Home
  By Author [ A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z |  Other Symbols ]
  By Title [ A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z |  Other Symbols ]
  By Language
all Classics books content using ISYS

Download this book: [ ASCII ]

Look for this book on Amazon


We have new books nearly every day.
If you would like a news letter once a week or once a month
fill out this form and we will give you a summary of the books for that week or month by email.

Title: A slemíl keservei
Author: Ignotus
Language: Hungarian
As this book started as an ASCII text book there are no pictures available.


*** Start of this LibraryBlog Digital Book "A slemíl keservei" ***


IGNOTUS.

A SLEMÍL KESERVEI.

GRILL KÁROLY

KIRÁLYI UDVARI KÖNYVKERESKEDÉSE

BUDAPEST

1891.

Brünauer Adolf nyomdája.

A SLEMÍL

KESERVEI.

_L. R. BARÁTOMNAK._

A slemíl zsidó szó. Olyat jelent, akinek minden dolgára ott leselkedik a
balság; aki, mert nem bizik magában, nem is jut semmire; aki öntudatosan
élhetetlen. És ebben más, mint a balek, akinek nevét talán jobb szivvel
venné a magyar olvasó. De más a slemíl és más a balek; ha az életet
valami nagy mathematikai levezetéssel vetjük egybe: a balek azért nem
boldogul, mert nem tud semmi művelethez, – mig a slemíl biztos kézzel és
lábbal hatol által a gyökök és logarithmusok rengetegjén, de a
baleredménytől való féltében valami mellékes kis összeadást vagy
különösen osztást csakugyan el is vét és igy jut hamis eredményre. A
balek mer, de nem tud; a slemíl tud, de nem mer. Vagy ha mer, rosszkor.

Legyen kimentőm az is, hogy például a német és a franczia irodalmi nyelv
polgárának fogadta a slemílt. (Chamisso, Heine, Bourget.) Ha az én
Slemílkém nem kedvelteti meg magát, az mutatja csak igazán, hogy slemíl
– és akkor aztán akár Tuhutumnak is híhatnák!

Budapesten, 1891, julius havában.PROLÓG.

 Régi bajrul régi nóta.
 Szürke felhő permetegje
 Földre hullik, egyre gyérül,
 Köd meg pára lesz belőle,

 Gőzbe vonja és megűli
 A nagyváros minden útját
 És pocsékká áztat minden
 Házat, embert és lovat,

 És pocsékká áztat minden
 Kedvet, vágyat, eszmelánczot,
 Képzelődést, nagyravágyást –
 Káromkodni sem tudok.

 Nem vagyok már don Quijote,
 Nagyralátó terveimtül,
 Fierabras balzsamátul
 Most is bánt a macskajaj,

 Vézna termetem nem ékes
 Sancho Panza potrohával;
 A közömbös, egyre tűrő
 Rocinante, az vagyok.

 Mint a boldogult Horáczjus
 Vastag ujján úszóhártyát,
 Puha testén hattyutollat
 Sarjadozni érezett:

 Engemet zabérzemények
 Abrakálma ringat el –
 Hajt a lelkem a kovácshoz:
 Patkoljál meg, ó kovács!

 Álom a zab, álom. Ámde
 Hogyha nem is lesz mit ennem,
 A bogáncsot rágó szürkét
 Szörnyü egy mód megvetem.

 És legyen bár hivatalban,
 Napilapnál, hadseregnél;
 Hadd pereljen, hadd tanítson,
 Kuruzsoljon ez meg az;

 Sőt regényt, meg vígjátékot
 Irjon élelmes poéta:
 Üdvöt, vágyat, lángszerelmet
 Ésatöbbit zengek én!

 Nyájas olvasó, ki eddig
 A nevem nem ünnepelted,
 Sőt eléltél a’ne’kül, hogy
 Tudtad vón’, hogy létezem,

 Századvége morajában
 Jól tudom, nem érdekelhet
 Ózenéjű hangszeremnek
 Régi hangu éneke,

 S nem nehéz lesz rám idézned
 A nagy német röpke szóját:
 A mi jót beszélsz, nem új az
 S a mi újat, az nem jó.

 Ó mi furcsa, hogy ti épen
 A költőtül kértek újat!
 Mikor éltünk tünde álma
 Olyan régi egy dolog,

 Mikor olyan régi minden
 Amitől dal kél az ajkon!
 Uj talán a kedv, a bánat,
 Uj talán a szerelem?

 Uj talán a hon szerelme,
 A virág meg a madárdal,
 Uj talán a fényes égnek
 Annyi méla csillaga?

 Uj talán, hogy szenved a jó
 S a roszszé a diadal?
 Amit türtök, amit éltek,
 Az az élet uj talán?

 Minden elmult ezredévek
 Minden elhalt nemzedéke
 Azt találta itt a földön
 Amit ti találtatok,

 Küzdtek úgy, ahogy’ ti küzdtök,
 Öltek úgy, ahogy’ ti öltök,
 Törtek úgy, ahogy’ ti törtök
 Czélt nem érve sohasem –

 És a czél, amelyre törtök
 Uj talán? A vad szegények
 És a büszke gazdagoknak
 Harczi pártja uj talán?

 Uj talán a munka kinja?
 Uj talán a jog bilincse?
 Uj a vágyak szomjazása?
 Uj a meddő epedés?

 Uj talán, hogy mindig voltak
 Kórepéjü Therszitészek,
 Akik tajtéktúrva hallák
 A királyok dolgait?

 Rajta, rajta! Mint Odüsszevsz
 Fogd a pálczád’ a latorra
 S verd beléje, hogy megértse:
 Mindig új, ami örök!ELSŐ ÉNEK.

 Egyszer volt, hol nem volt, volt egy
 Ifju ember, akit apja
 És az anyja s a rokonság
 Mindig úgy hítt, hogy Emíl,

 Ám tapasztalt jóbaráti
 Két betűvel megnövelték
 E költői szép nevet
 S elnevezték őt Slemílnek.

 Furcsa név, tagadhatatlan;
 Semmiképen sem hizelgő!
 Ha fiam lesz, nem nevezem
 Soha err’ a névre őt.

 Mennyi név van a világon
 Nagy dicső és tettrekeltő!
 Hogy ne mondjak többet: itt van
 Viktor és Bazíliusz,

 Konsztantínusz, Augusztínusz
 Szigfríd, Gottfríd, Teofilusz,
 Dionízusz, Dominíkusz,
 Benediktusz és Leó –

 De mihaszna felruházni
 Bármi fényes, büszke névvel,
 Aki teljes életében
 Nem leszen más, mint slemíl?

 Mily slemíl volt a Slemílkénk
 Már kicsiny gyermekkorában!
 A verésben nincs olyan faj,
 Amit ő meg nem kapott,

 Nincs a gyermekszívnek annyi
 Búja, kínja, gyötredelme,
 Hogy ne lett vón’ mindegyiktől
 A gégéje keserű,

 S a magyar nagy rónaságból
 Ujra sós tenger lehetne,
 Ha ott gyültek volna össze
 Titkon ejtett könnyei.

 Mint kivánja minden gyermek
 A madárnak szárnyait!
 Hogy’ szeretné átrepülni
 Nagy merészen a leget –

 Ó a mi kicsiny Slemilünk
 Sohse kelt vón’ ilyen útra,
 Mert az ekkép exponált lény
 Mindenünnen látható,

 És kitünt vón’, amit olyan
 Féltve és vigyázva rejtett:
 Hogy hiányos a ruhája
 S a czipője is lyukas.

 Anyakéz nem varrta össze
 A nadrágja sebeit,
 Nem simítá homlokárul
 A korán ért sok redőt;

 A homályban ifju lelkét
 Anyaszó sohsem vezette,
 S anyacsók nem édesíté
 A fiú keserveit.

 A’ biz úgy van: az anyáknak
 Egyéb dolguk is akad, –
 Nem elég baj, hogy a gyermek
 Annyit ront a bájukon?

 ’Sz épen ez volt a slemilség:
 Apja is volt, anyja is volt,
 Mind a kettő szép is, jó is,
 Mégse’ voltak szülei,

 Volt szobája, volt kis ágya,
 Ámde nem volt otthona;
 S bár zsebpénze volt busásan,
 Pénze nem volt sohasem.

 Pénz ne’kül pedig, világos,
 Nem lehet el a gyerek sem,
 Amit ó mi szörnyü gyakran
 Érezett a kis Slemíl,

 Amikor pirúlva látta,
 Hogy’ segélnek fel barátot,
 Hogy’ köszöntenek tanítót
 Nélküle a társai.

 Mint regényes hőshöz illik
 A Slemílke is kerülte
 Bús magába elvonulva
 Könnyüvérü társait,

 És feledve kis jelenjét,
 Gyermekálmok czifra fényes
 Sok kövéből összeépült
 Jövőjébe menekült.

 Nem, nem mintha a szivében
 Sohse’ keltek volna vágyak,
 Ujjongásra, társaságra,
 Szeretetre szomjazók,

 Ó de félt a boldog társak
 Duzzadó nagy erejétől,
 Félte kedvük lobbanását
 S elbizott nyers szavukat.

 Mint a lepke színe bágyad,
 Hogyha súlyos kéz lefogja
 És lesöpri durva újjal
 Szárnya könnyü hímporát,

 Úgy lebágyadt a fiú is,
 Hogyha gúnyos szóval érték
 És a kínzók karma közzül
 Szárnyatépve ment tova.

 Szárnyatépve, kedveszegve,
 Szembehúnyva, – néha írigy
 Égő indulatra gyúlva:
 Igy töltötte napjait.

 Nem ugy nőtt fel, mint a rétnek
 Ápolatlan vadvirága,
 Melynek bárha van tövisse,
 Van virágzó ereje:

 Mint a pinczék növevénye
 Gyenge, síma és erőtlen,
 Halovány volt, keserű volt,
 Gyorsanérett és beteg.MÁSODIK ÉNEK.

 Hogyha végre áttanultad
 A lélektant és a boncztant,
 A physiologiát és
 Az embryologiát,

 Ha beláttad, hogy az ember
 Csak magasabb fajta állat,
 Alvó, évő, szaporúló
 Közönséges szervezet:

 És beláttad, hogy példáúl
 A szem kék vagy barna színe
 Nem egyéb, mint az irishez
 Tapadó föstékanyag,

 Olyankor esik meg rajtad,
 Hogy egy női emberállat
 Kékpigmentumos szeméből
 Útrakél egy fénysugár

 És olyan forró erővel
 Irritálja a retinád’,
 Hogy sötétség száll agyadra
 És szivedbe szerelem. –

 Ládd-e, olvasóm, ha rajtad,
 Aki olyan nagy tudós vagy,
 Olyan bölcs és olyan művelt,
 Oly tapasztalt és blazírt,

 Hogyha rajtad is megeshet,
 Hogyha téged sem kerűl el:
 Ne csodáljad, hogy Slemílkén
 Is megesett ez eset!

 És ne vesszed a türelmed’
 Aki meg nem szoktad eddig,
 Hogy gyerektörténetekkel
 Támadják figyelmedet,

 S akinek nincs érkezésed,
 Hogy magad dolgán törődjél,
 Tőled kérik, hogy figyeld egy
 Kis fiúnak életét.

 Volt idő, eszedbe jusson,
 Hogy te is még gyermek voltál,
 Lármakeltő, lepkehajtó
 Vagy magadba zárkozott:

 Nem szorúlt-e össze szíved,
 Nem vonaglott gyermekajkad,
 Mikor a nagyok nem érték
 Kis szived nagy bánatát?

 Lehetett tán tizenhárom
 Éves már a furcsa ifju,
 Hogy egy gyermektársaságba
 Kényteték nagy nehezen

 S ottan állott nagy mogorván
 Egy sarokba elvonulva,
 Mindenektül elhagyatva,
 Részt nem véve semmiben.

 De a házi kis kisasszony
 Szánva nézte a szegényt
 – Nem türhette, hogy szalónja
 Diszharmónikus legyen –

 S fölkeresve a sarokban
 Azt a mord kis elhagyottat,
 Megkisérlé szóba fogni
 S tánczba vonni a fiút.

 Hősünk szégyenére mondom,
 Hogy egy kukkot sem felelt
 És a kedves szánalomra
 Semmikép sem reagált,

 És a kis lyány nemsokára
 Ott is hagyta a faképnél –
 Ám a kis Slemíl szivében
 Szőke képe ott maradt.

 Szerelem! te szép hazudság,
 Megalázó édes érzés,
 Amelytől a férfiszivben
 Undor és vágy kél vegyest:

 Mit akarsz egy kis fiúnak
 Éretlen darab szivétől?
 Mért kinoznod, összetörnöd
 Egy arasznyi kebelet?

 Nem is olyan szerelem volt
 Ami a fiúban égett,
 Mint milyet hevülve érzünk
 Mi okosak és nagyok,

 Nem leány volt néki a lyány
 És nem a nőt kérte rajta:
 A napot imádta benne,
 A világot, a reményt.

 Mint a rengeteg sötétjén,
 Térdrogyasztó tévetegjén,
 Vágyva-kért és százszor áldott
 A kicsillant napsugár,

 Biztosabb volt lába lépte,
 Harczrakészebb volt a karja,
 Hogyha rája a leánynak
 Pillantása ragyogott.

 Hogyha vidám kaczagók közt
 Ő magában volt mogorva,
 Hogyha sérték, hogyha bánták,
 Mellőzték igaztalan’:

 Kárjavító irgalomnak,
 Csudatékony szent igazság
 Földönjáró angyalának,
 Annak nézte azt a lyányt.

 Téved, aki él a hitben,
 Hogy Slemílke mindent megtett,
 Hogy szerelmét fölkeresse
 És magához kösse le –

 Nem biz’ ő, sőt vajmi gyakran
 Úgy esett találkozásuk,
 Hogy Slemíl úr nagy közönynyel
 Egy – plakátot olvasott!

 Ó de hogyha tovatünt már
 Könnyü lépttel a leányka,
 A fiú szorongó szivvel
 Követé őt messziről,

 És ha hazatért ilyenkor,
 Annyi furcsa vers szövődött,
 Annyi kis levél iródott
 És jutott a tűzbe mind!

 Annyi álom színeződött,
 Mely vitéz magát mutatta,
 Amint seregeknek élén
 Győzödelmes harczba jár

 S a kis lábakhoz lerakja
 Hét ország gyémántadóját:
 „Hét királyság hős urának,
 Légy királyném énnekem!“

 Ez merész tán, – de Slemílke
 Megvetette a reálist;
 Souverainül megvetette
 Például az iskolát,

 És önálló bölcseséggel
 Alkotá meg órarendjét:
 Nappal a lyánykát kisérte,
 Éjjel pedig olvasott.

 És mikor Slemíl elérte
 A kamaszkor bús szakasszát,
 Akkor is sok verset irt még –
 Az igaz, hogy jobbakat;

 Akkor is szőtt számos álmot,
 Igaz, hogy nem oly merészet, –
 Akkor is szerelmes volt ő
 S akkor is csak messziről.

 Rá nem tudta magát szánni,
 Hogy a társaságba menjen,
 Mikor ottan rápiríthat
 A legotrombább suhancz,

 Csak azért, mert jobban tánczol,
 Csak azért, mert pergőbb nyelvü,
 Csak azért, mert lába hosszabb,
 És ruhája díszesebb.

 Néha olyan messze tartott,
 Hogy felért az emeletre
 És a csengő sárga csontját
 Majd hogy meg nem nyomta már,

 És kihallá zsivaját a
 Kedvesével mulatóknak,
 Akiknek legtöbbikénél
 A kis ujja többet ért:

 S ebb’ a perczbe’ már is érzé
 A zavar nebéz nyomását,
 Ahogy arczát elpirítá
 És dobogtatá szivét,

 Érezé, hogy játékrontó
 Lesz a vidám társaságban –
 Visszarettent, visszalépett,
 Megfordult és hazament.

 És az évek, nem törődve
 Az ujságnak ingerével,
 Egyre tüntek, bár futásuk
 Rég elcsépelt egy dolog,

 S bár ezerszer volt megirva
 Rimmel ép úgy, mint anélkül:
 A Slemíl is évrül-évre
 Nőtt – igaz, hogy nem nagyot.HARMADIK ÉNEK.

 Jer, Slemílke, fogd a széket,
 Ülj le mellém és feleljél
 Nyilt szavakkal: nem slemílség
 Ez az ilyen szerelem?

 Sohse lázadt föl tebenned
 A husz éves büszke férfi,
 Ha bolyongó sétaúton
 Kergetéd a lyány nyomát?

 Egy barátod épen tegnap
 Szöktetett meg egy varrólányt,
 Másik ellen ép ma lesz az
 Apasági tárgyalás,

 És te ép ma számitád ki
 Pontosan, hogy még szerencse,
 Hogy ha minden ötvenednap
 Pillanatra látod „Őt“!

 Őt, kivel gyerekkorodban
 Két vagy három szót beszéltél,
 És attól a percztől fogva
 Nem gondolsz, csak őreá

 És azóta már hat éved’
 Háza táján őgyelegve
 Őt keresve, rája várva,
 Verscsinálva verted el!

 Ó Slemíl, a halhatatlan
 Istenek mennyit nevetnek
 Hogyha szellős csarnokukból
 Letekintenek reád,

 És rohanni látnak egy-egy
 Ismerős ernyő nyomába,
 Mely elől ha szívdobogva
 Már kitérni nincs időd,

 Akkor látod át ijedten,
 Hogy nem a lyány tünt elédbe,
 Ám előtted áll az anyja
 És a nagymamája is,

 És a két hölgy gyanakodva
 Nézi félszeg köszönésed’:
 „Mi az ördögöt kereshet
 Mindig itt ez a fiú?“

 És ugyan mi jód van abban,
 Hogyha őt magát találod?
 Mindenik találkozással
 Nem gyarapszik-e bajod?

 Újévkor te nem köszöntél,
 Februárban ő nem látott,
 Márcziusban meg elejtéd
 Előtte a kalapod,

 S mikor végre áprilisban
 Egész perfekten köszöntél,
 Köszönésed viszonozta
 Nem csak ő, – egy hadnagy is!

 Erre az esetre lettél
 Ágyba’fekvő nagy beteggé
 S ilyen édes gondolattal
 Sírtad át az éjeket:

 Hogy mig itten forgolódva
 Lázban éged át a májust,
 Addig ottan az a hadnagy
 Tudja isten, mit csinál!

 Légy, fiam, nyugodt; a hadnagy
 Nem csinált ott semmi ollyat,
 Amit egy kis akarattal
 Ne tehetnél meg te is:

 Azt tevé, hogy általtánczolt
 Kedveseddel két élite-bált,
 – Erre a jó ideára
 Rájuthattál vón’ te is –

 S erre munkadij fejében
 Meghivást kapott a házhoz,
 – Udvarolj csak a mamának,
 Néked is kijut e kegy:

 S ekkor egy vasárnap délben
 A visite zürös zajában
 Megvallhatod kedvesednek
 Szíved összes bánatát,

 És boglyas fejed’ lehajtva
 Mondhatod majd hőn susogva:
 „Légy az én kis feleségem,
 Várj reám, mig megnövök!“

 De te félsz a társaságtól,
 A nevétől is szaladsz már
 És ha mégis belefognak,
 Meg nem állod a helyed’;

 S a’helyett, hogy kedves volnál,
 Pajkos, élczes és negédes,
 Sok bolond különczködéssel
 Leplezed a zavarod’,

 Úgyhogy, hogyha általában
 Észrevesznek a leányok,
 Azt gondolják: „bár csak itt ne
 Volna már e bús kamasz!“

 Ládd, hisz azt elismerem, hogy
 Álmaidnak tartományán
 Úr vagy, nagy, dicső, hatalmas,
 Fényes és korláttalan,

 Ó de jobb vón’, hogyha e’ hely’tt
 Megaláznád büszke fődet
 És letennél egyhuzomban
 Vagy három szigorlatot,

 S a’ helyett, hogy egyre irnád
 A sok bánatos poémát,
 Szidva sorsod’, a miért Őt
 Soha el nem érheted,

 Kutyabőrrel a zsebedben
 Megkérnéd kis szőke, bájos
 Ideálodnak reális
 Ősz apjától a kezét. –

 Gyakran szállt Slemíl magába,
 Gyakran siratá meg éltét,
 Áthenyélt sok drága napját
 S átvirrasztott éjeit,

 És ilyenkor vad szitokkal
 Átkozódva meggyülölte,
 Aki, bárha öntudatlan’,
 E leromlás oka volt.

 De azért egyet se lépett,
 Hogy feledje, vagy elérje,
 Inkább irt tizenkét verset,
 Mint egy disszertácziót;

 És a könnyü gyűlölséget
 Leveré a mély rajongás,
 S ujra epedett utána,
 Ujra róla álmodott.

 Véle járt a lyánynak képe
 Minden utján, minden álmán,
 Meghallgatva a fiúnak
 Nagy magánbeszédeit,

 Aki mindazt, mit a költők
 Évek ezrén összeszőttek
 S mit maga rajongva képzelt,
 Mind e képhez álmodá;

 Földerité égi fénynyel,
 Fölruházta égi bájjal,
 Ugyhogy abban nem maradt már
 Többé semmi emberi,

 Nem volt más, mint a Slemílke
 Vágyainak alkotása,
 Mit magának ő teremtett,
 Melyre néki joga volt!

 Mindezekről a szép lyánynak
 Nem volt semmi tudomása;
 Nem is tudta, hogy ő milyen
 Égi lénynyé változott,

 Valaminthogy azt se sejté,
 Hogy ő annyi éven által
 Élt együtt egy nagy költővel,
 Kinek őrá joga van!NEGYEDIK ÉNEK.

 Egy napfényes nyári reggel,
 Jobban mondva délelőttön,
 Hogy Slemíl egy nyaralói
 Lóvonatra felkapott,

 Majd beszédült a konduktor’
 Erre nem szokott karjába:
 Egy ablaknál véle szemben
 Ült a százszorszép leány.

 Fényben ült ott, kis világos
 Délelőtti toiletteben –
 Ily ruhában mindenik nő
 Emberibb s elérhetőbb;

 És hogy a közeledésnek
 Utját semmi el ne állja,
 Nincs körötte senki és csak
 Egy kis öcscseé a garde.

 A Slemílnek szive dobbant:
 Im, elérte élte czélját!
 Hámba fogni a szerencsét
 Itt van, itt az alkalom!

 S azt se tudva, hogy mi módon
 Kezdi majd meg a beszédet,
 Megbotolva, nagy robajjal
 Benyitott a kocsiba.

 Fölriadt a zajra a lyány,
 Föltekintett a fiúra,
 Köszönését elfogadta –
 Látszott, hogy fölismeri;

 Sőt mikor az elfogultan
 Közeledni sem mert hozzá,
 S egy sarokba megvonulva
 Lopva pillantott reá,

 Egy hivó fejmozdulattal
 Odainté őt magához –
 A fiúnak szive dobbant:
 Itt van, itt a pillanat!

 Jaj, de amit annyi éven
 Át ez alkalomra gyüjtött,
 Mind az ötlet, mind a szellem
 Cserbe’ hagyta czudarul,

 És olyan mély bensőséggel
 Kezdte meg – a hallgatást,
 Hogy a lyánynak kellett végre
 A beszédbe fognia.

 „Hogy’ van, X. úr?“ szólt a szép lyány
 A szalónhölgy mosolyával,
 Melyben összeforrva rezdül
 Pajkosság és unalom – –

 Hogy’ vagyok? Boldog vagyok,
 Hogy szemedbe nézhetek,
 Félczipős kis lábaidhoz
 Akarok lehullani;

 Hogy’ vagyok? Boldog vagyok,
 Vad, rajongó és szerelmes,
 Selyemkeztyűs kis kezedre
 Akarok leomlani;

 Hadd boruljon rám hajadnak
 Csudaselymes szőke leple
 Míg beszívom nedves bársony
 Ajakad lehelletét

 És karomba zárva téged,
 Bágyadó szemem lehunyva
 Fölcsicsergő, szivbecsengő
 Szavaid’ hadd hallgatom – –

 Mind e dolgokat Slemíl úr
 Csak magában gondolá,
 Amig akadozva így szólt:
 „Ó, köszönöm, jól vagyok.“

 „Hát kedves növére hogy’ van?“
 „Köszönöm, – hát jól van ő is,
 Bár igaz, hogy a napokban
 Egy kicsit gyengélkedett.“

 „Hova mennek most a nyáron?“
 [Arra mé’k, amerre te,
 Ha nem köllök kedvesednek,
 Hadd követlek, mint ebed – –]

 „Az anyám meg a testvérem
 Úgy hiszem, Szliácsra mennek,
 Én pedig majd az öcsémmel
 A városban maradok.“

 „Hát milyen pályára ment ön?“
 „Én, nagysád, jogász vagyok,
 És ha isten úgy akarja,
 Nemsoká’ ügyvéd leszek.“

 „Ó hisz akkor nemsokára
 Nagy partie lesz, várvakivánt,
 Ünnepelt, körűlrajongott,
 Büszke, gőgös épouseur!“

 Erre nem felelt Slemíl úr,
 Nem felelt, hanem nagyot nyelt,
 És pirúlva, mély zavarban
 Lesüté a szemeit,

 És hiába, hogy tolúltak
 Ajakára a heves szók
 És a hosszas vágyódásnak
 Epedő sohajjai,

 És hiába ösztökélte
 Vallomásra önnön szíve
 És a szép lyány hallgatása –
 A Slemíl csak hallgatott.

 „És hogy hogy’ áll a szerelemmel?“
 „Szerelemmel, szerelemmel?
 Ó, nagysád, a szerelemben
 Úgy hiszem, slemíl vagyok!“

 Itten megszakadt beszédük
 Gyenge kurta fonala,
 Az uton szemben jövőket
 Nézte kémlőn a leány,

 Nem talál-e ismerősre,
 Akit kedvesen köszöntsön –
 A fiú meg elfogultan
 Hallgatott, csak hallgatott.

 Átczikázott bár agyában,
 Hogy nem így gondolta ő ezt,
 Ezt az annyi éven által
 Várva-várt találkozást,

 És a szép lyány csak talán egy
 Biztató szót még ha szólna,
 Bátorodnék, és nem volna
 Veszve akkor semmisem –

 Ám a szép lyány mitse mondott,
 A fiú meg néma csöndben
 Ült, mosolyra tuszkolt szájjal,
 Mint egy vidéki rokon…

 Nem, a szép lyány szót se szólott
 S hogy az állomást elérték,
 Oda nyujtá a fiúnak
 Búcsuzóra a kezét,

 S míg amannak a szivéig
 Ért a kís kéz könnyü terhe,
 Szólt szelíden szánakozva:
 „Isten önnel, kis slemíl!“ÖTÖDIK ÉNEK.

 „Gyere hozzám, ha az éjnek
 Sűrü fátyla rejt vigyázva
 S álmodó fák méla árnya
 Eltakarja útadat,

 Gyere hozzám – senki, senki
 Meg ne tudja, meg ne lássa,
 Meg se sejtse gondolatban,
 Hogy mi boldogok vagyunk!

 Vagy ha sért a titkolódzás
 És ha dacz kell a szivednek
 S nem törődöl a világnak
 Sziszszenő száz nyelvivel:

 Gyere hozzám, ha az égnek
 Csillagmécse már kiégett
 S fennvirrasztva ablakomnál
 Várom a kelő napot,

 Gyere hozzám nyári hajnal
 Illatában, lágy hevében,
 Szerelemre, ölelésre
 Tárva áll a két karom…“

 Más kié volt ez a napló,
 Mint Slemílé? Hazaérve
 Hogy magát végigvetette
 Törtrugójú pamlagán,

 És szemét hogy elborítá
 Reszkető nehéz karjával,
 Hogy az igy támadt setétben
 Fénygyürűk röppentek el,

 Megkisérlé azt az arczot
 Elképzelve ujralátni
 S azt az édes, édes hangot
 Ujra visszahallani.

 Majd lihegve, fuldokolva,
 A saját kezét szoritva
 Mormogá magában a szót:
 Isten önnel, kis slemíl!

 Majd felugrott pamlagáról
 És egy lap papírnak rontott
 És keresztbe írt reája
 Girbe-gurba sorokat,

 Amelyekbe’ meg volt írva
 Minden szó, amit ma hallott
 És beléjük írva minden
 Vágy, kiáltás és sohaj,

 Többrendbéli „ó“ és „hogyha“,
 Ugyanannyi „édes, édes!“
 És töméntelen sok „szőke“
 „Imádlak“ és „meghalok!“

 „Hát beszéltem volna véle?
 Hát nem álom? Hát valóban
 Ez a kéz az, mely kacsóját
 Búcsuzóul megfogá?

 Ez az ajk az, a mely hozzá
 Szólt, ha léhán és bután is,
 És, ha otrombán, ügyetlen –
 Ó de hozzá szólhatott?“

 Majd meg aztán, hogy fejéből
 És szivéből és kezéből
 Csillapulva tűnni kezdett
 A mámor s az izgalom,

 Átgondolta hidegebben
 A találkozást – s a szíve
 Balga szíve egyre jobban,
 Egyre jobban elszorult…

 Hisz’ igaz, egy szép leánynak
 Nem muszáj azt észrevenni,
 Hogy nyomába évek óta
 Jár-e, nem-e valaki,

 De hiszen láthatta a sok
 Gyakor égő piruláson
 És ügyetlen köszönésen,
 Hogy szereti a fiú –

 „Hisz láthatta a szememből,
 Hisz láthatta minden egyes
 Félszeg medvemozdulatról,
 Hogy rajongva szeretem,

 És ha volna a világos
 Blouse alatt csak egy csöpp szíve,
 Mondhatott vón’, hogy ha nem több,
 Egy vigasztaló betűt!

 Nem, tudom, nem köllök néki!
 Mint a foghíjas kamaszszal
 Szól a háznak ismerőse,
 Úgy, csak úgy beszélt velem,

 Szinte vártam, hogy föláll majd
 És kezét vállamra téve
 Rám szól: „Csak sokat tanuljál
 S jól viseld magad’, fiam!“

 Csak nem intett vón’ magához,
 Csak nem vét az etiquettenek
 Ilyen főtörvénye ellen,
 Hogyha férfinak tekint,

 Csak talán nem fog beszédbe
 És nem szól a szerelemről,
 Ha nem tartja azt, hogy néki
 Veszedelmes nem vagyok?

 Nem, tudom, nem köllök néki!
 Hiszen az ő társasága
 Nem az ényim és a szíve
 Mást kiván, nem engemet,

 S énnekem ha ez halálom,
 Vagy, mi rosszabb, ha kizüllök
 Tisztes emberek sorából:
 Mit törődik azzal ő?

 Ó hisz ő is, ő is olyan,
 Ő is olyan, mint a többi,
 Ő sem angyal, ő se tündér,
 Ő is, ő is csak leány,

 Ő is akkor hall, ha szólnak,
 Ő is akkor lát, ha tesznek,
 Őt se híja irgalomra
 A szavatlan fájdalom!“

 Nyájas olvasó, belátod:
 Itt csak a Slemíl hibás,
 Rossz irányban elfogult és
 Nagyon igazságtalan,

 Mert először is: nem épen
 Kötelesség észrevenni
 Valamely egész közömbös
 Polgártárs magánbaját;

 És másodszor meg: nem épen
 Kötelesség, szánalomból
 Az ő boldogsága végett
 A magunkét ölni meg,

 Harmadszor: a társaságban
 A szokás nincs elfogadva,
 Hogy szerelmet ne az ifju
 Valljon, hanem a leány.

 Mindezt általgondolá bár
 A Slemíl, de mégis, mégis
 Marczangolta a megsebzett
 Hiuság és szerelem,

 És még egy találkozást, csak
 Azt reméllt a másik napra,
 S erre várva dőlt le, hogy majd
 Átviraszsza a nagy éjt.HATODIK ÉNEK.

 Rút idő van, szürke, gőzös,
 Álmosító és lesujtó;
 Négy napon s négy éjszakán át
 Egyre hullik az eső,

 Ami embert sírba dönthet,
 Hanem a kukoriczának
 Kitünő – s e gondolatban
 Van valami emelő. –

 Ó ti, akik úgy nevettek,
 Ha az ifju a leánynyal
 Az időrül kezd beszélni
 Életének tavaszán,

 Azt kivánom egytül-egyig
 Nektek, rút hypokritáknak:
 E világi éltetekben
 Folyton essék az eső

 És bizsergő tűszurással
 Át esernyőn és kabáton,
 Bőrön által és tüdőkön
 Töltse meg a csontotok’. –

 Négy a napja, amióta
 Otthonn vesztegel Slemílünk,
 Szerelemmel a szivében,
 Káromlással ajakán;

 Négy a napja, amióta
 Egyre bámul a nagy égre:
 Nem nyomúl-e át a felhőn
 Csak egy tűnyi napsugár,

 Hogy reménye volna, bárha
 Csak egy tűnyi, egy szemernyi,
 Hogy, ha pillanatra is csak,
 Megláthatja kedvesét.

 Semmi, semmi! Nincs reménye,
 Ó de búja van temérdek –
 Ez kell még, e nedves gúnyú,
 Szürke állandó idő!

 A sok évnek annyi vágya
 És kijátszott sok reménye
 Egyesülve fojtogatja
 Vasmarokkal a nyakát;

 Tompa, ónos, nagy főfájás
 Zakatol nehéz agyában,
 Bősz düh kínja duzzogatja
 Homlokán az ereket,

 És dühöngő nagy szerelme
 Tehetetlen forrongásban
 Szinte égő, bosszuvágyó
 Gyűlöletre változik.

 „Mit vétettem, mit tehettem,
 Hogy megőrülök miatta?
 Ha a két szemem kiégett,
 Szebb attól az ő szeme?

 Hízik attól, hogyha én úgy
 Sorvadok, fogyok miatta?
 Jobban alszik, ha miatta
 Bőgöm át az éjeket?

 Több az elme az agyában,
 Több a szellem a szavában,
 Hogyha én itt ő miatta
 Romlok, züllök, butulok?“ – –

 Ilyeket sok más egyébbel
 Dörmögött, öklét harapva,
 Majd magát egy székre vágva,
 Írt, amint következik:

 „Fölébred bennem a vadállat,
 Ha az utczán szembentalállak,
 Az arczom hozzád oly közel,
 Hogy érezhetnéd, mint tüzel
 És köszönő karom remeg
 A vágytul, hogy öleljelek –
 Mi volna, hogyha rád rohannék,
 Ajkadra csókra csókot adnék?
 Mi volna, hogyha üldenélek,
 Tépnélek, halni küldenélek?
 Ha elkékülne hónyakad
 Szoritó ujjaim alatt,
 S a miattad szenvedt sok órát
 Piros vérrel magad lerónád?
 Ó, hogyha egyszer ezeket
 Az éveket meg perczeket,
 A napokat meg éjeket,
 Melyekben szívem vérezett
 Romlásomon, czélom feledtén:
 Ha rajtad őket megvehetném!
 Ha dühöm égő indulatja
 Öklözne, tépne, fojtogatna,
 És ami bennem forr, a méreg
 Szived kirágva ölne téged!
 Vagy azt hiszed: nem vagy hibás?
 Nem bűn a báj, a csábitás?
 Nem orv, ki védtelenre tör?
 Nem gyilkos, aki szívet öl?
 Tünnél elémbe, hogyha leslek!
 Jönnél felém, mikor kereslek!
 Tünnél elém, jönnél felém,
 Lennél enyém, lennél enyém!
  Úgy, úgy teszek! ha úgy esett,
 Hogy ujra látlak, rádlesek,
 Rádrohanok és rádtörök
 És csókolok – meg jó: ölök.
 Az őgyelgő nagy csőcselék,
 Mely észre sem vett tán elébb,
 Mig átrohantam sorait
 Utánad ott, utánad itt:
 Csak hadd ijedjen és hadd álljon,
 Hadd nézzen és hadd kiabáljon –
 Hogyha nem üdvözülhetek,
 Kárhozzam el, de teveled!
 Bünhődnöd kell, mert nagy a vétked,
 Hogy oly nagyon szeretlek téged!“

 „Úgy teszek majd!“ A leánynak
 Képe tünt fel képzetében
 Ingerelve indulatját
 És kioltva az eszét –

 „Úgy teszek majd!“ A leírás
 Csak hevíté szenvedélyét
 És a percz fellobbanása
 Akaratba gyúlad át.

 „Úgy teszek, ahogy’ megirtam,
 Úgy teszek majd!“ És ledobbant
 És a padlón elterülve
 Vonagolva zokogott.HETEDIK ÉNEK.

 Sántikálj csak, jó trochæus –
 A négy lábad hogyha biczczen
 Vagy az oldalad nyilallik,
 Bár caesurát nem kapott:

 Sohse bánjad! Jobb a sorsod,
 Mint lehordott jámbusimnak;
 Boldog állat! ládd-e, téged
 Nem ugat a kutya sem!

 Hol is hagytuk el Slemílkét?
 Úgy, igaz, a földön fekve.
 Ime, nyájas olvasó, most
 Más helyzetben látod őt.

 Ottan áll egy utcza sarkán
 Kémlelődő, vizsga szemmel,
 Melyet piszkos úti porral
 Teleszór az esti szél,

 S míg a szél nagyobbul egyre
 S a porfelhő is kavargóbb
 És az út sok karcsu fája
 Hajladozva búg, recseg,

 Hároméves kiskabátját,
 Melyrül a gombok lesírnak,
 Égő, fulladó nyakára
 Lázas ujjal hajtja föl.

 A halánték lüktetése
 Tompán zúg le a fülébe,
 Könny csiklándik a szemében,
 Cserepes az ajjaka,

 És a térde reszketését
 És a foga vaczogását
 Lábdobbantva, ajkszorítva,
 Szembehunyva küzdi le.

 Hogy’ került ő err’ a helyre?
 Édes istenem, hisz’ ebben
 Máskor talán nem is volna
 Semmi rendenkívüli,

 Hiszen évek töltek avval,
 Hogy Slemíl úr reggel-este
 Utczahosszat járva-járkált
 Várakozva fel s alá –

 De a passióknak utján
 Most utószor jár alá-fel
 És e léptek mérnek rája
 Üdvöt és elkárhozást.

 Aznap este, hogy agyában
 Megfogamzott a vad eszme,
 Alkonyatra búcsuzóul
 Kisütött a napsugár,

 S a vasúti állomásnál
 Általútazó királyként
 Pillanatra megjelenve,
 Mosolyogva tünt tova.

 Másnap aztán tiszta, pompás
 Nap ragyogta át a tájat,
 S ez elé csak olykor-olykor,
 Hogyha port vetett a szél,

 De Slemílt ez nem zavarta
 S az álmatlan éj kimultán
 Hálás szívvel üdvözölte
 A reményadó napot:

 „Légy ezerszer üdvözőlve
 Tiszta, fényes nap sugára –
 Tiszta, fényes igazomnál
 Légy segítőm, légy tanúm!“

 Estefelé még nagyobbra
 Vált a szél, – de ő elindult,
 Miután egy még aránylag
 Uj ruhába öltözött,

 S hogy kalapja jobban illjék
 A fejére, bő keretjét
 Megszükíté a Pester Lloyd
 Összehajtott ívivel,

 És magával víve apja
 Czifra, régi tőrösbotját,
 Egy sarokra lesbe állt a
 Rácsos kertes ház elé.

 Fel s alá járt, félve elsőbb,
 Majd halálos nyúgalommal –
 Ó be illik kurta lábhoz
 A halálos nyúgalom!

 „Légy ezerszer üdvözölve,
 Tiszta, fényes nap sugára,
 Tiszta, fényes igazomnál
 Légy segítőm, légy tanúm!

 Aki engemet bolyongót
 Annyi úton át kisértél,
 Ó ne tűnj le, ó ne hagyj el
 Ezen az egy útamon!

 Majd ha láttál rárohanni,
 Majd ha fölhatott a jajja,
 Majd ha felszökött a vére,
 Föl, hozzád, az egekig,

 Akkor, ó akkor boruljál
 Alkonyesti bíborodba,
 Fullaszd vérbe a világot,
 Mikor ő elvérezik!

 Mert nekem rá több jogom van,
 Több okom van, mint a mórnak,
 Akitől reszketve bújtak
 A szemérmes csillagok:

 Megbocsátva leborulnék,
 Hogyha hűtelennek hinném –
 Az a vétke, az a bűne,
 Hogy sosem volt az enyém!“

 És a szél szárnyára vette
 A boszúnak izenetjét,
 Szárnyabúgva, síva, zúgva
 Vitte azt fel a napig –

 „Van jogod rá, van jogod rá
 Én szivem!“ kiált rekedten
 A fiú – és ebb’ a perczben
 Lép az útra a leány.INTERMEZZO.

 Airy fairy Lilian,
 Flitting fairy Lilian
 – – – – – –
 Cruel little Lilian!

(Tennyson.)

 Nyájas olvasó, ha egykor,
 Amikor még ifju voltál,
 Áttanultad a poézis
 Czélszerű szabályait,

 Úgy tudod, hogy mostan kéne
 Gyors erővel, drámamódra
 A csomót, melyet kötöttem,
 Ujra széllyeloldanom;

 S épen most jutott eszembe
 Az, aminek sohse kéne
 Ujraélni a szivemben:
 A magam szerelme az.

 Anch’ io! Én is szerettem,
 Engemet meg nem szerettek, –
 S amikor eszembe ötlik
 Ez a fájó szerelem,

 Nem tudok mesét bogozni
 S nincs erőm bogot megoldni,
 Nem tudok mást, mint sohajtva
 Emlegetni egy nevet.

 Itt az egy-en van a hangsúly:
 Egy nevet, egyetlenegyet,
 Melyen kívül semmi más név
 Énnekem nem létezett;

 Ezt az egy nevet susogtam
 Halk beszédben önmagamnak,
 Hogyha keltem, hogyha jártam,
 Ha az álom elfogott,

 Ezt az egy nevet susogtam
 Lázban égve, vágyban élve
 És ez egy név csengésétől
 Dalra dal kelt ajkamon,

 Ezt az egy nevet susogtam,
 Hogyha néha-néha, ritkán,
 Sors kegyelme vagy szeszélye
 Szembeküldött ő vele,

 És amig perfekt causeurként
 Médisáltam – az időrül,
 Titkon ajkam azt rebegte:
 „Lilian, ó Lilian!“

 Vége annak az időnek,
 Nem sohajtok semmi névre,
 És az égő szerelemnek
 Istenucscse vége már!

 Hogyha néha-néha látom
 Bálriportban, tomboláknál
 Vagy egyéb ily alkalomkor
 Nyomtatásban a nevét,

 Hosszasabban a szokottnál
 Nézem át a hír rovatját
 S gondolom: legyen megáldva,
 Akié volt e riport,

 Legyen áldva a szedő is,
 Aki ezt a hirt kiszedte,
 Legyen áldva a kihordó,
 Akitől ezt megvevém,

 S legyen áldva a kis szőke
 Főnek minden aranyszála,
 Áldva a két drága szemnek
 Kéksugárú mosolya,

 Áldva tánczos lábacskája
 Minden apró libbenése…
 Igy merengek el sokáig –
 Ám a szívem nem sajog…

 És a szívem föl se dobban,
 Majd ha férjhez látom menni,
 Az se bánt, ha mással nemz is
 Fiakat meg lyányokat –

 Ó de félek, hogy, ha majdan
 A halálos ágyra rogytam
 S az idő int, hogy siessek,
 Mert nagy út vár még reám,

 Hogy majd akkor nem bucsúzom
 Senkitől, akit szerettem,
 S ajkam nem mond ellenimnak
 Nyugtató bocsánatot,

 S istennek nevét se hívom:
 Félhalottan, végsohajjal
 Átsohajtom a halálba:
 „Lilian, ó Lilian!“NYOLCZADIK ÉNEK.

 S ím, a kertnek ajtajában
 Megjelent a szép leány;
 Egy öreg angolnő és egy
 Uj napernyő volt vele.

 Olyan szép volt, olyan szép volt,
 Olyan asszonymódra bájos,
 Részegitőbb, mint az absynth,
 A havanna s a hasis!

 Olyan szivdagasztó édes
 A fehér nyak mozdulatja,
 Ahogy’ a folyton kavargó
 Szélrohamtól fordul el,

 Mely a könnyü csipkeernyőt
 Majd kitépi a kezéből
 S rászoritja termetére
 Ingerlően a ruhát.

 Ó ne menj, ó ne menj,
 Ne a bizonyos halálba!
 Fuss el a fehér nyakadra
 Készülő vad kéz elől!

 Ó ne állj ki mosolyogva
 Nyilt szeműen a száguldó
 Fékevesztett, sarkantyúzott
 Szabad őrület elé!

 „Van jogod rá, van jogod rá
 Én szivem!“ kiált rekedten
 A fiú és szemmeresztve
 Lép rohan a lány elé…

 De amint emelné karját,
 És még egy utolsót lépne,
 A felbúgó szél lekapta
 Fejéről a kalapot,

 És lecsapta porba, sárba,
 És kikapva belsejéből
 A Pester Lloyd első lapját,
 Fölvivé az egekig,

 S körbe nyargalt a kalappal
 Utczahosszat, míg Slemíl úr
 Ijedt reflexmozdulattal
 Nagyot nyult a semmibe,

 S majd, kisérve a járóknak
 Széles szájú mosolyától
 És vagy négy suszter-gyerektől,
 Futott a kalap után.

 Semmi vonzó, semmi bájos
 Ebben a vad nyargalásban,
 Ó sohsem volt a bakugrás
 Megnyerő harmónia!

 Sohasem gyúlt szerelemre
 Bármely alkalmas leányszív,
 Ha négykézláb rugdalódzott
 Előtte az ideál!

 Ó nagy isten, mért teremtél
 Kalapot meg két ballábat
 S mért akartad, hogy a földön
 Vargainas is legyen,

 S mért akartad, hogy a legjobb
 Ember is nevetve nézze,
 Kárörvendve kikaczagja
 Embertársa bajait?

 Ó mily édes kaczagással
 Nevetett a szép leány!
 A lehúnyó nap tüzében
 Csillogtak kis fogai,

 Homlokán a selymes fürtök
 Olyan édesen rezegtek,
 Úgy ragyogtak kék szemében
 A mosolynak könnyei!

 Mint a fénylő ég boltjára
 A jegek fehér felhője,
 Úgy vonult fel kék szeméhez
 Kis, hideg, fehér keze,

 S mint felhők mögűl az égbolt
 Ki-kibukkan, ha kiváncsi,
 Perczre-perczre feltekintve
 Nézte, nézte a futót –

 A Slemíl meg tovanyargalt
 Le-lebukva és lihegve,
 Folyton űzve rossz kalapját
 Sokszeszélyű utjain,

 Amig végre vad futással,
 Sem kalappal, sem leánynyal,
 Emberekkel sem törődve
 Tünt a messzeségbe el…

 És ki tudja, hogy valóban
 A kalapját kergeté-e,
 S nem rohant-e, nem futott-e
 Voltakép maga elől?

 Nem futott-e, hogy majd többé
 Azt az arczot meg ne lássa,
 Azt a hangot meg ne hallja
 Soha, soha, sohasem!EPILOG.

 Már a nap letünt az éjbe,
 Csak piros visszfénye lángolt
 Fellobogva és lohadva
 Mint a bús emlékezet,

 Már a szélvész is lelankadt,
 Már a fák is csöndesűltek,
 Néha-néha csak, ha súgták:
 Soha, soha, sohasem!

 Soha, soha, sohasem! –
 Mondjuk el hát még utószor
 Mosolyogva és sohajtva:
 Isten önnel, kis slemíl!

 Váljék önből is filiszter,
 Járdahágó, tollszárrágó
 És kenyérért öklelődző –
 Isten önnel, kis slemíl!

 A Slemílt a rohanásban
 Egy barátja fogta meg,
 És megállítván az ifjat,
 Végig mérte kérdezőn.

 Nagy-nehéz volt szóba fogni,
 De mikor megkezdte, akkor
 Szakadatlan tört belőle
 Fölzokogva a beszéd.

 Majd lecsítult és karöltve
 Fölmenének a barátok
 Abba a szűk kis szobába,
 Melyben a Slemíl lakott,

 Ahol a barát leülve,
 Szótalan hallgatta végig
 A Slemíl szerelmi búját
 És szerelmes verseit.

 Majd azonban egyik versnél,
 Amely a teremtést szidta,
 Rátekintve a papírra
 Szólt, szavát megnyomva jól:

 „Nem, barátom, aki „Isten“-t
 Nagy kezdőbetűvel írja,
 Annak semmi kérdésére
 Nem felel a tudomány!“

 Majd meg aztán, hogy Slemíl úr
 Olyan verset olvasott fel,
 Amelyikben egy kegyelmes
 Pillantásért esedez:

 „Nem, fiam, aki a csókot
 Kegynek nézi, nem adónak,
 Az ugyan hiába várja
 Asszonyajkak csókjait!“

 Majd szivart vett, megmetélte,
 A gyertya tüzébe mártá
 És a füstjét szertefújva
 A homályba visszadőlt,

 S míg a gazda nagy zavarban
 Visszarakta a sok irást
 Ágy alá, asztal fiába,
 A pamlagról igy beszélt:

 „Fiatal vagy, nem tapasztalt –
 Voltam én is egyszer ilyen,
 Irtam verseket robotba,
 Hogy csak ugy kongtam belé –

 Abbahagytam, mert beláttam,
 Hogy nem új az, amit írok
 És a régit sokkal szebben
 Már megirták ezeren,

 És beláttam, hogy manapság
 Jobb a gáz a holdvilágnál
 S többet ér egy hausse a börzén,
 Mint a legszebb költemény,

 És a lantomat megütve,
 Még utószor, búcsuzóul
 Ujkoromnak a prológját
 Eldanoltam imígyen:

 Vége a meddő sohajnak,
 Vége a szerelmi dalnak,
 Aki egyre azt daloltam,
 Szerelemrül ajkam hallgat,

 Nem kivánlak vissza többé,
 Álomcsókok, álomrózsák,
 Képzeletnek tengerénél
 Többet ér egy csepp valóság!“

VÉGE.
*** End of this LibraryBlog Digital Book "A slemíl keservei" ***

Copyright 2023 LibraryBlog. All rights reserved.Home