen Belfeld en Steyl gelegen, waar hij in het geheim de h. mis
las, de h. sacramenten toediende en de kerkelijke registers bijhield.
Op het eind zijns levens was hij zoo zwaarlijvig, dat hij bijna niet
meer gaan kon. Hij overleed aldaar in 1799 of 1800 en werd te Belfeld
begraven. Door het hoog water der Maas kon men de kist in het graf
niet onder houden; bij het herbouwen der kerk is zij opgegraven en
onder het tegenwoordige kerkhofkruis gelegd. Zijne portretten in
olieverf zijn nog op het pastoreele huis te Belfeld en in het huis
Steyl te Steyl, waar hij geboren werd, aanwezig.

IV. 171. _Catharina Franssen_ geboren te Steyl 5 Januari 1732.
(Doopgetuigen waren Willem Franssen voor Henricus Schaepkens, en
Wendelina Franssen.)

IV. 172. _Petrus Franssen_ geboren te Steyl 6 Augustus 1733.
(Doopgetuigen waren Jacobus Canoy en Eva Cüsters.)

IV. 173. _Agatha Franssen_ geboren te Steyl 5 Juni 1736. (Doopgetuigen
waren Henricus Schaepkens voor Joannes Büskens en Beatrix Ronck.)

IV. 174. _Wendelina Franssen_ geboren te Steyl 3 Juli 1737.
(Doopgetuigen waren Willem Franssen voor Hermanus Cüsters, Wendelina a
Thör voor Maria Franssen.) Zij huwde te Tegelen 8 April 1771 met
_Henricus Deckers_ (Zie bijlage =H=.) die te Kevelaer den 24. October
1739 geboren was. (Zie stamboom Deckers.) (Getuigen bij het huwelijk
waren Joannes Goossens en Gertruda Nabben.) Hij vertrok later met zijn
huisgezin naar Kevelaer waar beide overleden.

Henricus Deckers was te voren weduwnaar van _Aldegonda Nabben_ geboren
te Sevenum, welk huwelijk was ingezegend den 2. Augustus 1768, toen
hij zich daar vestigde, en waar Aldegonda overleed.

Uit het eerste huwelijk van Henricus Deckers met Aldegonda Nabben was:

Petronella Deckers geboren te Sevenum 10 Augustus 1769, huwde te
Kevelaer 13 April 1796 met Joannes Dyx geboren te Kevelaer, alwaar
beiden overleden. Deze hadden een zoon:

Arnoldus Joseph Dyx geboren te Kevelaer 14 Juli 1799.


Uit het huwelijk van IV. 174. _Wendelina Franssen_ met _Henricus
Deckers_, was:

V. 175. _Joannes Godefridus Deckers_ geboren te Sevenum 21 Februari
1774, die te Tegelen 23 Augustus 1796 huwde met _Anna Catharina Canoy_
geboren te Steyl 13 November 1766. (Getuigen bij dit huwelijk waren
Jacobus Canoy voor Joannes Godefridus Canoy en Maria Agnes Canoy.)
Beiden overleden te Kevelaer.

Anna Catharina was eene dochter van Bartholomeus Canoy en Hendrina van
Aerssen. (Doopgetuigen waren de eerw. heer Jacobus Jozef Canoy voor
den eerw. heer Willem Heyming kanunnik te Kleef, en Anna Margaretha
Schaepkens.) (Zie stamboom Canoy.)


Uit dit huwelijk waren 3 kinderen:

VI. 176. _Maria Wendelina Deckers_ geboren te Kevelaer 14 Augustus
1797, huwde aldaar 26 October 1825 met _Arnoldus Joseph Dyx_, zoon van
voornoemden Joannes Dyx en Petronella Deckers.

Maria Wendelina overleed 7 Mei 1865 en Arnoldus Joseph 22 Juli 1873,
beiden te Kevelaer.

VI. 177. _Dorothea Deckers_ geboren te Kevelaer 7 Januari 1800,
overleed aldaar.

VI. 178. _Henricus Franciscus Deckers_ geboren te Kevelaer 29 Januari
1804. Hij huwde 1^o aldaar 21 Mei 1829 met _Maria Elisabeth Beyers_
die te Kevelaer 4 Maart 1802 werd geboren en aldaar 31 Mei 1837
overleed; 2^o met _Anna Margaretha Cremeren_. Hij overleed te Kevelaer
8 Februari 1857.


Uit het huwelijk van VI. 176. _Maria Wendelina Deckers_ met _Arnoldus
Joseph Dyx_ volgde.

VII. 179. _Maria Petronella Dyx_ geboren te Kevelaer 29 October 1829,
alwaar zij huwde 24 Mei 1859 met _Henricus Gerardus van Ackeren_
geboren te Cranenburg 6 Juni 1829. Zij overleed den 2. Augustus 1910
en haar echtgenoot den 2. April 1900, beiden te Kevelaer. Hunne
afstammelingen hebben recht op de studiebeurs in 1775 te Leuven
gesticht door den eerw. heer Godfried Reynders geboren te Kevelaer
1673, overleden 1783 als pastoor van Gysighem. Deze beurs werd in 1782
vergroot door een zijner bloedverwanten den eerw. heer Gerard Deckers,
president van het college en doctor in de godgeleerdheid te Leuven,
geboren te Kevelaer. (Zie stamboom Reynders.)

Uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:

VIII. 180. _Joseph Arnoldus van Ackeren_ geboren te Kevelaer 6 October
1861, huwde te Birten bij Xanten 16 Mei 1900 met _Maria Lensing_
aldaar 1 Juni 1878 geboren.

VIII. 181. _Maria Wendelina van Ackeren_ geboren te Kevelaer 15
Januari 1865.

VIII. 182. _Anna Margaretha van Ackeren_ geboren te Kevelaer 24 Mei
1866.


Uit het huwelijk van VIII. 180. _Joseph Arnoldus van Ackeren_ met
_Maria Lensing_ sproten 6 kinderen:

IX. 183. _Maria Josepha Francisca van Ackeren_ geboren te Kevelaer 31
Maart 1901.

IX. 184. _Hermina Maria van Ackeren_ geboren te Kevelaer 2 Juni 1902.

IX. 185. _Antonia Josepha van Ackeren_ geboren te Kevelaer 2 Juni
1902.

IX. 186. _Robertus Henricus Johannes van Ackeren_ geboren te Kevelaer
29 September 1903.

IX. 187. _Theresia Carolina van Ackeren_ geboren te Kevelaer 2 Maart
1906.

IX. 188. _Anna Maria van Ackeren_ geboren te Kevelaer 13 April 1907.


IV. 189. _Catharina Gertruda Franssen_ geboren te Steyl 15 October
1738. (Doopgetuigen waren Willem Franssen voor Mathias Deckers en Eva
Cüsters voor Catharina Cüsters.) Zij huwde te Tegelen 28 April 1771
met _Joannes Goossens_, burgemeester te Tegelen, geboren te Mook in
1748. Hij was zoon van Petrus Goossens en Maria Festen. (Getuigen bij
dit huwelijk waren Petrus Franssen en Joanna Goossens.) Catharina
overleed 27 Maart 1809 en haar echtgenoot 4 Juni 1834, beiden te
Steyl.

IV. 190. _Petrus Henricus Franssen_ geboren te Steyl 19 November 1740.
(Doopgetuigen waren Jacobus Canoy voor Joannes Horsten en Cornelia
Clucker.) Hij huwde te Tegelen den 31. Augustus 1777 met _Wendelina
Canoy_ geboren te Steyl 30 Augustus 1761, dochter van Bartholomeus
Canoy en Hendrina van Aerssen. (Getuigen bij het huwelijk waren
Bernardus Canoy, Theodorus Hendriks, Catharina Canoy en Petronella
Deckers.) (Zie stamboom Canoy.)

Petrus wilde aanvankelijk priester worden, maar toen hij in den
vacantietijd zijn halve nicht Wendelina Canoy te Steyl ontmoette, had
hare schoonheid hem bekoord en tot andere gedachten gebracht. Hij ging
onverwijld tot hare moeder en zei, op hare dochter wijzende: „Vrouw
Canoy, dit meisje moet U voor mij bewaren”. De moeder vroeg: „Maar
Peter wat wilt gij dan nu?” Zijn antwoord luidde: „Den toog uittrekken
en trouwen”.

Hij lag zich op den koophandel toe en trad kort daarna in den echt,
hetwelk met 12 kinderen gezegend werd, waarvan er slechts 8 gedoopt
werden. De moeder overleed bij het twaalfde. Eenigen tijd te voren was
haar door een visioen dit ongeluk voorspeld, waarbij zij zag dat men
haar in de kist legde. Zij stierf te Steyl 18 September 1793.

Nu meende Petrus zijn eerste plan, de studie, te hervatten, maar deze
vrome opwelling duurde niet lang; weldra verliefde hij zich in de
kindermeid _Catharina In de Betouw_ geboren te Amsterdam. Deze was
zijne nicht in den 3. graad, dochter van Bartholomeus In de Betouw uit
Steyl, die naar Amsterdam vertrokken was, en daar huwde met Helena van
Bommel, later terugkeerde en koster te Belfeld werd. Een harer
broeders, Jacobus, was pater in het klooster „de Wereld” te Geldern,
die na de suppressie door de Franschen, tot kapelaan van het naburig
Veert benoemd werd, waar hij zijn 25jarig verblijf feestelijk gevierd
heeft. (Zie stamboom In de Betouw.)

Hoe ook de voorkinderen, de familie en vooral de eerw. heer Bernardus
Jozef Canoy, ex-canonicus te Wissen, rector te Steyl, broeder van
Petrus eerste echtgenoote, hem dit tweede huwelijk ontrieden, hij
bleef bij zijn besluit. Het huwelijk met Catharina, nauwelijks 16
jaren oud, werd den 12. Mei 1794 te Tegelen voltrokken. (Getuigen
waren Joannes en Antonia In de Betouw.) Na het koffiedrinken had de
jonge vrouw zich verwijderd en vond men haar met de stiefkinderen op
den stoep aan het bikkelspel.

Zij schonk hem 17 kinderen, waarvan er slechts 9 gedoopt werden. Het
gezin werd door allerlei tegenspoeden in de volgende jaren bezocht. De
kinderen uit het eerste huwelijk werden successievelijk bij de meest
gegoeden der familie opgenomen, vervreemden allengskens aan hun
ouders; moeder werd lijdende aan vallende ziekte, de uitgebreide
zaak—welke bestond in ʼt beakkeren van 70 morgen hem toebehoorend
land, eene bierbrouwerij, jeneverstokerij, handel in kolen, kalk en
koloniale waren en gros, eigen schepen op de Maas, in dienst en kost
hebbende 70 knechten en meiden—kon hij bij ouder worden niet meer
overzien en staande houden. Hiertoe droegen bij een groot bankroet,
een proces met de ambtenaren over het lossen van een schip, en niet
weinig de gedurige inkwartieringen en de woeste handelingen der
Fransche soldaten. Na de revolutie heeft het Gemeentebestuur van
Tegelen hem de Kleikuilen (Potkuilen) aangeboden, doch hij wilde den
armen lieden der gemeente niet de vrijheid ontnemen van gras,
strooisel en hout daaruit te halen, hij weigerde.

Petrus Henricus overleed 3 Februari 1825 en zijn 2. echtgenoote 11
April 1836, beiden te Steyl.

Uit het eerste huwelijk van IV. 190. _Petrus Henricus_ _Franssen_ met
_Wendelina Canoy_ waren slechts 8 kinderen gedoopt:

V. 191. _Henricus Antonius Franssen_ geboren te Steyl 7 December 1778.
(Doopgetuigen waren Bartholomeus Canoy en Anna Margaretha Schaepkens.)

V. 192. _Godefridus Franssen_ geboren te Steyl 26 Februari 1781.
(Doopgetuigen waren de eerw. heer Godefridus Franssen pastoor te
Belfeld en Catharina van Aerssen voor Dorothea Heyming.)

V. 193. _Jacobus Jozef Franssen_ geboren te Steyl 27 Maart 1782.
(Doopgetuigen waren Caspar Franssen voor Henricus Deckers en Hendrina
Maria van Aerssen.) Hij huwde te Tegelen den 7. Augustus 1824 met
_Maria Catharina Bongaertz_ geboren te Steyl 19 Juli 1803, dochter van
Joannes Arnoldus Bongaertz uit Bracht, mandenmaker te Steyl, en van
Anna Gertruda Kessels. Hij overleed 6 Maart 1837 en zijne echtgenoote
12 December 1849, beiden te Steyl.

V. 194. _Joannes Henricus Franssen_ geboren te Steyl 28 Mei 1784.
(Doopgetuigen waren Bartholomeus Canoy en Catharina Goossens voor
Wendelina Franssen echtgenoote van Henricus Deckers.)

V. 195. _Anna Margaretha Catharina Franssen_ geboren te Steyl 10
October 1785. (Doopgetuigen waren Jacobus Canoy en Catharina
Goossens.) Zij huwde te Tegelen den 10. Mei 1818 met _Joannes Petrus
Gubbels_ geboren te Steyl 13 Juli 1790, zoon van Stephanus Gubbels en
Elisabeth Houba. (Zie stamboom Gubbels.) Hij was schipper, dreef
handel in kolen, veel voor eigen rekening, was kwaadaardig van
karakter. Zij overleed 6 October 1856 en haar echtgenoot 9 Juli 1865,
beiden te ʼs-Hertogenbosch.

V. 196. _Maria Dorothea Franssen_ geboren te Steyl 25 Mei 1787.
(Doopgetuigen waren Joannes Brucks voor Joannes Goossens en Catharina
van Aerssen.) Eenige jaren na het overlijden harer moeder, toen haar
vader hertrouwd was, verliet zij de ouderlijke woning, wijl zij
proeven wilde hoe het brood bij vreemden smaakt; zij werd daarbij
geholpen door de familie harer grootouders en vertrok naar Goch, waar
zij in eene kruidenierszaak kwam, om tot winkeldochter opgeleid te
worden. Zij was later in betrekking der familie Swarts te Venlo, uit
welk huis zij den 27. Juli 1825 huwde met den molenaar der Onderste
Houtmolen te Venlo _Joannes Jacobus Laurentius Engelen_ geboren te
Venlo 4 Maart 1788, zoon van Jacobus Lambertus Engelen en Elisabeth
van Kaldekerken. (Zie stamboomen Engelen en van Kaldekerken.)

Bij haar huwelijk was Jozefina Swarts, dochter van haren heer, mede
getuige. Vorenstaande echtgenooten waren eenvoudige goede lieden, ten
allen tijde bereid ieder te helpen, bijzonder stonden zij de armen met
voorliefde bij, tevens was hij een zeer groot kindervriend. Zij
overleed 17 Februari 1840 en haar echtgenoot 23 October 1850, beiden
op den Ondersten Houtmolen te Venlo.

V. 197. _Henricus Godefridus Franssen_ geboren te Steyl 9 September
1788. (Doopgetuigen waren de eerw. heer Godefridus Franssen, pastoor
te Belfeld, en Catharina Canoy.) Hij huwde te Goch 19 April 1819 met
_Francisca Josephina Johanna van Straeten_ geboren te Goch 29 April
1793, dochter van Eligius van Straeten en Maria Agnes Wilhelmina
Poell. Hij overleed 8 Maart 1862 en zijne echtgenoote 5 Mei 1876,
beiden te Xanten.

V. 198. _Gerardus Wilhelmus Franssen_ geboren te Steyl 19 Juli 1790.
(Doopgetuigen waren de eerw. heer Bernard Canoy en Catharina Goossens
voor Wendelina Franssen.) Hij werd onder Napoleon I opgeroepen voor
het leger en sneuvelde.


Uit het huwelijk van V. 193. _Jacobus Jozef Franssen_ met _Maria
Catharina Bongaertz_ waren 7 kinderen:

VI. 199. _Petrus Henricus Franssen_ geboren te Steyl 13 October 1825,
huwde te Tegelen 19 April 1852 met _Cornelia Hubertina Smits_ geboren
te Maasbree. Hij overleed 16 Mei 1860 en zijne echtgenoote 26 Augustus
1868, beiden te Tegelen.

VI. 200. _Wendelina Gertruda Franssen_ geboren te Steyl 29 Juli 1827,
trad in het klooster der eerw. zusters Ursulienen te Roermond en
ontving den kloosternaam Maria; zij onderhield getrouw den regel harer
orde, had een blij gemoed en was zeer godvruchtig; overleed aldaar 7
Augustus 1888.

VI. 201. _Joannes Hubertus Franssen_ geboren te Steyl 29 Augustus
1829, huwde te Tegelen 2 Mei 1859 met _Margaretha Smits_ geboren te
Baarlo 24 Augustus 1834; andermaal aldaar 7 October 1861 met _Sibilla
Catharina Lommes_ geboren te Kaldenkirchen 8 October 1830. Hij
overleed 25 Januari 1865 en zijne eerste echtgenoote 3 December 1860,
beiden te Steyl. De tweede echtgenoote overleed 8 Mei 1912 te
Lobberich. Uit het tweede huwelijk is:

VII. 202. _Anna Carolina Franssen_ geboren te Steyl 29 Januari, 1863
leermeesteres te Lobberich.

VI. 203. _Wilhelmus Gerardus Franssen_ geboren te Steyl 11 September
1831, overleden aldaar 22 September 1831.

VI. 204. _Godefridus Hubertus Franssen_ geboren te Steyl 10 October
1832, huwde te Tegelen 18 Februari 1865 met _Anna Gertruda Douben_
geboren te Baarlo 5 Mei 1841. Hij was koster der kapel van Steyl en
overleed 9 Mei 1903, zijne echtgenoote 12 November 1787, beiden te
Steyl.

VI. 205. _Wendelina Dorothea Franssen_ geboren te Steyl 20 October
1834, huwde te Breyell 16 Februari 1855 met _Hermanus Plöenes_ geboren
te Breyell 5 Juni 1826. Zij overleed 3 Februari 1897 en haar
echtgenoot 13 November 1882, beiden te Breyell.

VI. 206. _Jacobus Joannes Franssen_ geboren te Steyl 18 Maart 1837,
overleed aldaar 24 Juli 1838.


Uit het huwelijk van VI. 199. _Petrus Henricus Franssen_ met _Cornelia
Hubertina Smits_ zijn 3 kinderen:

VII. 207. _Jacobus Hubertus Franssen_ geboren te Tegelen 17 Mei 1853,
huwde aldaar 9 Januari 1883 met _Julia Emilia Gommans_ geboren te
Maasbree 17 Augustus 1856. Bij het ontstaan der rijwielen begon hij te
Tegelen als eenvoudig smid in ʼt klein daarin te handelen, repareeren,
verhuren en verkoopen. De zaak ging vooruit, werd naar Venlo verlegd,
waar zijn handel en fabriek zich danig uitbreidde en eene bloeiende
affaire is geworden, met een filiaal te Helmond, tevens agentschappen
in Nederland en Nederlands Indië.

VII. 208. _Petronella Gertruda Franssen_ geboren te Tegelen 14 Juni
1856, huwde aldaar 17 April 1882 met _Joannes Leenders_ geboren te
Steyl 14 Februari 1849. Hij begon te Steyl, in compagnie met zijn
broeder, eene kleine bloemkweekerij, welke later vergroot is door
bijvoeging van boomen, het aankweeken van sierstruiken en
rozenkultuur, welke thans eene winstgevende zaak geworden is.

VII. 209. _Maria Catharina Franssen_ geboren te Tegelen 25 October
1858, trad in het klooster der Arme Clarissen te St. Truyden (België)
en ontving den kloosternaam Maria Pacifique.


Uit het huwelijk van VII. 207. _Jacobus Hubertus Franssen_ met _Julia
Emilia Gommans_ kwamen 8 kinderen:

VIII. 210. _Petrus Matthias Franssen_ geboren te Tegelen 10 Februari
1884.

VIII. 211. _Joanna Cornelia Franssen_ geboren te Tegelen 15 September
1885, huwde te Venlo 6 Augustus 1912 met _Theodor Jordans_,
muziekleeraar en organist in het Collegium Albertinum te Venlo,
geboren te Neukirchen, kreis Grevenbroich, 27 April 1884, zoon van
Heinrich Jordans en Maria Gertruda Weyrauch. Uit dit huwelijk werd te
Venlo den 31 Augustus 1913 Emilia Henrica Joanna Jordans geboren.

VIII. 212. _Wilhelmus Godefridus Franssen_ geboren te Tegelen 21 April
1887, huwde te Venlo 25 Mei 1909 met _Maria Lucia Breuers_ geboren te
Venlo 5 April 1887.

VIII. 213. _Hubertina Cornelia Christina Franssen_ geboren te Tegelen
17 Augustus 1889.

VIII. 214. _Wendelina Hubertina Franssen_ geboren te Tegelen 30 Mei
1891.

VIII. 215. _Joannes Hubertus Franssen_ geboren te Tegelen 28 Mei 1893.

VIII. 216. _Hermanus Hubertus Franssen_ geboren te Tegelen 22 Mei
1895.

VIII. 217. _Maria Aldegonda Cornelia Franssen_ geboren te Venlo 12
October 1897.


Uit het huwelijk van VII. 208. _Petronella Gertruda Franssen_ met
_Joannes Leenders_ werden 10 kinderen geboren:

VIII. 218. _Matthias Petrus Hubertus Leenders_ geboren te Steyl 31 Mei
1883, huwde te Tegelen 20 Juli 1909 met _Maria Gertruda Hovens_
geboren te Tegelen 1 Januari 1883.

VIII. 219. _Maria Cornelia Hubertina Leenders_ geboren te Steyl 6 Mei
1884, trad 5 Juni 1906 te Ostende in het klooster der orde van de
Dochters van Liefde, gesticht door St. Vincentius a Paulo, ontving den
naam Soeur Julienne en legde den 27. October 1911 de h. gelofte af.

VIII. 220. _Petrus Hubertus Leenders_ geboren te Steyl 15 September
1885.

VIII. 221. _Wilhelmus Christianus Hubertus Leenders_ geboren te Steyl
24 April 1888.

VIII. 222. _Wendelina Hubertina Leenders_ geboren te Steyl 25
September 1890.

VIII. 223. _Anna Hubertina Leenders_ geboren te Steyl 13 Maart 1892.

VIII. 224. _Jacobus Hubertus Leenders_ geboren te Steyl 13 Juni 1893.

VIII. 225. _Aldegonda Cornelia Hubertina Leenders_ geboren te Steyl 11
October 1894.

VIII. 226. _Jozef Antonius Hubertus Leenders_ geboren te Steyl 29
Maart 1896.

VIII. 227. _Cornelia Maria Leenders_ geboren te Steyl 20 Juli 1897.


Uit het huwelijk van VIII. 212. _Wilhelmus Godefridus Franssen_ met
_Maria Lucia Breuers_, sproten 2 kinderen:

IX. 228. _Jacobus Franssen_ geboren te Helmond.

IX. 229. _Julia Emilia Franssen_ geboren te Helmond.


Uit het huwelijk van VIII. 218. _Matthias Petrus Hubertus Leenders_
met _Maria Gertruda Hovens_ is:

IX. 230. _Maria Hubertina Leenders_ geboren te Steyl 28 Mei 1910.


Uit het huwelijk van VI. 204. _Godefridus Hubertus Franssen_ met _Anna
Gertruda Douben_, zijn 10 kinderen:

VII. 231. _Hermanus Jacobus Franssen_ geboren te Steyl 17 Juni 1866,
huwde te Tegelen 30 April 1901 met _Gertruda Blauwen_ geboren te Steyl
29 December 1865. Hij overleed te Steyl 30 October 1910.

VII. 232. _Maria Catharina Franssen_ geboren te Steyl 25 December
1867, huwde te Tegelen 20 Juni 1892 met _Antonius Henricus Flos_
geboren te Steyl 13 November 1863, zoon van Stephanus Flos en
Margaretha Setter.

VII. 233. _Maria Gertruda Franssen_ geboren te Steyl 1 April 1870,
huwde te Tegelen 21 Januari 1898 met _Nicolaas Hawinkels_ geboren te
Steyl 27 Januari 1872, zoon van Theodorus Hawinkels en Hubertina
Faessen.

VII. 234. _Franciscus Henricus Hubertus Franssen_ geboren te Steyl 13
April 1872, overleden aldaar 13 December 1873.

VII. 235. _Hermanus Hubertus Franssen_ geboren te Steyl 23 September
1874, overleden aldaar 26 Juli 1877.

VII. 236. _Petrus Hubertus Franssen_ geboren te Steyl 14 Juni 1877,
huwde te Tegelen 1 Mei 1907 met _Jacoba Groenen_ geboren te Helden.

VII. 237. _Wendelina Petronella Hubertina Franssen_ geboren te Steyl
21 Mei 1879, huwde te Tegelen 30 April 1907 met _Hermanus Joannes de
Jong_ geboren te Bussum 16 November 1870, zoon van Henricus de Jong en
Cornelia Oostrom.

VII. 238. _Andreas Hubertus Franssen_ geboren te Steyl 23 Juli 1881,
huwde te Tegelen 11 Mei 1909 met _Maria Catharina Doesborg_ geboren te
Tegelen 7 Januari 1882.

VII. 239. _Matthias Joannes Hubertus Franssen_ geboren te Steyl 27
September 1883, huwde te Tegelen 30 April 1912 met _Petronella Jacobs_
geboren te Tegelen 4 September 1884.

VII. 240. _Anna Maria Hubertina Franssen_ geboren te Steyl 28 Mei
1886.


Uit het huwelijk van VII. 231. _Hermanus Jacobus Franssen_ met
_Gertruda Blauwen_ sproten 4 kinderen:

VIII. 241. _Anna Maria Hubertina Franssen_ geboren te Steyl 29 Januari
1902.

VIII. 242. _Anna Catharina Jacoba Franssen_ geboren te Steyl 23
Januari 1903.

VIII. 243. _Petrus Joannes Godefridus Franssen_ geboren te Steyl 3
Maart 1904.

VIII. 244. _Maria Hubertina Franssen_ geboren te Steyl 19 Februari
1908.


Uit het huwelijk van VII. 232. _Maria Catharina Franssen_ met
_Antonius Henricus Flos_ zijn 9 kinderen:

VIII. 245. _Anna Flos_ geboren te Tegelen 5 Mei 1893.

VIII. 246. _Stephanus Flos_ geboren te Tegelen 24 Augustus 1894.

VIII. 247. _Margaretha Flos_ geboren te Tegelen 8 Mei 1896.

VIII. 248. _Godefridus Flos_ geboren te Tegelen 22 Februari 1898.

VIII. 249. _Wilhelmina Flos_ geboren te Tegelen 2 Februari 1900.

VIII. 250. _Gertruda Flos_ geboren te Tegelen 31 Januari 1902.

VIII. 251. _Andreas Flos_ geboren te Tegelen 28 Februari 1904.

VIII. 252. _Maria Flos_ geboren te Tegelen 15 October 1906.

VIII. 253. _Antonius Stephanus Flos_ geboren te Tegelen 11 April 1912.


Uit het huwelijk van VII. 233. _Maria Gertruda Franssen_ met _Nicolaas
Hawinkels_ werden 8 kinderen geboren:

VIII. 254. _Theodorus Godefridus Matthias Hawinkels_ geboren te Steyl
18 Mei 1898.

VIII. 255. _Anna Hubertina Catharina Hawinkels_ geboren te Steyl 26
Augustus 1899.

VIII. 256. _Godefridus Jacobus Matthias Hawinkels_ geboren te Steyl 26
Augustus 1901.

VIII. 257. _Matthias Joannes Godefridus Hawinkels_ geboren te Steyl 11
Januari 1904.

VIII. 258. _Petrus Paulus Hawinkels_ geboren te Steyl 21 Februari
1905.

VIII. 259. _Hubertina Maria Hawinkels_ geboren te Steyl 1 October
1906.

VIII. 260. _Jacobus Hubertus Hawinkels_ geboren te Steyl 14 Mei 1908.

VIII. 261. _Gertruda Francisca Hawinkels_ geboren te Steyl 24 Juli
1909 en aldaar overleed 14 October 1909.


Uit het huwelijk van VIII. 236. _Petrus Hubertus Franssen_ met _Jacoba
Groenen_ sproot:

VIII. 262. _Godefridus Franssen_ geboren te Maastricht.


Uit het huwelijk van VIII. 237. _Wendelina Petronella Hubertina
Franssen_ met _Hermanus Joannes de Jong_ zijn 2 kinderen:

VIII. 263. _Jacobus de Jong_ geboren te Tegelen 26 Februari 1908.

VIII. 264. _Cornelis de Jong_ geboren te Tegelen 7 Maart 1909.


Uit het huwelijk van VIII. 238. _Andreas Hubertus Franssen_ met _Maria
Catharina Doesborg_ volgde:

VIII. 265. _Godefridus Jacobus Matthias Franssen_ geboren te Tegelen.


Uit het huwelijk van VI. 205. _Wendelina Dorothea Franssen_ met
_Hermann Plöenes_ sproten 8 kinderen:

VII. 266. _Catharina Plöenes_ geboren te Breyell 25 Februari 1855,
huwde te Lobberich 30 Juli 1881 met _Wilhelm Lenzen_ geboren te
Hinsbeck 18 Mei 1857.

VII. 267. _Arnold Plöenes_ geboren te Breyell 12 November 1857, huwde
aldaar 26 Januari 1883 met _Maria Niethen_ geboren te Breyell 24 Mei
1857.

VII. 268. _Gottfried Plöenes_ geboren te Breyell 28 Juli 1860, huwde
aldaar 15 September 1880 met _Anna Oehlen_ geboren te Breyell 25
November 1860.

VII. 269. _Maria Sibilla Hubertina Plöenes_ geboren te Breyell 2
November 1863, overleden aldaar 6 Februari 1866.

VII. 270. _Jacob Plöenes_ geboren te Breyell 25 December 1866,
overleden aldaar op Pinksterdag 22 Mei 1904, huwde 30 Juni 1893 met
_Anna Bremekamp_ aldaar geboren 22 Maart 1866.

VII. 271. _Maria Sibilla Plöenes_ geboren te Breyell 98 Juli 1870,
overleden aldaar 18 November 1870.

VII. 272. _Hubert Plöenes_ geboren te Breyell 13 Juli 1873, huwde
aldaar 16 September 1899 met _Anna Buschmann_ geboren te Breyell 27
Augustus 1873.

VII. 273. _Sibilla Plöenes_ geboren te Breyell 16 December 1876, huwde
te Bracht 12 Mei 1899 met _Peter Hüppertz_ geboren te Bracht 28 Mei
1870.


Uit het huwelijk van VII. 266. _Catharina Plöenes_ met _Wilhelm
Lenzen_ is:

VIII. 274. _Hermann Lenzen_ geboren te Lobberich 27 October 1881.


Uit het huwelijk van VII. 267. _Arnold Plöenes_ met _Maria Niethen_
zijn 6 kinderen:

VIII. 275. _Wendelina Plöenes_ geboren te Breyell 28 Maart 1884.

VIII. 276. _Catharina Plöenes_ geboren te Breyell 2 November 1886.

VIII. 277. _Mathilda Plöenes_ geboren te Breyell 27 Juli 1888.

VIII. 278. _Wilhelm Plöenes_ geboren te Breyell 20 Augustus 1891.

VIII. 279. _Lucia Plöenes_ geboren te Breyell 18 Juli 1893.

VIII. 280. _Leonhard Plöenes_ geboren te Breyell 5 September 1896.


Uit het huwelijk van VII. 268. _Gottfried Plöenes_ met _Anna Oehlen_
sproten 12 kinderen, waarvan 9 jeugdig overleden.

VIII. 281. _Friedrich Plöenes_ geboren te Breyell 11 November 1884.

VIII. 282. _Hubert Plöenes_ geboren te Breyell 18 November 1893.

VIII. 283. _Jacob Plöenes_ geboren te Breyell 23 Mei 1899.


Uit het huwelijk van VII. 270. _Jacob Plöenes_ met _Anna Bremekamp_
werden 3 kinderen geboren:

VIII. 284. _Leopold Plöenes_ geboren te Breyell 13 Mei 1896.

VIII. 285. _Wilhelmina Plöenes_ geboren te Breyell 24 Juli 1899.

VIII. 286. _Sibilla Plöenes_ geboren te Breyell 25 November 1900.


Uit het huwelijk van VII. 272. _Hubert Plöenes_ met _Anna Buschmann_
volgden 4 kinderen:

VII. 287. _Christina Plöenes_ geboren te Düsseldorf 12 October 1900.

VIII. 288. _Wendelina Plöenes_ geboren te Düsseldorf 19 September
1901.

VIII. 289. _Catharina Plöenes_ geboren te Düsseldorf 2 Augustus 1905.

VIII. 290. _Anna Plöenes_ geboren te Jüchen 18 Februari 1909.


Uit het huwelijk van VII. 273. _Sibilla Plöenes_ met _Peter Hüppertz_
zijn 4 kinderen:

VIII. 291. _Arnold Hüppertz_ geboren te Isselburg 12 Februari 1900.

VIII. 292. _Catharina Hüppertz_ geboren te Isselburg 23 Mei 1902.

VIII. 293. _Friedrich Hüppertz_ geboren te Isselburg 30 Januari 1905.

VIII. 294. _Maria Hüppertz_ geboren te Isselburg 14 Juni 1908.


Uit het huwelijk van V. 195. _Anna Margaretha Catharina Franssen_ met
_Joannes Petrus Gubbels_ waren 4 kinderen:

VI. 295. _Winandus Gubbels_ geboren in 1819, woonplaats onbepaald,
overleed te Steyl 25 Februari 1822.

VI. 296. _Petrus Henricus Gubbels_ geboren te Steyl 5 September 1820,
was zijn vader behulpzaam op het schip, woonde later met zijne twee
zusters te Gorinchem op den Vissersdijk, alwaar hij overleed.

VI. 297. _Henrica Gubbels_ geboren te Rotterdam 23 Februari 1823. Na
den dood van haar broeder vertrok zij met hare zuster van Gorinchem
naar Blerick, alwaar zij als kostdame in tet klooster der Goddelijke
Voorzienigheid den 30. October 1888 overleed. Zij ligt begraven onder
den muur der nieuwe St. Antoniuskerk bij de doopvont; een steenen
kruis, dat eerst op haar graf gestaan heeft, is eenige meter
verplaatst.

VI. 298. _Wendelina Gubbels_ geboren te Schiedam 28 April 1825,
overleed te Venlo in het R. K. gasthuis St. Jozef 25 Februari 1908.

Zij was zeer rijk, was gaarne, vooral in de laatste twintig jaren,
door hare naaste familie gratis opgepast, verlangde steeds alle
mogelijke liefdediensten, nam geschenken van hen aan, zou allen ook
rijkelijk in haar testament gedachtig zijn. Intusschen vergat zij bij
haar sterven de arme familie bijna geheel in het testament, waarbij
zij van haar groot fortuin, 40600 gulden benevens hare vaste goederen,
aan kerken en gestichten schonk, het overige bijna geheel aan de
echtgenoote van dr. Victor Dubois te Venlo. Deze was vroeger haar
geneesheer geworden op aanraden van een harer naaste familieleden, die
haar steeds de meeste diensten had bewezen. Voornoemde dokter heeft
haar vele jaren behandeld en daarvoor jaarlijks behoorlijk zijn
honorarium ontvangen.

De echtgenoote van den dokter is eene dochter van Willem Canoy, die
wel is waar in den 3. graad met de overledene verwant was, maar niet
tot hare eigenlijke erven behoorde. Hoe dit testament tot stand is
gekomen willen wij maar stilzwijgend voorbijgaan. (Zie bijlage =I=.)


Uit het huwelijk van V. 196. _Maria Dorothea Franssen_ met _Joannes
Jacobus Laurentius Engelen_ waren 2 kinderen:

VI. 299. _Maria Elisabeth Hubertina Engelen_ geboren op den Ondersten
Houtmolen te Venlo 18 Juni 1827, huwde te Venlo 15 Mei 1848 met
_Petrus Hubertus Michels_ geboren 10 Januari 1825, zoon van den
molenaar der Bovenste Houtmolen Petrus Henricus Michels en Anna
Sibilla Geeraedts. (Zie stamboom Michels.)

Toen zij hare liefhebbende moeder en hare jongere zuster in 1840
verloor en als eenig kind overbleef, was zij met een warm hart tot
troost en opbeuring van haren beminden vader en deelde met hem de
zorgen van het huis, waarin haar oom Petrus Engelen, vaders broeder,
weduwnaar met drie kleine kinderen eenige jaren te voren liefderijk
opgenomen was.

Maria voerde als jongedochter een godvruchtig en zedig leven, zij was
zachtzinnig en nederig, haar genot was armen en kinderen goed te doen,
haar grootste vreugde was te midden van het huisgezin te zijn. De
godsvrucht dreef haar dikwijls tot het bijwonen van de kerkelijke
diensten, voor wandeling koos zij veelal de kapel te Genooi, ter
verpoozing in huis las zij stichtelijke boeken.

Haar huwelijk werd met 9 kinderen gezegend, waarvan het oudste slechts
15 dagen leefde, en het tweede op ruim tweejarigen leeftijd verdronk.

Het echtpaar had met vele moeielijdheden en tegen spoeden te kampen,
evenwel de godsvrucht en het vertrouwen op de hulp des hemels deed hen
geen moed verliezen. Zij waren bijzondere vereerders van den h.
Antonius van Padua. Zij overleed 22 November 1887 en haar echtgenoot 9
Februari 1890, beiden op den Ondersten Houtmolen.

Hunne afstammelingen hebben recht op de studiebeurs van Henricus
Gansmald te Wanckum. (Zie stamboom Gansmald.)

VI. 300. _Hendrina Wilhelmina Engelen_ geboren op den Ondersten
Houtmolen te Venlo 12 December 1828, overleden aldaar 20 October 1840.


Uit het huwelijk van VI. 299. _Maria Elisabeth Hubertina Engelen_ met
_Petrus Hubertus Michels_ werden 9 kinderen geboren:

VII. 301. _Joannes Jacobus Laurentius Michels_ geboren te Venlo 20
October 1849, overleden aldaar 5 November 1849.

VII. 302. _Joannes Henricus Michels_ geboren te Venlo 10 December
1850, verdronken in de molenbeek bij de woning 23 Mei 1853.

VII. 303. _Matthias Hubertus Henricus Michels_ geboren te Venlo 8
Februari 1853, was aanvankelijk zijn vader behulpzaam in het
molenaarsvak, hetwelk hem later wegens ziekte verboden werd. Toen
legde hij zich toe op de bloem- en boomteelt, te gelijker tijd vond
hij grooten lust in het opgraven van Romeinsche-, Germaansche- en
Frankische grafheuvels, had genegenheid voor het verzamelen van
oudheden, maar zijne voornaamste liefhebberij was het doorsnuffelen
der oude doop- trouw- en sterfregisters om hieruit stamboomen te
vergaren.

In 1889 werd hij verzocht om met den Rijks-archivaris ʼt stadsarchief
te Venlo te helpen schiften; den 11. Juli 1900 werd hij tot
Gemeente-archivaris benoemd. Een verschil over grondeigendom bij zijne
woning, hetwelk de burgemeester niet kon toegeven, was de oorzaak dat
hem die betrekking in 1902 plotseling werd opgekondigd.

Bij koninklijk besluit van den 5. Mei 1905 werd hem door H. M. de
koningin Wilhelmina de zilveren medaille van verdiensten voor de
rijks-wetenschappelijke verzamelingen geschonken.

VII. 304. _Anna Wendelina Hubertina Michels_ geboren te Venlo 17
October 1855.

VII. 305. _Gerardus Jacobus Hubertus Michels_ geboren te Venlo 22 Mei
1859, huwde aldaar 10 Juni 1889 met _Maria Catharina Jozefina Faessen_
geboren te Venlo 17 Februari 1862, dochter van Joannes Faessen en
Catharina Brouwers.

VII. 306. _Petrus Hubertus Michels_ geboren te Venlo 20 November 1863.

VII. 307. _Gerardus Wilhelmus Michels_ geboren te Venlo 22 Januari
1866; huwde te Kessel 19 Juni 1903 met _Gertruda Janssen_ geboren
aldaar 22 September 1880.

VII. 308. _Lucia Dorothea Maria Michels_ geboren te Venlo 9 November
1868. (Doopgetuigen waren Matthias Hubertus Henricus Michels en Maria
Lucia Franssen.) Zij huwde aldaar 21 Januari 1896 met _Franciscus
Wilhelmus Hubertus Steegh_ geboren te Blerick 19 Mei 1868, zoon van
Jacobus Henricus Steegh en Maria Elisabeth Hermans. (Zie stamboom
Steegh.)

VII. 309. _Emanuel Herman Michels_ geboren te Venlo 2 November 1870.
(Doopgetuigen waren Anna Wendelina Hubertina Michels en Emanuel Herman
Peeters.) Hij huwde te Born bij Brüggen 13 October 1908 met _Joanna
Catharina Joosten_ geboren te Kessel 16 Augustus 1873, dochter van
Gerardus Casimir Joosten en Johanna Petronella Heymans.


Uit het huwelijk van VII. 305. _Gerardus Jacobus Hubertus Michels_ met
_Maria Catharina Jozefina Faessen_, sproten 4 kinderen:

VIII. 310. _Petrus Hubertus Joannes Michels_ geboren te Venlo 8 Juni
1890.

VIII. 311. _Maria Wendelina Catharina Michels_ geboren te Venlo 5 Juli
1893.

VIII. 312. _Anna Catharina Mathilda Michels_ geboren te Venlo 12 Juli
1897.

VIII. 313. _Mathilda Hubertina Jozefina Michels_ geboren te Venlo 13
September 1898.


Uit het huwelijk van VII. 307. _Gerardus Wilhelmus Michels_ met
_Gertruda Janssen_ zijn 5 kinderen:

VIII. 314. _Petrus Hubertus Gerardus Wilhelmus Michels_ geboren te
Venlo 21 Augustus 1904.

VIII. 315. _Wendelina Maria Wilhelmina Hubertina Michels_ geboren te
Venlo 1 October 1905.

VIII. 316. _Gerardus Wilhelmus Hubertus Michels_ geboren te Venlo 10
October 1906, overleden aldaar 19 Augustus 1907.

VIII. 317. _Gerardus Jozef Hubertus Michels_ geboren te Venlo 30
September 1908.

VIII. 318. _Maria Elisabeth Wilhelmina Hubertina Michels_ geboren te
Venlo 1 September 1910.


Uit het huwelijk van VII. 308. _Lucia Dorothea Maria Michels_ met
_Franciscus Wilhelmus Hubertus Steegh_, volgden 13 kinderen, waarvan 4
levenloos geboren werden en 1 een half uur na de geboorte, gedoopt
zijnde, overleed:

VIII. 319. _Henricus Jacobus Petrus Hubertus Steegh_ geboren te
Tegelen 26 April 1896.

VIII. 320. _Hubertus Petrus Angelus Michael Steegh_ geboren te Tegelen
5 Mei 1897.

VIII. 321. _Maria Elisabeth Hubertina Wendelina Steegh_ geboren te
Tegelen 9 Augustus 1898.

VIII. 322. _Elisabeth Maria Johanna Hubertina Steegh_ geboren te Venlo
1 November 1899.

VIII. 323. _Franciscus Wilhelmus Petrus Hubertus Steegh_ geboren te
Venlo 5 September 1903.

VIII. 324. _Emanuel Herman Louis Steegh_ geboren te Venlo 13 November
1904.

VIII. 325. _Frederica Lucia Hubertina Steegh_ geboren te Venlo 10
October 1905, overleden aldaar 3 September 1906.

VIII. 326. _Godefridus Gerardus Hubertus Steegh_ geboren te Venlo 26
Februari 1908.


Uit het huwelijk van VII. 309. _Emanuel Herman Michels_ met _Joanna
Catharina Joosten_ is:

VIII. 327. _Emilia Joanna Maria Michels_ geboren te Venlo 8 April
1910.


Uit het huwelijk van V. 197. _Henricus Godefridus Franssen_ met
_Francisca Josephina Johanna van Straeten_, waren 6 kinderen:

VI. 328. _Eligius Petrus Henricus Franssen_ geboren te Goch 30 Juni
1819. (Doopgetuigen waren Joannes Antonius van den Bosch en Agnes
Wilhelmina Poell.) Hij vertrok omstreeks 1851 uit Xanten, waar de
familie zich gevestigd had, met zijne twee jongere broeders naar
Amerika om den algemeenen dienstplicht in Duitschland te ontwijken,
vestigde zich te Philadelphia in den staat Pensylvanië. De broeders
kwamen later naar Xanten terug. _Eligius_ bleef in Amerika en huwde
aldaar 1 Februari 1853 met _Josephina Carters_, die een paar maanden
later aan eene hersenontsteking overleed. Hij hertrouwde dáar in 1859
met _Elisabeth Coleman_ geboren te Philadelphia 26 Februari 1836. Hij
overleed 12 Juli 1907, zijne tweede echtgenoote 9 September 1897,
beiden te Philadelphia.

VI. 329. _Ferdinand Johann Theodor Franssen_ geboren te Xanten 3
Februari 1821, overleden aldaar 22 Juni 1899.

VI. 330. _Wendelina Catharina Wilhelmina Franssen_ geboren te Xanten
19 Mei 1822, huwde te Trier(?) met een apotheker, weduwnaar met 8
zonen.

VI. 331. _Maria Antonetta Theodora Franssen_, geboren te Xanten 20
December 1823, overleden aldaar 5 Juni 1875.

VI. 332. _Wilhelm Hubert Gottfried Franssen_ geboren te Xanten 13
Maart 1827, overleden aldaar 1 October 1902.

VI. 333. _Johanna Maria Agnes Hubertina Franssen_ geboren te Xanten 24
November 1829, overleden aldaar 18 Januari 1901.


Uit het huwelijk van VI. 328. _Eligius Petrus Henricus Franssen_ met
_Elisabeth Coleman_ is:

VII. 334. _Anna Paulina Franssen_ geboren te Philadelphia 22 September
1865, huwde aldaar 2 Juli 1902 met dr. _James (Jacobus) Frederick
Coll_ geboren te Philadelphia 18 October 1872.

Uit dit huwelijk kwamen 3 kinderen:

VIII. 335. _James Frederick Coll_ geboren te Philadelphia 19 Mei 1903.

VIII. 336. _Francis Benedict Coll_ geboren te Philadelphia 24 Maart
1906.

VIII. 337. _Anna Paulina Coll_ geboren te Philadelphia 24 Maart 1906.


Uit het huwelijk van IV. 190. _Petrus Henricus Franssen_ met zijne
tweede echtgenoote _Catharina In de Betouw_ werden 9 kinderen gedoopt:

V. 338. _Wendelina Sophia Franssen_ geboren te Steyl 1 Maart 1795.
(Doopgetuigen waren Caspar In de Betouw voor Bartholomeus In de Betouw
en Hendrina van Aerssen.) Zij huwde te Tegelen 30 Augustus 1823 met
_Lodewijk Sprengers_ geboren te Niedercruchten in 1792, een zeer
bekwaam potbakker, zoon van Wilhelm Sprengers en Maria Gertruda
Scheeren. Lodewijk was weduwnaar van _Maria Catharina Lenaerts_, die
te Steyl overleed 13 Juli 1823. Bij de verdeeling der erfgoederen viel
_Wendelina Sophia_ het oud-adelijk Huis Steyl ten deel, maar het was
haren man te groot en te schoon. Hij wilde het gedeeltelijk afbreken
en verkleinen, doch daartoe was zijne echtgenoote niet te bewegen.
Eensdaags, terwijl deze in ʼt kraambed was, deed hij de woning kleiner
maken en ontdeed ze van sierlijke bogen en torens. Voor de deur in het
tuintje zijn de fondamenten nog te vinden. Heden is het huis bewoond
door de familie _Sprengers_, het uithangbord draagt de naam Huis
Steyl. Zij overleed 1 Juli 1861 en haar echtgenoot 26 Februari 1848,
beiden te Steyl.

V. 339. _Joannes Henricus Franssen_ geboren te Steyl 12 Maart 1797.
(Doopgetuigen waren Joannes Godefridus Deckers en Helena van Bommel.)
Hij overleed aldaar 20 Augustus 1808.

V. 340. _Bartholomeus Franssen_ geboren te Steyl 10 Maart 1799.
(Doopgetuigen waren Caspar In de Betouw en Maria Agnes Canoy.) Hij
schaakte _Maria Elisabeth Menten_, te Roermond geboren 15 Februari
1806, dochter van Petrus Menten en Maria Joanna Ramaekers, en bracht
haar te Venlo bij zijne halve zuster Maria Dorothea Franssen gehuwd
met Joannes Jacobus Laurentius Engelen. Zij was eene halve zuster van
den hoogeerw. heer mgr. Menten, pastoor der St. Matthiaskerk te
Maastricht. Het huwelijk werd te Roermond den 17. Maart 1835
voltrokken, alwaar zij den 22 April 1847 overleed. Ten tweede male
huwde hij te Roermond 22 Augustus 1848 met _Clara Helena Hermes_
geboren te Venlo 17 October 1814, dochter van Franciscus Hermes en
Petronella Mertens. Hij overleed 20 Augustus 1875 en zijne tweede
echtgenoote 20 Januari 1898, beiden te Roermond.

V. 341. _Wilhelmus Godefridus Franssen_ geboren te Steyl 27 April
1801. (Doopgetuigen waren Bartholomeus In de Betouw en Maria Catharina
Erkens.) Hij overleed aldaar 4 Juni 1855.

V. 342. _Agatha Franssen_ geboren te Steyl 20 April 1803.
(Doopgetuigen waren Joannes Canoy en Antonia In de Betouw.) Zij
overleed 25 Augustus 1841. Aanvankelijk woonde zij te Venlo als
winkeldochter, werd beschuldigd wegens diefstal van zilver, hetgeen
haar zinneloos maakte. Het zilver was ontvreemd door de werkvrouw die
het op het sterfbed beleed.

V. 343. _Maria Lucia Franssen_ geboren te Steyl 13 December 1806,
huwde te Tegelen 31 Mei 1834 met _Joannes Leonardus Giesen_ geboren te
Bracht 25 Mei 1800, smid, weduwnaar van _Joanna Koopmans_ die te
Tegelen 9 September 1833 overleed. Hij was zoon van Michael Giesen en
Wendelina Bongers, die beiden te Beesel overleden. Maria Lucia
overleed 20 Februari 1872 en haar echtgenoot 6 Mei 1857, beiden te
Tegelen.

V. 344. _Joannes Henricus Franssen_ geboren te Steyl 2 Januari 1810,
aldaar op jeugdigen leeftijd overleden.

V. 345. _Joannes Bernardus Franssen_ geboren te Steyl 25 April 1811,
huwde te Tegelen 19 Mei 1845 met _Anna Gertruda Sprengers_ dochter van
Lodewijk Sprengers en Maria Catharina Lenders. Uit dit huwelijk werden
op 30 Maart 1846 en op 27 October 1847 levenlooze kinderen geboren,
bij welk laatste kraambed de moeder overleed. Hij hertrouwde aldaar
22 Augustus 1848 met _Maria Christina van Leipsig_ geboren te Tegelen
8 November 1820, dochter van bakker Petrus van Leipsig en Ida Pubben.
_Franssen_ overleed 14 December 1866 en zijne tweede echtgenoote 6
Februari 1878, beiden te Tegelen.

V. 346. _Herman Jozef Franssen_ geboren te Steyl 10 Mei 1815, overleed
aldaar 9 Maart 1838.


Uit het huwelijk van V. 338. _Wendelina Sophia Franssen_ met _Lodewijk
Sprengers_ sproten 5 kinderen:

VI. 347. _Petrus Henricus Sprengers_ geboren 21 Juli 1825 te Steyl,
huwde te Tegelen 21 November 1854 met _Hendrina Hubertina Kurstjens_
geboren te Arcen 18 Januari 1832, dochter van Engelbertus Kurstjens en
Petronella Walravens. Hij overleed 12 December 1890 en zijne
echtgenoote 23 December 1904, beiden te Steyl.

VI. 348. _Maria Catharina Sprengers_ geboren te Steyl 26 November
1827, huwde te Tegelen den 11. April 1853 met _Joannes Caspar Smeets_
geboren te Kessel 6 Juli 1825, zoon van Joannes Smeets en Hendrina
Hermans. De eerstgenoemden woonden te Steyl, daarna te Venlo, waar hij
zich vestigde als tuinman. _Marie Catharina_ overleed te Venlo 12
Maart 1906.

VI. 349. _Ursula Hubertina Spengers_ geboren te Steyl 11 October 1829,
huwde te Tegelen 24 April 1851 met _Franciscus Xaverius Cleophas_
geboren te Beek bij Erkelens 14 Maart 1819. Zij overleed 16 April 1883
en haar echtgenoot 18 Maart 1891, beiden te Steyl. Hij was een zoon
van Franciscus Henricus Cleophas uit Westerhoven, Noord-Brabant, en
Anna Sibilla Breyel uit Beek bij Erkelens, die te Tegelen 3 Januari
1819 huwden. Zijn grootouders van vaderszijde waren Petrus Cleophas en
Wendelina van der Weyst, en van moederszijde Franciscus Zacharias
Breyel en Anna Gertruda Kappers.

VI. 350. _Maria Helena Sprengers_ geboren te Steyl 13 Februari 1832,
huwde te Tegelen 2 Mei 1859 met _Petrus Matthias Thurlings_ geboren te
Steyl 11 Februari 1827, zoon van Leonardus Thurlings en Anna Catharina
Kamphouzen. De eerstgenoemden woonden te Steyl, later te Swalmen, waar
hij zich als potbakker vestigde en een zeer bedreven maker van beelden
en tuinsieraden van kleiaarde was. Maria Helena overleed 27 December
1895 en haar echtgenoot 26 October 1903, beiden te Swalmen.

VI. 351. _Maria Jacoba Lucia Hubertina Sprengers_ geboren te Steyl 5
November 1834, huwde te Tegelen 13 October 1856 met _Wilhelmus Petrus
Kuypers_ geboren te Venlo 13 Maart 1828, zoon van Gerardus Kuypers en
Elisabeth van Lier. Maria overleed 5 Juni 1862 en haar echtgenoot 1
Februari 1858, beiden te Steyl.


Uit het huwelijk van VI. 338. _Petrus Henricus Sprengers_ met
_Hendrina Hubertina Kurstjens_ zijn 8 kinderen:

VII. 352. _Louis Godfried Engelbert Sprengers_ geboren te Steyl 24
October 1855, hoofdonderwijzer te Koedoes, Java.

VII. 353. _Beatrix Petronella Hubertina Sprengers_ geboren te Steyl 21
October 1857.

VII. 354. _Wendelina Maria Catharina Hubertina Sprengers_ geboren te
Steyl 3 April 1859, huwde te Tegelen 1 Mei 1889 met _Andreas Hubertus
Peerboom_, hoofdonderwijzer te Reek bij Grave, die te Gulpen geboren
is 6 Februari 1854, zoon van Joannes Hubertus Peerboom en Maria
Somers. Wendelina overleed te Reek 17 April 1906.

VII. 355. _Caspar Engelbertus Hubertus Sprengers_ geboren te Steyl 29
November 1860.

VII. 356. _Franciscus Hubertus Sprengers_ geboren te Steyl 19 Januari
1868, aldaar overleden 20 Januari 1868.

VII. 357. _Petrus Hubertus Louis Sprengers_ geboren te Steyl 7 Mei
1869, slager, huwde te Tegelen 28 November 1905 met _Maria Sibilla
Kurstjens_ geboren te Tegelen 3 Augustus 1880.

VII. 358. _Anna Hubertina Sprengers_ geboren te Steyl 11 Juni 1871.

VII. 359. _Matthias Hubertus Sprengers_ geboren te Steyl 13 Januari
1876, boekhouder, huwde te Tegelen 5 Februari 1906 met _Helena
Hubertina Thurlings_ geboren te Steyl 26 October 1879.


Uit het huwelijk van VII. 354. _Wendelina Maria Catharina Hubertina
Sprengers_ met _Andreas Hubertus Peerboom_ werden 4 kinderen geboren:

VIII. 360. _Henriette Gertruda Maria Peerboom_ geboren te Reek 3 Mei
1890.

VIII. 361. _Lodewijk Hubertus Petrus Peerboom_ geboren te Reek 29 Mei
1891.

VIII. 362. _Petrus Gerardus Hubertus Maria Peerboom_ geboren te Reek
14 September 1893.

VIII. 363. _Wendelina Hubertina Maria Peerboom_ geboren te Reek 23
Augustus 1895.


Uit het huwelijk van VII. 357. _Petrus Hubertus Louis Sprengers_ met
_Maria Sibilla Kurstjens_ volgden 4 kinderen:

VIII. 364. _Beatrix Petronella Hendrina Sprengers_ geboren te Tegelen
23 Juni 1906.

VIII. 365. _Henriette Anna Hubertina Maria Sprengers_ geboren te
Tegelen 19 Juli 1907.

VIII. 366. _Anna Wilhelmina Maria Sprengers_ geboren te Tegelen 2
December 1908.

VIII. 367. _Wendelina Anna Hendrina Maria Sprengers_ geboren te
Tegelen 5 April 1910.


Uit het huwelijk van VII. 359. _Matthias Hubertus Sprengers_ met
_Helena Hubertina Thurlings_ zijn 3 kinderen:

VIII. 368. _Petrus Theodorus Louis Hubertus Sprengers_ geboren te
Steyl 5 December 1906.

VIII. 369. _Anna Maria Hendrina Sprengers_ geboren te Steyl 26
December 1908.

VIII. 370. _Theodorus Petrus Hubertus Sprengers_ geboren te Steyl 29
Juli 1910.


Uit het huwelijk van VI. 348. _Maria Catharina Sprengers_ met _Joannes
Caspar Smeets_ zijn 7 kinderen:

VII. 371. _Joannes Ludovicus Hubertus Smeets_ geboren te Steyl 30
Januari 1854, huwde te Venlo 26 Juni 1888 met _Joanna Antonetta
Bexkens_ geboren te Broekhuysenvorst 28 April 1862, dochter van Petrus
Henricus Bexkens en Joanna Vorstermans. Joannes Ludovicus Hubertus
begon te Venlo, na de ontmantelling der vesting, buiten de
Roermondschepoort eene kleine bloemkweekerij, welke hij later
vergrootte en thans eene voorspoedige zaak is, wiens kransen,
bouquetten en andere sieraden van levende bloemen zeer in den smaak
vallen.

VII. 372. _Petrus Joannes Jozef Hubertus Smeets_ geboren te Venlo 23
Maart 1856, huwde te Grubbenvorst 30 December 1910 met Joanna Janssen
geboren te Maashees—Overloon 14 December 1871, dochter van Joannes
Janssen en Joanna Heynen.

VII. 373. _Franciscus Hubertus Smeets_ geboren te Venlo 12 April 1858,
huwde aldaar 27 Mei 1912 met _Maria Catharina Borgstein_ geboren te
Culenborg 12 Februari 1867, dochter van Joannes Borgstein en Catharina
Knoop.

VII. 374. _Maria Wendelina Smeets_ geboren te Venlo 11 Juli 1860,
overleden aldaar 17 Maart 1865.

VII. 375. _Joannes Andreas Hubertis Smeets_ geboren te Venlo 9 April
1863, overleden aldaar 17 Maart 1865.

VII. 376. _Maria Jozefina Hubertina Smeets_ geboren te Venlo 10 Mei
1866, huwde aldaar 9 November 1898 met _Petrus Hubertus Notermans_
geboren te Maasbree 29 September 1865.

VII. 377. _Maria Lucia Hubertina Smeets_ geboren te Venlo 26 Februari
1870, huwde 12 April 1904 met _Theodorus Hubertus Donders_ geboren
aldaar 18 Augustus 1870.


Uit het huwelijk van VII. 371. _Joannes Ludovicus Hubertus Smeets_ met
_Joanna Antonetta Bexkens_ werden 9 kinderen geboren:

VIII. 378. _Joanna Maria Catharina Hubertina Smeets_ geboren te Venlo
13 Mei 1889, overleden aldaar 2 Augustus 1889.

VIII. 379. _Anna Catharina Hubertina Smeets_ geboren te Venlo 4 Juli
1890, overleden aldaar 4 Maart 1891.

VIII. 380. _Caspar Jozef Hubertus Smeets_ geboren te Venlo 27 Januari
1892.

VIII. 381. _Jozefina Joanna Catharina Hubertina Smeets_ geboren te
Venlo 5 Juli 1894.

VIII. 382. _Caspar Antonius Henricus Hubertus Smeets_ geboren te Venlo
6 April 1896.

VIII. 383. _Franciscus Antonius Hubertus Smeets_ geboren te Venlo 14
November 1897.

VIII. 384. _Maria Catharina Gertruda Smeets_ geboren te Venlo 15 Maart
1900.

VIII. 385. _Caspar Petrus Hubertus Smeets_ geboren te Venlo 1 November
1901.

VIII. 386. _Theodorus Antonius Hubertus Smeets_ geboren te Venlo 27
April 1908, overleden aldaar 27 December 1908.


Uit het huwelijk van VII. 376. _Maria Jozefina Hubertina Smeets_ met
_Petrus Hubertus Notermans_ sproten 3 kinderen:

VIII. 387. _Matthias Caspar Hubertus Antonius Notermans_ geboren te
Blerick 10 October 1899.

VIII. 388. _Christina Joanna Maria Notermans_ geboren te Blerick 25
Maart 1901.

VIII. 389. _Caspar Jozef Antonius Notermans_ geboren te Blerick 14
Januari 1903.


Uit het huwelijk van VI. 349. _Ursula Hubertina Sprengers_ met
_Franciscus Xaverius Cleophas_ volgden 8 kinderen:

VII. 390. _Wendelina Agnes Hubertina Cleophas_ geboren te Steyl 16
Maart 1852.

VII. 391. _Maria Hubertina Agnes Cleophas_ geboren te Steyl 15 Juni
1853.

VII. 392. _Ludovicus Henricus Hubertus Cleophas_ geboren te Steyl 6
Februari 1855, huwde te Tegelen 23 September 1890 met _Maria Jozefina
Hubertina Elisabeth Vos_ geboren te Maastricht 19 Maart 1856, dochter
van Joannes Clemens Hubertus Vos en Maria Rosa Hubertina Collette.
Maria Cleophas-Vos overleed te Steyl 1 September 1899. Ludovicus huwde
andermaal te Tegelen 20 Januari 1903 met _Maria Catharina Gertruda
Dings_ geboren te Belfeld 21 September 1863, dochter van Wilhelmus
Hubertus Dings en Anna Catharina van der Heyden.

VII. 393. _Maria Lucia Hubertina Cleophas_ geboren te Steyl 29 Maart
1857, aldaar 14 September 1873 overleden.

VII. 394. _Leonardus Henricus Hubertus Cleophas_ geboren te Steyl 11
Januari 1959; huwde te Tegelen 12 November 1895 met _Angelina
Hubertina Görtz_, geboren te Roermond 26 Januari 1863, dochter van
Petrus Görtz en Joanna Martina Timmermans.

VII. 395. _Maria Jozefina Hubertina Cleophas_ geboren te Steyl 16
October 1860.

VII. 396. _Gerardus Hubertus Cleophas_ geboren te Steyl 18 Juni 1863;
huwde te Tegelen 6 Februari 1893 met _Maria Ernestina Antonetta
Paulina Simonart_ geboren te Oostacker 10 Juni 1872, dochter van Emir
Bartholomeus Carolus Maria Simonart en Maria Christina Hubertina
Moubis. Hunne afstammelingen hebben recht op de bladz. 17 V. 32.
genoemde studiebeurs van den eerw. heer Petrus van Roye. (Zie stamboom
van Roye.) Maria Cleophas-Simonart overleed te Steyl den 21. December
1912.

VII. 397. _Franciscus Xaverius Hubertus Cleophas_ geboren te Steyl 11
December 1867.


Uit het huwelijk van VII. 392. _Ludovicus Henricus Hubertus Cleophas_
met _Maria Jozefina Hubertina Elisabeth Vos_ zijn 2 kinderen:

VIII. 398. _Maria Jozefina Antonia Wendelina Cleophas_ geboren te
Steyl 30 December 1892.

VIII. 399. _Maria Gerardus Antonius Hubertus Cleophas_ geboren te
Steyl 25 Januari 1894.


Uit het huwelijk van VII. 394. _Leonardus Henricus Hubertus Cleophas_
met _Angelina Hubertina Görtz_ kwamen 2 kinderen:

VIII. 400. _Franciscus Antonius Hubertus Cleophas_ geboren te Steyl 11
Januari 1900.

VIII. 401. _Leonardus Hubertus Petrus Cleophas_ geboren te Steyl 28
Februari 1903.


Uit het huwelijk van VII. 396. _Gerardus Hubertus Cleophas_ met _Maria
Ernestina Antonetta Paulina Simonart_ werden 10 kinderen geboren:

VIII. 402. _Bernardina Louisa Maria Hubertina Cleophas_ geboren te
Steyl 24 Januari 1894.

VIII. 403. _Maria Wendelina Jozefina Hubertina Cleophas_ geboren te
Steyl 24 September 1895.

VIII. 404. _Paulina Maria Hubertina Agnes Cleophas_ geboren te Steyl
23 October 1896.

VIII. 405. _Franciscus Bartholomeus Hubertus Cleophas_ geboren te
Steyl 27 September 1899.

VIII. 406. _Antonius Gerardus Hubertus Cleophas_ geboren te Steyl 17
April 1901.

VIII. 407. _Henrica Maria Hubertina Cleophas_ geboren te Steyl 8 Juli
1902.

VIII. 408. _Jozef Gerardus Hubertus Cleophas_ geboren te Steyl 15
September 1903.

VIII. 409. _Louisa Maria Hubertina Cleophas_ geboren te Steyl 9
Februari 1905.

VIII. 410. _Gerardus Hubertus Petrus Cleophas_ geboren te Steyl 28
Maart 1906.

VIII. 411. _Matthias Gerardus Hubertus Cleophas_ geboren te Steyl 4
Augustus 1907, overleden aldaar 14 October 1907.


Uit het huwelijk van VI. 350. _Maria Helena Sprengers_ met _Petrus
Matthias Thurlings_ zijn 5 kinderen:

VII. 412. _Joannes Ludovicus Thurlings_ geboren te Steyl 24 April
1860; huwde te Swalmen 27 April 1894 met _Maria Catharina van
Buggenum_ geboren te Swalmen 27 Januari 1865.

VII. 413. _Anna Wendelina Hubertina Thurlings_ geboren te Steyl 8
Januari 1861.

VII. 414. _Wendelina Hubertina Thurlings_ geboren te Swalmen 4
Augustus 1864, huwde aldaar 26 April 1895 met _Carolus Balthazar
Geraedts_ geboren te Swalmen 8 November 1867.

VII. 415. _Franciscus Xaverius Thurlings_ geboren te Swalmen 2 Januari
1866.

VII. 416. _Maria Hubertina Thurlings_ geboren te Swalmen 30 Maart
1869, huwde aldaar 23 November 1900 met _Joannes Hubertus Brabander_
geboren te Heythuysen 9 Maart 1869.


Uit het huwelijk van VII. 414. _Wendelina Hubertina Thurlings_ met
_Carolus Balthazar Geraedts_ sproten 7 kinderen:

VIII. 417. _Petrus Matthias Geraedts_ geboren te Swalmen 25 Maart
1896.

VIII. 418. _Joannes Theodorus Geraedts_ geboren te Swalmen 23 Mei
1897.

VIII. 419. _Ludovicus Joannes Geraedts_ geboren te Swalmen 13 Augustus
1898.

VIII. 420. _Theodorus Gerardus Geraedts_ geboren te Swalmen 9 April
1900.

VIII. 421. _Maria Helena Geraedts_ geboren te Swalmen 7 September
1901, aldaar 26 Juli 1902 overleden.

VIII. 422. _Wilhelmus Hubertus Geraedts_ geboren te Swalmen 12 Januari
1903 overleden aldaar 21 Juli 1903.

VIII. 423. _Helena Elisabeth Geraedts_ geboren te Swalmen 14 Juni
1906.


Uit het huwelijk van VII. 416. _Maria Hubertina Thurlings_ met
_Joannes Hubertus Brabander_ volgden 2 kinderen:

VIII. 424. _Matthias Petrus Brabander_ geboren te Swalmen 15 September
1901.

VIII 425. _Petrus Wilhelmus Hubertus Brabander_ geboren te Swalmen 26
October 1904.


Uit het huwelijk van VI. 351. _Maria Jacoba Lucia Hubertina Sprengers_
met _Wilhelmus Petrus Kuypers_ is:

VII. 426. _Ludovicus Joannes Hubertus Kuypers_ geboren te Steyl 13
November 1857, die huwde te Tegelen 26 April 1892 met _Anna Gertruda
Hubertina Görtz_ geboren te Roermond 28 October 1864, dochter van
Petrus Görtz en Joanna Martina Timmermans.

Uit dit huwelijk werden 8 kinderen geboren:

VIII. 427. _Maria Hubertina Angelina Kuypers_ geboren te Steyl 20
Januari 1893.

VIII. 428. _Wilhelmus Antonius Hubertus Kuypers_ geboren te Steyl 16
Februari 1894.

VIII. 429. _Petrus Henricus Hubertus Kuypers_ geboren te Steyl 12
Februari 1895.

VIII. 430. _Petrus Hubertus Kuypers_ geboren te Steyl 27 Juni 1896.

VIII. 431. _Angelina Lucia Hubertina Kuypers_ geboren te Steyl 9 April
1899.

VIII. 432. _Gerardus Louis Hubertus Kuypers_ geboren te Steyl 7 Juli
1900.

VIII. 433. _Louis Hubertus Kuypers_ geboren te Steyl 12 Augustus 1901.

VIII. 434. _Matthias Jozef Hubertus Kuypers_ geboren te Steyl 1
September 1907.


Uit het huwelijk van V. 340. _Bartholomeus Franssen_ met de 1.
echtgenoote _Maria Elisabeth Menten_ kwamen 4 kinderen:

VI. 435. _Wilhelmus Franssen_ geboren te Roermond 12 Mei 1837, aldaar
denzelfden dag overleden.

VI. 436. _Maria Franssen_ geboren te Roermond 7 Juli 1840.

VI. 437. _Petronella Franssen_ geboren te Roermond 8 December 1841,
overleden aldaar 11 September 1842.

VI. 438. _Henrietta Franssen_ geboren te Roermond 11 November 1846,
aldaar 6 Augustus 1847 gestorven.


Uit het huwelijk van V. 340. _Bartholomeus Franssen_ met de 2.
echtgenoote _Clara Helena Hermes_ sproten 2 kinderen:

VI. 439. _Anna Franssen_ geboren te Roermond 7 September 1849, aldaar
26 Maart 1852 overleden.

VI. 440. _Laurentia Franssen_ geboren te Roermond 2 Januari 1853.


Uit het huwelijk van V. 343. _Maria Lucia Franssen_ met _Joannes
Leonardus Giesen_ zijn 5 kinderen:

VI. 441. _Petrus Michael Hubertus Giesen_ geboren te Tegelen 29 Mei
1835, huwde aldaar 9 Mei 1870 met _Maria Hubertina Nooten_ geboren te
Tegelen 8 September 1840, dochter van Theodorus Nooten en Maria
Catharina Driessen. Hij overleed 18 Februari 1895, en zij 23 Juni
1911, beiden te Tegelen.

VI. 442. _Joannes Jozef Hubertus Giesen_ geboren te Tegelen 17 Januari
1838, huwde aldaar 25 Januari 1869 met _Agatha Hubertina Wellens_
geboren te Tegelen 7 April 1839, dochter van Joannes Wellens en
Elisabeth Schell. Hij overleed te Tegelen 21 Augustus 1891.

VI. 443. _Joanna Wendelina Hubertina Giesen_ geboren te Tegelen 23
Juli 1840, overleden aldaar 26 December 1840.

VI. 444. _Lambertus Hubertus Giesen_ geboren te Tegelen 20 Juni 1842,
stierf aldaar 26 Februari 1843.

VI. 445. _Joanna Hubertina Giesen_ geboren te Tegelen 8 Februari 1847,
huwde aldaar 9 April 1872 met _August Willemsen_ geboren te Tegelen 16
Maart 1846, zoon van Wilhelmus Willemsen en Joanna Hubertz.


Uit het huwelijk van VI. 441. _Petrus Michael Hubertus Giesen_ met
_Maria Hubertina Nooten_ volgden 6 kinderen:

VII. 446. _Leonardus Theodorus Giesen_ geboren te Tegelen 20 Maart
1871.

VII. 447. _Maria Christina Giesen_ geboren te Tegelen 8 Juli 1873.

VII. 448. _Theodorus Petrus Giesen_ geboren te Tegelen 20 September
1875.

VII. 449. _Lucia Maria Giesen_ geboren te Tegelen 18 Januari 1878.

VII. 450. _Gertruda Agatha Giesen_ geboren te Tegelen 12 Mei 1880,
trad in het klooster der Goddelijke Voorzienigheid te Steyl, is later
overgeplaatst naar Blerick, en ontving den kloosternaam _Generosia_.

VII. 451. _Joannes Jacobus Giesen_ geboren te Tegelen 10 November
1882.


Uit het huwelijk van VI. 442. _Joannes Jozef Hubertus Giesen_ met
_Agatha Hubertina Wellens_ zijn 8 kinderen:

VII. 452. _Maria Lucia Giesen_ geboren te Tegelen 24 Mei 1869.

VII. 453. _Maria Hubertina Elisabeth Giesen_ geboren te Tegelen 23 Mei
1870, huwde aldaar 1 October 1901 met _Gerardus Hubertus Thissen_
geboren te Vierlingsbeek 1 Januari 1872.

VII. 454. _Joanna Hubertina Giesen_ geboren te Tegelen 27 Januari
1872, overleden aldaar 4 April 1900.

VII. 455. _Leonardus Matthias Hubertus Giesen_ geboren te Tegelen 4
October 1873, huwde aldaar 25 November 1907 met _Helena Catharina
Ketels_ geboren te Belfeld 6 Januari 1879.

VII. 456. _Joannes Augustinus Hubertus Giesen_ geboren te Tegelen 10
Juli 1875, huwde aldaar 3 October 1905 met _Christina Gertruda
Hubertina van den Broeck_ geboren te Tegelen 28 Mei 1872.

VII. 457. _Louis Jozef Hubertus Giesen_ geboren te Tegelen 27 December
1876.

VII. 458. _Jacobus Hubertus Giesen_ geboren te Tegelen 19 Februari
1879.

VII. 459. _Wilhelmus Hubertus Giesen_ geboren te Tegelen 19 Augustus
1880.


Uit het huwelijk van VII. 453. _Maria Hubertina Elisabeth Giesen_ met
_Gerardus Hubertus Thissen_ werden 6 kinderen geboren:

VIII. 460. _Jacobina Hubertina Agatha Thissen_ geboren te Bracht 29
Juli 1902.

VIII. 461. _Petrus Hubertus Jozef Thissen_ geboren te Bracht 17
Januari 1904.

VIII. 462. _Gerardus Hubertus Jacobus Thissen_ geboren te Bracht 10
Januari 1905.

VIII. 463. _Hubertina Petronella Ida Thissen_ geboren te Bracht 2
Maart 1906.

VIII. 464. _Hubertina Louisa Joanna Thissen_ geboren te Bracht 4
Februari 1908.

VIII. 465. _Hubertus Gerardus Antonius Thissen_ geboren te Bracht 17
Juni 1909.


Uit het huwelijk van VII. 455. _Leonardus Matthias Hubertus Giesen_
met _Helena Catharina Ketels_ sproten 2 kinderen:

VIII. 466. _Agatha Henrica Jozefina Giesen_ geboren te Tegelen 23
Februari 1909.

VIII. 467. _Jozef Joannes Henricus Giesen_ geboren te Tegelen 14
December 1910.


Uit het huwelijk van VI. 445. _Joanna Hubertina Giesen_ met _August
Willemsen_ volgden 10 kinderen:

VII. 468. _Wilhelmus Hubertus Willemsen_ geboren te Tegelen 4 Maart
1873, huwde te Chênée 5 Juni 1897 met _Marguérite Trillet_ geboren te
Luik 15 Juli 1874.

VII. 469. _Petrus Leonardus Hubertus Willemsen_ geboren te Tegelen 26
Juli 1874.

VII. 470. _Lucia Maria Agatha Willemsen_ geboren te Tegelen 25 Maart
1876, huwde te Chênée 12 October 1901 met _Louis Huybrechts_ geboren
te Coursel 22 November 1879.

VII. 471. _Joanna Maria Wilhelmina Willemsen_ geboren te Tegelen 25
Maart 1876, huwde te Bressoux 5 Januari 1901 met _Jean Matthieu
Humblet_ geboren te Fouron le Comte 30 Maart 1875.

VII. 472. _Antonius Hubertus Willemsen_ geboren te Tegelen 21 Augustus
1878, huwde te Luik 25 Mei 1907 met _Caroline Kuppers_ geboren te Luik
18 April 1881.

VII. 473. _Wynand Hubert Willemsen_ geboren te Seraing 4 Augustus
1880, huwde te Bressoux 4 Juni 1904 met _Marguérite Piedboeuf_ geboren
te Jupille 14 Mei 1879.

VII. 474. _Marie Hubertine Emilie Willemsen_ geboren te Borgerhout bij
Antwerpen 24 Maart 1882, huwde te Luik 5 Januari 1907 met _Emile
Labuchère_ geboren te Luik 24 Maart 1884.

VII. 475. _Etienne André Joseph Willemsen_ geboren te Luik 1 December
1884.

VII. 476. _Marie Hubertine Willemsen_ geboren te Luik 13 Juli 1887.

VII. 477. _Pierre Joseph Willemsen_ geboren te Luik 30 Maart 1890.


Uit het huwelijk van VII. 468. _Wilhelmus Hubertus Willemsen_ met
_Marguérite Trillet_ kwamen 6 kinderen:

VIII. 478. _Anne Joséphine Willemsen_ geboren te Bressoux 9 Maart
1878.

VIII. 479. _Jean Joseph Willemsen_ geboren te Bressoux 18 Juli 1899,
overleden aldaar 8 Juni 1902.

VIII. 480. _Léonardine Hubertine Willemsen_ geboren te Bressoux 2
Februari 1901.

VIII. 481. _Victor Guillaume Willemsen_ geboren te Bressoux 2 Maart
1904.

VIII. 482. _Céline Marguérite Willemsen_ geboren te Bressoux 27
December 1906.

VIII. 483. _Rose Guillemette Joséphine Hubertine Willemsen_ geboren te
Bressoux 1 Mei 1909.


Uit het huwelijk van VII. 470. _Lucia Maria Agatha Willemsen_ met
_Louis Huybrechts_ zijn 3 kinderen:

VIII. 484. _Clément Jean Huybrechts_ geboren te Chênée 15 September
1902.

VIII. 485. _Guillaume August Huybrechts_ geboren te Bressoux 15 April
1904.

VIII. 486. _Jeanne Hubertine Huybrechts_ geboren te Chênée 31 Januari
1906.


Uit het huwelijk van VII. 471. _Joanna Maria Wilhelmina Willemsen_ met
_Jean Matthieu Humblet_ sproten 2 kinderen:

VIII. 487. _Joséphine Augustine Humblet_ geboren te Luik 25 Juni 1902.

VIII. 488. _Jeanne Germaine Humblet_ geboren te Luik 31 October 1906.


Uit het huwelijk van VII. 472. _Antonius Hubertus Willemsen_ met
_Caroline Kuppers_, is:

VIII. 489. _Antoine Michael Leonard Willemsen_ geboren te Luik 12
Augustus 1908.


Uit het huwelijk van VII. 473. _Wynand Hubert Willemsen_ met
_Marguérite Piedboeuf_ is:

VIII. 490. _Jeanne Marie Thérèse Willemsen_ geboren te Luik 26 October
1906.


Uit het huwelijk van VII. 474. _Marie Hubertine Emilie Willemsen_ met
_Emile Labuchère_ sproten 2 kinderen:

VIII. 491. _Julien Jean Emile Labuchère_ geboren te Luik 26 Augustus
1906, overleden te Bressoux 20 April 1908.

VIII. 492. _Jeanne Hubertine Labuchère_ geboren te Bressoux 13
Februari 1908.


Uit het huwelijk van V. 345. _Joannes Bernardus Franssen_ met _Maria
Catharina van Leipsig_ werden 6 kinderen geboren:

VI. 493. _Ida Gertruda Wendelina Franssen_ geboren te Tegelen 5 Mei
1849, huwde aldaar 28 Juli 1873 met _Hermanus Verhofstad_ geboren te
Well 15 December 1849, zoon van Arnoldus Verhofstad en Francisca
Henckens.

VI. 494. _Petrus Leonardus Hubertus Franssen_ geboren te Tegelen 2
Juni 1852, huwde aldaar 15 October 1878 met _Anna Margaretha Elisabeth
Scheutwinkel_ geboren te Krefeld 21 April 1854; zij overleed aldaar 27
Februari 1904.

VI. 495. _Antonius Lucianus Wilhelmus Franssen_ geboren te Tegelen 14
October 1854, huwde aldaar 26 October 1880 met _Maria Christina
Janssen_ geboren te Tegelen 25 September 1852. Hij overleed 5 October
1910, en zijne echtgenoote 15 September 1900, beiden te Tegelen.

VI. 496. _Ida Hubertina Wilhelmina Franssen_ geboren te Tegelen 4
November 1857, huwde te Krefeld 16 Juni 1885 met _Peter Martin
Scheutwinkel_ geboren te Krefeld 9 Mei 1858.

VI. 497. _Maria Gertruda Franssen_ geboren te Tegelen 16 October 1861,
overleden aldaar 11 Januari 1862.

VI. 498. _Wilhelmus Hubertus Franssen_ geboren te Tegelen 25 Juni
1863, overleden aldaar 29 Juli 1863.


Uit het huwelijk van VI. 493. _Ida Gertruda Wendelina Franssen_ met
_Hermanus Verhofstad_ volgden 2 kinderen:

VII. 499. _Christina Verhofstad_ geboren te Venray 12 Juli 1874, huwde
te Goch 23 Juli 1898 met _Franciscus Op gen Oorth_ uit Goch.

VII. 500. _Arnoldus Verhofstad_ geboren te Well 24 Juli 1876.

Uit het huwelijk van VII. 499. _Christina Verhofstad_ met _Franciscus
Op gen Oorth_ sproten 5 kinderen:

VIII. 501. _Gertruda Op gen Oorth_ geboren te Goch 18 Juli 1899.

VIII. 502. _Mechthild Op gen Oorth_ geboren te Goch 21 September 1900.

VIII. 503. _Johann Op gen Oorth_ geboren te Goch 3 November 1901.

VIII. 504. _Hermann Op gen Oorth_ geboren te Goch 23 Juli 1903.

VIII. 505. _Gottfried Op gen Oorth_ geboren te Goch 14 Juni 1906.

[Illustratie: Eerwaarde Pater P. C. FRANSSEN.]

Uit het huwelijk van VI. 494. _Petrus Leonardus Hubertus Franssen_ met
_Anna Margaretha Elisabeth Scheutwinkel_ werden 10 kinderen geboren:

VII. 506. _Joannes Antonius Jozef Franssen_ geboren te Tegelen 21
October 1879, huwde te Krefeld 17 April 1906 met _Anna Wilhelmina
Bleckman_ geboren te Sevelen 11 Maart 1880, dochter van Theodor
Bleckman en Anna Mechtildis Helmes.

VII. 507. _Petrus Christiaan Franssen_ geboren te Tegelen 29 April
1881. Tot zijn 13. jaar bezocht hij de school aldaar, toen zijn ouders
naar Krefeld vertrokken; hij leerde het timmermansvak en speciaal het
houtdraaien. Op zijn 18. jaar trok hij naar Duitsche mode, op zijn
ambacht den vreemde in en werkte achtervolgens te Duisburg, Eisenach,
in Beieren, Berlijn, Utrecht, Amsterdam, en keerde op 22jarigen
leeftijd te Krefeld terug met het voornemen om priester te worden. Den
1. October 1903 vertrok hij naar het college der Salesianen of Don
Bosco-stichting te Luik. Met Paschen 1907 ging hij als student naar
het college St. Vincentius à Paulo bijde orde der Lazaristen te
Wernhoutsburg, gemeente Zundert. In Augustus van hetzelfde jaar werd
hij gekleed, vertrok den 15. October naar het klooster hunner orde te
Parijs, alwaar hij in September 1910 tot subdiaken werd gewijd, en den
14. Juli 1912 tot priester door mgr. den bisschop van Zanzibar. Den
15. Juli droeg hij aldaar zijn eerste h. misoffer op, acht dagen later
te Krefeld in de parochiekerk St. Joseph, den 28. Juli te Tegelen
zijne geboorteplaats; in beide laatste gemeenten werd deze
plechtigheid zoo luisterrijk mogelijk gevierd. Den 6. Augustus nam
hij afscheid van zijnen vader, broeders, zusters en familie. Hij
vertrok naar Parijs en aanvaardde den 30. Augustus de reis als
missionaris naar Tabris, provincie dʼAserbeidjan, Perzië.

VII. 508. _Jozef Lodewijk Franssen_ geboren te Tegelen 15 December
1882.

VII. 509. _Jozefina Christina Franssen_ geboren te Tegelen 28 Juli
1884, huwde te Krefeld 24 April 1908 met _Johann Jülichmann_ graveur,
geboren te Krefeld 9 November 1884.

VII. 510. _Bernardus Joannes Franssen_ geboren te Tegelen 20 Juli
1886, overleden te Krefeld 8 Maart 1897.

VII. 511. _Christina Margaretha Franssen_ geboren te Tegelen 20 Mei
1888.

VII. 512. _Wilhelmus Gabriel Franssen_ geboren te Tegelen 24 Mei 1890.

VII. 513. _Carolus Franciscus Franssen_ geboren te Tegelen 31 Augustus
1892, overleden aldaar 19 November 1893.

VII. 514. _Carolina Petronella Franssen_ geboren te Tegelen 13 Maart
1894.

VII. 515. _Max Johann Franssen_ geboren te Krefeld 27 Januari 1897.


Uit het huwelijk van VII. 506. _Joannes Antonius Jozef Franssen_ met
_Anna Wilhelmina Bleckman_ kwamen 3 kinderen:

VIII. 516. _Anna Mechtild Elisabeth Franssen_ geboren te Krefeld 31
Augustus 1907.

VIII. 517. _Elisabeth Christina Franssen_ geboren te Krefeld 22
Februari 1909.

VIII. 518. _Peter Jacobus Franssen_ geboren te Krefeld 1 Mei 1910.


Uit het huwelijk van VII. 509. _Jozefina Christina Franssen_ met
_Johann Jülichmann_ is:

VIII. 519. _Peter Johann Jülichmann_ geboren te Krefeld 27 Juni 1909.


Uit het huwelijk van VI. 495. _Antonius Lucianus Wilhelmus Franssen_
met _Maria Christina Janssen_ volgden 10 kinderen:

VII. 520. _Louisa Petronella Christina Franssen_ geboren te Tegelen 4
Februari 1882, overleden aldaar 6 April 1883.

VII. 521. _Christina Louisa Franssen_ geboren te Tegelen 26 April
1883, huwde aldaar 8 Mei 1911 met Thomas Franciscus Hubertus Sterck
geboren te Maastricht 17 Augustus 1881.

Uit dit huwelijk is:

VIII. 522. _Christina Carolina Hubertina Sterck_ geboren te Tegelen 9
April 1912.

VII. 523. _Joannes Jozef Franssen_ geboren te Tegelen 12 Mei 1884,
overleden aldaar 18 Juni 1885.

VII. 524. _Christina Helena Franssen_ geboren te Tegelen 8 Maart 1886,
overleden aldaar 4 December 1886.

VII. 525. _Joannes Jozef Franssen_ geboren te Tegelen 19 April 1887,
overleden aldaar 26 Maart 1888.

VII. 526. _Hubertina Christina Franssen_ geboren te Tegelen 1 Januari
1889.

VII. 527. _Joannes Wilhelmus Franssen_ geboren te Tegelen 9 Januari
1890, overleden aldaar 18 Mei 1891.

VII. 528. _Andreas Jozef Reinier Franssen_ geboren te Tegelen 16 Maart
1891.

VII. 529. _Henricus Jozef Franssen_ geboren te Tegelen 21 Maart 1893,
overleden aldaar 30 Mei 1901.

VII. 530. _Petrus Joannes Franssen_ geboren te Tegelen 8 Augustus
1896.


Uit het huwelijk van VI. 496. _Ida Hubertina Wilhelmina Franssen_ met
_Peter Martin Scheutwinkel_ werden 8 kinderen geboren:

VII. 531. _Christina Elisabeth Scheutwinkel_ geboren te Krefeld 8
October 1887.

VII. 532. _Josephina Margaretha Scheutwinkel_ geboren te Krefeld 23
December 1888.

VII. 533. _Maria Gertrud Scheutwinkel_ geboren te Krefeld 5 September
1890.

VII. 534. _Johann Bernhard Scheutwinkel_ geboren te Krefeld 24 October
1891.

VII. 535. _Peter Franz. Wilhelm Scheutwinkel_ geboren te Krefeld 20
September 1895.

VII. 536. _Paul Stephan Scheutwinkel_ geboren te Krefeld 19 Januari
1897.

VII. 537. _Louisa Catharina Scheutwinkel_ geboren te Krefeld 6
November 1899.

VII. 538. _Ida Catharina Scheutwinkel_ geboren te Krefeld 8 Juni 1902.               BIJLAGEN.


                 A

Carel bij de gratie Godts Coninck van Castilien, van Leon, van
Arragon, van beijde de Secilien, van Hierusalem, van Portugal, van
Navarre, van Grenade, van Tolede, van Valentien, van Gallicien, van
Mailloirken, van Cicilien, van Sardinien, van Cordube, van Corsijcke,
van Murcie, van Jean van de Algarben, van Algezire, van Gibraltar, van
de Eijlanden van Canarien, van dʼIndien soo Orientael als Occidentael,
van de Eijlanden en de vaste landen der Zee Oceane; Artshertogh van
Oostenrijck; Hertogh van Bourgondien, van Lottrijck, van Brabant, van
Limbourgh ende Lutzenborgh, van Gelre ende van Milanen; Grave van
Habsbourgh, van Vlaenderen, van Arthois ende van Bourgondien;
Palsgrave van Thirol, van Henegauw ende van Naemen; Prince van Swave;
Marckgrave des heijligh Rijcx van Roomen; Heere van Salins ende van
Mechelen, ende Dominateur in Asien en Affricken, allen den gene die
dese sullen sien off hooren lesen saluijt, doen te weten, dat wij
hebben ontvangen die supplicatie van Michiel Franssen ende sijne
suster Maria Franssen, inhoudende hoedat hun goedt de Munte off
Bongaerts hoff tot Tegelen, neffens hunne halve thiende aldaer, aen
ons als Hertogh van Gelre leenroerich, door wijlen hunnen vaeder
Willem Franssen den 12. 7^{bris} 1686 weren belast ende verbonden
worden voor eene somme van duijsent pattacons tot behoef van wijlen
Joês Bapt. Reijs, sulcx voor den tijd van ses achtereen volgende
jaeren, welcke were comment exspireren, ende die suplten, ongelegen
viele bij dese coninucture van tijdt hunne voors: Goederen daervan
tʼontlasten, ende des wegen van noden hadden brieven van prolongatie
om de selve alnoch bij continuatie te moegen belasten, soobaeden ende
versochten die supplten seer oedtmoedel, ten eijnde hun die voors:
brieven van prolongatie in behoerlijcke forme mochten worden verleent,
Waeromme soo ist, dat wij, tʼgene voors: aengemerckt, genegen sijnde
ter oedtmoedige Bede van de Supplten, bij deliberatie van onse seer
lieve ende getrouwe die Cancellaer ende Raeden onses voors:
Vorstendombs Gelre, prolongerende ende vernieuwende die voors: brieven
van Octroij, hebben gepermitteert, geconsenteert ende octroijeren mits
desen, dat tot verseeckeringe van de voors: Capitaele somme het voors:
Goet die Munte offte Bongaerts Hof tot Tegelen, neffens die halve
thiende aldaer, aen ons als Hertogh van Gelre leenroerich, voor andere
ses jaeren sal sijn ende blijven verbonden, loopnemende van den tijt
dat de leste jaeren sijn geexpireert naer inhoudt vantʼ voors:
octroij, mits dat de Realisatie ofte vernieuwinge van dien geschiede
voor onsen Stadthouder ende Mannen van leen ende betaelt worden die
rechten daertoe staende, ende dat daerenboven de suplten naer omganck
van dese ses jaeren, het voors: leengoet wederom sullen ontlasten ende
bevrijen, off andere brieven van prolongatie te versoecken op pene van
verbeurte van tʼselve leengoedt ende daer van te geven hun behoirlick
Renversael, ende vorts met dienst ende eedt van Getrouwicheijt sijn
ende blijven verbonden, al off het selve leengoet niet en waere
beswaert, behoudelick ons ende een iegelijck sijn recht ende
Gerechticheijt. Want ons alsoo gelieft. Gegeven binnen onse Stadt
Ruremonde den 30. dagh van den Maendt Junij in den jaere ons Heeren
sesthien hondert drijent negentich, ende van onse Rijcken het 27 :/:
va: ^{vt.}

                   Bij den Coninck
                In sijnen souverainen Raede
                 des vorstendombs Gelre
                   Mij present
                       Twinckel Ssl.

         *    *    *    *    *

Carel bij der gratie Godts Coninck van Castilien, van Leon, van
Aragon, van beijde de Sicilien, van Hierusalem, van Portugal, van
Navarra, van Grenada, van Toleden, van Valencia, van Gallicien, van
Mallorchen, van Secilien, van Sardinien, van Cordube, van Corsijcke,
van Murcie, van Jean van Algarben, van Algezire, van Gibraltar, van de
Eijlanden van Canarien, van de Indien soo Orientaele als Occidentaele,
van de Eijlanden ende vaste landen der zee Oceane; Artshertoge van
Oostenrijck; Hertog van Bourgundien, van Lothrijck, van Brabant, van
Limborgh, van Luxenborgh, van Gelre ende van Milanen; Grave van
Habsbourgh, van Vlaenderen, van Arthois ende van Bourgundien;
Palsgrave van Thirol, van Henegouwe ende van Namen; Prince van Swave;
Marckgrave des Heijligh rijckx van Roomen; Heere van Salins ende van
Mechelen, ende Dominateur in Asien ende Africken, doen condt dat voor
onsen seer lieven ende getrouwen Heere Philips Franccis van Warick,
Ertsborghgrave van Brussel, Heere van Boondael, Huijsingen, Buijsingen
ende Dijsingen, Cancelier onses Vorstendomb Gelre ende Stadhouder van
onse leenen aldaer, ende onse mannen van leen hiernaer beshr,
Erscheenen sijn Michiel Franssen ende Joannes à Theur daartoe mede
consent hebbende van sijne huijsvrouwe Maria Franssen, als ons is
gebleecken, ende hebben uijt cracht van onse opene brieven van octroij
hun verleent ende ge-expedieert in onse Rade van Gelderlandt den 25.
deses, aen onse voorg. Stadthouder in stadt onser, opgedraegen twee
leenen, voor het eerste dat goedt die Munte alias Bongartshoff ofte
Bergh gelegen onder den kerspele van Tegelen, aen ons als Hertogh van
Gelre ten Gelderschen rechten met vijfthien goltgulden te
verheergewaeden leenroerigh, ende voor het tweede de wederhellichte
van ʼt een heere thiende gehoort hebbende totten huijse Holtmeulen,
insgelijcx onder den voors kerspele oft Gerichte van Tegelen, aen ons
ten CSuppelleert rechten met vijfthien alde grooten te verheergewaeden
leenroerigh, hebbende tesamen daerop met handt palm ende mondt
vertegen naer behooren, alsoo dat onse naebess^r mannen van Leen voor
rechtwijsen datten voorn. Michiel Franssen ende Joannes à Theur ende
sijne huijsvrê Maria Franssen van voors: twee leenen geheelich
ontleent ende onterff waeren, ende dat onse voorg. Stadthouder instadt
onser sijnen vrijen wille daermede doenmochte, edoch biddende de
voorg. Michiel Franssen ende Joannes à Theur seer oitmoedelick, dat
onsen voorg. stadthouder believen wilde mit de voors: twee leenen
wederomme te beleenen Johan Borss, postmr. deser stadt Ruremonde, als
dit alle tesamen aldus geschiedt was als voorss. staat, geeft onsen
voorg. stadthouderig stadt onser genegen sijnde terselver oitmoedige
bede, met het voors^r goedt die Munte alias Bongartshoff ofte Bergh,
ende die voorss. halve thiende tot Tegelen onder den Gerichte van
Tegelen, wederomme beleent den postm^r Johan Borss, die deselve van
onsen voorg. Stadthouder instadt onser alsoo te leen ontvangen heeft,
ende ons daervan manschap ende eedt van trouwe gedain, ende alles
voorder geloift te doen, dat eenen goeden ende getrouwen leenman sijn
den leenhever te doen schuldigh is, dergelijcken den voorss. postm^r
Johan Borss ende sijne erven ende naercomelingen, ons onse erven ende
naercomelingen Hertogen voornt. altijd soo druck des noodt gebuert
ende deselve twee leenen erledigen, oock doen sullen, Verheltelickeg
alles ons als Hertoge van Gelre onses ende ijeder den sijn goedt recht
sonder archlist sijn onser endaer geweest onse mannen van Leen Adam
Francis van Hillen beijde der rechten, Licentiaet, ende den procureur
Johan de Vlen des tʼoirconde hebben wij Cancsr. onsen segel aen desen
onsen brieff doen hangen. Gegeven binnen onse stadt Ruremonde den 25
dagh van den maendt Januarij in den jaere ons heeren sesthien hondert
ses en negentigh 30 va. ^{vt}

         *    *    *    *    *

Carel bij der Gratie Godts Coninck van Castilien, van Leon, van
Arragon, van beijde de Secilie, van Hierusalem, van Portugal, van
Navarra, van Grenada, van Tolede, van Valentie, van Gallicien, van
Mailiorcken, van Seccilien, van Sardinien, van Cordube, van Corsijcke,
van Murcie, van Jean van de Algarben, van Algezire, van Gibraltar, van
de Eijlanden van Canarien, van dʼIndien soo Orientaele als
Occidentaele, van de Eijlanden ende vaste landen der Zee Oceane;
Artshertogh van Oostenrijck; Hertogh van Bourgondie, van Lottrijck,
van Brabant, van Limborgh, van Luxenbourgh, van Gelre ende van
Milanen; Grave van Habsbourgh, van Vlaendere, van Arthois ende van
Bourgondien; Palsgrave van Thirol, van Henegauw ende van Naemen; Heere
van Salins ende van Mechele, ende Dominateur in Asie ende Affrijcken,
allen den ghene die dese sullen sien of hooren lesen saluijt, doen te
weten dat wij hebben ontfanghen de supplicatie van Michel Franssen
woonende tot Seems omtrent onse Stadt Mechelen, ende behoort als man
ende momboir van Maria Franssen inhoudende, hoe dat sij in eijgendomb
besaeten ende te leen hadden ontvanghen het goet de Munte alias
Bongarts hoff, ofte Bergh, gelegen tot Tegelen, lande van Gulick,
mitsgaeders de wederhellichte van de tiende gehoort hebbende tot den
huijse Holtmeulen ende vande voors. parceelen de Supplten niet wel
waeren gelegen, ende hij daeromme deselve tot hun meerder prouffijt
geerne soude vercoopen, ʼt welck alsoo niet en mochte geschieden
sonder preallabel octroij, ofte permissie van onzen hove als
representerende deze Leenfaesie in onsen voorn. Vorstendombs
vacerende, voors. twee parceelen weren leenroerig, ofte releveerden,
soo versochten de Supplten, seer oodtmoedelich, ten eijnde hun
octroij, permissie, oft consent tot dese alimatie noodigh bij brieven
in forma mochte worden verleent. Waeromme soo ist dat wij ʼt geene
voors. aengemerckt, genegen sijnde ter oodtmoedige Bede van Supplten,
ter deliberatie van onse seer lieve, ende getrouwe die Cancellaer ende
Raeden van onsen Rade in onsen Vorstendomb Gelre, hun Supt. hebben
gepermitteert, geconsenteert, ende geoctroijeert, permitteren,
consenteren, ende octroijeren mits desen, dat sij de wederhellichte
van de thiende gehoirt hebbende tot den huijse Holtmeulen, aen ons als
Hertogh van Gelre leenroerich, sullen moegen vercoopen ende
transporteren, voorbehouden ons, ende een jeder sijn recht ende
gerechtigheijt, ende dat dʼopdraghte ofte transport gedaen sal worden
voor onsen Stadthouder, ende mannen van leen, ende dat deselve
vercoopinge niet en geschiede aen eenighe cloosters, Bastaerden, ofte
andere doode handen, mitsgaeders betaelt worden de rechten daertoe
staende, op pene dat de vercoopinge geenerwert sal sorteeren. Want ons
alsoo gelieft. Gegeven binnen onse Stadt Ruremunde den seven en
twintighsten dagh van den maendt Januarij in den jaere ons Heeren
duijsent ses hondert ses en negentigh ende van onse rijcken het 30^s
va ^{vt.}

                   Bij den Coninck
                In sijnen souverainen Raede
                 des Vorstendombs Gelre
                   mij present
                       W. Suren.

         *    *    *    *    *

Op den 28 Januarij 1696 hebben wij ondergs. Michiel Franssen en Jan
Theúr, als man & momboir van Maria Franssen, met desselfts consent
verkocht aende Heer Johan Boors, post meester des overquartiers van
Gelderlant, ende aengelegene Landen, het adelijck goet de Munth, mits
gaders eenen Tient onder Tegelen gelegen, sijnde beijden Coninckx
leenen leenroerigh aent Vorstendoms Gelder, soo en als de voorss.
verkopers deselven panden tot noch toe hebben beseeten ende genoeten
met alle de rechte gerechtigheden ap- en dependentien daer toe
gehoorende, niets eruijt gesondert, ende sulckx eijt besondere
consideratien ons daer toe bewegende ende speciaelijck om de promotie
& goede diensten die wij bij gelegentheijt van tijden vande voor genʼ
Heer Boors. sijn verwachtende, alles op de naer volgende conditien.

Dat de Heer Boors aenstonds naer de overdraght van dese goederen aende
verkoperen sal betaelen de somme van ses duijsent Rixdallers specie
gelt, de helftte daer van in wissel op Amsterdam & de weder helfte in
goude France pistollen te voldoen, en dan noch hondert goude
souveraine in specie, dat de Heer koper daer en boven noch tot sijne
laeste neeme een malder Rogh en een malder Eeven soo Hendricus
Winckels, te Venlo, daer eijt is jaerlix heffende, mits gaders twee
guldens twaelft stuijvers lopen soo jaerlix daer eijt gaen ten profite
vande kerck van Tegelen en dan noch het onderhout van eene var, ofte
Dúrh, tot diensten van het dorp, belovende de verkopers voor de meer
rest deselve Goederen de lantschat uitgesondert van alle andere lasten
te suijvere ende vrij te houden de pacht en alle andere vruchten van
dit loopende jaer, en volgende jaeren sullen blieven tot profite
vanden Heer koper, oock al het houtgewas soo daer tegenwordigh staet
op waessende sullende des Lants Beeden, Subsidien, fouragie, onderhout
van soldaeten en hoedaenigh die mogen genoempt werden blieven tot
lasten van verkoperen tot den halven Meij, naest komende, als wanneer
den tegenwordigen besitter Johannes a Theur het selve goet sal
inruimen ende verlaeten, mits genietende de vruchte bij hem gebouwt en
gecultiveert, en daer voor uit eijnde vant jaer eijt keerende aende
Heer koper elft vat van ieder morgen soo en als hij tot noch toe aen
sijn mede consort heeft betaelt, Beloovende oock verders de verkoperen
den Heere kooper van alle verdere aenspraeck op deze goederen te
indemmitteere en schadeloos te houden onder verbant van Haere personne
en goederen als naer rechte.

Sullen de onkosten van octroij, transport, investiture lickoop, en
armen geldt beijder sijets gedraegen werden volgens Lant rechten daer
dese goedere gelegen ende te leen verheeven worden. Aldus gedaen en
geteeckent binnen Ruremonde den 30 Januari sestien hondert ses en
negentigh.

J. Borz.
                        M. Franssen
                       JOES à THOR.

         *    *    *    *    *

Den onderghesr: geft mets desen vollen last en macht aen sijn Broeder
Goert Franssen ghelijck doett mets desen om te ontfanghen van mijn
Heer Borst postmr. van hett over Gelderlandt et ^{ea} alle de
penninghen de welcke mij souden ofte moeghen competeren weghens de
coop van de mij Munte gheleghen tott Tegelen, den Voorss. Franssen de
penninghen ontfanghen hebbende van Voorss. Heeren Borst ende quit^{ie}
verleent hebbende sace van onderghessr: altijdt voor goett en werde
ghehouden worden tott welcker oirk^e hebbe dese onderteekend desen
tweeden Meert 1696.

                       M. Franssen.


                MEMORIE.

Om te seggen mijn broeder datt schaesh de goederen van mijn swaegher
sullen verkocht sullen sijn hem sall schrijven om alsdan hier tecomen
om de penninghen van den vercoop van de Munte twell te ramplaceren
ende dat Borsts iets als dan de penninghen gegeven aen Peter Engels
sael restitueren.

         *    *    *    *    *

Carel bij der gratie Godts Coninck van Castilien, van Leon, van
Aragon, van beide de Secilien, van Hierusalem, van Portugal, van
Navarra, van Grenada, von Toleden, van Valentien, van Gallicien, van
Maillorcken, van Secilien, van Sardinien, van Cordube, van Corsijcke,
van Murcien, van Jean van de Algarben, van Algezire, van Gibraltar,
van de Eijlanden van Canarien, van de Indien soo Orientaele, als
Occidentaele, van de Eijlanden ende vaste landen der Zee Oceane;
Artshertogh van Oostenrijck; Hertogh van Bourgondien, van Lottrijck,
van Brabant, van Limborgh, van Luxenborgh, van Gelder ende van
Milanen; Grave van Habsbourgh, van Vlaenderen, van Arthois ende van
Bourgondien; Palsgrave van Thirol, van Henegouw ende van Namen; Prince
van Swave; Marckgrave des Heijligh Rijck van Roomen; Heere van Salins
ende van Mechelen; Dominateur in Asie ende Affrijcken. Allen den ghene
die dese sullen sien oft hooren lesen saluijt, Doen te weten dat wij
hebben ontfanghen de supplicatie van Michel Franssen inhoudende,
zoodat hij mit goedvinden ende tot genoegen van de Momboirs van sijne
voorkinderen bij sijne eerste huijsvrouwe sal^r geprocreert, ende bij
ons octroij hadde verkocht de hellifte van ʼt leengoedt de Munte mit
de tiende daertoe gehoorende onder Tegelen gelegen ende aen onsere
Vorstendomb leenroerich aen den postmeester Bors, ende sulcx om
redenen, dat het voors. goedt van oudts belast sijnde met eene
capitaele somme van twee duijsent drij hondert rixdaelder, ende den
Suppll. mit sijne kinderen sijn domicilie, ende coopmanschap, oock
vaste goederen tot Semst in Brabant hebbende, hem ongelegen ende
schaedelich waere soo verre van der handt, ongedeijlde goederen te
besitten, de welcke mit soo een merckelieke last beswaert waeren,
sijnde het spreeckwoord alte waer, verre van sijne goederen, naer bij
sijne schaede, waer entegen den Suppll. de gelegere thijt hadde om de
cooppinninghen daervan procederende tot meerdere prouffijt van hem,
ende desselfs kinderen aenteleggen tot aenkoop van goede erven ende
goederen tot Semst van haer wel gelegen, maer alsoo den Postmeester
Bors swaerigheijt maeckte om de belooffde cooppenninghen vrije te
richten voor ende aleer den voorss. coop bij besonder octroij sij
bevestight ende geapprobeert soo gaeve den Supp^l aldaer mede over de
schriftelieke geteekende declaratie vande Momboirs van sijne
voorkinderen, waerbij deselve de vercoopinge voor seer goedt ende
dienstigh voor de kinderen oordeelden, ende belooffden de handt
daeraen te houden neffens den Suppll. dat de cooppenninghen wederom
tot meerder proffijte van sijne voorkinderen souden worden aengeleijt
in manire voors. wiens volgens dat den Suppll. sich keerde tot die van
onsen Hove mit ootmoedigh versoeck dat wij den voorss. coop van de
Munte ende daertoe gehoorende Thiende aen den Postmeester Bors gedaen
bij octroij geliefde te bevestigen ende te approberen tot een jeders
gerechtigheijt. Waeromme soo ist dat wij ʼt gene voorss. aengemerckt
genegen sijnde ter oodmoedige Bede van den Supplt. bij deliberatie van
onse seer lieve, ende getrouwe die Cancellaer ende raeden van onsen
raede in onsen Vorstendomb Gelre, aggreeerde voor goedt vast ende van
weerden houdende den coop vande Munte ende daertoe gehoorende thiende,
hebbende voors. partijen contrasenten gecondemmeert, ende condemmeert
mits desen tot onderhoudinge observatie ende voltrekkinge vanden
inhoudt desselfs in alle sijne puncten clausulen, ende conditien in al
sulcke forme ende maniere als hier voorre is vermelt, ende derselven
niet te contravenieren in wat manieren tʼ zij directelich oft
indirectelich mits dat den Supplt. sal doen reeckeninghe, ende
blijcken van aemplacement van cooppenningh daer ende alsoo ʼt behoort
accorderende vanʼt gene voors. denselven dese tegenwoordige acte, om
hem daer van te dienen, daer ende alsoo ʼt behoort ende van nooden
wesen sal, gegeven binnen onse Stadt Ruremunde onder onsen grooten
segel den veertienden dagh van den maendt Maij in den jaere ons heeren
duijsent ses hondert sesennegentigh ende van onse rijcken het 30^s
va^{vt.}

                   Bij den Coninck
                 In Sijnen Souverainen
                Rade des Vorstendombs Gelre
                     mij present
                       G. W. Suren.

         *    *    *    *    *

Ich voerss. Geurt Franssen als gevolmachtigde van mijn broeder Michil
Franssen mits gader als mede momboir van sijne onmundige cinderen in
sijn eerst howelick verweckt vor die eene helfte ende ich onderss.
Joês à Thor als man en momboir van Maria Franssen vor die andere
helfte> bekenne bij dese dat der H^r postmeister Borz aen ons betaelt
heft die ses duijsent rixdalers ende hundert souveraine in spees, in
desen koopbrief vermelt tot betaelinge van de Munte, ende den Tient
daerbij gehoorende, sijnde onder die vorss. somme begrepen. De
vierthien hundert ende vijftig rixdalers aen Mr Mouts tot Venlo; ende
duijsent ende vijftig rixdalers aen de heer Scholtis tot Neerwesat
betaelt tot aflossinge van twee rentbrieven so die twee vorss.
respectivelick tot laste van dese verkochte goederen waren hebbende,
bedankende ons oversulck van goede betaelinge.

Acty tot Tegelen op die Munte den 24 Juni 1696.

                      Goert Franssen,
                       Joês à Thör.

         *    *    *    *    *

Het leengoed „de Munt” voorheen Bongershof of den Berg, thans klooster
„Nazareth”, bewoond door Benedictijner-nonnen of Zusters der Gedurige
Aanbidding, is gelegen ten Noord-Oosten van het dorp Tegelen, beslaat
eene vrij groote vierkante oppervlakte, door grachten omgeven. Aan de
Noordzijde, ter plaatse waar thans het kerkhof der Zusters is, bevond
zich voorheen een vrij hooge berg, waarop een kasteel, dat door brand
vernield en daarna afgebroken is. Later is de berg geslecht en de
grond tot het vervaardigen van tichelsteenen gebruikt; de waterput
heeft nog langen tijd, nadat de berg geëffend was, ter plaatse gestaan
en gelijkte vrijwel op een fabrieksschoorsteen. Het tegenwoordige
klooster was weleer de heerenwoning, waarschijnlijk gebouwd door baron
van Wevelickhoven. De boerderij, heden de woning van den eerw. heer
Rector Jos. Moubis, dagteekent van 1697.


                 B

Op heden dato den sevenden April 1768 hebben de broeders Willem en
Henri Franssen gedeijlt de erfgoederen en capitalen, de welcke sij ab
inteztato van haere nichte Cornelia Clucker weduwe van Henric Daers
saeliger, geerft hebben int jaer 1761, ende dezelve gestelt in twee
deelen waervan het eerste lot sal weesen en bestaen in de naervolgende
porcelen:

N^o 1. Het panhuijs met de bleijckerij, camp, en bandt, voor het
panhuijs gelegen, getaxeert sijnde ad 3000 gld. cleefs, ittem de
helfte van Muijsenmohlen, de helfte van dat hoefken gelegen an den
weijer, met de helfte van groes en land neffens de voorsijde mohlen
gelegen, getaxeert op 800 gld. cleefs.

Alnoch een capitael van hondert twintigh vuijff gld., alle Ruremondse
waerde, ten laste van Arnold Fischers, ittem noch een hoefken bij de
voorseide muhlen gelegen anschietende neffens het erf van de heer
raetsverwandt Mooren, getaxeert sijnde ad 150 gld. cleefs.

Bij ʼt 2^e Lot sijn gestelt Gruzenhof an gen Dam onder Straelen
gelegen, met sijne bijgehorige landerijen, benden en holtgewasch
getaxeert ad 1000 gld. cleefs, een capitael van twee hondert patacons
staende ten laste van de heer raetsverwandt Duckers tot Venlo, item
een capitael van vuijf en twintigh goude pistolen ten laste en op het
erf van Agatha Canoy, gelegen hier an Steijl, item hondert vuijf en
twintigh patacons staende ten laste van de weduwe Nabben tot Sevenum,
item noch een hoefken an de Helbeeck gelegen getaxeert ad 100 gld.
cleefs, alnoch een capitael van hondert gld. Ruremonds staende ten
laste van de weduwe Lambert Fournier tot Blerick, ten laesten een
capitael van vier hondert pattacons staende op het erf ten laste van
Gerardus Deckers en Helena Canoy, eheluijden tot Arssen.

Bij deze deelinge word voorbehouden dat in cas over de voorschreeve
goederen en porcelen eenige questionen ofte proceduren mochten
ontstaen binnen den tijdt van dartigh drij jaeren, dat bij sulk geval
sij gebroeders of hunne descendenten sullen gehouden sijn malkanderen
te mainteneren en kost en schaatlos te houden bij aldien dat den een
of anderen door de familie van Daers of wel van de weesen souden
aengedaen ofte tot proces beroopen woorden; verders woord conditionirt
dat de rinten of opkomstende van de voordeelde goederen sullen
getrocken woorden van de twee broeders tot den jaere 1768 inclusive
verders de reparatien aengaende de nu begonnen sijn het muhlenrat
aengaende sullen van hunne beijde geschieden en bekostight woorden.

Naer het trecken der lotten is het eerste lott bevallen an Willem
Franssen en het tweede an Henri Franssen.

In oirkonde der warheijt hebben wij sulcks onderteekent.

  W. Franssen.
  H. Franssen, Anna Margaretha Schopkens.
Als getuigen:
  C. Franssen
  G. Franssen pastoor tanquam testis,
  P. Henric Franssen.


                 C

Bekennen Wij ondergess. eheluijden geleent te hebben van onsen swaeger
Matthijs Clucker de somme van tachentigh pattacons specie Spaense
munte ten behoeve van onsen Heersoen den eerw. heer Gisbertus
Franssen, ende beloven de selve somme ten allen tijde, soo onsen
swaeger de selve noodig sal hebben, te sullen restitueren; des ʼt
oirconde.

Venlo den 4 Martij 1720.

                      Goert Franssen.
                      Agata Stockem.

Den 5 Xbre 1721 op dese obligatie ontvangen 21 patac.
segge 21 patac. spetie Matth. Clucker.

Bekenne dese boven gemeldte somma door mijnen
swaeger Goert Franssen den 2. Jan. 1723 ontfangen te hebben.

                      Matth. Clucker.


                 D

Wir von Gottes Gnaden Carl Anselm des Heil. Röm. Reichs Fürst von
Thurn und Taxis, Graf zu Valsasina, Freyherr zu Impden, Herr der
Freyen Reichs-Herrschaft Eglingen und Osterhofen, auch deren
Herrschaften Tischingen, Demmingen, Ballmerzhofen, Wolferthem, Rossum
und Meusighem, der Souverainen Provinz Hennegau, Erb-Marschall der
Königl. Pohlnischen weissen Adlers und Churphälzischen St. Huberti
Ordensritter, beider Röm. Kays. und Königl. Apostol. Maj. Maj.
würcklicher Geheimer Ratt und Principal Commissarius bey der
allgemeinen Reichs Versammelung, auch Erb-General, Obrist Postmeister
im Heil. Röm. Reich, Burgund und denen Niederlanden.

Alle und jede von Deroselben über die von dem Erb-Post-Generalat
dependirende Aemter, und übrige Posten ertheilte Patenten und
Commissionen gänzlich erloschen und aufgehoben seynd; also uns als
rechtmätzigen Sucussoren, kraft wohl hergebrachter Kayserl. Patenten,
und des Post-Regals Privilegien zustehen und obligen thut, die
Postämter, Posten, deren Verwalter, und Posthaltere zu des Heil. Röm.
Reichs, deren Herren Churfürsten, Herren Ständen, und des gemeinen
Wesens mehrren Dienst und aufnehmen aufzurichten, und zu verordnen,
die Oerten, da sie anjetzo gelegen, Unserem Gefallen, und der
befindenden Nothdurft nach, zu confirmiren, oder zu verändern, und
dieselbe in andere Oerter zu verlegen, auch diejenige Postbeambte,
welche ihre anbefohlene Schuldigkeit der Gebühr nicht verrichten, zu
bestrafen, selbige abzuschaffen, und an ihre stelle andere
einzusetzen; und Wir dann genüchsam berichtet seynd, mit was für Treu,
Fleisz und Sorgfalt Wilhelm Franssen, die Ihm zu Tegelen anvertraut
gewesene Postverwaltung eine geräume Zeithers versehen und bedienet
habe; Also haben Wir aus diesen und andern Uns bewegenden Ursachen
obgemeldeten Wilhelm Franssen zu weiterer Bedienung angedeuteten
Postverwaltung zu Tegelen mit allen gewöhnlichen, und darzu von Ihre
Kayserl. Maj. allergnädigst verliehenen Privilegiën, Gerechtigkeiten,
Freyheiten und Exemptionen confirmiret Ihn darzu verordnet und
bestellet, Thuen solches auch hiermit, und in kraft dieses offenen
Briefes, und geben Ihm beynebens völlige Macht, Gewalt und Befehl:
dasz Er als Unsere nachgesetzter Reichs-Postverwalter in Unserem
Nahmen sothanes Unser Postamt zu Tegelen administriren und bedienen,
diesem zufolge die Briefe colligiren und distribuiren, den Porto davon
einnehmen, und Unseren Ihm vorgesetzten Reichs Ober Postambt zu
Maeszeyck verrechnen, alle ordinarien und Estaffetten Ihro Kayserl.
Majestät Churfürsten, Fürsten und Ständen des Reichs, auch Kauf- und
Handelsleuten, und andere Dienst betreffende, empfangen, spediren und
fortschicken (weniger nicht an Orten, wo eingeführet, die Couriers und
Passagiers zu befordern, in Unsern Nahmen das Posthorn zu führen, sich
dessen bey ein- und ausreiten deren Städten, Schanzen und Pässen, da
es nöthig seyn wird, und ohngehinderte Passirung zu gebrauchen um in
Summa alle Ordnungen und Befehle, so allbereits gegeben worden seynd,
oder ins künftige dennoch zu desto besseren Versehung schon angeregten
Postamts gegeben werden mögten, observiren, vollziehen, und alles
dasjenige, welches eine gut- und getreue Postverwalter dieszfalls und
bey Administrirung sothanen Amts zu thun und zu verrichten schuldig
und gehalten ist, als wann Wir Selbst zugegen wären, thun und
verrichten mögten, dörfe und könne; jedoch, dasz Er ohne Unse
ausdrückliche Einwillig- und Verordnung in denen, Unser oftbemelettes
Postamt zu Tegelen betreffenden Sachen, keine Veränder- und Neuerung
fürnehmen: dann auch mit diesem Beding, dasz Er von Seiner
Amts-Administration und Empfange Unserm Ihm vorgesetzten Ober Postamt
zu Maszeyck allezeit von drey zu drey Monathen aufrichtig gute
Rechnung und Reliqua zu leisten verbunden seyn solle; alles mit die
semausdrücklichem Vorbehalt: das Wir solche Unsere Commission, Unserem
Belieben nach, zu revociren, aufzuheben, und Uns derienige Facultät,
welche Uns, vermög. Unserer Erb-Generalats-Post-Patenten und
Privilegien Eingangs verstandener maszen zustehet, zu gebrauchen Macht
und Recht haben sollen. Welchem also getreulich nachzukommen, und mehr
ernanntes Postamt zu Tegelen wohl und gebührlich zu verwalten, hat Uns
Wilhelm Franssen den hierzu erfordert nothwendigen Eyd praestiret und
abgeleget. Gelanget derowegen an alle und jede geist- und weltliche
Obrigkeiten, Churfürsten, Fürsten und Stände des Heil. Röm. Reichs,
auch sonsten an alle Gubernatoren, Generalen, Lieutenanten, Amt und
Haupleute, Pfleger, Vögte, Richter, und alle andere Befehlshabere und
Beamte, was Standes, Condition und wesen sie seynd, Unser gebühr und
freundliches Bitten und ersuchen obernannten Wilhelm Franssen, dieser
Unserer Ihme gegebenen Commission über gedachte Postverwaltung zu
Tegelen mit denen darzu gehörig gewöhnlichen Privilegiën,
Gerechtigkeit, Freyheiten und Exemptionen ruhiglich geniessen, und
sich derselbigen gebrauchen zu lassen, Ihm auch dieszfalls keine
Hindernisz oder Beleidigung zuzufügen, noch dasz solches von andren
geschehe, zu gestatten, sondern Ihm hingegen hierinnen auf geziemendes
Anzuchen alle hülfe und nothwendige Assistenz um desto bessere
Bedienung solcher Commission und anbefohlenen Postverwaltung zu
leisten, welches um einen jedwedern nach Standesgebühr hinwiederum zu
verschulden Wir erbiethig und willig seynd. Dessen allen zu wahren
Urkund haben Wir gegenwärtig offenen Brief eigenhändig ünterschrieben,
und mit aufgedruckten Unseren Insiegel hekräftigen auch contrasigniren
lassen. So geschehen zu Regensburg den 31^{sten} Monaths Tag Julii des
Eintausend Siebenhundert drey und Siebenzigsten Jahrs. (1773).

         *    *    *    *    *

Dezelfde aanstelling had plaats den 12. Juli 1774 voor Caspar
Franssen, zoon van bovengenoemden, tot postmeester te Tegelen, door
Karel Anselmus, Vorst van Thurn en Taxis, Opperpostmeester van het
Duitsche Rijk enz.


                 E
             Het Beneficie Keuth
                of van
         Onze Lieve Vrouw der Zeven Smarten
       in de Kerk van den II. Remigius te Viersen.

Thomas Keuth, wereldsch priester, zoon der echtelieden Petrus Keuth,
koopman te Viersen, en Anna Schrörs, stichtten in 1707 een beneficium
simplex, of vicarie ter eere van Onze Lieve Vrouw der Zeven Smarten,
met een kapitaal van 3000 Rthlr. Kleefsch, onder de volgende
verplichtingen voor den beneficiant:

1. Des Zondags, Dinsdags, Woensdags en Zaterdags van iedere week eene
h. mis lezen in de parochiekerk.

2. Alle feestdagen, het geheele jaar door, eene catechetische
volkspredikatie houden.

3. Alle feestdagen den pastoor behulpzaam zijn bij het biecht hooren.

De collecteurs dezer stichting zullen zijn: de pastoor, de oudste
kapelaan en de twee oudste katholieke schepenen.

Het kapitaal dezer stichting staat nog op de schuldenlijst der stad;
de intresten worden sedert de overeenkomst van het Kerkbestuur met de
Gemeente, 18 April 1827, slechts gedeeltelijk aan de kerk uitbetaald.

De stichter bouwde een altaar in het noordelijk schip der kerk en
schonk daarbij eenen kostbaren zilver-vergulden kelk, met relief
figuren op den voet.

De stichting geschiedde om het volgende: Een lid der familie Keuth te
Viersen, welke grooten handel dreef in linnen naar Nederland, had zich
omstreeks 1703 door zijne handelsverbindingen met gereformeerde
kooplieden te Haarlem, laten bepraten om eenen Hollandschen
protestantschen zendeling de overkomst naar Viersen te
vergemakkelijken.

De vader van bovengenoemden stichter, ontevreden over deze daad van
een lid zijner familie, wilde het gebeurde vergoelijken en vroeg of
een zijner zonen priester wilde worden. Hij verlangde de stichting te
Viersen te maken en een hunner tot vicaris hiervan, om door diens
godsdienstoefeningen en catechismus onderricht iets tegenover de
handeling van het familielid te stellen. Twee der zonen werden
priester, de stichter Thomas eerste vicaris dezer stichting en zijn
broeder Paulus, later Prior van het klooster der Sionisten te Keulen.

Onder de schilderij van den Keuthschen altaar in genoemde kerk,
voorstellende O. L. Vr. der zeven smarten, geschilderd door een der
beste leerlingen van Rembrandt, bevindt zich het wapen der familie en
op het pastoreele huis te Viersen wordt nog het portret bewaard van
den vader des stichters, liggende op zijn doodsbed.


                 F

ERZBISTUM CÖLN.
                 Cöln, den 6. August 1906.

Am 30. d. M. werden Euer Hochwürden, so Gott will, das fünfzigste Jahr
Ihres Priestertums vollenden und diesen Gedenktag in frommer Feier
begehen.

Es ist für mich eine Freude Ihnen, verehrter Jubilar, zu dieser
Jubelfeier, welche nur wenigen Priestern zu begehen vergönnt ist,
meine innigsten Glückwünsche darzubringen, und Ihnen zugleich meine
Anerkennung auszusprechen für die pflichttreue und den seelsorglichen
Eifer, den Sie in Ihrer lange priesterlichen Laufbahn zunächst als
Rector in Karrheim, Süng und Stolberg-Mühle, sodann als Vikar in
Eitorf und schliesslich als Pfarrer in Ittenbach, wo Sie nunmehr
bereits nahezu 37 Jahre hindurch thätig sind, bekundet haben.

Der Herr, welcher Ihnen hienieden die Ehrenkrone des Altars beschieden
hat, möge Ihnen dort oben jene unvergängliche Ehrenkrone zu teil
werden lassen, welche den treuen Seelenhirten in Aussicht gestellt
ist!

Möge er Sie kräftigen und stärken zur Ertragung aller Gebrechen und
Beschwerden, welche das Alter mit sich zu bringen pflegt, und Ihren
Lebensabend zu einem trostvollen gestalten.

Zum Unterpfande dieser meiner Wünsche erteile ich Ihnen, hochwürdiger
Herr Jubilar, sowie Ihren Pfarrkindern von Herzen den h. Segen.

                 † Antonius Card. Fischer,
                  _Erzbisschof von Cöln._

[Illustratie: zegel]

        _Dem Herrn Pfarrer Carl Goswin Franssen
           Hochehrwürden in Ittenbach._


                 G

Wij Adam Hoevelers, Joannes Branten en Adam van Wijck schepenen,
Joannes an ghen Holt gezworene der stad en gemeente Brüggen en Borren,
en Edmondus Kremer en Joannes Wijnters provisoren der kerk van Borren,
doen kond aan allen en aan ieder in het bijzonder, en erkennen bij dit
publiek document, dat, als de eerzame Matthias in gen Rahe en
Christina, zijne huisvrouw zaliger gedachtenis, vroeger uit
christelijke en goede genegenheid voor gezegde kerk een ploegbaar
eigendom, tot vermeerdering en behoud der inkomsten van het goddelijk
officie, hebben geschonken, bij kracht van een gezegeld instrument,
zooals dit in de kerk van Borren bewaard en gevonden is, waaruit
blijkt: „doen wij schepenen en rechters van Brüggen aan allen kond en
erkennen bij dit publiek instrument, dat, nadat Matthias in gen Raedt
en Christina, zijne huisvrouw, die bij de genade Gods geene erfgenamen
hebben nagelaten, en toen ten tijde in echt een veld of eigendom in
gemeenschap hebben aangekocht, namelijk dertien bunders en een half
overdeeld, bekend onder den naam van Heraritz, grenzende aan den
molenweg van Elster, ter eenre, en ter andere zijde in het district an
ghen Weirtz, van den weg van Luttelbracht naar de kerk, hebben de
voorzegde echtelieden milddadig besloten de bovengenoemde erfschap te
geven en af te staan, zooals zij nu geven en afstaan bij kracht van
dit document, in de handen der tegenwoordige en toekomstige provisoren
der kerk van Borren ten eeuwigen dage; bij middel van dit instrument
ordineeren en stichten zij nu ter eere en glorie van den almachtigen
God en Zijner beminde, geëerde en gezegende moeder Maria, voor het
heil hunner zielen eene erfelijke mis, voor eeuwig en onophoudelijk,
alle zondagen in de kerk van Borren aan het altaar van den H. Antonius
op te dragen; dat de priester gehouden is met deze mis te beginnen zoo
gauw als de „Asperges” voor de hoogmis is gegeven en op deze wijze en
vorm, opdat de tegenwoordige en toekomstige provisoren der kerk, ten
eeuwigen dage daarvan de beheerders en de meest geschikte en naaste in
bloedverwantschap, onder hen zal ordineeren en regelen wie voorzegde
mis zal celebreeren, met beraadslaging van zijnen herder, en dat hij
telken jare als vergoeding dezer erfmis zal ontvangen twee malder
tarwe van het erfconvent en van het jaarlijksch stipendium in volle
Brüggensche maat en gekeurde verkoopbare tarwe, verder nog twee gouden
raders (rijders), te weten vier en twintig raders of zilvergeld te
betalen voor elken gouden rader, of in hun plaats tegen een
aanneembaren prijs in een andere gangbare en echte munt om te zetten,
en indien het eigendom buiten de voormelde jaarrenten een betere
opbrengst zou geven en meer opbrengen, men het dan aan de kerk zou
schenken, waarvoor de provisoren ten eeuwigen dage aan den priester
die deze erfelijke mis leest, al het noodige voor de h. mis, als wijn,
brood, licht, kelk en paramenten (miskleeren), vrijelijk en zonder
eenige retributie van den kant des voorzegden priesters te geven,
verplicht zijn.

In geval er echter, wat dikwijler gebeuren kan, geen bloedverwant van
beiden (erflaters) geschikt gevonden werd (om dat ambt te bedienen),
moesten de provisoren der kerk een priester naar keus, om de h. mis te
lezen, verzoeken, tot dat er een uit den bloede bekwaam zal worde.

De provisoren der kerk moeten tevens aan dezen priester door hen (voor
dat officie) aangenomen, al is hij dan ook geen bloedverwant, de
voorzegde inkomsten jaarlijks afdragen of met hem overeenkomen, en
zijn zij verplicht het overeengekomene na te leven.

En indien er van het jaarlijksche „canon” der mis iets overbleef, moet
dit heel en al ten gebruike der kerk aangewend worden.

Buitendien wenschen de voornoemde echtgenooten Matthias en Christina,
dat de hypotheek op voorzegd „soli stadium” of het voornaamste
eigendom bleef indien de bezitters daarvan die waarde wilden betalen,
waartoe, gelijk de voorzegde al de ware erfgenamen en de naaste
bloedverwanten van beide kanten afdalen en zulks ten eeuwigen dage.

Tot behoud van het recht van den landheer en ieder ander, alle list en
bedrog in welk punt of artikel van dit testament uitgesloten zijnde,
ten geloove waarvan tot getuigenis van al dit en op dat instrument ten
eeuwigen dage nageleefd worde, hebben wij voornoemde schepenen, daar
wij een eigen gerechtszegel niet bezitten, daartoe de eerbare
schepenen van Bracht en Kaldenkirchen aangezocht, opdat zij hun
gerechtelijk zegel ten teeken der waarheid aan dit instrument hechten.
Wat wij schepenen van Bracht en Kaldenkirchen, op verzoek der Brügsche
schepenen, gaarne erkennen gedaan te hebben, waarom wij ons publiek
gerechtszegel ten teeken der waarheid hieraan gehecht hebben.

Gegeven in het jaar O. H. 1528 des avonds voor St. Jan Baptist in het
midden van den zomer.

Dat wij daarom met het voorweten van den raad en toestemming van den
eerw. heer Jacobus Brantz, tijdelijk pastoor in Borren, en met
overeenstemmende deliberatie tot betere promotie van gezegd officie en
tot grooter nut en gemak der kerk en gemeente Borren, aan onze eerzame
ambtgenooten de schepenen Joannes Gielen en Joannes in gen Hove, als
naaste verwanten, erfgenamen en opvolgers der voornoemde stichters
Matthias in gen Rahe en Christina, echtgenooten, de voorzegden in het
tevoren ingeschreven verzegeld document, gespecifieerden ploegbaren
eigendom, erfelijk en voor altijd, onwederroepelijk in erfpacht
overgedragen hebben en toestaan, en hebben wij dit, hierbij voor ons
en onze erfgenamen, onder bovenstaande condities en vorm, te weten als
erfpacht voorzegd, vooreerst ten prijze van erfpacht alias „drugen
lickoff” 450 valide en goede thalers, of daarvan de waarde ten
gebruike der kerk en voorzegde gemeente, in eens te betalen en
solveeren, en verder moeten zij elk jaar en het eerste dit loopende
74. jaar op het feest van den H. Andreas, of binnen den tijd van 14
dagen daaropvolgende, zonder eenig uitstel of tegenspraak, 4 malder
wintertarwe in volle Brüggensche maat, ten gebruike van het
noodzakelijke in bovengenoemde officie of wel tot de noodzakelijkheid
der kerk aan de tegenwoordige en toekomstige provisoren der kerk in
hun vrije bewaring, macht, vrij, veilig en zonder eenige last voor een
zekeren jaarlijkschen prijs voor eeuwig en onherroepelijk
overgedragen.

Verder dat het daartoe te gebruiken land niet anders dan in twee
deelen mag verdeeld en op geen andere wijze mag verkocht worden.

Indien echter de erfpachters, hunne erven of opvolgers, later geheel
of gedeeltelijk de overdracht of betaling van voorzegde jaarlijksche
waarde, in het een of ander jaar of eenige punten of artikelen van dit
instrument hebben nagelaten en niet hebben nagekomen als hiervoor
omschreven, in dat geval zal het eigendom dat in erfpacht is afgestaan
met al zijne verbeteringen volgens bevinding, in de macht der
provisoren voor het gebruik der kerk, zonder restitutie van den boven
overeengekomen prijs of „drugen lickoff,” komen en blijven volgens de
gewoonten en de statuten des lands en de constitutie der vorsten. Ten
teeken der waarheid en van de vaste en onherroepelijke in achtneming
van alle voorschreven punten en artikelen van dit erfpacht, hebben wij
voorzegde schepenen in naam van gezworenen en provisoren en in naam
der erfpachters Joannes Gielen en Maria zijne huisvrouw, Joannes in
gen Hove en Margaretha zijne huisvrouw, deze petitie en requisitie
goedgekeurd en aangenomen, en met ons schepenzegel bevestigd.

Verder hebben wij allen schepenen, gezworenen en provisoren der kerk,
tot grooter zekerheid gevraagd den respectabelen Joachim Hagken,
prefect van het ambt Brüggen, dat hij ook zijn zegel hieraan mocht
hechten. Doordien de zooeven genoemde erfpachters Joannes Gielen en
Joannes in gen Hove met hunne voorzegde huisvrouwen, vóór mij Joachim
Hagken, den prefect, zooals te voren alle bovengemelde punten en
artikelen van deze erfpacht aldus bekend hebben, en tot derzelver
verzegeling mij en de schepenen instantelijk verzochten en smeekten,
en ik dus op dit hun verzoek en verlangen, zooals op dat van de
schepenen, gezworenen en provisoren der kerk mijn eigen zegel op de
eerste plaats bij het schepenzegel met volle kennis heb aangehecht,
van welke bewijsschriften er drie van een en denzelfden inhoud werden
opgemaakt en gezegeld, waarvan een aan de provisoren der kerk voor het
gebruik der kerk, en de andere twee beiden voorzegde erfpachters,
ieder een werden overgegeven en toevertrouwd.

Gegeven het jaar na Onzes lieven Heeren en Verlossers Christus
geboorte eenduizend vijf honderd en vier en zeventig, op Zaterdag den
26^{sten} Juni (1574).

                     Wilhelm Palandt,
                    _Gerechtsschrijver._

[Illustratie: zegel]

         *    *    *    *    *

Wij Adam Hoeveler, Joannes Branten en Adam van Wijck schepenen,
Joannes an gen Holt gezworene van de stad en gemeente Brüggen en
Borren, Edmundis Kremer en Joannes Wijnters provisoren der kerk alhier
in Borren, maken kond en bekennen openlijk door dit „transfixum,”
zooals in het onderhavige erfpachtstuk, voor hetwelk onder andere dit
„transfixum” gemeld en geschreven is, dat de hierin gemelde
erfpachters Joannes Gielen en Joannes in gen Hove met hunne beide
huisvrouwen, ten opzigte van den hun in gebruik gegevenen akker
eenmaal voor altijd als prijs der erfpacht of anders „drugen lickoff”
ten bate der genoemde kerk en gemeente Borren moeten deponeeren, zeker
geven en betalen vier honderd en vijftig goede en geldige daalders of
den waren prijs er voor; diensvolgens verklaren wij hierdoor en
krachtens het tegenwoordig „transfixum,” dat de gemelde erfpachters
Joannes Gielen en Maria echtgenooten, Joannes in gen Hove en
Margaretha zijne huisvrouw, den voren bedongen prijs van 450 daalders
ons den voorzegden schepenen, gezworenen en provisoren der kerk, ten
bate der kerk en gemeente zooals boven, geheel en in allen deele
vrijwillig en graag geleverd, gegeven en betaald hebben, weshalve wij
voor de goede en geldige levering en betaling der voorzegde 450
daalders voor ons en onze opvolgers onzen dank betuigen en de gemelde
erfpachters, of derzelver erfgenamen, opvolgers en tevens hem of hen,
wien zelfs eene kwijting zou noodzakelijk zijn, geheel en al van die
som vrij en bevrijd verklaren, zooals wij hierdoor en krachters dit
„transfixum” voor ons en onze opvolgers ten eeuwigen dage genoemde som
als door ons ontvangen verklaren met volle kennis der zaak en zonder
eenig bedrog, ten bewijze en tot getuigenis der waarheid hebben wij
voorzegde schepenen voor ons en eveneens voor bovengemelde gezworenen
en provisoren der kerk op hun verzoek, ons gemeenschappelijk
schepenzegel door een koordje aan de doorboorde erfpachtoorkonde
gehecht op Zaterdag den 18.dag van December van het jaar 1574.

[Illustratie: zegel]

Dat de tegenwoordige copie uit het ware en onbetwijfeld gezegeld
duitsch oorspronkelijk stuk en tevens met het onderschrift van den
gerechtsschrijver voorziene stuk en de doorboorde kwijting door mij in
het latijn vertaald en aan dezelfde in alles wat zin en zakelijken
inhoud betreft, gelijkvormig en gelijkluidend is, getuig ik door eigen
onderschrift en zegel.

Brüggen van Gulick 14 Juni 1756.

[Illustratie: zegel]

              Petrus Maassen,
       keizerlijk openbaar en in de kanselarij van
        Julich-Berg te Dusseldorf ingeschreven
                Notaris.

         *    *    *    *    *

Wij Carolus Philippus, bij de gratie Gods paltsgraaf van den Rhijn,
thesaurier van het H. Romeinsche rijk en keurvorst van Bayeren, Gulick
en Cleef, hertog van Bergh, prins van Moers, graaf van Velden,
Spanheim, Marken en Ravensberg, en heer van Ravensteyn; doen aan allen
kond dat, nadat in onze geheime vergadering de raadsheeren, schepenen
en gezworenen der stad en gemeente Brüggen ons nederig gesmeekt
hebben, dat wij tot vermeerdering (der inkomsten) van de vicarie te
Borren de volgende stichting mogen maken, doen wij aan allen kond, dat
de edele raadsheeren schepen en raadsheeren of gezworenen der stad en
gemeente Brüggen en Borren, op den 14. dag der maand Maart anno 1733
(de elfde indictie) onder het pontificaat (bij de Goddelijke
Voorzienigheid en de genade Gods) van onzen verkoren allerheiligsten
vader en paus Clemens den elfden van dezen naam, voor mij den
apostolieken en keizerlijken notaris verschenen zijn en dat zij aldus
getoond hebben, namelijk dat zij van plan zijn om over de
tegenwoordige bijvoeging (aan de inkomsten) der vicarie te Borren een
of meer instrumenten te laten maken, waar voor zij mij, in
tegenwoordigheid der ondergenoemden daartoe speciaal gevraagde
getuigen, gevraagd hebben deze vermeerdering in den volgenden vorm op
te stellen.

1^o Dat de voorgenomen vermeerdering uit deze motieven goed, en aan de
gemeente nuttig en heilrijk is en beter gedaan dan achterwege gelaten
omrede, deze Vicaris schraaltjes bedacht zijnde, zonder patrimonie van
zijn vader niet gewijd kan worden, en dat de meesten tijd dat ambt
door den pastoor van die plaats bediend moet worden, en dat deze
plaats (van Vicaris) vacant zijnde, de toekomstige kapelaan wegens
niet voldoenden titel van wijding deze misschien niet kan aannemen,
dat in dit geval met één bestendig (stabiel) priester slechts als
pastoor der parochie, deze in de toekomst het gebrek van een kapelaan
moet ondergaan en daardoor (in aanzien lijdt) ontsierd wordt.

2^{de} Waarom zij, op bovengenoemde wijze bewogen, van het daar
gelegen gemeen veld vrijelijk en zonder eenige last, twaalf bunder
land, zooals dit land tot nu toe altijd zonder last geweest is, niet
alleen aan wijzen, maar het ook met de daartoe noodige planten
voorzien en het voor deze vicarie noodzakelijk brandhout voor het
beter onderhoud (bestaan) der vicarie aanbieden; daar echter van dit
gemeen veld of heide, opdat het niet door een stuiver lasten zelfs kan
belast worden, zoo als het ook niet kan, en dat het geen ander
voordeel heeft en dat uit deze planting (de afschaffing van planten
uitgezonderd) aan deze geen schade moge berokkend worden, en te meer
nog daar na dat, het planten van het veld gedaan zijnde, de kapelaan
voortaan in de gemeente kan wonen en dagelijks het h. Sacraficie der
mis kan opdragen, op deze nederige hoop vertrouwende, hopen wij dat de
Doorluchtige Keurvorst de tot dit godvruchtig werk noodzakelijke
toestemming moge geven, en meer nog omdat wegens de vermeerdering (van
eigendom en inkomsten) van dit eenvoudig beneficie, de bedienaar er
van voor de weldoeners (waaronder de Doorl. Keurvorst als landheer in
de eerste plaats is te beschouwen) met een jaarlijksche dienst belast
wordt, en de begiftiging (des ambts) bij de begevers van de eerste
fundatie, de raadsheeren, schepenen en gezworenen, blijft.

Gedaan in tegenwoordigheid der eerzamen Arnoldus Beeckmans en Joannes
Hammecker, getuigen daartoe speciaal gevraagd, en hebben de
bovenvermelde raadsheeren, schepenen en gezworenen tot grootere
zekerheid en stricter inachtneming dit instrument met hun eigene
handen onderschreven en met hunnen gewonen gerechtszegel
geconfirmeert. Verder hebben zij mij verzocht dit met mijne hand en
zegel te bevestigen, in het jaar voornoemd pontificaat en indictie als
boven.


[Illustratie: zegel]

  Joannes Hoffer, schepen.
  Joannes Horsten, raadsheer en schepen.
  Arnoldus Gielen, schepen.
  Joannes Neeffen, schepen.

Ten bewijze van het vorenstaande heb ik geteekend en onderteekend

[Illustratie: zegel]

             F. P. Junggeburth,
         in de keizerlijke kamer van Wetzlar
        ingeschreven notaris in het bijzonder
             hiervoor voorzocht.

Door bovenstaand allernederigst smeekschrift bewogen, stemmen wij er
in toe deze stichting tot meerdere duurzaamheid met ons hoogst
keurvorstelijk en landheerlijk gezag allernederigst goed te keuren en
te bevestigen, hetgeen wij aldus aan bovengemelde raadsheeren,
schepenen en gezworenen naar hunne nederigste meening allergenadigst
toestaan, zoodat deze stichting door deze onze beschikking, onder
voorbehoud en zonder benadeeling van onze en elke andere rechten,
goedgekeurd, ook in de jaarlijksche afrekening en in de registers
worde aangehaald en door het geheime zegel onzer hofkanselarij
voorzien van onze hooge gunst en toestemming getuigenis aflegge.

Düsseldorff den 25. September 1733. Op bijzonder allergenadigst bevel
van den allerdoorluchtigsten Keurvorst.

[Illustratie: zegel]

                   Graaf von Schaesberg,
                  P. W. von Francken, s.

Dat dit afschrift, uit zijn echt duitsch origineel door mij in het
latijn vertaald met dit, in alles wat den zin en zakelijken inhoud
aangaat, overeenstemt, getuig ik bij deze.

        Brüggen (in Gulick) den 16. Juni 1756.
              Petrus Maassen,
       keizerlijk openbaar en ingeschreven notaris.

         *    *    *    *    *

Dat Henricus Franssen de intrest van de 80 Rth. wegens de middelmis
voor dit jaar 1750 met 3 Rth. 12 ss. goed betaald heeft, getuigt
hiermee

Borren den 11. Maart 1751.

                      F. C. Nelissen,
                     Pastoor te Borren.

         *    *    *    *    *

Dat Henricus Franssen ons burgemeester, schepen en raad der stad
Brüggen in het kerspel Borren, qua collationibus eener Zondagsche mis
te Borren, eene som van tachtig Rth. p. 80 als collingo, met de tot
hiertoe verschenen intressen, welke som bmr. Arnold Custers aan de
weduwe van Lenerd Jacob Seell schuldig geweest en deze tot
vermeerdering der bovengemelde mis stichting gegeven en gelegateerd
heeft, heden op dezen dag rechtmatig afgemaakt en betaald heeft,
verklaren hierdoor quitteerend

Brüggen 25 October 1751.

                     Henricus Gielen,
                      P. J. Maassen,
                     Henricus Westen,
                     Gotzen Vonmühlen,
                A. Pluecken, als getuigen.

         *    *    *    *    *

Nadat het officie in de parochie van Borren gesticht,
sedert de ontslaggeving in de handen onzer beheerders
door den laatsten beneficiant of rector Henricus Weiler,
sedert lang onbeheerd ligt, en Godefridus Franssen, die
naar den geestelijken staat aspireert, ons gevraagd heeft om
dit officie te verkrijgen, daarom dragen wij bovengemelde
collators (beheerders) dit officie met al zijne revenuen en
emolumenten bij dezen brief of acte aan gezegden Godefridus
Franssen over, en hebben wij deze tegenwoordige (huidige)
overdracht ten teeken van waarheid niet alleen met eigen
handen onderschreven, maar ook met ons gewoon rechtszegel
voorzien.

Gedaan te Brüggen 24 April 1756.

  Henricus Gielen, schepen.
  Jan Berten,
  Hein Wusten.

  J. G. Laden,
  H. Huppen,
  A. Plücken
  Frantz F. Hammeckers.

[Illustratie: zegel]

X
Dit teeken heeft Joannes Engels, provisor der kerk eigenhandig
geplaatst wat wij
getuigen
  Leonard Hauzer,
  A. Plücken.

         *    *    *    *    *

Ik ondergeteekende, provisor der kerk, heb aan den heer pastoor op
zijn verzoek de mij getoonde inkomsten, die boven vermeld ambt zouden
aangaan, geteekend, doch niet wetende of deze voorgebrachte inkomsten
in het geheel waren, intusschen stem ik toe dat dit ambt aan
Godefridus Franssen worde overgedragen, ter waarheid waarvan ik met
eigen hand onderteekend heb.

Brüggen, Julich, 11 Juni 1756.

                     Wilhelmus Seiben,
                      provisor eccl.

Het tegenwoordig afschrift uit het onderteekend en gezegeld origineel
van het duitsch in latijn overgezet zijnde, en een naarstig vergelijk
gemaakt hebbende van woord tot woord, en in zooverre de zin en
substantie aangaat met het origineel accordeerende gevonden, bewijs ik
door mijn eigen handteeken en zegel.

Brüggen, Julich, 14 Juni 1756.

              Petrus Maassen,
bij keizerlijke autoriteit publiek notaris in de concelarij van Gulik
               en Bergh.

[Illustratie: zegel]

         *    *    *    *    *

Dat Joannes Gielen en zijne huisvrouw Maria naaste bloedverwanten zij
van Matthias In gen Raedt en Christina zijne vrouw, beide laatsten
stichters van het kerkelijk officie in de kerk van Borren, blijkt uit
het instrument daarover opgemaakt in het jaar duizend vijf honderd
vier en zeventig (1574) den 26 Juni en omdat Henricus Schöpges, consul
der stad Brüggen, en zijne vrouw Margaretha Gielen, uit
bloedverwantschap van voornoemden, en Henricus Franssen en Margaretha
Schöpkes echtelieden, ouders van Godefridus Franssen oom en tante zijn
geweest, is voornoemde Godefridus Franssen naaste bloedverwant,
bekwaam om het officie gesticht voor eene Zondagsche mis te ontvangen.

Brüggen, Julich, den 14. Juni 1756.

[Illustratie: zegel]

                   J. J. Laden, schepen.
                     Henricus Gielen.

         *    *    *    *    *

Dat de schepenen, raadsheeren en provisoren der kerk van Borren op
drie verschillende malen, eerstens den 29. Mei 1728 aan den heer
Simon Horsten op den titel van patrimonius gewijd, tweedens aan den
heer Bertramus Sijbertz, derdens en laatstens aan den heer Weiler, in
den vorm van het Pastoraat in Thurnhout, aan ons hebben geresigneerd,
het officie in Borren gesticht, blijkt uit hunne overdrachten en dat
voorzegde schepenen en raden aangesteld zijn om dit officie te
begeven, blijkt uit de hier bijgaande ratificatie van den Keurvorst,
waarbij twaalf bunders bosch uit het gemeente eigendom voor dat
officie etc. gegeven werden, en dat daarover verder geen twijfel zij,
tenzij de heer pastoor weigert de gestichte mis tusschen de eerste mis
en de hoogmis te celebreeren (primum inter et summum sacrum
celebrari).

Brüggen, den 16. Juli 1756.

                   J. J. Laden, schepen.
                      J. P. Maassen.
                        H. Plucken,
                beëedigd gerichtsschrijver.

         *    *    *    *    *

Dat den wel eerwaarden kapelaan den heer Godefridus Franssen mij al de
documenten, betreffende het officie eener in de parochiekerk te Borren
gestichte erfelijke Zondagsche middel mis, ten voordeele van mijn zoon
Joannes Wilhelmus Maassen, heeft overgedragen, alsmede dat voorgemelde
eerw. heer Franssen den 12. dezer zijn ontslag heeft genomen den 20.
dezer het officie overgegeven en in mijne handen gesteld heeft, zulks
bekenne en getuige ik hierdoor loco reversalis. Brüggen den 29.
November 1760.

                      P. J. Maassen.


                 H

In Naeme der alderheilighzte Dreijvuldigheijt. Amen.

Alle de geene die deese tegenwordigh sullen sien, ofte hooren leesen,
sij kennelijk dat op heden dato ondergeschreven ten overstaen van
beroepen, goetvinden der vrinden tot meerder Ehr godts, saligheijt der
seele, en vermeerderinghe des menscheliks geslaghts, beraempt ende
besloten is, een solemnei houwlijck tussen den ehrbaeren weduman
Hendrik Deckers, geassistert met sijn moeder ondergeschreve, ter
eendersijdts, en ook dʼerbare jonge dochter Wendelina Franssen,
geassisteerd met haeren vader en moeder, broeders en ohm
ondergeschreve, ter andersijdts, soo hebben deese gesamentelijk met
goede voorsinnigheijt besloten een seker houwelijks voorwaarden, in de
maniere hier naer volgende:

_1mo_ is geconditionirt, dat den langhst levenden op sijn eijgen
patrimoniel goet sal moegen huliken, in de tweede, derde, en verdere
Ehe naer sijn believen.

_2do_ word conditionirt, dat het kind verworfen in ʼt eerste
houwelijk, met de kinderen van ʼt tweede houwelijk egalijk hoefs gewis
en alle gereede, en ongereede goederen herkomende van brudigoms
ouders, ofte vrinden, sal profiteren.

_3tis_ indien den brudegom onverhopt sonder lijfs erven van ʼt tweede
houwelijk quaem te sterven, soo sal de bruijght gehouden sijn, aan ʼt
kind verworfen bij het eerste houwelijk uijt de gereeden uijttegeven
eens voor all de somme van vier hondert guldens Cleve; maer in cas in
ʼt tweede houwelijk kinderen souden verworfen sijn, dan sal het kind
van ʼt eerste houwelijk sigh met een behoorlijke uijtsettinge volgens
staat en conditie van dʼouders moeten patienteren, maar daarenboven
sullen hem gegeven worden kast en kleederen, dewelke haar moeder
saeligers lichaam toe bestonden.

_4to_ word voorbehouden, in cas naer de doedt van dʼouders van
Wendelina Franssen, selve voor Hendrik Deckers quaem te sterven sonder
lijffs erven, sal uijt genoemde Hendrik Deckers sijne gereede, ofte
staende houwelijk door Hendrik Deckers en Wendelina Franssen
geacquirerde goederen, en erven, naer de doedt van Hendrik Deckers aan
de Franssens familie uijtgegeven worden, ten regarde van de gereeden
van selve familie herkomende, de somme van vuijftien hondert guldens
Clevs.

Tot meerder kracht van dit instrument renoncieren brudegom en bruijht
aan all het geene, dat hij de gestatuerde soo Gulikse, als Gelderse
Landrechten en Souveraine Placaten hier aan soude konnen contrarieren.

Aldus geschiet en geteekend tot Tegelen den 21. Maart 1771.

  Hendrijck Deckers.
  Sibilla Brucx.

                    Wendelina Franssen.
                       H. Franssen.
                  Margaretha Schopekens.
              G. Franssen pastoor in Belfeld.
                   P. Hendrik Franssen.
                       W. Franssen.


                 I

Voor mij _Franciscus Wilhelmus Vogels_ notaris ter standplaats Reuver,
gemeente Beesel, verscheen in tegenwoordigheid van 1. Peter Hubert
Mooren notarisklerk te Reuver, 2. Johannes van Dongen dienstknecht te
Venlo, 3. Jean Kamerbeek administrateur te Venlo, en 4. Michel Truyen
koopman te Venlo, als getuigen door na temel den comparante verzocht.

Mejuffrouw _Wendelina Gubbels_ zonder beroep wonende te Venlo, aan mij
notaris bekend, die aan mij notaris in tegenwoordigheid der genoemde
getuigen heeft aangeboden een papier, dienende tot omslag, gesloten en
verzegeld door middel van vijf afdrukken in rood lak, en in welken
omslag de comparante, in tegenwoordigheid der genoemde getuigen,
verklaarde haar geheim testament besloten te zijn en haar uiterste wil
te zijn begrepen, door een ander geschreven en door haar geteekend.

Bedoelde omslag is door mij notaris op verzoek van de comparante in
tegenwoordigheid der genoemde getuigen van de comparante aangenomen,
ten einde onder mijne minuten te blijven berusten.

Waarvan onmiddellijk, en zonder intusschen tot eenige andere akte over
te gaan, door mij notaris deze akte van superscriptie in minuut, mede
in de tegenwoordigheid der genoemde getuigen, is opgemaakt en door mij
notaris mede in tegenwoordigheid der genoemde getuigen geschreven op
het door de comparante aangeboden papier tot omslag dienende, verleden
te Venlo den negenden Januari negentienhonderdzes, in tegenwoordigheid
der genoemde vier getuigen, welke akte van superscriptie onmiddellijk
na door mij notaris gedane voorlezing door de comparante, de getuigen
en mij notaris is onderteekend.

W. Gubbels, P. H. Mooren, J. van Dongen, Kamerbeek, M. Truyen, Vogels
notaris. De varieteur K. Geuljans, v. d. Duyn, Vogels notaris.
Geregistreerd te Venlo vijf en twintig Februari negentien honderd
acht, deel 64, folio 1 recto, vak 4, een blad, geen renvooi. Ontvangen
voor recht een gulden twintig cent.

                   De ontvanger Brants.

               _Testament._

Ik ondergeteekende _Wendelina Gubbels_, wonende in het gasthuis St.
Jozef te _Venlo_, verklaar dat dit is mijn geheim testament.

Ik herroep alle testamenten, die ik vóór heden gemaakt heb.

Ik legateer aan de _Roomsch Katholieke Kerk van den H. Rochus te
Steyl_, vrij van successierecht _al mijne onroerende goederen_, onder
den last om de helft der jaarlijksche zuivere opbrengst te besteden
tot het doen houden van een eeuwigdurend jaargetijde zonder
assistentie en het lezen van zielmissen tot lafenis mijner ziel en van
die mijner naaste bloedverwanten.

Iedere leesmis uit te betalen ad één gulden.

De Roomsch Katholieke Kerk te Steyl zal het perceel grond gelegen te
Steyl, in de bergen, niet mogen verkoopen voor minder dan vijfhonderd
gulden.

Ik legateer aan de _Roomsch Katholieke parochiale Kerk te Gorinchem_
de som van _zes duizend gulden_.

Ik legateer aan de _Roomsch Katholieke St. Janskerk te
ʼs-Hertogenbosch_ de som van _zes duizend gulden_.

Ik legateer aan het _Roomsch Katholiek St. Jozefklooster te
ʼs-Hertogenbosch_ de som van _zes duizend gulden_.

De helft van de zuivere opbrengst dezer drie laatsgenoemde legaten zal
moeten worden besteed tot het doen houden van leesmissen en jaarlijks
eene zingende mis tot lafenis mijner ziel en van die mijner naaste
bloedverwanten.

Iedere leesmis uit te betalen ad één gulden.

Ik legateer aan de _Roomsch Katholieke Normaalschool of Kweekschool
voor onderwijzers te Echt_, de som van duizend gulden, onder
verplichting om jaarlijks twee zielmissen te doen lezen tot lafenis
mijner ziel en van die mijner naaste bloedverwanten.

Ik legateer aan de _Roomsch Katholieke parochiale Kerken van Tegelen
en van Blerick_ ieder eene som van _tienduizend gulden_, onder den
last om de helft der jaarlijksche zuivere opbrengst te besteden tot
het doen houden van leesmissen en jaarlijks eene zingende mis tot
lafenis mijner ziel en van die mijner naaste bloedverwanten.

Iedere leesmis uit te betalen ad één gulden.

Ik legateer aan mevrouw _Josephina Janssen weduwe W. Canoy te Venlo_
of afstammelingen eene som van vijf honderd gulden.

Ik legateer aan den _tijdelijken rector_ der Kerk van den H. Rochus te
_Steyl_ eene som van _honderd gulden_, met last deze som binnen het
jaar na mijn overlijden uit te deelen aan de armen van Steyl.

Ik legateer aan mijne nicht geboren _Houben_ gehuwd met _van Berkel_,
wonende te _Nijmegen_ in de Broerstraat, handel drijvende in
kerkornamenten, of afstammelingen eene som van _duizend gulden_.

Ik legateer aan _Piet Michels_ te _Venlo_ of afstammelingen _vijf
honderd gulden_.

Ik legateer aan _Lucia Michels_ gehuwd met _Frans Steegh_ te _Venlo_
of afstammelingen _drie honderd gulden_.

Ik legateer aan de kinderen van _Peter Sprengers_ te _Steyl_ of
afstammelingen _vijf honderd gulden_ te samen.

Ik legateer aan _Godfried Franssen_ te _Steyl_ of afstammelingen _vijf
honderd gulden_.

Ik legateer aan _Jacobus Franssen_, fietshandelaar te _Venlo_, of
afstammelingen _vijfhonderd gulden_.

Ik legateer aan _Wendelina Cleophas_, _Agnes Cleophas_, _Josephina
Cleophas_, en _Frans Cleophas_, allen te _Steyl_, of afstammelingen te
zamen _vijf honderd gulden_.

Ik legateer aan de _Roomsch Katholieke Parochiale Kerk te Reuver_ de
som van _duizend gulden_, onder den last om de helft der jaarlijksche
zuivere opbrengst te besteden tot het doen houden van leesmissen tot
lafenis mijner ziel en van die mijner naaste bloedverwanten.

Iedere leesmis te betalen ad één gulden.

Ik legateer aan de kinderen van _Wendelina Franssen_ of
afstammelingen, wonende in _Pruissen_ te zamen _zes honderd gulden_.

Ik legateer aan de weduwe _Peter Giesen_ of afstammelingen te Tegelen
_drie honderd gulden_ en aan de weduwe _Jozef Giesen_ te Tegelen of
afstammelingen _drie honderd gulden_.

Ik legateer aan _Antoon Franssen_ te _Tegelen_ of afstammelingen _vijf
honderd gulden_.

Ik legateer aan _Peter Franssen_ te _Crefeld_ of afstammelingen _vijf
honderd gulden_;

aan _Henri Cleophas_, koster der kerk te _Steyl_, of afstammelingen
_drie honderd gulden_;

aan _Gerard Cleophas-Simonar_ te _Steyl_ of afstammelingen _drie
honderd gulden_;

aan _Johannes Franssen_ te _Xanten_ of afstammelingen _vijf honderd
gulden_;

aan _Johannes Leenders-Franssen_, bloemist te _Steyl_, of
afstammelingen _vijf honderd gulden_;

aan _Louis Cuijpers-Görtz_ te _Steyl_ of afstammelingen _drie honderd
gulden_;

Door alle de hierboven gemelde legatarissen zullen de kosten der
successie zelf gedragen moeten worden, tenzij ik zulks uitdrukkelijk
heb uitgezonderd.

Ik legateer aan het _Roomsch-Katholiek gasthuis St. Jozef te Venlo_,
vrij van successie eene som van _vijfhonderd gulden_, onder
verplichting om jaarlijks eene H. Mis te doen lezen tot lafenis mijner
ziel en van die mijner naaste bloedverwanten.

Tot uitvoerder dezer mijner uiterste wilsbeschikking benoem ik bij
dezen den heer _Jean Marie Victor Guillaume Dubois_, arts te _Venlo_,
aan wien ik de inbezitneming geef van al mijne goederen.

Deze uitvoerder mijner uiterste wilsbeschikking zal het recht hebben
om alle bovengemelde legaten, behalve de onroerende goederen boven
door mij aan de Kerk van den H. Rochus te Steyl vermaakt, aan de
respectieve legatarissen uit te keeren, hetzij in geld, hetzij in
hypotheken, hetzij in geld en hypotheken te zamen, zullende de
legatarissen hiermede ten volle genoegen moeten nemen.

Voor de waarneming der werkzaamheden als uitvoerder mijner uiterste
wilsbeschikking, ken ik den heer Jean Marie Victor Guillaume Dubois
voornoemd bij dezen toe eene belooning van _drie duizend gulden_.

Voorts benoem ik tot mijne eenige en algemeene erfgename _Maria
Carolina Barbara Canoy_, echtgenoote van den heer _Jean Marie Victor
Guillaume Dubois_, arts te _Venlo_, of afstammelingen, met de
verplichting om al hetgeen ik haar heb opgedragen of zal opdragen ten
uitvoer te brengen.

Ik verlang naar rang en stand begraven te worden.

Venlo den 9. Januari 1900 en zes.

                        W. Gubbels.

Tot aanvulling van mijn hierbovenstaand geheim testament, verlang ik
daarenboven, dat de vruchten en interesten van alle hiervoren door mij
gemaakte legaten, eerst zullen komen ten voordeele van de respectieve
legatarissen, te beginnen één jaar na mijn overlijden, als wanneer de
legaten zelf ook eerst zullen kunnen worden geëischt.

Venlo den 9. Januari 1900 en zes.

                        W. Gubbels.

De varietur Geuljans, v. d. Duijn, Vogels notaris.

Geregistreerd te Venlo den vijf en twintigsten Februari 1900 acht,
deel 39, folio 51 verso, vak 7, vier bladen een renvooi.

Ontvangen voor recht drie gulden zestig cent.

                   De ontvanger Brants.

*** End of this Doctrine Publishing Corporation Digital Book "Genealogie der familie Franssen te Tegelen, van 1651 tot heden" ***

Doctrine Publishing Corporation provides digitized public domain materials.
Public domain books belong to the public and we are merely their custodians.
This effort is time consuming and expensive, so in order to keep providing
this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties,
including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ Make non-commercial use of the files We designed Doctrine Publishing
Corporation's ISYS search for use by individuals, and we request that you
use these files for personal, non-commercial purposes.

+ Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort
to Doctrine Publishing's system: If you are conducting research on machine
translation, optical character recognition or other areas where access to a
large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of
public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ Keep it legal - Whatever your use, remember that you are responsible for
ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because
we believe a book is in the public domain for users in the United States,
that the work is also in the public domain for users in other countries.
Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we
can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is
allowed. Please do not assume that a book's appearance in Doctrine Publishing
ISYS search means it can be used in any manner anywhere in the world.
Copyright infringement liability can be quite severe.

About ISYS® Search Software
Established in 1988, ISYS Search Software is a global supplier of enterprise
search solutions for business and government. The company's award-winning
software suite offers a broad range of search, navigation and discovery
solutions for desktop search, intranet search, SharePoint search and embedded
search applications. ISYS has been deployed by thousands of organizations
operating in a variety of industries, including government, legal, law
enforcement, financial services, healthcare and recruitment.Home